Sunteți pe pagina 1din 388

Cursul a fost elaborat de un colectiv de autori n urmtoarea componen: Alexandru CUZNEOV, dr.

n drept (titlurile 1-8; 22) Vlad VLAICU, dr. n drept (titlul 2!) Iurie MIHALACHE, dr. n drept (titlurile "- 11; 1# 1$ 18) Marcel LUNGU, ma%. n drept (titlurile 12 (&1-'); 2( 21) Natalia BACALU ma%. n drept (titlurile 1!; 1); 1") Alexandru CALENIC, lector superior (&) din titlul 12) Responsabil de ediie, Alexandru CUZNEOV, dr. n drept, conf. uni ers. Ediia II-a rev !ut "i ad u#it Redactor !tiinific " *o+ca ,-C./01 doctor n drept confereniar

universitar +eful Catedrei 23reptul antreprenoriatului4 567.

8re9entul curs a fost elaborat n conformitate cu pro%rama cursului 23reptul afacerilor4 predestinat pentru :acultatea de ;tiine 1conomice ce a fost aprobat de Catedra 23reptul antreprenoriatului4 :acultatea de 3rept a 5niversitii de 6tat din 7oldova. /a ba9a elaborrii cursului snt puse actele normative n vi%oare la 1 septembrie 2(12.

1ste destinat studenilor facultilor +tiine economice persoanelor ce snt interesate de studiul pre9entului curs.

precum +i

CUPRINSUL $A%&EA GENE%AL' C08-<./5/ 1. .*-=-,10 6<0<5/5- ;- 3*18<5/5-..................... ) &1. 8uterea social +i normele sociale din societatea prestatal ...............) &2. 8remisele apariiei statului +i dreptului............................................. 8 &!. Caracteristica unor concepii privind ori%inea statului +i dreptului . 1( C08-<./5/ 2. 161,>0 ;- :.*71/1 6<0<5/5-.........................1' &1. Conceptul statului trsturile lui.................................................1' &2. 3imensiunile (atributele) statului................................................1$ &!. 6copul sarcinile +i funciile statului............................................22 &#. :orma statului....................................................................... 2' C08-<./5/ !. 161,>0 3*18<5/5-.........................................................!! &1. Conceptul dreptului...................................................................................... !! &2. :unciile dreptului....................................................................................... !' C08-<./5/ #. ,.>-5,- =1,1*0/1 8*-?-,3 3*18<5/ 0:0C1*-/.*....................................................................................... &1. 0pariia +i de9voltarea dreptului afacerilor...................................... &2. 3reptul afacerilor +i locul lui n sistemul dreptului.......................... &!. .biectul +i metoda dreptului afacerilor............................................ &#. 8rincipiile dreptului afacerilor......................................................... C08-<./5/ '. ,.*70 @5*-3-CA 0 3*18<5/5- 0:0C1*-/.*...... &1. ,oiunea +i trsturile eseniale ale normei Buridice...................................... &2. 6tructura normei Buridice a dreptului afacerilor ............................................ &!. Clasificarea normelor Buridice....................................................................... C08-<./5/ ). -C?.0*1/1 3*18<5/5- 0:0C1*-/.*. ..... .................. &1. ,oiunea de i9vor de drept...................................................................................#$ &2. Caracteristica i9voarelor dreptului..................................................................... #" &!. 0ciunea actelor normative n timp spaiu +i asupra persoanelor......................'' C08-<./5/ $. -,<1*8*1<0*10 ,.*71/.* @5*-3-C1.......................)( &1. Conceptul interpretrii normelor Buridice.........................................................)( &2. :ormele (felurile) interpretrii..........................................................................)1 &!. 7etodele interpretrii.................................................................................... )2 &#. *e9ultatul interpretrii normelor Buridice.........................................................)# C08-<./5/ 8. *08.*<5/ @5*-3-C .......................................................... )) &1. Conceptul raportului Buridic..............................................................................)) &2. 8remisele raportului Buridic........................................................................... )8 &!. 6tructura (elementele) raportului Buridic....................................................... $1
2

C08-<./5/ ". *A685,31*10 @5*-3-CA D, 3*18<5/ 0:0C1*-/.*EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE$) &1. ,oiuni %enerale privind rspunderea Buridic n dreptul afacerilor &2. 6ubiecii rspunderii Buridice n dreptul afacerilor &!. Condiiile (temeiurile) an%aBrii rspunderii Buridice n dreptul afacerilor &#. 8rincipiile rspunderii Buridice n dreptul afacerilor &'. :orme ale rspunderii Buridice +i aplicarea n dreptul afacerilor $A%&EA (ECIAL' C08-<./5/ 1(. 0C<-?-<0<10 31 D,<*18*-,CA<.*. 3*18<5/ 31 0 316:A;5*0 0C<-?-<0<10 31 D,<*18*-,CA<.*...............................1(' &1. 3efinirea activitii de ntreprin9tor....................................................... 1(' &2. 1lementele caracteristice activitii de ntreprin9tor.............................. 1() &!. =enurile activitii de ntreprin9tor........................................................ 1(8 &#. 6ubiectele activitii de ntreprin9tor.........................................................11( &'. 0ctiviti considerate monopoluri de stat +i monopoluri naturale ...... 11) &). 0ctiviti inter9ise .................................................................................. 11$ &$. 8rofesii liberale.......................................................................................118 C08-<./5/ 11. *1=/171,<0*10 @5*-3-CA 0 0C<-?-<A>-- 31 D,<*18*-,CA<.*.........................................................................................121 &1. Consideraii %enerale...................................................................................121 &2. -ntervenia statului n activitatea de ntreprin9tor .....................................122 &!. Dnre%istrarea subiectelor activitii de ntreprin9tor...................................12! &#. /icenierea n activitatea de ntreprin9tor................................................ 12' &'. Concurena +i monopolul n activitatea de ntreprin9tor ....................... 1!( &). 3repturile consumatorilor +i protecia acestora n activitatea de ntreprin9tor.................................................................................................. 1!2 &$. 8lata taFelor +i impo9itelor n le%tur cu desf+urarea activitii de ntreprin9tor.....................................................................................................1"' &8. 1videna contabil n activitatea de ntreprin9tor......................................1!) C08-<./5/ 12. *1=-75/ @5*-3-C 0/ 80<*-7.,-5/56.C-1<A>-/.* C.71*C-0/1.....................................................................................1#2 &1. ,oiunea +i componena patrimoniului....................................................... 1#2 &2. Gunurile +i clasificarea lor n dependen de diferite criterii.............. 1#' &!. Gunurile incorporale ale societilor comerciale....................................1#8 &#. ,oiunea +i funciile capitalului social....................................................1'1 &'. :ormarea +i modificarea capitalului social..............................................1'' &). Dntreprinderea ca un compleF patrimonial unic EEEEEEEEEE. C08-<./5/ 1!. 81*6.0,0 :-C-CA H 65G-1C< 0/ 3*18<5/50:0C1*-/.* EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. &1. Dntreprin9tor H persoan fi9ic ca subiect al dreptului afacerilor..........1)( &2. 8ersoan fi9ic ca titular al patentei de ntreprin9torE...........................1)! &!. Dntreprin9torul individual H fondator al ntreprinderii individuale............1))
!

&#. =ospodria rneasc (de fermier)......................................................... 1)8 C08-<./5/ 1#. 81*6.0,1/1 @5*-3-C1 C5 6C.8 /5C*0<-?...........1$1 &1. ,oiunea de persoan Buridic cu scop lucrativ...........................................1$1 &2. Clasificarea persoanelor Buridice cu scop lucrativ.......................................1$2 &!. 1lementele persoanei Buridice cu scop lucrativ ..........................................1$$ &#. .r%anele de conducere ale persoanelor Buridice cu scop ............................1$" &'. Constituirea +i funcionarea persoanelor Buridice cu scop lucrativ..............182 &). 0tributele de identificare ale persoanei Buridice cu scop lucrativ.............. 18# C08-<./5/ 1'. 6.C-1<0<10 D, ,571 C./1C<-? ;- 6.C-1<0<10 D, C.70,3-<A............................... ............................... ............................... &1. 6ocietatea n nume colectiv: 1.1. ,oiunea de societate n nume colectiv............................... 1.2. Constituirea societii n nume colectiv............................... 1.!. :uncionarea societii n nume colectiv............................... 1.#. Dncetarea activitii societii n nume colectiv............................... &2. 6ocietatea n comandit: 2.1. 3efinirea +i particularitile societii n comandit............................... 2.2. Constituirea societii n comandit............................... 2.!. :uncionarea societii n comandit............................... 2.#. 3i9olvarea +i reor%ani9area societii n comandit............................... C08-<./5/ 1). 6.C-1<0<10 C5 *A685,31*1 /-7-<0<A...............188 &1. ,oiunea de societate cu rspundere limitat (6*/)...................................188 &2. .r%ani9area +i funcionarea societii cu rspundere limitat.....................1"$ &!. Dncetarea societii cu rspundere limitat............................................... 2(( C08-<./5/ 1$. 6.C-1<0<10 81 0C>-5,-........................................... 2(2 &1. 3efiniia +i particularitile societii pe aciuni..........................................2(2 &2. Constituirea societii pe aciuni ............................................................. 2(! &!. .r%anele de conducere +i control ale societii pe aciuni....................... 2() &#. :uncionarea societii pe aciuni................................................................211 &'. Dncetarea activitii societii pe aciuni................................................... 212 C08-<./5/ 18. 6.C-1<A>-/1 C..81*0<-6<1......................................21# &1. ,oiunea +i caracteristica cooperativelor................................................. 21# &2. .r%anele de conducere ale cooperativei......................................................21) &!. Constituirea cooperativelor. <ipurile de cooperative................................ 21$ &#. Cooperativa de producie.............................................................................218 &'. Cooperativa de ntreprin9tor.................................................................... 222 &). Cooperativa de consum............................................................................. 22! C08-<./5/ 1". D,<*18*-,31*10 31 6<0< ;- D,<*18*-,31*10 75,-C-80/A .................................................................................................22)
#

&1.Dntreprinderea de stat....................................................................................22) &2.Dntreprinderea municipal.......................................................................... 2!2 C08-<./5/ )*+ %EO%GANIZA%EA ,I LICHI-A%EA $E%(OANELO% .U%I-ICE CU (CO$ LUC%A&IV+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)/0 &1. ,oiunea de reor%ani9are a persoanei Buridice......................................... 2!) &2. *eor%ani9area prin fu9iune..................................................................... 2!$ &!. *eor%ani9area prin de9membrare................................................................2#( &#. <ransformarea..............................................................................................2## &'. 8rocedura de licIidare a persoanei Buridice.................................................2#' &). /icIidatorul persoanei Buridice................++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)11 C08-<./5/ 21. -,6./?0G-/-<0<10 D,<*18*-,CA<.*-/.*.......... 2'$ & 1. ,oiunea de insolvabilitate +i proces de insolvabilitate....... ++++++++++++++++++++ )12 & 2. 8articipanii la procesul de insolvabilitate........ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)0* & !. -ntentarea procesului de insolvabilitate...........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ )20 & #. 8rocesul de insolvabilitate cu licIidarea masei debitoare.... +++++++++++++++++ )3) & '. 8rocedura planului......+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)4* C08-<./5/
22. C.,<*0C<1 C.71*C-0/1 D, 0:0C1*-/.* ............................................................................................... & 1. ,oiuni %enerale privind contractele comerciale........................................... & 2. Contractul de leasin% ........ ............................................................................. & !. Contractul de franci9 ...................+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3*18<5/

&#. Contractul de credit bancarEEEEEEEEEEEEE.......................... C08-<./5/ 2!. *1=/171,<0*10 @5*-3-CA 0 -78.C-<1/.* ;<0J1/.* ......................................................................................................... 5 1. -ntroducere n dreptul fiscal +i le%islaia fiscal ........................................ 5 2. -mpo9itul pe venit .................................................. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5 !. <aFa pe valoarea adu%at .................................................. ++++++++++++++++++++ 5 #. 0cci9ele .................................................. .................................................. 5 '. -mpo9itul privat ......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5 ). <aFele vamale .................................................. ............................................. 5 $. <aFele percepute n fondul rutier .................................................. 5 8. -mpo9itul pe bunurile imobiliare .................................................. 5 ". -mpo9itul pentru folosirea resurselor naturale ........................................... 5 1(. <aFele locale .................................................. Giblio%rafie EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE... 2"'

'

CUVNT NAINTE 8re9entul suport de curs este elaborat n corespundere cu curriculum-ul universitar la disciplina 23reptul afacerilor4 prev9ut pentru studenii ai facultilor de +tiine economice din instituiile de nvmnt superior. Cursul cuprinde o abordare succint a materiei #reptului afacerilor n *epublica 7oldova deoarece cuno+tinele acumulate la aceast disciplin nu se cldesc pe cuno+tine Buridice acumulate anterior ci snt studii care repre9int doar un punct de pornire n studiul dreptului. 3in acest motiv suportul de curs este elaborat n a+a fel nct ncepe cu teme selectate din cursul de teorie %eneral a dreptului +i doar n a doua parte continu cu teme specifice dreptului civil dreptului procesual civil +i n special dreptului afacerilor citit la facultile de drept. 6uportul de curs permite studierea unor teme de mare importan pentru activitatea de ntreprin9tor referindu-se n special la statutul Buridic al ntreprin9torilor re%imul Buridic al diverselor tipuri de activiti de ntreprin9tor (afaceri) +i la alte fenomene Buridice ce contribuie la de9voltarea mediului de afaceri un mediu ce necesit de a fi cunoscut de viitorii economi+ti. 6ituaia din ultimii ani ne dovede+te c pe msura de9voltrii relaiilor din sectorul privat aceast disciplin devine din ce n ce mai necesar n special pentru tinerii speciali+ti care au nevoie de o bun pre%tire att economic ct +i Buridic. Dn consecin scopul urmrit de ctre autori la scrierea acestui curs este de a oferi o pre%tire Buridic temeinic pentru studenii facultilor de +tiine economice +i un suport si%ur de instruire tuturor celor an%aBai n activitatea economic de ntreprin9tor. 0utorii s-au strduit ca prin sursele biblio%rafice utili9ate n teFt s ndemne studenii de a consulta +i alte surse pentru a nele%e bine disciplina dat. . atenie deosebit a fost acordat limbaBului lund n considerare faptul c cartea este destinat n primul rnd studenilor facultilor +tiine economice +i ei au nevoie de ceva timp pentru a nele%e semnificaia cuvintelor +i eFpresiilor ce in de domeniul dreptului. 6-a insistat mult pe biblio%rafia n limba romKn considernd c unui student pentru nceput i este suficient efortul pe care l va face dac va consulta literatura Buridic n limba matern pentru a nsu+i +i a cunoa+te bine vocabularul Buridic. Autorii

CA$I&OLUL 6+ O%IGINEA (&A&ULUI ,I -%E$&ULUI 5 6+ $uterea 78cial "i n8r9ele 78ciale din 78cietatea :re7tatal 6tatul +i dreptul fac parte din fenomenele sociale a cror eFisten se limitea9 la o anumit perioad de de9voltare a societii. -storia or%ani9rii statale a societii nu corespunde cu istoria de9voltrii societii umane deoarece statul apare la o anumit treapt a evoluiei a societii umane +i de aceea elaborarea unui concept pe deplin +tiinific al statului presupune cercetarea ori%inii statului or%ani9area statal a societii. -storia de9voltrii societii umane din punctul de vedere a or%ani9rii vieii sociale poate fi mprit n dou mari epoci: epoca societ$ii prestatale +i epoca for%aiunilor social&politice ' . 5na dintre cele dinti form de convieuire a strmo+ilor no+tri a fost hoarda . Loarda repre9int un %rup de indivi9i reunii fr nici o re%ul fiF stabil. ?iaa Ioardei este nomad nu este le%at de un anumit loc de trai iar principalele miBloace de eFisten le obin din vntoare +i pescuit. 8uin cte puin acest re%im se modific: apare a%ricultura se construiesc primele locuine descenden. 8rima form uman de comunitate ce a luat locul Ioardei primitive a fost (inta adic o uniune de oameni ba9at pe rudenie de sn%e oameni le%ai prin munca colectiv +i aprarea n comun a intereselor comune precum +i prin comunitatea limbii moravurilor tradiiilor. *elaiile ntre membrii ce formau %inta se caracteri9au prin e%alitatea tuturor prin solidaritate +i aButor reciproc. 0partenena la o %int sau alta nu era condiionat de pre9ena oamenilor pe un anumit teritoriu ci de relaiile lor de rudenie de sn%e; la nceput reale iar mai apoi simbolice de descendena lor din acela+i strmo+ feminin sau masculin.
1

a cau9elor care au

determinat trecerea societii de la forme de or%ani9are nestatal la

ncep a se recunoa+te le%turile de

M.N.OPQRSRT )*+,-. /+0123,0453 - 6,353 CIi+inu: *eclama 2((# c.!8

Dntruct n prima perioad de de9voltare a %inii relaiile de cstorie nu erau nc rudenia se stabilea dup mam iar femeia devine nucleul vieii sociale. ,u este vorba de o Ie%emonie politic ci de determinarea nrudirii ce se face plecnd de la mam. 0cest factor determin formarea (inii %atriar7ale . /a o treapt superioar de evoluie n epoca destrmrii comunei primitive %inta matriarIal va ceda locul (inii patriar7ale unde tatl devine centrul vieii sociale capul familiei +i el va determina mai departe apartenena la o %int sau alta inclusiv +i %radul de rudenie. .rdinea evoluiei poate fi repre9entat astfel de trei fa9e succesive: Ioarda matriarIat patriarIat. Conducerea %inii a vieii ei economice militare spirituale etc. aparine unui or%anism cu caracter ob+tesc unei puteri nepolitice ob+te+ti. Lotrrile erau luate de adunarea %eneral a membrilor aduli ai %inii. 8roblemele curente erau soluionate de un sfat n frunte cu un +ef ales de %int. .r%anele de conducere a %inii puteau fi nlocuite oricnd de %int. 0utoritatea lor era de natur moral printeasc. ,u eFist o cate%orie special de oameni ce conduc nu eFist un or%an special de constrn%ere de violen. Dn privina relaiilor sociale din aceast epoc snt re%lementate de anumite re%uli de convieuire social: obiceiuri moral prescripii reli%ioase. 8entru aceast perioad este caracteristic +i faptul c nu eFist deosebire dintre drepturi +i obli%aii. 8entru omul primitiv nu se pune nc ntrebarea dac participarea la treburile ob+te+ti r9bunarea sn%elui sau rscumprarea snt datorii sau drepturi. 0ceast ntrebare i se prea probabil tot att de absurd ca +i faptul dac mncatul dormitul vnatul constituie un drept sau o obli%aiune. 3e re%ul fiecare individ se consider obli%at s urme9e eFemplele strmo+ilor si 2 . /a o etap mult mai avansat apare tribul ca o uniune a ctorva %ini ob+ti. <ribul constituie o comunitate etnic +i de or%ani9are social a mai
2

G.,e%ru 8eoria (eneral$ a dreptului p. 12 n: 9a:ele statului !i dreptului Republicii ;oldo a CIi+inu: 1ditura Cartier 1""$

multor %ini sau familii nrudite. :ormarea la o epoc posterioar a uniunilor de triburi este un proces nsoit de consolidarea le%turilor %ospodre+ti +i culturale inter-tribale. Ciocnirile militare mi%raia populaiei toate acestea cau9ate de apariia proprietii private duceau treptat la un amestec de triburi la nlocuirea vecIilor le%turi de rudenie prin sn%e cu cele determinate de le%turi teritoriale +i la apariia unei noi forme de comunitate istoric. 5)+ $re9i7ele a:ariiei 7tatului "i dre:tului Condiiile apariiei or%ani9rii statale a societii s-au creat destul de lent +i de %reu. 8rimii %ermeni au aprut n perioada descompunerii comunei primitive prin evoluia treptat a forelor de producie +i a relaiilor de producie precum +i prin modificarea n structura +i or%ani9area societii primitive. 6cIimbrile n domeniul procurrii celor necesare pentru trai: de9voltarea a%riculturii a pstoritului a me+te+u%ritului a scIimbului etc. 0 constituit un pas enorm att pentru societate n ansamblu ct +i pentru fiecare individ. 0re loc trecerea de la economia prdalnic la economia productiv iar n aceste condiii omul devine productor apare familia ! . Dn le%tur cu aceasta filosoful %erman Le%el meniona: U...nceputul adevrat +i prima fundaie a statului consist n introducerea a%riculturii alturi de introducerea cstoriei ntruct primul din aceste principii aduce cu sine prelucrarea solului +i o dat cu aceasta proprietatea privat eFclusiv reducnd viaa nomad a slbaticului care +i caut n la stabilirea dreptului privat +i la si%urana pere%rinri sub9istena

satisfacerii necesitilor; de aceasta se lea% limitarea raporturilor seFuale la cstorie +i prin urmare transformarea acestei le%turi ntr-o alian durabil universal n sine tot astfel a nevoii subiective n %riB de familie +i a posesiei n averea familieiU. Cercetrile efectuate de sociolo%i istorici antropolo%i ai culturii n
3

=I.0vornic 8eoria (eneral$ a dreptului CIi+inu: Cartier 2((# p.#)

"

comuniti aflate pe treapta primitiv de de9voltare au scos la iveal faptul c n aceste comuniti raporturile membrilor lor +i-au %sit reflectare ntro serie de norme sociale devenite cu timpul U tabu&uri U corespun9toare a ceea ce s-a numit Utotemismul de clanU. Conform prevederilor UtabuurilorU se inter9ice incestul dintre frate +i sor; este considerat nenatural +i de nencIipuit incestul cu mama; se pedepse+te dar nu cu pedeaps prea mare raportul intim cu fiica etc. 0pare necesitatea de a stabili modalitatea de r9bunare. 1a de re%ul se ba9ea9 pe conceptul e%alitii. 0cest concept de e%alitate se re9um n a+a 9isa <e(e a 8alionului care cere ca reacia mpotriva vtmrii s se fac cu aceea+i arm sau n aceea+i parte a corpului n acest conteFt ne amintim de formula: U...ocIi pentru ocIi dinte pentru dinte via pentru via...U. 3ar acest re%im al r9bunrii duce la slbirea %rupurilor din cau9a luptelor de r9bunare continu. 3in aceste motive apare tendina ca ofensa n loc s fie r9bunat s fie desp%ubit fie conform unui sistem de tarife determinate fie conform Budecii unui arbitru ales de pri dintre cei mai btrni. -n anumite ca9uri se impune curmarea conflictelor interne +i reunirea forelor mpotriva unui du+man comun fie n scop de aprare fie n scop de atac. 6ub influena tuturor acestor factori deasupra unitilor %entilice deosebite se formea9 un a%re%at cu mult mai vast +i mai compleF H statul adic o reunire de %rupuri care nu se mai ntemeia9 pe le%tura de sn%e ci are o alt natur. -nclusiv n acest moment ncep s se scIie9e elementele statului care a stat la ba9a formrii lui: a) un numr de indivi9i destul de mare pentru a n%dui o distribuie or%anic a diferitelor activiti +i funciuni sociale; b) un raport constant de stpnire asupra unui teritoriu determinat; c) o or%ani9aie Buridic autoritatea +efului. Gineneles statul nu a aprut ntr-o 9i. 8entru mult vreme mai
1(

format de obiceiul nedeslu+it +i de

persist diver%ene lupt cIiar ntre or%ani9aiile minore (%ini) +i puterea central care tindea s le supun. 5n proces analo% celui eFpus se nre%istrea9 +i n domeniul dreptului. ,ormele Buridice apar pe dou ci: a) o serie de norme de conduit vecIi (norme de obicei moral norme reli%ioase) snt preluate +i adu%ndu-li-se elementul de sanciune (pedeaps) fiind transformate n norme de drept; b) se creea9 re%uli de drept noi edictate de noua putere. 5/+ Caracteri7tica un8r c8nce:ii :rivind 8ri#inea 7tatului "i dre:tului 8roblema ori%inii statului +i dreptului a cau9elor care au determinat apariia lor a preocupat ntotdeauna %ndirea uman nc din cele mai vecIi timpuri din perioada anticIitii. Dn ncercarea de a rspunde la ntrebarea: cnd +i de ce au aprut statul +i dreptul care e sursa +i fundamentul lor V la diferite intervale n diferite ri au fost elaborate un numr eFtrem de mare +i de variate teorii concepii. :cnd abstracie de multitudinea +i varietatea acestor concepii ele pot fi reduse la cteva mai eseniale care ntr-o form sau alta de la un autor la altul aproape c nu difer. Cele mai rspndite concepii care au adus contribuii mai mari sau mai mici la cercetarea unor sau altor aspecte ale fenomenului statului snt urmtoarele # : Teoria teologic (teocratic, originea divin a p terii! 8otrivit acestei concepii cu toate variantele ei cre+tine budiste islamice etc. fr a mai vorbi despre reli%iile din .rientul antic statul este creaia divinitii iar monarIul +eful statului este repre9entantul lui 3umne9eu pe pmnt. 0+a de eFemplu mpratul @aponiei este numit U:iul 6oareluiU faraonul 1%iptului antic era considerat sin%urul intermediar ntre 3umne9eu +i oameni +.a.m.d. 8romotorii concepiei divine asupra puterii de stat au fost mai ales 6fntul 0u%ustin +i 6fntul 8aul teolo%ii filosofi morali+ti +i dialecticieni.
4

G.,e%ru 8eoria (eneral$ a dreptului p. 1# n: 9a:ele statului !i dreptului Republicii ;oldo a CIi+inu: 1ditura Cartier 1""$

11

Teoria patriarhal 8rta+ii acestei concepii susin c statul +i tra%e ori%inea de la familie. =ermenii acestei concepii pot fi observai nc la 0ristotel +i anume n renumita sa lucrare U8oliticaU 0ristotel susine c omul ca fiin social se or%ani9ea9 n familie iar statul repre9int forma prelun%it a acesteia. Dn perioada medieval teoria patriarIal este de9voltat de en%le9ul *obert :ilmer n lucrarea sa U8atriarIulU (1)'!) el recur%nd la ar%umentele din Giblie afirm c monarIul deine puterea de stat n calitate de mo+tenitor al lui 0dam care a fost investit de 3umne9eu att cu puterea printeasc precum +i cu cea le%al. Teoria patri"onial 0prut n perioada medieval aceast teorie susine c statul a luat na+tere din dreptul de proprietate asupra pmntului. =uvernanii stpnesc teritoriul n virtutea unui vecIi drept de proprietate iar poporul nu este dect o adunare de arenda+i pe mo+ia stpnului. Concepia a avut o aplicare mai mare n =ermania. 5na din formulele ei rspndite afirm c Usn%ele +i pmntul furesc istoriaU. Teoria violen#ei 0ceast teorie capt o rspndire lar% mai ales n epoca modern. Cei mai de seam repre9entani ai ei 1.3uIrin% /.=umploWie9 X.XautsYZ atribuie violenei rolul decisiv n apariia claselor sociale +i a statului. 6tatul a aprut n lupta dintre diferite triburi primitive. <ribul nvin%torilor instituie puterea de stat se transform n partea dominant a societii iar tribul nvins constituie masa supu+ilor nvin%torii devin +i proprietari ai bo%iilor acaparate. Teoria organic ($iologic! 0ceast concepie a aprut n secolul al JlJ-lea. *epre9entanii ei: Buristul elveian GluntscIli sociolo%ul en%le9 6pencer sociolo%ul france9 Gorms transpun le%ile naturii asupra studierii statului. 3up prerea lor statul este un or%anism social compus din oameni
12

tot astfel cum

or%anismul animal se compune din celule. 6tatul are o voin +i con+tiin separat de voin oamenilor din care este compus. 1Fact a+a cum ntr-un or%anism or%anele desf+oar anumite activiti trebuie s decur% lucrurile +i n societate unde fiecare om fiecare ptur social +i are locul +i rolul ei. 6tatul trebuie s domine asupra tuturor dup cum or%anismului viu i snt supuse toate prile sale. Teoria ra%ial 0ceast teorie porne+te de la ideea ine%alitii raselor a dominaiei raselor UsuperioareU. Cele mai reacionare variante ale teoriei rasiale au fost de9voltate de teoreticienii re%imurilor fasciste +i totalitare instaurate ntre cele dou r9boaie mondiale de teoreticienii re%imurilor fasciste. Dn vi9iunea prta+ilor acestei concepii statul se transform ntr-un mecanism centrali9at eFcesiv aFat pe o ierarIie militar-birocratic n fruntea creia se afl furierul eFponent al Uspiritului naiuniiU. 0propiat de aceast teorie este +i teoria 2%lobalismului4 ce pune la ba9 ideea mpririi sferelor de influen ntre statele principale pentru Ua aButaU celelalte state. Teoria p%ihologic 0depii acestei teorii eFplic apariia statului prin factori de ordin psiIolo%ic. 3up prerea lor n societate eFist dou cate%orii de oameni unii care din punct de vedere psiIic snt predestinai pentru funcii de conducere iar ceilali pentru a fi condu+i. 6e afirm de asemenea c oamenii dup natura lor snt dispu+i a tri nu i9olat unul de altul ci n comuniti. Teoria contract ali%t (contract l i %ocial! 0ceast teorie +i tra%e rdcinile nc din =recia 0ntic ns apo%eul interpretrii este apariia unor personaliti de seam ale %ndirii umane cum ar fi @.@.*ousseau @./ocYe <.Lobbes. 8otrivit acestei teorii apariia statului este re9ultatul unei nele%eri ntre oameni a unui contract social ncIeiat din voina oamenilor a unui Upact de supunereU. Ca urmare supu+ii promit s asculte iar re%ele le promite un minimum de
1!

libertate. Teoria & ridic a '%tat l i(na#i ne' :iind elaborat n principal de Carre de 7alber% afirmnd c U...statul este personificarea Buridic a unei naiuniU. <radiia %erman consider ca eseniali pentru definirea naiunii snt factorii materiali +i spirituali cum ar fi: cultura limba solul rasa. <radiia france9 pune accent mai ales pe factorii subiectivi cum ar fi bunoar tendina de a coeFista sentimentele de le%tur spiritual ntre membrii unei comuniti. Teoria "ateriali%t 0ceast teorie +i-a %sit absoluti9are mai ales n teoria marFist conform creia statul csle re9ultatul apariiei proprietii private asupra miBloacelor de producie a scindrii societii n bo%ai +i sraci n clase anta%oniste. 1a a predominat n a+a 9isele state socialiste pn nu demult fiind considerat sin%ura teorie ar%umentat din punct de vedere +tiinific. )coala drept l i nat ral 0ceast +coal +i are rdcinile n anticIitatea %reac. 0+a de eFemplu 0ristotel n lucrarea sa U/o%icaU concepe lumea ca un tot unitar cuprin9nd ansamblul naturii. 3up prerea lui omul face parte din natur ntr-un dublu sens: pe de o parte el este o parte a materiei participnd la eFperiena acesteia iar pe de alt parte este dotat cu o raiune activ care l deosebe+te de celelalte pri ale naturii fiind capabil s-+i diriBe9e voina n acord cu raiunea. 3reptul are un caracter dublu: dreptul natural +i dreptul po9itiv. 3reptul natural constituie un fundament esenial al celui po9itiv ultimul urmnd s corespund principiilor dreptului predestinat. )coala nor"ativi%t a drept l i :ondatorul acestei +coli este Lans Xelsen. 8otrivit acestei +coli sistemul normelor Buridice se nfi+ea9 n form de piramid. /a ba9a acestei piramide se afl norma de conduit social fondat pe drept. <oate celelalte acte normative deriv din norma de conduit social pe ba9a
1#

dreptului n acela+i timp drepturile subiective nu snt altceva dect puncte de confluen pentru aciunea normelor Buridice.

1'

CA$I&OLUL )+ ESEN*A )I +,R-ELE STATULUI 56+ C8nce:tul 7tatului, tr 7 turile lui+ :enomenul stat este foarte strns le%at de fenomenul drept. 0ceste dou fenomene percepute ca fiind sociale +i politice se mpletesc att de mult nct nu pot fi separate unul de cellalt. Cuvntul UstatU provine din latinescul status semnificnd ideea de ceva stabil permanent. -niial acest cuvnt a desemnat cetile (spre eFemplu %recii foloseau termenii de polis sau politea) republicile de tipul celei romane (romanii foloseau termenul de res publica civitatis) despoiile orientale +i alte forme de or%ani9are politic a societii. 0ceasta ns nu nsemna c la etapa timpurie de eFisten a statului nu au fost ncercri de a fundamenta idei clare despre stat. 0semenea ncercri de tratare a problemei statului pot fi ntlnite de eFemplu la %nditorii din anticIitate cum ar fi 0ristotel 8laton +.a. Dn sensul su modern noiunea de UstatU apare mult mai tr9iu ncepnd cu secolul al J?--lea. Cert este c folosirea acestui cuvnt n sensul su modern este le%at de numele lui ,iccolo 7acIiavelli care n lucrarea sa 8rincipele menionea9 c 2... toate statele republici fie principate4 <otu+i fiind o cate%orie social eFtrem de compleF noiunea de stat este folosit n mai multe sensuri. Dn sensul cel mai lar% al cuvntului statul este or%ani9atorul principal al activitii unei comuniti umane care stabile+te re%uli %enerale +i obli%atorii de o conduit apar n societate. Dn sens restrictiv +i concret statul este ansamblul autoritilor publice care asi%ur %uvernarea. 3eseori n viaa de toate 9ilele cuvntul stat este folosit +i ntr-un
1)

toate

stpnirile care au avut +i au putere asupra oamenilor au fost +i snt fie

%arantea9 aplicarea sau

eFecutarea acestor re%uli +i n ca9 de necesitate re9olv liti%iile care

sens mult mai restrns avndu-se n vedere nu ntre%ul ansamblu de or%ane de %uvernare ci un or%an concret cum ar fi de eFemplu 8arlamentul =uvernul Curtea 6uprem de @ustiie etc. Conceptul statului este reperat sau eFprimat din perspective diferite care ntrunesc elementele caracteristice cele mai %enerale ale tuturor statelor indiferent de perioada eFistenei lor. *emarcm 3up profesorul -on 3eleanu 6tatul semnific dimensiunea specific +i esenial a societii politice societate care a re9ultat din fiFarea unui teritoriu determinat al unei colectiviti umane relativ omo%ene ntrucIipnd ,aiunea +i care este %uvernat de o putere instituionali9at avnd capacitatea +i miBloacele de a eFprima +i de a reali9a voina unei pri din colectivitate ca voin %eneral ' . =enoveva ?rabie define+te statul ca fiind 2...un sistem or%ani9aional care reali9ea9 n mod suveran conducerea unei societi (a unui popor stabili9at pe un anume teritoriu) deinnd n acest scop att monopolul crerii precum +i monopolul aplicrii dreptului4 ) . Dntr-o alt concept =tatul se manifest ca fiind unitatea format de un ansamblu de indivi9i reunii printr-o le%tur naional locuind pe un teritoriu determinai care le este propriu lor +i dominat de un %uvern adic de o putere investit cu dreptul de a formula ordine +i de a le face s fie eFecutate $ . Dn ceea ce prive+te statul n concepia lui 7arF +i 1n%Iels acesta este definit ca fiind un aparat represiv o %a!in$ de represiune n mna claselor dominante care le permite acestora s-+i asi%ure dominaia asupra claselor dominante pentru a le supune eFploatrii 8 . :cnd o anali9 a acestor definiii se observ c n maBoritate ele pre9int statul ca pe o or%ani9aie social-politic ce deine monopolul forei de constrn%ere al elaborrii +i aplicrii dreptului n mod eFplicit sau subneles l pre9int ca fiind o or%ani9aie politic a clasei sau a
5 6

-on 3eleanu #rept constituional !i instituii politice vol. -- -a+i 1""! pa%.8 =enoveva ?rabie 6ofia 8opescu 8eoria (eneral$ a dreptului la+i 1""! pa%. 18# 7 3.GertIelemZ 8r$ite ele%entaire de droit ad%inistratif 8aris p. 1 8 =I.0vornic 8eoria (eneral$ a dreptului CIi+inu: Cartier 2((# p.)#

1$

claselor dominante economice+te n care %uvernanii +i reali9ea9 scopurile eFercitnd diferite funcii n vederea asi%urrii conducerii asupra ntre%ii societi de pe un teritoriu determinat. 0nali9nd caracteristicile statului eFpuse n definiiile de mai sus constatm c statul de re%ul este caracteri9at ca: o or%ani9aie politic a societii cu aButorul creia se reali9ea9 conducerea social; o or%ani9aie care deine monopolul crerii +i aplicrii dreptului; o or%ani9aie care eFercit puterea pe un teritoriu determinat al unei comuniti umane; o or%ani9aie politic a deintorilor puterii de stat care n

eFclusivitate poate impune eFecutarea voinei %enerale aplicnd n ca9 de necesitate fora de constrn%ere. Stat l deter9inat re:re!int un 7i7te9 8r#ani!ai8nal al :uterii, de i7t8rice"te, ;8r9at ierar<ic ca un in7tru9ent

d89inaie, ce reali!ea!

