Sunteți pe pagina 1din 14

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

CAIET DE SARCINI

CONDITIONS

I. INTRODUCERE / INTRODUCTION .................................................................................................... 2 II. OBIECTUL ACHIZITIEI / OBJECT OF THE PROCUREMENT: ........................................................ 4 III. SPECIFICATII TEHNICE / TECHNICAL SPECIFICATION: .............................................................. 4 IV. SPECIFICATII COMERCIALE / COMMERCIAL SPECIFICATION .................................................. 8 V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE / AWARDING CRITERIA .................................................................... 10 VI. PRETUL OFERTEI / PRICE OF OFFER ......................................................................................... 13 VII. CLAUZE CONTRACTUALE / CONTRACTUAL STIPULATIONS .................................................. 13

1
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

I. INTRODUCERE / INTRODUCTION
In vederea realizarii activitatilor proiectului CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE SI A COMPETITIVITATII PE PIATA INTERNATIONALA A S.C. OMCO ROMANIA S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE, in baza contractului de finantare, incheiat intre S.C. OMCO ROMANIA S.R.L. si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, S.C. OMCO ROMANIA S.R.L. organizeaza procedura de atribuire a unui contract de achizitie, prin cerere de oferta. Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul criteriilor pe baza carora se elaboreaza oferta de catre fiecare operator economic/grup de operatori economici ofertant in cadrul prezentei proceduri de atribuire.

In order to realize the activities of the project "Increasing production capacity and international market competitiveness of S.C. OMCO ROMANIA S.R.L. through acquisition of performance equipments", according to the financing contract, concluded between S.C. OMCO ROMANIA S.R.L. and Ministry of Economy, Trade and Business Environment, S.C. OMCO ROMANIA S.R.L. organizes the procedure for awarding a procurement contract, by request for quotations. These conditions are part of the tender documentation and represent all the criteria on which the bid is prepared by each economic operator / group of economic operators who will participate under this tender procedure.
REGULI APLICABILE / APPLICABLE RULES: Prezenta procedura de achizitie se deruleaza cu respectarea prevederilor: 1. Ordinului MFE 1120/15.10.2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismele Financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, publicat in M.Of. 650/22.10.2013; 2. Art. 14 si art. 15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

2
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

The present contract award procedure is executed under the following law provisions: 1. MFE Order 1120/15.10.2013 regarding the simplified procedure applied by private beneficiaries for projects financed from structural instruments, objective Convergence , as well as for projects financed from the SEE and Norwegian Grants, for awarding supply, works and service contracts, published in M.Of. no. 650 /22.10.2013; 2. Art. 14 and 15 of OUG 66/2011 regarding prevention, observation and sanction of irregularity in receiving and usage of European funds and/or national public funds in connection with the latter, approved with modification and addendum by Law no. 142/2012, with subsequent modification and addendum.
Pe parcursul intregului proces de achizitii se vor respecta urmatoarele principii: Economicitatea se va urmari minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. Eficienta se va urmari asigurarea unui raport optim intre rezultatul obtinut (calitate) si resursele financiare alocate. Eficacitatea se va urmari indeplinirea obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate in sensul obtinerii rezultatelor asteptate. Transparenta vor fi aduse la cunostiinta publicului toate informatiile referitoare la aplicarea procedurii de atribuire. Evitarea conflictului de interese se aplica art. 14 si 15 din OUG 66/2011 aprobata prin Legea 142/2012, coroborat cu art. 8 din anexa la HG 875/2011.

Throughout the contract award process the following principles will be observed:

Economy the minimization of the costs of the allocated resources in order to obtain the estimated results of an activity, while maintaining an adequate quality of those results. Efficiency insuring the optimum ratio between achieved results (quality) and financial allocated resources. Effectiveness achieving the specific objectives set for each activity with the scope of obtaining the estimated results Transparency all information regarding the contract award procedure will be brought to the publics attention
3

Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

Avoiding conflict of interest art. 14 and 15 of the OUG 66/2011 approved by Law 142/2012, corroborated with art. 8 of the annex to HG 875/2011 apply.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI / OBJECT OF THE PROCUREMENT:


Cant./

Nr. crt. 1.

Denumirea produsului / Product name Ob.1 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare (cod CPV 42621100-6) Lotul 1 /

u.m. Buc./

Qty.
1

Pcs.

Ob.1 CNC multitasking lathe for turning and milling (code CPV 42621100-6) Batch 1
CANTITATE TOTALA/ Buc./ 1

TOTAL QUANTITY

Pcs.

