Sunteți pe pagina 1din 10

__ ~c..~_~...

.La irnf~reba!file die mai jos (1- 40) alegeti iun sing' H' raspuns corect.
--------1. l\1HsH molara minima pe care o poate avea e idr oearbura care contine un atom de carbon cuaternar este: A. 40 g/mol

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1 ""., ..~-------------.:...:r-~~--:--------=-:------:--:---.--~--

6. Despre molecula benzenului

nu este
Sp2

adevarata afirmatia:
A. atomii de carbon sunt hibridizati B. contine 6 electroni 1t C. este 0 molecula ciclica D. are trei duble legaturi E. contirie 6 atomi de hidrogen

B. 72 g/rnol
C. 56 g/rnol

D. 26 g/rnol
E. 42 g/mol 2. O alchena A este oxidata cu dicromat de potasiu si add sulfuric. Stiind ca raportuI molar Acdicromat este I: 1, alchena este: A. pr .pena B. 2~metil~2~butena

250 ml solutie de brom in tetraclorura de carbon 0,1M. Stiind ca produsuI de reactie ar _lUJ[ atom de carbon tertiar, alchena este: A.2-butena B.l-butena C. l-pentena
ell

7. 1,4 g alchena reactioneaza

D. izobutena
E. propena 8. CompusuI clorurat care prin tratare en cianura de potasiu formeaza nitrilul acidului 2-metiIbutanoic, este: A. 1-c1orobutan B. clorura de izobutil C. clorura de sec-butil D. 2-c1oro~2-metilbutan E. clorura de tert-butil 9. Care este ordinea ~e crestere a reactivitatii in reactia ~e hidroliza a compusilor: I) l-cloropropan; 2) 2cloropropan; 3) I-cloropropena; 4) clorura de tertbutil? A.4<2<1<3 B.3<2<1<4 C.2<1<3<4 D.3<1<2<4 E. 1<2<4<3 10. Substanta , X care confirm a urm~'i"oarea schema de reactie , este: H2S04 X ---? B -H20 A.2,3-dimetil-1-butanol B. 2-pentanol C. 2,3-dimetil-2-butanol D.2-metil-2-butanol E. 2-metil-1-butanol 2 [0] -'>1 C KMn041H2~K.j..,

C. Z-butena D. izobutene
E. l-butena 3. Se schema de reactie: f>-6S{f Kl\1n04/H2S04 A--"-~ B -, > CH3COOH + '-a_i;~ + CH3COCH3 Substanta, A este:

aa

A, neopentan B, izopentan
~ (

~. Jipc... "an
u _

71\''"'''"'

D. izobutan
E. 2-doropentan 4..Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu ~i acid sulfuric formeaza add acetic ~i acid propandioic up srt molar 2:1l!ste:
, ..\.,/.petJ.ella A ".,t ',~,
~'J

in

R 2,5 ieptandiena
4

C. 2A-heptandiena.

D. 2,4;"'u .. diena I:. 3 -pentena


5. Hidrocarbura aromatica cu formula molecularji C9Hl:~care prin nitrare conduce In uu singur nitrcderivat este: Al.., n-propilbenzen lei. 1,3,5-tt+metilbenzen C. 1,2,3.,bmetilbenzen

n, p-etiltoluen
E.o-etilr.o1nen

-""'---_."""--

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA. VARIANTA 1

11. Cantitatea de naftalina cu puritatea de 80% nee sara pentru obtinerea a 21,45 g 0.nafti amina (!1I randamentul global 11 = 75% este: A. 25,6 g B. 32 g C. 5 :,6g D. 16 g E. L,2 g

16. Prin condensarea crotonica a aldehidel acrilice cu aldehida propionica se 0 tine un compus care contine un numar de electroai 7t egal cu: A.2 B.3 C.4 D.5 E.6 17. Compusul C din schema:
CH2=CH=.GH=O
[Ag(NH3)2]OH NH3 22SoC

-----.