=n 98d 7uveran c8nducerea unui :8:8r de

:e un anu9it terit8riu deli9itat :rin ;r8ntiere, dein=nd =n ace7t 7c8: at=t 98n8:8lul cre rii c=t "i a:lic rii dre:tului+ 5)+ -i9en7iunile >atri?utele@ 7tatului [ 6tatul se caracteri9ea9 prin cteva elemente sau dimensiuni istorice +i politice acumulate calitativ. 0cestea stau la ba9a oricrui stat +i fr ele statul este de neconceput. 8rintre acestea: teritoriul populaia (naiunea) autoritatea (puterea) politic eFclusiv sau suveranitatea. 3imensiunile statului au o importan maBor. 1le condiionea9 att apariia precum +i dispariia sau renvierea statului. <eritoriul este dimensiunea material a statului. 3e+i la prima vedere teritoriul pare s fie o noiune %eo%rafic el repre9int de asemenea un concept politic +i Buridic. 0cest rol al teritoriului reiese din funciile pe care le are: 1) teritoriul este indiciul care permite situarea statului n spaiu
18

locali9nd n a+a mod statul +i delimitndu-1 de alte state; 2) prin intermediul teritoriului statul stabile+te le%turile cu cei ce1 locuiesc (populaia) atribuindu-le calitatea de apartenen la statul respectiv calitate de supu+enie sau de cetenie; !) teritoriul determin limitele eFtinderii puterii publice +i contribuie la structurarea autoritilor publice n dependen de or%ani9area teritoriului; #) teritoriul este simbolul +i factorul de protecie a ideii naionale. 3rept Teritori al statului se consider ntrea%a parte terestr subsolul apele spaiul aerian n limitele frontierelor de stat asupra crora statul +i eFercit puterea. > state. [ [ a) =ubsolul se consider partea subterestr a uscatului accesibil din Apele se consider lacurile rurile mrile +i oceanele. Dn ca9ul n ca9 c rul este navi%abil delimitarea are loc n ba9a a+a punct de vedere teInic. delimitrii frontierelor pe ap eFist mai multe re%uli: numitului for ater locul cel mai adnc a rului ce +erpuie+te n albie apropiindu-se ba de un mal ba de altul formnd a+a numita linia navi%abil a rului; b) c) [ dac rul nu este navi%abil sau n ca9ul apelor stttoare n mri +i oceane se ia ca ba9 12 mile marine de la partea =paiul aerian frontiera se stabile+te n ba9a unor linii frontiera se stabile+te dup o linie median; continental a teritoriului. perpendiculare ce pornesc n sus pn la 2prima orbit cosmic4 (constituie aproFimativ $ '-8 Ym\s) orbita minim pe care trebuie un corp ceresc s se deplase9e pentru a nu cdea pe 8mnt. [ -nclusiv se consider teritoriu al statului +i navele maritime n
1"

?artea terestr$ este delimitat prin movile de pmnt diverse

semne naturale liniilor de relief care +i desparte uscatul ntre dou

marea liber cabinele aparatelor de 9bor racIetele cosmice sateliii artificiali precum +i terenul pe care este situat repre9entana conceptului Constituiei teritoriului *epublicii statului i 7oldova snt +i diplomatic dintr-un stat strin. 8otrivit standardelor internaionale specifice

urmtoarele caractere Buridice: inalienabilitatea +i indi i:ibilitatea . 0ceste principii au o nsemntate primordial pentru tnrul nostru stat cnd mai persist probleme n aceste domenii. -nclusiv n art. ! al Constituiei se preci9ea9 c Uteritoriul *epublicii 7oldova este inalienabilU +i c Ufrontierele rii snt consfinite prin le%e or%anic respectndu-se principiile +i normele unanim recunoscute ale dreptului internaionalU. 0rt. 1 al Constituiei stabile+te +i faptul c *epublica 7oldova este un stat -ndivi9ibil. -ndivi9ibilitatea teritoriului se interpretea9 n sensul c statul nu poate fi se%mentat nu poate fi obiectul unei divi9ri totale sau pariale. 5nitile teritoriale nu constituie UstateU cIiar dac unele din ele beneficia9 de autonomie prev9ut de statute speciale. Pop la#ia constituie dimensiunea demo%rafic psiIolo%ic +i o societate spiritual a statului. 1Fistena unui stat fr populaie este de neconceput. 6tatul este o societate uman or%ani9at stabili9at n interiorul unor frontiere permanente. Cei ce locuiesc pe un teritoriu delimitat de frontiere +i snt supu+i aceleia+i puteri pot avea fa de aceast putere ori calitatea de cet$ean de membru al statului respectiv ori calitatea de str$in (persoan avnd alt cetenie dect cea a statului n care locuie+te) ori pe cea de apatrid (persoane ce nu dein cetenia a nici unui stat). 3intre aceste trei cate%orii de persoane numai cetenii se bucur de deplintatea drepturilor +i posed deplintatea obli%aiilor stabilite de stat. Comunitatea indivi9ilor care se afl pe teritoriul strict determinat al statului +i asupra creia se eFercit puterea de stat este o cate%orie compleF. Dn unele ca9uri comunitatea formea9 o naiune
2(

naiunea fiind identificat cu populaia. 0ceasta are loc n ca9ul statelor naionale. 3e menionat faptul c maBoritatea absolut a statelor din 1uropa snt state naionale (:rana =ermania -talia 6pania etc.). 1F ist ca9uri cnd una +i aceea+i naiune este ncadrat or%ani9at n dou sau mai multe state (de eFemplu naiunea arab este ncadrat n mai multe state). 1Fistena mai multor naiuni poate duce la formarea statelor multinaionale (de eFemplu :ederaia *us). Naiunea nu trebuie confundat cu naionalitatea sau cu poporul. ,aionalitatea eFprim apartenena indivi9ilor la o anumit naiune n timp ce poporul desemnea9 masa indivi9ilor indiferent de naionalitatea lor constituit ca suport demo%rafic al statului. :undamentul oricrui stat re9id n unitatea poporului lat de ce art. 1( al Constituiei *epublicii 7oldova prevede c Ustatul are ca fundament unitatea poporului *epublicii 7oldova. *epublica 7oldova este patria comun +i indivi9ibil a tuturor cetenilor eiU. 7ai mult ca att U6tatul recunoa+te +i %arantea9 dreptul tuturor cetenilor la pstrarea la de9voltarea +i la eFprimarea identitii lor etnice culturale lin%vistice +i reli%ioaseU. A toritatea (p terea! politic e.cl %iv %a % veranitatea constituie cel mai ]Ucaracteristic element specific al statului. 8uterea este un fenomen le%at de autoritate care se caracteri9ea9 prin: posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voine supreme de a comanda de a da ordine +i necesitatea de a se supune acestei comen9i. 8rin urmare autoritatea presupune coordonare comand +i supunere. 0ceast idee o ntlnim nc din cele mai vecIi timpuri. 1a la nceput a fost identificat cu +eful colectivitii umane respective (%int trib uniune de triburi etc.) care putea s se manifeste prin calitile sale (era mai dibaci mai iscusit mai vitea9 nele%ea mai multe vedea mai multe etc.). Cu timpul autoritatea s-a desprins atribuindu-se persoanei care deinea puterea sau o eFercita. 8uterea se nfi+ea9 n mai multe forme. 1a poate fi nepolitic sau politic
21

nestatal sau statal etc. -n toate ca9urile puterea presupune pre9ena a cel puin doi indivi9i (a+a de eFemplu att timp ct *obinson Cru9o s-a aflat sin%ur pe insul n urma naufra%iului nu putem vorbi de o putere. . asemenea putere apare doar odat cu apariia lui ?ineri). -n toate ca9urile puterea prive+te fiFarea +i consolidarea unor valori constituite n sistem valori ce pot fi de natur moral reli%ioas politic Buridic etc. Dntr-o societate eFist mai multe cate%orii de putere: puterea familial puterea unui colectiv puterea unui %rup social puterea unor partide puterea altor or%ani9aii social-politice etc. 8uterea statal ns a) este cea mai autoritar putere. 1a se caracteri9ea9 prin este un atribut al statului care se ecIivalea9 cu fora. 0ceast urmtoarele trsturi: for se materiali9ea9 n diverse instituii politico-Buridice (autoriti publice armat poliie etc.); a) b) b) puterea de stat are un caracter politic; puterea de stat are o sfer %eneral de aplicare; puterea de stat deine monopolul constrn%erii: numai ea are

posibilitatea s foloseasc constrn%erea +i dispune de aparatul de constrn%ere; e) puterea de stat este suveran. 0ceast trstur din urm V suveranitatea V este cea mai important. <ermenul UsuveranitateU este folosit pentru prima dat cu prileBul anali9ei Constituiei france9e din 1$"1 de ctre Buristul france9 Clermant <ennerre care a definit-o Ulibertatea colectiv a societiiU. /a etapa contemporan suveranitatea tot mai frecvent este definit ca fiind Udreptul statului de a conduce societatea de a stabili raporturi cu alte stateU. 5/+ (c8:ul, 7arcinile "i ;unciile 7tatului :iind principala instituie politic a societii statului i revine un
22

loc de seam n societate. /ocul +i rolul statului snt determinate n primul rnd de scopul lui. 3ac anali9m diversele teorii ce s-au de9voltat pe parcursul evoluiei istorice referitor la scopul statului putem evidenia dou concepii eseniale. 8rima este repre9entat nainte de toate de filosofia clasic %reac pentru care scopul stalului este nelimitat atotcuprin9tor. Conform acestei concepii nu poate eFista o sfer de activitate care n-ar pre9enta vreun interes pentru stat. 8rta+ii acestei concepii considerau c orice activitate trebuie s fie disciplinar de stat. 0ceast concepie a predominat mai mult n epoca antic +i cea medieval. Cealalt concepie aprut mai tr9iu re9erv omului o activitate liber de orice dominaie din partea statului. 6e naintea9 ideea conform creia statul are ca scop numai ocrotirea dreptului +i %arantarea libertii. -n aceast ordine de idei savantul Le%el meniona: @... dac$ cet$enilor nu le %er(e bine, dac$ scopul lor subiecti statul nsu!i, ca atare, atunci statul st$ pe picioare slabe@ . *olul statului nu rmne nescIimbat. 1l evoluea9 n dependen de valorile sociale specifice societii. /a toate etapele de de9voltare istoric statul este cIemat s apere ornduirea respectiv. Dn perioada contemporan mai ales dup cel de-al doilea r9boi mondial n rile democratice se accentuea9 considerabil latura economic +i social a activitii statului. /ocul Ustatului pa9nicU Ustatului BandarmU tot mai mult este preluat de a+a-numitul stat al providenei stat al bunstrii stat preocupat de asi%urarea standardului de via al populaiei de nlturarea abu9urilor eFceselor etc. 0ceste preocupri ale statului +i %sesc reflectare +i n actele normative ale statului. 0+a de eFemplu Constituia *epublicii 7oldova menionea9 faptul c Ustatul este obli%at s ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent care s-i asi%ure sntatea +i bunstarea lui +i familiei lui cuprin9nd
2!

nu este

satisf$cut, clac$ ei nu ($sesc c$ %iAlocirea acestei satisfaceri conine

Irana mbrcmintea locuina n%riBirea medical precum +i serviciile necesareU (articolul #$). Dn dependen de scopul urmrit statul +i propune soluionarea unor sarcini concrete ce in de diverse domenii: economic politic ideolo%ic cultural etc. 6arcinile statului nu pot fi soluionate de la sine. 8entru aceasta este nevoie de o activitate multilateral a statului. 0ctivitatea statului este caracteri9at de funciile pe care acesta le ndepline+te. <ermenul @funcie@ vine de la latinescul UfonctioU care se traduce prin UmuncU UdeprindereU UndeplinireU (aducere la ndeplinire). 3e obicei funciile statului snt definite ca fiind direciile fundamentale de activitate a statului n care se manifest esena sa. 3at fiind faptul c activitatea statului este compleF pot fi difereniate diverse funcii ale lui. -n dependen de sfera de activitate a statului funciile acestuia se pot %rupa n funcii interne !i funcii externe. Dn coninutul funciilor interne ale statului +i %sesc eFpresia politica intern activitatea lui pentru soluionarea sarcinilor interne ale vieii societii +i statului. Dn cadrul funciilor interne un loc aparte revine funciei le%islative o funcie politico-Buridic cIemat s fiFe9e normele obli%atorii de via comun care rmn ca limite fundamentale +i pentru aciunea autoritilor publice. :uncia eFecutiv caracteri9ea9 activitatea concret a statului n urmrirea scopurilor speciale. 0ctivitatea eFecutiv se desf+oar n diferite direcii care corespund diverselor scopuri sociale. :uncia Budectoreasc are sarcina de a verifica dreptul n ca9urile apariiei unor liti%ii n societate. . alt funcie a statului este funcia social-economic. 0ceast funcie se manifest difereniat de la stat la stat de la o etap de de9voltare la alta etc. n condiiile contemporane intervenia statului n economie este destul de puternic. Gineneles aceast intervenie nu transform statul ntr-un instrument
2#

de

influen

total

asupra

economiei cum era n condiiile sistemului socialist unde statul naionali9at +i a preluat sub controlul +i conducerea sa ntrea%a economie. :ormele de intervenie a statului n economie snt numeroase +i au drept scop: re%lementarea activitii economice +i administrarea proprietii publice ce-i aparine; proteBarea intereselor naionale n activitatea economic financiar +i valutar; stimularea cercetrilor +tiinifice; eFploatarea raional a pmntului +i a celorlalte resurse naturale n concordan cu interesele naionale; refacerea +i protecia mediului nconBurtor precum +i meninerea ecIilibrului ecolo%ic; sporirea numrului de locuri de munc crearea condiiilor pentru cre+terea calitii vieii etc. :uncia cultural-educativ caracteri9ea9 atitudinea statului fa de potenialul su uman intelectual +i spiritual. 0ctivitatea statului pe ln% toate celelalte scopuri societate. 8e ln% funciile interne ale statului eFist de asemenea +i funcii externe ale statului. :unciile eFterne ale statului vi9ea9 n %eneral activitatea statului n relaiile cu alte state. :unciile statului trebuie anali9ate ntr-o armonioas mbinare ele contribuie la reali9area scopului fundamental pe care l are statul de promovare a drepturilor +i intereselor societate. 5A+ B8r9a 7tatului +or"a de %tat repre9int o cate%orie compleF ce determin
2'

trebuie s aib ca finalitate educarea

persoanei pentru ca aceasta s devin capabil de a avea un rol util n

demnitii cetenilor n

modul de or%ani9are coninutul puterii structura intern +i eFtern a acestei puteri. :orma de stat se caracteri9ea9 prin trei elemente componente: 1. forma de %uvernmnt; 2. structura de stat; !. re%imul politic. 1. +or"a de g vern"/nt caracteri9ea9 modalitatea de formare +i or%ani9are a or%anelor statului caracteristicile +i principiile care stau la ba9a raporturilor dintre acestea +i n special dintre or%anul le%iuitor +i or%anele eFecutive inclusiv +eful statului. 3in punct de vedere al formei de %uvernmnt statele se mpart n %onar7ii +i republici . -onarhia ca form de %uvernmnt se caracteri9ea9 prin aceea c +eful statului este monarIul caracteri9ea9 puterea unei (de la %recescul 7onarIul UmonasU avnd ce persoane). diferite

denumiri V re%e ar sultan +aI faraon emir domnitor mprat etc. V de re%ul deine puterea pe via +i o transmite ereditar sau este desemnat dup proceduri speciale n dependen de tradiiile respective. 7onarIia ca form de %uvernmnt este cunoscut din cele mai vecIi timpuri. n evoluia sa monarIia cunoa+te mai multe forme: monarIie absoluta monarIie limitat monarIie parlamentar dualist monarIie parlamentar contemporan. 7onarIia absolut este cea mai vecIe form de monarIie. 1a a eFistat pn aproape de 9ilele noastre. /a nceputul secolului JJ n lume mai eFistau dou monarIii absolute n -mperiul rus +i -mperiul otoman. n ca9ul monarIiei absolute puterea monarIului aproape c nu este limitat (U/]etat c]est moi V 6tatul snt euU V spunea /udovic al Jl?-lea) monarIul domnind dup bunul su plac. 3e re%ul o asemenea form de %uvernmnt de cele mai multe ori nu a fost considerat raional oportun. 0+a de eFemplu 0ristotel considera c Uputerea absolut a unuia sin%ur nu este nici Bust nici utilaU.
2)

7onarIia limitat (constituional) se caracteri9ea9 prin limitarea puterii monarIului prin le%ea suprem a statului (constituie). ,ectnd la aceasta puterea monarIului nu trebuie ne%liBat. 7onarIului i revine un rol important n viaa politic a societii. 3eseori acest rol este mai pronunat dect cel ce-i revine parlamentului. 7onarIia parlamentar dualist se caracteri9ea9 prin faptul c monarIul +i parlamentul din punct de vedere le%al snt e%ali. 7onarIia parlamentar contemporan este cea mai frecvent ntlnit form a monarIiei n timpul de fa (0n%lia Gel%ia .landa rile scandinave etc.). 8uterea monarIului de cele mai multe ori poart un caracter simbolic. Rep $lica este o astfel de form de %uvernmnt n care puterea suprem aparine unui or%an ales pe un timp limitat. 8ersoanele care compun or%anul electiv snt responsabile Buridice+te de activitatea lor. *epublicile la rndul lor pot fi parla%entare sau pre:ideniale . *epublica parlamentar se caracteri9ea9 prin faptul c fie c lipse+te +eful statului mai inferioar fie c acesta este ales de ctre parlament rspunde n faa acestuia. Ca urmare po9iia le%al a +efului de stat este comparativ cu po9iia le%al a parlamentului (de eFemplu *epublica 7oldova -talia 0ustria =ermania :inlanda etc.). *epublica pre9idenial se caracteri9ea9 prin ale%erea +efului de stat de ctre ceteni fie direct (prin vot universal e%al secret +i liber eFprimat) fie indirect (prin intermediul cole%iilor electorale (de eFemplu 6.5.0.). :iind ales n asemenea mod pre+edintele republicii se afl pe o po9iie e%al cu parlamentul. n ca9ul republicilor pre9ideniale de cele mai multe ori pre+edintele se afl n fruntea eFecutivului (6.5.0. de eFemplu) de+i nu-i eFclus +i funcia de +ef al =uvernului. Dn ultimul timp tot mai frecvent apar republici semipre9ideniale sau semiparlamentare (miFte). . astfel de form intermediar repre9int un Iibrid: elemente ale republicii pre9ideniale se mbin cu elemente
2$

ale republicii parlamentare. 2. Str ct ra de %tat caracteri9ea9 or%ani9area puterii n teritoriu. 1a se refer la faptul dac avem de-a face cu o sin%ur entitate statal sau cu o %rupare ntr-un stat a mai multor entiti statale. 3up structura de stat difereniem: - state simple sau unitare; - state compuse (compleFe) sau federative. 6tatul simplu unitar se caracteri9ea9 prin faptul c nu se afl ntr-o uniune cu alte state +i +i pstrea9 suveranitatea +i or%ani9area proprie particip ca un stat pe deplin suveran la viaa internaional +i n relaiile cu alte state. Dn asemenea state eFist un sin%ur parlament %uvern un sin%ur rnd de or%ane Budectore+ti o sin%ur Constituie o sin%ur cetenie etc. mprirea intern are drept componente numai unitile administrativ-teritoriale (raioane Budee re%iuni %ubernii provincii etc.). /a etapa contemporan n lume predomin statele unitare (*epublica 7oldova *omKnia Gul%aria -talia :rana etc.). 6tatul compus sau unional federativ este statul constituit din dou sau mai multe entiti uniti statale. 7enionm faptul c n literatura de specialitate se afirm deseori c stalul federativ poate fi constituit din mai multe state (state federale) care n limitele +i condiiile preci9ate prin constituia federaiei transfer o parte din atributele sale suverane n favoarea federaiei. . astfel de afirmaie dup prerea noastr nu corespunde adevrului. 3in momentul pierderii unor devenind astfel o unitate statal o entitate atribuii suverane statul federat nu mai repre9int un stat n sensul deplin al cuvntului ( entitate V de la latinescul UentitasU V aspect al eFistenei delimitai ca ntindere coninut sens etc.). 1ntitatea unitatea statal poate avea diferite denumiri (state - n ca9ul 6.5.0. 7eFicului Gra9iliei etc.; republici - n ca9ul eF-5.*.6.6. :ederaiei *use; cantoane - 1lveia +.a.).
28

=tatul federati repre9int o unitate statal ce se caracteri9ea9 prin: 1. eFist dou rnduri de or%ane centrale de stat: or%anele federaiei +i or%anele subiectelor federaiei; 2. eFist mai multe constituii: cea a statului federativ +i cele ale subiectelor federaiei; !. eFist dou cate%orii de cetenie: cetenia federaiei +i cetenia subiectelor federaiei de+i populaia repre9int un corp unitar; #. mprirea statului federativ se face nu numai n uniti administrativ-teritoriale ci +i n pri politice autonome uniti entiti statale etc. Crearea +i ale%erea formei federale de stat depinde de o serie de factori de ordin istoric naional etc. 0+a de eFemplu 6.5.0. s-au format ca stat federativ n re9ultatul tendinei fostelor state mai mici colonii spre independen fa de monarIia britanic. 1le s-au constituit ca state independente unindu-se n cadrul unei confederaii pentru ca mai apoi le%turile dintre ele s devin mult mai trainice transformndu-se astfel n le%turi federale. :ormarea federaiei %ermane se datorea9 specificului istoric. =ermania repre9enta un stat descentrali9at care practic nici nu era un stat. 8e teritoriul ei eFistau numeroase sttulee cu monarIi locali proprii. <reptat acestea s-au unit n virtutea tendinei spre unitate naional. 6tatutul statelor ce formea9 uniunea sau asociaia respectiv este re%lementat de norme internaionale ce se conin n tratatele respec tive. 6tatele intr nu n raporturi de drept constituional (drept intern) ci n raporturi de drept internaional. 3e-a lun%ul istoriei snt cunoscute diferite asociaii +i uniuni de state +i anume: uniunile personale uniunile reale +i confederaiile. 5niunea personal repre9int o uniune a dou sau mai multor state care pstrndu-+i suveranitatea +i independena desemnea9 un
2"

+ef de stat comun (de re%ul un monarI). 0stfel de uniuni personale au eFistat ntre .landa +i /uFembur% (181'-18"( o uniune foarte puin trainic. 5niunea real este o asociaie de state mult mai puternic dect uniunea personal n cadrul ei pe ln% +eful statului eFist +i alte or%ane de stat comune. 0+a de eFemplu statele ce formea9 o asemenea uniune soluionea9 cu aButorul or%anelor de stat comune probleme ce in de domeniul afacerilor eFterne aprare finane etc. 5niuni reale cunoscute n istorie snt: 6uedia +i ,orve%ia (181'-1"('); 0ustria +i 5n%aria (18)$-1"18). 8rincipatele 5nite - 7untenia +i 7oldova - ntre anii 18'"-18)2 - au constituit o uniune personal transformat ntre anii 18)2-18)# n uniune real care a dus la formarea statului unitar romKn. ?orbindu-se de structura de stat n %eneral +i de statele compuse n particular n literatura de specialitate deseori se menionea9 +i o asemenea modalitate de structur cum ar fi confederaia . . asemenea afirmaie ns nu poate fi acceptat. 6tatul (fie el unitar sau federativ) nu trebuie confundat cu asociaiile sau uniunile de state. 1le nu constituie un stat. Confederaia constituie o asociaie de state independente format din considerente economice +i politice att de ordin intern ct +i de ordin eFtern care nu d na+tere unui stat nou ca subiect de drept internaional. 6tatele confederale urmresc reali9area unor scopuri comune pentru soluionarea crora +i ale% un or%anism comun unde snt repre9entate toate statele membre. .r%anismul comun creat ia Iotrri numai cu unanimitate de voturi. Lotrrile acestui or%anism obli% statele numai dac snt aprobate n modul respectiv de ctre state. 3rept eFemplu de confederaii pot servi: Confederaia statelor americane (1$$)-1$8$); Confederaia =erman (181'-18$1); Confederaia elveian (181'-18#8). 3e menionat faptul c 1lveia +i
!(

0n%lia +i Lanovra

(1$1#-18!$) 3anemarca +i -slanda (1"18-1"##). 5niunea personal este

a9i pstrea9 denumirea de confederaie i%nornd faptul c ncepnd cu anul 18#8 devine federaie. Confederaia este o asociaie nestabil de state. 1Fperiena mondial cunoa+te diferite eFemple ce ilustrea9 soarta statelor asociate n confederaie: au fost ca9uri cnd acestea s-au destrmat (de eFemplu 0ustro-5n%aria) se cunosc ca9uri cnd confederaiile nu numai c s-au de9voltat cu succes dar au +i evoluat prin stabilirea unor relaii mai strnse (6.5.0. 1lveia). !. Regi" l politic include ansamblul metodelor +i miBloacelor de conducere a societii ansamblu care vi9ea9 att raporturile dintre stat +i individ ct +i modul n care statul concret asi%ur +i %arantea9 drepturile subiective. 3in punct de vedere al re%imului politic se distin% dou cate%orii de state: state cu re(i%uri politice de%ocratice +i state cu re(i%uri politice autocratice (totalitare). #e%ocraia repre9int a+a cum spune +i numele ei acea form de %uvernare politic n care puterea aparine poporului. 3esi%ur ea poate s aparin poporului sau maBoritii poporului +i el o poate eFercita fie direct fie prin repre9entani. 3e altfel democraia este definit +i ca o %uvernare a poporului anume puterii. 3emocraia se ba9ea9 pe ale%eri prin scrutin universal n desemnarea repre9entanilor poporului pentru or%ani9area puterii. ntr-o democraie se manifest principiul maBoritii ceea ce nseamn c deci9iile Iotrrile se adopt pe ba9a votului maBoritii. 3e asemenea re%imul democratic se caracteri9ea9 prin libertatea +i recunoa+terea opo9iiei. 3eci pentru eFistena unei democraii este necesar s se recunoasc libertatea diferitelor
!1

prin popor +i pentru popor. 3emocraia +i adic prin eFistena mai multor partide cu

re%imul democratic se caracteri9ea9 prin anumite trsturi eseniale +i pun pluralism pro%rame proprii care concurea9 la eFercitarea puterii la eFerciiul

opinii

pro%rame

politice

+i

posibilitatea alternanei la putere a unui partid cu alt partid (sau alte partide) din opo9iie care poate deveni partid de %uvernmnt. 0ceasta presupune libertatea de contestare de critic a politicii de %uvernare +i de propunere a unui pro%ram alternativ. 3emocraia +i re%imul democratic presupun eFistena n societate a drepturilor omului adic cetenii trebuie s se bucure s li se %arante9e drepturile +i libertile fundamentale astfel cum ele snt +i trebuie s fie nscrise n le%ea fundamental n Constituie. 3esi%ur c toate aceste caracteristici trebuie nelese +i n sensul c statul +i puterea snt puse n sluBba cetenilor a persoanei a individului a omului. 6tatul +i or%anele sale ca a%eni ai puterii snt subordonai intereselor individului situaie opus concepiei statului atotputernic oprimator dominator. 3emocraia poate s fie direct$ sau repre:entati $ . 3emocraia direct presupune participarea direct a cetenilor la conducere la adoptarea deci9iilor. 3emocraia repre9entativ presupune ale%erea de ctre ceteni a or%anelor repre9entative prin intermediul crora se eFprim voina +i interesele poporului ale%eri care se reali9ea9 prin vot. 3esi%ur c evoluia votului cunoa+te +i are o istorie proprie votul nu a fost de la nceput un vot universal dar a devenit n societatea contemporan democratic universal e%al direct +i secret. 3atorit caracteristicilor statelor la ba9a crora stau societile destul de numeroase ca populaie pe teritorii destul de eFtinse ceea ce s-a %enerali9at a fost democraia repre9entativ. 3emocraia direct este o form mai rar cIiar foarte rar ea ast9i se ntlne+te n unele cantoane din 1lveia unde ntr-adevr snt or%ani9ate adunri populare ale ntre%ii populaii din cantonul respectiv o dat sau de mai multe ori pe an ntr-o anumit localitate +i unde snt discutate +i aprobate unele Iotrri le%i ale cantonului respectiv. Re(i%ul autocratic se caracteri9ea9 prin ineFistena att a
!2

condiiilor Buridice formale ct +i a condiiilor reale pentru manifestarea voinei poporului. 8oporul nu are nici o posibilitate s determine sau s influene9e politica intern +i eFtern a statului. /a asemenea re%imuri n care predomin sau snt cIiar eFclusive metodele nedemocratice se atribuie despotismul oriental n statele .rientului antic re%imurile autocratice de tiranie sau dictatur re%imurile rasiale fasciste semifasciste.

!!

CA$I&OLUL /+ E(ENA -%E$&ULUI 56+ C8nce:tul dre:tului Cuvntul UdreptU provine din latinescul UdirectusU ceea ce n traducere nseamn drept V ori9ontal sau vertical de-a dreptul direct linie dreapt. Dn viaa de toate 9ilele cuvntul drept este folosit n mai multe sensuri +i anume; a) dreptul - o cate%orie de norme sociale ce re%lementea9 anumite domenii de activitate social domenii care de re%ul pre9int un interes sporit pentru societate; b) dreptul - un sistem de re%uli de conduit %eneral +i obli%atorii %arantate n ca9 de necesitate de ctre stat; c) dreptul - posibilitatea recunoscut a unei persoane de a pretinde ceva de la o alta persoan; d) dreptul - +tiin adic dreptul ca o totalitate de cuno+tine despre viaa Buridic a societii luat n compleFitatea ei; e) dreptul - sistem Buridic adic un ansamblu al fenomenelor avnd acest caracter inclu9nd n cadrul acestuia: con+tiina Buridic normele Buridice raporturile Buridice +i formele instituionale cu caracter Buridic; f) dreptul - arta binelui +i a ecIitii. Cuvntul UdreptU mai este folosit +i n calitate de adBectiv pentru a face unele aprecieri de natur moral (de eFemplu om 2drept aciune dreapt pedeaps dreapt etc.). Dn limbaBul Buridic noiunea de drept este folosit n dou sensuri: drept obiectiv (po9itiv) +i drept subiectiv. ntre cele dou sensuri eFist o le%tur indisolubil le%tur care const n faptul c drepturile subiective eFist +i se pot eFercita numai n msura n care snt recunoscute de dreptul obiectiv. Cu alte cuvinte dreptul obiectiv (po9itiv) se nfi+ea9 ca fiind totalitatea normelor Buridice ce activea9 ntr-un stat n timp ce dreptul subiectiv este le%at de titularul lui. :iecare membru al societii +tie n mod aproFimativ ce este dreptul. 3ar
!#

definiia precis a noiunii dreptului pre9int %reuti destul de mari. U;i ast9i Buri+tii mai caut o definiie a noiunii dreptuluiU spunea -mmanuel Xant (1$2#18(#). ;i nu ncape nici o ndoial c aceste cuvinte +i-au pstrat actualitatea pn n pre9ent. Conceptul dreptului a constituit un motiv al nenumratelor preocupri ale %nditorilor din diferite epoci istorice. .bservnd diferitele concepii +i definiii eFpuse pe parcursul mai multor ani putem constata c ntr-o definiie de re%ul se re%sesc urmtoarele elemente: - constatarea trsturilor specifice ale dreptului trsturi care permit a indiferena dreptul de alte fenomene sociale; - enumerarea elementelor dreptului; - dreptul const dintr-un ansamblu de re%uli de conduit; - re%ulile de conduit din care este format dreptul snt %enerate +i %arantate de ctre stat; - re%ulile de conduit care formea9 dreptul snt re%uli %enerale impersonale obli%atorii; - scopul re%ulilor de conduit din care este format dreptul este de a disciplina comportarea membrilor societii. 3in cele eFpuse reiese c dreptul poate fi definit ca un ansa%blu de re(uli de conduit$ (eneral$ !i obli(atorie, adoptate BsancionateC !i (arantate de stat, re(uli al c$ror scop l constituie or(ani:area !i disciplinarea acti it$ii sociale. 3estul de frecvent dreptul este definit ca o oin$ a (u ernanilor ridicat$ la ran( de le(i oina al c$rei coninut este deter%inat de condiiile de existen$ social$. . asemenea definiie n principiu poate fi acceptat inndu-se cont de anumite probleme. 3reptul ntr-adevr repre9int o voin a celor ce %uvernea9. 3ar rolul Uvoinei %uvernailorU nu trebuie omis. =uvernanii nu pot s nu in cont +i de voina membrilor societii adic a populaiei. 1ste adevrat +i faptul c dreptul reflect realitatea. *ealitatea nu poate s nu-+i lase amprentele asupra coninutului dreptului n acela+i timp ns ar fi o
!'

%re+eal dac dreptul ar fi considerat doar ca un element al suprastructurii sociale element care n ultima instan este o foto%rafie oarb a realitii. 3reptul se de9volt mpreun cu realitatea dar el nsu+i tot apare ca o realitate +i influenea9 direct asupra realitii. *ealitatea are nevoie de o a+e9are Buridic corespun9toare". Dn acest conteFt se evidenia9 necesitatea anali9ei nc a unor definiii: 8rofesorul 3an Ciobanu remarc c dreptul este o totalitate de nor%e de conduit$ n societate, care au fost edictate sau sancionate de stat !i a c$ror respectare este asi(urat$, n ulti%a instan$, prin fora de constrn(ere a statului. 3octrinarul 0nita ,acIit9 spune c dreptul este D... un co%plex de re(uli de conduit$, a nd %enirea sa, pe calea unor dispo:iii (enerale referitoare la raporturile (enerale tipice, s$ re(le%ente:e, ntr&un anu%it scop conduita& pre i:ibil$ a oa%enilor, cel puin ct pri e!te cadrul ei Bc$ci altfel re(ula n&ar a ea sensC@. @uristul L.German evidenia9 c #reptul este unul din cele %ai profunde concerne ale ci ili:aiei o%ului, pentru c$ el ofer$ protecia contra tiraniei !i anar7iei, este unul din instru%entele principale ale societ$ii pentru conser area libert$ii !i ordinii, %potri a a%estecului arbitrar n interesele indi iduale. /und n consideraie cele eFpuse stabilim c drept l repre0int totalitatea nor"elor & ridice, generale 1i i"per%onale, %trict deter"inate 1i o$ligatorii, %ta$ilite %a %anc#ionate de ctre %tat ce regle"entea0 cele "ai i"portante rela#ii din %ocietate, repre0ent/nd voin#a /ntreg l i popor, a cror aplicare 1i re%pectare e%te garantat de ctre %tat, 2iind i"p %, la nevoie, prin 2or#a coercitiv a %tat l i3 5)+ Bunciile dre:tului <ermenul funcie vine de la latinescul UfonctioU care se traduce prin UmuncU UdeprindereU UndeplinireU. /a acest termen n ultimul timp se
9

G.,e%ru 8eoria (eneral$ a dreptului p. !$-#( n: 9a:ele statului !i dreptului Republicii ;oldo a CIi+inu: 1ditura Cartier 1""$

!)

apelea9 tot mai frecvent deoarece este imposibil a caracteri9a vreun fenomen social la Busta lui valoare dac nu vom nele%e cum fenomenul respectiv activea9 lucrea9 funcionea9. :unciile permit caracteristica mai ampl a esenei +i destinaiei fenomenului. 8roblema funciilor dreptului este o problem relativ nou cercetat n doctrina Buridic deoarece ani n +ir problemei n cau9 nu i-a fost acordat atenia respectiv considerndu-se c dreptului i revin acelea+i funcii ca +i statului. . asemenea interpretare ns nu s-a ncununat de succes. 3e+i statul +i dreptul snt indisolubil le%ate ntre ele aceasta nc nu nseamn c ceea ce ri caracteristic statului n mod automat poate fi atribuit dreptului +i invers. :iecrei din ele i snt specifice anumite caracteristici +i trsturi. 3in aceste considerente n teoria occidental a dreptului conceptul de funcie este utili9at n cercetrile +i anali9ele funcionale ale dreptului. 3reptul are ca scop disciplini9area societii umane. /a ba9a acestui scop se afl o serie de funcii. -n literatura de specialitate pot fi ntlnite mai multe definiii ale funciilor dreptului: a) :unciile dreptului snt acele direcii (orientri) fundamentale ale aciunii mecanismului Buridic la ndeplinirea crora particip ntre%ul sistem al dreptului (ramurile instituiile normele dreptului) precum +i instanele sociale special abilitate cu atribuii n domeniul reali9rii dreptului1(. b) :uncia dreptului este cate%oria ce serve+te la determinarea rolului activ +i multilateral al dreptului n viaa +i activitatea societii din punct de vedere al destinaiei principale a dreptului. /a funciile principale ale dreptului se atribuie urmtoarele: 1. 2. !. #. '.
10

:uncia de instituionali9are Buridic a or%ani9rii social-politice. :uncia de conservare aprare +i %arantare a valorilor fundamentale ale :uncia de conducere a societii. :uncia normativ. :uncia informativ.

societii.

,icolae 8opa 8eoria (eneral$ a dreptului pa%. 8(

!$

).

:uncia educativ. Euncia de instituionali:are a or%ani9rii social-politice se manifest prin

faptul c dreptul prin normele sale re%lementea9 or%ani9area autoritilor publice ale statului atribuiile lor coraportul autoritilor publice modalitatea de eFercitare a celor trei puteri dintr-un stat: puterilor le%islativ eFecutiv +i Budectoreasc. Euncia de conser are, ap$rare !i (arantare a alorilor funda%entale ale societ$ii +i %sesc eFpresie prin urmtoarele: - cu aButorul normelor Buridice ce asi%ur re%imul constituional ordinea le%al etc.; - dreptul apr colectivitatea uman precum +i pe fiecare membru al colectivitii el asi%ur buna funcionare a colectivitii neadmind de9or%ani9are n societate. Euncia de conducere a societ$ii. 3reptul este cel mai important instrument de reali9are a conducerii sociale a scopurilor social-politice pe care societatea +i le propune. *e%lementnd cu aButorul normelor Buridice cele mai importante domenii de activitate social n drept +i %sesc eFpresie scopurile pe care societatea +i le propune la acea sau alt etap problemele cu care ea se confrunt. Euncia nor%ati $ a dreptului deriv din necesitatea subordonrii aciunilor individuale fa de conduita tip prescris prin normele Buridice. 6tabilind prin normele Buridice modalitatea de comportare a or%anelor statului or%ani9aiilor ob+te+ti a cetenilor statul n acela+i timp verific n ce msur acest compartiment prescris se reali9ea9 n practic. 1 foarte important ca normativitatea Buridic s fie completat cu normativitatea social. Euncia infor%ati $. *eflectnd realitatea n normele Buridice se acumulea9 cuno+tine despre viaa multilateral a societii despre problemele strin%ente ale societii. 3reptul concentrea9 n sine scIimbrile ce au loc n societate. =enerali9nd normele Buridice n vi%oare putem face conclu9ii pentru a aprecia principiale ornduirii sociale +i de stat structura politic a societii caracterul relaiilor economice nivelul de democrati9are a societii etc. Ca
!8

urmare din normele Buridice putem cule%e o informaie ampl despre societatea respectiv la acea sau alt etap de de9voltare. Euncia educati $. 0doptnd norme Buridice statul asi%ur cadrul or%ani9atoric necesar activitii spirituale +i pune la dispo9iia oamenilor o serie de miBloace culturale +i spirituale prin intermediul crora se reali9ea9 educaia. 3reptul prin normele sale ocrote+te valorile spirituale +i culturale care snt le%ate nemiBlocit de funcionarea normal a mecanismelor sociale. 1l stabile+te normele convieuirii sociale orientndu-i pe oameni ca aceste norme s devin dominante. CIiar +i n ca9ul aplicrii sanciunilor scopul urmrit este de a preveni n viitor abateri de la normele Buridice de a educa +i reeduca persoanele.

!"

CA$I&OLUL A+ NOIUNI GENE%ALE $%IVIN- -%E$&UL ABACE%ILO% 56+ A:ariia "i de!v8ltarea dre:tului a;aceril8r 3enumirea modern a dreptului comercial este dreptul afacerilor. 8entru a studia evoluia dreptului afacerilor este necesar de apelat la istoria de9voltrii dreptului privat inclusiv +i a dreptului comercial. 0doptarea Codului comercial france9 din 18($ a divi9at dreptul privat n drept civil +i drept comercial (mai devreme n 18(# este adoptat Codul civil france9). 6-a creat o situaie cnd raporturile Buridice patrimoniale erau re%lementate concomitent de dou cule%eri de le%i diferite. Dn asemenea situaie se spune apariia a+a numitului Udualismul dreptului privatU 11 . #reptul ci il este o ramur a dreptului care re%lementea9 raporturile Buridice patrimoniale +i cele personale nepatrimoniale dintre persoanele private (fi9ice +i Buridice). #reptul co%ercial este considerat o ramur a dreptului care re%lementea9 raporturile Buridice dintre persoanele fi9ice +i persoanele Buridice ce apar ca re9ultat al activitii comerciale (de antreprenoriat economice). #reptul afacerilor trebui s fie tratat ca o ramur succesoare a dreptului comercial iar istoria dreptului comercial ne interesea9 mai mult dect istoria dreptului civil ca atare. -storia dreptului comercial cunoa+te trei :eri8ade de de!v8ltare : 1. perioada vecIe; 2. perioada evului mediu;
11

,icolae *o+ca 6er%iu Gaie+ #reptul Afacerilor 1ditura Cartier 1""$

#(

!. perioada contemporan. 43 Perioada veche >antic @ . /a o anumit etap de de9voltare a omenirii n societate s-au produs anumite scIimbri care au condus la cunoscutele divi9iuni ale muncii. 1fectul po9itiv al acestor divi9iuni l-au constituit cre+terea productivitii muncii +i apariia unor surplusuri de producie. 0ceste surplusuri indiferent de faptul cine le nsu+ea (indivi9ii sau colectivul) erau scIimbate pe alte obiecte sau produse satisfcnd astfel mai multe necesiti. 6cIimbul a fost prima operaiune de comer aprut n anticIitate +i utili9at pn n pre9ent. 6avanii afirm c cele mai vecIi re%lementri Buridice ale comerului au fost stabilite nc n strvecIiul Gabilon. Cea mai vecIe oper le%islativ cunoscut sub denumirea de UCodul lui LammurapiU (Lammurapi - re%e al Gabilonului care a domnit n anii 1$"2-1$#" .e.n.) coninea dispo9iii referitoare la crciumi ne%ustori auFiliarii lor etc. Codul cuprindea re%lementri detaliate a contractelor de locaiune de comision de mprumut. 0lte surse indic c n le%tur cu intensificarea comerului pe malul 7rii 7editerane n sec.?-- .e.n. %recii de asemenea au instituit anumite re%uli specifice ne%ustorilor. 6ituaie aprut n urma eFtinderii statelor (ora+elor) %rece+ti n ba9inul 7rii 7editerane +i 7rii ,e%re necesitatea scIimbului comercial ntre acestea. 0ceste re%uli priveau operaiunile financiare asi%urarea comerul maritim etc. -n dreptul roman eFistau norme ce re%lementau +i raporturile comerciale. 3istincia ntre @Aus ci ile@ +i @Aus (entiu%@ prefi%urea9 distincia dintre dreptul civil +i dreptul comercial. 3reptul %inilor era aplicat n raporturile dintre ceteni +i strini +i s-a format ca urmare a eFtinderii relaiilor romanilor cu strinii n condiiile produciei de mrfuri +i a vieii comerciale fr precedent. 8rintre cele mai cunoscute norme Buridice aplicabile activitii comerciale din dreptul roman am numi eFercitarea comerului prin repre9entani ( actio institoria +i actio exercitoria ) re%uli privind mprumutul avarii rspunderea armatorului etc.
#1

53 Perioada ev l i "edi . *e%lementarea Buridic a comerului n perioada evului mediu este le%at de apariia corporaiilor (universitas). 5niversitas erau or%ani9aii colective formate de comerciani +i meseria+i. Comercianii +i meseria+ii dintr-o ramur intrau ntr-o corporaie. Corporaiile era administrat de un consul asistat de consilieri. Consulii emiteau norme interne ba9ate pe obiceiuri (cutum) care serveau la soluionarea liti%iilor aprute ntre membrii corporaiei. 3e astfel aceste norme interne constituiau soluiile efectiv aplicate la re9olvarea unor liti%ii care ulterior erau aplicate +i n alte cau9e asemntoare. Lotrrile consulilor au servit un bun temei pentru apariia dreptului ne%ustorilor ( Aus %ercatoru% ). Lotrrile mai importante ale consulilor erau adunate n cule%eri numite statute. 6nt cunoscute statutele din 8isa (1!(') *oma (1!1$) ?erona (1!18) Ger%amo (1#'$) Golo%na (1'(") etc. ,ormele statutelor ora+elor italiene a+a au +i rmas ca dreptul ora+elor-ceti. -deile obiceiurile termenii dreptului ne%ustorilor italieni au ptruns +i n alte state fiind acceptate uneori cIiar n dauna propriilor obiceiuri. 3in perioada evului mediu s-au pstrat UmonumenteU ale obiceiurilor ne%ustore+ti ndeosebi obiceiuri maritime. 8rintre astfel de monumente snt cule%erea UConsulat de la 7erU utili9at de comerciani n 7area 7editeran n secolul J-? cule%erea U*oles d].leranU utili9at n .ceanul 0tlantic att de corbiile comercianilor france9i ct +i en%le9i. -n nordul 1uropei (7area Galtic) se aplica codificaia U*e%les de ^isbZU. . cule%ere ntocmit reu+it era aplicat de ne%ustorii din alte ri iar ca ei s atra% atenia la proveniena acesteia uneori cIiar contrar obiceiurilor naionale normelor dreptului feudal +i a dreptului canonic. 63 Perioada conte"poran . 8erioada contemporan de de9voltare a dreptului comercial se caracteri9ea9 prin nlocuirea dreptului cutumiar cu dreptul scris. Ca eFemplu n Erana unde asupra unificrii obiceiurilor eFistente n acea perioad a lucrat @ean-Gaptiste Colbert ministru de finane al re%elui :ranei /udovi% J-? (/ouis J-?) care a elaborat dou ordonane
#2

comerciale. Dn 1)$! a fost pus n aplicare .rdonana privind comerul terestru iar n 1)81 a fost adoptat .rdonana privind comerul maritim . 8rin aceasta pentru prima dat s-a efectuat o re%lementare unic pe teritoriul :ranei la care erau supu+i toi cei care se ocupau cu comerul. Cele dou ordonane au stat la ba9a elaborrii Codului comercial france9 din 18($ pus n aplicare la 1 ianuarie 18(8. -n Codul comercial au fost incluse +i unele instituii Buridice din Codul civil france9 (adoptat n anul 18(#). Cu adoptarea Codului comercial a +i fost recunoscut dualitatea dreptului privat. 0ceast dualitate a fost recunoscuta ulterior ntr-un +ir de state: *omKnia =ermania. 6pania Gel%ia -talia etc. Dn privina -taliei Codul comercial france9 a fost aplicat ca le%e intern ncepnd cu anul 18(8. Dn 1882 a fost elaborat +i adoptat Codul comercial italian completat cu noile reali9ri din doctrina %erman bel%ian france9. Dn Fer%ania Codul comercial a fost adoptat n anul 18)1. 0cesta a funcionat pn n 1"(( cnd au fost puse n aplicare Codul civil +i un nou Cod comercial. Codul comercial %erman spre deosebire de cel france9 are la ba9 sistemul subiectiv de determinare a obiectului dreptului comercial. Dn sistemul subiectiv normele dreptului comercial constituie un drept profesional +i se aplic numai comercianilor caracterul %enurilor de activitate practicate. 8e teritoriul actualei Republici ;oldo a au eFistat re%lementri Buridice ale relaiilor economice. 8n la 5nirea din 1"18 se aplicau actele normative ale -mperiului *us. 3up 1 decembrie 1"18 Codul comercial romKn din 188$ a fost eFtins +i pe teritoriul Gasarabiei prin 3ecret-le%e care a funcionat pn n 1"##. 3up cel de-al doilea r9boi mondial n republic ca +i n toate rile cu re%im comunist a funcionat economia planificat. 3up declararea care au menirea s reinstaure9e relaiile independenei la 2$ au%ust 1""1 n *epublica 7oldova au fost adoptate un +ir de acte normative economiei de pia.
#!

