Sunteți pe pagina 1din 8

GRUPUL COLAR NICOLAE BALCESCU OLTENITA

Nr. ______ din _________

PROIECT
pentru EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENELOR PROFESIONALE PENTRU OBINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONAL NIVEL III

C !"#"$ re % TE&NICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII


Te' % PROIECT CASA DE LOCUIT P(E

)NDRUMTOR% Pr*#+ N"$u!e,$u E'"!"

- ./00 1 ./0. -

PROIECT CASA DE LOCUIT

Prin tema de proiect s-a cerut realizarea PROIECTULUI UNEI CLADIRI DE LOCUIT , compusa din parter si etaj .

Proiectul cuprinde: A. Piese scrise: - tema de proiect; - memoriu justificativ; -solutii constructive , care pot fi adoptate ,pentru executarea casei ; B. Piese desenate: - plan parter - plan etaj ; -plan instalatie sanitara ; -plan instalatie de incalzire; -schema coloanelor , instalatia sanitara; -schema coloanelor , instalatia de incalzire ;

TEMA DE PROIECT

Denumire proiect: asa locui!ila P"# ; Prin tema de proiect s-a cerut realizarea proiectului unei cladiri de locuit , parter si etaj . $e va proiecta o casa de locuit , compusa din parter si etaj . asa contine: livin%, dormitoare, !ucatarie, hol, casa scarii, , %rupuri sanitare. &iecare nivel prezinta urmatoarele 'ncaperi: PA()#(: - livin% - !ucatarie - !aie - hol #)A*+, - dormitoare - hol - %rupuri sanitare

SOLUTII CONSTRUCTIVE CARE POT FI ADOPTATE


PARTER SI ETAJ I

STRUCTURA DE RE!ISTENTA

Structura de re"i#tenta a casei se va realiza din : st.lpi, %rinzi, centuri, !uiandru%i si plansee din !eton armat, pereti portanti din zidarie.

Funda$ia este elementul de construc/ie care se afl0 'n contact direct cu terenul !un de fundare 1i transmite acestuia toate 'nc0rc0rile care ac/ioneaz0 construc/ia. - funda/iile vor fi continue 1i se vor axa su! pere/ii construc/iei; - fundatia are ad.ncimea de 'n%het la 23-133 cm. 4teren !un de fundare: dupa 56 cm7 - fundatiile din !eton armat de clasa 895.6 cu latimea talpii de 65.6 cm pentru zidurile exterioare si :6 cm pentru zidurile interioare. Pere$ii portan$i din zid0rie de c0r0mid0 tre!uie s0 'ndeplineasc0 urm0toarele condi/ii: - %rosimea se va determina prin calcul, dar nu va fi mai mic0 de -5,6 cm; - distan/a dintre pere/ii structurali va fi calculat0 func/ie de: 'n0l/imea maxim0 a cl0dirii, de num0rul de niveluri, de tipul plan1eului 1i de %radul de protec/ie antiseismic0; - %olurile mari 4pentru u1i 1i ferestre7 se vor amplasa 1i dimensiona 'n a1a fel 'nc.t plinurile dintre ele s0 satisfac0 condi/iile de rezisten/0 1i sta!ilitate su! ac/iunea 'nc0rc0rilor verticale 1i orizontale; - 'm!un0t0/irea comport0rii pere/ilor la ac/iunea sarcinilor verticale 4%ravita/ionale7 1i orizontale 4v.nt, seisme7 se va realiza prin 'n%lo!area 'n zid0rie de: - st.lpi1ori din !eton armat; - centuri din !eton armat; - arm0turi distri!uite 'n rosturile orizontale ale zid0riei. Plan#eul peste parter si etaj din !eton armat monolit , 'n0l/imea de pe plac0 pe plac0: 2;3 cm;

