Sunteți pe pagina 1din 50

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii.

Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

LUCRARE DE LICEN Contabilitatea si gestiunea e!ultatului int e" in#e ii$Re%unoaste ea si e&alua ea &enitu ilo si %'eltuielilo (IAS )*+

Coo #onato ,tiin-i.i%/ Prof. Univ. Dr.Mihai Ristea Absol&ent/

BUCURE !"

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

$%%& "'!R(DUCERE.................................................................................................................) C*P"!(+U+ # , -!*D"U+ CU'(* !ER"" .' D(ME'"U. -"'!E/* D"' +"!ER*!UR* DE -PEC"*+"!*!E.................................................................................0 #.#.*R"E DE *P+"C*B"+"!*!E. DE1"'"2"" " C('CEP!E C3E"E.......................0 #.#.#.Contabilitatea veniturilor4 ................................................................................0 #.#.$.Contabilitatea cheltuielilor4.................................................................................5 #.$.RE1ERE'2"*+U+ C('!*B"+. -!*'D*RDE " RE6+EME'!7R" C('!*B"+E .' D(ME'"U..........................................................................................8 #.).-"'!E/7 D"' +"!ER*!UR* DE -PEC"*+"*!*!E 9+"-!* DE C7R2" " *R!"C(+E CU E:"DE'2"ERE* PR"'C"P*+E+(R C('!R"BU2"" +* RE/(+:*RE* !EME";................................................................................................& #.0.RECU'(* !ERE* " E:*+U*RE* :E'"!UR"+(R " C3E+!U"E+"+(R. PR"'C"P""+E " RE6U+"+E E:*+U7R""...................................................................& #.0.#.Recunoaterea veniturilor i cheltuielilor 4 ........................................................& #.0.$.Evaluarea veniturilor i cheltuielilor4................................................................## #.5.!R*!*ME'!E " PR*C!"C" C('!*B"+E.......................................................#0 #.5.#.Contabilitatea pri<ar=. -iste<ul de conturi i contabilitatea pri<ar=..............#0 #.5.$.Contabilitatea de raportare. -itua>iile financiare.Prezentarea infor<a>iilor.....$) #.8.*'*+"/* 1"'*'C"*R7 * RE/U+!*!U+U" C('!*B"+."'!ERPRE!7R" $5 #.8.#.*naliza structural= a rezultatului brut al e?erci>iului dup= destina>ia cheltuielilor de e?ploatare..........................................................................................$5 #.8.$.*naliza factorial= a profitului aferent cifrei de afaceri pe total ntreprindere. .$& #.8.).*naliza ratelor de rentabilitate..........................................................................$@ C*P"!(+U+ $ , C('!R"BU2"" PER-('*+E.PR("EC! DE PER1EC2"('*RE " *PR(1U'D*RE..............................................................................................................)) $.#. (B"EC!":..............................................................................................................)) $.$. *R"E DE *P+"C*B"+"!*!E...............................................................................)) $.). DE1"'"!"" .............................................................................................................)0 $.0. E:*+U*RE* :E'"!UR"+(R D"' *C!":"!*2" CURE'!E.........................)5 $.5. "DE'!"1"C*RE* !R*'/*C2"E" .....................................................................)8 $.8. :A'/*RE* DE BU'UR"....................................................................................)& $.&. PRE-!*RE* DE -ER:"C"".................................................................................)B $.B. D(BA'/" C REDE:E'2E " D":"DE'DE.......................................................0% $.@. PRE/E'!*RE* "'1(RM*2""+(R....................................................................0# $.#%. :A'/*RE* BU'UR"+(R................................................................................0# $.##. PRE-!*RE* -ER:"C""+(R..............................................................................0) $.#$. D(BA'/"C REDE:E'2E " D":"DE'DE.......................................................05 *'ED7..............................................................................................................................08 B"B+"(6R*1"E................................................................................................................5%

INTRODUCERE

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Contabilitatea %'eltuielilo si &enitu ilo


Contabilitatea financiara veniturilor i cheltuielilor este organizata avEnd n vedere concep>ia dualista. .n consecin>=C ea are ca obiect evaluarea i nregistrarea cheltuielilor i veniturilor n func>ie de natura lorC iar contabilitatea de gestiuneC n raport de destina>ia cheltuielilor. .n raport de cele doua structuriC contabilitatea financiara reflect= cheltuielile intr,o clasificare corespunz=toare naturii activit=>ilor pe care le desf=oar= ntreprinderea i naturii resurselor consu<ate. Pentru reprezentarea cheltuielilor i veniturilor se pornete de la caracterul de proces al activit=>ilor consu<atoare de resurse i produc=toare de rezultate. (cazionarea cheltuielilor i crearea veniturilor se deruleaz= n <ai <ulte etape succesive sau si<ultane de ti<p. *stfel n cazul procesului cheltuielilor se ntElnesc patru <o<ente4 angaFareaC consu<ulC pl=>ileC i<putarea. RespectEnd principiul independen>ei e?erci>iilorC toate opera>iile care deter<in= cheltuieli i venituri sunt nregistrate n <o<entul gener=rii sau angaF=rii lor. Ea presupune individualizarea i reflectarea cheltuielilor n faza de angaFare i consu<C iar a veniturilor n <o<entul ob>inerii i a realiz=rii lor. .n concordan>= cu principiul rezultatului este necesar s= se deli<iteze <o<entul n care cheltuielile se consider= consu<ate i veniturile realizateC iar pe aceast= baz= i<putarea costului ataat n vederea deter<in=rii rezultatului net. *a cu< se arat= n contabilitatea anglo,sa?on=C cheltuielile se afl= intr,o cone?iune cu veniturile deFa recunoscuteC proces cunoscut sub denu<irea de G<atchingH. !oate cheltuielile angaFate n cursul e?erci>iului care nu se pot ataa veniturilor realizate sunt GactivateH sau recunoscute ca activeC fiind i<obilizateC stocate sau repartizate asupra <ai <ultor e?erci>ii. De ase<eneaC sunt G pasivizate H sau recunoscute ca pasiveC toate veniturile realizate n avans care sunt atribuite e?erci>iilor viitoare.

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

CAPITOLUL 1 - STADIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE


1.1. ARIE DE APLICABILITATE. DEFINIII I CONCEPTE CHEIE.
1.1.1. Contabilitatea veniturilor:
Confor< cadrului general pentru ntoc<irea i prezentarea situa>iilor financiareC veniturile constituie creteri ale beneficiilor econo<ice nregistrate pe parcursul e?erci>iului contabil sub for<= de intr=ri sau creteri ale activelor sau descreteri ale datoriilorC care se concretizeaz= n creteri ale capitalului propriuC altele decEt cele rezultate din contribu>ii ale ac>ionarilor. Defini>ia veniturilor include atEt venituri din activit=>ile curenteC cEt i cEtiguri din orice alte surse. :eniturile din activit=>ile curente se pot reg=si sub diferite denu<iriC cu< ar fi4 vEnz=riC co<isioaneC dobEnziC dividendeC redeven>e i chirii. CEtigurile reprezint= alte ele<ente ce corespund defini>iei veniturilor i pot ap=rea sau nu ca rezultat al activit=>ii curente a ntreprinderii. CEtigurile reprezint= creteri ale beneficiilor econo<ice iC din acest punct de vedereC nu difer= ca venituri. Prin ur<areC n acest cadru generalC cEtigurile nu sunt privite ca ele<ente separate. CEtigurile includC de e?e<pluC su<ele rezultate n ur<a ieirii activelor pe ter<en <ediu i lung. Defini>ia veniturilor include totodat= i cEtigurile nerealizateC de e?e<pluC cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasa<ent i cele rezultate din creterea valorii contabile a activelor pe ter<en lung. CEtigurile sunt prezentateC de regul=C la valoarea net=C e?clusiv cheltuielile aferente. :eniturile pot fi utilizate pentru achizi>ionarea de active sau pentru creterea valorii diferitelor tipuri de activeC cu< ar fi nu<erarulC crean>eC bunuri i servicii pri<ite n schi<bul bunurilor i serviciilor furnizate. :eniturile pot rezultaC de ase<eneaC din lichidarea datoriilor. De e?e<pluC o ntreprindere poate furniza bunuri i servicii unui creditor n scopul lichid=rii unor datorii legate de un credit n derulare. :enitul este flu?ul brut de beneficii econo<ice pri<ite de o societate n cursul activit=>ilor obinuite ale acesteiaC atunci cEnd acest flu? se <aterializeaz= n creteri

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

ale capitalului propriuC altele decEt creterile datorate contribu>iilor din partea participan>ilor la acest capital propriu. :aloarea Fust= este su<a la care poate fi tranzac>ionat un activ sau la care poate fi decontat= o datorie de bun=voie ntre p=r>i aflate n cunotin>= de cauz=C n cadrul unei tranzac>ii n care pre>ul este deter<inat obiectiv. :enitul include doar flu?urile brute de beneficii econo<ice pri<ite sau pri<it de c=tre societate n nu<e propriu. -unt e?cluse din venituri su<ele colectate n nu<ele unor ter>e p=r>iC cu< ar fi ta?ele pentru bunuri i serviciiC !:*C care nu sunt beneficii econo<ice de pri<it de c=tre ntreprindere i nu au ca rezultat creteri ale capitalului propriu.

1.1.2. Contabilitatea cheltuielilor:


Confor< Cadrului general pentru ntoc<irea i prezentarea situa>iilor financiareC %'eltuielile constituie di<inu=ri ale beneficiilor econo<ice nregistrate pe parcursul e?erci>iului contabil sub for<= de ieiri sau sc=deri ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor care se concretizeaz= n reduceri ale capitalului propriuC altele decEt cele rezultate din distribuirea acestora c=tre ac>ionari. Defini>ia cheltuielilor include pierderileC precu< i acele cheltuieli care apar n procesul desf=ur=rii activit=>ilor curente ale ntreprinderilor. De e?e<pluC cheltuielile ce apar n cursul activit=>ilor curente ale ntreprinderii includ costul vEnz=rilorC salariile i a<ortizarea. Ele se reg=sescC de obiceiC sub for<a ieirilor sau sc=derii valorii activelorC cu< ar fi nu<erarul sau echivalentele de nu<eraruluiC stocurileC terenurile i <iFloacele fi?e. Pierderile reprezint= alte ele<ente care corespund defini>iei cheltuielilor i care pot ap=rea sau nu pe parcursul desf=ur=rii activit=>ilor nu difer= ca natur= de alte tipuri de cheltuieli. Defini>ia cheltuielilor include i pierderile nerealizateCcu< ar fiC cele rezultate din creterea cursului de schi<b valutar n cazul unor <pru<uturi pe care ntreprinderea le,a contractat n valut=. Pierderile sunt raportateC de regul= C la valoarea net=C e?clusiv veniturile aferente. 5 curente ale ntreprinderii. Pierderile reprezint= di<inu=ri ale beneficiilor econo<ice iC din acest punct de vedereC

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

1.2. REFERENIALUL CONTABIL. STANDARDE I REGLEMENTRI CONTABILE N DOMENIU.


Denu<irea standardului I Regle<ent=ri #. "*- #B J :enituri din activit=>i curente Proble<a regle<entat= "*- #B se refer= la veniturile realizate din ur<=toarele surse 4 a. vEnzarea de bunuriK b. prestarea de serviciiK c. utilizarea de c=tre alte persoane a activelor ntreprinderiiC ceea ce duce la ob>inerea de dobEnziC redeven>e i dividende. Cuprinde defini>ii ale veniturilor "lustreaz= e?e<ple cu privire la structurarea pe vertical=C G dup= natur= G i G dup= destina>ie G a contului de profit i pierdereC f=r= s= i<pun= aceste for<ate de prezentare. Regle<enteaz= recunoaterea i evaluarea veniturilor

$.Cadrul general )."*- #

0. (M1P #&5$ I $%%5 5. +egea contabilit=>ii nr B$.I #@@# 8.(rdonan>a 6uvernului nr &% I #@@0 privind i<pozitul pe profit &.+egea 5&#I $%%5 G Codul fiscal G

Regle<enteaz= deter<inareaC i<pozitarea i contabilizarea rezultatului fiscal Regle<enteaz= deter<inarea i i<pozitarea rezultatului fiscal

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

1.3. SINTEZ DIN LITERATURA DE SPECIALIATATE (LISTA DE CRI I ARTICOLE CU EVIDENIEREA PRINCIPALELOR CONTRIBUII LA REZOLVAREA TEMEI).
+ista c=r>ilor I articolelor i studiilor de specialitate #. RisteaC Mirela Di<a , Contabilitatea Contribu>ia la rezolvarea proble<ei *rie de aplicabilitate.Defini>ii.

societ=>ilor co<erciale $. Mihai Ristea , Contabilitatea financiar= a , Recunoaterea i evaluarea veniturilor i ntreprinderii cheltuielilor , Contabilizarea veniturilor i cheltuielilor ). Mihai Ristea C(prea C=lin J Bazele contabilit=>ii 0. Mihai Ristea J Baz= i alternativ n contabilitatea ntreprinderii 5. 6heorghe :ElceanuC :asile RobuC 'icolae 6eorgescu J *naliz= econo<ico J financiar= , !rata<ente i practici contabile , Prezentarea planului de conturi , Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor , !rata<ente i practici contabile "nterpret=ri i analize financiare

1. . RECUNOATEREA I EVALUAREA VENITURILOR I CHELTUIELILOR. PRINCIPIILE I REGULILE EVALURII.

