Sunteți pe pagina 1din 376

SFNTUL 10AN GUR DE AUR

Despre desftarea celor viitoare S nu dezndjduim Nou cuvntri la Cartea Facerii


Editura (pstitutulu Viblic i de Misiune al Bisericii Qrtodo omne

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

D E SP R E DESF TA REA C E L O R V IIT O A R E S N U D E Z N D J D U IM N O U C U V N T R I LA C A R T E A F A C E R II


CARTE TIPRIT CU BINECUVNTAREA PREA FERICITULUI PRINTE

DANIEL
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

Traducere din limba greac veche i note de Preotul Profesor DUMITRU FECIORU

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMNE BUCURETI - 2008

G r a f i c a : Viorela Mihescu I l u s t r a i a c o p e r t e i : Crearea ceretilor i netrupetilor Puteri. Mozaic bizantin din sec. XI.

2008 EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMNE ISBN 978-973-616-109-4

CUVNT INTRODUCTIV
Publicarea a cestu i n o u volum d e omilii ale Sfntului loan G ur d e Aur, n m are p a rte inedite n lim ba rom n, are cu certitudine un loc i o sem nificaie distinctive n seria d e traduceri patristice p u b licate n ultim ele trei d e cenii n B iserica no astr. Fiind tiprit la sfritul anului 2 0 0 7 , c u el s-a desvrit, la un m a re so ro c om agial co m e morativ*, o am p l i fertil lucrare m isionar i cultural a Institutului Biblic, lucrare prin c are a fo st ncred in at celor credincioi v ersiu n ea ro m n e a sc a zeci d e scrieri ex eg e tice, d a r i d e te x te d e n d rep tare m oral i ndrum are a s cetic l sa te c a m o ten ire nep ierito are cretintii ntregi d e Marele A rhiepiscop al C onstantinopolului. Volumului p rezen t i va u rm a n cu rn d tip rirea celui care cu p rin d e ntreaga c o re sp o n d e n a Sfntului loan G ur d e Aur, d a t n d din v re m e a celui de-al doilea exil al su. A ceast revrsare a b u n d e n t d e b u n ti duhovniceti p e ste cei c e fl m n zesc i n setea z d e dreptate" (Matei 5, 6) a fost m ijlocit d e un eru d it i venerabil Profesor d e Teologie, Printele Dum itru Fecioru, care, cu m uli ani n urm , dintr-o vocaie d e sc o p e rit d e nalta s a contiin p re o e a sc i pasto ral, s-a d ecis s s e d ed ice n ntregim e d o a r slujirii sac e rd o ta le i traducerii n lim ba ro m n a tex telo r patristice, c u predilecie a scrierilor hrisostom ice. Pe a c e s te a din urm chibzuise s le tra d u c integral, dei ele o c u p n u m ai puin d e 18 volum e din colecia Patrologia Qraeca. Att d e c ald i e ra evlavia fa d e D asclul po c inei, al rugciunii, al m ilosteniei i al slujirii iu b ito are a
* mplinirea a 1600 de ani de la trecerea Sfntului loan Gur de Aur la viata venic (407-2007).

CUVNT INTRODUCTIV

sem en u lu i, fa d e propovduitorul i m artorul n e ase m u it al iubirii Preasfntei Treimi. D espre ntrirea haric, prim it o d a t c u a su m area a ce s tei uriae asiduiti, d a r i d e sp re credina ferm a acestui n e a s e m n a t m e ta fra st c su tele d e pagini tra d u se d e .el din o p e re le Sfinilor Prini ai Bisericii n o a stre n u vor fi lsate in nerodire d e ctre Pronie m rturisesc cu p utere datrile m anuscriselor sale. Multe dintre a c e ste tlcuiri patristice au fost realizate ntre anii '5 0 -'60 ai secolului al XX-lea, c n d d o a r id e e a c a s e m e n e a te x te a r m ai p u te a v e d e a v re o d a t lum ina tiparului la noi e ra sinonim , p e n tru cei m ai m uli, c u sm inteala. Lucrnd n s m potriva evidenei lum eti, ignornd te ro a re a venit dinspre cele vzute, a c e s t vrednic p re o t crtu rar a d u c e a implicit, prin fapt, u n elogiu im pre sio n a n t credinei cretine, trind-o el nsui c a p e ncre dinarea celo r n d jd u ite , do vedirea celo r n ev zu te" (Evrei 1 1 , 1). Astfel, la d a ta d e 3 d e ce m b rie 1 9 5 9 , cn d n ch eia tra d u c erea grupului d e omilii din a c e s t volum , el s-a sim it d a to r s ad au g e cu sm eren ie i recu n o tin a c e s te cu vinte: Cu ajutorul D om nului i D um nezeului i M ntuito rului n o stru Iisus H ristos i al Prea C uratei Maicii Sale, n s c to a re a d e D um nezeu i p u ru re a F ecioara Maria, cu rug ciunile celui ntru Sfini Printelui nostru loan Gur d e Aur..., am fost nvrednicit d e am tradus i a c e st volum din o p era co m p let a Sfntului loan G ur d e Aur. Slav lui D um nezeu p e n tru toate!". Slavoslovia final reproducea chiar doxologia nlat d e Sfntul loan naintea sfritului vieii sale pm nteti n chip m ucenicesc, lng martirionul Sfntului Mucenic Vasilisc, n ziua d e 14 septem brie 4 0 7 , la C om ana, n Pont. ntr-adevr, to n a lita te a d o m in an t a celo r m ai m ulte dintre omiliile a cestu i volum e s te d a t d e o m ed itaie lu cid i profund, sprijinit p e n v tu ra i pildele aflate n

CUVNT INTRODUCTIV

S fnta Scriptur, a su p ra sclipirii n elto are, nestatorniciei, coruptibilitii i nim icniciei celo r din lu m ea d e aici. C oninutul vieii um an e p m nteti e ste d e obicei m po vrat d e a ta a re a c u patim d e bunurile vrem elnice, d e anu m ite p erso an e, d e slava i privilegiile dem nitilor lum eti, d e cu tarea ap ro a p e cu d isp erare a plcerii egoiste. Uit u o r om ul, c o n stat Sfntul loan Gur d e Aur, c D um nezeu a unit lu m ea a c e a sta cu luptele, ostenelile, sudorile", c veacul d e acu m e ste d o ar stadion", iar abia cel c e v a s fie e ste cunun". Iraionalitatea celui care se s u p u n e d e voie celor meii sla b e c a u m b ra"1 e ste n s pltit scu m p n c d e aici, prin trirea continu i chinuitoare a spaim ei d e a p ierde obiectul patim ii sale, p ierdere care va veni inevitabil. A ceast irosire s a u netrebnicire interioar atinge p e oricine nu v rea s a c c e p te c d e un singur lucru treb u ie s se te am om ul: d e a pctui, rnindu-se astfel singur. De alt fel, indulgena fa d e sine i a sc u te celui n e p s to r sim ul critic d o a r m potriva sem enilor si: A ceasta e ste pricina tuturor relelor, c iscodim c u m ult luare-am inte p catele altora, iar p e ale n o astre le tre c em c u m ult n ep sare"2. Dar, p e rc e p e re a vrem elniciei celo r din lu m e a d e acu m p o a te deveni p e n tru om prilejul providenial p e n tru c a el s-i ridice privirea m inii i to a t dorirea s a ctre stato rn i cia i bucuria n e tre c to a re dintru cele cereti. Pe a c e s te a le p re g u st cel credincios n c d e acu m , fiindc, prin ntru p are, D om nul i M ntuitorul nostru Iisus H ristos a p refcu t p m n tu l n cer, a d a t porunci care i fac p e cei ce le m pli n e sc a se m e n e a cu Puterile n etru p eti i i-a fcut p e o am en i ngeri"3. Pe d e asu p ra , cretinul m ai p rim ete i darul d e a nelege c prin vitregiile vieii a b tu te a su p ra s a , prin m ul im e a necazurilor i a ntristrilor ptim ite d e el lucreaz, p e n tru nvrednicirea s a d e rsplile i cununile venice, o d rag o ste n e n e le a s - c e a a S tpnului ceresc. A cesta, l
1. Despre desftarea celor viitoare i despre nimicnicia celor de acum, 3. 2. S nu dm n vileag pcatele frailor notri i s nu-i blestem m p e dumani, 12. 3. Despre desftarea celor viitoare..., 3.

CUVNT INTRODUCTIV

asigur p e cel credincios Sfntul loan G ur d e Aur, soco te te propria Lui o d ih n m n tu irea ta, i d e m n tu ire a ta Se b u cu r meu m ult d e c t te bucuri tu c n d scap i d e prim ejdie i d e m o arte"4. O a se m e n e a m rturisire i ap arin e D asc lului p reaales al Bisericii, cruia, c a prigonit pentru d rep tate" (Matei 5, 10), n u i-au fo st strin e nici d u rerea, nici ntristarea, nici suspinul. Ca i Sfntul A postol Pavel, el a confirm at prin pilda propriei Iui viei c prin m u lte s u fe rin e treb u ie s intrm n m pria lu i D u m n ezeu " (Fapte 14, 22). Omiliile rostite nainte i d u p prim ul s u exil tra n s m it ns aceast nvtur i lege duhovniceasc p e c t d e ^salutar, p e att de rar aplicat chiar d e cretini: ti m erge - bine? Binecuvnteaz p e Dum nezeu, i binele rm ne. Iti Imeige ru? Binecuvinteaz p e D um nezeu, i rul se duce"5. ncheindu-se cu cele n o u cuvntri ale Sfntului loan G ur d e Aur la C artea Facerii, consacrate lmuririi celor m ai adnci locuri din prim ele trei capitole ale celei dinti cri a Sfintei Scripturi, volum ul prezent nchide i ciclul privilegiat d e tlcuiri hrisostom ice nceput n anul 1987 prin publicarea celor 67 d e O m ilii la Facere. De ce din nou d esp re C artea Facerii? Pentru a afla, din gura care toat lu m ea a lum inat"6, d e c e buntile p e care ni le-a ad u s Hristos-Domnul la ve nirea Lui su n t cu m ult m ai m ari d e c t cele p e care ni le-au p ierdut cei care a u pctuit la nceput"7.

t DANIEL
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE La srbtoarea Sfinilor Trei Ierarhi: Vaslle cel Nare, Grigorie Teologul l loan Gur de Aur 3 0 Ianuarie 2008

4. Cuvnt ctre cei ce s-au poticnit n faa mprejurrilor vitrege ale vieii..., 8. 5. Omilie rostit la ntoarcerea din primul exil, 1. 6. Din Troparul Sfntului loan Gur d e Aur. 7. nou cuvntri la Cartea Facerii, V, 3.

La Ilie i la vduv; i despre milostenie1


1. n zilele n care am po stit cu toii, ad ese o ri m hotrsem s v v o rb esc d e m ilostenie, d a r a m fo st m piedicat; se l sa se s e a ra i mi-a n treru p t cursul cuvntului. S-a n tm p lat aa, p o a te, p e n tru c a rnduit D um nezeu sp re fo los, a m n n d p e n tru ziua a c e a s ta p red ica d e sp re m iloste nie, ca s ntind m a sa m ilosteniei azi, c n d su n tei ad u n ai toi n biseric, n u m prii2, riu c a p u te a s v sp u n lu cruri m ari i d e se a m , ci p e n tru c m are i d e s e a m e ste p u te re a m ilosteniei. Mult ndrznire n ain tea Iul D um nezeu n e d m ilostenia! P ete n bolile cereti n to a t libertatea, ca o regin a vieii noastre. Puterile cereti crora le su n t ncredinate porile cerurilor, cnd vd c in ti m ilostenia, deschid d e dragul ei i celorlalte virtui porile acelea; iar d ac vd c celelalte virtui vin fr m ilostenie, le zvoresc uile. A ceasta s e vede din pilda acelor fecioare crora n u li s-a deschis sfinita cm ar d e n u n t tocm ai pentru c n-au avut n candele m ereu untdelem n3. i uit-te la deosebire! Milostenia nensoit d e feciorie p o a te d u c e n c e r p e fiii ei, p e cn d fecioria fr m ilostenie nu poate. ^ A adar, p e n tru c e a t t d e m a re p u te re a m ilosteniei, s prim im cu to a t rvna cuvintele ce le vom sp u n e d e sp re ea. ndem nul la m ilostenie a r p u te a fi m in u n at i scurt, d a c v-a d u c e la vduva din S arep ta Sidonului. Cei care n va cu fa p ta s u n t dascli m ai vrednici d e cred in d e c t cei c are sf tu iesc prin cuvnt. De a c e e a i vduva a c e a sta
1. P.O. 51, col. 337-348. 2. Predicile pe care le inuse mai nainte Sf. loan Gur de Aur le ros tise n Postul Mare, i anume seara, catehumenilor, cnd nu erau de fat credincioii. Aceasta este explicaia cuvntului "mprii". 3. Cf. Matei 25, 1-13.

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

n e p o a te fi un d ascl m in u n at al m ilosteniei, n o i v sftuim prin cuvnt; vduva, ns, va p u te a s v n v ee cu fapta; i e a are n soitoare p e o alt vduv, c u aceleai purtri. C d o u s u n t vduvele a ce stea : u n a n n o u l T estam en t, a c e e a c are a p u s n cu tia bisericii doi bnui, alta n Vechiul T esta m e n t, a c e e a c are a fo st nvrednicit s-l p rim ea sc p e p ro fet. A m ndou au zyuns Ia a ce e ai n alt virtute a n elep ciunii, a m n d o u a u fo st Ia fel d e darnice, a m n d o u , prin a se m n a re a faptelor lor b u n e, ne-au a r tat nrudirea dintre cele d o u T estam en te. D up cum stn cile n alte din ju ru l porturilor, nu m ite d e obicei faruri, a u to a t n o a p te a lum ina n e stin s i cu strlu cirea lum inilor clu zesc sp re sigurana portului p e cei rtcii p e m are, to t a a i vd u v ele a ce stea , c a n ite porturi, au n ju ru l lor drnicia, i cu lum ina m re iei sufletului lor pov u iesc p e cei cufundai n n o a p te a p re a ad n c. C nu-i m ai b u n viaa n o a str d e c t n o ap tea, p recu m sp u n e i Pavel: ' n o a p tea e p e sf rite , i ziu a e aproape"4. Vduvele acestea, pentru c a u to td eau n a aprins c a n d e la iubirii d e oam eni i p strea z n e stin s lum ina m ilosteniei, c h e a m la ad p o stu l lor p e cei c e r t c e sc i su n t g a ta s s e n e ce n o cean u l iubirii d e argini, n n tu n e ricul a d n c al nopii. 2. Dar d e sp re vduva din n o u l T estam en t, alt d at; acu m v voi vorbi d e sp re vduva din Vechiul T estam ent. Ludnd-o pe aceasta, m pletim i celeilalte cununi d e laud. C ele c are a u aceleai fap te a u d e o b te i aceleai cuvinte d e laud. Pe tim pul vduvei a celeia a fo st fo a m e te cum plit; n u p en tru c p m ntul istovit n-a m al vrut s-i d e a ro a d a sa, ci pentru c (pcatele oam enilor au oprit darul lui D um nezeu^ A fost, deci, fo am ete cum plit, m ai a m ar d e c t to ate. Foa m e te a a c e a sta a adus-o m a rele Ilie; a chem at-o c a p e un sliyitor nfricotor, c a s-i c u m in easc p e cei m p reu n cu el robi, care-L o c r se r p e S tpnul; dar, m ai b in e sp u s.

LA ILIE I LA VDUVA

pcatele iudeilor a u ch em a t fo am etea; a adus-o n s gura profetului: "Viu e s te D om nul, D u m n ezeu l lu i Isra el..., a sp u s el, n u va fi p lo a ie d ec t prin gura m ea"5. Era, deci, o n e n o rocire groaznic. nfricotorul glas al profetului fcu se n e roditor nu num ai p n tecele pm ntului, ci o prise i curge rile rului; s e u sca ser atunci to a te praiele. i d u p cum nite friguri puternice s a u m ari clduri n u u su c num ai su p rafaa trupului, ci ptru n d i n m d u v a oaselor, to t a a i s e c e ta care a fost atunci n-a a rs num ai fata pm ntului, ci a ptruns p n n rurile lui i i-a rpit to a t um ezeala. - Ce i-a sp u s D um nezeu profetului Ilie? - "Scoal-te i du-te n Sarepta Sidonului; a co lo voi p o runci u n ei v d u ve s te hrneasc"6. - Ce n se a m n a sta ? n ta ra s a n-a g sit p e nim eni care s-i d e a d e m n ca re , i-l trimii ntr-o ta r strin , la o fe m eie vduv? De-ar fi fost avut, de-ar fl fo st fo arte bogat, de-ar fi fost chiar fem eia m pratului, de-ar fi av u t h a m b a rele pline d e ro ad e, te a m a d e fo a m e te n u i-ar fi fcut, o are, sufletul m ai ste rp chiar d e c t p m ntul? Ca s n u sp u n a c e a s ta profetul, c a s n u m urm ure, m ai nti D um nezeu l-a hrn it prin corbi; a p ro a p e c i sp u n e: "Dac am fcut s te h r n e a sc un anim al n ecu v n ttor, cu a t t m ai m ult voi n d u p leca o fiin cu v n tto are s o fac". 3. De a c e e a d u p corbi, vduva. i p u teai s-l vezi p e p ro fet zyuns m ai m ic d e c t fem eia! Puteai s vezi sufletul acela d u m n e ze ie sc i m a re c t cerul, p e vrednicul i nal tul Ilie, a ju n s la u a vduvei c a un h o in ar i ceretor! Puteai s vezi gura a c e e a care a nchis cerul, ro stin d cuvintele c e lor c are c e r pom an: "D-mi p ine, d-mi ap!", c a s cu noti c nici un loc nu-i a a d e potrivit p e n tru b tu t la u c a locuina u nei vduve, c a o c a s u n d e d o m n e te srcia, o c a s lipsit d e bogie, d a r i d e p ca te le leg ate d e avere.
5. 3 Regi 17, 1. 6. 3 Regi 17, 9.

10

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

C asa n u e ra zgom otoas, ci e ra plin d e nelepciune! Era n e a m ai m ult linite d e c t n post. Astfel d e locauri c a u t sufletele sfinilor! S-a d u s profetul la vduv, c a s fie e a d o v ad a c iudeii u rsc prim irea d e strini. S-a d u s la vduv, c a s n v ee p e toti c p e b u n d re p ta te su fe r iudeii o s n d a a ce e a. Da, c n d D um nezeu v rea s o s n d e a sc p e cineva, n u a d u c e a a de-a dreptul o s n d a , nici nu Se m u lu m ete num ai cu h o t r re a ju d e c ii Lui, ci Se n d re p t e te prin fap te nain te a oam enilor, lsndu-S e ju d e c a t d e prerile m ulim ii, c a ntr-un tribunal o b tesc . i d u p cum ju d e c to rii cn d au o sn d it p e cineva la m o a rte s e a a z m ai nti p e scau n u l nalt d e ju d e c a t , p o ru n c e sc s se trag p erd elele, i ad u c n ju ru l lor ntreg oraul, i-l ju d e c p e m pricinat c a ntr-un te a tru o b te sc , p u n ntreb ri n vzul i n auzul tu tu ro r, p o ru n c e sc s s e c ite asc faptele sv rite d e a ce la i fac ca n su i vinovatul s a ju n g acuzatorul faptelor sale, i n u m ai d u p to a te a c e s te a p ro n u n sen tin a, to t a a i Dum n e ze u , st n d pe cuvintele Scripturii c a p e un nalt S caun d e ju d e c a t , cu to a t lu m e a str n s n ju ru l Lui, face c erceta re a p c a te lo r n vzul i auzul tuturor; n u p o ru n c e te s se c ite asc faptele, nici nu s e a d u c scrisori n m ijloc, ci p u n e n ain tea n o a str chiar p catele celor osndii. 4. C nd a vrut s s lo b o a d d e a s u p ra S odom ei tr sn e te cum plite i s tea rg d e p e p m n t p o p o a re i o ra e prin v paia a c e e a nfricotoare7, c n d a slo b o zit p e p m n t ploaie n o u i nem aintlnit, c u m ult m ai groaznic d e c t c e a dinti, p e care so arele a vzut-o p e n tru ntia i singu ra oar; deci, nainte d e a a d u c e p e ste o am en i a c e a s t p e d e a p s , ne-a a r ta t r u ta te a celo r c e av eau s fie pedepsii i, d u p cum am sp u s, n-a citit scrisori, ci a a d u s n m ijloc chiar pcatele lor. De a ce e a a trim is ngeri, nu num ai ca s-l s c o a t p e Lot, ci c a s-i a ra te r u ta te a sodom iilor i gom oriilor. Lucru c e s-a i ntm plat. C nd a prim it Lot p e ngeri.
7. Cf. Fac. 19, 1-25.

LA ILIE I LA VDUV

11

toi cei din S odom a a u asaltat c asa gazdei i a u nconjurat-o. D ragoste ru in o as c o n d u c e a asaltul a c e sta , p o ft d e m p reu n are nelegiuit, c are d e p e a h o tarele firii. Mu s t te a u n ju ru l casei num ai tineri, ci i btrni, nici prul c ru n t nu p o to lea furia, nici b tr n e e a nu stingea n eb u n ia, ci puteai v e d ea naufragiu n port: la b tr n ee , poft nelegiuit, n e bunia lor n u s-a m rginit d o a r la att! nici cn d Lot le-a f gduit c le va d a pe fetele lui, nici atunci n u s-au potolit, ci struiau, sp u n n d c nu p le ac p n n u li s e d a u b r baii. i a m en in au c a u s fac m are ru celui care le fgduise c le va d a pe fetele lui pen tru cinstirea strinilor. Ai vzut c D um nezeu a a d u s p e d e a p s a p e ste sodom ii num ai d u p c e a vdit cu totul r u ta te a lor? Deci, c a n u cum va m ai trziu, vzndu-i p edepsii, s-i plngi p en tru n en o ro cirea lor c e a m are, nici s nvinuieti, m p reu n cu ei, p e D um nezeu, Domnul, fcn d m ai dinainte dovada ru tii lor, le ia orice d re p t la m ila n o a str i n e face s nu-i plngem . Tot a a a fcut i p e v rem ea profetului Ilie. Ca s n u te n d urerezi vzndu-i p e iu d ei to p ii d e fo am ete, i a ra t n e o m e n ia i cruzim ea lor, ti a ra t c t d e puin ospi talieri erau. n u num ai c n u p rim eau p e profetul Ilie, d a r l i am en in au cu m oartea. A ceasta s e vede chiar din cuvin tele lui D um nezeu, n-a sp u s profetului num ai att: "Pleac", ci i: "Ascunde-te!"8. "nu ti-e d e aju n s spre m ntuire fuga, ci trebuie s te ascunzi bine d e tot. Poporul iu d eu e s te un p o p or seto s de sngele profeilor, un popor care cuget ntr una la uciderea sfinilor. Cu sngele profeilor i-au m njit totdea una minile. C nd D um nezeu l-a trimis din Iudeea, i-a spus: "Eu i vo i p o ru n ci ei"9. Vezi c dincolo, c n d fuge din lud e e a , i p o ru n c e te s s e fe re asc p e c t p o a te; d in co ace, cn d i g se te s c p a re a la vduv, i p o ru n c e te s fac a c e s t lucru cu to a t ndrznirea i ncrederea.
8. 3 Regi 17, 3. 9. 3 Regi 17, 9.

12

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

5. Prin trim iterea profetului la vduv. D um nezeu n-a u rm rit num ai att, ci i altceva. Ca n u cum va m ai trziu, auzind unii c H ristos, d u p m u lte i n e sp u s e binefaceri fcu te n Iu d eea, d u p m orii p e c are i-a nviat, d u p orbii p e c are i-a fcu t s vad, d u p leproii p e c are i-a curit, d u p dem onii p e c are i-a izgonit, d u p m in u n ata i m ntuito a re a Lui nvtur, a fo st alungat d e cei cro ra le f c u se b in e, d a r a fost cinstit d e neam uri; deci, c a n u cu m v a m ai trziu unii, p e n tru c n-au m ai auzit, nici n-au m ai v zu t a a ceva, s s e m inuneze, s s te a nedum erii i s s o c o te a sc lucrul c u n ep u tin . D um nezeu n e a ra t d e la n cep u t, cu m u lt v rem e n ainte, prin robii Si, n v rto area iu d aic i o m e n ia i sufletul m a re al neam urilor. De pild, Iosif. A ceia p e c are i-a hrnit, a c e ia a u n c erca t s-l u c id 10, p e c n d u n b a rb a r l-a ridicat la fo arte m a re c in ste 11. Alt pild, Moise. Iudeii, c ro ra le f c u se bine, l-au alu n g at12, d a r l-a prim it un b a rb a r, Ietro, i i-a a r ta t m u lt p rie te n ie 13. Alt pild, David. Saul l-a a lungat d u p c e t ia se capul lui Goliat, d u p c e n d e p rta se d e m ulte ori, i d e Saul, i d e Ierusalim , m u lte prim ejdii, d a r l-a prim it un m p rat b arb ar, Achi, i i-a d a t m are c in ste 14. T ot a a i acum : iudeii l-au alu n g at p e Ilie, d a r l-a prim it vduva. Deci, c n d vezi c H ristos e ste alu n g at d e iudei, d a r prim it d e neam uri, s n u te m inunezi d e adevrul lucrului! Ai d e d e m u lt d e stu le pildei Ai auzit chiar astzi p e Hristos c a s p u s i a a r ta t acelai lucru. Vorbindu-le iudeilor nem ulum ii, sp u n ea : "M ulte v du ve erau n zile le lu i Ilie , d a ria n ici una n-a fo s t trim is Ilie d e c t la vduva din Sa repta Sido nu lui"15. Dar p o a te c ai s te ntrebi: De c e a l sa t D um nezeu ca Ilie, un o m a t t d e zelos p e n tru slav a lui D um nezeu, s
10. 11. 12. 13. 14. 15. Cf. Fac. 37, 18-20. Cf. Fac. 41, 40 45. Cf. le. 2, 14. Cf. le. 2, 16-21. Cf. 1 Regi 21, 10. Luca 4, 25-26.

LA ILIE I LA VDUV

13

sufere i s tre a c prin a t te a necazuri? Pentru c e l trim ite cnd la prul Cherit, cnd la vduv, cn d n a lt loc? Pentru ce l p u n e s s e m u te dintr-un loc n altul, c a u n surghiunit? C Ilie a suferit i a tre c u t prin necazuri o sp u n e i Pavel. Ascult: "Au p rib eg it n p ie i d e oaie, n p ie i d e capr, lipsii fiin d , strm torai, nd u r n d rele"16. - Dar d e c e l-a l sa t s su fere? D ac el a r fi c e ru t lui D um nezeu s-i p e d e p s e a s c p e iudei p e n tru p c a te le s vrite fat d e el, s-ar p u te a sp u n e c p e b u n d re p ta te a fost chinuit i necjit, c a s aju n g m ai b u n , c a s alunge din su flet cruzim ea. Dar d a c n-a a d u s p e s te iudei n en o ro cirea a c e e a p e n tru c a s s e r z b u n e d e rul c e i-1 fcu ser iudeii, ci p e n tru c s e to p e a din pricina n ecred in ei iudeilor i a ocrii ce-o a d u c e a u Stpnului, d e c e atunci Dum n e ze u i face i lui p a rte d e dureri, p e n tru c e n u s e b u cu r Ilie d e tih n i odihn? - Pentru c s-ar fi so co tit o cruzim e d a c ceilali a r fi n d u rat rele i a r fi pierit d e fo am e, iar el a r fi d u s o b in e i a r fi avut h ra n din a b u n d en t , n-ar fi p ru t u n lucru d e m irare c a u n o m c are o d u c e b in e s s e d e sfte z e n n e n o rocirile altora? De a c e e a D um nezeu l-a l sa t s su fe re i el m p reu n cu ceilali, s n d u re nenorocirile c e v en iser p e ste iudei, s n d u re fo a m e tea , c a s cu n o ti c c e e a ce-1 m u n c e a p e Ilie n u e ra fo am etea, ci d u m n e ze ia sc a rvn. D ac n-ar fi s p u s cuvintele a c e le a fericite, m n a t d e m u lt rvn, a r fi p u s c a p t prim ejdiei i n-ar fi voit s su fere a t ta i s n d u re a tta, s su fe re a t te a rele i necazuri. D ar i e ra m ai p l cu t s su fe re i s-i v ad p e iudei cum in -1 titi, d e c t s-i v ad scp ai d e nevoia ce-i strivea, d a r ntori la n e cred in a lor d e m ai nainte. J 6. A a s u n t to td e a u n a sufletele sfinilor! i prim ejduie sc viaa p e n tru m n tu irea altora. Deci, c a s n u sp u i c Ilie a prelungit v re m e a d e fo a m e te din pricina cruzim ii sale. D u m n e ze u a n g d u it s s u fe re d e fo a m e , c a s c u n o ti
16. Evr. I I , 37.

14

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

n elep ciu n ea profetului. n afar d e a ceasta, p en tru c face re a d e m inuni i d eterm in p e fptuitori s s e m n d re asc , iar pe cei c e vd m inunile s-i s o c o te a sc p e fctorii d e m inuni nzestrai c u o fire m ai m a re d e c t firea o m e n e a sc . D um nezeu a n d re p ta t a c e s te d o u p ca te , l s n d n e sch im b a t slb iciu n ea firii. C lucrurile sta u a a o aflm u o r din gura lui Pavel. El nsui sp u n e c m inunile trufesc. A scult c e zice! "Ca s n u m m n d resc cu m u lim ea d e s coperirilor, m i s-a d a t un g h im p e n trup, nger al Satanei, ca s m b at p e s te obraz"17. Tot el a ra t i c m inunile i fac p e cei c e le vd i le au d s-i s o c o te a sc p e fctorii d e m inuni m ai m ari d e c t su n t. V orbind d e sp re descoperirile lui, sp u n e: "Chiar dac a vrea s m laud, n u vo i fi fr m in te ; vo i sp u n e adevrul"18. - Dar p e n tru c e n u s e laud? - "Dar m fe re sc, ca s n u c u g ete cineva d e sp re m in e m a i m u lte d e c t v e d e la m in e i a u d e d e la m in e "19. Deci, c a s nu s e ntm ple i c u profetul a a - e ra el Ilie, d a r e ra om D um nezeu a fcu t ca, alturi d e m inuni, s ia s la iveal i slb iciu n ea firii lui. De a c e e a , n-a p u tu t stp n i fo a m e te a cel c e a stp n it cerul. De a c e e a , n-a pu tu t nfrna strigtul pntecelui cel c e a p u s frn e rodirii p m ntului! A avut nevoie d e o vduv, c a s cu n o ti i harul lui D um nezeu, i slb iciu n ea o m e n e a sc . Nu num ai la a sta a folosit faptul a c e sta , ci i la altceva, to t a a d e m are. - La c e an u m e? - Iat la ce! D ac te n d e a m n cin ev a s ai rv n a p ro fetului, s nu-i pierzi curajul, s n u d ezn d ^jd u ieti so co tin d c profetul a fo st om cu alt fire i c d e a c e e a a avut o a t t d e m are ndrznire ctre D um nezeu. A cest lucru l-a a r ta t un altul c n d a sp u s: "Ilie era un o m cu sl biciu ni ca i noi"20. A proape c a sp u s: "S n u crezi c e cu n e p u tin
17. 18. 19. 20. 2 Cor. 12, 7. 2. Cor. 12, 6. 2 Cor. 12, 6. Iac. 5, 17.

LA ILIE I LA VDUVA

15

s ayungi p n la nlim ea nelepciunii lui Ilie! i el a avut ace e ai fire c a i noi. M inunata voin d u m n e ze ia sc l-a a r tat cu m ult m ai nalt d e c t ceilali. 7. Dar e tim pul s n e ntoarcem la vduv: "A v e n it s p u n e Scriptura, n Sarepta Sid on u lu i i a g sit o fe m e ie a d un n d vreascuri"21. Pridvoarele casei s u n t d e o c a m d a t vred n ice d e srcia dinluntru. i ce-a fcu t Ilie? S-a ntors i n-a m ai ceru t gzduire c n d a vzut un astfel d e n cep u t? Deloc! Trebuia s ascu lte d e p o ru n c a dum n ezeiasc. A strigat n urm a ei i a zis: "Adu-m i p u tin ap! i s-a d u s s-i aduc"22. Cu ad ev rat vrednic i n e le ap t fem eie! Iar d a c n-ar fi n d rzn e s-o sp u n , vrednic p n i d e m reia sufletului profetului! Dar, m ai b ine sp u s, nu-i n d rzn e s-o spun! De n-ar fi fo st vrednic, n-ar fi fo st nvrednicit s-l p rim easc p e sfntul acela. i, d u p c um a sp u s Hristos ucenicilor: "n oraul sa u n sa tu l n care v ei intra, n treb a i d e e s te cine va vrednic n el, i a co lo s rm neti"22bis, to t a a i a id . D um nezeu, pen tru c tia c dintre to a te fem eile e a e ste vrednic s-l p rim easc p e profet, le-a l sa t p e to a te cele lalte i l-a trim is la ea. Dar chiar faptele n e a ra t vrednicia ei. "Adu-m i ap ntr-un vas". Mare e drnicia fem eii! Nu se cuvine, o are, s te miri i s te m inunezi d e ea, c i-a rs p u n s lui Ilie, c a r sp u n s cuvntului, n loc s p u n m n a p e el i s c h e m e to t oraul ca s p e d e p s e a s c acel dum n e ze ie sc cap? C e ra firesc c a n evoia p ro d u s d e fo am ete s o fac p e fem eie s se m n ie n e s t pild p oporul iudeu. Elisei, ucenicul lui Ilie, ndoitul Iui Ilie23 - c p u teai v e d ea n u cenic d e d o u ori p e d ascl - , a profeit m ai trziu foa m ete. N-a a d u s fo a m e te a c a Ilie, ci a sp u s c a re s vin fo am ete. i c e a fcut m pratul care m p r e a p e v rem ea
21. 3 Regi 17, 10. 22. 3 Regi 17, 11. 22 bis. Matei 10, 11. 23. Cf. 4 Regi 2, 9.

/V

IV IS

/U A

'* * * f

'J 1 ' * -'*

16

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

aceia? "S-a m brcat n sac"24, sp u n e Scriptura, n e n o ro c i re a l-a sm erit. Dar, cu to a t sm eren ia iui, c n d a auzit p e o fem eie c s e plnge d e fo a m e te a c e o lovise, a t t d e m ult s-a m niat, c a strigat n d a t i a zis: "Aa s-m i fa c m ie D u m n ezeu i aa s-m i adauge, d e va sta capul lu i Elisei, fiu l lui Safat, p e um erii s i astzi"25. Ai vzut m n ia m p ratului? Vezi acum n e le p ciu n e a vduvei! V duva n-a d a t d e un o m care p re z ise se fo a m e tea , ci d e cel c are o ad u s e s e , i oraul e ra ap ro a p e; to tu i nu s-a aprins d e m nie, n u s-a slbticit, n-a c h e m a t p e alii s-l o s n d e a sc , ci [i-a d a t a sc u lta re cu m u lt b ln d ee^ 8. tii c atunci c n d avem d e fcu t u n lucru d e n e a p ra t treb u in , a d e s e a nu-i v ed em cu p lcere nici p e cei ai notri, b a c hiar n e i su p rm pe ei; c n d av em u n n ecaz m are, ni s e p a re c n e su p r chiar lum ina. i, legat d e a c e a sta , n e s t pild to t poporul iudeu. C nd s-a d u s Moise la iudei c a s le v e ste a sc n e n u m ra te b u n ti, sc p a re a d e tiranie, lib ertatea i n to a rc erea n v ech ea patrie, "iudeii vzndu-1, sp u n e Scriptura, n u l-au a scu lta t din pricina d e z n d ejd ii i a m u n cilo r grele"26. Iudeii, c n d l-au vzut p e Moise aducndu-le a t te a fgduine, i-au n to rs sp ate le ; vduva a c e a sta , ns, c n d a vzut c vine profetul, n-a f c u t a a , c u to a te c n u v e n e a s o sc a p e d e fo a m e te, ci s o m povreze. Iudeii erau su p rai din pricina m uncii lor, p e fe m eia a c e a s ta n-o su p ra m u n c a, ci o chinuia cum plit fo am ea - i m a re e d e o se b ire a ntre m u n c g rea i fo am e - , totu i nu num ai c n-a nto rs sp a te le profetului Ilie, ci a s c o s to a t b ru m a srciei ei, c a s-l h r n e a sc p e cel ce a d u s e s e p e s te ei foam etea. "i a p le ca t fe m eia s aduc ap, zice Scriptura, d a r a strigat-o p ro fetu l i i-a zis: A du-m i i p in e ca s m nnc"27.
24. 25. 26. 27. Cf. 4 Regi 6, 25-30. 4 Regi 6, 31. le. 6, 9. 3 Regi 17. 11.

LA ILIE I LA VDUVA

17

- Ce a fcu t fem eia? - Nu s-a suprat! - Dar c e a zis? - "Viu e s te D om nul D u m n ezeu l tu , dac am p in e, ci n u m a i o m n d e fin!"28. - Dar p e n tru c e s-a ju ra t fem eia? - Profetul i-a ceru t pine, d ar e a p in e n u avea. Se te m e a c a nu cum va s ntrzie p n c e va c o a c e p in ea i o va pregti, i profetul n e m aiate p tn d zbava, s p lece i s fug vnatul primirii d e strini. De a ceea, s-a ju ra t m ai nainte i a s p u s nu c n-are fin, ci c n-are pine, d a r are o m n d e fin. L-a ncredinat p e pro fet nu num ai cu ju r m ntul, ci i cu fapta. "Iat, am s adun vreo d o u lem nioare , sp u n e ea, am s m ntorc i am s fa c p in e fiilor m e i i s m n cm i s m urim "29. S a u d cei care-i zidesc m ari i fru m o ase case, cei care-i c u m p r m oii ntinse, cei care p o a rt d u p ei n pia c e te d e slugi! Dar, m al b ine sp u s, s a u d a c e a sta i bogaii, i sracii, cu toii! Pui n fata a ce stei vduve, ni m eni din ei nu are cuvnt d e aprare. A avut a t te a piedici, d ar p e to a te le-a nfrnt, pe to a te Ie-a trecut. Ascult! Era d e alt neam . Asta e piedica c e a dinti. Era din Sidon, a do u a piedic. Nu-i acelai lucru s fii num ai d e alt n e am i s fii i din Sidon, din oraul cel m ai viciat, oraul a ce la p e care Hristos l-a d a t n Evanghelii pild d e cel m ai stricat o ra 30. Da, e ra d e alt n eam , i din Sidon, i fem eie slab , av n d nevoie d e aju to r d e pretutindeni. Mai ad au g i vduvia, a p atra piedic; a cincea piedic, m ai m are d e c t to a te cele lalte, grija p en tru c re te re a copiilor. S a u d vduvele i cele care c re sc copii! Vduvei a ce steia , vduvia i copiii nu i-au fo st o pricin tem ein ic p e n tru a nu face m ilostenie i a n u prim i strini. i r m se se num ai o m n d e fin i, d u p c e o term ina, a te p ta m o artea. Tu, d e ti-ai cheltui toti
28. 3 Regi 17, 12. 29. 3 Regi 17, 12. 30. Cf. Matei 11, 21-22.
2-Omilii

18

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

banii, de-ai rm ne fr avere, poi s te duci la u a altora i s capei ajutor. Atunci, ns, e a nici d e cerut n-avea d e unde cere F oam etea astu p ase limanurile toate. Dar p e vduva a c e e a nimic din a ce stea to ate n-a mpiedicat-o. S sp u n i piedica a aptea! O reprezenta chiar acela p e care fem eia avea s-l gzduiasc. Hu-i era rud, nici cunoscut; i era strin, un necunoscut, strin d e e a i cu credina. i n u e ra num ai strin i necunoscut, d tocm ai acela c e a d u sese foam etea. 9. Dar nici u n a dintre a c e s te piedici n-a oprit-o, ci a d a t h ra n gurii celui care i-a irosit ntreaga hran, a h rn it cu rm iele foam etei p e pricinuitorul foam etei. "Din pricina ta, a sp u s fem eia, to a t a v erea m ea mi-e n a c e a st m n d e fin; d a r nici a c e a st m n d e fin n-o cru p en tru tine, ci m voi d a m orii, p e m ine i p e copiii m ei, c a tu , pricinuitorul foam etei, s-i potoleti c t d e puin foam ea!". Poi gsi o a re pild d e o spitalitate m ai m are c a a c e a sta ? riu poi gsi nici una! A vzut, i a uitat d e glasul sngelui, n-a m ai tiu t d e cei p e c are i-a n sc u t, n u i s-a frnt inim a uitndu-se la c e a ta d e copii. tiu, am auzit p e m uli a d e s e a zi cnd: "C utare a vzut un srac, s-a d e zb rc at d e singura h ain p e c are o av ea, l-a m b rc at p e cel gol, iar el a m pru m u ta t o hain d e la altul i a a a plecat!". Mare i m in u n at fap t li s-a p ru t aceasta! i ntr-adevr, m are e ste . Dar fa p ta vduvei a c e ste ia e ste cu m ult m ai m are. A cela s-a d e zb rc at p e el, l-a m b rcat p e cel gol, d a r a p u tu t lua d e la altul alt hain; vduva, ns, a d a t m n a d e fin, d ar n-a m ai p u tu t lua alta din alt p arte, riu e ra a m en in at num ai cu goliciunea, ci o p n d ea, i p e e a i p e copii, m o artea d u p ce d d e a fina. Deci, c e cu v n t d e ap rare vor av ea bogaii, c e c u v n t d e a p rare vor a v ea sracii, c n d nu-i m piedic nici srcia, nici grija d e copii, nici fo a m e tea cum plit, nici a t ta nevoie, nici a m e n in a re a m orii? "Viu e s te D om nul D u m n ezeu l tu, dac am p in e, ci n u m a i o m n d e fin in vadr i p u in u n td elem n n ul cior. i iat, am s adun do u lem n io a re, am s m ntorc

LA ILIE I LA VDUVA

19

i am s le fa c d e m ncare fiilor m e i i s m n c m i s m urim "31. Flecare d intre noi s scrie cuvintele a c e s te a pline d e du rere, dar, m ai b ine sp u s, cuvintele a c e s te a fericite, vred nice d e ceruri, p e zidurile casei lui, n c a m e ra n care s e culc, n c a m e ra n care p rn zete. Fiecare dintre noi s cu g ete la cuvintele a c e s te a a c a s , n ora, n a d u n a re d e prieteni, c n d se d u c e la tribunal, c n d se n to arce, cn d ie se din cas. i e u a su sin e cu trie c, de-ar Fi cin ev a d e piatr, d e fier, d e diam ant, nu va su p o rta s s lo b o a d cu m inile goale p e un s ra c c e s-ar ap ro p ia d e el, d a c are nscrise n sufletul lui cuvintele a c e ste a , d a c o a re nain te a ochilor p e vduva a ceasta. Dar p o a te c-mi va sp u n e cineva: - Adu-mi i m ie pe profet, i-l voi prim i i e u cu ace e ai dragoste. - Fgduiete-m i a c e st lucru, i i-1 ad u c p e profet. Dar ce sp u n p e profet? i a d u c chiar p e S tpnul profeilor, p e Domnul Hristos, p e D um nezeul n ostru al tutu ro r. El a spus: "M-ai v zu t fl m n d i M-ai hrnit"32. Iar d a c cineva nu d crezare cuvintelor acesto ra, d a c nu-i p a s d e m iloste nie, s afle c vor c u n o ate adevrul atunci, n ziua c e a nfri cotoare, cn d vor fi p ed ep sii i osndii. Pentru c a u disp reuit p e H ristos, vor m erge la chinuri cum plite. Iar cei care a u hrn it p e sraci, c a i cum L-ar fi a ju ta t ch iar p e Hristos, vor m erge n m pria cerurilor. 10. Poate c am vorbit m ai m ult d e c t s e cu v en ea. O, de-a p u te a s v orbesc d e sp re m ilostenie n fiecare zi! Iar d a c vi s e p a r n d e stu lto a re c ele c e v-am sp u s, h aid e s le rezu m m p e a c e s te a toate. Am sp u s p e n tru c are pricin a fo st trim is la vduv pro fetul, c a s nu nefericeti srcia, ca s nu te m inunezi d e bogie, c a s nu so co teti d e invidiat p e cel bogat, c a s nu-1 so co te ti d e plns i ticlos p e cel srac , c a s cunoti r u ta te a iudaic. i-am sp u s c D um nezeu a re obiceiul s ara te prin fa p te pricinile p e n tru c are p e d e p se te , c n d vrea
31. 3 Regi 17, 12. 32. Matei 25, 35.