12. Referitor la benzilamina este incorecta afirmatia: A" este 0 amina primara B. are caracter bazic mai pronuntat decat anilina C. se poate obtine prin alchilarea amoniacului cu clorura de benzil D. se poate obtine prin reducerea

) A~

B --:~ C H20

benzonitrilului E. se poate 0 btine prin reducerea


nitrobenzenului

este: A. acid glutaric B. acrilonitril C. amida acidului acrilic D. acrilat de amoniu E. acid asparagic 18. Benzanilida este: A. un ester al acidului benzoic B. 0 amina aromatics. substituita la nucl u C. un derivat functional al acidului ortoaminobenzoic D. un monomer vinilic E. 0 amida substituita la azot 19. Alcanul cu un numar minim de atoml de carbon care are un atom de carbon asimetric are masa moleculara egaHi cu: A.72

Compusul A este: A. acetanilida B. acetil-p-toluidina

c. benzanilida
JDo vitamins H lE-.1-toluidine
14, La tratarea acetonei cu reactiv Tollens se observa: A. formarea oglinzii de argint B. formarea acidului propionic C aparitia unui miros de otet 10. formarea lIDUiprecipitat de culoare rosu-

B.98 C.88
D.114 E.100 20. Cate pentapeptide izomere Sf obtiu din reactia cisteil-glicil-alaninei cu serina ~i fenilalanina?

caramiziu K. reacti a rIU are loc


15. Pentru obtinerea butilfenilcetonei sunt ne,'!esa _i reactivii: A, benzen si clorura de pentil 1l. aldehida benzoica si clorura de pentanoil C. aldehida benzoica si clorura de butanoil : .Eeazen si clorura de pentanoil E, benzen ~i clorura de butiril

A.4 B.6 C.8


D.I0 E.12 21. 0 monozaharida contine cbligatoriur A. 0 grupare carbonil B. 0 grupare carboxil C. doua grupari alcool primar D. un atom de halogen E. un atom de azot

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1

de etanol obfinuta din 1800 kg solutie de glucoza de concentratie 20% cu un randament de 100% este: .f.... 368 kg EL 2.30() kg Co 4600 kg D.I' 4 kg E. 92 kg
~l

D. l,4-butindiolul E. 1,2-butindiolul 28. Este incorecta afirmatia referitoare.la hidrochinona: A. este un fenol dihidroxilic B. grupele -OR sunt situate ill pozitia para C. reactioneaza cu sodiul D. reactioneaza eu hidroxidul de sodiu E. este rezistenta la oxidare 29. Compusul H2N-CO-NH2 este 0: A. amina B. diamina C. diamida D. cetona E. peptida 30. Un amestec format din: 1 mol acetilur.1 disodica, 1 mol acetilura de cupru ~i 1 mol acetilura de argint conduce prin hidlroJli.zii ~a: A. 4 moli acetilena B. 3 moli acetilena C. 1 mol acetilena D. 1 mol acetilena si 1 mol acetil a monosodica E. 2 moli acetilena 31. Glicolul (1,2-etandiolul) A. optic activ este:

13. Care dintre urmatoarele amine forrneaza ill reactia cu azotit de sodiu si a lid clorhidric saruri dediazoniu ce conduc JrL'tr- reactie de cuplare la coloranti azoici? A. C6Hs-CH2-Nlh 131.,C6HS"N(CH3)2 C t-hC.C6~-NIh

o, H3C-CH2-NH2
11. HJC-NH-CH2-CH3

:t4.

!t!

prezinta atomi de carbon asimetrici:

Ao celuloza
B. cianhidrina acetaldehidei C, acidul glutamic D. ca iciucul natural E. senna

;;;5.,La oxldarea unei alchene cu dicromat


(l potasiu ~Sacid sulfuric se obtine un mol de di xid de carbon ~i0 cetona. in acest caz, atornii Iegati prin dubla legatura sunt:

A. secundari
B. tertiari C cuatemari

B. insolubil in apa C. solutia sa apoasa are caraeter bazic


D. solutia sa apoasa are caracter slab acid E. solutia sa apoasa are caracter neutru 32. Sunt corecte afirmatiile referitoare la , zaharoza, cu exceptia: A. are formula moleculara C12H220tl B. nu are proprietati reducatoare C. prin eterifieare eu sulfat de metil formeaza un eter octometilie D. prin hidroliza formeaza c-glucoza si ~fructoza in proportii egale E. are 0 grupa hidroxil eu reactivitate mult

