Sunteți pe pagina 1din 45

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECT MODEL
Ferma de legume in camp

Solicitant:

Ionescu Ion Intreprindere Individuala


Adresa: Comuna Bors, Judetul Bihor Reprezentant: Ionescu Ion Tel. Fa!: "#$%."""."""

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: Ionescu Ion Intreprindere Individuala

Echipa de proiect Sef de proiect

Nume Ionescu Ion

Semnatura

Pagina 2/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati - pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. ate generale.............................................................................................................................. 4
1.1 enumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................................................4 1.2 Scurt istoric al solicitantului..................................................................................................................... 4 1.! "biecte de activitate ale solicitantului..................................................................................................... 4 1.4 Principalele mi#loace fi$e aflate in patrimoniul solicitantului....................................................................4

2. escrierea proiectului..................................................................................................................5
2.1 enumirea investitiei.............................................................................................................................. 5 2.2 %laborator &coordonate de identificare' cod ()%*' etc.+........................................................................5 2.! )mplasamentul proiectului ..................................................................................................................... 5 2.4 ,ema' cu descrierea obiectivelor propuse' fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...........5 2.5 escrierea investitiilor ce urmea-a a fi e$ecutate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu' sanitar.veterinare' sanitare' fitosanitare ale /niunii %uropene' cu preci-area standardului / standardelor la care se adaptea-a ....................................................................................................................................... 0 2.1 In ca-ul in care beneficiarul este o forma asociativa' se va descrie modul in care investitia deserveste ma#oritatea membrilor acesteia &conform prevederilor fiselor masurilor+....................................................11 2.2 Piata de aprovi-ionare/desfacere' concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului....................................................................11 2.3 escrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. ......................................................................................................................... 14

!. ate privind forta de munca si managementul proiectului..........................................................12


!.1 ,otal personal e$istent : 4 anga#ati....................................................................................................... 12 !.2 %stimari privind forta de munca ocupata prin reali-area investitiei : ....................................................12 !.! 5esponsabil legal ............................................................................................................................ 12

4. escrierea ac6i-itiilor reali-ate prin proiect................................................................................12 5. urata de reali-are &luni+ si etape principale.............................................................................2! 1. evi-ele investitiei' cu detalierea pe structura devi-ului general' insotit de devi-ele pe obiecte 20 2. 7inantarea investitiei.................................................................................................................. !! 3. Principalii indicatori te6nico.economici ai investitiei...................................................................!!
3.1 8aloarea totala &euro+' 8aloare eligibila &euro+.....................................................................................!! 3.2 urata de reali-are &luni+ insotita de graficul de esalonare a investitiei e$primat valoric pe luni si activitati....................................................................................................................................................... !! 3.! (apacitati de productie re-ultate ca urmare a investitie &in unitati fi-ice+..............................................!0

0. Proiectii financiare si indicatori financiari...................................................................................!0


0.1 Progno-a incasarilor si platilor pentru anii 1' 2 si ! de implementare...................................................44 0.2 Progno-a incasarilor si platilor anii 1.5 de previ-iune...........................................................................42 0.! Indicatori financiari ............................................................................................................................... 44

Pagina !/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

1. ate generale
1.1 enumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
enumire solicitant: Ionescu Ion Intreprindere Individuala Sediul social: (omuna 9ors' #udetul 9i6or Cod unic de inregistrare: 221!1023 Numarul de inregistrare in !egistrul Comertului: 7!!/024/241!

1." Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Individuala Ionescu Ion a fost infiintata in anul 241!. Pana in pre-ent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.# $biecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Ionescu Ion Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod C%EN &11# 'Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor (' domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor in camp.

1.) *rincipalele mijloace fi+e aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

enumire mijloc fi+ 1.C/% 0!0 1$1%/ 1.1 detaliati 1.n detaliati ".210/%3E 1$1%/ ".1 detaliati ".n detaliati #.%N0M%/E #.1 detaliati #.n detaliati ).%/1E/E - detaliati 1$1%/

ata achi,itiei

-aloare neta la data intocmirii ultimului bilant -!$N*u este ca-ul

.ucati

*u este ca-ul

*u este ca-ul

*u este ca-ul

1E!EN2!0 Nr. Crt. %mplasare 3udet4/ocalitate (omuna 9ors Judetul 9i6or Suprafata totala 5mp6 4 Categoria de folosinta -aloarea contabila - !$N!4.444 lei !egim juridic Proprietate Ionescu Ion Intreprindere Individuala conform (ontractului de van-are cumparare nr. 1! din 42.41.241!

24.444 mp / arabil

Pagina 4/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

". escrierea proiectului


".1 enumirea investitiei
7erma de legume in camp.

"." Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)


Ionescu Ion' repre-entant al Ionescu Ion Intreprindere Individuala. ata intocmirii Memoriului #ustificativ: 12.45.241! (urs de sc6imb valutar: 1 %uro : 4'!!24 ;ei &curs 9(% din data de 12.45.241!+.

Pentru elaborarea pre-entului proiect a fost utili-at proiectul model pus la dispo-i ie de M) 5 pentru <Ferma de legume in camp(.

".# %mplasamentul proiectului


&regiunea' #udetul' localitatea+

5egiunea de e-voltare *ord.8est' #udetul 9i6or' comuna 9ors.

".) 1ema7 cu descrierea obiectivelor propuse7 fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


1ema proiectului Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp desc6is pe o suprafata de 2 6a si dotarea fermei cu ec6ipamentele necesare te6nologiei de cultivare a culturilor de legume. ,ipurile de legume cultivate in camp sunt: tomate' castraveti' morcovi si var-a alba. In mod concret' prin proiect s.a preva-ut ac6i-itionarea urmatoarelor masini si utila#e agricole: Motocultor 12 (P Masina de plantat rasaduri 7re-a (ultivator Plug Semanatoare Instalatie de irigat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol' sector ce face obiectul masurii 121 = Modernizarea exploatatiilor agricole> care promovea-a si spri#ina investitiile in e$ploatatiile agricole. "biectivele urmarite prin reali-area investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 1 1, astfel: $biectiv general

Cresterea competitivitatii Ionescu Ion Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. )cest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp desc6is pe o suprafata de 2 6a si dotarea cu utila#e si ec6ipamentele necesare reali-arii in bune conditii a te6nologiei de cultivare a legumelor' care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori: o "btinerea unei productii ridicate! tomate . 43.444 ?g /6a' castraveti . !1.444 ?g/6a' morcov . !1.444 ?g/6a si var-a alba . 11.444 ?g/6a &productivitatea/6a varia-a in functie de soiul de legume cultivat+@

Pagina 5/45

Memoriu justificativ o

Ferma de legume in camp

"btinerea unor randamente sporite de productie' produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor' ca urmare a ac6i-itionarii de ec6ipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare. (rearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca@ "ndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare . (onceptul de calitate pentru legume este o notiune comple$a' care poate fi anali-ata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar. In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete' conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete pre-entate la van-are' prin caracteristicile vizuale (prospetime, cali#ru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, am#alare, etichetare si prezentare) ale acestora. (a urmare' prevederile acestor standarde de calitate' care se numesc si standarde de comerciali-are' asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete' in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse' printr.un sistem unic de evalure' facand abstractie de te6nologiile de cultura si -onele de productie.

o o

e asemenea' proiectul propus de Ionescu Ion Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 1217 dupa cum urmea-a: $biective specifice8

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, a ustarea


profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice. o /tila#ele si ec6ipamentele &e$. sistemul de irigatii prin picurare+ preva-ute a fi ac6i-itionate va asigura desfasurarea procesului te6nologic de cultivare a legumelor in conditii optime' te6nologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate' la randamente sporite' in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp' prin utili-area de te6nologii moderne se urmareste reali-area unor conditii de munca foarte bune. 5eali-area proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei . ;ocali-area e$ploatatiei agricole intr.o -ona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor #ustifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei.

Adaptarea e!ploatatiilor la standardele comunitare


Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin ac6i-itionarea de utila#e si ec6ipamente' prin respectarea flu$ului te6nologic propus prin proiect' care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar.veterinar' sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect' vor fi respectate toate fa-ele flu$ului te6nologic' astfel: o o o %fectuarea lucrarilor in perioadele preva-ute in te6nologie previne degradarea solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia. "ptimi-area gamei de ingrasaminte' erbicide' pesticide si substante de tratament' prin selectarea acelor produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol. )ctivitatea curenta a societatii va avea un impact minim asupra mediului' intrucat utila#ele si ec6ipamentele agricole preva-ute a se ac6i-itiona inregistrea-a consumuri reduse' iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic ine$istente. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de apro$. 155'554 mii lei/an din comerciali-area legumelor' in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine auto6tona. 5educerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.

Cresterea veniturilor e!ploatatiei agricole. o

upa reali-area investitiei' intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale. $biective operationale

Pagina 1/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

"biective de ordin tehnic


o /tila#ele si ec6ipamentele preva-ute in flu$ul te6nologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. ,e6nologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate' la randamente sporite' in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp' prin utili-area te6nologiilor de ultima generatie se urmareste reali-area unor conditii bune de munca pentru personalul care lucrea-a in ferma.

"biective de ordin economico-financiar


o ;a infiintarea culturilor de legume &tomate' castraveti' var-a+ se folosesc rasaduri' cu o crestere cat mai avansata' specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie' astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt' si o perioada de recoltare cat mai mare' ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea renta#ilitatii economice a e$ploatatiei agricole. Cresterea via#ilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor' data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentionea-a ca prin investitiile reali-ate prin proiect' avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depo-itare optima' sa obtina costuri de operare cat mai bune. Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s.a intocmit progno-a incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa reali-area investitiei. Indicatorii economico.financiari obtinuti in urma reali-arii progno-elor sunt pre-entati in ane$a ( la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

o o

"biective de mediu
o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase' astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor' sa respecte normele de mediu' in scopul de a prote#a apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor c6imice utili-ate in procesul de productie. ,oate utila#ele si ec6ipamentele care vor fi ac6i-itionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al -onei in care va fi implementat. (onform $%tudiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor #rute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii &.1 '"nvestitii (n exploatatii agricole) din *rogramul %+*+R,), ela#orat de +%+%-"C*+ si "C,.+, //0)' comuna 9ors' din #udetul 9i6or are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile' productia obtinuta in -ona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind: Nr. crt 1. 2. !. 4. /egume ,omate (astraveti Morcov 8ar-a alba *otential agricol Comuna .ors 59g4ha6 43.444 !1.444 !1.444 11.444

3ustificarea achi,itiilor propuse prin proiect Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea terenului &lucrari de arat7 afanat si aerisit in profun-ime' maruntit+ pe suprafete pana la 5.1 6a de teren agricol. %ste dotat cu o gama larga de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor lucrarilor care sunt preva-ute in te6nologiile de cultivare a legumelor preva-ute in proiectul de investitii. *lugul reversibil va fi utili-at pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de primavara. Fre,a va fi utili-ata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului' incorporarea ingrasamintelor in sol' combaterea buruienilor' pregatirea patului germinativ prin maruntirea solului in repetate treceri. Cultivatorul se va utili-a la spargerea crustei si la maruntirea superficiala a solului' in vederea usurarii rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii.

