Sunteți pe pagina 1din 34

Algoritmi

Probleme propuse

1. 2. 3. 4.

a si b retini valorile pentru doua numere intregi citite de la tastatura. Sa se interschimbe valorile celor doua numere. cunoscand cele 5 note obtinute de un elev la informatica pe parcursul unui semestru si nota de la teza scrieti unalgoritm care sa afiseze media lui. Fie un numar format din trei cifre. Sa se afiseze cifrele sale incepand cu cifra unitatilor. Se citeste un numar natural format din 4 cifre. Afisati numerele obtinute in urmatoarele moduri: schimband prima cifra cu ultima !schimband intre ele cifrele din mi"loc Fie a un numar natural format din 5 cifre. Scrieti un algoritm care sa deterine si sa afiseze numarul format din prima# a treia si a cincea cifra din a. Scrieti un algoritm care sa determine cel mai mare dintre doua numere intregi citite. Scrieti un algorim care sa determine cel mai mare dintre 3 numere intregi citite. Scrieti un program care citeste de la tastatura trei valori numerice a# b# c si apoi afiseaza pe ecran cea mai mare diferenta dintre oricare doua valori date. (). a*1++# b*15# c*1+5. Se va afisa '+. Se da un numar din 3 cifre.Sa se genereze cel mai mare numar care are aceleasi cifre ca el. ,ntr!un parc se "oaca 3 copii care au greutatile a#b#c. Sa se stabileasca daca se pot aseza pe un balansoar astfel incat acesta sa stea in echilibru. Sa se rezolve ecuatia de gradul , cu o necunoscuta: a)-b*+ unde a si b sunt coeficienti reali cititi. .iscutie. Sa se rezolve ecuatia de gradul al ,,!lea cu 2 necunoscute: a)2-b)-c*+ unde a#b#c sunt coeficienti reali cititi. .iscutie. Se citesc de la tastatura coordonatele ) si / ale celor trei varfuri ale unui triungi. Sa se scrie un algoritm care citeste aceste valori si verifica daca acestea pot constitui varfurile

5. $. %. &. '. 1+. 11. 12. 13. 14.

triunghiului. ,n caz afirmativ se va afisa tipul triunghiului 0oarecare# isoscel sau echilateral1. 15. 1$. 1%. 1&. 1'. Sa se determine cel mai mare divizor comun a doua numere naturale a si b citite. Sa se determine suma cifrelor unui numar natural Sa se determine cate cifre are un numar natural Sa se determine cifra cea mai mare a unui numar natural Se citeste un numar atural de ma)im ' cifre. Sa se determine de cate ori se gaseste cifra % in scrierea lui codificat: fiecare cifra sa fie inlocuita cu diferenta dintre cifra ' si cifra respectiva. 4odificati numarul bancherului..e e)emplu pentru 3&$2&1 veti obtine $131%&.

20. 2n bancher are un seif cu cifru. 3entru a nu uita cifrul# vrea sa!l scrie pe o foaie# dar

STRUCTURI REPETITIVE

21. 22. 23. 24. 25. 2$. 2%. 2&. 2'. 3+. 31.

Suma# produsul# media aritmetic5 a primelor n numere naturale. ,nversarea unui num5r. 6erificarea dac5 un num5r este palindrom. Suma cifrelor unui num5r. 6erificarea dac5 un num5r este prim. S5 se afi7eze 7i s5 se contorizeze toate numerele prime din intervalul 8a#b9. .eterminarea divizorilor unui num5r. Suma divizorilor. S5 se determine numerele perfecte p:n5 la n 0egale cu suma divizorilor lor1. ;idicarea la o putere <ntreag5 a unui num5r. S5 se calculeze suma S*1=-2=-3=->>>-n=. .escompunerea unui num5r <n factori ireductibili. Algoritmul lui (uclid. .eterminarea cmmdc 7i cmmmc a 2 numere.

32. 33.

Suma a dou5 frac?ii cu afi7area rezultatului sub form5 de frac?ie ireductibil5. 4on"ectura lui @oldbach: orice num5r par mai mare dec:t 4 se poate scrie ca sum5 de dou5 numere prime. S5 se descompun5 un num5r par 4 ca sum5 de dou5 nr. prime. S5 se determine perechile de numere gemene p:n5 la n citit 0numere prime impare consecutive1. S5 se determine un num5r p:n5 la n citit care s5 aib5 un num5r ma)im de divizori. Se cite7te un num5r cu n cifre 0n'1. S5 se determine num5rul ob?inut prin eliminarea cifrei A cifrelor din mi"loc. 4ifra de control a unui num5r. S5 se afi7eze numerele de la 1 la n care sunt egale cu suma factorialelor cifrelor sale. 0(): 145*1B-4B-5B1 S5 se genereze toate cuburile perfecte p:n5 la n citit. S5 se afi7eze toate numerele p:n5 la n care sunt egale cu suma cuburilor cifrelor sale. S5 se genereze toate numerele pitagorice p:n5 la n citit.

34. 35. 3$. 3%. 3&. 3'. 4+. 41.

TABLOURI UNIDIMENSIONALE

42. 43. 44. 45. 4$. 4%. 4&. 4'.

S5 se ordoneze cresc5tor A descresc5tor un vector. Sa se afiseze acele elemente dintr!un vector care sunt prime. .eterminarea ma)imului A minimului unui vector 7i afi7area pozi?iilor pe care apar. S5 se roteasc5 un vector cu o pozi?ie la dreapta A st:nga 0ultimul element devine primul# respectiv primul element devine ultimul1. ;otirea unui vector cu k pozi?ii la st:nga 0dreapta1. S5 se mute la sf:r7itul unui tablou toate elementele nule. S5 se incarce <ntr!un vector toate numerele prime p:n5 la n care# inversate# sunt tot prime. Sa se ordoneze un vector astfel incat elementele de pe pozitiile impare vor fi ordonate crescator iar cele de pe pozitiile pare sa fie ordonate descrecator.

5+. 51. 52. 53. 54. 55. 5$. 5%.

Suma 7i produsul a dou5 polinoame. 6aloarea unui polinom <ntr!un punct. S5 se verifice dac5 un vector este ordonat 0cresc5tor sau descresc5tor1. .:ndu!se un vector neordonat cu n componente diferite# s5 se determine elementul cu num5rul de ordine k din tabloul ordonat cresc5tor# f5r5 a se ordona tabloul. .:ndu!se un vector neordonat cu n componente diferite# s5 se determine pozi?ia elementului a[k] <n tabloul ordonat cresc5tor# f5r5 a se ordona tabloul. S5 se g5seasc5 un element k printre elementele unui vector. .ac5 se g5se7te# s5 se afi7eze pozi?iile pe care apare. .ac5 nu# s5 se dea un mesa". ,nterclasarea a doi vectori 0ordona?i sau nu1. Fie doi vectori ) 7i /# de m5rime n. S5 se calculeze: a1 (*0)1-/11C 0)2-/21C ......C0)n-/n1 b1 (*)1/1- )2/2 -......-)n/n c1 (*min0)1#/11-min0)2#/21- ......min0)n#/n1 d1 (*min0)1#/n1-min0)2#/n!11- ......min0)n#/11

5&. 5'. $+. $1. $2. $3. $4.