D. unul secundar, altul tertiar E. un '1 secundar, aitul cuatemar 26. N poate fi obtinuta prin aditia apei la ~Y,db.ina~ A, acetofenona It benzil-fenil-cetona ~. .5-: em.anona D. fenil-izopropil -cetona
""! A;, ~ (

E.3-hexanona

manta
33. 0 monozaharida nu se poate acila in pozitia 6. Aceasta este: A. a-glucofuranoza B. ~-glueofuranoza C. glucoza aciclica D. u-fructofurancza

2:'70 Un mol din compusul eu formula IiOlI[)I "glad C4H602 poate reactiona cu trei moli e sodiu sau eu un mol de clorura
diaminocuproasa. Compusul este:

Ie glicerina
It 1,4' utendiolul Co 1,2-blltendiolul

E. B-fructooiranoza

34. Este eorecta afirmatia: A. p in oxidarea ciclohexenei eu KMno.v'ft rezulta acid adipic

------------~

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1

40. Un mol de seril-alanil-lisina poate reactiona cu un numar de moll de add. acetic egal cu:

B. izobutena nu se polimerizeaza C. prin oxidare cu K2Cr2071H+ a 2,3-dimetil2:'utenr.:i rezulta 2 eetone izomere D. nrin hidrogenarea catalitica a aerllonitrilulcl rezulta butilamina E. zaharoza are proprietati reducatoare 35. Pro .usul de condensare crotonica a pro": analului !CU ellinsu~i reactioneaza eu H;,jl" i, Rezadta: A. 2-metil- J. -pentanol Bc l-hexanol C. '"-metil-l-hexanol
D. '"-metil-z-pentanol

A. 1 B.2 C.3 D. 4 E. 5

E. 2-metil-2-hexanol
36. ..enzaldehida HlU formeaza un produs de con ensare crotonica in reactie cu:

La urmatoarele Intrebarl ('I ~60)j . , raspundeti cu: . A - daca numai solutllle 1, 2 :;;i 3 H~mtl corecte; I B - daca numai solutllle 1 iE 3 suntl corecte; i C - daca nurnal solutiile 2 ~i 4, sunt] corecte; I o - daca numai solutla 4 este corsets: E - daca toate cele patru solutHsuntl corecte. L._. . ...Ji

.-------------_._------

A. ciclopentanona B. 'out Ilona C. acetof mona D .l ..metil-pentanalul E. 3~Jle..tanona


3'7. Fcrmele anomere a ~i pale unei mcnozaharide difera prin:

41. Referitor la alchene, sunt corecte


afirmatiile:

A. pozitia gruparii hidroxil glicozidic B. '.r ozitia gruparii hidroxil de la C2 Co pozitia gruparii hidroxil de la C3 D" pozitia gruparii hidroxil de la C4 Eo strucrura spatiala a ciclurilor 380 Ce gent de oxidare se poate folosi pentru 3 oxida aldehida acrilica la acid
.4. iJ~n rH' ,'1," . J.Vlih ...4'

1. sunt izomeri de functiune cu cicloalcanii 2. pot participa la reactii de polimerizare 3. sunt mai reactive decat alcanii 4. toate prezinta izomerie geornetrica 42. intr-o reactie , de substitutie , aromatica, vor orienta eel de-al doilea substin ent iiu pozitia orto- sau para-: 1. - C3H7 2. - CH2-CH=O 3. - O-CO-R 4. - CO-O-R
43. Prin clorurare fotochimica a toluenului se poate forma: 1. clorura de benzil 2. clorura de benziliden

acrilic? K'\

c+

R K~,.Cr20 7lii-c

C. oxigen/Ag D. reactiv Tollens Eu KI\1n 41I-:IO390

CatI stereoizomeri

3. feniltriclormetan 4. orto-c1ortoluen ~i para-c1ortoluen 44. La hidroliza compusilor eu for


moleculara C3HsCl3 se poate obtine: 1. hidroxiacetona 2. hidroxipropanal
Ut:!11

C~l)1' 131

prezinta glicerida ll1idl'oliza formeaza trei moli de aeid

oletc? A.2 H.3 C.4

ns

I:, 6

3. acid propionic 4. glicerina

45. Re ctioneaza en acidul azotos cu f rmar de sa . de diazoniu stabile:

---------------------------------r----------------------~-----------acid sulfuric se formeaza acid monocarboxilic


