Sunteți pe pagina 1din 451

UTILIZAREA TIC PENTRU ACTIVITI

EDUCAIONALE
GHID PENTRU PROFESORISeptembrie 2012


Pagina 2 din 451
Cuprins
Introducere .............................................................................................................................................. 6
1 Cadrul integrrii TIC n activitatea didactic ................................................................................... 7
1.1 Ce nseamn astzi noi te!nologii" ........................................................................................... 7
1.2 Com#eten$e digitale n #ro%esia didactic. &'ordri n cadrul #rogramului (conomia )azat #e
Cunoa*tere +()C, .............................................................................................................................. 11
1.2.1 Com#eten$ele digitale ......................................................................................................... 11
1.2.1.1 Com#onente ale com#eten$ei digitale ......................................................................... 12
1.2.1.2 -odalit$i de identi%icare a nivelului nivelul de com#eten.e digitale al cadrelor
didactice/ utilizate n cadrul #roiectului ()C &sisten$ Te!nic #entru utilizarea TIC n *coli *i
'i'lioteci locale ........................................................................................................................ 10
1.2.1.0 Instrumente de autoanaliz n vederea ela'orrii unui #lan de dezvoltare #ro%esional
#entru integrarea resurselor TIC n activitatea didactic ........................................................ 11
1.2.2 Integrarea instrumentelor TIC n activitatea la clas. 2m'unt$irea #racticilor *i metodelor
de #redare .................................................................................................................................... 24
1.0 &s#ecte etice ale utilizrii resurselor online n activitatea didactic .......................................... 27
1.0.1 3etic!eta ............................................................................................................................. 27
1.0.1.1. 4eguli generale ............................................................................................................ 21
1.0.1.2 4eguli s#eci%ice ............................................................................................................. 25
1.0.2 6iguran$a elevilor #e Internet. 4es#ectarea dre#turilor de autor ....................................... 07
2 4esurse TIC #entru managementul activit$ii didactice ............................................................... 00
2.1 (la'orarea8 organizarea8 revizuirea materialelor didactice ...................................................... 00
2.1.1 Porto%oliul comisiei metodice8catedrei de s#ecialitate ...................................................... 00
2.1.2 Porto%oliul cadrului didactic ................................................................................................ 06
2.1.0 Porto%oliul elevului .............................................................................................................. 57
2.1.4 -anagementul activit$ii gru#urilor s#eci%ice mediului *colar ........................................... 56
0 &ctivitatea la clas 9i n a%ara acesteia ......................................................................................... 55
0.1 :tilizarea TIC/ a resurselor educa$ionale #u'lice +;(4, *i a te!nologiei <e' 2.7 n activit$i
curriculare ......................................................................................................................................... 55
0.1.1 Ti#uri de instrumente TIC utile #entru activitatea didactic/ dis#oni'ile online ................ 67
0.1.1.1 Te!nologia <e' 2.7 *i media sociale ........................................................................... 64
0.1.1.2 &#licarea la clas a noilor te!nologii s#eci%ice mediului online ................................... 65
0.1.2 Proiectarea unit$ii de nv$are #rin valori%icarea resurselor TIC ...................................... 71
0.1.2.1 (la'orarea #roiectului unit$ii de nv$are cu com#onent TIC .................................. 75
0.1.2.2 :tilizarea ta=onomiei digitale n #roiectarea unit$ii de nv$are cu com#onent TIC 10
0.1.0. Proiectarea unit$ilor de nv$are cu com#onent TIC *i a#licarea lor la clas n *colile ()C
...................................................................................................................................................... 54


Pagina 0 din 451
0.1.0.1 Ti#ologia unit$ilor de nv$are cu com#onent TIC realizate n *colile ()C ............... 54
0.1.0.2 &ctivit.i #roiectate #entru veri%icarea nivelului de cunoa9tere ................................. 57
0.1.0.0 &ctivit.i #roiectate #entru veri%icarea nivelului de n.elegere ................................... 55
0.1.0.4 &ctivit.i #entru veri%icarea nivelului de a#licare a cuno9tin.elor #rocedurale nsu9ite
................................................................................................................................................ 172
0.1.0.5 &ctivit.i #ro#use #entru realizarea unor o'iective educa.ionale de analiz ........... 175
0.1.0.6 &ctivit.i #ro#use #entru realizarea unor o'iective educa.ionale de crea.ie realizate
n 9colile ()C ........................................................................................................................... 171
0.1.4 (valuarea rezultatelor nv.rii ......................................................................................... 117
0.1.4.1 :tilizarea nv$rii 'azate #e #roiect ......................................................................... 116
0.1.4.2 :tilizarea e>#orto%oliului ............................................................................................ 122
0.1.4.0 Instrumente TIC #entru utilizare n cadrul #orto%oliilor *i evaluare .......................... 125
0.2 (=#erien$e ()C. Concursul na$ional de #roiecte curriculare cu dimensiune virtual .............. 106
0.0 &ctivitatea n a%ara clasei .......................................................................................................... 145
0.0.1 Proiecte e=tracurriculare ini$iate *i derulate de *colile ()C .............................................. 145
0.0.1.1 &naliza de nevoi #rivind #roiectele educa$ionale derulate n comunit$ile ()C ....... 157
0.0.1.2 Proiecte educa$ionale ini$iate n cadrul &sisten$ei Te!nice #entru utilizarea TIC n *coli
*i 'i'lioteci locale ................................................................................................................... 152
0.0.1.0 Teme a'ordate n cadrul #roiectelor e=tracurriculare cu com#onent TIC .............. 155
0.0.2 Promovarea *colii *i a #roiectelor acesteia n mediul virtual ............................................ 167
0.0.2.1 -i?loace de #romovare online ................................................................................... 161
0.0.2.2 @colile ()C n mediul virtual ....................................................................................... 170
4 &ctivit.i #e #erioada vacan$elor ............................................................................................... 176
4.1 Trans%er de cunoa9tere #rin #rograme de netAorBing ............................................................ 176
4.2 Ti#uri de activit.i de netAorBing ......................................................................................... 171
4.0 ;rganizarea activit.ilor de netAorBing ............................................................................... 117
4.0.1 Ta'ere de crea.ie .......................................................................................................... 117
4.0.2 6c!im'uri de e=#erien. regionale ......................................................................... 114
4.0.0 Cizite de studiu interna.ionale ................................................................................ 152
4.4 Proiecte com#le=e/ inter>*i transdici#linare n com#eti.ia e>Cacan$D ................................. 152
4.0.1 Caracteristicile generale ale #ro'elor concursului ............................................................ 150
4.4.2 Categorii de #roiecte #ro#use ........................................................................................... 155
5 Pro%esorul n ec!i#a de #roiect E e=em#le de 'un #ractic din #rogramul ()C ...................... 271
5.1 (=#erien$a anterioar a comunit$ilor ()C n derularea de #roiecte ....................................... 271
5.2 Formarea #ro%esorilor #entru scrierea de #roiecte eligi'ile cu %inan$are ................................ 275
5.2.1 (ta#ele asisten$ei te!nice n #rivin$a scrierii de #roiecte eligi'ile cu %inan$are ............... 217


Pagina 4 din 451
5.2.2 Gerularea ac.iunilor ........................................................................................................... 217
5.2.0 ;'iectivele stagiului de %ormare ....................................................................................... 211
5.2.4 Particularit$ile stagiului de %ormare ................................................................................. 211
5.0 Proiecte cu %inan$are realizate de #ro%esorii din *colile ()C .................................................... 202
5.4 Ini$iativa ()C e>C:HT:4&. @coala *i 'i'lioteca/ %actori de #rogres n comunitate ................... 247
5.5 Im#lementarea la nivel na$ional a #rogramelor de %ormare #entru #ro%esori n domeniul
ela'orrii de #roiecte cu %inan$are ................................................................................................. 251
6 Hec.ii nv.ate ............................................................................................................................. 254
Cola'orarea institu$ional #e #lan local ......................................................................................... 254
Ha %irul ier'iiI activitatea la clas *i n a%ara acesteia ...................................................................... 255
@coala *i 'i'lioteca E nuclee de educa$ie n comunitate ................................................................ 256
Calori *i atitudini ()C ...................................................................................................................... 257
7 &ne=e .......................................................................................................................................... 251
&3(J& 1 > Centralizator ;(4 *i a#lica$ii TIC utile ............................................................................ 251
;(4 a%erente ariilor curriculare *i disci#linelor de studiu .......................................................... 251
&#lica$ii8Instrumente TIC utile cadrelor didactice...................................................................... 212
&ne=a 2 > Ka'lon #roiectare unitate de nv.are ............................................................................ 217
&ne=a 0 > @a'lonul %i*ei de #roiect curricular cu dimensiune virtual ............................................ 215
&ne=a 4 > Proiecte cL*tigtoare la Concursul de #roiecte curriculare cu dimensiune virtual ...... 251
6ec$iunea Him'a *i literatura romLn ......................................................................................... 251
6ec$iunea Him'a englez ............................................................................................................ 017
6ec$iunea -atematic ................................................................................................................ 001
6ec$iunea Fizic ........................................................................................................................... 007
6ec$iunea C!imie ........................................................................................................................ 042
6ec$iunea )iologie ...................................................................................................................... 050
6ec$iunea Istorie ......................................................................................................................... 067
6ec$iunea Meogra%ie.................................................................................................................... 067
6ec$iunea Cultur civic .............................................................................................................. 010
6ec$iunea (duca$ie #lastic ........................................................................................................ 015
6ec$iunea (duca$ie muzical ...................................................................................................... 410
&ne=a 5 > (=em#le de #roiecte culturale dedicate 'i'liotecilor *i *colilor/ #ro#use n cadrul
#rogramului ()C +com#eti$ie e>C:HT:4&, ..................................................................................... 421
Categoria 1I Giversi%icarea serviciilor %urnizate de 'i'liotec > eInclusion................................. 421
7.1.1.1 (=em#lulI Clu' de lectur #entru seniori ............................................................ 421
7.1.1.2 (=em#lulI 4ealizarea unei colec.ii de re%erin. cu #u'lica.ii multimedia ........... 421


Pagina 5 din 451
7.1.1.0 (=em#lulI 2ncura?area antre#renoriatului local #rin #romovarea tradi.iilor
#o#ulare 422
7.1.1.4 (=em#lulI 6 trim sntos ................................................................................. 420
7.1.1.5 (=em#lulI Clu'ul agricultorilor secolului JJI ....................................................... 424
Categoria 2I (%icientizarea serviciilor o%erite de 'i'liotec 9i dezvoltarea de #roiecte culturale
#rin utilizarea TIC/ n vederea s#ri?inirii cre9terii #oten.ialului uman din comunit.ile 'ene%iciare
.................................................................................................................................................... 425
7.1.1.6 (=em#lulI Crearea unui calendar cultural ........................................................... 425
7.1.1.7 (=em#lulI Crearea unei ar!ive digitale ................................................................ 425
7.1.1.1 (=em#lulI -entalit.i 9i cultura euro#ean ........................................................ 426
7.1.1.5 (=em#lulI Keztori literare .................................................................................. 427
7.1.1.17 (=em#lulI Nai la teatruD ....................................................................................... 421
&ne=a 6 > Proiect e>C:HT:4& ini$iat *i derulat de )i'lioteca ;r*eneasc/ 6Lngeorgiu de Pdure/
?ude$ul -ure*/ n #arteneriat cu )i'lioteca Comunal Grmne*ti/ ?ude$ul GLm'ovi$a *i )i'lioteca
Mru#ului @colar O6%Lntul M!eorg!e/ 6Lngeorgiu de Pdure/ ?ude$ul -ure* ................................. 421
1 )i'liogra%ie .................................................................................................................................. 451Pagina 6 din 451
Introducr
M!idul #entru #ro%esori re#rezint o resurs care s motiveze 9i s#ri?ine cadrele didactice n
organizarea unui mediu educa.ional mai ada#tat/ relevant/ interactiv 9i integrativ.
Pers#ectiva #rezentat n g!id este aceea a unui demers educa.ional centrat #e elev 9i #e
nevoile reale 9i emergente ale comunit.ilor locale. &cesta are n vedere activitatea
#ro%esional a unui cadru didactic #e toata durata unui an 9colar/ iar succesiunea ca#itolelor
re%lect di%eritele eta#e ale anului 9colar 9i #rocesualitatea activit.ii didactice.
2n cadrul g!idului am ncercat s selectm activit.ile #ro%esionale cu gradul cel mai mare de
a#lica'ilitate 9i s o%erim un set de e=em#le de a#lica.ii TIC relevante #entru di%erite situa.ii
educa.ionale disci#line 9colare 9i eta#e de 9colaritate. Pentru a %acilita utilizarea
te!nologiilor ;4 9i de ti# <e' 2.7 g!idul #rezint modul de utilizare al a#lica.iilor 9i
#rocesele cognitive a%erente. Forme gra%ice intuitive +casete de te=t/ ca#tur de ecran/
organizatori cognitivi, ilustreaz #a9ii ce tre'uie #arcur9i de ctre #ro%esorul care utilizeaz
a#lica.ia TIC.
Pentru a o%eri un su#ort educa.ional cLt mai relevante 9i autentice/ au %ost utilizate e=em#le
reale realizate n cadrul #roiectului ()C de ctre cei im#lica.i 9i au %ost inter#retate
#osi'ilit.ile de trans%er de #ractici la nivelul unei comunit.i educa.ionale mai largi. 6unt
o%erite e=em#le relevante de ada#tare a #rocesului didactic la individualitatea elevilor 9i
ada#tat nivelul de #ro%unzime al e=#lica.iilor o%erite.
Concret/ #entru orice #rovocare la nivel ac.ional/ #ro%esorul va identi%ica n cadrul g!idului
sec.iunea relevant 9i va #arcurge n mod ciclic un #roces de ada#tare/ revizuire 9i inovare a
#rocesului didactic/ evaluLnd singur 9i valori%icLndu>9i #ro#ria imagina.ie 9i sim.ul critic.Pagina 7 din 451
! C"dru# int$r%rii TIC &n "cti'it"t" did"ctic%
1.1 Ce nseamn astzi noi tehnologii?
(duca.ia re#rezint #rinci#alul mecanism #rin care societatea #oate rs#unde sc!im'rilor
ra#ide 9i %r #recedent nregistrate la nivel social/ economic/ te!nologic. Kcoala/ con%orm
noilor #olitici educa.ionale/ are di%icila misiune de a #regti nu numai tLnra genera.ie/ ci 9i
#e cea adult #entru lumea muncii 9i o via. activ. 2n ma?oritatea $rilor euro#ene/ %olosirea
instrumentelor TIC n sistemele de nv$are #e #arcursul ntregii vie$i este considerat
crucial n vederea modernizrii serviciilor *i aducerii la zi a com#eten$elor cadrelor
didactice. 6c!im'rile n ceea ce #rive*te %olosirea instrumentelor TIC n educa$ie *i societate
sunt atLt de ra#ide/ ncLt studiile a'ia #ot .ine #asul cu dezvoltarea te!nologic. &st%el/ mare
#arte din literatura *i ra#oartele re%eritoare la TIC dateaz din #rimii ani ai secolului al JJI>
lea/ cLnd erau utilizate te!nologiile <e' 1.7. &cestea cu#rindeau n #rinci#al #ac!ete de
orientare asistat de calculator *i site>uri care o%ereau resurse de in%ormare. Ge atunci s>au
dezvoltat %oarte mult a#lica$iile <e' 2.7 +termen %olosit #entru a descrie te!nologii care #un
accentul #e con$inutul generat de utilizator *i #e e%orturile comune,. &cestea cu#rind re$ele
sociale/ 'log>uri/ videocasting/ #odcasting/ site>uri %avorite/ AiBi>uri/ %orumuri #e Internet/
care o%er o#ortunit$i/ dar genereaz *i o serie de di%icult$i n ceea ce #rive*te %urnizarea
de educa$ie/ in%orma$ii *i orientare n mediul virtual.
Ha nivelul sistemului de nv$mLnt #reunivesitar/ cei doi actori c!eie ai #rocesului didactic/
#ro%esorul 9i gru#ul de elevi/ 9i m#art deo#otriv res#onsa'ilit.ile 9i 'ene%iciile aduse de
%olosirea noilor te!nologii. 2n demersul de nv.are 9i n e%ortul de a .ine #asul cu acestea/
coo#erarea 9i comunicarea sunt condi.ii esen.iale #entru a reu9i. Ge aceea/ termenii n care
se con%igureaz astzi rela.ia dintre #ro%esor 9i elevi sunt mult di%eri.i de ceea ce se ntLm#la
n urm cu mai 'ine de un deceniu. Pentru a #utea asuma noile roluri/ #ro%esorul are nevoie/
#e lLng al%a'etizarea digital/ *i de dezvoltarea com#eten$elor de utilizare avansat a
te!nologiei in%orma$iei *i comunicrii. Gin acest motiv/ .intele/ structura 9i con.inutul
#rogramelor de %ormare sunt n continu sc!im'areI institu$iile %urnizoare de #rograme de


Pagina 1 din 451
%ormare n TIC a #ersonalului didactic tre'uie s se adreseze nevoilor de %amiliarizare cu
te!nologia/ dar 9i s dezvolte a'ilit$i de ti# socio>uman *i conce#tual/ a'ilit.i ce necesit un
tim# mai ndelungat *i conte=te de nv$are s#ecializate. &st%el/ TIC nu mai este #rivit ca un
sim#lu instrument/ devenind un mediu de nv$are care necesit corelarea strategiilor de
#redare cu cele de nv$are inde#endent/ ncura?area integrrii nv$rii %ormale cu cea
non%ormal *i in%ormal.
Prin intermediul noilor te!nologii ale in%orma$iei *i comunicrii/ sistemul de nv$mLnt
#oate contri'ui la atingerea celor #atru elemente de 'az ale societ$ii 'azate #e
cunoa*tereI
Know-what +a *ti ce, E re#rezentLnd in%orma$ii/ cuno*tin$e #unctuale/ %actuale/
des#re realitate/ ce contri'uie la e=#licarea acesteiaP
Know-why +a *ti de ce, E n$elegerea realit$ii #e 'aza cunoa*terii *tiin$i%ic a
legilor *i #rinci#iilor naturii/ a legilor sociale etc.P
Know-how +a *ti cum, E dezvoltarea com#eten$elor *i a'ilit$ilor de a a#lica n
#ractic di%erite cuno*tin$e/ in%orma$ii/ #rinci#ii de %unc$ionareP
Know-who +a *ti cine, E in%orma$ii des#re cine *i ce *tie s %ac.

Cadrul de re%erin$ euro#ean #entru com#eten$e c!eie #e #arcursul ntregii vie$i #rezint
conte=tul glo'alizrii *i necesitatea unui set de com#eten$e care s #ermit %iecrui cet$ean
s se ada#teze n mod %le=i'il la o lume e=trem de dinamic/ deaorece On tim# ce
glo'alizarea continu s con%runte :niunea (uro#ean cu noi #rovocri/ %iecare cet$ean va
avea nevoie de un registru am#lu de com#eten$e c!eie care s>i asigure ada#tarea %le=i'il
la o lume n ra#id sc!im'are *i #ro%und interconectare. +Official Journal of the EU/
07.12.2776/ H 054810,
(volu$ia sistemelor educa$ionale n ultimii ani este marcat de trei tendin$e declarateI
a, asigurarea integrrii ini!iului n societateI #regtirea ini$ial a com#eten$elor/
educa$ia #e tot #arcursul vie$ii/ %ormarea #entru noile meserii ale societ$ii
cunoa*teriiP


Pagina 5 din 451
', asigurarea accesului la euca"ie #i instruire #entru to$iP
c, eschierea ctre sistemele similare din ntreaga lume.

&%late su' #resiunea acestor #rovocri sociale si economice/ sus$inute *i de ritmul accelerat
al #rogreselor n domeniul TIC/ sistemele educa$ionale au nevoie +#rin natura lor, de un
interval tem#oral sensi'il #entru a re#ro%esionaliza cadrele didactice. &cest interval este cu
atLt mai mare cu cLt sistemul educa$ional su#ort sc!im'ri #ro%unde/ mergLnd #Ln la
sc!im'area viziunii asu#ra %inalit$ilor urmrite *i a modului n care se #roduce interac$iunea
dintre elev *i con$inutul disci#linar/ asu#ra rolului #ro%esorului n acest #roces. Programele
de instruire n acest conte=t se diversi%ic/ do'Lndesc un caracter mai degra' orientativ *i
se de%inesc #rin #luralism/ sensi'ilitate/ cre*terea *i diversi%icarea o%ertei de nv$are/
#rioritatea o'iectivelor cu caracter transdisci#linar/ a'ordrile constructiviste centrate #e
#roiecte semni%icative #entru via$a cotidian. &cestea sunt #re#onderent interactive/ se
'azeaz #e dis#ozi$ia natural ctre ?oc *i urmresc dezvoltarea s#iritului critic *i crearea
unor viziuni cognitive di%eren$iate a#elLnd la metode didactice caracterizate de #luralism/
conte=tualism/ inter#retare. $coala ca organi%a"ie > cu o'iective/ activit$i *i o cultur
s#eci%ic E ridic o serie de #ro'leme legate de eficacitatea acti!it"ilor *i necesitatea
#er%ec$ionrii #ermanente. 6c!im'area #aradigmei educa$ionale ctre centrarea #e elev
im#uneI
conce#erea sc!im'rii de ?os n sus/ #unLnd accent asu#ra #roceselor de nv$are/
rolul #ro%esorului %iind acela de %acilitator al nv$riiP
organizarea activit$ilor de nv$are #ornind de la interesele elevilor/ #rin metode
constructivisteP
res#ectarea legit$ilor nv$rii n #roiectarea activit$ilor de nv$are +varietatea
surselor/ legea e%ectului/ e%ortului/ tim#ului etc,P
desc!iderea *colii ctre comunitate *i via$a social n ansam'lu.

Gezvoltarea unei economii 'azate n mai mare msur #e cunoa9tere 9i servicii aduce
sc!im'ri im#ortante n natura muncii 9i structura com#eten.elor necesare. 3oile locuri de


Pagina 17 din 451
munc tind s solicite com#eten.e noi 9i de nivel su#erior/ comunicare orientat s#re client/
a'ilit.i antre#renoriale 9i de rezolvarea #ro'lemelor. (mergen.a unor organiza.ii mai
%le=i'ile se coreleaz n mod clar cu dezvoltarea noilor te!nologii. :na din #rinci#alele
#rovocri ale educa.iei de ast9i este c tre'uie s o%ere a'ilit.i de nivel su#erior/ nu doar
unei elite/ ci #e scar larg. Kcoala tre'uie s dezvolte la tineri cunoa9terea/ a'ilit.ile 9i
calit.ile #ersonale de care ace9tia au nevoie #entru o #ia. a muncii n continu 9i ra#id
sc!im'are/ s le asigure o cali%icare care s le #ermit o'.inerea unui loc de munc.

2n #rezent se contureaz #atru tendin.e c!eie n dezvoltarea instrumentelor TICI
a'unden.a resurselor educa.ionale dis#oni'ile online 9i nivelul ridicat de #artici#are
a elevilor n mediile online/ care ridic din ce n ce mai #uternic #ro'lema rolului
educatorului 9i nevoia de a asigura o nv.are semni%icativ/ de a o%eri servicii de
mentorat 9i recunoa9terea com#eten.elorP
accesul tot mai crescut la Internet asigurat inclusiv #rin tele%oanele mo'ile care
creeaz o a9te#tare 9i mai mare de acces/ iar oamenii doresc s #oat munci/ nv.a
sau studia oricLnd 9i oriunde dorescP
dezvoltarea unei #ie$e glo'aleI n lumea muncii rela.iile trans%rontaliere sunt tot mai
#rezente/ se solicit din ce n ce mai mult a'ilit.i de cola'orare 9i munca n ec!i#
#entru rezolvarea unor #ro'leme atLt de com#le=e 9i de inedite c nu mai #ot %i
rezolvate cu succes de o singur #ersoan. &cest %a#t #une n discu.ie modul n care
sunt dezvoltate a'ilit.ile de cola'orare n 9coal. Ge?a #este un miliard de #ersoane
se ncadreaz de%ini.iei de lucrtor #rin dis#ozitive mo'ile 9i se estimeaz c #Ln n
2710 o treime din %or.a de munc glo'al E 1/2 miliarde de anga?a.i E 9i vor
des%9ura activitatea din locuri multi#leP
#onderea tot mai mare a te!nologiilor de ti# clou +stocate #e un server central 9i
accesi'ile de oriunde, 9i descentralizarea serviciilor de su#ort TIC. &ccesul tot mai
crescut #rin dis#ozitivele mo'ile sus.ine mi9carea de trans%erare a con.inuturilor 9i
serviciilor n cloud/ ns #rovocrile care .in de #rote?area 9i controlul datelor
ncetinesc #rocesul de ado#tare.


Pagina 11 din 451
2n tim# ce &eb 1 a demonstrat ca#acitatea de a #une n legtur #ersoane *i resurse/ &eb 2
#ermite #rin desc!iderea/ u*urin$a accesrii/ *i %acilitarea rela$iilor sociale o cre*tere
deose'it a ca#acit$ii de conectare #rin Internet. Toate acestea se caracterizeaz #rin
#romovarea rela$iilor sociale *i de comunicare ntre utilizatori/ ntr>un mod cu totul inedit 9i
sunt dedicate unei variet$i de sco#uri #recumI
dezvoltarea de resurse n cola'orareP
managementul unor #roceseP
utilizarea crescut a siteurilor socialeP
m#rt*irea %acil a resurselor digitaleP
desco#erirea ra#id de in%orma$ii *i activit$iP
e=tinderea rela$ionrii socialeP
#ersonalizarea #ro#riului mediu socialP
'ene%iciul calit$ii de mem'ru n cadrul re$elelor/ gru#urilor sau comunit$ilor.

2n #rezent se vor'e*te de?a de &eb '(0 sau Ae'>ul semantic/ care re#rezint n egal msur
o continuare %ireasc a a#lica$iilor <e' 2.7. &ceast nou #aradigm vede Internetul ca un
organism unitar/ n care #rinci#iul de 'az este interconectarea *i com#ati'ilizarea tuturor
con$inuturilor *i a dis#ozitivelor de acces. &st%el de a#lica$ii includ versiunile #entru
accesarea #rin dis#ozitive mo'ile a unor servicii Ae'/ dezvoltarea de dis#ozitive mo'ile cu
ca#acit$i crescute de accesare a con$inuturilor Ae'/ serviciile de traducere automatizat a
con$inuturilor dis#oni'ile n di%erite lim'i *i cre*terea #ertinen$ei rezultatelor o%erite n urma
interogrii 'azelor de date.
1.2 Competene digitale n profesia didactic. Abordri n cadrul programului
conomia !azat pe Cunoa"tere #!C$
1.2.1 Competenele digitale
Gu# anul 2777/ termenul de competen"e cheie a#are ca %iind dominant n discursul #rivind
%inalit$ile sistemelor de nv$mLnt din (uro#a/ Comisia (uro#ean contri'uind la de%inirea


Pagina 12 din 451
*i identi%icarea com#eten$elor c!eie necesare a'solventului de nv$mLnt o'ligatoriu
#entru a %ace %a$ cerin$elor societ$ii *i economiei cunoa*terii.
2n 2776
1
s>a a?uns la larg acce#tan$ a de%ini$iei atri'uite no$iunii de competen"e cheie +o
com'ina$ie s#eci%ic de cuno*tin$e/ a'ilit$i *i atitudini adecvate conte=tului de care are
nevoie %iecare individ #entru m#linirea *i dezvoltarea #ersonal/ #entru cet$enia activ/
#entru incluziune social *i #entru anga?are #e #ia$a muncii, *i a celor domeniilor de
com#eten$e c!eie cu descri#torii de #er%orman$ s#eci%ici +comunicare )n limba matern*
comunicare )n limbi strine* competen"e matematice+ )n #tiin"e #i tehnologii* competen"e
igitale* competen"a a )n!"a s )n!e"i* competen"e ci!ice #i sociale* asumarea ini"iati!ei #i
antreprenoriat* sensibili%are la cultur #i e,primare cultural-. Ge remarcat este %a#tul c
%iecrei com#eten$e c!eie i este asociat im#licit caracterul transdisci#linar/ motiv #entru
care com#eten$ele a#ar$inLnd doar unei disci#line de studiu nu sunt men$ionate atunci cLnd
se discut des#re com#eten$e c!eie. Concluzia este c cele o#t domenii de com#eten$e
c!eie #ot %i dezvoltate *i consolidate/ ntr>o mai mare sau mai mic msur/ n conte=tul
studierii %iecrei disci#line *colare.
:na dintre cele 1 com#eten$e c!eie este co(ptn)" di$it"#%. &ceasta im#lic utilizarea
critic *i res#onsa'il a mi?loacelor media *i de comunicare n educa$ie/ n #rocesul muncii *i
n tim#ul li'erP vizeaz n s#ecial dezvoltarea gLndirii critice/ a comunicrii *i a gestionrii
in%orma$iei la standarde %oarte nalte.

!*+*!*! Co(ponnt "# co(ptn)i di$it"#
Cuno,tin) Dprindri Atitudini
2n$elegerea *i cunoa*terea
naturii/ a rolului *i a
o#ortunit$ilor TIC n
&'ilitatea de a cuta/ colecta
*i #rocesa in%orma$ia *i a o
%olosi ntr>o manier critic *i
&titudine critic *i re%le=iv
%a$ de in%orma$ia
dis#oni'il/

1
2n 4(C;--(3G&TI;3 ;F TN( (:4;P(&3 P&4HI&-(3T &3G ;F TN( C;:3CIH o% 11 Gecem'er 2776 on BeQ
com#etences %or li%elong learning +277685628(C,. in ;%%icial Rournal o% t!e (uro#ean :nion8 07.12.2776.


Pagina 10 din 451
conte=te cotidieneI n
via$a #ersonal/ social/
#ro%esional.
Include a#lica$iile
#rinci#ale de ti#ulI
#rocesor Aord/ %oi de
calcul/ 'aze de date/
stocarea *i gestionarea
in%orma$iilorP n$elegerea
o#ortunit$ilor *i a
riscurilor #oten$iale ale
Internetului *i comunicrii
#rin mediul electronic +e>
mail/ re$ea, n conte=te
deI munc/ #etrecerea
tim#ului li'er/ sc!im'ul de
e=#erien$e/ cola'orarea n
re$ea/ nv$are/ cercetare.
sistematic/ a#reciind
relevan$a acesteia/
di%eren$iind ntre real *i
virtual *i recunoscLnd
legturile dintre acesteaP
a'ilit$i de a %olosi
instrumente digitale #entru a
#roduce/ #rezenta *i n$elege
in%orma$ii com#le=eP
a'ilitatea de a accesa/ cuta
*i %olosi servicii 'azate #e
InternetP %olosirea T6I #entru
s#ri?inirea gLndirii critice/ a
creativit$ii *i a inova$iei.

res#onsa'ilitate n
%olosirea mi?loacelor
interactive/ interes #entru
im#licarea n comunit$i *i
re$ele #entru sco#uri
culturale/ sociale *i8 sau
#ro%esionale.!*+*!*+ -od"#it%)i d idnti.ic"r " ni'#u#ui ni'#u# d co(ptn/ di$it"# "# c"dr#or
did"ctic0 uti#i1"t &n c"dru# proictu#ui E2C Asistn)% T3nic% pntru uti#i1"r" TIC &n ,co#i
,i 4i4#iotci #oc"#
&ctivitatea de evaluare *i de monitorizare a com#eten$elor TIC ale cadrelor didactice din
*colile #artici#ante la #rogramul ()C s>a concretizat #rin a#licarea unor criterii de
identi%icare *i a unor descri#tori de #er%orman$ #rezenta$i mai ?os.

Critrii d idnti.ic"r -tod d idnti.ic"r


Pagina 14 din 451
Ca#acitatea cadrului didactic de a descrie
cum #ot %i %olosite resursele TIC #entru a
sus$ine ac!izi$ia de cuno*tin$e n domeniul
disci#linei *colare #redate.
Giscu$ii des#re modul n care utilizarea TIC *i
anumite ti#uri de so%t #ot s#ri?ini ac!izi$ia de
cuno*tin$e n domeniul di%eritelor disci#line
*colare *i #ot com#leta activitatea la clas.
Cunoa*terea de ctre cadrul didactic a rolului
*i utilizrilor de 'az ale a#lica$iilor de
#rocesare te=t +introducerea te=tului/
editarea/ %ormatarea/ ti#rirea,.
Gemonstrarea rolurilor de 'az ale
#rocesoarelor de te=t/ demonstrarea %elului
n care acestea #ot %i utilizate n #rocesul
didactic.
Ca#acitatea cadrului didactic de a descrie
sco#ul *i caracteristicile de 'az ale so%t>urilor
de #rezentare *i ale altor resurse digitale
utilizate n activitatea la clas sau n cea
e=tracurricular.
Giscu$ii cu #rivire la so%turile de #rezentare.
Gemonstrarea cuno*tin$elor cadrelor
didactice n #rivin$a crerii unei #rezentri
din domeniul #ro#riu de s#ecializare/
utilizLnd resurse digitale.
Ge$inerea de ctre cadrul didactic a unui cont
de email #e care s>l %oloseasc #entru
cores#onden$.
Cadrul didactic dis#une de un cont de email
#entru cores#onden$. Cadrul didactic #oate
creea un cont de email.
Ca#acitatea cadrului didactic de a descrie
Internet>ul *i de a utiliza un :4H #entru a
accesa un site Ae'.
Gemonstrarea modului de utilizare a a unui
'roAser. Cadrul didactic tre'uie s %ie
ca#a'il s utilizeze un 'roAser #entru a
accesa site>uri cunoscute.
Ge$inerea de cuno*tin$e des#re %unc$ia *i
sco#ul tutorialelor *i a so%t>urilor de e=ersare
*i #ractic/ #recum *i a modului n care
acestea s#ri?in ac!izi$ia de cuno*tin$e n
domeniul disci#linelor *colare.
Cadrul didactic tre'uie s %ie ca#a'il s
analizeze a#lica$iile so%tAare s#eci%ice
disci#linei #redate *i s descrie %elul n care
acestea sus$in activitatea didactic.
Cunoa*terea de ctre cadrul didactic a
#ac!etelor de a#lica$ii educa$ionale *i resurse
Ae' s#ecializate/ ca#acitatea de a le ada#ta la
Giscu$ii *i demonstra$ii cu #rivire la
con$inutul a#lica$iilor educa$ionale *i
resurselor Ae' s#ecializate din #unctul de


Pagina 15 din 451
nevoile s#eci%ice *i standardele curriculare ale
disci#linei #redate.
vedere al #reciziei *i con%ormit$ii cu
standardele curriculare.
Ca#acitatea cadrului didactic de a utiliza
instrumente *i resurse TIC #entru a evalua
cuno*tin$ele elevilor *i de a le o%eri %eed'acB
cu #rivire la #rogresele nregistrate.
Giscu$ii *i demonstra$ii cu #rivire la modul n
care #ot %i integrate instrumentele *i
resursele TIC n activitatea de evaluare *i
o%erire de %eed'acB.
Ca#acitatea cadrului didactic de a utiliza
te!nologii #entru comunicare *i cola'orare/
#recum #entru trimiterea de mesa?e te=t/
con%erin$e video *i cola'orare n medii sociale
online.
Cunoa*terea de ctre cadrul didactic a
sco#urilor *i avanta?elor di%eritelor te!nologii
de comunicare *i cola'orareP dis#oni'ilitatea
cadrului didactic #entru a %olosi te!nologiile
res#ective.
Interesul cadrului didactic de a utiliza
resursele TIC #entru a>*i m'unt$i
#er%orman$ele.
Giscu$ii #rivind modul n care resursele TIC
#ot %i utilizate #entru cre*terea
#er%orman.elor activit$ii didactice/
demonstrarea e=#erien$ei #ersonale a
cadrului didactic #rivind utilizarea resurselor
TIC n activitatea didactic.

Dscriptori d pr.or("n)% uti#i1")i &n c"dru# pro$r"(u#ui E2C &n 'dr" '"#u%rii
co(ptn)#or TIC "# pro.sori#or ,i " (onitori1%rii pro$rs#or "cstor" d5" #un$u#
dru#%rii proictu#ui d Asistn)% t3nic%
Ni'# Curricu#u( 6
con/inuturi 7i
'"#u"r
Pd"$o$i 6
Did"ctic%
A4i#it%/i TIC
ncs"r
-"n"$(ntu#
8n'%/%rii
D1'o#t"r"
pro.sion"#% "
pro.sori#or
)asic E
al%a'eti
zare
digital
Cunoa9terea
standardelor
curriculare 9i a
#rocedurilor de
evaluare
s#eci%ice
disci#linelor
#redate/
Pro%esorii au
a'ilitatea de a
decide cLnd/
unde 9i cum s
integreze TIC n
#rocesul de
nv.are #entru
a o'.ine
3ivel 'asic n
cunoa9terea
!ardAare 9i
so%tAare/
utilizarea
'roAser>elor/ a
a#lica.iilor
#entru
Pro%esorii au
a'ilitatea de a
lucra cu
ntreaga clas/
di%eren.iat cu
gru#uri mici sau
individual cu
6t#Lnesc
su%iciente
cuno9tin.e TIC
ast%el ncLt s
se #oat
documenta
online asu#ra
disci#linelor


Pagina 16 din 451
#recum 9i a
modalit.ilor de
integrare TIC n
anumite
secven.e de
lec.ii.
(levii nva.
utilizarea TIC n
conte=tul
relevant o%erit
de alte
disci#line
9colare.
(=I la Fizic
a#ro%undeaz
utilizarea
editoarelor de
creare a
#rezentrilor PPT
e%icien.
mrit.
(=I utilizarea
unei anima.ii
#entru studiul
diviziunii
celulare la
)iologie
comunicare/
#entru
#rezentare E
ec!ivalent (CGH
6tart.
(=I utilizarea
com#uterelor 9i a
so%tAare>urilor de
ti# tutoriale/
a#lica.ii online/
editoare de te=te 9i
de #rezentri.
elevii.
&s#ectul slilor
de clasa sau al
la'oratoarelor
nu di%er %oarte
mult de cel
tradi.ional.
(=I la'orator cu
mai multe
calculatoare
sau #rezenta
s#oradic a
sistemelor
calculator
video#roiector n
clase normale la
lec.ii
demonstrative
#redate/
#recum 9i
asu#ra
#ro'lemelor
de #edagogie
9i de
metodic.
(=I consultarea
ru'ricilor Hesson
Plans/ 4esurse
educa.ionale ale
di%eritor muzee/
institute/ etc.
-ediu E
a#ro%un
darea
cunoa9t
erii
Cunoa9terea
a#ro%undat a
standardelor
curriculare 9i a
#rocedurilor de
evaluare
s#eci%ice
disci#linelor
#redate/
#recum 9i
crearea unor
situa.ii
com#le=e de
integrare TIC n
anumite
secven.e care s
#ermit
msurarea
gradului de
n.elegere al
elevilor.
(=I %ocalizarea
evalurii #e
a#licarea
cuno9tin.elor n
#ro'leme reale/
e=tinderea
Centrarea #e
elev a
activit.ii de
nv.are.
Pro%esorul
devine
%acilitator/
g!ideaz 9i
monitorizeaz
activitatea 9i
#rogresul
elevilor si.
6t#Lne9te
nv.area
'azat #e
#ro'lematizare
9i #e #roiecte +
Pro'lem>
'ased 9i
Pro?ect>'ased
learning,.
(=I digital
storQtelling la
clasele 1>1
utilizLnd
P!otostorQ.
:tilizarea
instrumentelor
com#le=e
#recum editoare
de %oi de calcul/
'aze de date/
simulatoare de
roluri sau de
%enomene.
(c!ivalent (CGH
Com#let.
Com#eten. n
utilizare de
a#lica.ii care
%aciliteaz
cola'orarea
online 9i accesul
la in%orma.ii.
(=I utilizarea
Moogle docs
#entru crearea
unui #lan de
#roiect ntre mai
mul.i elevi.
:tilizarea 6BQ Grive
#entru stocarea 9i
-edii %le=i'ile
de nv.are
care com'in
activitatea
centrat #e
elev cu
te!nologiile
care #ermit
cola'orarea.
(levii lucreaz
n gru#uri mici
#entru
#erioade de
tim# mai mari
decLt o or de
curs.
(=I %ilmarea unor
secven.e #entru
monitorizarea
germina.iei
semin.elor 9i a
cre9terii
#lantelor de
interes zonal/
montarea lor
utilizLnd Hive
-ovie -aBer 9i
Cola'orarea
de la distan.
cu al.i
#ro%esori n
#roiecte de
dezvoltare
#ro%esional.
(=I #artici#area
la universit.i
virtuale 9i
demonstra.ii de
lec.ii online.


Pagina 17 din 451
nv.rii n a%ara
clasei E la
matematic se
vor crea statistici
utilizLnd
-icroso%t (=cel
#e 'aza unor
c!estionare
a#licate
mem'rilor
comunit.ii
#entru
identi%icarea
cititorilor care
%recventeaz
'i'lioteca local.
#arta?area de
%otogra%ii/ imagini
9i documente.
#u'licarea
videocli#ului #e
Qoutu'e.
&vansat
E
construi
rea
cunoa9t
erii

Cunosc 9i
identi%ic
#rocesele de
nv.are ale
elevilor
n.elegLnd
di%icult.ile #e
care ei le #ot
ntLm#ina.
Proiecteaz
con.inut
educa.ional n
%ormat digital
#entru activit.i
inter 9i
transdisci#linare
Focus #e
a'ilit.ile
necesare n
secolul 21I
rezolvarea de
#ro'leme realeP
comunicarea 9i
cola'orareaP
gLndirea critic
(levii devin
ca#a'ili s 9i
de%ineasc
#ro#riile sco#uri
9i #lanuri de
Pro%esorii
asist elevii n
construirea
#ro#riei
cunoa9teri .
2nv.area este
cola'orativ.
(levii sunt
anga?a.i 9i
im#lica.i n
comunitatea
de nv.are
care con.ine
mai mul.i
actori #rintre
care 9i mem'rii
comunit.ii
locale.
Proiectarea 9i
crearea de
so%tAare
educa.ional
ada#tat #entru
s#eci%icul local.
-edii digitale
care s sus.in
construirea
comunit.ii de
nv.are.
:tilizarea
#lat%ormelor de
e>learning.
(=I #lat%orma
iTeac!.
!tt#I88iteac!.ro8
#lat%orma
-icroso%t Partners
in learning
!tt#I88AAA.#artne
rsin
learningnetAorB.c
om
Headers!i# n
antrenarea
colegilor 9i n
crearea viziunii
asu#ra #ro#riei
9coli ca %iind o
comunitate
'azat #e
inova.ie 9i #e
nv.are
#ermanent
asistat 9i
m'unt.it
#rin utilizarea
TIC.
(=I #artici#area
la universit.i
virtuale ca 9coli
Pat!%inder
+Inovative,/
#arteneriate cu
9coli Pat!%inder/
#roiecte
etAinning/ etc
Ca#a'ilitatea
de a
e=#erimenta 9i
de a nv.a
continuu
utilizLnd TIC n
comunit.ile
de nv.are
create.
Trans%ormarea
#ro%esorului n
cursant model
E -odel
Hearner
(=I
2m'unt.irea 9i
e=ersarea
a'ilit.ilor de
designer
instruc.ional
utilizLnd
a#lica$ii de
creare de so%t
educa$ional.


Pagina 11 din 451
nv.are.
(=I Crearea unui
scenariu de lec.ie
digital utilizLnd
un 9a'lon
#rede%init
In%o#at!.
&#licarea criteriilor *i a descri#torilor de #er%orman$ a #ermis/ #e #arcursul derulrii
#roiectului/ #ersonalizarea interven$iilor la nivelul %iecrui cadru didactic #artici#ant/ n
vederea m'unt$irii com#eten$elor digitale *i a integrrii o#time a resurselor TIC/ ;(4 *i
<e' 2.7 n activitatea didactic.
!*+*!*9 Instru(nt d "uto"n"#i1% &n 'dr" #"4or%rii unui p#"n d d1'o#t"r
pro.sion"#% pntru int$r"r" rsurs#or TIC &n "cti'it"t" did"ctic%
Com#eten.ele TIC ale #ro%esorilor/ sau/ mai s#eci%ic/ com#eten.ele de utilizare TIC n
#rocesul didactic variaz %oarte mult n %unc.ie de con.inutul %ormrii #ro%esionale de care
ace*tia au 'ene%iciat #Ln n #rezentI %ormare ini.ial/ cursuri de ini.iere/ %ormare continu
sau ntLlniri metodice organizate n 9coal. 2n 4omLnia/ con%orm ;rdinului -(CT6 3r. 55628
2711/ este o'ligatorie #artici#area #eriodic la #rograme de %ormare continu #entru
#ersonalul didactic/ ast%el ncLt %iecare #ro%esor s acumuleze/ ntr>un interval de 5 ani/
minimum 57 de credite #ro%esionale trans%era'ile.
-odalit.ile ti#ice de dezvoltare a com#eten.elor didactice TICI
discu.ii in%ormale #entru ameliorarea #redriiP
#artici#area la cursuri 9i ateliere de lucruP
con%erin.e 9i seminarii educa.ionaleP
lecturarea literaturii de s#ecialitateP
#rograme de cali%icareP
vizite de studiu n alte 9coliP
#artici#area n re.ele de dezvoltare #ro%esionalP
studii 9i cercetri individuale 9i colectiveP
mentorat 9i o'serva.ie ntre egali.


Pagina 15 din 451
Pro.i#u# d .or("r TIC "# pro.soru#ui sco#u#ui ::I
;2ECTA< 3ttp<==sc3oo#s*4ct"*or$*u>=+!ct"c3r?
Prin intermediul TIC #ro%esorul #oate rs#unde unor #rovocri actuale diverseI
m'unt.irea modalit.ii n care elevii #erce# e=#erien.ele de nv.are 9i realizarea
unui #roces activ 9i semni%icativP
m'unt.irea modului de im#licare a #rin.ilor n #rocesul educa.ional/ comunicarea
cu ace9tia 9i sc!im'ul de in%orma.ii #rin ra#ortare #ermanent online des#re
#rocesul educa.ionalP
economisirea tim#ului alocat sarcinilor administrative 9i o #lani%icare mai e%icientP
o mai mare %le=i'ilitate n lucrul la clas/ o%erirea elevilor unor sarcini de lucru
ada#tate caracteristicilor individualeP
m'unt.irea calit.ii #rocesului didactic/ comunicarea clar a unor con.inuturi de
nalt calitateP
o%erirea unor solu.ii ada#tate #entru elevii cu nevoi s#ecialeP
crearea unui mediu de nv.are #rote?at 9i sigur/ monitorizeaz elevii #entru a se
asigura c utilizarea mediilor virtuale de nv.are este sigur/ legal 9i res#onsa'ilP
sus.inerea deciziilor #ro%esionaleP
urmrirea #rogresului elevilor n nv.are.
Pro#unem n continuare cLteva instrumente utile n autoevaluarea #ro%esorilor n #rivin$a
utilizrii resurselor TICI
A* -od# d c3stion"r pntru p#"nu# d d1'o#t"r "
co(ptn/#or did"ctic spci.ic TIC
I* An"#i1" pro.i#u#ui "ctu"# d co(ptn/% did"ctic% prin TIC
Nr* 8ntr4"r R%spuns
1
Ce cursuri de %ormare8#er%ec$ionare n
domeniul TIC am urmat n ultimii 5 ani"

2
Ce instrumente TIC 9tiu s utilizez
#entru nv.are"

0
Care sunt instrumentele TICPagina 27 din 451
#re%erate8utilizate %recvent n activitatea
didactic"
II* E'"#u"r" "spir")ii#or0 (oti'")ii#or ,i posi4i#it%)i#or prson"#
4
Ce instrumente noi a* dori s includ n
strategiile didactice"

5
Care mi sunt calit$ile *i limitele n
utilizarea acestora"

III* E'"#u"r" "#trn"ti'#or
6
Ce nseamn un #roces didactic #rin TIC
de calitate"

7
Ge ce cuno9tin.e noi a* avea nevoie *i de
unde a* #utea s le o'$in"

IV* Dci1i" pri'ind co(ptn/# TIC c"r tr4ui d1'o#t"t 7i (od"#it%/i# d r"#i1"r
1
Forma de studiu +nivel/ %urnizor,"

5
Ce alte #osi'ilit$i am +%inan.are/ tim#
etc.,"

%. E#"4or"r" p#"nu#ui d "c)iun prson"#
17
Cum mi organizez calendarul de
activit$i de dezvoltare a com#eten.elor
didactice TIC *i cum s>mi structurez
#lanul de ac$iune #entru dezvoltarea
acestora"


2* -od# d c3stion"r d "uto'"#u"r " co(ptn/#or did"ctic TIC ;2ECTA0 +@!@?

&n (od
r$u#"t
unori d#oc
!* Dspr d's*
4e%lecta.i asu#ra ac.iunilor #e care le>a.i ntre#rins #entru a v dezvolta a'ilit.ile de a #reda cu a?utorul


Pagina 21 din 451
TIC
:tiliza.i TIC #entru a v sus.ine #rocesul #lani%icrii didactice"
Integra.i TIC n curriculum #entru a a#ro%unda sau e=tinde
nv.area"
:tiliza.i TIC #entru a comunica in%orma.ii 9i conce#te n lec.ii de
calitate"
:tiliza.i TIC #entru a e=#lora idei 9i in%orma.ii com#le=e"
:tiliza.i TIC #entru a evalua elevii 9i a urmri #rogresul n nv.are"
:tiliza.i TIC #entru a #stra 9i utiliza in%orma.ii des#re elevi #entru
evaluare %ormativ 9i sumativ"
C autoevalua.i #eriodic a'ilit.ile TIC 9i utilizarea e%icace a TIC n
nv.are/ #redare 9i management"
Include.i .inte individuale clare #entru TIC cLnd v evalua.i
#er%orman.ele TIC"
C #rote?a.i in%orma.iile #ersonale 9i statusul #ro%esional n mediul
online"

+* Dspr #'i
4e%lecta.i asu#ra modului n care e=#une.i elevii la o varietate de instrumente TIC 9i le dezvolta.i
a'ilit.ile de a le utiliza n cadrul nv.rii zilnice.
&ve.i a9te#tri mari %a. de rezultatele tuturor elevilor cLnd
utiliza.i TIC"
CLnd utilizeaz TIC elevii au e=#erien.e de nv.are #ersonalizate/
creative 9i inde#endente"
:tiliza.i TIC #entru a o%eri solu.ii de s#ri?inire a elevilor cu nevoi
s#eciale"Pagina 22 din 451
(valua.i ca#acitatea elevilor de a utiliza TIC"
:tiliza.i TIC #entru a>i im#lica #e elevi n autoevaluare"
2n.eleg elevii dvs. ce nseamn siguran.a n #artici#area n mediul
online 9i un com#ortament online res#onsa'il"
Hua.i n considerare nevoia de a #rote?a in%orma.iile #ersonale ale
elevilor dvs." +e=. %i9ele cu note,
Mestiona.i mi?loacele TIC n mod %le=i'il #entru a v asigura c
elevii au acces la o mare varietate de resurse TICP ntr>o mul.ime
de situa.ii/ oricLnd e nevoie"
9* Dspr &n'%/"r" &n "."r" 7co#ii
4e%lecta.i asu#ra modului n care dvs. 9i 9coala dvs. utiliza.i TIC #entru a construi un dialog cu #rin.ii 9i
#entru a>i anga?a #e ace9tia/ %amiliile 9i comunitatea.
Contri'ui.i la viziunea 9colii de a utiliza TIC la 9coal 9i acas"
:tiliza.i TIC #entru a comunica in%orma.ii adecvate cu #rin.ii"
+teme/ nout.i/ evenimente etc.,
;%eri.i in%orma.ii #rin.ilor des#re co#iii lor #rin re.ele securizate"
+ra#oarte/ #rezen.a la ore etc.,
&?uta.i #rin.ii s n.eleag res#onsa'ilit.ile lor legate de
siguran.a co#iilor n mediul online"
2m#rt9i.i elevilor/ viziunea 9colii des#re utilizarea TIC la 9coal
sau acas"
:tiliza.i TIC #entru a s#ri?ini sau e=tinde nv.area n a%ara slii de
clas" +e=. #lat%orm de nv.are/ Ae'siteul 9colii,
;%eri.i elevilor o varietate de o#ortunit.i de a utiliza TIC #entru a
continua 8sau e=tinde nv.area n a%ara slii de clas" +e=. acces laPagina 20 din 451
TIC n a%ara orelor de curs,
A* Dspr ro#u# &n propri" 7co"#%
4e%lecta.i asu#ra #lanului 9i a'ordrilor generale ale 9colii %a. de integrarea TIC.
:tiliza.i TIC #entru a comunica cu colegii"
2m#rt9i.i modul n care utiliza.i TIC cu colegii dvs."
6e .ine cont n #lanul general de dezvoltare #ro%esional al 9colii
de .intele dvs. individuale re%eritoare la dezvoltarea
com#eten.elor TIC"
Contri'ui.i la autoevaluarea 9colii asu#ra modului n care sunt
utilizate noile te!nologii"
2m#rt9i.i viziunea 9colii des#re utilizarea TIC/ la 9coal 9i acas/
cu al.i actori n domeniu/ deciden.i 9i #rin.i"
6#ri?ini.i anga?area #u'lic a 9colii dvs. la dezvoltarea #rin TIC"


C* P#"ni.ic"r" d1'o#t%rii pro.sion"# &n 'dr" int$r%rii TIC &n "cti'it"t" did"ctic%
;2ECTA0 +@!@ ?
1. Gesco#eri.i 'une
#ractici n utilizarea
te!nologiei 9i sta'ili.i>
v #ro#riile .inte de
utilizare TICI

(=em#le de utilizare a TIC n mod creativ cu elevii.
4eevalua.i modul n care utiliza.i TIC 9i identi%ica.i arii de
dezvoltare n #lanul individual de dezvoltare #ro%esional.
Hucra.i alturi de al.i #ro%esori din 9coala dvs. care utilizeaz TIC n
mod interesant cu elevii.
&ltura.i>v unor comunit.i online 9i anga?a.i>v activ n
discutarea #racticilor.
2 4eevalua.i modul n
care o%eri.i acces la
noile TIC elevilor dvs.

;%eri.i elevilor o#ortunitatea de a se e=#rima n ce #rive9te modul
de utilizare a te!nologiei.
(=tinde.i modul de utilizare a TIC/ incluzLnd de e=em#lu #lat%orme
de nv.are/ console #entru ?ocuri electronice 9i email.


Pagina 24 din 451
4evede.i g!idul 9colii de securitate online 9i dez'ate.i>l cu elevii
dvs.
0 4e%lecta.i asu#ra
modului n care #ute.i
utiliza te!nologia
#entru a e=tinde
nv.area 9i a comunica
cu #rin.ii
4e%lecta.i asu#ra modului n care #ute.i utiliza #lat%orma online de
nv.are #entru a da teme de acas 9i a comunica cu #rin.ii.
;%eri.i>le in%orma.ii des#re cum #ot asigura siguran.a co#iilor lor
online cLnd utilizeaz te!nologia de acas.


1.2.2 &ntegrarea instrumentelor '&C n acti(itatea la clas. )mbuntirea practicilor "i
metodelor de predare
Gin datele con%irmate #rin cercetare *i #ractic *colar utilizarea TIC %avorizeaz procesul e
)n!"are #rin urmtoarele atri'uteI
Prin activit$ile #rovocatoare > multisenzoriale/ multidisci#linare > utilizarea TIC i
motiveaz #e eleviP sunetul/ culoarea/ mi*carea stimuleaz registrul senzorial/
am#li%icLnd tonusul aten$iei *i %acilitLnd men$inerea in%orma$iei n memoria de lucru 8
de scurt duratP
Prin acces la resurse in%orma$ionale din a%ara clasei/ *colii/ disci#linei/ culturii
s#eci%ice/ ariei geogra%ice/ momentului istoric etc.P
Prin recurgerea la imagini/ sunete/ anima$ii/ simulri/ se %aciliteaz
n$elegerea8ac!izi$ia unor conce#te a'stracteP
Prin ca#acitatea de cutare a surselor de in%orma$ii ce stimuleaz curiozitatea/
e=#lorarea *i cercetarea/ %avorizLnd %ormularea de i#oteze *i de
teme8su'iecte8#ro'leme de investigare #ro#rieP
Prin interac$iunea #ersonal cu so%turi educa$ionale s#eci%ice se o%er #osi'ilitatea
e=ersrii individuale *i individualizate necesare #entru %ormarea unor de#rinderi/
atingerea unor nivele #er%ormative8standardizate/ recu#erarea unor segmente


Pagina 25 din 451
instruc$ionale/ revederea unor ca#itole8 teme din #ro#ria arie curricular sau a altei
disci#line etc.P
Prin diversele interac$iuni cola'orative n rezolvarea unor #ro'leme 8 sarcini de lucru 8
#roiecte etc. se %aciliteaz #rocesul de asimilare a cunoa*terii.
Totodat/ noile te!nologii #ot contri'ui la o s#orire semni%icativ a e%icien$ei #rocesului
educa$ional #rin #osi'ilit$ile de #regtire8#er%ec$ionare8re#ro%esionalizare #edagogic #e
care le o%er cadrelor didactice active sau n curs de %ormare. 4e%eritor la aceast #ro'lem/
este necesar su'linierea unei concluzii comune/ de #rim im#ortan$/ rezultat din
cerecetrile e%ectuate #Ln n #rezent cu #rivire ca consecin$ele utilizrii resurselor TICI
dotarea unit$ilor *colare cu TIC nu conduce automat la s#orirea e%icien$ei #rocesului
educa$ional. 2n acela*i tim#/ nici ini$ierea com#uterial a cadrelor didactice/ necesar +ca
#unct de #lecare,/ nu este su%icient. Pentru a o'$ine rezultate su#erioare unei #redri
tradi$ionale +c!iar *i %olosind TIC, se im#une o #roiectare a acestui #roces +de nv$are,
%olosind #oten$ialul s#eci%ic al te!nologiilor/ adecvat strategiilor res#ective.
2n #ractic/ se #or distinge cinci niveluri de integrare8asimilare *i utilizare #er%ormativ a TIC
n #rocesul educa$ionalI
#rimul nivelI utilizarea punctiform a unor ec!i#amenteP
al doilea nivelI integrarea +?usti%icat, n prearea trai"ionalP
al treilea nivelI moificarea metoei e preare n de#enden$ de8n acord cu TIC/
al #atrulea nivelI modi%icarea rolului profesoruluiP
al cincilea nivelI #roiectarea #rocesului #lecLnd de la un moel.o teorie peagogic/-+
selectat n ra#ort cu o'iectivele curriculare.
2n %unc.ie de starea de %a#t din 9coli/ se #ot #roiecta mai multe scenarii/ n %unc$ie de situa$ia
e=istent/ de la caz la caz/ n %iecare *coalI
a. sta'ilirea unui #rocent din tim#ul 9colar total #entru o s#tmLn +de e=./ din
cele a#ro=imativ 25 de ore/ alocate di%eritelor disci#line #revzute #rin #lanul>


Pagina 26 din 451
cadru/ #entru o clas de gimnaziu/ #e s#tmLn/ ntre 1 *i 17 ore vor %i
derulate utilizLnd mi?loace TIC,P
'. concentrarea unor activit.i n anumite #erioade ale anului 9colar +de e=.
elevii claselor a CIII>a #ot utiliza Internetul n activit.i de reca#itulare 9i
sistematizare a materiilor de e=amen su' conducerea unor #ro%esorii care au
9i com#eten.e TIC,P
c. conce#erea unor #roiecte inter sau multidisci#linare care s antreneze ec!i#e
de #ro%esorii 9i elevi care nva. unii de la al.ii #e #arcursul activit.ilor
su'sumate #roiectelor +de e=./ se #ot #roiecta activit$i #e 'az de #roiect
care s im#lice as#ecte teoretice dar *i com#eten$e digitale E cutare #e
Internet/ utilizare de ;#en Content etc,.

Com#onenta de &sisten$ Te!nic #entru utilizarea TIC n *coli *i 'i'lioteci locale a
#rogramului (conomia )azat #e Cunoa*tere a de%init/ n domeniul cativit$ii educa$ionale/
dou zone de interven$ie ma?ore<
spri0inirea cadrelor didactice n utilizarea Internetului/ a materialelor de ti# ;#en
(ducational 4esource +;(4, *i a te!nologiei <e' 2.7 n cadrul #rocesului educa.ional/
ntr>un mod creativ *i inovativP
stimularea #er%orman$elor #ro%esorilor *i elevilor #rin #artici#area acestora la
activit$i *i #roiecte care includ com#onenta TIC.

Princi#alele segmente ale activit$ii derulate la nivelul celor 225 de *coli ()C +#rovenite din
comunit$i rurale sau mici ur'ane, au %ostI
asigurarea asisten.ei #entru #ro%esori n sco#ul de a integra instrumentele TIC n sala
de clas 9i de a m'unt.i #racticile 9i metodologiile de #redare #rinI
o activit$i #rivind utilizarea Internetului #entru a se asigura accesul la resurse
educa$ionale li'ere8#u'lice +;(4,P demonstra$ii #e 'aza so%turilor


Pagina 27 din 451
educa$ionaleP asisten$ la lec$ii *i o%erire de %eed'acBP ncura?area cadrelor
didactice *i a elevilor #entru cutarea *i utilizarea resurselor educa$ionale
'azate #e TICP atingerea unui #rocent de minimum 07S din con$inutul
disci#linelor #redate/ a#ar$inLnd ariilor curriculare vizate de #roiect/ care s
%ie a'ordate #rin utilizarea instrumentelor TIC n #rocesul de #redare>
nv$are>evaluare.
o demonstra$ii #rivind #osi'ilitatea accesrii resurselor ;#en Content din
re$eaua InternetP ncura?area #ro%esorilor s utilizeze mi?loace de comunicare
diverse #e Internet +AiBi/ 'loguri/ re$ele de comunicare,P
o s#ri?inirea cadrelor didactice #entru #roiectarea lec$iilor *i a unit$ilor de
nv$are #e 'aza resurselor *i instrumentelor TICP #rezentarea unor modele
de #roiecte de unit$i de nv$areP asisten$ #entru sus$inerea unor lec$ii sau
activit$i e=tracurriculare demonstrative cu a?utorul mi?loacelor TICP
s#ri?in #entru conce#erea *i derularea #roiectelor/ o%erire de %eed'acB/ asisten$ n
#rivin$a asigurrii sustena'ilit$ii #roiectelor derulateP
integrarea strategiei de utilizare a TIC n activitatea *colar n cadrul Proiectului de
Gezvoltare Institu$ional +PGI, al %iecrei unit$i de nv$mLnt.
1.* Aspecte etice ale utilizrii resurselor online n acti(itatea didactic
1.*.1 +eticheta
Termenul Onetic!et #rovine din lim'a englez E neti1uette E *i re#rezentint o asociere
ntre Onet/ cu re%erire la Internet/ *i Oetic!et/ ca res#ectare a unui cod de conduit/ a unor
reguli de com#ortament. 3etic!eta se #oate de%ini/ n linii generale/ ca un cod de conduit al
utilizatorilor de Internet. Gocumentul care se a%l la originea acestuia/ 234 1566
+!tt#I88tools.iet%.org8!tml8r%c1155,/ redactat n 1555 de 6allQ Nam'ridge/ de la com#ania
Intel/ este vala'il *i astzi.
3etic!eta im#une atLt reguli general vala'ile de conduit n s#a$iul virtual cLt *i/ du# caz/
norme de com#ortament s#eci%ice E #entru e>mail/ %orum/ re$ele sociale/ 'loguri etc.


Pagina 21 din 451
:tilizarea TIC *i a <e' 2.7 im#une *colilor/ res#ectiv cadrelor didactice/ dar *i elevilor/
cunoa*terea *i a#licarea regulilor im#use de netic!et. Prezentm n continuare cele mai
im#ortante norme de conduit n s#a$iul virtual.

!*9*!*!* R$u#i $nr"#
Aspct R$u#i
Concpr" ,i
scrir" tBt#or
(vitarea #rescurtrilor e=cesive/ de ti#ul celor utilizate
#entru 6-6 sau -essenger.
(vitarea utilizrii te=telor scrise cu ma?uscule +#rin
activarea tastei OCa#s, E acest mod de adresare %iind
ec!ivalat cu strigtul.
(viden$ierea cuvintelor sau a e=#resiilor #rin
caractere ngro*ate sau nclinate.
:tilizarea unui lim'a? adecvat/ corect gramatical/
res#ectLnd regulile uzuale de #olite$e unanim
recunoscute.
(vitarea transmiterii datelor sau a in%orma$iilor
con%iden$iale.
Uti#i1"r"0 "t","r" ,i
tr"ns(itr"
.i,ir#or
(vitarea transmiterii/ %r acordul #reala'il al
destinatarului/ a unor %i*iere de dimensiuni mari.
:tilizarea solu$iei de ar!ivare #entru transmiterea/
#rin acela*i mesa?/ a mai multor %i*iere.
Rd"ct"r"
r%spunsuri#or
Citarea/ n cadrul rs#unsurilor la mesa?e/ #e %orum/
#e re$elele sociale etc. doar a %ragmentelor s#eci%ice
din mesa?ele crora li se rs#unde.
(viden$ierea #rin sim'oluri s#eci%ice a #asa?elor de
rs#uns.Pagina 25 din 451
!*9*!*+ R$u#i spci.ic
-diu R$u#i
E5("i# :tilizarea a'revierilor uzuale/ recunoscute/ dar nu n
e=ces.
Precizarea su'iectului adecvat mesa?ului.
:tilizarea o#$iunilor OCc +4arbon copy, sau O)cc +7lin
carbon copy, #entru a trimite acela*i mesa? mai multor
#ersoane care se cunosc ntre ele/ %ac #arte din acela*i
gru#/ n #rima situa$ie/ res#ectiv mai multor #ersoane
care nu este nevoie s se cunoasc ntre ele/ n cea de>a
doua situa$ie.
(vitarea trimiterii mai de#arte a mesa?elor #rimite din
surse necunoscute.
2#o$ Citarea altei #ersoane8surse n comentarii #rin
men$ionarea numelui #ersoanei *i8sau a adresei Ae' de
unde #rovine te=tul citatP res#ectarea dre#turilor de
autor #entru toate materialele utilizate.
Ceri%icarea surselor de in%ormare.
3u este o'ligatorie o%erirea datelor #ersonale n
%ormularul de comentariu.
Foru( (vitarea #ostrii unor mesa?e care nu au legtur cu
su'iectul discu$iei.
(vitarea du'lrii su'iectelor de discu$ie +veri%icarea
#reala'il a e=isten$ei #e %orum a su'iectului de discu$ie
dorit,.
4es#ectarea dre#turilor de autor cu #rivire la te=tele
citate/ imagini/ di%erite materiale multimedia utilizate.
R)# soci"# Personalizarea #aginii de #ro%il.
&legerea cu gri? a imaginilor #ersonale.
Postarea cu res#onsa'ilitate a in%orma$iilor #ersonale.


Pagina 07 din 451
(vitarea transmiterii de mesa?e n mas +de e=em#lu/
ctre toat lista de #rieteni,.
(vitarea trimiterii ctre toat lista de #rieteni a
mesa?elor de legtur ctre #agini cu reclame sau a
invita$iilor de a #artici#a la anumite ?ocuri.
(vitarea mesa?elor sau a discu$iilor care #ot %i
considerate de%imtoare #entru anumi$i utilizatori sau
care nu cores#und tematicii gru#ului de discu$ii.
(vitarea #ostrii de in%orma$ii des#re alte #ersoane %r
acordul acestora.
4es#ectarea termenilor *i condi$iilor s#eci%ice re$elei
sociale +administratorului re$elei,.

1.*.2 ,igurana ele(ilor pe &nternet. -espectarea drepturilor de autor
:tilizarea Internetului de ctre elevi #oate ridica #ro'leme de siguran$ determinate de
noianul de resurse dis#oni'ile n s#a$iul virtual/ multe dintre acestea %iind
necores#unztoare vLrstei lor. Cadrele didactice au misiunea de a>i instrui #e elevi cu #rivire
la elementele de siguran$ ale navigrii #e Internet *i a su#raveg!ea ca materialele create de
ei *i #u'licate #e diverse medii s ai' un caracter #otrivit sco#ului lor. 2n 4omLnia/
p#"t.or(" si$ur*in.o care se adreseaz atLt co#iilor/ cLt *i #rin$ilor/ res#ectiv cadrelor
didactice/ re#rezint o ini$iativ util/ care #ermite *colilor s acceseze resurse s#eci%ice/ dar
*i s #artici#e la evenimente *i com#eti$ii #rin care se urmre*te con*tientizarea de ctre
co#ii a im#ortan$ei siguran$ei #e Internet. Proiectul si$ur*in.o %ace #arte din #rogramul
comunitar multianual 6a%er Internet Plus/ de #romovare a utilizrii/ n condi$ii de siguran$ a
Internetului *i a noilor te!nologii online. 6co#urile #roiectului suntI
#romovarea 'ene%iciilor mediului online dar *i cre*terea gradului de con*tientizare a
#ericolelor #oten$iale generate de acestaP
crearea unor linii de consiliere *i de ra#ortare a elelmentelor #oten$ial duntoare
e=istente onlineP


Pagina 01 din 451
in%ormarea #u'licului cu #rivire la resursele *i ac$iunile necesare crerii unui mediu
virtual mai sigurP
armonizarea legisla$iei din 4omLnia cu cea euro#ean n domeniu.

Proiectul si$ur*in.o cu#rinde trei com#onenteI
con*tientizarea necesit$ii unui Internet mai sigurP
linia de ra#ortare a con$inutului ilegal sau inadecvat de #e #agini Ae' din 4omLniaP
linia de consiliere #entru con$inut duntor ntLlnit #e Internet.
!tt#I88AAA.sigur.in%o8resurse>sigure>online8resurse>sigure8materiale>didactice.!tml


Pentru a #romova siguran$a *i res#onsa'ilitatea #e Internet *i a>i sensi'iliza #e elevi/ ca *i #e
#rin$i/ %a$ de acest as#ect/ n cadrul *colii se #oate realiza un contract sau acor scris/
asumat atLt de #rin$i cLt *i de elevi/ care s cu#rind #rinci#alele reguli de siguran$ ce
tre'uie res#ectate/ n %unc$ie de vLrsta elevilor. (lemente utile n vederea conce#erii unui
asemenea document #ot %i gsite la adresele Ae'I
!tt#I88AAA.sigur.in%o8siguranta>online8co#ii>#e>internet8s%aturi>utile>#entru>
#arinti.!tml


Pagina 02 din 451
AAA.sa%eteens.com8sa%eteens.!tm
!tt#I88AAA.sa%eBids.com8contractT#arent.!tm

2n ceea ce #rive*te res#ectarea dre#turilor de autor/ documentul #rinci#al care
reglementeaz acest domeniu este Hegea numrul 181556 #rivind dre#tul de autor asu#ra
unei o#ere literare/ artistice sau *tiinti%ice/ #recum *i asu#ra altor o#ere de crea$ie
intelectual. (levii tre'uie ndruma$i n sensul res#ectrii elementelor legate de co#Qrig!t/
de citarea surselor *i res#ectarea originalit$ii/ indi%erent c este vor'a de documente de ti#
te=t sau de materiale multimedia.


Pagina 00 din 451
2 Rsurs TIC pntru ("n"$(ntu# "cti'it%)ii did"ctic
2.1 laborarea. organizarea. re(izuirea materialelor didactice
2.1.1 /ortofoliul comisiei metodice.catedrei de specialitate
2n %iecare unitate de nv$mLnt/ nce#utul anului *colar este marcat de activit$i com#le=e
de #regtire/ actualizare/ organizare a documentelor *colare. 2n continuare/ vom #rezenta
modele de structurare a #orto%oliilor s#eci%ice activit$ii cadrelor didactice/ #recum *i
instrumete TIC +dis#oni'ile gratuit online, care #ot %i utile n managementul documentelor
*colare/ a gru#urilor de elevi8#rin$i sau n activitatea didactic derulat de>a lungul
ntregului an *colar.
Fiecare comisie metodic8catedr de s#ecialitate dis#une de un #orto%oliu #ro#riu ntocmit
de res#onsa'ilul comisiei cu a?utorul mem'rilor acesteia/ care re%lect activitatea des*urat
de mem'rii comisiei n cursul anului *colar. 2n general/ acesta se constituie res#ectLnd
structura de mai ?os.
/ractic ghidat
Con)inutu# porto.o#iu#ui co(isii (todic ;(od#0 structur% (ini("#%?
1( 4omponenta organi%atoric
6tructura anului *colarP
2ncadrarea #e clase8disci#line a %iecrui mem'ru al catedreiP
Com#onen$a catedrei +nume/ grade didactice/ vec!imeP studii,P
;rarul mem'rilor catedrei
&tri'u$iile comisiei metodice.
2( 4omponenta managerial
4a#ortul de activitate #e anul *colar #recedent
Planul managerial al comisiei
Plani%icri anuale8calendaristice +vizate de res#onsa'ilul de


Pagina 04 din 451
catedr8comisie metodic *i de director,P
Criterii de selec$ie a manualelor alternative *i rezultatele selec$iei +du#
caz,P
Programele *colare #e nivele de studiuP
Programele disci#linelor o#$ionale +vizate de ins#ectorul de s#ecialitate
#entru anul *colar n curs,P
Gocumente s#eci%ice/ comunicri curente din #artea I6R8I6-)/ -(CT6.
'( 4omponenta opera"ional
Proiecte didacticeP #roiecte ale unit$ilor de nv$areP
-odele de teste #redictive/ teste %ormative/ teste sumativeP
(valuarea *i inter#retarea rezultatelor nregistrate la testele #redictiveP
-etode alternative de evaluare +#orto%olii/ #roiecte, utilizate la nivelul
catedreiP
Procesele>ver'ale ale *edin$elor comisiei metodiceP
Programe remediale +numele elevilor *i clasa,.
8( 4omponenta e,tracurricular
Programe #entru elevii ca#a'ili de #er%orman$P
Hista nominal a elevilor ca#a'ili de #er%orman$P
Programul consulta$iilor #entru e=amenele na$ionale +du# caz,P
4ezultate o'$inute la concursurile *colareP
Cercuri ale elevilorP
4eviste *colare/ sesiuni de re%erate *i comunicriP
Programe *i #roiecte derulate cu elevii.
6( 4omponenta e formare profesional
&naliza nevoilor de %ormare la nivelul catedreiP
Ta'el cu #artici#area mem'rilor catedrei la cursuri de %ormare
+%inalizate8n curs,P
Cali%icativele o'$inute de cadrele didactice n ultimii trei ani +n co#ie,P
;%erta de %ormare a CCG la nivelul disci#linelor s#eci%ice comisieiP


Pagina 05 din 451
Hucrri #ersonale ale mem'rilor catedreiP
&lte %orme individuale de %ormare +doctorate/ masterate/ reconversie
#ro%esional etc.,.