indiferent de

5)+ -re:tul a;aceril8r "i l8cul lui =n 7i7te9ul dre:tului Dntruct dreptul este o cate%orie social care urmnd firul evoluiei reflect nivelul de9voltrii economice sociale politice culturale +i de alt natur a societii transformrile ce se produc n viaa economic +i social duc la transformri respective ale sistemului de drept. 3up prerea unor doctrinari dreptul afacerilor repre9int o instituie a dreptului civil tratnd-o numai ca dis ciplin de studiu. 0lii consider c dreptul afacerilor +i dreptul comercial (ce s-a delimitat de dreptul civil pentru a rspunde unor cerine practice) snt sinonime absolute iar folosirea noiunii de 2drept al afacerilorU este o simpl adaptare a terminolo%iei la un fenomen la mod +i acceptarea unor termeni mai atr%tori. Dn conformitate cu alte preri dreptul afacerilor este tratat ca o ramur independent +i inte%r de drept. 8otrivit opiniilor dominante dreptul afacerilor are un do%eniu %ai ntins dect dreptul co%ercial cuprin9nd +i aspecte de drept public (intervenia statului n economie) de drept fiscal de drept al muncii de drept civil (protecia consumatorilor) ntruct problemele care le ridic ast9i %estiunea ntreprinderilor snt tot mai compleFe. :iind anali9ate aceste opinii se deduc ni+te tendine comune de abordare +i anume: a) de elaborare +i adoptare a normelor Buridice ce re%lementea9 activitatea ntreprin9torilor; b) normele ce re%lementea9 activitatea ntreprin9torilor snt compartimentate n sfere de re%lementare specifice; c) aceste re%lementri asi%ur de9voltarea activitii de ntre prin9tor crend condiiile Buridice necesare pentru iniierea +i practicarea cu succes a unei afaceri de a apra att drepturile particulare ale ntre prin9torilor precum +i interesele publice ale statului +i a societii n ntre%ime. 3eci folosirea terminolo%iei diferit este determinat de condiiile
##

de de9voltare +i tradiiile istorice al unui sau altui stat. /a o anali9 mai profund a sistemului de drept al *epublicii 7oldova se evidenia9 multe puncte de tan%en cu le%islativ a rilor post-sovietice. Dn privina evoluiei dreptului afacerilor n *epublica 7oldova putem evidenia d8u :eri8ade 12 : '. de la 'GG' pn$ la intrarea n i(oare a Codului ci il adoptat la H iunie IJJI . 8otrivit Codului civil al *667 din 1")# cetenii nu puteau deine n proprietate miBloace de producie iar averea personal nu putea fi utili9at pentru a se obine profit. Ca de eFemplu citm art.1(2 alin.# din codul menionat care stipula: KLbunurile proprietate personal$ a cet$enilor nu trebuie s$ ser easc$ pentru obinerea de enituri nepro enite din %unc$K adic venitul obinu8t din utili9area eficient a bunurilor personale (eF. cIiria arenda etc.) se califica de autoriti ca enit nepro enit din %unc$ o asemenea activitate fiind considerat infraciune (speculaia) +i sancionat destul de dur de le%ea penal. /a 22 ianuarie 1""1 prin /e%ea nr.#'" .r%anul le%islativ al *667 a restabilit proprietatea privat +i a permis cetenilor s dein n proprietate KLloturi de p$%ntL, %iAloace de producie pentru nf$ptuirea acti it$ii econo%ice, producia !i eniturile obinute, precu% !i alte bunuri cu destinaie de consu% !i de producieK . 0ceast reabilitare a proprietii private a dus la desctu+area iniiativei private. 0stfel le%iuitorul prelun%ind lo%ic liberali9area economiei a adoptat la ! ianuarie 1""2 /e%ea nr. 8#' cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi prin care a le%ali9at activitatea de ntreprin9tor +i a permis constituirea de persoane Buridice de drept privat cu scop lucrativ. 8re9enta le%e a servit ca un fundament pentru trecerea de la economia planificat la economie de pia +i ca ba9 dreptului afacerilor deoarece a dat definiie de activiti de ntreprin9tor a stabilit subiectele cu drept de a desf+ura o astfel de activitate
12

(ntreprin9torii)

re%lementat

modul

de

constituire

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu p.11

#'

reor%ani9are +i licIidare a acestor subiecte. /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi fiind n esen un mic cod comercial a aprut n sistemul de drept al statului ca o le%e de sine stttoare avnd n coninutul su dispo9iii %enerale de9voltate mai apoi +i n alte acte le%islative +i anume n le%ile cu privire: la societile pe aciuni la cooperaie la investiiile strine la ntreprinderea de stat la faliment la patenta de ntreprin9tor etc. <oate aceste norme Buridice privite n ansamblu formau o nou ramur de drept n *epublica 7oldova sub denumirea de dreptul afacerilor . I. din H iunie IJJI, de la adoptarea Codului ci il al R; " pre:ent. 3in start membrii comisiei de elaborare a Codului civil al *7 +i-au pus problema re%lementrii distinctive ntr-o le%e separat a relaiilor dintre persoanele care desf+oar activitatea de ntreprin9tor sau n prevederi ncorporate Codul civil. 7aBoritatea membrilor comisiei s-au pronunat pentru o re%lementare unitar ar%umentnd c elaborarea unui Cod comercial separat de Codul civil ine de trecut. 8arlamentul a susinut ideile comisiei de lucru pstrnd structura propus. Codul civil al *7 re%lementea9 relaiile aferente activitii de ntreprin9tor precum +i statutul Buridic al persoanelor care +i propune s desf+oare activitatea de ntreprin9tor. :aptul aceste re9id din prevederile art.2 alin.# Cod civil potrivit cruia le%islaia civil

re%lementea9 raporturile dintre persoanele fi9ice +i Buridice E cele care practic$, precu% !i cele care nu practic$ acti itatea de ntreprin:$tor . 0ceast relatare ns nu privea9 evoluia dreptului afacerilor ntr-o ramur distinct de drept deoarece n activitatea de ntreprin9tor eFist o mulime de probleme +i nuane specifice care solicit re%lementarea Buridic deosebit de aceea normele referitoare la aceast activitate snt incluse nu numai n codul civil dar +i n alte le%i speciale complementare ceea ce +i s-a ntmplat dup adoptarea Codului civil al *7 (au fost adoptate: /e%ea cu pri ire la societ$ile cu r$spundere li%itat$ nr.1!'-J?- din 1#.().2(($; /e%ea cu pri ire la nre(istrarea de stat a
#)

persoanelor Auridice !i a ntreprin:$torilor indi iduali nr.22(-J?- din 1".1(.2(($ etc.). 3up cum am observat n ba9a celor relatate c trecerea *epublicii 7oldova de la o economie centrali9at la economia de pia a creat condiii favorabile pentru desf+urarea activitii de ntreprin9tor ceea ce a dictat +i o re%lementare Buridic a raporturilor sociale din cadrul acestei activiti adecvat noilor condiii. *eformele sociale +i economice iniiate +i promovate pe parcursul ultimilor ani n aceste state dau re9ultate att po9itive ct +i ne%ative diferite. 3e aceea +i ansamblul normelor Buridice ce re%lementea9 activitatea a%enilor economici n esen ce constituie coninutul dreptului afacerilor reflectnd specificul dreptului naional al rilor post-sovietice ntr-o anumit msur snt asemntoare. -re:tul a;aceril8r poate fi definit ca o ramur de drept ce c prinde an%a"$l l de nor"e & ridice ce regle"entea0 rela#iile %ociale patri"oniale 1i per%onal nepatri"oniale, "odalit#ile de con%tit ire, 2 nc#ionare 1i /ncetare a activit#ii de /ntreprin0tor, raport ri ce apar /n legt r c de%21 rarea activit#ii de /ntreprin0tor, incl %iv raport rile de interven#ie a organelor ad"ini%tra#iei p $lice3 3atorit caracterului compleF a relaiilor sociale re%lementate dreptul afacerilor este privit ca drept interdisciplinar. 5/+ O?iectul "i 9et8da dre:tului a;aceril8r Criteriile definitorii ale mpririi dreptului pe ramuri snt obiectul re%lementrii Buridice +i metoda re%lementrii Buridice. .biectul re%lementrii Buridice repre9int un %rup de raporturi sociale calitativ omo%ene dintr-un anumit domeniu sau sector de activitate raporturi re%lementate de normele Buridice. .biectul dreptului afacerilor este determinat de raporturile Buridice re%lementate de normele acestei ramuri. Afacerea poate fi definit$ ca un raport dintre doi oa%eni care tratea:$ pentru a&!i i%pune unul altuia
#$

interese %orale sau %ateriale . 1a poate s aparin unui sin%ur ntreprin9tor care +i asum ntre%ul risc sau mai multor persoane asociate care se nele% s mpart ntr-un anumit mod drepturile +i obli%aiile. 3icionarul limbii romKne tratea9 noiunea de UafacereU ca Uo ndeletnicire o activitate co mercial industrial sau financiar ba9at cel puin n parte pe capital privat (1); o aciune din care re9ult un profit (2) o tran9acie economic avnd o finalitate financiar eFtrem de bine definit - profitul (!)U 1! . . afacere poate fi lansat +i %estionat cu succes de ctre o persoan care are spirit inovator perseveren ncredere n sine insisten tendin spre risc responsabilitate - om de afaceri ntreprin9tor. Afacere (business) sau sinonimul ei - activitate de ntreprin9tor este orice activitate economic cu eFcepia muncii efectuate n ba9a contractului (acordului) de munc desf+urat n conformitate cu le%islaia de ctre o persoan avnd drept scop obinerea venitului sau n urma desf+urrii creia indiferent de scopul activitii se obine venit. 8rin urmare raporturile Buridice la care particip ntreprin9torii n procesul activitii economice +i n re9ultatul crora ace+tia obin un venit sistematic constituie obiectul dreptului afacerilor. n maBoritatea lor raporturile Buridice la care particip ntreprin9torii n cadrul activitii economice re9ult din contracte +i snt re%lementate de norme ale dreptului civil iar participanii la aceste raporturi se afl pe po9iie de e%alitate (raporturi pe ori9ontal). ,atura afacerilor este determinat +i se eFprim prin domeniile de activitate economic. :iecare domeniu al activitii economice repre9int un %en de activitate uman ce se formea9 +i evoluea9 n raport de nevoile eFistente +i de posibilitile de utili9are eficient a factorilor de producie. 0stfel comerciale se pot distin%e activiti de producie de asi%urri de investiii activiti financiare de transport +i

telecomunicaii de consultan de intermediere etc. 6epararea activitii


13

7ic dicionar al limbii romKne 1ditura 317-5*= Gucure+ti 1""! p. 22.

#8

a%enilor economici pe domenii distincte interdependente formea9 divi9iunea muncii.

de sine stttoare

dar

0ctivitatea de ntreprin9tor n *epublica 7oldova poate fi practicat de ctre persoane fi9ice ct +i de persoane Buridice de drept privat +i de drept public. 8entru ca persoanele fi9ice +i Buridice s poat desf+ura activitate de ntreprin9tor ele trebuie s aib calitatea de subiect de drept al afacerilor (a%ent economic) adic trebuie s se or%ani9e9e n conformitate cu le%islaia ntr-un anumit mod: a) b) s se nre%istre9e n calitate de ntreprin9tor individual ce va s fonde9e dup ca9 o ntreprindere individual o societate -n funcie de %enul principal de activitate societile comerciale pot activa ca ntreprinderi industriale de construcii de transport comer ciale etc. ca instituii bancare fonduri de investiii companii de asi%urri burse de valori burse de mrfuri etc. 0ciunile pe care trebuie s le ntre prind persoanele fi9ice +i cele Buridice n vederea or%ani9rii +i dobndirii calitii de a%ent economic precum +i cele le%ate de ncetarea acestei caliti snt prev9ute de le%e. *aporturile Buridice stabilite n le%tur cu or%ani9area activitii de ntreprin9tor (raporturi interne) snt re%lementate cu unele eFcepii de norme Buridice ce se conin n acte normative interne - acte de constituire (contract de constituire deci9ie de fondare declaraia de constituire statut) re%ulamente de activitate Iotrri ale or%anelor de conducere competente contracte individuale de munc etc. 3eci relaiile sociale la care particip ntreprin9torii n procesul +i n le%tur cu desf+urarea activitii de ntreprin9tor au un caracter destul de complicat +i snt determinate de compleFitatea aspectelor unei afaceri: nre%istrarea de stat formarea capitalului social creditarea licenierea an%aBarea personalului marYetin%ul +i promovarea produselor pe pia impo9itarea importul +i eFportul etc. 3e aceea +i ansamblul nor #"

activa n ba9a patentei de ntreprin9tor; comercial o cooperativ etc.

melor Buridice care re%lementea9 aceste relaii este destul de vast. 8rin %etoda re(le%ent$rii Auridice se nele%e totalitatea de procedee de nrurire a dreptului asupra participanilor la relaiile sociale consfinite prin le%e. 3e re%ul fiecare ramur le drept presupune eFistena unor metode specifice de re%lementare a comportamentului subiecilor de drept. /a determinarea metodei de re%lementare Buridic a relaiilor sociale se cere a lua n considerare mai multe componente: - modul n care snt stabilite drepturile +i obli%aiile subiectelor le drept; - %radul de determinare a drepturilor stabilite +i al libertii de aciune i subiectelor; - ale%erea faptelor Buridice considerate ile%ale; caracterul situaiei Buridice a prilor raportului Buridic reparti9area drepturilor +i obli%aiilor titre subieci; - cile +i metodele de asi%urare a drepturilor subiective. Caracterul compleF al obiectului dreptului afacerilor presupune aplicarea mai multor procedee de nrurire asupra comportamentului participanilor specifice activitii de ntreprin9tor. 0stfel n unele ca9uri le%ea prevede drept i9vor de apariie a drepturilor +i obli%aiilor ntreprin9torilor contractul ncIeiat de ctre ntreprin9tor n alte ca9uri - actul emis n limitele competenei de autoritile publice (de eFemplu dispo9iia eFecutorie a 0%eniei ,aionale pentru 8rotecia Concurenei) n al treilea rnd drepturile +i obli%aiile reies direct din coninutul le%ii (obli%ativitatea nre%istrrii de stat). 8rin urmare normele dreptului afacerilor pot fi norme dispo9itive (nici nu obli% nici nu inter9ic o aciune) pot avea caracter de recomandare pot avea un caracter imperativ. 6ubiectele raporturilor Buridice de drept al afacerilor se pot afla pe po9iii de e%alitate (raporturi pe ori9ontal) ntre ntreprin9tori ntre prin9tor +i furni9ori sau consumatori ori pe po9iie de subordonare (raporturi pe vertical) ntre ntreprin9tori
'(

+i

stat

autoritile

administraiei publice centrale +i locale. 8entru aprarea drepturilor +i intereselor a%enilor economici le%islaia prevede diferite metode +i mecanisme de reali9are. 8entru neeFecutarea obli%aiunilor antreprenorii penal administrativ material persoanele cu funcii de n dreptul rspundere autoritile administraiei publice snt sancionate dup ca9 disciplinar. 8rin urmare afacerilor snt aplicabile mai multe metode (re%imuri Buridice) de re%lementare Buridic: %etoda dispo:iiilor (prescripiilor) obli%atorii; %etoda oinei autono%e a p$rilor (metoda acordului liber); %etoda reco%and$rilor etc. 5A+ $rinci:iile dre:tului a;aceril8r Cuvntul UprincipiuU provine din latinescul UprincipiumU +i nseamn nceput obr+ie element fundamental. Dn domeniul lo%icii principiile au un sens imperativ indicnd cum trebuie s %ndim pentru a ne apropia de esena obiectului. Dntr-un alt conteFt principiile au o semnificaie practic +i normativ indicnd ce trebuie s facem cum trebuie s procedm n diferite mpreBurri practice. n acest sens principiile practico-normative au un sens imperativ. 0ceasta ns nu nseamn c trebuie s reducem principiile la norme. 8rin principii ale dreptului nele%em att un fundament al sistemului de drept ct +i o modalitate de coordonare a normelor Buridice din cadrul sistemului n Burul unei idei clu9itoare1#. 8rincipiile de drept snt acele idei conductoare ale coninutului tuturor normelor Buridice1'. ?rincipiile funda%entale ale dreptului snt acele idei diri%uitoare care se de%aB ca urmare a raportului dintre le%ea fundamental +i celelalte le%i n principal din Constituie... +i care se %sesc +i va trebui s se %seasc n ntre%ul... sistem de drept1)... 3in definiiile menionate se evidenia9 urmtoarele trsturi:
14 15

=Ieor%Ie Gobo+ <eoria %eneral a statului +i dreptului Gucure+ti 1"8! pa%. 18) ,icolae 8opa <eoria %eneral a dreptului pa%. )$ 16 -on 3o%aru 1lemente de teorie %eneral a dreptului Craiova 1""# pa%. 11#

'1

- principiile dreptului difer de la un sistem naional la altul. n acela+i timp ns anumite principii pot fi caracteristice mai multor sisteme naionale de drept; - principiile fundamentale ale dreptului de re%ul snt reflectate n Constituie; - principiile fundamentale ale dreptului snt idei diri%uitoare idei de ba9 +i +i %sesc reflectare n ntrea%a le%islaie; - principiile dreptului se pot nfi+a fie sub forma unei aFiome fie sub forma unei deducii fie sub forma unei %enerali9ri de fapte eFperimentale; - principiile dreptului snt mobile stabilitatea lor fiind relativ. <eoria dreptului diferenia9 trei categorii de principii ale drept l i care snt caracteristice +i ramurii dreptului afacerilor: a) b) c) principii %enerale; principii interramurale; principii ramurale. Principiile generale caracteri9ea9 ntre%ul sistem de drept constituionale deoarece snt re%lementate de re%ul n Constituie. 8rintre principiile %enerale ale dreptului care snt aplicabile +i dreptului afacerilor pot fi menionate: - principiul e%alitii n faa le%ii n conformitate cu care ntreprin9tor poate fi orice cetean al *epublicii 7oldova cetean strin sau apatrid; persoanele Buridice strine snt asimilate n condiiile le%ii cu persoanele Buridice ale *epublicii 7oldova; persoanele Buridice de drept privat +i persoanele Buridice de drept public ce desf+oar activitate de ntreprin9tor n raporturile Buridice de drept al afacerilor snt situate pe po9iie de e%alitate etc.; - principiul responsabilitii n conformitate cu care ntreprin9tor individual sau fondator al unei persoane Buridice poate fi doar persoana fi9ic care are capacitatea deplin de eFerciiu +i poate rspunde pentru faptele sale precum +i persoana Buridic care este nre%istrat n confor mitate cu le%islaia adic are un patrimoniu propriu cu care poate rspunde pentru obli%aiile asumate.
'2

ele

constituind n acela+i timp trsturile unui tip de drept. 1le mai snt numite +i

*esponsabilitatea apare ca un raport con+tient al persoanei fi9ice +i Buridice fa de valorile +i normele sociale determi nnd un anumit fa de comportament al acestora fa de ali a%eni economici

consumatori fa de societate etc. *esponsabilitatea este strns le%at de libertate. 8ersoana este liber s alea% - s respecte norma social ce-i re%lementea9 conduita sau nu. 8entru nerespectarea acestei norme persoana poart rspundere n conformitate cu le%islaia n vi%oare; - principiul le%alitii . <raducerea acestui principiu n via constituie fundamentul eFistenei statului de drept. 8rin le%alitate se nele%e respectarea strict a normelor de drept att de ctre cei care le adopt precum +i de cei care le pun n eFecutare ct +i de toi membrii societii. 8rin urmare activitatea de ntreprin9tor trebuie eFercitat n strict conformitate cu cerinele le%islaiei ceea ce presupune respectarea strict a prevederilor normelor Buridice de ctre a%enii economici de ctre autoritile administraiei publice centrale +i locale mputernicite cu re%lementarea +i\sau suprave%Ierea activitii a%enilor economici de ctre consumatori etc. Principiile interra" rale caracteri9ea9 dou sau cteva ramuri de drept. 8rincipiile interramurale caracteri9ea9 nu una ci dou sau mai multe ramuri. 8rintre aceste principii pot fi numite: - principiul libertii de a contracta care prevede c prile contractante pot ncIeia n mod liber n limitele normelor imperative de drept contracte +i pot stabili coninutul lor. 3ac n scopul proteciei intereselor prioritare ale societii sau ale unui individ efectele unui contract depind de ncuviinarea autoritilor statului limitrile +i condiionrile trebuie re%lementate prin le%e. .bli%area la ncIeierea unui contract este inter9is cu eFcepia ca9urilor cnd obli%aia de a contracta este prev9ut de le%e sau dac reiese dintr-o obli%aie asumat benevol. 8rile pot ncIeia contracte care nu snt prev9ute de le%e precum +i contracte care conin elemente ale diferitor contracte prev9ute de le%e (contracte compleFe). 0cest principiu este o premis necesar a economiei de pia +i
'!

a de9voltrii concurenei. - principiul recunoa+terii mai multor forme de proprietate a e%alitii lor Buridice +i proteciei e%ale. n conformitate cu principiul dat n *epu blica 7oldova le%islaia nu poate s prevad careva privile%ii sau n%rdiri pentru unele sau altele forme de proprietate a subiectelor antrenate n activitatea de ntreprin9tor cu atra%erea bunurilor aflate n proprietatea statal municipal sau personal deoarece Ustatul ocrote+te proprietatea public +i privat +i %arantea9 reali9area dreptului de proprietate n formele solicitate de proprietarU dar numai n concordan cu le%ea. Cetenilor or%ani9aiilor +i altor proprietari li se asi%ur condiii e%ale de de9voltare a diverselor tipuri de proprietate +i aprarea lor. ,imeni nu are dreptul s retra% n mod forat bunurile proprietarului dect n ca9urile prev9ute de le%e precum +i s cear proprietarului s-+i asocie9e bunurile cu bunurile altui proprietar. 8rintre alte principii interramurale aplicabile dreptului afacerilor mai pot fi menionate: principiul proteciei secretului comercial al a%entului economic; consensualismului privitor la forma actului Buridic; principiul imiFtiunii n viaa privat a persoanelor fi9ice etc. Principiile ra" rale caracteri9ea9 o ramur de drept luat n parte fiind nscrise n coduri +i n alte le%i. 8rintre principiile specifice dreptului afacerilor putem enumera: - principiul libertii activitii de ntreprin9tor principiu ce +i-a %sit eFprimarea n prevederea constituional: U6tatul trebuie s asi%ure liber tatea comerului +i activitii de ntreprin9torU 1$ . 8rincipiul dat este de9voltat n Codul civil precum +i n alte acte le%islative. 1l nseamn dreptul ntreprin9torului de a lansa +i a desf+ura o afacere n orice sfer a activitii de ntreprin9tor n orice form or%ani9atorico-Buridic prev9ut de le%e cu folosirea patrimoniului propriu +i cu atra%erea bunurilor +i drepturilor patrimoniale de la alte persoane s-+i alea%
17

Constituia *.7. art. 12) alin.l lit. b

'#

independent %enurile de activitate s dispun liber de beneficiul obinut de pe urma activitii obli%atorii etc. - principiul re%lementrii activitii de ntreprin9tor din partea statului . Dn ori+ice stat activitatea economic este re%lementat de ctre stat. 3iferite ns snt formele +i metodele unei asemenea re%lementri care snt determinate de situaia politic nivelul de9voltrii sociale +i economice tradiiile istorice specificul naional precum +i de ali factori. 6tatul asi%ur n mod democratic cadrul Buridico-le%islativ +i instituional pentru desf+urarea activitii a%enilor economici n condiiile de eFer citare a liberei iniiative determinnd n acest mod formele or%ani9atorico-Buridice ale activitii de ntreprin9tor patrimoniul care poate fi folosit stabilind drepturile obli%aiile +i responsabilitile a%enilor economici etc. n anumite mpreBurri ia msuri pentru a susine activitatea a%enilor economici n unele domenii (viticultur construcii industria constructoare de ma+ini pentru a%ricultur etc.) sau n anumite 9one aloc subvenii finanea9 investiii etc. 6tatul depune eforturi n vederea obinerii +i asi%urrii ecIilibrului dintre interesele personale ale antreprenorilor +i intereselor publice a statului +i societii. Dn acest scop n faa a%enilor economici snt puse anumite obli%aii: de a plti impo9ite de a or%ani9a evidena contabil de a proteBa mediul nconBurtor de a proteBa interesele consumatorilor etc. - principiul concurenei loiale. *espectarea principiului dat este o condiie necesar pentru de9voltarea economiei de pia +i eFercitarea activitii de ntreprin9tor. 8rivit la %eneral principiile %enerale ale dreptului nu rmn ntr-un spaiu suspendat ele nu eFist n mod abstract fr le%tur cu re%lementrile din ramurile de drept. :iecare ramur de drept lund drept ba9 principiile %enerale +i formulea9 principiile sale specifice cum ar fi: n dreptul civil - principiul repar$rii preAudiciului cau:at n dreptul penal - principiul le(alit$ii incri%in$rii n dreptul procesual - principiul ascult$rii !i a celeilalte p$ri n
''

dup acIitarea impo9itelor +i a altor pli

dreptul familial - principiul ocrotirii %a%ei !i a copilului etc. Principiile drept l i a2acerilor repre0int ni1te idei 2 nda"entale, dirig itoare deter"inate de rela#iile %ociale care %ta la $a0a /ntreg l i %i%te" de drept, repre0ent/nd o "odalitate de coordonare a nor"elor de drept al a2acerilor+

')

CA$I&OLUL 1+ NO%MA .U%I-IC' A -%E$&ULUI ABACE%ILO% 56+ N8iunea "i tr 7 turile e7eniale ale n8r9ei Curidice *e%lementarea relaiilor sociale are loc prin intermediul normelor sociale (a unor re%uli acceptate de societate). 3at fiind faptul c aceste relaii in de diverse domenii de activitate uman re%lementea9. . modalitate social constituie normele Buridice. Cunoa+terea normei Buridice implic att caracteri9area trsturilor comune tuturor normelor sociale precum +i caracteri9area trsturilor ei specifice. 8unctul de pornire la caracteri9area normei este urmtorul: orice nor%$ Auridic$ este o nor%$ social$, ns$ nu fiecare nor%$ social$ este !i Auridic$. Nor%a Auridic$ repre9int doar acea norm social ce conine o re%ul de conduit stabilit sau autori9at (sancionat) de stat menit s re%lemente9e cele mai importante domenii de activitate uman +i ocrotit n ca9 de necesitate prin fora coercitiv a statului. 3e aici re9ult urmtoarele trsturi eseniale ale normei Buridice ce snt specifice +i normelor Buridice a dreptului afacerilor: a) nor%ele Auridice snt stabilite sau autori:ate de c$tre or(anele co%petente de stat. 1le eFprim voina statului ce n fine repre9int voina poporului ndreptat spre re%lementarea unui anumit tip de relaii din societate. 1Fprimat prin norm voina de stat este adresat voinei participanilor la raporturile din societate care trebuie s-+i corele9e conduita cu ndatorirea sau interdicia incluse n norm. ,orma este prev9ut ntotdeauna pentru situaii din via n care este posibil selectarea diferitelor variante ale conduitei. 0nume de aceea participanilor la raporturile din societate li se indic varianta necesar menionat n norma de conduit; b) nor%a Auridic$ are un caracter (eneral. 1a stabile+te trsturile-tip ale
'$

diferite snt +i normele care le

situaiilor de via la apariia crora trebuie aplicat indiciile-tip ale relaiilor sociale. 0cest indiciu este determinat de norm. Ca urmare norma Buridic apare ca model de conduit al participanilor la relaia social concret; c) nor%a de drept are %enirea de a re(le%enta nu o relaie aparte, sin(ular$, ci un tip de relaii. 8rin aceasta ea se distin%e de actele aplicrii dreptului (a Iotrrilor autoritilor publice asupra unor ca9uri concrete) +i dispo9iiile individuale. 0stfel norma de drept re%lementea9 tipul de ca9uri +i raporturi este adresat unui cerc de persoane determinate prin indicii-tip (ceteni alte persoane fi9ice persoane Buridice persoane oficiale etc.); d) nor%a de drept, la fel ca !i dreptul n ansa%blu, este pre $:ut$ s$ re(le%ente:e conduita oa%enilor printr&un tip special de relaii, le($tura dintre participanii la care re:id$ n drepturi !i ndatoriri reciproce . 0cest mod de re%lementare a relaiilor sociale +i a conduitei oamenilor alctuie+te trstura specific a reali9rii dreptului. ,ormele de drept au un caracter de dispo9iie obli%atorie: cnd n de9voltarea relaiilor sociale se creea9 sau apar condiiile de reali9are prev9ute de norm participanii la aceste relaii capt drepturi concrete +i ndatoriri concrete care formea9 raporturile Buridice. ,orma ca model al raportului de drept n forma %eneral determin dreptul subiectiv conduita posibil a unei pri care particip la raport; e) un indiciu specific al nor%elor Auridice este ocrotirea lor prin constrn(ere BcoerciiaC de stat. 3reptul n-are nici o valoare fr un aparat n stare s impun prin constrn%ere respectarea normelor de drept. 8rin aceasta normele de drept se deosebesc de alte norme sociale precum +i de apelurile +i adresrile pe care le includ actele autoritilor publice. 7surile de constrn%ere de ctre stat aplicate n ca9urile nclcrii normelor de drept snt variate. 1le snt ndreptate spre eFercitarea dreptului violat sau spre reali9area ndatoririi nendeplinite precum +i spre pedeapsa infractorului. 5)+ (tructura n8r9ei Curidice a dre:tului a;aceril8r ,orma Buridic constituie elementul primar al sistemului de drept celula principal din care se construie+te ntre%ul edificiu al dreptului. 8entru a putea fi receptat neleas de ctre toi subiecii de drept norma Buridic trebuie s aib
'8

o anumit structur lo%ic din care s re9ulte ct mai eFact r$spunsul la cte a ntreb$ri: a) cui este adresat +i n ce mpreBurri (condiii) acionea9_ b) ce variant de comportare prescrie statul subiectului de drept adic ce trebuie s fac sau ce trebuie s nu fac subiectul_ c) care vor fi consecinele nerespectrii normei Buridice_ *spunsul la aceste ntrebri poate fi %sit n elementele normei Buridice care n ansamblul lor formea9 structura normei. 0stfel structura unei norme Buridice poate fi scIematic repre9entat n felul urmtor: @dac$ & atunci & n ca: contrar...@ sau: U0flndu-ne pe teritoriul statului (sau: fiind ceteni ai statului) trebuie s respectm le%ile acestui stat; n ca9 contrar statul va aplica infractorului de norme de drept msuri de constrn%ereU. Concreti9area acestor prevederi raportat la anumite norme d posibilitatea s determinm cine +i n ce condiii trebuie s respecte norma ce anume trebuie s se fac pentru reali9area ei prin ce msuri de constrn%ere de ctre stat aceast norm este ocrotit n faa nclcrilor. ?orbind de structura unei nor%e Auridice este necesar s atra%em atenia la urmtoarele. 0nali9a structurii normei Buridice a dreptului afacerilor trebuie s fie efectuat 7u? d8u a7:ecte: a) structura lo%ico-Buridic a normei (structura intern); b) structura teInico-le%islativ (structura eFtern). *eferitor la %tr ct ra logico(& ridic a nor"ei (%tr ct ra intern! norma Buridic este compus din trei elemente: 1) I:8te!a (determinarea cercului de persoane crora le este adresat norma precum +i mpreBurrile n pre9ena crora ea se reali9ea9); 2) -i7:8!iia (ns+i re%ula de conduit eFprimat ca determinare a ndatoririlor +i drepturilor prilor n raportul Buridic); !) (anciunea (prevede survenirea consecinelor n re9ultatul respectrii sau nerespectrii prevederilor dispo9iiei +i ipote9ei)18. =tructura nor%ei Auridice se ba9ea9 pe interdependen caracterul
18

G.,e%ru 8eoria (eneral$ a dreptului p. #$ n: 9a:ele statului !i dreptului Republicii ;oldo a CIi+inu: 1ditura Cartier 1""$

'"

sistematic al normelor Buridice. Caracterul sistematic este o calitate important a dreptului: normele Buridice snt indisolubil le%ate ntre ele. Dn anumite aspecte ele se manifest ca dispo9iii care au ipote9ele +i sanciunile lor iar n altele ca elemente ale ipote9ei sau sanciunii ale altor norme. =anciunea unei nor%e devine dispo9iie la nerespectarea normei ocrotite +i la aplicarea msurilor de constrn%ere fa de infractor; +i ipote9ele devin ntr-un anumit sens dispo9iii care indic cror circumstane anume s li se atribuie importan Buridic. 0stfel din punctul de vedere al pietonilor +i conductorilor miBloacelor de transport respectarea re%ulilor circulaiei rutiere este o datorie (dispo9iie) iar msurile administrative pentru nerespectarea ndatoririi snt o sanciune un miBloc de constrn%ere n vederea asi%urrii respectrii acestor re%uli. 3in punctul de vedere al or%anelor de stat +i persoanelor oficiale nsrcinate s eFamine9e ca9urile despre delictele administrative una +i aceea+i norm apare sub un alt aspect: ipote9a devine descrierea delictului administrativ iar dispo9iie ndatorirea de a aplica sanciunea n limitele stabilite prin le%e +i corespun9toare formei procesuale; iar miBlocul de asi%urare a ndeplinirii acestei ndatoriri (sanciunea) este anularea Iotrrii contrare le%ii +i nefundamentate cu privire la delictul administrativ precum +i responsabilitatea personal a persoanelor oficiale vinovate de inaciunea sau de aplicarea %re+it a le%ii. 6tructura lo%ico-Buridic a normei este stabil: o norm cuprinde ntotdeauna cele trei elemente adic conine +i ipote9 +i dispo9iie +i sanciune. 0ceste trei elemente se ntlnesc rar ntrunite la un loc ntr-un articol al actului Buridic normativ sau cIiar n actul normativ concret luat n ansamblu. 8entru a reproduce norma Buridic n componena ei deplin de multe ori este necesar s lum n consideraie prevederile ce se conin n mai multe articole ale actului normativ sau dac este insuficient prevederile ce se conin +i n alte acte normative. Str ct ra tehnico(legi%lativ (%tr ct ra e.tern %a redac#ional! nseamn dispunerea normelor Buridice pe articole alineate subalineate +i %ruparea acestora n seciuni capitole titluri pn la constituirea unor Coduri
)(

cum snt cel penal civil funciar etc. 6tructura normei Buridice repre9int n sine structura ei intern forma ei intern modul de le%tur +i ordinea aranBrii elementelor sale componente. 5/+ Cla7i;icarea n8r9el8r Curidice A clasifica n %eneral nseamn a sistemati9a a aranBa ntr-o anumit ordine a determina n ce %rupe n ce cate%orii poate fi mprit un tot ntre%. A clasifica nor%ele Auridice nseamn a le %rupa pe cate%orii pentru a ne orienta n oceanul de norme Buridice care ne nconBoar a le recunoa+te a le deosebi mai u+or n ca9ul reali9rii lor. Dn acest conteFt se poate afirma c problema clasificrii normelor Buridice pre9int un interes deosebit att din punct de vedere teoretic ct +i din punct de vedere practic. Dn literatura Buridic pornindu-se de la necesitatea cunoa+terii mai profunde +i aplicrii corecte a normelor Buridice se fac multiple clasificri dup diferite criterii: ra%ura de drept, for$ Auridic$ a nor%ei, caracterul prescripiilor nor%elor etc. 43 Ra" ra de drept *amura de drept constituie un criteriu important pentru clasificarea normelor Buridice. 6e eFplic acest lucru prin faptul c ramura de drept pune la ba9 diferenierea normelor n dependen de obiectul re%lementrii normative +i metoda re%lementrii normative adic d rspuns la dou ntrebri eFtrem de importante +i anume: a) ce domeniu de activitate re%lementea9 normele Buridice; b) n ce mod cum se face acest lucru _ 8otrivit acestui criteriu normele Buridice pot fi clasificate n: norme de drept constituional norme de drept administrativ norme de drept civil norme de drept penal norme de drept familial norme de drept al muncii etc. 53 +or#a & ridic :ora Buridic a normelor de drept depinde n primul rnd de locul pe care l ocup actul normativ n sistemul actelor normative. 8utem diferenia: a) Nor%e Auridice cuprinse n le(i. 0cestea la rndul lor pot fi: - norme Buridice cuprinse n Constituie;
)1

- norme Buridice cuprinse n le%i or%anice; - norme Buridice cuprinse n le%i ordinare. b) Nor%e Auridice cuprinse n acte nor%ati e subordonate le(ii. 0cestea la rndul lor pot fi: - norme Buridice cuprinse n Iotrri normative ale 8arlamentului; - norme Buridice cuprinse n decrete ale 8re+edintelui *epublicii; - norme Buridice cuprinse n Iotrri ale =uvernului; - norme Buridice cuprinse n alte acte normative (ordine ministeriale +i departamentale norme Buridice cuprinse n acte normative ale autoritilor publice locale etc.). 63 Str ct ra tehnico(legi%lativ 6tructura teInico-le%islativ sau modul de redactare. *emarcm de la bun nceput c unii autori vorbesc de structura lo%ic ca criteriu de clasificare a normelor Buridice. Considerm c drept criteriu de clasificare poate servi nu structura lo%ic (din punct de vedere lo%ic o norm ntotdeauna este complet) ci structura ei teInico-le%islativ sau modul de redactare a normei. 8otrivit acestui criteriu pot fi: a) Nor%e Auridice co%plete. 6nt norme Buridice complete acele norme care conin n teFtul lor ntrunite la un loc cele trei elemente de structur: ipote9a dispo9iia sanciunea. b) Nor%e Auridice inco%plete. Caracteristic pentru aceste norme este faptul c nu toate elementele de structur ale normei se ntrunesc ntr-un teFt al normei. /a rndul lor normele Buridice incomplete pot fi: - norme de trimitere (cele care necesit luarea n consideraie a teFtului complet al actului normativ respectiv); - norme n alb (cele care necesit luarea n consideraie a teFtelor altor acte normative). 73 Caracter l cond itei pre%cri%e Caracterul conduitei prescrise re9ult din modul de re%lementare a acestei conduite. n dependen de aceasta normele Buridice se clasific n: a) norme imperative;
)2

b) norme dispo9itive. ,ormele imperative snt normele care prescriu comportamentul subiecilor de drept +i nu admit nici o abatere de la acesta. /a rndul lor normele imperative pot fi: - nor%e onerati e care prescriu n mod eFpres obli%aia svr+irii unei aciuni (de eFemplu conform alineatului (#) al art. #8 al Constituiei *epublicii 7oldova UCopiii snt obli%ai s aib %riB de prini +i s le acorde aButorU); - nor%e pro7ibiti e care inter9ic svr+irea unor aciuni (de eFemplu maBoritatea normelor de drept penal conin interdicii). ,ormele dispo9itive snt normele care acord posibilitatea unui lar% comportament subiecilor de drept adic normele care nici nu obli% nici nu inter9ic o aciune. /a rndul lor aceste norme pot fi: - nor%e per%isi e care permit o anumit conduit; - nor%e supleti e care acord subiectului posibilitatea s alea% sin%ur una din variantele de conduit prev9ute de norm (de eFemplu conform Codului familiei Ula ncIeierea cstoriei soii dup dorina lor +i ale% numele de familie al unuia dintre soi ca nume de familie comun al lor sau fiecare so +i pstrea9 numele de familie de pn la cstorieU). 83 9rad l 1i inten%i2icarea inciden#ei+ Conform acestui criteriu pot fi difereniate: a) norme care re%lementea9 direct conduita oamenilor; b) norme care re%lementea9 indirect conduita (norme care se pre9int sub form de principii definiii etc.). :3 S2era de aplicare 8otrivit acestui criteriu normele Buridice pot fi: a) norme %enerale V care au cea mai lar% sfer de aplicare; b) norme speciale V snt aplicate ntr-un domeniu restrns de relaii sociale; c) norme de eFcepie V care stabilesc eFcepii de la re%ula %eneral. ,ormele cu caracter %eneral +i special snt pe lar% aplicate n cadrul diverselor coduri care conin de re%ul pri %enerale +i speciale. ;3 Criteri l %ocio(& ridic 8otrivit acestui criteriu normele Buridice se clasific n:
)!

a) nor%e puniti e care prevd pedeapsa Buridic pentru cei ce nu respect comportamentul prescris de le%e; b) nor%e sti%ulati e care stabilesc un anumit sistem de stimulente.