3. prin oxidare cu dicromat de potasiu si add sulfuric se formeaza 0 cetona 4. se pot obtine prin hidroliza unui derivathalogenat cu reactivitate mar-ita
53. Referitor la N-benzilamina ~iN~ metilbenzamida se pot afirma urmatoarele:

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1

1. benzilamina 2. o-aminobenzilamina 3. etil ina


4. anilina

4?, P t participa la 0 reactie de condensare aldolics do a molecule de:


1..formaldehida
2. 2,3~dirnetilpentanal
~j.

2,2~dimetilbutanal

4, 2-me'dpropanal

1. prima este produsul de reducere a celeilalt 2. prima este mai bazica decat a do .. a 3. contin cate un carbon nular 4. sunt la fel de reactive in reactiile de substitutie la nucleul aromatic
54. Produsul de condensare aldlBiic:lia dOH moll de acetaldehida este izomer eu:

47. Sf oblfin atiilt printr-o reactie de tip Friedel-Crafts, dit si prin aditia apei la
alchine:

L benzofenona
i.. 4-hidwxi~3-metoxibenzaldehida

3. aldehida fenilacetica
tJ. etilfe ilcetona 48. Su t detergent! anionici:

1. acidul butanoic 2. acetatul de etil 3. fonniatul de propil 4. ~-hidroxietil-vinil-eterul


55. Referitor la zaharoza corecte afirmatiile: ~i celobieza sunt

L CH;-(':H2)1O-CH2-S03Na
l ,':EhCH2-CH2-S03N a

3. CH::;-( -~H2)1O-CH2-C6H4-S03Na
~l, Clh-CI-h-CH::-C6H4-0S03Na

4 ". A: .. u acelasi numar de stereoizomeri


u-fructofun noza: .. ~, 1,3,4-niacetilfiucto furanoza :!< :t ,2.,3 ,4tetraacetilfructofuranoza

ca ~i

1. ambele sunt dizaharide cu caracter reducator 2. numai zaharoza poate reaction a ell reactiv Fehling I 3. prin hidroliza ambele formeaza a-glucoza :~i ~-fructoza 4. numai celobioza reactioneaza ell reactivul Tollens
56. Prezinta caracter reaetivul Tollens: 1. acetilena 2. acetaldehida 3. l-propina reducator

1,2,3,6tetraac.etilfructofuranoza 4.2,3,6-xiacetilfiuctofuranoza
?i.

f~*~ de

5 ,.Nil se pot vu.lcaniza: 1. polistirenul

1.,copolimerul butadien-acrilonitrilic
3, polipropena 4, poliizoprenul ~5.Izomeri cu formula moleeulara CsHs pot fi: r. cicloalchene

4. glucoza prezinta: 1. un atom de carbon asimetric 2. 0 grupa alcool secundar 3. doua grupe alcool primar 4. doua grupe carbonilice
57. Cetotetrozele 58. 3,4-dibromo-l-butena prezinta:

52. Care di tre afirmatiile de mai jos sunt valabile at~H pentru alcoolul alilic cat ~i pentru alcoolul benzilic?

1. doi izomeri geometrici 2. un atom de carbon hibridizat sp 3. patru stereoizomeri 4. 0 pereche de enantiomeri

L sunt compusi aromatici


j'
m';TI

,;Ylrbrp

('11

np.rrn!OlnCT~n!Olt

rip

n(\t::t~ill

~i

FARMACIE CHIMIE ORGANICABIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1 -----_ .. __ . --.:----:--:---:-:----:--:--~:...=....:.::.;:-:..;..:....:...-:...------------

59. ~'i:1I~1 aza cusaruri de diazoniu in


medh bazie:

1. o-uaftolul 2. anisolul 3. addu! salicilic


4. m-toluidina 60. Enantiomerli
J

65. Fecundatia la angiospermees..<------A. simpla B. dubla C. anemofila D. entomofila E. urmata de polenizare


de aparare:

se deosebesc intre ei prin:

