Sunteți pe pagina 1din 252

Redactor: Iu fia Chau Tehnoredactor: Eugenia Cernaa

Coparta: N icu laia Nlcolaiascu

Prof. dr. doc. Teodor Martin

Tierea i conducerea viei de vie pe lng casa

EDITURA CERES Bycurtti, 1983

CUVNT NAINTE

M rire a prod ucie i de s tru g u ri la u n itatea de suprafa cu m eninerea c a lit ii c i reprezint o ce rin m ajor a etapei actuale f i o sarcin de rspundere civic f i profesional p e ntru cel care lucreaz tn sectorul v itic o l, d a r i p e n tru c u ltiv a to rii am atori. In rile vitico le , cum este Romnia, m rirea pro duciei de s tru g u ri, la n iv e lu l c e rin c lo r, xe poate real h a p rin extinderea suprafeelor ocu pate cu v ii (p rin noi p la n la fiij, p rin creterea recoltei la unitatea de suprafa sau p rin aces tea m preun. Dac p rim a cale este f i rm tne te fu ji lim ita t la a num ite suprafee, cea de a doua apare p ra ctic n e lim ita t ; de aceea in treaga a ctivita te c re a tir d c s f w a t de om, cu m u ltip le le ii* la tu ri, se concentreaz asupra 5

acesteia din urm , cum o resim t i f itic u lfo r ii am atori. Dei nu dja dc repede, precum se crede, se creeaz totu i so iu ri noi, m ai productive, altele maf rezistente Io bo li i te m p e ra tu ri sczute, se elaboreaz tehnologii adecvate i se perfec ioneaz cele existente, se adincesc cunotinele legate de reacia plan te i de trtfd la m ijloacele de in te rv e n fie asupra sa i a ro d u lu i su, se scot la iveal i se utilizeaz In practica p ro duciei de s tru g u ri d ife rite legi. le g it fi i p rin c ip ii care lum ineaz actltHtatea productiv etc., pe carc toni om ul n u le folosete inc d eplin, de aceca n ici p ro d u c iile obinute nu se apropie tnc de cele posibile. Toate ve rig ile d in tehnologia de obinere a p ro d u c iilo r m a ri de stru g u ri, co n stitu ite In sis tem, slnt !a fe l de im p o rta n te ?i se v a lo rific unele pe fo n d u l i In prezenta a lto r a ; fiecare verig la r ln ilu l su d e in e in tehnologie do m inant la un mom ent dat. t?i schimb fns dom inana in succesiunea a p lic rii l o r ; de aceea, tre b u ie fin u l seama la nceput de veriga teh nologic dc baz, cea care dimensioneaz, p rin 6

aplicare corect. m rim ea p'Oclucfiei de stfu g u ri i calitutea acesteia, ap>;i ia rtn d u l lo r de celelalte care o va lo rific . D in ntreaga experien practici S d o b in d it dc t'itic u lfo ri j l perfecionat n succcsiunea ge n e ra iilo r, d in cca existent in lite ra tu r i d in tot ce a scos la iveal pin acum ;tiin ( a v i t i col, rezult c lucrarea de baz, care d im e n sioneaz m rim ea pro d u cie i de s tru g u ri i ca lita tea ei, o constituie t ie rile In uscat". N ic i una d in lu c rd rile aplicate v iilo r spun<? C o l u m e l l a nu depete in im p o rta n t ierea", sau I n foarfeca t ie to ru lu i a firm l. C. T e o d o r e s c u st secretul produc ie i Tocm ai pentru a su b lin ia im p o rta n a t ie rii, corect a p lic a i i a ro lu lu i su In obinerea p ro d u c fiiio r m a ri de s tru g u ri, cu m eninerea p u te rii b u lu cu lu i de v i , a lo n g e v it ii p la n ta ie i i a c a lit ii ro d u lu i, s-a n to cm it lucrarea de fa. * A tr it acum 2000 de an! 1886 1978 7

Pe Ung t ie ri se prezint in lucrare form ele de conducere in y^ne ra l, f i cele indicate in c u l tu rile d in c u rile i g r d in ile de Ung cas, uneltele folosite la tiere, lu c r rile f i o p e ra iile in verde, m a l ales cele care se pot practica In gospodriile personale etc. In afar de u n e lr la tu ri re la tiv cunoscute, ea aduce i altele m al puf in cunoscute sau ch ia r n o i; de aceea, credem c In etapa actual a fo lo s irii fl c ru i petec de p m in t p e n tru autoaprovizionare, lucrarea va s c r ii scopului pentru care a fost ntocm it.

C U N O TIN E NECESARE CRETERII PRODUCIEI DE STRUGURI l APLICRII TIERILOR LA VIA DE VIE


A p lica rea corect, aa cum trebuie, a t ie rilo r in p la n ta iile de v il presupune stptnirea de ctre t ie to r a u nor cunotine neccsare l ch ia r o b lig a to rii pe ntru o bun executare a lu c r rii, cu efectele prevzute l u rm rite p rin aplicarea el. D in tre aceste cunotine, dou se cer neap ra t bine tiu te i anum e : ca ra cte risticile (nsu irile ) biologice (de via ) ale v ie l de v ie i organele supraterestre (deasupra p m ln tu lu i) ale acestei plante.

NECESITATEA CRETERII PRO DUCIEI DE STRUGURI


N evoile dc consum ale produselor v ie i de vie 's tru g u ri proaspei, stafide) i a le ' d e riv a te lo r 9

acestora (v in In p rin c ip a l u rm a t de sucuri, m ust etc) ca i cele ale In d u s trie i prelucrtoare, slnt In continua cretere In ara noastr l pe n tre g u l glob, Ia r satisfacerea acestora devine posibil num ai pe calea creterii p ro d u cie i de stru g u ri, cu m eninerea sau m b u n t ire a ca lit ii ei. Creterea so poale ob in e p rin n fiin a re a de noi p la n ta ii cu soiu ri m ai p ro d u ctive Ins l i m itat, p rin sporirea acesteia pe unitatea dc suprafa ultima cale la rg deschis l cu perspectivele n e lim ita te , ca i pe ambele ci. Dc aceea, In toate documentele de p a rtid i de stnt se dau in d ic a ii i se Insist in p rin c ip a l asupra m ririi produciei de s tru g u ri la u n ita tea dc suprafa, fr Ins a n e g lija i sporirea In anum ite lim ite a suprafeelor ocupate cu v ii. tiin a i practica vitic o l au elaborat, pe baza experienei dob lndite, tehnologii (com plexe de m suri i metode p entru n g rijire a p la n ta iilo r de v ii) In acord cu cerinele v ie l do vie (pe grupe de so iuri) i c o n d iiile de m ediu pe baza crora se pot ob in e p ro d u c iile p la n ific a te l 10

ch ia r depi fr alte e fo rtu ri Jn afar do a p li carea corect a lor. n fapt, p rin te h n olo g iile aplicate In p la n ta iile dc v ii a fla te pe rod se urm rete perm anent m eninerea desim ii b u tu c ilo r l a v ig o rii aces tora i c h ia r sporirea ei, sporirea lo n g e v it ii b u tu c ilo r din p la n ta ie cu scopul u n ic de o b i nere a u n or p ro d u cii de s tru g u ri c it m ai m a ri, fr o scila ii dc la un an la a ltu l, de bun c a li tate l c it m ai economice p e n tru unitatea p ro ductoare. T o ta lita te a acestor preocupri, puse In faa u n it ilo r vitic o le , se rezolv p rin in te rv e n iile o m u lu i, cu a ju to ru l te h n o lo g iilo r In v ia a v ie l dc vie, spre a -i conduce (d irija ) cre terea l fru c tific a re a Sn folosul pro d u cie i de struguri. D in tre toate lu c r rile de n g rijire , componente ale te h n o lo g iilo r p rin care om ul In te rv in e In via a v ie i du vie, s-;iu dovedit cele mal brutale, m al dezechllibrante, d a r i cele mai eficace p e ntru d irija re a (conducerea) proceselor de cretere i de fru c tific a re in folosul ro d irii p la n ta iilo r de v il ; de aceea cu veacuri l m lII

Ic n ii In urm . ele s-au a p lic a t i continu s sc aplice In prezent In fiecarc an In p la n ta ii.

CARACTERISTICILE BIOLOGICE ALE VIEI DE VIE l U TILIZA R E A LOR IN PRACTICA TIERILOR


V i(u de vie din cu ltu r prezint unele caracte ris tic i biologice (de cretere i ro d ire ) p ro p rii, asemntoare cu cele dc la cca slbatic (in tlln ite p rin p d u ri, pe cursul apelor etc.), d in care provine, a cror cunoatere perm ite fo lo sirea lo r in practica pro d u cie i de stru g u ri i n economiei acesteia. P rin natura sa (fe lu l su de a fi) v ia dc v ie cu ltiv a t este o plan t peren, ntocm ai ca l rea slbatic, a crei via dureaz m al m u li a n i ; d u rin d m al m u li ani este i pollcarpic, rodete de m ai m u lte o ri In v ia a (mai m u li ani), de aceea p rin tehnologia aplicata d u rata de via trebuie m en in u t o ri c h ia r p re lu n g ii pe c tt posibil, dar nu scurtat, cum sc ln tlm p l deseori. 12

nfiarea exterioa r i alctuirea in te rn arat c v ia d in cu ltu r se ncadreaz, ca i roa slbatic, In grupa lia n e lo r, plante cu una sau m al m ulte tu lp in i, de lu n g im i i g rosim i v a ria bile, de regul dim ensionate de om In acord cu fe lu l c lim a tu lu i i economia pro d u cie i de s tru g u ri. In zonele cu Ie rn i m ai aspre, unde tempe ra tu rile coboar sub lim ita la care v ia poate rezista, tu lp in ile se proiecteaz, (se prevd) Inc de la n fiin a re a p la n ta iilo r, m ai scurte (20 40 cm, ra r m ai m u lt) i m al lu n g i ( 1 2 m l ch ia r m ai m u lt) in cele cu Ie rn i b llnde, o ri cu te m peratu ri p o zitive In acest sezon. La v ia din c u ltu r ntocm ai ca i la celelalte liane, c s v tu rile de susinere din tru n c h i i din coarde (de u n u l i dc doi ani) sint slab form ate i dim ensionate ; dc accea, tn loc de rig id e (ta ri) ca la a rb ori i a rb u ti s ln t elastice, nu se pot autosusine, se ndoaie l se apleac spre pfim l n t ; de aceea v ie l de v ie din c u ltu rii 1 se asigur m ijlo a ce du susinere (spalier!, araci, pergole, a rb ori etc), a ltfe l producia de stru g u ri i calitatea el s ln t p u te rn ic afectate, adesea 13

chiar com prom ise tn p o d g o riile noastre *. C v ia d in cu ltu r n u -fi poate susfine p o rtu l r i dicat (drept), cum se in tlm p l la a rb o ri i a r buti, o arat prezena ctrc e llo r cu care se aga i se susine de a rb o ri, cu care cea slbatic crete m preun, o ri de n iljlo a c c le d<; susinere la cea d in cu ltu r ; c h ia r la aceasta d in u r m i susinerea sc asigur tn p rin c ip a l p rin cercu irl, legri Sn verde, fo lo siri de sirnie duble p rin tre care se conduc l s ta rii etc. In com paraie cu cele de la a lte plante lem noase creterile n n tta lf ale lils ta rilo r, in lu n g im e , sin t excepional de m a ri (23 m la cea ro d i toare i 8 14 m la v ie le p o rta lto i, ra r m ai m ult).

* In zonele cu ve ri i toam ne (mai ales) sece toase, o ri cu pie rd e ri m a ri de ap in v a r ito a m n j, v ia de vie poate fi c u ltiv a t pe tu l p in i de 1,00 1,20 m, t ia t la cepl l nesusi nut, cum se practic In sudul F ranei, Ia r Ui nni la u n ii h ib riz i d ire c t productori.

14

Creterea nnu.il aa de m are Sn luhgim e, pi*rm ite acestei p lan te s -i refacii repede i ir scu rt tim p organele supraterestre (lstari, coarde, tu lp in i etc.), distruse p rin acldente c lim a tic e o ri tehnice (grin din , ger, t ie ri in tim p u l lu c r r ilo r de n p rijire etc.), ra i a celor n l tu ra te to ta l sau p a ria l p rin t ie ri de regenerare, o ri prea scurte la cea d in cultur. Creteri anuale ale l s ta rilo r m ai m a ri de 1,50 1,80 ni la v ia d in cu ltu r arat c nu s-a folosit declt o p arte d in puterea de ro d ire a b u tu cilo r, rezervnd pe acetia la t ie re sarcini m ai m ici declt cele cuvenite ; de aceea i p ro d u c iile de stru g u ri s ln t mai m ici declt cele care se pot obine. C rd b ire o fo rm rii tu lp in ii la vie le neprotaja te peste iarn i scoaterea m ai repede la su p ra fa a coardelor la v ie le p lantate in c u ib u ri o ri Sn tranee, cum se practic pe n is ip u rile cu dune nenivelate d in sudul Judeului D o lj, devin posibile to t p rin folosirea n s u irii de cretere anual, excepional de m are la l sta ri ; la fel l compensarea biologica practicat la v ie le 15

p o rta lto l i chiar la cele ro d ito a re cind nevoile o im pun. * C reterilor anuale, aa de m a ri ale l s ta rilo r, 1 1 s-au subordonat (s-au m odelat) l construc ia Intern (anatom ic) a l o r ; com parativ cu cea de la a)t plante lemnoase, lu m c n u l va selor de lemn (d ia m e tru l lo r) este m al mare i funcioneaz m al m u li ani la v ia dc v i e ; de a<x*ea asigur tra n s p o rtu l n a i repede i In msur ndestultoare a sevei brute (amestecul de ap i sruri n u tritiv e dizolvate i s im p li ficate In ea) de la r d cin i spre v tr fu rlle l p rile superioare ale l s ta rilo r, aflate la depr tare de m e tri l zeci de m e tri. Cu aceste m o d i fic ri. la care se adaug l a li fa c to ri a ju t to ri, a deven it posibil um plerea in tim p scurt a boabelor cu ap <i in faza de coacere, nsoit de sporuri de vo lum i de greutate a lo r, p rin aceasta a stru g u rilo r, deci a produciei. In s u fl C lnd n u m ru l de l s ta ri a fla i pe butuc este m al m ic declt cel cuvenit, cel n a in ta i se c iu pesc de tim p u riu , de pe care pornesc 2 3 c o p iii care li nlocuiesc cu bune rezultate pe cel lips. 16

ciena de form are l do dim ensionare a esutu r ilo r mecanice (de susinere) 8-a compensat (su p lin it) in afar dc clrce i i p rin densitate m ai mic a e s u tu rilo r d in ra m u rile coroanei, coarde anuale (m al ales) i bianuale l e x jo licrea {desfacerea) anual a scoarei. Densitatea m al mic a e s u tu rilo r este legat de alctuirea acestora d in celule m ai rarefiate, cu m ai m u lt aer, care m preun cu exfolierea (lepdarea) anual a scoarei a ju t la uurarea g re u t ii coardelor l p rin aceasta la susinerea in a nu m it msur c tt dc c it ve rtica l , in afar de prezena c lrc c ilo r. P e n tru a putea asigura cu sev b ru t un apa ra t supraterestru de d im ensiuni aa de m a ri, v ia de vie i-a fo rm a t un sistem ra d ic u la r deo sebit de p ute rnic, dota t cu putere de absorbie i presiune ra dicu lar mal m a ri ca la a lte p la n te, cu esuturi form ate, aproape In to ta lita te , din celule v il, Sn care se depun (o ri se pot depune) rezerve m a ri d in substanele n u tritiv e sinletU atc de plant. Pe seama acestora, b u tu c ii sau p ri ale lo r, se pot reface In u rm a tie r ilo r de regenerare (total sau p a rial). 17

Spre deosebire de cele de la a lte plante rd c in ile v ie i de vie nu au n tu ffu ri a d v e n tiv i, cum nu au nici ln te rn o d iile , de aceea nu pot drajona i n ic i nu |>ot fi u tiliz a te la n m u lire ; m u g u rii de iarn i cei d o rm in z i se afl num ai in zona n o d u rilo r, de aceca butaii fo lo s ii la n m u lire tre b u ie s aib eel p u in un nod, a lt fel nu pot reproduce o nou plant. La v iii din cu ltu r , ntocm ai ca l la cea sl batic, puterea de cretere se tnanlfcst. ru precdere, spre v tr fu ri (la p o lu l m o rfo lo g ic su perior), de acrea pornesc m al In tli, cresc m ai repede l dobtndesc lu n g im i m ai m a ri l s ta rii situ a i sus pe coarda anual a fla t In poziie ve rtica l sau o b lic ascendent ; nu pornesc sau pornesc m al tlrz iu , cresc m ai fnceJ f i o lin g d i m ensiuni m ai m ic i l s ta rii a fla i spre baza coardei (la p o lu l m o rjo lo g ic in fe rio r), de aceea coardele anuale se degarnisesc (se golesc) pe p o riu n ile dinspre baza lo r, in d e p rtln d astfel an de an organele vegetative l generative (ls ta ri cu Inflorescene) de suprafaa so lu lu i. Aceast in egalitate de cretere constituie o nia18

nlfestare negativ (pgubitoare) p e n tru v iile d in zona p ro te ja t peste iarn. nsuirea de cretere inegal a l s ta rilo r pe lungim ea coardei orie n ta t v e rtic a l i o b lic as cendent (in dre ptat cu v r fu l in sus) sau ve r tic a l i o b lic descendent (o rientalu cu v lr f u l in jos) se Jolosete de om In scopuri practice, po t r iv i t cu interesele sale i cu cele ale produciei dc stru g u ri. Spre deosebire de a lte p la n te arborescente la care m u g u rii s ln t specializai (u n ii p e ntru fo r marea organelor de cretere, ia r a lii p e n tru cele dc fru c tific a re ), la v ia de v ie m u g u rii, dc pe l stari i coarde anuale, c u p rin d om bele nsuiri, pe cea de cretere ca l pe cea de fru c tifica re , dc aceea la s ta b ilire a sa rcin ii (ncr c tu rii) se iau in considerare. In calcul, ochi (m u g u rii) de ia rn , e xiste n i pe coarda anual. Cum m u g u rii d in och iu l de ia rn (com p le x m ugurai) cu p rin d nsuirea de fru c tific a re , d e fi nu In msur egal, ca i l s ta rii d in care pornesc, tre b u ie fo lo s ii f practic acel ls ta ri la care nsuirea de fru c tific a re se m a n i fest fn cel m ai in a lt grad. 19

Lstaru l p rin c ip a l (central) din ochiul d<; la m , p o rn it d in m ugurel? cu acelai nume, m anifest cea m al m are capacitate dc fru c tific a re , de aceca pe a c c l i l sta ri sc s p rijin , fn p rin c ip a l, o b i nerea p ro d u c iilo r p la n ific a te de s tru g u ri, ace tia se l rezerv pe butuc la aplicarea lu c r rilo r i o p e ra iilo r In verde (p liv it, m al ales) ; dc accea l la ve rifica re a (c o n tro lu l) s t rii de ie r na re a ochilor, atenia sc ndreapt in p rim u l rln d a iu p ra m u gure lu l p rin c ip a l (ce n tra l) lin ochiul de ia r n ; dac acesta este sntos, sigur sin t sntoi c e ila li m u g u ri (secundari i te r ia ri) d in acelai ochi. M u gurcle p rin c ip a l d in o ch iu l dc ia m ft este, la v ito dc vie, cel m al bine fo rm a t i poart ccl m al m arc n u m r dc ru d im e n te (nceputuri) dc inflorescene cu dim e n siu n ile cele m al m a ri, d a r este l cel m al sensibil la Rer l In a ta cu rile de mucegai, la a sfixie etc., tocm ai de aceea toat atenia v itic u lto ru lu i se concentreaz asupra acestuia. La v ia de vie slbatic i la cea c u ltiv a t , l s ta rii po irt rod in a n u l fo rm rii i creterii lo r. fru c tific a re a acestora este generalizat la 20

l sta rii p o rn ii d in m u g u rii de iarn do pr* coardele de un an aezate pe altoie de doi ani, de aceea se spune, n ch ip de lege, c uffa de t-ic rodete pe lem n dc un n*t fx?rntt dire a ltu l dc doi a n i ; l sta rii p o rn ii d in m u g u ri secun d a ri sln t m al p u in ro d ito ri, ia r cei d in m u g u rii te ria ri (de al treile a o rdin) al o c h iu lu i de lam i m al ales cel de pe lem n b trln (de doi l mnl m u li ani), cu m ici e xcepii (abateri), sin t de regul n e ro d lto rl sau slab ro lito rl. tocm ai de nrcea tie to ru l rezerv pe ntru ro d ire pe butuc, num ai coarde de un an p o rn ite d in a lte le de doi ani, Iar pentru ccpl acclcai coarde, cu p re cdere ins pe cele po rn ite d in lemn mai bfttrfn. Pe lungim ea l s ta rilo r i a coardelor anuale m u g u rii, ochii dc iarn de m al trz iu (dup cde rea frunzelor), dei au acelai p o te n ia l gene ra tiv (capacitate de fo rm a re a organelor de fru c tific a re ) nu-1 v a lo rific Sn aceeai msur ci d ife rit, astfel : s-int m ai fe r tili l cu lstari m al ro d ito ri, ochii a fla fi In tre no d u rile 34 f i 14 16, ra r mal m u lt sau mai p u in ; 31

gradul dc rod ire al l s ta rilo r p o rn ii din ochii de iarn, c rc jte de la ochii 3 4 socotii de la baza coardei i col dc Ia ochii 14 18, spre cei s itu a i in d re p tu l n o d u rilo r 614, r r mai m u lt sau m ai p u in ; de aceea, la aceeai sarcin t ie rile m al lu n g i asigur de regul pro d u cii m ai m a ri declt cele scurte, c h ia r dac u ltim e le scutesc c irc u itu l (legarea coardelor |>e m ijloacele de su s in e re ); Inflorescenele i mai ales s tru g u rii dc mal tlrz iu . p u rta i pc l sta rii dinspre baza coardelor (ochii I 3) sSnt de regul m ai m ic i f i m ai u f o ri fa de cei de pe l sta rii p o rn ii d in ochii si tuai m ai sus pe coard. Fa de cea slbatic, v ia de vie cu ltiv a t m a nifest (p rin lua re in cultur> rezisten rnai m ic la c o n d iiile clim a tice (mal ales la tem p e ra tu ri sczute) i Ia a ta cu ri de boli ?i ffdunfl( o r i ; de aceea, tehnologiile de cu ltu r se ela boreaz i se aplic In zona noastr, In tre altele In strins legtur cu gra d u l de1 rezistent la te m p e ra tu rile sczute d in Iarn (protejate sau neprotejate pote iarn pe tu lp in i n a lte o ri joase etc.). D in cadrul su, so iu rile pentru stru -

22

fiu ri de mas sln t m ai viguroase, au creteri i p ro d u cii m ai m a ri fa de cele p e n tru vin , in schim b ins nu rezistena la ger i capacitate dc acum ulare a z a h a ru rilo r n boabe m ai m ici, do aceea sc amplaseaz d ife r it pe te rito riu , cum d ife rit se utilizeaz in practic i produsul acestora. Spre deosebire de cea slbatic, v ia de vie din cu ltu r are o durat de v ia m ai scurt (50 60 ani, ra r m ai m u lt) sensibilizarea du'oindit p rin n g r ijir ile acordate i r n ile re la tiv m ori, produse p rin t ie ri anuale sau c h ia r foarte m a ri (p rin cele de regenerare) m preun cu protecia de m ulte o ri necorespunztoare care ii scurteaz durata de v ia ; de aceea tehno lo g iile trebuie astfel elaborate i aplicate in c it s-i m en(ln dac nu s-i prelungeasc durata dc via i din cadrul su m al aies perioada de ro d ire deplin, de la m in im u m 15 20 ani, cum se constat uneori, la 35 10 dc ani i ch ia r mai m ult. V ia de vie din cu ltu r , de o rigine euroasiatic, nu Ui a ta cu rile filo x c r li (form a ra d ic i23

c o li), de aceea, n afar de n is ip u ri (cUm snt ceie d in sudul ju d e u lu i D o lj, no rd -ve stu l T ra n silva n ie i, Hanu Conachl ju d e u l G alai etc.), se poate c u ltiv a num ai a lto it pe butai de v ie p o rta lto i, rezisteni la form a radiclcol a filo x e rii ; tocm ai pe aceast baz s-au refcut toate v iile europene distruse de filo x e r . T otalitatea ca ra cte ris tic ilo r biologice ale v ite i de vie d in cu ltu r m enionate i a celor nea m in tite aici (uurina de nrdcinare, transm is ib ilita te a n s u irilo r ro d u lu i etc.), se u t ili zeaz In scopuri practice cu rezultate mai bune sau m al p u in bune, dup g ra d u l de cunoatere $1 de folosire a lo r tn practic. Cine le cunoate bine i le folosete ch ib zu it. ob|ine totdeauna rezultate bune i invers, tocm ai de aceea le-am a m in tit aici, spre 0 mai bun cunoatere i u tiliz a re In practica vitico l .

ORGANELE V IEI DE VIE


C aracteristicile biologice ale v ie l de v ie din cu ltu r , In clu siv n su irile sale de producie. 24

se in clu d (cuprind) i se m anifest tn grade d ife rite . In i p rin organele sale, cu ro l i p a rticip a re inegala in producia v itic o la ; de aceea cunoaterea acestor organe (m al ales a celor supraterestre) l a ro lu lu i pe care aces tea 1 1 ndeplinesc pe b u tu c i Sn p ro d u cic prezint interes deosebit p e n tru tiin a i practica vitico l . ntreaga tehnologie v itic o l cu v e rig ile sate necesit cunoaterea organelor v ie i dc vie i a ro lu lu i acestora In producie, ia r t ie rile , carc zdruncin cel mai p u te rn ic v ia ta plantei, nu pot (i g in d ite i n ic i nu se pot a plica fr aceast cunoatere, fie ea ch ia r c it de su mar. C itito rii care au o anum it experien practic i cel in s tru ii p rin cu rsu ri i p rin c itit cu nosc ln tr-o oarecare msur organele supraterestre ale v ie i d in c u ltu r i le utilizeaz Sn practic, Sns o rem prosptare a lo r cu com pletrile ia n iv e lu l cu n o tin e lo r d in etapa actual, este pe c it de u til pe atSt de nece sar p e ntru t ie ri corcct aplicate, de aceea le i prezentm Sn cele ce urmeaz. 25

F O R M A IU N IL E

LEM N O ASE ALE VIE I DE VIE

l.a v ita de vie slbatic i la cea c u ltiv a t pe a rbori n p irile calde ale g lo b ulu i, dnr ne supus t ie rilo r, sc d is tin g deasupra so lului ntocm ai ca i la plantele arborescente cele dou p r(i : tu lp in a i coroana. Tuljitn-a. P rin cretere continu, n e s tn je n iti de om i nici <le accidente clim a tice , tu lp in a la v ia de vie, slbatic i c u ltiv a t pe a rb o ri, cfinge d im e n siu n i m o ri i fo a rte m a ri. A stfe l lungim ea (nlim ea ) msoar de obicei 10 15 m i c h ia r mai m u lt, p u in d s-i scoat uor l sta rii i fru n z i u l la lu m in , deasupra co roane! a rb o rilo r la cea slbatic sau a suporilo r la cea cu ltivat . Grosimea tu lp in ii, la aceleai vite , este m u lt mal mic fat de lungim ea el, v a riin d de re0 ul In tre 10 40 cm In dia m e tru la cele cu dou sau m al m ulte tu lp in i_ _ i mal m u lt 11 cele cu o singur tu lp in , i L ite ra tu ra de spe c ia lita te arat c Sn 1895 *x is ta in C a llfo rn ii (Statele U n ite ale A m e ric ii) un butuc de v it la care tu lp in a , la n lim e a de 3 ra, avea 26

c irc u m fe rin a de 2.5{l m, dup caro se ra m i fica In H brae <lin care cel m ai gros avea 1,20 m in c irc u m fe rin ; aceast v i a r bore acoperea 1 200 m 2 i producea ptn la jjn ^ya g o n de stru guri. Coroana. T otalitatea ra m u rilo r dc o rd in e i vfrste d ife rite p o rn ite de pe tu lp in i unele din altele constituie coroana la v ia de vie. La v ia slbatic i la cea susinut pe a rb o ri coroana este ntreag (conine toate r a m ifi ca iile sale cu v irs ta .i d im e n siu n ile lor), m ai m arc l m ai volum inoas fa de cea de la v ia din cu ltu r , dc aceea la p rim e le ocup spaiu incom parabil m al m are d e clt In u ltim a . La prim e le v ie (slbatic i susinut pe a r bo ri) coroana nu are i n ic i nu poate avea o form anum it ; n e p u tin a ra m u rilo r de a-i m enine poziia dreapt, orientat in sus (ver tic a l) i a l s ta rilo r cu greutatea lo r i a s tru g u rilo r, dau form e d ife rite coroanei, d e te rm i nate de regul de fo rm a coroanei a rb o rilo r pe care se s p rijin , m ai frecvente fiin d form ele globuloas.

27

La ri(a cu ltiva t i supun anual t ie rilo r tn uscat*, susinute sau nu (cele d in cultur oloag) pi* m ijloace de susinere (spaliere, araci etc.), coroana, ca volum , este m u lt mai mic (de la un u l la e iiv a n i1), v a riin d cu con d iiile de me llu i sistem ul de tehnologie p ra c ticat. Forma coroanei la aceste v ie este cea dat i h o t rlt de om, de v itic u lto r, fiin d legat de sistem ul de tiere p ra c tic a t i de modul cum se conduc ra m u rile de toate vlrstcle , r mase pp butuc (plant) dup ta ie re i se leag pe m ijlo c u l de susinere. T otalitatea fo rm e lo r dc coroan In tiln ite I-i vie le c u ltiv a te se grupeaz in aplatizate (tu r tite pe la tu ri) l n ia p lttfiz a ie . In cadrul p rim e lo r form e sc num r cele cu coroana condus In pian v e rtica l (ex. cordoanele unt l b ila te rale, etajate sau nu) sau o rizo n ta l, rad ia r sau nu (ex. cea de la pergola ra io n a l *) ia r tn * M ijlo c de susinere fo rm a t din bulum aci cu strme i plas de slrm de dim ensiuni d ife rite, pe care se conduc elementele b u tu cu lu i.

cel dc-a l doilea, cele cu elementele coroanei conduse in tonte d ire c iile (ex. form ele date coroanei de vas, um bel etc.). Care form e s ln t mal in dicate i In ce condi ii, sln t n tre b ri a cror rspunsuri corecte (drepte) depind de num eroi factori (clim , sol. u u rin a de obinere l de m eninere a lo r, de n g r ijir e a p la n ta iilo r, de nevoia de fo lo sire a lu m in ii solare etc.). In orice caz i in c c n d iille noastre, form ele aplatizate n pion v e rtic a l s in t generalizate n practica p ro d u c ie i v itic o le , dovedlndu-se sub acest aspect i cele m ai corespunztoare In etapa actual. F o rm a fiu n ile (elementele) com poncntc ale co roanei. Felul, n u m ru l i d im ensiunile fo rm a iu n ilo r care com pun coroana unei v ie de pin d de preluarea sau nu In cu ltu r a aces teia. I.a v ie le slbatice l cele susinute pe arb o ri, dar netiate, coroana este Intact, ntreag l cuprinde toate ra m u rile care o compun cu vlrsta l dim e n siu n ile acestora, meninSndu-i aceleai d e n u m iri cu cele a trib u ite la ari>orl,

29

afar de cele de doi l de un on, cflrOni li se spun coardc. O C H II DE IA R N , A LC TU IR E , DIFERENIERE D in tre fo rm a iu n ile In tiln lto pe coarda anu al, zis l dc rut/. Intereseaz ochii de iarn, n u m ii de u n ii i m u g u ri de Iarn. Denum irea de ochi i nu dc m u g u ri dc Iarn este cu noscut in toat lite ra tu ra dc specialitate, ca i In practica v itic o l i se folosete cn a ta r e ; de aceea, o m eninem l o u tiliz m i In lu crarea de fa. * In o chii dc Iarn, de pe coarda anual, a fla i la no duri, sc afl in stare in cip ie n t (ru d im e n tar,I v iit o r ii lstari, care ntrunesc n su irile de cretere l de fru c tific a re , de aceea ochii de iarn, fo rm a iu n i p rin cip a le , singurele p u r* T en dina de a nlocui denum irea de ochi de lo m cu cea de m u g u ri c h ia r dac reflect m al fid e l c o n in u tu l, arc acelai neles cu cea d in ii (com plex dc m u g u ri i nu m uguri sim p li). care este l generalizat. 30

lu t oare do rod i do vegetaie d in anul n curs p e ntru cel v iito r, concentreaz ntreaga aten ie i g rij a oam enilor dc tiin , a cercet to r ilo r i a p ra c tic ie n ilo r i to t de areca p re zint n tlta im portan. O chii dc iarn s ln t asemntori cu sm lna pus sub brazd, dac aceasta va fi bun va iei din eu o nou plant bun, cum d ln tr-u n ochi dc lam bun va Iei un nou l sta r p u r t to r al tu tu ro r fo rm a iu n ilo r afla te pc el (frunze, c ir col, cop iii, inflorescene i stru g u ri m ai tlrz iu la ccl fe r tili otc.). /llc d fu ire n , form area i d ife re n ie re a o ch ilo r de iarnd. Dac fenomenele de cretere l de ro d ire In v ia de vie ncep l pornesc in p rin cip al din ochii dc ia rn , cunoaterea a lc tu i rii, fo rm rii i a d ife re n ie rii lo r, precum l a c o n d iiilo r necesare acestora prezint m arc interes pentru tiin a i practica v itic o l i inal ales pentru cea a t ie rilo r ce se cer aplicate ; de aceea trebu ie bine cunoscute. O chiul de la m de pe coarda anual sau de pe c o p ilu l le n in lfic a t este a lr lu u (fo rm a t) din 23 sau mai m u li m u g u ri, a fla i sub acelai 31

nveli. M u g u rii din o ch iu l de la m au p o z iii (aezare), m rim i i grade d ife rite de form are i de evoluie, cu n su iri i ro lu ri deosebite In p rodu cia v itic o l ! n c e n tru l (m ijlo c u l) co m p le xu lu i m ugurai d in ochiul de Iarn, se gsete m ugurele central. care este cel mai bine fo rm a t l evoluat (dez voltat), de aceea este n u m it i m ugure p r in cipal ; in vecintatea m u g u re lu i central (p rin i Ipal), pe la tu rile acestuia, se tntllncse 1 2 sau m ai m u li m ucu ri, mai slab fo rm a i i i e voluai (de-al doilea o rd in ) n u m ii, in opo z iie cu p rim u l, la te ra li sau secundari ; a l tu rai acestora se gsesc a li m u g u ri l mal m ici, dar i m ai p u in evoluai, n u m ii p rin com paraie cu cel a n te rio ri, m u g u ri te ria ri (de ai treilea ordin). AvJnd m rim i l grade d ife rite dc evoluie, m u g u rii d in o chiul de ia rn au i nsuiri d i ferite. M ugurele p rin c ip a l (central) d in o ch iu l de iarn este cel m al sensibil la c o n d iiile de via n e p rielnice (putrezire p rin asfixie re la v ie le protejate peste iarn i pielrea n urm a 32

te m p e ra tu rilo r sczute d in iarn la cele ne protejate), de aceea piere (moare, se distruge) cel d in ii i tn cea m ai m arc proporie. In acelai tim p , m ugurele p rin c ip a l sntoi pornete cel d in ii (n cretere i d natere la un l sta r m ai p u te rn ic. Acest m ugure poart cele m ai m ulte n ce p u tu ri (rudim ente) de fo r m are a inflorescenelor ; este cel m ai je r til. M u g u rii secundari (la te ra li) 12, ra r m ai m u li, considerai ca fiin d la subsioara celui contrai, pe ling dim ensiuni t grad de e vo lu ie m ai reduse, sln t m al p u in sensibili la c o n d iiile n e favorabile de m ediu (nghe, p u tre zire e tc .); au e x c ita b ilita te mai m ic i n u pornosc tn vegetaie decit Sn lipsa celui p rin c ip a l (cen tra l) d in o chiul de ia rn ; de aceea o ri de clte o ri. Ia control, se arat sntos cel p rin c ip a l, negreit c sln t sntoi i cci secundari. Fa de cel p rin c ip a l, m u g u rii secundari au f e r t ili tate m al m ic, ln tra m u g u ra l (tn och iu l de iarn) i extra m u g u ra l (afar) pe l s ta ru l c ru ia i-au d a t natere, p u rtin d la nceput 1 sau m a xim um 2 inflorescene m al m ici i m ai t lr ziu stru gur! Ia fel. 33