S5 se numere de c:te ori se <nt:mpl5 ca <ntr!un vector# un element s5 fie egal cu suma 0produsul# media aritmetic5# geometric51 vecinilor s5i. S5 se determine media aritmetic5 a elementelor unui vector# <n care elementele egale se vor lua o singur5 dat5. S5 se verifice dac5 elementele unui 7ir pot forma o progresie aritmetic5 0geometric51. .ac5 da# s5 se afi7eze ra?ia. S5 se inverseze un vector <n el <nsu7i. S5 se afi7eze 7i s5 se numere elementele pare de pe pozi?iile impare ale unui vector. Se cite7te un vector cu n componente. S5 se calculeze media aritmetic5 a elementelor pozitive din vector. S5 se insereze un element <ntr!un vector# la pozi?ia k. S5 se repete opera?ia de mai multe ori.

$5. $$. $%. $&. $'. %+. %1. %2. %3. %4. %5. %$. %%. %&. %'. &+. &1. &2. &3.

S5 se 7tearg5 un elementul din pozi?ia k dintr!un vector. S5 se calculeze cmmdc a n numere naturale. Se cite7te un vector cu n componente numere <ntregi. S5 se construiasc5 vectorul format din suma 0produsul1 cifrelor elementelor din primul vector. Fie doi vectori a 7i b cu m# respectiv n elemente numere reale. S5 se afi7eze c:te din componentele vectorului a sunt strict mai mici dec:t toate componentele vectorului b. S5 se afi7eze primele n elemente din 7irul lui Fibonacci. S5 se decid5 dac5 elementele unui vector sunt distincte. S5 se afi7eze diferen?a# intersec?ia# reuniunea 7i produsul cartezian a dou5 mul?imi de numere reale. Sa se genereze un vector care sa retina toate numerele forate din 3 cifre distincte divizibile cu 4. Sa se determine daca un vector este palindromic Sa se determine cea mai lunga secventa palindromica dintr!un vector Sa se incarce intr!un vector primele n numere prime Fie v un vector de intregi. Sa se genereze doi vectori: unul care contine elementele pozitive si altul care contine elementele negative Dperatii cu multimi: intersectia# diferenta# reuniunea. Sa se determine cea mai mare suma obtinuta dintr!un sir de numere intregi. Sa se elimine elementele care se repete dintr!un vector. Dperatii cu fractii: suma# produsul a n fractii. Sa se determine cea mai mare 0mica1 fractie dintr!un sir de fractii sa se simuleze e)tragerea unor bile numerotate de la + la n citit. ()tragerea se intrerupe la +. sa se determine suma e)trasa. Eu se poate e)trage aceeasi bila 0numar1 de doua ori. Sa se determine daca intr!un vector de numere intregi e)ista o valoare care poate fi e)primata ca suma pozitiilor de inainte. ,n caz afirmativ se va afisa pozitia pe care se gaseste.

&4.

Sa se determine daca radical de ordinul m din 0)1C)2C)2C>.C)n1 este numar natural.

TABLOURI BIDIMENSIONALE

&5. &$. &%. &&. &'. '+. '1. '2.

Suma 7i produsul a dou5 matrice. 4alcule pe zone ale unei matrice p5tratice 0zona de deasupra diagonalei principale sau secundare# de sub diagonale# cele 4 zone determinate de cele dou5 diagonale1. S5 se verifice dac5 diagonalele unei matrice au elemente comune. S5 se calculeze cea mai mic5 dintre sumele pe linie sau pe coloan5 ale elementelor unei matrice m ) n. S5 se precizeze linia sau coloana pe care apare aceast5 sum5. .eterminarea ma)imului A minimului unei matrice. S5 se bordeze matricea Am)n cu linia m-1 7i coloana n-1# unde A8m-1#"9 reprezint5 suma elementelor de pe coloana " 7i A8i#n-19 reprezint5 suma elementelor de pe linia i. S5 se verifice dac5 o matrice este rar5 0are mai mult de 2A3 zerouri1. Fie o matrice Am)n. S5 se rearan"eze elementele matricei astfel <nc:t s5 fie <n ordine cresc5toare# citite de la st:nga la dreapta# linie cu linie.

(): '3. '4. '5. '$. '%. Fiind dat5 o matrice Am)n# s5 se elimine toate liniile care con?in zerouri. Fiind dat5 o matrice Am)n# s5 se elimine toate liniile 7i coloanele care au la intersec?ia lor zerouri. S5 se calculeze procentul elementelor pozitive 0prime# pare# etc.1 dintr!o matrice. S5 se calculeze 7i s5 se afi7eze produsul elementelor de pe coloanele pare 0liniile impare1 ale unei matrice. S5 se interschimbe liniile 0coloanele1 p 7i F ale unei matrice.

'&. ''.

,nterschimba?i coloanele unei matrice Am)n astfel <nc:t elementele de pe linia k s5 fie ordonate cresc5tor. S5 se verifice dac5 o matrice p5tratic5 este p5trat magic 0suma elementelor de pe fiecare linie# coloan5 7i diagonal5 este aceea7i1.

(): 1++. S5 se afi7eze elementele unui tablou <n ordinea rezultat5 prin parcurgerea <n spiral5 a tabloului# <ncep:nd cu elementul 01#11# <n sensul acelor de ceas.

1+1. ;earan"a?i liniile unei matrice p5tratice An)n astfel <nc:t elementele de pe diagonala principal5 s5 fie ma)ime pe linia pe care se afl5.

1+2. Sortarea prin inser?ie a unui vector. 1+3. Sortarea unui vector prin selectarea minimului. 1+4. Sortarea unui vector prin num5rare. 1+5. Sortarea unui vector astfel: prima "um5tate cresc5tor# a doua "um5tate descresc5tor# folosind metode diferite. 1+$. S5 se calculeze 21++.

,ndica?ie: 35stra?i cifrele num5rului ob?inut prin fiecare <nmul?ire cu 2 <ntr!un vector. ,ni?ial se porne7te de la vectorul 0+#+....+#+#11. 1+%. 1+&. Simula?i <nmul?irea unui num5r cu mai mult de 3 cifre cu un num5r format dintr!o singur5 cifr5. Simula?i <nmul?irea unui num5r cu oric:t de multe cifre cu un num5r format din oric:t de multe cifre.