Centuri #i %uiandru&i a' Centurile din %eton sunt elemente de construc/ie prev0zute 'n pere/i la nivelul plan1eelor, av.nd rolul de a asi%ura conlucrarea 'ntre pere/i 1i plan1ee, precum 1i a prelua eforturile de 'ntindere ce apar 'n pere/i: - l0/imea centurilor va fi de re%ul0 e%al0 cu %rosimea peretelui structural pe care 'l 'nt0re1te 4de min. 2: cm7, iar 'n0l/imea lor va fi de min.23 cm; - centurile prev0zute 'n exterior vor fi protejate termic la exterior, pentru a nu crea pun/i termice; - armarea centurilor precum 1i tipul de !eton utilizat vor fi specificate de proiectant. %' (uiandru&ii sunt elemente de rezisten/0 care se prev0d la partea superioar0 a %olurilor mari 4u1i, ferestre7 practicate la pere/ii structurali: - l0/imea sec/iunii transversale se ia de re%ul0 e%al0 cu %rosimea peretelui structural; - lun%imea de rezemare a !uiandru%ului va fi de minim 26 cm; - !uiandru%ii exteriori vor fi izola/i termic spre exterior, 'n acela1i mod ca 1i centurile.

Sc)ri :

Sc)rile sunt elemente de construc/ie care asi%ur0 le%atura pe vertical0 'ntre etajele cl0dirii, precum 1i 'ntre trotuar 1i accesul la interior. $cara este compus0 din: rampa cu trepte 1i contra trepte; podestul sau odihna ; van%urile; !alustrade cu m.n0 curent0. Pentru ca o scar0 s0 fie comod0 la urcat, tre!uie s0 existe relatia: a: 2h " L < 82 = 8:cm , 'n care h este 'n0l/imea treptei 1i , este l0/imea treptei. $c0rile se pot realiza din: - lemn, folosindu-se dulapi de : - 5 cm %rosime pentru trepte; - sc.nduri de 2,: - -,; cm pentru contratrepte; - %rinzi de ;- 26 cm latime cu 26 --3 cm 'n0l/ime pentru van%uri; - !eton armat monolit > care se poate realiza prin turnarea pe loc a !etonului,pe un cofraj din lemn care reproduce exact forma intradosului sc0rii; - metal > %rinzile de van%, trepte 1i !alustr0zi. Pere$ii de#p)r$itori 4elemente ne#tructurale' sunt folosi/i pentru compartimentarea interioar0 a spa/iului dintr-o locuin/0 1i nu sunt portan/i. ?rosimea pere/ilor desp0r/itori din zid0rie de c0r0mid0 plin0 sau cu %oluri verticale este de @ sau A c0r0mid0. Pere/ii de 5,6 cm %rosime se execut0 cu mortar B 63, iar cei cu %rosimea de 12,6 cm se execut0 cu mortar de marca min. B26. Pere/ii desp0r/itori executa/i din zid0rie de c0r0mid0 sau B. .A. se fixeaz0 la partea inferioar0 'n pardoseal0, iar la partea superioar0 se 'mp0neaz0 'n cu mortar de ciment fa/0 de plan1eele superioare. II FINISAJE pere/i exteriori: tencuieli dri1cuite fin 1i vopsite cu vopsea lava!il0, 'n culori indicate de arhitect; soclul: finisaj cu tencuial0 tip !aumit, 'n culori indicate de arhitect; pere/i interiori: tencuieli %letuite 1i vopsite cu vopsea lava!il0 'n culori pentru zidurile construite din B. .A. sau c0r0mid0 1i vopsea lava!il0 'n culori la compartiment0ri din ri%ips; tavane false simple: din ri%ips, vopsite cu vopsea lava!il0 'n culori, cu spoturi electrice 'ncorporate; pardoseli: din parchet lamelar; pardoseli sc0ri, holuri, !uc0t0rie 1i !0i: %resie %lazurat0; plac0ri pere/i !uc0t0rie 1i !0i: faian/0 montat0 p.n0 la 'n0l/imea de 163 cm. III *NC+IDERI u1i interioare: din P.C. ., cu %eam simplu sau placaj; u10 exterioar0: din aluminiu, izolat0 termic; ferestre: din P.C. ., cu %eam termopan, av.nd deschidere simpl0. IV INSTALA,IE DE AP- .I CANALI!ARE 1.Dnstalatii interioare de alimentari cu apa rece si calda pentru consum menajer. Pentru aceasta s-a adoptat sistemul ramificat de distri!utie interioara din teava de PC pentru apa rece si teava de otel zincat pentru conductele de apa calda, conductele find montate aparent 'n su!sol. onductele sunt prevazute cu ro!inete de 'nchidere la !aza coloanei si ro!inete de 'nchidere si re%laj la o!iectele sanitare. #le sunt izolate cu vata de sticla pe traseu iar 'n su!sol cu carton, fiind vopsite. Pentru apa rece izolarea se face cu postav pentru evitarea condensului. 2.Dnstalatii interioare de canalizare: analizarea a fost prevazuta 'n sistem separativ pentru menajer si pluviale. #a se face din fonta av.nd puncte de curatire 'n locuri cu pericol de 'nfundare si av.nd posi!ilitatea de a se le%a la coloanele principale de ape uzate menajere. onductele montate 'n su!sol se afla 'n %hene, ca si conductele montate pe verticala.

