Sunteți pe pagina 1din 5

Drept Comercial ASPECTE GENERALE Noiune, definiie, caractere In sens juridic notiunea de activitate comerciala includea producerea de bunuri,

circulatia bunurilor si a capitalului si prestarea de servicii cu exceptia activitatilor specifice profesiilor liberale si agriculturii. La desfasurarea activitati economice participa in principal, profesionistii comercianti astfel incat, in obiectul dreptului comercial, se includ activitatea economica, persoanele ce o desfasoara si raporturile juridice la care participa aceste persoane, profesionistii comercianti. Putem defini dreptul comercial ca un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza desfasurarea activitatii economice, precum si raporturilor juridice la care participa persoanele ce au calitatea de profesionisti agenti economici. Prin Noul Cod Civil se incearca trecerea la conceptia monista asupra dreptului privat, cel putin din punct de vedere al corpului unic al reglementarii acestuia: un singur cod pentru ambele domenii ale dreptului. Legea nr. 7 !"# pentru punerea $n aplicare a noului Cod civil dispune abrogarea Codului comercial %i $nlocuirea, $n cuprinsul legii societ&'ilor comerciale, a termenului (act de comer') cu o sintagm& enumerativ& (activit&'i de produc'ie, comer' sau prest&ri servicii) %i integrarea $n conceptul de (profesionist) a mai multor termeni care se subsumeaz& defini'iei de (persoan& care exploateaz& o $ntreprindere) *(comerciant, $ntreprinz&tor, agent economic, precum %i orice alte persoane autorizate s& desf&%oare o activitate cu sau f&r& caracter economic, astfel cum aceste no'iuni sunt prev&zute de lege, la data intr&rii $n vigoare a Codului civil) + art. , din Legea 7 !"# -. .n acela%i sens, pentru a se marca renun'area la dualitatea comercial+civil, $n legea de punere $n aplicare se prevede c& ($n toate actele normative, expresiile (acte de comer') %i (fapte de comer') se $nlocuiesc cu sintagma (activit&'i de produc'ie, comer' sau prest&ri de servicii) . Izvoarele dreptului comercial roman Izvoarele de drept reprezint& forme specifice de exprimare a normelor de drept, sursa normelor juridice. /rticolul al Codului civil dispune ca:01unt izvoare ale dreptului comercial legea,uzantele si principiile generale ale dreptului0. 2in aceste dispozitii reiese ca dreptul comercial are ca izvoare formale legea, uzantele si principiile generale ale dreptului. Cu toate acestea, dreptul comercial are izvoare mai numeroase. In functie de natura lor, izvoarele dreptului comercial sunt clasificare in doua categorii: izvoare normative *legislative- si izvoare interpretative.

Izvoare normative ale dreptului comercial. 1unt izvoare normative ale dreptului comercial: Constitutia 3omaniei, Codul Civil, legile civile speciale, legile comerciale speciale, legislatia europeana primara si secundara, uzantele si principiile generale ale dreptului. Constitutia este legea fundamentala a tarii noastre si, contine principii generale ale dreptului si reglementeaza principiile de organizare a activitatii economice. /stfel, conform Constitutiei, economia 3omaniei este o economiei de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. Codul Civil. Prin unificarea dreptului privat codul civil devine sursa principala a normelor dreptului comercial. Prin art. " din Noul Cod Civil se stipuleaza ca, acest cod este alcatuit dintr+un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale. /sadar, Noul Cod Civil reprezinta dreptul comun, inclusiv pentru dreptul comercial, principalul izvor al dreptului privat. Noul Cod Civil reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane, subiecte de drept civil, profesionisti sau neprofesionisti. In acest sens, conform art. 4 din codul civil, dispozitiile sale se aplica si raporturilor dintre profesionisti precum si raporturilor dintre acestia si alte subiecte de drept. 3egulile speciale, derogatorii de la dreptul comun precum si reguliel ce reglementeaza domeniile neacoperite de Noul Cod Civil sunt incluse in legi speciale. Legile comerciale speciale. In codul civil nu sunt reglementate domenii principale ale activitatii comerciale, domenii ce beneficiaza de legi speciale: in materia societatilor comerciale, a unor contracte sau operatiuni speciale, in materia insolventei, a titlurilor comerciale de valoare, registrului comertului s.a. si, din aceasta perspectiva, legislatia speciala comerciala reprezinta izvor al dreptului comercial. Legea nr.4 ! 55# privind societatile comerciale, Legea nr."6! 55# privind registrul comertului, Legea nr.7,! 548 privind cambia si biletul la ordin, Legea nr.75! 548 privind cecul, Legea nr. ! 55# privind combaterea concurentei neloiale,Legea nr.,7!"##6 a insolventei s.a. 2reptul 9niunii :uropene sau legislatia europeana. Izvoare ale dreptului comercial sunt normele dreptului 9niunii :uropene respectiv, tratatele constitutive ale 9niunii :uropene %i 2irectivele %i 3egulamentele :uropene $n calitatea acestora de reglement&ri comunitare cu caracter obligatoriu. Conform prevederilor art. 8, alin. 4 din Constitu'ia 3om;niei, tratatele constitutive ale 9niunii :uropene precum %i celelalte reglement&ri comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fa'& de dispozi'iile contrare din dreptul intern, cu respectarea actului de aderare.