III. SPECIFICATII TEHNICE / TECHNICAL SPECIFICATION:


Specificatiile tehnice sunt considerate minimale si obligatorii. Specificatiile tehnice sunt determinate pe baza necesitatilor OMCO ROMANIA S.R.L. si in concordanta cu datele tehnico-economice din proiectul co-finantat prin POS CCE.

Technical specifications are considered minimum and mandatory. Technical specifications are determined based on the needs of OMCO ROMANIA S.R.L. and in accordance with the technical and economic data from the project co-financed by POS CCE.

4
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 Nr. crt. Valoarea minima Caractertistica / Characteristics impusa /

required value

Caracteristici tehnice si functionale / Technical and functional characteristics

Caracteristici de versatilitate si productivitate / Versatility and productivity characteristics


Dimensiuni ale maselor si capacitate de incarcare care sa asigure prelucrare de repere la dimensiuni si gabarite diverse; posibilitate de prelucrare in 6 axe pentru operatii de strunjire si frezare/ Sizes of tables

and loading capacity to ensure machining of parts at different sizes and weights; possibility of machining on 6 axis for turning and milling operations
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Diametrul de strunjire peste batiu / Swing over bed Diametrul de strunjire peste sanie / Swing over carriage Lungimea maxima de strunjire / Maximum turning length Diametrul maxim de strunjire / Maximum turning diameter Cursa axa X / X axis travel Cursa axa Y / Y axis travel Cursa axa Z / Z axis travel Cursa axa B (indexare 0,001) / B-axis travel (indexing 0,001) Cursa axa C (frezare) (indexare 0,001) / C-axis travel (milling) Min. 950 mm Min. 600 mm Min. 1000 mm Min. 540 mm Min. 600 mm Min. 160 mm Min. 1100 mm Min. 225 grade 360 grade Min. 1000 mm 5 Min. 35/24/35 m/min Min. 20 m/min Min. 3 kW Min. 4 kW Min. 62 mm Min. 52 mm 2 seturi / 2 sets 5
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

(indexing 0,001)
Cursa axa W (arbore secundar) / W axis (subspindle) travel Numar de axe coordonate simultan / Number of axis simultaneously

controlled
Avans de lucru axa X, Y, Z/ X, Y, Z axis feed rate Avans de lucru axa arbore secundar/ Subspindle axis feed rate Putere motor axa B / B axis motor power Putere motor arbore secundar / Subspindle motor power Alezaj arbore principal si arbore secundar / Main spindle and

subspindle bore
Diametrul maxim al barei prin arborele principal si prin arborele secundar/ Main spindle and subspindle bar capacity Universal hidraulic pentru arborele principal si pentru arborele

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 secundar, echipat cu bacuri tari si moi / Hydraulic chuck for main

spindle and for subspindle, including soft and hard jaws


Viteza de lucru ridicata a arborelui / High speed of spindle 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Viteza arbore principal / Main spindle speed Putere arbore principal (cont.) / Main spindle motor power (cont.) Viteza arbore secundar / Subspindle speed Putere arbore secundar (cont.) / Subspindle motor power (cont.) Viteza cap de frezare / Milling head speed Putere motor cap de frezare (cont.) / Milling head motor power (cont.) Magazie automata de scule numar posturi / Min. 4200 rpm Min. 15 kW Min. 4200 rpm Min. 15 kW Min. 12000 rpm Min. 11 kW Min. 40 Max. 5 sec Min. 90 mm Min. 280 mm Min. 8 kg

Capacitate mare de inmagazinare scule / high capacity of tool storage

Automatic tool magazine number of stations:


Timp indexare magazie (timp de schimbare scula la scula) / Magazine

indexing time (time to change tool to tool)


Diametrul maxim al sculei / Maximum tool diameter Lungimea maxima a sculei / Maximum tool length Greutatea maxima a sculei / Maximum tool weight

Sisteme de racire a utilajului si reperului in timpul lucrului cu performanta ridicata / High performance

cooling systems for machine and part


30 Sistem de racire/ coolant system:

- pompa de racire de inalta presiune cu sistem de filtrare / high pressure coolant pump with filter system - suflare cu aer pentru universal / air blow for chuck - racire arbore cu ulei/ spindle oil cooler - pompa de gresare de mare capacitate / high capacity lubrication pump - aer conditionat in dulapul electric / air conditioner in the electrical cabinet work
31 Functie si cap de masurare automata a sculelor / Tool setter function

