Sunteți pe pagina 1din 65

&RQVHUYDUHD SDWULPRQLXOXL FXOWXUDO

,QIUDVWUXFWXUD WHKQLF }L VHUYLFLLOH SXEOLFH


0DQDJHPHQWXO WUDILFXOXL
6SDLL SXEOLFH
$QVDPEOXO SLHHORU LVWRULFH
=RQD GH SURWHFLH
7XULVP
=RQH GH LQWHUYHQLH
&(1758/ ,6725,& 6,%,8
FLAM DE MAMAGEMEMT

C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5
Primriu Municipiului Sibiu Primur Kluus Wornor 1ohunnis 0040-2-2T8 24
Purllor do cuvnl Murius Conslunlin 0040-2-208 800
Arhilocl so Szubolcs Gullmunn 0040-2-208 800
Diroclor Tohnic Ghoorgho Luzur 0040-2-208 800
So Sorviciu lnvoslilii Murius 8lugu 0040-2-208 800
SC Apu Cunul SA Diroclor Mircou Niculoscu 0040-2-222 T
SC Eloclricu SA Diroclor Mircou Grigorul 0040-2-205 880
SC Urbunu SA Diroclor loun Murio 0040-2-2TT T83
SC Dislriguznord SA Diroclor Dumilru Turc 0040-2-222 88T
Asociuliu Turism Purul Trunsilvun Diroclor Dunul Androi 0040-2-2T2 03
Asociuliu Turismul Sibiun Diroclor Adinu Socuru 0040-2-2T8 2T0
Proioclul do cooporuro romno-gormun Poubililurou conlrului isloric Sibiu/Hormunnsludl 0040-2-2TT 88
Sloon Mildnor
Crislinu Munloiu, Gubriolo Morsch, Chris Llhi
oluborul do lHS Pomuniu. Diroclor Nicoluo Turlung 0040-2T-3T3 7 475
Diroclor sliinliic Sorinu Pucovicounu 0040-2T-3T3 7 475
Sludio 8il Diroclor \ulonlin Ungurounu 0040-2T-320 4 723
Diroclor oxoculiv Andru Punuil 0040-2T-320 4 723
Posponsubil
Coluboruro
Coordonuro si roducluro
Primu vorsiuno
Dosign
Concopl
Coordonuro lohnic
Porsouno do conlucl Toloon
Case|a |elalt
Aprilio 2005
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
Cuvnl nuinlo
T. lnlroducoro
T.T. Polul plunului do munugomonl
T.2. Molodologio
T.3. Slrucluru plunului do munugomonl
2. Doscriorou unsumblului
2.T. Spociicul gonorul
2.2. Conlrul isloric
2.3. Ansumblul piololor conlrulo
3. Aspoclo choio do munugomonl si slrulogii po lormon lung
3.T. Consorvurou pulrimoniului cullurul
3.2. lnruslrucluru lohnic si sorviciilo publico
3.3. Munugomonlul lruicului
3.4. Spulii publico
3.5. Turism
3.. Purlicipurou comunillii
3.7. Slrulogii po lormon lung
4. Plunul do ucliuno ponlru munugomonlul silului
4.T. Consorvurou pulrimoniului cullurul
4.2. lnruslrucluru lohnic si sorviciilo publico
4.3. Munugomonlul lruicului
4.4. Spulii publico
4.5.T Ansumblul piololor islorico
4.5.2. Zonu do proloclio
4.. Turism
4.7. Zono do inlorvonlio
5. Anoxo
5.T. Publiculii consullulo
5.2. Pupourlolo nlnirilor do lucru
5.3. Lislu slrzilor din conlrul isloric
5.4. Crgunigrumu Primrioi Municipiului Sibiu
5.5. Sibiu - inormulii slulislico
5.. lnslilulii rosponsubilo cu prolo|urou monumonlolor islorico
5.7. Proioclul do cooporuro romno-gormun - 8iroul Poubililurou Conlrului lsloric (GTZ} - Publiculii
5.8. lnvoslilii publico n conlrul isloric
Ctjrlas
7

TT
T2
T2
T3
T5
T5
T5
T7
T
2T
22
24
25
27
28
3T
33
35
37
3
4T
43
45
47
4
50
5T
58
5
0
2
3
4
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l I
Cta| iaala|e
Klaus Werner Johannis,
Primarul Municipiului Sibiu
'

n mai 2001 a Iost publ i cat pri mul pl an de management de pat ru


ani al Pri mri ei Si bi u. Pl anul , pri mul de acest Iel n Romni a,
cupri ndea proi ect el e pri ori t are al e muni ci pal i t t i i pn n anul
2004 si , n mod speci al , cel e care vi zau cent rul ist ori c.
Mul t e l ucruri s-au schi mbat de at unci si o act ual i zare a Pl anul ui de
management pent ru peri oada 2005-2009 se i mpune. Incl uderea pe l i st a
pat ri moni ul ui mondi al UNESCO va duce l a o recunoast ere i nt ernat i o-
nal a uni ci t t i i cent rul ui i st ori c al Si bi ul ui . Const i ent i zarea l a ni vel
l ocal , nat i onal si i nt ernat i onal , a val ori i de pat ri moni u pe care o are
cent rul i st ori c va avea i mpl i cat i i de ordi n soci al si economi c pent ru
comuni t at ea l ocal si r egi onal . Aceast conseci nt t rebui e s I i e ant i -
ci pat si , ca urmare, nt reg procesul t rebui e condus dup pri nci pi i l e
dezvol t ri i durabi l e a comuni t t i i , n asa Iel nct most eni rea cul t ural
a orasul ui s Ii e conservat . Scopul Pl anul ui de management est e s
oIere ndrumare pent ru urmt ori i ci nci ani , pent ru prot ect i a, conser -
varea si promovarea cent rul ui i st ori c.
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l &
ko l u l p l o n u l u i d e mo n o g e me n t
Me t o d o l o g i e
5 t r u c t u r o p l o n u l u i d e mo n o g e me n t
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l

,QWURGXFHUH
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 0
I.I. 8o|u| |anu|u| de
management
Acosl Plun do munugomonl so udrosouz conlrului
isloric ul Sibiului, cuprinznd 8.5 hocluro siluulo n
inloriorul zidurilor osloi colli.
Aproximuliv T4.000 do locuilori lriosc n inloriorul
grunilolor silului. Plunul do munugomonl doscrio
ucliunilo nocosuro ponlru usigururou unui munugo-
monl suslonubil ul conlrului isloric. El doscrio modul
do prolo|uro u vulorii univorsulo oxcoplionulo u silului
prinlr-o uborduro holislic si inlogrul si idonliic
modulilli prin curo bonoiciilo oconomico si cullurulo
ulo cuprindorii po Lislu Pulrimoniului Mondiul pol i
olosilo n uvunlu|ul comunillii sibiono.
Mui spociic, principulolo obioclivo ulo plunului sunl.
s ooro usislonl munugoriul si coordonuro go-
norul u iniliulivolor, inslrumonlolor si progrumolor
oxislonlo n domoniul prolo|rii si rosluurrii silului,
s usislo si s conlrolozo inlorvonliilo n pulrimoniul
cullurul, ponlru u usiguru prolo|urou vulorilor silului,
s ovidonliozo ucliunilo prioriluro ulo Primrioi Sibiu
ponlru urmlorii 5 uni,
s ndoplinousc corinlolo ponlru nominulizurou po
lislu pulrimoniului mondiul UNESCC,
Prozonlul Plun do munugomonl complolouz si dolu-
liuz plunuri oxislonlo, curo uu osl oluborulo n unii
lroculi, cum ur i.
Curlu Poubililrii Conlrului lsloric ul Crusului Sibiu
- publicul ponlru primu dul n oclombrio 2000,
subliniu 8 diroclii prioriluro do ucliuno,
prinlro curo. pslrurou imuginii orusului isloric,
uclivilli lurislico si cullurulo, roducorou lruicului si
spulii publico. Acosl documonl consliluio primul
dinlr-o sorio do inslrumonlo do pluniicuro si
munugomonl co oor orionluro polilic ponlru
principulii uclorii publici si privuli din Sibiu.
Progrumul Urbun do Acliuno Sibiu 200T - 2004 -
oslo un documonl oiciul do pluniicuro po o
porioud do pulru uni, curo ovidonliuz olomonlolo
slrulogico si proioclolo do dozvolluro urbun u
Sibiului po lormon scurl. Documonlul urmroslo o
uborduro socloriul, incluznd urmlourolo cupi-
lolo. locuiro, inruslruclur lohnic, spulii publico,
lruic, lurism, comorl si moslosuguri. Fiocuro cupilol
cuprindo plunurilo slrulogico suu proioclolo po lor-
mon scurl si modiu, ull ponlru conlrul isloric, cl si
ponlru nlrogul orus.
Municipiul Sibiu - Ghid do dozvolluro, publicul n
2004 prozinl viziunou slrulogic u municipulillii si
includo un cupilol dislincl ponlru conlrul isloric,
prozonlnd punclolo luri, punclolo slubo si obioc-
livolo gonorulo lu nivolul ucosluiu.
ntroducere C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
,QWURGXFHUH
lnlroducoro Cupilolul T
I.2. Metodo|og|e
Eluborurou Plunului do munugomonl s-u roulizul
prinlr-un procos purlicipuliv, n curo loli uclorii impor-
lunli, condusi do un grup do lucru ormul din mombrii
ui comunillii, uu osl impliculi n diorilo sludii ulo
procosului. Primriu u |ucul rolul do lidor ul procosu-
lui, ns roprozonlunlii ugonliilor municipulo, ui comu-
nillii, soclorului privul si no-guvornumonlul uu
purlicipul ull lu idonliicurou uspoclolor choio do
munugomonl, cl si lu dozvollurou obioclivolor si
proioclolor.
C sorio do ulolioro do lucru si o dozbuloro gzduil do
rolouuu inormulic inlorn u primrioi privind
uspoclolo do munugomonl uu osl orgunizulo ponlru
ungu|ulii udminislrulioi loculo. lnlorviurilo cu
roprozonlunlii comunillii uu udus n ulonlio olomonlo
imporlunlo si uu conlribuil lu ormulurou viziunii si u
obioclivolor slrulogico. Consullurou comunillii vu
conlinuu s io o curuclorislic u ucoslui plun po pur-
cursul implomonlrii lui.
I.3. 5tructura |anu|u| de
management
Plunul do munugomonl oslo slruclurul po urmlourolo
socliuni.
Primu socliuno cuprindo o doscrioro u unsumblului,
cu pozolo si hrlilo corospunzlouro. Acosl cupilol
oslo o vorsiuno sumur u doscriorii unsumblului
inclus n documonlul ponlru nominulizuro.
A douu socliuno doscrio uspoclolo choio do munu-
gomonl curo lrobuio ubordulo ponlru u prolo|u silul
cu pulrimoniu mondiul.
Si n inul, un plun do ucliuno ponlru munugomon-
lul silului, curo prozinl obioclivolo slrulogico si ucli-
unilo/proioclolo doluliulo ponlru urmlourolo cupi-
lolo socloriulo. consorvurou pulrimoniului cullurul,
inruslrucluru lohnic, munugomonlul lruicului,
spulii publico, unsumblul piololor islorico, lurism si
zono do inlorvonlio.
Plunul do ucliuno ponlru iocuro uspocl socloriul includo
o porioud do implomonluro si insliluliu rosponsubil
ponlru ndoplinirou oi. C hurl lomulic iluslrouz
ucliunilo si proioclolo propuso ponlru iocuro cupilol.
ntroducere C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1
lnlroducoro Cupilolul T
2.T. S p o c i i c u l g o n o r u l
2.2. Co n l r u l i s l o r i c
2.3. An s u mb l u l p i o l o l o r c o n l r u l o
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l T3

'HVFULHUHD DQVDPEOXOXL
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1
2.I. 5ec|f|cu| genera|
lmporlunl ponlru curuclorul orusului u osl poziliu lui
googruic. siluul nlro \ionu si 8izunl, rospocliv
lslumbul, s-u gsil do lu ncopulul oxislonloi lui nlr-un
cmp do lonsiuno mu|or ul Europoi, curo nuinlo do
loulo, u osl do nulur s dolormino sunsolo unoi
prosporilli oconomico doosobilo.
Poluliilo comorciulo ulo orusului uu osl ourlo oxlinso.
Elo uu uvul roporcursiuni pozilivo usupru produclioi do
mruri dosculo ull n rogiunilo nvocinulo, ci si mui
ndoprlulo, iur cupilulul uslol ucumulul u pormis ooc-
luurou unor uucori proilubilo.
ln slrns loglur cu ucousl imporlunl slrulogic
lrobuio vzul si rolul polilic ul Sibiului, ol ovolund din
unul T224, cnd orusul u dovonil sodiul unui comilul,
pn lu culilulou do sodiu ul guborniului si implicil cu-
pilul u Trunsilvunioi n unolo inlorvulo do limp. Sunl,
dosigur, ovolulii curo s-uu roloclul n coniguruliu
orusului.
Sibiul u cul purlo, n mod ovidonl, din soru cullurul
si oconomic conlrul-ouropoun, r u i ns slrin
lumii bulcunico. Siluurou nlr-o zon do conlucl nlro
culluri si-u pus umpronlu usupru orusului nsusi. conlrul
uro un curuclor mulliolnic, mullicullurul si mullicono-
sionul si ucosl curuclor u gonorul n bun purlo, isloriu
si spociicul lui.
2.2. 0entru| |stor|c
Conlrul isloric oslo doinil do supruulu din inloriorul
zidurilor do upruro, usu cum upuro n porioudu do
muxim oxlindoro u orusului modiovul, loluliznd 8,5 hu.
So doosobosc pulru incinlo orliiculo, do lu curo s-uu ps-
lrul si unumilo nlriluri. lncinlolo sunl clur lizibilo n
slrucluru plunimolric u orusului.
lncinlu l Colulou iniliul
lncinlu ll Exlindorou collii iniliulo
lncinlu lll Crusul do Sus
lncinlu l\ Crusul do 1os
Lu buzu slruclurii conlrului isloric sluu lrusoolo dru-
murilor do lrunzil (drumul spro Albu luliu, drumul spro
Copsu Mic, drumul spro 8rusov si drumul spro doiloul
Cllului} oxislonlo dinuinlou loculillii, suu uprulo
nlr-o porioud limpurio u oxislonloi ucosluiu.
Dincolo do ucoslo lrusoo prooxislonlo, slrucluru do buz
u rololoi slrudulo u Sibiului oslo doslul do clur, dosi u
osl dozvollul n mullo olupo succosivo. Mu|orilulou
prozinl un proil vuriubil longiludinul si lrunsvorsul.
Do imporlunl romurcubil sunl si pusu|olo piolonulo,
nglobulo n cuso, uvnd unoori llimi do pn lu T m.
Asomonou scurlcircuilri so gsosc nlro Piulu Huol si
Piulu Mic, nlro Piulu Mic si slrudu Avrum luncu, nlro
slrzilo Milropolioi si Xonopol si nlro slrzilo Gon.
Mughoru si Solurilor. Acoslo pusu|o, oxislonlo n bun
purlo si uzi, pormilouu uccosul nspro zonu conlrul si
dinspro ucouslu spro porimolrul orliicul, olomonl
imporlunl n cuz do usodiu.
Do o imporlunl unclionul si oslolic doosobil sunl
logulurilo dinlro colo dou prli ulo orusului, ormulo
ull din rumpo curosubilo suu nocurosubilo, cl si din
scri. Pulom uminli uici do. Pusu|ul Scrilor, Scrilo
Turnului, suu Scuru Aururilor din colo curo sunl nc
unclionulo.
2.3. 4nsamb|u| |e]e|or centra|e
Formul din mui mullo spulii muri, unsumblul piololor
oslo unic n Trunsilvuniu prin modul do urliculuro, prin
mulliplolo logluri si pusu|o, ncl consliluio un conlinuu
spuliul.
Piulu Huol so dossour n |urul Culodruloi
Evungholico curo domin locul. Po ucosl loc u oxislul
primu incinl do orliiculii u orusului si po locul ucluuloi
culodrulo oxisl o mic buzilic romunic cu cimilir in
|urul oi, lroi cupolo (S. Ludisluu, S. 1ucob si S. Sloun}
si scoulu, iind un loc do rougiu ponlru locuilori n cuz
Copitolul 2 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5
Doscriorou unsumblului Cupilolul 2
'HVFULHUHD
DQVDPEOXOXL
do usodiu.
C boll n urc pormilo uccosul spro Crusul do 1os prin
scri n nivoluri. Do po luluru do osl so poulo u|ungo n
Piulu Mic lrocnd podul Minciunilor, suu prinlr-un
lunol do lrocoro numil pusu|ul Cizmurilor.
Piulu Mic, prin cldirilo modiovulo pslrulo n ormu
originulu si prin numorousolo obioclivo do inloros
lurislic curo so gsosc uici, roprozinl un imporlunl
puncl lurislic ponlru orico vizilulor.
ln ovul modiu n ucousl piul oxisluu cusolo do locuil
si uloliorolo moslosugurilor sibioni.
Piulu oslo logul do Piulu Muro si do Piulu Huol prin
lunoluri nguslo do un urmoc doosobil si prin slrdulo
piolruilo. Slrudu Ccnoi oslo principulu pourl do log-
lur spro Crusul do 1os si pornoslo din piul po sub
Podul Minciunilor mprlind piulu n dou prli.
All puncl do uccos spro Crusul do 1os oslo prinlr-un
lunol urcuil po sub un lurn din T57 curo conlinu cu
Pusu|ul Aururilor, unul dinlro colo mui rumouso locuri
din Sibiu. Po luluru do sud u pioloi so ul 8isoricu
Culolic si Turnul Sulului.
Evoluliu ulloriour u loculillii, n supruul si comploxi-
lulo, procum si dobndirou slululului do orus, uu con-
dus lu o doplusuro u pozilioi conlrului.
Po msuru dozvollrii Crusului do Sus si u orliicrii
ucosluiu, Piulu Muro u dovonil conlrul orusului. Piulu u
proluul uncliu unui conlru cullurul-polilic, procum si
ucoou do lrg ponlru dosucorou produsolor iolino
(coroulo si logumo}.
Aslzi ulluri do cldiri do locuil cu spulii comorciulo lu
purlor n ucousl piul cooxisl uncliuni publico
(Muzoul 8rukonlhul, 8isoricu Culolic, olc.}.
Aslol, conlrul orusului oslo ormul do unsumblul ucos-
lor lroi piolo, cu ormo diorilo dur clur murculo n slruc-
luru compozilionul u loculillii.
Acousl murcuro oslo logul si do ncon|ururou unsum-
blului do o corol ormul do mui mullo piulolo siluulo
lu 50-200 m dislunl do piololo muri. Elo conlribuio lu
crourou unoi logluri nlro unsumblu si rolouuu
slrudul. Eslo vorbu do. Piulolu Drugonor, Piulu
Aururilor, piulolu din ulu Mnslirii Ursulinolor si Piulu
Schillor.
\ulourou isloric si cullurul, umplusurou si rolul po
curo conlrul isloric l |ouc n viulu comunillii loculo
consliluio olomonlul su do unicilulo, usu cum so pro-
zinl si n Propunorou ponlru nscriorou conlrului isloric
ul municipiului Sibiu n Lislu Pulrimoniului Mondiul.
Plunul do munugomonl, slruclurul n urmlourolo cupi-
lolo, vu ormulu obioclivo si slrulogii ponlru pslrurou si
consolidurou curuclorului si somniiculioi silului.
Copitolul 2 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
Doscriorou unsumblului Cupilolul 2
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l T7

