Sunteți pe pagina 1din 21

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, Master CCE

AUDITUL FINANCIA C!NTABIL " I#IND ST!CU ILE


"rofesor Coordonator$

Lect% Uni&% Caloian Florentin


Masterand$

"'tru Simona Nicoleta

Bucuresti, ()**

AUDITUL FINANCIA C!NTABIL " I#IND ST!CU ILE Cu+rins$

*% "re,entarea Cadrului le-islati& +ri&ind stocurile (% "re,entarea obiecti&elor misiunii de audit financiar contabil +ri&ind stocurile .% Sistemul de documente +rimare si flu/ul lor informational 0% Mono-rafia contabila 1% A+licarea +rocedeelor si te2nicilor de audit 3% "re,entarea +robelor de audit financiar contabil 4% iscul de audit

5% Im+ortanta relati&a a riscului de erori si +ra-ul lor de semnificatie 6% "re,entarea o+iniei de audit *)% "re,entarea ra+ortului de audit financiar contabil **% Biblio-rafie

*% "re,entarea Cadrului le-islati& +ri&ind stocurile


- OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene - egea contabilitatii! legea nr" #2/$99$! republicata in in Monitorul Oficial! Partea % nr" &5& 'in $#/0(/200# - egea nr"5)$ 'in 22 'ecembrie 2003 privin' *o'ul fi+cal - ,"-" nr" 9) 'in $9"03"$99& pentru mo'ificarea ,"-" nr" 5#/$99& privin' reglementarea 'iferentelor favorabile 'in reevaluarea +tocurilor 'e valori materiale la unele pro'u+e ale caror preturi +e +tabile+c +ub +upraveg.erea Mini+terului Finantelor! precum +i a 'iferentelor favorabile 'e cur+ valutar re/ultate ca urmare a 'eprecierii cur+urilor in lei ale valutelor la unele banci comerciale cu capital ma0oritar 'e +tat! publicata in M"Of" nr" #0 'in 29"03"$99& - %12 23 2tocuri

(% "re,entarea obiecti&elor misiunii de audit financiar contabil +ri&ind stocurile


$" Evaluarea la intrare a +tocurilor 'e materii prime 2" %'entificarea +tocurilor la nivelul patrimoniului entit45ii" 1+igurarea faptului c4 +tocurile e6i+t4 7i +unt 'e5inute 'e +ocietate" 3" Evaluarea corect4 la ie7ire a +tocurilor ! conform meto'ei F%FO" 1+igurarea faptului c4 ie7irile 'e +tocuri au fo+t corect contabili/ate conform F%FO" &" 8rm4rirea con+ecven5ei 9n aplicarea meto'ei contabile 'e evaluare la ie7ire a +tocurilor" 2e urm4re7te e6actitatea 9n aplicarea meto'ei contabile privin' +tocurile" 5" :erificarea reflect4rii tran/ac5iilor 'erulate 9n perioa'a corect4! urm4rin' re+pectarea principiului in'epen'en5ei e6erci5iului" (" 2e verific4 e6.au+tivitatea informa5iei privin' +tocurile 'e materii prime" )" Pre/entarea informa5iei 9n +itua5iile financiare 9n conformitate cu cerin5ele contabile" #" %'entificarea +tocurilor 'epreciate 7i greu van'abile 7i verificarea con+tituirii 'e provi/ioane nece+are"

9" 2e verifica 'aca +tocurile cu o mi7care lent4 +au f4r4 mi7care au fo+t corect evaluate! la valoarea net4 reali/abil4" $0" 1nali/a 7i urmarirea 'reptului 'e proprietate a+upra bunurilor 'e natura +tocurilor 9n ca'rul entit45ii"

.% Sistemul de documente +rimare si flu/ul lor informational


-Factura 'e cumparare - Factura 'e van/are -<urnal *umparari - <urnal van/ari - =ota %ntrare Receptie - 'econt >:1 - Regi+tru <urnal - ;alanta 'e :erificare - ;on 'e primire - ;on 'e pre'are tran+fer re+tituire - ;on 'e pre'are a materialelor refolo+ibile la maga/ie - ;on 'e pre'are a +emifabricatelor la maga/ie - ;on 'e tran+fer - ;on 'e con+um

Factura cumparare

<urnal *umparari

Decont >:1

=% R ;on 'e primire

Regi+tr ul 0urnal

;alanta 'e verificare

Factura 'e van/are

<urnal van/ari

;on 'e pre'are

;on 'e tran+fer

;on 'e con+um

;on 'e pre'are materiale / +emifabricate A+licatia *

0% Mono-rafia contabila

2ocietatea ? are in +toc la inceputul lunii iulie 20$0 materii prime in valoare 'e 2000 lei" %n cur+ul lunii iulie 20$0 au loc urmatoarele operatii3 ac.i/itie materii prime in valoare 'e $000 lei >:1 2&@A con+um 'e materii prime in valoare 'e $500 lei" a +far+itul lunii are loc inventarierea in urma careia +e +tabile+te +tocul final faptic 'e materii prime in valoare 'e $)00 lei" %nventarierea +e face prin meto'a inventarului permanent" 1c.i/itie materii prime @ 30$ &&2( *on+um materii prime (0$ B 30$ $500 B &0$ $2&0 lei $000 2&0

a +far+itul perioa'ei +e inregi+trea/a 'iferenta con+tatata la inventar 2f +criptic B 2000 C $000 D $500 B $500 lei 2f faptic B $)00 lei