1 puncte de topire 2. solubilitate 3. reactivitate 4. sensul de rotatie a planului luminii po .arizate


r----- ---::---:-:----:-----------,

66. .Indicati tesutul secundar A. epiderma cu cuticula

B. exodenna C. endodenna D. suber E. sc1erenchim


67. Alegeti din clasa Dicotiledonat eu flori hermafrodite ~i eu tepale: A. Rosaceae B. Chenopodiaceae famillia

Laj'r~tl!eari!e de mai jos (61- 80) alegeti ~n sm. t!:r~'aspuns corect. .


61, Iadicati lipide complexe din struetura

materiel vii: A. ceride Eo fitosteroli C. fosfolipide D. gliceride E" glicogen


62. Alegeti afirmatia corecta privind

c'Apiaceae D. Liliaceae E.Fagaceae 68. Denumirea populara a speciei Carum ami ester A. coriandru B. chimen C. cucuta D. cicoare E. anghinare
69. Exempliflcati speeii de plante carnivore din flora tarii noastre: A. Pinguicula vulgaris B. Viscum album

peretele eelular: A. este c rnpo ent universal al celulelor R are matricea alcatuita din suberina ~i . celul ZR .C. hemiceluloza si lignina formeaza scheletul D. este c mponent neviu al celulei E. are ca substante incrustante pectina, suoerina, celuloza 63. P' aocitoza: .A.. reprezinta 1Ul mod pasiv de transport prin plasmalema B. este specifics celulei animale C. resu une : ormarea de vezicule ce inglobeaza sub stante lichide D.. resupune formarea de plasmodesme Eo ._resuoune formarea de vezicule ce inglobeaza substante solide
64. Microspcrogeneza
I)).

C. Nepenthes sp. D. Dactylis glomerata E. Stipa Joannis


activa a sevei brute este determinata de: A. gutatie 70. Absorbtia

B. presiunea radiculara C. forta de suctiune D. transpiratie E. secretie 71. Rahisul reprezinta: A. component al frunzei simple B. frunza lara petiol C. axul pe care se fixeaza foliolele la frunza compusa D. lamina cu forma aciculara

se produce in:

.A..a-:::ul ernbrionar, prin meioza hl 1 . mitoza . ~ ]J> rumu po 1"' imc, pnn C. arhegon, prin fecundatie Jil, nucela, prin mitoza lr antera, -' pnn meioza . ~
)_le.

/2. Specia Dryopteris fllix-mas (clasa ;[~';r' .. ,I . ~" ruscatae) ellt e cuprmsa m: A, increngatura Bryophyta 12:.subin rengatura Pteridophyta C, increngatura Lychenophyta D. subincrengatura Angiospermae K regnal Eumycota
/

--------------:------------,---=--------------_.
D. Brassicaceae E. A steraceae

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1

79. Selectati afirmatia falsa privind procesul de crossing- over: A. se produce ill mitoza .

73. lf~mbrionu! are mai multe cotiledoane la: A. Juniperus communis R. Pisum sativum .C. Malus pumila D. Triticum aestivum E. Castanea sativa
74. Indicati organisme fotosintetizatoare la care w- rodusul de asimilatie , este amidonul: A. ci perci

B. este un proces de recombinare genetica C. se produce in meioza D. se produce ill prima profaza a meiozei E. este determinant in formarea cromozomilor recombinati
80. Generatia sporofitici la muschi cuprinde: A. anteridia eu anterozoizi B. arhegon eu oosfera C. briospori si protonema D. zigot si sporogon E. pteridospori si sporangi

B. alge brune C. alge verzi D. alge rosii


E. muc gaiuri 75. Genomul viral reprezinta:

A. virionul infectios
E. invelisul proteic al virusului

urmatoarele lntrebarl (1~'mO) raspundetl cu: A - daca numai solutllle 1,2 1]1 :3 sunt La

corecte;
B - daca numal solutiile 1 ~i 3 sunt i . sunt

Co capsida.cu capsomere D. o mol cula de ADN sau ARN E. un component al capsidei


76. Regnul Metaphyta (Plante;" cuprinde:

corecte; corecte;
C - daca numai solutllle 2 , D - daca numai solutia 4 este corecta: E - daca toate cele patru solutil s nt

A. organisrne unicelulare, procariote B. organisme pluricelulare, eucariote, cu plastid C. organisme eucariote, cu miceliu . D. organisrne eucariote, lara pigmenti asimilatori :E:. rganisme unicelulare, coloniale sau pluricelulare
77. Mito ondrllle au roI important
),1..