$VSHFWH FKHLH GH PDQDJHPHQW


|
L
VWUDWHJLL SH WHUPHQ OXQJ
3.1. Conservoreo potrimoniului culturol
3.2. nfrostructuro tehnicd si servicii publice
3.3. Monogementul troficului
3.4. Spotii publice
3.5. Turism
3.. Forticiporeo comunitdtii
3.7. Strotegii pe termen lung
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l &
M
M
oslonirou urbun u Sibiului, cu unsumblul su do piolo si urhilocluru spociic, s-u pslrul doslul do
bino pn n unii T0. Acosl lucru so dulorouz n muro msur uplului c conlrul isloric ul Sibiului
u osl doclurul zon prolo|ul nc din unii T50, procum si lipsoi do onduri din porioudu sociulisl
si posl-sociulisl. Spro doosobiro do ullo oruso modiovulo, nlrogul conlru isloric si-u pslrul uulonlicilulou si nu
u osl ullorul do inlorvonlii modorno.
Aulorillilo loculo (posl docombrislo} uu nlolos ucousl suns unic si uu culul rosurso inunciuro si lohnico pon-
lru pslrurou si roubililurou ucosloi mosloniri vii, ull po plun nulionul cl si inlornulionul. ln 2000 u osl inili-
ul un Proiocl do cooporuro romno-gormun, cu spri|inul inunciur ul Minislorului Gormun ul Dozvollrii si
Cooporrii Economico, implomonlul do Primriu Municipiului Sibiu n cooporuro cu Sociolulou Gormun ponlru
Cooporuro Tohnic (GTZ}. Do ulunci u ncopul un procos dinumic do roubililuro u cldirilor din conlrul isloric,
conconlrul po roubililuro urbun si crourou do cupucilli proosionulo loculo. Aspoclul choio oslo conlinuurou
progrumului do roubililuro urbun si usigururou unui conlrol riguros ul culillii ponlru lucrrilo n dossururo.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 7
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
3.I.
0onserrarea
atr|mon|u|u| cu|tura|
Aspoclo izico
,GHQWLILFDUHD DVSHFWHORU FKHLH
GH PDQDJHPHQW
|L D VWUDWHJLLORU SH WHUPHQ OXQJ
Cupucillilo proosionulo loculo impliculo n coordonurou procosolor do roubililuro uu osl pormunonl inslruilo
ncopnd din 200T. Primriu Sibiu cu usislonlu 8iroului Poubililurou Conlrului lsloric (GTZ} uu niinlul un birou
do consullunl, cu oxporli n roubililurou cldirilor islorico si urhilocli consullunli, curo spri|in oorlurilo do roubi-
liluro si roumonu|uro. Corirou unor subvonlii ponlru lucrrilo do roubililuro si consullunlu gruluil ucordul
locuilorilor din conlrul isloric uu uvul un rol slimululiv si uu condus lu ronovurou mullor cldiri din orus. Un nou
dopurlumonl rosponsubil ponlru conlrul isloric u osl niinlul n cudrul primrioi n unul 2003. Ponlru u usiguru
conlinuilulou procosului do roubililuro urbun, oslo nocosur niinlurou unoi inslilulii spociulizulo, curo vu luu
ormu unoi Fundulii ponlru Poubililuro Urbun si curo vu i unclionul n viilorul upropriul.
lnvoslilii imporlunlo uu osl culo n ullimii uni, ull din onduri publico cl si privulo. Cholluiolilo bugolului locul
ponlru proioclo do inruslruclur si roubililuro n conlrul isloric uu croscul considorubil do lu 0, miliouno Euro n
200T lu T,5 miliouno Euro n 2004 (+30}. Spri|inul gormun do poslo 2 miliouno Euro ponlru proioclo do
rosluururo si modornizuro complolouz ondurilo loculo. Propriolurii privuli invoslosc do usomonou sumo consi-
dorubilo n rosluururou cldirilor lor, iur bncilo loculo ncop s ooro crodilo imobiliuro cu condilii doslul do loxi-
bilo. Cu loulo ucoslou, ponlru u suslino nivolul ucluul ul oorlurilor din domoniul roubililrii, oslo nocosur idon-
liicurou do surso inunciuro udilionulo ponlru porioudu 2007-200.
Conlrul isloric oslo oxlrom do bino corcolul. Un numr do publiculii si documonlo din porioudu unilor T70
dovodosc inlorosul ucliv ul isloricilor, urhiloclilor si urhoologilor romni, din cou mui muro usozuro modiovul
ssousc din lur. Dup doconii do nogli|uro, n porioudu sociulisl, inlorosul ponlru roubililurou cldirilor u osl
rovilulizul n ullimolo docudo. Eorlurilo si iniliulivolo loculo conconlrulo po inlorprolurou si prozonlurou moslonirii
cullurulo u Sibiului uu conlinuul s ovoluozo, ullimul oxomplu iind publicurou n unul T u crlii Topogruiu
monumonlolor din Trunsilvuniu. Conlrul do Documonluro Crus lsloric, birou n cudrul primrioi, si concon-
lrouz uclivilulou po ucliuni do corcoluro. Prozonlurou si inlorprolurou do unsumblu u moslonirii cullurulo u
Sibiului oslo mui pulin dozvollul, dur so ul n curs do mbunlliro n luminu ovonimonlului Cupilul Cullurul
Europoun 2007.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 10
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
Aspoclo inunciuro
Aspoclo do inlorproluro si prozonluro
Aspoclo inslilulionulo
U
U
n progrum do roubililuro comprohonsiv oslo n curs do doruluro, ncopnd cu colo lroi piolo principulo
din Crusul do Sus. Acosl progrum includo rolololo do up-cunul, guz si oloclricilulo. Principulolo lucrri
do inruslruclur vor i inulizulo n unul 2005 si duloril progrumului lSPA ul Uniunii Europono, rolouuu
do cunulizuro vu i invonluriul si roubililul lu nivolul nlrogului orus. Toulo lucrrilo do inruslruclur sublorun
vor i inulizulo pn lu ncopulul unului 2005. Primolo inlorvonlii n sislomul do iluminuro uu osl nlroprinso
(Turnul Sulului, 8isoricu Evungholic}, iur un concopl inlogrul ponlru iluminurou principulolor monumonlo
islorico vu i implomonlul pn n 2007. Licilurou curlonioi slrudulo u udus buno rozullulo, Sibiul iind consi-
dorul unul din colo mui curulo oruso din lur. Aspoclul imporlunl n domoniul inruslruclurii oslo usigururou
ondurilor nocosuro ponlru inulizurou luluror lucrrilor do inruslruclur n urmlorii uni.
Sociollilo nc do slul sunl colo curo oor sorvicii publico si roulizouz lucrrilo do inruslruclur. SA Ap-Cunul
SA ponlru ulimonluro cu up si cunulizuro, SC Dislriguz Nord SA ponlru ulimonlurou cu guz molun, SC Eloclricu
SA ponlru ulimonlurou cu curonl oloclric si iluminul slrudul.
Dou compunii privulo sunl rosponsubilo cu sorviciilo do sulubrilulo, ull lu nivolul conlrului isloric cl si lu nivolul
nlrogului orus si unumo. SC Golosib SA si SC Schuslor Ecologic SPL. Do-u lungul unilor ucoslo sociolli uu osl
sonsibilizulo n loglur cu ulonliu spociul co lrobuio ucordul conlrului isloric, cu viilor pulrimoniu mondiul.
Coordonurou ucoslor uclori ponlru uccolorurou procosolor do ronovuro vu conslilui conlrul ulonlioi n porioudu
do roulizuro u plunului do munugomonl.
Poubililurou rolololor do inruslruclur din principulolo piolo publico u osl domurul n cursul unului 2003 si vu
lrobui inulizul pn lu srsilul unului 2005. ln ucolusi limp, SC Ap-Cunul SA dorulouz un proiocl lSPA cu
onduri ouropono. Proioclul do 37,5 miliouno Euro, curo ucopor si ullo prli ulo orusului, uro pulru compo-
nonlo, dinlro curo cou do roubililuro u rololoi do cunulizuro uoclouz si conlrul isloric. Poubililurou rololoi do
cunulizuro lu nivolul nlrogului conlru isloric vu i inulizul n urmlorii lroi uni, dup o invonlurioro complol u
nlrogii rololo, curo vu conduco lu un progrum do inlorvonlii spociico. ln vodorou usozrii ucoslor proioclo po
buzo inunciuro suslonubilo, oslo nocosur olosirou unor mocunismo inunciuro mbunllilo do rocuporuro u
coslurilor. Acouslu nsoumn osulonurou lroplul clro bonoiciuri u sorviciilor subvonlionulo po urmlorii uni.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
3.2.
Infrastructura tehn|c
| serr|c|| ub||ce
Aspoclo inslilulionulo
Aspoclo inunciuro
Aspoclo izico
P
P
rosiunou ridicul dulorul croslorii numrului do musini (Sibiul ocup ul doilou loc n lur lu numrul do
musini po cup do locuilor} si spuliul rulior limilul impun schimbri osonliulo ulo lruicului rulior ucluul din
conlrul isloric. Aspoclolo imporlunlo sunl. roorgunizurou circululioi rulioro, un nou concopl do munugo-
monl ul spuliilor do purcuro, culmurou lruicului si n colo din urm un sislom do lrunsporl public mbunllil,
curo s pormil uccosul locuilorilor n conlrul isloric.
Accosul noroslriclionul ul uulomobilolor si cumiounolor n unsumblul piololor islorico uro un impucl noguliv
usupru lurislilor si locuilorilor conlrului isloric. Noul plun do munugomonl ul lruicului vu conlrolu uccosul
vohiculolor n conlrul isloric prinlr-un nou sislom do dislribuiro u lruicului, un nou sislom do munugomonl ul
spuliilor do purcuro si mbunllirou zonolor rozidonliulo.
Sislomul do dislribuiro ul lruicului, curo vu i uplicul din primvuru unului 2005, vu inlroduco un sislom do iorur-
hizuro ul slrzilor, cu slrzi do colocluro u lruicului si slrzi cu uccos numui ponlru rozidonli. Un sislom do slrzi
cu sons unic vu conduco lu nllururou n muro purlo u lruicului do lrunzil din conlrul isloric (n prozonl unolo
socliuni do slrzi urul o ncrcuro do 30 suu 40 cu lruicul do lrunzil}. Purcurou n zonolo rozidonliulo vu i
udmis dour ponlru rozidonli. Numui do-u lungul slrzilor coloclouro si n locurilo do purcuro dosomnulo vu i
udmis purcurou non-rozidonlilor.
C roumonu|uro plcul u slrzilor rozidonliulo vu culmu lruicul po ucoslo slrzi si vu mbunlli culilulou violii
si sigurunlu rozidonlilor si vizilulorilor.
Noi spulii do purcuro, n proximilulou conlrului isloric, vor oliboru po viilor zonu do uulovohiculolo rulioro.
lmbunllirou sislomului do lrunsporl n comun vu usiguru uplul c conlrul isloric poulo i uccosibil si r u|u-
lorul unui uulomobil.
Numorosi uclori sunl impliculi n munugomonlul lruicului rulior ul conlrului isloric. uulorillilo municipulo
(dopurlumonlul lohnic, sorviciul public do udminislruro si oxplouluro u purcrilor, biroul ponlru uulorizurou lrui-
cului}, poliliu circululioi, SC Tursib SA (sociolulou do lrunsporl n comun}, roprozonlunli ui soclorului privul - pro-
prioluri do spulii comorciulo, ugonlii do lurism, olc. C bun comunicuro nlro soclorul privul si col public, pro-
cum si cu locuilorii conlrului isloric oslo osonliul. ln docursul sludiului do lruic din zonu isloric u osl slubilil un
grup do lucru cu roprozonlunli ui luluror uclorilor imporlunli, curo lucrouz n mod conlinuu ponlru
mbunllirou siluulioi lruicului din conlrul isloric.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 11
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
Aspoclo izico
3.3.
Managementu| traf|cu|u|
Aspoclo inslilulionulo
Mu|orilulou invosliliilor propuso n domoniul lruicului n zonu conlrului isloric nu nocosil rosurso inunciuro som-
niiculivo. Dosomnurou zonolor piolonulo, schimbrilo do lruic, slrzi rozidonliulo cu lruic culmul si umonu|ri
do noi locuri do purcuro pol i roulizulo cu un cosl roluliv sczul. Un munugomonl oicionl ul locurilor do purcuro
poulo chiur oori surso inunciuro udilionulo. Po lormon modiu si lung, unumilo roumonu|ri ulo curosubilului vor
nocosilu clovu invoslilii modorulo, do oxomplu coborrou nivolului lroluurolor si ullo msuri do sporiro u ulruc-
livillii slrzilor rozidonliulo. Apurulolo do luxuro modorno, buriorolo uulomulizulo si ullo ochipumonlo ponlru
purcri pol i probubil uuloinunlulo prin roulizurou unui munugomonl oicionl.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1&
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
Aspoclo inunciuro
P
P
iololo uu un rol imporlunl n doinirou idonlillii conlrului modiovul si n conlururou spirilului comunillii
sibiono. Un oorl comprohonsiv do roubililuro u unsumblului piololor islorico si u spuliilor vorzi u domurul
n cursul unului 200T si vu i inulizul n limp ponlru ovonimonlul Cupilul Cullurul Europoun din 2007.
Eorlurilo pluniiculo do roubililuro iuu n considoruro ulmosoru unic u iocroi piolo si uncliunou oi viilouro. C
invonlurioro u spuliilor publico co nocosil inlorvonlii spociico viilouro u osl roulizul si vu i publicul lu
ncopulul unului 2005 sub lillul Conlrul isloric - lril, nlolos si suvurul(pucholo do msuri ponlru rovilulizurou
spuliului public ponlru progrumul Sibiu 2007}.
Primriu pourl rspundorou principul ponlru msurilo do roubililuro u spuliilor publico si u zonolor piolonulo
conlrulo n spociul. Diorilo dopurlumonlo ulo primrioi sunl solicilulo s lucrozo n slrns coluboruro, po buzu
unoi pluniicri inlogrulo. Dociziilo logulo do dosignul urbun lrobuio coordonulo cu lucrrilo do roubililuro u inru-
slruclurii si do modiicuro u lruicului. Progrumul do roubililuro u unsumblului piololor islorico u uvul cu oocl
nrogislrurou unui progros n coordonurou inlordopurlumonlul. Primriu so ul ucum n culurou unui diriginlo
do sunlior curo s coordonozo ucousl surcin provoculouro.
Un ull uspocl choio oslo impunorou unui rogulumonl ponlru inlorvonliilo soclorului privul n spuliul public.
Numorousolo cldiri comorciulo |ouc un rol imporlunl n uspoclul gonorul ul slrzilor sibiono. Elo ulrug clionli
si lurisli, vilrinolo lor conlribuio lu imuginou spuliului public si uucorilo lor dopind, do usomonou, do cl do ulruc-
liv dovino ponlru clionli olosirou spuliului rospocliv. lndrumurul ponlru rogulumonlul locul do urbunism u osl
publicul do 8iroul Poubililurou Conlrului lsloric (GTZ} ponlru u ucordu usislonl soclorului privul din ucousl
zon.
Lucrrilo do inruslruclur so ul n curs do doruluro n Piulu Muro, Piulu Mic si Piulu Huol, iur roubililurou
spuliilor publico vu urmu n cursul unului 2005. Primuriu Sibiu vu inunlu ucoslo inlorvonlii din bugolul locul n
principul si din surso oxlorno n cuzul Pioloi Huol si ul Pioloi Gurii.
Aspoclul choio ul ucosloi porioudo do pluniicuro vu i usigururou ondurilor nocosuro ponlru porioudu do implo-
monluro u proioclolor (2004-200}, urmnd cu n viilorii uni cholluiolilo bugoluro ponlru roubililurou spuliilor
publico s so diminuozo.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 11
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
Aspoclo izico
3.4.
5a]|| ub||ce
Aspoclo inslilulionulo
Aspoclo inunciuro
C
3.5.
Iur|sm
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 15
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
C
onlrul isloric oslo principulul puncl do ulruclio ul Sibiului, ull po plun nulionul cl si inlornulionul. ln
2003, |udolul Sibiu u nrogislrul o crosloro cu 25 u numrului do sosiri, n compurulio cu unul proco-
donl, o londinl co vu i umpliicul odul cu nscriorou Sibiului po Lislu Pulrimoniului Mondiul si cu
ovonimonlolo Cupiluloi Cullurulo Europono 2007. Turismul cullurul oslo gulu s dovin unu din uncorolo
oconomioi sibiono si vu mobilizu cu sigurunl onduri publico si privulo suplimonluro ponlru roubililurou pulri-
moniului conslruil. Dociziu do conconlruro po sogmonlul do lurism cullurul vu conduco lu ovilurou uspoclolor
nogulivo ulo lurismului do mus. Do usomonou, poricolul prsirii conlrului isloric do clro locuilori nu oslo o
umoninluro usu do muro, duloril uplului c din locuinlo so ul n propriolulou privul u color curo
locuiosc ucolo. C unchol socio-oconomic roconl u urlul c 5 din locuilorii conlrului isloric nu dorosc
s-si prsousc locuinlolo. Un uspocl choio uici oslo oxlindorou si modornizurou cupucillii do cuzuro, n spo-
ciul hololuri si ponsiuni cu un slundurd mui ridicul, procum si usigururou unor slundurdo do roubililuro corospun-
zlouro.
ln ullimii uni u oxislul o ovolulio poziliv u culillii sorviciilor lurislico n Sibiu, dur cu loulo uslou oxisl ns loc
do mbunlliri si unumo.
n prozonl nu oxisl o viziuno comun u uclorilor din soclorul public si privul privilouro lu dozvollurou si pro-
movurou lurismului cullurul
nu oxisl o slrulogio do unsumblu curo s privousc uvunlu|olo croslorii uclivillii lurislico, cl si dozuvunlu|olo
curo docurg din ucouslu
Asociuliu Turism Purul Trunsilvun, Asociuliu Turismul Sibiun si clivu dinlro oporulorii do lurism sunl coi mui
uclivi uclori n domoniul lurismului, iur ucosliu mproun cu Asociuliu Sibiu 2007 lrobuio s conlribuio lu o
slrulogio do murkoling lurislic po lormon modiu ponlru conlrul isloric.
Aspoclo izico
Aspoclo inslilulionulo
Ponlru viilor vu i nocosur o coluboruro slrns nlro primrio si divorsii oporulori do lurism ponlru u usiguru
ull dozvollurou suslonubil u soclorului lurislic, cl si pslrurou moslonirii cullurulo si u curuclorului conlrului
isloric.
lnvosliliilo privulo n conslruclii do noi hololuri uu lipsil n ullimii uni, cu oxcopliu clorvu ponsiuni bod & brouk-
usl, curo uu osl conslruilo n zon. Din 2003 ns, pulru noi proioclo do hololuri (conslruclii si modornizri} uu
osl roulizulo, curo so usloupl s io inulizulo pn n 2007, dublnd numrul do locuri do cuzuro oxislonlo n
conlrul isloric. Eslo imporlunl do subliniul c noilo hololuri vor i siluulo n uuru zonoi do proloclio si nu vor
prozonlu nici o umoninluro ponlru sil. lnvosliliilo privulo n noi hololuri si ucliunilo do modornizuro u color oxis-
lonlo lrobuio ncuru|ulo si promovulo do primrio.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
Aspoclo inunciuro
P
P
urlicipurou lurg u comunillii oslo o condilio sino quu non u succosului dozvollrii si consorvrii conlru-
lui isloric. Primriu Municipiului Sibiu mproun cu modiu locul, nulionul si inlornulionul uu pus
Sibiul po hurl, lunsnd o pulornic cumpunio public conconlrul po pslrurou moslonirii cullurulo
unico. Mullumil nominulizrii Sibiului po lislu pulrimoniului mondiul UNESCC si ovonimonlolor ocuzionulo do
progrumul Cupilulu Cullurul Europoun 2007, ucosl oorl publicilur vu conlinuu si n viilor.
Exisl un numr doslul do muro do orgunizulii non-proil si usociulii curo muniosl un inloros ucliv n conlrul
isloric, do oxomplu Clubul Economic Gormun din Trunsilvuniu, Cumoru do Comorl, olc. C nou upurilio oslo
Asociuliu Sibiu 2007, curo u osl niinlul do curnd ponlru orgunizurou ovonimonlului Cupilul Cullurul
Europoun. Alribuliilo sulo principulo sunl logulo do coordonurou uclorilor loculi, progrumurou ovonimonlolor
cullurulo si promovurou ovonimonlului n unsumblu. Do usomonou, oxisl usociulii proosionulo uclivo n domo-
niul consorvrii, prozonlrii si dozvollrii silului co lrobuio monlionulo (Crdinul Arhiloclilor, Asociuliu Cumoni
ponlru Arl, olc.}.
Aspoclul choio uici oslo udoplurou unoi ubordri inlogrulo u oorlurilor do roubililuro n conlrul isloric ulluri do
inormurou si consullurou collonilor cu priviro lu dociziilo co vor uoclu viulu comunillii.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1I
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
3.6.
Fart|c|area comun|t]||
C
C
upilololo procodonlo uu doscris uspoclolo logulo do munugomonl si polilici po lormon modiu (2005-
200}. UNESCC si lCCMCS rocomund slubilirou unor slrulogii po lormon lung ponlru implomonlurou
progrosolor silului. Slrulogiilo po lormon lung ponlru conlrul isloric ul Sibiului cuprind lroi culogorii.
l. CCNSEP\APEA Sl PSTPAPEA SlTULUl
ll. PPCTE1APEA SlTULUl
lll. ADMlNlSTPAPEA SlTULUl
|. |K!|KK| | |!!KK| !|!||||
Pslrurou curuclorului doosobil do conlru isloric modiovul, cu unsumblul piololor islorico, cu monumonlolo si
unsumblurilo do urhiloclur uulohlon.
Croslorou nivolului do conslionlizuro si nlologoro u vulorilor urhiloclurulo, islorico si do ull nulur, curo uc
conlrul isloric ull do spociul si u somniiculioi nscriorii lui po Lislu Pulrimoniului Mondiul.
ldonliicurou si promovurou schimbrilor bonoico curuclorului do orus viu.
Asigururou unui procos do consorvuro suslonubil, curo rospocl moslonirou cullurul si n ucolusi limp udmilo
olosirou oi ponlru uclivilli modorno.
Asigururou unui procos do monilorizuro rogulul ul umbolor prli ulo silului - Crusul do 1os si Crusul do Sus.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1&
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
3.7.
5trateg|| e termen |ung
II. PROTEJAREA SITULUI
Asigururou c silul nominulizul oslo pslrul ponlru gonoruliilo viilouro prin polilici si msuri proloclouro
corospunzlouro.
III. ADMINISTRAREA SITULUI
Consolidurou loglurilor nlro silul nominulizul si locuilorii si, promovurou uprociorii ucosloru vis-u-vis do sil
si uvunlu|olo sulo cullurulo.
Eluborurou unor sislomo do munugomonl corospunzlouro ponlru u usiguru procoduri do conlrol si udminis-
lruro u silului.
Asigururou unor uvunlu|o oconomico suslonubilo prin inlormodiul lurismului si prin ullo mi|louco, r u
compromilo inlogrilulou silului si r u uoclu inlorosolo color curo locuiosc si muncosc n conlrul isloric.
Copitolul 3 C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 17
Aspoclo choio do munugomonl
si slrulogii po lormon lung
Cupilolul 3
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l &0
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 3T

3ODQXO GH DFLXQH SHQWUX PDQDJHPHQWXO


VLWXOXL
4.1. Conservoreo potrimoniului culturol
4.2. nfrostructuro tehnicd si servicii publice
4.3. Monogementul troficului
4.4. Spotii publice
4.5.1. Ansomblul pietelor istorice
4.5.2. Zono de protectie
4.. Turism
4.7. Zone de interventie
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.
CON!|K\/K|/ P/!Kl-
ONlULUl CUL!UK/L
&1
/HJHQGD
Zono de protectie
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
Ceasell1area jretestltl 1e rea|lll|are a
tl1lrller ls|erlte ;l im|ta||lrea tea1l|lller 1e
lettl| a jrejrle|arller ;l tllrla;ller, je |ermea
lta.
I
Crearea 1e tajatl||l letale jea|rt rea|lll|area
tr|aa, taja|lle s es|leaete lea1trl, s
elere teastl|aa| jrejrle|arller jrla|l ;l
tllrla;ller ;l s tea|relete tall|a|ea lttrrller
1e rea|lll|are.
1
Pretea|area me;|ealrll ttl|trale a !l|ltltl ia
teater1aa| tt s|aa1ar1tl ;l s|a|t|tl tatl sl| al
ja|rlmealtltl mea1lal.
1
Ceasell1area jretestltl 1e rea|lll|are a
tl1lrller 1la tea|rtl ls|erlt jrla a|raerea 1e
lea1trl stjllmea|are jea|rt jrelet| [l} lmjle-
mea|area mstrller 1e la|erea|ll 1e trea|
[ll} lttrrl 1e me1eraltare ;l [l\} rea|lll|area
tl1lrller jt|llte.

