Sunteți pe pagina 1din 50

FTORINA PETCU

Caiet de scrie6

Q% ndL(z/lru
/

Acest caietapa$ineelev(ei/ului

Graficigi tehnoredactare: Florina Marianapetcu

Acestcaietde matematic;esteconformprogramei gcolare A MINISTERUTUI EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI 9I SPORTUTUI pentru in vigoare anulScolar 2O12120L3,

Descrierea CIP a Bibliotecii Nagionale a Romaniei Sdscriem frumos grafice cifrele: caietde exercitii la orade (copii5-7ani) matematice Florina Petcu-Bucuregti: Elis, 2012 rsBN 978-606-503-133-3 37L,67L:.372.47:.373.2

@2012 by Editura prezentei ELIS. Toate drepturile asupra lucreri apa4inediturii. parlialA Orice reproducere, sautotali, estestrict inteEisS!

ucloeded !flSfd50

SF TECElrl

6ffiffi#

7w#

'ffiAffiAfftrAff ffiAffiAMffiA

6:--.!

tu'/1 {s-n Lu'_t1 Af-'\ q{i1


f;:--!

a.-: \-

(.-:----

(----^

4-C ArJ 4.[J 4-[J 4]J (u.n .n ,-hJ


6: -.,

4/

'@;-[inu;!;,n

r; aarne.si,allf,.Til

<_,_\

<4\-.Alb) te^..\=5&>

c6 ww w
--'r

1, Scrie in floricici c6teelemente ai identificat in inimd,

he./gp '{p c6r


...-.h1,,'

W
T:-1,:7
l,itLtt

2. Scrie in dreptunghi rezultatul corect.

K#6

Ys's
Ps# 9e
.a 4"
(-\.,--)

3. Une$te cu o linieatetea elemente ceteidentificiin fiecare multime,

;-@ FI;

,%,86
.,--)

L,1J

,,\5X

(-'..

x2x (-x-)

1.,.' :*

s..

F'}

9s ,w
a. '') 1

1. ldentifice numirul obiectelordin diagramegi coloreazi multimea cu 5 elemente.

W/ @Y -#pe 8 completand 2. CompuneJ cisula liberi ti deseneazi atetea elemente catetrebuiesc in a douadiagrame. Fra\ -f-

"94^^ uRY /(2\ \swa 6w sta *4 ,<A x4 'W

LA

g g

SR
Ift\F ^

orR

3. Completeazi Sirulde numerecrescator dupe ti descrescitor modelul dat.

JD<rt n\2n F3s> lDSt u<ir rDslt \b<r JD<rL'n}4l JD<L rD<,t 3 3ls>
)1}(t 33

ffs

AXA

\b<r
4>4A

tD-<t 12.<rr x>^<t Dsir rD<'t

f. incercuie5te cu rotu multimea pe careare4 elemente, cualbastru gi cuverdepe ceacu 8 elemente ceacu 7 elemente, (obiecte),

HffiP 4S P ut6t8 6Sg {r5j


^

r{-XFFlzG

2, Numiri turlelefiecdrui castel, apoi coloreazi castelul careare celemai multeturle.

l |L

r[I
U

0
o0o

00["-J ii
o o ! ro E o

0lJ l

AAA O

3, ldentificd cilSretul diferit. tl coloreazA

4, Grupeazi 5 elemente din primamullime,3din a doua,5 din a treia, 6 din a patra,

FISA nr. DELUCRU


petalele: 1. Completeaze

1xi

E^

2. OrdoneazA descrescitor numerele:

,,1 1 .,, r -"rr1 ii; " , " , . ;rqi. , t r -r


{3}
'r1

,1 :

csl

1 " ,,

'

.i:
;-

5i '"

,8 } l-

. .

