Sunteți pe pagina 1din 251

A

SANTA

SCRIPTURA

A

NOULUI TESTAMENTU.

,

I

I

l

TRADU8 A 81 PUBLICATA DE 80CIETATEA B1BLICA PENTRU BR1TANIA

.

~ v

81 8TRA1NATATE.

,

L

PESTA 1873.

S'A TIPA.I\ITU PI\IN VICTOR,.. H0I\.NyANSKY.

r 1"

i

,

1

I

I

I

I I.

INDICElE CARTILORU CUPRINSE

,

IN

NOOLU TlDSTAMENTU.

Pag.

1. 32. 52. 85.

110. 142.

Santa evangeliil. dupre l\latheiu Banta evan gel ia dupre Marcu Santa, evangel iii. dupre Luca Santa evnng el ia dupre Ioanu . Faptele apostol il oru .•

Ep is tula apostolulut Pave lu catra Romani Epistola apostolului Pavclu anteia catra Co-

rintheni 156.

Ep istola apostolului Pavelu a doua catra Cu-

rintheni •••• . • " 169.

Epistola apostolulul Puvelu dltra Galateni 177.

Epistola apostolu'ui Pavelu catra Efesent 182.

Epistola apostolului Pavelu cafra F ilippeni 186.

Epistola apo stolulul Pavelu dltra Colosseni , 190. Epistola apostolului Pavelu ;lnteia catra 'l'hcs-

saloniceni . 193.

Epistola apostolului Pavelu a duoa calra 'fhes-

saloniceni .

196.

!'ag.

Ep istola apostolului Pavelu anteia ~atra 'I'i-

motheiu . 197.

Epistola apostolnlui Pavelu a. CuOiL catra

'fimotheiu . 201.

Epistola apos tolului Pavelu catra I'itu 204.

Epistola aposto lului Pavelu citra File-

monu .

Ep istola apostolului Pavelu catra Ebrei Epistola goonerale a lui Iacobu Epistola generate antiJia a lui Prtru .• Epistola g ensrale a duoa a lui Ietru Epistola generate anteia a lui I'\I1u Epistola g enerale a duou a lui Lanu Eplsto la generale a treia a lui hanu Epistola g eueral e a lui Iuda Apocalipsulu santului Ioanu 'l'e,logulu

205.

· 206. • 216.

· 219. 223. 225. 229. 229.

• 280. · 231.

r

r

r

_ '.'" 3iri'.'/~ .. k .9- .4

$]9'·"

,.- ............ , 'ii)' ¥ ;~

"-

SANTA EVANGELIA

/

DUPRE

·M A THE I U.

CAP. 1.

Ganeratiunea ~i nascerea lui Iisusu Christosu.

1 Cartea generatiunei lui Iisusu Christosu, fiiulu lui David, fiiulu lui Abraamu.

2 Abraamu a nascutu pre Isaacu; eru

Isaacu a nascutu pre Iacobu: eru lacobu ~ nascutu pre luda ~i pre fratii 3 lui; Eru Iuda a nascutu pre Faresu ~i pre Zara din Thamara ; ern Faresu a nascutu pre Esromu i eru Esrornu a 4 uascutu pre Aramu : Eru Ararnu a

nascutu pre Aminadabu , eru Arninadabu a nascutu pre N aasonu : ern 5 N aasonu a nascutu pre Salmonu ; Eru Salmonu a nascutu pre Boozu din "Raehabu; ern Boozu a nascutu pre Obedu din Ruthu; em Obedu a nas- 6 eutu pre Iesse : Eru lesse a nascutu pre ,Davidu regele;

Eru Davidu regele a nascutu pre Solomonu din ,Jerneea care a fosts: a 7 lui Uriasu; Eru Solomonu a nascutu pre Roboarnu; eru Roboamu a nascutu pre Abia; eru Abia a nascutu 8 pre Asa; Eru Asa a nascutu pre 10- safatu: eru losafatu a nascutu pre 10- ramu : eru Ioramu a nascutu pre 9 Oziasu : Eru Oziasu a nascutu pre

Iothamu: eru Iothamu a nascutu pre Achazu; ern Achazu a nascutu pre 10 Ezechia; Eru Ezechia a nascutu pre Manasse : eru Manasse a nascutu pre Amonu; eru Amonu a nascutu pre 11 losia; Eru losia a nascutu pre Iecho-

nia ~i pre fratii sei, la timpulu stramutarei in Babilonu.