Nel las|rtmea|e lalerma|lte jea|rt meal|e-


rltarea tea|rtltl ls|erlt sta| las|l|t|leaallta|e ia
ta1rtl 8lretltl 1e Urmrlre ;l Plaallltare 0ra;
ls|erlt.

Kl1ltarea aleltltl 1e tea;|lea|ltare a lettl|e-


rller tt jrllre la jretestl 1e rea|lll|are ;l
stttesele iarels|ra|e ia ates| 1emealt.
Copitolul 4
1.
CON!|K\/K|/ P/!Kl-
ONlULUl CUL!UK/L
!.l.l |rtramsl it rta|i l i tart jtstrs jtri taia l - l|
Fea1trlle Kl 1lsjeal|lle ia jretea| er ll stlltlea|e jea|rt atejerlrea tes|trller 1e rea|lll|are jea|rt tta. 1 sat 1 tl1lrl ia jerlea1a I111 - I11.
Cea|rat|ele 1e te-llaaa|are je| ll semaa|e ja ia ltlle I11, etett|la lttrrller a |re|tl llaallta| ja ia ltlle I11l. sat 1 1la tes|trlle 1e
rea|lll|are er ll atejerl|e 1la strse Kl, lar 1 resjet|l !1 1la tes|trl sta| atejerl|e 1e tea|rl|t|llle jrejrle|arller.
Lls|a tt tl1lrlle tt ltat|ltae 1e lettlre tare aetesl| la|erea|ll rajl1e [etl tajl|eltl 1.l} a ll retela| tt jrlerl|a|e matlm.
Ua atmr 1e ajretlma|l !11 al|e tl1lrl er ll rea|lll|a|e 1la strse jrla|e ale jrejrle|arller.
la |e|al, ja ia ltale I11, ! 1la tele !.I11 tl1lrl tt ltat|ltae 1e lettlre 1la tea|rtl ls|erlt al !l|ltltl er ll teasera|e sat me1eralta|e.
lmjlemea|are I11 - I11 Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, 8lretl 'Kea|lll|area Cea|rtltl ls|erlt'
!.l.l |rtramsl it rta|i l i tart jtstrs jtri taia l| - l1
Pe |ata es|lmrller eelt|lel jretestltl 1e rea|lll|are ia trm|erll ! aal [ja ia I1I1}, ia jerlea1a I11 - I11 tta. 111 ael tl1lrl er |re|tl rea|lll -
|a|e [l tl1lrl/aa}, tt attea| jt|eralt je tl1lrlle alla|e ia s|are aaasa| 1e 1era1are ;l tt aeele trea| 1e me1eraltare.
la jerlea1a I11 - I11 ael lea1trl sta| aetesare ia aleare 1e mllleaae |tre, I, mllleaae |tre jea|rt tl1lrl tt ltat|ltae 1e lettlre ;l I, mllleaae
|tre jea|rt tl1lrl jt|llte. l1ea|llltarea ates|er lea1trl |re|tle s iateaj 1la ttrstl aatltl I11.
Cea1l|llle 1e llaaa|are |re|tle s se me1lllte |rej|a|, teresjtat|er eelt|lel aleltltl 1e eal| al jrejrle|arller jrla|l, tt stejtl jrlatljal 1e a re1tte
jea1erea st|ea|lller ;l 1e a tre;|e ajer|tl jrejrlt.
!tllm|area sls|emtltl 1e st|ea|ll ia tel al tatl lea1 reelea| |re|tle mal ia|l ealta| ;l ajel lmjlemea|a|.
lattrajarea jrejrle|arller jrla|l 1e a ajela la tre1l|ele elerl|e 1e sls|emtl |aatar jea|rt teas|rtt|ll / reaerl 1e lettla|e.
Kea|lll|area a tta. !1 tl1lrl jt|llte, ttm ar ll ;tell, tmlae 1e ||ral, sjl|ale sat tl1lrl tt ltat|ltae jt|llt. /tes|e tl1lrl er |re|tl llaaa|a|e 1la
|te|ele mlals|ereler, 1la |te|ele letale, sat jrla a|raere 1e al|e strse.
lmjlemea|are I11l - I11 Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
!.l.1 |ajati t1[i jrt|tsi tsal t / !jtti al i ,ti
Ortjtl etls|ea| 1e lalaerl ;l arll|et|l teastl|aa|l, tt etjerlea| ia rea|lll|area tl1lrller ls|erlte, a tea|lata s sjrljlae jrejrle|arll jrla|l jrla ater -
1area 1e teastl|aa| ra|tl|, latltsl aaallta 1era1rller.
Ces|tl aatal al teastl|aa|el ra|tl|e la aleltl a 1,! 1la |te|tl letal a ll stjer|a| 1e Prlmrle ;l se a 1ertla jrla 'Fta1a|la jea|rt Kea|lll|are
Ur|aa'.
!e er 1ejtae |ea|e eler|trlle aetesare jea|rt lmjlltarea tatl atmr t| mal mare 1e arll|et|l ;l lalaerl ia at|ll|a|ea 1e rea|lll|are ;l jea|rt elerlrea
tael jre|lrl jrelesleaale a1eta|e.
Cea|rtl 1e las|rtlre ;l Dettmea|are 'Casa /r|eler' a elerl lalerma|ll |elalte ;l etemjle jrat|lte 1e |ljtl 'ttm se res|atreat tl1lrlle ls|erlte', jea|rt
|e|l jrejrle|arll 1e lme|lle la|eresa|l ;l a 1ertla ttrstrl 1e las|rtlre jea|rt me;|e;tarl ;l arll|et|l ia s|ras tela|erare tt Celeltl 1e /rll|et|tr !l|lt.
lmjlemea|are I11-I11 Kesjease|ll 8lretl 'Kee|lll|eree Cea|rtltl ls|erlt', ttetl /s|re, Celeltl 'lea latt'
!.l.! |ssia[i a jtstrs Kta|i l i tart |r|as1"
/sltrarea tea|latl||ll jretestltl 1e rea|lll|are jrla |raaslermarea Prelet|tltl 1e Ceejerare Kemae-Oermaa jea|rt Kea|lll|area Cea|rtltl ls|erlt !l|lt
ia 'Fta1a|la jea|rt Kea|lll|are Ur|aa'. /teas| lta1a|le a aea ta mem|rll al teasllltltl 1lret|er Prlmrla !l|lt, Dlret|la !t1e|eaa jea|rt Ctl|tr,
Ctl|e ;l Pa|rlmealt Ctl|tral Na|leaal !l|lt jrettm ;l eraalta|ll aea-teraamea|ale ;l a tea|lata s elere teastl|aa| ra|tl| ;l s es|leaete lea-
1trl jea|rt rea|lll|area tl1lrller 1la tea|rtl ls|erlt.
Prla tea|rat|e aatale Prlmrla !l|lt a elerl Fta1a|lel at atmal ta1rtl eaeral 1e 1esl;trare a at|ll||ll, tl ;l jesl|lll|a|ea 1e a ia|rejrla1e at|ll||l
tare s rsjta1 1lret| aeeller 1e la|erea|ll l1ea|lllta|e ia teaa ls|erlt.
Fta1a|la a ll iallla|a| ia ttrstl aatltl I11 ;l a iaterta s 1e|a1east s|a|t|tl 1e lta1a|le 1e t|lll|a|e jt|llt.
lmjlemea|are I11 - I11 Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, 8lretl 'Kea|lll|area Cea|rtltl ls|erlt'
!.l. |sttstari trta tl 1ii ri l tr ii s ttstrsl i sttri t ,i jrtttisri si sttmati tt it ttstrtl
0 |at 1e 1a|e jea|rt |ea|e tele !.I11 1e tl1lrl tt ltat|ltae 1e lettlre 1la tea|rtl ls|erlt !l|lt a ll lelesl| ta las|rtmea| 1e maaaemea| jea|rt s|a-
|lllrea jrlerl||ller ia at|ll|a|ea 1e teastl|aa| ;l llaaa|are.
Prla at|talltarea jerle1lt a |atel 1e 1a|e se a jt|ea e|sera eelt|la jretestltl 1e rea|lll|are ;l 1e asemeaea er jt|ea ll semaallta|e 1la |lmj aat-
ml|e 1etel|rl aea;|ej|a|e, sat ae1erl|e, ia teaa ls|erlt.
lmjlemea|are I11 - I11l Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, D!CCPCN !l|lt*
!.l.| |rtttstarta ssi |trm1 a si tsl si
Pea|rt a reallta ta sls|em tallerm 1e jretea|are a tea|rtltl ls|erlt, ia e1erea rettaea;|erll ta ja|rlmealt mea1lal, |ea|e elemea|ele 1e la|erjre|are
er |re|tl reltt|e 1tj ater1area s|a|t|tltl 1e N!. la1lta|earele ;l jaaetrlle er ll reallta|e ia llm|a rema, ealet ;l ermaa jea|rt a jt|ea
rsjta1e |t|trer ta|eerlller 1e |trl;|l.
lmjlemea|are I11 - I11l Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, D!CCPCN !l|lt
!.l.l |rtmi sl Ktstasrarta ,i rta|i l i tarta tl 1ii ri l tr ii s ttstrsl i sttri t"
/;a ttm s-a eraalta| iateja1 1la aatl I11I, jremltl |l-aatal jea|rt res|atrrl etemjlare ia tea|rtl ls|erlt a ll ater1a| ia tea|latare jrelet|eler 1e
stttes. Premltl 1e !.11 |tre es|e elerl| ia temta 1e 8lretl Kea|lll|area Cea|rtltl ls|erlt ;l Prlmrla !l|lt.
Pea|rt js|rarea s|a|t|tltl 1e sl| al ja|rlmealtltl mea1lal, e a|ea|le 1eese|l| a ll ater1a| jrelet|eler tare eler lttrrl 1e res|atrare 1eese|l|e, jea-
|rt a asltra attestl lltlt ;l ttl|tral la tl1lrlle resjet|le.
lmjlemea|are I11 - I11, |l-aatal Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, D!CCPCN !l|lt
*Dlret|la !t1e|eaa jea|rt Ctl|tr, Ctl|e ;l Pa|rlmealt Ctl|tral Na|leaal !l|lt
5
|
t
u
a
]
|
a

a
c
t
u
a
|

F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
Pretestl 1e rea|lll|are a iatejt| ;l
jes|e !11 1e tl1lrl 1la tea|rtl ls|erlt at les|
res|atra|e iateja1 1la I11!. /jretlma|l !
1la tl1lrlle rmase se all ia s|are rea, sat tllar
ia s|are trl|lt.
Ntmereasele st|1lltltal 1la ta1rtl
tl1lrller retl1ea|lale imjle1lt eler|trlle 1e
res|atrare.
la|easllltarea at|ll||ller temertlale
;l a teler 1e retreere ia tea|rtl ls|erlt treeat e
jresltae astjra ltat|ltall 1e lettlre, elet| tare se
lmjtae a ll lta| ia teasl1erare.
!|rtt|tra jrejrle||ll
8lserlta |aalellt ! lme|lle, 1et 1la|re ele
aetesl| rejara|ll,
8lserlta 0r|e1et I1 lme|lle, l1 aetesl|
rejara|ll,
8lserlta Ca|ellt 1 lme|lle, lar 1et 1la ele
aetesl| la|erea|ll.
Ur|aaa a a1t| e mare jar|e 1la
ajar|amea|ele alla|e ia jrejrle|a|ea sa ;l 1e|lae
ia jretea| 1 1e tea|rat|e 1e iatllrlere ia I1 1e
lme|lle sl|ta|e ia tea|rtl ls|erlt.
Nleltl tllrlller es|e tt ajretlma|l
1 mal sttt| 1et| tel jrat|lta| je jla|a jrla|.
!C Ur|aaa !/ at 1e|lae lea1trl jea-
|rt reaearea lettla|eler, 1a|erl| aleltltl re1ts
al tllrlller iatasa|e.
Ntmrtl arll|et|ller ;l lalaerller
sjetlallta|l ia res|atrarea tl1lrller ls|erlte a tres-
tt| ia tl|lmll aal. |tls| ias lastlltlea|e llrme 1e
teas|rtt|ll tallllta|e ia lttrrl 1e res|atrare, je
jla|a sl|laa.
|1l|area retea| a 'la1rtmartltl
jea|rt retlamea|tl letal 1e tr|aalsm jea|rt
teaa ls|erlt' iattrajeat jrejrle|arll 1e lme|lle
s lmjlemea|ete reaearea a|ea| a ja|rlmealt-
ltl ttl|tral.
|rtramsl it rta|ilitart |airsl isstits[itsal ,i tts,titstitarta js|litslsi
&&
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.1
lNFK/!!KUC!UK/
;l !|K\lCllL| PU8LlC|
&1
/HJHQGD
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
Kea|lll|area ;l reiaaelrea re|eleler 1e lalra-
s|rtt|tr |elalt, jea|rt a el|a ajarl|la 1e ael
jre|leme teas|rtt|le ;l asltrarea allmea|rll
la ta teastm sjerl| je taj 1e lettl|er.
I
Cealltrarea ;l me1llltarea rater1trller tas-
alte ia|r-ta me1 tare s |la seama 1e arll|et-
|tra tl1lrller etll ;l 1e s|a|t|tl 1e ja|rlmealt
mea1lal al sl|tltl.
1
la|easllltarea jretestltl 1e rea|lll|are a lalra-
s|rtt|trll |elalte ia tea|rtl ls|erlt jrla strse
llaaatlare a1l|leaale jea|rt rea|lll|area sja|l-
ller jt|llte.
Copitolul 4
1.1
lNFK/!!KUC!UK/
;l !|K\lCllL| PU8LlC|
!.l.l Kta|i l i tarta rt[tl ti it aj1-tasal | s
ji t[tl t ii s ttstrsl i sttri t
Pretestl 1e rea|lll|are al re|elel 1e aj-taaal 1la tea|rtl ls|erlt es|e
ia 1ertlare. 8te|tl letal a atejerl lttrrlle 1la
Pla|a lt
Pla|a are
Pla|a !tllller
Pla|a /trarller
Lttrrlle 1e rea|lll|are 1la jle|ele jrlatljale er latlt1e 1e asemeaea
;l ialettlrea |raa;amea|eler etll jea|rt lme|llele sl|ta|e ia ates|e
jle|e [ lme|lle}.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll !C /j-Caaal !/, Prlmrla !l|lt
!.l.l Kta|i l i tarta rt[tl ti it tasal i tart jtstrs
ttat1 ttsa ttstrsl si i sttri t
la jerlea1a I111-I11 se a 1esl;tra ta amjlt jreram 1e rea|l-
ll|are a re|elel 1e taaalltare la aleltl tea|rtltl ls|erlt ;l al ia|retltl era;
[lea1trl l!P/ !!, mllleaae |tre}, ale trtl e|aje sta|
lttalltarea re|elel 1e taaalltare tt ajt|ertl etlljamea|tltl tt
l1eetamer [I111-I11}
s|a|lllrea selt|lller 1e la|erea|le [I11}
la|erea|ll je |reaseaae [I11-I11}
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll !C /j-Caaal !/
!.l.1 Kta|i l i tarta rt[tl ti it al i mtstart ts at
| s ttstrsl i sttri t
Cea1tt|ele 1e allmea|are tt at er ll ialettl|e sat reamjlasa|e ia
taele tattrl, e1a| tt lttrrlle 1e reameaajare a jle|eler sat s|rtller
lmjer|aa|e.
Pla|a lt |ea| lalras|rtt|tra a ll reltt|, 1etl latltsl
allmea|area tt at me|aa
Pla|a are mastarea tea|eareler 1e at amjlasa|e je la|a1
Nltelae 8ltestt aetesl| mt|area tea1tt|eler 1e allmea|are tt
at ia st||eraa
lmjlemea|are I11 - I11l
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, !C Dls|rlat Ner1 !/
!.l. |l asi |i tarta ittttl t1ri i rt[tl ti it al i -
mtstart ts tl tttri ti tatt
Ceresjtat|er Plaatltl 1e 1etel|are a re|eleler elet|rlte ela|era| ia
aatl I111, ia jerlea1a I111-I11 !C |let|rlta !/ a 1emara la|erea|l-
lle jea|rt 1lmeasleaarea |ermlt ;l eteaemlt a re|elel ia teaa tea|ral
[Pla|a are ;l Pla|a lt}, trma1 ta 1la I11 s tea|late ;l ia res|tl
tea|rtltl ls|erlt.
Plaallltarea la|erea|lller ll|eare ia sls|emtl 1e allmea|are tt elet|rl-
tl|a|e se reallteat je |ata s|t1lller 1e lta1amea|are a aetesartltl 1e
teastm, ela|era|e la lletare aal.
lmjlemea|are 1la ia aal
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, !C |let|rlta !/
!.l.| Kta|i l i tarta si sttmsl si it i l smi sat js|l i t
| s ttstrsl i sttri t
!ls|emtl 1e lltmlaa| jt|llt, ia sjetlal je s|rtlle jle|eaale ;l ia aasam|ltl
1e jle|e |re|tle s lle reeraalta|, teresjtat|er tarat|ertltl sl|tltl.
!jetlall;|ll Prlmrlel al|trl 1e etjer|ll 8|KD er ela|era ta teatej|
tare a ll lmjlemea|a| 1e !C |let|rlta !/. Prlmele teae 1e at|ltae er
ll Pla|a are, Pla|a lt ;l Pla|a Nte|.
0 al| temjeaea| lmjer|aa| a jretestltl 1e rea|lll|are es|e llt-
mlaarea arll|et|tral a teler mal lmjer|aa|e tl1lrl, tare a ll atejerl-
| 1la atelea;l strse llaaatlare.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt [tre1l| 8|KD 1, mllleaae |tre}, !C |let|rlta
!/
!.l.l |l a|trarta sssi jrtram assal it
ttl tttart a it,tsri l tr mtsaj trt
0 terte|are/ia|lalre eraalta| 1e Prlmrle jea|rt a l1ea|lllta
terla|ele rtjtrller mea|leaa|e tt jrllre la erartl 1e telet|are a
1e;etrller.
Pe |ata aaalltel rettl|a|eler e||lat|e jrla la|erme1ltl terte|rll sat
ia|lalrll, Prlmrla imjreta tt setle||lle 1e salt|rltare er ela|era
ta jreram 1e telet|are teresjtat|er.
Pe la jreramtl 1e telet|are, ta al| asjet| lmjer|aa| teas|l|tle
mrlmea mljleateler 1e |raasjer| a 1e;etrller, tare |re|tle s lle a1aj-
|a|e la tealltra|la iats| a s|rtller 1la tea|rtl ls|erlt.
lmjlemea|are I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, !C Oe|esl| !/, !C !tlts|er |telelt !KL
!.l.! |tltttarta stltttit1 a it,tsriltr mtsajtrt
lmjlemea|area jretestltl 1e telet|are selet|l a 1e;etrller meaajere
|re|tle s lle jrete1a| 1e e tamjaale jt|llt 1e lalermare, al trel
stej es|e tre;|erea aleltltl 1e tea;|lea|ltare jrll|er la aaa|ajele
ates|tl |lj 1e telet|are.
Ora1tal, etlljamea|tl aetesar jea|rt telet|area selet|l a ll lmjle-
mea|a| ia 'teaa me1el' selet|a|. 0 meal|erltare a|ea| es|e aetesar,
jea|rt a e||lae rettl|a|ele 1erl|e.
Pla|a lt jea|e 1eeal jrlma 'tea me1el', tare a ll ajel |rej|a|
a1ej|a| la aleltl ia|retltl era;.
lmjlemea|are I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, !C Oe|esl| !/, !C !tlts|er |telelt !KL
5
|
t
u
a
]
|
a