Pagina 2/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Masina de plantat rasaduri se utili-ea-a pentru plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de turba de forma conica' piramidala sau cubica. Semanatoarea este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura &morcovi+. 0nstalatia de irigat prin picatura. )c6i-itionarea acesteia este oportuna' avand in vedere sc6imbarile climatice tot mai nefavorabile. )vanta#ele instalatiei sunt: do-ea-a e$act apa necesara in diferite etape de de-voltare a culturilor si in functie de tipul de cultura irigata' eliminandu.se in acest fel pierderile@ fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de moment@ consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 24.44A' datoritB uniformitatii si randamentului ridicat &04.01A+ si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer. Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari' se va lua in considerare necesitatea ac6i-itionarii de utila#e performante. e asemenea' prin ac6i-itionarea acestor utila#e se va contribui la reducerea emisiilor poluante re-ultate din aceasta activitate. Prin accesarea fondurilor 7%) 5 solicitate prin pre-entul proiect de infiintare a fermei de legume' se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii' respectiv reducerea emisiilor in aer' apa si sol. Fundamentarea necesitatii investitiei Ionescu Ion Intreprindere Individuala nu detine in pre-ent utila#e si ec6ipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei e$ploatatii legumicole de 2 6a. )stfel' pentru a reali-a in bune conditii toate etapele te6nologice ale e$ploatatiei' precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inc6irierea utila#elor' Ionescu Ion Intreprindere Individuala solicita acest spri#in financiar nerambursabil pentru reali-area parcului de utila#e si ec6ipamente agricole. Pe ba-a anali-ei te6nologiei de cultivare legume a re-ultat necesitatea ac6i-itionarii unui numar minim de ec6ipamente care sa asigure independenta te6nica a e$ploatarii legumicole. 7actorii social.economici de care legumicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne@ asigurarea fortei de munca in tot timpul anului' ieftina@ asigurarea cailor de acces' accesibile tot timpul anului@ posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare' sa fie eficiente din punct de vedere financiar@ distanta corespun-atoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea legumelor' impuse de normele sanitare@ asigurarea unui parc de utila#e si ec6ipamente agricole' dotat corespun-ator' gata in orice moment pentru interventii. $portunitatea investitiei in punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial' de piata' al fortei de munca' al conditiilor pedo.climatice precum si al economiei locale. ;a nivel sectorial: pe fondul reali-arii campaniilor de constienti-are a necesarului consumului -ilnic de fructe si legume proaspete' reali-at in media' se inregistrea-a o crestere a consumului de produse naturale. ;a nivelul pietei de desfacere: cresterea consumului de produse alimentare auto6tone in detrimentul produselor provenite din import@ cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru legume' precum si progno-a de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din /niunea %uropeana.

Pagina 3/45

Memoriu justificativ ;a nivelul fortei de munca: forta de munca disponibila in -ona. ;a nivelul conditiilor de sol si clima:

Ferma de legume in camp

conditiile pedo.climaterice din -ona comunei 9ors sunt favorabile activitatilor de e$ploatatie legumicola@ investitia va fi amplasata intr.o -ona cu potential ridicat pentru activitatea legumicola. Privind toate acestea se poate conclu-iona ca reali-area proiectului va insemna pentru Ionescu Ion Intreprindere Individuala' valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social' cu efecte favorabile in de-voltarea economiei locale &vor fi stimulati furni-orii locali de input.uri' servicii' etc.+' precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul *ational pentru e-voltare 5urala Masura 121 va avea ca re-ultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in ca-ul in care proiectul de investitii ar fi reali-at din surse proprii ale solicitantului.

".: escrierea investitiilor ce urmea,a a fi e+ecutate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu7 sanitar-veterinare7 sanitare7 fitosanitare ale 2niunii Europene7 cu preci,area standardului 4 standardelor la care se adaptea,a
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s.a propus ac6i-itionarea de utila#e noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu. )c6i-itiile care urmea-a a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in e$ploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utili-area unor masini si utila#e agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti. )stfel' ac6i-itiile propuse au parametri de functionare performanti' sunt nesemnificativ poluante' nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul' solul sau apa' fiind asigurata in acest fel prote#area mediului incon#urator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii' respectiv reducerea emisiilor in aer' apa si sol. *entru proiectele care prevad modernizari1 extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta su# forma ta#elara! Investitia/utila#ele care se reali-ea-a pentru adaptarea la standarde *u este ca-ul 8aloarea ;ei Standardul la care se face adaptarea ,ermenul de gratie al standardului ,ermenul de reali-are a investitieiC

Pagina 0/45

Memoriu justificativ .ugetul indicativ

Ferma de legume in camp

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile !" 1 2 Capitolul 1% Cheltuieli pentru obtinerea si amena&area terenului ' total( din care) 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2% Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul #% Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ' total( din care) 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3. Organizarea procedurilor de achizitie 3.! Consultanta 3." #sistenta tehnica $eri%icare incadrare cheltuieli cap 3 Capitolul $ Cheltuieli pentru investitia de ba+a ' total( din care) A ' Constructii si lucrari de interventii ' total( din care) .1 Constructii si instalatii .2 &ontaj utilaj tehnologic .3 'tilaje, echipamente tehnologice si %unctionale cu montaj (procurare) . 'tilaje si echipamente %ara montaj, mijloace de transport, alte achizitii speci%ice .! +otari ." #ctive necorporale B ' Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii) Subcapital 1 , -ucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 , .n%iintarea plantatiei Subcapital 3 , -ucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital , -ucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital ! , .nstalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul . Alte cheltuieli ' total( din care) !.1 Organizare de santier !.1.1 lucrari de constructii /i instala0ii a%erente organiz1rii de /antier !.1.2 cheltuieli cone2e organizarii santierului !.2 Comisioane, ta2e !.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 0 Cheltuieli pentru darea in e1ploatare ' total( din care) ".1 Pregatirea personalului de e2ploatare ".2 Probe tehnologice si teste T2TA3 4 5 "A3 $eri%icare actualizare ACT!A378A" Cheltuieli ligibile (ma1% .,) T2TA3 4 5 "A3 C! ACT!A378A" Valoare TVA Total general inclusiv TVA VA32A" A :"27 CT!3!7 VA32A" T2TA3A VA32A" 3747B73A VA32A" 5 3747B73A :lan financiar A&utor public nerambursabil (contributie ! si cofinantare nationala) Cofinantare privata( din care) *

Cheltuieli neeligibile !" # *

Total !" $ *

* * * 0 0 0 0 0 0 * * * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * 0 0 * 0 0 * Cheltuieli capitol # se incadrea+a in limita de #, 1-%.** * 1-%.** 1-%.** * 1-%.** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1*.!00 0 1*.!00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * * * * * 0 0 0 * -1$ -1$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *1 *1 0 0 0 0 0 * * 0 * 0 0 * 1-%.** -1$ 16%#1$ Actuali+are mai mica de ., din valoarea eligibila * * 1-%.** *1 16%#1$ $%$$* $%$$* 2#%9.$ Data intocmirii ;tudiului de 19%*.%2*1# <e+abilitate/Memoriului =ustificativ Curs !" $(##9* 3 7 !" 1*#%*21 2#%9.$ -*%2#$ 1-%.** 22%9-0 .%2.$ Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total 9%$** 9%$** 11%1** .%2.$ 10%#.$

Pagina 14/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile !" 1 2 ' autofinantare ' imprumuturi T2TA3 :"27 CT :rocent contributie publica Avans solicitat :rocent avans solicitat ca procent din a&utorul public nerambursabil 11%1** 1-%.** #%9** .*,

Cheltuieli neeligibile !" # .%2.$ .%2.$ $*,

Total !" $ .%2.$ 11%1** 2#%9.$

;uma avans mai mica de .*, din a&utorul public

".; 0n ca,ul in care beneficiarul este o forma asociativa7 se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia 5conform prevederilor fiselor masurilor6
*u este ca-ul.

".< *iata de aprovi,ionare4desfacere7 concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor4serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare' insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri' deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent. Studiile arata ca importurile de legume au crescut cu !4A Dn ultimii ani. ,endinta este de orientare a consumului catre legumele si fructele produse pe plan local' considerate cu gust natural. In 2412' 5omania a importat 4!1.424 de tone de legume' fata de !!4.431 de tone in 2414' in timp ce e$porturile au atins 1!.154 de tone' iar Dn 2414' 33.250 de tone. e e$emplu' conform datelor statistice' in anul 2442 s.a inregistrat o scadere cu !4A a productiei de tomate' cea mai mare scadere din perioada 2441.2411' dar incepand cu anul 2414 productia de tomate si.a revenit' inregistrand o usoara crestere comparativ cu anul precedent' iar in anul 2411 cresterea este ceva mai semnificativa' de 15'1A raportata la anul 2414. )ceasta evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la 6ectar' care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2442 &13'!A+' pentru ca incepand din 2414 sa inregistre-e crestere. Productivitatea medie la 6ectar inregistrata in anul 2411 este cea mai mare incepand cu anul 2441' reflectandu.se in acelasi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2411. (onsumul de legume si produse din legume este influentat intr.o masura mai mica de productia auto6tona obtinuta' aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri. (antitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata

Sursa8 0nstitutul National de Statistica

romaneasca. In primul rand' se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele auto6tone' in mod special cand vine vorba despre produsele de se-on. Eustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau c6iar sa evite consumul anumitor produse in e$trase-on &de e$emplu rosiile in timpul iernii+.

Sursa8 0nstitutul National de Statistica

Pagina 11/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

In al doilea rand' se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa' care include un consum mai mare de legume si fructe' fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 2A in 2411 comparativ cu anul 2440. Potrivit unui studiu de piata' valoarea totala a productiei de legume si fructe a 5omaniei va depasi 1 miliard de euro. Fn 5omania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media /niunii %uropene. Fn acelasi timp' productia este mult mai fluctuanta ca Dn /niunea %uropeana' cel mai probabil pe fondul lipsei unei strategii de de-voltare a sectorului. Productia locala este una foarte fragmentata' venind Dn proportie de 04A de la gospodarii private si numai 14A de la ferme si companii. (onsumul anual de legume si fructe va atinge in acest an un miliard de euro potrivit datelor Ministerului )griculturii. Pe aceasta piata' legile sunt facute de importatori' pe fondul slabiciunilor pietei agricole locale. " problema ma#ora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii' in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. *u numai comerciantii locali' ci si cele mai multe piete agroalimentare afisea-a produse din ,urcia' Spania sau )rgentina' in detrimentul produselor romanesti. esi 5omania este un producator important de legume si fructe' productia auto6tona ia calea fabricilor de gemuri si compoturi europene. *olitica si piata de aprovi,ionare. Furni,ori potentiali de materii prime Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utili-a ca materii prime principale rasaduri' seminte' fertili-anti cu macro.elemente si micro.elemente' de-infectanti sol' tratamente pentru combaterea daunatorilor' iar ca materiale au+iliare ambala#e &ladite' saci+' consumabile' etc. !asadurile vor fi ac6i-itionate de la societati speciali-ate' autori-ate pentru producerea si comerciali-area acestora' care folosesc seminte ce garantea-a autenticitatea 6ibri-ilor. Selectarea furni-orilor se va face in urma evaluarii acestora' dupa urmatoarele criterii: pret termen de livrare termene si modalitati de plata nivelul calitativ al produselor

*$1EN10%/00 F2!N0=$!0 %0 S$/0C01%N12/20 enumire furni,or de materii prime 4 materiale au+iliare 4 produse 4 servicii S.(. 7ertili-are S.5.;. %dresa *rodus furni,at si cantitate apro+imativa Ingrasaminte' fertili-anti' erbicid' insecticid' fungicid G 344 ?g Motorina pentru lucrari mecani-ate G 01 l Seminte 2 ?g . si rasaduri legume G 14.544 fire ;adite plastic . 544 buc.' saci rafie G 2.444 buc )raci' spalieri' sarme sustinere G 11.444 buc -aloare apro+imativa -!$N!.2!4 > din total achi,itii 4'32A

"radea' #udetul 9i6or

S.(. Peco S.5.;.