M u r/u rii te r ia ri (de m ina a treia) In n u m r de 2 5 sau m al m u li, soc-otil col mai de jos (de subsioar) al celor secundari, s ln t abia schiai In ochiul de Iarn, dc aceea se arat num ai ca nite m ici excrescene (un fo l de negi). Aceti m u guri au cea m ai mic sensi b ilita te fa de fa c to rii e x te rn i n e fa vo ra b ili i cea m ai tnic e x c ita b ilita te ; de aceea nu por nesc In vegetaie decit a tu n ci cind l i se cre eaz c o n d iii speciale (tieri de regenerare to ta le sau p ariale, sarcin m u lt prea mic fa de cea n orm al e tc). N epornind In vegetaie, cresc totui in lungim ea tu lp in ii, rm fn ad postii sub s tra tu rile de scoar unde nu pot fl distrui de ger declt num ai o dat cu scoar a ; l s ta rii p o rn ii din aceti m u g u ri stn t de regul in fe rtlli. Rezult astfel c producia v itic o l se s p ri jin ii In p rin c ip a l pe existena i starea de s ntate a m u ru rclu i p rin c ip a l d in och iu l de Iarn l In secundar pe cei la te ra li (secun da ri) i p ra ctic de loc pe te ria ri ; de aceea, g rija v itic u lto rilo r, ca i a sp e cia litilo r, se 34

ndreapt In p rim u l rin d i tn cea mai mare msur asupra m ug u re lu l p rin c ip a l. Faptele arat Ins c o ri de cite o ri m ugurcle p rin c ip a l din ochiul de iarn este bine fo rm at, dim ensionat i evolu at (are m al m u lte no d u ri sl in te rn o d ii, ca i Inflorescene In stare ru dim entar etc.), s in t de regul m ai bine fo r m ai l cel secundari nu Ins l cci te ria ri, care tn U nii generale se arat prea p u in avan ta ja i, dac nu ch ia r de loc. T o i m u g u rii v iz ib ili sau nu, e xiste n i la v ia de vie, in d ife re n t de organele pe care se afl, p ro v in d in cci fo rm a i fn ochii de ia rn fi, si tu a i nu m ai la n o d u ri pe c oarda antw M ; de aceea la n m u lire (butire, a lto ire etc.), se folosesc p o riu n i de coard anual sau do ls ta r cu cel p u in un nod p revzut cu un ochi de Iarn (sau m ugure de var cu p ri dc lsta ri n e lc m n lfic a i), a ltfe l p o riu n ile folosite tnrdcineaz dar nu e m it (nu dau) l sta ri sl ca atare nu pot reproduce o nou plant. Pe coarda anual se tntilnesc, in p rile noas tre, dou fe lu ri dc ochi de iarn, u n ii situ a i la baza accsteia, a p ro p ia i in tre c i d in cauza 35

in te rn o d illo r foarte scurte. In c it p rin aezare l desime desenenz un fel dc Inel, de co roan, dc nccea sc numesc m u g u ri (sau ochi) coronari, care d in cauza n f i rii lo r, unghluloase (ascuite) se m al numesc l u n g h iu la ri ; acetia s ln t m ai m ici, mal slab fo rm a i ;1 nu porncsc In vegetaie declt dup t ie ri curte (In cepl sau la inel *). tn afar de ochii u n g h iu la ri (coronari), pe coarda de un an sc In tlln o sc ochii aezai Ia noduri pe la tu rile coardei, pc axa acesteia, de aceea se numesc ochi la te ra li sau a x ila ri. Acetia sln t adev ra ii ochi de iarn s itu a i la n o d u rile 1 20 sau c h ia r m al m u lt, au d i m ensiunile cele m al m a ri, pornesc In vegeta ie clnd s ln t sntoi In d ife re n t de lungim ea coardei (cep, cord la sau coarda scurt, m ijlo cie Ori lung). In clim atele cu te m peraturi negative, m ai co b o ri te de m inus 4 5C, m u g u rii d in v lrfu l l s ta rilo r in s u fic ie n t le m n lflc a i sln t distru i de g e ru ri o dat cu v l r f u r ll e ; de aceea pe * Ingroare de la baza coardelor anuale. 36

coarda anuala nu m ln tlln c s c In aceste c li mate d e clt cele doua categorii de ochi de iarna, m ugurcle fc rm ln a l prezent la l sta ri, a l tu ri de c e ila li m e n io n a i, lipsete aici dc pe coarda anualfi. In aceste c o n d iii, continuarea creterii tn fle care an sc face la v ia de v lc d in p rile noas tre p rin ochiul de la m la te ra l (a x lia r), si tu a t cel m al sus (m al departe de bozA) rmas v ia b il. In c o n d iii p rie ln ice de m ediu, o ch ii de tnrn sau m u g u rii d o rm ln zl pornesc In vegetaie, cresc l dau natere la l sta ri, care poart acclca i d e n u m iri cu ccle ale m u g u rilo r d in care p ro v in (lstari : p rin c ip a li cel care pornesc din m u g u rii p rin c ip a li ; secundari cel p o rn ii din m u g u rii secundari i l sta ri te ria ri sau lacom i cel care p ro v in d in m u c u ri te ria ri sau dorm ln zi). P ornind d in m uguri d ife r ii, l s ta rii au n su iri l caracteristici d ife rite , m e n in ln d In fa p t aceleai d ife re n ie ri ca i m u g u rii slin caro p ro v in , exp rim a te In i m u lt m ai c la r l la alte dim ensiuni. I.Auturi! p rin c ip a li ating 37

lu n g im i m al m a ri i ponrul m ai m u llc in flo rescene faa do cel secundari, Ia r cel la c o m i (din m ug u ri to ria ri-d o rm in z i) dei ;iu cretcri m ari, r m ln dc regul in fe r till ch ia r dac dispun de potena g rnerativS . Dc aceea. Jn practica l s ta rii lacom i, d e ve n ii coarde, sc utilizeaz dc regul la form area (pregtirea) elem entelor de rod, d in a nul In curs jic n tru cel v iito r, ori la refacere;* tu lp in ii sau a iin o r elemente do schelet, distruse p rin d ife rite ac cidente. Formarea i diferenierea m u g u rilo r la vi(a de t'ie. Pe l s ta rii p rin c ip a li In cretere, p o rn ii din m u g u rii eu acelai num e i ceva m al tir 7 .Iu pe cel secundari (de regul u n u l d in ccl doi din ochiul dc iarn), esutul m crlstcm atic din v lr fu l acestora d natere la organe ve getative (frunze, clrcel) i mai tirz iu la rele generative (inflorescene $i flo ri). Form area m u g u rilo r. D in v lr f u l de cretere a l s ta rilo r Iau natere dc tim p u riu , sub form a unor u m fl tu ri foarte m ic i, n c e p u tu rile dc form are a frunzelor, n u m ite p rjm o rd ii prim are, 38

1p subsioara crora apar ceva m ai in urm . in acelai fel, n ce p u tu rile de fo rm a re o m u g u rilo r (p rlm o rd illc secundare) pc lungim ea l s ta ru lu i In crctcre ; In lr- o etnp m al avan sat i ceva m al tirz iu , n c e p u tu rile de fo r m are a m u g u rilo r, alc tu ite d in celule m erlstem atlcc, i i formeaz solzii : In tii solzul mare, apoi cel mic. La adpostul solzului m ic, ap r u t m ai In urm , se formeaz p rim u l m u g u re de substoartf, care crete repede i d natere l-i ru dim ente dc no d u ri i In tc rn u d il, de frunze etc. C lnd In v lr fu l m u g u re lu i mare, fo rm a t cel clin tii, i fac a p a riia 3 p ln la 5 n ce p u tu ri de form are a fru n ze lo r la adpostul solzului

m arc i face a p a riia a l ilo ilc a m ugure, i anume cel m ic ; cel doi solzi m arc i m ic cresclnd, acoper a m b ii m u g u ri, care m p re un alctuiesc m ugurcle (m u g u rii) dc subsioar (o ciiii dc var) de pe lungim ea l s ta ru lu i. A fla i sub acelai Snveli, cel doi m u g u ri cresc cu viteze d ife rite , m a i repede m ugurcle m are sl m ai ncet cel m i c ; cresclnd m al repede, m ugurate m are se transform in vara fo rin 39

ri sale n tr-u n lstar n u m it co p il, care rea lizeaz dim ensiuni d ife rite (mal m a ri cel d in spre mJJlocul l sta ru lu i care li poarW), putnd avea sau nu inflorescene. M ugurele m ic, v iito ru l p rin c ip a l, fo rm a t pe seama e sutului celui mare, crete ncet, i formeaz ru dim e nte de n o d u ri i in te rn o d il, de frunze i Inflorescene, cptlnd d im e n siuni p ro p rii s o iu rilo r sau grupelor dc so iu ri la v ia d in cu ltur . C lnd acest m ugure i-a fo rm a t clteva rin d u rl de ru d im e n te de frunze, la subsioara acestora i fac a p a riia un u l sau doi d in cel secundari, ia r ln tr- o etap i mai avansat la subsioara p rim o d iilo r de frunzo ale m u g u rilo r secundari i fac a p a riia nce p u tu rile de fo rm are ale m u g u rilo r te ria ri. C om plexul acesta de m u g u ri (cel m ic) d in ochiul de var, devenit p rin cretere l dez voltare, m ugure p rin c ip a l, cel secundari (1 sau 2 ) fo rm a i la subsioara p rlm o rd iilo r de frunze ale celui d in ii l cel te ria ri, ap ru i tn acelai mod pe seama celor dc-nl doilea, alctuiesc m preun co m p le xu l m ugurai de la subsioara frunzelor, n u m it i o c h i d o rm in d de 40

var, care tn tot cu rsu l v e rii las im presia la e x te rio r de in a c tiv ita te , de v ia latent, dorniind . Spre deosebire de m u g u rclc dc copii, cel m are d in o chiu l de var, care de regul d natere la l sta r in vara fo rm rii sale d e n u m it de aceca i acriu de ta r , cel mic, evoluat ncet in ochi d orm ind de var, nu lsLrete In ace eai var, devine dup cderea frunzelor, ochi de iarn, ia r l s ta rii devin coarde anuale, clem ente p rin cip a le dc fru c tific a re la v ita din cu ltu r ca i la cea slbatic cu carc lucreaz t ie to ru l. /frffu file dup care se form eaz m u g u rii j i fa c to rii care le influeneaz. M u g u rii d in com p le x u l m ugurai (ochi dc var, d o rm in d de var l ochi dc ia rn) se formeaz dup anu m ite re g u li (legi chiar), de aceea i cunoa terea lo r prezint m arc interes p e n tru tiin a i practica vitico l. lie g u lile de form are. Form area m u g u re lu l d o r m in d de var (a o c h iu lu i dorm ind) are loc In urm a celui a ctiv de var (de copil) l la sub sioara frunzei celei m ai de jos a acestuia, dc
41

aceea uncie d in nsu irile m u g u re lu l a c liv dc var, de copil, se pot regsi i In cele ale m ugurului d o rm in d de var. Form area m u g u rilo r ncepe dinspre baza ls ta rilo r l continu spre m ijlo c u l l v lr fu l aces tora. C h iar dac macroscopic las Im presia cu p rim ii m u guri lnccp undeva m al sus pe ls ta r, de unde continu spre m ijlo c l baz. P rim ele p o riu n i dc ISstar aprute foarte de vrem e (tim p u riu ) sint cele rmase la baz, ele poart l cele d in ii ru d im e n te de m u g u ri (n ceputuri de form are) de d im e n siu n i foarte re duse, com pa ra tiv cu cele situate m ai sus, cu dim ensiuni m nl m a ri i deci m al uor v iz i bile. O chii dinspre baza l s ta rilo r se formeaz n ir-u n tim p m ai lung d e clt cei s itu a i m ai sus, de aceea tim p u l necesar procesului de form are a m u g u rilo r se scurteaz de la baz spre m ij loc l v lr f (m u g u rii se formeaz m ai repede). Form area m u g u rilo r situ a i m al sus pe ls ta ri are loc In prezena celor e xiste n i, s i tu a i mal jos, de aceca cel in form are cu p rin d 42

l n su irile p rim ilo r (K? catv deseori lo p it va lo rific a . Pe lungim ea l s ta rilo r, devenii coarde dup cderea frunzelor, m rim ea m u g u rilo r, gra d u l lo r de evoluie l fe rtilita te a acestora cre*c dc l borfl i v ir f undeva spre m ijlo c u l coarde lor, c h ia r dac to i ochii dc iarn de pe coarda anual s ln t p o tenia l generativi (au nsuirea, p u tin a de a fru c tific a ). F iin d mal slab fo r m ai i dezvoltai, ochii dc iarn dinspre baz sl v jr fu l coardei au, fa dc col dinspre m ij loc, i rudim entele dc inflorescene (v iito ri c io rc h in i) mal m ld , de aceea l s tru g u rii sln t m ai m ici i mai uori, ia r producia o b in u t de la acetia m ai mic. fa c to r ii de in flu e n . P entru a se putea form a, m u g u rii la v ia de v ie din cu ltu r cer anu m ite c o n d iii, d in tre care unele s ln t neaprat necesare, ia r alte le do in flu e n . In rln d u l acestor co n d iii sc num r fa c to rii de mediu, solul i tehnologia aplicat v ie l de vie. F a cto rii de mediu p rie ln ic i (cldur, u m id i tate, lu m in etc.) a ju t creterea norm al a l s ta rilo r, form area m u c u rilo r pe l sta ri l 43

evoluia acestora, m aturarea ro d u lu i i a le m n u lu i ca l pregtirea m u g u rilo r p e n lru le rnare (in c o n d iiile noastre de clim ). C ldu rile prea m a ri, nsoite de lipsa sau in s u fi ciena u m id it ii i cele reduse d in a nii mal reci, creterile puternice sau prea slabe ale l s ta rilo r m piedic form are;! norm al a m u g u rilo r pe lungim ea l s ta rilo r, a coardelor de m ai tlrz iu . Tehnologia corespunztoare (t ie ri corecte, c h ib zuite, combaterea b o lilo r l d u n to rilo r, asigu rarea u m id it ii In sol l a unei fe r tilit i po tr iv ite in sol etc.), favorizeaz procesul de fo r m are a m u g u rilo r Ia r cea n e p o triv it (t ie ri in corecte, eu sarcini prea m a ri sau prea m ici, sol de sub vie n e n g rijit, b t to rit o ri Im b u ru le nnt, atac de b oli i duntori, Snscetarea so lu lu i etc.), 1 1 defavorizeaz ; de aceea In p r i m u l caz se o b in rezultate bune i nem ulumltoare, o ri labe Sn cel d c-a l doilea. S o iu rile de v ie d in c u ltu r au nevoi d ife rite pentru a-l form a m u g u rii i m ai ales p e ntru a-i putea form a i ru d im e n tele organelor de fru c tific a re In m uguri ; de aceea unele soiuri 44

formeaz la tim p i bin e m u g u rii pe l sta ri (A lig o t 6 , Feteasca alba l regala. R lesling Ita lia n etc.), alte le tirz iu i num ai in mica m s u r i cel ro d ito ri (K l-M I etc.). Rezulta a ltfe l c3 sta Tn p u tin a o m u lu i, a spe c ia lis tu lu i, sa aleag lo cu rile , tehnologia i so lu rile cele m al p o triv ite , spre a le u tiliz a (folosi) c it m al bine, m ai c h ib z u it Sn scopun practice, ale prod ucie i dc stru g u ri. Totdeauna, creterile norm ale (nu prea ncet, da r n ic i prea repede) ale l s ta rilo r de viA a ju tfl Sn aceeai msur form area n orm al a m u g u rilo r pe lungim ea acestora, n so it l de form area norm al a ru d im e n te lo r de in florescene In m u g u ri, de aceea spre acestca tre b u ie a in tit g rija v itic u lto rilo r. D iferenierea m u g u rilo r. M rlm ea produciei de stru g u ri i in bun msur calitatea ei. depind in iia l de m odul cum se plmdesc m ai In tfi i se v a lo rific m ai In urm nce p u tu rile de form are a ru d im e n te lo r de In flo rescene n m u g u ri, de fa c to rii sau c o n d iiile necesare acestui proccs ; de aceea cunoaterea d ife re n ie rii m u g u rilo r de rod, a fa c to rilo r ho45

W r it o ri i a tim p u lu i clnd arc loc, prezint in teres deosebit p e n tru tiin a i practica v it i col. In procesul dc d ife re n ie re Intereseaz m ecanism ul dup care sc desfoar, fa c to rii cure i l a ju t i cei care 11 stlnjenesc. I.a n iv e lu l cunotine lo r actualc, mecanismul d ife re n ie rii ru d im e n te lo r de inflorescene tn m u g u rii din care pornesc l s ta rii ro d ito ri, se desfoar In dou etape i anume : etapa p re gtitoare i cen dc d ife re n ie re propriu-zis. n etapa pregtitoare are loc pregtirea celu le lo r d in e su tu rile m eristem atice (dc n m u l ire ) ale conu lui de cretere. Sistem ul horm o nal p rin ra p o rtu rile d in tre componente, orien teaz m etabolism ul protoplasm ei i al sucului celular, din esu turile i celulele co n u lui dc cretere, spre o nou dire cie , decit cea an terioar, clnd acestea dobtndesc i o ouu calita tc , O nou nsuire, asigurlnd astfel p rim a treapt d in etapa pregtitoare i anume in ducia, adic pregtirea p e n tru treapta u rm toare n u m it in iie re , n c e p u tu rile de form are a ru d im e n te lo r de Inflorescene i nu a p a riia acestora, cum s-ar putea nelege. 46

In etapa de d ife re n ie re apar. se formeaz i sc dezvolta rudim entele dc Inflorescene in m u guri. n lin ii m a ri. mecanism ul sc desf oar schematic a s tfe l: conul de cretere din v ir fu l l sta ru lu i se m parte, la un m om ent dat, n dou p ri d in care una, cea asemntoare c u o em isfer, cresclnd m onopodlal * i aplatizlndu-so (tu rtin d u-se) pe la tu ri, reprezint ru d im e n tu l unei v iito a re in jlo re .c c n fe ; dac aceast em isfer crete sim podial **, ia r v lrfu i apare a sru tit, tn loc de ro tu n jit, reprezint ru d im e n tu l unui clrccl. P rin urm are, d in cele dou p ri In care s-a desp rit conul de cre tere, una s-a tra n sfo rm a t In ru d im e n t de in florescen sau dc clrce l, dup c o n d iii, ia r alta, cea rmas, continu creterea l a lu n girea a x u lu i m ugurai. Cresclnd, ru d im e n tu l de inflorescen d na tere la ra c h fs ; pe acesta, In tr-o etap mai * Cretere continu a a x u lu i p rin c ip a l a tu l p in ii. ** Cretere discontinu, p rin uzurpare suc cesiv o v lrfu lu l. 47

avansat, ncep s apar m ic i u m fl tu ri (ex crescene) care reprezint n c e p u tu rile de fo r mare a ra m ific a iilo r de o rd in u l i n t l l ; m al tlrz iu i fac a p a riia pe accstea n ce p u tu rile ra m ific a iilo r de o rd in u l doi i pe acestca cele de o rd in u l tre i clnd e vo lu ia ru d im e n te lo r de inflorescen se in ch clc tn a n u l In curs. Pe b u rle tu l (u m fl tu ra ) u ltim ilo r ra m ific a ii ncepe In prim va r form area p rilo r flo r ii de la e x te rio r (p e rife ric) spre in te r io r : sepale le sudate la v r f, petalele, androceul (staminele) l gineceul (partea fem ei as c ); g r u n ii de polen d in antere atin g d im e n siu n ile m a x im e i m aturita tea acestora la cca 7 sptm in i de Ia a p a riia fru n z e lo r pe lstari, rln d stn t a p i p e ntru germ inare. Etapelor d in cursul d ife re n ie rii le corespund anum ite m om ente de co titu r n u m ite crize, a cror cunoatere prezint m are im p o rta n tiin ific l practic. P rim a criz corespunde m om entului clnd conul de cretere se desparte Sn cele dou p r i ; dac In acest mom ent c o n d iiile necesare i In p rim u l rln d cele dtf h r n lre stn t corespunztoare, partea cm lsfe48

rlo sc transform In ru d im e n t de In flo re s cen, a ltfe l evolueaz In ru d im e n t de c ir c e l; a doua criz colncldc cu a p a riia n e g ilo r (u m fl tu r ilo r) pe rahis i hotrte n u m ru l r a m ific a iilo r acestuia Ia r a treia, n u m ru l b u ton ilo r flo ra li. In te rv a lu l de tim p , d in cursul perioadei do vegetaie, in cadrul creia are loc procesul de form are i de d ife re n ie re a m u g u rilo r la v ls de vie. Intereseaz In aceeai msur tiin a si practica vitico l , In zonele clim a tice In care c o n d iiile de m ediu fa vo ra b ile se ntrunesc mai de tim p u riu , form area l d ife re n ie re a m uguillo r au loc de asemenea m al tim p u riu l in vers. Faptele arat c procesul de form are i de d ife re n ie re ncepe d in v m a i-lu n ie /In p r i mele zone i d ln lu n le -lu l le / ln u ltim e le . Dac m u g u rii se formeaz i mT devrem e, d ife re n ierea are loc ceva m ai tlrz iu ; p entru m u g u rii d in zona Inflorescenelor pe lstar, d ife re n ierea are loc la unele so iu ri concom itent cu In T lo rltu l (ex. la A ligote), la a lte le cu faza de cretere a boabelor (ex. Tndioas) sau Iti cea
4 !)

do coacerc a lo r, cum au a r ta t cercetrile de la noi din ar si ctflc din a lic ri. [>urata procesului dc d ife re n ie re , socotit din m om entul d e sp ririi In dou a conului d<; cretere i pin la form area b u ro le tu lu i, du reaz 30 90 z ile ; p rim a inflorescen se fo r meaz In tr-u n tim p m ai lu n g (cca 30 zile), ia r urm toarele succcsiv (pe rln d ), in tr-u n u i mni scurt (cca 20 zile). Cunoscnd in te rv a lu l de tim p n care are loc procesul de form a re i de d ife re n ie re a m u g u rilo r pe lungim ea l sta ru lu i, ordinea in care are loc i crizele ce se Ivesc, se poate in te r veni d in tim p pentru asigurarea (sau crearea) c o n d iiilo r necesare, fa v o rlz in d u - 1. /acto rit feondiftile,) care influeneaz d ife re n ierea m u g u rilo r la v ia de vie d in cultur. Procesul de d ife re n ie re a m u g u rilo r, tim p u l clnd are loc, durata i intensitatea sa, slnt in flu e n a te i determ inate de un com plex de fa cto ri (sau de c o n d iii) in tre care pregtirea biologic, c o n d iiile externe, soiul de v i , h r nirea ndestultoare l iueala de cretere a l sta rilo r, d e in ro l p rin cip a l. 50

{''rcititirca biologic reprezint, in com plexul de factori, condiia fundam ental (de baz) Sn prezenta i pe scama creia se v a lo rific o ri se pot v a lo rific a c e ila li factori. P rin pre g ti rea biologic celulele d in conul de cretere a l s ta ru lu i i e s u tu rile form ate d in acestea doblndesc Inxuirca de a putea fo rm a ru d im e n te de inflorescene, ca lita te nou absolut nece sar Iii pla ntele ieite d in sm lnt i n tr-u n mod o a rm im asemntor la cele d in buta.jl iltoli sau nu. C o n d iiile de mediu, in cadrul crora are ioc procesul de dife re n ie re , tre b u ie s fie favo ra b ile dac nu c h ia r optim e. C alitatea com p o n e n ilo r c lim a tic i (lum ina, a lte rn a n t lu m in -in tu n e rlc, cldura, u m id ita te a etc.) >i ra p o rtu rile d in tre acetia se schimb cu ano tim p u rile i cu zonele c lim a tic e pe glob, dete rm in in d in unele re g iu n i realizarea m al de vrem e (m al spre s flr it de p rim va r ) a facto r ilo r c lim a tic i in op tim , ia r in a lte le m ai t l r ziu ; de aceea, in cazul in tii d iferenierea are loc m ai dc tim p u riu i ch ia r dinspre baz .1

51

l sta rilo r, m al tlrz iu dc-al doilea.

l ceva m al sus in

cel

D in tre fa c to rii c lim a tic i, tem peratura (cldura) i lum inozitatea. Ia cnrc c adaug .l u m id i tatea, Joac ro l p rin cip a l. O bservaiile practice, c o n firm a te de tiin , au a r ta t c v ie le afla te la u m bra unor a rb o ri sau ch ia r la sem lum br (lu m in insuficient) nu rodesc, ia r cln d fac s tru g u ri acetia B tn t m u lt prea m ic i i de regul m ai acri declt cel de la acel.'il sol u fla t la lu m in ndestul toare. Faptele arat c In tre in d ice le h e llo term lc i form area ru d im e n te lo r de In flo re s cene in m u g u ri exist o legtur direct ; lum in l cldur m al m u lt nseamn In ace leai c o n d iii l d ife re n ie re m ai bun l In vers. Se arat c dife re n ie re a are loc In tre anum ite lim ite dc tem peratur, considerate ca optim e (20 30C ra r m al ir.u lt sau mal pu in). Produs d in tre lu m in i tem peratur, e x p ri m at In cifre . 52

D iferenierea reclam, pe ltng lu m in l c l d ur i o anum it u m iifU a fc In sol, aer l In plant, a ltfe l este s tln je n it , re a liza b il In tre anum ite v a lo ri l p rin Irigare. S o iu rile de vl( d in cu ltu r au cerine d ife rite pe ntru d iferen ie re a m u g u rilo r p o triv it cu n a tu ra l o r ; solul M uscat A le x a n d ri, fo r m at In zone mal calde, I i d ife re n ia z m ugu r ii la cldur m ai m arc (dc la 25 C) In tim p ce R icsllng Ita lia n Ia una m al mic (20C). L u m in a i cldura care O nsoete, a ju t sau nu difereniere a In prezena unei anum ite u m id it (i fiziologice ; u m id ita te a fiziologic m rit ori micorat, fa de cea necesar (optim ) m piedic d ife re n ie re a , ca d ealtfel l celelalte fenomene d in v ia a v ie l de vie. Vigoarea s o iu rilo r l m al ales cea a M sto rto r influeneaz, In prezena c e lo rla li fa c to ri, d i ferenierea m u g u rilo r ; vigoarea prea m are o ri prea m ic a b u tu cu lu i l cu deosebire a ls ta r ilo r m piedic (sttnjcnete) diferenierea, ia r cea p o triv it o aju t (stim u le a z ); de aceea, b u tu c ilo r d in p la n ta ie l m al ales l s ta rilo r 53

dc pc acetia li sc asigur, p rin n g r ijir i o ri p rin alegerea so iu rilo r, o vigoare p o triv it . In tre viteza dc cretcrv a l s ta rilo r i d ife renierea m u g u rilo r exist o strlns legtur ; vitezele de cretere prea m a ri o ri prea m ici, stlnjenesc d iferenierea m u g u rilo r, ia r cele p o triv ite o aju t ; de aceea, p rin n g r ijir i date v ie lo r se regleaz viteza de cretere a lsta r ilo r pe bntuc. Pc lin g fa c to rii c lim a tic i i solul de v it cu cerin ele sale, diferenierea m u c u rilo r este strins legal l de sol ( j i subsol), cu |nsu-;irlli? sale. Este d o ve d it acum c o bun stare de fe r tilit.itc (de asigurare cu ap i hran) n solulu i, asigur o d ife re n ie re norm al a m u g u rilo r dc rod i d im p o triv , una prea bun sau nendestultoare o stlnjcneto. F e rtiliz rile un ila tera le (cu un singur elem ent) i ndeosebi cu azot, grbesc prea m u lt creterea tn p g u b i d ife r e n ie r ii; de aceea, dup starea de apro vizionare a so lu lu i sc aplic fe rtiliz a re a a vln d g rij totdeauna ca aceasta s cu p rin d c le m entele hr nitoare In p ro p o riile (ca n tit ile ) cerute de v ita de vie.

54

In tim p u l d ife re n ie rii, v ia de v ie trebuie neaprat s fie asigurat cu Arnd ndestul toare tn care s sc a fle p rin c ip a le le compo nente (p rile d in care este a lc tu iii) In anu m ite rapoarte (m rim i) unele fa de alteleIn su ficie n a hranei sau a unora d in tre cle m entele care o alctuiesc stlnjenesc form area n o ilo r rudim ente dc inflorescene in m u g u ri l determ in darea napoi a celor existente i c h ia r transform area acestora tn clrcel, mai ales tn tim p u l d e z m u g u ritu lu i; la aceeai si tu a ie se ajunge i tn cazul h r& n lrii prea abu n dente sau cu m u lte ngrm inte azotate. Pe ling fa c to rii de c lim , sol (odafici) i so lu l de v i c u ltiv a t, dife re n ie re a m u g u rilo r este in flu e n a t In m are msur j l de n g r i j ir i le date, In tre care t ie rile p rin m rim ea sa rc in ii de ochi i de l sta ri rezervat pe butuc i m odul dc conducere a coardelor (la t ie rile m ix te ori lu n g i) lsate pe butuc dup tiere Joac un m are ro l. S a rcin ile prea m a ri de ochi i de lstari, ca l cele prea m ic i de zavantajeaz diferen ie re a , ia r cele norm ale, bine s ta b ilite fa de puterea v ite lo r, o avan 55

tajeaz. Condueciea coardelor rc o tilin ie (dreap t) orientat tn sus stlnjenete difereniere, ta r cea c u rb ilin ie (ndoit, In cerc o ri arc de ccrc) o ajut. D iferenierea m u g u rilo r are loc In tr-u n anu m it in te rv a l do tim p , a c ru i cunoatere ng duie o m ulu i s in te rv in p rin n g r ijir ile date v ie l, spre a o ajuta. Faptele arat c la scu rt tim p dup a p a riia macroscopic a m u g u rilo r de subsioar pe ls ta ri, ncepe l continu d ife re n ie re a acestora pe soluri i grupe dc soiuri. In te rv a lu l de tim p In care se ncadreaz (cuprinde) diferenierea, tn c o n d iiile noastre i la actualele soiuri de v i roditoare, variaz in tr s / t i j i t de ffia i, nceput de Iunie, i dureaz pln spre i / i r j i t de august i p rim a ju m ta te a lu n ii septem brie, ra r m al devreme sau m al tlrz iu . Cea mai m are parte d in tre so iu ri d ife re n ia z n lu n ile de var. La uncie soiuri nceputul d ife re n ie rii are Ioc dup cca 40 zile de la d e zin u g u rit (ex. M erlot), la altele o dat cu n flo r itu l (ex. A ligoti-, R iesllng etc.), *au cu coacerea s tru g u rilo r 56

(ex. K l-M i). In m u g u rii de pe treim ea in fe rioar a l s ta ru lu i, d ife re n ie re a se ncheie In p rim e le dou lu n i de var. In tim p ee pcnti'u cei m ai de sus se continu nc tim p de 1 2 lu n i. D iferenierea m u g u rilo r o dat ncheiat In toam n se pare, dup datele de pn ;icum, c noi rudim ente de Inflorescene In aceiai m ug u ri nu sc m a l formeaz in p rim v a ra u riutoare, ch ia r dac se constat acum un spor de Inflorescene. P rin nelndes>iulare cu hran parte d in inflorescene form ate so pot tra n s form a In clrcei. P rin n g r ijir ile date Sn acest tim p (m al ales p rin t ie ri) se poate p re in tlm pina transform area ru d im e n te lo r de in flo re s cene In crcei. In p rim va ra urm toare se continu, tn m u g u rii d in ochi de iarn, creterile ru d im e n te lo r existente, se desvresc cele de form are a b u to n llo r flo ra li i a organelor d in in te rio ru l acestora, androceu (partea brbteasc) i gineceu (partea femeiasc). Cunosctnd, pe soiuri l grupe de so iu ri, in te r v a lu l de tim p n care se petrece (lile re n tie re a 57

m u p u iiio r, practica v itic o l o poate a ju ta p rin n g r ijir ile aplicate cind l cum trebuie.
C IC L U L B IO L O G IC A L O C H IU L U I DE IA R N

Dei m u lt mai com plex l m al com plicat declt sc nfieaz *, c ic lu l biologic al m u g u re lu l dc iarn, s im p lific a t m u lt, poate fl schiat astfel : P rim vara, dup ce tem peratura a e rului, in prezena celorlalte c o n d iii necesare (u m id ita te suficient, activizarea co m p le xu lu i enzim ohormonal etc.), atinge l depete zero de cre tere ( 10C), ncep i se Intensific procesele de cretere In tra n iu g u ra l (din mugure), o ch iu l de iarn sc deschide (dezmugurete), sc ivete d in tre solzi i v lr fu l de cretere al m u g u rclu i p rin c ip a l, care p rin cretere d natere lsta ru lu i cu acelai nume (lstar p rin c ip a l). D in m a l-lu n le pc l s ta ru l p rin c ip a l In cre tere (i pe cel secundari In lipsa celui p rin c i pal) ncepe i continu, la subsioara fru n ze lo r, procesul de form are a m u g u rclu i a ctiv de var * La p rim a vedere 58

(a celui de copil), care In aoeoai var d na tere la copil (lstar de subslonr). La scurt tim p dup n ce p u tu l de Jormare a m u g u re lu l de copil, la baza acestuia /sau a l tu ra t Iu l) ncepe l continu sub acelai n veli, dar In ritm m u lt m al lent, form area in u R urelui d o rm in d de v ard cel p rin c ip a l ; in tim p dc cca dou lu n i acosta continu s creasc le n t i schieaz clteva ru d im e n te dc n o d u ri l ln te rn o d ll, ru d im e n te de frunze si dc Inflorescene, dup care spre s flr it dc vnr, nceput de toam n, in lr In repaus gata form at. 9 In cursul fo rm rii l d ife re n ie rii sub nve li u l In iia l, la baza sa o ri a l tu ra t, i fac a p a riia l continu s creasc l m al le n t 1 sau 2 m ug u ri sccundari care de asemenea i schlcaz, dar In msur mal redus, aceleai n ce p u tu ri de ru d im e n te ; ceva m al tlrz iu . in vecintatea acestora se schieaz to t sub ace lai n veli l n ce p u tu rile de fo rm a re a m ugu r ilo r te ria ri. C o m p le x u l acesta de m u g u ri (p rin c ip a li,s e cund ari l te ria ri) aprut, fo rm a t i d ife re n 50

ia t In In te rio ru l aceluiai n v e li (Intram ugurn l), a fla t la subsioara fru n ze lo r, las Im presia la e x te rio r dc In a ctivita te , dc s o m n o le n t, de aceea I se spune mugure d o rm in d de var. Dup Intrare a In repaus (s itr it de var) i cderea frunzelor, acest m ugure poart n u mele de ochi de iurnd, stare 1n care rrr.Ine peste la m (Ierneaz) pln tn p rim v a ra v ii toare, clnd c ic lu l sc ncheie rclu ln d u -sc, dar cu a li m u g u ri fo rm a i din acesta (Mg. !)