1.4.1. Recunoaterea ven tur !or c"e!tu e! !or #


Cadrul contabil general IASB specific= faptul c=C veniturile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cEnd a avut loc o cretere a beneficiilor econo<ice viitoare aferente creterii unui activ sau di<inu=rii unei datoriiC <odificare ce poate fi evaluat= credibil i are un grad suficient de certitudine. DarC n <od practicC aa cu< prevede "*- #B Venituri L criteriile de recunoatere a veniturilor sunt aplicate de obicei separate pentru fiecare tranzac>ieC pentru a putea reflecta realitatea econo<ic=. De e?e<plu cEnd pre>ul de vEnzare al unui produs include o su<= identificabil= pentru

&

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

servicii succesiveC aceast= su<= este nregistrat= n avans i recunoscut= ca venit pe parcursul perioadei n care s,a efectuat service,ul. PreluEnd prevederile "*- #B L :enituri din activitatea curent=H regle<ent=rile contabile si<plificateC ar<onizate cu Directivele europene prev=dC supli<entar fa>= de criteriile de recunoatere stabilite de Cadrul general ur<=toarele condi>ii pentru deli<itarea <o<entului n care veniturile din vEnzarea bunurilor trebuie recunoscute4 , , persoana Furidic= a transferat cu<p=r=torului riscurile i avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilorK persoana Furidic= nu <ai gestioneaz= bunurile vEndute la nivelul la care ar fi facut,oC n <od nor<alC n cazul de>inerii n proprietatea a acestora i nici nu <ai de>ine controlul efectiv asupra lor K , veniturile i cheltuielile ocazionate de tranzac>ie pot fi cuantificate. Unul din aspectele i<portante ale recunoaterii veniturilor i cheltuielilor este <odul de alocare a veniturilor rezultate din tranzac>ii care se desfaoar= pe <ai <ulte e?erci>ii financiareC pentru a evita trata<entul si<plist de recunoatere n perioada n care banii au fost ncasa>i . .n acest sens se face uz la dou= dintre principiile funda<entale 4 principiul contabilit=>ii de angaFa<ente care cere corelarea cheltuielilor cu veniturile corespunz=toareC i principiul pruden>ei confor< c=ruia profiturile nu sunt reflectate cu anticipa>ieC n ti<p ce provizioanele pentru pierderi sunt nregistrate i<ediat ce pierederile sunt prev=zute. Cel <ai des utilizat <o<ent de recunoatere a veniturilor este <o<entul vEnz=riiC fiind considerat <o<entul care poate fi identificat cel <ai e?act pe parcursul procedurii de vEnzare. De faptC trebuie stabilit <o<entul la care s,au transferat riscurile i beneficiile se<nificative i s,au eli<inat <aForitatea ele<entelor de nesiguran>= legate de realizarea tranzac>iei. .n unele cazuri sunt vEndute pastrEndu,se ns= titlul de proprietate asupra lor pEn= ce s,a realizat colectarea su<ei datorate de cu<p=r=tor. .n astfel de condi>iiC dac= se face dovada c= vEnz=torul a transferat cea< <ai <are parte a riscurilor i beneficiilorC atunci tranzac>ia poate fi tratat= ca o vEnzare iC prin ur<areC venitul aferent poate fi recunoscut.

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

"as #B ofer= ur<=toarele e?e<ple pentru cazul n care vEnz=torul p=streaz= riscurile i avantaFele ce decurg din de>inerea propriet=>ii asupra bunurilor vEnduteC caz n care tranzac>ia nu reprezint= o vEnzare i veniturile nu sunt recunoscute4 a. atunci cEnd societatea are obliga>ii legate de rezultatele nesatisf=c=toareC neacoperite de prevederile garan>iilor nor<aleK b. n <o<entul n care pri<irea veniturilor dintr,o anu<it= vEnzare este condi>ionat= de pri<irea veniturilor de c=tre cu<p=r=tor din vEnzarea bunurilor de c=tre acesta din ur<=K c. cEnd bunurile sunt tri<iseC dar trebuie s= fie instalateC iar instalarea reprezint= o parte i<portant= a contractului i nu a fost inc= realizat= de c=tre societateK d. cEnd cu<p=r=torul are dreptul de a returna bunurile cu<p=rate dintr,un <otiv specificat n contractul de vEnzare,cu<p=rare i societatea nu este sigur= de probabilitatea returului bunurilor. .n <od practic asa cu< prevede "*- #B L :enituriH criteriile de recunoatere a veniturilor sunt aplicateC de regul=C separat pentru fiecare tranzac>ieC pentru a putea reflecta realitatea econo<ic=. De e?e<pluC cEnd pre>ul de vEnzare al unui produs include o su<= identificabil= pentru servicii succesiveC aceast= su<= este nregistrat= n avans i recunoscut= ca venit pe parcursul perioadei n care s,a desf=ur .n raport de natura veniturilor criteriile de recunoatere se nuan>eaz= dup= cu< ur<eaz=4 0enitu ile #in &1n!a ea bunu ilo trebuie s= fie recunoscute n <o<entul n care sunt satisf=cute ur<=toarele condi>ii4 a; ntreprinderea a transferat cu<p=r=torului riscurile i avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilorK b; ntreprinderea nu <ai gestioneaz= bunurile vEndute la nivelul la care ar fi f=cut, o n <od nor<al n cazul de>inerii n proprietate a acestora i nici nu <ai de>ine controlul efectiv asupra lorK c; <=ri<ea veniturilor poate fi evaluat= n <od rezonabilK d; este probabil s= fie generate c=tre ntreprindere beneficii econo<ice asociate tranzac>ieiK e; costurile tranzac>iei pot fi evaluate n <od rezonabil.

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

0enitu ile #in " esta ea se &i%iilo . *tunci cEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at n <od rezonabilC venitul asociat tranzac>iei trebuie s= fie recunoscut n func>ie de stadiul de e?ecu>ie a contractului la data nchiderii bilan>ului. Rezultatul unei tranzac>ii poate fi esti<at n <od rezonabil atunci cEnd sunt satisf=cute ur<=toarele condi>ii4 a; su<a veniturilor poate fi esti<at= n <od rezonabilK b; este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= fie generate c=tre societateK c; stadiul de e?ecu>ie a contractului la data de nchidere a bilan>ului poate fi evaluat n <od rezonabilK d; costurile ap=rute pe parcursul contractului i costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate n <od rezonabil. :eniturile nu pot fi recunoscute atunci cEnd cheltuielile aferente tranzac>iilor respective nu pot fi evaluate n <od rezonabilK n ase<enea cazuriC orice <iFloc de plat= deFa pri<it este recunoscut ca datorie. Recunoaterea veniturilor pe <=sura e?ecu>iei contractuluiC este denu<it= n <od curent CC<etoda procentului de e?ecu>ieH. Potrivit acestei <etodeC veniturile sunt recunoscute n perioadele contabile n care sunt prestate serviciile. 0enitu ile #in #ob1n!i trebuie recunoscute periodicC n <od propor>ional pe baza randa<entului efectiv al activului. Randa<entul efectiv al unui activ este rata dobEnzii necesar= pentru actualizarea flu?urilor viitoarelor intr=ri de nu<erarC ateptate pe durata de via>= a activului pentru a egala valoarea contabil= ini>ial= a acestuia. Re#e&en-ele trebuie recunoscute pe baza contabilit=>ii de angaFa<enteC confor< realit=>ii econo<ice a contractului. .n ceea ce privete <o<entul recunoaterii venitului Cadrul contabil general "*-B precizeaz= c= se identific= cu <o<entul livr=rii 9vEnz=rii; bunurilor. Dac= la livrare credibilitatea ncas=rii contravalorii bunurilor este scazut=C veniturile sunt recunoscute pe <=sura ncas=rilor. Mo<entul recunoaterii veniturilor se poate identifica i cu cel al produc>ieiC este cazul produc>iei agricole n agricultur= 9"*- 0# L*griculturaH;. :eniturile <ai pot fi recunoscute anterior vEnzariiC este cazul contractelor pe ter<en lung pentru realizarea

#%

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

unor construc>ii sau pentru prestarea unor servicii. *ceste cazuri sunt analizate n standardele "*- ## L Contracte de construc>ii L i "*- #B L :enituri L. Principalul <otiv al avans=rii recunoaterii veniturilor este prevalen>a econo<icului asupra FuridiculuiC co<ponent= a credibilit=>ii infor<a>iei prezentate n situa>iile financiare .Dei contractul prevede transferul propriet=>ii la nchieierea obiectivului de construc>iiC dac= sunt ndeplinite criteriile de recunoatere a veniturilorC venitul poate fi recunoscut pe <=sura avans=rii lucr=rii lucr=rilor de construc>ie. Cadrul contabil general "*-B prevede c= recunoaterea cheltuielilor n contul de profit i pierdere are loc atunci cEnd a avut loc o reducere a beneficiilor econo<ice viitoareC aferente di<inu=rii unui activ sau creterii unei datoriiC <odificare ce poate fi evaluat= credibil i care are un grad suficient de certitudine. Recunoaterea veniturilor trebuie s= >in= cont de coresponden>a veniturilor cu cheltuielile. *cest proces se refer= la recunoaterea si<ultan= a veniturilor i cheltuielilor ce se refer= la aceeai tranzac>ie sau eveni<ent. *a cu< rezult= din "*#BC cheltuielileC inclusiv garan>iile i alte costuri ce pot s= apar= dup= tri<iterea bunurilor pot fi evaluateC de obiceiC n <od rezonabil cEnd celelalte condi>ii de recunoatere a veniturilor au fost satisf=cute. (ricu<C veniturile nu pot fi recunoscute cEnd cheltuielile nu pot fi evaluate n <od rezonabilK n ase<enea cazuriC orice <iFloc de plat= deFa pri<it pentru vEnzarea bunurilor este recunoscut ca o datorie.

1.4.$. Eva!uarea ven tur !or c"e!tu e! !or#


:eniturile trebuie evaluate la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= pri<it sau de pri<it. -u<a veniturilor dintr,o tranzac>ie este deter<inat= de obicei printr,un acord ntre societate i cu<p=r=torul sau utilizatorul activului. Ea se evalueaz= la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= pri<it sau de pri<itC >inEnd cont de su<a oric=ror reduceri co<erciale i a oric=ror rabaturi cantitative acordate de societate. MiFlocul de plat= este de regul= nu<erarul sau echivalent de nu<erarC iar su<a veniturilor este dat= de su<a nu<erarului sau echivalentului de nu<erar pri<it sau de pri<it. .n cazul n care intrarea de nu<erar sau echivalent de nu<erar este a<Enat=C valoarea Fust= a <iFlocului de plat= poate fi <ai <ic= decEt su<a no<inal= nu<erarului pri<it sau de pri<it.

##

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

.n vederea eli<in=rii acestui faptC pe baz= de acorduri ntre vEnz=tor i cu<p=r=tor 9cu caracter de tranzac>ie financiar=;C valoarea Fust= a <iFlocului de plat= va fi deter<inat= prin actualizarea tuturor su<elor de pri<it n viitorC utilizEnd n acest scop rata dobEnzii aferente perioadei respective. Prin asi<ilare cu veniturileC cheltuielile sunt evaluate la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= acordat sau de acordat n schi<bul contrapresta>iei pri<ite sau de transferat f=r= echivalent. Diferen>a dintre valoarea Fust= la data recunoaterii venitului i su<a no<inal= a <iFlocului de plat= este recunoscut= ca venit din dobEnzi 9venit financiar;C <=ri<ea acestuia n ti<p deter<inEndu, se dup= caz 4 , , utilizEnd o rat= a dobEnzii predo<inant= pentru un instru<ent financiar cu un grad de risc si<ilarK sau calculEnd rata dobEnzii care actualizeaz= ncas=rile viitoare la nivelul pre>ului de vEnzare la vedere al bunurilor respective. E2e3"lu / ( societate vinde la %#.%#.' o instala>ie n valoare de #%%.%%%.%%% lei printr, un contract care prevede ur<=toarele condi>ii de decontare4 la livrare se pl=tete 5%.%%%.%%% leiC peste un an 5&.%%%.%%% leiC peste doi ani 5%.&%%.%% lei. Rata dobEnzii pe care ntreprinderea ar fi putut s= o ob>in= printr,o investi>ie ntr,un instru<ent si<ilar al unui e<itent avEnd acelai grad de risc este de )%M. Re!ol&a e / a; deter<inarea valorii Fuste a <iFlocului de plat=4 valoarea Fust= N valoarea acualizat= de nu<erar a intr=rilor viitoare N 5%.%%%.%%% O 5&.%%%.%%% I 9# O )%M; O 5%.&%%.%%% I 9# O )%M; P N #$%.%%%.%%% lei b; recunoaterea la data livr=rii a venitului din vEnzarea utilaFuluiC la valoarea Fust= a <iFlocului de plat= i recunoaterea diferen>ei pEn= la valoarea no<inal= a <iFlocului de plat= 9 5%.%%%.%%% O 5&.%%%.%%% O 5%.&%%.%%% N #5&.&%%.%%% lei ; C diferen>= asi<ilat= unui venit din finan>areC ca venit nregistrat n avans. c; nregistrarea pri<ei pl=>i de 5%.%%%.%%% lei 4 5%.%%%.%%% 5#$# N 08# Debitori diveri 5%.%%%.%%% Conturi la b=nci n lei

#$

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

d; )#.#$. 'C recunoaterea venitului din dobEnzi la sfEritul pri<ului an de creditare co<ercial= 4 $#.%%%.%%% 0&$ N &88 :enituri din dobEnzi N 08# Debitori diveri 5&.%%%.%%% $#.%%%.%%% :enituri nregistrate n avans 5&.%%%.%%% 5#$#

e; %#.%#.'O#4 nregistrarea celei de,a doua pl=>i4 Conturi la b=nci n lei

f; )#.#$. 'O#4 recunoaterea venitului din dobEnzi la sfEritul celui de,al doilea an4 *ctualizarea flu?urilor viitoare de nu<erar ridic= proble<a pragului de se<nifica>ie al su<elor rezultate ca diferen>= din actualizare. CEnd ter<enele de decontare nu sunt foarte ndep=rtate su<ele nu sunt foarte <ari se poate re>ine i varianta neactualiz=rii intr=rilor de nu<erar. :eniturile din dobEnzi pot s= apar= ns= i n aceast= situa>ieC dac= prin contract se prevede e?isten>a lor. E&alua ea &enitu ilo #in " est4 ile #e se &i%ii$ Prest=rile de servicii i<plic= e?ecutarea de c=tre ntreprinderea a unor sarcini printr,un contract pe parcursul unei anu<ite perioade de ti<p. Confor< "*- #B su<a la care se recunoate venitul din prestarea de servicii poate fi sau nu esti<at n <od rezonabil la data nchiderii bilan>ului astfel 4 , atunci cEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at n <od rezonabilC venitul asociat tranzac>iei trebuie s= fie recunoscut n <=sura e?ecu>iei contractului la data nchiderii bilan>ului. , CEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at n <od rezonabilC venitul trebuie recunoscut doar pe baza cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile. Rezultatul unei tranzac>ii poate fi esti<at n <od rezonabilC atunci cEnd sunt ndeplinite ur<=toarele condi>ii4 a; su<a veniturilor poate fi esti<at= n <od rezonabilK b; este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= parvin= societ=>iiK c; stadiul de e?ecu>ie a contractului la data nchiderii bilan>ului poate fi evaluat= n <od rezonabilK

#)

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

d; costurile ap=rute pe parcursul contractului i costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate n <od rezonabil. 0enitu ile #in #ob1n!i trebuie recunoscute periodicC n <od propor>ional pe baza randa<entului efectiv al activului. Re#e&en-ele trebuie recunoscute pe baza contabilit=>ii de angaFa<enteC confor< realit=>ii econo<ice a contractului.

