Sunteți pe pagina 1din 10

###$referat$ro

Universitatea Agora Oradea Anul IV Drept

Disciplina:Constructie Europeana

Tema referat: Tratatul de la Lisabona

2 !"

T%ATATUL DE LA LI&A'O(A
Tratatul de la Lisabona) cunoscut *n fa+a de proiect sub numele de Tratatul de %eform, este un tratat destinat s, *nlocuiasc, tratatul constitu-ional european$ (umele oficial este Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European, .i a Tratatului de instituire a Comunit,-ii Europene$ La !/ decembrie 2 0) liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona) *nc1eind astfel mai mul-i ani de negocieri pe tema aspectelor institu-ionale$ Tratatul pune la dispo+i-ia Uniunii cadrul legal .i instrumentele 2uridice necesare pentru a face fa-, provoc,rilor viitoare .i pentru a r,spunde a.tept,rilor cet,-enilor$ La fel ca .i Tratatul de la Amsterdam .i) respectiv) (isa) Tratatul de la Lisabona este un tratat de amendare a Tratatelor e3istente 4 Tratatul Uniunii Europene 5TUE6) care *.i va p,stra denumirea) .i Tratatul Comunit,-ilor Europene 5TCE6) acesta din urm, urm7nd s, fie redenumit Tratatul privind func-ionarea Uniunii 5T8UE6$ Cele dou, tratate) modificate conform prevederilor Tratatului de la Lisabona) vor repre+enta tratatele de ba+, ale Uniunii .i vor avea o valoare 2uridic, egal,$ De asemenea) va fi men-inut Tratatul privind Comunitatea Energiei Atomice Europene 5Euratom6$ !/ 9rotocoale .i :; de Declara-ii sunt ane3ate Tratatului de la Lisabona$ Elaborarea Tratatului s4a reali+at *n ba+a mandatului precis .i detaliat agreat la Consiliul European din 2!42/ iunie 2 0) .i care a reluat practic substan-a prevederilor fostului Tratat Constitu-ional$ Din perspectiv, istoric,) semnarea Tratatului finali+ea+, procesul de reform, a Tratatelor Uniunii demarat *n 2 ! la Lae<en .i care urm,rea elaborarea unui tratat cuprin+,tor pentru Europa$ Tratatul de la Lisabona este primul tratat adoptat *n cadrul Uniunii Europene cu 20 de state membre) fiind de asemenea primul Tratat al Uniunii pe care %om7nia l4a semnat *n calitate de stat membru$ %om7nia participase anterior) *n octombrie 2 ") la %oma) *n calitate de stat candidat) la semnarea Actului 8inal al Conferin-ei care a adoptat Tratatului Constitu-ional$ Tratatul de la Lisabona este esen-ial pentru a asigura func-ionarea eficient, a Uniunii Europene$ =n pre+ent) Uniunea repre+int, 20 de state membre .i mai bine de "> de milioane de cet,-eni$ %eformele propuse de acest Tratat) *n special noile aran2amente institu-ionale .i mecanismele de lucru) sunt necesare pentru a asigura o Uniune capabil, s, fac, fa-, provoc,rilor globale .i s, r,spund, a.tept,rilor cet,-enilor europeni) inclusiv cet,-enilor rom7ni$ %om7nia a sus-inut activ adoptarea Tratatului) care include cea mai mare parte a inova-iilor prev,+ute anterior de Tratatul Constitu-ional$

