Sunteți pe pagina 1din 8

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a * di / E,e'p!ar r+) *

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND DES0URAREA AC1IZIIILOR PRIN CUMPRARE DIRECT
EX. 1

*+ Li#ta re#po #a2i!i!or cu e!a2orarea3 "eri$icarea #i apro2area editiei #au dupa ca&3 a re"i&iei i cadru! editiei procedurii operatio a!e) Elemente privind responsabilii/ Numele si Functia Data Semnatura operatiunea prenumele 1 *+*+ *+4+ *+5 Elaborat $eri icat &probat 2 Zota Georgeta %anaitescu Steliana Dumitrac'e (on 3 Secretar se &dm" inanciar Director 4 1!"1#"2#1 3 1!"1#"2#1 3 1!"1#"2#1 3 5

4+ Situatia editii!or #i a re"i&ii!or i cadru! editii!or i #tructiu i!or i ter e) Editia6 re"i&ia i cadru! editiei 4+*+ 4+4+ 4+5 1 Editia 1 *evi+ia 1 *evi+ia 2 Co'po e ta re"i&uita Moda!itatea re"i&iei 3 ) Data de !a care #e ap!ica pre"ederi!e editiei #au re"i&iei editiei 4 1!"1#"2#13

2 )

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a 4 di / E,e'p!ar r+) *

5+ Li#ta cupri&a d per#oa e!e !a care #e di$u&ea&a editia #au3 dupa ca&3 re"i&ia di i #tructiei i ter e) Scopu! di$u&arii 1 5+*+ 5+4+ 5+5+ 5+8+ 5+9+ 5+:+ &plicare &plicare &plicare Evidenta ar'ivare &lte scopuri E,e'p!ar r+77777 2 1 1 1 1 / / Co'parti'e t 3 .onducere .ontabilitate Secretariat .ontabilitate 0u ctia 4 Director &dm" inancia r Secretar se &dm" inancia r Nu'e #i pre u'e 5 Dumitrac'e (on %anaitescu Steliana Zota Georgeta %anaitescu Steliana Data pri'irii ,

cadru! editiei

Se' atura -

8+ Scopu! 8+*+ Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea ac'i+itiilor prin cumpare directa in con ormitate cu prevederile art"10 din 12G nr"34/2##," 8+4+ Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea3 avi+area si aprobarea documentelor a erente acestei activitati 9 + Do'e iu! de ap!icare 9+*+ %rocedura se aplica de catre persoanele din cadrul Scolii Gimna+iale 4*are $od563 7unicipiul %loiesti compartiment administrativ " :+ Docu'e te!e de re$eri ta :+*+ :+4+ Deci+ia de numire a responsabilului cu activitatea de ac'i+itii publice8 Deci+ia de numire a comisiei privind selectarea o ertei castigatoare8 :+5+ 1"2"G" nr" 34 privind atribuirea contractelor de ac'i+itie publica3 a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii8 :+8+ 9"G" nr"025/2##, : 9otarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor re eritoare la atribuirea contractelor de ac'i+itie publica din 12G nr"34/2##, :+9+ G'idul pentru atribuirea contractelor de ac'i+itie publica nr" 155/2##," :+:+ 1"G" nr" 110/1000 / privind auditul intern ;i controlul inanciar preventiv8 :+/+ <egea nr"= !4/2##3 pentru modi icarea ;i completarea 1G nr"= 110/1000 privind auditul intern ;i controlul inanciar preventiv8

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a 5 di / E,e'p!ar r+) *

:+;+ 17F% nr"= 522/2##3 pentru aprobarea Normelor metodologice generale re eritoare la e)ercitarea controlului inanciar preventiv8 :+<+ 17F% nr" 012/2##4 pentru modi icarea ;i completarea Normelor metodologice generale re eritoare la e)ercitarea c p3 aprobate prin 17F% nr" 522/2##3 :+*=+ 17"F"%" nr" 1"-02/2##2 / pentru aprobarea Normelor metodologice privind anga>area3 lic'idarea3 ordonan?area ;i plata c'eltuielilor institu?iilor publice3 precum ;i organi+area3 eviden?a ;i raportarea anga>amentelor bugetare ;i legale :+**+ 17F% nr" 1054/2##5 pentru aprobarea .lasi ica?iei indicatorilor privind inan?ele publice /+ De$i i(ii >i a2re"ieri a!e ter'e i!or uti!i&a(i ? procedura opera(io a!@ /+*+ De$i i(ii a!e ter'e i!or Nr+ Ter'e u! Crt+ 1" %rocedura operationala in des asurarea ac'i+itiilor directe 2" 3" Edi?ie a unei proceduri operationale *evi+ia @n cadrul unei edi?ii De$i i(ia >i6#au 3 dac@ e#te ca&u!3 actu! care de$i e>te ter'e u! %re+entarea ormali+at53 @n scris3 a tuturor pa;ilor care trebuie urma?i3 a metodelor de lucru stabilite ;i a regulilor de aplicat @n vederea reali+5rii activit5?ii3 cu privire la aspectul procesual" Forma ini?ial5 sau actuali+at53 dup5 ca+3 a unei instructiuni interne3 aprobat5 ;i di u+at5 &c?iunile de modi icare3 ad5ugare3 suprimare sau altele asemenea3 dup5 ca+3 a uneia sau a mai multor componente ale unei edi?ii a unei instructiuni interne3 ac?iuni care au ost aprobate ;i di u+ate