Rsurs on#in uti#
2n a%ara #rogramelor de editare te=t sau de calcul ta'elar/ utilizate %recvent #entru
managementul documentelor *colare/ #rograme utile #entru activitatea la nivelul unei
comisii metodice ar #utea %iI
Scri4d 5 http9..www(scrib(com.
&cesta #ermite #u'licarea *i stocarea gratuit online a documentelor n %ormat doc/
##t/ #d%/ =ls/ etc. 6cri'd are *i un as#ect de re$ea social datorita #ro%ilelor/ o#$iunilor
de su'scriere/ comentare *i clasi%icare. Gocumentele #ot %i #rivate sau #ot %i
nglo'ate n 'loguri/ re$ele de socializare/ #agini Ae' *i #ot %i gsite de motoarele de
cutare.
R"dCritt3in> 5
http9..www(reawritethin:(org.files.resources.interacti!es.timeline.
Program gratuit de management al tim#ului/ #rogramarea unor activit$i/ eviden$a
derulrii unor #roiecte.
/rogramarea unor acti(iti la ni(elul comisiei metodice0 pe parcursul semestrului &0 cu
aplicaia online -ead1ritethin2 #model$


Pagina 06 din 451

2.1.2 /ortofoliul cadrului didactic
Porto%oliul anual al cadrului didactic re%lect ntreaga activitate a acestuiaI curricular/
e=tracurricular/ de dezvoltare #ro%esional etc.
/ractic ghidat
Con)inutu# porto.o#iu#ui pro.soru#ui ;(od#0 structur% (ini("#%?
1( 2epere personale #i profesionale
6tructura anului scolarP
2ncadrarea +clase/ nr.de ore,P
;rarul s#tmLnal +inclusiv #entru orele de #regtire a elevilor #entru e=amene
etc,P
Fi*a #ostuluiP
Curriculum CitaeP
4a#ort de autoevaluare #entru anul *colar anterior.
2. ;cti!itatea curricular #i e,tracurricular


Pagina 07 din 451
Programe *colare #entru disci#lina8disci#linele studiate/ #e ani de studiuP
Programele #entru disci#linele o#tionale #ro#use *i a#licate la clasP
Plani%icarea materiei +#lani%icarea calendaristic *i #lani%icarea #e unit$i de
nv$are,P
Proiecte didacticeP
Teste administrate la clasI itemii de evaluareP inter#retarea acestoraP
(valuarea testelor #redictive *i msuri remedialeP
Instrumente de evaluare alternativI eviden$a #roiectelor/ re%eratelor/
#orto%oliilor elevilorP
Fi*e de lucruP
Hista materialelor didactice utilizateP
Catalogul #ro%esorului/ #e clase si eleviP
Fi*e de #rogres alctuite #entru elevii de la clasele #ro#rii.
'. <erforman"e
Calendarul olim#iadelor/ concursurilor scolareP
6u'iecte #ro#use la concursurile *colareP
Ta'el nominal cu elevii selectiona$i *i #regti$i #entru concursurile *colareP
4ezultatele o'$inute la di%erite %aze ale concursurilor *colareP
&lte activit$i care vizeza #er%orman$a n activitatea didactic.
8( <erfec"ionare( <roiecte personale
(viden$a activit$ilor de %ormareP
Gi#lome/ certi%icate/ o'$inute ca urmare a a'solvirii di%eritelor #rograme de
%ormareP
Proiecte #ersonale ini$iate/ derulate/ %inalizateP rezultate ale #roiectelor.
6( =ateriale( >ocumente normati!e
4egulamente/ scrisori metodice/ anun$uri etc.
Pagina 01 din 451
Rsurs on#in uti#
4ealizarea n %ormat electronic a documentelor din #orto%oliul #ro%esorului/ ndeose'i a
#lani%icarilor calendaristise/ a #roiectelor de unit$i de nv$are sau a #roiectelor de lec$ie
re#rezint o activitate care #ermite un management e%icient al tim#ului *i al alocarii
resurselor. Pentru a veni n s#ri?inul cadrelor didactice/ -(CT6 a ela'orat modele de
#lani%icri calendaristice/ #use la dis#ozi$ie la adresa de InternetI
!tt#I88AAA.edu.ro8inde=.#!#8articles8c5758. Totodat/ #lat%orma online AAA.didactic.ro
o%er cadrelor didactice #osi'ilitatea de a>*i realiza #lani%icrile/ #rin mi?loace electronice/
ntr>un tim# %oarte scurt. &ceast a#lica$ie este dis#oni'il du# logarea #e #lat%ormI
3ttp<==CCC*did"ctic*ro=p#"n=indB


Pentru managementul documentelor #ersonale/ al clasei de elevi/ sau #entru activit$i
cola'orative cu al$i #ro%esori/ #ot %i utilizate a#lica$ii caI
S#ids3"r 5 http9..www(slieshare(net.(
6ite #entru stocarea *i #u'licarea gratuit de #rezentri PoAerPoint/ <ord sau Pd%.
6e #oate %ace trimitere ca linB sau #ot %i nglo'ate n 'log sau #agin Ae'. Ge
asemenea/ se #ot sincroniza cu un %i*ier audio +-P0/ #odcast, #entru a crea un


Pagina 05 din 451
slidecast > un mod mai #uternic de a distri'ui #rezentri sau tutoriale. 6lides!are
este/ de asemenea/ un site valoros de resurse su' %orm de #rezentri.
Goo$# Sits 5 http9..www(google(com.sites.help.intl.en.o!er!iew(html.
6erviciu gratuit care #ermite crearea de site>uri du#a *a'loane #resta'ilite. Pot %i
ncrcate %i*iere *i in%orma$ii din alte a#lica$ii Moogle +Moogle Gocs/ Moogle Calendar/
UouTu'e/ Picasa,/ #recum *i con$inut nou. (ste util cadrelor didactice care doresc s
*i #rezinte activitatea sau s cola'oreze cu elevii #rin intermediul unui site #ersonal.

/agin 1eb aparin3nd unui profesor participant la proiectul !C 4 Asisten
tehnic pentru utilizarea '&C n "coli "i biblioteci locale5 6orena 7laru0 8coala &oan
%lduiu0 6udu"0 9ud. :ure"
https5..sites.google.com.site.stiinteclasa(irtuala.


Goo$# Docs 5 http9..ocs(google(com.
-unca n cola'orare/ individual sau n gru#uri/ comunicarea *i cercetarea aduc n
%a$a elevilor dar *i a #ro%esorilor noi o#ortunit$i de cunoa*tere *i a#ro%undare a


Pagina 47 din 451
cuno*tiin$elor. Pentru activitatea didactic/ o solu$ie online util o re#rezint cele
cinci #rograme de editare ale Moogle GocsI
o OGocumentsP
o O6#reads!eetsP
o OPresentationsP
o OGraAingsP
o OForms.

6ingurele condi$ii #entru a avea acces la aceste #rograme o re#rezint accesul la re$eaua
Internet *i e=isten$a unui cont Moogle. Pac!etul Moogle Gocs este acum integrat n serviciul
Moogle Grive.
6im'olul Moogle Grive I
Prin internediul acestui serviciu/ Moogle #une la dis#ozi$ia utilizatorilor un s#a$iu de stocare/
#e Ae' +Cloud,/ gratuit de 5 M;. Moogle Grive #ermite accesul #e Ae' dar *i lucrul o%%>line cu
%i*ierele editate n Moogle Gocs. Pentru editarea o%%>line a %i*ierelor este necesar utilizarea
#rogramului Grive/ n varianta dorit +#entru PC sau -o'ile,/ m#reun cu 'roAserul C!rome
de la Moogle. :na dintre cele mai utile %unc$ii ale serviciului Grive o re#rezint #osi'ilitatea
distri'uirii *i al editrii n tim# real al %i*ierelor. &st%el modi%icrile e%ectuate on>line de ctre
#ersoanele autorizate de #ro#rietarul %i*ierelor #ot %i cunoscute imediat/ de to$i cei aviza$i/
c!iar n tim# ce se lucreaz cu acestea.

/ractic ghidat

Programul DDr"Cin$sE E #oate %i util atunci cLnd dorim realizarea unor desene *i sc!i$e
avLnd la dis#ozi$ie instrumente *i o gam de sim'oluri #rede%inite. Cu a?utorul acestui
#rogram #ute$i crea sigle/ antete *i alte re#rezentri utile unor a#lica$ii/ acestea

#utLnd %i salvate n mai multe moduri/ avLnd #osi'ilitatea s o#ta$i #entru %i*iere cu
e=tensia PGF/ RPM/ P3M sau 6CM.
Programul DFor(s creaz formulare
in%orma$ii/ #reri sau s realiz
e=em#lu/ considerLnd acesta un caz #articular/ #rogramul ar #utea %i utilizat la crearea
unor %ormulare #entru culegerea unor in%orma$ii de la diverse gru#uri8comunit$i/
elevi/ #ro%esori sau c!iar #rin$i/
unele #ro#uneri/ con%irmri de #rezen$ la anumite evenimente etc.
Programele din #ac!etul Moogle Gocs %ac #arte integranta din serviciul Moogle Grive *i
sunt #rezentate avLnd sim'oluri distincteI
Docu(nts
Spr"ds3ts


EB(p#u d uti#i1"r<
6imba rom3n0 clasa a 2
!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<a'F)2a1dRa<#3'CB8edit


#utLnd %i salvate n mai multe moduri/ avLnd #osi'ilitatea s o#ta$i #entru %i*iere cu
e=tensia PGF/ RPM/ P3M sau 6CM.
formulare utile atunci cLnd dorim s culegem anumite
in%orma$ii/ #reri sau s realizm diverse sonda?e n rLndul unor #ersoane. Ca un
e=em#lu/ considerLnd acesta un caz #articular/ #rogramul ar #utea %i utilizat la crearea
unor %ormulare #entru culegerea unor in%orma$ii de la diverse gru#uri8comunit$i/
elevi/ #ro%esori sau c!iar #rin$i/ #rivind anumite #uncte de vedere/ o#$iuni %a$ de
unele #ro#uneri/ con%irmri de #rezen$ la anumite evenimente etc.
Programele din #ac!etul Moogle Gocs %ac #arte integranta din serviciul Moogle Grive *i
sunt #rezentate avLnd sim'oluri distincteI
Prsnt"tions Dr"Cin$s
For(s

6imba rom3n0 clasa a 2;a0 prof. -omeo &<toc0 =coala !C !elin0 9ud. Co(asna
!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<a'F)2a1dRa<#3'CB8edit
Pagina 41 din 451
#utLnd %i salvate n mai multe moduri/ avLnd #osi'ilitatea s o#ta$i #entru %i*iere cu
utile atunci cLnd dorim s culegem anumite
m diverse sonda?e n rLndul unor #ersoane. Ca un
e=em#lu/ considerLnd acesta un caz #articular/ #rogramul ar #utea %i utilizat la crearea
unor %ormulare #entru culegerea unor in%orma$ii de la diverse gru#uri8comunit$i/
#rivind anumite #uncte de vedere/ o#$iuni %a$ de
Programele din #ac!etul Moogle Gocs %ac #arte integranta din serviciul Moogle Grive *i
Dr"Cin$s
<toc0 =coala !C !elin0 9ud. Co(asna
!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<a'F)2a1dRa<#3'CB8edit


Pagina 42 din 451

!tt#sI88docs.google.com8draAings8d815XJ3N>r7l6&u';>
4Ccv<ouB<-Qezv7tBiQ?GQ4iisr18edit


Acti'it"t co#"4or"ti'% pntru #'i0 .o#osind Goo$# Docs
Programul Moogle Gocs #oate contri'ui la e%icientizarea activit$ilor cola'orative de nv$are
n rLndul elevilor/ avLnd n vedere %a#tul au devenit %oarte rs#Lndite situa$iile n care
ace*tia #artici# la diverse activit$i de gru#/ mai ales la #roiecte sau re%erate cu a'ordri
interdisci#linare. -odul de rezolvare al unor teme sau #roiecte im#une elevilor/ de regul/
activit$i organizate #e gru#uri de lucru. Ge asemenea/ activit$ile de redactare a unor teme
de la clas/ realizarea de #orto%olii/ sc!i$e *i #rezentri solicit un volum mare de tim# *i o
rigoare organizatoric deose'it.
2n acest conte=t/ utilizarea #rogramelor DDocu(ntsE/ DSpr"ds3tsE sau DPrsnt"tionsE
#oate re#rezenta *i #entru elevi instrumente de lucru e%iciente/ su' ndrumarea cadrelor
didactice.
2n continuare/ #rezentm modul n care tema unui #roiect imaginar o%erit unui gru# de 0
elevi #oate %i dezvoltat #rin activit$i de cola'orare on>line n tim# real de ctre ace*tia cu
a?utorul #rogramului ODocu(nts.
>emplu5


Pagina 40 din 451

TE- PROIECT FCOLAR ;(od#?

A'"nt"G# si d1"'"nt"G# sist(#or d nr$i "#trn"ti'%

Autori=pro4#( "4ord"t<
1. (lev Mrigore -i!alcea > ,istemele eoliene n ?niunea uropean
2. (lev &le=andru Gnu$ > ,isteme de energie solar n ?niunea uropean
0. (lev -i!aela Cristina Ioana > ,isteme de producere a energiei prin fora
(alurilor n ?niunea uropean

Crin)
1. 4ealiza$i o analiz a dezvoltrii sistemelor energetice n (uro#a avLnd n
vedereI
un scurt istoric al evolu$iei acestoraP
o #rezentare gra%ic/ #e o a= a tim#ului/ a cotelor de #roduc$ie la nivel
euro#ean/ #erioada indicat n Ta'elul 1P
#rezentarea com#arativ a evolu$iei #roduc$iei de energie/ #e cele trei ti#uri
vizate de #roiect.

'abel 15 cote e prouc"ie
Enr$i !HI@
;J?
!HK@
;J?
!HL@
;J?
!HM@
;J?
!HH@
;J?
+@@@
;J?
+@!@
;J?
Eo#i"n%
So#"r%
V"#uri


+* Prezenta$i gra%ic gradul de utilizare al celor trei ti#uri de energie alternativ de ctre
%iecare $ar mem'r a :niunii (uro#ene.


Pagina 44 din 451
- anali%a atelor se !a face folosin urmtorul tabelI

'abel 2
TIP
ENERGIE
GRAD DE
UTILIZARE
;J?
COSTURI
PRODUCERE
;EUR?
PRE DE
LIVRARE
;EUR?
A-ORTIZARE
INVESTIIE
;"ni?
olian
,olar
%aluri
0.Prezenta$i avanta?e *i dezavanta?e ale utilizrii %iecreia dintre energiile alternative
studiate.

>emplu proiect ele(i n aplicaia @Aocuments a programului Boogle Aocs #e>tras$


6e consider c #remizele utilizrii #rogramelor Moogle Gocs sunt nde#linite *i to$i


Pagina 45 din 451
elevii de$in de?a cLte un cont Moogle +Mmail, dar *i acces la Internet.
6e #oate o'serva ast%el/ la o citire atent a #roiectului #ro#us s#re e=em#li%icare/ c
rezolvarea e%icient a temei generale a im#us m#r$irea ntre elevi a celor trei su'iecte
ce vor %i documentate individual iar a#oi rezultatele vor re#rezenta elementele comune
de lucru n studiul com#arativ.
Posi'ilitatea editrii on>line *i n tim# real a #roiectului/ #rin activit$i simultane/ o%er
#osi'ilitatea %iecruia de a>*i nregistra rezultatele individuale n documentul comun/
dezvoltLnd a#oi analize comune/ in%orma$iile %iind a%i*ate tuturor n tim# real. (levii #ot
com#leta/ corecta/ veri%ica *i analiza m#reun toate datele o'$inute imediat au %ost
introduse n #agin/ to$i trei a%lLndu>se n acela*i tim# n %a$a aceluia*i document/ dar n
locuri di%erite.

'em de reflecie
Proiecta$i o activitate de ti# cola'orativ +mono> sau #luridisci#linar, care s #ermit
elevilor dumneavoastr s interac$ioneze n tim# real #rin Internet cu a?utorul
#rogramului Moogle Gocs. Identi%ica$i avanta?e *i/ eventual/ dezavanta?e ale utilizrii de
ctre elevi a #rogramului res#ectiv.

Rsurs TIC pntru ("n"$(ntu# situ")ii ,co#"r " #'i#or
AL Sc3oo# -"n"$(nt
; alternativ %oarte e%icient de gestionare a datelor *colare n interiorul unit$ii de
nv$mLnt o re#rezint &eH 6c!ool -anagement E o%erit de sistemul &eH>6(I/ #rezent n
*colile din 4omLnia +!tt#I88advancedelearning.com8inde=.#!#8articles8c0112,I


Pagina 46 din 451

&cesta este alctuit din 6 meniuri +cu su'meniuri su'ordonate,I
o orarulI gestionarea #rogramului *colar al ntregii unit$i de nv$mLntP
o claseleI #ersonalizate n %unc$ie de nivel/ numr de elevi/ ti# de unitate *colar/
catalog al claseiP
o eleviI o%er toate datele elevilor nscri*i n unitatea *colar res#ectivP include *i
carnetul de noteP
o #ro%esoriI o%er toate datele #ro%esorilor din unitatea *colar res#ectivP
o de%inirea organiza$ieiI o%er in%orma$ii des#re organizarea *colar a unit$ii de
nv$mLntP
o statisticiI se o'$in statistici legate de note/ a'sen$e/ ani *colari > la nivel de elev sau de
clas.
Ap#ic")i" DSpr"ds3tsE;co(ponnt% " Goo$# Docs?
CunoscLnd #rinci#iile generale de utilizare a #ac!etului de #rograme gratuite Moogle Gocs se
#ot #roiecta o serie de activit$i dedicate domeniului *colar care #ot re#rezenta instrumente
de lucru #entru unii *i surse de in%orma$ii #entru al$ii/ res#ectiv #ro%esori/ #e de o #arte/ *i
#rin$i/ #e de alt #arte. 6e #oate #leca/ de e=em#lu/ de la analiza e%ortului *i a tim#ului
alocat de cadrele didactice #entru calculul mediilor *colare ale elevilor/ la clase *i disci#line


Pagina 47 din 451
di%erite/ a#oi #entru realizarea de statistici/ analize *i clasamente #e 'aza rezultatelor
o'$inute etc. 2n acela*i tim#/ se #oate avea n vedere necesitatea cunoa*terii n tim# util de
ctre #rin$i a situa$iei *colare a elevilor/ #entru urmrirea acesteia *i luarea msurilor
necesare/ la nevoie.
Pornind de la aceste #remise/ #oate %i imaginat realizarea unei a#lica$ii ce #oate aduce
e%icien$a *i rigoarea dorite n activit$ile ce $in de managementul situa$iei *colare a elevilor/
dar ar #ermite totodat #rin$ilor/ s %ie Ola zi/ #rin intermediul Internetului/ cu rezultatele
co#iilor lor/ c!iar %r a %i #rezen$i %izic n unitatea *colar.
Programul DSpr"ds3tsE se #oate utiliza ca o %oaie de calcul care s #ermit eviden$a
rezultatelor la nv$tur ale elevilor. ;%erindu>se in%orma$ii #rin e>mail/ n condi$ii de
con%iden$ialitate *i sta'ilindu>se nivele sigure de acces/ %oaia de calcul editat se #oate
trans%orma ntr>un catalog !irtual util *i #rin$ilor.

/ractic ghidat
Princi#iul de utilizare al documentului este sta'ilit #rin restric$iile de distri'u$ie *i acces
im#use de %iecare *coal. &st%el/ se vor sta'ili distri'u$ii #rivate #arta?ate #e clase
#entru elevi *i se#arat #entru %iecare dintre #ro%esori n %unc$ie de clas. 3ivelul de
acces #entru #rin$i *i elevi va %i limitat doar la DPo"t 'i1u"#i1"E iar #entru cadrele
didactice accesul va %i nerestric$ionat *i se va sta'ili modul DPo"t dit"E.
Prezentm n continuare un model imaginar al unei %oi de calcul realizate on>line ce
#oate re#rezenta #unctul de #ornire al unei a#lica$ii reale #lecLnd de la ideea realizrii
unui catalog virtual al unei clase de elevi/ ce #oate %i oricLnd vizualizat #rin re$eaua
Internet.
,preadsheets 4 foaie de calcul cu rol de catalog (irtual


Pagina 41 din 451


&cest catalog virtual #oate deveni un %oarte util instrument de lucru #us la dis#ozi$ia
cadrelor didactice din orice unitate de nv$mLnt la nce#utul %iecrui an *colar *i lesne
de utilizat #e #arcursul ntregului an.
2n a#lica$ia Spr"ds3ts se #oate multi#lica modelul %oii de catalog #entru toate
clasele dintr>o unitate de nv$mLnt. CunoscLnd %a#tul ca #rogramul %unc$ioneaz on>
line #ermanent *i salveaz automat documentul #e servere e=terne +Cloud,/ se #oate
s#une c #ro'lema siguran$ei %i*ierului este rezolvat.
-odelul imaginat al Ocatalogului o%er s#a$ii necesare #entru nregistrarea elevilor/
nregistrarea notelor #rimite de elevi dar *i s#a$ii #entru mici o'serva$ii. (ste 'ine de
remarcat %a#tul ca #rin a%i*area ru'ricilor re#rezentLnd mediile/ calculul acestora
realizLndu>se automat si %oarte #recis/ #rogramul #oate %acilita o'$inerea unor situa$ii
gra%ice necesare #entru diverse analize *colare +%ig. 10,.Brafic generat on;line cu
aplicaia ,preadsheets reprezent3nd e(oluia "colar a unui ele( la disciplina limba "i
literatura rom3n


Pagina 45 din 451

Tre'uie artat n continuare c #entru utilizarea %oii de calcul n sco#ul #ro#us este
necesar ca #ro#rietarul declarat al documentului +#oate %i declarat c!iar autorul %oii de
calcul/ eventual #ro%esorul de in%ormatic sau in%ormaticianul *colii, s sta'ileasc du#
regulile de?a cunoscute modul de distri'u$ie DPri'"tE al %oii de calcul dedicat %iecrei
clase *i s ntocmeasc cu aten$ie lista de distri'u$ie cu to$i #ro%esorii clasei. 6e
constituie ast%el un document +%oaie de catalog, se#arat #entru %iecare clas a *colii.
2n acest moment #ro#rietarul va tre'ui s ia o decizie n ceea ce #rive*te #ermisiunile
de introducere a noi #ersoane n listele de distri'u$ie ale %iecrei %oi de catalog.
&#lica$ia Spr"ds3ts i o%er dou varianteI
#strarea acestui #rivilegiu doar #entru sine/ acesta %iind unicul #ro#rietar al
documentuluiP
acordarea ctre al$i #ro%esori a #ermisiunii de a aduga documentelor
+#aginilor de catalog, la care %igureaz ca destinatari/ noi #ersoane +elevi sau
#rin$i, n lista celor ce #ot accesa on>line #agina res#ectiv.
Prin cea de>a doua variant #ro#rietarul #oate trans%era res#onsa'ilitatea realizrii
listelor de cores#onden$ cu #rin$ii sau elevii c!iar #ro%esorilor dirigin$i ai claselor
res#ective.


Pagina 57 din 451
Gu# aceast eta# to$i #ro%esorii avLnd #ermisiunea editrii %oilor de catalog/ vor
#utea accesa on>line #aginile res#ective cores#unztoare claselor la care #redau *i #ot
nregistra n ru'ricile acestora numele elevilor *i notele de #e #arcursul semestrului. Ha
s%Lr*itul semestrului a#lica$ia va calcula direct mediile elevilor.
Totodat/ instrumentul #ermite ti#rirea #aginilor documentelor sau salvarea lor
o%%line cu a?utorul a#lica$iei Moogle Grive.

2.1.* /ortofoliul ele(ului
Potrivit articolului 70 din Hegea (duca$iei 3a$ionale nr. 182711/ O+1, Porto%oliul educa.ional
cu#rinde totalitatea di#lomelor/ a certi%icatelor sau a altor nscrisuri o'.inute n urma
evalurii com#eten.elor do'Lndite sau a #artici#rii la activit.i de nv.are/ n di%erite
conte=te/ #recum 9i #roduse sau rezultate ale acestor activit.i/ n conte=te de nv.are
%ormale/ non%ormale 9i in%ormale. +2, Porto%oliul educa.ional este elementul central al
evalurii nv.rii. :tilizarea lui de'uteaz nce#Lnd cu clasa #regtitoare 9i re#rezint cartea
de identitate educa.ional a elevului. Prin urmare/ n unit$ile de nv$mLnt/ constituirea
#orto%oliului elevului este o necesitate/ dar *i un instrument n s#ri?inul evalurii #arcursului
*colar/ al intereselor de nv$are *i al rezultatelor %iecrui co#il.


Pagina 51 din 451
/ractic ghidat
Con)inutu# porto.o#iu#ui #'u#ui ;(od#?
1( <rouse ale acti!it"ii ele!ului9
4ezumate/ di%erite materiale redactate ca urmare a rezolvrii unor teme de
lucru cotidieneP
(seuriP
&rticole/ re%erate/ comunicriP
Fi*e individuale de studiuP
ProiecteP
(=#erimenteP
Pro'leme rezolvateP
Pro'e de evaluareP
Hucrri semestriale.
2. >ocumente care permit e!aluarea atituinilor+ comportamentului+
intereselor ele!uluiI
C!estionare de atitudini/ nevoi/ interese/ inten$ii de viitorP
-ateriale scrise/ audio>video care re%lect activitatea des%*urat de elev
individual sau m#reun cu colegii siP
4e%lec$iile #ro#rii ale elevului8?urnal autore%le=ivP
&utoevaluriP evaluri colegialeP
InterviuriP
Comentarii8o'serva$ii din #artea cadrelor didactice/ conducerii *colii etc.

Rsurs on#in uti#
(=ist un numr mare de a#lica$ii gratuite online care #ermit #ro%esorilor s organizeze cu
elevii activit$i didactice cu com#onent TIC/ #entru a m'og$i #orto%oliul #ersonal al
elevului. Prezentm n continuare cLteva instrumente utilizate adeseori n mediul *colar.


Pagina 52 din 451
2u44#*us 5 https9..bubbl(us.beta
&#lica$ie sim#l #entru crearea de !r$i conce#tuale cola'orative online. Nr$ile #ot %i
stocate sau e=#ortate ca imagini sau !tml #entru a %i #u'licate #e 'log sau n #agin Ae'/
#ot %i #rintate sau trimise #rin email.

P3oto StorN 9 ; http9..www(microsoft(com.ownloa.en.etails(asp,?i@111'2
Programul #oate crea #rezentri de ti# slides!oA utilizLnd #ro#riile %otogra%ii. Cu un singur
clic se #oate decu#a sau roti o imagine. 6e #ot aduga e%ecte s#eciale/ #iste sonore sau
nregistrarea #ro#riei voci care nareaz te=tul. (ste #osi'il #ersonalizarea titlurilor *i a
te=telor e=#licative.
&#lica$ia #oate %i utilizat n activit$i didactice cu elevii la disci#linele din ariile curriculareI
=atematic #i #tiin"eI simulri/ organizatori gra%ici/ structuri c!imiceP
Om #i societateI studierea unui sit ar!eologic/ studierea unui monument istoric/
identi%icarea com#onentelor unui s#a$iu geogra%icP
;rteI vizit virtual ntr>un muzeu de art.

Oi>isp"cs ; http9..www(wi:ispaces(com.
:n AiBi este o a#lica$ie care #ermite crearea unui site Ae' al crui con$inut este creat n
cola'orare de ctre utilizatori/ #strLnd versiunile succesive. <iBis#aces are o inter%a$
sim#l/ con$ine %orum/ inserare de %i*iere/ linBuri/ imagini/ statistici *i un numr nelimitat de
#agini.. Poten$ialul #edagogic al #aginilor AiBi const n cre*terea im#licrii comunit$ii/ a
interesului %a$ de materia de studiu/ #ermite construirea cunoa*terii/ %eed'acB>ul din #artea
elevilor/ ada#tarea con$inuturilor/ *colii *i c!iar a disci#linei la in#utul elevilor.
Paginile AiBi #ot %i utilizate #entruI
construirea n tim# a cunoa*terii +di%erite versiuni *i gru#uri,P
rezolvarea #rogresiv a #ro'lemelor sau rede%inirea lorP


Pagina 50 din 451
a#ro%undarea conce#telor/ com'inarea/ rezumarea *i evaluarea conce#telor din
di%erite disci#lineP
analiza cauzelor *i #rinci#iilor unui %enomenP
citirea critic *i o%erirea de %eed'acB n manier constructiv *i #u'lic.
/ractic ghidat
/agini 1i2i
Paginile AiBi #ermit realizarea unor #roiecte cu rezultat desc!is #rin
comunicare de ti# asincron *i cola'orarea de gru# #rin Internet. Totodat/ acestea
asigur un %ormat multimedia al #aginilor realizate #rin includerea de te=t/ gra%ice/
anima$ie nde#linind o serie de %unc$ii caI sistem de com#ozi$ie de gru#/ mediu de
discu$ii/ 'az de in%orma$ii/ sistem de email *i instrument #entru cola'orare.
Gre#tul de editare acordat n mod desc!is oricrei #ersoane conduce la o utilizare
democratic a Ae'ului *i %aciliteaz crearea de con$inuturi Ae' de ctre #ersoane
%r a'ilit$i te!nice s#eciale.
Pentru a alege a#lica.ia AiBi cea mai #otrivit tre'uie lua$i n calcul urmtorii
%actoriI
dis#oni'ilitatea unor anumite %unc$ii #entru sco#ul dorit de utilizareP
ti#ul de #lat%orm de utilizare #re%erat P
#osi'ilitatea o'$inerii de su#ort te!nic P
dezvoltarea continu.
Ca modalitate #ractic de a#licare se #oate #roiecta orice activitate de crea.ie care
nu necesit s#eci%icarea autorilor sau #rote?area documentelorI
o #roiecte la nivelul clasei de ela'orare de materiale de re%erin$/ g!iduri/
manuale/ glosare etc P
o #roiecte la nivelul clasei sau al gru#elor de elevi cu %ormat 'i'liogra%ic. (levii
#ot #utea aduna siteuri Ae' dedicate unei teme/ a#oi s le adnoteze/


Pagina 54 din 451
ierar!izeze *i ierar!izeze P
o com#unerea de scrisori sau declara$ii #rezentate din #artea clasei P
o manuale E elevii ar #utea crea un manual #e o anumit tem %iecare avLnd
un rol clar n #roiect *i devenind interesat #ersonal de rezultatul colectiv.
Pagini AiBi
&vanta?e Gezavanta?e
construirea n tim# a cunoa*terii
+di%erite versiuni *i gru#uri, P
rezolvarea #rogresiv a #ro'lemelor
sau rede%inirea lorP
a#ro%undarea com'inarea/ rezumarea
*i evaluarea conce#telor din di%erite
disci#lineP
analiza cauzelor *i #rinci#iilor unui
%enomenP
citirea critic *i o%erirea de %eed'acB
n manier constructiv *i #u'licP
analiza de #ro%unzime n sco#ul
evitrii stereoti#iilor de gLndire.
ngreuneaz evaluarea contri'u$iilor
individuale P
e=ist riscul utilizrii unui lim'a?
inadecvat P
ncrcarea de mesa?e #u'licitare/
con$inuturi incorecte sau
neacce#tate P
sunt mari consumatoare de tim# I
e=#rim #ozi$ia %a$ de #ro'lema
res#ectiv a gru#ului care l>a creat.


/agin 1i2i care reflect acti(itatea ele(ilor din 8coala !nia0 9ud. Cara";,e(erin n
cadrul proiectului !C
3ttp<==4c5sco"#"54"ni"5cs*Ci>isp"cs*co(=


Pagina 55 din 451


Purn"# indi'idu"# #ctronic= 2#o$uri
2#o$uri# E desemneaz o colec$ie cronologic online de comentarii #ersonale *i
legturi Ae'/ su' %orma unor ?urnale #ersonale/ n care indivizii *i #ot #u'lica #ro#riile
im#resii re%eritoare la di%erite su'iecte/ cu sco#ul de a dez'ate cu al$i cititori interesa$i.
Interac$iunile dintre ace*tia *i #ers#ectiva #ersonal #rezentat n 'loguri #ot conduce
adesea la o comunicare sus$inut ntre utilizatori *i multe cercuri de utilizatori de 'loguri
genereaz un #uternic sentiment de comunitate.
Fiind u*or de creat *i utilizat de oriunde e=ist o cone=iune la Internet/ 'logurile
re#rezint o %orm de #u'licare #e Internet *i un instrument de comunicare acce#tat #e
scar larg/ a?ungLnd actualmente s re#rezinte o alternativ la sistemele comune de
#u'licare #e Internet #rin sim#li%icarea/ automatizarea *i accelerarea #rocesului de #u'licare
online. Ge aceea/ #use n a#licare cu o n$elegere adecvat a 'ene%iciilor *i limitelor/
'logurile re#rezint un instrument te!nologic de instruire din ce n ce mai acce#tat. (le #ot %i
utilizate #entru re%lectarea asu#ra lec$iilor la clas/ cariere *i evenimente curente/ #entru
construirea *i m#rt*irea cunoa*terii.
!logul 8colii !C Calafinde"ti0 9ud. ,ucea(a


Pagina 56 din 451
!tt#I88scoalacala%indesti.Aord#ress.com8


2.1.C :anagementul acti(itii grupurilor specifice mediului "colar
2n mediul *colar se %ormeaz gru#uri cu roluri *i interese s#eci%ice/ n a cror activitate
cadrele didactice ?oac un rol im#ortant/ %ie n calitate de coordonatori/ %ie n calitate de
mem'riI
gru#uri ale #rin$ilor care ai cror co#ii nva$ n aceea*i clas8*coalP
gru#uri ale cadrelor didactice dintr>o *coal/ comisie metodic/ sau care #redau la
aceea*i clasP
gru#uri ale elevilor din aceea*i clas/ sau care studiaz o disci#lin de ti# CG@ etc.

Com#le=itatea rolurilor nde#linite de cadrele didactice n cadrul gru#urilor din mediul *colar
determin necesitatea utilizrii unor instrumente care s %aciliteze comunicarea n interiorul
acestora/ ca *i managementul ac$iunilor %iecrui gru#. ; resurs deose'it de util/ din acest
#unct de vedere/ dis#oni'il gratuit online este #rogramul OMoogle Mrou#s
+!tt#sI88grou#s.google.com8%orum8"%romgrou#sYDovervieA,/ creat #entru a %acilita
comunicarea ntre #ersoane avLnd interese/ o#inii/ o'iective comune/ #rin realizarea virtual
a unor grupuri e iscu"ii.


Pagina 57 din 451
Boogle Broups ; pagina cu rezultatele cutrii unor grupuri de discuii cu subiectul
@"coala

Condi$ia de utilizare a unui gru# de discu$ii este dat de e=isten$a unui cont activ de e>mail la
Moogle/ #e Mmail.com/ #entru to$i utilizatorii nregistra$i ai gru#ului. :tilizatorii unui gru# de
discu$ii #ot avea dou roluri/ cel de administrator *i cel de #artici#ant. 4olul de administrator
o%er acestuia atri'u$ii s#eciale cum ar %i #osi'ilitatea crerii de noi gru#uri/ organizarea
discu$iilor gru#ului/ sta'ilirea sau modi%icarea regulilor discu$iilor. &dministratorul are
dre#tul de invita sau elimina mem'rii sau de *terge sau aduga noi su'iecte +to#ic,.
Programul OMoogle Mrou#s o%er #artici#an$ilor la gru#uri de discu$ii *i #osi'ilitatea
sc!im'urilor directe de %i*ere/ %unc$ie %oarte util atunci cnd este necesar rs#Lndirea
unui %i*ier +e=. %otogra%ii/ #d%>uri s.a,.
Pentru %acilitarea accesului la gru#urile e=istente n s#a$iul virtual al Internetului #agina de
#ornire a Moogle Mrou#s o%er o list cu linB>uri ce direc$ioneaz utilizatorii direct s#re unele
domenii de larg interes.
Boogle Broups 4 pagina de start


Pagina 51 din 451

Brup de discuii dedicat unei clase de ele(i

'em de reflecie
:tiliza$i a#lica$ia Moogle Mrou#s #entru a constitui un gru# de discu$ii cu elevii uneia
dintre clasele la care #reda$i. Formula$i cel #u$in trei o'iective care ar #utea %i
nde#linite #rin acest demers *i indica$i cel #u$in 0 #osi'ile su'iecte de discu$ie.Pagina 55 din 451
9 Acti'it"t" #" c#"s% 7i &n "."r" "csti"
*.1 ?tilizarea '&C0 a resurselor educaionale publice #7-$ "i a tehnologiei Deb 2.E n
acti(iti curriculare
Inser.ia TIC n activitatea educa.ional are un #uternic im#act asu#ra strategiilor didactice *i
a dezvoltrii unor %orme de organizare a instruirii care nu sunt #osi'ile cu a?utorul metodelor
*i mi?loacelor tradi$ionale. &ctul nv$rii nu mai este considerat a %i e%ectul demersurilor
#ro%esorului/ ci rodul unor interac$iuni ale elevului cu cel care conduce nv$area/ cu
calculatorul/ cu sursele de in%ormare #use la dis#ozi$ie +Internet/ medii de nv$are
cola'orative online etc,. (=#erien.a #rezentat n literatura de s#ecialitate eviden.iaz ca
avanta?e ale nv$rii 'ene%iciare de inser.ia TIC/ urmtoareleI
stimularea ca#acit$ii de nv$are inovatoare/ ada#ta'il la condi$ii de sc!im'are
social ra#idP
considerarea nv$rii din #unct de vedere al %olosirii ulterioare a cuno*tin$elor
do'LnditeP
individualizarea nv$rii *i cre*terea randamentului nsu*irii con*tiente a
cuno*tin$elor #rin a#recierea imediat a rs#unsurilor elevilorP
realizarea nv$rii interdisci#linare/ interactive/ centrate #e elev/ %olosind metode
euristiceP
dezvoltarea creativit$ii elevilor care nva$ utilizLnd so%tAare educa$ional s#eci%icP
reducerea tim#ului de nv$are *i ridicarea calit$ii nv$riiP
cre*terea interesului *i a motiva$iei educa'ililorP
asigurarea accesului la in%orma$ieP
crearea unor re#rezentri interactiveP
asigurarea su#ortului tactic *i strategic al #rocesului educa$ionalP
diagnoza *i corec$ia erorilorP
asigurarea managementului activit$ilor.


Pagina 67 din 451
(ta#ele introducerii TIC/ a ;(4 *i a <e' 2.7 n activitatea didactic/ ast%el ncLt/ #rin
su#ortul #e care l o%er/ s contri'uie la cre*terea nivelului de com#eten$e ale cadrelor
didactice suntI
a, substituia/ cLnd #racticile instruirii se des%*oar tradi$ional/ dar cu utilizarea
accidental a noilor te!nologiiP de e=em#lu/ singurului com#uter din clas/ n locul
unei sc!eme desenate #e ta'lP
', tranziia/ cLnd noile #ractici nce# s a#ar/ iar vec!ile #ractici nce# s %ie #use
su' semnul ntre'riiP de e=em#lu/ utilizarea unor so%turi #entru e=ersare de ti#
ril an practiceP rularea unei lec$ii n ntregime/ c!iar dac alt moment al
activit$ii de nv$are #utea %i rezolvat mai e%icient #e alt caleP
c, transformarea/ cLnd te!nologiile TIC %aciliteaz pr"ctici noi0 n com#ara$ie cu care
#racticile tradi$ionale a#ar #erimateP de e=em#lu/ n cazul utilizrii so%turilor de
simulare a unor #rocese.
*.1.1 'ipuri de instrumente '&C utile pentru acti(itatea didactic0 disponibile online
2n %unc$ie de sco#ul activit$ilor de instruire/ n #rocesul didactic sunt utilizate di%erite
instrumente TIC care #ot ?uca roluri com#le=e n s#ri?inirea #rocesului de #redare E nv$are
> evaluare. Gin #ers#ectiva situa$iilor de nv$are/ instrumentele TIC se m#art n #atru
categoriiI
de in%ormareP
de situareP
de construire a cunoa*teriiP
de comunicare.


Pagina 61 din 451
Instru(nt# d in.or("r
&cestea o%er acces la o vast cantitate de in%orma$ii n di%erite %ormate +te=t/ audio/ imagini/
gra%ice/ sau video, #ermi$Lnd elevului accesarea *i utilizarea de in%orma$ii relevante #entru
activitatea sa. &st%el de e=em#le sunt enciclo#ediile multimedia sau resursele Ae'
dis#oni'ile/ ele re#rezentLnd doar ni*te de#ozite imense *i #asive.
:tilizarea TIC #entru a rs#unde nevoilor de in%ormare necesit/ #e de o #arte/ cunoa*terea
modalit$ilor o#time de selectare *i utilizare a in%orma$iilor dis#oni'ile n di%erite %ormate/
iar #e de alt #arte/ de crearea materialelor electronice n di%erite %ormateI
,electarea "i utilizarea informaiilor disponibile n diferite formate #te>t0 (izual0 audio$
Cunoa"tere "i nelegere
- Ae'site>uri relevante #entru
temele de studiu8 enciclo#edii
online. (=I
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8
!tt#I88c!emistrQ.a'out.com8
!tt#I88AAA.scienceinsc!ool.org
!tt#I88AAA.discoverQeducation.com
!tt#I88AAA.''c.co.uB8!istorQ8
!tt#I88AAA.!istorQ%orBids.org8
!tt#I88AAA.'ritannica.com8
!tt#I88AAA.encQclo#edia.com8
!tt#I88AAA.!istorQ%orBids.org8
!tt#I88memorQ.loc.gov8ammem
!tt#I88AAA.c!ateauversailles.%r8!ome#age
!tt#I88AAA.louvre.%r8llv8commun8!ome.?s#
!tt#I88AAA.'ritis!museum.org8
Abiliti
- cum s identi%ice/ colecteze *i regseasc
in%orma$ii #e InternetP
- cum s acceseze in%orma$ii de#ozitate n
a#lica$ii online s#eci%iceP
- cum s acceseze in%orma$ii de#ozitate n
seturi de a#lica$ii generice8de 'irouP
- cum s utilizeze te!nici *i instrumente
#entru accesarea *i #rocesarea in%orma$iei
+e=. Fi*iere *i directoare/ #rograme de
navigare/ site>uri %avorite/ %acilit$i online de
s#ri?in/ strategii e%iciente de cutare/ sisteme
466/ navigatoare de resurse media/ servicii
de in%ormare #rin email/ tele%on,P
- cum s utilizeze in%orma$ii de calitate
relevante #entru #ro#ria dezvoltare
#ersonal.


Pagina 62 din 451
Crearea de materiale electronice de prezentare n diferite formate #te>t0 (izual0 audio$.
Cunoa"tere "i nelegere
- instrumente de redactare8 editare a
materialelor n di%erite %ormate
media. (=I
!tt#I88AAA.AiBis#aces.com8
!tt#sI88drive.google.com
!tt#I88#rezi.com8
!tt#I88AAA.'logger.com
!tt#I88AAA.slides!are.net
!tt#I88AAA.google.com8sites
!tt#I88 'logs#ot.ro8
!tt#I88AAA.%ace'ooB.com8
!tt#sI88tAitter.com8
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8

Abiliti
- cum s realizeze #rezentri multimedia ntr>
un mod interesant +e=. &s#ectul site>ului
Ae',P
- cum s utilizeze mi?loace TIC #entru a crea
in%orma$ii +e=. Camere digitale/ scanere,
- cum s utilizeze di%erite a#lica$ii so%tAare
#entru a crea in%orma$iiP
- cum s creeze *i s #artici#e n comun la
crearea de AiBi/ 'loguri sau %orumuri
tematice.
- cum s solicite in%orma$ii de interes *i s
rs#und la cele #rimite +e=. Forumuri de
discu.ii,P
- cum s a#lice metode *i #roceduri #entru
m#rt*irea in%orma$iilor +s!aring,.
Instru(nt d situ"r
&cestea sunt sisteme care situeaz elevul ntr>un mediu virtual care s i #ermit elevului s
e=#erimenteze di%erite situa$ii #recum simulrile/ ?ocurile online *i realitatea virtual.
:tilizarea TIC #entru a rs#unde nevoilor de nv$are e=#eren$ial necesit urmtoarele
cuno*tin$e *i a'ilit$iI
> s selecteze *i s utilizeze mi?loace *i so%tAare TIC care o%er acces la e=#erien$e *i situa$ii
de nv$are virtuale *i simulate *i s #artici#e n aceste activit$i de nv$are e=#eren$ial
#rin TIC.
Cunoa"tere "i nelegere
Abiliti


Pagina 60 din 451
(=ist o varietate de a#lica.ii online
adecvate activit$ilor de nv$are ale elevilor
#recum enciclo#edii virtuale/ simulatoare/
?ocuri online/ ?ocuri #e mo'il/ lumi virtuale.
(=I
!tt#I88AAA.geogra#!Q>ma#>games.com8
!tt#I88AAA.google.com8eart!8inde=.!tml
!tt#I88AAA.Aalter>%endt.de8#!14ro8
!tt# I88#!et.colorado.edu8en8simulations
!tt#I88AAA.e>scoala.ro
!tt#I88AAA.googleart#ro?ect.com8

- cum s utilizeze o a#lica.ie interactivP
- cum s #artici#e n activit$i sau simulri
sim#le de nv$are e=#eren$ialP
- cum s utilizeze a#lica.ii so%tAare online
#entru a %acilita n.elegereaP
- cum s utilizeze a#lica.ii so%tAare online
a>*i structura #ro#ria gLndireP

Instru(nt d construir" cuno",trii
&cestea sunt instrumente ce #ot %i utilizate #entru mani#ularea in%orma$iei/ construirea
#ro#riei +auto,cunoa*teri. &ceste instrumente #ermit elevilor s realizeze #roduse tangi'ile
#entru sco#uri educa$ionale s#eci%ice #recum #agini Ae' #ersonale #rin care s *i comunice
ideile sau #orto%olii cu #rodusele activit$ii #ersonale ori instrumente de autoevaluare
online.
?tilizarea '&C pentru a rspunde ne(oilor de n(are constructi( necesit urmtoarele
cuno"tine "i abiliti5
6 selecteze *i s utilizeze TIC #entru autoevaluarea *i dezvoltarea #ro#riei activit$i de
nv$are.
Cuno",tr ,i &n)#$r
- a#lica$ii so%tAare/ caracteristicile *i
'ene%iciile acestora +e=. C!estionare
de autoevaluare a #ro#riului stil de
nv$are/ a intereselor/ a#titudinilor/
#rograme de luarea deciziilor,. (=I
A4i#it%)i
- cum s se autoevalueze utilizLnd c!estionare
de interese/ a#titudini/ stil de nv$are etc.P
- cum s utilizeze so%tAare de !r$i
conce#tuale sau mintale #entru a>*i
structura #ro#ria gLndireP
- cum s #artici#e n dez'ateri n gru# #rin


Pagina 64 din 451
!tt#s I88drive.google.com
!tt# I88AAA.#ro#ro%s.com
!tt# I88AAA.scri'd.com8
!tt#s I88'u''l.us8'eta8
!tt#s I88sBQdrive.live.com8
videocon%erin$ cu re#rezentan$i ai societ$ii
civile sau vie$ii #ro%esionaleP
- cum s utilizeze camere de c!at *i %orumuri
online de discu$ii #entru autoevaluareP
- cum s creeze *i s men$in un #orto%oliu
online de nv$are.
Instru(nt d co(unic"r
&cestea #ermit comunicarea ntre #ro%esori8 #ro%esioni*ti #e domenii *i elevi sau n cadrul
comunit$ii de elevi #entru di%eritele activit$i de nv$are des%*urate/ #ermi$Lnd de#*irea
'arierelor de s#a$iu *i8 sau de tim#.
:tilizarea TIC #entru a rs#unde nevoilor de comunicare necesit urmtoarele cuno*tin$e *i
a'ilit$iI
> selectarea *i utilizarea TIC *i a canalelor adecvate #entru sta'ilirea *i men$inerea
comunicrii.
Cuno",tr ,i &n)#$r
- #rinci#alele canale de comunicare *i
modalit$ile n care acestea #ot %i
utilizate. (=I
!tt#I88 'logs#ot.ro8
!tt#I88AAA.%ace'ooB.com8
!tt#sI88tAitter.com8
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8
A4i#it%)i
- cum s contri'uie la %orumurile tematice
online *i n camerele de c!atP
- cum s utilizeze re$elele socialeP
- cum s #rezinte rezultatelor #artici#rii la
#roiecte +realizarea unui #rezentri virtuale/
a unei galerii %oto virtuale/ inserarea unei
%otogra%ii sau a unui %ragment de %ilm,.

9*!*!*! T3no#o$i" O4 +*@ ,i (di" soci"#
Termenul web 2(0+ cunoscut *i su' denumirea de Oso%tAare social/ desemneaz o eta#
distinct n dezvoltarea Ae'>ului/ care include o variat gam de a#lica$ii de ti#ulI AiBi/ 'log/
sisteme de rela$ionare social/ de n*tiin$are 466/ de marcare/ de inde=are *i cutare social


Pagina 65 din 451
a resurselor. &ceste a#lica$ii sunt dedicate unei variet$i de sco#uri 9i #romoveaz rela$iile
sociale *i de comunicare ntre utilizatori/ ntr>un mod inedit/ care conduce laI
utilizarea crescut a site>urilor socialeP
m#rt*irea %acil a in%orma$iilorP
desco#erirea ra#id de in%orma$ii *i activit$iP
e=tinderea rela$ionrii socialeP
#ersonalizarea #ro#riului mediu socialP
'ene%iciul calit$ii de mem'ru n cadrul re$elelor/ gru#urilor sau comunit$ilor.

2n tim# ce web 1(0 a demonstrat o ca#acitate %ormida'il de a #une n legtur #ersoane *i
resurse/ web 2(0 #ermite #rin desc!iderea/ u*urin$a accesrii/ *i %acilitarea rela$iilor sociale/ o
cre*tere deose'it a ca#acit$ii de conectare #rin Internet +sunt de amintit n acest sens
#lat%ormele social>media E 3aceboo:/ Awitter,. &ceste avanta?e #ot %i valori%icate *i n mediul
*colar/ #rin integrarea noilor te!nologii n activitatea la clas *i n a%ara acesteia.
2n ansam'lu/ media sociale +social meia, im#lic mediile virtuale care utilizeaz te!nici de
comunicare #entru a %acilita interac$iunea social/ 'azate #e te!nologia Ae' 2.7I
'loguri8micro'loguri/ AiBi/ re$ele sociale/ #lat%orme #entru vizualizarea *i sc!im'ul de
materiale multimedia/ lumi virtuale etc. &cestea #ermit crearea *i sc!im'ul de con$inut
generat de utilizatori/ ntr>un mediu cola'orativ.

ComponenteSOCIAL MEDIA
Tehnologie
web 2.0
Generare i schimb
de coninut
Interaciune
social


Pagina 66 din 451

Pentru organiza$iile *colare *i cadrele didactice/ interesate de ada#tarea demersului didactic
la noile te!nologii *i de #artici#area la re$ele8#roiecte cola'orative/ cele mai accesi'ile
a#lica$ii ale social media #ot %i structurate ast%elI
#entru comunicare8cola'orareI
o re$ele cola'orative8#ro%esionaleI Face'ooB +!tt#I88AAA.%ace'ooB.com8,/
HinBedIn +!tt#I88ro.linBedin.com8,/ TAitter +!tt#sI88tAitter.com8,/ eTAinning
+!tt#I88AAA.etAinning.net,/ iTeac! +!tt#I88iteac!.ro8,P
o 'loguriI AiBi +!tt#I88AAA.AiBis#aces.com8,/ <ord#ress
+!tt#I88Aord#ress.org8,P
#entru generare *i sc!im'uri de materiale multimediaI
o %otogra%iiI FlicBr +!tt#I88AAA.%licBr.com8,/ Xoomr +!tt#I88AAA.zooomr.com8,P
o %ilme/ anima$iiI UouTu'e +!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8,/ Cimeo
+!tt#I88vimeo.com8,P
o documente/ imaginiI <allAis!er +!tt#I88AallAis!er.com8,P
o com'ina$ii de te=t/ imagini/ video/ muzicI Mlogster
+!tt#I88AAA.glogster.com8,/ Teac!erTu'e +!tt#I88AAA.teac!ertu'e.com,P
o voce/ imaginiI 6BQ#e +!tt#I88AAA.sBQ#e.com8intl8en8!ome,.
2n conte=tul actual/ strategiile de nv$are actuale #ot s com'ineI
te!nologii 'azate #e Ae' +Ae'>'ased, #recum clasele virtuale/ instruirea n ritm
#ro#riu/ nv$area cola'orativ/ redarea n %lu= audio *i video +streaming video,P
di%erite a'ordri #edagogice +constructivism/ 'e!aviorism/ cognitivism,/ cu sco#ul
de a atinge un rezultat o#tim al nv$riiP
orice %orm a te!nologiei utilizate n activitatea educa$ional +video/ CG/ Ae'/
%ilm digital/ 'log/ #ortal/ Ae'2.7/ ;(4, cu instruirea %a$ E n E %a$/ condus de
ctre #ro%esorP
mai multe ti#uri de con$inuturi interactive.
/ractic ghidatPagina 67 din 451
Oi>i 6 (diu on#in "d"pt"4i# "cti'it%)i#or curricu#"r

-ulte dintre 9coli utilizeaz de?a &i:i Euri #entru a>9i #rezenta #roiectele 9i
activit.ile derulate. &i:i re#rezint o colec$ie de #agini Ae' care #ot %i
vizualizate *i editate +a#roa#e, de oricine/ oricLnd/ de oriunde utilizLnd doar un
'roAser Ae' *i o cone=iune la Internet. Poten$ialul lor #edagogic const n
cre*terea im#licrii gru#urilor *colare/ a interesului %a$ de materia de studiu/
%acilitarea construirii cunoa*terii/ a %eed'acB>ului din #artea elevilor/ ada#tarea
con$inuturilor *i c!iar a disci#linei n ansam'lu la interesele elevilor.
Paginile AiBi #ot %i utilizate #entruI
construirea n tim# a cunoa*teriiP
rezolvarea #rogresiv a #ro'lemelor sau rede%inirea lorP
a#ro%undarea conce#telor/ com'inarea/ rezumarea *i evaluarea
conce#telor din di%erite disci#lineP
analiza cauzelor/ #rinci#iilor/ urmrilor unui %enomen8#rocesP
citirea critic *i o%erirea de %eed'acB n manier constructiv *i
#u'licP
analiza de #ro%unzime n sco#ul evitrii stereoti#iilor de gLndire.
(le #ermit realizarea unor #roiecte cu rezultat desc!is #rin comunicare de ti#
asincron *i cola'orarea de gru# #rin Internet. Totiodat/ asigur un %ormat
multimedia al #aginilor realizate #rin includerea de te=t/ gra%ice/ anima$ie
nde#linind o serie de %unc$ii caI
sistem de com#ozi$ie de gru#P
mediu de discu$iiP
'az de in%orma$iiP
sistem de email *i instrument #entru cola'orare.


Pagina 61 din 451
Gre#tul de editare acordat n mod desc!is oricrei #ersoane conduce la o utilizare
democratic a Ae'ului *i %aciliteaz crearea de con$inuturi Ae' de ctre #ersoane
%r a'ilit$i te!nice s#eciale.
&ceast te!nologie cur#inde o gam larg de a#lica$ii *i %unc$ii so%tAare/ a'ordri
*i #roiecte educa$ionale. 3u e=ist o de%ini$ie integral *i unanim agreat n
rLndul s#eciali*tilor/ dar #rinci#iile directoare sunt urmtoareleI
oricine #oate modi%ica orice. :n AiBi #oate o%eri dre#turi de acces e=clusiv
unui gru# #rede%init +studen$ii unui curs, sau #oate %i desc!is #u'licului
larg. ;rice #agin AiBi este recunoscut #rin e=isten$a unui linB +de genul
O(diteaz aceast #agin, care invit utilizatorul s editeze acea #agin
creLnd/ adugLnd/ modi%icLnd sau *tergLnd n %olosul comunit$ii de
utilizatori care acceseaz #aginaP.
<iBi utilizeaz #ro#riul cod de marcare +%ormatare, a te=tului/ care este
unul sim#li%icat utilizand %unctiile de 'az NT-HP
titlurile #aginilor AiBi nu sunt des#r$ite #rin s#a$ii/ #entru a #ermite
crearea ra#id *i automat de noi #agini/ realizarea de legturi ctre
#agini nrudite este %oarte %acilP
con$inutul nu #oate %i atri'uit unui autor anume/ nu este limitat la o
#erioad delimitat de realizare *i/ #rin urmare/ nu este niciodat %inalizatP
s#re deose'ire de 'loguri care sunt organizate #re#onderent cronologic/
AiBi>urile sunt organizate du# con$inut/ du# legturile ctre alte #agini sau ale
altor AiBi ctre #ro#ria #agin sau de categoriile *i conce#tele emergente n
#rocesul colectiv de editare.
EB(p#u d uti#i1"r Oi>i
http9..ebc-tautiimagheraus(wi:ispaces(com+ wi:i-ul Hiceului OTraian Cuia/
Tu$ii -g!eru*/ ?ud. -aramure9/ *coal ()C/ #agin dedicat unit$ilor de
nv$are


Pagina 65 din 4519*!*!*+ Ap#ic"r" #" c#"s% " noi#or t3no#o$ii spci.ic (diu#ui on#in
4olul #ro%esorului se modi%ic su'stan.ial #rin ada#tarea noilor te!nologii la activitatea
curricular/ el %acilitLnd #rocesele de nv.are n cadrul comunit$ilor online #rinI
negocierea 9i agrearea normelor de #artici#are/ sta'ilirea unor conven$ii de
conduit n mediul onlineP
clari%icarea rolurilor elevilor *i animarea #artici#rii onlineP
identi%icarea 9i orientarea situa.iilor de nv.are #e temele cele mai semni%icative
#entru eleviP
ini$ierea unor activit$i de m#rt*ire a cuno*tin$elorP
#roiectarea situa.iilor de nv.are valori%icLnd conte=tul socio>educa.ionalP
dezvoltarea unor mecanisme de sus$inere *i de recom#ens #entru e%orturile de
cola'orare 9i asumarea acestora de ctre elevi #rin alegerea criteriilor de
evaluare a #artici#rii n #rocesul de nv$are #rin cola'orare +inten$ii/ #rocese *i
rezultate #ro#rii,P includerea de activit$i de evaluare ntre egaliP


Pagina 77 din 451
asigurarea dis#oni'ilit.ii de mi?loace te!nice #entru cola'orarea la distan$ a
elevilorP
#entru a %acilita nv$area #ro%und/ organizarea situa$iilor de cola'orare n
mediul online tre'uie s asigure o#ortunit.i su%iciente de interac$iune ntre
elevi/ de ncura?area e=#rimrii ideilor #ro#rii/ interevaluarea critic ntre
mem'rii gru#ului de elevi/ comunicarea clar a ideilor ctre ceilal$i.

/ractic ghidat
Et"p d or$"ni1"r " situ")ii#or d &n'%)"r &n (diu# on#in
Ge%inirea o'iectivelor +dezvoltarea motiva$iei nv$rii/ creativit$ii/
metacunoa*terii/ gLndirii critice/ a'ilit$ilor de rezolvare a #ro'lemelor/
a'ilit$ilor de cola'orare/ nv$area de #ro%unzime/ o%erirea de situa.ii de
nv$are semni%icative *i trans%era'ile/ dezvoltarea autonomiei n nv$are/
ada#tarea la inteligen$ele multi#le,P
Identi%icarea instrumentelor TIC/ a resurselor ;(4 9i Ae' 2.7 utileP
6ta'ilirea nivelului de structurare a sarcinilor de nv.areP
o minim > o'iectivele *i activit$ile rmLn la decizia mem'rilorP
o mediu > #ro%esorul o%er anumite sugestii de g!idare a activit$iiP
o ridicat > interven$ie consistent a #ro%esorului n ela'orarea sarcinilor
*i s#ri?inirea nv$rii online.
6ta'ilirea criteriilor *i metodelor de evaluare a activit$ii.

Ilustrm n continuare cLteva dintre instrumentele de comunicare8#rezentare online care
sunt la dis#ozi$ia educatorilor/ #entru activit$ile de su#ort TIC #entru *coli I
P#"t.or(" TCinnin$ 5 http9..www(etwinning(net


Pagina 71 din 451
6co#ul #rinci#al al ac$iunii eTAinning este acela de a %acilita comunicarea *i
cola'orarea ntre *coli din $rile mem're ale :niunii (uro#ene/ im#licLnd cadrele
didactice *i elevii n activit$i noi de nv$areI crearea de diverse #roduse
educa$ionale care im#lic utilizarea noilor te!nologii *i n ela'orarea crora
cola'oreaz cu ec!i#e din alte $ri. Pe termen lung/ se urmre*te m'unt$irea
com#eten$elor de utilizare a noilor te!nologii +atLt n cazul cadrelor didactice cLt *i n
cazul elevilor,/ m'unt$irea comunicrii n lim'i strine +com#eten$ de 'az n
:niunea (uro#ean > comunicarea n cel #u$in dou lim'i strine,/ cunoa*terea *i
dialogul intercultural.

Plat%orma etAinning.net o%erI
o instrumente #edagogice care integreaz noile te!nologii n #rocesul de
nv$areP
o a#ro#ierea de celelalte $ri #artici#ante *i mai 'una cunoa*tere a acestoraP
o im#licarea n activit$i curriculare comuneP
o #artici#area #ro%esorilor la o re$ea euro#ean *i o#ortunit$i #entru
dezvoltare #ro%esional/ #rin cola'orarea n #roiecte interna$ionale *i #rin
#artici#area la seminarii interna$ionale de %ormare8sc!im'uri de e=#erien$P
o un cadru atractiv de nv$are #entru elevi *i #entru #ro%esoriP
o recunoa*terea o%icial *i o mai mare vizi'ilitate a activit$ii #artici#an$ilor la
nivel na$ional *i euro#eanP


Pagina 72 din 451
o #remii anuale *i certi%icate na$ionale *i euro#ene de calitate #entru cele mai
'une #roiecte.
S#id 5 http9..www(slie(com.
Instrument online gratuit #entru creare *i stocare de slides!oA>uri/ incluzLnd e%ecte/
tranzi$ii *i muzic. (le #ot %i a#oi nglo'ate ntr>un 'log sau #agina Ae'. Inter%a$
sim#l/ mai multe moduri de vizualizare.
Pic"s" 5 http9..picasa(google(com.
&#lica$ie gratuit o%erit de Moogle #entru organizare/ stocare *i editare de %otogra%ii.
;%er numeroase instrumente de editare/ #recum *i #osi'ilitatea de a crea
slides!oA>uri/ cola?e/ #u'licare de al'ume #e Internet/ #regtirea %otogra%iilor #entru
utilizare e=tern +ti#rire/ email,/ geo>tagging. 3ecesit doAnload *i instalare.
Hot Pot"tos 5 http9..hotpot(u!ic(ca.
&nsam'lu de a#lica$ii gratuite #entru crearea de teste interactive. @ase a#lica$ii
#entru teste cu rs#uns multi#lu/ cu rs#uns scurt/ cuvinte ncruci*ate/ %ormare de
#erec!i/ ordonare *i com#letare de %raze. 3ecesit doAnload *i instalare.
Scri4d 5 http9..www(scrib(com.
Pu'licare *i stocare gratuit online de documente n %ormat doc/ ##t/ #d%/ =ls/ etc.
6cri'd are *i un as#ect de re$ea social datorita #ro%ilelor/ o#$iunilor de su'scriere/
comentare *i clasi%icare. Gocumentele #ot %i #rivate sau #ot %i nglo'ate n 'loguri/
re$ele de socializare/ #agini Ae' *i #ot %i gsite de motoarele de cutare.

>emplu de utilizare
=tiinFe0 clasa a *;a0 prof. ,imona ,burlea0 =coala !C =ercaia0 9ud. !ra"o(
!tt#I88ro.scri'd.com8doc8007671178Test>6tiinte>Clasa>0


Pagina 70 din 4512u44#*us 5 https9..bubbl(us.beta.
&#lica$ie sim#l #entru crearea de !r$i conce#tuale cola'orative online. Nr$ile #ot
%i stocate sau e=#ortate ca imagini sau !tml #entru a %i #u'licate #e 'log sau n
#agin Ae'/ #ot %i #rintate sau trimise #rin email.


Pagina 74 din 451
>emplu de utilizare

Beografie0 clasa a G;a0 prof. Aorin %aida0 Brupul 8colar '3rgu 6pu"0 9ud.
:aramure"0 8coal !C
!tt#I88e'c>targula#us.AiBis#aces.com8ciorc!ine>PaulaS#ids3"r 5 http9..www(slieshare(net.
6ite #entru stocarea *i #u'licarea gratuit de #rezentri PoAerPoint/ <ord sau #d%.
6e #oate %ace trimitere ca linB sau #ot %i nglo'ate n 'log sau #agin Ae'. Ge
asemenea/ se #ot sincroniza cu un %i*ier audio +-P0/ #odcast, #entru a crea un
slidecast > un mod mai #uternic de a distri'ui #rezentri sau tutoriale. 6lides!are
este/ de asemenea/ un site valoros de resurse su' %orm de #rezentri.
>emplu de utilizare
=tiinFe0 clasa a *;a0 prof. ,imona ,burlea0 =coala !C =ercaia0 9ud. !ra"o(
!tt#I88AAA.slides!are.net8mi!aela#aduraru8alcatuirea>animalelor


Pagina 75 din 451Pr1i 5 http9..pre%i(com.
Creare de #rezentri non>lineare/ cu #osi'ilit$i caI zoom/ itinerar al #rezentrii/
inserare de legturi/ imagini/ videocli#uri/ te=te/ %i*iere #d%/ desene. :n #as nainte
%a$ de era PoAerPoint.

>emplu de utilizare

Chimie0 clasa a H;a0 prof.Aneta /op0 6iceul 'raian %uia0 'uFii;:gheru<0
9ud. :aramure"0 8coal !C
!tt#I88#rezi.com8z1u1W#1?di!B8reactia>de>sc!im'8Pagina 76 din 451

/hotosInth +!tt#I88#!otosQnt!.net8create.as#=,
6#ecializat n #relucrarea %otogra%iilor *i mi=area lor #entru a crea imagini 0G care
#ot reconstitui s#a$ii/ galerii/ structuri interne etc. Permite e=#lorarea detaliilor/
o#rirea %ilmului/ #anoramarea *i urmrirea galeriilor %oto.
>emplu de utilizare
T("< -od#"r" s"u si(u#"r" unor procs=structuri=no)iuni ,tiin)i.ic


Pagina 77 din 451
;cti!itatea 1( Stuierea elementelor componente ale moelului sau simulrii(
;cti!itatea 2( Bentificarea unor structuri caracteristice+ repetiti!e+ efinitorii(
;cti!itatea '( 4ompletarea unei fi#e e obser!a"ii(
6e #oate utiliza a#lica$ia gratuit de #rocesare a imaginilor /hotosInth
+!tt#I88#!otosQnt!.net8create.as#=,

2n #roiectarea activit$ii cu a?utorul acestei resurse TIC/ indi%erent de aria curricular
la care se ra#orteaz cadrul didactic/ se #ot urma #a*iiI
1. sta'ilirea com#eten$ei s#eci%ice vizateP
2. identi%icarea activit$ii de nv$are/ #rin utilizarea resursei TIC men$ionate/
care s #ermit dezvoltarea com#eten$ei s#eci%ice vizateP
0. conce#erea %i*ei de lucru #entru elevi/ care se va centra #e o'serva$iile
acestora ca urmare a utilizrii a#lica$ieiP
4. utilizarea a#lica$iei #entru a realiza galeria de imagini/ modelul/ simularea
doritP
5. des%9urarea activit$ii #roiectate/ cu elevii/ #e 'aza a#lica$iei <hotosynth*
6. com#letarea de ctre elevi a %i*ei de lucruP
7. ra#ortarea o'serva$iilorP
1. analiza rezultatelor activit$iiP


Pagina 71 din 451
5. evaluarea activit$ii.
&#lica$ia #oate %i utilizat n activit$i didactice derulate la disci#linele din toate cele
#atru arii curriculareI
Cimb #i comunicareI reconstituirea momentelor vie$ii unui scriitor cele'ruP a
casei memoriale a#ar$inLnd unei #ersonalit$i literare8culturaleP
=atematic #i #tiin"eI reconstituirea structurii interne a unor su'stan$eP
simularea mi*crii unor cor#uri etc.
Om #i societateI vizite virtuale n di%erite locuri cu rezonan$ istoric/
reconstituirea unui areal geogra%icP
;rteI vizit virtual ntr>un muzeu de artP vizionarea structurii unei o#ere de
art etc.

*.1.2 /roiectarea unitii de n(are prin (alorificarea resurselor '&C
2n ansam'lul #roiectrii activit$ilor didactice/ #entru adecvarea acestora la #articularit$ile
elevilor n conte=tul integrrii TIC/ a ;(4 *i a te!nologieie <e' 2.7/ sunt necesareI
di'rsi.ic"r" situ")ii#or d &n'%)"r< sarcini de nv$are variate/ strategii/ metode *i
mi?loace diverse de organizare a activit$ilor didactice/ valori%icarea di%eritelor medii
de nv$are> %ormal/ non%ormal/ in%ormal/ *colar8e=tra*colarP
"su("r" d noi ro#uri d c%tr pro.sori ,i #'i< #entru a cre*te im#licarea elevilor
*i e%icacitatea nv$rii/ #ro%esorul #oate organiza unele situa$ii de nv$are n care s
le atri'uie acestora roluri noi/ asumLndu>*i n acela*i tim# roluri de mediator/
moderator sau %acilitator al des%*urrii activit$ilorP
uti#i1"r" (tod#or intr"cti' d &n'%)"r ,i " t3no#o$ii (odrn care au
ca#acitatea de a stimula lucrul n gru#/ nv$area #rin cola'orare/ sc!im'ul de
in%orma$ii ntre elevi/ e=#lorarea de #osi'ilit$i *i evaluarea im#lica.iilor etc.P aceste
ti#uri de sarcini *i modalit$ile asociate de organizare a instruirii conduc *i la crearea
unui climat de nv$are #lcut/ 'azat #e res#ect reci#roc/ #e valori democratice/
%acilitLnd nu doar dezvoltarea cognitiv/ ci *i #e cea socio>moralP


Pagina 75 din 451
'"#ori.ic"r" Bprin)i #'i#or/ do'Lndit n conte=te %ormale sau non%ormale de
educa$ieI acest #rinci#iu este cu atLt mai relevant cu cLt tematica #ro#us nu este
com#let nou #entru eleviP %iecare dintre ei a auzit/ a citit/ a a%lat din di%erite surse
sau de la di%erite materii de studiu anterioare des#re #rinci#alele teme a'ordate. 2n
acest conte=t/ e=#erien$a #ersonal va constitui un re#er im#ortant n organizarea
activit$ilor educa$ionale/ #entru ca acestea s ai' legtur cu via$a cotidian *i s
%ie relevante. Con$inuturile #ro#use de #ro%esor sunt un #unct de legtur ntre ceea
ce elevii *tiu de?a *i ceea ce ar tre'ui s mai *tie sau s gLndeasc ast%el ncLt s
a'ordeze com#le= *i unitar un anumit %enomenP
uti#i1"r" (tod#or "#trn"ti' d '"#u"rI acestea stimuleaz im#licarea elevilor
*i nv$area #rin coo#erare/ lucrul individual/ dar *i lucrul n gru#/ distri'uirea
sarcinilor *i asumarea de res#onsa'ilit$i/ com#letarea activit$ilor din clas cu
activit$i n a%ara clasei. &ceste metode com'in di%erite alte metode sau te!nici
#recum documentarea sau investiga$ia/ %acilitLnd ast%el trans%erul de cuno*tin$e *i
dezvoltarea com#eten$elor transversaleP
durata de lucru la clas cu resurse digitale variaz n %unc$ie de mai mul$i %actori
+resursele e=istente/ nivelul de autonomie al elevilor n nv$are/ stadiul de
im#lementare a #rogramei etc.,. Pentru o integrare o#tim a resurselor digitale n
#rocesul didactic/ #ro%esorul va evalua momentele lec$iei care 'ene%iciaz n mod
o#tim de utilizarea lor/ n %unc$ie de caracteristicile a#lica$iilor *i o'iectivele s#eci%ice
ale lec$iei.

9*!*+*! E#"4or"r" proictu#ui unit%)ii d &n'%)"r cu co(ponnt% TIC
(la'orarea #roiectului unit.ii de nv.are este #arte im#ortant n #rocesul de
im#lementare curricular. &cesta este realizat de ctre cadrul didactic 9i trans#une e%ectiv n
#ractica *colar #rinci#alul document curricular o%icialI #rograma 9colar.
Gintre #rodusele didactice #e care le #oate realiza #ro%esorul/ proictu# unit%)ii d &n'%)"r
re#rezint deo#otrivI
un cadru de #redare +#entru c e=#rim #ractici *i stiluri #edagogice,P


Pagina 17 din 451
un cadru de nv$are *i evaluare +#rin modul de structurare al activit$ilor8sarcinilor
de nv$are n ra#ort cu $intele8rezultatele a*te#tate,.
&vanta?ele #roiectrii #e unit$i de nv$are/ %a$ de #roiectarea tradi$ional/ #e lec$ii/ sunt
urmtoareleI
coeren$a instruirii/ n care a*te#trile elevilor devin clare #e termen mediu *i lungP
centrarea nv$rii #e elev/ cu e=ersarea unor com#eten$e variate de ti#ulI
comunicare/ rezolvare de #ro'leme/ luare de decizii/ cola'orare E cu accent #e
e=#lorare *i re%lec$ieP
im#licarea #ro%esorului ntr>un O#roiect didactic #e termen mediu/ cu o accentuare
mai #recis a eta#elor ciclului nv$riiP
crearea unei #ers#ective di%erite asu#ra lec$iilor/ n succesiunea lor/ con%erind
acestora o structur s#eci%ic/ n %unc$ie de secven$a unit$ii de nv$are creia lec$ia
res#ectiv i a#ar$ine.