Scurt istoric ?efii de stat .i de guvern reuni-i *n martie 2 la Consiliul European de la Lisabona au adoptat Agenda Lisabona 5sau &trategia de la Lisabona6) menit, s, transforme) p7n, *n 2 ! ) Uniunea European, *n @cea mai dinamic, .i competitiv, economie din lume ba+at, pe cunoa.tere@$ 9rocesul de globali+are) cre7nd rela-ii de interdependen-, tot mai str7nse *ntre economiile -,rilor de peste tot din lume) precum .i revolu-ia te1nologic, din anii > ) inclu+7nd internetul .i noile te1nologii informa-ionale .i de comunicare) a dus la revolu-ionarea inclusiv a economiei europene .i a vie-ii cotidiene a cet,-enilor europeni$ Cu toate acestea) la *nceputul anului 2 ) din punct de vedere al competitivit,-ii) economia european, pre+en-a decala2e importante *n special fa-, de economia &tatelor Unite ale Americii$ Ca urmare) .efii de stat .i de guvern reuni-i in martie 2 la Consiliul European de la Lisabona au adoptat Agenda Lisabona 5sau &trategia de la Lisabona6) menit, s, transforme) p7n, *n 2 ! ) Uniunea European, *n Acea mai dinamic, .i competitiv, economie din lume ba+at, pe cunoa.tere) capabil, de o cre.tere economic, durabil,) generatoare de noi locuri de munc,) mai bune) .i caracteri+at, printr4o mai mare coe+iune social, B$ 9rin &trategia de la Lisabona s4a stabilit obiectivul de a ob-ine o cre.tere economic, de /C pe an .i de a crea 2 de milioane de noi locuri de munc, p7n, *n 2 ! $ De asemenea) Agenda Lisabona stabilea o serie de obiective specifice *n domenii precum inovarea) *ntreprinderile) liberali+area diverselor pie-e .i protec-ia mediului$ Obiectivele stabilite *n 2 erau ambi-ioase .i acopereau o *ntreag, serie de domenii$ =n ceea ce prive.te ocuparea for-ei de munca se urmarea atingerea unei rate a ocup,rii de 0 C si cre.terea num,rului de femei si de persoane in v7rsta care sa active+e pe pia-a muncii$ 9entru a *ncura2a inovarea) obiectivul era de a creste num,rul gospod,riilor care sa aib, acces la internet) precum si cre.terea c1eltuielilor pentru cercetare4de+voltare$ In domeniul *ntreprinderilor) statele membre trebuiau sa ia mai multe masuri pentru a spri2ini *ntreprinderile mici) inclusiv reducerea birocra-iei cu care se confruntau in desf,.urarea activit,-ii$ Dai mult) se urmarea cre.terea concurentei pe pia-a telecomunica-iilor si liberali+area pie-elor de ga+ si de electricitate$ 9entru protec-ia mediului) obiectivele includeau reducerea emisiilor de ga+e cu efect de sera$ La 2um,tatea perioadei de implementare a &trategiei Lisabona) *n unele -ari europene situa-ia economic, .i social, p,rea sa se *nr,ut,-easc,) in loc sa se *mbun,t,-easc,$ &pre e3emplu in Eermania si in 8ran-a .oma2ul a2unsese la apro3imativ ! C) iar cre.terea economica europeana se situa sub 2C comparativ cu &UA ce cuno.tea o cre.tere de peste /C$ 9e de alta parte) nu trebuie negat faptul ca in anumite domenii) in aceea.i perioada) s4au *nregistrat anumite progrese) a.a cum s4a *nt7mplat cu liberali+area pie-elor de electricitate) de telecomunica-ii si de servicii financiare$