20

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

s pedepseasc, pentru ca s nu te miri i s fii nedum erit cnd vei vedea mai trziu c iudeii L-au prigonit p e Mntuitorul de ob te al tuturor i L-au primit neamurile; d e aceea, Dum nezeu ti-a artat, dintru nceput, nerecunotina lor, i-a artat c obiceiul lor e s prigoneasc p e binefctori; ca s nu soco teti cruzime rugciunea profetului i prelungirea pedepsei, d zel dum nezeiesc i purtare d e grij; c a s cunoti c n faptele cele mai mari om ul are nevoie de nelepire; ca s nu soco teti c e cu neputin s-l imii p e profet cnd eti ndem nat s al rvna profetului. Am vorbit apoi d e vduv, c n-a rostit un cuvnt ru profetului, dei era firesc s-o fac d e vrem e ce era att de strm torat i silit de foam e. i am dovedit i aceasta tot cu pilde de cerbicie iudaic. Vduva a ceasta ns n-a fost nsufleit d e astfel d e sim m inte, ci l-a primit p e p ro fet cu inima deschis i a cheltuit, n cinstea profetului, puinul ce-l avea, dei e ra din Sidon, dei e ra d e alt neam , dei nu-i auzise p e profei nvnd desp re m ilostenie, nici p e Hristos, Care sp u sese: "M-atf v zu t fl m nd i M-ati hrnit"33. Ce ier tare vom avea noi, dar, d ac d u p astfel d e ndem nuri, d ac d u p fgduina unor astfel d e rspli, a m priei ceru rilor, nu ajungem la aceeai m su r d e drnicie c a a ce a st vduv? Ea e ra sid o n ean c, d e alt n eam , vduv, m pov ra t cu cre te re a m ultor copii; s e v ed ea am en in at d e foa m ete, a te p ta m o artea; avea s p rim easc p e un o m n ecu noscut, p e om ul care a d u se se foam etea; i nici a a n u i-a cru at m n a d e fin. Noi ns, care cu n o atem profeiile, care n e d esftm cu dogm e dum nezeieti, care pu tem n e lege m ulte din cele viitoare, care n u n e vedem am eninai de fo am ete i avem n c a sa n o astr m ult m ai m ult d e c t fem eia a ceasta, ce cuvnt d e ap rare vom mai p u te a av ea cn d n e crum averile, d a r n e pierdem m ntuirea? Ca s p u tem d a r s c p a d e chinurile a ce le a cum plite, s fim milostivi cu sracii, c a i noi s fim nvrednicii d e b u ntile c ele viitoare, c u harul i cu iubirea d e o am en i ale D om nului n ostru Iisus Hristos, cu C are slav Tatlui, m p re u n i Sfntului Duh, n vecii vecilor. Amin.
33. Matei 25, 35.

Despre desftarea celor viitoare i despre nimicnicia celor de acum1


1. Mare e cld u ra i m povrtoare aria; d a r cldura n-a to p it rv n a voastr, iar aria n-a v etejit dorul vo stru d e ascu ltarea predicii. Aa e asculttorul nflcrat i cu m in te a treaz. ntrit d e d ra g o stea pen tru predic, n d u r cu uurin totul, c a s-i m plineasc pofta a c e a sta fru m o as i duhovniceasc, nici gerul, nici aria, nici roiul d e treburi, nici m ultele griji, nim ic din c ele a se m e n e a a c e sto ra nu-i p o a te p u n e piedic, d u p cum p e om ul n e p s to r i trn dav nici v re m e a frum oas, nici rgazul i tihna, o d ih n a i linitea nu-1 p o t d e te p ta , ci el co n tin u s d o a rm so m n vrednic d e m ult o sn d . Voi n u su n tei a a , su n tei m ai buni d e c t cei c e n e locuiesc oraul. Suntei fru n tea o rau lui! Att su n tei d e rvnitori i d e treji! T o td eau n a urm rii cu luare-am inte ce vi s e griete.{Privelitea a c e a sta e p en tru m ine m ai m re a d e c t cu rte a m prteasc^ Acolo, darurile c e s e dau, oricare a r fi ele, s e term in o d a t cu viaa, su n t pline d e zgom ot, gem d e tulburare. Aici nu-i aa; aici e linite deplin, cinste lipsit d e necaz, dregtorii care nu a u sfrit, p e care nici m o a rte a nu le cu rm , ba, dim potriv, e a le d m ai m ult trinicie, riu-mi vorbi m ie d e cel care se plim b cu trsura, d e cel care ridic din sp r n ce n e, d e cel care a re n urm a lui m are alai, nici d e cel ncins cu c en tu r i vestit d e crainic! Mu mi-1 zugrvi m ie d u p a s te a to a te p e dregtor, ci d u p s ta re a sufletului su! Dac-i st p n e te patim ile, dac-i biruie bolile sufleteti! De pild, d a c biruie pofta de averi, d a c s u p u n e s u b picioare dra g o stea tru p e a sc , d a c nu-1 m acin invidia, d a c nu-i trt
1. P.O. 51, 3 4 7 -3 5 4 .

22

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

d e p a tim a cum plit a slavei d e a rte , d a c n u trem u r, d a c nu-1 nspim nt srcia, d a c nu m oare d e te am a c so arta i s-ar schim ba. Un astfel d e dreg to r arat-m i mie! A ceasta e dregtorie. Dac, n s, s t p n e te o am en i, d a r e s te ro b al patim ilor, un astfel d e om , a p u te a s sp u n , e m ai rob d e c t toti oam enii. D up cum d e sp re cel care a re fe b r nluntrul trupului s u doctorii p o t sp u n e c a re febr, dei nu s e v e d e nim ic la su p rafaa trupului i nici oam enii o b i nuii nu-i d a u s e a m a c om ul a ce la e bolnav, to t a a i e u p o t sp u n e d e sp re cel care are sufletul robit i e ste prizonier al patim ilor, d e i nfiarea lui n u a ra t a c e a sta , ci co n tra riul, p o t sp u n e c e m ai rob c a toti, p e n tru c a re n a d n cul su feb ra p catelor, p en tru c a re n tem eiat n sufle tul lui tirania patim ilor; iar d e sp re cel care a le p d a t tirania a ce a sta , care nu-i inut d e p o fte p c to a se , nici d e te a m a n e so c o tit d e srcie i necin ste, nici nu se sp im n t i nici nu tre m u r d e cele c e p a r ntristto are n a c e a st viat, d e sp re a ce la p o t sp u n e c e dregtor, c e liber, c e m ai m p ra t d e c t m praii, fie el m b rc at n zd ren e, fie el nchis n tem n i i legat n lanuri! 2. A ceste dregtorii nu s e c u m p r cu bani, nici n u su n t invidiate. D regtoria a c e a sta nu c u n o ate g u r d e brfitor, nici ochi d e invidios, nici uneltire d e viclean; trind n locuina nelepciunii c a ntr-un loc d e n ep tru n s, rm n e m ereu n ebiruit n u num ai d e celelalte lovituri ale n ecazu rilor, d a r nu se p le ac nici chiar n fata morii. A rat a c e st lucru m ucenicii. Trupurile lor s-au d esfc u t n p raf i c e nu , d a r dregtoria lor e vie i lu creaz n flecare zi: izgo n e te dem oni, face s s e d e p rte z e bolile, p u n e aripi u n o r o ra e ntregi, a d u c e aici p o p o are. Att e d e m are p u te re a acestei dregtorii c, nu num ai n tim pul vieii celo r c e a u avut dregto ria a c e a sta , ci i d u p m o a rte a lor, atrag e p e toti, nesilii d e nim eni, s vin aici cu voie i cu dor. Dreg toria a c e a sta n-o v e te je te tim pul.

DESPRE DESFTAREA CELOR VIITOARE..

23

Uitai-v c n u n zad ar am s p u s c privelitea a c e a sta d e aici e m ai m re a d e c t cu rte a m prteasc! Darurile c e s e d a u la c u rte a m p r te asc s e a se a m n cu frunzele vetejite, cu um b rele c e trec; darurile d e aici im it dia m antul; dar, m ai bine sp u s, su n t m ai tari c a diam antul, cci su n t n em uritoare, nep ierito are i nu s e su p u n nicicnd schim brii; nu ad au g fric n sufletul celor c are le iu b esc, su n t lipsite d e zbucium , d e ceart, d e invidie, d e ju d e c i, d e uneltiri i d e calom nii. Darurile cele m ateriale atrag muli invidioi; cele duhovniceti, ns, i a ra t belugul lor cu a t t m ai m ult cu c t trec la m ai muli. i a c e a s ta o putei afla n ace st cuvnt al m eu. Cuvntul acesta, p e care-1 m p art tu tu ror, d a c -1 in n m ine, m face m ai srac,- d ar " dac-1 m part tuturor, c a i cum a a ru n c a sem in ele ntr-o b razd p ro a sp t , mi sp o re sc avutul, mi fac m ai m are b o gia; v m b o g esc p e toi, fr c a e u s aju n g prin a sta m ai srac, ci, din contr, c u m ult m ai bogat. Cu banii nu-i aa, ci cu totul dim potriv. C d a c a vrea s v m p art tu tu ro r aurul p e care l-a avea, n-a m ai a v e a bogia d e m ai nainte; s-ar m puina prin m prirea a ce a sta . 3. A adar, p e n tru c su n t a t t d e m in u n ate b u n tile duhovniceti i p e n tru c le p u te m d o b n d i cu a t ta uu rin, n ct le p o t a v ea n d a r toi cei care le vor, s le n drgim m ai mult! S lsm la o p a rte um brele, s n u m ai um b lm d u p prpstii i stnci. D um nezeu, c a s n e m re a sc d ra g o stea d e cele duhovniceti, a fcu t c a cele m a teriale s piar nainte d e m o a rte a om ului care le st p n ete. Iat c e v reau s spun: Cele m ateriale n u m o r cn d m o a re cel care le are, ci s e v e te je sc i pier chiar c n d e ste n via stp n u l lor, p e n tru c a nevrednicia lor s s c a p e d e furia a c e a sta cum plit p e cei ndrgostii p re a m ult d e cele m ateriale i nnebunii d u p ele, a rtn d c are le e n a tu ra i nvndu-i, prin ex p erien , c s u n t m ai sla b e c a um bra, p e n tru a p u n e astfel c a p t patim ii lor. Iat, d e pild, bog ia n u piere num ai cnd m o a re bogatul, ci z b o ar m ai cu

24

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

se a m chiar cn d e In viat. T inereea n u z b o ar num ai atunci cn d m oare cel ce o are, ci n e p r se te chiar cn d respirm , n c etea z cn d su n tem n c p e drum ul vieii, fcn d loc btrneii. F ru m u seea i m n d re tea s e term in n c p e c n d fem eia e n via, i-i ia locul urenia. Slava, p u te re a, la fel. C instea, dregtoriile n alte s u n t vrem elnice i tre c to a re ; p ier meii re p e d e d e c t oam enii care le au. i d u p cum v ed em n fiecare zi c m o r oam enii, to t a a m o r i lucrurile. D um nezeu a fcut a c e a sta c a s le dispreuim p e cele d e aici, s n e lipim d e cele viitoare i s n d jd u im la d e sf ta re a b u ntilor acelora. S pim p e p m n t, d a r s locuim cu dorul n Ceruri. D um nezeu a fcu t a c e ste d o u veacuri: p e cel d e acu m i p e cel viitor, p e cel vzut i p e cel nevzut, p e cel m aterial i p e cel im aterial, p e cel c are n e d bucurii tru p eti i p e cel care n e d bucurii ne trupeti, p e cel p e care-I trim i p e cel n c are cred em , p e cel p e care-1 avem n fa i p e cel p e care l ndjduim . D um nezeu a meii poruncit c a unul s n e fie stad io n , iar cellalt cu n u n ; a unit cu veacul a c e s ta luptele, ostenelile, sudorile, iar c u veacul cellalt cununile, prem iile, rspltile; p e unul l-a fcu t o c ea n , p e cellalt lim an; p e unul scurt, p e cellalt fr b tr n ee i fr d e m o arte. i p e n tru c m uli o am en i p refer p e cele m ateriale celor spirituale, a fcu t c a cele m ateriale s fie tre c to a re i vrem elnice, p e n tru c a prin a c e a sta s-i d esp rin d d e cele d e aici i s-i fac s le iu b e asc nflcrat p e cele viitoare. i, iari, p e n tru c cele viitoare su n t nev zu te i spirituale, p en tru c le credem i le ndjduim , iat ce face D um nezeu: Venind p e p m n t i lund trupul n o stru i lucrnd m in u n ata n o a s tr m ntuire, ne-a p u s su b ochi buntile cele viitoare i i-a n credinat prin a c e a sta i p e oam enii cei m ai lipsii d e cele m ateriale. C nd a venit, a a d u s p e p m n t vieuirea nge reasc, a prefcu t p m ntul n cer, a d a t porunci c are i fac p e cei c e le m plinesc a se m e n e a cu puterile cele n etru p eti i i-a fcut p e o am en i ngeri; i-a c h em a t la ndejdile cele d e

DESPRE DESFTAREA CELOR VIITOARE..

25

Sus, le-a p u s nainte mici lupte, le-a poruncit s zb o are la nlim e, s s e urce chiar n bolile cereti, s s e lu p te cu dem onii, s s e b a t cu to a t falanga diavolului; le-a p o ru n cit s-i m ortifice trupurile, s izgoneasc din tru p tu lb u ra rea patim ilor, dei a u tru p i su n t m brcai cu c am e ; le-a poruncit s s e ia la n trecere cu puterile n etru p eti, dei su n t m brcai n trup. 4. D up c e ne-a po ru n cit a c e ste a , iat c e face, ia t cum n e u u re az lupta! Dar m ai bin e, d a c vrei, s vorbim m ai nti d e m reia poruncilor, cum a fcu t c a s zb u rm la nlim e; cum ne-a sc o s a p ro a p e din firea o m e n e a s c i a poruncit c a toti s n e m u tm n cer. Legea p o ru n cise ochi p en tru ochi2. El a spus: "De te va lo vi cineva p e s te obra zu l d r e p t intoarce-i i p e cellalt"5. H-a spus: "R abd num ai cu b rb ie i c u b l n d ee ocara", ci: "m pinge m ai d e p arte n elep ciunea, p regtete-te s suferi m ai m ult d e c t pof te te a c e la s-ti fac. Biruie cu n elep ciu n ea ta c e a m are n d rzneala ocrii lui, c a s-l faci s p lece ru in at d e b u n ta te a ta". i iari spu n e: "Rugatf-v p e n tru c e i c e v s u pr. Rugai-v p e n tru d u m a n ii votri. F acei b in e celo r ce v ursc"4. D espre feciorie iari sftu iete, zicnd: "Cine p o a te n eleg e , s neleag"5. Fecioria zb u ra se din rai d u p clcarea poruncii; d e a ce e a. D um nezeu, coborndu-Se din cer, a adus-o iari napoi, ntorcnd-o c a p e o fugar n v e ch e a ei p atrie i scpnd-o d e ndelungatul ei surghiun. Mai nti, c n d a venit. S-a n sc u t din Fecioar, a sch im b at legile firii, cinstind dintru n c ep u t fecioria i ar tn d p e F ecioara m am . A adar, p e n tru c a d a t astfel d e porunci la ven irea S a i p en tru c ne-a ridicat la o vieuire att d e nalt, ne-a d a t i rspltile vrednice d e o sten eli, dar, m ai b in e sp u s, cu m ult m ai m ari i m ai nalte. Dar rspltile
2. 3. 4. 5. Cf. Deut. 19, 21. Matei 5, 39. Matei 5, 44. Matei 19, 12.

26

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

a c e ste a erau nevzute, ndjduite, crezute i a te p ta te n viitor. Deci, pentru c poruncile erau pline d e osteneli i nalte, iar rspltile i prem iile, n credin, iat c e face D um nezeu, iat cum u ureaz lupta, cum face uoare nevointele. - Cum , n c e chip? - Pe d o u ci: una, c a m plinit El a c e ste porunci; alta, c ne-a artat i ne-a p u s su b ochi rspltile. Cele s p u se d e El conin i porunca, i rspltirile. Porunca: "Rugai-v p e n tru c ei c e v vatm i v prigonesc"6; rsplata: "...c s fii fiii Tatlui vostru C elui din ceruri"7. Iari: "Fericii vei Fi cn d v vor ocri i v vor prigoni i m in in d v o r sp u n e to t cu vn tul ru m potriva voastr., din pricina Mea. Bucurai-v i v v e se lii c plata voastr m u lt e ste n ceruri"8. Ai vzut i porunca, i rsplata. Iat i: "Dac vrei s Fii d e s v rit vinde-i averile , d-Ie sracilor i vino de-Mi urm eaz Mie; i vei avea com oar n cer"9. Ai vzut alt p o ru n c unit cu rsplata? ne-a i poruncit ce s facem , dar, to to d at, n e p re g tete i rsplata. i iari: "O ricine a l sa t case, frai, surori" - a c e a sta e p o ru n ca - "nsutit va lua i va m o te n i viaa venic"10 - a c e ste a su n t rsp lata i cununa. 5. Iar p e n tru c poruncile e ra u m ari, iar rspltile nev zute, iat ce face: le m plinete El nsui i n e a d u c e su b ochi cununile. D up cum cel cruia i se p o ru n c e te s m earg p e o cale n e u m b la t p e te p e e a m ai u o r i are m ai m ult tragere d e inim d e v ed e p e u n altul m erg n d p e e a m ai nainte, to t a a i c u poruncile, le m plineti m ai u o r d a c vezi p e alii c le-au m plinit n ain tea ta. Deci, ca oam enii s m p lin easc m ai u o r poruncile. D um nezeu a luat firea n o a str i trupul no stru , i c u el a m ers, i cu el a m plinit cu fa p ta poruncile. Porunca: "De te va Iovi cin e va p e s te o b ra zu l cel d rep t, ntoarce-i p e cellalt"11 El
6. 7. 8. 9. 10. 11. Matei 5, 44. Matei 5, 45. Matei 5, 11-12. Matei 19, 21. Matei 19, 29. Matei 5, 39.

DESPRE DESFTAREA CELOR VIITOARE..

27

nsui a mplinit-o cnd I^a plm uit sluga arh iereu lu i12, n u S-a rzb u n at, ci a a r ta t a t ta b ln d ee, c a sp u s: "Dac am vorbit ru, m rtu risete d e sp re ru; iar dac am vorbit bine, p e n tru c e M b a ti?"13. Ai vzut b l n d ee care nfrico eaz? Ai vzut sm eren ie care te u im ete? A fo st lovit n u d e un om liber, ci d e o slug, d e unul c are m erit b tu t, d e un rob, i El i r sp u n d e cu a t ta blndee! Tot a a i Tatl Lui gria iudeilor: "Poporul M eu, c e i-am f c u t sa u cu ce te-am n tristat sa u cu c e te-am suprat? R spunde!"14. D up cum sp u n e Fiul: "M rturisete d esp re ru", to t a a i Tatl Lui: "Rspunde!". i d u p cum Fiul spune: "Pentru c e M bai?", to t a a i Tatl: "Cu ce te-am ntristat sa u cu c e te-am suprat?". i iari. D om nul ne-a nvat srcia, i iat c o a ra t prin fa p t zicnd: "Vulpile au vizuini i p srile c e rului cuiburi, iar Fiul O m ului n-are u n d e s-i p le c e ca p u l"15. Ai vzut ce m are srcie?! riu a v e a m as, n u avea fclie, n u a v ea cas, n u av ea scau n , nim ic din to a te a c e s tea. rie-a nvat apoi s r b d m cu curaj p e cei ce n e v o rb esc d e ru i a fcut a c e a s ta cu fapta. Iudeii l n u m eau n d rcit16 i sa m a rin e a n 17; El p u te a s-i p iard i s rz b u n e o cara a ce a sta ; d a r n-a fcut aa, ci le-a fcu t b in e i a izgonit dem onii din ei. A sp u s: "Rugati-v p e n tru c ei c e v vatm "18, i a fcut a c e a sta cn d S-a urcat p e cruce. C nd L-au rstignit i L-au pironit, sp u n ea, fiind p e cruce: "lart-i, c n u tiu c e fac"19. Mu s p u n e a a c e a sta p en tru c El nu i-ar fi p u tu t ierta, ci c a s n e nvee s ne rugm p e n tru d u m ani. i p e n tru c n-a nvat num ai cu cuvntul, ci i cu fapta, d e a c e e a a a d u g at i rugciunea. Mici un eretic, dar,
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cf. loan 18, 22. loan 18, 23. Mih. 6, 3. Matei 8, 20. Cf. loan 7, 20; 8, 48, 52; 10, 20. Cf. loan 8, 48. Matei 5, 44. Luca 23, 34.

28

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

s n u sp u n din pricina marii Lui iubiri d e oam eni c a ce ste cuvinte ale Lui I-ar vdi slbiciunea. El e s te Cel c e a spus: "Dar ca s tii c Fiul O m ului are p u te re s ie rte p ca tele p e p m n t"20. Dar p e n tru c El voia s nvee - iar cel ce nva n u nva num ai prin cele ce sp u n e, ci i prin cele ce face - , d e a c e e a a a d u g at i rugciunea. A sp la t i picioarele ucenicilor Si21; a c e a sta n u n se a m n c e ra m ai m ic d e c t ei. Nu! Era D um nezeu i Stpn, i totui S-a c o b o r t la o a t t d e m a re sm erenie! 6. De a c e e a sp u n ea : "nvai d e la Mine, c s u n t b l n d i sm e rit cu inim a"22. Pe d e alt p a rte , iari, ascult, c n e a d u c e n fa i n e p u n e su b ochi chiar prem iile i rsplile. Ne-a fgduit nvierea trupurilor, nestricciu n ea, n t m p in a re a n vzduh, rpirea n nori. A a r ta t to a te a c e s te a c u fapta. - Cum , n c e chip? - D up ce a m urit, a nviat; i a p e tre cu t m p reu n cu ucenicii patruzeci d e zile, c a s-i ncred in eze p e ei i s n e a ra te n o u cum vor fi trupurile n o a stre d u p nviere. Iari, a sp u s prin Pavel: "Vom Fi rpii n nori', ntru ntm pinarea Lui n vzduh"23; i a artat-o a c e a sta cu fapta. D up n viere, cn d av ea s S e nale la c e r n faa ucenicilor. Scrip tu ra spune: "S-a n la t i un n o r L-a lu a t d e la o ch ii lor"24, i ei s e uitau la El p e c n d S e nla. Astfel i tru p u l n o stru v a fi la fel cu trupul Lui, p en tru c e ste din a c e e a i frm nttu r; cum e capul, a a va fi i trupul; cum e nceputul, a a v a fi i sfritul. A ceasta a artat-o m ai clar Pavel prin cuvintele: "Care va sch im b a trup ul sm e ren iei no astre, ca s-l fac la fe l cu trupul sla ve i Lui"25. Iar d a c trupul n o s tru v a ajunge la fel c u trupul Lui, atunci va m erg e p e
20. 21. 22. 23. 24. 25. Matei 9, 6. Cf. loan 13, 4-12. Matei 11, 29. 1 Tes. 4, 17. Fapte 1, 9. Filip. 3, 21.

ta

DESPRE DESFATAREA CELOR VIITOARE..

29

a ce e ai cale i v a fi la fel rpit p e nori. A cestea ateap t-le la nviere! i p e n tru c d e o c a m d a t e ra n e d e slu it asculttorilor Si n v tu ra d e sp re slava m priei cerurilor. S-a su it n m u n te i S-a sch im b at la fa t n ain tea ucenicilor Lui26, ntredeschizndu-le lor slava celor viitoare i artndu-le lor palid, c a n ghicitur, cum va fi tru p u l n o stru . Atunci, n s, a fo st m b rc at cu haine; d a r la nviere nu v a fi aa! C trupul n o stru n u a re nevoie d e haine, nici d e cais, nici d e aco p eri, d e nim ic din a c e ste a . D ac Adam , nainte d e clcarea poruncii, e ra gol, i nu s e ru in a p en tru c era m b rcat c u slav, apoi c u a t t m ai m ult trupurile n o astre, care vor avea o so a rt m ai m a re i m ai b u n , nu vor avea nevoie d e m brcm inte. De a c e e a i El cn d a nviat, a l sa t h ainele s z ac n m o rm n t i n cociug, i a nviat gol, fiind plin d e slav n e sp u s i d e fericire. C unoscnd-le d a r p e a c e ste a , iubiilor, i fiind nvai i cu cuvntul i cu ochii, s d u c e m o astfel d e viat ca, rpii n nori, s locuim m e re u cu El, i, m ntuii prin harul Lui, s n e d e sf t m i d e b u n tile c e vor s fie, p e care fac D um nezeu c a noi toti s le do b n d im , n H ristos Iisus D om nul nostru , cu C are Tatlui, m p reu n i Sfntului Duh, slav, p u te re , cinste, nchinciune, acu m i p u ru re a i n vecii vecilor. Amin.

26. Cf. Matei 17, 1-7.

S nu dm n vileag pcatele frailor notri i s nu-i blestemm pe dumani1


1. Laud, iubiilor, rv n a cu c are alergai la c a s a prin te a sc . Rvna v o a str m n cred in eaz i d e s n ta te a sufletului vostru. Da, co a la Bisericii e ste un m in u n at loc d e vindecare; n u num ai loc d e vindecare a trupurilor, ci i a sufletelor. E ste un loc d u h o v n icesc d e vindecare; n u vin d e c num ai rnile trupului, ci i p ca te le sufletului. i p re d ica e ste leacul rnilor i p ca te lo r acesto ra. Leacul a ce sta nu-i sc o s din buruienile pm ntului, ci din cuvintele ceru lui. Leacul a c e s ta nu-i fcut d e m inile doctorilor, ci d e lim bile profeilor. De a c e e a nu s e tem in! M ulimea anilor nu-i s l b e te p u terea, iar p u te re a bolilor nu-1 biruie. Leacurile doctorilor a u a c e s te d o u cusururi: cn d s u n t p ro a sp e te , i a u p u te re a lor; d a r d a c tre c e m u lt vrem e, li s e sl b e te p u te re a, c a i trupurile slbite d e b tr n e e c are a d eseo ri nici nu p o t birui bolile. S unt leacuri om en eti. Leacul d u m n e ze ie sc nu e aa! i p strea z p u te re a orict v rem e ar trece! C hiar din v re m e a c n d a trit Moise - c d e atunci ncep Scripturile - , a vindecat atia oam eni i leacul n u i-a p ie rd u t p u te re a, i nici b o ala n-a fo st v reo d at m ai ta re ca el. Leacul a c e s ta nu s e c u m p r cu bani; l p rim ete num ai cel c u voin i suflet curat; i p le ac d u p c e l ia ntreg. De a c e e a s e b u cu r d e p u te re a lui t m d u ito are i bogaii, i sracii la fel. Pentru leacul cellalt tre b u ie s dai bani; bogatul l p o a te folosi, d a r sracul, lipsit a d e s e a d e veni turi, p le ac p en tru c nu-i ajung banii s-i c u m p ere leacul. Pentru leacul cel d u m n e ze ie sc n s nu e n evoie s d ai bani, ci tre b u ie s ai c red in i voin. Cel c are voiete i cred e
1. P.O. 51, 353-364.

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR..

31

cu nfocare, aceluia, m ai cu sea m , i e d e folos leacul, p en tru c vo ina i cred in a s u n t i p lata vindecrii. S e folo se sc la fel i bogatul, i sracul d e leacul a c e sta ; dar, m ai bine sp u s, n u s e fo lo sesc la fel, ci d e m ulte ori sracul p leac cu m ai m ult folos. - De ce? - Pentru c bogatul, prins m ai dinainte d e m u lte griji, ngm fat i m n d ru d e bogia lui, tr ie te n e p s to r i trn d av i nu p rim ete cu m u lt luare-am inte, nici cu m ult rvn, leacul ascultrii Sfintelor Scripturi. Sracul ns, s c p a t d e d e sfta re , d e m b u ib are i d e trndvie, i chel tu iete to t tim pul c u lucrul m inilor i n d re p te o sten eli; i, ad u n n d din m u n c a lui m u lt nelep ciu n e p en tru suflet, e ste m ai cu luare-am inte i meii stru ito r i a sc u lt cu mai m u lt a ten ie la cele sp u se . i, p e n tru c p la ta c e o d e m ai m are, p le ac i c u m al m are folos. 2. n-am sp u s a c e s te a c a s o s n d e s c p e toti cei bogai, nici c a s laud p e toti cei sraci; c bogia nu-i u n ru, ci folosirea re a a bogiei; i nici src ia nu-i u n bine, ci folo sirea b u n a srciei. Bogatul a ce la din v re m e a lui Lazr a fost o sn d it n u p e n tru c e ra bogat, ci p e n tru c era crud i n e o m en o s. Sracul cel din snurile lui Avraam a fost lu d at nu p e n tru c e ra srac, ci p e n tru c a n d u rat srcia cu bu curie2. Unele lucruri - ascultai cu m u lt luare-am inte cuvntul a ce sta, cci cele c e v sp u n vor p u te a s v s d e a s c n suflet d e stu l nelep ciu n e c a s izg o n easc orice gnd stricat i s v fac s avei o d re a p t ju d e c a t d e sp re lucruri - , unele lucruri, deci, su n t prin fire b u n e, altele, dim potriv, rele prin fire; altele, ns, nu-s nici b u n e , nici rele, ci tin o cale d e mijloc. D reapta credin e ste b u n prin fire, n ecred in a e ste rea; b u n e virtutea, ru e viciul; bogia i srcia, prin ele n sele, n u su n t nici b u n e, nici rele, ci aju n g b u n e s a u rele prin voina celor ce le folosesc. D ac n tre buinezi bogia c a s faci bine sem enilor, bogia i-a aju n s
2. Cf. Luca 16, 19-31.

32

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

pricin d e bine; d a r d a c o ntrebuin ezi sp re rpire, zgr c en ie i o car, ai n d re p ta t folosina ei sp re u n sc o p p o trivnic; i n u e d e vin bogia, ci tu , cel care ai n treb u in at-o ru. Acelai lucru s e p o a te sp u n e i d e sp re srcie: d a c rabzi cu b rb ie srcia, m ulum ind lui D um nezeu, srcia i-a a ju n s pricin i te m e i d e cununi; d a r d a c din pricina srciei l huleti p e Fctorul, nvinuieti p u rta re a Lui d e grij, ai n treb u in at sp re r u srcia. i d u p cum , cn d e v o rb a d e bogie, nu bo g ia e pricina zgrceniei, ci om ul care fo lo sete ru bogia, to t a a i cn d e v o rb a d e srcie, n u tre b u ie s nvinuim srcia, ci p e om ul care n u vrea s ndure cu nelepciune rcia. n to ate cazurile lauda i m u strarea s e cuvin gndultri i voinei n o astre. Bogia e ste bun, d a r n u n general, ci num ai cn d n u d u c e la p cat; i, iari, srcia e ste rea, d a r n u n general, ci num ai n gura necredinciosului, pentru c s e supr, pentru c hulete, pentru c m urm ur, pentru c-L nvinuiete p e Fctorul. 3. S nu nvinuim d a r bogia i nici s nu hulim n g en e ral srcia, ci p e cei c e n u vor s le fo lo se asc b in e; ele s ta u la m ijloc. Ci, d u p cum sp u n e a m - c e b in e s n e n to a rc em la te m a d e m ai nainte - , i bogatul, i sracu l s e b u c u r cu a ce e ai lib ertate i c u a ce e ai ndrznire d e lea curile d e aici, din biseric; iar a d eseo ri, sracu l cu m ai m ult rvn. i lucrul m in u n at al leacurilor d e aici nu-i nu m ai a c e sta , c vindec sufletele, c n u s e stric c u vremfea, c nu-s m ai sla b e d e c t boala, c folosul lor s e d n dar, c v indec la fel i p e bogat, i p e srac , ci ele a d u c i alt folos, nu m ai m ic d e c t a c e s te bunuri. - Care-i a ce sta? - n o i n u d m n vileag p e cei care vin n a c e s t loc d e vindecare. Cei care se d u c n spitale c a s se v in d ece a ra t la m uli rnile lor; iar doctorul n u le d d o cto ria p n c e n u d e sc o p e r m ai nti boala. Aici nu-i aa! nu-i p u n e m p e p cto i n ain tea tuturor, c a s le d m n vileag pcatele, ci p u n e m n ain tea tu tu ro r cuvntul d e n v tu r i lsm p e

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR...

33

s e a m a contiinei asculttorilor s culeag din cele sp u se leacul potrivit rnii fiecruia. C uvntul d e n v tu r ie se d e p e lim ba predicatorului; nvinuiete pcatul, lau d vir tu tea, m u str desfrn area, n cu n u n eaz cum inenia, tine d e ru m ndria, lau d b l n d eea ; e c a un le ac d e o se b it, al ctuit din to a te felurile d e leacuri. Fiecare a scu ltto r p o a te lua din el c e i s e p otrivete i c e i e d e folos. C uvntul d e nvtur ie se n auzul tuturor, d a r se a a z n contiina fiecruia, i vindec p e tinuite b o ala i a d e s e a , nainte d e a se d a n vileag boala, i a d u c e sn ta te. 4. Ai auzit cum am lu d at p u te re a rugciunii, cum i-am m u strat p e cei c are s e roag cu trndvie, fr s-i d a u n vileag. Cei c are s-au tiut c s e roag cu rv n a u prim it laudele a d u se rugciunii i a u a ju n s m ai rvnitori dato rit laudelor; cei care s-au tiut c s e roag cu trndvie au pri m it iari m u strarea i i-au lep d a t n e p sa rea . Dar nu-i tim nici p e unii, nici p e ceilali; i n e c u n o a te re a a c e a sta le e ste folositoare i unora, i altora. Cum , am s-o sp u n eu! Cel c are a auzit lau d ele rugciunii i s-a tiut c s e ro ag cu rvn a r fi czut n m ndrie d a c a r fi avu t m uli m artori pen tru laudele a d u se ; d a r aa, prim ind n tain lauda, sc a p d e m ndrie. Iari, cel care s-a tiut c s e ro ag cu trndvie, auzind m ustrarea, a aju n s m ai bu n d ato rit m u s trrii, c nici un o m n u tie c a fost m ustrat. i a c e a sta nu i e ste d e p uin folos! Cu toii dorim c a m ulim ea s a ib o p rere b u n d e sp re noi; d e a c e e a , a t ta vrem e c t socotim c nu n e tie nim eni r u ta tea , n e strduim s fim m ai buni; d a r cn d r u ta te a n o astr a a ju n s c u n o sc u t tu tu ro r i am p ierd u t n d e jd e a c m ai r m n e tinuit, aju n g em m ai ri i m ai nepstori. D up cum rnile cele d e sc o p e rite se n ru tesc m ai m ult d a c le b a te m e re u aerul rece, to t a a iisufletul p c to s ajunge m ai ru d a c i s e m u str p catele n faa m u lto raJ Ca s nu s e ntm ple a c e a sta , p red ica v-a vindecat p e tinuite. i c a s vedei c vin d ecarea a c e a sta tin u it are m ult folos, ascultai c e sp u n e Hristos: "De-fi va
3 -O m ilii

34

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

g rei fra tele tu, m ustr-I". i n-a spus: "ntre tin e i ora!", nici: "ntre tin e i popor!", ci: "intre tin e i e l singur"3. "Mus tra re a s nu a ib m artori, sp u n e H ristos, c a n d re p ta re a s s e fac uor". Mare bine e ste cnd n u m ustri p e cin ev a n fata mulimii! E d e a ju n s contiina lui, e d e a ju n s ju d e ctorul a c e la d rept. Hu-1 poti m u stra tu a t ta p e p c to s, p e c t l m u str contiina lui - acel asp ru a cu zato r i nici n u cunoti a a d e b in e c a el p catele lui. S n u adaugi d a r ran dndu-1 n vileag p e p c to s, ci mustr-1 fr m artori. S facem i noi acu m cum a fcu t Pavel cn d a m u strat, fr s-l n u m easc, p e p ctosul din Corint. i ascu lt cum . "De a ceea , frailor, sp u n e el, le-am zis a c este a ca d esp re m in e i A pollo"4. ntr-adevr, nici Pavel, nici Apollo n u mprfeau poporul, n u tiau Biserica! Cu to a te a c e ste a , Pavel c a u t s a c o p e re m u strarea, a sc u n d e feele celor vinovai cu n u m ele lui i al lui Apollo, p recu m cu n ite m ti, i le d astfel p utina s s e lase d e r u ta te a lor. i iari spune: "Ca n u cum va , venind, s m um ileasc D u m n ezeu i s p l n g p e m u li care au p c tu it m a i n ain te i n u s-au p o c it d e necurfia i d e desfrnarea c e au fcut"5. Vezi c i aici v o rb ete d e p ctoi fr s le s p u n n um ele, c a n u cum va, fcndu-le c u n o sc u t vina, s n r u t e a sc sufletul p c toilor. A adar, d u p cum eu m ustru cu a t ta grij, to t a a i voi prim ii sfaturile c u to a t rvna i fii cu luare-am inte Ia cele sp u se. 5. V-am vorbit ieri d e p u te re a c e o avem n tim pul rugciunii. V-am a r ta t cum diavolul, ru fiind, atu n ci n e ispitete. V ede c e m are ctig avem d e p e u rm a rugciunii i d e a c e e a ne a ta c m ai cu s e a m n tim pul rugciunii, ca s n e lip se asc d e ap rare, c a s n e trim it a c a s cu m i nile goale. i d u p cum ostaii care fac ord in e n ju ru l m a rilor dregtori se p o a rt ru cu cei c are c a u t s se ap ro p ie
3. Matei 18, 15. 4. 1 Cor. 4, 6. 5. 2 Cor. 12, 21.

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR.

35

d e d reg to r i-i alung d e p a rte cu toiegele, m piedicndu-i s s e apropie, s-i sp u n psul i s fie miluii, to t a a i dia volul: cnd vede c ne apropiem d e Ju d ecto r, n e alung d ep arte, nu cu toiagul, ci cu trndvia. tie, tie bine c cei care s e ap ro p ie d e D um nezeu cu m in tea treaz, cei care-i sp u n p ca te le i psul cu su flet clocotitor, iau m u lt iertare i a a p le ac d e la rugciune; c D um nezeu e iubitor d e o a m eni. De a c e e a diavolul o ia nainte i c a u t s n e n d ep r teze d e rugciune, c a s n u d o b n d im cele ce n e trebuie. O staii alung cu fora p e cei care n c ea rc s se apropie d e dregtori; diavolul n s nu n treb u in eaz fora, ci n e lciunea; c a u t s n e fac s n e trndvim . De a c e e a nici nu m eritm iertare, p e n tru c d e bunvoie n e lipsim d e bunti. Da, rugciunea fcu t cu rvn e ste lum in minii i sufletului, lum in n estin s, lum in venic. De a ce e a, diavolul n e stre co a r n m inte mii i mii d e gnduri rele; i lucruri la care nu ne-am gndit vreodat, p e a ce le a le a d u n n tim pul rugciunii i le v ars n su fletele no astre. i d u p cum cn d vntul sufl cu p u te re stinge d e m ulte ori cu su flarea lui o lam p aprins, to t a a i diavolul: cn d ved e c am aprins flacra rugciunii, sufl din to a te prile, ' cu mii d e gnduri, i nu se oprete p n ce nu stinge lu m in a i Dar s facem i noi c e fac cei c e aprind lm pile. - Ce fac aceia? - C nd vd c vine v nt puternic, pu n d egetul n gaura lmpii i o p re sc in trarea vntului. C t vrem e diavolul n e atac din afar, putem s i n e mpotrivim; d ar cnd i-am d e s chis uile m inii i l-am prim it nluntrul n ostru p e d u m an , nu m ai p u te m s-i stm d elo c m potriv. Ne stinge p e to a te cile m in tea i la s g u ra s ro s te a sc v o rb e goale, c a o lam p care sc o a te fum . i d u p cum a ce ia p u n d egetul n g au ra lm pii, to t a a i noi s p u n em ju d e c a ta la u a minii n o astre; s a stu p m intrarea duhului ru, c a s nu n e sting lum ina rugciunii. V am intii d e a c e s te d o u exem ple: d e exem plul o stailo r i dregtorului i d e exem plul lm pii?

36

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

De a ce e a v d a u a c e ste pilde din viaa d e to a te zilele, exem ple d e lucruri din jurul nostru, c a i n drum sp re cas, i ajuni acas, lucrurile din jurul nostru s n e ad u c am inte d e cele sp u se aici. Mare arm e rugciunea, m are trie n e d! 6. Ai auzit ieri cum cei trei tineri, d ei bogai, a u p u s c a p t puterii focului, cum a u c lcat n picioare flacra, cum a u biruit cuptorul i au nvins lu crarea stihiei? Auzii astzi iari cum viteazul i m arele Isaac a biruit, prin rugciune, nsi firea trupurilor. Cei trei tineri au p u s c a p t puterii focului, Isaac astzi a d ezlegat legturile unui tru p sterp . i ia t cum a f c u t aceasta! "i s e ruga Isaac, sp u n e Scrip tu ra, p e n tru fe m e ia sa, c era stearp"6. C uvintele a c e s te a astzi nu s-au citit. Ieri am vorbit d e sp re rugciune i a s tzi, iari, d e d o v ed irea puterii rugciunii. Vedei cum a rnduit harul D uhului c a cele citite azi s fie n arm o n ie cu cele citite ieri? "Se ruga Isaac, sp u n e Scriptura, p e n tru R e b eca , fe m eia lui, c era stearp". Se cuvine m ai nti s c erce t m p en tru c e e ra stearp . i e a, i b rb atu l ei av ea u o via m in u n at i plin d e m u lt nelepciune. Nu p utem d efim a viaa a c e sto r drepi, n u p u te m sp u n e c strp iciu n ea e ra o urm are a p ca te lo r lor. Pi-a fost s te a rp num ai R ebeca, ci i Sarra, m a m a lui Isaac, a c e e a care l-a n scu t. i n-a fo st s te a rp num ai m a m a lui, nici num ai fem eia Iul, ci i Rahila, n o ra Iui, so ia lui Iacov. Ce vrea s sp u n c e a ta a c e a sta d e fem ei sterp e? Toi a u fost drepi, toi a u fost virtuoi, toi a u fost mrturisii d e Dum nezeu. Doar d e sp re ei a sp u s D um nezeu: "Eu s u n t D u m n ezeu l lu i Avraam i D u m n ezeu l lu i Isaac i D um n e ze u l Iui Iacov"7. D espre ei griete i Pavel aa: "De aceea D u m n ezeu n u S e ru in ea z s S e n u m ea sc D u m n ezeu l lor"8. Multe s u n t laudele lor n Noul T estam en t, m u lte su n t
6. Fac. 25, 21. 7. le. 3, 6. 8. Evr. 11, 16.

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR..

