Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa judetean

Barem de c rectare ! n tare


Sec"!unea# C nta$!%!tatea un!t!! ec n m!ce C%a&a# a '(a T ate &u$!ecte%e &unt $%!)at r!!* Se ac rd +, puncte d!n -!c!u* T!mpu% e-ect!. de %ucru e&te de / re* SUBIECTUL I*********************************************************************************************************************0, p +*$1 0* a1 /* d1 2* d1 3* c1 4* c1 5*a1 6*a1 7*d1 +,* c* Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

SUBIECTUL II********************************************************************************************************************0, p 1. 10 puncte a! " #! A c! " d! A e! A Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte. 2. +, puncte +* $ 0* e /* a 2* d

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

3* c Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

SUBIECTUL III*******************************************************************************************************************3, p a8 0, puncte 10 puncte pentru respectarea structurii bilantului vertical; 10 puncte incadrarea corespunzatoare a elementelor si sumelor.
Denumirea elementului patrimonial A*Act!.e !m $!%!9ate I. Imobilizari necorporale $& 'rograme in(ormatice)*+,-*,+,! II. Imobilizari corporale $& .erenuri )*$$$! *& 0tilaje )*$1$-*,$1! III. Imobilizari financiare $& Imprumuturi acordate pe termen lung )*234! B*Act!.e c!rcu%ante I. Stocuri $& 5aterii prime )1+$! *& 5ateriale consuma#ile )1+*! 1& 'roduse (inite )1/4! II. !reante $& E(ecte de primit de la clienti )/$1! *& Decontari cu actionarii privind capitalul )/42! III. In#estitii financiare pe termen scurt $& E(ecte de incasat )4$$1! I$. !asa si conturi la banci $& Conturi curente la #anci )4$*$! C*C:e%tu!e%! !n a.an& D*Dat r!! ce tre$u!e p%at!te !ntr( per! ada de pana %a un an $& "urni6ori )/+$! *& 'ersonal salarii datorate )/*$! 1& .8A de plata )//*1! /& Impo6itul pe veniturile de natura salariilor )///! 4& Credite #ancare pe termen scurt )4$7$! E*Act!.e c!rcu%ante nete;Dat r!! curente nete <*T ta% act!.e m!nu& dat r!! curente =*Dat r!! care tre$u!e p%at!te !ntr( per! ada ma! mare de un an >*?r .!9! ane I*@en!tur! !n a.an& J*Cap!ta% &! re9er.e I& Capital $& Capital su#scris varsat )$+$*! *& Capital su#scris nevarsat )$+$$! II& 'rime de capital III& Re6erve din reevaluare I8& Re6erve 8& 'ro(itul sau pierderea reportat9a sold C $$3 %old D $$3 8I& 'ro(itul sau pierderea e:ercitiului (inanciar sold C %old la 5,,,, 2000 *+++ 60000 /++++ *++++ 8000 ,+++ 3,3,, 23 00 3+++ $4++ $4+++ " 000 $++++ 4+++ 2000 *+++ "0000 $++++ /6,,, 74++ 4+++ $4++ *+++ *++++ +03,, 603,,

33+++ 4+++

14++ /+++

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

$*$ %old D $*$ Cap!ta%ur! pr pr!! t ta% 603,,

$8 0, puncte Se acord cte 1 punct pentru analiza contabil, corect i complet Se acord cte 1 punct pentru formula contabil, corect i complet $& Aprovi6ionare cu materii prime /+$ ' ; C < = /+$ 1$++ 1+$ A ; D 1+$ *4++ //*2 A ; D //*2 2++ *& Ac>itarea contravalorii materiilor prime cu ordin de plat 4$*$ A - C /+$ = 4$*$ 1$++ /+$ ' - D 1& Consum de materii prime 2+$ A ; D 2+$ = 1+$ ,+++ 1+$ A - C /& Ridicare numerar de la #anc i depunere ?n caserie 4$*$ A - C 4,$ = 4$*$ 4+++ 4,$ A ; D 41$$ A ; D 41$$= 4,$ 4+++ 4,$ A - C 4& 'lata salariilor?n numerar /*$ ' - D /*$= 41$$ 4+++ 41$$ A - C 2& @#inere produse (inite 3$$ ' ; C 1/4 = 3$$ /4++ 1/4 A ; D 3& 8An6are produse (inite /$$$ A ; D /$$$ = < 3//+ 3+$ ' ; C 3+$ 2+++ //*3 ' ; C //*3 $//+ ,& Descrcarea gestiunii produselor (inite 3$$ ' - D 3$$ = 1/4 /4++ 1/4 A C 7& Bncasarea contravalorii produselor (inite 4$*$ A D 4$*$=/$$$ 3//+ /$$$ A C $+& 8An6area utilajului /2$ A ; D /2$ = < 1$+++ 34,1 ' ; C 34,1 *4+++ //*3 ' ; C //*3 2+++ Descrcarea gestiunii de utilajul vAndut amorti6at parial *,$1 ' D < = *$1$ 1++++ *$1$ A C *,$1 $++++ 24,1 A ; D 24,1 *++++

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

c8 +, puncte Se acord cte 2 puncte pentru fiecare cont ntocmit corect 3+0+ A C ntur! %a $nc! Bn %e!

S!d Rd T&d

+,,,, 522, 522, +522, /,+ ( Mater!! pr!me

/+,, 3,,, 6+,, 6+,, 7/2,

Rc T&c S-d

S!d Rd T&d

5,,, 03,, 03,, 73,,

6,,, 6,,, 6,,, +3,, 2,+ ( <urn!9 r!

Rc T&c S-d

Rd T&d S-c

/+,, /+,, /+,, 73,,

73,, /+,, /+,, +04,,

S!c Rc T&c

2204 A T@A deduct!$!%a Rd T&d 4,, 4,, 4,, 4,, Rc T&c S-d

36+ A @!ramente !nterne Rd T&d 3,,, 3,,, 3,,, 3,,, 3,,, 3,,, Rc T&c