"radea' #udetul 9i6or "radea' #udetul 9i6or

1.225 50.154

1'53A 21'!1A

S.(. 5asadu S.5.;.

S.(. )mbala#e S.5.;.

"radea' #udetul 9i6or

2.244

2'34A

S.(. )luminiu S.5.; 1otal

"radea' #udetul 9i6or

11.244 <<.:&?

14'45A 1&&>

Pagina 12/45

Memoriu justificativ *olitica si piata de desfacere.

Ferma de legume in camp

Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban ' populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Hona geografica vi-ata pentru desfacerea produselor o repre-inta #udetul 9i6or. /ant de distributie pentru desfacerea produselor8

*roduc@tor 50F6

istribuitori speciali,ati Maga,ine speciali,ate %sociatii de producatori Consumator final

Potentialii clienti ai Ionescu Ion Intreprindere Individuala: *$1EN10%/00 C/0EN10 %0 S$/0C01%N12/20 Nr.crt 1 2 ! 4 Client 5 enumire si adresa6 S( Maga-in )limentar S5;. 9ors' Str. Principala' 7*' #udetul 9i6or S( Supermar?et S5;. "radea' str. )gricultorilor' nr. 21' #udetul 9i6or S( Super Mar?et S5; . "radea' str. )lmasului' nr. 4!' #udetul 9i6or S( (onserva S5; G "radea' str. )luminei' nr.2' #udetul 9i6or -aloare - !$N 24.444 34.444 51.444 4.554 1::.::& > din van,ari 12'35A 51'4!A !2'20A 2'0!A 1&&>

1otal van,ari

%nali,a concurentei ,inand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vi-ea-a piata locala' si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa' fiind constituita in principal din mici producatori locali. Principalii concurenti din #udet ai Intreprinderii Individuale sunt:

Nr. crt. 1. ". #. ).

Firma S.(. 7rigofruct S.5.;. S.(. %co)groII, S.5.; Erup de producatori legume si fructe )sociatii de producatori legume si fructe

3udet 9i6or 9i6or 9i6or 9i6or

Pe termen lung' vi-and patrunderea si pe alte piete geografice' concurenta va deveni mai intensa' iar in acest conte$t solicitantul isi va asigura o ba-a de clienti solida prin calitatea legumelor sale. " oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari. In acelasi timp' faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu repre-inta neaparat un impediment' tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. (6eia succesului consta in serio-itatea van-atorului si calitatea produselor sale. Strategia de piata

Pagina 1!/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete' sub raportul pret.calitate foarte bun' determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete' conform prevederilor standardelor de calitate si comerciali-are &prospetime' calibru' forma' culoare' etc+. Strategia de piata care va fi aplicata vi-ea-a: *rodusul G oferirea unor produse de o calitate superioara@ acest lucru va putea fi reali-at prin selectarea produselor' astfel incat cele comerciali-ate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistre-e pierderi. *romovarea 2 solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin serio-itate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela' persoane fi-ice si #uridice. )tat in ca-ul persoanelor fi-ice' cat si #uridice' recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influentea-a semnificativ alegerea furni-orului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp' este valabila si reciproca G un client nemultumit se va plange la cel putin inca 14 persoane' indepartandu.le definitiv de respectivul producator. ".A escrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.

%e va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. .xplicitarea o#iectivului general si a cel putin unul din o#iectivele specifice se va prezenta su# forma ta#elara!

$biectivele generale si obiectivele specifice %E1 G *roiectul respecta8 conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr.o utili-are mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

$biectivele urmarite prin proiect

escrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor )cest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp desc6is pe o suprafata de 2 6a si dotarea cu utila#e si ec6ipamentele necesare reali-arii in bune conditii a te6nologiei de cultivare legume' care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori: . "btinerea unei productii ridicate: tomate . 43.444 ?g /6a' castraveti . !1.444 ?g/6a' morcov . !1.444 ?g/6a si var-a alba . 11.444 ?g/6a &productivitatea/6a varia-a in functie de soiul de legume cultivat+@ "btinerea unor randamente sporite de productie' produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor' ca urmare a ac6i-itionarii de ec6ipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare. (rearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca@ "ndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. (onceptul de calitate pentru legume este o notiune comple$a' care poate fi anali-ata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar. In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete' conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete pre-entate la van-are' prin caracteristicile vizuale (prospetime, cali#ru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, am#alare, etichetare si prezentare) ale acestora. (a urmare' prevederile acestor standarde de calitate' care se numesc si standarde de comerciali-are' asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete' in functie de caracteristicile comerciale ale acestor produse' printr.un sistem unic de evalure' facand abstractie de te6nologiile de cultura si -onele de productie.

. .

Pagina 14/45

Memoriu justificativ $biectivele generale si obiectivele specifice a+ Introducerea si de-voltarea de te6nologii si procedee noi' diversificarea productiei' a#ustarea profilului' nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice' precum si producerea si utili-area de energie din surse regenerabile@ $biectivele urmarite prin proiect

Ferma de legume in camp escrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor /tila#ele si ec6ipamentele &e$. sistemul de irigatii prin picurare+ preva-ute a fi ac6i-itionate va asigura desfasurarea procesului te6nologic de cultivare a legumelor in conditii optime' te6nologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate' la randamente sporite' in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp' prin utili-area de te6nologii moderne se urmareste reali-area unor conditii de munca foarte bune. 5eali-area proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al -onei. ;ocali-area e$ploatatiei agricole intr.o -ona cu soluri fertile si cu traditie in cultura legumelor #ustifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al productiei. *u este ca-ul. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de apro$. 155.554 lei/an din comerciali-area legumelor' in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru legumelor proaspete de origine auto6tona. 5educerea costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de intreprinderea individuala.

b+ )daptarea e$ploatatiilor la standardele comunitare@ c+ (resterea veniturilor e$ploatatiilor agricole spri#inite@

d+ Spri#inirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative Dn vederea Dncura#arii fenomenului de asociere.

Succesul proiectului de infiintare a fermei de legume' va asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.

*entru explicitarea indeplinirii criteriului de eligi#ilitate .3 privind im#unatatirea performantei generale generala se va prezenta su# forma ta#elara! $biectivele $biectivele generale si escrierea modului in care se urmareste atingerea urmarite prin obiectivele specifice obiectivelorB proiect EC" . Proiectul sa fie Dn acord cu: a+ potentialul agricol al -onei24 si (onform <Studiului pentru determinarea -onelor cu potential' a -onelor geografice si mar#elor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii !.1 =Investitii in e$ploatatii agricole> din Programul S)P)5 >' elaborat de )S)S.I(P) si I( %)' 2444>' comuna 9ors' #udetul 9i6or are potential ridicat pentru cultivarea legumelor. b+ sa demonstre-e Dmbunatatirea performantei generale a e$ploatatiei agricole la data darii Dn e$ploatare a investitiei: $biective tehnice8 . ac6i-itia de tractoare, com&ine, masini, utila'e, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, (m&unatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii per)ormante, (m&unatatirea conditiilor de lucru* Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita' ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a e$ploatatiei agricole. /tila#ele si ec6ipamentele preva-ute in flu$ul te6nologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. ,e6nologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate' la randamente sporite' in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp' prin utili-area te6nologiilor de ultima generatie se urmareste reali-area unor conditii bune de munca pentru

Pagina 15/45

Memoriu justificativ $biectivele generale si obiectivele specifice + construirea si sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea con)ormitatii cu standardele comunitare* + diversi)icarea productiei (n )unctie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii . $biective economico-financiare: . reducerea costurilor de productie si cresterea renta&ilitatii economice a e!ploatatiei agricole* $biectivele urmarite prin proiect

Ferma de legume in camp escrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelorB personalul care lucrea-a in ferma. *u este ca-ul.

*u este ca-ul. ;a infiintarea culturilor de legume se folosesc rasaduri' cu o crestere cat mai avansata' specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie' astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt' si o perioada de recoltare cat mai mare' ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea renta#ilitatii economice a e$ploatatiei agricole.

+ cresterea valorii adaugate &rute ,-AB . a e!ploatatiei agricole. . cresterea viabilitatii economice.

*u este ca-ul Pentru a demonstra viabilitatea economica s.a intocmit progno-a veniturilor si a c6eltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei' in ba-a careia s.a elaborat proiectia contului de profit si pierderi' a flu$ului de numerar si a bilantului contabil. %laborarea flu$ului de numerar pentru activitatea de e$ploatare demonstrea-a ca nu se vor inregistra sincope in procesal de operare' respectiv Intreprinderea individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea de e$ploatare' demonstrand disponibil de numerar po-itiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de anali-a. Indicatorii economico.financiari obtinuti in urma reali-atii progno-elor sunt pre-entati in )ne$a ( la cererea de finantare.

$biective de mediu . reducerea emisiilor daunatoare cu e)ect de sera si o mai &una gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie* + reducerea emisiilor de amoniac ,si a altor gaze., (n special (n e!ploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar+ veterinare, de igiena si de &unastare a animalelor* + asigurarea respectarii cerintelor )itosanitare, ecologice etc.*

*u este ca-ul

*u este ca-ul.

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase' astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor' sa respecte normele de mediu' in scopul de a prote#a apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor c6imice utili-ate in procesul de productie.

. cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenera&ila si (m&unatatirea e)icacitatii )olosirii acestora.

*u este ca-ul

Pagina 11/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

#. ate privind forta de munca si managementul proiectului


#.1 1otal personal e+istent 8 & angajati
din care personal de executie ! / angajati

#." Estimari privind forta de munca ocupata prin reali,area investitiei 8


;ocuri de munca nou.create! 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara' cum sunt activitatile de

recoltare,

intreprinderea individuala va anga#a -ilieri.