37

laudele lor i n Vechiul T e stam en t n to ate m prejurrile s-au ar tat strlucii i vrednici, i toti a u avut fem ei ste rp e i au trit m ult v rem e fr s a ib copii. C nd vezi, dar, un b r b a t i o fem eie cu viata plin d e virtui, cn d i vezi c su n t iubitori d e D um nezeu, cnd i vezi c s e ngryesc d e dreapta credin, d a r n u a u copii, s nu so co te ti c lip sa d e copii e negreit r sp lata p ca te lo r lor. Multe su n t pricinile rn duielii lui D um nezeu, d e noi n e cu n o sc u te; p e n tru to a te se cad e s-I m ulum im lui D um nezeu; s-i nefericim num ai p e aceia care triesc n pcat, n u p e cei c are n u a u copii. De m ulte ori D um nezeu face a c e a sta sp re folosul n o stru , d a r noi n u cu n o ate m pricina celor c e s e fac. De a c e e a , treb u ie m ereu s n e m in u n m d e n e le p ciu n e a Lui i s slvim n e sp u sa Lui iubire d e oam eni. 7. Dar sp u se le a c e s te a p o t s n e n d re p te purtrile! Tre buie n s s sp u n e m p e n tru care pricin e ra u ste rp e fe m eile acelea. - C are e s te pricina? - Ca s nu te ndoieti cn d auzi c F ecioara a n sc u t p e Stpnul nostru obtesc. Deprinde-ti d a r m intea cu aceste fem ei ste rp e , p e n tru ca, vznd c prin harul lui D um nezeu se d e sc h id e sp re n a te re d e copii p n te c e ste rp i ncuiat, s n u te m ai m inunezi auzind c Fecioara a n scu t. Dar, m ai b ine sp u s, chiar m inuneaz-te i m ir-te, d a r n u te n doi d e m inune. C nd te n trea b iudeul: li l - Cum a n sc u t Fecioara? ntreab-1 i tu: - Cum a n sc u t o fem eie s te a rp i m b trn it? Dou piedici e ra u atunci: v rsta nain tat i n etreb n icia firii. La Fecioar a fo st num ai o piedic: nu a fo st csto rit. C ea stearp a, deci, a d esch is calea Fecioarei. i c a s vezi c d e a c e e a au fost m ai nainte cele sterp e, c a s crezi c Fecioara a n scut, ascu lt cuvintele lui Gavriil sp u se Fecioarei! C nd a venit Gavriil i i-a spus: "Vei lua n p n te c e i vei n a te

38

SFNTUL IOAN GURA DE AUR

Fiu i vei ch em a n u m e le Lui: Iisus"9, Fecioara s-a spim nta t, s-a m irat i a zis: "Cum va Fi a cea sta d e vrem e c e eu n u tiu d e brbat?"10. - Ce a zis ngerul? - "D uhul S f n t S e va p o g o n p e s te tin e"11. T iu c u ta rnduiala firii, i sp u n e ngerul, c n d c e e a c e se face e ste m ai p re su s d e fire. Nu n treb a d e csto rie i durerile n a terii, cn d felul naterii e m ai p re su s d e nunt!". Fecioara a ntrebat: "Cum va fi m ie a cea sta d e vrem e c e nu tiu d e brbat?". Tocm ai d e a c e e a va fi a c e a sta , p e n tru c n u tii d e brbat, i-a rsp u n s ngerul. D ac ai fi tiut d e brbat, n-ai fi fo st nvrednicit s slujeti a ce stei slujiri. Deci, c e e a ce te face s te ndoieti, a c e e a s te fac s crezi! N-ai fi fost nvrednicit s slujeti a ce stei slujiri, n u p e n tru c e re a cstoria, ci p en tru c e m ai b u n fecioria. C alea p e care a venit S tpnul n lum e treb u ie s fie m ai m re a d e c t ca le a p e care am venit noi. A fo st cale m p rteasc; iar m pratul vine p e o cale m ai m rea. m pratul tre b u ia s fie p rta i naterii n o astre, d a r n a te re a Sa tre b u ia s se d e o se b e a s c d e n a te re a n o astr. i a m plinit i una, i alta: S-a n sc u t c a noi, p e n tru c S-a n sc u t din p n tec e ; d a r m ai p re su s d e cum ne-am n sc u t noi, p e n tru c S-a n sc u t fr nunt. Zm islirea i n a te re a su n t n rnduiala firii o m en eti; d a r n a te re a fr m p reu n are e s te m ai p re s u s d e firea o m e n e a sc . i s-au fcu t a c e ste d o u c a s cunoti i d esv rirea Celui n sc u t, i p rt ia Lui cu tine. 8. i uit-mi-te la n elep ciu n ea celo r svrite! D es vrirea Lui fa t d e noi n-a v tm at a se m n a re a i nrudi re a Lui cu noi, i nici nrudirea S a cu noi n-a um brit d e s vrirea Lui, ci a m n d o u s-au a r tat n to ate: u n ele su n t ale n o a stre n ntregim e, altele, strin e nou.
9. Luca 1. 31. 10. Luca 1, 34. 11. Luca 1, 35.

S NU DAM N VILEAG PCATELE FRAILOR..

39

Deci, d u p cum sp u n e a m , a u fo st m ai nclin te fem eile sterp e, c a s fie crezut n a te re a din Fecioar, c a Fecioara s fie p ovuit s c re a d n fgduina a c e e a , p e care a auzit-o d e la nger: "D uhul S f n t S e va p o g o n p e s te tin e i p u terea C elui Prea nalt te va um bri"12. "Aa ai s nati!, i-a sp u s ngerul, n u te uita la pm nt! Din ceruri vine lucrarea. Harul Duhului e ste c e e a c e s e face! nu-m i sp u n e d e fire i d e legile cstoriei". Dar, p en tru c a c e ste cuvinte e ra u m ai p re su s d e ea, ngerul vrea s-i d e a i o alt dovad. Iar tu, c a s iei am inte c o fem eie s te a rp o d u c e pe Fecioar la n cred in area naterii m ai p re su s d e n eleg erea Fecioarei, a sc u lt cum p o goar cuvntul la cele m ai sm erite, cu m o p o v tu iete prin pilde m ateriale. i sp u n e: ' Iatl E lisabeta i, rudenia ta, i ea a z m islit fiu la b tr neile ei; i a cea sta e s te a a sea lun p e n tru ea, care s e n u m ea stea rp"13. Ai vzut c fe m eia a c e a sta e ste s te a rp p e n tru Fecioar? Altfel, p e n tru c e i-ar fi d a t ngerul c a pild n a te re a rudeniei sale? Pentru c e a spus: "La btrneile ei"? Pentru c e a adugat: "Ea, care s e n u m ea stearp"? Este lm urit c prin to a te a c e ste a cu ta s o ncredineze d e buna-vestire ce-i fcea. De a c e e a a vor bit i d e vrsta Elisabetei, i d e n e p u tin a firii ei. De a c e e a a am intit i d e tim pul d e cn d a zm islit. C n u i s-a binevestit Fecioarei ndat, d e la nceput, ci a a te p ta t c a cea ste a rp s fie n luna a a s e a , p en tru c a m rim ea pntecelui s ch ezu iasc n a te re a , c a s fie nendoielnic d o v ada zmislirii. i uit-mi-te iari la p ric e p erea lui Gavriil! n u i-a p o m e nit nici d e Sarra, nici d e R ebeca, nici d e Rahila; e ra u d o a r i a c e s te a sterp e, i a c e ste a b trn e, i m in u n at lucru se p e tre cu se cu ele; d a r e ra u fapte vechi. Iar faptele noi, p ro a s p e te i p e tre c u te n v rem ea no astr, m ai m ult d e c t faptele vechi, ne d u c la credina n m inuni. De a c e e a , ngerul nu
12. Luca 1. 35. 13. Luca 1, 36.

40

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

v o rb e te Fecioarei d e sp re celelalte fem ei sterp e, ci o p u n e s s e g n d e a sc la Elisabeta, ru d en ia ei, fem eia ste a rp din v re m e a ei, c a d e la a c e e a s-i d u c gndul la n a te re a ei, la n a te re a a c e e a p re a nfricoat i m rea, n a te re a ce lei ste rp e e ste la mijloc, ntre n a te re a n o a str i n a te re a Stpnului, e m ai m ic d e c t n a te re a Fecioarei, d a r m ai m are d e c t n a te re a noastr. Astfel ngerul, cu ajutorul Elisab etei, c a p e un p o d , d u c e m in tea Fecioarei d e la n a te re a d u p fire la n a te re a c e a meii p re su s d e fire. 9. A fi voit s v orbesc m ai m ult, s v sp u n i alte pri cini p en tru care R ebeca i Rahila a u fo st sterp e; d a r tim pul n u m las; m silete s v v o rb esc d e p u te re a rugciunii. C p e n tru a c e a sta am d a t a c e s te pilde, c a s aflai c rug ciu n ea lui Isaac a dezlegat strp iciu n ea soiei lui, i o rug ciune f c u t a t ta vrem e! "Se ruga Isaac, sp u n e Scriptura, p e n tru R ebeca, fem eia lui, i l~a a scu lta t D u m n e ze u '14. S nu so co teti c Isaac L-a rugat p e D um nezeu i a fo st ascul ta t ndat! Mult vrem e a cheltuit rugndu-se lui Dum nezeu! Iar d a c vrei s tii, v voi sp u n e i a sta cu preci zie. D ouzeci d e ani a cheltuit rugndu-se la D um nezeu. - De u n d e tim asta? - Din nsui irul istoriei lui Isaac. Scriptura, vrnd s n e ara te credina, r b d a re a i n elep ciu n ea dreptului, n-a tre c u t su b t c e re tim pul, ci ni l-a fcut cu n o scu t, p e ocolite e d rep t, c a s n e tre z e a sc din trndvia n o astr, d a r n u ni l-a lsat nici co m plet n ecu n o scu t. A scult cum ne-a a r tat tim pul pe ocolite. "Isaac era d e patruzeci d e ani, sp u n e Scrip tura, cnd a lu a t p e R ebeca, fata lui B atuel A ram eul"15. Ai vzut ci ani avea cnd i-a luat fem eie? Scriptura sp u n e c e ra d e patruzeci d e ani cn d a luat p e R ebeca. Dar, p en tru c am aflat ci ani a v ea c n d s-a cstorit, s v ed em acu m i ci ani a v ea cn d a a ju n s ta t , c n d l-a n sc u t p e Iacov.
14. Fac. 25, 21. 15. Fac. 25, 20.

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR.

41

i vom p u te a v e d e a c t vrem e a fo st ste a rp R ebeca; deci, to t a t ta vrem e a rugat Iacov p e D um nezeu. - Ci ani a v e a Isaac c n d a n sc u t p e Iacov? - "i a ieit Iacov , spune Scriptura, tfn n d u se cu dreapta d e clciul fra telu i su ; d e a sta l-a n u m it p e e l Iacov, iar p e acela Isav. i Isaac era d e a ize c i d e a n i c nd i-a n scu t p e ei"16. Deci, d a c e ra d e p atruzeci d e ani cn d s-a csto rit cu R ebeca i d e aizeci d e ani c n d i s-au n sc u t fiii, ur m e az c fem eia lui a fost s te a rp d ouzeci d e ani i c to t a t ta v rem e s-a rugat Isaac lui D um nezeu. J 9 cb 10. S nu n e fie, oare, n o u ruine, s nu n e acoperim fetele, cnd vedem c dreptul a ceasta a struit douzeci d e ani n rugciune i nu s-a descurajat, iar noi adeseori n e d e s curajm , ne suprm d u p cea dinti rugciune sau d u p a doua? i d o ar el avea m ult ndrznire naintea lui Dum nezeul i nu s-a suprat cnd D um nezeu zbovea cu datul, ci continua s struie. Moi ns, plini d e mii i mii d e pcate, cu o contiin rea, fr dragoste pentru Stpnul, d ac n u sun tem ascultai chiar nainte de a n e rosti rugciunea, n e tul burm , ne descurajm , nu n e m ai rugm. De a c e e a plecm to td eau n a cu minile goale. Cine L-a rugat p e D um nezeu p e n - j tru un lucru douzeci d e ani, c a dreptul acesta? Dar, m ai bine spus, cine L-a rugat num ai douzeci d e luni? Ieri s p u n e a m c s u n t m uli c are s e roag c u trndvie; casc, s e ntind, s e uit d e s cnd ntr-o p arte, c n d n alta, stau n e p s to ri la rugciune. Astzi am d e sc o p e rit un alt p ca t svrit n tim pul rugciunii, m ai m a re d e c t cellalt. Muli s e a ru n c cu fata la p m n t, i lovesc fru n tea d e p m nt, v ars lacrim i fierbini, su sp in c u a m a r din ad n cu l sufletului, ntind m inile, a ra t m u lt rvn, d a r folosesc cldura i rvna a c e a sta m potriva m ntuirii lor. C n u roag pe D um nezeu pentru pcatele lor, ci folosesc to a t rvna a c e a sta m potriva vrjm ailor lor. Pac la fel c a unul care i-ar ascu ti sa b ia i n-ar ntrebuinta-o m potriva vrjm ailor, ci

16. Fac. 25, 2 5 -2 6 .

42

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

i-ar nfige-o n gt. Tot a a i acetia: n u fo lo sesc rugciu nile p en tru iertarea p catelo r proprii, ci p e n tru p e d e p sire a dum anilor. E c a i cum i-ar nfige n ei sab ia. A n sco cit i a sta vicleanul, c a n orice caz s pierim , fie prin trn d vie, fie prin rvna no astr. Cei c are sta u n ep sto ri la rug ciune m nie p e D um nezeu, p e n tru c l d isp reu iesc prin n e p s a re a lor; ceilali, c are s e roag cu rvn, n treb u in e a z rvna m potriva m ntuirii lor. "C utare, sp u n e diavo lul, e n e p s to r; mi-e de-ajuns a t t c a s nu d o b n d e a sc nim ic. Altul e plin d e rvn i cu m in te a treaz. Ce s fac p e n tru a nu d o b n d i nim ic? Mu p o t s-i m ico rez rvna, nici s-l fac s s te a n e p s to r la rugciune. Voi cu ta s-l pierd n alt chip. Cum ? Voi face s-i n treb u in eze rvna sp re s v rirea unei frdelegi; iar rugciun ea m potriva d u m a nilor e ste o frdelege. Deci, a c e s ta nu num ai c nu ctig nim ic prin rvna lui, d a r s e v atm i m ai m ult d e c t d ac s-ar ruga cu n epsare!". De a c e s t fel s u n t uneltirile diavolu lui. Pe unii i p ierde prin n e p s a re a lor, iar p e alii i p ierd e chiar prin rvna lor, cn d rvna lor nu e fcu t d u p cum c ere legea. 11. Dar s e cuvine s auzim i cuvintele rugciunii lor! S vedei c su n t cuvinte ale unei m ini copilreti, ale unui su flet d e copil. M ruinez cn d e v o rb a s le sp u n ; d a r tre b uie negreit s le sp u n i s imit a c e a n ein stru it lim b. C are s u n t cuvintele rugciunii lor? "Rzbun-m , D oam ne, p e dum anii mei! s e roag ei. Arat-le lor c D um nezeu am i eu!". Afl, om ule, c avem D um nezeu n u atu n ci c n d ne revoltm , cn d n e m niem , c n d n e su p rm , ci cn d su n te m buni, blnzi, panici, cn d lucrm cu to a t nelepciu nea. A a a s p u s i D um nezeu: "S lu m in e ze lum in a voastr naintea oam enilor ; ca s vad fa p te le voastre c ele b u n e i s sl vea sc p e Tatl vostru C el din ceruri"17. Mu te g n d eti c-L o crti p e D um nezeu cn d te rogi m potriva d um anilor ti?
17. Matei 5 , 16.

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR...

43

- Cum l ocrsc? - l ocrti, pen tru c El a spus: ' Rugati-v p en tru d u m anii votri"18, i pentru c a d a t a ceast dum nezeiasc lege. C nd ceri, dar. Legiuitorului s-i calce legile Lui, cn d l rogi s d e a legi potrivnice celor d a te d e El, c n d tocm ai pe Cel ce te o p re te s te rogi m potriva vjm ailor l rogi s-i a scu lte ru gciunea m potriva acelora, cn d faci a c e a s ta, n u te rogi, ci l ocrti p e Legiuitor, insuli p e Cel c e are s-i d e a bun tile a d u se d e rugciune. Spune-m i, te rog, cum p o a te Fi auzit rugciunea ta cn d m nii p e Cel c e tre buie s te a u d ? Fcnd a c e a sta , pui n prim ejd ie m n tu irea ta, te arunci n p rpastie, p en tru c loveti p e d u m an n fa a m pratului, n u faci a c e a sta cu palm ele, d a r l loveti prin cuvinte. Iar a c e a sta n-ai ndrzni s-o faci nici n faa unui om a se m e n e a ie. n d r z n ete s faci a sta n faa unui nalt dregtor! De-ar fi cu miile faptele tale b u n e , ai fl du s, negreit, la m oarte. Apoi, d a c nu ndrzneti s o c rti p e cineva n fa a unui dregtor, spune-m i, n u te cu tre m uri, nu te tem i s faci a c e a sta n faa lui D um nezeu, n tim p c e te rogi? riu te cutrem uri s te nfurii i s te s lb ticeti a a n tim p d e rugciune, i s fii m ai fr inim d e ct cel care c e re a s u ta d e dinari? C-L o crti pe Dum n ezeu m ai m ult d e c t acela, a sc u lt istoria lui. D atora unul zece mii d e talani stpnului su. i pentru c nu av ea cu c e s plteasc, s-a rugat s-l ngduie s s e du c s-i vnd soia, c a sa i copiii, c a s sting dato ria lui ctre stp n . Stpnul, vzndu-1 c plnge, s-a milostivit i i-a iertat cei zece mii d e talani. Dup c e a plecat, sluga a c e e a a gsit p e alt slug care-i d atora o su t d e dinari; l-a luat d e g t i i-a ceru t acelu ia d ato ria cu m u lt cruzim e i n eo m en ie. S tp nul, auzind a c e a sta , l-a b g at la nchisoare, i-a ceru t din n o u d ato ria d e z ec e mii d e talani, p e care i-o ie rta se m ai
18. Matei 5, 44.

44

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

nainte, i l-a i p e d ep sit p en tru cruzim ea a r ta t fat d e cealalt slug. 12. Uit-te a cu m cu c t eti tu m ai n e re cu n o sc to r i mai fr d e inim d e c t sluga a c e e a c n d te rogi m potriva dum anilor ti! Sluga a c e e a nu-1 ruga p e st p n s c e a r d e la cellalt s u ta d e dinari, ci el i-a cerut. Tu, ns, faci S tp nului a c e a st c e re re n e ru in at i nengduit. Sluga a c e e a nu l-a luat d e g t p e cellalt n vzul stp n u lu i, ci afar. Tu, ns, faci a c e a sta chiar n tim pul rugciunii, c n d stai n a in te a m pratului. D ac sluga a c e e a n-a d o b n d it ier tare, dei nu-i f c u se stp n u lu i o astfel d e c e re re i-i c e ru se dato ria d u p c e ieise d e la st p n , te n treb , c e p e d e a p s vei prim i tu cn d ai p e S tp n sp re o p e d e a p s oprit d e El, cnd faci a c e a sta n vzul Lui? Vrei s spui c-i p le sn e te m in tea c n d i aduci am inte d e d u m n ia vrj m aului, c te nfierbinti, c i s e r v e te inim a, c nu-ti poi potoli n fierb n tarea gndurilor cn d ti vine n m inte cel ce te-a su p rat? Dar p u n e n faa acestei frm ntri am intirea p catelo r tale, frica p ed ep sei viitoare. Adu-ti am inte d e c te eti vinovat n faa Stpnului! Adu-ti am inte c p e n tru to a te acele p ca te treb u ie s fii p e d ep sit d e El. Atunci, negreit, frica d e p e d e a p s ti va stp n i m nia, p e n tru c te a m a d e p e d e a p s e m ai p u tern ic d e c t m nia. Adu-ti am in te n tim pul rugciunii d e iad, d e o s n d i d e p e d e a p s , i a a n-ai s m ai poti s te duci cu m in tea la dum an! Z drobete-i inim a, sm erete-ti sufletul cu am inti re a p ca te lo r tale, i m n ia nu va m ai p u te a s te tulbure! A ceasta e pricina tu tu ro r relelor, c iscodim cu m u lt luare.am inte p ca te le altora, iar pe cele ale n o a stre le tre c e m cu m u lt n e p sa re. i-ar trebui s facem contrariul. S n e fie n e u itate pcatele n o a stre i n iciodat s nu av em n m inte p ca te le strine. De vom face a a , vom a v ea p e D um nezeu ndurtor, vom n c eta d e a m ai purta m nie v en ic s e m e nilor notri i nu vom m ai av ea nicicnd dum ani. Iar d a c s-ar ntm pla s av em cum va dum an i, vom c u ta s p u

S NU DM N VILEAG PCATELE FRAILOR.

45

nem iute c a p t dum niei, c a s lum g rab n ic iertare a p catelo r no astre. D up cum cel c e p o a rt n su flet d u m nie sem en u lu i su nu la s s i s e sting p e d e a p s a cuve nit p ca te lo r lui, to t a a cel ce nu are m n ie n suflet ajunge d e s c a p iute i d e p cate. D ac noi, care su n tem ri, care s u n te m robii m niei, tre c em cu v e d erea , pen tru p o ru n ca lui D um nezeu, p ca te le ce ni le fac alii n o u , apoi cu m ult m ai m ult iubitorul d e o am en i i bu n u l D um nezeu, Cel lipsit d e orice patim , n e v a tre c e cu v e d e re a grealele n o astre, dndu-ne c a rsplat, p e n tru b u n ta te a n o astr fat d e a p ro ap ele, ie rta re a p ca te lo r n o astre, p e c are fac D um nezeu c a noi toti s o do b n d im , cu harul i iu b irea d e o am eni ale D om nului nostru Iisus H ristos, Cruia slava i p u terea, n vecii vecilor. Amin.

S nu dezndjduim; s nu ne rugm mpotriva dumanilor notri; i nici s nu pierdem ndejdea cnd nu ni se mplinesc cererile; i ctre brbai, ca s triasc n pace cu femeile lor1
1. T rebuie s v m u lu m esc m ult c ati a sc u lta t cu m u lt trag ere d e inim cuvintele m e le d e sp re rugciune, c m-ai fcut fericit. C sp u n e Scriptura: "Fericit e ste c e l ce g r iete la urechile celo r c e ascult"2. M-au convins d e a c e a sta nu num ai aplauzele i lau d ele v o astre, ci i c ele ce vedeam c facei. Cnd v sftuiam s nu v rugai mpotriva dum anilor i v sp u n e a m c-L m niem p e D um nezeu d e facem a ce a sta , c d m legi potrivnice legilor Lui - c El a spus: "Rugatf-v p e n tru dum ani"3, iar d a c noi n e rugm m potriva dum anilor, atunci noi i cerem s-i calce legea Lui deci, cnd s p u n e a m a c e s te a i altele c a a c e ste a , am vzut p e m uli lovindu-i feele i pieptul, su sp in n d cu am ar, ridicnd m inile la cer i cerndu-i iertare p en tru nite rugciuni c a a ce stea . Atunci am ridicat i e u ochii la cer, am m ulum it lui D um nezeu c a t t d e re p e d e a d a t rod cuvntul d e nvtur. Aa e s m n a c e a d u h o v n iceasc, riu a re nevoie nici d e ani, nici d e tim puri, nici d e zile, ci d n d a t rod b o g at i d e sv rit d e c a d e ntr-un su flet vred nic. A sta s-a n tm p lat i cu voi ieri. Am se m n a t cu v n t d e p ocin, i a odrslit su sp in d e m rturisire, su sp in cu m a re bogie d e bunti. Dac vam eul a p le ca t m ai n d re p t it d e c t fariseul, p en tru c s-a b tu t p e ste p ie p t i a zis: "M ilostiv fii m ie , pcto su lu i"4, apoi c t ndrznire nu
1. 2. 3. 4. P.O. 51, 363-3 7 2 . Is. Sir. 25, 12. Matei 5, 44. Luca 18, 13.

S NU DEZNDJDUIM..

47

vom d o b n d i noi, care n sc u rt vrem e am a r ta t a t ta p o cin? i d o a r nu-i om m ai p c to s c a vam eul! E ste ho tarul cel m ai d e jo s al rutii. Hristos, ca s arate aceasta, d a d ese a, c a pilde d e m ari pcto i, p e vam ei i p e d esfr n ate5. V am eul e s te silnicie n vzul lumii, ja f n e p ed ep sit, chip n eru in at d e lcom ie, a fa ce re fr n d rep tire, neguttorie neru in at. Cu to a te a c e ste a , un o m plin d e at te a p c a te a p u tu t, cu nite sim ple cuvinte, s a ru n c e d e p e el o cara i s ia m ai m ult d e c t ceruse. A cerut: "M ilostiv fii m ie, p c to su lu i', iar D um nezeu nu num ai c l-a miluit, ci l-a a r ta t chiar m ai d re p t d e c t fariseul6. De a c e e a sp u n e Pavel: ' C elui c e p o a te s fa c to a te m a i p re su s d e c t c ele c e cerem sa u g n d im "7. i d o a r fariseul s e ru g ase, st tu se n tem plu, l rugase p e Acelai D um nezeu, s p u s e s e m ai m ulte cuvinte i-i n c e p u se rugciunea cu o m ulum ire! Cum d a r a c e la a pierdut i buntile ce le av ea, iar v am e ul a d o b n d it o ndrznire p e care n-o avea? C n u s-au ru gat la fel! Unul e ra plin d e m ndrie, d e ngm fare, d e fal, cellalt, plin d e sm erenie. De a c e e a vam eul, d e i a v e a mii i mii d e poveri d e p c a te , le-a le p d a t p e to a te , p e cnd fariseul, cu to a te c s-a urcat la tem plu cu co rab ia n crcat d e fapte b u n e , d e m ilostenii, d e po st, s-a n e c a t chiar n p ort, p e n tru c s-a izbit, c a d e o stn c , d e du h u l slavei d e a rte i al m ndriei. S pg u b eti c n d te rogi n sea m n s te neci n port. Dar a c e a sta nu s-a ntm plat din pricina firii rugciunii, ci din pricina voinei rugtorului. 2. Vezi c p e n tru m n tu ire nu e d e a ju n s rugciunea d a c nu n e rugm d u p legile d a te d e Hristos? - i ce legi ne-a d at? - S n e rugm p e n tru d um ani i pentru cei c are n e su pr. D ac nu facem a a , pierim negreit. S n e fie pild fariseul, care nu s-a rugat m potriva dum anilor lui, ci numai s-a ludat; d a c el a prim it a tt d e m are p e d ea p s, c e p e d e a p s le rm n e celor care fac rugciuni m ulte i lungi m5. Cf. Matei 21, 31. 6. Cf. Luca 18, 14. 7. Efes. 3, 20.

48

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

potriva vrjm ailor? Ce faci, om ule? Ceri iertare d e p ca te cu sufletul plin d e m nie? C nd treb u ie s fim m ai blnzi c a toti, d o a r stm d e vorb cu Stpnul, l rugm p en tru p ca tele noastre i-I cerem mil, iubire i iertare, atunci n e nfuriem, atunci n e slbticim , atunci ne um plem gurile d e Fiere? Spune-m i, cum vom m ai p u te a dobn d i m ntuire, avnd chip d e rugciune, d a r p e buze cuvinte d e m ndrie, i por nind p e Stpnul cu m nie m potriva no astr? Ai venit la biseric pentru a-ti vindeca rnile, nu p en tru a le face m ai rele p e ale sem enului. Timpul rugciunii e tim p d e mil, d e suspin, nu d e uigie; d e lacrimi, nu d e m nie; d e pocin, nu d e revolt. Pentru c e strici rnduiala? Pentru c e lupi m potriva ta? Pentru ce-ti drm i casa p e care vrei s-o ridici? n ain te d e to a te , cel c e s e roag tre b u ie s a ib sufletul potolit, m in te a sm erit, inim a zdrobit. Iar a c e s t lucru nu va p u te a s-l fac niciodat cel c e strig m potriva d u m a nilor lui, cci e ste plin d e m n ie i nu-i cu p u tin s aib m in te a sm erit. S n u n e rugm , dar, m potriva dum anilor, d a r nici s p o m en im fap tele n o a stre b une, c a s nu p im c a fariseul. D up cum e bine s n e pom enim p catele, to t a a e bine s uitm faptele n o a stre bune. - De ce? - Pentru c p o m en irea faptelor n o a stre b u n e n e d u c e la m ndrie, d a r p o m e n ire a p catelo r n o a stre n e um ilete inim a i n e sm erete . Una n e face m ai trndavi, cealalt m al rvnitori. Toti ci so c o t c n-au fcu t nici o fap t b u n au m ai m u lt trag ere d e inim s ag o n ise a sc fa p te bune; p e cnd cei care so c o t c au a d u n a t m a re bogie d e fap te b u n e , ncreztori n bogia lor, nu m ai a u m u lt rv n c a s-i ag o n ise a sc m ai m ult bogie. 3. S nu p o m e n eti d a r faptele tale b u n e, c a s ti le p o m e n e a s c D um nezeu: "Spune tu n t i p ca tele, zice Dum n ezeu , ca s te nd reptezi"8; i iari: "Fiu-Mi vo i a d u c e Eu a m in te d e frdelegile tale , d a r adu-ti tu a m in te d e ele!"9.
8. Is. 43, 26. 9. Is. 43, 2 5-26.

S NU DEZNDJDUIM...

49

Dar p e n tru c e D um nezeu l-a a sc u ita t p e v a m e a a d e iute, iar p e Isaac I-a lsat s se roage douzeci d e ani p e n tru fem eia s a i num ai d u p a c e e a a m plinit rugciunea dreptului? C tre b u ie s v p l te sc restul datoriei din p re d ica d e ieri. - Pentru c e d a r s-a fcu t a ceasta? - Pentru c a s nvei d e la vam e iubirea d e o am en i a Stpnului, C are ascu lt degrab, iar d e la Isaac s nvei r b d a rea robului care a prim it a a d e trziu c e e a ce cerea, d a r n u s-a d e p rta t d e rugciune, pentru ca, d a c eti p c to s, s nu te dezndjduieti, iar d a c eti d rep t, s nu te m ndreti. ' Ti-au trebuin d e d o cto r c ei sn toi, ci c e i bol navi"10. V am eul e ra bolnav, d e a c e e a i-a ntins iu te m na; Isaac e ra s n to s i d e a c e e a l-a am n at, c a s-i m reasc rbdarea. Dar am vorbit suficient d e sp re a ce a sta . A fo st nevoie apoi s sp u n p e n tru c e fem eia Iui a fost stea rp , p e n tru ca s n u te ndoieti atunci cnd veri c Fecioara a ajuns m am , p e n tru c a iudeului care te va ntreba: X u m a n sc u t Maria?", s-i spui: "Cum a n sc u t Sarra, cum a n sc u t R ebeca, cum a n sc u t Rahila?". C nd e v o rb a s s e fa c o m in u n e j d e o seb it i m are, m inunea e prenchipuit d e m ulte fapte. i d u p cum ostaii m etg nainte cnd ie se un m prat, pen tru c a s nu fie deodat, p e nepregtite, prim irea mpratului, to t a a i cnd e vorba s se fac o m inune nem aiauzit, m erg nainte fapte prenchipuite, pentru ca, fiind m ai dinainte p re gtii, s nu n e m ai m irm i nici s n e nspim ntm d e fap tul a c e sta nem aiauzit. A a s-a fcu t i cu m o a rte a lui Hris to s. A m e rs m ai nainte Iona i a d ep rin s m in tea n o astr. D up cum chitul l-a d a t afa r p e Iona d u p trei zile, to t a a i m o rm ntul p e H ristos11. n-a gsit n El h ra n potrivit. C p catu l e ste h ra n a potrivit m orii. Din p c a t s e n a te , n p c a t i a re rdcina, cu p c a t s e h r n e te . La fel i cu
10. Matei 9, 12. 11. "Tot aa i mormntul pe Hristos', dup conjectura lui Savilius.
4-Omilii

50

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

noi c n d nghiim , fr s tim , o piatr. La n cep u t, p u te re a stom acului n c ea rc s o m istuie; d a r cn d sto m acu l g se te c h ra n a a c e a sta e strin , d u p c e a n treb u in at m ult v rem e p u te re a lui d e m istuire, i nu p o a te m istui pia tra, d a r i sl b e te propria-i p u te re , atunci, n e m aip u tn d tine nici m n c a re a ce o lu a se m ai nainte, slb it d e puteri, d afar, cu m ulte dureri, o d a t cu m n ca re a a c e e a , i pia tra. A a s-a ntm plat i cu m o artea. A nghitit p iatra c e a din capui unghiului12, i n-a p u tu t s-o m istuie; i s-a slb it to a t p u te re a ei. De a c e e a a d a t afar, o d a t cu piatra, i cealalt m n care, firea oam enilor. C nici pe a c e a sta nu o v a p u te a tin e p n la sfrit. De a c e e a a u m ers m ai nainte i fem eile sterp e, c a s fie crezut na te re a din Fecioar. Dar, m ai bine sp u s, nu c a s fie crezut num ai n aterea! C d a c vom cer c e ta cu luare-am inte, vom gsi c sterp iciu n ea acelo r fem ei a fost i prenchipuire a m orii lui Hristos. 4. Fiti n s cu luare-am inte! G reu d e n eles e ste ce am s v spun. V reau s v s p u n cum n e d u c e p n tec e le ste rp al Sarrei la cred in a nvierii lui Hristos. - C um n e d u ce? - D up cum p n tec e le Sarrei, m o rt fiind, a nviat prin harul lui D um nezeu i a odrslit tru p viu, trupul lui Isaac, to t a a i H ristos, m o rt fiind, a nviat prin p ro p ria Lui pu tere. i, c a s vezi c nu-i forat sp u sa m ea, ascu lt c e sp u n e Pavel! D up c e a sp u s d esp re Avraam c "nu s-a uitat la am orirea p n tecelu i S a rrei ci s-a ntrit cu credina , dnd sla v lu i D u m n ezeu i fiin d n cred in a t c D u m n ezeu p o a te s i fa c c e i-a fgduit"13 - adic, s fa c s s e n a sc fiu viu din n ite trupuri m o arte - , apoi, c a s n e d u c d e la cele s p u s e la cred in a n nvierea lui Hristos, a adugat: "Nu s-a scris n u m a i p e n tru e l c i s-a so c o tit Iu i ci i p e n tru n o i"14. - De ce?
12. Cf. Matei 21, 42; Efes. 2, 20; 1 Ftr. 2, 6. 13. Rom. 4, 20-21. 14. Rom. 4, 23.

S NU DEZNDJDUIM..

51

- "Pentru no i, crora n i s e va so co ti , celo r c e cred em n C el c e L-a n via t d in m o ri p e Iisus, D om nul n o stru "15. C uvintele lui Pavel a u a c e s t neles: D um nezeu l-a nviat p e Isaac din n ite trupuri m o arte; to t a a L-a nviat i p e Fiul cn d a fo st m ort. Vrei s afli c n e ro d irea a fo st prenchip u irea i a unui alt fapt? Biserica av ea s n asc m ulim ea credincioilor. Ca s nu te ndoieti cum a nscut c e a stearp, c e a fr d e copii, c e a fr d e rod, a fo st m ai nainte o fem eie care, s te a rp prin fire, a d e sc h is drum celei s te rp e cu voina; i astfel, Sarra a ajuns prenchipuirea Bisericii. Dup cum Sarra, stearp fiind, a n scu t la btrnee, to t a a i Biserica, stearp fiind, a n sc u t la sfritul vrem urilor. i c acesta-i adevrul, a s cult c e sp u n e Pavel: "Iar n o i su n te m Fiii c e le i slo b o d e "16. Pentru c Sarra, fem eia c e a s lo b o d a lui A vraam , e s te p re nchipuirea Bisericii, d e a c e e a Pavel a spus: "Iar n o i su n te m fiii c ele i slo b o d e". i iari: "Deci n o i, frailor, su n te m ca Isaac , fii a i fg du inei"17. - Ce n se a m n "ai fgduinei"? - D up cum p e a c e la n u l-a n sc u t firea, to t a a nici p e noi n u ne-a n sc u t firea, ci harul lui D um nezeu. i iari: "Ierusalim ul c e l d e S u s e s te slo b o d , e l e s te m a m a n o a s tr"18. A ceasta e ste Biserica. "C v-ai apropiat, sp u n e Pa vel, d e m u n te le S io nu lui i d e ceta tea D u m n ezeu lu i celu i viu. Ierusalim ul c e l ceresc. Biserica celo r nti-nscuti"19. A adar, d a c B iserica e ste Ierusalim ul cel d e S us, iar Sarra e s te p ren ch ip u irea Ierusalim ului celui d e S us, d u p cu m a sp u s, c: "dou su n t, una care n a te sp re ro b ie, care e ste Agar20, iar alta Ierusalim ul c e l d e S u s, care e s te slo b o d , care e s te m a m a noastr"21, atunci e s te clar c S arra e ste
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Rom. 4, 24. Gal. 4, 31. Gal. 4, 28. Gal. 4, 26. Evr. 12, 22. Gal. 4, 24. Gal. 4, 26.

52

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

p renchipuirea Ierusalim ului celui d e S u s i d u p n a te re , i d u p nerodire. 5. tiu c s u n t an ev o io ase cele sp u se , d a r d a c vom c u g eta a su p ra lor, nu n e v a s c p a nim ic din n elesu l lor. C uvintele a c e s te a a u un a d n c n e le s tainic i dogm atic. Dar d a c vrei, p e lng a c e s te nelesuri, v voi vorbi i d e n elesul lor m oral. R ebeca e ra s te a rp , c a s cu n o ti n e lep ciu n ea brbatului ei Isaac; c nici n-a lsat-o, d e i nu-I o p re a nici o lege, nici n-a lu at alta, n-a a d u s a lt fem eie lng c e a slo b o d . Lucrul a c e s ta l fac m ulfi o am en i care, s u b p re te x t c n-au copii, la s p e u n ele i iau p e altele, c a s-i p lin easc d e sfrn a re a ; alii a d u c tiitoare i um p lu ca se le d e n e n u m ra te certuri. D reptul Isaac n-a fcu t a a , ci a c o n tin u a t s-i iu b e a s c so ia d a t lui d e D um nezeu, i-L ruga p e S tpnul firii s dezlege legturile firii22. i nu-i o c ra fem eia. - De u n d e tim c n-o ocra? - C hiar din Scriptur! D ac a r fi ocrt-o. Scriptura a r fi s p u s i a c e a sta , n-ar fi p stra t t c e re a su p ra ei. S criptura v o rb e te i d e nsuirile, i d e cusururile d re p ilor p e n tru c a d e u n ele s fugim , iar p e altele s le urm m . De pild, c n d Rahila, n o ra lui Isaac, s-a p ln s lui Iacov, fiul lui Isaac, b rb atu l a certat-o. Scriptura a vorbit i d e u n a, i d e alta; nu le-a asc u n s. Rahila i-a sp u s: "D-mi copii, dac n u , vo i m uri!"23. Ce i-a r sp u n s Iacov? "Su nt e u oare D um n e ze u , C el c e a st rp it ro d u l p n te c e lu i tu?"24, a sp u s el. "D-mi copii!" i-a sp u s fem eia. O cerere fem eiasc n eso co tit. "Spui, fem eie, brbatului: "D-mi copii!, i lai d eo p arte p e Stpnul firii?". Din pricina acestei cereri nesocotite, br b atul ei a certat-o, a potolit c e re re a ei n e so c o tit i a nvtat-o d e la cine tre b u ie s cear.
22. a. Fac. 25, 21. 23. Fac. 30, 1. 24. Fac. 30, 2.

S NU DEZNDJDUIM..

53

Dar cu Isaac i c u R ebeca n u s-au p e tre c u t lucrurile aa. Mici el n-a grit astfel, i nici R eb eca n u s-a p l n s tnguit. Aceti doi drepi n e nva cum inenia i credina. Rug ciu n ea lui ctre D um nezeu n e a ra t credina sa, iar cum ine nia lui ne-o face cu n o scu t prin a c e e a c nu i-a lsat fem eia. Mai m ult, Isaac n-a ocrt-o, nici n-a dezndjduit! A cestea arat r b d a rea lui, nelepciunea lui, m area lui b ln d ee i dragostea pentru fem eia lui. Isaac n-a fcut a a cum fac muli azi n astfel d e m prejurri, c alearg la vrjitoare i fer m ectoare, la lucruri zadarnice, nefolositoare, pgubitoare i pierztoare d e suflet! Hu! Le-a lsat p e to a te a c e s te a la o parte, i-a b tu t jo c d e to a te cele om eneti i a alergat Ia St pnul firii. Singurul c are p o a te ndrepta acestea. 6. Auzii a ce stea , brbai, luai am inte, fem ei! S-l imit m cu toii p e dreptul acesta! F em eia s nu aib nim ic m ai d e p re d e c t b rbatul ei, iar b rb a tu l s nu a ib nim ic m ai , d e d o riF d ec rfe m e ia sa. n eleg erea dintre fem eie i b rb at ine viaa n o astr, a tuturor. Ea ine lu m ea to a t . D up cum d a c s e clatin tem eliile s e d r m to a t casa, to t aa, d a c s e rv esc csniciile, s e stric to a t viaa noastr. S-i explic. Lum ea e fcut din ceti; cetile din case ; casele din b rb ai i din fem ei. D ac intr c ea rt ntre b rb a t i fem eie, a intrat c ea rta n c ase ; iar d a c s u n t tu lb u rate ca sele, atu n ci se tu lb u r i cetile; iar d a c cetile su n t fr m n tate, atunci, neap rat, ntreaga lum e e plin d e tulbu rare, d e rzboi i d e ceart. De a ce e a. D um nezeu a re m uit gry d e b u n sta re a csniciilor; d e a ce e a, nu-i la s p e br bai s-i p r se a sc fem eile "dect n u m a i p e n tru pricin d e desfrnare'a5. - Ce s fac, m i s e p o a te sp u n e, d a c fem eia e cert rea, ch eltuitoare, do rn ic d e lux, d a c a re i alte n en u m ra te cusururi? - ndur-le p e to a te curajos! n-o lsa din pricina cu su rurilor ei, ci ndreapt-i d e fe cte le to a te . De a c e e a eti capul
25. Matei 5 , 3 2 ; 19, 9.

J.

54

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

ei26, c a s tii s-i vindeci trupul. Trupul n o stru nu-1 d e sp r im d e cap, orict d e m ulte rni a r avea! S n u desprim , dar, d e noi nici p e fem eia noastr! Ea n e e s te tru p u l n o s tru! De a c e e a i sp u n e fericitul Pavel: "Aa s u n t datori s-i iu b ea sc brbaii fe m e ile lor, ca i trupurile lor"27. Femeile, la rndul lor, a u a c e e a i lege fa t d e noi: "lubete-i b rb a tul, fem eie, cum i iubeti capul! Cum ti cinsteti capul, a a s-i cinsteti brbatul!". Mu strui n zadar asu p ra acestui lucru! tim c te bunti vin n cas cnd fem eia s e u n ete cu brbatul! tim cte rele vin n c as cnd nu se neleg ntre ei. C nd brbatul i fem eia se c eart ntre ei, nu-i p o ate b u cu ra nimic: nici bogia, nici copiii buni, nici m ulim ea d e copii, nici funciile nalte, nici p u terea, nici slava sa u cinstea, nici petrecerile i luxul, nici alt bunstare! 7. nainte d e to a te celelalte, a c e a sta s o cutm ! Are fem eia ta vreun cusur? F c e a fcu t Isaac! Roag-te lui D um nezeu! D ac el a n d reptat, prin stru in a n rugciune, b eteu g u l firii, cu m ult m ai m ult noi vom p u te a n d rep ta cusururile voinei rugnd n e co n te n it p e D um nezeu. Cnd D um nezeu te va v e d e a c strui d e dragul legii Lui, c rabzi cu vitejie p ca te le fem eii, te v a a ju ta n n v tu ra c e o dai ei, i-i va d a r sp lat p en tru r b d a re a ta. "Pentru c c e tii brbate, sp u n e Pavel, dac-ti v ei m n tu i fem eia ? S a u c e tii, fe m e ie , dac-ti vei m n tu i brbatul?"28. Tiu-i p ierd e curajul, i sp u n e Pavel, nu dezndjdui!". S e p o a te ntm pla s o m ntui! De nu se ndreapt, tu n-ai pierdut rsplata rbdrii, d a r d a c o lai, ai p ctuit, cci ai clcat le g ea i eti o sn d it d e D um nezeu p e n tru adulter. "O ricine i las fe m e ia lui, sp u n e Dom nul, n afar d e pricin d e desfrnare, o fa c e s s v reasc adulter"29. A desea, poti lu a o fem eie m ai re a c a c e a dinti, i ai sv rit p catu l fr s capei linite. Dar chiar d a c iei o fem eie m ai b u n , a ce a sta d e a d o u a nu-i d d e sv rit plcere, din pricina lsrii
26. 27. 28. 29. Cf. Efes. 5, 23. Efes. 5, 28. 1 Cor. 7, 16. Matei 5, 32.

S NU DEZNDJDUIM..