9entru a evalua re+ultatele implement,rii &trategiei de la Lisabona) *n prim,vara anului 2 ") Consiliul European l4a *ns,rcinat pe fostul prim4ministru al Olandei) im OF) s, conduc, un grup de e3per-i si sa redacte+e un raport) cu scopul de a da un nou impuls &trategiei de la Lisabona$ Una dintre principalele conclu+ii ale %aportul OF) pre+entat la Consiliul European din toamna anului 2 ") a fost ca re+ultatele ob-inute au fost de+am,gitoare din cau+a Aagendei prea *nc,rcate) lipsei de coordonare si a prioritarilor conflictualeB$ Dai mult) %aportul sugerea+, ca vina principala este a statelor membre care nu au avut suficienta voin-a politica de a pune in aplicare reformele necesare atingerii obiectivelor Agendei Lisabona$ Ca urmare a acestui raport) Comisia Europeana a 1ot,r7t relansarea &trategiei Lisabona 5redenumind4o &trategia Lisabona pentru cre.tere si locuri de munca6 in anul 2 ;) urm7nd ca accentul sa fie pus mai degrab, pe ac-iunile ce trebuie puse in aplicare dec7t pe obiectivele ce trebuie atinse$ De aceea) anul 2 ! si obiectivele privind atingerea unei anumite rate a ocup,rii nu mai sunt considerate a fi prioritatea) consider7ndu4se ca prioritare trebuie sa fie ac-iunile ce trebuie luate pentru a *nregistra cre.tere economica durabila si crearea de noi locuri de munca$ Comisia Europeana si statele membre au 1ot,r7t ca noua strategie) structurata in cicluri de trei ani) sa aib, ca fundament un parteneriat str7ns intre ele) iar implementarea ei sa se ba+e+e pe 9rogramul Comunitar de la Lisabona 5lansat in iulie 2 ;6 si pe programe na-ionale de reforma) actuali+ate in fiecare an$ In primul raport anual privind progresele *nregistrate 5pre+entat in ianuarie 2 :6) Comisia a definit patru domenii principale in care era nevoie de mai multa ac-iune: pe ranga investi-ii mai mari in educa-ie si cercetare) mai mult spri2in pentru IDD si pentru crearea de noi locuri de munca) Comisia a considerat ca definirea unei politici comune in domeniul energiei trebuie sa fie parte a &trategiei de la Lisabona$ Al doilea raport 5din decembrie 2 :6 intitulat AUn an de re+ultateB conclu+ionea+, ca Comisia Europeana a asigurat 0;C din masurile pe care le considera ca fiind parte din &trategie Lisabona) precum adoptarea Directivei privind serviciile) agrearea 9rogramului Cadru 0) precum si progresele *nregistrate in ceea ce prive.te serviciile financiare$ 9e lista de lucruri AneterminateB se *nscriu portabilitatea intracomunitara a pensiilor) liberali+area incompleta a energiei si a transporturilor) precum si reforma sistemului european privind proprietatea intelectuala$ Din nou) Comisia nume.te patru domenii prioritare de ac-iune: investi-ii in cunoa.tere si inovare) reducerea presiunii administrative pentru IDD) moderni+area pie-ei muncii si energia si sc1imb,rile climatice$ Consiliul European reunit la 'ru3elles in iunie 2 0 a 1ot,r7t redactarea unui nou tratat care sa *nlocuiasc, te3tul Constitu-iei respinse$ Acest tratat) numit ini-ial GTratatul de %eformaB) urma) nu sa *nlocuiasc, 5a.a cum s4ar fi *nt7mplat in ca+ul adopt,rii Constitu-iei6) ci sa amende+e at7t Tratatul instituind Comunitatea Europeana cat si Tratatul privind Uniunea Europeana$ Dai mult) s4a 1ot,r7t ca in Tratatul de %eforma sa

fie inclusa numai o prevedere in leg,tura cu Carta Drepturilor 8undamentale care sa transforme acest document intr4un instrument cu aceea.i valoare legala ca si Tratatele) spre deosebire de Constitu-ie care urma sa *nglobe+e in te3tul sau Carta$ =n decembrie 2 0) la trei ani de la relansarea &trategiei Lisabona) raportul strategic al Comisiei conclu+ionea+, ca politicile definite de &trategia Lisabona dau) in sf7r.it) re+ultate$ Cu toate acestea raportul sublinia+, ca Anu toate statele au *ntreprins reforme cu aceea.i determinareB si ca reforme in anumite domenii 5desc1iderea pie-elor de energie si de servicii6 au fost implementate mai lent$ %aportul) pre+entat la Consiliul de prim,vara din !/4!" martie 2 H) considera ca) pentru urm,torul ciclu de trei ani) reformele trebuie sa continue a fi implementate at7t la nivel na-ional cat si comunitar$ De asemenea stabile.te si o serie de noi ini-iative politice in cele patru domenii prioritare identificate in prim,vara anului 2 :: investi-ii in oameni si moderni+area pie-ei muncii) mediul de afaceri) cunoa.tere si energie si mediu$