1+'. Sa se determine daca o matrice are toate elementele egale 11+. Sa se determine cate linii au valori reale

111. Sa se determine cel mai mare divizor comun al elementelor unei matrici 112. Fie o matrice cu m linii si n coloane avand componente binare: + sau 1.Fiecare dintre linii va reprezenta un numar binar. Sa se afiseze numerele corespunzatoare in baza 1+ () pt m*5 si n*4 si: ++11 1++1 111+ +1+1 ++++

113. Se considera un tablou bidimensional cu n linii si n coloane avand componente binare care codifica o harta ale carei tari sunt numerotate cu 1#2 #># n. 2n element a8,#"9*1 daca tarile , si " sunt vecine. Sa se afiseze cati vecini are fiecare tara. 114. Sa se determine daca un tablou bidimensional# n)n # este simetric:

1234 2%5$ 3521 4$13

este simetric

115. sa se genereze elementele unei matrici patratice 0n)n1 astfel: !elementele de pe diagonala secundara sa fie nule !elementele de deasupra diagonalei secundare sa fie egale cu 1 !elementele situate sub diagonala secundara sa fie 2 e) pt n*4 111+

11+2 1+22 +222 11$. sa se treaca un vector cu m)n elemente char intr!o matrice de m)n elemente char e): m*3 si n*2 v*0GaH #HbH# GcH#HdH#HeH#HfH#HgH1 trece in ab cd fg

11%. Sa se afiseze elementele sa dintr!o matrice 0minime pe linie si ma)ime pe coloana pe care se gasesc1 si pozitia lor. 11&. Sa se determine oglindita la dreapta 0stanga# sus# "os 1 a unei matrici 11'. Sa se determine daca o matrice b este oglindita la dreapata a unei matrici a 12+. Fie o matrice avand m)n componente intregi. Sa se afiseze acele elemente ale matricii 0valoarea si coordonatele1 pentru care suma elementelor pe linie este egala cu suma elementelor pe coloana. 121. Ia o clasa de elevi se pastreaza pe calculator mediile pe semestrul , ale fiecarui elev# la fiecare disciplina. Sa se scrie un program care citeste dintr!un fisier numarul elevilor# numarul disciplinelor si aploi afiseaza mediile elevilor. 122. ,ntr!o livada mare pomii sunt plantati pe randuri# formand o matrice. 3entru fiecare pom se cunoaste varsta lui. 3roprietarul livezii vrea sa!si construiasca o casa# undeva la marginea livezii# dar nu are suficient spatiu. Se hotaraste sa taie cel mai batran pom de pe marginea livezii. Scrieti un program care sa rezolve aceasta problema # afisand un mesa" corespunzator. 123. 3e o tabla de sah de dimensiune nCn sunt asezate n dame. Sa se determine cate dame de pe tabla nu sunt atacate.

124. 2n teren muntos are forma de matrice de mCn zone. 3entru fiecare zona se retine altitudinea. Sa se determine zonele varf 0incon"urate de altitudini mai mici1. 125. Fie o matrice care retine cifre de la + la '. Sa se afiseze suma numerelor care se pot forma din cifrele fiecarei linii.

()emplu: +$&24 '%+5& 31%'5 se va calcula $&24-'%+5&-31%'5*135$%%

12$. S( citeste o matrice m)n. Sa se roteasca matricea cu '+ grade in sens orar. @eneralizare: sa se roteasca de ) ori si sa se afiseze de ficare data. 12%. Sa se treaca un sir de p numere nenule intr!o matrice avand n coloane. 12&. Sa se afiseze zonele triunghiulare:

12'. Sa se elimine o linieA coloana dintr!o matrice 13+. Fie o matrice de intregi. Sa se determine numarul predominant din matrice 0in procente1 131. Sa se interschimbe diagonala principala cu diagonala secundara a unei matrici patratice.

TIPUL MULIME (SET

132. Dpera?ii cu mul?imi: apartenen?a unui element la o mul?ime# reuniunea# intersec?ia# diferen?a# diferen?a simetric5# produsul cartezian a dou5 0n1 mul?imi. 133. S5 se verifice dac5 elementele unui vector pot forma o mul?ime. 134. S5 se verifice dac5 n mul?imi sunt sau nu dis"uncte 0oricare dou5 nu au nici un element comun1. 135. S5 se calculeze cardinalul unei mul?imi 0folosind o func?ie1.

TIPUL STRIN! ("IR DE CARACTERE

13$. S5 se verifice dac5 un cuv:nt este palindrom. 13%. S5 se transforme un 7ir din litere mici <n litere mari. 13&. S5 se transforme un 7ir din litere mari <n litere mici. 13'. Se citeste un te)t dintr!un fisier si un caracter c. Sa se determine de cate ori se gaseste caracterul in te)t 0nu se face distinctie intre literele mari si literele mici1. 14+. Se citeste un te)t de la tastatura astfel incat cuvintele sa fie separate printr!un singur spatiu si imediat dupa ultimul cuvant se scrie punct. Je)tul va fi scris pe un singur rand. a1 Sa se determine cate cuvinte contine te)tul. .e e) : KAna are mere.K 4ontine 3 cuvinte. b1 Sa se determine daca te)tul are cuvinte distincte 0se ignora diferenta de cheie1. c1 Sa se determine daca te)tul contine cifre. 141. Sa se determine de cate ori se gaseste un cuvant intr!un te)t. 142. 4odificati un te)t astfel incat litera a sa devina c# b sa devina e s.a.m.d.

143. Simulati comanda ;(3IA4( astfel incat intr!un te)t veti inlocui un caracter ) citit de la tastatura cu un alt caracter / citit de la tastatura. Se ignora sau nu diferenta de cheie dupa optiunea utilizatorului. 144. Simulati comanda ;(3IA4( astfel incat intr!un te)t veti inlocui un sir ) citit de la tastatura cu un alt caracter sir / citit de la tastatura. Se ignora sau nu diferenta de cheie dupa optiunea utilizatorului. 145. Se citeste de la tastatura un cuvant. Sa se stabileasca daca el contine doua litere alaturate identice# afisandu!se un mesa" corespunzator. 14$. .intr!un fisier se citesc numele a n persoane. Sa se modifice continutul fisierului astfel incat toate numele sa fie scrise astfel: prima litera mare si restul litere mici. 14%. Sa se ordoneze n siruri dupa lungimea lor. 14&. Se citesc n siruri. 3entru fiecare sir se va determina suma codurilor AS4,,. 14'. ,ntr!un fisier se scriu numele# prenumele si media elevilor dintr!o clasa. Sa se afiseze elevul cu media cea mai mare. 15+. ,ntr!un fisier sunt scrise cuvinte pe linii separate. Sa se afiseze cuvintele care contin ma"uscule. 151. ,ntr!un fisier sunt scrise pe randuri diferite numele a n copii. Sa se modifice continutul fisierului astfel incat sa contina numele ordonate crescator. 152. Sa se afiseze vocalele unui cuvant. 153. Sa se afiseze cuvintele care incep si se termina cu consoana# 0vocala1 etc. 154. 4odificati pasareste un cuvant 0un te)t1. 155. S5 se despart5 un te)t <n cuvinte 7i s5 se afi7eze cuvintele separate. S5 se afi7eze cuv:ntul de lungime ma)im5. 15$. S5 se verifice dac5 dou5 cuvinte sunt sau nu anagrame. 15%. S5 se determine frecven?a de apari?ie a unui caracter <ntr!un te)t. 15&. S5 se numere apari?iile unui cuv:nt <ntr!un te)t. 15'. S5 se genereze toate prefi)ele A sufi)ele unui cuv:nt. 1$+. S5 se <nlocuiasc5 peste tot <ntr!un te)t un cuv:nt cu alt cuv:nt.

