Sunteți pe pagina 1din 86

Pascale Rousseau

lnvatfl singur limba francezil,


r incepdtori & 4 CD-uri audio
fraducere:
t*

.ra'

*-'*ia[&?*'o"'\ .*-.---.--.

NICULESCU

vh

q
iil

!!

'':

!I

f g
i

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei ROUSSEAU, PASCALE inva$ singur limba francezi & 4 CD-uri audio / Pascale Rouseau; trad. Bucureqti: Editura NICULESCU, 2008 ISBN: 978-973-748-100-9

l:risa

Cercel.

I. Cercel, hrisa (tad.)


81 r. r33.

r(075.4)

O Emst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, Federal Republic ofGermany, 2000 Titlu origirul: Gro$er Anfiingerlrurs Franziisisch
von Pascale Rousseau
PenEu edifia in limba rom6ni:

O Editura NICULESCU, 2008 Adresa: Bd. Regiei 6D


060204

Bucureqti, RomAnia
1

T et: (+ 40)2

-3 I 2.97 .82

(+40)2t-312.97 .84 TeUFax: (+40)21-312.97.83 Call Center: (+40)21-3 14.88.55 E-mail: club@niculescu.ro lnternet: www.niculescu.ro

Tipdril in Rominia ISBN: 978-973-748-100-9

sau prin orice sistsm de stocare Si accesare a datelor, I{ra permisiunea Editurii NICULESCU. Orice nerEspectare a aceslol prevederi cofrduce in mod automal la rispunderea penale faltr de legile nalionale $i intemalionale privind proprietatea intelectuali.

h{

Yenit in lumea limbii franceze!

ry;e-r11alafifranceza;i maivreli

flsmr$ i6t&rn;iva

Ali dorisS-iintelegeli pe francezisisd in situatii simple din viata de zi cu zi atunci c6nd calatorili in Franla. Prezentul curs vd va insoli
va da din ce in ce mai
cu rsu lu i?

ca acest lucru sE vi faca plScere.

vd pe

multi siguranla, intr-o manierd motivanta, in folosirea limbii franceze.

6,1mil or-tine opt unitafi didactice av6nd, la rAndul lor, c6te cinci leclii 9i o recapitulare. numitE lnterlude. ;51phqie este compusd dintr-o parte a de doua pagini ;i o parte b, tot de doui pagini. Dialogurile de la mef frec5rei parli a se constituie intr-o poveste cu continuitate. Partea b continud cu un text nou, un colaj Ftqrw! dalog pe tema enunlata in povestea expusS.

c*

stnrctura

n61lar $ gramatic5: lmediat dupa dialog sau text vi sunt prezentate toate cuvintele noi, incadrate intr-o @- Cu gramatica veli face cuno;tin!5 treptat, prin intermediul unor explicalii simple. Errff h t
i&rrcbular.
Cu ajutorul exerciliilor orale gi scrise de pe CD gi din carte vd puteli consolida cunogtinfele de gramatici Exercitiile marcate cu simbolul @ve stau la dispozilie pe CD. Exerciliile scrise sunt marcate cu ar trebui rezolvate pe o foaie de hdrtie separati. cel mai bine ar fi sa folosili iar exerciliile cu

Fnu uulwrie.

rest

uhim tip de exeicitii un caiet in care s6 le adunati ;i pe care sd le puteli apoi revedea ori de c6te ori

ffi

cu metode f,ftr pentru o invSlare mai u;oari ;i mai eficient5:ln capitolul Sugestii veli face cuno;tinli pfucu ajutorul cdrora veli reline mai.repede cuvintele noi ;i vd vefi organiza invSlarea intr-un mod mai ffi

r+Ef!
*tere

gi Francezd

autentic5!

$:

ln aceste rubricr veli descoperi expresii uzuale foarte utile ;i informalii

Franla.

hrfude:
.

#nentare 5i

La sfSr5itul unei unitdli didactice puteli face bilanful: veli recapitula materia invalati prin texte exercilii, veti aprofunda cuno5tinlele de limbi ;i veli completa eventualele lacune.

1t;.

veli gdsi textele tuturor dialogurilor si exerciliile de pe CD, precum ;i cheia exerciliilor. in gramatical este prezentat5 iar gramatica, de data aceasta din perspectiva interdependenlei dintre pirti, fiind explicate si alte detalii 5i cazuri speciale. lntregul fond de cuvinte pe care il veli invSla in acest ei @r.rseste prezentat in vocabutar. Aici puteli cauta in cazul in care nu sunteli siguri de un cuv6nt.

rrtlerdiul

La

sfgr;itul

ci(ii

fu-le &

citeva indicalii importante cu privire Ia utilizarea acestui curs ascultafi fiecare dialog de mai multe ori. Pronunlali si dumneavoastri cele auzite, chiar daca nu ;geqelitotul de la prima incercare. Daca vi este mai u;or si inv6tafi citind, atunci citili maiintSi textul gi abia*i arultati-|. invSlali regulat gi inetape mici. Nu rim6nefi prea mult la o leclie, pentru ci in lnterlude aveli Md
-nntai

&r rru

ocazia sd recapitulali cele invSlate.

ltisa.Gva acum purtafiin lumea muzicii.lncepelicu Pr6lude givefivedea c6t de multe lucruriStilideja!

[)ts@ie placutd;isucces!

t-riE

cinq

Cuvint inainte
P16lude

Pagina

Salutul . lnformatii despre cum se simte cineva . Exprimarea multumirii . Comandarea unui lucru 1a Quelle ambiance! 10

lll

Scrierea unei carti pogtale

. Disculii despre vreme .


62

1b Et vous? 2a Vous chantez? 2b Ca va? 3a On va au caf6 Saint-Jean? 3b Vous d6sirez? 4a Je suis de Craiova.' 4b Les boissons internationales 5a Qu'est-ce qu'on f6te? 5b F6licitations! lnterlude I

12

Cererea de informatii 11a Qu'est-ce que j'6cris? 11b llfait beau!


I

Aprecierea unui lucru 64 66 68 70


72

7*

14 16 18

2a Compartiment non-fumeurs
La R6union La rue Je

2{

20 22

24
26 28

12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b

Mouffetard, c'est par

ici

zt z,

Visite guid6e

n'aijamais mang6 creole

74
76

Recette cr6ole du poulet J'ai le mal du pays Alors. c'est bon?

!T

la vanille

78.
80 82

30

interlude lll

A ZI A

ll

10a La 14oula23? 10b A la r6ception

6a Le grand projet 5b Les jours f6ri6s 7a Lb gSteau For0t-Noire 7b Les magasins 8a Mais oi on va? 8b Vous prenez le m6tro? 9a 4116, c'est Fiona 9b Rendez-vous

Exprimarea datei / orei . La cumpErituri La telefon . Rezervarea unei camere la hotel

. lV
16a 15b 17a 17b

36 38 40
42

44 46 48
50
52

18a 18b Chez le m6decin 19a Je vais ou le vent me pousse 19b Chemins de vie

Exprimarea pl6cerii / neplacerii . Disculie despre familie o O vizitd la doctor On n'est pas tous les jours d Paris! 88 C'est la nouvelle mode, Ea?! 90 En route pour la Normandie! 92 Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? 94 Comment va la famille? 96 98 100

r
t
II

!T

lnterlude

Il

54 55

20a (a ne me plait pas du tout 20b Eugdne Boudin, peintre d'Honfleur !nterlude lV

102 104
106 108

Tr

u
6

six

a:'

'
fur
i'
62

:64

'ffi
'68

'70 '72
74

'76 '79
tBz
pre
88
:BO

80

concediu t'aider Rouge .114 116 31b ll faudrait ameliorer le cadre de vie 2Ib C'est pour une r6servation 18 32a La routine, ga me deprime Zla Panne d'essence 32b Les pr6visions de la rentr6e 120 Zlb Vol de voiture 33a ll va faire le tour du monde jeune.. 122 j'6tais . zta Quand 33b Celuiqui n'avait jamais vu la mer 124 Ztb LeEons particulidres ' 126 34a Tu prends une annee sabbatique 24a On y va? 128 34b Faire de sa passion son m6tier 24b Formules d'h6bergement 130 35a Rien ne marche 25a C'est la haute saison 132 35b Diff6rents milieux 25b Un s6jour ir la mer lnterlude Vll 134 lnterlude V
Rezervarea unei camere pentru

Rezervarea

de bilete

Discu.tie despre hobby-uri

r Vll Disculie

despre zodii

5i horoscopuri '
166
1

21a Morne

Hobby-ul ca profesie 31a.Je voudrais bien

68

17o
172

174
116

178
180

182 184
186

Vl

Exprimarea dezamagirii
La

Disculie despre viitor

Vllt

Recomandiri

92 94
r-96

26a Tu n'en veux 26b Situations de 27a Bienvenue chez Victor

98
100

lo2
104 105 108

Hugo 2llb La r6sidence secondaire 2ga Promis, jur6 2gb Le vingt et unidme sidcle 29a Nous nous 6crivons depuis 2 ans igb Qu'est-ce qu'il devient? iilla Quelle peur j,ai euel itob Embarquement imm6diat Interlude Vl
1

aeroport plus? crise

Exprimarea entuziasmului

'

Discutie despre viala la !ar6

140 36a Je ne te l6che plus! 142 36b Partir en randonn6e 144 37a Je te l'ai deja dit 146 37b Se mettre au vert 148 38a ll faut que vous veniez 150 38b C',est 6crit en franEais? 152 39a Le rOvel 154 39b C'est le bonheur! 56 40a On fera cours en cr6ole 158 40b lnscrivez-vousl lnterlude Vlll 160
1

192 194

1s6

':

198

200
202

204 206
208

210
212

Cheia exerciliilor

218
249 289 310

Compendiu gramatical
Transcrierea dialogurilor gi exerciliilor de pe CD Vocabular
Sursa ilustrafiilor

326

sept

Artic

&re

@.

@
& b P.PuLdo.r hna[ aaf,d.L c d.ilL fogr m prrdo frprm bnge rffi.L (d 6d.i.S. F, u ihorlt{ d. L D.F4rdci} ffi d8 ornh. dcn fE D. G.attHdc lil[ d'en$ ffi
N$BSS$

@
naC.l
.&a.

rno

Lrtnud&a.d.t.ffi&t tl6.f..prdol66

a6dlmn,

dF,cCdrth

Veli gisi aici c6teva cuvinte franluze;ti pe care cu siguran!5 le inlelegeli ;i care au aceeaSi semnificalie in limba rom6ni. Le recunoasteti?
1. la nature

8. la girafe

15. le chocolat

o
2.la bidre

fi
9, la musique

o
16. le transport

@
lln-h

Lb

o
3. la premidre

fi
10. le judo

fi
17. le manuscrit

o
4.le balcon
1

o
18. la qualit6

1. la guitare

o
5. le parfum
12. la lampe

fi
19. le lac

o
6. le ski

o
13. le concert

fi
20. la pantomime

o
7. la cassette 14. la technique

fi
21. le calendrier

o
8
huit

Articolul hotar6t la feminin singular este /a, iar la masculin este /e. ln franceza nu exista genul neutru.

B 5)

ntigasit diferenlele fala de limba rom6nS? Subliniali-lel

Ascultali acum pronunlia acestor cuvinte ;i faceli o comparalie. t.^|

Ordonati pe o foaie de h6rtie cuvintele de la exerc(iul Ascultali cu atenlie, apoi gdsili pronunlia corectd.

fI

in funclie de categoria din care fac parte.

tie Tn

tyl GlBil rER trjel E tel

oN rEcH

cul [gi] [5] [tek] E tel

QUA sK

[ka] [sk]
fi

cH

lu

til [rv]

cA
EN

uM [E] / AN / AM [d]

[ka]

'li)
"r"

Ascultali urmitoarele cuvinte;lfiliatenli la terminalii.

ie

trpnsport

2. la

mode

3. le chocolat 5. le 4. la clarinette 6. la

tomate

manuscrit 7. le balcon
8. la

banane

9' le calendrier 10. le tigre

Ce anume v-a atras atentia?

facem cuno;tinla! Acum sunteti pregatit si cdlStoritiimpreuni cu prietenii no;triTn spaliulfrancez? MaiintAi sd Enchant6l

Fiona

Petit

Mario

Morar

Claire

Dubois

Christian Aribel

neuf

fu
ln luna iunie a fiecarui an are locin Franla s6rbdtoarea muzicii. Claire,
profesoar5 de muzica;ifrantuzoaica, gi prietenulei romSn Mario, un clarinetist, locuiesc in Strasbourg. Ei se hot6rasc sa mearg6 in ora;, unde numeroase formalii c6nta pe strada ;i in cafenele. Fiona, care este secretar5 la ;coala unde predi Claire, c6ntE intr-o astfel de formafie. Ascultati dialogul.

fI

Claire: Quelleambiancel Mario: Oui, c'est chouettel Claire: Oh, mais c'est Fional Mario: Ot? Claire: Li, dans l'orchestre. Mario: Mais elle est secretaire,

non?

,ti
Quelleambiance! | Ce atmosferal

uneambiance

loatmosferi
(plScutd)

mais Oi?

I dar

Oui
c'eri(de la e, I c' aceosta

La

Unde?

I
la
6tre

Oa

dans ) lailtre) secr6tarre(m.,f.) Non?


l'orchestre(m.
elle est (de

I Acolo I in (spatial) I orchestra | ea este


I aici secretard | aici: nu-i a;a?

celc' Ctr

si de

afi)

I
I

aceasta este

I aceasta I a fi

chouette!

grozavl

a Comparatifc'losirea luic'esf in dialog: C'estse foloseSte pentru a desemna ceva sau pentru a prezenta pe cineva.
Relineti:

c'est + adjectiv: c'est chouette;

c'est+ substantiv: c'est Fiona.


b Pentru a indica profesia unei persoane, se spune: elle est sau 17 est (la masculin) + denumirea profesiei. Denumirea profesiei nu este insofitd de articol: elle est secretaire.

! I
il est clarinettiste.

II

citili cu voce tare: C'est Fiona, elle est secrdtaire.

Lit, c'est Mario,

l.(
,x

ffiffiff

Sa

invdlam acum tot verbul Ctre (a

f/.

Completali cu ajutorul dialoguluischema conjugdrii.

Relineti pronumele personale: l'e (eu), tu (tu), il (el), elle (ea), on (se), nous (noi), vous (voi / dumneavoastrd),

/s (ei), e//es (ele).

10

dix

1a

h ,trllt
Ucs
nGs

nous sommes vous 6fes


ils

sonf

CET

&
d

elles sonf

-,------....

secr6taire

chouette!

lh ftrlde de gradul de familiaritate fal6 de o persoand

----.-...

se folosette

tu

sau yous pe l6ng5 pronume.

ft-nfiera

la un grup care include numai persoane tg:nnasculin ;i feminin. CI qF $ = d sau

/ obiecte de gen

masculin sau persoane

&rsreferi

numai la un grup

feminin. S Q

I I

Cf =

/ obiecte

llEl

eCompletali cu verbul 6tre.

tu .... secr6taire? 2- Oui, je ................ ...... secr6taire. 3- !|s............ ........ dans l'orchestre. 4- Mario clarinettiste.
l.
Bonjour, Fiona,

bArum ascultati propozitiile

si

verificati-le.

{}

W amintili? Cunoagteli deja cuvintele franfuze;ti

rcte

care desemneazi aceste noliuni. Puteli gasi din nou cuvinte? Daca nu, uitali-va in Pr6lude. Pronuntali cu voce tare gi folositi cuvSntul ga.

@
De ex.: Qa, c'est la tomate.

SIdeF

regula:
La

ilrticolulhotarSt desemneaz6 un lucru sau o persoand anume.


rnasculin le.

feminin singular articolul hotir5t este Ia, iar la

fi)

Cas4i acum cdte trei exempldpentru fiecare articol. le. la. Bravo! Ali invalat deja prima jum5tate a lectiei. Distractie plScuta in partea a doua!

onze

11

@
Nom

Cititi cirlile de identitate ale Fionei, ale lui Claire si ale lui Mario. Ascultati. /."l
Petit
Fiona
11

Pr6nom

Date et lieu de naissance


Profession

.02.1968, Cork

secr6taire Dubois Claire Anne


1 1 .1 0.1 971 , Strasbourg professeur de musique

Nom
P16nom

Date et lieu de naissance


Profession

Nom
P16nom

Date et lieu de naissance


Profession

Morar Mario 01 .06.1966, Craiova


musicien

Etvous?
un un
un

Si dumneavoastr5?
Si voi
?

une date de

naissance I o data de loprofesie

naptere

passeport
d'identit6

un lieu de

I un pasaport
I o carte de identitate

une carte

pr6nom

nom

I un nume I un prenume

uneprofession un musicien un professeur


de musique

naissance I un loc de naStere


I un muzician I un profesor

de muzicS

Wi!1flii!fi,M

Completali gi pronunlati propozitia cu voce tare. Puteli ciuta in dictionar profesia pe care o aveli.

$ti!i mai mult dec6t credeli! Gisili pentru fiecare profesie imaginea potrivitS.

1. l'ing6nieur (m.,tl)

2. le pr6sident 3. le coiffeur 4. le journaliste


5. le m6canicien

w..ffi..m"

6. le photographe

12

douze

La

fel ca in cazul lui le professeur, exista si alte denumiri de profesii care nu au

formi

de feminin: le medecin,

le ministre, l'ingdnieur... Bineinleles cd in limbajul colocvial le professeur devine /e prof sau la profl

C4J Ascultafi cum se pronun!5 profesiile. Cum sunt pronunlate aceste litere? Scrieti
in dreptul fiecarei categorii. Transcrierea foneticd ve poate fi de ajutor:

cuvintele

lul
OU

[c]

lwal

ol
[sj

o Ie*]
EUR

r]

CIEN

lel E.

Retineti cum se pronuntd C: C + A, O, U se pronun! it K, iar C + E, t, E, F se pronunti 5.

Exersali pronuntia cuvintelor de la exerciliul 4.

fl
j
-om pe care le-ali invSlat deja, Exersali pronunlia.

Scrieti pe o foaie toate cuvintele terminate in -on

S5rb5toarea francezd a muzicii


F6te de la musique a fostinfiintat5 in 1982 de catre Jack Lang,toslul devenit foarte populara. ln fiecare an la inceputul verii, mai exact Ia 21 Spectacolele de jazz si concertele de pe strazi. drn cafenele si din silile fara bani. Sunt reprezentate toate genurile: muzici clasicS, reggae, bineinteles, se c6nti si unele chansons celebre.

ministru francez al culturii. Ea

iunie, se c6nti in toata Franla. de concert inviti la o desf5tare

pop, techno, jazz, rock...