Plu+ la inventar in valoare 'e 200 lei (0$ B 30$ 200 lei Egre+itF

A+licatia ( 2ocietatea ? are in +toc la inceputul lunii +eptembrie 20$0 marfuri in valoare 'e )500 lei" %n cur+ul lunii au loc urmatoarele operatii3 ac.i/itie 'e marfuri in valoare 'e 200 lei >:1 2&@A van/ari 'e marfuri la prGt 'e van/are 'e #00 lei! >:1 2&@! co+t ac.i/itie (00 lei" a +far+itul lunii are loc inventarierea in urma careia +e +tabile+te +tocul final faptic 'e marfuri in valoare 'e (500 lei" %nventarierea +e face prin meto'a inventarului permanent" 1c.i/itie marfuri @ 3)$ B &0$ 2&# lei 200

&&2(

&#

:an/are marfuri3 aF v/" pr" Hi+a 3 &$$$ B )0) #00 lei Egre+itF

bF 'e+carcare 'e ge+tiune3 (0) B 3)$ (00 lei a +far+itul perioa'ei +e inregi+trea/a 'iferenta con+tatata la inventar 2f +criptic B )500 C 200 D (00 B )$00 lei 2f faptic B (500 lei Minu+ la inventar in valoare 'e (00 lei (0) B 3)$ (00 lei

A+licatia . 2ocietatea ? ac.i/itionea/a 5000 baterii 'e la furni/orul e6tern 1lfa la un pret 'e 25 euro bucata" *ur+ul 'e +c.imb 'e la 'ata ac.i/itiei 3"5 lei/euro " ta6a vamala 2@! comi+ion vamal 0"5@" Pentru a a'uce marfa in unitate ? prime+te 'e la o +ocietate 'e tran+port o facture in valoare 'e #(# lei E 'in care >:1 2&@ F" Pretul negociat B 5000 buc 6 25 I 6 3"5 lei/I B &3)500 lei C >a6a vamala B &3)500 6 2@ B #)50 lei C *omi+ion vamal B &3)500 6 0"5@ B 2$#)"5 lei C *.eltuieli 'e tran+port B #(# lei B *o+t ac.i/itie B &&9305"5 lei 3)$ B @ &0$" 1lfa &&( &&9305"5 lei &3)500 $093)"5

&0$">ran+p #(# Egre+itF A+licatia 0 2ocietatea ? pre/inta la inceputul lunii martie urmatoarea +ituatie a +tocului 'e marfa M$"

2i 3)$ B )000 buc J )$& lei/buc B &99#000A 2i 3)# B )00000 A 2i &&2# B )9#000 lei %n cur+ul lunii are loc o ac.i/itie 'e marfuri 5000 buc M$ la co+tul 'e (00 lei/buc! >:1 2&@ +i van/are 'e marfuri la pretul 'e van/are cu amanuntul Einclu+iv >:1F 'e 2)5(000 lei" Evaluarea +tocului 'e marfuri +e face la prGt 'e van/are cu amanuntul inclu+iv >:1" *ota 'e a'ao+ B 20@" 1c.i/itie marfuri3 3)$ B @ &0$ 3)# &&2# &&2( B &0$ &&(&000 5000bucJ(00lei B 3 000 000 3000000 J 20@ B (00 000 3(00000 J 2&@ B #(& 000 3000000 J 2&@ B )20 000

:an/are 'e marfuri 53$$ B @ )0) &&2) 2)5(000 2)5(000/$"2& B 22225#0 533&20 3)$ 2)5(000

aF van/are pr"/i+a 3

bF 'e+carcarea 'in ge+tiune3

B (0) 3)#

$933(&5 2##935 533&20

&&2#

1'ao+ul comercial aferent ie+irilor 'in +toc B R c )0) J E2i c 3)# C Rc 3)#F / EE2i' 3)$ C R ' 3)$F-E 2i c &&2# C Rc &&2#FF B 22225#0J0"$3 B2##935

A+licatia 1 2ocietatea ? cumpara 500 'e compre+oare in cur+ul anului 20$0! cu +copul 'e a le revin'e" *o+tul unitar 'e ac.i/itie e+te 'e 300 lei! iar pretul general 'e van/are 'e pe piata 'e &50 lei" 2ocietatea a inc.eiat un contract pentru van/area in anul urmator a 300 compre+oare la un prGt 'e 3(0 lei" *o+turile nece+are oricarei van/ari pe piata +unt 'e $20 lei/ compre+or" *o+t unitar B 500J 300 B $50000 lei :R= B 300 buc J E3(0 -$20 F C 200 buc E &50-$20F B $3#000 lei Deprecierea +tocurilor cu $2000

(0) B 3)$ 2000 lei

Egre+itF

A+licatia 3 2ocietatea ? obtine pro'u+e finite" %n cur+ul lunii octombrie +e cuno+c urmatoarele3 la inceputul lunii! co+tul pro'uctiei neterminate e+te 'e $25)50 lei" %n cur+ul lunii +-au anga0at urmatoarele c.eltuieli 'e pro'uctie3 c.eltuieli 'irecte $#2&00 leiA c.eltuieli in'ire+cte ())00 lei 'in care 25)00 +unt fi6e! c.eltuieli a'mini+trative $2000" -ar'ul 'e utili/are a capacitatii 'e pro'uctie a fo+t 'e #0@" a +far+itul lunii co+tul pro'uctiei neterminate a fo+t 'e )$350 lei" *o+tul pro'uctiei neterminate la inceput perioa'a B $25)50 lei C c.eltuieli 'irecte B $#2&00 lei C c.eltuieli in'irect variabile B &2000 lei C c.eltuieli in'irect fi6e B 25)00 J #0 @ B 205(0 lei Egre+itF BK *o+tul pro'uctiei finite B 3)0)$0 lei 3&5 B )$$ 3)0)$0 lei