12 Eru dupa stramutarea in Babilonu

Iechonia a nascutu pre Salathielu; eru Salathielu a nascutu pre Zoro- 13 babelu : Em Zorobabelu a nascutu pre Abiudu; ern Abiudu a nascutu

pre Eliakimu; eru Eliakimu a nascutu pre Azoru ; Eru Azoru a naseutu pre 14 Sadoku; em Sadoku a nascutu pre Achimu : ,eru Achimu a nascutu pre Eliudu; Eru Eliudu a nascutu pre 15 Eliazaru; em Eliazaru a nascutu pre Matthanu : eru Matthanu a nascutu pre Iacobu : Em lacobu a nascutu 16 pre losefu, barbatulu Mariei, din care

s'a nascutu Iisusu ce se dice Christosu.

,

Deei tote generatiunile de la Abra- 17 amu pene la Davidu sunt patru-spredece generatiuni : ~i de la Davidu pene la stramutarca in Babilonu sunt patru-spre-dece generatiuni : ~i de

la stramutarea in Babilonu pene la Christosu sunt patru-spre-dece generatiuni.

, ,

Ern nascerea lui Iisusu Christosu 18

a~a a fostu : ea fiindu logodita muma lui, Maria, cu Iosefu, rnai 'nainte de

a fi ei impreuna, s'a aflatu avendu in pantece din Spiritulu Santu. Dara 19 Iosefu, barbatul ei, fiindu dreptu, §i nevrendu sit 0 vadesca, a vrutu sa 0 lase pe ascunsu.

~i cugetandll elu la acesta, ecce 20 angerulu Domnului i s'a aretatu in visu, dicendu : Iosefe! fiiulu lui Davidu, nu te terne de a-ti lua pre Ma-' ria, femeea ta; ca ce s'a conceputu intr'insa este din Spiritulu Santu,

~i ea va nasee fiiu , §i vei chia- 21 rna numele lui Iisusu; caci elu va mantui pre poporulu seu de pecatele loru.

Em aceste t6te s'au facutu, ca sa 22 se implinesca ceea ce s'a disu de Domnulu prin profetulu , ce dice:

, J

Ecce feci6ra va coucepe, §i va nasce 23

fiiu, ~i voru chiama numele lui Emanuelu, ce Insemneza: Cu noi Dumnedeu.

2

MATHEru CAP. 1. 2. 3.

24 ~i sculandn-se Iosefu din somnu.] Eru dupa se s'au dusu, ecce ange- 13

a facutu precumu i-a ordinatu ange- rulu Domnului s'a aretatu lui Iosefu rulu Domnului, §i si-a luatu pre fe- in visu, dicendu : Scola-te , §i ia

25 meea sa. ~i elu nu 0 cunosc.u, pene prunculu §i pre muma lui, §i fugi in ce a nascutu pre fiiulu seu celu an- Egiptu, §i remai acolo pene 'ti voiu teiu nascutu ; §i a chiamatu numele dice : caci Erodu va sa caute prun-

lui Iisusu. culu, ca sa-lu perda. Deci losefu, 14 sculundu-se, a luatu prunculu §i pre

CAP .. 2. muma luinoptea.si s'a dusu inEgiptu:

Venirea Magilor la Ierusalimu. Erodu. Iisusu Chris- ~i a remasu acolo pene la m6rtea lui 15

tosu in Egiptu. Erodu; ca sa se nnplinesca ceea ce

n. s'a disu de Domnulu prin profetulu,

1 nru daca s'a nascutu Iisusu in Beth- ce dice : Din Egiptu amu chiamatu

j lehemulu Iudeei , in gilele regelu~ fii 1

E d ' M·· d 1 v it pre lU u meu.