5i,

i )

lo

I,
treize
1

,u
Claire o salutd pe Fiona ;i ii face cunogtin!5 cu
Claire: Fiona: Claire: Fiona:

Salut, Fiona, quelle surprisel Tu chantes vraiment bien! Merci... Fiona, c'est Mario.

Bonjour, Mario. Bonjour, Fiona I Comment


Ea va?

Mario:
Fiona: Claire:

Bien, merci. Tu es musicien, toi aussi?

Oui, Mario est clarinettiste, et il chante aussi! Non, non, j'adore chanter, mais je chante trds mal!

Mario:

Yous chantez? (de la chartet a cantu)

CSntali?

va (de la aller a merge)

Th es musicien?
Salutl
ce surprizS!

| merge
I Tu esti muzician?

Salut!
quelle surprise!

Toiaussi? et
il

$i tu?

Tir chantcs
(de lacharter)

Tu c5nli cu adev5rat, chiar bine Mersi...

vraiment bien

Non
a

chante (de la chanter)

|ti
I el cdnt5
|

I
|

r.r,

j'adore (de
je

Merci...

Comment ga va? | Cum ili merge? / Ce (de Ia aller a merge) | mai faci?

Comment
Sa

I
I

Cum
aceasta

chante (de la chanter) trEs mal

laadorer I adora)
I

eu ador

I eu cAnt I foarte

I prost,

rau

WO

a Si invS!6m verbul chanter. Ali auzit gi ali citit deja trei forme in dialog. Acum completali tabelul de
conjugare.

chanter

................ Tu................ ll ................


Je
Elle chante.

.. trds mal. .. vraiment bien. .. aussi,

Nous chanfons.

Vous ............... lls chanfent. Elles chantent.


DupE acest model de conjugare se conjugd 90% dintre verbele franceze. lnvatati bine terminatiile verbelor

terminate in -erl
b fucultali conjugarea verbului chanter pentru a invala sa pronunlali corect. Ce observali?

f)

14

quatorze

Za

Exersali conjugarea

in -er cu ajutorul verbelor adorer, chanter 5i danser, complet6nd propozifiile

urmitoare. Aten!ie:

in cazul lui adorer

toate verbele care incep cu o vocald,ie deviney'. Dacd dupd adorer urmeaz5 un alt verb, acesta trebuie pus la infinitiv: j'adore danser.
gi la

Fiona 2. Fiona ........ (chanter) 3. Mario et Claire


1

. Claire et

(adorer) la musique classique et le jazz.

trds bien et

Claire

...... (danser) trds bien le tango.

.......... (chanter) trds mal.

7.

Vous

(adorer) le jazz?

8. Tu .............................,,..... (danser) le rap?

a Completati propozitiile cu formele corespunzdtoare ale verbului adorer. De ex.: Elle I le chocolat Elle adore le chocolat.

. )e

I la musique

4. Claire / la pantomime
5. Vous

2. lls / la bidre 3. Nous / le caf6

/ la nature

6. ll / le judo

thlde

b Ascultati rdspunsurile corecte ti fili atenli la liaison (legatura dintre cuvinte): f-s De ex.: Nous adorons...

@ , La o intrebare se poate r5spunde cu oui sau non. P6ni acum aliinvSlat una dintre modalitSlile de
formulare a intrebdrii: ridicarea intonaliei la sf6r5itul propoziliei. Astfel, o propozilie afirmativa devine intrebare prin intonalie: Iu es musicien, toi aussi?

toi aussi / moi aussi toi non / moi non sau moi pas
b
Si

si

tu (accentuat) I si eu (accentuat)

lu (accentuat) nu / eu (accentuat) nu

Utilizati

dumneavoastrS? Ce ati raspunde la aceste intrebdri? moi aussisau moi non / moi pas. 3. Je chante trds mal.

1. J'adore le chocolat.

2. J'adore danser.

4. Je danse le tango.

rbelor

( s,rs"rfiI
Ca se

vi verificati permanent pronunlia, inregistrali-vi

cu un casetofon!

quinze 15

o petrecere se int6lnesc mai mulli prietenr vechi. Acestia impreuni cu ei. f)


La

se salut5.

Ascultati si cititi si dumneavoastri

) Bonjour. Marie-Frangoise,
comment allez-vous? * Bonjour, Monsieur Pr6v6t, qa va bien, et vous?

h
J

iI

Salut, Dominique! ga va? B Non, pas trds bien,.. ) Et le travail? B (a va vraiment mal.

,.u
I

l 1B
I

)
$

Et Jean-Marie?

(a

va trds bien, merci.

I
trEs

bien

foarte bine
si tu?

commentallez-vous? | cum v5 merge? /


(de la aller a

et toi?

la sant6
pas trEs

bien...

sinetatea nu prea bine


gi serviciul?

MonsieurPr6vdt gavabien

merge) |

ce mai faceli?
Pr6v6t

I Domnul
bine

5
/
sunt
,8

I imi merge bine

Et le travail?

Nu este intotdeauna ugor

86n6dicte, Claude pot fi at6t masculine, c6t ;i feminine. Atenlie insa: F16d6ric / Fr6d6rique. Pascal, Michel, JoEI, Rapha6l, Daniel, Paul, Andr6 sunt prenume masculine. Ele au ins5 si o formd de feminin: Pascale, Michdle, JoElle, Rapha6lle, Danielle, Paule, Andr6e, care se pronunla la fel.
Jean-Marie, Marie-France, Marie-Sophle... Prenumele compuse cu Marie pot fi uneori inSelStoare. Daca Marie e primul nume, el e feminin, dar dac5 e al doilea, e masculin'. tean-Marie este un barbat.

si

vE

dali seama daci un nume f ranluzesc este masculin sau feminin. Dominique,

r
15

ffiScrietiat5tform'adepersoanaadouasingular,c5t5ipeceadepolite!e.

Cum intrebam cum ii merge cuiva? Puteti regdsi propoziliile in dialog?

Francez5 autenticS:

Pe

prieteniii putem intreba pur

pi

simplu Qa va?

Cel mai simplu rdspuns ar fi Sa va.

seize

?h

['castr;

Gisili rispunsul corespunzdtor fiecarei mimtci

t i
I

ffi, "m, ffi*, m_ w,


Qtrds
bien

bien

mal

vraiment

mal C f't

Prt tr6s bien

Ascultati si rispundeli cu expresiile de la exerclfiul3, accentu6nd corect.

(F)

Marcati respunsul corect ti prezentali-vi. De ex.: le suis une femme, i'adore le iazz et ie danse tres mal"'
Vous 6ies Vous adorez

Q Q

un
la

homme Q
musique Q
bien

une femme
le jazz

Q Q

le rap

la techno

classique
Vous chantez En ce moment

Qtros

bien bien

mal

Qtrds

mal

Qeava

Qtres

bien

P.t trds bien

(in acest moment)


ea va

lmrque,

enque
)t c!-

Vous dansez

mal

Qtres

mal

bien

Qtres

bien

t=. JoLt

am \-I

I eentru a se saluta, francezii spun boniour sau salut. Salut se I foloseste, fire;te, numai intre buni prieteni . Bonsoir se spune I ,"rt.. iar bonne nuit inainte de culcare' I Oe obicei francezii se sdrutd (une bise) atunci c6nd se salutd sau I se sirutd de doua pAnd la patru (l) ori pe obraz, dacd se cunosc' I remeile, membrii uneifamilii s-au ai unui grup se saruta imediatl I Rsadar nu este cazul sd aveli inhibilii, pentru ci aceste siruturi I n, ,, o semnif icatie deosebitd, chiar daca acest lucru se int6mpls
I
I

intre barbali

femei. Atunci c6nd se int6lnesc, barbatii (sau tinerii) mai deoraba isi dau m6na.
gi

dix-sept 17

Fiona, Claire 5i Mario isi incheie seara intr_o cafenea.


de mSncare.

f)

r_ui

Mario

ii

este foame pi comand6 ceva

Fiona: J'ai soif. On va au caf6 Saint-Jean? Claire: Bonne id6e! Mario: J'ai faiml Toi aussi, Claire, tu as faim?
Serveur: Bonjour, messieurs-dames, vous d6sirez?
Bonjour. Est-ce que vous avez des croque_monsieur? Serveur: Oui, bien s0r.

Mario:

Mario: Claire: Fiona:

Alors je voudrais un croque-monsieur et une bidre pression, s,il vous plait. Pour moi aussi, un croque-monsieur et une bidre.
Un jus d'orange, s,il vous plait.

(
:

On va (de la aller a
au caf6

merge) | Vergem / Se merge


aicr Mergem?

Est-ce que vous


(de des

ayez

Ave1i...?

| a-i fi foame I un chelner messieurs-dame s ( m. p l. f. pt. ) doamnelor, | vous d6sirez? | ce doriti?


un

Saint-Jean? J'art(de laavoir aavea) avoirsoif (/) Bonne id6e! Jzai faim! avoirfaim(fi)

la avoir)

|
I

la cafeneaua Saint-Jean?

a.
Mi-e foamet

| a-i fi sete | ce idee bunal

Alors

croque-monsieur I sendvi5uri calde bien siir I bineinteles


I aicr.Atunci

je voudrais (de /a
vouloir a
une biire s'il vous plait

seryeur

vrea) pression

I
|

ag vrea

I o Uere la halbd

domni lor

(de la d9sirer a dori)

moi Un jus d'orange


Pour

I pentru mine I Un suc de portocale

vA rog

Atenfie: on se traduce prin noi sau se: on va inseam nd noi mergem sau se rne4ge. on se foloseSte foarte des cu sensul de noi in limbajul colocvial.

ce este un croque-monsieur? Ungeli douS felii de p6ine prajita cu unt, umpleti-le brdnza si punefi-le ?ntr-o tigaie cu unt! lat un croque'madame? La croque-monsr'eur se adaug6 un ou ochi! croque'monsr'eur r5mane neschimbat ra prurar, adicd nu se adauga -sl

cu

5unc5 si multa

ffi

ci-)

ln aiatog ali fScut cunoStintE cu douS modalitali de formulare


pentru fiecare dintre aceste modalit5ti.

intrebSrii. Notali cSte o intrebare

.,?

ln francez5 mai existi 5i o a treia modalitate de formulare a uneiintreb5ri: inversiunea.

l8

dix-huit

3a

a ceva

1.

Cel mai simplu mod de a formula ointrebare este cu ajutorul intonaliei. Se ridici tonul vocii la sf6rgitul propoziliei. (intrebarea prin intonalie) Se foloseSte est-ce gue + subiect + verb. Ordinea cuvintelor 5i intonalia propoziliei rim6n aceleaSica Siin cazul intrebdrii prin intonatie. lnaintea unei vocale, est-ce gue se prescurteazi est-ce qu'. lntrebarea prin inversiune se formeazd prin mutarea subiectului dupi verb. Pronumele se leag5 de verb printr-o cratimS. lntrebarea prin inversiune se folose;te mai ales in limbajul scris sau in limbajul elevat.

fZ)

Asculta,ti

;i puneli punct sau semnul intrebirii.


4. Vous tes musicien, Monsieur Dupuis 5. Elle chante aussi 6. lls ont des croque-monsieur

1. ll est prof

2. C'est Marie-elaire 3. Vous avez faim

a Formalitrei propozitii cu urmdtoarele cuvinte: vraiment

bien avez danses elle

chante

le

tango

faim

b Transformali apoi aceste propozitiiin intrebari. Folosilitoate cele trei modalitati de formulare a uneiintreb5ri.

@
pnsul

Gisifi intrebarea corectS.

I Oui, j'ai trEs soif. Une limonade, 2. l Oui, moi aussij'ai faim.
1.

s'il vous plait

3. 4.

l l

Non, c'est Jacqueline. Un coca-cola et un jus d'orange.

wi
@l

@
nuhi

Stiti deja unele forme ale verbului avoir (a avea). Completati tabelul cu ajutorul dialogului 5iinv5!a!i
conJUgarea.

avoir
J' ................. soif. Tu ............... faim?
ll

,l

Nous avons.

Vous..........,.
lls

des croque-monsieur?

Elle a.

Elles

onf.

Completafi cu pronumele personale corespunz6toare.


1. ...... .......... avons des tomates.

4. ............

as soif

2. ................. ai un balcon. 3. ................. avez des sandwiches?

5. ...........; ont un professeur de musique tres chouette.

6. ............ a faim.
dix-neuf 19

ut*
O
Priviticolajul' lncercali si traduceli bauturile si oferta de sendvisuri. Apoi ascultati pronuntia corectd. 1.)

11

ffiAr
1. un caf6

4. un digestif
5. une eau min6rale 6. un cognac

2. un caf6 au lait 3. un jus de pomme

7. un chocolat chaud 8. une limonade 9. une infusion

0. un th6

l.

un coca

12. une biere pression

un digestif un chocolat chaud un th6 un caf6 au lait


une eau min6rale un coca un jus de pomme

o bduturd pentru u5urarea


digestiei

une

infusion

I o infuzie, un
plante

ceai de

o ciocolatd caldi
un ceai

un p6t6 de campagne I un pate de casd


un le

jambon

o cafea cu lapte o ap5 minerali o cola


un suc de mere

beurre Ie thon le mai's


un jambon de

I un jambon I untul
I tonul

pays

I
I

porumbul
un jambon ldrinesc

Completati formele care lipsesc cu ajutorul colajului.

stiti deja articolul hotar6t le si la.in dialogul din sec.tiunea a ati fScut cunostinta cu articolul nehotSr6t.

singular
masculin
le ski
la tomate

articol hot5r6t plural


les skis
les

singular
. th6

articol nehotir6t plural ............. thes


des bidres

feminin
Retineti:

tomates

. bidre

20

vingt

3b

Eta.
3

Cum se formeazd pluralul? Comparati:

i'

la tomate

Ies

tomates

une bidre / des

biEres

un g6teau / des g6teaux (prdjituri)

Pluralul se formeazi prin addugarea

unui

sau -x, fard ca aceste litere

si

se pronunfe.

@ @

Puteli rezuma acum ceea ce gtiti despre Mario, Fiona ;i Claire? Folosili verbele 6tre, chanter, avoir, d{sirer. Scriefi propozilii de genul:

Mario est clarinettiste. Fiona ...


a Gasili ordinea corecte a propoziliilor, astfelincAt acestea sd formeze un dialog.

@
M
@

) Oui, bonne id6e, deux croque-monsieur et deux bidres, s'il vous plait. 5. ) Tu as soif, Pauline? 2. ) Bonjour, vous d6sirez, mesdames? 6. ) Bonjour, monsieur. vous avez 3. ) Oui, et j'ai faim aussi. des sandwiches? 4. ) Non, mais nous avons des croque-monsieur. 7. ) Alors on va au bar de l'orchestre?
1.

b Ascultali adevdratul dialog.

f)
9i

'l
I

Ce dialog se potrivegte

w.ffi: ffiffi
fiecirei imagini? Ascultali
numerotafi'

-]
otarat

Uitali-vi inc5 o dat6 la colaj ;i comandaii ceva. Vorbiti cu voce tare


Je

gi scrieli:

voudrais

......'., s'ilvous plait'

--l
)

@
I

I in fran_ta

I I I I

I C6 I L_

sau Mademoiselle (sau forma de plural: MessieurS Madame. Au revoir, monsieur. Boniour, Madame Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles). De exemplu, se spune: orboit. S'ilvous plait, monsieur. Merci beaucoup, mademoiselle.... mademoise//e se folose;te adesea 5i este acceptat cu pldcere. Se foloseSte pentru fete sau femei necdsitorite. Mesdames et messieurs (doamnelor si domnilor:) devine in limbajul colocvial Messieurs-dames. se da bacsis? Se plStegte chelnerului nota de plata prezentata gi.se lasd pe masd cAteva monede. pentru a chema chelnerul este mai politicos si spuneti s'il vous plait sau monsieur, dec6t gargonl se folosesc foarte

defMonsieur, Madame

vingt et

un

21

n* n"

/;--*:--"---:*'-.--"--\

-*1.3_y.?yl?

*e Lla,*va )

Fiona si Mario discutE la cafenea despre prenume si originea ror. r'*I

Mario:
Fiona:

Mario:
Fiona:

Fiona, c'est irlandais comme pr6nom, n,est-ce pasZ Tu es lrlandaise? Non, je suis Franco-irlandais;. l,zlais toi, Mario, tu es ltalienZ Non, je ne suis pas ltalien, je suis Roumain Alors tu as peut-Ctre des parents italiens?

irm

Mario:
Fiona:

Non, pas du tout... Je suis de Craiova. CraiovaT Ce n'est pas une ville italienne? Non, c'est une ville roumaine,

Mario:

irlandais commepr6nom
un

I
I

irlandez ca prenume

peut-Gtre
des parents

pr6nom

n'est-cepas?

I un prenure ,!{,

ne... pas I nu Roumain/Roumaine I rom6n /rom6nc6

Franco-irlandaise I franco-irlandezi Italien/Italienne i italian/italianci

| nu-i asa? Irlandais/Irlandaise'l irlandez / ilandezit

Ce n'est

{!,',,,, pas

italiens

I poate I parinti italieni


I 0.,o.

I Nu

este...

une ville une ville une ville en

italienne roumaine roumain

un oras

I un oras itatian I un oras rom6nesc


I in romina

lT

Q) Ql

Mario vorbe;te despre orasul siu natal Subliniatiin Uialog propozitia in care se int6mpld acest lucru Ascultati dialogurile' De unde vin aceste persoane? rndicafi orasur din care provine fiecare persoana

1.

Radu C

2.

Janine O
(Nrsa)

3.

W
Marc C

a) lassy (/apr)

4. Catherine

ffi
C
.I

c) Montr6al

b) Bruxelles (Bruxel tes)

d)Nice

e) Qu6bec

g)Br6me (Bremen)

i
i

f) Gendve (Geneva)

@
flxista
un post de tereviziune in rimba francezi: TV5. Urmariti-il

lw I

in dialog alifacut cunostintS cu negatia. Cum rSspunde Mario la intrebarea Fionei? Fiona; Tu es ltalien? Mario: ..........
Cu ajutorul dialogului g5siti acum negatia lui c,esf:

t
rii

'i

22

vingt-deux

regula: negatia este formate din doui elemente:

rspectiv n'inainte de verb,

dupd verb'

a Rispundefi la intrebdri folosind negatia,

Deex.:)TuchantesenfranEais?.))Non,ienechantepasenfranEais'

!.l
23-

ll danse bien? lls sont de

Paris?