Principalele inovaii aduse de tratat in organizarea structurala si funcionala a Uniunii Europene Tratatul introduce c7teva elemente noi menite sa ameliore+e eficienta) coerenta si transparenta institu-iilor) astfel incot acesta sa poat, r,spunde mai bine e3igentelor cet,-enilor europeni$ Tratatul de la Lisabona este esen-ial pentru a asigura func-ionarea eficient, a Uniunii Europene$ =n pre+ent) Uniunea repre+int, 20 de state membre .i mai bine de "> de milioane de cet,-eni$ %eformele propuse de acest Tratat) *n special noile aran2amente institu-ionale .i mecanismele de lucru) sunt necesare pentru a asigura o Uniune capabil, s, fac, fa-, provoc,rilor globale$ Lisabona nu sc1imba fundamental structura institu-ionala a Uniunii) care se va ba+a) in continuare) pe triung1iul 9arlament) Consiliu) Comisie$ Parlamentul European 9arlamentul European ii repre+int, pe cet,-enii statelor membre$ Tratatul de la Lisabona spore.te competentele acestuia la nivel legislativ) bugetar si in materie de aprobare a acordurilor interna-ionale$ De asemenea) Tratatul modifica si structura 9arlamentului:num,rul deputa-ilor europeni nu va dep,.i 0;! 50; plus pre.edintele6) iar reparti+area locurilor pe state membre se va face dup, principiul propor-ionalit,-ii degresive$ Altfel spus) deputa-ii din tarile cu cei mai mul-i locuitori vor repre+enta un num,r mai mare de cet,-eni dec7t deputa-ii din tarile cel mai pu-in populate$ Tratatul mai preci+ea+, ca fiecare stat membru va fi repre+entat in 9arlament de minim : deputa-i si de ma3im >:$ 9arlamentul European va avea puteri sporite in domeniul adopt,rii legisla-iei) a bugetului si a aprob,rii acordurilor interna-ionale$ Totodat,) 9arlamentul European 2oaca un rol consolidat in procedura de revi+uire a tratatului) av7nd dreptul la ini-iativaI face parte din conven-ia care sta la ba+a noii proceduri obi.nuite de revi+uire)

iar acordul sau este necesar in ca+ul in care Consiliul dore.te sa nu convoace o conven-ie in ca+ul unor modific,ri minore$ O noua procedura legislativa) numita AordinaraB se va aplica ma2oritarii domeniilor) iar 9arlamentul va avea acelea.i puteri ca si Consiliul$ 9entru restul domeniilor se va aplica Aprocedura legislativa specialaB) conform c,reia 9arlamentul are dreptul de a consim-i asupra unei masuri a Consiliului) sau invers$ In afara de aceste proceduri) romane in vigoare si vec1ea procedura de consultare J Consiliul) *nainte de a vota o propunere a Comisiei trebuie sa consulte 9arlamentul si sa tine cont de propunerile sale$ Consiliul european Consiliul european) care are misiunea de a impulsiona elaborarea politicilor) devine) la r7ndul sau) devine o institu-ie a Uniunii) fora a primi insa noi atribu-ii $ Este creat totu.i un nou post)cel de 9re.edinte al Consiliul european$ Acesta este ales de Consiliul european pentru un mandat de doi ani si 2um,tate si va avea rolul de a asigura preg,tirea si continuitatea lucr,rilor Consiliului european si de a g,si solu-ii care sa conduc, la ob-inerea consensului$ 9re.edintele Consiliului european nu poate ocupa alte func-ii la nivel na-ional$ Daca Tratatul de la Lisabona va fi ratificat) primul pre.edinte al Consiliul European va fi ales in 2 >$ Aceasta func-ie nou *nfiin-ata si4a atras denumirea de A9re.edinte al Uniunii EuropeneB) in special in media in discu-iile despre cine va ocupa prima data acest post$ Consiliul repre+int, guvernele statelor membre$ %olul sau romane in mare m,sura nesc1imbat$ Consiliul va continua sa importa prerogativele legislative si bugetare cu 9arlamentul si va men-ine rolul central in materie de politica e3terna si de securitate comuna 59E&C6 si de coordonare a politicilor economice$ &c1imbarea esen-iala adusa de Tratatul de la Lisabona se refera la procesul de deci+ie $ In primul r7nd) Consiliul va decide cu ma2oritate calificata) cu e3cep-ia ca+urilor in care tratatele prev,d o alta procedura) cum ar fi votul in unanimitate$ In practica) odat, cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona) votul cu ma2oritate calificata va fi e3tins la numeroase domenii de ac-iune 5de e3emplu) imigrarea sau cultura6$ Ulterior) introducerea) in 2 !") a votului cu dubla ma2oritate al statelor membre ale UE 5;;C6 si al popula-iei 5:;C6) care reflecta dubla legitimitate a Uniunii) va conduce la consolidarea transparentei si eficientei$ (oua modalitate de calcul va fi completata de un mecanism similar Acompromisului de la IoanninaB) care ar trebui s, permit, unui num,r mic de state membre 5apropiate de minoritatea de blocare6 s,4.i manifeste opo+i-ia fa-a de o deci+ie $ Intr4o asemenea situaie) Consiliul trebuie sa faca tot ce4i va sta *n putin-, pentru a ob-ine) *ntr4un interval de timp re+onabil) o solu-ie satisf,c,toare pentru ambele p,r-i$ Comisia Europeana 9rincipala misiune a Comisiei Europene este sa promove+e interesul general european$ Tratatul de la Lisabona aduce sc1imb,ri la nivelul structurii acesteia$ 9otrivit principiului rota-iei egale intre statele membre) *ncep7nd din 2 !") colegiul va fi format dintr4un num,r de comisari egal cu doua treimi din num,rul statelor membre 5adic, !H) in