-.(eteaua exterioara de alimentare cu apa rece. $-a realizat din sistem ramificat, din teava de otel zincat montata 'n pam.nt si izolata anticoroziv cu !itum. :.(eteaua exterioara de alimentare cu apa calda. $-a realizat din sistem ramificat, cele doua conducte 4distri!utie-recirculatie7 sunt montate 'n canal termic protejat cu vata de sticla le%ata cu plasa de s.rma. 6. Dnstalatia de ridicare a presiunii apei. Pentru ca EnecFEdisp se prevede o instalatie de ridicare a presiunii apei cu pompe si hidrofor echipate cu un rezervor tampon C<6333 GlH, 1"1 pompe de incendiu ,I)(+ 86 J1;5 si 1"1 pompe pentru consum normal ,I)(+ 86 f15; ,un electrocompresor # ( -63, doua hidrofoare cu C<1833 GlH, functionarea pompelor este automata functie de presiunea aerului din hidrofor. V Dot)ri /n %)i o!iecte sanitare tip BIKLDA,; cad0 din fi!r0 de sticl0; o%lind0 cu ram0 de inox; port h.rtie, port prosop, etajer0; !aterii monocomand0; ro!inete de trecere cu sfer0. VI Dot)ri /n %uc)t)rie sp0l0tor din inox; !aterii monocomand0; ro!inete de trecere cu sfer0. VII In#tala$ie de /nc)l"ire instala/ie de 'nc0lzire din plastic; alimentare cu %aze naturale; central0 termic0 cu tiraj for/at; !oiler de acumulare cu capacitatea de 63 de litri; calorifere din o/el, cu suprafa/0 radiant0 conform calculului de necesar; ro!inete termostatate; aerisitoare. VIII In#tala$ie electric) iluminat interior: spoturi pentru iluminatul %eneral, ac/ionate prin comutatoare sau 'ntrerup0toare; iluminat exterior: dou0 corpuri de iluminat ac/ionate prin 'ntrerup0tor 4fa/a 1i spatele casei7 1i un corp de iluminat prev0zut cu senzor de mi1care, toate amplasate pe zidul exterior; prize interior 4prev0zute cu nul de protec/ie7: c.te trei prize monofazate pentru fiecare camer0 1i !uc0t0rie, o priz0 monofazat0 pe hol 1i c.te una l.n%0 u1a fiec0rei !0i; prize exterior 4prev0zute cu nul de protec/ie7: o priz0 monofazat0 1i o priz0 trifazat0 pentru utilizare 'n curte; conductoare din cupru; panou de distri!u/ie ener%ie electric0 echipat cu si%uran/e automate.