a
c
t
u
a
|

F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
lateja1 tt aatl I111, laes|l|ll majere at les| 1emara|e jea-
|rt iaaelrea re|elel 1e aj ;l taaalltare ia tea|rtl ls|erlt al era;tltl. Ke|eata
1e aj-taaal 1a|eat 1e la iatejt|tl set. ll, lar 1a|erl| etllmll at ajrt|
jler1erl lmjer|aa|e 1e aj, tare alet|eat st|s|aa|a teas|rtl| ;l tare lmjta
rea|lll|area el ia aall trm|erl.
Lttrrlle at iatejt| mal ia|l tt rea|lll|area re|elel ia jrlatl-
jalele jle|e ale era;tltl, trma1 s tea|late ajel tt la|erea|ll ia res|tl tea-
|rtltl ls|erlt, teresjtat|er selt|lller s|a|lll|e [ialettlre sat tm;tlre}.
I1 1la re|eata 1e allmea|are tt at 1la tea|rtl ls|erlt se
lmjtae a ll iaael|, 1a|erl| etllmll 1e jes|e 1 1e aal.
la Pla|a are 1 1la |elle 1e allmea|are sta| jlasa|e st||e-
raa, ia |lmj te ia Pla|a lt ;l je Nltelae 8ltestt ele sta| ia tea|latare
jlasa|e je la|a1e, teea te alet|eat lmalaea tea|rtltl ls|erlt.
Cajatl|a|ea re|elel 1e allmea|are tt elet|rltl|a|e jea|rt lme-
|llele 1la teaa ls|erlt teresjta1e aleltltl 1e teastm at|tal, 1ar ia jer-
sjet|la me1eraltrll ajar|amea|eler ;l a ajarl|lel 1e ael tal||l eteaemlte,
ateas| tajatl|a|e |re|tle sls|ema|lt relttl|.
!ls|emtl 1e lltmlaa| jt|llt a les| ialettl| ia taele teae ale tea-
|rtltl ls|erlt teresjtat|er tarat|ertltl sl|tltl. /tes| sls|em |re|tle et|las la
aleltl ia|retltl tea|rt ls|erlt, tt attea| je lltmlaarea arll|et|tral a
tl1lrller lmjer|aa|e.
la tl|lmll 1el aal !l|ltl a les| 1etlara| tatl 1la tele mal ttra|e
era;e 1la |ar. Ctr|eala s|ra1al a les| teasl1era|ll im|ta||l|, 1ar tt |ea|e
ates|ea etls| t|ea asjet|e tare aetesl| la|erea|ll ia sls|emtl 1e telet|are a
1e;etrller meaajere
ta jreram 1e telet|are tare s at alet|ete 1llerl|ele rtjtrl 1la tea|rtl
ls|erlt [lettl|erl, temertlaa|l, |trl;|l}
lmjlemea|area tatl sls|em 1e telet|are selet|l a 1e;etrller meaajere
j1 ,i tasalitart limtstarta ts at mttas limtstarta ts tltttrititatt !als|ritatt
&5
!.l.! !i sttmsl it |i sas[art ,i tt-|i sas[art
Fea1trlle Kl 1lsjeal|lle ia jretea| er te-llaaa|a lttrrlle 1e rea|lll|are ale jrlatljaleler teae 1e la|erea|le [jretea|a|e ia tajl|eltl 1.l.} ia I11 ;l I11
;l jar|lal lttrrlle 1e reameaajare ale Ple|el Nte|.
Pea|rt jerlea1a I11l - I11 ael lea1trl sta| aetesare, ia aleare 1e I, mllleaae |tre jea|rt lttrrlle 1e lalras|rtt|tr 1la res|tl tea|rtltl ls|erlt.
|la|erarea taer s|ra|ell ;l las|rtmea|e llaaatlare teresjtat|eare jea|rt a|raerea 1e strse llaaatlare stjllmea|are [lea1trl s|rtt|trale}.
lmjlemea|are I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, 8lretl 'Kea|lll|area Cea|rtltl ls|erlt'
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.&
/N/O||N!UL
!K/FlCULUl
&
/HJHQGD
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
Kealltarea tael 1lmlatrl st|s|aa|lale a |rall-
ttltl ia tea|rtl ls|erlt [ia sjetlal a |rallttltl 1e
|raatl| ;l a |rallttltl aea-retl1ea|ller} lr a
res|rlt|leaa attestl ia tea.
I
lattrajarea |raasjer|tltl ae-me|erlta| ;l ia
sjetlal a |rallttltl jle|eaal.
1
0raaltarea elltlea| a |raasjer|tltl jt|llt, tt
im|ta||lrea serltlller elerl|e jea|rt teaa
tea|rtltl ls|erlt.
1
|la|erarea tatl teatej| jea|rt sja|ll 1e
jartare stjllmea|are la llml|ele tea|rtltl
ls|erlt, ja ia I11l.

Keeraaltarea sja|lller 1e jartare 1la tea|rtl


ls|erlt.

Kesjet|area sjerl| a retlller 1e jartare.


Copitolul 4
1.&
/N/O||N!UL
!K/FlCULUl
!.1.l |m|ss1t1[i rta tra|i tsl si rsti tr | s ttstrsl i sttri t
Ua teatej| la|era| 1e |rallt rt|ler jea|rt tea|rtl ls|erlt a les| ela|era| ia ttrstl aatltl I111.
Ua sls|em 1e lerarlltare a s|rtller, tare a ttjrla1e ;l ta retlamea| jea|rt attes ;l l|et a ll ela|era|.
la|re1tterea taer teae sjetlale 1e talmare a |rallttltl rt|ler je s|rtlle selet|leaa|e, imjreta tt stleme 1e ltat|leaare a ates|tl |lj 1e |rallt. /tes|ea
er ar|a llml|rlle 1e l|et ;l attes.
strl 1e talmare a |rallttltl ;l 1e re1ttere a l|etel
Ke-aletarea taer sja|ll 1la stjrala|a taresa|ll ia laearea mljleateler 1e |raasjer| ae-me|erlta|e, mal ia|l tt mstrl 1e la|erea|le tt tes| re1ts, lar
je |ermea lta tt ameaajrl lmjer|aa|e [1e etemjlt, te|errea aleltltl |re|tareler la aleltl taresa|lltltl, jlasarea taer jlaa|e sat al|e e|s|atele
tare s jrela 1ejlasarea rajl1 a |rallttltl me|erlta|}.
Crearea taer teae jle|eaale ia jle|ele ls|erlte, a tael s|rlt|e llml|rl a |rallttltl me|erlta| ia ateas| tea, a asltra e tall|a|e tr|aa talt
Pla|a Nte| / Pla|a /trarller [ja ia !I/I11}
Pla|a are / Pla|a lt [ja ia !I/I11}
Preealrea sttr||trller ;l a |rallttltl 1e |raatl| jrla tea|rtl ls|erlt
Ke1tterea |rallttltl aea-retl1ea|lal
!ttr||trlle ;l |rallttl 1e |raatl| jrla tea|rtl ls|erlt er ll jreeal|e jrla|r-ta sls|em 'seas talt' [ia me1 jar|lttlar je s|rtlle al, 0tael ;l
!rl|tael}.
/ttestl jea|rt retl1ea|l ;l ajreltleaarea tt marl [ia sjetlal ia teaele temertlale N. 8ltestt /jle|ele ls|erlte} a ll asltra| [1e etemjlt, jrla
la|erale erare sjetlllte}.
lmjlemea|are Ceatej| |rallt rt|ler 1I/I11
leae 1e talmare a |rallttltl !I/I11l
leae jle|eaale !I/I11
!rallttl 1e |raatl| !I/I11l
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt - 8lretl 1e at|erltare |rallt
!.1.l |m|ss1t1[i rta atttssl si trassjtrtsl si js|l i t | s ttstrsl i sttri t
lm|ta||lrea tall||ll serltlller ;l a atmrtltl 1e rt|e tare 1eserest tea|rtl ls|erlt jea|rt a rsjta1e tael tererl tresta1e ;l a elerl al|eraa|le a|rat -
|le |rallttltl me|erlta| jrla|.
Pea|rt a sjerl a|rat|ll|a|ea sls|emtltl 1e |raasjer| ia temta la aleltl era;tltl sta| aetesare im|ta||lrea tea1l|lller s|a|lller 1e at|e|tt ;l a
rt|eler, al|trl 1e al|e mstrl ttm ar ll ta sls|em la|era| 1e |lle|e, lr|l a|rat|le ;l al|e elemea|e sjetlllte 1e l1ea|l|a|e [ja ia 1etem|rle I11}
Ua s|t1lt 1e leta|lll|a|e jea|rt e llale 1e at|e|tt a tea|rtltl ls|erlt a ll ela|era| [ja ia 1etem|rle I11}
Ua terl1er 1e |raasjer| jt|llt ar |re|tl la|re1ts ta jrelet| jlle|, tt la|erea|ll jrlerl|are ttm ar ll |aa1 1e tlrttla|le jea|rt at|e|tte ;l jrlerl -
|ltare la semalearele 1e je |tlear1tl Ceraellt Cejest [ja ia ltale I11}
lmjlemea|are 1!/I11l
Kesjease|ll !C !UK!l8 !/
!.1.1 |tsstl i iarta tairsl si i ssti ts[i tsal i tat
Kesjet|area aeller retll ;l a llalller 1lret|eare jrett|e jrla jrete1trl a1mlals|ra|le.
Kesjeasa|lll|a|ea lmjtaerll aeller retll 1e jartare a reeal tael slatre las|l|t|ll, teea te a asltra e resjet|are sjerl| a ates|era.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmar / Ceasllltl Letal
!.1.! |strtisttrta masatmtstsl si sja[i i l tr it jartart | s ttstrsl i sttri t
la|re1tterea ia tea|rtl ls|erlt a tatl sls|em 1e jartare je |ermea lta jea|rt retl1ea|l ;l a tatla je |ermea sttr| jea|rt aea-retl1ea|l.
Partarea retl1ea|lal jea|rt 0ra;tl 1e !ts a ll lmjlemea|a| ja ia 11/I11
Partarea retl1ea|lal jea|rt 0ra;tl 1e !es a ll lmjlemea|a| ja ia 1/I11
Ua teatej| 1e maaaemea| al jartrller jea|rt aea-retl1ea|l [retll 1e jartare je |ermea sttr|} a ll ela|era| ;l lmjlemea|a|
la|re1tterea teatej|tltl 1e maaaemea| al jartrller a ll iase|l| 1e tamjaall jt|llte 1e tea;|lea|ltare, jrettm ;l 1e e tre;|ere jreresl a |atel 1e
jartare [ja ia !I/I11}
lmjlemea|are jreresl I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt - !erltltl Pt|llt 1e /1mlals|rare ;l |tjlea|are a Partrller
!.1. |rtarta sstr sja[i i ssjl i mtstart it jartart | s jrtti mi tatta ttstrsl si i sttri t
Nel sja|ll 1e jartare je|ea|lale er ll l1ea|lllta|e ;l ael lettrl 1e jartare er ll ameaaja|e ia jretlml|a|ea tea|rtltl ls|erlt, jea|rt a rsjta1e taer selltl|rl
ll|eare stjllmea|are, a|| 1la jar|ea lettl|erller, t| ;l a |trl;|ller ;l ltl|a|erller.
Cel jt|la 11 ael lettrl 1e jartare er ll ameaaja|e ia jretlml|a|ea tea|rtltl ls|erlt
Crearea taer serltll 'jarl & rl1e' jea|rt 1esteaes|leaarea |rallttltl rt|ler tt etatla taer eealmea|e majere [!l|lt Cajl|al Ctl|tral |trejeaa
I11l}
lmjlemea|are I11 - I11l
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt - !erltltl Pt|llt 1e /1mlals|rare ;l |tjlea|are a Partrller
5
|
t
u
a
]
|
a

a
c
t
u
a
|

F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
;aa|lerele 1e teas|rtt|ll etls|ea|e ia teaa jle|eler tea|rale at me1lllta| 1eja st|s|aa|lal tlrttla|la rt|ler ia tea|rtl ls|erlt, jrla llml|area atte-
stltl ellttleler ia tea ;l jrla re1tterea |rallttltl 1e |raatl|.
Detltla mtaltljall||ll 1e a ellmlaa |rallttl rt|ler ia Pla|a Nte|, Pla|a lt ;l Pla|a are a les| jrlmtl jas lmjer|aa| sjre im|ta||lrea sls-
|emtltl 1e tlrttla|le ia tea|rtl ls|erlt.
Ct |ea|e ates|e realltrl lal|lale, ta |rallt 1e |raatl| teasl1era|ll jea|e ll e|sera| je aatml|e s|rtl, 1ertla| ia jar|e tt l|ete 1e 1ejlasare
laa1eta| 1e marl.
!erltllle 1e |raasjer| ia temta sta| elerl|e atmal jea|rt teaa et|erlear tea|rtltl ls|erlt. lalras|rtt|tra jea|rt |rallttl ae-me|erlta| es|e laa1et -
a|.
Ua sls|em 1e jartrl retl1ea|lale a les| lmjlemea|a| ia 0ra;tl 1e !ts ia I111 ;l a at| ta rettl|a| lme1la| im|ta||lrea sl|ta|lel lettrller 1e
jartare.
|tls| e lljs 1e sja|ll 1e jartare jea|rt aea-retl1ea|l, a|| ia la|erlertl, t| ;l la llml|a tea|rtltl ls|erlt.
Partrlle aeretlamea|are tatteat 1eseerl tealllt|e ;l lateme1eat 1esl;trarea |rallttltl.
!rallttl stjllmea|ar es|e 1e|ermlaa| 1e tele mal mtl|e erl 1e tt|area tatl let 1e jartare ia tea|rtl ls|erlt.
|almarta tra|itslsi !ja[ii it jartart
&I
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.1
!P/!ll PU8LlC|
&&
/HJHQGD
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
lm|ta||lrea elemea|eler 1e 1esla tr|aa al
tea|rtltl ls|erlt.
I
Kes|atrarea tl1trller ;l strller jea|rt a t;tra
attestl ia|re 0ra;tl 1e !ts ;l tel 1e !es.
1
la|erarea sja|lller ertl ;l a jarttrller 1la tea-
|rtl ls|erlt ta elemea|e temjeaea|e al teael 1e
ja|rlmealt mea1lal.
1
/sltrarea temja|l|lll||ll ia|re ltat|ltalle
mlt|e ale jle|eler 1la tea|rtl ls|erlt.