Proiectul unei unit$i de nv$are o%er imaginea sintetic a des%*urrii %iecrei ore > n
ta'elul #entru #roiectul unit$ii de nv$are/ delimitarea lec$iilor se realizeaz #rin linii
orizontale. &st%el/ elementele de con$inut *i o'iectivele de re%erin$8 com#eten$ele s#eci%ice
care sunt dezvoltate #rin intermediul activit$ilor de nv$are/ resursele educa$ionale #entru
%iecare activitate/ #recum *i metodele8 instrumentele de evaluare necesare/ se regsesc
nscrise n ta'el/ #entru %iecare lec$ie.
Unit"t" d &n'%)"r re#rezint un ansam'lu de lec$ii/ congruent din #unct de vedere al
o'iectivelor urmrite/ unitar din #unct de vedere tematic +al con$inutului disci#linar,/ cu
activit$i adecvate/ su'ordonate o'iectivelor/ *i des%*urLndu>se cu resurse s#eci%ice.
:nitatea de nv$are contureaz o structur didactic desc!is *i %le=i'il/ care se des%*oar
#e o #erioad determinat de tim#/ care are ca sco# %ormarea unui com#ortament s#eci%ic
la elevi *i care d li'ertatea mani%estrii creative a #ro%esorului ntr>un cadru delimitat de
o'iectivele8 com#eten$ele8 con$inuturile #rogramei *colare. 4ezumLnd/ conce#tul de


Pagina 11 din 451
unitate de nv$are are rolul de a materializa conce#tul de emers iactic personali%at/
%le=i'ilizLnd #roiectarea didactic.
2n t"p" d ds.%,ur"r " d(rsu#ui de #redare E nv$are > evaluare #e 'aza #roiectului
unit$ii de nv$are/ #ro%esorul va tre'ui s %ie #reocu#at deI
monitorizarea #rogresului elevilorP
colectarea de eviden$e des#re des%*urarea activit$ilor de nv$areP
#regtirea unor resurse su#limentare #entru elevii care au un ritm mai alert
de nv$areP
o%erirea de %eed'acB *i evaluarea rezultatelor.
:na dintre mizele #rinci#ale ale #roiectului (conomia )azat #e Cunoa*tere a %ost de a
contri'ui la sc!im'area #racticilor didactice din *colile im#licate. 2n acest sco#/ cea mai mare
#arte a activit$ilor des%*urate n *coli a %ost orientat s#re asisten$a acordat #ro%esorilor
#entru a #rogresa n dezvoltarea com#eten$ei digitale *i a #utea %olosi/ cLt mai re#ede *i cLt
mai intens/ resursele ;(4 +a se vedea AnB" !,. Zinta #roiectului a %ost ca la %inal/ 07S din
activitatea de #redare>nv$are>evaluare s %ie sus$inut de com#onenta TIC. Prin urmare/
#roiectarea unit$ilor de nv$are a re#rezentat un indicator ma?or al atingerii o'iectivului
#rivind asigurarea unui #rocent de minimum 07S din curriculumul a#licat la clas/
concretizat n unit.i de nv.are conce#ute de ctre #ro%esori s se 'azeze #e utilizarea
instrumentelor TIC. Ge aceea/ com#arativ cu structura Oclasic a #roiectului unit$ii de
nv$are/ n cadrul ()C s>a utilizat un model ada#tat/ care a identi%icat n mod distinct
resursele TIC a%late la dis#ozi$ia cadrului didactic *i utilizate n activitatea la clas +a se vedea
AnB" + *i sec$iunea /ractic ghidat/ de mai ?os,.
/ractic ghidat
Proictu# unit%)ii d &n'%)"r cu co(ponnt% TIC
(la'orarea #roiectului unit$ii de nv$are se realizeaz #rin #arcurgerea unui algoritm
#rezentat n continuareI
<entru proiectarea unit"ii e )n!"are9


Pagina 12 din 451
1. se alege o tem care se #oate #arcurge ntr>o anumit #erioad de tim# *i are o
durat de a#ro=imativ o lunP
2. se sta'ilesc com#eten$ele s#eci%ice care se urmresc n cadrul temeiP
0. se selecteaz con$inuturile #rogramei care sunt adecvate temeiP
4. se decide asu#ra unei8unor #roceduri din inventarul strategic. &ceste #roceduri
tre'uie s satis%ac criteriul %acilitrii8%ormrii la elev a com#eten$elor8ca#acit$ilor
selectate din #rogram #entru unitatea res#ectivP
5. se trece la com#letarea ru'ricaturii urmtoareI
Con)inuturi
;dt"#iri?
Co(ptn)
spci.ic

Acti'it%)i d
&n'%)"r
Rsurs Rsurs TIC
uti#i1"t
E'"#u"r


Pentru aceastaI
1. 6e sta'ilesc com#eten$ele vizate #entru #rima oraP se estimeaz a#oi o suit de
activit$i avLnd gri? ca #rocedurile selectate la #asul 4 s genereze e=erci$iile
res#ective. 2n coloana activit$i se vor trece strict activit$ile realizate de elevi/ nu
interven$iile #ro%esorului. &st%el/ dac s>a selectat #roiectul/ activit$ile elevilor vor %i
de ti#ulI ocumentare pentruD+ colectare e ate pentruD+ 2n condi$iile e=isten$ei
unei ru'rici se#arate #entru resursele TIC/ activit$ile de nv$are vor %i ada#tate *i
acestei categorii de resurse.
+* 4u'rica evaluare va o%eri o modalitate de evaluare estimat #entru ora res#ectiv.
(ste %undamental corelarea com#eten$e E activitate E resurse. &ceasta #resu#une
c %iecare activitate se ra#orteaz la o com#eten$ s#eci%ic si in mod o'ligatoriu la o
%orm de organizare a clasei. &lt%el s#us/ activit$ile de nv$are/ care constituie
#artea cea mai am#l a #roiectrii tre'uie s %ie clar corelate stLnga > drea#ta cu


Pagina 10 din 451
coloanele nvecinate.

9*!*+*+ Uti#i1"r" t"Bono(ii di$it"# &n proict"r" unit%)ii d &n'%)"r cu co(ponnt%
TIC
:n model de orientare a #roiectrii didactice cu com#onent TIC l re#rezint Aa,onomia
7loom-;nerson-Krathwool +Ta=onomia )loom digital/ 2771,.Pagina 14 din 451
Pentru a %acilita utilizarea ta=onomiei didactice n activitatea de #roiectare a unit$ii de
nv$are *i a activit$ilor curriculare cu com#onent TIC/ #ro#unem n continuare un model
de ada#tare a o'iectivelor *i instrumentelor TIC s#eci%ice ta=onomiei digitale la ti#urile de
sarcini care #ot %i #roiectate #e 'aza acestora.
O
4
i

c
t
i
'

d
u
c
"
/
i
o
n
"
#

ACTIVITQI = INSTRU-ENTE TIC Vr4 opr"/ion"# Tipuri d s"rcini
Pagina 15 din 451
C
R
E
A
R
E

Proict"r0 construir0
p#"ni.ic"r0 producr0
in'nt"r0 concpr0 r"#i1"r
#rogramare/ %ilmare/ animare/
utilizarea #aginilor AiBi/ utilizarea
'logurilor/ utilizarea 'logurilor
video/ mi=are/ remi=are/ #u'licare
+!i#ermedia,/ emisie8#u'licare
video/ emisie8#u'licare audio/
regie/ di%uziune audio>video
a #roduce/ a #lani%ica/ a
deriva/ a dezvolta/ a
com'ina/ a organiza/ a
sintetiza/ a deduce/ a
%ormula/ a modi%ica
4ealiza$i un #roiect ..."
Cum a$i descrie
sentimentele
#ersona?ului..."
4ealiza$i o reclam
#entru [
Gezvolta$i un sistem
care s [
(la'ora$i un set de
i#oteze #entru o
investigarea unui
%enomen [
E
V
A
L
U
A
R
E

Vri.ic"r0 #"4or"r='ri.ic"r
ipot10 "n"#i1% critic%0
Bpri(nt"r0 r"/ion"r0
tst"r0 dtct"r0 (onitori1"r
comentarea 'logurilor/ revizuire/
#ostare/ moderare/ cola'orare/
netAorBing/ restructurare/
testare
a controla/ a %ace i#oteze/ a
critica/ a e=#erimenta/ a
?udeca/ a testa a detecta/ a
monitoriza/ a argumenta/ a
considera/ a com#ara/ a
contrasta/ a standardiza/ a
evalua
Msi$i o solu$ie mai
'un" Ce sc!im'ri
recomanda$i"
&naliza$i critic modelul
[ Rusti%ica$i o decizie ...
(=#erimenta$i [


Pagina 16 din 451
A
N
A
L
I
Z


Co(p"r"r0 or$"ni1"r0
dconstruir0 "tri4uir0
r1u("r0 $%sir0 structur"r0
int$r"r
instrumente online de realizare
de sonda?e online/ surveQ
monBeQ/ 9i de social netAorBing/
utilizare editoare de te=t/ 'aze de
date 9i %oi de calcul online/
Moogle eart!/ Moogle -a#s/
FlicBr/ Ae' #u'lis!ing/
instrumente online de realizare
de !r.i conce#tuale/ analize
6<;T/ organizatori gra%ici
a distinge/ a detecta/ a
identi%ica/ a clasi%ica/ a
discrimina/ a recunoa*te/ a
categorisi/ a deduce/ a
analiza/ a contrasta/ a
com#ara/ a atri'ui/ a
structura
Prin ce se aseamn...
Ge ce au a#rut
sc!im'rile..." 4ealiza$i
o sc!em cu #unctele
im#ortante.
&naliza$i/
Com#ara$i/
Interoga$i/ [
A
P
L
I
C
A
R
E

I(p#(nt"r0 punr &n
pr"ctic%0 uti#i1"r0 Bcut"r
rulare/ lansare +loading,/ redare/
o#erare/ decodare/ ncrcare/
distri'uire resurse/ editare
a im#lementa/ a generaliza/
a sta'ili legturi/ a alege/ a
dezvolta/ a organiza/ a
utiliza/ a se servi de/ a
trans%era/ a restructura/ a
clasi%ica/ a e=ecuta
Construi$i un model8 o
#ro#ozi$ie #entru a
demonstra cum
%unc$ioneaz...
Com#leta$i %raza...
4ezolva$i ...
Im#lementa$i/
e=ecuta$i [


Pagina 17 din 451
8
N
Q
E
L
E
G
E
R
E

Intrprt"r0 r1u("r0
dduc/i0 p"r".r"1"r0 c#"si.ic"r0
co(p"r"r0 Bp#ic"r0
B(p#i.ic"r
instrumente online de realizare
de !r.i conce#tuale/ Ae'
#u'lis!ing/ construire
cola'orativ de #agini sim#le
Ae'/ #agini AiBi 9i 'loguri
+'loglines/ 'logger/ -Qs#aces/
)e'o/ %ace'ooB/ 'loglines/
'logger/ ning,/ audacitQ
instrumente de nregistrare sunet
de #odcasting audio 9i video/
cutare avansat google/
a traduce/ a trans%orma/ a
e=#rima #rin #ro#riile
cuvinte/ a ilustra/ a #regti/
a re#rezenta/ a sc!im'a/ a
scrie din nou/ a rede%ini/ a
inter#reta/ a reorganiza/ a
rearan?a/ a di%eren$ia/ a
distinge/ a %ace/ a sta'ili/ a
e=#lica/ a demonstra/ a
estima/ a induce/ a
conc!ide/ a #revedea/ a
determina/ a e=tinde/ a
inter#ola/ a e=tra#ola/ a
com#leta/ a sta'ili/ a
#ara%raza
6crie$i un scenariu al
#ovestirii. 4ealiza$i o
sc!em a succesiunii
evenimentelor.
Ha ce concluzie se
#oate a?unge"
Clasi%ica$i/
(=#lica$i/
Inter#reta$i [
R
E
C
U
N
O
A
R
T
E
R
E

Rcuno"7tr0 #ist"r0 dscrir0
idnti.ic"r0 o4/inr" d rsurs
r#'"nt0 dnu(ir0 #oc"#i1"r
;#oc"tin$?0 $%sir
AiBi/ Moogle docs/ #rezi/ mind
ma#/ %las!cards/ t!inB%ree/ Bu''u/
asB.com/ %orum/ email/ #agin
Ae' #ersonal/ ?ournal #ersonal
'log/ 'ooBmarBing/ social
netAorBing/ %ace'ooB/ mQs#aces/
'e'o/ tAitter/ diigo/ Gigg.com/
google/ Qa!oo/
a de%ini/ a distinge/ a
identi%ica/ a aminti/ a
recunoa*te/ a do'Lndi/ a
numi
4ealiza$i o list cu [
4ecunoa*te$i/
Gescrie$i/
Identi%ica$i/
Msi$i [Pagina 11 din 451

EB(p#u< EBtr"s din proict"r" Unit%/ii d &n'%/"r intrdiscip#in"r0 'oamna0 c#"s" " +5
"0 pro.* Ro(o I,toc0 Fco"#" E2C 2#in0 Gud* Co'"sn" +)ntregul proiect al unitEii e )n!Eare
poate fi consultat )n ;ne,a 8-(Pagina 57 din 451Pagina 51 din 451Pagina 52 din 451


Pagina 50 din 451

*.1.*. /roiectarea unitilor de n(are cu component '&C "i aplicarea lor la clas n
"colile !C
Pe #arcursul derulrii #roiectului de &sisten$ Te!nic/ n *colile ()C s>a des%*urat
activitatea de identi%icare/ #roiectare/ ela'orare *i a#licare la clas a unit$ilor de nv$are cu
com#onent TIC/ o'iectivul %inal urmrit %iind asigurarea a minimum 07S din activitatea de
#redare>nv$are>evaluare +curricular, cu a?utorul mi?loacelor TIC/ a ;(4 *i <e' 2.7. Ha
%inalul #roiectului/ un indicator al realizrii acestui o'iectiv a %ost ela'orarea/ la nivelul
%iecrei *coli ()C/ a minimum #atru unit$i de nv$are/ cLte una #entru %iecare dintre cele
#atru arii curriculare vizate.
9*!*9*! Tipo#o$i" unit%)i#or d &n'%)"r cu co(ponnt% TIC r"#i1"t &n ,co#i# E2C
2n cursul anului *colar 2711>2712/ n cele 225 de *coli ()C au %ost #roiectate/ %inalizate/
a#licate la clas *i #ostate #e #ortalul #roiectului 060 de unit$i de nv$are/ dis#use #e arii
curriculare *i #e disci#line de studiu du# cum urmeazI
?niti de n(are
Aria curricular Aisciplina
+umr
proiecte
/onderea
disciplinei
HI-)\ *i
C;-:3IC&4( H'. roman 66 11.11S
HI-)\ *i
C;-:3IC&4( H'. englez 21 7.71S
-&T(-&TIC\ *i
6TII3T( -atematic 62 17.71S
-&T(-&TIC\ *i
6TII3T( Fizic 27 5.51S
-&T(-&TIC\ *i
6TII3T( C!imie 15 4.10S
-&T(-&TIC\ *i
6TII3T( )iologie 07 1.26S
;- *i 6;CI(T&T( Istorie 06 5.52S
;- *i 6;CI(T&T( Meogra%ie 42 11.57S
;- *i 6;CI(T&T( Cultura civic 15 5.20S
&4T( (d. muzical 25 6.15S
&4T( (d. #lastic 27 5.51SAispunerea proiectelor de uniti de n(are
6e #oate o'serva o im#licare consistent a cadrelor didactice care #redau disci#linele
matematic *i lim'a romLn/ com#arativ cu celelalte disci#line. ; e=#lica$ie ar #utea %i aceea
c aceste disci#line se regsesc *i
altele/ care se adreseaz e=clusiv gimnaziului. Prin urmare/ o #arte dintre #roiectele de
unit$i de nv$are realizate la aceste disci#line au ca autori nv$tori sau #ro%esori #entru
nv$mLntul #rimar +16 din 66 de #roiecte la Him'a romLn/ res#ectiv 24 din 62 la
-atematic,.
2n ceea ce #rive*te distri'u$ia #roiectelor de nv$are #e arii curriculare *i n interiorul
acestora/ analiza celor realizate #Ln n #rezent a relevat urmtoarele

Aispunerea proiectelor de uniti de n(are realizate pe arii curriculare
66
21
62
7
17
27
07
47
57
67
77

Tot"# #roiecte de unit$i de
nv$areI 060

Aispunerea proiectelor de uniti de n(are realizate pe discipline de studiu
6e #oate o'serva o im#licare consistent a cadrelor didactice care #redau disci#linele
matematic *i lim'a romLn/ com#arativ cu celelalte disci#line. ; e=#lica$ie ar #utea %i aceea
c aceste disci#line se regsesc *i n curriculumul nv$mLntului #rimar/ s#re deose'ire de
altele/ care se adreseaz e=clusiv gimnaziului. Prin urmare/ o #arte dintre #roiectele de
unit$i de nv$are realizate la aceste disci#line au ca autori nv$tori sau #ro%esori #entru
rimar +16 din 66 de #roiecte la Him'a romLn/ res#ectiv 24 din 62 la
2n ceea ce #rive*te distri'u$ia #roiectelor de nv$are #e arii curriculare *i n interiorul
acestora/ analiza celor realizate #Ln n #rezent a relevat urmtoarele rezultateI
Aispunerea proiectelor de uniti de n(are realizate pe arii curriculare
27
15
07
06
42
15
25
27
PROIECTE
3umar #roiecte
Pagina 55 din 451
177.77S
realizate pe discipline de studiu

6e #oate o'serva o im#licare consistent a cadrelor didactice care #redau disci#linele
matematic *i lim'a romLn/ com#arativ cu celelalte disci#line. ; e=#lica$ie ar #utea %i aceea
n curriculumul nv$mLntului #rimar/ s#re deose'ire de
altele/ care se adreseaz e=clusiv gimnaziului. Prin urmare/ o #arte dintre #roiectele de
unit$i de nv$are realizate la aceste disci#line au ca autori nv$tori sau #ro%esori #entru
rimar +16 din 66 de #roiecte la Him'a romLn/ res#ectiv 24 din 62 la
2n ceea ce #rive*te distri'u$ia #roiectelor de nv$are #e arii curriculare *i n interiorul
rezultateI
Aispunerea proiectelor de uniti de n(are realizate pe arii curriculare
3umar #roiecte


Pagina 56 din 451

2n urma e=#erien$ei rezultate din #roiectarea unit$ilor de nv$are cu com#onent TIC *i a
a#licrii lor la clas/ s>au #utut constata urmtoareleI
#ro%esorii s>au dovedit interesa$i de #roiectarea unit$ilor de nv$are utilizLnd
mi?loacele TIC/ ;(4 *i <e' 2.7/ avLnd n vedere %a#tul c acest ti# de demers
+#roiectarea *i a#licarea la clas a unit$ilor de nv$are, le este %amiliar/ %iind un
as#ect esen$ial al des%*urrii activit$ilor didacticeP n acela*i tim#/ elementul de
noutate l>a constituit #roiectarea secven$elor didactice #rin utilizarea resurselor TIC/
ceea ce a #resu#us/ n %oarte multe situa$ii/ regLndirea ntregului scenariu al unei
unit$i de nv$areP
a e=istat o anumit aglomerare a unit$ilor de nv$are #e com#onenta Com#eten$e
s#eci%ice E &ctivit$i de nv$are/ %r ca acestea din urm s %ie gLndite strict n
ra#ort cu resursele ;(4 *i <e' 2.7 dis#oni'ile sau #entru care e=ista inten$ia
e=#licit de a %i utilizateP n acest conte=t/ s>a #utut %ace o'serva$ia c/ n numeroase
cazuri/ acumularea de activit$i de nv$are s>a %cut n detrimentul tim#ului acordat
#entru sedimentarea cuno*tin$elor/ #entru re%lec$ie *i a#lica$ii concrete realizate de
eleviP
nu ntotdeauna #roiectele de nv$are realizate de cadrele didactice din *colile ()C au
indicat a#lica$ii <e' 2.7/ resurse ;(4 concrete %olosite/ #re%erLnd uneori un grad mai
mare de generalitate al e=#rimriiP
s>a #utut remarca o relativ reticen$ a cadrelor didactice %a$ de a'ordarea
#ro'lematicii evalurii n general/ *i mai ales din #ers#ectiva utilizrii instrumentelor
HA
!+L
HL
AI
LI-2A SI CO-UNICARE
-ATE-ATICA SI STIINTE
O- SI SOCIETATE
ARTE
PROIECTE INSCRISE
PE ARII CURRICULARE
3umar total
#roiecte


Pagina 57 din 451
TIC n secven$ele de evaluare/ %a#t ce #oate %i e=#licat #rin #re%erin$a acordat nc
de #ro%esori mi?loacelor Oclasice de evaluare +testul scris8evaluarea oral, *i o
anumit nencredere a acestora n utilitatea sau o#ortunitatea %olosirii
instrumentelor TIC n #rocesul de evaluare.

9*!*9*+ Acti'it%/i proict"t pntru 'ri.ic"r" ni'#u#ui d cuno"7tr

OER=O4
+*@
Scurt% dscrir "
"cti'it%/ii
Ap#ic")i
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
p
r
o
p
r
o
.
s
*
c
o
(

2io#o$i
C#"s" " H5"
&utoevaluare online
#rin Wuiztest/ #entru
ca#itolul Celula vie E
Giversitatea vie.ii.
<rof( 2u,anra Banul+
Ciceul Aeoretic
7neasa+ $coal E74
!tt#I88AAA.#ro#ro%s.com8Wuiz>
sc!ool8Wuizs!oA.#!#"title]celulaT2^Wuesnum]1


Pagina 51 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
>
u
4
4
u
*
c
o
(

Educ"/i (u1ic"#%
c#"s" " A5"
:tilizarea _u''u.com
#entru creearea
unui aritmogri%
dedicat veri%icrii
cuno9tin.elor des#re
instrumente
muzicale.
<rof( ;na =aria
Sibianu+ Fcoala E74
7elin+ 0u( 4o!asna
!tt#I88AAA.Bu''u.com8student8"i]1^a]27756Ttim'rul

3
t
t
p
s
<
=
=
d
o
c
s
*
$
o
o
$
#

*
c
o
(

Educ"/i p#"stic%
C#"s" " 95"
4esurs online
#entru veri%icarea
cuno9tin.elor
re%eritoare la culori.
(levilor li se cere s
recunoasc #rin
colorare online
culori calde 9i reci.
<rof( 2omeo BGtoc+
Fcoala E74 7elin+
0u( 4o!asna

!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<aC<I7:
(d0J7564BB8edit"#li]1Pagina 55 din 451
9*!*9*9 Acti'it%/i proict"t pntru 'ri.ic"r" ni'#u#ui d &n/#$r
OER
=O
4 +*@
Scurt% dscrir "
"cti'it%/ii
C"ptur" d cr"n
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
>
u
4
4
u
*
c
o
(

Istori
C#"s" " V5"
Ceri%icarea n.elegerii
#rin e=erci$ii de
identi%icare
a termenilor istorici
su' %orm de domino.
<rof( Oros 4opelia+
Fcoala E74 Halmeu+
0u( Satu =are

!tt#I88AAA.Bu''u.com8student8"i]1^a]27152Tintroducere
TinTstudiul


Pagina 177 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
p
r
o
p
r
o
.
s
*
c
o
(

Li(4" ro(Sn%
C#"s" " +5"
Crearea de e=erci$ii de
sesizare a
elementelor
semni%icative ale
te=tului/ de n$elegere
a mesa?ului 9i a unor
e=erci$ii de voca'ularI
identi%icarea
cuvintelor
necunoscute/ a%larea
sensului acestora/
alctuirea de
#ro#ozi$ii cu noile
cuvinte/ e=erci$ii de
sinonimie/ de
antonimie.

<rof( 2omeo BGtoc+
Fcoala E74 7elin+ 0u(
4o!asna

!tt#I88AAA.#ro#ro%s.com8Wuiz>sc!ool8storQ.#!#"title]lim'a>
romana>ii>toamna>evaluare


Pagina 171 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
C
i
>
i
s
p
"
c

s
*
c
o
(
=

Li(4" ro(Sn%
C#"s" " 95"
Postarea de %ise de
lucru online #e AiBi>ul
*colii cu e=erci.ii
su#ort #entru
com#letarea
semnelor de
#unctua.ie li#s n
te=te dateP %olosirea
semnelor de
#unctua.ie date n
#ro#ozi.ii. (levii
a#ro%undeaz
a#lica.iile similare cu
cele din clas/ acas/
#e 'aza %i9elor de
lucru #ostate online.
<rof( ;rian <opistaG+
Fcoala E74 7nia+ 0u(
4ara# Se!erin

!tt#I88e'c>scoala>'ania>cs.AiBis#aces.com8#ro?ect8list


Pagina 172 din 451
!
t
t
#
I
8
8
#
r
e
z
i
.
c
o
m

Educ"/i p#"stic%
C#"s" " 95"
Ceri%icarea nsu9irii
notiunilor s#eci%ice de
lim'a? #lastic des#re
culoriI steaua
culorilor/ culori
#rimare/ 'inare/
com#lementare/
nonculorile/ tonuri *i
nuan$e si rolul lor
#recum si modalitatile
#ractice de a#licare
ale acestora.

<rof( 2omeo BGtoc+
Fcoala E74 7elin+ 0u(
4o!asna
!tt#I88#rezi.com8'#TBo#zQlmT58culoarea>in>viata>noastra8

9*!*9*A Acti'it%/i pntru 'ri.ic"r" ni'#u#ui d "p#ic"r " cuno7tin/#or procdur"#
&nsu7it
OER=
O4
+*@
Scurt% dscrir "
"cti'it%/ii
C"ptur" d cr"n


Pagina 170 din 451
3
t
t
p
s
<
=
=
s
i
t

s
*
$
o
o
$
#

*
c
o
(

Fi1ic"
C#"s" " L5"
Prezentarea
in%ormatiilor legate de
motoarele termice n
%ormat de 'ro9ur/
evaluarea 9i o%erirea
%eed'acB>ului #entru
lucrarile
colegilor.
<rof( Corena Olaru+
Fcoala E74 ++Boan
Ilu"iuJ+ Cuu#+ 0u(
=ure#


!tt#sI88sites.google.com8site8stiinteclasavirtuala8!ome8#ro
iecte>elevi
3
t
t
p
<
=
=
c
r

"
t

#
N
*
c
o
(

Cuno",tr" (diu#ui
C#"s" " +5"
4ealizarea unui
ciorc!ine des#re
%ructe *i legume de
toamn ntLlnite n
di%erite mediiI
grdin/ livad/
cLm#ie.
<rof( 2omeo BGtoc+
Fcoala E74 7elin+ 0u(
4o!asna

!tt#I88createlQ.com8diagram8e=am#le8!01r24'718Toamna
S2)>S2)ciorc!inele


Pagina 174 din 451
3
t
t
p
s
<
=
=
d
o
c
s
*
$
o
o
$
#

*
c
o
(

-"t("tic%
C#"s" " M5"

(=erci$ii de calcul al
unor lemente din
cor#urile studiate.
:tilizarea
#ro#riet$ilor %igurilor
geometrice *i
cor#urilor geometrice
n #ro'leme de
demonstra$ie *i de
calcul > testare online.
4edactarea coerent
*i com#let a solu$iei
unei #ro'leme.
<rof( Cu:acs Aiberiu+
$coala E74 SfKnta
Iar!ara+ ;ninoasa+
0u( Huneoara

!tt#sI88docs.google.com8s#reads!eet8vieA%orm"%ormBeQ]
dGg5d?lz3Cltc0g7cBXF6(5);T4oTB(6-VYgid]7


Pagina 175 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
i
B
#
*
c
o
(


-"t("tic%
C#"s" " 95"

(=erci$ii de adunare *i
scdere cu trecere
#este ordin/
e%ectuarea #ro'ei 9i
rezolvare de e=erci$ii
care #resu#un a%larea
unui numr
necunoscut.

<rof( Sana Sas+
Lrupul $colar Ag(
Cpu#+ 0u(
=aramure#+ $coal
E74

8mat!8grade>08com#lete>t!e>addition>sentence>u#>to>
t!ree>digits

!tt#I88AAA.ada#tedmind.com8#.#!#"tagId]562Y

9*!*9*I Acti'it%/i propus pntru r"#i1"r" unor o4icti' duc"/ion"# d "n"#i1%

OER=O4
+*@
Scurt% dscrir "
"cti'it%/ii
C"ptur" d cr"n


Pagina 176 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
C
i
>
i
s
p
"
c

s
*
c
o
(
=

C3i(i
C#"s" " L5"

Prezentarea de
teste #entru
evaluare 9i de
#roduse realizate
de ctre elevi.

prof( <op ;neta+
Ciceul Araian Iuia+
AuEii-=gheruG+
0u( =aramure#+
$coal E74

!tt#I88e'c>
tautiimag!eraus.AiBis#aces.com84eacSC5S&0ii`c!imice
3
t
t
p
s
<
=
=
4
u
4
4
#
*
u
s
=
4

t
"

-"t("tic%
C#"s" " +5"
:tilizarea !r.ii
conce#tuale
#entru crearea
unor situa.ii
#ro'lem
cola'orative
online/ necesare
e=ersrii adunrii
si scderii cu
trecere #este
ordin/ cu numere
de la 1 la 177.
<rof( 2omeo BGtoc+
Fcoala E74 7elin+
0u( 4o!asna

!tt#sI88'u''l.us8"!]17711181e1560817PI?t'V5<P.U


Pagina 177 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
>
o
"
#
"
.
u
n
*
c
o
(

Cuno"7tr"
(diu#ui
C#"s" " +5"
Prin e=erci.ii
diverse/ discu.ii/
?ocuri/ activit.i #e
gru#e/ n #erec!i
elevii identi%ica in
imaginea %ormat
caracteristici ale
#lantelor.
<rof( 7escu
>orina+
Fcoala E74 7elin+
Ju( 4o!asna

!tt#I88AAA.Boala%un.com8games8178sun%loAer>
#uzzle.!tml
3
t
t
p
s
<
=
=
4
u
4
4
#
*
u
s
=
4

t
"

Go$r".i
C#"s" "L5"
Ges%*urarea unor
activit$i de
evaluare #rin
realizarea unor
#rezentri E
online/
organizatori
gra%ici>online/
teste>online/
cu#rinse n e>
#orto%oliile
elevilor.
<rof( Iaia >orin
Lrupul $colar
AKrgu Cpu#+ 0u(
=aramure#+
$coal E74

!tt#I88e'c>targula#us.AiBis#aces.com8ciorc!ine>-arianPagina 171 din 451
9*!*9*K Acti'it%/i propus pntru r"#i1"r" unor o4icti' duc"/ion"# d cr"/i
r"#i1"t &n 7co#i# E2C

OER=
O4
+*@
Scurt% dscrir "
"cti'it%/ii
C"ptur" d cr"n
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
C
i
>
i
s
p
"
c

s
*
c
o
(
=

Fi1ic" 7i c"#cu#"toru#
C#"s" " L5"
Porto%oliu online.
4ealizarea n cadrul
s#a.iului AiBi al
#roiectului a unui
#orto%oliu electronic
#e domenii de
cunoa9tere ale
gru#elor de elevi.
<rof(Olga 2iGcu+
$coala E74 J;!ram
BancuJ+ Aura

!tt#I88e#orto%oliu%izica.AiBis#aces.com
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
C
i
>
i
s
p
"
c

s
*
c
o
(
=

Istori
C#"s" " M5"
Com#ar in%orma$ii
din surse istorice
di%erite utilizLnd
a#licatii <e' 2.7P
4edacteaz di%erite
te=te istorice utilizLnd
a#lica$ia <iBis#aces.
<rof(=atei >an+
Fcoala E74 <etros-
7aru+ 0u( Huneoara

!tt#I88istorie>md>'aru.AiBis#aces.com84az'oi


Pagina 175 din 451
3
t
t
p
<
=
=
C
C
C
*
s
#
i
d

s
3
"
r

*
n

t

Educ"/i p#"stic%
C#"s" " 95"
;rganizarea unei
e=#ozi$ii online cu
lucrri realizate de
elevi n tim#ul anului
*colar utilizLnd
di%erite materiale *i
te!nici de lucru atLt
clasic cLt *i virtual.
<rof( >iina 7otgros+
Fcoala E74 Sf(
Iar!ara+ ;ninoasa+
0u( Huneoara

!tt#I88AAA.slides!are.net8d.'otgros8desene>#e>monitor
3
t
t
p
<
=
=

4
#
o
$
s
p
o
t
*
r
o
=

C3i(i
C#"s" " L5"

Prezentarea de
con.inuturi
transdisci#linare
online/ m#reun cu
teste #entru evaluare
9i cu #roduse realizate
de ctre elevi.

prof( <op ;neta+ Ciceul
Araian Iuia+ AuEii-
=gheruG+ 0u(
=aramure#($coal
E74
!tt#I88c!imie>?ulesverne.'logs#ot.ro8


Pagina 117 din 451
3
t
t
p
s
<
=
=
d
o
c
s
*
$
o
o
$
#

*
c
o
(

Educ"/i p#"stic%
C#"s" " 95"
(=em#lu de utilizare a
google docs #entru
evaluarea no.iunilor
des#re culori.

<rof( 2omeo BGtoc+
Fcoala E74 7elin+ 0u(
4o!asna

!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<a3FXtdG4u
TB47;:B8edit

!tt#sI88docs.google.com8#resentation8d81Nt&u?I1T-HV5%4
t!UR(%dH)%73cV%0NMCvXRmrMlvW(8#resentYslide]id.#21

*.1.C (aluarea rezultatelor n(Frii
&stzi/ n teoriile moderne ale nv$rii *i ale cogni$iei/ un accent ma?or se #une #e
dimensiunea social a nv$rii/ incluzLnd #ractici #artici#ative care vin n s#ri?inul
cunoa*terii *i al n$elegerii. 2n a%ara te!nicilor tradi$ionale de evaluareI c!estionare oral/
teste de evaluare #rin activit$i #ractice/ grile de o'servare/ tem #entru acas/ se
recomand utilizarea unor modalit$i alternative/ dintre care cele mai des utilizate sunt
#roiectul *i #orto%oliul.
Cele #atru dimensiuni utilizate n evaluare suntI


Pagina 111 din 451
1. o#erare cu %a#te/ conce#te *i de#rinderi do'Lndite #rin nv$areP
2. calitatea #rodusului E creativitatea/ imagina$ia/ te!nica estetic/ e=ecu$ia/
realizareaP
0. re%lec$ia > ca#acitatea de a se distan$a de #ro#ria lucrare/ avLnd #ermanent n
vedere #ro#riile o'iective/ de a evalua #rogresul %cut *i de a %ace modi%icrile
necesareP
4. comunicarea E atLt #e durata realizrii cLt *i a #rezentrii #rodusului realizat.
/ractic ghidat
-tod# d '"#u"r pot .i &(p%r)it p dou% c"t$orii princip"#<
A* Tr"di)ion"#
Pro'ele orale
Pro'ele scrise
Pro'ele #ractice
Pro4# or"#< sunt recomandate #entru ca#acit$i8com#eten$e care nu #ot %i sur#rinse
#rin #ro'ele scrise.
Pro4# scris< sunt recomandate #entru cre*terea e%icien$ei *i o'iectivit$ii n a#reciere.
&cestea #ot %i constituite din<
o It(i o4icti'i
Pro'e cu grad ridicat de o'iectivitate/ testeaz ntr>un tim# redus un numr mare de
rezultate ale nv$rii dar #ermit evaluarea acelor elemente care $in de nivelul in%erior al
domeniului cognitiv.
o It(i s(io4icti'i
Pro'e care testeaz o #alet mai am#l de cuno*tin$e8com#eten$eP nu #ot evalua
ca#acit$i intelectuale de nivel su#erior.
o It(i su4icti'i ;cu r%spuns dsc3is?
Pro'e care testeaz o'iective com#le=e/ legate de creativitate/ originalitate/ contri'u$ie


Pagina 112 din 451
#ersonal.
Pro4# pr"ctic< sunt recomandate #entru a evalua #rice#eri8de#rinderi8 com#eten$e
com#le=e.
2* Co(p#(nt"r
o'servarea direct +sistematic, a activit$ii elevilorP
investiga$iaP
#roiectulP
#orto%oliulP
autoevaluarea.

CLteva re#ere n #roiectarea evaluriiI
(levii cunosc standardele curriculare/ iar acestea se iau n considerare atunci cLnd se
determin gradul de com#le=itate al instrumentelor de evaluare/ considerLndu>se c
acestea nu re#rezint com#onente ale metalim'a?ului de s#ecialitate.
(levii sunt antrena$i n rezolvarea sarcinilor #rin a#elul %recvent la ca#acit$ile
metacognitive/ mai ales la autoevaluare.
Pro%esorii sunt #reocu#a$i de educarea atitudinii #ozitive %a$ de evaluareI atitudinea
nu este una de #enalizare n %a$a gre*elilor acumulate +acestea sunt mai degra'
trans%ormate n ocazii de renv$are,/ se #ractic %recvent consultarea elevilor *i
remotivarea #entru domeniul de studiu
Pro%esorii au n vedere toate ti#urile de evaluare *i %olosesc multi#le instan$e ca
o#ortunit$i de evaluare *i de acordare a %eed'acB>ului +utilizarea dialogurilor
interactive/ a dez'aterilor/ #rezentrile orale/ monologul/ conversa$ia diri?at/ ?ocul
de rol/ #rezentarea de #roiecte etc.,
>emplu5
Auto'"#u"r0 Li(4" ro(Sn%0 c#"s" " +5"
pro.sor Ro(o Istoc0 Rco"#" E2C 2#in0 Gud* Co'"sn"


Pagina 110 din 451

!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<a'B7AeJ)A::5U'l(8edit

R.#c/i" "supr" &n'%/%rii
6e #oate stimula utilizLndI
- C!estionare cu tema I 4um a"i )neplinit aceast sarcin?
Ha s%Lr*itul unei anumite sec$iuni a unui curs8modul/ se va #ro#une elevilorI
+a, ca tim# de 5 minute s se gLndeasc n mod individual la modulul8 activitatea de nv$are
#e care tocmai au #arcurs>o *i s *i noteze modul n care au nv$at. 6e va %olosi o list de
veri%icare care s con$in modalit$i #osi'ile/ de e=em#lu luarea de noti$e/ citirea unor te=te/
%olosirea %i*elor de lucru/ vizionarea unui %ilm video/ %olosirea Internetului etc.P
+', s m#rt*easc ceea ce au scris cu un coleg *i s identi%ice di%eren$ele dintre
modalit$ile %olositeP
+c, n gru#uri/ s a%le modalit$ile de nv$are ale colegilor *i s sta'ileasc toate metodele de
nv$are %olosite de mem'rii gru#ului. &ve$i n vedere %a#tul c accentul se #une #e
metodele de nv$are/ nu #e con$inut.


Pagina 114 din 451
- 4edactarea unui ?urnal al nv$rii
Prin acest ?urnal se urmre*te ncura?area elevilor de a nota e=#erien$ele de nv$are *i de a
nv$a din aceste e=#erien$e. 6e va recomanda elevilor s $in un ?urnal al nv$rii tim# de o
s#tmLn +sau tim# de o zi dac acest lucru este mai adecvat, n care s notezeI
+a, data *i ora cLnd au nv$at/ atLt n clas/ cLt *i n a%ara claseiP
+', locul n care au nv$atP
+c, con$inutul res#ectivei sesiuni de studiu +ce anume au %cut,P
+d, inten$iile lor de viitor +ce vor %ace data viitoare,.
>emplu5
Purn"# r.#Bi'0 Li(4" ro(Sn%0 c#"s" " +5"
pro.sor Ro(o Istoc0 Rco"#" E2C 2#in0 Gud* Co'"sn"
!tt#sI88docs.google.com8%ile8d87)4&V)T=:W4<aCllTcnRM325UXnc8edit

9*!*A*! Uti#i1"r" &n'%)%rii 4"1"t p proict
Proiectul re#rezint n acela*i tim# un conte=t/ un sco#/ o metod/ un #rinci#iu/ un #roces
dar *i un #rodus. 2nv$area 'azat #e #roiect trans%orm demersul didactic ntr>un %a#t
relevant #entru elevi/ #rin sta'ilirea cone=iunii cu lumea din a%ara clasei8*colii.
6e consider c #rin #roiect elevii se a%l ntr>o situa$ie autentic de nv$are care i %ace s
se gLndeasc alt%el des#re ei n*i*i/ iar #ro%esorii *i asum roluri noi n ra#ort cu rolurile din
demersul tradi$ional.
Proiectul nce#e n clas #rin de%inirea *i #rin n$elegerea sarcinii de lucru E eventual *i #rin
#rimii #a*i n rezolvarea acesteia E se continu acas #e #arcursul a cLteva zile sau
s#tmLni/ tim# n care elevul are #ermanente consultri cu #ro%esorul/ *i se nc!eie tot n
clas/ #rin #rezentarea n %a$a colegilor a unui ra#ort asu#ra rezultatelor o'tinute *i/ dac
este cazul/ a #rodusului realizat. Ca *i investigatia/ #roiectul are mai multe eta#e *i #oate %i
realizat individual sau n gru#.
(ta#ele #roiectului #resu#un direc$ionarea e%orturilor elevilor n dou direc$ii la %el de
im#ortante din #unct de vedere metodologic *i #racticI colectarea datelor *i realizarea
#rodusului. Fiecare direc$ie con$ine elemente care con%er s#eci%icitate #roiectului n %unc$ie
de disci#lina #e care o vizeaz.
6tructura #roiectului *i detaliile %iecrei sec$iuni sunt #recizate de la 'un nce#ut/ #entru ca
elevul s>*i organizeze munca *i totodat s *tie du# ce criterii va %i evaluat.
Ti#urile de #roiecte utiliza'ile n activitatea didactic suntI
de cercetare/ de documentare *i de comunicare a in%orma$ieiP
de sonda? +#e 'az de c!estionare/ de interviu,P
#roductive +te=te literare/ a#lica$ii educa$ionale/ reviste *colare,P
organiza$ionale +organizarea unui clu'/ a unei e=cursii,.

Produsele %inale o%er un su#ort com#let #entru evaluarea atLt a nivelului de de#rinderi cLt
*i a activit$ii de#use de #artici#an$i. 6arcinile de lucru %ormulate #entru dezvoltarea
#roiectelor devin im#ortante #entru cei ce nva$ atunci cLnd cuno*tin$ele do'Lndite ast%el
le #ermit rezolvarea unor #ro'leme/ asemenea adul$ilor n via$a real. (le sunt com#le=e *i


Pagina 117 din 451
solicit elevilor dezvoltarea %le=i'ilit$ii gLndirii/ a %luidit$ii sale creative/ a sensi'ilita$ii %a$
de #ro'leme/ lucruri/ %enomene etc. 6arcinile autentice im#lic #ro'leme reale de via$/
construite #e e=#erien$e adevrate/ necesitLnd un volum mare de munc/ realizat n
general #rin cola'orarea mai multor elevi.
Pro%esorilor le revine rolul de a o%eri mediul de nv$are *i e=#erien$a lor/ de a crea
o#ortunit$i elevilor #entru munca n ec!i#/ #entru nde#linirea unor sarcini autentice/
#entru m#rt*irea cuno*tin$elor *i a res#onsa'ilit$ilor. Pro%esorii mediaz/ modeleaz
continuu nivelul in%orma$iilor *i al s#ri?inului acordat elevului n %unc$ie de nevoile acestuia *i
#regtesc #rogramul noilor activit$i. Hor le revine sarcina de a a?uta elevii s realizeze
legturi ntre cuno*tin$ele anterioare *i noile in%orma$ii/ s>*i ra%ineze strategiile de rezolvare
a #ro'lemelor/ s nve$e cum s nve$e. Pro%esorul tre'uie s gLndeasc cu voce tare *i s
demonstreze atunci cLnd este nevoie/ s o%ere indicii/ %eed'acB/ cuno*tin$e #rocedurale *i
%actuale acolo unde este nevoie. Ca ndrumtori/ #ro%esorii se 'azeaz #e ca#acitatea de
ascultare *i #e te!nicile ntre'rilor socratice.
Gate %iind o#ortunit$ile *i #rovocrile #rezente la ora actual n educa$ie/ #ro%esorii
adeseori nva$ m#reun cu elevii +utilizarea calculatorului de e=em#lu, *i investig!eaz
alturi de ei. 4ezult de aici necesitatea de a e=#lora noi %rontiere/ de a deveni #roductori
de cunoa*tere n cadrul comunit$ilor constructoare de cunoa*tere.
Critrii orint"ti' pntru '"#u"r" proict#or<
orientarea n sarcin8 modul de tratare a tematicilor im#useI
> alegerea8 utilizarea surselor de documentareP
> con$inutul *tiin$i%icP
> selectarea *i %iltrarea in%orma$iilor utilizate.
realizarea %ormei de #rezentareI
> structura *i cursivitateaP
> design>ul *i originalitateaP


Pagina 111 din 451
> #rezen$a elementelor de inovare.
#rezentarea #roiectului
> ca#tarea aten$iei #u'liculuiP
> e=#rimarea *i lim'a?ul utilizatP
> %olosirea corect a termenilor de s#ecialitateP
> #lani%icarea 'ugetului de tim# alocat #entru a nu #lictisi asisten$a.

2n tim#ul realizrii #roiectului se #ot evalua urmtoarele ca#acit$i8 com#eten$eI
metodele de lucruP
utilizarea cores#unztoare a 'i'liogra%ieiP
corectitudine8 acurate$e te!nicP
utilizarea cores#unztoare a materialelor *i a ec!i#amentelorP
generalizarea #ro'lemeiP
organizarea ideilor *i materialelor ntr>un ra#ortP
calitatea #rezentriiP
acurate$ea ci%relor8 desenelor8 ta'elelor8 diagramelor etc.

/ractic ghidat5

)n lumea magic a numerelor0 :atematic0 clasa a 2;a
prof.in(. primar0 !elu ,ofica0 =coala !C ,lcioara;structur Jurilo(ca0 9ud. 'ulcea

Parcurgerea acestei unit.i de invatare #resu#une %ormarea si utilizarea unor conce#te
s#eci%ice matematicii caI suma/ di%erenta/ cu atat mai mult/ cu atat mai #utin/ adauga/
micsoreaza/ succesor/ #redecesor/ vecin. -etoda de 'az utilizat n demersul didactic
este metoda proiectului/ #entru a %orma com#etentele necesare secolului JJI. &cestea
duc la intelegerea si a#licarea noilor cunostinte asigurandu>se un %eed>'acB #entru %iecare


Pagina 115 din 451
elev in #arte. -odalitatea de lucru #resu#une m#ar$irea #e #atru gru#e/ avLnd ca *i
criteriu ca#acit$ile si a#titudinile TIC ale elevilor.
Pagina 127 din 451
!tt#sI88#roiectee'c.AiBis#aces.com8Proiectul`6colii`6SC4S10lcioara


Pagina 121 din 451


Pagina 122 din 4519*!*A*+ Uti#i1"r" 5porto.o#iu#ui
:tilizarea #orto%oliului ca metod com#lementar de evaluare n #ractica *colar im#une
mai mult aten.ie *i interes s#orit din #artea #ro%esorului.
Porto%oliul include rezultatele relevante o'$inute #rin celelalte metode *i te!nici de evaluare
+#ro'e orale/ scrise/ #ractice/ o'serva$ii sistematice asu#ra com#ortamentului elevului/
#roiectul/ autoevaluarea,/ #recum *i sarcini s#eci%ice %iecrei disci#line.
Porto%oliul re#rezint cartea de vizit a elevului/ urmrindu>i #rogresul de la un semestru
la altul. Im#ortant rmLne sco#ul #entru care este #roiectat #orto%oliul/ ceea ce va
determina *i structura sa. &lturi de sco#/ n de%inirea unui #orto%oliu sunt la %el de relevante
conte=tul *i modul de #roiectare.
; %unc$ie im#ortant #e care o #reia #orto%oliul este aceea de investigare a ma?orit$ii
#roduselor elevilor/ care de o'icei rmLn neinvestigate n actul evaluativ/ re#rezentLnd un
stimulent #entru des%*urarea ntregii game de activit$i didactice +nu doar #regtirea
stereoti# #entru teste de cuno*tin$e,. 2n acela*i tim#/ sarcina evalurii continue este
#reluat cu succes *i %r tensiunea #e care ar #utea>o genera metodele tradi$ionale de
evaluare/ a#licate %recvent.
Prin com#le=itatea *i #rin 'og$ia in%orma$iei #e care o %urnizeaz sintetizLnd activitatea
elevului de>a lungul tim#ului +un semestru/ un an *colar,/ #orto%oliul #oate constitui o #arte
integrant a unei evaluri sumative sau a unei e=aminri. Porto%oliul este %orma *i #rocesul
de organizare +acumulare/ selectare *i analizare, a modelelor *i a #roduselor activit$ii
instructiv>educative a elevului *i a materialelor in%ormative din surse e=terne +colegi de


Pagina 120 din 451
clas/ #ro%esori/ #rin$i/ centre de testare etc,/ necesare #entru analizarea lor ulterioar/
evaluarea multilateral calitativ *i cantitativ a nivelului de instruire *i ameliorarea
#rocesului didactic.
Porto%oliul cu#rindeI
sumarul con$inutului acestuiaP
argumenta$ia care e=#lic ce lucrri sunt incluse n #orto%oliu/ ?usti%icarea
im#ortan$ei %iecreiaP
lucrrile #e care le %ace elevul individual sau n gru#P
rezumateP
eseuriP
articole/ re%erate/ comunicriP
%i*e individuale de studiuP
#roiecte *i e=#erimenteP
#ro'leme rezolvateP
teste *i lucrri semestrialeP
nregistrri/ %otogra%ii care re%lect activitatea des%*urat de elev individual sau
m#reun cu colegii siP
re%lec$iile #ro#rii ale elevului asu#ra a ceea ce lucreazP
autoevaluri scrise de elev sau de mem'rii gru#uluiP
interviuri de evaluare.
Porto%oliul se com#une n mod normal din materiale o'ligatorii *i o#$ionale/ selectate de
elev *i8sau de #ro%esor. Porto%oliul este un instrument care m'in nv$area cu evaluarea
continu/ #rogresiv *i multilateral a #rocesului de activitate *i a #rodusului %inal.
Tipuri d porto.o#iu
1. Porto%oliu de #rezentare sau introductiv +cu#rinde o selec$ie a celor mai im#ortante
lucrri,
2. Porto%oliu de #rogres sau de lucru +con$ine toate elementele des%*urate #e
#arcursul activit$ii,


Pagina 124 din 451
0. Porto%oliul de evaluare +cu#rinde o'iective/ strategii/ instrumente de evaluare/ ta'ele
de rezultate etc.,
(valuarea #orto%oliului nce#e #rin e=#licarea de ctre #ro%esor/ la nce#utul #erioadei/ a
o'iectivelor urmrite n #erioada #entru care se va #rimi nota. Pro%esorul *i elevii
sta'ilesc com#onentele #e care tre'uie s le con$in #orto%oliul *i care s argumenteze
nde#linirea o'iectivelor nv$rii.
&tunci cLnd elevul *i #rezint #orto%oliul/ #ro%esorul realizeaz de o'icei un dialog cu
acesta/ trecLnd n revist lucrrile ane=ate/ analizLnd atitudinea lui %at de munca
de#us/ a#reciindu>i rezultatele 'une *i a?utLndu>l s a#ro%undeze as#ectele care tre'uie
m'unt$ite.
Fiecare com#onent a #orto%oliului #oate %i evaluat din #unct de vedere cantitativ
+numrul de #agini,/ dar mai ales calitativI creativitatea #rodusului individual sau
colectiv/ elementele noi/ #unctele %orte/ etc.
&ceast metod alternativ de evaluare o%er %iecrui elev #osi'ilitatea de a lucra n ritm
#ro#riu/ stimulLnd im#licarea activ n sarcinile de lucru *i dezvoltLnd ca#acitatea de
autoevaluare.
&vanta?ele %olosirii #orto%oliuluiI
- #orto%oliul este un instrument de evaluare %le=i'ilP
- ncura?eaz e=#rimarea #ersonal a elevului/ anga?area lui n activit$i de nv$are
com#le=e *i creative/ diversi%icarea cuno*tin$elor/ de#rinderilor *i a'ilit$ilorP
- #rin %olosirea #orto%oliului/ evaluarea devine motivant *i nu stresant #entru
elevP
- dezvolt ca#acitatea elevului de autoevaluareP
- im#lic mai activ elevul n #ro#ria evaluare *i n realizarea unor materiale care s>l
re#rezinte cel mai 'ine.


Pagina 125 din 451
Gezavanta?ul #orto%oliului este acela c nu #oate %i ra#id *i u*or de evaluat. (ste greu de
a#reciat con%orm unui 'arem strict deoarece re%lect creativitatea *i originalitatea
elevului.
9*!*A*9 Instru(nt TIC pntru uti#i1"r &n c"dru# porto.o#ii#or ,i '"#u"r
4esursele TIC dis#oni'ile online o%er cadrelor didactice #osi'ilitatea de a crea o mare
varietate de itemi de evaluare/ ca %orme alternative la metodele de evaluare utilizate n mod
Otradi$ional. Prezentm n continuare cLteva sugestii de utilizare.
- Or$"ni1"torii $r".ici
4e#rezint un instrument de comunicare vizual care eviden$iaz rela$iile dintre %a#te/
termeni/ idei. Caloarea lor deose'it a#are ntr>un demers de construire a cunoa*terii/ atunci
cLnd in%orma$ia nou este re#rocesat ntr>un conte=t care o coreleaz cu elemente de?a
nsu*ite/ sau de diri?are a re#rocesrii. Giversitatea %ormelor a generat o multitudine de
organizatori gra%ici/ structura$i #e gru#e n de#enden$ de ti#ul rela$iei sau de s#eci%icitatea
domeniului de a#licare. &ce*tia #ermit elevilor s re$in in%orma$iile *i legturile dintre
acestea atLt n %orm gra%ic/ cLt *i lingvistic. Pot %i utiliza$i n cadrul evalurii ini$iale ca
%orm de ncura?are a elevilor n a>*i demonstra n$elegerea unor no$iuni/ rela$ii/ #rocese/
relevLnd ac!izi$iile anterioare *i gre*elile %recvente.
:tilizarea organizatorilor gra%ici #ermite stimularea sc!im'ului de idei cu #rivire la realizarea
cone=iunilor dintre elementele cunoa*terii. &ce*tia solicit din #artea elevilor o#era$ii *i
a'ilit$i de I
com#arareP
segmentareP
clasi%icareP
analizP
rezolvare de #ro'lemeP
sintez.
>empleI
/rogram gratuit care permite crearea de organizatori grafici clasificai pe tipuri "i


Pagina 126 din 451
utilizri5
http5..111.edra1soft.com.graphic;organizer;soft1are.php


:odel de organizator grafic de tip diagram %enn realizat pe platforma online
111.createlI.com de prof. -omeo &stoc de la 8coala !C !elin0 9ud. Co(asna.
?nitatea de n(are5 /rietenii naturii0 clasa a &&;a- A.i,u#=co#"Gu#


Pagina 127 din 451
6arcina de gru# sau #e #erec!i de creare a unui a%i*8cola? este o modalitate #rin care s se
introduc o varia$ie n activit$ile de nv$are8evaluareP de e=em#lu/ elevii #ot crea un a%i* cu
imagini care e=#lic un element teoretic. (levii #ot e=#une a%i*ele *i>*i #ot #rezenta lucrarea
restului clasei. Printre a#lica$iile utile #entru acest ti# de activitate se numrI
Pic"s" ; http9..picasa(google(com.
&#lica$ie gratuit #entru organizare/ stocare *i editare de %otogra%ii. ;%er numeroase
instrumente de editare/ #recum *i #osi'ilitatea de a crea slides!oA>uri/ cola?e/ #u'licare
de al'ume #e Internet/ #regtirea %otogra%iilor #entru utilizare e=tern +ti#rire/ email,P
necesit doAnload *i instalare.
Picni> - http9..www(picni:(com
Program care #ermite editarea de imagini8%otogra%ii online/ care #ot %i a?ustate/
redimensionate/ rotite/ organizate n cola?e.
- H"rt" OFtiu5Vr"u s% ,tiu5A( &n'%)"tE ;Kno1;Donder;6earn?
&cest instrument re#rezint un ti# de organizator gra%ic care #ermite elevilor s #rezinte
sintetic ce au nv$at/ s com#are cuno*tin$e/ idei/ com#eten$e/ %iind deose'it de e%icient n
cunoa*terea cuno*tin$elor anterioare ale elevilor. Poate %i utilizat la orice nivel de
*colaritate *i %aciliteaz identi%icarea nevoilor de nv$are ale elevilor. (ste de dorit s %ie
com#letat n urma unui 'rainstorming/ ceea ce ncura?eaz comunicarea dintre elevi *i
m#rt*irea e=#erien$elor #ersonale. Poate %i utilizat #e #arcursul unei lec$ii/ al unei unit$i
de nv$are sau mai multe/ al unui an *colar n ansam'lu. (lementele constitutive ale !r$ii
suntI
o 6ec$iunea O$tiu E elevii *i e=#un cuno*tin$ele anterioareP
o 6ec$iunea OIreau s #tiu E elevii genereaz ntre'ri de con$inutP
o 6ec$iunea O;m )n!"at E elevii noteaz elementele nv$ate #e #arcursul demersului
didactic.

Ftiu Vr"u s% ,tiu A( &n'%)"t


Pagina 121 din 451
;TnoC? ;Oondr? ;L"rn?
Cu a?utorul a#lica$iei Mooglegrou#s +a se vedea 2.2,/ aceast !art #oate %i com#letat online
de ctre elevi n cursul unui #roiect tematic.
- It(i d '"#u"r cr")i p p#"t.or( on#in
&ctivitatea de evaluare a elevilor #oate %i realizat de cadrele didactice *i cu a?utorul
#lat%ormelor s#ecializate online/ care o%er gratuit numeroase ti#uri de itemi *i solu$ii de
evaluare cu a#lica'ilitate #entru orice nivel de *colaritate. Printre cele mai utilizate se
numrI
Hot Pot"tos ; http9..hotpot(u!ic(ca.
&nsam'lu de a#lica$ii gratuite #entru crearea de teste interactive. @ase a#lica$ii
#entru teste cu rs#uns multi#lu/ cu rs#uns scurt/ cuvinte ncruci*ate/ %ormare de
#erec!i/ ordonare *i com#letare de %raze. 3ecesit doAnload *i instalare.
ProPro.s ; http9..www(proprofs(com.1ui%-school.
(ste un instrument gratuit #entru generare de teste online cu o#$iuni variate de
siguran$/ notare/ limitare n tim#/ a%i*are a statisticilor etc. Con$ine *ase ti#uri de
teste *i c!estionare/ n care #ot %i incluse imagini sau videocli#uri. Testele #ot %i
ti#rite/ trimise #rin email sau nglo'ate n 'loguri sau #agini Ae'.
Tu44u - http9..www(:ubbu(com.
4e#rezint o #lat%orm de resurse didactice online/ gratuite/ care #ermite crearea de
itemi de evaluare de di%erite ti#uri +cuvinte ncruci*ate/ itemi o'iectivi/ ?ocuri, ce #ot
%i distri'uite elevilor *i ale cror rezultate #ot %i analizate #rin generare de statistici.
>emple de utilizare


Pagina 125 din 451
Acti'it%)i d '"#u"r c"r uti#i1"1% "p#ic")ii on#in0 cuprins &n 5porto.o#ii# #'i#or
?nitatea de n(are uropa de +ord0 Beografie0 clasa a %&;a
/rofesor Aorin %aida0 Grupu# Fco#"r TSr$u L%pu,0 Gud* -"r"(ur,0 Fco"#% E2C
a( http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.42OSS&O2>SM-
MEuropaMeMNor

b( /file9...49.>O4U=EO1.>orin.CO4;CSO1.Aemp.Sueia-1(html-


Pagina 107 din 451


c( 7ubbl(us http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.2e%ultateMele!i
/http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.ciorchine-=arian-

( Loogle >ocs
http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.2e%ultateMele!i
https9..ocs(google(com.ocument..11fyncw-
24m=gJ%t'SN2PrnbSU&3KH2nAOO53hOwes.eit?pli@1


Pagina 101 din 451

e( <roprofs(com
http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.AESAEM-MEuropaMeMNor
http9..www(proprofs(com.1ui%-school.story(php?title@europa-e-nor
!tt#I88AAA.#ro#ro%s.com8Wuiz>sc!ool8storQ.#!#"title]euro#a>de>nord^s!oA]score>
re#orts
Pagina 102 din 451

f( Slieroc:et(com
http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.2e%ultateMele!i
http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.3inlana-specificulMgeografic


g( 2e%ultate ele!i9


Pagina 100 din 451
http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.2e%ultateMele!i

https9..ocs(google(com.ocument..17N8p7:neKB11N783'nIsQ7JR2<;PeS!ln&2%OT8
oR8g.eit?pli@1

http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.crosswors-=osutMBonut


Pagina 104 din 451

http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.ciorchine-<aula

http9..ebc-targulapus(wi:ispaces(com.e!aluare-Ilaut


Pagina 105 din 451
Pagina 106 din 451


*.2 >periene !C. Concursul naional de proiecte curriculare cu dimensiune (irtual

2n #erioada iunie>iulie 2712/ n cadrul #rogramului (conomia )azat #e Cunoa*tere a %ost
organizat 4oncursul Na"ional e proiecte curriculare cu imensiune !irtual/ edi.ia I. &cesta a
avut ca sco# #romovarea 9i a#recierea celor mai reu*ite #roiecte curriculare dezvoltate n
cadrul #rogramului de &sisten. Te!nic #entru utilizarea TIC n 9coli 9i 'i'lioteci locale/
#entru a motiva *i a sus$ine nv$area #rin utilizarea unor eesurse educa$ionale li'ere +;(4,/
#recum *i #entru a asigura %ormarea de noi com#eten$e #rin intermediul utilizrii TIC n
activitatea didactic.
Ha concurs au %ost invita$i s #artici#e #ro%esori din 9colile ()C care au #roiectat activit.i
educa.ionale curriculare cu utilizare ;(4 9i <e' 2.7. n #erioada decem'rie 2711 E iunie
2712. Fiecare #ro%esor #artici#ant a realizat cel #u$in un #roiect de unitate de nv.are din
cadrul disci#linei/ ada#tLnd strategia didactic #otrivit utilizrii mi?loacelor ;(4 9i <e' 2.7
recomandate +centralizatorul de resurse ;(4 *i <e' 2.7 #us la dis#ozi$ia cadrelor didactice
de ctre %acilitatori,/ *i a com#letat Fi9a Proiectului +a se vedea AnB" 9,.


Pagina 107 din 451
Pro%esorii din 9colile ()C au concurat cu #roiecte curriculare derulate la urmtoarele
disci#line 9colare/ cores#unztoare celor #atru arii curriculare vizate de #roiectI
1. Him'a 9i literatura romLn
2. Him'a englez
0. -atematic
4. Fizic
5. C!imie
6. )iologie
7. Istorie
1. Meogra%ie
5. (duca.ie8Cultur civic
17. (duca.ie muzical
11. (duca.ie #lastic
Proiectele curriculare nscrise n concurs au %ost #ostate #e #ortalul #roiectului/
AAA.ecomunitate.ro.
(valuarea #roiectelor s>a realizat #e 'aza urmtoarelor criteriiI
C"t$ori Critriu Puncta?
:nit.i
de
nv.are
Claritatea *i relevan$a %ormulrii activit$ilor de nv$are #recum 9i
realizarea corela.iilor ntreI con.inuturi > com#eten.e s#eci%ice >
activit.i de nv.are > strategii didactice > resurse ;(4 utilizate
25 #
Prezen.a metodelor alternative de evaluare #rin indicarea e=act a
:4H>ului +linB>ul %inalI .NT-H/ .PNP/ etc., la care se #ot accesa
acestea
17 #
Introducerea ca#turilor de ecran relevante #entru a#licarea
metodelor alternative de evaluare
17 #


Pagina 101 din 451
Carietatea utilizrii resurselor ;(4 din ane=a 1 17 #
;riginalitatea 9i inovativitatea materialelor 15 #
Fi*a de
#roiect
Prezentarea rezultatelor o'.inute de elevi ca urmare a a#licrii a
#ro'elor de evaluarea alternative create de ctre #ro%esor +ca#turi
de ecran,
15 #
3umrul de a#lica.ii ;(4 9i <() 2.7 utilizare 9i #rezentate #rin
indicarea e=act a :4H>ului +este necesar s se #recizeze linB>ul %inalI
.NT-H/ .PNP/ .doc/ .PGF/ etc.,
n = 1 #unctP ma=im 17 #uncte
n - repre%int numrul e aplicaEii OE2 Gi &E7 2(0 utili%ate
17 #
Im#licarea altor #arteneri educa.ionali n derularea #roiectului
+#rin.i/ al.i mem'rii ai comunit.ii,
5 #
TotalI 177 #

Ha concurs au %ost nscrise 271 de #roiecte curriculare cu dimensiune virtual/ dintre care 5
au %ost invalidate/ %iind incom#lete. Totalul #roiectelor com#lete evaluate a %ost de 265.
Gistri'u$ia #roiectelor #e arii curriculare *i disci#line de studiu a %ost urmtoareaI
+r.
Crt Aria curricular Aisciplina
+umr
proiecte
nscrise
+umr
proiecte
in(alide
+umr
proiecte
(alide
/onderea
n
totalul
proiectelor
1 HI-)\ *i C;-:3IC&4( H'. romLn 40 2 41 15.24S
2 HI-)\ *i C;-:3IC&4( H'. englez 27 1 15 7.76S
0 -&T(-&TIC\ *i @TII3T(
-atematic

45 7 45
11.22S
4 -&T(-&TIC\ *i @TII3T( Fizic 26 7 26 5.67S


Pagina 105 din 451
5 -&T(-&TIC\ *i @TII3T( C!ime 21 7 21 17.41S
6 -&T(-&TIC\ *i @TII3T( )iologie 02 1 01 11.52S
7 ;- *i 6;CI(T&T( Istorie 21 1 27 17.74S
1 ;- *i 6;CI(T&T( Meogra%ie 21 2 26 5.67S
5 ;- *i 6;CI(T&T(
Cultura
civic
6 7 6
2.20S
17 &4T(
(d.
muzical
5 2 7
2.67S
11 &4T( (d. #lastic 5 7 5 0.05S
TOTAL
P4;I(CT(I
271 5 +KH
177.77S6e #oate o'serva o situa$ie asemntoare cu cea a #roiectrii unit$ilor de nv$areI
#onderea cea mai semni%icativ o au -atematica *i Him'a romLn/ urmate de C!imie/
)iologie *i Istorie.
41
15
45
26
21
01
27
26
6 7 5
7
17
27
07
47
57
67
PROIECTE VALIDE 8NSCRISE
;c#"si.ic"r p discip#in d studiu?
34. P4;I(CT(

2n cadrul ariei curriculare Cimb #i comunicare
280 au %ost re#rezentate de unit$ile de nv$are din cadrul disci#linei Him'a *i literatura
romLnI
Aisciplina
H'. *i literatura romLn
H'. englez
TOTAL

&ria curricular =atematic #i #tiin"e
Fizic *i C!imie a numrat 104 de #roiecteI
Aisciplina +r. proiecte (alide
-atematic
Fizic
C!imie
LI-2

Cimb #i comunicare au %ost nscrise 67 de #roiecte/ din care #este
280 au %ost re#rezentate de unit$ile de nv$are din cadrul disci#linei Him'a *i literatura
+r. proiecte (alide /onderea n aria curricular
H'. *i literatura romLn 41 61.00S
15 01.67S
TOTAL 67 177.77S

=atematic #i #tiin"e/ re#rezentat de disci#linele -atematic/ )iologie/
Fizic *i C!imie a numrat 104 de #roiecteI
+r. proiecte (alide /onderea n aria curricular
45 06.57S
26 15.47S
21 27.57S
KMJ
9+J
LI-2 ,i CO-UNICARE
L4* ro(Sn%
L4* n$#1%
Pagina 147 din 451
7 de #roiecte/ din care #este
280 au %ost re#rezentate de unit$ile de nv$are din cadrul disci#linei Him'a *i literatura
/onderea n aria curricular
61.00S
01.67S
177.77S

/ re#rezentat de disci#linele -atematic/ )iologie/
/onderea n aria curricular
06.57S
15.47S
27.57S

)iologie
TOTAL

6#re deose'ire de #roiectele de unit$i de nv$are/ unde matematica de$inea a#roa#e 57S
din totalul #roiectelor realizate n cadrul ariei/ n concurs #onderea acestei disci#line a
ceva mai redus/ n %avoarea 'iologiei/ c!imiei *i a %izicii.
&ria curricular Om #i societate
Cimb #i comunicareI
Aisciplina +r. /roiecte (alide
Istorie
Meogra%ie
Cultur civic
T;T&H
+!J
-ATE-ATIC

01 20.10S
104


6#re deose'ire de #roiectele de unit$i de nv$are/ unde matematica de$inea a#roa#e 57S
din totalul #roiectelor realizate n cadrul ariei/ n concurs #onderea acestei disci#line a
ceva mai redus/ n %avoarea 'iologiei/ c!imiei *i a %izicii.
Om #i societate a nscris n concurs 55 de #roiecte/ o ci%r a#ro#iat de aria
+r. /roiecte (alide /onderea n aria curricular
27 45.76S
26 44.77S
6 17.17S
55
9LJ
!HJ
+!J
+9J
-ATE-ATIC ,i FTIINE
-atematic
Fizic
C!imie
)iologie
Pagina 141 din 451
20.10S
177.77S
6#re deose'ire de #roiectele de unit$i de nv$are/ unde matematica de$inea a#roa#e 57S
din totalul #roiectelor realizate n cadrul ariei/ n concurs #onderea acestei disci#line a %ost
a nscris n concurs 55 de #roiecte/ o ci%r a#ro#iat de aria
/onderea n aria curricular177.77S

6e #oate o'serva/ ca *i n cazul #roiectelor de unit$i de nv$are realizate de cadrele
didactice de s#ecialitate din *colile ()C/ egalitatea dintre istorie *i geogra%ie/
#onderea mult mai redus a disci#linei cultur civic.
Pentru aria curriculat ;rte au %ost nscrise n concurs 16 #roiecteI

Aisciplina +r. /roiecte (alide
(d. muzical 7
(d. #lastic 5
TOTAL

AAJ

6e #oate o'serva/ ca *i n cazul #roiectelor de unit$i de nv$are realizate de cadrele
didactice de s#ecialitate din *colile ()C/ egalitatea dintre istorie *i geogra%ie/
#onderea mult mai redus a disci#linei cultur civic.
au %ost nscrise n concurs 16 #roiecteI
+r. /roiecte (alide /onderea n aria curricular
40.75S
56.25S
16
AKJ
AAJ
!@J
O- ,i SOCIETATE
Istorie
Meogra%ie
Cultur civic
Pagina 142 din 451

6e #oate o'serva/ ca *i n cazul #roiectelor de unit$i de nv$are realizate de cadrele
didactice de s#ecialitate din *colile ()C/ egalitatea dintre istorie *i geogra%ie/ res#etciv
/onderea n aria curricular
177.77S


Ha %el ca n cazul #roiectrii unit$ilor de nv$are/ aria curricular
un nivel mai modest/ e=#lica$iile #osi'ile #strLndu
avanta? al disci#linei (duca$ie #lastic.
Ha nivelul ariilor curriculare/ #roiectele cu dimensiune virtual #artici#ante la concurs au
conturat urmtoarea imagineI

Aisciplina
Him' *i comunicare
-atematic *i *tiin$e
;m *i societate
&rte

Ha %el ca n cazul #roiectrii unit$ilor de nv$are/ aria curricular ;rte este re#rezentat al
un nivel mai modest/ e=#lica$iile #osi'ile #strLndu>se. 6e #oate o'serva/ din nou/ un u*or
avanta? al disci#linei (duca$ie #lastic.
nivelul ariilor curriculare/ #roiectele cu dimensiune virtual #artici#ante la concurs au
conturat urmtoarea imagineI
/roiecte (alide /ondere
67
104
55
16
TOTAL 265
Ed*
(u1ic"#%
AAJ
Ed*
p#"stic%
IKJ
ARTE
Pagina 140 din 451

este re#rezentat al
se. 6e #oate o'serva/ din nou/ un u*or
nivelul ariilor curriculare/ #roiectele cu dimensiune virtual #artici#ante la concurs au
/ondere
22.07S
45.11S
21.50S
5.55S
177.77S

2n cadrul concursului/ aria curricular
#ro%esorilor care #redau aceste disci#line %a$ de #rovocrile determinate de sc!im'area
modului de #redare/ de introducerea TIC n activit$ile *colare curenteP ariile curriculare
Cimb #i comunicare/ res#ectiv
curricular ;rte a %ost/ din nou/ #e ultimul loc.
2n urma evalurii #roiectelor nscrise n concurs a rezultat urmtorul clasament/ #e 'aza
cruia au %ost desemna$i cei 11 cL*tigtori +cLte un cL*tigtor #entru %i
disci#linele vizate de concurs/ a se vedea
C"t$ori
Him'a 9i literatura
romLn
Him'a englez
-atematic
Him' *i
comunicare
K@
PONDERE ARII CURRICULARE


2n cadrul concursului/ aria curricular =atematic #i #tiin"e a dominat net/ interesul real al
#ro%esorilor care #redau aceste disci#line %a$ de #rovocrile determinate de sc!im'area
modului de #redare/ de introducerea TIC n activit$ile *colare curenteP ariile curriculare
/ res#ectiv Om #i societate avLnd #onderi %oarte a#ro#iate. &ria
a %ost/ din nou/ #e ultimul loc.
2n urma evalurii #roiectelor nscrise n concurs a rezultat urmtorul clasament/ #e 'aza
cruia au %ost desemna$i cei 11 cL*tigtori +cLte un cL*tigtor #entru %i
disci#linele vizate de concurs/ a se vedea AnB# A5!!,I
Pro.sor Co(unit"t Pudt
Istoc 4omeo )elin Covasna
Preoteasa &lice Perisor Gol?
6temate -i!aela 4oata de Ros Miurgiu
-atematic *i
*tiin$e
;m *i societate &rte
!9A
IH
!K
PONDERE ARII CURRICULARE
Proiecte valide
Pagina 144 din 451

a dominat net/ interesul real al
#ro%esorilor care #redau aceste disci#line %a$ de #rovocrile determinate de sc!im'area
modului de #redare/ de introducerea TIC n activit$ile *colare curenteP ariile curriculare
avLnd #onderi %oarte a#ro#iate. &ria
2n urma evalurii #roiectelor nscrise n concurs a rezultat urmtorul clasament/ #e 'aza
cruia au %ost desemna$i cei 11 cL*tigtori +cLte un cL*tigtor #entru %iecare dintre
Pudt Punct"G
Covasna 50
57
Miurgiu 55


Pagina 145 din 451
Fizic ;laru Horena Hudu* -ure* 17
C!imie Po# &neta Tu$ii
-g!eru*
-aramure
*
15
)iologie Pall _risztina Corund Narg!ita 55
Istorie ;ros Co#elia Nalmeu 6atu -are 54
Meogra%ie Gan -atei )aru Nunedoara 177
(duca.ie civic )artis Xsolt Tulg!es Narg!ita 55
(duca.ie muzical &na -aria
6i'ianu
)elin Covasna 177
(duca.ie #lastic Istoc 4omeo )elin Covasna 177

Prezentm n continuare e=trase din #roiectul curricular cL*tigtor la sec$iunea Meogra%ie +a
se vedea n integralitate n &ne=a 11,.
Pagina 146 din 451
D"n -"ti0 Fco"#" E2C 2"ru ;Gud* Hundo"r"?0 cS,ti$%tor concurs #" sc)iun" $o$r".i ;Btr"s?