1$1. S5 se sorteze alfabetic un 7ir de cuvinte 0eventual# f5r5 a distinge literele mici de cele mari1. 1$2. ,ntr!un te)t e)ista un cuvant. 4odificatiAdecodificati cuvantul dupa un algoritm generat de voi. 1$3. Aceeasi problema pentru un te)t. 1$4. 4odificarea p5s5reasc5 a unui cuv:nt. 1$5. .ecodificarea unui cuv:nt codificat <n p5s5reasc5. Se va face o validare a cuv:ntului# iar dac5 a fost gre7it codificat# se va da un mesa" de eroare. 1$$. Se dau dou5 te)te. S5 se stabileasc5 o vocal5 comun5 celor dou5 te)te# care apare de cele mai pu?ine ori. 1$%. .intr!un fisier se citeste un te)t. Je)tul contine cuvinte separate printr!un spatiu. Sa se determine cate cuvinte contine te)tul. 1$&. .intr!un fisier se citeste un te)t. Sa se determine cate cuvinte are fiecare linie. 1$'. Se citesc n cuvinte. Sa se afiseze cuvintele care rimeaza. 1%+. Se citesc cuvinte pana la citirea cuvantului KstopK. Sa se afiseze cate dintre cuvintele citite sunt egale cu primul cuvant citit. 1%1. Se citesc numere naturale mai mici decat 1+++. Sa se afiseze pe litere numerele citite. 1%2. .intr!un fisier se citeste un te)t. Je)tul contine cuvinte separate printr!un spatiu. Se va genera un nou te)t care va contine cuvintele ordonate alfabetic 1%3. .intr!un fisier se citeste un te)t. Je)tul contine cuvinte separate printr!un spatiu. Sa se scrie intr!un alt fisier # pe linii separate# fiecare cuvant care apare in te)t urmat de un numar care va reprezenta de cate ori apare cuvantul in te)t. Sa se determine cuvantul care apare de cele mai multe ori. 1%4. .intr!un fisier se citeste un te)t. Je)tul contine cuvinte separate printr!un spatiu. ,ntr!un alt fisier se va scrie pe linii separate fiecare cuvant si liniile pe care apare. 1%5. .intr!un fisier se citeste un te)t. Je)tul contine cuvinte separate printr!un spatiu sau mai multe. Se va genera un nou fisier care va contine te)tul initial avand spatiile de prisos eliminate 0intre cuvinte va ramane numai cate un spatiu1. 1%$. Simulati scrierea unei parole intr!un fisier. Ia tastarea parolei pe ecran in locul fiecarui caracter se va scrie caracterul LCL. (ventual realizati si incriptarea parolei inainte de a fi scrisa intr!un fisier.

TIPUL #NRE!ISTRARE (ARTICOL

1%%. Mntr!o clas5 sunt n elevi# iar pentru fiecare se cite7te numele# notele ob?inute la o materie 7i nota la tez5. S5 se calculeze mediile elevilor. S5 se afi7eze numele elevilor care au ob?inut media ma)im5. S5 se afi7eze elevii <n ordinea alfabetic5 a numelor. S5 se afi7eze apoi <n ordinea descresc5toare a mediilor. S5 se afi7eze elevii corigen?i. 1%&. Se citesc n ?5ri# <nso?ite de culorile drapelelor lor. Se cite7te apoi o anumit5 culoare. S5 se afi7eze numele ?5rilor care au <n componen?e drapelului acea culoare. Se va introduce pentru fiecare ?ar5 num5rul de culori al drapelului. 1%'. Se citesc n segmente date prin coordonatele punctelor care le formeaz5. S5 se calculeze lungimile segmentelor. S5 se afi7eze coordonatele segmentului de lungime ma)im5. 1&+. S5 se calculeze suma# diferen?a# produsul 7i raportul a dou5 numere comple)e. Eumerele 7i rezultatele afi7ate vor fi de forma R$%i Im. 1&1. ;ealiza?i un program care s5 afi7eze elevii admi7i la un liceu# <n urma concursului de dosare. 1&2. ;ealiza?i un program <n spri"inul calcul5rii 7i afi75rii rezultatelor elevilor unei 7coli la e)amenul de bacalaureat. 1&3. Mntr!o bibliotec5 sunt n c5r?i. 3entru fiecare se cite7te titlul# autorul# pre?ul. S5 se afi7eze c5r?ile <n ordinea titlurilor. S5 se afi7eze toate c5r?ile scrise de un anumit autor# al c5rui nume se cite7te de la tastatur5. S5 se afi7eze titlul 7i autorul c5r?ii celei mai scumpe 0dac5 sunt mai multe c5r?i de pre? ma)im# se vor afi7a toate1. S5 se listeze c5r?ile <n ordinea descresc5toare a pre?urilor. 1&4. Mntr!un magazin sunt n produse. 3entru fiecare se cite7te de la tastatur5 numele produsului# pre?ul unitar 7i num5rul de buc5?i v:ndute 7i se calculeaz5 pre?ul total de v:nzare. S5 se afi7eze numele produsului celui mai scump. S5 se calculeze media aritmetic5 a pre?urilor unitare. S5 se afi7eze produsele <n ordinea alfabetic5 a numelor. 1&5. Se citesc n numere naturale. S5 se calculeze pentru fiecare num5rul divizorilor proprii 7i suma cifrelor. S5 se afi7eze numerele cu cei mai mul?i divizori proprii. S5 se afi7eze numerele cu suma cifrelor minim5. 1&$. Se citesc n numere naturale. S5 se afi7eze <n ordinea descresc5toare a num5rului de divizori proprii.

1&%. Se citesc n numere naturale. S5 se calculeze pentru fiecare inversul 7i suma factorialelor cifrelor. S5 se afi7eze numerele 7i inversele lor. S5 se afi7eze numerele cu suma factorialelor cifrelor minim5.

!ra&'ri ori$ntat$

1&&. Sa se parcurga un graf in latime incepand de la fiecare varf.

1&'. Sa se determine daca e)ista varfuri in graf de la care incepand se poate parcurge intreg graful. 4are sunt varfurile respective.

1'+. Se stie ca un graf orientat retine un arbore genealogic astfel incat se porneste de la doi stramosi comuni si descendentii acestora. .in fisierul arbgn.in se citesc : n# numarul persoanelor din arboreal genealogic# numarul de relatii m de forma ascendant descendent 0numarul de arce1 iar in continuare m perechi numerice corespunzatoare ascendentului si descendentului urmate de perechile de nume corespunzatoare. Sa se determine care sunt cei 2 stramosi comuni din arborele genealogic si pentru fiecare sa se afiseze in ordine descendentii 0parcurgere in latime1.

1'1. Aceeasi problema cu diferenta ca din fisier se citesc n# m si m perechi de nume. 4ate generatii contine arboreal genealogicN

1'2. C2n eschimos locuieste la iglul cu numarul z. (l are o harta pe care sunt marcate iglu!urile din zona 0numerotate de la 1 la n1 si distantele dintre acestea. Stiind ca din cauza frigului eschimosul nu poate sa parcurga o distanta mai mare de 2+ =m fara oprire# afisati o varianta de a a"unge la prietenul lui care locuieste la iglul cu numarul O. 4ati =ilometri a parcurs eschimosulN

1'3. Sa se determine daca un graf orientat contine circuite

1'4. Patricea a0n)n1 drumurilor unui graf cu n varfuri este o matrice booleana cu a8i98"9*1 daca e)isat drum de la , la " si + daca nu e)ista drum de la , la ". Sa se genereze matricea drumurilor unui graf orientat citit din fisier.

1'5. Sa se determine : a1 succesorii unui nod ) b1 predecesorii unui nod )

1'$. Sa se determine componente tare cone)a careia ii apartine un varf

1'%. Sa se determine daca un graf este tare cone) 0numarul de componente tare cone)e sa fie egal cu 11 .