F O R M A IU N IL E LEMNOASE LA V I A D IN C U LT U R
L a o plant de v i c u ltiv a t se In tlln c s c In fond acclcal fo rm a iu n i lemnoase ca i la una slba tic de aceeai vlrst sau la una c u ltiv a t pc arb o ri, dar nesupus t ie r ilo r ; d ife re n e le care apar i le deosebesc pe u n cie dc altele se re fer m ai m u lt la d im ensiuni, la lipsa unora f i In p rin c ip a l la d e n u m irile convenionale, a trib u ite do v itic u lto ri, preluate In scrieri, in practica v itic o l i u tiliz a te ca atare. 60

Ciclul

biologic

a! ochiului

d c

ia ru il

La via din c u ltu rii, n lim e a tu lp in c l sc sta bilete a n te rio r (Inainto) fo rm rii p lantei (sau b u tucului) l sc realizeaz in tim p u l su p rin m ijlo c irc a ta le rilo r de fo r m a re * ; de aceea, fa ii ile cea de la v ia slbatic, are i d im e n siu ni m ici i foarU; m ici, prevzute de om i determ inate in p rin c ip a l de fa c to rii c lim a tic i i economia p rod ucie i de s tru g u ri. In zonele cu ie rn i calde i moderate li sc re zerv v ie lo r cu ltiv a te tu lp in i m ai n a lte 1,50 3,00 m, ra r m ai m u lt), sau mai p u in i mal Joase (0,20 0,30 m, ra r m ai m u lt) in cele cu ierni mal aspre spre a uura protecia peste iarn (n g ro p a tu l); ch ia r i In aceste zone, pe pante adpostite, bine expuse etc., e xistln d con d iii pe ntru c u ltu ra neprotejat, n lim e a tu l p in ii oscileaz In tre 0,0 1,50 n i, ra r m ai m u lt. In accicai zone, grosimea tu lp in ii variaz in tre 5 6 l 10 20 cm in d ia m e tru i c h ia r mai m u lt la vie le d in zona n e p T o te ja t , peste Iarn i mai m u lt o ri m ai p u in la cele din zona de cu ltu r p r o t e ja t . 62

La vite le a lto ite pc tu lp in , se In tiln e te p o r iunea p u n ctu lu i de a lto ire * , deasupra cruia tu lp in a este m u lt ngroat, m ai ales in zona pro te ja t ; tu lp in a scurtat m u lt (20 30 cm) Ia aceste vife, m preun cu ngroparea, reduc partea supraterestr (deasupra p m ln tu lu i) a tu lp in ii la o sim pl buturuy, fo rm a iu n e care nu se In tiln e te la cele nealtoitc. Coroana, r rit i redus p rin t ie ri anuale, este m u lt m al mic la v ie le c u ltiv a te fa de cele slbatice, dc aceca In componena sa s<; fn tiln e sc l m al p u in e fo rm a iu n i m u ltia n u a lc (btrlne) i anuale. La o v i din cu ltu r netiat nc sc in tinesc in coroan a n u m ite fo rm a iu n i care o com pun, cu de n u m iri s tric t convenionale a tr i bu ite de ctre v itic u lto ri, acceptate preluate In scris, in v o rb ire i folosite In pra ctic cu acelai neles. Aceast poriu n e este, ca orice cicatrice, ran vindecat, m ai sensibil la ger i la secet, de aceea se apr p rin m uuroi re.
G3

H a m urile p rin cip a le dc schelet, p o rn ite d in tu lp in , in d ife re n t de n lim e a sa, sau p rin ndoirea acesteia poart n u m iri d ife rite dup lungim ea pe care o au, scurtat p rin t ie r i: brae, cotoare, cordoane. Urele s ln t p o riu n i de ra m u ri p rin c ip a le mai tin e re fa de tu lp in a din care p ro v in , scur tate p rin t ie ri In 50, G O la 100 cm, ra r m ai m u lt* , stn t rig id e (ta ri, neelastice), au g ro simea .i vtrsta ra m u rilo r d in care p ro v in i susin toate celelalte fo rm a iu n i lemnoase, ve getative, in c lu s iv s tru g u rii. Cotoarele p ro v in din ac>leai ra m u ri, au aceeai grosime, virs t , rig id ita te i n d e p li nesc acelai ro l pe butuc Ins s ln t mai scurte declt braele, a vin d do regul 30 45 cm ra r m al m u lt sau m al pu in . Cordoanele s ln t p o riu n i de tu lp in i, clnd p ro v in d in ndoirea i scurtarea acestora, sau de ra m u ri p rin cip a le , u n ita re sau nu ca vlrst dup cum s-au o b in u t In tr-u n sin g u r an sau * Lungim ea b ra e lo r depinde In distana In tre b utuci pe rlnd. 64 p rin c ip a l de

tn ani d ife r ii ; sin t rig id e i ndeplinesc ace lai ro l In coroan ntocm ai ca braele l co toarele. Cordoanele o rizo n ta le mal des In t llnlte, au lu n g im i d ife rite , dup cum sin t uni sau b ila te ra le ; p rim e le au de regul lu ngim e p ra ctic egal cu distana In tre v ie pe rln d (cca 120 cm), Ia r cele dc-al doilea, cu ju m tatea aceleiai distane (cca 50 C0 cm). F o r m a iu n ile m u ltia n u a le (brae, cotoare i cor doane) p o t avea pe butuc, durata de via perm anenta sau tem porar ; in cazul in t li du* reaz c it tu lp in a l nu se nlocuiesc, ia r In cel de-al doilea dureaz m al p u in t se n lo cuiesc o dal la 8 10 ani, ra r la m ai m u li sau m al p u in i. Pe ra m u rile p rin cip a le pornesc succesiv (po rln d ) unele din altele, fo rm a iu n i mal tin e re cu ctte un an, care in mod o b in uit poart n u m ele de coarrfe, cu n su iri i caracteristici p ro p rii. Coardele de doi i de un an, prezint interes cu to tu l deosebit p e ntru tiin a l practica v itic o l i m al ales in tiin a i practica l ir -

65

r ilo r In uscat la v ia d in c u ltu r ; de dcviea, trebu ie bine cunoscute sub toate aspectele. Coardele de doi ani, num ite i p u n i de rod, purttoare dc organe roditoare, au dim ensiuni variabile, 1,20 1,50 pln la 1,802,00 m lu n gime, ra r m al m u lt sau m ai p u in i 1424 nm grosime, ra r m al m u lt. A u n o d u rile terse, nu prezint m u g u ri de ia rn i n ic i circel sau tm le de ale acestora o ri de ale s tru g u ri lo r ; au scoara plesnita i culoare comun (aceeai la toate solurile). Pe ling cel de sus in e re a celor anuale, coardele de doi ani n deplinesc i ro lu l unor lo cu ri de depunere a rezervelor de hran. Ele, sau o parte d in aces tea, se n l tu r l se scurteaz p rin t ie ri, fiin d i m al tem porare d e cit braele i cotoarele. Coarde anuale, provenite d in l sta ri le m n ltlca i dup cderea frunzelor, au Jungim i ear ia b ile : 1,00 3,00 m, lu n g im i m al m a ri sau mai m ici indic sarcini de ochi n e p o triv ite po butuc. n cazul In tl mal m a ri declt puterea butucului i m u lt prea m ici In ce) de-al doi lea. De fa p t lu n g im ile de 1,20 1,80 m re a li zate pe butuc !n perioada de vegetaie slnt
66

cele m ai corespunztoare, ia r g ro sim ile de 7 10 ni (In diam etru), c h ia r dac aceasta osci leaz tn tre 6 12 mm, ra r m a i m u lt sau m ai puin. Coardele anuale sint compuse d in no d u ri ^1 in te rn o d ii (clm puri, m e n ta le ) bine d is tin c te ; la nod u ri se afl o c h ii de ia rn d (cpue) p u r t to ri de rod, de m rim i d ife rite . Scoara de pe coardele anuale este colorat d ife r it p!n la venirea ie rn ii, dup care se uniform izeaz. C oardele anuale prezint l alte ca ra cte ristici pe care Ins nu le m al a m in tim aici. N u toate elementele lemnoase se In tiln csc pe una i accca plant de v i , m al ales din cele m u ltla nuale i c h ia r a n u a le ; la unele plante (sau butuci) sc In tlln e sc suu nu brae c r i cotoare, o ri acestea m preun, la altele cordoane, dup form a de conducere l siste m u l de tiere p ra ctica t i im pus de asprim ea ie rn ilo r. In zonele dc cu ltu r protejat peste ta r n i, In care partea supraterestr a p lantei de vlfcste in u t c it m al aproape de p m in t (de supra fa a s o lu lu i) sc In tlln e sc pe acelai b u tu c ;

67

buturuga cu partea de s u l it m u lt l coarde anuale po rn ite de pe aceasta ; buturuga pre vzut cu cotoare i p o riu n i m ic i (scurte) de lem n de doi ani pe care se afl coardele anuale. In clim atele de cu ltu r neprotejat peste iarn, partea supraterestr a v ie l de vie este situat, de ctre v itic u lto ri, mal departe do suprafaa solului ( 2,00 3,00 m i ch ia r m al m u lt), ia r in p rile noastre Ia 0,80 ],20 m ra r m al m u lt. In aceste s itu a ii, ia partea supraterestr a aceleiai plante de vi , se deosebesc : * tu lp in a , de n lim i d ife rite , cu zona punc tu lu i de a lto ire i g ilm a (sau gllca), braele sau cotoarele l p o riu n i scurte de lem n de doi ani de pe care pornesc coardele anuale ; * tu lp in a de aceleai n lim i, cu rona punc tu lu i de a lto ire i gilm a, cordoane o r iz o n ta l (uni sau b ila terale , etajate sau nu, mal ra r verticale (in prelungirea tu lp in ii), cu p o riu n i m ici de lem n de doi ani, de pe care pornesc coardele anuale. Tn zonele de cu ltu r s^mfproJciM peste iarn, se Intllnesc, la partea supraterestr, aceleai 68

p ri ca la vie le d in conelc de c u ltu ra neprotcja t , la care se adaug prezena, pe tu lp in , In apropierea solului a dou sau p a tru coarde anuale p o rn ite d in tr-o p o riu n e mic dc lemn de doi ani (cep de siguran). Elem entele (fo rm a iu n ile ) lemnoase in llln ilc la v ii dc vie dup tfiie re i d e n u m irile acestora. Elem entele lemnoase existente pc o plant de vi( dc vie din cu ltu r , in perioada dc via latent sufer u n d e m o d ific ri, p rin t ie rile tn uscat, num eric i dim ensional, dup care Il pstreaz sau nu d e n u m irile anterioare. De regul i i m enin d e n u m irile elementele m u ltlanuale, dar pot fl m icorate. Ia r cele de doi i m ai ales de un an sc micoreaz n um eric i sc scurteaz, dup care dobtndesc noi de n u m iri convenionale, a trib u ite de v itic u lto ri. N um eric, braele l cotoarele se micoreaz num ai atunci etnd u n u l sau a ltu l d in tre aceste elemente au Im b trin it prea m u lt o ri nu asi gur pornirea norm al a l s ta rilo r ; p a ra le l cl aceast m icorare se transform uneori p rin scurtri unele brae In cotoare, ia r coardele de doi ani se micoreaz num eric.

69

Coardele anuale sJnt c lc n u n te lc lemnoase, asu p ra crora se opereaz cel m a i m u lt p rin m ic orare num eric l p rin scurtarea color rmase pe butuc dup tiere, cind acestea do!>Indesc nnile d e n u m iri convenionale. In cadrul arestora apar, dup tiere, d e n u m irile de cep. cordi(, clra, coarda de rod, veriga de rod i bici. U nele d in tre aceste clemente, cu d e n u m iri con venionale, s in t destinata s poarte rod in nnul in curs, ia r a ltele s formeze v iito a re le ele mente ro d ito a re ; de aceea se i grupeaz in elemente dc producie, i clemente dc formareIn rln d u l elem entelor purttoare de rod se nu m r : cepul, cordla, clraul i coarda de rod. Cepul de rod pro vin e d in tr-o coard anual p urttoare de rod scurtat la 1 3 ochi de iarn ; acetia sc* folosesc in practic la tie rile scurte, la sistem ul dc t ie re scurt, la t ie rile scurte aplicate pe cordoanele orizontale bi i unilaterale, la cele ve rtica le etajate etc. F uncia p rin cip a l , dai\'i nu c h ia r exclusiv, i

70

acestui cep este cea roditoare, dcrtarere l'is ta rii p o rn ii d in o ch ii si dc ia rn s in t p u rt to ri de rod, de aceea fo rm a iu n ile acestea se numesc cepl de rod C ordi(a, cum arat i numele, este o por iu n e d in tr-o coard de rod scurtat la 47 ochi, adic o coard scurt n u m it cordl. Ca fo rm a iu n e (clement) de producie, cordia se in tiln e te de regul la sistem ul de tiere m ix t, cind num ru l coardelor de rod este m ai mte decit cel care tre b u ie lsat pe b u tu c ; in acest caz servete la completarea n c rc tu rii (sarci n ii de r o d ) ; m al des c o rd ia de rod sc ntlnete pc cordoanele orizontale i v e rtica le care p rin m rim i (47 ochi) i rig id ita te evit c irc u itu l, ca neavtnd obiect. Ca aezare, co rd ia de rod se a fl c it mal aproape de butuc (o ri de scau nu l su). C irafU l, ca fo rm a iu n e roditoare, este o p o r iu n e de coard rod ito a re scurtat la acelai num r de ochi ca i cordia, adic to t la 4 7, avind i aceeai fu n c ie pe butuc, asigurarea produciei. P rovenind d in tr-o coard de rod este i el ro d ito r. Deosebirea d in tre clra 7!

l cordia const num ai in poziia sa pc bu tuc ; totdeauna clraul :>e gsete pc puntea de rod sltu .it in urm a coardei do rod dc pe aceeai punte. l clraul, ntocm ai ca l cordl(a, servete la completarea s a rc in ii de ochi, in in d loc unei coarde care lipsete o ri este m al scurt dectt trebuie (mai lung de 8 ochi de iarn), coarda de rod Ituat naintea c lraului are lungim ea m in im de 8 ochi. Coarda de rod, d in care p ro v in p rin scurtare celelalte elemente lemnoase de ro d , este o coard anual, de lu n g im i d ife rite , situat o b li* gato riu pe o coard de doi ani, pe o punte de rod, care la rln d u -1 poate avea d ife rite lu n gim i. Pentru a fi roditoare, coarda de rod tre buie s porneasc neaprat d in tr-o p oriune c it dc m ic de lem n de doi ani, care face le gtura In tre ea (coarda de rod) i tem nul m ai b trtn dc pe planta de v i (sau de pe butuc). Coarda de rod reprezint form a iu n e a p rin c i pal de rod la sistemele dc tiere lu n g i m ix t, u ltim u l fiin d l cel m al r s p ln d lt In practica vitico l . Dup lungim e, socotit In n u m r de o<hl de iarn, rezervai dup tiere, coarda 72

dc rod poart la rin d u l su d ife rite n u m iri con venionale i anume : Coard <te rod scurffi, rezultat d in tr-o coard anual dc rod, scurtat la 8 11 ochi, ra r m ai m u lt, folosit m u l fi Ies la s o lu rile de v it roditoare cu vigoare m ic ( e x .: T ra m in e r, M uscat O ttonel etc.), situate pe te re n u ri m al slab fe rtile etc. Coard de rod m ijlo c ie , o b in u t din aceeai coard anual, scurtat Ins la 12 14 ochi de iarn, ra r mal m u lt, se utilizeaz In practic la solurile de v i cu vigoare (putere de cre tere) m ijlo c ie ( e x .: M e rlo t, R lesling ita lia n . Chasselas, Regina v iilo r etc.). Singur sau in com binaie, se tn tlln e tc m al alos la sistem ul dc tiere m ix t i prea p u in la cel lung. * N u m ru l de ochi de Inrn, dup caro se de numesc fo rm a iu n ile (elementele) lemnoase ro ditoare, este re la tiv , cu o d ife re n In plus sau In m inus de 12 ochi de Iarn, cum se constat adesea In scrieri ; aceast d ife re n nu afecteaz Ins d e n u m irile l n ici nelesul aces tora.

7;i

Coard de rod l ung, este fo rm aiunea ro ditoare cea m ai lung in tlln it in practic, ob in u t din aceeai coard anual scurtat la 15 18 do ochi de iarn, ra r m ai m u lt. Se intllnete dc obicei la sistem ul dc tiere lung, dar m ai ales Ia cel m ix t i la s o iu rile cu v i goare mare (Feteasc aib i neagr, C a rd i nal, Ita lia , A T uz-A li etc.). tn zonele dc cu ltu r p rotejat peste iarn, cu so iu ri p u in viguroase situate pe te re n u ri cu fe rtilita te m ai mic se utilizeaz m al ales coarde scurte i m ijlo c ii, ia r In cele sem lprotejate i noprotejate, m ai des cordie i cepi de rod pc cordoane o rizontale i verticale, sim ple sau etajate, o ri coarde m ijlo c ii la soiu r ile m ai viguroase o ri cu tu lp in i re la tiv n a lte (80 100 cm, ra r m ai m ult), tn grupa elem entelor de fo rm a re se numr In p rin c ip a l cepii de nlocuire, la care se adaug : cei de rezerv i cel de cobortre. Cepul de nlocuire , ore acelai neles con enio n a l ca i cel de rod, p ro vin e to t d in tr-o coard anual, d a r de regul neroditoare, por nit ins nu din lemn dc doi ani, ci m ai b ltin . 74

Coarda anual din care se rezerv (de regul) cepul dc in lo cu ire , pornete nu d in ochi dc ia r n, ci d in cci dor m i m i, situ a t! ctt m ai spre liaz.i bu tu cu lu i i pc p u n ile dc rod la p la n ta iile d in zena prote jat peste iarn, pc cordoane orizontale sau ve rtica le i pe cotoare la ccle din zona neprotejat i sem iprotejat. R olul p rin c ip a l al ce /n tiu i de in lo c u ire csle cel de fo rm a re a le m n u lu i de rod p e n tru a n u l v iito rt care tl va n lo cu i pe cet d in a nul in curs cam rodete ; de accea i se spune cep dc inlocuire. In lipsa coardelor anuale p o rn ite d in m uguri do rm inzl, cepii dc in lo c u ire sc pot rezerva i d in coarde roditoare. D in cauza v i g o rii l r , coardelor anuale p o rn ite d in m u g u ri do rm inzl ii sc m ai spun lacome * i d in aces tea se caut m ai ales a se rezerva cepi de nlocuire. * Coarda lacom poate s nu p ro vin neaprat din m ug u ri d o rm in zl ci i din ochii dc ia rn la sarcini prea m ic i fa de puterea v it e lo r ; lacom sau buiac se refer la creterea rapid i la dim ensiuni m ai m a ri declt cele obinuite. 75

CVpttl dc rezerv provine d ln tr-o coard anual pornit de pe por(lunea tu lp in ii a fla ta tn apropierea solului (p m tn tu lu l) sau spre baza ele m e ntelor lemnoase m u llla n u a le (brae, cotoare sau cordoane) cu ro lu l dc n form a anual lem n u l necesar n lo c u irii la nevoie, a acestor ele mente. nelesul de cep de rezerva privete i pe cel de n lo cu ire ( 1 3) lsai In plus, pc butuc, ca rezerv m al ales tn zonele cu c u ltu r p ro te ja t peste Iarna ; ro lu l lo r p rin c ip a l este cel de a nlocui pe cel d ls lru l sau cu ochii dc la m p ie rii etc. Cepul de c oborire, re zu lta t to t d in coarde anuale, lacome sau c h ia r roditoare, situate pe tu lp in ;1 c it m al aproape dc p itm ln t, cu ro lu l de a form a le m n u l tre b u ito r c o b o rtrll (apro p ie rii) unul b ra sau a tu lp in ii, ndeprtate prea m u lt dc sol, uurind astfel refacerea aces tora, protecia peste ia rn a , folosirea mal bun a c ld u rii radiate de sol etc. C epul de siguranf provine, dc asemenea, dlntr*o coard anual p o rn it de pe tu lp in (m u 76

guri d o rin ln zl *;io In iia l o r lil dc Iarn, tipul cepl d in cepl) situat c it m al aproape de sol, cu fu n cia de a form a le m n u l necesar n lo c u irii tu lp in ii In caz dc distrugere n acesteia (p rin nghe, mai a le s ); se in tlin e tc In p rin c ip a l i ch ia r o b lig a to riu , tn p la n ta iile conduse pe s e m ltu lp in l (i ch ia r pc tu lp in i) In io n e le de cu ltu r som iprotejat. In flecare toamn aceti cepl se protejeaz peste Iarn. F'orm afluni lemnoase com binate. Elem entele lemnoase rezultate dup tiere, prezente pe planta dc v i , in d ife re n t de n lim e a tu l p in ii, pot r m ln c Izolate (separate) sau sc pot com bina unele cu altele, clnd dobndesc alte de n u m iri convenionale. V eriga de rod (cu plu l de rod) reprezint com b in a ia o bligatorie in tlln lt la sistem ul de t iere m ix t. Este alctuit d ln tr-o coard de rod, dc m rim e d ife rit i un cep de nlocuire. Dup cum elementele alc tu ito a re se gsesc situate o ri nu pe aceeai po riu n e dc lemn de doi ani, veriga dc rod poate fi u n ita r sau ncu n lta r . V eriga de rod este u n ita r sau adevrat ori dc eltc ori clem entele sale romponente, coarda 77

dc rod i cepul de in lo cu ire , se a fla alezate (situate) pc aceeai p o riu n e de iemn de doi ani i d im p o triv , clnd aceleai elemente se afl pe u lle p o riu n i deeit cea comun, veriga este neunitar, adic alc tu it d in elemente componente separate. Cel mai des se tn tlln e te In practic, veriga de p roducie adevrat, a l ctuind unitatea cu suport comun. Dc regul, In practica a s ig u r rii p rin ta le ri a produciei din anul tn curs i n le m n u lu i dv rod pentru cel urm to r, coarda d in verig asi gur produ cia tn a nul in curs, ia r cepul dc in lo cu ire le m n u l de rod p entru cel v iito r. V eriga de rod cu elemente dispersate (neunilare) reprezint o abatere de la re fu la gene ral de alctuire a v e rig ii de rod adevrate. In com ponena unei astfel de ve rig i, clem en tele alctuitoare sln t situate s e p a ra t: coarda de rod, In d ife re n t dc m rim e, pe o p o z iie : pe b ra , cotor, cordon etc., ia r cepul de n lo cu ire pe alta, sltu a tie in tlln it in tre cu t m ai ales in podgoria Drgani. B ic iu l, com binaie m ai ra r in tiln lt , se arat ca o form a iu ne lemnoas, a lc tu it d ln tr-o 78

coardfi roditoare de u ti an i a lta de m ai m u li ani, legate prin m ijlo c ire a unei p o riu n i m ic i dc lem n de doi ani. I se spune b ic i com bina ie i d in tre elem entele componente, coarda anual i cca b i sau trla n u a l deoarece sin t astfel legate in c it sc aseamn cu un b ic i ade v ra t

TIERILE APLICATE VIELOR RODITOARE

Cunosclnd p rile supraterestre ale v ie i de vie i ro lu l po care acestea 11 ndeplinesc in via fa p lan tei i In asigurarea pro d u cie i de stru g u ri, t ie rile se pot aplica m ai cu folos. Dc ce sc taie v ia de vie. Lsat In stare l i ber, necondus (d irija t ) de om, v ia de vie produce ntocm a i ca i cea slbatic (sau sem lslbatlc), s tru g u ri m u li dar m ic i, cu boble m runte, cu m ust p u in l acru, Indeprtin d p rin crotcri anuale, rodul de p S m ln t; de aceea p e ntru a preveni asemenea feno mene, creterile i rodirea v ie lo r se regleae p rin a ju to ru l un u i com plex de m suri tehno logice, In tre care t ie rile In uscat* (l mal tirzlu cele In verde) dein ro lu l p rin c ip a l. N ici una din lu c r rile de n g r ijir e a v iilo r, spuneau 80

n v a ii acum dou m ii dc ani, nu depete In Im porta n tierea. Dac s-ar lsa netiat v ia de vie, a r rodi neregulat, in tr-u n an a r producc m u lt, ia r in a ltu l p u in , ro d u l a r fi de slab calitate, cu m a tu ra ia (coacere) pe rln d a s tru g u rilo r, ia r abundenta fru n z e lo r ar n ju ta a ta cu rile de lx>li l de insecte, com prom lln d u -1 adesea. V o lu m u l m are al cre te rilo r anuale i nde prtarea nen tre ru p t n organelor supraterestre de suprafaa solu lu i, a r face im p o s ib il e xis tena i deci cu ltu ra acestei plnnte In zonele cu Ie rn i aspre. Reducind v o lu m u l p rii supra terestre i m e n in ln d o p rin t ie ri, aproape de suprafaa solulu i, devine pasibil extinderea c u ltu rii sale l in zonele cu Ie rn i aspre, unde v ia di> vie se protejeaz peste iarn, tn ce constau t ie rile . In fapt, tU -rllc constau in m icorarea n u m ru lu i de olem onle lemnoase a fla te in coroan i in scurtarea ce lo r rmase dup tiere. M lcorln d n u m rul, m al ales scurtin d u -Ie pe cele rmase, se schimb poziia re la tiv (locul) a elem entelor lemnoase pe butuc 81

i mal ales a f'onrde lo r anuale i a o ch ilo r po coarde, re u lin d astfel dup voie creterile i ro d u l pe acea po riu n e a coardelor care a ju ta m ai m u lt i mai bine cre te rile i ro direa ; de aceea t ie rile reprezint veriga p rin cipal d in tehnologia aplicat in v ia pe rod. Scopurile u rm rite p rin t ie ri. P rin t ie rile aplicate, v itic u lto ru l urm rete o m u ltitu d in e de scopuri a cror n iru ire cu Rreu le-ar cu prin d e p j tonte i dac s-ar face. cum se in tearcS deseori, m al curtnd s-ar abate atenia c itito ru lu i de la cele p rin c ip a lr, care le includ si pe cele secundare, re zolvabile concom itent cu prim ele. De aceea, p e ntru o m ai bun cla rific a re a lo r. considerm c to ta lita te a sco p u rilo r u rm rite p rin t ie ri se reduce in fapt Ir - : transform area form ei de cretere (nu a n a t u r ii p la n te i) i m eninerea ei ; la reglarea pu te r ii de cretere l de ro d ire ; la uurarea a p li c rii ce lorlalte lu c r ri de S ngrjjlre ; la asigura rea produciei de s tru g u ri p la n ific a t ; la m buntirea c a lit ii el in lim ite le unei eco n o m ic it i ridicate.

82

T ransform area fo rm e i de c re jtc rc f i m r tifinpr.-a ci. Scopul p rin c ip a l, n e m rtu ris it ins, u rm rit de v itic u lto r p rin t ie ri const in transform area formtH de cretcrc *, d in cea de lian, cum este la v ia slbatic i ia cea sus in u t pe a rb ori i netiat, in cca de arbust .au de tu f , joas o ri m ai in a lt l in m e n i nerea ei. N um ai p rin aceast transform are fo r*' a, realizat p rin t ie ri anuale, v ia dc v ie a devenit i a r m i as p la n ta c u ltiv a b il i c u l tiv a t cu p o s ib ilit i i nsuiri dc p rn d u cic la d ic a l (profun d) schimbate. T ra i sform area fo rm e i de cretere p rin t ie ri devine posibil o ric in d ; o b i n u it ins. i cu rezultate m ai bune, sc realizeaz, cum este i firesc, in perioada de tin e re e de v lr s t ; a n ii 23 sau 45 de ia plantare. In aceast perioad se oblig (foreaz) p rin t ie ri de * P rin t ie ri nu se transform n tura de lian a v ie i dc vie in arbust s-iu tu fa c i. fo ra t num ai form a de cretere, natura de lia n rm in in d neschimbat a ltfe l p rin ne t icri i reia form a dc cretere in iia l cea de lian. 3

fo rm a re " ca v ia de vie s i creasc sub form de arbust sau de tuf, dup c o n d iiile de me diu (tem peratur i u m id ita te ) i economia c u l tu r ii. O dat realizate form a (le cretere se m enine to t p rin t ie ri anuale, de n treinere, a juta te i dc a lte procedee (conducere etc.). In p rim ii ani d in perioada de tin e re e de v lrst Scopul p rin c ip a l u rm rit p rin t ie ri con st In fo rtific a re a v ie lo r i obinerea 5n ca d ru l acesteia a u n u i l sta r viguros fo lo s it la form area tu lp in ii v ie lo r d in zonele sem iprotejate i neprotejate peste ia rn sau a 23 l sta ri d in care u n u l m ai viguros la cele d in zona protejat. De aceea, in p rim ii 12 ani se rezerv m ai m u lte puncte de cretere pe plant p e n tru fo rtific a re a ei i m al p u in e In u rm to rii 1 2 spre a stim u la creterea l ob in e l s ta rii necesari re a liz rii p rii supraterestre. Iio zu lt astfel c ntreaga putere de cretere d in perioada de tin e re e de vlrst , se dirijenz p rin t ie ri, spre obinerea in tim p u til, a tra n s fo rm rii form ei do cretere i a m e n in e rii forat a ei ; In fa p t t ie rile de fo r 84

m are urmresc tocm ai aceast tra n sfo rm a re a fo rm ei de cretere la v ia d in cu ltu r . In perioada de m a tu rita te de virs t , scopul p rin c ip a l u rm rit p rin t ie ri anuale vizeaz In fa p t pe ling reglarea p u te rii de cretere i de ro d ire , tn vederea o b in e rii p ro d u c iilo r m a ri de s tru g u ri eu pstrarea v ig o rii v ie lo r i m eninerea fo rm e i de cretere, realizat In perioada anterioar. T ie rile de produ cie d in aceast perioad si eficiena acestora sln t de neconceput fr m en inerea form ei de cretere astfel transform at. In perioada de declin (b trln e e de vlrst ), sco p u l p rin c ip a l u rm rit p rin t ie ri se reduce, a tit la refacerea ca p a cit ii de fru c tific a re p rin td le rl de regenerare, unde este cazul, c it i la obinerea unor p ro d u c ii m a ri p rin a plica rea t ie rilo r de sleire (epuizare), cln d p la n ta ia este prea b trln i urmeaz, In 23 nni, s fie defriat. Reglarea p u te rii de cretere f i de rodire. Puterea de cretere, excepional de mare, pe care o m anifest v ia de vie, conduce la cre 85

te ri to t mai rtv iri in-.oite do rod m ai p u in , la ndeprtare an dc an dc soi i de tu lp in o organelor re g e ta tife (lstari cu frunze etc.) l generative (flo ri, s tru g u ri etc.). P rin t ie ri anuale. In p rin c ip a l i p rin conduccrc se d ir i jeaz, in aceast perioad, puterea de cretcre spre a num ite d im ensiuni (lungim ea i g ro si mea) ale l s ta rilo r dovedite ca celc m al bune pe ntru ro d ire ; se schimb ra p o rtu l d in tre to ta lu l a s im ila te lo r ( 100y ,) produse de plant i partea folosit d in acestea p e ntru fru c tific a re de la 14% c it sc foloseau p e ntru ro d ire la o plant nctlat la oS/o la cea tiat. M lcorind p rin t ie ri anuale n u m ru l puncte lo r de cretere (ochi de la m ) [a dc to ta lu l lo r, ccle rmase dup tiere sporesc In dim en siuni (pentru lstari). In vo lu m (pentru s tru gu ri) i greutate (pentru ambele). S uprlm nd p rin t ie ri In cea m a l m are parte lem nul anual (coardele anuale l parte din cele bianuale) sc schim b ra p o rtu l d in tre acesta si cel n iu ltia n u a l Iu favoarea u ltim u lu i. Sc n cetinete p rin aceasta. In tr-o a num it msur, iueala de cretere a l s ta rilo r, Ia r p rlp r e ? w

vele de hran rmase, se m buntesc co n d i iile de fo rm are i de d ife re n ie re m u g u rilo r de rod. In acest mod i pe aceste ci se re gleaz p rtn t ie ri puterea de cretere l de ro d ire a v ie i de vie. Faa de n ct le rl, t ie rile aplicate anual v i e lo r din c u ltu r lim ite a z (mrginesc) m p u te rn icire a p la n te lo r do v l (sau a b u tu c ilo r) i micoreaz durata de v ia a acestora, de aceea se cer astfel aplicate in c it s previn pe r i t p osib il asemenea u rm ri. I.a aplicarea t ie rilo r, t ie to ru l tre b u ie s alb in vedere trei fapte de re in u t : p rim a , s u rnvreasc obinerea de rod c it m ai m u l t ; a doua, s asigure butu cu l (planta dc v i ) cu le m n u l de rod p e ntru a n u l v iito r, ia r a treia, s asigure p la n te i o d u ra t de viat Cit mal lung, cu m eninerea fo rm e i de cretere. P rin urm are, trin ita te a (realizarea celor tre i scopuri) rod pentru an u l in curs, lem n de rod p e ntru cel v iito r i d u ra ta de via c it mai lung cu m eninerea form ei, reprezini') sinteza cea m al concentrat, de cea m ul m arc ru sp in drle a scopului re g la tlv (regulator) r<>:ilizat, p rin 87

t ie ri, a fenom enelor dc cretere i fr u c tifi care la v ia din cu ltu r . Acestor scopuri, re aliza b ile p rin transform area form ei de cretere, li se subordoneaz i a l tele : m eninerea In tre anum ite lim ite a le m n u lu i p ro d u c tiv i n e p ro d u ctiv avantajoase produciei, forare a p o rn irii o c h ilo r de la m i a m u g u rilo r pe acea p o riu n e a coardei care Interesezi practica, nnoirea anual a le m n u lu i de rod i p e riodic (din cln d in clnd) a celui m u ltia n u a l etc. P rin urm are, scopul re g la tiv a l p u te rii de cre tere i de ro d ire la v ia dc vie, u rm rit p rin t ie ri, apare as fel pe c it de sim p lu , pe a tit de lesne de neles i de u tiliz a t In practica v it i col. nlesnirea a p lic rii c e lo rla lte v e rig i d in te h nologia v ie i de vie. S u p rim tn d p rin t ie ri o parte d in elem entele coroanei i s c u rtln d u -le pe cele rmnse. sc realizeaz In acelai tim p i> m icorare a vo lu m u lu i acesteia i r rire a corespunztoare a sa, m e n in ln d -o la o anu m it m rim e i form , p o tr iv it cu s p a iu l de n u triie cuvenit fie c ru i butuc de vi . 88

R rin d coroana i m e n ln ln d -o in anum ite l i m ite. se e vit u m b rire a in in fe rio r, se uu reaz aerisirea, ptrunderea lu m in ii l a cl d u rii, se nlesnete p rotecia contra b o lilo r i d u n to rilo r a a p a ra tu lu i vegetativ (frunze, l sta ri etc.), i a celui g e n e ra tiv (Inflorescene, cu flo ri, s tru g u ri) co n tra m ucegaiului, i a a l to r b o li sau duntori. La u u rin a de aplicare a acestor lu c r ri se adaug i altele (p liv it, c o p ilit, norm area sar c in ii dc Inflorescene i dc s tru g u ri etc.), a cror executare ar f i a ltfe l ngreunat. rm b u n u td firca a c tiv it ii ro d u lu i. Reductnd n u m ru l o ch ilo r dc la m pe buluc, p rin t ie ri, se micoreaz i n u m ru l -.tru c u rilo r pe acelai butuc, Ia r p rin aceasta se creeaz con d iii p e ntru m rirea v o lu m u lu i i a g re u t ii b o b le lo r i deci a s tr u g u r ilo r ; de aceea cei rm ai devin m ai grei, m al m a ri l m ai su culeni. M rin d vo lu m u l i greutatea bob ie lo r, re a li zate p rin t ie ri, se schim b ra p o rtu l d in tre m iez-m ust i sem ln e -p ie lle tn favoarea p ri m ilo r term eni ai ra p o a rte lo r; sporete pro89

ducla m a rftl la s tru g u rii do m a s i ; se m b u ntete acum ularea z a h a ru rilo r in bobite i se In te n s ific i co loraia acestora etc. T ie rile , la de netierl, grbesc m a tu ra ia s tru g u rilo r, creeaz c o n d iii p e n tru u n ifo rm i zarea m a turaiei lo r, m b u n t in d astfel c a li tatea acestora. Im p o rta n ta t ie rilo r. Scopurile propuse de v i tic u lto r i u u rin a de realizare a lo r p rin t ie ri, clnd sln t aplicate e c h ilib ra t, dezvluie im portana considerabil a lor.

p r in c ip iil e

t iin if ic e

PE CARE SE BAZEAZ TIERILE


M odul In care vl(a de vie rspunde la t ie rile ce I se aplic prezint un interes deosebit pen tru nelegerea i executarea corect a aces tora. O rice tiere trebuie considerat l neleas ca un ru necesar ; p e ntru via de v ie orice t iere es-te un ru fa de netlere, Ins pentru economia c u ltu rii acest ru devine o necesl90

Uite. In fe lu l su oricp t Al ere, fie ea c it de slab aplicat, lim iteaz fat dc netiere, p u terea p lan tei dc v i sau c h ia r o oprim . Efec tu l lim ita tiv sl o p rim a to r este cu a tlt m ai pu te rn ic cu c it tierea se aplic mal sever, cu c it se m enine pe plant (sau pe butuc) un n u m r m al m ic de puncte de cretere (a de to ta lu l lo r existent a n te rio r t ie rii. C h ia r d in cadrul acestor reacii de rspuns a v ie i de vie, izvorsc unele p rin c ip ii care stau la baza a p lic rii corecte a t ie rilo r In uscat* la v ia de vie. T o ta lita te a p rin c ip iilo r, pe care se s p rijin t ie rile la v ia dc vie, sc bazeaz pe unitatea d in tre organism l c o n d iiile de m ediu, pe u n i tatea din ca d ru l o rg a nism ului i pe legea n lo c u irii anuale a le m n u lu i de rod. U nita tea d in tre organlsm -m ediu. F e lu l t ie ri lo r i vo lu m u l (m rim ea) acestora s-au s ta b ilit i s-au determ in at tnc d in vechim e, pe baza observrii d in practic, a existenei u n it ii d in tre organism i m ediu, sesizat de u n ii (ifT jlo ri CU v a c u ri l m ile n ii tn urm . proW

luat, In tr-o form sau alta i folosit la a p li carea t ie rilo r. U nitatea d in tre organism -m edlu, ca b a z tiin * fic a t ie rilo r, a fost e xp rim a t p rin anum ite fo rm u l ri acceptate i folosite ca p rin c ip ii in practica t ie r ilo r ; in tre acestea se num r u r m toarele :
9

V iile se talc dup soi i starea dc fe rtilita te a solutui. D ife rite le so iu ri de v it , c u ltiv a te In aceleai c o n d iii (de sol l clim ) nu se taie la fel, ia r acelai sol am plasat pe co lu ri d ife rite ca stare de fe rtilita te se taie In mod deosebit.