)#

CA$I&OLUL 0+ IZVOA%ELE -%E$&ULUI ABACE%ILO% 56+ N8iunea de i!v8r de dre:t 3reptul constituie un sistem de norme care mbrac o anumit Iain Buridic ia o anumit form datorit creia snt aduse la cuno+tin ntre%ii societi. #reptul scria savantul Le%el trece n existena faptic$ %ai nti prin for%$, prin faptul c$ este pus ca le(e.... 3reptul afacerilor constituie un ansamblu de norme ce re%lementea9 raporturile Buridice din sfera activitii de ntreprin9tor. 0ceste norme trebuiesc aduse la cuno+tina ntre%ii societi +i n primul rnd la cuno+tina celor al cror comportament l prescriu. Eor%a de expri%are a nor%elor Auridice, %odalitatea principal$ prin care dreptul de ine cunoscut de cei al c$ror co%porta%ent l prescrie poart$ denu%irea de i: or de drept. ,oiunea de i9vor de drept este utili9at n mai multe sensuri dintre care cele mai rspndite snt: - i9vor material +i i9vor formal al dreptului; - i9vor direct +i i9vor indirect (mediat) al dreptului; - i9vor scris +i i9vor nescris al dreptului; - i9vor intern +i i9vor eFtern al dreptului. M: oarele %ateriale ale dreptului mai snt denumite +i i9voare reale. 1le snt concepute ca un sistem de factori sociali politici ideolo%ici materiali precum +i cadrul natural social-politic uman etc. care determin aciunea le%iuitorului sau d na+tere unor re%uli i9vorte din necesitile practice de re%lementare prin norme Buridice a unor relaii sociale. M: orul for%al al dreptului se interpretea9 ca forma de adoptare sau sancionare a normelor Buridice modul de eFprimare a normelor adic sursa n care normele Buridice snt reflectate. -9vorul formal caracteri9ea9 miBloacele speciale pe care statul le aplic pentru ca voina %uvernanilor s capete un ve+mnt Buridic. 3e
)'

obicei acest rol revine actelor nor%ati e. M: orul direct al dreptului pre9int modalitatea prin care normele Buridice snt eFprimate. -9voare directe ale dreptului snt considerate actele +i contractele normative. Mndirecte snt considerate acele i9voare care pentru a fi considerate Buridice trebuie s fie validate sancionate de o autoritate public competent. n calitate de i9vor indirect pot servi de eFemplu obiceiurile sau normele elaborate de or%ani9aii nestatale. 0ceste norme devin Buridice numai din momentul n care au fost confirmate n modul respectiv de autoritatea public. =crise snt considerate i9voarele care necesit o formulare strict determinat de principiile le%iferrii. 3e eFemplu actul normativ se pre9int totdeauna sub form scris pe cnd obiceiul poate fi transmis +i pe cale oral. ,u snt unanime prerile ce in de i: orul intern !i i: orul extern al dreptului. 5nii autori consider c i9vorul intern al dreptului l constituie normele Buridice. 0lii susin c i9vorul intern l formea9 ns+i voina %eneral-obli%atorie ridicat la ran%ul de le%e. Dn ceea ce prive+te i: orul extern al dreptului el caracteri9ea9 miBloacele prin care voina devenit statal obine o Iain Buridic adecvat. ,oiunea de i9vor al dreptului este utili9at +i n alte sensuri. 0+a de eFemplu se consider c politica constituie i9vorul politic al dreptului n sensul c autoritatea public este cea care %nde+te viitoarele norme Buridice. /a fel con+tiina Buridic este considerat ideolo%ie a dreptului. 3eci i0voarele ale drept l i a2acerilor repre0int 2or"ele de e.pri"are a nor"elor & ridice /n cadr l %i%te" l i de drept al a2acerilor, adic "odalitatea de in%tit ire %a rec noa1tere de ctre p terea de %tat a nor"elor & ridice /n proce% l de creare a drept l i+ 0+adar studierea i9voarelor dreptului ne permite s aBun%em la conclu9ia c eFist multiple +i variate forme pe care dreptul le mbrac eFist o diversitate de i9voare ale dreptului. 7ultitudinea i9voarelor de drept este proprie tuturor sistemelor de drept. 1a se lmure+te n primul rnd prin diversitatea relaiilor sociale supuse re%lementrii Buridice.
))

Dn evoluia sa dreptul a cunoscut urmtoarele forme de eFprimare (i9voare formale): a) obiceiul Buridic (cutuma); b) practica Budiciar +i precedentul Budiciar; c) doctrina; d) contractul normativ; e) actul normativ. 5)+ Caracteri7tica i!v8arel8r dre:tului 43 ,$icei l & ridic (c t "a!3 Dn succesiunea istoric a i9voarelor de drept obiceiul Buridic ocup fr ndoial primul loc. .biceiul este cea mai ori%inal form de manifestare a voinei sociale. CIiar n formele cele mai rudimentare primitive de convieuire uman %sim unele re%uli care nu snt impuse n mod eFpres dar de fapt snt respectate aproape din instinct. 0ceste re%uli apar prin repetarea constant a unor acte repetri crora li se impune o obli%ativitate. 1lementul lor material elementul central l constituie repetarea constant. Gineneles o repetare constant continu nu este suficient ca fapta s se transforme n obicei Buridic (s lum de eFemplu re%ulile de pruden de i%ien de conduit personal etc.). 8entru aceasta se cere ca repetarea s$ se spriAine pe con in(erea c$ aceast$ repetare este absolut obli(atorie, a!a nct alii pot s$ o cear$'G. 7ecanismul trecerii unui obicei din sistemul %eneral al normelor sociale n sistemul i9voarelor dreptului este marcat de dou momente importante: 1) fie c statul sancionea9 (recunoa+te) un obicei +i-1 ncorporea9 ntr-o norm oficial; 2) fie c obiceiul este invocat de pri ca norm de conduit n faa unei instane de Budecat +i aceasta l validea9 de re%ul Buridic. ,ormele obi+nuielnice (cutuma) recunoscute de puterea de stat formea9 dreptul obi+nuielnic sau dreptul cutumiar. 1l a Bucat un rol deosebit de important ca i9vor de drept mai ales n dreptul epocii antice +i medievale.
19

=ior%io 3el ?eccIio /ecii de filosofie Buridic pa%. 22)

)$

8rimele acte normative scrise snt de fapt mai mult ni+te cule%eri de cutume Buridice +i mai puin o creaie con+tient a le%iuitorului. 0cest lucru poate fi lesne de neles anali9nd coninutul /e%ii celor 12 table la *oma /e%ea salic la franci. Dn epoca medieval numrul cutumelor a sporit +i mai mult nct s-a pus problema sistemati9rii lor. 6nt cunoscute asemenea cule%eri de cutume cum ar fi .%linda saFon (6acIsenspie%el) clin 12!(; .%linda +vab (6cIWabenspie%el) din 12$!-1282; 0+e9mintele lui /udovic cel 6fnt (12$(). 3reptul cutumiar a avut o importan maBor +i pentru ara noastr. 8rimele le%iuiri (ale lui 0leFandru cel Gun ale lui ?asile /upu ale lui 7atei Gasarab etc.) lsau loc lar% de manifestare a obiceiurilor. 0+a de eFemplu Codul CalimacI (181$) prevedea urmtoarele: dac$ n acest cod nu s&ar afla o le(e potri it$ la pricina nf$i!at$ atunci se cu ine a se ur%a p$%ntescului obiceiu, carele, n cur(erea de %uli ani de ob!te p$:indu&se !i ntre Audec$tori cercetndu&se, s&au nt$rit !i cu c7ipul acesta au dobndit putere le(iuit$. .biceiul de+i eFtrem de rar mai continu s acione9e +i n 9ilele noastre. 1l nu constituie un i9vor de drept important n statele ce in de civili9aia Buridic romano-%ermanic. 3reptul cutumiar ocup un loc maBor n sistemul i9voarelor de drept n statele ce se ralia9 la civili9aia (familia) Buridic an%lo-saFon (Common /aW). 53 Practica & diciar 1i precedent l & diciar (& ri%pr den#a! 8ractica Budectoreasc denumit +i Burisprudena este alctuit din totalitatea Iotrrilor Budectore+ti pronunate de ctre instanele de toate %radele pe ba9a interpretrii +i pentru aplicarea le%ii. Cu toate c o Iotrre Budectoreasc este un act individual un act de aplicare a dreptului n care Budectorul d o soluie ntr-un liti%iu pe ba9a normelor Budiciare n vi%oare activitatea Burisdicional are o importan foarte mare. 0ceast activitate se manifest n mod evident ndat ce viaa social a ie+it din fa9a pur instinctiv (cum era de multe ori mai ales la nceput n ca9ul obiceiurilor) cernd adoptarea unei deci9ii. @udectorul care aplic normele Buridice constat n ce msur problema aprut se ncadrea9 n sistemul normelor Buridice eFistente. -n acela+i timp activitatea Burisdicional poate su%era +i noi idei impuse de
)8

de9voltarea +i compleFitatea raporturilor sociale. 8e parcursul evoluiei istorice rolul practicii Budiciare ntr-o msur mai mare sau mai mic a fost apreciat. 3atorit activitii Budectore+ti practicii acumulate sau fcut corectrile respective cutndu-se cele mai oportune soluii. 5nele sisteme de drept precum ar fi cele de tipul an%lo-saFon (Co%%on&<aN 0n%lia 6.5.0. Canada) includ Iotrrile pronunate de instanele Budectore+ti n sistemele i9voarelor de drept. 8recedentele Budiciare snt considerate i9voare de drept +i n statele cu alt sistem de drept. 0+a de eFemplu n 1lveia eFist opinia c unele Iotrri ale <ribunalului federal constituie adevrate i9voare de drept. Dn *epublica 7oldova de+i practicii Budiciare i se acord o atenie sporit de re%ul practica Buridic nu este considerat ca i9vor de drept. Cu unele re9erve se accept a fi recunoscute ca i9vor de drept Iotrrile Budectore+ti ce in de unele ramuri ale dreptului (dreptul civil dreptul familial dreptul muncii etc.). Considerrii practicii Budiciare ca i9vor de drept se opune de asemenea principiul separrii puterilor n stat. 63 <octrina (1tiin#a & ridic! 3octrina cuprinde anali9ele investi%aiile interpretrile pe care oamenii de specialitate le dau fenomenului Buridic. ;tiina Buridic are o importan maBor: ea contribuie la nele%erea fenomenului Buridic n cunoa+terea relaiilor sociale n interpretarea +i aplicarea corect a le%ii n de9voltarea +i perfecionarea dreptului. 3in punct de vedere istoric doctrinei i-a revenit un rol creator direct. Dn acela+i timp ea nu poate fi considerat i9vor de drept. ;tiina Buridic a fost recunoscut n epoca antic +i cea medieval. 0+a de eFemplu mpratul roman 0drian a decis c Budectorii snt obli%ai s in seama de prerea unanim a celor ce creau dreptul. ;i in 1vul 7ediu doctrina a avut un rol important Budectorii apelnd la operele +tiinifice spre a %si soluii potrivite pentru cau9ele deduse n faa lor. 6-a aBuns cIiar pn la aceea c se vorbea de un drept al profesorilor de cutu%a speciali!tilor etc.. <reptat ns rolul doctrinei a nceput s scad nemaifiind considerat ca i9vor al dreptului. 73 Contract l nor"ativ
)"

Contractul (de la latinescul UcontractusU - a strn%e) este un acord ncIeiat ntre dou sau mai multe persoane fi9ice ori Buridice din care decur% anumite drepturi +i obli%aii. Ca act Buridic contractul constituie acordul ntre dou sau mai multe persoane n scopul de a produce efecte Buridice adic acordul ce na+te modific transmite sau stin%e raporturi Buridice. Contractul re9ult din norme Buridice +i se face n strict conformitate cu ele. 7ai snt ns+i contracte care conin stabilesc anumite re%uli de conduit. n asemenea ca9uri se spune c contractul este normativ. 6pre deosebire de celelalte contracte contractul normativ este i9vor al dreptului. Contractele normative pot opera n astfel de domenii cum ar fi: a) n dreptul constituional n materia or%ani9rii +i funcionrii structurii federative a statelor; b) n dreptul muncii +i securitii sociale contractul colectiv de munc este un contract normativ deoarece n coninutul su stabile+te re%uli de conduit %eneral +i obli%atorie; c) n dreptul internaional public contractul normativ poate fi ntlnit sub forma tratatelor +i acordurilor internaionale. Conform prevederilor Constituiei *epublicii 7oldova pactele +i tratatele internaionale cu privire la drepturile fundamentale ale omului la care *epublica 7oldova este parte constituie un i9vor de drept (art. #). 83 Act l nor"ativ = principal l i0vor de drept Actul nor%ati &Auridic poate fi definit ca fiind i9vorul de drept creat de or%anele autoritii publice (8arlament =uvern 8re+edinte or%anele autoritilor publice locale etc.) i9vor care conine re%uli %enerale +i obli%atorii a cror aplicare la nevoie este asi%urat prin fora coercitiv a statului. Caracteristice pentru actele normativ-Buridice snt urmtoarele trsturi %enerale: 1. 1le snt acte ale activitii de elaborare a dreptului de ctre stat (or%anele sale) +i includ prescripii Buridice obli%atorii cu caracter %eneral despre conduita oamenilor +i or%ani9aiilor normele Buridice precum +i prescripiile privind instituirea modificarea sau suspendarea aciunii (anularea) normelor Buridice. 0ctele normativ-Buridice +i eFtind aciunea nu asupra unui raport concret +i
$(

nu asupra unui cerc individual concret de raporturi ci asupra unui sau altui tip de raporturi sociale +i asupra tipului de aciuni ale oamenilor care alctuiesc coninutul lor. 2. 6pre deosebire de actele individual-Buridice (actele de reali9are a normelor de drept) actele normativ-Buridice snt adresate oricrui subiect ce particip la aceste relaii pot fi aplicate n mai multe rnduri adic de fiece dat cnd este vorba de tipul respectiv de raporturi +i +i menin aciunea indiferent de faptul c au aprut sau au ncetat raporturile individuale prev9ute n acest act. 3e eFemplu prescripiile codului civil snt aplicabile oricrui cetean sau or%ani9aie care a intrat n relaii patrimoniale de proprietate cumprare-vn9are scIimb +i alte raporturi re%lementate prin dreptul civil. Codul penal poate fi aplicat oricrei persoane care a svr+it o aciune social-periculoas pentru societate. 8rescripiile acestor acte nu-+i epui9ea9 aciunea ca urmare a unui sau cIiar a mai multor acte de aplicare sau ndeplinire. 1le se aplic +i se utili9ea9 n repetate rnduri. 0nume aceasta denot c prescripiile Buridice ale actelor menionate snt aplicabile la un tip sau altul de relaii sociale au un caracter normativ %eneral snt norme de drept. =iste%ul actelor nor%ati e ale or%anelor de stat interdependena acestor acte precum +i ordinea emiterii lor snt re%lementate de Constituie +i de alte acte le%islative. 0ceast re%lementare asi%ur reali9area principiilor democratice ale sistemului de i9voare ale dreptului H supremaia le%ii caracterul obli%atoriu al Iotrrilor or%anelor ierarIic superioare pentru cele ierarIic inferioare al Iotrrilor or%anelor locale ale puterii n limitele teritoriului din subordine. n felul acesta se asi%ur Iotrrea uniform a cIestiunilor principale ale politicii statului n ntre%ul sistem de acte normative. /ocul pe care l ocup unul sau alt act Buridic-normativ n sistemul %eneral al acestor acte este determinat de locul or%anului care l-a emis n sistemul or%anelor statului iar sfera aciunii orientarea +i limitele coninutului actelor de competena or%anului menionat. 8e aceast ba9 apare interdependena actelor normativBuridice ale or%anelor de stat eFprimat n fora lor Buridic. 0ctele or%anelor ierarIic superioare dispun de o putere Buridic mai mare iar actele or%anelor
$1

ierarIic inferioare (subordonate) care trebuie emise n corespundere cu primele au o for Buridic mai mic. Dntre%ul sistem de i9voare ale dreptului l putem divi9a n dou %rupe mari: le(iO acte nor%ati e subordonate le(ii. 8rin termenul lege n sens lar% se nele%e orice act normativ elaborat de autoritile publice. Dn sens restrns acest termen desemnea9 actul normativ care eman de la or%anul le%islativ (8arlamentul) care n ba9a le%islaiei n vi%oare este unica autoritate le%iuitoare n ar. Dn ierarIia lor le%ile propriu-9ise snt situate dup criteriul forei lor Buridice. 8arlamentul *epublicii 7oldova sin%urul deintor al puterii de re%lementare prin le%e a relaiilor sociale emite n eFercitarea acestei puteri trei cate(orii de le(i: & le(i constituionaleO & le(i or(aniceO & le(i ordinare. <e(ile constituionale ocup primul loc n ierarIia le%ilor att prin coninutul lor ct +i datorit procedurii speciale de adoptare a acestora. 0stfel prin coninutul lor le%ile constituionale snt le%i care introduc teFte noi n Constituie abro% anumite teFte constituionale sau le modific pe cele eFistente. Constituia *.7. (2".($.1""#) se situea9 n 2vrful piramidei4 tuturor actelor normative ce re%lementea9 relaiile economiei republicii. Constituia are for Buridic superioar celorlalte le%i con simind perspectiva politicii interne +i eFterne a statului statutul Buridic al omului +i ceteanului precum +i structurile economico +i formele proprietii. 0stfel Constituia *epublicii 7oldova stabile+te c factorii de ba9 ai economiei 7oldovei repre9int economia de piaa libera iniiativ +i concurena loial: Econo%ia Republicii ;oldo a este o econo%ie de pia$ de orientare social$, ba:at$ pe proprietatea pri at$ !i public$, antrenate n concuren$ liber$ . 6tatul trebuie s asi%ure re%lementarea Buridic a activitii economice; libertatea
$2

comerului

+i

activitii

de

ntreprin9tor protecia concurenei loiale crearea unui cadru favorabil

valorificrii tuturor factorilor de producie; inviolabilitatea investiiilor persoanelor fi9ice +i Buridice inclusiv strine. <e(ile or(anice ocup locul secund n ierarIia le%ilor. /e%ile or%anice snt le%i ce repre9int o prelun%ire a materiilor constituionale +i ele pot interveni numai n domeniile eFpres prev9ute de Constituie (alineatul ! al articolului $2 al Constituiei *epublicii 7oldova) sau domenii pentru care 8arlamentul consider necesar adoptarea de le%i or%anice. <e(ile ordinare intervin n orice domeniu al relaiilor sociale cu eFcepia celor re9ervate le%ilor constituionale +i le%ilor or%anice. 8rintre le%ile ce re%lementea9 activitatea de ntreprin9tor locul primordial i revine /e%ii nr.11($-J? din ().().2((2 Codul ci il ce re%lementea9 un +ir de raporturi Buridice cu caracter patrimonial +i personal nepatrimonial ce corespund situaiei economice actuale. ,ormele Codului civil re%lementea9 formele de or%ani9are Buridic a activitii de ntreprin9tor libertatea a%enilor economici de a contracta +i modul de ncIeiere a contractelor etc. recunoscnd e%alitatea participanilor persoane fi9ice +i Buridice la raporturile de drept al afacerilor. 8rincipiile %enerale ale activitii de ntreprin9tor formele Buridice de or%ani9are a ntreprinderilor +i caracteristica lor succint - modul de nfiinare coninutul actelor constitutive procedura nre%istrrii +i licenierii precum +i modalitatea de ncetare a activitii ntreprinderii snt stabilite de ctre prin le%i speciale (/e%ea cu privire la 6*/ etc.) <oate celelalte acte normative poart denumirea %eneral de acte nor%ati e subordonate le(ii. . asemenea denumire este cIemat s sublinie9e respectarea strict a principiului de supremaie a le%ii n procesul de elaborare a actelor normative precum +i n perioada lor de aciune. La categoria actelor nor"ative % $ordonate legii snt atribuite: Iotrrile 8arlamentului decretele pre9ideniale Iotrrile =uvernului actele or%anelor administraiei publice centrale de specialitate actele autoritilor publice locale. Pot$rrile !i %oiunile ?arla%entului de re%ul snt acte de aplicare a normelor Buridice +i prin urmare nu conin norme Buridice +i nu au caracter normativ. -n
$!

acela+i timp ns se mai elaborea9 Iotrri ce conin anumite norme Buridice. 0ceste Iotrri de cele mai multe ori snt emise n scopul eFecutrii le%ilor +i snt subordonate acestora. 8rintre Lotrrile 8arlamentului ce vi9ea9 domeniul antreprenoriatului pot fi indicate: Lotrrea pentru aprobarea *e%ulamentului privind modul de 5tili9are a miBloacelor fondului pentru susinerea a%riculturii; Lotrrea privind re9ultatele controlului asupra activitii 3epartamentului <eInolo%ii -nformaionale etc. #ecretul ?re!edintelui Republicii. 8otrivit prevederilor Constituiei n eFercitarea atribuiilor sale. 8re+edintele *epublicii 7oldova emite decrete obli%atorii pentru eFecutare pe ntre% teritoriul statului. Cate%oria actelor normative nu includ toate decretele pre9ideniale ci doar numai decrete care conin norme Buridice. ,u snt acte normative de eFemplu decretele aplicative (prin care se confer decoraii +i titluri de onoare se acord %rade militare supreme se soluionea9 problemele ceteniei se acord %raiere etc.). Pot$rrile !i ordonanele Fu ernului se ntemeia9 n calitatea acestuia de a fi or%an de vrf al administraiei publice eFercitndu-+i autoritatea eFecutiv +i de dispo9iie pe ntre% teritoriul statului. 0ceste acte normative snt ba9ate pe Constituie +i le%i prevd msuri de aplicare a le%ilor n cele mai diferite domenii (de eFemplu: or%ani9area administrativ central +i local modul de reali9are a activitilor economice +i financiare re%lementarea unor contravenii etc.). 3ispo9iiile ntotdeauna snt acte aplicative. Lotrrile =uvernului pot avea att caracter normativ ct +i aplicativ. 1ste important a sublinia faptul c Iotrrile se emit pentru or%ani9area eFecutrii le%ilor. Ca eFemplu pot fi anali9ate Lotrrile =uvernului: Cu privire la re%lementarea monopolurilor Cu privire la aprobarea 6trate%iei -nvestiionale a *epublicii 7oldova cu privire la adoptarea Concepiei administrrii corporative a ntreprin derilor din economia naional. Alte acte nor%ati e. Dn aceast cate%orie actele emise de conductorii or%anelor administraiei publice centrale de specialitate (ministere birourile serviciile etc.) precum +i cele care snt emise de autoritile publice locale. 1le snt i9voare de drept n msura n care conin norme Buridice +i au for Buridic ca +i
$#

le%ile decretele Iotrrile =uvernului. Acte nor%ati e cu caracter intern adoptate de ns+i a%enii economici n scopul re%lementrii propriei activiti au un rol deosebit de nsemnat n dreptul afacerilor. 8rintre aceste acte pot fi numite n primul rnd actele constitutive ale ntreprinderilor precum +i diferite ct +i la prin re%ulamente. 1le pot s se refere att la activitatea ntreprinderii n ansamblu (statutul ntreprinderii contractul de societate) activitatea anumitor subdivi9iuni ale ntreprinderii (re%ulamentul filialei repre9entanei). Dn al doilea rnd activitatea de ntreprin9tor. 5/+ Aciunea actel8r n8r9ative =n ti9:, 7:aiu "i a7u:ra :er78anel8r ,ormele Buridice snt adoptate n vederea reali9rii lor practice. 0doptnd un act normativ le%iuitorul urmre+te scopul ca normele ce se conin n el s contribuie la re%lementarea eficient a relaiilor sociale respective s ofere %aranii acestor relaii +i s proteBe9e anumite valori sociale. 3in aceste considerente o importan deosebit are aciunea actelor normative. Coordonatele principale ale aciunii actului normativ snt: timpul spaiul +i cercul de persoane. I! Ac#i nea act l i nor"ativ /n ti"p <impul aciunii actului normativ define+te durata acestuia perioada aciunii lui. 5n act normativ nu poate fi ve+nic deoarece nu snt constante ve+nice nici relaiile sociale reflectate n el. n acela+i timp ns adoptnd un act normativ le%iuitorul consider c el va funciona o durat mai mare sau mai mic de timp. 0ceast durat este cuprins ntre doua momente eseniale: - momentul iniial al actului normativ (intrarea n vi%oare); - momentul final (abro%area). ;o%entul iniial caracteri9ea9 momentul intrrii n vi%oare a actului normativ. 6 anali9m de eFemplu aciunea unei le%i n timp. *e%ula %eneral n aceast privin este c o le%e intr n vi%oare -a data publicrii ei n 7onitorul
$'

pot fi numite contractele

intermediul crora se stabile+te re%imul Buridic al participanilor la

.ficial al *epublicii 7oldova (art. $) al Constituiei). Ca urmare le%ea are efect Buridic numai asupra evenimentelor de dup publicarea ei. 0cest principiu +i %se+te eFplicaia n faptul c oamenii pentru a-+i coordona conduita lor cu prevederile le%ii trebuie s cunoasc mai nti prevederile ei. 3e la aceast re%ul snt urmtoarele dero%ri: a) o le%e intr n vi%oare la o dat prev9ut n teFtul ei (art. $) al Constituiei) n le%tur cu aceasta nu poate fi trecut cu vederea urmtoarea prevedere constituional eFtrem de important: Unepublicarea le%ii atra%e ineFistena acesteiaU. 8rin urmare data indicat n teFtul le%ii nu poate precede publicrii le%ii. 6tabilirea unei date ulterioare de intrare n vi%oare a le%ii este determinat de necesitatea pre%tirii aciunii noii le%i n special cnd aplicarea ei necesit anumite msuri or%ani9atorice sau atra%e-dup sine scIimbri fundamentale; b) o le%e se aplic unor situaii ntmplate anterior apariiei ei. 0plicarea retroactiv a le%ii are loc n: - ca9ul le%ii penale mai blnde (nu se a aplica nici o pedeaps$ %ai aspr$ dect cea care era aplicabil$ n %o%entul co%iterii actului delictuos art. 22 al Constituiei *epublicii 7oldova); - ca9ul unor situaii de pn la apariia le%ii dar nesoluionate nc definitiv pn la acea dat; - ca9ul le%ilor interpretative. ;o%entul final ncetarea aciunii le%ii are loc n diferite forme: prin abro%are prin ndeplinirea termenului pentru care le%ea a fost edictat +i prin cderea le%ii n desuetudine. 0bro%area poate fi definit ca un procedeu teInico-Buridic prin care le%ea fr termen +i ncetea9 activitatea prin renunarea la ea. 0bro%area poate fi expres$ cnd momentul final al le%ii re9ult eFpres din dispo9iiile le%ale. /a rndul ei abro%area eFpres poate fi: - direct (cnd se preci9ea9 formal n teFtul le%ii noi ca un anumit act normativ se abro%); - indirect (cnd nu se preci9ea9 denumirea concret a actului normativ ce se abro% dar se prevede eFpres c actele normative sau dispo9iiile contrare se
$)

abro%). 0bro%area poate fi +i tacit$ cnd n teFtul le%ii noi nu se vorbe+te de abro%area unui act sau unor acte normative dar abro%area re9ult din simplu motiv c una +i aceea+i situaie este re%lementat ntr-un mod absolut nou de noua le%e ceea ce nu mai permite aplicarea le%ii vecIi. . alt form de ncetare a aciunii le%ii este cderea ei n desuetudine. -n acest ca9 este vorba de le%ea care a fost total dep+it de de9voltarea relaiilor sociale de scIimbrile din societate de faptul c factorii care au condiionat apariia le%ii au ncetat s mai eFiste. 3in cele spuse reiese c aciunea le%ii n-are nici o Bustificare. :iind dep+it de timp le%ea +i ncetea9 activitatea. Dn practic se pot ntlni de+i rar +i ca9uri n care o le%e se adopt pe un termen strict determinat. /a atin%erea termenului respectiv aciunea le%ii ncetea9 fr a mai fi nevoie de procedura de abro%are. II! Ac#i nea actelor nor"ative /n %pa#i 0ctele normative au o aciune bine determinat nu numai n timp dar +i n spaiu adic pe un anumit teritoriu. 6e eFplic aceasta prin faptul c actul normativ este produsul activitii statului +i al or%anelor sale care au o anumit competen teritorial. 6 anali9m aciunea n spaiu a le%ii. 0ciunea le%ii n spaiu se anali9ea9 sub dou aspecte: aspectul intern +i aspectul eFtern sau internaional. 0spectul intern al problemei caracteri9ea9 rsfrn%erea aciunii le%ii n limitele teritoriale reie+ind din competena teritorial a or%anului de stat respectiv. 3e eFemplu 8arlamentul *epublicii 7oldova este n drept s adopte le%i care s se rsfrn% pe ntre%ul ei teritoriu sau pe o parte din teritoriul statului (bunoar prevederile /e%ii *epublicii 7oldova din decembrie 1""# cu privire la statutul Buridic special al =%u9-`eri se rsfrn% pe teritoriul respectiv). 0utoritile publice locale adopt acte normative a cror sfer de aplicare este limitat de teritoriul respectiv (de eFemplu n limitele municipiului ora+ului satului etc.). 0spectul internaional al aplicrii le%ii rspunde la ntrebarea dac le%ea naional se aplic pe teritoriul altor state +i dac o le%e strin poate fi aplicat n
$$

limitele teritoriului statului dat. 8rincipiul care domin n problema enunat este urmtorul: le(ea se aplic$ pe teritoriul statului al c$rui or(an le(islati a adoptat&o. 3e la acest principiu snt admise urmtoarele abateri: a) le%ea nu se rsfrn%e pe teritoriul statului respectiv asupra unor cate%orii de persoane strine +i a bunurilor acestora. 1ste ca9ul ce ine de persoanele care beneficia9 de imunitate diplomatic de cldirile repre9entanelor diplomatice etc; b) le%ea unui stat urmre+te pe cetenii statului respectiv cIiar atunci cnd ei +i au domiciliul sau re+edina n strintate pe teritoriul altui stat. III! Ac#i nea actelor nor"ative a% pra per%oanelor 8roblema dat n parte a fost elucidat odat cu cercetarea aciunii teritoriale a actelor normative deoarece teritoriul nu este o cate%orie abstract este un spaiu populat de oameni. /e%ea este destinat omului privit ca persoan fi9ic sau ca persoan Buridic. 0ciunea le%ii asupra persoanelor difer de la o le%e la alta. 3in acest punct de vedere distin%em: a) le%i cu vocaie %eneral de aplicare att fa de persoanele fi9ice ct +i de persoanele Buridice; b) le%i care se aplic numai persoanelor fi9ice; c) le%i care se aplic numai persoanelor Buridice; d) le%i care se aplic numai anumitor cate%orii de subieci de drept (de eFemplu se aplic numai fa de Budectori sau fa de pensionari etc.); e) le%i care se aplic unei sin%ure persoane dar nu n calitatea sa de persoan fi9ic ci n calitate de deintor al unei anumite funciuni indiferent de cine este aceast persoan (de eFemplu dispo9iiile constituionale referitoare la 8re+edintele *epublicii etc.). Dn final remarcm c la noi n republic le%ile +i alte acte normative se aplic n mod e%al tuturor cetenilor fr deosebire de ras naionalitate sau seF.

$8

CA$I&OLUL 2+ IN&E%$%E&A%EA NO%MELO% .U%I-ICE 56+ C8nce:tul inter:ret rii n8r9el8r Curidice ,ormele Buridice pentru a-+i atin%e scopul n vederea cruia au fost elaborate trebuie s fie respectate eFecutate sau aplicate adic traduse n via. 8entru a putea fi ns reali9ate normele Buridice trebuie s fie cunoscute nelese de ctre toi subiecii. Dnele%erea cunoa+terea sensului adecvat a normei se impune n mod imperativ mai ales n procesul de aplicare a normelor de drept. .r%anul de aplicare persoana oficial trebuie s clarifice cu toat preci9ia teFtul normei Buridice +i s fie convins n veridicitatea variantei de comportare prescrise de le%iuitor. 0cest lucru se face n cadrul interpretrii normelor Buridice. Mnterpretarea constituie o operaie lo(ico&raional$ care, l$%urind nelesul exact !i co%plet al dispo:iiilor nor%ati e, ofer$ soluiile Auridice adec ate pentru diferitele situaii cu care ne confrunt$%. ,ecesitatea interpretrii este condiionat de urmtorii factori. -n primul rnd norma Buridic are un caracter %eneral impersonal tipic +i nu poate cuprinde toate situaiile posibile care apar n via. 3ar ea se aplic pentru anumite situaii concrete. 3eseori este necesar a rspunde la ntrebarea: n ce msur ca9ul concret anali9at este cuprins de norma Buridic sau norma Buridic respectiv se refer +i la ca9ul concret sau nu_ 0cesta se face pentru a da rspuns la Busta valoare pentru a +ti precis ce a avut n vedere le%iuitorul ce scop a urmrit el adoptnd norma Buridic respectiv. Dn al doilea rnd orice norm Buridic activea9 nu i9olat ci n cadrul unui sistem bine determinat unde fiecare norm +i are menirea sa. . norm poate fi neleas mai bine numai dac va fi privit n conteFtul %eneral al normelor sistemului Buridic de drept ramurii de drept. /a nele%erea adecvat a sensului normei Buridice ne aBut +i principiile dreptului (principiile %enerale interramurale ramurale).
$"

Dn al treilea rnd adeseori interpretarea normelor dreptului se impune +i de necesitatea de a nele%e terminolo%ia stilul folosit de le%iuitor. Dn fine n procesul de aplicare a dreptului pot fi ca9uri de re%lementri contradictorii neclare confu9e. 8entru a ie+i din asemenea situaii poate apare necesitatea ca le%iuitorul s fac unele preci9ri concreti9ri. -nterpretarea cunoa+te mai multe forme. 8entru a stabili formele (felurile) interpretrii se folosesc mai multe criterii: a) puterea obli%atorie sau lipsa acesteia. n dependen de aceasta interpretarea poate fi oficial (obli%atorie) +i neoficial (neobli%atorie); b) metoda folosit pentru interpretarea le%ii. n dependen de aceasta interpretarea poate fi lo%ic istoric sistematic %ramatical etc.; c) re9ultatul la care se aBun%e prin interpretare. n dependen de aceasta interpretarea poate fi literal eFtensiv +i restrictiv. 5)+ B8r9ele >;elurile@ inter:ret rii -nterpretarea dreptului constituie o activitate la care particip diferite subiecte n dependen de calitatea subiectului +i ca urmare a acestei caliti de fora ei Buridic interpretarea poate fi de dou feluri: oficial$ !i neoficial$. 0ceast clasificare este cunoscut nc n doctrina *omei 0ntice +i este pe lar% rspndit n doctrina Buridic contemporan. 0cest lucru se eFplic prin faptul c criteriile acestei clasificri au rmas acelea+i: calitatea autorului interpretrii. 1. -nterpretarea oficial este interpretarea ce se nfptuie+te de un or%an de stat n eFercitarea atribuiilor ce-i revin potrivit le%ii. 3e re%ul or%anele care emit acte normative procedea9 uneori la interpretarea acestora prin acte interpretative. 0tunci cnd or%anul de stat +i interpretea9 propriul act normativ aceast interpretare poart denumirea de interpretare autentic. -nterpretarea oficial are for Buridic obli%atorie. 0ctul de interpretare oficial se ecIivalea9 dup fora sa Buridic cu actul normativ supus interpretrii. 6 anali9m de eFemplu cine dispune de dreptul de a interpreta n *epublica 7oldova le%ea. 0mintim c Constituia stabile+te trei cate%orii de le%i:
8(

le%i constituionale le%i or%anice +i le%i ordinare. Conform Constituiei interpretarea oficial a Constituiei +i a le%ilor constituionale ine de competena eFclusiv a Curii Constituionale (prevederile de la litera b) ale alineatului 1 al art. 1!'). -nterpretarea oficial a le%ilor or%anice +i ordinare ine de competena 8arlamentului (prevederile literei c) ale articolului )) al Constituiei). Curtea Constituional fiind unicul subiect cu dreptul de a interpreta le%ile constituionale poate s interprete9e oficial +i celelalte cate%orii de le%i: or%anice +i ordinare. -nterpretarea oficial poate fi att (eneral$ ct +i cau:al$. Feneral$ este interpretarea care mbrac forma unor norme obli%atorii cu caracter %eneral. Mnterpretarea cau:al$ este forma interpretrii oficiale care se reali9ea9 cu prileBul soluionrii de ctre or%anele competente a unor ca9uri concrete. 2. -nterpretarea neoficial este interpretarea fcut de subieci ce nu dispun de dreptul de a interpreta oficial actul normativ. -nterpretarea neoficial se face de ctre savani de ctre avocai de ctre ali ceteni etc. :iind fcute de subieci ce nu snt purttori ai unei pri din puterea de stat interpretarea neoficial nu are for Buridic obli%atorie. 3ar n ca9ul n care soluiile propuse convin% or%anul cu drept de interpretare oficial de oportunitatea soluiei enunate interpretarea neoficial capt o nsemntate foarte mare. 5/+ Met8dele inter:ret rii 8rin %etod$ de interpretare nele%em totalitatea procedeelor folosite pentru eFplicarea coninutului prevederilor normelor Buridice clarificarea care se face n aplicrii lor la ca9uri concrete. Dn procesul de interpretare a teFtelor normelor Buridice se aplic cele mai diverse metode. 3eseori pentru a nele%e la Busta valoare o norm Buridic se apelea9 concomitent la dou sau la mai multe metode. Dn dependen de metoda folosit interpretarea poate fi lo%ic %ramatical sistematic +i istoric. -etoda logic este cea mai lar% ntlnit ntre procedeele de interpretare a
81

normei Buridice. 1a const n folosirea unor procedee ale lo%icii formale %enerale. 7etoda lo%ic nu poate fi separat de celelalte metode sau procedee deoarece orice lmurire a sensului normei Buridice se spriBin pe utili9area Budecii lo%ice. 8rintre procedeele re%ulile lo%ice snt frecvent utili9ate urmtoarele re%uli: a) excepia este de strict$ interpretare trebuie de neles n sensul c eFcepiile nu pot fi create prin interpretare. n ca9ul interpretrii nu se %enerea9 nu apar noi norme Buridice ci este doar lmurit coninutul normelor eFistente b) unde le(ea nu distin(e nici interpretul n&o face este re%ula potrivit creia n ca9ul unei formulri %enerale a teFtului normativ subiectul interpretrii nu poate introduce distincii deosebiri. 0plicarea de asemenea este %eneral; c) le(ea trebuie interpretat$ n sensul aplic$rii ei ci nu invers este re%ula potrivit creia nu trebuie s fie cutate pricini pentru a nu aplica le%ea. 0tt timp ct o le%e este n vi%oare ea urmea9 s fie reali9at practic. 6arcina interpretului este de a %si soluia oportun de aplicare a le%ii n toate mpreBurrile -etoda gra"atical. 0ceast metod const n stabilirea sensului eFact al normei Buridice cu aButorul procedeelor de anali9 morfolo%ic +i sintactic a teFtului actului normativ pornindu-se de la nelesul cuvintelor folosite de la le%tura dintre ele de la construcia fra9ei de la semnificaia semnelor de punctuaie etc. 8rocedeele de interpretare %ramatical impun s unificm sensul unor termeni Buridici +i s nu-i folosim n mai multe sensuri. 0+a de eFemplu la folosirea termenului Upersoan BuridicU este necesar s inem cont de sensul Buridic adecvat al acestui termen. -etoda %i%te"atic const n eFplicarea sensului unei norme Buridice a unui teFt normativ prin determinarea locului acestei norme sau acestui teFt n sistemul ramurii de drept n sistemul dreptului n ansamblu n sistemul principiilor fundamentale ale dreptului precum +i n stabilirea le%turilor acestei norme sau acestui teFt cu alte dispo9iii normative. ,ecesitatea aplicrii acestei metode decur%e din caracterul sistematic al normelor Buridice din le%turile indisolubile a tuturor normelor n sistemul de drept. 7etoda sistematic obli% s nu uitm c o norm de drept nu poate fi
82

neleas la Busta ei valoare dac este rupt din conteFtul celorlalte norme. 5tilitatea acestei metode este +i mai evident n ca9urile normelor incomplete din punct de vedere redacional n ca9urile cnd coninutul ei reiese din structura lo%ic a normei. -etoda i%toric presupune eFaminarea mpreBurrilor n care a fost elaborat norma Buridic sau actul normativ respectiv. 1a presupune cercetarea materialelor care au stat la ba9a elaborrii normei sau actului normativ eFpunerea de motive +i discuiile ce s-au purtat pe mar%inea materialului normativ supus interpretrii. . informaie respectiv asupra acestei probleme poate fi %sit n preambulul actului normativ. Dn cadrul interpretrii istorice se poate recur%e de asemenea la compararea re%lementrilor actuale cu cele precedente la anali9a evoluiei istorice a conceptului re%lementrii normative. 5A+ %e!ultatul inter:ret rii n8r9el8r Curidice 0nali9a procesului de interpretare a normelor Buridice nu poate fi considerat complet dac nu se va lua n consideraie re9ultatul acestui proces. 3in punctul de vedere al re9ultatelor interpretrii normelor Buridice interpretarea poate fi: literal$, extensi $ sau restricti $. Mnterpretarea literal$ este acea form a interpretrii n cadrul creia ne convin%em de faptul c coninutul normelor Buridice coincide ntru totul cu teFtul n care snt formulate. n acest ca9 se spune c le%ea este limpede clar. .r%anul de aplicare n-are dect sarcina s-o aplice conform teFtului. <endina le%iuitorului este de a adopta anume asemenea norme Buridice acte normative. Mnterpretarea extensi $ este acea form a interpretrii n cadrul creia teFtului normei Buridice i se atribuie un coninut mai lar% mai sporit comparativ cu cel ce re9ult din simpla lectur a lui. Cu alte cuvinte teFtul normei Buridice se eFtinde +i asupra unor ca9uri care nu se ncadrea9 perfect n Ulitera luiU. Mnterpretarea restricti $ are loc n ca9ul cnd teFtului supus interpretrii i se atribuie un coninut mai restrns mai mic dect cel ce re9ult din simpla lui lectur. 0ceasta poate s se ntmple n ca9urile cnd lipse+te o concordan ntre ca9urile de aplicare practic +i ca9urile ce au fost reflectate n teFtul actului
8!