1'&. ,ntr!o localitate # intre cele n repere# e)ista o retea de m stradute cu sens unic avand lungime egala. 4are este numarul minim de stradute ce trebuie parcurse intre reperul ) si reperul /N

1''. C(levii unei clase au de scris o compunere . .eoarece doresc sa se inspire unii de la altii# ei isi imprumuta unii altora caietele de teme. S( cunoscperechile de elevi 0numerotati de la 1 la n1 care si!au imprumutat caietele. Scrieti un program care sa determineN a1 la cati elevi a imprumutat 0direct1 elevul ). 4are sunt acei eleviN b1 de la cati elevi a imprumutat caietul elevul ). 4are sunt acei eleviN c1 ce lungime are inlantuirea minima de imprumuturi astfel incat caietul sa a"unga de la ) la /N 0alg. Iui Iee1.

d1 tema carui elev a inspirit cele mai multe temeN

2++. Iantul slabiciunilor

!ra&'ri n$ori$ntat$

2+1. 2n graf neorientat citit din fisier: nr de muchii# nr de noduri si muchiile: a1 sa se memoreze utilizand matrice de adiacente b1 liste de adiacente c1 sa se parcurga df d1 sa se parcurga bf

2+2. Sa se genereze un graf neorientat cu n noduri si sa se afiseze matricea de adiacente 2+3. Fie un graf neorientat citit din fisier a1 Sa se parcurga graful in adancime incepand cu nodul 1 b1 Sa se determine daca graful este cone) c1 Sa se determine cate componente cone)e are graful d1 Sa se afiseze care este componenta cone)a careia ii apartine un nod ) e1 Sa se afiseze graful pe componente cone)e 2+4. 2n graf neorientat este bipartit daca e)ista o partitie a multimii nodurilor in doua multimi A si Q astfel incat oricare doua varfuri din aceeasi multime sa nu fie adiacente. Sa se scrie un program care verifica daca un graf este bipartit si in caz afirmativ sa se tipareasca multimile A si Q

R$('r)i*itat$

2+5. 4el mai mare divizor comul a 2 numere 2+$. (lementul n din sirul lui Fibonacci 2+%. n factorial 2+&. suma primelor n numere 2+'. ()presii:

1)2-2)3-3)4-....-n)0n-11 R-2A3-3A4-......-nA0n-11

21+. Sa se afiseze cifrele unui numar incepand de la unitati 211. Sa se determine suma cifrelor unui numar 212. Sa determine cifra cea mai mare a unui numar 213. sa se determine suma cifrelor pare ale unui numar 214. sa se afiseze divizorii unui numar 215. Sa se numere divizorii unui numar 21$. sa se determine suma divizorilor unui numar 21%. Sa se determine daca un numar este prim

21&. Cun cioban isi cumpara oi. stiind ca o oaie dupa un an face o mieluta si mieluta devine dupa un an mioara iar mioara devine dupa un an oaie# ce va contine turma ciobanului dupa n aniN Dbs. Eu se nasc berbecuti si nici nu mor animale

dupa un an: 1 oaie si o mileluta nici o mioara dupa doi ani: o oaie# o mieluta si o mioara

dupa 3 ani: 2 oi#1 mioara # mielut 1

dupa 4 ani 3 oi# 1 mioara# 2 mieluti

Di*i+$ $t Im,$ra

21'. Suma elementelor unui vector 22+. Fie un v vector de numere intregi. Sa se determine valoarea e)presiei:

a1v819-2v8292-3v8393-.....-nv8n94 b101-v819101-v8291......01-v8n!19101-v8n91

221. Pinimul 0ma)imul1 elementelor dintr!un vector

222. 4el mai mare divizor comun al elementelor dintr!un vector 223. 4autarea binara 224. Sortarea rapida 0Suic= Sort1 225. Sortarea prin interclasare 22$. Jurnurile din Tanoi 22%. Cn copii culeg mere . Sa se determine: a1 copilul care a cules cele mai multe mere b1copii care au cules mai mult de ) mere si numarul lor c1daca sunt copii care au cules acelasi numar de mere d1ordonati crescator copii dupa nr de mere culese folosind . et , e1numarul de mere culese in total 22&. tabla impuscata

Ba(ktra(king
22'. 3roblema permutarilor primelor n numere 23+. 3roblema aran"amentelor 231. 3roblema combinarilor 232. 3roblema permutarilor# combinarilor# aran"amentelor de numere. 233. 3roblema damelor 234. 3roblema turelor 235. 3e o tabla de dimensiune n)n se gasesc n regi. Sa se gaseasca toate posibilitatile de aran"are a regilor pe tabla astfel incat oricare 2 regi sa nu se atace. Dbs. Fiecare rege se va gasi pe alta linie. 23$. 3roblema partitiilor unui numar

23%. Submultimile unui numar 23&. Sa se genereze toate drapelele tricolore care se pot forma cu n culori 0eventual impunand conditii : in mi"loc sa fie o anumita culoare# o culoare sa nu stea langa alta culoare etc 23'. 3rodusul cartezian a 2 A n multimi 24+. 3rodusul cartezian a n multimi impunand conditia ca suma elementelor dintr!o solutie sa fie egala cu un S citit 241. Sa se afiseze toate submultimile de cardinal m care se pot forma cu elementele unei multimi cu n elemente 0eventual impunand conditia ca suma elementelor dintr!o solutie sa fie egala cu S1 6arianta : nr apartinU1#2>nV Drdinea elementelor in solutie este A nu este importanta 242. Sa se genereze toate cuvintele binare de lungime n 243. Sa se genereze toate functiile f :U1#2>mV!W U1#2>nV 244. Sa se genereze toate functiile in"ective f :U1#2>mV!W U1#2>nV 245. Sa se genereze toate functiile bi"ective f :U1#2>nV!WU1#2>nV 24$. Sa se genereze toate submultimile de cate = elemente care se pot forma cu numerele 1#2>n 0sau a819#a829>a8n91# cu conditia ca fiecare element sa fie divizibil cu un numar d dat. 24%. Sa se rearan"eze elementele unui vector a819#a829>a8n9 in toate modurile posibile# astfel incat oricare doua alaturate sa nu fie consecutive in sirul initial 24&. Sa se aran"eze n margele de m culori astfel incat oricare doua margele alaturate sa aiba culori diferite 24'. Sa se genereze toate numerele de lungime p care sunt supermultiple de p 0atat numerele cat si toate prefi)ele lor sa fie multiplu de p1 25+. Ia un festival de muzica usoara s!au inscris n melodii codificate cu numere de la 1 la n. Stiind ca in prima zi intra in concurs = melodii# sa se afiseze toate posibilitatile de a stabili ordinea intrarii in concurs a melodiilor in prima zi# stiind ca melodiile de coduri c1 si c2 trebuie sa intre in prima zi# a doua respectiv penultima 251. Sa se afiseze toate numerele de lungime pX*' cu proprietatea ca au suma cifrelor egala cu ) dat 252. Sa se afiseze toate submultimile cu p elemente dintre elementele a819#a829>a8n9 cu proprietatea ca suma elementelor din multime este un numar divizibil cu ) dat