;? i

lrr:

@ q P c oo o
?--\

3. Sffiein cisuti numerel e corespunzito are elemente lor din baloane

t ..' J

/--.\

ro\

\Z

\7

4. Foloseitesdgelipentru a trimite fiecare calelutla osul cu un numir maimiccaal lui:

L-,rS
^

l\l

r S qigL(\

/\\

>8

rucRU nr.2{j FlsA DE


din cisuF. cifracorespunzitoare 1. NumirA, apoiincercuiegte din cisute. Coloreaz; elementele

L2

3 4 5

t2

3 4 5 6 7

completeazA tabelul

...1.......i

cateindicicifra! atatea elemente 3. Coloreaz;

< X < < *3<<<'( K

cu floarea impreuna? C oloreaze picioare animale au aceste 4. Cete r;spunsul corect. @

f,

+=-7w

'----,4d/
|101

\Wq

ffx

1. Adundtoatenumerele din trifoi Siscrie p5tretel. rAspunsulin

2, Aiut;-l pe Miaunel serezolve exerciliile: 2+ 2- 2 . 2 + 2 -2 + 2 = t +7-l = 5 + 2 -2 + 2 = 4+ 2- 3 = 3 + 2 -2 + L = 3+ 2- 2 = L - 1 +3 + 2 : L+ 4- 2 = 8 + t - 5+ 2 = 3. Ordoneaz; de numere in ordinecrescdtoare: Sirul 372541 582L45 34r287
':',, ':
,,i' '1 : 1 :

4. Ordoneazi sirulde numere in ordine descrescitoare: 37254t 582145 3412A 7


-t ,t, I,.": i. . . i. . . :

i::: ltl:' .' :,.

li'r :

. I

primulti al treileapestigor. 5. Coloreaz5

FlgA DE LUCRU nr.4S


1. Numird ti scriecifracorespunzitoare fiecerui tir de elemente, apoicoloreaze altreilea element de pe fiecare 16nd.

12,/ uL,/ u)_/ u),/ uL/

tr,9N

{-\

<-\ d rN <\

+N

{\

<\ d > ">N

c;v[.Nya.Y g/ g'/ gy
@ @@@
2. inlocuietteveciniicifrelori

3. Florina are 5 ani, iar soraei, M5delina, estecu 3 ani mai mici decat ea.Cetiani areMddilina?

ooo \-\J J aY;n @o ocomo


n^n.

4. Pe o masesunt agezate 4lumdndri aprinse, Dacestingem lumanare, cetelumeneri suntpe masi?

F|SA DETUCRU nr.s Kf


1. Descompune numerele:

-rh 3rf"
)8 (

Jj'..."'t''

&&&&&
3.Tncercuiege numdrul perechi maimare dinurmitoarele denumere:

d--fd--ft?--3t-1, at 1t a,
6*O e=B
g=@

a,-,
@*E=O

4. Descoperi rezultatele gregite Siscrietoate opera!iilecorect:

6*@=@@*e=CI @-8=6 O*ts=@

i r,-. i i i -1 -i"-:- i l

FlgADELURU nr. 6\(J

.h"

1, Scrie in stelulele din dreptul fiecerei coloane cateanimale vezi.

2. in gr;dinita cu flori s-auplantat3 trandafiri, cu 2 mai multe garoafe, iar restul p6ni la 10s-auplantat lalele. Cate lalele s-auplantat?
..+--.l
-i j

ti

3. Dintr-un saccecontinea 8 kilograme de cartofis-aumpluto sacosi gi de 3 kilograme o altesacog5 de 1 kilogram, Cate kilograme au rimasin 6ac?
ii
_...

-i

l--

4. Suma a trei numere este9. Primul numdreste2, al doilea 6. Care esteal treileanumdr?

FISA DE TUCRU nr.7&


L. Num;r; cete nuci sunt pe drumul spre veverild. i nlocuiegt numdrul descoperit din fJ ti efectueaz; exerciliile.

1+i l =o

rJ-s=L-)

3. ContinuA numdritoarea din girinlocuind pare numerele care lipsesc

4. Continui numiritoarea dingirinlocuind numerele impare care lipsesc

5, Indic;,folosind o sSgeate, cutiain caretrebuiesdintrealbinele pentrucafiecare si aibi cateo floarede polenizat.

FtgA DE l-ucRu nr.8)ft


1. Indicd drumulbrosculei, din 2 in 2, cu aiutorul sigelilorpentrua putea ajunge la puiiei.

3m
2+ 6 3+5

2. Care suntvecinii lui 9?incercuie5te varianta coreiti.

3. Suma potfi numerele? a doui numere este7. Care Transffie aooi operatiile corecte.
5 +1 3 +6

5+2 L+8

4+L 3+4

FISA DETUCRU nr.