1'0 u, ecce agn e a resan u au Atuncea Erodu vedendu ca s'a 16

2 venitu la Ierusalimu, 1)ice~d: ~nde batjocoritu de catra Magi s'a manies~e nascntvulu rege, al I~delloru .. ca , atu f6rte, §i a tramesu sa se om6re n.Ol amu ve.gutu steua }Ul l.a resarlt~, toti pruncii cari erau in Bethlehemu §l amu ven~tn s~ ne lllchllli:jJ~U lui. §i in tote hotarele lui, de duoi ani §i

3 Aceste a~gmdu regele ~rodu,.g a ~~r- mai josn, dupa timpulu, pre care I'a buratu, §l totu Ierusalimulu cu d in- intrebatu de la Magi. Atuncea s'a 17

sulu. Impliuitu ceea ce s'a disu prin pro-

~i adunandu pre toti archiereii §i fetulu Ierimia, ce dice : V 6ce in Ra- 18 earturarii poporului, a intrebatu pre ma s'a auditu, plangere §i .. tanguire

ei, unde este sa se nasca Christosu. §i bocetu multu, Rachela plangendu

5 Eru ei dis' au lui: In Bethlehemulu pre copiii sei : §i ea nu vrea sa se Iudeei : ca asa s'a scrisu prin profe- mangae, pentru ca nu sunt,

6 tulu : ~i tu Bethleheme, in pamen- Eru dupa ce a muritu Erodu, ecce 19

tulu Iudeei, nici de cumu nu esci angerulu Domnului s'a aretatu in mai micu intre domnii lui Iuda : ca visu lui Iosefu in Egiptu, §i i-a dis : din tine va e§i conducetoru, care va Scola-te, §i ia prunculu §i pre mum a 20

pasce pre poporulu meu Israelu. lui, §i du-te in pamentulu lui Israelu,

Atuncea Erodu, chiamandu pre Ma- ca au muritu cei ce cautau vieta

gi tntr'ascunsu , a cercetatu cu de pruncului. Atuncea s'a sculatu, §i a 21 a menuntulu de la d'insii despre tim- luat prunculu §i pre muma lui, §i a

8 pulu, in care s'a aretatu steua. ~i venitu in pamentulu lui Israelu. Dara 22 trametendu-i la Bethlehemu, a disu : audind, ca Archelau domnesce in IuMergeti, §i cercetati cu de a menun- deea in loculu lui Erodu, parintele seu, tulu despre pruncu ; §i daca Yeti afia, s'a temutu sa merga acolo; eru luspuneti-mi, ca ,~i eu sa mergu sa me andu scire in visu s'a dusu in partile

9 inchinu lui. Eru ei ascultandu pre Galileei. ~i venindu a locuitu in ce- 23 regele, s'au dusu : §i ecce steua, pre tatea ce se numesce N azaretu; ca sa carea 0 vedusera la resaritu, merge a se implinesca ceea ce s'a disu prin inaintea loru, pene ce a venitu §i s'a profeti : N azarinenu se va chiama, opritu asupra locului unde era prun-

10 culu. $i vegendu steua, s'au bucuratu 11 cu bucuria mare forte. ~i Intrandu IoanuBotezatorulu predica in pustiiu, boMza pre Iisusu

in oasa, au vedutu prunculu cu Maria, '" Christosu in Iordanu.

mum a lui; §i prosternendu-se s'au In dilele acele a venitu Ioanu Bote- 1 inchinatu lui; §i deschidendu-si te- zatorulu, §i a predicatu in pustiiulu saurele loru, au adusu lui daruri: Iudeei, Dicendu: Pocaiti-ve ; ca s'a 2

12 auru §i tamaia §i smirna. ~i luandu apropiatu imperatia ceriuriloru. Caci B scire prin visu, ca sa nu se int6rca acesta este celu predisu de profstulu

la Erodu, prin alta cale s'au dusu in Isaia, ce dice : V 6cea celui ce striga tera loru. in pustiiu, gicend: Gatiti calea Dom-

4

7

CAP. 3.

, ,

j

ft. #.,'

MATHEIU CAP.- 3.4.

3

4, nului, drepte faceti cararile lui. Eru' tru-deci de dile ~i patru-deci de nopti, acestu Ioanu avea imbracamintea lui a flamanditu, ~i s'a apropiatu de 3 de peri de camila, ~i cingetore de d'insulu ispititorulu ~i a ~i8U: De curea irnprejurulu c6pseloru lui; eru esci tu fiiulu lui Dumnedeu, qi, ca

hrana lui era locuste ~i miere selbatica. petrele aceste sa se faca pani, Eru 4 Atuncea esia la d'Insulu Ierusali- respundendu Iisusu. a ~isu: Scrisu esmulu ~i t6ta Iudeea ~i tote imprejuri- te: N u numai ou pane va trai omulu,

6 mile Iordanului: ~i se botezau de d'in- ci cu totu cuventulu ce ese din gura sulu in Iordanu, marturisindu-si pe- lui Dumnedeu.