A+licatia 4 2ocietatea ? vin'e pro'u+e finite la pretul 'e 350 000 lei! >:1 2&@! co+tul 'e pro'uctie al ace+tor pro'u+e finite fiin' 'e 2)0000 lei aFvan/are pr"/i+a3 &$$$ B @ )0$ &&2) bF 'e+carcare 'in ge+tiune3 &3&000 lei 350000 #&000 2)0000 lei

)$$ B 3&5

A+licatia 5 2ocietatea ? are in +toc la inceputul perioa'ei 'e ge+tiune 3 2i3&5 EPro'u+e FiniteF B 2500 lei A 2i33$E Pro'uctie in cur+ FB $000 lei" %n cur+ul perioa'ei a avut loc obtinerea +i pre'area la 'epo+it a pro'u+elor finite cf" bon 'e pre'are la co+t 'e pro'uctie 5000 lei +i van/are 'e pro'u+e finite! prGt 'e van/are &000 lei >:1 2&@! co+tul pro'uctiei van'ute 3500 lei" a +far+itul perioa'ei 'e face inventarierea +i +e con+tata 2ff3&5B &550 leiA 2ff33$B #00 lei" 2e folo+e+te meto'a inventarului intermitent"

Obtinere pro'u+e finite D =8 +e inregi+trea/a in ctb"

van/are pro'u+e finite 3 aF van/are pr" Hi+a 3

&$$$ B @

&9(0 lei )0$ &000

&&2) 9(0 bF 'e+carcare 'e ge+tiune 3 a +far+itul perioa'ei3 aF +e anulea/a 2i 3 )$$ B @ =u +e contabili/ea/a 3500 lei 3&5 33$ bF +e preiau 2f faptice 3 @ 2500 $000 5350 lei &550 #00

B )$$

3&5 33$

A+licatia 6 2e cuno+c urmatoarele informatii cu privire la pro'u+ele finite PF$! PF2! PF3 ale +ocietatii ?! in anul 20$0" 2ocietatea evaluea/a +tocurile in bilant conform %122 " Pro'u+ PF$ PF2 PF3 total *o+t $00000 $50000 2(0000 5$0000 :aloarea reali/abila neta $$0000 $)0000 $)0000 &50000 :aloarea 'e inventar $00000 $50000 $)0000 &20000

%n bilant B min E co+t A valoarea 'e inventarF :aloarea 'e inventar B min E co+t! valoarea reali/abila netaF Min E 5$0000 A &20000F B&20000 BK 90000 B 'epreciere (#$& B 39& A+licatia *) 2e cuno+c urmatoarele informatii privin' un +toc 'e marfa al +ocietatii ?3 - a 0$"$0"20$0 +e aflau in +tic $000 bucati! evaluate la co+tul 'e ac.i/itie 'e $0 lei/bucA - a 03"$0"20$0 are loc o ac.i/itie 'e 2000 buc" la co+t 'e $( lei/buc"! >:1 2&@A - a $2"$0"20$0 are loc o van/are 'e 2500 buc! prGt 20 lei/buc! >:1 2&@A 90000

- a 2$"$0"20$0 are loc o ac.i/itie 'e $000 buc! prGt 30 lei/ buc! >:1 2&@" *are e+te valoarea ie+irilor 'in +toc +i a +tocului final 'aca +e utili/ea/a meto'a F%FOL Fi+a +tocului 'ata *antit" 0$"$0 03"$0 $2"$0 2$"$0 2)"$0 3$"$0 :aloarea ie+irilor B 5#$00 lei" 2toc final B (900 lei $000 23 23000 500 )00 $( 23 #000 $($00 2000 $( 32000 $000 $500 $0 $( $0000 2&000 intrari *o+t unitar *o+t total *antit" ie+iri *o+t unitar *o+t total *antit" $000 $000 2000 500 500 $000 300 300 +toc *o+t unitar $0 $0 $( $( $( 23 23 23 *o+t total $0000 $0000 32000 #000 #000 23000 (900 (900

1% A+licarea +rocedeelor si te2nicilor de audit


1%*% Scrisoare de an-a7ament *4tre *on+iliul 'e 1'mini+tra5ie +au repre/entan5ilor a'ecva5i ai con'ucerii la vMrf3 Dumneavoa+tr4 a5i cerut ca noi +4 efectu4m au'itul +itua5iilor financiare ale +ociet45ii ? care con5in bilan5ul la 'ata 'e 3$"$2"20$0! contul 'e profit 7i pier'ere! +itua5ia mo'ific4rilor capitalului propriu 7i +itua5ia flu6urilor 'e tre/orerie pentru e6erci5iul financiar care +e 9nc.eie la acea+t4 'at4! precum 7i un re/umat al politicilor contabile +emnificative 7i alte note e6plicative" 2untem 9ncMnta5i +4 v4 confirm4m acceptarea 7i 9n5elegerea noa+tr4 9n ce prive7te ace+t anga0ament prin con5inutul ace+tei +cri+ori" 1u'itul pe care 9l vom efectua va avea ca obiectiv e6primarea unei opinii 'in partea noa+tr4 a+upra +itua5iilor financiare" 1u'itul no+tru va fi efectuat 9n conformitate cu 2tan'ar'ele %nterna5ionale 'e 1u'it" 1cele +tan'ar'e cer ca noi +4 re+pect4m cerin5ele 'e etic4 7i +4 planific4m 7i +4 efectu4m au'itul a+tfel 9ncMt +4 ob5inem o a+igurare re/onabil4 c4 +itua5iile financiare nu con5in 'enatur4ri +emnificative" 8n au'it implic4 aplicarea 'e proce'uri 9n ve'erea ob5inerii 'e probe 'e au'it cu privire la valorile 7i pre/ent4rile 'e informa5ii 'in +itua5iile financiare" Proce'urile +electate 'epin' 'e ra5ionamentul au'itorului! inclu+iv evaluarea ri+cului e6i+ten5ei 'e 'enatur4ri +emnificative 9n +itua5iile financiare provenite 'in frau'4 +au eroare" 8n au'it inclu'e! 'e a+emenea! evaluarea conformit45ii politicilor contabile folo+ite 7i a re/onabilit45ii e+tim4rilor contabile efectuate 'e c4tre con'ucere! precum 7i evaluarea pre/ent4rii generale a +itua5iilor financiare"