1.Continue num;retoarea fluturilor dup6 modelul dat:

2. Compari numerele complet6nd in clopolei unuldin < = >. semnele:

3.Calculeazi maijos: 5+ 3 = 9-7 = 6+3 8-5 =

'6\"6 '6.,'6'6\,,6t,
7-3= 2+3: 10-8= 2+6= 9+1= 5-3= 3 + 7= 2-2= 8-2+4= 3+6-7= 9-8-0= 2 + 7 + !=

1, Coloreazd cu verdeformeleal cdrorrezultatesteun numir impar, iar cu galben par. formele cu rezultat

2. Completeazd cu semnele ,,+"sau,,-" in cisute,pentrucaexerciliile si fie corecte. 2 f-_l 3=s I tl 2 = 3 T _l 5 s =0 3 D 5=8 7 T _l 3 =4 5 L=4 s T__l8=1 8 E 5= )

3. Descompune numerele:

NUMEREI_E NATURATE de ta 11 ta20 1. Scrie numerele de Ia 11 la 20.

Fl9ADETUCRU nr. 1 1. Ordoneaze crescitornumerele de mai ios, 15 3 11 L28 L4 20 16 15 2 t7 13918 519 4 10 7

2, Scrie numerele impare cuprinse intre4 ti 20,

3. Care estecelmai micnumir parmai maredecet 7?

4. Care este.cel mai micnumerimparmai maredeat 15?

5. Care estenumirul parcuprins intre5 ti 7?

6. Careestenumirul impai cuprins intre 17 9i 20?

El

;. F|SA DE rUcRU nr.t2\tf

'{
I

1. SedEsirulde numere f2,8, f8 , Lg,ZO, L9,4, 9, rS, tf, Z, tt, t.l Scrie in formele de maijosnumerele astfel: I pare; !!., in F3- ordoneazi E,in Fl- numerele numerele crescdtor: I impare;S, in F4 numerele - ordoneazi descrescdt $in F2- numerele giscidere. de adunare E in F5- rezolvioperatiile

de mai jos.

2. Descompune num5rul1 8.Scrie componentele lui in modulele

3, Adriana are18bomboane. Cate poate bomboane s;-i deaprietene sale, Nicoleta, casi-i mai rim6ni 8 bomboane?
::

1, Calculeazi, proba: apoiefectueaz; 15+ 3= L7-3= 9 + t + 10 = 19- L7 = 20+0= 16_13_ 2= g + 7 + !Z = 6+10= 15-8= 1 8- 5: 20-5= tZ-tZ+ L=

8- 2+ 14= 3+ 6- 7= 19- 8- 0: 2 + 1 7- L =

2. Completeazi spatiilelibere: 1 3=1 8t 7 =L O + 2=L515=1 54+ 15 - _s-2 = 1 6 K,zt 5 9-KJE +11 = 3 +K.-zE- 2

3+ 3 + K-1' = 1 8

{-2

rr-ffi+

= 8.ffih

FISA DE LUCRU n" ra&

1. Une$te cu o linie rezultatul corectale operaliilor de pe aripile z6nelor cu floriledinjur.

, m a iv i n

Pleace

FISA DETUCRU nr.ls\k


1. Scrie in cAsutele al6turate: \ tr"i nurn"r"rnri micidecatt4;
rR -D

patru numere maimaridecat - ---- 13; --'(-

" douenumere cuprinse intre 15ii 20; ------J= t\ "trei numere maimaridecet11;J I 2. SffienumArul elementelor aflate in figuri,apoiidentificicifracu carepoti formaegaliteli.

-efit ds w: fi
.-13= +

*:;:-''*"'*-*-'

FISA DE tUcRU nr.16Kl


gi completeazS 1. Calculeazi numerele carelipsesc:
I 'i

gi descrescitoare: 2, Ageazi numerele in ordine crescitoare 7 9 ,L 3 ,t 8 , t 2 , 9 , 3 , 8 , 1 7 ,2 0 L , ,5 ,II


: : --l

.:.