POD I I"ola$ie termic) 8

izola/ie termic0 fa/0 de etajul inferior din vat0 mineral0 de 13 cm %rosime. II In#tala$ie electric) panou de distri!u/ie ener%ie electric0 echipat cu si%uran/e automate, cu un circuit pentru prize 1i unul pentru iluminat; conductoare din cupru.

ACOPERI.UL Acoperi#ul este de tip sarpanta, pentru invelitoare utilizandu-se ti%la profilata. Acoperisul va fi de tip sarpanta in doua ape iar invelitoarea din ta!la tip onduline. .arpant) > executat0 de re%ul0 din lemn 1i care reprezint0 elementul de rezisten/0 al acesteia. #ste alc0tuit0 din c0priori, casoroa!e, pane, cle1ti 1i t0lpi, asterial0, ale c0ror dimensiuni orientative sunt: - c0priorii > lemn ecarisat cu sec/iuni de 83x;3 mm = ;3x133 mm; - panele > lemn ecarisat cu sec/iuni de 13x12 cm = 16x26 cm; - popii > lemn rotund cu diametrul de 12-1: cm sau lemn ecarisat cu sec/iunea de 12x12cm sau 18x18 cm; -asterial0 > sc.ndur0 cu %rosimea de 2 - 2,6 cm. *n0elitoare > este elementul de protec/ie a acoperi1ului cu 1arpant0 1i care asi%ur0 izolarea hidrofu%0, iar 'n unele cazuri 1i izolarea termic0. $e cunosc urm0toarele tipuri de 'nvelitori: - 'nvelitori din lemn, 1indril0 1i si/0 > se folosesc 'n re%iunile de deal 1i munte 1i se confec/ioneaz0 din lemn de r01inoase; - 'nvelitori din carton !itumat > se folosesc la cl0dirile provizorii sau din mediul rural care au pante mici la acoperi1; - impaslitura din fi!re cu !itum tip BA(LI,DK-IKL+,DK# - la orice tip de cas0; - 'nvelitori ceramice > /i%le solzi sau /i%le profilate; - 'nvelitori din materiale plastice, dure > de tip PA&$ - 'nvelitori din ta!l0 nea%r0, zincat0 sau %alvanizat0; ta!l0 profilat0 din o/el special sau ta!l0 de aluminiu.

(ALCOANE sistem de hidroizola/ii; placare cu %resie pentru exterior; protec/ie cu !alustrad0 din o/el, vopsit0 'n culori de ulei. TERASE sistem de termoizola/ie din polistiren extrudat 4unde este cazul7; sistem de hidroizola/ii; placare cu %resie %lazurat0 pentru exterior; l0/imea terasei: maxim 23 cm.

TROTUAR DE PROTEC,IE l0/imea trotuarului 'n jurul casei: 63 cm; 5

material utilizat: !eton armat. 1ARAJ I Caracteri#tici &enerale amplasare: 'n corpul casei sau ca structur0 independent0; suprafa/0: circa 23 mp. II *nc2ideri u1i simple, neizolate termic. III Fini#a3e pardoseal0: din ciment sclivisit, rolat. IV Acoperi4 'n construc/ie independent0, cu 1arpant0 din lemn cu 'nvelitoare din ta!l0 tip ,DKLAB, cu j%hea!uri 1i !urlane similare. V In#tala$ie electric) iluminat interior: un corp de iluminat; iluminat exterior: un corp de iluminat; prize 4prev0zute cu nul de protec/ie7: o priz0 monofazat0 pentru interior 1i o priz0 trifazat0 pentru exterior 4dac0 este construc/ie independent07; conductoare din cupru. ALEI DE ACCES alc0tuire: din pavele auto!locante din !eton, colorate divers, a1ezate pe pat de nisip;

S-ar putea să vă placă și