Sunteți pe pagina 1din 2

N JURUL T U

Rev. Henry T. Wells, M. A.


Benone Burtescu

W. H. Jude

Andante larghetto
S, A
1.
2.
3.
4.

n
ju Am pus
n - fo Po - pa -

rul
a
me
sul

T, B

Andante larghetto

Acomp.

e sostenuto

T u
ici
ta i
nos

ne-am a - du - nat
n fa - a
Ta
de-al T u Cu - vnt
tru s-a sfr - it

de-al
po La
i

nos
va
ma
sun

- tru
- ra
- sa
- tem

plns
noas
Ta
ga

a - a
tr
de
m - nunchi
ta
iar

decresc.

tru du am
de

con expressione

di i
reri
stat
drum

Dar
Ne-ai
i
Dar

Tu ne-ai
bi - ne dat
I - su - se-n
pi - nea
vie ii
f - r
Ti - ne

cu - vn - tat
lo - cul
ei
Tu ne-ai frnt
nu ple - c m

i
sun bal - sam
i
a S
mergi

Doam
sfin
vi
noi

ne, fe - ri te mn - g e Tu ne-ai
I - su - se

ci i.
ieri.
dat.
bun.

min,

A - min, A - min.

tem,
de
pa
cu