7 catele loru. Eru vedendu pre multi Atuncea I'a dusu diabolulu In San- 5

• J

din Farisei ~i din Sadukei venind la ta Cetate, ~i l'a pusu pe aripa tern-

botezulu lui, dise loru: Pui de vipera l plului: ~i dise lui: De esci tu fiiulu 6 cine v'a prevenitu, ca sa fugiti de lui Dumnedeu, arunca-te J' osu : ca

J • A

8 mania ce va sa fie ? Deci faceti frup- scrisu este: Angeriloru sei va ordina

9 te vrednice de pocainta ; ~i nu gan- despre tine, ~i te voru purta pe rnaditi nicidiceti in voi insi-ve ; Parinte ni, ca nu cumva sa lovesci de petra avemu pre Abraamu : ca dicu voui, peeiorulu teu. Dis'a Iisusu lui: Serisu 7 ca Dumnedeu p6te §i din petrele aces- esteerasi : Sa nu ispitesei pre Dom-

10 te sa rediee fii lui Abraamu. Securea nulu Dumnedeulu teu,

J

§i este pusa la radicina pomiloru; deci Apoi l'a dusu diabolulu intr'unu 8

tot pomulu, care nu face fruptu bunu, munte inaltu forte ~i i-a aretatu t6te

11 se taie, ~i se arunca in foeu. Eu ve imperatiele lumei ~i gloria loru; ~i 9 botezu numai cu apa spre pocainta ; i-a disu : Aceste t6te ti le voiu da, dara celu ee vine dupa mine este de te vei prosterne ~i te vei inchina mai puternicu decatu mine, ale carui mie. Atunci i-a gisu Iisusu: Lipse- 10 incaltaminte eu nu sunt vrednicu a see, Satano! ca scrisu este : Domnului

le purta ; aeesta ve va boteza cu Spi- Dumnedeului teu sa te inehini, ~i lui

12 ritu Santu §i cu. focu. Elu are ven- sin guru sa servesci.

turatorea sa in manele lui, §i va cu- Atuncea I'a lasatu diabolulu : ~i 11

rati aria sa, ~i va aduna graulu in ecce angeri s'au apropiatu, ~i-i 8e1'granarulu seu, dara plevele le va arde viau.

cu focu nestinsu. Si audinduIisusu, ca Ioanu s'a pusu 12

j •

. 13 Atunci a venitu Iisusu din Galileea in inchisore, s'a retrasu in Galileea.

130 Iordanu catra Ioanu, ca sa se bote- ~i lasandu N azaretulu s'a dusu sa 13 14 ze de d'insulu : Dara Ioanu 'lu opria, locuescain Capernaumu, 0 ceiaie lundicend: Eu amu trebuinta a me bote- ga mare, in hotarele lui Zabulonu ~i

15 za de tine, ~i tu vii la mine! ~i ale lui N eft ali : Ca sa se unplinesca 14 respundendu Iisusu i-a dia: Lasa acu- ceea ce s'a disu prin profetulu Isaia, mu, ca a~a se cade noui sa implini- ce dice : Pamentulu lui Zabulonu ~i 15 mu t6ta dreptatea. Atuneea l'a lasatu, pamentulu lui N eftali, pe calea marei

16 Si botezandu -se Iisusu, lndata a de dincolo de Iordanu, Ga1ileea Ginte-esitu din apa, ~i ecce i s'au deschisu loru : Poporulu celu ce sedea in intu- 16

ceriurile, ~i a vedutu pre Spiritulu nerecu a vedutu lumina mare; ~i ce-

lui Dumnedeu pogorindu-se ca unu loru ce sedeau in loculu ~i in umbra porumbu, ~i venindu preste d'insulu. mortii li-a resaritu lumina. De atunci 17

17 ~i ecce 0 v6ce din ceriuri, dicendu: a iuceputu Iisusu a predica ~i a dice :

Acesta este fiiulu meu celu iubitu, Pocaiti-ve, ca s'a apropiatu imp era-

in carele amu bine-voitu. tia ceriuriloru.

