Sunteți pe pagina 1din 6

conf.univ.dr.

Valeria Arina BLCEANU

Plan de marketing

PLANUL DE MARKETING

conf.univ.dr. Valeria Arina BLCEANU

Plan de marketing

CUPRINSUL PLANULUI DE MARKETING:

1. EXPUNEREA INTRODUCTIV 2. SITUAIA ACTUAL 3. STUDIUL MEDIULUI CONCURENIAL I AL PROBLEMELOR PRINCIPALE 4. OBIECTIVELE DE MARKETING 5. STRATEGIA DE MARKETING 6. PROGRAMUL DE ACTIVITATE . BUGETUL DE MARKETING !. EVALUAREA I CONTROLUL.

conf.univ.dr. Valeria Arina BLCEANU

Plan de marketing

CAPITOLUL I: EXPUNEREA INTRODUCTIV


P"#$%" ncepe cu un rezumat al obiectivelor i m!"urilor care urmeaz! a fi aplicate. E&'%$()(# *$+),-%.+*/0 pentru planul "trate#ic de mar$etin# con%ine informa%ii referitoare la& ' definirea afacerii (prezentarea "uccint! a firmei printr'o de"criere a obiectivului de activitate i a produ"ului "au "erviciului oferit)& ' rolul i contribu%ia ace"teia afacerii ' competen%ele di"tinctive ale afacerii ' obiectivele principale privind afacerea ' perioadele de timp n care va fi implementat planul. *nforma%iile cuprin"e "unt nece"are pentru formarea ima#inii #enerale a"upra planului de mar$etin#. O12. A.(#2+0 2(.3*%$( ')(4*$+05 '( 2.%)+5 #2'(.+("( (2($3*#"( #"( '"#$%"%* 6* (2+( 1*$( 20 7*( )(-#.+#+0 -%'0 .("("#"+( 2(.3*%$* '($+)% .0 )(')(4*$+0 %$ )(4%8#+ #" '),1"(8(",) *8',)+#$+( +)#+#+( 9$ 7*(.#)( .#'*+,".

CAPITOLUL II: SITUAIA ACTUAL


C#'*+,"%" II prezint! a"pecte referitoare la pia%!+ produ","erviciu+ di"tribu%ie i macromediul firmei+ a"tfel& ' informa%ii de"pre zona n care firma i de"f! oar! activitatea+ pia%a'%int! i mediul concuren%ial' e.amineaz! punctele forte i cele "labe ale companiei :#$#"*4# S;OT< = /unctele forte i cele "labe "unt le#ate de firm! i de "trate#iile ace"teia+ i de modul cum "e compar! cu concuren%a. 0portunit!%ile i amenin%!rile vin din"pre mediul de pia%! i din direc%ia concuren%ei- de re#ul! "unt factori a"upra c!rora firma nu are nici un control. Analiza 1203 ia n con"iderare or#anizarea firmei+ performan%ele ace"teia+ produ"ele c4eie i pie%ele "trate#ice. (abrevierea celor patru elemente ale analizei 1203& 5Stren#t4"5 ' puncte forte+ 5;ea$ne""e"5 ' puncte "labe+ 5Opportunitie"5 ' oportunit!%i+ i 5T4reat"5 ' amenin%!ri)- modul de or#anizare+ performan%ele i produ"ele de baz!' "pecific! problemele principale cu care "e confrunt! firma' identific! oportunit!%ile i ri"curile po"ibile care ar putea "! amenin%e activitatea firmei. 6ac! e"te realizat! corect+ analiza 1203 permite concentrarea aten%iei a"upra zonelor c4eie ale afacerii pe care le cunoa te%i bine+ i realizarea de pre"upuneri n zonele a"upra c!rora e.i"t! cuno tin%e mai pu%in detaliate. 7n urma ace"tei analize "e va putea decide dac! firma i poate ndeplini planul+ i n ce condi%ii. E"te foarte important "! fi%i total "inceri. 3rebuie notat c! cea ce reprezint! un punct tare al unei firme+ poate fi punctul "lab al alteia.

CAPITOLUL III: STUDIUL MEDIULUI CONCURENIAL I AL PROBLEMELOR


PRINCIPALE

conf.univ.dr. Valeria Arina BLCEANU

Plan de marketing

7n .#'*+,"%" III "unt detaliate i e.plicate a"pecte le#ate de condi%iile e.terne favorabile "au nefavorabile cu care "e va confrunta firma pentru care "e realizeaz! planul de mar$etin#. S+%-*%" 8(-*%"%* .,$.%)($3*#" *$."%-(: Numele firmelor concurente Li"ta cu produ"ele formelor concurente (zona unde "e comercializeaz!+ calitatea+ modul n care "e realizeaz! publicitatea i "trate#ia de promovare+ metode de di"tribuire etc) /unctele forte i cele "labe ale concuren%ei (alc!tui%i o li"t! cu punctele forte i cele "labe+ apoi decide%i cum le ve%i folo"i n favoarea firmei dv".) 0biectivele i "trate#ia concuren%ei Evolu%ia pie%ei ' aici trebuie "! v! r!"punde%i la ntreb!rile&