Min. 80 bar DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES

Functie de masurare automata a sculelor in timpul lucrului / Function for automatic tool setting during DA / YES

and probe
6
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

Caracteristici de precizie si stabilitate a parametrilor / Precision and parameters stability characteristics


32 33 Tip ghidaje pentru asigurarea rigiditatii masinii / Guide ways type to Tip role / Roller type DA : descrieti pe scurt/

ensure machine rigidity


Caracteristici ale batiului pentru asigurarea rigiditatii masinii / Bed

specifications to ensure machine rigidity


34 Suruburi cu bile pentru rigiditatea ridicata a masinii / Ball screws for

YES: provide short description


DA / YES

high rigidity of machine Control automat al procesului de aschiere / Automatic control of the cutting process
35 36 37 38 Echipament de comanda numerica / Numerically control unit Programare absoluta/incrementala / Absolute/incremental programming Cicluri incluse / Canned cycles Corectie automata scula, inclusiv compensare a varfului si razei sculei pentru prelucrarea in 5 axe / Auto tool offset, including tool nose and DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES

radius compensation for 5-axis machining


39 40 41 42 43 44 45 Functie de prelucrare pe suprafata inclinata / Tilted plane machining DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES DA / YES Color, LCD

function
Functie de monitorizare a incarcarii pe axe / Axis load monitoring

function
Functii de prelucrare precisa la viteze mari/ High-speed high-accuracy

machining functions
Editare program in timpul lucrului / Background editing Functie de ajutor lista de alarme / Help function Alarm list Functie de autodiagnoza / Self diagnose function Ecran afisaj / Display

Siguranta si confortul operatorului, protectia mediului; elemente de colectare si/sau filtrare a deseurilor din procesul de aschiere / Safety and comfort of operator, environmental protection; elements of collection and/or filtration of waste during machining
46 47 Incinta inchisa, care protejeaza impotriva aschiilor de span si lichidelor / DA / YES DA / YES 7
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

Closed enclosure, to protect from chips and fluids


Mecanism de blocare a usii in timpul lucrului pentru siguranta

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 operatorului / Door interlock mechanism during operation, for the safety

of the operator
48 49 50 Bazin de racire separat pentru curatare usoara/ Separate coolant tank DA / YES DA / YES DA / YES

for easy cleaning


Separator de ulei in bazinul de racire/ Oil skimmer on coolant tank Evacuator aschii de span cu carucior pentru facilitarea colectarii deseurilor in vederea eliminarii lor / Chip conveyor with cart for easy

collection and disposal of chips


51 52 53 Lumina de lucru / Work light Tip afisaj pentru consum redus de energie / Type of display for low DA / YES LCD DA: descrieti pe scurt/

energy consumption
Caracteristici constructive si/sau functii de utilizare eficienta si economica a energiei / Constructive characteristics and/or functions

YES: provide short description


DA / YES DA / YES

related to efficient and economical use of energy


54 55 Marcaj CE de conformitate / CE mark for conformity Port de conexiune in retea / Network connection port

Conectare cu echipamente si instalatii externe / Connection with external equipments and installations

IV. SPECIFICATII COMERCIALE / COMMERCIAL SPECIFICATION


Nr. crt. 1. 2.

Specificatie / specification

Valoarea impusa / required value Maxim 7 luni de la atribuirea contractului de

Termen de livrare / delivery time Conditia de livrare/ delivery terms: Receptia produselor / acceptance of

furnizare / Maximum 7 months from awarding the

supply contract
DDP Iasi, Incoterms 2010 Receptia preliminara cantitativa se face la sediul 3. beneficiarului prin predarea listei de coletaj (aviz de insotire) a echipamentului. Receptia finala a produsului se face la sediul 8
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

products

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 beneficiarului si se incheie odata cu instalarea si punerea in functiune a utilajului, inclusiv realizarea de probe de prelucrare, si livrarea documentelor insotitoare: factura certificat de garantie declaratie de conformitate CE manuale de operare, programare si intretinere in limba romana/ engleza

Preliminary quantitative reception of product will be done on beneficiarys site by delivering the packing list (delivery note) of the equipment. Final reception of product will be done on beneficiarys site and it will be concluded with the installation and commissioning of the product, including execution of machining tests, and delivery of the accompanying documents:
-

invoice warranty certificate CE declaration of conformity operation, programming, maintenance manuals in Romanian / English language

Minim 12 luni pentru parti mecanice si comanda 4. Termen de garantie / warranty time numerica / Minimum 12 months for mechanical parts

and CNC
Furnizorul va asigura instalarea si punerea in functiune a echipamentului la locatia cumparatorului, 5. Punerea in functiune a echipamentului/ precum si instruirea personalului deservent /

Commissioning of equipment

Supplier shall ensure installation and commissioning of the equipment at the beneficiarys site, as well as training of the operating personnel.