55

fem eii celei dinti, c are ti s e s o c o te te adulter. C [adulter e l sa re a fem eii dinti] Deci, cnd vezi ca dai d e un necaz, fie In csnicie, fie n celelalte treburi, roag-L p e D um nezeu./R ugciunea e sin gura dezlegare, cea m ai bun, a necazurilor c e ni se n tm pl. Puternic e ste a rm a rugciunii! Am sp u s a c e a sta adeseori, o sp u n i acum , i nu voi nceta s-o spun. De eti pctos, uit-te la vam e; n-a fost ndeprtat, ci i s-au iertat atta a m ar d e pcate!30 Vrei s cunoti c t p u tere are rug ciunea? Iat, prietenia cu D um nezeu nu sv rete a ttea c te sv rete rugciunea! Iiu-i cuvntul m eu! N-a ndrzni s-mi sp u n p re rea m e a ntr-un lucru att d e nsem nat. Ascuit Scriptura! Ea ti sp u n e c c e e a ce n-a p u tu t prietenia a putut rugciunea. "Care din voi, sp u n e Hristos, avnd un p rieten, d e s e va d u ce Ia el i-i va zice: "D-mi m p ru m u t trei p in i...," dar acela, rspunznd, i va zic e Iui: "Ua e nchisi, copiii m i su n t n pat; nu-m i da d e osteneal"... Zic vou: Chiar dac nu-i va da p en tru c i-e p rieten , i va da, p en tru ndrzneala Iui, c t i trebuie"31. Ai vzut c c e e a ce n-a putut prietenia a p u tu t struina? i c a s nu soco teti c din pri cina a c e a sta a reuit, c-i e ra prieten, Hristos a spus: "Chiar dac nu-i va da p en tru c i-e p rieten, i va da p en tru ndrz neala Iui". Chiar d ac prietenia nu va face a c e st lucru, sp u n e Hristos, va face struina c e e a c e n-a fcut prietenia. - De u n d e tim a ce a sta ? - De la vam e. V am eul n-a fo st p rieten cu D um nezeu, d ar I-a ajuns prieten. Deci, chiar d a c eti du m anul lui Dum nezeu, prin stru in i ajungi prieten. Iat-o i p e canaan e ea n c . A scult ce-i sp u n e Hristos! "Nu e s te b in e s ie i p in ea fiilo r i s-o da i cinilor!"32. - i cum a fcu t a c e a sta d a c nu e ste bine? - Prin stru in , fem eia a fcut c a a c e s ta s fie un bine, c a s afli c prin stru in ai ungem vrednici d e c e e a ce nu su n te n iv re d n ic i.
30. Cf. Luca 1 8 ,9 -1 4 . 31. Luca 11, 5 -8 . 32. Matei 15, 26. , .^ O M C fru C i J, (V s-y,,. W d sU

56

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

8. Am sp u s totul c a s nu zici: "Sunt p cto s, n u am ndrznire, nu p o t s m rog!'. Acela a re ndrznire, care so c o ate c nu a re ndrznire; cel c e so c o a te c are ndrznire a p ierdut ndrznirea, c a fariseul; iar cel c are s e so co a te fr ndrznire i lep d at d e D um nezeu, acela, m ai cu sea m , va fi ascultat, c a vam eul. Vezi c te pilde ai! Pe c an a an eean c, p e vam e, p e tlharul d e p e cruce33, p e prietenul din pild, c are a ceru t trei pini, p e c are nu le-a d o b n d it a t t p en tru p rietenie c t pen tru struin. Flecare dintre acetia, d a c ar fi spus: 'S u n t p ctos, mi-e ruine, a a c nu treb u ie s m d u c s m rog", n-ar fi d o b n d it nimic. Dar pen tru c fiecare din ei nu s-a uitat la m rim ea p catelor lor, ci la bogia iu birii d e o am eni a lui D um nezeu, a ndrznit, a prins curaj, i, dei e ra pctos, a ceru t m ai m ult d e c t m erita, i fiecare a d o b n d it c e e a c e a voit. De to a te a c e ste a s n e ad u cem am in te i s le pstrm n inim . S n e rugm neco n ten it cu m in tea treaz, cu n drznire, cu b u n e ndejdi, cu m ult rvn. Cu c t rv n se roag alii m potriva dum anilor lor, cu to t atta rvn s n e rugm noi i p entru dum ani, i p e n tru fraii notri, i vom d o b ndi negreit to a te cele d e folos. Iubitor d e o am en i e ste Cel c e d , i nu dorim noi s lum c t d o re te El s n e dea. tiindu-le d a r p e a c e s te a to a te , s nu n e d e sc u ra j m d e m n tu ire a n o astr, chiar d a c am fi a ju n s la nivelul cel m ai d e jo s al rutii, ci s n e ap ro p iem d e D um nezeu cu b u n n d ejd e , fiind ncredinai c negreit vom d o b n d i ce c erem d e n e rugm d u p legile p u se d e El. "Celui c e p o a te s fac to a te m a i p resu s d ec t cerem sa u gndim "34, lui Hris tos, m pratul a to a te . D um nezeul nostru , I s e cuvin to a t slava, c in stea i nchinciunea, m p reu n i Printelui Celui fr d e n c ep u t i Prea Sfntului i de-via-fctorului Duh, a cu m i p u ru rea i n vecii vecilor. Amin.
33. Cf. Luca 23, 4 0-43. 34. Efes. 3, 20.

La slujba de mai nainte slujise n biserica cea nou cu episcopul; acum a rostit aceast predic n biserica cea veche, la pericopa Apostolului: "Cnd a venit Petru n Antiohia, i-am stat mpotriv pe fat"1, artnd c cele svrite n-au fost mpotrivire, ci iconomie2
1. O singur zi am lipsit dintre voi, i am fost a a d e trist i d e su p rat, d e p arc a fi fo st un a n d e sp rit d e voi. i c e ad ev ra t a c e s t lucru, o tii i voi din cele c e niv ati sim tit. D up cum un sugar, d esp rit d e sn u l m am ei lui, s e ntoarce m ereu , oriunde l-ai d uce, cu tn d u-i m am a, to t a a i eu , d u s d e p a rte d e sn u l m am ei, c u tam p retu tin deni sf n ta v o astr ad u n are. Dar am avut d e stu l m ng iere n a c e e a c am n d u rat d esp rirea pen tru a d a ascul ta re iubitorului nostru prin te3, iar plata ascultrii a p u s c ap t suprrii pricinuite d e ntristare. C p e n tru m in e e ste cev a m ai strlucitor d e c t o d ia d em i m ai slvit d e c t o c u n u n s m erg p retutindeni cu cel c e m -a n sc u t4. A sta e p o d o a b a m e a, a sta e t ria m ea. Podoab, c a t t d e m ult l-am ctigat i a t t d e m ult m iu b e te, n ct n u v rea s se d u c nicieri fr copilul lui; trie, p en tru c, fiind d e fa i vzndu-1 cum lupt, mi d aju to r cu rugciunile lui. i d u p cum , prin m inile crm acilor, crm a i zefirul d u c cu bine co rab ia n port, to t a a i b u nvoina lui, d ra g o stea lui i ajutorul lui d u c cuvntul m e u m ai b ine c a zefirul, cr m aciul i crm a. Apoi, p e m ine m m ai m ngie i a c e e a
1. 2. 3. 4. Gal. 2, 11. P.G. 5 1. 3 7 1 -3 8 8 . Episcopului. E vorba tot de episcopul Flavian.

58

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

c atunci v-ati d e sf ta t cu o b o g a t m a s , i c g azd a care a d a t m a sa a fo st d arn ic i bogat. tiu a c e a sta n u num ai din auzite, ci i din proprie experien. Au fost o am en i care mi-au s p u s c ele rostite i din a c e ste rm ie a m alctuit n gnd ntreg ospul. Am ludat gazda care a d at m asa, m-am m in u n at d e sc u m p e te a b u catelo r i d e bogia lor. Am fericit n s i b u nvoina i grija v o a str m are, c tineti cu a t ta p a z cele sp u se , n ct le ducei i altuia. De a c e e a i e u cu drag inim voi vorbi dragostei vo astre. C cel care a ru n c aici sem in ele nu le a ru n c p e cale, nici nu le d n tre spini, nici nu le se a m n p e piatr! Att d e g ras i d e a d n c a ra t e s te ogorul! Prim ete to a te sem in ele n snurile lui i le nm ulete. Dac altdat m-ati ascultat cu drag inim i cu m ult rvn - d e altfel to td e a u n a m-ai ascultat - , v rog s-mi fa cei i astzi p lcerea aceasta. N-am s v o rb esc d e lucruri n tm pltoare, ci d e lucruri mari. De aceea, am nevoie d e ochi care s vad m ereu ptrunztor, d e m inte d eteap t, d e gnd treaz, d e gnduri ncordate, d e suflet aten t i veghetor. Ai auzit cu toii citirea A postolului. Cei care a u fost aten i la cele citite tiu c azi ne sta u n fat m ari lu p te i sudori. "Cnd a ven it Petru n A ntiohia, a sp u s A postolul, i-am s ta t m potriv p e fat"5. 2. O are nu-1 tu lb u r p e flecare asc u lt to r cuvintele a c e ste a , c Pavel i s-a m potrivit lui Petru, c stlpii Bisericii s-au izbit i s-au lovit unul d e cellalt? Stlpi, ntr-adevr, s u n t ei! Ei in bolta credinei! S unt stlpi, ntriturile i ochii trupului Bisericii! S unt izvoare d e b u n ti, vistierii i por turi! i orice-ai sp u n e , nim ic nu poi sp u n e p e m su ra vred niciei lor. Dar cu c t su n t m ai m ari lau d ele lor, cu a t t m ai m a re e s te i lu p ta no astr. Fii deci cu m in tea treaz. Vor bim p e n tru Prini, c a s resp in g em nvinuirile a d u se m potriva lor d e cei din afar, d e cei d e alt credin.
5. Gal. 2, 11.

LA PERICOPA APOSTOLULUI..

59

"Cnd a ven it Petru n A ntiohia, i-am s ta t m potriv p e faf, p en tru c era vrednic d e nfruntare". Apoi, i pricina nfruntrii: "C nainte d e a ven i unii d e Ia Iacov, m nca m preun cu pgnii, dar cnd a u ven it aceia, s e ferea i s e d eo seb ea , tem n du -se d e c ei din tierea m prejur. i m preun cu e l s-au f t m icit i ceilaiti iudei, n c t i Vam ava a fo s t atras n frnicia lor. Dar cnd am v zu t c e i n u um bl drept, dup adevrul Evangheliei, i-am sp u s lu i Petru nain tea tuturor"6. Mai su s sp u sese: "pe fat", aici: "naintea tu tu ror". "Dac tu, iu d eu fiind, trieti ca pgnii, i n u ca iudeii, p en tru ce-i sile ti p e pgni s triasc p recu m iudeii?"7. Poate c ai l u d at n d rzn eala lui Pavel, c nu s-a rui n at d e vrednicia p e rso an e i, c din pricina adevrului Evan gheliei, n-a roit d e cei d e fat. Dar chiar d ac a c e a sta a d u c e la u d lui Pavel, to tu i e ru in ea n o astr. - i c e e cu a c e a sta ? Pavel a fcut bine! - Dar Petru a fcut ru d a c nu um bla bine. Ce folos mi e ste cnd un cal din ham chiopteaz? n u ctre Pavel mi-e cuvntul, ci ctre cei din afar! De a c e e a v i rog s fiti cu luare-am inte. C voi mri acuzaia, o voi face m ai m are, c a s v nm uitesc rvna. Cel c e lupt e cu m intea treaz, iar cel c e s e te m e pentru tatl s u e cu luare-am inte. Cel c e au d e o nvinuire d o re te s vad i aprarea. Dar cnd voi n cep e s m resc nvinuirea, s nu socoteti c sp u sele su n t gndurile m ele. Intru prin cuvnt a d n c n sufletul vostru, sap m intea voastr, c a s sem n n ad n c gndurile c e vi le spun, c a s v fac s Ie pzii bine. S pusele m ele vor fi lau d i orauiui nostru. EI a vzut ntrecerea, el a vzut lupta; dar, m ai bine sp u s, nu lupta, ci c e e a ce p re a a fi lupt, m ai folositoare d e ct pacea. C nu su n t a tt d e m ult strn se ntre ele m dula rele n o astre prin legturile nervilor ct d e strni erau Apos tolii, unii d e alii, prin legturile dragostei.
6. Gal. 2, 12-14. 7. Gal. 2, 14.

60

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

3. L-ai lu d at p e Pavel? A scultai n s c c ele s p u s e d e Pavel s u n t o nvinuire a d u s lui Petru, d a c nu c u tm s p rin d em nelesul a sc u n s al cuvintelor lui Pavel. Ce spui. Pavele? Ai inut d e ru p e Petru c ai vzut c nu u m b l d rept, d u p adevrul Evangheliei? Bine! Dar d e c e 1-al m u strat "pe fat"? Pentru c e ' naintea tu tu ro r"? n u tre b u ia o a re c a m u stra re a s fie fr m artori? Pentru c e dai n vileag ju d e c a ta , p e n tru ce l acuzi d e fa cu m uli m ar tori? n u s-ar p u te a sp u n e c faci a c e a sta din d u m n ie, din invidie i din d o rin a d e ceart? n u eti tu cel c e ai spus: "M-am f c u t cu cei n e p u tin c io i n ep utin cios"? 8 - Ce nseam n : "Cu c e i n e p u tin c io i n ep u tin cio s"? - nseam n, rspunde Pavel, s te cobori la cel slab, s-i aco p eri rnile, s nu-1 lai s c a d n greeli. v - Atunci, p e n tru c e ai fo st a t t d e n e o m e n o s cu cel m preun-A postol, c n d eti a t t d e grijuliu i d e iubitor cu ucenicii? n-ai auzit p e H ristos c a sp u s: "De-fi va g rei fra tele tu , m ergi i mustr-1 ntre tin e i e l singur"9? Tu, n s, l m ustri n faa lumii i te lauzi cu asta! "Cnd a ven it Petru n A ntiohia, i-am s ta t m potriv p e fat". i nu-1 m u s tri num ai n faa lumii, d a r m ai scrii d e sp re lu p ta a c e a sta i n scrisori, i faci am intirea ei n em u rito are c a p e n ite co lo ane, c a nu num ai cei c e erau atunci d e fa, ci c a to i o a m enii care locuiesc n lum e s c u n o asc din ep isto l ce s-a ntm plat. A a i-au fcu t apostolii n Ierusalim , cn d d u p p aisp rezece ani te-ai su it c a s le spui d e sp re Evanghelie? n u spui tu: "Dup p a isp rezece a n i m -am su it i le-am sp u s d esp re Evanghelie , n d e o se b i celo r m a i d e seam "?10 C um ? C nd tu ai vrut s Ie spui n d e o se b i, te-au m piedicat ei, te-au a d u s n m ijloc i a u s p u s tutu ro r? n u poi sp u n e asta! Tu deci le-ai grit n d e o se b i i nim eni nu s-a m potrivit, iar p e A postol l dai n vileag? O are num ai atunci
8. 1 Cor. 9, 22. 9. Matei 18, 15. 10. Gal. 2, 1-2.

LA PERICOPA APOSTOLULUI...

61

te-ai b u c u ra t d e a c e a st bunvoin? O are n-au n treb u in at fat d e tine a c e e a i nelep ciu n e cn d erau a t te a mii d e iudei? O are nu te-au luat d e o p a rte i ti-au sp u s: "Vezi, frate, cte m ii d e iu d e i a u crezut; i a cetia to ti s u n t rvnitori ai Legii; i e i au a u zit d esp re tin e c n v ei desprirea d e Lege. C e e ste , deci? F ce-ti vom sp u n e. S u n t la n o i patru brbai care a u asupra lo r o fgduin. I-ai p e acetia i rade~te m preun cu ei, curete-te m p reu n cu ei, i vor cu n o a te c n u e ste n im ic din c ele c e au a u zit d esp re tin e"11? Ai vzut c t grij au d e bunul tu num e? Ai vzut cum cau t s te a co p e re s u b m a sc a acelei iconom ii, cu m c au t s te asc u n d c u je rtfa c e aveai s-o aduci i cu curirile? Pentru c e n-ai a r tat i tu to t a t ta p u rtare d e gry? 4. D ac a r fi fo st cu ad ev ra t lu p t i c e a rt n cele p e tre c u te n Antiohia, a r fi fost n d rep tite nvinuirile a c e s tea. Dar a a , n-a fo st lupt, ci o lupt a p aren t , care a ar ta t m a re a n elep ciu n e a lui Pavel i Petru i b u n v o in a un u ia fat d e cellalt. Dar d e o ca m d a t s auzim chiar a p aren ta nvinuire: "Iar cnd a ven it Fetru n A ntiohia, i-am s ta t m potriv p e fat"12. - De ce? - "Pentru c n ain te d e a ven i unii d e la Iacov, m nca m p reu n cu pgnii; iar c n d a u ven it, s e ferea i s e d e o se b e a , tem n d u -se d e c e i din tierea m p rejur"13. Ce spui? E ste Petru sfios i lipsit d e curey? Nu i s-a d a t o a re n u m ele d e Petru tocm ai p e n tru c e ra neclintit n cre din? Ce faci, om ule? R esp ect n u m ele p u s d e S tp n ucenicului Su Este Petru sfios i lipsit d e curay? Cine-ti va primi sp u se le a c e ste a ? Nu l-a vzut o a re Ierusalim ul, i pri velitea c e a dinti, i Biserica n c are el cel dinti a srit i a d a t cel dinti drum ul acelui fericit glas i a sp u s: "Pe a c e st Iisus, p e Care L-a n via t D u m n ezeu , d e zle g n d durerile
11. Fapte 21, 20-24. 12. Gal. 2, 11. 13. Gal. 2, 12.

62

SFNTUL IOAN GURA DE AUR

m orii"14? i iari: "Pentru c n u D avid s-a s u it n ceruri, ci z ic e El n su i: Zis-a D om nul D om nului m eu : " ezi de-a dreapta N ea p n c e voi p u n e p e d u m a n ii Ti a tern u t picioarelor Tale"15. Spune-m i, te rog, a c e sta e ste sfios i lip sit d e curaj, a c e s ta care, n tim p c e e ra a m en in at d e a t ta fric i d e a t te a prim ejdii, a intrat cu a t ta ndrznire ntre acei cini seto i d e snge, care c lo co teau n c d e m n ie i suflau ucidere, i a s p u s c Cel rstignit d e ei a nviat, e ste n ceruri, a d e de-a d re a p ta Tatlui i-L i v a aco p eri p e dum anii Si d e mii i mii d e nenorociri? Te n treb , nu-1 a d miri, nu-1 ncununezi c a d e sc h is gura, c a d e sc h is b u zele, c s-a ridicat n picioare, c s-a a r ta t n m ijlocul celo r c e L-au rstignit p e H ristos? C are cuvnt, c are m inte v a p u te a nfia n drznirea lui din ziua a c e e a i lib ertatea cu care a vorbit? nici unul! Dac, nainte d e rstignire, iudeii h o t r se r s alunge din sinagog p e cel c are v a m rturisi p e H ristos16, o are d u p rstignirea lui H ristos i d u p ngro p a re a Lui, cn d a r fi auzit nu num ai c H ristos e ste m rtu risit, ci c e ste p ropovduit cu m u lt n elep ciu n e, i d e sp re to a t rnduiala ntruprii, o a re n-ar fi sfiat, n u l-ar fi ru p t cu toii n buci p e om ul c are cel dinti d in tre toti a ndrznit s s e m p o triv easc neb u n iei lor? 5. Lucru m a re nu-i num ai acela c a m rturisit p e Hris to s, ci c el, n a in te a tu tu ro r celorlali. L-a m rturisit cu n drznire, n tim p c e iudeii erau nnebunii i dornici d e uci d ere. D up cum n rzboi, p e cm pul d e btlie, cn d falanga e ste g ata d e lupt, p e a ce la m ai cu s e a m l adm i rm , care s a re n a in te a tu tu ro r i sfarm fru n tea falangei vrjm ae - iar acesta, care a fcut nceputul i sprtura, nu-i num ai pricina acelei biruine, ci i a biruinelor celorlalte d e m ai trziu - , to t a a tre b u ie s gndim i d e sp re Petru, c el, intrnd ntiul, sp rg n d fru n tea falangei iudaice i
14. Fapte 2, 24. 15. Fapte 2, 34-35. 16. Cf. loan 9, 22.

LA PERICOPA APOSTOLULUI..

63

innd a c e a lung cu v n tare n ain tea poporului a d esch is cale i celorlali Apostoli. O rice fap t m a re fcu t m ai tr ziu, fie d e loan, fie d e Iacov, fie d e Pavel, s a u d e oricare al tul, e d e p it d e fap ta lui Petru. Pe toti i d e p e te acesta, cci prin ndrznirea lui le-a d e sc h is calea, le-a d esch is u a i le-a d a t lor, c a unui ru c e cuige n m ulte a p e, le-a d a t putina s intre n to a t voia: pe cei ce se m potriveau s-i trasc, iar celor care-1 ascu ltau cu b u n v o in s le a d a p e n e co n te n it sufletele. Dar o a re num ai d u p rstignirea lui Hristos a fo st Petru a a ? n-a fo st o are m ai nflcrat d e c t toti i nainte d e rstignire? n u e ra el gu ra A postolilor? n-a grit el p e cn d t c e a u toti ceilali? "Cine sp u n o a m en ii c s u n t Eu, Fiul O m ului?, a n tre b a t H ristos. Iar e i a u rspuns: Unii, Ilie, alii Ierem ia, iar alii, u n u l din tre p ro fei. Dar voi cin e zic e fi c su n t? Petru, r spu nznd , a zis: "Tu e ti tlristo su l. Fiul D u m n ezeu lu i C elui viu"17. "Voi" a s p u s Hristos. i n locul gurii tuturor, a grit Petru. Astfel, Petru e ra lim ba Apostolilor. n locul tuturor, el a rspuns. D ar o are num ai n a c e a st m p reju rare a fost Petru a a d e rvnitor, iar n altele l p r se te rvna? Deloc! n to a te m prejurrile l vedem cuprins d e a ce e ai cldur. C nd H ristos sp u n e: "Vor da p e Fiul O m ului i-L vo r biciu i i-L vor rstigni"18, el sp u n e: "M ilostiv fii ie, D oam ne, s nu-i fie a cea sta "19. S n u n e uitm la a c e e a c a r sp u n s fr s s e g n d ea sc , ci c d o re a cu a d ev rat i c lo co tea d e dor. Iari, H ristos S-a su it n m u n te i S-a sch im b at la fat; i S-a a r ta t a co lo ntre Ilie i Moise i v o rb e a cu ei. i acolo Petru sp u n e iari: "Dac vrei, s fa c em aici trei colibe"20. 6. Uit-te cum l iu b ea p e Dascl! Uit-te la rv n a i la p ricep erea Iui! Pentru c m ai nainte i n ch isese gura din pricina unui r sp u n s neso co tit, acum la s fap ta la voia
17. 18. 19. 20. Matei 16, 13-16. Marcu 10, 33-34. Matei 16, 22. Matei 17, 4.

64

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

D asclului. "Dac vrei", sp u n e el. "Se p o a te ntm pla, i s p u n e a el, c a dorul s m m nie s v o rb esc fr s ju d ec!". Deci, c a s nu fie m u stra t la fel, sp u n e: "Dac vrei". Era a poi cina a c e e a sf n t i nfricotoare; i atu n ci Iisus a sp u s: "Unui din voi M va vinde"21; i iari Petru, din pri cin a m ustrrii prim ite m ai nainte, nu n d r z n ea s n treb e p e Dascl; dar, din pricina dorului ce-1 av ea, n u p u te a s ta c , ci c u ta s afle, d a r s nu p a r n d rzn e i nesocotit. - Cum i-a m plinit i dorina, i s-a ferit i d e m ustrare? - Prin a c e e a c a voit s tie cine e vnztorul. Petru i-a a r ta t dorul s u nestp n it, iar prin a c e e a c n-a f c u t el nsui a c e a sta , ci a p u s p e altul, i-a a r ta t evlavia i sm e re nia. "M sim t str m to ra t din to a te prile, i s p u n e a el. S tpnul a vorbit d e vnzare. Mare e prim ejdia. Prpastie i dintr-o p arte, i d in alta. De tac, grija mi m n n c sufletul; d e n treb , m te m s n u m m u stre iari!". De a c e e a , a ales c a le a d e m yloc. El, c are n to a te celelalte m prejurri o lua nainte, atu n ci a avut nevoie d e n d rzn irea lui loan c a s-l afle p e vnztor22. Da, Petru n u a v e a p e b u z e p e alt cineva, nu a v e a n suflet p e altcineva d e c t n u m ai p e S t pnul. De a c e e a a nfruntat i tem n iele, i mii d e prim ejdii d e m oarte! De a c e e a i b te a jo c d e viata d e aici. De d ra gul lui H ristos, c n d a fo st biciuit i cn d a v e a p e s p a te rni, le s p u n e a biciuitorilor: "V Y u p u te m s n u grim d esp re c e le c e am v zu t i am auzit"23. Ai vzut m inte n erobit? Ai vzut ndrznire n enfrnat? Ai vzut su flet plin d e d o r i d e d rag o ste cerea sc ? Cum d a r ndrzneti. Pavele, s spui c s e te m e a d e cei din t ie rea m prejur? C s e fe re a i s e d e o se b e a ? A p u te a sp u n e d e sp re Petru i Elitele m ulte c are i a ra t cldura, c u rb u l lui i dorul ce-1 a v ea p e n tru H ristos. Dar, c a s nu lungesc fr tem ei cuvntul, s u n t d e a ju n s c ele sp u se , nici n u e v o rb a s fac azi u n c u v n t d e
21. Matei 26, 21; loan 13, 21. 22. Cf. loan 13, 22-26.

LA PERICOPA APOSTOLULUI..

65

laud n c in ste a lui Fetru, ci s r sp u n d la n tre b a re a p u s i s o d u c la sfrit. 7. Tu, ns, uit-te c, i altfel privite lucrurile, nvinui rea nu pare adevrat. Atunci, la nceput, cn d Fetru spunea: T e a c est Iisus, p e Care voi L-ai r stig nit L-a nvia t D um n ezeu , d ezieg n d durerile m o rii'24, atunci e ra ntre d u m ani, n c are crim a e ra p ro a sp t , c are cio co teau d e m nie, care voiau s-i sfie p e ucenici. Patim a le e ra n floare i sufletul plin d e m nie. Acum, c n d Pavel scria a ce stea , predica a v ea a p te sp re z e c e ani. D up c e a sp u s: 'D up trei ani m -am s u it la Ie ru sa lim '25, sp u n e iari: 'A p o i, d u p p ai sp re ze c e ani, m -am s u it iari Ia Ieru sa lim '26. Cel care nu s-a te m u t la nceputui predicii s-a te m u t acu m , d u p a t ta vrem e? Cel care nu s-a te m u t n Ierusalim s-a te m u t n Antiohia? Cel c are nu s-a te m u t atunci, cn d e ra nconjurat d e d u m ani, s e te m e , s e n sp im n t acum , c n d nu su n t n p reajm a s a dum ani, ci credincioi i ucenici? Acum nu u m bl drep t? Cum s-ar p u te a sp u n e c n d rzn ea cn d e ra aprins rugul i se ridicau flcrile su s d e tot, i c s e te m e a i tre m u ra cn d rugul s e stin se se i s e fcu se c en u ? Dac Petru a r fi fost fricos i lipsit de cur^j, a r fi trebuit s se team atunci, la nceputul predicii, n capitala iudeilor, u n d e erau toti dum anii, nu d u p a t ta vrem e, n cel m ai cretin ora, nconjurat d e prieteni i d e cunoscui! Deci, nici tim pul, nici nsuirea p ersoanelor nu n e las s cred em cele sp u se, a a cum s-au rostit, i s-l nvinuim p e Petru d e fric. mi ludai cuvintele? i d o a r la n cep u t l adm irai p e Pavel i v m inunai d e n d rzn eala lui. Dar iat, cuvintele m ele a u d o b o r t nvinuirea. Totui, d u p cu m s p u n e a m la nceput, n u mi-e d e nici u n folos d a c s e d o v e d e te c Petru a fcut ru, cu to a t fap ta b u n a lui Pavel - c vina i ru in e a rm n a su p ra no astr, fie d e a greit Petru, fie d e
24. Fapte 2, 24. 25. Gal. 1. 18. 26. Gal. 2. 1.

66

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

a greit Pavel to t a a cu m p o t sp u n e , la fel, c n u mi-e d e nici u n folos d a c sc a p d e vin p e Petru, d a r n e a p are Pavel n d rzn e i a cu zato r n e so c o tit al celui m preunA postol. Halde d a r s-l sc p m d e vin i p e Pavel. Cum ? Pavel n-a fost a a d e nflcrat p e n tru H ristos p recu m Petru? Cine a r p u te a fi m ai nflcrat d e c t Pavel, c are m u rea n fiecare zi p en tru Hristos27? Dar acu m nu-i vo rb d e curajul lui Pa vel, ci d a c s-a p u rta t cu vrjm ie fa t d e A postolul Petru sa u d a c lupta dintre ei s-a n sc u t din slav d e a rt i din am biie. Dar nici a c e a sta n u s e p o a te sp u n e. S n u fie! Pavel nu e ra num ai siluitorul lui Petru, verhovnicul sfinilor a c e lo ra ci i al tu tu ro r Apostolilor; cu to a te c n osteneli i n trecea p e toti, d a r s e so c o te a a fi cel m ai din urm dintre toti28. "Eu s u n t s p u n e a el, c e l m a i m ic d intre apostoli, care n u s u n t vrednic s m n u m e sc apostol"29. i n u num ai din tre Apos toli, ci i dintre toti Sfinii: "Iar m ie, s p u n e a el, celu i m a i m ic din tre to ti sfin ii, m i s-a d a t harul acesta"30. 8. Ai vzut su flet zdrobit? Ai vzut cu m s e p u n e p e el m al p re jo s d e c t toti Sfinii, n u num ai d e c t Apostolii? Iar cel c are a v e a astfel d e sim m inte fa t d e to ti Sfinii tia i c t cin ste tre b u ia s-i d e a lui Petru; i-l re s p e c ta p e a c e la m ai m ult d e c t p e toti oam enii i n u tre a p e n tru el sim m intele d e c are Petru e ra vrednic. i a c e a sta s e v e d e din u rm toarele: T oat lu m e a e ra cu ochii d u p Pavel; grijile Bisericilor d e p e to t p m n tu l a trn au d e sufletul aceluia, el p u rta grija a mii i mii d e treb u ri n fiecare zi, d e p re tu tindeni l nconjurau p u rta re a d e grij d e Biserici, sprijinul d a t lor, ndreptrile, sfaturile, ndem nurile, nvturile, chiv em isirea a mii i mii d e lucruri. Le-a l sa t p e to a te a c e s te a i s-a d u s n Ierusalim , n u a v e a a lt pricin cltoria
27. 28. 29. 30. Cf. 1 Cor. 15, 31. Cf. 2 Cor. 11, 23. 1 Cor. 15, 9. Efes. 3, 8.

LA PERICOPA APOSTOLULUI...

67

d e c t a c e e a d e a-1 v e d e a p e Petru, d u p cu m n su i sp u n e: "M-am s u it n Ierusalim ca s-l vd p e Petru"31. A tt d e m ult l cinstea! l p u n e a n a in te a tuturor. i ce? D up c e l-a v z u t a p le ca t n d at? Deloc! Ci a rm as lng el cincispre zece zile32. Te n treb , d a c ai v e d e a p e u n gen eral, viteaz i m inunat, p e v rem e d e rzboi, c n d otile s ta u fat-n fat, cn d lu p ta e n fierbere, c n d l c h e a m d e p retu tin d en i mii i mii d e treburi, c la s cm pul d e b taie i s e d u c e s vad p e u n p rieten , te n treb , ai m ai c u ta o d o v a d m ai m are c a a c e a sta p entru drag o stea ce-o p o art om uiui a ce luia? Nu cred! Aa gn d ete, deci, i d e Pavel i d e Petru. Rzboi cum plit e ra i atunci, otile s t te a u fa t n fat, e ra lupt, n u n u m ai cu oam enii, ci cu nceptoriile, cu stpniile, cu stpnitorii ntunericului veacului acelu ia33. Era lupt p e n tru m n tu ire a oam enilor. Totui, a t ta l re sp e c ta p e Petru, c d e dragul lui a alergat la Ierusalim , cu to a t nevoia m a re ce-1 a p s a i l silea; a r m a s la el p aisp rezece zile i apoi s-a ntors la treburile lui! Afi vzut curajul lui Petru, ati vzut d ra g o stea i preui rea lui Pavel p e n tru toti Apostolii i p e n tru Petru m ai ales! E nevoie, d eci, s ajung i la d ezleg area ntrebrii. D ac Pavel l iu b e a p e Petru, i d a c Petru n u e ra fricos, nici lip sii d e curaj, i d a c c e a rta i m potrivirea n-au p o rn it din suflet, atu n ci c e n eles a u cuvintele lui Pavel? Pentru c e a rnduit lucrurile astfel? 9. Aici fii c u lu are-am in te, dati-m i a sc u lta re , ncordati-v a te n ia c a s nelegei b ine explicaia! Ar fi n e so cotit c a e u , c are s a p nelesul Scripturilor, s-m i d a u a t ta o sten eal, iar voi, c are avei s vedei cu u u rin aurul, din trndvie s trecei cu n e p s a re p e lng a c e s t ctig. T rebuie n s s iau cuvntul p u in m ai d e su s, c a s fac m ai d a r nvtura.
31. Gal. 1, 18. 32. Cf. Gal. 1, 18. 33. Cf. Efes. 6, 12.

68

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

C nd S-a nlat Iisus la ceruri, d u p c e a plinit m ntui re a n o astr, a l sa t cuvntul nvturii ucenicilor Lui, d u p cum sp u n e Pavel: "Punnd ntru n o i cu v n tu l m pcrii"34; i iari: ' Pentru H ristos v rugm , ca i cum D um nezeu v-ar ruga prin noi"35, adic: n locul lui Hristos. Deci, atunci cn d a c e tia pred icau n to a t lum ea, nu e ra nici o erezie. ntre o am en i e ra u atu n ci d o u nvturi: u n a s n to a s , alta stricat. Locuitorii p m ntuiui e ra u sa u pgni, s a u iudei. Mu erau nici m anihei, nici m arcionii, nici valentinieni, nici v reun alt eretic. Dar p e n tru c e tre b u ie s nir to a te e re ziile? D up gru s-a s e m n a t neghina, a d ic n v tu ra stri c at d e m ulte feluri d e erezii. Iudeii a u fo st dai, deci, lui Petru, iar p e ste pgni a p u s H ristos p e Pavel. A ceasta n-o sp u n d e la m ine, d poi s-l auzi p e Pavel grind: "Cel c e a lu crat p rin Petru n a po stolia tierii m p reju r a lucrat i prin m in e la pgni"36. Prin tiere m preju r Pavel nelege aici p oporul iudeu. - De u n d e o tim ? - Din sp u se le lui chiar! D up c e a sp u s: "Cel c e a lucrat prin Petru n ap osto lia tierii m p reju r", a adugat: "a lucrat i p rin m in e la pgni". Prin a c e ste cuvinte a ra t c "tierea m p reju r" e ste p u s n opoziie cu "pgnii", d a r n opoziie cu pgnii nu e tierea m prejur, ci iudeii; ei s u n t artai prin cuvintele: tierea m prejur. Ca i cum a r fi spus: "Cel ce a lucrat n Petru n a p o sto lia iudeilor a lu crat i n m in e la pgni". D up cum u n m p rat n elep t, c are i c u n o a te b ine generalii, i n cred in eaz un u ia c o n d u ce re a clrei lor, iar altuia c o n d u c e re a pedetrilor, to t a a i H ristos; a m prit o tirea s a n d o u pri: p e iudei i-a d a t lui Petru, iar p e pgni, lui Pavel. Otirile s u n t d e o se b ite , d a r unul e ste m pratul. D up cum n o tire a m pratului p m n te sc d e o se b ire a dintre otiri e ste n felul arm elor, n u n firea
34. 2 Cor. 5. 19. 35. 2 Cor. 5, 20. 36. Gal. 2, 8.

LA PERICOPA APOSTOLULUI...

69

oam enilor, to t a a i aici, n o tire a Iui H ristos d e o se b ire a dintre otiri e ste ntr-o m ic nfiare a trupului, n u ntr-o sch im b are a flintei om ului. 10. Deci, d u p cum sp u n ea m , celor doi Apostoli li s-au ncredinat a c e ste otiri. Dar d a c nu lungesc cuvntul i dac nu v obosesc, v voi sp u n e i pricina pen tru care i s-au ncredinat lui Petru iudeii, iar lui Pavel pgnii. Merit s cercetm p entru c e nu i s-au ncredinat lui Pavel iudeii, ci pgnii, d e i nvase tem einic legea str m o e a sc , dei st tu se Ia picioarele lui G m liei37, i fu se se fr d e pri h an , d u p d re p ta te a c e a din Lege38, iar lui Petru, c are era pescar, care e ra nenvat i nu tia a ttea, i s-a ncredinat co n d u cerea iudeilor. T^jut ceva la dezlegarea ntrebrii n o astre d a c p utem lm uri bine a c e s t asp ect. Hu s e p o ate sp u n e c Hristos n-a vrut s-l sileasc i s-l foreze p e Pa vel p en tru c l v e d ea c ovie i preget, c fuge d e la con d u c erea celor d e un n e am cu el. Mu num ai c n-a fugit d e la c o n d u cerea iudeilor, ci el, cel dinti, a srit, iar cn d Hristos i-a poruncit s s e d u c la neam uri, el nsui cere s i se ncredineze co n d u cerea iudeilor39. Mai m ult, cu to a te c a suferit pretutindeni mii i mii d e rele d e la iudei, cu to a te c i se ncredinase nvarea neam urilor, totui n u n ceteaz d e a s e ruga pen tru ei i d e a sp u n e uneori: "A fi dorit s fiu anatem a p en tru fraii m ei, ru d ele m e le dup trup"40, iar al teori: "Fraii m ei, dorina m ea , rugciunea m ea ctre D um n e ze u p e n tru e i e s te sp re m ntuire"41. - Pentru ce, dar, nu l-a lsat s predice iudeilor, cn d el voia i d o re a s-i nvee, ci, n Ioc s-l trim it la iudei, l-a tri m is s fie d ascl pgnilor? - S-i auzim p e H ristos i p e Pavel povestindu-ne totul!
37. 38. 39. 40. 41. Cf. Fapte 22. 3. Filip. 3. 6. Cf. Fapte 22. 17-21. Rom. 9, 3. Rom. 10. 1.

70

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

"i m i s-a n t m p la t p e c n d m rugam , sp u n e Pavel, s fiu n e x ta z i s-L vd p e H ristos, Care m i-a sp u s: "Grb e te -te i ie i n grab, c n u vor p rim i m rturia ta d e sp re M ine"42. i a sp u s pricina trim iterii lui Pavel. "Te v o r uri, i sp u n e Hristos, i te vor vrjm ai. De a ce e a, n u vor vrea s le fii nvtor". i a r fi fo st d e a ju n s a c e a sta c a s-l fac d ascl vrednic d e cred in i s-i conving d e sp re sch im b a re a lui, c nu e s te o m e n e a sc , n-ar fi fo st n sta re un o m s-l sch im b e p e Pavel, c are a r ta a a , c are fierb ea d e m nie, care sufla ucidere43, care n u c re d e a nici n H ristos, C are fcu se m inuni, nici n A postolii Lui, care nviaser mori! n-ar fi fo st un om n sta re s-l fac s a ra te a ce e ai rv n p e n tru m rturisirea lui H ristos, p e care a artat-o m potriva predicii, b a n c o rvn cu m u lt m ai m are! nu! S ch im b area lui Pavel, convertirea lui, a fo st cu ad ev ra t o fap t a puterii dum nezeieti. 11. Pavel d o re a s le fie d ascl iudeilor; d e a c e e a i gr ie te lui lisus aa: "D oam ne, e i tiu c e u bgm la nchi so a re i b tea m p e c e i c e cred ea u n n u m e le Tu; iar cn d s e vrsa s n g ele lu i tefa n , m u c en ic u l Tu, e u ncuviinam uciderea Iui"44. A ceast m a re furie m potriva Ta, p a re a sp u n e Pavel, e ste o ch ezie c sch im b are a m e a n e a te p ta t nu e ste o m e n e a sc , ci d e Sus, c a lu at n c e p u t din Ceruri. - i c e i-a r sp u n s H ristos? - "Mergi, c te vo i trim ite la neam uri, departe"45. - nu-s d e a ju n s o are a cestea, sp u n e Pavel, c a s-i con ving p n i p e cei lipsii d e sim ire c predica nu e ste o m e n easc, ci su n t m ai p re su s d e fire to a te cele ntm plate? n u su n t o a re d e ^juns c a s-i conving c, ntr-adevr. Dum n ezeu m-a schim bat, c D um nezeu m-a ntors?
42. 43. 44. 45. Fapte 22, 17-18. Cf. Fapte 9, 1. Fapte 22, 19-20. Fapte 22, 21.

LA PERICOPA APOSTOLULUI..

71

S unt d e aju n s, fericite Pavel, d a c cercetezi nsi firea lucrurilor. Dar iudeii s u n t m ai fr m in te d e c t to ti o a m enii. Nu c erce te az firea lucrurilor, nu s e u it la c e e p o trivit, binecuvntat i necesar, ci c au t un singur lucru: s-i m p lineasc am b iia lor. Tu vezi nlnuirea lucrurilor, d a r D um nezeu tie cele a sc u n se ale gndurilor lor. De a c e e a , m ergi, c te vo i trim ite la n ea m u ri dep a rte, c a d e p rta re a s le p o to le a sc ura. De a c e e a , cn d le scrie tu tu ro r celorlali i p u n e nu m ele lui la nceputul epistolelor, d a r c n d le scrie evreilor n u face a a , ci n c e p e dintr-odat, fr s sp u n cin e e ste s a u cui s e a d re se az , d u p cum i e ra obiceiul. Iat: "n m u lte rnduri i n m u lte chipuri a grit D u m n ezeu odini oar p rinilo r notri"46. i aici s e v e d e n elep ciu n ea lui Pavel. C a s nu u ra sc iudeii scrisorile lui, Pavel s e a sc u n d e c a d u p o m a sc , prin n ltu rarea num elui s u , i astfel le d p e nesim ite leacul nvturii. C nd n e e s te u rt cine va, nu-i prim im cu d rag inim , nici cu p lcere sp u sele, chiar d a c n e d o nv tu r s n to a s . Deci, c a s n u se n tm ple a a i atunci, i-a sc o s n u m e le lui din epistol, p e n tru c a n u cu m v a n u m ele s fie o p iedic n citirea ei. C nu-i p u rta u u r i d u m n ie n u m ai iudeii cei necredincioi, ci i iudeii c are crezuser. A scult ce-i sp u n e Iacov i toti ceilali c n d s-a su it la Ierusalim : "Vezi, fra te, c te m ii d e iu d e i s u n t care a u crezut; i a cetia to i s u n t rvnitori d e Lege; i au a u zit d esp re tin e c n vei desprirea d e Lege"47. De a c e e a m ai cu s e a m l urau i-l d u m n e a u . 12. A ceasta e ste d a r pricina p e n tru c are n u i s-au n cre din at iudeii lui Pavel, ci pgnii. ncredintndu-i-se pgnii, Pavel nu i-a d u s la cred in la fel c a Petru, nici p e a ce e ai cale, ci p e alta. Iar c n d auzi d e alt cale, s nu so co te ti c e v o rb a d e vreo d eo seb ire n propovduire. A m ndoi propovduiau a c e e a i n v tu r i iudeilor, i pgnilor; d e
46. Evr. 1, 1. 47. Fapte 21, 20-21.

72

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

pild, c H ristos e ste D um nezeu, c a fo st rstignit i ngro p a t c a nviat i s t de-a d re a p ta Tatlui, c a re s ju d e c e viii i m orii, i to a te c te erau a s e m e n e a acesto ra. Pe to a te le propovduiau la fel i Pavel, i Petru. - Atunci, n c e c o n st d eo se b ire a ? - n pzirea m ncrilor, n t ie re a m p reju r i n cele lalte obiceiuri iudaice. Petru n u n d rzn ea s sp u n uceni cilor lui d e sc h is i p e fat c tre b u ie s s e d e sp a rt o d a t d e a c e ste a . S e te m e a c a n u cum va, vrnd s sm u lg din su fletul lor, nainte d e vrem e, a c e ste obiceiuri, s n u sm ulg o d a t cu ele i c red in a n H ristos; c sufletul iudeilor n u p u te a n c auzi cuvintele a c e s te a din pricina ideii nvechite c e o av eau d e sp re Lege. De a c e e a , fericitul Petru i l sa s tr ia sc la fel cu iudeii. i d u p cum un g o sp o d ar d esto i nic, c are a re s d it un po m t n r lng unul b trn , n u n d rzn ete, nici nu vrea s sm ulg pom u l b tr n d e te a m c a nu cum va o d a t cu rdcinile a c e stu ia s sm ulg i po m ul cel tnr, i atunci, a te a p t c a a c e s ta s s e n t re asc m ai nti bine, s prind rdcini ad n ci n n sei sn u rile p m ntului, i apoi l sm ulge n voie p e cel b trn , c nu m ai a re nici o te a m p e n tru cel tn r, to t a a a fcu t i feri citul Petru. A tepta s s e n t re a sc b in e n su fletele ascul ttorilor si cred in a s d it d e cu rn d , p e n tru ca, d u p ce v a prinde rdcini, s p o a t t ia n voie to a te ideile nve chite ale iudeilor. Pavel n u a v ea a c e a st gry. El e ra slo b o d d e to a t a c e a st nevoie. El p red ica pgnilor, iar a c e tia nu a v u se se r n iciodat vreo p rtie cu Legea, nici n u auzi se r d e observaiile iudaice. C cei doi Apostoli f c ea u a c e a s ta n u p e n tru c s e m potriveau ntre ei, ci p en tru c s e pogorau la slb iciu n ea ucenicilor lor, se v ed e d e aici, c Pavel ngduie aceleai lu cruri c a i Petru, i n u num ai c le ngduie, d a r le i sv r e te , iar Petru, la rndul su , legiuiete a c e e a i slo b o zen ie p e c are o propovduia i Pavel tu tu ro r neam urilor. - i u n d e le p u te m v e d e a p e a c e s te a d o u ?

LA PERICOPA APOSTOLULUI...