1. pia%a pe care v! comercializa%i produ"ul "au "erviciul "e dezvolt! "uficient nc9t "! e.i"te
clien%i pentru to%i ofertan%ii :

2. e"te concuren%a at9t de "tr9n"! nc9t "! vinde%i n primul r9nd clien%ilor concuren%ei : dac!
da+ va trebui "! ar#umenta%i. S+%-*%" '),1"(8(",) ')*$.*'#"(& con"t! n identificarea acelor probleme care reprezint! ob"tacole poten%iale cum ar fi& modificarea le#i"la%iei "au impactul te4nolo#iilor moderne a"upra domeniului n care v! de"f! ura%i activitatea. C,$-*3**"( (&+()$(& pot fi #enerate de "ur"e numeroa"e precum& ' "itua%ia economic! ' calitatea produ"elor ' pro#re"ul te4nolo#ic ' mediul ncon;ur!tor ' le#i"la%ia ' acce"ul la pia%!.

CAPITOLUL IV: OBIECTIVELE DE MARKETING


Ace"t capitol de"crie ceea ce dori%i "! ob%ine%i < de altfel+ "copul principal al planului+ i "e con"tituie ntr'o li"t! de obiective care trebuie realizate. 0biectivele de mar$etin# prive"c ec4ilibrul dintre produ"e i pie%ele ace"tora+ fiind le#ate de ce produ"e vre%i "! vinde%i+ pe care pie%e. =ealizarea obiectivelor trebuie "! "e concretizeze n v9nz!ri. 0biectivele trebuie "! fie clar definite+ m!"urabile i "! men%ioneze intervalul de timp preconizat pentru realizare. S%1*(.+( +)#+#+( 9$ .#-)%" #.(2+%* .#'*+," ' obiectivele de mar$etin# vorbe"c de"pre oricare dintre urm!toarele "ubiecte& 1. v9nzarea unor produ"e,"ervicii e.i"tente pe pie%e e.i"tente 2. v9nzarea unor produ"e e.i"tente pe pie%e noi 8. v9nzarea de noi produ"e pe pie%e e.i"tente+ "au >. v9nzarea de noi produ"e pe pie%e noi. O1*(.+*/("( -( 8#)>(+*$? +)(1%*( 20 +)#+(4(& 1. Cifra de v9nz!ri pe perioada planului+ analizat! pe produ"e i "e#mente de pia%!2. /rocentul de pia%! pe perioada planului+ analizat! pe produ"e i "e#mente de pia%!/rofitul brut al v9nz!rilor.
>

conf.univ.dr. Valeria Arina BLCEANU

Plan de marketing

O12. @$ 7,)8# 2.)*20 # '"#$%"%* /,) 7* ($%8()#+( -,#) ,1*(.+*/("( .("( 8#* *8',)+#$+(5 #.(2+(# 7**$- -( 7#'+ ,1*(.+*/("( -( #$2#81"%. ATENIEA E"te important a nu "e confunda obiectivele cu "trate#iile. 0biectivul e"te ceea ce dori%i "! ob%ine%i- "trate#ia e"te modul cum ob%ine%i acel lucru.

CAPITOLUL V: STRATEGIA DE MARKETING


Ace"t capitol contureaz! modalitatea prin care "e va realiza un obiectiv. E"te partea cea mai important! a planului de mar$etin# i cuprinde informa%ii de"pre "trate#ia celor ? 4P@ (produ"+ pre%+ pla"are+ promovare). D(7*$*)(5 %+*"*+#+( ' "trate#iile de mar$etin# "unt metode care permit atin#erea obiectivelor de mar$etin#. Ace"tea au le#!tur! cu elementele mi.'ului de mar$etin#. 7n primul r9nd+ "trate#ia de mar$etin# trebuie "tabilit!+ i apoi trebuie pre#!tite planurile de ac%iune componente ale planului de mar$etin# i planurile de ac%iune concret!. C%')*$2%" .#'*+,"%"%* ' n ace"t capitol trebuie ar!tat ce tip de "trate#ii "e vor adopta (defen"ive+ de dezvoltare+ ofen"ive+ "au o combina%ie de "trate#ii de tipuri deferite). 1trate#iile individuale pot fi e.plicate n forma elementelor mi.'ului de mar$etin# (.(* '#+)% BPB)& 1. 1trate#ii le#ate de '),-%2( < "erviciile oferite de firm!+ "e va realiza o prezentare am!nun%it! a produ"ului,"erviciului+ a avanta;elor pe care le ofer! clien%ilor2. 1trate#ii le#ate de ')(3%)* < c9t vor pl!ti clien%ii pentru produ"ul "au "erviciul re"pectiv8. 1trate#ii le#ate de '),8,/#)( (reclam!) < cum ve%i promova "au "en"ibiliza pia%a fa%! de produ"ul oferit>. 1trate#ii le#ate de '"#2#)( (di"tribu%ie) < cum vor intra clien%ii n po"e"ia produ"ului. E"te po"ibil "! apar! unele "uprapuneri ntre cate#orii+ n"! ceea ce conteaz! e"te ca toate "trate#iile "! fie men%ionate. 0 "trate#ie le#at! de pre%ul unui produ" poate fi inclu"! at9t la 5produ"e5 c9t i la 5pre%uri5.