ASEZARILE U-ANE
Proictu# unit%)ii d &n'%)"r
&ria curricularI ;- 6I 6;CI(T&T(
Gisci#lina M(;M4&FI& 4;-&3I(I
Clasa CIII
@coala M(3(4&H& CH6. I>CIII P(T4;6 E )&4:/ R:G. N:3(G;&4&
&utor -&T(I G&3
Gescriere &ceasta unitate de invatare #rezinta asezarile umane din 4omania/ %iind im#artita #e 5 continuturi si 2 lectii de
evaluare. :nitatea cu#rinde urmatoarele detalieriI asezarile rurale si ti#ologia lor/ clasi%icarea satelor si
oraselor/ caracterizarea oraselor im#ortante/ organizarea administrativ E teritoriala si doua teste de evaluare la
s%arsit de unitate de invatare. (levii au %olosit resurse si mi?loace de invatamant moderne/ cu accent #e resurse
TIC/ utilizand ;(4 si <e' 2.7.+ Plat%orma &(H. <iBis#aces/ Uou Tu'e,. Pentru realizarea activitatilor #ro#use au
%ost utilizate urmatoarele a#licatiiI
> #agini AiBi/ n s#a$ii #recumIAAA.AiBis#aces.com/ AAA.6eed<iBi.com/ro.AiBi#edia.org.
>&nsAergarden/ #entru o'$inerea de %eed'acB #entru o to#ic #ro#usP
>GotCoting/ a#lica$ie #entru realizarea de %orumuri n vederea votrii unor to#ici #ro#use/ cu %acilit$i de
vizualizare gra%ic a rezultatelorP


Pagina 147 din 451
>Xoomerang/ a#lica$ie #entru realizarea de sonda?e onlineP
Pentru ela'orarea eseurilor am utilizat #agini AiBi/ cu %unctie de istoric al modi%icarilor.
Ha s%arsitul unitatii de invatare elevii au %ost ca#a'ili sa clasi%ice asezarile rurale si ur'ane/ sa caracterizeze orase
din orizontul inde#artat si a#ro#iat +local,/ sa #rezinte unitatile administrative/ sa cunoasca %unctionarea
acestora %olosind resurse TIC/ reusind sa administreze #agini <iBi si %orum>uri
3r. ore 7

Con$inuturi
+detalieri,
Com#eten$e
s#eci%ice
&ctivit$i de nv$are Tim#
alocat
6trategii
didactice
4esurse *i mi?loace de
nv$mLnt
4esurse TIC utilizate
;(4 *i <e' 2.7
(valuare
+%orme/
instrumente
,
!* As1"ri#
rur"# si
tipo#o$i" #or
1.1
4.1
5.1
7.1

>clasi%icarea a*ezrilor
ruraleP
>sta'ilirea ra#ortului
dintre ti#urile de sate
*i %orma de relie%P
> descrierea unui sat *i
#recizarea
elementelor
com#onente ale
1 > &uto re%lectie
> Geterminarea
cauzei si a
e%ectului
> Formularea
de i#oteze
> )roAsare
orientata
Hectie &(H


&sezari tem#orareI site
AiBis#aces realizat de eleviiI
>
(=aminarea
curenta
orala

> 4ezolvarea
testelor &(HPagina 141 din 451
satelor
> e=#licarea
conce#telorI vatr/
mo*ie/ #o#ula$ie/
ctun/ crLngP
> e=erci$ii de selectare
a satelor du# criterii
dateI %orm/
structur/ %unc$ii *i
gradul de dis#ersie n
teritoriu.

> (=#erimentul
> Conversatia
euristica
!tt#I88e=#editiile#olare.AiB
is#aces.com8
&el (ducational EMeogra%ieI
!tt#I88advancedelearning.c
om8inde=.#!#8articles8c410
4
-uzeul satului &stra 6i'iuI
!tt#I88AAA.muzeulastra.ro
8vizitare8vizita>
virtuala.!tmlYD#rettQP!oto8
78
> ;'servare
sistemica a
elevilor in
tim#ul
activitatii


;'iective de evaluareI
1. :tilizeaza corect si adecvat termeni geogra%ici s#eci%ici #entru de%inirea si e=#rimarea unor idei stinti%iceP
2. Identi%ica in%ormatii cu caracter geogra%ic in 'aze de date accesi'ile #rin InternetP
0. Prezinta oral un #rodus realizat in gru# %olosind a#licatia PoAerPoint si <iBis#acesP
4. Com#ara in%ormatii din surse geogra%ice di%erite utilizand a#licatii <e' 2.7P
5. 4edacteaza di%erite te=te geogra%ice utilizand a#licatia <iBis#aces.
6. Prelucreaza in%ormatiiI inter#retaza o diagrama sim#la/ analizeaza o diagrama sim#la/ ela'oreaza un te=t #e 'aza unei diagrame/
ela'oreaza sc!eme gra%ice.


Pagina 145 din 451


Rco("nd%ri pntru continu"r" "cstui tip d co(pti/i
includerea ntr>un viitor nou concurs *i a #roiectelor curriculare a#ar$inLnd altor
disci#line *i ani de studiu/ #entru s#orirea atractivit$ii *i im#actului #roiectului de
asisten$ te!nic la nivelul *colilorP
ncura?area #artici#rii *colilor *i cadrelor didactice la activit$i de ti# netAorBing *i
de derulare a #roiectelor comune #rin intermediul TICP
motivarea cadrelor didactice n utilizarea mi?loacelor TIC n general/ #entru a dezvolta
legturi *i a ini$ia8derula #roiecte cu alte comunit$i/ institu$ii/ di%erite organiza$iiP
ncura?area *colilor n ini$erea8derularea de #roiecte cu com#onent TIC/ care s
#ermit cre*terea vizi'ilit$ii acestora n mediul virtualP
valori%icarea #oten$ialul #ro%esorilor care au do'Lndit com#eten$e #rin #artici#area
la #roiecte de dezvoltare #ersonal sau alte #roiecte/ inclusiv la cele interna$ionaleP
ncura?area *colilor n crearea 9i im#lementarea de #roiecte educa.ionale care s se
'azeze #e utilizarea TIC/ #e ;(4 9i <e' 2.7./ ca alternativ la dotarea modest a
acestora cu resurse educa$ionaleP
e=tinderea ariei de cu#rindere n #roiecte a #artenerilor locali inclusiv a #rin$ilor.
*.* Acti(itatea n afara clasei
:tilizarea noilor te!nologii nu se limiteaz doar la activitatea de ti# curricular. Poten$ialul
acestora #oate %i valori%icat #rin #roiecte *i #arteneriate ini$iate n vederea derulrii de
activit$i e=tracurriculare/ #recum *i #entru s#orirea vizi'ilit$ii online a *colii/ a aelevilor *i
cadrelor didactice/ a comunit$ii n general. Im#licarea elevilor n #roiecte e=tracurriuclare
re#rezint #entru ace*tia o#ortunitatea a#licrii n conte=te noi a cuno*tin$elor do'Lndite/
ada#tarea la via$a real *i #regtirea #entru inser$ia #e #ia$a muncii.
*.*.1 /roiecte e>tracurriculare iniiate "i derulate de "colile !CPagina 157 din 451

9*9*!*! An"#i1" d n'oi pri'ind proict# duc")ion"# dru#"t &n co(unit%)i# E2C
2n #rima %az a derulrii #roiectului ;sisten" Aehnic pentru utili%area AB4 )n #coli #i biblioteci
rurale s>a realizat o analiz a situa$iei ini$iale din cele 225 de *coli ()C +#rin ra#ortare la
ultimii trei ani/ 2771>2711,. Gatele o'$inute au #ermis ncura?area im#licrii *colilor/
res#ectiv a cadrelor didactice *i a elevilor/ n #arteneriate *i #roiecte educa$ionale.
C!estionarele administrate re#rezentan$ilor autorit$ilor #u'lice locale/ managerilor celor
225 de *coli ()C/ cadrelor didactice din aceste *coli *i 'i'liotecarilor din unit$ile de #ro%il
locale au relevat o serie de in%orma$ii cu #rivire la e=#erien$a comunit$ilor res#ective/
ndeose'i a *colilor *i a 'i'liotecilor/ n ceea ce #rive*te ini$ierea *i derularea de #roiecte
educa$ionale n general *i a celor cu com#onent TIC n s#ecial. &st%el/ datele o%erite de
res#onden$i au artat cI
ma?oritatea 9colilor au derulat/ n 2717>2711/ cLte unul>dou #roiecte/ iar dintre
acestea cele mai numeroase au %ost n domeniul dezvoltrii #ersonale a cadrelor
didactice +62/6S,/ iar #e ultimul loc s>au situat #roiectele dezvoltate n #arteneriat cu
'i'liotecile +11/0S,P
dintre direc$iile de dezvoltare #rin valori%icarea resurselor TIC/ #e #rimul loc s>a a%lat
utilizarea TIC dre#t su#ort de #redare a diverselor disci#line +62S dintre
res#onden$i,/ iar #e ultimele locuri/ #entru dezvoltarea de #roiecte educationale
+6/6/S, *i #entru lec$ii de in%ormatic *i8sau ini$irere com#uterial #entru elevi
+5/1S,P
mai #u.in de o treime din 9colile vizate au %ost im#licate n #arteneriate 9colare 9i mai
#u$ine n activit.i de netAorBingP
24/1S dintre *coli nu au derulat niciun #roiect din domeniul in%rastructurii/ 01S/ din
domeniul antre#renorial/ iar 17/7S au declarat c nu au ini$iat *i derulat n ultimii trei
ani niciun #roiect de dezvoltare #ersonal/ educa$ie civic sau cultur.
Pondr" proict#or dru#"t d ,co#i# E2C &n prio"d" +@@M5+@!!2n ceea ce #rive*te utilizarea resurselor TIC n *coli/ datele #rivind situa$ia ini$ial au conturat
urmtoarea imagineI

Proict "# ,co#ii ;institu)ion"#?
Proict "# c"dr#or did"ctic ;indi'idu"#= proict
did"ctic?
#$is#")ii ,co#"r
proict cu#tur"#

2n ceea ce #rive*te utilizarea resurselor TIC n *coli/ datele #rivind situa$ia ini$ial au conturat

+KJ
K9J
!!J
PONDERE PROIECTE
Proict "# ,co#ii ;institu)ion"#?
Proict "# c"dr#or did"ctic ;indi'idu"#= proict
did"ctic?
7.2S
45.0S
71.0S
05.0S
25.4S
1.5S
15.7S
07.1S
11.5S
25.2S
01.1S
1.4S
25.7S
10.1S
0.5S
15.2S
11.7S
7.7S
41.6S
0.5S
7.5S
7.5S
17.0S
2.1S
Cr"r" d so.t
duc")ion"#
Acti'it%)i
"d(inistr"ti'
Consu#t"r"
#$is#")ii ,co#"r U
E#"4or"r" d
proict d U
E#"4or"r" d
proict cu#tur"#
A#t#
UTILIZAREA TIC PENTRU
ACTIVITI SPECIFICE
3ICI;G&T\
23 -IC\ -\6:4\
-;G(4&T
Pagina 151 din 451

2n ceea ce #rive*te utilizarea resurselor TIC n *coli/ datele #rivind situa$ia ini$ial au conturat
Proict "# c"dr#or did"ctic ;indi'idu"#= proict


Pagina 152 din 451

Potrivit rs#unsurilor/ #ro%esorii au utilizat mi?loace TIC n s#ecial #entru activit.i de
in%ormare +*tiri/ legisla$ie *colar etc. E 71/0S,/ #entru activit.i administrative +45/0S,/
#entru ela'orarea de #roiecte de dezvoltare *colar +05/0S, sau culturale +25/4S,.
9*9*!*+ Proict duc")ion"# ini)i"t &n c"dru# Asistn)i T3nic pntru uti#i1"r" TIC &n
,co#i ,i 4i4#iotci #oc"#
Ini$ierea *i derularea de #roiecte educa$ionale #e 'aza resurselor o%erite de TIC/ cu sco#ul
stimulrii ac$iunii inovative a #ro%esorilor *i a #er%orman$elor elevilor/ a re#rezentat una
dintre activit$ile esen$iale n cadrul #rogramului ()C des%*urat n cele 225 de *coli. Printre
as#ectele im#ortante vizate s>a numrat utilizarea re.elelor 9colare #entru #roiectarea 9i
dezvoltarea de #roiecte educa.ionale care s %aciliteze sc!im'ul de e=#erien. #rivind
trans%erul cunoa9terii #rin intermediul TIC. 6u' ndrumarea celor 25 de %acilitatori e>
educa$ie/ au %ost ela'orate #roiecte circumscrise urmtoarelor categorii de%inite n #rogramI
Proict on5#in
&ceast categorie de #roiecte a vizat nscrierea *colii 9i activitatea des%9urat n cadrul
unor #roiecte de?a e=istente. Cola'orarea ntre #arteneri s>a realizat #rin mi?loace <e' 2.7 E
AiBi/ #ortal/ Moogle docs/ 6BQ Grive/ videocon%erin./ etc. Totodat s>a urmrit lansarea/
monitorizarea/ nscrierea 9i activitatea des%9urat n cadrul unor #roiecte #ro#rii/ nou
#ro#use.
Proict duc"/ion"# cu co(ponnt% C4
&cestea au im#licat #artici#area la dezvoltarea local a unor #roiecte 9i #u'licarea on>line a
rezultatelor #e di%erite #lat%orme/ site>uri/ etc. Cola'orarea 9i comunicarea ntre #arteneri s>
a realizat #rin mi?loace Ae' 1.7 E email etc.
Cr"r" d 5porto.o#ii pntru #'i 7i pntru pro.sori
Porto%oliile create au cu#rins eseuri/ #rezentri/ #relucrri de date e=#erimentale/ re%erate
de lucrri e=#erimentale/ videocli#uri/ imagini realizate de elevi/ gzduite #e com#uterele
din 9coal sau #e #e #lat%orme online E -a!ara/ Hearning MateAaQ etc.
Proict d cr"/i d so.tC"r duc"/ion"# cu pu4#ic"r on#in


Pagina 150 din 451

&ceast categorie de #roiecte a urmrit ncura?area #ro%esorilor n crearea unor a#lica.ii
so%tAare destinate uzului educa.ional. 6>a urmrit realizarea de a#lica.ii so%tAare destinate
uzului educa.ional #rin utilizarea AiBi>urilor/ a 'logurilor *i altor a#lica.ii online E VuandarQ/
Not Potatoes/ e=e Hearning/ etc.
>emplu5
Propunri d proict duc"/ion"# cu co(ponnt% TIC0 pntru ,co#i# E2C
O4icti' EB(p# d proict duc")ion"#
&sigurarea accesului la educa$ie de
calitate #rin intermediul unor
demersuri educa$ionale inter> *i
transdisci#linare orientate ctre
dezvoltarea com#eten$elor solicitate
de societatea modern *i #rin
o#timizarea #rocesului educa$ional
utilizLnd TIC.
Proict tr"nsdiscip#in"r

4onstructori #i estinatari ai
bibliotecilor
Bstoria+ )ntre cau%alitate #i ha%ar
>e la alchimie la chimie9 a!entura
cunoa#terii
Gezvoltarea com#eten$elor #rivind
realizarea unor a#lica$ii de so%t
educa$ional *i m'unt$irea
ca#acit$ii de a utiliza metode
interactive de #redare>nv$are.
Proict d cr"r d so.tC"r
duc")ion"#

<roiectarea unor sec!en"e e lec"ii+
in iferite iscipline+ utili%Kn
aplica"ii online
Facilitarea sc!im'ului de resurse TIC
#entru #rocesul educa$ional ntre
*colile comunit$ilor ()C *i ter$i/ #rin
intermediul re$elelor de comunicare/
dar *i generarea de noi o#ortunit$i de
#roiecte cu com#onent TIC.
Proict d ntCor>in$

AKrg e iei #tiin"ifice #i tehnologice
Arai"ii #i obiceiuri pstrate prin gri0a
#colii+ )n regiunea noastr


Pagina 154 din 451

<ersonalit"i locale e ieri #i e a%i9
rolul memoriei colecti!e )n
e%!oltarea comunit"ii


Ge asemenea/ au %ost #ro#use cadrelor didactice e=em#le de #roiecte educa$ionale/ cu
com#onent TIC/ destinate ncura?rii #arteneriatelor cu 'i'lioteca *colar sau cu cea localI

>emplu5

Acti'it%)i pntru &ncur"G"r" i(p#ic%rii 4i4#iotcii &n 'i")" ,co#ii E2C

Su$stii d
"cti'it%)i=proict
Co(ponnt
TIC
Constructori *i
destinatari ai
'i'liotecilor
Identi%icare de site>uri des#re 'i'lioteci %olosind
cuvinte c!eieI cele mai importante+ !echi+ mari
(venimente *i
#ersonalit$i istorice *i
culturale
Prezentarea unor motoare de cutare *i alctuirea
unor inventare de termeni c!eie
Hec$ii &eH de istorie +gimnaziu *i liceu,
!tt#I88memorQ.loc.gov8ammem8inde=.!tml
)i'lioteca Congresului american. &cces s#re diverse
colec$ii de materiale audio/ %oto/ video des#re
literatur/ istorie/ art/ !r$i vec!i/ $ri *i ora*e/
ar!itectur/ istorie american.
!tt#I88AAA.''c.co.uB8!istorQ8ancient8
Malerie multimedia des#re istoria lumii.


Pagina 155 din 451

Cizita la 'i'lioteca *colii 4ealizarea unui PPT8#oster de #rezentare a
'i'liotecii
Cum aleg cr.ile #entru
re%eratul la[
Cum ne conce#em un mod de organizare a cr$ilor
+crearea unei 'aze de date %olosind %acilit.i de ti#ul
-6 &ccess 9i sau &do'e Gigital (ditions,
&lctuirea unui #orto%oliu virtual +online, de
'i'liogra%ie 9i surse vizuale #entru un #oten.ial
re%erat
Cr$ile co#ilriei Identi%icarea unor #ersona?e din cr.ile #entru
co#ii8adolescen.i #e 'aza cutrilor #e net
&lctuirea unui storQ>'oard #entru o anima.ie #e
tema unor aventuri ale unor #ersona?e din aceste
cr.i
Cr$ile #re%erate ale
#rin$ilor *i 'unicilor
&lctuirea unei %rize cronologice +#orto%oliu virtual E
linie tem#oral cu indicarea anilor 9i %erestre #o#>u#
cu #ortretele autorilor 9i co#er.i ale unor edi.ii,
Forum #e tema di%eren.elor dintre cr.ile din
#erioada co#ilriei 'unicilor 9i / #rin.ilor 9i din
#erioada actual
(=#ozi$ie de carte #e o
tem dat
Crearea unei 'i'lioteci +virtuale, s#ecializate #entru
una dintre disci#linele 9colare
Cr.ile n via.a noastr 4ealizarea unor interviuri %ilmate cu #ersonalit.i
locale 9i cu #ro%esori #ensionari #e tema in%luen.ei
cr.ilor asu#ra vie.ii 9i carierei acestora +cea mai
im#ortant carte/ 'i'lioteca cea mai %rumoas
vizitat/ #ro%esorul cel mai in%luent #entru %ormarea
acestora/ cea mai im#ortant carte din #ro#ria
'i'liotec 9i de ce, 9i #ostarea acestora #e un site al
9colii8'i'liotecii


Pagina 156 din 451

)i'lioteca mea &lctuirea unei 'aze de date 9i a unui tur virtual ntr>
o 'i'liotec cu edi.ii digitale din cr.ile #e care le
doresc elevii +#e %ormatul titlu E autor E date
'iogra%ice des#re autor E descrierea cr.ii E
motiva.ia selec.iei,
Istoria scrisului &lctuirea unei %rize cronologice virtuale +vezi su#ra,
cu istoria scrisului 9i a ti#arului
Hec$ii &eH de istorie
:n tLrg virtual de carte Crearea unui tLrg virtual de carte +cu asumarea de
avataruri/ standuri virtuale 9i #rezentri de carte,
CuvLnt 9i imagine &lctuirea unei 'aze de date cu %ragmente din
literatura romLn 9i universal 9i imagini din art
care s evoce te=tele selectate +#e modelul autor E
te=t8%ragment E descriere8rezumat E imagine E
autorul imaginii E descrierea rela.iei dintre te=t 9i
imagine,
(=#erimente virtuale (%ectuarea unor veri%icri de legi/ determinarea unor
constante/ studiul virtual al unor %enomene
naturale> lec.ii &eH Fizic/ C!imie/ )iologie +cl 7>1,
;'serva.ii 9tiin.i%ice
virtuale

6tudiul unor %enomene naturale> &eH )iologie +cl 5>
6,/ &eH Fizic + cl.6,
!tt#I88#eriodicta'le.com8
Ta'elul #eriodic al elementelor c!imice cu
desco#eriri si in%ormatii istorice.
Ilustrarea/ re#rezentarea
9i o#erarea cu no.iuni
a'stracte
6tructura atomului> &eH C!imie +cl 7,
4e#rezentarea numerelor ntregi #e o a=>
-atematic +cl 6,
!tt#I88AAA.romannumerals.co.uB8inde=.!tml


Pagina 157 din 451

6ite des#re ci%rele romane.
Cu#rinde/ imagini/ clasi%icri/ convertor
romane8ara'e.
!tt#I88AAA.cut>t!e>Bnot.org8
Contine lectii interactive de matematica/ alge'ra si
geometrie .
Cizite virtuale n muzee

(=#lorarea com#onentelor cor#ului uman
!tt#I88american!istorQ.si.edu
8anatomQ8'odQ#arts8nma70T'odQ#arts.!tml
;'servarea n direct a mami%erelor mici #rin camer
Ae'
!tt#I88nationalzoo.si.edu8&nimals86mall-ammals8
de%ault.c%m"Cam]3-4
Cizite virtuale n muzee


Testarea cuno9tin.elor de Meogra%ie> recunoa9terea
unor zone de #e Terra vzute din satelit
!tt#I88AAA.nasm.si.edu8ce#s8gaA8inde=.c%m"!#]!i
Cizite virtuale n marile muzee
!tt#I88AAA.c!ateauversailles.%r8!ome#age
!tt#I88AAA.louvre.%r8llv8commun8!ome.?s#
!tt#I88AAA.'ritis!museum.org8
6imularea unor #rocese
9i %enomene

-onitorizarea 9i controlul virtual al unei centrale
nucleare E Fizica +cl.1,
!tt#I88AAA.ida.liu.se8a!er8n##8demo.!tml
!tt#I88AAA.ae4rv.com8games8nuBe.!tm
Hec$ii &eH de istorie +gimnaziu *i liecu,

TLrg de idei
4ealizarea unui a%i9 invita.ie #entru vizitarea
TLrgului utilizLnd &uto Collage 2771.


Pagina 151 din 451

4ealizarea unei galerii %oto utilizLnd P!otosQnt
!tt#I88#!otosQnt!.net8create.as#=
4ealizarea unor cli#uri cu as#ecte din tim#ul
e=#ozi.iilor tLrgului utilizLnd -ovie -aBer 9i
#ostarea lor #e Uoutu'e.
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com82n ansam'lu/ n *colile ()C au %ost ini$iate *i s>au derulat #este 677 de #roiecte educa$ionale
realizate cu a?utorul mi?loacelor TIC/ a Internetului *i a te!nologiei <e' 2.7/ res#ectiv un
numr minim de trei #roiecte8*coal. 4ezultatele evalurii #roiectelor au re#rezentat criterii
#entru selec$ia cadrelor didactice *i a elevilor care au #artici#at la activit$ile de netAorBing
derulate n cadrul asisten$ei te!nice. 6>au eviden$iat n mod deose'it *colile ()C din
&ninoasa/ ?ud. Nunedoara +10 #roiecte,/ 4eca*/ ?ud. Timi* +12 #roiecte,/ FLrliug/ ?ud. Cara*
6everin +5 #roiecte,/ )nia/ ?ud. Cara* 6everin +1 #roiecte,/ )et!ausen/ ?ud. Timi* +1 #roiecte,.
Proiectele e=tracurriculare derulate se #ot constitui n e=em#le de 'un #ractic/ %iind
recunoscute ca atare n com#eti$ii derulate n cursul anului *colar 2711>2712I
@coala Petros>)aru/ ?ud. Nunedoara E OeHearning>eCacan$aP
@coala &ninoasa/ ?ud. Nunedoara E O4omLnii cu care ne mLndrim/ OeCacan$a la
&ninoasa/ OMeometria n era 0GP
@coala Cintileasca/ ?ud. Crancea E OPdurea mea/ su%letul meu #erec!eP
@coala Teiu/ ?ud. &rge* > O6T;P 6-;_I3MD 3(C(4 T;; H&T( T; MIC( :PDP
@coala Tu$ii -g!eru*/ ?ud. -aramure* E OHec$ii de 9tiin.e n romanele vernieneP
@coala TLrgu Cr'une*ti/ ?ud. Mor? E O;#.ional integrat de TIC 9i anatomie9*9*!*9 T( "4ord"t &n c"dru# proict#or Btr"curricu#"r cu co(ponnt% TIC
Tematica #roiectelor e=tracurriuclare a cu#rins domenii de interes %oarte diversi%icate/ de la
cultur la ecologie sau dezvoltare local.


Proict Btr"curicuricu#"r cu t("tic% d tip cu#tur"#
Gin ansam'lul #roiectelor e=tracurriculare ini$iate de *colile ()C n anul *colar 2711
17S au avut ca teme de interes lectura/ res#ectiv as#ecte ale culturii *i civiliza$iei romLne*ti
*i universale.

/roiectul @8coala lecturii0 derulat de 8coala !C /lenia0 9ud. Aol9
!tt#I88gsicn#lo#sor.AiBis#aces.com8
8SC1S51coalaS27lecturii8ClasaS27aS27Ca8!ome"res#onseToBen]d5d17'ac%d10%c0ac754
'54766156551
17%

T( "4ord"t &n c"dru# proict#or Btr"curricu#"r cu co(ponnt% TIC
Tematica #roiectelor e=tracurriuclare a cu#rins domenii de interes %oarte diversi%icate/ de la
cultur la ecologie sau dezvoltare local.
curicuricu#"r cu t("tic% d tip cu#tur"#
Gin ansam'lul #roiectelor e=tracurriculare ini$iate de *colile ()C n anul *colar 2711
17S au avut ca teme de interes lectura/ res#ectiv as#ecte ale culturii *i civiliza$iei romLne*ti
tul @8coala lecturii0 derulat de 8coala !C /lenia0 9ud. Aol9
!tt#I88gsicn#lo#sor.AiBis#aces.com8>
ecturii8ClasaS27aS27Ca8!ome"res#onseToBen]d5d17'ac%d10%c0ac754
5%
12%
11%
3%
15%
10%
17%
10%
Tematica proiectelor extracurriculare
cri
cultur
eco
curriculum
tiine
sntate
civice
orizont local
Pagina 155 din 451
T( "4ord"t &n c"dru# proict#or Btr"curricu#"r cu co(ponnt% TIC
Tematica #roiectelor e=tracurriuclare a cu#rins domenii de interes %oarte diversi%icate/ de la

Gin ansam'lul #roiectelor e=tracurriculare ini$iate de *colile ()C n anul *colar 2711>2712/
17S au avut ca teme de interes lectura/ res#ectiv as#ecte ale culturii *i civiliza$iei romLne*ti

ecturii8ClasaS27aS27Ca8!ome"res#onseToBen]d5d17'ac%d10%c0ac754
iectelor extracurriculare
cultur i civilizaie
curriculum
tate
orizont local


Pagina 167 din 451


:n rol im#ortant n derularea acestora a revenit cola'orrii cu 'i'lioteca *colar *i/ du# caz/
cu centrul de documentare *i resurse didactice al *colii. 6u'iecte interesante au avut
#roiecteleI
U4r"ile auio V alternati!e iactice la limba #i literatura romKnJ +@coala ()C Mru#
@colar Tg. H#u*/ ?ud. -aramure*,P
U$coala lecturiiJ +@coala ()C Pleni*a/ ?ud. Gol?,P
UAB4 #i compo%i"iile #colare( e-2e!ista claseiJ +@coala ()C Tudor Cladimirescu/ ?ud.
Mala$i,P
Ue-4artea+ o pro!ocare pentru fiecareJ +@coala ()C O6%. Carvara/ &ninoasa/ ?ud.
Nunedoara,P
O4on!inge-m s citesc +@coala ()C 6%. Gimitrie/ Teregova/ ?ud. Cara*>6everin,
OBstorii regsite +@coala ()C Izvoarele/ ?ud. ;lt,P

/roiectul @&storii regsite0 derulat de 8coala !C &z(oarele0 9ud. 7lt
!tt#I88izvoarele.AiBis#aces.com88IstoriiS27regSC4S10site8PaginaS27elevilor8"res#
onseToBen]7'1d1771e14414e55c2561ce7ccce5a0'


Pagina 161 din 451


UEuropa+ umbrela noastrJ +@coala ()C OPetrac!e Poenaru )lce*ti/ ?ud. CLlcea,
U4uloarea+ element e limba0 artistico-plasticJ +@coala ()C Huncavi$a/ ?ud. Tulcea,.

/roiectul @Culoarea0 element de limba9 artistico;plastic0 derulat de 8coala !C
6unca(ia0 9ud. 'ulcea
!tt#I88#roiectee'c.AiBis#aces.com8Proiect`educational`Mru#`SC1S51colar`6imion`He
onescu`HuncaviSC1S5)a


Proict Btr"curricu#"r c"r "u 'i1"t co#o$i" ,i s%n%t"t"
Proiectele din domeniile ecologie>sntate au re#rezentat 22S din totalul activit$ilor
e=tracurriculare cu com#onent TIC derulate de *colile ()C. ;crotirea mediului/ #rote?area


Pagina 162 din 451

#lantelor *i a animalelor/ cunoa*terea regulilor de igien/ #romovarea unui stil de via$
sntos/ au %ost #rinci#alele teme a'ordate n #roiecte #recumI
U=eiul apar"ine tuturorJ +@coala ()C )ordei Cerde/ ?ud. )rila,P
UEnergia !iitoruluiJ +@coala ()C Casila$i/ ?ud. Clra*i,P
8coala %asilai0 9ud. Clra"i0 acti(itate n cadrul proiectul @nergia (iitorului


UU8EnergyJ +@coala ()C 6rule*ti/ ?ud. Clra*i,P
UToo onlineJ +@coala ()C Mrivi$a/ ?ud. Mala$i,P
8coala !C Bri(ia0 9ud. Balai0 acti(itate n cadrul proiectului @Loo online


UIia"a are prioritateJ +@coala ()C 6rma*u/ ?ud. -ure*,P
U=nKnc sntos #i cresc armoniosJ +@coala ()C Go'run/ ?ud. ;lt,.


Pagina 160 din 451

/roiect al 8colii !C @&oan %lduiu0 9ud. :ure"0 participant la programul 'ree !anding
/ro9ect0 iniiat de ,M7?'0 :icrosoft /artners in 6earning "i ,mithsonian &nstitute
!tt#sI88tree'anding.si.edu8TreeGata8Trees8225
/roiecte e>tracurriculare cu tematic "tiinific
Circa 11S dintre #roiectele derulate au a'ordat su'iecte din domeniul *tiin$i%ic sau
a#ro#iate s#a$iului curricular +c!imie/ %izic/ matematic/ TIC,. Toate #roiectele cu aceast
tematic au avut o com#onent 'ine de%init de resurse TIC/ ;(4 *i <e' 2.7/ remarcLndu>se
#rin a#ectele inovative. Printre cele mai 'une #roiecte s>au numratI
O=inuni cotiiene +@coala ()C Crasna/ ?ud. 6la?,P
O'Q0 grae +@coala ()C OIoan Cldu$iu/ Hudu*/ ?ud. -ure*,
OHai pe net +@coala ()C Peri*or/ ?ud. Gol?,
/roiectul @Mai pe net0 derulat de 8coala !C /eri"or0 9ud. Aol9
!tt#I88scoala#erisor.scoli.edu.ro8#roiectTcam#anie.!tm


Pagina 164 din 451


U4urio%it"i #tiin"ificeJ +@coala ()C Camr/ ?ud. 6la?P
/roiectul @Curioziti "tiinifice derulat de 8coala !C Camr0 9ud. ,la9
!tt#I88e'c>camar.AiBis#aces.com8Proiectele`noastre

U4himie istracti!J /@coala ()C Go'run/ ?ud. ;lt,P
U3ocul+ prieten sau u#manJ +@coala ()C )orcea/ ?ud. Clra*i,P
UE,po%i"ia >arwin #i e!olu"ionismulJ +@coala ()C Palanca/ ?ud. )acu,.
/roiectul >poziia Aar1in "i e(oluionismul0 derulat de 8coala !C /alanca0 9ud. !acu
AAA.%ace'ooB.com8events80452506755217248


Pagina 165 din 451
/roiecte cu tematic ci(ic "i de cultur local
Proiectele cu tematic civic *i cele care au vizat cunoa*terea orizontului local au %ost cele
mai numeroase n ansam'lul activit$ilor e=tracurriculare/ re#rezentLnd 04S din total. &cest
%a#t se e=#lic ndeose'i #rin caracterul s#eci%ic al activit$ilor de ti# educa$ional derulate
#rin tradi$ie n nv$mLntul #reuniversitar/ res#ectiv a#ro#ierea de valorile civic>#atriotice *i
de tradi$iile comunit$iiI
OSuflet e romKn +@coala ()C )Lrza/ ?ud. ;lt,P
US ne cinstim eroiiWJ +@coala ()C :rzicu$a/ ?ud. Gol?,
/roiectul @, ne cinstim eroii0 derulat de 8coala !C ?rzicua0 9ud. Aol9
!tt#I88scoalaurzicuta.AiBis#aces.com86SC4S10S27neS27cinstimS27eroii8TeamS2718"res
#onseToBen]5651c%571c4277'0167%5dd215d17761


Pagina 166 din 451


OE %iua mameiD +@coala ()C 6c!ela/ ?ud. Mala$i,P
/roiectul @ ziua mameiN0 derulat de "coala !C ,chela0 9ud. Balai
AAA.%ace'ooB.com8media8set


@Tiua florilorJ +@coala ()C Hie'ling/ ?ud. Timi*,P
U$coala resurs( <arteneriat pentru !iitorJ +@coala ()C &ninoasa/ ?ud.
Nunedoara,P
UAoleran" %ero la !iolen"J +@coala ()C O&l. )orza/ Meoagiu/ ?ud.
Nunedoara,.


Pagina 167 din 451

Gerularea #roiectelor e=tracurriculare cu com#onent TIC n comunit$ile ()C a #rile?uit
%ormularea unor #ro#uneri n vederea re#licrii la nivel na$ional a e=em#lelor de 'un
#racticI
ncura?area #artici#rii *colilor *i cadrelor didactice la activit$i de ini$iere *i derulare
a #roiectelor comune #rin intermediul TICP
motivarea cadrelor didactice n utilizarrea mi?loacelor TIC #entru a dezvolta legturi *i
a ini$ia8derula #roiecte cu alte comunit$i/ institu$ii/ di%erite organiza$iiP
ncura?area *colilor n ini$erea8derularea de #roiecte cu com#onent TIC/ care s
#ermit cre*terea vizi'ilit$ii acestora n mediul virtualP
valori%icarea #oten$ialul #ro%esorilor care au do'Lndit com#eten$e #rin #artici#area
la #roiecte de dezvoltare #ersonal sau alte #roiecte/ inclusiv la cele interna$ionaleP
stimularea *colilor n crearea 9i im#lementarea de #roiecte educa.ionale care s se
'azeze #e utilizarea TIC/ #e ;(4 9i <e' 2.7./ #entru a com#leta resursele
educa$ionale e=istente n unit$ile de nv$mLntP
e=tinderea ariei de cu#rindere n #roiecte a #artenerilor locali/ inclusiv a #rin$ilor.
*.*.2 /romo(area "colii "i a proiectelor acesteia n mediul (irtual
Comunicarea #rin internet are/ #entru mediul *colar/ nenumrate avanta?e recunoscuteI
o%er vizi'ilitate unit$ilor de nv$mLnt/ #ermite %ructi%icarea o#ortunit$ilor de
transmitere a mesa?elor/ %avorizeaz integrarea tinerei genera$ii n noua societate a
cunoa*terii. Tot mai multe institu$ii din nv$mLntul #reuniversitar din 4omLnia/ atLt din
mediul ur'an cLt *i din mediul rural/ au n$eles im#ortan$a comunicrii cu e=teriorul #rin
intermediul unei #agini Ae'8site. &ceasta re#rezint nu doar un mi?loc n sine #entru a
transmite in%orma$ii des#re organiza$ia *colar n cauz ci *i o %orm de marBeting/ n
condi$iile n care #ersoanele8%actorii interesa$i #ot a%la des#re o%erta educa$ional a *colii *i
#ot o#ta/ n cuno*tin$ de cauz/ #entru aceasta/ ca %urnizor de educa$ie/ de e=em#lu/
#entru nscrierea unui viitor elev. &st%el/ site>ul *colii devine o adevrat carte de vizit a
organiza$iei. 2n acela*i tim#/ #ot %i #romovate activit$i ale gru#urilor *colare +clase de elevi/


Pagina 161 din 451

cercuri *colare,/ #roiecte ini$iate *i derulate de *coli/ #arteneriate/ ac$iuni n cadrul
comunit$ii.
9*9*+*! -iG#o"c d pro(o'"r on#in
Promovarea unit$ii de nv$mLnt n mediul virtual se #oate realiza #rin mai multe mi?loace/
cele mai ntLlnite la nivel na$ional %iindI
Ae'site8#ortaluriP
#agini wi:iP
conturi #e re$ele socialeP
'loguri.

>emplu
!logul 6iceului 'eoretic -eca"0 9ud. 'imi"0 "coal !C
!tt#I88liceulrecas.'logs#ot.ro


6#orirea vizi'ilit$ii *colilor *i a #roiectelor derulate de acestea #rin #romovarea n mediul
virtual utilizLnd re$elele sociale +Face'ooB/ TAitter, se #oate realiza #rinI
alegerea adecvat a denumirii contului8#aginii Ae' +adresei :4H,I aceasta tre'uie s
con$in numele corect al *colii/ #entru a nu creea con%uzii n rLndul utilizatorilorP


Pagina 165 din 451

as#ectul gra%ic al #aginii8%undalurilor tre'uie s %ie cLt mai #rimitor/ %r a %i
su#rancrcatP %otogra%iile sau imaginile video care re#rezint unitatea de nv$mLnt
re#rezint un mi?loc ideal de ntLm#inare a vizitatorilor virtualiP
ncura?area interactivit$ii cu utilizatorii interesa$iI in%orma$ii/ comentarii/ mesa?e/
discu$ii/ #rezentarea #ermanent a evenimentelor din via$a *coliiP
stimularea interesului #rin materiale multimedia/ discu$ii online/ al'ume %oto/
#rezentarea o%ertei educa$ionale/ lansarea de sonda?e/ linB>uri ctre adrese utile/
'loguri/ alte comunit$i online nrudite ca #reocu#riP
asigurarea #rom#titudinii n #rivin$a actualizrii in%orma$iilor/ mesa?elor/
rs#unsurilor etc.
>emple
1. /romo(area pe Oaceboo2 a !ursei ideilor0 acti(itate din
cadrul competiiei e;%acana 2E110 derulat de "coala !C
!aru0 9ud. MunedoaraPagina 177 din 451

+* Pro(o'"r" p F"c4oo> " DLicu#ui Di(itri Fi#i,"nuE0
Fco"#% E2C0 Fi#i",i0 Gud* Do#G
3ttp<==ro5ro*."c4oo>*co(=p"$s=Licu#5Di(itri5
Fi#is"nu=!IAM!IA+LMK99M@


/ractic ghidat
4ealizarea #aginii de #rezentare a unit$ii de nv$mLnt #oate re#rezenta su'iectul unui
#roiect cola'orativ/ n care s %ie antrenate cadre didactice *i elevi. Prezentm n continuare
cLteva as#ecte utile #entru derularea unei activit$i de acest ti#.
Com#onentele unui Ae'site a#ar$inLnd unei unit$i de nv$mLnt #ot %iI
-ENIU
Unit"t" d &n'%)%(Snt
o Ges#re noi


Pagina 171 din 451

o ;%erta educa$ional
o 4egulamentul de ordine interioar
o Gotri *i ec!i#amente
o 6#onsorizri
o &m#lasare
o Contact
Acti'it%)i
o Concursuri *i evenimente
o Crea$iile elevilor
o 6ite>uri ale elevilor
o 3out$i
-u#ti(di"
o Tur Cirtual
o Malerie Foto
o HinB>uri utile
o Narta sitului
&naliza calit$ii in%orma$iilor %urnizate de o #agin Ae' +site, a#ar$inLnd unei
institu$ii de nv$mLnt tre'uie s ai' n vedere urmtoarele criteriiI
consistn)" > o%er cLt mai multe cuno*tin$e des#re institu$ia res#ectivP
B"ctit"t" E re%lect situa$ia concret din *coal8institu$ieP
r#'"n)" E %urnizeaz in%orma$ii necesare *i su%iciente n vederea lurii unei deciziiP
oportunit"t" > sunt o%erite n tim# util/ sunt actualizate #eriodicP
"ccsi4i#it"t" > #ot %i rece#tate cu u*urin$ de utilizator.

(lemente esen$iale n #roiectarea Ae'site>ului suntI
asigurarea continuit$ii vizuale *i %unc$ionale/ #entru ncrcarea ra#id a #aginilor *i
%acilitarea navigriiP
asigurarea direc$ionrii aten$iei/ #rin elemente gra%ice/ asu#ra in%orma$iilor


Pagina 172 din 451

im#ortanteP
asigurarea consisten$ei *i a ec!ili'rului in%orma$iilorP
design sim#lu al con$inutului te=tP
alegerea corect a titlului #aginii/ deoarece acesta este #reluat de motorul de cutare
n cazul interogriiP este de dorit ca titlul s ncea# cu numele unit$ii de
nv$mLntP
res#ectarea regulilor de vizi'ilitate a com'ina$iilor de culori te=t8%undal +e=em#le de
com'ina$ii acce#tateI al'8negru/ ro*u8negru/ verde8al'/ al'astru8al'/ negru8gal'en,.
Pot %i create #agini Ae' de #rezentare a *colilor8claselor8#roiectelor elevilor utilizLnd
resurse online gratuite #recumI
!tt#I88AAA.tem#lates'o=.com
!tt#I88AAA.!ooverAe'design.com
!tt#I88AAA.Ae'tem#lateszone.com
Debsite;ul 8colii !C Calafinde"ti0 9ud. ,ucea(a
!tt#I88scoalacala%indesti.Ae's.com8

(=ist #ortaluri care #ot o%eri gzduire gratuit. &st%el/ #ortalul
!tt#I88#ortal.edu.ro8inde=.#!#8'ase8gazduire8 o%er un ast%el de serviciu unit$ilor de
nv$mLnt *i institu$iilor din domeniul educa$iei din 4omLnia. Mzduirea #e acest #ortal se


Pagina 170 din 451

realizeaz n 'aza unei cereri care se genereaz online #rin com#letarea unui %ormular a%lat
la adresa !tt#I88gazduire.#ortal.edu.ro. Pagini de #rezentare ale *colilor #artici#ante la
#roiectul (conomia )azat #e Cunoa*tere sunt gzduite #e #ortalul AAA.ecomunitate.ro/ la
adresaI !tt#I88AAA.ecomunitate.ro8HistaT6coliS2117515S25.!tml.
>emplu
P"$in" d pr1nt"r " Fco#ii E2C DV#"di(ir StrinuE din Tiu0 Gud* Ar$,0 p port"#u#
AAA.ecomunitate.ro9*9*+*+ Fco#i# E2C &n (diu# 'irtu"#
2n cursul derulrii #rogramului ()C/ activit$ile derulate n cadrul #roiectului au im#us/ n
%oarte mare msur/ interven$ii online ale *colilor ca organiza$ii/ ale cadrelor didactice *i ale
elevilor. Proiectele curriculare/ cele e=tracurriculare/ com#eti$iile e-Iacan"D/ e-4UCAU2;/
concursul na$ional de #roiecte curriculare cu dimensiune virtual au re#rezentat o#ortunit$i
de #romovare a *colilor ()C n mediul virtual *i de cre*tere a vizi'ilit$ii acestora. Prezentm
n continuare o serie de date #rivind evolu$ia #rezen$ei n mediul virtual a *colilor ()C/ #e
#arcursul derulrii #roiectului.


&st%el/ la nce#utul #roiectului/
Ae' #ro#rie. Hi#sa de e=#erien$/ #recum *i a'sen$a cuno*tin$elor #rivind eventualele
alternative care ar %i #ermis *colilor s *i %ac sim$it #rezen$a n mediul online au ngreunat
realizarea site`urilor #ro#rii ale *colilor


&ceea*i situa$ie se #utea o'serva *i n #rivin$a #rezen$ei *colilor #e #lat%orme virtuale.

Pe msura derulrii #roiectului de &sisten$ te!nic *colile ()C au reu*it s *i #romoveze
activit$ile ntr>o msur mult mai mare/ %ie realizLndu
#lat%orme online.
FCOLI E2C CU SITE OE2 PROPRIU
A FCOLILOR E2C PE PLATFOR-E

&st%el/ la nce#utul #roiectului/ a#ro=imativ 27S dintre *colile ()C dis#uneau de o #agin
Ae' #ro#rie. Hi#sa de e=#erien$/ #recum *i a'sen$a cuno*tin$elor #rivind eventualele
alternative care ar %i #ermis *colilor s *i %ac sim$it #rezen$a n mediul online au ngreunat
realizarea site`urilor #ro#rii ale *colilor din comunit$ile rurale *i ur'ane mici.
&ceea*i situa$ie se #utea o'serva *i n #rivin$a #rezen$ei *colilor #e #lat%orme virtuale.
Pe msura derulrii #roiectului de &sisten$ te!nic *colile ()C au reu*it s *i #romoveze
msur mult mai mare/ %ie realizLndu>*i #agini Ae' #ro#rii/ %ie activLnd #e
+@J
M@J
FCOLI E2C CU SITE OE2 PROPRIU
;situ")i ini)i"#%?
+@J
M@J
PREZEN INIIAL
A FCOLILOR E2C PE PLATFOR-E
VIRTUALE
;J?
Pagina 174 din 451
le ()C dis#uneau de o #agin
Ae' #ro#rie. Hi#sa de e=#erien$/ #recum *i a'sen$a cuno*tin$elor #rivind eventualele
alternative care ar %i #ermis *colilor s *i %ac sim$it #rezen$a n mediul online au ngreunat
din comunit$ile rurale *i ur'ane mici.

&ceea*i situa$ie se #utea o'serva *i n #rivin$a #rezen$ei *colilor #e #lat%orme virtuale.

Pe msura derulrii #roiectului de &sisten$ te!nic *colile ()C au reu*it s *i #romoveze
*i #agini Ae' #ro#rii/ %ie activLnd #e
DA
NU
DA
NU@C;HI P4(X(3T( P( P;4T&H:H (C;-:3IT&T(
C: 6IT( P4;P4I:
@C;HI C( F;H;6(6C &HT( I36T4:-(3T( C;H&);4&TIC( ;3HI3(
@C;HI C: P&MI3\ F&C();;_
C: &HT( P4(X(3Z( ;3HI3(
@C;HI C: P&MI3\ <I_I P4;P4I(


6e #oate o'serva ast%el evolu$ia nregistrat n cursul anului *colar 2711
#onderii *colilor care dis#un de un site #ro#riu/ #trunderea *colilor
de la #ortalul ecomunitate.ro +75S dintre *coli, la Face'ooB +06S, sau <iBi +27S,.
LI*@
A+*+
7
17
27
07
47
57
67
77
17
FCOLI
PREZENTE PE
PORTALUL
ECO-UNITATE
CU SITE
PROPRIU
P
O
N
D
E
R
E

;
J
?
PREZEN

SITUAIE FCOLI
PONDERE
@C;HI P4(X(3T( P( P;4T&H:H (C;-:3IT&T(
@C;HI C( F;H;6(6C &HT( I36T4:-(3T( C;H&);4&TIC( ;3HI3(
C: P&MI3\ F&C();;_
C: &HT( P4(X(3Z( ;3HI3(
@C;HI C: P&MI3\ <I_I P4;P4I(
6e #oate o'serva ast%el evolu$ia nregistrat n cursul anului *colar 2711
#onderii *colilor care dis#un de un site #ro#riu/ #trunderea *colilor #e #lat%ormele online/
de la #ortalul ecomunitate.ro +75S dintre *coli, la Face'ooB +06S, sau <iBi +27S,.

9H*@
9K*@
99*@
+L*@
FCOLI CE
FOLOSESC ALTE
INSTRU-ENTE
COLA2ORATIVE
ONLINE
FCOLI CU
PAGIN
FACE2OOT
CU ALTE
PREZENE
ONLINE
FCOLI CU
PAGIN OITI
PROPRIE
A FCOLILOR E2C 8N -EDIUL VIRTUAL
Pagina 175 din 451
PONDERE

J
75.7
42.2
05.7
06.7
00.7
27.7

6e #oate o'serva ast%el evolu$ia nregistrat n cursul anului *colar 2711>2712I du'larea
#e #lat%ormele online/
de la #ortalul ecomunitate.ro +75S dintre *coli, la Face'ooB +06S, sau <iBi +27S,.
PAGIN OITI


Pagina 176 din 451

A Acti'it%/i p prio"d" '"c"n)#or
C.1 'ransfer de cunoa<tere prin programe de net1or2ing
Princi#alul sco# al activit.ilor de netAorBing l re#rezent im#licarea #ro%esorilor 9i a
elevilor n realizarea 9i im#lementarea unui model e%icient de cola'orare 9i de trans%er de
cunoa9tere ntre di%erite comunit.i.
;'iectivele s#eci%ice ale unui #rogram de netAorBing suntI
Promovarea unei culturi a coo#errii *i a unui cadru al sc!im'ului de 'une #ractici/
in%orma$ii *i cuno*tin$e ntre cadrele didactice din di%erite *coliP
Facilitarea utilizrii TIC n dezvoltarea de #roiecte de cola'orare 9i dezvoltarea
#arteneriatelor ntre cadrele didactice din di%erite *coliP
&sigurarea unui cadru de cola'orare 9i sc!im' de e=#erien. 9i idei ntre cadrele
didactice din di%erite *coliP
2ntrirea ca#acit.ii comunit.ilor locale de a dezvolta #roiecte sustena'ile la nivel
local #rin utilizarea resurselor TICP
2ncura?area comunicrii ntre cadrele didactice din di%erite *coliP
Facilitarea trans%erului de modele integrate cu sisteme TIC n cadrul activit.ilor
economice/ sociale/ culturale/ educa$ionale *i de comunicare n cadrul di%eritor
comunit$iP
-otivarea cadrelor didactice din di%erite *coli #entru a contri'ui activ la dezvoltarea
de #roiecte 'azate #e TICP
Promovarea celor mai 'une #ractici 9i integrarea n activitatea cadrelor didactice din
di%erite *coli a lec.iilor nv.ate n di%erite activit.i de netAorBing.

Pagina 177 din 451


Princi#iul de 'az n sta'ilirea de re.ele de cola'orare ntre di%erite *coli este acela de a
m#rt9i cuno9tin.e 9i in%orma.ii des#re #ro'lemele ntLm#inate 9i gsirea solu.iilor care s
rs#und nevoilor lor. 6ta'ilirea de re.ele de cola'orare re#rezint un instrument de
comunicare direct/ in%ormare 9i sc!im' de e=#erien..
6trategia #e care a a#licat>o #roiectul (conomia )azat #e Cunoa*tere #entru #regtirea *i
realizarea activit$ilor de netAorBing s>a 'azat #e urmtoarele #rinci#iiI
construc$ia #e %undamente de?a e=istenteI utilizarea e%icient a unor Ore$ele de?a
constituite care vor %i m'og$ite cu contacte noi E #rintre #artici#an$ii invita$i la o
ac$iune de netAorBing se vor numra *i #ersoane care de?a se cunosc *i comunic
ntre ele E aceste #ersoane vor Os#arge g!ea$a la nce#utul ac$iuniiP
organizarea ntLlnirilor %a. n %a. ntre mem'riI aceasta este #rimordial #entru
crearea unei re$ele %unc$ionaleP de*i #roiectul este centrat #e dezvoltarea rela$iilor
ntre oameni n mediul virtual/ contactul #ersonal ntre oameni *i contactul vizual cu
/ractic ghidat
2n #rocesul de %ormulare a strategiei de netAorBing ar tre'ui luate n
considerare urmtoarele elementeI
modul de #artici#are la activit.i +#rin coo#erare n ec!i#e mono sau
multidisci#linare/ #rin desco#erire/ #rin e=#unere etc.,P
cile *i modalit$ile care vor conduce la atingerea o'iectivelorI
metodele/ #rocedeele/ te!nicile/ resurse ICTP
%ormele de organizare ale activit$ii +%rontal/ #e gru#e/ individual/
mi=t,P
tim#ul necesar a#licrii strategiei aleseP
cadrul n care au loc activit.ile #ro#use +sal de #rezentare/ sal cu
resurse ICT/ mediul ncon?urtor etc.,.


Pagina 171 din 451

realitatea %izic rmLn cele mai e%icace metode de sta'ilire a unor re#ere de
rela$ionareP
#lani%icare *i organizareI #entru un im#act real al ac$iunilor de netAorBing/ acestea
vor %i organizate ast%el ncLt s aduc m#reun oameni cu #reocu#ri similare sau/
ideal/ com#lementare E #entru aceasta/ selec$ia #ersoanelor ce vor #artici#a la
sc!im'urile de e=#erien$ va %i 'azat #e analiza n #reala'il a nevoilor de in%orma$ii
*i cuno*tin$e ale #oten$ialilor #artici#an$i *i gru#area lor #e domenii de interese
com#lementareP
caracter in%ormal *i %le=i'ilI de*i 'azate #e o #lani%icare atent n #reala'il/
evenimentele de netAorBing vor avea/ ntr>o msur semni%icativ/ un caracter
in%ormal *i %le=i'il/ #entru a #ermite sc!im'ul li'er/ nein!i'at de idei ntre
#artici#an$i/ e=#erien$ care s stea la 'aza unor sc!im'uri ulterioare #e di%erite
canale ntre #artici#an$ii res#ectivi.

C.2 'ipuri de acti(itFi de net1or2ing

Printre activit.ile recomandate #entru a %i organizate n #erioada vacan.elor se numrI
ta'ere de crea.ie tematic/ sc!im'uri de e=#erien./ vizite de studiu/ etc.
2n tim#ul acestora se alterneaz activit.ile de ti# indoor/ dedicate n general cola'orrii
#entru realizarea unor #roiecte tematice/ cu activit.ile outdoor/ dedicate consolidrii
ec!i#elor/ rela=rii n mediul natural/ etc.
Instrumentul de 'az al activit$ilor #ro#use este educa$ia e=#erien$ial > nv$area #rin
im#licarea direct n ac$iune *i a#oi cu re%lec$ie asu#ra celor e=#erimentate *i nv$ate
+Olearning 'Q doing Ait! re%lection,.
&ctivit$i indoorI
- #roiectarea unoractivit$i de nv$are cu tem la alegere
- #roiectarea de so%tAare s#eci%ic unei activit.i curriculare


Pagina 175 din 451

- #rezentarea de e=#erien.e inedite/ individual +#ro%esori, sau n ec!i#e mi=te #ro%esori
> elevi
- crearea unor #rezentri online/ videocli#uri/ al'ume %oto online/ etc.
&ctivit$ile recreative outdoor<
- activit$i culturale/ sociale sau s#ortive0 structurate ntr>un #rogram/ des%*urat ntr>
un cadru natural
- cu sco#ul declarat de nv$are 9i cunoa*tere/ de m'unt.ire a strii de s#irit/ de
%ormare a valorilor morale/ de n$elegere a s#iritului de ec!i#/ de nv$are a
res#ectului %a$ de semeni/ de lrgire a ca#acit$ii de ac$iune/ de dezvoltare a
calit$ilor motrice.
&m'ele ti#uri de activit$i au ca %inalitate dezvoltarea a'ilit$ilor de comunicare *i socializare
n a%ara sistemului de educa$ie %ormal *i cre*terea atractivit$ii activit$ilor educa$ionale
#rin com'inarea acestora cu activit$i recreative cu rol educativ.
ste bine de <tiutN

Girec$iile de ac$iune #entru organizarea sesiunilor de sc!im'uri de e=#erien. din
#rogramul ()C au %ostI
1, -odul n care se #oate stimula autonomia 9i motivarea elevilor n
#rocesul de nv.are #rin instrumente TICP
2, Gezvoltarea com#eten$elor c!eie > a'ilit$ile TIC #entru a #rimi/ evalua/
stoca/ #roduce/ #rezenta *i sc!im'a in%orma$ii/ *i #entru a comunica *i a
#artici#a n re$ele #rin intermediul InternetuluiP
0, Ce idei noi de #roiecte cu com#onent TIC #ot %i generate n urma
im#lementrii de #roiecte cu com#onente TIC sau n urma a#licrii unor
solu.ii TIC inovative n #rocesul intructiv E educativP
4, (%icien.a TIC n #rocesul educa.ional/ %orme de evaluare #e domeniul
cognitiv sau a%ectiv.


Pagina 117 din 451

C.* 7rganizarea acti(itFilor de net1or2ing

Pentru asigurarea unui im#act real al ac$iunilor de netAorBing/ acestea se organizeaz ast%el
ncLt s aduc m#reun oameni cu #reocu#ri similare sau/ ideal/ com#lementare.
Ge*i se 'azeaz #e o #lani%icare atent n #reala'il/ evenimentele de netAorBing au/ ntr>o
msur semni%icativ/ un caracter in%ormal *i %le=i'il/ #entru a #ermite sc!im'ul li'er/
nein!i'at de idei ntre #artici#an$i/ e=#erien$ care s stea la 'aza unor sc!im'uri ulterioare
#e di%erite canale ntre #artici#an$ii res#ectivi.

Est 4in d 7tiutV
;rganizatorii unor activit.i de netAorBing vor urmriI
Gezvoltarea creativit.ii #ro%esorilor din 9colile ()CP
2ncura?area comunicrii 9i a cola'orrii/ utilizarea inovativ a TIC #entru #roiectarea
unor activit.i de nv.areP
Facilitarea trans%erului de modele #ozitive de utilizare a TIC n activit$i educa$ionale.A*9*! T"4r d cr"/i

6co#ul ta'erelor de crea$ie organizate n cadrul #rogramului ()C/ a %ost asigurarea cadrului
de cola'orare *i de sc!im' de idei ntre *coli din cadrul #roiectului ()C. Partici#an.ii selecta.i
au creat design>ul unor activit.i educa.ionale interdisci#linare 9i al so%tAare>ului
educa.ional destinat lor/ avLnd ca teme im#useI purile+ apa+ aerul+ schimbri climatic+
surse regenerabile e energie+ bioi!ersitate(
Pro'ele la care au %ost su#u9i #artici#an.ii au %ostI
1. 4rearea unei pre%entri !ieo pentru fiecare echip( Cideocli#urile create de ctre
#artici#an.i #ot %i vizualizate n #aginile AiBi dedicate %iecrei ec!i#e laI !tt#I88e'c>
netAorBing.AiBis#aces.com.


Pagina 111 din 451

2( <roiectarea+ crearea e software eucaEional aaptat Gi pre%entarea unei acti!itEi
e )n!Eare interisciplinare ino!ati!e utili%Kn OE2 Gi &eb 2(0 specificate la ane,ele
Aas: 1-4entrali%ator resurse OE2(
'( <roiectarea Gi e%!oltarea e software eucaEional specific(
8( Bnter-e!aluarea lucrrilor pre%entate(
(=em#lu de activitate de nv.are interdisci#linar inovativ
Rudetul Iasi
Pro%esoriI Iulia )uciumanu/ Ganiela Craciun
Mru# 6colar Cristesti
Proict duc")ion"# intrdiscip#in"r ino'"ti'
Nu(
proict
intrdisci
p#in"r
ino'"ti'
&P&> 6(C& CI(TII
Ni'#=C#"
s"
a CII>a
O4icti' 6ta'ilirea sensurilor cuvantului #olisemantic datP
4ecunoasterea #rinci#alelor a#e din &siaP
Identi%icarea culorilor si a nonculorilorP
4elevarea semni%icatiei unei #iese muzicale.
Ti(p
"#oc"t
2 ore
Locu# d
ds.%,ur"
r
Mru# 6colar Cristesti/ ca'inetul de in%ormatica
Acti'it%)i#

proictu#
ui
&ctivitati de documentareP
(=#ozitie de #icturaP
&ctivitati de invatareP
&uditii muzicale.
2n.ici"
rii
proictu#
ui
E#'ii
Nu(%r 21
VSrst% 12>10 ani
P"rticip" E#'i C"dr did"ctic Vo#unt"ri


Pagina 112 din 451

n)ii #"
proict
Nu(%r 0 2 >
VSrst% 17>15 ani 05>42
A#)i p"rticip"n)i
Rsurs
OER
!tt#I88#rezi.com8oeu%1e2u!B%58a#a>sursa>de>ins#iratie>#entru>artisti8
!tt#I88Bids.discoverQ.com8#uzzles8ocean>creatures

!tt#sI88e'c>ta'erecreatie.AiBis#aces.com8&#a`>
`6ursSC4S10`a`vieSC1S5)ii
!tt#I88de=online.ro8de%initie8a#a
!tt#I88AAA.didactic.ro8materiale>didactice8omonimele>si>cuvintele>
#olisemantice>manual>clasa>a>viiia>ed>!umanitas
!tt#I88AAA.dictionare>online.ro8dictionar>#olisemantic.#!#
http9..ro(wi:ipeia(org.wi:i.;siaXHirografie
!tt#I88AAA.google.ro8Y!l]ro^gsTn%]1^c#]17^gsTid]1A^=!r]t^W]!idrogra
%ia`asiei^#%]#^sclient]#sQ>
a'^oW]!idrogra%ia`asiei^gsTl]^#'=]1^'av]on.2/or.rTgc.rT#A.rTW%.^%#]d2d
a7e674cc%67''^'iA]1066^'i!]670
!tt#I88Qoutu.'e8(i?3MQX#c<1
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8AiBi8GunSC4S10reaTal'astrSC4S10


Pagina 110 din 451

P"rtnri Centrul P&PI Cristesti/ 6tatia de e#urare a a#ei/ Timisesti/ 3eamt.
E'"#u"r !tt#I88AAA.Bu''u.com8a1821154TcuvinteT#olisemantice

!tt#I88AAA.#ro#ro%s.com8Wuiz>
sc!ool8user.#!#"login]'uciumanu^vieA]userWuizzes

Turul galeriei
Fisa de interevaluare


Pagina 114 din 4512ntocmit/ &vizat/
Iulia )uciumanu
Ganiela Craciun Cecilia Foia


A*9*+ Sc3i(4uri d Bprin/% r$ion"#
6c!im'urile de e=#erien$ regionale au re#rezentat o o#ortunitate de a %acilita contactele
dintre *colile ()C *i o comunitate de #ractic #edagogic. &u %ost %ocusate #e identi%icarea/
dezvoltarea *i im#lementarea de #roiecte cu com#onent TIC ntre di%erite *coli ()C/ #recum
9i #e m#rt9irea e=#erien.ei do'Lndite de ctre #ro%esorii #artici#an.i/ n activitatea la
clas 9i n dezvoltarea de #roiecte educa.ionale.
:tilizarea inovativ a resurselor ;(4 9i <e' 2.7 n *coli #oate %i s#ri?init #rin %avorizarea
sc!im'urilor de materiale educa$ionale *i de %eed>'acB care i #ot a?uta #e #ro%esori s
nve$e din e=#erien$ele altora. &cesta este sco#ul #rinci#al al sesiunilor de sc!im'uri de
e=#erien./ care 9i #ro#un s ncura?eze crearea *i colectarea de materiale educa$ionale
inventive *i e%iciente 'azate #e TIC #entru toate nivelurile *colare.
&ctivit.ile #e care le #ot sus.ine #artici#an.ii suntI
1( Aeam builing
2( <re%entarea ini!iual a unor acti!itEi iactice ino!ati!e care s-au esfGurat e0a


Pagina 115 din 451

'( <roiectarea Gi pre%entarea )n echip+ a unei acti!itEi e )n!Eare interisciplinare
ino!ati!e utili%Kn OE2 Gi &eb 2(0 specificate
8( Bntere!aluarea lucrrilor pre%entate

(=em#lu de activitate de nv.are interdisci#linar inovativ

Comunit$i8Rude$eI
-&4MNIT&8 )IN;4
KI-I&38)IN;4
CNIKH&X8 )IN;4
G4&M:8 6\H&R
Pro%esori8@coli
C;X-& (HI6&)(T&8 C.3.//;.M;M&bb -&4MNIT&
3&MU -I4(H&8 6C;&H& MI-3&XI&H&//_&XI3CXU F(4(3Cbb6I-I&3
;4;6 C4I6TI3&8 6C;&H& MI-3&XI&H& 34.1 CNIKH&X
62-);TI3 &G(H&8 6C;&H& MI-3&XI&H\ G4&M:

Proict duc")ion"# intrdiscip#in"r ino'"ti'
Nu(
proict
intrdiscip#
in"r
ino'"ti'
DEZLEG- TAINELE PDURII
A nelege natura nseamn a nelege (iitorul0 dar a face ce(a pentru
sal(area naturii0 at3t de ameninat azi0 nseamn a contribui la fericirea
omenirii# ugen /ora$
Ni'#=C#"s
"
Primar8 clasa a II>a
O4icti' 3ormularea e iei #i e,primarea iferitelor puncte e !eere )n
legtur cu purea*
>e%!oltarea curio%it"ii ele!ilor fa" e elementele meiului
)ncon0urtor(
Ti(p
"#oc"t
27 ore
Locu# d
ds.%,ur"r

6ala de clas/ #dure/ ca'inet de in%ormatic


Pagina 116 din 451

Acti'it%)i#
proictu#ui
<roiectarea unit"ii e )n!"are U >ETCELY= A;BNECE <Y>U2BBJ la clasa a
BB-a
Bmplicarea ele!ilor )ntr-o serie e acti!it"i interisciplinare.
transisciplinare #i e,tracurriculare cu scopul e a-i moti!a pentru
reali%area proiectului /acti!it"i pe centre-9
!* Li(4" ro(Sn% =Lctur"
Transcrierea %ragmentelor din legenda )radul %olosind a#lica$ia <ord sau
on>line #e !tt#sI88docs.google.com/ n a#lica$ia <ord sau on>line #e
!tt#sI88docs.google.com/
4ealizarea unor scurte #rezentri n PoAer Point sau on>line #e
!tt#sI88docs.google.com/ cu %i9ele rezolvate.
Cutarea unor g!icitori on>line des#re #dure 9i vie.uitoarele #durii *i
notarea acestora
2ntocmirea unei liste cu te=te des#re #dure 9i vie.uitoarele #durii.
+* -"t("tic%
Com#unerea *i rezolvarea unor #ro'leme des#re #dure 9i vie.uitoarele
#durii
4ealizarea unor re'usuri online
Com#unerea de e=erci$ii *i #ro'leme n care s ntLlnim elemente ale
naturii
4ealizarea unor #rezentri cu #ro'lemele com#use *i #ostarea acestora #e
AAA.#rezi.com
Rocuri matematice %olosind elemente ce a#ar.in #durii
9* Cuno",tr" (diu#ui
Colec$ionare de semin$e de la di%erite #lante
Transcrierea unor #oezii8 g!icitori des#re %ructe/ legume/ cereale ntr>un
document Aord sau on>line #e !tt#sI88docs.google.com
2ntocmirea unei ru'rici U$tia"i c(((J des#re des#re #lante 9i vie.uitoare din
#dure. +colectarea in%orma$iilor de #e internet,
4ealizarea unor diagrame #e site>ul AAA.'u''l.us/ des#re #lantele 9i
vie.uitoarele #durii
2ntocmirea calendarului naturii accesLnd site>uri cu in%orma$ii des#re
vreme.
2n.ici"rii
proictu#ui
E#'ii
Nu(%r 24
VSrst% 1 ani
P"rticip"n)
ii #" proict
E#'i C"dr
did"ctic
Vo#unt"ri
Nu(%r 24 4 4


Pagina 117 din 451

VSrst% 1 05>45 47>57
A#)i p"rticip"n)i Prin.i/#ersonal
;colul silvic/
re#rezentan.i ai
Comunit.ii
locale/#ro%esor de
in%ormatic

Rsurs
OER
!tt#I88%ilmedocumentare.com8
!tt#I88AAA.discoverQeducation.com8teac!ers8
!tt#I88advancedelearning.com=inde=.#!#8articles8c02
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8
!tt#I88AAA.'rain#o#.com8%reeTstu%%8
!tt#I88AAA.!iQa!.net8onlineTnature.!tm
!tt#sI88docs.google.com8document8#u'"id]1_4HFm;sv&6>1r>
;:(Tu&T6VRnd2Nvi&!3v5CiQ5X6s-
!tt#sI88docs.google.com8document8d81%TtA4WC3v;(t(3'cVz_G6(a760m=&
4W41uH:T6JT0;&8edit
!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)=_'4r:A70u;-CCN:mF0T7FJC::
!tt#I88advancedelearning.com8inde=.#!#8articles8c02
!tt#I88AAA.teac!ingideas.co.uB8
!tt#I88advancedelearning.com=inde=.#!#8articles8c02
!tt#I88AAA.teac!ingideas.co.uB8
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-
!tt#I88advancedelearning.com8inde=.#!#8articles8c02
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categorQ8'Q>level8elementarQ>
sc!ool


Pagina 111 din 451


!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)QJ4464cr4R%-1otU:!M4<1%dz&

!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)QJ4464cr4R%HJ3iaC(zT(5XV1:
!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)QJ4464cr4R%U<l6<l4vT(4?Vz&
!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)QJ4464cr4R%-(Xa;J4RH<s46<-


Pagina 115 din 451

!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)QJ4464cr4R%c7d-aCC1X<!2eB7
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categorQ8'Q>level8elementarQ>
sc!ool
!tt#I88AAA.sc!oole=#ress.com8cgi>'in8mat!s!eetonline.cgi
!tt#I88AAA.!iQa!.net8onlineTnum'ers.!tm
!tt#I88AAA.educreativ.ro8
!tt#I88AAA.oercommons.org8
!tt#I88AAA.%un'rain.com8
!tt#I88Bids.discoverQ.com8
!tt#I88AAA.engaging#laces.org.uB8teac!ing`resources8art75121
!tt#I88educatoarea.ro
!tt#I88didactic.ro
!tt#I88co#ilul.ro
!tt#I88AAA.%ine#rint.com
!tt#I88!ot#ot.uvic.ca8
!tt#I88AAA.#ro#ro%s.com8Wuiz>sc!ool8
!tt#I88#!otosQnt!.net8create.as#=
!tt#sI88docs.google.com8document8#u'"id]1re4%;I;rI>
arTmge<54'R=476FCCm5C(6l-c;2o;oWo


Pagina 157 din 451


!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)2HPlMA%;Pgz'(!NdJ:1cN)Tc7BPagina 151 din 451

!tt#sI88docs.google.com8document8#u'"id]1!4)4t6i?#r1rv6WGGQc;)2AenlG
c#WXV2J:5g'#n13B
!tt#sI88docs.google.com8document8#u'"id]1;?TH1m4Pmrrl0m>H-6Vza;1c>
eC4z2);!eX&TQ%UT(I
!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)2HPlMA%;PgzT0F!d7s=<N#Qcz&
!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)2HPlMA%;Pgza(14cNC:T2l<d(B
!tt#sI88docs.google.com8o#en"id]7)2HPlMA%;Pgzc25l:ml6X2C)4(:
P"rtnri ;colul silvic/ Comunitatea locala/-ass media locala
E'"#u"r

3ttp<==CCC*>u44u*co(="!=+H!9KWt"in#Wp"durii

3ttp<==CCC*propro.s*co(=Xui15sc3oo#=storN*p3pYtit#Zd1#$"(5t"in#5
p"durii
2ntocmit/ &vizat/
C;X-& (HI6&)(T&/ 3&MU -I4(H&/ ;4;6 C4I6TI3&/ 623);TI3 &G(H&Pagina 152 din 451

A*9*9 Vi1it d studiu intrn"/ion"#
Cizitele de studiu interna$ionale au rolul de a #ermite #ro%esorilor s studieze ndea#roa#e
#ractici s#eci%ice legate de utilizarea e%icient/ inovativ a TIC n activitatea educa$ional
interna$ional.
Gestina.iile #ro#use #entru vizitele de studiu interna.ionale/ n cadrul #roiectului ()C au %ost
identi%icate du# un criteriu sustena'ilI s asigure un s#a.iu comun de #arta?are a
cuno9tin.elor 9i e=#erien.elor individuale 9i organiza.ionale #entru actorii im#lica.i n
im#lementarea #roiectelor *i #rogramelor cu com#onent TIC. &u %ost alese .ri cu rezultate
'une la testele PI6&/ #recumI Finlanda/ -area )ritanie/ Ce!ia/ Hituania/ :ngaria.
Cizitele de studiu interna$ionale au avut dre#t sco# #romovarea celor mai 'une #ractici de
utilizare a TIC n educa$ie *i crearea unor #arteneriate ntre *coli romLne*ti *i *coli din
strintate +inclusiv scrierea *i im#lementarea de #roiecte cola'orative,.
C.C /roiecte comple>e0 inter;"i transdiciplinare n competiFia e;%acanN
e>Cacan$D este numele unei com#eti$ii inter*colare/ ini$iate de ctre -C6I/ n calitate de
organizator/ n #arteneriat cu -(CT6/ #entru e=#erimentarea unor modalit$i inovative de
nv$are *i #redare/ cu #uternic caracter inter> *i transdisci#linar/ #rin realizarea de activit$i
e=tracuricularre/ %acilitate de utilizarea instrumentelor o%erite de TIC
Prin intermediul acestor #roiecte se realizeaz stimularea *i dezvoltarea multilateral a
#ersonalit$ii elevilor/ inclusiv a#titudinile acestora de comunicare *i lucru n ec!i#/
gLndirea creativ/ gradul de ada#tare la situa$ii di%erite/ de dezvoltare a ca#acit$ii de
investigare *i de valorizare a #ro#riei e=#erien$e/ %ormarea de ca#acit$ii de nv$are de>a
lungul ntregii vie$i/ #recum *i de integrare social armonioas/ inclusiv s#orirea *anselor de
a urma cursuri de nv$are ulterioare care s %aciliteze gsirea unui loc de munc ntr>o #ia$
a muncii modern/ %le=i'il *i inclusiv.