#.# !esponsabil legal
&nume' prenume' functie in cadrul organi-atiei' studii si e$perienta profesionala+ . relevante pentru proiect

Nume si prenume# Ionescu Ion $unctia in cadrul organizatiei# Administrator Educatie si formare Perioada 1005 . 2444 *umele institutiei de invatamant 7acultatea de 6orticultura omeniul studiat )gricol iploma obtinuta Inginer E+perienta profesionala Perioada 2444.2412 1. *ume anga#ator S( (omple$ ;egume S5; 9i6or 7unctia ocupata Inginer productie

). escrierea achi,itiilor reali,ate prin proiect


respectiv denumirea' numarul' valoarea si caracteristicile te6nice si functionale ale utila#elor/ec6ipamentelor te6nologice/ec6ipamentelor de transport / dotarilor ce urmea-a a fi ac6i-itionate prin proiect si' daca e ca-ul' pre-entarea te6nica a constructiilor in care urmea-a a fi amplasate utila#ele/dotarile &inclusiv utilitati+. )c6i-itiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie e$istenta si / sau progno-ata. Nr. crt 1. 2. !. 4. 5. 1. 2. enumire41ip utilaj4echipament Numar bucati4set -aloare fara 1-% /E0 1-% /E0 1otal cu 1-% /E0 ";.&A# 1;.1#) 1.#)) ).&## 1.AA" 1#.)): #;.:<& ??.)?1

2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice Motocultor 1 21.4!4 5.443 Masina de plantat rasaduri 1 1!.411 !.12! Plug 1 1.434 214 7re-a 1 !.25! 231 (ultivator 1 1.513 !14 Semanatoare 1 14.34! 2.142 Instalatie de irigat 1 20.402 2.423 1$1%/ A&."#) 1?.":<

escrierea masinilor si utilajelor care vor fi achi,itionate este pre,entata in cele ce urmea,a 8 Motocultor8 1 buc

(aracteristici te6nice : + Motor diesel 12 cp@ + Ereutate 1!2.4444 ?g. Masina de plantat rasaduri8 1 buc

(aracteristici te6nice: + Productivitate: 2.444G2.544 de plante/ora/rand@ + istanta dintre plante: min 2! cm' ma$ 23cm.

Pagina 12/45

Memoriu justificativ *lug8 1 buc (aracteristici te6nice: + Plug rotativ 1344@ + Pre-inta 2 trupite. Fre,a8 1 buc

Ferma de legume in camp

(aracteristici te6nice: + ;atimile de lucru : 44.14 cm@ + )dincimile de lucru: 14 G 11 cm. Cultivator8 1 buc@

(aracteristici te6nice: + ;atime de lucru !4.14 cm@ + Ereutate !1 ?g. Semanatoare8 1 buc@

(aracteristici te6nice: + Semanatoare ! randuri pentru motocultoare@ + Poate fi utili-ata pentru orice tip de legume. 0nstalatie de irigat8 1 buc@

(aracteristici te6nice: + Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat@ + 7ertili-ator@ + 5eductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare@ + 7iltru@ + (onductele de polietilena@ + 5acord tub picurare simplu sau cu robinet@ + op tub picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inc6ide tubul@ + (arlig fi$are tub picurare: se foloseste pentru fi$area tuburilor aflate la suprafata.
%e va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

*lan de productie8 Prin proiect se propune infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 6a. ,ipurile de legume cultivate vor fi: tomate7 castraveti7 morcovi7 var,a alba. Plan de cultura pe o perioada de cinci ani: enumirea culturii ,omate (astraveti Morcovi 8ar-a alba 1$1%/ Suprafata cultivata 5ha6 4'5 4'5 4'5 4'5 " %nul 1 Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul " Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul # Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul ) Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul : Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&&

%stimarea capacitatilor s.a reali-at in ba-a urmatorilor parametrii te6nologici de productie 8


*arametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ja Productie totala *arametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ja Productie totala *arametrii tehnologici de productie 1omate 5.444 42.444 21.444 Castraveti 5.444 !5.444 12.544 Morcovi mp ?g/6a ?g/an mp ?g/6a ?g/an

Pagina 13/45

Memoriu justificativ
Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ja Productie totala *arametrii tehnologici de productie Suprafata totala cultivata Productivitate medie la Ja Productie totala 5.444 !4.444 12.444 -ar,a alba 5.444 14.444 !4.444

Ferma de legume in camp


mp ?g/6a ?g/an

mp ?g/6a ?g/an

Pagina 10/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

escrierea flu+ului tehnologic Proiectul pre-ent urmareste infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp7 pe o suprafata de 2 6a' amplasata in comuna 9ors' #udetul 9i6or. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate7 castraveti7 morcovi si var,a alba. Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de tomate8 1. *regatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu tomate G &7: ha. 4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si cultivator. +ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp. *regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual. 5ertilizarea culturii (de #aza) ' sub aratura de toamna G se va aplica cca. 125 ?g a-otat de amoniu/6a. .r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de tomate . 1 l/6a &preemergent in 244.444 l apa+. ". %sigurarea materialului biologic Materialul #iologic este repre-entat de =rasaduri>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori autori-ati pentru producerea si comerciali-area rasadurilor. ;a infiintarea culturii de tomate in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autori-ate' respectiv cca. 24.544 plante/6a. #. /ucrarile de intretinere Completarea golurilor cu rasaduri retinute' in cel mult 2.! -ile dupa constatarea lor. *rasitul culturii de !.4 ori mecanic si 2.4 ori manual pe rand. %ustinerea plantelor G pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma &14.444 buc/4'3.1 m lungime+. Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata' lasandu.se unul sau cel mult doi lastari' de la primul si al doilea eta# de fructificare. (arnitul se e$ecuta la culturile de toamna cu 45.54 -ile inainte de inc6eierea culturii &primele brume de toamna+ si consta in inlaturarea varfului tulpinilor. 5ertilizarea suplimentara se e$ecuta de obicei in doua etape' la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 154 ?g a-otat de amoniu/6a si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica cca. 154 ?g a-otat de amoniu si 144 ?g sulfat de potasiu. ;a culturile efectuate prin semanat direct do-ele sunt mai reduse. "rigarea culturilor se aplica o norma de !54 m ! apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect. Com#aterea #olilor si daunatorilor : se refera in principal la prevenirea atacului de mana' Septoria si combaterea gandacului de (olorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/6a' cca. 4 do-e/ciclu de productie. ). !ecoltarea Pentru consumul in stare proaspata legumele se recoltea-a manual' la maturitatea de consum' se sortea-a' se ambalea-a Dn ladite de capacitate 24 ?g si se valorifica Dn cel mai scurt timp. Productia este de 42 t/6a. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+.

Pagina 24/45

Memoriu justificativ Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de castraveti8 1. *regatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu castraveti G &7: ha.

Ferma de legume in camp

4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si cultivator. +ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp. *regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual. 5ertilizarea culturii (de #aza) ' sub aratura de toamna G se va aplica cca. 154 ?g a-otat de amoniu/6a. .r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de castraveti. ". %sigurarea materialului biologic 5rasad6 Materialul #iologic este repre-entat de =rasaduri>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori autori-ati pentru producerea si comerciali-area rasadurilor. ;a infiintarea culturii de castraveti in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autori-ate' respectiv cca. 12.444 plante/4'5 6a. #. /ucrarile de intretinere +sigurarea prinderii rasadurilor sau rasaririi plantelor insamantate direct se face printr.o udare prin picurare cu o norma de udare de !44.!54 m!/6a. Completarea golurilor cu rasaduri retinute' in cel mult 2.! -ile dupa constatarea lor. *rasitul culturii de !.4 ori mecanic. %ustinerea plantelor G pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma &3.444 buc/4.1 m distanta intre spalieri+. 5ertilizarea suplimentara se e$ecuta de obicei in doua etape' la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca.25 ?g a-otat de amoniu/4'5 6a. "rigarea culturilor se aplica o norma de 544 m ! apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect. Com#aterea #olilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate &la acoperire+' pe masura ce plantele se de-volta. In ca-ul Dn care nu se folosesc produse sistemice' tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor. eoarece Dn ma#oritatea -onelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de atacul unor forme foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si Dnceputul lunii iulie' se vor efectua culturi cat mai timpurii si se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita.

). !ecoltarea Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai sca-uta' dar dupa ce s.a ridicat roua@ Productia este de cca. !5 t/6a la cultura palisata. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+. Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de morcovi8 1. *regatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu morcovi G &7: ha. 4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si

Pagina 21/45

Memoriu justificativ cultivator.

Ferma de legume in camp

+ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp. *regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual. 5ertilizarea culturii . superfosfat 444 ?g/6a si sare potasica 144 ?g/6a@ .r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi. ". %sigurarea materialului biologic 5seminte6 Materialul #iologic este repre-entat de =seminte>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori autori-ati pentru comerciali-area semintelor. Samanta trebuie sa fie depero-itata' sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie de-infectata. eoarece germinatia se pierde usor &!.4 ani+' samanta vec6e trebuie controlata. *orma de samanta . !'5.4 ?g/6a Dn teren bine pregatit. Semanatul se e$ecuta cu semanantoarea ac6i-itionata prin proiect. !. /ucrarile de intretinere 5ertilizarea suplimentara! superfosfat 444 ?g/6a si sare potasica 144 ?g/6a. "rigarea culturilor . se aplica o norma de 144 m ! apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect@ Com#aterea #olilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate &la acoperire+' pe masura ce plantele se de-volta. In ca-ul Dn care nu se folosesc produse sistemice' tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor@ (ombaterea bolilor si daunatorilor. 9olile care apar mai des la cultura de morcov si combaterea lor sunt larvele de musca morcovului' care sapa galerii prin radacini' degradandu.le calitatea. ). !ecoltarea Recoltarea se reali-ea-a cu plugul fara cormana iar pe suprafete mici cu furca sau casmaua. Productia este de cca. !4 t/6a. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+. Principalele fa,e tehnologice pentru cultura de var,a alba8 1. *regatirea terenului Suprafata de teren cultivata cu var-a alba G &7: ha. 4ivelarea terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si cultivator. +ratul terenului G aceasta etapa se va reali-a toamna cu a#utorul utila#elor: motocultor si plug cu 2 trupite. )ratura va fi adanca' la 25.!4 cm' specifica cultivarii legumelor in camp. *regatirea patului germinativ prin aplicarea fertili-antilor si erbicidelor' mobili-area solului cu a#utorul fre-ei ac6i-itionate prin proiect. %rbicidarea se va reali-a manual. 5ertilizarea culturii . superfosfat 444 ?g/6a si sare potasica 144 ?g/6a@ .r#icidarea se va reali-a manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de var-a alba. ". %sigurarea materialului biologic 5rasad6

Pagina 22/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

Materialul #iologic este repre-entat de =rasaduri>' care va fi ac6i-itionat de la diversi furni-ori autori-ati pentru producerea si comerciali-area rasadurilor. %poca de plantare: 24 mai G 14 iunie. ;a infiintarea culturii de var-a alba in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri obtinute din seminte autori-ate' respectiv cca. 22.444 plante/4'5 6a. #. /ucrarile de intretinere Completarea golurilor cu rasaduri retinute' in cel mult 2.! -ile dupa constatarea lor. 5ertilizarea suplimentara se e$ecuta de obicei in doua etape' la inceperea fructificarii in prima inflorescenta: cu cca. 144 ?g sare potasica/4'5 6a. "rigarea culturilor . se aplica o norma de 144 m ! apa/6a G irigarea se va reali-a cu a#utorul sistemului de irigare prin picurare ac6i-itionat prin proiect. Com#aterea #olilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate &la acoperire+' pe masura ce plantele se de-volta. In ca-ul Dn care nu se folosesc produse sistemice' tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor. ). !ecoltarea si valorificarea 5ecoltarea se face Dn luna octombrie.noiembrie' dupa primele brume care grabesc maturarea capatanilor' prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea Dn grame-i sau direct Dn mi#loacele de transport. Productia este de cca. 14 t/6a. Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor &-ilieri+.