10

Datorit4 caracteri+ticii 'e te+t 7i a altor limit4ri inerente ale oric4rui +i+tem contabil 7i 'e control intern! e6i+t4 un ri+c inevitabil ca unele 'enatur4ri +emnificative +4 r4mMn4 ne'e+coperite" 1tunci cMn' am efectuat evaluarea ri+cului! am con+i'erat controlul intern relevant pentru 9ntocmirea +itua5iilor financiare 'e c4tre +ocietate pentru a putea 'efini proce'urile 'e au'it care +unt core+pun/4toare 9n circum+tan5ele 'ate! 'ar nu 9n +copul e6prim4rii unei opinii a+upra eficacit45ii controlului intern 'in ca'rul +ociet45ii" >otu7i! v4 vom furni/a o +cri+oare +eparat4 referitoare la orice 'eficien5e +emnificative 9n +tructurarea +au implementarea controlului intern 9n raportarea financiar4 'e care am luat cuno7tin54 pe parcur+ul au'it4rii +itua5iilor financiare" :4 reamintim c4 re+pon+abilitatea pentru 9ntocmirea +itua5iilor financiare care pre/int4 9n mo' corect po/i5ia financiar4! performan5ele financiare 7i flu6urile 'e tre/orerie ale +ociet45ii 9n conformitate cu 2tan'ar'ele %nterna5ionale 'e Raportare Financiar4 e+te a con'ucerii +ociet45ii" Raportul no+tru 'e au'it va e6plica faptul c4 re+pon+abilitatea pentru 9ntocmirea 7i corecta pre/entare a +itua5iilor financiare 9n conformitate cu ca'rul 'e raportare financiar4 aplicabil revine con'ucerii +ociet45ii! iar acea+t4 re+pon+abilitate inclu'e3 - 2tructurarea! implementarea 7i men5inerea controlului intern relevant pentru 9ntocmirea +itua5iilor financiare care nu con5in 'enatur4ri provenite 'in frau'4 +au eroareA - 2electarea 7i aplicarea politicilor contabile core+pun/4toareA 7i - Efectuarea 'e e+tim4ri contabile care +unt conforme cu circum+tan5ele" *a parte a proce+ului no+tru 'e au'it! vom +olicita 'in partea con'ucerii confirm4ri +cri+e cu privire la 'eclara5iile ce ne-au fo+t 'ate 9n leg4tur4 cu au'itul" 17tept4m cu ner4b'are o colaborare 'eplin4 cu ec.ipa 'umneavoa+tr4 7i cre'em c4 acea+ta ne va pune la 'i+po/i5ie orice 9nregi+tr4ri! 'ocumenta5ii 7i alte informa5ii care ne vor fi nece+are 9n efectuarea au'itului" :4 rug4m +4 +emna5i 7i +4 returna5i e6emplarul ata7at ace+tei +cri+ori pentru a ne ar4ta c4 +cri+oarea e+te conform4 cu 9n5elegerea 'umneavoa+tr4 9n leg4tur4 cu organi/area au'itului pe care 9l vom efectua a+upra +itua5iilor financiare" ?NH O *o" 2-a luat la cuno7tin54 9n numele +ociet45ii ? 'e c4tre """""""""""""" =umele 7i func5ia Data

1%(% "roceduri de audit financiar contabil

Proce'urile poart4 'e regul4 amprenta au'itorului! per+onalitatea lui! +tilul 7i profe+inonali+mul ace+tuia" Pn ace+t +cop! formularea proce'urilor are 'e+eori forma unor 9ntreb4ri pe care 7i le pune au'itorul 7i la care! prin mi0loace +pecifice! +tabile7te r4+pun+ul a'ecvat3 'a +au nu" 2inteti/ate! proce'urile 'e au'it ce vi/ea/4 +tocurile +unt urm4toarele3