normativ. 3e aici mult c formularea teFtului le%ii este mai lar% dect coninutul ei real. CA$I&OLUL 3+ %A$O%&UL .U%I-IC 56+ C8nce:tul ra:8rtului Curidic 3reptul ca un sistem de norme indisolubil le%ate ntre ele nu constituie un scop n sine. 1l este creat n vederea reali9rii funciilor sale printre care locul primordial aparine funciei de a re%lementa conduita oamenilor modul lor de comportare n relaiile sociale de o nsemntate maBor. 0ceast funcie a dreptului se reali9ea9 n principal prin aceea c n relaiile re%lementate pe cale Buridic oamenii snt obli%ai s se comporte prescripiilor normelor Buridice. 0ceste raporturi sau relaii sociale capt caracterul de raporturi sau relaii Buridice. 1le se numesc Buridice deoarece snt create +i re9ult din aciunea dreptului spre deosebire de relaiile politice morale reli%ioase etc. care snt re9ultatul aciunii unor norme sociale cum ar fi normelor politice etice reli%ioase etc. 8rin urmare raportul Auridic apare ca o ase%enea relaie social$ care este re(le%entat$ prin inter%ediul nor%elor Auridice. 0tt timp ct o relaie social nu este re%lementat de norme Buridice ea nu poate fi o relaie Buridic. 3in momentul n care apare o norm Buridic care o re%lementea9 ea devine Buridic. 3e eFemplu o asemenea relaie social cum ar fi scIimbul este cunoscut nc din timpurile strvecIi. 6ute +i mii de ani ea a eFistat fiind re%lementat de a+a norme sociale cum ar fi: obiceiurile tradiiile morala. 3in momentul din care apar normele Buridice ce re%lementea9 relaia social concret ea devine o relaie Buridic. 8rivite prin prisma normelor Buridice raporturile Buridice apar ca o reali9are a normelor. ,ormele Buridice prevd anumite %odele de co%porta%ent (vn9arecumprare mprumut arend etc.). 3ar conduita prescris de norm devine realitate numai atunci cnd se concreti9ea9 n anumite raporturi sociale cnd se cunosc subiecii raportului se cunoa+te n le%tur cu ce acest raport a aprut ce drepturi +i ce obli%aiuni au subiecii raportului care vor fi consecinele abaterii de
8#

la modelul prescris de norma Buridic etc. .amenii intr n raporturi Buridice pentru c urmresc reali9area unor scopuri fie personale fie sociale fie impuse de normele Buridice. 0r fi absurd ca cineva s fac ceva fr nici un fel de scop. 0 presupune c oamenii ar intra ntrun raport Buridic fr nici un scop este o absurditate. 3at fiind faptul c la ba9a raporturilor sociale re%lementate de norme Buridice stau diverse scopuri diverse pot fi +i raporturile Buridice aprute. 1ste imposibil a concreti9a numrul de raporturi Buridice la care particip un om pe parcursul vieii sale. Cu att mai mult nu pot fi enumerate raporturile Buridice ce iau na+tere ntr-o societate. ;i totu+i nectnd la numrul enorm de raporturi Buridice toate aceste raporturi au anumite trsturi specifice ce le deosebesc de alte relaii sociale. <rsturile fundamentale ale raporturilor Buridice constau n urmtoarele: '. Raportul Auridic este un raport social. 8rin urmare dac orice raport Buridic este o relaie social nu orice relaie social este un raport Buridic. *elaia social devine raport Buridic numai n msura n care a fost obiectul de preocupare a le%iuitorului sub forma adoptrii unei norme Buridice care s-o re%lemente9e. 6nt relaii sociale (de eFemplu relaiile de prietenie tovr+ie etc.) care nu constituie obiect de re%lementare Buridic. Cercul acestor relaii poate s se mic+ore9e sau dimpotriv s se mreasc. <otul depinde de interesul social maBor de voina le%iuitorului. Caracterul social al raportului Buridic se manifest prin faptul c el se stabile+te ntotdeauna ntre oameni cu participarea oamenilor (fie ntre ei fie ntre ei +i or%anele statului or%ani9aii ntreprinderi instituii etc.). 6ubliniind apariia unui raport Buridic doar ntre oameni cu participarea lor renumitul Burist 7ircea 3Buvara scria: U5n *obinson ipotetic complet i9olat ntr-o insul fr nici un contact cu alt persoan nu poate avea relaii Buridice pentru c nu poate avea asemenea relaii nici cu arborii nici cu cerul nici cu pmntul pe care stU. I. Raportul Auridic este un raport oliional. 8rin caracterul voliional al raportului Buridic se nele%e n primul rnd faptul c el este re%lementat de norme
8'

Buridice norme care eFprim voina %uvernanilor voina le%iuitorului voin care n condiiile unui re%im cu adevrat democratic poate fi voina poporului. 8lecnd de la faptul c raportul Buridic este o relaie social re%lementat de norma Buridic iar norma Buridic nseamn voina ridicat la ran% de le%e caracterul voliional al acestui raport este evident. Caracterul voliional al raportului Buridic se manifest +i prin voina subiecilor ce particip la raportul Buridic concret. n asemenea ca9uri se vorbe+te despre dublul caracter voliional al raporturilor Buridice: cel eFprimat prin norma Buridic +i cel eFprimat de voina subiecilor raportului Buridic enunat. Q. Raportul Auridic este un raport aloric. Dntr-un raport Buridic +i %sesc concreti9are valorile eseniale ale societii. 8rin intermediul normelor Buridice statul ncuraBea9 promovea9 +i estimea9 aceste valori. 8articipanii la raportul Buridic dispun de anumite drepturi +i obli%aiuni. 3e eFemplu la raportul de mprumut mprumutatul trebuie s plteasc mprumuttorului suma de bani respectiv. 3e aici re9ult c unul are o valoare mai mare dect altul. 6ituaii asemntoare pot fi observate +i n alte raporturi Buridice. 8rin urmare n toate raporturile Buridice se stabile+te o valoare +i de aceea se poate spune c ntre%ul drept nu este dect o cercetare de valori. 1le se reali9ea9 n valori tot mai nalte care au aceea+i natur ca ideea de obli%aie ns+i fiind valori necondiionate. R. Raportul Auridic este o cate(orie istoric. 0prut la o anumit etap de de9voltare istoric odat cu apariia statului +i dreptului raportul Buridic poart pecetea epocii istorice respective. 0+a de eFemplu n dreptul privat roman sclavul era considerat un bun. 6tpnul avea dreptul deplin asupra sclavului el putea fi vndut sau ucis druit scIimbat etc. 1poca contemporan prevede e%alitatea tuturor oamenilor n faa le%ii. 5)+ $re9i7ele ra:8rtului Curidic 8entru apariia raportului Buridic snt necesare anumite premise. 6e consider c la aceste premise se atribuie: nor%a Auridic$ !i fapta Auridic$. 43 Nor"a & ridic Nor%a Auridic$ repre9int premisa fundamental de apariie a raportului Buridic. :r norm Buridic nu putem vorbi de raport Buridic. 5n raport Buridic nu
8)

poate aprea n afara normei Buridice. 0nume norma Buridic este acea premis care stabile+te problemele eseniale. ,orma Buridic stabile+te cine poate fi subiect al raportului Buridic dat. <ot ea determin statutul Buridic l subiectelor +i consecinele abaterii de la prevederile normelor Buridice. ,orma Buridic +i %se+te prin raportul Buridic principalul su miBloc de reali9are. n le%tur cu aceasta deseori raportul Buridic este caracteri9at ca o norm Buridic n aciune. Gineneles nu trebuie uitat faptul c nu toate normele Buridice %enerea9 raporturi Buridice. 0+a de eFemplu nu %enerea9 raporturi Buridice normele proIibitive adic normele care impun abinerea de la anumite aciuni. 7enirea acestor norme este de alt natur: ele snt cIemate s inter9ic anumite aciuni aciuni care ar putea aduce anumite preBudicii societii oamenilor etc. 53 +aptele & ridice 3up cum s-a menionat anterior normele Buridice nu creea9 de la sine raporturi Buridice. 1le doar prevd anumite situaii ipotetice. 8entru ca s apar un raport Buridic afar de eFistena normei Buridice mai este necesar pre9ena mpreBurrilor de fapt coninute n ipote9a normei Buridice. 0+a de eFemplu raportul Buridic de cstorie presupune n prealabil ca fapt Buridic ncIeierea cstoriei. Dn viaa de toate 9ilele ne confruntm sau sntem martori la cele mai diverse fapte. 6tatul ns nu-+i pune sarcina de re%lementare a tuturor fenomenelor vieii +i s le%e de ele n mod neaprat apariia unor efecte Buridice. 3e aceea nu orice aciune are valoare de fapt Buridic. :apte Buridice se consider numai acele mpreBurri de care le%iuitorul lea% apariia raporturilor Buridice. :aptele Buridice pot fi clasificate n dependen de anumite criterii: -. n funcie de caracterul voliional (dac se produc ca re9ultat al voinei omului sau independent de aceasta) faptele Buridice se mpart n dou cate%orii: e eni%ente !i aciuni. E eni%entele Auridice snt acele mpreBurri sau fapte naturale care se produc independent de voina omului dar de producerea crora le%ea lea%
8$

modificarea sau stin%erea

producerea unor efecte Buridice adic na+terea modificarea sau stin%erea raporturilor Buridice. Cele mai frecvente evenimente care au o semnificaie Buridic snt: a) na+terea (de ea le%ea lea% producerea multor efecte Buridice printre care fi%urea9 de eFemplu dobndirea calitii de subiect de drept); b) moartea (de ea le%ea lea% stin%erea multor raporturi Buridice (de munc de cstorie); apariia unor raporturi Buridice noi V descIiderea mo+tenirii dreptul la pensionarea pentru pierderea ntreintorului etc.; c) scur%erea timpului (conduce de eFemplu la dobndirea capacitii de eFerciiu la dobndirea dreptului de a ale%e sau de a fi ales etc.); d) calamiti naturale (cutremur de pmnt inundaii incendii etc.); e) alte fenomene naturale (trsnetul ploaia etc.); f) aciunea animalelor psrilor insectelor reptilelor etc. Aciunile Auridice snt faptele voluntare ale omului de producerea crora le%ea lea% producerea de efecte Buridice adic apariia modificarea sau stin%erea de raporturi Buridice. Dn dependen de raportul lor cu le%ile n vi%oare aciunile la rndul lor pot fi licite sau ilicite. 0ciunile ilicite snt fapte omene+ti inter9ise de normele Buridice (de eFemplu infraciunile contraveniile abaterile disciplinare delictele civile etc.). Caracteristic acestor aciuni este faptul c ele contravin voinei de stat eFprimate n normele Buridice. -n urma svr+irii aciunilor ilicite se nasc raporturi Buridice n cadrul crora se reali9ea9 aplicarea sanciunilor prev9ute de le%iuitor. 0ciunile licite snt fapte omene+ti svr+ite n strict conformitate cu le%ea. 8rintre aciunile licite un loc important revine actelor Buridice. 0ctele Buridice snt aciuni Buridice licite care se svr+esc cu scopul de a produce efecte Buridice. 1le nu trebuie confundate cu actele Buridice normative care dup cum +tim snt i9voare de drept. 6pre deosebire de ultimele actele Buridice snt acte individuale. 0ctele Buridice se pot distin%e dup diferite criterii. 0+a de eFemplu pot fi distinse acte Buridice de drept civil de drept penal de drept administrativ etc. --. Dn dependen de numrul prilor participante la actul Buridic pot fi
88

deosebite: etc.); acte Buridice multilaterale (de eFemplu contractul de societate). 8ot fi difereniate +i anumite aciuni care se svr+esc fr intenia de a produce efecte Buridice dar care totu+i au valoarea unui fapt Buridic ntruct atra% dup sine unele consecine Buridice. 3e eFemplu crearea unei opere literare sau +tiinifice poale da na+tere dreptului de autor. 5/+ (tructura >ele9entele@ ra:8rtului Curidic 8rivind din punctul de vedere al structurii sale raportul Buridic este format din trei elemente constitutive: 1) subiectele raportului Buridic; 2) coninutul raportului Buridic; !) obiectul raportului Buridic. S $iectele raport l i & ridic n +tiina dreptului se admite principiul conform cruia numai oamenii au calitate de subiect de drept. ,u se poate concepe un raport Buridic dect numai ntre oameni. 8entru apariia unui raport Buridic este nevoie de cel puin doi oameni. 5n individ care ar eFista sin%ur pe lume de eFemplu acela+i *obinson Cru9o menionat mai sus fiind i9olat pe o insul nu ar putea s aib drepturi +i obli%aiuni fa de nimeni. Dndat ce snt doi oameni se poate concepe relaia Buridic n sensul c eFist un drept +i o obli%aie a unuia fa de cellalt. =ubieci ai raportului Auridic pot fi anu%ii indi i:i Bsubieci indi idualiC!i or(ani:aii Bsubieci colecti iC, care n confor%itate cu nor%ele Auridice snt purt$tori ai drepturilor !i ai obli(aiilor Auridice subiecti e.2( ?ersoana fi:ic$. Cele mai multe raporturi Buridice apar ntre persoane fi9ice: ceteni ai statului dat ceteni ai unui stat strin persoane fr cetenie (apatri9i). 3e re%ul cetenii unui stat pot fi subiecte ale diferitor raporturi Buridice acceptate de ctre stat cu participarea persoanelor fi9ice n timp ce
20

acte Buridice unilaterale (cum este de eFemplu testamentul); acte Buridice bilaterale (de eFemplu vn9are-cumprarea mprumutul

a.b. cSRdefgh )*+,-. /+0123,045+ - 6,35+ iRjhTe 1""$ j.!("

8"

cetenii strini sau apatri9ii pot participa n calitate de subiecte ale raporturilor nu ntotdeauna. Dn ba9a recunoa+terii calitii de subiect de drept omul particip la raporturi Buridice ca titular de drepturi +i obli%aii. Aptitudinea de a a ea drepturi !i obli(aii denu%irea de capacitate Auridic$. Capacitatea Buridic este de mai multe feluri. 0+a de eFemplu n dependen de domeniul de re%lementare Buridic pot fi difereniate urmtoarele cate%orii de capacitate Buridic: capacitate civil capacitate constituional capacitate administrativ capacitate de drept al muncii capacitate de drept al familiei capacitate penal etc. 8articiparea persoanelor fi9ice la raporturile Buridice civile ridic problema capacitii civile. Capacitatea Buridic civil este cunoscut sub dou forme: - capacitatea de folosin; - capacitatea de eFerciiu. Capacitatea de folosin$ este capacitatea persoanei de a avea anumite drepturi +i obli%aii. nceputul capacitii de folosin a persoanei fi9ice este marcat de na+terea persoanei. 3in momentul na+terii statul i nmnea9 persoanei o multitudine de diferite drepturi: dreptul la via la inte%ritatea fi9ic +i psiIic poate fi proprietar al diferitor bunuri etc. 8e parcursul vieii persoana poate s-+i alea% domiciliul poate s se asocie9e la diferite partide +i or%ani9aii socialpolitice s beneficie9e de alte drepturi consfinite de Constituie. Capacitatea de exerciiu este aptitudinea persoanei de a dobndi +i eFercita drepturile +i de a-+i asuma obli%aii prin svr+irea actelor Buridice. 3ac pentru dobndirea capacitii de folosin a persoanei fi9ice este necesar +i suficient doar eFistena (na+terea iar uneori cIiar +i concepia) pentru a putea face personal +i sin%ur acte Buridice este necesar ca persoana fi9ic s aib capacitatea de a-+i aprecia la Busta valoare aciunile sale +i consecinele lor. 3at fiind faptul c o asemenea capacitate este le%at de o anumit practic de via nceputul capacitii de eFerciiu a persoanei fi9ice este le%at de atin%erea unei anumite vrste. 0ceast vrst este condiionat de maturitatea n %ndire. Conform le%islaiei noastre civile capacitatea de eFerciiu ncepe de la data cnd
"(

persoana devine maBor adic la mplinirea vrstei de optspre9ece ani. ,imeni nu poate fi limitat n capacitatea de folosin sau capacitatea de eFerciiu. 0cest lucru poate fi fcut doar de ctre instana de Budecat n ca9urile eFpres prev9ute de ctre le%iuitor. Dncetarea capacitii de folosin si capacitii de eFerciiu a persoanei fi9ice are loc odat cu moartea acesteia. ?ersoana Auridic$. Cele mai multe raporturi Buridice se ncIeie ntre persoanele fi9ice +i n primul rnd ntre ceteni. 3ar pri ale unui raport Buridic pot deveni +i anumite colective or%ane de stat or%ani9aii ob+te+ti sau cIiar statul. 0ceste forme or%ani9aionale care particip la diverse raporturi Buridice poart denumirea de subiecte colective de drept. 6tatul particip n calitate de subiect de drept att n raporturi Buridice interne ct +i n raporturi Buridice de drept internaional. 6nt persoane Buridice: a) ntreprinderea +i alte or%ani9aii de stat care funcionea9 n ba9a autofinanrii dispun de miBloace fiFe +i circulante +i au un bilan independent; b) instituiile +i alte or%ani9aii de stat care snt finanate din bu%etul de stat ai cror conductori se bucur de drepturile de ordonatori de credite; c) or%ani9aiile de stat finanate din alte i9voare +i care au un plan financiar independent +i un bilan independent; d) or%ani9aiile non-%uvernamentale (sindicatele or%ani9aiile de tineret asociaiile fundaiile uniunile de creaie etc.); e) alte subiecte colective de drept (uniti cooperatiste societi comerciale companii re%ii autonome etc.). 8ersoana Buridic are capacitate de folosin +i de eFerciiu determinat de scopul pentru care a fost nfiinat. 3at fiind faptul c scopul nu este acela+i la fiecare persoan Buridic nici capacitatea lor Buridic nu coincide. Capacitatea lor Buridic de re%ul ncepe de la data nre%istrrii sau de la data aprobrii statutului sau re%ulamentului subiectului colectiv de drept. Con#in t l raport l i & ridic+ Coninutul raportului Buridic este format din ansamblul drepturilor +i obli%aiilor subiectelor ce particip la raportul Buridic. 0ceste drepturi +i obli%aii snt prev9ute de normele Buridice.
"1

6ubiectele raportului Buridic snt dup cum am menionat anterior indisolubil le%ate ntre ele. 0ceast le%tur a subiectelor se datorea9 n primul rnd anume acestor drepturi +i obli%aii. 1Fist unele raporturi Buridice simple n care o parte este titular al dreptului iar cealalt parte este titular al obli%aiei. 3e eFemplu n ba9a contractului de mprumut Uo parte (creditorul) transmite celeilalte pri (debitorului) n proprietate (n administrare operativ) bani sau lucruri determinate prin %enul lor iar creditorul se obli% s restituie debitorului aceea+i sum de bani sau aceea+i cantitate de lucruri de acela+i %en +i calitateU. *aportul Buridic aprut n ba9a acestui contract este un raport Buridic simplu deoarece debitorul dispune numai de drepturi n timp ce creditorul dispune numai de obli%aii. 8rin urmare normele Buridice stabilesc pentru fiecare participant la raporturile Buridice adic pentru fiecare subiect de drept anumite prero%ative anumite posibiliti individuale. 0ceste posibiliti prero%ative poart numele de drept subiectiv. 3reptul subiectiv permite titularului: a) s ia o anumit atitudine fa de dreptul su de eFemplu s se foloseasc de el; b) s pretind o atitudine corespun9toare din partea subiectului obli%at; c) s poat apela la calea statal pentru aprarea dreptului su. .bli%aia subiectului este ndatorirea pe care acesta trebuie s o ndeplineasc. .bli%aia poate consta n a da a face sau a nu face ceva. .bli%aia Buridic a subiectului nu este arbitrar. 1a este o ndatorire ce corespunde dreptului subiectiv ui celeilalte pri a raportului Buridic. de a cere de la creditor suma respectiv. ,$iect l raport l i & ridic+ .biectul raportului Buridic repre9int cel de-al treilea element constitutiv al raportului Buridic. 3ac n privina subiectelor +i coninutului raportului Buridic nu apar de re%ul probleme atunci n privina obiectului raportului Buridic snt nre%istrate mai multe preri. .biect al raportului Buridic pot fi: a) aciunile pe care titularul dreptului subiectiv le ndepline+te ori le poate pretinde +i pe care cellalt subiect este obli%at a le svr+i sau a se abine de la
"2

svr+irea lor; a) lucrurile +i alte bunuri materiale; b) valori nemateriale (cinstea onoarea demnitatea numele sntatea inte%ritatea fi9ic +i psiIic etc.); c) re9ultatul creaiei intelectuale (oper literar artistic +tiinific etc.). 6e consider c obiect al raportului Buridic pot fi +i aciunile (inaciunile) adic comportarea subiectelor. . asemenea afirmaie pare a fi neacceptabil deoarece comportarea se include dup cum am v9ut anterior n coninutul raportului Buridic dat fiind faptul c norma Buridic stabile+te drepturile +i obli%aiile subiecilor.

"!

CA$I&OLUL 4+ %'($UN-E%EA .U%I-IC' DN -%E$&UL ABACE%ILO% 56+ N8iuni #enerale :rivind r 7:underea Curidic =n dre:tul a;aceril8r *spunderea Buridic n %eneral este o noiune foarte lar% +i n dependen de diferite ramuri de drept deosebim: rspunderea constituional rspunderea penal rspunderea civil rspunderea contravenional rspunderea disciplinar etc.21 ,oiunea de 2rspundere4 se folose+te cu sensuri diferite iar cel mai frecvent cu sensul de pedeaps. 8otrivit #icionarului explicati prin 2rspundere4 n sens Buridic se nele%e consecina re9ultat din nendeplinirea unei obli%aii le%ale22 iar n eFprimarea de 9i cu 9i se folose+te att termenul de responsabilitate ct +i cel de r$spundere. R$spunderea Auridic$ n dreptul afacerilor este considerat pe bun dreptate una dintre instituiile centrale ale dreptului. Dn relaiile de afaceri nimeni nu trebuie s sufere un preBudiciu re9ultat din fapta altuia. 8entru reali9area acestei misiuni a fost alctuit un mecanism Buridic n vederea aprrii drepturilor +i intereselor subiecilor participani la raporturile de dreptul afacerilor. . parte component a acestui mecanism o constituie normele cu privire la rspunderea aplicat pentru diferite nclcri comise n relaiile de afaceri. <e2ini#ie3 R$spunderea Auridic$ n dreptul afacerilor repre:int$ o for%$ a r$spunderii care se aplic$ subiecilor din dreptul afacerilor pentru nc$lcarea nor%elor de drept n le($tur$ cu desf$!urarea acti it$ii de ntreprin:$tor. *aporturile din dreptul afacerilor au la ba9 relaii de business sume importante de bani valori materiale scIimburi de mrfuri clientel etc. de aceia
21

CoBocari 1u%enia. #rept ci il. R$spunderea Auridic$ ci il$ Bstudiu teoretic, le(islati !i co%parati de drept ). CIi+inu: 5/-7 2((2 p.!(-!1. 22 Noul dicionar uni ersal al li%bii ro%Sne 1diia a ---a sub red. .prea -. +i al. Gucure+ti-CIi+inu: /itera -nternaional 2(($ p.11$8.

"#

scopul aplicrii rspunderii n acest ca9 este de a obli%a autorul faptei ilicite s repare preBudiciile cau9ate partenerului su afaceri. *spunderea Buridic n dreptul afacerilor ntotdeauna intervine n ba9a le%ii nimeni nu poate s-+i fac dreptate sin%ur 2!. 0tra%erea la rspundere este de competena unor or%ane abilitate ale statului Budectore+ti inspectoratul fiscal procuratura poliia etc. 3e multe ori ns or%anele de stat nu cunosc detaliile partenerilor din comer astfel nct atunci cnd unul dintre subieci constat c a fost preBudiciat este necesar s fac o adresare imediat or%anelor de poliie sau o cerere de cIemare n Budecat. Dn instana de Budecat pentru a i se face dreptate partea care s-a adresat trebuie s pre9inte ct mai multe dove9i scrise n favoarea sa. 3oar a+a eFist posibiliti reale de a c+ti%a procesul n Budecat +i a-i fi ntoarse valoarea daunelor suportate. 8ractica din ultimii ani ne arat tot mai clar c rspunderea Buridic este 2cIeia succesului4 n relaiile de afaceri deoarece cu rspunderea finali9ea9 orice problem Buridic. 1ste +i firesc fiindc oricine ncalc cu vinovie re%ulile de afaceri (le%ea re%ulamentele contractele) trebuie s rspund n conformitate cu le%ea pentru aciunile sale. 5)+ (u?iecii r 7:underii Curidice =n dre:tul a;aceril8r 6ubieci ai rspunderii Buridice n dreptul afacerilor pot fi persoanele fi9ice +i persoanele Buridice ce desf+oar activitate de ntreprin9tor. a) $er78ana ;i!ic . 8entru ca o persoan fi9ic s devin subiect al rspunderii Buridice n dreptul afacerilor trebuie s ndeplineasc trei condiii +i anume: s fie nre%istrat conform le%ii ca subiect al activitii de ntreprin9tor s fie apt din punct de vederea medical +i s acione9e n mod liber. Dnclcarea pentru care persoana este atras la rspundere trebuie s provin dintr-o relaie de afaceri. Dn acest ca9 persoana fi9ic trebuie s$ fie nre(istrat$ confor% le(ii +i anume: s dein o patent s fie nre%istrat ca ntreprin9tor individual ori s aib nre%istrat o %ospodrie rneasc.
23

cum snt instanele

a%enia de protecie a consumatorilor

7r9ac (7ititelu) 3idina. ?rincipiile r$spunderii Auridice. <e9 de doctor n drept. CIi+inu 2(1( p.21!.

"'

3ac se constat c persoana fi9ic a desf+urat anumite relaii de afaceri dar nu era nre%istrat conform le%ii n una din formele menionate mai sus atunci sanciunea n privina ei va fi +i mai aspr. 6uplimentar la aceasta persoana fi9ic trebuie s fie apt$ din punct de ederea %edical de a fi cIemat s de-a socoteal adic s rspund n faa or%anului de Budecat pentru faptele ilicite svr+ite de ea. 0 fi apt din punct de vedere medical implic n primul rnd discernmntul adic de la persoan se cere s fie sntoas din punct de vedere mintal +i psiIic. 0Bun%em la conclu9ia c nu pot fi atrase la rspundere persoanele care snt bolnave psiIic. <ibertatea de a aciona nseamn a aciona n cuno+tin de cau9 a face ceva neobli%at de nimeni. :apta pentru care se stabile+te rspunderea Buridic s nu fi fost reali9at prin constrn%erea fi9ic sau moral venit din partea altcuiva. b) $er78ana Curidic repre9int o or%ani9aie nre%istrat n conformitate cu le%ea +i rspunde pentru aciunile sale cu bunurile pe care le deine n patrimoniu: bani case autoveIicule +i alte valori. 8ersoana Buridic rspunde pentru faptele ilicite comise de persoanele fi9ice care o conduc - directorul contabilul-+ef Buristul etc. n le%tur cu nendeplinirea corespun9toare a obli%aiilor de ctre ace+tia din urm. :aptele ilicite comise de persoanele cu funcie de rspundere din cadrul persoanei Buridice snt considerate fapte ale ns+i persoanei Buridice. 5nele forme ale rspunderii cum snt cea penal +i disciplinar nu se aplic persoanelor Buridice. Cel mai frecvent persoanele Buridice rspund pentru nclcarea prevederilor stabilite de Codul fiscal +i Codul contravenional. Dn ambele situaii avem o rspundere contravenional +i apare ca re9ultat al neacIitrii la timp a taFelor +i impo9itelor fa de stat eva9iuni fiscale falsuri n documente etc. Dn calitate de sanciune se aplic amenda sau cIiar retra%erea licenei de activitate ultima sanciune fiind cea mai periculoas pentru persoanele Buridice. 5/+C8ndiiile an#aC rii r 7:underii Curidice =n dre:tul a;aceril8r *spunderea Buridic n dreptul afacerilor survine numai atunci cnd snt ntrunite anumite condiii la care se atribuie: a) fapta ilicit; b) preBudiciul; c)
")

vinovia; d) le%tura de cau9alitate ntre fapta ilicit +i preBudiciul cau9at. a) Ba:ta ilicit este o prim condiie necesar pentru an%aBarea rspunderii Buridice. 1Femple de fapte ilicite: - n ma%a9in snt vndute produse alimentare cu termen de valabilitate eFpirat; - o ntreprindere produce mrfuri de u9 casnic +i le comerciali9ea9 pe pia folosind denumirea a unei alte ntreprinderi pentru a c+ti%a astfel clientela. - o persoan Buridic ascunde veniturile pentru a nu plti impo9ite fa de stat etc. - o a%enie de turism formea9 %rupe de turi+ti +i i deplasea9 peste Iotarele rii dar fr a deine licen pentru acest %en de activitate etc. :apta ilicit const ntr-o ac#i ne sau inac#i ne contrare prevederilor le%ii. Aciunea & presupune svr+irea de ctre o persoan a unei aciuni concrete prin care se ncalc normele Buridice. Ca eFemple pot servi: refu9ul de a plti taFe +i impo9ite fa de stat desf+urarea unei activiti fr a avea licen vn9area unor produse alterate etc.; Mnaciunea - presupune nesvr+irea unei aciuni care ar fi trebuit svr+it. -naciunea poate fi considerat ca fapt ilicit numai dac persoana era obli%at s acione9e dar ea nu a acionat. 3e eFemplu medicii unui spital au refu9at s svr+easc o intervenie cIirur%ical ur%ent fiindc bolnavul nu avea bani iar n scurt timp bolnavul a decedat. ,u toate faptele ilicite provoac un preBudiciu toate ns au drept re9ultat nclcarea unor norme Buridice. 3e pild folosirea de ctre o companie de transport a unor autobu9e vecIi ce nu corespund parametrilor teInici atra%e fie o rspundere contravenional fie una penal. 3e+i o asemenea fapt nu a provocat nc un preBudiciu totu+i pune n pericol viaa +i sntatea pasa%erilor. 1Fist pericolul c n orice moment ar putea cau9a un accident rutier n care vor suferi persoane nevinovate. Dn dependen de %radul de pericol social +i de pedepsele care se aplic n dreptul afacerilor faptele ilicite mbrac urmtoarele forme: a) infraciuni (repre9int cele mai %rave nclcri ale le%ii pentru care se aplic pedeapsa maFim - privaiunea de libertate (ncIisoarea));
"$

b) contra enii (snt mai puin %rave dect infraciunile dar pre9int pericol social; n calitate de sanciune se aplic amenda lipsirea de dreptul de a ocupa o anumit funcie retra%erea unor medalii +i distincii celor care le dein etc.); c) abateri disciplinare (de eFemplu ntr9ierea muncitorului la serviciu refu9ul de a se supune ordinelor date de ctre +ef comportamentul brutal fa cole%ii de lucru etc.); d) pa(ube pro ocate de %uncitori n procesul de lucru; e) pa(ube ap$rute din neexecutarea obli(aiilor contractuale, din delicte, ntr:ieri; f) daune %orale etc. <oate aceste fapte ilicite pre9int un pericol social. Ce-i drept unele au un %rad de pericol mai mare altele mai redus. 3intre toate in2rac#i nea pre9int cel mai nalt %rad de pericol social adic este cea mai periculoas pentru cei din Bur. -nfraciunea se mai nume+te cri%$ iar cel care svr+e+te o crim este numit cri%inal. /e%ea n care snt prev9ute infraciunile (crimele) poart denumirea de Codul penal al Republicii ;oldo a. 8oliia +i procuratura snt or%anele statului abilitate cu funcia de a descoperi infraciunile. :iecare din sanciunile sus-menionate snt stabilite n cte o le%e +i anume: infraciunile - n Codul penal al Republicii ;oldo a contraveniile - n Codul contra enional al Republicii ;oldo a abaterile disciplinare mpreun cu preBudiciile provocate de ctre muncitori la ntreprinderi - n Codul %uncii al Republicii ;oldo a iar faptele ilicite civile - n contractele ncIeiate dintre pri reie+ind din prevederile Codului ci il al Republicii ;oldo a. b) $reCudiciul const din urmrile duntoare pe care fapta ilicit le cau9ea9 societii sau unui anumit individ. 3e eFemplu vtmarea inte%ritii corporale sau a sntii persoanei distru%erea sau deteriorarea unor bunuri etc. Cunoscnd care este preBudiciul putem afla ct de periculoas a fost fapta ilicit. Dn literatura de specialitate noiunea de preAudiciu se eFpune prin mai muli termeni: 2pa%ub4 2daun4 sau 2desp%ubire4 toate aceste cuvinte fiind sinonime2#.
24

CoBocari 1u%enia. Eor%ele r$spunderii Auridice. Note de curs. CIi+inu: C18 567 2(11 p.28.

"8

8reBudiciul cunoa+te mai multe clasificri 2'. 6e ntlnesc preBudicii materiale +i morale preBudicii cau9ate persoanei umane +i cele cau9ate bunurilor sale. . alt cate%orie de preBudiciu este venitul ratat. ?reAudiciul %aterial este cel care are un coninut economic +i n toate ca9urile poate fi evaluat n bani pe cnd preAudiciul %oral repre9int totalitatea suferinelor psiIice +i\sau fi9ice ce atentea9 la valorile nepatrimoniale ale persoanei cum snt: viaa sntatea onoarea demnitatea reputaia profesional numele inviolabilitatea vieii personale secretul personal +i de familie +i altele2). 8reBudiciul material +i cel moral snt strns le%ate ntre ele. /a stabilirea preBudiciului moral trebuie s se aprecie9e ce a pierdut persoana vtmat pe plan fi9ic psiIic social profesional +i familial att la moment ct +i pe viitor 2$. Dn domeniul proteciei consumatorului de eFemplu practica Budectoreasc demonstrea9 c aproape de fiecare dat pe ln% cerina de reparare a preBudiciului material consumatorul cere +i repararea preBudiciului moral. Venitul ratat poate fi neles dup urmtorul eFemplu: o actri folosind crema cumprat de la o firm cu renume n scurt timp a avut de suportat arsuri ale feei. 0cest lucru a fcut imposibil activitatea ei profesional pe viitor fiindc din punct de vedere estetic nu mai corespundea cerinelor. Dn a+a mod actria a fost nevoit s dea n Budecat firma productoare a cremei cernd cIeltuielile medicale +i ce este mai important: - venitul ratat din lipsirea ei de capacitatea de munc adic de faptul c nu va mai avea posibilitatea s fie actri n spectacole +i n filme. c) %a:8rtul de cau!alitate dintre ;a:ta ilicit "i :reCudiciu . 8entru ca o persoan s poat fi atras la rspundere este necesar ca ntre fapta ilicit +i preBudiciu s eFiste un raport de cau9alitate adic s se stabileasc c anume aceast fapt a provocat preBudiciul. 6tabilirea acestei le%turi este dificil +i necesit o anali9 minuioas pentru a nu %re+i. Dn a+a mod ne apare o le%tur dintre cau9 +i efect: cau9a este fenomenul
25

3e eFemplu n Codul civil al *.7oldova preBudiciul este definit sub form de c<eltuieli pe care o persoan le9at n drepturi le-a suportat sau urmea9 s le suporte la restabilirea dreptului fie n form de :ierdere sau deteri8rare a bunurilor (preAudiciul efecti ) sau n form de ?ene;iciu ne8?inut prin nclcarea dreptului ( enitul ratat) (art.1# alin.(2)). 26 0vornic =Ieor%Ie 8oalelun%i 7iIai. ;anualul Audec$torului la exa%inarea pricinilor ci ile coord. 7iIai 8oalelun%i. CIi+inu: Cartier 2(() p.$!#. 27 Glo+enco 0ndrei. Co%entariul Codului ci il al Republicii ;oldo a . ?olumul -- (coordonator 7iIai Guruian). CIi+inu: 0*C 2(() p.1("#.

""

care %enerea9 efectul. .ri de cte ori cineva solicit s-i fie reparat un preBudiciu el trebuie s demonstre9e cu preci9ie c anume fapt ilicit pe care o invoc +i nu alta a stat la ba9a apariiei preBudiciului. /e%tura de cau9alitate urmea9 a fi demonstrat prin probe de ctre persoana care pretinde c i-au fost nclcate anumite drepturi. 7iBloacele de prob pot fi diferite H scrise verbale audio video martori etc. +i trebuie aduse n instana de Budecat. 3e multe ori le%tura cau9al este %reu de stabilit de aceea se implic eFperti9e Budiciare medicale documente nscrisuri etc. 28 3e eFemplu cineva a cumprat un automobil nou dar cu defecte ale frnei care la prima vedere nu au putut fi depistate. /a un moment dat automobilul a produs un accident din cau9a frnei. 8entru nceput este %reu de stabilit cau9a accidentului. 3e aceia se dispune efectuarea unei eFperti9e pentru a vedea cau9a accidentului +i respectiv le%tura de cau9alitate dintre fapta ilicit (comiterea accidentului) +i preBudiciul (automobilul distrus). d) Vin8v ia const n atitudinea psiIic a persoanei fa de fapta ilicit pe care a svr+it-o +i fa de urmrile ei. ?inovia se eFprim sub forma inteniei +i culpei. Dnclcarea le%ii se consider fcut cu intenie dac persoana a pre $:ut din timp consecinele ilicite ale faptei sale +i a dorit ca acest lucru s se ntmple. /a rndul ei intenia poate fi: direct +i indirect. Dn primul ca9 persoana a voit s svr+easc fapta ilicit iar n al doilea ca9 a admis n mod u+uratic ca fapta ilicit s aib loc. . form mai puin %rav de vinovie este culpa. Cul:a poate fi svr+it din impruden sau din ne%liBen. M%prudena presupune c persoana ce a comis fapta a prev9ut posibilitatea survenirii unor urmri ilicite pe care nu le-a dorit nici nu le-a acceptat dar a cre:ut c$ le&ar pre eni . 8e cnd ne(liAena are loc atunci cnd persoana care a comis fapta nu a prev9ut posibilitatea survenirii unor urmri ilicite de!i putea sau trebuia s$ le pre ad$. DmpreBurrile care nltur rspunderea Buridic snt strict prev9ute de le%e.
28

CoBocari 1u%enia. Eor%ele r$spunderii Auridice. Note de curs. CIi+inu: C18 567 2(11 p.28.

1((

3e re%ul acestea snt situaiile de for$ %aAor$ (ploi toreniale cutremure de pmnt furtuni puternice etc.) dar +i alte ntmplri neprev9ute precum: constrn%erea fi9ic constrn%erea moral ca9ul fortuit iresponsabilitatea fptuitorului etc. Dn asemenea situaii nici o persoan nu va fi atras la rspundere din motiv c nimeni nu a fost vinovat de producerea pa%ubelor. 5A+ $rinci:iile r 7:underii Curidice =n dre:tul a;aceril8r 8rincipiile rspunderii snt ni+te idei %enerale postulate clu9itoare 2". *spunderea Buridic n dreptul afacerilor cuprinde un +ir de principii importante +i anume: 6+ $rinci:iul an#aC rii r 7:underii Curidice d8ar =n te9eiul le#ii+ 0cest principiu mai este numit principiul le%alitii rspunderii Buridice este unul %eneral +i se aplic n toate ramurile dreptului. 8rin le(alitatea r$spunderii Auridice nele%em c persoana poate fi tras la rspundere Buridic n conformitate cu le%ea +i numai dac este vinovat. 0+adar rspunderea Buridic are loc numai n ba9a le%ii. 0plicarea pedepsei ine de competena strict a statului +i a repre9entanilor lui oficiali cum snt: Budectorii procurorii polii+tii inspectorii etc. <otodat or%anele statului (instanele Budectore+ti procuratura poliia or%anele vamale inspectoratul fiscal etc.) trebuie s fie fondate +i s funcione9e n mod le%al. )+ $rinci:iul :re!u9iei nevin8v iei. Conform acestui principiu persoana poate fi tras la rspundere numai dac i s-a dovedit cu adevrat vinovia. ?inovia o stabile+te instana de Budecat. 8n atunci ns se consider c persoana este nevinovat. /+ $rinci:iul 8?li#ativit ii tra#erii la r 7:undere . .rice fapt ilicit trebuie s fie depistat s fie stabilite persoanele care au comis-o inndu-se cont de toate mpreBurrile care au importan la stabilirea corect a rspunderii Buridice!(. 0cest principiu +i are o aplicare lar% n dreptul penal. A+ $rinci:iul r 7:underii :er78nale nseamn c orice persoan rspunde pentru fapta sa proprie. *spunderea Buridic trebuie s fie strict le%at de
29 30

7r9ac (7ititelu) 3idina. ?rincipiile r$spunderii Auridice. <e9 de doctor n drept. CIi+inu 2(1( p."). 0vornic =Ieor%Ie. 8ratat de 8eoria Feneral$ a =tatului !i #reptului. ?olumul --. 1ditura Cartier CIi+inu 2(1( p.28'.