253. Sa se afiseze toate modurile in care se poate forma un grup de p persoane dintr!un grup de n persoane# dintre care l persoane sa fie femei 254. Sa se genereze toate cuvintele de lungime p# distincte A nedistincte# care se pot forma cu literele alfabetului dintr!o multime data 255. Sa se aran"eze in toate modurile elementele unui vector a819#a829>a8n9 formand perechi de lungime p# astfel incat fiecare element sa apara de cel mult doua ori 25$. Ia un concurs se prezinta n concurenti din m tari. Sa se stabileasca ordinea intrarii in concurs a celor n concurenti astfel incat doi concurenti din aceeasi tara sa nu urmeze unul dupa altul 25%. Sa se aran"eze elementele multimii UA#;#@#6V in grupuri de cate n 0n par1 astfel incat doua caractere identice sa nu fie alaturate si ; sa apara de e)act nA2 ori 25&. Sa se genereze toate numerele de lungime n formate doar cu cifre pare A impare 25'. Sa se genereze toate numerele de lungime n divizibile cu ) dat 2$+. Sa se determine toate numerele de lungime n care sunt egale cu inversele lor 2$1. Sa se determine toate modurile in care poate fi capsat un bilet# stiind ca pozitiile posibile sunt de forma: CCC CCC CCC Qiletul poate fi introdus pe oricare din fete. 2$2. Sunt 2n copii de inaltimi diferite. Sa se aseze copiii pe 2 randuri astfel: ! pe primul rand copiii sa fie asezati in ordinea crescatoare a inaltimii ! copiii de pe al doilea rand sa fie mai inalti decat cei din fata lor 2$3. Sa se genereze toate solutiile naturale nenule ale ecuatiei 4)-/-3/z*1++ 2$4. Sa se genereze toate numerele naturale ale caror cifre se gasesc printre cifrele lui ) citit si au lungimea cel mult egala cu lungimea lui ). 4ifrele se pot repeta 2$5. Ia Pasa ;otunda sunt n cavaleri. Fiecare dintre ei are cel putin un dusman rpintre ceilalti. Sa se gaseasca toate posibilitatile de a!i aseza la masa astfel incat doi vavaleri dusmani sa nu fie vecini. Se citesc cele m perechi de dusmani de la tastatura 0fisier1

2$$. Fie Y*0Y1#Y2...Yn1 un vector cu componente distincte. Sa se determine toate subsirurile 0Yi1#Yi2...Yip1 cu proprietatea ca i1Xi2X...Xip si Yi1XYi2X...XYi

Sa se gaseasca toate reprezentarile posibile ale lui n ca suma de nr consecutive 0nu e eficienta tehnica bac=trac=ing1Xo:pXAo:p 3artitiile unui nr natural in numere prime A pare A divizibile cu d A alte conditiiXo:pXAo:p Sa se afiseze toate numerele formate din cifre distincte cu proprietatea ca suma cifrelor este egala cu S 0e) : S*3 Z 1+2# 12# 12+# 2+1# 21# 3# 3+1Xo:pXAo:p 3atronul unei echipe de fotbal doreste sa achizitioneze noi "ucatori. 4unoscand suma S avuta la dispozitie de acesta precum si sumele cerute de cluburile la care sunt titulari "ucatorii doriti# sa se afiseze toate modalitatile de cumparare a "ucatorilor# incadrandu!se e)act in suma avuta la dispozitie 0varianta : Sa nu se incadreze e)act in suma [ Sa cumpere cat mai multi "ucatori @reed/1Xo:pXAo:p S5 se genereze toate numerele naturale ale c5ror cifre se g5sesc printre cifrele lui ) citit 7i au lungimea cel mult egal5 cu lungimea lui )Xo:pXAo:p Se dau n cifre distincte v1#v2...vn. Sa se gaseasca toate numerele nenule mai mici decat un numar A care se pot forma cu cifrele v1...vnXo:pXAo:p Fie Y*0Y1#Y2...Yn1 un vector cu componente distincte. Sa se determine toate subsirurile 0Yi1#Yi2...Yi=1# =W*2# cu proprietatea ca i1Xi2X...Xi= si Yi1XYi2X...XYi= Xo:pXAo:p Fie Y*0Y1#Y2...Yn1 un vector cu componente distincte. Sa se determine toate subsirurile de lungime ma)ima 0Yi1#Yi2...Yi=1 cu proprietatea ca i1Xi2X...Xi= si Yi1XYi2X...XYi=Xo:pXAo:p

2$%. 2$&. 2$'. 2%+. 3lata unei sume in bancnote de n tipuri. Solutia cea mai lunga 0scurta1 2%1. Sa se genereze n perechi de acolade care se inchid corect

2%2. Sa se genereze toate numerele palindrome de lungime n 2%3. 3roblema drapelelor. Sa se afiseze ca drapel

2%4. Sa se genereze anagramele unui cuv 2%5. Sa se genereze toate numerele palindrome de lungime n 2%$. Sa se genereze toate triunghiurile de perimetru n 2%%. ,ntre n persoane care stau pe scaune s!au iscat conflicte. Acestea stau pe scaune numerotate de la 1 la n. Scrieti un program care sa afiseze toate modurile posibile de reasezare a persoanelor astfel incat sa nu se gaseasca alaturi doua persoane in conflict. 2%&. Ia o cofetarie se comercializeaza n sortimente de pra"ituri. Sa se determine toate variantele de a face pachete cu cate p pra"ituri diferite. Scrieti un program care permite citirea de la tastatura a celor n sortimente de pra"ituri si afiseaza variantele solutie precum si numarul acestora. 2%'. Fiind data o multime de n cuburi# fiecare cub fiind caracterizat de lungimea laturii si culoarea sa# sa se scrie un program care sa genereze toate turnurile care se pot forma cu p cuburi astfel incat doua cuburi vecine sa nu aiba aceeasi culoare iar deasupra unui cub sa nu se poata aseza un cub cu latura mai mare. 2&+. Scrieti un program care sa afiseze toate numerele de trei cifre# formate numai din cifre distincte si care sunt divizibile cu 4. 2&1. 2n grup de copii are la dispozitie n cartonase cu n cuvinte disticte pentru "ocul Kcerc de cuvinteK. ,n acest "oc un copil trebuie sa spuna un cuvant care sa aiba primele doua litere identice cu ultimele doua ale cuvantului spus de predecesorul lui. fiind dat un cuvant de inceput pentru "oc# afisati varianta cu cele mai multe cuvinte care se pot obtine cu a"utorul cartonaselor date. Dbservatie: un sir de cuvinte nu va contine un cuvant de mai multe ori. 2&2. @igel are n cartonase 0nX*1+1. 3e fiecare este scrisa o cifra de la 1 la '. 2ilizand doua tipuri de cartonase cu - si ! vrea sa obtina rezultatul 2. 4are sunt solutiile pentru n cititN 2&3. D persoana a uitat numarul de telefon al unui prieten. Stiedoar ca numarul are $ cifre# incepe cu 4 si contine 3 zerouri dintre care doua sunt alaturate. fisati toate variantele pe care trebuie sa le incerce pentru a vorbi cu prietenul sau. 2&4. Ia o masa rotunda sunt n persoane de diverse nationalitati# pentru fiecare persoana precizandu!se doua limbi straine cunoscute de ea. Se cere sa a"utati organizatorii mesei rotunde sa aran"eze persoanele astfel incat fiecare sa poata conversa atat cu cea din stanga cat si cu cea din dreapta.

