Sunteți pe pagina 1din 2

denumirea disciplinei domeniu de studiu codul disciplinei num!r ore credite titular disciplin!

departamentul facultatea tematica

Programe istorice
Teoria arhitecturii 12017r05 28 3 conf.dr.arh. Gheorghe Vais Urbanism Arhitectur" #i Urbanism

(curs op!ional, an IV, semestrul 1)

(14 prelegeri)

Cursul abordeaz" programele de arhitectur" civile din Transilvania istoric" din a doua jum"tate a secolului XIX #i nceputul secolului XX. Modernizarea Transilvaniei de dup" instaurarea regimului dualist din 1867 s-a manifestat n arhitectur" prin schimbarea radical" a conceptelor func!ionale datorit" importurilor de noi programe de arhitectur" europene pe filier" budapestan" sau vienez". Acum au ap"rut n ora#ele transilv"nene concepte moderne privind configura!ia planurilor unor cl"diri administrative, de nv"!"mnt de toate gradele, medicale, pentru spectacole, comer!, locuire etc. care au servit perfect modernizarea institu!ional". O caracteristic" semnificativ" pentru construc!iile realizate acum era dat" de caracterul monumental al compozi!iilor volumetrice #i limbajului decorativ de factur" eclectic", care mai ales n cazul investi!iilor publice trebuiau s" simbolizeze autoritatea #i prestigiul statului liberalpaternalist. Scopul cursului este s" asigure studen!ilor interesa!i de domeniul restaur"rilor un tablou sintetic al arhitecturii eclectice din Transilvania. ntr-un plan mai general tematica cursului poate interesa pe arhitec!ii dornici s" consulte o baz" de date referitoare la contextul arhitectural istorist n care trebuie s"-#i integreze proiectele. 1. Introducere - modernizarea Transilvaniei istorice #i noile programe de arhitectur" 2. Programe administrative - Palatele Comitatelor (Prefecturile) - Prim"riile (Prim"ria din Tg.Mure#) - Palatele de Justi!ie #i diverse sedii ale administra!iilor comitatense 3. Programe #colare - nv"!"mntul secundar (#coli si licee) - nv"!"mntul superior - Universitatea Francisc Iosif din Cluj - Biblioteca Universit"!ii #i Muzeului Ardelean din Cluj 4. Programe spitalice#ti - Complexul Clinicilor universitare #i ale Spitalului Carolina din Cluj 5. Programe pentru spectacole - Teatrele din Transilvania (Palatul Culturii din Tg.Mure#) - Teatrele Clujului - Firma Fellner & Helmer din Viena 6. Programe financiare: - B"ncile #i Societa!ile de Asigur"ri 7. Figuri remarcabile de arhitec!i ce au lucrat n Transilvania epocii: - Alpr Ignc, Komor-Jakab, Korb-Giergl, Pkei Lajos, etc. 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 4 ore

abilit!"i dobndite (ce "tie s! fac! studentul)

con"inutul

bibliografie (selec#iuni)

AGACHI Ioana M., Clujul modern - aspecte urbanistice, U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2004; ASZTALOS Lajos, Kolozsvr, helynv- s teleplstrtneti adatt, Kolozsvr trsasg - Polis knyvkiad, 2004; AVRAM Alexandru, Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Media!. Centrul istoric. Ed.ALTIP, Alba Iulia, 2006, AVRAM Alexandru, BUCUR Ioan, Topografia Monumentelor din Transilvania 5.1.1. Municipiul Sibiu. Centrul istoric, Editura Rheinland Kln, 1999; BENK Margareta, Probleme urbanistice ale ora!ului Cluj n prima jum"tate al secolului XIX n Studii !i cercet"ri de istoria artei. seria arta plastic", XIV, 1967, nr.2; DIENES Gerhard M. (ed.), Fellner & Helmer - Die Architekten der Illusion. Theaterbau und Bhnenbild in Europa, Ausstellungskatalog Stadtmuseum Graz 1999; FELLNER & HELMER, Sammelwerk der ausgefhrten Bauten und Projecte in der Jahren 1870/1914, Wien, 1914; FERENCZI Zoltn, A kolozsvri sznhz trtnete (1792-1821) n Emlknyv az Erdlyi Magyar Sznszet Szz ves Jubileuma Alkalmbl, Kolozsvr, 1892; FLOREA Marin, Facultatea de Medicin", !coala medical" clujean" !i spitalele din Cluj (15002000), Casa C"r#ii de $tiin#", Cluj-Napoca, 2004;