:.

urata de reali,are 5luni6 si etape principale

Crafic de esalonare a investitiei e+primat valoric pe luni si activitati.


"n procesul de estimare a duratei de executie a o#iectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu +gentia de *lati pentru ,ezvoltare Rurala si *escuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavora#il realizarii investitiilor.

urata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an &12 luni calendaristice+. 9eneficiarul solicita primirea a#utorului 7%) 5 in 2 transe de plata' esalonate pe durata de e$ecutie a proiectului proportional cu nivelul c6eltuielilor eligibile efectuate. Se estimea-a ca a#utorul 7%) 5 va fi primit in termen de 04 de -ile de la depunerea (ererilor de plata.

Pagina 2!/45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp C!%F0C F0N%NC0%! 5/E06 E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(
enumirea capitolelor de cheltuieli /1 /" /# /) %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /: /; /< /A /? /1& /11 /1"

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total7 din care8 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1." Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.# Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul ". Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul #. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total7 din care8 #.1 Studii de teren #." $btinerea de avi,e7 acorduri si autori,atii #.# *roiectare si inginerie #.) $rgani,area procedurilor de achi,itie #.: Consultanta #.; %sistenta tehnica Capitolul ) Cheltuieli pentru investitia de ba,a - total7 din care8 % - Constructii si lucrari de interventii - total7 din care8 ).1 Constructii si instalatii )." Montaj utilaj tehnologic ).# 2tilaje7 echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5procurare6 ).) 2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice ).: otari ).; %ctive necorporale . - Cheltuieli pentru investitii in culturi4plantatii8 Subcapitol 1 - /ucrari de pregatire a terenului Subcapitol " - 0nfiintarea plantatiei Subcapitol # - /ucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol ) - /ucrari de intretinere plantatie in anul " Subcapitol : - 0nstalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul : %lte cheltuieli - total7 din care8 :.1 $rgani,are de santier :." Comisioane7 ta+e :.# Cheltuieli diverse si nepreva,ute Capitolul ; Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total7 din care8 ;.1 *regatirea personalului de e+ploatare ;." *robe tehnologice si teste

+ +

+ +

+ +

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

S$/0C01%!E %-%NS CE!E!0 E */%1%

+ + F

C!%F0C F0N%NC0%! 5/E06 E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(

Memoriu #ustificativ

Pagina 24 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului total7 din care8 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1." Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.# Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul ". Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul #. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total7 din care8 #.1 Studii de teren #." $btinerea de avi,e7 acorduri si autori,atii #.# *roiectare si inginerie #.) $rgani,area procedurilor de achi,itie #.: Consultanta Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile /una 1 & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una " & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una # & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una ) & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & )&.11<

Ferma de legume in camp


%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una : & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una ; & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una < & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una A & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una ? & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & )&.11< /una 1& & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una 11 & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una 1" & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & 1$1%/ %N 1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & A&."#:

#.; %sistenta tehnica Capitolul ) Cheltuieli

Memoriu #ustificativ

Pagina 25 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli pentru investitia de ba,a - total7 din care8 % - Constructii si lucrari de interventii total7 din care8 ).1 Constructii si instalatii )." Montaj utilaj tehnologic ).# 2tilaje7 echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5procurare6 ).) 2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice ).: otari Categoria de cheltuieli Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal /una 1 & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una " & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una # & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una ) ?.;"A )?.<): )&.11< ?.;"A )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 4 & 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 &

Ferma de legume in camp


/una : & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A & & & & & & & & & & & & & & & 4 4 4 4 4 4 & & & 4 4 4 4 4 4 & & & 4 4 4 4 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una ? ?.;"A )?.<): )&.11< ?.;"A )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 4 & 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una 1& & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una 11 & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una 1" & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 1$1%/ %N 1 1?.":; ??.)?1 A&."#: 1?.":; ??.)?1 & & & & & & & & & A&."#: 1?.":; ??.)?1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

).; %ctive necorporale . - Cheltuieli pentru investitii in culturi4plantatii8 Subcapital 1 - /ucrari de pregatire a terenului Subcapital " 0nfiintarea plantatiei Subcapital # - /ucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital ) - /ucrari de intretinere plantatie in anul "

Memoriu #ustificativ

Pagina 21 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli Subcapital : - 0nstalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul : %lte cheltuieli - total7 din care8 :.1 $rgani,are de santier Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal /una 1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una " 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una # 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una ) 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & )&.11< ?.?)? :&.&;; 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1

Ferma de legume in camp


/una : 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A 4 4 4 4 4 4 & & & & & & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 4 4 4 4 4 4 & & & 4 4 4 !21 !21 !21 #"1 #"1 #"1 4 4 4 4 4 4 & & & & & & & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una ? 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & )&.11< ?.?)? :&.&;; 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una 1& 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una 11 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una 1" 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 1$1%/ %N 1 & & & & #.:#1 #.:#1 & & & & #.:#1 #.:#1 & & & & & & & & & & & & A&."#: "".<A< 1&#.&"" A&."#: 1?.":; ??.)?1 & & & & & & & #.:#1 #.:#1

:." Comisioane7 ta+e

:.# Cheltuieli diverse si nepreva,ute Capitolul ; Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total7 din care8 ;.1 *regatirea personalului de e+ploatare ;." *robe tehnologice si teste 1$1%/ CENE!%/7 din care8 -achi,itii de active fi+e corporale -achi,itii de active fi+e necorporale -cresterea investitiilor in curs - doban,i si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului

Memoriu #ustificativ

Pagina 22 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli 1-% Categoria de cheltuieli 1otal /una 1 & /una " & /una # & /una ) ?.;"A

Ferma de legume in camp


/una : & %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A & & & /una ? ?.;"A /una 1& & /una 11 & /una 1" & 1$1%/ %N 1 1?.":;

Surse de finantare 0ncasare ajutor financiar nerambursabil %port propriu Credit bancar 0ncasari de 1-%

/una 1 & "".<A< )A.1)1 &

/una " & & & &

/una # & & & &

/una ) & & & &

/una : & & & &

%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A 1;.&)< & & & & & & ?.;"A & & & &

/una ? 1;.&)< & & &

/una 1& & & & ?.;"A

/una 11 & & & &

/una 1" & & & &

1$1%/ %N 1 #".&?) "".<A< )A.1)1 1?.":;

Memoriu #ustificativ

Pagina 23 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

;.

evi,ele investitiei7 cu detalierea pe structura devi,ului general7 insotit de devi,ele pe obiecte

conform legislatiei in vigoare (63 71/8./1. //7). ,etaliati cheltuielile eligi#ile si neeligi#ile pe elemente. "n estimarea costurilor investiei prin intocmirea #ugetului estimativ se va verifica in 9aza de date de preturi pe de site-ul +*,R* si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la #unurile si serviciile incluse in proiect, identificate in #aza.

E-0= CENE!%/ privind cheltuielile eligibile necesare reali,arii proiectului8 Ferma de legume in camp
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.!

enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

-aloare 5fara 1-%6

1-%

-aloare 5inclusiv 1-%6 Mii Euro < 4'444 4'444 4'444 &7&&& &7&&& 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 4'444 22'044 4'444 4'444 ""7?)& 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 &7&&& ""7?)& &7&&&

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei " # ) : ; C%*01$/2/ 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului "btinerea terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 )mena#area terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 )mena#ari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 4'444 4'444 4'444 4'444

!.1 !.2 !.! !.4 !.5 !.1

4.1 4.2 4.! 4.4 4.5 4.1

5.1 5.2 5.!

1.1 1.2

1$1%/ C%*01$/ 1 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ " - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1$1%/ C%*01$/ " &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ # - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 4'444 4'444 4'444 4'444 ,a$e pentru obtinerea de avi-e' acorduri 4'444 4'444 4'444 4'444 si autori-atii Proiectare si engineering 4'444 4'444 4'444 4'444 "rgani-area procedurilor de ac6i-itie 4'444 4'444 4'444 4'444 (onsultanta 4'444 4'444 4'444 4'444 )sistenta te6nica 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ # &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ ) - Cheltuieli pentru investitia de ba,a (onstructii si instalatii 4'444 4'444 4'444 4'444 Monta# utila# te6nologic 4'444 4'444 4'444 4'444 /tila#e' ec6ipamente te6nologice si 4'444 4'444 4'444 4'444 functionale cu monta# /tila#e fara monta# si ec6ipamente de 34'2!4 13'544 10'252 00'401 transport otari 4'444 4'444 4'444 4'444 )ctive necorporale 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ ) A&7"#: 1A7:&& 1?7":< ??7)?1 C%*01$/2/ : - %lte cheltuieli "rgani-are de santier 4'444 4'444 4'444 4'444 5.1.1. ;ucrari de constructii 4'444 4'444 4'444 4'444 5.1.2. (6eltuieli cone$e organi-arii 4'444 4'444 4'444 4'444 santierului (omisioane' ta$e' cote legale' costuri de 4'444 4'444 4'444 4'444 finantare (6eltuieli diverse si nepreva-ute 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ : &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ ; - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de e$ploatare 4'444 4'444 4'444 4'444 Probe te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ ; &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& 1$1%/ CENE!%/ A&7"#) 1A7:&& 1?7":< ??7)?1 in care CGM &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&

Intocmit: Ionescu Ion ata:42.41.241!


E-0= CENE!%/ privind cheltuielile neeligibile necesare reali,arii proiectului8 Ferma de legume in camp

Memoriu #ustificativ

Pagina 20 din 45

Memoriu justificativ
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro

Ferma de legume in camp


din data de 12.45.241!

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.!

enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

-aloare 5fara 1-%6

1-%

-aloare 5inclusiv 1-%6 Mii Euro < 4'444 4'444 4'444 &7&&& &7&&& 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 4'444 4'314 4'444 &7A1) 4'444 4'444 &7&&& &7A1) &7&&&

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei " # ) : ; C%*01$/2/ 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului "btinerea terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 )mena#area terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 )mena#ari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 4'444 4'444 4'444 4'444

!.1 !.2 !.! !.4 !.5 !.1

4.1 4.2 4.! 4.4 4.5 4.1

5.1 5.2 5.!