2&5. Sa se genereze numerele mai mici decat n citit care trecute in baza 2 au in componenta lor e)act p cifre de 1. 2&$. Sa se determine suma tuturor numerelor cu cifre distincte. 4ate astfel de numere suntN 2&%. $ din 4' 2&&. 3ronosport 2&'. Sa se genereze toate triunghiurile avand suma lungimilor laturilor egala cu n 0n natural si lungimi naturale1 2'+. S( va citi un numar n natural de la tastatura. Sa se genereze toate numerele avand p cifre pare ele lui n 2'1. Sa se genereze toate matricile binare 0avand + si 11 simetrice cu n)n componente. 2'2. Sa se genereze o secventa de n sunete avand lungimea p care respecto o anumita conditie 2'3. Ia un spectacol trebuie sa interpreteze cate o poezie copiii A# Q# 4# .# ( astfel incat copilul . sa recite inainte de A si Q. Sa se genereze toate posibilitatile de recitare a poeziilor. 2'4. ,ntr!un sir indian se gasesc n copii. Sa se genereze toate posibilitatile de rearan"are a copiilor astfel incat in noua configuratie fiecare copil sa se gaseasca dupa un copil diferit de copilul care se situa in configuratia initiala. 2'5. Sa se decompuna un numar in suma de numere prime. @enerati toate solutiile.

Ar-ori
Arbori oarecare

2'$. Fie un graf neorientat citit din fisier. Sa se determine daca graful poate fi arbore. 2'%. Fie un graf neorientat memorat prin matricea de adiacente. Se stie ca graful poate fi si arbore. Sa se memoreze arborele prin legaturi de tip tata. ;adacina se citeste de la tastatura.

2'&. Fie un arbore de memorat prin legaturi de tip tata. a1 Sa se determine nodul radacina b1 Sa se determine nodurile terminale c1 Sa se afiseze pentru fiecare nod predecesorii si nivelul pe care se gaseste d1 4are este adancimea arboreluiN 2''. Fie un arbore de memorat prin legaturi de tip tata. Sa se afiseze nodurile de pe nivelul ). 3++. ,ntr!un fisier sunt memorate n numere naturale. ,ntre cele n numere se stabileste o relatie de tip arbore oarecare. ,n fisier sunt scrie pe prima linie n# pe linia a doua cele n valori iar pe linia a treia vectorul de tip tata asociat. Sa se determine suma cifrelor numerelor asociate incepand de la un nod pana la radacina. Eodul de pornire se citeste de la tastatura.

()emplu: % 12 14 15 25 43+ &2 '1 cele % numere +113315 se citeste nodul 5 Se afiseaza 1$

3+1. ,ntr!un fisier sunt memorate numele a n persoane. ,ntre cele n persoane se stabileste o relatie de tip arbore oarecare 0arbore genealogic cu un stramos comun1 . ,n fisier sunt scrie pe prima linie n# pe linia a doua cele n nume iar pe linia a treia vectorul de tip tata asociat. Sa se afiseze parintele si fratii unei persoane 0se citeste de la tastatura numele acesteia1.

Str'(t'ri +$ (ontrol . A,li(atii ,ro,')$


Structura liniara

1. a si b retin valorile pentru doua numere intregi citite de la tastatura. Sa se interschimbe valorile celor doua numere.

2. Cunoscand cele 4 note obtinute de un elev la informatica pe parcursul unui semestru si nota de la teza scrieti un algoritm care sa afiseze media lui.

3. Fie un numar format din trei cifre. Sa se afiseze cifrele sale incepand cu cifra unitatilor.

4. Se citeste un numar natural format din 4 cifre. Afisati numerele obtinute in urmatoarele moduri: schimband prima cifra cu ultima !schimband intre ele cifrele din mi"loc

#. Fie a un numar natural format din # cifre. Scrieti un algoritm care sa determine si sa afiseze numarul format din prima$ a treia si a cincea cifra din a.

%. &n melc a cazut intr!o fantana adanca de ' metri. (iua$ melcul urca a cm iar noaptea aluneca b cm. )n cate zile va iesi melcul din fantana*

+. )n fiecare zi lucratoare din saptamana$ ,inocchio spune o minciuna in urma careia ii creste nasul cu ' cm pe zi. Sambata si duminica$ cand vine -epetto acasa$ pentru a nu!l supara$ nu spune nici o minciuna$ ba chiar ii scade nasul cu . cm/zi. )n fiecare saptamana$ singur acasa$ ,inocchio continua sirul minciunilor. Care este lungimea nasului dupa z zile$ stiind ca initial nasul are p cm* 0(ilele incep cu luni1

2. Ana a ramas singura acasa si vrea sa faca placinte. ,entru aceasta are nevoie de ' grame faina$ . grame zahar$ z ml lapte$ p oua$ m 3g mere. Stiind ca pretul unui 3g de faina este p'$ al unui 3g de zahar este p.$ litrul de lapte costa pz$ 3ilogramul de mere costa pm si ouale sunt pp lei/buc$ sa se afle pretul placintei Anei.

4. Sa se calculeze suma 15253565n

17.

Sa se calculeze suma 3503511565 035n1

11.

Sa se determine ultima cifra a sumei '5.$ unde ' si . sunt date de la tastatura.

12. Fiind dat un numar de 4 cifre$ sa se construiasca inversul acestuia si sa se faca media aritmetica a cifrelor sale.

13.

Sa se determine ultimele doua cifre ale produsululi a8b.

14. 9 persoana are initial la banca o suma de bani S. )n primele % luni ale anului$ dobanda a fost p:$ iar in urmatoarele % luni a fost ;: din suma la care s!a adaugat si dobanda pe lunile anterioare$ sa se determine suma pe care o va avea persoana la sfarsitul anului.

1#.

Sa se calculeze aria si perimetrul unui:

patrat$ cunoscand lungimea laturii dreptunghi$ cunoscand lungimile celor doua laturi

triunghi$ cunoscand cele 3 laturi trapez$ cunoscand lungimile bazelor si inaltimea cerc$ cunoscand raza

Structura alternativa

1%.

Sa se verifice daca un numar este par sau impar.

1+.

Scrieti un algoritm care sa determine cel mai mare dintre doua numere intregi citite.

12.

Scrieti un algorim care sa determine cel mai mare dintre 3 numere intregi citite.

14. Scrieti un program care citeste de la tastatura trei valori numerice a$ b$ c si apoi afiseaza pe ecran cea mai mare diferenta dintre oricare doua valori date.

<'. a=177$ b=1#$ c=17#. Se va afisa 47.

27. Se da un numar din 3 cifre.Sa se genereze cel mai mare numar care are aceleasi cifre ca el.

21. )ntr!un parc se "oaca 3 copii care au greutatile a$b$c. Sa se stabileasca daca se pot aseza pe un balansoar astfel incat acesta sa stea in echilibru.

