Sunteți pe pagina 1din 11

CONFERINŢA INTENAŢIONALĂ SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE NORME,VALORI ŞI REPERE CONTEMPORANE

Traditie Şi modernism -Drepturile succesorale ale

soŢului supravieŢuitor-

Profesor coordonator: Conf. univ. dr. Ilioara GENOIU

Studente: Nicolae Marcela-Andreea Piroşca Ana Maria Chiţu Lavinia Specializare: Drept

Articolul 970 din NCC prevede că soţul

supravieţuitor îl moşteneşte pe soţul decedat dacă,la data deschiderii moştenirii,nu există o hotărâre de divorţ definitivă.

Ce caractere juridice prezinta dreptul la mostenire al

sotului supravietuitor?

1.Poate veni la mostenire numai in nume propriu,nu si prin

reprezentare.

2.Este mostenitor rezervatar. 3.Este mostenitor sezinar.

4.Este obligat la raportul donatiilor primite de la defunct,numai

daca vine in concurs cu clasa 1 de mostenitori.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească soţul supravieţuitor pentru a putea moştenii?

• Capacitatea succesorală

Nedemnitatea

• CONDIŢIE SPECIALĂ:să aibă

calitatea de soţ la momentul deschiderii moştenirii

CATEGORII DE DREPTURI

SUCCESORALE

În temeiul Legii 287/2009,soţul supravieţuitor beneficiază de următoarele drepturi succesorale:

1.Un drept de mostenire,in concurs cu oricare dintre clasele

de mostenitori sau,in lipsa acestora,un drept de mostenire

exclusiv(art.971 NCC); 2.Un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit(art.973 NCC); 3.Un drept de mostenire special asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosintei comune a sotilor(art.974 NCC).

Cota sotului supravietuitor in

concurs cu clasele de

mostenitori

Art.972 alin (1) din NCC ii acorda sotului supravietuitor o cota variabila din masa succesorala,in functie de clasa de mostenitori legali cu care aceasta vine in concurs,astfel:

a)1/4 din mostenire,daca vine in concurs cu clasa 1(descendenti).

b)1/3 din mostenire,daca vine in concurs cu intreaga clasa a 2-

a(ascendenti privilegiati si colaterali privilegiati). c)1/2 din mostenire,daca vine in concurs fie cu ascendentii privilegiati,fie cu colateralii privilegiati.

d)3/4 din mostenire, daca vine in concurs cu clasa a 3-

a(ascendenti ordinari) sau clasa a 4-a(colaterali ordinari).

e) 1(intreaga mostenire),daca defunctul nu are rude.

Dreptul de abitatie al sotului

supravietuitor

Pentru a putea dobandi acest drept,sotul supravietuitor trebuie sa indeplineasca,in mod cumulativ,urmatoarele conditii:

a)Sotul supravietuitor a locuit,pana la data deschiderii mostenirii,in

acea casa;

b)Sotul supravietuitor nu este titular al niciunui alt drept real de a folosi o locuinta corespunzator nevoilor sale; c)Casa face parte din bunurile succesiunii;

d)Sotul supravietuitor nu devine,prin mostenire,proprietarul

exclusiv al casei; e)Defunctul nu a dispus altfel.

Caracterele juridice ale

dreptului de abitatie

Este un drept real.

Este un drept temporar.

Este un drept personal.

Este un drept cu titlu gratuit.

Dreptul special de mostenire

al sotului supravietuitor

Pe langa partea succesorala pe care o culege in concurs cu

diferitele clase de mostenitori legali,sotul supravietuitor beneficiaza de dreptul de a primi din mostenire mobilierul si obiectele de uz casnic care au fost afectate locuintei comune a

sotilor.

CONDITII SPECIALE:

1.Sotul supravietuitor sa nu vina la mostenire in concurs cu descendentii defunctului,deci trebuie sa vine in concurs cu ascendentii si rudele colaterale ale defunctului.

2.Sotul decedat sa nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin

liberalitati inter vivos(donatii) sau mortis causa(legate facute prin testament);altfel,bunurile in cauza nu mai pot fi dobandite in exclusivitate de sotul supravietuitor in virtutea dreptului sau special.

Natura juridica a dreptului

special al sotului

supravietuitor

In doctrina si practica judecatoreasca s-a apreciat,multa vreme,ca sotul supravietuitor culege mobilierul si obiectele de uz casnic in virtutea unui

LEGAT PREZUMAT.

Intr-o alta conceptie,insusita in special de practica judecatoreasca,s-a avut in vedere ca in sistemul nostru succesoral este reglementata numai

succesiunea legala si cea testamentara,nu si o a

treia forma de devolutiune succesorala,aceea a legatului prezumat.

Comparand cele 2 opinii privind

natura juridica a dreptului special al

sotului supravietuitor,consideram ca opinia promovata de practica judecatoreasca corespunde mai bine nevoilor practice si este mai riguros argumentata.

BIBLIOGRAFIE

Ilioara Genoiu-Dreptul la mostenire in Noul Cod civil,Editura:C.H. Beck, 2012;

Dumitru Vaduva-Mostenirea legala.Liberalitatile in Noul

Cod Civil,Editura:Universul Juridic,2012;

Dumitru C. Florescu-Dreptul succesoral in Noul Cod civil (editia a II-a, Editura Universul Juridic),2012;

Dumitru C. Florescu-Dreptul succesoral. Contine grile

conform Noului Cod civil, Editura:Universul Juridic,2011.

VĂ MULŢUMIM!