/+4+ A2re"ieri a!e ter'e i!or Nr" .rt" &brevierea Aermenul abreviat 1" %1 %rocedura operationala 2" E Elaborare 3" $ $eri icare 4" & &probare 5" &p" &plicare ," &'" &r'ivare ;+ De#crierea procedurii pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or directe ;+*+ Tipuri de ac%i&itie directa ;+*+*+ &c'i+itia directa de produse/servicii/lucrari se ace de regula prin e ectuarea unui studiu de piata de catre ac'i+itor3 ca+ in care declara pe propria raspundere ca au ost ac'i+itionate produsle / serviciile la cel mai mic pret sau prin solicitarea de o erte de la mai multi urni+ori cand se intocmeste de catre comisia desemnata un proces verbal de declarare a o ertei castigatoare"

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a 8 di / E,e'p!ar r+) *

;+*+4+ &c'i+itia directa sau cumpararea directa de produse/servicii/lucrari prin intermediul sistemului electronic de licitatii : SE&%" ;+4+ Modu! de !ucru ;+4+*+ &c'i+itia directa sau cumpararea directa pe ba+a declaratiei pe proprie raspundere intocmita de catre ac'i+itor3 se poate e ectua de catre Scoala gimna+iala 4*are $od56 %loiesti pana la valoarea de 4+===3== lei cu A$&" ;+4+4+ &c'i+itia directa sau cumpararea directa a carei valoare este intre 1"##13## lei cu A$& si 15"### euro ara A$&3 se e ectuea+a pe ba+a unor cereri de o erte transmise de Scoala gimna+iala 4*are $od56 %loiesti catre diversi urni+ori/prestatori/e)ecutanti" Furni+orii/prestatorii vor pre+enta la sediul institutiei o ertele de preturi in original3 in urma carora comisia de evaluare a o ertelor3 stabilita prin deci+ie a ordonatorului tertiar de credite3 va studia aceste o erte atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere cantitativ intocmind un %roces/verbal prin care sa desemne+e o erta castigatoare" ;+4+5+ &c'i+itia directa sau cumpararea directa prin SE&%= se alege din lista de urni+ori/prestatori/e)ecutanti inregistrati in sistemul de licitatii electronice online3 produsul/serviciul cu pretul cel mai mic" Dovada ac'i+itiei prin SE&% este ormularul 4Detaliu cumparare directa atribuita63 care este ane)at la documentul >usti icativ" ;+4+8+ .on orm art" 10 din 12G 34/2##, cu modi icarile si completarile ulterioare3 ac'i+itia directa se reali+ea+a pe ba+a de document >usti icativ B actura iscala sau contractC" ;+4+9+ Scoala gimna+iala 4*are $od56 %loiesti prin responsabilul cu ac'i+itiile publice are obligatia de a obtine si pastra documentele >usti icative care dovedesc e ectuarea oricarei ac'i+itii publice" ;+5+ Docu'e te uti!i&ate i i itierea u ei ac%i&itii directe) ;+5+*+Li#ta >i pro"e ie (a docu'e te!or ;+5+*+*+ Re$erat de ece#itate AAnexa nr. 1) - este @ntocmit de c5tre responsabilul cu ac'i+i?iile la nivelul unit5?ii" *e eratul de ac'i+itii va i avi+at de catre administratorul inanciar Bcontabil se C si transmis la secretariat pentru inregistrare si aprobarea directorului unitatii" ;+5+*+4+ Dec!aratia pe proprie ra#pu dere a re#po #a2i!u!ui cu acti"itatea de ac%i&itii AA e,a 4B este intocmita dupa aprobarea re eratului de necesitate si va i aprobata de ordonantatorul tertiar de credite" ;+5+*+5+ Proce#-"er2a! de #e!ectie a $ur i&oru!ui AA e,a 5B este intocmit de comisia desemnata prin deci+ie a ordonatorului tertiar de credite si aprobat de catre acesta" ;+8+ Ordi ea docu'e te!or care #tau !a 2a&a u ei ac%i&itii directe) ;+8+*+ *e erat de necesitate ;+8+4+ Declaratie ac'i+itor sau proces/verbal selectie ;+8+4+ Factura iscala ;+9+ Ar%i"area docu'e te!or