J

Si Iisusu amblandu pe lunga ma- 18

.I

rea Galileei, a vedutu pre duoi frati :

pre Simonu, ce se numesce Petru, ~i pre Andreiu fratele lui, aruncandu-si rru:ej a in mare, ca erau pescari. ~i 19 li-a disu: Urmati-mi, si ve voin face

, J '5

pescari de 6meni. ~i ei In data au la- 20

5

CAP. 4.

Postulu IIi ispitiroa lui Iisusu, Chiamarea lui Petru, a lui Andreiu, a lui Iacobu ~i a lui Ioanu.

1 Atuncea Iisusu a fostu dusu de Spiritulu in pustiiu, ca sa se ispitesca de 2 diabolulu. ~i dupa ce a postitu pa-

A*

MATHEIU CAP. 4. 5.

21 satu mrejele loru, ~i l'au urmatu. Si 1 sara ( la nimicu nu mai este buna mergendu de acolo mai 'nainte, I a fanl numai sa se arunce afara, ~i sa ve~utu pre al~i duoi frati, pre Iacobu se calce de omeni, Voi stmteti lu- 14 alu lui Zebedeiu, §i pre Ioanu fratele mina lumei j cetate standu pe munte lui, in corabia cu Zebedeiu, parintele nu p6te a se ascunde. Nici nu se 15 loru, into~mindu mrejele loru, §i i-a aprinde lumina, §i se pune suptu

22 chiamatu. Si ei lndata lasandu co-I obrocu, ci in sfecinicu, §i lumineza rabia si pre p~rintele loru i-au urmatu, tuturoru celoru ce sunt in casa, A§a sa 16

23 Si a strabatutu Iisusu tota Galileea, lumineze lumina v6stra 'naintea 6me-

~

invetandu in sinagogele loru, §i pre- niloru, ca ei sa ve~a faptele vostre

dicandu evangelia imperatici, ~i vin- cele bune, ~i sa maresca pre Parindecandu ori-ce bola ~i ori-ce nepu- tele vostru celu din ceriuri.

tinta in poporu. Sa nu ganditi ca amu venitu sa des- 17

24 ~i a esitu scirea despre d'insulu fiintezu legea seu profetii ; nu amu

in t6ta Siria j si-i aduceau pre to~i venitu sa desfiintezu ci sa rndepli-

cei ce se afiau in suferinte, cuprin- nescu. Ca adeveru dicu voui : Pene 18 §i de diferite b6le §i chinuri, §i pre ce nu va trece ceriulu ~i pamen-

cei demonisati, §i pre cei lunatici, §i tulu, nici 0 iota seu nici 0 cirta nu pre cei paralitici, §i elu 'i vindeca. se va perde din lege, pene ce nu se

25 ~i au urmatu lui multime mare de voru intempla t6te. Deci celu ce va 19 poporu din Galileea §i din Decapole, dcsfiinta una din aceste ordine mai

§i din Ierusalimu §i din Iudeea §i de mici, ~i va inve~a astu felu pre omeni, dincolo de Iordanu. se va chiama mai micu in impera~ia

ceriuriloru ; dara celu ce va inveta §i

va face, acela mare se va chiama in imperatia ceriuriloru. Ca dicu voui : 20

; ,

De nu va intrece dreptatea v6stra cu

multu pre acea a carturariloru §i a Fariseiloru, nu ve~i intra in imperatia

ceriuriloru. I

Ati auditu ca s'a disu celoru de de- 21

; j ,

multu: Sa nu ucidi: §i cine va ucide,

vinovatu va fi judecatei, Eru eu dicu 22 voui, ca totu celu, ce se mania asupra fratelui seu fanl causa, vinovatu

va fi judecatei ; §i cine va dice fratelui seu: Raca, vinovatu va fi sinedrului; dara cine va dice : N ebunule, vinovatu va fi focului gheennei. Deci 23 de-ti vei aduce darulu teu la altaru,

;

§i acolo '~i vei aduce aminte ca fra-

tele teu are ceva contra ta j Lasa 24 acolo darulu teu inaintea altarului,

§i du-te mai anteiu de te lmpaca cu fratele teu , A§i atuncea vino, §i ada darulu teu. Invoesce-te cu peresulu 25 teu curend, pene esci pe cale cu d'insulu, ca nu cumva pere§ulu sa te dee judecatorului, §i judecatorulu sa te dee servitorului, §i sa te arunce in inohisore. Adeveru dicu tie, ca nu 26

j ;

vei e§i de acolo. pene nu vei plati

banulu celu mai de pe urma,

AF auditu ca s'a disu celom de ~e- 27 multu: Sa nu comiti adulteriu: Eru 28

CAP. 5--7.