Icorecte..
81. Fructele compuse: 1. se formeaza din ovar cu carpele libere 2. se formeaza din inflorescenta 3. se intalnesc la zmeur ~icapsun 4. se intalnesc la ananas, smochin si du . 82. Hidatodele: 1. sunt implicate in procesul de gutatie 2. au in structura epitem si stomata. acvifera 3. se pot intalni la frunze de fasole 4. realizeaza transpiratie 83. Nucleotidele din ADN ~iA.RN se pot

---.-l

in:

sinteza proteinelor :B. sinteza glucidelor C. producerea secretiilor D. transportal substantelor in citoplasma :E.:,p..ocese de oxido-reducere la nivel celular
78. Specificati familia ce poate avea flori tubuloase, actinomorfe sl ligulate, zlgomcrfe: Pl . f' agaceae B. R.osaceae C.Apiaceae
"7

diferentia prin:

1.baze azotate purinice


2. baze azotate pirimidinice 3. radicalul de la acidul fosforic 4. pentoza

,
,!/ ::
,

~'

.'"

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGET ALA VARIANTA 1

_,84. SilieVlil ~i silicula: 1. sunt fructe uscate 2. sur t fructe carnoase

3. alcatuita din vexil, aripioare, carena 4. gamopetala


bacterii fermentative: 1. Rhizobium leguminosarum 2. Streptococcus lactis 3. Saccharomyces cerevisiae 4. Bacillus amylobacter 93. Alegeti talofite care se pot inmulfi prin soredii ~i izidii: 1. Mucor mucedo 2. Rhizopus nigricans 3. Penicillium notatum 4. Usnea barbata

3. caracterizeaza familia Cruciferae 4. caracterizeaza familia Solanaceae


gaturaAscomycota caracterizeaza prine 1. as e ell ascospori 2. apoteciu, corp sporifer 3. anteridiu 4. amegon 86. Functii 21e frunzei sunt: 1. fotosinteza 85. fen: se

92. Exemplificati

2. res' iratie 3. reproducere vegetativa 4. transpiratie 87. SlU:U! embrionar cuprinde urmatoarele
celule haplelde:

1. doua sinergide si oosfera 2. celula vegetativa 3. trei antipode


4~celula i enerativa

94. Caracterizati [esutul palisadic: 1. este tesut asimilator 2. este format din celule prozenchimatice 3. contine numeroase cloroplaste 4. impreuna cu tesutul lacunar formeaza mezofilul foliar 95. Tulpina fa angiospermele monocotiledonate; 1. este frecvent neramificata 2. poate fi ades subterana, metamorfozata (bulbi, tuberculi) 3. are fascicule libero-Iemnoase numeroase, rara cambiu 4. prezinta inele anuale
96. Indicati, elemente structurale albastre-verzi: 1. centroplasma 2. ficocianina 3. cromatoplasrna 4. ficoeritrina ale alselor

88. III .s.erm.iilThtele

de Cucurbita pepo se pot

observ : 1. cromoplaste sferiee 2. cl - roplaste care executa miscari 3. amidor colorat galben eu iod in iodura de potasiu 4. endosperm cu lipide, colorate galben cu SUt .an HI 89..IJDldicati earactere comune algelor brune si lrG.:'iii: 1. SU:1t talofite pluricelulare 2. au sporofitul dominant 3. pot avea rizoid, cauloid, filoid 4. stmt corm .fite
90. rgani mete saprofite: 1. poi: avea :_01 ecologic (descompun cadavre)

2. pot pro ct ce antibiotice 3. pot altera alimente 4. includ bacterii, ciuperci si rar unele plante superioare (cuibusorul pamantului)
91. Corola caracteristica Papilionaceae teste: familiei