1.1 1.2

1$1%/ C%*01$/ 1 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ " - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1$1%/ C%*01$/ " &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ # - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 4'444 4'444 4'444 4'444 ,a$e pentru obtinerea de avi-e' acorduri 4'444 4'444 4'444 4'444 si autori-atii Proiectare si engineering 4'444 4'444 4'444 4'444 "rgani-area procedurilor de ac6i-itie 4'444 4'444 4'444 4'444 (onsultanta 4'444 4'444 4'444 4'444 )sistenta te6nica 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ # &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ ) - Cheltuieli pentru investitia de ba,a (onstructii si instalatii 4'444 4'444 4'444 4'444 Monta# utila# te6nologic 4'444 4'444 4'444 4'444 /tila#e' ec6ipamente te6nologice si 4'444 4'444 4'444 4'444 functionale cu monta# /tila#e fara monta# si ec6ipamente de 4'444 4'444 4'444 4'444 transport otari 4'444 4'444 4'444 4'444 )ctive necorporale 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ ) &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ : - %lte cheltuieli "rgani-are de santier 4'444 4'444 4'444 4'444 5.1.1. ;ucrari de constructii 4'444 4'444 4'444 4'444 5.1.2. (6eltuieli cone$e organi-arii 4'444 4'444 4'444 4'444 santierului (omisioane' ta$e' cote legale' costuri de !'5!1 4'314 4'444 !'5!1 finantare (6eltuieli diverse si nepreva-ute 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ : #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#1 C%*01$/2/ ; - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de e$ploatare 4'444 4'444 4'444 4'444 Probe te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ ; &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& 1$1%/ CENE!%/ #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#1 in care CGM &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&

Intocmit: Ionescu Ion ata:42.41.241!

E-0= CENE!%/ privind cheltuielile totale necesare reali,arii proiectului8 Ferma de legume in camp
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!

Nr. Crt.

enumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

-aloare 5fara 1-%6

1-%

-aloare 5inclusiv 1-%6

Memoriu #ustificativ

Pagina !4 din 45

Memoriu justificativ
1 1.1 1.2 1.!

Ferma de legume in camp


Mii Euro < 4'444 4'444 4'444 &7&&& &7&&& 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 4'444 22'044 4'444 4'444 ""7?)& 4'444 4'444 4'444 4'314 4'444 &7A1) 4'444 4'444 &7&&& "#7<:) &7&&&

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei " # ) : ; C%*01$/2/ 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului "btinerea terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 )mena#area terenului 4'444 4'444 4'444 4'444 )mena#ari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 4'444 4'444 4'444 4'444

!.1 !.2 !.! !.4 !.5 !.1

4.1 4.2 4.! 4.4 4.5 4.1

5.1 5.2 5.!

1.1 1.2

1$1%/ C%*01$/ 1 &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ " - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 1$1%/ C%*01$/ " &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ # - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 4'444 4'444 4'444 4'444 ,a$e pentru obtinerea de avi-e' acorduri 4'444 4'444 4'444 4'444 si autori-atii Proiectare si engineering 4'444 4'444 4'444 4'444 "rgani-area procedurilor de ac6i-itie 4'444 4'444 4'444 4'444 (onsultanta 4'444 4'444 4'444 4'444 )sistenta te6nica 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ # &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& C%*01$/2/ ) - Cheltuieli pentru investitia de ba,a (onstructii si instalatii 4'444 4'444 4'444 4'444 Monta# utila# te6nologic 4'444 4'444 4'444 4'444 /tila#e' ec6ipamente te6nologice si 4'444 4'444 4'444 4'444 functionale cu monta# /tila#e fara monta# si ec6ipamente de 34'2!5 13'544 10'251 00'401 transport otari 4'444 4'444 4'444 4'444 )ctive necorporale 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ ) A&7"#: 1A7:&& 1?7":; ??7)?1 C%*01$/2/ : - %lte cheltuieli "rgani-are de santier 4'444 4'444 4'444 4'444 5.1.1. ;ucrari de constructii 4'444 4'444 4'444 4'444 5.1.2. (6eltuieli cone$e organi-arii 4'444 4'444 4'444 4'444 santierului (omisioane' ta$e' cote legale' costuri de !'5!1 4'314 4'444 !'5!4 finantare (6eltuieli diverse si nepreva-ute 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ : #7:#1 &7A1) &7&&& #7:#& C%*01$/2/ ; - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de e$ploatare 4'444 4'444 4'444 4'444 Probe te6nologice 4'444 4'444 4'444 4'444 1$1%/ C%*01$/ ; &7&&& &7&&& &7&&& &7&&& 1$1%/ CENE!%/ A#7<;; 1?7#1) 1?7":; 1&#7&"1 in care CGM &7&&& &7&&& &7&&& &7&&&

Intocmit: Ionescu Ion ata:42.41.241!

etalierea cheltuielilor din devi,ul general8


evi, capitolul : - %lte cheltuieli neeligibile
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% )7##<& lei/euro din data de 12.45.241!

Nr.crt :.1

Specificatie $rgani,are de santier

-aloare 5fara 1-%6 Mii Mii lei Euro &7&&& &7&&&

1-% Mii lei &7&&&

-aloare 5inclusiv 1-%6 Mii Mii lei Euro &7&&& &7&&&

Memoriu #ustificativ

Pagina !1 din 45

Memoriu justificativ
5.1.1 5.1.2 :." lucrari de constructii si instalatii aferente organi-arii de santier c6eltuieli cone$e organi-arii de santier Comisioane7 ta+e comisionul bancii finantatoare cota aferenta Inspectoratului de Stat in (onstructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii cota pentru controlul statului Dn amena#area teritoriului' urbanism' si pentru autori-area lucrarilor de constructii prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante alte c6eltuieli de aceeasi natura' stabilite Dn conditiile legii cota aferenta (asei Sociale a (onstructorilor :.# Chletuieli diverse si nepreva,ute 1$1%/ E-0= C%*01$/2/ : - cheltuieli neeligibile

Ferma de legume in camp


4'444 #7:#1 !'5!1 4'444 &7A1) 4'314 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7A1) 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 4'444 #7:#1 !'5!1 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 #7:#1 4'444 4'444 &7A1) 4'314 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7A1)

#7:#1

Intocmit: Ionescu Ion ata:42.41.241!


E-0=2/ obiectului8 $1 %chi,itie utilaje ferma legume in camp - cheltuieli eligibile
Fn mii lei / mii euro la cursul 9(% 4'!!24 lei/euro din data de 12.45.241!

Nr. crt.

1 2 ! 4 5 1 2 3

1 2 !

-aloare 1-% enumirea capitolelor si subcapitolelor de 5fara 1-%6 cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei *%!1E% 0 - /2C!%!0 E C$NS1!2C100 S0 0NS1%/%100 ,erasamente 4'444 4'444 (onstructii: re-istenta &fundatii' structura de re-istenta+ si ar6itectura &Dnc6ideri e$terioare' 4'444 4'444 compartimentari' finisa#e+ I-olatii 4'444 4'444 Instalatii electrice 4'444 4'444 Instalatii sanitare 4'444 4'444 Instalatii de Dncal-ire' ventilare' climati-are. PSI' radio. 4'444 4'444 tv' intranet Instalatii de alimentare cu ga-e naturale 4'444 4'444 Instalatii de telecomunicatii 4'444 4'444 1$1%/ 0 &7&&& &7&&& &7&&& *%!1E% 00 - M$N1%3 Monta# utila#e si ec6ipamente te6nologice 4'444 4'444 1$1%/ 00 &7&&& &7&&& &7&&& *%!1E% 000 - *!$C2!%!E /tila#e si ec6ipamente te6nologice 4'444 4'444 4'444 /tila#e si ec6ipamente de transport 34'2!5 13'544 10'251 otari 4'444 4'444 4'444 1$1%/ 000 A&7"#: 1A7:&& 1?7":; 1$1%/ 51$1%/ 0 G 1$1%/ 00 G 1$1%/ 0006 A&7"#: 1A7:&& 1?7":;

-aloare 5inclusiv 1-%6 Mii lei Mii Euro 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 &7&&& 4'444 00'401 4'444 ??7)?1 ??7)?1 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 4'444 &7&&& 4'444 &7&&& 4'444 22'044 4'444 ""7?)& ""7?)&

Intocmit: Ionescu Ion ata:42.41.241!

Fundamentarea bugetului indicativ8


-alorile estimate pentru achi,itia de bunuri 8 7undamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret &! oferte+ primite de la diversi furni-ori' oferte care sunt atasate la studiul de fe-abilitate. $fertele care au stat la ba,a fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ7 dupa %ne+ele C.

Memoriu #ustificativ

Pagina !2 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

<. Finantarea investitiei


in valoarea totala a investitiei de "#.<:) E2!$' a#utorul public nerambursabil este de <.)&& E2!$.
*entru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligi#ile din #uget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schim# .uro1RO4 pu#licat pe pagina :e# a 9ancii Central .uropene :::.ec#.int1index.html de la data intocmirii studiului de feza#ilitate.

Curs Euro % leu &,''() din data de *(.)+.,)*' Cheltuieli eligibile %jutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care8 . autofinantare . imprumuturi 1$1%/ *!$0EC1 Euro 2.444 11.144 . 11.144 1A.:&& Cheltuieli neeligibile Euro 5.254 5.254 . :.":) 1otal Euro 2.444 11.!54 5.254 11.144 "#.<:)

A. *rincipalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


A.1 -aloarea totala 5euro67 -aloare eligibila 5euro6
8aloarea totala &%uro+: 2!.254 8aloarea eligibila &%uro+: 13.544 8aloarea neeligibila &%uro+: 5.254 %uro' include: comisioane bancare si costul creditului: 314 %uro valoarea ,8): 4.444 %uro

A."

urata de reali,are 5luni6 insotita de graficul de esalonare a investitiei e+primat valoric pe luni si activitati

Investitia propusa pentru finantare prin *rogramul 5.+,R 2 Masura 1 1 2 Modernizarea exploatatiilor agricole' se va reali-a in 1" luni7 respectiv perioada ianuarie 2414 G decembrie.2414. In progno-a economica' prima luna in varianta cu proiect este luna ianuarie "&1:7 iar primul an de progno-a este ianuarie "&1: decembrie "&1:.