] Ca va?

) Non, i1... ) Non, ils... ) Non, qa...

4. ) Vous 6tes
5.
.

FrangaiVe? ) Non, je'..


) Non, je... ) Non, elle...
tare'

I Tu as faim? 6. ) Elle est professeur?

bAscultatiintrebirile dela punctula


1"

si apoi citili rSspunsurile dumneavoastrd cu voce

fl
n''

pr""rrelorl'e, tu, nous, vouS negalia ne se pronunlE le ne suis pas devine rie n'suis Pas>, ga ne va pas devine <ga n'va Past,

*rrl

adesea

lecliei. conrpletafi adjectivele potrivite cu ajutorul dialogului de la inceputul


hlanda: C'est

...........

...... comme pr6nom? Tu es

" """"

ftalia: Je ne suis pas


cru-

.....'.'.'......'.".'..'..""""""

des

parents
" """'

""""" """""? """" """' ;

une

ville

Romflnia" Je suis

na-

C'est une ville .............

l
o
rpr)

Aten!ie:

Denumiriledenalionalitdlisescriuculiterdmare:Tuesltalien'
Adjectivele derivate de la numele de lari

se scriu insS cu literS micS: c'est une ville italienne'

"

parents italiens. Atentie la pozitia adjectivului: une ville italienne, des

pe care il determinS' Adjectivul st6 de cele mai multe ori ... ........ substantivul

comparali:

roumain/

roumaine unui
belge

irlandais

I irlandaise

franeais lfranEaise

Femininul se formeazd prin adaugarea

feminin este identica, de ex.


(corsican / corsicani).

. La unele adjective, forma de masculin 9i de lbelge (belgian / belgiana), russe / russe (rus i rusi), corse I corse

C" formi a adjectivului afi auzit? Marcali rdspunsul corect'

C C Fran(ais 2.
1. Allemand

Allemande

O Franqaise O

3. italien 4. irlandaisC

italienne
irlandaise

C O
vingt-trois 23

Les boissons internntionales

Wcl

a Ce se bea in urmatoarele tiri? Gasiti pentru fiecare lara cel pufin o bEutura. Atenlie la articolulfiecarei teri' (f.) indica femininul, (m. pl.) masculinul plural. DacE nu;titisa traducetio tara, uitali-vi in caseta cu vocabular $e mai jos.
Les

pays:

p
B

r.

ra France

z. la Russie

o o

(fJ O M s. t,rrtana e ff.) O @ +. t", Etats-Unis (m. d.) O W . t,rrrti. ff) O


,.
La Roumanie
e

7/ *,
. {n

Les boissons: a) le champagn(

ffit
c) le coca-cola

b) le whisky

d) le caf6

f) la vodka

ffi*ofu',,..
ffi""'
| trlanda I Rusia | Statele Unite | ttalia
I vinul
alb ale Americii

&
les

1,,/ ).t,,4

-"

{4
I'Irlande
Ia

internationales uneboisson
un pays / des la France la Roumanie (l)

boissons

I beuturile internationale
I

(l) Russie

&
(2.

pays

I obautur; I o ]ara / lari

les Etats-Unis

p/.)

I'Italie
le vin
Ie

Franla RomAnia

6) blanc

il

ur[

vin

rouge

vinul rosu

,,,,,WiW

b Ce bauturi vb plac? Alegeti bduturile de


J

la

punctula
et

si

formali propozitii dupi urm5torul exemplut


le vin blanc.

adore

le

th6

@ " stiti deja cd pluralul se formeaz6 prin adaugarea unui -s, ca de exemplu in des parenfs italiens sau les boisso ns nternationa es.
i I

Adjectivul se acordd cu substantivulin gen si numdr. in majoritatea cazurilor, adjectivul poate avea 4 forme:

isg:irfutl-:'i{alry
;..
DacE adjectivul se refera la

Sg. (f.):
pll,,

italienne
it)liennes

,,.ip,1'@.fit@rr'

lil:

!,

ffi1@l tprr
se foloseSte la

plural: Marius et Dorina sont des musiciens roumains.

mai multe substantive de genuri diferite, adjectivul

masculin

24

vingt-quatre

4b
fiecdrei b Treceli urmitoarele propozilii la plural.
De ex.: C'est un cafd italien. / Ce sont des caf6s italiens. 1. C'est un jambon frangais.

6eta cu

ll

est...

lls sont...

Elle est...

Elles sont...

) )

2. Elle est lrlandaise.

3. C'est une boisson russe. 4. C'est un chocolat belge.

5. ll est Roumain. 6. C'est une chanson italienne.

fil

9ti1i mai mult decdt credeli! Gasili pentru fiecare lard gi gpecialitate culinara imaginea potrivitS. Acestea sunt iSri in care
franceza. 1. La Belgique

se

voroeite

Ies pralin6s belges

2. le Maroc

le couscous marocain

3. la Suisse - la fondue suisse 4. le Canada - le sirop d'6rable canadien

f4) @
plu:

Ascultaii diferitele accente cu care se vorbegte franceza in lume.

{.I

Exersali pronunlia sunetelor nazale.

{}
4.
Les parents

1. Mario n'est pas ltalien? 2. ll y a des vins canadiens? 3. i'aime le vin blanc roumain.

de Mario sont roumains.

5. Jean aime l'lrlande.

6. Bertrand adore le couscous marocain.

orme:

;l
-

ln peste 44 de !6ri, franceza este limba oficiala. ln Europa, aceste !5ri sunt Franla, Elvelia, Belgia, Luxemburg si Monaco.ln Africa, franceza este Iimba oficiala de stat gi parlial ;i limbd matern5 in peste 25 de !ari, cum ar fi Senegal, Algeria, Maroc;i Tunisia. ln alte !5ri, franceza este limbi de predare in gcoli sau este in continuare vorbitd de o minoritate, de exemplu in Laos, Vietnam sau Cambodgia. Consiliul Suprem al Francofoniei a fost infiinlat in 1984. Sarcina acestei organizalii este aceea de a menline relaliile dintre !5rile francofone, de a acorda ajutoare tehnice ;i de a promova extinderea utiliz6rii limbii franceze in lume prin intermediul manifestarilor culturale.

nrlin

vingt-cinq 25

*u
lnainte de venirea vacanlei de vara, cei trei prieteni fac multe iucruriimpreund. De aceast5 datd, Fiona i-a invitat pe Mario si Claire la cina. Ea are o surpriza pentru am6ndoi. {^l

Mario: Elle habite oir, Fiona? Claire: Rue de la R6publique. Mario: Oui, je sais, mais 5 quel num6ro? Claire: Au num6ro 5. Mario: 11,9,7... Stop, c,est icil
Mario + Claire: Bonsoir!

Fiona:

Bonsoir, Mario. Salut, Claire.

Fiona: Un ap6ritif? Mario: Oui, volontlers. Claire: Avec plaisir. Fiona: Champagne? Claire: Euh... oui... qu,est-ce qu,on f6te? Mario: Unanniversaire? Fiona: Non, non, ce n,est pas mon anniversaire... Claire: Alors, qu,est-ce qu,on f6te? Fiona: C'est une surprisel Sant6l
c
$

Qu'est-ce qu'on f6te?


la fter a sdrbdtori) Qu'est-ce que /
(de

Ce sirbitorim? Ce...? (pronume interogativ) Unde locuiegte?

un

!
u

qu'...?
Elle habite or)? (de lahabiter a locui)
une rue

j
*

un ap6ritif volontiers Avecplaisir,

c'estici!

num6ro

I un numar
| aici estel

un aperitiv

o strad5
gtiu

je Sais (de /a savoir a sti)

mon

Unanniversaire

I cu plicere I Cu placere. I o:niversare


I al meu (pron. pcs., pers. l, sg., m.) losurprizdl

quel

num6ro?

la ce numdr?

Sant6!

unesurprise!

I sanet.t.t

flilliil-ffi|:i:ff

la 20 ei pronun]a]i-le apoisi dumneavoastrs. pentru a vE verifica pronunlia,

01 23 45 z6ro un deux trois quatre cinq 11 12 13 14 ,s 16 onze douze treize quatorze quinze seize
lncercali

678g10 six sept huit 1718i.920

neuf

dix

dix-sept dix-huit dix-neuf vingt

sE exersali regulal numerele pSna ra 20. Scrieti-v5 numerere norocoase pe o foaie 5i pronuntati_re cu voce tare in francezi.

26

vingt-six

5a

a invitat

[D

Ascultalicu atenlie;i notali numerele auzite. {^l


1. Adresse de Janine

2. Num6ro de t6l6phone de Monsieur Leclerc

3. Num6ro de fax

&
t

In Franla, f iecare departement este numerotat alfabetic. Ultimele dou6 cif re de la numirul de inmatriculare al ma;inii sau primele doud de la codul pogtal indicS cifra departamentelor. De ex.: 01: I'Ain (m.), 06: les Alpes-Maritimes (f. pl.) etc.

(il

Conjugali alte doua verbe terminate in -er: habiter (a locui) 1i

fiter

(a sdrbdtori).

habiter
J' ..................................... Paris

Tu ................................... ici?
Elle .................................. ott?

........... Vous...........
Nous

5, rue de la R6publique.
Strasbourg?

lls .................................... le.

@ ' Gl

Marcali mai intSi a;a-numita liaison (legdtura dintre cuvinte), apoi ascultali pronunfia corectS.

jazz. 2. Vous 6tes ltalien?


1. lls adorent le

3. Vous habitez

Ajaccio.

5. Nous adorons la f6te de la musique.

4. Elles habitent Rome.

Stili cum se pun intrebirile cu est-ce gue. Relineli ordinea cuvintelor in cazul in care mai apare un cuv6nt interogativ, cum ar fi o0:

mlia,

Gdsili rispunsul corect la fiecare intrebare. Folosili pe r6nd urmitoarele verbe:

'l

fiter,2. ddsirer,

t0
dix

vous......................

) Nous f6tons un anniversaire.

,ort

.....................?

Une bidre et un sandwich, s'il vous plait.


Paris.

elle ......................?

) Elle habite

C7)
(a-tFle

Ascultali urmitoarea scend

;i marcali cu + sau -

dacd persoana respectiv5 accepta sau nu oferta.

1.o

20

3C

4.O

sO
vingt-sept 27

ub

E@CilAscultatisicititi5idumneavoastr5teXtul.G5si!iapoiimagineapotrivitipentrufiecaredialog'

l
)

Nous f6tons Nodl en France,

a Toulouse!

C'est vrai? Chez AnnickT

) Marianne f6te

son anniversaire!

Et oir est-ce qu'elle f6te son anniversaire?

& En Bretagne, chez ses parents,

C'est bientOt le mariage de Paul et Juana. Tu as un cadeau? Oui, et toi?


&

? Moiaussi.

) lls f6tent au Portugal

dans la famille de Juana.

Filicitztionsl

(f,

(llr) en France
Nol
A

pl.)

| rdicitarit
| Criciun
|
?n Franta

bient6t
mariage un cadeau I
le
des cadeaux

I curind

C'estvrai? sotr chez

Toulouse

I I
|

I ciisatoria, nunta I un cadou / cadouri


linportugalia
I
Tn

la Toulouse
Este adevlrat? aici: al ei (adj. pos., pers.

I a ilt_a, sg., m) EnBretagne(f.) | ln Bretagne


I
ta

auPortugal(m.) dans la famille Bonne ann6e!

familie

l'ann6e(f,)
pos.,

La multi anil

ai ei, ale ei (adj.


pers. l, pl., m.

Meilleurs (m.pl.)

veux!

I anul

I Cele mai bune uriri!

;i

f.)

W@G5si!ifelicitareaCaresepotrive;teflec5reiperSoane.
Joyeux NoEl!
F6licitations
!

Bon anniversaire!

Bonne ann6e!

Marie

Annick

Paul et Juana

Marianne

lon

sau bren? Rellneli diferenla dintre ad7'ectiv;i adverbl

ffi

tn

tr o

este adjectiv: Bonne annde! Mario est un bon clarinettiste. (bon / bonne + substantiv) este adverb: Fiona chante blen. (verb + bien) CGst hon se folose;te in cazul percepfiilor senzoriale: Le chocolat, c'est bon. bien se folose;te in cazul tuturor celorlalte aprecieri: Le franEais, c'est bien. Privifi desenele gi completali cu c'est bon sau c'est bien.

Inaintea numelor de larisau de ora5e

se folosesc

anumite prepozilii.

lndicarea destinaliei sau a domiciliului (unde?): numelor de !ari ln cazul numelor de ora;e se spune: d Toulouse sau: nous habitons Toulouse.ln cazul en ltalie' France, en se spune: (de ex. lrlande, ttatie) de gen feminin sau al celor care incep cu o vocalS plural se la de gen masculin se spune: au Portugal. ln cazul numelor de lari cazul numelor de

ln

spune:

lari aux Etats'Unis.

Completali prepozilia corectS: en, d, a.!, aux. 1.

) Nous habitons
4116,

Suisse.

2. )

.."....' 3. ) Je suis de Toulouse mais j'habite


maman?! Je suis

) Et oir? ) ..'.........."' Lausanne' Parisl lTu es o0? ) Je suis


Bordeaux'

France!

4. ) Mario est Roumain mais il n'habite pas ..................'. Roumanie'

habitez 6. ) Nous fetons No6l


5. ) Vous

Etats-Unis?

) Non, nous habitons ........ canada ) ..............

(m.).

sydney.

Australie? C'est chouette!

l.

l.

sose;te in Atunci c6nd (incd) nu cunoagteli bine o persoana, puteli fi invitat doar la un aperitiv. Oaspetele jurul orelor 18 sau 19, bea un paharimpreunS cu gazda 9i m5n6nc5 impreunS amuse'gueules sau canapas invitali la masa de pr6nz sau la cina, imici aperitive). Oaspetele isi ia rdmas bun inainte de masd. Daca sunteli de or5 mai tSrziu, ca o dovadi de sfert cu un veniti sa punctuali, trebuie ci nu trebuie si fili niciodata foarte o bautura, apoi oaspefii ;i se servette int6i Mai politele. Se obi;nuie;te ca oaspetele sa aducS un cadou. desert 9i o cafea. La ocazii un obicei de gazda se a;azi la masa. Dupa felul principal de m6ncare se oferd festive, meniul se incheie cu un drgestif, o bdutura pentru uturarea digestiei.

vingt-neuf 29

a ............ ans. Elle est et veut ouvrir


Elle

..

..........

(profession)

est Elle ..............

.. . ...... .. (nationarite), ereile vient de .... 5, rue de la R6publique

Elle
co*,

.......... tr6s bien.


en ............._,....

Strasbourg.

i;
::W@vamairuILi::",',,:1;,TfjI5H.ute?Cuplatiurm5toareIeintreb5ri;iraspunsuriinmodlogic,

) ) Bonjour, messieurs-dames, vous ) Fiona, c'est Mario.

Mais toi, Mario, tu es ttalien? Salut, Fional

d6sirez?

) Elle habite oi, Fiona? ) Un croque-monsieur et une bidre pression,


) ) ) Bien, merci.
s'il vous plait. Bonjour, Fional Comment Non, je suis de Craiova.
Ea va?

) Rue de la R6publique. ) Un jus d'orange, s,il vous plait.

5i aceste verbe terminate in -er se conjug. dupS moderur cunoscut.

pr6senter
(a

commander
(a conanda)

prezenta)

discuter
(a

discuta)

parler
(a vorbi)

inviter
(a invita)

Compretafi propozitiire si gSsiti rectia din care face parte fiecare.

o r. ;

C t. cl.ir.
..._

_r -. (presente) . /^-:-^-. Fiona i

Mario.

C+. rion..........
lO
trente

(inviter) Mario et Claire pour l,ap6ritif.

Trecelila plural.

W
3. un vin blanc 4. une ville italienne
5. un croque-monsieur 6. un g6teau For6t-Noire 7. un bon professeur 8. une tomate belge

!- un chocolat chaud

Z le

un orchestre de jazz

sau Ia?

chocolat .......... jus d'orange

.......... bidre .......... rue

th6
sant6

beurre

famille

(freva reguli vi vor ajuta sa aflali genul anumitor substantive:


funinine gfrstantivele cu terminalia -e: la tomate, la lampe; ,sbstantivele cu terminalia -t6: la liberte (libertatea); -tion: la situation: -ette: la trompette; de: la mdthode; -ade'.la salade; -ure'.la culture... .
masculine

srbstantivele cu terminalia -age: le garage; -ment'. le gouvernement (guvernul); -eau: le bureau; -*lrtpe sau -phone'. le microscope j le telephone. . . .
od logic. ajutor in invdlarea cuvintelor ;i a sensurilor lor multiple vd este oferit de dicfionar. Cel mai bine este sa rati un diclionar cu cca 100 000 de cuvinte gi expresii, cici la acest volum veli gisili cea mai mare a sensurilor gi a cazurilor speciale. Vi oferim aici numai c6teva exemple pentru a va familiariza cu

&bnarul:

ffil

in Pr6lude aliTnvdlat cuvintele de maijos. Cautali in diclionar semnificalia lor in francezd Au aceste cuvinte aceeagi semnificalie? Notali traducerea lorl
a Ia serviette

5i

in rom6ni.

{}
fi...
............
...

Servelelul

{r

h garage {}................
la la

garajul cultura
vesta

culture

fl fl

veste

O............

bFi!icurios!Cauta-tiechivalentulurmdtoarelorcuvinte;inota!igenu|acestora:feminin(/i)saumasculin(m,)?@

soarele

O {t

............. luna
telefonul l'amour

pimSntul ft........

.. .

lumina

fl {t fil.
trente et

un

31

aD

stitimai mutt dec6t credeti!