Pagina 150 din 451

&ctivitatea didactic se centreaz n acest caz #e %ormarea la elevi a com#eten.elor
trans%era'ile. (%ectele a'ordrii integrate/ trans> 9i interdisci#linare a cunoa9terii/ la nivelul
elevilor/ se vor o'serva n zona com#eten.elor de comunicare/ intercunoa9tere/
autocunoa9tere/ asumarea rolurilor n ec!i#/ %ormarea com#ortamentului #rosocial.
(valuarea rezultatelor muncii elevilor va avea un #ro%und caracter %ormativ. 2n evaluarea
acestor activit.i/ #ondere egal vor avea con.inutul/ #artici#area e%ectiv/ #recum 9i
atractivitatea 9i consisten.a #rezentrii temei. Pro%esorul va evalua deci #rodusul muncii
ec!i#ei/ 9i nu #resta.ia individual.
2nv$area #rin cola'orare #resu#une o ast%el de organizare a situa$iilor de nv$are/ ncLt
elevii de#ind #ozitiv unii de al$ii/ iar aceast interde#enden$ #ozitiv i conduce la
devotament %a$ de gru#. &lte elemente esen$iale ale nv$rii #rin cola'orare suntI
res#onsa'ilitatea individual/ de#rinderile 9i com#eten$ele inter#ersonale/ con9tientizarea 9i
evaluarea modului n care %unc$ioneaz gru#ul de nv$are.
Com#eti$ia e>Cacan$D a urmrit ntrirea comunit$ii educa$ionale *i #romovarea unei
culturi #edagogice moderne/ #rin #unerea la dis#ozi$ia #ro%esorilor *i elevilor de mi?loace de
m'unt$ire a activit$ilor de instruire #e care le des%*oar. Prin #rocesul de evaluare a
rezultatelor o'$inute de ctre #artici#an$i *i #rin acordarea #remiilor com#eti$ie/ e>
Cacan$Dasigur evaluarea #er%orman$elor #artici#an$ilor/ recunoa*terea *i #romovarea
celor mai 'une #ractici n domeniul educa$iei inovative #e 'aza TIC/ o%erind cL*tigtorilor
#osi'litatea de a 'ene%icia de vizi'ilitate/ la nivel na$ional *i interna$ional.
C.*.1 Caracteristicile generale ale probelor concursului
Cr"ti'it"t > utilizarea creativ a te!nologiilor TIC
Mradul de utilizare a TIC *i relevan$a utilizrii/ n s#ecial #entru asigurarea caracterului
cola'orativ al activit$ilor din #roiect/ calitatea *i originalitatea materialelor realizate n
#roiect au stat la 'aza evalurii activit.ilor #ro#use. :n avanta? evident al com#eti$iei a %ost
stimularea creativit$ii elevilor *i a cadrelor didactice n conte=te noi/ di%erite de activitatea
Oclasic de #redare>nv$are. 6>au e%ectuat e=erci.ii de imagina.ie #recumI pornin e la


Pagina 154 din 451

inserEia AB4 )n !iaEa comunitEii noastre ast%i+ escrieEi !i%iunea !oastr asupra moului )n
care !a arta comunitatea )n !iitor+ graEie tehnologiilor care se !or in!enta( <entru aceasta
esenaEi+ fotografiaEi Gi compuneEi ou cola0e repre%entati!e+ unul pentru pre%ent+ cellalt
pentru !iitorul comunitEii !oastre(
Co#"4or"r > n comunitate/ inclusiv cu scolile non ()C/ cola'orare interna.ional
2n tim#ul des%9urrii activit.ilor com#eti.iei/ #ro%esorii au nv$at modalit$i su#limentare
de a des%*ura o activitate +#artici#ative/ interactive/ cola'orative,/ au %ost %amiliariza$i cu
#ractici #edagogice concrete care #ot %i/ #e de o #arte/ e=tra#olate la activit$ile de #redare
actuale/ *i #e de alt #arte/ #ot %i m#rt*ite cu al$ii.
Intr si tr"nsdiscip#in"rit"t E ini.ierea unor #roiecte com#le=e/ inter si
transdici#linare
&'ordarea integrata/ s#eci%ica inter si transdisci#linaritatii/ este centrata #e lumea reala/ #e
as#ectele relevante ale vietii cotidiene/ #rezentate asa cum a%ecteaza si in%luenteaza ele
viata noastra. (a #resu#une centrarea #e activitati integrate de ti#ul #roiectelorP
relationarile ntre conce#te/ %enomene/ #rocese din domenii di%eriteP corelarea rezultatelor
nvatarii cu situatiile din viata cotidiana.
O4 +*@ ,i OER > %ormarea de a'ilit.i de lucru cu te!nologii inovative
Ge>a lungul tim#ului au %ost create #ro'e de concurs care s #resu#un utilizarea ;(4 9i
<e' 2.7I AiBi/ 'log/ sisteme de rela$ionare social/ de marcare/ de inde=are *i cutare
social a resurselor/ a#lica$ii dedicate unei variet$i de sco#uri/ care #romoveaz rela$iile
sociale *i de comunicare ntre utilizatori/ ntr>un mod inedit conduce laI utilizarea crescut a
site>urilor sociale/ m#rt*irea %acil a in%orma$iilor/ desco#erirea ra#id de in%orma$ii *i
activit$i/ e=tinderea rela$ionrii sociale/ #ersonalizarea #ro#riului mediu social/ 'ene%iciul
calit$ii de mem'ru n cadrul re$elelor/ gru#urilor sau comunit$ilor +sunt de amintit n acest
sens #lat%ormele social>media E Face'ooB/ TAitter,.
-"n"$(nt d proict > %ormarea de#rinderilor de management de #roiect
Im#lementarea #roiectelor #ro#use a #resu#us im#licarea comunit$ii locale/ im#licarea
unor #arteneri non>()C *i8sau interna$ionali.& %ost a#reciat *i msura n care
managementul #roiectului a %ost realizat n mod cores#unztor +a %ost res#ectat calendarul


Pagina 155 din 451

de im#lementare/ ra#oartele de #roiect au o calitate cores#unztoare *i lec$iile nv$ate au
%ost documentate,.

C.C.2 Categorii de proiecte propuse

Printre ncercrile la care au %ost su#u9i #artici#an.ii ultimelor edi.ii s>a numrat 9i a'ordarea
integrat/ s#eci%ic interdisci#linar/ centrat #e lumea real/ #e as#ectele relevante ale vie$ii
cotidiene 9i #rezentate a*a cum a%ecteaz *i in%luen$eaz ele via$a noastr. &ceasta a
#resu#us centrarea #e activit$i integrate de ti#ul #roiectelor/ a rela$ionrile ntre %a#te/
conce#te/ #rocese din domenii di%erite/ #recum 9i corelarea rezultatelor nv$rii cu situa$iile
din via$a cotidian. Printre acestea se numrI
<o!estea e!oluEiei AB4 - o anali%a a e!oluEiei Aehnologiilor BnformaEionale si e
4omunicare e la apariEia lor pKn )n %ilele noastre( Hi s>a solicitat elevilor un studiu
al dinamicii te!nologiilor TIC la nivel mondial/ #e 'aza unei documentri realizate #e
Internet si scrierea digital a #ove9tii acestei evolu.ii urmLnd una sau mai multe
dintre sugestiile de a'ordare/ cu resursele 'i'liogra%ice si utilizLnd a#lica.iile
so%tAare care #ermit digital storQtellingI P3oto StorN s"u Stup.#iB E realizLnd un
slides!oA cu durata de ma=im 4 minute.

(=em#luI @coala cu clasele I>CIII )oloni FarBas 6andor/ )elin/ Covasna
!tt#I88ecomunitate.ro8u#load8evacanta81558activitateaT2T58PovesteaTevolutieiTticTT)elin.m#4


Pagina 156 din 451Aehnologia - <re%entul si !iitorul comunitEii noastre V care a #resu#us crearea unor
a%i9e +#ostere, cu temaI OComunitatea noastr/ n #rezent > #rin #ers#ectiva TIC 9i
res#ectiv OComunitatea noastr/ n viitor > #rin #ers#ectiva TIC utilizLnd una dintre
a#lica.iile< Autoco##"$0 P3otoPoN0 Co(posit EditorS3"p Co##"$0 S3"p Co##"$.
(=em#luI 6coala cu clasele I>CIII )ania/ )nia/ Cara* 6everin
!tt#I88ecomunitate.ro8u#load8evacanta818activitateaT2T58ComunitateaTnoastraTinT#reze
ntTT#rinT#ers#ectivaTTIC.?#g

!tt#I88ecomunitate.ro8u#load8evacanta818activitateaT2T58ComunitateaTnoastraTinTviitor
TT#rinT#ers#ectivaTTIC.?#g


Pagina 157 din 4514omunitatea noastr )n meiu !irtual V activitate destinat res#onsa'ilizrii elevilor
%ata de comunitatea n care triesc 9i de #ro'lemele ei. (c!i#ele #artici#ante au
avut de realizat o galerie %oto cu ma=imum 27 de imagini sau a unui videocli# de
#rezentare cu durata de ma=imum 0 minute/ cu tema OComunitatea noastra/
utilizLnd <indoAs Hive -ovie -aBer sau Uoutu'e -ovie -aBer> cu #ostare
#e Uoutu'e/ Picassa sau P!otosQnt!.
(=em#luI Kcoala cu clasele I>CIII/ Cladimir 6treinuTeiu/ Teiu/ &rge*
!tt#I88#!otosQnt!.net8edit.as#="cid]5d71214d>5d4'>46c7>'c'c>101'a'c0d145Pagina 151 din 451

Natura si echilibrul sau - a #ro#us realizarea unui re#orta? online +slides!oA,/
utilizLnd AAA.#rezi.com sau !tt#I88slides!are.com/ care s #rezinte n ma=im 15
slide>uri modul n care ar tre'ui conservat mediul ncon?urtor/ #recum 9i cum ar
#utea %i limitate e%ectele negative asu#ra sa.

Energia !ere - a #ro#us realizarea unui re#orta? online +slides!oA,/ utilizLnd
AAA.#rezi.com sau !tt#I88slides!are.com/ care sa #rezinte n ma=im 15 slide>uri
modul n care ar tre'ui utilizata energia verde/ intitulat (nergia verde E viitorul
omenirii.
(=em#luI Kcoala cu clasele I>CIII/ Cladimir 6treinuTeiu/ Teiu/ &rge*
!tt#I88AAA.slides!are.net8scoalateiuarges8energia>verde>viitorul>omenirii>14725101


Bn!enEii care au re!oluEionat lumea - a #ro#us realizarea unui re#orta? online
+slides!oA, de ma=im 15 slide>uri/ utilizLnd AAA.#rezi.com sau
!tt#I88slides!are.com/ care sa #rezinte o inven.ie sau a o desco#erire
im#resionant.


Pagina 155 din 451

(=em#luI 6C;&H& M(3(4&H& C: CH&6(H( I>CIII/ Iernut/ -ure*
!tt#I88#rezi.com8e2!B#7v%A5di8#rimul>anti'iotic>8


4rearea U7ursei ieilor e e%!oltare a comunit"ii utili%Kn AB4J Gi im#lementarea
ideii cL9tigtoare - a solicitat s se .in cont deI accesul la in%orma$ia te!nico>
*tiin$i%ic/ dezvoltarea cultural/ educa$ia civic8cet.enie democratic/ #rin
#romovarea voluntariatului/ ac$iunilor de caritate/ im#licarea activ n societate/
res#onsa'ilitatea social/ ecologie 9i #rotec.ia mediului/ cam#anii antitutun8
antialcool8 de #revenire a tra%icului de #ersoane etc.,.

(=em#luI 6coala Menerala 6%anta Carvara &ninoasa/ &ninoasa>Nunedoara
!tt#I88ecomunitate.ro8e>CacantaT2711+25111,.!tml
!tt#I88AAA.%ace'ooB.com8#ages8)ursaIdeilordeGezvoltare&ninoasa8075715172175265
Pagina 277 din 451

Pagina 271 din 451

I Pro.soru# &n c3ip" d proict 6 B(p# d 4un% pr"ctic% din
pro$r"(u# E2C
Ges%*urarea activit$ii educa$ionale *i nde#linirea o'iectivelor s#eci%ice %iecrei *coli
#resu#un *i asigurarea resurselor %inanciare necesare #strrii *i dezvoltrii dotrilor *colii/
res#ectiv #er%ec$ionrii resurselor umane.
:n as#ect al #rocesului de descentralizare ini$iat n ultimii ani n sistemul nv$mLntului
#reuniversitar/ care #oate contri'ui la s#orirea resurselor %inanciare a%late la dis#ozi$ia
*colilor/ l re#rezint ini$ierea *i derularea de ctre unit$ile *colare a #roiectelor cu
%inan$are. &cestea re#rezint o#ortunit$i de dezvoltare a *colii #rin valori%icarea a'ilit$ilor
manageriale ale cadrelor didactice *i a dorin$ei acestora de a de#*i/ #rin im#licarea n
#roiecte/ cadrele tradi$ionale ale activit$ii la clas.
6e cuvine remarcat %a#tul c/ de*i la nivel na$ional sunt dis#oni'ile o serie de #rograme care
#ot asigura %inan$are *colilor #rin intermediului #roiectelor/ li#sa de e=#erien$ a cadrelor
didactice/ a'sen$a unor #rograme na$ionale cu#rinztoare *i sistematice de instruire a
managerilor *i a #ro%esorilor cu #rivire la modul n care se ela'oreaz un #roiect +conce#$ie/
scriere/ de#unere/ nde#linirea condi$iilor de eligi'ilitate/ a#licare/ evaluare/ sustena'ilitate,
re#rezint motivele #rinci#ale #entru care %oarte multe din *colile din 4omLnia nu dis#un de
e=#erien$a necesar n acest domeniu *i nu au derulat #Ln n #rezent ast%el de #roiecte.
Pornind de la aceste constatri/ #rogramul ()C a des%*urat o serie de activit$i menite s
stimuleze *colile *i cadrele didactice s se im#lice n #roiecte cu %inan$are care s contri'uie
la dezvoltarea *colii *i/ im#licit/ a comunit$ii.
P.1 >periena anterioar a comunitilor !C n derularea de proiecte
2n cadrul #roiectului de ;sisten" Aehnic pentru utili%area AB4 )n Gcoli Gi )n biblioteci locale a
%ost organizat activitatea &nstruirea reprezentanilor "colilor !C pentru realizarea de


Pagina 272 din 451

proiecte eligibile. ;'iectivul acesteia a %ost de a o%eri s#ri?in #entru dezvoltarea 9colilor ()C
#rin servicii de instruire 9i de asisten. #entru scrierea 9i de#unerea de #roiecte cu %inan.are.
Identi%icarea e=#erien$ei comunit$ilor ()C n ceea ce #rive*te ini$ierea *i derularea de
#roiecte a %ost realizat #e 'aza c!estionarelor ini$iale a#licate la nivelul autorit$ilor #u'lice
locale/ al directorilor *i #ro%esorilor/ res#ectiv al 'i'liotecarilor din cele 225 de comunit$i
()C. Princi#alele #ro'leme vizate de acestea au %ostI
ti#uri de #roiecte derulate n comunitate +in%rastructur/ activarea mediului 9i a
!a'itatului/ trans#ort/ comunica.ii/ in%rastructur/ antre#renoriat/ economie
interactiv/ dezvoltare,P
surse de %inan.are ale #roiectelor derulateP
ti#uri de resurse utilizate n derularea #roiectelorP
#arteneri +*coala/ 'i'lioteca *colar8comunal/ consiliul local/ ;3M>uri/ agen$i
economici etc.,.
C!estionarele au avut ca #uncte comune domeniileI
derularea8im#licarea de8n #roiecte +categorii/ #arteneri/ %inan.are/ rezultate,P
cola'orarea n #lan local/ la nivelul comunit.ilor ()C/ dar 9i alte ti#uri de cola'orare
+#roiecte euro#ene/ #arteneriate cu 9coli din .ar 9i din strintate,P
locul ocu#at de 'i'lioteci n via.a 9colii 9i a comunit.ii.
4s#unsurile date de autorit$ile #u'lice locale din comunit$ile ()C au indicat o %oarte 'un
im#licare n ultimii trei ani +2771>2711, n #roiecte de in%rastructur +17/1S,/ doar 1/6S
dintre acestea indicLnd c nu derulat nici un #roiect de in%rastructur n aceast #erioad.
:n #rocent nsemnat din autorit.i +61S, au des%*urat #roiecte culturale 9i de dezvoltare
#ersonal 9i civic/ n tim# ce n #roiecte de antre#renoriat/ economie interactiv 9i
dezvoltare s>au im#licat 42S dintre comunit$i. -a?oritatea autorit.ilor locale au derulat


unul ma=im dou ast%el de #roiecte/ #onderea autorit
trei #roiecte %iind mai redus #entru toate categoriile indicate de c!estionar.

2n ceea ce #rive9te #onderea di%eritelor surse de %inan.are utilizate de comunit.i din totalul
%ondurilor utilizate/ s>a constatat o distri'u
Pe #rimul loc s>au regsit cele na
locale cu 25/1S/ #onderea s#onsorizrilor

@J
!@J
+@J
9@J
A@J
I@J
K@J
C
O
-
U
N
I
T

I
PONDEREA CO-UNIT
In%rastructur/
activarea mediului
*i a !a'itatului/[

unul ma=im dou ast%el de #roiecte/ #onderea autorit.ilor care au des%
trei #roiecte %iind mai redus #entru toate categoriile indicate de c!estionar.

9te #onderea di%eritelor surse de %inan.are utilizate de comunit.i din totalul
a constatat o distri'u.ie ec!ili'rat ntre #rinci#alele categorii de surse.
au regsit cele na.ionale +04/5S,/ urmate de cele euro#ene cu 07/6S 9i cele
locale cu 25/1S/ #onderea s#onsorizrilor 9i altor surse %iind negli?a'il.
CO-UNITI CU
PESTE 9
PROIECTE
CO-UNITI CU
!5+ PROIECTE
CO-UNITI CU
NICIUN PROIECT
9+*LKJ
II*!LJ
M*K+J
M*K+J
I+*IHJ
IA*9!J
!!*+!J
9!*@9J
IA*9!J
CO-UNITILOR ; J ? CARE AU AVUT 8N DERULARE PROIECTE
5 u#ti(ii 9 "ni 5
Gezvoltare #ersonal/
educa$ie civic/
cultur
&c$iune/ antre#renoriat
economie interactiv/
dezvoltare
Pagina 270 din 451
s%9urat mai mult de
trei #roiecte %iind mai redus #entru toate categoriile indicate de c!estionar.

9te #onderea di%eritelor surse de %inan.are utilizate de comunit.i din totalul
'rat ntre #rinci#alele categorii de surse.
.ionale +04/5S,/ urmate de cele euro#ene cu 07/6S 9i cele
CARE AU AVUT 8N DERULARE PROIECTE
&c$iune/ antre#renoriat
economie interactiv/


&#roa#e toate comunit.ile/ cu e=ce#.ia
in%rastructur/ valori%icarea resurselor locale/ trans#ort
asemenea considera'il +65/1S, e=#rimLndu
culturale 9i de dezvoltare #erso
au e=#rimat nevoia de noi #roiecte n dezvoltarea a%acerilor
Cei mai im#ortan.i #arteneri n derularea #roiectelor sunt/ #entru autorit$ile #u'lice locale/
9coala +17/6S, 9i consiliul local +17/1S,/ in%o
cea 9colar +1/6S,/ %irme +1/1S, 9i casele de cultur +7/5S,.
+HJ
9J
+J
PONDEREA TIPURILOR DE
C"s d cu#tur%0
c%(in cu#tur"#
MJ
-u10
c"s
((ori"#
9J
In.o5
PAPI
!KJ
COOPERAREA CU PARTENERII LOCALI


.ile/ cu e=ce#.ia a 0/5S/ au declarat nevoia de noi investi
in%rastructur/ valori%icarea resurselor locale/ trans#ort 9i comunica.ii/ un #rocent de
asemenea considera'il +65/1S, e=#rimLndu>*i inten$ia de a %ace investi
9i de dezvoltare #ersonal 9i civic. 2n acela*i tim#/ 51/6S dintre autorit.ile locale
au e=#rimat nevoia de noi #roiecte n dezvoltarea a%acerilor 9i economiei locale.
.i #arteneri n derularea #roiectelor sunt/ #entru autorit$ile #u'lice locale/
9i consiliul local +17/1S,/ in%o>centrele P&PI +15/5S,/ 'i'lioteca local +11/5S,/
9colar +1/6S,/ %irme +1/1S, 9i casele de cultur +7/5S,.
9!J
9IJ
PONDEREA TIPURILOR DE
SURSE DE FINANTARE
Surs uropn
Surs n"/ion"#
Surs #oc"#
Fco"#"
!LJ
2i4#iotc"
co(un"#%
!!J
Consi#iu#
#oc"#
!MJ
ONG5uri
MJ
5cntr
PAPI
!KJ
Fir(
MJ
A#t institu/ii
= or$"ni1"/ii #oc"#
+J
COOPERAREA CU PARTENERII LOCALI
Pagina 274 din 451

a 0/5S/ au declarat nevoia de noi investi.ii n
9i comunica.ii/ un #rocent de
*i inten$ia de a %ace investi.ii n #roiecte
9i civic. 2n acela*i tim#/ 51/6S dintre autorit.ile locale
9i economiei locale.
.i #arteneri n derularea #roiectelor sunt/ #entru autorit$ile #u'lice locale/
centrele P&PI +15/5S,/ 'i'lioteca local +11/5S,/

Surs uropn
Surs n"/ion"#
Surs #oc"#
2i4#iotc"
,co#ii
HJ
2i4#iotc"
co(un"#%


Ha nivelul unit$ilor *colare/ directorii au indicat ca cele mai numeroase #roiectele cadrelor
didactice +60S,/ urmate de cele realizate la nivel de
#roiectele culturale/ derulate cu 'i'liotecile +11S,.
cadrele didactice/ n ra#ort cu celelalte/ este e=#licat #rin aceea c
#roiecte este ncura?at de institu
cre9terea constant a numrului de locuri +de e=em#lu #rogramele comunitare de ti#
Comenius,. Cele mai %recvente situa
care 9colile au derulat 1>2 #roiecte/ iar dintre acestea cele mai numeroase au %ost n
domeniul dezvoltare #ersonal/ educa
in%rastructur/ trans#ort/ comunic
loc se #laseaz #roiectele din domeniul antre#renorial +15/7S,. &vLnd n vedere #erioada de
re%erin./ situa.ia #oate %i e=#licat #rin regresul economic la nivelul ansam'lului societ.ii.
Hocul de.inut de #roiectele de dezvoltare #ersonal/ #oate avea e=#lica.ii multi#le/ una
dintre acestea %iind c #ro%esorii dezvolta mecanisme autonome de %ormare #rin #roiecte/
care sunt legate de evaluarea #ro#riilor interese de carier.

Proict "# ,co#ii ;institu)ion"#?
Proict "# c"dr#or did"ctic ;indi'idu"#= proict
did"ctic?
Proict cu#tur"#0 &n p"rtnri"t cu 4i4#iotc" co(un"#%

Ha nivelul unit$ilor *colare/ directorii au indicat ca cele mai numeroase #roiectele cadrelor
ice +60S,/ urmate de cele realizate la nivel de 9coal +26S,. Pe ultimul loc s
#roiectele culturale/ derulate cu 'i'liotecile +11S,. Ponderea mare a #roiectelor initiate de
cadrele didactice/ n ra#ort cu celelalte/ este e=#licat #rin aceea c #artici#area la aceste
#roiecte este ncura?at de institu.iile %inan.atoare #rin asisten.a acordat a#lican.ilor 9i #rin
9terea constant a numrului de locuri +de e=em#lu #rogramele comunitare de ti#
Cele mai %recvente situa.ii nregistrate #e 'aza c!estionarelor au %ost acelea n
2 #roiecte/ iar dintre acestea cele mai numeroase au %ost n
ezvoltare #ersonal/ educa.ie civic/ cultur +52.5S,/ urmate de cele n domeniul
in%rastructur/ trans#ort/ comunica.ii/ dotarea 9colilor cu ec!i#amente +45.6S,. Pe ultimul
loc se #laseaz #roiectele din domeniul antre#renorial +15/7S,. &vLnd n vedere #erioada de
./ situa.ia #oate %i e=#licat #rin regresul economic la nivelul ansam'lului societ.ii.
.inut de #roiectele de dezvoltare #ersonal/ #oate avea e=#lica.ii multi#le/ una
dintre acestea %iind c #ro%esorii dezvolta mecanisme autonome de %ormare #rin #roiecte/
care sunt legate de evaluarea #ro#riilor interese de carier.
+KJ
K9J
!!J
PONDERE PROIECTE
Proict "# ,co#ii ;institu)ion"#?
Proict "# c"dr#or did"ctic ;indi'idu"#= proict
did"ctic?
Proict cu#tur"#0 &n p"rtnri"t cu 4i4#iotc" co(un"#%
Pagina 275 din 451
Ha nivelul unit$ilor *colare/ directorii au indicat ca cele mai numeroase #roiectele cadrelor
9coal +26S,. Pe ultimul loc s>au situat
Ponderea mare a #roiectelor initiate de
#artici#area la aceste
.iile %inan.atoare #rin asisten.a acordat a#lican.ilor 9i #rin
9terea constant a numrului de locuri +de e=em#lu #rogramele comunitare de ti#
e #e 'aza c!estionarelor au %ost acelea n
2 #roiecte/ iar dintre acestea cele mai numeroase au %ost n
.ie civic/ cultur +52.5S,/ urmate de cele n domeniul
.ii/ dotarea 9colilor cu ec!i#amente +45.6S,. Pe ultimul
loc se #laseaz #roiectele din domeniul antre#renorial +15/7S,. &vLnd n vedere #erioada de
./ situa.ia #oate %i e=#licat #rin regresul economic la nivelul ansam'lului societ.ii.
.inut de #roiectele de dezvoltare #ersonal/ #oate avea e=#lica.ii multi#le/ una
dintre acestea %iind c #ro%esorii dezvolta mecanisme autonome de %ormare #rin #roiecte/Pagina 276 din 451


C!estionarele #rivind situa$ia ini$ial au artat/ de asemenea/ c/ n ultimii trei ani/
ma?oritatea 'i'liotecilor/ res#ectiv 67/1S dintre acestea au %ost im#licate n #roiecte de
di%erite ti#uri. &cest %a#t relev desc!iderea 'i'liotecarilor ctre comunitate *i ctre
ini$iative care s s#oreasc valoarea cultural a institu$iei n care activeaz/ interesul lor
#entru atragerea de cititori *i #ozi$ionarea 'i'liotecii la nivelul institu$iilor din comunitate.
&mplicarea bibliotecilor locale !C n proiecte0 n perioada 2EEQ;2E11


2n ansam'lu/ 'i'liotecile care au derulat #roiecte n ultimii trei ani s>au ndre#tat n
#ro#or$ie de 45/7S ctre cele din domeniul cultural/ urmate/ n #ro#or$ie de 20/1S de
#roiecte de in%ormatizare a 'i'liotecii.
67.1S
02.2S
7S
57S
177S
DA NU
I-PLICARE 8N PROIECTE
8N ULTI-II 9 ANI


Pagina 277 din 4512n ordine descresctoare/ #artenerii cu care 'i'liotecile din comunit$ile ()C au cola'orat n
cadrul #roiectelor suntI
*colile +21/0S,P
administra$iile locale +25/1S,P
'i'liotecile *colare +11/7S,P
'i'liotecile #u'lice +10/1S,P
#arteneri #riva$i +5/5S,P
;3M>uri +5/6S,P
al$ii +0/5S,.
6>a #utut o'serva asocierea %ireasc a 'i'liotecilor cu unit$ile de nv$mLnt *i
administra$iile locale/ n condi$iile n care n ultimii trei ani #este 45/7S din #roiectele
derulate au vizat as#ecte culturale/ iar 20/1S au avut ca sco# #rinci#al in%ormatizarea
'i'liotecii. Totodat/ s>a #utut eviden$ia im#licarea modest a #artenerilor #riva$i +5/5S, *i a
;3M>urilor +5/6S,/ care #oate %i e=#licat/ #rintre altele/ #rin conte=tul socio>economic di%icil
din ultima #erioad de tim#.


AI*LJ
+9*MJ
!@*IJ
H*LJ
!@*9J
@*@J
Proict Cu#tur"#
Proict d in.or("ti1"r " 4i4#iotcii
Or$"ni1"r instruiri
F"ci#it"r p"rtnri"t
Di'rsi.ic"r" sr'icii#or .urni1"t d
4i4#iotc%
A#t#
7S 57S
PONDEREA NU-RULUI
DE PROIECTE


Pagina 271 din 451

Princi#alele concluzii des#inse din analiza ini$ierii *i derulrii de #roiecte n comunit$ile ()C
n #erioada 2771>2711 au vizatI
inten$ia de a se derula n continuare #roiecte din domeniile in%rastructur/ activarea
mediului 9i a !a'itatului/ trans#ort/ comunica.ii/ dezvoltare #ersonal/ educa.ie
civic/ cultur / ac.iune/ antre#renoriatP
rolul #rivilegiat acordat #artenerilor din comunitate E *coala/ #rimria/ consiliul local/
'i'liotecaP
li#sa de e=#erien$ a *colilor *i a cadrelor didactice n condi$iile n care mai #u.in de o
treime din 9colile vizate au %ost im#licate n #arteneriate 9colare 9i c!iar mai #u$ine n
activit.i de netAorBing. Totodat/ 24/1S dintre *coli nu au derulat niciun #roiect din
domeniul in%rastructurii/ 01S/ din domeniul antre#renorial/ iar 17/7S au declarat c
nu au ini$iat *i derulat n ultimii trei ani niciun #roiect de dezvoltare #ersonal/
educa$ie civic sau cultur.

Concluziile des#rinse din analiza situa$iei ini$iale din comunit$ile ()C au condus ctre luarea
n considerare/ n #roiectarea activit$ilor #rivitoare la #romovarea #roiectelor/ a
urmtoarelor as#ecteI
ncura?area ini$ierii *i derulrii unui numr mai mare de #roiecte 'azate #e %onduri
euro#ene destinate dezvoltrii comunit$ilor locale *i a resurselor umane din aceste
comunit$iP
identi%icarea/ la nivelul comunit$ilor ()C/ a surselor alternative de %inan$are *i a unor
noi categorii de #arteneri #entru asigurarea resurselor %inanciare necesare derulrii
#roiectelor destinate aco#eririi necesit$ilor *colilor *i 'i'liotecilor localeP
#romovarea #arteneriatelor la nivel regional *i interna$ional/ valori%icLnd n acest
sens o#ortunit$ile o%erite de #roiectul de asisten$ te!nicP


Pagina 275 din 451

ada#tarea institu$iei *colare/ inclusiv a unor servicii administrative la s#eci%icul
#artici#rii institu$ionale *i individuale la #roiecte/ recunoa*terea muncii n #roiecte
*i recom#ensarea acesteiaP
valori%icarea #oten$ialul #ro%esorilor care au do'Lndit com#eten$e #rin #artici#area
la #roiecte de dezvoltare #ersonalP
e=tinderea ariei de cu#rindere a #artenerilor locali/ dar *i a gru#urilor de interese #e
care se #oate 'aza *coala/ mai ales a #rin$ilorP
#artici#area *i crearea de comunit$i #ro%esorale conectate n re$ea TIC #entru
m#rt*irea 'unelor #racticiP
im#licarea n #roiecte cola'orative/ sc!im'uri de e=#erien$/ alte ti#uri de activit$i
cu com#onent TICP
im#licarea mai mare a 'i'liotecilor n #roiecte la nivelul ntregii comunit$i #rin
diversi%icarea #arteneriatelor cu administra$ia local/ agen$ii economici/ organiza$iile
non>guvernamentale.
P.2 Oormarea profesorilor pentru scrierea de proiecte eligibile cu finanare
2n cadrul #roiectului de &sisten$ Te!nic din #rogramul ()C/ o direc$ie ma?or de
interven$ie a %ost instruirea cadrelor didactice din *colile ()C #entru scrierea de #roiecte cu
%inan$are/ eligi'ile/ care s aduc %onduri *olilor/ n %unc$ie de nevoile de dezvoltare ale
acestora.
:n as#ect im#ortant al activit$ii a %ost constituit de ncura?area scrierii de #roiecte cu
com#onent TIC/ #entru a #romova *i #e aceast cale utilizarea resurselor in%ormatice de
ctre #ro%esori *i *coli n general. &ceast activitate/ a #resu#us/ n %iecare *coal ()CI
cunoa9terea #ro'lemelor s#eci%ice ale 9coliiP
men.ionarea nevoilor 9colii 9i ale comunit.iiP


identi%icarea gru#urilor
cunoa9terea di%icult.ilor 9coliiP
identi%icarea #ers#ectivelor de dezvoltare institu

P.2.1 tapele asistenei tehnice n pri(ina scrierii de proiecte eligibile cu finanare

P.2.2 Aerularea acFiunilor
Identi%icarea nevoilor 9i intereselor 9colilor ()CP
4ealizarea metodologiei de selec
;rganizarea unei instruiri #entru 225 de #artici#an
6u#ort #entru ela'orarea #roiectelor cu surse de %inan
-onitorizarea #entru de#unerea sau reiterarea de#unerii #roiectelor cu surse de
%inan.areP
-onitorizarea #entru #entru identi%icarea de #arteneri euro#eni sau localiP
Furnizarea de %eed'acB
urmreasc o'iectivele #rinci#ale ale #roiectului ()CP
-onitorizarea #rogresului nregistratP
Pre%igurarea unui dis#oziti
Identi%icare de #arcurs a noi surse de %inan
localP

identi%icarea gru#urilor .intP
9terea di%icult.ilor 9coliiP
identi%icarea #ers#ectivelor de dezvoltare institu.ional 9i comunitar.
e asistenei tehnice n pri(ina scrierii de proiecte eligibile cu finanare
9i intereselor 9colilor ()CP
4ealizarea metodologiei de selec.ie 9i de instruire #entru activit.ile de instruireP
unei instruiri #entru 225 de #artici#an.i din comunit.ile ()CP
6u#ort #entru ela'orarea #roiectelor cu surse de %inan.areI arte%act 9i %ormareP
-onitorizarea #entru de#unerea sau reiterarea de#unerii #roiectelor cu surse de
u #entru identi%icarea de #arteneri euro#eni sau localiP
Furnizarea de %eed'acB 9i de recomandri #rivind scrierea de #roiecte care s
urmreasc o'iectivele #rinci#ale ale #roiectului ()CP
-onitorizarea #rogresului nregistratP
Pre%igurarea unui dis#ozitiv de monitorizare #entru eta#ele urmtoareP
Identi%icare de #arcurs a noi surse de %inan.are #entru realizarea de #roiecte n #lan
Pagina 217 din 451
.ional 9i comunitar.
e asistenei tehnice n pri(ina scrierii de proiecte eligibile cu finanare

.ie 9i de instruire #entru activit.ile de instruireP
.i din comunit.ile ()CP
.areI arte%act 9i %ormareP
-onitorizarea #entru de#unerea sau reiterarea de#unerii #roiectelor cu surse de
u #entru identi%icarea de #arteneri euro#eni sau localiP
9i de recomandri #rivind scrierea de #roiecte care s
v de monitorizare #entru eta#ele urmtoareP
.are #entru realizarea de #roiecte n #lan


Pagina 211 din 451

Giseminarea rezultatelor 9i a 'unelor #ractici ale #roiectele de#use de comunit.ile
locale ()C.
6tagiul de %ormare organizat n cadrul #roiectului +)ra*ov/ noiem'rie 2711, i>a %amiliarizat #e
#artici#an$ii #roveni$i din comunit$ile ()C cu #racticile curente/ cu #rocedurile/ cu normele
*i cu regulile care guverneaz accesul la %onduri care #rovin din #roiecte derulate de institu$ii
na$ionale8interna$ionale/ #u'lice sau #rivate sau donatori diver*i.
&cesta s>a concentrat #e rezolvarea de #ro'leme #ractice cu care se #ot con%runta
'ene%iciarii. 6co#ul stagiului de %ormare a %ost de a>i #regti #e #artici#an$i s #oat urmri
un ciclu com#let de derulare a unui ast%el de #roiect de la %aza de realizare/ de#unere E
reiterare a de#unerii/ a#ro'are/ im#lementare #Ln la %aza de evaluare %inal a #roiectelor.
Totodat/ au %ost diseminate in%orma$ii re%eritoare la resursele dis#oni'ile #entru
dezvoltarea *colilor #rin accesul la surse de %inan$are/ #rin #rograme de #arteneriat/ #rin
#rograme de instruire adresate cadrelor didactice/ #rin im#ortan$a utilizrii e%icente a
resurselor TIC *i #rin alte o#ortunit$i de dezvoltare #entru *coli. & %ost vizat/ n mod s#ecial/
domeniul #ro%esional al com#eten.elor comune in%ormatice/ sociale 9i civice/
antre#renoriale 9i de e=#rimare cultural.
P.2.* 7biecti(ele stagiului de formare
Int$r"r" a'ilit$ilor ac!izi$ionate n stagiul de scriere a #roiectului de %inan$are n
gestiunea institu$ional 8 comunitarP
Trans%ormarea #artici#an$ilor n prso"n rsurs% #entru scrierea de #roiecte #entru
*coal *i #entru comunitatea localP
4ealizarea unei 4"1 d d"t E2C cu prso"n rsurs% #entru scriere de #roiecte
#entru *coal *i #entru comunitatea local.
P.2.C /articularitile stagiului de formare
e=#lorarea *i valori%icarea s#eci%icului local n conte=t na$ional *i interna$ionalP
coo#erarea n re$ea a #artici#an$ilor/ #recum *i realizarea #arteneriatelor locale/
na$ionale *i interna$ionaleP


Pagina 212 din 451

utilizarea *i integrarea instrumentelor TIC nI comunicare/ nv$are/ scriere *i
im#lementare a #roiectelor/ evaluare/ marBeting/ antre#renoriat local/ regenerare
ur'an *i rural/ dezvoltare institu$ional etc.P
realizarea materialului su#ort #us la dis#ozi$ia celor 225 comunit$i locale din
#roiectul ()C #e site>ul AAA.ecomunitate.ro.

2n vederea derulrii stagiului de %ormare/ au %ost #ro#use o serie de domenii tematice *i
e=em#le de #roiecte care au #utut constitui o 'az de #ornire #entru #artici#an$ii din cele
225 de comunit$iI
Do(nii t("tic EB(p#
Istoria & desco#eri istoria locurilor
;rganizarea s#a$iilor Ce s#a$iu #u'lic amena?m" Cu ce s#eci%ic local"
&r!itectura Trecut/ #rezent *i viitor n comunitatea local
Patrimoniu Hocuri uitate de tim#I s#eci%icul locurilor
Po#ula$ia 4ealizm m#reunD
&limenta$ia :n meniu local
Comer$ul Cum s construim o vitrin"
-e*te*ugari -uzeu de memorie local
&ctivit$i ale oamenilorI
ntre#rinderi
Cum s construim o a%acere local"
6ervicii )un ziua/ domnule #oli$istD
Primria Ge vor' cu #rimarulD
@coala *i *coala du# *coal Cum nv$m" (=em#le de 'un #ractic
Trans#orturile/ circula$ia Cum circulm" Cursuri de ciclism
6ecuritate *i #reven$ie ;mul este #rote?at"
In%ormarea Cum ne #rezentm localitatea" Ktim s identi%icm
s#eci%icul"


Pagina 210 din 451

Pu'licitatea Pu'licitate #entru 'randuri ale localit$ii
Cia$a cultural &genda cultural s#eci%ic a localit$ii
Tim# li'er/ s#orturi :n pa#aport de tim# li'er s#eci%ic localit.ii
4eciclarea materialelor
domestice
4eciclez materiale domesticeD
Poluarea/ zgomotul Narta sonor a localit$ii/ -odele antici#ative
#rietenoase
-ediul natural Poteci ale naturiiI s#eci%ic 9i turism

Fiecare dintre #roiectele a'ordate n cadrul %ormrii s>a concentrat #e atingerea o'iectivelor
ma?ore ale #roiectului (conomia )azat #e Cunoa9tereI
reducerea decala?ului digital #rin %acilitarea accesului la cunoa9tere a unor gru#uri
de%avorizateP
utilizarea e%icient a resurselor TICP
trans%erul de cunoa9tere 9i acumularea de com#eten.e c!eie #entru #artici#area
activ la dezvoltarea local.

Com#eten$ele vizate de stagiul ()C au %ostI
Co(ptn/
co(un $nr"#
Co(ptn/ spci.ic
&.Com#eten$e
in%ormatice
Cutarea/ colectarea *i #rocesarea in%orma$iei
2nscrierea #e #lat%orme de #roiect
Familiarizarea cu te!nici de marBeting 9i de 'rand online
&ccesarea/ e=#lorarea *i utilizarea serviciilor de #e Internet
Folosirea TIC #entru a s#ri?ini o gLndire critic/ creativitatea *i
inova$ia
). Com#eten$e
sociale *i civice
Identi%icarea de #arteneri locali 9i interna.ionali
Calori%icarea de strategii de incluziune 9i de incluziune digital
Cunoa9terea modalit.ilor de asigurare a sustena'ilit.ii n


Pagina 214 din 451

dezvoltarea 9colii 9i a comunit.ii locale
C. Com#eten$e
antre#renoriale
Identi%icarea surselor de %inan.are
Mestionarea resurselor din 9coli 9i din comunit.i locale
6ta'ilirea sco#ului 9i o'iectivelor #roiectului/ #ornind de la
analiza nevoilor 9i a as#ira.iilor locale
Plani%icarea activit.ilor 9i a #roduselor #roiectului
Mestionarea utilizrii costurilor 9i a resurselor o#era.ionale
#entru #roiect
4ealizarea de #roceduri de ac!izi.ii #entru #roiect +dac este
cazul,
Mestionarea #er%orman.ei 9i riscurilor +indicatori 9i o'stacole,
Cunoa9terea te!nicilor de evaluare
&ne=area #lanului de a%aceri +dac este cazul,
Identi%icarea surselor de %inan.are
Mestionarea resursele din 9coli 9i din comunit.i locale
6ta'ilirea sco#ului 9i o'iectivelor #roiectului/ #ornind de la
analiza nevoilor 9i a as#ira.iilor locale
Plani%icarea activit.ilor 9i #roduselor #roiectului
Mestionarea utilizrii costurilor 9i a resurselor o#era.ionale
#entru #roiect
4ealizarea #rocedurilor de ac!izi.ii #entru #roiect +dac este
cazul,
Mestionarea #er%orman.ei 9i a riscurilor +indicatori 9i
o'stacole,
Cunoa9terea te!nicilor de evaluare
&ne=area #lanului de a%aceri +dac este cazul,
G. Com#eten$a de
e=#rimare
cultural
Calori%icarea elementelor de s#eci%icitate local
Cunoa9terea te!nicilor de marBeting 9i de 'rand


Pagina 215 din 451

Construirea mesa?elor de marBeting #entru #roiect


EB(p# d tipuri d proict ini)i"t c" ur("r " dru#%rii st"$iu#ui d .or("rI
&'reviere Mru#a tematic Ti# de #roiect
P.1 Comunica$ii si
utilizarea e%icienta a
TIC/ in%rastructur/
activarea mediului *i a
!a'itatului/ trans#ort
Comenius/ Mrundtvig/ P;6 G4:/ #rograme
Cantemir/ Zara lui &ndrei/ #roiecte de dezvoltare
local/ Finan$are 6oros/ %inan$are 6:&/ %inan$are
3orvegia/ %inan$are (lve.ia/ Tineret n ac$iune/
#roiecte de dezvoltare local/ (ducatia 2777`
P.2 &c.iune/
antre#renoriat/
economie interactiv/
dezvoltare local
P;6 G4:/ Comenius/ Mrundtvig/ Zara lui &ndrei/
%inan$are 3orvegia/ C(G(F;P/ (F6(/ #roiecte de
dezvoltare local
P.0 &lte ti#uri de #roiecte
cu accent #e
reducerea decala?ului
digital/ dezvoltare
#ersonal/ educa$ie
civic/ cultur
Comenius/ Mrundtvig/ P;6 G4:/ %inan$are
3orvegia/ Finan$are 6oros/ %inan$are 6:&/ Zara lui
&ndrei/ (duca.ia 2777` etc.

Pro$r"( cu .in"n)"r pr1nt"t &n c"dru# .or(%rii pntru scrir" d proict<
C;-(3I:6 > Parteneriate 9colare > Proiecte multilaterale
C;-(3I:6 > Parteneriate 9colare > Proiecte 'ilaterale
C;-(3I:6 > Proiecte Comenius 4egio
C;-(3I:6 E -o'ilit.i individuale de %ormare continu
C;-(3I:6 E &sisten.i Comenius 9i Kcoli gazd


Pagina 216 din 451

C;-(3I:6 E -o'ilit.i individuale ale elevilor
M4:3GTCIM > Parteneriate #entru nv.are
M4:3GTCIM > &teliere Mrundtvig
M4:3GTCIM > Proiecte #entru voluntarii seniori
M4:3GTCIM E -o'ilit.i de %ormare continu
M4:3GTCIM > Cizite 9i sc!im'uri
M4:3GTCIM E &sisten.i Mrundtvig

Programul ;#era.ional 6ectorial Gezvoltarea 4esurselor :mane +P;6 G4:, &=a #rioritar 2.
Corelarea nv.rii #e tot #arcursul vie.ii cu #ia.a munciiP Gomeniul ma?or de interven.ie
2.2. OPrevenirea 9i corectarea #rsirii tim#urii a 9colii
cara lui &ndrei 8 ;ra9ul Tu
Programul Cantemir E 6ec.iunea Festival 8 Culture 'Q 4eWuest
Programul Cantemir E 6ec.iunea Promovare 8 Culture to Mo
Programul Cantemir E 6ec.iunea Coo#erare 8 Culture to 6!are
Proiecte %inan$ate #rin Mranturile norvegiene > Co#iii 9i tinerii la risc
C(G(F;P
Tineret n ac.iune > 6u'>&c$iunea 1.1 > 6c!im'uri de Tineri
Tineret n ac.iune > 6u'>&c$iunea 1.0 > Proiecte #entru Gemocra$ie Partici#ativ
Tineret n ac.iune > &c$iunea 2 > 6erviciul (uro#ean de Coluntariat
Tineret n ac.iune > 6u'>&c$iunea 0.1 > Coo#erare cu Zrile Partenere din Cecintatea :niunii
(uro#ene
Tineret n ac.iune > 6u'>&c$iunea 4.0 E Proiecte de %ormare *i re$ele #entru cei activi n
domeniul tineretului *i n organiza$ii de tineret
Tineret n ac.iune > 6u'>&c$iunea 5.1 > 2ntLlniri ale tinerilor *i res#onsa'ililor cu #oliticile de
tineret

/ractic ghidatPagina 217 din 451

Pro$r"( d .in"n)"r pntru proict din do(niu# duc")ion"#
A$n/i" N"/ion"#% pntru Pro$r"( Co(unit"r &n Do(niu# Educ"/ii 7i For(%rii
Pro.sion"# ;ANPCDEFP0 www(anpcdefp(ro? coordoneaz #rogrameleI
&. Comenius
). Mrundtvig
C. Heonardo da Cinci
G. Cizite de studiu
(. Cizite #regtitoare
F. Tineret n ac.iune
M. (rasmus

A* Co(nius
Comenius este #rima com#onent a Programului de 2nv.are #e Tot Parcursul Cie.ii. 6e
adreseaz institu.iilor de nv.mLnt #reuniversitar de stat 9i #rivate +de la grdini.e la
9coli #ostliceale, 9i tuturor mem'rilor comunit.ii educa.ionale care 9i des%9oar
activitatea n acest sectorI elevilor/ tuturor categoriilor de #ersonal didactic/ #recum 9i
autorit.ilor locale/ asocia.iilor de #rin.i sau ;3M>urilor care activeaz n domeniul
educa.ional.
Comenius s#ri?in %inanciar realizarea de #arteneriate 9colare/ #roiecte de %ormare a
#ersonalului didactic/ re.ele de #arteneriat 9colar/ #recum 9i #artici#area la stagii de
%ormare ini.ial 9i continu #entru a cre9te calitatea 9i a consolida dimensiunea
euro#ean n educa.ie.
Programul 6ectorial Comenius/ la nivel euro#ean/ urmre9te o .int %oarte am'i.ioas/
9i anume/ s im#lice n activit.i educa.ionale de coo#erare cel #u.in trei milioane de
elevi #Ln n anul 2710.
Ge asemenea/ Comenius urmre9teI


Pagina 211 din 451

Gezvoltarea cunoa9terii 9i n.elegerii diversit.ii culturale 9i lingvistice euro#ene
n rLndul #ro%esorilor 9i elevilorP
6#ri?inirea elevilor #entru a do'Lndi com#eten.ele 9i a'ilit.ile necesare
dezvoltrii #ersonale #entru integrare #ro%esional 9i cet.enie activ.
For("r continu% pntru prson"#u# i(p#ic"t &n duc"/i" 7co#"r%
&c.iunea se adreseaz cadrelor didactice din nv.mLntul #reuniversitar 9i are ca sco#
m'unt.irea calit.ii educa.iei 9colare #rin #artici#area acestora la stagii de %ormare
continu.
&ceste stagii tre'uie s se des%9oare n alt .ar euro#ean decLt aceea n care
#artici#antul 9i des%9oar activitatea #ro%esional. &st%el/ #artici#antul este ncura?at
s>9i m'unt.easc cuno9tin.ele 9i com#eten.ele de #redare 9i s cunoasc mai 'ine
modul n care se realizeaz educa.ia 9colar n (uro#a(
Pentru a asigura un #roces trans#arent de monitorizare a #roiectelor de#use 9i a celor
eligi'ile/ %inan.atorul #u'lic ntr>o #rim eta# #ist" cu c"ndid"turi# pri(it #"
tr(nu# #i(it% #entru ac.iunea Comenius mo'ilit.i de %ormare continua #entru
#ersonalul im#licat in educatie din nv.mLntul #reuniversitar/ a#oi #ist" cu
c"ndid"turi# "pro4"t +#roiectele care au o'.inut %inan.are, 9i #ist" cu c"ndid"turi#
rspins.
Proict# #i$i4i# 7i rspins ;con.or( "d(inistr"ti'?I
cele care nu au o'.inut %inan.are din cauza unui #uncta? insu%icient E #este 67
de #uncte dar su' #uncta?ul o'.inut de ultimul #roiect %inan.at
cele care nu au o'.inut %inan.are %iind res#inse din #unct de vedere calitativ Eau
o'.inut un #uncta? su' 67 de #uncte
Proict# in#i$i4i# 7i rspins ;sunt ncon.or( "d(inistr"ti'?<
cu #uncta? zeroI


Pagina 215 din 451

candidaturi identice8similare cu alte #roiecte
%ormular de candidatur necores#unztor
candidat ineligi'il etc.
P"rtnri"t 7co#"r 6 proict (u#ti#"tr"#
Proiectele multilaterale sunt #roiecte de #arteneriat n care se #ot im#lica cel
#u.in trei institu.ii din trei .ri di%erite. :na din institu.iile im#licate n #arteneriat 9i va
asuma rolul de coordonator de #roiect. Proiectele au o durat de 2 ani. Gin #unct de
vedere al con.inutului/ #roiectele multilaterale #ot %i a=ate #eI
(levi 9i im#licarea activ a acestora n activit.i s#eci%ice unei tematici comune
la nivel de #arteneriat. (ste im#ortant ca aceast tematic s %ie una motivant
#entru elevi 9i relevant #entru toate institu.iile im#licate n #roiect. &ctivit.ile
#roiectului vor %i integrate n curriculum 9i vor %i interdisci#linare. Pentru c sunt
#roiecte centrate #e elevi/ este im#ortant ca ace9tia s %ie im#lica.i n toate
eta#ele de realizare a #roiectului/ de la #lani%icarea acestuia/ #Ln la evaluarea
9i diseminarea rezultatelor.
Institu.ie 9i m'unt.irea managementului 9colar 9i a metodelor #edagogice.
&ceste #roiecte vor #ermite ec!i#elor de #ro%esori 9i directori de 9coli din .rile
#artenere s m#rt9easc e=#erien.e 9i in%orma.ii/ s testeze 9i s #un n
#ractic noi a'ordri #edagogice 9i manageriale.

Pentru a asigura un #roces trans#arent de acordare a %inan.rii 9i de centralizare
9i monitorizare a #roiectelor de#use 9i a celor eligi'ile/ %inan.atorul #u'lic ntr>o #rim
eta# #ist" cu c"ndid"turi# pri(it#" tr(nu# #i(it% #entru ac.iunea Parteneriate
Kcolare Comenius 9i a#oi du# evaluare/ #ist# cu proict# "pro4"t +#roiectele care
au o'.inut %inan.are,/ c# rspins +cele care nu au o'.inut %inan.are dar sunt eligi'ile,
7i c# in#i$i4i# +cu o'serva.ii legate de motivul ineligi'ilit.ii,.


Pagina 227 din 451


P"rtnri"t 7co#"r 6 proict 4i#"tr"#
Proiecte 'ilaterale sunt #roiecte n care se #ot im#lica ma=imum doua institu.ii din
dou .ri di%erite. &ceste #roiecte sunt continuatoarele Proiectelor lingvistice din
Programul 6ocrates II. 2n noul Program de 2nv.are #e Tot Parcursul Cie.ii/ #roiectele
'ilaterale au ca sco# #romovarea diversit.ii lingvistice n (uro#a 9i ncura?area %olosirii
tuturor lim'ilor o%iciale ale :niunii. &9adar/ n ast%el de #roiecte se vor a'orda tematici
re%eritoare la dezvoltarea com#e.en.elor elevilor 9i #ro%esorilor in lim'ile strine.
Proiectele 'ilaterale au o durat de 2 ani 9i #resu#un sc!im'uri reci#roce de elevi ntre
institu.iile #artenere. (levii sunt nso.i.i de cadre didactice.
Pentru a asigura un #roces trans#arent de monitorizare a #roiectelor de#use 9i a celor
eligi'ile/ %inan.atorul #u'lic ntr>o #rim eta# #ist" cu c"ndid"turi# pri(it #"
tr(nu# #i(it% #entru ac.iunea Parteneriate 6colare Comenius > Proiecte )ilaterale. Pe
aceast list este de?a inclus in%orma.ia legat de eligi'ilitatea #roiectelor de#use. 2n
eta#a urmtoare sunt #u'licate listele cu #roiectele a#ro'ate +%inan.ate,/ cele a%late #e
lista de rezerve 9i cele res#inse +ne%inan.ate,.

Proict Co(nius R$io
&ceste #roiecte au dre#t misiune %acilitarea #arteneriatelor ntre organiza.iile
res#onsa'ile #entru orice as#ect al educa.iei/ cu accent asu#ra coo#errii regionale
+Parteneriatele Comenius 4egio,.

O4icti'<
6 #romoveze dimensiunea euro#ean n educa.ie #rin activit.i de coo#erare
ntre autorit.ile locale 9i regionale cu rol n educa.ieP
6 s#ri?ine sc!im'ul de 'une #ractici ntre regiunile im#licate n #arteneriatP


Pagina 221 din 451

6 dezvolte instrumente #rivind coo#erarea sustena'ilP
6 o%ere res#onsa'ililor din sistemul administrativ #osi'ilitatea cunoa9terii
e=#erien.ei educa.ionale euro#eneP
6 e=tind #artici#area 9colilor/ dar 9i a autorit.ilor 9colare 9i a altor actori/ n
sectorul educa.iei in%ormale 9i non>%ormale/ a cror im#ortan. este ntr>o
continu cre9tere.

Comenius 4egio sunt #roiecte de #arteneriat n care se #ot im#lica cel mult dou
regiuni din dou .ri di%erite #artici#ante n #rogram +regiuni de dezvoltare/ ?ude./
munici#iu etc.,. Fiecare din regiunile im#licate n #arteneriat va %i re#rezentat de
minim 0 #arteneri locali/ du# cum urmeazI
institu.ia coordonatoareP
cel #u.in o institu.ie 9colarP
un alt #artener relevant.

3umai autorit.ile locale 9i regionale cu rol n educa.ie sunt eligi'ile s coordoneze
Parteneriate Comenius 4egio. Im#licarea lor tre'uie s o%ereI o #ers#ectiva di%erit %a.
de Parteneriatele multilaterale 9i 'ilaterale e=istenteP o ancorare #uternic a
#roiectelor n realitatea regiunilor #artici#anteP determinarea im#licrii cLt mai multor
actori relevan.i n domeniul educa.iei la nivel regional 9i localP e=#loatare e%icient a
rezultatelor.
Histele #u'licate n cadrul acestui #rogram includ toate candidaturile #rimite 9i statusul
acestora E a#ro'at +#entru %inan.are,/ rezerv/ res#ins +din cauza 'ugetului insu%icient
sau a unui #uncta? insu%icient, 9i ineligi'il.

Asistn/i Co(nius 7i Rco#i $"1d%
&c.iunea se adreseaz studen.ilor sau a'solven.ilor de studii su#erioare/ indi%erent de


Pagina 222 din 451

domeniul de studiu/ care doresc s m'r.i9eze o carier didactic. 6co#ul #rinci#al al
ac.iunii este de a o%eri viitoarelor cadre didactice #osi'ilitatea de a se ini.ia n metode 9i
te!nici de #redare/ de a n.elege conce#tul de dimensiune euro#ean 9i im#ortan.a
acestuia n actul instructiv > educativ/ de a>9i m'unt.i cuno9tin.ele de lim'i strine 9i
de a cunoa9te alte sisteme educa.ionale din alte .ri.

6e %inan.eaz #rin Programul 6ectorial Comenius stagii de %ormare cu durata cu#rins
ntre minimum 0 9i ma=imum 17 luni. 6tagiile se des%9oar n institu.ii de nv.mLnt
#reuniversitar din .rile n care se des%9oar Programul de 2nv.are #e tot Parcursul
Cie.ii.
2n cadrul acestui #rogram sunt #u'licate 0 ti#uri de listeI o list cu candidaturile
a#ro'ate/ una cu candidaturile de rezerv 9i una cu candidaturile res#inse
+s#eci%icLndu>se dac e cazul/ motivul ineligi'ilit.ii,.

2* Grundt'i$
Programul Mrundtvig 9i #ro#une s o%ere alternative educa.ionale 9i s m'unt.easc
accesul celor care/ indi%erent de vLrst/ doresc s do'Lndeasc noi com#eten.e #rin
%orme de educa.ia adul.ilor. Mrundtvig vine n ntLm#inarea nevoilor de
#redare8nv.are ale adul.ilor 9i se adreseaz institu.iilor sau organiza.iilor care asigur
sau %aciliteaz educa.ia acestora.
;rice organiza.ie din domeniul educa.iei adul.ilor/ din sistemul %ormal/ non>%ormal sau
in%ormal #oate s #artici#e la #rogramul Mrundtvig. &dultul/ n sensul #rogramului
Mrundtvig/ este o #ersoan de #este 25 de ani/ sau un tLnr su' aceast vLrst/ care nu
mai este cu#rins n sistemul %ormal de educa.ie.

O4icti' spci.ic<


Pagina 220 din 451

Programul Mrundtvig inten.ioneazI
s rs#und #rovocarilor educa.ionale im#use de m'trLnirea #o#ula.iei 8
cre9terea s#eran.ei medii de via. n (uro#aP
s s#ri?ine o%erta 9i s rs#und cererii de alternative educa.ionale #entru
adul.i/ cu sco#ul de a ameliora cuno9tin.ele 9i com#eten.ele acestora.
O4icti' opr"/ion"#<
Prin ac.iuni 9i ti#uri de activit.i s#eci%ice #rogramul Mrundtvig 9i #ro#uneI
s creasc accesi'ilitatea/ calitatea 9i volumul mo'ilit.ilor in (uro#a/ #entru
#ersoanele im#licate n educa.ia adul.ilorP #Ln n anul 2710 se #reconizeaz
acordarea de s#ri?in %inanciar #entru cel #u.in 7777 de #ersoaneP
s amelioreze calitatea 9i s creasc volumul coo#errii ntre organiza.iile
im#licate n educa.ia adul.ilor n (uro#aP
s asiste #ersoanele care #rovin din categorii 9i conte=te sociale vulnera'ile
9i8sau marginalizate/ n mod deose'it #ersoanele vLrstnice 9i #e cei care au ie9it
din sistemul %ormal de educa.ie %r cali%icri de 'az/ #entru a le o%eri
o#ortunit.i alternative de educa.ieP
s %aciliteze dezvoltarea de #ractici inovative n educa.ia adul.ilor #recum 9i
trans%erul acestora de la o .ar #artici#ant la altaP
s s#ri?ine dezvoltarea de con.inuturi in%orma.ionale 'azate #e noile te!nologii/
dezvoltarea serviciilor/ #racticilor 9i metodelor #edagogice inovative #entru
nv.area #e tot #arcursul vie.iiP
s multi#lice a'ordrile #edagogice 9i s m'unt.easc managementul
organiza.iilor #entru educa.ia adul.ilor .
2n cadrul acestui #rogram #rocedura de #u'licare a rezultatelor se des%9oar n 2
eta#eI n #rima eta# se #u'lic candidaturile #rimite 9i a#oi lista cu rezultate +#roiecte
a#ro'ate/ #roiecte res#inse 9i motivul res#ingerii/ #roiecte ineligi'ile 9i motivul


Pagina 224 din 451

ineligi'ilit.ii,.
C* Lon"rdo d" Vinci
O4icti'
Pe lLng o'iectivele #rogramului de nv.are #e tot #arcursul vie.ii #revzute n
articolul 1 al Geciziei 1727827768C( a Parlamentului (uro#ean 9i a Consiliului din 15
noiem'rie 2776 / o'iectivele s#eci%ice ale #rogramului Heonardo da Cinci urmrescI
s s#ri?ine #artici#an.ii la activitti de %ormare ini.ial si continu s
do'Lndeasc 9i s utilizeze cuno9tinte/ a#titudini 9i cali%icri n vederea %acilitrii
dezvoltrii #ersonale/ a ca#acittii de anga?are 9i a #artici#rii la #iata
euro#ean a munciiP
s s#ri?ine m'unt.irea calit.ii 9i a inova.iei n sistemele/ institu.iile 9i
#racticile de educa.ie #ro%esional 9i %ormare #ro%esionalP
s m'unt.easc atractivitatea educa.iei #ro%esionale 9i a %ormrii
#ro%esionale/ #recum 9i a mo'ilit.ii #entru anga?atori 9i #ersoane/ si s
%aciliteze mo'ilitatea #ersoanelor n %ormare #ro%esional.

O4icti'# opr"/ion"# "# pro$r"(u#ui Lon"rdo d" Vinci sunt ur(%to"r#<
m'un.irea calittii 9i cre9terea volumului mo'ilit.ii #e ntreg teritoriul
(uro#ei a #ersoanelor im#licate n educa.ia #ro%esional 9i %ormarea
#ro%esional ini.ial 9i n %ormarea continu/ ast%el ncLt numrul stagiilor n
ntre#rinderi s creasc cel #u.in #Ln la 17 777 #e an/ #Ln la s%Lr9itul
#rogramului de nv.are continuP
m'unt.irea calit.ii 9i cre9terea volumului coo#errii dintre institu.ii sau
organiza.ii care o%er #osi'ilitti de nv.are/ ntre#rinderi/ #arteneri sociali 9i
alte organisme relevante din ntreaga (uro#P
%acilitarea dezvoltrii unor #ractici inovatoare n domeniul educa.iei
#ro%esionale 9i %ormrii #ro%esionale/ cu e=ce#.ia nivelului su#erior/ #recum 9i a


Pagina 225 din 451

trans%erului acestora/ inclusiv de la o .ar #artici#ant la altaP
m'unt.irea trans#aren.ei 9i recunoa9terii cali%icrilor 9i com#eten.elor/
inclusiv cele o'.inute #rin nv.are non%ormal 9i in%ormalP
ncura?area nv.rii lim'ilor strine moderneP
s#ri?inirea dezvoltrii/ n domeniul nv.rii continue/ a unui con.inut/ a unor
servicii/ #edagogii 9i #ractici inovatoare 'azate #e TIC.

Structur" pro$r"(u#ui sctori"# Lon"rdo d" Vinci
Programul Heonardo da Cinci asigur legtura ntre #oliticile educa.ionale 9i domeniul
%ormrii #ro%esionale +C(T,. Proiectele se adreseaz #ersoanelor care doresc s>9i
#er%ec.ioneze com#eten.ele/ cuno9tin.ele 9i a'ilit.ile #rin e%ectuarea unui stagiu n
strintate/ #recum 9i #ersoanelor din domeniul %ormrii #ro%esionale interesate de
coo#erarea la nivelul ntregii (uro#e/ cu sco#ul de a s#ori atractivitatea/ calitatea 9i
#er%orman.ele sistemelor 9i #racticilor C(T.
I(p#(nt"r" pro$r"(u#ui Lon"rdo d" Vinci &n Ro(Sni"0 &n "nu# +@!+0 ur(%r,t<
s#ri?inirea #artici#an.ilor la activit.i de %ormare #ro%esional #entru
acumularea de cuno*tin.e/ dezvoltarea de a'ilit.i *i cali%icri menite
s %aciliteze dezvoltarea #ersonal/ inser.ia #ro%esional *i #artici#area #e #ia.a
muncii euro#eneP
s#ri?inirea m'unt.irii calit.ii *i stimularea inova.iei n sistemele educa.ionale
de %ormare #ro%esional/ n institu.iile im#licate n acest ti# de %ormare *i n
activit.ile #ractice din acest domeniuP
cre*terea atractivit.ii educa.iei *i %ormrii #ro%esionale *i %acilitarea mo'ilit.ii
%orma'ililor ncadra.i n muncP
#romovarea creativit.ii/ com#etitivit.ii/ inser.iei #ro%esionale *i cre*terea
s#iritului antre#renorialP


Pagina 226 din 451

#romovarea coo#errii #entru asigurarea calit.ii n toate sectoarele educa.iei
*i %ormrii #ro%esionale.
D* Vi1it d studiu
Comisia (uro#ean/ asistat de ctre agen$iile na$ionale/ asigur #unerea n a#licare
e%ectiv *i e%icient a tuturor ac$iunilor #rogramului de nv$are #e tot #arcursul vie$ii.
Cede%o# coordoneaz #rogramul de vizite de studiu la nivelul :(/ n numele Comisiei
(uro#ene. Cede%o# coordoneaz cererile de #ro#uneri/ #regte*te *i #u'lic
cataloagele anualeP solicit coordonatele #entru a#licatii/ constituie *i monitorizeaz
alctuirea gru#urilorP s#ri?in calitatea vizitelor de evaluare/ realizeaz evaluri 9i
asigur #unerea n a#licare a rezultatelor *i #romoveaz rezultatele #rogramului.

&gen$iile na$ionaleI
#romoveaz #rogramul de vizite de studiu #entru #oten$ialii solicitan$i *i alte
gru#uri $int/ la nivel na$ionalP
lansez *i gestioneaz a#elurile na$ionale de #ro#uneri #entru introducerea n
catalogP
organizeaz lansrile de cereri de a#lica.ii/ anun$ criteriile de atri'uire *i
#riorit$ile na$ionaleP
organizeaz evaluarea *i selec$ia cererilor/ #entru a distri'ui su'ven$ii
'ene%iciarilorP
monitorizeaz *i o%er su#ort 'ene%iciarilorP #romoveaz rezultatele
nregistrate/ 'ene%iciarii de s#ri?in/ rezultatele diseminare *i e=#loatare/ #recum
*i de in%ormare *i s#ri?in #entru organizatori s monitorizeze #unerea n a#licare
a vizitelor de studiu n $rile lor.

Cizitele de studiu sunt #arte a #rogramului de nv$are #e tot #arcursul vie$ii al :niunii
(uro#ene. Cizitele de studiu #ermit #artici#an$ilor s do'Lndeasc noi cuno*tin$e #e


Pagina 227 din 451

tema vizitei/ #recum *i des#re sistemele de educa$ie *i %ormare #ro%esional ale $rilor
gazd/ de a deveni con*tien$i de noile tendin$e *i ultimele evolu$ii *i de a sta'ili noi
contacte. Fiecare vizit de studiu *i ntregul #rogram contri'uie la atingerea
o'iectivelor strategiei (uro#a 2727 *i sus.in coo#erarea euro#ean n domeniul
educa$iei *i %ormrii #ro%esionale.
crilor #artici#ante li se acord anual un anumit numr de locuri la vizitele de studiu
organizate n cadrul ;cti!itEii 4heie 1(1 - Ii%ite e stuiu pentru factori e eci%ie in
omeniul eucaEional. Ge asemenea/ %iecare .ar organizeaz un anumit numr de
vizite n calitate de .ar gazd. 4es#onsa'ilitatea organizrii vizitelor de studiu revine
autorita.ilor din %iecare .ar #artici#ant. 2n cadrul acestei ac.iuni comune/ n care
Comisia (uro#ean %inan.eaz mo'ilit.ile 9i reuniunile de in%ormare #entru candida.i/
.rile #artici#ante asigur organizarea vizitelor de studiu.

Vi1it d studiu pntru ."ctorii d dci1i din do(niu# duc"/ii
O4icti'<
Facilitarea sc!im'ului de in%orma.ii 9i de e=#erien. ntre %actorii de decizie 9i
s#eciali9tii din domeniul educa.ional #entru interesele comune ale .rilor
#artici#ante/ n s#ecial/ in domeniile educa.iei #re>#rimare/ #rimare/ generale/
te!nice 9i voca.ionale secundare +n unele cazuri > in %unc.ie de temele de studiu
alese > 9i n domeniul educa.iei su#erioare,P
6#ri?inirea #artici#an.ilor n cunoa9terea msurilor de?a ado#tate n domeniul
educa.iei la nivel euro#eanP
Furnizarea in%orma.iilor de ultim or legate de educa.ia din (uro#aP
;%erirea o#ortunit.ii de a ncura?a/ de a ini.ia sau de a s#ri?ini activit.i legate
de alte ac.iuni din <rogramul e )n!Eare pe tot parcursul !ieEiiP
2ncura?area #artici#an.ilor n sco#ul con9tientizrii rolului #e care tre'uie s>l
?oace 9i ca ini.iatori sau #ersoane resurs/ dLndu>le o#ortunitatea s sta'ileasc
numeroase contacte n tim#ul vizitei lor de studiuP
&cordarea unei aten.ii deose'ite temelor care %ac re%erire la #rocesul Hisa'ona.


Pagina 221 din 451

Vi1it d studiu pntru ."ctorii d dci1i din do(niu# .or(%rii pro.sion"#
O4icti'# 7i dscrir" "c/iunii<
asigurarea unui %orum de discu.ii/ sc!im' 9i nv.are reci#roc a temelor de
interes general la nivel euro#eanP
realizarea a trei o'iective generaleI
o s #ermit #artici#an.ilor s>9i amelioreze n.elegerea as#ectelor
s#eci%ice ale #oliticii de %ormare #ro%esional 9i a temelor de interes
comun din .rile lorP
o s genereze un sc!im' continuu de s%aturi/ idei 9i in%orma.ii ntre to.i
#artici#an.ii din #rogram/ incluzLnd atLt vizitatorii/ cLt 9i gazdeleP
o m'unt.irea %lu=ului de in%orma.ii dintre 6tatele -em're 9i la nivel
comunitar.
Cizitele de studiu se vor des%9ura n gru#uri mici/ de cLte 17>15 #ersoane/ toate
activLnd n domeniul %ormrii #ro%esionale n :( 9i n .rile asociate. Cizitele se vor
des%9sura ntr>un interval de 0>5 zile. Cizitele se organizeaz la nivel local 9i regional
su' coordonarea &gen.iilor 3a.ionale/ la nivel na.ional.
Temele #entru vizitele de studiu sunt selectate n conte=tul temelor dezvoltate de
#rogram 9i .inLnd seama de #riorit.ile de la nivelul :( 9i de la nivel na.ional +;gena
Cisabona+ <rioritEile 4openhaga-=aastricht-Helsin:i,.
2n cadrul acestui #rogram #rocedura de #u'licare a in%orma.iilor #resu#une
#arcurgerea urmtoarelor eta#eI #u'licarea candidaturilor a#ro'ate/ a celor res#inse/
candidaturile de #e lista de rezerve 9i candidaturile ineligi'ile. &#oi n urma unei analize
su#limentare este #u'licat lista %inal a alocrii vizitelor de studiu.

E* Vi1it pr$%tito"r
&c.iunea Vi1it pr$%tito"r este o com#onent a Pro$r"(u#ui d 8n'%/"r p tot


Pagina 225 din 451

p"rcursu# 'i/ii* &ceast ac.iune acord s#ri?in %inanciar institu.iilor eligi'ile din
4omLnia #entru e%ectuarea de vizite n institu.ii similare din oricare .ar #artici#ant
la Pro$r"(u# d 8n'%/"r p tot p"rcursu# 'i/ii/ n vederea ini.ierii unor viitoare
#roiecte de coo#erare euro#ean n cadrul Programului +2777>2710,.

6co#ul Cizitelor Pregtitoare este de a #ermite #oten.ialilor #arteneri n cadrul unui
#roiect s se ntLlneasc #entru<
a de%ini sco#urile/ o'iectivele 9i metodologia unui #roiect care va %ace o'iectul
unei viitoare candidaturi n cadrul Programului de nv.are #e tot #arcursul
vie.iiP
a de%ini rolurile 9i sarcinile %iecrui #artener n cadrul #roiectuluiP
a dezvolta #lanul de activitate al #roiectului/ ca 9i #entru a ela'ora un 'uget #e
'aza acestui #lanP
a dezvolta #roceduri de evaluare a #roiectului/ de diseminare 9i valorizare a
rezultatelor acestuiaP
a com#leta n comun %ormularul de candidatur #entru solicitarea de s#ri?in
%inanciar.
Poate candida orice institu.ie din 4omLnia eligi'il n cadrul urmtoarelor ac.iuni ale
Programelor 6ectorialeI
C;-(3I:6 Parteneriate 9colare +multilaterale sau 'ilaterale,
Parteneriate Comenius 4egio
Proiecte multilaterale
4e.ele
-suri acom#aniatoare
H(;3&4G; G& CI3CI Proiecte de -o'ilit.i
Proiecte de Parteneriat


Pagina 207 din 451

Proiecte de ti# Trans%er de Inova.ie
Proiecte de ti# Gezvoltare de Inova.ie
4e.ele Tematice
-suri acom#aniatoare
M4:3GTCIM Parteneriate #entru nv.are
Proiecte #entru voluntarii seniori
Proiecte de coo#erare multilateral
4e.ele
-suri acom#aniatoare

Tinrt &n "c/iun 5 http9..www(tinact(ro.
dTineret n &c.iuned +Uout! in &ction, este #rogramul :niunii (uro#ene care sus.ine
activit.ile de nv.are non%ormal #entru tineri/ #rin %inan.area de #roiecte. &cesta
vine n continuarea #rogramului dTineretd +Uout!, 9i va %i im#lementat n #erioada 2777
> 2710. Programul/ cu %inan.are de la Comisia (uro#eana/ vizeaz #romovarea
cet.eniei active n rLndul tinerilor/ dezvoltarea sentimentelor de solidaritate 9i
toleran./ s#ri?inirea n.elegerii reci#roce ntre tinerii din di%erite .ri/ #romovarea
coo#errii euro#ene 9i contri'u.ia la m'unt.irea calit.ii sistemelor de sus.inere a
activit.ii de tineret.
2n cadrul acestui #rogram sunt #u'licate liste cu #roiectele de#use 9i statusul acestoraI
a#ro'ate sau res#inse #entru %inan.are/ eligi'ile sau ineligi'ile.