1.!. TRATAMENTE I PRACTICI CONTABILE


1.%.1. Conta& ! tatea 'r (ar). S *te(u! +e contur conta& ! tatea 'r (ar)
Contabilitate financiar= reflect= cheltuielile i veniturile intr,o clasificare corespunz=toare naturii resurselor consu<ateC respectiv n func>ie de natura activit=>ilor produc=toare de rezultate 9 e?ploatareC financiar= i e?traordinar= ;. Cheltuielile i veniturile se deli<iteaz= ca structuri co<ponente ale situa>iei create a patri<oniului. Efectuarea cheltuielilor produce o <icorare a situa>iei neteC n schi<b constituirea i realizarea veniturilor deter<in= o cretere a situa>iei nete. !oate conturile de cheltuieliC prin func>ia lor contabil=C pot fi asi<ilate conturilor de venituriC conturilor de pasiv. Conturile de venituri i cheltuieli cuprind veniturile aferente perioadei curente i cheltuielile corespondente ale acestor venituri i de aceeaC prin co<pensarea acestoraC se stabilete rezultatul e?erci>iuluiC care poate fi profit sau pierdereC ce influen>eaz= capitalul propriu i apare n bilan>ul contabil. Cuprind toate conturile care nregistreaz= cheltuielileC veniturile i rezultatele. Conturile de cheltuieli eviden>iaz= resursele utilizate n cadrul activit=>ilor de e?ploatareC financiare i e?traordinare. Conturile corespund celor trei genuri de activit=>i <en>ionateC iar n cadrul fiec=rei activit=>iC naturii sau felului resurselor utilizate 9<aterialeC salariiC servicii cu<p=rate ;. Din aceast= grup= fac parte i conturile care nregistreaz= cheltuielile cu a<ortiz=rile i provizioanele.

#0

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Cheltuielile reprezint= ele<ente de activ n devenire sau repartizabile asupra situa>iei neteC de aceea conturile utilizate pentru eviden>a lor au func>ie contabil= de activ. Ele se debiteaz= cu cheltuielile efectuate n cursul anului de e?erci>iu financiar i se crediteaz= la decontarea cheltuielilor asupra rezultatelor. .n ur<a decont=rii cheltuielilorC conturile se nchid. Conturile de venituri au func>ia contabil= de pasiv. -e crediteaz= n cursul e?erci>iului cu veniturile realizate i se debiteaz= n <o<entul ncorpor=rii lor n rezultate. ( e?cep>ie de la func>ia contabil= face contul &## G :aria>ia stocurilor G care este un cont bifunc>ional i poate prezenta sold debitor daca produc>ia destocat= este <ai <are decEt cea stocat= sau sold creditor n situa>ia invers=. Conturile de cheltuieli i cele de venituri se nchid lunar sau la sfEritul anului de e?erci>iu financiar prin contul #$# G Profit i pierdere G . Cheltuielile se repartizeaz= asupra rezultatuluiC iar veniturile se ncorporeaz= n rezultat. +a rEndul s=uC contul #$# GProfit i pierdereH este un cont de bilan>C fiind inclus n categoria conturilor de capitaluri proprii. Soldul creditor al acestui cont eviden>iaz= rezultatul sub for<a profitului netC iar soldul debitor eviden>iaz= rezultatul sub for<a pierderilor nete. -oldul creditor apare n pasivul bilan>ului deter<inEnd creterea capitalului propriuC iar soldul debitor apare tot n pasivul bilan>uluiC ca o reducere a capitalurilor proprii. *cest cont face leg=tura dintre conturile de cheltuieli i venituri pe de o parteC i conturile de bilan>C pe de alt= parte. *stfel soldul s=u creditor reprezint= profitul creat ca surs= de finan>are n ur<a e?cedentului veniturilor asupra cheltuielilorC iar pierderile e?pri<= bunurile econo<ice consu<ate i nerecuperate ca ur<are a e?cedentului cheltuielilor asupra veniturilor. Cheltuielile se contabilizeaz= la pri<irea sau la vEnzarea bunurilor <aterialeC lucr=rilor i serviciilorCiar veniturile n <o<entul ob>inerii i vEnz=rii bunurilor <aterialeC lucr=rilor i serviciilor. E2e3"le / #. -e livreaz= i factureaz= clien>ilor produse finite n valoare de $5%.%%% lei pre> cu ridicata. (pera>ia deter<in= o cretere a crean>elor unit=>ii asupra clientuluiC nregistrate n debitul contului 0## GClien>iH 9O*; i o cretere a veniturilor 9OP;C eviden>iate n creditul contului &%# G :enituri din vEnzarea produselor finite GC astfel4

#5

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

0## GClien>iH N &%# G :enituri din vEnzarea produselor finite G $5%.%%% $. -e ncaseaz= crean>a asupra clien>ilor 4 5#$ GConturi curente la b=nciH N 0## GClien>iH ). +a sfEritul anului se deconteaz= cheltuielile asupra rezultatului. (pera>ia deter<in= o <icorare a cheltuielilor 9,*;C reflect= n creditul conturilor 8%# GCheltuieli cu <aterii pri<eHC80# GCheltuieli cu salariile personaluluiH i 8B# GCheltuieli de e?ploatare privind a<ortiz=rile i provizioaneleH i o <icorare a rezultatelor 9,P;C nregistrat= n debitul contului #$# GProfit i pierdereHC prin ur<=toarea for<ul= contabil= #$# GProfit i pierdereH N M 8%# GCheltuieli cu <aterii pri<eH 80# GCheltuieli cu salariile personaluluiH 8B# GCheltuieli de e?ploatare privind a<ortiz=rile i provizioaneleH 0. -e ncorporeaz= n rezultate veniturile realizate de $5%.%%%. (pera>ia are ca efect <icorarea veniturilor realizate 9,P;C nregistrat= n debitul contului &%# G:enituri din vEnzarea produselor finiteH iC conco<itentC for<area rezultatelor e?erci>iului 9OP;C reflectat= n creditul contului #$# G Profit i pierdereHC ntoc<indu,se for<ula contabil=4 &%# G:enituri din vEnzarea produselor finiteH N #$# G Profit i pierdereH

A. Conta& ! tatea ven tur !or


A.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare .n <odelul continental de contabilitateC i<plicit n cel din >ara noastr=C criteriul de deli<itare i nregistrare a veniturilor din activitatea de e?ploatare este cel ncepEnd cu ob>inerea produc>iei i se continu= cu vEnzarea aceleiai produc>ii sau a <=rfurilor cu<p=rate. !otodat=C se consider= venituri realizateC n func>ie de care se deter<in= rezultatulC nu<ai cele din stadiul de vEnzareC adic= din faza unde are loc transferarea dreptului de proprietate. :eniturile nelegate de vEnz=riC cu< sunt cele financiare iC n unele cazuriC cele e?cep>ionaleC sunt considerate realizate n <o<entul constat=rii sau ncas=riiC dup= caz.

#8

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Clasificarea veniturilor n func>ie de natura activit=>ilor care le genereaz= se reg=sete i la nivelul clasei de conturi & L Conturi de venituri L4

&%. C"1R* DE *1*CER" &%#. :enituri din vEnzarea produselor finite &%$. :enituri din vEnzarea se<ifabricatelor &%). :enituri din vEnzarea produselor reziduale &%0. :enituri din lucr=ri e?ecutate i servicii prestate &%5. :enituri din studii i cercetQri &%8. :enituri din redeven>eC loca>ii de gestiune i chirii &%&. :enituri din vEnzarea <=rfurilor &%B. :enituri din activit=>i diverse &#. :*R"*2"* -!(CUR"+(R &##. :aria>ia stocurilor &$. :E'"!UR" D"' PR(DUC2"* DE "M(B"+"/R" &$#. :enituri din produc>ia de i<obiliz=ri necorporale &$$. :enituri din produc>ia de i<obiliz=ri corporale &0. :E'"!UR" D"' -UB:E'2"" DE EDP+(*!*RE &0#. :enituri din subvenRii de e?ploatare &0##. :enituri din subven>ii de e?ploatare aferente cifrei de afaceri &0#$. :enituri din subven>ii de

e?ploatare pentru <aterii pri<e i <ateriale consu<abile &0#). :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru alte cheltuieli e?terne &0#0. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru plata personalului &0#5. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru asigur=ri i protec>ie social= &0#8. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru alte cheltuieli de e?ploatare &0#&. :enituri din subven>ii de e?ploatare aferente altor venituri &0#B. :enituri din subven>ii de e?ploatare pentru dobEnda datorat= &5. *+!E :E'"!UR" D"' EDP+(*!*RE &50. :enituri din crean>e reactivate i debitori diveri &5B. *lte venituri din e?ploatare &5B#. :enituri din desp=gubiriC a<enzi i penalit=>i &5B$. :enituri din dona>ii i subven>ii pri<ite &5B). :enituri din vEnzarea activelor i alte opera>ii de capital &5B0. :enituri din subven>ii pentru investi>ii &5BB. *lte venituri din e?ploatare

.n cadrul veniturilor un interes deosebit prezint= contul &## L:aria>ia stocurilor L. .n creditul acestui cont se nregistreaz= pre>ul de nregistrare al se<ifabricatelorC produselor finite i reziduale precu< i diferen>ele de pre> ntre pre>ul prestabilit i pre>ul de produc>ie proprie precu< i diferen>ele de pre> aferente. .n debitul contului se nregistreaz= la nceputul perioadei reluarea produc>iei n curs de e?ecu>ieC valoarea produselor finiteC rezidualeC ani<alelor i p=s=rilor vEnduteC constatate lips= de inventariere. 1unc>ia acestui cont difer= de cea a celorlalte conturi de venituriC n sensul

#&

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

c= poate avea sold debitor sau creditor. Dac= soldul este creditorC se face nregistrarea obinuit= de nchidere prin debitarea acestuia i creditarea contului #$# LProfit i pieredreHC iar dac= soldul este debitorC se face aceeai nregistrareC dar cu su<a n rou. Utilizarea acestui cont difer= n func>ie de <etoda de gestionare a stocurilorCfolosit= de unitatea..n cazul utiliz=rii <etodei inventarului per<anentC acest cont se nregistreaz= la finele lunii produsele i co<enzile n curs de e?ecu>ieC produc>ia ob>inut= sau nu<ai varia>ia acestora. .n situa>ia utiliz=rii <etodei inventarului per<anentC la acest cont se nregistreaz= pe credit ntreaga produc>ie ob>inut= precu< i produseleC lucr=rile i serviciile aflate n curs de e?ecu>ie la sfEritul lunii. Contabilitatea altor venituri din e?ploatare se >ine cu aFutorul contului &5B L*lte venituri din e?ploatareH n cadrul c=ruia se nregistrau su<ele i<putate propriilor salaria>iC su<ele datorate de debitori diveri n afara unit=>ii pentru pagube produse. *.$. Contabilitatea veniturilor financiare .n categoria veniturilor financiare sunt incluse veniturile din4 participa>iiC titluri de plasa<entC i<obiliz=rile financiare cedateC crean>ele i<obilizateC titlurile de plasa<ent cedateC diferen>ele favorabile de curs valutarC dobEnzile cuveniteC sconturile obinute i alte venituri financiare. Pentru reflectarea n contabilitate a acestora se folosesc conturile din grupa &8
&8. :E'"!UR" 1"'*'C"*RE &8#. :enituri din i<obiliz=ri &8##. :enituri titluri de participare de>inute de filialele din cadrul grupului &8#$. :enituri din titluri de participare de>inute de societ=>i din afara grupului &8#). :enituri din titluri de participare de>inute de ntreprinderi asociate din cadrul grupului &8#0.:enituri din titluri de participare de>inute de ntreprinderi asociate din afara grupului &8#5. :enituri din titluri de participare strategice n cadrul grupului &8#8. :enituri din titluri de participare strategice n afara grupului &8$. :enituri din investi>ii financiare pe ter<en scurt &8). :enituri din crean>e i<obilizate &80. :enituri din investi>ii financiare cedate &80#. :enituri din i<obilizQri financiare cedate &80$. CEtiguri din investi>ii financiare pe ter<en scurt

#B

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

&85. :enituri din diferen>e de curs valutar &88. :enituri din dobEnzi

&8&. :enituri din sconturi ob>inute &8B. *lte venituri financiare

*.). Contabilitatea veniturilor extraordinare :eniturile e?traordinare pot ap=rea ca ur<are a subven>iilor pri<ite pentru eli<inarea efectelor calc<it=>ilorC pentru rea<plasarea activit=>ilor productive n zone defavorizate sau pentru descongestionarea zonelor urbane aglo<erate dar i din desp=gubirile care nso>esc e?proprierea unor active pentru cauz= de utilitate public=. 5#$ Conturi curente la b=nci e?traordinare i altele si<ilare E2e3"lu/Ca ur<are a construc>iei unei c=i ferate de utilitate public= o fEie din terenul societ=>ii Petroserv -.R.+. a fost e?propriatCpentru care ur<eaz= s= pri<easc= o desp=gubire de la stat n su<= de &50.%%%.%%% lei. &50.%%%.%%% 5#$# N &&# Conturi curente la b=nci :enituri din subven>ii pentru eveni<ente e?traordinare L:enituri N &&# :enituri din subven>ii pentru eveni<ente

Eviden>a acestor venituri se >ine cu aFutorul grupei de conturi && e?traordinareH


&&. :E'"!UR" ED!R*(RD"'*RE &&#. :enituri din subven>ii pentru eveni<ente e?traordinare i altele si<ilare

,. Conta& ! tatea c"e!tu e! !or


B.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare Cheltuieli privind consu<urile stocate i nestocate Prin aceast= categorie sunt deli<itate cheltuielile privind <ateriile pri<e <aterialele consu<abileC energia i apaC precu< i <=rfurile. .n toate cazurile cEnd se folosete 3eto#a in&enta ului "e 3anentC dac= se utilizeaz= 3eto#a in&enta ului inte 3itent C la conturile de cheltuieli se nregistreaz= cu<p=r=rile de stocuriC iar consu<urile stocate se deter<in= pe baza rela>iei4 Cu<p=r=ri consu<ateN "ntr=ri prin cu<p=r=ri de la furnizori O -tocuri ini>iale J -tocuri finale constatate la inventariere

