Sunteți pe pagina 1din 5

Denumirea postului: Ajutor OSPATAR Cod COR Nivel ierarhic: D Angajat: Departament: F&B Data: Relaii ierarhice Subordonat:

Sef Sala Inlocuieste pe: alti ospatari, ajutor de ospatar Inlocuit de: sef sala, alti ospatari, ajutor de ospatar Are n subordine: olaborea!" cu: ceilali an#ajati din restaurant$unitate Scopul principal al postului: service conform standardelor Ramada 1.Cerinte: Studii: studii %edii, de preferat liceu cu profil de ali%entatie publica Lim i straine: !N"L!#A o ligatoriu $lim a de a%a vor ita in hotel&: Fluent &scris, 'orbit si citit( Cunostinte operare calculator: OP)RA, *icrosoft )+cel, ,ord, Office, Po-er Point, Internet Calificarea necesara: diplo%" de calificare n do%eniu. e+perien/" de %ini% 0 an ca osp"tar. aspect fi!ic pl"cut, pre!en/" a#reabil", a%abilitate, solicitudine. atitudine po!iti'" 1i conciliant" n rela/iile cu clien/ii 1i cole#ii. disponibilitate pentru co%pro%isul constructi'2

'. Competenta postului si limitele de actiune: )ste autori!at s" asi#ure ser'irea i%pecabil" a clien/ilor cu produsele$%3nc"rurile$b"uturile co%andate de c"tre ace1tia (. 1.Atri utii privind )n mod direct postul ocupat: 4tili!ea!a in %od opti% ti%pul de lucru o%pletea!a inre#istrarile ce ii re'in )+ecuta sarcinile de ser'iciu confor% instructiunilor date de superior Participa la #rupurile %ultifunctionale pentru actiuni corecti'e si pre'entie la care este solocitat Pro%o'ea!a 5otelul si %entine o at%osfera de intele#ere si ajutor reciproc in randul an#ajatilor si lucrea!a in ec5ipa2 Participa la crearea i%a#inii 5otelului2 Arata politete si acorda atentie oaspetilor si cole#ilor2 Detectea!a si raportea!a superiorului incidentele de la postul de lucru sau orice incident care considera ca ar sta in calea desfasurarii bunei acti'itati a 5otelului sau care ar a'ea influenta directa sau indirecta asupra clientilor. Participa la #rupurile %ultifunctionale pentru actiuni corecti'e si pre'entie la care este solocitat.

)+ecut" orice alte dispo!i/ii date de superiorul ierar5ic n reali!area strate#iilor pe care 1i le propune or#ani!a/ia, pe do%eniul s"u de acti'itate 1i n li%itele respect"rii re#le%ent"rilor le#ale2 '. Atri utii specifice: preluarea co%en!ilor de %3ncare 1i b"utur" ntr6o %anier" eficient" 1i profesionist". trans%iterea acestora la bucatarie$bar si ser'irea preparatelor culinare i%ediat ce au fost pre#atite, utili!and ec5ipa%ente de ser'ire curate si specifice fiecarui tip de preparat. acordarea aten/iei cu'enite 1i asi#urarea unor ser'icii irepro1abile clien/ilor. cunoa1terea %eniului astfel nc3t s" poat" oferi n orice situa/ie infor%a/ii co%petente cu pri'ire la felurile de %3ncare, tac3%uri 1i b"uturi incasarea contra'alorii ser'iciilor oferite clientilor efectuea!a curatenie la locul de %unca efectuea!a %ise6en place6ul in ordinea ceruta de te5nica ser'irii debarasea!a %esele dupa fiecare fel de %ancare ser'it de catre client e+ecuta orice alte sarcini date de superiorul ierar5ic direct sau supraordonatii acestuia respectarea procedurilor specific de ser'ice

((. *rivind procedurile i politicile companiei Respect" procedurile i politicile co%paniei pe do%eniul s"u de acti'itate 1i se asi#ur" c" utili!ea!" 'ersiunea final" aprobat" 1i aflat" n 'i#oare co%unicata si luata la cunostinta pe ba!a fiselor de trainin#$infor%are. Respect" le#isla/ia n 'i#oare ce face referire la do%eniul s"u de acti'itate, docu%ent3ndu6se n per%anen/" referitor la nout"/ile le#islati'e2 Respecta pro#ra%ul de lucru Respecta ontractul olecti' de *unca, Re#ula%entul Intern si alte re#le%entari i%ple%entate de catre o%panie2 Respecta pre'ederile ontractului Indi'idual de *unca si nu 'a i%piedica$ afecta pro#resul adec'at al acti'itatilor co%paniei, a'and un co%porta%ent corespun!ator confor% cerintelor o%paniei2 Respecta ontractul olecti' de *unca, Re#ula%entul Intern si an7+ele acestuia si alte re#le%entari precu% si procedurile i%ple%entate in co%panie si luate la cunostinta 2Isi insuseste si respecta *anualul An#ajatului2 Respecta pre'ederile ontractului Indi'idual de *unca si nu 'a i%piedica$ afecta pro#resul adec'at al acti'itatilor co%paniei, a'and un co%porta%ent corespun!ator confor% cerintelor o%paniei2