Gdsili pentru fiecare nume de orag din rom6ni echivalentul in francezi. De ex.: 3.Viena G)Vienne

Tn

1'1

Q Hanovre 1. Moscova Q Nuremberg 2. Koln 3. Viena Q Arome nome 4. Aachen Q Munich 5. Nurnberg Q Q Londres 6. Bremen Q Moscou 7. Hanovra Q Bruxelles 8. Londra Q cologne 9. Basel 10. Roma Q Vienne aate 11. Munchen Q Q aix-la-Chapelle 12. Bruxelles

tw
,*&1-s

Ci)

I I

Ascultati dialogurile si priviti desenele si fotografiile. ordonati elementele de mai jos si refaceti
dialogurile. d-}

I l-

t-

rE

.{
* C'est mon anniversaire.
J'ai vingt ans.

*i
mmrn

Je suis en vacances d Paris.

3 Le Louvre...

Non, je suis Frangais. $ Tu es Alg6rienT

) Quelle
)

est votre profession?

) Avec plaisir. ) Vous travaillez ir Cahors? ) Non, je travaille d Toulouse,


chez Airbus.

-llrlutftf,te

ulmyd

* Qu'est-ce que vous visitezT


Je suis chanteuse.

milmmry

Vous voulez boire une bidre avec moi?

D3

unAlg6rien
Je suis en

visiter

vacances I Sunt in vacanta


I
a vizita

un algerran

unechanteuse mes travailler boire

I o cantareati I ale mele, ar mei


(adj. pos., pers. I pl.)

Quelle est votre profession?

t: ll
il
D

Ce profesie aveti?

lalucra,amunci
I a bea

32

trente-deux

omostintelor

*sau 6tre? lLGdrerine des parents portugais. L& -..-...... ..22 ans. t"[ ----........... ing6nieur.
Tu ----........ un cadeau?

6. C' ............ un homme trds sympathique. 7.

Nous vous

...... faim!
des sandwiches?

8. Est-ce que

9. Le rap, c' ............ chouette!


1

'f'.h

--------......... ltalienne.

0. Vous ......,................. Monsieur Poncet?

nd

urmdtoarele propozilii la forma negativ6. :1-Vous avez un numdro de fax? Non, je n'ai pas de numdro de fax.

lllke I-krs
LTtr

avez un num6ro de fax?

5. Vous avez soif?

avez un jus d'orange? e un passeport? a des parents italiens.

6. Nous avons une adresse lnternet. 7. lls ont une grande (mare) bibliothEque.

&
s 5i refaceli

pentru fiecare imagine o expresie cu avoir potrivita.

l-I|H

trEs faim.

a soif.

3. Nous avons sommeil. (Ne este somn.) 4. Elle a trds chaud. (Eiii este foarte cald.)

5. Vous avez froid? Ud este frig?)

m..ffi",ffi..ffi.
2.

trristice

h
rs?

ilrse,
bidre

kanla gi vreli sE cumpdrali timbre, o harti 9i un ghid Fririli fotografiile gi ascultali

kSrur,

monsieur... 5 cartes postales.

) i
l

I krl'Europe? f hr h Roumanie...
D

k-s

avez des timbres?

Vous avez une carte de la 169ion? Lan guedoc-Roussillon ?

Oui. Une carte touristique?


J'ai le guide vert, dans quelle langue?

(li, rcus voulez 5 timbres? I (li, s'il vous plait.

) Oui, et un guide aussi. ) Oh, en roumain si vous avez...


trente-trois 33

I *---{tnterlude}\/

rlry

-R-"t',,'"4
I

l-Timbrele

se g5sesc la caf6'tabac sau la posti,

Notali echivalentul francez al urmdtoarelor cuvinte:

timbre: vederi: @

hart5:

ghid turistic:

W
M@

Formali propozitii. Treceliverbul la forma corecti'


. Nous (aimer) le chocolat. 2. Vous (discuter) politique.
1

5. Elle (f6rer) son anniversalre. 6. )e (commander) le menu. )e (parlel roumain. 8. Nous (habiter) rue Victor Hugo.
7.

3. lls (d6srrer) un ap6ritif. 4.fu babiter) New York.

a Ordonali cuvintele de la exerciliul 4 in funclie de pronun!ie.

an nazal: [6] 6: [e]

6/ai /d:

[e]

b Ascultali cum se pronunld aceste cuvinte. Puteli gdsi ;i alte cuvinte in


astfel?

lxliile

7-5 care se pronun!5

ff

G)

Ascultali ii completali textul.


Voici Toulouse.

Paul

... Toulouse, la ...................... rose. Paul et Marianne, une Am6ricaine,

............ , mais il parle trop vite' ... beaucoup Toulouse, elle adore .... mal frangais. Marianne Marianne Marianne dans un ]a ,...................... Saint-Sernin. Paul a .....'................ . ll .".."" un caf6. et Paul . Place du Capitole. Marianne commande un .......,.......
....... Toulouse. Paul parle

tffi

pas

les
plaisir!
Non,

... bavards. Paul invite Marianne

une "........

Ce rispuns credeli cd va da Marianne? Oui, avec

je

suis

fatigu1e

Non, merci,

tu

parles

trop.

Chouette!

Cu siguranfa puteli deduce semnificalia acestor cuvinte din context:


trop

vite mal fatiguee bavard

34

trente-quatre

tahnt intermediarl Gdsiti pentru fiecare scop didactic indicat in limba rom6nd echivalentul francez.

ci

ar maitrebui sa recapitulati?

aspecte comunicative au fost:

affieba o persoand cum se simte


asafrrta

fc ic

a accepta ceva a comanda ceva la cafenea a felicita pe cineva a spune dacd ceva ne place sau ne displace

a&cuta

eo
despre orapul natal

hc

am"d[umi
a rcspinge ceva

JC
Je suis de

a emite o judecati de valoare despre ceva

Saint-Malo, en
Elle chante bien.

(a va? Pas trds bien.

Bon anniversaire! Joyeux Nodl!

10

hrl}:ur,

monsieur!

I*rL

Marie!

Je voudrais un

jus d'orange, s'il vous plait. J'aime la musique classique. Moi aussi.

Merci beaucoup, madame.

de acestea, ali
Se pronunle

maitnvilat:

@
!-

onjugarea lui6tre

avoir
?n

f
-er
g
h
i

@
:Am6ricaine,

or{ugarea verbelor terminate aticolul hotarSt gi nehotir6t


formele adjectivelor ce indicd

na-tionalitati gi numele de nationalitati

o o C o

numerele de la 0 la 20

prepoziliile de dinaintea numelor de orage ;i de !5ri


negatia

pronumele interogativ que est-ce gue

gu'in

combinalie cu

ele trei modalitati de formulare r, elle adore


n.................
.-..... un caf6. a unei intrebari

i
Tu es de Strasbourg? Est<e que tu es de Strasbourg? Ertt de Strasbourg?
Je ne suis pas

en Roumanie, au Portugal,
Paris, aux Etats-Unis,

"

elle n'aime

li.

ft";I, h) L,"-f$:J,

chante, tu danses, nous adorons, ils habitent

suis, tu es, il est, nous avons, vous avez, ils ont

Qu'est-ce que tu chantes?

trente-cinq 35

iffi

proiect al Fionei: ea vrea sa deschidS o Scoala de Fiona, Claire ;i Mario ciocnesc un pahar in cinstea noului muzicS. Prietenii o ajuti la realizarea acestui proiect'

fl

Claire: Alors, qu'est-ce qu'on f6te? Mario: Oui, la surPrise, c'est quoi? Fiona: Eh bien, voild, j'ai un grand projet:je veux ouvrir
une 6cole de musique d Strasbourg'

Mario: Quand? Fiona: En octobre. Claire: Alors tu cherches des professeurs de musique? Fiona: Oui! Mario: Si tu veux un professeur de clarinette"' Fiona: Merci, Mario. Et toi, claire, tu veux bien etre professeur Claire: Bien sOr! Mario: Fiona, c'est vraiment une bonne id6e! 5ant6!
i
Fiona + un

de batterie?

Claire: Sant6!

ril
tffi

projet I un Proiect, un Plan grand/grande I ** quoi I ce


c'est quoi? Eh bien,

une6cole
Quand? En octobre
tu cherches (de

I ogcoalS
de muzica

une 6cole de musique I o ;coal5

Cend?

...

voilir
je veux (de la
a vrea)

| I Ei bine, ... I uite

ceeste?

/a

| ln octombrie

I cauli

chercher a cduta)

vortloir I vreau
I
a

Si

I Dac;

ouvrir

qc

deschide ceva

tu veux (de Ia vouloir) | vrei unebatterie I o baterie

@ W

rispunsul la aceastd C6nd vrea Fiona si deschida gcoala de muzicS? Cautali in text intreba rea,,Citnd?" 5i intrebare.

goale? a Acum vom invSla numele lunilor in francezi. Puteli completa spaliile
mars

trq
1

septembre )ui(

avril
mai

d6cembre
7 juillet

ao0t
J,...,,...................'

f6vrier novembre

ffir
10

octobre

janvier

2 .....................

td.

s JUrn
11

....................... 9

Atenlie: inainte de numele lunii se foloseSte prepozilia en en octobre'

35

trente-six

i o ;coal6 de

kJta}i

cum se pronunla numele lunilor gi repetati-le.

fl f)

SUdeta numerele p6na la 20. Acum vom numira mai departe pdna la 31. Ascultafi.

II
drqgfi et un

*Ut-dx

22 vingt-deux 27 vingt-sept

23 vingt-trois
2S

24

25

vingt-quatre

29
vingt-neuf
vouloir

vingt-huit

vingt-cinq 30 trente

31

trente et un

fumfletali tabelul

de conjugare allui

(a vrea) cu ajutorul dialogului.

Vouloir

esle un verb neregulat

gi' e

parte din grupa a lll-a de verbe.

mloir
,F -----................... Retineti: Dupd

tu -.-._...................

vouloir urmeazE un substantiv:

Itrdle veut umrs rou/ons m.swulez

ll veut un jus d'orange. Sau poate urma un verb la infinitiv: Elle veut ouvrir une ecole de musique en octobre.

trelles

veulent

frteste persoane au, ca gi Fiona, un proiect important. Ce vor sE faca? Raspundeli folosind verbul vouloir. frgi verificali corectitud nea propozif lor d u m neavoastrS. lls veulent avoir un cafd en Bretagne. lb er: 1 . lls ont un cafd en Bretagne.
i ii

fl

l- lsont un caf6 en Bretagne


uul
la aceastd

4. Nous habitons aux Etats-Unis.


5. Vous dansez d l'op6ra?

2. Je zuis clarinettiste. a Tu chantes it l'Olympia?

6. Elle f6te son anniversalre

Tahiti.

a De obicei adjectivul std in francezd dupd substantiv: une chanson frangaise.

l$ne!i: Unele adjective folosite frecvent stau insi inaintea substantivului: grand, -e (mare), petit, -e lpfq nicd), gros, grosse @ros, groasd, mare), bon, bonne (bun, bund), mauvais, -e (rdu, rea), joli, -e ff4u1, drdgufd), jeune (t6niir, tflndrd), de ex.: un grand projet, une bonne rdde etc.
A*ctivulse acordi in gen ;i numir cu substantivul! taflural desdevine de: des oranges ) degrosses oranges.
ll,rneralele stau intotdea u na
ina i ntea substantivu lu i'. six ora nges.

bAcituifi propozilii. Atenlie la pozifia adjectivului! lh ex.: 1. Nous avons un grand projet. l- un / nous / projet / avons / grand. 2. veut / il / une / maison / jolie. 3- bons / nous / professeurs / voulons / de.
4. vin / tu / un / veux / blanc? 5. musicien / c'esl / mauvais / un. 6. un / je / professeur / cherche / jeune.
trente-sept 37

6b

twM

(de ex. pentru prenumele claire)' diferite privili calendarulfranluzesc. cautati anumite zile onomastice sdrbitori, anotimpurile 5i inv5lati noile cuvinte'
i i+ :1

t
ll:
tl:
:

iL{
,J

fil {

!r!t-!sq!'
Brrii

Sertvii?*
odilefl

ly

g t li{rrire C .r Sftdri[s
i

2 Boris 3 tiil. Jaaques { }l$tir


S iiditi:

l.

du

ItlA'lAli

*T -5Afr*E+iohiflie

$ 8 7 :,

Edetr(l Mririre its'6cnd

h'l
,t

10 Guill*$me I 1 Flutin 12 ltti*na I 3 Yvet!

in ? f6licil? M I J+u it'i) trrn$oisa ; I v{e'cr v 10 S I I io*i*e l) .:r ius$,ir


,t 16 ! 17 : -1 18 :
'

td 5 iiait .t 6 lNlri{e;lir t 7 J..9.*cioS.

FrudBrce

MS

tv1 3
1 1

t.

lrr:

V$llS
Paeirte
Srbnga

tjl IO .r 'tS i{r


ii.'

" ,.' fi 13

I 2

t5 r*7 .i8 \i9 sto


13

Eit*;|.
Aoxille

frllisi8

i4

i::r

I'tira ll{mi

iil 14 Vilril*!! l\,! 15 ilruio j

i* 1!

Staii;4*

ili

lli
I;

Jriiarn
AltYin Beilled?i:fl Saxrii

Y 17 i)iRire [Y.i!le $ 18 j
i isnel): 'i M

-r 16

t$

lerii3t &,i4diets

!'r 2OAinit lla:nrr: I llt 21 | : [,hrn5


[4 22 l*b3rlr ; : ^r,t I i .: 23 k?al8 I i .-i 24'l,'!0desrt

i ii e$ $s!s

22 ta! 23 M![aris. ll i:*fiqint t E4 ) gg lfr$i1)iatx * rJ!:: li,issa


.J

i
E

29 Gsbrrs ,, 30 d,6dn{ v 31 Besia{lio

l 13 $eqrsr $ '!B lls*4rd 1,1 1? lir**l J 1* ['i: ,/ 19 Yt{t $ ?* Beftriil * i lgnllotli] i. ?2 !$ie tl 23 liriirgt fi: L'24 ililtrlitn ll: : 25 ,s+etsior lli v 26 5*rerse" il, i zz ereust;o il: !] t6l{Ctsl.{t{r! --' t"." .v28val{rit t 29 c*u ries,'.Sl r' 29 AYntat , i, 5cI! 0iat.:r"! t'i 30 F?r'lraix ' t tl 31 V,s,H{iet

, 14 lrrxini

lrt
'r

fu]r*ii*
Hr54q

d3 l'. I

16 16

t?

&rroaing J, f. [O,Ji!

|ier!* iii i tiirn[.


5i:Vir!
Albnr

ilii floruihl il
Aurrry

Jreo-Bifistr

't
fi

Iffi

:M 4
: ,!'l

I 7 Baorl ;$ I Thrbaul
ii

Borer: Anoir Marietit

ll; lrl t Alorcnse Ili t* 2 Lr'tier-tv irdie il: .j 3 /t J .M V,lnnw r l: v

Th. de l

t.J

ll:

Amindine

il 7 :il1 8 ir!4 9 :J 10 : v 1l :$lt


: I lr*

M 5 llai*r &l 6 Be*eEd ; 7 leint , I Ntli!'il6ti.0. $ 9 Alain { l) ++ lr*I


L I 1 ,ldsiphe lrl 12 Anq:linairt M 13 Am+ l.aSit-C.cir "l 14 r., 15 nolaild

r'r J \i g * M t4 ,]

; ToUSSAINT 2 Dilunts 3 Hrbod 4 Chads


9i
Sylvio Li

Birbara

El!al{ Nittlas
P.

7 cenoo 8 Geolt oy

V 10

Ambroise lm. ioncePt.

'i,

lhaodo.e

ioui?r

S i 'I

Llon
Af,MIST. Chnstisn

: $ 15
:

t*

Doiald

N.0 .M.c.

M'to Arsire I J 20 tularine


I

M '18 k6dari.

r:

i!: i il ASStlt',lPTl0li ; ul l5 A,nei : ,, 17 HYacillhc : v 18 li,l,ie 'i : s t9 JeanEudes


;
Christopte

tvtsrd

5 16 :dith 0 ill ienaud


Nodig4
E0riiic

ii

J t2 v,/ilkied v t3 Gar{rd $ 14 J{sts it i i! Th. d Aliia

;) 1J'

.l
'

t{
i

0rvy

i t8 ldwir! td 17 Bautlsrrt r,1 t8 l,rr i 19 lltn6 'v'


i $ 21 : Ll .i it
,.

i 16 MtrgrrB,* V 17 lisab{ttl s 18 Aud6


ru 21 Pr6s t*aii,

$ 16 '! L 18 J 21

15

odilc

ilhon
riril
Gltie4

i''

Alire

tl lS
i

tldrin
Abraiam

20

tat.ics
Rose de Louis

tvlatthiflr Maurico
Constanl

Adelire Cflixe Etotio

1.20

tcm$d

.it 2O

iri
C

.lecri di

)23
s25

22 Cr.ile
tl,merl
tlora
O?loninc

.F[ffi
Nalrtlia
:

Bart.ll,ldny

llrrentin
Crepir
_t

N24
3 :.lii

Caiheriils

'lorct. J 22 HIVEfi @ $ 23 Amand ) #$ Adile

':l

:ti{ffi$ i r 31

rsnaceccr
:

:l

Va@nccs $olaires

Zone

Nut6' Brnffi' Toulou$ A- - -Cs'n' Clormnt-tErrand' Gnnoble' LYon' Mmtmllior' Nsncv'Mstt' zonrB-Aix'Mtneille'Ami6N'B$ngon'Oiion'r-irl"'iitog$'Nit"'OA'"nt'to""'poitilc'Rtims'Bouen'Srrrsbouro zonc C.-'..ordc!ux, Cr6tsil, Parb, Veis'ills

lll:

J 31

ar'sde I

Tittr#*

ffiil*llimt
lmelins

Iimil'i

s i)

Sim. Jude

i\l!rcissB

lit"t't sr

lesjourcf6ri6s unjour uncalendrier


PAques

zilele de sirbdtoare

I o zi

unemlrr un pEre
l'6t6(m.) la f6te nationale l'automne(m)

I o mamd

un tata

I un calendar la Saint- (+ prenume) | stantut (+ prenume) leprintemPs I Primavara


(f

| vara I slrbitoarea nationalS ltoamna

pl.)

la fte des mEres /


des pEres

Pagte

laToussaint l'hiver(rn.)