Lungim ea coardelor, respectiv n u m ru l de ochi de iarn, se stabilete dup dezvoltarea v ie i (vigoarea el) i bogia p m ln tu lu i. P rin c ip iile acestea i a lte le n e a m in tite aici, fo losite la aplicarea t ie rilo r, e xp rim c la r u n i tatea d in tre organism i m ediu, ca baz tiin i fic a acestora. U nitatea d in ca d ru l o rganism ului. Fa de cca d in tre organism i m ediu, unitatea d in cadrul orga nism ului apare m ai c la r e x p rim a t , de aceca m a n ife st rile acesteia, d ife rit form ulate,
92

se in tlln c s c de m u lt tim p In lu c r rile legate de t ie rile aplicate v ie i de vie. l/n ita tc a d in tre sisteme. Sistem ul ra d lc u la r l cel nerian alctuiesc, cum uor sc nelese, o u n i tate (un tot) in care lo tu rile sale se in flu e n eaz reciproc (unn pe a lt a ) ; dc aceea, orice m rire sau mlcorare, realizat p rin t ie ri, asu pra u n u i sistem, se r s frln g e cu ncccsitale in acelai sens i asupra c e lu ila lt sistem. m p u te rn icire a o ri slbirea unuia d in tre sisteme a tra se in e v ita b il m o d ific ri In acelai sens i asu pra c e lu ila lt sistem. M ic o rln d prea m u lt sar cina pe butuc, slbete sistem ul ra d ic u la r p rin neindestuiare cu hran, a unei p ri d in rd c in ile hrnitoare, de aceea slbete i vigoarea b u tu c ilo r (pla n te lo r) de vi . Unele form e de m anifestare ale u n it ii d in cadrul o rg anism u lu i au fost de m u lt tim p n elese i acceptate ca p rin c ip ii tiin ific e puse la baza t ie rilo r i fo lo site ca atare fn practica v itic o l , in tre care figureaz : faporCurt u tile produciei. Diiv.ensionind p rin t ie ri m rim ea sistem ului aerian sc determ in p rin aceasta anum ite creteri sau descreteri
!)3

pentru cel ra d ic u la r, re a lizin d astfel, tn tre sis teme, p r a p o r ii sau ra p o rtu ri utU c produciei de stru g u ri i c a lit ii el. In lite ra tu ra de spe cia lita te , aceste ra p o rtu ri s ln t cunoscute i n elese ca un e c h ilib ru In tre sisteme. Dc fapt, p rin t ie ri nu se asigur un e c h ilib ru cl se deranjeaz (se stric) cel e x iste n t In tre siste mele aceleiai plante. P rin t ie ri bine chibzuite sc stabilesc n um ai ra p o rtu ri u tile p ro d u c ie i; cele prea severe nu v a lo rific b ine puterea plan tei, ia r cele prea slalx* o sll>c*$<\ pgubind tn ambele cazuri vlg.>area t rodirea. L'nttatca d in tre suprafaa fo lia r yi fo rtific a re a plantei. In tre suprafaa fo lia r i fo rtific a re a b u tucului (a p la n te i) de v i exist o corelaie direct (p o z itiv ); orice M iere micoreaz su p ra fa a a ctiv asim ilatoare a frunzelor, depla seaz m al spre m ijlo c u l v e rii realizarea m rim ii m axim e a lo r i scurteaz p rin aceasta tim p u l u til p e ntru actlvjU itea frunzelor. Fa de nctlere, tierea sever (scurt, eu n u m r m ic de 01 hl pe butuc), micoreaz de 7 14 o ri g reu tatea frunzelor, desigur i suprafaa acestora, dc ceea tierea trebuie astfel f'ieut In c it s

94

r n ijn il pe butuc 1 2 mJ de suprafa fo lia r a c tiv asim ilatoare pe ntru flecare kg de stru g u ri. N um ai in aceste c o n d iii t ie rile pot refjla cu folos ra p o rtu rile d in tre cretere i fru c tific a re , asigur m eninerea sau sporirea fo r tific r ii b u tu cu lu i, a produciei de s tru g u ri cu m eninerea c a lit ii i form ei b u tu cilo r. U nitatea d in cad rul iiste m e lo r. In cadrul fie crui sistem (aerian i ra d ie u la r) exist in tre p rile componente o a n u m it u n ik ite . ia r sen s u rile in care se influeneaz la tu rile sale au fost sesizate i folosite de m u lt tim p fn prac tica t ie rilo r. U nitatea d \n lrc n u m ru l l s ta rilo r pe butuc ;i d im ensiun ile acestora. In tre n u m ru l l s ta rilo r (num r de ochi dc iarn la nceput i apoi al l s ta rilo r) a fla i pc butuc i d im e n siu n ile aces tora exist o unitate, In care la tu rile sale stnt corelate nepatit>. Dac la tiere se rezerv,~la nceput, un n u m r m are de ochi pc butuc l m al apoi de lstari, ev realizeaz o fo rtific a re ueneral a b utucuhii concom itent (paralel) cu o slbire a cretorii fie c ru i l sta r In parte.

Rezult astfel c la tu rile u n it ii (num r de lsta ri i d im en siunile acestora) se influeneaz In tr-u n sens clnd se consider In tre ele i In a lt sens clnd unitatea este considerat In tre acestea i planta ntreag ; In cazul n t l f s in t corelate negativ (num r i dim ensiuni) ia r In cel de al doilea p o z itiv (n um r i fo rtific a re gene ral a b u tucului). C o re la iile i sensul acestora sin t reale In am!>elc cazuri i se u tiliz e a z j cu folos in practica vitic o l . Totdeauna dup t ie ri cu sarcin m are dc ochi l lstari, coardeic rezultate au d im e n siu n i mai m ici i m ai m a ri la sarcin m al mic. Coarda dc rod norm al trebuie s aib ins 7 12 mm grosime i 1,20 1,80 m lungim e, ra r m ai m u lt sau mai p u in ; de aceea, la t ie re m rim sau m icorm num ru l pun cte lo r de cretere (ochi dc iarn l apoi l sta ri) pe b u lu c ^pre a putea obine aceste dim e nsiu n i, v a la b ile la c o n d iiile noastre dc m e d iu ; In alte c o n d iii (ex. Ita ll i, A fric a ) s-au ar ta t m ai fe rtile coardele de 13 20 m m grosime. R e la iile In tre grosimea coardclor f i gra d u l cir fe rtilita te a o ch ilo r de Iarn de pe: acestea arat
96

c5 g rosim ile cele m a l p o triv ite p e n tru producie depind de soi, ia r in ca d ru l acestuia unele grosim i s in t m ai u tile d e cit altele (7 nun la Iliu s lin g i 8 m m la Bbeasc) ; de aceca, spre acestea tre b u ie s lu p t m p rin t ie ri, re a llzin d astfel m eninerea v ig o rii b u tu c ilo r p a ra le l cu obinerea unei p ro d u c ii m ai m a ri de in flo re s cene m a l iu t ii i de s tru g u ri m ai in urm . U tiliz in d corelaia d in ca d ru l u n it ii num r de l sta ri (p rin num r de ochi de la m ) l dim ensiunile acestora, v itic u lto ru l poate regla dup voie, a tit puterea de cretere, c it i cca de fru c tific a re In interesul pro d u cie i dc s tru guri, fr a micora vigoarea b u tu cilo r. U nitatea d in tre creftere f i fru c tific a re . Ca la tu r i deosbile alo u n it ii, creterea i fr u c ti ficarea reclam i c o n d iii de m ediu deosebite p e ntru parcurgerea lo r. U neori c o n d iiile d in natur i cele create p rin t ie ri sin t m a l p r i elnice crcte rii, a lte o ri fr u c tific rii sau ch ia r am belor procese ; de aceea, re la iile d in tre cre tere i fru c tific a re pot fi norm ale, sau de d o m i nan a lte rn a tiv . In cazul Jnti ele sln t, in anum ite lim ite , corelate p o z itiv (la cretere n o r 97

mal, fru c tific a re norm al), ia r in cel dc al doilea negativ (la creterea anorm al prea m are o ri prea m ic, fru c tific a re anorm al la cretere prea inare fru c tific a re mic i Invers). In tre aceste s itu a ii extrem e, exista m u lte altele In care creterea i fru c tific a re a (form area ru dim e n te lo r de Inflorescene in m u g u ri) m brac d ife rite form e de m a n ife s ta re ; acestea a r a t c re la iile d in tre cretere, proces prem ergtor, i fru c tific a re , proces fin it, nu stnt sim ple l n ic i constante, ci com plexe l schimbtoare. P rin t ie ri, i p rin alte m 9u ri, se regleaz re la iile (ra p o rtu rile ) d in tre cretere i fr u c ti ficare, schlm blnd sensul acestora, d in in verse cum erau sau cum puteau fi tn pozitive i din lim ita tiv e pentru pro d u cia v itic o l tn stim u la tive pentru ea. U nitatea d in tre vigoarea plantei de v i i p ro ducia vitico l . Faptele arat c vigoarea b u tu c ilo r de vi i producia acestora alctuiesc o un itate in care la tu rile sale stn t corelate po z itiv . Totdeauna, unui butuc (p la n t de v i ) mal viguros 1 se las la tiere 9arcin mai mare dc ochi dc iarn deeft a ltu ia mai p u in viguros ; 98

ia r sarcina m ai m arc nseamn nendoielnic i pro ducie dc s tru g u ri m ai m arc la acelai butuc i invers. U nitatea d in tre vigoarea u n u i butuc, sarcina accstuia i producia o b in u t este considerat nu num ai ca p rin c ip iu tiin ific , ci c h ia r ca lege i u tiliz a t ca atare tn practica tr ie r ilo r In uscat". L'm faiea d in tre v irsta m u g u rilo r i capacitatea lo r dc ro dire. Se cunoate de m u lt tim p c In tre \ir s ta m u g u rilo r In v ita dc vie i capacitatea lo r de fru c tific a re exist o corelaie po zitiv ; cu c it m u g u rii sint m ai tin e ri (dar nu mai p u in d<> un an), cu a tlt au capacitate mai mare de fru c tific a re i invers. N um ai ochii de iarn (com plexul de m ug u ri d in acetia) dc pc coarda dc un an po rn it d in a lta de doi ani, au capa cita te dc fru c tific a r ; de aici a re zu lta t constata rea i p rin c ip iu l tiin ific , unanim recunoscut cu H fa de t:ie rodete pc lem n de un an, p o r n it din a ltu l de doi a n i . C e ila li m u g u ri mai Lm trlni dectt un an, cei d o rm in zi, ca i l s ta rii re zu lta i din acetia, in d ife re n t de unde p o r nesc (brae, cotoare, tu lp in i) sin t in general

99

n e p u rt to rl de rod ch ia r dac se aduc uncie dovezi tn s p rijin u l ca p a cit ii dc fru c tific a re a acestora. L s ta rii p o rn ii d in m u g u ri do rm ln zi, servesc de regul la form area le m n u lu i de rod p e ntru anul urm tor. Se nelege astfel de ce la tiere, se asigur perm anent b u tu cu lu i, pe lin g ro d u l d in anul tn. curs (coarde de un an p o rn ite de pe altele de doi an i) l lem n u l de rod p e n tru cel v iito r (cepl de n lo cu ire o b in u i de regul d in coarde ncrodltoarc, zise adesea l lacome). U nitatea d in tre cantita te i calitate. In form a lo r cea m ai general, la tu rile u n it ii, c a n tita te i calitate, apar corelatc negativ. Aceasta nseamn c m rire a p ro d u cie i de stru g u ri, dincolo de an um ite lim ite , este nsoit dc m ic orarea c a lit ii i invers. Faptele arat c uneori i In a n um ite c o n d iii (sarcinii prea m a ri pe butuc, ani ploloi, Ingrare u n ila te ra l cu azot, Irigarea abundent etc.), la o sporire m are a c a n tit ii se constat o scdere a c a lit ii (a c o n in u tu lu i s tru g u rilo r In zaharurl), a lte o ri cu sporirea c a n tit ii se m enine o ri se m buntete i calitatea, dup 100

cum exist i s itu a ii In care ambele la tu ri r m ln corelate po zitiv (la p ro d u c ii m ic i i c a li tate slab, ia p ro d u cii m a ri i c a lita te bun). C orelaia de tip negativ schiat pe p lan cu to tu l general arat c le g tu rile d in tre can tita te i calitate in producia de s tru g u ri, nu stn t aa de strfnse cum s-ar prea. In tr-a d e v r, la cre te ri de 2 3 o ri a c a n tit ii, calitatea nu scade In aceeai msur (to t de 23 o ri) cl num ai cu 5 10 l m axim um 1520 g zabaruri la litr u de m ust, ra r m ai m u lt Spre a fl bine nelese, re la iile reciproce d in tre ca n tita te l ca lita te tre b u ie exam inate In cadrul unul soi dc v i l In cel al succesiunii (n lo c u irii) so lu rilo r. U n sol de v i poate suporta sarcin cresdndd de ochi (i deci producie m rit ) cu m eninerea c a lit ii pin la o a num it lim it , dincolo de care calitatea ncepe s scad ; In succesiunea so iu rilo r, sa rcin ile legate de cre terea c a n tit ii (produciei de s tru g u ri) p la fo nate (devenite lim it ) p e n tru unele, s ln t pre luate de altele l duse la un p la fo n m al t n a l t ;
101

dc aoi'CM, In succcsiunca s o iu rilo r, in fo rn ia lo r cca m ai general, la tu rile apar corelate p ozitiv. HczulUi astCol c t ie rile reprezint, in tr-a d e vr, in m ina t ie to ru lu i, m ijlo c u l cel m ai sleur i mai cfloace pentru reglarea pro- eselor de crestc rc si do rod ire la v ia de v ie tn acord cu Interesele produciei dc stru g u ri, a tip u lu i dc v in propus a se ob in e i a economiei acestci c u ltu ri ; dc aceea secretul p ro d u cie i dc stru g u ri st tn foarfecele tiiic to ru lu i, dcplnr.ind doar dc m odul cum aresta se m inuiete. Legea fn lo c u trit anuale a le m n u lu i de rod. In afar de p rin c ip iile tiin ific e expuse anterior, cunoscutc i folosite In tr-o a n u m it msur, la aplicarea t ie rilo r se in e seama o b lig a to riu de legea dup care sc nlocuiete In flecare an lem nul care a ro d it, cu a ltu l nou, care va rodi. In tr-a d e v r, ochii de ia rn de pe coarda anual care au ro d it, i-au v a lo rific a t (consumat) n suirea tn l s ta rii d in a n u l in curs, in schim b preiau (dobindesc) nsuirea ochii de iarn de pe noua coard form at pe cea care a ro d it, devenind ci ro d ito ri. In acest mod nlocuirea ob liga torie tn flecare an a coardelor care au 102

ro d it cu cele c&rc vor ro d i, a <!o\enit lese In ;<plicarpa t ie rilo r In uscat" In v ia d in c u ltu rii. Cunoaterea, lie i rezum ativ, a bazelor i p rin c ip iilo r teoretice ( tiin ific e ) dc care trebuie s se Vin seam la aplicarea t ie rilo r In prac tica v itic o l , urm rete scoaterea acestora din dom eniul meteugului i al a rte i i plasarea lo r n cel al tiin e i: om ul devenind astfel stpin pc ele, le folosete dup \o ie i cu e fic i en sporit, fie tn fe r ir e vitic o le , fie tn g r dina de Itng cas.

SISTEMELE DE TIERE
P rin sistem de tiere se nelege un to t u n ita r In care p rile componente se afl tn anum ite ra p o rtu ri de subordonare. O ric lt dc m u lte i de fe lu rite ar fi, ele se ncadreaz totui tn trei grupe bine distincte : sistem ul dc tiere scurt, lung i m ix t. Flecare sistem de tiere se poate practica pe tu lp in i n a lte (1.2U 1,80 m, ra r m ai m u it), m ijlo c ii (0.80 l.li; m) i joase 103

(15 30 cm, ra r m al m u lt), p u rtn d brae, co toare, cordoane, dup sol i c o n d iiile de clim . P entru aceeai tu lp in , sistemele de tiere se caracterizeaz p rin fe lu l clem entelor lemnoase rmase pe butuc dup tiore, n u m ru l acestora i lungime* lo r .4 Pe aceast baz se caracteri zeaz flecare sistem de tiere l se deosebete unu) de celelalte. In tr-a d e v r : Sistem ul de t&ierc s c u r t: fe lu l elem entelor - cepi de n u m ru l lo r -* 2, 4, 6, lungim ea -* i 3 ochi pe flecare, ra r m al m u lt. Sistem ul de tiere lu n g : fe lu l elem entelor -* coarde de rod, lu ngi n u m ru l lo r - * 2, 4, 5, n lungim ea -* 14 20 ochi de iarn pe fiecare coard. * In n ici un caz nu se poate asemui l n ic i su bstitui sistem ul de t ie re cu lungim ea coar delor.
104

rod n

Sistem ul de tiere m i x t : fe lu l elem entelor -* v e rig i (cu p lu ri) de rod n u m ru l acestora -> I 2 pn la 3 8, ra r m al m u lt lungim ea coardei -*1 4 20 oclil, ra r m ai din verig m u lt. A. S i s t e m u l de tiere scurt , f r t u l p i n se caracterizeaz p rin prezenta pe butuc num ai a elem entelor scurte, cepi de rod. Pe lin g unele avantaje, sistem ul are l deza vantaje. P rin tre avantaje se rem arc urm toarele : P e rm ite obinerea u nor l sta ri viguroi din m u g u rii s itu a i la baza coardelor, asigurtnd p rin acesta m eninerea scaunului i a ele m e ntelor de producie aproape de pm lnt, uurin d ngropatul. F iin d sim plu, se execut m ai repede, m ai uor l cu m al pu(ino cunotine legate de tieri. nlesnete mecanizarea lu c r rilo r, in c lu s iv a t ie rilo r, avantajeaz economia de m ateriale, 105

m a tu ra ia (coacerea) s tru g u rilo r i acumularea za h a ru rilo r in boabe. a Stim uleaz pornirea u nui num r m ai maro du ochi fat de to ta lu l celor rezervai p rin t ie ri etc. Pe ling avantaje, sistem ul de tiere scurt fr tu lp in ii, cu butu ru gii, prezint i uncie deza vantaje, in tre care a m in tim pe u rm to a re le : 0 Folosete p e ntru producie 5 10% d in poten ia lu l dc producie a l b u tu cu lu i, o ch ii dinspre baza coardelor de rod cu fe rtilita te mai sczut. Micoreaz vigoarea b u tu c ilo r, pro d u cia d> > s tru g u ri pe butuc (cca 1 kg/butuc), scurteaz longevitatea p la n ta iilo r i perioada de ro dire deplin. Prezena aproape de p m in t a organelor ve getative i generative, le expune uor b ru m e lo r si n g h e u rilo r U rzii de p rim va r t tim p u rii de toamn, ca l a ta c u rilo r de b o li, m rind m u lt pagubele produse etc. Sistem ul dc tiere scurt se aplic In p la n ta iile t :nere, In p rim ii ani dup p la n ta re i in cele m ature cu desime m are i soluri n e v ig u ro a v situate In zona dc cu ltu r p rotejat peste iarn.
106

Sc poate practica i pe s c m itu lp in i <70 80 cm) !n zona neprotejat fr sistem de susinere, dup ce b u tu cii s-au n t rit bine,' cu l sta rii m e n in u i d repi p rin scu rt ri repetate (meca nizat) la o anum ita n lim e . B. S t . t ( e m u l d e t i e r e l u n g , p rin prezenta pe plant n um ai < t rod itoa re lungi. nto cm a i ca i cel m ul de tie re lung prezint unele dezavantaje. P rin tre avantajele acestui sistem urm toarele: caracterizat elem entelor scurt, siste avantaje i se remarc

0 P erm ite utilizarea, n tr-o m al mare msur, s p o te n ia lu lu i p ro d u ctiv al p la n te i dc v i (20 40'/). asigur fo rtific a re a acesteia p rin sarcini mai m ari (l p ro d u c ii n inl rid ica te de struguri).

Avantajeaz longevitatea b u tu c ilo r, durata p la n ta iilo r i perioada de ro d ire deplin. Este sim p lu i uor de executat, micoreaz p ericolul n g h e u rilo r, brum elor, a ta c u rilo r de )>oll l duntori, fu n cie dc n lim e a tu lp in ii i lungim ea braelor. 107

Se practic In p la n ta iile cu desim i m al m ic i. In cele cu soluri m al viguroase, situate pe te re n u ri fe rtile etc. P rin tre dezavantajele sistem ului se num r : a Neaslgurarea cu lemn de rod 3proape de ca pul butu cu lu i, fa vo rlzln d astfel ndeprtarea m ai rapid a organelor vegetative i generative de butuc i de suprafaa s o lu lu i; ^ Favorizeaz pornirea unui nu m r m ai m ic de ochi fa de to ta lu l acestora rezervat la tiere, dezavantajeaz p o rn ire a celor dinspre baza coardelor anuale. P racticat de regul pe lemn m u ltla n u a l (brae, cotoare sau ch ia r cordoane), mrete su p rafaa r n ilo r, In greulnd vindecarea lor, m rete p e rico lu l u m b r irii In in te rio ru l coroanei b u tu c ilo r etc. C. S i s t e m u l d e t i e r e m i x t , caracterizat p rin prezenta pe butuc a fo rm a iu n ilo r scurte i lungi, fiecare cu fu n c ii unice (cele scurte form atoare de lem n de n lo cu ire , cele lu n g i productoare de rod), ia r nu duble, cum este cazul la sistemele scurt i lung. Aceasta n seamn c sistem ul de tiere m ix t ntrunete 108

avantajele ce lo rla lte dou sisteme m al p u in dezavantajele lo r. De asemenea, p e rm ite u t ili zarea In l m ai m are msur a p o te n ia lu lu i de producie al le m n u lu i ro d ito r. Prezena Ce p u lu i de n lo cu ire la baza coardei roditoare l sub ea Irlncaz ndeprtarea rapid a organelor v ie l de vie de capul b u tu c u lu i in p la n ta iile neprotejate i de suprafaa s o lu lu i la cele din zona de cu ltu r p ro te ja t peste la m , aslg u rin d In caz de distrugerea tu lp in ii refacerea rapid a acesteia p rin lem n u l fu rn iz a t de cepul de siguran situ a t la baza tu lp in ii. V a riin d n u m ru l elem entelor de' producie l lungim ea lo r, exprim a t p rin n u m r de ochi, sistem ul de tiere m ix t asigur perm anent b u tucul cu elemente de rod In a nul In curs i cu lem n de rod In cel v iito r. P rin avantajele pe care le ofer, sistem ul de tiere m ix t se potrivete, p rin m rim ea sar c in ii, p entru toate s o iu rile In d ife re n t de vigoa rea acestora i tn toate c o n d iiile de m ediu tn care este posibil c u ltu ra v ie i de vie, p rotejat, sem lprotejat sau neprotejat peste la m , pe tu lp in i joase (buturugi), sem lnalte (0,70 1,00 109

m) sau na lte (1,2(J 1,80 ni) ; de aoee.i este l cel m ul generalizat in practica v itic o la din lo iite u rile -> i de ia nai d in ar. A plicarea tn prac tic ins cerc cunotine m ai m u ite i mai bine l m u rite decit la celelalte sisteme de tiere. T /p u ri (va riante) ale sistem ului de tier? m i.ri. V e rig ile dc rod (de producie), v a ria b ile c<i n u m r, constituie caracteristica p rin c ip a l a sis te m u lu i de tiere m ix t, ia r v a ria ia num eric a acestora arat marea sa capacitate (p u tin ) de folosire la celc n ia i fe lu rite c o n d iii dc c u l tu r , incepind cu celc mai p u in p ric ln lc e i s fir in d cu celc m ai p rie ln ic e c u ltu rii v ite i dc v ie i p ro d u cici sale economice. In fu n cie de nu m ru l de v e rig i dc rod, r mase pe butuc dup tiere, se deosebesc in ca d ru l sistem ului m ix t mai m u lte tip u ri sau va ria n te ale a c e s tu ia ; d in tre acestea m ai des In tiln lte i folosite In practic s in t T ip u l de tiere m ir t , cu o sin pur rc rij/ de io d , n u m it i G uyot sim plu, la care coarda do rod num r C 12 oclil. Sc folosete In p la n ta iile cu desime mare, so iu ri cu vigoare slab, te re n u ri slab fe rtile situate pe dealuri i co
110

line, undo se o b in de regul p ro d u c ii mnl m ici, da r dc bun c a lita ti* ; poate Ti u tiliz a t i in alte c o n d iii. T ii*u l de tiere m ix t cu dou ve rig i dc rod, In t lln lt p rin com paraie cu p rim u l, sub num ele dc O uyot du blu. C aracterizat p rin sarcin d u bl, Tat de cel sim plu, i n tre b u in ri* mal larg tn practic ; sc aplic s o iu rilo r cu vigoare m ijlo c ie , cu ltiv a te pe te re n u ri cu fe rtilita te me die, situate to t pe d e a luri i coline, pe pante i ch ia r s p re 'p ic to ru l acestora etc. T ip u l dc tiere m ix t cu m at m u lte v i rig i de rod, n u m it O uyot m u ltip lu , ia r o b i n u it O uyot m o d ifica t. * I.a accst tip dc tiere m ix t n u m ru l v e rig ilo r de rod poate f i 3 4 sau 5 6 i ch ia r m ai mare. A vtn d sarcina m u lt m ai maro, se aplic s o iu rilo r viguroase, c u ltiv a te pe te re n u ri fe rtile , situate pe locu ri plano, la p ic io ru l pan te lo r etc., de pe care se o b in p ro d u c ii m a ri * G uyot m o d ific a t presupune pe lng num r m al m are (declt dou) dc ve rig i $1 adaosuri de ;ilte elemente (e x .: cord ie, clrai).
II!

i foarte m ari de stru g u ri pentru v in i pentru consum proaspt. Dac sistemele de tiere, cunoscute i folosite nc acum dou m ile n ii, s-au m e n in u t In prac tic i se utilizeaz nc, arat m arca lo r po s ib ilita te de a rspunde celor m al diverse s i tu a ii puse de t ie ri, dar i marea capacitate de folosire In oricare c o n d iii, unde este o ri devine posibil practica vitic o l .

FELURI DE TIERI
tn v itic u ltu r se cunosc l se aplic mal m u lte fe lu ri de t ie r i; de aceea p e ntru a le deosebi m al uor pe uncie de altele i p e ntru a sesiza (ntrevedea) nelesul dup denum ire, ele se g ru peaz dup a num ite c rite rii, unice sau com bi nate, In tre care se num r : perioada de v ia In care se aplic, perioada d in cursul a n u lui, scopurile ce se urm resc p rin aplicarea lo r sau dup tim p u l clnd se execut.
112

A. D u p p e r i o a d a d i n v i a ; a p l a n t u i , I.u ln d d re p t c rite riu perioadele d in via in caro se aplic, t ie rile sc pot grupa [n : T dieri dc fo rm are, in fa p t de transform are, a fo rm e i d c c rc tc rc din cca de lian in -ea de arbust sau de tu f in a lt sau m ai Joas, dup c o n d iii, a p lic a b ile In perioada dc tin e re e de ilrs t . T ilie ii de p ro d u cii', de ro d ire , in fapt de m en in e re a fo rm e i de cretere, pc calea re g l rii anuale a proceselor de cretere i de fru c tific a re , a p lica b ile In toat perioada dc n ia lu rita te de tirs tu sau de ro d ire deplin. P o te n ia lu l b u tu cu lu i vegetativ i p ro d u ctiv, poate fi s l b it din d ife rite cauze (accidente c li matice. sarcini prea m a ri etc.). In perioada de m a tu rita te de virst, clnd se reface to t p rin t ie ri de reglare a proceselor de cretere l de fru c tific a re . T d le ri de epuizare, de sleire a p o te n ia lu lu i de producie, a p lica b ile p la n ta iilo r bM rne. nu Im b trin ite . ajunse In mod norm al, ia r nu p ro vocat, la lim ita de pro d u cie economic, care Sn u rm to rii 35 ani urm eaz a fi d efriate ca
112

jierontabile. Aceste t ie ri se aplic p la n ta iilo r num ai Sn perioada de b trln e e de v ir a li i sub n ic i un m o tiv altora.
H.

Du p p e r t o n d a dc v i a t

d in

cur sul

a n u l u i , t ie rile sc pot grupa In : T ie ri in uscat", aplicate an dc an num ai in perioada dc repaus, *, de v ia latent, p e ntru reglarea proceselor dc cretere i fru c tific a re cu m eninerea form ei de cretere, acc->tei nefiin d altele teett cele Sn uscat**. T ie ri (o p e ra ii, lu c r ri) in verde, aplicate t>t au de an, Integral sau p a ria l, d a r num ai in perioada de vegetaie, spre a le com plota o ri corecta |>o cele in Uscat**. C. D u p s c o p u r i l e u r m r i t e , * * t ie rile aplicate v ie lo r pot fl grupate Sn : * F ie ele de tcam n (p ro v iz o rii <<au de uu rare), de p rim va r (d e fin itiv e ), de iarn, tn p la n ta iile neprotejate peste Iarn, sau ch ia r de var. * De fapt, scopul u rm rit reprezint u n icu l crite riu , cu valabH itate general, dup care se grupeaz t ie rile , celelalte au valoare lim ita t o ri se inclu d In acesta (cele dup perioadele
114

T ie ri dc transform are <i fo rm e i dc rrry te re , d in liana in .irl>ust sau in vas, denum ite nhin u it t ie ri dc form are , a m in tite ante rio r. T ieri 'le fru c tific a re sau dc rodire, cu m e n i nerea fo rm e i He cretere, pe calea re g l rii p u te rii de cretere i dc fru c tific a re , m enionate .-'.nterior. D. P u p s e z o n t t i m p . Sezonul l tim p u l considerate ca repere (c rite rii) de grupare a t ie rilo r, se Includ dc fa p t In g ru p rile legate de perioadele d in c ic lu l biologic anual ; ce l* in usca t, se aplic In to t cursul perioadei dc repau, de la cderra fru n z e lo r pln In n m u g u rit, ia r cele In verde de dup d e zn iug u rlt *1 pln la s fir itu l creterii l s ta rilo r. T ie rile d in perioada de repaus, cunoscute o bi n u it sub num ele dc t ie ri in uscat", se p o t aplica toamna, ia rna i p rim va ra . d in via sau din cadrul c ic lu lu i b io lo g ic anual, sau dup sistem ul de taiere care nseamn cu to tu l altceva), restul c r ite r iilo r reprezint m al m u lt o com plicare a c la s ific rii t ie rilo r l nu o s im p lific a re a lor. 115

T ic r ilf tir toamn, n a in te (le n gropat sau m uuroit, zise dc uurare in v iile d in zona prote jat |>cste iarna, cind se e lim in . p rin r rire i apoi scurtare, parii? d in elementele lemnoase din coroana b u tu c ilo r. T ie rile dc iarn, p e n tru p la n ta iile d in zona dc cu ltu r neprotejat i ch ia r jo in ip ro tc ja t . cu deosebire In lu n ile fe b ru a rle -m a rtie , e v ltln d aglom errile dc munc d in p rim va r . T ie rile dc p rim va r , Inceplnd dc la dezgropat pentru v iile din zona p ro te ja t peste iarn, sau a n te rio r dezgropatului p e n tru cele d in zona neprote jal sau sem iprotejat. tr. cadrul sezoanelor (toamna, iarna, prim vara), t ie rile In uscat" se aplic In legtur cu n treb u in a re a sau nu la n m u lire a coardelor anuale, asupra crora se opereaz cel m ai m u lt. Dac elementele lemnoase anuale (coardele) se folosesc la n m u lire , tierea in uscat1 * tre b u ie aplicat atunci, clnd tn acestea se a fl depo zita te cele m ai m u lte substane de rezerv ; l invers, clnd nu se folosesc. In te rv a lu l de tim p p entru cazul in lli, ncepe cu cderea fru n ze lo r l dureaz cel m u lt 10 14 zile dup acesta, 116

de aceea una este sezonul In care sc aplic > ,1 alta tim p u l, m om entul. eJnd trebuie aplicate * T ie r ile dup sezoane s ln t foarte cunoscute In practic, d a r nu l tim p u l, dc aceea l-am a m in tit aici.

SARCINA (ncrctura de ochi)


Dac p rin t ie ri sc nelege m icorarea num ru lu i dc fo rm a iu n i lemnoase dc pc Im tuc (din coroana acestuia) i scurtarea color rmase, con in u tu l accstora e xp rim c h ia r sarcina (n c r ctura de ochi de iarn) i nu altceva. A vo rb i despre t ie ri nseamn a v o rb i despre sarcin, ele fiin d Inseparabile, cum inseparabile r m in si p rin c ip iile tiin ific e pe care acestea sc s p ri jin . nelegem astfel de ce sarcina constituie * O p in ia dup care in perioada de repaus nu a r avea n ic i un fel dc schim bri (dc substan in tre p rile plantei) este In firm a t .i de exis tena fis u rilo r pc p rile tu lp in ilo r expuse spre sud (spre soare). 117

problem a cea m ai im p o rta n t , caro se cere re* zolvat co re rt In aplicarea t ie rilo r dc producie la vi(a dc vie d in c u ltu r i. A determ ina i rezerva la ha i butuc, nu m ru l in iia l di ochi de la rn ii corespunztor so iului <vau g ru p e lo r dc soiuri), v lrs te l i p u te rii sale. c o n d iiilo r de m ediu, in c lu s iv agrotehnic, n seamn a determ ina c h ia r sarcina sau ncrc tura. A determ ina i rezerva pe b u lu c un a n u m it n um r de ochi de ia rn i nu a ltu l i u -l re p artiza c h ib z u it pc clem entele de producie (cepl de rod, cordite, clrai i coarde dc rod) i de form are a le m n u lu i de rod p entru anul v iito r (cepi dc in lo c u ire o ri de co b o rirc sau dc siguran) inscaniti, in a ccla i tim p , a regla (Jup voie ra p o rtu rile d in tre cretere i fru c ti ficare i d in tre m rim ea produciei dc s tru g u ri si calitatea ei, a pstra puterea b u tu c u lu i de vi i form a acestuia, a p re lu n g i d u rata p la n ta ie i l a obine p ro d u c ii m a ri, o ri unde se cu ltiv v ia de vie (Sn term e sflu in g r d in i de ling casj). II

C atf^orH de sarcini. Dup elementele p rin c a rr se exprim , se p o t deosebi urm toarele cate g o rii de sarcini : Sarcina in ifia lu . La tiere sc rezerv pc butuc un a n u m it nu m r de ochi de iarn, care r e prezint ch ia r sarcina in iia l sau de nceput. S arcina In iia l bine determ inat l re partizat, dimensioneaz (prestabilete) cu a p ro x im a ie o dat cu n u m ru l de ochi dc iarn i pe cel de lstari ce vor po rn i, m rim ea v iito a re i p ro d u c ii de s tru g u ri i calitatea ei, ca i afectarea sau nu a p u te rii b u tu cu lu i de vi. Sarcina in iia l de ochi de iarn este n ace lai tim p o sarcin global, deoarece Sil ea se cuprin d to i ochii dc iarn v ii, v ia b ili i m o ri. P entru producie intereseaz Ins num ai cel v ii, care pornesc i dau l sta ri n o rm a li. N u orice sarcin in iia l (global) corespunde, p rin m rim e, economiei p ro d u cie i dc s tru g u ri, ci num ai cru optim sau o p tim iza t ; num ai aceasta poate asigura p ro d u cia cea m ai eco nom ic in anul Jn curs, form area i d ife re n i a t a m u g u rilo r dc rod p e ntru cel v iito r paralel ou m aturarea n o rm a li a s tru g u rilo r i a lem -

119

n u lu l Inclusiv m eninerea form ei, b u tu c ilo r l durata p la n ta ie i.