ca+ul unei Uniuni cu 20 de tari6) noul sistem implic7nd faptul ca pentru o perioada de ; ani 5cat durea+, mandatul Comisiei Europene6 intr4un ciclu de !; ani) fiecare stat membru nu va fi repre+entat in Comisie$ (um,rul membrilor Comisiei va putea fi modificat de Consiliul european cu unanimitate de voturi$ O alta sc1imbare importanta introdusa de Tratatul de la Lisabona o repre+int, leg,tura directa intre re+ultatele alegerilor pentru 9arlamentul European si alegerea candidatului la pre.edin-ia Comisiei$ De asemenea) trebuie men-ionat ca rolul pre.edintelui Comisiei va fi consolidat) din moment ce acesta ii va putea obliga pe membrii colegiului sa demisione+e$ =naltul %epre+entant al Uniunii pentru afaceri e3terne si politica de securitate si vicepre.edinte al Comisiei 4 =nfiin-area postului de =nalt %epre+entant al Uniunii pentru afaceri e3terne si politica de securitate este una dintre inova-iile institu-ionale ma2ore ale Tratatului de la Lisabona$ In consecin-a) coerenta ac-iunii e3terne a Uniunii ar trebui sa fie ameliorata$ Acest =nalt %epre+entant va avea o dubla misiune:pe de o parte) va fi *mputernicitul Consiliului pentru politica e3terna si de securitate comuna 59E&C6 iar pe de alta parte) va fi vicepre.edinte al Comisiei pentru rela-ii e3terne$ %esponsabil pentru elaborarea politicii e3terne si a politicii de ap,rare comuna) va pre+ida si Consiliul AAfaceri e3terneB$ In plus) va repre+enta Uniunea pe scena interna-ionala in domeniul 9E&C si va fi asistat de un serviciu european pentru ac-iune e3terna) format din func-ionari ai Consiliului) Comisiei si serviciilor diplomatice na-ionale) garant7nd coerenta *ntregii ac-iuni e3terne a Uniunii$ 9rogresul *nregistrat in domeniul politicii e3terne si de securitate comune este astfel men-inut in *ntregime) inclusiv progresul fragil *nregistrat in cre.terea eficientei procesului deci+ional Celelalte instituii Dispo+i-iile tratatelor actuale referitoare la 'anca Centrala Europeana 5'CE6 si la Curtea de Conturi nu au suferit sc1imb,ri notabile$ In ceea ce prive.te Curtea de Kusti-ie a Uniunii Europene) Tratatul de la Lisabona e3tinde domeniul de interven-ie al acesteia) mai ales in materie de cooperare penala si poli-ieneasca si introduce c7teva modific,ri procedurale) 2urisdic-ia Cur-ii de Kusti-ie fiind astfel e3tinsa pentru a acoperi toate activit,-ile Uniunii) cu e3cep-ia politicii e3terne si de securitate comune 5dar inclu+7nd controlul masurilor care restr7ng drepturile cet,-enilor6$ Parlamentele naionale Tratatul de la Lisabona recunoa.te si consolidea+, rolul parlamentelor na-ionale care) de.i nu fac parte din cadrul institu-ional al Uniunii) 2oaca un rol important in func-ionarea acesteia) av7nd puteri sporite) mai ales in ceea ce prive.te orice alta reforma a Tratatului asupra Uniunii Europene) a r,spunsului la orice noua aplica-ie pentru statutul de membru ale UE si a cooper,rii 2udiciare pe probleme civile$ 9e ranga a.a4numita procedura @cartona.ul galben@5Lello# card6 5*n ca+ul *n care o treime din parlamentele na-ionale resping o propunere legislativ,) Comisia o va ree3amina6) a fost introdus un nou mecanism menit s, permit, parlamentelor na-ionale s, controle+e aplicarea principiului subsidiarit,-ii: dac, o ma2oritate simpl, de parlamente na-ionale adopta un