Iisusu predica pe unu munte,

1 Eru Iisusu ve~endu multimea, s'a suitu pe unu munte, §i §eq.endu acolo, 2 au venitu la d'insulu discipulii sei. ~i dischidendu-si gum, 'i inveta pre d'insii, dicendu :

Fericiti sunt cei saraci cu spiritulu, ca a lorn este imperaFa ceriuriloru, 4 Fericiti sunt cei ce plangu, ca aceia 5 se voru mangaia. Fericiti sunt cei

blandi, ca aceia voru mosceni pamen- 6 tulu. Fericiti sunt cei ce flamandescu

; j

§i in8eteza de dreptate, ca aceia se

7 voru satura. Fericiti sunt cei milos-

;

8 tivi, ca aceia se voru milui, Fericiti

sunt cei curati cu anima, ca aceia 9 voru vede pre Dumnedeu. Fericiti

j ;

sunt facetorii de pace, crt aceia fiii lui

10 Dumnedeu se voru chiama, Fericiti Bunt cei persecutati pentru dreptate, ca a loru este imperatia ceriuriloru. 11 Fericiti ve~i fi, candu pentru mine ve voru injura, §i ve voru persecuta, §i voru dice ori-ce cuventu reu, min-

12 tindu, in contra vostra, Bucurati-vs l

; ;

§i ve veseliti : ca mare este plata v6s-

tra in ceriuri, caci a§a au persecutatu ei pre profetii cei mai 'nainte de voi.

13 Voi sfmteti sarea pamentului : eru

; .-,

sarea, daca se va strica, cu ce se va

3

litA-ir

I 1

MATHEIU CAP. 5. 6.

eu dicu voui, ca totu celu ce cauta lafemee, poftind'o pre ea, a comisu

deja adulteriu cu d'insa intru anima

29 sa. Daca ochiulu teu celu dreptu '~i va fi de pedica, scote-lu, si-lu 113- peda de la tine; ca mai de folosu 'ti este, ca sa pera unulu din membrii tei de catu totu corpulu teu sa se

30 arunce in gheenna. ~i daca mana ta cea drepta 'ti va fi de pedica, taie- 0, ~i 0 lepeda de la tine; ca mai de folosu '~i este, ca sa pera unulu din membrii tei de catu totu corpulu teu sa se arunce in gheenna.

31 S'a mai disu : Celu ce va lasa pre

femeea sa, sa dee ei carte de despartire.

" • A J

32 Eru eu 4lCU VOUl, ca totu celu ce va

lasa pre femeea sa, afara de cuventulu de desfrenare, 0 face sa comita adulteriu, ~i celu ce va lua pre cea lasata comite adulteriu.

33 Era~i a~i auditu ca s'a disu celoru

de demultu: Sa nu juri strimbu, ci sa lmplinesoi Domnului juramintele tale. 34 Eru eu dicu voui: Nu te jura nici de cumu : nici pe ceriu, ca este tro- 35 nulu lui Dumnedeu: Nici pe pamentu, ca este asternutulu picioreloru lui; nici pe Ierusalimu, ca este cetatea ma- 36 relui rege; Nici pe capulu teu nu

jura, ca nu poti sa faci unu peru

37 albu seu negru. Ci fie cuventulu vostru: Da, da; N u, nu ; ca ceea ce este mai multu de catu aceste este de la celu reu.

38 A~i auditu ca s'a disu : Ochiu p~n- 39 tru ochiu ~i dinte pentru dinte, Eru eu dicu voui : Nu ve opuneti celui reu : ~i de te va lovi cineva presto falca cea drepta, intorce-i ~i pre cea-

40 I-alta. ~i celui ce voesce sa se judece cu tine, ~i sa-~i iee mantia ta, 41 lasa-i ~i vestmentulu. ~i celu ce te va sili sa mergi 0 mila, mergi cu 42 d'insulu duoe. Celui ce cere de la tine, da-i : ~i nu respinge pre celu ce voesce sa se imprumute de la tine.