p u te rii

S arcini in iia le supradim ensionate (niai m ari d c cit trebuie) o ri subdim ensionate (mai m ici declt trebuie) dezavantajeaz economia produc ie i de s tru g u ri l puterea b u tu c ilo r de vi . In cazul In tii c h ia r dac se o b in In p rim ii ml ( 13) p ro d u c ii m a ri, calitatea acestora i jiuterea b u tu c ilo r scad (slbesc), ia r In cel de-al doilea p ro d u c iile sln t m al m ic i declt ar tre b u i s f i e ; de aceea determ inarea corect a sa rcin ii in iia le optim e, constituie preocuparea cca m al Im portant in aplicarea t ie rilo r de producie la s o iu rile dc mas l la cele p e n tru v in (mai ales superioare l de m are marc). Sarcina reata. In c o n d iiile noastre de clim num ai o parte din ochii de ia rn c o n s titu ii fn sarcin in iia l r m ln v il i dau natere la lstari cu sau fr rod. Ia r s ita piere. N u m ru l de ochi dc iarn rm ai v ia b ili, care pornesc l dau natere la lstari n o rm a li cu sau fr rod, reprezint tn fapt sarcina real, partea adevrat i u til produciei i vegetaiei d in 120

cea In iia l . M rim ea sarcini) re a li' depinde m al ales de m rim ea celei in iia le i de fa c to rii care o m odific, en fiin d totdeauna m ai mic fa dc CO JI in iia l . P rin m rim e i u n ifo rm ita te de realizare, sar cina realfl dimensioneaz m ai prerts o dat cu n u m ru l d c lsta ri l pc cel de inflorescene pc butuc, dc aceea reprezint adevrata sar cin. Cu aceast sarcin se ncarc b u tu cu l de v i (i m 2), de aceea se vorbete to t mal m u lt do sarcina de ld.s(ari la butuc i ha (sau la m.l.) in loc de ochi de iarn. C o m parativ cu cea In iia l care cup rin d e i o parte de necu noscut, cuprins In p ro p o ria de ochi n e p o rn ii (v ia b ili i m o ri), sarcina real se arat in n tregim e, cfnd i fu n c ia reglatoare pe butuc devine m al eficace ; de aceea, atenia c u ltiv a to r ilo r se deplaseaz acum de la cea In iia l l i cea reol. .Sarcina fin a l . Sarcina real rmas nem odlticat de om sau de accidente, devine sarcin /irta ld . De regul. Ins, sarcina real se m o d ific de om, p rin lu c r ri i o p e ra ii n verde (p liv it, c o p ilit), m lcorlnd n u m ru l dc lstari,
121

de inflorescene i c h ia r do s tr u g u r i; de aceea sarcina Jitial reprezint u ltim u l num Ar de lstari l de s tru g u ri rm ai pe buluc, dup lu c r ri i o p e ra ii in verde in c lu s iv accidente, mai ales clim a tice . M odificarea sa rc in ii reale se refer m ai ales la s o iu rile de v ld p e ntru stru g u ri de mas i m ai p u in la cele pentru vin . In c o n d iiile actuale, m o d ific rile aduse sarcin ii reale trebuie reduse la m in im u m po s ib il p rin corecta s ta b ilire i dim ensionare u celei in iia le , tin z in d tu l mal m u lt spre con topirea u ltim ilo r dou (sarcina real cu c ii final). fie lu fU lr d in tre sarriS. In tre d ife rite le c.'ilegorfc de sarcini exist, eum uor se constat, a n u m it* re la ii (legturi) de dependen reciproc l de dom inan succesiv ; m odul Sn care se produc l puterea cu care se desfoar Ie itu r ile de p ind de etapa pe care o reprezint fiecare ca tegorie tio sarcin in pr<>cesul de realizare a producie i de s tru g u ri (sarcin final). De m rim ea i gra d u l de realizare a sa rcin ii in iia le depinde in p rin c ip a l m rim ea sa rcin ii 122

reale, Ia r de aceasta l m odul su dc realizare, m rim ea l calitatea sa rcin ii lin a lc . I-a rln d u l su. sarcina In iia l depinde dc m o d u l i con d iiile de realizare a s a rc in ii fin a le (form are niai bun sau m al slab a o c h ilo r de ia rn pa ra le l CU m aturarea s tru g u rilo r i a le m n u lu i etc.). Dac m rim ea l m odul de re alizare a s a rcin ii in iia le optim e depind in mod necesar de m rim ea si m odul de realizare a celor reala i fin a l , nseamn c determ inarea i p re ci zarea celei in iia le optim e reprezint, p ling gn m ijlo c eficace pentru reslarca. dup voie, a proceselor de cretere i de ro d ire la bulvie l un im p o rta n t facto r p e n tru s im p lj/ic a rc 9 tehnologici dc producie la v ia dc vie. Factori m o d ifica to ri. C ategoriile dc sarcini se stabilesc (mai ales cea in iia l ) i se realizeaz In prezena i sub in flu e n a m ai m u lto r factori, in tre care sc num r om ul, solul, c o n d iiile de m ediu, m rim ea s a rc in ii d in a n u l In curs etc. O m ul (v itic u lto ru l) p rin cunotinele sale i ex periena dob lndit determ in i stabilete m rim ea sa rcin ii in iia le o p tim e de ochi de iarn j fio fd rfljie repartizarea acesteia pe elementeU

do producie i de form are pe butuc i to t el, p rin ris c u rile ce i Ie asum, o mrete sau o micoreaz m al m u lt decit tr e b u ie ; de aceea, num ai el este responsabil de sta b ilire a corect sau nu a s a rcin ii in iia le optim e i p rin ea tn bun msur a celor real l fin a l . S oiul de r ifd (sau grupa de soiuri), suport p rin a trib u ire , s a rd n l in iia le , reale i fin a le d ife rite ; so lu rile (ori grupe de s o iu ri) m ai v i guroase, cu rezisten mal rid ica t la ger, cu num r m al m ic de l sta ri fe r tili (fa de to ta lu l lo r) pe butuc i cu stru g u ri m ai m ici i mai uori, suport sarcini In iia le mai m a ri i mai m ici, celc cu rezisten m al mic, n u m r mai m are de lstari fe r tili, s tru g u ri m al m ari. C o n d iiile de m ediu, p rin gra d u l de fa vo ra b lllta te pe care il ofer, influeneaz asupra v lgoarei, st rii de sntate a o ch ilo r de la m i In general a m rim ii ca te g o riilo r de sarcini (In iia le , real l final). In c o n d iii p rie ln ice de m ediu (Ierni moderate, u m id ita te p o triv it , soluri destul de fe rtile etc.), la aceleai soluri, om ul rezerv la t ie ri sarcina in iia l m ai mic 124

i mai m are In cele cu c o n d iii n e favorabile (le m l spre), deoarece o parte din ochii dc la m a fla i pe coarde p ie r d in d ife rite cauze. M rim ea s a rc in ii d in a n u l in curs. $n prezena c e lo rla li fa cto ri, influeneaz p u te rn ic asupra v iito a re i sarcini in iia le . Dac d in d ife rite cauze (apreciere necorespunztoare la t ie ri, procent m al m are de ochi p o rn ii sau neporn lt d cclt cel prevzut etc.), sarcina in i ia li rezervat la tiere In anul n curs a fost mal m are declt trebuie, $n cel v iito r v -i fl m al m ic pentru aceleai c o n d iii de m ediu, la aceleai sarcini i cu aceiai t ie to ri i invers, dac a fost mal m ic va tre b u i m rit . Lupta v itic u lto rilo r cu fa c to rii m o d ific a to ri ai s a rcin ii in iia le optim e m brac un caracter perm anent i se deplaseaz dc la aceasta, o dat determ inat i s ta b ilit , succesiv la cea real i de la aceasta la cea fin a l , cum p e r m anent rm ine lu p ta p rin precizarea acestora p e ntru p ro d u c ii m a ri de stru g u ri, economice, l de bun calitate, cu m eninerea fo rm e i b u tu c ilo r l a lo n g e v it ii lo r.
125

DETERMINAREA M R IM II S A R C IN II A. Af r> r I m < ? s a r c i n i i i n f ( I a I r. C it dc tnarc trebu ie s Ilc sarcina in iia l optim de ochi de iarn i dup ce in d ic i (sau c rite rii) poate fi determ inata, stnt n tre b ri crora Inc nu li s-n d a t un rspuns d e fin itiv . Pentru aflarea r sp u n su rilo r cuvenite I n tre b rile puse c u ltiv a to ru l tre'.mie s stea de vorb cu via dc vie, ntocm ai cum face m edicul cu b o ln a vu l na inte dc a sc pro n u n a asupra b o lii do oai-c acesta sufer. A sta dc vorb" r u tvfu de r fc nseamn a o exam ina cu a te n ia cu ve n iii >;i a consta t i , p i aceast baz, starea general a p la n ta ie i cu la tu rile s a le : vigoarea b u tu c ilo r i u n ifo r m itatea acestora, creterile anuale i d im e n s iu n ile lo r, capacitatea de fo rm a re a l s ta ri lo r dc pc lem n b trin . g ra d u l de Im b trin ire i dc litib r c a re cu lem n anual a bra e lo r, co toarelor *1 coardelor, starea de sntate a fo r m a iu n ilo r anuale, m u ltia n u a lc i In p rin c i pal a o c h ilo r dc Iarn, la care sc adaug i 126

n lti

in d ici

cunoscui *,

in clu siv

procentul

de

g o lu ri. FiccJirc aspect exam in a t l re in u t i toate m

preuna _vorbesc (spun), p rin m a n iie s t rlle lo r despre m odul corect sau nu.i p u in corect In care au fost ncrcai b u tu c ii in anul a n te rio r, m rim ea sarcinii in iia l {i a celor derivate) a trib u it la tiere. In clu siv n iv e lu l tehnologiei aplicat. N um ai pe aceast baz se poate sta b ili starea p la n ta ie i ca i m su rile ce trebuie luate la determ inarea sa rcin ii. In d ic i jtc iitru aprecierea m rim ii sa rcin ii. A slg ura ren unei p ro d u c ii m a ri de s tru g u ri Sn anul in curs, a le m n u lu i de rod p e ntru cel v iilo r l a p re lu n g irii perioadei dc ro d ire de p lin . reprezint n tre itu l scop u rm rit p rin aplicarea t ie rilo r de pro d u cie Sn via pe rod. re a liza b il an dc an i in p rin c ip a l, p rin sarcin adecvat (p o triv it ) acestui scop i s l rii p la n taiei. F elul eu-.n s ln t d is trib u ii pe coai\1j m ugu r ii de rod, coeli< le n ii d** fe rtilita te , in d ic ii de p ro d u c tiv ita te ele.

127

T o i in d ic ii de apreciere a m rim ii s a rc in ii au num ai o ra foare com parai m , de comparare a celor constatai pe baz de exam inare cu i-ci considerai n o rm a li i acceptai ca repere" in tiin a i practica t ie rilo r de fru c tific a re ic via pe rod. U n ii d in tre in d ic i se refer la m rim ea p ro duciei de stru g u ri d in anul tre cu t. Ia dim en s iu n ile realizate n acelai an de l s ta rii In cretere d evenii coarde anuale, a lii la anu m ite v a lo ri ale ra p o a rte lo r d in tre d ife rite ca tegorii de coarde, d in tre m rim ea produciei de s tru g u ri i lem nul czut la t ia t etc. Dei com parativ i deci re la tiv , v a lo a re i acestor in d ic i este totui destul de conclu dent p e ntru nevoile p ra c tic ii, de aceea In lipsa altora, mai precli, Ii u tiliz m pe ace tia. W rim ea p rod ucfici de s tru g u ri d in an u l t r <'Ui servete in tr- o a num it msur ca Indice de apreciere a m rim ii sa rc in ii in iia le din anul tre cu t l de o rie n ta re p e ntru cea v ii toare. 128

Dac producia din a nul tre c u t a fost prea mare (prea bogat) spuneau m a rii specia li ti rom ni se las la tiere coarde mal p u in e i mal scurte, ia r dac a (ost srac sc las m ai m ulte i m ai lu n g i *. P ro d u c iile prea m a ri o ri prea m ic i d in a n u l tre cu t arat, In anum ite cazuri, c ro lu l re g la to r a l t ie r ilo r (a s a rcin ii in i ia l* ) in re la iile d in tre cre te re i fru c tific a re , na a fo s t realizat cum tre buie. P roducia prea m are a fost determ inat dc sarcina in iia l prea m are ; de aceea, cre te rile l s ta rilo r d e v e n ii coarde, au rmas prea m ici, urm in d ca In aceleai c o n d iii la tiere, sarcina in iia l s fie m icorat ; la rtn d u l su producia prea m ic a fo st determ inat de sarcina m ic, tnsoit de creteri pute rn ice i dim ensiuni prea m a ri ale coardelor, dc aceea la tiere sarcina in iia l tre b u ie m rit com p a ra tiv cu cea din a nul trecut. Valoarea o rie n ta tiv a acestui in d ic a to r i m enine sem nificaia num ai n aceleai con d iii (m ediu, tehnologie, soi), la m o d ific ri ale acestora se schimb ca i sensul su. 129

D ife rite rap<*trte, In tre coardele anuale, in tre producie i lem nul anual. In tre n u m ru l to tal de coarde si cel a! coardelor cu dlm ensiun ri norm ale etc., servesc la stabilirea m ri m ii sa rcin ii In iiale. R a p /rtu l In tre n u m ru l coardelor dc un an fC ,) f i a celr dc doi ani (C*) clnd este e c ljiu n i t a r j = l ) arat c sarcina anterioar 3 Ic , ) fost bine sta b ilit (cum spunea V. Hrczeanu in 1912), ia r dac este mal m are sau m ai m ic, In ambele cazuri a fost necorespunztoare; m ai m are in cazul I n U i - ' iere treb uie m rite cu l | c ln i la t i mal

I 2 coarde)
1 <

mic In cel de al doilea [ micorat cu ] 2 coarde.

ilc in d tre b u ie

R aportul fn lre producia de ru g u ri <P) fi creterile anuale totale ( I.) * , sau mai sim plu, P producia de stru g u ri, ia r L greu tatea le m n u lu i anual.
130

In tre producie i greutatea le m n u lu i anual /!.), servesc p rin v a lo rile care le capt, drept In d ici pentru aprecierea m rim ii s a rc in ii In i ia le ; In cazul In tii (producie-cresterl anuale totale) v a lo rile i 6 corespund unei sarcini norm ale p e ntru s o lu rile cu vigoare m ijlo cie , m crgnd p in i la 8 p e ntru cele cu capncitat-* m are de acum ulare a z a h a ru rilo r In boabe, ia r pentru cel de-al doilea In ju r de 5 p e n tru so lu rile cu vigoare i p ro d u c ii m ijlo c ii i 8 pentru ccle cu vigoare i p ro d u c ii m a ri. R aportul in tre n um d ru l to ta l de co a rd r anuale i cele cu dim e n siu n i norm ale |

v a ria b il

In tre 1 2, arat sarcina norm al ; v a lo rile mai m ari ca i cele mal m ici indic sarcini a nor male, m ai m ic i sau mul m a ri fa de puterea b u tu cu lu i de vi, Dac v a lo rile cuprinse In tre 12 arat i s itu a ii prea va ria te In care se ari butucul, cele In ju r de 1,5 par s in dice sarcin p ra ctic norm al. Rapoartele d in tre n u m ru l de coarde norm ale po rnite din m uguri d o rm in zl (C4) i n u m ru l de cepi necesari (C) sau d in tre n u m ru l de 131

coarde anuale crescute d in cepl (Ct ) l nu m ru l necesar de v e rig i (F-) arat, de ade menea, dac sarcina in iia l a fost bine sau n u sta b ilit a n te rio r l m odificarea in conse (l IC . C ^ sl ! valoarea 1 (unu) arat sarcina in iia l V n) echilib ra t , Iar cele m ai m ic i au m a l m a ri sarcini nccorespunztoare, nsoite de m o d ifi c rile ce trebuie fcute asupra s a rc in ii v ii toare. D im ensiunile coardelor anuale (lungim ea l grosimea) servesc cu bune rezultate ca In d ici de apreciere a m rim i) s a rc in ii In iia le . D in ntreaga m u lim e de lu n g im i, care se In tilnesc la coardele anuale, m a l p o triv ite pen tru producie i p entru m eninerea p u te rii bu tu c u lu i de vi , s-au d o ve d it cele cuprinse In tre 1,20 1,80 m, ra r mal m u lt sau m al p u in . La fel, d in tre grosim i, s-au a r ta t m al co respunztoare cele care msoar 7 12 m m Ib diam etru, ra r m al m u lt sau m ai p u in . 132 cin a celei v iito a re ; in am bele cazuri

Unele date asupra re la iilo r d in tre grosimea coardelor de rod i g ra d u l de fe rtilita te a m u g u rilo r pe carc ii poartfl, s ln t prezentate tn tabelul 1Ta&tluX
R < ljJ la la tr e jfo c lm c a

c o u ilc lo r t a u a le ^ i fiu in i r a l dc i n f l o m n a j c

1 b a t a le c w fr tik

o im ii* R ir illn g J tib iQ R i lv a if i D d r i O h w r* |II

C ic a irr^ a c o jr t V W

10

Jfl

In m m

t i v m i t iJr iriJ]cirewcri]|r

J8 49 53 i

54 T2 05 4?

I 100 d ochi

Se constat din tabel c g ro sim ile de 8 m m Sn diam etru la Bbeasc neagr i 7 m m la R iesling Ita lia n se arat d re p t cele m ai fer* tilo , de aceea p rin m rim ea s a rc in ii In iia le spre acestea trebu ie s in tim , rln d lu n g im ile acestora nu cobonrfi sub 1,20 1,50 m. N u m ru l aa de m are de In d ic i u tiliz a i ia aprecierea m rim ii s a rc in ii in iia le arat v * 133

loarea lo r re la tiv , a p ro x im a tiv i i dc o rie n tare, s u fid t*n t ,1 ns pentru apreciere. D in tre ceti in d ic i cel m ai comod i m ai uor de folosit la aprecierea m rim ii sa rc in ii in i ia le din anul tre c u t i la s ta b ilire a celei pen tru anul In curs II reprezint dim e n siu n ile ls ta r ilo r d e ve nii coarde anuale, lungim ea l grosimea acestora ; ele pot f i apreciate uor. cu destul precizie l folosite, In consecin, la aplicarea t ie rilo r de fru c tific ri* in via pe rod. Metoda * dc ochi (10, 20, 30%) din cel e xis te n i pe butuc este mal incomod i deci mal p u in u tiliz a b il . B. C a l c u l u l s a r c i n i i . M rim ea sa rcin ii in iia le din anul trecut, determ inat (sau apre ciat) cu a ju to ru l unora sau alto ra d in tre in d ic ii u tiliz a i, este num ai a p ro x im a tiv i deci o rie n ta tiv pentru cea care se cere s ta b ilit l precizat ia tierea v ie i din anul In curs ; de aceea, u ltim a tre b u ie calculat, spre a fi d t m ai apropiat de cea cuvenit. De cele mai dese ori, In d ic ii pentru determ inarea m rim ii sa rcinii anterioare se refer la o sarcin a d 134

misa coni-cnfional (ad hoc) sau preluat d in jira ctica curent ; acestea pot l i destul de bine s t a b i l i t e * , dup cum pot f l i n so ite de e ro ri, nal ales p rin suprancrcare, cum sc In ttm pl deseori in practic. De aceea, v e rifica re a acestora p rin calcul sau c h ia r c a lc u lu l lo r p o r nind de la producia de s tru g u ri p la n ific a t pe o anum it suprafa d e vin necesare. I.a calcu lu l sa rcin ii in iia le se folosesc te r meni bine cunoscufi (producia propus a so iblne, num ru l de b u tu ci la ha, n u m ru l sau procentul do Roluri) i a lii necunoscwfi, sau care tre b u ie d e te rm in a i (procentul de ochi n e p o rn ii, m o ri l v ia b ili, rm ai in stare la tent. coeficienii de fe rtilita te , In d ic ii de p ro d u c tiv ita te etc.) ; de aceea, n e p o triv ire a d in tre sarcina prevzut (preluat d in practic) si cea rezultat din calcul re vin e n u m a i te r m enilor (datelor) necunoscui, care In orice co n d iii se cer totdeauna d e te rm in a i c it mal corect la faa locului. D in tre cele dou m oduri de lu cru , preluarea Sarcinilor d in practic, aa cum sc* Sntfmpl, l verificarea p rin calcul a acestora o ri c a l

135

cularea lor, procedeul u ltim esle sin g u ru l re com andabil. Procedee de calcul. Sarcina in ifla lfl de ochi dc iarn se calculeaz In flecare an cu p u in tim p n ainte de nceperea t ie rii de fr u c ti ficare, fie ea de s flr it de ia m -tn ce pu t de p r i m var (februarle-m a rtie ) sau de prim var. C alculul sarcin ii se face la u nitatea de su pra faa (ha i m 2) i la butuc (planta de v i do vie) folosind pe ntru u u rin anum ite me tode. Cea m al sim pl metod (procedeu) de calcul a sarcinii in iia le de ochi de iarn la u n ita tea dc suprafa const In a m p ri producia de stru g u ri p la n ific a t la in d ice le dc produc tiv ita te * , a soiului (sau a g rupelor de soluri) cruia 1 se stabilete (o ri se ve rific ) sarcina. E xp rim a t in form u l rezult c :

* Indicele de p ro d u c tiv ita te este produsul d in tre coeficientul de fe rtilita te re la tiv l greu tatea m ijlo c ie (medie) a u nul strugure. 136

In care : Si este sarcina In iia l ; P p ro ducia de s tru g u ri kg/ha ; fp = C/r x g. tn care: CfT p la n ific a t , In

coeficientul m edic in iia l a a

de fe r tilita te , ia r g greutatea un u i strugure din acelai soi. E x e m p lu : s se calculeze unui sol la care : sarcina

C/r 1.2; g 100, Ia r P = 12 000 kg. n lo cu ind term e nii din fo rm u l ou v a lo rile lo r rezult c : 12 000 St = --------------- = 100 000 ochi de iarn, cind 1,2 x 0,100 la n u m ito r sc folosete indicele de p ro d u c ti vitate, c a lcu lu l devine i m ai s im p lu : * C oeficientul de fe rtilita te re la tiv (ra p o rtu l fn tre n u m ru l inflo re sce n e lo r de pe butuc m p rit la to ta lu l l s ta rilo r de pe acelai butuc), trebuie ca lcu la t pe cel p u in 100 de butuci, m ijlo c ii ca stare de vigoare, ia r greutatea me dic a un u l strugure pe cel p u in 1 000 stru gu ri ; a ltfe l datele o b in u te s in t cu to tu l a pro xim a tive . 137

S.

I2IKI0 ----0.120

100 000 ochi

dc larn/ha

s<iu 10 ochi/m 2 Datele o b in u te d in calcul corespund sau nu t u sarcin ile in llln ite in practica v itic o la din podgoria sau centrul v itic o l respectiv, f cln du-se, dup caz. core ctu rile cuvenite. In caz c tim p u l nu a perm is incfi sta b ilire a c o e ficie n ilo r de fe rtilita te l n ic i a g re u t ii m ijlo c ii a unul strugure, I s o iu rile d in pod gorie, se pot folosi p ro v iz o riu cel cunoscui. Sarcina in iia l.! calculat dup metoda in d i cat se refer num ai la cazurile p la n ta iilo r de v ii din zonele neprotejate peste iarn In care ochii de Iarn nu au s u fe rit n ic i un fel de p ie rde ri fa dc to ta lu l lo r jx* butuc sau la cele care p ie rd e rile nu depesc 10 15'/. Corectarea sa rcinii. In c o n d iiile noastre de m ediu sarcina In iia l nu rm ne cum a re ieit din calcul, ci o b i n u it sc corecteaz mai des p rin com iwnsare i m al ra r p rin m rire sau micorare. Conpeisarca sarcinii. De cele mai m u lte ori in p la n ta iile d in zonele protejate l ngproU!138

ja tc peste Iarn i in general p re tu tin d e n i unde, din d ife rite cauze (ger, a sfixie, p u tre zire etc.), o parte din ochii (le ia rn pier, sarcina in iia l s micoreaz ; de aceea pen tru a o re sta b ili (readuce la cca ieit din calcul) se compenseaz (completeaz) p rin adaus de ochi sntoi in locul celor p ie rii. P entru a se putea face compensarea trebuie di-lerm inat p ro poria de ochi p ie rii. In V* * i folosit apoi in ra lc u lu l de compensare ; operaia se face cu a ju to ru l unor fo rm u le sa>i a re g u lii de tre i sim ple, ambele procedee con duc la acelai rezultat. P entru a determ ina / de ochi m o ri se re colteaz coarde de rod de pc 1 5V d in b u tuci a fla i in tr-o parcel sau ta rla , de gro sime medie, aa fel In c it s reprezinte m ij locia s t rii b u tu c ilo r i a fo rm e lo r de re lie f, vlrste i p la n ta ie i, care etichetate se fragm en teaz In butai de clte un ochi, cu n tre g in lern odul de sub ochi i se pun. In anum ite co n d iii la n m u g u rit, sau sc secioneaz lo n g itu d in a l fiecare ochi i se apreciaz dup culoare starea lo r de sntate ; culoare verde nseamn ochi sntoi, ia r m arou ochi m o ri. 139

E x e m p lu : tn tr-o p la n ta ie de vio, producia p la n ifica t este de 12 000 kg stru g u rl/h a , sar cina in iia l de 80 000 ochl/lia, indicele de p ro d u c tiv ita te 0,150 kg a s o lu rilo r c u ltiv a te ia procentul de o clii p ie rii 30V&; se ntreab care va f l sarcina compensat ? P entru ca lcu lu l s a rcin ii compensate (corectate) cu 30V se fo losete fo rm u la :

__ i oo P3
Ip (100 p) In care : Sc este sarcina compensat (co re cta t ); P producia p la n ific a t (12 000 kg s tru guri/ha) ; Ip indicele de p ro d u c tivita te (0,150 k g ) ; p procentul de ochi p ie rii (30*/t). n lo cu in d tn fo rm u l te rm e n ii p rin date, re zult : 100 X 12 000 . ,, . . , , S, ----------------- -a 114 28a ochi de iarn buni 0,150 (100 30) l p ie rii sc afl 80 000 ochi sntoi, cum tre buia s fie.

UO

L a acelai re zu lta t se ajunge i cu regula de tre i sim ple *, In care caz se judec a s tfe l: Dac Sn 100 de ochi b uni l r i (p ie rii) se a fl 70 ochi sntoi 7 In c li (X) . . . . s e v o r afla 80 000 X = 80 000 X 100 : 70 ; de unde X = 114 285 ochi de lam /ha. din care 80 000 s ln t sntoi (Si sarcina In iia l ) ia r 34 285 sin t p ie rii (m ori) n e p o m il, m preun a lc tu ind sarcina compensat (St ) cutat. S arcinile in iia le l compensate la butuc sau m 5 se afl p rin m p rire a celor cuvenite la ha, la n u m ru l b u tu c ilo r e xiste n i In p la n ta ie (dete rm inai n a in te de tiere) sau la n u m ru l m e trilo r p tra i d in ha (80 000 : 4 000 b utuci = 20 ochi/b utu c sau 80 000 :1 0 000 =
8/m?).

In loc de calcul, compensarea se poate s ta b ili i cu a ju to ru l datelor din tabele anume n tocmite. * ea nu conduce la erori, cum s-a a firm a t, dacfl e*te folosit corect, 141

J g M y /2

R c b j i i - i r l i n a A o r in iU , pi>crni d r och m o ri *1 sarcina | M l^i ' 16 1? 19 20


22

Su ciua o o jn u li I4 i* t *> 22 33 25 2 i 2* 31 .*1 -1 36 40 44 so 57 42 45 50 55 6*2 21 83 100 135

pe hui ut la I4i<r 55
m

28 | "

Io

39 41 44 Jfi 543 53

40

65

50 52

1 50

'

70

ta

O
K9 91 100 120 IN 123 134 145 160 137 200 225 266 320 ' 1 44JO |

81 94 100 IdJ 11 :i 121 130 14. IM 170 1f 212 24J 2 *3 340 42>

na
100 105 112 120 130 138 150 16 1 1*0 200 2 257 304) J60 4S O

100

10 15 20 25 30 .15 40 45 5u as tJO 65 70 55 80

2 an 32 33 M

33 35 3 40 4.4 4 ti 50 55

61 64

67 30 51 fO w 92 IOM KW 120 133 l e0 131 21M ) 240 100

72 36 35

3fl *2 8* S3 100

10* 112 J 19 126 ne 146 158 132 190 211 235 233 316 380 435

111 117 125 133 145 153 166 181 200 222 250 285

M fi ^ 6
32
16 84 90

*
9A
IOC 107 115 125 136 150

54) 3 53 61

' ti 6" 64 69 75 K2
90

69
53 7R 34 100 100 110 122

fie

ca loc
117

1B7
125 127 140 153 175 200 2X1 28fl 3 50

2.1 25 27 30 33 37 40

61
0J O 75 H7 100 116 140 135 72 HO 8M |4XI 114 133 1&0 200

118
130 I4 J 1fl2 1H5 216 260 325

60
66 75 85 100 120 150

1 G 0

1Oii 112 m 150 ISO 225

III
125

166
183 214 250 300 375

137
157 1H3 520 255

UJ
166
2011

sa
60 75

66
*0 100

an
400 SOO

_ _

jSfi

142

A /drirca sau micorarca s a rc in ii in iia le . n afar de compensare, adaos dc ochi sntoi In locul celor p ie rii, sc aplic, e d re p t m al ia r l alte corecturi ale s a rc in ii In iia le , m rin d -o sau mieornd-o, In fu n cie de starea tn care sc a fl p la n ta ia de vie. Corectarea sa rcin ii in iia le pc calea m r irii (a m p lific rii) .vale, ac I jico o ri dc ctte o ri con d iiile de fe rtilita te ale so lu lu i sc m bunt esc (fe rtiliz a re , Irig a re etc.), In a n ii n o rm a li. In acest caz, fa de cca obinuit, sarcina in iia l de ochi de ia rn se mrete cu 20 30%, ra r m al m u lt, in loc de 80 000 sau 100 000 ochi r i t era In c o n d iii norm ale, se mrete de la 96 000, la 104 000, dup caz. Corectarea acelclai sarcini se poale face l p rin rw icjorare (reducie). In toate cazurile In care p ie rd e rile de ochi de iarn depesc 80% fa de to ta lu l lo r i privesc m al ales o ch ii dinspre m ijlo c i v lr fu r ile coardelor de rod. In aceast situ a ie sarcina in iia l sc reduce cu 40 50% i c h ia r m ai m u l t ; de aceea, tn loc dc 80 000 sau 100 000 de ochi dc iarn c l 144

micoreaz (reduce) la 48 000 40 000 50 000, dup caz. C alculu l corect rii s a rc in ii in iia le , se poate face p rin aceleai procedee l a n u m e : p rin form ule sau regula dc tre i simple.
60 000 sau la

putea

fi.

sc

De obicei sc folosete u ltim a fo rm u l , creia 1 sc adaug la n u m r to r In % m rirea sau m icorarea ( c) in care caz noua form ul d e v in e : ---100 - p In care : lite re le au acelai neles : Sc este sarcina corectat ; sarcina I n i ia li ; p procentul dc ochi p i e r i i ; c m rirea sau m icorarea, In /* a s a rc in ii i n i ia le ; semnele + sau arat adaos sau scdere. Cu a ju to ru l acestei fo rm u le se calculeaz d in tr-o dat toate m o d ific rile cuvenite (com pensare i m rire o ri micorare) In c it se ob in e d in tr-u n singur calcul sarcina corectat. 145

s, (100 t)

E xem plu : s sc calculeze vurclna corectat l i o p la n ta (ie de vie a fla t pe rod la care : sar cina In ila l este de 100 000. Ia r p ro p o ria de ochi m o ri 20%, tiin d c Sn urm a m bunt i r i i c o n d iiilo r de m ediu, sarcina in iia l poate fi m rit cu 30%. n lo cu in d In form ul te rm e n ii cu datele cu noscute rezulta : ____ . 100 000(100 + 3 0 ) ---------------------------*= 162 500 ochi de
100
-

20

Iarn. Dac3 in loc dc m rirea sarcin ii in iia le , ar ti fost m lcor-rea el to t cu 30*/#, sarcina corec tat ar fl d e v e n it: iOOOiiO (100 - 30) , _ - -------------------- --- 87 500 ochi de iarn.
100
-

20

A ie la s l re zu lta t se o b in e i p rin regula de trei sim ple, avln d g rij , m ol in tli, s se m reasc sau s se micoreze sarcina In iia l : In cazul I n lll se mrerjte sarcina In iia l cu 30%, devenind 130 000 ochi de iarn In loc de 40000 c it era n e m rit ; apoi se Judec a s tfe l:
140

fn 100 dc ochi ochi buni (sntoi) In c iti X ochi dc ochi bu n i ? lOO.t 30.000 A -------------------rs
8

b u n i l ; b u n i l

ri se a fl r i s<* a f l i

80 d*1 130 000

162 500 ochi de la m

J.a fel l tn ccl de al doilea c a z ; 100.70.000 A ----------.---- -37 3 (jQ o-iji de Iarn
100
-

20

lte zu ll astfel c cel Interesai pot calcula, cu a ju to ru l fo rm u le lo r sau al re g u lii dc tre i sim ple, sa rcin ile In iia le l cele corectate, dac au d e te rm in ai corect p rocentul de ochi p le ri\i (m o ri) l m ririle sau m ico r rile ce se cer aplicate, dup care sa rcin ile de ochi de Iarn la ha se Im p o rt la n u m ru l b u tu c ilo r d in plantaie, oblntndu-se sarcina medie/butuc. .Sarcinile do ochi de iarnrt. E xperiena practic dobJndit de v itic u lto ri a condus cu tim p u l ia stii bl li rea i utiliza re a a n u m ito r sarcini la t ie rile de producie d in d ife rite p odgorii ale rii. De regul, aceste sarcini (in iia le ) de ochi dc iarn sln t mat m a ri declt cele rezul147

TaM nI 9
u c lm lk m r t t l la h * Io p r ln c lp ild e p o d P II l l i e F a d ftiflJ V o l> ba fi M f llK T ttlc e k V i a X a. 230 000 a C JS

$\
j j
& U Jt

?!
c 300 000
h

J3 s i i S 1 160 000

*1

?!
< X.

l H -s 130 000

I M 000

180 000

130 000

30

18

16

22

Ifl

13

in a ooa VarJa|i0 flin l m al 13 m i t

Tm W mI *
A fim r a l u c l a i i dc ochi ( n i U it r i) pe k n tu c to c U c r ( l i l Tltfcole

r t J J I - ! u . li 1 01 * 1 01 *1S U u K d J i I t > i l M ;

30 J 0 40-00 10 20 1 O 0 20 70-

late d in Calcul i m al nles f.i5 de cele rolosite In alte ri v itic o le (tabelele 3, 4). M ri mea s a rc in ilo r p in i la d ublu, la de cele din alte ri, sc explic, In bunii msur, p rin c o n d iiile mai aspre d in Iarn, clnd o parte Im portant din ochii de ia rn pier, la care se adaug l tendina, adesea ne ju stificat , de suprancrcare a b u tu cilo r, socotind c p rin ftcust procedeu se pot o b in e p ro d u c ii m a l m a ri de stru g u ri. De fa p t nu p rin sarcini supradim ensionate (prea m a ri) se ob in p ro d u c ii m a ri de s tru g u ri cu m eninerea v ig o rii b u tu cilo r, ci p rin cele optim e, Sn prezena c e lo rla li factori ne cesari.

R E P A R T IZ A R E A S A R C IN II

In afar de determ inarea m rim ii p rin calcul a sa rcin ii in iia le optim e, repartizarea acesteia pe elem entele de producie i pe cele de fo r m are la butuc Influeneaz deosebit de pu te rn ic fenomenele de cretere l Cele de fruc150

ti licre (rod ire ) la v ia de vie. IX- aceea, m rim ea sarcin ii m preun cu re p a rllw ire a aces teia pe butuc devin hoU irtoare p e ntru soarta produciei de stru g u ri, m eninerea fo rin e i de cretere, vigoarea p la n ta ie i i d u ra b ilita te Sarcina cuvenit pe butuc, d ic l servete ca elem ent se m odifica la flecare b u tu c goarea acestuia l n iv e lu l tn plan taie . reprezint/ o me de o rie n ta re ; ea n funcie de v i agrotehnic folosit cuvenit-5 dc fo r anum e : sau pc

Repartizarea sarcinii in iia le o p tim ii la butuc pc elemente de producii* l m are se poale facc n douil m oduri i pe coarde m al m ulte i m al scurte mai p uin e i mat lu n g i.

Care d in tre aceste m o d u ri de repartizare este m ai bun i m al avantajos d in punct de ve dere economic, sln t n tre b ri care nc nu au p rim it un r.'tspuns u n ic l n ir l d e fin itiv ; de aceea, cunoaterea fa c to rilo r care p o t deter m ina un mod de re p artizare naintea a ltu ia , prezint m are Interes tiin ific i practic.
I jI

A. C r i t e r i i f o l o s i t & l a r e p a r t i z a r e a s a r c i n i i p c b u t u c . D in com plexul de c rite r ii care stau la baza a legerii l fo lo s irii unui mod de repartizare a s a rc in ii naintea a ltu ia se num r : I.egea de d is trib u ire a o c h ilo r fe r t ili pe coard, arat care mod de repartizare a s a rc in ii In i ia le optim este m al in d ic a t* . Se tie in ge neral c ochii 1 2 de la baza coardei *, etnd pornesc, dau natere de regul la l sta ri in fe r tlll sau cu fe rtilita te sczut (slab), ia r 49 l ch ia r 6 12 dau l sta ri cu fe rtilita te a cca m al mare. Rezult astfel c ochii cei mal fe r tili se afl in c o n d iiile noastre dc m ediu pe p o riu n ile infe rio a r i m ijlo c ie de pe coarda anual. In aceast situ a ie i la so lu rile respective, repartizarea s a rc in ii in iia le optim e pe butuc se face m ai cu folos pe coarde Excopie face solul C a rd in a l la care i ls ta rii p o rn ii din ochii I 2 poart in flo re s cene, s in t destul de fe r tili. Acesta ar f l c rite riu l tiin ific de repartizare a sa rcin ii ia r nu de s ta b ilire a ei.
152

m ai m ulte l mal scurte, declt pe m al p u in e l m al lungi. P oziia o ch ilo r t greutatea s tru g u rilo r Indic In bun msur m odul de repartizare a sar c in ii in iia le optim e pc elemente de producie i de form are la butuc. Legtura in tre po z iia o ch ilo r pe coarda de rod i greutatea s tru g u rilo r pe l s ta rii p ro v e n ii din acetia, este redat in tabelul 5.
T 'M u l i
R < Ia |ia I n t f * g t c u l i lr a i l i u u i l l o i i p o illa o r b ilo r p t r o iid fi

G iupc S a ltu l le

nrhJ dc i i r n i
O k s tn a jli

1 -2 K l l l i t | H a li& n ea

4 -6 IOC

7 - 120

1 0 -1 2 110
G ra m e

M uscal I l m b u r j

\o o

IflO

240

130

G ra m e

Se constat d in tabel c s tru g u rii cel m ai m ici (i m ai uori) se afl pe l s ta rii p o rn ii d in o ch ii 13 dinspre baza coardei de rod, Iar 153

K * U |i I n i i ' i r p j u l l r j r c j v i e r m i i L

IU ^

vc I a *

>1 f f - r i i l i i i l c j rc h iW if p r m a r d i

R t p i i l u t t ! ( o it d t

o c h ilo r 1 3 1 1 1 5 4 1 14 < 15 a $ 5 17 9 17 10

f* *

7
21 10 -

* -

? tM hi 10 ochi 18 uchi

fl
4

10

12 4

- J

coi niai m ari (i m ai grei) po l s ta rii p ro v e n ii clin ochii < 1 12 (m .ixim u m 73), dup care g r e u ta t e a incejx? sil scad. K czult i dup acest la cto r c repartiamrea pe elemente n ia i m u lte i mai bimrle este, dc asemenea, mai avantajoas dect invers. Soiul (sau 9 ru?x> de so iu ri), p rin poziia pe coarda a p rim ilo r ochi fe r tili, arat care mod de repartiza re este mai p o triv it. L;i unele so lu ri poart rod l sta rii 13 de la baz (ex. C ardinal), la alte le cei mai dinspre m ijlo c ; la p rim ele repartizarea se face pe clem ente 154

T*/1 * 16

( u a r ii 10

it u iU G l't f i V jj lj
12

1 13
-

15 -

>
-

17
-

18

N c p a i liarea 14 &
s m o c lifM d f t r if l l l a l t p c 4 -o a id l

T itlu l

R * tal ia

ta ltr

r r ^ H iu r c a 60

u r r l a l l A r b fh i i U pr b e li

jir o J u ^ li

dc

(fu g a ri

U r u jM il La h i

c a i d i\ e a 7 Iii I rrp a J M h1

5 c u a rd r a 1* *x h i J r*)l * 3 ochi

i M id r a i i M bJ 3 w jl a 2 M hl

n iK m * ii

C Io h a l i

21 M tO

* uoo

21 BOU S i r u j a ri da t u a * l

t im llS

IO H J 0

11 tKJ

11 ttJ ti

ISS

m al scurte i m al m u lte ia r la u ltim e le pe m ai puine i m al lungi. Repartizarea s a rcin ii in iia le de ochi de iam S pe butuc nu m odific num ai */s de ochi p o r n ii, ci i procentul de l sta ri fe r tili, pe acea po riu n e a coardei de rod care intereseaz p ra c tica (tabelul 7). Se constat d in tabel c repartizarea acele iai sarcini pe elemente m al m u lte i mai scurte (cordie de 7 ochi) este m ai avanta joas declt pe m ai p u in e i m ai lu n g i (coarde de 18 ochi). P o te n ia lu l generativ a l o c h ilo r pe lungim ea l s ta ru lu i, d even it coard i m odul de re p a rti zare a sa rcin ii in iia le reprezint cele dou p irg h ii deosebit de eficace cu a ju to ru l crora om ul (v itic u lto ru l) poate m o d ifica frecvena m axim a o ch ilo r fe r tili pe lungim ea coardei, conform cu interesele economiei pro d u cie i de truguri. Se constat d in tabel c repartizarea sa rcin ii pe elemente m al scurte i mai m u lte (cordie de 7 ochi) v a lo rific ia m a xim u m po tena generativ a o ch ilo r dinspre baza coarde lo r de rod (27) l II mrete cota procen156

V T C 1 o An x ' i I k O 1 8 i a M O *v i/i

pi

r s-S

CD o

14000 s n g O s a

3 6 t ft.