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a 9 di / E,e'p!ar r+) *

;+9+*+ Factura iscala insotita3 re eratul de necesitate si declaratia ac'i+itorului/procesul verbal de selectie a urni+orului var i inaintate compartimentului inanciar/ contabil in vederea e ectuarii platii si ar'ivarii" ;+9+4+ .ontractul de ac'i+itie se va ar'iva impreuna cu re eratul de necesitate declaratie ac'i+itorului / procesul verbal de receptie" <+ Co'parti'e te!e care #o!icita ac%i&itio area de produ#e6#er"icii6!ucrari di cadru! Sco!ii Gi' a&ia!e Rare Vod@3 P!oie#ti A co'parti'e te i'p!icate ? proce#u! acti"it@(iiB+ <+*+ .ompartimentele urni+oare de date ;i/sau bene iciare de re+ultatele activit5?ii de ac'i+i?ii publice din cadrul Sco!ii Gi' a&ia!e Rare Vod@3 P!oie>ti sunt= / .ontabilitate / &dministrativ *=+ Li#ta pri cipa!e!or produ#e6#er"icii6!ucrari care pot $i ac%i&itio ate pri ac%i&itie directa) 1#"1" ac'i+itionarea de urnituri de birou 1#"2" ac'i+itionarea de materiale de curatenie 1#"3" ac'i+itionarea de piese de sc'imb8 1#"4" ac'i+itioarea de materiale si servicii pentru intretinere si uncionare8 1#"5" ac'i+itionarea de bunuri de natura obiectelor de inventar8 1#"," ac'i+itionarea de diverse obiecte de inventar8 1#"-" ac'i+itionarea de carti3 publicatii si materiale documentare8 1#"!" ac'i+itionarea de ec'ipamente de protectie pentru personalul nedidactic 1#"0" ac'i+itionarea de servicii de protectia muncii 1#"1#" ac'i+itionarea de mi>loace i)e" **+ A e,e3 i re.i#trari3 ar%i"ari Nr+ De u'irea a e,a a e,ei # 1 2 1 *e erat de ac'i+itie Declaratie pe proprie rapundere %roces verbal selectie urni+or E!a2orator Apro2at Nr+de e,e'p!are 4 1 1 Di$u&are 5 .ontabilitate .ontabilitate Ar%i"are !oc , perioada A!te !

2 3 *esponsabilul ac'i+itii Director publice *esponsabil ac'i+itii Director publice .omisia de selectie a Director o ertei castigatoare

.ontabilitate

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a : di / E,e'p!ar r+) *

A e,a * SCOALA GIMNAZIALA CRARE VOD PLOIESTI N*" DDDDDDDDDDD"" &%*1E&A3 1*D1N&A1* .*ED(AE RE0ERAT DE NECESITATE $i+at= &dm" inanciar %entru buna des asurare a activitatii in cadrul3 Sco!ii Gi' a&ia!e Rare Vod@63 sunt necesare urmatoarelor operatiuni= Nr+crt+ OPERATIUNE

%entru reali+area operatiunilor propuse sunt necesare urmatoarele materilae= Nr+crt+ De u'ire 'ateria!e Ca t+ Locu! de $o!o#i ta

7entione+ ca produsele/serviciile/lucrarile mentionate mai sus sunt cuprinse in planul anual de ac'i+itii al unitatii pe anul FFFFFFFFF" $aloarea estimata a produselor este de DDDDDDDDDD lei *1N cu A$& inclus" *esponsabil ac'i+itii3

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a / di / E,e'p!ar r+) *

A e,a 4 SCOALA GIMNAZIALA CRARE VOD PLOIESTI

&%*1E&A 1*D1N&A1* .*ED(AE

DECLARATIE

Sub

semnatura

proprie3

salariatul

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3

in

unctia

de

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3 am testat si am consemnat preturile practicate de diversi urni+ori/prestatori/e)ecutanti3 la data de FFFFFFFFFFFFFFFF pentru ac'i+itionarea de B%roduse" Servicii3etc3 con orm re erat nr"FF/FFFFC apt pentru care propun ac'i+itionarea acestora de la FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

*esponsabil ac'i+itii

COALA GIMNAZIAL RARE VOD MUNICIPIUL PLOIESTI

Edi(ia) * Nr+de e,+)

Procedura operatio a!a pri"i d de#$a#urarea ac%i&itii!or pri cu'parare directa

Re"i&ia) Nr+de e,+ ) * Pa.i a ; di / E,e'p!ar r+) *

A e,a 5 SCOALA GIMNAZIALA CRARE VOD PLOIESTI

&%*1E&A 1*D1N&A1* .*ED(AE

Proce#-"er2a! (nc'eiat a+iFFFFFFFFF

Subsemnatii3FFFFFFFFFFFFFF numiti prin deci+ia nr"FFF/FFFFFF am procedat a+iFFFFFFFF la anali+a o ertelor pentru ac'i+itia de produse/servicii/lucrari con orm re eratului nr"FFFF/FFFFFFFFFF" S/au primit o erte de la= 1"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 4"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (n urma anali+ei o ertelor primite comisia propune ac'itionarea produselor/serviciilor/lucrarilor de la FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7embrii comisiei3

S-ar putea să vă placă și