Raspunde de reali!area calitati'a si in ter%en a situatiilor specifice. Raspunde de respectarea nor%elor le#ale pri'ind secretul si confidentialitatea datelor si infor%atiilor. Raspunde de e+actitatea datelor furni!ate (((. *rivind procesele de resurse umane Particip" acti' la p"strarea confidenialit"ii cu pri'ire la salarii, infor%aii de ser'iciu i datelor le#ate de an#ajaii 5otelului2 Pro%o'ea!" i %enine un cli%at de nele#ere i colaborare ntre cole#i n cadrul departa%entului )'aluea!" periodic perfor%anele an#ajailor din subordine &la finalul perioadei de prob" i anual(2& unde este ca!ul( *onitori!ea!" aspectul an#ajailor din subordine, respectarea re#ulilor de i#ien", inut" i 'esti%entaie2 &unde este ca!ul( Salarizare: Salari!area este n confor%itate cu nor%ele interne ale or#ani!a/iei. Salariul de ba!" este re%unera/ia pri%it" pentru reali!area la standarde superioare de calitate a sarcinilor 1i atribu/iilor sitpulate n pre!enta fi1a postului. onfor% odului *uncii ni'elul de salari!are este confiden/ial, fiind de datoria an#ajatorului de a aduce la cuno1tin/a salariatului acest aspect. orice abatere de la aceast" nor%" 'a fi sanc/ionat" disciplinar confor% re#ula%entului intern al societatii2

(+. *rivind s,n,tatea -i securitatea )n munc, Particip" la instruirile pe SS* 1i SI Asi#ur" or#ani!area %uncii i a spaiilor de %unc" n confor%itate cu nor%ele i re#ulile de s"n"tate i securitate n %unc" 81i e+ecut" sarcinile de %unc" cu cea %ai %are aten/ie, respect3nd nor%ele de S"n"tate 1i Securitate n *unc" 1i SI, aplic3nd nor%ele nsu1ite la instructajele SS* 1i SI pentru a e'ita producerea accidentelor de %unc" 1i $ sau %boln"'irile Or#ani!ea!a si ofera pri%ul ajutor 'icti%ei in ca! de accident si sa infor%e!e seful de departa%ent2 4r%ea!a strict re#ulile de i#iena si unifor%a si reali!ea!a e+a%enele %edicale in ti%p2 unoaste procedurile de ur#enta2 Respectarea pre'ederilor le#isla/iei pri'ind s"n"tatea 1i securitatea n %unc", situa/ii de ur#en/", protec/ia %ediului2 .. (nstrumente: )c5ipa%entul din cadrul departa%entului de ali%entatie si de bucatarie$bar, %obilier,obiecte de in'entar, etc

/. Responsa ilitati generale: o%unicarea corect" 1i eficient" a infor%a/iilor Respectarea docu%entatiei specifice de la locul de %unca& reetarelor, #ra%ajelor i asi#urarea utili!"rii opti%e a %ateriilor pri%e, a ec5opa%entelor din dotare, etc22(&acolo unde este ca!ul(2 Inta%pina clientii cu politete, le urea!a bun6'enit si ii conduce la %asa Raspunde de preluarea co%ne!ilor de la clienti, de ser'irea acestora si de incasarea contra'alorii ser'iciilor oferite, in %od eficient si profesionist R"spunde de calitatea i aspectul %uncii depuse R"spunde de starea de i#ien" a locului de %unca n concordan" cu le#islaia n 'i#oare pri'ind i#iena i siste%ul 9A P2

0. O iective si indicatori de performanta: a( aracteristicile personale &aptitudini, co%porta%ent si personalitate(. b( o%petenta &cunostinte pentru e+ercitarea atributiilor postului(. c( aracteristici profesionale &capacitati analitice, 'i#ilenta, disponibilitate, autocontrol, diplo%atie(. d( Interesul pentru resursele alocate postului. e( Orientare spre e+celenta. f( Preocuparea pentru interesul #eneral al fir%ei. #( Adaptabilitate la post. 5( apacitate de deci!ie, pre'i!iune si e'aluare. i( apacitate de ino'are. j( Spirit de ec5ipa. :( Dele#area responsabilitatilor si antrenarea personalului. l( o%unicarea &receptarea si trans%iterea infor%atiilor(. %( o%petente si abilitati ne#ociere2

1. Criterii de performanta:

a& *erformanta legata de siguranta in munca $N*23N*S(& 4 e'aluarea an#ajatului nu este afectata de faptul ca acesta a suferit sau nu $a raportat sau nu un incident la locul de %unca2 & *erformanta de lucru: 02 responsabilitate6 este responsabil pentru actiunile sale si efectuea!a sarcinile la ti%p. ;2 calitatea %uncii6 efectuea!a in %od constant sarcinile la un standard ridicat si responsabil. <2 lucru in ec5ipa si co%unicare 6 isi e+pri%a ideile clar si asculta in %od acti'2 Actionea!a ca un colaborator de%n de incredere si cooperant in ceea ce pri'este scopurile ec5ipei. =2 initiati'a6 abordea!a pro'ocarile le#ate de %unca cu entu!ias% si creati'itate perfor%anta sustinuta, abilitati si atribute esentiale si %ultiple2 c& Conducere 4 de%onstrea!a ca se co%porta confor% %odelului si principiilor de conducere ale co%paniei. d& *roceduri si Reglementari interne ale companiei 4 Se co%porta in confor%itate re#le%entarile si procedurile co%paniei &ROI, p2 recrutare,p2 %oti'are, p2 for%are si trainin#, p2 Disciplinara 6 'e!i ane+a cate#orii disciplinare atasata pre!entei fise de post 6 p2 e'aluare, p2 ordine si curatenie(2 e& *re%enta la munca 5 Respecta pro#ra%ul de lucru al co%paniei si 'ine la lucru in %od re#ulat2

Nume i prenume: ef direct Director "eneral Data

Semn,tura Semn,tura Semnatura

S-ar putea să vă placă și