Obiective

Proce'uri 'e au'it

11

*ertitu'inea 7i vali'itatea mi7c4rii +tocurilor 9nregi+trate

in'entificarea proce'urilor 'e 9nregi+trare a intr4rilor 7i ie7irilor 'in +toc


E'ocumente 'e intrare/ie7ireA per+oane-+ervicii 9mputerniciteF +unt re+pectate numerotarea 7i cronologia 'ocumentelor 'e evi'en54 contabil4L 2e elaborea/4 /ilnic! +4pt4mMnal! lunar o +itua5ie centrali/atoare a mi7c4rii +tocurilorL *e calitate 7i fiabilitate pre/int4 'ocumentele 'e evi'en54 7i centrali/atoareleL *e proce'uri +e folo+e+c pentru confruntarea e6i+ten5ei +tocurilor cu 9nregi+tr4rile primare! cu cele 'in contabilitatea analitic4 7i 'in contabilitatea financiar4L 2unt preci/ate reguli pentru evi'en5a valorific4rii +tocurilorEemiterea facturilor! a avi/elor 'e e6pe'i5ie! a c.eltuielilor 'e e6pe'i5ie 7i tran+portL 2e verific4 perio'ic E+4pt4mMnal! c.en/inal! lunarF evi'en5ele 'e facturare De6pe'i5ie- tran+port cu evi'en5a contabil4 analitic4/+intetic4L 2e efectuea/4 te+te 'e conformitate cu un prag 'e +emnifica5ie cMt mai ri'icatL 2unt +tabilite reguli 'e evi'en54 7i urm4rire a pro'uc5iei 9n cur+ E+toc la 9nceputul 7i +fMr7itul perioa'eiFL E+te +tabilit4 o evi'en54 a rota5iei +tocurilor 7i a vec.imii ace+toraL 2tocurile cu rota5ia lent4 +unt reevaluate 'in punct 'e ve'ere calitativL Proce'ura inventarierii 5ine +eama 'e urm4toarele cerin5e3 +epararea func5iilor 'e evi'en54/control +emn4turile per+oanelor autori/ate pe 'ocumentele 'e evi'en54 7i mi7care a +tocurilor inventarierea +eparat4 a +tocurilor proprii 'e cele ale ter5ilor inter'ic5ia oric4rei mi7c4ri a +tocurilor 9n perioa'a 'e inventariere con+tatarea 'e +tocuri 'eteriorate controlul repetat 7i tratamentul 'iferen5elor 9ntre re/ultatele inventarierii 7i evi'en5a contabil4 e6i+ten5a 7i fiabilitatea fi7ierului +tocuri per+oana care a primit re+pon+abilitatea ge+tiunii +tocurilor au fo+t efectuate +tu'ii +au 9ncerc4ri 'e optimi/are a +tocurilorL 2e efectuea/4 un te+t 'e control privin'3 +tocul minim permanent cantit45ile obi7nuite 'e aprovi/ionare num4rul 'e 'efec5iuni! opriri inopinate 'atorate 'iferen5elor 'e m4rime intre +tocurile 'e pro'u+e finite/comen/i primite +au/7i +tocurile 'e materii prime/comen/i 'e ac.i/i5ii neonorate la timp num4rul 'e rota5ii ale +tocurilor pe +4pt4mMn4 !lun4! an A co+turile +toca0uluiA proce'urile 'e reaprovi/ionare +unt a'optate m4+uri 'e protec5ie 9mpotriva furturilorL 2e efectuea/4 te+te 'e conformitateL 1cce+ul limitat al per+oanelor autori/ate 2unt a+igurate con'i5iile nece+are p4+tr4rii materialelor 7i pro'u+elor finite pe 'urata +toc4riiL %ntr4rile 'e +toc +unt reflectate 9n perioa'a contabil4 core+pun/4toareL 2e 5ine cont 'e alocarea co+turilor in'irecte 7i cu manopera a+upra pro'uc5iei 9n cur+ +au a pro'uc5iei finiteL :erificarea 'ocumenta5iei 0u+tificative 7i in+pec5ie fi/ic4 pentru a+igurarea

:alorificarea +tocurilor

Eficacitatea 7i fiabilitatea inventarierii +tocurilor

Fiabilitatea ge+tiunii +tocurilor

M4+uri 'e protec5ie a +tocurilor

Principiul in'epen'en5ei e6erci5iilor e+te re+pectat

12

c4 in'epen'en5a e6erci5iior 'in punct 'e ve'ere +criptic coinci'e 7i e+te re+pectat4 faptic Politicile 'e evaluare a +tocurilor +unt aplicate 7i pre/entate core+pun/4tor 9n +it" financiare

:erificarea evalu4rii +tocurilor e6aminarea facturilor emi+e 'e furni/ori pentru +tocurile ac.i/i5ionate e6aminarea mo'ului 'e 'eterminare a co+tului 9n ca/ul pro'u+elor fabricate precum 7i a tratamentului varia5iilor co+tului efectiv fa54 'e co+tul +tan'ar' aplicarea principiului general 'e pre/entare a +tocurilor 9n bilan5 la valoarea minim4 'intre co+t 7i valoarea net4 'e reali/are

3% "re,entarea +robelor de audit financiar contabil


Proba $ %n urma verificarii inregi+trarii $ +-a con+tatat ca +ocietatea a inregi+trat plu+ul la inventar in valoare 'e 200 'e lei a+tfel 3 (0$ B 30$ 200 lei :arianta corecta e+te3 30$ B (0$ 200 lei

Proba 2 %n urma verificarii inregi+trarii 2 +-a con+tat ca +ocietatea a inregi+trat van/area 'e marfuri a+tfel3 &$$$ B )0) #00 lei 992 lei )0) &&2) Proba 3 %n urma verificarii inregi+trarii 3 +-a con+tat ca +ocietatea a calculat c.eltuielile 'e tran+port +i a inregi+trat ac.i/itia 'e marfuri a+tfel3 *.eltuieli 'e tran+port B #(# lei 3)$ B @ &0$" 1lfa &&( &&9305"5 lei &3)500 $093)"5 #00 $92

:arianta corecta e+te3 v/" pr" Hi+a 3 &$$$ B @

&0$">ran+p #(#

13

:arianta corecta e+te3 Pretul negociat B 5000 buc 6 25 I 6 3"5 lei/I B &3)500 lei

C >a6a vamala B &3)500 6 2@ B #)50 lei C *omi+ion vamal B &3)500 6 0"5@ B 2$#)"5 lei C *.eltuieli 'e tran+port B #(# / $"2& B )00 lei B *o+t ac.i/itie B &&9$3)"5 lei 3)$ B @ &0$" 1lfa &&( &&9$3)"5 lei &3)500 $093)"5

&0$">ran+p )00

&&2( B &0$">ran+p

$(# lei

Proba & %n urma verificarii inregi+trarii nr" 5 am co+tatat ca +ocietatea a inregi+trat o 'epreciere 'e +tocuri cu o +uma eronata! a+tfel3 (0) B 3)$ 2000 lei :arianta corecta e+te 3 (0) B 3)$ $2000 lei