73

C hiar n Ierusalim . Pavel, dasclul pgnilor, s-a ras, a jertfit i s-a curit48. m prejurrile i m ulim ea m a re d e iudei, c are e ra d e fat, c erea u a c e a sta : "Vezi, frate, c te m ii d e iu d e i s u n t c e i care a u crezu t; i a u a u zit d esp re tin e c n v ei desprirea d e Lege"49. 13. Pavel, deci, c n d a fo st silit s fac p o g o rm n t, a trit c a iudeii. Dar n-a fcut a s ta p en tru c e ra d e p re rea acelora, ci p e n tru c o c e re a u m prejurrile. La rn d u l s u Petru, d asclul iudeilor, c are ngduia p retu tin d en i t ie re a m p rejur i observaiile (obiceiurile) iudaice din pricina sl biciunii ucenicilor si, cn d a vzut c tim pul l s c a p d e a c e a st nevoie i c nu m al e ra b ine s s e fo lo se asc m ai d e p a rte d e pogorm nt, ci venise tim pul d o g m elo r i al le gilor, a sc u lt ce zice. C nd Pavel i V am ava s-au su it din A ntiohia n Ierusalim , ca s ia lm uriri d e sp re leg ea v ech e, a fost discuie m are ntre Apostoli. Atunci Petru s-a scu lat i a spus: "Brbai frai, voi tii c n zilele d e m a i nainte D um n e ze u m -a a le s n tre voi ca prin gura m e a s aud pgnii cu v n tu l E vangheliei i s cread"50. Iar d u p ce a m ai sp u s altele, a adugat, zicnd: "Pentru ce, dar, ispitii p e Dum n ezeu , p u n n d ju g p e g ru m a zu l neam urilor, p e care nici prinii notri, n ic i n o i n-am p u tu t s-l p u rt m ? Dar prin harul D om nuiui n o stru Iisu s H ristos cred em c n e vom m n tu i n a cela i ch ip ca i aceia"51. Vezi d a r c, atunci c n d e ra tim p d e p o g o rm n t, i Pavel tr ia c a iudeii, iar c n d n u e ra tim p d e p ogorm nt, ci treb u ia s se d e a dogm e i legi, i Petru, s c p a t d e acel p o g o rm nt, d d e a dogm e c u ra te i a d ev rate? C nd Petru s p u s e s e a ce le cuvinte, Pavel e ra d e fat; le-a auzit, i ep is to la p e care a primit-o52 a dus-o pretutindeni.
48. 49. 50. 51. 52. Cf. Fapte 21, 23-27. Fapte 21, 20-21. Fapte 15, 7. Fapte 15,1 0-11. Cf. Fapte 15, 22-29.

74

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

Deci, nu s e p o a te sp u n e c Pavel n u c u n o te a p re rea A postolului Petru. Pentru c e atunci i a d u c e n A ntiohia a t te a nvinuiri, sp u n n d c s e te m e d e cei d in t ie re a m prejur? 14. Dar, ca s vedei cum s-au petrecut lucrurile, am s iau povestirea puin mai d e sus. V rog s fii cu luare-aminte. Me n d rep tm sp re m iezul ntrebrii. Atunci, la n cep u t, e ra ep isco p al Bisericii celei din Ieru salim Iacov, fratele D om nului; el e ra n fru n tea tu tu ro r iu deilor care crezuser. S-a ntm plat n s s fie i n Antio h ia iudei. Acetia, d u p c e cre zu ser n H ristos, p en tru c erau d e p a rte d e Ierusalim i p e n tru c v zu ser p e cretinii d intre pgni c tr ie sc fr te a m i fr s in p rescrip iile (prevederile) iudaice, s-au n d e p rtat i ei p e n esim ite i ncetul cu ncetul d e datinile iudaice avnd, cu ra t i n e falsificat, n v tu ra credinei. Pogorndu-se, dar. Petru n A ntiohia i vznd c n u e nevoie d e nici u n p ogorm nt, tria c a pgnii. Iar a tri c a pgnii n seam n , a c e a sta o s p u n e Pavel, a tri fr s tii prescripiile iudaice, fr s p zeti v reu n a dintre prevederile legale, cu m e d e pild t ierea m prejur, s a u s m b ta , s a u altcev a d e a c e s t fel. Deci, p e c n d tr ia Petru c a pgnii, s-au po g o rt unii iudei d e la Iacov, ad ic din Ierusalim ; acetia, din pricin c triser m e re u n Ierusalim i p e n tru c nu v e d ea u p e nim eni trin d altfel, av eau n c idei iudaice i in e a u m u lte din a ce le p re scripii (prevederi). Petru, vznd c aceti cretini, venii d e la Iacov i din Ierusalim , su n t m ai slabi, i-a sc h im b a t ia ri felul d e via, d e te a m s nu-i sm in te a sc i s p r s e a s c d re a p ta credin; n-a m ai trit c a pgnii i a revenit la pogorm ntul d e m al nainte, pzind prescripiile cu pri vire la m ncruri. Iudeii c are locuiau n Antiohia, cn d l-au vzut c face a c e s t lucru, p e n tru c n u c u n o te a u gndul purtrii lui, au fo st atrai i ei, i a u fo st silii, din pricina dasclului, s tr ia sc la fel c a iudeii. De a c e e a l nvinu ie te Pavel p e Petru.

r
LA PERICOPA APOSTOLULUI... 75

Dar, c a s fac m al lm urite cele sp u se , am s v citesc nsei cuvintele A postolului: "C nd a ven it Petru n A n tio hia !, i-am s ta t m potriv p e fa, c era vrednic d e nfrun tare. C n a in te d e a ven i u nii d e la Iacov, ad ic din Ierusa lim, m nca m p reu n cu pgnii, deci cu cei din Antiohia. Dar c n d au ven it unii d in Ierusalim , c u n o scto ri d e Lege, Petru s e ferea i s e d e o se b e a , tem n d u -se d e c e i din tie rea m prejur"53. - De cine? - De cei care v en iser d e la Iacov. - "i m p reu n cu e l s-au f m ic it i ceilali iudei"54. - C are iudei? - Iudeii c are locuiau n Antiohia nainte d e a veni cei din Ierusalim , a ce ia c are nu p zeau nici o prescripie iudaic. "nct i V am ava a fo s t atras n frnicia lor"55. A ceasta e ste aa-zisa nvinuire a d u s d e Pavel lui Petru. 15. Dar d a c vrei, d u p c e v voi a r ta i dezlegrile d a te d e alii a ce stei p roblem e, voi n c erca s v s p u n i l m urirea d a t d e m ine, l s n d c a voi s facei a leg erea ntre a c e ste dezlegri. - Cum au dezlegat unii p ro b le m a ace a sta ? - Aici, s p u n acetia, nu e v o rb a d e Petru, Petru a ce la vestit, ntiul dintre Apostoli, cruia i-a ncred in at Domnul p sto rirea oilor56, ci d e un alt Petru, un o m d e rnd, u n o m d e n e lu at n sea m , unul dintre cei muli. - Ce d o v ad avem ? - Pavel, d u p ce a sp u s c "m preun cu e l s-au fm ic it i ceilali iudei", a adugat: "nct i V am ava a fo s t atras n frnicia lor". Cuvintele "nct i Vam ava" arat, sp u n ei, c a tra g erea lui V am ava uim ise m ai m ult d e c t atrag erea
53. 54. 55. 56. Gal. 2, 11-12. Gal. 2, 13. Gal. 2. 13. Cf. loan 21, 15-17.

76

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

lui Petru. Pavel a grit a a p e n tru c l s o c o te a p e V am ava m ai m are: n u n um ai Petru, d a r chiar i Vamava! V am ava n s n u e ra m ai m a re d e c t Petru acela, nu-i a a , nu-i aa! Pavel n u e ste uim it m ai m ult d e V am ava p e n tru c Varnav a ar fi m ai m are. - Dar atunci, p e n tru c e uim irea a ce a sta ? - Iat explicaia! Petru fu se se trim is la iudei, iar V am ava i cu Pavel propovduiau pgnilor, i V am ava e ra pretutin deni m p reu n cu Pavel. Precum sp u n e i n alt parte: "Oare n um a i e u i Vam ava n-avem drep tul s n u lucrm ?"57. i iari: ' M-am s u it n Ierusalim cu Vam ava"58. Pretutin deni, dar, a vedem c nva cu Pavel. Pavel, deci, nu-i uim it d e V am ava c a fo st atras i el p en tru c e ra m ai m a re d e c t Petru, ci pen tru c a fo st atras, cu to a te c p ropovduise to t d e a u n a cu el, cu to a te c n u a v u se se nim ic co m u n cu iu deii, ci p red icase ntre neam uri. Iar c Petru e ste cel d e sp re c are sp u n e Pavel a c e s te a s e v ed e i din cele d e m ai su s, i din cele c e voi sp u n e ndat. Cuvintele: "...i-am sta t m potriv p e fat", care nfieaz o fapt d eo seb it d e nsem nat, nu arat altceva d e c t c nu s-a sfiit d e dregtoria celui cruia i s-a mpotrivit. D ac Pavel a r fi vorbit d e un alt Petru, cuvintele "i-am sta t m potriv p e fa" n-ar fi nfiat o fapt d eo seb it d e im portant. Alt dovad. D ac a r fi fost un alt Petru, sch im b area lui n-ar fi avut a t ta putere, nct s-i atrag i p e ceilali iudei, nici n-a ndem nat, nici n-a sftuit, ci num ai s-a ferit i s-a d e o sebit. Iar ferirea i d eo seb irea lui a u avut p u tere s-i atrag p e toti ucenicii datorit dregtoriei persoanei. 16. Deci, din cele sp u se s e vede c e ra Petru Apostolul. Dar, d a c vrei, v voi d a o alt deziegare a acestei problem e. - C are e ste a ce a sta ?
57. 1 Cor. 9, 6. 58. Gal. 2, 1.

LA PERICOPA APOSTOLULUI...

77

- Bine a fcu t Pavel, s p u n unii, c l-a m u stra t p e Petru! pogorm ntul s u d e p ise m su ra. Pavel f c u se pogor m n t fa t d e iudei cn d s-a d u s n Ierusalim 59; a a treb u ia s fac i Petru cn d a venit n Antiohia! S nu fi cu tat la cretinii dintre iudei, ci Ia cretinii dintre pgni! D up cum , atunci c n d e ra u toti iudei, Pavel a fo st silit s triasc la fel cu iudeii, to t a a i n Antiohia, u n d e cretinii dintre p gni e ra u m ai m uli, u n d e o raul nu-1 silea la p ogorm nt. Petru n-ar fi tre b u it s sm in te a sc p e a tia cretini dintre pgni p e n tru civa iudei. - D ar a c e a sta nu-i dezleg area problem ei, ci o ntrire a ei. D up cum s p u n e a m la nceputul cuvntului, e u n u c au t s a r t c p e b u n d re p ta te l-a m u stra t Pavel p e Petru. Aa, p ro b lem a va r m n e nedezlegat. C eea c e u rm resc e u e ste s sc a p d e vin i p e Petru, i p e Pavel. - Dar cum s e va p u te a a c e a sta ? - D ac vom c u n o a te pricina p e n tru c are Pavel a m u s trat, iar Petru a fo st m ustrat. D ac vom p tru n d e n a d n cul cugetului lor. - Ce a u gn d it ei? - Petru d o re a ta re m ult s-i s c a p e d e prevederile legii iudaice p e cretinii dintre iudei, care v en iser din Ierusa lim, p e cei d e la Iacov. Dar d a c Petru le-ar fi sp u s gndul lui, d a c s-ar fi d u s la ei i le-ar fi zis: "ncetai cu datinile iudaice!", a r fi grit m potriva lui nsui i m potriva tu tu ro r celo r fcu te d e el m ai nainte, i-ar fi sm intit p e ucenici. Iari, d a c Pavel le-ar fi in u t iudeilor venii din Ierusalim a c e s t cuvnt, a c e ia n-ar fi luat am inte, nici n u l-ar fi ascu l tat. Iudeii din Ierusalim l urau i-I d u m n e a u din pricina faim ei lui, chiar fr s le g riasc aa! Apoi, cu m ult m ai m ult a r fi fugit dac-1 m ai i au ze a u sftuindu-i aceasta! Ce e ra deci d e fcut? nici unul d intre ei, nici Petru, nici Pavel, n-a m u stra t p e iudeii venii d e la Iacov, d a r a prim it Petru m u stra re a lui Pavel, p e n tru c a Petru, m u stra t d e un m pre
59. Cf. Fapte 21 , 20-27.

78

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

un-Apostol, s a ib n d rep tit ndrznire s-i m u stre, la rndul su , i el p e ucenici. E ste m u stra t deci Petru, d a r s u n t ndreptai ucenicii. Aa se n tm p l i n treb u rile o m e neti. C nd unii o am en i d a to re az n c n ite rm ie d e im pozite, iar ostaii nsrcinai cu str n g erea im pozitelor se ru in eaz i ro e sc s s e p o a rte m ai asp ru cu ei, atunci acetia, vrnd s a ib m ai m ult te m ei i m ai m u lt p u te re d e a s e p u rta m al a sp ru cu datornicii, s e neleg cu cam a razii lor s s e la se despuiai, ocri i acoperii d e alte mii d e rele n vzul acelora, p e n tru c a s c re a d a c e ia c, d a c s e p o a rt m ai a sp ru cu ei, n u o fac din voia lor, nici din pro prie iniiativ, ci silii d e ceilali. i astfel, o c ara aju n g e o n d rep tire a purtrii lor fa t d e datornici. 17. A cest lucru s-a n tm p lat i cu Pavel i cu Petru. Iudeii d a to ra u nite rm ie. - Ce an u m e? - C a s s e d e sp a rt n ntregim e d e iudaism . Petru voia s c e a r r m ia a c e a sta m ai cu asp rim e i s a ib d e la ei c red in curat. Vrnd, deci, s a ib m ai m u lt p u te re i m ai m ult te m ei p e n tru o astfel d e cerin, s-a n eles cu Pa vel s-l m u stre cu asprim e, s-l certe, p en tru c a a ce a st m u stra re plsm u it s-i d e a tem ei i n d rep tit pricin d e a s e p u rta cu ndrznire fa d e aceia. De a c e e a i sp u n e Pavel la nceput: "l-am s ta t m potriv p e fat"60, apoi iari: "I-am zis lu i Petru n aintea tuturor"61. D ac Pavel a r fi vrut s-l n d rep te p e apostol, a r fi fcut-o n m o d ob in u it; d a r p en tru c nu u rm rea a c e a sta - c tia gndul cu c are o fcea - , ci c u ta s-i spryine p e cei care chioptau d e m ult vrem e, d e a c e e a l-a c ertat n ain tea tutu ro r. i Petru ndur, ta c e i nu s e m potrivete. tia cu c e g n d m u str Pavel. Iar Petru, cu t c e re a lui, a svrit totul. T cerea a c e a s ta a lui a fo st iudeilor nv tu r d e a n u m ai pzi nici u n a d intre prevederile legii.
60. Qal. 2, 11. 61. Qal. 2, 14.

LA PERICOPA APOSTOLULUI...

79

- Dar Fetru n-ar fi t c u t m i s-ar p u te a sp u n e , d a c nu i-ar fi d a t s e a m a c p e b u n d re p ta te l m u str Pavel! - D ac vrei, s ascu ltm chiar m ustrarea! "Am z is lu i Fetru na in tea tuturor, sp u n e Pavel: D ac tu, iu d e u fiind, trieti ca pgnii"62. Uit-te la n elep ciu n ea lui Pavel! Hu i-a zis: "Ru faci c trieti c a iudeii!", ci i d n vileag pur ta re a lui d e m al nainte, c a s nu p a r c n d em n u l i sfa tul p o rn e sc d e la Pavel, ci d e la Petru chiar, d e la h o t r re a p e care o i luase. D ac Pavel a r fi spus: "Ru faci c tii le gea!", l-ar fi m u strat ucenicii lui Petru; d a r a a , auzind a c e tia c ndem nul i n d rep tarea n u s e d a to re sc ideii lui Pavel, ci c nsui Petru tria a a , c el avea n su flet a c e ste nv turi, s e liniteau cu voie sau fr d e voie. Deci Petru nu-i sp u n e p rerea, ci prim ete s fie m u strat d e altul, ad ic d e Pavel, i s ta c , p en tru c a nvtura s fie bine prim it. 18. Dar n u num ai d e aici poti v e d e a n elep ciu n ea lui Pavel, ci i din cele c e am s sp u n m ai jo s . Pavel n-a spus: "Dac tu, iudeu, triai c a pgnii, i nu ca iudeii", ci: "trieti", adic "eti i acum d e a ceeai prere". Pline d e m are nelepciune su n t i cele sp u se m ai departe. Dup ce a spus: "Trieti ca pgnii", n-a adugat: "Pentru ce i sileti p e iudei s triasc iudeiete?". - Dar cum ? - "Pentru c e i sile ti p e pgn i s triasc iudeiete?": p e n tru ca, p r n d c e d e p a rte a ucenicilor lui i c num ai d e fo rm s e ngrijete d e pgni, s-i p o a t n d u p leca s se lase d e obiceiurile vechi. C nvinuirile a d u se d e Pavel lui Petru su n t sp u se num ai d e form s e v ed e ch iar din cuvin tele lui Pavel. Mai s u s sp u se se : "i m p reu n cu e l s-au f t m ic it i ceilaifi iudei", aici sp u n e: "Pentru c e i sile ti p e pgni s triasc la fe l ca iudeii?" i a r fi tre b u it s sp u n : "Pentru c e i sileti p e iudei s tr ia sc iudeiete?". C cei care s-au ftm icit nu e ra u pgni, ci iudei. D ar d a c a r fi s p u s a ce a sta , a r fi p ru t a sp ru cuvntul i nepotrivit lui; e ra
62 . Qal. 2, 14.

80

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

d o a r d ascl al pgnilor; a a n s, s u b chipul unei purtri d e gry fa t d e ucenicii lui, face c a m u stra re a s fie cu ra t i slo b o d . i, c a s vedei c nu s u n t m u stra re cele s p u s e m potri v a lui Petru, ci sfa t i nvtur d a t iudeilor, s u b chipul unei m ustrri fcu te lui Petru, asc u lt c e sp u n e Pavel m ai d ep arte: "noi su n te m din fire iu d ei, iar n u p c to i d intre pgni"63. C uvintele a c e s te a s u n t cuvinte d e nvtor. Nu m al a u n v ed ere p e Petru; privesc i p e Petru, i p e Pavel. D ac Pavel a r fi vorbit d e la n c ep u t c a d ascl, n u l-ar fi pu tu t suferi iudeii; a a ns, n c ep n d cu o m u strare i p r n d c p e b u n d re p ta te l m u str p e Petru, p e n tru c-i atrage p e pgni sp re pzirea prescripiilor legale, term in cu v n tu l fr te am , cu u n sfa t i cu o nvtur, c a o u rm are fireasc a cuvntului su . i, c a s n u s o c o te a sc cineva, la auzul cuvintelor: "Pentru c e sile ti p e pgni s triasc la fe l ca iudeii?", c nu m ai pgnilor nu le e ste ngduit s tr ia sc la fel c a iudeii, p e cnd iudeilor le e ngduit, Pavel restrnge cuvntul chiar la nvtori: "Dar pen tru c e vorbesc e u d e pgni sa u d e ceilali iudei?, sp u n e el. Dar ch iar noi, dasclii, noi, apostolii!". i nu v o rb e te n u m ai d e a c e a st n dreptire: dasclii i apostolii, ci: "Chiar noi, c are su n tem iudei din m oi-strm oi, ne-am d e p rta t p e n tru to td e a u n a d e Lege. Deci, c e cu v n t d e a p ra re m ai av em d e i atragem p e alii s in Legea?". Vezi cu m i a ta c p e n e sim ite p e iudei i d o d esv rit nvtur? D up c e a sp us: "noi su n te m d in fire iu dei, iar n u p c to i d in tre p gni"64, d i pricina b in ecu v n tat a despririi lo r d e iu daism : "tiind c n u s e n d rep t ete o m u l din fa p te le Legii, ci n u m a i prin credina n Iisus H ristos; iar n o i n H ristos Iisu s a m crezu t, ca s n e n d rep t tim din credina n Hris to s, i n u din fa p te le Legii; p e n tru c n u s e n d rep t ete o m u l din fa p te le Legii, ci prin credina n Iisu s H ristos"65.
63. Qal. 2, 15. 64. Qal. 2, 15. 65. Qal. 2. 16.

LA PERICOPA APOSTOLULUI..

81

19. Vezi c p o m e n e te m e re u d e n e p u tin a Legii i d e ndreptirea prin credin? Vezi c t d e d e s fo lo sete num e? Iar a c e s ta n u e felul d e a vorbi al unui om c are m u str, ci al unui o m c are nva, c are sftuiete. D ac Pavel, d u p cum am zis, a r fi sp u s a c e ste cuvinte iudeilor, a r fi stricat i a r fi p ierd u t totul, p en tru c iudeii nu i-ar fi prim it nv tu ra; dar, p e n tru c le-a a d re sa t lui Petru, s-au folosit i ei, fr s-i d e a sea m a , pen tru c prin m u stra re a lui Petru i t c e re a lui a fo st d e sc o p e rit n ntregim e gndul lui, nu d e el, ci d e cel m preun-A postol, a d u c n d n cen tru p u rta re a Iui d e m ai nainte. Apoi, c a s nu s e spun: "Ce d a c i Petru i Pavel a u fcu t ru?", Pavel d pricinile d re p te i nendoielnice p e n tru c are nu tre b u ie s m al fie in u te prescripiile iudaice. Iar a c e ste pricini sunt: Legea nu p o a te ndrepti, ci num ai cre dina. i a cu m s e fo lo sete d e u n cu v n t m ai blnd, dar, p e m su r c e v o rb ete, cuvntul s u ajunge m ai ta re i m al aspru: "Iar dac noi, c u tn d s n e nd rept im n H ristos, n in e a m fo s t g sii p c to i, e s te oare H ristos slq jito r al pcatului?"66. Cu alte cuvinte sp u n e aa: "C redina n d rep t e te i ne p o ru n c e te s n e n d ep rtm d e prescripiile iudaice, p e n tru c a u n cetat; d a r d a c Legea m ai a re n c p u tere, m ai e ste n c st p n , i d a c cel care o p r se te e ste osndit pentru clcare d e lege, atunci Hristos, Care ne-a poruncit s p rsim Legea, va fi g sit c e ste pricina cl crii n o astre, i nu num ai c n u ne-a s c p a t d e p ca t, dar, m ai m ult, ne-a i d u s n pcat! i, iari, d a c a m p rsit Legea din pricina credinei, iar prsirea Legii e ste u n pcat, atunci to cm ai credina, din p ricina creia a m p r sit Legea, a Ey'uns pricina pcatului n o s t r u ! D a r , p e n tru c s-a m pins cuvntul p n la a b su rd , n c t nici nu m ai e n evoie d e vreun arg u m en t c a s-l desfiineze, d e a c e e a Pavel s-a m ul um it s sp u n att: "S n u fie!"67. C a b su rd ita te a s e m r66. Qal. 2, 17. 67. Qal. 2, 17.
6-O m illi

82

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

tu rise te singur. i sp u n e Pavel m ai d ep arte: "Dac zid e sc iari c e le c e a m stricat, m art p e m in e n su m i clctor d e Lege"68. A n d rep tat, deci, cuvntul ntr-o d irecie co n tra r i a ra t c n u c lcarea legii, ci n e p rsire a Legii e ste clcare d e lege. Pavel v o rb e te d e sp re el, d a r face aluzie to t la Petru. Cci p e n tru c e a p u s c a p t Petru pzirii p re scripiilor cu privire la m ncruri, aleg n d s tr ia sc la fel c a pgnii, d a c nu p e n tru ace a sta ! Iar d a c s-a n to rs ia ri la iudei, n se a m n c d r m c e e a c e a zidit. 20. Vezi c m e re u c a u t s-l o s n d e a sc p e Petru m e re u i d e sc o p e r p u rta re a lui d e m ai n ain te, p e n tru c a s n u li s e p a r iudeilor c p rim esc sfatul din cuvintele lui Pavel, ci din ideile lui Petru, a r ta te prin fapte? De a c e e a sp u n e d e sp re Petru: 'te m n d u -se d e c e i din tierea m p re ju r" 69, i: "c era vrednic d e nfruntare"70, i: "c n u u m bl d re p t d u p a devrul E vangheliei"71. Dar n-a fo st aa! D oam ne ferete! i a m a rg u m en tat a c e a sta cu m u lte dovezi. i d u p cum atunci, n Antiohia, Pavel I-a m u stra t p e Petru, iar Petru a asc u lta t m u stra re a i a t c u t c a s n u clatine b u n a rn d u ial a lui Pavel, Petru a prim it m u strarea, a n u m e c n-ar fi fcu t bine, a prim it n fru n tarea p e n tru c a n fru n tarea a c e a s ta s-i fie arg u m en t fa t d e ucenici, to t a a i acum , n E pistola ctre G alateni, Pavel scrie cele c e scrie cu acelai g n d cu care l m u strase p e Petru. D ac atunci a fo st sp re folosul iudeilor c a P etru s fie m u stra t i s ta c , apoi c u m ult meii m u it a cu m v a fi sp re folosul galatenilor, care s-au d e p rta t d e credin, d a c le v a gri d e sp re cele s p u se lui Petru. D up cu m cei c e locuiau atu n ci n A ntiohia, c n d a u vzut c Petru e ste m u stra t cu asp rim e i ta c e , s-au n d re p ta t prin m u stra re a i t c e re a dasclului, to t a a i acu m , cn d vor auzi galatenii,
68. 69. 70. 71. Qal. Qal. Qal. Qal. 2, 2, 2, 2, 18. 12. 11. 14.

LA PERICOPA APOSTOLULUI..

83

care meii in e a u nc obiceiuri iudaice, cele s p u s e d e Pavel d e sp re Petru, a n u m e c e ra vrednic d e nfruntat, c n u um bla d rep t, d u p adevrul Evangheliei, c fiind m u stra t p e n tru a c e s te a a t cu t, vor n va foarte m u lt din a c e a s t n fruntare, c a s n u m ai tin p e viitor obiceiurile iudaice. Pen tru a c e e a Pavel l-a m u stra t i atu n ci p e Petru, i a m in tete i a cu m galatenilor d e m u stra re a d e atunci. i n u treb u ie adm irat m ai p uin Petru d e c t Pavel, p e n tru c a prim it to t ce i s-a sp u s. C Petru e ste cel c e a sv rit totul, el, care a prim it s fie m u strat, i a tcu t. A cesta e ctigul planu lui celor doi Apostoli. Astfel, p e fiecare A postol l-am sc p a t d e vin i fiecare e ste vrednic d e mii i mii d e lau d e, c s-a strd u it fiecare s g riasc i s a u d to tu l d o a r p e n tru m n tu irea celorlali. Iar noi s-L rugm p e D um nezeul lui Pavel i al lui Pe tru, C are i-a un it p e unul cu cellalt cu legturile b u n ei n elegeri, s n e u n e a sc i p e noi m ai p utern ic n d ra g o stea un u ia ctre cellalt, p e n tru ca, av n d ntre noi b u n a n e legere, c e a d u p D um nezeu, s p u te m fi nvrednicii a-i ve d e a p e Sfinii a c e ia i s p u te m s n e gsim n corturile lor venice, cu harul i iu b irea d e o a m en i ale D om nului n o stru Iisus H ristos, prin C are i c u C are Tatlui i Sfntului Duh, slav, p u te re , cin ste i nchinciune, acu m i p u ru re a i n vecii vecilor. Amin.

Omilie la Eutropiu eunucul, patriciul i consulul1


1. T otdeauna, d a r m ai cu s e a m acu m , e tim p potrivit s spu n em : "D eertciunea d e e r t c iu n ilo rto a te s u n t d e ert ciu ne"2. Unde-i acum chipul strlucit al puterii d e co n sul? Unde-s fcliile sc n te ieto are ? Unde-s aplauzele, d a n su rile, petrecerile i srbtorile? Unde-s cununile i covoa rele? Unde-i zgom otul oraului, aclam aiile din hipodrom i linguelile sp ectatorilor? T oate s-au dus! Un v n t n p rasn ic a suflat, a d a t jo s frunzele i ne-a a r ta t co p acu l gol, zgu du it chiar din rdcini. Furia vntului a fo st a a d e m a re c a m en in s-l s c o a t din rdcini, s zguduie v e n ele co p a cului. Unde-s a cu m prietenii farnici? Unde-s o a p e e le i banchetele? Unde-i roiul d e parazii, vinul c e curgea ntreaga zi, feluritele m eteu g ii ale buctarilor, slugile puterii, care s p u n e a u i fceau to tul num ai c a s p lac? N oapte a u fost to a te a ce le a i vis! Au pierit o d a t c u ziua. Flori d e prim var. A tre c u t prim vara, s-au v e tejit to a te . U m br, i a u trecut. Fum , i s-au risipit. Bici, i s-au spart. P nz d e p ianjen, i s-au d e strm at. De a c e e a cn t m a c e s te d u m n e zeieti cuvinte, spunndu-le m ereu: "D eertciunea d eer tciunilorr to a te s u n t d eert ciun e". A ceste cuvinte a r tre bui s le scriem d e s i p e ziduri, i p e haine, i n pia, i n c ase , i p e strzi, i p e ui, i p e pori, i, meii n ain te d e to a te , n con tiin a fiecruia! La ele a r treb u i s cu g etm pururea. i p e n tru c n elciu n ea lucrurilor, m tile i f rnicia p a r a fi a d ev r n ochii m ulim ii, a r treb u i c a fiecare
1. P.O. 52, 391-396. 2. Eccl. 1, 2.

LA EUTROPIU

85

s sp u n em vecinului i s auzim d e la vecin a c e s te cuvinte: ' D eertciunea deertciunilor, to a te s u n t d eert ciu n e nu-ti s p u n e a m a d e s e a c bogia e ste slug fugar? Dar tu n u m-ai ascultat! Nu-ti s p u n e a m c-i slug n e re cu n o sc to are? Dar tu n-ai vrut s m crezi! Iat, viata ti-a a r ta t cu fap ta c bo g ia nu-i n um ai slug fugar, nu-i n u m ai slug n e re cu n o sc to a re , ci i uciga! Ea te-a f c u t s te tem i i s trem uri acum . nu-ti sp u n e a m , cn d m ineai a d e s e a d e ru spunndu-ti adevrul, c "eu te iu b e sc meu m ult d e c t linguitorii ti, eu , cel c e te m ustru, am m ai m u lt gry d e tin e d e c t cei care-ti v o rb esc p e plac"? n u ad u g am la cu vintele a c e s te a c-s m ai v rednice d e c red in rnile fcute d e prieteni d e c t srutrile voite d e d u m an i3? De ndurai rnile m ele, srutrile lor nu-ti a d u c e a u b o al fr d e leac! Unde-s a cu m cei c e b e au vin la m a sa ta ? Unde-s cei c e n p ia i nfricoau p e o am en i i te ncrcau d e mii d e lau d e n fa a tu tu ro r? Au fugit, a u le p d a t p rieten ia i-i sco t, din su ferin a ta, siguran lorui. n o i nu su n te m aa! n-am fugit cn d a venit necazul p e ste tine. Acum, cn d ai czut, te ap rm , te ngrijim. Biserica, a c e e a creia tu i d u c ea i rz boi, i-a d e sc h is snurile i te-a prim it, iar te atrele, p e care tu le cultivai i p e n tru c are d e m ulte ori te-ai s u p ra t p e noi, te-au trd at i te-au pierdut. Cu toate acestea, n u ncetam a-i sp u n e: "Pentru c e faci a c e a sta ? Te nfurii m potriva Bise ricii, d a r te arunci singur n prpastie!". Dar n u in eai se a m d e cuvintele m ele! H ipodrom urile c u care ti-ai ch eltu it bo g ia i-au a sc u it sab ia , p e cn d Biserica, c e a care a avut p arte d e urgia ta neso co tit, alearg, vrnd s te s c o a t din nenorocire. 2. i a c e s te a le sp u n acu m n u c a s-l a p s p e cel czut, ci c a s-i n tresc p e cei c e stau. n u c a s zgndr rnile c e lui rnit, ci c a s-i p strez deplin sn to i p e cei c e n u s-au rnit, n u c a s-l n ec p e cel nviforat, ci c a s-i nv p e cei ce cl to re sc p e vrem e b u n s s e p z e a sc d e nec. Cum
3. Cf. Pilde 27 , 6.

86

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

p o a te fi a c e a sta ? D ac n e gndim c s u n t sch im b to are lucrurile o m eneti. Da, d a c a c e s ta s-ar fi te m u t d e schim b are, n-ar fi suferit sch im b are. Dar p en tru c el n-a ay'uns m ai b u n nici prin sin e nsui, nici prin alii, cel puin voi, care v m ndrii cu bogiile, s v folosii din n en o ro cirea lui nim ic nu-i m ai u b re d c a lucrurile om eneti! De a ce e a, orice n u m e ai d a nim icniciei lor, vei sp u n e m ai puin d e c t adevrul d e le-ai num i fum , iarb, vis, flori d e prim var, oricum le-ai num i! A tta su n t d e trecto are! S unt m ai nim ic d e c t nim icul. Iar c, p e lng nim icnicie, m ai s u n t i pline d e prim ejdii, o a ra t acesta. Cine e ra m ai m are d e c t el? n u s e d u s e s e v e ste a n to a t lu m ea d e bogia lui? n u se te m e a u i tre m u ra u toti n fata lui? i iat c a aju n s m ai n en o ro cit c a un ntem niat, m ai d e p ln s d e c t o slug, m ai s ra c d e c t sracii lihnii d e foam e. n fiecare zi v e d e sbii ascuite, prpastie, cli. n flecare zi s e ved e d u s la m oarte, n u m ai tie d e a sim it v reo d at vreo p lcere, nu-1 m ai b u cu r nici raza d e so are. Miezul zilei i e c a c e a m ai n tu n e c at n o ap te; nconjurat d e ziduri, i s-a luat v ederea. Dar, m ai b ine sp u s, nu voi p u te a nfia prin cu v n t n e n o ro c ire a ce o ndur el a te p t n d n fiecare c e a s s fie o m o rt. Dar d e ce-i nevoie d e cuvntul m eu, cn d el nsui, c a ntr-o icoan, ne-a zugrvit n en o ro cirea Iui? Ieri, cn d a u venit o stai d e la cu rte a m p r te a sc vrnd s-l ia cu fora, a fugit lng sfintele v a se 4. Faa lui n u s e d e o s e b e a ntru nim ic d e faa unui m o rt Dinii i clnneau, trupul i trem ura, glasul i era sac a d at, lim ba, fr p u tere. Avea o nfiare c a i cum i-ar fi fo st sufletul m pietrit. 3. i a c e s te a le sp u n nu c a s-l insult, nici ca s-i m re sc n enorocirea, ci p e n tru c v reau s m b ln zesc sufletul vostru, s-l p lec sp re mil, s-l n d u p lec s s e m u lu m easc d o a r cu p e d e a p sa d e p n acum . Dar p e n tru c s u n t prin tre noi m uli o am en i fr inim , care n e a d u c i n o u vin
4. Adic n altar.

LA EUTROPIU

87

c l-am prim it n altar, v reau s-i zugrvesc suferina, n d o rina d e a nm uia, prin povestire, n eo m en ia lor. - Spune-m i, p e n tru c e te superi?, te ntreb. - Pentru c s-a refugiat n biseric cel c e a d u s n eco n ten it rzboi Bisericii! - Dar d e a c e e a , m ai cu se a m , a r treb u i s-L slveti p e D um nezeu, c l-a lsat s ajung ntr-atta nevoie, n ct s c u n o a sc p u te re a i iubirea d e o am en i a Bisericii. Puterea, p en tru c a venit p e ste el n en o ro cirea a c e a sta , din pricina rzboiului ce-1 d u c e a Bisericii; iu b irea d e oam en i, p e n tru c Biserica, dei i s-a d u s rzboi, i ntinde acu m pavza ei, l-a lu at s u b aripile ei, i-a d a t d ep lin siguran. Nu-i m ai am in te te d e nim ic din cele d e m ai nainte, ci i-a d e sc h is cu m u lt d ragoste snurile ei. A ceasta-i biruin m ai strlucit c a to a te biruinele, aceasta-i victorie slvit, a c e a sta i face d e rs p e elini, a c e a sta i ru in eaz p e iudei, a c e a sta i arat v esel chipul ei, a c e a sta , c l-a luat p e d u m an prizonier, d a r i cru viaa, c e a singur, n tim p c e toi l-au prsit, e a singur, c a o m a m iubitoare, l-a a sc u n s su b acoperm intele ei, a sta t m potriva urgiei m prteti, m potriva m niei poporului, m potriva unei nendurtoare uri. A ceasta e p o d o a b a sfntului jertfelnic. - Ce p o d o a b , p o t fi n treb a t, c s-a atin s d e jertfeln ic un b rb a t lacom , un rpitor? - Nu gri aa! C i d e picioarele lui H ristos s-a atins fe m eia c e a p c to a s , c e a n e c u ra t i ta re b lestem at!5 Pen tru Iisus fa p ta ei n-a fo st o crim , ci m in u n e i c n te c d e slav, n-a pngrit c e a n e c u ra t p e Cel curat, ci Cel curat. Cel n eprihnit a fcut-o cu rat, prin atingere, p e fem eia c e a re a i p c to a s . S nu ai gnd d e rzbunare, om ule! S untem slugile Celui rstignit. Celui c e a spus: "lart~le lor, c n u tiu c e fac"6.
5. Cf. Luca 7, 3 7-50. 6. Luca 23, 34.

88

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

- Dar el, prin d e c re te i legi felurite, a o p rit s-i m ai g se a sc cineva s c p a re a n biseric! - Iat n s c i-a cu n oscut, cu fapta, fapta! El, cel din ti, a clcat leg ea p e care o d d u se . A syuns privelite lumii ntregi. Acum ta c e , d a r slo b o a d e glas i i n d e a m n p e toti: "S n u facei a a , c a s n u ptiti aa!". Suferina ni l-a fcu t d ascl. Sfntul je rtfe ln ic slo b o a d e m a re strlucire. Acum e nfricotor, m ai ales i prin a c e e a c l tin e legat p e leu. Mare p o d o a b e ste pentru chipul m prtesc n u num ai cnd m pratul s t p e tron, m b rcat n porfir i cu c o ro a n p e cap, ci i cn d sta u la picioarele m p rteti barbarii, cu m inile legate la sp a te i c u c ap e te le p le ca te la pm nt. Voi suntei martori, prin rvna i graba voastr, c n-au fo st folo site cuvinte d e nduplecare. Strlucit n e e ste b iserica a s tzi, i a d u n a re a vesel. C t p o p o r v e d ea m a d u n a t d e Sfin te le Pati, a t ta vd i-acum . El, prin t c e re a lui, v-a ch em a t p e toti, iar prin fapte slo b o ad e glas m ai p u tern ic d e c t trm bia. Fecioarele i-au l sa t goale cam erele, fem eile casele, brbaii piaa! Toi ai alergat aici c a s v ed ei d a t p e fa o m e n e a sc a fire, c a s vedei c t d e u b re d e s u n t lucruriie din viaa a c e a sta , c a s vedei faa p c to a s care meii ierialaitieri str lu ce a d e veselie. C a a e b u n sta re a fcu t din ja f i lcom ie: s e a ra t m ai u rt d e c t o b tr n cu faa b rzd at d e zbrcituri. S ch im b area vieii terg e, c a u n b u rete, to a te dresurile i sulim enelile. 4. Att d e m are e p u te re a a cestei nenorociri! Din om ul cel m ai vesel i m ai slvit dintre toi a fcut cel m ai n e n o rocit om . De intr aici bogatul, ctig m ult. C nd v ed e c z u t d e la a t ta nlim e p e om ul care zguduia to a t lum ea, cnd l vede strivit i mai fricos dect un iepure sau o broasc, atu n ci cn d l v ed e legat, fr lanuri, d e stlpul a c e sta i, n loc d e lanuri, nlnuit d e fric, d a c l v e d e n sp im n ta t i cutrem urat, i s e dezum fl m ndria, i p iere ngm fa rea. i d u p c e cuget la cele c e trebuie s g n d easc d espre lucrurile om en eti, p leac, nvnd, prin fapte, cele sp u se

LA EUTROPIU

89

de Scripturi prin cuvinte: "Tot tru p u l iarb i toat slava o m u lu i ca floarea ierbii; iarba s-a u sca t i floarea a c zu t"7; i: "Ca iarba curnd s e vo r u sca i ca verdeaa iu te vor pli"8; i: "Ca fu m u l zile le lui"9, i altele a se m e n e a . i ia ri, d e intr cel s ra c i v e d e fata acestu ia, n u s e m ai n e fericete, n u s e m ai plnge d e srcie. D im potriv, m ulu m e te srciei c i-a fo st loc d e sc p a re, zid ta re , lim an n e nvolburat. V znd cele d e aici, v o iete s r m n m ai bine aa cum e ste d ect s aib d e to a te pentru scurt vrem e, d a r meii p e u rm s i s e prim ejduiasc viaa. V edei d a r c din fuga a c e stu ia aici n u puin a u ctigat i bogaii, i sracii, i sm eriii, i m ndrii, i robii, i cei li beri? Vedefi c fiecare p leac, lund cu el i leacul, vinde c a t num ai d e privelitea a c e a sta d e aici? V-am m u iat o are furia? V-am elib erat o a re furia? V-am sco s o are din suflet m nia? V-am stins o are neom enia? V-am ad u s o a re la m il? Eu cred c da! Mi-o sp u n fetele voastre, mi-o sp u n izvoarele d e lacrimi. Aadar, pentru c piatra inimilor voastre s-a fcut pm nt aductor d e rod, p m nt gras, haide s odrslii i rod d e mi lostenie, s dati i spic bogat de mil! S cdem la picioarele m pratului, dar, mai bine zis, s-L rugm p e Iubitorul d e o a m eni D um nezeu s potoleasc m nia m pratului, s-i n m oaie inim a, c a s n e d e a n ntregim e harul. De fapt, chiar din ziua a c e e a , n c are el s-a refugiat aici, n u m ic a fo st sch im b area. C nd m pratul a auzit c Eutropiu a aleig at n a c e s t loc d e refugiu, a in u t u n lung dis curs n ain tea ostailor, care ferbeau d e m n ie din pricina greelilor svrite d e a c e s ta fa t d e m prat. m p ratu l a cu tat s Ie p o to le a sc m nia i le-a ceru t s se g n d ea sc nu nu m ai la g reelile lui, ci i la vreo fap t b u n p e care a r fl svrit-o, c a p e n tru a c e a sta s-i m u lu m easc, iar p e
7. Is. 40, 7-8. 8. Ps. 36, 2. 9. Ps. 101, 4.

90

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

cele rele s i le ierte, ca unui om . i p e n tru c soldaii se n verunau m ai d e p arte, c ern d r z b u n are a m pratului in sultat, strignd, srind, cerndu-i m o a rte a i agitnd suli ele, m pratul a d a t drum ul la izvoare d e lacrim i din preablnzii lui ochi, a am intit d e S fn ta M as la c are s-a refugiat acela, i a a le-a potolit m nia. 5. Dar s ad u g m i noi p a rte a n o astr. Ai m ai fi, o are, vrednici d e iertare d a c m pratu l n u m ai p o a rt d u m nie celui c e l-a ocrt, iar voi, care n-ai su ferit u n a ca a c e a sta , i artai a t ta ur? Cum vei m ai p u te a s v apropiai d e Sfintele Taine la sfritul a c e ste i sliy b e, cum vei m ai p u te a rosti rugciunea a c e e a , n care ni s-a po ru n cit s spu n em : "lart-ne n o u g rea lele n o a stre p rec u m i n o i iertm g reiilo r n otri"10, cn d cerei p e d e p sire a celui c e v-a greit? V-a fcut m ari rele, v-a o crt. riu m m p o trivesc! Dar a cu m nu-i tim p d e ju d e c a t , ci d e mil. nu-i tim p d e socoteli, ci d e iubire, nu-i tim p d e c erce ta re , ci d e iertare, nu-i tim p d e se n tin i d e o s n d , ci d e h a r i d e ndurare. S nu n e nverunm deci, nici s n e suprm ! Dimpotriv, s-L rugm m ai d eg rab p e Iubitorul d e o am eni D um nezeu s-i p re lu n g easc viaa, s-l sc a p e d e m o a rte a ce-1 am en in , c a s s e le p e d e d e p cate. S m erg em cu toii la iubitorul d e o am en i m prat, c a s-l rugm p en tru biseric, p en tru altar, c a s-l rugm s d ru iasc un om Sfintei Mese. De vom face aa, m pratul nsui n e v a luda, dar, nainte d e m prat, n e va luda D um nezeu i va d a m are rsp lat dragostei n o a stre d e sem en i. D up cum u rte i S e n d e p rtea z d e om ul crud i fr inim , to t a a iu b e te i S e ap ro p ie d e om ul m ilostiv i bu n . De e s te d re p t unul c a a ce sta, i va m pleti cununi m ai strlucite; d e e s te p c to s, i va ierta p catele, dndu-i rsp lata a c e a sta p e n tru m ila fa d e sem en u l su. "Mil voiesc , i n u je rtf " 11, sp u n e D um nezeu. i pretutindeni n S criptur vei v e d e a c m il
10. Matei 6, 12. 11. Os. 6, 6.