I
I

| ziua mamei / tatdlui

S5rbetoarea Tuturor

sfintilor

llarna

38

trente'huit

hire), diferite

dela exerciliul 7 puteli citi inifialele zilelor sSptim6nii. Ordonali-le.


vendredi lundi

dimanche
M

samedi
J

jeudi

,.>(i

Mardi

snedi

fiecare zi a saptam6nii poate fi asociata cu numele unui corp ceresc: Vdnus vendredi nrp.rr,redi lupiter jeudi

Mars mardi

la Lune lundi

exista urmatoarele sdrbdtori nationale:


FGte

du Travail

(Sdrbdttoarea M uncii)

nusmbre

Armistice de 1945 (Armistifiuldin 1945) Prise de la Bastille en 1789 (Cucerirea Bastiliei in 1789) Armistice de 1918 (Armistifiul din 1918)

l|5ffiun an foarte plin! Ce intenlionati

sd

faceli? Alcatuili propozilii logice dupa model:

chanter danser

mon annrversalre
dans un appartement dans une chorale dans la rue

en Roumanie.
d Saint-Malo.

I4 juillet

f6ter habiter

Paris.

d Nice.

mdtali
lt-

si notali-vd datele.

hfte nationale frangaise: c'est le............... juillet


/e

& ur anniversaire: c'est


lil-hcamaval:
c'est le

3, h Saint-Michel: c'est /e

este ultima zi inainte de inceperea postului. in aceastd zi se f ac crflpes (clatite). De ziua nationala

un ddfil{ pe Champs-Elysfies in prezenla pregedintelui statului, a guvernului ;i a multor oficiali si spectatori, iar seara are loc un mare spectacol de foc de artificii pe Champ-de-Mars. Cu o hainte, in intreaga Fran!5 au loc petreceri dansante;ifocuri de artificii.
trente-neuf 39

I
I

,u

lw,l

Ainceput vacanla de var5. Mario


o cofetErie si cumpara un Vendeuse: Mario: Vendeuse:

gi Claire au ceva de s5rbatorit: sunt ?mpreun6 de cinci ani. Mario merge la

tort. /-}

Monsieur, c'est votre tour? Oui, le g6teau For6t-Noire, il co0te combien?

(a

d6pend. 9 euros le petit et 12 le grand. Le petit est pour 6 personnes et le grand pour C'est pour combien de personnes?
Deux.

Mario: Vendeuse: Mario: Vendeuse: Mario: Vendeuse:

Oh! Vous ne voulez pas plut6t deux babas au rhum? Non, non, je voudrais un gSteau For6t-Noire, celui-ld!
Le petit alors. Et avec Ea?

Une baguette, s'il vous plait!

(a fait combien?

Qa fait neuf euros cinquante. Merci, monsieurl Et bon app6tit!

ung6teau/
des g6teaux

luntort/torturi

un gAteau For6t-Noire I un tort For6t-Noire

ri[
ffi

c'est votre

unevendeuse tour?

I ovSnzdtoare | dumneavoastr5 sunteli


Ia r6nd?
costS?

il co0te combien? | c6t (de la clluter a costa) |


Qadfipend. (de la
d6pendre a depinde)

oepinde.

de personnes? | dorili? plut6t I mai degrabi deux babas au rhum I doua prijituri cu rom celuiJi! I acela! Et avec ga? | Altceva mai dorili? Qa fait combien? | Cat face / costi? (de la fure aface) Qa fait ... I Face / costi... cinquante I cincizeci (cenfr)
I

C'estpourcombien I Pentru cate persoane

bon

app6tit!

| poftd bunit

1@o
d

Ascultali cu atenfie gi notati prelurile.


le baba au rhum ............... la baguette ..................... le croissant ....................... 200 g de chocolats belges;........................... le g6teau au ........

,W
i

citron

... cum spunem c6t costi ceva.


3. ea

...........

.. euros

a Afi inv6lat alte doui verbe: coOter (a costa) gi faire (a face, a costa). Co0ter este un verb regulat care se termind in -er. Completatiintrebirile cu verbul cotter. 1. Le g6teau, il ...........................

combien? 3. La guitare,

elle

..............

combien?

40

quarante

rirc merge

h
mai ales la persoana a lll-a singular sau plural! verb neregulat, care face cu ajutorul dialogului tabelul conjugdrii lui faire' Faire este un grupa a Ill-a de verbe.

nd pour 12.

/ ea ................... combien?

cum se pronun!5 ai: {-} e in:7'e fais, tu fais, il fait, vous faites', ponun!5 ins5 o in: nous faisons.
cu atenlie ilustraliile 9i completali este foarte practic ;i se folose;te in diferite expresii. Privili

faie

corespunzitoare ale lui faire.


les courses.

la vaisselle.

le m6nage.

m,

5Ees

... un g5teau

ffi

i sa traduceli aceste

*presii in romdna'

rb regulat care

s:

fa!a. Fili atenli la zgomote' noile expresii, spuneli ce fac aceste persoane in momentul de lls font la vaisselle.

{-}

bien? bien?
quarante et

un

41

twew

Ce produse se g5sesc

in urmEtoarele magazine?

l'6picerie

des carottes et

5.

une salade

des pommes de terre

2.

des cartes postales et un journal

6.

des saucisses et

rilr tffi
1 :

ffio
magasin une6picerie uneboulangerie une maison
un
de la

ffi

deux biftecks

-ryf,mh
3. une baguette et
des biscottes

la maison de la presse

7.

un savon

!'

4.

des p6tes et des biscuits

8.

des babas au rhum

et un,g6teau
For6t- Noire

I un magazin
I o bicinie

une carte

I obrutdrie

unjournal une biscotte


un
trtr

postale

I o carte pogtald

presse

uneboucherieune

I
I

un chiosc de ziare
si reviste

unesaucisse

biftek

charcuterie carotte

| o micelirie

savon

Ies pdtes (f,

une pomme de

terre

I un morcov I un cartof

un

pL) biscuit

I un ziar I un pesmet I un ciirnat I un biftec I un s5pun I pastele I un biscuit

Alc5tuiti-va o cartotecS si faceti c6te o fisa pentru fiecare magazin. Completati apoi treptat denumirile produselor care se gdsesc in acele magazine.

42

quarante-deux

7b

numeralele p6n5 la o mie. Ascultafi cu atenlie.


X

fI
42 quarante-deux
60 soixante 72 soixante-douze

M
salade

sixante et

un

ingt-dix
cents

quatre-vingts S'l quatre-vingt-onze 300 trois cents

40 51 70 80

quarante

cinquante et un
soixante-dix

41 quarante et un 52 cinquante-deux 71 soixante et onze 81 quatre-vingt-un 100 cent 1 000 mille

82 quatre-vingt-deux 101 cent un

&
aucisses et

prefurile pe care le auzili.

O+r Osa
--tente-six, ...

Ozo

O:+
Ooe
r6mas.

Oeo

ro+
gsg

Ozs
Ozooo

Oqz+

Cr
.

se:

Css

Or

rbiftecks

,Dnpd rrieti in litere numerele care au

rffimn$e:

numeralelor 21, 31, 41, 51 1i 61, cifra

7 se

leagd de cealalt5 prin

ef Sifdrd cratimd.
7 produsele

ifudtap-dialogul din 6prcerie. Cumparali apoi din magazinele dela exerciliul


ffiu, ilotati-va prelu ri le.

ilustrate mai

Sierie
D

I
D
rabas au rhum
r_geteau

Bonfrrurl Donjour, vous d6sirez? "bru.rdrais des p6tes et des biscuits, vous plait.

fi

t- Noire

I
I I

D ffiarcc Ea? D [Ine salade. D lffia. D (a fait combien? ' D gafait 18 euros 50.

J
eptat denumirile

md multi francezi merg la cumparaturi o data pe saptamEni in supermarketuri mari, numite

cumpara de la bEcinie produsele proaspete precum fructele, legumele sau mdrfurile pe care au cumpere de la supermarket. in general, in Franla magazinele se inchid la ora 19 sau 20. proaspata sau crorssants se pot cump6ra ;i duminicd dimineali, motiv pentru care luni dimineata
s.rnt inchise.

qtrarante-trois 43

i
I I

Su

lffiilt

Claire ar vrea si-i facd o surprizd lui Mario cu ocazia aniversarii lor. Aceasta il leag5 la ochi, apoi pleacd cu magina.

f}

Mario:
Claire:

Mais oir on va?


Surprise.

Mario:
Claire:

ie n'aime pas les surprises. O0 sommes-nous?


Sur l'autoroute.
Et

Mario:
Claire:

oir allons-nous?

Dans une ville.


Loin? Assez, oui.

Mario:
Claire:

Mario:
Claire:

Combien de kilomdtres?
Je ne sais pas. Beaucoup.

Mario:
Claire:

On va.., Non.

Colmar?

rt[
M',

ffi
1
a

.;

I'

Mario: On va... en Allemagne? Claire: Non. Mario: Dommage, j'ai bien envie d'aller d Berlin. Berlin, c'est une chouette Claire: C'est trop loin. Mario: On va... i Paris? Claire: Gagn6! Oui, on va i Paris. Mario: C'est vrai, d Paris?! Et qu'est-ce qu'on fait tr Paris? Claire: Surprise. Mario: grrr...
!

ville.

oi on (de la aller a aimer qn /


Mais

va?
merge)

|
I

Dar unde mergem?


de cineva / ceva

unkilomitre(kz)

qc Jep'aimepas (de laa\mer)

| un kilometru Combiendekilomehes? | Citi kilometri (sunt)?

I a-i plScea

beaucoup

I
|

Nu-mi place

Sur
Dans

uneautoroute
uneville. Loin?

I p.

I oautostradi Et of allons-nous? | $i unde mergem? (de la aller)


I lntr-un oras.

Dommage avoirenvie (f,) de faire qc aller ir Berlin trop C'est trop loin.

I mulli I Picat
| a avea chef
I

sd

facl

ceva

Iu

,.tg.

la Berlin

I I

prea Este prea departe.

| Departe?

Gagn6! (delagagner I Ai cattigat! a cdstiga)

CiJ

Ascultaliinca o dati dialogul

5i

marcali propoziliile corecte.

C vario vrea si meargd la Berlin. C Lui trrtario ii plac foarte mult surprizele. C rrlario este eneryat. C Destinalia cilStoriei este destul de departe
44
quarante-quatre

O clrir" este la volan. O cl.ir. merge la colmar. O Cl.ir" il invita pe Mario la Paris.

rcipleaca

cum se pronun!6 orn [w6] gi fifi atenli la intonalie. 11

in dialog alte doua verbe terminate in -er: aimer (a iubi, a pldcea) ti aller (a merge). Aller verb neregulat terminat in -er. Completali tabelele cu ajutorul dialogului.

aller
Je vals

Tu vas

lllOn
Nous
.

Yous allez
lls vont

rerbele aller si 6tre se folosesc urmdtoarele prepozitii: On va it Colmar? On est dans une ville. ut Allemagne. lntrebarea ,,unde" se formuleaza astfel: Oi vas-tu?
intrebarile, apoi puneli aceleagi intrebdri folosind pronumele vous. 4.

(\

I f

Tu f6tes Nodl ir Berlin? Est<e que tu habites loin? Est<e que tu fais les courses au hypermarch6?

l Tu vas i l'ecole de musique rue de la Republique? 5. ) Est-ce que tu as faim?


6.
7.

) Tu cherches la boulangerie? ) Tu aimes le whisky irlandais?

g-rtem exprima preferinta, dezamagirea sau aversiunea? Completali propozitiile cu urmdtoarele

mesii:
. j'aime dommage! j'ai horreur de... (a avea oroare de ceva) j'adore
je d6teste

ffihcfrerinla: 1. J'ai .........

..... d'aller ir

Berlin. 2. ...............

chanter

dorer, ddtester

+ verb la infinitiv: J'aime faire les courses envie, avoir horreur + de + verb la infinitiv: J'ai envie de faire /es courses. adorer, d6tesfer se folose5te articolul hotir6t: J'aime la musique classique.

r Paris.
quarante-cinq 45

8b
dumneavoastrd in acela;i timp. Gasili mijlocul de transport potrrvit pentru fiecare

Ascultali gi cititi
minidialog.

ffiffiffiWffiffi
l'avion

;i

le

train

la voiture

le m6tro

le

v6lo

le bus

;:

t I

lL

E
I

#
.:
:i

Vous

prenez...? qc

Luali...?
ceva

(de laprerdre)

prendre
le

m6tro(politain) | metroul (din Paris) un avion I un avion un train I un tren

I a lua

cher/chire lecentre-ville ou un pied i pied


un/une

lscumP/scumP5

I centrul
I
sau

oragului

6cologiste

I un Picior I pe Jos

I un ecologist /
o ecologisti I adetestaceva

,i' !
*

unevoiture
unv6lo/
il
E

I o ma5ini lobiciclet5

r-l

une bicyclette

d6testerqc je d6teste
(de la dtester)

un

bus enbanlieue(l) ce n'est pas cher

I detest

I I I

un autobuz la periferie, in suburbie nu este scumP

jeprends

(de /a prendre)

iau

I
Tr

ilM@
I

Cunoa;telideja prepozilia en:en septembre, en France, en banlieue.latS o alti utilizare a acesteia: pe


lSng5 denumirile mijloacelor de transport. Completali cu ajutorul dialogului.
Je

:l

vais

i Paris:

.........
en

re
Re!ine!i:

avion m6tro

en train d moto

....... bus
....... v6lo

/ bicyclette

Atunci c6nd suntem pe mijlocul de transport respectiv, se foloseSte d (d vdlo), dar cSnd suntem in acel mijloc de transport se foloseSte en (en voiture). Prepoziliile d / en se folosesc cu verbul arrer.

@
46

Completali tabelul conjugErii verbului prendrecu ajutorul propozitiilor din minidialoguri.


quarante-six

pentru fiecare

Aten!ie:
Duptt prendre se folose;te articolul
hotarAt:7'e prends le mdtro.

Verbele apprendre (a invd.ta)

si

comprendre (aintelege) se conjugi dupd acelagi model.

bbus
r

C
dmneavoastra? Ce mijloc de transport folosili? Rdspundeli &r tabel. Atenlie la prepozilia folositS!
la

voiture? en bus,

intrebari folosind mljloacele de trans-

est pratique.

ilre le metro?

faites les courses comment? allez au centre-ville comment? allez 5 Paris comment? allez au travail comment?

Je prends

) Je vais au centre-ville ................. ) Je vais d Paris ) Je vais au travail

oruintele, form6nd perechi de antonime: grand, -e + d61egf;en avoir envie de... * avoir horreur de...

petit,'e; bon, bonne * mauvais, -e;

$ rispundeti la intrebdri. Atentie la intonaliel {.'l 1.) Tu fais la vaisselle? (ne pas avoir envie)' ) Ah non, je n'ai pas envie de faire la vaisselle.
Trl fais la vaisselle? (ne pas avoir envie) Uurs allez au centre-ville? (adorer) fdt un gSteau? (avoir horreur de)

4. il Tu prends le bus? (d6tester) 5. S Vous faites le pleinT (d6tester) 6. I Elle prend l'avion? (aimer)

e a acesteia:

pe

.. voiture

.. pied

I suntem in

acel

parizian a fost proiectat in secolul XIX de cdtre Fulgence .In 1900 a putut fi inaugurata prima linie. PAna in prezent, &transport pariziene (RATP) au in funcliune 13 linii in centrul h srburbii se ajunge cu un fel de trenuri rapide (RER). Cdlatoria este foarte simplS: se cump5rd un bilet (un ticket) sau o cartela hlete (un carnet) de la automat sau de la casa de bilete
barajul electronic. Pentru a merge in direclia corect5 trebuie i numele statiei finale.

dler.
ri.

quarante-sept 47

9a

i.f

Fiona ar dori s5 inchirieze spatii adecvate pentru gcoala de muzicd. o suni pe claire gi vrea sd vorbeasc6 cu ea despre acest lucru. Din pacate raspunde doar robotul.

f)

1. Primul

apel

(vocea lui Claire

Fiona:

4116,

Bonjour, vous 6tes bien chez claire Dubois. Laissez donc un messager Merci! c'est Fiona. J'ai une bonne nouvelle. Je ret6l6phone.

2. Aldoilea

apel (robot) apel


C'est encore moi. Rendez-vous demain matin (robot)
4116, Claire, mais

Fiona:
3. Altreilea

10h au caf6 saint-Jean. D'accord?

Fiona:

o0 es_tu? Je suis au caf6, j,attends depuis une heure... Bon, la bonne nouvelle: je visite des bureaux pour l,6cole de musique demain 1gh,

l'adresse c,est 37, rue des Bateliers, tu viens? Salutl 4. Al patrulea apel(robot)

Fiona:

Mais qu'est-ce que tu fais? La visite est dans une heure, tu viens, oui ou non?

A116
chez

Laissezdonc un message! laisser un message


une bonne

ClaireDubois I la Claire Dubois


I
I

I ato

demain unmatin
j'atlenils(de

I m6ine

Ldsali un mesajl

la

altendreaastepta)
un mesaj

lodimineatd I astept
|

I a tesa

nouvelle

Jeret6l6phone.
adarelefon, a
C'est encore

I o veste buni
I Telefonez din nou.
I

depuis uneheure I de o ora je visite (de la visiter I vizitez un bureau


Th

(delatl5phoner suna)

avizira) / des bureaux

| un birou / birouri
I

unrendez-vous demainmatin

moi.

viens?

I Tot eu sunt.

I o int6lnire

unevisite
dens 'ne

(de la verur a

venl

I u,',
I

m6ine dimineati

heure

lovizitii
I
peste o ora

Gdsili apelul corespunzitor (1-4) pentru urmitoarele acfiuni.

fiona o apteapti pe Claire la cafenea.


Este dupd-amiazE, ia leg6tura cu Claire

Q
Q

werge sa viziteze spatiile. lnainte de a merge la culcare, o sun6 incd o data pe Claire.

Are o veste bund.

tautaliin dialog cum


... invit5m pe cineva la o intdlnire:
... spunem ci aSteptim:
..

... intrebim daci persoana respectivi vine

depuis une heure.


la

intilnire:

..

, oui ou non?

48

quarante-huit

rbeascd cu ea

r,

o sund inci

.-..... d 10h.
s

une heure.

tui ou non?

gb

(l)

Ascultali ce int6lniri aveti sapt6m6na viitoare. Notati-va in agendi ora exacti si locul de intalnire.

Dimanche: Mario

et

le pianiste de jazz a ................. h, caf6 SaintJean.

Lundi: cin6ma avec Fiona LeTitanic e................. h.-

Mardi: restaurant avec Claire e ...............