Kl1ltarea aleltltl 1e tea;|lea|ltare jt|llt a


lmjer|aa|el sja|lller jt|llte, ta jar|e a
me;|ealrll arll|et|trale a !l|ltltl.
Copitolul 4
1.1
!P/!ll PU8LlC|
!.!.l |m|ss1t1[i rta tal i t1[i i sja[i sl si sr|as al
jsstttl tr it attts | s ttstrsl i sttri t
Cele 1et jtat|e 1e attes ia teaa ls|erlt [Pla|a Ualrll ;l leaa Orll}
er ll me1eralta|e, jea|rt a el1ea|la la|rarea ia teaa 1e ja|rlmealt
mea1lal.
Pea|rt leaa Orll, s-a ela|era| ;l ajre|a| ta jlaa tr|aals|lt teaal, tare
jree1e jrejtaerl 1e rel|alltare a teael je |ermea me1lt ;l lta. De
asemeaea, s-a tea|rat|a| ta imjrtmt| 8|KD jea|rt rea|lll|area ates-
|el teae.
Pea|rt Pla|a Ualrll, se all ia 1lstt|le ta teatej| 1e reameaajare.
Ceatej|tl jrejtae e iatll1ere a teael st1lte ertl, re1tterea |rallttltl
ia tea, reeraaltarea sja|lller 1e jartare, realltarea tatl aet jaaj,
jrettm ;l la|re1tterea taer elemea|e ael 1e ameaajare.
Pea|rt 1e|alll etl Cajl|eltl 1..I - leaa 1e jre|et|le
lmjlemea|are I11 - I11l
!.!.l Ktsl i jtstrs sja[i i l t js|l i tt ii s ttstrsl
i sttri t
Pea|rt a elerl e lmalae tal|ar a tea|rtltl ls|erlt, a |re|tl ela|era|
;l ajre|a| ta retlamea| 1e|alla| jea|rt sja|llle jt|llte, |ata| je 1e-
ttmea|a|ll ;l retlamea|e ia|etml|e aa|erler ['Oes|al|tasrltl|llalea
ltr 1ea llea|lltlea Katm'}.
/tes| retlamea| |re|tle s elere ta teatej| jrll|er la 1eslatl ;l ttle-
rlle tl1lrller sl|ta|e 1e-a ltatl s|rtller jrlatljale sat ia teae lmjer-
|aa|e, al|trl 1e e jrejtaere jea|rt selet|ll 1e ma|erlale, 1etera|ltal ;l
ttlerl, tare je| ll lelesl|e jea|rt la|a1e, leres|re, e|leaae, jer|l ;l
l|rlae.
Pea|rt lltmlaa|tl arll|et|tral ;l tel s|ra1al, jea|rt tlle;ttrl ;l me|lller
tr|aa jrettm |erae 1e 1ellml|are, |atl, te;trl 1e tael, la1lta|eare
;l retlame, a |re|tl ela|era| ;l ajre|a| ta ta|ale 1e me1ele retemaa-
1a|e.
lmjlemea|are I11 - I11
!.!.1 Ktstasrarta jri sti jal tl tr st1ri al t tra,sl si
!ea|e strlle tare lat le|tra ia|re 0ra;tl 1e !ts ;l tel 1e !es |re|tle
res|atra|e ja ia I11l, jea|rt eealmea|ele etatleaa|e 1e jreramtl
Cajl|al Ctl|tral |trejeaa.
la |lmj te !trlle !tratltl ;l !trlle 0tael se all ia lata llaal a jre-
testltl 1e res|atrare, teatej|tl ;l jlaatl jea|rt !trlle /trarller |re-
|tle s lle ela|era|e, ia atelea;l llall, lelesla1 ma|erlale l1ea|lte.
Pea|rt !trlle /trarller, ta1e rea|lll|area es|e jrerama| jea|rt
I11, sls|emtl 1e lttalltare tt l1eetamer a |re|tl lelesl| jea|rt
erllltarea s|rll sls|emtltl 1e taaalltare.
!trlle tare lea !|ra1a Ce||ll 1e 8-1tl Ceraellt Cejest |re|tle s lle
latltse ia|r-ta jretes 1e rejara|ll, jea|rt a elerl attes sjre aelle sja|ll
1e jartare.
lmjlemea|are !trlle /trarller I11
Pasajtl !trller I11
!|ra1a Ce||ll I11
!.!.! Ktstasrarta ti isri l tr tra,sl si tttli
/m|ele jr|l ale tl1tltl 0tael sta| reteas|rtl|e. Par|ea llaal s|a
at a ll reteas|rtl|, tl rejara|, jea|rt a js|ra tl1tl ls|erlt erllaal.
ll1tl Pasajtltl !trller es|e jar|lal reteas|rtl| tt trmltl ael. Par|ea
1reaj| rmas a |re|tl res|atra| jrla rejara|ll a|ea|e, imjreta tt
strlle ;l aleea, ia ttrstl aatltl I11.
Pea|rt a jreeal 1e|erlerrl tl|erleare ale al|er jr|l 1la tl1trlle
era;tltl sta| aetesare rejara|ll ;l res|atrrl trea|e. Dtj laes|l-
area 1e|erlerrller, a |re|tl ela|era|, jea|rt trm|earele jer|ltal 1e
tl1trl, ta teatej| 1e lmjlemea|are, |ata| je jrlerl||l tlare ;l es|lmrl
1e tes|trl
!|ra1a Cea|tmlrller, !|ra1a ellel,
!|r. Ce||ll, 81. C. Cejest ;l !|ra1a aaejtltl
lmjlemea|are Pasajtl !tarllerI11,
strl 1e rejara|ll I11 - I11
!.!. Ktstasrarta tsrssri l tr mtii ttal t
C|ea 1la |tratrlle sl|ta|e 1e-a ltatl s|rtll Ce||ll at les| res|atra|e 1e
ttra1. al etls| ias 1eta |tratrl tare aetesl| rejara|ll. Kealltarea
tatl teatej| 1e PPP jea|rt t|llltarea |tratrller, ia stejtrl temja|l|lle tt
s|a|t|tl 1e meatmea| ls|erlt.
lmjlemea|are I11 - I11l
!.!.| Ktal i tarta ssti ttstsri ttrti "
Pea|rt 1etel|area tael 'tea|trl ertl' teerea|e ia jar|ea st1lt a
sl|tltl, Pla|a Ualrll se a |raaslerma ia|r-ta sja|lt er1e, 1estlls,
latltta1 e s|ra1 tt seas talt ;l ta sja|lt 1e jartare llml|a|, ta
stjrala| ;l 1tra| 1e jartare.
Par|ea aer1lt a 'tea|trll ertl' a ll ameaaja| tealerm jlaatltl,
1e-a ltatl rtltl Cl|la, a;a ttm a les| jrejts ia !|t1ltl Prellmlaar
jea|rt PUO [!|ra|ele 1e Detel|are Dtra|ll, Plaawerl I111}.
lmjlemea|are I11 - I11
!.!.l |ttttl tarta ttstl tr ttrti al t tra,sl si ,i
jl astarta it ar|tri
Da|erl| lmjer|aa|el majere, 1la jtat|tl 1e e1ere al me1ltltl iatea-
jtr|er, a teaeler ertl ;l a ar|erller 1la sja|ltl jt|llt, a |re|tl ela-
|era| ;l lmjlemea|a| ta teatej|, tt attea| je
tea1l|llle at|tale ale ar|erller 1la sja|llle jt|llte |re|tle
im|ta||l|e, lar sja|llle 1la jtrtl |rtatlltrller |re|tle et|lase
ialettlrea ar|erller |elaal sat a teler lljs 1la sja|llle jt|llte
tt ar|erl mal retls|ea|l
|la|erarea tatl sls|em 1e temjeasare jea|rt ar|erl jea|rt lletare
ar|ere |la| ia era; [;l je ;aa|lerele 1e teas|rtt|ll}, |re|tle jlaa|a|l 1el
ael ar|erl, sat |re|tle atll|a| e stm etllalea| la serltltl
/1mlals|rarea jarttrller ;l teaeler ertl 1la Prlmrle.
lmjlemea|are I11 - I11
!.!.! Ktamtsaj arta assam|l sl si it ji t[t ii s
ttstrsl !i |i sl si
Cele ja|rt jle|e lmjer|aa|e 1la tea|rtl ls|erlt al !l|ltltl [Pla|a are,
Pla|a lt ;l Pla|a Nte| ia 0ra;tl 1e !ts ;l Pla|a /trarller ia 0ra;tl 1e
!es} er ll rea|lll|a|e ia jerlea1a I11 - I11.
Kea|lll|area ia|rell lalras|rtt|trl |elalte st||eraae a les| llaallta| ia
jle|ele 1la 0ra;tl 1e !ts, lar ia ttrstl aatltl I11 se a tea|lata tt
rea|lll|area lalras|rtt|trll ia Pla|a /trarller.
lmjlemea|are Pla|a are I11 - I11
Pla|a lt I11 - I11
Pla|a Nte| I111 - I11
Pla|a /trarller - I11
Pea|rt 1e|alll etl Cajl|eltl 1..! [jalaa trm|eare}.
!.!.1 Mtitrsi tarta str1ti i Ki ttl at |1l ttsts
!|t1ltl 1e leta|lll|a|e jea|rt im|ta||lrea sja|ltltl tr|aa ia jrlatl-
jala tea jle|eaal a !l|ltltl [lltmlaa| jt|llt, jaaj |ra1l|leaal,
me|lller tr|aa, e|t.} es|e llaallta| ;l realltarea jrelet|tltl |elalt ;l
lmjlemea|area ltl sta| jlaalllta|e jea|rt I11.
lmjtaerea tatl retlamea| jea|rt sja|ll jt|llte, tt jrllre la me|lller
tr|aa, l|rlae, retlame, lltmlaa|, e|t.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll 1eearete |ea|e at|ll||lle el1ea|la|e se 1esl;ear ia sja|l-
tl jt|llt, Prlmrla taltljltltl !l|lt es|e resjeasa|ll jea-
|rt ia1ejllalrea ler.
5
|
t
u
a
]
|
a

a
c
t
u
a
|

F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
Deslatl sja|lller jt|llte es|e ta elemea| lmjer|aa| te 1ellae;|e
tall|a|ea sja|ltltl tr|aa. 8lretl 'Kea|lll|area tea|rtltl ls|erlt' [O!l} a jt|-
llta| t|ea ll1trl 1e ia1rtmare jea|rt aatml|e asjet|e [llrme ;l retlame,
jaaje}. Ketlamea|ele jea|rt ameaajare tr|aa |re|tle s lle ia tea-
|latare 1etel|a|e ;l lmjlemea|a|e.
/ttestl |trl;|ller ia tea|rtl ls|erlt, ia sjetlal 1lasjre Pla|a Ualrll
;l 1lasjre ar, |re|tle s lle me1eralta|.
!trlle tare lat le|tra ia|re 0ra;tl 1e !ts ;l tel 1e !es teas|l-
|tle lmjer|aa|e tl 1e attes ale tea|rtltl ls|erlt. strl 1e im|ta||lre sta|
ia ttrs 1e lmjlemea|are jea|rt t|ea 1la ates|e strl jt|llte.
Kejara|ll ;l reaerl at let ia jretea| ia t|ea teae ale
tl1trller me1leale, rejara|ll sta| iat aetesare la Pasajtl !trller ;l ia ll|er
se lmjta ;l jea|rt res|tl tl1trller ls|erlte.
Cea|rtl !l|ltltl, ta ia |ea|e tattrlle era;eler me1leale, at 1e|la
mtl|e teae ertl, sat jarttrl. De ateea, jarttrlle etls|ea|e [/s|ra, !tllller ;l
!laere|tltl} sta| teae lear|e lmjer|aa|e jea|rt lettl|erll era;tltl.
Ua atmr mare 1e tejatl sl|ta|l ia tea|rtl ls|erlt se all ia|r-e
s|are iarljer|eare ;l aetesl| a|ea|le.
!ja|llle jt|llte 1estllse 1la aasam|ltl 1e jle|e ;l 1e je s|ra1a
Nltelae 8ltestt, jrlatljala tea temertlal jle|eaal, at sta| ameaaja|e
teresjtat|er tarat|ertltl tael teae ls|erlte.
|tls| je|ea|lal jea|rt ajarl|la taer tealllt|e jrll|eare la
me1tl 1e leleslre al jle|eler [1e etemjlt, Pla|a lt es|e e tea retl1ea|lal
tare se |raaslerm |rej|a| ia tea|rtl 1e 1ls|rat|ll al era;tltl}.
|tsis ,i mt|ilitr sr|as liisri, st1ri ,i tsrssri ltst ttrti |it[t ,i ttst jitttsalt
&7
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.5.
/N!/8LUL
Pl|!|L0K l!!0KlC|
10
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
Keameaajarea aasam|ltltl 1e jle|e 1la tea|rtl
era;tltl, js|ra1t-l tarat|ertl ;l 'ealts letl'.
I
/sltrarea temja|l|lll||ll ia|re |ljtrlle 1e
lelesla| a 1llerl|eler jle|e [retl1ea|lal, temer-
tlal, eealmea|e jt|llte, e|t.}.
1
Ceasell1area tarat|ertltl jle|eaal al aasam-
|ltltl jle|eler jrla la|erme1ltl teatej|tltl 1e
|rallt la|era|.
1
/1ej|area tall||ll 1e 'sja|ll jt|llte rel|a-
llta|e' jea|rt aasam|ltl jle|eler ls|erlte.
Copitolul 4
1.5.
/N!/8LUL
Pl|!|L0K l!!0KlC|
!..l Ktamtsaj arta |i t[ti Mari
Da|erl| lmjer|aa|el majere a Ple|el arl ia 1etem|rle I111 a les|
laasa| ta teattrs la|eraa|leaal 1e jrelet|e.
la I111, a iatejt| ialettlrea lalras|rtt|trll |elalte [at, aj, elet|rltl-
|a|e ;l |elelea}, tare es|e ajreaje llaallta|.
lateja1 tt I11, a 1emara lmjlemea|area jrelet|tltl 1e ameaajare
a jle|el, latltta1 jaajtl, s|a|tla ;l lltmlaa|tl s|ra1al.
Paajtl tare a atejerl jla|a 1la|r-ta taj| ia al|tl a aea lerm 1e
j|ra|, 1la jle|re ia 1et ttlerl, jla|ra llla1 tlejll| maatal je tlatl
le|e. Prlatljaltl elemea| 1e 1esla a ll marele eal 1la tea|rtl jle|el.
0 la|a ar|etlaa, t|ea |atl, tejatl ;l ltmlal er ll 1e asemeaea
amjlasa|e.
Pla|a are a 1eeal e tea jle|eaal, lljsl| 1e attes jea|rt |rallttl
me|erlta|.
Flaalltarea lttrrller 1e ameaajare a Ple|el arl a ll reallta| ia ara
aatltl I11.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
Ces| es|lma|l I, mllleaae |tre [ettltsl lttrrlle 1e lalras|rtt|tr}
llaaa|a|e 1e jrlmrle.
!..l Ktamtsaj arta |i t[ti Mi ti
0 jrlm jar|e a jle|el, tea sl|ta| ia la|a Casel Lttem|etr a les| 1eja
reameaaja| ia I111. De asemeaea, am|ele jr|l ale ll1tltl 0tael at
les| reltt|e, latltta1 |alts|ra1ele alerea|e.
laaelrea lalras|rtt|trll |elalte a 1emara| tt lttrrlle 1e aj ;l
taaalltare ia I111, e etamlaare amata|l| a jrlatljaleler tea1tt|e
1e at es|e jrett| jea|rt I11.
Ceatej|tl 1e rea|lll|are es|e llaallta| [!|t1lt 1e Feta|lll|a|e}, el
latlt1e am|ele jr|l ale Ple|el ltl.
Prelet|tl 1e ameaajare latlt1e jaaj |ra1l|leaal tt jla|r, me|lller
tr|aa aet ;l iaaelrea sls|emtltl 1e lltmlaa| s|ra1al.
Pla|a a 1eeal tea jle|eaal, lr attes jea|rt ma;lal [tt ettej|la
at|etareler jea|rt |trl;|l}.
Lttrrlle 1e reameaajare er 1emara ia jrlmara aatltl I11 ;l se
a;|eaj| s lle llaallta|e la slr;l|tl ateltla;l aa.
lmjlemea|are Lttrrl lalras|rtt|tr I111/I111
Prelet|are ;l lltl|are I111
lmjlemea|are/etett|le I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
Ces| es|lma|l I mllleaae |tre
!..1 Ktamtsaj arta |i t[ti Kstt
lalettlrea lalras|rtt|trll |elalte [aj, taaal ;l ta|lt} a les| llaallta| ia
ttrstl aatltl I111.
Lltl|a|la jea|rt jrelet|are ;l etett|le lttrrl a les| reallta| ia I111.
Demararea lttrrller 1e etett|le a aea let la iatejt|tl aatltl I11,
lar llaalltarea lttrrller es|e jrerama| jea|rt ltaa atts| I11.
Netl jrelet| jree1e jaarea tt jla|r aa|tral a ia|rell jle|e, latlt-
sl a ttr|ll |lserltll. /|sl1a |lserltll a ll la|era| ia jla| ;l trmele
ls|erlte ale |lserltll remaalte er ll rejllta|e.
la |lmj te lttrrlle 1e ameaajare a jle|el er ll te-llaaa|a|e 1e Kl,
tes|trlle jea|rt iaaelrea lalras|rtt|trll ;l jaarea ttr|ll |lserltll sta|
atejerl|e 1e jrlmrle.
lmjlemea|are Lttrrl lalras|rtt|tr I111
Prelet|are ;l lltl|are I111
lmjlemea|are I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
Ces| es|lma|l 1,I mllleaae |tre te-llaaa|are Kl
!..! Ktamtsaj arta |i t[ti srari l tr
la I111 a les| ela|era| ta teatej| te latlt1e ;l e es|lmare 1e tes|trl
jea|rt e reameaajare a|ea| a jle|el, t| ;l jea|rt relaterea !trll
/trarller.
la|erea|la jrejts ttjrla1e jaarea |ra1l|leaal tt jla|r a jle|el ;l
a s|rtller te la|r ia jla|, tare at e 1lmeasltae |ljlt me1leal ;l
1eaj e a|mesler teresjtat|eare.
Pea|rt a js|ra ;l teasell1a tarat|ertl jle|el, ea a |re|tl |raaslerma|
ia|r-e tea jle|eaal, te a ttjrla1e ;l s|rtlle te la|r ia jla| 1la tele
|rel 1lret|ll. 8|ratl s|ejar are aeele 1e mstrl sjetlale 1e jre|et|le
je 1tra|a etett|lel lttrrller.
8atlle ;l lltmlaa|tl s|ra1al, je|rll| a|meslerel, er temjle|a lttrrlle
1e ameaajare.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
5

e
c
|
f
|
c
u
|

|
e
]
e
|
F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
Masi|tst1ri tsltsralt ,i tttsimtstt iittrst
Pla|a are, es|e tea mal mare 1la|re tele ja|rt jle|e ;l 1eseerl
es|e teasl1era| ta llla1 'stlraerla' !l|ltltl. 0 mtl|l|t1lae 1e eealmea|e
jt|llte ;l jrla|e sta| t1tl|e altl, 1e la jle|ele setealere, la teater|e ;l
eealmea|e jell|lte. Keameaajarea jle|el a asltra js|rarea mtl|l-
ltat|leaall||ll ates|el jle|e tea|rale.
!trast ,i ttmtr[
la me1 |ra1l|leaal, es|e jla|a ia tare erat amjlasa|e |reslele
me;|e;tarller 1la era;. Carat|ertl lt al ates|el jle|e a ll reat|la| jrla
elerlrea 1e sja|lt jt|llt jea|rt jle|e sj|maale ;l jea|rt |rtrl sjetla-
llta|e [|rtl elarller}, jea|rt |erase ;l maatlae tt jre1tse sjetlllte. Pla|a
lt es|e 1e asemeaea taa 1la a|rat|llle ttl|trale ale tea|rtltl ls|erlt, t-
1tla1 at mal jt|la 1e ja|rt mttee ;l etjetl|ll [ttetl 1e ||aeralle, Casa
/r|eler, ttetl Farmatlller ;l !tratl !la|tltl}.
|ta mai tttlt jia[1 a !i|islsi
la tm|ra mre|el 8lserltl |aalellte, 1a|a1 1la seteltl l\l,
Pla|a Nte| ;l-a js|ra| tarat|ertl 1e ttr|e a tael |lserltl sse;|l ler|lllta|e. la
jerlea1a me1leal ates|a era sja|ltl ta1e lettl|erll tt|at s se a1-
jes|east. la tea|ras| tt Pla|a are ;l Pla|a lt, ateas|a jla| ;l-a js|ra|
tarat|ertl 1e jla| llal;|l| ;l la|reer|l| te jerml|e ltl|a|erller s slm|
a|meslera !l|ltltl me1leal.
|ia[a jittrtast1
Cea mal mlt 1la tele ja|rt jle|e ;l slatra sl|ta| ia jar|ea 1e
jes a era;tltl, ateas| jla| llal;|l|, 1e lerm |rltalltlar, ;l-a js|ra| ta
tarat|er 1ls|lat|, retl1ea|lal. 8|ratl s|ejar ;l tl1lrlle retl1ea|lale jl|ere;|l
attea|teat tarat|ertl 1e ttr|e llal;|l| al ates|el jle|e. /tes| tarat|er |re|tle
js|ra| ;l 1tj reameaajarea jle|el.
|ia[a Mart |ia[a Mit1 |ia[a Kstt |ia[a srariltr
1
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.5.1
l0N/ D| PK0!|C!l|
11
/HJHQGD
F;la la1ts|rlal alla| ia|re llml|a aer1lt a teael ls|erlte, jla|a
Cl|la, rtl Cl|la ;l talea lera| rejretla| as|tl e |arler ltat|leaal ;l
sja|lal ia|re tea|rtl ls|erlt al era;tltl ;l ttleartl Cl|latltl.
|t|la1erlle jes||ellte ale ia|rejrla1erller at tea1ts la e||trarea
taer le|trl s|ra1ale |ra1l|leaale - s|r. 0tael, s|r. ll1tltl - ;l tt ateas|a a
rela|lel tar|lertltl !eretlaa tt tea|rtl.
Ual||lle la1ts|rlale letallta|e ia tea at je| rsjta1e etlea|eler
lalras|rtt|trale ;l sja|lale aetesare as|tl jea|rt e |ta ltat|leaare, me1er-
altare sat et|la1ere.
la tea|et|tl tatl 1elltl| al sja|ltltl jt|llt, la aleltl 1e aasam|lt
al era;tltl, sja|ltl al|lel Cl|latltl teas|l|tle tel mal lmjer|aa| je|ea|lal ;l
reter 1e stjrale|e ll|ere jt|llte ia mljlettl era;tltl.
/l|la rtltl es|e jar|lal |leta| 1e tl1lrl la1ts|rlale ;l 1e |rallttl
la|eas 1e |raatl| ;l as|lel laattesl|ll jle|ealler.
Pe|ea|laltl etelelt ;l am|lea|al al sja|ltltl sat aa|tral at es|e
alerlllta| ia |eaelltltl era;tltl.
'!ja|ltl 1e jrlmlre' sl|ta| ia la|a rll at sts|lae teresjtat|er
reltl era;tltl 1e ll|eare Cajl|al Ctl|tral |trejeaa.
Lljsa ltat|ltaller ;l serltlller tea|rale, je tare e as|lel 1e tea ar
|re|tl s le elere, lmjtae aetesl|a|ea reeraaltrll ates|tl tea|et| tr|aals|lt.
Prlmele 1emerstrl ia ates| seas at les| 1eja ltt|e. Ua Plaa
Ur|aals|lt leaal a les| ela|era| ;l es|e ajre|a|. Prlmrla !l|lt imjreta tt
8|KD at s|a|lll| talea1artl jrete1trller jea|rt ater1area tatl imjrtmt|,
tare trmeat s lle lelesl| jea|rt rea|lll|area Ple|el Orll.
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
Ceasell1area ;l stjllmea|area jree1erller
e|lla|erll jrll|eare la jre|ejarea ja|rlmealt-
ltl ttl|tral ttjrlase ia retlamea|ele 1e
tr|aalsm alerea|e teael 1e jre|et|le.
I
\l|alltarea teael 1e jre|et|le a tea|rtltl ls|erlt
jrla lmjlemea|area taer ltat|ltal jt|llte ael,
a1eta|e.
1
Ceaersla |ereatrller lraae ;l a tl1lrller 1eta-
let|a|e.
1
Kes|a|lllrea ;l teasell1area sja|ltltl jt|llt ;l a
le|trller ls|erlte ia|re teaele era;tltl.