Gr"nturi "cord"t d Cntru# Educ"/i" +@@@[ 5 !tt#I88AAA.cedu.ro8
Ha #rogramul de granturi/ din cadrul #roiectului P"rtnri"t pntru duc"/iV Gr"nturi
pntru 7co#i &n di.icu#t"tV0 au #artici#at unit.ile de nv.mLnt de toate nivelurile


Pagina 201 din 451

+nv.mLnt #reuniversitar din 4omLniaI 9coli #rimare/ 9coli generale/ colegii na.ionale/
licee/gru#uri scolare/ centre 9colare/ 9coli #ostiliceale/ 9coli de arte 9i de meserii etc.,/
%ie cu #ersonalitate ?uridic/ %ie structuri 9colare care 9i des%9oar activitatea n
comunit.i de%avorizate/ n care e=istI o rat ridicat a 9oma?ului/ un numr im#ortant
de co#ii din %amiliiai cror #rin.i sunt #leca.i la munc n strintate/ a#ar.in
minorit.ilor na.ionale +rromi/unguri/ germani/ ttari/ turci/ ru9i/ li#oveni/ sLr'i etc.,/ au
cerin.e educa.ionale s#eciale 9i %amiliile sunt asistate social +venitul minim garantat,.
Programul s#ri?in #roiectele care vizeaz m'unt.irea #arteneriatului 9coal>
comunitate 9i o'iectivul general este m'unt.irea accesului elevilor din mediile
sociale de%avorizate la un nv.mLnt de calitate #rin im#lementarea de #roiecte de
scurt durat la nivelul 9colilor unde ace9tia 9i des%9oar activitatea.
2n cadrul acestui #rogram %inan.atorul #u'lic o list comun a tuturor #roiectelor
#rimite. Hista include atLt #roiectele declarate admise +eligi'ile %inan.ate, cLt 9i cele
declarate res#inse +eligi'ile/ dar ne%inan.ate,.

Q"r" #ui Andri 5 http9..www(taraluianrei(ro
Zara lui ;nrei este un #rogram de res#onsa'ilitate social derulat de Petrom/ cu
de#unere 9i vot colectiv lunar.
Zara lui ;nrei este un #rogram ce vizeaz n mod direct stimularea interesului unor
gru#uri de indivizi 9i cointeresarea acestora n diverse activit.i de #romovare 9i
#rote?are a unor valori sociale +n general, 9i valori cor#oratiste +n #articular, legate
inclusiv de calitatea mediului ncon?urtor/ dezvoltarea educa.iei indivizilor/ sus.inerea
9i dezvoltarea comunit.ilor locale. 2n mod s#eci%ic/ 6elec.ia de Proiecte are ca o'iective
generale educarea ntregului #u'lic cu #rivire la %olosirea n mod ra.ional a resurselor
energetice/ stimularea #u'licului n ado#tarea unei atitudini res#onsa'ile %a. de
#ro'lematica mediului ncon?urtor 9i determinarea im#licrii #u'licului/ cu
#artici#area direct a acestuia/ n diverse activit.i de voluntariat. 2n acest sens/


Pagina 202 din 451

6elec.ia de Proiecte are n vedere identi%icarea 9i im#lementarea unor #roiecte
concrete care vizeaz modul de #unere n a#licare a uneia sau mai multora dintre
valorile men.ionate anterior. Hunar #e site>ul %inan.atorului sunt #u'licate #roiectele
de#use #Ln la termenul limit anun.at 9i evaluate de organizatori. Goar #roiectele
#u'licate #e site/ sunt considerate eligi'ile 9i #ot %i votate a#oi de utilizatorii site>ului
iar #roiectul care are cele mai multe voturi #rime9te la %inalul #erioadei de votare/ suma
de 5777 euro.
Comunit.ile ()C s>au im#licat de asemenea n com#eti.ia Kcoala lui &ndrei/ care a
desemnat 17 #roiecte cL9tigtoare +a cLte 5777 eur %iecare, 9i 17 #roiecte a%erente
loclui 2 care au #rimit sisteme multimedia +video#roiector/ ecran #roiec.ie/ la#to#,.

P.* /roiecte cu finanare realizate de profesorii din "colile !C
Pentru a cre9te 9ansele ca #roiectele de#use s o'.in %inan.are/ %acilitatorii locali/ m#reun
cu ec!i#a ()C 9i e=#ertul c!eie/ #rintr>un e%ort comun 9i sus.inut/ au o%erit in%orma.ii
actualizate #artici#an.ilor la instruire/ %urnizLnd %eed'acB #entru #roiectele ce urmau a %i
de#use/ au s#ri?init #artici#an.ii n com#letarea documenta.iei +de #roiect 9i a ane=elor, 9i a
o%erit in%orma.ii re%eritoare la #rocedurile de de#unere %izic #entru a se asigur res#ectarea
condi.iilor de eligi'ilitate s#eci%ice %iecrui #roiect.
Gu# de#unerea #roiectelor/ acestea au %ost monitorizate de ctre %acilitatorii locali *i de
ctre o ec!i# central de e=#er$i/ 9i s>a asigurat su#ort #entru m'unt.irea a#lica.iilor
declarate neeligi'ile/ n vederea reiterrii de#unerii acestora %ie n acelea9i #rograme cu mai
multe sesiuni de de#unere +de e=em#lu/ Comenius,/ %ie n #rograme di%erite E unde nu a
e=istat decLt o singur sesiune de de#unere +de e=em#lu/ Mrundtvig,.

Tipuri d proict dpus


Pagina 200 din 451

Comenius
o Parteneriate scolare > Proiecte 'ilaterale
o Proiecte Comenius 4egio
o Formare continu #entru #ersonalul im#licat n educa$ia *colar
o &sisten$i Comenius *i @coli Mazd
o -o'ilit$i individuale ale elevilor
Mrundtvig
o Parteneriate #entru nv$are
o &teliere Mrundtvig
o Proiecte #entru voluntarii seniori
o -o'ilit$i de %ormare continu
o Cizite *i sc!im'uri
o &sisten$i Mrundtvig
Cizite de studiu
Cizite #regtitoare
Funda.ia Centrul (duca.ia 2777` > Parteneriat #entru educa.ieD Mranturi #entru 9coli
n di%icultateD
P;6G4: &=a #rioritar 2 > corelarea nv$rii #e tot #arcursul vie$ii cu #ia$a muncii
Tineret n ac$iune
Zara lui &ndrei


2n ceea ce #rive*te numrul de #roiecte scrise *i de#use/ ta'elul de mai ?os indic situa$ia la
nivelul tuturor celor 225 de *coli ()CI
Proiecte cu surse de %inan.are scrise n stagiul de %ormare
> distri'u.ie n re.eaua ()C

225 de
#roiecte
177 S
Ponderea #roiectelor cu surse de %inan.are de#use n 261 de 117/70S


Pagina 204 din 451

#erioada decem'rie 2711 E iulie 2712

#roiecte
Ponderea #roiectelor cu surse de %inan.are de#use 9i
eligi'ile n #erioada decem'rie 2711 E iulie 2712

201 de
#roiecte
170/50 S

EBprin) dsprins din dru#"r" "cti'it%)ii d .or("r0 d scrir ,i dpunr "
proict#or<
3iveluri ;'stacole -suri (=em#le
Con.inut Predilec.ia
#entru #roiecte
culturale 9i
sociale n
detrimentul
celor
antre#renoriale
9i cu
com#onent
TIC
Formarea n stagiu
9i on line #e 'aza
com#eten.elor
c!eie
integratoare/
accentuLnd
com#eten.a
antre#renorial 9i
activit.i relevante
TIC n #arteneriate
6eniors/ #arents and c!ildren learn
%is!ing > Comenius multilateral
+)olintin Cale/ Miurgiu,
Hittle !ands/ 'ig ?o's > Comenius
multilateral +Culcana )i/
GLm'ovi.a,
Promovarea tradi$iilor si
meste*ugurilor > *ansa integrrii
elevilor romi +C!io?deni/ Crancea,
-arBeting 3ecunoa9terea
'randului local
9i li#sa de
e=erci.iu n
#romovarea
activit.ilor
derulate la
nivel local
Formarea n stagiu
9i on line a
com#eten.elor de
marBeting 9i de
'rand local
F(6T& +Festivals and 4eligious
Feasts, EComenius multilateral
+NLr9ova/ Constan.a,
(uro#ean diversitQ education E
Comenius mo'ilitate individual
+Rurilovca/ Tulcea,
Gezvoltare Insu%icienta 6timularea
Cross 'order coo#eration 'etAeen


Pagina 205 din 451

comunicare
ntre institu.iile
comunitare n
urmrirea
atingerii
o'iectivelor
unei strategii
comune
resurselor umane
locale de ctre
%acilitatorul e>
(duca$ie
regions in Hatvia and 4omania to
im#rove educational o%%er E
Comenius 4egio +Culcana )i/
GLm'ovi.a,
Innovative teac!ing and learning
met!ods %or reducing earlQ sc!ool
leaving EComenius mo'ilitate
individual +Grmne9ti/
GLm'ovi.a,
4esurse
umane
Inec!ita'ila
distri'u.ie a
sarcinilor
cadrelor
didactice n
cadrul 9colii 9i
su#ra>
ncrcarea cu
activit.i
administrative
-ulti#licarea
#ersoanelor
resurs #entru
scrierea 9i
de#unerea de
#roiecte cu surse
de %inan.are n
cadrul 9colii
&u %ost comunit.i n care au %ost
de#use mai multe #roiecte de
ctre cadre didactice di%eriteI
>Crasna/ 6la? +4 #roiecte Comenius
mo'ilitate individual,
>Cre.eni/ CLlcea +2 #roiecte cara lui
&ndrei/ 1 #roiect (duca.ia 2777`,
>6toile9ti/ CLlcea +2 #roiecte
Comenius multilateral,
>Nangu/ 3eam. +0 #roiecte
Comenius mo'ilitate individual/ 1
#roiect (duca.ia 2777`,
>Criste9ti/ Ia9i +6 #roiecte Comenius
mo'ilitate individual/ 1 #roiect
(duca.ia 2777`,
>3egre9ti/ 3eam. +5 #roiecte
Comenius mo'ilitate individual/ 1


Pagina 206 din 451

#roiect Comenius multilateral,
>Cictoria/ Ia9i +1 #roiect Comenius
multilateral/ 4 #roiecte Comenius
mo'ilitate individual/ 1 #roiect
(duca.ia 2777`,
>Petrila/ Nundeoara +4 #roiecte
Comenius mo'ilitate individual/ 1
#roiect Comenius multilateral,


Proict dpus &n prio"d" dc(4ri +@!! 6 iu#i +@!+

Pro$r"( Nr* proict 5 scris #" curs Nr* proict dpus &n
prio"d"
dc(4ri +@!! 6 iu#i +@!+
Comenius 115 171
Mrundtvig 52 17
(duca.ia 2777` 26 51
P;6G4: 10 7 +amLnat,
Tineret n ac.iune 20 6
&lte #rograme 38& 07
'7'A6 22R 2GQ

Distri4u/i" proict#or scris &n prio"d" st"$iu#ui d .or("r0 p tipuri d pro$r"(
Distri4u/i" proict#or dpus p tipuri d pro$r"(


Co(nius a %ost cel mai accesat #rogram
e=#erien. 9i im#lementarea de #roiecte n cola'orare cu
:rmtorul #rogram cel mai accesat a %ost cel organizat de ctre
datorit sumei atractive acordate #roiectelor cL
Grundt'i$ nu a #rezentat un interes atLt de mare din cauza %a#tului c #roiectele #resu#un
im#licarea unui ;3M local de #ro%il/ iar comunit
20S
11S
6S
4S
15S
2S
11S

/i" proict#or dpus p tipuri d pro$r"(
a %ost cel mai accesat #rogram/ datorit %a#tului c #ermite sc!im'uri de
. 9i im#lementarea de #roiecte n cola'orare cu cadre didactice din alte
:rmtorul #rogram cel mai accesat a %ost cel organizat de ctre Cntru# Educ"
datorit sumei atractive acordate #roiectelor cL9tigtoare.
nu a #rezentat un interes atLt de mare din cauza %a#tului c #roiectele #resu#un
im#licarea unui ;3M local de #ro%il/ iar comunit.ile au ntLm#inat reticen.a acestora
57S
17S
Comenius
Mrundtvig
(duca.ia 2777`
P;6G4:
Tineret n ac.iune
64S
11S
Comenius
Mrundtvig
(duca.ia 2777`
P;6G4:
Tineret n ac.iune
&ltele
Pagina 207 din 451


datorit %a#tului c #ermite sc!im'uri de
cadre didactice din alte .ri ale :(.
Cntru# Educ"/i" +@@@[/
nu a #rezentat un interes atLt de mare din cauza %a#tului c #roiectele #resu#un
.ile au ntLm#inat reticen.a acestora
Comenius
Mrundtvig
(duca.ia 2777`
P;6G4:
Tineret n ac.iune
Comenius
Mrundtvig
(duca.ia 2777`
P;6G4:
Tineret n ac.iune
&ltele


Pagina 201 din 451

+#entru coo#erare local E scriere de #roiecte educa.ionale,. Ge asemenea/ com#le=itatea
acestor #roiecte/ %a#tul c nu a e=istat decLt o rund de de#unere/ %ond restrLns #entru
4omLnia/ #recum 9i coo#erarea direct cu #arteneri interna.ionali/ au in!i'at comunit.ile
mici s de#un #roiecte. Gar unii #artici#an.i %orma.i la stagiul )ra9ov #entru de#unere n
#rogramul Mrundtvig s>au orientat s#re Co(nius (u#ti#"tr"# 7i 4i#"tr"# care #resu#une
%orma.ie #artenerial e=tern 9i coo#erare #rin nscriere #e re.eaua Comenius>Mrundtvig.

>emple de proiecte depuse
Pro$r"( Co(nius (u#ti#"tr"#
Dnu(ir"
unit%)ii d
&n'%)%(Snt
Kcoala ()C Cristine9ti
Tit#u#
proictu#ui
Cultural 'ridge 'etAeen classes
Prio"d" d
dru#"r
&ugust 2712 E iulie 2714
2un pr"ctici


- ;rganizarea de com#eti.ii cu #artici#are interna.ional care s
contri'uie la #romovarea de activit.i culturale utile #entru
#etrecerea tim#ului li'er de ctre elevi
- 6ta'ilirea unei rela.ii de coo#erare ntre #arteneri ce re#rezint
un #oten.ial #entru derularea unor #roiecte viitoare
- Cre9terea calit.ii #rocesului educa.ional #rin #redarea
materiilor de studiu ntr>un mod atractiv care s contri'uie la
cre9terea interesului elevilor #entru orele de clas
- 6c!im'area imaginii tradi.ionale a 9colii 9i ada#tarea rolului
acesteia n cu #rivire la trans%erul cultural na.ional 9i
interna.ional
- Promovarea o#ortunit.ilor #rivind atragerea de %inan.ri #entru
9coli
- &ctivit.ile derulate n 9coal vor contri'ui la cre9terea
notoriet.ii #rogramului Comenius 9i vor im#ulsiona mai multe
cadre didactice n scrierea 9i de#unerea de #roiecte
- &utorit.ile locale vor avea ocazia s #romoveze la nivel
interna.ional activit.ile derulate 9i vor %ace sc!im' de 'une
#ractici cu #artenerii
R1u#t"t
"7tpt"t
- #rin ?oc 9i utilizarea te!nologiei modern/ elevii vor nv.a cu
#lacer desre alte culture/ tradi.ii 9i societ.i 9i vor avea 9ansa de


Pagina 205 din 451

a deveni cet.eni (uro#eni in%orma.i
- trans%er de cunoa9tere ntre #arteneri
- #romovarea identit.ii na.ionale 9i a culturii %iecrui #artener
im#licat n #roiect
- #romovarea 9i cre9terea gradului de utilizare TIC

Pro$r"( Co(nius (u#ti#"tr"#
Dnu(ir"
unit%)ii d
&n'%)%(Snt
@coala ()C nr. 1 )icaz
Tit#u#
proictu#ui
Gi%%erent cultures/ common dreams
Prio"d" d
dru#"r
&ugust 2712 E iulie 2714
2un pr"ctici


- Cuno9terea 9i #rezentarea +PoAer Point, diversit.ii etnice
locale #ornind de la su'iecte ca integrare/ tradi.ii/ dansuri 9i
costume #o#ulare/ dre#turile omului/ etc.P
- 2ncura?area elevilor #entru desco#erirea 9i #romovarea culturii
na.ionale 9i com#ararea cu a .rilor #artenereP
- Calorizarea di%eren.elor culturale #rin sr'torirea m#reun cu
#artenerii a Xilei (uro#ei E realizarea de cr.i #o9tale
electronice +Pu'lis!er,P
- 2ncura?area unui com#ortament 'azat #e curiozitate 9i res#ect/
desc!is la dialog intercultural/ negLnd ast%el discriminarea 9i
non>toleran.a.
4ezultate
a9te#tate
4ezultate a9te#tate E #roduse %inaleI
- 6ite>ul #roiectului/
- Calendar #entru anul scolar 2710>2714 cu imagini din tim#ul
des%9urrii activit.ilor din #roiect/
- CG care cu#rinde toate materialele realizate n tim#ul derulrii
#roiectului n toate 9colile #artenere.

Pro$r"( Gr"nturi pntru 7co#i &n di.icu#t"t0 Educ"/i" +@@@[
Aenumirea
unitii de
n(m3nt
@coala ()C Go'run/ ?ud. ;lt
Tit#u#


Pagina 247 din 451

proictu#ui Ka!ul>Imagina.ia nce#e cu o idee creativ
Prio"d" d
dru#"r
martie E octom'rie 2712

2un pr"ctici


- 6>a a#licat un c!estionar de analiz de nevoi elevilor/ din care
#ro%esorii s e=trag in%orma.ii #entru a #utea #reda lec$ii de 9a!
cLt mai atractive
- 2n vizita organizat la Federa.ia 4omLn de Ka! au #artici#at #e
lLng cei 47 de elevi 9i 17 #rin.i/ care e=erseaz acas cu co#iii
lor ?ocul de 9a!/ comuna Go'run avLnd de?a tradi.ie n
#racticarea ?ocului de 9a!
R1u#t"t
r"#i1"t pSn%
#" "cst% d"t%
- Gotarea cu materiale didactice +ta'le de 9a!/ com#utere #entru
lec.ii electronice de 9a!/ ceasuri/ cr.i/ GCG>uri,
- Porto%oliu cross>curricular la care #artici# 57S dintre #ro%esorii
*colii
- 4educerea cu 17S a numrului de cori?en$i

Pro$r"( Co(nius (o4i#it"t indi'idu"#%
Dnu(ir"
unit%)ii d
&n'%)%(Snt
6coala ()C :ricani/ structura la Mru# 6colar 4etezat :ricani
Tit#u#
proictu#ui
In%ormation and communication tec!nologies in t!e management
o% euro#ean educational #ro?ects
Prio"d" d
dru#"r
Iulie 2712
2un pr"ctici


- &ccentul se #une #e interdisci#linaritate/ #e stimularea elevilor
a#licarea cuno*tin$elor teoretice n #ro'leme cu con$inut
#ractic.
- Ha #redarea materiilor TIC dar 9i la matematica se vor utiliza
resurse moderne +digitale 9i on>line,
- (levii se vor %i im#lica.i n #roiecte educa.ionale #rin care 9i vor
cultiva curiozitatea #entru alte culturi euro#ene *i s#iritul de
#rietenie #entru #o#oarele euro#ene.
- Proiectul va contri'ui la %ormarea unei dezvoltri euro#ene mai
omogene n domeniul te!nologiei in%orma.iei 9i comunica.iilor
#rin diseminarea e=em#lelor de 'un #ractic
R1u#t"t
r"#i1"t pSn%
- crearea de cd>uri cu diverse materiale educa.ionale #entru
diseminare la nivelul 9colii 9i al comunit.ii


Pagina 241 din 451

Pro$r"( Co(nius (o4i#it"t indi'idu"#%
#" "cst% d"t% - #romovarea #roiectului #e %orumuri/ 'loguri/ site>uri Ae'
educa.ionale dedicate
- #ostarea in%orma.iilor relevante #e re.ele de socializare 9i
sta'ilirea de viitoare #arteneriate utilizLnd ast%el de re.ele
- acordarea de su#ort #entru alte cadre didactice din 9coal n
ceea ce #rive9te utilizarea TIC la clas


Pro$r"( Gr"nturi pntru 7co#i &n di.icu#t"t0 Educ"/i" +@@@[
Dnu(ir"
unit%)ii d
&n'%)%(Snt
@coala ()C 6&- IXC;&4(H(/ ?ud. ;lt
Tit#u#
proictu#ui
&K& G&D &K& 3:D 4educerea a'senteismului la Kcoala cu clasele I>CIII
&limne9ti
Prio"d" d
dru#"r
martie E octom'rie 2712
2un pr"ctici


- Identi%icarea 9i monitorizarea gru#ului .int>elevi su#u9i riscului
de a'andon 9colar/ se %ace atLt n 9coal/ cLt 9i n teren/ %iind
realizat 9i consultarea com#artimentului de asisten. social de
la Consiliul Hocal IzvoareleP
- Im#licarea elevilor ca voluntari n #roiect/ contri'uie la
res#onsa'ilizarea acestora. &st%el/ elevii au realizat 9i au
distri'uit #liante +realizate n %ormat electronic n cadrul
#roiectului, la nivelul comunit.ii/ iar unii dintre ace9tia au %ost
desemna.i Otutori #entru elevi din gru#ul .int.
R1u#t"t
r"#i1"t pSn%
#" "cst% d"t%
- 4educerea cu 17S a a'senteismului 9colar
- Cre9terea randamentului 9colar cu 27S #entru gru#ul .int #rin
o#timizarea comunicrii ntre to.i cei im#lica.i direct 9i indirect n
activit.ile #roiectului.

Pro$r"( Grundt'i$ (o4i#it"t indi'idu"#%
Dnu(ir"
unit%)ii d
&n'%)%(Snt
Kcoala ()C Corund


Tit#u#
proictu#ui
TeamAorB in &dult (ducation
Prio"d" d
dru#"r
iulie 2712
2un pr"ctici


> Im#licarea n re
contacte la nivel inter
9i identi%icarea de viitori #oten.iali #arteneri
> Gezvoltarea a'ilit
c!iar la nivel interna
> Prezentarea la nivel local a e=em#lelor de 'un #ractic i
la #arteneri
>Promovarea unor noi metode de educa
#rocesului de #redare8nv
R1u#t"t
"7tpt"t
Facilitarea sc!im'ului de in%orma
do'Lndirea de com#
diseminarea cunoa


Distri4u/i" proict#or dpus p tipuri d pro$r"(
2S
1S
7S
2S
2S
1S
1S
1S
15S
2S 1S

TeamAorB in &dult (ducation > %or Individual and 6!ared 6uccess
iulie 2712
Im#licarea n re.eaua euro#ean a cadrelor didactice/ sta'ilirea de
contacte la nivel interna.ional/ comunicarea cu #ro%esori din alte .ri
9i identi%icarea de viitori #oten.iali #arteneri
Gezvoltarea a'ilit.ilor de a gestiona ec!i#e locale/ regionale 9i
c!iar la nivel interna.ional
Prezentarea la nivel local a e=em#lelor de 'un #ractic i
la #arteneri
Promovarea unor noi metode de educa.ie 9i trans%ormarea
#rocesului de #redare8nv.are ntr>o activitate atractiv #entru elevi
Facilitarea sc!im'ului de in%orma.ii cu #arteneri strini 9i
do'Lndirea de com#eten.e 9i a'ilit.i care s contri'uie la
diseminarea cunoa9terii 9i contri'u.ia activ la dezvoltarea local.
/i" proict#or dpus p tipuri d pro$r"(
41S
27S
1S
Comenius mo'ilitate individuala
Comenius >multilateral
Comenius >'ilateral
Comenius >regio
&sistent Comenius
Mrundtvig #arteneriate
Mrundtvig mo'ilitati individuale
Heondardo da Cinci
Cizite de studiu
Cizite #regatitoare
(ducatia 2777`
Tineret in actiune
Tara lui &ndrei
Pagina 242 din 451
%or Individual and 6!ared 6uccess
.eaua euro#ean a cadrelor didactice/ sta'ilirea de
.ional/ comunicarea cu #ro%esori din alte .ri
.ilor de a gestiona ec!i#e locale/ regionale 9i
Prezentarea la nivel local a e=em#lelor de 'un #ractic identi%icate
.ie 9i trans%ormarea
o activitate atractiv #entru elevi
.ii cu #arteneri strini 9i
.e 9i a'ilit.i care s contri'uie la
9terii 9i contri'u.ia activ la dezvoltarea local.

Comenius mo'ilitate individuala
multilateral
'ilateral
&sistent Comenius
Mrundtvig #arteneriate
Mrundtvig mo'ilitati individuale
Heondardo da Cinci
Cizite #regatitoare
Tineret in actiune


Pagina 240 din 451


6e o'serv c interesul celor care au de#us #roiecte s>a men.inut #entru #rogramul
Comenius. Concentrarea masiv 9i mo'ilizarea #entru de#unerea de #roiecte Comenius s>a
datorat 9i %a#tului c au e=istat mai multe sesiuni de de#unere 9i #artici#an.ii la cursul de
instruire au avut ocazia s discute cu colegii care au de#us n #rimele eta#e 9i din sc!im'ul
de in%orma.ii 9i cu s#ri?inul %acilitatorilor locali/ au c#tat ncredere 9i 9i>au ada#tat #roiectul
ast%el ncLt acesta s ai' 9anse de reu9it.

V"#o"r .in"nci"r% potn/i"# "tr"s%
Pro$r"( Nr dponn/i
V"#o"r .in"nci"r%
potn/i"# "tr"s% ;ur?

Co(nius (o4i#it"t
indi'idu"#"
!@H !HM*@@@
Co(nius 5(u#ti#"tr"#
I9 !*+AM*@@@
Co(nius 54i#"tr"# K !AA*@@@
Co(nius 5r$io + K@*@@@
Asistnt Co(nius ! !*M@@
Grundt'i$ p"rtnri"t
I LI*@@@
Grundt'i$ (o4i#it"ti
indi'idu"#
I H*@@@
Lond"rdo d" Vinci 9 N=A
Vi1it d studiu 9 N=A
Vi1it pr$"tito"r + N=A
Educ"ti" +@@@[ I! !LM*I@@
Tinrt in "ctiun K H*@@@
Q"r" #ui Andri +! !@I*@@@
A#t proict ! N=A


Pagina 244 din 451

TOTAL +KM +*@+M*9@@


Gintre comunit.ile care au de#us mai multe #roiecte s>au remaracatI
Culcana )i/ GLm'ovi.a > 5 #roiecte de#use
Criste9ti/ Ia9i > 1 #roiecte de#use
3egre9ti/ 3eam. > 6 #roiecte de#use
Cictoria/ Ia9i > 6 #roiecte de#use
Corund/ Narg!ita >5 #roiecte de#use
Petrila/ Nunedoara > 5 #roiecte de#use
Cleni/ 3eam. > 5 #roiecte de#use
Nangu/ 3eam. >4 #roiecte de#use
:ricani/ Nunedoara > 4 #roiecte de#use

3umrul mare de #roiecte de#use de aceste comunit.i s>a datorat/ n #rimul rLnd/
interesului crescut al cadrelor didactice de a se im#lica n atragerea de %inan.ri/
dis#oni'ilit.ii 9colii 9i a comunit.ii locale #entru dezvoltare de #roiecte cu com#onent de
dezvoltare local/ su#limentarea surselor de %inan.are n conte=tul descentralizrii
administra.iei locale 9i s#ri?inului acordat de %acilitatorii locali care au %ormat adevrate
ec!i#e de scriere 9i im#lementare de #roiecte cu surse de %inan.are.

EB(p# d proict dpus 7i d 4un pr"ctici
(:4;GIG&<() E utilizare #edagogic a instrumentelor multimedia 9i Internet
+Iico!u e Sus+ Sucea!a,
-etode TIC inovative de #redare8nv.are #entru reducerea #rsirii tim#urii a 9colii
+4rasna+ Sla0,
Protec.ia mediului 9i educa.ie #entru dezvoltare dura'il #rin activit.i %ormale 9i
non>%ormale cu a?utorul te!nologiei +;lbeGtii e =uscel+ ;rgeG,
2ntoarcere n tim# n (uro#aEde la T!essaloniBi to Istan'ul +SimiGna+ Sla0,
6ecuritate n 9coal online 9i o%%line +7neasa+ 4onstanEa,


:tilizarea noilor te!nologii n nv
do'Lndirea com#eten
Cum s e=tinzi/ s dezvol
Promoveaza>.i trecutul cu tenologia viitorului +
Ka!ul n mediul virtual
Cirtual 4ealitQ +;ninoasa+ Huneoara
Hetes learn toget!er +Uricani+ Huneoara
)uilding a )ridge o% Communication t!roug! ICT and (nglis! +
To create/ to give/ to AinD +
Na##Q FamilQ/ !a##Q C!ild/ 6
fgricultur>e>nergQ +Lrme
Creative activities^motivating materials %or t!e secondarQ classroom +
Communities Ait!out 'oundaries +
Cross 'order coo#eration 'etAeen regions
educational o%%er +Iulcana 7i+ >Kmbo!i

Gr"du# d #i$i4i#it"t &n r"port cu proict# dpus
7S
27S
47S
67S
17S
177S

:tilizarea noilor te!nologii n nv.area lim'ilor/ motivarea #entru nv.are ^
.ei de a nv.a s nve.i +HKrGo!a+ 4onstanEa,
Cum s e=tinzi/ s dezvol.i 9i s vizualizezi cunoa9terea +Aormac+ Aimi
.i trecutul cu tenologia viitorului +NistoreGti+ Irancea,
Ka!ul n mediul virtual E imagina.ia nce#e cu o idee creativ +>obrun+ Olt
;ninoasa+ Huneoara,
Uricani+ Huneoara,
)uilding a )ridge o% Communication t!roug! ICT and (nglis! +;pateu+ ;ra
To create/ to give/ to AinD +=urgeni+ Iaslui,
Na##Q FamilQ/ !a##Q C!ild/ 6uccess%ul (ducation +4orneGti+ 4lu0,
LrmeGti/ Sucea!a,
Creative activities^motivating materials %or t!e secondarQ classroom +
Communities Ait!out 'oundaries +Siminicea+ Sucea!a,
Cross 'order coo#eration 'etAeen regions in Hatvia and 4omania to im#rove
Iulcana 7i+ >Kmbo!iEa,
Gr"du# d #i$i4i#it"t &n r"port cu proict# dpus
Pagina 245 din 451
.area lim'ilor/ motivarea #entru nv.are ^
,
Aormac+ AimiG,
,
>obrun+ Olt,
;pateu+ ;ra,
Creative activities^motivating materials %or t!e secondarQ classroom +4risteGti+ BaGi,
in Hatvia and 4omania to im#rovePagina 246 din 451


Gintre cele 107 de comunit.i ()C distincte cu #roiecte eligi'ile s>au remarcatI
Culcana )i/ GLm'ovi.a E 5 #roiecte eligi'ile
Criste9ti/ Ia9i >1 #roiecte eligi'ile
Cictoria/ Ia9i E 6 #roiecte eligi'ile
Petrila/ Nunedoara >5 #roiecte eligi'ile
3egre9ti/ 3eam. E 5 #roiecte eligi'ile
Corund/ Narg!ita E 5 #roiecte eligi'ile
:ricani/ Nunedoara E 4 #roiecte eligi'ile
Nangu/ 3eam. >4 #roiecte eligi'ile.

V"#ori# d p"rticip"r urop"n% "su("t d co(unit%/i# #oc"# E2C prin "cti'it"t" d
.or("r ,i scrir d proict cu .in"n)"r "u .ost<
dezvoltarea cunoa9terii 9i n.elegerii diversit.ii culturale 9i lingvistice euro#eneP
integrare #ro%esional 9i cet.enie activP
m'unt.irea managementului 9colar 9i a metodelor #edagogiceP
#romovarea diversit.ii lingvistice n (uro#a 9i ncura?area %olosirii tuturor lim'ilor
o%iciale ale :niuniiP
cre9terea s#eran.ei medii de via. n (uro#aP
ameliorarea cuno9tin.elor 9i a com#eten.elor adul.ilor/ dezvoltare #ersonal/
cre9terea ca#acit.ii de anga?are 9i a #artici#rii la #ia.a euro#ean a munciiP
m'unt.irea atractivit.ii educa.iei #ro%esionale 9i a %ormrii #ro%esionaleP
res#onsa'ilitate socialP
m'unt.irea #arteneriatului 9coal>comunitateP
m'unt.irea accesului elevilor din mediile sociale de%avorizate la un nv.mLnt de
calitateP
#romovarea cet.eniei active n rLndul tinerilorP


Pagina 247 din 451

dezvoltarea sentimentelor de solidaritate 9i toleran./ s#ri?inirea n.elegerii reci#roce
ntre tinerii din di%erite .riP
#romovarea coo#errii euro#ene 9i contri'u.ia la m'unt.irea calit.ii sistemelor
de sus.inere a activit.ii de tineret.
P.C &niiati(a !C e;C?6'?-A. 8coala "i biblioteca0 factori de progres n comunitate
6timularea *i motivarea 'i'liotecilor #u'lice n realizarea de #roiecte cu #utere de e=em#lu
#rin im#licarea mem'rilor comunit$ii n activit$i din domeniul culturii *i in%orma$iei
culturale re#rezint elemente esen.iale #entru dezvoltarea local. 2n cadrul #rogramului ()C
;sisten" tehnic pentru utili%area AB4 )n #coli #i biblioteci locale+ una dintre activit.i a vizat
acordarea de %inan.ri neram'ursa'ile +granturi, #entru dezvoltarea de #roiecte culturale de
ctre 'i'liotecile #u'lice 9i cele 9colare/ cu im#licarea *colilor ()C/ res#ectiv a elevilor *i a
cadrelor didactice +a se vedea &ne=ele 15 *i 16,.
)i'liotecarii au %ost ncura?a.i s dezvolte #roiecte locale culturale/ cu sco#ul de a s#ori
numrul de utilizatori #rin %urnizarea servicii moderne. &st%el #rin #artici#area la com#eti$ia
()C e-4UCAU2;/ au %ost acordate cel #este 07 de granturi n valoarea de ma=imum 15.477
4;3 %iecare.

Proiectele %inan.ate au vizat dezvoltarea culturii locale #rinI
cre9terea ca#acit.ii comunit.ilor locale ()C de a #artici#a la activit.i culturaleP
m'unt.irea a'ilit.ilor 9i com#eten.elor TIC de ctre 'i'liotecarii din comunit.ile
()C #rin activit$i s#eci%iceP
e=tinderea utilizrii TIC n cadrul activit.ilor culturale localeP
s#ri?inirea ini.iativelor 9i a #roiectelor culturale localeP
cre9terea #oten.ialului uman din comunit.ile locale.
Proiectele ini.iate au %ost dezvoltate n #arteneriat cu alte 'i'lioteci/ autorit.i #u'lice locale/
9coli 9i 'i'lioteci 9colare din comunit.ile ()C.Pagina 241 din 451

Proiectele culturale derulate n cadrul com#eti$iei de granturi e>C:HT:4& au urmritI
s#ri?inirea dezvoltrii #rocesului cultural la nivel rural 9i ncura?area trans%erului de
cuno9tin.eP
s#ri?inirea #arteneriatelor 9i a #roiectelor cola'orative n cadrul re.elei 'i'liotecarilor
9i cu #arteneri e=terniP
ncura?area utilizrii resurselor Internet #entru a s#ri?ini cola'orarea 9i sc!im'ul de
idei ntre 'i'liotecariP
ncura?area 9i motivarea 'i'liotecarilor s #artici#e activ n #roiecte #ro%esionale
diverse/ ce vizeaz dezvoltarea 9i activit.ile de netAorBingP
cre9terea gradului de atractivitate al serviciilor %urnizate #rin intermediul 'i'liotecilor
()CP
integrarea activit.ilor derulate de 'i'liotecile ()C cu activit.ile derulate de 9coalP
dezvoltarea unei re.ele a 'i'liotecarilor din comunit.ile ()CP
cre9terea gradului de con9tientizare #rivind rolul 'i'liotecarilor n comunit.ile ()CP
integrarea resurselor TIC n activit.ile culturale #entru cre9terea #er%orman.ei
'i'liotecarilorP
ncura?area utilizrii Internetului ca su#ort de cola'orarea ntre 'i'lioteci *i *coliP
im#licarea activ a 'i'liotecarilor n dezvoltarea de #roiecte diverse > #ro%esionale 9i
netAorBingP
stimularea #artici#rii 'i'liotecilor la ini.iativa Europ"n" E 'i'lioteca digital a
(uro#ei.

:n rezultat im#ortant a9te#tat la %inalul #roiectului a %ost cre9terea gradului de interes al
#o#ula.iei #entru activit.ile culturale 9i #entru serviciile o%erite de 'i'liotec/ concomitent
cu s#ri?inirea 9i ncura?area 'i'liotecarilor n a dezvolta 9i %urniza servicii moderne ada#tate
cerin.elor locale.
&ctivit.ile derulate n cadrul acestui #rogram au 'ene%iciat de s#ri?inul celor 25 de
%acilitatori locali e>(duca$ie #rinI


Pagina 245 din 451

asigurarea asisten.ei #entru comunit.ile ()C n scrierea 9i de#unerea cererilor de
%inan.are de granturiP
monitorizare 9i su#ort #e durata im#lementrii #roiectelor cL9tigtoare.

:rmtoarele #rinci#ii au %ost urmrite #e #arcursul dezvoltrii metodologiei de selec.ie a
#roiectelor ce au 'ene%iciat de granturiI
dezvoltarea unor 'i'lioteci moderne cu accent #e ada#tarea %unc.iei 9i rolului
'i'liotecarului n 6ocietatea In%orma.ional
inova.ie culturalI e=em#le de 'un #ractic n dezvoltarea de #roiecte culturaleP
#romovarea resurselor TIC ce #ot %i utilizate n 'i'liotec 9i n derularea de activit.i
culturale care s im#lice *colile/ elevii *i cadrele didacticeP
dezvoltarea de strategii e%iciente de comunicare 9i netAorBing n domeniul culturalP
comunicare strategic cu alte comunit.i8#arteneriP
dezoltarea de eProiecte culturale.
2n ansam'lu/ s>au o'$inut urmtoarele rezultateI
64 de #roiecte culturale de#useP
67 de #roiecte eligi'ileP
00 de #roiecte eligi'ile *i %inan$ateP
Caloarea total a #roiectelor %inan$ateI 515.277 lei.
EB(p# d proict cS,ti$%to"r<
;rc igital cultural prin ser!icii e e7ibliotec #i e4ititori +comunit$i ()CI
Go'rin/ ?ud. 6la? *i Tu$ii -g!eru/ ?ud. -aramure*,P
!logul proiectului e;C?6'?-A0 Aobrin0 9ud. :aramure"
!tt#I88ecititor.Aord#ress.com8


Pagina 257 din 451


;rhi!ele popoarelor V !alori care ne repre%int +comunit$i ()CI Crasna/ ?ud.
6la? *i @inteu/ ?ud. )i!or,P
!logul proiectului e;C?6'?-A0 Crasna0 9ud. ,la9
AAA.ar!ivele#o#oarelor.crasna.ro


eCibrary[Aehnologie Iirtual +comunit$i ()CI Teiu/ ?ud. &rge* *i Cictoria/ ?ud.
Ia*i,P
E-bibliotec la sate +comunit$i ()CI Firliug/ ?ud. Cara*>6everin *i 4eca*/ ?ud.
Timi*,


Pagina 251 din 451

Arai"ie #i ino!a"ie )n biblioteca taW +comunit$i ()CI Grmne*ti/ ?ud.
GLm'ovi$a *i :rzicu$a/ ?ud. Gol?,P
Arai"iile populare locale V punte )ntre genera"ii +comunit$i ()CI )icazu
&rdelean/ ?ud. 3eam$ *i Traian/ ?ud. )acu,P
Ele!ul e ast%i+ artistul e mKine +comunit$i ()CI Cleni/ ?ud. 3eam$ *i
Traian/ ?ud. )acu,P
>e ieri #i ast%i pentru mKine +comunit$i ()CI )aru/ ?ud. Nunedoara *i
Cictoria/ ?ud. Ia*i,.
/roiectul e;C?6'?-A reflectat pe site;ul primriei !aru0 9ud. Munedoara
!tt#I88AAA.'aru.ro8Portal8tem#late8Portal.ns%8&ll)Q:3IG8777714G&";#enGocument


P.P &mplementarea la ni(el naional a programelor de formare pentru profesori n
domeniul elaborrii de proiecte cu finanare
&ctivit$ile des%*urate n cadrul #roiectului ()C de &sisten$ Te!nic n direc$ia %ormrii *i
stimulrii cadrelor didactice #entru scrierea de #roiecte cu %inan$are au re#rezentat o
o#ortunitate real #entru *colile ()C. Prin aceste #roiecte au %ost o'$inute %onduri necesare
com#letrii dotrilor materiale ale unit$ilor de nv$mLnt/ #romovrii *colilor n


Pagina 252 din 451

comunitate *i n a%ara acesteia/ dezvoltrii resurselor umane. Prin urmare/ #e 'aza
e=#erien$elor acumulate #ot %i %ormulate o serie de sugestii #entru im#lementarea la nivel
na$ional a #rogramelor de %ormare n #rivin$a scrierii #roiectelor cu %inan$are/ dedicate
cadrelor didacticeI
realizarea trans%erul de 'une #ractici dins#re *colile ()C ctre comunit.ile vecine/ la
nivel ?ude$ean *i na$ionalP
constituirea de ec!i#e #entru scrierea de #roiecte la nivelul 9colilor 9i al
comunit.ilor locale/ %ormarea #ersoanelor resurs din 9coli #entru a crea
continuitate 9i soliditate n #rocesul de de#unere 8 im#lementare a #roiectelor cu
surse de %inan.areP
recunoa9terea institu.ional 9i #u'lic a meritelor 9i a com#eten.elor de scriere a
#roiectelor cu surse de %inan.are ale #ro%esorilor care de#un #roiecte eligi'ileP
ela'orarea strategiilor locale de continuare a #roiectelor 9i de trans%er al 'unelor
#racticiP
reiterarea cadrului de re%erin. la nivel na.ional #entru #arteneriate locale 9i #entru
dezvoltarea vie.ii asociative comunitare/ urmat de un set de msuri %erme/ #e 'aza
unor structuri economice locale +asocia.ii %amiliale cu sco# lucrativ/ #rotocol agen.i
economici > 9coal/ su#ort logistic local #entru n%iin.area unei a%aceri/ re#ertorizarea
9i cuanti%icarea #racticii #roductive a elevilor etc.,P
constituirea unor gru#uri de ac.iune n #lan local %ormate din #ersoane resurs/
#ersonalit.i locale/ tineri care s s#ri?ine scrierea de #roiecte #entru dezvoltarea
localP
ela'orarea unei strategii de dezvoltare dura'il a %iecrei comunit.i/ 'azate #e
conce#tul de economie 'azat #e cunoa9tere/ #rin cumularea de elemente de
in%rastructur TIC/ de date/ de 'une #ractici/ de e>incluziune 9i de solidaritate socialP
organizarea unor noi sesiuni de %ormare la nivel na.ional #entru scrierea de #roiecte
cu surse de %inan.are/ valori%icLnd e=#erien.a #roiectului ()C E -C6I/ ca mi?loc de
s#orire a resurselor a%late la dis#ozi$ia unit$ilor *colare *i a comunit$ilor.Pagina 250 din 451
Pagina 254 din 451

K Lc/ii &n'%/"t
Gerularea #roiectului &sisten$ te!nic #entru utilizarea TIC n *coli *i 'i'lioteci locale/ #arte
com#onent a #rogramului ()C/ n cele 225 de comunit$i rurale *i ur'ane mici din 4omLnia
a #rile?uit interven$ii inovatoare la nivelul *colilor im#licate/ determinate de direc$iile ma?ore
de ac$iuneI
n comunit$ile ()C n ansam'lu/ #rin includerea autorit$ilor #u'lice locale *i a in%o>
centrelor P&PIP
la nivelul managementului *colar/ #rin regLndirea rolului resurselor TIC n dezvoltarea
*colii ca institu$ieP
n activitatea didactic din %iecare *coal ()C/ #rin ncura?area *i motivarea cadrelor
didactice n #rivin$a ado#trii unei atitudini desc!ise *i inovatoare %a$ de utilizarea
TIC/ a ;(4 *i a te!nologiei <e' 2.7 n educa$ieP
la nivelul 'i'liotecilor/ al cror rol n comunitate a devenit mai vizi'il/ ada#tat
necesit$ilor acesteia.
Colaborarea instituional pe plan local
6>a #utut o'serva/ #e #arcursul derulrii #roiectului/ o cola'orare 'un ntre di%eri$ii actori
#e #lan localI *coala/ administra$ia local/ in%ocentrul P&PI/ 'i'lioteca/ #recum *i desc!iderea
institu$iilor men$ionate ctre #romovarea intereselor comune *i dezvoltare #rin ac$iuni
dedicate comunit$ii. @coala/ consiliul local/ #rimria/ 'i'lioteca *i in%o>centrele P&PI sunt cei
mai im#ortan.i #arteneri n derularea #roiectelor locale/ ceea ce a %avorizat ini$ierea unor
#roiecte noi/ n domeniul educa$iei *i culturii n general.
Proiectele educa$ionale care au im#licat autorit$ile #u'lice locale/ cele cu %inan$are/ #recum
*i cele derulate n cadrul com#eti$iei e>C:HT:4& au dovedit %a#tul c o comunitate se #oate
dezvolta *i *i #oate s#ori vizi'ilitatea n #lan regional/ na$ional sau c!iar interna$ional #rin
e%ortul comun al mem'rilor ei/ consolidat #rin valori%icarea o#ortunit$ilor o%erite de


Pagina 255 din 451

resursele TIC. Proiecte comune/ are au im#licat mai mul$i #arteneri locali/ #recum cele
derulate la &ninoasa +?ud. Nunedoara,/ Teiu +?ud. &rge*,/ Cintileasca +?ud. )uzu,/ 4eca* +?ud.
Timi*,/ 6Lngeorgiu de Pdure +?ud. -ure*,/ re#rezint e=#erien$e care #ot %i re#licate la nivel
na$ional.
6a firul ierbii5 acti(itatea la clas "i n afara acesteia
Gac la nce#utul #roiectului de &sisten$ te!nic nivelul de integrare al resurselor TIC n
lec.iile des%9urate era unul %oarte sczut #entru ma?oritatea cadrelor didactice/ n multe
situa$ii acestea utilizLndu>se doar %rontal/ datele culese din comunit$ile ()C artLnd/ de
#ilc/ c 56/1S dintre #ro%esori nu au utilizat niciodat anima$ii sau simulri n activit$ile cu
elevii/ iar 41/6S nu au sus$inut niciodat testri cu elevii utilizLnd TIC/ du# cele 15 luni de
interven$ie/ s>a a?uns ca 07 din curriculumul asociat ariilor curriculare vizate s %ie #redat cu
a?utorul resurselor TIC.
Printr>un e%ort sus$inut *i coordonat/ al %acilitatorilor/ al cadrelor didactice *i al elevilor/
resursele TIC/ ;(4 *i <e' 2.7 utilizate ntr>un mod atractiv/ nce#Lnd c!iar de la clasa a II>a/
au intrat n rutina *colilor ()C/ la disci#linele din ariile curriculare Him' *i comunicare/
-atematic *i *tiin$e/ ;m *i societate/ &rte. &ceasta a #ermisI
valori%icarea o#tim 9i de#lin a o%ertei educa.ionale a 9colilor vizLnd deo#otriv
rolul ei de centru de dezvoltare a nv.rii #ermanente 9i cultivarea culturii
cola'orative la nivel de 9coal n vederea diseminrii 'unelor #ractici de #redareP
a#licarea metodelor moderne 9i inovative de evaluare a ac!izi$iilor curriculare ale
elevilorP
crearea 9i im#lementarea n cadrul 9colii de #roiecte educa.ionale care se 'azeaz #e
utilizarea TIC/ #e ;(4 9i Ae' 2.7./ ceea ce a contri'uit la ameliorarea situa$iei #rivind
insu%icien$a so%tului educa$ionalP
asigurarea condi$iilor e%iciente #entru des%*urarea activit$ilor didactice 9i
organizarea activit.ii la clas utilizLnd un s#ectru variat de resurseP


Pagina 256 din 451

dezvoltarea com#eten.elor c!eie n curriculumul 9colar 9i construirea com#eten$elor
dorite #rin #roiectarea activit$ilor de nv$areE#redare con%orm #rinci#iilor nv.rii
interactive/ cola'orative/ #ractice/ #rin intermediul TIC/ ;(4 *i al InternetuluiP
m'unt.irea com#etentelor digitale ale cadrelor didactice 9i elevilor #rin
#artici#area la #roiecte e=tra9colare cola'orativeP
acce#tarea rolului de manager al nv$rii de ctre #ro%esor/ ceea ce #resu#une
utilizarea #re#onderent de material autodidactic *i i asigur un su#ort individual
mai mare %a$ de a'ordarea didacticP
ncura?area elevilor s utilizeze TIC 9i n alte moduri decLt #entru #rezentri/ s#re
e=em#lu #entru a cola'ora s#re identi%icarea de solu$ii ale unor #ro'lemele realeP
valori%icarea nv.rii in%ormale cu e=tinderea nv$rii n a%ara clasei *i cu ncura?area
autonomiei elevului/ #rin com#eti$ii curriuclare *i e=tracurriculare +Oe>Cacan$D,P
#artici#area *i crearea de comunit$i #ro%esorale conectate n re$ea TIC #entru
m#rt*irea 'unelor #racticiP
im#licarea n #roiecte cola'orative/ sc!im'uri de e=#erien$/ alte ti#uri de activit$i
cu com#onent TIC.
8coala "i biblioteca 4 nuclee de educaie n comunitate
2n comunit$ile ()C/ cititorii cu vLrste cu#rinse ntre 6 *i 27 de ani re#rezint 71/55S din
totalul cititorilor care %recventeaz 'i'liotecile rurale8or*ene*ti/ iar dintre ace*tia/ 64S
dintre cititori re#rezint elevi sau gru#uri de elevi. 2n acest conte=t/ devine evident %a#tul c
*coala *i 'i'lioteca re#rezint #ilonii educa$ionali n cadrul %iecrei comunit$i/ cola'orarea
dintre aceste institu$ii %iind esen$ial #entru construirea #ro%ilului cultural local. Prin urmare/
activit$ile derulate n cadrul #roiectului de asisten$ te!nic au demonstrat necesitateaI
e=tinderii *i diversi%icrii serviciilor culturale *i de in%ormare o%erite utilizatorilor
'i'liotecii #rin intermediul mi?loacelor TICP
trans%ormrii 'i'liotecilor n centre de resurse #entru nv$areP


Pagina 257 din 451

atragerii cititorilor #rin #roiecte care s antici#eze interesele de cunoa*tere sau
dezvoltare #ersonal a acestora.
Proiectele nscrise n com#eti$ia e>C:HT:4& au vizat as#ectele s#eci%ice *i nevoile %iecrei
comunit$iI
dezvoltarea orizontului local de cunoa*tereP
racordarea la #rogresul te!nologicP
valori%icarea #oten$ialului de cunoa*tere o%erit de *coal *i de 'i'liotec.

%alori "i atitudini !C
2ntregul demers al #rogramului ()C derulat n comunit$ile rurale *i ur'ane mici din
4omLnia/ n #rimul rLnd n unit$ile de nv$mLnt locale a #romovat un set de valori *i
atitudini circumscrise societ$ii cunoa*terii/ e=#rimate #rinI
im#licareP
inova$ieP
gLndire desc!isP
voin$ de sc!im'areP
ac$iuneP
ini$iativP
antre#renoriat.
&sumate *i #romovate de cadrele didactice/ de elevii *i mem'rii comunit$ilor #artici#ante/
acestea au creat o am#rent s#eci%ic/ ilustrat de denumirea OFco"#% E2CE.

L AnB
A+SA 1 ; Centralizator 7- "i aplicaii '&C utile
7- aferente ariilor curriculare "i disciplinelor de studiu
I* Ari" curricu#"r% 6imb "i comunicare
Clasa Gisci#lina :4H 6curt caracterizare
I. Citire/
comunicare
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-


4esurse com#lete #entru activit$ii #re*colare *i First>6c!ool.
&l%a'et/ #agini #rinta'ile/ %ise de activitati educative on>line/
colec$ie de alte linB>uri similare
!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8'Q>level8elementarQ>sc!ool
&nima$ii
a 2>a Him'a *i
literatura
romLn8
Comunicare
!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02

Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.teac!ingideas.co.uB8

6ite ce o%er multi#le resurse educa$ionale/ idei *i #lanuri de
lec$ii #entru nv$mLntul #rimar *i secundar ce #ot %i
descrcate *i utilizate la clas. 4esursele sunt organizate #e
materii *i domenii de interes.
a 0>a Him'a *i
literatura
!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH


Pagina 255 din 451

romLn !tt#I88coloring.As8 4esurse #rinta'ile #entru a#lica$ii dedicate *colarilor mici.
Him'a
englez
!tt#I88AAA.eduto#ia.org8grade>level>0>5

4esurse educationale diverse.
a 4>a Him'a *i
literatura
romLn8
Him'i
strine


!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02

Hec$ii &eH
!tt#I88e>scoala.ro8'i'lioteca8inde=.!tml Portal ce o%er accesul la o 'i'iotec on>line gratuit.
!tt#I88AAA.liternet.ro8


Portal romLnesc/ cu o 'ogat colec$ie de carte electronic #us
gratuit la dis#ozi$ia celor interesa$i. 6unt o%erite #entru
descgrcare romane/ scenarii/ #oezii dar *i cr$i #entru co#ii/
unele scrise n lim'i strine< mag!iar/ %rancez/ german sau
englez.
!tt#I88AAA.amazon.co.uB8Bindle>%ree>'ooBs>
6tore8s"ie]:TF1^r!]nS0&041677701S2CBS0
&BindleS27%reeS27'ooBs^#age]1
Portal care o%er gratuit cr$i n lim'a englez. (ste necesar
creearea unui cont de utilizator.

a 5>a
>
a 1>a


Him'a *i
literatura
romLn8!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02

Hec$ii &eH
!tt#I88e>scoala.ro8'i'lioteca8inde=.!tml Portal ce o%er accesul la o 'i'iotec on>line gratuit.


Pagina 267 din 451!tt#I88AAA.liternet.ro8


Portal romLnesc/ cu o 'ogat colec$ie de carte electronic #us
gratuit la dis#ozi$ia celor interesa$i. 6unt o%erite #entru
descarcare romane/ scenarii/ #oezii dar *i cr$i #entru co#ii/
unele scrise n lim'i strine< mag!iar/ %rancez/ german sau
englez.
!tt#I88de=online.ro8 Gic$ionar on>line al lim'ii romLne
Him'i
strine
!tt#I88AAA.amazon.co.uB8Bindle>%ree>'ooBs>
6tore8s"ie]:TF1^r!]nS0&041677701S2CBS0
&BindleS27%reeS27'ooBs^#age]1
Portal care o%er gratuit cr$i n lim'a englez. (ste necesar
creearea unui cont de utilizator.

!tt#I88o#enli'rarQ.org8 Portal ce o%er #entru citit cr$i gratuite #u'licate n diverse
lim'i strine.
!tt#I88'i'liot!eW.net8 )i'liotec virtual ce o%er gratuit/ cr$i n lim'a %rancez/ ce
#ot %i citite on>line.
!tt#I88AAA.guten'erg.org8 Proiectul Muten'erg. &r!iv #u'lic de cr$i.
!tt#I88AAA.eduto#ia.org8grade>level>6>1

4esurse educationale #entru clasele 6>1.

a 5>a>
a12>a


Him'a *i
literatura
romLn
!tt#I88e>scoala.ro8'i'lioteca8inde=.!tml Portal ce o%er accesul la o 'i'iotec on>line gratuit.
!tt#I88AAA.liternet.ro8

Portal romLnesc/ cu o 'ogat colec$ie de carte electronic #us
gratuit la dis#ozi$ia celor interesa$i. 6unt o%erite #entru
descarcare romane/ scenarii/ #oezii dar *i cr$i #entru co#ii/
unele scrise n lim'i strine< mag!iar/ %rancez/ german sau
englez.


Pagina 261 din 451


II* Ari" curricu#"r% :atematic "i 8tiine
!tt#I88de=online.ro8 Gic$ionar on>line al lim'ii romLne
!tt#I88AAA.uni'uc.ro8n8resurse8(>)ooBs.#!#

Cr$i n %ormat electronic #use la dis#ozi$ia cititorilor/ gratuit/ de
'i'lioteca :niversit$ii din )ucure*ti.
Him'i
strine
!tt#I88AAA.amazon.co.uB8Bindle>%ree>'ooBs>
6tore8s"ie]:TF1^r!]nS0&041677701S2CBS0
&BindleS27%reeS27'ooBs^#age]1
Portal care o%er gratuit cr$i n lim'a englez. (ste necesar
creearea unui cont de utilizator.

!tt#I88o#enli'rarQ.org8 Portal ce o%er #entru citit cr$i gratuite #u'licate n diverse
lim'i strine.
!tt#I88'i'liot!eW.net8 )i'liotec virtual ce o%er gratuit/ cr$i n lim'a %rancez/ ce
#ot %i citite on>line.

!tt#I88AAA.guten'erg.org8 Proiectul Muten'erg. &r!iv #u'lic de cr$i.
!tt#I88!allo.ro8 Pagin Ae' care o%er on>line dic$ionare (nglez>4omLn/
Merman>4omLn/ 6#aniol>4omLn *i Francez>4omLn
Clasa Gisci#lina :4H 6curt caracterizare
1 Cunoa*tere
a mediului8
alte
activit$i
#entru
nv$mLnt
!tt#I88AAA.discoverQeducation.com8teac!ers8

6u#ort didactic #entru #ro%esori. Hectii/ p#"nuri d #ctii
organizate #e nivele de studiu.


!tt#I88advancedelearning.com
=inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH


Pagina 262 din 451

#rimar din
aria
curricular
=atematic
#i #tiin"e
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-


4esurse com#lete #entru activit$ii #re*colare *i First>6c!ool.
-uzic/ *tiin$e/ al%a'et/ #agini #rinta'ile/ %ise de activitati
educative on>line/ colec$ie de alte linB>uri similare
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8

4esurse #entru nv$mLnt #rimar/ cunoa*terea mediului
!tt#I88AAA.'rain#o#.com8%reeTstu%%8

Colec$ie de %ilme tematice #entru #o#ularizarea 9tiin.ei
!tt#I88AAA.!iQa!.net8onlineTnature.!tm Colec$ie de anima.ii #entru #o#ularizarea 9tiin.ei
-atematic
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8'Q>level8elementarQ>sc!ool
&nima$ii
!tt#I88AAA.sc!oole=#ress.com8cgi>
'in8mat!s!eet>online.cgi
!tt#I88AAA.!iQa!.net8onlineTnum'ers.!tm

6o%tAare #entru matematic
!tt#I88AAA.educreativ.ro8 Pove*ti duCr"ti' cu #ersona?e nstru*nice
!tt#I88AAA.oercommons.org8

4esurse educa$ionale diverse #e domenii de interes/ nivele de
studiu/ ti#uri de materiale educa$ionale
!tt#I88AAA.%un'rain.com8

&#lica$ii interactive/ amuzante/ de matematic/ o%erind teste/
?ocuri dar *i cr$i cu #ove*ti/ 'ogat ilustrate/ ce #ot %i citite on>
line. ;%er #ro%esorilor/ #entru ti#rire *i utilizare n clas/ %i*e
de lucru clasi%icate #e o#era$ii matematice.
!tt#I88Bids.discoverQ.com8

Portal ce o%er co#iilor ?ocuri/ #uzzle/ activit$i diverse
#rezentate n %orme gra%ice deose'ite.
a 2>a Cunoa*tere
a mediului
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-

Pagini #rinta'ile/ %i*e #entru activit$i educative on>line/
colec$ie de alte linB>uri similare


Pagina 260 din 451

!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8
!tt#I88Bids.nationalgeogra#!ic.com8Bids8"sour
ce]3av_idsNome
4esurse onlineI %ilme/ imagini/ etc
3ttp<==CCC*4r"inpop*co(=.rWstu..=

Colec$ie de %ilme tematice
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8'Q>level8elementarQ>sc!ool
&nima$ii
a 0>a Cunoa*tere
a mediului
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-

Pagini #rinta'ile/ %ise de activitati educative on>line/ colec$ie de
alte linB>uri similare
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8
!tt#I88Bids.nationalgeogra#!ic.com8Bids8"sour
ce]3av_idsNome
4esurse onlineI %ilme/ imagini/ etc
3ttp<==CCC*4r"inpop*co(=.rWstu..=

Colec$ie de %ilme tematice
!tt#I88AAA.eduto#ia.org8grade>level>B>2

Colec.ie de resurse n lim'a englez
a 4>a Cunoa*tere
a mediului

!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT-

#agini #rinta'ile/ %ise de activitati educative on>line/ colec$ie de
alte linB>uri similare
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8
!tt#I88Bids.nationalgeogra#!ic.com8Bids8"sour
ce]3av_idsNome
4esurse onlineI %ilme/ imagini/ etc
3ttp<==CCC*4r"inpop*co(=.rWstu..=

Colec$ie de %ilme tematice

-atematic !tt#I88AAA.cosmos4Bids.com8 Hec$ii de *tiin$e/ astronomie #entru elevii mici


Pagina 264 din 451

!tt#I88AAA.discoverQeducation.com8teac!ers8 6u#ort didactic #entru #ro%esori. Hec$ii/ #lanuri de lec$ii
organizate #e nivele de studiu.
-atematic/ domenii *tiinti%ice.
!tt#I88AAA.i=l.com8 Pagini interactive de nv$are a no$iunilor de matematic/
clasi%icate #e nivele de nv$are. 6e adreseaz deo#otriv
#re*colarilor/ elevilor mici *i celor de gimnaziu o%erind teste de
veri%icarea cuno*tiin$elor do'Lndite dar *i educatorilor *i
#rin$ilor. ;%er solu$ii utile de nv$are interactiv/ ada#tate
diverselor standarde educa$ionale.

!tt#I88AAA.cut>t!e>Bnot.org8
Hectii interactive de matematica/ alge'ra si geometrie .
!tt#I88AAA.romannumerals.co.uB 8inde=.!tml Ci%rele romane> imagini/ clasi%icri/ convertor romane8ara'e.
a 5>a


)iologie !tt#I88AAA.e>scoala.ro Portal cu lec$ii interactive de c!imie/ 'iologie/ %izic.
!tt#I88#lantsinmotion.'io.indiana.edu8#lantmo
tion8earlQgroAt!8germination8germ.!tml
Merminatia #lantelor
!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
AAA.'otanQ.com (nciclo#edie 'otanic. Pagini ilustrate/ nso$ite de e=#lica$ii.
!tt#I88#lantsinmotion.'io.indiana.edu8#lantmo
tion8vegetative8veg.!tml
Cre*terea #lantelor
!tt#I88#lantsinmotion.'io.indiana.edu8#lantmo
tion8%loAers8%loAer.!tml
2n%lorirea #lantelor
!tt#I88AAA.encQclo#edia.com8 (nciclo#edie universal organizat #e domenii de interes.


Pagina 265 din 451

-atematic !tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH

!tt#I88AAA.arcademicsBill'uilders.com8

6ite destinat nv$rii matematicii #rin #artici#area direct a
elevilor la ?ocuri tematice +adunarea/ nmul$irea/ m#r$irea,.
Rocurile multi#laQer motiveaz *i anga?eaz elevii dezvoltLnd
s#iritul com#etitivit$ii #rin nv$are.
!tt#I88AAA.mQlearning.org8

Portal ce o%er gratuit resurse educa$ionale multimedia/
organizate #e materii *i nivele de cunoa*tere/ o%erite de muzee/
'i'lioteci *i ar!ive.
a 6>a


Fizica
!tt#I88AAA.learnerstv.com8animation8
animation.#!#"ani]172^cat]#!Qsics
colec$ie de %las!let>uri #entru lec$ii de Fizic

!tt#I88micro.magnet.%su.edu8o#tics8tutorials
8inde=.!tml
colec$ie de a##let>uri Rava #entru lec$ii de Fizic
!tt#I88AAA.QenBa.com8 Portal ce o%er instrumente gratuite +#entru uz individual *i
*colar, de #rezentare a unor teme diversi%icate #entru %izic/
c!imie/ matematic la nivel de gimnaziu *i liceu.
!tt#I88AAA.Bids>science>
e=#eriments.com8inde=.!tml
6ite ce #une la dis#ozi$ia elevilor/ e=#erimente de %izic / c!imie/
'iologie necesare a#ro%undrii no$iunilor nv$ate n clas.
!tt#I88science.!oAstu%%AorBs.com8

Colec.ie de e=#lica.ii #rivind modul in care %unc.ioneaz tot ce
se a%l n ?urul nostru.
!tt#I88AAA.ted.com8translate8languages8ro"#
age]2
(=#lica.ii documentate ale un e=#er.i #rivind ceea ce ne
ncon?oar.
)iologie !tt#I88AAA.learnerstv.com8animation8
animationcategorQ.#!#"cat])iologQ
colec$ie de %las!let>uri #entru lec$ii de )iologie


Pagina 266 din 451


!tt#I88animaldiversitQ.ummz.umic!.edu8site8in
de=.!tml
Portal ce con$ine resurse educa$ionale alturi de un atlas
zoologic. 6unt #use la dis#ozi$ia #asiona$ilor de zoologie colec$ii
sonore *i materiale multimedia ordonate #e categorii.
!tt#I88AAA.e>scoala.ro Portal cu lec$ii interactive de c!imie/ 'iologie/ %izic.
AAA.a%ricam.com

6ite ce #une la dis#ozi$ia #asiona$ilor de zoologie imagini live cu
animale din &%rica/ transmise #ermanent de camere Ae'.
Portalul con$ine *i o %oarte 'ogat colec$ie de imagini cu
animale de #e continentul a%rican dar *i o im#ortant 'az de
date nso$it de o ar!iv sonor m#r$it #e categorii +#sri *i
mami%ere, .
a 7>a


Fizica
!tt#I88education.in%l#r.ro8ro8!ome.!tm Gate e=#erimentale o'$inute utilizLnd sisteme de ac!izi$ie de
semnale reale
!tt#I88AAA.Aalter>%endt.de8#!14ro8 colec$ie de a##let>uri Rava #entru lec$ii de Fizic
!tt#I88AAA.learnerstv.com8animation8
animation.#!#"ani]172^cat]#!Qsics
colec$ie de %las!let>uri #entru lec$ii de Fizic

!tt#I88micro.magnet.%su.edu8o#tics8tutorials8i
nde=.!tml
colec$ie de a##let>uri Rava #entru lec$ii de Fizic
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8trans
lated8ro
simulatoare
!tt#I88AAA.unc.edu8S7(roAlett8units8inde=.!
tml
Gic$ionar on>line al unit$ilor de msur din toate domeniile.
6unt #recizate si valorile standardizate con%orm 6I si I6;.
C!imie !tt#I88AAA.Bids>science>
e=#eriments.com8inde=.!tml
6ite ce #une la dis#ozi$ia elevilor/ e=#erimente de %izic / c!imie/
'iologie necesare a#ro%undrii no$iunilor nv$ate n clas.
!tt#I88AAA.QenBa.com8

Portal ce o%er instrumente gratuite +#entru uz individual *i
*colar, de #rezentare a unor teme diversi%icate #entru %izic/
c!imie/ matematic la nivel de gimnaziu *i liceu.


Pagina 267 din 451

!tt#I88AAA.c!emicool.com8 Ta'elul #eriodic al elementelor c!imice cu #rezentri
multimedia.
!tt#I88AAA.e>scoala.ro Portal cu lec$ii interactive de c!imie/ 'iologie/ %izic.
)iologie !tt#I88AAA.nasa.gov8e=ternal%las!8-edical)e
ne%its8main.!tml
Te!nologia s#a$ial n s#ri?inul snt$ii umane
-atematica
!tt#I88seeingmat!.concord.org8smsTinteractiv
es.!tml
;%er #rograme interactive #entru studiul matematicii #entru
nivelele 6>12. Permite des%*urarea activit$ilor de nv$are a
alge'rei *i geometriei #rin utilizarea acestora on>line sau o%%>line
+du# descarcare,. Programele #ermit a#ro%undarea *i
clari%icarea no$iunilor #redate.
!tt#I88AAA.mat!sis%un.com8inde=.!tm Hec$ii on>line de matematic *i teste #rinta'ile #entru scolari.
&ctivit$ile de nv$are sunt clasi%icate #e domenii. (ste #us la
dis#ozi$ia utilizatorilor *i un dic$ionar de termeni #entru
matematic. 6unt o%erite #agini interactive cu ?ocuri si #uzzle de
matematic n %orme gra%ice atractive.

a 1>a


-atematica !tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8mat!

&nima$ii *i gra%ice
Fizica
!tt#I88AAA.e>scoala.ro Portal cu lec$ii interactive de c!imie/ 'iologie/ %izic.
!tt#I88AAA.Aalter>%endt.de8#!14ro8 colec$ie de a##let>uri Rava #entru lec$ii de Fizic
!tt#I88AAA.learnerstv.com8animation8
animation.#!#"ani]172^cat]#!Qsics
colec$ie de %las!let>uri #entru lec$ii de Fizic

!tt#I88education.in%l#r.ro8ro8!ome.!tm Gate e=#erimentale o'$inute utilizLnd sisteme de ac!izi$ie de
semnale reale
!tt#I88%izica.ro8so%t8so%t.!tml Colec.ie de so%tAare %ree si resurse educationale n lim'a


Pagina 261 din 451

romLn
!tt#I88%izica.com8 Colec.ie de so%tAare %ree si resurse educationale n lim'a
romLn
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8#!Qsics
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8trans
lated8ro
6imulatoare *i anima$ii

a 5>a

)iologie !tt#I88AAA.e>scoala.ro

Portal cu lec$ii interactive de c!imie/ 'iologie/ %izic.
!tt#I88AAA.ecologQ.com8

Portal des#re ecologie ce #une la dis#ozi$ia utilizatorilor #agini
Ae' des#re Terra/ aer/ a#/ energie/ oameni *i vie$uitoare dar *i
ca#itole des#re ecologie adresate elevilor. Paginile con$in
e=#lica$ii/ demonstra$ii *i in%orma$ii 'ogat ilustrate multimedia.
!tt#I88science.!oAstu%%AorBs.com8

Colec.ie de e=#lica.ii #rivind modul in care %unc.ioneaz tot ce
se a%l n ?urul nostru
Fizica !tt#I88education.in%l#r.ro8ro8!ome.!tm Gate e=#erimentale o'$inute utilizLnd sisteme de ac!izi$ie de
semnale reale
!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH

!tt#I88mrsec.Aisc.edu8(detc8cine#le=83iTi8ind
e=.!tml
Centrul de cercetare interdisci#linara a materialelor din cadrul
:niversitatii din <isconsin E demonstratii video
!tt#I88AAA.grc.nasa.gov8<<<8_>
128air#lane8s!ort.!tml
3&6&> #rezentari/ demonstratii si simulari des#re aerodinamica
si z'or
!tt#I88escoala.edu.ro8la's8inde=.#!#Y%izica

Ha'oratoare virtuale


Pagina 265 din 451

C!imie !tt#I88c!emistrQ.a'out.com8od8!istorQo%c!emi
strQ8NistorQTo%TC!emistrQ.!tm
In%orma$ii/ timeline *i date des#re istoria c!imiei.

!tt#I88ot!merli'.c!em!eritage.org8 )i'liotec on>line cu in%orma$ii/ documente *i %otogra%ii din
istoria c!imiei.
!tt#I88escoala.edu.ro8la's8inde=.#!#Yc!imie

Ha'oratoare virtuale

a 17>a

)iologie !tt#I88AAA.scienceinsc!ool.org8ta=onomQ8ter
m815/44
Po#ularizarea *tiin$ei
!tt#I88cellsalive.com8

Colec.ie de anima.ii din 'iologia celular.
!tt#I88escoala.edu.ro8la's8inde=.#!#Y'iologie

Ha'oratoare virtuale
-atematica !tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8mat!
&nima$ii *i gra%ice

!tt#I88seeingmat!.concord.org8smsTinteractiv
es.!tml
;%er #rograme interactive #entru studiul matematicii #entru
nivelele 6>12. Permite des%*urarea activit$ilor de nv$are a
alge'rei *i geometriei #rin utilizarea acestora on>line sau o%%>line
+du# descarcare,. Programele #ermit a#ro%undarea *i
clari%icarea no$iunilor #redate.
Fizica !tt#I88education.in%l#r.ro8ro8!ome.!tm Gate e=#erimentale o'$inute utilizLnd sisteme de ac!izi$ie de
semnale reale


Pagina 277 din 451

!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8#!Qsics
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8trans
lated8ro
6imulatoare *i anima$ii

!tt#I88AAA.mQlearning.org8 Portal ce o%er gratuit resurse educa$ionale multimedia/
organizate #e materii *i nivele de cunoa*tere/ o%erite de muzee/
'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88%izica.ro8so%t8so%t.!tml

Colec.ie de so%tAare %ree si resurse educationale n lim'a
romLn
!tt#I88%izica.com8

Colec.ie de so%tAare %ree si resurse educationale n lim'a
romLn

a 11>a

C!imie !tt#I88AAA.scienceinsc!ool.org8ta=onomQ8ter
m814/44
Po#ularizarea *tiin$ei
!tt#I88c!emistrQ.a'out.com8od8!istorQo%c!emi
strQ8NistorQTo%TC!emistrQ.!tm
In%orma$ii/ timeline *i date des#re istoria c!imiei.
!tt#I88advancedelearning.com
8inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
Fizica !tt#I88AAA.e>scoala.ro

Portal cu lec$ii interactive de c!imie/ 'iologie/ %izic.
!tt#I88AAA.QenBa.com8

Portal ce o%er instrumente gratuite +#entru uz individual *i
*colar, de #rezentare a unor teme diversi%icate #entru %izic/
c!imie/ matematic la nivel de gimnaziu *i liceu.