6.

Echipamentul ofertat este nou,

Furnizorul va prezenta o declaratie pe proprie 9

Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 nefolosit, include tehnologii de ultima generatie disponibile la producator si nu are o vechime mai mare de 2 ani./ raspundere privind indeplinirea cerintei.

Supplier shall present a statement on its own responsibility regarding compliance with the requirement.

The offered equipment is new, unused, includes the latest generation of technologies available with the manufacturer and is not older than 2 years.

Echipamentul va fi livrat cu manualele de operare/programare si intretinere in limba 7. Documentatie tehnica/ Engleza/Romana.

Technical documentation

The equipment will be delivered together with the operation/programming and maintenance manuals in English / Romanian language.

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE / AWARDING CRITERIA


Criteriul de atribuire a contractului de achizitie este OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA D.P.D.V. ECONOMIC, conform factorilor de evaluare si ponderilor mentionate mai jos.

The criteria for awarding the procurement contract are THE MOST FAVOURABLE OFFER FROM THE ECONOMICAL PERSPECTIVE, according to the evaluation factors and weight described below.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Factor de evaluare / evaluation factor Pretul solutiei ofertate / price of offered solution Specificatii tehnice / technical specification Termen de livrare / delivery time Termen de garantie / warranty time Punere in functiune / comissioning TOTAL

Pondere / weight 50% 30% 10% 5% 5% 100% 100 PUNCTE 10

Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

ALGORITM DE CALCUL AL PUNCTAJULUI / ALGORITHM FOR CALCULATING THE SCORE Metoda presupune clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor totale, avand in vedere ponderile indicate in Documentatia de Atribuire, pentru fiecare dintre factorii de evaluare mentionati. Pentru fiecare oferta se va acorda punctajul in felul urmator: 1. Pretul ofertei maxim 50 puncte a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare - respectiv 50 de puncte; b) pentru alt pre dect cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: P pretul ofertei n = (pret oferta minim/pret oferta n) x punctajul maxim alocat Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile in euro din oferta financiara, fara taxa pe valoarea adaugata. 2. Specificatii tehnice maxim 30 de puncte Punctajul se determina tinand cont de urmatoarele aspecte: a) pentru oferta care intruneste toate cerintele din Specificatii Tehnice se acorda 30 puncte; b) oferta care nu indeplineste toate cerintele din Specificatii Tehnice se puncteaza cu 0 puncte la acest factor de evaluare; 3. Termen de livrare maxim 10 puncte Punctajul se determina tinand cont de urmatoarele aspecte: a) pentru oferta cu cel mai scurt termen de livrare se acorda 10 puncte; b) pentru alt termen de livrare decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: P termen de livrare n = (termenul de livrare cel mai scurt/termen de livrare n) x punctajul maxim alocat; 4. Termen de garantie maxim 5 puncte Punctajul se determina tinand cont de urmatoarele aspecte: a) pentru oferta cu cel mai mare termen de garantie globala se acorda 5 puncte; b) pentru alt termen de garantie globala decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: P termen de garantie n = (termenul de garantie cel mai mare/termen de garantie n) x punctajul maxim alocat; 5. Punere in functiune maxim 5 puncte Punctajul se determina tinand cont de urmatoarele aspecte: 11
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 a) pentru oferta care asigura punere in functiune se acorda 5 puncte; b) oferta care nu asigura punere in functiune conform Caietului de Sarcini nu se puncteaza la acest factor.