3
2

1 16000

r*

I f

i m

r*

a s I b

m 1 I O

i a K 7 I 167

tual.1 de manifestare pfi aceast poriune. Pe c-lcmente mai lungi i mai puine (ochi 9 12) se valorifica aceeai potent fr insA a-i spori i nivelul procentual dc manifestare. Produc(ia o b in u t ca fa c to r de alegere a celui mal bun m od de repartizare a sa rcin ii in iia le de ochi de iarn pe butuc are un rol hotr tor. R ezultatul cerce t rilo r n tre p rin se asupra re la iilo r existente (i posibile) in tre m odul de repartizare a aceleiai sarcin i pe butuc i p ro ducia de stru g u ri obin u t , in clu siv calitatea acesteia, este redat in ta b e lu l 8 . Sc constat din labei c d in tre ccle tre i mo d u ri de re partizare a s a rc in ii pe butuc, cel p? coarde de 10 ochi este cel m ai avantajos. S im p lifica re a tehnologiei aplicat in v ia pe rod oblig, in etapa actual, to t m ai m u lt la re partizarea pe butuc a sa rcin ii de ochi de iarn, pe clem ente m ai scurte l m ai m ulte, pe cor die (l ccpl de n lo cu ire ) de 4 7 ochi de iarn , tn loc de m ai p u in e i m ai lu n g i (coarde dc 10 14 ochi), scutind astfel i ce rcu itu l. O astfel de re partizare se practic mai ales In cu ltu ra neprotejat peste iarn, condus pe tu l* 15

p in i n a lte sau s e m ltu lp ln l zontale uni i b ilaterale.

cordoane

o ri

P entru a preveni dcgarnir.irea p rin nepom irea o c h ilo r de iarn de pe p o riu n ile cordoanelor, s-a tre cu t de la repartizarea s a rc in ii pe cor die la cea pe cepi de 1 2 ochi de iarn sau ch ia r u n g h iu la ri i tn e xtrem is p rin su p rim a rea coardelor de rod la inel (unde exisl in g rdm dire de m ug u ri p ra c lic lateni). Dei avantajos pentru mocanisarea t ie rii fn uscat , acest mod de repartizare asigur produc ii m al m ici dect cel pe cordie sau chiar pe coarde m ijlo c ii (8 10 o c h i) ; dc aceea, nuniai economia produciei poate h otrt asupra lu i.

T E H N IC A A P L IC R II T IE R IL O R DE P R O D U C IE

P e ntru a se putea aplica tierea de fru c tific a re cum tre buie i a preveni unele greeli posi bile. P rim a i cea m ai frecvent greeal f cut la t ie rile de producie, este sup ra n c r carea bu tucilor, urm at 1 2 ani de p ro d u c ii IM

m ari, creteri slabe ale l s ta rilo r, re z is te n t m icorat la ger, pieirea b u tu c ilo r etc. A doua greeal const in reinerea pe butuc a unor coarde prea groase (12 14 m m ) sau prea sub i r i (sub 7 mm ) i unele ca i a lte le s ln t ne corespunztoare pentru producie in c o n d iiile noastre de mediu. In tim p u l desfurrii lu c r rii, se face m ai n ti un examen asupra fo r m a iu n ilo r anuale i m u ltia n u a lc a fla te pe b u tuc, a m odului de aezare a lo r in coroan, a necesarului de v e rig i de rod In cazul sistem u lu i de tiere m ix t etc. P aralel cu exam inarea, sc compar ca ra cte risticile fo rm a iu n ilo r anuale cu in d ic ii la care acestea tre b u ie s rspund, mai ales ceie ce v o r v o r rm tne ;je butuc dup tiere, se precizeaz cele de prisos care se e li m in fctnd astfel lum in*1 , spre a putea ob serva m ai bine fo rm a iu n ile care tre b u ie s rm n. Se aleg v e rig ile de rod la sistem ul de tiere m ix t ca n u m r l poziie pe butuc, cepii dc nlocuire, ccl de rod la sistem ul de tiere scurt, cepii de rezerv i ccl de siguran la b u tu cii din zona sem lprotejat, precum i 1-2 >60

fo rm a iu n i in plus pentru a m ri p o s ib ilita tea de alegere a celor m ai corespunztoare, restul se suprim . Dup alegere coardele de rod i cele din lem n b trin p e ntru cepi se scurteaz la n um ru l de ochi s ta b ilit ante rio r. obinindu-se astfel elementele de p ro ducie l cele de form a re p e ntru a nul v iito r, se desvlretv apoi toaleta fie c ru i butuc. H cguli de care sc (m c seama la tiere. V ia de vie i vindec (cicatrizeaz) greu r n ile provocate p rin t ie ri, i;ir In dese cazuri r m ln nevindecate, de aceea orice t ie tu r trebuie fcut p e rp endicula r pe lungim ea fo rm a iu n ii lemnoase care se suprim , clnd rana deschis are suprafaa cca mai m ic. T ie tu rile tre buie fcute num ai pe o singur parte a le m n u lu i m u ltla n u a l (sau a p u n ilo r de rod) spre a s tln je n i c it m ai p u in c irc u la ia substanelor hrnitoare. Dei sistem ul dc tiere scu rt se arat avan tajos fa de celelalte, rm ine fns dezavan tajos ca producie. In aceleai c o n d iii l sta rii pro ve n l(i din ochi u n g h iu la ri i d in p rim ii 1 2 sau ch ia r 23 (ochi de ia rn) socotii de 161

In baz, poart inflorescene i stru g u ri mai m ici i m al uori deeSt cel p o rn ii din ochii situ a i m ai sus pc coarda de rod, de aceea nu pare de perspectiv p e ntru s o iu rile de m are p ro d u ctivita te i m al ales p e n tru nevoia ob in e rii u no r p ro d u cii m a ri (i foarte m ari) cum se solicit in etapa actual ch ia r in g r dina de ling casti.

U N E L T E F O L O S IT E LA T IE R E

In afar dc cunotinele s tric t necesare, t ie rea aplicat v ie i dc vie c u ltiv a t fiin d n fond o operaie de c h iru rg ie vegetal* im p lic i asigurarea cu unelte adecvate, p o triv ite pen tru executarea corect a ei. Dei n u ltim u l tim p se inventeaz i se fa b ric pe llngS cele clasice arhicunoscute a l tele noi mal perfecionate cu n tre b u in ri * Este vorba dc foarfecele pneum atic p e ntru t ia t brae sau ch ia r de unele maini pentru mecanizarea t ie rii etc. 162

mai ales $n ferm ele vitico le , n p la n ta iflo de v ii din grdina dc lin g cas ca i pe lo tu rile personale r m in ca indicate, n etapa actual, to t uneltele clasice \ n rln d u l crora sc n u m r : foarfecele de vie, ferstraiele, foarfeca de bu tu ru g i, cosorul i c u itu l. Foarje cele de i'ie este unealta indispensabil p e ntru tierea v ie i de vie, de toate vSrstele (tinere, m ature, btrne). Ele sin t de m ai m u lte tip u ri, modele (fig. 2), d a r i de c a lit i d i ferite. In d ife re n t de model o foarfec bun tre b u ie s funcioneze bine, lam ele s alunece uor i strns unele pe altele, cu ite le s tale foarte bine, s i aib arc bun i s so m enin nchis dup ntreb u in a re . G ra d u l de apro piere a c u ite lo r foarfecel i cel de taiere a lam ei tietoare se ve rific i se apreciaz dup cum taie sau nu o fo i subire de h rtie (ca * In ultim ul timp, s-au profilat anumite uni ti pentru fabricarea uneltelor clasice, nece sare gospodriilor personale ; acestea se gsesc la magazinele de specialitate ale comerului de stat. 163

Cosor
o r ig in a l
i

Foarfece

Fig, 2 UncJte folosita la t&lcre

cea de igar). Lam a tietoare poate face sau nu corp comun cu b ra u l corespunztor el, m al practice sin t foarfecele de vie (pentru t ia t vie) cu lam a detaabil, care la nevoie sc poate n lo cu i fr a schimba foarfecele in caz de uzura sa. Piesa activ este lam a t ie toare de aceea tre bu ie s fie bine ascuit i rezistent, confecionat din oel de b u n i calitate. Fersiraiele, de construcie l modele d ife rite se folosesc la tierea a lto r p o riu n i de pe planta dc vi (cio tu ri m al groas<\ brae sau cotoare etc.) declt cele ti ii te cu foarfeca de vie. Ele sln t (a;a trebuie) construite din plnz de oel m al groasfi, rigid e , nguste i cu d in a lu ra orientat spre m in e r, adic d in a in te n a poi, cind tie tura se execut num ai p rin tra gere nu l p rin m pingerea sa. C alitittea u nui bun ferstru de vie depinde de cea a ma te ria lu lu i d in care-i f cu t (ptnz bine sau nu oelit). ia r p entru acelai m a te ria l de m rim ea d in ilo r l de g ra d u l de deschidere a lo r (ceaprzuil), care uureaz execuia t165

ic tu r ll i alunecarea rstrS ului.

lesnicioas

a ptnzol

fe-

Foarfecele de buturugi, asemntor pu cel de vie cu deosebirea c are braele mal lu n g i >i nu are arc i mecanism dc nchidere. A v ln d braele m u lt mal lu n g i foarfec de b u tu ru g i se utilizeaz ia tierea acelorai p ri de pe planta de v i ca i ferestralele de v i e ; de aceoa le poate in lo c u i cu succes, n e filn d nea prat necesare ambele unelte in aceeai gos podrie. Funcionalitatea i c a lit ile fo a rfe celui de b u tu ru g i sln t (trebuie s fie) aceleai C ii p e ntru foarfeca de vip, de aceea nu le mai a m in tim aici. Cosorul (pentru vie) este unealta arhicunoscut poporului rom n i m ai ales c u ltiv a to rilo r de v it de vie. Bste un fel de c u tit cu lam a adus tn form de secera ; fu n c ia sa In tierea viei a pre lu at-o cu succes foarfeca de vie, de aceea se folosete azi mai p u in ca In tre c u t la accast lucrare. S in g u r sau m preun cu cu itu l se utilizeaz la netezirea r n ilo r mai m ari, rmase de pe urm a ferstrulul. 166

C u itu l, spre deosebire de cosor. este folosii p entru netezirea r n ilo r m al m a ri. A re ascu i u l pc partea convex (bom bat) a lam ei, uurtnd folosirea sa la netezirea o ric re i r n i proaspete de pc pla n ta dc vi . C a lit ile la mei tietoare sin t la fe l cu cele ale ncelciai lame de la foarfeca de vio. /n g r ijfr r a i pregtirea u n e lte lo r de tia rfQStarea u n e lte lo r d in tr-o gospodrie reflect e rija pc care o m anifest gospodarul fa dc acestea ; de aceea s a l fo rm a t zicala : fa: un e lte lo r o arat pe cea a gospodarului aa in c it nu re in e m atenia asupra acestei p ro bleme, cu sublinierea de a fi m eninute cu rate, fe rite de umezeal l rugin. l're g tlre a un e lte lo r, n a in te de tierea viei. este o preocupare bine cunoscut tu tu ro r gos p o d a rilo r l t ie to rilo r ; de aceea a r trebui poate, s nu atragem atenia asupra cl, totui o re a m in tim c it dc sum ar : 0 Toate uneltele folosite la tierea v ie i de vie trebuie exam inate aU-nt l v e rific a t sta rea tn rare se afl i cea de fu n cio n a lita te , lu n d d in tim p l m surile cuvenite.
167

Se revizuiesc piesele active (de la unelte), se ascut bine i atent, se v c rlfic a rc u rile i se ung peste to t unde este nevoie (m b in ri, u ru b u ri, arcuri etc.). Cu unelte bune i bine pregAtite, tierea v i e lo r d in grdina dc lin g cas se face uor i bine.

FORME DE CONDUCERE, TE H N O L O G IA OBINERII LOR

Nevoia de a d ir ija fenom enele de cretere l de ro d ire la v ia d in c u ltu r , p rin t ie ri i alte m ijloace, a re z u lta t d in Im posibilitate.! plante i dc a-i m e nine p o rtu l rid ic a t, d in tm bu ntirea a e ris irii In te rio ru lu i coroanei i a Ilu m in rii acesteia ca i d in ce rin a de a obine p ro d u c ii m a ri dc s tru g u ri re la tiv sta b ile i de ca lita te corespunztoare produsului propus a sc obine.

FORM ELE DE C O N D U C E R E In cadrul aceluiai sistem de tiere, lung sau m ixt, se d coroanei o anumit fo rm , re zultat din modul cum se orienteaz i se
169

conduc in spaiu fo rm a iu n ile lemnoase m u l i anuale i anuale existente pe butuc i sc leag pe m ijlo c u l de susinere. Form a dat b u tu c ilo r nu depinde de prezena sau absena tu lp in ii, ci de m odul cum sc orienteaz l sc conduc n spaiu fo rm a iu n ile anuale i m u ltia n u a le existente pe butuc i cum se leag pe m ijlo a ce le de susinere. In componena formei dc conducere intr for maiuni lemnoase multianuale (brae, cor doane, cotoare) i anuale. Primele iau parte la forma dat butucului tn lim ita dimensiunilor pe care le au l a orientrii in spaiu ; lipsa acestora sau micorarea la lungimi mai mici i foarte mici, dau butucilor forma de cap" mai mare sau mai mic, purtat sau nu pe tulpini de nlim i diferite. Prezena pe butuc a fo rm a iu n ilo r m u ltia n u a le de lu n g im i re la tiv m ari (tiC 00 sau 100 120 cm o ri mai m u lt) i orientarea acestora In spaiu, im p rim b u tu c ilo r form a p rim a r (cor don orizonta l, v e rtic a l sau dc \a s , um brel, verand etc.). 170

Caracterul general al fo rm e i este astfel dat de fo rm a iu n ile m u ltia n u a le , care p rin num r, lu n g im i i orie ntare in spaiu, deseneaz form a cea mai general a scheletului coroanei b u tu cu lu i sau ch ia r a acestuia ntreg. Clnd spunem cordon o rizon tal, nu in d ic m i fe lu l acestuia (Cazennave, S ylvoz etc.), p e n tru c precizarea (In dividu alizarea) fo rm e i nu o pot da form a iu n ile m ultia n u a le , c i cele anuale. F o rm a iu n ile anuale p rin lu n g im e i o rientare In spaiu ntregesc i individualizeaz form a p rim a r , conturat de cele m u ltia n u a le . F o r m a iu n ilo r anuale rmase pe butuc dup tiere din d u-li-se d ife rite o rie n t ri n spaiu, con firm ro lu l lo r In d e fin ire a fo rm e lo r de co roan, a ltfe l nici nu se poate explica e x is tena, In practic, a d ife rite lo r tip u ri de cor doane (Sylvoz, Cazennave, R oyat s im p lu sau m ix t etc.). La n treg irea sau ch ia r la m odificarea form ei prim are, dat coroanei p rin fo rm a iu n ile m u l tianuale i anuale, c o n trib u ie in bun msur. In perioada de vegetaie i l s ta rii. Acetia, p rin m odul cum sin t d ir ija i i legai sau nu.
171

pe m ijlo a ce le de susinere, m o d ific form a ge neral din cum era sau cum putea fi, In una asemntoare tru n c h iu lu i dc con r stu rn a t sau nu, va sului deschis etc., re z u ltln d una d in d i fe rite le form e m odificate, fn tlln ite cu re n t In p la n ta iile de v il.
P A R T IC U L A R IT IL E FO R M ELO R DE C O N D U C E R E

Form ele de conducere, cunoscute i folosite In v itic u ltu r , Includ anum ite p a rtic u la rit i p ro p r ii a c ro r cunoatere arat unitatea aces tora. In d ife re n t de diversitatea lo r, tcate form ele de conducere a vegetaiei i pro d u cie i la via de vie d in cu ltu r , s ln t c re a ii a rtific ia le ale maselor de v itic u lto ri sau de u n ii specialiti consacrai. l u n ii l a lii au observat c unele form e s-au dovedit m al p o triv ite p e n tru con ducerea v ie l de vie fa de altele, pe acestea le-au m b u n t it mereu a]ung!ndu-se cu tim pu l la form ele actuale, net deosebite de ce'e din natur.
172

Spre deosebire de form ele lib e re l r sfira te in tlln ite la v ita slbatic l la cea susinut pe Hrborl, la cea cu ltiv a t ele *in i de reffuM cplatizcte ; acestea s-au dove d it m ai indicate p e ntru cu ltu ra economic a v ie i de vie, de aceea pe acestea lp -ru p re lu a t i r s p ln d lt la p i-ictica viticol. O ricum s-ar prezenta, toate form ele de con ducere existente In v itic u ltu r sln t determ inate de m odul In care se orienteaz In spaiu i se conduc fo rm a iu n ile lemnoase perm anente cnutile, din coroan l se leag pe m ijloacele de susinere. Pe form a In iia l astfel deter m inat so suprapune cea u lte rio a r , rezultat p rin d irija re l legare sau nu a l s ta rilo r In cursul perioadei de vegetaie. D iversitatea fo rm e lo r de conducere existente l a celor noi care so v o r proiecta este con d iio n at de u tiliza re a c it m ai deplin a ener g ic i helioterm ice l de econom icitatea c u l tu r ii vie i do vie. D in tre form ele de condu cere, In tlln ite In practica v itic o l , aceea este I um lna l cldura razelor solare.
173

m ai bun i mat recom andabil care, in tr-o etap dat, asigur p ro d u cia cea m ai mare. cu m eninerea c a lit ii, scop u rm rit de orice c u ltiva to r. La oale form ele de conducere i-\ri$lenfa t u l p in ii f i m eninerea ei sin t f i r m ti d e te rm i nata, fn p rin c ip a l, de re g im u l te rm ic d in perioada rece a an u lui. T u lp in a v ie i de vie d in c u ltu r este de ri'p u ld m ai in a lf in zo nele de c u ltu r neprotejat peste iarn i mai jo a tf sau c h ia r lipsete, in cele protejate, tn ca dru l zonei de cu ltu r n eprotejaU peste iarn sc ivesc v a ria ii in n lim e a tu lp in ii legale fie dc scoaterea organelor din zona cu tem p e ra tu ri rid ica te a fla t pe sol i in vecinta tea sa, fie de p e ric o lu l prea m are al atacu* r ilo r de mucegai pc stru g u ri ; ambele s itu a ii co nfirm dependena n lim ii tu lp in ii de re g im u l te rm ic de peste an. Toate form ele de conducere aplatizate, cu ten din de generalizare n v itic u ltu r , im p lic utiliza re a s p o lie rilo r, ca m ijlo a ce de susinere n * De tem peratur.
174

vegetaiei i producie i. Este aproape dc ne conceput obinerea l m eninerea fo rm e lo r dc conducerc aplatizate * (Ar n tre b u in a re a spa ie rilo r ca m ijlo c de susinere sau pergolelo r. Toate form ele de conducere strtnse pe la tu ri, aplatizate, tn plan v e rtic a l p e rm it mecaniza rea larg a lu c r rilo r dc tehnologie v itic o li (lu c r rile .solului, fe rtiliz a re a , protecia contra b o lilo r i a d u n to rilo r, erbicidarea, culesul s tru g u rilo r de v in la v ie le cu tu lp in i cores punztoare etc.) ; nlesnesc folosirea m ai bunS a energiei helioterm ice, ilu m in a re a i a e ris i rea mal bun a coroanei v ie lo r, avantajeaz in anum it msur e ficie n a tra ta m e n te lo r ; i eficacitatea lo r etc. C o n d iiile care se cer fo rm e lo r i! r conducere P entru a putea fl preluat i folosit n prac tica v itic o l orice form dc conducerc tre b u ie s ntruneasc a n u m ite c o n d iii considerate m inim e . In tre cure se num r U rm toarele : In plan v e rtica l i o rizontal. 175

Form ele de condw ere , oricare ar II, trebuie s asigure crearea u nui m ic ro c lim a t (m ic ro fito clim a t) * In p la n ta ie l Sn coroana b u tu cului (plantei) de v it , care s p e rm it desf urarea n orm al a proceselor de via (In spe cial de fotoslntez) l pe c it p o sibil a celor ne fa vo ra b ile p entru b o li i duntori. D in lre ac tualele form e de conducere cele aplatizate, conduse pe tu lp in i l scm ituJpini, unde se poate, s-au dovedit m ai indicate, m ai ales dac asigur i un randam ent m ai rid ic a t (mai mare) a fotoslntezei actice. Se p o t n d e p lin i. In bun msur, cele dou cerine, p rin acea form de conducere care asigur o suprafa mal m are a c tiv asim ilatoare i o ilu m in a re a fr u n ziului mal m u lte ore din zi ; de aceea se proiecteaz l se experim enteaz noi va ria n te ale fo rm e lo r de conducere. In afar dc m icro c lim a t fa v o ra b il, form a de conducere trebuie s Tic c it m ai 'iiin cosfisi tcare, m ai sim pl, c it tn a i u$or de o b in u t, dc m e n inu t In practica v itic o l ; num ai In ** A m biant bun p entru viV.
176

aceste c o n d iii form a dc conducere poate (I ac ceptat i generalizat tn pro d u cie i u t ili zat Sn grdina de ling cas. P entru a (i acceptat In practic orice form de conducere trebuie s p e rm it i s se p re teze Ia obinerea unor p ro d u c ii de s tru g u ri c it m al m a ri i de bun calitatc. D in tre toate form ele de conducere, adaptate c o n d iiilo r du m ediu i solului (sau g ru p e lo r dc so iu ri) este m ai bun aceea carc, cu aceeai tehnologie, asi gur prod ucia cea mai m are dc s tru cu ri. R elaia d in tre form a dc conducerc, la acelai soi a fla t Sn acclcai c o n d iii i pro d u cia de stru g u ri o b in u t este prezentat in ta belu l 8, pag. 157. Sc constat din tabel c d in tre form ele de con ducere studiate com parativ, cca denum it Na ional asigur p rodu cia global (18 500 kg/ha) si m arf (15 000 kg/ha), cea m ai m are la so iu rile pe ntru s tru g u ri de mas, ia r Ml.vt eta ja t, cea m ai m ic (14 800 kg/ha producia global i 10 700 kg/ha, producia m arf). D in tre form ele de conducere In cordon, Cordonul S ylvoz (cu 10 000 kg stru g u ri/h a ) se arat su p e rio r celui orizontal. 177

In acelai tim p , form a de conducere aleas l folosit In practic tre b u ie s reclam e chel tu ie li de producfie c it m oi m ici. Dup cum se tie, unele form e de conducerc necesit ch e ltu ie li de pro d u cie mai m a ri, a l tele mai m ici ; de aceea la alegerea i fo lo sirea lo r in practic se in e scama i de acest fa p t deosebit de im p o rta n t In etapa actual. Exam inarea in ansam blu a tu tu ro r c o n d iiilo r pe care trebuie s Ic ndeplineasc form ele rie conducere, este singura cale In msur s arate care d in tre ele este cea mai recom andabil pentru u tilizarea tn practic. E xperienele d r pin acum indic totui co rdonul orizo n ta l uni si b ila te ra l, ca form de conducere m ai po tr iv it p entru so iu rile de v it productoare de stru g u ri p e ntru v in i G uyot pe tu lp in (sau Cap in lta t) pentru cele de m a s i, ia r in grdinele de ling cas b o lile i sem ibolile.
S C O P U R IL E U R M R IT E

In afar de tieri, reglarea proceselor de cre tere l a celor de fructificare sc realizeaz

178

prin conducerea form aiunilor multianuale i mai ales anuale rmase pe butuc dup tSiere. Orientind diferit in planul vertical, coardele de rod din coroana butucului, purtate sau nu pe tulpini, dau acestuia astfel dc forme Incit, prin acestea, se utilizeaz mai bine resursele termice, luminoase l cele de umiditate din s o l: P rin d irija re a re c tilin ie (dreapta) sau c u rb ili nie (curbat) a coardelor se poate deplasa por nirea l creterea l s ta rilo r pe ncea p o riu n e care intereseaz mai m u lt tiin a i practica p rod uciei vitico le , spre v lr fu r i, m ijlo c o ri spre baza coardelor de rod. P entru acelai mod de conducere a coardelor anuale p u rta te pe tu lp in i de n lim i d ife rite , se micorcaz (deseori p in la a n ih ila re ), con secinele accidentelor clim a tice (brum e i n g h e u ri U rzii de prim va r ), a a ta c u rilo r de b o li (man, mai ales mucegirea s tru g u rilo r etc.), se micoreaz evaporarea apei d in sol p r 'ji u m b rire a acestuia sau m rirea ei, dup
179

caz. Rezult astfel c In afar dc tiere, d i rija re a vegetaiei i pro d u cie i l i v il i uu rarea a p lic rii ce lo rla lte m suri de n g r ijir e cu-., se realizeaz In m are parte p rin condu cerea fo rm a iilo r din coroana b u tu c ilo r de vi. Conducerea coardelor. Coardele rmase pe bu tuc dup tiere pat fi conduse re c tllln iu sau c u rb ilin iu (flg. 3). A. C o n d u c e r e a r e c t i l i n i e se poate face In plan ve rtica l, In toate d ire c iile p o s ib ile : \e r tlc a l ascendent i descendent, oblic ascen dent i descendent i o rizontal, fiecare cu avantajele i dezavantajele sale. Conducerea tv r lic a lfi f i oblic cu v ir ju l In sus, favorizeaz la m a xim u m inegalitatea de p o r nire l de cretere a l s ta rilo r pe lungime.) coardei de rod (sau In fe rtil ). La acest mod de o rie ntare l conduccre a coardelor de rod, rmase pe butuc dup tiere, ochii dc la m situ a i spre p o lu l m o rfo lo g ic superior (captul coardei) dezmuguresc m ai tn tll, l s ta rii p o r n ii din acetia resc m ai repede l realizeaz lu n g im i m ni m a ri, Ia r cel dinspre baza coar180

Ft^. 3 Conducerea coarifrlor:


# v t r l i t a l ascen dent; 6 v e r tic a l c V tc m d r a t;

c - 4

o W ic ascendent i d c c iw !e J il,

d In rrt

t o tir c n U l;

181

de (polul m orfolog ic In fe rio r) pornesc mal In urm , o ri nu, cresc mal ncet l atin g lu n g im i niai mici. O chii dc la m din aceast p a rte a coardei de rod (p rim ii I 3 i c h ia r 1 4) nu pornesc m al ales clnd coarda rm tne m ai lung ; de aceea p rln tr-u n proces de g o lire (degarnislre) con tin u ii a p o riu n ilo r dinspre baza coardelor, se acumuleaz alei mal repede l In can tita te mal mare lem n m u ltla n u a l, In d e p rtln d astfel coar dele an de an de suprafaa solului. In concluzie, la acest mod de conducere ls ta rii cei m ai corespunztori se gsesc spre v lr fu l p u n ilo r de rod, a coardelor dc doi ani, ia r cel m ai slabi, clnd pornesc spre baza aces tora. Conducerea verticala i oblica descendent (cu v lr fu l In jos) dei m enine inegalitatea de p o r n ire l de cretere a l s ta rilo r. Inverseaz manlfestarea ei pe lungim ea coardei anuale. P rin ndoirea i legarea coardelor anuale cu v lr fu l In jos, baza lo r devine pol m orfologic superior (aezat mal sus), ia r v lr fu l pol m o r fologic In fe rio r am plasat m al Jos. De aceea 182

pornesc mai In tll, cresc m ai repede, l s ta rii dinspre baza coardei, devp n it p rin ndoirea v lrfu lu i, pol m orfologic superior, de aceea rea lizeaz lu n g im i (l grosim i) m al m a ri. Pornesc m ai in urm (sau nu pornesc) o ch ii situ a i spre v lr fu l coardei, rmas dup n d o ire pol m orfologic in fe rio r, l s ta rii cresc m al ncet si ating dim ensiuni m ai m ici. Ambele moduri de conduccrc a coardelor ( v e r
t ic a l fl o b lic , ascen den t l d csccnd entt.

favorizeaz la maximum inegalitatea de cre tere a lstarilor pe lungimea coardelor i Jl schimb intensitatea de manifestare de pc o poriune de coard pe alta, In funcie de In teresele practlcc ale conducerii viel de vie. Spre deosebire de cea ve rtica l i o b lic ascen dent, care p rin degarnislre i acum ulare do lem n m u ltla n u a l ndeprteaz an de an orga nele vegetative i cele generative de supra fa solu lu i, conducerea ve rtica l l oblic des cendent, p revine i frtneazil asemenea feno mene. Rezulta astfel c, folosind una sau alta d in cele dou m oduri de o rientare l conducere a 183

coardelor rmase pe b u lu c dup taiere, v it i c u lto ri! put o b in e l sta ri i m ai apoi coarde mat viguroase sau m ai slabe p c acea poriune a coardelor de rod care este m ai avantajoas pentru practica i economia vitico l . Conducerea orizontal, determ in in flu e n te i efecte c o n tra rii celor n re g istra te p rin cele la lte m o d u ri dc conducere. P rin conducere orizontal v lr fu l i baza coardelor se g.'isesc la acelai n ive l, pe aceeai lin ie , ra r u n u l m ai jos sau m al sus ca a l t u l ; dc aceea, In loc de o inegallzare, se realizeaz o egalizare tn cre terea l s ta rilo r pe lungim ea coardei anuale. La conducerea orizontal dezmuguresc p ra ctic tn acelai in te rv a l de tim p m ai m u li ochi de iarn fa dc to ta lu l lo r ; l s ta rii cresc aproape la le i dc repede sau de tncet pe ntreaga lu n gim e a coardei i realizeaz d im ensiuni (Iun y im i ; i g rosim i) a p ro x im a tiv egale. P ornind m ai m u li ochi dc iarn fn dc to ta lu l lor, pentru aceeai sarcin pe butuc, d im ensiunile acestora, dei m ai u niform e, r m in ceva mm m ici com pa rativ cu cele de la conducerile ver184

lic a l i o b lic ascendente i descendente ; tn schim b, sc m piedic acum ularea le m n u lu i bIr ln i deci ndeprtarea de p m ln t sau dc capul b u tu cu lu i a organelor vegetative i ge nerative. L sta ri m a l m u li pe butuc, nseamn a erisire i ilu m in a re m ai slabe In in te rio ru l su i c o n d iii m ai bune p e n tru atacuri dc boli. in n d seam de avantaje i dezavantaje, v i tic u lto rii aleg i folosesc n practic acele m o d u ri de conducere re c tilin ie , a coardelor care servesc m al bine economia p ro d u cie i vitico le , d in tr-o podgorie sau alta o ri din grdina de lin g cas. B. C o n d u c e r e a c u r b i l i n i r , m al des fo losit in practic declt cea re c tilin ie , poate fi In cerc, semicerc, i ch ia r n arc de cerc, dup gradul dc curbare a coardelor ramase pc bu tuc ca i dup lungim ea a ce sto ra ; fiecare cu avantajele i dezavantajele sale. C om parativ cu cea orizontal, conducerile In semicerc l In cerc utilizeaz la m a xim u m spa iu l d in tre b u lu c i pe rn d i pe m e tru lin ia r. Conducerea in cere, situeaz d ife rit n plan

185

v e rtica l p rin ndoire, ochii de la m pe lu n gimea coardelor anuale, de aceea m enine l favorizeaz creterea ne u n ifo rm a l s ta rilo r pc uncie p o r(iu n l de coard fa de altele. n tocm ai ca l la cele re c tilin ii, v e rtic a l i oblic ascendent i descendent, la conducerea c u rb i lin ie In cerc pornesc mal In tii, cresc mal re pede, l s ta rii p ro v e n ii din ochii de iarn si tu a i pe segmentele cele mai rid ic a te i pe cele ascendente l descendente din ve cin ta te ! acestora i ating d im e n siu n i m al m a ri. P or nesc m al In urm , cresc m al ncet i realizeaz lu n g im i m al m ici, lsta rii p ro v e n ii d in o ch ii de iarn s itu a i spre baza ce rcului i pe p o r iu n ile de coard din vecintatea sa.