Mercredi:

h.

Jeudi: anniversaire de FranEois, A ................... h d

la

Vendredi:
Samedi: mariage de Luc et Sophie e ................... h.
s

Ci)
I

Ascultali ;i rispundeli oral la intrebari cu ajutorul agendei.

f)

DacE nu infelegeli imediat despre ce este vorba,


ffi

fiti atenli in special la mimica interlocutorului

ffi

fi

si la intonalie. Franceziiisiintdresc afirmaliile gicu o serie de gesturi!

"

Aici gdsili cSteva cuvinte care indicd anumite momente ale zilei:

le matin (dimineata)

midi (prlnz)
la nuit (noaptea)

l' a p rd s- m i d i (d u p a -a m i aza)

le soir (seara)

minuit (miezul noplii)

Atunci cSnd avem in vedere succesiunea momentelor zilei sau un anumit timp al zilei, spunem: la journ6e la matinde (dimineata) la soirfie (seara)

(ziua)

Atenlie:
Zilele saptdmSnii se folosesc

firi articol: Lundi, on va danser. (Luni mergem sd dansdm.) Daci ceva are loc cu regularitate, ziua respectiv5 se folosegte cu articol: Le lundi, on va danser. (Lunea mergem
le soir, je

[intotdea u na] sd d a n sd m.) $i diferitele momente ale zilei se folosesc cu articol atunci cAnd ceva are loc cu regularitate: fais la cuisine. (Seara gdtesc frntotdeaunal.)
b Traduceti urmStoarele propozitii:

1. SAmbEta merg si dansez.

2. S6mbata mergem la cumpiraturi.

3. Sun din nou la pr6nz.

4. El spald vasele seara. 5. MAine vizitezi birouri. 6. Nunta este dimineala, la ora

1 1.

50

cinquante

ntalnire.

all1]rrnatoarele expresii reprezinti reacJii la o veste bund sau proastS. Fili atenli la intonalie 9i marcali cu + rl@a la vestea bund si cu - reaclia la cea proasta.

lD C"ot chouette! lfi c'ot une bonne nouvelle!

ffi,c'ot

vrai!l?

Q C'est merveilleux. O Ah, je suis trds contenVe. Q wais c'est terrible! Q Ofr ta la... ce n'est pas vrai.,. O ot, je suis d6sol6/e.

hm4ei. f}

frmrttati inci

datit punctut a gi exersali pronunJia si intonalia. Puteli exagera lini5tili in p:ivin{a

# ffi

mai mult dec6t credeli! citerra propozilii utile in conversaliile telefonice. Cautali corespondentul in francezS.
parler

I-.hudrais

Monsieur Delmas.

o
tt

imi

pare rdu, domnul Radu tocmai vorbe5te

la telefon.

L
3
terlocutorului

il*adane Xion est absente

Nu, este in deplasare.


mesaj

pu

[a journ6e.
15?

Est<e que Mario Morar est

4L nbn, il est en d6placement.

5, -h,,oudrais le num6ro de tel6phone cie Fiona Petit, s'il vous plait.


&. .le suis d6sol6, Monsieur Radu est en communication.

ff. Vous rappelez dans cinq minutes?


&- Vorus avez un message pour moi?

o Aveti un pentru mine? o Mai sunali cinci minute? o Doamna Xion lipse;te toatd ziua. o Mario Morar acolo? o A5 rog. numdrul de telefon al Fionei
peste
este

vrea

Petit,

vd

As dori sd vorbesc cu domnul Delmas.

mld
Daci ceva are unea mergem

apelurilor private, in Franla se rispunde cu 4//6. CSnd care a sunat nu este sigura dacd a format corect numirul,

de
',

suis bien chez Monsieur

toi?> in cazul firmelor este altfel. Se rispunde, cu numele firmei ;i cu propriul nume: r<Les Editions
Sahine Mongds d l'appareil, bonjour ...>.
La sf6rSitul

(est

/ Madame...?n

sau

te: Le soir, ie

iei se spune <Au

revoir>

spunem imediat motivul pentru care am sunat, ci mai intdi aComment allez-vous?> sau <r(a va?l sau vorbim weme. Dacd sunEm la o firma, aceasti introducere este prtin uzuala, insd gi in acest caz este nepoliticos si intram
In subiect.

cinquante et

un

51

,or
rL1,ll

Mario;i Claire au ajuns la paris ;i cautd o camer6 de hotel. e^.


Claire:

Bonsoir. Bonsoir, messieurs-dames. Vous d6sirez?

H6telier:
Claire:

H6telier: Mario: H6telier:


Claire:

Nous'cherchons une chambre pour deux personnes Vous avez une chambre de libre? Avec bain ou avec douche?
Avec douche. Vous d6sirez rester combien de temps?

Oh, une semaine...


Hein? euh, Claire, c'est vrai? une semaine?

Mario:
Claire:

Oui, oui.

H6telier: lh

J'aila 14 ou la 23. Elles co0tent 60 euros Ia nuit. petit d6jeuner non compris. Vous voulez les voir? La 14 est au premier 6tage, et la 23 au second. prenez l,ascenseur,

voil)

les clefs.

I
+
I

H6telier: Alors? La 14 ou la 23?

Claire: Mario:

La

chambre 14 est trop sombre. Et la 23...

Elle est parfaite, nous la prenons!

claire:

Mais Mario... attends... je ne sais pas... c,est trop cher, non? pour une semaine...

f
i
,

ffi

ffi

lal4,la23 un h6telier unec:hambre

aici: camera 14,23

libre
une

I un hotelier locameri I libe,


I o cameri
liberd

a vedea

une chambre de

unbain

libre

I' I

douche rcster nuit non compriVe


la

lobaie I un du;
I a rimdne

combiendetemps I cSttimp

unesemaine

sombre parfaiUe

I prendre) | t_ua1i... (imperativ) ascenseur I un lift une clef/une cI6 I o cheie


Prenez (de la un

Vous voulez les voir? Vreti sa le vedeli? | au premier 6tage (m..1 la primul etaj | au la al doilea (etaj)

second

I sumbru, intunecat

I o sdptam6ni
I arci pe noapte

nous Ia (de laprendre)

prenons

I perfect/i
I o luim

neincluV5

fi"-ti*tiil '#_-//
lla = W O
chambreeste dormitorul. cameri in general
se spune

la

pidce

sau

la

salle.

Cumsuntdotatecamereledehotelpi undesegisescacestea?
1. la chambre 14 est

2.la chambre 23

est

( O

)pour2personnes
pas chdre

CJ
C-)

C-)
C_)

avec douche second avec bain chdre

ru premier 6tage
avec petit d6jeuner

Oru
C-)

C--) parfaite

Oporr l personne O petit d6jeuner non compris

CJ

sombre

52

cinquante-deux

deja doud numerale ordinale in dialog. Completafi

ilLdmnbre 14 est au

(1er) 6tage. (2d) 6tage / (2e) 6tage.

]&iffire

23 est

au

$ scrieli pe ilustralie ce se aflS la fiecare etaj.


12
al

{r
f.
f

b*4tn
Ulde

fr

ff

kFtiE

du petit d6jeuner

itr
Tf at

142,145

Ir, |rJ

-nrvEfali cuvintele izolat. lnv5!a!i-le in expresii: prendre

l'avion

attendre le bus.

Cupaetali propozili ile cu aj utoru I d ia log ul u i.


11ffib23...

)
la 23.

Elle est parfaite,

nous............
...., voir
?

prenons.

D"ftb'l4ou

) Vous

voulez

Gcrplementele directe exprimate prin pronumele le, la, I'sau les inlocuiesc de cele mai multe ori

&ntive.
Ei{ocuieste mgAstantrv

un substantiy masculin la singular, /a inlocuieSte un substantiv feminin la singular, iar les, masculin sau feminin la plural.

lCanpletafi cu pronumele complemente directe corespunzdtoare ;i relineli pozilia lui ne... pas Ds-: 1. ) Iu as les clefs? ) Oui, ie les ai. / Non, ie ne les ai pas'

ItLlTu

ai. / Non, je ne ............. ai pas. ) Oui, je attends. / Non, je ne .'........... attends pas' x.lTu attends le bus? ) Oui, je )Tu comprends le franEais? ) oui, je .......... comprends. / Non, je ne ......... comprends pas. 4.f Vous prenez l'ascensedr? ) Oui, nous .......... prenons. / Non, nous ne .......... prenons pas. aime. / Non, je ne ............. aime pas. 5]Vous aimez les croissants franEais? ) oui, je as les clefs?

LkrhaliintrebSrile
t

dela punctula ;i r6spundeti la ele.

f)
f.l

mft4i

pi rSspundeli

on compris

[hex-: 1.]

folosind pronumele complement direct' Vous prenez la chambre 14? ) Oui, ie la prends.

cinquante-trois 53

,ob
i-l]llffiOCeproblemeauace;tioaspetiaihotelului?Ascultatisigrupatiindreptulfiec5reicamereobiectele
care lipsesc. chambre 4

chambre 18

chambre

5
des clefs

6hambre 12

les cintres

le chauffage

unoreiller armoir:e un cintre


une

I o perna

I un dulap

apporter
un un

unefemmedeclambre I o cameristi

I un umeras

froid suite unecouverture


il fait
tout de

I este frig I imediat


I opituri

traversin unecouette

chauffage

I a aduce

bain unet6l6(vision)
une serviette de

I un calorifer electric I un sul de capatdi lopilotd

I un prosop de baie I un televizor


(limbaj colocviafi

untdl6viseur

unet6l6commande I o telecomandd

I un televizor

;gffi i'

citilipropozitiile sisubliniatinegatia. cum atitraduce aceste propozitii? Je n'ai


pas

d'oreiller.

tl n,y

pas de

cintres.

Monsieur Dupuisn,a

pasde couvertures.

=i

ln cazul articolelor nehotarate un' une,des, negafia ne... pasdevine ne... pasde. ln romand, aceasta este redati prin niciun / nicio.

Cil

escultali
De ex.:

rdspundeti folosind negalia. 1.) vous avez un rit fnnqais? (pat dubru)
pi

f)

Non, je

n,ai

pas de

rit franEais.

Francezd autenticE:

Pas de se pronunl5 adesea

cte n'ai pad,lit.>


crnquante-quatre

"paaifiiilt

lui je, tu, nous, vous,

mere obiectele

kificali cu ajutorul f e plSnge.


dhserviettes de bain urlEl6phone

vocabularului ce lipse;te

in

aceastd camerd. Mario

il

sun6 pe Jean-Claude

bre 12

une une

couverture

des oreillers des cintres

une

t6l6vision

armoire

un lit

une t6l6commande

) les cintres

franfuzeSti sunt arareori dotate cu pilote. Pentru invelit exista o pdtura cu cear;af.

)le chauffage

rgrrreli

la hotel

;i aveli diferite intrebari.

GEsili corespondentul franluzesc.

I- la ce ori este micul dejun? Z Unde se ia micul dejun?


!L Fbtelul este deschis toati noaptea? ,,d la< cheile la receplie?
.s- Acceptafi carli de credit?

Q Vous acceptez les cartes de cr6dit? Q le laisse les clefs d la r6ception? O Oi, est la salle du petit d6jeuner?

Q Q

fst-ce que l'h6tel est ouvert toute la nuit? Le petit d6jeuner est d quelle heure?

i si alegeli de la punctul a intrebarea corectd pentru fiecare situalie.

1.A6heures, Monsieur Dupuisafaim.

l.}

SLepetit ddieuner estd quel/e heure?

Ertures.

min5,

aceasta

este aga de mare, incSt la prima vizitd in capitala francez6 nu poti dec6t sa-!i formezi o primd in afara de vizitele cele mai importante la Louvre,la Turnul Eiffel (/a tour Eiffel), pe Champs-Elysdes, Notre-Dame, Grande Arche, nu ar trebui sd uitati sa mergeti pe rue Mouffetard din itul Quarfier Latin, o strade foarte vie, cu piele 9i multe restaurante, in care se servesc specialitali . Acolo se poate m6nca precum in Antile, se poate incerca couscous marocain sau se pot comanda
de mare (des fruits defierl intr-o braserie. iective turistice: Jardin du Luxembourg cu fAnt6na Medici (fontaine M6dicisl, Boulevard Saintgicafenelele sale literare, precum Caf6 de Flore; cel mai vechi restaurant din Paris este Le Procope,

B,redel'AncienneCom6die. Filosofiidin secolulalXVlll-lea seintSlneauin

este pe rue des altehnologiei imens, dotat cu g6ode, o salS cinematografici multimedia; la Marais, se pot mSnca specialitati cugere, iar de la etajul 9 al restaurantului din incinta lnstitut du monde se poate admira minunata priveli;te a insulelor lle de la CitA ,i lle St-Louis de pe Sena. acest

local;ta V//ette

cinquante-cinq 55

t,

Itil@oDincelec!iiprovinurmatoareledialoguri?Ascultaiisigrupa!i-lecorespunz5tor.

Q Q

vais ot on
Le

va?

g6teau For6t-Noire

Q Q

Le

grand projet

Q nto, c'est Fiona

t-a

t+ ou

ta 23?

w@
.A.

3
data textele.

Mai stili ce se int6mpla mai departe? Continuafi dialogurile din lectiile respective. puteli asculta incd o

lntrebare / Continuare

REspuns

/ Continuare

De ex.:

1.

Quand?

a) En octobre.

2. Alors tu

t !

b) ouit

1.

Oh !

Vous ne voulez pas plutdt deux

a) Non, non, je voudrais

babas au rhum? 2. Le petit alors. Et avec ga?


I

I I

iir t,

:l

ffi

3.

(a fait

9 euros 50.

.i i
t
I
t
4,1

1.

Combien de ............,

a) Je ne sais pas. Beaucoup.

2. J'ai bien envie d'aller d Berlin.

b) C'est trop ......................


?

3. On
1l

va

..............

c) Gagn6l

9
,,1 .t
.,t1

1. C'est encore moi.

a) Rendez-vous demain

2. 4116, Claire. mais

oi

es-tu?

b)Je suis au caf6,

j' ... .....

li

3. Mais qu'est-ce que .............

c) La visite est dans une heure, tu viens,

oui ou non?
c

10

1. Vous d6sirez

ir'
t t

a) Oh, une semajne... .....:.. . ..........,


?

2.J'aila 14 ou

Ia

23. Vousvoulez les

voir? Alors? La 14 ou la 23?

56

cinquante-six

rsculta inca o

h legon 6. Fiona parle de son grand projet: elle veut.'. b legon 7, Mario va ir la boulangerie: il veut... h legon 8, Claire et Mario sont en voiture: ils veulent... h leeon 9, Fiona t6l6phone d Claire: elle veut..' h legon 10, Claire et Mario cherchent un h6tel: ils veulent...

iffi1 completali propoziliile cu forma corecti a verbului, apoi marcali


idumneavoastrS.
(aller) it Paris

c5sufa corespunz6toare

T
L--

(prendre) brrtver,
a sosi)

Q en juillet Q l'avion Qa l'aeroport


Charles-de Gaulle

Q a eaques Q la voiture Q a ta gare de l'Est

en septembre.
le

Q C

train.

prr l'autoroute.

(chercher)

Hdsirel
(vouloir)

voi

(prendre)

Q une boulangerie Q une chambre Q un sandwich Q la tour Eiffel Q le m6tro


Qfatigu6/e

Q un hOtel Q un croissant Q une brioche Q les Champs-Elys6es Q un taxi


Qleune

(6tre)
(chercher)

une boutique

Q
Q

un restaurant

Q un bar. Q une bidre. Q un caf6. Q Montmartre. Q la voiture. Q contenVe. Q un mus6e.


Qtrop sombre.

Gtre)
(prendre)

Q chouette Q l'ascenseur
le

trop cher
un bon whisky

aes aspirines.

despre aceast6 cilatorie la persoana l:

vais d Paris en /

d....

Scrieli toate propozitiile'

irterculturale
(cai6)tranluzeascS se pot servi bauturi calde sau reci Si feluri de m6ncare simple, u;or de Daca dorili ceva dulce la bautura pe care o servili, trebuie si mergeti intr-un salon de thd
I

Uens,

sirri notali

cuvinte folosite in viala de zi cu zi pe bilelele autocolante ;i sa le lipili apoi pe obiectele fuemneaz6. Alegeli culorivii gi schimbali regulat bilelelele, pentru ci altfel devin ,,invizibile" 9i eervali delocl Apoi faceli o lista cu ceea ce ali invSlat sau faceli o micd plimbare prin locuinla si numili pe rSnd obiectele.

cinquante-sept 57

,t

fllfil@

gtilimaimultdec6tcredefi!
Sunteliin Franla
gi

ali dori o scrumieri sau o pung5, ati dori sd luati micul dejun la ora B, sa vi

ver

cauciucurile sau sd cumpirati un bilet pentru a merge

in centru. Cum vd faceti int

Alcatuili propozilii cu elementele indicate in c6sute. Denumirea profesiilor vd va da o m6n6 de ajutor.

# &m

1. le garEon de
I

caf6

2. la vendeuse

ffi
un cendrier

^:].q,w

le chauffeur de bus

De ex.: 1. Je voudrais

(+ verb)

s'il vous plait.

un sac en plastique un ticket pour le centre-ville


les pneus

le petit d6jeuner a ... h

tacgues Pr6vert (1900 - 1977)este un cunoscut scriitor francez. El scrie cu ironie si delicatete despre lucrurile simple ale vielii. Despre poezia sa se discuta adesea gi la gcoalS. ln plus, Pr$vert a scris multe dialoguri de film. Cele mai celebre lucriri ale sale sunt: Paroles (1946), Histoires (1946);i Spectacle (1951). Poezia sa poate fi cititd usorde catre striini. lncercati cu aceasti declaralie de dragoste.
Chanson
Quel jour sommes-nous

,, l1
1i

Nous sommes tous les jours Mon amie Nous sommes toute la vie

Mon amour
Nous nous aimons et nous vivons Nous vivons et nous nous aimons

,,1
i .:
:.i

lil
i'

Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour. Paroles @ Ed. Gallimard

:l

i-d
i
.1

,1

t'
I

touslesjours mon amie toute Ia vie nous nous aimons

?n

fiecare zi
mea

nous

vivons
plls que...