#@

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Pentru <=rfuri se calculeaz= cheltuielile co<ponente ale costurilor vEnduteC folosind rela>ia4 Costul <arfurilor cu<p=rate N "ntr=ri prin cu<p=r=ri de la furnizori O -tocuri ini>iale J -tocuri finale constatate la inventar Cheltuieli cu lucr=rile i serviciile e?ecutate de ter>i

Cheltuielile ocazionate de lucr=rile i serviciile e?ecutate de ter>i sunt grupate n dou= categorii4 a; cheltuieli privind lucr=rile i serviciile ocazionate direct de desf=urarea activit=>iiC n ansa<bluC a ntreprinderii cu< sunt4 lucr=rile de ntre>inere i repara>iileK redeven>eleK loca>iile de gestiune i chiriileK pri<ele de asigurareK studiile i cercet=rile. !oate aceste cheltuieli se nregistreaz= n conturile din grupa 5) 6C'eltuieli %u lu% 4 ile ,i se &i%iile e2e%utate #e te -i7$ b; cheltuieli privind lucr=rile i serviciile legate direct de activit=>ile de ansa<bluC desf=urate de ntreprindere cu< sunt4 colabor=rile cu ter>iiK co<isioanele i onorariileK protocolC recla<= i publicitateK transportul de bunuri i personalK deplas=riC deta=ri i transfer=riK pot= i teleco<unica>iiK alte servicii e?ecutate de ter>i. *ceste cheltuieli sunt nregistrate la conturile reunite n grupa 58 6C'eltuieli %u alte se &i%ii e2e%utate #e te -i7$ Cheltuieli cu i<poziteleCta?ele i v=rs=<intele asi<ilate

a; i<pozitul supli<entar datoratC potrivit legii bugetului de statC pentru dep=irea fondului de salarii ad<isibil4 b; i<poziteC ta?e i v=rs=<inte asi<ilate datorate bugetului de stat sau altor organis<e publice sub for<= de 4 prorata din !:* deductibil= devenit= nedeductibil=K !:* colectat= aferent= bunurilor i serviciilor folosite n scop personal sau predate cu titlu gratuitC cea aferent= lipsurilor peste nor<ele legaleC precu< i cea aferent= bunurilor i serviciilor acordate salariaSilor sub for<a avantaFelor n natur=K diferen>ele de pre> la gaze i >i>ei ob>inute din produc>ia intern=K i<pozitul pe cl=diriC i<pozitul pe terenuriC ta?a pentru folosirea terenurilor proprietate de statC alte i<pozite i ta?e c; datorii i v=rs=<inte de efectuat la alte organis<e publiceC destinate fondurilor specialeC sub for<= de contribu>ii la4 fondul special pentru s=n=tate 9e?cep>ie 0)##;

$%

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Cheltuieli cu personalul

+a aceast= grup= de cheltuieli sunt contabilizate4 cheltuielile cu salariile personaluluiC cheltuielile privind contribu>ia ntreprinderii la asigur=rile sociale i contribu>ia ntreprinderii la fondul de o<aF *lte cheltuieli de e?ploatare

Prin g u"a 59 6Alte %'eltuieli #e e2"loata e7 se nregistreaz= cheltuielile ocazionate de pierderile din crean>e suportate de ntreprindereC pierderile din lichidarea dobEnzilor i crean>elorC valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabiliC scoi din eviden>=C valoarea desp=gubirilorC a<enzilor i penalit=>ilor datorate sau pl=titeC valoarea dona>iilor i subven>iilor i sponsoriz=rile acordate.
C+*-* 8 , C('!UR" DE C3E+!U"E+" 8%. C3E+!U"E+" PR":"'D -!(CUR"+E 8%#. Cheltuieli cu <ateriile pri<e 8%$. Cheltuieli cu <aterialele consu<abile 8%$#. Cheltuieli cu <aterialele au?iliare 8%$$. Cheltuieli privind co<bustibilul 8%$). Cheltuieli privind <aterialele pentru a<balat 8%$0. Cheltuieli privind piesele de schi<b 8%$5. Cheltuieli privind se<inRele i <aterialele de plantat 8%$8. Cheltuieli privind furaFele 8%$B. Cheltuieli privind alte <ateriale consu<abile 8%). Cheltuieli privind <aterialele de natura obiectelor de inventar 8%0. Cheltuieli privind <aterialele nestocate 8%5. Cheltuieli privind energia i apa 8%8. Cheltuieli privind ani<alele i p=s=rile 8%&. Cheltuieli privind <Qrfurile 8%B. Cheltuieli privind a<balaFele 8#. C3E+!U"E+" CU +UCRTR"+E " -ER:"C""+E EDECU!*!E DE !ER2" 8##. Cheltuieli cu ntre>inerea i repara>iile 8#$. Cheltuieli cu redeven>eleC loca>iile de gestiune i chiriile 8#). Cheltuieli cu pri<ele de asigurare 8#0. Cheltuieli cu studiile i cercet=rile 8$. C3E+!U"E+" CU *+!E -ER:"C"" EDECU!*!E DE !ER2" 8$#. Cheltuieli cu colaboratorii 8$$. Cheltuieli privind co<isioanele i onorariile 8$). Cheltuieli de protocolC recla<Q i publicitate 8$0. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 8$5. Cheltuieli cu deplas=riC deta=ri i transfer=ri 8$8. Cheltuieli potale i ta?e de teleco<unica>ii 8$&. Cheltuieli cu serviciile bancare i asi<ilate 8$B. *lte cheltuieli cu serviciile e?ecutate de ter>i 8). C3E+!U"E+" CU *+!E "MP(/"!EC !*DE " :7R-7M"'!E *-"M"+*!E 8)5. Cheltuieli cu alte i<poziteC ta?e i v=rs=<inte asi<ilate 80. C3E+!U"E+" CU PER-('*+U+ 80#. Cheltuieli cu salariile personalului 80$. Cheltuieli cu tichetele de <as= acordate salaria>ilor 805. Cheltuieli privind asigur=rile i

$#

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

protec>ia social= 805#. Contribu>ia unit=>ii la asigur=rile sociale 805$. ContribuRia unit=>ii pentru aFutorul de o<aF 805). ContribuRia angaFatorului pentru asigur=rile sociale de s=n=tate 805B. *lte cheltuieli privind asigur=rile i protec>ia social=

85. *+!E C3E+!U"E+" DE EDP+(*!*RE 850. Pierderi din crean>e i debitori diveri 85B. *lte cheltuieli de e?ploatare 85B#. Desp=gubiriC a<enzi i penalit=>i 85B$. Dona>ii i subven>ii acordate 85B). Cheltuieli privind activele cedate i alte opera>ii de capital 85BB. *lte cheltuieli de e?ploatare

B.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare -e cuprind toate cheltuielile privind pierderile din crean>e legate de participa>iiC pierderile din vEnzarea titlurilor de plasa<entC diferen>ele de curs valutar din opera>iile curente i disponibilit=>ile n devize la nchiderea e?erci>iului financiarK dobEnzile curente aferente <pru<uturilor pri<ite i altor datorii privind e?erci>iul n cursK sconturile acordate clien>ilorK alte cheltuieli financiare. !oate opera>iile privind cheltuielile financiare sunt nregistrate prin conturile din grupa 55 6C'eltuieli .inan%ia e7$ .n acest scop se debiteaz= conturile de cheltuiele i se crediteaz= conturile care eviden>iaz= natura cheltuielii 9 conturi de dobEnzi. Conturi de datoriiC conturi de crean>eC conturi de trezorerie;.
88. C3E+!U"E+" 1"'*'C"*RE 88). Pierderi din crean>e legate de participa>ii 880. Cheltuieli privind investi>iile financiare cedate 880#. Cheltuieli privind i<obiliz=rile financiare cedate 880$. Pierderi din investi>iile pe ter<en scurt cedate 885. Cheltuieli din diferen>e de curs valutar 888. Cheltuieli privind dobEnzile 88&. Cheltuieli privind sconturile acordate 88B. *lte cheltuieli financiare

B.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare Cheltuielile e?traordinare sunt acelea care aar ca ur<are a eveni<entelor e?traordinareC cu< sunt4cala<it=>ile naturale i e?proprierile unor active. -e poate pune n discu>ie dac= o ntreprindere care se afl= ntr,o zon= supus= frecvent cala<it=>ilor naturalC poate considera valoarea pierderilor de stocuri i la produc>ia n curs de e?ecu>ie n categoria cheltuielilor e?traordinare. .n activitatea e?traordinar= sunt cuprinse acele eveni<ente sau tranzac>ii distincte de activit=>ile curente ale ntreprinderii care apar neregulat i cu frecven>= redus=.

$$

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

8&. C3E+!U"E+" ED!R*(RD"'*RE 8&#. Cheltuieli privind cala<it=>ile i alte eveni<ente e?traordinare

B.4. Contabilitatea cheltuielilor cu a orti!"rile #i provi!ioanele -unt cheltuieli de e?ploatareC financiare sau e?cep>ionaleC ocazionate de deprecierea activelor a<ortizabile i nea<ortizabileC precu< i cele deter<inate de constituirea provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli i a provizioanelor regle<entate. Deli<itarea i nregistrarea distinct= a acestei categorii de cheltuieli de e?ploatareC financiare i e?cep>ionale se nte<eiaz= pe calitatea lor de co<ponent= a capacit=>ii de autofinan>are. -unt cheltuieli care nu genereaz= pl=>i pentru activitatea de trezorerie. Ca o co<ponent= a Lcash , floUH, ului ele reprezint= o surs= de autofinan>are de investi>ii. De aceea se <ai nu<esc i cheltuieli calculate.
8B. C3E+!U"E+" CU *M(R!"/TR"+EC PR(:"/"(*'E+E V" *WU-!TR"+E PE'!RU DEPREC"ERE -*U P"ERDERE DE :*+(*RE 8B#. Cheltuieli de e?ploatare privind a<ortiz=rileC provizioanele i aFust=rile pentru depreciere 8B##. Cheltuieli de e?ploatare privind a<ortizarea i<obiliz=rilor 8B#$. Cheltuieli de e?ploatare privind provizioanele 8B#). Cheltuieli de e?ploatare privind aFust=rile pentru deprecierea i<obiliz=rilor 8B#0. Cheltuieli de e?ploatare privind aFust=rile pentru deprecierea activelor circulante 8B8. Cheltuieli financiare privind a<ortizQrile i aFust=rile pentru pierdere de valoare 8B8). Cheltuieli financiare privind aFust=rile pentru pierderea de valoare a i<obiliz=rilor financiare 8B80. Cheltuieli financiare privind aFust=rile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 8B8B. Cheltuieli financiare privind a<ortizarea pri<elor de ra<bursare a obliga>iunilor 8@. C3E+!U"E+" CU "MP(/"!U+ PE PR(1"! " *+!E "MP(/"!E 8@#. Cheltuieli cu i<pozitul pe profit 8@B. Cheltuieli cu i<pozitul pe venit i cu alte i<pozite

1.%.$. Conta& ! tatea +e ra'ortare. S tua- !e . nanc are.Pre/entarea n.or(a- !or


Pentru contabilizarea cheltuielilor se pot folosi doua trata<ente4 a; !rata<entul contabil de baz=. Costurile ndator=rii trebuie nregistrate ca o cheltuial= n perioada n care au ap=rut. b; !rata<entul contabil alternativ. Costurile ndator=rii trebuie nregistrate ca o cheltuial= n perioada n care ele sunt suportateC cu e?cep>ia celor care sunt capitalizate.

$)

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

'or<ele intrna>ionale precizeaz= c= pentru a asigura co<parabilitatea infor<a>iilor cuprinse n situa>iile financiareC orice ntreprindere care adopt= trata<entul contabil alternativ acceptat trebuie sa,l aplica consecvent tuturor activelor sale cu ciclu lung de produc>ie i s= precizeze infor<a>iile corespunz=toare acestor politici contabile n notele la situa>iile financiare. 1or<ula costului capitalizat este 4 9a; .n cazul <pru<uturilor specializate4 , N Costurile ndator=rii atribuibile n <od direct achizition=riiC construirii sau procedurii unui activ calificabil :enitul realizat din investi>ia te<porar= a <pru<uturilor speciale n scopul ob>inerii unui activ calificabil C(-!U+ -PEC"*+"/*! 9b; .n cazul <pru<uturilor specializate4 Costul capitalizat N Cheltuielile cu activul calificabilX Rata capitaliz=rii E2e3"lu / Martina -.*. folosete pentru construc>ia unei cl=diri n regie proprie <pru<uturi dup= cu< ur<eaz=C f=r= a recurge la credit cu destina>ie special=4 -pecificare #..<pru<uturi pe ter<en cu dobEnda de $% M $. .<pru<uturi pe ter<en lung cu dobEnda de #%M %#.%#.$%%$ #%%.%%% 5%%.%%% )#.#$.$%%$ $%%.%%% &%%.%%% Media #5%.%%% 8%%.%%%

Cheltuielile cu activele n curs de realizare efectuate n ti<pul anului 55%.%%% leiC la sfEritul anului r=<EnEnd neachitate 5%.%%% lei. Rata de capitalizare N9#5%.%%%X$%M O 8%%.%%% X #% M I #5%.%%% O 8%%.%%%;X #%%M N #$M Costul capitalizat N 9 55%.%%% J 5%%.%%%;X #$M N 8%.%%% lei Dac= cheltuielile cu dobEnzile anului $%%$ ar fi fost de B%.%%% leiC poate fi recunoscut la capitalizare costul de 8%.%%% lei ..n schi<bC dac= cheltuielile cu dobEnzile ar fi fost de 5B.%%% leiC ar fi fost recunoscut la capitalizare nu<ai 5B.%%% lei.