Proba 5 %n urma verificarii inregi+trarii nr ( am con+tatat ca +ocietatea a inregi+trat co+tul pro'uctiei finite a+tfel3 3&5 B )$$ 3)0)$0 lei :arianta corecta e+te3 3&5 B )$$ 2993(0 lei" 2e +ca'e co+tul pro'uctiei neterminate la +far+itul perioa'ei in valoare 'e )$350 lei"

Proba ( %n urma verificarii inregi+trarii nr # +e con+tata ca +ocietatea a folo+it evaluarea +i inregi+trarea prin meto'a inventarului intermitent" *onform notelor e6plicative inventarierea +-a +tabilit a +e face prin meto'a inventarului permanent" 1+a'ar nu +-a folo+it in mo' con+ecvent meto'a contabila 'e inventariere" Proba ) %n urma inventarierii fi/ice reali/ata 'e catre noi au'itorii! +-a con+tatat urmatoarea 'iferenta3

14

=r crt

E6plicatii

Data Faptic

*antitate 2criptic 30"000 buc Diferente - & buc

2"

:erificare e6i+tenta tabla groa+a

$"02" 20$$

29"99( buc

Proba # %n urma verificarii e6.au+tivitatii informatiilor! plecMn' 'e la fi+a 'e cont +-a urmarit 'ac4 e6i+t4 'ocumentul aferent" =u au fo+t ga+ite un numar 'e 5 'ocumente contabile E factura Q $29&5# / 23"09"20$0A factura Q 2((5#9 / $)"0)"20$0A factura Q2##95&& /02"$0"20$0A factura Q)))#5& / $3"$0"20$0A ;* Q&5$ / $5"0#"20$0 F " 2uma totala a facturilor 3 )520 lei" ;*3 (55 lei" Proba 9 2e verific4 'ac4 bunurile i'entificate fi/ic 7i care +e reg4+e+c in contabilitate apar5in +au nu firmei! pornin' 'e la 'ocumentele 0uri'ice inclu+iv contracte" 2-au con+tatat urmatoarele =r crt" $" 1rticol +toc 3$"$2"200# 1gregatoar e Doc" verificat 2tatut *antitat e Pret :aloar e Ob+ervatii

*ontrac *u re/erva a+upra 250 buc $&0 35000 :alori t 'reptului 'e lei/buc lei ne+emnificativeA Q255(/ proprietateJ fara probleme $5"$0"0 # 2" Elice *ontrac *u re/erva a+upra )0 buc $500 $05000 :alori t 'reptului 'e lei/buc lei ne+emnificativeA Q)$$2/ proprietateJ fara probleme $2"09"0 # 3" >evi otel *ontrac *u re/erva a+upra $5000 &3 (&5000 :al"+emnificativ t 'reptului 'e m lei/m lei aA notata in Q9((2/ proprietateJ notele 'e $5"0#"0 conturi # Jfurni/orul are 'reptul +4 reintre 9n po+e+ia bunurilor 'ac4 ace+tea nu +unt pl4tite 9n 9ntregime la 'ata +tabilit4 Proba $0 %n urma verificarii prin +on'a0 'ac4 +e re+pect4 +au nu meto'a F%FO pentru toate +tocurile +-au con+tatat erori in ceea ce prive+te ie+irea +tocurilor 'e tabla ! in 3 operatiuni Ecf" ;on *on+um Q355A ;* Q &25 +i ;* Q$&( Fa fo+t folo+ita meto'a %FO! 'iferenta totala fiin' e 9#00 lei"

4% iscul de audit
$"*alculul ri+cului 'e au'it ER1F"

15

R1BR% 6 R* 6 R==E 6 RDE R1 trebuie +4 fie 9ntot'eauna mai mic +au egal cu 5@" Firma 'e au'it e+te preg4tit4 +4 accepte un ri+c 'e au'it nu mai mare 'e 5 @" 2"*alculul ri+cului inerent ER%F 2"a" *alculul ri+cului inerent general 1ce+ta e+te +tabilit prin completarea li+tei 'e verificare a ri+cului inerent general E +ectiunea F$ D =ormele minimale 'e au'itF pentru +ec5iunea +tocuri" Re/ultat3 1ce+t factor 'e ri+c atrage aten5ia cu privire la o poten5ial4 manipulare a conturilor! 'ar nu 'irect 9n beneficiul per+onal al con'ucerii" 1vem o rela5ie 'e lung4 'urat4 cu clientul 7i nu e6i+t4 nicio 'ova'4 c4 au ap4rut probleme 9n trecut" 17a'ar! con+i'er4m ri+cul ca fiin' +c4/ut" 2"b" *alculul ri+cului inerent +pecific *onform +ectiunii F$! 9n ca'rul +ocieta5ii! coloana relevant4 e+te cea cu Ri+c 2c4/ut" a o +ec5iune 'in F2 un'e r4+pun+urile po/itive la intreb4ri au fo+t ma6im 'ou4! procentul 'e ri+c inerent e+te 'e 50@" 8n'e avem 3 r4+pun+uri po/itive! procentul 'evine )0@" 3" *alculul ri+cului 'e control ER*F 1ce+ta +e intro'uce 9n ecua5ie 'eoarece au'itorul +e ba/ea/4 pe +i+temele 'e control ale clientului" 2e completea/a +ectiunea F3 'in =ormele Minimale 'e au'it" &" *alculul ri+cului 'e ne'etectare prin nee7antionare E R==EF 1ce+t ri+c intr4 9n ecua5ie 9n momentul 9n care au'itorul +e ba/ea/4 pe proce'urile analitice 9n fa/a 'e planificare 7i 9n munca 'e fon'" 1+tfel +e completea/4 coloana core+pun/4toare 'in F3 9n func5ie 'e valorile 'in tabelul 'e mai 0o+3 -R1D DE 2%-8R1=RS 1 RE:%H8%R%% 1=1 %>%*E %ne6i+tent Mo'erat Ri'icat $00@ 5(@ 3$@