I traim

I prietena

I toatS viata

nous ne savons ce que c'est

I nu ttim I ce este...

ne iubim

5E

cinquante-huit

il
;cultati-l pe hErmediar! Gasiti pentru expresiile franluzegti scopurile didactice corespunzdtoare indicate in

ci

ar mai trebui recapitulat?

ft

comunicative au fost:

rrri intenlii

ud date

f Q stabilirea unei intAlniri g Q indicarea unei ore / a unui anumit moment al zilei c6t costi ceva h Q exprimarea entuziasmului, a regretului, a nemullumirii e mijloc de transport i Q cum d6m un telefon j Q rezervarea unei camere de hotel
j'adore, je d6teste, nous n'avons pas envie
Tu viens au cin6ma ir 8 h?

geferinlei, a dezamdgirii,
C'est merveilleux, je surs d6sol6/e, c'est vrai?
10 Vous avez une chambre de libreT
Je voudrais parler

r aller tr elh heurer


-..-.......- le

Elle veut habiter 5 Paris.

M. Dupuis.

Vous avez un message?

Je prends le bus, il prend la voiture.

a$ invSlat:
hd

ruuloir

nlie (m.)

ifatue
atrler

aen
aimer

Q formele lui attendre i Q pronumele complemente directe le, la, les j Q negalia ne... pas de k Q diferenla dintre bon j bien I Q formele lui venir m Q numeralele pSna la 1 000
h
Elle attend depuis une

fuivalii lui prendre


rne petite bidre, une bonne idee
heure. Tu attends Fiona.

h voiture. Tu comprends Ee apprend l'italien.

Tu viens au cin6ma avec moi?

Vous venez quand? C'est bon, le camembert llest bien, le film? Tu les as? Tu la prends? Je ne l'ai
Je vais 11

13

12

ffi

[f!y..,d

J+

Paris, vous allez d Bucarest

h vaisselle, nous faisons, vous faites

ll aime faire des g6teaux

10
soixante et

un

61

"!,!r t(l

'trl#

La Paris, Claire si

5i compune c6ntece.
la Paris.

Mario au cunoscut intr-o cafenea un chitarist de pe insula La R6union.

f}

clln prezent este 5omer. claire ii scrie Fionei o carte postala ca sa vind

El se

nume;te

Claire: Alors qu'est-ce que j,ecris? Mario: Je ne sais pas, chdre Fiona, nous sommes d paris... Claire et Mario. Claire: C'est 6vident, tu as achet6 une carte de la tour Eiffel! Mario: Bon' Chere Fiona. Hier, nous avons rencontr6 un guitariste
CIaire: Et puis? Fiona vient d Paris et on prend rendez-vous avec Christian!

pour l,6cole de musique. christian est R6unionnais et il 6crit des chansons. Veux-tu le rencontrer?

Mario:
Claire:

o0?
Dans le restaurant cr6ole. rue Mouffetard. Oui, super! samedi prochainl

Mario:
Claire:

Mario:
Claire:

A huit heures du soir!


Bon alors, j'6cris: chdre Fiona, nous avons trouve un guitariste pour l'6cole. Veux-tu le rencontrer? christian est R6unionnais et il 6git des chansons. Rendez-vous samedi le 12, d 20 heures, au restaurant saveurscr6oles, rue Mouffetard. Baisers. claire et Mario. Voild. Tu signes?

tffi

Qu'est-ce que

scrie) cher/chBre I
(de la cire a
|

j,6cris? |

Ce scriu?

puis
aici: drag/it
Este evident

Veux-tulerencontrer? Vrei |
I apoi

sa-l int5lnesti?

C'est6vident
tu as achetd (de
acheter a

la

I
|

hier
,
11
11

cumpdra)

I ai cumparat

prendre rendez-vous cr6ole prochain/e

a stabili o tnt6lnire creol

ieri

nous avons rencontr6 (de larencontrer a tntdlni) un/e


I

huit heures du soir nous avons trouv6


(de lattottver a gdsi)
les Saveurs cr6oles

urmdtor/toare la ora opt seara noi am gdsit nume propriu (,,Savori creole") un serut
Semnezi?

| am intSlnit

R6unionnaiVe I o persoand de pe insula

(f.pt.)
un baiser T\r signes?
(de la signer a semna\

,l - j,
.

il 6crit (de la
o scrie)

6crire

La R6union

el scrie

1t

I
I

i'

@
I

ce;titidespre christian?
Sa

nationalit6: ll est

I
I

ll vient de

*
i

ll

est............ ll ..................

....... (profession). .... des chansons.

tw@

Verbul 6cr?e este neregulat si face parte din grupa a lll_a de verbe Completali tabelul cu ajutorul Ce observati la formele de plural?
soixante-deux

I IA

ffrI

.este

une carte des ][ITl;lN-

postale.

a 5a vina

chansons.

Atenlie: Dupd nous, vous, ils gi e//es se face o liaison, iar dupd 6tire se folosegte prepozilia i: EIIe 6crit une carte postale d Fiona, au professeur, it la secrdtaire. intrebarea se formuleaza astfel:A gui 6cris-tu? A qui est-ce que Claire 6crit? (Cuiii scrii?

Cuiii

scrie Claire?)

ffiosind verbul 6cn?e gi informaiiile indicate maijos. N;lAqriesf-ce que Claire 6crit ? + ) Elle 6crit it Fiona.

f'I
5. Moi / la secr6taire.

.-:--

4. M. et Mme Raoul / un journaliste. 6. Fiona et Claire / directeur.


-n dialog noi forme verbale: tu as achet6

3. Mario et Claire /

Christian.

sr
h
heurc,
gnes?

/ nous avons rencontr6 / nous avons trouv6. (,,perfect compus"). El se formeaza dintr-o formd de prezent nume5tepass6 compos6 6tre + pafticipe pass6 (,,participiu trecut"). Verbele care se termini in -er formeazd 4- Cele mai multe verbe formeazit pass6 composd cu avoir.

perfectul compus al urmdtoarelor verbe:

(chanter) (laisser) 4. lls


3. Tu

(danser) 6. Elles (t6lephoner)


S. ll

7. Elle (acheter) 8. On (visiter).

nispundeti trec6nd verbul la perfect compus. {n N") ll appofte des fleurs. ) Hier, il a apporte des fleurs.

itula vocabularul, folosili momentele in care sunteli intr-un blocaj rutier, in tramvai, sub dug. mmrniti in francez6 obiectele care vE inconjoarS.

70 pronumele complemente directe le, la, les si pozitia acestora. de la persoana I gi a ll-a singular sunt me ;i te, iar la plural nous 1i vous.

francezi nu se face distinctia intre pe mine, md;i mie, imi: Tu me regardes? (Ma privetti?), une chanson? (imi cdnti un cdntec?) $ pozilia pronumelor:
tutcontrer? / Veux-tu le rencontrer?

cain exemplul de maijos. Atentie la pronume.

f)

\-)

J'ai rencontrd Christian hier. Veux-tu le rencontrer aussi?

Oui, je veux bien le rencontrer.

soixante-trois 63

{* mp*rtk* * nt w* * *$ wtYt * uY *

rIt
i

Fiona a primit cartea pottal5 vineri. Ea s-a dus imediat la


spre Paris.
Fiona:

gari

sd intrebe c6nd pleacS un tren

f)

Bonjour, madame, je voudrais un renseignement. Je voudrais 6tre soir. Quel train est-ce que je peux prendre?
Vous pouvez prendre le train de 13h 12.
ll arrive d quelle heure? ll arrive

Paris demain

Fr,
E
I

Employ6e: Fiona: Employ6e: Fiona: Employ6e: Fiona: Employ6e: Fiona: Employ6e:

Paris gare de l'Est a 18h 07.

ll circule tous les jours?

Oui. Alors je voudrais un billet aller simple pour demain, pour le train de 13h 12. Premidre ou seconde classe? Seconde. Vous pouvez encore faire une r6ServatiOn, en compartiment non-fumeurs? Oui. Alors

voili le billet, pour le 12 juillet, a 13h 12, letrain part quai6, voie B.

Vous avez une place non-fumeurs, voiture n"123. Vous payez par chdque?
Fiona: Employ6e:
un

Non. par carte bancaire.


Merci.

compartiment non-fumeurs
Quel train je peux (de la a putea)
une employ6e Vous pouvez (de la pouvoir) la gare de I'Est Il circule (de /a circuler
a

I un comPartiment I nefumdtori I
Ce tren

tous

lesjours
part
a

unrenseignement I oinformalie

un billet un aller simple


Ie

I in fiecare zi I un bilet

I un bilet
I

dus

train

powoir I eu pot
o angajate
Puteli

(de lapartir un

pleca)

I trenul pleacd

quai unevoie une voiture


Vous

| ,n p"ron

lolinie
I aici. un vagon

gara de Est
El

circuli

circula)

(de lapayer a pldti) | par ch0que | ., ... par carte bancaire I cu carte de credit

payez

Platiti

,,1

i O

Ascultaligi marcatiorele indicate

,"'\

ri
ti'
I
il

@o @c
@
il est six heures

@o @o
il est six heures et

@c @o
demie

@c @o

Priviti cum se indici orele intregi, jumatatile ;i sferturile de ora.

tl

@@@
et

quart

il est sept heures moins le quart

66

soixante-six

13a

h si jumdtate se adund la ora anterioarS, iar cele de dupa ;i jumatate se scad din ora

dar: cinq dx uingt vingrt-cinq

07:35 huit heures moins vingt-cinq 07:40 huit heures moins vingt

07:50 huit heures moins dix 07:55 huit heures moins cinq

pe care Ie auzili, folosind jumatalile gi sferturile de ord.

fi

c$a expresiile quelte ambiance

quelle heure.lnvalali acum toate formele pronumelui


?n gen gi num5r cu substantivul

quel. Acesta se acordi, la fel ca un adjectiv,


Pl. (m.) quels pl. (f.)

quelle,

tronuntia ram6ne aceeagi in toate cele 4 cazuri: [kel]

Sur 3*)Etzur ........ voie? 4. !.............. lm pour BAle circule .......... jours?
--....... heure part le train pour Lyon? 2.

quai part le train pour


r6servations d6sirez-vous?

are doua grafii!

pouvoir
je

payer

.............,.........

je
il

lu
il

ln )c

pouyons pouvez vous ils / elles peuvent


nous

/ elle peut

peux

paie / paye

tu paies / payes

/ elle paie / paye nous payons vous .....,,.....


ils

/ elles paient / payent

propoziliile cu formele lui pouvoir.

---..,........payer
bancaire?

3.Nousne..................................pas
payer la chambre!

4. dEque.
!

lls

payer?

llllll-.fle

repetati propozitiile sub forma de intrebare, folosind verbul pouvorr. {n reux avo ir un billet aller simple. le peux avoir un billet aller simple?

soixante-sept 67

t3a

L.

-t"ee

il\4ou{{etard,

t'sst Par

iei

ilth,

cautSrue Mouffetardgi restaurantul incare FionaaalunslaParis.Eaestein arrondissement5sr sa se int3lneascS cu Claire ;i Mario'


Fiona:

Pardon, monsieur, ie cherche la rue Mouffetard"'

Monsieur:
Fiona: Dame:

LarueMouffetard?Jesursd6sol6,mapetitedame,maisjenesuispasdeParis... Mouffetard' s'il vous plait"'? Pardon, madame, oU se trouve la rue

Cen,estpastrdsloin...Vousalleztoutdroit,etpuisvoustournez}9aucheila-,boulangerie li-bas, et ensuite c'est sur la droite"'


Bon, merci...

Fiona: Fiona:

Monsieur:
Fiona:

c'est par ici? Pardon, monsieur, la rue Mouffetard' et c'est la rue' ld-bas' Mais oui, vous traversez le carrefour Ah, trds bien. Mercr' .... Rue Mouffetard'
Bon, maintenant oit est le restaurant? Fiona, ouh, ouhl! Salut, ma belle!

Claire: Fiona:
:-

Mario:

Ah, vous 6tes lirl Je cherche le restaurant"' Bonsoir, Fiona. Viens, le restaurant
est d 100 mdtres'

r(
il*
!

Fiona:
par

Ah, enfin. je suis crev6e'

\xi 'i

ici

setrouver toutdroit

tourner i gauche lh-bas


surladroite

I Re I aseafla I drePt lnainte I acoti,aseintoarce stAnga I la


I acolo

aicl

traverserqc

uncarrefour
maintenant mabelle

I atraversaceva
I o interseclie
I acum I frumoasa mea (adi' Posesiv' I a mea
ners' t, so'' f ') I un metru

ma
un

Pe Partea dreaPtd

crev6,le(fam.)

mEtre

lePuizaVa

a,

i,

WoScrie!isubfiecaredesendrrectiileindicate'

i
il

,,1

tout droit

b gauche

d droite

traverser le carrefour

100 mdtres

'rf

II

\
B

I
I

t
1.:

.E

ti
!

70

soixante-dix

13n

tul in care

care este drumul pe care il cautam? Subliniatiin dialog intrebarile Fionei.

lrouver este un verb reflexiv. Verbul reflexiv


;_. .

este insolit de un pronume reflexiv, care are cu subiectul. lnvalali bine pronumele corespunzatoare din conjugarea verbului

a boulangeie

rue des Lilas. rue Saint-Exup6ry. 0o'rr-e rue de la Paix.

(...md) (... te) (...se)

touvons avenue Victor Hugo.

(... (...

ne)
se)

touvez boulevard Raspail. e touvent place des Vosges


cu formele corecte ale verbului se trouver. la rue des Lilas?

(... va)

drVosges, et

oi

...........

de Victor Hugo?

et messieurs, vous

............

....... au quatridme 6tage de la tour Eiffel. ........ boulevard Haussmann. ...... , je viens te chercher.

Lafayette que tu

wiaile poarti

adesea numele unor celebritS]i din politicd sau culturi sau numele unor locuri. de stat sau al generalilor se gSsesc pe boulevards sau avenues. Aproape in toate ; exista o rue de la Rdpublique.

100 mdtres

deja cunogtinJi cu c6teva forme ale determinanlilor posesivi: mon anniversaire, ma petite belle. Determinan{ii posesivi depind de raportul de posesie sau de apartenentS. La persoana bl meu, a mea) trebuie si se facd distinclia intre masculrn (mon) si feminin (ma). La plural

t,

formi (mes).
i aceastE propozilie cu determinantul posesiv corespunzator
en France? Qu'est-ce que vous prenez?

passeport, ... guide de la France, .. carte de cr6dit, .... cassettes de franEais, dictionnaire. --- bicyclette.
.. portable, et ...................... billets
I

soixante et

onze

71

1qk

Ir *wMn

GJ

lnsotiti grupul de vizitatoriin oraSul normand Honfleur, aflat la gura de varsare a Senei. lnvatati vocabularul si ascultati-l pe ghid! Marcali traseul pe harta orasului.

Vieux Bassin

Maisons i colombages

r(
m,\'i l,
Sainte-Catherine Mus6e du vieur

Honfleur

guid6/e bienvenue
un

I arcL cu ghid

port
ir

I I

bine ati venit un port

devant une6glise
unclocher i cdt6 de
un un un

I in fala I o biserici

face

lodopotniti
I tanga

i*

t?

,t

'l ''t
1",

Bassin admirer une maison e colombages unemaison vieux/vieille


le vieux

I vizavi de I vechiul bazin portuar

I a admira I o casi de paianti


I

mus6e peintre maitre

continuer

I un muzeu I un pictor I un maestru, un profesor


I a continua
I apoi

locasa I vechi/veche

ensuite

,,W@Dup5ceati,,vizitat,,ora5ul,cusiguran!aputetispuneundeseafl5obiectiveleturisticeinHonfleq^
Notali numiirul fotografiilor pe harta orasului.

a Adjectivele vieux, beau, nouveau (nou) au la singular5 pe l6ngd forma de feminin vieille, nouvelle,;i o a treia formS: vieil, bel, nouvel. Aceasta se utilizeaza ?naintea unui substantiv care incepe cu o vmala sau cu un h mut: un vieil homme, un bel h6tel, un nouvel

72

soixante-douze

Ma.isons

colombages

-3i:'

rrjlil,r

Mario, Claire ;i Fiona l-au intAlnit pe Christian la intrarea in restaurantul de pe rue Mouffetard. Acum
mSncarea.
CIaire:

{\

Je suis trEs

Christian:

contente, je n'aijamais mang6 cr6olel eu'est-ce que tu nous proposes, Christian? oh, du boudin cr6ole, bien s0r, du poulet avec des bananes et du fruit de l'arbre d pain. Et comme dessert, par exemple, de la glace d la noix de coco.
Le crabe

Mario: Christian:

farci, c'est bon?

C'est excellent. Le menu Ddgustation est trds bien.


ll y a du boudin et du crabe farci, c'est parfait. Vous avez choisi?

Serveur:

Mario:
Serveur:

Quatre menus Degustation, s'il vous pla?t.


Et comme boisson?

Christian:

Avec le crabe farci, qu'est-ce que vous nous recommandez?

Serveur:

Je vous

recommande un Sylvaner, ou un

Christian:

Entendu, une bouteille de Sylvaner.

r6
iffi

Serveur: Fiona:
I
';;rr

Vous prenez un ap6ritif? Le punch maison?

Ah oui, volontiersl

'\*l

Je n'ai jamais

poulet I'arbre i pain I de-p6ine un arbre I un copac unpain lopSine


un un fruit de

cr6ole. ne... jamais proposer qc i qn un boudin

mangri I Nu am mincat

niciodati specialititi creole. I niciodati I a propune ceva cuiva

une noix de coco un crabe farci

excellenUe Vous avez choisi?


(de la choisir a qu'est-ce que

I o nuci de cocos I un crab umplut

I excelenVi
| Ati ales? / V-ati hot5ret?
|

I un caltabos I un pui (de gaini) I un fruct din arborele-

alege)

vous
qn

I ce ne recomandati? I a recomanda ceva cuiva

nous recommandez?

recommander qc ir

comme
un

dessert

ca

uneglace

un desert

Entendu I aicr de acord unebouteille losticli un punch (maison) | un punci (pregitit


in
cas5)

I oinghelati

Ali mdncat vreodatd specialitSli creole? Ce altceva. n-a1i mai f6cut niciodata? Completati cu trecut al verbului corespunzdtor gi marcati propriul dumneavoastri rdspuns / propriile dum
rdspunsuri.

il
i

visiter acheter commander traverser d6guster \J 1. Je n'ai jamais de fruits exotiques. (J 2. Je n'aijamais le pantheon. u:. le n'ai jamais la Bretagne d velo. (.J 4. Je n'ai jamais de fruits de mer dans un restaurant. (J S. l" n'aijamais un vin de Californie.
74
soixante-quatorze

14b

fll

,t@

cititi releta g gisili pentru fiecare ingredient traducerea corespunz6toare in rom6nd.