LA EUTROPIU

91

cere to td e a u n a D um nezeu, i sp u n e c m ila d ezleag d e p cate. A a l vom face i noi ndurtor, a a vom dezlega p catele n o astre, a a vom m podobi Biserica, aa, d u p cum a m sp u s, n e va lu d a i m pratul cel iubitor d e o a m eni, i ntreg poporul va b a te din palm e, i chiar m argi nile lumii vor ad m ira b u n ta te a i b l n d e e a oraului n o s tru. O am enii d e p e ntreg p m n tu l, la auzul a ce stei fapte, n e vor propovdui. Deci, c a s n e bucurm d e b u n ti a t t d e m ari, s c d e m n ain tea lui D um nezeu, s-L rugm , s-I cerem s sm ulg din prim ejdie p e prizonier, p e fugar, p e rugtor, ca s d o b n d im i b untile cele c e vor s fie, cu harul i iu b irea d e o am en i ale D om nului n o stru Iisus H ristos, C ruia slava i p u terea, acu m i p u ru rea i n vecii vecilor. Amin.

Omilie rostit1 cnd Eutropiu a fost ridicat, fiind gsit afar din biseric; i despre rai; i despre Scriptur; i la cuvintele: "Sttut-a mprteasa de-a dreapta Ta
1. Plcut e livada, plcut e grdina, d a r m ai p lcu t e cetin a dum nezeietilor Scripturi. Acolo su n t flori care se v etejesc, aici, gnduri care nfloresc; acolo sufl zefirul, aici sufl Duhul; acolo, a p ra re a o d gardul d e spini, aici, p u rtarea d e grij a lui D um nezeu i e ste aprare; acolo c n t greierii, aici c n t profeii; acolo te desftezi cu ochii, aici te foloseti cu cititul. G rdina e ste num ai ntr-un loc, p e cn d Scripturile, n ntreaga lum e; grdina e su p u s schim brilor vremii, p e cn d Scripturile su n t pline d e frunze i d a u rod i vara, i iam a. S lum d a r am inte la citirea Sfintelor Scrip turi. D ac eti cu luare-am inte la Scripturi, C artea sfn t ti sco a te triste e a din suflet, ti s d e te bucurie, p ierd e ru ta te a , nrdcineaz virtutea, nu te las s suferi n tu lb u rarea grijilor care te nvlureaz. M area s e nfurie, d a r tu clto reti n linite; c ai crm aci citirea dum nezeietilor Scrip turi. Ispita gryilor n u ru p e funia aceasta. Faptele nsei dau m rturie c n u m int. Acum ctev a zile biserica fu se se m presurat; v en iser ostaii i foc slo b o zeau din ochi, d a r m slinul n u s-a vetejit; sbiile e ra sco a se, d a r nim eni n-a prim it vreo ran; uile m prteti e ra u n agonie, d a r Bise rica n siguran, dei rzboiul aici s e revrsa. C aici e ra cu ta t fugarul; eram d e fat, d a r n u n e te m e am d e m nia lor. - Pentru ce?
1. P.G. 52, 395-414. 2. Ps. 44, 11.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

93

Aveam c h eza p uternic cuvintele a ce stea : "Tu e ti Petru i p e a cea st piatr voi zid i B iserica M ea i p o rile ia du lu i n u o vor birui"3. C nd zic Biseric, nu v o rb esc num ai d e loc, ci i d e felul ei d e p u rtare; nu v o rb esc d e zidurile bisericii, ci d e legile Bisericii. C nd te refugiezi n biseric, nu te refugiezi ntr-un loc, ci n sufletul Bisericii. C Biserica nu-i zid i aco p eri, ci c red in i viat. Mu-mi sp u n e m ie c cel c e s-a p re d a t a fo st p re d a t d e Biseric! Dac n-ar fi prsit biserica, n-ar fi fost predat. Nu-mi sp u n e m ie c a fugit i a fo st pred at. Nu Biserica l-a p rsit p e el, ci el a prsit Biserica. N-a fost p re d a t cn d e ra niuntru, ci cn d s-a aflat afar. Pentru c e a p rsit biserica? Ai vrut s scapi? T rebuia s te t d e jertfelnic. Aici n u te a p rau zidurile, ci p u rta re a d e gry a lui D um nezeu. Eti p c tos? Nu te respinge D um nezeu! N-a venit s-i c h e m e p e cei drepi, ci p e cei pctoi la pocin4. Fem eia p cto as s-a m ntuit, c s-a in u t d e picioarele Lui5. Ati auzit cele citite n Scriptur azi? ti griesc a a , c a s nu te ndoieti nicio d a t cn d ti caui sc p a re a n Biseric! Rmi n Biseric i n-ai s fii tr d a t d e Biseric! Dar d a c fugi d e Biseric, nu Biserica-i d e vin. D ac eti nuntru, lupul n u intr; d a r d a c iei afar, ajungi p rad fiarei. Dar nu din pricina a c e s tui staul, ci din pricina micimii ta le sufleteti. Nimic nu-i ca Biserica. Nu-mi sp u n e m ie d e ziduri i d e arm e. Zidurile s e n v ech esc cu vrem ea, d a r B iserica nu m b tr n e te nicio d at. Barbarii d r m zidurile, d a r Biserica n u p o a te fi bi ruit d e dem oni. C nu-s o lau d cuvintele d au m rturie faptele. Ci n-au d u s rzboi Bisericii? Dar toti dum anii ei pierit-au, iar e a s-a u rcat m ai p re su s d e ceruri. Aici s t m reia Bisericii! C nd i s e face rzboi, e a nvinge; cnd s e uneltete m potriva ei, e a biruie; cn d e ste ocrt, e a ajunge m ai frum oas. Pri
3. Matei 16. 18. 4. Cf. Matei 9, 13. 5. Cf. Luca 7. 3 7 -50.

94

SFNTUL IOAN GURA DE AUR

m e te lovituri, d ar nu c ade din pricina rnilor; e ste nvlurat, d a r nu se scufund; e ste bntuit d e furtun, d ar n u ndur naufragiu; lupt, d ar nu-i biruit; s e bate, d a r nu-i nvins. - Dar p e n tru c e a lsat D um nezeu s i s e fac rzboi? - Pentru c a s-i fie m ai strlucit biruina! Ati fo st cu toii aici n ziua a c e e a , i ati vzut c te arm e s e m icau! Mnia ostailor e ra m ai iute c a focul, i noi n e g rb eam sp re cu rte a m p rteasc. i totui? Cu harul lui D um nezeu, nim ic din a c e le a n u ne-a n sp im n tat. 2. S pun a c e s te a p entru c a i voi s facei astfel. Dar pen tru c e n u n e am nspim ntat? Pentru c nici u n a din nenorocirile o m e n eti n u te nspim n t. C c e e s te n e n o rocire? M oartea? Dar a sta nu-i nenorocire! Plecm iu te la li m anul cel nenvlurat. Luarea averilor? Dar: "Gol a m ie it din p n te c e le m a m e i m e le, g o l m voi i ntoarce"6. Calom niile? Dar: "Bucurati-v i v vese lii c nd vo r sp u n e to t cu vntul ru m potriva voastr, m in ind, c plata voastr m u lt e ste n ceruri"7. V edeam sbiile, i m g n d ea m la cer; a te p ta m m o artea, i m in tea mi s e d u c e a la nviere; vedeam su ferinele c ele d e jo s , i n u m rm rspltile cele d e Sus. Pricina luptelor e ra n d e stu lto a re sp re n d em n i m ngiere. Eram njosit, d a r nu so co te a m a sta o ocar. O singur o car e ste , pcatul. De te-ar ocri o lu m e ntreag, d a r d a c tu n u te ocrti p e tin e nsuti, n u eti o crt. Tr d a re e ste num ai cn d te trd eaz contiina. Mu te tr d e az contiina, nu te trd eaz nim eni. Eram njosit, i v ed eam faptele; dar, m ai b ine sp u s, cuvintele m ele eyunse fapte, cu v n tarea m ea, p e c are am rostit-o, eyuns fap t n pia. - C are cuvntare? - A ceea p e care o ro ste sc m ereu . Btut-a vntul i frun zele a u czut! "S-a u sca t iarba i floarea a czut"8. A tre c u t n o a p tea , i s-a a r ta t ziua. U m bra s-a d e p rtat, i s-a vzut
6. Iov 1, 21. 7. Matei 5. 12. 8. Is. 40, 8.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

95

adevrul. S-au ridicat p n la ceruri, i s-au c o b o r t p n n cm pie. Valurile cele d e s u s s-au pogort prin necazurile om eneti. - Cum ? - n v tu r erau cele ce se p e tre ce a u . i ziceam n m ine nsum i: O are s e vor nelepi cei d e m ai trziu? O are nu v o r tre c e d o u zile i vor fi d a te uitrii cele p e tre cu te ? n urechi e ra u faptele! Dar iari voi sp u n e , iari voi gri: Ce folos? Dar, m ai b ine sp u s, m are folos! De n u vor auzi toti, v a auzi o ju m ta te ; d a r n u va auzi o ju m ta te , va auzi a treia p arte; d e nu a treia p arte, a p a tra p a rte ; d e nu a p a tra p arte, zece; d e n u zece, cinci; d e nu cinci, unul. Iar d a c n u v a auzi nici unul, e u to t voi av ea d esv rit plat. "S-a u sca t iarba i floarea a c zu t, dar cu v n tu l lu i D u m n ezeu rm ne n veac"9. 3. Ati vzut nim icnicia lucrurilor o m en eti? Ati v zu t c t d e tre c to a re e p u terea? Ati vzut c bogia, p e c are o n u m eam slug fugar, nu-i num ai fugar, ci i uciga? riu num ai c i p r se te p e stpnii ei, ci i i njunghie. Cnd slijete p e cineva, atunci m ai ales l vinde. Pentru c e te n grijeti d e bogie, cn d astzi e la tine, iar m in e Ia altul? Pentru ce te ngrijeti d e bogie, cnd nicio d at n-o poi ine lng tine? Vrei cu ad ev rat s te ngrijeti d e e a? Vrei cu adevrat s-o ai lng tine? n-o ngropa n pm nt, ci d-o n minile sracilor. Piar este bogaia! De o ii, fuge, d e o mprtii, rm ne. "A m prtiat, a d a t sracilor, sp u n e Scrip tu ra, drep ta tea lui rm ne n vea c"10. m prti-o, c a s r m n! n-o ngropa, c a s nu fug. Unde e ste bogia? Cu pl cere i-a n treb a p e cei c e a u rposat! n u sp u n a c e a sta ca s insult - D oam ne ferete! - , ci c a s v fac porturi din naufragiile altora. Unde e ra bogia cn d se nm uliser ostaii i sbiile, cn d oraul ard ea, cnd d iad em a n u a v ea putere, cn d porfira e ra insultat, cn d totul e ra cuprins d e n e
9. Is. 40, 8. 10. Ps. 111, 8.

96

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

bunie? U nde e ra u argintriile? U nde e ra u p aturile d e argint? Unde erau slugile? Toti fugiser. U nde erau eununcii? Toti o terseser! Unde e ra u prietenii? i sch im b aser m tile! U nde erau casele? S-au ncuiat! Unde-s averile? A fugit stp n u l lor! Unde-s banii? Au fo st ngropai! U nde a fost a sc u n s totul? S u n t o a re m povrtor, v s u p r o a re sp u nndu-v m e re u c bogia i tr d e a z p e cei c are n u o n treb u in eaz bine? A venit tim pul s s e ara te adevrul cuvintelor m ele. Pentru ce tii bogia cn d nu ti-e d e nici un folos n v rem e d e necaz? D ac a re p u te re cn d cazi n nevoie, tine-o! Dar d a c atunci fuge, c e nevoie ai d e e a? Faptele n sele d a u m rturie. C are e folosul? Sbiile s u n t ascu ite, m o a rte a te am en in , ostaii s u n t furioi, a m en in area e a t t d e m are, i bogia, nicieri! U nde a fugit fugara? Ea a a d u s a c e s te a to a te p e ste tine, i acum , la vrem e d e nevoie, fuge. Muli m nvinuiesc spunndu-m i m ereu: 'P rigoneti p e cei bogai!". Da, d a r i ei p e rse c u t m e re u p e cei sraci! E drep t, prigonesc p e cei bogai, d a r nu p e toti bogaii, ci n u m ai p e cei c e folosesc ru bogia. Am spus-o to td e a u n a , n u nvinuiesc p e bogat, ci p e rpitor! A ltceva e bogatul, i altceva rpitorul! A ltceva avutul, i altceva lacom ul! Des p a rte faptele i n u a m e s te c a cele c e n u p o t fi a m este ca te ! Eti bogat? riu te opresc! Eti rpitor? Te o sn d esc! Ai ale tale? Bucur-te d e ele! Iei p e ale altora? Nu tac! Vrei s m loveti cu pietre? S u n t g ata s-mi vrs sn g ele nu m ai s te o p re sc d e la pcat. Nu-mi p a s d e ur, nu-mi p a s d e rz boi. De un singur lucru mi pas: d e sp o rirea n b in e a celor c e m ascult. i bogaii s u n t copiii m ei, i sracii s u n t to t copiii m ei. Acelai p n te c e i-a n sc u t i p e unii, i p e alii; aceleai dureri d e n a te re le-am avut i p e n tru unii, i p e n tru alii. Dac-1 prigoneti p e srac , te o s n d e sc . Nu-i p gubit a t t sracul, c t eti pgubit tu , cel bogat. Sracul n u su fe r un m a re ru! La el p ag u b a e la bani; la tin e, p ag u b a e la suflet! S m ta ie cine vrea! S m lo v easc cu p ietre

LA CUVINTELE: "STTUT-A M P R T E A S A 97

oricine! S m u ra sc cine vrea! Ura, izvor d e cununi! R nile, n u m r d e rsplti! 4. riu m te m d e ur! De un singur lucru m tem : d e pcat! S Fiu vdit d e p c a t i s-mi d e a rzboi ntreaga lum e! Rzboiul a c e s ta m va face i m ai strlucit. Aa v reau s v nv s grii i voi! n u te te m e d e u ra celui puternic, ci tem e-te d e p u te re a pcatului, n u te v a v tm a om ul d a c nu te rn eti singur. De n u ai pcat, te va sc p a D um nezeu, de-ar fi n ju ru l t u mii i mii d e sbii! Dar d ac ai p ca t, cazi de-ai fi chiar n rai. n rai e ra Adam, i a czut; p e gunoi e ra Iov, i a fost ncununat. La c e i-a folosit a c e luia raiul? Cu c e l-a v tm at p e a c e s ta gunoiul? m potriva aceluia nim eni n-a uneltit, i s-a m piedicat! m potriva a c e s tuia, diavolul, i s-a ncununat, n u i-a luat averile? Dar n u i-a je fu it d re a p ta credin! n u i-a rpit copiii? Dar n u i-a zdrun cinat credina! n u i-a sf rte ca t trupul? Dar n u i-a g sit co m oara! n-a narm at-o p e fem eia lui? Dar p e o s ta nu l-a d o bort! n -a a ru n c at cu sgei m potriva lui? Dar n u l-a rnit! tt-a ad u s m potriva lui m aini d e rzboi? Dar n-a cltinat tu r nul. A a d u s valuri, d a r n-a n e c a t corabia. Pzii-mi, rogu-v, legea a c e a sta , i v voi atinge genunchii votri, d e n u cu m n a, cu inima! i lacrim i vrs! Pziti-mi, rogu-v, legea Aceasta, i nim eni n u v va vtm a, nu-1 fericii niciodat p e bogat! n u socotii nefericit p e nim eni niciodat, d e c t p e cel c e tr ie te n pcat! Fericii-1 p e om ul drept! n u firea lucrurilor, ci gndul om ului face p e unul fericit, p e altul n e fericit. n ic io d at s n u te tem i d e sa b ie d e n u te o s n d e te cugetul! n ic io d a t s nu te tem i d e rzboi d e ti-e cu rat contiina! Spune-m i, u n d e s u n t cei ce a u rp o sat? n u toi s e p le cau n a in te a lor? n u trem u rau n faa lor m ai m ult ch iar cei c e e ra u n dregtorii? nu-i slugreau? Dar a venit p catul, i to a te s-au vdit! Slugarnicii a u syuns ju d e c to ri, iar clii linguitori. Cei ce-i sru tau m na, a ce ia l-au tra s afar din biseric. Cel ce-i s ru ta ieri m n a astzi i e d u m an .

98

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

- De ce? - Pentru c nici ieri nu-I iu b e a cu ad ev rat. A venit tim pul, i s-a vdit m asca. Nu-i sru tai ieri m n a, nu-1 num eai m ntuitor, spryin i b inefctor? Nu-i teeai mii i mii d e laude? Pentru ce-1 o sn d e ti azi? Ieri l ludai, i astzi l acuzi. Ieri vnturai laude, i astzi acuzaii. Ce schim bare! Ce prefacere! 5. Dar eu nu-s aa! Mie mi-a fcu t ru, i am a ju n s a p rtorul lui. Am suferit d e la el mii i mii d e rele, i nu m-am rzbunat. Fac ce-a fcut Stpnul m eu . C are s p u n e a p e cruce: "lart-le lor, c n u tiu c e fa c !'11. S pun a c e s te a c a s n u v lsai stricai d e b n u iala c e lor ri. C te schim bri nu s-au n tm p lat d e cn d s u n t n fru n tea oraului acestu ia. i nim eni nu s-a neleptit! Iar cn d sp u n nim eni, nu-i o s n d e s c p e toti! D oam ne ferete! Nu-i cu putin c a ogorul a c e sta gras, care a prim it sm n a, s nu d e a spic! Dar e u nu m satur! Nu vreau s s e m ntu ie putini, ci toti! De s e p ierde unul, e u m pierd! V reau s fac c e a fcut p sto ru l acela, care a v e a n o u zeci i n o u d e oi i a alergat d u p c e a p ie rd u t 12. Pn cn d averile? Pn cn d argintul? Pn cnd aurul? Pn cn d vinul n valuri? Pn cn d linguelile slugilor? Pn cn d cu p e m p o d o b ite cu flori? Pn c n d o sp e e d rceti i pline d e lucrare dia voleasc? Nu tii c viata d e aici e un surghiun? Eti o a re c et e an u l ei? Nu! Eti un cltor! Nu eti c et e an , ci d ru m e i cltor! S nu spui: e u su n t din c e ta te a a c e a sta , din c e ta te a aceea! Nu a re nim eni cetate! C etatea e ste Sus! Cele d e aici su n t un drum . Mergem p e el n fiecare zi, a t t c t fi re a n e ngduie. O are poti a sc u n d e b an i c t eti p e caie? O are poti ngropa a u r c t m ergi p e dru m ? Spune-m i, cnd intri ntr-un h an , m p o d o b eti hanul? Nu! Ci intri s m n nci, s bei i te grbeti s pleci! Un han e ste viata d e
11. Luca 23, 34. 12. Cf. Luca 15, 4.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

99

aici. Am intrat, n e term in m viaa. S cu tm s ieim cu b u n e ndejdi. S n u lsm nim ic aici, c a s n u le pierdem dincolo. C nd intri ntr-un han, nu spui o are copilului tu: "Vezi unde-i pui lucrurile, c a s nu le lai aici, c a s nu pierzi ceva, chiar un lucru m ic i fr d e pre"? i le d u c em p e to a te a ca s. A a i noi n viaa aceasta! S v ed em un h an n via. S n u lsm nim ic n han, ci p e to a te s le d u cem n m etropol. D rum e eti i cltor! Dar, m ai b in e zis, m ai ru d e c t un cltor. Cum ? Am s i-o sp u n eu! Un c ltor tie cnd intr n h an i cn d iese. Este liber s ias, liber e ste s intre. Dar eu , intrat o d a t n h an , ad ic n viaa aceasta, nu tiu cn d am s ies. Uneori m p reg tesc s dinu iesc vrem e ndelungat, d a r Stpnul n d at m cheam : ' N ebune , c e le ce-a/ g tit ale cu i vo r fi? n n o a p tea aceasta i vor cere su fle tu l tu!"13. n e c u n o s c u t e ieirea, n e sta tornic av erea, m ii d e prpstii, p retutinden i valuri! Pentru ce d a r te n n e b u n eti d u p u m b re? Pentru ce lai adevrul i alergi d u p um bre? 6. A ceasta o sp u n i n u voi n c eta s-o sp u n , pricinuind n eco n ten it dureri i a p s n d p e ru! n u p e n tru cei m ori. A ceia a u p lecat, cu ei s-a term inat. Pentru cei din via, ca s-i n e le p e a sc n en o ro cirea celorlali. - i c e s facem ?, m poi ntreba. - Un singur lucru s faci! U rte banii i iubete-i viaa. Arunc-i averile! Nu sp u n p e to a te , ci ta le prisosul! Nu pofti averile strine, nu d esp u ia pe vduv, nu rpi p e orfan, nu-i lu a casa. Nu v o rb e sc d e p e rso a n e , ci d e lucruri. D ac te m u str contiina, tu eti d e vin, n u cuvntul m eu! Pentru c e rp eti u n d e e invidie? R pete u n d e e cunun! Nu rpi pm ntul, ci r p e te cerul! "m pria cerurilor s e ia cu sila i c ei c e s e sile sc o rp esc"14. Pentru c e l furi p e srac, care te acu z? Fur p e Hristos, C are te laud! Vezi ce n e so cotin i ce n e b u n ie? Furi p e srac, care are puine! Hris13. Luca 12, 20. 14. Matei 11, 12.

f
100 SFNTUL IOAN GUR DE AUR

to s ti spune: "Fur-M p e Mine, i-i m u lu m esc c M furi! Rpete-Mi m p ria Mea, ia-o cu sila! D ac vrei s iei cu sila m pria d e jo s , dar, m ai b ine zis, num ai d a c vrei s te gndeti, eti osndit; d ar m pria c e a d e S u s d a c n-o rpeti, atunci eti o sndit. Unde-s cele o m en eti, e invidie; unde-s cele duhovniceti, dragoste!". La a c e s te a c u g et n fiecare zi i nu te m ai tulbura, n u te m ai frm n ta d a c d u p d o u zile ai s vezi iari p e un altul p u rtat n trsu r, m b rcat n h ain e d e m ta se , slvit. Nu-1 lu d a p e cel b o gat, ci num ai p e cel drept. S nu-1 nefericeti p e cel srac, ci nva-te s ai d e sp re lucruri o ju d e c a t d re a p t i s n to as. n u te n d e p rta d e Biseric! n im ic nu-i m ai p u ter nic d e c t Biserica! n d e jd e a ta e Biserica, m n tu irea ta e Biserica, s c p a re a ta e Biserica. E ste m ai n alt c a cerul, meii lat d e c t to t pm ntul, n ic io d a t n u m b tr n e te . E v en ic tn r. De a c e e a Scriptura, c a s-i a ra te tria ei, ca s a ra te c n u p o a te fi clintit, o n u m e te "m untele D om nu lu i"15; c a s a ra te c-i n estricat, o n u m e te fe c io ar 16; ca s a ra te c-i d e pre, o n u m e te m p r te a s 17; c a s a ra te c-i nrudit cu D um nezeu, o n u m e te fiic18; c a s o a ra te cu m uli copii, o n u m e te n sc to a re a a p te copii, p e e a, c e a s te a rp 19. i d mii d e nu m e, c a s a ra te n o b le e a ei. A a cum i Stpnul ei are m ulte n u m e. S e n u m e te i Tat20, s e n u m e te i cale21, s e n u m e te i via22, s e nu m ete i lum in23, s e num ete i piatr24, s e n u m ete i je rtf d e ispire25, s e nu m ete i tem elie26, s e n u m ete i
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. s. 2, 2-3. Cf. 2 Cor. 11, 2. Cf. Ps. 44, 11. Cf. Ps. 44, 12. s. 54, 1. Matei 6. 9. loan 14, 6. loan 14, 6. loan 8, 12; 9, 5; 12, 46. Cf. Matei 21, 42-44; 16, 18; Efes. 2, 20; 1 Ptr. 2, 6. 1 loan 2, 2; 4, 10. 1 Cor. 3, 11.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

101

u27, se num ete i fr de pcat28, se num ete i vistierie29, se num ete i Domn30, se num ete i Dumnezeu31, s e num ete l Fiu32, s e num ete i Unul-Mscut33, se num ete i chip al lui Dumnezeu34, i icoan a lui Dumnezeu35. Ajunge, oare, u n sin gur nu m e ca s nfieze totul? Deloc! De a c e e a are mii i mii d e num e, c a s cunoatem ceva despre D um nezeu, m car puin. Aa i Biserica are m ulte num e. Se n u m ete fecioar, pentru c era desfrnat mai nainte. A ceasta e ste fapta m inu nat a Mirelui, c a luat-o desfrnat i a fcut-o fecioar. Ce lucruri noi i m inunate! La oam eni, cstoria p u n e cap t fe cioriei; la Dum nezeu, cstoria red fecioria. La oam eni, o fed o a r cnd s e m rit nu m ai e fecioar. La Hristos, desfr nata cnd se m rit ajunge fecioar. 7. S explice ereticul, c are isco d ete n a te re a c e a d e Sus, i care spune: "Cum a n sc u t Tatl?", s explice el nu m ai aceasta! ntreab-1: Cum a aju n s Biserica fecioar, cnd e ra d esfrn at? Cum a rm as fecioar, d a c a n scu t? "C v r vn esc cu rvna lu i D um nezeu, sp u n e Pavel, p e n tru c v-am lo god it u n u i sing ur B rb a t ca s v n f ie z fecioar curat naintea iu i H risto s'36. O, nelepciune i pricepere! 'V rvn esc cu rvna Iui D u m n eze u '. Ce n sea m n a ce ste cuvinte? Spune: 'V r vn e sc'. - Rvneti, Pavele, tu , cel duhovnicesc? - Da, rvnesc, a a cum r v n e te i D um nezeu! - i D um nezeu rv n ete? - Da, rvnete, nu cu patim , ci cu dragoste, cu zel. "l/ r vn esc cu rvna Iui D u m n eze u '.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. loan 10, 7. loan 8. 7. Cf. Mal. 3, 10. 1 Cor. 12, 3. loan 1, 1. Matei 3, 17. loan 1, 14. Filip. 2, 6. Evr. 1. 3. 2 Cor. 11, 2.

102

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

S-i sp u n cu m rv n ete? Iat! A vzut D um nezeu p m ntul stricat d e dem oni, i L-a d a t p e Fiul Su37. Cuvintele s p u s e d e sp re D um nezeu nu a u acelai n eles c a atunci c n d s u n t s p u se d e sp re oam eni. S e sp u n e , d e pild: Dum n e z e u e ste gelos. D um nezeu S e m n ie. D um nezeu S e cie te . D um nezeu urte. C uvintele a c e s te a s u n t o m en eti, d a r nelesul lor, potrivit c u D um nezeu. - Cum e gelos D um nezeu? - 'V r vn esc cu rvna Iui D um nezeu!". - S e m nie D um nezeu? - ' D oam ne, n u cu m n ia Ta s m m ustri!"38. - i d o a rm e D um nezeu? - "D eteapt-te, p e n tru c e dorm i. D oam ne?"39. - S e c iete D um nezeu? - "m i p a re ru c a m f c u t p e om !"40. - U rte D um nezeu? - "Srbtorile vo a stre i lu n ile vo a stre c e le n o i le urte s u fle tu l M eu"41. Mu te uita la cuvinte, c s u n t d e rn d , ci la n elesu l lor, potrivit cu D um nezeu. D um nezeu e gelos, p e n tru c iu b e te . D um nezeu Se m nie, d a r nu cu patim , ci prin p e d e a p s i o sn d . S e s p u n e c D um nezeu e prins d e so m n , d a r n u doarm e, ci ndelung rabd. D cuvintelor nelesul cuvenit. Tot a a , c n d auzi c n a te D um nezeu, n u te gndi la m prire, ci Ia de-o-fiin. D um nezeu Se fo lo sete d e m u lte cuvinte o m e n eti, i noi n e folosim d e cuvinte d u m nezeieti c a s fim noi cinstii. 8. Ai n eles ce-am sp u s? Fii c u m a re luare-am inte, iu bite. S unt cuvinte d u m n ezeieti, s u n t i cuvinte o m en eti. D um nezeu a lu at d e la m in e i mi-a dat. 'D -m i p e ale tale, s p u n e D um nezeu, i ia-le p e ale Mele. Ai nevoie d e ale
37. 38. 39. 40. 41. Cf. loan 3, 16. Ps. 6, 1. Ps. 43, 25. Fac. 6, 7. Is. 1. 14.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..'

103

Mele; nu Eu am nevoie, ci tu. Pentru c fiina Mea e ste nestriccioas, iar tu eti om , m b rc at n tru p . M fo lo sesc d e cuvinte tru p eti, p e n tru ca, folosind cuvinte c u n o sc u te fie, tu , cel m b rc at n trup, s nelegi gndurile cele m ai p re su s d e tine". - Ce cuvinte a luat d e la m in e i c e cuvinte mi-a d at? - El e s te D um nezeu i m -a num it i p e m in e d u m n ezeu , ntr-o p a rte ad ev r, d in co ace n u m e d e cinste. "Eu a m zis: ' d u m n e ze i su n te fi i to ti fiii C elui Prea nalt"42. A id cu vinte, dincolo n s adevr. M-a nu m it d u m n e ze u , p e n tru c am fo st cinstit. D um nezeu a fo st num it o m 43, a fo st num it Fiul O m ului44, a fo st nu m it cale45, a fo st n u m it u 46, a fo st num it piatr47. A ceste n u m e le-a lu at d e la m ine, p e celelalte m i le-a d a t d e la El. - Pentru c e a fo st num it cale? - Ca s cu noti c prin El n e urcm la Tatl. - Pentru c e a fo st num it piatr? - Ca s cu n o ti cred in a Lui p u tern ic i d e neclintit. - Pentru c e a fo st num it tem elie?48 - Ca s cu n o ti c EI tin e to ate. - Pentru c e a fo st num it rdcin?49 - Ca s cunoti c n El nflorim. - Pentru c e a fo st num it p sto r?50 - C n e p sto rete . - Pentru c e a fo st num it o aie?51 - Pentru c S-a je rtfit p e n tru noi i a fost je rtf d e is p ire52.
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Ps. 81. 6. Cf. 1 Tim. 2. 5. loan 3. 13. loan 14. 6. loan 10, 7. Matei 21. 4 2 -4 4 ; 16, 18; Efes. 2. 20; I Ptr. 2, 6. Cf. 1 Cor. 3, 11. Cf. loan 15, 5. Cf. loan 10, 11. Cf. Fapte 8, 32. 1 loan 2, 2; 4, 10.

104

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

- Pentru c e a fo st nu m it viat?53 - Pentru c ne-a nviat p e noi, c are eram m ori. - Pentru c e a fo st num it lum in?54 - Pentru c ne-a s c p a t d e ntuneric. - Pentru c e a fo st nu m it b rat?55 - Pentru c e ste de-o-fiint c u Tatl. - Pentru c e a fost num it C uvnt?56 - Pentru c S-a n sc u t din Tatl. C d u p cu m cuvntul m e u s e n a te din sufletul m eu, to t a a i Piui S-a n sc u t din Tatl. - Pentru c e S-a num it hain? - Pentru c m-am m brcat cu El cn d am fo st b o tezat57. - Pentru c e a fo st nu m it m as? - Pentru c l m nnc mprtindu-m cu Sfintele Taine58. - Pentru c e a fo st num it cas? - Pentru c lo cu iesc n El. - Pentru c e s e sp u n e c lo cu iete n noi? - Pentru c su n tem B iserica Lui59. - Pentru c e a fo st num it C ap?60 - Pentru c s u n t m d u lar al Lui61. - Pentru c e a fo st nu m it Mire?62 - Pentru c i s u n t m ireas63. - Pentru c e a fo st num it curat?64 - Pentru c m -a lu a t fecioar. - Pentru c e a fo st nu m it S tp n ?65
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. loan 14, 6. loan 8, 12; 9, 5; 12, 46. Cf. Is. 52, 10. loan 1, 1. Cf. Qal. 3, 27. Cf. loan 6, 4 8-58. Cf. 1 Cor. 3, 16. Col. 1, 18. Cf. 1 Cor. 6, 15; Efes. 5, 30. Cf. Matei 9, 15. Cf. 2 Cor. 11, 2. Cf. 1 loan 3 3. Cf. 2 Ptr. 2, 1; Iuda 1, 4.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA.."

105

- Pentru c i su n t rob. 9. Iat c Biserica e ste num it, d u p cum a m spus, cnd m ireas, cn d fiic, cn d fecioar, cn d ro ab , cn d m p rteas, cnd stea rp , c n d m u n te , cn d rai, cn d m a m cu m uli copii, c n d crin, cnd izvor. Are to a te a c e ste num e. De aceea, cnd auzi ace ste num e, nu le socoti, rogu-te, num e trupeti. Ci ncordeaz-ti m intea. Astfel d e n u m e n u p o t fi trupeti. De pild, m u n tele nu p o a te fi nu m it fecioar; fe cioara n u p o a te fi n um it so ie; m p r te a sa n u p o a te fi nu m it ro ab . B iserica n s p o a te a v e a to a te a c e s te num e. - De ce? - Pentru c a c e ste n u m e n u s e iau n neles tru p esc, ci n n eles sufletesc. n n eles tru p e sc a c e s te n u m e su n t m rginite; n n eles su fle tesc n s s u n t fr m argini, ca o ceanul. "De faf sttut-a m prteasa de-a-dreapta Ta"66. - C um a ^ ju n s m p r te a s c e a czut, c e a srac? i u n d e s-a urcat? - S us a s t tu t m p r te asa aceasta! - Cum ? - Pentru c m pratul a ayuns rob. n u era, ci a eyuns. C u n o ate n u m ele c e s e d Dum nezeirii i cele c e s e d a u ntruprii. C u n o ate cine era, i c e a eyuns p e n tru tine. n u a m e s te c a lucrurile i nici n u f, din pricina iubirii d e o a m en i a lui D um nezeu, pricin d e hul! H ristos e ra nalt, n tru p a re a Lui sm erit. nalt n u prin loc, ci prin fire. Flinta Lui era n em u rito are, n epieritoare; firea Lui e ra nestriccioas, m ai p re su s d e m inte, nevzut, neneleas, cu existent ven ic i a ce e ai to td e a u n a; i d e p e a p e ngeri, e ra m ai p re su s d e puterile cele d e su s, biruia gndirea, d e p e a m in tea, n u p u te a fi vzut, ci num ai crezut. ngerii o v e d e au i trem u rau , serafim ii s e a co p e re a u cu aripile67, toti erau cuprini d e spaim . C aut sp re p m n t, i-l face d e se
66. Ps. 44, 11. 67. s. 6, 2.

106

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

cu trem u r68; c e a rt m a re a i o u su c , i a s e c a t rurile69; El a cn trit m unii cu cntarul i dealurile c u c u m p n a 70. Ce s m ai sp u n ? C um s-L nfiez? M reia Lui n u are sfrit71, n e lep ciu n ea Lui n u are nu m r72, ju d e c ile Lui, n e p tru n se , i d e n eg sit u rm a cilor Lui73. Att d e m are i a t t d e m in u n at e El, d a c e d e zuu n s s sp u n d o a r att: a t t d e m a re i a t t d e m inunat! Dar c e s fac? S u n t o m i v o rb e sc o m e n e te . Am lim b d e lut i c e r iertare S tp n u lui. Mu m fo lo sesc din m ndrie d e a c e s te cuvinte, ci din lipsa putinei m ele i a firii limbii m ele. Milostiv fii m ie. St p n e , c n u din m n d rie sp u n a c e s te cuvinte, ci p e n tru c n-am altele, nici nu m o p re sc la jo sn ic ia cuvntului, ci m nalt p e aripa gndului. Att d e m a re e i a t t d e m inunat! Spun a c e s te a c a s te nvei s faci i tu la fel, c a s n u r m i la cuvinte, nici s nu te o p reti la srcia celo r sp u se . i d e c e te m inunezi c fac e u a ce a sta , c n d nsui El o face atunci cn d v rea s a ra te ceva ce d e p e te cele o m en eti? C nd v o rb e te cu oam enii. Se fo lo se te d e im a gini om en eti. Ele n u s u n t neg reit n d estu lto are s p re a a r ta c e e a c e v rea s sp u n , nici n s ta re s a d u c n fata n o a str n treaga m su r a gndului S u , d a r s u n t n d estu l to a re slbiciunii no astre, a asculttorilor. 10. ncordeaz-ti atenia! nu te l sa o b o sit d e lungim ea cuvntului! D up cum atunci c n d Se a ra t D um nezeu, n u Se a ra t cum e ste , nici n u s e a ra t fiina Lui p u r - c ni m eni n icio d at n u L-a vzut p e D um nezeu cum e s te 74, ci a fcut pogorm nt, i tre m u ra u serafim ii75, a f c u t pogor m nt, i sc o te a u fum m unii76, a f c u t p o g o rm n t, i s-a
68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Cf. Ps. 103, 33. Cf. riaum 1, 4. s. 40, 12. Ps. 144, 3. Ps. 146, 5. Rom. 11, 33. loan 1, 18. Cf. Is. 6, 2. Cf. Ps. 103. 33.

LA CUVINTELE: "STATUT-A MPRTEASA..."

107

u sca t m a re a 77, a fcu t pogorm nt, i s-a cltinat cerul78, i cine a r p u te a suferi pogorm ntul Lui? - , deci, d u p cum nu S e a ra t cum e ste , ci d u p p u te re a celui ce-L v e d e - , d e a c e e a . Se a ra t uneori c a b trn , "Cel-Vechi-de-Zile '79, aiteori c a t n r80, alteori n p a r d e foc81, alteori n ad iere d e v n t82, alteori n a p 83 alteori n a rm e 84, d a r a c e a sta n u n sea m n c-i sch im b flinta, ci c ia chip d u p felurim ea p e rso an e lo r cro ra li S e a ra t - , to t a a i cn d v rea s sp u n cev a d e sp re El, fo lo se te imagini o m en eti. De pild: "S-a s u it n m u n te i S-a sc h im b a t la fa t n ain tea lo r i strlucea fa ta L ui ca lum ina , iar h a in ele Lui s-au f c u t a lb e ca zpada"85. A n tred esch is puin d u m n e ze ire a Lui; le-a a r ta t p e D um nezeu, C are locuia n El. "i S-a sch im b a t la fat naintea lor". Uitati-v cu a ten ie la a c e s te cu vinte! S p u n e Scriptura: "i S-a sc h im b a t la fa t na intea lo r i a u str lu cit h a in ele Lui ca lu m in a i fa ta Lui ca soarele". Am sp u s m ai nainte: "Att d e m are i a t t d e m inunat", i am sp u s: "Milostiv fii m ie. Stpne!" - c nu m o p re sc la a c e s te cuvinte, cl s u n t n ed u m erit i nu p o t ntruchipa aite cuvinte - ; le-am s p u s p e n tru c v reau c a tu s tii c din Scriptur am nvat a ce a sta . Evanghelistul a voit s arate strlu cirea Lui i a zis: "A strlucit". - Spune-m i, cum a strlucit? - Tare. - C t d e tare? - "Ca soarele". - Ca so a re le spui?
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Cf. Ps. 105, 9. le. 19, 16; Jud. 5, 4. Dan. 7, 9. Cf. Dan. 3, 24-28. Cf. le. 3, 2; 3 Regi 19, 12; Iez. 8, 2. Cf. 3 Regi 19, 12; Iov 4, 16; Iez. 8, 2. Cf. Iez. 43, 2; Apoc. 4, 2. Cf. Apoc. 19, 15. Matei 17, 1-2.

108

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

-D a ! - De ce? - Pentru c nu am alt s te a m ai strlucitoare. - i "hainele L ui erau a lb e ca zpada". - De c e 'c a zpada"? - Pentru c n u am alt m aterie m al alb. Dar c n-a strlucit num ai a t t o a ra t evanghelistul prin cele s p u s e m ai d e p arte: "i a u c zu t ucen icii cu fata la p m n t* 6. D ac a r fi strlucit num ai ca soarele, ucenicii n-ar fi czut cu fetele la p m n t V edeau d o ar soarele n fiecare zi, i n u cdeau; d a r pentru c a strlucit m ai m ult d e c t so a rele, l h ainele Lui erau m ai albe c a zp ad a, d e a ce e a, n ep u tn d suferi strlucirea, au czut cu fetele la pm nt. 11. Spune-mi, evanghelistule, pen tru c e mi spui c a str lucit "ca soarele", cnd a strlucit m ai m ult d ect soarele? - Da, a m vrut s-ti fac c u n o sc u t lum ina, d a r n-am alt s ta re m ai strlucitoare, n u am alt im agine c are s m p r te a s c ntre stele. i-am s p u s a c e s te a c a s n u te o p reti la g ro so ln ia cu vintelor. i-am a r ta t c d e re a la p m n t a ucenicilor. Au czu t cu fetele la p m n t, a u fo st nucii, a u fo st nspi m ntai. H ristos le-a sp u s: "Sculati-v!"87. i i-a scu lat; iar ei e ra u ngreuiai. N-au p u tu t suferi covrirea strlucirii, li s-au m p ien jen it ochii. Deci lum ina c e li s-a a r ta t e ra m ai m a re d e c t lum ina soarelui. Evanghelistul n s a sp u s: "ca soarele", p e n tru c dintre to a te stelele, d u p c u n o tin a n o astr, num ai s te a u a a c e a sta le d e p e te n strlucire. Dar, d u p cum am sp u s. D um nezeu, C are e a t t d e m are i a t t d e m in u n a t a poftit o fem eie d esfrn at. - A poftit D um nezeu o fem eie desfrnat?! - Da, o fem eie desfrn at, ad ic firea n o a str o m e n easc.
86. Matei 17. 6. 87. Matei 17. 7.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

109

- A poftit D um nezeu o fem eie d esfrn at? Un o m d a c p o fte te o fem eie d e sfr n a t e s te o sn d it, i D um nezeu p o fte te o fem eie desfrnat?! - Da, i n c tare! O m ul p o fte te o fem eie d e sfr n a t ca s eyung d esfrn at, p e cn d D um nezeu p o fte te o fem eie d e sfrn a t c a s o fac p e d e sfr n a t fecioar. Deci p o fta om ului d u c e la pieirea celei poftite, p e c n d p o fta lui Dum n ezeu d u c e la m n tu irea celei poftite. - Cum , D um nezeu, C are e a t t d e m are i a t t d e m inu nat, a poftit o desfrn at? i - i ce? A poftit-o c a s fie Mire. - i c e face? - Mu trim ite la e a p e nici unul d intre robii Si, n u trim ite u n nger la d esfrn at, nu trim ite un arhanghel, nu trim ite p e heruvim i, n u trim ite p e serafim i, n u , ci vine chiar El, Cel ndrgostit. Iari, cn d auzi d e drag o ste, nu te gndi la o dragoste tru p easc. Alege dintre cuvinte gndurile cu rate, a a p re cum p re a m in u n ata albin s e a a z p e flori, ia c e a ra i las ierburile. A poftit o desfrnat! - i c e face? - n u o d u c e su s, c nu voia s d u c o d e sfrn a t su s, n cer, d Se c o b o a r El. Pentru c e a n u p u te a s s e urce, d e a c e e a Se pogoar El. Vine la d e sfr n a t i n u S e ruineaz. Vine n coliba ei i o v e d e beat. - i cum vine? - n u vine n fiina Lui p u r, d vine a a cu m e ra i d e s frnata; n u cu firea Lui pur, ci cu firea defrn atei, c a e a s n u n e n sp im n te la v e d e re a Lui, c a s nu s e fereasc, s n u fug. Vine la d e sfrn a t i Se face om . - Cum S e face? - A fo st p u rta t n p n tec e , a c rescu t ncetul cu ncetul i a m e rs p e c ale a p e care a m c re sc u t i e u n vrst.