avi+ *n care se afirma ca o propunere legislativ, nu respecta principiul subsidiarit,-ii .i fie Consiliul) fie 9arlamentul sunt de acord cu respectivele parlamente na-ionale) propunerea este respins,$ Cele mai importante prevederi care fle3ibili+ea+, procesul deci+ional si adaptea+, la realitatea e3istenta func-ionarea institu-ionala se refera la urm,toarele aspecte: 4 &e acorda personalitate 2uridica unica Uniunii) iar structura pe piloni dispare) astfel incot politicile comune in domeniul libert,-ii) securit,-ii si 2usti-iei sa intre in domeniul de aplicare al dreptului comunitar$ 9olitica e3terna si de securitate comuna este) cu toate acestea) abordata in TUE 5in timp ce alte sectoare ale ac-iunii e3terne ale UE sunt abordate in T8UE6 si continua sa fie reglementata de proceduri deci+ionale specifice$ 4 Domeniul de ac-iune al Uniunii Europene sau al statelor membre) identific7nd trei categorii de competenta pentru UE: 4 Competenta e3clusiva J in domenii precum uniunea vamala) politica comerciala si de concurenta numai Uniunea Europeana are putere legislativa 4 Ac-iuni de spri2in) coordonare si complementare J in domenii ca educa-ia) cultura) industria) Uniunea Europeana poate numai sa spri2ine statele membre 5acord7nd finan-,ri) spre e3emplu6 4 Competenta comuna J in ceea ce prive.te mediul) transportul si protec-ia consumatorilor) at7t Uniunea Europeana cat si statele membre au putere de legiferare) fora a uita insa de principiul subsidiarit,-ii$ 4 Dup, aderarea la Uniunea Europeana) orice stat poate sa aleag, in orice moment daca romane sau nu membru al acestei structuri$ De.i e3ista un precedent in care un teritoriu a *ncetat sa mai fac, parte din Comunitatea Europeana 5Eroenlanda in !>H;6) in pre+ent nu e3ista nici o prevedere legala conform c,reia un stat poate para.i Uniunea Europeana$ De aceea) pentru prima data Tratatul de la Lisabona include o clau+a conform c,reia este la latitudine oric,rei tari sa romana sau nu membru al UE$ 4 Un pas *nainte in ceea ce prive.te drepturile omului$ 9e ranga faptul ca se garantea+, punerea in aplicare a Cartei Europene a Drepturilor 8undamentale) desc1ide si oportunitatea pentru Uniunea Europeana de a adera la Conven-ia Europeana pentru ap,rarea drepturilor omului si a libert,-ilor fundamentale$ Acordarea statutului 2uridic obligatoriu Cartei Drepturilor 8undamentale$ Carta este un adev,rat compendiu al drepturilor de care beneficia+, cet,-enii fa-, de legisla-ia european,) precum dreptul la integritate) interdic-ia torturii sau a tratamentelor inumane sau degradante) dreptul la libertate) respectul vie-ii private .i familiale) dreptul la educa-ie) dreptul de proprietate) non4discriminarea) egalitatea *ntre se3e) diversitatea cultural,) lingvistic, .i religioas, etc$ Tratatul introduce un nou drept pentru cet,-enii europeni) conform c,ruia o peti-ie cu ! milion de semn,turi din mai multe state membre poate fi trimisa Comisiei pentru a demara o ini-iativa legislativa$