1(1

persoana care a produs fapta ilicit. 1ste adevrat c eFist situaii n care rspunderea poate fi atras +i pentru fapta altuia ori mpreun cu altul dar n %eneral rspunderea se stabile+te numai pentru fapta svr+it de autor +i n limitele faptei sale lundu-se n consideraie toate mpreBurrile. 1+ $rinci:iul - E:entru ;iecare =nc lcare a n8r9ei de dre:t, 7e a:lic 8 7in#ur r 7:undereF. 0cest principiu trebuie neles c autorul faptei ilicite nu poate fi pedepsit dect o sin%ura dat pentru aceea+i fapt. Dn %eneral acest principiu urmre+te eFcluderea aplicrii fa de aceea+i persoan +i pentru aceea+i fapt a dou sau mai multe pedepse care prin natura lor snt identice; o sin%ur nclcare a normei de drept trebuie s atra% dup sine o sin%ur pedeaps. 0+ $rinci:iul a:lic rii c8recte a 7anciunii. .rice persoan poate fi sancionat numai atunci cnd este vinovat. ,imeni nu poate fi cIemat s rspund pentru fapta altuia. 8roblema dac persoana este sau nu vinovat se clarificat de ctre instana de Budecat. 51+ B8r9ele r 7:underii Curidice "i a:licarea =n dre:tul a;aceril8r 3up cum s-a menionat rspunderea Buridic din dreptul afacerilor cuprinde o sfer lar% n care se includ mai multe ramuri de drept: - dreptul civil dreptul muncii dreptul penal dreptul contravenional etc. 0stfel n funcie de domeniul din care face parte nclcarea eFist mai multe feluri (forme) de rspundere aplicabile n dreptul afacerilor: - rspunderea civil; - rspunderea penal; - rspunderea contravenional; - rspunderea material +i disciplinar. 1+6+ % 7:underea civil =n dre:tul a;aceril8r *spunderea civil const din obli%aia pe care o are cineva de a repara preBudiciul pe care l-a cau9at unei altei persoane. *spunderea civil poate fi an%aBat ca urmare a nerespectrii de ctre cineva a normelor din Codul civil.
1(2

6copul atra%erii la rspundere civil const de re%ul n repararea preBudiciilor cau9ate. *spunderea civil este componenta cea mai important din cadrul rspunderii Buridice din dreptul afacerilor. *eie+ind din faptul c maBoritatea normelor din dreptul afacerilor snt fundamentate pe relaiile de drept civil se nele%e c ori de cte ori n dreptul afacerilor snt nclcate normele Codului civil persoana vinovat va fi atras la rspundere civil. *spunderea civil poate fi contractual +i delictual. 8rincipala deosebire ntre ele se face dup i9vorul apariiei obli%aiei de a rspunde +i anume: rspunderea contractual apare din contract pe cnd rspunderea delictual apare din le%e. Dn ca9ul rspunderii delictuale contract nu eFist iar obli%aia nclcat este o obli%aie le%al cu caracter %eneral care revine tuturor - de a nu le9a drepturile altora prin fapte ilicite!1. . alt deosebire ine de caracterul normelor. 0stfel normele Buridice ce re%lementea9 rspunderea contractual snt dispo9itive (permisive) iar normele ce re%lementea9 rspunderea delictual snt imperative. 8ersoana Buridic este obli%at s repare dauna cau9at din culpa lucrtorilor ei n timpul ndeplinirii ndatoririlor lor de munc (de serviciu). 0stfel orice ntreprindere trebuie s repare pa%ubele provocate prin aciunile svr+ite de ctre or%anele de conducere repre9entanii lucrtorii ei!2. 3e eFemplu policlinicile spitalele +i alte instituii medicale rspund pentru tratamentul necorespun9tor oferit pacienilor de ctre personalul medical. 1+)+ % 7:underea :enal =n dre:tul a;aceril8r *spunderea penal survine ca urmare a nerespectrii le%ii penale. Dnclcrile prevederilor din Codul penal se numesc infraciuni: 2rspunderii penale este supus numai persoana vinovat de svr+irea infraciunii prev9ute de le%e penal4 (art.'1). -nfraciunea este o fapt care pre9int pericol social +i este svr+it cu
31

CIibac =Ieor%Ie Gie+u 0urel *otari 0leFandru 1frim .le%. #rept ci il. Contracte speciale . ?olumul ---. CIi+inu: Cartier 2((' p.'#). 32 CoBocari 1u%enia. Eor%ele r$spunderii Auridice. Note de curs. CIi+inu: C18 567 2(11 p.1').

1(!

vinovie. 3up nivelul de pericol social al faptelor comise se stabile+te +i %ravitatea pedepsei cea mai %rav pedeaps fiind pri aiunea de libertate adic ncIisoarea. 0lte forme de sancionare n ca9ul svr+irii unor infraciuni snt: amenda penal inter9icerea de a ocupa o anumit funcie confiscarea averii etc. Cel mai frecvent n cadrul relaiile de dreptul afacerilor rspunderea penal este aplicat persoanelor Auridice (ntreprinderilor). 0tra%erea la rspundere penale a persoanelor Buridice a devenit necesar ca urmare a de9voltrii industriei +i comerului domenii n care persoana Buridic este implicat de multe ori n diferite activiti dubioase cum ar fi splarea banilor fraude +i eva9iuni fiscale!!. Ca eFemplu de infraciuni svr+ite n domeniul dreptului afacerilor putem aduce 2-nfraciunile economice4 din Codul penal (Capitolul J) +i anume: fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fal+i a cardurilor false ori a altor carnete de plat false (art.2!)-2!$) dobndirea creditului prin n+elciune (art.2!8) splarea banilor (art.2#!) eva9iunea fiscal a ntreprinderilor n+elarea clienilor (art.2'') instituiilor +i or%ani9aiilor (art.2##) (art.2##) provocarea intenionat a insolvabilitii unei ntreprinderi (art.2'2) eFecutarea necalitativ a construciilor (art.2'$) precum +i alte infraciuni. Dn toate aceste infraciuni pedeapsa este stabilit sub form de ncIisoare de la 1 an pn la 8 ani sau sub form de amend penal n mrime de pn la 1( mii uniti convenionale. . unitate convenional constituie 2( de lei. 1+/+ % 7:underea c8ntraveni8nal =n dre:tul a;aceril8r *spunderea contravenional apare n urma nclcrii normelor din Codul contravenional. :apta svr+it cu vinovie dar cu un pericol social mai redus n comparaie cu infraciunea se nume+te contra enie. Dn ca9ul contraveniilor rspunderea este stabilit de or%anul de poliie or%anele de control (inspectoratul fiscal inspectoratul ecolo%ic serviciul vamal serviciul veterinar etc.) sau de instana de Budecat care pot aplica sanciuni cum snt: avertismentul; amenda; privarea de dreptul de a desf+ura o anumit activitate; privarea de dreptul de a deine o anumit funcie; confiscarea unor
33

CoBocari 1u%enia. Eor%ele r$spunderii Auridice. Note de curs. CIi+inu: C18 567 2(11 p.28".

1(#

bunuri; munca neremunerat n folosul comunitii; arestul contravenional. 6ubieci ai rspunderii contravenionale pot fi persoanele fi9ic +i persoanele Buridice. 8entru svr+irea unei contravenii le%ea inter9ice de a fi aplicate dou sanciuni n acela+i timp. 3e eFemplu nu se permite ca pentru aceia+i nclcare a le%ii persoana s fie sancionat +i cu a ertis%ent +i a%end$. Contraveniile svr+ite n sfera dreptului afacerilor pot fi %site n Capitolul J? din Codul contravenional denumit 2Contravenii ce afectea9 activitatea de ntreprin9tor fiscalitatea activitatea vamal +i valorile mobiliare4 dar +i n alte articole ale codului. 8rintre nclcrile sancionate de Codul contravenional fac parte: desf+urarea ile%al a activitii de ntreprin9tor (art.2)!) nclcarea re%ulilor de comer (art.2$!) falsificarea +i contrafacere produselor (art.28!) nclcarea re%ulilor vamale (art.28$) precum +i alte contravenii. 8edepsele aplicate pentru nclcarea normelor Codului contravenionale se reduc la amen9i mrimea crora varia9 ntre ' +i '(( uniti convenionale. 1+A+ % 7:underea 9aterial "i di7ci:linar =n dre:tul a;aceril8r *spunderea material se ntlne+te n dreptul muncii atunci cnd snt aduse pa%ube materiale unei ntreprinderi de ctre salariai. 3ac pa%ubele au fost produse din vina salariatului el va fi atras la rspundere material fiind obli%at s restituie ntreprinderii costul pa%ubelor provocate. *spunderea material a salariatului se va face dup re%ulile stabilite de Codul muncii al *epublicii 7oldova. *spunderea disciplinar se an%aBea9 ori de cte ori are loc nclcarea ndatoririlor profesionale de ctre persoanele care lucrea9 la o ntreprindere n calitate de muncitori (salariai)!#. 0semenea fapte se numesc abateri +i se sancionea9 cu mustrare avertisment reduceri de salarii retro%radri suspendri din funcie transfer disciplinar destituirea din funcie. 8entru antrenarea rspunderii disciplinare nu este necesar producerea unui preBudiciu material ci este suficient o abatere care s constea din nclcarea cu vinovie a obli%aiilor de munc (de eFemplu ntr9ierea la serviciu %re+eli n
34

6e nume+te salariat persoana care lucrea9 n ba9a unui contract individual de munc pe care l-a semnat nainte de nceperea lucrului.

1('

procesul de lucru) sau a re%ulilor de comportare (consumul de alcool cuvinte urte +i necen9urate etc.).

1()

CA$I&OLUL 6*+ AC&IVI&A&EA -E DN&%E$%INZ'&O%+ -%E$&UL -E A -E(B',U%A AC&IVI&A&EA -E DN&%E$%INZ'&O% 56+ -e;inirea activit ii de =ntre:rin! t8r N8iune. 0ctivitatea de ntreprin9tor (afacerile) repre9int un miBloc le%al de acumulare a bo%iilor de asi%urare a eFistenei materiale +i spirituale. 0ceast activitate apare o dat cu formarea relaiilor de pia adic cu apariia produselor destinate scIimbului de mrfuri!'. 8rin activitate de ntreprin9tor n sens lar( se nele%e orice activitatea aductoare de profit practicat de persoane fi9ice sau Buridice iar n sens restrns se nele%e activitatea de vn9are-cumprare cu amnuntul a mrfurilor de fabricare +i comerciali9are a produselor alimentare de or%ani9are a consumului lor de prestare a serviciilor suplimentare la cumprarea mrfurilor etc. 6e menionea9 +i faptul c activitatea de ntreprin9tor poate fi privit ca o activitate :r8;e7i8nal . 1ste important s cunoa+tem c att n vorbirea curent ct +i n le%e se ntlnesc un +ir de eFpresii ce denumesc activitatea de ntreprin9tor ele avnd acela+i neles: 2activitate de antreprenoriat4 2activitate comercial4 2activitate economic4 2afacere4 2business4. Dn ce ne prive+te vom utili9a eFpresia acti itate de ntreprin:$tor ea fiind n corespundere cu le%islaia n vi%oare dar +i cuvntul afacere lund n considerare c disciplina noastr se nume+te #reptul afacerilor!). Dn le%islaie noiunea activitii de ntreprin9tor este prev9ut n /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi nr.8#'\1""2 care menionea9 c 2antreprenoriatul este acti itatea de fabricare a produciei, executare a lucr$rilor !i prestare a ser iciilor, desf$!urat$ de cet$eni !i de asociaiile acestora n %od independent, din proprie iniiati $, n nu%ele lor, pe riscul propriu !i sub r$spunderea lor patri%onial$ cu scopul de a&!i asi(ura o surs$ per%anent$ de enituri. ;unca efectuat$ confor% contractului BacorduluiC de
35 36

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.#!. 8re9int interes faptul c la :acultatea de 3rept a 567 eFist catedra 3rept al 0ntreprenoriatului. /a aceast catedr se atribuie toate disciplinele ce in de activitatea de ntreprin9tor (antreprenoriat): dreptul afacerilor dreptul antreprenoriatului dreptul economic dreptul fiscal dreptul societilor comerciale dreptul transporturilor dreptul turismului etc.

1($

%unc$ nc7eiat nu este considerat$ antreprenoriat4 (art.1)!$. /e%islaia fiscal define+te puin altfel noiunea respectiv evident urmrind scopuri eFclusiv de fiscalitate activitatea de ntreprin9tor fiind considerat orice acti itate confor% le(islaiei, cu excepia %uncii efectuate n ba:a contractului BacorduluiC de %unc$, desf$!urat$ de c$tre o persoan$, a nd drept scop obinerea enitului sau, n ur%a desf$!ur$rii c$reia, indiferent de scopul acti it$ii, se obine enit (art.' pct.1) Cod fiscal). 5)+ Ele9entele caracteri7tice activit ii de =ntre:rin! t8r 3in definiia sus-menionat se desprind o serie de ele9ente specifice activit ii de =ntre:rin! t8r +i anume: a) este o activitate independent; b) din proprie iniiativ; c) se desf+oar sub denumire proprie; d) pe riscul +i sub rspunderea celui care o desf+oar; e) prin intermediul ei se asi%ur o surs permanent de venituri. a) 0ctivitatea de ntreprin9tor este considerat o activitate independent. 1a acord ntreprin9torului libertate el activea9 din voina liber +i n interesul su propriu. ?orbind despre independen n activitatea de ntreprin9tor noiunea trebuie neleas corect. .r libertatea are anumite limite ea nu este una total. Dntreprin9torul nu poate face orice dore+ti fiindc n economia de pia libertatea absolut a productorului nu eFist. 8rin le%e se impun anumite cerine: s in cont de concurena pe pia s fie nre%istrat s dein licen pentru %enul de activitate pe care l desf+oar s dispun de autori9aii certificate s plteasc taFe +i impo9ite statului etc. 7ai simplu prin independen se nele%e faptul c nimeni nu-i poate dicta ntreprin9torului ct s produc cum s o fac +i unde s-+i comerciali9e9e mrfurile. 1l va +ti ct s produc reie+ind din cererea +i oferta eFistent pe pia la produsele +i serviciile date. b) Dntreprin9torul +i desf+oar activitatea din proprie ini#iativ. ,imeni

37

Dn continuare vom folosi eFpresia 2activitate de ntreprin9tor4 n loc de 2activitate de antreprenoriat4. 0ceasta deoarece n /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi nr.8#'\1""2 se folose+te cuvKntul 2antreprenoriat4 pe cKnd n celelalte le%i cuvKntul 2ntreprin9tor4. 5ltima denumire o considerm a fi mai reu+it.

1(8

nu poate fi obli%at s practice activitatea de ntreprin9tor!8. 8roprietarul sin%ur decide s-+i fonde9e o ntreprindere +i ale%e de sine stttor %enul de activitate forma Buridic de or%ani9are +i denumirea. /a fel proprietarul Iotr+te ce investiii s fac unde s-+i comerciali9e9e producia cu cine s ncIeie contracte la ce pre etc. c) .ricine dore+te s nceap o afacere mai trebuie s se nre%istre9e sub una din formele de or%ani9are Buridic prev9ut de le%e. Dn ca9 contrar afacerea nceput de el va fi considerat ile%al. 3in momentul nre%istrrii se consider c activitatea de ntreprin9tor se desf+oar % $ den "ire proprie. Cu alte cuvinte la data nre%istrrii apare un nou subiect de drept care sub denumire proprie particip la relaiile de comer. 3e eFemplu Dntreprin9torul -ndividual 2-on ?asila+cu4 6ocietatea cu *spundere /imitat 2:lorile 8rimverii4 Dntreprinderea de 6tat 28o+ta 7oldovei4 etc. Cel care folose+te denumirea unui alt a%ent economic este obli%at la cererea acestui s ncete9e folosirea denumirii +i s i repare preBudiciul. Dn ca9ul modificrii denumirii a%entul economic este obli%at s publice un avi9 n 27onitorul .ficial al *epublicii 7oldova4 despre modificarea denumirii +i s opere9e modificrile necesare n *e%istrul nre%istrrii de stat !" inut de Camera Dnre%istrrii de 6tat a *epublicii 7oldova. d) 1Fpresia 2pe ri%c l 1i % $ r%p nderea cel i care o de%21oar 4 se eFplic n felul urmtor: oricine ncepe un business al su pune n circulaie anumite valori patrimoniale +i depune eforturi pentru a maBora costul lor. 3ac calculele ntreprinderii snt %re+ite ntreprinderea risc nu numai s nu c+ti%e nimic dar s piard cIiar +i bunurile pe care le-a pus n circulaie#(. e) 8rin intermediul activitii de ntreprin9tor se asi%ur o % r% per"anent de venit ri. Cu alte cuvinte activitatea de ntreprin9tor trebuie s fie per%anent$ +i aduc$toare de profit. 6copul celui care desf+oar un business este de acumula c+ti%uri stabile pentru a-+i acoperi cIeltuielile a plti salariile lucrtorilor a acIita taFele +i impo9itele fa de stat +i n sfr+it de a avea un
38 39

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.'1. 7r%ineanu =abriel 7r%ineanu /ilia. #reptul afacerilor. 1ditura 21lena - ?.-.4. CIi+inu 2((# p.)(. 40 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. 1ditura Cartier. CIi+inu 1""$ p.!".

1("

profit. 3e aceea se consider c activitatea oca9ional (ntmpltoare) nu-i va aduce ntreprin9torului c+ti%uri suficiente. .rice persoan care iniia9 o afacere tinde s obin foloase ct mai mari astfel nct motivul care determin pe cineva s-+i nceap o afacere const n c!ti(ul personal ce va re9ulta din aceast activitate. 8ermanent se consider venitul care este obinut =n 98d re#ulat sau 7i7te9atic. 3e eFemplu un an%aBat pleac peste Iotare cu probleme de serviciu +i la ru%mintea unui prieten cumpr din strintate un automobil (calculator costum). CIiar dac prietenul i plte+te pentru serviciul prestat acesta nu poate fi calificat drept activitate de ntreprin9tor. 3ac persoana pleac de mai multe ori n strintate +i aduce de acolo mrfuri pentru prieteni ori pentru a le vinde unor teri obinnd din aceast activitate profit nseamn c ea practic activitate de ntreprin9tor#1. 5/+ Genurile activit ii de =ntre:rin! t8r 3e re%ul activitatea de ntreprin9tor se manifest prin: fabricarea produciei executarea lucr$rilor prestarea ser iciilor co%erciali:area %$rfurilor !i a produselor. 7ai snt +i alte %enuri de activitate re%lementate de le%islaie: acti it$ile bancare, de in estiii, de asi(urare, operaiunile cu alorile %obiliare etc. Dn a+a mod oricine ale%e s desf+oare un business al su are mai multe posibiliti de a ale%e +i anume: - s produc$ anu%ite bunuri cum ar fi ma+ini obiecte de u9 casnic produse alimentare mobil conserve covoare tractoare biciclete unelte de munc etc. A produce nseamn a transforma materialele +i materia prim n produse noi cu o valoare mai mare. - s$ execute lucr$ri - de eFemplu lucrri de construcie n diferite domenii (blocuri de locuit dambe poduri conducte) de eFtra%ere a resurselor naturale de prelucrare a pmntului de obinere a produselor a%ricole de cre+tere a animalelor. Cel mai frecvent eFecutarea de lucrri se face n ba9a contractului de antrepri9. 8rin contractul de antrepri:$ o parte se obli% s efectue9e pe riscul su o anumit lucrare celeilalte pri iar ultima se obli% s recepione9e
41

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.'#.

11(

lucrarea +i s plteasc preul convenit (art."#) Codul civil). - s$ preste:e ser icii - acestea pot fi diferite: servicii de splare a ma+inilor; servicii de reparaie; servicii de deservire social; servicii turistice; servicii Ioteliere de transport de asi%urare de audit de consultan Buridic etc. 8restarea serviciilor de orice %en se face n ba9a unui contract numit contractul de prestri servicii. .biectul contractului de prestri servicii l constituie serviciile de orice natur. 3e+i n pre9ent se ntlnesc o multitudine de servicii nu toate se consider a fi activitate de ntreprin9tor. 6e consider activitate de ntreprin9tor doar acele servicii care se practic cu scopul de a obine profit. - s$ co%erciali:e:e Bs$ nd$C %$rfuri !i produse. <ot spectrul de produse +i servicii snt destinate n %eneral consumatorilor. Comerciali9area mrfurilor poate fi fcut direct sau nemiBlocit de ctre productor prin ma%a9ine sau depo9ite an%ro proprii ori prin intermediari (firme de distribuie) #2. Dntre productor +i consumator eFist de re%ul unul sau mai muli intermediari altfel spus comerciani care cumpr de la productor mrfuri pentru a le revinde fie consumatorilor fie altor comerciani. 5n %en deosebit al activitii de ntreprin9tor se refer la crearea !i utili:area ino aiilor, raionali:$rilor, descoperirilor !tiinifice, operelor literare, de art$ !i alte obiecte ale propriet$ii intelectuale #!. 0cest %en de activitate are la ba9 creaia artistic$ !i cea intelectual$ a autorului fiind re%lementat de un act normativ special - /e%ea privind dreptul de autor +i drepturile coneFe nr.1!"\2(1(##. 8otrivit le%ii din aceast cate%orie fac parte lucrrile +tiinifice literare mu9icale de traducere; lucrri de sculptur pictur arIitectur %rafic foto%rafic; filmele de cinema +i televi9ate; emisiunile de radio +i televi9iune etc. 5A+ (u?iectele activit ii de =ntre:rin! t8r En "erarea 1i de%crierea % $iectelor activit#ii de /ntreprin0tor /n Rep $lica -oldova3 Dn calitate de subiect al activitii de ntreprin9tor poate
42 43

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. CIi+inu: 2Gons .ffices4 6.*./. 2(($ p.22. CoBocari 1u%enia. #reptul econo%ic Bpartea (eneral$C. 6uport de curs la specialitatea 23rept economic4. CIi+inu: 2Gusiness-1lita4 2(() p.8). 44 /e%ea privind dreptul de autor +i drepturile coneFe nr.1!" din (2.($.2(1( publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1"1-1"!\)!( din (1.1(.2(1(.

111

activa persoana fi9ic +i persoana Buridic care efectuea9 orice %en de activitate aductoare de profit neinter9is de le%e. ?orbind de 2subiectele activitii de ntreprin9tor4 avem n vedere 2ntreprin9torii4. 0mbele noiuni au acela+i neles fiind sinonime#'. 0+adar calitatea de ntreprin9tori o au persoanele fi:ice +i persoanele Auridice. $er78anele ;i!ice pot desf+ura activitatea de ntreprin9tor prin urmtoarele forme de or%ani9are Buridic: a) n ba9a patentei de ntreprin:$tor eliberat de inspectoratul fiscal sau dup ca9 de primria din localitatea n ra9a creia se dore+te desf+urarea activitii; b) n calitate de ntreprin:$tor indi idual (n le%islaia mai vecIe fi%urea9 noiunea de 2ntreprindere individual4). Dntreprin9tor individual este persoana fi9ic nre%istrat n modul stabilit de le%e care desf+oar activitate de ntreprin9tor de 6tat; c) ca (ospod$rie $r$neasc$ Bde fer%ierC este destinat eFclusiv desf+urrii activitii de ntreprin9tor n domeniul a%riculturii. 6e nre%istrea9 ntr-un re%istrul special la primria din localitatea n care %ospodria rneasc +i va desf+ura activitatea. $er78anele Curidice care desf+oar activitatea de ntreprin9tor se mai numesc persoane Auridice cu scop lucrati (sau cu scop co%ercial) deoarece obiectivul lor principal const n acumularea ct mai multor enituri (c+ti%uri profituri). 0tt n vorbirea curent ct +i n le%islaie adeseori ele snt numite ntreprinderi acesta fiind un termen mai vecIi mo+tenit din perioada sovietic. Dn anumite situaii calitatea de ntreprin9tor o poate avea statul +i
45

fr

constitui

persoan

Buridic#).

Dnre%istrarea

ntreprin9torului individual se face la oficiile teritoriale ale Camerei Dnre%istrrii

Dn le%islaie poate fi ntKlnit +i o a treia noiune cea de agent econo"ic. 8otrivit Codului fiscal al *epublicii 7oldova a(ent econo%ic este orice persoan$ ce desf$!oar$ acti itate de ntreprin:$tor (art.' pct.1!). 46 Dntreprin9torul individual se distin%e prin urmtoarele trsturi: - este o persoan fi9ic cu capacitate de eFerciiu; desf+oar independent permanent +i n nume propriu o activitate aductoare de profit; - activitatea este practicat sub riscul su; - persoana poart rspundere patrimonial pentru re9ultatele activitii sale (CoBocaru .l%a. ?roble%atica definirii noiunii de ntreprin:$tor indi idual n 28roblemele actuale ale le%islaiei naionale n conteFtul procesului inte%raionist european4. Conferina internaional +tiinifico-practic. CIi+inu: C18 567 2((8 p.2)$). /a acestea mai adu%m c ntreprin9torul individual: a) trebuie s fie nre%istrat conform le%ii; b) n procesul de lucru poate an%aBa muncitori n ba9a contractului individual de munc; c) este obli%at s duc evidena contabil s dein aparat de cas +i control cu memorie fiscal (+i s elibere9e bon de cas bineneles).

112

or%anele administraiei publice locale. 3e eFemplu dac statul dore+te s cumpere %ru pentru fondul de re9erv atunci va or%ani9a o licitaie cumprnd %ru de la a%ricultori la preul de pia. Dn aceast relaie statul apare ca un simplu ntreprin9tor fiind pe picior de e%alitate Buridic cu vn9torul produciei a%ricole. <rept l de a de%21 ra activitatea de /ntreprin0tor pentr nele categorii aparte de % $iecte3 *eie+ind din le%islaie uneori este %reu de eFplicat din ce considerent o anumit activitate a fost atribuit ca fiind comercial (de ntreprin9tor) iar alta - nu. 1Fist ca9uri n care aceea+i activitate uneori poate fi considerat comercial alteori necomercial. 1Femplu n acest sens poate servi /nv#"/nt l. 0ctivitatea de or%ani9are a nvmntului practicat de o persoan Buridic se consider necomercial sau nonprofit#$ de+i cei care beneficia9 de serviciile unei astfel de persoane Buridice instituie de nvmnt pltesc pentru aceste servicii sume importante#8. . alt situaie avem n ca9ul pro2e%orilor care n timpul liber dau lecii n particular contra plat. 0ceast activitate a profesorilor este considerat o activitate de ntreprin9tor de aceea pentru a o practica n mod le%al ei trebuie s dobndeasc patent de ntreprin9tor ori s-+i nre%istre9e o persoan Buridic. 0numite semne de ntrebare apar n le%tur cu asociaiile ob+te+ti. A%ocia#ii o$1te1ti se consider asociaiile pacifiste de aprare +i de promovare a drepturilor omului asociaiile de femei de veterani de invali9i de tineret +i de copii societile +tiinifice teInice ecolo%iste cultural-educative sportive uniunile de creaie comunitile naional-culturale alte asociaii ale persoanelor fi9ice +i\sau Buridice le%al constituite#". 8aradoFul const n faptul c le%ea permite asociaiilor ob+te+ti s desf+oare activitatea de ntreprin9tor. /e%ea cu privire la asociaiile ob+te+ti nr.8!$\1"") stabile+te c asociaia ob!teasc$ este n drept s$ desf$!oare acti itate econo%ic$ ce re:ult$ ne%iAlocit din scopurile pre $:ute n statut, dar
47

/e%ea nvmKntului nr.'#$\1""' publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.)2-)! din (".11.1""' art.!) alin.(!). 48 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.#8. 49 /e%ea cu privire la asociaiile ob+te+ti nr.8!$\1"") republicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1'!-1') din (2.1(.2(($ art.1 alin.(2).

11!

numai pentru reali9area scopurilor +i sarcinilor statutare. 8entru a practica o activitate economic ce nu re9ult nemiBlocit din scopurile prev9ute n statut asociaia ob!teasc$ poate fonda societ$i co%erciale !i cooperati e . 0sociaia ob+teasc poate avea n proprietate ntreprinderi or%ani9aii instituii (inclusiv edituri) localuri pentru aciuni de binefacere etc. Dn a+a mod vedem c asociaiile ob+te+ti de+i nu urmresc n sine scopul de a obine venituri din activitatea pe care o desf+oar totu+i pe parcurs snt n drept s fonde9e societi comerciale +i cooperative. 6copul acestora din urm este le%at n mod direct de obinerea c+ti%ului. Cu toate acestea veniturile reali9ate de asociaia ob+teasc din activitatea economic nu pot fi distribuite ntre membrii acestei asociaii +i se folosesc n eFclusivitate pentru reali9area scopurilor pentru care a fost creat asociaia - scopuri filantropice reli%ioase educative sportive culturale +.a. 7unca prestat de %alariat l (an%aBatul) ntreprinderii n ba9a contractului individual de munc nu este considerat activitate de ntreprin9tor. Dntre acest salariat +i ntreprinderea la care lucrea9 se stabilesc raporturi de munc +i snt re%lementate de Codul muncii al *epublicii 7oldova. Dntreprinderea este obli%at s ncIeie cu salariatul contract de munc s-i acIite salariu nu mai mic dect tariful prev9ut de le%e s-i descIid carnet de munc poli de asi%urare medical cont special la fondul de pensionare etc. Cla%i2icarea /ntreprinderilor /n "icro, "ici 1i "i&locii3 0+a cum s-a menionat toate persoanele Buridice care au ca scop obinerea veniturilor poart denumirea de ntreprinderi. *eie+ind din mrimea acestora +i veniturile anuale pe care le au ntreprinderile din republic se clasific n ntreprinderi micro mici +i miBlocii. Clasificarea dat o %sim n <e(ea pri ind susinerea sectorului ntreprinderilor %ici !i %iAlocii nr.2()\2((). 3intre ele cea mai sporit atenie din partea statului o au ntreprinderile mici +i miBlocii ele fiind cele mai active +i cele mai numeroase n sectorul de business al *epublicii 7oldova. Dn pre9ent acestea beneficia9 de numeroase faciliti +i scutiri la plata taFelor +i impo9itelor din activitatea comercial pe care o au pentru a se putea consolida +i a aduce mai tr9iu venituri economiei
11#

naionale. 0+adar sectorul ntreprinderilor micro mici +i miBlocii se constituie din totalitatea ntreprinderilor care corespund unor cerine stabilite de le%e. 1ste /ntreprindere "icro a%entul economic ce corespunde urmtoarelor criterii: numr mediu anual de salariai de cel mult " persoane iar sum anual a veniturilor din vn9ri pn la ! milioane de lei. ntreprindere "ic este a%entul economic care dispune de un numr anual de salariai de cel mult #" de persoane +i suma anual a veniturilor din vn9ri este de cel mult 2' milioane de lei. Dn sfr+it este numit /ntreprindere "i&locie (%edie) a%entul economic care are un numr anual de salariai pn la 2#" de persoane iar sum anual a veniturilor din vn9ri pn la '( milioane de lei. Cate#8ria Micr8=ntre:rinderi Dntre:rinderi 9ici Dntre:rinderi 9iCl8cii Nu9 r de :er78ane pn la " pn la #" pn la 2#" V8lu9ul anual al v=n! ril8r >9ln+ lei@ pn la ! pn la 2' pn la '( Val8area de ?ilan a activel8r >9ln+ lei@ pn la ! pn la 2' pn la '(

<abelul 1. Criterii n funcie de care se face clasificarea ntreprinderilor n micro mici +i miBlocii

.rice persoan fi9ic sau Buridic poate opta pentru una din formele de ntreprinderi menionate. Avanta& l acestora se eFplic prin facilitile +i scutirile de care beneficia9 la acIitarea impo9itelor +i altor pli obli%atorii fa de stat. 3e asemenea au dreptul de a participa la pro%rame de susinere a ntreprinderilor micro mici +i miBlocii dreptul de acces la sistemul simplificat al evidenei contabile suporturi financiare din partea administraiei publice locale etc. ,u se ncadrea9 n cate%oria ntreprinderilor micro mici +i miBlocii urmtorii a%eni economici: a) care ocup o po9iie dominant pe pia; b) care au fondatori ce nu fac parte din sectorul ntreprinderilor mici +i miBlocii +i ace+ti fondatori dein o pondere mai mare de !'k din fondul statutar; c) companiile fiduciare +i companiile de asi%urare; d) fondurile de investiii; e) a%enii economici care import mrfuri cu acci9e; f) bncile or%ani9aiile microfinanciare asociaiile de creditare +i economii alte ntreprinderi financiare; %)
11'

casele de scIimb valutar +i lombardurile; I) ntreprinderile care activea9 n ramura Bocurilor de noroc. 51+ Activit i c8n7iderate 98n8:8luri de 7tat "i 98n8:8luri naturale M8n8:8lul . Dn %eneral activitatea de monopol este considerat a fi periculoas n procesul de desf+urare a unei afaceri. 3in acest considerent tendina statului ntr&o econo%ie de pia$ este de a reduce la %axi%u% acti itatea de %onopol. <otu+i n anumite domenii monopolul persist fiind susinut +i promovat cIiar de ctre stat. 1ste vorba de: ener%ia electric %a9ul natural serviciile po+tale transportul feroviar telefonia fiF fabricarea armamentului fabricarea articolelor din tutun +.a. 0lturi de monopol eFist +i o alt noiune numit situaia dominant pe pia. 6e consider d89inant :e :ia situaia acelui ntreprin9tor care deine peste /1G din volumul de vn9ri de mrfuri +i servicii ntr-un anumit domeniu de afaceri. M8n8:8lul de 7tat. 0ctivitile monopol de stat snt desf+urate eFclusiv de or%anele statului sau de persoane Buridice constituite de stat. 8rin %onopolul statului se nele%e situaia n care un numr limitat de a%eni economici snt investii de ctre or%anele administraiei publice cu drepturi eFclusive pentru desf+urarea ntr-o anumit sfer a activitilor economice: de producere transportare comerciali9are +i procurare a mrfurilor +i serviciilor. /ista monopolurilor statului este prev9ut n 0neFa nr.2 la Lotrrea =uvernului *.7. nr.'82\1""''( acestea fiind: a) de competena Mini7terului Binanel8r: confecionarea ordinelor +i medaliilor utili9area metalelor preioase +i pietrelor preioase producerea semnelor ce confirm acIitarea taFei de stat. b) Mini7terul A#riculturii: asistena veterinar animalelor infectate cu boli deosebit de periculoase fabricarea produselor din tutun. c) Mini7terul &ran7:8rturil8r "i In;ra7tructurii -ru9uril8r : prestarea serviciilor po+tale descIiderea rutelor noi n trafic naional +i internaional cu
50

LotrKrea =uvernului *.7. nr.'82 din 1$.(8.1""' cu pri ire la re(le%entarea %onopolurilor publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'"-)(\#$2 din 2).1(.1""'.

11)

pornirea din *epublica 7oldova. d) Mini7terul ( n t ii: acordarea unor cate%orii de asisten medical (certificate despre starea sntii psiIice eFperti9a privind pierderea capacitii de munc boli molipsitoare +i venerice etc.) inclusiv anumite intervenii cIirur%icale. e) Mini7terul A: r rii: repararea armamentului cumprarea teInicii de lupt etc. f) Banca Nai8nal a M8ld8vei: emisia +i baterea monedei. M8n8:8l natural avem situaia n care prestarea anumitor tipuri de servicii poate fi fcut +i de a%enii economici alii dect statul. A!adar, spre deosebire de %onopolul de stat unde ser iciul este prestat doar de or(anul de stat, n ca:ul %onopolului natural, se i%plic$ !i agen#ii econo"ici priva#i. 3in aceast cate%orie fac parte: activitile le%ate de eFploatarea cilor ferate a %rilor feroviare autostr9ilor cilor navi%abile porturilor fluviale reelele de radiodifu9iune +i televi9iune de stat eFploatarea reelei de %a9e +i sistemul de %a9ificare transportul %a9elor prin conducte aprovi9ionarea cu ener%ie electric ener%ia termic apa prin conducte colectarea %unoiului +i a 9pe9ii acordarea serviciilor funerare eFploatarea aeroporturilor +i a sistemului de diriBare a circulaiei aeriene. 0ceste activiti poart denumirea de %onopol natural deoarece pe de o parte pre9int un risc sporit iar pe de alta a%enii economici care desf+oar astfel de activiti pot influena ne%ativ piaa de bunuri +i servicii. 3e eFemplu din lipsa posibilitii de a ale%e omul de rnd nu poate scIimba a%entul economic care i livrea9 ener%ie termic (n.n. - 2<ermocom4 60) ener%ie electric (n.n. - DC6 25nion :enosa4) ap (n.n. - 20p-Canal4 60) %a9e naturale (n.n. - 27oldova-=a94 60) etc. fiind nevoit s accepte toate condiiile impuse de or%ani9aia care i prestea9 aceste servicii. Dn acela+i timp statul are dreptul s intervin n activitatea acestor monopoli+ti comerciali pentru a proteBa cumva consumatorii de posibilele abu9uri. 0+a o face de eFemplu 0%enia ,aional pentru *e%lementare n 1ner%etic (0,*1) care verific n permanen activitatea monopoli+tilor 2=as
11$

,atural :enosa4 27oldova =a94 2<ermocom4 etc. avnd dreptul s le aplice amen9i iar n cele din urm s le retra% cIiar licena de activitate dac ncalc sistematic drepturile consumatorilor. 50+ Activit i inter!i7e /e%islaia nu conine o list a activitilor de ntreprin9tor inter9ise. Dn lipsa unor re%lementri eFprese n aceast list se includ activitile care pot s aduc un profit material +i pentru care este prev9ut o pedeaps penal sau administrativ'1. 3e eFemplu n Cod l penal al Rep $licii -oldova'2 eFist un capitol separat numit 2-nfraciuni economice4 n care snt prev9ute infraciunile comise n cadrul activitii de ntreprin9tor. 0stfel potrivit Codului penal snt inter9ise +i se pedepsesc urmtoarele activiti: traficul de fiine umane (art.1)') traficul de copii (art.2()) munca forat (art.1)8) practicarea ile%al a medicinei +i activitii farmaceutice (art.21#) fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fal+i (art.2!)) dobndirea creditului prin n+elciune (art.2!8) practicarea ile%al a activitii de ntreprin9tor (art.2#1) splarea banilor (art.2#!) eva9iunea fiscal la ntreprinderi instituii +i or%ani9aii (art.2##) limitarea concurenei libere concurena neloial (art.2#)) n+elarea clienilor (art.2'') eFecutarea necalitativ a construciilor (art.2'$) escIivarea de la acIitarea plilor vamale (art.2#") contrabanda (art.2#8) etc. Dn Cod l contraven#ional al Rep $licii -oldova'! un capitol aparte este consacrat contra eniilor ce afectea:$ acti itatea de ntreprin:$tor (Capitolul J?)'#. 3intre acestea enumerm: desf+urarea ile%al a activitii de ntreprin9tor (art.2)!) comerul sau transportul de mrfuri a cror comerciali9are este inter9is ori limitat (art.2)$) plasarea pe pia a produselor alimentare cu termen de valabilitate eFpirat sau fr indicarea acestui termen (art.2)") nclcarea re%ulilor de comer (art.2$!) nclcarea re%ulilor de comer
51 52

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.'8. Codul ?enal al Republicii ;oldo a nr."8' din 18.(#.2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12812"\1(12 din 1!.(".2((2. 53 Codul contra enional al Republicii ;oldo a nr.218 din 2#.1(.2((8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.!-)\1' din 1).(1.2((". 54 Contra enii snt nclcri ale prevederilor din Codul contravenional la fel cum infraciunile repre9int nclcri ale normelor din Codul penal.

118

n pia (art.2$#) nclcarea le%islaiei n domeniul pieei produselor petroliere (art.2$$) nclcarea le%islaiei n domeniul asi%urrilor (art.!(') comerciali9area cu amnuntul a buturilor alcoolice (art.28)) activitatea bancar fr autori9aie (art.2"() etc. 52+ $r8;e7ii li?erale Dn le%islaie nu eFist o enumerare a profesiilor considerate liberale. Cu toate acestea denumirea lor o desprindem din diferite acte normative. 0+adar din cate%oria profesiilor liberale fac parte profesiile de: avocat notar medic profesor mu9ician profesor etc.'' Dn primul rnd la ba9a evidenierii unei profesii liberale st criteriul punerii de ctre o persoan la dispo9iia tuturor celor interesai a cuno+tinelor +i abilitilor contra unui onorar. Dn al doilea rnd aceste profesii trebuie s fie practicate liber fr ca persoanele ce le desf+oar s fie n subordinea cuiva. 3e eFemplu dac profesorul ine un curs de lecii la universitate nu putem spune c el desf+oar profesie liberal deoarece este an%aBatul universitii lucrnd n ba9a contractului de munc primind salariu. Dn scIimb dac profesorul mai deine o patent de ntreprin9tor +i dup universitate ine cursuri particulare celor interesai contra plat spunem c eFercit o profesie liberal. /a fel +i n ca9ul medicului avocatului notarului auditorului contabilului etc. Dn literatura de specialitate se menionea9 c profesiunea liberal repre9int acea profesie dobndit de o persoan fi9ic prin pre%tire profesional n cadrul sistemului de nvmnt eFprimat ntr-o specialitate care ar urma s fie eFercitat n mod liber +i independent prin orice form de or%ani9are ar dori fiecare (individual sau prin birouri particulare) '). Dn scIimbul acestui serviciu trebuie s se plteasc un onorariu n bani. <aFele pentru servicii se stabilesc pentru fiecare ca9 n parte se fac publice prin afi+area n -nternet la intrarea n birou pe panou perete sau cIiar pe u+. -mportant este s fie v9ute de ctre clieni.
55 56

3intre toate av8catura este considerat 2re#ina :r8;e7iil8r li?erale4. <ufan Constantin. ?rofesiile libere BliberaleC publicat n *evista de 3rept Comercial (Gucure+ti *omKnia) 1""$ nr.1( p.$2.

11"

3e eFemplu

n ca9ul avocailor /e%ea cu privire la avocatur

nr.12)(\2((2'$ stabile+te c :r8;e7ia de av8cat este liber +i independent cu or%ani9are +i funcionare autonom dar nu e7te activitate de =ntre:rin! t8r (art.1)'8. 8ersoana care activea9 n calitate de avocat nu poate eFercita n acela+i timp +i alte profesii'". Dn aceast privin le%ea prevede c profesia de avocat e7te inc89:ati?il cu: a) oricare funcie remunerat cu eFcepia funciilor le%ate de activitatea +tiinific +i didactic precum +i cea de arbitru al Budecii arbitrale (arbitraB); b) activitatea de ntreprin9tor; c) activitatea de notar; d) alte activiti ce le9ea9 demnitatea +i independena profesiei de avocat sau bunele moravuri (art.11). .rice persoan are dreptul s +i alea% n mod liber avocatul pentru a fi consultat +i repre9entat de acesta n materie Buridic. 0sistena Buridic prestat de avocat se face contra plat$. /und n considerare starea material a persoanei avocatul i poate acorda asisten Buridic +i n mod %ratuit. 0vocatul este obli%at s preste9e serviciile de asisten Buridic n ba9 de contract. Contractul de asisten Buridic se semnea9 de avocat +i client se aplic +tampila personal a avocatului +i se nre%istrea9 ntr-un re%istru special)(. 3e asemenea n contract se indic mrimea plii (dac serviciul se prestea9 n mod %ratuit plata nu se indic) percepute de avocat pentru asistena Buridic. 1Fcepie fac ca9urile de repre9entare a intereselor soului soiei +i rudelor pn la %radul al patrulea inclusiv (copii frai surori prini bunei nepoi veri+ori). CA$I&OLUL 66+ %EGLEMEN&A%EA .U%I-IC' A AC&IVI&'II -E DN&%E$%INZ'&O% 56+ C8n7ideraii #enerale
57

/e%ea cu privire la avocatur nr.12)( din 1".($.2((2 republicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1'"\'82 din (#.(".2(1(. 58 3in acest considerent cu nre%istrarea cabinetului avocatului +i a biroului asociat de avocai se ocup 7inisterul @ustiiei a+a cum se procedea9 +i n ca9ul asociaiilor ob+te+ti. 59 Dn *epublica 7oldova av8cat poate deveni persoana fi9ic care are diplom de liceniat n drept se bucur de o reputaie irepro!abil$ +i a fost admis n profesia de avocat dup susinerea exa%enelor de calificare. 6nt scutite de efectuarea sta%iului profesional +i de eFamenul de calificare persoanele care dein titlul de doctor precum +i cele care au cel puin 1( ani vecIime n munc n funcia de Budector sau procuror. 8entru a primi licena de avocat aceste persoane depun o cerere la 7inisterul @ustiiei +i n termen de 1( 9ile li se eliberea9 licena. 60 Cabinetul avocatului +i biroul asociat de avocai in re(istrul contractelor de asisten$ Auridic$ ncIeiate cu clienii duc evidena fiscal +i acIit statului anumite taFe din cK+ti%urile obinute.