,. :'i i ,:';' '':- |

ul 9i scrie A (adev5ratlsau F (falsl. Scrie operaliile 18- 8= 8 19-15= 4 :i


'

;;,

L+ 9=10 20-16= 3 ! : ; i i ', i ; ; r ; i , i


. ::,:,,:, : '. , ,, , ::,':l

] : I j I ' : i i j | :, i i l r:' i

r*
I
a

-_
nnnn n q'ry qP$t L--_t L--l L-{
fI

F|SA DE r-UCRU nr.rz..$

r ,-

1. Incercuieste num;rulmaimare din urmdtoarele perechi de numere:

(ry<D
,lb

L-._l L^.-l
*r"tur_l_ "

2.incercuiegte-numerele cuprinse intre lZ gi ZO:

.Jr.flt

r.=__aezilrJ

fir---l-------1 +-J_J

L___L41j41s1

3. EfectueazS la alegere 5 exercilii cu numerele: 5,20, f9, !4,3.

4. M-amganditla un numEr, am adunatla el 5 9i am oblinut L4. Lace numdrm-amgSndit?

Ai de rezolvat un rebus. Urmiregte cerintele cu atenlie!

,'SO Ottra*U tt\B ""

1. RezolvS exerciliile de la C.

2, Pune in ordinerezultatele obtinute in floricelele de la A. 3. Potrivitrelaliilordintre cifrelescrise in floricelele de la A g i literele de la D,inlocuiegte cifrele cu literele corespunzEtoare. 4. Completeaz; rebusulB, inlocuindcifrele de aici cu literele co-respondente gesitepe steluleleD.

1, 3+ 7 - 3 =
2. 5-4+7 =

3. 2+3- 1 =
5. 7. 4. 10-5+5= 2 +2 +L=

5. 7-5+8=
9 -l-1 =

8. 0+3+6= 9. 3- 2+ 7 = t.O. 2+2+2=

9 --.>

5. Citette cuvintele pe orizontalA obtinute sivertical:,

FtsA DE LUCRU nr.19ff


1. Scriepe omidut5, descresc5tor, toatenumerele parecuprinse intre 2 Si30.

2. Calculali, adunend sausciz6nd numirull0 cu elemente maimici sauegale cu elinsugi: 1 0101 0-l I

1010+ 10+

.)

10+ 10+
10+

It

U
.)

tl

o a)
.)

gi afle care vribiuti tine rispunsulcorectpentru 1, Calculeaze fiecare exercitiu, apoicoloreaz;-le corespunzitor culorii dup6egal,

5+ 21-10 =m o v 1 1 - 5+1 2 =ro z 11 + 2- 9 =ve rd e 18- 3+ 7 =g a lb e n 2 1 + 2-10 =r o 5 u 1 3- 5+ 7 =a l b a stru

3, Completeazd girulde numere in spaliile libere conform cerintei, incepede la 29 ti scade cete4, incepe de la 23 ti scade cate5, incepe de la 27 Siscade cate2. incepe de la L7Siscade cate3.

FlgA DE LuCRU nr.20\k


1. Completeazi cu semnulpofiivit (+) sau (-):

roAz=s zo Arr =z^ g A r r =z o rslfrs=z nl\r=rr g A g =r z rAro =g rsAa= rz


2. Afege dintrenumerele 8, 6, 3, 7, pe acelea caresunt mai mari

decet:
sumanumerelor 5s n u m e r e lo 9rli 2

(une$te merele 3. Alege cu o linie)carecorespund cufiecare co9 ulet.

$c'$gg6o
4. Andreea spune ci acumAndreea?
{ :

F|SA DE TUCRU nr.2L\t-1


1. Suma a douenumere este17.Care poarti operalia dintrepes5ri corectd? Coloreaz-o! Rezo-lv6 operatiile de pe aripilepSsirilor.

. ('t

2. Dacd dinsuma numerelor 15$i4 iei8, cetoblii? coloreaze ursuletul poartirdspunsul care corect. Aduni2 cete girezolv; 2 ursulelii operaliile!

######
'ttt.

pirlile urmirindsensul. 3. NumeroteazS

4. Numdruldat + ? esteegalcu cifra de pe cort?

@rji

NUMERETE NATURAI-E de Ia 21 Ia30 1. Scrie numerele de la 21 la 30.