PR !ESI NI"TII C #ERCIANI Noiuni introductive Lacunele codului comercial roman privind persoanele ce au calitatea de comerciant au fost acoperite de Legea nr."6!#7. . 55# privind 3egistrul Comertului ce indica categorii suplimentare de comercianti: comercian'ii sunt persoanele fizice %i asocia'iile familiale care efectueaz& $n mod obi%nuit acte de comer', societ&'ile comerciale, companiile na'ionale %i societ&'ile na'ionale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial, grupurile europene de interes economic cu caracter comercial %i organiza'iile cooperatiste*art. alin." din Legea nr."6! 55#-. 9lterior, prin <.9.=. nr.88!"##, se elimina asociatia familiala ca forma de desfasurare a activitatii economice de catre persoane fizice si se introduc noi forme de organizare: intreprinderea individuala si intreprinderea familiala astfel incat, in temeiulart.8 alin. al acestui act normativ, orice referire continuta in alte acte normative la sintagma: )Persoana fizica autorizata si!sau asociatie familiala) va fi considerata ca fiind facuta la sintagma (persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si!sau intreprindere familiala), dupa caz. /utorizarea func'ion&rii persoanei fizice %i $nregistrarea acesteia $n 3egistrul comer'ului, nu conducea la dob;ndirea calit&'ii de comerciant, definitorie $n aceast& direc'ie fiind $ndeplinirea cumulativ& a condi'iilor prev&zute de art. 7 C.com. /sadar, pana la adoptarea Noului Cod Civil, din perspectiva codului comercial, erau comercianti persoane fizice care savarseau fapte de comert, cu titlu de profesie si in nume propriu precum si societatile comerciale. Noiunea de profe$ioni$t comerciant. In conceptia actuala, a Noului Cod Civil, la raporturile juridice de drept civil, deci si de drept comercial, participa profesionisti si alte subiecte de drept. Prin Noul Cod Civil se elimina notiunea de comerciant, se elimina distinctia dintre comercianti si necomercianti, si se introduce notiunea de profesionist. In aceasta conceptie, continutul integrator al notiunii de profesionist ar fi indicat explicit in art. , alin. din Legea nr.7 !"# prin care se stabileste faptul ca, no'iunea de 0profesionist0 prev&zut& la art. 4 din Codul civil include categoriile de comerciant, $ntreprinz&tor, operator economic, precum %i orice alte persoane autorizate s& desf&%oare activit&'i economice sau profesionale, astfel cum aceste no'iuni sunt prev&zute de lege, la data intr&rii $n vigoare a Codului civil. 2e la data intrarii in vigoare a Noului Cod Civil, notiunea de comerciant, in sensul art.7 din codul comercial, este inlocuita cu cea de profesionist. Cu toate acestea, notiunea de profesionist este o notiune generala ce include in ea atat pe profesionistii ce exploateaza o intreprindere economica cat si o intreprindere neeconomica si, pentru acest motiv, trebuie stabilite criteriile distinctiei necesare dintre profesionistii. :ste necesara relevarea ceor doua categorii de profesionisti: profesionisti comercianti si profesionisti necomercianti, ambele specii facand parte din categoria de gen a profesionistilor ce beneficiaza de un regim de drept comun acordat de Noul Cod Civil.