Memoriu #ustificativ

Pagina !! din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp C!%F0C F0=0C E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(
enumirea capitolelor de cheltuieli /1 /" /# /) %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /: /; /< /A /? /1& /11 /1"

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total7 din care8 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1." Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.# Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul ". Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul #. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total7 din care8 #.1 Studii de teren #." $btinerea de avi,e7 acorduri si autori,atii #.# *roiectare si inginerie #.) $rgani,area procedurilor de achi,itie #.: Consultanta #.; %sistenta tehnica Capitolul ) Cheltuieli pentru investitia de ba,a - total7 din care8 % - Constructii si lucrari de interventii - total7 din care8 ).1 Constructii si instalatii )." Montaj utilaj tehnologic ).# 2tilaje7 echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5procurare6 ).) 2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice ).: otari ).; %ctive necorporale . - Cheltuieli pentru investitii in culturi4plantatii8 Subcapitol 1 - /ucrari de pregatire a terenului Subcapitol " - 0nfiintarea plantatiei Subcapitol # - /ucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol ) - /ucrari de intretinere plantatie in anul " Subcapitol : - 0nstalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul : %lte cheltuieli - total7 din care8 :.1 $rgani,are de santier :." Comisioane7 ta+e :.# Cheltuieli diverse si nepreva,ute Capitolul ; Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total7 din care8 ;.1 *regatirea personalului de e+ploatare ;." *robe tehnologice si teste

+ +

+ +

+ +

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

+ F

S$/0C01%!E %-%NS CE!E!0 E */%1%

+ + F

C!%F0C F0N%NC0%! 5/E06 E 0M*/EMEN1%!E % 0N-ES1010E08 EFerma de legume in camp(

Memoriu #ustificativ

Pagina !4 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului total7 din care8 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1." Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.# Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul ". Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul #. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total7 din care8 #.1 Studii de teren #." $btinerea de avi,e7 acorduri si autori,atii #.# *roiectare si inginerie #.) $rgani,area procedurilor de achi,itie #.: Consultanta Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile /una 1 & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una " & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una # & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una ) & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & )&.11<

Ferma de legume in camp


%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una : & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una ; & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una < & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una A & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una ? & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & )&.11< /una 1& & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una 11 & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & /una 1" & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & 1$1%/ %N 1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & A&."#:

#.; %sistenta tehnica Capitolul ) Cheltuieli

Memoriu #ustificativ

Pagina !5 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli pentru investitia de ba,a - total7 din care8 % - Constructii si lucrari de interventii total7 din care8 ).1 Constructii si instalatii )." Montaj utilaj tehnologic ).# 2tilaje7 echipamente tehnologice si functionale cu montaj 5procurare6 ).) 2tilaje si echipamente fara montaj7 mijloace de transport7 alte achi,itii specifice ).: otari Categoria de cheltuieli Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal /una 1 & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una " & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una # & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una ) ?.;"A )?.<): )&.11< ?.;"A )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 4 & 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 &

Ferma de legume in camp


/una : & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A & & & & & & & & & & & & & & & 4 4 4 4 4 4 & & & 4 4 4 4 4 4 & & & 4 4 4 4 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una ? ?.;"A )?.<): )&.11< ?.;"A )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 4 & 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una 1& & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una 11 & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una 1" & & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 1$1%/ %N 1 1?.":; ??.)?1 A&."#: 1?.":; ??.)?1 & & & & & & & & & A&."#: 1?.":; ??.)?1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &

).; %ctive necorporale . - Cheltuieli pentru investitii in culturi4plantatii8 Subcapital 1 - /ucrari de pregatire a terenului Subcapital " 0nfiintarea plantatiei Subcapital # - /ucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital ) - /ucrari de intretinere plantatie in anul "

Memoriu #ustificativ

Pagina !1 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli Subcapital : - 0nstalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul : %lte cheltuieli - total7 din care8 :.1 $rgani,are de santier Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal Eligibile Neeligibile 1otal /una 1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 4 & /una " 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una # 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una ) 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & )&.11< ?.?)? :&.&;; 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1

Ferma de legume in camp


/una : 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A 4 4 4 4 4 4 & & & & & & #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 #"1 4 4 4 4 4 4 & & & 4 4 4 !21 !21 !21 #"1 #"1 #"1 4 4 4 4 4 4 & & & & & & & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una ? 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & )&.11< ?.?)? :&.&;; 44.112 0.123 )?.<): 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una 1& 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una 11 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 /una 1" 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 !21 #"1 4 4 & & & & 4 4 & 4 4 & & #"1 #"1 4 4 & 4 4 & 4 4 & 4 !21 #"1 1$1%/ %N 1 & & & & #.:#1 #.:#1 & & & & #.:#1 #.:#1 & & & & & & & & & & & & A&."#: "".<A< 1&#.&"" A&."#: 1?.":; ??.)?1 & & & & & & & #.:#1 #.:#1

:." Comisioane7 ta+e

:.# Cheltuieli diverse si nepreva,ute Capitolul ; Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total7 din care8 ;.1 *regatirea personalului de e+ploatare ;." *robe tehnologice si teste 1$1%/ CENE!%/7 din care8 -achi,itii de active fi+e corporale -achi,itii de active fi+e necorporale -cresterea investitiilor in curs - doban,i si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului

Memoriu #ustificativ

Pagina !2 din 45

Memoriu justificativ
enumirea capitolelor de cheltuieli 1-% Categoria de cheltuieli 1otal /una 1 & /una " & /una # & /una ) ?.;"A

Ferma de legume in camp


/una : & %N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A & & & /una ? ?.;"A /una 1& & /una 11 & /una 1" & 1$1%/ %N 1 1?.":;

Surse de finantare 0ncasare ajutor financiar nerambursabil %port propriu Credit bancar 0ncasari de 1-%

/una 1 & "".<A< )A.1)1 &

/una " & & & &

/una # & & & &

/una ) & & & &

/una : & & & &

%N2/ 1 %/ 0M*/EMEN1%!00 /una ; /una < /una A 1;.&)< & & & & & & ?.;"A & & & &

/una ? 1;.&)< & & &

/una 1& & & & ?.;"A

/una 11 & & & &

/una 1" & & & &

1$1%/ %N 1 #".&?) "".<A< )A.1)1 1?.":;

Memoriu #ustificativ

Pagina !3 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

A.# Capacitati de productie re,ultate ca urmare a investitie 5in unitati fi,ice6


Prin implementarea proiectului' Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate in camp pe o suprafata de 2 6a in comuna 9ors' #udetul 9i6or. (apacitatile de productie re-ultate ca urmare a investitiei &in unitati fi-ice+ sunt: enumirea culturii ,omate (astraveti Morcovi 8ar-a alba 1$1%/ Suprafata cultivata 5ha6 4'5 4'5 4'5 4'5 " %nul 1 Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul " Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul # Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul ) Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&& %nul : Dg 21.444 12.544 12.444 !4.444 A:.:&&

?. *roiectii financiare si indicatori financiari


&)ne$ele 9 pentru persoanele #uridice si )ne$ele ( pentru persoanele fi-ice autori-ate si asociatiile familiale+ pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

*roiectii financiare persoanele fi,ice autori,ate7 intreprinderi individuale si intreprinderi familiale 5%ne+e C6 ?.1 *rogno,a incasarilor si platilor pentru anii 17 " si # de implementare ?." *rogno,a incasarilor si platilor anii 1-: de previ,iune ?.# 0ndicatori financiari 0pote,ele de calcul care au stat la ba-a intocmirii )ne$ei ( G Incasari . Plati in perioada implementarii' respectiv in perioada de progno-a sunt: -aloarea totala a investitiei propuse este de 3!.211 lei &inclusiv ,8)+' conform detalierii bugetului pre-entata in capitolele anterioare@ Situatia incasarilor7 respectiv platilor este reali-ata pentru perioada de implementare &12 luni+ si se continua cu perioada de functionare de 5 ani' dupa finali-area investitiei@ *erioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2414 si se finali-ea-a in luna decembrie 2414@ Se considera un ori,ont de previ,iune de : ani de la data finali-arii implementarii proiectului propus@ Previ-iunea veniturilor se face in preturi constante neactuali,ate pe intregul ori-ont de anali-a@ )ctivitatea principala previ-ionata prin proiect este: cultivarea legumelor in campH (apacitatea fermei de legume va fi de 2 6a@ In anii 1.5 previ-ionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din van-area urmatoarelor legume: tomate7 castraveti7 morcovi si var,a H )u fost luate in considerate " transe prin care se solicita rambursarea a#utorului financiar 7%) 5. Pentru planificarea cererilor de plata s.a pornit de la ipote-a ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utila#elor ac6i-itionate. Pentru rambursarea fondurilor 7%) 5 s.au luat in calcul 04 -ile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii. Pentru demararea proiectului' solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de :&> din valoarea a#utorului nerambursabil. (onform prevederilor din g6idul solicitantului' avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

Memoriu #ustificativ

Pagina !0 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

?.1 *rogno,a incasarilor si platilor pentru anii 17 " si # de implementare


0NC%S%!08 /inia 1# (apitolul '%port propriu( - Pentru finantarea c6eltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 22.232 lei. /inia 1) (apitolul =Subventii> G contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 6a de teren agricol detinuta de beneficiar. 8aloarea anuala a subventiei este de 142 %uro' respectiv 12!2 lei.
0ncasari din subventii Subventie 2M Cantitate anuala -aloare unitara /E042M 115'35 0ncasari anuale /E0 1.2!2 1"#"

6a 2 1otal incasari din subventii

/inia 1: . (apitolul '%lte venituri 5doban,i7 etc.6( contine valorile aferente ,8).ului de recuperat cu investitia.

/inia 1< . (apitolul =Credite contractate( cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului' in valoare de 43.141 lei. 1ablou de rambursare a creditului
-aloare credit obanda anuala efectiva urata credit *erioada de gratie 11.1&& )A.1)1 3 <" 12 E2! /E0 > luni luni Sold la sfarsitul perioadei /E0 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 43.141 42.!!3 41.5!1 45.2!4 44.0!1 44.120 4!.!22 42.524 41.222 44.024 44.112 !0.!15 !3.51! !2.214 !1.043 !1.141 !5.!4! !4.541 !!.103

%nul ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una

/una 1 2 ! 4 5 1 2 3 0 14 11 12 1! 14 15 11 12 13 10 24 21 22 2! 24 25 21 22 23 20 !4

!ata rambursata /E0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342

oban,i si comisioane /E0 4 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !11 !14 !45 !44 204 230 23! 223 22! 212 212 252 251 241 241 2!5 2!4

1otal plati catre banca /E0 4 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 !21 1.12! 1.113 1.112 1.142 1.142 1.401 1.401 1.435 1.434 1.425 1.410 1.414 1.450 1.45! 1.443 1.44! 1.4!2 1.4!2

Memoriu #ustificativ

%nul " de progno,a

%nul 1 de progno,a

%nul 1 de implementare

Pagina 44 din 45

Memoriu justificativ
%nul ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una ;una 1$1%/ /una !1 !2 !! !4 !5 !1 !2 !3 !0 44 41 42 4! 44 45 41 42 43 40 54 51 52 5! 54 55 51 52 53 50 14 11 12 1! 14 15 11 12 13 10 24 21 22 !ata rambursata /E0 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 )A.1)1 oban,i si comisioane /E0 225 210 214 240 24! 103 10! 132 132 122 121 111 114 155 154 144 1!0 1!4 123 12! 113 112 142 142 01 01 31 34 25 24 14 50 5! 43 4! !2 !2 22 21 11 11 5 1#.#1?

Ferma de legume in camp


1otal plati catre banca /E0 1.422 1.421 1.411 1.411 1.445 1.444 005 030 034 020 02! 013 012 052 052 041 041 0!1 0!4 025 024 014 040 044 303 30! 333 332 322 322 311 311 355 354 345 3!0 3!4 320 32! 313 31! 342 ;1.)#? Sold la sfarsitul perioadei /E0 !2.301 !2.404 !1.201 !4.430 20.132 23.334 23.432 22.234 21.422 25.125 24.32! 24.424 2!.213 22.411 21.11! 24.311 24.450 10.251 13.454 12.152 11.340 11.442 15.245 14.442 1!.144 12.3!3 12.4!5 11.2!! 14.4!4 0.123 3.321 3.42! 2.221 1.410 5.111 4.314 4.412 !.240 2.442 1.145 342 4 &

/inia 1A . (apitolul %jutor nerambursabil FE% ! cuprinde valoarea a#utorului financiar nerambursabil primit de la finantator. */%10 8 /inia "& - Capitolul Icredite contractateJ se refera la creditele contractare de la banci si doban-ile aferente &rate si doban-i+' inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s.a previ-ionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat' astfel in anul de implementare nu se platesc rate la credit' platindu.se doar dobanda aferenta acestuia' conform centrali-atorului de mai sus. ;inia !2 . (apitolul '%chi,itii de active fi+e corporale7 inclusiv 1-%( ' linia !! . =%chi,itii fi+e necorporale7 inclusiv 1-%( si linia !4 G <(resterea investitiilor in curs> cuprind ac6i-itiile reali-ate in cadrul pre-entului proiect' in valoare de ??.)?1 lei &cu e$ceptia c6eltuielilor cu ratele si doban-ile pentru creditul de cofinantare G costul creditului+ .