Fl$A DETUCRU nr.22{J 1. Completeaza urmitorultabeh

.tt

S sw
-</J
dn-.'\)1
>:->2 -LQ^JJ" r.v"L > ?> 2 -i.-"N-"

/_v (t>

YL6 (

914h
!?f ,(')

.J

(t)

( >28cv d23^ v\)"


^.)

<D

V\

(.6-L ,-,'rJ) 7 6") d -7 -rJ Y 9t' "LJu vi-t,


J-{.f"!
-1'^_."N" .l.{\".L'L *I"^,^JP

^1f'

/-v (t) 9._rLf 1 1 6 q.^-

l?45 (ltl" ,2 a5
-oo/tL

JT')

a-5

2. Aiuti pui$orii sdajungd la mama lor.Culege numerele de pedrumul celor 2 puigori desus, scade suma lordinsuma numerelor g5site jos puitori de cei3 de 9iscrie rezultatul in p6trdtel.
,-._t.r-1

2. Descompune numerele dupamodelul dat:

3. Scrie rezultatul pe codilaciupercutei: opera!iilor

) -CA '6) UD
r(7

a/-\

\-'@"

a-G\ v o-

!!@

4. Ordoneaz; desffescStor numerele in mere: 2 8, 8,t 8, 25,t 7 , 2 4 , 5 .

es@@@@
5. Ordoneazi cresc5tor pe gdrgirite: numerele 29,t5, L8,t9, L,22,L3,7

c96g.9*4e
l,

ir

t2 ,2 3 ,1 8 .

sau,,-" pentruca exercitiile s; fie corecte.

17010= 7
3.

rsCT--r2

zqol:=B

rzfnz=2s rsQ14=2s 1sOi.0= 28

4.

5, Incercuiegte numerele impa re din scari. t7 30

FISADE LUCRU nr.25\t/_

\K
"/i N)

l| Unettecu o liniepapucii caresepotrivesc lsc.

Scrie in cisutdcati
papuci suntin total.

\)

@ r-5-r
VJL)

@
l-

$,
criein c;sulaceteperechi de papuci suntin total.

e>

@
d

,^.t3

\ts
f'"r-)

2. Analizeazi cuatentie imaginea, apoiscrie ceteelemente suntpe pdmant, cate elemente seafli in aerti catesubpdmant. Coloreazi desenul

pe psmantO

inaer O

sub nimantQ

L^

F|SA DELUCRU nr. 26 {j

+ 1.atcuteazi operalia pugii, urmend

2.-Ca lcuIeazi e-xercitiile :

rrsn oe iulnunr. ;r \k

1. CalculeazS toateexercitiile din fiecare vagon respectand semnu de adunare sauscddere, iarapoicalculeaz6 suma tuturorvagoanelor gi completeaz-o in ultimulvagon al trenuletului vesel,

2. Scriesumacifrelor din fiecareumbreluli in bilele agdtatede manerul lot

(Dre@

o-o(

va

verde suma ceamaimici gicualbastru umbrelele care au suma egald.

FISA DETUCRU nr.28Yd


giruldin cei2 viermigori, 1. Continua apoicoloreazd si completeaze cu galbenelementele careconlin numerepare gi cu verde celecu numere impare.

2-. Completeazd cercurile cu numerele carelipsesc de pe vicute.

116 a.

d'o"o^9
oo%
3. Folosettenumerelede Ia 1 la 9, astfelincet dupi parcurgerea operatiilor sdobtii rezultatul 16.

a) a) ( J l

-wB

o-+o)o )1

4. lonela arecelpulin 6 ti celmult 8 bomboane. Lidia arecelputin 4 gi celmult 6 bomboane, pe Care estenumirul minimde bomboane care il pot avea fetileleimpreune? Darnum;rulmaxim?

Fl$ADEI-UCRU nr. 29 tf

in functie derezultat:
rezultatul 4 rezultatul 1rezultatul 30 rezultatul 18rezultatul 8 -

1. Rezolvati exerciliile din fiecare bucd!ici din ceful6, apoicolo

galben roSu veade mov albastru

1 7+ L

fiecare membrual familiei, apoi adunecifrelepentrua afla numiru norocos alfieciruia.

,s

contin