GERGELY Nagy, Magyar ptszek, Kossuth Kiad, Budapest, 2004; GERLE Jnos, KOVCS Attila !i MAKOVECZ Imre, A szzadfordul Magyar ptszete, Szpirodalmi Knyvkiad, Budapest, 1990; GYRGY Lajos, Az Erdlyi knyvtrgy s a Kolozsvri egyetemi knyvtr, n Erdly Magyar Egyeteme. Az Erdly Egyetemi gondolat s a M. Kir. Ferenc Jzsef Tudomanyegyetem Trtnete, Az Erdly Todomnos Intzet Kiadsa, Kolozsvr, 1941; HAJS Gyrgy, KUBINSZKY Mihly, VMOSSY Ferenc, Alpr Ignc lete s munkssga, ptsgyi Tjkoztatsi Kzpont Kft. Budapest, 2005; HOFFMANN Hans-Christroph, Die Theaterbauten von Fellner und Helmer, Prestel-Verlag, Mnchen, 1966; ISZAK Samuel, Antecedente organizatorice ale nfiin#"rii spitalului public din Cluj (1818) !i dezvoltarea ulterioar" a acestei institu#ii, n Acta Mvsei Napocensis IX/1972; JANOVICS Jen, A Hunyadi Tri Sznhz, Korunk Barti Trsasg, Komp-Press Kiad, Kolozsvr, 2001; KERESZTES Gyula, Marosvsrhely rgi pletei, Difprescar, Marosvsrhely, 1998; KPECZI Bla (s.red.), Histoire de la Transylvanie, Akadmiai Kiad, Budapest, 1992; MORAVNSZKY kos, Competing Vision. Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture, The MIT Press, Cambridge, Massachusets, 1998; NAGY Gergely, Magyar pitszek, Kossuth Kiad, Budapest, 2004; PL Judit, Procesul de urbanizare n scaunele secuie!ti n secolul al XIX-lea, Presa Universitar" Clujean", Cluj-Napoca, 1999; PASCU $tefan (sub red.), Istoria Clujului, Cluj, 1974; POPA Corina (sub red.), Topografia monumentelor din Transilvania, Municipiul Sighi!oara, Volumul 4.1, Editura Rheinland, Kln, 2002; ROSCH Gbor, Alpr Ignc ptszete, Enciklopdia Kiad, Budapest, 2005; SEBESTYN Gavril, Contribu#ii la istoria spitalelor din Cluj pn" n mijlocul veacului al XIXlea, Cluj, 1932; STRMBU Mihaela, Arhitectur" civil" secesionist" n Cluj-Napoca, n Acta Mvsei Napocensis, XVII/1980 !i XVIII/1981; STRMBU Mihaela, NEAMU Undina, Monumente uitate ale arhitecturii de azi, n Acta Mvsei Napocensis, XIX/1982; SZAB Attila T., A Ferenc Jzsef tudomanyegyetem ptkezseink trtnete, n Erdly Magyar Egyeteme. Az Erdly Egyetemi gondolat s a M. Kir. Ferenc Jzsef Tudomanyegyetem Trtnete, Az Erdly Todomnos Intzet Kiadsa, Kolozsvr, 1941 %OCA Mircea, Clujul baroc, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983; UJVARI Maria, Cl"direa Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj !i primul ei director, Erdlyi Pl, n Philobiblon, anul I, num"r 1/1995; VAIS Gheorghe, Arhitectura clinicilor universitare din Cluj, UT Pres, Cluj-Napoca, 2007; VAIS Gheorghe, Biblioteca Central" Universitar" Cluj 1906-1909, Ed.Alma Mater, ClujNapoca, 2006; VAIS Gheorghe, Clujul eclectic. Programe de arhitectur" n perioada dualist" (1867-1918), UT Press, Cluj-Napoca, 2009; VRALLYAY Rka, Komor Marcell - Jakab Dezs, Holnap Kiad, 2006; WIEBESON Dora, SISA Jzsef (sub red), The architecture of historic Hungary, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, 1998; evaluare

ntocmirea unei lucr"ri (text !i imagini) - rezultatul unui mic program de cercetarea (un studiu de caz) viznd un obiect de arhitectur" din tematica cursului; Lucrarea va constitui subiectul evalu"rii acestui curs.

Cluj-Napoca, mai 2012

conf.dr.arh. Gheorghe Vais