Pagina 271 din 451

!tt#I88education.in%l#r.ro8ro8!ome.!tm Gate e=#erimentale o'$inute utilizLnd sisteme de ac!izi$ie de
semnale reale
!tt#I88AAA.ted.com8translate8languages8ro"#
age]2
(=#lica.ii documentate ale un e=#er.i #rivind ceea ce ne
ncon?oar.
)iologie !tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8'iologQ
6imulatoare *i anima$ii
!tt#I88Ae'.mit.edu8star8genetics8runa##.!tml

6imulator #entru studiul geneticii.
!tt#I88escoala.edu.ro8la's8inde=.#!#Y'iologie Ha'oratoare virtuale

a 12>a


-atematica !tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8mat!
&nima$ii *i gra%ice

!tt#I88seeingmat!.concord.org8smsTinteractiv
es.!tml
;%er #rograme interactive #entru studiul matematicii #entru
nivelele 6>12. Permite des%*urarea activit$ilor de nv$are a
alge'rei *i geometriei #rin utilizarea acestora on>line sau o%%>line
+du# descarcare,. Programele #ermit a#ro%undarea *i
clari%icarea no$iunilor #redate.
Fizica !tt#I88micro.magnet.%su.edu8o#tics8tutorials8i
nde=.!tml
colec$ie de a##let>uri Rava #entru lec$ii de Fizic

!tt#I88AAA.unc.edu8S7(roAlett8units8inde=.!
tml
Gic$ionar on>line al unit$ilor de msur din toate domeniile.
6unt #recizate si valorile standardizate con%orm 6I si I6;.

!tt#I88AAA.Bids>science>
e=#eriments.com8inde=.!tml
6ite ce #une la dis#ozi$ia elevilor/ e=#erimente de %izic / c!imie/
'iologie necesare a#ro%undrii no$iunilor nv$ate n clas.


Pagina 272 din 451


BBB( Ari" curricu#"r% 7m "i societate
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simulations8categ
orQ8#!Qsics
6imulatoare *i anima$ii
!tt#I88AAA.tec!niB>museum.de8 -uzeul Te!nicii de la 6ins!eim/ Mermania
Clasa Gisci#lina :4H 6curt caracterizare
0>4 Istorie !tt#I88AAA.discoverQeducation.com8teac!ers8 6u#ort didactic #entru #ro%esori. Hectii/ #lanuri de lectii
organizate #e nivele de studiu.
!tt#I88advancedelearning.com
=inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.teac!ingideas.co.uB8 6ite ce o%er multi#le resurse educa$ionale/ idei *i #lanuri de
lec$ii #entru nv$mLntul #rimar *i secundar ce #ot %i
descrcate *i utilizate la clas. 4esursele sunt organizate #e
materii *i domenii de interes.
AAA.mnir.ro Pagina Ae' a -uzeului 3a$ional de Istorie a 4omLniei


Pagina 270 din 451


!tt#I88AAA.''c.co.uB8!istorQ8


Portal al ))C ce #une la dis#ozi$ia utilizatorilor in%orma$ii
multimedia clasi%icate #e domenii de interes dar *i #e nivele de
cunoa*tere.
Pune la dis#ozi$ie #agini interactive destinate co#iilor/ des#re
istoria lumii cu in%orma$ii/ curiozit$i/ ?ocuri *i intre'ri #e teme
de istorie #rezentate n %orme gra%ice deose'ite.
!tt#I88AAA.!istorQ%orBids.org8 6ite ce o%er in%orma$ii des#re istoria lumii ntr>o manier
accesi'il nivelului de cunoa*tere al elevilor. Paginile site>ului/
organizate su' %orma unei enciclo#edii destinate co#iilor/ o%er
in%orma$ii si #entru domenii ca 'iologie/ matematic/ *tiin$/
%izic *i c!imie.
Meogra%ie

!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8

4esurse #entru nv$mLnt #rimar
!tt#I88AAA.geogra#!Q>ma#>games.com8 6ite ce o%er #agini interactive su' %orma unor teste *i ?ocuri
des#re $rile lumii/ ora*e/ ca#itale/ sim'oluri na$ionale *i
localizri geogra%ice/ clasi%icate #e continente sau regiuni.
!tt#I88AAA.oercommons.org8

4esurse educa$ionale diverse #e domenii de interes/ nivele de
studiu/ ti#uri de materiale educa$ionale
!tt#I88advancedelearning.com=inde=.#!#8articl
es8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.to#oro#a.eu8en8inde=.!tml 6ite>ul o%er #osi'ilitatea testrii cuno*tiin$elor de geogra%ie cu
a?utorul unor ?ocuri educa$ionale #e diverse temeI mun$i/ rLuri/
#orturi euro#ene/ $ri euro#ene/ :niunea euro#ean etc.


Pagina 274 din 451

Cultur
civic
!tt#I88AAA.%irst>sc!ool.As8I3G(J.NT- Pagini #rinta'ile/ %i*e #entru activit$i educative on>line/
colec$ie de alte linB>uri similare
!tt#I88AAA.mQlearning.org8 Portal ce o%er resurse educa$ionale multimedia gratuite o%erite
de muzee/ 'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88classroom.4teac!ers.org8

Pagina Ae' interactiv care #une la dis#ozi$ia cadrelor didactice
*i elevilor un #rogram on>line #entru amena?area clasei. Poate %i
sta'ilit/ virtual/ ar!itectura clasei/ culorile/ dotarea cu mo'ilier
*i #ozi$ia %iecrui o'iect n clas du# sta'ilirea dimensiunilor
slii de curs. Programul #ermite salvarea #roiectelor *i #rintarea
acestora.
!tt#I88AAA.eduto#ia.org8grade>level>0>5 4esurse educationale diverse.
!tt#I88AAA.engaging#laces.org.uB8teac!ing`r
esources8art75121
4esurse educa$ionale #entru #ro%esori clasi%icate #e materii
+matematic/ istorie/ citizens!i#/ geogra%ie/ *tiin$/ art *i
design,. 6e #ot descrca #lanuri de lec$ii #entru temele
#ro#use.
a 5>a
>
a 1>a


Istorie8
(duca$ie
civic
!tt#I88advancedelearning.com
=inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8lectures8
arc!ives.!tml
In%orma$ii *i a#lica$ii din domeniile istoriei *i geogra%iei.
!tt#I88AAA.mQlearning.org8 Portal ce o%er resurse educa$ionale multimedia gratuite o%erite


Pagina 275 din 451

de muzee/ 'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88AAA.''c.co.uB8!istorQ8 Portal al ))C ce #une la dis#ozi$ia utilizatorilor in%orma$ii
multimedia clasi%icate #e domenii de interes dar *i #e nivele de
cunoa*tere.
!tt#I88AAA.timelineinde=.com8content8!ome.
#!#
6ite ce #une la dis#ozi$ia celor interesa$i un timeline des#re
evenimente/ oameni/ %a#te/ locuri.
!tt#I88AAA.'ritannica.com8 (nciclo#edia )ritannica in editie on>line.
!tt#I88AAA.encQclo#edia.com8 (nciclo#edie universal organizat #e domenii de interes.
!tt#I88AAA.!istorQ%orBids.org8 6ite ce o%er in%orma$ii des#re istoria lumii ntr>o manier
accesi'il nivelului de cunoa*tere al elevilor.
!tt#I88AAA.!istorQAorld.net8 Portal ce cu#rinde in%orma$ii/ timeline *i teste des#re istoria
lumii.
!tt#I88#eles.ro8 6ite>ul muzeului Pele* unde sunt o%erite in%orma$ii istorice/
imagini rare dar *i tururi virtuale deose'it de utile #entru
realizarea unor #roiecte didactice.
!tt#I88AAA.ease!istorQ.org8inde=2.!tml &r!iva on>line cu materiale %oto8video din istoria 6:&.
Permite studiul com#arativ a doua secven$e video #e aceea*i
tem.
Meogra%ie !tt#I88advancedelearning.com Hec$ii &eH


Pagina 276 din 451

8inde=.#!#8articles8c02
!tt#I88AAA.enc!antedlearning.com8su'?ects8
ocean8

Portal interactiv #entru toate nivelurile de studiu/ cu#rinzLnd
in%orma$ii/ !r$i/ teste.
!tt#I88AAA.geogra#!Q>ma#>games.com8 6ite ce o%er #agini interactive su' %orma unor teste *i ?ocuri
des#re $rile lumii/ ora*e/ ca#itale/ sim'oluri na$ionale *i
localizri geogra%ice/ clasi%icate #e continente sau regiuni.
!tt#I88AAA.mQlearning.org8 Portal ce o%er gratuit resurse educa$ionale multimedia/
organizate #e materii *i nivele de cunoa*tere/ o%erite de muzee/
'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88AAA.geogra#!Q>ma#>games.com8

6ite ce o%er #agini interactive su' %orma unor teste *i ?ocuri
des#re $rile lumii/ ora*e/ ca#itale/ sim'oluri na$ionale *i
localizri geogra%ice/ clasi%icate #e continente sau regiuni.
!tt#I88AAA.google.com8eart!8inde=.!tml &#lica$ie Moogle #entru localizri geogra%ice #recise/ o%erind
vizualizri diverse ale regiunilor vizitate de #e Terra/ coordonate
MP6/ vizualizare virtuala 0G. Program ce necesit instalare #e
calculator.
!tt#I88AAA.ma#sinternational.co.uB8teac!er>
zone.as#
6ite>ul o%er descrcarea gratuit a unor !r$i n %ormat PGF/
%oarte utile #entru a#lica$ii

!tt#I88AAA.to#oro#a.eu8en8inde=.!tml

6ite>ul o%er #osi'ilitatea testrii cuno*tiin$elor de geogra%ie cu
a?utorul unor ?ocuri educa$ionale #e diverse temeI mun$i/ rLuri/
#orturi euro#ene/ $ri euro#ene/ :niunea euro#ean etc.


Pagina 277 din 451


!tt#I88AAA.google.com8eart!8inde=.!tml
!tt#I88ma#s.google.ro8
!tt#I88AAA.'ing.com8ma#s8

Nr.i interactive
a 5>a E
a 12>a
Istorie8
@tiin$e
sociale
!tt#I88advancedelearning.com
=inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8lectures8
arc!ives.!tml
In%orma$ii *i a#lica$ii din domeniile istoriei *i geogra%iei.
!tt#I88AAA.mQlearning.org8 Portal ce o%er resurse educa$ionale multimedia gratuite o%erite
de muzee/ 'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88AAA.!istorQAorld.net8 Portal ce cu#rinde in%orma$ii/ timeline *i teste +Wuiz, des#re
istoria lumii.
!tt#I88AAA.davidrumseQ.com8 Colectie de !r$i/ materiale *tiinti%ice clasi%icate #e domenii/
#entru istorie/ geogra%ie *tiinte sociale.
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8lectures8
arc!ives.!tml
National geographic #entru gimnaziu *i liceu.
&r!ive cu materiale %oto/ video si documentare in domeniile
*tiin$ei/ educa$iei/ muzicii dar *i !r$i/ stiri/ 'loguri/ ?ocuri.
!tt#I88memorQ.loc.gov8ammem )i'lioteca Congresului american. &cces s#re diverse colec$ii de
materiale audio/ %oto/ video des#re literatur/ istorie/ art/ !r$i
vec!i/ $ri *i ora*e/ ar!itectur/ istorie american.


Pagina 271 din 451

!tt#I88#u'lications.neA'errQ.org8B12ma#s8ind
e=.!tml

Istorie E Meogra%ie a &mericii
Cu#rinde resurse educationale +!arti,/ #entru #ro%esori si elevi
_>12.
Fiecare !art este insotita de #lanuri de lectii #entru di%erite
nivele scolare re#rezentand su#ort educational #entru istorie/
geogra%ie sau stiin$e sociale

!tt#I88AAA.c!ateauversailles.%r8!ome#age
!tt#I88AAA.louvre.%r8llv8commun8!ome.?s#
!tt#I88AAA.'ritis!museum.org8
Cizite virtuale n marile muzee ale lumii
!tt#I88muzeulastra.ro8 6ite>ul o%icial al Com#le=ului 3a$ional -uzeal &stra din 6i'iu.
6unt #use la dis#ozi$ia vizitatorilor on>line in%orma$ii deose'ite/
galerii de %otogra%ii *i turul virtual al com#le=ului muzeal.

!tt#I88AAA.educalc.net82001714.#age Time Hine des#re istoria com#uterelor
!tt#I88AAA.#stalBer.com8migration8inde=.#!# :n g!id al migratiilor cu istoricul lor.
!tt#I88arc!aeologQ.a'out.com8'827178748258
#olQnesian>sea%aring>to>t!e>american>
continents.!tm
M!id ar!eologic al marilor migra$ii


Pagina 275 din 451


IC. Ari" curricu#"r% Arte
Meogra%ie


!tt#I88advancedelearning.com
=inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.!arta>romaniei.org8 Narta 4omLniei . 6ite>ul o%er #osi'ilit$i de calcul al distan$elor
rutiere/ in%orma$ii *i #osi'ilit$i de cutare avansat a
localit$ilor.
!tt#I88AAA.visualgeogra#!Q.com8 6ite ce o%er in%orma$ii geogra%ice actuale des#re $rile lumii/
nso$ite de o 'ogat colec$ie de %otogra%ii s#eci%ice locurilor
vizitate. ;%er in%orma$ii *i curiozit$i dar *i intre'ri #entru
veri%icarea cuno*tin$elor geogra%ice.
!tt#I88AAA.nationmaster.com8inde=.#!#

Portal ce o%er resurse gratuite des#re geogra%ia lumii. 6unt
o%erite in%orma$ii statistice diverse/ acces la enciclo#edii/ !r$i *i
in%orma$ii actualizate des#re $rile lumii.
!tt#I88AAA.ma#sinternational.co.uB8teac!er>
zone.as#
6ite>ul o%er descrcarea gratuit a unor !r$i n %ormat PGF/
%oarte utile #entru a#lica$ii
!tt#I88AAA.nationalgeogra#!ic.com8lectures8
arc!ives.!tml
In%orma$ii *i a#lica$ii din domeniile istoriei *i geogra%iei.
!tt#I88AAA.enc!antedlearning.com8su'?ects8
ocean8
Portal interactiv #entru toate nivelurile de studiu/ cu#rinzLnd
in%orma$ii/ !r$i/ teste.


Pagina 217 din 451

Clasa Gisci#lina :4H 6curt caracterizare
1>4 &rte
#lastice8(d
uca$ie
muzical
!tt#I88AAA.microso%t.com8doAnload8en8detai
ls.as#="dis#laQlang]en^id]11102
Program de la -icroso%t #entru realizarea artistic a al'umelor
cu %otogra%ii digitale. Poate %i utilizat #entru realizarea unor
#roiecte cu materiale %otogra%ice/ o%erind #osi'ilitatea integrrii
n #rezentare a unor %i*iere audio +comentarii/ muzic/ etc,.
Permite salvarea #roiectului n diverse %ormate multimedia .
!tt#I88advancedelearning.com
=inde=.#!#8articles8c02
Hec$ii &eH
!tt#I88AAA.teac!ingideas.co.uB8 6ite ce o%er multi#le resurse educa$ionale/ idei *i #lanuri de
lec$ii #entru nv$mLntul #rimar *i secundar ce #ot %i
descrcate *i utilizate la clas. 4esursele sunt organizate #e
materii *i domenii de interes.
!tt#I88AAA.engaging#laces.org.uB8teac!ing`r
esources8art75121
4esurse educa$ionale #entru #ro%esori clasi%icate #e materii
+matematic/ istorie/ geogra%ie/ *tiin$/ art *i design,. 6e #ot
descrca #lanuri de lec$ii #entru temele #ro#use.
!tt#I88Bids.discoverQ.com8 Portal ce o%er co#iilor ?ocuri/ #uzzle/ activit$i diverse
#rezentate n %orme gra%ice deose'ite.
!tt#I88researc!.microso%t.com8en>
us8um8redmond8#ro?ects8songsmit!8doAnloa
d.!tml

6ongsmit! genereaz acom#aniament muzical #entru voci care
sunt nregistrate cu a?utorul micro%onului. (ste util #entru a
com#une melodii.
a 5>a
>
a 1>a
&rte
#lastice8
(duca$ie
!tt#I88AAA.mQlearning.org8 Portal cu resurse educa$ionale diverse.
!tt#I88AAA.rism.org.uB8 )az de date cu in%orma$ii muzicale *i colec$ii de imagini ale
unor documente muzicale +#artituri/ versuri, a#ar$inLnd unor


Pagina 211 din 451
civic com#ozitori cele'ri ai lumii.

!tt#I88AAA.timelineinde=.com8content8!ome.
#!#
Portal ce o%er resurse educa$ionale multimedia gratuite o%erite
de muzee/ 'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88AAA.googleart#ro?ect.com8 Portal realizat Moogle ce #une la dis#ozi$ia celor interesati
resurse deose'ite #entru vizitarea on>line a celor mai renumite
muzee de art ale lumii. Pot %i intLlnite imagini ale o#erelor de
art e=#use n slile muzeelor vizitate virtual. Condi$iile gra%ice
de e=ce#$ie %ac din acest #ortal un instrument deose'it de util
cadrelor didactice dar *i celor interesa$i de arta *i cultura lumii.
a 5>a E
a 12>a
&rte
#lastice8
(duca$ie
muzical

!tt#I88AAA.oercommons.org8 4esurse educa$ionale diverse #e domenii de interes/ nivele de
studiu/ ti#uri de materiale educa$ionale
!tt#I88AAA.all>art.org8 Portal de istorie universal a artei.
!tt#I88AAA.davidrumseQ.com8 Portal ce o%er resurse educa$ionale multimedia gratuite o%erite
de muzee/ 'i'lioteci *i ar!ive.
!tt#I88li'rarQ.t!inBWuest.org8154108!istorQ8m
usic>!istorQ.!tm
Portal de istorie a muzicii


!tt#I88AAA.scaru%%i.com8!istorQ8#o#.!tml

Colectie de !r$i/ Pagina Ae' de istorie a muzicii


Pagina 212 din 451

Aplicaii.&nstrumente '&C utile cadrelor didactice
Hot Pot"tos
o !tt#I88!ot#ot.uvic.ca8
o &nsam'lu de a#lica$ii gratuite #entru crearea de teste interactive. @ase
a#lica$ii #entru teste cu rs#uns multi#lu/ cu rs#uns scurt/ cuvinte
ncruci*ate/ %ormare de #erec!i/ ordonare *i com#letare de %raze. 3ecesit
doAnload *i instalare.
ProPro.s
o !tt#I88AAA.#ro#ro%s.com8Wuiz>sc!ool8
o (ste un instrument gratuit #entru generare de teste online cu o#$iuni variate
de siguran$/ notare/ limitare n tim#/ a%i*are a statisticilor etc. Con$ine *ase
ti#uri de teste *i c!estionare/ n care #ot %i incluse imagini sau videocli#uri.
Testele #ot %i ti#rite/ trimise #rin email sau nglo'ate n 'loguri sau #agini
Ae'.
P3otosNnt3
!tt#I88#!otosQnt!.net8create.as#=
o P!otosQnt! #reia %otogra%iile *i le mi=eaz #entru a crea imagini 0G n care
%iecare se #oate de#lasa du# 'unul #lac. Permite e=#lorarea detaliilor/
o#rirea %ilmului/ #anoramarea *i urmrirea galeriilor %oto.
o &#lica$ia #oate %i utilizat n activit$i didactice derulate la disci#linele din
toate cele #atru arii curriculareI
Cimb #i comunicareI reconstituirea momentelor vie$ii unui scriitor
cele'ruP a casei memoriale a#ar$inLnd unei #ersonalit$i
literare8culturaleP
=atematic #i #tiin"eI reconstituirea structurii interne a unor
su'stan$eP simularea mi*crii unor cor#uri etc.
Om #i societateI vizite virtuale n di%erite locuri cu rezonan$ istoric/
reconstituirea unui areal geogra%icP


Pagina 210 din 451

;rteI vizit virtual ntr>un muzeu de artP vizionarea structurii unei
o#ere de art etc.
I("$ Co(posit Editor
o !tt#I88researc!.microso%t.com8en>us8um8redmond8grou#s8ivm8ice8
o -icroso%t Image Com#osite (ditor este o a#lica$ie destinat editrii
imaginilor #anoramice #rin su#ra#unerea imaginilor originale #rovenite de la
o singur camer %oto.
o &#lica$ia #oate %i utilizat ndeose'i #entru vizite virtuale sau reconstituiri de
a*ezri umane dis#rute/ situri ar!eologice/ structuri geogra%ice *i geologice
+aria curricular Om #i societate,.
P3oto StorN 9
o !tt#I88AAA.microso%t.com8doAnload8en8details.as#="id]11102
o Poate crea #rezentri de ti# slides!oA utilizLnd #ro#riile %otogra%ii. Cu un
singur clic se #oate decu#a sau roti o imagine. 6e #ot aduga e%ecte s#eciale/
#iste sonore sau nregistrarea #ro#riei voci care nareaz te=tul. (ste #osi'il
#ersonalizarea titlurilor *i a te=telor e=#licative.
o &#lica$ia #oate %i utilizat n activit$i didactice la disci#linele din ariile
curriculareI
=atematic #i #tiin"eI simulri/ organizatori gra%ici/ structuri c!imice.
Om #i societateI studierea unui sit ar!eologic/ studierea unui
monument istoric/ identi%icarea com#onentelor unui s#a$iu geogra%icP
;rteI vizit virtual ntr>un muzeu de art.
OindoCs Li' -o'i -">r
o !tt#I88e=#lore.live.com8AindoAs>live>movie>maBer
o <indoAs -ovie -aBer este o a#lica$ie de creare *i editare video/ inclus n
-icroso%t <indoAs -e/ JP *i Cista. &ceasta con$ine caracteristici cum ar %i


Pagina 214 din 451

e%ecte/ tranzi$ii/ titluri8 credite/ #iste audio/ nara$iunea cronologic/ etc.
Poate %i %olosit *i #entru editarea %i*ierelor audio. Pot %i im#ortate imagini sau
%i*iere video.
o &#lica$ia #oate %i utilizat n activit$i didactice derulate la disci#linele din
toate cele #atru arii curriculareI
Cimb #i comunicareI audi$ii de te=te literareP #rezentarea unor
structuri gramaticaleP
=atematic #i #tiin"eI reconstituirea unor cor#uri geometrice/ a
structurii c!imice a unor su'stan$eP simulri etc.
Om #i societateI m'inarea sunet>imagine #entru studierea vie$ii *i
activit$ii unei #ersonalit$i istorice/ a des%*urrii unui eveniment/
vizite virtualeP
;rteI audi$ii muzicale/ reconstituirea sunetelor unor instrumente/
studierea unor o#ere de art etc.
Goo$# Docs
o !tt#I88AAA.google.com8google>d>s8!##8!##TroTro.!tml
o Instrument on>line #entru creare n cola'orare de documente/ %oi de calcul/
#rezentri/ c!estionare. Permite %ormatare/ ncrcare de imagini/ comentarii/
ta'ele/ %ormule. Cola'oratorii #ot %i invita$i #rin email/ e=ist eviden$a
modi%icrilor e%ectuate. Gocumentele sunt stocate online *i #ot %i acesate de
oriunde e=ist acces la Intenet. (le #ot %i #ostate #e 'log sau #u'licate ca
#agina Ae'.
Oi>isp"cs
o !tt#I88AAA.AiBis#aces.com8
o :n AiBi este o a#lica$ie care #ermite crearea unui site Ae' al crui con$inut
este creat n cola'orare de ctre utilizatori/ #strLnd versiunile succesive.
<iBis#aces are o inter%a$ sim#l/ con$ine %orum/ inserare de %i*iere/ linBuri/
imagini/ statistici *i un numr nelimitat de #agini. &re o variant gratuit.


Pagina 215 din 451

S>Np
o !tt#I88AAA.sBQ#e.com8intl8en8!ome
o ( un instrument gratuit de cola'orare *i comunicare/ care #ermite
utilizatorilor s e%ectueze convor'iri tele%onice #rin Internet/ cu numeroase
%acilit$i/ de la mesa?e te=t la convor'iri/ videocon%erin$e/ transmitere de
%i*iere *i vizualizarea desBto#ului #artnenerului.
Goo$# Groups
o !tt#I88grou#s.google.com8googlegrou#s8overvieA.!tml
o (ste un serviciu gratuit o%erit de Moogle #entru a crea gru#uri de discu$ii
#u'lice sau #rivate 'azate #e interese comune. Permite crearea de #ro%ile ale
utilizatorilor/ de mesa?e *i %ire de discu$ie/ #ostarea de %i*iere. -esa?ele #ot %i
#imite automat *i #rin e>mail.
S#id
o !tt#I88AAA.slide.com8
o Instrument online gratuit #entru creare *i stocare de slides!oA>uri/ incluzLnd
e%ecte/ tranzi$ii *i muzic. (le #ot %i a#oi nglo'ate ntr>un 'log sau #agina
Ae'. Inter%a$ sim#l/ mai multe moduri de vizualizare.
Pic"s"
o !tt#I88#icasa.google.com8
o &#lica$ie gratuit o%erit de Moogle #entru organizare/ stocare *i editare de
%otogra%ii. ;%er numeroase instrumente de editare/ #recum *i #osi'ilitatea
de a crea slides!oA>uri/ cola?e/ #u'licare de al'ume #e Internet/ #regtirea
%otogra%iilor #entru utilizare e=tern +ti#rire/ email,/ geo>tagging. 3ecesit
doAnload *i instalare.
Scri4d
o !tt#I88AAA.scri'd.com8
o Pu'licare *i stocare gratuit online de documente n %ormat doc/ ##t/ #d%/ =ls/
etc. 6cri'd are *i un as#ect de re$ea social datorita #ro%ilelor/ o#$iunilor de
su'scriere/ comentare *i clasi%icare. Gocumentele #ot %i #rivate sau #ot %i


Pagina 216 din 451

nglo'ate n 'loguri/ re$ele de socializare/ #agini Ae' *i #ot %i gsite de
motoarele de cutare.
2u44#*us
o !tt#sI88'u''l.us8'eta8
o &#lica$ie sim#l #entru crearea de !r$i conce#tuale cola'orative online.
Nr$ile #ot %i stocate sau e=#ortate ca imagini sau !tml #entru a %i #u'licate
#e 'log sau n #agin Ae'/ #ot %i #rintate sau trimise #rin email.
S#ids3"r
o !tt#I88AAA.slides!are.net8
o 6ite #entru stocarea *i #u'licarea gratuit de #rezentri PoAerPoint/ <ord
sau #d%. 6e #oate %ace trimitere ca linB sau #ot %i nglo'ate n 'log sau #agin
Ae'. Ge asemenea/ se #ot sincroniza cu un %i*ier audio +-P0/ #odcast, #entru
a crea un slidecast > un mod mai #uternic de a distri'ui #rezentri sau
tutoriale. 6lides!are este/ de asemenea/ un site valoros de resurse su' %orm
de #rezentri.
Pr1i
o !tt#I88#rezi.com8
o Creare de #rezentri non>lineare/ cu #osi'ilit$i caI zoom/ itinerar al
#rezentrii/ inserare de legturi/ imagini/ videocli#uri/ te=te/ %i*iere #d%/
desene. :n #as nainte %a$ de era PoAerPoint.
T"c3rtu4
o !tt#I88AAA.teac!ertu'e.com
Mzduire de videocli#uri create de #ro%esori n sco#uri educa$ionale. Poate %i *i o surs de
materiale didactice utile.


Pagina 217 din 451

Ane>a 2 ; =ablon proiectare unitate de n(Fare

\Dnu(ir" unit%)ii d &n'%)"r]
Proictu# unit%)ii d &n'%)"r
&ria curricularI

Gisci#lina

Clasa

@coala

&utor

Gescriere

3r. ore


Con)inuturi
;dt"#iri?
Co(ptn)
spci.ic
Acti'it%)i d &n'%)"r Ti(p
"#oc"t
Str"t$ii
did"ctic
Rsurs ,i (iG#o"c d
&n'%)%(Snt
Rsurs TIC uti#i1"t
OER ,i O4 +*@
E'"#u"r
;.or(0
instru(nt?
Pagina 211 din 451(valuareI
O4icti' d '"#u"r<
Co(ptn) spci.ic<


Pagina 215 din 451

Ane>a * ; 8ablonul fi"ei de proiect curricular cu dimensiune (irtual
Comunitate/ Rude$ [[[[[[..[
@coal [[[[[[..[[............
Proict duc")ion"#
Nu(
proict

O4icti'
Prio"d"
Locu# d
ds.%,ur"r

Acti'it%)i#
proictu#ui
/acti!itatea obligatorie este crearea unit"ii e )n!"are-
/ac este ca%ul se preci%ea% acti!it"ile e e!aluare specifice-
2n.ici"rii
proictu#ui
E#'ii
Nu(%r
VSrst%
P"rticip"n)ii
#" proict
E#'i C"dr did"ctic Vo#unt"ri
Nu(%r
VSrst%
A#)i
p"rticip"n)iPagina 257 din 451

Rsurs OER /se preci%ea% resursele OE2 /resurse euca"ionale publice- utili%ate
)n crearea unit"ii e )n!"are si.sau acti!itatea e e!aluarea
specific-

/se enumer aplica"iile web utili%ate )n reali%area acti!it"ilor
proiectului - lin:-urile ctre materialele create se completea% )n
sec"iunea re%ultate-

/se preci%ea% alte lin:-uri consierate rele!ante pentru proiect-
P"rtnri
E'"#u"r /captura e ecran in aplica"iile create pentru e!aluare cu scopul
ilustrrii esign-ului-

/se furni%ea% lin:-ul complet ctre aplica"iile e testare online-

/se preci%ea% resurse web )n carul crora au fost generate
materiale specifice proiectului - blog+ wi:i+ pre%i+ etc-

2ntocmit/ &vizat/
+nume #i prenume profesor, +nume #i prenume irector
semntur #i stampil


Pagina 251 din 451

Ane>a C ; /roiecte c3"tigtoare la Concursul de proiecte curriculare cu dimensiune (irtual
,eciunea 6imba "i literatura rom3n
Pro.* Ro(o I,toc0 'oamna

Pagina 252 din 451
Pagina 250 din 451
Pagina 254 din 451
Pagina 255 din 451
Pagina 256 din 451
Pagina 257 din 451
Pagina 251 din 451
Pagina 255 din 451
Pagina 077 din 451
Pagina 071 din 451
Pagina 072 din 451
Pagina 070 din 451
Pagina 074 din 451
Pagina 075 din 451Pagina 076 din 451Pagina 077 din 451

Fi," proictu#ui cS,ti$%tor #" Concursu# d proict curricu#"r cu di(nsiun 'irtu"#%0
di)i" I0 sc)iun" Li(4" ,i #itr"tur" ro(Sn%
Pro.* Ro(o I,toc0 'oamna

Pagina 071 din 451

Pagina 075 din 451

Pagina 017 din 451

Pagina 011 din 451
Pagina 012 din 451

Pagina 010 din 451

Pagina 014 din 451


Pagina 015 din 451
Pagina 016 din 451Pagina 017 din 451

,eciunea 6imba englez
Pro.* A#ic Prot"s"0 Colours
PH&3IFIC&4(& :3IT\ZII G( 23C\Z&4(
- C767?-, 6
Clasa a CII a>2ore8s#tmLn/ H1
- -anualI (nglis! 6cra#'ooB E

&ria curricularI Him' *i comunicare
Gisci#linaI H'.englez
Clasa a CII a
@coala cu cls. I>CIII O Nenri Coand Peri*or
&utorI #ro%. Preoteasa &lice
GescriereI unitate de nv$are care m'og$e*te *i lrge*te orizontul de cunoa*tere al elevilor
Tim# alocatI 6 oreC;3ZI3:T:4I C;-P(T(3Z(
6P(CIFIC(
&CTICIT\ZI G(
23C\Z&4(
4(6:46(
(C&H:&4(
Tim# Procedurale -ateriale ;(4/ <e' 2.7


Pagina 011 din 451

Forme de
organizar
e

-etode
6esson 15
A colourful 1orld

;rganizare
tematicI

:3IC(46:H
P(46;3&HI
gusturi *i
#re%erin$eP
#ersona?e ndrgite
din cr$i *i %ilme


Func$ii
comunicativeI

1.2 E des#rinderea
sensului glo'al al
unui mesa? rostit n
lim'a? standard cu
vitez normal P

1.0 >identi%icarea/
e=tragerea *i
n$elegerea
in%orma$iilor
s#eci%ice dintr>un
mesa? audiat/ #e
teme de interes P


2.1>e=#rimarea
unor sentimente *i
stri de s#irit

>audierea
cLntecului
\ Home on the
range J*


>e=tragerea
cuvintelor care
arat starea de
s#ririt a
autorului P
>#roducerea unor
mesa?e cu
caracter

1
or

individual
individualindividual
individual
e=#unerea
didactic
'rainstorming
conversa$ia

CG audio
caiete
Internet


calculator
Internet


manual

caiete

!tt#sI88'u''l.us8'eta8
3eAT6!eetT4rc7e?#eg!tt#I88AAA.%un'rain.c
om8cgi>
'in8rg'.cgi"&1]s^&2]1


>o'servarea
sistematic a
elevilor

>tema de
lucru n clas


Pagina 015 din 451


>a descrie un
o'iect/ o #ersoan/
un #ersona?
>a cere/ a da / a
con%irma in%orma$ii


(lemente de
constructie a
comunicriiI

5t3 "dGcti'5
.or(in$ su..iB 6ISH

5t3 Xu"#i.Nin$
"dGcti's
ad9ecti(es denoting
colours


2.2 > o%erirea unor
in%orma$ii des#re
sine/ des#re
activit$i *i
evenimente P


#ersonal P
+recunoa*terea
unei culori ce
rezult din
amestecul a dou
sau mai multe
culori,


>descriere sim#l
cu su#ort ver'al
sau vizual P
+cutarea
sensului unor
cuvinte din
cLntec n
dic$ionar,
lucrul #e
#erec!i
lucrul #e
#erec!imetoda
o'servrii


Internet
calculator

Internet
calculator


!tt#I88!allo.ro8searc!.d
o"d]en^l]ro^tQ#e]'ot
!^WuerQ]range


>tema de
lucru n clasPagina 027 din 451


2.0>e=#rimarea
unei o#inii8#unct
de vedere #e un
su'iect %amiliar P0.0 > e=tragerea
unor in%orma$ii de
detaliu dintr>un
te=t citit #entru a
nde#lini o sarcin
de lucruP


4.2>redactarea
unor #aragra%e n
care s descrie

>#roducerea unei
o#inii vis>a>vis de
starea de s#irit a
autorului
cLntecului P>identi%icarea
versurilor care
su'liniaz ideile
#rinci#ale din
te=t P>descrierea
casei ideale
ntr>un singur
#aragra%.individual

calculator
Internet
caiete

!tt#I88AallAis!er.com8
Aall8c1541067oB


Pagina 021 din 451

#ersoane/
sentimente *i
reac$ii

>tema #entru
acas

6esson 25
Ma(e Iou got
green fingers?


;rganizare

1.2 E des#rinderea
sensului glo'al al
unui mesa? rostit n
lim'a? standard cu
vitez normal P

1.0>identi%icarea/


>matc!ing
e=ercisesP>%ill>in e=ercisesP


individualindividual
e=#unerea
didactic

manual
Internet
calculator


manual

!tt#I88!ot#ot.uvic.ca
+Not Potatoes 6.0
installer,

>o'servarea
sistematic a
elevilor

Pagina 022 din 451

tematicI

:3IC(46:H
P(46;3&HI
gusturi *i
#re%erin$eP
#ersona?e ndrgite
din cr$i *i %ilmeFunc$ii
comunicativeI


>a descrie un
o'iect/ o #ersoan/
un #ersona?
>a cere/ a da / a
con%irma in%orma$ii
e=tragerea *i
n$elegerea
in%orma$iilor
s#eci%ice dintr>un
mesa? audiat/ #e
teme de interes P

2.1>e=#rimarea
unor sentimente *i
stri de s#irit P


2.0>e=#rimarea
unei o#inii8#unct
de vedere #e un
su'iect %amiliar P0.0 > e=tragerea
unor in%orma$ii de
detaliu dintr>un
te=t citit #entru a
nde#lini o sarcin>>#roducerea
unor mesa?e cu
caracter
#ersonal P

>#roducerea
unei concluzii n
urma citirii
te=tului scurt
\ 4an plants
feel? J

>%ill>in e=ercises
cu %orma
corect a
tim#ului trecut


2
ore
individual
lucrul #e
#erec!i
individual

'rainstorming

conversa$ia

'rainstorming
caiete


calculator
Internet

manual

caiete
Internet


!tt#I88AallAis!er.com8
Aall8WauBcQWe=

!tt#sI88'u''l.us8'eta8
3eAT6!eetT44vdr?#eg


>tema de
lucru n clas


>o'servarea
sistematic a
elevilor

>tema de
lucru n clas
Pagina 020 din 451

>a e=#rima
sentimentul
sugerat de o
situa$ie
(lemente de
constructie a
comunicriiI


/ast simple (s.
/ast continuous


6esson *5
DhatTs Iour
fa(ourite colour?
de lucruP4.2>redactarea
unor #aragra%e n
care s descrie
#ersoane/
sentimente *i
reac$ii1.2 E des#rinderea
sensului glo'al al
unui mesa? rostit n
lim'a? standard cu
vitez normal P2.1>e=#rimarea
unor sentimente *i
stri de s#irit P
sim#lu sau
trecutul
continuu al
ver'elor din
#arantez>redactarea
s%Lr*itului
te=tului cu
ver'e la
trecutul sim#lu
sau continuu>matc!ing
e=ercisesP
+realizarea unui
crossAord *i
corelarea
culorilor cu stri
de s#irit,2
ore


individualindividual
lucrul #e
#erec!i


individual
metoda
o'servrii


e=#unerea
didactic'rainstormingconversa$ia
calculator
CG audio
Internet


manual
calculator
Internet


caiete
calculator
AAA.Bu''u.com8teac!
er8AAA.Bids.discoverQ.co
m8#uzzles8su#er>%ood
>tema #entru
acas


>o'servarea
sistematic a
elevilor


>tema de
lucru n clas

Pagina 024 din 451


;rganizare
tematicI

:3IC(46:H
P(46;3&HI
gusturi *i
#re%erin$eP
#ersona?e ndrgite
din cr$i *i %ilme

Func$ii
comunicativeI


>a descrie un
o'iect/ o #ersoan/
un #ersona?
>a cere/ a da / a
con%irma in%orma$ii
>a e=#rima
sentimentul2.2 > o%erirea
unor in%orma$ii
des#re sineP

0.0>e=tragerea
in%orma$iilor de
detaliu #entru a
nde#lini o
sarcin de lucruP
4.2>redactarea
unor #aragra%e n
care s descrie
#ersoane/
sentimente *i
>>#roducerea
unor mesa?e cu
caracter
#ersonalP> rezolvarea unui
#uzzle+di%erite
%ructe de di%erite
culori,
>#roducerea
unor enun$uri
#ro#rii care s
con$in e=#resii
idiomatice cu
di%erite culoriPindividualindividual

metoda
o'servrii


calculator
Internet
caiete
calculator
Internetmanual
AAA.Bu''u.com8teac!
er8
!tt#I88AallAis!er.com8
Aall8dag'7gr=1#
>o'servarea
sistematic a
elevilor
>tema #entru
acas


>o'servarea
sistematic a
elevilor


Pagina 025 din 451

sugerat de o
situa$ie(lemente de
constructie a
comunicriiI


Ad(erbs of
degree


6esson C5
Uour scrapboo2
Colours influence
reac$ii

2.0>e=#rimarea
unei o#inii8#unct
de vedere #e un
su'iect %amiliarP

0.0> e=tragerea
in%orma$iilor de
detaliu #entru a
nde#lini o
sarcin de lucruP>redactarea
unui #aragra%
des#re culoarea
#re%eratP
descrierea
#ro#riei camere
+culorile
#re%erate din
camer, *i
argumentarea
alegerii lor P

>dialoguri
situa$ionaleP
1
orlucrul n
gru#
lucrul n
gru#
lucrul n
gru#8
ec!i#conversa$ia

'rainstorming

metoda
o'servrii
calculator
Internet
caiete
calculator
Internetcaiete
calculator
Internet
!tt#sI88'u''l.us8'eta8
3eAT6!eetT5u7v'?#eg
!tt#I88AAA.umic!.edu
8aum%ands%8sQm'olism
#ro?ect8sQm'olism.!tm
l8>tema de
lucru n clas
>tema #entru
acas


Pagina 026 din 451

the people all
o(er the 1orld


;rganizare
tematicI

:3IC(46:H
P(46;3&HI
gusturi *i
#re%erin$eP
#ersona?e ndrgite
din cr$i *i %ilmeFunc$ii
comunicativeI

>a cere/ a da / a
con%irma in%orma$ii
>a e=#rima
sentimentul4.0>redactarea
unor te=te
%unc$ionale

>e=tragerea
ideilor
#rinci#ale din
scurta descriere
a semni%ica$iei
atri'uite
%iecrei culoriP>redactarea
unui articol
des#re culori
+sim'olurile8se
mni%ica$iile lor ,
#e 'aza unor
idei su#ort/ #e
tema
Culorile
#re%erate *i
#ersonalitatea!tt#I88AAA.AallAis!er
.com

Pagina 027 din 451

sugerat de o
situa$ie


(lemente de
constructie a
comunicriiI

%ocabularI items
related to the topic


E!aluare9

redactarea unui "rtico# #e tema \ 4ulorile preferate #i personalitatea J avLnd ca #unct de #lecare ntre'rileI Pot culorile re%lecta
#ersonalitatea " sau Ce s#un culorile #re%erate des#re %iecare dintre noi " P redactarea articolului tre'uie s res#ecte cL$iva #a*iI
documentare +%olosirea dic$ionarului on>line de sim'oluri8 semni%ica$ii atri'uite %iecrei culori *i #aginile Ae' %olosite #e #arcursul
ntregii unit$i de nv$are,/ introducere/ con$inut 'ogat n argumente/ diverse cuvinte de legtur. 6e va lucra n ec!i#e de ma=im 4
elevi/ iar #rodusul %inal al %iecrei ec!i#e > "rtico#u# 5 va %i #ostat #e avizierul virtual E AAA.AallAis!er.com #entru a %i vizualizat *i
votat de to$i elevii/ realizLndu>se ast%el o interevaluare la nivelul ec!i#elor.


Pagina 021 din 451


2esurse AB4 utili%ate+ OE2 #i &E7 2(0 )n e!aluarea final /articolul-9

!tt#I88AAA.umic!.edu8aum%ands%8sQm'olism#ro?ect8sQm'olism.!tml8
!tt#sI88'u''l.us8'eta8
!tt#I88AAA.AallAis!er.com

Obiecti!e e e!aluare9

elevii se documenteaz on>line nainte de redactarea #ro#riu>zis a articoluluiP
elevii redacteaz documente virtuale/ %olosind di%erite a#lica$ii Ae' adecvate temei articoluluiP
elevii utilizeaz termeni adecva$i temei #ro#useP
elevii *i organizeaz ideile cu a?utorul unei !r$i conce#tuale P
acurate$ea lim'a?ului/ con$inutul 'ogat n idei argumentative *i varietatea cuvintelor de legtur dintre #aragra%ele articolului vor %i
#unctele c!eie n #rocesul evaluativ.

4ompeten"e specifice9Pagina 025 din 451

!*Rcpt"r" (s"G#or or"#
1.1.n$elegerea unor instruc$iuni ver'ale
1.2.des#rinderea sensului glo'al al unui mesa? rostit standard cu vitez normal
1.0.identi%icarea/ e=tragerea *i n$elegerea in%orma$iilor s#eci%ice dintr>un mesa? audiat/ #e teme de interes

+*Producr" (s"G#or or"#
2.1.e=#rimarea unor sentimente *i stri de s#irit
2.2.o%erirea unor in%orma$ii des#re sine/ des#re activit$i *i evenimente
2.0.e=#rimarea unei o#inii8#unct de vedere #e un su'iect %amiliar

9*Rcpt"r" (s"G#or scris
0.1.identi%icarea com#onentelor logice *i a succesiunii secven$elor unui te=t citit
0.2.deducerea/ din conte=t/ a sensului unor cuvinte8sintagme necunoscute
0.0.e=tragerea in%orma$iilor de detaliu dintr>un te=t citit #entru a nde#lini o sarcin de lucru
0.4.n$elegerea unor in%orma$ii din ta'ele/ sc!eme/ diagrame/ etc

A*Producr" (s"G#or scris
4.1.redactarea unor evenimente trecute du# un #lan narativ


Pagina 007 din 451

4.2.redactarea unor #aragra%e n care s descrie #ersoane/ sentimente *i reac$ii
4.0.redactarea unor te=te %unc$ionale +mesa?e/ scrisori #ersonale/ scurte instruc$iuni/ reclame,
4.4.o%erirea *i solicitarea unor in%orma$ii n scris des#re activit$i/ #ersoane/ evenimente/ e=#erien$e


Pagina 001 din 451

,eciunea :atematic
Pro.* An" -"ri" St("t0 Corpuri rotunde
CORPURI ROTUNDE
Proictu# unit%)ii d &n'%)"r
&ria curricularI-&T(-&TIC\ KI KTII3c(
Gisci#linaI -&T(-&TIC\
ClasaI a CIII a
@coala cu clasele I>CIII 4oata de Ros
&utorI Pro%. 6temate &na -aria

3r. ;reI 10

Con)inuturi
;dt"#iri?
Co(p*
spci.ic
Acti'it%)i d &n'%)"r Ti(p
"#oc"t
Str"t$ii
did"ctic
Rsurs ,i (iG#o"c d &n'%)%(Snt
Rsurs TIC uti#i1"t
OER ,i O4 +*@
-od"#it%/i d
'"#u"r

Cilindrul
circular
C1 Identi%icarea cor#urilor
geometrice studiate dintr>un
0 (=#unerea !tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]g5^
o'servarea
sistematic a


Pagina 002 din 451

drept C2
C0
C5
C6
set de cor#uri geometrice
date.
6ta'ilirea unor reguli
#entru re#rezentarea #rin
desen a cor#urilor rotunde ce
urmeaz a %i studiate +n
cola'orare cu #ro%esorul de
(G:C&cI( PH&6TIC\,
Identi%icarea unor
o'iecte n via.a de zi cu zi care
au %orma cor#ului geometric
studiat
Geterminarea ariei
laterale/ a ariei totale *i a
volumului cor#urilor
geometrice studiate #rin
a#licarea direct a %ormulelor
de calcul.
Conversa.ia
(=#lica.ia
(=#eriment
virtual
)rainstorming
att]1154
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]%s^
att]1121
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]%v^
att]1104
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]%t^
att]1107
!tt#I88AAA.B!anacademQ.org8mat
!8geometrQ8'asic>
geometrQ8v8cQlinder>volume>and>
sur%ace>area
aten$iei

a#recierea
#artici#rii la
lec.ie

realizarea
unui cola? cu
imagini de
o'iecte reale
care au %orma
de cilindru
circular dre#t


Conul
circular
drept
C1
C2
C0
C5
C6
Identi%icarea cor#urilor
geometrice studiate dintr>un
set de cor#uri geometrice
date.
Menerarea unui con circular
dre#t 9i analiza des%9urrii
conului
Geterminare a ariei
2 (=#unerea
Conversa.ia
(=#lica.ia
(=#eriment
virtual
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]e#^
att]1757
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]%=^
att]1101
(=aminarea
curent oral
o'servarea
sistematic a
aten$iei
a#recierea
#artici#rii la
lec.ie


Pagina 000 din 451

laterale/ a ariei totale *i a
volumului cor#urilor
geometrice studiate #rin
a#licarea direct a %ormulelor
de calcul.

)rainstorming
'runchiul
de con
C1
C2
C4
C5
Identi%icarea cor#urilor
geometrice studiate dintr>un
set de cor#urigeometrice
date.
Identi%icarea unor o'iecte
n via.a de zi cu zi care au
%orma cor#ului geometric
studiat
Geterminare a ariei
laterale/ a ariei totale *i a
volumului cor#urilor
geometrice studiate #rin
a#licarea direct a %ormulelor
de calcul.

2 (=#unerea
Conversa.ia
(=#lica.ia
(=#eriment
virtual
)rainstorming
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]g7^
att]1144
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]g1^
att]1146
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]g0^
att]1157
(=aminarea
curent oral
o'servarea
sistematic a
aten$iei
a#recierea
#artici#rii la
lec.ie

,fera C1
C2
C0
Identi%icarea cor#urilor
geometrice studiate dintr>un
set de cor#uri geometrice
date.
0 (=#unerea
Conversa.ia
(=#lica.ia
!tt#I88#!et.colorado.edu8en8simul
ation8gravitQ>and>or'its
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
o'servarea
sistematic a
aten$iei
a#recierea


Pagina 004 din 451

C4
C5
C6
Identi%icarea unor o'iecte
n via.a de zi cu zi care au
%orma cor#ului geometric
studiat +n cola'orare cu
#ro%esorul de M(;M4&FI( se
realizeaz o #aralel ntre
s%er 9i sistemul solar,
Geterminare a ariei laterale/
a ariei totale *i a volumului
cor#urilor geometrice studiate
#rin a#licarea direct a
%ormulelor de calcul.

(=#eriment
virtual
)rainstorming
edia8attac!ment.action"WuicB]Bn^
att]1471
!tt#I88AAA.B!anacademQ.org8mat
!8geometrQ8'asic>
geometrQ8v8volume>o%>a>s#!ere
!tt#I88advancedelearning.com8ma
teriale8TTneA8mat86%eraTcor#uriTi
nscriseTinTs%era8-2TXonaS27s%eri
caS27siS27calotaS27s%erica8inde=
.!tml
#artici#rii la
lec.ie
realizarea
unui #roiect
care s
re#rezinte
6istemul solar
la dimensiuni
reduse 9i s
identi%ice #e
%iecare
#lanet
dimensiunile
acesteia +raz/
diametru/
su#ra%a. ,
Pagina 005 din 451

/lane de
simetrie0
desf<urri
C1
C0
C5
&naliza des%9urrilor
cor#urilor rotunde
Construirea #lanelor de
simetrie n cor#urile
geometrice studiate
1 (=#unerea
Conversa.ia
(=#lica.ia
(=#eriment
virtual
)rainstorming
!tt#I88AAA.su#erteac!erAorBs!e
ets.com8geometrQ8nets1TM(;-3.
#d%
!tt#I88AAA.a'sor'learning.com8m
edia8attac!ment.action"WuicB]gr^
att]1151
(=aminarea
curent oral
o'servarea
sistematic a
aten$iei
a#recierea
#artici#rii la
lec.ie

(aluare 2 Proiectul
e>#orto%oliul
!tt#I88AAA.i=l.com8mat!8grade>
18volume>and>sur%ace>area>o%>
s#!eres

!tt#I88AAA.t!atWuiz.org8tW>48">
?0vu7>lc>m2Bc7>na>#7
4ezultate
eleviI
!tt#I88#rezi.com
8e=#lore8searc!
8"searc!]s#!er
e
3ttp<==("t("t
ic"ro"t"dGos*C
i>isp"cs*co(=.i
#=dt"i#=CORP
URI[ROTUNDE*
pps;'iective de evaluareI
utilizeaz corect *i adecvat lim'a?ul 9tiin.i%ic #entru de%inirea unor no.iuni 9i #entru e=#rimarea unor idei 9tiin.i%ice
identi%ic in%orma$iile esen$iale dintr>un mesa? scris accesat utilizLnd a#lica$ii de navigare Ae' +
#rezint oral un #rodus realizat n gru# 9i #ostat #e
Com#eten$e s#eci%iceI
41.Identi%icarea unor elemente ale %igurilor geometrice #lane n con%igura
42( Calcularea ariilor *i volumelor cor#urilor geometrice studiate
4'( Clasi%icarea cor#urilor geometrice du# anumite criterii date sau alese
48( (=#rimarea #ro#riet$ilor %igurilor *i cor#urilor geometrice n lim'a? matematic +a=iom
concluzie/ demonstra$ie,
46( &nalizarea *i inter#retarea condi$iilor necesare #entru ca o con%igura
4Q( Trans#unerea unor situa$ii>#ro'lem n lim'a? geometric/ rezolvar

9tiin.i%ic #entru de%inirea unor no.iuni 9i #entru e=#rimarea unor idei 9tiin.i%ice
un mesa? scris accesat utilizLnd a#lica$ii de navigare Ae' + !tt#I88#rezi.com8 ,
9i #ostat #e !tt#I88AAA.AiBis#aces.com8
.Identi%icarea unor elemente ale %igurilor geometrice #lane n con%igura$ii geometrice s#a$iale date
i volumelor cor#urilor geometrice studiate
anumite criterii date sau alese
i cor#urilor geometrice n lim'a? matematic +a=iom/ teorem direct/ teorem reci#roc
iilor necesare #entru ca o con%igura$ie geometric s veri%ice anumite cerin$e
n lim'a? geometric/ rezolvarea #ro'lemei o'$inute *i inter#retarea rezultatului
Pagina 006 din 451


reci#roc/ i#otez/


Pagina 007 din 451

,eciunea Oizic
Pro.* Lorn" O#"ru0 Oenomene termice


Pagina 001 din 451
Pagina 005 din 451
Pagina 047 din 451

Pagina 041 din 451Pagina 042 din 451

,eciunea Chimie
Pro.* Ant" Pop0 -eacii chimice
R"c)ii c3i(ic
Proictu# unit%)ii d &n'%)"r
&ria curricularI -atematic *i *tiin$e
Gisci#linaI C!imie
ClasaI a CII>a
@coala > Hiceul Traian Cuia
&utorI #ro%. Po# &neta
Gescriere
3r. ;re 17Pagina 040 din 451

Con$inuturi
+detalieri,
Com#eten$e
s#eci%ice
&ctivit$i de nv$are Tim#
alocat
6trategii
didactice
4esurse *i mi?loace de
nv$mLnt
4esurse TIC utilizate
;(4 *i <e' 2.7
(valuare
+%orme/
instrumente,
Ge%inirea
reac$iei
c!imice.
Hegea
conservrii
masei
su'stan$elor
1.1
1.0
2.1
2.0
2.4
4.1
5.1
5.0
Ge%inirea reac$iei c!imice
4eactan$i *i #rodu*i de
reac$ie
Ceri%icarea #ractic a legii
conservrii masei
su'stan$elor
(nun$ul legii conservrii
masei su'stan$elor


2! conversa$ia
euristic
Pro'lematiza>
rea
e=#lica$ia
e=#erimentul
conversa$ia
euristic
*tiu/ vreau s
*tiu/ am
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8od8c!emistrQglossarQ8a
8conservmassde%.!tm
!tt#I88c!emicool.com8

(=aminare
curent
o'servare
sistematic
e=#eriment
tem #entru
acas
evaluare %i*
de lucru


Pagina 044 din 451

nv$at

(cua$ia
reac$iei
c!imice
Geterminarea
coe%icien$ilor
ecua$iilor
reac$iei
c!imice
0.4
4.1
4.0
5.0
Ge%inirea ecua$iei reac$iei
c!imice
-odelarea ecua$iei
reac$iei c!imiceI e=em#le
&lgoritmul de sta'ilire a
coe%icien$ilor unei ecua$ii
c!imice

2! #ro'lematizare
algoritmizare
conversa$ia
euristic
modelare
#lat%orma &(H
!tt#I88video.a'out.com8c
!emistrQ8NoA>to>)alance>
C!emistrQ>(Wuations.!tm
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8li'rarQ8#d%s8AorBs!eet
s8%ormula'alance4.#d%
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8
Aatc!"v]U&utl>
M7g4&^%eature]related
!tt#I88AAA.e>
scoala.ro8c!imie8ecuatiiTr
eactiiT%recventTintalnite.!
tml
o'servare
sistematic
tem #entru
acas
evaluare %i*e
de lucru
evaluare &(H


Pagina 045 din 451

4eac$ii
c!imice.
Ti#uri de
reac$ii c!imice
1.0
2.1
2.0
2.4
4.0
5.1
(%ectuarea unor reac$ii
c!imice
-odelarea unor reac$ii
c!imice
Clasi%icarea reac$iilor
c!imice

1! #ro'lematizare
e=#eriment
o'serva$ia
conversa$ia
euristic
#lat%orma &(H
!tt#I88video.a'out.com8c
!emistrQ8<!at>&re>TQ#es>
o%>C!emical>
4eactions.!tm

e=aminarea
curent
investiga$ie
e=#erim.
evaluare %i*e
de lucru
evaluare &(H
4eac$ia de
com'inare
1.0
2.1
2.0
2.4
4.1
4.0
4eac$ii de com'inareI
e=#erimente
3otarea n %i*ele de lucru a
o'serva$iilor *i concluziilor
n urma reac$iilor
e%ectuate
6crierea ecua$iilor
reac$iilor c!imice
2! #ro'lematizare
e=#eriment
o'serva$ia
modelarea
conversa$ia
euristic
#lat%orma &(H
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8
Aatc!"v]&5N6GCe5F&I^%
eature]related
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8od8c!emistrQglossarQ8g
8Com'ination>4eaction>
Ge%inition.!tm
e=aminarea
curent
o'servare
sistematic
investiga$ia
e=#erim.
evaluare &(H


Pagina 046 din 451

5.1 e%ectuate
Ge%inirea reac$iei de
com'inare

4eac$ia de
descom#uner
e
1.0
2.1
2.0
2.4
4.1
4.0
5.1
4eac$ii de descom#unereI
e=#erimente
3otarea n %i*ele de lucru a
o'serva$iilor *i concluziilor
n urma reac$iilor
e%ectuate
6crierea ecua$iilor
reac$iilor c!imice
e%ectuate
Ge%inirea reac$iei de
descom#unere
2! #ro'lematizare
e=#eriment
o'serva$ia
modelarea
conversa$ia
euristic
#lat%orma &(H
!tt#I88sci%un.c!em.Aisc.e
du8CN(-<((_8Hime8lime
.!tml
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8od8c!emicalreactions8a
8c!emical>decom#osition>
reaction.!tm
e=aminarea
curent
o'servare
sistematic
investiga$ia
e=#erim.
evaluare %i*e
de lucru
evaluare &(H


Pagina 047 din 451

4eac$ia de
nlocuire sau
su'stitu$ie
1.0
2.1
2.0
2.4
4.1
4.0
5.1
4eac$ii de su'stitu$ieI
e=#erimente
3otarea n %i*ele de lucru a
o'serva$iilor *i concluziilor
n urma reac$iilor
e%ectuate
6crierea ecua$iilor
reac$iilor c!imice
e%ectuate
Ge%inirea reac$iei de
su'stitu$ie
2! #ro'lematizare
e=#eriment
o'serva$ia
modelarea
conversa$ia
euristic
#lat%orma &(H
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8
Aatc!"v]l5z5>
mR13XB^%eature]related
!tt#I88AAA.asB.com8AiBi8
6ingleTdis#lacementTreac
tion"

e=aminarea
curent
o'servare
sistematic
investiga$ia
e=#erim.
evaluare &(H
4eac$ia de
sc!im'
1.0
2.1
2.0
4eac$ii de sc!im'I
e=#erimente
3otarea n %i*ele de lucru a
o'serva$iilor *i concluziilor
2! #ro'lematizare
e=#eriment
o'serva$ia
modelarea
!tt#I88An.com8Cu6;4T3a
;NT70
!tt#I88An.com8agno0`Tna
o!T70
e=aminarea
curent
o'servare
sistematic


Pagina 041 din 451

2.4
4.1
4.0
5.1
n urma reac$iilor
e%ectuate
6crierea ecua$iilor
reac$iilor c!imice
e%ectuate
Ge%inirea reac$iei de
sc!im'
conversa$ia
euristic
#lat%orma &(H
!tt#I88An.com8'acl2T!2s
o4
investiga$ia
e=#erim.
evaluare &(H
4eac$ii lente/
ra#ide/
e=oterme *i
endoterme
2! #ro'lematizare
e=#eriment
o'serva$ia
modelarea
conversa$ia
euristic
#lat%orma &(H
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8
Aatc!"v]-%INt=aU1RA^%e
ature]relm%u
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8od8c!emistrQdemonstr
ations8a8ele#!anttoot!.!t
m
!tt#I88AAA.Qoutu'e.com8
e=aminarea
curent
o'servare
sistematic
investiga$ia
e=#erim.
evaluare &(H


Pagina 045 din 451

Aatc!"v]ezsur7H7H1c^%ea
ture]related
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8od8c!emistrQ%aWs8%8'ro
Ana##le%aW.!tm
!tt#I88c!emistrQ.a'out.co
m8cs8generalc!emistrQ8a8
aa751570a.!tm
(valuareI
3r. ore > 2!
6trategie didactic E #roiectul/ e>evaluare
!tt#I88c!emistrQ.a'out.com8od8c!emistrQ>test>Wuestions8t#8)alancing>(Wuations>Test>Vuestions.!tm
!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com84eacSC5S&0ii`c!imice
!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com8%ile8vieA8%isa`'io=id`de`car'on.#d%


Pagina 057 din 451

!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com8%ile8vieA8%isa`cu#ru.#d%
!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com8%ile8vieA8%isa`sul%.#d%
!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com8%ile8detail8cu.!tm
!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com8%ile8detail8sul%.!tm
!tt#I88e'c>tautiimag!eraus.AiBis#aces.com8%ile8detail8C;2.!tm
4ezultate elevi
!tt#I88#rezi.com8z1u1W#1?di!B8reactia>de>sc!im'8
!tt#I88#rezi.com84Wd5?lmu'v1>8reactia>de>su'stitutie8
!tt#I88c!imie>?ulesverne.'logs#ot.ro8
;'iective de evaluareI
- 4edacteaz di%erite te=te *i ta'ele utilizLnd a#lica$ii s#eci%ice
- :tilizeaz corect *i adeczvat lim'a?ul *tiin$i%ic #entru de%inirea unor no$iuni *i #entru e=#rimarea unor idei *tiin$i%ice
- Identi%ic in%orma$iile esen$iale dintr>un mesa? scris accesat utilizLnd a#lica$ii de navigare Ae'
- Prezint oral un #rodus realizat n gru# %olosind a#lica$ia Prezi


Pagina 051 din 451

Com#eten$e s#eci%iceI
!* EBp#ic"r" unor .no(n0 procs0 procd &ntS#nit &n 'i")" d 1i cu 1i
1.1. di%eren$ierea %enomenelor %izice de %enomenele c!imice/ a #ro#riet$ilor %izice de #ro#riet$ile c!imice/ a su'stan$elor #ure de
amestecuri de su'stan$e etcP
1.2. clasi%icarea #articulelor elementare/ elementelor/ ionilor/ moleculelor du# unul sau mai multe criteriiP
1.0. clasi%icarea reac$iilor c!imice du# unul sau mai multe criteriiP
+* In'sti$"r" co(port%rii unor su4st"n) s"u sist( c3i(ic*
2.1. utilizarea a#araturii *i a ec!i#amentelor de la'orator/ a te!nologiilor in%ormatice #entru a studia #ro#riet$ile *i trans%ormrile
su'stan$elor c!imice etcP
2.2. %ormularea i#otezelor re%eritoare la caracteristicile structurale ale di%eri$ilor atomi/ ioni *i molecule
2.0. utilizarea a#araturii *i a ec!i#amentelor de la'orator/ a te!nologiilor in%ormatice #entru a studia reac$iile c!imiceP
2.4. inter#retarea o'serva$iilor o'$inute din gra%ice/ ta'ele/ %i*e de o'serva$iiP
9* R1o#'"r" d pro4#( &n scopu# st"4i#irii unor cor#")ii r#'"nt0 d(onstrSnd r")ion"(nt dducti' ,i inducti'*
0.1. rezolvarea de #ro'leme de calcul numeric re%eritoare la concentra$ia n #rocente de mas a solu$iilorP
0.2. identi%icarea unor metode de se#arare a unui amestec n %unc$ie de natura acestuiaP
0.0. a#licarea unor algoritmi de calcul #e 'aza %ormulei c!imice
0.4. ela'orarea de i#oteze re%eritoare la #rodu*ii unei reac$ii


Pagina 052 din 451

A* Co(unic"r" &n)#$rii concpt#or &n r1o#'"r" d pro4#(0 &n .or(u#"r" Bp#ic")ii#or0 &n conducr" in'sti$")ii#or ,i &n r"port"r"
r1u#t"t#or*
4.1. trans#unerea n lim'a? s#eci%ic a in%orma$iilor #rivind a#lica$iile #ractice ale c!imieiP
4.2. %olosirea terminologiei s#eci%ice c!imiei n sco#ul denumirii elementelor *i su'stan$elor c!imiceP
4.0. %olosirea terminologiei s#eci%ice c!imiei re%eritoare la reac$iile c!imice
I* E'"#u"r" conscin)#or procs#or ,i "c)iunii produs#or c3i(ic "supr" proprii prso"n ,i "supr" (diu#ui*
5.1. a#licarea normelor de #rotec$ie #ersonal n la'oratorul de c!imie *i de #rotec$ie a mediuluiP
5.2. evaluarea %actorilor de risc *i recunoa*terea im#ortan$ei unor s#ecii c!imice +atomi/ ioni/ molecule,P
5.0. evaluarea %actorilor de risc rezulta$i n urma a#licrii n #ractic a unor reac$ii c!imice *i recunoa*terea im#ortan$ei acestora.


Pagina 050 din 451

,eciunea !iologie
Pro.* Tris1tin" P"##0 7rganele (egetati(e ale plantelor

Pagina 054 din 451
Pagina 055 din 451
Pagina 056 din 451
Pagina 057 din 451
Pagina 051 din 451

Pagina 055 din 451Pagina 067 din 451

,eciunea &storie
Pro.* Cop#i" Oros0 &ntroducere n studiul istorieiPagina 061 din 451
Pagina 062 din 451

Pagina 060 din 451
Pagina 064 din 451
Pagina 065 din 451

Pagina 066 din 451Pagina 067 din 451

,eciunea Beografie
Pro.* D"n -"ti0 A"ezrile umane
AFEZRILE U-ANE
Proictu# unit%)ii d &n'%)"r
&ria curricularI ;- 6I 6;CI(T&T(
Gisci#lina M(;M4&FI& 4;-&3I(I
Clasa CIII
@coala M(3(4&H& CH6. I>CIII P(T4;6 E )&4:/ R:G. N:3(G;&4&
&utor -&T(I G&3
Gescriere
&ceasta unitate de invatare #rezinta asezarile umane din 4omania/ %iind im#artita #e 5 continuturi si 2 lectii de
evaluare. :nitatea cu#rinde urmatoarele detalieriI asezarile rurale si ti#ologia lor/ clasi%icarea satelor si
oraselor/ caracterizarea oraselor im#ortante/ organizarea administrativ E teritoriala si doua teste de evaluare la
s%arsit de unitate de invatare. (levii au %olosit resurse si mi?loace de invatamant moderne/ cu accent #e resurse
TIC/ utilizand ;(4 si <e' 2.7.+ Plat%orma &(H. <iBis#aces/ Uou Tu'e,. Pentru realizarea activitatilor #ro#use au


Pagina 061 din 451

%ost utilizate urmatoarele a#licatiiI
> #agini AiBi/ n s#a$ii #recumIAAA.AiBis#aces.com/ AAA.6eed<iBi.com/ro.AiBi#edia.org.
>&nsAergarden/ #entru o'$inerea de %eed'acB #entru o to#ic #ro#usP
>GotCoting/ a#lica$ie #entru realizarea de %orumuri n vederea votrii unor to#ici #ro#use/ cu %acilit$i de
vizualizare gra%ic a rezultatelorP
>Xoomerang/ a#lica$ie #entru realizarea de sonda?e onlineP
Pentru ela'orarea eseurilor am utilizat #agini AiBi/ cu %unctie de istoric al modi%icarilor.
Ha s%arsitul unitatii de invatare elevii au %ost ca#a'ili sa clasi%ice asezarile rurale si ur'ane/ sa caracterizeze orase
din orizontul inde#artat si a#ro#iat +local,/ sa #rezinte unitatile administrative/ sa cunoasca %unctionarea
acestora %olosind resurse TIC/ reusind sa administreze #agini <iBi si %orum>uri
3r. ore 7

Con$inuturi
+detalieri,
Com#eten$e
s#eci%ice
&ctivit$i de nv$are Tim#
alocat
6trategii
didactice
4esurse *i mi?loace de
nv$mLnt
(valuare
+%orme/


Pagina 065 din 451

4esurse TIC utilizate
;(4 *i <e' 2.7
instrumente,
!* As1"ri#
rur"# si
tipo#o$i" #or
1.1
4.1
5.1
7.1

>clasi%icarea a*ezrilor
ruraleP
>sta'ilirea ra#ortului
dintre ti#urile de sate
*i %orma de relie%P
> descrierea unui sat *i
#recizarea
elementelor
com#onente ale
satelor
> e=#licarea
conce#telorI vatr/
mo*ie/ #o#ula$ie/
1 > &uto re%lectie
> Geterminarea
cauzei si a
e%ectului
> Formularea
de i#oteze
> )roAsare
orientata
> (=#erimentul
> Conversatia
euristica
Hectie &(H


&sezari tem#orareI site
AiBis#aces realizat de
eleviiI
!tt#I88e=#editiile#olare.
AiBis#aces.com8
&el (ducational E
> (=aminarea
curenta orala

> 4ezolvarea
testelor &(H

> ;'servare
sistemica a
elevilor in
tim#ul
activitatiiPagina 077 din 451

ctun/ crLngP
> e=erci$ii de selectare
a satelor du# criterii
dateI %orm/
structur/ %unc$ii *i
gradul de dis#ersie n
teritoriu.

Meogra%ieI
!tt#I88advancedelearnin
g.com8inde=.#!#8article
s8c4104

-uzeul satului &stra
6i'iuI
!tt#I88AAA.muzeulastra
.ro8vizitare8vizita>
virtuala.!tmlYD#rettQP!o
to878

2. As1"ri#
ur4"n*
1.2
0.0
>localizarea
#rinci#alelor ora*eP
> vec!imea ora*elorP
1 >
)rainstorming
> &ctivitati

!tt#I88AAA.geogra#!Q>
ma#>
> ;'servare
sistemica a
elevilor in


Pagina 071 din 451

5.1
1.2

clasi%icarea ora*elorI
du# mrime/ %unc$ie/
#ozi$ieP
>descrierea
elementelor
com#onente ale
ora*ului
>descrierea unor
sisteme ur'aneP
>e=erci$ii de selectare
a ora*elor #e unit$i
de relie%.

cola'orative
> -entorat
> &utotestare
> ;%erirea
#ers#ectivelor
multi#le
> (=#erimentul
games.com8geogra#!Q>
games>Meo>Vuizz>
(uro#e>T#ageid41.!tml

Narta %izica a 4omaniei
Imagini (ncarta
Fise de lucru
tim#ul
activitatii

> Rocuri on line
serioaseI

Inter#retarea
!artii 4omaniei
E asezarile
ur'ane
0. C#"si.ic"r"
or"s#or*
1.1
0.0
>clasi%icarea ora*elor
du# criterii sugerate
1 > (=#unerea
> Conversatia
Narta 4omanieiI
!tt#I88AAA.!arta>
> e=aminarea
curenta orala


Pagina 072 din 451

4.1
5.1
7.2
>identi%icarea *i
localizarea ora*elor #e
!artP
>e=erci$ii de
com#letare cu ora*e a
unei !r$i.

euristica
> &utotestare
Pro'lematizare
a
> ;%erirea
#ers#ectivelor
multi#le
> (=#licatia

romaniei.org8
-ega ma# tutorialI
!tt#I88education.nationa
lgeogra#!ic.com8educati
on8multimedia8euro#e>
ma#maBer>Bit8"arTa]1

Narta 4omaniei E
clasi%icarea oraselor

> evaluare cu
!arta muta

> teste
interactive +
&(H,


4.
C"r"ctri1"r"
1.1 >caracterizarea
ora*ului )ucure*ti P
1 > (=#unerea
> Conversatia
Hectie &(H E retea locala
in scoalaI
> (=aminarea
curenta orala


Pagina 070 din 451

$o$r".ic" "
or"su#ui
2ucursti si "
"#tor or"s*
0.1
0.0
5.1
1.1
1.2
>#rezentarea *i
localizarea altor ora*eP
>identi%icareaP
elementelor naturale
n caracterizarea unui
ora* *i #rezentarea lor
structuratP
>descrierea unor
sisteme ur'aneP
>e=erci$ii de gru#are a
ora*elor du#
numrul de locuitoriP
>e=erci$ii de
caracterizare a unui
ora* du# criterii date.
euristica
> &utotestare
Pro'lematizare
a
> ;%erirea
#ers#ectivelor
multi#le
> (=#licatia

)ucurestiI
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8)ucureSC1S55ti
IasiI
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8IaSC1S55i
ConstantaI
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8ConstanSC1S5)a
Cli? 3a#ocaI
> Inter#retarea
!artii

> Teste
interactive
+ &(H,
Pagina 074 din 451

!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8Clu?>3a#oca
TimisoaraP
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8TimiSC1S55oara
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8RudeSC1S5)eleT4o
mSC0S&2niei
!tt#I88advancedelearnin
g.com8materiale8TTneA
8geo8demo8(uro#e>
MeneralTMeogra#!icTGe
scri#tion8-5T6!oreT&rti
culations8inde=.!tmlPagina 075 din 451

Imagini si %otogra%ii on
line
Fise de lucru

)ucuresti > !arti MoogleI
!tt#I88ma#s.google.ro8
ma#s"ll]>
00.511504/11.402557^s
#n]07.255511/75.41715
6^z]4^laQer]c^c'll]>
00.511504/11.402557^#
anoid]d6v:7-<V5;m
GAe#oiN''4&^c'#]12/
022.55//7/>
1.11^source]em'ed^!l


Pagina 076 din 451

]ro

5.Or$"ni1"r"
"d(inistr"ti'5
tritori"#"*
1.1
0.0
4.1
7.2
1.2
> #rezentarea
unit$ilor
administrative
>localizarea #e !art a
?ude$elor cu
re*edin$ele lor
> e=erci$ii de localizare
#e o !art mut
>descrierea unor
sisteme %unc$ionale
+administrativ>
teritoriale, ale $rii
> realizarea unui eseu
1 > (=#unerea
> Conversatia
euristica
> &utotestare
Pro'lematizare
a
> ;%erirea
#ers#ectivelor
multi#le
> (=#licatia

Rudetele 4omaniei E
<iBi#ediaI
!tt#I88ro.AiBi#edia.org8
AiBi8RudeSC1S5)eleT4o
mSC0S&2niei> (=aminarea
curenta orala

> Teste
interactive
+ &(H,

> Prezentarea
rezultatelor
investigatiei
stinti%icePagina 077 din 451

cola'orativ cu tema
hh&sezari umane
e=tremehhin gru#uri de
2>0 elevi #e #agini
<iBis#aces.
Hocalizare ?udete E
munici#ii din 4omania/
!arta muta E AiBi#edia
on lineI
Clu? 3a#ocaI !arti
Moogle
!tt#I88ma#s.google.ro8
ma#s"ll]>
00.511504/11.402557^s
#n]07.255511/75.41715
6^z]4^laQer]c^c'll]>
00.511504/11.402557^#


Pagina 071 din 451

anoid]d6v:7-<V5;m
GAe#oiN''4&^c'#]12/
022.55//7/>
1.11^source]em'ed^!l
]ro

E'"#u"r


2


> Proiect
AiBis#aces

> Porto%oliul
>
&utoevaluarea
> (valuarea in

Test &(H E retea locala in
scoala
Pagina AiBiI
4ezultate eleviI
1.!tt#I88e=#edi
tiile#olare.AiBis
#aces.com8Mru
#a`3r.1``Mong
eanu>)uliga>
4aducanu
2.
!tt#I88e=#editii
le#olare.AiBis#


Pagina 075 din 451

#erec!iTest on lineI
!tt#I88AAA.geogra#!Q>
ma#>
games.com8geogra#!Q>
games>Meo>Vuizz>
(uro#e>T#ageid41.!tml

Test on line E ?udetele
4omanieiI
!tt#I88AAA.#ro%udegeo
gra.eu8?ocTdeTgeogra%ie
8?oc>de>
aces.com8M4:
P&`34.2`)&C&
H(T(>C;6T&>
`6C;&H&`P&4T
(3(4&
0.
!tt#I88e=#editii
le#olare.AiBis#
aces.com8M4:
P&`34.0`:ngu
reanu>
6acarcea>_auni
4.
!tt#I88e=#editii
le#olare.AiBis#
aces.com8M4:
P&`34.4`&4MN


Pagina 017 din 451

localizare8euro#a8?oc>
de>identi%icare>?udetele>
romaniei

Fise de lucru
I4(>);H(6C>
6C;&H&`P&4T(
3(4&
Test on lineI
!tt#I88scoala>
'aru>
!d.AiBis#aces.c
om8

;'iective de evaluareI
7. :tilizeaza corect si adecvat termeni geogra%ici s#eci%ici #entru de%inirea si e=#rimarea unor idei stinti%iceP
1. Identi%ica in%ormatii cu caracter geogra%ic in 'aze de date accesi'ile #rin internetP
5. Prezinta oral un #rodus realizat in gru# %olosind a#licatia PoAerPoint si <iBis#acesP
17. Com#ara in%ormatii din surse geogra%ice di%erite utilizand a#licatii <e' 2.7P
11. 4edacteaza di%erite te=te geogra%ice utilizand a#licatia <iBis#aces.