!
110 SFNTUL IOAN GUR DE AUR

- Cine a m e rs p e calea a c e a sta ? - O m enitatea, n u dum nezeirea. Chipul robului, nu al lui D um nezeu. Trupul m eu, nu flinta Lui. C rete ncetul cu n cetul i Se a m este c oam enilor, dei a gsit firea o m e n ea sc plin d e buboaie, slbticit, m povrat d e dem oni. - i c e face? - S-a ap ro p iat d e ea. Dar a c e e a l-a v zu t i a fu g it I-a c h e m a t p e m agi88. Pentru c e v tem ei? n u s u n t ju d e c to r, ci doctor! ' N-am ven it s ju d e c lu m ea , ci s m n tu ie sc lu m ea "89. O, lucruri m in u n ate i nem aiauzite! Magii a u fost n d a t pig. S t n iesle90 Cel c e tin e lu m ea i e s te nf a t91 Cel c e n co n jo ar lum ea. S t tem plul, i lo cu iete n el D um nezeu. i vin magii i I s e n ch in ndat! Vine va m eul, i gyunge evanghelist92; vine d esfrn ata, i aju n g e fecioar93; vine c a n a a n e e a n c a , i d o b n d e te m il94. Aa face Cel c e iubete! n u c e re so c o te a l d e p c a te , ci iart p c a te le celor c e g reesc. - i c e face? - O ia i Se log o d ete cu ea!95 - i c e i d ? - Inel! - Ce inel? - Duhul S f n t O sp u n e Pavel: "Cel c e ne-a ntrit p e n o i m p reu n cu voi e s te D um nezeu r. C el c e ne-a i p e c e tlu it i ne-a d a t arvuna D uhului"96. i d firii n o a stre Duhul. Apoi i sp u n e: - n u te-am sd it n rai?
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Cf. Matei 2, 1-12. loan 12, 47. Cf. Luca 2. 7. Cf. Luca 2, 7. Cf. Matei 9. 9. Cf. Luca 7, 37-50. Cf. Matei 15, 22-28. Cf. 2 Cor. 1 1 ,2 . 2 Cor. 1, 21-22.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

111

- Da, r sp u n d e ea. - i cum ai cz u t d e acolo? - A venit diavolul i m -a sc o s din rai. - Ai fo st s d it n rai, i te-a sc o s afar. Iat, te s d e s c n Mine nsum i. Eu te tin. Cum ? n u n d r z n ete (cel-ru) s se ap ro p ie d e Mine. nici n u te u rc nc n cer. Aici e mai m ult d e c t n cer! Te in n Mine, S tpnul cerului. Te tin e Pstorul, i lupul n u s e apropie. Dar, m ai bine sp u s, l las s s e ap ro p ie chiar. i tin e S tpnul firea no astr, i diavolul s e ap ro p ie, d a r e nvins. "Te-am sd it n Mine". De a c e e a i sp u n e: "Eu su n t rdcina i, vo i m ldiele"97. A sdit-o n El nsui. - De ce? Eu s u n t p c to s i necurat. - S nu-ti p ese! Eu s u n t D octor. C unosc vasul Meu, tiu c a fost stricat. Era d e lut m ai nainte, i s-a stricat. l refac prin baia naterii din no u i prin foc. Iat! D um nezeu a luat r n din p m n t i l-a fcu t p e om . L-a plsm uit. A venit diavolul i l-a stricat. A venit Stpnui, l-a lu at din nou, l-a frm ntat, l-a tu rn a t din nou, prin botez, n-a m ai l sa t s-i fie d e lut trupul, d l-a ntrit prin foc. A d a t lutul acelui foc al Duhului: "Acela v va b o teza cu D uh S f n t i cu fo c"98. Cu a p , c a s fie p lsm u it din nou; cu foc, c a s fie ntrit. De a c e e a proorocul, profeind cu m ult nainte, sp u n ea: "Ca p e va sele olarului le vo i zdrobi"99. n-a spus: "ca p e v asele a rse n foc", a a cum le avem n ca se le n o astre. V asele olarului s u n t a c e le a p e c are le face ola rul cu roata. Deci v asele olarului s u n t din lut, p e c n d ale n o a stre s u n t a rse n foc. Profetul, proorocind n trirea lor prin botez, spu n e: "Ca p e va sele olarului le voi zdrobi". Cu alte cuvinte, el le face din n o u i le n trete prin foc. C obor n a p a botezului i e ste p lsm uit din no u chipul m eu ; focul
97. loan 15, 5. 98. Matei 3, 11. 99. Ps. 2, 9.

112

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

Duhului l a rd e i el s e n trete. C nu-s o lu d ro en ie cuvintele m e le ascult-1 p e Iov: "M-ai p l sm u it din lu t"100; i p e Pavel: "A vnd com oara a cea sta n va se d e l u t a rse n fo c "101. Dar uit-te Ia tria vasului d e lut a rs n foc! nu-i ars ntr-un foc obinuit, ci n focul Duhului. - Ct e d e ta re vasul a ce sta? - "De cin ci ori c te p a tru ze c i d e lovituri fr una am p rim it d e la iu d e i d e trei ori am fo s t b tu t cu to ieg e, o dat a m fo s t b tu t cu p ie tre"102, i vasul n u s-a spart. "O n o a p te i o z i a m p e tre c u t n adnc"103. n a d n c a stat, d a r vasul n u s-a sfrm at, a suferit naufragiu, d a r c o m o ara n u s-a pierdut; co rab ia a aju n s s u b valuri, d a r n c rctu ra p lu tea p e d e a su p ra valurilor. "Avnd com oara aceasta". - Care co m o ar? - Druirea Duhului, ndreptirea, sfinirea, rscum prarea. - Care co m o ar, spune-m i? - "n n u m ele lui Iisus Hristos, rid ica te i um bl"104. "Enea, te vindec Iisu s H ristos"105. "ie-ti sp u n , d u h u le ru, ie i din el"106. 12. Ai vzut c o m o ar m ai strlu cit d e c t com orile m p rteti? Poate svri o a re un m rgritar m p rtesc c e e a c e p o a te svri cuvntul lui Pavel? Pune mii i mii d e dia d e m e p e u n m ort, i m ortul n u nvie! Dar u n sin g u r cu v n t a ieit din gura A postolului, i a m blnzit firea, c are s e m potrivea, i a readus-o la sta re a d e m ai nainte. "A vnd co m oara aceasta". O, com oar, tu n-ai n ev o ie s fii pzit, ci p zeti i c a s a n c are stai! Ai n eles c e am sp u s? m praii
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. Iov 10, 9. 2 Cor. 4, 7. 2 Cor. 11, 24-25. 2 Cor. 11, 25. Fapte 3, 6. Fapte 9, 34 Fapte 16, 18.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

113

pm ntului i marii dregtori, cn d a u com ori, i fac c ase m ari, cu ziduri gro ase, cu ui, cu zvoare, c u ncuietori, cu paznici, p e n tru a le strjui com oara. H ristos a fcu t co n tra riul. A p u s c o m o ara n u ntr-un v as d e lut, d ntr-un v as d e lut a rs n foc. - D ac e m a re com oara, atunci d e ce e slab vasul? - Dar nu-i slab vasul p e n tru c e m are com oara! Mu va sul p z e te co m o ara, ci co m o ara p ze te vasul. Eu pu n a c e a st com oar! Cine p o ate, deci, s o fure? A venit diavolul, a venit lum ea, a u venit cu miile, i co m o ara n-au furat-o. A fo st biciuit, i co m o ara n u i-a dat-o. A fost cufundat n m are, i n u s-a necat. A murit, i co m o ara a r m as. I-am d a t arvuna. - U nde s u n t cei c are h u le sc vrednicia Duhului? Fiti cu luare-am inte! "Cel c e ne-a ntrit m preu n cu vo i n h risto s e ste D u m n ezeu , C el c e ne-a d a t i arvuna D uhului"107. Voi, cu toii, tii c a rv una e s te o p a rte m ic dintr-un ntreg. As cultai cum . Se d u c e un om s c u m p ere o c a s d e m are va loare i zice: "D-mi arvun c a s am ncredere". Se d u ce altul s s e n so are; v o rb e te d e zestre, d e av ere i sp u n e: "D-mi arvun". Fii cu luare-am inte! Se c ere arvun i la c u m p rarea unui sclav, arv u n n to a te nvoielile o m en eti. H ristos a fcu t c u noi o nvoial - c a v ea s m ia d e mi re a s - i-mi d zestre n u d e bani, ci d e sn g e. i a nscris n z estre a a c e a sta d a re a d e bunti "pe care o chiul n u le-a vzut, urechea n u le-a a u zit i la inim a o m u lu i n u s-au su it"108. A nscris, dar, n z e stre a a c e a sta nem urire, lau d cu ngerii, sc p a re d e m oarte, slobozire d e p cat, m o te nirea m priei - m a re e bogia! - , ndrep tire, sfinire, sc p a re d e n ecazurile d e aici, aflarea buntilor celor c e a u s fie. Mare mi-e zestrea! Fii c u m are luare am inte! Uit-te c e face Hristos. A venit s o ia p e d esfrn ata - n u m e sc a a
107. 2 Cor. 1, 2 1 -22. 108. 1 Cor. 2, 9.
a o m illl

114

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

firea n o a str p e n tru c e ra necu rat, c a s cu n o ti d rag o s te a Mirelui a venit, m -a luat i mi-a d a t z estre i-mi sp u n e: - ti d a u bogia Mea! - Cum ? - Ai p ie rd u t raiul? Ia-1! Ai p ierd u t fru m u se e a ta? Ia-o! Ia to a te a ce stea . - Dar z estre a a c e a sta n u mi s-a d a t aici. 13. Fii cu luare-am inte! Tocm ai p e n tru a c e a sta a vorbit m ai d in ainte d e a c e a s t zestre. Mi-a nscris n zestre nvie re a trupurilor, nestricciu n ea. Dar n e s tric d u n e a n u e o u m b r a nvierii trupurilor, ci s u n t d o u lucruri d e o seb ite. C m uli a u nviat, i iari a u m urit, d e pild Lazr s a u tru purile sfinilor. Dar aici nu-i aa, cci ne-a fgduit nvierea, n estricciu n ea, d n tu lre a cu ngerii, n tm p in area Fiului n nori i: "... aa, p u ru rea vo m fi cu D om nul"109 s c p a re a d e m o arte, slo b o zirea d e p ca t, n e c a re a morii. - Cum su n t a c e s te bunti? - "Buntile p e care le-a p reg tit D u m n ezeu celo r ce-L iu b e sc p e El o chiu l n u le-a vzut, urechea n u le-a a u zit i la in im a o m u lu i n u s-au su it" 110. - mi dai bun ti p e c are nu le tiu? - Da, mi r sp u n d e Hristos. A id M logodesc cu tine, aici iubete-M ! - Dar pen tru c e nu-mi dai z e stre a aici? - i-o voi d a cn d vei veni la Tatl Meu, c n d vei veni n curile cele m prteti. Eu am venit la tine! Nu treb u ie, oare, ca tu s vii la Mine? n-am venit c a s te las aici, ci c a s te iau i s te nalt la cer. riu c u ta aici zestrea. T oate su n t n ndejdi, to a te n credin. - i nu-mi dai nim ic aici? - Ia arvun, mi r sp u n d e H ristos, c a s ai n cred ere n Mine i n c ele c e a m s-ti m ai dau. la a cu m darul d e lo
109. 1 Tes. 4, 17. 110. 1 Cor. 2, 9.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

115

godn, ia darul d e nunt. De a c e e a Pavel sp u n e: "V-am logodit"111. C a daruri d e n u n t mi le-a d a t D um nezeu p e c ele d e a id ; daruri d e n u n t s u n t cele d e aici, s u n t o arvun. T oat zestrea e dincolo. - Cum ? - ti sp u n eu. A id m b trn esc, acolo n u m b trn esc; aici m or, acolo nu m or; aici m ntristez, acolo n u m ntris tez. Aici e s r d e , b o ai i uneltire, acolo, nim ic din to a te a c e ste a ; aici n tu n eric i lum in, acolo, num ai lum in; aici uneltiri, acolo libertate; aici boal, acolo s n ta te ; aici viat ce a re sfrit, aco lo viat fr d e sfrit; aici p cat, acolo d re p ta te, nici u m b r d e pcat; a id invidie, aco lo nim ic din to a te ace stea . - D-mi-le p e acestea! - A teapt c a s s e m n tu ia sc i sem en ii ti! A teapt! "Cel c e ne-a ntrit p e n o i i ne-a d a t n o u arvuna"112. - C are arvun? - Duhul cel Sfnt, darul Duhului. Da, v o rb esc d e Duhul. A d a t A postolilor inelul, zicndu-le: "Luai-l i dati-1 tuturor!". - Cum ? Inelul s e m parte? - Se m parte, d ar nu s e d esp arte; se m parte, i n u se sfrete. C unoate darul Duhului! A luat Duh Sfnt Petru, a luat i Pavel. A str b tu t Pavel lum ea, i-a s c p a t p e p cto i d e p cate, i-a n d rep tat p e chiopi, i-a m brcat p e cei goi, a nviat m ori, a curit leproi, a nchis gura diavolului, a n buit p e dem oni, a vorbit cu D um nezeu, a sd it Biserica, a d rm at tem plele idolilor, a su rp a t altarele idoleti, a p u s cap t rutii, a sd it virtutea, i-a fcut din o am en i ngeri. 14. Erau to a te a ce stea . Arvuna a u m p lu t to a t lum ea. Iar cn d sp u n to a t lum ea, sp u n to t pm ntul, c t l v e d e so arele; sp u n m area, insulele, m unii, pdurile i dealurile. A str b tu t Pavel lu m e a c a un ntraripat. Ca s lupte, fc
111. 2 Cor. 11, 2. 112. 2 Cor. 1, 2 1-22.

116

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

torul d e corturi n-avea d e c t gura, om ul c are fo lo sea cuitul d e t ia t piele, o m ul c are c o se a pieile! M eseria lui n-a fo st o piedic n c ale a virtuii! Dim potriv, fctorul d e corturi era m ai puternic d e c t dem onii, iar om ul "neiscusit la cuvnt"113, m ai n e le p t c a filosofii! - i cum ? - A lu at arvuna. A p u rtat inelul i a u m b lat cu el pretu tindeni. Toi v e d e a u c m pratul S-a logodit cu firea n o a s tr. A vzut dem onul, i a plecat. A vzut arvuna, i trem ura, fugea. V edea h a in e le 114, i o lu a la fug. O, p u te re a D uhu lui! n -a d a t p u te re num ai sufletului, nici d o a r trupului, ci i hainei! Dar n u nu m ai hainei, ci i um brei! S trb te a Fetru lu m ea, i u m b ra lui alunga bolile, izgonea dem onii, nvia m orii115. S trb te a Pavel lum ea, i t ia spinii n ecredinei, a ru n c a sem in ele credinei celei d re p te , av n d , c a u n m inu n a t plugar, plugul nvturii. - i la d n e s-a d u s? - La traci, la scii, la indieni, la m auri, la sardinieni, la goi, la anim ale slb atice, i le-a sch im b at p e to a te . - Cu ce? - Cu arvuna! - I-a fo st d e eyuns? - Da, prin harul Duhului. Era o m d e rnd, gol, nencla t, d a r d d e a a rv u n a Duhului. De a c e e a i sp u n ea: "i cine e s te vrednic d e asta?"116. "Dar vrednicia noastr e s te d e Ia D um nezeu i, Care ne-a i nvredn icit s fim slujitorii n o u lu i T e s ta m e n t n u a i literei, ci ai D uhului"117. Iat c e a fcut Duhul! A gsit pm ntul plin d e dem oni, i l-a fcut cer! n u v uitai la cele c e su n t acum , ci ducei-v cu m in tea la c ele d e atunci. Atunci e ra jale! Atunci, p e s te tot, a ltare idoleti, p e s te to t fum d e la je rtfe , p e ste to t m iros d e
113. 114. 115. 116. 117. 2 Cor. 11, 6. Cf. Fapte 19, 12. Cf. Fapte 5, 15. 2 Cor. 2. 16. 2 Cor. 3, 5-6.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA.."

117

grsim e a rs, p e s te to t desfrnri, p e s te to t sliy b e idoleti, p e ste to t je rtfe , p e s te to t dem oni nnebunii, p e s te to t cetu ia diavolului, p e ste to t d e sfru ncununat. i Pavel e ra unul singur! - Cum d e n-a fo st necat? C um d e n-a fo st sfiat? Cum d e a d e sc h is gura? - A in trat n T ebaida, i a lu at robi. A in trat n curile m p rteti, i l-a fcu t u cen ic p e m prat. A in trat n tribunal, i ju d e c to ru l i-a sp u s: 'P uin d e n u m -ai co n vin s s m fac cretin!"118. i ju d e c to ru l a a ju n s ucenic! A in trat n nchi so are, i l-a lu at p e te m n ic e r119. S-a d u s n insu la b arbari lor, i a f c u t din viper d a s c l120. S-a d u s n tre rom ani, i a a tra s d e p a rte a lui senatul. S-a d u s p e ruri, s-a d u s n lo curile pustii d e p e ntinsul ntregii lum i. riu e s te p m n t, n u e ste m a re lipsit d e fap tele lui m ari. A d a t arvu n a inelului; i d n d arvuna, zice: "Unele i le d a u acum , altele i le fg duiesc". De a c e e a profetul i zice d e sp re firea n o astr: "St tut-a m prteasa de-a dreapta Ta, m brcat n hain au rit"121. riu v o rb e te d e hain, ci d e virtute. De a c e e a sp u n e Scriptura n alt p arte: "Cum ai in tra t aici n ea v n d hain d e n u n t ? '122. Deci, aici nu-i v o rb a d e hain, d d e desfrn are, d e fap t m u rd a r i necu rat. A adar, d u p cum hainele m u rd are n se a m n pcat, to t a a i h ain a d e a u r n sea m n virtute. Dar h a in a a c e a sta e ra a m pratului. El i-o d d u se firii n o a stre; c d e a e ra goal; goal i urt. "Sttut-a m prteasa de-a dreapta Ta, m brcat n hain aurit", riu v o rb ete d e h a in e, d d e virtute. M-a sp u s: d e aur. Fii cu lu are-am inte! C uvntul a c e sta are m ulte gnduri nalte. M-a spus: d e aur, ci "aurit". A scult cu luare-am inte! O h ain d e a u r e s te n ntregim e d e aur, p e c n d o h a in a u rit e ste n p a rte d e aur, n p a rte d e m tase.
118. 119. 120. 121. 122. Fapte 26, 28. Cf. Fapte 16. 33. Cf. Fapte 28, 1-4. Fs. 44, 11. Matei 22, 12.

118

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

- Dar p e n tru c e n-a sp u s c m irea sa p o a rt h ain d e aur, ci h ain aurit? - Fii cu luare-am inte! V orbete d e viata Bisericii, c are e felurit. Mu toti d u c em aceeai viat, ci unul triete n fe ciorie, altul n vduvie, altul d u c e o viat plin d e cucerni cie; astfel, feluritele vieuiri din Biseric su n t h ain a Bisericii. 15. S tpnul n o stru tia c d a c a r fi d e sc h is o singur c ale m uli a r fi p regetat; d e a c e e a , a d e sc h is felurite ci. riu poi s intri prin feciorie? Intr prin cstorie! Nu poi prin c sto ria ntia? Intr prin c s to ria a d o u a. riu poi s intri prin castitate? Intr prin m ilostenie! n u poi prin m ilostenie? Intr prin post! Nu poi p e c a le a a c e a sta ? Intr p e aceea! Nu poti p e a c e e a ? Intr p e aceasta! De a c e e a n u ne-a artat h ain a to a t d e aur, ci aurit. O h a in p o a te fi d e m tase, s a u d e porflr, s a u d e aur. Nu poi fi d e aur? Fii d e m tase! Te prim esc, num ai s fii cu hain. De a c e e a i Pavel sp u n e: "Iar d e zid e te cin eva p e tem elia aceasta: aur, argint, p ietre sc u m p e " 123. Nu poi fi p iatr scu m p ? Fii aur! Nu poi fi aur? Fii argint! Dar num ai p e tem elie! Iari, n a lt parte, sp u n e Pavel: "Alta e s te strlucirea soarelui, aita strlucirea lunii i alta strlucirea stelelor"124. Nu poi fi soare? Fii lun! Nu poi fi lun? Fii stea! Nu poi fi m a re ste a ? Fii m ca r u na mic! Dar num ai n cer! Nu poi tri n feciorie? Cstorete-te cu neprihana! Dar num ai n Biseric! Nu poi tri n src ie d e bunvoie? Miluiete! Dar n um ai n Biseric, num ai c u hain, num ai alturi d e m p rteas. Haina este d e aur, h ain a e ste felurit. Nu-i nchid calea. M ulim ea vir tuilor a fcu t lesn icio as chivem isirea m pratului. "m br cat n hain aurit, felu rit m p od ob it". Felurit e s te h ain a ei. i d a c vrei, c erce te az ad n cu l a ce stu i cu v n t i vezi h a in a aurit! Aici s u n t unii c are d u c via clu g reasc, alii cstorii care tr ie sc n curie; d ar n u s u n t a c e tia cu m ult n u rm a celorlali. S unt i o am en i cstorii o singur
123. 1 Cor. 3, 12. 124. 1 Cor. 15, 41.

LA CUVINTELE: "STTUT A MPRTEASA..."

119

d at, s u n t i vduve n floarea vrstei. Pentru c e e s te gr din? Pentru c e s te felurit! Are felurite flori, p o m i i m r gritare m ulte. Multe s u n t stelele, d a r unul e soarele! Multe s u n t vieile, d a r u n a e grdina. Multe s u n t tem p lele, d a r u n a e grdina. Multe s u n t tem plele, d a r u n a e m am a. n trup, un ele m d u lare s u n t ochii, altele su n t degetele, d a r to a te m dularele su n t un singur trup. A ceeai vrednicie o are i cel m are, i cel m ic, i cel nensem nat! Fecioara a re nevoie d e o fem eie cstorit. C fecioara s e n a te din cstorie, ca s nu fie dispreuit cstoria. La rndul ei, fecioara e r d cin a cstoriei. Toate s u n t unite; cele mici cu cele mari, cele m ari cu cele mici. "Sttut-a m prteasa de-a dreapta Ta, m brcat n hain auritt, felu rit m podobit". Apoi sp u n e: "Ascult, Fiic!"125. N untaul i sp u n e: "Ai s te duci la un Mire, C are te d e p e te n flint. C are te d e p e te n fire! Eu s u n t nuntaul! A scult, fiic!". - i a a ju n s n d a t fem eie? - Da! Aici nu-i nim ic tru p esc. S-a c sto rit c u e a , c a i cu o fem eie, o iu b ete, c a p e o fiic, o ngrijete, c a p e o slug, o pstreaz, c a p e o fecioar, o n g rd ete, c a p e o grdin, o ngrijete, c a p e un m dular. Fiind Cap, i p o a rt d e grij; c a rdcin, o s d e te , c a Pstor, o p a te , c a Mire, Se lo g o d ete c u e a, ca R scum prtor, o iart, ca O aie, Se je rtfe te , ca Mire, i p strea z fru m u seea, iar c a b rb at, are to at grija d e ea. Multe su n t gndurile prilejuite d e a ce ste cu vinte! S u n t m ulte, c a s n e folosim m ca r d e o m ic parte din ele! "Ascult, fiicl i vezi". Vezi c n u n ta ta e ste i p m n teasc, i duhovniceasc? "Ascult, Fiic". Mai nti, e a e ra fiic a dem onilor, fiic a p m ntului, n ev red n ic d e p m n t, i a cu m a aju n s fiic a m pratului. Aa a voit Cel c e o iu b e te. Cel ce iu b e te n u c erce te az purtrile a celeia p e care o iu b ete. D ragostea n u v e d e urenia. De a c e e a s e i n u m e te d rag o ste, c a d e s e a iu b e te i c e e urt. Aa a fcu t i Hristos. A vzut-o u r t - c n-a putea-o num i fru125. Ps. 44 , 12.

120

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

m o a - i S-a ndrgostit d e e a, a fcut-o tn r, n eav n d p a t s a u z b rcitu r126. O, Mire C are nfrum useezi u ren ia m iresei! *Asculti, fiic, a scu lt i vezi!". V orbete d e d o u lucruri: a scu lt i vezi. "Pe a m n d o u tre b u ie s le faci tu: i cu ochii, i cu auzul". Z estrea ei e ra n auz. D ac unii m ai istei a u vzut m ai d in ainte c e v reau s sp u n , s a te p te i p e cei m ai putini ageri. Pe voi, c are mi-ati luat-o n ain te, v laud, iar p e ceilali i neleg. Z estrea ei e ra n auz, iar c e e a c e s e a u d e vine prin cuvntul lui H ristos - cci "credina e s te n c ee a c e s e a u d e"127 - , iar ce-i n cred in nu-i n st p nire, nu-i n ntregim e n viata d e aici; d e a c e e a am sp u s c a m prit z estre a ei n d o u pri: o p a rte i-a dat-o c a arvun, alt p a rte i-a fgduit-o n viitor. - Ce i-a dat? - I-a d a t iertarea p catelor, s c p a re a d e o sn d , n d rep tire, sfinire, rscu m p rare. Trupul Stpnului, M asa c ea d u m n e ze ia sc i duho v n iceasc, n v ierea m orilor. Pe to a te a c e s te a le-au avut Apostolii. A adar, p e u n ele le-a d at, p e altele le-a fgduit. Pe unele, n stp n ire i n viata d e aici, p e altele, n n d e jd e i n credin. i "ascult"! - Ce i-a dat? - Botezul i je rtfa . A cestea, n viata d e aici. i "vezi"! - Ce i-a fgduit? - nvierea, n estricciu n ea trupurilor, u n irea cu ngerii, d n tu ire a cu arhanghelii, vieuirea cu H ristos, viata c e a n em u rito are, b u n ti "pe care o ch iu l n u le-a vzut, ure ch ea n u le-a a u zit i la inim a o m u lu i n u s-au su it; p e a celea le-a p reg tit D u m n ezeu celo r ce-L iu b e sc p e El"128. 16. Ai neles ce-am sp u s? N-ai p ierdut nimic? De a c e e a m o ste n e sc , c a s nelegei. Z estrea firii n o a stre e ra, deci, m p rit n d o u pri: o p arte, n v iaa d e aici, alta, n viaa viitoare; o p a rte vzut, alt p a rte n auz; o p a rte d at, alt
126. Efes. 5, 27. 127. Rom. 10. 17. 128. 1 Cor. 2, 9.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

121

parte, n credin. Pe a c e s te a le vezi, p e a ce le a le auzi. Vezi, dar, ce-i sp u n e ei, c a s nu so coteti c num ai p e a c e ste a le-a luat; d e i i ele e ra u m ari, n e sp u s e i m ai p re su s d e m inte. "Asculti, fiic, i vezi". "Ascult-le" p e acelea, i "vezi-le" p e a c e s te a , c a s n u spui: "Iari n n d e jd e ? Iari n credin? Iari n viitor?". i "vezi"! Pe unele ti le dau, iar p e altele ti le fgduiesc. Acelea su n t n ndejde, d a r prim ete-le p e a c e s te a c a arvun, prim ete-le p e a c e s te a c a o garanie, prim ete-le p e a c e s te a c a m rturie. ti fg d u iesc m p r ia. C rede d in c ele d e aici, crede-M! - m i fgduieti m pria? - Da! Dar i-am d a t cev a m ai m are! i L-am d a t p e St p nul m priei, "Care n u i-a cru a t p e Fiul Su, ci L-a d a t p en tru n o i toti. C um dar n u n i le va drui p e to a te m p re un cu El?"129. - m i dai nvierea trupurilor? - Da! Dar ti-am d a t ceva m ai m are! -C e ? - S cp are d e pcate! - Cum ? E m ai m a re a ce a sta ? - Da, pentru c pcatul a n scu t m oartea. Am ucis m am a, i n u voi ucide fiul? Am uscat rdcina, i nu voi strpi fructul? "Ascult, fiic, i vezi!" - Ce s vd? - Mori nviai, leproi curii, m a re a potolit, slb n o gul ntrit, raiul d esch is, pini nm ulite, p c a te d ezlegate, ch io p srind, t lh a r a ju n s c e t e a n al raiului, v a m e yuns evanghelist, desfrn at, m ai vrednic d e re sp e c t d e c t fe cioara. A scult i vezi! Ascuit-le p e acelea, i vezi-le p e a ce s tea! Ia m rturii din cele din via! i le-am d a t p e acelea ga ranii. A cestea s u n t m ai m ari d e c t acelea. - i c e vrei s spui? - A cestea s u n t ale Mele. A scult, fiic, i vezi! A ceasta e zestrea.
129. Rom. 8, 32.

122

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

- Ce a d u c e m ireasa? - S vedem ! - i tu ai a d u s odinioar, c a s nu fii fr zestre! - Dar c e p o t s a d u c e u , n treab m ireasa, d e la altarele idoleti, d e la m irosul d e grsim e ars, d e la d em o n i? Ce p o t s a d u c eu ? - Ce? Voin i credin! Ascult\, fiic, i vezi! - i c e vrei s fac? - "Uit p o p o ru l tu!"130. - Care popor? - Poporul dem onilor, al idolilor, al fum ului d e la je rtfe , al m irosului d e grsim e a rs, al sngelui jertfelor! - "i v ezi i uit p o p o ru l t u i casa p rin telu i tu". Las-1 p e tatl t u i vino la Mine. Eu am l sa t p e Tatl Meu i am venit la tine, i tu s nu-1 lai p e tatl tu ? Dar cnd auzi "am lsat", sp u s desp re Fiul, s nu soco teti c L-a prsit! n u , ci S-a pogort, S-a ntrupat, a luat trup. Aa s e c ad e s fac m irele, a a s e c ad e s fac m ireasa, s-i p r se a sc prinii! Ca s s e c s to re a sc firea n o a s tr cu Fiul. - "A scultl fiic, i v ezi i uit p o p o ru l t u i casa prin te lu i tu". - i ce-m i dai d a c o uit? - "i va p o fti m p ratu l fru m u se e a ta!"131. L-ai iubit p e Stpnul. Iar d a c L-ai iubit p e El, le ai i p e cele ale Lui. O, d a c ai nelege sp u se le m ele! Id e e a cu p rin s n ele s e nelege greu. i vreau s nchid gura iudeilor! ncordai-v m intea! Fie d e m a scu lt cineva, fie d e n u m ascult, e u sap , e u ar! "A scultl fiic, i vezi i uit p o p o ru l tu i casa p rin te lu i tu, i va p o fti m pra tul fru m u se e a ta!". Iudeul nelege aici prin fru m u see frum useea trupeasc, nu p e c e a spiritual.
130. Ps. 44, 12. 131. Ps. 44. 13.

LA CUVINTELE: "STTUT-A MPRTEASA..."

123

17. Fii cu luare-am inte! S v ed em c e e ste fru m u seea tru p e a sc i ce e ste fru m u seea spiritual. Este suflet i e ste trup, d o u su b sta n e d eo seb ite. Este o frum u see a trupului, i e ste o frum usee a sufletului. n ce c o n st fru m u seea tru pului? n sp r n c e n e groase, n ochi surztori, n obrcyi ca bujorul, n b u ze c a finicul, n g t su p erb , n p r l sa t n b taia vntului, n d e g ete lungi, n tru p bine fcut, strlucind d e alb ea. A ceast fru m u see tru p e a sc vine d e la Fire sau d e la voin? Este recunoscut c d e la fire. Fii cu luare-aminte, ca s cunoti gnduri d e nelept. Frum useea a ceasta a o b ra zului, a ochilor, a prului, a frunii vine d e la fire sa u d e la voin? Negreit c d e la fire. Cci om ul urt la trup, d e s-ar czni n mii i mii d e chipuri, nu p o a te ajunge frum os. n su irile firii s u n t n e sch im b to are, s u n t legate d e legi care nu p o t fi tre c u te cu vederea. F rum useea, deci, e s te to td e a u n a frum oas, chiar c n d nu caui s fii frum os. Cel lipsit d e fru m u see nu p o a te ajunge frum os, nici cel frum os, lipsit d e frum usee. - De ce? - Pentru c a c e a sta in e d e fire. Ai vzut fru m u se e a tru p e a sc ? S m ergem a cu m nluntru, n suflet. R oaba, la stp n . S o d u c em la suflet. Uit-te la fru m u se e a sufletului, dar, m ai b in e sp u s, ascu lt fru m u seea aceea! C nu o poi vedea! Este nevzut! As cult fru m u se e a aceea! - Care-i fru m u se e a sufletului? - C uria, b ln d eea, m ilostenia, d rag o stea, iu b irea d e frai, b u n ta te a , asc u lta re a d e D um nezeu, m plinirea legii, d re p ta tea , zdrobirea inimii. A cestea s u n t frum useile sufle tului. A cestea nu in d e fire, ci d e voin. Cine n u le a re le p o a te avea, iar cine le are, d a c s e tr n d v ete , le pierde. D up cum am s p u s d e sp re trup, c un tru p u r t n u p o a te ajunge frum os, to t a a sp u n contrariul i d e sp re suflet, c un suflet u r t p o a te syunge frum os. O are e ra vreun suflet m al urt c a sufletul lui Pavel c n d e ra hulitor i prigonitor?

124

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

i c e suflet era m ai frum os c a al lui cn d spunea: "Lupta cea bun m -am luptat, cltoria am svrit, credina am p zit"132? O are era vreun suflet m ai urt d e c t sufletul tlharu lui? i care suflet a ^juns m ai frum os d e c t al lui cn d a au zit: "Amin, zic tie, astzi vei fi cu Mine in rai"133? Oare era vreun suflet m ai urt ca sufletul vameului cnd rpea? i care suflet e ra m ai frum os d e c t al lui cnd i-a schim bat voina?134 Ai vzut c frum useea trupului nu se p o ate schim ba, c n u tine d e voin, ci d e fire. Frum useea sufletului, ns, s t n voina noastr. Ai prim it definiiile! - C are? - C fru m u se e a sufletului s t n a sc u lta re a d e Dum n ezeu. Un suflet urt, d a c a scu lt d e D um nezeu, i lea p d urenia i ajunge frum os. "Sauie, Saule, p en tru c e M prigoneti?". i Saul a zis: "Cine eti. D oam ne?". "Eu s u n t Iisu s"135. i a ascultat, i ascu ltarea i-a fcu t frum os sufle tul lui urt. Iari, i sp u n e vam eului: "Vino d u p M ine!"136. i s-a scu la t vam eul i a ayuns A postol. Sufletul Iui u rt a zyuns frum os! - Cum ? - Prin ascultare! Iari, pescarilor le sp u n e: "Venii du p M ine i v voi fa c e p esca ri d e o a m en i"137. i, prin ascu ltare, sufletul lor a sy'uns frum os. S vedem desp re care frum usee e vorba! "Ascult, fiic, i v e zi i uit p e p o p o ru l t u i casa p rintelui tu, i va p o fti m pratul fru m u se e a ta"138. - C are fru m u see o p o ftete?
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 2 Tim. 4, 7. Luca 23, 43. Cf. Matei 9, 9. Fapte 9, 4 5. Matei 9. 9. Matei 4, 19. Ps. 44, 12-13.

LA CUVINTELE: "STTUT-A M P R T E A S A . 1 2 5

- Pe c e a sufleteasc! - De u n d e o tim ? - Pentru c a uitat. i spune: "ascult" i: "uit", l-a spus: "ascult". O m ul urt, orict a r asculta, u ren ia trupului nu dispare. Spune ns pctoasei: "ascult!" i, d ac va asculta, vezi-i m a re a frum usee! Aadar, pentru c urenia m iresei nu e ra tru p easc, ci su fleteasc - c n-a ascultat d e D um nezeu i a p ctuit - , d e a ce e a Hristos i d alt leac: "Ai ajuns urt nu prin fire, ci prin voin! S ajungi frum oas prin ascultare. "A scult, fiicl i vezi i uit po po rul tu i casa printelui tu, i va p o fti m pratul fru m u seea ta". Apoi, c a s vezi c n u vorbete d esp re ceva trupesc, i c a s nu socoteti, cn d auzi d e fru m u see, c vorbete d e ochi, d e nas, d e gur, d e gt, ci d e evlavie, d e credin, d e dragoste, de frum usei luntrice, spune: "C toat slava fiicei m pratului e ste inluntru"139. Pentru to a te a c e s te a s-I m ulum im lui D um nezeu, D ttorului, c num ai Lui I s e cuvin slava, cinstea, p u te re a n vecii vecilor. Amin.

139. Ps. 44, 15.

Omilie rostit cnd Saturnin i Aurelian au fost exilai, iar Gainas a ieit din ora; i despre iubirea de arginti1
1. Mult vrem e am tcut; d ar d u p m ult v rem e m ntorc iari Ia d ra g o stea voastr. Nu din pricina trndviei i leneviei trupului, ci din pricin c a tre b u it s o sto ie sc tulburrile, s p o to lesc valurile, s linitesc furtuna, s-i sc a p p e cei naufragiai, din pricin c m -am strd u it s-i d u c n po rt i n loc linitit p e cei c e e ra u s u b valuri. Sunt tatl o b te s c al tu tu ro r i tre b u ie s m ngryesc n u num ai d e cei c e stau n picioare, ci i d e cei czui; nu num ai d e cei c e cltoresc p e m are linitit i p e tim p senin, ci i d e cei lovii d e furtun; nu num ai d e cei din adpost, ci i d e cei n prim ejdie. A cestea s u n t pricinile p e n tru care am lipsit atta vrem e! Am um blat, m-am rugat, am cerut, am struit p e lng stpni s p u n cap t nenorocirii. i pen tru c s-au sfrit acele necazuri, iar m -am ntors la voi, care su n tei la ad p o st, la voi, c are cltorii p e vrem e senin. M-am d u s la aceia c a s pun c ap t furtunii; m -am ntors Ia voi c a s nu s e p o rn e a sc furtuna. M-am d u s la a ce ia c a s-i sc a p d e necazuri; am venit la voi c a s n u cdei n necazuri. D up cum nu tre b u ie s n e ngrijim num ai d e cei c e s ta u n picioare, ci i d e cei czui, to t a a , iari, n u tre b u ie s n e ngrijim num ai d e cei czui, ci i d e cei c e stau n picioare; d e unii, c a s-i ridicm , d e alii, c a s n u cad ; d e unii, c a s-i sc p m d e necazurile ce-i a p a s , d e alii, c a s n u c a d n necazurile ce-i am enin. Cci nim ic nu-i stato rn ic, nim ic nu-i n e sc h im b to r din lucrurile o m en eti; lucrurile din viaa a c e a sta s u n t c a m a re a nfuriat, n fiecare zi d a u n a te re la
1. P.G. 52, 413-4 2 0 .

DESPRE IUBIREA DE ARGINTI

127

n e cu n o sc u te i cum plite naufragii. T oate su n t pline d e zgo m o t i tu lburare. T oate, cu stn ci prim ejdio ase i prpstii. T oate, cu prim ejdii n ecu n o sc u te. T oate, cu fric, tem eri, bnuieli, cu trem u r, nelinite. Nimeni n-are n c re d ere n ni m eni; fiecare s e te m e d e vecin. A venit p o a te tim pul acela, d e sp re c are v o rb e a m ai nainte profetul: "Nu v n cred etf n p rie te n i i n u v p u n e i n d ejd ea n povtuitori. Fiecare s s e fe re asc d e sem e n . P zete-te d e a ceea care s e culc lng tin e, s nu-i n cred in ezi ceva"2. - De ce? - Pentru c vrem urile s u n t rele, "pentru c fra tele am g e te i p rieten u l um b l cu vicleug"3. Nu m ai e ste p rieten sincer, nu m ai e ste frate d e n d ejd e . A pierit din lu m e fru m u se e a dragostei. Totul e ste cuprins d e u n rzboi ntre o m i om ! ntre om i om ; d a r nu p e fat, p e ascu n s. Pre tutindeni, mii i mii d e m ti. Multe su n t pieile oilor i p re tutindeni n enum rai lupi ascuni. Mai la a d p o s t ai fi de-ai tri ntre d u m an i d e c t ntre cei c e p a r a-ti fi prieteni. Cei care te slu jeau ieri, cei care te lingueau, cei care-ti sru tau m n a s-au a r tat acum dum an i d in tro d a t , i i-au aru n cat m tile, i a u gyuns acuzatori m ai aspri d e c t toti. Te acu z i te brfesc d e ace le a pentru care ieri ti m ulum eau. 2. C are e pricina tu tu ro r acesto ra? Pricina a c e sto r rele e d ra g o stea d e bani, n e b u n ia iubirii d e arginti, a c e a st b o al fr leac, a c e s t c u p to r niciodat stins, a c e a st tiranie n tin s n n treag a lum e. De a c e e a , c e e a c e v sp u n e a m m ai nainte v sp u n i acum , i nu voi nceta s-o sp u n , d ei muli m nvinuiau m ai nainte i s p u n e a u aa: "Nu ncetezi o d a t d e a-ti n trarm a lim ba m potriva celo r bogai? Nu n cetezi o d at d e a te lupta cu ei?". O are eu m lupt cu ei? O are eu m ntrarm ez m potriva lor? Nu sp u n i nu fac e u totul p en tru ei, iar ei i a sc u t sbiile m potriva lor? N-a a r tat viata c eu , cel care-i tin d e ru i-i nvinuiesc m ereu , eu
2. Mih. 7, 5. 3. Ier. 9, 4.

128

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

cu tam interesul lor, p e c n d d u m an i ai celo r bogai su n t m ai d e g ra b a c e ia care m m u strau c griesc a a ? Ai vzut c vorbele m ele s-au p refcu t n fapte? Mu v sp u n e am e u to td e a u n a c bogia e ste un ro b fugar, c are tre c e d e la unul la altul? i de-ar tre c e num ai, d e n-ar i ucide! De-ar tre c e num ai, i n-ar pierde! Aa, n s, i la s i lipsii d e zyutorul ei, i d i sbiei, i d u c e i n prpastie! Este un groaznic trdtor. m potriva ace lo ra lu p t m ai cu sea m , m potriva acelo ra c are o iu b esc. E ste u n ro b fugar n e re cu n o scto r, un uciga crud, o Fiar slb atic, o p r p a stie n to a te prile abrupt, stn c acoperit m ereu d e valuri, m are frm n tat d e mii i mii d e vnturi, tiran cu p orunci groaz nice, st p n m al cum plit c a un b arb ar, d u m a n n em p cat, v rjm a c e nu tie d e p ace, care nu p u n e nicio d at c ap t urii fa d e stp n . 3. Srcia nu-i aa, ci cu totul altfel d e c t cele spuse! Loc d e a d p o st, p o rt linitit, a d p o s t continuu, d e sfta re lipsit d e prim ejdii, p lcere ad ev rat, via n etu lb u rat, trai nenvlurat, b u n sta re n e ata c at , m a m a nelepciunii, fru n gm frii, pieire o sn d ei, rd cin sm ereniei. Spune-m i, rogu-te, p e n tru c are pricin fugi d e a c e a sta i alergi d u p vrj m a, d u p uciga, d u p fiara care n-are se a m n ? C a a e iubirea d e argini! Aa e n e b u n ia d u p averi! Pentru c e lo cuieti n e co n te n it m p reu n cu d u m an u l? Pentru c e z d rniceti o fiar, c n d a r treb u i s-o m blnzeti? - Dar cum a putea-o m blnzi? - D ac ai a scu lta cuvintele m ele, cel puin acu m , cn d n e s u n nc n urechi prbuirile, c n d nen o ro cirea e nain te a ochilor, c n d toi su n te m tulburai i triti. - Cum p u te m face o fiar s nu m ai fie fiar? - Pot s o schim b, d a c voii voi. Att d e m are e p u te re a cuvntului! - Dar cum i p o a te sch im b a slb ticia ei? - D ac tim cum se slb ticete. - Cum se slb tic e te ?

DESPRE IUBIREA DE ARGINTI

129

D up cum leii, p a n terele i urii s e nfurie i le c re te m n ia c n d s u n t nchii i inui Ia ntuneric, to t a a i bogia, c n d e nchis i ngropat, url m al ta re c a u n leu i r sp n d e te fric. Dar d a c o scoi din ntuneric, d a c o m prtii n sto m a c sracilor, fiara euunge o ale, d u m an u l, ap rtor, s t n c a p ericuloas, port, furtuna, v rem e senin. A ceasta poi s-o vezi i Ia corbii; c n d n crctu ra e ste p re a m are, scu fu n d vasul; d a r d a c o ncarci cu m su r, p lu tete fr d e prim ejdie. A a s e n tm p l i c u casele n o astre. C nd aduni averi p e ste m su ra treb u in ei, o m ic suflare d e vnt, o n e n se m n a t ntm plare, la care nici n u te g ndeai, scu fu n d corabia, cu oam eni cu tot. Dar d a c aduni a t t c t cere treb u in a, chiar d e te-ar izbi furtuna, treci u or prin valuri. Mu pofti, dar, m ai m ult, c a s nu pierzi totul! Mu a d u n a m ai m ult d e c t i treb u ie, c a s nu pierzi i c e e a ce-i trebuie, nici nu d e p i h o tarele legiuite, c a s nu fii lipsit d e to t ce ai. Ci ta ie prisosul, c a s te m bogeti cu cele d e treb u in , n u vezi c i vierii ta ie via p en tru ca to a t p u te re a viei s s te a nu n frunze, nici n m ldie, ci n rd cin? F i tu to t aa! Taie frunzele i p u n e i to a t srguina n nm ulirea roadelor. Dar d a c n u vrei s faci aa, g n d ete-te n zilele ta le b u n e la zile d e necaz. C nd eti linitit, a te a p t furtuna; cn d eti s n to s, a te a p t boala; cn d eti bogat , a te a p t src ia i nevoia! 'A du-ti a m in te d e fo a m e te , sp u n e Scriptura, n vrem e d e belu g; d e srcie i lips, a tu n ci c n d e ti bogat"4. De i-e sufletul pregtit astfel, vei chivernisi bogia cu m u lt n elep ciu n e, iar d e va veni srcia, vei ndura-o curajos. C nd i s e ntm pl un lucru neprevzut, te tulburi i te neliniteti; d a r d a c n tm p larea o prevezi, tu lb u ra re a nu i-e m are. D ou lucruri ctigi d a c gndeti aa: nici nu te m b at, nici nu te a m e e te fericirea, i nici nu te tulbur, nici n u te nelini te te sch im b are a so artei, m ai ales d a c te atep i m ereu la
4. Is. Sir. 18, 25.