$0

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

-itua>iile financiare trebuie s= prezinte ur<=toarele infor<a>ii4 , trata<entul contabil adoptat pentru costurile ndator=rii , valoarea costurilor ndator=riii capitalizate n cursul perioadei , rata de capitalizare folosit= pentru a deter<ina valoarea costurilor ndator=rii care pot fi capitalizate. E2e3"lu de prezentare a infor<a>iilor referitoare la politicile contabile n cazul costurilor de ndatorare4 9a; !rata<ent de baz= 4 -ocietatea L*H,)#.#$.$%%$ DobEnda la datoriile financiare4 cheltuielile cu dobEnda sunt deduse f=r= restric>ii din venituri.*stfel nu se capitalizeaz= nici un cost al ndator=rii ap=rut n ti<pul construc>iei. 9b; !rata<ent alternativ per<is4 -ocietatea LBH,)#.#$.$%%$ DobEnda pentru flu?urile de trezorerie I nu<erar aferente unor proiecte de dezvoltare i<portante se capitalizeaz= pEn= n <o<entul n care activul este preg=tit pentru utilizare. DobEnda capitalizat= este considerat= o co<ponent= a pre>ului de cost i se a<ortizeaz= <preun= cu activul fi? la care se refer=. -u<a cheltuielilor cu dobEnda capitalizate n e?erci>iul curent4 #%%.%%% lei :aloarea ratei de capitalizare4$5 M.

1.". ANALIZA FINANCIAR A REZULTATULUI CONTABIL.INTERPRETRI


1.6.1. Analiza structural a rezultatului brut al exerciiului dup destinaia cheltuielilor de exploatare
-pre deosebire de analiza structural= pe baza grup=rii veniturilor i cheltuielilor dup= natur=C aceast= <etod= de analiz=C cunoscut= sub denu<irea de <etoda Gcostului vEnz=rilorHC se bazeaz= pe infor<a>ii privind clasificarea cheltuielilor dup= func>ia sau destina>ia lor ca parte a costului vEnz=rilorC distribu>iei sau activit=>ilor ad<inistrative. "nfor<a>iile necesare analizei structurale a rezultatului brut al e?erci>iului dup= destina>ia cheltuielilor sunt grupate astfel4

$5

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

#. Cifra de afaceri net= $. Costul bunurilor vEndute i al serviciilor prestate ). Ma :a b ut4 .a-4 #e %ostul &1n!4 ilo 9#,$; 0. *lte venituri din e?ploatare 5. Costuri de distribu>ie 8. Cheltuieli generale de ad<inistra>ie ;$ Re!ultatul e2"loat4 ii 9)O0,5,8; B. :enituri financiare @. Cheltuieli financiare )<$ Re!ultatul .inan%ia 9B,@; ##. :enituri e?traordinare #$. Cheltuieli e?traordinare )=$ Re!ultatul e2t ao #ina 9##,#$; )>$ Re!ultatul b ut al e2e %i-iului 9&O#%O#); E2e3"lu/ ',# 'r. # $ ) 0 5 8 & B @ #% ## "ndicatori Cifra de afaceri net= Costul bunurilor vEndute i al serviciilor prestate Rezultatul brut aferent C* nete 9rezultatul opera>ional; *lte venituri din e?ploatare Cheltuieli de desfacere Cheltuieli generale de ad<inistra>ie Rezultatul din e?ploatare :enituri Cheltuieli Rezultatul financiar Rezultatul brut -u<a $@.@B#.)08 $%.850.#58 @.)$&.#@% 5##.##) ).##B.508 8.%&@.0B5 80%.$&$. 5.8$B 0&&.0&B , 0&#.B5% #8B.0$$ M n C* #%% 8@ )# $ #% $% $ # $ % # -u<a 0).8)&.$8) $8.0B@.&$0 #&.#0&.5)@ 0@.@)$ 5.0$).05% B.BBB.008 $.BB5.5&5 5@.B@8 #.%B0.8%) ,#.%$0.&%& #.B8%.B8B ' M n C* #%% 8# )@ # #$ $% & # $ % ) "ndice9M; #08 #$B #B0 #% #&0 #08 05% #%80 $$& $#& ##%0

Dina<ica indicatorilor de rezultate de<onstreaz= o situa>ie favorabil= a rentabilit=>ii ntreprinderii. *stfelC s,a nregistrat o cretere de apro?i<ativ de #%%%M n pre>uri curente

$8

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

a profitului e?erci>iuluiC ca ur<are a <aFor=rii se<nificative a profitului din e?ploatare 9cu )5%M; conco<itent cu nregistrarea de pierderi la nivelul activit=>ii financiare n perioada analizat=. !rendul cresc=tor al profitului din e?ploatare s,a datorat <aFor=rii cu B0 M a profitului brut aferent cifrei de afaceri. Rezultatul opera>ional a nregistrat o dina<ic= ascendent= de apro?i<ativ B0M n perioada analizat=C datorit= devans=rii rit<ului de cretere a costului bunurilor vEndute i serviciilor prestate de c=tre rit<ul de cretere a cifrei de afaceri nete 9#$BMY#08M;. !otui dina<ica superioar= a celorlalte categorii de cheltuieli co<parativ cu dina<ica vEnz=rilorC respectiv cheltuielile de desfacere i ad<inistrativeC reprezint= un aspect nefavorabil al activit=>ii ntreprinderii care a contribuit la sc=derea sensibil= a rezultatului din e?ploatare.

1.6.2. Analiza factorial a profitului aferent cifrei de afaceri pe total ntreprindere


? @ Z A&i B "i C Z A&i B %i E2e3"lu/ 'r.crt. # $ ) 0 5 8 & "ndicatori Cifra de afaceri net= Costul serviciilor prestate Cifra de afaceri net= Cheltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri "ndicele pre>urilor de vEnzare9M; "ndicele costurilor -u<a profitului aferent cifrei de afaceri -i<bol Z [v X p Z [v Xc p Z [v X p% Z [v Xc p% "p "c Pr E?erci>iu financiar ',# ' $@.@B#.)08 0).8)&.$8) $%.850.#58 $8.0B@.&$0 D )8.5B#.)$& D D D @.)$&.#@% B.@8%.0&B #)5 #8% #&.#0&.5)@

Metodologia de analiz= factorial= i cuantificarea influen>elor se prezint= astfel4 \ Pr N Pr# J Pr % N O &.B$%.)0@ <ii lei #. "nfluen>a <odific=rii volu<ului produc>iei vEndute 4 \ [v N pr% X "[v J Pr% N @.)$&.#@% X #$$M , @.)$&.#@% N $.%5#.@B#CB <ii lei "[v N #$$M $. "nfluen>a <odific=rii structurii produc>iei vEndute $&

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

\ gi N 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci%; J pr% X "[v N 9)8.5B#.)$& J B.@8%.0&B; J @.)$&.#@% X #$$M N #8.$0#.8&&C$ <ii lei )."nfluen>a <odific=rii costurilor co<plete pe produse \ ci N 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci#; J 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci%; N N 9)8.5B#.)$& , $8.0B@.&$0; J 9)8.5B#.)$& J B.@8%.0&B; N , #&.5$@.$08 <ii lei 0. "nfluen>a <odific=rii pre>urilor de vEnzare \ pi N 9Z [vi# X pi# J Z [vi# X ci#; J 9Z [vi# X pi% J Z [vi# X ci#; N N 0).8)&.$8) J )8.5B#.)$& N &.%55.@)8 <ii lei \ [v O \ gi O \ ci O \ pi N $.%5#.@B#CB O #8.$0#.8&&C$ J #&.5$@.$08 O &.%55.@)8 N &.B$%.)0@ .n perioada analizat= s,a nregistrat o cretere cu &.B$%.)0@ <ii lei a profitului aferent cifrei de afaceri fa>= de anul precedent. *ceast= situa>ie are o influen>= pozitiv= asupra rezultatului brut total i a rezultatului asupra rezultatului net al e?erci>iuluiC precu< i al indicatorilor de eficien>= construi>i pe baza acestora. -tudiind influen>ele factorilorC se constat= ur<=toarele4 , creterea volu<ului produc>iei vEndute cu $$M a avut ca efect creterea profitului cu $.%5#.@B#CB <ii lei .*ceast= situa>ie poate fi interpretat= ca fiind o apreciere pozitiv= datorat= realiz=rii produc>iei propuse. , Modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la creterea profitului aferent vEnz=rilor cu #8.$0#.8&&C$ <iiC situa>ie care se e?plic= prin creterea ponderii produselor cu o rat= de rentabilitate ridicat= i sc=derea ponderii produselor <ai pu>in rentabile. , Costurile co<plete unitare au e?ercitat o influen>= negativ= asupra profituluiC deter<inEnd sc=derea acestuia cu #&.5$@.$08 <ii lei. -itua>ia a fost deter<inat= de dep=irea costurilor la produsele care de>in ponderea <aForitar= n totalul vEnz=rilor. "nfluen>a <odific=rii costurilor co<plete unitare se poate e?plica n func>ie de ele<entele co<ponente 9cheltuieli <aterialeCsalarialeCindirecte pe unitatea de produs; i de factorii specifici acestora 9consu<uri specifice de resurse <aterialeC productivitatea fizic= a <uncii ;.

$B

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Pre>urile de vEnzare au fost <ai <ari decEt cele de anul precedent la <aForitatea produselorC efectul fiind creterea profitului cu &.%55.@)8. *ceast= situa>ie poate fi deter<inat= de efortul propriu al fir<ei pentru <bun=t=>irea calit=>ii produselor i de ac>iunea factorilor conFugali e?terni ntreprinderiiC cu< sunt 4 raportul cerere,ofert=C evolu>ia cursului de schi<b al <onedei na>ionaleC infla>ie.

1.6.3. Analiza ratelor de rentabilitate


Rata de rentabilitate reprezint= un raport ntre un indicator de rezultate 9 profit sau pierdere; i un indicator care reflect= un flu? de activitate 9 cifra de afaceri net=C resurse consu<ate; sau un GstocH 9capital propriuC active totale;. Principalele rate de rentabilitate opera>ionale n analiza financiar= a fir<ei sunt 4 rata rentabilit=>ii co<ercialeC rata rentabilit=>ii resurselor consu<ateC rata rentabilit=>ii econo<ice i rata rentabilit=>ii financiare. *ceste rate de rentabilitate au valen>e infor<a>ionale diferite i oglindesc <ultiple laturi ale activit=>ii econo<ico,financiare a fir<ei. A. Anali!a ratei rentabilit"$ii co erciale Pentru analiza de tip factorial se va utiliza <odel de analiz= a ratei <arFei brute din vEnz=ri4 " R Mb N P%IC* X #%% N 9Z [vi X pi J Z [vi X cpi I Z [vi X pi;X #%% N N 9#, Z [vi X ci I Z [vi X pi; X #%% Metodologia de cuantificare a varia>iei ratei <arFei brute din vEnz=ri i a influen>elor factorilor la societate se realizeaz= pe baza datelor din ur<=torul tabel4 'r. crt # $ ) 0 5 "ndicatori Cifra de afaceri net= Costul serviciilor prestate "ndicele <ediu al pre>urilor de vEnzare "ndicele <ediu al costurilor de vEnzare Profit opera>ional Rata <arFei brute9M; -i<bol Z [v X p Z [v X cp Z [v# X p% Z [v# X cp% P% RMb E?erci>iu financiar ',# ' $@.@B#.)08 0).8)&.$8) $%.850.#58 $8.0B@.&$0 D D @.)$&.#@% 50.@) )8.5B#.)$& B.@8%.0&B #&.#0&.5)@ &#.B8

RMb N 9# J $%.850.#58 I $@.@B#.)08;X #%% N )#C##M $@

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

RMb# N 9 # J $8.0B@.&$0I 0).8)&.$8); X #%% N )@C$@M

Din care datorit=4 a. "nfluen>a <odific=rii structurii serviciilor prestate4 \g N 9# J Z [v# X cp% I Z [v# X p%;X #%% J 9# J Z [v%X cp% I Z [v% X p%; X #%% N N 9# J B.@8%.0&B I 0).8)&.$8);X #%% J 9#, $%.850.#58 I $@.@B#.)08;X #%% N &5C5#M , )#C##MN 00C0M b. "nfluen>a <odific=rii pre>urilor de vEnzare 4 \p N 9#, Z [v# X cp% I Z [v# X p#;X #%% J 9#, Z [v# X cp% I Z [v# X p%;X #%% N 9# J B.@8%.0&BI0).8)&.$8);X #%% , 9# J B.@8%.0&BI)8.5B#.)$&; X#%% N &@C0&M , &5C5#M N )C@8M c. "nfluen>a <odific=rii costurilor de produc>ie pe produse4 \c N 9#, Z [v# X cp%#I Z [v# X p#;X #%% J 9#, Z [v# X cp% I Z [v# X p#;X #%% N 9#, $8.0B@.&$0I0).8)&.$8); X #%% J 9#, B.@8%.0&BI0).8)&.$8);X #%% N )@C)M , &5C5#M N , )8C$# M \g O\p O \c N 00C0M O )C@8M , )8C$#M N #$C#5M .n ur<a analizei rezultatelor ob>inute se constat= o <aForare a ratei <arFei brute din vEnz=ri cu BC#B M n anul ' co<parativ cu anul ',#. Creterea ratei a fost deter<inat= de influen>e pozitive se<nificative ale structurii produc>iei vEndute i a pre>urilor <edii de vEnzare pe produse de 00C0 M i )C@8 M.Contribu>ia favorabil= a <odific=rii structurii cifrei de afaceri nete este efectul creterii ponderii produselor <ai profitabile decEt <edia pe ntreprindere n anul anteriorC fapt Fustificat n condi>iile <odific=rii cererii i ofertei pe pia>=. .n condi>iile nor<ale de infla>ieC <aForarea pre>urilor de vEnzare constituie efectul <bun=t=>irii calit=>ii serviciilorC politicii co<erciale a societ=>iiC situa>iei de <onopol sau pozi>iei concuren>iale puternice a societ=>ii pe pia>=. +uEnd n considerare dina<ica costurilor de produc>ie pe produse i a pre>urilor de vEnzareC aprecie< c= <aForarea costurilor i deci influen>a negativ= de )8C$# M a acestui factor asupra ratei <arFei brute din vEnz=ri poate fi efectul unei <bun=t=>iri a calit=>ii