12(

8rin re(le%entarea Auridic$ a acti it$ii de ntreprin:$tor urmea9 s nele%em cum statul avnd la ndemn le%ile +i alte acte normative contribuie la or%ani9area +i suprave%Ierea desf+urrii normale a activitii de ntreprin9tor n republic. 0ctivitatea de ntreprin9tor este util +i necesar ntre%ii societi. 0tt timp ct se desf+oar conform le%ii +i nu limitea9 drepturile altor persoane activitatea de ntreprin9tor trebuie s fie liber. :iind calea cea mai scurt de obinere a veniturilor activitatea de ntreprin9tor %enerea9 +i conflicte cum ar fi: vn9area de mrfuri fr a deine licen de activitate falsificarea produselor prestarea de servicii necalitative periculoase pentru viaa +i sntatea celor din Bur +.a. 8entru a elimina astfel de nclcri au fost elaborate numeroase acte normative prin care statul impune anumite re%uli de Boc tuturor ntreprin9torilor)1. 0ceste re%uli snt stabilite prin /e%ea cu pri ire la antreprenoriat !i ntreprinderi nr.8#'\2(())2 au scopul de a disciplina ntreprin9torii +i se refer la: a) nre%istrarea de stat; b) obinerea licenelor de stat pentru %enul de activitate practicat; c) acIitarea la timp a taFelor +i impo9itelor fa de bu%etul de stat; d) inerea evidenei contabile; e) respectarea le%islaiei muncii; f) respectarea drepturilor consumatorilor; %) protecia mediului nconBurtor etc. .r%anele de stat snt n drept s aplice sanciuni pentru nclcrile comise de ntreprin9tori. 3e eFemplu practicarea ile%al a activitii de ntreprin9tor soldat cu obinerea unui profit n proporii mari este calificat de Codul penal al Republicii ;oldo a ca infraciune +i vinovatul se pedepse+te cu amend sau cu munc neremunerat n folosul comunitii. 3ac infractor este persoana Buridic atunci se va aplica o amend nsoit de retra%erea dreptului de a mai desf+ura pe viitor %enul respectiv de activitate)!.
61

8e parcursul anilor re%lementarea Buridic a activitii de ntreprin9tor a fost obiectul multor acte normative. 6-a observat c acesta este mecanismul prin care statul intervine uneori abu9iv n activitatea societilor comerciale. Dn loc s ntreprind msuri de liberali9are a pieei muli ani la rKnd autoritile au pus piedici n reali9area iniiativei private (0 se vedea: *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.)'). 62 /e%ea cu pri ire la antreprenoriat !i ntreprinderi nr.8#'-J-- din (!.(1."2 publicat n 7onitorul .ficial nr.2\!! din 28.(2.1""#. 63 (0rt.2#1) Codul penal al Republicii ;oldo a nr."8' din 18.(#.2((2 publicat n 7onitorul .ficial nr.128-12"\1(12 din 1!.(".2((2.

121

5)+ Intervenia 7tatului =n activitatea de =ntre:rin! t8r .rice economie sufer de neaBunsuri care determin apariia unor fenomene ca +omaBul srcia poluarea mediului monopolul etc. 3e+i n Constituia *epublicii 7oldova este prev9ut libertatea comerului +i a activitii de ntreprin9tor aceast libertate nu este una absolut deoarece statul are dreptul s intervin n diferite feluri pentru a ine sub control activitatea respectiv. Tn pri%ul rnd statul elaborea9 le#i +i acte n8r9ative 7u?8rd8nate le#il8r cum snt Iotrrile de %uvern re%ulamentele deci9iile ordinele ministerelor decretele pre+edintelui dispo9iiile primarilor etc. prin care este re%lementat ntrea%a activitate aductoare de profit din republic. Tn al doilea rnd prin aceste acte normative n seama ntreprin9torilor snt puse un +ir de 8?li#aiuni cum snt: - nre%istrarea de stat; - obinerea licenei de activitatea; - inerea evidenei contabile; - acIitarea la timp a impo9itelor +i a taFelor fa de stat; - concurena liber pe piaa produselor +i a serviciilor; - protecia consumatorilor; - respectarea le%islaiei muncii etc. 8entru a stabili aceste obli%aiuni 7tatul intervine =n activitatea de =ntre:rin! t8r. -ntervenia statului este dictat de necesitatea de a proteBa interesele maBore ale societii +i a asi%ura: formarea bu%etului de stat descIiderea noilor locuri de munc protecia drepturilor consumatorului concurena le%al protecia mediului nconBurtor etc. .r%anele de stat pot emit acte normative doar n limita competenelor stabilite de le%islaie. 1miterea unui act normativ sau a unei dispo9iii care le9ea9 drepturile ntreprin9torilor este ile%al +i poate fi atacat n instanele Budectore+ti. 3ac ntreprin9torului i-au fost aduse daune materiale ca re9ultat al eFecutrii acestor acte +i dispo9iii pa%ubele vor fi reparate de or%anul de stat care a emis actul respectiv)#. Tn al treilea rnd statul veri;ic nivelul de re7:ectare a le#i7laiei iar dac constat anumite nclcri aplic 7anciuni. 3e eFemplu inspectoratul
64

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. 1ditura Cartier. CIi+inu 1""$ p.#2-#!.

122

fiscal verific cum a%enii economici acIit taFele +i impo9itele; or(anul de liceniere - respectarea condiiile de liceniere; inspecia %uncii - cum este respectat le%islaia muncii etc.)' 6anciunile care se aplic pot fi diferite: amenda retra%erea licenei interdicia de a desf+ura un anumit %en de activitate interdicii impuse la importul +i eFportul mrfurilor etc. 0ceste miBloace statul le folose+te n scopul de a ine 7u? c8ntr8l activitatea de ntreprin9tor. 5/+ Dnre#i7trarea 7u?iectel8r activit ii de =ntre:rin! t8r 0ctivitatea de ntreprin9tor nu poate fi desf+urat la ntmplare. 8ersoana care dore+te s nceap o afacere mai nti trebuie s se nre%istre9e conform le%ii. Dn ca9 contrar practicarea ile%al a activitii de ntreprin9tor (fr a fi nre%istrat) este considerat infraciune fiind sancionat de Codul 8enal al *epublicii 7oldova. /e%islaia *epublicii 7oldova prevede c persoana Buridic se consider constituit din momentul nre%istrrii ei de ctre stat )). Tnre(istrarea de stat urmea9 a fi neleas ca o recunoa+tere (certificare) din partea statului prin intermediul or%anelor sale abilitate a crerii reor%ani9rii ori licIidrii persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali precum +i orice alte modificri +i completri aduse n actele de constituire a acestora. 8rin efectul nre%istrrii statul urmre+te mai multe scopuri: efectuarea unui control asupra persoanelor care desf+oar activitatea de ntreprin9tor; prevenirea +i combaterea activitilor ile%ale; inerea unei evidene statistice; promovarea politicii de impo9itare; furni9area pentru cei interesai a informaiei cu privire la identitatea +i nivelul financiar a persoanelor nre%istrate. ,rgan l de /nregi%trare. 5nica instituie public care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuea9 n numele statului nre%istrarea persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali este Ca%era Tnre(istr$rii de =tat. .ficiile teritoriale ale Camerei snt conduse de re(istratori de stat. 0cestea au un
65

Cerinele fa de timpul de munc +i timpul de odiIn al muncitorilor eliberarea obli%atorie a poliei de asi%urare medical fiecrui muncitor acordarea unui salariu nu mai mic decKt salariul minim prev9ut de le%e i%iena +i protecia muncii eliberarea bonului de cas la procurarea mrfurilor (serviciilor) ambalaBul produselor alimentare nepoluarea mediului nconBurtor etc. 66 *usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. 1ditura 2Gons .ffices4 CIi+inu 2(($ p.)(.

12!

+ir de atribuii cum snt: primesc cererile de nre%istrare verific setul de acte depuse pentru nre%istrare nre%istrea9 persoanele Buridice +i ntreprin9torii individuali sau refu9 nre%istrarea acestora etc. 8ersoanele Buridice filialele +i repre9entanele lor precum +i ntreprin9torii individuali se nre%istrea9 la oficiul teritorial al Camerei Dnre%istrrii de 6tat n a crui ra9 de deservire +i au sediul. Certificatul de nre(istrare este documentul care confirm nre%istrarea de stat luarea la eviden fiscal. Certificatul respectiv se eliberea9 numai dup ce avut loc nre%istrarea de stat. Dnre%istrarea nu se face %ratuit. <aFa pentru nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice este de 2'( lei iar pentru ntreprin9torii individuali H '# lei. Actele nece%are pentr /nregi%trare. 8entru nre%istrarea de stat a persoanei Buridice se depun urmtoarele acte: a) cererea de nre%istrare; b) Iotrrea de constituire semnat de fondatori; c) actul de constituire (statutul); d) dovada acIitrii taFei de nre%istrare; e) certificatul care confirm depunerea de ctre fondatori a cotei-pri n capitalul social al persoanei Buridice n mrimea +i n termenul prev9ut de le%islaie. 8entru aportul depus n $ani la capitalul social trebuie pre9entat certificatul bancar iar cu privire la aporturile depuse n nat r (construcii terenuri ma+ini tractoare aparate de lucru etc.) se va pre9enta actul de e aluare a bunurilor trans%ise ca aport n natur$ n care este indicat costul fiecrui bun (art.1## Cod civil). 8e ln% aceste acte n anumite situaii pot fi solicitate +i alte acte: de eFemplu n ca9ul nre%istrrii unei or%ani9aii reli%ioase se cere +i avi9ul 6erviciului Culte; pentru fondarea unor teatre mu9ee circuri cinemato%rafe este solicitat +i avi9ul 7inisterului Culturii; la fondarea de licee +i universiti H avi9ul 7inisterului 1ducaiei. *e%istratorul verific le%alitatea actelor depuse pentru nre%istrare +i adopt o deci9ie de nre%istrare sau de refu9. Dn ca9ul deci9iei de refu9 actele pentru nre%istrare pot fi depuse n mod repetat numai dac au fost nlturate cau9ele care au stat la ba9a refu9ului de nre%istrare. 7ai mult ca att deci9ia de refu9 poate fi contestat n instana de Budecat +i anulat.
12#

Regi%tr l de %tat. /a Camera Dnre%istrrii de 6tat eFist dou re%istre unice pentru ntrea%a republic: Re(istrul de stat al persoanelor Auridice +i Re(istrul de stat al ntreprin:$torilor indi iduali. *e%istrele de stat se in n mod computeri9at +i manual. Dn situaia n care nu vor coincide datele din aceste dou re%istre (manual +i computeri9at) se consider autentice datele din re%istrul inut manual)$. 6e consider c persoana Buridic eFist atta timp ct fi%urea9 n re%istrul de stat. 3ac se descoper faptul c n numele 2persoanei Buridice4 nenre%istrate sau radiate din re%istrul de stat au fost ncIeiate contracte efectuate transferuri bne+ti ori alte aciuni similare acest lucru se consider nclcare a le%ii +i cei vinovai risc o pedeaps penal sau contravenional. 5A+ Licenierea =n activitatea de =ntre:rin! t8r A+6+ N8iunea de licen 3efiniia licenei este formulat de <e(ea pri ind re(le%entarea prin liceniere a acti it$ii de ntreprin:$tor nr.#'1\2((1 +i anume: 2licena este un act administrativ cu caracter permisiv eliberat de autoritatea de liceniere n procesul de re%lementare a activitii de ntreprin9tor ce atest dreptul titularului de licen de a desf+ura pentru o perioad stabilit %enul de activitate indicat n aceasta inte%ral sau parial cu respectarea obli%atorie a condiiilor de liceniere4. 7ai simplu vorbind licena este un permis special n ba9a cruia persoana poate s desf+oare o anumit activitate care i aduce de profit. /ista activitilor care se desf+oar n ba9a licenei este prev9ut de le%e iar dreptul de a practica activitatea pentru care este necesar licen apare numai din momentul obinerii acesteia. /icenele snt documente de 7trict eviden . 1le se ntocmesc pe formulare tipi9ate au serie +i numr. 7odelul formularului de licen se aprob de =uvern. .rice licen trebuie s conin: a) denumirea autoritii de liceniere; b) seria numrul +i data eliberrii\prelun%irii licenei; c) denumirea forma Buridic de or%ani9are adresa Buridic a titularului de licen; d) data +i numrul
67

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. 1ditura 2Gons .ffices4 CIi+inu 2(($ p.)1.

12'

certificatului de nre%istrare de stat a ntreprinderii; e) %enul de activitate inte%ral sau parial pentru a crui desf+urare se eliberea9 licena; f) termenul de valabilitate a licenei; %) semntura conductorului autoritii de liceniere sau a adBunctului nsoit de +tampil. 3e re%ul licenele se eliberea9 pe un termen de ' ani dar n ca9urile prev9ute de le%e eFist +i unele eFcepii n acest sens: ! ani pentru fabricarea +i vn9area produciei alcoolice +i a berii; 1 an pentru or%ani9area +i desf+urarea Bocurilor de noroc loteriilor mi9elor la competiii sportive; importul fabricarea comerciali9are produselor din tutun. <aFa pentru eliberarea licenei este de 2'(( lei. 8entru unele cate%orii de licene taFa este diferit +i anume: pentru unitile farmaceutice este de 18(( lei pentru aducerea de peste Iotare +i comerciali9area produselor din tutun 2(.((( de lei buturilor alcoolice - #(.((( de lei ben9inei +i motorinei 2((.((( de lei etc. 6umele respective se acIit o sin%ur dat la momentul obinerii licenei. Dn ca9ul n care titularul de licen creea9 o nou filial sau o alt nou subdivi9iune separat el este obli%at s depun la Camera de /iceniere o cerere de reperfectare a licenei n vederea includerii n aneFa la licen a unei noi adrese de desf+urare a activitii. 8entru fiecare filial sau alt subdivi9iune separat a titularului de licen acestuia i se eliberea9 copii autori9ate de pe aceasta. Copiile confirm dreptul filialei de a desf+ura activiti pe ba9a licenei obinute. 5n moment important este c deintorul licenei nu este n drept s transmit licena unei altei persoane. Dnclcarea acestei interdicii are ca efect retra%erea licenei. 3reptul de a solicita licena l au ntreprin9torii adic persoanele fi9ice nre%istrate ca ntreprin9tori individuali)8 la Camera Dnre%istrrii de 6tat +i persoanele Buridice cu scop lucrativ)". /icena este valabil de la data eliberrii +i pn la data eFpirrii ei. 0ciunea licenei ncetea9 n ca9 de suspendare anulare retra%ere sau de
68 69

. perioad ndelun%at de timp se numeau ntreprinderi indi iduale. 6ocietile comerciale (societatea cu rspundere limitat societatea pe aciuni societatea n nume colectiv +i societatea n comandit) cooperativele de producie +i de ntreprin9tor ntreprinderile de stat +i municipale.

12)

eFpirare a termenului de valabilitate. Camera de /iceniere este n drept s controle9e faptul cum titularul de licen respect cerinele prev9ute n licen. 3ac se constat nclcri titularul de licen va fi sancionat prin suspendarea sau retra%erea licenei. 6e poate aBun%e pn la di9olvarea +i licIidarea titularului de licen$(. A+)+ Or#anele =9:uternicite cu activitatea de liceniere Dn pre9ent n *epublic avem ) or%ane mputernicite cu eliberarea licenelor: 1) Camera de /iceniere; 2) Ganca ,aional a 7oldovei; !) Comisia ,aional a 8ieei :inanciare; #) 0%enia ,aional pentru *e%lementare n 1ner%etic; ') 0%enia ,aional pentru *e%lementare n Comunicaii 1lectronice +i <eInolo%ia -nformaiei; )) Consiliul Coordonator al 0udiovi9ualului. 3intre toate aceste autoriti cele %ai %ulte feluri de licene eliberea:$ Ca%era de <iceniere. 6@ Ca9era de Liceniere (o vom numi n continuare Ca%er$) este un or%an de stat aflat n subordinea 7inisterului 1conomiei are statut de persoan Buridic dispune de +tampil +i +i desf+oar activitatea pe ba9a unui re%ulament aprobat de =uvern. :uncia principal a Camerei const n eliberarea licenelor. 8e ln% aceasta Camera ndepline+te funcii aButtoare +i anume: a) eliberea9 prelun%e+te reperfectea9 reia valabilitatea licenelor eliberea9 copii +i duplicate ale acestora suspend retra%e recunoa+te ca nevalabile anumite licene; b) or%ani9ea9 controlul asupra respectrii de ctre titularii de licene a condiiilor de liceniere; c) ine dosarele de liceniere +i re%istrul de liceniere; d) pre9int 7inisterului 1conomiei dri de seam anuale privind activitatea sa. 3eci9iile Camerei de /iceniere pot fi contestate n instana Budectoreasc. =enurile de activitate care se supun licenierii de ctre Camera de /iceniere snt numeroase. 3intre ele enumerm doar cteva: activitatea de audit; activitatea de evaluare a bunurilor imobile; activitatea burselor de mrfuri; or%ani9area +i desf+urarea loteriilor Bocurilor de noroc ntreinerea ca9inourilor eFploatarea automatelor de Boc cu c+ti%uri bne+ti stabilirea
70

3ac acesta este o persoan Buridic.

12$

mi9elor la competiiile sportive; importul +i comerciali9area produciei alcoolice a berii produselor din tutun; construciile de cldiri; mbutelierea apelor minerale +i naturale potabile; activitatea particular de detectiv +i pa9; activitatea farmaceutic; transportul auto de cltori n folos public; activitatea de turism; activitatea de broYer vamal etc. )@ Banca Nai8nal a M8ld8vei. 3intre atribuiile de ba9 ale Gncii ,aionale face parte cea de liceniere +i suprave%Iere a activitii instituiilor financiare din republic (art.' al /e%ii cu privire la Ganca ,aional a 7oldovei nr.'#8\1""'$1). Cu alte cuvinte Ganca ,aional este sin%urul or%an de stat care eli$erea0 licen#e pentru acti itatea b$ncilor co%erciale din ar fiind n drept s le impun sanciuni sau cIiar s le retra% aceste licene. 8e ln% aceasta Ganca ,aional este sin%ura instituie care eliberea9 licene pentru activitatea de sc7i%b alutar. /@ C89i7ia Nai8nal a $ieei Binanciare este o autoritatea public autonom responsabil fa de 8arlament care re%lementea9 +i autori9ea9 activitatea participanilor la piaa financiar nebancar suprave%Iind respectarea le%islaiei de ctre ei. Dn acest scop Comisia ,aional este investit cu putere de deci9ie de intervenie de control +i de sancionare disciplinar +i administrativ (art.1 al /e%ii privind Comisia ,aional a 8ieei :inanciare nr.1"2\1""8$2). Dn %eneral funciile Comisiei ,aionale se eFtinde asupra participanilor la piaa financiar$ nebancar$ care cuprinde: deintorii de valori mobiliare investitorii asi%uraii or%ani9aiile care lucrea9 pe piaa valorilor mobiliare Giroul ,aional al 0si%urrilor de 0utoveIicule din *epublica 7oldova membrii asociaiilor de economii +i mprumut clienii or%ani9aiilor de microfinanare +i participanii profesioni+ti la piaa financiar nebancar. *eie+ind din aceasta printre atribuiile de ba9 ale Comisiei ,aionale a 8ieei :inanciare se refer eli$erarea licen#elor pentru: a) activitatea asi(ur$torilor (reasi%uratorilor) broUerilor de asi%urare +i de reasi%urare; b) activitatea de (estiune a acti elor fondurilor nestatale de pensii; c) activitatea asociaiilor de
71

/e%ea cu pri ire la 9anca Naional$ a ;oldo ei nr.'#8 din 21.($."' publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.')-'$\)2# din 12.1(.1""'. 72 /e%ea pri ind Co%isia Naional$ a ?ieei Einanciare nr.1"2 din 12.11.1""8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.22-2!\"1 din (#.(!.1""".

128

econo%ii !i %pru%ut; d) activitatea profesionist pe piaa alorilor %obiliare. A@ A#enia Nai8nal :entru %e#le9entare =n Ener#etic (pe scurt 0,*1) este autoritatea investit cu atribuii de re%lementare +i monitori9are a domeniului ener%eticii - ener(ia electric$, (a:e naturale, ben:in$, %otorin$, alte produse petroliere. Dn a+a mod 0,*1 eliberea9 licene pentru desf+urarea activitilor sus-menionate n conformitate cu /e%ea cu privire la %a9e /e%ea cu privire la ener%ia electric +i /e%ea privind piaa produselor petroliere (art.# din /e%ea cu pri ire la ener(etic$ nr.1'2'\1""8$!). 1@ A#enia Nai8nal :entru %e#le9entare =n C89unicaii Electr8nice "i &e<n8l8#ia In;8r9aiei (pe scurt - 0,*C1<-). 0%enia n limitele competenelor sale are dreptul s elibere9e s suspende ori s revoce licenele s elabore9e +i s modifice condiiile de licen conform le%ii +i s efectue9e controlul respectrii acestora (art.1( pct.(c) din <e(ea co%unicaiilor electronice nr.2#1\2(($$#). 0,*C1<- este mputernicit prin le%e s elibere9e licene de activitate pentru: a) utili9area frecvenelor sau canalelor radio +i\sau a resurselor de numerotare n scopul furni9rii reelelor +i\sau serviciilor de comunicaii electronice; b) serviciile de creare implementare +i de asi%urare a funcionrii sistemelor informaionale automati9ate de importan statal inclusiv a produselor pro%ram. 7ai simplu vorbind 0%enia este responsabil de acordarea licenelor pentru frecvenele de und radio tele pro%ramelor -nternet telefonie mobil (.ran%e 7oldcell 5nitl) +i fiF (7oldtelecom). /ista licenelor eliberate de 0,*C1<- se public n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. 0@ C8n7iliul C88rd8nat8r al Audi8vi!ualului acord licene pentru difu9area pro%ramelor pe cale radioelectric terestr +i\sau prin orice alte miBloace de telecomunicaii dect cele radioelectrice terestre (art.2!-!# Codul audiovi9ualului al *epublicii 7oldova$'). Cu alte cuvinte acord licen#e pentr po%t rile de radio 1i televi0i ne pe teritori l rep $licii.
73

/e%ea cu pri ire la ener(etic$ nr.1'2'-J--- din 1".(2."8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'('1\!)) din 1".(2.1""8. 74 /e%ea co%unicaiilor electronice nr.2#1-J?- din 1'.11.2(($ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'1'#\1'' din 1#.(!.2((8. 75 Codul audio i:ualului al Republicii ;oldo a nr.2)( din 2$.($.2(() publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1!1-1!!\)$" din 18.(8.2(().

12"

51+ C8ncurena =n activitatea de =ntre:rin! t8r 1+6+ N8iunea de c8ncuren -deea de concuren este redat de Constituia *epublicii 7oldova potrivit creia piaa libera iniiativ economic +i concurena loial$ snt factorii de ba9 ai economiei (art.") iar statul trebuie s asi%ure protecia concurenei loiale n procesul desf+urrii activitii de ntreprin9tor de ctre a%enii economici (art.12)). -e;iniia. Concurena se define+te ca o liber$ co%petiie ntre a(enii econo%ici care ofer$ pe pia$ bunuri !i ser icii ce tind s$ satisfac$ ne oi ase%$n$toare sau identice ale consu%atorilor. Dn a+a mod concurena este considerat o lupt dintre a%enii economici pentru c+ti%area clientelei +i eFtinderea afacerilor$). Dn aceast lupt fiecare a%ent economic +i pune ca scop lr%irea pieei de desfacere +i reali9area unor profituri ct mai mari. 8rocesul de concuren este un fenomen normal. Concurena ine a%enii economici sub o presiune continu ei fiind %ata de a reaciona oricnd la cerinele pieei$$. 3reptul la concuren trebuie eFercitat cu bun-credin corectitudine +i onestitate n afaceri fr a nclca libertile celorlali a%eni economici. ,umai n acest ca9 putem vorbi de o concurena licit sau loial n ca9 contrar ia na+tere concurena neloial. Cadrul normativ naional din sfera concurenei este constituit n principal din /e%ea cu pri ire la protecia concurenei nr.11(!\2((($8. 6uprave%Ierea activitii de concuren este reali9at de ctre stat. .r%anul de stat n sarcina cruia revine suprave%Ierea activitii de concuren n *epublica 7oldova este A(enia Naional$ pentru ?rotecia Concurenei$". 1+)+ C8ndiiile nece7are :entru 8 c8ncuren l8ial
76

31J-ul define+te concurena ca o rivalitate comercial lupt dus cu miBloace economice ntre industria+i comerciani monopoluri ri etc. pentru acapararea pieei desfacerea unor produse pentru clientel +i pentru obinerea unor cK+ti%uri cKt mai mari (EEEEEEEEEEEE.). 77 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. CIi+inu: 2Cartier4 1""$ p.'#. 78 /e%ea cu pri ire la protecia concurenei nr.11(! din !(.().2((( publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1))-1)8\12(' din !1.12.2(((. 79 0%enia a fost creat n anul 2(($ n scopul de a efectua controlul de stat asupra respectrii le%islaiei cu privire la protecia concurenei de ctre a%enii economici. 8entru mai multe informaii se vedea site-ul oficial al 0%eniei WWW.anpc.md.

1!(

C8ncurena l8ial nseamn concurena desf+urat n condiii normale. 8entru eFistena unei concurene normale pe piaa de desfacere trebuie s fie ntrunite mai multe condiii: a) concurena s fie liber onest +i cu buncredin; b) s fie pre9eni mai muli a%eni economici; c) comerul preurile +i tarifele s fie libere; d) a%enilor economici care dein o situaie dominant pe pia le este inter9is s fac abu9. /a acestea se adau% +i necesitatea adoptrii unor le%i reu+ite n domeniul concurenei cu aButorul crora ar putea fi combtut fenomenul concurenei neloiale din rndul a%enilor economici. a) C8ncurena tre?uie 7 ;ie li?er , 8ne7t "i cu ?un -credin . 0%enii economici au dreptul la concuren liber n limitele prev9ute de le%islaie n corespundere cu tradiiile re%ulile de corectitudine +i de onestitate n afaceri. 1ste inter9is a%entului economic s-+i eFercite drepturile n vederea limitrii concurenei le9rii intereselor le%itime ale consumatorului +i abu9ului de situaia sa dominant8(. b) ( ;ie :re!eni 9ai 9uli a#eni ec8n89ici. 8e piaa mrfurilor +i serviciilor de acela+i fel trebuie s eFiste mai muli a%eni economici. ,umrul prea mic de a%eni economici transform piaa ntr-un monopol n care consumatorul nu mai are de unde ale%e fiind nevoit s accepte mrfuri +i servicii dintr-o sin%ur surs. c) C89erul, :reurile "i tari;ele 7 ;ie li?ere. /iberali9area comerului presupune c fiecare a%ent economic este s produc +i s vnd mrfurile cerute pe pia. Concurena este posibil numai dac n republic eFist o libertate a comerului +i invers libertatea comerului are sens numai dac este pre9ent concurena ntre muli productori +i ofertani de servicii. 3e re%ul a%entul economic +i stabile+te sin%ur preul la mrfuri +i servicii. 8rin eFcepie statul poate impune prin Iotrre de =uvern un +ir de tarife pe care a%enii economici snt obli%ai s le respecte +i anume: la pine ulei lactate medicamente transportul de cltori ener%ia electric +i termic %a9ul natural81.
80 81

CoBocari 1u%enia. #reptul econo%ic Bpartea (eneral$C. CIi+inu: 2Gusiness-1lita4 2(() p.''. LotrKrea =uvernului nr.'#$ din (#.(8.1""' cu pri ire la %$surile de coordonare !i re(le%entare de c$tre stat a

1!1

d) A#enil8r ec8n89ici care dein 8 7ituaie d89inant :e :ia le e7te inter!i7 7 ;ac a?u!. 6ituaie dominant pe pia este situaia a%entului economic pe piaa de mrfuri sau de servicii care i d acestuia posibilitatea de a eFercita o influen decisiv pe piaa respectiv (art.2 <e(ea cu pri ire la protecia concurenei). 8entru a fi recunoscut dominant a%entul economic trebuie s dein pe piaa unei anumite mrfi (serviciu) o cot mai mare de !' la sut. 1+/+ C8ncurena nel8ial Cuvntul nel8ial nseamn 2necinstit4 2contrar normelor de conduit n afaceri4. Concurena neloial este un fenomen ne%ativ +i const n aciunile a(entului econo%ic de a obine a antaAe nente%eiate n acti itatea de ntreprin:$tor, fapt ce aduce sau poate aduce preAudicii altor a(eni econo%ici, inclusi prin a preAudicia reputaia lor n afaceri (art.2 al /e%ii cu privire la protecia concurenei). :aptele de concuren neloial %/nt inter0i%e. Ca eFemple de concuren neloial am putea enumera: a) rspndirea infor%aiilor false n stare s preBudicie9e averea +i\sau reputaia altui a%ent economic; b) inducerea n eroare a cumprtorilor cu privire la locul de producere calitatea +i nsu+irile mrfurilor; c) folosirea neautori9at a e%ble%ei, %$rcii co%erciale, denu%irii de fir%$82; d) folosirea sau divul%area informaiilor care constituie secret co%ercial al firmei +.a. 0ctele de concuren neloial snt sancionate de Cod l Penal al Rep $licii -oldova. 0stfel orice act de concuren neloial inclusiv: a) crearea situaiilor de confu9ie cu produsele sau activitatea de ntreprin9tor a unui concurent; b) rspndirea n procesul comerului de afirmaii false care discreditea9 activitatea concurentului; c) inducerea n eroare a consumatorului referitor la mrfurile concurentului; d) compararea n scopuri publicitare a mrfurilor unui a%ent economic cu ale altor a%eni economici se pedepsesc cu
preurilor BtarifelorC publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'!-'#\#2) din 28.(".1""'. 82 Cele mai rspKndite ca9uri de concuren neloial snt ncercrile de a crea confu:ie n mintea consumatorilor. 3e eFemplu unele firme ncearc s aplice mrci care se aseamn foarte mult (2pKn la confu9ie4) cu o marc binecunoscut n lume. 0u devenit deBa banale confu9iile de %enul 2*eeboY4 - 2*eaboY4 28anasonic4 - 28anasunic4 28arlament4 - 28arliament4 20bibas4 - 20didas4 +.a.

1!2

amend de pn la #( mii lei sau cu ncIisoare de pn la un an (art.2#))8!. :aptele de concuren neloial comise de unii a%eni economici %enerea9 probleme acelor a%eni economici care activea9 cinstit. Cel mai convin%tor eFemplu de concuren neloial serve+te piaa prod %elor petroliere din *epublica 7oldova care se confrunt la moment cu probleme %rave. 6ituaia este %enerat de lipsa unui cadru normativ metodolo%ia %re+it de calcul a preurilor la ben9in motorin precum +i ineficiena 0%eniei ,aionale pentru 8rotecia Concurenei8#. 50. -re:turile c8n7u9at8ril8r "i :r8tecia ace7t8ra =n activitatea de =ntre:rin! t8r -e;iniia. Consu%ator este orice persoan fi9ic ce intenionea9 s comande sau s procure ori care comand procur sau folose+te produse servicii pentru necesiti nele%ate de activitatea de ntreprin9tor sau profesional8'. 0+adar consumator este numai o :er78ana ;i!ic - cetean strin sau apatrid. 8ersoana Buridic nu poate avea calitatea de consumator 8). Consumatorul trebuie s procur bunuri sau s beneficie9e de servicii :entru nece7it i :er78nale, ca7nice "i ;a9iliale. 3ac o face pentru alte interese (profesionale de ntreprin9tor) persoana nu mai poate fi numit consumator. /a ora actual consumatorul din *epublica 7oldova se %se+te n faa unei abundene de bunuri +i servicii care n afar de avantaBele pe care i le ofer i creea9 +i numeroase dificulti. 0st9i consumatorul nu mai este cumprtorul de alt dat care procura bunuri de pe o pia de mici dimensiuni dar el s-a transformat ntr-un element al consumului de mas fcnd obiectul campaniilor publicitare +i al presiunilor eFercitate de %rupuri de productori care controlea9 piaa8$.
83

8entru persoanele Buridice amenda este mult mai mare +i este nsoit de privarea de dreptul de a eFercita o anumit activitate pe un termen de pKn la ' ani. 84 /upu+or 0drian. ?iaa produselor petroliere din ;oldo aV anali:a re(le%ent$rii, concrenei !i preurilor . CIi+inu: 21Fpert-=rup4 2(11 p.'. 85 /e%ea pri ind protecia consu%atorilor nr.1('-J? din 1!.(!.2((! publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12)-1!1\'($ din 2$.().2((!. 86 Dn 5niunea 1uropean de eFemplu consumator poate fi +i persoana Buridic. Dn msura n care procurarea unor bunuri se face pentru amenaBarea oficiului de lucru al ntreprinderii se consider c ntreprinderea este consumator. 0ceste bunuri procurate vor contribui la satisfacerea nevoilor curente ale ntreprinderii. Dn *epublica 7oldova calitatea de consumator o poate avea doar persoana fi9ic. 87 1l a devenit o unealt de care productorii (distribuitorii transportatorii comercianii etc.) se folosesc pentru a obine profituri cKt mai ridicate n scIimbul unui produs sau serviciu necorespun9tor (8lotnic .lesea. ?rotecia consu%atorului n Republica ;oldo a prin pris%a re(le%ent$rilor europene publicat n *evista ,aional de 3rept nr.$-8 2(1( p.'8).

1!!

6tatul prin miBloacele prev9ute de le%e proteBea9 cetenii n calitatea lor de consumatori mpotriva riscului de a cumpra produse care pot pune n pericol viaa sntatea +i interesele lor materiale. Dn acest conteFt /e%ea privind protecia consumatorilor nr.1('\2((! enumer principalele dre:turi ale c8n7u9at8rului: - de a fi proteBat de ctre stat. Dn acest scop or%anul de stat responsabil de protecia drepturilor consumatorilor n republic este Mnspectoratul ?rincipal de =tat pentru =upra e(7erea ?ieei, ;etrolo(ie !i ?rotecie a Consu%atorilor; - de a fi proteBat mpotriva riscului de a cumpra un produs ori un serviciu care ar putea s-i afecte9e viaa sntatea interesele sale le%itime n calitate de consumator; - de a i se efectua nlocuirea %ratuit restituirea preului repararea preBudiciului material moral +i venitul ratat n le%tur cu produsul ori serviciul acordat n mod necalitativ; - de a i se oferi informaii complete corecte +i precise privind produsele acIi9iionate +i serviciile prestate etc. O?li#aiile :r8duc t8rului "i v=n! t8rului. 8roductorul este persoana care a fabricat bunurile. 1l este obli%at s indice n documentaia de nsoire a produsului pe eticIet sau prin alte modaliti re%ulile de utili9are depo9itare +i transportare a produsului iar vn9torul trebuie s le aduc la cuno+tina consumatorului. ?n9torul este obli%at s nmne9e bon de cas$ care confirm faptul cumprrii produsului. Gonul de cas se eliberea9 pentru orice bun care a fost procurat indiferent de costul acestuia88. 8e ln% aceasta vn9torul trebuie s dispun de Re(istrul recla%aiilor n care consumatorii liber +i pot eFpune preteniile criticile sau su%estiile n le%tur cu modul de respectare a drepturilor lor. Dn ca9ul depistrii unor defecte la produsele procurate sau la serviciile comandate consumatorul pentru a beneficia de drepturile sale trebuie s
88

8ierderea bonului de cas sau neluarea lui nu mpiedic consumatorul s-+i apere drepturile doar c el va trebui s dovedeasc prin alte miBloace de prob (cum snt: felul produsului aspectul ambalaBului martorii nre%istrrile video etc.) c a procurat produsul anume de la acel vKn9tor.

1!#

acione9e corect +i anume: iniial trebuie s depun o recla9aie =n ;8r9 7cri7 . 0ceasta se depune vn9torului ori prestatorului de servicii solicitnd nlocuirea %ratuit a produsului sau restituirea contravalorii lui. .dat cu depunerea reclamaiei consumatorul pre9int copia bonului de cas sau alt document care confirm faptul procurrii bunului sau prestrii serviciului respectiv8". 3ac consumatorul nu este de acord cu re9ultatul eFaminrii reclamaiei de ctre vn9tor sau i s-a refu9at satisfacerea ei fie nu a primit nici un rspuns n scris n decurs de 1# 9ile calendaristice el este n drept s se adrese9e or%anelor abilitate prin le%e cu funcia de protecie a consumatorilor sau n instana de Budecat"(. *e%ula %eneral a rspunderii pentru preBudiciul cau9at de produsul defectuos este urmtoarea: 2productorul este responsabil pentru preBudiciul cau9at de defectele produsului su4"1. 3ac productorul bunului nu poate fi identificat atunci ntrea%a rspundere o poart vn9torul bunului. 3efectele pot fi de fabricare (%re+eli comise n procesul de producere) de transportare (nerespectarea cerinelor de ncrcare descrcare temperatur etc.) de funcionare (snt probleme de desi%n ce afectea9 funcionarea normal; avem ca9 real cnd tramvaiul a lovit un pieton deoarece nu l-a v9ut din partea dreapt; n urma unor eFperti9e efectuate s-a constatat c partea din faa a tramvaiului avea un defect fapt ce nu i-a permis +oferului s observe pietonul "2) de asa%blare (de eFemplu autoveIiculul este adus de peste Iotare +i asamblat %re+it n *epublica 7oldova) din lipsa de infor%are (produsul nu are indicat pe el termen de valabilitate +i nici instruciuni de folosire). 52+ $lata taxel8r "i i9:8!itel8r =n le# tur cu de7; "urarea activit ii de =ntre:rin! t8r
89

*eclamaia se pre9int n dou eFemplare la sediul vKn9torului se nre%istrea9 +i se aplic pe ambele +tampila. 8rimul eFemplar rmKne la vKn9tor iar al doilea este luat napoi ca dovad a faptului c reclamaia a fost depus. Dn ultimul timp tot mai frecvent reclamaiile se trimit prin scrisoare recomandat cu avi9 de primire. Dn instana de Budecat avi9ul de primire dovede+te c reclamaia a fost adresat. 90 =Iidul consumatorului \ 7inisterul 1conomiei +i Comerului -nspectoratul 8rincipal de 6tat pentru 6uprave%Ierea 8ieei +i 8rotecia Consumatorilor. CIi+inu: 2Gones .ffices4 6*/ 2((" p.). 91 0ntoIi /eonid. Co%entariul Codului ci il al Republicii ;oldo a . ?olumul -- (coord. Guruian 7iIail). 1ditura 0*C CIi+inu 2(() p.1("8. 92 Xirmici Corina. R$spunderea Auridic$ ci il$ pentru preAudiciul cau:at de produse defectuoase . <e9 de doctor n drept (conductor +tiinific: dr. Iab. prov. univ. Eu(enia CoAocari) CIi+inu 2(1( p."2.

1!'

5n alt miBloc prin care statul influenea9 activitatea de ntreprin9tor snt impo9itele +i taFele. Dn *epublica 7oldova se percep dou feluri de impo9ite +i taFe: (enerale de stat +i locale. 3in cate%oria i9:8!itel8r "i taxel8r #enerale de 7tat fac parte: 1) impo9itul pe venit; 2) taFa pe valoare adu%at; !) acci9ele; #) impo9itul privat; ') taFa vamal; )) taFele rutiere. Dn sistemul i9:8!itel8r "i taxel8r l8cale se includ: a) taFa pentru amenaBarea teritoriului; b) taFa de or%ani9are a licitaiilor +i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale; c) taFa de amplasare a publicitii; d) taFa de aplicare a simbolicii locale; e) taFa pentru unitile comerciale +i\sau de prestri servicii de deservire social; f) taFa de pia; %) taFa pentru ca9are; I) taFa balnear; i) taFa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale or+ene+ti +i ste+ti (comunale); B) taFa pentru parcare; Y) taFa de la posesorii de cini. I9:8!itele repre:int$ pl$i obli(atorii la stat nerambursabile efectuate de persoanele fi9ice +i Buridice"!. 1le constituie cea mai important +i mai vecIe resurs financiar a statului. 8lata impo9itelor este obli%atorie pentru toi a%enii economici. 7rimea +i felul impo9itelor este stabilit de ctre 8arlament n Codul fiscal. Cu aButorul impo9itelor autoritile administraiei publice centrale +i locale reu+esc s-+i forme9e bu%etele de unde vor plti salarii +i pensii la muncitori pensionari invali9i +omeri persoane aflate n dificultate +.a. &axa este o plat$ obli(atorie ac7itat$ c$tre stat, dar care nu este i%po:it . Cele mai frecvente taFe snt taxele de stat (pentru adresarea n Budecat pentru serviciile de po+t pentru nre%istrarea cstoriei pentru obinerea buletinului de identitate etc.). Cla7i;icarea i9:8!itel8r "i taxel8r se face n: directe +i indirecte duble +i pro%resive etc. M%po:itul direct se ncasea9 direct de la persoanele fi9ice sau Buridice pentru bunurile +i veniturile acestora (impo9itul pe venitul c+ti%at impo9itul pe bunurile imobiliare etc.). M%po:itul indirect se include n preul de
93

I9:8!itul este contribuia bneasc obli%atorie %eneral +i definitiv (nerambursabil) direct sau indirect pltit de persoane Buridice +i de persoane fi9ice pe veniturile +i bunurile lor la bu%etul statului sau la bu%etele locale n cuantumul +i la termenele prev9ute de le%e fr obli%aia din partea statului de a presta pltitorului un ecIivalent direct +i imediat (6tn%u =Ieor%Ie. #rept financiar public. 8artea a ---a. 1ditura 2?asile =oldi+4 5niversitZ 8ress 0rad 2(($ p.2").