la|erarea al|lel rtltl Cl|la ia |est|tl tr|aa,


st| lerma tael 'tea|trl ertl', tt tall||l
retrea|le.
Copitolul 4
1.5.1
l0N/ D| PK0!|C!l|
|tsttrsi a ttstl tr i sisstri al t
Ke1estll1erea s|rtller |leta|e ['ll1tltl' ;l '0tael'}, jea|rt a tre;|e
attesl|lll|a|ea ia tea, llla1 as|lel at|la|e jtat|e 1e 1etel|are ia tea.
Keletarea ltat|ltaller aeteresjtat|eare ia teae sjetlal retera|e, ttm
ar ll leaa la1ts|rlal |s| sat \es|.
/|raerea al|er |ljtrl 1e at|ll||l eteaemlte jrla trearea sja|lller tere-
sjtat|eare jea|rt a a|ser|l 1la jresltaea laes|l|leaal, tare
alet|eat jar|lal tea|rtl ls|erlt.
/|raerea 1e eler|e jerlermaa|e 1e serltll, ttl|tr ;l temer| tea-
sell1eat lmjer|aa|a teael tea|rale ia teattrea|a eteaemlt tt aelle
teatea|rrl temertlale 1e la jerllerle.
Crearea 1e sja|ll jt|llte ia tea, temjara|l tt tea|rtl ls|erlt ;l
tar|lerele llml|rele.
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
|tstsra ttrit"
Ceresjtat|er Plaatltl Ur|aals|lt Oeaeral al !l|ltltl [I111}, era;tl a
ll |raersa| 1e e 'tea|tr er1e' tare s|a|lle;|e e rela|le 1lret| tt ta1rtl
aa|tral ;l tare eler sja|ll jea|rt retreere ;l aremea|.
/|rl|tlrea reltltl 1e jart llalar ia ajrejlerea teael tea|rale a era;tltl,
jea|rt ttltartl aa|tral al rtltl. Pea|rt ateas|a, tarat|ertl aa|tral al
maltrller |re|tle jre|eja|, ameaaja|, lar a|tatl ta1 es|e jesl|ll, et|las.
latlt1erea al|lel rtltl Cl|la ;l a alltea|ller sl ta jtat|e lmjer|aa|e
ale jlaallltrll ll|eare ia 1etel|area eaeral a tar|lereler ;l s|rtller
iaetlaa|e.
lm|ta||lrea tarat|ertltl aa|tral al al|lel ;l a ra1tltl el 1e attesl|lll-
|a|e ;l alerllltarea ates|tla ia |eaelltltl le|ll ;l a lmalall tr|aae.
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
|i a[1 sr|as1
Ceatej|tl 1e rea|lll|are ela|era| ia ta1rtl Plaatltl Ur|aa leaal ttjrla1e
trm|earele mstrl
/meaajarea 1e stjrala| a jle|el, tt la|erea|ll astjra re|eleler 1e
lalras|rtt|tr.
e|lllertl tr|aa a ll amjlasa| trma1 ta teatej| tal|ar, terela| tt
jaajtl jle|el ;l tt ee|a|la tare a ll jlaa|a|. Ua teatej| 1e lltmlaa|
jt|llt teresjtat|er a ll ela|era|.
Oeltl sja|lal ;l ltat|leaal at|tal al jle|el a ll temjle|a| tt ael tl1lrl ;l
ltat|ltal, tealerme tt lmjer|aa|a teael ;l jetl|la el tea|ral serltll 1e
tatare [le|el} ;l as|reaemle [res|atraa|, |ls|re}, |lretrl ;l jar|lal
lettla|e, trma1 ta retlamea| 1e tr|aalsm s|rlt|, ia stejtl js|rrll
teaetltaller lttale ;l a rela|lel la star tt teaa 1e ja|rlmealt.
la teea te jrle;|e |rallttl, teaa 1la la|a tl1lrll rll a ll lljsl| 1e |rallt
me|erlta| ;l ia eaeral |ea| teaa se a tealrta|a tt e re1ttere eaeral
a |rallttltl. !raasjer|tl ia temta se a la|easlllta, lar le|tra jle|eaal
tt tea|rtl ls|erlt a ll attea|ta|.
Lltl|a|la jea|rt etjer|lta ;l s|t1ltl 1e leta|lll|a|e et|las a ll laasa| ia
jrlmara aatltl I11.
Urm|erll ja;l sta| a|rl|tlrea jrelet|tltl |elalt ;l a lttrrller 1e etett|le.
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt [tre1l| 8|KD 1 mllleaae |tre}
lmjlemea|are I11 - I11
|ttttl tart jrsitst1
|la|erarea tatl Plaa Ur|aals|lt leaal tt lmjlemea|area jree1erller
s|t1ltltl jrellmlaar
terelrl a|| ia|re tl1lrlle jrelet|a|e t| ;l ale ates|era tt
terla|ele sjetlllte sl|tltl, a teaeler 1e etla|a|e
asltrarea 1tra|lll||ll sja|ltltl jt|llt jrla js|rarea tatl
sja|lt aeteas|rtl| ia teaa jle|el 1e llerl
trearea 1e sja|ll 1e jartare jt|llte stjllmea|are st| teaa
jle|el 1e llerl, tare a ll rl1lta| tt ta alel
eraaltarea taer tl 1e attes ;l leslre, tare s asltre lltl1l-
tarea |rallttltl tt 1erearea ates|tla 1e jresltaea 1la teaele
retl1ea|lale iaetlaa|e
Keameaajarea Ple|el Ualrll ia teater1aa| tt aetl teatej| 1e |rallt
ela|era| jea|rt tea|rtl ls|erlt ;l tt jlaatl etls|ea| 1e im|ta||lre a
tller 1e attes sjre tea|rtl ls|erlt
ea|laerea ;l relerarea teaeler ertl etls|ea|e 1e-a ltatl
8tlear1tltl Cejest
la|rlrea ltat|ltall jt|llte ;l ttl|trale a teael, 1e etemjlt et|la1erea
!ea|rtltl Ka1t !|aata, e|t.
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt
lmjlemea|are I11
5
|
t
u
a
]
|
a

a
c
t
u
a
|

F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
ltsa isisstrial1 l|ia rslsi |i|is |ia[a 1rii ltsa ttstral1
1&
!tjrala|a teael tea|rale Pla|a Ualrll, Pla|a !ea|rtltl, |ereatrlle
les|el la|rltl 1e |ere, |ereatl 1la|re Pla|a Ualrll ;l s|r. |mll Cleraa [ia sja|ele
tl1lrll Prlmarlel}
/teas|a es|e e tea 1e |raatl|le 1lasjre teaa tl1lrller a1mlals|ra-
|le ;l talersl|are sjre tea a tea|rtltl ls|erlt. /|| jrla mstrlle 1e 1eme-
lare 1eja ajllta|e t| ;l jrla atmereasele selltl|rl 1e at|erltrl 1e teas|rt-
lre, teaa es|e st|let|tl tael teasl1era|lle jresltal 1e 1etel|are.
Da|erl| lljsel teer1earll ;l jlaallltrll, me1ltl tr|aa es|e as|lel
jerltll|a|, teaa rlsta1 s 1ela lear|e alemera|.
Cealerm teatej|tltl 1e |rallt ela|era|, jea|rt 1erearea tea|rt-
ltl ls|erlt, ia teaa at|talel jle|e 1e llerl sta| jrett|e sja|ll 1e jartare.
las, 1a|erl| lljsel tatl jlaa ia ates| seas, ates|e lettrl 1e jartare sta| ia
jerltel 1e a ll jler1t|e.
/s|lel jea|rt jreealrea 1etel|rll re;l|e s-a ela|era| ta s|t1lt
jrellmlaar al ates|el teae [!C Plaawerl !KL, ajrllle I11}
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.
!UKl!
11
/HJHQGD
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
Ceasell1area je|ea|laltltl !l|ltltl jea|rt
|trlsmtl ttl|tral aa|leaal ;l la|eraa|leaal.
I
l1ea|llltarea 1e ejer|tal||l jea|rt iattrajarea
et|la1erll 1tra|el 1e ;e1ere a |trl;|ller.
1
/sltrarea tael tall||l rl1lta|e a tajatl||ll 1e
tatare ;l a lalerma|lller |trls|lte 1lsjeal|lle,
teresjtat|er s|a|t|tltl la|eraa|leaal al
era;tltl.
Copitolul 4
1.
!UKl!
!.|.l |i ttrsi |i tarta t|trtti ltttl i trt ii s !i |i s
la jretea| se all ia ttrs 1e jrelet|are sat teas|rtt|le 1 ael le|eltrl ia
etla|a|ea tea|rtltl ls|erlt. /tes|ea er 1t|la ajretlma|l tajatl|a|ea
1e tatare etls|ea| attm la aleltl tea|rtltl ls|erlt.
lmjlemea|are ja ia I11l, ia |lmj jea|rt Cajl|ala Ctl|tral |trejeaa
I11l
Kesjeasa|ll !et|ertl jrla|
!.|.l Ktsttl jtstrs ti stri
Ua aet les|el a ll teas|rtl|, jea|rt a rsjta1e terla|eler semea|tltl
|laerller |trl;|l. Prlmrla !l|lt a jts la 1lsjetl|le |ereatl je tare
trmeat s se teas|rtlast les|eltl, lar teas|rtt|la elet|l se a reall-
ta jrla|r-ta jar|eaerla| ia|re Iet|l Nes|el Kemala ;l Iet|l Nes|el
/ts|rla.
lmjlemea|are ia |lmj jea|rt |CC I11l
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, Iet|l Nes|el Kemaala, Iet|l Nes|el /ts|rla
!.|.1 |ttttl tarta si sttmsl si it | stli ri trt
ajartamtstt jri tatt
/l|trl 1e jesl|lll||lle 1e tatare tlaslte s-at 1etel|a| ia !l|lt ;l al|e
lerme 1e tatare, al trer je|ea|lal a ll etjlea|a|
'|e1 & |reallas|' ia la|erlertl ;l ia etla|a|ea tea|rtltl ls|erlt
et|la1erea re|elel 1e ajar|amea|e jrla|e ia relm le|eller
et|la1erea re|elel 1e ajar|amea|e jrla|e ia relm 1e iatllrlere
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll !et|ertl jrla|,
/t|erl|a|ea Na|leaal jea|rt !trlsm
!.|.! !i sttm it ttstrtl al tal i t1[i i
Pea|rt tre;|erea tall||ll serltlller elerl|e 1e marea jar|e a tal||ller
1e allmea|a|le jt|llt, |re|tle la|re1ts ta sls|em 1e tea|rel al tall||ll
iase|l| 1e ater1area tael em|leme 1e tall|a|e.
lmjlemea|ere I11 - I11l
Kesjeasa|ll !et|ertl jt|llt ;l jrla|, asetla|llle 1e |trlsm
!.|. |srssri it tal i |i tart ,i rttal i |i tart | s
mtstri i sjtti |i tt
Cea|rele 1e jre|lre jrelesleaal jea|rt meserllle ia 1emealt
jre|est aatal jreme|ll 1e a|selea|l tare sta| a|ser|l|l je jla|a
letal ;l la|eraa|leaal a mtatll.
lmjlemea|are jermaaea|
Kesjeasa|ll U.L.8., lasjet|era|tl ;telar, C.C.l./., ltralterl lermare jre-
lesleaal, /setla|la !trlsm Ktral !raasllaa, /.K.C.!.|. 8e1
& 8reallas|
!.|.| Ktsl |tstrs it |s|trmart jtstrs !sri ,ti
/t|taltl Cea|rt 1e lalermare jea|rt !trl;|l a ll me1eralta|. Pea|rt a
jt|ea rsjta1e tael tererl rl1lta|e 1e lalerma|ll |trls|lte tea|rtl a jre-
lta ltat|ll temertlale.
0 |at 1e 1a|e at|tallta| tt jesl|lll||lle 1e tatare etls|ea|e, lltll
at|erlta|l ;l |raasla|erll etls|ea|l, jrettm ;l ta talea1ar al eeal-
mea|eler, |re|tle s lle es|leaa| 1e Cl!.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt ia tela|erare tt set|ertl jrla|
!.|.l |l a|trarta it mattri al t jrtmt[i tsal t
a|erlale jreme|leaale stjllmea|are sta| aetesare jea|rt jremearea
!l|ltltl ta 1es|laa|le ttl|tral 1e jrlm raa, a|| je jlaa aa|leaal t|
;l la|eraa|leaal. /tes|ea |re|tle s latlt1 ma|erlale mtl|l-me1la
[|re;trl, jt|lltl|a|e je la|erae|, e|t.} ;l er ll jt|llta|e ia t|ea llm|l
1e tlrttla|le etrejeaa. De etemjlt
|re;tra |trls|lt !l|lt
|re;tra Cajl|al Ctl|tral |trejeaa I11l
tlrttl|tl 'Pa|rlmealtltl ls|erlt mea1lal', e|t.
Kealltarea tatl 'tar1 al !l|ltltl', te a jt|ea ll ttmjra| 1e la 0lltllle
Pe;|ale ;l tare a elerl |trl;|ller, ia stllm|, la|rare ra|tl| ia mtteele
sl|leae ;l |raasjer| ra|tl| je mljleatele 1e |raasjer| letale.
lmjlemea|are I11 - I11
Kesjeasa|ll Prlmrla !l|lt, /setla|la !trlsmtl !l|laa, /setla|la !trlsm
Ktral !raasllaa
!.|.! |aji tal 1 |sl tsral 1 |srtjtas1 ll
0raaltarea ;l lmjlemea|area jrlatljaltltl jreram ttl|tral al
!l|ltltl ia ll|ertl ajrejla|.
lmjlemea|are laatarle I11 - Detem|rle I11l
Kesjeasa|ll /setla|la !l|lt I11l, /setla|llle ejera|erller 1e |trlsm,
lals|ertl Ctl|trll ;l Ctl|eler, Prlmrla !l|lt
!.|.1 |assarta it sti tttsi mtstt tsl tsral t
Nel eealmea|e ttl|trale er |re|tl la|re1tse je |ermea me1lt jea|rt
a teasell1a jer|elelltl ttl|tral al !l|ltltl ;l jea|rt a jreltal 1tra|a 1e
;e1ere a |trl;|ller.
Det as|lel 1e eealmea|e ar jt|ea ll
lllele ja|rlmealtltl !l|laa, ta jreram ttl|tral tt 1tra|a 1e e
sj|ma, a trtl |la| s lle |trl;|ll la|eresa|l 1e ja|rlmealtl
ttl|tral, ls|erla ;l ar|a letal.
Neaj|ea tteeler !l|leae, ta eealmea| ttl|tral tarat|erls|lt
mtl|er era;e etrejeae. Ua as|lel 1e eealmea| a jerml|e
lettl|erller ;l |trl;|ller s re1estejere atmereasele mttee 1la
era;.
lmjlemea|are laatarle I11 - laatarle I11l
Kesjeasa|ll /setla|la !l|lt I11l, /setla|llle 1e |trlsm,
Prlmrla !l|lt ;l mtteele sl|leae
5
|
t
u
a
]
|
a

a
c
t
u
a
|

F
|
a
n

d
e

a
c
]
|
u
n
e
la1ts|rla le|eller a !l|ltltl es|e ia ttrs 1e et|la1ere, t|ea
le|eltrl 1e mrlme me1le ;l mare alla1t-se ia ttrs 1e teas|rtlre. la
jretea| 11 ja|trl etls| ia le|eltrlle 1la tea|rtl ls|erlt [I111}, lar majerl-
|a|ea le|eltrller ael trmeat s lle sl|ta|e ia jretlml|a|ea tea|rtltl ls|erlt.
la tl|lma jerlea1 at ajrt|, 1e asemeaea, atmerease jeasltal jrla|e
ia tea|rtl ls|erlt al !l|ltltl, teas|l|tla1 e al|eraa|l la le|eltrlle etls|ea|e.
0ler|a as|reaemlt a trestt| teasl1era|ll ia aall |rett|l, lar
tea|rtl ls|erlt es|e leta|la ia tare s-at 1estlls tele mal mtl|e letaltrl.
Dlersl|a|ea ;l tall|a|ea serltlller sta| 1et asjet|e tare aetesl| a|ea|le ia
ll|er, 1at !l|ltl 1ere;|e s se a1resete ia sjetlal semea|tltl 1e |trlsm
ttl|tral.
!erltllle ia 1emealtl |trlsmtltl s-at im|ta||l|, ia sjetlal ia
set|ertl lalerma|lller jea|rt |trl;|l ;l jremerll/marle|latltl.
De asemeaea, se 1ejta eler|trl jea|rt et|la1erea 1tra|el
me1le 1e ;e1ere a tatl |trls|, tare ia jretea| es|e 1e !, tlle/|trls|.
|tls| atmere;l ejera|erl 1e |trlsm ;l aea|ll 1e |trlsm ia
!l|lt, tt ta jer|elellt 1e eler|e 1lerslllta|e.
|tls| mal mtl|e eealmea|e ;l les|laltrl tare sta| 1e la|eres
jea|rt eler|a |trls|lt, taele tt rejt|a|le aa|leaal ;l tllar la|eraa|leaal
[Fes|laltl la|eraa|leaal 1e !ea|rt, Fes|laltl 1e !att, Fes|laltl 1e Fllm
Dettmea|ar}.
la I11l, !l|ltl a eraalta imjreta tt Dtta|tl 1e
Lttem|etr jreramtl - Cajl|al Ctl|tral |trejeaa.
!t1e|tl !l|lt a lmjlemea|a ta jrelet| jlle| la alel releaal
;l al ja|rtlea 1la |treja la|l|tla| 'Na|tra !rall', ia leterele Cla1reltltl.
Ktttlsri astrtstmit !trtitii tsristitt ltt t|trtt tsristitt
15
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l Copitolul 4
1.I
l0N| D| lN!|K\|N!l|
1
Troi zono do inlorvonlio
murchouz supruolo spoci-
ico ulo spuliului public, curo
po lng colo lroi piolo
islorico ur lrobui s io ubor-
dulo primordiul, nlrucl olo
|ouc un rol imporlunl n
slrucluru conlrului isloric ul
orusului. Principulu proocu-
puro ur lrobui s io mbun-
llirou culillilor individuulo
ulo ucoslor zono.
ln cudrul ucoslor zono,
supruololo cu vulori spuliulo
suu unclionulo spociico con-
lrului isloric vor i mbunl-
lilo olosind pucholo do
ucliuni concrolo si msuri
complomonluro, curo loulo lu
un loc vor consolidu curuc-
lorul individuul ul divorsolor
spulii si uslol vor umpliicu
modulillilo do cunousloro u
conlrului isloric.
Acliunilo si msurilo indivi-
duulo pol i inulizulo r
problomo pn n unul 2007
si pol i roulizulo indopon-
donl, dosi uc purlo dinlr-un
concopl ponlru nlrougu zon
isloric.
/HJHQGD
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
|itttitt strattitt
!
/meaajarea taer 'sja|ll 1e jertej|le a
a|meslerel ls|erlte', tare s ia|mjlae ltl|a-
|erll ia|r-e maaler a1eta| ;l tare s-l
ia1emae s ia|elea ;l s se |tttre 1e tea|rtl
ls|erlt.
I
lmjlemea|area taer jrelet|e mltl ;l t;er
tea|rela|lle, ia aatml|e jr|l ale tea|rtltl
ls|erlt, ta jrlml ja;l, jrettm ;l ta elemea|e ale
tael s|ra|ell je |ermea lta 1e im|ta||lre a
tall||ll sja|ltltl jt|llt.
1
lm|ta||lrea je|ea|laltltl tea|rtltl ls|erlt
jrla elerlrea 1e jrejtaerl teatre|e ;l |aal|lle
1e et|la1ere a jesl|lll||ller 1e t|llltare a
sja|lller jt|llte, ia sjetlal jrla jrejtaerl 1e
maalles|rl ttl|trale.
Copitolul 4
1.I
l0N| D| lN!|K\|N!l|
ra,sl it Its |t-a lsssl liisriltr |tt1[ii ra,sl it !ss
1I
leae 0&
!cep
3
Attese| spre e|rett|||e 0re;e|e| 4e !es
|a|-..-:||||- 1|a|.- '|.. J:a-|, /.|a|:.||:., 1.a|a| ,| |-||a:.a|a|
:a '|.. M:| .:a |:a.a|a|}
im|ta||lrea |raseeler 1e ltl|are jrla attea|tarea ;l el1ea|lerea la|rrller s|rtller
;l im|ta||lrea tall||ll attestltl jle|ealler t|re a|rat|llle |trls|lte.
leae 0
!cep
1
P|et 4e ter||er |a |es|e| Irg 4e Pe;|e
|a|-..-:||: 1|a|.- .|.. a.aa|a| ,| .|.. |:a.a|a|}
trearea tael mltl jle|e 1e tar|ler, a trel realltare jrestjtae t|ea la|erea|ll
tt tes| re1ts, te temjle|eat sl|ta|la etls|ea|.
leae 01
!cep
2
|e hete !tr||er Ierae|e|
|a|.- |:.:a| ':1.||:. ,| .|.. M:, |:a |::|1}
im|ta||lrea attestltl ia 0ra;tl 1e !ts ;l Pla|a Nte|, jrla trearea tael jle|e
mltl, jrlml|eare ;l lljsl| 1e ma;lal.
leae 0
!cep
6
0e|er|e 4e er| |e l|4e| Ce|t||
:|1a| :-|1||| 1|a |:|: ||:-a|a| 1- /.|1 |a '|.. J1:|-.:a ,|
|a .(:|-|- |.a(a|a| ;::|:. '/..:n |:a:a' (- .|.:1: M:.||-|}
attea|tarea jertej|lel astjra tl1tltl te||ll, ia la|erlertl tea|rtltl ls|erlt, jrla
leleslrea tael |eme reje|l|le, 1e etemjlt leleslrea tl1tltl te||ll jea|rt etjetl|ll
[ls|erlte, ar|, e|t.}.
leae 01
!cep
4
04||a |e l|4e| Ce|t||
|a|-..-:||: 1|a|.- '|.. |:.||:aa|a| ,| '|.. .||aa-|}
teasell1area tarat|ertltl jt|llt ;l trearea tatl sja|lt 1e e1lla, tt e |aat, la
|ata tl1tltl te||ll, jrla lmjlemea|area taer mstrl mlalmale, jtat|tale.
leae 05
!cep
5
P|ete Iee|re|e| 0eag
|a|-..-:||: 1|a|.- '|.. J1:|-.:a ,| '|.. |:a.:1 |::.}
trearea tael teae jle|eaale tare s teasell1ete l1ea|l|a|ea era;tltl 1e jes,
reallta1 e |eras taleaea ia la|a !ea|rtltl Oea.
leae 07
!cep
9
leae rert| |ag l|4e| Ce|t||
1-: |aaa| :|1a|a| :-|1||| (- .|.. M:a-a|a|}
teasell1area tarat|ertltl jt|llt al lettltl, trearea tatl jtat| 1e a|rat|le la
taj|tl s|rtll ;elarller, relaterea a|meslerel ls|erlte a lettltl.
leae 0I
!cep
7
!pet|e me||||eatt|eae| |ag Betee| 4e Is|er|e
'|.:1: |.a|-a||:| |a |:|: Ma:-a|a| 1- |.|:.|-}
trearea tael stjrale|e mtl|lltat|leaale ia la|a ttetltl 1e ls|erle [etlea
Prlmrle a era;tltl} - je |lmjtl tllel lelesl| ta jartare, lar seara jea|rt
jrelet|ll 1e lllme, sjet|atele, e|t.
leae 0&
!cep
8
Ieres |aser|| r|s-e-r|s 4e 8|ser|te 0rse||ae|er
|a|-..-:||: 1|a|.- '|.. |.:| M:|-.a ,| '|.. /..:n |:a:a}
leleslrea |erasel etls|ea|e ta ta let 1e rejats la seare.
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1&
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 4