130

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

o sch im b are. Iat c e spun! Eti bogat! A teapt-te n fiecare zi s srceti. - Dar d e ce? De ce? - Pentru c a te p ta re a a c e a sta ti v a fi d e n e a se m u it fo los. Cel c e s e a te a p t s s r c e a s c nu s e tru fete c n d e bogat, nu triete uuratic, n u o d u c e n chefuri, nu pof te te averi strine. Frica d e nep rev zu t s t i-l n te le p tete c a un pedagog; i sm e re te inim a i nu-1 la s s o d r slea sc lstarele rele n sc u te din iubirea d e arginti; frica d e schim b are o p re te i taie, c a o sec e r, a c e ste lstare. 4. Acesta-i cel dinti i cel m ai m are b in e p e care-1 c tigi. Dar m ai e ste un altul, nu m ai m ic d e c t a cesta: n u te tem i c n d vine necazul. A teptarea necazului s o ia, dar, n ain tea necazului, c a s nu nduri necazul, n e ca z u l vine tocm ai p e n tru c n-am a te p ta t necazul. D ac a te p ta re a necazului l-ar n d re p ta p e om , n-ar m ai fi n evoie d e necaz. Mrturie p e n tru a c e a sta e Iona, profetul, i ninivitenii. Pen tru c s e a te p ta u , n u rm a profeiei proorocului, s cad ntr-o n enorocire m are, ninivitenii au n d e p rtat urgia prin ate p ta re a relelor ce aveau s vin5; iudeii, pentru c nu l-au crezu t p e profet cn d le vo rb ea d e c d e re a Ierusalim ului, au suferit nenorocirea. "neleptul, te m n d u se , a b a te d e la sin e rul; p e cnd c e l fr d e m in te, ncrezndu-se n sin e, s e adun cu nelegiuiii 6. Cel c are s e a te a p t s ejung s rac atunci c n d a re d e to a te , nu va ajunge re p e d e srac. Alt fel, nvei din viat c e n-al vrut s ctigi din a te p ta re . C nd eti, dar, bogat, ate a p t-te la srcie; c n d ti-e c a s a m bel u g at, a teap t-te la fo am ete; c n d eti slvit, a te a p t p ie rd e re a slavei; c n d eti s n to s, ateap t-te la boal. G ndete-te m e re u la firea lucrurilor om en eti, c are nu-s cu nim ic m ai b u n e c a a p a rurilor, c are s e m p rtie m ai re p e d e c a fum ul n vzduh, c are s u n t m ai d e nim ic c a u m b ra trecto are. De cugeti a a , nici bunurile din lum e n u te p o t
5. Cf. Iona 3, 1-10. 6. Pilde 14, 16.

DESPRE IUBIREA DE ARGINTI

131

ngm fa, nici necazul nu te p o a te dobori. D ac nu-ti lipeti sufletul d e bunurile a ce stei lum i, atunci cn d le ai, n-ai s le plngi cn d vor pleca. De-ti obinuieti sufletul cu a te p tarea schim brii, d e m ulte ori nici nu te lovete sch im b area sortii, iar d e te lovete, nu te do b o ar. 5. i, c a s tii c cele ce sp u n nu su n t gnduri de-ale m ele, vreau s v p o v e ste sc o istorie d e dem ult. A fost un b rb a t m in u n at i m are, vestit n to a t lum ea, fericitul Iov, atletul dreptei-credinte, ncun u n atu l lumii, om ul c are a tre cu t prin to a te luptele, om ul c are a nitat tro fee mii i mii m potriva diavolului. A cesta a fo st bogat, apoi srac; slvit, apoi dispreuit; cu muli copii, apoi fr copii. A cesta a locuit i n curi m p rteti, d a r a s ta t apoi i p e gunoi. A cesta a fost m b rcat cu h ain e strlucitoare, d a r apoi, aco p erit cu rni pline d e viermi. A cesta s-a b u c u ra t d e mii i mii d e lin gueli, d a r apoi a n d u rat ocri cu miile: cunoscuii t b rau p e el, prietenii l insultau, so ia l d u m n e a . La nceput, toate-i curgeau c a dintr-un izvor: bani, p u te re , slav, p ace, linite, cinste, s n ta te , n o ro c d e copii, i nici o su p rare. Bogia i e ra la ad p o st, fericirea netirbit. i p e b u n dreptate. D um nezeu l a p ra d e pretutindeni. Dar, m al p e urm , to a te a u zb u rat i p e s te c a s a lui a u venit furtuni n e num rate, n en cetate, d e se , u n a m ai m are d e c t alta. Toate ale lui au pierit dintr-odat: slugile i copiii i-au fost ngropai s u b drm turi; a u m urit d e m o arte nprasnic, p e cn d stteau la m a s i s e o sp tau , n u d e cuit sau sab ie, ci d e vnt ru care zguduise casa. Mai trziu, fem eia lui s-a nar m at c u vicleniile ei i le-a n d re p ta t m potriva dreptului. Slugile i prietenii l scu ip au n obraz, p recu m nsui spune: * D e la faa m e a n~au crua t scu ip a tu l"7. Au t b r t a su p ra lui i l-au sco s din to a t casa ; i gunoiul i e ra locuin. Izvoare d e vierm i ie e a u din trupul lui. C urgea sn g e i puroi din to t trupul a cestu i om ta re c a diam antul. Cu un h rb i r d e a puroiul, fiind luii clu. Dureri n en treru p te.
7. Iov 30 , 10.

132

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

chinuri d e n en d u rat, n o a p te a m ai cum plit c a ziua, i ziua m ai nfricotoare c a n o a p te a , d u p cu m n su i sp u n e: "C nd m cu lc zic: C nd s e va fa c e ziu?, iar c n d m sc o l zic iari: C nd s e va fa c e sear? S u n t p lin d e dureri d e di m in ea p n seara"8. "Peste to t num ai prpstii i stn ci prim ejdioase. Cel c are s m m ngie nu-i, du m an ii, cu miile". Dar cu to a te c e ra ntr-o a t t d e m a re fu rtu n i ntre a t te a valuri cu ad ev ra t cu n ep u tin d e n d u rat, to tu i a s ta t m potriva lor neclintit i cu vitejie. Pricina a fo st, d u p cum am sp u s, a c e e a c, p e cn d e ra bogat, s e a te p ta la srcie, p e c n d e ra s n to s, s e a te p ta la boal, p e cn d era ta t l a t to r copii, s e a te p ta s r m n dintr-odat fr copii. Era to td e a u n a cu frica a c e a s ta n suflet, a c e a st neli n ite o a v ea m ereu , p en tru c el c u n o te a firea lucrurilor, p e n tru c tia c c ele o m e n eti s u n t trecto are. De a c e e a i sp u n ea : "Frica d e care m n fricoam a v e n it p e s te m in e i p rim ejd ia d e care m te m e a m m -a n tm pinat"9. T otdea u n a e ra cu gndul la a c e a st prim ejdie: o a te p ta , o n d j duia, o v e d e a venind. De a ce e a, c n d a venit, n u s-a tulbu rat. "N-am a v u t p a c e, n-am a v u t lin ite, n-am a v u t tihn; a ven it p e s te m in e urgia". M-a spus: "n-am p a ce , n-am linite", ci "n-am a vu t p a ce", la trecut. "Dei fericirea c e m ncon ju r a m f c ea s m flesc, totu i a te p ta re a nenorocirilor n u m l sa linitit". Belugul i b u n sta re a i ngduiau s p e tre ac , d a r nelin itea celor p e care le a te p ta i alunga tihna. C ele p e c are le a v ea l sileau s s e d e sfte z e, d ar grija celor n d jd u ite p u n e a c a p t desftrii. De a c e e a a n d u ra t cu rajo s c n d a vzut c s e n tm p l n fa p t c e e a ce c u g eta cu gndul, d e a c e e a n u s-a tu lb u rat c n d a v zu t n fata lui nenorocirile la c are s e gn d ea, nevoinfele p e care le i trise d em u lt prin a te p ta re . Ascult-1 p e Iov, c nsui sp u n e c nu-i e ra lipit inim a d e bogie nici c n d o aveai "M-am bucurat e u oare d e m u lta b og ie p e care am avut-o?
8. Iov 7, 4. 9. Iov 3, 25.

DESPRE IUBIREA DE ARGINI

133

A m s o c o tit oare aurul p u te re a m e a ? Mi-am p u s oare n d e jd ea n piatra preio as? A m n tin s oare m n a m e a sp re b u n u ri fr d e num r?"10. - C e spui, om ule? riu te bucurai d e bogia c e s e revrsa n ju ru l tu ? - Deloc! - De ce? - Pentru c tiam c-i n e sta to rn ic i tre c to a re , tiam c n u o p o t stpni m ereu. "Vd c so a rele str lu cete i s e n tu n ec i c lu n a sca d e , i n u e s te n e le lum in "11. Cu alte cuvinte sp u n e aa: "D ac stelele d e p e cer, care n eco n ten it lum ineaz, se sch im b , d a c so arele s e ntu n e c la eclips, d a c luna s e m puineaz, o a re nu-i c e a m al m are n e b u n ie s cred c cele p m n teti s u n t stato rn ice i n esch im btoare?". De a c e e a Iov nici n u s e b u c u ra p re a m u lt c n d e ra n co n ju rat d e bogie, i nici n u s-a su p ra t cum plit c n d bo gia a p lecat, p e n tru c tia b in e n a tu ra ei. Pe a c e s te a auzindu-le i noi, iubiilor, s cu t m s n u n e d o b o a re srcia, nici s n e ngm fe bogia. Trind n m yiocui schim brilor din lu m e a a c e a sta , s n e p strm n e sc h im b a t sufletul; s culegem rodul nelepciunii, p en tru c a s n e d e sf t m i d e plcerile cele d e aici, i s d o b n dim i b u n tile cele viitoare, p e c are fac D um nezeu c a noi toi s le do b n d im , cu harul i cu iu b irea d e o am en i ale D om nului n ostru Iisus H ristos.

10. Iov 31, 2 4 -2 5 . 11. Iov 31, 26.

Omilie rostit la ntoarcerea din Asia la Constantinopol1


1. Moise, acel m are rob al Iui D um nezeu, capul p ro fe ilor, om ul c are a m e rs p e m are, care a tu lb u rat vzduhul, c are a pregtit m a s n pustie, care a fost p rsit d e m a m a s a , d a r m n tu it d e fiica prigonitorului s u - l-a n sc u t m aica lui, d a r l-a lu at o e g ip tean c i l-a c re sc u t - , a fo st c rescu t n Egipt, d a r locuia n ceruri. A cest om , deci, c are a ridicat a t te a tro fee, a c e s t o m a t t d e m a re a p rsit p o p o ru l pa truzeci d e zile, i la n to arcere a g sit p oporul fcndu-i idoli i rsculndu-se. Eu nu v-am p r sit patruzeci d e zile, sau cincizeci, sa u o su t d e zile, ci m ai m ult, i v-am gsit veseli, nelepi i statornici n credin. S u n t e u o a re m ai m are d e c t M oise? D oam ne ferete! Ar fi c e a m ai m a re n e bunie s sp u n aceasta. Ci e ste a a p en tru c poporul acesta e m ai b u n d e c t poporul acela. Pentru a c e e a i Moise, la p o g o rrea din m u n te , a inut d e ru p e Aaron p e n tru rs co ala poporului; i m niindu-se, l-a c e rta t p e n tru c s-a ple c a t voinei lor. Eu n s, la n to a rc erea m ea, v m p letesc cu nu n i i laude. U nde e clcare d e lege, aco lo tre b u ie n e a p ra t s u rm eze i acu zaia i blam ul; d a r u n d e e via m bu ntit, acolo s e cuvin laude, aplauze, cununi. De a ceea, chiar d a c s-a prelungit m ai m ult tim p e d e re a m e a d e p a rte d e voi, nu-mi p a re ru, p e n tru c aveam n cred ere n d ra g o stea v o astr i n d ep lin tate a credinei voastre. tiam c Biserica, so ia m ea, e ste ntrit n curia ei. A a s e n tm p l d e obicei i n csniciile din lum e. C nd un b rb a t tie c a re o fem eie d esfrn at, nu-i ngduie s ia s a fa r din c as ; iar d a c el e silit s fac o cltorie u ndeva, atunci s e g n d e te s s e n to arc re p e d e, m boldit
1. P.O. 52, 421-4 2 4 .

LA NTOARCEREA DIN ASIA

135

d e boldul bnuielii; d a r b rb atu l care are o so ie cu rat i cinstit nu s e te m e s ntrzie afar, cci a l sa t paznic b u n ch iar p urtrile soiei. Aa s-a ntm plat i cu m ine i cu Moise. M oise, p e n tru c a v ea c a so ie sinagoga, c e a c are nu ,e p u te a ndrepta, cnd a lsat-o singur a fcu t d esfrn are, i D um nezeu l-a trim is, zicndu-i: "Scoal-te, c o b o a r c f r deleg e a f c u t p o p o ru l tu"2. Eu n-am prim it o astfel d e po ru nc. C nd s e n tm pl s fiu putin v rem e bolnav cu trupul, lipsa m e a din m ylocul vostru nu m n elin itete, ci, dim potriv, d e la voi a te p ta m s c ap t v in d ecarea bolii m ele. "C n u c ei s n to i a u n e v o ie d e d o cto r, ci c e i b o l navi"3. Aa c, dei am ntrziat puin, s o c o t c a c e a sta n-a fo st sp re p a g u b a voastr, ci sp re m bogirea v oastr; c lucrurile p e c are le-am n d re p ta t eu , dar, m ai bine sp u s, h a rul lui D um nezeu, su n t c u n u n a voastr, s u n t izb n d a v o as tr. De a c e e a m b u cu r i d n tu iesc, d e a c e e a cred c zbor, i nu p o t povesti m reia acestei bucurii. Deci c e s fac? Cum s a r t bucuria sufletului m eu ? Ca m rturie ch em con tiina voastr, p e n tru c vd c e plin d e bu cu ria n to ar cerii m ele; iar bucuria a c e a sta e ste a tt cununa, c t i lauda m ea. D ac p re z en ta m ea, a unui singur b rb at, a um plut d e o astfel d e bucurie a t ta p o p o r, gndii-v c t bu cu rie a u m p lut sufletul m eu v e d erea voastr! B trnul Iacov, cn d l-a vzut p e Iosif, p e unul dintre fiii lui, s-a bu cu rat i s-a odih nit cu duhul; e u , ns, vd nu un singur Iosif, ci p e voi, p e toti, la fel c a acela i m bucur. M bucur pentru c m -a pri m it raiul m eu, m ai bun d e c t cellalt rai. Acolo era arpele c are ispitea, aici H ristos, C are s v re te Tainele; aco lo Eva ispitea, aici Biserica ncununeaz; acolo Adam e ra ispita, aici, poporul s t lipit d e D um nezeu; acolo, felurii pom i, aici, d a ruri felurite. n rai pom ii s e v e te je au , n Biseric pom ii dau ro a d e ; n rai fiecare fel d e s m n r m n e a n s ta re a n care era, p e cnd n ace st rai, d ac gsesc vita slbatic, o fac ndat b u n Ia gust; d e g sesc m slin slbatic, l fac m slin
2. le. 32, 7. 3. Matei 9, 12.

136

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

bun. Aa e ste felul acestui pm nt. Pentru a c e e a m b u cu r i nu las s nu s e arate bucuria. Primii, iubiilor, bucuria m ea, a a cum ai ndurat lipsa m e a a t t d e ndelungat. D ac sluga cuiva, trim is la vreo tre a b , n u s e ntoarce, cu tai s aflai pricina ntrzierii sale, s aflai u n d e i-a cheltuit tim pul. i e u s u n t sluga dragostei vo astre. M-ai tri m is i voi p e m ine, nu pltindu-m cu bani, ci artndu-m i dragoste. M b u c u r c s u n t n sliy b a unei astfel d e robii, i n u d o resc nicicnd s sca p d e a c e a st robie. Robia a c e a sta mi-e m ai sc u m p d e c t libertatea. R obia a c e a sta m i va d a u n sca u n n tribunalul a ce la fericit. Robia a c e a sta nu vine n u rm a unei constrngeri, ci a voinei. C cine n u va sluji cu foarte m are bucurie dragostei voastre, a u n o r o am eni c are tii s iubii cu a t ta a rd o a re? De-a a v e a inim d e piatr, mi-ai face-o m ai m oale c a ceara. Ce s sp u n d e dra g o stea i bucuria voastr, p e care ai artat-o ieri, cn d vocile voastre s tr b te a u p n n naltul cerului? Ai sfinit chiar vzduhul i ai fcut din o ra biseric! Eu eram cinstit, i D um nezeu slvit. Ereticii, fcui d e ruine, i Biserica, n cununat. Pentru c m are e ste veselia m am ei c n d copiii s a r d e bucurie! i m a re e ste veselia p sto ru lu i c n d zb u rd mieii turm ei. Am venit i m-am b u c u ra t d e virtuile voastre; am auzit c ai lu p tat cu ereticii i c ai c o m b tu t n o u t ile in tro d u se d e ei la botez. Aveam, deci, d re p ta te cn d sp u n e a m c o soie cum inte tie, n lipsa soului, s i ndepr te z e p e cei c e vor s-i strice csnicia, tie s izgoneasc lupii n lipsa pstorului. Da, corbierii a u s c p a t d e la n e c cora b ia fr cpitan, ostaii a u ctigat biruina fr gen eral, ucenicii a u p ro p it fr d ascl, fiii s u n t tari fr p rin tele lor. Dar, m ai bine spus, nu fr printele lor, pen tru c prop irea voastr e ste bucuria m ea, slava voastr, cu n u n a m ea. - Moi d o ream , m i sp u n ei voi, s facem Patile c u tine. - m plinesc d ra g o stea voastr, p e n tru c vd c d e p e feele v o astre a d isp ru t m nia. C d a c tatl s-a m p c at n d a t cu fiul cel risipitor, c n d l-a prim it i n u l-a p e d ep sit, ci, dim potriv, l-a m briat, apoi cu m ult m ai m ult vor face a c e a sta fiii c n d i prim esc tatl. Cu to a te a c e s te a , v

LA NTOARCEREA DIN ASIA

137

r sp u n d i la n tre b a re a voastr. Ati dorit s facei Patile cu m ine? nim en i nu v o p re te s facei astzi cu m ine Patile! Dar p o a te c veti zice: - Putem o a re srbtori d e d o u ori Patile? - n u , ci o dat, d a r a ce a sta adesea. D up cum soarele rsare to td e a u n a i nu zicem c su n t m ai m uli sori, ci este un soare care rsare n fiecare zi, to t a a i Patile: s e m nnc to tdeauna, s e srb to resc to td eau n a, d a r u n a e ste srb to area noastr, noi nu su n tem la fel c a iudeii; noi nu slijim locuiui, noi nu su n tem robii necesitii tim pului; su n tem n trii d e cuvntul Stpnului: "De c te ori veti m nca pinea aceasta i veti b ea paharul a cesta , m oartea D om nului ves tii'4. i astzi noi vestim m oartea lui Hristos. Atunci a fost sr bto area, d a r i astzi e srb to a re . Unde-i bu cu ria d ra gostei, acolo-i srb to a re ; i u n d e i g se sc p e fii bucuroi, acolo srbtoresc c ea m ai m are srbtoare. C srb to area Patilor e srb to area dragostei. "C aa a iu b it D um nezeu lu m ea, nct p e Fiul Su Unul-Nscut L-a d at p en tru ea"5. - Dar a u fost botezai m uli n lipsa ta. - i ce-i cu asta ? A sta n-a m p u in at cu nim ic harul, n-a ch io p tat darul lui D um nezeu, n u p rezen ta m e a i b o teaz, ci p re z en ta lui H ristos. O are om ul e ste cel care b o teaz? O m ul ntinde m na, d a r D um nezeu c o n d u ce m na. Hu v ndoii d e har, iubiilor, p e n tru c harul e s te darul lui D um nezeu. A scultai cu luare-am inte cele c e am s spun! C nd e vorba d e o scriso are m p r te asc p e care ati do bndit-o cu rugm inile v oastre, nu v uitai cu c e co n d ei a scris m pratul, nici p e c e fel d e h rtie sa u cu c e cern eal, ci un singur lucru cutai: d a c a isclit-o m pratul. Tot a a i la botez: h rtia e ste contiina voastr; condeiul e lim ba preoilor; m n a e ste harul Sfntului Duh. Deci, fie prin m ine, fie prin a c e la care a m plinit slu jb a d e p reo t, m n a Sfntului Duh a scris, n o i su n tem slujitori, nu autori. i Pa vel e ste slujitor: "Aa s n e so co tea sc p e n o i fieca re om :
4. 1 Cor. 11, 26. 5. loan 3. 16.

138

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

ca sliy ito ri ai lu i H ristos i ic o n o m i a i ta in elo r lu i D um n e z e u '6. 'C e a i p e care s nu-1 fi prim it?"7. D ac am , n s e a m n c am prim it; iar d a c a m prim it, nu-i al m eu , ci al Celui c e mi-a d a t darul. Mu v ndoii dar, iubiilor. Harul lui D um nezeu e ste desvrit. Locul nu-i o piedic; p u tei s v botezai fie aici, fie n corabie, fie p e drum . Filip a b o te z a t p e cale8, Pavel n lanuri9, Hristos p e cru ce, p e tl h a r 10, prin rni, i n d at tlharui a fo st vrednic s i s e d e s chid u a ralului. Pentru a c e e a m b u cu r i m veselesc. V c e r s v ru gai p e n tru m ine. nsoit d e rugciunile v o astre, am clto rit n Asia; cu ele m-am ntors; cu rugciunile v o astre am tre c u t m a re a i sy'utat d e rugciunile voastre am avut o c ltorie fericit. M-am intrat n co rab ie fr voi, nici n-am ieit fr voi; n u s u n t n o ra fr voi, nici n b iseric fr voi. Da, eram d esp rit d e voi cu trupul, d a r unit prin d ra goste. V edeam B iserica voastr n tim p c e clto ream p e m a re i cu sltri m bucuram . A a e ste dragostea! riu cu n o a te ho tare. Intram ntr-o biseric, m ap ro p iam d e altar, nlm rugciuni lui D um nezeu i ziceam : "D oam ne, p z e te Biserica p e care mi-al dat-o. Eu lip sesc cu trupul, d ar m ila Ta e ste acolo; m ila Ta m-a a d u s aici i e a mi d mai m ult d e c t m erit". i m ulim ea d e credincioi d e fa acu m n b iseric l m rtu risete p e D um nezeu. Vd via n floare, fr spini, fr urm d e m rcini. Oile s e b u cu r i nu-i nici u n lup. Iar d a c a fost vreunul, s-a sch im b at i s-a fcu t oaie. Att d e m ari su n t d rag o stea i cred in a v o astr, n ct prin rv n a v o astr nflcrai i p e ceilali. n su i Dum n e ze u v-a pzit; El m-a a d u s; iar c n d am fo st neputincios, am sim it ajutorul rugciunilor vo astre, p e care zilnic le c er n spryinui m eu. C ltoria m e a a n cu n u n at c e ta te a v o as tr. Acum a u vzut cu toii c m-ai iubit din tru nceput.
6. 7. 8. 9. 10. 1 Cor. 4, 1. 1 Cor. 4, 17. Cf. Fapte 8, 38. Cf. Fapte 16, 33. Luca 23, 43.

LA NTOARCEREA DIN ASIA

139

Dei lipseam din m ylocul vostru, totu i m-ati av u t c a i cum a fi fo st d e fa. C nd e ra m n Asia c a s n d rep t Bisericile, cei c e v en eau d e aici mi sp u n ea u : "Ai nflcrat oraul". i, d e obicei, d ra g o stea s e v e te je te cu tim pul; d a r d ragos te a voastr a crescut din zi n zi. Iar d a c m iubeai p e cnd lipseam , apoi cred c m iubii cu m ult m ai m ult acum , c n d su n t d e fat. A ceasta e co m o ara m ea; a c e a sta e avu ia m ea. De a c e e a c e r rugciunile voastre. Rugciunile v o astre mi su n t zid i aprare. S n u zic nim eni: "Eu su n t slab ; cum voi p u te a s m rog p e n tru preot?". A scult ce sp u n e Scriptura: ' i s e f cea n e n c e ta t rugciune p e n tru P etru"11. i prin rugciunea din biseric s-au d ezleg at leg turile lui P etru12; i, iari, rugciunile au d a t curey predicii lui Pavel13. R ugciunea a stin s cuptorul d e fo c 14, rugciu n e a a nchis g u ra leilor15, rugciunea a a b tu t m n ia lui D u m n ezeu 16, rugciunea a d e sc h is raiul17, ru g ciu n ea a d e sc h is bolile c eru lu i18, ru gciunea a fcu t m a m din c ea s te a rp 19, rugciunea a str b tu t cerurile20, ru g ciu n ea l-a m n tuit p e vam e21. Astfel d e a p rare v cer, astfel d e h ar v cer. i D um nezeul slavei. C are prim ete rugciunile v o as tre, s-m i d e a m ie cu v n t ntru d e sc h id e re a gurii m e le 22, prin care s p o t d u c e Ia m n tu ire poporul n cred in at m ie, prin harul D om nului nostru , prin C are Iui D um nezeu Tati, m p reu n i Sfntului Duh, cinste, slav i p u te re , n vecii vecilor. Amin.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Fapte 12, 5. Cf. Fapte 12, 5-7. Cf. Fapte 8, 22; 9, 11. Dan. 3, 2 0 -28. Dan. 6, 17-23. Cf. le. 32, 11-13. Cf. Luca 23, 42-43. Cf. Matei 3, 16; Marcu 1, 10; Luca 3, 21-22. Cf. Luca 1, 13. Cf. Fapte 9, 4; 10, 31. Cf. Luca 18, 13. Cf. Ps. 53, 2; 118, 108.

Omilie rostit cnd a trebuit s-l primeasc pe Severian1


D up cum capul treb u ie s Fie lipit d e trup, to t a a i Biserica treb u ie s fie lipit d e p reo t, iar p oporul d e co n d u ctor. Precum ram urile s u n t u n ite cu rdcinile, rurile cu izvoarele, a a i fiii cu prinii i ucenicii cu d asclul. Mu griesc fr ro st a c e s te a dragostei voastre, ci p en tru c tre b uie s v sp u n u n ele lucruri; d e a c e e a , nim eni s n u s e tu lb u re, nici s-m i n treru p cineva cuvntul; s c re a sc n voi a sc u lta re a ucenicilor i s s e a ra te c t d e m ult v iubii tatl. m podobiti-m , fiilor! Puneti-mi cu n u n a ascultrii voas tre! Faceti-m s Fiu so co tit fericit d e toti. Slviti-mi nv tu ra prin a sc u lta re a voastr, d u p n dem nul A postolului care sp u n e: "A scultai d e m ai-m arii vo tri i su p u n eti-v lor, c e i p rivegh eaz p e n tru v o i ca un ii c e au s d ea se a m d e su fle te le v o a stre '2. A ceasta, deci, v sftu iesc d e m ai n ain te, c a s n u alb nim eni m ndria s s e m potriveasc sfatului m eu. S unt tat, i tatl treb u ie n e ap ra t s d e a sfaturi fiilor. C eea c e lu creaz firea n prinii tru p eti, a c e e a lu creaz n noi harul D uhului Sfnt. S u n t ta t ; u n ta t c are tre m u r m ult p en tru fiii lui, n ct su n t g ata s-m i vrs sn g ele m eu p en tru voi. n a c e a sta nu-mi datorai nici o recun o tin . Este o lege apo sto lic i o p o ru n c a D om nului c are zice: ' Pstorul cel b u n su fle tu l s u i p u n e p en tru oile s a le '3. Dar i voi s fa cei acelai lucru pen tru m ine. C i voi su n tei legai d e m ine prin aceeai dragoste. L-ati auzit i p e Pavel care spune: "m brtiati-i p e Priscila i A cvila, m preun-lucrtori cu
1. P.O. 52, col. 423-4-26. 2. Evr. 13, 17. 3. loan 10, 11.

LA PRIMIREA LUI SEVERIAN

141

m in e n H ristos; care i-au p u s g ru m a zu l lo r p e n tru su fle tu l m eu "4. D up cum e ste frum os c a pstorul s m o a r pen tru oi, to t a a , iari, e ste frum os c a i oile s n u s e d e sp a rt d e p sto r nici prin m oarte. C nd oile nu s e d e sp a rt d e p s tor, n-au d e c e s s e te a m d e lup, d e diavol. Cci zidul d ra gostei e s te m ai ta re c a diam antul. "Fratele a ju ta t d e fra te e s te ca o c e ta te tare i ntrit"5. A ceasta o p u n nainte, ca, d u p cum v-am sp u s, s m ascultai cu to a t d ra g o stea i nim eni din voi s n u n c ea p s s e tulbure. Voi vorbi d e un lucru d e c are m erit s vor beti n biseric i p e c are s e cuvine s-l asculi cu plcere. V voi vorbi d e sp re p ace. i c e e ste m ai potrivit d e c t c a preotul lui D um nezeu s n d e m n e poporul la p ace? Nu-i nici o m potrivire acolo u n d e e ste o solie sf n t i u n d e so lul e ste prim it. V voi vorbi d e sp re p ace, p en tru c are S-a pogort Fiul lui D um nezeu p e p m n t, c a s m p ace, prin sn g ele Su, nu num ai pe c ele c are su n t p e p m n t, ci i p e cele din ceruri i s u n e a sc p e cele d e p e p m n t cu cele din cer. V voi vorbi d e p a ce , p e n tru care Fiul lui Dum n ezeu a suferit, pentru care a fost rstignit i ngropat, p e care ne-a lsat-o c a m o ten ire, p e c are a dat-o c a zid Bise ricii, p e care a pus-o c a s c u t m potriva diavolului, p e care ne-a dat-o c a sa b ie m potriva dem onilor, p e c are a pus-o c a p o rt plin d e linite pen tru credincioi, p e care a dat-o ca m ijloc d e iertare a pcatelor. A ceasta e ste solia p e care v-o aduc. S n u m facei d e ruine, s nu acoperii cu n e cin ste sa b ia m ea; dati-mi a s cultare, rogu-v. Multe lucruri triste s-au p e tre c u t d e cu rn d n Biseric; m rtu risesc n a in te a lui D um nezeu c nu laud tulburrile, nu iu b e sc rzvrtirile. Dar s le lsm la o parte p e to a te a c e ste a . Oprifi-v, Iinititi-v, stpniti-v inimile, nfrngeti-v m nia. E d e a ju n s c t a suferit Biserica! S se term ine, s n ceteze tulburarea! A ceasta e p l ce re a lui
4. Rom. 16. 3-4. 5. Pilde 18, 19.

142

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

D um nezeu i d o rin a p re a binecredinciosului n o stru m p rat. C tre b u ie s asc u lt m i d e m prai, m ai cu se a m cn d i ei a scu lt d e legile bisericeti. Pentru c zice Apos tolul: ' Supun ei-v m prailor i dregtorilor 6. Cu a t t m ai m ult tre b u ie s a sc u it m d e un m p rat c are lu creaz p e n tru Biseric! D ac, d eci, am pregtit su fletele v o a stre p e n tru prim irea soliei m ele, primiti-1 p e fratele n o stru Severian episcopul. V m u lu m e sc c ati prim it cuvintele m ele cu aplauze. Mi-ati d a t fructul ascultrii. M b u cu r c am se m n a t s m n a bun. C, iat, am s culeg n d a t snopii d e gru. S v d e a D om nul r sp lata buntii vo astre i p lata ascultrii. Acum I-ati a d u s lui D um nezeu o a d ev ra t je rtf , p e n tru c nim eni n u s-a tu lb u rat la auzul a ce stu i n u m e, ci 1-ati prim it cu d rag o ste. n d a t c e ati auzit cuvintele m ele, ati aiungat din su flet to a t m nia. Primiti-1, dar, cu inim d esch is, cu m inile ntinse. D ac s-a n tm p lat v reu n lucru trist, uitati-1! C nd e tim p d e p a ce , nu-ti m ai aduci am in te d e nenelegere! C a s fie bucurie n cer, bu cu rie p e p m n t, bucurie i veselie d u h o v n iceasc n Biserica lui Dum nezeu. S n e rugm , d e ci, c a D um nezeu s n v red n iceasc Biserica s aib p ace, s-i d e a o p a c e neclintit i venic, n H ristos Iisus D om nul nostru. C ruia slava cu D um nezeu Tatl, m p reu n cu Sfntul Duh, n vecii vecilor. Amin.

6. Tit 3, 1.

Omilie rostit nainte de exil1


1. Multe su n t valurile i cum plit e furtuna! Dar n u m tem! M-am s m nec. Stau p e stnc! nfurie-se m area! S tnca n-o p o a te clinti. Ridic-se valurile! C orabia lui Iisus nu p o a te s-o scufunde! Spuneti-mi, d e cine s m te m ? De m o arte? "Pentru m in e viaa e ste Hristos i m oartea ctig*2. mi spunei d e surghiun? "Al D om nului e ste pm ntul i plini rea lui!"5. De confiscarea averilor? "nim ic n-am ad us p e lu m e i nvederat e ste c nim ic n u p u te m lua"4. Cele nfricoate ale lumii le dispreuiesc cu uurin, iar d e cele b u n e ale lumii rd. n u m te m d e srcie, nu d o resc bogia, n u m te m d e m oarte, nu d oresc s triesc dect pentru sporirea voastr du hovniceasc. De a c e e a v i am intesc cele ce s e ntm pl acu m i rog dragostea voastr s aib ncredere, nim eni nu poate s n e despart. C eea c e D um nezeu a unit, om ul nu p o ate s despart. Dac a sp u s aceasta D um nezeu d espre fem eie i brb at - "Pentru aceasta va lsa o m u l p e tatl s u i p e m am a sa i s e va lipi d e fem eia sa i vor fi cei d o i un trup... Aadar, ceea c e a unit D um nezeu, o m ul s n u despart"5 - . d e d , d ac nu poti desface cstoria, cu att m ai m uit nu poti desface Biserica lui Dumnezeu. i duci rzboi? Dar nu poti vtm a p e Cel mpotriva cruia lupi. Pe m ine m faci strlucit, iar tu ti sfrm i p u te re a n lu p t cu m ine. "Greu i e s te s lo v e ti cu p icio ru l n bolduri"6, n u to c eti boldurile, ci-i n sngerezi picioarele. Pentru c i vaiurile n u sf rm stn ca, ci ele s u n t sfrm ate n sp u m .
1. 2. 3. 4. 5. 6. P.O. 52, col. 427 432. Filip. 1, 21. Ps. 23, 1. 1 Tim. 6, 7. Matei 19, 5-6. Fapte 9, 5.

144

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

Nimic nu-i m ai p uternic d e c t Biserica, om ule! Pune ca p t rzboiului, c a s n u ti s e p u n c a p t puterii tale. Mu te lua la lupt cu cerul. D ac te rzboieti cu u n o m , sa u n vingi sa u eti nvins. Dar d a c te lupi cu Biserica, e cu n e putin s birui. D um nezeu e m ai puternic ca toi. "Vrem oare s ntrtm m n ia lui D u m nezeu ? S u n te m oare n o i m ai tari d e c t El?"7. D um nezeu a ntrit-o. Pentru c e ncerci s o d a tin i? Nu-I cu n o ti p u te re a? "El caut la p m n t i-l fa ce d e s e cutrem ur"8. P oruncete, i c ele c ltin ate s e ntresc. D ac in e n picioare un o ra cutrem urat*, apoi cu m u lt m ai m ult va p u te a in e n p icioare Biserica. Biserica e m ai p u te r nic d e c t cerul. "Cerul i p m n tu l vor trece, da r cu vin tele M ele n u vo r trece"9. - C are cuvinte? - "Tu e ti Petru i p e a cea st piatr vo i zid i B iserica Mea i p o rile iadului n u o vor birui"10. 2. D ac n u crezi n a c e s te cuvinte, crezi n fapte! Ci tirani n-au vrut s biruie Biserica? C te tingiri? C te c u p to a re ? Ci dini d e fiare i sbii n-au fo st ascu ite? i n-au biruit! Unde s u n t cei c e i-au d u s rzboi? Au am u it i a u fost dai uitrii. Dar B iserica unde-i? S trlu cete m ai m u lt d e c t soarele! A ceia s-au stins, iar B iserica e n em u rito are. D ac n-au nvins c n d cretinii erau puini, cu m vor p u te a nvinge acum , cnd credina a um plut lum ea? "Cerul i p m n tu l vo r trece, dar cu vin tele M ele n u vo r trece". i p e b u n d re p ta te . Lui D um nezeu i e m ai d rag B iserica d e c t cerul, n-a lu a t trupul cerului, ci trupul Bisericii. Cerul e p e n tru Bise ric, nu Biserica p en tru cer. S nu v tulbure, dar, d elo c cee a ce se ntm pl. Druii-mi a t t num ai: cred in neclintit.
7. 1 Cor. 10, 22. 8. Ps. 103, 33. * E vorba de cutremurul din timpul primului exil. 9. Matei 24, 35. 10. Matei 16. 18.

OMILIE ROSTIT NAINTE DE EXIL

145

Mu tii o a re c Petru a u m b lat p e a p , c ndoindu-se puin e ra s s e n e ce , nu din pricina firii n e stato rn ice a apelor, ci d in pricina slbiciunii credinei? O are prin hotrri om e n eti am venit aici? O are m -a a d u s u n om , c s m d o b o are un om ? nu spun a ce a sta c u trufie - D oam ne ferete! - , n-o s p u n c a s m laud, ci p e n tru c v reau s n t re sc sufle tul vostru zdruncinat. Pentru c oraul a r m a s n picioare, diavolul a voit s c u tre m u re Biserica. S purcate i p re a spur c a te diavole, n-ai biruit zidurile, i te a te p i s drm i B iserica? Biserica nu s t n ziduri! Biserica s t n m ulim ea credincioilor. Iat ci stlpi puternici, n u legai cu fier, ci ntrii cu credina, nu sp u n c s u n t m ai puternici d e c t focul p e n tru c s u n t a t t d e muli, nu! C hiar de-ar fi num ai unul, nu poti birui Biserica! tii doar, tii c te rni ti-au d at m ucenicii. A deseori e ra a d u s n ain tea ta o fat fraged, c are nu tia d e nun t; e ra m ai m oale c a ceara, i a ajuns m ai ta re c a piatra. I-ai strujit co astele, d a r n u i-ai lu at cre dina. Firea trupului a slbit, d a r p u te re a credinei n-a p ie r i t Trupul s e m istuia, d a r sufletul ntinerea. C arn ea s e to p e a , d a r r m n e a evlavia, n-ai biruit, diavole, o fem eie, i t e a te p i s birui a t ta popor? nu auzi c e sp u n e Domnul, c: ' U nde s u n t adu na i d o i sa u trei n n u m e le M eu , acolo s u n t i Eu n m ijlo cu l lor"11? nu e ste El o a re d e fat aici, unde-i a t ta p o p o r ntrit prin dragoste? El mi-e cheza. nu m n cred n p u te re a m ea. Am nscrisul Lui! Acela mi-e toiag, a ce la mi-e ntrire, a c e la mi-e p o rt nenvolburat. De s-ar tu lb u ra lu m e a to a t , e u am nscrisul. Pe el l citesc. Cuvintele Lui mi s u n t zid i ntrire. - C are su n t a ce stea ? - "Eu s u n t cu voi n to a te zilele, p n la sf ritu l veacu lui"12. H ristos e ste cu m ine, d e cine s m te m ? Pot s s e ridice m potriva m e a valurile m rii, p o t s s e ridice o cean e,
11. Matei 18, 20. 12. Matei 28, 20.
lO-Omilii

146

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

p o a te s s e ridice m n ia m prailor! T oate a ce stea -s p e n tru m ine m al u b re d e c a p n za d e pianjen. D ac n-ar fi dra g o ste a voastr, nici azi n-a voi s plec. C e u to td e a u n a spun: "D oam ne, fac~se voia Ta"13. n u c e vrea cu tare sau c u tare, ci c e e a c e voieti Tu, D oam ne! Tu mi eti tu rn . Tu m i eti st n c neclintit. Tu mi eti toiag puternic. De vrea D um nezeu s s e ntm ple a ce a sta , s s e ntm ple! De vrea s fiu aici, i m uitum esc. O riunde a r vrea, i m ulum esc. 3. n im eni s n u v tulbure. Struii n rugciune. Multe a fcu t diavolul c a s taie rvna v o astr ntru rugciune. Dar n-a reuit. Ati a ju n s meii rvnitori, m ai nflcrai. Mine voi m erge cu voi ntr-o procesiune. Unde su n t eu, su n tei i voi; u n d e su n tei voi, s u n t i eu. S u n tem un singur tru p ; nu s e d e sp a rte trupul d e cap, nici capul d e trup. S u n tem d e s prii prin loc, d a r unii prin dragoste, nici m o a rte a n u ne poate despri. C d e m oare trupul m eu, triete sufletul i-i a d u c e am in te d e popor. Voi mi su n tei fii! Cum v p o t uita? Voi mi su n tei prini, voi mi su n tei via, voi mi su n tei laud. De sporii voi, m n cu n u n ez eu. V iaa m e a mi e s te o bogie c e s t n co m o ara voastr. De mii i mii d e ori s u n t g a ta s m o r pentru voi (i cu a c e a s ta n u v fac un dar, ci v p l te sc o datorie, cci "pstorul cel b u n su fle tu l s u i p u n e p e n tru o i"14), s u n t g a ta s m o r d e mii i mii d e ori, s mi s e taie capul d e mii i mii d e ori. M oartea a c e a sta mi e te m e i d e nem urire, uneltirile a c e ste a , pricin d e ntrire. Se u n e lte te o are m potriva m e a din pricina averilor, ca s m ntristez? Din pricina p catelo r, c a s su fr? nu! Ci p en tru d rag o stea p e care v-o port. Pentru c fac totul p e n tru c a voi s rm n ei la a d p o st, ca s nu intre ni m eni n turm , c a s r m n ntreag turm a. Pricina lu p te lor mi-e de-zyuns p e n tru cunun. Ce n-a suferi p e n tru voi? Voi mi su n tei prini, voi mi su n tei frai, voi mi su n tei fii, voi m i su n tei m dulare, voi mi su n tei tru p , voi mi su n tei lum in; d ar, m ai b ine sp u s, m ai dulci d e c t lum ina.
13. Matei 6. 10. 14. loan 10, 11.

OMILIE ROSTITA NAINTE DE EXIL

147

M lum ineaz o a re a t ta raza d e so are c t d ra g o stea v o as tr? Raza d e s o a re mi-e d e folos n viaa a c e a sta , p e cn d d rag o stea v o astr mi m p letete c u n u n n viaa viitoare. A cestea le sp u n n urechile v oastre, ale celor c e m ascu l tai. i care urechi su n t m ai asculttoare d e c t urechile voas tre? Ai p rivegheat a t te a zile, i nim ic n u v-a ncovoiat! Mu v-a nm uiat nici lungim ea tim pului, nici te am a, nici am en in rile. Ai sta t cu trie m potriva tuturor. i pentru ce spun: ai stat? Ai svrit c e d o re a m to td e a u n a: ai d isp reu it lu crurile lum eti, v-ai lep d at d e lum e, v-ai m u tat n cer, v-ai slobozit din legturile trupului, v-ai luat la n trec ere cu n e lep ciu n ea c e a fericit. A cestea-m i s u n t cu n u n , a c e s te a m ngiere, a c e s te a ndem n, a c e s te a via, a c e s te a tem ei d e nem urire. 4. Dar i vd p e unii care c au t s m conving s strui i m ai m ult n nvturile m ele. Multe din s u c c e se le m ele su n t n to a rse m potriva m ea; n cele n c are p re am c su n t rvnitor, n a ce le a s u n t so co tit trndav. Cei care m -au d e p u s d u p pofta lor a u nvins n lupta a c e a sta prin felurim ea uneltirilor. Mu am en in au , ci struiau. E ste acu m tim pul s v o rb e sc d e sp re necazul m eu. Este lege, d a r legiuitorul e nvins. Fiilor, m ju r p e d rag o stea voastr, vd c s e p re g tete rzboi, c e s te o c r t Dum nezeu. Vd c lu p ta s-a term inat, i-l vd p e con d u cto ru l luptei ntristat. Vd adevrul v etejit i viclenia n floare. Mi s e sp u n e: "Ai m n c a t i ai botezat!". A natem s fiu d a c am fcu t ace a sta ! S nu fiu n u m rat ntre episcopi. S nu fiu cu ngerii. S nu plac lui D um nezeu! Dar ch iar d a c am m n ca t i a m b o tezat, n-am fcut un lucru nelalocul lui. Fii