The method implies classifying offers in descending order of their total scores, given the weights indicated in the tender documentation for each of these evaluation factors. Each offer will be awarded points as follows: 1. Offer price - maximum 50 points a) for the lowest of offers prices the maximum score of the evaluation factor is assigned - 50 points; b) for a different price than that stipulated in point a) points are awarded as follows: P offer price n = (minimum offer price / offer price n) x maximum score allocated The prices to be compared in order to give the score are prices in euros without VAT. presented in the financial offer. 2. Technical Specifications - maximum 30 points The score is determined by considering the following aspects: a) the offer that meets all requirements of the Technical Specifications is awarded 30 points; b) the offer that does not meet all requirements of the Technical Specifications will be scored with 0 points for this evaluation factor; 3. Delivery time - maximum 10 points The score is determined by considering the following aspects: a) for the offer with the shortest delivery time it is awarded 10 points; b) for another time of delivery than that stipulated in point a) points are awarded as follows: P delivery time n = (the shortest delivery time / delivery time n) x maximum score allocated; 4. Warranty time - maximum 5 points The score is determined by considering the following aspects: a) for the offer with the longest global warranty time it is awarded 5 points; b) for another period of global warranty time than that stipulated in point a) points are awarded as follows: P warranty time n = (the longest warranty time / warranty time n) x maximum score allocated; 5. Commissioning - maximum 5 points The score is determined by considering the following aspects: a) for the offer providing commissioning it is awarded 5 points;
12
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71

b) the offer that does not meet the requirements of the Conditions regarding commissioning will not be scored for this evaluation factor.

VI. PRETUL OFERTEI / PRICE OF OFFER


Pretul ofertat va cuprinde valoarea tuturor componentelor si accesoriilor echipamentului necesare pentru a realiza specificatia tehnica solicitata. Pretul va fi prezentat in euro (EUR) sau lei (RON), fara taxa pe valoare adaugata.

The offered price will include the value of all equipment components and accessories necessary to realize the required technical specification. Price will be presented in euro (EUR) or lei (RON), without VAT.

VII. CLAUZE CONTRACTUALE / CONTRACTUAL STIPULATIONS


Clauzele contractuale se vor negocia de catre beneficiar si ofertantul declarat castigator si vor cuprinde cel puntin urmatoarele prevederi: Se vor preciza in mod explicit bunurile care vor fi furnizate de catre ofertant (prevazute in oferta acestuia); Obligatiile ofertantului; Obligatiile beneficiarului; Confidentialitate: se vor prezenta in mod explicit obligatiile partilor privind confidentialitatea informatiilor vehiculate in indeplinirea contractului; Valoarea contractului si modalitatile de plata: se va prezenta valoarea contractului si detalierea modalitatilor de plata; Durata contractului: durata contractului trebuie sa permita indeplinirea obligatiilor proiectului, urmand a fi prelungit, daca va fi cazul; Conditii referitoare la livrare, instalare, receptie, garantie. Partile pot negocia si include in contractul de furnizare orice alte clauze pe care le considera necesare in vederea executarii contractului de furnizare. 13
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1

S.C.

ROMANIA S.R.L.

J22/2149/2005, RO 17891928; Capital social: 21.182.089 RON UNICREDIT RO27 BACX 0000 0012 3000 1250 LEI UNICREDIT RO77 BACX 0000 0012 3000 1320 EURO SWIF CODE: BACXROBU Calea Chisinaului, Nr. 43 A 700 179 - IASI ROMANIA Tel: +4 (0)232.23.23.03 Fax: +4 (0)232. 23.23.71 Caietul de sarcini si Oferta ofertantului declarat castigator se constituie in Anexe la contractul de furnizare ce va fi incheiat cu ofertantul declarat castigator si fac parte integranta din acesta.

Contract terms will be negotiated by the beneficiary and the winning offerer and shall include at minimum the following provisions:

It will explicitly specify the goods to be supplied by the offerer (provided in the offer); The obligations of the offerer; Obligations of the beneficiary; Confidentiality: it will explicitly specify the obligations of the parties regarding the confidentiality of the information exchanged in execution of the contract; The contract value and payment terms: the value of the contract will be specified and the details of payment options will be stipulated; Contract duration: duration of the contract should enable the execution of the project obligations and it will be extended, if necessary; Conditions regarding delivery, installation, reception, warranty.

Parties may negotiate and include in the procurement contract any other terms as deemed necessary for the execution of the procurement contract. The present Conditions and the Offer from the winning offerer are established as Annexes to the supply contract that will be signed with the winning offerer and are part of it.
Oferta poate fi prezentata in limba romana sau in limba engleza; ofertantii inteleg si se obliga ca, la cererea expresa a OMCO ROMANIA S.R.L., sa prezinte traducerea certificata pentru conformitate in limba romana a ofertelor prezentate in limba engleza.

The offer may be presented in Romanian language or English language; offerers understand and undertake, upon specific request of OMCO ROMANIA S.R.L., to present the translation in Romanian language of the offer presented in English language certified for conformity.

14
Documentatie de atribuire nr. 16/10.03.2014 Ed.1 Rev.0 Strung multifunctional cu comanda numerica pentru strunjire si frezare Lot 1