43 A~i auditu ca s'a disu : Sa iubesci

pre apr6pele ten, ~i sa uresci pre ne-

44 amiculu teu. Erg eu dicu voui: 'Iubiti pre neamicii vostri, bine-cuventap pre cei ce ve blastema; faceti bine celoru ce ve urescu : ~i ve ruga~i pentru cei ce ve vetama ~i ve

45 persecuta ; Ca sa fip fii Parintelui

r,

I

~

i

I

vostru celui din ceriuri; ca elu resare s6rele seu preste cei rei ~i preste cei buni, ~i ploua preste cei drepti ~i preste cei nedrepti. Ca de iubiti pre 46 cei ce ve iubescu, ce plata veti ave?

au nu facu ~i vamesii aceeasi ? ~i de 47 saluta~i numai pre fratii vostri, ce faceti mai multu? au nu facu ~i vamesii a~a ? Fiti deci desevar~i~ipre- 48 cumu Parintele vostru celu, din ceriuri este desevarsitu. 'l;:~~ 'l,~:~"

Luati aminte sa nu face~i milostenia 1 v6stra inaintea omeniloru ca sa fiti

,

ve4u~i de d'insii : altmintrelea nu ve~i ave plata de la Parintele vostru celu din ceriuri. Deci candu faci 2 milostenia, sa nu trambitezi inaintea

ta, precumu facu facamicii in sinagogi §i in uliti, spre a fi lauda~i de 6meni. Adeyeru dicu voui, ca '~i ieu 3 plata loru. Eru tu, candu faci milostenia, sa nu soia stanga ta ce face drepta ta; Ca sa fie milostenia ta 4 intr'ascunau ; §i Parintele teu celu ce vede intr'ascunsu '~i va resplati la aretare.

~i candu te rogi, nu fii ca faearni- 5 cii; caci li place sa se r6ge standu

in sinagogi ~i in unghiurile stradeloru,

ca sa fie ve4u~i de 6meni. Adev~ru dicu voui, ca '§i ieu plata loru. Eru 6 tu candu te rogi, intra in camara ta,

§i inehidendu u§a ta, r6ga-te Parintelui teu celui intr'ascunsu ; §i Parintele ten celu ce vede intr'ascunsu '~i

va resplati la aretare. Dara candu 7 ve rugati, nu bolborositi ca paganii ;

ca ei gandescu, ca voru fi aU(:}i~i pentru multa loru vorbire. Deci nu ve 8 asemenati loru, ca scie Parintele vo-

J

stru de ce aveti trebuinta, mai 'nainte

de a cere voi de la d'insulu. Deci 9 astu feliu sa ve rugati voi: Parintele nostru, carele esci in ceriuri, santesca-se numele teu. Vie imperatia 10 ta; Fie voia ta, precumu in ceriu §i 11 pe pamentu: Panea n6stra cea de t6te dilele da-ni-o asta-di, ~i ni erta 12 detoriele n6stre, precumu ~i noi ertamu detorniciloru nostri; ~i nu ne 13 duce in ispita : ci ne scapa de celu reu; Ca a ta este impera~ia §i pute-

rea §i gloria in etemu. Aminu. Ca 14· de veti erta 6meniloru greselele loru, •

5

-- ... _-----------,

6

MATHEIU CAP. 6. 7.

va erta §i voui Parintele vostru celu pucinu-credinciosiloru ! Deci nu ve 31 15 cerescu : Dara de nu veti efta 6me- ingriji]i, dicendu : Ce vomu manoa ? niloru grcsclele loru, nici Parintele seu ce vomu be? seu cu ce ne vomu vostru nu va erta voui greselele vostre. imbraca ? Caci aceste t6te le cauta 32

16 ~i candu postiti, nu fi~i ca faearni- paganii, §i scie Parintele vostru celu

cii, posomoriti ; ca ei desfigureza fe- cerescu, ca aveti trebuinta de t6te cele loru, ca sa se arete omeniloru ca acestea. Ci cautati mai anteiu impe- 33 17 postescu. Adeveru dicu voui, ca' §iratia lui Dumnedeu §i dreptatea lui;