)%

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

produselor i serviciilorC sau efectul infla>ieiC ceea ce a contribuit direct la creterea cheltuielilor cu <ateriile pri<e i <ateriale consu<abileC cheltuielilor cu personalulC cheltuielilor ad<inistrative i a celor de desfacere. MaForarea ratei <arFei brute din vEnz=ri se<nific= <bun=t=>irea eficien>ei activit=>ii co<erciale a ntreprinderii i nt=rirea controlului costurilor aferente vEnz=rilorCdeci un se<nal bun pentru investitori. B. Anali!a rentabilit"$ii a resurselor consu ate Modelul de analiz= factorial= a ratei rentabilit=>ii a resurselor consu<ate va fi 4 Rrc N 9Z[vi X pi J Z[vi Xci I Z[vi X ci; X #%% N9 Z[vi Xpi I Z[vi X ci J # ; X #%% *naliza factorial= a ratei presupune aplicarea <etodei substitu>iei n lan>C ca <etod= de analiz= cantitativ=. Pentru analiza ratei de rentabilitate la societate se folosesc aceleai date 4 Modificarea ratei fa>= de perioada precedent= a fost de 4 \ Rrc # J Rrc % N $$CB& M , #@C%$MN 0C&5M Rrc% N 9Z[vi% X pi%I Z[vi% X ci% J #;X #%% N $@.@B#.)08 I $%.850.#58 J #;X #%% N 05C#8M Rrc# N 9Z[vi X pi #I Z[vi X ci J #;X #%% N 90).8)&.$8)I $8.0B@.&$0 ,# ; X #%% N 80C&) M Metodologia de analiz= i cuantificarea influen>elor se prezint= astfel 4 #. "nfluen>a <odific=rii structurii produc>iei vEndute 4 \g N 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci% J #;X #%% J 9Z[vi% X pi%I Z[vi% X ci% J #;X #%% N N 9)8.5B#.)$& I B.@8%.0&B J #; X #%% J 9$@.@B#.)08 I $%.850.#58 J # ; X #%% N )%BC$5M , 05C#8 M N $8)C%@ M $. "nfluen>a <odific=rii costurilor co<plete unitare4 \c N 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci# J #;X #%% J 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci% J #;X #%% N 9)8.5B#.)$&I $80B@.&$0 J #; X #%% J 9 )8.5B#.)$& I B.@8%.0&B J #; X #%% N )BC#M , )%BC$5 MN ,$&%C#5 M ). "nfluen>a <odific=rii pre>ului de vEnzare 4 \p N 9Z[vi# X pi#I Z[vi# X ci# J #;X #%% J 9Z[vi# X pi%I Z[vi# X ci# J #;X #%% N N 90).8)&.$8) I$8.0B@.&$0 ,#; X #%% J 9)8.5B#.)$& I $8.0B@.&$0 J #;X #%% N

)#

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

80C&)M ,)BC#M N $8C8)M \g O \c O \p N $8)C%@M , $&%C#5 M O $8C8)M N #@C5&M Din analiza datelor se observ= c= rata rentabilit=>ii resurselor consu<ate a nregistrat o cretere se<nificativ= fa>= de perioada precedent= cu 0C&5M cretere bazat= pe influen>a favorabil= a structurii produc>iei vEndute. Modific=rile din structura vEnz=rilor au deter<inat o cretere a ratei cu $8)C%@M datorit= <aFor=rii ponderii produselor vEndute cu o rentabilitate fa>= de costuri <ai <are decEt rentabilitatea <edie fa>= de costuri nregistrat= la nivelul ntregii produc>ii n perioada de referin>=. -itua>ia este datorat= eforturilor fir<ei n scopul vEnz=rii acestor produse. Creterea costurilor co<ple<entare unitare a deter<inat o reducere a ratei rentabilit=>ii resurselor consu<ate cu $&%C#5M. *ceasta poate fi efectul creterii costurilor de achizi>ie a resurselor <aterialeCa cheltuielilor cu salariile sau a cheltuielilor de distribu>ie. ( influen>= i<portant= o are evolu>ia pre>urilor de vEnzareC care a dus la creterea ratei rentabilit=>ii resurselor consu<ate cu $8C8) M.Creterea pre>urilor de vEnzare poate fi deter<inat= de <bun=t=>irea calit=>ii produc>iei vEnduteC de infla>ie sau de influen>a unor factori conFuncturali.

)$

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

CAPITOLUL 2 - CONTRI,U0II PERSONALE.PROIECT DE PER1EC0IONARE I APRO1UNDARE


IAS )*

2.1. OBIECTIV
:eniturile sunt definite in Cadrul general pentru ntoc<irea i prezentarea situa>iilor financiare drept <aFor=ri ale beneficiilor econo<ice in ti<pul perioadei contabileC n ur<a intr=rilor sau <=ririi valorilor activelorC sau di<inu=ri ale datoriilor care duc la creteri ale capitalurilor proprii. :eniturile includ atEt venituri din activitatea curenta C cat si cEtiguri. !er<enul de venituri din activitatea curenta se refera la acele venituri care apar in cursul desf=ur=rii de c=tre o entitate a activit=>ilor sale curenteC ter<enul fiind reg=sit si sub alte denu<iri ce includ vEnz=ri C onorariiC dobEnziC dividendeC redeven>e. (biectivul acestui -tandard este de a prescrie trata<entul contabil al veniturilor generate de anu<ite tipuri de tranzac>ii si eveni<ente. Un ele<ent de pri<a i<portan>= n contabilizarea veniturilor din activita>i curente este deter<inarea <o<entului la care trebuie recunoscut un astfel de venit. :enitul din activita>ile curente este recunoscut atunci cEnd e?ista probabilitatea c= entita>ii i vor reveni in viitor anu<ite beneficii econo<ice i cEnd aceste beneficii pot fi evaluate credibil . *cest -tandard identifica situa>iile in care aceste criterii vor fi ndeplinite iC prin ur<areC veniturile din activita>ile curente vor fi recunoscute.

2.2. ARIE DE APLICABILITATE


*cest -tandard va fi aplicat la contabilizarea veniturilor provenite din ur<=toarele tranzac>ii i eveni<ente4 a. vEnzarea bunurilorK b. prestarea serviciilorK c. utilizarea de c=tre al>ii a activelor entit=>iiC produc=toare de dobEnziC redeven>e i dividende.

))

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

*cest standard nlocuiete "*- #B %ecunoa#terea veniturilor din activit"$i Bunurile includ bunurile produse de entitateC n scopul vEnz=riiC precu<

curente& aprobat in #@B$. i bunurile cu<p=rate pentru a fi revEnduteC cu< ar fi <=rfurile cu<p=rate de c=tre un co<erciant en,detail sau terenurile i alte propriet=>i de>inute n scopul revEnz=rii. Prestarea serviciilor i<plica e?ecutarea de c=tre entitate a unei sarcini

stabilite printr,un contract pe parcursul unei anu<ite perioade de ti<p. -erviciile pot fi prestate pe parcursul unei singure perioade sau de,a lungul <ai <ultor perioade. Unele contracte de prestare a serviciilor sunt direct aferenta contractelor de construc>ieC de e?e<plu acelea care se refera la serviciile prestate de directorii de proiecte si de arhitec>i. Utilizarea de c=tre al>ii a activelor entit=>ii produce venituri din activit=>i curente sub for<a de4 a. contracte de leasing b. dividende provenite din investi>ii contabilizate pe baza <etodei punerii n echivalen>= c. contracte de asigur=ri din aria de aplicabilitate a "1R- 0 Contracte de asi'ur"ri d. <odific=ri a valorii Fuste a activelor financiare i datoriilor financiare sau cedarea acestora e. <odific=ri ale valorii altor active curente f. recunoaterea ini>iala i recunoaterea <odific=rilor n valoare Fusta a activelor biologice aferente activit=>ii agricole g. recunoaterea ini>iala a produc>iei agricole h. e?trac>ia produselor ali<entare

2.3. DEFINITII
Venitul din activiti curente e" e!int4 .lu2ul b ut #e bene.i%ii e%ono3i%e #int Dun e2e %i-iu .inan%ia E" i3it #e o entitate Fn %u sul a%ti&it4-ilo obi,nuite ale a%esteia atun%i %1n# a%est .lu2 se 3ate iali!ea!4 " in % e,te i ala %a"italu ilo " o" iiEaltele #e%1t % e,te ile #ato ate %ont ibu-iilo #in "a tea "a ti%i"an-ilo la %a"italu ile " o" ii$

)0

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Valoarea justa este su3a la %a e "oate .i t an!a%-ionat un a%ti& sau #e%ontat4 o #ato ieE int e "a -i inte esante ,i in %uno,tin-4 #e %au!4E in %a# ul unei t an!a%-ii #es.4,u ate Fn %on#i-ii obie%ti&e$ :eniturile din activit=>i curente includ doar flu?urile brute de beneficii econo<ice pri<ite sau de pri<it de c=tre entitate n nu<e propriu. -u<ele colectate n nu<ele unor ter>e par>iC cu< ar fi ta?ele de vEnzareC ta?ele pentru bunuri i servicii C i ta?ele pe valoare ad=ugata nu sunt beneficii econo<ice de pri<it de c=tre entitate i nu au ca rezultat creteri ale capitalurilor proprii. De aceeaC sunt e?cluse din veniturile din activitatea curenta. "n cazul unui contract de <andatC flu?urile brute de beneficii econo<ice includ su<ele colectate n nu<ele proprietarului i care nu au ca rezultat creteri ale capitalurilor proprii ale entit=>ii. -u<ele colectate n nu<ele proprietarului nu reprezint= venituri din activitatea curent=. :eniturile din activitatea curent= reprezint= doar co<isioanele.

2. . EVALUAREA VENITURILOR DIN ACTIVITAI CURENTE


:eniturile din activit=>ile curente vor fi evaluate la valoarea Fust= a contrapresta>iei. :aloarea veniturilor din activit=>i curente rezultate dintr,o tranzac>ie este deter<inat= de obicei printr,un acord dintre entitate i cu<p=r=torul sau utilizatorul activului. :eniturile se evalueaz= la valoarea Fust= a contrapresta>iei pri<it= sau de pri<itC >inEnd cont de valoarea oric=ror reduceri co<erciale i de rabatul cantitativ per<is de entitate. De obiceiC contrapresta>ia ia for<a n nu<erar sau a echivalentelor de nu<erar i valoarea veniturilor din activit=>ile curente este su<a n nu<erar sau echivalentelor de nu<erar pri<it= sau ce ur<eaz= a fi pri<it=. .n <o<entul n care intrarea de nu<erar sau echivalente de nu<erar este a<Enata C valoarea Fust= a contrapresta>iei poate fi <ai <ic= decEt valoarea no<inal= a nu<erarului pri<it sau de pri<it. De e?e<pluC o entitate poate oferi cu<p=r=torului un credit f=r= dobEnda sau poate accepta de la acesta efecte co<erciale cu o rat= a dobEnzii <ai <ic= decEt cea de pe pia>=C contrapresta>ia pentru vEnzarea bunurilor. *tunci acest aranFa<ent constituie o tranzac>ie financiar=C valoarea Fust= a contrapresta>iei este deter<inat= prin actualizarea tuturor su<elor de pri<it n )5

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

viitorC utilizEnd o rat= a dobEnzii i<plicit=. Rata dobEnzii poate fi deter<inat= utilizEnd una din ur<=toarele posibilit=>i4 , rata predo<inat= pentru un instru<ent si<ilar al unui e<itent cu acelai rating de crediteK , o rat= a dobEnzii care actualizeaz= valoarea no<inal= a instru<entului la pre>ul curent de vEnzare n nu<erar al bunurilor sau serviciilor. Diferen>a dintre valoarea Fust= i valoarea no<inala a contrapresta>iei este recunoscut= ca fiind venit din dobEnzi. *tunci cEnd bunurile sau serviciile sunt schi<bate cu bunuri sau serviciile sunt schi<bate cu bunuri sau servicii si<ilare ca natur= i valoareC schi<bul ne este privit ca fiind o tranzac>ie ce genereaz= venit din activit=>ile curente. .n <o<entul n care bunurile sunt vEndute sau se presteaz= servicii n schi<bul unor bunuri sau servicii ce nu sunt si<ilareC schi<bul este privit ca fiind o tranzac>ie ce genereaz= venit din activit=>i curente. :enitul este evaluat la valoarea Fust= a bunurilor sau serviciilor pri<iteC aFustat cu orice su<e transferate n nu<erar sau echivalente de nu<erar. CEnd valoarea Fust= a bunurilor sau serviciilor pri<ite nu poate fi evaluat= n <od credibilC venitul din activitatea curent= este evaluat la valoarea Fust= a bunurilor sau serviciilor cedateCaFustat cu orice su<e transferate n nu<erar sau echivalente n nu<erar.

2.!. IDENTIFICAREA TRANZACIEI


Criteriile de recunoatere din acest -tandard sunt aplicateC de obiceiC separat pentru fiecare tranzac>ie. .n anu<ite situa>iiC este necesar= aplicarea criteriilor de recunoatere separat= a co<ponentelor identificabile separat ale unei singure tranzac>iiC pentru a putea reflecta fondul econo<ic al tranzac>iei. Criteriile de recunoatere sunt aplicate pentru dou= sau <ai <ulte tranzac>ii luate <preun=C n cazul n care sunt legate n aa fel ncEt efectul co<ercial nu poate fi n>eles f=r= a se face referin>= la toat= seria tranzac>iilor ca un ntreg.