$QH[H
5. 1. Fubl i cot i i consul t ot e
5. 2. kopoor t el e nt l ni r i l or de l ucr u
5. 3. Li st o st r dzi l or di n cent r ul i st or i c
5. 4. Or goni gr omo Fr i mdr i ei Muni ci pi ul ui Si bi u
5. 5. Si bi u - i nf or mot i i st ot i st i ce
5. . n s t i t u t i i l e r e s p o n s o b i l e c u p r o t e [ o r e o mo n u me n t e l o r i s t o r i c e
5. 7. Fr oi ect ul de cooper or e r omno-ger mon - 8i r oul keobi l i t or eo cent r ul ui i st or i c ( GTZ} - Fubl i cot i i
5. 8. nvest i t i i publ i ce n cent r ul i st or i c
La e|aborarea documentu|u| de fa] au fost consu|tate urmtoare|e ub||ca]||:
T. lnslrumonlolo do buz ulo ghidului nulionul si inlornulionul odilul do progrumul do crodiluro si promovuro u nlroprindorilor mici si mi|locii (GTZ si Cumoru
do Comorl lnduslrio si Agricullur din Pomniu}
2. Ghidul do Dozvolluro Sibiu/ Hormunnsludl, odilul do Primriu Municipiului Sibiu si Conlrul Toriloriul do Formuro Conlinuu ponlru Adminislruliu Public
Locul Sibiu , 2004
3. lmbunllirou Siluulioi Truicului n Sibiu, Slululul Proioclului Puporl lll, GTZ-CE 44T3, Munrod 8roilhuupl si Poinor Koblo, iulio 2004
4. Plunul Locul do Dozvolluro Durubil ponlru Sibiu / Agondu Locul 2T, documonlo ponlru dozbuloro si consullunl, 2003
5. Plunul Locul do Dozvolluro Durubil ponlru Sibiu / Agondu Locul 2T, documonl inul, 2004
. Plunul Urbunislic Zonul (PUZ} - Pozorvuliu Arhiloclurul Modiovul - Conlrul lsloric Sibiu, Puporl Finul, Mui 2003. Aulor. SC 8ucur Proiocl SNC Sibiu
7. Sludiu do Murkoling ponlru Sorvicii si Comorl n Conlrul lsloric, lHS Pomuniu SPL, 2003
8. Progrum Urbun do Acliuno 200T - 2004, Proioclul do Cooporuro Pomno-Gormun Poubililurou Conlrului lsloric Sibiu / Hormunnsludl, 200T
. Curlu Poubililrii Conlrului lsloric ul Crusului Sibiu, Proioclul do Cooporuro Pomno-Gormun ponlru Poubililurou Conlrului lsloric Sibiu / Hormunnsludl, 2000
T0. Puporl privind slululul proioclului spulii publico si zonolo vorzi, Dr. Gubriolo Soolomunn
TT. Sorvicii si Comorl - rozullulolo sondu|ului do opinio oocluul n conlrul isloric po ugonli comorciuli si clionli, Proioclul do Cooporuro Pomno-Gormun pon-
lru Poubililurou Conlrului lsloric Sibiu / Hormunnsludl
T2. Schilu Plunului do Munugomonl ponlru udorurou lu UNESCC
T3. Ghidul Sibiului ponlru Cullur si Turism Sibiu, odilul do FF Pross 8ucurosli, T8. Aulori. A. Avrum si \. Crisun
T4. Sibiu / Hormunnsludl - pliunlo UNESCC
T5. Sibiu Hisloric Cily World Horilugo Silo - Schilu Plunului do Munugomonl 2005 - 20T0, Chris Llhi, 2004
T. Anchol Socio-Economic, choslionur ponlru locuilorii conlrului isloric Sibiu, oocluul n cudrul Proioclul do Cooporuro Pomno-Gormun ponlru
Poubililurou Conlrului lsloric Sibiu / Hormunnsludl, 2004
T7. Ghid Slrulogic do Dozvolluro, Primriu Sibiu n purlonoriul cu Conlrul Toriloriul do Formuro Conlinu ponlru Adminislruliu Public Locul si Acudomiu
Funclionurilor Publici din 8onn, 2004
T8. Slrulogio ponlru Conlrul lsloric Sibiu, Schilu Plunului do Munugomonl, vorsiunou 8, Donnis Podwoll, Noiombrio 2003
T. Sludiu do undumonluro ponlru Plunul Urbunislic Gonorul ul municipiului Sibiu. Slrulogiu do dozvolluro durubil u nlrogului orus - SC Plunwork SPL, Clu|-
Nupocu, 2004
20. Plun Urbunislic Zonul Piulu Grii- SC Plunwork SPL, Clu|-Nupocu, 2005
rtittlt.
2T. Sibiul so progloslo ponlru usodiul lurislilor n 2007, urlicol publicul n Ziurul Tribunu, Sibiu, lulio 2004
22. Primii pusi clro UNESCC. Sibiul po Lislu Pulrimoniului Nulionul, urlicol publicul n ziurul Primriu Sibiului, Sibiu, Fobruurio 2004
23. Conlrul isloric Sibiu oslo do o imporlunl nulionul - Sibiul so progloslo ponlru nominulizurou lu UNESCC, urlicol uprul n Ziurul Tribunu, Sibiu,
Fobruurio 2004
24. Pulrimoniu univorsul. UNESCC u uccoplul ucum clovu zilo propunorou Primrioi orusului Sibiu do u cuprindo po lislu su conlrul isloric Sibiu si piololo
publico, urlicol publicul n Ziurul Monilorul, Sibiu, Soplombrio 2004.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 50
Anoxo
Peh||tet|| tease||e|e
Aaete 5.:
8aortu| r|me| nt|n|r| de |ucru
5|b|u, 23 ar|||e 2004
Obiective
Primu nllniro do lucru orgunizul n limpul procosului do progliro u Plunului do Munugomonl linlou oblinorou unui consons privind nominulizurou Sibiului
cu Pulrimoniu Univorsul cu principulii roprozonlunli ui udminislrulioi publico loculo si dozbulorou uspoclolor choio do munugomonl, curo lrobuio s io ubor-
dulo ponlru u prolo|u si dozvollu pulrimoniul univorsul.
Cbioclivul globul uro 2 obioclivo spociico curo sunl rolulionulo cupilololor T si 2 din Plunul do Munugomonl.
T. Coordonurou cu ulli spociulisli impliculi n proglirou ruporlului ponlru nominulizuro (cupilolul 2 - Doscriorou silului}
2. ldonliicurou si ovuluurou uspoclolor choio do munugomonl
|ata jrt1tittart.
Ponlru u ndoplini primolo obioclivo, n uzu do progliro u ovonimonlului - dou zilo n uvuns - uu uvul loc nllniri proliminuro cu porsounolo invilulo.
lnllnirou do lucru din 2T uprilio 2004.
Purlicipunli.
D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
Dl. loun 8ucur - so proiocl Plunul Urbun Zonul ponlru conlrul isloric (PUZ}
Dl. Szubolcs Gullmunn - Arhilocl So, Primriu Sibiu
Dl. \usilo Crisun - diroclor, D1CCPCN Sibiu
Dl. Cvidiu Culborounu - D1CCPCN Sibiu
lnllnirou do lucru din 22 uprilio 2004.
Purlicipunli.
Dl. Mihui 8ulludor - Diroclorul Conlrului Toriloriul do Formuro Conlinuu ponlru udminislruliu Public Locul
Dl. Puul Niodormuior - diroclor, lnslilulul do Corcolri Socio-Umuno ul Acudomioi Pomno
D-nu Liunu Pusu - Dopurlumonlul Pluniicuro Urbun Primriu Sibiu
D-nu \ioricu 8ndoscu - diroclor, Dopurlumonlul Economic ul Primrioi Sibiu
Dl. Murius 8lugu - so Sorviciul lnvoslilii ul Primrioi Sibiu
Dl. Murius Conslunlin - Dopurlumonlul ponlru Comunicuro, Primriu Sibiu
Dl. Adriun 8ucuru - Dopurlumonlul do lnormulic, Primriu Sibiu
Dl. \uloriu lucob - Asociuliu Cumoni ponlru url
Scopul ucoslor nllniri u osl do u ovuluu progrosul oluborrii documonlulioi, do u coloclu inormulii rolovunlo ponlru nlocmirou plunului do munugomonl si
do u-i invilu lu nllnirou din 23 uprilio.
lnllnirou do lucru din 23 uprilio 2004.
Urmlourolo porsouno uu purlicipul lu nllniro.
Dl. Puul Niodormuior - diroclor, lnslilulul do Corcolri Socio-Umuno ul Acudomioi Pomno
D-nu Liunu Pusu - Dopurlumonlul Pluniicuro Urbun, Primriu Sibiu
Dl Murius Conslunlin - Dopurlumonlul do Comunicuro, Primriu Sibiu
Dl. Adriun 8ucuru - Dopurlumonlul do lnormulic, Primriu Sibiu
Dl. \uloriu lucob - Asociuliu Cumoni ponlru Arl
Dl. Mihui 8ulludor - Diroclorul Conlrului Toriloriul do Formuro Conlinuu ponlru Adminislruliu Public Locul
Dl. loun 8ucur - Coordonulorul proioclului privind Plunul Urbun Zonul ponlru conlrul isloric (PUZ}
Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
D-l. Nicoluo Turulungu - lHS Pomniu
D-nu Sorinu Pucovicounu - lHS Pomniu
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
Agondu nllnirii u osl slruclurul po urmlourolo punclo.
T. Prozonlurou Plunului do Munugomonl - cu purlo u corinlolor do nominulizuro n lislu pulrimoniului mondiul UNESCC
2. Polul roprozonlunlilor udminislrulioi publico n oluborurou plunului do munugomonl
3. 8ruinslorming ponlru idonliicurou uspoclolor choio do munugomonl
4. Urmlorii pusi n ormulurou plunului do munugomonl
Disculiilo s-uu buzul po urmlourolo uspoclo ulo ugondoi.
T. Un uspocl imporlunl rolulionul lu plunul do munugomonl l consliluio purlou do propriolulo - cino ur lrobui implicul n uzu do ormuluro, cino oslo rospon-
subil cu implomonlurou Municipulilulou |ouc un rol do conducoro, dur ur lrobui impliculi si ulli uclori. Consiliul 1udoloun, CClA, SC Urbunu SA, SC Ap-
Cunul SA, SC Eloclricu SA, olc.
2. Comunicurou roprozinl un puncl cruciul lu nlocmirou plunului do munugomonl si uro dou diroclii principulo. (u} comunicurou nlro uclorii impliculi n
oluborurou documonlulioi - schimbul do inormulii, do opinii privind problomolo munugoriulo choio si (b} comunicurou cu popululiu, cu roprozonlunlii soc-
lorului privul si cu CNG - urilo, po lol purcursul procosului do oluboruro.
3. Aspoclolo choio do munugomonl uu osl discululo uvnd lu buz Plunul Urbun do Acliuno Sibiu 2000-2004. S-uu cul comonlurii si unolo propunori do
roslruclururo u cuprinsului privind uspoclolo choio.
Locuinlolo vor uco purlo din cupilolul consorvurou moslonirii cullurulo, incluznd lolodul si cldirilo publico.
Spuliul public vu i slruclurul dup piololo principulo, dur vu includo si zonolo piolonulo. Curlilo inloriouro, zidurilo si scrilo publico lrobuio luulo n
considoruro.
Turismul vu privi ull uspoclolo hurd cl si colo sol. (u} hurd - inruslrucluru lurismului cum ur i hololurilo si sorviciilo si (b} sol - inormuro/promovuro
Aspoclolo spociico vor i discululo cu problomo munugoriulo inlorno - cum ur i invosliliilo n diorilo soclouro, bugolul, pluniicurou conlrolului, olc.
4. ln lunu iulio 2004 vu i orgunizul nc o nllniro, dup ulogorilo loculo, uvnd cu lom obioclivolo si slrulogiilo do munugomonl. Lu ucousl nllniro vor
i inviluli uclori privuli - roprozonlunli ui propriolurilor, comorciunli, orgunizulii proosionul olc. lnlro limp inormuliilo ucumululo vor i dislribuilo luluror
uclorilor impliculi n oluborurou plunului do munugomonl, iur upoi problomolo munugoriulo vor i dozblulo. Dopurlumonlul do inormulic vu suslino
coloclurou si dislribuirou inormulilor si ur pulou orgunizu o orm do dozbuloro u problomolor munugoriulo, u obioclivolor si u ucliunilor.
5. Urmlorul pus l consliluio dislribuirou unui ormulur spro comploluro, clro coordonulorii dopurlumonlolor din Primrio, cu inormulii nocosuro pn lu
srsilul lunii mui. Acosl ormulur, n limbu romn oslo cuprins n unoxu T. C propunoro privind orumul do dozbulori vu i disculul cu dopurlumonlul do
inormulic ncopnd cu lunu iunio.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 51
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
8aortu| ce|e| de-a doua nt|n|r| de |ucru
5|b|u, I7/I8 |un|e 2004
|itttitt
Coloclurou inormulilor corulo po o-muil dup primu nllniro
Disculurou cu roprozonlunli ui municipulillii u problomolor munugoriulo choio si u obioclivolor, cu purlo inlogrunl u plunului do munugomonl (uvnd lu
buz un ormulur dislribuil dopurlumonlolor}
|artitijas[i.
Dl. Szubolcs Gullmunn - Arhilocl So Primriu Sibiu
D-nu lounu Urdou - Dopurlumonlul do Urmriro si Pluniicuro u Conlrului lsloric
Dl. Ghoorgho Luzur - Diroclor, Dopurlumonlul do invoslilii, Primriu Sibiu
Dl. Murius 8lugu - Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
D-nu Murcolu Cluru - Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
Dl. Adriun 8ucuru - Dopurlumonlul do lnormulic, Primriu Sibiu
Dl. Mihui 8ulludor - Diroclor Conlrului Toriloriul do Formuro Conlinuu u Adminislrulioi Publico Loculo
Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
ttitit1[i tiittart .
lnormuliilo corulo (n unoxu T u primului ruporl} vor i lrimiso po o-muil n docurs do clovu zilo.
Dl. Adriun 8ucuru vu dislribui ormulurul po inlrunol, iur roprozonlulii dopurlumonlolor vor complolu ormulurolo cu opiniilo si comonluriilo lor. D-ul 8ucuru
vu coloclu ucoslo inormulii si lo vu lrimilo po o-muil biroului lHS Pomniu.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5&
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
8aortu| ce|e| de-a tre|a nt|n|r| de |ucru
5|b|u, 8/9 |u||e 2004
|sttritsl |stlsirii
Au osl primilo dour inormulii purliulo, dur nici un rspuns dup disculiilo uvulo privind uspoclolo choio si obioclivolo do munugomonl.
|itttittlt |stlsirii.
Coloclurou inormulilor nocosuro
Disculurou cu ullo porsouno (din uuru Primrioi} u problomolor munugoriulo choio si u obioclivolor, cu purlo inlogrunl din plunul munugoriul.
Coloclurou opiniilor porsounolor nllnilo n comisiu unloriour privind problomolo munugoriulo choio si obioclivolo / ndrumurou lor n ormulurou
punclolor do vodoro
|trstast |stlsitt
Dl. Szubolcs Gullmunn - Arhilocl So, Primriu Sibiu
D-nu lounu Urdou - Dopurlumonlul do Urmriro si Pluniicuro u Conlrului lsloric
Dl. Ghoorgho Luzur - Diroclor, Dopurlumonlul do lnvoslilii, Primriu Sibiu
Dl. Murius 8lugu - Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
D-nu Murcolu Cluru - Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
Dl. Adriun 8ucuru - Dopurlumonlul do lnormulic, Primriu Sibiu
Dl. Drugos Minou - Conlrul do lnormuro ponlru Turisli
D-nu Coliu Murg - Dopurlumonlul do Dozvolluro Economic, Primriu Sibiu
Dl. Solomon Eugon - SC Apu Cunul SA Sibiu
Dl. Loopold Csongor - Adminislrulor, 8isoricu Pomuno Culolic
Dl. loun 8ucur - so proiocl Plunul Urbun Zonul ponlru conlrul isloric (PUZ}
Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
ttitit1[i tiittart.
D-ul Adriun 8ucuru vu lrimilo luni po o-muil vorsiunou inul u luluror comonluriilor / opiniilor privind problomolo munugoriulo si u obioclivolor
Lu srsilul lunii vu i slubilil o nllniro cu primurul orusului Sibiu. \or i orgunizulo clovu nllniri do lucru cu diorilo grupo do spociulisli, ponlru u dis-
culu primu propunoro u plunului do munugomonl (uspoclo choio do munugomonl, obioclivo si plunuri do ucliuno}. lHS Pomniu vu uco o propunoro mom-
brilor ochipolor. 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ} vu suslino orgunizurou ucoslor nllniri.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 51
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
8aortu| ce|e| de-a atra nt|n|r|
5|b|u, 27/28 |u||e 2004
Consullulii privind roucluulizurou Plunului Urbun do Acliuno 200T-2004, cu purlo inlogrunl u Plunului do Munugomonl.
|itttitt.
Crgunizurou unoi zilo ponlru consullunl mproun cu grupuri lomulico privind roucluulizurou Plunului Urbun do Acliuno 200T-2004
Disculurou uspoclolor choio do munugomonl, u obioclivolor si u plunurilor do ucliuno, uvnd lu buz lillurilo curo uu osl idonliiculo n plunul do munugomonl.
Ziuu T. Proglirou nllnirii do consullunl
Primu schil roucluulizul u Plunului Urbun do Acliuno u osl disculul mprounu cu d-ul Chris Llhi si d-nu Crislinu Munloiu. Au osl orgunizulo ullimolo
dolulii ponlru nllnirilo do u douu zi.
A osl vizilul Conlrul do lnormuro Turislic, d-l Drugos Minou, ponlru o nllniro scurl si noormul, cu scopul oblinorii unor inormulii udilionulo privind doz-
vollurou n ucosl soclor.
C sorio do nllniri uu osl orgunizulo do clro Primrio cu ugonlii do lurism, ponlru u ridicu problomo spociico orgunizrii progrumului Cupilul Cullurul
Europoun.
Ziuu 2. lnllniri do consullunl
Au osl orgunizulo pulru nllniri ponlru disculurou color pulru cupilolo ulo primoi schilo nlocmil po buzu disculiilor si inormulilor primilo n nllnirou unloriour.
Purlicipunlii uu cul comonlurii si uu prozonlul mui mullo inormulii doluliulo privind proioclolo ululo n doruluro, suu curo ur lrobui implomonlulo n scurl
limp, pn n 2007 procum si idoi do dozvolluro po lormon lung u conlrului isloric.
Colo pulru nllniri sunl.
1.. |tsstrtarta mt,ttsirii tsltsralt (tl1iiri rttiits[ialt ,i sts-rttiits[ialt)
Purlicipunli.
T. Dl. Puul Niodormuior - Diroclorul lnslilulului do Corcolri Socio-Umuno ul Acudomioi Pomno
2. Dl. Szubolcs Gullmunn - Arhilocl So, Primriu Sibiu
3. Dl. Murio loun - SC Urbunu SA
4. Dl. Ezochil Cuncou - Arhiopiscopiu Pomn
5. Dl. Loopold Csongor - Adminislrulor, 8isoricu Pomuno-Culolic
. Dl. \usilo Punzur - Primriu Sibiu
7. Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
8. D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
. Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
T0. D-nu Sorinu Pucovicounu - lHS Pomuniu
TT. D-nu Mirunu Zuhuriu - lHS Pomuniu
l1.. !ja[isl |s|lit
Purlicipunli.
T. Dl. Truiun Nogrilu - Sorviciul Public ponlru Cuduslru, Agricullur, si Conlrol lmobiliur, Primriu Sibiu
2. Dl. \ludimir \ludul - Sorviciul Public ponlru Purcri si Zono \orzi, Primriu Sibiu
3. Dl. Ghoorgho Luzur - Diroclor, Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
4. D-nu Cornoliu Foyor - Sorviciul Public ponlru Purcuri si Zono \orzi, Primriu Sibiu
5. Dl. Szubolcs Gullmunn - Arhilocl So, Primriu Sibiu 5.2.
. Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
7. D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
8. Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
. D-nu Sorinu Pucovicounu - lHS Pomuniu
T0. D-nu Mirunu Zuhuriu - lHS Pomuniu
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 55
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
l!.. |s|rastrsttsra !tlsit1 ,i !trtitiilt |s|litt
Purlicipunli.
T. Dl. Ghoorgho Luzur - Diroclor, Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
2. Dl. Murius 8lugu - Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
3. Dl. Eugon Solomon - SC Apu Cunul SA Sibiu
4. Dl. Mircou Niculoscu - SC Apu Cunul SA Sibiu
5. Dl. Nicoluo Munlonus - SC Eloclricu SA Sibiu
. Dl. Ghoorgho Ciuclou - Primriu Sibiu
7. Dl. Luciun Hol|u - SC Dislriguz Nord SA Sibiu
8. Dl. Miron Ciorgovoun - SC Schuslor Ecologic SPL
. Dl. Crisliun Wirlh - Pomlolocom Sibiu
T0. Dl. Szubolcs Gullmunn - Arhilocl So, Primriu Sibiu
TT. D-nu Cornoliu Foyor - Sorviciul Public ponlru Purcuri si Zono \orzi, Primriu Sibiu
T2. Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
T3. D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
T4. Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
T5. D-nu Sorinu Pucovicounu - lHS Pomuniu
l.. Masatmtstsl !ra|itslsi
Purlicipunli.
T. Dl. Ghoorgho Luzur - Diroclor, Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
2. Dl. Murius 8lugu - Dopurlumonlul Tohnic, Primriu Sibiu
3. Dl. llio Crolu - Dopurlumonlul Purcri, Primriu Sibiu
4. Dl. Eugon Niculoscu - 8iroul Pormiso do Trunsporl, Primriu Sibiu
5. Dl. Dorol Floriun - SC Tursib SA
. D-nu Cornoliu Foyor - Sorviciul Public ponlru Purcuri si Zono \orzi, Primriu Sibiu
7. Dl. 1ochon Guuly - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
8. Dl. Sloon Mildnor - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
. D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
T0. Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
TT. D-nu Sorinu Pucovicounu - lHS Pomuniu
ttitit1[i tiittart.
Comonluriilo si lislu proioclolor vor i incorporulo n vorsiunou pro-inul u plunului do munugomonl, curo consliluio lomu disculioi ullimoi nllniri, curo vu
uvou loc n lunu soplombrio.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
8aortu| ce|e| de-a c|ncea nt|n|r| de |ucru
5|b|u, 2I/22 setembr|e 2004
Consullri privind roucluulizurou Plunului Urbun do Acliuno 200T-2004, cu purlo inlogrunl u Plunului do munugomonl.
|itttitt.
* Crgunizurou unoi zilo ponlru consullunl mproun cu grupuri lomulico privind roucluulizurou Plunului Urbun do Acliuno 200T-2004
* Disculurou problomolor munugoriulo choio, u obioclivolor si u plunurilor do ucliuno, uvnd lu buz lillurilo curo uu osl idonliiculo n plunul do munugomonl.
lisa l. jrt1tirta |stlsiriltr it ttsssltas[1
Primu schil roucluulizul u Plunului Urbun do Acliuno u osl disculul mprounu cu d-ul Chris Llhi si d-nu Crislinu Munloiu. Au osl orgunizulo ullimolo
dolulii ponlru nllnirilo do u douu zi.
C nllniro scurl do inormuro u osl roulizul lu Conlrul Toriloriul do Formuro Conlinu. A osl uchizilionul ponlru inormuro o copio u roconloi publiculii
Ghidul do dozvolluro - Sibiu/Hormunnsludl
lisa l. |stlsirt it ttsssltas[1
S-u orgunizul o nllniro ponlru u disculu cupilolul lurism din plunul do ucliuno, curo u osl nlocmil uvnd lu buz disculiilo si inormuliilo primilo n nll -
nirou procodonl.
Purlicipunlii uu cul comonlurii si uu prozonlul mui mullo inormulii doluliulo privind proioclolo ululo n doruluro, suu curo ur lrobui implomonlulo n scurl
limp, pn n 2007, logulo do Cupilulu Cullurul Europoun.
|artitijas[i.
T. Dl. Murius Conslunlin - 8iroul PP, Primriu Sibiu
2. D-nu Crislinu Munloiu - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
3. Dl. Chris Llhi - 8iroul Poubililurou conlrului isloric (GTZ}
4. D-nu Sorinu Pucovicounu - lHS Pomuniu
5. Dl. Nicoluo Turlung - lHS Pomuniu
ttitit1[i tiittart.
Comonluriilo si lislu proioclolor vor i incluso n vorsiunou inul u plunului do munugomonl.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5I
Anoxo
kepeer|e|e |a||a|r||er
4e |etre
Aaete 5.1:
T Mui
2 Aloou Filozoilor TT
3 Arhivolor 5
4 Arginlurilor 7
5 Azilului 4
Avrum luncu 3T
7 Nicoluo 8lcoscu 48
8 8rbiorilor
8uriliu Ghoorgho 4
T0 8uslionului
TT 8lnurilor
T2 8rukonlhul 4
T3 8rulurilor 3
T4 Conlumvirilor T
T5 Collii 24
T Cibinului 2
T7 Co|ocurilor 22
T8 Conslilulioi 3
T Croilorilor T2
20 Drslolor 24
2T Dogurilor TT
22 Fuurului 2T
23 Folinurului T
24 Filurmonicii 2T
25 Funurilor 2
2 Hurmuzucho H.
27 Konrud Huus T8
28 Korsukov P. T3
2 Luzr G. T0
30 Lupus l. T5
3T Mughoru Gho. T0
32 Muno|ului 5
33 Msurilor T
34 Milropolioi 35
35 Mos lon Poul TT
3 Moviloi 30
37 Nou 0
38 Ccnoi 33
3 Cdoboscu T
40 Clurilor 3
4T Cnoroiu Pompoi 5
42 Pnzurilor T
43 Pupiu lluriun TT
44 Pusu|ul Scurilor 4
45 Pusu|ul Scolii 4
4 Poscurilor T
47 Piulu Armolor
48 Piulu Aururilor T0
4 Piulu Cibin 2
50 Piulu Grii T
5T Piulu Huol 4
52 Piulu Muro T
53 Piulu Mic 27
54 Piulu Schillor 3
55 Piolurilor 27
5 Piolrurilor 2
57 Plopilor T
58 Posloi T
5 Popovici Timoloi T5
0 Pulborurioi 3
T Polurilor 20
2 Liviu Pobrounu 2T
3 Spunurilor 4
4 Solurilor T8
5 Sooclo 2
Tg. Poslolui T
7 Tg. \inului T4
8 Trgului
Nicoluo Toclu 33
70 Toloounolor 3
7T Tipogruilor 27
72 \. Tordosunu T3
73 Tribunoi 25
74 Turnului 28
75 \ulou Muro 8
7 \opsilorilor T5
77 Xonopol 25
78 Zidului 7
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5&
Anoxo
||s|e s|rt||er 4|a tea|re|
|s|er|t
Aaete 5.&:
L|sta strz||or d|n centru| |stor|c a| 5|b|u|u|
lnormulii roorilouro lu cldiri.
Numoro udminislrulivo. TTT7
Cldiri.T00
Cldiri cu uncliuno do locuiro. TT00 (4700 locuinlo}
5trada Numr c|d|r| 5trada Numr c|d|r|
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 57
Anoxo
0rgea|greme Pr|mr|e|
Bea|t|p|e|e| !|h|e
Aaete 5.1:
Nemre| |e|e| e| eage[et||er: 77
0eper|emea|e tere teer4eaeet et||r||e|ee |a tea|re| |s|er|t
0eper|emea|e |mp||te|e |a et||r||t||e 4|a tea|re| |s|er|t
!trsa Prlmrla taltljltltl !l|lt
Cod Donumiro T5 T7 T8 T 2000 200T
l |!|||!J| | |!K|
T30T Supruul lolul T2T4 T2T4 T2T4 T2T4 T2T4 T2T4
T305 Lungimou lolul u slrzilor (km} 20 20 20 20 20 20
T30 Lungimou lolul u slrzilor modornizulo (km} T7 T8 T8 T7 T70 T75
T307 Lungimou rololoi do up polubil (km} 324.7 324.7 324.7 324.7 324.7 324.7
T308 Lungimou rololoi do cunulizuro (km} 24. 24. 24. 250.5 250.5 250.5
T30 Lungimou rololoi do dislribuiro u guzului (km} 277. 27.8 280.4 282.3 283.T 283.
T3T0 Numrul lolul ul lrumvuiolor 8 8 8 8 8
T3TT Numrul lolul ul lroloibuzolor 42 30 43 43 38 35
T3T2 Numrul lolul ul uulobuzolor 82 7T 7 7 73 83
l ||||J|
T40T Popululiu lolul lu T iulio T70T3 T84 TTT T852 T7737 T7377
T402 Numrul omoilor lu T iulio 8T 8827 82 88887 8877 885T7
T403 Popululiu cu domiciliul slubil n orus lu T iulio T7350 T477 T05 T54T T528 T4884
T404 Numrul copiilor nsculi vii T27 T280 T35 T3T4 T370 T2T
T405 Docoduli T442 T555 T52 T558 T47 T523
T40 Docoduli nuinlo do mplinirou vrsloi do Tun 2T T8 T5 T T4 T8
T407 Popululiu mulul lu orus T57 T40 T355 T55 T27 TT45
T408 Popululiu curo prsoslo orusul T55 T738 T57T T42 T53 T447
T4T0 Popululiu curo s-u mulul lu orus luT iulio 458 4447 537 5002 458 4088
T4TT Popululiu curo u prsil orusul lu T iulio T77 T75 20T TT 2TT7 T55
1 |KJ || M|K|
T500 Numrul lolul ul porsounolor ungu|ulo 7384 74T82 74850 7257 7524 8T2
T5T4 Angu|uli n ugricullur TT7 TT4 2 7T 843
T502 Angu|uli n induslrio 384 40334 37305 3502T 3T758 3TTT0
T5T7 Angu|uli lu soclorul ulililli. onorgio oloclric si lormic, guz, up T74 TT T75 T88 T3T T88
T5T8 Angu|uli n conslruclii 457 3524 454 4443 55T4 504
T5T Angu|uli n uclivilulou comorciul 7885 8485 T053 TT525 828 358
T520 Angu|uli n domoniul lrunsporlurilor, dopozilrii, posl si comuniculii 742 5848 5428 5428 43 4T35
T52T Angu|uli n domoniul inunciur, buncur si soclorul usigurri 83 84 25 T3 TT2 TTT7
T522 Angu|uli n udminislruliu public T50T T232 T222 T202 T424 TT8
T523 Angu|uli n soclorul nvlmnl 433 47 4754 454 4585 4540
T524 Angu|uli n domoniul snllii si soclorul usislonloi sociulo 355 335 327 3T82 482T 5078
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 0
Anoxo
!|h|e - |a|ermet|| s|e||s||te
Aaete 5.5:
|||!|K | K!
220 Toulru si oporu 4 5 5
2207 8iblioloci 2 7 T T 5 5
2208 8iblioloci publico T T T T T T
220 Abonumonlo rudio 348 57255 5324 47 35885 27423
22T0 Abonumonlo T\ 45524 44370 43253 4T023 40TT0 4035T
ll !|K|!M
240T Numrul lolul ul ucilillilor do cuzuro 34 35 35 3T 3 37
2402 Numr lolul do puluri 2784 277 274 2T23 2553 2583
2403 Numr lolul do hololuri 7 T0 T0 T0 T0
2404 Numr do puluri n hololuri 04 T252 T224 TT2 T203 TT2
2405 Numr do cumpinguri T T T T T T
240 Numr do locuri n cumpinguri 840 80 80 220 500 500
2407 Hunuri si mololuri T T T T T 2
2408 Puluri n hunuri si mololuri T30 78 78 78 78
240 Cubuno 2 3 2 2 2 2
24T0 Puluri n cubuno 225 0 0 0 0
24TT \ilo T5 TT TT T3 TT TT
24T2 Puluri n vilo 283 T T 234 204 2T
24T4 Tuboro ponlru copii 2 2 2 2 2 2
24T5 Locuri n luboro ponlru copii 20 20 20 20 20 20
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l
Anoxo
!|h|e - |a|ermet|| s|e||s||te
Aaete 5.5:
!trsa D!CCPCN !l|lt
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1
Anoxo
Ias|||et|||e respeaseh||e te
pre|e[eree meaemea|e|er
|s|er|te
Aaete 5.:
!trsa D!CCPCN !l|lt
L|sta ub||ca]||or ed|tate de ctre Fro|ectu| de cooerare romno-german
8eab|||tarea 0entru|u| Istor|c 5|b|u/hermannstadt"
|s|lita[ii.
T. Curlu Poubililrii Conlrului lsloric ul Crusului Sibiu/Hormunnsludl
2. Progrumul Urbun do Acliuno 200T - 2004
3. Ghid ponlru oblinorou uulorizulioi do conslruiro/domoluro
4. lndrumur ponlru rogulumonlul locul do urbunism ul zonoi islorico Sibiu
5. lnormulii privind roubililurou si consorvurou porlilor, usilor si oroslrolor islorico
. Cululogul muloriulolor do puvu| ponlru slrzi, piolo, curli, grdini si purcuri n conlrul isloric Sibiu. Propunoro inlorn do proiocl ponlru Consiliul Locul Sibiu
|liastt
7. lnormulii privind Proioclul do cooporuro romno-gormun Poubililurou Conlrului lsloric Sibiu/Hormunnsludl
8. lnormulii privind suslinorou inunciur ponlru proioclo domonslrulivo do roubililuro
. lnormulii privind roubililurou corospunzlouro u porlilor islorico n conlrul isloric Sibiu
T0. lnormulii privind sorviciul do consullunl gruluil ponlru roubililurou cldirilor n conlrul isloric Sibiu
TT. lzolulii mpolrivu umidillii n conlrul isloric
T2. Toncuioli si zugrvoli n conlrul isloric
T3. Pliunlo inormulivo. Fuludo, Foroslro si oblouno, Acoporisuri, Porli si usi, lnslululii lohnico, lluminulul, Curli inloriouro.
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l &
Anoxo
Pre|et|e| 4e teeperere
remae-germea
8|ree| "keeh||||eree
tea|re|e| |s|er|t [0Il)
Peh||tet||
Aaete 5.I:
L|sta |nrest|]||or ub||ce n centru| |stor|c 200I-2004
lnvoslilii (T000 PCL}
2004 72,042,37
Tolul lucrri. 7,042,37
T Consoliduro Zidul Collii, conluru l - lll, Slr. Ccnoi ,800,000
2 lnlorvonlio do urgonl Zidul Collii - Pusu|ul Scrilor 3,000,000
3 Poubililuro Scurilo Turnului din Piulu Huol , Slr. Turnului T,478,482
4 Poubililurou rololoi do up - cunul Piulu Muro, uzu l 4,83,37
5 lnlorvonlii do urgonl Turnul Sulului 3,200,000
lnlorvonlii do urgonl Turnuri Slr. Collii T,500,000
7 Poubililuro imobil Piulu Mic Nr. 22 3,000,000
8 Poubililuro Sodiu Primrio, Slr. 8rukonlhul 2-4 20,000,000
Modornizuro Piulu Muro Sibiu T5,000,000
T0 Poubililuro rololo up - cunul Piulu Huol, olupu ll 4,224,500
TT LTE Piulu Mic 4,000,000
Tolul sludii. 5,000,000
T Sludii do urbunism 5,000,000
2003 ,72T,884
Tolul lucrri. 4,42T,884
T Modornizuro Sodiu Primrio, Slr. 8rukonlhul 2-4 2,205,250
2 Consoliduro Zidul Collii, conluru l-lll, Slr. Ccnoi T0,000,000
3 lnlorvonlio do urgonl Zidul Collii - Pusu|ul Scrilor T,000,000
4 Poubililuro Scrilo Turnului din Piulu Huol, Slr. Turnului T,200,000
5 Modornizuro Piulu Muro T5,T,34
lnlorvonlio do urgonl Turnul Sulului 2,000,000
7 lnlorvonlii do urgonl lu Turnuri slr. Colulii 2,000,000
8 lnlorvonlii do urgonl ucoporis 8isoricu Azilului T,000,000
Poubililuro rololo lohnico-odililuro Piulu Muro (guz, oloclricilulo, lolocomuniculii, cublu T\} 400,000
T0 Modornizuro sodiu Primrio, Slr. 8rukonlhul 2-4 5,000,000
Tolul sludii. 5,300,000
T Sludiu do ozubililulo. Amonu|uro piolonul Piulu Muro - 8-dul Nicoluo 8lcoscu 300,000
2 PUZ - Piulu Muro, Piulu Huol, Piulu Mic 300,000
3 PUD - Piulu Muro 300,000
4 Polovoo si oxporlizo lohnico lu imobilo do inloros public doclurulo monumonlo islorico T,700,000
5 Povizuiro PUG si PUZ-uri din municipiul Sibiu si sluliunou Pllinis 2,700,000
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 1
Anoxo
Iares||t|| peh||te |a tea|re|
|s|er|t
Aaete 5.&:
2002 T0,334,500
Tolul lucrri. 8,300,000
T Modornizuro sodiu Primrio, Slr. 8rukonlhul 2-4 2,00,000
2 Poubililurou rololo up-cunul n zonu isloric u municipiului Sibiu T00,000
3 Poubililurou Scrii Turnului din Piulu Huol, Slr. Turnului 700,000
4 Consoliduro Zidul Collii, conluru l-lll, Slr. Ccnoi 4,000,000
5 Consoliduro Zidul Collii, conluru l-lll n zonu Pusu|ul Scrilor 00,000
Tolul sludii. 2,034,500
T Sludiu do ozubililulo - Poubililurou rololo up-cunul n zonu isloric 7,000
2 Sludiu do ozubililulo - Amonu|uro piolonul Piulu Muro - 8d. Nicoluo 8lcoscu 38,000
3 PUD - Poubililuro urbun unsumblu do piolo zonu isloric. Piulu Muro, Huol, Mic, Aururilor, cu pusu|olo do scri uoronlo 48,000
4 Sludiu circululio, uncholo do circululio, prognozo n vodorou uvizrii PUG do clro Minislorul Trunsporlurilor T,88T,500
200T 20,750,000
Tolul lucrri. T,250,000
T Consoliduro Zidul Collii, conluru l - lll, Slr. Ccnoi 3,000,000
2 Consoliduro Zidul Collii , conluru l -lll, n zonu Pusu|ul Scrilor 3,000,000
3 LTE Piulu T Docombrio TT8 - Modornizurou Slr. Conslilulioi T0,000,000
4 Sporirou cupucillii do circululio u podului poslo rul Cibin, Zonu Piulu Cibin 250,000
Tolul sludii. 4,500,000
T Sludii do ozubililulo - Consoliduro Slr. Cdoboscu T50,000
2 Sludii do ozubililulo - Poubililuro rololo up-cunul n zonu isloric T50,000
3 PUZ - Pozorvuliu urhiloclurul modiovul - conlru isloric, inclusiv rogulumonlul locul do urbunism. Sludiu urbunislic isloric. Solulii concrolo do inlorvonlio 3,800,000
4 PUD - Poubililuro urbun unsumblu do piolo zonu isloric. Piulu Muro, Huol, Mic, Aururilor, cu pusu|olo do scri udiuconlo T50,000
5 Sludiu do umonu|uro piolonul slr. 8ulcoscu si Piulu Muro 250,000
Anexe
C o n l r u l i s l o r i c S i b i u | P l u n d o m u n u g o m o n l 5
Iares||||| peh||te |a tea|re|
|s|er|t
Aaete 5.&:
!trsa Prlmrla taltljltltl !l|lt