18 ieu plata lor. Dara tu candu postesci, §i t6te acestea se voru adaugi VOUI. unge-ti capulu teu, ~i spala faca tft; Dreptu aceea nu ve ingrijiti de giua 34

ca sa nu te areti 6meniloru ca postesci, de mane, ca diua de mane se va inci Parintelui teu celui intr'aseunsu : griji de sine. Ajunge <}ilei reutatea ei. §i Parintele teu celu ce vede intr'as-

cunsu 'ti va resplati la aretare. Nu judecati ca sa nu fiti judecati. 1

19 Nu vi adunati tesaure pe pamentu, Ca cu judecata cu care veti judeca, 2

unde molia §i rugina le strica, §i unde . veti fi judecati ; §i en mesura cu care

20 furii le sepa si le fura, Ci vi adunati \ veti mesura, se va mesura si VOUI.

J J J ,

tesaure in ceriu, unde nici molia nici . ~i pentru ce vedi .paiulu ce este in 3

rugina nu le strica, §i unde furii nu ochiulu fratelui teu, eru bima, care

21 le sepa nici le fura. Ca unde este este in ochiulu teu, nu 0 bagi insema ? tesaurulu vostru, acolo va fi §i anima Seu cumu dici fratelui teu: Lasa sa 4 22 vostra. Luminatorulu corpului este scotu paiulu din ochiulu teu, §i ecce ochiulu ; deci de va fi ochiulu teu cu- birna este in ochiulu teu. Fa9arnice! 5 ratu, totu corpulu ten va fi luminatu. sc6te anteiu birna din ochiulu teu, §i

23 Dara de va fi ochiulu teu reu, totu atuncea vei vede lamuritu sa scoti corpulu teu va fi intunecatu. Deci paiulu din ochiulu fratelui teu,

daca lumina, care este in tine, este Nu dati cele sante caniloru, nici 6

intunerecu. lntunereculu 6re catu de aruncati margaritarii vostri inaintea mare va fi ! porciloru, ca nu cumva sa-i calce

24 Nimene nu p6te servi la duoi domni , cu piciorele loru, ~i intorcendu-se sa

ca sen pre unulu va uri, §i pre altulu ve sfasie,

va iubi; seu de unulu se va alipi §i Cereti, §i vi se va da; cautati, §i 7

pre altulu va despretui : Nu puteti veti afla : bateti, §i vi se va deschide. servi lui Dumnedeu §i lui Mamonu. \ Oa totu celu ce cere, iea; §i celu ce 8

25 Dreptu aceea eu dicu voui: Nu ve oauta, afia; §i celui ce bate, i se va ingrijiti de vieta vostra, ce 'veti manca deschide. Seu care este omulu din- 9 §i ce veti be; nici de corpulu vostru, tre voi , de la carele va cere fiiulu

cu ce ve veti. imbraca. Au nu vieta lui pane, si-i va da petra P Sen de va 10 este mai mare de catu hrana, §i cor- cere pesce, 'i va da serpe ? Deci daca 11

26 pulu de catu haina. Cautati la paserile voi, fiind rei, sciti sa dati daruri bune eeriului! ca nici semena, niei secera, copiiloru vostri, cu catu mai multu nici aduna in granarie, §i Parintelc lParintele vostru celu din ceriuri va vostru celu cerescu le nutresce. Au da cele bune celoru ce ceru de la nu sfmteti voi mai multu de catu ace- d'insulu.

27 stea? ~i cine din voi prin grija sa Deci tote cate voiti sa vifaca orne- 12

pote sa-si adauga unu cotu la statura nii, faceti §i voi loru asemenea; ca

28 sa. ~i de haina ce ve ingrijiti ? Pri- acesta este legea §i profctii.

viti crinii campului, cumu crescu ~ ei Intrati prin porta cea strimta ; ca 13

29 nu se ostenescu, niei torcu ; Eru larga este porta, §i lata este calea ee dicu voui, ca niei Solomonu in t6ta duce spre perdare : §i multi snnt eei marirea sa nu s'a imbracatu ea unulu ee intra printr'insa ; Ca strimta este 14

30 dintr' acestia. Deci daca Dumnedeu porta, ~i angusta calea, carea duce asa imbraca erba campului, care este la vieta, ~i pueini sunt eei ce 0 afla,

asta-di, §i mane se arunca in cuptoru, Paziti-ve de profetii cei mincinosi, 15

au nu cu multu mai virtosu pre voi, earii vinu la voi in vestminte de oi, dara

,

-I

, >' ,