97. Factori externi care influenteaza , respiratia aeroba sunt: 1. concentratia dioxidului de carbon 2. concentratia oxigenului 3. temperatura 4. varsta 98. In structura primara de radac' i intalnim: 1. rizoderma cu perisori absorbanti 2. scoarta cu celule parenchimatice 3. fascicule lemnoase ~i liberiene dispuse in alternanta 4. epiderma cu cuticula ~i fascicule liber ~ lemnoase
n

1. dialipetala 2. zigomorfa

FARMACIE CHIMIE ORGANICA - BIOLOGIE VEGETALA VARIANTA 1

. )[;rntte:rfaz:a!:
1 2.

; 1. se desfasoara in patru etape se caracterizeaza prin fonnarea placii

ecuatorial e
3,se caracterizeaza prin individualizarea crornozomilor bicromatidici 4. este etapa metabolica, predominanta a ciclului celular 100. Indicati ~ nlante medieinale ell flori gamopetale:

Mase atomice

H-1

C-12
0-16 N-14 Br-80

1" musetelul
2. matraguna 3. papadia 4. maselarita

Numele:

-'----

~_~

__

Prenumele:

f)E"CONCURS
iulie 2009
Prenumele tatalui:
(completa]l cu majuscule)

ABC
"1

D E
1.,,,,1

ABCDE

5100000
52 (C'
,~) .) .

'I

<-

')

'-.1 ooo

3
-r

,1

r 0

6
7

8
9 0

1
'12
~j3

5300C)OO 5400000 55ooooo -".-56nC)OC1(') ~- ..~ -...- --. ,-' -e--, 570 .... -- '- -, 0 58()'.)(,J" ~J 59 00000 r, 0 .--, \..J \....-' . \_j 60 r-.. (~' 0 /~ '1 . U....J (,,)\.~, 61 6200000 63 00000

...

);:

j /,

) (/

r=-;

,...

i ..

r--

.--

a :

\,-)

14 ~~ 5
"'!6 '17
'18

'64 '-" C10' -" 65 00000 CN::. \__) r: O00 U --. '01e
. .
._/ s- '

ooo

6700000 '6800()0()

,9 20 21 22

'6'900000 70()OOOO
7100000 7200000

23
24

7300()OO
'-" \.....,.

25 26
27 28

(-)O() '-.-/ 7'5 {)(-'J . 76 00000


"-

740C)QOO

77000()O
7'9 coooo - .~ ~ ',-) "80

78.00000

29
30

()OOOO

31
32

8'1 ...' "-I ..,.......

33
34

:35 36
~)7

38
:'9
40
l~ 1

42

43

44
45 46

47
48 49

bO

8200000 8300000 8400000 8500000 8600000 8700000 ----00 ,J _)U = 88n(8900000 9000000 9100000 9200000 9300000 9400000, 95QOC)()O 9600000 9700000 9800000 9900000 10000000
Acest rormutar esle proprietatea Universitalii

ooooo '

101000eO 10200000 1030000() 10400000 1')(, .-) (' fl) ',-', .... )v, .. )'105 10600000 10700000 108000eO 10900CiOO 11000000 1110000() 11200000 11300000 11400000 11500000 11600000 11700000 11800000 11900000 12000000 1210000() 12200000 12300000 12400000 12500000 12600000 12700000 12800000 129C)OOOO 13000000 1310000e) 13200000 13300000 13400000 1350()000 136 ()C}C)OO 13700000 13800000 13900000 14000000 14100000 14200000 14300000 14400000 14500C)00 14600000 ,-(" r> 147 U jI...Jl)\J 14800000 14900000 15000000
r~.

Numar de con curs: (de pe legitima~e)

J.

~ .. "

_ _ .. ~

."d "'.", .

2 ./
3

4
5 '._.' '... / "~) 6
<7
;:

-....
,-'

():
..

~ ..

8
9

Numar chestlonar
de exarninare:

3 (.~l
i~. ::-,<

r ,.1

CITITI CU ATENTIE
INSTRUCTRJNILE OE COMf'LETARE

DE P \fEi . ~, [

de Medicina ~i Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

S-ar putea să vă placă și