P rocentul de ochi p o rn ii de pe p o riu n ile cele m al rid ic a te ale ce rcului i de pe segmentele ascendente din apropierea sa fiin d mai m are declt cel de la baza ce rcu lu i l de pe p o r iu n ile nvecinate, sc a ju t acumularea lem n u lu i b trin i ndeprtarea sistematic (re gulat) a organelor vegetative i generative rte suprafaa solului i de capul b utucului.
186

Conducerea (n semicerc, mai rsptndt in practic fa dc cea tn ccrc, provoac efecte semntoare asupra fenom enelor de cretere i de ro d ire ca i cea in cerc. Sem icercul neflln d altceva declt jum ta te a superioar d in conducerea In cerc, toate m a n ife st rile de p o rn ire i cretere a l s ta rilo r, constatate pe aceast parte a cercului, sln t i r m ln v a la b ile p entru conducerea coardelor tn semicerc. O chii de iarn a fla i spre baza i v lr fu l coar delor, conduse tn semicerc, pornesc m al tlrz iu (sau nu pornesc), ia r l s ta rii p ro v e n ii din acetia (etnd pornesc), cresc m ai ncet i atin g lu n g im i m ai m ici i Invers ; cele m al m a ri d i m ensiuni le realizeaz l s ta rii a fla i pc seg m e n tu l de curbur m a xim a sem icercului i cei de pe p o riu n ile ascendente i descendente nvecinate. Rezult astfel c m odul de conducere a coar delor re c tilin ii f i c u rb ilin ii, pe d ire c ii i sen suri d ife rite , reprezint m ijloace eficace p rin care v itic u lto rii m o d ific ra p o rtu rile d in tre cretere i fru c tific a re , dup voie l cerinele 18?

p ra cticii vitic o le ia r cel cu g r d in i lin g i cas i dup m rim ea acestora. n lim e a la care se conduc coardele. V a rie ta tea c o n d iiilo r de c lim fi i economia c u ltu rii vite i de vie hotrsc n lim e a tu lp in ii, a co roanei i a coardelor fat de suprafaa so lu lu i l legarea sau nu a a costorn pe m ijloacele dc susinere. Cu c it cu ltu ra M fei de vie sc n deprteaz dc la sud spre nord cu a tlt scad lnltimc-a tu lp in ii i cca la care sc conduc coardele fat de suprafaa so lu lu i i Invers. C ldura, intensitatea lu m in ii, um iditatea so lu lu i i a aerului, depind in m a rc msur dc poziia geografic a lo c u lu i, de form ele do re lie f (dealuri, pant, es etc.), de orientarea loculu i fat dc punctelc c a rd in a le i dc n l im ea Iu l fa( dc n iv e lu l m rii i in acelai loc cu deprtarea fat de sol. Z iua, cldura cea m al m arc i um iditatea cea m ai m ir sc ntilnese m al aproape do p m ln t, Sar noap tea l n\ <rs. Tn zonele cu d e fic it term ic, v ia de vie l p o rtu l su, in c lu s iv coar dele se fo n d u c mal aproape de suprafaa so lu lu i i m al departe tn cele cu excedent term ic. 188

In cazul In tii v ia de vie prim ete pe ling cldura direct venit de la soare i un plus d in cea cedat de sol, im p lin in d u - l astfel ne voile de cldur. tn zonele de cu ltu r neprotejat sau ch ia r sem iprotejate d in p rile noastre, v ia de vie se conduce pe se m ltu lp in i (0.700,90 m) sau pe tu lp in i (1,00 1,20 pln la 1,50 1,80 m, ra r m ai m u lt) ia r in cele protejate, coroana In clu siv coardele la 0,40 0,50 m deprtare de sol, ra r mal m u lt. Conducerea, tn p rile noas tre, a coardelor mal aproape sau m al departe do sol, ofer unele avantaje l dezavantaje. Conducerea coardelor m ai aproape de sol a ju t la m aturarea m al bun a s tru g u rilo r sl a coardelor anuale, in schim b devin m ai frec vente atacu rile de b o li (man, mucegai) i cresc efectele n g h e u rilo r l b ru m e lo r tlr z ll dc prim var ; t ie rile i culesul se aplic m ai greu. Dac ins coardele se conduc m al departe de sol, s tru g u rii se coc m ai tirz lu , in schim b atacurile de b o li l efectele accidentelor c ll189

matlce s ln t mai m ici, ia r lu c r rile de In g rljre se execut mal uor (t ie ri, cules etc.). Reiese astfel c n lim e a la care sc conduc coardele rmase pe butuc dup tiere depinde Jn p rim u l rln d de c o n d iiile term ice (cldur) de peste an i In special de cele d in iarn, ia r In cadrul acestora de a va n ta je le economice p care le ofer unele m o d a lit i de conducere com pa ra tiv cu altele, u rm ln d ca v itic u lto rii s le foloseasc In practic pe cele care s-au do\ e d it m al indicate In grdina de Ung cas. T E H N O L O G IA O B IN E R II F O R M E L O R DE C O N D U C E R E

Tehnologia tra n s fo rm rii fo rm e i de cretere i de realizare a jo rm e lo r de conducere se des foar la toate p la n ta iile in perioada dc t i neree dc virsta , Ia r In cea de m a tu rita te , num ai Ia p la n ta iile clasice supuse m o d e rn i zrii p rin nlarea tu lp in ii. In d ife re n t de n l im ea tu lp in ii, tehnologia de o binere a fo r m elor de conducere se realizeaz etnpizat pe ani, ch ia r dac nu m ru l acestora este d ife rit. 190

O B IN E R E A F O R M E LO R DE C O N D U C E R E JOAS

Toate form ele de conducere joas, u tiliz a te de regul n zonele de c u ltu ra p ro te ja t peste iarn, se o b in Jn acelai fel In d ife re n t de siste m u i de tiere p ra c tic a t pe acestea. A n ii i etapele de obinere a fo rm e i se rid ic la tre i, ra r m ai m u lt sau mai p u in . La sistem ul de tiere scurt. D in ochii de iarn, a fla i sub m uuroi, pornesc In a n u l in tti dup p la n ta re cel p u in tre i lstari, care In toamna aceluiai an devin coarde. In p rim va ra a n u lu i doi, de la plantare, se suprim una d in celc tre i coarde (cea din m ijlo c ) cu poriunea d in cordi pe care se s p rijin , ia r cele rmase sc scurteaz la cepi de clte 23 ochi fiecare ; d in o ch ii de iarnfl de pe cepl pornesc 5 6 lstari, care, de ase menea, devin coarde In toamn i din nou se taie In cepl. l a sistem ul de tiere m ix t. In p rim va ra a n u lu i tre i dup p lantare, coardele se scurteaz d in nou In cepl de 23 ochi, dac v ie le se vo r tia dup sistem ul dc t ie re scurt, sau In PI

una i doi cepl (a clte 23 ochi) o ri ch ia r In dou ve rig i (dup vigoarea v ie lo r), clnd v i ele urmeaz a (i form ate dup sistem ul de tiere m ix t. n p rim v a ra a n u lu i p atru, de la plantare, planta de v i este prevzut cu p rln clp a le la fo rm a iu n i lemnoase necesare t ie rilo r de pro* ducie ; de aceea se aplic tierea la cepl de 23 ochi p e n tru sistem ul de t ie re scu rt sau In v e rig i de producie p e n tru cel m ix t, o ri In coarde p e ntru ccl lung. Tn caz c tu lp in a Joas nu se reduce In o sin gur buturug, cl trebuie s aib 40Gfl cm n lim e de la suprafaa so lu lu i, d in cele tre i coarde existente In toamn, cea m al bine pla sat, m ai viguroas i m al dreapt se scurteaz In prim va ra a n ului doi la aceast n lim e , ia r celelalte se suprim , de la locul de p o r nire (inserie). Pe coarda astfel scurtat se m enin p rim ii doi ochi v ia b ili dinspre captul scurtat, ia r c e ila li s itu a i m al Jos, se suprim . De aici n a in te se proccdcaz la f e l : cele dou coarde sc scurteaz In clte 23 ochi fiecaro 192

p e ntru tierea scurt In p rim v a ra a n u lu i tre i sau Ia clte o verig de pro d u cie p e n tru sis te m u l de talere m ix t (In cordie sau In coarde l cepl) o ri In coarde p e n tru cel lung.

O B IN E R E A

fo rm elo r

de

conducere

n a lt

In tehnologia de obinere a formelor de con ducere pe scmitulplnl sau pe tulpini nalte se deosebesc, In principiu, trei etape i an um e: obinerea tulpinii, formarea scheletului coroa nei (brae, cordoane, cap nlat) l obinere elementelor de producie. A . Obflnerea sau form a re a tu lp in ii. Prezena tu lp in ii de n lim i d ife rite devine cu putlntA num ai In zonele de cu ltu r neprotejat l ch ia r In cele sem iprotejat peste lam . n lim e a tu lp in ii. In munca de fo rm a re a tu lp in ii trebuie precizat n lim e a sa i cu noscui fa cto rii de in flu e n d in a cror exa m inare, fie ea c it de sumar, se deduce In l193

im cji cea m ai convenabil, sta b ilit i n e leas convenional i re la tiv . * Tn unele ri vitic o le tu lp in a de 0,70 1,20 m nu este considerat joas i in a lt clnd m soar peste 2,00 m In tim p ce In a lte le la 1,20 1,50 m , se consider m ijlo c ie . L a noi in ar tu lp in a s? socoate sem ilnalt, clnd msoar 0,700,90 m i n a lt cln d are 1,20 20 30 cm, ra r m ai m u lt (la pcrgola ra io n a l ajunge la 2 m). F actorii de in flu e nt . C hiar dac n lim e a t u l p in ii este aa dc v a ria b il i cu neles aa dc d ife rit, aceasta nu se preia t n ic i nu s < ? accept declt ca un re z u lta t dedus din in flu ena com binat a d ife r iilo r fa cto ri, d in tre caro u n ii devin h o t rlto ri. Tem peratura, d in var l din iarn, deine rel mai m are ro l In s ta b ilire a n lim ii tu lp in ii In cu ltu ra neprotejat i sem iprotejat peste lam . In zile le de var tem peratura cea mal D ife rite le n lim i au n e le su ri d if e r it e ; n lim e a m ic d in unele ri este considerat m arc In altele.
194

rid ica t se n tlln e te pe sol i in im ediat sa vecintate, de unde ncepe s scad eu nde prtarea de sol, nrcg istrln d u-se la 2 m n l im e o m icorare p in la 5 10C, ra r mai m u lt sau mal p u in . Se tie c la 60 70C n zona fru n ze lo r nceteaz fotosinteza la cele lu m inate d irect, d a r continu la 5055C Sn v iile irig a te sau n zonele cu te m p e ra tu ri mai coborite in var. M rin d n lim e a tu lp in ii n cazul In tii de la 50 60 cm la 2 ni, ia r in cel de-al doilea la 1,20 1,50 ra tu ra scade de la 60 70C de sol, 50 55CC i de la cln d procesele de via se d iii re la tiv m u lu m ito a re ; m de sol, tempe c it era m al aproape 5055 la 4045*C desfoar In con de aceea n lim e a

tu lp in ii trebuie s fie mai m are in cazul in tii i m ai m ic in cel de-al doilea. Vigoarea s o iu rilo r j( starea de fe rtilita te a j i i m tn fu lu f, influeneaz, dc asemenea, n lim e a tu lp in ii. Pe acelai sol s o iu rile m al viguroase pot fi conduse pe tu lp in i mai in a lte decit cele m ai p u in viguroase, ca i acelai soi c u ltiv a t
>95

pe soiuri cu fe rtilita te d ife rit , unele pe tu l p in i, altele pe se m itu lp ln l. P ro ductivitate a m uncii este d ife rit la n lim i d ife r ite ; ea crete cu n lim e a tu lp in ii pin la un a n u m it n ive l, dincolo de care scade cu creterea tn continuare a n lim ii, cum scade i producia de struguri. tn c o n d iiile noastre de m ediu, n lim e a tu l p in ii In p la n ta ile d in zona de cu ltu r nepro tejat i ch ia r sem iprotejat peste iarn osci leaz tn tre 70 80 cm fa de suprafaa solu lu i, ra r m ai m u lt sau m a i p u in ; la n lim i m al m a ri (peste 1,00 m) calitatea p ro d u cie i n cepe s scad tre p ta t cu m rire a n lim ii tu lp in ii. Dac scderea treptat, la nceput ch iar nensemnat, a c a lit ii nu intereseaz in aceeai msur la s o lu rile de v i pentru stru g u ri de mas i la cele p e n tru v in u ri de consum curent, intereseaz Ins la cele supe rioare i m al ales la cele cu trepte de c a lita te ; de aceea la sta b ilire a n lim ii tu lp in ii se in e seama i de fe lu l p ro d u cie i de s tru g u ri, de calitatea pc care aceasta tre b u ie s o asigure. Tehnologia de form are a tu lp in ii. Faptele arat
196

c tehnologia de form a re a tu lp in ii este prac tic aceeai, ia r deosebirile care apar se r e fe r i la n lim e i la tim p u l tn care se poate ob in e ; de aceea considerm c tre b u ie redat ceea ce este comun tn fo rm ularea tu lp in ii de n lim i d ife rite (fig. 4). T im p u l In care se poate obine tu lp in a , in d i fe re n t de n lim ea sa, este de doi ani, m ai ra r de un u l sau ch ia r de tre i a n i ; cel de doi ani este considerat n o rm a l, ca fiin d cel m al Indicat, de aceea este l cel m ai des fo lo s it In practica vitico l . Tehnologia de fo rm a re norm al a tu lp in ii, pe ani, se desfoar a s tfe l: In vara a n u lu i in i i, dup plantare, se re zerv d in cel p o rn ii to i l s ta rii cu cretere norm al, Ia r ccl d e b ili se n l tu r . D in tre ls ta r ii n o rm a li cel p u in I 2 se conduc v e rtic a l i se leag de 23 o ri de tutore, a slg u rln du-li-se protecia co ntra b o lilo r i d u n to rilo r. C o p llil se suprim num ai In stare e rbacee; terenul se m enine cu ra t de b u ru ie n i, cu a r tu ra de toamn, l s ta rii d e venii coarde, se muuroiesc la baz. 197

*
/iW V W A .

' .>

*>

dupiphnbre

s fi/^ M o rria i- itstrrtudc f i

T O A M N A ,

P R IM V A R A

'a m m f i
b s flr /h ffe r/su da tik a g e tih e

d/drv(yeM* ~~ i '

lite n

Utere

A N U LH

6-W cm

T
! . , ni f j toamna
h sflrl/u/penosde/ck v a /c /jfk '

tw im edeiJ/efv

M UM VAifA

d u p ifa tre

Fig- 4 Tehnologia dc formare a tu lp in ii la via dc- vie

In p rim va ra a n u lu i doi, din l s ta rii p o rn ii din ochii de iarn, d e venii coarde ce alege cea m al viguroas, m al dreapt, situat c it m l jos, care se scurteaz la fi 6 ochi i se leag sau nu de tu to r, ia r re stu l se suprim de la lo cu rile lo r de pornire. D in l s ta rii p o rn ii de pe poriunea rmas dup scurtare, se re zerv 3 4 p rin r rire a lte rn a tiv , care se leag repetat de tu to r, celelalte lu c r ri de n g rijire stnt la fe l cu cele d in an u l in t ii dup p la n tare. In p rim va ra a n u lu i tre i, dup plantare, d in coardele provenite d in l s ta rii a n u lui doi, se aleg l se rezerv cea m ai de jos, p e ntru cep de siguran, ia r cea m a l corespunztoare (si tuat c it m al jos, m al dreapt, n o rm a l form at i dezvoltat) p e n tru tu lp in n a lt (1,20 1,50 m) sau sem llnalt 0,80 1,00 m). A m bele corzi rezervate se scurteaz p rin t ie ri ; cea dinspre baz la 2 ochi oblntndu-se astfel cepul de siguran, ia r cea de a doua, la o lungim e corespunztoare (n d i{ln iH tu lp in ii prevzute a se obine.
200

In acest mod, la s flr itu l a n u lu i doi sau la n ceputul a n u lui tre i de la plantare, tu lp in a este cat fo rm a U ca l cepul de siguran. De ndat ce tu lp in a de nlim ea propus s-a o b in u t I se dau n g r ijir ile cuvenite : ls ta r ii p o rn ii de pe aceasta sc suprim In stare erbacee, sau i m al bine se orbcsc (se scot) ochii de iarn, e v ltln d form area r n ilo r, puncte sensibile pe tu lp in . In var se acord p la n ta ie i n g r ijir ile cuvenite (distrugerea b u ru ie n ilo r, protecia contra b o lilo r i d u n to rilo r, m uurolre tn toamn a cepului de Sigu ran etc.). Form area rapid a tu lp in ii se poate realiza tn anum ite c o n d iii. La so iu ri viguroase, cu cre tere rapid a l s ta rilo r In p rim a parte a p e ri oadei de vegetaie, dar f r fenomene de b u lrc (cretere prea mare), Ins cu m a tu ra le re la tiv tim p u rie a le m n u lu i anual. In iicest caz se procedeaz a s tfe l: In vara a n u lu i In tii dup plantare, se rezerv 3 1 lstari p o rn ii din ochii de iarn de pe co rd ia a fla t sub m u uroi, restul se s u p rim ; d in l s ta rii rezer v a i se alege cel m ai de jos, m a i viguros, dar
2QI

nu b u it (lacom), se d irije a z v e rtica l l se leag repetat de tu to r, re stu l r m ln lib e ri, Ins cu v tr fu rile ciupite. De pe l s ta ru l ales p e ntru form are rapid a tu lp in ii, se suprim to i co p ilit ndat ce i i fac a p a riia . C lnd lungim ea acestui l sta r depete cu 8090 cm n lim e a v iito a re i tu lp in i, ia r d ia m e tru l su este de m in im u m 78 m m se scur teaz cu 1 2 ochi m ai sus sau m ai Jos de nlim e a proiectat pentru G uyot pe tu lp in o ri se ndoaie pe p rim a strm p entru cordon orizontal sau p entru alt form , tu lp in a fiin d astfel form at la s flr itu l a n u lu i In tti dup plantare. fo rm a re a sckelelu lu i coroanei. Tehnologia de form are a scheletului coroanei depinde de mo d u l cum acesta va fi reprezentat, cordon o ri zontal un i i b ila te ra l sau G u yo t pe tu lp in eto. I.a cordonul orizontal scheletul p rin c ip a l va fl reprezentat p rin cordon o rizo n ta l uni sau b i la te ra l, poriunea de coard care depete n l im ea tu lp in ii se ndoaie in p rim v a ra a n u lu i tre i l se leag pe sirm a p o rta n t (prim a strm a s p a lie ru lu i) dup care se scurteaz la o lu n 20 2

glm e egal cu jum ta te a d istanei Sntre vie pe rln d . T o i ochii de la m de pe tu lp in a ast fel form a t i cel de pe partea In fe rio a r (dac cel de sus stn t su ficie n i) a celei n d o ite se suprim , afar de cel d in capt, ta ro p rin lst rire va servi la prelungirea co rd o n u lu i ptn In form area deplin a Iul. tn prim vara antrfut pa tru , coarda provenit d in l sta ru l p rin c ip a l al o ch iu lu i dc iarn, a fla t pe partea in fe rio a r a p rim e i ju m t i de cordon, servete la p re lu n g ire ptn la bu tu c u l nvecinat dup care se scurteaz. In acest mod cordonul o rizo n ta l u n ila te ra l, parte p r in cipal a scheletului coroanei, este astfel fo rm a t In toam na a nului p a tru sau cel tlrz iu In p r i m vara a n u lui cinci. C ordonul o rizo n ta l b ila te ra l se poate form a tn dou m o d u ri i a n u m e : p rin a s ig u ra re i p o rn irii unui lstar, d in ochii de ia rn a fla i in apropierea in d o itu r ii sau p rin asigurarea a doi lstari din ochii de Iarn a fla i c tt m ai aproape de capul tu lp in ii dup scurtarea aces teia In In 'illm c a sta b ilit . 203

In p rim u l caz, se folosete un l sta r p o rn it de la co tu l in d o itu ril, cel m a l bun (viguros, drept), care sc paliseaz (leag) pe tu to r i se n grijete cum trebuie, tn toam na aceluiai an (tre i de la plantare) sau p rim v a ra a n u lu i pa tru , l sta ru l se ndoaie in partea opus, se leag dc slrm a po rta n t i se scurteaz la Ju mtatea dlstan(el d in tre v ie pc rin d . In toam na aceluiai an o ri In p rim v a ra a n u lui cinci, se obine prelungirea co rd o n u lu i in c ttln toam na a n u lu i cinci sau cel tirz iu in p rim vara a n u lu i ase, cordonul o rizo n ta l b ila te ra l este fo rm a t d e fin itiv . In al doilea caz se folosesc In p rim v a ra anu lu i tre i dup pla n ta re doi l s ta ri p o rn ii din ochii de la m a fla i c it m al aproape de capul tu lp in ii dup scurtarea acesteia la n lim e a s ta b ilit ; l s ta rii o b in u i d in aceti ochi se paliseaz (leag) pe tu to r i se n g rije sc atent, ia r toam na dup cderea fru n z e lo r ori p rim vara (anului p a tru ) se d irije a z in sens contrar, se leag pe slrm a portant i se scurteaz la jum tatea distanei d in tre v ie pe rln d . Ls ta rii p o rn ii d in ctii doi ochi de la m , de la 204

capete, s itu a i pe partea Inferioar servesc la n tre g ire a bra e lo r co rd o n u lu i, In c it la s flr itu l aceluiai an sau tn p rim v a ra a n u lu i cinci, cordonul o rizo n ta l b ila te ra l este gata fo rm a t. D in tre ccle dou metode de form are a cordo n u lu i o rizo n ta l b ila te ra l, parte p rin c ip a l a scheletului coroanei, cea de a doua este m al rsplndit In producie c h ia r dac braele cor do n u lu i r m in perm anent inegale ca vigoare i dim ensiuni. La G uyot pe tu lp in ii. Spre deosebire de fo r marea cordonului orizo n ta l u n i sau b ila te ra l, o b in u t In cinci ani, cea a ca pului b u tu c u lu i la G uyot pe tu lp in se poate realiza i In tre i ani, respectiv mai scurt cu 12 a n i ; in ace lai tim p la acest mod de conducere l tehno logia este m al sim pl i fr pericol de degarn is ire ca la cordonul orizo n ta l (fig. 5). In p rim va ra a n u lu i tre i de la p lantare, se opresc 4 5 l sta ri p o rn ii d in ochii de iarn, rezervai pe poriunea superioar a capului tu lp in ii, restul se suprim In stare erbacee. Aceti lstari se dirije a z In tre ilrm e le duble ale spa lie ru lu i, II se suprim sau nu c o p ilil in 205

Fig. 5 Obinerea formei Goyot pe tu lp in i:


cu 2 v e rig i de ro d ; 6 c u 4 v e r ig i d e re d

funcie de p o s ib ilit ile de cretere pe care le nu l de realizare a d im e n s iu n ilo r cuvenite. In cursul perioadei de vegetaie Ii *e asigur con d iii bune de cretere (ol c u ra t de b u ru ie n i, protecie contra b o lilo r l d u n to rilo r etc.), i de m a tu ra re norm al a le m n u lu i anual. In p rim va ra a n u lu i p atru, dup plantare, d in cel 4 5 l sta ri rezervai a n te rio r pe poriunea de sus a tu lp in ii, devenii coarde In toamna aceluiai an, se aleg i se re in doi sau p atru, restul se suprim de la p u n ctu l de pornire. Coardele o p rite se scurteaz in cepl de clte 23 ochi flecare, r m in ln d dup tiere 2 sau 4 cepl. In caz de vigoare bun a b u tu c u lu i l a coardelor anuale, In loc de doi sau p a tru se pot lsa m al m u li cepl. g rbind, p rin in g ro are m al rapid, form area capului b u tu cu lu i. In acest mod, la s flr itu l a n u lu i p atru capul b u tu cu lu i (sau c h ia r al cotoarelor) este astfel obinut. Form area elem entelor de producie. Concomi tent cu form area componentelor p rin c ip a le d in scheletul coroanei (cordoane, cap n la t etc.), incepe i continu form area elem entelor d 208

producfte <cepl, cordie, coarde, verigi de rod). In d ife re n t de form ele de conducere, elemen tele de produ cie *e formeaz tn acelai fel l dup aceeai tehnologie, de aceea form area lo r poate f l prezentat In comun sau separat pe form e m al uzuale In a ra noastr. La cordonul orizontal u n i ; i b ila te ra l. Elem en tele de producie la cordonul orizo n ta l uni l b ila te ra l se formeaz tn etape succesive, n tocm ai ca l cea a e lem entului p rin c ip a l din coroan. In d ife re n t de procedeul de obinere a cordo n u lu i succesiv sau sim u lta n , baza elem ente lo r de producie o constituie cepii, o b in u i ccl d in ii, pc care apoi se formeaz cordlele sau coardele, asociate o ri n u In v e rig i de produc ie. dup cum cepH pot rm lne ca atare, ser vin d ca elemente dc producie. Elem entele de produ cie la cordonul o rizo n ta l u n ila te ra l se formeaz a s tfe l: C epii de pe p rim a p o riu n e de la acest cordon se formeaz tn p rim v a ra a n u lu i p a tru de la plantare. n acest scop coardele pro ve n ite din l s ta rii r r ii la 2530 cm, situate pe partea 209

superioar a p rim e i' p o riu n i de cordon, se tale In cepi de 2 3 ochi fiecare, cu excepia u ltim e i p o rn it d in och iu l de iarn a fla t pe partea in fe rio a r care servete la form area In com pletare a celei de-a doua p o riu n i a cor donului. tn prim va ra a n u lu i cin ci, de la p la n tare, se tale in cepi dc 2 3 ochi i coardele de pe a doua poriu n e a c o rd o n u lu i. Acetia pot st-rvi in continuare ca elemente de p ro ducie, cum se fn tiln e te la sistem ul de tiere scurt practica t cu sau f r tu lp in , la cordo nul speronat * etc., dup cum servesc ( cn elemente de form are a v e rig ilo r de rod etc. Formarea v e rig ilo r de producie, pe p rim a p o r iu ne a c o rd o n u lu i orizo n ta l u n ila te ra l incepc in prim va ra a n ului cinci dup p la n ta re ; acum coardele de pe aceast p o riu n e se tale in ve rig i de rod, cele situate m al jos in cepi de 23 ochi, ia r cele de sus, ins nvecinate cepllo r, n co rd ie de 5 7 ochi. In a n ii u rm to ri, elementele de producie ast fel form ate se folosesc p o tr iv it cu sistem ul de Cu cepi de 23 ochi ra r m ai m u li.
210

tiere adoptat sau se transform dup ce rin ele rid ica te de practica p ro d u cie i vitico le . Elem entele de producie la cordonul o rizontal b ila te ra l se formeaz In acelai mod i in etape succesive sau nu, dup cum se formeaz i braele cordonului. Dac braele cord on u lu i sc formeaz succesiv, in t ii p rim u l d in ele, p rin ndoire, d irija re i legare a unei p o riu n i de tu lp in corespunz toare p rim e i p ri a c o rd o n u lu i, ia r dup un an cel dc a l doilea, d ln tr-u n l sta r devenit coard, p o rn it din zona in d o itu rii (c u rb u rii). Form area elem entelor de rod nre loc dup acelai procedeu ca la cordonul o rizo n ta l u n i la te ra l, In etape, pe ani i succesiv, pe b ra e l p o riu n i ale acestora. Dac ins braele co rd o n u lu i se formeaz si m u lta n p rin rezervare a doi ochi de ia rn pe po riunea superioar a tu lp in ii scurtate In apro pierea p rim e i sirm e po rta n t (corespunztoare n lim ii tu lp in ii fo rm a t ) i p rin d irija re a coardelor, legarea acestora de sirm l scur tarea lo r la lungim ea necesar o b in e rii p r i m elor ju m t i de brae, form area elem entelor 211

de producie, dei pe ani, are Ioc rim u lia n pe ambele p o riu n i ale b ra e lo r cordonului in fo rm a re ; se formeaz cepii pe p rim e le p o r iu n i ale b ra e lo r apoi pe cele urm toare (de a doua) i In fin e ve rig ile de pro d u cie In ace lai mod. Form area elem entelor de producie la Guyot pe tu lp in a . Dei to t In etape succesive, ele mentele de producie la G uyot pe tu lp in i (sau se m ltu lp ln l) se iormeaz In tr-u n tim p mai scurt, dupd cum In tim p m al scurt se obine ntreaga form fa de cea In cordon o riz o n ta l; de aceea se ntrebuineaz m a i ales In prac tic. E lem entele de producie, reprezentate p rin v e rig i de rod, se o b in la G uyot pe tu lp in i In dou etape (in doi ani) l anume : form area cepllor, a c o rd ie lo r i form area ve rig ilo r de rod. C epii sau cepii i co rd ie le se formeaz I i prim va ra a n u lu i p atru, dup plantare, In care caz din cele 45 coarde situate spre capul tu lp in ii se aleg 2 sau 4, dup vigoarea v i e i ; cele situate mai Jos se tale In cepl de 23 ochi 212

Ia r cele de m ai sus In co rd ie de 9 6 ochi sau toate cele p a tru coardc sc tale num ai In cepi de 23 ochi. In prim va ra a n u lu i cinci de la plantare, coar dele p o rn ite din cepi se tale In v e rig i de pro ducie, dup acelai procedeu ; re le de jos In cepl, ccle dc4 sus in coarde de 810 sau c h ia r 12 ochi, cele de pe co rd ie le din anul p atru (clnd exist) se suprim cu le m n u l de suport cu tot. n a nul cin ci dup p la n ta re toate ele m entele de rod fiin d gata form ate, p la n ta ia In tr In producie d e p lin ; de aici n a in te se aplic tierea dup metoda cunoscut, siste m u l de tiere m ix t G uyot m o d ific a t (cu m ai m ulte ve rig i) sau du b lu (cu dou v e rig i) mal ra r s im p lu (cu o verig). O binerea fo rm e lo r cu tu lp in i conduse pe pergol ra io n a l . Form ele de conducere a v ie lo r cu tu lp in i nalte, susinute pe pergolc (tre n tin sim pl sau dubl, ra io n a l etc.) In loc de spaliere, n u sln t l n ic i nu pot II altceva In etapa actual (aa cum arat) decit un sistem de tiere m ix t (G uyot m o d ifica t), cu elemen213

telc necesare p u rta te pe tu lp in i de n lim i d i fe rite ; do aceea nu poate fi vorba de form area v ie lo r conduse in pergol ra io n a l , ci pe pergol ra io n a l , neleas num ai ca m ijlo c de susinere. * In d ife re n t de existena sau nu a b ra e lo r o ri a cotoarelor l de lungim ea aces tora, sistem ul de tiere a p lic a t fo rm e lo r de conducorc, susinute pe pergol raio n a l , este cel m ix t cu v e rig i de rod, coard de lu n g im i d ife rite i puntea de rod, c in d exist ; de aceea i tehnologia de obinere a acestei form e de conducere este identic cu cea folosit la G uyot pe tu lp in m o d ifica t. In a nul fnCfi dup plantare, se o b in in toamn 34 coarde norm a l dezvoltate, care se muu* In lite ra tu ra de specialitate se suprapun ade sea nelesul corect al fo rm e i de conducere bine precizat, acum cu sistem ul (m ijlo c u l) de susinere sau cu sistem ul de tiere care s in i cu to tu l a ltc e v a ; asemenea suprapuneri (sau ch ia r co nfuzii) s ln t la fel de pgubitoare pen tru nelegerea clar i d e lim ita re a lo r ca i pentru tiin a a d in c lrii i d e z v o lt rii in con tinuare, de aceea trebuie evitate. 214

roiesc la bar ntocm ai ca la toate v ie le d in zona sem iprotejat i c h ia r p ro te ja t peste iarn. In an u l doi de la plantare, se rezerv d in coar dele existente cea m ai corespunztoare, care so scurteaz la 40 ochi sau Ia n lim e a v ii toarei tu lp in i, dup In te rv a lu l de tim p n c a rc so obine ntreaga form (5 6 sau 3 4 ani), in cazul In tii restul se suprim . Ia r n al doilea, cea de Jos se taie In cep de 2 ochi l restul se suprim , a sig u rin d n g r ijir ile cuvenite p o riu n ii rezervat p e n tru tu lp in , cu m e n i nerea celor 4 ochi dc iarn situ a i spre captul de sus, dup scurtare. n an u l tre i dup pla n ta re , d in l s ta rii pro ve n ii din ce! 56 ochi, d e ve n ii coarde in cazul in tii (form area in 5 6 ani), cea mai corespun ztoare servete dup acelai procedeu, la fo r marea tu lp in ii, cea de Jos la a cepului de s i guran, ia r in cel de-al doilea, d in coardele aflate spre capul tu lp in ii se formeaz prim ele 2 v e rig i de rod, t in d coardele de sus la 5 6 ochi (cordie). Ia r cele de Jos In cepl de 23 215

ochi, form a o binut fiin d astfel gata re a li zat (fig. 6. ') In a n u l p atru se obin, dup acelai proccdeu. a lte dou ve rig i de producie la form a re a li zat In trei ani l prim ele la cea In 5 6 ani, in clu siv cepul de siguran, In continuare se obin fn anu l cinci, in acelai m od l dup ne cesiti alte v e rig i de producie, form a fiin d gata obinut.

O B IN E R E A r a p i d a f o r m e l o r DE C O N D U C E R E C U T U L P IN I l S E M IT U L P IN I

In te rv a lu l de tim p prea m are (5 6 ani) tn care se ob in form ele dc conducere cu tu lp in i i s e m ltu lp ln l l c h e ltu ie lile neproductive deo sebit de ridicate, au pus in discuie n-ducerco, la m in im u m p osibil, a tim p u lu i dc o binere a * In acelai m od se o b in e i form a de con ducere p e n tru m ijlo c u l de susinere n u m it pergola raiona l , care In fond este to t un guyot pe tu lp in c h ia r dac se caut l unele deo sebiri ; de aceea nu redm l figura.
216

Fig. 6

Conducerea siil> (ot m i dc por golii ra io n a l

acestor form e l Im p lic it a c h e ltu ie lilo r afe rente lo r. tiin a l practica au a r ta t c sc pot obine form ele de conducere pc tu lp in i i s e m itu lp in l ln tr- u n in te rv a l de tim p m al scurt, tn 3 ani In loc de 3 cit se consider norm al.