I ;ffi '\.'
!ffi
:

l[*

n'

unerecette Faites
I
,il

I o retete

rajouter
cuisez (de la cuire a coace)
Ie

I
I

Face1i...t (imperativ de /a faire)


a fierbe

a adiuga (din nou)

fierbe!i

bouillir fendu/e pendant environ dorer coup6/e blondir


ajouter flamber utrmorceau retirer

tout

I taiava tn felit I in timpul I aproximativ

feu doux un feu


Salez (de
a

totul la foc mic un foc


SSrali

la saler

laicrarumeni I tai.va lobucata


I a scoate I a rumeni I a adauga

sdra) Poivrez (de la poivrer piperati I a pipera) Servez(de /a servir I Serviti


a Ie

riz

senti)

a flamba

I orezul

i ,W
J

Gdsitipentru fiecare cantitate desenurpotrivit.

=:.f

ffi.
b

ffi" o
d

o
t

o
1, une livre

d'oignons

o
5. une bouteille de rhum 6. deux gousses de vanille

3. un paquet de riz
4. quatre escalopes de dinde

2. un pot de

crdme

76

soixante-seize

,I4h

se foloseste numai de. Exist5 substantive cantitative: une bouteille de rhum, un kilo =,r--Giii * s =:verbe cantitative: beaucoup de beurre, combien de kilomdtres ... Cunoagteli deja := ,ldici asa-numita ,,cantitate zero" (niciun / nicio...),

:,mpirali ingredientele pentru relet5. Rdspundeti la intrebErile miicelarului gi ale

Irmr

mc-ar

ngrediente care nu

vi

plac deloc sau la care sunteli alergici. De ex.: mdruntaie, organe

nw=

Ce mai sus

formele de imperativ ale acestor verbe.

rajouter:

saler:

i muh decAt credeli! '* -- e de mAncare in functie de urmdtoarele criterii: 2. Plat principal (fel principa[)
3. Dessert

:e iinde ) mrG:.-& oornmes

la crdme et riz

uffr:e

=mpagne

et baguette

Q la salade de chdvre chaud Q le coq au vin Q la charlotte au chocolat

Q Q

le steak et frites

la quiche lorraine

re:,-::=r,e

le place acestor persoane si de ce? Ascultali si notali rispunsurile.

,a,-r',:: 6pic6
illllllimr:lusrne:=iie,

lourd (greu

digerabil) excellent

bon

c'est

2. La cuisine italienne, c'est ............

zn: rantuzesc, chelnerul va intreba ce bduturi dorili )bia dupa ce alr terminat de comandat. --E:orul: in funclie de tipul de carne se aleg vinurile coiespunz6toare. Regula este simpla: :E:oeste,carnedepui gi carnedeporc; lacarneadevilel mergevinul albsauros6.Vinul rogu * --rat cu carnea de vita si de miel. La desert se trece din nou la un vin u;or, de pilda un ros6, mr*rcer el Firegte ci se poate alege si un vin care se potrivegte la intregul meniu. Berea se bea mai
:aza, pentru a stinge setea. 5au in Alsacia la

choucroutel

soixante.dix-sept 77

christian 5i Fiona discut'i la masi despre dorul de casi pe care savureaza crabii pe care i-a comandat;i viseazS ra insura

ta

il resimt in anumite situafii. ln schimb,

R6union.

{\

Fiona:

Christian, tu parles cr6ole?


Oui, avec ma famille, bien s0r,
Et

Christian:
Claire:

tu habites depuis longtemps

paris?

Christian:
Fiona:

Depuis trois ans. Le temps passe!


La R6union te manque?

Christian:
Fiona:

Mario:
Serveur:

Quand il pleut, oui, j,ai le mal du pays. Le soleil me manque. Ah moi aussi, j'ai le mal du pays, quand il pleut... C'est 6vident, Fiona est lrlandaisel Ah, voici les crabes!

Attention, c'est trds chaudl


Ah c'est d6licieuxl Claire, quand partons_nous Ce soir, Mario, l'avion part dans une heurel Oh mais je veux finir mon crabe d,abord!

Mario:
Claire:

La R6union?

Mario:

longtemps unan letemps passer La R6union


te manque?

avoir le mat du

pays

I I unan

a-i fi dor de tard muh timp

marquer quand voici


Attention!
ce soir d'abord

I a lipsi
J c6nd J

iata

ltimput I a trece
I
l1i lipse5te La R6union?

| Atentiet d6licieux/d6licieuse I delicios/delicioasl

I deseari

'1
:1

ffi
l
I
J

mai

intii

fiin

Lui christian ii este dor de cas5, soarele ii lipsepte, ce anume din dumneavoastr6 v-ar lipsi daci - ' lara ; 4ti Franfa? Formali propozilii ca

De ex.: A paris, le soleil me manque. En France,

in exempiele'urmEtoare.

la

bidre

me manque.
les les

h*(
la couette

la charcuterie

:T

,1.; I :i
:
:

la bicyclette

l'oreiller

]bb+eq

i'

journaux roumains traditions roumaines

I
q

Atentie ra forfia de prural: Les joumaux roumains

me manguent.

ri
J
i

,!

cil

completali propozifiire cu pronumere'compremente indirecte me, te,rui, nous, vous,reur.

Strasbourg 2. Fiona: J,adore la Francg mais l,lrlande


Nous habitons pariq mais
I

l,

manquel
.. manque.

lt
N,

4. Christian et Fiona aiment la France, mais La R6union et manquent. 5. Ah, vous 6tes Rournain, Mario, Et la Roumanie ...,................... manque beaucoup? 6. Claire: Tu es loin, Mario... Je ....................,.. manque

l,lrlande

7E

soixante-dix-huit

i rmruh decAt credeli! :':pozitiile cu elementele indicate.


.Cl

=i-

de l'asthme

musulman

veg6tarien

l]]lrfiffiqe pas

de viande: il est ............


.

2. Elle ne mange pas de fromage: elle est 3. ll ne mange pas de jambon: il est

4. ll va dans l'espace non-fumeurs: il a ............'

:r-::oz}ii cu elementele indicate.


iennes - je - ans - habite - trois. 3.
Paris - un - i - nous - mois - dans - partons. je - cans - semaine - va - au - une. 4. - depuis - heures -te - deux- attends.

ffi -l

a Intrebdri cu propoziliile de

la punctula;i relineli diferenla dintre prepoziliile depuis

:rl'-:e
*rfl

va gandili atunci cSnd auzili verbul manger? Completali spaliile goale 5i relineli

l
n5

E v-ar lipsi

oa- ill

ines

>us,

Ieur.

s
rnt.

=ienelele

din Franla au acum de cele mai multe ori o zond pentru nefumdtori. Fili atenli la
-&1b,E\i4
.t

rp?

$fu$ \Lff

Es'yt ace

noh-W.euts

soixante-dix-neuf 79

Q)

Aceasti familie ia masa de seard. Ascultati discutia.

fi

) Alors, c'est bon? ) Attends, je go0te... Euh, ga manque de selet de poivre, je crois... ) Oui, ce n'est peuttre pas assez 6pic6.

) Les l6gumes sont un peu trop cuits i mon go0t... ) Enfin, c'est pas mal, c'est mangeable. ) Mais, Caroline, qu'est-ce que c,est? ) Une ratatouille, pourquoi?
jegofite(de

la
et

I eu gust
I ii mai trebuie sare

les l6gumes (2.

go0.ler a gusta)

ga manque de sel

depoivre

je crois (de la

crede) pas assez


a

croire

I
|

si piper

cuiUe ir mon go0t un go0t

pl.)

| legumele

lfiert/fiarta
I dupd gustul meu

I eu cred

mangeable une ratatouille

I un gust
I comestibil I mAncare de legume
din Provence

nu (are) destul

r6

ffiW
I

a Ordonali expresiile in functie de criteriile pozitiv pi negativ.

t\
il t

;lii,

oE@@@
n'est pas

C)." C)."
i

mal (--)

c,est mangeable

e_)

c'est

d6licieux C__) c,est bon

n'est vraiment pas bon

b Ascultati intonatia corect5 a expresiilor.

f)

'i.
I

,
i

,ii i@
:.

ciutaliin
1.

dtatog cum se spune...

... cd nu este suficient de s5rat:

* a

i.t ',|

2. ... cA nu este suficient de condimentat: 3. ... c5 este prea fiert:

:G

trop cuit, pas assez cuit, bien curt. Despre carne se spune (fragdd): bien tendre,pas trcs tendre. Pentru carnea de viti (le beuflexistd trei feluri preparare: saignant (in sange), d point (medie) 5i bien cuit (bine pdtrunsd). Retineti chiar acum in care vi place sE fie pregdtiti carneal
este tendre

cult

se folose$e pentru legume 5i carne:

60

quatre-ving8

a unui lucnl-

rea expres**

rc se spune
la

treifeluri&

iar acum felril

r6 il'

O
@
Leclia 11:

C]

scrieli pentru fiecare lectie c6te un mic text pe baza elementelor indicate

ClaireetMario-6tre-Paris-6crire-cartepostale-rencontrer-Christian-guitariste-l'6coie musique - prendre rendez-vous - Christian et Fiona - samedi - 20 heures - restaurant Saveurs
Legia 12:

Fiona-prendre-letrain-13h12-Paris-partir-quai6-arriver-garedel'Est-18h07-vouloir

r6servation

compartiment non-fumeurs.

Leclia 13:

Fiona-chercher-rueMouffetard-aller-toutdroit-tourner-dgauche-traverser-carrefq.lr rencontrer - Mario et Claire - dans la rue - 6tre crev6e.


E

{l i:

Leclia 14:
Mario, Claire, Fiona

Ctre

au restaurant

Christian

proposer

boudin cr6ole

commander

-prendre-dessert-glacealanoixdecoco-serveur-proposer-Sylvaner-boisson.
Leclia 15:

Christian-parler-cr6ole-famille-habiter-troisans-Paris-LaR6union-lesoleil-manquer-

i;
!

avoir le mal du pays

pleuvoir

Mario

vouloir partir

la

La R6union

vouloir finir

crabe.

@
82

Cilili incS o dati dialog urile tecliilor 1 1-15 si rdspundeti

?ntrebari.

fi

quatre-vinEdeux

ilt

s? }'i.t

E,!

3t=ntie harta de mai jos. Ascultati si marcali pe hartS cele doud drumuri'

@i

-.-.fL (_F-\_

\&;
5

$
A

(i.fi

ce este francezii ;i ce obiceiuri au romAnri? Notali cu F ceea ce este f ranluzesc, cu R ceea putea fi continuata lista? se potrive;te ;i pentru francezi, 9i pentru romSni. Cum ar

6
07 _vc"_,s,n

se passer de serviette de

O
O

tls choisissent le

vin selon la viande du

menu.

e senrefe/.
un

s.lrbolre

Aleg vinulin funclie de tipul de carne din meniu. Au restaurant, cela ne les g6ne pas de s'asseoir i une table avec d'autres clients. La restaurant nu ii deranieazd sd stea

5e!'-

Ca-E-ar!tr

la
qa,.
:r:r rerale gazeuse. ,,."tii apa minerald.

masd cu alticlienYi.

tl,

,.ng"nt

froid le soir.

Seara mdndncd milncdruri reci.

manqLler

pe pagina r-s.r din context. incercali aceast5 metoda cu textul despre Midi-Pyrdndes de

,.:extintr-o alta limba, concentrafi-v5

pe cuvintele pe care le stili deja. Cuvintele necunoscute

'crabe.

quatre-virqt-trois E3

ilt

ilrl ,lW o

lnformatii turistice Aveli chef sd cardtorili? rn regiunea Midi-pyr6n6e-s g.siti tot ce vd doriti. Cititi textul ;i subliniati toate cuvintere pe care re stiti r apoi comptel+i.Jo".rr.

y,r^";x,;;:ii,i:f
i

"p ,AiH:{rff tr:T:;y,:f ,X{W,:,!::m;ii;!:m;tX:iii::fr fr:*y,ffi


enCennes

,ot":

Mwlka^*::r;xlt
:.
u

[abeuxi\we aifie uniaersitaiye

be Tyau@ et

ryT!'

yr $era

ae,

sauaage) vnofi

loooki[owctresbeyiste,te,;r;r,h;;;{;';;i;;
attenbent les aisit.cuv
r,

:i,:,*

aussi,iovwne[exoqif
Si

l,tt*:::n_mriw{;ru,x:n::i:#;,;n"#:;,_::

,;l ,l

lr

aous vow[ezveniy en Midi-pvl6.u6.p.. ytypuoT [^ .,^;r,,-:^ .^^-. L --.-Lautoroutebu so[ei[, oubjenfe tenayt Ap pnyi< nt,

oanriii"r*iiig";;;t{;;jr^;tr#;:#r:f;#fr ,ffi,,trr -"

"- -'r-""'t'

Y!*':,!^:i:y:t!i.i!!:::"1.y:{:':"a,y@1ii,,iii,ii,a;e';#':;#:,iff vousuoulezbesreusejitguei:;r;;\r;;i;r.Zi,i*'t"liJii"J,ii,,!l":i.

",^""_yr:::y.rya11:prgnez[aao_ituyeytar

;;i

rcv

le oEstRr rru sRvoln pLUs suR


JE

wllot_pynEruErs

COMMANDE

= La carte touristique de Midi_pyr6n6es = Le guide des gltes d,enfants i Le guide des chambres d,h6tes " Le guide des fermes-auberges
.r
Le guide des hdtels Le guide des campings_caravanings

M. Mme, Mlle (rayer les mentions inutiles)

JE SOUHAITE RECEVOIR
sans engagement de ma part une documentation sur les affiches et les cassettes video sur Midi_pyr6n6es.

t'

l;i
I

postal T6l. bur.


Code

Commune
. T6l.

dom

Ascultati si r5spundeti

Ia

?ntreb6rile legate de textul publicitar.

fI

ei

a gtili mai mult decit credeti! Ordonati corect diferitele modalitati de plata.

! RaVer par chdque carte bancaire ! RaVer par la note i la reception !{ Rayer la facture du telephone RrV", ! (J

.a

plati nota la restaurant

2. a plati cu cec

payer l'addrtion au restaurant

3. a plati factura de telefon 4. a pldti cu carte de credit


5. a pldti nota la hotet

b subriniati diferitere nofiuni frantuzegti care desemneazS 0 ,,not5 de piat5,,


quatre-vingt-quatre

rfuMoeetl^
'mins,ce;y-lt

,Iuhrcn;tta
usi,Dans les

usfuowag LesVowap
g"til?

m[eTGVar nIeTGY m

*|@@Cunoagte!iverbulreflexivsetrouver.Unaltverbfoartedesfolositestes,appeler(asenumi),
pronumele in tabel.
Je .........

'appelle

nous ............ ... appelons

tu ....,.... 'appelles vous ............ ... appelez

ll; nous;i vous

i|.........'appelle

i|s.........'appellent

Relineli grafia diferita: je, tu, il $ au, la felca la un singur /.

ln meniul de la cr6perie existd patru tipuri de cr6pes sErate din fdina de hri;cd. R6spundeli
folosind articolul partitiv. f-) De ex.: Dans la cr1pe classique, ily a du jambon et...
.

la

$'ry
,t
l,
i

Ce a fdcut Fiona in weekendul trecut? Alcituili propozilii cu elementele indicate. Treceli la pass6 compos6. De ex.: Elle a visitd l'exposition Matisse.

F*{

t6l6phoner
acheter

il
1

manger

..

6crire
-A
,l

regarder

finir
voir

ilffiC6)Asculta!i;inota}icelipse5tedepefiecaremas5.
I
li
t
:

':l

la table le couteau la cuilldre


le verre

l'assiette

:l{ece
soupe

la fourchette la salidre

ri

:il!

la petite cuilldre

le moulin

Table no 11: Monsieur, il me manque

....,............

, s'ilvous plait.

Table no 14: Excusez-moi, je n'ai pas de

,11 !l

Table n" 23: Pardon, mais ilmanque

.................

sur la table.

quatre-vingt-six

ill
potrivite pentru scopurile foarte multd francezi. Verificali-vd stadiul cuno;tinfelor gasind exemplele

ils hi

aspecte comunicative au fost, printre altele:


unei carli pogtale unei disculii despre vreme unei actiuni

un bilet de tren,

ofure o rezervare dif eritelor modalitali

f Q adunarea de informatii despre o cdlStorie cu avionul g Q gdsirea unui drum cu ajutorulintrebdrilor h Q vizitarea unui ora; i O . comanda ceva la restaurant j O . recomanda ceva cuiva
k C.inlelegeoreletd
Regardez l'69lise et le clocher.

emhta
comment vas-tu?
Le Je voudrais

vol dure combien de temPs?

un aller simPle.

Et nous atterrissons oft?

Coupez les oignons, faites cuire la viande. 11


Je prends le

menu d 66 euros. Et comme boisson. de l'eau min6rale gazeuse.

lci, il ne fait pas beau, il pleut beaucouP. Nous avons fait des randonn6es et rencontr6 des ltaliens.

Je peux payer Par carte

bancaire ou par Eurochdque?

aestea, ali mai inv5lat:


rgers
sur le

complemente directe ;i indirecte

so articolul partitiv

ompos6
pouvoi r, 6cri re, Payer, croi re terminate in -ir
reflexiv se

#tafu

io jo

ho indicarea cantita!ii
particularitSlile adjectivelor bea u, nouveau, vieux

trouver

ko prepoziliile cu sens temPoral


il ne part pas, vous finissez

imperativul

ne... plus, ne... rien,

fte
rchette
rEre

ftmais
tu 6:ris, il Paie, nous croyons

J'ai rencontr6 Susanne, elle a beaucouP chang6.

xrlin it
Ou se trouve le mus6e Picasso?

C'est un bel homme et il un nouvel apPartement.

Viensl Attends!
10

du poulet, des bananes.

i.Tu

ne fais rien?
11

de la glace

Une bouteille de vin et un litre de lait, s'il vous Plait.

. Le soleil lui manque. Tu leur 6cris?

J'habite ici depuis un an. ll arrive dans une heure.


quatre-vingt'sePt 87