Pagina 011 din 451

12. Prelucreaza in%ormatiiI inter#retaza o diagrama sim#la/ analizeaza o diagrama sim#la/ ela'oreaza un te=t #e 'aza unei diagrame/
ela'oreaza sc!eme gra%ice.
Com#eten$e s#eci%iceI
1.1. Identi%icarea termenilor geogra%ici n te=te di%eriteP
1.2 (la'orarea unui te=t coerent utilizLnd termeni geogra%iciP
0.1.Trans%erarea elementelor din matematic *i *tiin$e #entru e=#licarea realit$ii geogra%ice a 4omLnieiP
0.2 (=#licarea %enomenelor *i #roceselor s#eci%ice mediului ncon?urtor din $ara noastrP
0.0 Identi%icarea in%luen$elor te!nologiilor asu#ra caracteristicilor geogra%ice ale 4omLnieiP
4.1. Citirea !r$ii *i utilizarea semnelor conven$ionaleP
5.1. Identi%icarea in%orma$iilor cu caracter geogra%ic n 'aze de date accesi'ile #rin internetP
5.2. Prelucrarea in%orma$iilor re%eritoare la elemente de geogra%ie a 4omLniei do'Lndite #e 'aza te!nologiei in%orma$ieiP
7.1. &#licarea cuno*tin$elor *i de#rinderilor nv$ateP
7.2. :tilizarea metodelor sim#le de investigare +o'servare/ analiz/ inter#retare, a realit$ii o%erite de geogra%ia 4omLnieiP
1.1. Identi%icarea solu$iilor de #rotec$ie a mediului geogra%ic din $ara noastrP


Pagina 012 din 451

1.2. Identi%icarea solu$iilor de organizare a s#a$iului din #ers#ectiva dezvoltrii dura'ile.Pagina 010 din 451

,eciunea Cultur ci(ic
Pro.* S1o#t 2"rtis0 /ersoane
Pagina 014 din 451
Pagina 015 din 451
Pagina 016 din 451
Pagina 017 din 451
Pagina 011 din 451
Pagina 015 din 451

,eciunea ducaie plastic
Pro.* Ro(o I,toc0 Amestecurile culorilor "i nonculorilor
Pagina 057 din 451
Pagina 051 din 451

Pagina 052 din 451

Pagina 050 din 451

Pagina 054 din 451
Pagina 055 din 451
Pagina 056 din 451
Pagina 057 din 451
Pagina 051 din 451

Pagina 055 din 451

Pagina 477 din 451

Pagina 471 din 451

Pagina 472 din 451

Pagina 470 din 451
Pagina 474 din 451
Pagina 475 din 451
Pagina 476 din 451
Pagina 477 din 451
Pagina 471 din 451
Pagina 475 din 451
Pagina 417 din 451
Pagina 411 din 451


Pagina 412 din 451
Pagina 410 din 451

,eciunea ducaie muzical
Pro.* An" -"ri" Si4i"nu0 'imbrulPagina 414 din 451
Pagina 415 din 451
Pagina 416 din 451
Pagina 417 din 451
Pagina 411 din 451
Pagina 415 din 451
Pagina 427 din 451Pagina 421 din 451

Ane>a P ; >emple de proiecte culturale dedicate bibliotecilor "i "colilor0 propuse n
cadrul programului !C #competiie e;C?6'?-A$
Categoria 15 Ai(ersificarea ser(iciilor furnizate de bibliotec ; e&nclusion
L*!*!*! EB(p#u#< C#u4 d #ctur% pntru sniori
Mru# .intI seniori/ tineri/ elevi/ voluntari
6curt descriereI Crearea unui clu' de lectur #entru seniori EProiectul vizeaz trans%erulde
cunoa9tere ntre genera.ii 9i ncura?area utilizrii resurselor tradi.ionale din 'i'liotec/
#recum 9i a celor digitale.
Proiectul va #resu#une organizarea de ctre 'i'liotec a unor sesiuni de lectur +sus.inute
atLt de vLrstnici cLt 9i de tineri, ce vor %i nregistrate 9i #ostate #e Internet #utLnd %i a#oi
accesate 9i de alte #ersoane care nu au #utut #artici#a la evenimentele de socializare.
Ge asemenea/ tinerii cu com#eten.e digitale i vor s#ri?ini #e cei vLrstnici s acumuleze
cuno9tin.e de 'az #entru utilizarea Internetului.
4ezultate a9te#tateI Prin intermediul com#onentei utilizrii Internetului se urmre9te
atragerea ctre 'i'liotec a unui ti# de utilizatori care nu au o'i9nuin.a de a a#ela la
serviciile tradi.ionale. 6e va urmri %amiliarizarea unui gru# de vLrstnici cu resursele
'i'liotecilor virtuale e=istente n 4omLnia 9i cu utilizarea dis#ozitivelor moderne de lectur E
ta'lete/ e4eader etc./ ast%el ncLt s creasc numarul de utilizatori ai serviciilor o%erite de
'i'liotec.
L*!*!*+ EB(p#u#< R"#i1"r" uni co#c/ii d r.rin/% cu pu4#ic"/ii (u#ti(di"
Mru# .intI elevi/ #ro%esori/ medici/ %unc.ionari din #rimrie
6curt descriereI Proiectul urmre9te constituirea unei 'i'lioteci de re%erin. cu #u'lica.ii
multimedia avLnd ca #unct de #lecare cerin.ele de in%ormare 9i documentare ale
utilizatorilor comunit.ii res#ective #e care 'i'liotecarul tre'uie s le cunoasc 9i s le


Pagina 422 din 451

analizeze temeinic. 2n %unc.ie de aceste cerin.e 9i de gru#ul .int vizat va %i ntocmit #lanul de
realizare a acestei colec.ii.
a. 6e vor %ace investiga.ii #e Internet cutLndu>se in%orma.ii #e teme #resta'ilite legate de
ceea ce doresc s cunoasc utilizatorii 9i se va organiza o 'az de date cu date relevante.
In%orma.iile considerate utile vor %i co#iate 9i stocate n %oldere dedicate.
'. ; a doua categorie de in%orma.ii se va organiza #e 'aza #u'lica.iilor de re%erin. editate
#e su#orturi in%ormatice de ti#ul CG/ CG>4;-/ GCG>4;-/ care tre'uie ac!izi.ionate de
'i'liotec. 6e gsesc #e ast%el de su#orturi/ enciclo#edii 9i dic.ionare de di%erite ti#uri.
c. Cea de>a treia categorie de in%orma.ii #rovine din #u'lica.iile %izice care sunt
scanate secven.ial de 'i'liotec n %unc.ie de tematica urmrit. (duca.ia utilizatorilor n
utilizarea acestor instrumente de lucru constituie #artea de nc!eiere a #roiectului. 6e va
constitui o 'az de date local cu #u'lica.ii variate consulta'ile electronic. &ceast 'az va
cu#rinde deo#otriv in%orma.ii utile #entru activit.ile economice 9i sociale E s#ri?in #entru
integrarea social a 9omerilor/ #entru educa.ia n s#iritul muncii/ #entru educa.ia sanitar
etc./ dar 9i in%orma.ii enciclo#edice #entru loisir. )i'liotecarul #oate invita la 'i'liotec
antre#renori locali #entru a le #rezenta o#ortunitatea de a gsi in%orma.ii utile #entru
dezvoltarea a%acerii 9i va %acilita de asemenea ntLlniri ntre anga?atorii din mediul #rivat 9i
#ersoanele a%late n cutarea unui loc de munc.
4ezultate a9te#tateI Promovarea 9i utilizarea 'azei de date locale constituite #rinI
a. Con9tientizarea comunit.ii re%eritor la e=isten.a unor in%orma.ii utile #entru nevoi
s#eci%ice gru#urilor .int #ornind de la un dialog cu mem'rii comunit.ii.
'. Giseminare de materiale de #romovare.
L*!*!*9 EB(p#u#< 8ncur"G"r" "ntrprnori"tu#ui #oc"# prin pro(o'"r" tr"di/ii#or popu#"r
Mru# .intI seniori/ tineri/ elevi/ antre#renori/ voluntari/ al.i mem'ri ai comunit.ii


Pagina 420 din 451

6curt descriereI Proiectul se va a=a #e #strarea 9i #romovarea tradi.iilor locale #rin
valori%icarea e%icient a %ondului de carte dis#oni'il n 'i'liotec 9i utilizarea te!nologiilor
moderne. Proiectul va consta n realizarea unei sec.iuni se#arate n 'i'liotec care s
cu#rind volume de interes #entru me9terii #o#ulari 9i tinerii antre#renori locali. 6e vor avea
n vedere de asemenea activit.i de culegere/ conservare/ valori%icare a me9te9ugurilor 9i
tradi.iilor 9i #romovarea antre#renorilor locali im#lica.i n %urnizarea de #roduse8servicii
tradi.ionale #rin organizarea de #rezentri n 9coal sau n atelierele me9terilor #o#ulari. 2n
cadrul evenimentelor me9terii locali i vor nv.a #e tineri cum se
realizeaz diverse o'iecte tradi.ionale iar 'i'liotecarii vor %urniza recomandri de lectur n
%unc.ie de tema a'ordat/ #romovLnd ast%el %ondul de carte dis#oni'il la nivel local. 6e va
#une accent 9i #e modalit.ile #rin care o'iectele tradi.ionale #ot constitui 'aza unor a%aceri
de succes/ iar me9terii #o#ulari 9i tinerii cu ini.iativ #ot deveni antre#renori.
4ezultate a9te#tateI Cu a?utorul ec!i#amentelor moderne se vor organiza sesiuni de
%ilmare8%otogra%iere a acestor evenimente o'.inLndu>se ast%el %otogra%ii 9i %ilme. Pentru
#romovarea tradi.iilor8me9te9ugurilor8o'iectelor de cult locale/ materialele
video8#rezentrile8alte documente realizate vor %i diseminate atLt local cLt 9i n mediul on>
line #rin intermediul #ortalului eComunitate 9i a altor surse identi%icate de cei im#lica.i n
#roiect. In%orma.ia #oate %i de asemenea %urnizat #e CG8GCG 9i o%erit turi9tilor care
viziteaz comunitatea.
L*!*!*A EB(p#u#< S% tr%i( s%n%tos
Mru# $intI %emei/ co#ii/ tineri/ voluntari
6curt #rezentareI Proiectul/ des%*urat n cadrul unui clu' s#ecial constituit su' acest nume/
urmre*te #rin utilizarea in%orma$iilor o'$inute #rin Internet/ din cr$i sau alte surse/ s
demonstreze ce nseamn s trie*ti sntos #rin #romovarea unui regim de via$ ec!ili'rat
n care munca/ odi!na/ tim#ul li'er *i dieta s se gseasc n armonie. Cor %i cutate e=em#le
din modul de via$ al altor #o#oare *i se vor analiza 9i discuta diverse modele 9i 'une
#ractici.


Pagina 424 din 451

;rganizarea tim#ului este esen$ial #entru o via$ sntoas/ lucru #entru care tre'uie
insistat n cadrul activit.ilor din #roiect. 2ntotdeauna la ntLlnirile organizate con%orm unui
#rogram 'inecunoscut de mem'rii comunit$ii vor #artici#a *i cadre medicale cu e=#erien$
*i n care comunitatea are de#lin ncredere/ #entru #rezentarea unor o#.iuni e%iciente
#entru m'unt.irea regimului de via.. 6e va #une accent #e #rezentarea modalit.ilor de
evitare 9i control al 'olilor cu im#act mare n mediul rural Ecardio>vasculare/ dia'et etc. 2n
urma evenimentelor organizate #e su'iecte s#eci%ice tangente cu temele #ro#use 9i .inLnd
cont de in%orma.iile do'Lndite/ #artici#an.ii vor #utea realiza un #lan #ersonal de
dezvoltare/ #utLnd selecta e=em#le de 'un #ractic ce #ot %i discutate 9i analizate cu
#ersoane din alte comunit.i 9i cu e=#er.ii im#lica.i.
4ezultate a9te#tateI Con9tientizarea 9i #romovarea unui regim de via. sntos n
comunit.ile im#licate n #roiect atLt din #unct de vedere al stilului de via./ al dietei
alimentare/ al #etrecerii tim#ului li'er/ al rela.iei om>natur cLt 9i din #unct de vedere al
unei vie.i %r #ro'leme de sntate.
L*!*!*I EB(p#u#< C#u4u# "$ricu#tori#or sco#u#ui ::I
Mru# $int I elevi/ tineri/ agricultori/ *omeri
6curt #rezentareI Proiectul urmre*te cu a?utorul te!nologiei in%orma.iei s #rezinte cele
mai interesante 9i e%iciente e=#erien$e n lucrul #mLntului din $rile cu o agricultur
avansat. Cor %i cutate #e Internet documentare cu di%erite e=#erimente agricole de succes
care s>ar #otrivi realit$ilor locale. Gu# vizionare/ aceste documentare urmeaz a %i
comentate de #artici#an.i din #ers#ectiva caracteristicilor #edoclimatice ale localit$ii #ro#rii
eviden$iind ceea ce se #otrive*te s#re a %i #reluat *i ceea ce este im#ro#riu zonei res#ective.
&#elul la #u'lica$iile de$inute de 'i'liotec #e aceast tem/ ndeose'i ale agronomilor
romLni din trecut *i de astzi/ %cut din #ers#ectiva m'og$irii in%orma$iei %urnizate de
documente/ tre'uie s devin o constant. Ha %iecare ntLlnire/ mem'rii clu'ului vor veni
%iecare #e rLnd cu in%orma$ii o'$inute #e diverse ci legate de as#ecte #articulare ale
e=#loatrii solului.


Pagina 425 din 451

4ezultate a9te#tateI Crearea unei comunit.i active/ im#licate n dezvoltarea local 9i
crearea unui %orum sau 'log #entru discutarea su'iectelor #e aceast tem.

Categoria 25 ficientizarea ser(iciilor oferite de bibliotec <i dez(oltarea de proiecte
culturale prin utilizarea '&C0 n (ederea spri9inirii cre<terii potenFialului uman din
comunitFile beneficiare
L*!*!*K EB(p#u#< Cr"r" unui c"#nd"r cu#tur"#
Mru# .intI tineri/ elevi/ voluntari
6curt descriereI Cre9terea accesului la in%orma$ii culturale #rin consultarea resurselor
tradi.ionale din 'i'liotec 9i crearea unei calendar cultural online +denumire/ scurt
descriere/ locul de des%9urare/ dat des%9urare/ #u'lic .int/ %otogra%ii8%ilme/ testimoniale
etc unde e cazul,/ res#ectiv crearea unei 'aze de date cu resurse variate re%eritoare la
#atrimoniul cultural/ istoric/ etnogra%ic/ natural 9i turistic local. )aza de date va cu#rinde 9i o
centralizare
de linBuri utile structurate #e diverse categorii ce vor #utea %i consultate de utilizatorii
'i'liotecii. In%orma.iile vor %i colectate 9i introduse n 'aza de date cu s#ri?inul voluntarilor.
Proiectul va #resu#une utilizarea de resurse moderne de in%ormare Ee'ooB reader/
materiale interactive/ cr.i audio/ %ilme etc. 9i se va a=a #e crearea de materiale diverse 9i
utilizarea de resurse digitale des#re tradi.ii locale/ ceremonii/ monumente/ alte in%orma.ii
culturale.
4ezultate a9te#tateI Promovarea culturii locale #rin metode clasice +ti#rituri/ 'ro9uri/ ziare
locale etc, care #ot %i o%erite turi9tilor 9i altor vizitatori ai comunit.ilor cLt 9i #rin metode
moderne ce utilizeaz internetul 9i alte medii digitale +calendar online>Ae'/ reclam online/
CG/ GCG etc,.
L*!*!*L EB(p#u#< Cr"r" uni "r3i' di$it"#
Mru# .intI seniori/ tineri/ elevi/ al.i mem'ri ai comunit.ii


Pagina 426 din 451

6curt descriereI Proiectul va consta n #romovarea cr.ilor re#rezentative din 'i'liotec
care #ot s#ri?ini realizarea unei colec.ii online de %otogra%ii 9i documente locale care s
#streze imaginea/ valorile 9i identitatea comunit.ilor. 6e va avea n vedere eviden.ierea
acelor elemente care au valoare de unicat n comunitate. 2n cadrul #arteneriatului din
#roiect #ot %i #use n #aralel di%eritele valori locale. Proiectul va avea n vederea #romovarea
online a rezultatelor cu sco#ul de a #o#ulariza monogra%ia local. Cor %i organizate
sc!im'uri de e=#erien. ntre #arteneri 9i al.i mem'ri ai comunit.ilor im#licate n #roiect n
vederea diseminrii in%orma.iilor culturale identi%icate.
4ezultate a9te#tateI Promovarea colec.iei de %otogra%ii 9i documente locale realizate
atLt#rin #rin metode moderne ce utilizeaz internetul 9i alte medii digitale +reclam online/
'annere/ CG/ GCG etc, cLt 9i #rin metode clasice +ti#rituri/ 'ro9uri etc, 9i #u'licarea
elementelor +itemilor, s#eci%ice n #ortalul (uro#eana + AAA.euro#eana.eu ,.
L*!*!*M EB(p#u#< -nt"#it%/i 7i cu#tur" urop"n%
Mru# $intI elevi/ tineri/ *omeri/ casnice
6curt #rezentareI Proiectul are rolul de a %amiliariza comunitatea local cu %elul de via$ al
altor #o#oare. Pentru realizarea acestui #roiect/ se vor utiliza imagini/ %ilme sau %otogra%ii
o'$inute #rin Internet sau %otogra%ii scanate ale #ersoanelor din comunitate care triesc n
alte .ri/ mrturii scrise *i orale. 6e vor %ace comentarii #e marginea celor #rezentate/ se vor
lmuri as#ecte mai #u$in clare. )i'liotecarul tre'uie s se #regteasc n mod deose'it
#entru a %i n stare s rs#und la orice ntre'are legat de via$a n $rile euro#ene. Pot %i
%olosite/ #rin descrcare de #e Internet/ sau din mrturisiri directe ale celor #leca$i acolo/ cu
reu*ite *i e*ecuri/ date legate de di%icult$i de comunicare #rin
necunoa*terea lim'ii sau cunoa*terea ei insu%icient/ de di%icult$i de ada#tare *i integrare
ntr>o alt mentalitate *i civiliza$ie. 2n cazul n care sunt #ersoane revenite n comunit.i/
acestea vor %i invitate la ntLlnirile organizate de 'i'liotec cu cititorii. Proiectul/ #rin
ntreaga lui des%*urare/ tre'uie s con*tientizeze comunitatea local des#re modul de via./
tradi.iile 9i cultura altor #o#oare.


Pagina 427 din 451

4ezultate a9te#tateI Con9tientizarea/ diseminarea 9i #romovarea modului de via./ al
tradi.iilor 9i culturii altor #o#oare #rin %olosirea de materiale clasice 9i digitale +%otogra%ii/
%ilme/ diverse documenteI cr.i/ reviste etc, ctre mem'rii comunit.ilor im#licate 9i
realizarea de materiale culturale locale +nregistrri/ citate/ %otogra%ii/ %ilme/ desene8#icturi
etc, #entru #u'licare #e #ortalul (uro#eana +AAA.euro#eana.eu,.
L*!*!*H EB(p#u#< R1%tori #itr"r
Mru# $intI elevi/ tineri
6curt #rezentareI Proiectul are rolul s stimuleze lectura/ dar *i crea$ia literar ncura?Lnd
%ormarea tinerelor talente. Pentru realizarea #roiectului 'i'lioteca va coo#era cu *coala / cu
creatori #o#ulari locali sau scriitori locali sau regionali care si>au #u'licat o#erele. Cu a?utorul
#ro%esorului de lim'a romLn vor %i identi%ica$i elevii talenta$i care *i vor #rezenta crea$iile
literare la ntLlnirile organizate n 'i'liotec. &ici/ su' ndrumare/ vor nv$a s>*i cizeleze
e=#resia *i mai ales vor %i orienta$i s#re marea literatur *i marii creatori ale cror o#ere se
a%l n 'i'liotec *i #e care sunt invita$i s le citeasc. Pe de alt #arte/ scriitorii #o#ulari/
ra#sozii/ dar *i scriitori cul$i ce ar #utea %i invita$i/ vor citi din crea$iile lor *i vor #ovesti
tinerilor de ce scriu/ care le este crezul lor ca oameni *i arti*ti. Crearea unei atmos%ere care
s incite la lectur/ la
cunoa*tere/ la sc!im'ul de idei/ la emula$ie ntre tineri sunt marile %inalit$i ale #roiectului se
va realiza #rin utilizarea mi?loacelor multimedia E e'ooBs/ ta'elete etc. 9i a resurselor
interactive dis#oni'ile #e Internet.
4ezultate a9te#tateI 4ezultatele urmrite vizeaz utilizarea inteligent a resurselor moderne
n vederea ncura?rii crea.iei literare 9i cre9terea numrului de #ersoane #asionate de
lectur care s devin utilizatori %recven.i ai serviciilor o%erite de 'i'liotec. 6e va urmri de
asemenea crearea unei atmos%ere care s incite la lectur/ la cunoa*terea valorilor locale/ la
sc!im'ul de idei ntre creatorii vec!i 9i noi. Crea.iile %olclorice locale ale ra#sozilor #o#ulari
n via./ de ti#ul 'aladelor / #oeziilor #o#ulare/ strigturilor etc./ la care se adaug imagini


Pagina 421 din 451

%otogra%ice/ vor %i nregistrate/ cu a#aratura din dotare n vederea #u'licarii #e #ortalul
(uro#eana +AAA.euro#eana.eu ,.
L*!*!*!@ EB(p#u#< H"i #" t"truV
Mru# .intI seniori/ tineri/ elevi/ voluntari
6curt descriereI Proiectul are dre#t o'iectiv #romovarea la nivelul comunit.ii a resurselor
valoroase din dramaturgia na.ional 9i interna.ional. )i'liotecarii vor realiza liste cu
recomandri de lectur n %unc.ie de gru#ul .int. 6e vor organiza n cadrul #roiectului
sesiuni de lectur dar 9i de ascultare a #ieselor de teatru n lectura unor mari actori 9i se vor
#romova resursele moderne de in%orma.ie Eaudio>'ooBuri/ CG8GCG/ 'aze de date online cu
%ilmri de ar!iv etc. Ge asemenea cu s#ri?inul elevilor de 9coal 9i a tinerilor din localitate se
vor organiza mici scenete legate de tradi.iile #o#ulare teatrale/ #e 'aza materialelor
identi%icate.
4ezultate a9te#tateI Ca#tarea interesului #entru resurse culturale a cLt mai multor gru#uri
.int. :tilizarea diverselor re.elor online 9i instrumente de comunicare #entru a sc!im'a
im#resii cu alte #ersoane asu#ra unei multitudini de as#ecte legate de aceast %orm de art
vie.
-aterialele realizate +scenete #o#ulare inter#retate de localnici/ recitaluri etc, vor %i
nregistrate 9i #u'licate #e di%erite #ortaluri +inclusiv #ortalul (uro#eana
AAA.euro#eana.eu,.

Ane>a G ; /roiect e;C?6'?-A iniiat "i derulat de !iblioteca 7r"eneasc0 ,3ngeorgiu
de /dure0 9udeul :ure"0 n parteneriat cu !iblioteca Comunal Armne"ti0 9udeul
A3mbo(ia "i !iblioteca Brupului 8colar @,f3ntul Bheorghe0 ,3ngeorgiu de /dure0
9udeul :ure"Pagina 425 din 451

So#icit"nt Unit"t Ad(inistr"ti'
Tritori"#% +denumirea 'i'liotecii
#u'lice/ comunitatea ()C/ ?ude.,I
)i'lioteca ;r*eneasc/ 6Lngeorgiu de Pdure/
?ude$ul -ure*
P"rtnr )i'liotec#u'lic +denumirea
'i'liotecii #u'lice/comunitatea ()C /
?ude.,I
)i'lioteca Comunal
Grmne*tiP ?ude$ul GLm'ovi$a
P"rtnr )i'liotec 9colar +denumirea
'i'lioteciicomunitatea ()C/ ?ude.,I
)i'lioteca Mru#ului @colar O6%Lntul M!eorg!e/
6Lngeorgiu de Pdure/ ?ude$ul -ure*

!* DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
Tit#u proict<
)i'lioteca #u'lic Ecentru cultural de interac$iune *i im#licare comunitar *i de #romovare a
culturii digitalizate

Acroni( proict<
GigiCult

Dur"t" proictu#ui<
21(06(2012 V 22(10(2012 /6 luni-

+* O2IECTIVE0 ACTIVITQI RI REZULTATE
+*!*O2IECTIVUL PROIECTULUI

7ibliotecile in meiul rural #i mic urban up schibrile ause e 2e!olu"ia in 1R5R au
pierut in atracti!itatea lor( >ac )nainte e 1R5R biblotecile erau aproape singurele surse
e informare pentru locuitorii in meiul rural+ atracti!itatea bibliotecilor treptat a fost
iminuat e e,pansiunea massmeiei apoi e apari"ia #i e,pansiunea internetului(
7ibliotecile sunt asimilate cu )mprumutul e carte si ser!iciile sale trai"ionale(
<roiectul E74 precum #B programul 7iblionet au reaus )n aten"ia eililor locali problema
bibliotecilor #i au contribuit la o nou aborare )n moul e a concepe biblioteca(
<roiectul nostru porne#te in premi%a c biblioteca local trebuie s contribuie la
promo!area culturii locale prin colectarea+ stocarea+ sortarea+ filtrarea #i punerea la
ispo%i"ia comunit"ii locale #i al operatorilor culturali+ a tuturor !alorilor culturale+ create )n
trecut+ )n pre%ent precum pe cele care !or fi create )n !iitor e comunitatea local( ;#a cum
posesia unui ocument rar cre#te atracti!itatea unei biblioteci+ imortali%Kn #i pstrKn
!alorile culturale locale+ bibliotecile noastre !or e"ine Uocumente unicateJ la care )ns
atorit mi0loacelor AB4 !or a!ea acces to"i oritorii s stuie%e aceste ocumente(


Pagina 407 din 451

<roiectul nostru urmre#te e%!oltarea culturii locale prin furni%area unor ser!icii moerne
ca igitali%area ocumentelor #i informaEilor cu caracter cultural #i cre#terea numrului celor
care a0ung astfel la !alorile culturale create e comunitatea local prin stocarea #i punerea
la iso%iEia publicului larg a acestor ocumnte )n carul bibliotecii locale #i )n meia
electronic(
]n proiectul nostru !or fi implicate bibliotecile publice in SKngeorgiu e <ur /=ure#- #i
>rmne#ti />Kmbo!i"a- precum #i biblioteca #colar in SKngeorgiu e <ure( >eoarece
implementarea proiectului presupune cuno#tin"e suplimentare pentru bibliotecari )n ceea ce
pri!e#te folosirea AB4 precum #i cunoa#terea unor metoologii moerne e sortare #i
catalogare a prouselor igitale+ am inclus )n proiectul nostru o firm e consultan" )n
omeniul AB4 #i un bibliotecar metoologist pregtit )n US;(
4ele ou comunit"i implicate )n proiect se afl )n 0ue"e iferite ar #i )n regiunii istorice
iferite ale "rii+ ceea ce )nseamn nu numai istan" geografic apreciabil+ ar #i meii
socio-culturale iferite( ;ceste aspecte nu repre%int )ns e%a!anta0+ ci in contr repre%int
o oportunitate e a arta c atorit utili%rii instrumentelor oferite e AB4 re%ultatele
proiectului pot fi u#or iseminate )ntre comunit"i in regiuni geografice #i istorice iferite(
4onsierm c ieile e%!oltate )n proiectul nostru pot fi preluate u#or+ pot fi iseminate #i
replicate )n alte comunit"i in proiectul E74( <arteneriatul )ntre >rmne#ti #i SKngeorgiu
e <ure+ nu este )ntKmpltor9 pe e o parte ambele comunit"i nu numai c fac parte in
rKnul comunit"ilor E74 ar au pre%en" continu pe blogul 4ultur al platrformei
e4omunitate+ ceea ce emonstrea% capacitatea lor e se implica )n proiecte culturale+ iar pe
alt parte acti!itatea bibliotecii publice in >rmne#ti este cunoscut #i apreciat e
conucerea bibliotecii 0ue"ene >Kmbo!i"a(
]n proiectul nostru !or fi implica"i )n mo irect 280 e persoane+ )n carul a 1Q sesiuni e
instruiri sau e!enimente culturale+ 220 e resurse !or fi )ncrcate )n ba%ele e ate culturale
create+ iar 20 e resurse !or fi propuse pentru incluere )n biblioteca !irtual Europeana(
<roiectul nostru !a fi implementat )n 6 luni(
<roiectul nostru contribuie la reali%area obiecti!elor specifice stabilite )n programul e4ultur
prin toate acti!it"ile pre!%ute precum #i prin re%ultatele #i efectele scontate9
<rin instruirea bibliotecarilor #i al !oluntarilor contribuim la )mbunt"irea abilit"ilor #i
competen"elor AB4 ale celor trei bibliotecarii #i celor 10 !oluntari( <rin igitali%area
e!enimentelor culturale contribuim la e,tinerea utili%rii AB4 )n carul acti!it"ilor culturale
locale(
<rin publicarea informa"iilor culturale igitali%ate pe site-ul comunit"ii locale* pe social
meia #i pe site-ul e4omunitate+ )ncura0m utili%area resurselor internet e ctre bibliotecari*
spri0inim schimbul e iei printre bibliotecari #i contribuim la cre#terea capacit"ii
comunit"ii locale e a participa la acti!it"i culturale(
<rin igitali%area ocumentelor* catalogarea #i arhi!area ocumentelor igitali%ate pe
suport electronic #i oferin posibilitatea celor interesa"i s consulte aceste ocumente )n
carul bibliotecii+ contribuim la cre#terea graului e atracti!itate al ser!iciilor furni%ate prin
intermeiul bibliotecilor beneficiare(
<rin epistare #i publicarea unor iteme - reali%ate )n comunitate local ar care pre%int
interes European V )n biblioteca igital a Europei+ stimulm participarea bibliotecarilor la


Pagina 401 din 451

ini"iati!a UEuropeanaJ(
4omponenta AB4 este pre%ent )n toate acti!it"ile proiectului(
<roiectul nostru contribuie la satisfacerea intereselor e stuiu+ lectur+ informare+
ocumentare+ eucare #i recreere ale popula"iei prin promo!area culturii igitali%ate(


Toate activit$ile #roiectului nostru sunt a=ate #e utilizarea TIC.
&st%el #rima activitate n #roiectul nostru va %i instruirea 'i'liotecarilor n digitalizarea
in%orma$iilor/ n #ostarea articolelor #i site>ul comunit$ii *i #e eComunitate +vom solicita
acces #entru cei trei 'i'liotecari, #recum *i n crearea *i #ostarea in%orma$iilor #e social
media. Patru sesiuni vor %i dedicate #u'licului $int/ cu sco#ul de a %acilita utilizarea
instrumentelor TIC n 'i'liotec/ iar alte 4 sesiuni vor %i dedicate instruirii n #rinci#iile *i
te!nicile de cutare a surselor in%orma$ionale ti# catalog de 'i'liotec.
Com organiza dou com#eti$ii #e Face'ooB. Partici#an$ii vor avea sarcina s de#isteze *i s
digitalizeze valori culturale ale comunit$ii. Pe lLng %a#tul c #artici#an$ii se vor %amiliariza
cu digitalizarea/ #reconizm minim 1777 de accesri al resurselor Ae'/ iar numrul surselor
ncrcate n 'aze de date culturale va %i de minim 227/ dintre care 27 #ro#use #entru
includere n (uro#eana.
12 evenimente culturale vor %i organizate n cele trei 'i'lioteci/ iar n cadrul acestor
evenimente vor %i #rezentate stadiul #rocesului de digitalizare a valorilor culturale/ iar cele
mai relevante lucrri vor %i Oservite #u'licului su' %orm de
lectur8audi$ie8vizionare8#rezentare %olosind instrumente TIC.
(venimentele derulate n cadrul #roiectului eCultur vor %i #rezentate n cel #u$in *ase
articole online/ iar #u'lica$ia OCultur digitalizat *i materialele #romo$ionale ca cele 07 de
a%i*e *i 577 de %lutura*e vor %i realizate de asemenea utilizLnd instrumente TIC.
4esursele actuale de instrumente TIC com#letate cu cele o'$inute #rin #roiect vor servii la
e=tinderea serviciilor o%erite de 'i'liotec/ res#ectiv cu serviciul gratuit de digitalizare.

+*+*ACTIVITQILE PROIECTULUI

;cti!it"ile pre!%ute )n proiect !or fi reali%ate )n trei etape( 3iecare etap con"ine sesiuni e
lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e bibliotec(>ac )n prima etap omin
sesiunile e facilitare a utili%rii AB4+ etapa a oua este caracteri%at prin concursul organi%at
pe 3aceboo: iar caracteristica principal a ultimei etape este preocuparea pentru
sustenabilitatea proiectului(
tapa 1.
Bnstruirea bibliotecarilor #i !oluntarilor )n igitali%area ocumentelor /scanarea unui
ocument )n format grafic* scanarea unui ocument )n format O42* )ntroucerea )n
calculator al imaginilor fotografiate cu aparat foto sau telefon mobil* prelucrarea imaginilor*
eitare auio* eitare !ieo-+ )n crearea paginilor #i grupelor e iscu"ii pe 3aceboo:* crearea
unui blog* postarea articolelor pe iferite site-uri+ respecti! aspecte pri!in repturile e
autor(


Pagina 402 din 451

> 2 instruiri la SKngeorgiu e <ure pentru cei oi bibliotecari #i cei Q !oluntari
> 1 instruire la >rmne#ti pentru bibliotecar #i cei 8 !oluntari
4rearea materialelor promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i transmiterea unui material ctre
pres+ precum #i publicarea unor materiale e promo!are )n meiul online cu scopul e a
populari%a lansarea proiectului >igi4ult+ precum #i sesiunea e instruire )n principiile #i
tehnicile e cutare a surselor informa"ionale tip catalog e bibliotec(
Sesiuni e instruire )n principiile #i tehnicile e cutare a surselor informa"ionale tip catalog
e bibliotec*
- 1 sesiune la biblioteca or#eneasca Sg( e <ure /solicitant-
- 1 sesiune la biblioteca comunal >rmne#t /partener 1-i
- 2 sesiuni la biblioteca Lrupului $colar \SfKntul LheorgheJ in Sg( e <ure
/partener 2-
Sesiuni e facilitare a utili%rii AB4 )n biblioteci
- 1 sesiune la solicitant
- 1 sesiune la partener 1
- 2 sesiuni la partener 2(
Sesiuni e lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e bibliotec+ folosin tehnologii
moerne9
- 1 sesiune la solicitant
- 1 sesiune la partener 1
- 2 sesiuni la partener 2(
]ntKlnire )ntre responsabilii pentru reali%area acti!it"ilor in carul proiectului #i
metoologi#ti e la bibliotecile 0ue"ene(
tapa 2.
Ii%ita elega"iei in >rmne#ti la SKngeorgiu e <ure(
Stabilirea tematicii concursului e cele mai bune iteme culturale igitali%ate* stabilirea
regulamentului concursului(
4rearea materialelor promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i transmiterea unui material ctre
pres+ precum #i publicarea unor materiale e promo!are )n meiul online cu scopul e a
populari%a concursul ce se !a lansa pe 3aceboo:(
4rearea paginilor 3aceboo:+ #i lansarea concursului e cele mai bune iteme culturale
igitali%ate(
>erulareal concursului+ igitali%area #i postarea continu a materialelor trimise pentru
concurs(
4rearea materialelor promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i transmiterea unui material ctre
pres+ precum #i publicarea unor materiale e promo!are )n meiul online cu scopul e a
populari%a sesiunea e lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e bibliotec+
folosin tehnologii moerne(
Sesiuni e lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e bibliotec+ folosin tehnologii
moerne )n carul crora !or fi pre%entate cele mai rele!ante lucrri sosite la concurs*
conte,tul )n care au fost reali%ate aceste lucrri( Ultima parte a sesiunii !a consta in mas
rotun espre )n!"turile concursului9
- 1 sesiune la solicitant


Pagina 400 din 451

- 1 sesiune la partener 1
- 2 sesiuni la partener 2(
Aeleconferin" )ntre cei cuprin#i )n managementul proiectului )n !eerea anali%rii
re%ultatelor concursului #i a gsi solu"ii la problemele riicate(
<ostarea pe e4omunitate a celor mai !aloroase iteme igitali%ate(
]ntKlnire )ntre responsabilii pentru reali%area acti!it"ilor in carul proiectului #i mu%eografi
e la mu%ee 0ue"ene(
]ntKlnire )ntre responsabilii pentru reali%area acti!it"ilor in carul proiectului #i reporteri
raio.%iar e la mas meia 0ue"ean(
Elaborarea raportului intermeiar(
2eali%area pre%entrilor multimeia(
tapa *.
<regtirea /tehnoreactarea- publica"iei U4ultur igitali%atJ(
Aiprirea /publica"iei U4ultur igitali%atJ(
4rearea materialelor promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i transmiterea unui material ctre
pres+ precum #i publicarea unor materiale e promo!are )n meiul online cu scopul e a
populari%a sesiunea e lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e biblioteci+
folosin tehnologii moerne(
Sesiuni e lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e bibliotec+ folosin tehnologii
moerne )n carul crora !or fi pre%entate cele mai rele!ante iteme culturale igitali%ate la
bibliotec sau e ctre !oluntari( ;nali%a re%ultatelor( =as rotun pri!in sustenabilitatea
proiectului #i func"ionarea structurilor create up finali%area proiectului(
- 1 sesiune la solicitant* - 1 sesiune la partener 1* - 2 sesiuni la partener2(
Aeleconferin" )ntre cei cuprin#i )n managementul proiectului )n !eerea anali%rii
re%ultatelor proiectului #i iscutarea aspectelor pri!in sustenabilitatea proiectului(
<ostarea pe e4omunitate a celor mai !aloroase iteme igitali%ate(
<ublicarea re%ultatelor proiectului )n mass meia(
]mprt#irea re%ultatelor proiectului #i e,perien"ei obKnite cu alte comunit"i(
Elaborarea raportului final(

+*9* GRAFICUL ACTIVITQILOR PROIECTULUI


&ctivitatea


H
u
n
a

1


H
u
n
a

2

H
u
n
a

0


H
u
n
a

4

H
u
n
a

5


;rganiza.ia care
im#lementeaz
+Solicitant
<artener 1
<artener 2,
;cti!itatea 1( Bnstruirea bibliotecarilor
#i !oluntarilor )n igitali%area
ocumentelor
6olicitant
Partener 1
Partener 2
;cti!itatea 2( 4rearea materialelor
promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i
6olicitant
+n cola'orare cu Partener


Pagina 404 din 451

transmiterea unui material ctre pres 1 *i Partener 2,
;cti!itatea '( Sesiuni e instruire )n
principiile #i tehnicile e cutare a
surselor informa"ionale tip catalog e
bibliotec
6olicitant
Partner 1
2 = Partener 2
;cti!itatea 8( Sesiuni e
lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare
organi%ate e bibliotec+ folosin
tehnologii moerne
6olicitant
Partner 1
2 = Partener 2
;cti!itatea 6( Ii%ita elega"iei in
>rmne#ti la SKngeorgiu e <ure
Partener 1
;cti!itatea Q( ]ntKlnire )ntre
responsabilii pentru reali%area
acti!it"ilor in carul proiectului #i
metoologi#ti e la bibliotecile
0ue"ene(
6olicitant
Partner 1
Partener 2
;cti!itatea ^( Stabilirea tematicii
concursului e cele mai bune iteme
culturale igitali%ate* stabilirea
regulamentului concursului
6olicitant
Partner 1
+n cola'orare cu Partener
2,
;cti!itatea 5( 4rearea materialelor
promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i
transmiterea unui material ctre pres
/espre concurs-
6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea R( >erulareal concursului+
igitali%area #i postarea continu a
materialelor trimise pentru concurs(
6olicitant
Partner 1
Partener 2
;cti!itatea 10( 4rearea materialelor
promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i
transmiterea unui material ctre pres
/espre sesiunea e lectur-
6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea 11( Sesiuni e
lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare
organi%ate e bibliotec
6olicitant
Partner 1
Partener 2
;cti!itatea 12( Aeleconferin" )ntre cei
cuprin#i )n managementul proiectului
6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea 1'( <ostarea pe
e4omunitate a celor mai !aloroase
iteme igitali%ate(
6olicitant
Partener 1
Partener 2
;cti!itatea 18( ]ntKlnire )ntre
responsabilii pentru reali%area
6olicitant
+n cola'orare cu Partener


Pagina 405 din 451

acti!it"ilor in carul proiectului #i
mu%eografi e la mu%eul 0ue"ean(

2,
;cti!itatea 16( ]ntKlnire )ntre
responsabilii pentru reali%area
acti!it"ilor in carul proiectului #i
reporteri raio.%iar e la mas meia
0ue"ean(

6olicitant
+n cola'orare cu Partener
2,
;cti!itatea 1Q( Elaborarea raportului
intermeiar(
6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea 1^( 2eali%area pre%entrilor
multimeia(

6olicitant
Partener 1
Partener 2
;cti!itatea 15( <regtirea
/tehnoreactarea- publica"iei U4ultur
igitali%atJ(
6olicitant
;cti!itatea 1R( Aiprirea /publica"iei
U4ultur igitali%atJ(

6olicitant
;cti!itatea 20( 4rearea materialelor
promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i
transmiterea unui material ctre pres+
6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea 21( Sesiuni e
lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare #i
anali%a re%ultatelor organi%ate e
bibliotec
6olicitant
Partener 1
2 = Partener 2
;cti!itatea 22( Aeleconferin" )ntre cei
cuprin#i )n managementul proiectului
6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea 2'( <ostarea pe
e4omunitate a celor mai !aloroase
iteme igitali%ate(

6olicitant
+n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,
;cti!itatea 28( <ublicarea re%ultatelor
proiectului )n mass meia(

6olicitant
Partener 1
Partener 2
;cti!itatea 26( ]mprt#irea
re%ultatelor proiectului #i e,perien"ei
obKnite cu alte comunit"i(

6olicitant
Partener 1
Partener 2
;cti!itatea 2Q( Elaborarea raportului 6olicitant


Pagina 406 din 451

final( +n cola'orare cu Partener
1 *i Partener 2,

+*A* RESURSELE E:ISTENTE ALOCATE RI RESURSELE NECESARE PENTRU I-PLE-ENTAREA
PROIECTULUI

<rin proiectul Economia 7a%at pe 4unoa#tere+ )n comunit"ile beneficiare au fost )nfiin"ate
<uncte e ;cces <ublic la Bnforma"ii /<;<B-( <;<B+ primria+ #coala respecti!e biblioteca
public au fost otate cu echipamente BA #i au fost cuplate la internet e ban larg
garantat(
2esurse e"inute9
Solicitant V prin programul 7iblionet+ biblioteca a ob"inut 8 calculatoare+ 1
imprimanta+ 1 !ieoproiector+ 1 camer &E7+ iar accesul la internet e,ist prin
proiectul E74(
<artener 1 V prin proiectul E74 biblioteca a fost otat cu un calculator #i este
asigurat accesul la internet /este printre beneficiarii programului 7iblionet* otri
asemntoare cu ceea a solicitantului !a primii )n !iitorul apropiat-(
<artener 2 V biblioteca #colar pose un calculator personal <'+ un multifunc"ional
/gra e u%ur ^6_-+ un copiator /gra e u%ur ^6_- #i un !ieoproiector( ;ccesul la
internet a fost asigurat prin cuplarea la switch-ul e re"ea e la clasa echipat prin
proiectul E74(
<rin proiectul e4ultur orim ob"inerea unui multifunc"ional laser monocrom flatbe
/printer+ color scaner+ fa,-+ a unui aparat foto compact igital #i a unui reportofon igital
pentru 7iblioteca 4omunal >rmne#ti+ iar pentru SKngeorgiu e <ure am pre!%ut un
<4 >es:top cu monitor sau Captop cu >I> writer+ un multifunctional laser monocrom flatbe
/printer+ color scaner+ fa,-+ un aparat foto compact igital #i un reportofon igital( 7unurile
estinate pentru SKngeorgiu e <ure momentan !or intra )n otarea bibliotecii specificat
)n bugetul proiectului+ ar ulterior !or fi transferate 4entrului 4ultural pe care comunitatea
noastr ar ori s )nfiin"e%e( Ioin"a comunit"ii e a )nfiin"a 4entrul 4ultural a fost
specificat #i )n planul e sustenabilitate elaborat e 2E4C #i a fost reconfirmat e eilii
comunit"ii( ]nfiin"area 4entrului 4ultural nu repre%int renun"area la cele ou biblioteci+ ci
in contr se ore#te ca acest centru s asigure sustenabilitatea ini"iati!elor #i proiectelor
culturale( 4entrul 4ultural !a fi spa"iul e interac"iune #i implicare comunitar #i e
promo!are a culturii locale igitali%ate(
]n bugetul proiectului la linia bugetar UconsumabileJ am inclus cKte un cartu# pentru cele
ou multifunc"ionale #i cKte 6 topuri /cKte o cutie- e hKrtie e imprimant pentru fiecare
intre cele trei biblioteci( ;ceste consumabile !or fi utili%ate pentru tiprirea materialelor
promo"ionale /altele ecKt bro#ura U4ultur igitali%atJ-(
Coca"iile estinate pentru erularea acti!it"ilor sunt suficient e mari #i pose toate
utilit"ile pentru a putea erula aceste acti!it"i )n bune coni"ii( 7iblioteca Or#eneasc in
SKngeorgiu e <ure nu pose un numr suficient e scaune+ e aceea la linia bugetar
Ualte costuriJ am inclus '0 e scaune pliante(
Unele acti!it"i /unele igitali%ri auio #i !ieo+ elaborarea bro#urii- ar putea reclama


Pagina 407 din 451

resurse software+ care atorit pre"ului riicat nu pot fi incluse )n pre%entul proiect( Aoate
procesrile ce necesit software pe care nu ispun organi%a"iile care implementea%
proiectul+ !or fi reali%ate e firma e consultan" )n omeniul AB4(

+*I*REZULTATE ANTICIPATE

21 V ' instruiri ale bibliotecarilor #i !oluntarilor )n igitali%area ocumentelor )n carul
acti!it"ii 1* ' bibliotecari #i 10 !oluntar instrui"i
22 - 4rearea materialelor promo"ionale /afi#e+ flutura#e- #i transmiterea unor materiale
ctre pres )n carul acti!it"ilor 2+ 5+ 10 #i 20* 60 e afi#e #i 600 e flutura#e /8 pagini ;6-
reali%ate+ 5 articole e pres+ 5 postri pe &E7( 4et"eni informa"i #i atra#i )n proiectul
e4ultur(
2' V 8 sesiuni e instruire )n principiile #i tehnicile e cutare a surselor informa"ionale tip
catalog e bibliotec )n carul acti!it"ii '( Ca bibliotecile publice !or participa cKte 20 e
aul"i per sesiune( Ca biblioteca #colar se !or organi%a 2 sesiuni pentru cKte 20 e ele!i per
sesiune9 1 sesiune pentru ele!ii claselor 6-5 #i 1 sesiune pentru ele!ii claselor R-12( 50 e
persoane instrui"i )n principiile #i tehnicile e cutare a surselor informa"ionale tip catalog e
bibliotec(
28 V 12 sesiuni e lectur.aui"ie.!i%ionare.pre%entare organi%ate e bibliotec+ folosin
tehnologii moerne )n carul acti!it"ilor 8+ 11 #i 21( 120 aul"i #i 120 e ele!i atra#i )n
acti!it"i culturale sus"inute cu tehnologii moerne(
26 V Schimb e e,perien" )n carul acti!it"ii 6( >ialog )ntre culturi( >iseminarea
cuno#tiin"elor )ntre cei 8 repre%entan"i in >rmne#ti #i echipa e proiect in SKngeorgiu e
<ure(
2Q V ' )ntKlnire )ntre responsabili pentru reali%area acti!it"ilor in carul proiectului #i
metoologi#ti e la bibliotecile 0ue"ene+ mu%eologi #i reporteri )n carul acti!it"ilor Q+ 18 #i
1R( 4uno#tin"e #i aptituini noi obKnite e echipa e proiect )n prelucrarea+ sortare+
catalogarea #i arhi!area corect a !alorilor culturale(
2^ V <regtirea #i erularea concursului e igitali%are /pe 3aceboo:- )n carul acti!it"ilor ^
#i R( ;cti!area cet"enilor )n !ia"a cultural a comunit"ii( 2 pagini comunitare 3aceboo:
create( 4el pu"in 1000 e accesri al paginilor create( 4el pu"in 220 materiale igitali%ate
postate pe 3aceboo:( 4re#terea patrimoniului cultural(
25 V 2eali%ali%area pre%entrilor multimeia )n carul acti!it"ii 1^( Arei pre%entri
multimeia reali%ate( ;ceste pre%entri !or contribui la cre#terea !i%ibilitata asupra cele '
biblioteci cu oca%ia acti!it"ilor !iitoare( 4re#te sustenabilitatea proiectului(
2R - <regtirea #i tiprirea publica"iei U4ultur igitali%atJ )n carul acti!it"ilor 15 #i 1R( 600
e bro#uri e format ;6 )n 20 pagini tiprite+ cu con"inut centrat pe9
-pre%entarea proiectului E74
-pre%entarea programului e4ultur
-pre%entarea platformei igitali%ate a patrimoniului cultural Europeana
-oportunit"ilor e finan"are )n omeniul culturii
-metoe #i tehnici e igitali%are #i conser!are a arhi!elor multimeia
-aspecte pri!in repturile e proprietate intelectual


Pagina 401 din 451

210 - ]mprt#irea re%ultatelor proiectului+ publicarea re%ultatelor proiectului )n mass meia
#i postarea pe e4omunitate a celor mai !aloroase iteme igitali%ate )n careul acti!it"ilor
2'+28 #i 26( $ase resurse electronice reali%ate irect )n format electronic /auio+ !ieo-+ Nou
elemente ale patrimoniului cultural scris transpuse )n format electronic( 20 e elemente
/itemi- propuse pentru incluere )n Europeana Gi )ncrcate )n portalul e4omunitate(
211 V Echipa e proiect+ cei 10 !oluntari #i cel mai acti!i contributori !or fi rsplti"i cu
tricouri /cu logoul E74* www(ecomunitate(ro #i aresa memorabil a paginii 3aceboo: une
!a a!ea loc concursul ( Q5 e tricouri promo"ionale( 4re#te !i%ibilitatea proiectului(
Stimularea participrii )n acti!it"i culturale(


+*K* -ANAGE-ENTUL PROIECTULUI RI -ETODOLOGIA DE I-PLE-ENTARE


Echipa e implementare a proiectului !a fi format in Bst!an =enyhart - manager e
proiect 2E4C SKngeorgiu e <ure* >oina 2oman - bibliotecar 7ibliotrca Ora#eneasc
SKngeorgiu e <ure* <er#unaru =eli-Elena - bibliotecar 7iblioteca 4omunal >rmne#i*
3rancisc S%`:ely - bibliotecar 7iblioteca Lrupului $colar SfKntul Lheorghe SKngeorgiu e
<ure( <entru a atinge re%ultatele scontate #i pentru a asigura asisten" e specialitate )n
implementarea proiectului am inclus ser!icile unei firme e consultan" )n omeniul BA #i
ser!iciul unui e,pert l( Ilu" ;nreescu - bibliotecar metoist la 7iblioteca Jue"eana aBon
Heliae 2ulescua >Kmbo!i"a( >eoarece omeniul e acti!itate /igitali%area !alorilor
culturale- este foarte !ast+ am pre!%ut )n proiectul nostru colaborarea cu 7iblioteca
Jue"ean+ cu =u%eul Jue"ean #i cu reporteri raio.pres scris cu e,perien" )n omeniul
)nregistrrii #i prelucrrii auio(
=anagerul proiectului /responsabil e cooronare- !a fi Bst!an =enyhart in partea
solicitantului( Bst!an =enyhart este managerul a ou proiecte( ; elaborat peste %ece
proiecte printre care atKt proiecte culturale precum #i proiecte rele!ante pentru
implementarea AB4 )n iferite sfere e acti!it"i( ; fost organi%atorul sau partenerul mai
multor e!enimente culturale #i a contribuit la constituirea unei re"ele culturale intre asocia"ii
culturale locale #i asocia"ii culturale in alte "ri Europene( Ia rspune e reali%area
acti!it"ilor+ e rspectarea graficului acti!it"ilor proiectului+ e reali%area inicatorilor e
output+ e folosirea eficient a resurselor e,istente #i a resurselor obKnite prin proiect+
precum #i e cooronarea #i sincroni%area acti!it"ilor celor trei biblioteci #i al cunsultan"ilor
e,terni( 4ooptarea #i asigurarea pre%en"ei speciali#tilor e la 7iblioteca Jue"ean+ =u%eul
Jue"ean precum #i cooptarea 0urnali#tilor !a fi e asemenea sarcina managerului e proiect(
7ibliotecarii in cele ou biblioteci publice !or rspune e organi%area sesiunilor e
instruire )n principiile #i tehnicile e cutare a surselor informa"ionale tip catalog e
bibliotec precum #i e organi%area sesiunilor e lectur+ )n carul bibliotecilor publice( Ei !or
igitali%a elemente ca9 ocumente* manuscrise* fotografii e epoc* articole e %iar* !or
reali%a filmri e e!enimente culturale* po%e espre e!enimente culturale* )nregistrri auio
cKntece #i basme populare* reminiscen"ele unor personalit"i in comunitate( ;tKt
bibliotecara >oina 2oman - bibliotecar 7ibliotrca Ora#eneasc SKngeorgiu e <ure*


Pagina 405 din 451

precum #i <er#unaru =eli-Elena - bibliotecar 7iblioteca 4omunal >rmne#i sunt
bibliotecari e,perien"(
3rancisc S%`:ely V bibliotecarul 7ibliotecii Lrupului $colar SfKntul Lheorghe SKngeorgiu e
<ure !a rspune e organi%area sesiunilor e instruire )n principiile #i tehnicile e
cutare a surselor informa"ionale tip catalog e bibliotec precum #i e organi%area
sesiunilor e lectur+ )n carul bibliotecii #colare( Ia asigura9 igitali%area unor lucrri ale
ele!ilor reali%ate cu oca%ia unor acti!it"i euca"ionale nonformale+ ca9 esene* scrieri
/pro%+ poe%ie+ etc(- reali%ate )n carul unor competi"ii #colare* igitali%area ocumentelor
espre acti!it"ile #colare #i acti!it"i culturale e,tracuriculare in !ia"a #colii9 serbri cu
oca%ia eschierii #i )nchierii anului #colar* balul bobocilor* srbtoarea e ragobete*
fr#ang /carna!al-* balul bobocilor* ma0orat* %iua copiilor* %iua peagogului* e,cursii #colare*
$coala ;ltfel* competi"ii inter#colare( >l( 3rancisc S%`:ely nu numai c a organi%at
nenumrate )ntKlniri ale scriitorilor cu cititorii ar este #i autorul a mai multor cr"i care
tratea% obiceiurile+ trai"ile #i )n general !alorile locale(
Ii%ita elega"iei in >rmne#ti la SKngeorgiu e <ure nu !a fi o !i%it e protocol( ]n
primul rKn aceast !i%it !a ser!ii sincroni%area mai bun a acti!it"ilor #i )mprt#irea
e,perien"ei )ntre membri echipei e implementare( 4u aceast oca%ie !om !i%ita )mpreun
7iblioteca Aele:i in AKrgu =ure#* 7iblioteca Jue"ean* <alatul 4ulturii #i =u%eul e Bstorie(
>e #i toate loca"ile enumerate sunt #i atrac"ii turistice+ aceste !i%ite nu !or ser!ii oar
UagrementulJ+ aceste !i%ite fin cuplate cu )ntlniri cu speciali#tii e la institu"ile respecti!e(
3iecare membru al echipei e implementare !a a!ea sarcina s raporte%e acti!it"ile
erulate managerului proiectului #i s scrie relatri espre acti!it"ile erulate+ s trimit
prsei #i s poste%e pe site-urile comunit"ii locale #i pe e4ominitate aceste relatri(
]n proiectul nostru am cuprins #i teleconferin"e+ ar numrul acestora nu !a fi limitat la
numrul pre!%ut )n proiect+ ci !om utili%a aceast meto e comunicare+ ori e cte ori
situa"ia o cere(

+*L* SUSTENA2ILITATEA PROIECTULUI

Era pe care trim este era Bnternetului( ]n foarte multe intre schimbrile ma0ore in lumea
e a%ti poate fi regsit internetul #i )n special meia social cu efect replicator( Este
)nea0uns aici s ne gKnim oar la moul cum au fost generate mi#cri sociale ma0ore ca
U<rim!ara ;rabJ sau UOcupy &all StreetJ(
Bnternetul e sigur a ptruns #i )n sfera cultural+ #i contribuie la satisfacerea ne!oilor
culturale ale oamenilor+ asigur accesibilitate egal cet"enilor la patrimoniului cultural+
a#a cum face #i ini"iati!a Europeana(
<roiectul nostru respect cele #ase cerin"e ale sustenabilit"ii9 porne#te intr-o necesitate
real* contribuie la e%!oltarea comunit"ii locale* este accesibil #i agreat e toate
categoriile socio-culturale ale comunit"ii* este foarte u#or replicabil* se )ncarea% perfect
)n procesele #i politicile regionale+ na"ionale #i europene+ #i folose#te instrumente moerne #i
ino!atoare(
/orne"te dintr;o necesitate real9 Ne!oia e a )nfiin"a un centru cultural a fost epistat )nc
cu oca%ia reali%rii planului e sustenabilitate pentru 2E4C SKngeorgiu e <ure( ;ceast


Pagina 447 din 451

ne!oie a fost reconfirmat cu oca%ia )ntKlnirii recente )ntre eilii comunit"ii #i cet"eni care
se implic )n !ia"a socio-cultural a comunit"ii( <rocese similare au fost confirmate #i in
>rmne#ti(
Contribuie la dez(oltarea comunitii locale5 prin faptul c acti!it"ile #i re%ultatele
proiectului satisfac ne!oile specifice locale e informare ale cet"enilor precum prin faptul c
asigur platform e interac"ionare )ntre membrii comunit"ii #i cei responsabili pentru !ia"a
/economic+ social #i cultural- ale comunit"ii(
ste accesibil "i agreat de toate categoriile socio;culturale ale comunitii5 >e #i )n
comunit"iile noastre triesc mul"i cet"eni la limita pragului e sub%isten"+ marea
ma0oritate a cet"enilor+ /inclusi! cei care triesc la limita pragului e sub%isten"- pose
ou facilit"i e informare9 tele!i%iune prin cablu #i internetul( 4et"enii care triesc la
limita pragului e sub%isten" au ob"inut instrumente AB4 prin programele gu!ernamentale
UEuro 200J+ iar operatorii e cablu AI au incluse )n ser!iciile lor #i furni%area internetului+ cu
costuri suplimentare minime( ]n cele ou comunit"i in proiect fa" e restul
comunit"ilor rurale in "ar func"ionea% #i <uncte e ;cces <ublic la Bnforma"ie une
accesul la internet este gratuit sau la pre" accesibil(
ste foarte u"or replicabil5 ;cti!it"ile in proiect reclam costuri )n fa%a e implementare(
>up implementarea proiectului ne ba%m pe cuno#tin"ele #i abilit"ile obKnite e
bibliotecari #i !oluntari* pe parteneriate #i rela"iilei interumane stabilite )ntre echipa e
implementare #i speciali#ti e la iferite institu"ii culturale implica"i )n proiect+ precum #i )n
caracterul replicati! al meiei sociale(
,e ncadreaz perfect n procesele "i politicile regionale0 naionale "i europene9 ;gena
igital este )n acela#i timp prioritate na"ional precum #i prioritate European( ]n toate
programele #i proiectele !iitoare componenta AB4 !a trebui s fie pre%ent( Bni"iati!a
Europeana !a atinge obiecti!ul ac sursele e informare !in e la rcin( ]n aceast
orine e iee se )ncarea% programul e4ultura #i implicit proiectul nostru(
Oolose"te instrumente moderne "i ino(atoare5 >eoarece obiecti!ul general al proiectului
nostru este e%!oltarea culturii locale prin instrumente AB4+ instrumentele moerne se
regsesc )n toate etapele #i acti!it"ile proiectului+ iar moul e aborare este ino!ator )n
sensul c ore#te implicarea comunit"ii locale prin mi0loace e comunicare #i informare
moerne+ precum meia social(
Un instrument puternic pentru sustenabilitatea proiectului !a fi bro#ura U4ultura
>igitali%atJ( ;ceast bro#ur !a con"ine #i lin:uri spre surse e finan"are pentru acti!it"i
culturale(
;ceste oportunit"i e finan"are !or fi anali%ate e echipa e proiect+ #i se ore#te+ ca
proiectul actual s genere%e alte proiecte )n folosul celor ou comunit"i locale(

9* DATE STATISTICE PRIVIND GRUPUL QINT
EstimaEi cKte persoane in urmtoarele categorii !or participa
la acti!itEile proiectului
<ersoane
/numr-Pagina 441 din 451

EstimaEi cKte persoane in urmtoarele categorii !or participa
la acti!itEile proiectului
<ersoane
/numr-

7ibliotecari '

Ele!i 1Q0
Aineri 20
4are iactice 10
<ersonal in primrie 8
;ntreprenori 2
Seniori Q0
Ioluntari 10
3emei casnice 16
Fomeri
;lte categorii /SpecificaEi9-

A* INDICATORI DE PROGRA-
+r. &ndicatori de realizare imediat #output$;7!6&BA'7-&& %aloare
01 Numr e sesiuni e instruire )n principiile Gi tehnicile e cutare a
surselor informaEionale tip catalog e bibliotec
8 /1M1M2-
02 Numr e elemente /itemi- propuse pentru incluere )n Europeana
Gi )ncrcate )n portalul e4omunitate
20 /10M6M6-
0' Numr ore sesiuni e lectur.auiEie.!i%ionare.pre%entare
organi%ate )n.e bibliotec+ folosin tehnologii moerne
20 /6M6M10-
08 Numr e participanEi la sesiuni.acti!itEile organi%ate )n.e
bibliotec
280
06 Numr e materiale igitale reali%ate )n proiect 200/160M26M26-
0Q Numr materiale e promo!are transmise ctre pres Gi.sau
publicate )n meiul online
12 /QM'M'-
+r. &ndicatori de realizare imediat #output$;7/V&7+A6& %aloare
0^ Numr e sesiuni e lectur.auiEie.!i%ionare organi%ate 12 /'M'MQ-

05 Numr ore sesiuni e lectur organi%ate folosin tehnologii
moerne
20 /6M6M10-
0R Numr e sesiuni e facilitare a utili%rii AB4 )n biblioteci 8 /1M1M2-


Pagina 442 din 451

10 Numr e e!enimente organi%ate 5
11 Numr e ocumentare Gi pre%entri multimeia reali%ate '
12 Numr e pagini . comunitEi online actuali%ate Q
1' Numr e persoane ce accesea% resurse web 2(0 Vwi:i+ forum+
blog+ chat
1000
18 Numr e resurse )ncrcate )n ba%ele e ate culturale create 220
16 Numr e ba%e e ate cu resurse culturale actuali%ate 6 /'M1M1-
1Q Numr e resurse electronice reali%ate irect )n format electronic+
fr echi!alent trai"ional /tiprit-
Q /2M2M2-
1^ Numr elemente ale patrimoniului cultural scris transpuse )n format
electronic
R /QM1M2-
15 Numr materiale e promo!are VafiGe+ fluturaGi etc( Q5 tricouri
60 afi#e
600 flutur#e
+r. &ndicatori de realizare imediat #output$;/ropunerea solicitantului %aloare
7ro#ur epre%entare- promo!are a proiectului #i e informare
espre oportunit"i e finan"are culturale
600 buc

I* 2UGETUL CERERII DE FINANQARE
I*! PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE CHELTUIELI
Categorii de cheltuieli 'otal #-7+$
1 4osturi cu achi%iEii harware.software.materiale igitale 'RQ0
2 4osturi organi%are e!enimente 2800
' 4osturi consultanE Gi ser!icii 2800
8 4osturi cu resursele umane '200
6 4osturi acti!itEi promo!are 2828
Q ;lte costuri 1666
H@
1M2M'M
8M6MQ
'otal finanFare nerambursabila !C0 din care 16R'R
5 4ontribuEia proprie a Solicitantului /min '_ in suma e la pct( ^- ^Q0

I*+ PUSTIFICAREA 2UGETULUI


Pagina 440 din 451

1( 4osturi cu achi%i"ii echipamente+ software+ materiale igitale - total 'RQ0 2ON+ in care9
Captop cu >I> writer sau <4 >es:top cu monitor 1,1800 2ON
=ultifunctional laser monocrom flatbe /printer+ color scaner+ fa,- 2,Q50 2ON
@ 1'Q0 2ON
;parat foto compact igital 2 , Q00 2ON @ 1200 2ON
2( 4osturi cu organi%area e e!enimente V total 2800 2ON+ in care
mas /tratatii- la $coal V 120 pers , ' 2ON @ 'Q0 2ON
mas /tratatii- la biblioteca publica V 2 , Q0 pers @ 120 pers , 6 2ON @ Q00 2ON
cheltuieli cu iurana 2+6 %ile 8 persoane in >rmne#ti e - total 6Q0 2O+ in care9
o mic e0un9 8 pers , ' oca%ii , 12 2ON @ 188 2ON
o prKn%9 8 pers , 2 oca%ii , 26 2ON @ 200 2ON
o cin9 8 per , ' oca%ii , 15 2ON @ 21Q 2ON
masa specialisti in!ita"i M ga%e9 ^ pers , ' oca%ii , 26 2ON @ 626 2ON
transport elegatia in >armanesti /cu masina proprie+ ruta Aargo!iste V /6' :m--
>Krmne#ti- /'21 :m- - SKngeorgiu e <ure- /'5 :m- - AKrgu =ure# total 812
:m #i retur 812 , 2@ 528 :m9 528 , ^+6litri be%ine.100 :m , 6+^2 ron.litru @ '66
2ON
'( 4osturi cu consultanE Gi ser!icii V total 2800 2on+ in care9
onorariu consultant e,tern9 6 luni , 1Q0 2ON.luna @ 500 2ON
ser!icii e consultanta in BA / firma consultanta-9 6 luni , 2 locatii , 1Q0 2ON @
1Q00 2ON
8( 4osturi cu resursele umane V total '200 2ON in care9
manager e proiect9 6 luni , 1Q0 2ON @ 500 2ON
bibliotecar solicitant9 6 luni , 1Q0 2ON @ 500 2ON
bibliotecar partener 19 6 luni , 1Q0 2ON @ 500 2ON
bibliotecar partener 29 6 luni , 1Q0 2ON @ 500 2ON
6( 4osturi cu acti!itEi e promo!are V total 2828 2ON+ in care9
Aiprire bro#ur9b 600 e,emplare , 2+8 2ON @ 1200 2ON
=ateriale promoEionale personali%ate /tricou personali%at9b- Q5 , 15 @ 1228
b ;ceste prouse !or fi reali%ate prin gri0a solicitantului+ ar !or fi istribuite )n mo egal
)ntre cei trei parteneri(
Q( ;lte costuri V total 1666+ in care9
Hartie imprimanta9 16 topuri , 1' 2ON @ 1R6 2ON
4artus toner9 1 buc , 8Q0 2ON @ 8Q0 2ON
Scaune pliante9 '0 buc , '0 2ON @ R00 2ON


AnB" !L Pro(o'"r" "cti'it%/ii< D2urs" idi#or d d1'o#t"r " co(unit%/ii Anino"s"
uti#i1Snd TICE


Pagina 444 din 451


/oster A*W!ursa &deilor de dez(oltare Aninoasa

Dordle Applet; !ursa ideilor de dez(oltare Aninoasa
http5..111.faceboo2.com.pages.!ursa&deilordeAez(oltareAninoasa


Pagina 445 din 451


Categorii de idei de dez(oltare a comunitii pe baza '&CW,ur(eI; Lomerang-ezultatul sonda9ului de opinie

-ezultatul sonda9ului de opinie
comunitFii pe baza '&C

-ezultatul sonda9ului de opinie; /766, 1
-ezultatul sonda9ului de opinie 4 /766, 2; Lomerang;/ropuneri de idei de dez(oltare a
Pagina 446 din 451


/ropuneri de idei de dez(oltare a


Pagina 447 din 451


/76.A7'%7'&+B pentru selectarea ideii finaliste de dez(oltare a comunitFii pe baza '&CCategorii de idei de dez(oltare a comunitii pe baza '&C0 /766,; LomerangPagina 441 din 451


Aplet Dordle;&:/6:+'A-A &A&& A AL%76'A- ;&nfiinFarea unei biblioteci moderne-ezultatele Aot(oting;ului./76.A7'%7'&+B pentru selectarea ideii finaliste de dez(oltare
a comunitFii pe baza '&CPagina 445 din 451

Pagina 457 din 451


1> C"pturi d cr"n< 2e%ultatul sona0ului e opinie V <OC- Tomerang-iei e
e%!oltare
http9..e-!acantaaninoasa(wi:ispaces(com._25re%ultatM<OCM2_2R
2> C"pturi d cr"n 5 !ursa &deilor de Aez(oltare Aninoasa; &nsights
0> C"pturi d cr"n 5 !ursa &deilor de Aez(oltare Aninoasa; &nsights

Ec3ip" d proict<

Pro%. -untean &urelia
Pro%. Nolo'u$ Gelia
Pro%. In$a 4amona
Pro%. )otgros Gidina
Pagina 451 din 451

M 2i4#io$r".i
Hegea 3r. 1 8 2711 E Cegea euca"iei na"ionale
;.-. 556182711 > -etodologia %ormrii continue a #ersonalului din nv$mLntul
#reuniversitar
Hegea 181556 #rivind dre#tul de autor *i dre#turile cone=e
Hegea 02582776 #entru modi%icarea *i com#letarea Hegii 181556 #rivind dre#tul de autor *i
dre#turile cone=e
-i!aela )rut/ Bnstrumente pentru e-Cearning( Lhiul informatic al profesorului moern/ (d.
Polirom/ Ia*i/ 2776
6a'in )uraga/ <roiectarea siturilor web/ ed. a II>a/ (d. Polirom/ Ia*i/ 2775
6orin Cristea/ <eagogie general( =anagementul euca"iei/ (d. Gidactic *i Pedagogic/
)ucure*ti/ 1556
(lena Roi$a/ =anagement euca"ional( <rofesorul-manager9 roluri #i metoologie/ (d.
Polirom/ Ia*i/ 2777
Hucia Mliga/ Stanare profesionale pentru profesia iactic/ -(C/ Consiliul 3a$ional #entru
Pregtirea Pro%esorilor/ 2772
-arin -anolescu/ ;cti!itatea e!aluati! )ntre cogni"ie #i metacogni"ie/ (d. -eteor/
)ucure*ti/ 2774
(mil Pun/ Gan Potolea/ <eagogie/ (d. Polirom/ 2772
Ioan>;vidiu PLni*oar/ 4omunicarea eficient/ (ditura Polirom/ 2774
63((/ M!id de evaluare #entru disci#linele socio>umane/ )ucure*ti/ 2777
!tt#I88AAA.microso%t.com8romania8educatie8#artnersTinTlearning
AAA.elearning.ro
!tt#I88AAA.etAinning.net
!tt#I88AAA.sigur.in%o8resurse>sigure>online8resurse>sigure8materiale>didactice.!tml