A. C o n d iii necesare. O binerea rapid a fo r m elor de conducere pe tu lp in i i s e m itu lp in l rcclam prezenta a n u m ito r c o n d iii necesare i ch io r o b lig a to r ii; d in tre acestea unele se re fer la m a te ria lu l fo lo s it la p la n ta re i la p re gtirea acestuia, altele 1b starea dc fe rtilita te a te re n u lu i i la tim p u l In carc se planteaz. M a te ria lu l fo lo sit i pregtirea acestuia pentru plantare Influeneaz in m a rc msur asupra o b in e rii rapidfl a fo rm e lo r de conducere pc tu lp in i dc dim ensiuni d ife rite (in al te sau scm linalte). In d ic ii dc apreciere, a v ie lo r admise la p lan tare, prevzui in S T A S -u rlle in vigoare, tre buie s fie nu num ai s tric t n d e p lin ii, fr nici un fe l de toleran, ci c h ia r depd;>i peste l i m ita superioar a acestora (s aib 3 r dcini in loc de 2, bine repartizate e tc .); In acelai tim p m a te ria lu l s provin d in so lu ri riguroase (Cabernet Sauvlgnon, Bbeasc etc., d in tre cele de v i n ; A fu z -A ll, Ita lia etc., d in tre cele de mas) sau cel p u in d in cele m ijlo c ii ca v i goare (Chasselas, M uscat H am burg, M e rlo t, P lnot gris etc.). 218

P regtirea v ie lo r p e n tru p la n ta re tre b u ie f cut in cele mai bune c o n d iii i dup proce deul cel m al adecvat scopului u r m r it ; faso narea lung, p rin scurtarea cord ie i la 10 cm i a r d c in ilo r p rin c ip a le la 14 S cm, re p re zint o condifie necesar pentru p rin d e re >* cretere mai puternic a v ie lo r plantate, baz necesar pe ntru scurtarea tim p u lu i de o b i nere a fo rm e lo r de conducere cu tu lp in i ; In acelai tim p sc cere m o c irllre ireproabil. Starea de fe rtilita te a te re n u lu i, in c lu s iv p re gtirea acestuia i tim p u l in care se face p la n tarea, hotrsc, im preun cu m a te ria lu l folosit, asupra s c u rt rii tim p u lu i de obinere a fo r m e lo r de conducere pe tu lp in i. T eren ul in care se facc plantarea tre b u ie s aib o stare de fe r tilita te bun, d a r n u exage rat (prea bun) ; tn caz de fe rtilita te s la b i, aceasta tre buie m b u n t it p rin adaos de n grm inte organice <30 40 tone/ha sau 3 4 kg/m 2), com pletate la nevoie cu cele chim ice In fu n c(ie de cartarea agrotehnic l in d ica lllo rezultate din aceasta. 219

Starea dc fe r tilita te slab sau prea bun devin n e prielnice pentru scurtarea tim p u lu i de o b i nere a fo rm e lo r de conducere pe t u l p i n i ; p rim a p rin c o n d iii slabe dc n u triie i deci cre te ri slabe, a doua p rin c o n d iii prea bune, cre te ri exagerate, nsoite de buirc*4 *, cu p re lu n g iri spre toam n, m aturare in su ficie n t a ls ta ru lu i anual i sensibilizare la te m peraturi sczute din la rn ti, de aceea se cere stare de fe rtilita te bun. P regtirea tere n u lu i p entru p la n ta re se cere fcui tn c o n d iiile cele m ai bune, cum indic tiin a l practica dobtn d it la noi in ar, a ttt sub aspectul m o b iliz rii pe m are adnclm e (60 cm m surai pe m al), tim p u lu i cind se execut lucrarea etc. Dei In mod o bin uit p la n t rile se fac la noi prim vara, de vrem e i pln spre s flr it de a p rilie , p e ntru scopul propus l u rm rit sin t m ai indicate p la n t rile de toam n i num ai tn lipsa acestora cele de p rim va r . Compa ra tiv cu cele d in prim var, avantajele plan* Cretere exagerat.
220

rilo r de toamn stn t cunoscute, de aceea nu le repetm aici, atragem Ins atenia asupra l o r ; tim p u l cel mal fa v o ra b il pentru p la n ta re i c o n d iiile necesare p e n tru reuita p rin d e rii, *e cer cunoscute i n d e p lin ite ntocm ai. Scurtarea tim p u lu i p e n tru obinerea fo rm e lo r cu tu lp in i oblig la folosirea In acelai scop a t ie rilo r in uscat i a lu c r rilo r ; i o p e ra ii lo r tn , verde". In ordinea succesiunii de a p li care a l o r ; de aceea. m binarea c h ib zu it i execuia corect a lo r g a r a n t e a z reuita. U tiliza re a t ie rilo r In uscat1 * i m ai ales a lu c r rilo r l o p e ra iilo r tn verde*, ca procedee de scurtare a tim p u lu i, reclam o anum ita ca lifica re i ch e ltu ie li m a l rid ica te , de aceea procedeul nu s-a r s p in d lt nc aa de m u lt tn practic, chiar dac ofer numeroase avan ta je i nc d in tre cele m al Im portante, N um ai n d e p lin ire a n to cm a i, aa cum trebuie, a tu tu ro r c o n d iiilo r necesare, garanteaz l conduce la rezultate bune In m unca de scur tare a tim p u lu i p e ntru obinerea fo rm e lo r de conducere a v ie l de vie pe tu lp in i de n l im i d ife rite In c o n d iiile noastre de m ediu din
221

zbnele de c u ltu r neprotejate i sem lprote}ate. B. T e h n o l o g i a obinerii rapid a f o r m e l o r de c o n d u c e r e pc t u l p i n i . In p rin c ip iu , tehnologia o b in e rii rapid a fo r m elor de conducere pe tu lp in i l s e m itu lp in l se reduce la urm toarele etape : /.o cordon orlzonJal. Jn anul /, dup plantare, d in ochii de ia rn a fla i sub m uuroi p o r nesc 4 5 sau m al m u li l s ta ri ; d in tre ace tia se aleg 2 3. care s ln t m al viguroi (mal groi i m al lungi) l m ai bine situ a i pe cord l ; cln d acetia atin g 60 70 cm lungim e, doi d in tre ei, m al corespunztori se rezerv, se conduc para le l cu tu to ru l i se leag de acesta, al treilea, clnd s*a o p rit se n l tu r p rin p liv it o ri se m enine pe co rd i dac este prea slab ins lsat lib e r, nepalisat *. Dac l sta rii r mai nepalisai pe tu to r s ln t s itu a i deasupra * L s ta rii lsai lib e ri, nepalisai, d a r ciupi;i> co n trib u ie In bun msur p rin asim ila te le lo r la fo rtific a re (sporirea p u te rii) tin e rilo r v ie l la creterea mai rapid a l s ta rilo r.
222

ceior p a lisa i so pot m enine dup c iu p it, pin spre toamn cind se n l tu r cu to t cu le m n u l de suport, a ltfe l dup cca o lun sc n l tu r p rin p liv it ch ia r dac au fost c iu p ii, la fel l e ve n tu a lii co p iii de po p o riunea corespunz toare v iito a re i tu lp in i. P rin n g r ijir ile cuvenite, l s ta rii p a lisa l oe tu to r cresc repede i realizeaz dim ensiuni m a ri, m ai ales in lu n g im e ; clnd acetia au depit lungim ea (nlim ea) v iito a re i tu lp in i (0,80 sau 1,20 m) cu ccl p u :n distana d in tre v ie pe rin d i au grosimea m in im pe aceast parte, de S m m , ccl m al dc sus d in tre cel doi l sta ri pallsai se ndoaie atent ia n lim e a v iito a re i tu lp in i, sc conduce orizo n ta l pc slrm a portant *, sau pc tu to ri In te rm e d ia ri l se leag din loc in loc spre a se m enine c it mai drept. Pe poriunea de l sta r astfel condus, corespunztoare v iito ru lu i cordon re a liz a b il ln tr-o singur clap, cu riscu l i g rlje le legate de p re in tim p in a re a d e g a rn is irii sau in dou Formarea rapid im p lic adesea i in sta la rea s p a lie rilo r In an u l I, dup plantare. 223

etape, egale cu clte ju m ta te d in distana In tre vl(e f i r p ericol aa mre de degarnlslre, p o r nesc i cresc co p iii, cel de pe partea superi oar se m e n in i se n l tu r cel de pe cea Inferioar, dac p rim ii asigura distana cuvenit In tre viito a re le elemente de rod, afar de cel de p re lu n g ire a cordonului In a n u l v iito r. In a n u l / / , dup plantare, coardele provenite din co p iii se taie In cepl de ctte 2 ochi fiecare, la fe l l coarda rea m a i de jos, care devine astfel cep de siguran o b lig a to riu , p e ntru p lanta ile purtate pe tu lp in i d in zona dc cu ltu r sem iprotejat peste la m . T o ochii de iarn e xisten i pe poriunea de coard devenit tu l* pin i de pe cea o rizontal devenit b ra al cordonului o rizo n ta l se suprim fr a provoca r n iri p rin aceast operaie, afar de cel care ar servi la com pletarea elem entelor lips rea liz a b ili d in co p iii. Dac obinerea rapid a fo rm e lo r de conducere cu tu lp in i se realizeaz ln tr- o singur etap, prevenind i ris c u l de degarnlslre, in anul II dup plantare, form a tn chip de cepl, este ast fel realizat. Dac Ins lungim ea cordonului 224

orizonta l se realizeaz In dou Hape, In loc de una, coarda, devenit p rin n d o ire cordon, so scurieaz la Jumtatea d istanei d in tre v ie pe rln d c o p ilit le m n !fic a i In cepl de 2 ochi. m e n in ln d c o p ilu l u ltim situ a t pe partee In fe rioar sau ochiul de ia rn In lipsa sa, pentru asigurarea p re lu n g irii cordonului. In aceste c o n d iii, tn p rim va ra a n u lu i doi dup plantare, ccpll s ln t g ti fo rm a i pe p rim a p o r iu n e de cordon, Ia r pn In toam na, sau cct m al tlrz iu In p rim v a ra a n u lui tre i s ln t fo r m a i l cel de pe u ltiin a p o riu n e a co rd o n u lu i concom itent cu v e rig ile de rod de pe p rim a . Cu aceeai tehnologie sl o b in i celelalte form e de conducere n cordoane orizontale u n ila te rale, In d ife ro n t de m o d u l de orie n ta re a coar delor d in ve rig ile de rod, rmase pe cordon dup tiere. Rezult astfel c, u tiliz ln d tehnologia de ob in e re rapid a fo rm e lo r do conducere pe tu l p in i de n lim i d ife rite , tim p u l necesar se reduce de la cinci la doi sau, cel m u lt tre i ani, pentru cordonul o rizo n ta l u n ila te ra l, redu225

rin d p rin aceasta i in te rv a lu l de tim p cu chel tu ie li neproductive. La cordoanele orizontale bituferole, tim p u l de obinere a lo r se reduce de repul la tre i ani In loc de cin ci, cum ne putem uor Imagina. tn an ut / dup p la n ta re se procedeaz la fol ca ta cordonul o rizo n ta l u n ila te r.il, a-n d ins g rij ca In zona de n d o ire a l s ta ru lu i pentru form area cordonu lui s existe un co p il mai viguros caro r m n ln d astfel s itu a t la p o lu l m orfo log ic superior va crete m al repede i se va n t ri m ai m u lt. In cursul ve ri! sau spre nceput c o p ilu l fo rtific a t se ndoaie l se slrm a portant opus l s ta ru lu i d in venit, servind astfel In form area iu n i a celui de-al doilea b ra al de toamn, conduce pe care a p ro p rim e i p o r cordonului-

7n anul I I dup plantare, In tim p ce pe p rim u l bra (sau poriu n e ) se formeaz cepii, pe al doilea b ra p ro v e n it din copil se o b in l sta rii p o rn ii din och ii de Iarn al accstuia, n to c m ai ca cel de pe a doua p o riu n e i u ltim a a p rim u lu i bra.
226

fn an u l 111 dup p la n ta re se o b in cepi pe cel de-al doilea b ra a l cordonului (sau po p rim a p o riu n e a sa) i pe cea de a doua p o r iu n e a p rim u lu i bra. In acest mod se obin, In tre i ani In loc de cin ci, form ele de conducere pe tu lp in i tn cordoane orizontale bila te ra le . La G uyot pe tu lp in . Sistem ul de t ie re Guyot m o d ific a t cu 3 sau m ai m u lte v e rig i de rod, cunoscut l sub num ele de sistem m ix t, este la noi, ca l In alte u ri vitico le , cel m al rsp ln d lt In practica v itic o l . C hiar dac este mal com plicat Ia|3 de ce le la lte dou sisteme dc ta lere, v itic u lto rii l l-a u nsuit, Ii stpinesc i II aplic bine In practica t ie rilo r, In d ife re n t de prezena sau absena tu lp in ii l do n li mea acesteia la v ia din cu ltu r . D eosebirile care se ivesc, In tre G uyot din p la n ta iile protejate l cel d in cele neprotejate sau sem lprotejate peste iarnS, constau num ai tn prezena sau absena tu lp in ii, ia r tehnologia de obinere a ei este aceeai cu cea de Ia o ri care form de conducere pe tu lp in i, obinutS 227

pe cale n orm al sau rapid i In tr-u n tlm o m al scurt pentru cea norm aM . tn prim vara a n u lu i /, dup p lantare, d in ochii de la m a fla i sub m uuroi porncsc 3 5 ls ta ri crora li se acord n g r ijir ile cuvenite pen tr u a se dezvolta norm al. In vara a c rlu ia ; an, d in tre l s ta rii a fla i pe cordl, sc alege cel m a i corespunztor (maf viguros, m al bine plasat, m al lu n g i m ai drept), care se scurteaz la n lim e a tu lp in ii proleetat ; to i c o p ilii a far do 4 (patru) si tu a i In zona v lr fu lu l rmas dup scurtare s- e xtirp cu g rij spre a nu provoca r n iri, p o rlunca de lstar rezervat p e n tru tu lp in se conduce v e rtica l ascendent (drept) l sc leag d in loc In loc, de tu to r. L s ta ru l cel m ai de jos (din apropierea so lu lu i) se tale n cep de 2 ochi, o b in in d astfel nc din anul I cepul de stguranf, restul se n l tu r do la lo cu rile lo r de p o rnire. In to t cu rsu l perioadei de ve getaie sc dau n g r ijir ile cuvenite p e n tru cre terea i dezvoltarea norm al a l sta rilo r. In prim va ra a n u lu i I I de la plantare, din coardele a fla te la captul de s u i a ttlp in e l, 228

astfel o binut, se re in 4 (cele maf bine fo r mate i m al bine dezvoltate) din care, 2 si tuate m ai jos se taie In cepi de 23 ochj dc la m , ia r alte 2, aflate mai sus se tale in cor die de 5 6 o c h i; din coardele a fla te pe cepul de siguran cea dc jos se taie din nou la cep de 2 ochi Ia r cea (sau cele) a fla t m ai sus se n l tu r cu to t cu le m n u l dc suport. In acest mod. In p rim v a ra a n u lu i doi dup plantare, G uyot dub lu condus pe tu lp in este gata form at, ia r prim e le dou v e rig i pot in tra in produ cie moderat, u rm in d ca v ie lo r astfel form ate s 1 1 se acorde n g r ijir ile in dicate de tehnologie. In p rim va ra a n u lu i I I I , d in coardele existente pe v i se aleg i se ret>n celc m ai corespun ztoare p e ntru tre i sau p a tru ve rig i de rod : 2 din coardclc p o rn ite de pe cepi i alte 2 din cele situate pc co rd ie (din cele m ai de jos). A s tfe l se obine fn 3 4 ani, form a de conducere pc tu lp in i G uyot m o d ifica t, cu toate elementele de producie gata form ate. 229

A LTE FORME DE CONDUCERE tiin a i practica v itic o lii cunosc nc n u meroase alte forme; de conduccre a v ite i de vie pe tu lp in i n a lte i sem llnalte ; m u lte d in tre acestea au o n tre b u in a re lim ita t In fe r mele v itic o le din n tre p rin d e rile agricole so cialiste i a lta deosebit de larg In c u rile i In g rS din ile de Itng cas. P rin s p iritu l nscor ito r i in v e n tiv al c u ltiv a to rilo r am atori aceste form e s ln t In msur s satisfac a ttt nevoile de s tru g u ri proaspei pentru fa m ilie i deseori prisosuri p rn tru pia c it i cele de n fru m u seare a c u rilo r, z id u rilo r, g a rd u rilo r etc. de aceea i reinem , c it de fu g itiv , atenia celor interesai asupra lor. In cazul acestor form e de conducere se num r urm toarele : Cordoane orizontale sim ple l elnjate ; p rim u l l m al p u in al doilea se folosesc de obicei In u n it (ile v itic o le socialiste ca i pe suprafee re la tiv m ici dc pe lo tu rile personale o ri chiar In g r d in ile de Ung cas ; m odul de obinere a lo r este prezentat an te rio r, ia r susinerea re clam prezena sp a lie ru lu i cu slrm a portant 230

(de susinere a co rdo n u lu i) la n lim e a tu pinel propus a se obine. Cel e ta ja t se obine In acela fe l pleclnd de la un. lstar de p re lu n g ire p o rn it din zona c o tu lu i p rim u lu i cor don o ri d in vecintatea sa, lm p iic ln d i p re zena s p a lie ru lu i adecvat. P rim u l sau am lndou se utilizeaz i pe Hng gard u ri, pc alei etc. folosind p o riu n i nguste de teren Ins bine nsoriteCordoane rrrttc a fe , p ro p rii p o riu n ilo r de te ren, m al lu n g i s a u m a i scurte, tn general i n Rustc, a fla te pe ling z id u ri, calcane etc. bine expuse la soare. T u lp in a , de n lim e d ife rit (60 80 cm) se o b in e la fe l ca la toate form ele cu tu lp in i d in zona neprotejat peste iarn. D incolo de n lim e a tu lp in e l, servesc d re p t cordon v e rti cal p o riu n ile succesive (una dup a ita ) cores punztoare n lim e ! cord o n u lu i (ex. 1,20 m) Iar realizarea sa se face fra c io n a t (pe p o riu n i de 40 sau de 60 cm) pc ani dup n u m ru l propus (2 sau 3 ani), m al b ine In tre i deelt In doi ani, o b in u t mai repede duce la degarnlslre (golire) In p rile de Jos. D in o c liii de
23!

Iarn, p o rn ii de pe flecare p o riu n e a cor donului r r ii (la so lu rile cu in te m o d ll scurte) sau nu (la cele care le au m ai lu n g i) l s ta rii devenii coarde se scurteaz m al Jntti la cepl (anul I) apoi in ve rig i de rod (cep i codie). Cordoanele ve rtica le (zise i palm ete ca la pom i) pot avea arecai n lim e sau n lim i d ife rite , a lte rn ln d u nul m al jos cu a ltu l mai n a lt. Susinerea v ie lo r conduse sub form de cor doane verticale se face pe sp allerl cu 34 sau mal m ulte sirm e, ia r tu lp in ile sc tutoreaz In p rim ii 4 1 5 ani, pn dobndesc rezisten con venit la ndoire. Form e derivate. Dup sistem ul de susinere fo losit, cordoanele ve rtica le conduse pe acestea pot lua i a lle form e a rtistice derivate : d in tre acestea mai des in tiln ite se numr sem lbollle, b o lile l h a lln g lle ia r m ai ra r chiocurile, va sul n la t etc. Form ele derivate, de conducere a v ie lo r pe tu lp in i nalte, se potrivesc m al bine ca cele anterioare p e n tru folosirea p o riu n ilo r de teren, r m a st deseori n eutilizate, din c u rile 232

i g r d in ile de lin g cas, de aceea s ln t i ro le m ai generalizate In acestea. SemiboIfUe, reprezint form e n care se d ir i jeaz cordoanele ve rtica le , se conduc i se sus in pe spalierl cu cozoroc (consol) confecio n a i din lem n, beton a rm a t sau d in e v i de fle r n d o ite 90 nspre partea superioar, pre vzui cu slrm e (distanate la 40 70 cm) pe care se conduc i se susin coardele l l s ta rii, tn c u rile l g r d in ile de lin g cas, sem ibolile se plaseaz n lu n g u l z id u rilo r, a g a rdu rilo r , Ia r n ferm ele v itic o le pe alei, tn amonte (partea de sus) pe p la tfo rm e le te re n u rilo r terasato etc. B o li i h a lin g i reprezint celc dou form e de conducere a v ie lo r, pe sisteme anume confec ionate, cu cea m al larg n tre b u in a re n c u rile i ch ia r n g r d in ile de Ung cas cu suprafee m ic i de teren. B o lile , pe lng c u rile d in gospodriile p e r sonale, se m al n tiln e s c l la sediul m u lto r u n it i socialiste (ferm e m ai ales), unde n d e plinesc l fu n cia de um b ra re In afar de cea productoare de s tru g u ri, n general de mas 233

D im en siu nile b o lilo r (lungirile, lim e i n l im e) dei In general, lim ite le ca l im e i n l im e (m al ales) depind do m u li fa cto ri (m rim ea suprafeei de teren d isp o n ib il , fe lu l i cftlm ea m a te ria le lo r dn care se confecioneaz b o lta ca sistem (m ijlo c ) de conducere l sus inere a v ie lo r care o m brac, d o rin a gos pod arului etc. B o lile sc confecioneaz In acelai mod ea i sem lbolile i d in acelai m a te ria l, de prefe rin d in evi de fle r (unde sc poale), fix a te tn beton i nepenite tn pSmnt, arcuite tn form dc bolt l sudate In tre ele in punctele dc contact. In loc dc e vi do fle r sc pot folosi s til pi de beton, arm at, peste capetele crora se instaleaz o reea confecionat din strm de grosim i d ife rite (mai groase cele care su port p u n ile de rod sau cordoanele l m al s u b iri cele care susin l sta rii). Pe bolta astfel confecionat se conduc l s** s iiin vie le cu tu lp in i nalte. H a lln g ilc reprezint nite form e specifice < !? conducere a tu lp in ilo r l b ra e lo r v ie t de vie
234

de la locul de p ia n ta re spre streainile con s tru c iilo r, de regul ale caselor, acoperind suprafee re la tiv m a ri, dc ra m ific a iile ace leiai tu lp in i sau a ci to r va d in tre ele. In afar dc susinere pro p rie p rin n g ro z iri ale tu lp i n ilo r, hallngele se susin i p rin tu to ri, am pla sai d in loc In loc, legai In tre ci cu o reea de slrm , de grosim i d ife rite . S irm e le mai groase, legate de tu to ri servesc la susinerea le m n u lu i m u ltla n u a l i a plasei de sirm cu coardele anuale i l s ta rii p o rn ii de pe aces tea. H a llngele sln t ris p ln d ite mal ales In Judeel de de a luri l de sub m unte ale O lte n ie i ; sub o form ceva m odificata se tn tlln e s c t alte p ri d in tar i ch ia r Sn zonele dc clm ple. In clu siv In numeroase c u ri din Bucureti. Fie ndeplinesc funcia de asigurare cu s tru g u ri proaspei a fa m ilie i i pe cca de um brare, de lo cu ri de odihn l c h ia r de recreere. Chiocul j l vasul confecionate cu sistem de susinere, dup locul d is p o n ib il i gustul c u l tiv a to rilo r am atori, pe care se conduc i se fl235

xeaz v ie le eu tu lp in i tn alte, b ra e l cOfdoale lu n g i, pe care se a fl coardelc de rod, m ai lungi sau m al scurte. C hiocurile sin t cele m ai r sp in d ite In prac tic, in tlin in d u -s e in toate re g iu n ile rii. Pe schclotul construit, din orice fe l de m ateriale, de form c ircu la r m a i ales, v ie le cu tu lp in i n a lte se conduc de regul sub form de cor doane verticale. In in te rio r se instaleaz masfi (sub form de b u to i rsturnat) i scaun. Vasul, mai ra r in tlln it, d a r deosebit de aspe:tuos i de u til in gospodria de Ung cas. Un arbore, de regul nero d ito r, condus in form de vas sau c h ia r un schelet astfel confecionat, servesc ca form i m ijlo c de sulnere pe care se conduc v ie le cu tu lp in i n alte, ra m u rile (braele) v ie lo r se conduc i se susin pc cele ale vasului ia r coardele roditoare pot f i d ir i jate orizonta l sau ob lic in tre acestea, clnd ? < ? Coarde lu n g i <23 cm) m ai b trfn e de 2 ani pe care se s p rijin p u n ile de rod sau chiar ve rig ile de rod. 236

ias mai lu n g i i rrnn lib e re clnd s n t n w l scurte. N u m ru l fo rm e lo r de conducerc a v ie lo r cu tu lp in i n a lte (i s e in itu lp in i) d in grS dini l cu ri m al ales, nu se rezum num ai la cele menionate, cl este m al m are i mai v a ria t, U ind strins legat i d e te rm in a t de form a sche le tu lu i (m ijlo c u lu i dc susinere) conceput l realizat de c u ltiv a to ru l am ator, de gustul i s p iritu l su In v e n tiv ; v ia de vie, p rin con stru cie i n su irile sale ; se preteaz oric re i form e de conducere d in celc m enionate i a l tele n e a m in tite tn lucrare d a r existente In prac tic sau n curs de realizare, calea spre aces tea fiin d perm anent deschis. P rin c u ltu ra v ie l de v ie condus pe tu lp in i nalte, pe lo c u ri nsorite, adesea nefolosite, din c u ri i g r d in ile de ling cas, sc pot obine de regul, dc pe suprafee m ic i (c liv a m 2 ) sau de la citeva vie , p ro d u c ii m a ri de s tru g u ri pe v i (zeci de kg) i pe suprafee m ici (sute de kg) care asigur nu num ai nevoile fa m ilie i cl i prisosuri nsem nate p e n tru pia o ri ch ia r pentru c o n tra c ta re ) 4 * aceea toata 317

suprafeele de teren nsorite, din c u ri i g r d in i, aflate In zone dc c u ltu r neprotejat i sem iprotejat, rmase nefolosite, trebuie ocu pate cu v it de vie p u rta t pe tu lp in i n a lte i sem ifnaite, condus n una d in form ele preferate sau indicate p e n tru lo c u rile respective.

LUCRURI l OPERAII N VERDE

In a far de t ie rile tn uscat" i conducerca coardelor rmase pc butuc dup M iere, re g la rea proceselor de cretere l de fru c tific a re se realizeaz n bun msur i p rin lu c r ri l o p eraii In verde". D in m u lim e a lu c r rilo r i o p e ra iilo r tn verde" cunoscute a n te rio r ce lo r In uscat", unele se aplic m ai m u lt, altele m al p u in . In practica v itic o l .

L U C R R I l O P E R A II NECESARE

Susinerea lstarilor. C h ia r dac sc recomand de u n ii lsarea lib e r a l s ta rilo r ra la via slbatic, la cea cu ltiva t , lucrarea devine ne cesar fie pentru a regla l pe aceast cale, ra p o rtu rile d in tre crctcre l fru c tific a re i
230

d in tre nu m r dc lstari l d im e n siu n ile aces tora solicitate In p ra c tic i, fie p entru a m b u n t i fiito cllm n tu l l deci c o n d iiile dc fotosintez i cele de com batere a b o lilo r l a d u n to rilo r etr. P entru s im p lific a re l econom isire a fo re i de munc, susinerea l s ta rilo r rezervai pe butuc dup p liv it, se face p rin legare nenghesult a lo r pe m ijloace le de susinere sau m ai ade sea p rin d irija re a lo r p rin tre slrm eie duble ale sp a lie ru lu i o ri pe plas de slrm la pergole raionale. De regul sc suorlm l sta rii de prisos (parte din cel n e p u rt to rl de rod, ccl d e b ili, ccl m a i slab d in cel gemeni etc.). restul se susin p rin un.i sau alta din met-idele m enionate. C opcliul. Dac ia v ite le pe r d cin i p ro p rii l In co n d iii norm ale de m ediu (h ib riz i direct p ro d u c tiv i. v l|e nealtoite aflate pe n is ip u ri) copcltul poate fl fa c u lta tiv sau, dup u n ii, ch ia r e lim in a t. Ia cele a lto ite este l r m ln e necesar (obligatoriu), u ltfc l desprirea a lto iu lu i de p o rta lto l devine In e vita b il , urm at tn tim p re la tiv scurt pe te re n u rile filo xe ra te de ple240

irea v ite lo r nobile, de distrugerea p la n ta iilo r I.ucrarea const In ndeprtarea tu tu ro r rd c in ilo r p o rn ite din altoi i a l s ta rilo r dai din p o rta lto l nu o dat cu t ie rile In uscat cum se obinuiete In practic, ci In luna august clnd c o n d iiile de rega rn lsire (sau de form are d in nou) stnt mal pu in p rie ln ice , clnd i re zultatele obinute slnt m al bune. Pe suprafee m ic i (In v iile de lin g cas) lucrarea fcut o dat cu tierea In uscat" poate fi repetat si In august, d a r i In p la n ta iile de pe su prafee m ari, unde fo ra de munc l ch e ltu ie lile In plus afecteaz economia produciei de struguri. C frnH uI. In c o n d iiile de m ediu i de tehno logie din p la n ta iile irig a te l <i m odulul dc practicare a t ie rilo r, c ir n ltu l devine lu cra re necesar i nu facultativ . Kfectul p rin c ip a l al a p lic rii con-te a lu c r rii const In m bun tirea (lto c lim a tu lu l, cel p u in n p rile superioare ale l s ta rilo r p u te rn ic u m b rite p rin necirn ire. O bun parte d in aceste p o riu n i u m b rite Joac ro l p rin c ip a l In elabo211

rrea a s im ila te lo r * t u ncepere d in a doua ju m tate a perioadei de vegetaie, de aceea lu crarea tre b u ie fcut. Ea const In suprim area la Intrarea In p irg a tu tu ro r l s ta rilo r (cu i fr rod) pe o p o riu n e cu 6 8 fru n ze so cotite dinspre v lr fu l a ce sto ra ; fcut m ai de vrem e sau m al tlrz iu nu conduce la rezultate bune.

L U C R R I l O P E R A II F A C U L T A T IV E

fV ./ru n z tfu l p a ria l. In a n ii v itic o li defavora b ili procesului de m a tu ra ie a s1ru g u rilo r (cu s flr it de var, nceput dc toam n, ploioi. cu m u lt rou dim ineaa, in cei cu plesnlrea boabelor i a p e ric o lu lu i a ta c u rilo r de muce gai, destul de frecvente la noi etc.), d esfrun zirea p a ria l (30 10/ d in to ta lu l lo r) In zona s tru g u rilo r devine o b lig a to rie m ai ales la so iu rile p entru stru g u ri de mas i la cele de * A substanelor hrnitoare.
242

v in u ri superioare cu d e n um ire de o rig in e trepte de calitate

lu c ra re a se execut pe tim p noros (sau d im i neaa | spre scar), Incepnd cu in tra re a tn plrg a s tru g u rilo r, dac n u ch ia r cu 7 10 zile m al n ainte. P rocodlnd In acest mod, se m buntete reg im u l de aeraie. de lu m in i cldur d in zona s tru g u rilo r, fcut a n te rio r In tr rii n plrg i se realizeaz o stro p ire m al bun, d ire ct pe s tru g u ri, Justificat m al ale* in a n ii ploioi.

L U C R R I l

O P E R A II

SPECIALE

La so iu rile de v i pe ntru stru g u ri de mas (i ch ia r de v in la cele d in gospodriile popula ie i) se aplic i alte lu c r ri o p e ra ii (n ve rd e ", In tre care sc num r : c iu p itu l, co p ilitu l, norm area inflo re sce n e lo r (s tru g u rilo r de m al tlrz iu ) pe butuc, scurtarea acestora, In c i zia Inelar i In unele cazuri clilsu* polenizarea a rtific ia l . Fcute clnd i cum trebuie, acolo 243

unde exist c o n d iii devin c h ia r o b lig a to rii ; ele conduc totdeauna la rezultate pozitive. C iu p itu l, respectiv suprim area v ir fu r llo r de cretere ale l s ta rilo r cu rod In p re a jm a sau la nceputul n flo r itu lu i, executat cum trebuie a ju t la m rirea n u m ru lu i de Hori legate in fiecare inflorescen, aslgurind obinerea d.; struguri, m ai ales la cel de masA, m al bine Im b ric a i cu b o a !*. Unele cercetri au artat c un c iu p jt bine fcut (suprhnnd num ai v l r fu l de cretere a l s ta rilo r cu rod la nceputul n flo r itu lu i sau cu 23 zile m al n a in te ) m rete fa de n eclu plt cu l/ n u m ru l de flo ri Iogato n inflorescene, cu 55V0 greutatea medie a unui strugure l cu 16 34V producia de stru g u ri la unitatea de suprafa feu deosebire la so iu rile p e ntru stru g u ri de m a s a ); de ace? considerm c trebuie a p lic a t in v iile din c u ri l g r d in ile de ling cas. C o p ilttu t, n l tu ra re a sau scurtarea e o p llilo r, dup caz. a p lica t corect conduce la rezultate bune. n re g iu n ile m al rcoroase unde recolta de pe co p iii (subslorl) nu ajunge la coacere ia r o clill de Iarn d in poriunea superioar a 244

l s ta rilo r devenii coarde n u se rezerv pe vi , c o p ilii se suprim , ia r tn cele m al calde In care recolta dc pe c o p ilii se coace, acetia se scurteaz. S uprim area c o p illlo r sc facc de sub p rim a frunz degajat cind acetia se a fl In stare erbacee, nu m al tlrz iu . C lnd Ins c o p ilii se m e nin pe lstar, da r se scurteaz, scurtarea lo r tre b u ie fcut clnd au 78 frunze cu su p rim a rea a 12 din v lr fu l acestora. Un c o p ilit m al sever sau m ai p u in sever nu conduce la re zultate pozitive. A p lic a t corect (clnd au 78 frunze cu s u p ri marea a 1 2 din v ir f) c o p ilitu l sporete cu 7*/* n u m ru l de l sta ri fe r tili de pe v iito a re i coard i producia de s tru g u ri cu peste 40/* : de aceea trebu ie p ra ctica t In g r d in ile de ling cas. Poloiiizarpa a rtific ia l suplim entar, este o lu crare u til nu num ai la s o iu rile de v i care nu leag cu polen p ro p riu (Coarn neagr l alb. Ceau alb l roz etc.) cl l la cele care leag, cum au a r ta t cercetrile tiin ific e . Pot s e n i ca polenlzatorl toate s o iu rile de vi 245

CU polen fe r til dac : In Horesc odaia cu soiul care trebu ie p o le n lz a t; duc soiul polcnlzator are polen m u lt l capacitate m aro de germ inare a acestuia (50 60*/*); dac corolele celor dou soluri (polcnlzator l polenlzat) stn t caduce. Polenizarea a rtific ia l const tn a aduce polen dc la soiul polcnlza to r la cel de polenlzat pe una d in c ile : tam ponare cu vat a in flo re s cenelor po lonlza to ru lu l i apoi a celor ale polo nizatoru lul ; scuturarea u n o r Inflorescene de la p rim u l sol (polenizator) pe cele de al doi lea (polenlzat), scuturarea b u tu c ilo r p rim u lu i sol pentru a crea cureni de aer i a transporta polenul pe solul dc polenlzat etc. Lucrarea se execut o singur dat l anume in tim p u l n flo r itu lu i am belor so iu ri (poleniza to r i polenlzat). P rin repetarea lu c r rii (de 23 o ri) se realizeaz sp o ru ri apreciabile de producie (peste 40% In M uscat de H aniburg i A ligote), de aceea unde este cazul trebuie aplicat tn g r d in ile de lin g cas. Incizia inelar este alt lu cra re n verde care d bune l fo a rte bune rezultate la toate *o346

lu rlle de v i dar m ai ales In cele- p e n tru stru g u ri de mas. Lucrarea const n practicarea unet t ie tu ri In scoara l s ta rilo r sau m ai bine a coardelor care-i poart, adlncfi pin la esu tu l lemnos (care poate fl scoas sub form de Inel de 3 5 m m l im e sau nu, cum usto mal bine). Incizorea se poate face cu unelte spe ciale (indzoare), cu lame de b rb ie rit, cu b riccgo de a lto it etc., bine ascuite. P rin Incizia inelar se ponte realiza : m rire a n u m ru lu i de flo ri legate In in flo rescen aplicat la n f lo r it o ri n preajm a sa ; sporirea m rim ii i a g re u t til boabelor i deci a s tru g u rilo r ca l grbirea coacerii lo r (cu 45 pln la 6 7 zile), aplicat n preajm a in tr r ii n plrg a s tru g u rilo r. De obicei Incizia in e la r se aplicfi n p la n ta iile de v ii cu ltiva te In sere. s o la rii, in cele d in gospodriile personale etc. P rin aceast operaie In verde se realizeaz sp o ru ri m ari de producie (30 50Vo). se m buntete c a lltatea ei cu deosebire la so iu rile p e n tru s tru g u ri de mas l se grbete coacerea. 2<7

K o rm n rra in /lo rcsccn fe lo r f i s c tfla rc a aces tora s in i lu c r ri In verde, aplicate la s tru g u rii de ni as fi, cu scopul de a Im bun.U i calitatea lo r concom itent cu sporirea m rim ii i a greu t ii acestora. P rin norm are se urm rete rezervarea pe butu': i lstar a u nui a n u m it n u m r de inflorescene (strug uri de m al tlrz iu ) pc p la n ta dc v l i pe lstar care s asigure p ro d u cia i c a lita te i cea mai bun. Se realizeaz aceasta m icorlnd dup legare, c io rc h in ii m ici i prea m ic i fa i de cei n o rm a li, c io rc h in ii neaspectol i cu num r mare de flo ri nelegate, al tre ile a sau al patrulea de pe lstar etc.. m eninlndu-se pc !>utuc (planta de v i , c io rc h in ii n o rm a li bine a lc tu ii). E xperiena practic dobndit |>iru< in prezent arat c pentru soiu rile de mas cu boabe m ari sln t su fic ie n i : 12 18 c io rc h in i la A fu zA li, Ita lia i C a rd in a l l 20H O la Chasselas si Perla le Csaba et<\ P rin scurtare se \ izeaz obinerea u nor s tru guri dc form c t m al plcut, apreciat dc consum atori l uniform iza re a coacerii boabe

248

lo r do pe acela strugure. O peraia consta In suprim area u nor p ri din a xu l c io rc h in ilo r (1/4 1,M d in to ta lu l su lip s ite dc boalx? sau cu pu in e i n euniform e) l a ra m ific a iilo r sale (v irfu rllc ). CSnd s tru g u rii sln t prea com paci ia r ra m ific a iile prea numeroase se n l tu r parte d in acestea, cu m eninerea a 46 pe ciorch in e fa dc to ta lu l lor. Am bele lu c r ri, norm area i scurtare, se exe cut la 5 7 zile dup legarea flo rilo r, a ltfe l rezultatele scontate r m ln sub ateptri ; ele se pot aplica cu bune rezultate la v ie le din gospodriile p e rso n a le : Inreglstrlndu-se pc aceast cale spo ruri im p o rta n te de producie i de calitate. Considerm c toate lu c r rile i c p c ra lilc In verde p o t i trebuie a p licate la v ie le din gospodriile personale, in -c e le din c u rile i g r d in ile de ling cas, deoarece mresc sim ito r producia i m buntesc apreciabil c a lita te a ci. Desigur, la obinerea re z u lta te lo r bune i foarte bune i sigure, nu c o n trib u ie num ai tierile, conducerea coardelor rmase pe butuc dup
249

tiere, lu c r rlle i o p e ra iile tn verde ci l alte ve rig i tehnologice (n tre in e re ,i lo c u lu i fr crust i cu ra t de b u ru ie n i, p rotecia contra b o lilo r i d u n to rilo r, asigurarea u m id it ii s o lu lui, p rin ud ri i irig r i unde se poate i a hranei necesare etc.), asupra crora nu mai reinem atenia c itito rilo r, deo trece au fost tra tate i in alte lu c r ri din aceast colecie.

CUPRINS

C uvlnt n ain te

........................................

C unotine necesare creterii produciei de s tru g u ri i a p lic rii t i le fi lo r la v ia de v i e ............................................................. Necesitatea creterii p ro d u cie i de s tru g u ri C a racte risticile biologice ale v ie i folosite la t i e r i ......................................................... 12 Organele v ie i de v i e ......................... 24 F o rm a iile lemnoase ale v ie i de vie O chii de iarn, a lctuire, d ife re n ie re C iclu l biologic al o c h iu lu i de iarn . F o rm a iu n ile lemnoase la v ia d in c u ltu r T ie rile aplicate v ie lo r roditoare P rin c ip iile tiin ific e pe care se bazeaz t i e r i l e ...........................................................90 Sistemele de t i e r e ................................103 F e lu ri de t i e r i ...................................... 112 Sarcina (ncrctura de ochi) . Determ inarea m rim ii s a rc in ii

9 9

26 30 58 60 80

117 126

Repartizarea s a r c l n e l .................................. Tehnica a p lic rii t ie rilo r de pro d u cie U nelte folosite la t i e r e ........................... Form e de conducere, tehnologia o b in e rii l o r .................................................................... Form ele de c o n d u c e re .................................. P a rtic u la rit ile fo rm e lo r de conducere S copurile u r m r i t e ....................................... Tehnologia o b in e rii fo rm e lo r de condu cere ................................................................... Obinerea fo rm e lo r de conducere Joas O binerea fo rm e lo r de conducere nalt O binerea rapid a fo rm e lo r de condu cere cu tu lp in i i s e m itu lp in l A lte form e de conducere . L u c r ri i o p e ra ii in verde L u c r ri i op e ra ii necesare L u c r ri l op e ra ii fa c u lta tiv e L u c r ri i operai) speciale .

150 159 162 169 169 172 178 190 191 19.3 216 230 239 239 242 243

B un
C o li

da

tip a r

7.XI.1SU.
1 ,2 }. C o li

A p d ru t da

lffJ .

e d ito r ia l

tip a r

T ip a r u l

e x e c u ta t

sub

com anda

m . 528 la

**

n tre p rin d e re a p o lig r a fic i .13 D c c e m b rle l18-, i t r . G rig o re A le x a n d re s e u n r. to-OT B u c u r e jtt. R e p u b lic a S ocialista R om nia

Nici una din lucrrile aplicate viilor nu depete In importan tierea.


COLUMELLA

n foarfeca tietorului st secretul produciei.


I. C . TEO D O R ESC U

Lei 6,75

EDITURA CERES COLECIA .CALEIDOSCOP* Bucurefii, Plato S d ntili, nr. 1, i*ct. 1.


T e le fo n : 1 7 6 0 1 0 . in t. 2 0 0 5