5" 8ltimul ri+c! care re/ult4 'in ecua5ia ri+cului! o'at4 ce toate celelalte ri+curi au fo+t i'entificate! e+te ri+cul 'e ne'etectare prin e7antionare E R=EF" 1ce+ta e+te inver+ propor5ional cu m4rimea e7antionului 1+tfel avem3
Ri+c inerent ER%F3 +ur+a F2 Ri+cul 'e control ER*F Calculul ben,ii de risc R% 6 R==E 6 R* Dimen+iunea e7antionului la o populatie K&00

R==E

2tocuri 7i pro'uc5ie 9n cur+ 'e e6ecu5ie D cantit45i 2tocuri 7i pro'uc5ie 9n cur+ 'e

50@ )0@

5(@ 5(@

$00@ $00@

2#@ 39"2@

35 &&

16

e6ecu5ie D evaluare

5% Im+ortanta relati&a a riscului de erori si +ra-ul lor de semnificatie


2tabilirea pragului 'e +emnifica5ie3 2itua5ii financiare E6erci5iul curent 20$0 ;uget E6erci5iul curent E6erci5ii anterioare 200# 2009

1ctive totale E9nainte 'e +c4'erea 'atoriilorF $@ $ 2@ 2 *ifra 'e afaceri 0"5@ 3 $@ & Profit 9nainte 'e impo/itare 5@ $0@ 5 (

$&(0& lei 29209lei (29# lei $259( lei

$0(5&lei 2$30# lei

95)5 lei $9$50 lei

&3(# lei #)3) lei

39$5 lei )#33 lei

950#lei $90$)lei ( -

&$23lei #2&) lei 5

&$0# lei #2$( lei (

Prag 'e +emnifica5ie Etapa 'e planificare Etapa e6prim4rii opiniei

:aloarea total4 a +tocurilor 9n 200# e+te 'e &("#0& lei " Pentru +tocuri au'itorul a +tabilit un prag 'e +emnifica5ie 'e $0 @ 'in valoarea +ol'ului a'ic4 &"(#0lei" Pn ca'rul mi+iunii +e vor verifica 'e c4tre au'itor acele tran/ac5ii referitoare la +tocuri! care 'ep47e+c valoarea pragului 'e +emnifica5ie"

17

6% "re,entarea o+iniei de audit


Prin probele 'e au'it ob5inute! au'itorul trebuie +4 furni/e/e un nivel mo'erat 'e a+igurare! potrivit c4reia informa5iile financiar-contabile nu con5in 'enatur4ri +emnificative" Pn ceea ce prive7te +tocurile! 9n urma au'itului efectuat! vom e6prima o opinie cu re/erve! cu evi'en5ierea unor a+pecte 9ntr-un paragraf e6plicativ" *on+i'er4m c4 probele 'e au'it pe care le-am ob5inut +unt +uficiente 7i a'ecvate pentru a forma o ba/4 pentru opinia noa+tr4 'e au'it +trict 9n legatur4 cu +tocurile" 1nali/an' probele 'e au'it colectate am con+tatat urmatoarele3 - potrivit probelor 'e au'it numarul 2 +i 3! 'atorita inregi+trarii gre+ite a >:1-ului +-a con+tatat intocmirea +i inregi+trarea eronata a 'econtului 'e >:1 - potrivit probelor 'e au'it nr ( +i $0 am con+tatat ca +ocietatea nu a aplicat in mo' con+ecvent meto'ele contabile - potrivit probei 'e au'it nr 5 +-a con+tatat ca +ocietatea nu a 'eterminat +i inregi+trat in mo' corect co+tul pro'uctiei finite" Pn opinia noa+tr4! +itua5iile financiare nu pre/int4 cu fi'elitate! +ub toate a+pectele +emnificative! po/i5ia financiar4 a +ociet45ii T ? 21U! a7a cum +e pre/int4 acea+ta la 'ata 'e 3$ 'ecembrie 20$0! 9n conformitate cu 2tan'ar'ele %nterna5ionale 'e Raportare Financiar4"

*)% "re,entarea ra+ortului de audit financiar contabil


1";"1" 18D%> 2"R" " R1POR>8 18D%>OR% OR %=DEPE=DE=R% *S>RE 1*R%O=1R%% 2ocietatii ? 2"1" $" 1m au'itat +itua5iile financiare anuale ata7ate ale 2* ? 2"1"EV2ocietateaUF 9ntocmite la 'ata 'e 3$ 'ecembrie 20$0 formate 'in bilan5! cont 'e profit 7i pier'ere! +itua5ia flu6urilor 'e numerar! +itua5ia mo'ific4rii capitalurilor proprii 7i notele e6plicative la +itua5iile financiare" Re+pon+abilitatea con'ucerii privin' +itua5iile financiare 2" *on'ucerea 2ociet45ii e+te re+pon+abil4 pentru 9ntocmirea 7i pre/entarea fi'el4 a ace+tor +itua5ii financiare 9n conformitate cu egea nr" #2/$99$! legea contabilit45ii 7i cu Or'inul mini+trului finan5elor publice nr" $)52/2005 pentru aprobarea reglement4rilor contabile conforme cu 'irectivele europene! cu mo'ific4rile 7i complet4rile ulterioare" 3" 1cea+t4 re+pon+abilitate inclu'e3 iF conceperea! implementarea 7i men5inerea unui control intern relevant pentru 9ntocmirea 7i pre/entarea fi'el4 a ace+tor +itua5ii financiare ce nu con5in 'enatur4ri +emnificative 'atorate fie frau'ei! fie eroriiA iiF +electarea 7i aplicarea politicilor contabile a'ecvateA iiiF reali/area unor e+tim4ri contabile re/onabile pentru circum+tan5ele 'ate" Re+pon+abilitatea au'itorului