Noul Cod Civil utlizeaza ca si criteriu de determinare a statutului de profesionist al unei persoane fizice sau juridice, criteriul exploatarii unei intreprinderi: 01unt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere0. 1i in privinta notiunii de intreprindere Noul Cod Civil prefera utilizarea exclusiva a notiunii generale, de gen, fara nicio distinctie intre tipurile de intreprinderi. /stfel, in temeiul Noului Cod Civil, constituie exploatarea intreprinderii exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sa nu un scop lucrativ *art.4 alin.4 din NCC-. In mod evident, in sfera de interes a dreptului comercial nu intra toti profesionistii ci numai aceia ce desfasoara activitate economica, mai precis acei profesionisti ce exploateaza o intreprindere economica respectiv, profesionistii comercianti. :xistenta unui regim juridic distinct al profesionistilor comercianti si cel al profesionistilor necomercianti este sugerat si intr+un act normativ recent: <.=. nr. 4!"# privind dob;nda legal& remuneratorie %i penalizatoare pentru obliga'ii b&ne%ti, precum %i pentru reglementarea unor m&suri financiar+fiscale $n domeniul bancar, prin care se mentioneaza direct distinctia intre raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ si cele care decurg din exploarea unei intreprinderi cu scop lucrativ. %ntreprinderea &i tipuri de 'ntreprindere. :xist> trei tipuri principale de profesionisti comercianti: persoane fizice, persoane fizice asociate sub forma unei $ntreprinderi %i persoanele juridice, toate apar'in;nd $n fapt, aceleia%i mari categorii de gen: $ntreprinderea. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, $ntreprinderile individuale %i intreprinderile familiale, sunt desemnate generic prin no'iunea de $ntreprindere, no'iune existent& $n legisla'ia noastr&, neutilizat& o lung& perioad& de timp $n limbajul juridic %i economic rom;nesc dup& exacerbarea ei $n sistemul economiei de stat %i, revitalizat& sub imperiul legisla'iei europene. Intreprinderea nu este un subiect de drept, ci o activitate a unui subiect de drept . .n func'ie de titularul s&u, $ntreprinderea poate fi societar&, individual& sau familial& %i $ntreprindere public&. < semnifica'ie actual& %i corespunz&toare a $ntreprinderilor este dat& de art. " din Legea nr. 486!"##8 pentru stimularea $nfiin'&rii %i dezvolt&rii $ntreprinderilor mici %i mijlocii: $ntreprinderea este orice form& de organizare a unei activit&'i economice, autonom& patrimonial %i autorizat& potrivit legilor $n vigoare s& desfasoare activitati de productie, comert sau prestari servicii, $n scopul ob'inerii de profit, $n condi'ii de concuren'&, respectiv: societ&'i comerciale, societ&'i cooperative, persoane fizice care desf&%oar& activit&'i economice $n mod independent %i $ntreprinderi individuale %i $ntreprinderi familiale autorizate potrivit dispozi'iilor legale $n vigoare. In concluzie, intreprinderea economica, este activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resursele financiare, forta de munca atrasa,materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in conditiile si in cazurile prevazute de lege. 2in cele prezentate mai sus, tipul de activitate, economica sau civila, exercitata in exploatarea intreprinderii este criteriul distinctiei dintre profesionistii comercianti si profesionistii necomercianti.

?or fi profesionisti necomercianti cei ce exploateaza o intreprindere ce desfasoara o activitate civila, o activitate ce nu poate fi calificata ca activitate economica. Profesionisti comercianti sunt cei ce exploateaza o intreprindere ce desfasoara activitate economica cu scop lucrativ, o intreprindere economica. Nu scopul lucrativ sau nelucrativ este criteriul care determina distinctia intre intreprinderi si intre profesionisti. /cest aspect nici nu este necesar a fi mentionat in cazul intreprinderilor economice avand in vedere faptul ca, activitatea economica ce face obiectul intreprinderii economice este totdeauna desfasurata cu scopul obtinerii de profit, in scop lucrativ. Intere$ul practic al $ta(ilirii calitatii de profe$ioni$t comerciant) a- In interesul bunei desfasurari a activitatii economice, legea institutie anumite obligatii ale profesionistilor comercianti, considerate obligatii profesionale ale profesionistilor comercianti. Profesionistii comercianti au obligatia ca la inceputul inceperii activitatii economice trebuie sa se inregistreze in 3egistrul Comertului si, pe parcursul desfasurarii activitatiie conomice sa ceara efectuarea de mentiuni in 3egistrul Comertului, ori de cate ori intervin modificari in activitatea acestora. La incetarea desfasurarii activitatilor economice, profesionistii comercianti au obligatia sa solicite radierea lor din 3egistrul Comertului. 2easemenea, orice comerciant sau profesionist agent economic trebuie sa tina evidenta contabila a activitatii economice, prin tinerea unor registre contabile in care sa consemneze toate operatiunile economice. 1i, in cele din urma, comerciantul sau profesionistul agent economic are obligatia de a desfasura activitatea economica in limitele unei concurente licite, permise. b- !ormele de de$fa$urare a activitatilor economice de catre profesionistii comercianti sunt speciale si expres prevazute de lege, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice. In toate cazurile, prin reglementari speciale corespunzatoare se stabileste statutul juridic al acestora, distinct de cel al profesionistilor necomercianti. c- In cazul in$olventei, doar profesionistii comercianti pot si supusi procedurii insolventei@ d- Profesionistii comercianti sunt supusi impozitului pe profit in timp ce, profesionistii necomercianti si celelalte categorii de subiecte de drept civil sunt supusi impozitului pe venit@ e- Profesionistii comercianti pot participa la constituirea unor camere de comert si industrie, ca organizatii profesionale, ce au scopul promovarii si apararii intereselor acestora.