)8

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

2.". V#NZAREA DE BUNURI


:eniturile din vEnzarea bunurilor vor fi recunoscute n <o<entul n care au fost ndeplinite condi>iile ur<=toare4 , entitatea a transferat cu<p=r=torului riscurile i avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilorK , entitatea nu <ai gestioneaz= bunurile vEndute la nivelul la care ar fi f=cu J oC in <od nor<alC n cazul de>inerii n proprietate a acestora i nici nu <ai de>ine controlul efectiv asupra lorK , <=ri<ea veniturilor poate fi evaluat= n <od credibilK , este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= fie generate c=tre entitateK , costurile tranzac>iei pot fi evaluate n <od credibil. Evaluarea <o<entului n care o entitate a transferat cu<p=r=torului riscurile i avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor cere o e?a<inare a circu<stan>elor n care s,a desf=urat tranzac>ia. !ransferul riscurilor i avantaFelor coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor n posesia cu<p=r=toruluiC sau transferul riscurilor i avantaFelor pot apare ntr,un <o<ent diferit de cel al transferului titlului legal de proprietate sau de trecerea bunurilor n posesia cu<p=r=torului. Daca entitatea p=streaz= riscurile se<nificative aferente propriet=>ii Ctranzac>ia nu reprezint= o vEnzare i veniturile nu sunt recunoscute. ( entitate poate p=stra aceste riscuri aferente propriet=>ii n <ai <ulte <odalit=>i. E?e<ple pentru cazul n care entitatea p=streaz= riscurile i avantaFele ce decurg din de>inerea propriet=>ii asupra bunurilor sunt ur<=toarele4 , atunci cEnd entitatea are obliga>ii legate de rezultate nesatisf=c=toareC neacoperite de prevederile garan>iilor nor<aleK , n <o<entul n care pri<irea veniturilor dintr,o anu<it= vEnzare este condi>ionata de pri<irea de c=tre cu<p=r=tor a veniturilor din vEnzarea bunurilorK , cEnd bunurile sunt tri<iseC dar trebuie s= fie instalateCiar instalarea reprezint= o parte se<nificativa a contractului i nu a fost nc= realizat= de c=tre entitateK

)&

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

, cEnd cu<p=r=torul are dreptul de a returna bunurile cu<p=rate dintr,un <otiv specificat n contractul de vEnzare,cu<p=rare i entitatea nu este sigur= de probabilitatea napoierii bunurilor. Daca o entitate p=streaz= doar un risc nese<nificativ ce decurge din dreptul de proprietateC atunci tranzac>ia reprezint= o vEnzare i veniturile sunt recunoscute. De e?e<plu un vEnz=tor poate p=stra titlul legal de proprietate asupra bunurilor doar n scopul asigur=rii colect=rii su<ei ce i se datoreaz=. .n acest caz daca entitatea a transferat riscurile i avantaFele se<nificative ce decurg din dreptul de proprietateC tranzac>ia este o vEnzare i veniturile sunt recunoscute. :eniturile sunt recunoscute nu<ai atunci cEnd este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= intre n entitate. .n anu<ite cazuriCacest lucru poate fi pu>in probabil pEn= n <o<entul pri<irii contrapresta>iei sau pEn= cEnd este al=turat= o incertitudine. .n <o<entul n care apare o incertitudine legat= de colectarea unei su<e ce este inclus= deFa n venituriC su<a ce nu poate fi colectata sau su<= ce pare a nu se <ai putea colecta va fi recunoscut= ca o cheltuialaC <ai degrab= decEt ca o aFustare a valorii veniturilor recunoscute ini>ial. :eniturile i cheltuielile ce se refera la aceeai tranzac>ie sau eveni<ent se recunosc si<ultanC acest proces fiind denu<it n <od curent conectarea veniturilor cu cheltuielile. CheltuielileCinclusiv garan>iile i alte costuri ce pot s= apar= dup= tri<iterea bunurilorC pot fi evaluateC de obiceiC n <od credibil cEnd celelalte condi>ii de recunoatere a veniturilor au fost satisf=cute. :eniturile nu pot fi recunoscute cEnd cheltuielile nu pot fi evaluate n <od credibilK n aceste cazuri C orice contrapresta>ie deFa pri<it= pentru vEnzarea bunurilor este recunoscut= ca datorie.

2.$. PRESTAREA DE SERVICII


*tunci cEnd rezultatul unei tranzac>ii ce i<plic= prestarea de servicii poate fi esti<at n <od credibilC venitul asociat tranzac>iei trebuie s= fie recunoscut n <=sura e?ecu>iei contractului la data ncheierii bilan>ului. Rezultatul unei tranzac>ii poate fi esti<at n <od credibil atunci cEnd sunt ndeplinite toate condi>iile ur<=toare4 , valoarea veniturilor poate fi esti<at= n <od credibilK )B

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

, este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= fie generate c=tre entitateK , stadiul de e?ecu>ie a tranzac>iei la data de nchidere a bilan>ului poate fi evaluat n <od credibilK , costurile ap=rute pe parcursul tranzac>iei i costurile de finalizare a tranzac>iei pot fi evaluate n <od credibil. Recunoaterea veniturilor pe <=sura e?ecu>iei tranzac>iei este denu<it= <etoda procentului de finalizare. Pe baza acestei <etodeC veniturile sunt recunoscute n perioadele contabile n care sunt prestate serviciile. Recunoaterea veniturilor pe aceast= baz= ofer= infor<a>ii utile referitoare la durata activit=>ii de prestare a serviciilor i la rezultatele acesteia pe parcursul unei perioade. :eniturile sunt recunoscute nu<ai atunci cEnd este probabil ca beneficiile econo<ice asociate acestei tranzac>ii s= intre n entitate. CEnd apare o incertitudine legat= de colectarea unei valori deFa incluse n venituriC valoarea ce nu poate fi colectat= sau valoarea ce pare a nu se <ai putea colecta va fi recunoscut= ca o cheltuial=C <ai degrab= decEt ca o aFustare a valorii veniturilor recunoscute ini>ial. -tadiul de e?ecu>ie al unei tranzac>ii poate fi deter<inat prin diverse <etode. ( entitate utilizeaz= <etoda care evalueaz= cel <ai credibil serviciile e?ecutate. .n func>ie de natura tranzac>ieiC<etodele pot include4 , analiza lucr=rilor prestateK , serviciile e?ecutate pEn= la data respectiv= ca procent din serviciile totale ce trebuie e?ecutateK , ponderea costurilor ap=rute pEn= la data respectiv= n totalul costurilor totale esti<ate ale tranzac>iei. 'u<ai costurile ce reflect= serviciile prestate pEn= la data respectiv= sunt incluse n costurile realizate pEn= la aceeai dat=. 'u<ai costurile ce reflect= serviciile prestate sau ce ur<eaz= a fi prestate sunt incluse n costurile totale esti<ate ale tranzac>iei. .n scopuri practiceC atunci cEnd serviciile sunt e?ecutate prin inter<ediul unui nu<=r nedeter<inat de presta>ii de,a lungul unei perioade specificate de ti<pC veniturile sunt recunoscute pe baza <etodei liniare pe durata perioadei respectiveC n afar= de cazul n care este evident c= alte <etode ar putea reprezenta <ai bine stadiul de e?ecu>ie. CEnd

)@

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

o presta>ie anu<e este <ult <ai i<portant= decEt alteleCrecunoaterea veniturilor este a<Enat= pEn= n <o<entul n care presta>ia respectiv= este e?ecutat=. C1n# e!ultatul unei t an!a%-ii %e i3"li%4 " esta ea #e se &i%ii nu "oate .i esti3at Fn 3o# % e#ibilE &enitul &a .i e%unos%ute %a .iin# e%u"e abile$ .n ti<pul stadiilor de nceput ale tranzac>iei se poate ntE<pla destul de des ca rezultatul tranzac>iei s= nu poat= fi esti<at n <od credibil. :eniturile sunt recunoscute doar corespunz=tor costurilor ap=rute ce se ateapt= s= fie recuperabile. *vEnd n vedere c= rezultatul tranzac>iei nu poate fi esti<at n <od credibilC nu se recunoate nici un fel de profit. .n cazul n care rezultatul unei tranzac>ii nu poate fi esti<at n <od credibil i nu este probabil ca aceste costuri ap=rute s= fie recuperateC veniturile nu sunt recunoscuteC iar costurile sunt recunoscute ca i cheltuieli. e%unos%ut #oa Fn li3ita %'eltuielilo

2.%. DOB#NZI & REDEVENE I DIVIDENDE


0enitu ile a"4 ute #in utili!a ea #e %4t e al-ii a a%ti&elo entit4-ii %e gene ea!4 #ob1n!iE e#e&en-e ,i #i&i#en#e &o .i e%unos%ute atun%i %1n#/ , este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= intre n entitateK , valoarea veniturilor poate fi deter<inat= n <od credibil. :eniturile vor fi recunoscute pe ur<=toarele baze4 , utilizEnd <etoda dobEnzii efective , redeven>ele vor fi recunoscute pe baza contabilit=>ii de angaFa<enteC confor< realit=>ii econo<ice a contractuluiK , dividendele vor fi recunoscute atunci cEnd este stabilit dreptul ac>ionarului de a pri<i plata. CEnd dobEnda nepl=tit= a fost acu<ulat= nainte de achizi>ionarea unei investi>ii purt=toare de dobEnd= i intr=rile ulterioare de dobEnd= sunt alocate ntre perioadele preachizi>ie i postachizi>ieCatunci doar partea postachizi>ie este recunoscut= ca venit.

0%

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

CEnd dividendele pentru ac>iuni sunt declarate din profitul preachizi>ieCaceste dividende sunt deduse din costul titlurilor de valori. Redeven>ele se colecteaz= confor< ter<enilor contractului relevant i se recunoscC de obicei pe aceasta baz=C n afara cazului n careC datorit= fondului econo<ic al contractuluiC este <ai potrivit s= se recunoasc= veniturile pe alte baze siste<atice i ra>ionale. :eniturile sunt recunoscute nu<ai atunci cEnd este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= intre n entitate. CEnd apare o incertitudine legat= de colectarea unei valori deFa incluse n venituriC valoarea ce nu poate fi colectat= sau valoarea ce pare a nu se <ai putea colecta va fi recunoscut= ca o cheltuial=C decEt ca o aFustare a valorii veniturilor recunoscute ini>ial.

2.'. PREZENTAREA INFORMAIILOR


( entitate va prezenta detaliat4 , politicile contabile adoptate pentru recunoaterea venituluiC inclusiv <etodele adoptate pentru deter<inarea stadiului de e?ecu>ie pentru tranzac>iile ce i<plic= prestarea de serviciiK , valoarea fiec=rei categorii se<nificative de venit recunoscute n ti<pul perioadeiC inclusiv venitul ap=rut din4 vEnzarea de bunuriK prestarea serviciilorK dobEnziK redeven>eK dividende. , valoarea veniturilor ap=rute din schi<burile de bunuri sau servicii incluse n fiecare categorie se<nificativa de venit.

2.1(. V#NZAREA BUNURILOR


Diferen>ele de legisla>ie din diverse >=ri pot deter<ina ca ndeplinirea criteriilor de recunoatere a veniturilorC confor< acestui -tandardC s= aib= loc la <o<ente diferite. Prin acte nor<ative se poate preciza <o<entul n care entitatea transfer= cu<p=r=torului riscurile i avantaFele se<nificative ce decurg din proprietatea bunurilor. a$ :Enz=ri GfacturateC dar nelivrateHC prin care cu<p=r=torul devine proprietarul bunurilor i accept= facturarea lorC dar livrarea se a<Ena la cererea acestuia. 0#

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

:eniturile se recunosc atunci cEnd cu<p=r=torul intr= n proprietatea bunurilor doar daca4 , este probabil c= se va efectua livrarea bunurilorK , la data recunoaterii vEnz=riiC bunurile sunt indisponibileC identificate i gata de livrare cu<p=r=toruluiK , cu<p=r=torul confir<= n <od clar instruc>iunile de a<Enare a livr=riiK , se respect= condi>iile uzuale de plat= 'u se recunosc veniturile cEnd e?ist= doar inten>ia de a achizi>iona sau de a produce bunurile n ti<p util pentru a fi livrate. b. Bunuri e?pediate n anu<ite condi>ii 4 "nstalare i verificare :eniturile se recunoscC dup= ce cu<p=r=torul accept= livrarea bunurilor i se efectueaz= instalarea i verificarea lor. :eniturile se recunosc dup= acceptul de livrare dat de cu<p=r=tor atunci cEnd4 procesul de instalare este si<pluK verificarea se efectueaz= nu<ai n scopul stabilirii unui pre> final. Dup= aprobarea cu<p=r=toruluiC n cazul n care s,a negociat un drept li<itat de returnare a bunurilor. :Enz=ri n consigna>ieC prin care destinatarul se angaFeaz= s= vEnd= bunurile n nu<ele e?peditorului. :Enz=ri cu plata n nu<erar la livrare. %$ :Enz=ri Gpuse deoparteHC prin care bunurile se livreaz= nu<ai dup= ce cu<p=r=torul achit= i ulti<a rat= a pre>ului de vEnzare. :eniturile din astfel de vEnz=ri se recunosc n <o<entul livr=rii bunurilor. #$ Co<enzi pentru care se pri<ete plata nainte de livrarea bunurilor care nu suntC la <o<entul respectivCn inventar. :eniturile se recunosc dup= livrarea bunurilor cu<p=r=torului. e$ Contracte de vEnzare i r=scu<p=rareC prin care vEnz=torul fie se angaFeaz= s= cu<pere napoi aceleai bunuri la o dat= ulterioar=C fie are o op>iune de r=scu<p=rare sau prin care cu<p=r=torul de>ine o op>iune de a cere r=scu<p=rare a bunurilor de c=tre vEnz=tor.

0$

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

.$ :Enz=ri c=tre inter<ediariCcu< ar fi distribuitoriC co<ercian>iC i al>ii n vederea revEnz=rii. :eniturile din astfel de vEnz=ri se recunosc dup= transferul riscurilor i avantaFelor ce decurg din proprietatea asupra bunurilor. g$ *bona<ente la publica>ii i tranzac>ii si<ilare .n cazul n care bunurile tranzac>ionate au valoare si<ilar= n fiecare perioad=C veniturile se recunosc dup= <etoda liniar= pe perioada n care se e?pediaz= bunurile. Dac= bunurile au o valoare variabil= de la o perioad= la altaC veniturile se recunosc pe baza ponderii valorii vEnz=rilor bunului e?pediat n valoarea total= esti<at= a bunurilor vEndute prin abona<ent. '$ :Enz=ri n rateC prin care contrapresta>ia se poate pri<i n rate . :enitul aferent pre>ului de vEnzareC net de dobEndaC se recunoate la data vEnz=rii. Pre>ul de vEnzare reprezint= valoarea actualizat= a contrapresta>ieiC deter<inat= prin actualizarea ratelor de pri<it cu rata dobEnzii stabilite. DobEnda se recunoate ca venitC pe <=sur= ce se cEtig=C folosind <etoda dobEnzii efective.