18

&" Re+pon+abilitatea noa+tr4 e+te +4 e6prim4m o opinie a+upra ace+tor +itua5ii financiare anuale! pe ba/a au'itului efectuat" 5" 1m efectuat au'itul 9n conformitate cu 2tan'ar'ele %nterna5ionale 'e 1u'it E%21F elaborate 'e %nternational Fe'eration of 1ccountant+ E%F1*F 7i a'optate 'e *amera 1u'itorilor Financiari 'in RomMnia E*1FRF" 1ce+te 2tan'ar'e cer ca noi +4 ne conform4m cerin5elor etice 7i +4 planific4m 7i +4 reali/4m au'itul 9n ve'erea ob5inerii unei a+igur4ri re/onabile c4 +itua5iile financiare nu con5in erori +emnificative" (" De+crierea unui au'it3 iF 8n au'it implic4 reali/area proce'urilor nece+are pentru ob5inerea probelor 'e au'it referitoare la +ume 7i alte informa5ii publicate 9n +itua5iile financiare" 9iF Proce'urile +electate 'epin' 'e ra5ionamentul au'itorului! inclu+iv evaluarea ri+curilor ca +itua5iile financiare +4 pre/inte 'enatur4ri +emnificative 'atorate fie frau'ei! fie erorii" Pn re+pectiva evaluare a ri+curilor! au'itorul anali/ea/4 +i+temul 'e control intern relevant pentru 9ntocmirea 7i pre/entarea fi'el4 a +itua5iilor financiare ale entit45ii cu +copul 'e a planifica proce'uri 'e au'it a'ecvate 9n circum+tan5ele 'ate! 'ar nu 9n +copul e6prim4rii unei opinii cu privire la eficacitatea +i+temului 'e control intern al 2ociet45ii" iiiF Pn ca'rul unui au'it +e evaluea/4! 'e a+emenea! gra'ul 'e a'ecvare a politicilor contabile folo+ite 7i m4+ura 9n care e+tim4rile contabile elaborate 'e con'ucere +unt re/onabile! precum 7i pre/entarea global4 a +itua5iilor financiare" *on+i'er4m c4 probele 'e au'it pe care le-am ob5inut +unt +uficiente 7i a'ecvate pentru a forma o ba/4 pentru opinia noa+tr4 'e au'it" Opinia au'itorului a+upra +itua5iilor financiare )" Pn opinia noa+tr4! +itua5iile financiare nu pre/int4 cu fi'elitate! +ub toate a+pectele +emnificative! po/i5ia financiar4 a +ocietatii ? 21"! a7a cum +e pre/int4 acea+ta la 'ata 'e 3$ 'ecembrie 20$0! 9n conformitate cu preve'erile egii contabilit45ii nr" #2/$99$ 7i ale Or'inului mini+trului finan5elor nr" $)52/2005 pentru aprobarea reglement4rilor contabile conforme cu 'irectivele europene! cu mo'ific4rile 7i complet4rile ulterioare" E6priman'u-ne o opinie cu re/erve! atragem aten5ia a+upra faptului c4 am con+tat urmatoarele nereguli 3 intocmirea +i inregi+trarea eronata a 'econtului 'e >:1A +ocietatea nu a aplicat in mo' con+ecvent meto'ele contabile A +ocietatea nu a 'eterminat +i inregi+trat in mo' corect co+tul pro'uctiei finite" 1lte a+pecte #" 1tragem aten5ia a+upra faptului c4 9n e6erci5iul financiar 9nc.eiat la 3$ 'ecembrie 200# 2ocietatea nu avea organi/at4 activitatea au'it intern care +4 +e fi materiali/at prin rapoarte a'ecvate a're+ate managementului 2ociet45ii! fapt care antrenea/4 e6i+ten5a unor po+ibile ri+curi a+upra activit45ii 'e+f47urate"

19

9" 1ce+t raport e+te 9ntocmit e6clu+iv pentru u/ul intern al 2ociet45ii 7i al ac5ionarilor 7i pentru 'epunerea la Direc5ia -eneral4 a Finan5elor Publice! 7i nu poate fi folo+it 9n nici un alt +cop f4r4 acor'ul au'itorului" ;ucure+ti! 09 februarie 20$$

1";"1" 18D%> 2R Pnregi+trat la *amera 1u'itorilor Financiari 'in RomMnia cu nr" 305/23 'ecembrie 2002

**% Biblio-rafie
$" *amera au'itorilor 'in RomMnia >itlu3 =orme minimale 'e au'it E'itura economica 200$ 2" 1utori3 ;er.eci MariaA Florea %on A Florea Ra'uA Macovei %onela *orinaA >itlu3 %ntro'ucere 9n e6perti/a contabil4 7i 9n au'itul financiarA e'itia a 2-a revi/uit4 7i a'4ugit4 E'itura *E**1R! ;ucure+ti! 200# 3" 1utori3 1ren+ 1lvin 1" A oebbecWe <ame+ X >itlu3 1u'it 3 o abor'are integrata E'itura3 1rc! 2003 &" 1utor3 D4ne+cu >atiana >itlu3 1u'it financiar D convergen5e 9ntre teorie 7i practic4 E'itura %RE*2O=! 200) .ttp3//YYY"+nor+ova"ro

20

.ttp3//YYY"cafr"ro/ .ttp3//YYY"financiarul"com/articolZ9#$#/au'itul-financiar-+i-+erviciile-cone6e".tml

21

S-ar putea să vă placă și