CAPITOLUL VI: PROGRAMUL DE ACTIVITATE


0biectivele i "trate#iile odat! "c4i%ate+ trebuie tran"formate n pro#rame "au planuri de ac%iune+ care vor permite "! "e tra"eze in"truc%iuni clare an#a;a%ilor i colaboratorilor. Aiecare plan de ac%iune concret! trebuie "! cuprind!&

1. 2. 3. 4. 5. 6.

"itua%ia curent!& unde e ti"copurile& ce vrei "! faci+ ncotro vrei "! te ndrep%iac%iunea& ce trebuie "! faci ca "! a;un#i acoloper"oana re"pon"abil!& cine va face ac%iuneadata nceperiidata nc4eieriiB

conf.univ.dr. Valeria Arina BLCEANU

Plan de marketing

. co"turile.
7n momentul n care planurile de ac%iune au fo"t detaliate+ vor fi combinate pentru a forma planurile mai mari (cele privind produ"ele+ pre%urile+ promovarea+ di"tribuirea)+ care vor aparea n planul de mar$etin#. 0dat! combinate+ "e va con"trui un pro#ram cu termene concrete ce va fi folo"it la implementarea planului de mar$etin#. C4iar dac! n planul #eneral de mar$etin# vor aparea doar pro#ramele mari (privind produ"ele+ pre%urile+ promovarea+ di"tribuirea) i pro#ramul cu termene+ fiecare dintre planurile componente ale ace"tora va trebui comunicat celor care vor fi re"pon"abili de diver"ele ac%iuni.

CAPITOLUL VII: BUGETUL DE MARKETING


1e va evalua co"tul activit!%ilor de mar$etin# a"tfel nc9t bu#etul "! permit! continuarea activit!%ii pe parcur"ul ntre#ului an. Ace"te c4eltuieli "e #rupeaz! pe mai multe cate#orii& mi;loace de comunicare+ "tudiul pie%ei+ publicitate+ evenimente+ rela%ii cu publicul. 7n cazul n care co"tul implement!rii "trate#iilor i realiz!rii planurilor de ac%iune e"te mai mare dec9t contribu%ia la profitul firmei realizat n urma previzion!rii v9nz!rilor adi%ionale+ nu are nici un ro"t punerea ace"tora n practic!. U+*"*+#+(# ' 1tabilirea bu#etelor define te re"ur"ele nece"are pentru a duce la ndeplinire planul+ i cuantific! co"tul i ri"curile financiare implicate. I$7,)8#3** 8*$*8#"( ' *nforma%ia minimal! care trebuie inclu"! aici e"te co"tul total al implement!rii planului. 3rebuie reconfirmat! contribu%ia la cre terea veniturilor i profitului+ care "! ;u"tifice c4eltuielile planurilor de ac%iune+ i cele ale planurilor privind promovarea v9nz!rilor.

CAPITOLUL VIII: EVALUAREA I CONTROLUL


E"te foarte important ca firma "! di"pun! de %$ 2*2+(8 .,)(2'%$40+,) -( 8,$*+,)*4#)( 6* .,$+),"+ care "! permit! evaluarea performan%elor n atin#erea obiectivelor planului de mar$etin#+ i care "! recomande m!"uri corective acolo unde ace"tea "e impun. Ace"t "i"tem de monitorizare i control trebuie inclu" n plan+ i trebuie "! fie u or de utilizat.
O12. /lanul de mar$etin# nu e"te Cb!tut n cuie@. /e m!"ura realiz!rii lui "e va con"tata c! unele dintre condi%iile de ordin economic "e pot "c4imba+ anumite "trate#ii nu "unt at9t de eficiente pe c9t "'ar fi crezut i c! "e pot nre#i"tra nt9rzieri n punerea n practic! a unora dintre planurile de ac%iune. 1au e"te po"ibil n"! ca planul "! "e dovedea"c! mai de "ucce" dec9t "'ar fi anticipat. 6in ace"te motive "e impune includerea n plan a unei proceduri de actualizare+ adic! pur i "implu "! "e "pecifice& ?P"#$%" %)8(#40 20 7*( )(/*4%*+ "# 7*(.#)( 12 "%$* @. Binen%ele"+ toate planurile de mar$etin# ar trebui actualizate anual.