Memoriu #ustificativ

%nul : de progno,a

%nul ) de progno,a

%nul # de progno,a

Pagina 41 din 45

Memoriu justificativ

Ferma de legume in camp

?." *rogno,a incasarilor si platilor anii 1-: de previ,iune


0NC%S%!08 Prin implementarea proiectului' Ionescu Ion Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de legume cultivate in camp' pe o suprafata de 2 6a in comuna 9ors' #udetul 9i6or. Incasarile din activitatea de cultivare legume in camp repre-inta incasarile aferente van-arii productiei obtinute: tomate7 castraveti7 morcov si var,a alba. Previ-iunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se pre-inta astfel:
Nr. Crt. 1 2 ! 4 ,omate (astraveti Morcovi 8ar-a alba Categoria *ret in 2M %N 1 %N " /E042M -an,ari fi,ice previ,ionate 2'!4 21.444 21.444 ?g 1'54 ?g 12.544 12.544 !'44 ?g 12.444 12.444 1'44 ?g !4.444 !4.444 -an,ari valorice previ,ionate 2'!4 43.!44 43.!44 ;%I 1'54 ;%I 21.254 21.254 !'44 ;%I 51.444 51.444 1'44 ;%I !4.444 !4.444 1::.::& 1::.::& /E0 %N # 21.444 12.544 12.444 !4.444 43.!44 21.254 51.444 !4.444 1::.::& %N ) 21.444 12.544 12.444 !4.444 43.!44 21.254 51.444 !4.444 1::.::& %N : 21.444 12.544 12.444 !4.444 43.!44 21.254 51.444 !4.444 1::.::&

1 ,omate 2 (astraveti ! Morcovi 4 8ar-a alba 0ncasari din activitatea agricola

/inia 1) - =Subventii> G contine valoarea subventiei pe suprafata de 2 6a de teren agricol detinuta de beneficiar. 8aloarea anuala a subventiei este de 142 %uro' respectiv 12!2 lei. */%10 8 /inia "& - Capitolul Icredite contractateJ se refera la ratele si doban-ile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii' conform centrali-atorului pre-entat la linia 12 pentru anii 1.! de implementare. /inia "< - *lati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor reali-ate de intreprinderea individuala pentru activitatile din ferma. Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de apro$. <<.:&? lei' repre-entand: costuri cu materii prime: rasaduri' de-infectanti' material de sustinere' fertili-anti' tratament daunatori' ambala#e' etc. costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecani-ate )ceste plati sunt centrali-ate in tabelele de mai #os:
Materii prime7 materiale Materii prime si materiale pentru tomate Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm &toamna+ Motorina pentru nivelare teren &toamna+ Motorina pentru intretinere aratura &primavara+ 7ertili-anti pentru pregatire pat germinativ %rbicide &operatie manuala+ 5asad tomate Motorina pentru plantare rasad &aprilie+ )raci K sarma sustinere %rbicide &operatie manuala+ ,ratamente boli si daunatori )mbala#e &ladite plastic+ Subtotal Materii prime si materiale pentru,omate Materii prime si materiale pentru castraveti 2M Consumuri unitare Consumuri anuale *ret unitar 51-% inclus6 /E042M *lati totale anuale /E042M 31 31 22 01 53 14.!54 22 5.144 14 124 !44 "1.))&

l l l ?g l buc l buc l l buc

1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ )-otat de amoniu &125 ?g/6a+ 1 l/6a &preemergent in 244. 444 l apa+ 41.444 plante/6a 1'5 l/6 & 4'5 6a in 3 ore+ 14.444 buc &4'3.1 m lungime+ 1 l/6a &preemergent in 244. 444 l apa+ ,ratamente foliare 1l/6a . 4 do-e/ciclu capacitate ladita . 24 ?g

1!'5 1!'5 12'3 12'5 4'5 24.544'44 12'44 3.444'44 4'54 2'44 254'44

1 1 1 1'41 115 4'24 1'44 4'24 124'44 !!5'44 1'24

Memoriu #ustificativ

Pagina 42 din 45

Memoriu justificativ
Materii prime7 materiale Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm &toamna+ Motorina pentru nivelare teren &toamna+ Motorina pentru intretinere aratura &primavara+ 7ertili-anti pentru pregatire pat germinativ 5asad castraveti Motorina pentru plantare rasad . luna mai 7ertili-anti pentru fertili-are suplimentara Spalieri K sarma sustinere ,ratamente boli si daunatori )mbala#e &ladite plastic+ Subtotal Materii prime si materiale pentru (astraveti Materii prime si materiale pentru morcovi Motorina pentru nivelare teren cu fre-a Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm &toamna+ Motorina pentru pregatire pat germinativ 7ertili-anti Motorina pentru semanat Samanta morcov %rbicide &operatie manuala+ ,ratamente boli si daunatori )mbala#e &saci rafie+ Subtotal Materii prime si materiale pentru Morcovi Materii prime si materiale pentru var,a Motorina pentru nivelare teren cu fre-a Motorina pentru pregatire teren . arat sol !4 cm &toamna+ Motorina pentru pregatire pat germinativ 7ertili-anti Motorina pentru plantare rasad . luna iunie 5asad var-a %rbicide &operatie manuala+ ,ratament boli si daunatori 2M l l l ?g buc l ?g buc l buc Consumuri unitare

Ferma de legume in camp


Consumuri anuale 1!'5 1!'5 12'3 25 12.444'44 12'44 134'44 3.444'44 !'44 254'44 *ret unitar 51-% inclus6 /E042M 1 1 1 1'41 4'24 1'44 1'41 4'24 254'44 1'24 *lati totale anuale /E042M 31 31 22 114 11.044 22 21! 5.144 254 !44 1?."## 31 31 22 325 54 14.444 134 !44 144 1;.")A 31 31 22 105 22 13.044 !! 154 1.444 "&.:A? <<.:&?

1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ )-otat de amoniu &154 ?g/6a+ !4.444 plante/6a 1'5 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ a-otat de amoniu 124 ?g/6a . ! fertili-ari /ciclu 3444 buc &4.1 m distanta intre spalieri+ ,ratamente foliare 1l/6a . 1 do-e/ciclu capacitate ladita . 24 ?g

l l l ?g l ?g l l buc

1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ Superfosfat 444 ?g/6a / sare potasica 144 ?g/6a 1'3 l/6 & 4'5 6a in 5 ore+ 4 ?g/6a 1 l/6a &preemergent in 244. 444 l apa+ . ! erbicidari/ciclu ,ratamente foliare 1 l/6a . ! do-e/ciclu saci capacitate 24 ?g/buc

1!'5 1!'5 12'3 254 0 2'44 1'54 1'54 254'44

1 1 1 !'5 1 2.444'44 124'44 244'44 4'34

l l l ?g l buc l l

1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'3 l/6 & 1 6a in apro$. 15 ore+ 1'1 l/6 &4'5 6a in 3 ore+ 244 ?g sare potasica/6a 1'5 l/6 & 4'5 6a in 3 ore+ 54.444 plante/6a 2 l/6a ,ratamente foliare 1 l/6a &solutii 4'15A+ . ! do-e/ciclu saci capacitate 24 ?g/buc

1!'5 1!'5 12'3 144 12 22.444'44 1'44 1'54 1.254'44

1 1 1 1'05 1 4'24 !!'44 144'44 4'34

)mbala#e &saci rafie+ buc Subtotal Materii prime si materiale pentru 8ar-a 1otal plati cu materii prime si materiale

/inia "A . (apitolul %lte plati cuprinde sumele aferente:


o Cheltuielilor cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii solicitantului' in valoare de :.&:& lei4an. Consumuri unitare 2 ?M/6 1444mc/6a Consumuri anuale per ferma 1.444 2.454 *ret unitar 51-% inclus6 /E042M 4'5 1'44 *lati totale anuale /E042M !.444 2.454 :.&:&

Energia si apa

2M

%nergie electrica LM6 )pa mc 1otal plati cu energia si apa

Memoriu #ustificativ

Pagina 4! din 45

Memoriu justificativ o Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 1).)&& lei4an.


*ersonal Muncitori ferma Nr. pers.

Ferma de legume in camp

Costuri salariale lunare 0nclusive contributii la asigurari sociale 1 1.244 1otal plati cu personalul

*lati totale anuale /E0 14.444 1).)&&

+lte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 1).::& lei4an.


%lte plati (6eltuieli cu asigurarile (6eltuieli administrative (6eltuieli terti &plata -ilieri+ 1otal alte plati *lati totale anuale /E042M 044 2.444 11.254 1).::&

/inia #& %lte plati include impo-ite si ta$e locale' contributii fiscale datorate de intreprinderea individuala' ,8)' impo-it pe venit net.

)lte plati &Impo-ite si ta$e+ sunt centrali-ate in tabelul de mai #os:


0mpo,ite si ta+e Impo-ite si ta$e (6eltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala ,8) Impo-it pe venit net 1otal impo,ite si ta+e *lati totale anuale /E042M 254 4.245 1!.11! 2.104 "1.A1"

o o

(ategoria impo,ite si ta+e locale se refera la impo-itele pentru teren si constructie@ Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5'5A pentru ()SS &(ontributii pentru )sigurari Sociale de Sanatate+ si !1'!A pentru ()S &(ontributii la )sigurari Sociale+. Intreprinderea individuala este platitoare de ,8)' cota de impo-itare fiind de ")> conform legislatiei in vigoare. Pentru calcularea impo,itului pe venit net 51;>6 s.a tinut cont si de amorti-area cladirii si a ec6ipamentelor ac6i-itionate.

o o

?.# 0ndicatori financiari


0N 0C%1$!0 F0N%NC0%!0 - pentru persoane fi,ice autori,ate7 intreprinderi individuale7 intreprinderi familiale7 persoane fi,ice %nul 1otal an 1 1otal an " 1otal an # 1otal an ) 2M Specificatie -aloare -aloare investitie5-i6: valoarea totala a proiectului fara ,8) urata de recuperare a investitiei 5 r6 . ma$im 12 ani !ata acoperirii prin flu+ul de numerar 5!%FN6 - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1." /E0 %N0 Numeric #7): #7;; A#.<;; 17"&A# #7?1 )71? )7:1

1otal an :

Nr.crt. 1 2 !

Memoriu #ustificativ

Pagina 44 din 45

Memoriu justificativ
4 5 1 5ata de actuali-are -aloare actuali,ata neta 5-%N6 trebuie sa fie po,itiva isponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie po-itiv /E0 /E0 !4.322 41.021

Ferma de legume in camp


A> )&?.:?; 5!.341 11.445 20.311

Memoriu #ustificativ

Pagina 45 din 45