2.11. PRESTAREA SERVICIILOR


a. (norarii de instalare4 (norariile de instalare se recunosc drept venituri pe <=sura e?ecu>iei instal=riiC cu e?cep>ia cazului n care ele sunt asociate vEnz=rii unui produsC situa>ie n care vEnz=rii bunului. b$ (norarii de asisten>= tehnic= Cincluse n pre>ul produsului. .n cazul n care pre>ul de vEnzare include o valoare aparte aferent= prest=rii ulterioare de serviciiCacea su<= este a<Enat= i recunoscut= ca venit pe parcursul perioadei n care se presteaz= serviciile. :aloarea a<Enat= va acoperi costurile anticipate aferente prest=rii serviciilor confor< clauzelor contractualeC precu< i un profit rezonabil. %$ Co<isioane de publicitate Co<isioanele de publicitate se recunosc atunci cEnd anun>urile publicitare sau recla<ele aferente sunt date publicit=>ii. Co<isioanele de produc>ie se recunosc pe <=sura e?ecu>iei proiectului. 0) se recunosc n <o<entul vEnz=rii unui produsCsitua>ie n care se recunosc n <o<entul

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

#$ co<isioane ale agen>ilor de asigurare. *cestea se recunosc drept venituri de c=tre agen>i la datele efective de intrare n vigoare sau de nnoire a poli>elor aferente. e$ (norarii pentru servicii financiare. Recunoaterea veniturilor aferente onorariilor pentru serviciile financiare prestate depinde de scopul n care se evalueaz= aceste onorarii i de baza contabil= aplicabil= instru<entelor financiare asociate. Descrierea onorariilor pentru serviciile financiare poate s= nu indice natura i fondul econo<ic ale serviciilor prestate. De aceeaC este necesar s= se fac= deosebirea ntre onorarii ce sunt parte integrant= a ratei efective de dobEnd= a unui anu<it instru<ent financiarC onorarii cEtigate pe <=sura prest=rii serviciilor i onorarii cEtigate la ndeplinirea unei obliga>iuni contractuale principale. .$ (norarii de ad<itere. :eniturile ob>inute n ur<a spectacolelor artisticeC a banchetelor i a altor eveni<ente si<ilare se recunosc la data eveni<entului respectiv. Dac= se vinde un abona<ent pentru <ai <ulte astfel de eveni<enteC ta?a se aloc= fiec=rui eveni<entC n func>ie de serviciile pe care acestea le presupun. g$ !a?e de colarizare. :eniturile se recunosc pe parcursul perioadei de colarizare. '$ Cotiza>ii de ini>iereC intrare i pentru calitatea de <e<bru. Recunoaterea veniturilor depinde de natura serviciilor prestate. Dac= cotiza>ia este nu<ai pentru calitatea de <e<bruC iar toate celelalte servicii sau bunuri se pl=tesc separatC sau dac= e?ist= un abona<ent anual separatC cotiza>ia se recunoate ca venit cEnd nu e?ist= nici o incertitudine <aFor= cu privire la ncasarea acesteia. Dac= cotiza>ia d= dreptul <e<brului s= beneficieze de servicii sau publica>ii care ur<eaz= s= fie oferite pe parcursul perioadei abona<entuluiC sau s= cu<pere bunuri sau servicii la un pre> <ai <ic decEt cel perceput celor care nu sunt <e<briiC atunci ea este recunoscut= pe o baz= care ia n considerare natura i valoarea beneficiilorC ca i <o<entul n care au fost oferite. .$ !a?a de franciz=. !a?a de franciz= poate s= cuprind= prestarea de servicii ini>iale i ulterioareC furnizarea de echipa<ente i alte active corporale. !a?a de franciz= se recunoate ca venit pe o baz= care s= reflecte scopul n care se percepe ta?a.

00

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Metode de recunoatere a ta?ei de franciz=4 , furnizare de echipa<ente i alte active corporale , prestarea de servicii ini>iale J ta?ele aferente prest=rii periodice de serviciiC fie c= sunt percepute separat C se recunosc ca venit pe <=sura prest=rii serviciilor. Dac= ta?a perceput= separat nu acoper= costul serviciilor periodiceC precu< i o <arF= rezonabil= de profitC o parte a ta?ei ini>ialeC suficient= pentru a acoperi costul serviciilor periodiceC precu< i o <arF= rezonabil= de profitC este a<Enat= i recunoscut= ca venit pe <=sur= ce serviciile sunt prestate. , ta?a de franciz= perceput= pentru beneficierea de drepturi acordate sau pentru alte servicii prestate pe toat= durata contractului de franciz= se recunosc ca venit pe <=sur= ce se presteaz= serviciile sau se face uz de drepturile acordate. , tranzac>ii de inter<ediere J ntre furnizor i beneficiar se pot ncheia tranzac>ii prin care francizorul ac>ioneaz= ca agent al beneficiarului francizei. g$ (norarii pentru personalizarea progra<elor softUare. Ele se recunosc ca venit pe <=sura e?cep>iei contractuluiC inclusiv a prest=rii de servicii de asisten>= tehnic=C dup= i<ple<entarea softUare,ului personalizat.

2.12. DOB#NZI& REDEVENE I DIVIDENDE


Li%en-e ,i e#e&en-e/ +icen>ele i redeven>ele pl=tite pentru utilizarea activelor unei societ=>i se recunoscC in generalC n concordan>= cu fondul econo<ic al contractului. Recunoaterea se face dup= <etoda liniar= pe toat= durata contractuluiC ( cedare de drepturi n schi<bul unei su<e fi?e sau a unei garan>ii nereturnabileC n baza unui contract irevocabil care per<ite beneficiarului licen>ei s= fac= uz de acele drepturi f=r= alte constrEngeri i n condi>iile n care francizorul nu are nici o alt= obliga>ie de ndeplinitC este o vEnzare. .n anu<ite situa>iiC ncasarea onorariului pentru acordarea licen>ei sau a redeven>ei depinde de producerea unui eveni<ent viitor. *tunci venitul se recunoate nu<ai dac= este probabil s= se pri<easc= onorariul sau redeven>aC adic= n general dup= ce a avut loc eveni<entul respectiv.

05

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

ANEX
E?e<plele se refer= doar la anu<ite aspecte ale unei tranzac>iiC neluEnd n considerare to>i factorii relevan>i care pot influen>a recunoaterea veniturilor din activit=>i curente. -e presupune c= <=ri<ea veniturilor poate fi evaluat= n <od credibilC c= este probabil ca beneficiile econo<ice asociate tranzac>iei s= parvin= entit=>ii i c= se pot evalua n <od credibil costurile tranzac>iei. STUDII DE CAG ?RI0IND A?LICAREA IAS )* H0ENITURI DIN ACTI0ITI CURENTE H )$ Stu#ii #e %a! gene ale " i&in# e%unoa,te ea &enitu ilo #in a%ti&it4-i %u ente A. -tudiu de caz privind identificarea unui venit din activit=>i curente4 .ntreprinderea *lfa pri<ete prin dona>ie o anu<it= cantitate de <aterii pri<eC a c=ror valoare Fust= este de 5%.%%% <ii lei. -e pune ntrebarea dac= aceast= dona>ie ocazioneaz= un venit din activit=>i curente. R=spunsul este da i poate fi argu<entat astfel4 , dona>iile satisfac criteriile de definire ale veniturilor din activit=>i curente ale "*#BK n ceea ce privete categoria de venituri n care se ncadreaz=C dac= nu s,ar accepta c= dona>ia se ncadreaz= n activit=>ile curente ale ntreprinderiiC ea poate fi considerat= un cEtigK , dona>ia trebuie nregistrat= la Fusta valoareC de 5%.%%% <ii lei , contrapartida venitului este un activ care satisface criteriile de definire ale activelor prezentate n cadrul conceptual "*-B Contabilizare4 Pri<irea stocului de <aterii pri<e prin dona>ie )%# N &0#$ 5%.%%% <ii lei B$ -tudiu de caz privind recunoaterea veniturilor pri<ite n nu<e propriu4 -tudiu de caz privind recunoaterea veniturilor unei agen>ii de turis<4 ( agen>ie de turis< care presteaz= i servicii de tic]eting vinde n cursul perioadei bilete de avionC ncasEnd #%%.%%% <ii leiC din care co<isionul ei a reprezentat B.%%% <ii lei. -unt transferate su<ele cuvenite co<paniei aeriene. !ranzac>ia este purt=toare de !:*.

08

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Contabilizare4 5)## Reflectarea venitului cuvenit agen>iei de turis< N M 0%#908$; &%0 00$& 0%# #%#.5$% @$.%%% B.%%% #.5$%

!ransferul su<elor cuvenite co<paniei aeriene N 5#$# @$.%%%

Din pre>ul biletelor de avion ncasat n nu<erar de la clien>iC doar su<a de B.%%% <ii lei a fost ncasat= n nu<ele agen>iei de turis< i recunoscut= ca venituri ale acesteia. C$ -tudiu de caz privind recunoaterea reducerilor practicate de ntreprindere4 -tudiu de caz privind recunoaterea achizi>ii anuale ale anu<itor clien>i. +a sfEritul e?erci>iului 'C ntreprinderea *lfa acord= ntreprinderii Beta un risturn de &M din volu<ul total al vEnz=rilor anuale de <=rfuri c=tre acest clientC n valoare de 8%.%%% <ii leiC care a dep=it plafonul de 5%.%%% <ii lei fi?at de furnizor. Contabilizare la ntreprinderea *lfa 4 .nregistrarea facturii n rou privind risturnul acordat clientului 0### N M &%& 00$& 90.@@B; 90.$%%; 9&@B; unei reduceri co<erciale acordate pentru

:eniturile din vEnz=ri au fost di<inuate cu reducerea co<ercial= acordat= 9 risturn;. D$ -tudiu de caz privind recunoaterea veniturilor financiare provenite din a<Enarea intr=rii contrapartidei tranzac>iilor co<erciale4 -tudiu de caz privind vEnzarea unei i<obiliz=ri prin inter<ediul unui efect de co<er> avEnd o dobEnd= inferioar= celei de pia>= .ntreprinderea *lfa livreaz= ntreprinderii Beta un <iFloc de transport n valoare de @%.%%% <ii lei pe baz= de factur=. 1urnizorul accept= ca decontarea s= se fac= prin inter<ediul unui bilet la ordin ntoc<it de clientC cu scaden>a la 8 luni. -e tie c= practica sectorial= n cazul decont=rii prin inter<ediul efectelor de co<er> este de dou= luni.

0&

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

DobEnda <edie anual= a pie>ei este de )$MC respectiv se<estrial=C de #8 M. Biletul la ordin se ncaseaz= la scaden>=. !:* este de #@ M. *vEnd n vedere c= ntreprinderea *lfa a consi<>it un credit co<ercial <ai <are cu 0 luni decEt cel nor<alC tranzac>ia pri<ete un caracter financiar. DobEnda i<plicit= pe care o cere clientului s=u ntreprinderea *lfa este <ult inferioar= celei a pie>eiC care corespunde scaden>ei de $ luni. Din valoarea de @%.%%% <ii lei a tranzac>ieiC o parte reprezint= venit din e?ploatareC iar o parte reprezint= venit financiar. :F N :n I #Od N @%.%%% I #C#8 N &&C5B8 Reflectarea veniturilor din vEnzarea i<obiliz=rii4 , venitul din e?ploatare pentru valoarea Fust=4 &&.5B8K , venitul financiar nerealizat4 #$.0#0 9@%.%%% J &&.5B8; 0### N M &%# 0&$ 00$& 0#) 5##) 5#$# 0&$ #%&.#%% &&.5B8 #$.0#0 #&.#%%

*cceptarea biletului la ordin N 0### #%&.#%%

Depunerea spre ncasare la scaden>= a biletului la ordin N 0#) #%&.#%%

.ncasarea biletului la ordin N 5##) #%&.#%%

Recunoaterea venitului din dobEnzi corespunz=tor celor 8 luni N &88 #$.0#0

8$ Stu#ii #e %a! " i&in# e%unoa,te ea &enitu ilo #in &1n!a ea #e bunu i A$ -tudiu de caz privind nregistrarea veniturilor din vEnzarea de bunuri cEnd sunt ndeplinite toate criteriile de recunoatere$ -e vEnd <=rfuri la un pre> de vEnzare de #%.%%% leiC !:* #@MC cu ncasare n nu<erarC pentru care costul de achizi>ie a fost de &.%%% <ii lei. Eviden>a <=rfurilor s,a >inut la cost de achizi>ie. 0B

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

Reflectarea venitului din vEnzarea <=rfurilor N M &%& 00$& ##.@%% #%.%%% #.@%%

5)##

8%&

Desc=rcarea gestiunii pentru <=rfurile vEndute N )&# &.%%%

B$ -tudiu de caz privind cazul netransfer=rii riscurilor I avantaFelor se<nificative , vEnzarea n consigna>ieC deponentul fiind o persoan= Furidic= Un angrosist cedeaz= un lot de <=rfuri avEnd un cost de achizi>ie de #%.%%% <ii lei pentru a fi vEndute n consigna>ie la pre>ul de #$.%%% <ii leiC !:* #@M..ntreprinderea care vinde <=rfurile practic= un co<ision de $%M. +a o lun= de la depunerea <=rfurilorC acestea sunt vEnduteC angrosistul e<ite facturaC care se ncaseaz= prin banc=. +a aceast= tranzac>ie intereseaz= venitul care este recunoscut de c=tre deponent. Contabilizare )5& N 0### N Depunerea <=rfurilor n consigna>ie #%.%%%

)&#

E<iterea facturii dup= vEnzarea <=rfurilor i recunoaterea venitului din vEnzarea de bunuri. M &%& 00$& #0.$B% #$.%%% $.$B%

8%& N 5#$# N

Desc=rcarea gestiunii pentru <=rfurile vEndute )5& #%.%%%

.ncasarea contrapartidei venitului9 i a !:*; 0### #0.$B%

-e observ= c= venitul din vEnzarea <=rfurilor nu sOa recunoscut i<ediatC la tri<iterea <=rfurilor n consigna>ieC avEnd n vedere c= nu au fost transferate riscurile i avantaFele se<nificative legate de proprietatea bunurilor decEt n <o<entul vEnz=rii c=tre consu<atorul final.

0@

Contabilitatea i gestiunea rezultatului ntreprinderii. Recunoaterea i evaluarea veniturilor i cheltuielilor

,I,LIO2RA1IE

#. Corpul e?per>ilor contabili i Contabililor *utoriza>i din Ro<Enia J 6hid pentru n>elegerea i aplicarea "*- #BC G:enituri din activit=>i curente GC Editura CECC*RC Bucureti $%%0. $. Mihai RisteaC Corina Du<itru , Contabilitate aprofundatQ ). Mihai RisteaC Mirela Di<a , Contabilitatea societ=>ilor co<ercialeC BucuretiC Editura Universitar=C $%%). 0. Mihai Ristea , Contabilitatea financiar= a ntreprinderiiC BucuretiC Editura Universitar=C $%%0. 5. Mihai Ristea J Baz= i alternativ n contabilitatea ntreprinderiiC BucuretiC Editura !ribuna Econo<ic= 8. Mihai Ristea J Bazele contabilit=>iiC BucuretiC Editura Didactic= i Pedagogic=C $%%)

&. (rdinul nr #&5$I $%%5 pentru aprobarea regle<ent=rilor contabile confor<e cu directivele europene B. 6heorghe :ElceanuC :asile RobuC 'icolae 6eorgescu J *naliz= econo<ico J financiar=C BucuretiC Editura Econo<ic=C $%%0

5%

S-ar putea să vă placă și