4 Tratatul cuprinde si protocoale adi-ionale privind sc1imb,rile climatice si lupta *mpotriva *nc,l+irii globale$ De asemenea) c7teva prevederi ale Tratatului se refera la solidaritatea in probleme legate de furni+area de energie si a sc1imb,rilor in domeniul politicii energetice europene$ 4 In domeniul aparerii) statele membre care au capacitatule si dorin-a necesare pot de+volta o cooperare structurata) care poate conduce la un sistem comun de ap,rare$ &e introduce o clau+a de solidaritate: daca un stat membru este victima unei agresiuni militare pe teritoriul sau) celelalte state membre *l a2uta si ii ofer, asistenta prin toate mi2locele care le stau la dispo+i-ie$ 4 &pa-iul de libertate) securitate si 2usti-ie intra in sfera de aplicare a dreptului comunitar) iar co deci+ia si ma2oritatea calificata sunt e3tinse) de.i ini-iativele din partea statelor membre roman posibile in anumite ca+uri$ Integrarea in sfera legisla-iei comunitare este combinata cu anumite proceduri de @fr7nare de urgenta@) care sa permit, statelor membre sa adrese+e anumite probleme Consiliului European) atunci c7nd sunt in 2oc interesele lor vitale in acest domeniu$ In aceste ca+uri) se facilitea+, cooperarea consolidata$ &unt prev,+ute e3cep-ii pentru %egatul Unit si Irlanda 5mecanismele de opt4 inMopt4ou-6 in protocoale specifice$ 4 O noua clau+a @sociala@ ori+ontala garantea+, ca) in definirea si aplicarea politicilor sale) Uniunea va lua in considerare cerin-e precum promovarea unui @nivel ridicat de ocupare a for-ei de munca@) @protec-ia sociala adecvata@) @lupta *mpotriva e3cluderii sociale@ si un @nivel ridicat de educa-ie) formare si protec-ie a s,n,t,-ii umane@$ 4 Ierar1i+area normelor este p,strata prin distinc-ia care se face intre actele legislative) actele delegate si actele de punere in aplicare) de.i termenii de @lege@ si @lege4 cadru@ au fost abandona-i in favoarea p,str,rii terminologiei actuale 5directive) regulamente si deci+ii6$ 9arlamentul si Consiliul vor avea competente egale in ceea ce prive.te definirea modalit,-ilor de control al actelor delegate si al celor de punere in aplicare 5comitologie6$ Ratificare 9entru a intra in vigoare) Tratatul de la Lisabona trebuie sa fie ratificat de c7tre statele membre$ Uniunea Europeana si4a stabilit ca data de adoptare ! ianuarie 2 >) astfel incot Tratatul sa se aplice *nainte de alegerile parlamentare din iunie 2 >$ Ungaria a fost prima tara care a ratificat Tratatul c1iar in decembrie 2 0) fiind urmata de alte c7teva state membre: 8ran-a) Dalta) %om7nia si &lovenia$ 97n, la acest moment) 2; din statele membre au finali+at procedurile parlamentare de ratificare a Tratatului de la Lisabona$ %om7nia este unul dintre primele state membre care au ratificat Tratatul) 9arlamentul %om7niei finali+7nd procedura de ratificare la data de " februarie a$c$

La !2 iunie a$c$) Irlanda a respins acest document) prin referendum$ Consiliul European de var, 5'ru3elles) !>42 iunie a$c$6 a luat not, de acest re+ultat) precum .i de faptul c, procesul de ratificare va continua *n celelalte state membre$

'ibliografie:
!$ &fera 9oliticii4revista de stiinte politice4&telian Tanase 2$ Impactul tratatului de la Lisabona asupra politicii regionale4 Dr$ Est1er F%ADE% /$ ###$#i<ipedia$org "$ ###$europa$eu