22. Sa se rezolve ecuatia de gradul ) cu o necunoscuta: a'5b=7 unde a si b sunt coeficienti reali cititi. >iscutie.

23. Sa se rezolve ecuatia de gradul al ))!lea cu 2 necunoscute: a'25b'5c=7 unde a$b$c sunt coeficienti reali cititi. >iscutie 0solutie unica reala$ solutii distincte reale$ solutii comple'e1

24. Sa se verifice daca 3 numere a$b$c sunt pitagorice patratul unuia poate fi scris ca suma patratelor celorlalte doua1

2#.

Fie 2 numere cu 4 cifre. Sa se afiseze acela care are suma cifrelor mai mare.

2%.

Se citesc de la tastatura 3 numere reale. Sa se scrie un algoritm care verifica daca acestea pot constitui lungimile laturilor unui triunghi. )n caz afirmativ se va afisa tipul triunghiului 0oarecare$ isoscel sau echilateral1. Se citesc de la tastatura coordonatele e'tremitatilor a doua segmente. Sa se afiseze lungimea segmentului mai mare.

2+.

22.

Sa se verifica daca o fractie a/b se poate simplifica prin 3. Sa va afisa >A sau ?&.

24.

Sa se determine ultima cifra a lui +'$ ' citit de la tastatura.

37. 31.

Sa se determine ultima cifra a lui 3'$ ' citit de la tastatura. Sa se determine daca un numar este sau nu par.

32.

Sa se determine ultima cifra a lui 2'$ ' citit de la tastatura.

33. Se citesc de la tastatura 2 numere naturale a si b si un operator op. Sa se calculeze e'presia a op b$ unde op poate fi: @5A$ @!@$ @/A$ @:A

34.

Sa se calculeze ultima cifra a lui a8b.

3#.

Sa se calculeze ultima cifra a lui 15253565n

Structura repetitive

3%. Sa se determine cel mai mare divizor comun a doua numere naturale a si b citite 0prin scaderi repetate1.

3+.

Sa se determine suma cifrelor unui numar natural

32.

Sa se determine cate cifre are un numar natural

34.

Sa se inverseze un numar natural <' 4#+2 devine 2+#4

47.

Sa se determine cifra cea mai mare a unui numar natural

41. Se citeste un numar natural de ma'im 4 cifre. Sa se determine de cate ori se gaseste cifra + in scrierea lui

42.

&n numar natural se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai$ mai putin el. Sa se verifice daca un n dat este numar perfect. 0<' : %=15253$ 22=152545+5141 Sa se numere si afiseze divizorii unui numar Sa se afiseze triunghiul

43. 44.

1 12 123 1 2 36.. 666666 1 2 36666n pentru un n citit

4#. Se citesc numere pana la 7. Sa se calculeze suma celor negative si produsul celor pozitive. ?umarul 7 nu se ia in calcul.

4%.

Sa se verifice daca un numar natural este prim

4+. Sa se afiseze triunghiul 8 88 888 8 8 86.. 666666 8 8 866668 n @8A

pentru n citit

42. Sa se descompuna un numar natural in factori ireductibili. Afisarea se va face sub forma factor1Be'ponent1$ factor2Be'ponent2 etc.

44. Sa se verifice daca doua numere a si b citite de la tastatura sunt gemene 0adica sunt prime si diferenta lor in modul este 21.<' 11 si 13 sunt gemene$ 14 si 21 nu sunt gemene.

#7. Se citesc numere intregi pana cand se introduce un numar de 2 ori$ unul dupa altul. Sa se afiseze cate din numerele citite sunt pare. #1. Sa se aduca la forma ireductibila fractia a/b 0a si b nenule$ citite de la tastatura1

#2. Sa se scrie numarul n$ daca este posibil$ ca suma de numere naturale consecutive. 0<'. %=15253$ 32=2545175111 #3. #4. ## #%. #+. Suma$ produsul$ media aritmetica a primelor n numere naturale citite. )nversarea unui numar. Cerificarea daca un numar este palindrom 0pb.341 Sa se afiseze si sa se contorizeze toate numerele prime din intervalul Da$bE. >eterminarea divizorilor unui numar. Suma divizorilor. Sa se calculeze suma S=1352353356665n3.

#2 . >eterminarea cmmdc si cmmmc a 2 numere. #4. Se citeste un numar cu n cifre 0nF=41. Sa se determine numarul obtinut prin eliminarea cifrei / cifrelor din mi"loc. cifrelor sale. %7. Sa se determine daca un numar este patrat perfect %1. Sa se determine daca un numar este cub perfect %2. Serviciul de pazG al unei firme are nevoie de un program care sG verifice corectitudinea codului de pe cartelele de identificare a anga"aHilor. Codul este un numGr Intreg de ma'im 4 cifre$ care conHine cel puHin o cifrG parG Ji una imparG pentru care suma tuturor cifrelor impare Ji produsul tuturor cifrelor pare trebuie obligatoriu sG producG acelaJi rest la ImpGrHirea cu prima cifrG a codului 0In ordinea de la stKnga la dreapta1. ScrieHi un program care sG citeascG de la tastaturG un cod Ji sG afiJeze pe ecran mesa"ul C9L<CM sau )?C9L<CM$ In funcHie de situaHie. <'emplu: pentru n=2#32+1 se va afiJa mesa"ul C9L<CM %3. Nit!)mparat se afla la mare ananghie : tinutul stapanit de el este de amar de vreme par"olit de ostile lui Lau!)mparat$ care e pe cale sa puna stapanire pe tara. Sarmanul Nit!mparat nu are alta solutie decat sa ceara a"utor varului sau$ Oelp!)mparat$ pentru ca acesta sa!i trimita grabnic intariri. Nit!)mparat pregateste un sol ce va duce mesa"ul. 9data a"uns$ solul trebuie sa!i sopteasca lui Oelp!)mparat o parola$ care consta dintr!un numar ce poate fi scris ca putere a lui 2. >aca numarul corespunde regulii$ mesa"ul solului va fi interceptat$ altfel solul va fi considerat spion si i se va taia capul.

Sa se decida daca pentru P o soapta data Q$ solul scapa cu viata sau nu.

%4. Sa se calculeze valoarea e'presiei a1 1!253!45#! 6.. n pentru n natural citit b1 1 515251525356.15253565n c11518251828356..518283868n d1 12!22 532!426.n2 e1 12801521380152531280152535413668015253565n12 sau 3

f1

pentru n citit

%#. Se citeste un intreg n si n perechi 0a$b1 de numere naturale. Sa se afiseze acele perechi de numere prime intre ele. %%. Se citeste n numar natural. Sa se afiseze indicativul <uler pentru n . 0)ndicativul lui <uler al unui numar ' este numarul de numere naturale mai mici ca ' si prime cu el <' pt '=4 e= % pt ca 1$2$4$#$+$2 sunt prime cu 41 %+. Scrieti un algoritm care verifica daca un numar natural este numar perfect 0adica$ este egal cu suma divizorilor sai pana la el. <': %=152531

%2. Sa se detrmine suma a doua fractii $ a$b$c$d numere naturale nenule citite. Lezultatul va fi e'primat sub forma de fractie ireductibila.

%4. Sa se determine termenul al n!lea din sirul 7$1$1$2$3$#$2$13$216 etc. 0e'. ,entru n=# se va afisa 31 +7. Se citesc n cifre binare. Se va afisa numarul in baza 17 corespunzator. >e e' pt n=4 daca se citesc 1 7 7 1 se va afisa 4.