1!)

vn9are a mrfurilor (ca adaos) +i se suport de consumator. Ca eFemplu de impo9ite indirecte n republic avem: taFa pe valoare adu%at acci9ele +i taFele vamale"#. M%po:itul dublu sau dubla impunere este impo9itul pe venituri perceput o dat n ara n care acesta s-a produs +i a doua oar n ara de ori%ine a ceteanului. 3in aceste considerente rile ne%ocia9 acorduri privind evitarea dublei impuneri asupra venitului c+ti%at"'. /a aplicarea i%po:itelor pro(resi e se ine cont de veniturile persoanelor astfel nct cei cu venituri sporite pltesc impo9ite mai mari +i invers persoanele cu venituri mici au o cot de impo9itare mai redus. 53+ Evidena c8nta?il =n activitatea de =ntre:rin! t8r 3+6+ N8iunea de c8nta?ilitate ,evoia oamenilor de a socoti trebuie cutat ca moment al apariiei la nceputurile civili9aiei. >inerea socotelilor se fcea utili9nd metode diferite ") iar de9voltarea raporturilor de pia a fcut ca aceste socoteli s ia treptat forma unor coduri norme +i re%lementri care reunite ntr-un sistem compleF au devenit apanaBul unei cate%orii de persoane care nu era implicat n activitatea productiv a ntreprinderii ci avea doar obli%aia de a ndeplini o serie de operaiuni prin intermediul crora se urmrea modul de desf+urare a activitilor +i pre9entarea re9ultatelor obinute de entitatea economic "$. 0ceste persoane au luat numele de contabili. 8ersoanele care desf+oar activitatea de ntreprin9tor snt obli%ate s or%ani9e9e +i s in contabilitatea. Cnd o marf este vndut n locul ei n activul patrimoniului intr preul ncasat care la rndul su va fi nlocuit de marf n care se investesc ace+ti bani. Dn a+a mod la orice ntreprindere trebuie s eFiste un contabil care s ntocmeasc bilanul de venituri +i cIeltuieli ale
94

3e eFemplu firmele care se ocup cu importul 9aIrului n republic snt obli%ate s plteasc acci9e +i taFe vamale iar ulterior aceste cIeltuieli le acoper prin scumpirea preului la 9aIr. Dn a+a mod statul percepe de la a%enii economici impo9ite indirecte ace+tea scumpesc produsele +i serviciile iar consumatorul final este cel care plte+te toate aceste cIeltuieli. 95 7r%ineanu =abriel 7r%ineanu /ilia. #reptul afacerilor. 1ditura 21lena - ?.-.4. CIi+inu 2((# p.!8(. 96 6fori nnodate +i diferit colorate n ca9ul %recilor per+ilor +i inca+ilor; pietricele a cror denumire n limba latin calculus - repre9int i9vorul cuvKntului 2calcul4 utili9at n pre9ent; tblie de ar%il umed folosite n 7esopotamia pentru %ravarea operaiilor ce avuseser loc; papirusul utili9at de ctre scribi n timpul domniei faraonilor; crestturi pe buci de lemn care aButau pstorii n inerea evidenei turmelor de oi capre +i vaci etc. 97 7ardiros 3aniela-,eonila. Contabilitatea ca siste% infor%aional publicat n 0nalele ;tiinifice ale 5niversitii 20leFandru -oan Cu9a4 din -a+i 6eria ;tiine 1conomice 0nul 2((#\2((' p.1#'.

1!$

ntreprinderi pentru a +ti dac aceasta lucrea9 n c+ti% sau n pierderi. Cu alte cuvinte instrumentul prin intermediul cruia ntreprinderea d socoteal mediului su despre ceea ce face despre po9iia sa financiar despre performanele sale repre9int conta$ilitatea 2inanciar. .biectul contabilitii patrimoniului ntreprin9torului l constituie bunurile mobile +i imobile reflectate n eFpresie natural +i bneasc bunurile cu potenial economic miBloacele bne+ti Irtiile de valoare ( n.n. - valorile mobiliare) drepturile +i obli%aiile patrimoniale cIeltuielile veniturile +i re9ultatele obinute precum +i circulaia modificrile intervenite n urma efecturii operaiunilor patrimoniale"8. *spunderea pentru or%ani9area +i inerea contabilitii o poart conductorul a%entului economic. 8entru inerea contabilitii a%entul economic are dou posibiliti: pri"a - s constituie secie de contabilitate ca subdivi9iune structural condus de contabilul-+ef care se subordonea9 nemiBlocit conductorului; a do a - s transmit inerea contabilitii unei or%ani9aii speciali9ate - fir%a de audit n ba9 contractual. 3ac a%entul economic aplic sistemul contabil n partida simpl contabilitatea poate fi inut nemiBlocit de conductor (de directorul (eneral). Contabilul-+ef poart rspundere pentru respectarea normelor de inere a contabilitii +i de rapoartele financiare. 1l trebuie s aib studii superioare sau medii de profil. 3+)+ Or#ani!area c8nta?ilit ii Contabilitatea se ine n limba de stat +i n moned naional. 0%entul economic este obli%at s pstre9e pe suport de Irtie s-au n form electronic documentele contabile care includ: documentele primare re%istrele contabile rapoartele financiare +i alte documente aferente or%ani9rii +i inerii contabilitii. 0ceste date contabile vor servi drept suport informaional n ba9a cruia a%entul economic va ntocmi drile de seam fiscale. 3rept ba9 pentru determinarea venitului impo9abil al a%entului economic serve+te re9ultatul (profitul\pierderea) contabil reflectat n rapoartele de profit +i pierdere ntocmite
98

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((# p.$2.

1!8

+i pre9entate n conformitate cu cerinele 6tandardelor de Contabilitate. 1rorile contabile trebuie s fie corectate +i perfectate prin ,ota de contabilitate care se consider la fel un document primar. 3ocumentele contabile trebuie s fie sistemati9ate +i pstrate n termenele +i conform re%ulilor prev9ute de .r%anul de 6tat pentru 6uprave%Ierea +i 0dministrarea :ondului 0rIivistic al *epublicii 7oldova. *spunderea pentru or%ani9area pstrrii +i inte%ritii documentelor contabile o poart conductorul a%entului economic. Dn ca9ul destituirii conductorului aceste documente se transmit persoanei nou-numite. <ransmiterea se efectuea9 prin ntocmirea unui proces-verbal de predare-primire n pre9ena comisiei cu indicarea termenelor de pstrare a documentelor precum +i a documentelor care lipsesc. .rice fapte economice le%ate de activitatea a%entului economic trebuie reflectarea n contabilitate. Conform art.## din /e%ea contabilitii nr.11!\2(($ persoanele vinovate de nclcarea le%ii care se escIivea9 de la inerea contabilitii aplic incorect 6tandardele de Contabilitate precum +i cele care falsific intenionat documentele primare financiare +i anuale re%istrele contabile rapoartele material snt trase la rspundere disciplinar

administrativ s-au penal dup ca9 conform le%islaiei. Ciclul c8nta?il+ 3ocumentele se afl n permanent mi+care. -tinerarul parcurs de documente ncepnd cu momentul ntocmirii (intrrii) acestora +i pn la predarea lor la arIiv dup prelucrare +i reflectare n contabilitate se nume+te circ la#ia doc "entelor"" (ciclul contabil). 7i+carea +i circulaia documentelor cuprinde cteva etape: a) ntocmirea (emiterea) documentelor; b) primirea documentelor de contabilitate; c) prelucrarea +i nre%istrarea documentelor n sistemul nre%istrrilor contabile; d) predarea documentelor n arIiv. -8cu9entele :ri9are+ :aptele economice se contabili9ea9 n ba9a documentelor primare +i centrali9atoare. 3ocumentele primare se ntocmesc n timpul efecturii operaiunii iar dac aceasta este imposibil - nemiBlocit dup efectuarea operaiunii sau dup producerea evenimentului. :ormularele tipi9ate de documente primare snt aprobate de 7inisterul :inanelor apoi tiprite n
99

>urcanu ?iorel GaBerean 1udocIia. 9a:ele contabilit$ii. CIi+inu: :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2((# p.1$8.

1!"

multe eFemplare +i difu9ate la persoanele fi9ice +i persoanele Buridice care desf+oar activitatea de ntreprin9tor ultimele fiind obli%ate s duc evidena contabil. Ca eFemplu de document primar avem: bonul emis de aparatul de cas +i control cu memorie fiscal biletul de cltorie foaia de parcurs polia de asi%urare dispo9iia de plat factura fiscal etc. :iecare document primar dispune de serie +i numr de aceea emiterea mai multor documente primare pentru unele +i acelea+i operaiuni este inter9is. .rice document primar ntocmit trebuie s conin urmtoarele elemente: a) denumirea +i numrul documentului; b) data ntocmirii; c) denumirea adresa codul fiscal al entitii n numele creia este ntocmit documentul; d) denumirea adresa codul fiscal al destinatarului documentului iar pentru persoanele fi9ice codul personal; e) coninutul faptelor economice; f) etaloanele cantitative +i valorice n care snt eFprimate faptele economice; %) funcia numele prenumele +i semntura inclusiv di%ital a persoanelor responsabile de efectuarea +i nre%istrarea faptelor economice. 3ocumentele primare ntocmite pe suport de Irtie sau n form electronic au aceea+i putere Buridic. Dn ca9ul ntocmirii documentului primar n form electronic entitatea la solicitarea utili9atorului este obli%at s imprime copia documentului pe suport de Irtie din cont propriu. 3ocumentele de cas bancare +i de decontare datoriile financiare comerciale +i calculate pot fi semnate doar de conductorul entitii sau: cea dinti semntur s fie aplicat de conductorul entitii iar doua - de contabilul+ef. 6emnturile se confirm prin aplicarea +tampilei. Dn lipsa funciei de contabil-+ef ambele semnturi pe documente se aplic de conductorul entitii respective. %e#i7trele c8nta?ile. 3atele din documentele primare se nre%istrea9 se acumulea9 +i se prelucrea9 n re(istrele contabile. 6tructura re%istrelor contabile se stabile+te de fiecare entitate de sine stttor pornind de la necesitile informaionale proprii. *e%istrul contabil va conine urmtoarele elemente obli%atorii: a) denumirea re%istrului; b) denumirea entitii care a ntocmit re%istrul; c) data
1#(

nceperii +i finisrii inerii re%istrului +i\sau perioada pentru care se ntocme+te acesta; d) data efecturii faptelor economice %rupate n ordine cronolo%ic +i\sau sistemic; e) etaloanele de eviden a faptelor economice; f) funcia numele prenumele +i semnturile persoanelor responsabile de ntocmirea re%istrului. *e%istrele contabile obli%atorii snt Cartea %are balana de erificare +i alte re(istre centrali:atoare care servesc drept ba9 pentru ntocmirea rapoartelor financiare. C8nturile c8nta?ile. 0%entul economic care aplic sistemul contabil n partid dubl este obli%at s in evidena activelor capitalului propriu datoriilor consumurilor cIeltuielilor +i veniturilor n ba9a conturilor contabile. ,omenclatorul %rupelor de conturi contabile +i metodolo%ia privind folosirea lor snt stabilite n planul %eneral de conturi contabile care se elaborea9 +i se aprob de 7inisterul :inanelor1((. Inventarierea :atri98niului. 0%entul economic are obli%aia s efectue9e inventarierea %eneral a activelor +i pasivelor pe care le deine cel puin o dat pe an. 3e re%ul aceasta se face la sfr+itul anului cu oca9ia ncIeierii eFerciiului financiar. *e%ulile cu privire la modul de efectuare a inventarierii snt stabilite n Re(ula%entul pri ind in entarierea aprobat prin .rdinul 7inisterului :inanelor nr.2$\2((#1(1. -nventarierea repre9int un ansamblu de operaiuni prin care se constat pre9ena tuturor elementelor de activ +i de pasiv n patrimoniul ntreprinderii la data efecturii inventarierii. 8rocesului de inventarierii se supun bunurile: miBloacele fiFe materia prim materiale produse finite mrfuri miBloace bne+ti etc. =copul pentru care se efectuea9 inventarierea const n stabilirea inte%ritii bunurilor verificarea modului stabilit de inere a evidenei primare +i a re%ulilor de pstrare. <ot cu aButorul inventarierii se identific bunurile inutile comen9ile sistate creanele vecIi +i nencasate etc.
100

Conturile funcionea9 n ba9a metodei contabilitii numit d $la /nregi%trare care presupune reflectarea dubl a fiecrei operaiuni economice la una +i aceea+i sum: n debitul unui cont +i n creditul altui cont ceea ce permite a controla mi+carea miBloacelor +i a surselor acestora precum +i situaia lor la o dat oarecare (>urcanu ?iorel GaBerean 1udocIia. 9a:ele contabilit$ii. CIi+inu: :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2((# p.#$). 101 Re(ula%entul pri ind in entarierea aprobat prin .rdinul 7inisterului :inanelor nr.2$ din 28.(#.2((# publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12!-12#\2)8 din 2$.($.2((#.

1#1

8entru efectuarea inventarierii patrimoniului se formea9 o comisie de inventariere constituit din: pre+edintele comisiei +i membrii comisiei. 8re+edintele comisiei tot timpul este conductorul ntreprinderii ori adBunctul lui iar n calitate de membrii fac parte contabilul-+ef +efii de subdivi9iuni speciali+ti competeni etc. :ormarea comisiei +i nceperea lucrului se dispune printr-o deci9ie a conductorului ntreprinderii. 3eci9ia se nre%istrea9 n contabilitate mpreun cu raportul final al inventarierii. 0tt pre+edintele ct +i membrii comisiei poart rspundere pentru corectitudinea efecturii inventarierii. %a:8artele ;inanciare. 6e pre9int ca un sistem de indicatori care caracteri9ea9 activitatea economic a ntreprinderii ntr-o anumit perioad de timp. Dn funcie de perioada ntocmirii eFist rapoarte financiare trimestriale +i anuale. *apoartele financiare se ntocmesc conform formularelor-tip aprobate de 7inisterul :inanelor se pre9int n termenele prev9ute de le%islaie +i cuprind: 2Gilanul contabil4 2*aportul privind re9ultatele financiare4 2*aportul privind fluFul miBloacelor bne+ti4 2*aportul privind fluFul capitalului propriu4 nota eFplicativ +i aneFele respective1(2. *apoartele financiare le semnea9 conductorul ntreprinderii +i contabilul-+ef. 0mbii poart rspundere pentru informaia pre9entat.

CA$I&OLUL 6)+ %EGIMUL .U%I-IC AL $A&%IMONIULUI (OCIE&'ILO% COME%CIALE 56+ N8iunea "i c89:8nena :atri98niului 8entru demararea activitii de ntreprin9tor societatea comercial trebuie s dispun de un anumit capital care apare din momentul fondrii +i eFist pn la
102

=ri%oroi /ilia /a9ari /iliana. 9a:ele teoretice ale contabilit$ii. 1diia a ----a. CIi+inu: Cartier 2((' p.21!.

1#2

licIidarea societii. 8atrimoniul pre9int suportul material al afacerii deoarece totalitatea valorilor materiale +i nemateriale care l compun dau posibilitate ntreprin9torului s participe la circuitul economic +i s ncIeie diverse contracte ntru atin%erea scopului. 6ocietatea comercial are un patrimoniu propriu distinct de acela al asociailor sau acionarilor +i nu poate fi confundat cu capitalul social. <ermenul de 4patrimoniu4 este definit sub dou aspecte: n sens economic +i n sens Buridic. Dn sens economic patrimoniul desemnea9 totalitatea bunurilor care constituie averea unei persoane iar n sens Buridic patrimoniul desemnea9 totalitatea drepturilor +i obli%aiilor cu un coninut economic evaluate n bani care aparin persoanei. 8otrivit alin. (1) art. 28# al Codului civil patrimoniul este format din totalitatea drepturilor +i obli%aiilor cu caracter patrimonial care aparin societii privite ca R sum de valori active +i pasive strns le%ate ntre ele. 8atrimoniul este o universalitate Buridic +i nu una de fapt de aceea el se menine att pe timpul vieii titularului su ct +i dup moartea acestuia pn cnd patrimoniul trece la succesorii si universali sau cu titlu universal. 8atrimoniul va eFista +i atunci cnd pasivul va dep+i activul adic +i atunci cnd datoriile vor fi mai mari dect activul. 0stfel patrimoniul fiind indisolubil de titular l va nsoi pe acesta pe tot parcursul vieii sale variind dinamic prin scIimbul coninutului su. ,umai subiecii raportului Buridic pot avea patrimoniu. 0+adar pot fi titulari de drepturi doar persoanele fi9ice +i persoanele Buridice lucrurile nu pot avea drepturi +i obli%aii. 8atrimoniul societilor comerciale este independent de patrimonial asociailor sau a acionarilor acestor societi. 0ceasta se eFprim prin aceea c: - bunurile aduse ca aport de asociai ies din patrimoniul lor +i intr n cel al societii; - bunurile aduse ca aport de ctre asociai cuprinse n activul social formea9 %aBul %eneral al creditorilor societii; - obli%aiile societii fa de teri nu se pot compensa cu obli%aiile terilor fa
1#!

de asociai; aplicarea procedurii insolvabilitii fa de societate prive+te numai Dn activul patrimoniului persoanei Buridice pot fi evideniate urmtoarele bunuri: > n rile corporale, care au o eFisten material fiind perceptibile simurilor omului (o cas o cantitate de alimente un autoturism). Conform art. 28' al Codului civil bunuri corporale snt lucrurile adic obiectele lumii nconBurtoare n raport cu care pot eFista drepturi +i obli%aii civile. > n rile incorporale, nu au o eFisten material ci una abstract ideal ele fiind sesi9ate ima%inar. 1Femplu de bunuri incorporale snt: dreptul asupra denumirii de firm dreptul asupra mrcii de producie sau de serviciu drepturile de autor etc. > n rile "o$ile snt acele bunuri care nu au o a+e9are fiF +i stabil fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul fie prin el nsele fie cu concursul unei fore strine. -n aceast cate%orie intr banii +i titlurile de valoare orice alt lucru care nu este imobil. > n rile i"o$ile, care care au o a+e9are fiF +i stabil cum ar fi pmntul cldirile +i n %enere tot ceea ce este durabil le%at de sol. 8otrivit art.288 din Codul civil snt imobile terenurile poriunile de subsol obiectivele acvatice separate plantaiile prinse de sol prin rdcini cldirile construciile +i orice alte lucrri le%ate solid de pmnt precum +i tot ceea ce n mod natural sau artificial este ncorporat durabil n acesta. Calitatea de imobil o pstrea9 +i acele materiale care fiind separate provi9oriu de un teren snt destinate reamplasrii n alt loc. 8rin le%e pot fi considerate imobile +i alte bunuri. 3in activul patrimoniului societii comerciale poate face parte +i /ntreprinderea ca n co"ple. patri"onial nic3 ,oiunea de ntreprindere are dou sensuri: 1. 2.
103

patrimoniul acesteia.1(!

n sens Buridic; n sens economic.


.*o+ca ,. Gaie+ 6. op. cit. pa%. 28(

1##

Dn sens Buridic prin termenul de 2ntreprindere4 se subnele%e ns+i subiectul de drept inclusiv ca societate comercial. Dn sens economic prin termenul 2ntreprindere4 nele%em compleFul patrimonial unic. -i&loacele econo"ice ale /ntreprin0tor l i constituie totalitatea activelor materiale +i bne+ti care se folosesc la activitatea de ntreprin9tor. 0ctivele societii comerciale la rndul lor se mpart n active fixe +i active circulante. Acti ele fixe constituie acele bunuri materiale care iau parte la mai multe cicluri de producie consumndu-se treptat +i transferndu-+i parial valoarea pe msura folosirii lor (utilaBele cldirile ma+inile). 0cestea pot fi %rupate dup criteriul productivitii sau al posesiunii n active productive +i active neproductive n active proprii +i active ncIiriate. Acti ele circulante snt bunuri destinate s asi%ure continuitatea produciei +i circulaia mrfurilor. 1le se consum inte%ral n fiecare ciclu de producie +i scIimb forma material +i trec succesiv prin fa9ele de aprovi9ionare producie desfacere. S r%ele "i&loacelor econo"ice4?7 repre9int locul de unde provin ele sau modalitatea lor de dobndire. 0stfel miBloacele economice se clasific n capital propriu +i capital atras Basi%ilatC. Capitalul propriu provine din fondurile bne+ti ale societii comerciale adic din capitalul social din capitalul de re9erv din alte fonduri ale ei. Capitalul atras repre9int datoriile societii fa de creditori. 3in punctul de vedere al miBloacelor materiale patrimoniul societii comerciale se mparte n acti +i pasi . Acti ul include totalitatea bunurilor pe care societatea comercial le are la un anumit moment sumele bne+ti si creanele sale. ?asi ul cuprinde valoarea tuturor datoriilor societii comerciale fa de teri indiferent de temeiul apariiei.

104

?onica *.8. 23rept comercial4 ?ol. 1 Gucure+ti 1""$ pa%. 1#2

1#'

5)+ Bunurile "i cla7i;icarea l8r =n de:enden de di;erite criterii Codul civil n art. 28' alin. (1) dispune c bunuri snt toate lucrurile susceptibile aproprierii individuale sau colective +i drepturile patrimoniale. Dn sensul atribuit de le%iuitor termenului UbunU din articolul nominali9at intr orice element al activului patrimonial al persoanei adic att lucrurile +i animalele ct +i drepturile asupra lor sau altfel spus att lucrurile ct +i drepturile patrimoniale care pot fi reale +i obli%aionale. 8ornind de la coninutul art.28' CC bunul poate fi definit ca lucru fa de care pot eFista drepturi +i obli%aii patrimoniale +i care poate fi folosit n viaa social precum +i ca drept patrimonial. Codul civil clasific bunurile n mai multe cate%orii +i anume: 6+ CC@H a. bunuri care se afl$ n circuitul ci il (eneral . 0ceste bunuri pot fi dobndite +i nstrinate prin acte Buridice. *e%ula const n aceea c bunurile se afl n circuitul civil prin urmare le%ea +i numai le%ea poate s prevad n mod eFpres eFcepiile. Gunurile aflate n circuitul civil %eneral snt toate bunurile alienabile care pot fi urmrite de creditori +i se pot dobndi sau pierde prin prescripie. Conform alin.(1) art.2") CC +i bunurile din domeniul privat al statului fac parte din cele care se afl n circuitul civil; b. bunuri supuse unui re(i% special de circulaie. 6nt acele bunuri care de+i se afl n circuitul civil au un re%im special de circulaie adic au o circulaie limitat. *estriciile care privesc circulaia bunurilor se pot referi la subiectele de drept care le pot dobndi +i nstrina ori la condiiile de ncIeiere a actelor Buridice cu aceste bunuri. 3e eFemplu au circulaie limitat monumentele adic bunurile ce fac parte din patrimoniul cultural; c. bunurile care nu se afl$ n circuitul ci il. 6nt bunuri care nu pot face obiectul actelor Buridice. Gunurile scoase din circuitul civil snt inalienabile adic nu pot fi nstrinate. 6nt scoase din circuitul civil: lucrurile care prin natura lor nu snt susceptibile de apropiere sub forma dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale cum ar fi: aerul apele cur%toare spaiul cosmic
1#)

-u: :87i?ilitatea exi7tenei ?unuril8r =n circuitul civil >art+)30

platoul continental bunurile domeniului public n conformitate cu prevederile art. 2") alin. (#) din Codul civil; )+ Dn ;uncie de natura ?unuril8r >art+)33 CC@H a. le%at de sol; b. bunuri %obile. 6nt acele bunuri care nu au o a+e9are fiF +i stabil fiind susceptibile de deplasare de la un loc la altul fie prin el nsele fie cu concursul unei fore strine. /+ Dn ;uncie de c8relaia =ntre ele >art+)4) CC@H a. bunuri principale. 0cele bunuri care au o eFisten de sine stttoare o destinaie economic proprie adic pot fi folosite independent fr a servi ntrebuinrii unui alt bun; b. bunuri accesorii. 0cele bunuri destinate s serveasc ntrebuinrii unor bunuri principale; A+ Dn ;uncie de utili!area l8r >art+)4/ CC@I a. bunuri fun(ibile. 0cele bunuri care pot fi nlocuite unele cu altele n eFecutarea obli%aiei (banii mesele scaunele); b. bunuri nefun(ibile. 0cele bunuri care nu pot fi nlocuite unele cu altele n eFecutarea obli%aiei (imobilele loturile de pmnt); 1+ Dn ;uncie de 98dul de deter9inare >art+)4A CC@H a. bunuri deter%inate indi idual. 0cele bunuri care potrivit naturii lor se individuali9ea9 prin semne nsu+iri caracteristice doar lui (o cas anumit un lot anumit de pmnt); b. bunuri deter%inate (eneric. 0cele bunuri care posed semne caracteristice tuturor bunurilor de acela+i %en +i care se individuali9ea9 prin numrare msurare cntrire (1( mese ' scaune 8 m de cablu electric 1 ton de materie prim); 0+ Dn de:enden de ;a:tul dac ;8l87irea l8r 8?i"nuit i9:lic 8ri nu =n7tr inarea 7au c8n7u9area 7u?7tanei l8r >art+)41 CC@H 9unurile i%obile. -mobile snt bunurile care au o a+e9are fiF +i stabil cum ar fi pmntul cldirile +i n %enere tot ceea ce este durabil

1#$

a. bunuri consu%ptibile. 0cele bunuri a cror ntrebuinare obi+nuit implic nstrinarea sau consumarea substanei lor. 0cestea se pot folosi o sin%ur dat (ben9ina motorina); b. bunuri neconsu%ptibile. 0cele bunuri care pot fi ntrebuinate continuu fr a li se consuma substana ori fr implicarea nstrinrii (terenurile construciile miBloacele de transport); 2+ Dn ;uncie de ;8r9a :r8:riet ii =n care 7e a;l ?unurile >art+)40 CC@H a. bunuri do%eniului public. 0cele bunuri care aparin statului sau insesi9abile unitilor administrativ teritoriale +i care snt inalienabile b.

imprescriptibile (terenurile destinate ocrotirii naturii parcurile naionale); bunuri do%eniului pri at. 0cele bunuri care aparin persoanelor fi9ice +i Buridice inclusiv statului +i unitilor administrativ teritoriale care snt alienabile prescriptibile +i sesi9abile. 3+ Dn de:enden de unitatea ;8l87irii c89une >art+)42 CC@H a. bunuri si%ple. 0cele bunuri care formea9 o unitate indivi9ibil +i snt supuse n mod natural uni re%im Buridic omo%en; b. bunuri co%plexe. 0tunci cnd mai multe bunuri formea9 un tot ntre% care este destinat folosirii comune atribuite de natura unificrii. 1l este format din mai multe bunuri snt le%ate ntre ele snt destinate folosirii comune fiecare parte poate fi utili9at independent n acela+i scop. 4+ Univer7alitatea de ?unuri >art+)43 CC@H a. uni ersalitate de fapt, adic o pluralitate de bunuri corporale omo%ene considerate ca un tot ntre%. ?aloarea economic a acestei universaliti trebuie pus n le%tur cu reunirea elementelor constitutive; b. uni ersalitate de drept adic pluralitatea de bunuri corporale +i incorporale de orice fel care privite mpreun snt considerate ca un tot ntre%. 5niversalitatea de drept este patrimoniul. 6*+ Dn de:enden de ;a:tul dac 7=nt 7au nu :r8duc t8are de ;ructeH a. bunuri fru(ifere. 0cele bunuri care periodic +i fr consumarea substanei lor dau na+tere la alte bunuri numite fructe. 3octrina Buridic evidenia9 ! cate%orii de fructe: naturale adic acelea produse de la sine fr a
1#8

fi necesar intervenia omului (cerealele ierburile produse de lotul de pmnt); industriale acelea care se dobndesc prin intervenia omului; civile (numite venituri) snt banii +i alte produse re9ultate din folosirea bunului de ctre o alt persoan precum cIiriile aren9ile dobn9ile dividendele; b. bunuri nefru(ifere. 0cele bunuri care nu au nsu+irea de a produce fructe. 66+ Dn de:enden de 98dul de :erce:ereH a. bunuri corporale care au o eFisten material fiind perceptibile

simurilor omului (o cas o cantitate de alimente un autoturism). Conform art. 28' al Codului civil bunuri corporale snt lucrurile adic obiectele lumii nconBurtoare n raport cu care pot eFista drepturi +i obli%aii civile. b. 9unurile incorporale, nu au o eFisten material ci una abstract ideal ele fiind sesi9ate ima%inar. 1Femplu de bunuri incorporale snt: dreptul asupra denumirii de firm dreptul asupra mrcii de producie sau de serviciu drepturile de autor etc. 5/+ Bunurile inc8r:8rale ale 78ciet il8r c89erciale 5n loc deosebit n activul fiecrei societi comerciale l ocup bunurile incorporale. 1le dein un loc preponderent n orice societate comercial. Dn cate%oria bunurilor incorporale se includ: 1. dreptul asupra denumirii de firm; 2. dreptul asupra emblemei; !. dreptul de autor; #. drepturile asupra mrcii; '. drepturile asupra modelelor industriale; ). dreptul asupra clientelei +i a vadului comercial etc. #reptul asupra fir%ei. 3ac orice persoan fi9ic se identific n societate prin nume +i prenume societatea comercial ca persoan Buridic se individuali9ea9 prin denumire (firm). Dn acest fel art. )) din Codul civil prevede c persoana Buridic particip la raporturile Buridice numai sub denumire proprie prev9ut n actul de
1#"

constituire +i nscris n *e%istrul de stat. 6ocietatea comercial de fapt cIiar este obli%at s utili9e9e denumirea inclusiv prescurtat numai n eFpresia n care a fost nre%istrat n *e%istrul de stat al 8ersoanelor @uridice. 3enumirea trebuie s fi%ure9e n toate actele emise de societate cum ar fi corespondena contracte cereri de cIemare n Budecat in ca9 contrar aceasta va fi impus la acIitarea plilor de daune-interese. Cu aButorul firmei societatea se identific de alte societi. #reptul asupra e%ble%ei. 1mblema de asemenea este un atribut de identificare a societilor comerciale. 3ac firma identific societatea prin denumirea sa emblema este semnul sau denumirea care deosebe+te un comerciant de altul de acela+i fel. 1mblema +i Bustific recunoa+terea ca element de identificare n msura n care asi%ur un supliment de individuali9are printr-un semn sau o denumire ntre societile comerciale care practic acela+i %en de activitate economic. 1mblema poate conine semne denumiri precum +i denumirea (firma). #reptul de autor este un bun incorporal care poate fi inclus n patrimoniul societii comerciale n calitate de aport la capitalul social sau care poate fi dobndit de societate n timpul activitii. 3in coninutul prevederilor alin. (2) art. 1 al /e%ii nr. 1!" din (2.($.2(1( privind dreptul de autor +i drepturile coneFe1(' snt proteBate operele literare artistice +i +tiinifice (drept de autor) interpretrile fono%ramele video%ramele +i emisiunile or%ani9aiilor de difu9iune (drepturi coneFe) precum +i alte drepturi care snt recunoscute n le%tur cu activitatea intelectual din domeniul literaturii artei +i +tiinei. #repturile asupra %$rcilor3 7arca este semnul care face s se deosebeasc produsele +i serviciile unei persoane fi9ice sau Buridice de produsele +i serviciile similare ale altor persoane fi9ice sau Buridice. 8otrivit art. ' al /e%ii nr. !8-J?- din 2".(2.2((8 privind protecia mrcilor1() pot constitui mrci orice semne susceptibile de repre9entare %rafic: cuvinte (inclusiv nume de persoane) litere cifre desene combinaii de culori
105 106

ve9i 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 1"1 H 1"! din (1.1(.2(1(; ve9i 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. "" H 1(1 din ().().2((8;

1'(

elemente fi%urative forme tridimensionale n special forma produsului sau a ambalaBului acestuia precum +i orice combinaii ale acestor semne cu condiia ca ele s poat servi la deosebirea produselor +i\sau serviciilor unei persoane fi9ice sau Buridice de cele ale altor persoane fi9ice sau Buridice #reptul asupra clientelei !i adului co%ercial. 8rin clientel$ se nele%e totalitatea persoanelor fi9ice +i Buridice care apelea9 n mod obi+nuit la acela+i comerciant adic la fondul de comer al acestuia pentru procurarea unor mrfuri si servicii. Vadul co%ercial se consider un factor obiectiv care desemnea9 obi+nuina consumatorului de a cumpra constant produse +i servicii de la un anumit ntreprin9tor. Dntre clientel +i vad eFist o interdependen. Clientela este cau9a +i efectul vadului.1($ #reptul asupra %odelului !i desenului industrial. Conform art.) din /e%ea nr. 1)1-J?- din 12.($.2(($ privind protecia desenelor +i modelelor industriale1(8 poate fi proteBat n calitate de desen sau de model industrial aspectul eFterior al unui produs sau al unei pri a acestuia re9ultat n special din caracteristicile liniilor are un caracter individual. #reptul asupra in eniilor. Dn patrimoniul societii comerciale pot fi incluse +i drepturile asupra inveniilor create de salariaii si ori de persoane strine n ba9a unor contracte de cercetri +tiinifice precum +i n ca9ul n care un drept asupra unei invenii a fost transmis cu titlu de aport la capitalul social. -nvenia repre9int o reali9are dintr-un domeniu economic sau +tiinific ce repre9int noutate +i pro%res fa de stadiul cunoscut pn atunci. 0utorul inveniei este proteBat prin brevetul de invenie care pre9int prin sine un titlu de stat eliberat de 0%enia de 6tat pentru 8roprietate -ntelectual.1(" 5A.N8iunea "i ;unciile ca:italului 78cial
107 108

contururilor

culorilor

formei

teFturii +i\sau ale

materialelor +i\sau ale ornamentaiei produsului n sine dac acesta este nou +i

*o+ca ,. Gaie+ 6. 23reptul 0facerilor4 ?ol. 1 CIi+inu H 2((# pa%. 2"1 ; ve9i 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 1!) H 1#( din !1.(8.2(($; 109 a se vedea /e%ea nr. '(-J?- din ($.(!.2((8 privind protecia inveniilor 7. al *7 nr. 11$-11" din (#.($.2((8.

1'1

N8iunea ca:italului 78cial+ Capitalul social pre9int eFpresia valoric a tuturor aporturilor n numerar +i n natur cu care participanii la o societate comercial contribuie la formarea patrimoniului acesteia spre a asi%ura miBloacele materiale necesare desf+urrii activitii +i reali9rii scopurilor statutare. 11( Capitalul social este elementul patrimonial de cea mai mare importan pentru activitatea oricrei societi comerciale. Capitalul social repre9int eFpresia valoric (bneasc pecuniar) a aporturilor asociailor societii dar nicidecum totalitatea bunurilor transmise ca aport. 0stfel spre eFemplu n ca9ul cnd obiectul aportului este un bun mobil sau imobil capitalul social include valoarea acestuia la data transmiterii. 8e parcursul activitii societii comerciale valoarea bunurilor mobile +i imobile transmise de asociai ca aport n capitalul social poate cre+te sau poate scdea ca urmare a u9urii acestora. Dn aceste ca9uri capitalul social nu va oscila n dependen de aceste fluctuaii. Capitalul social nu trebuie confundat cu alte noiuni care la prima vedere ar prea c snt identice dat de fapt ele snt noiuni diferite cum ar fi: patrimoniu active ale societii capital propriu capital vrsat. a) Capitalul social !i patri%oniul. 3in coninutul alin. (1) art. 28# al Codului civil re9ult c patrimoniul este un ansamblu de drepturi +i obli%aii cu valoare economic ce aparine unei persoane pe cnd capitalul social pre9int suma valorilor bunurilor aduse de asociai cu titlu de aport n societatea comercial care servesc la formarea prii active a patrimoniului. Capitalul social constituie un element indispensabil al patrimoniului societilor comerciale. b) Capitalul social !i acti ul societ$ii. Capitalul social indic valoarea minim a laturii active a patrimoniului societii dar nu trebuie confundat cu termenul de 4activ al societii4. Dn activul societii intr att valoarea capitalului social ct +i activele proprii activele luate cu titlu de mprumut bunurile mobile sau imobile aflate n proprietatea societii.
110

*o+ca ,. Gaie+ 6. op. cit. pa%. 2"!

1'2

c)

Capitalul social !i pasi ul societ$ii. 7rimea capitalului social

fi%urea9 la pasivul societii n raportul financiar al societii adic pre9int n sine datoria societii fa de asociaii si. 8asivul societii constituie toate datoriile societii fa de creditori inclusiv cele fa de asociaii si. d) Capitalul social !i capitalul propriu. Capitalul social constituie sursa iniial a capitalului propriu al fiecrei societi comerciale ambele noiuni corespun9nd la momentul constituirii societii .dat cu demararea activitii de ntreprin9tor societatea comercial pe ln% capitalul social +i cel de re9erv capitalul propriu mai include +i beneficiile obinute +i nereparti9ate. e) Capitalul social !i capitalul $rsat . 8rin termenul de 2capital vrsat4 nele%em mrimea efectiv a aportului transmis de ctre asociaii societilor comerciale. 3ac la momentul constituirii societii comerciale se transmite mrimea inte%ral a capitalului social n acest ca9 putem vorbi c capitalul social coincide cu capitalul vrsat. 5n astfel de de9iderat putem deduce din coninutul prevederilor art.112 al Codului civil potrivit cruia asociatul unic vars inte%ral aportul pn la data nre%istrrii de stat. 8otrivit alin. (!) art. 11! al aceluia+i Cod civil la data nre%istrrii societii comerciale fiecare asociat este obli%at s verse n numerar cel puin #( k din aportul subscris dac le%ea sau statutul nu prevede o proporie mai mare. Dn situaia din spe dac asociaii transmit cu titlu de aport n capitalul social la data nre%istrrii societii cel puin #(k din aportul subscris n acest ca9 capitalul vrsat nu coincide cu capitalul social capitalul social dep+ind valoarea capitalului vrsat. Capitalul social urmea9 s fie vrsat n proporie de 1((k n termen de ) luni din data nre%istrrii societii comerciale a+a cum prevede alin. (!) art. 112 al Codului civil. f) Capitalul social !i capitalul de re:er $. 5nii autori n literatura de specialitate definesc re9ervele drept de bani deduse din beneficiul net al persoanei Buridice Upuse de o parteU de ctre ea pentru a acoperi creanele
1'!

creditorilor. *e9ervele pot fi le%ale +i facultative. 8otrivit art. #) al /e%ii privind societile pe aciuni nr. 11!#-J--- din (2.(#.1""$
111

societatea pe aciuni formea9 un capital de re9erv a crui

mrime va fi stabilit de statut +i va constitui nu mai puin de 1(k din capitalul social al societii. Capitalul de re9erv se formea9 din defalcri anuale din profitul net pn la atin%erea mrimii prev9ute de statutul societii. ?olumul defalcrilor se stabile+te de adunarea %eneral a acionarilor +i va constitui nu mai puin de 'k din profitul net al societii. Capitalul de re9erv trebuie s fie plasat n active cu licIiditate nalt care ar asi%ura folosirea lui n orice moment. 0cesta poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societii +i\sau la maBorarea capitalului ei social. 8otrivit art. !1 al /e%ii privind societile cu rspundere limitat nr. 1!'J?- din 1#.().2(($112 societatea cu rspundere limitat este obli%at s forme9e un capital de re9erv de cel puin 1(k din cuantumul capitalului social. 3ac valoarea activelor nete ale societii devine mai mic dect suma capitalului social +i capitalului de re9erv vrsmintele n capitalul de re9erv rencep. *e9ervele le%ale formea9 fondul de re9erv sau capitalul de re9erv al crei valoare nu poate fi mai mic de o cincime din capitalul social. Dn vederea constituirii lui se va prelua anual din profitul persoanei Buridice minimum 'k pn la atin%erea plafonului de o cincime din capitalul social. Capitalul de re9erv poate fi facultativ+ -n *epublica 7oldova le%islaia n vi%oare nu re%lementea9 pentru toate formele de persoane Buridice formarea capitalului de re9erv. /e%ea ns nu inter9ice ca prin actele de constituire s fie stabilit o mrime mai mare a capitalului de re9erv dect cel prev9ut de le%e. Dn dependen de tipul +i forma societii mrimea capitalului social varia9. /e%islaia nu prevede o limit minim a capitalului social pentru societile n comandit +i societile n nume colectiv pe cnd pentru societile
111 112

publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. !8-!" din 12.().1""$ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 12$-1!( din 1$.(8.2(($

1'#

cu rspundere limitat +i societile pe aciuni le%islaia re%lementea9 imperativ mrimea minim a capitalului social pentru aceste societi. 0stfel potrivit alin. (2) art. 21 al /e%ii nr. 1!'\2(($ capitalul social al societilor cu rspundere limitat nu poate fi mai mic de '#(( lei iar potrivit alin. (2) art. #( al /e%ii nr. 11!#\1""$ capitalul social al societilor pe aciuni nu poate fi mai mic de 2(((( lei. 8entru diferite tipuri de societi comerciale prin le%i speciale se stabilesc proporii mult mai mari ale capitalului social. Bunciile ca:italului 78cial+ Dn literatura de specialitate s-au evideniat ! ;uncii ale capitalului social: '. ba:a %aterial$ a societ$ii. :iind necesar o un punct de pornire n calea activitii de ntreprin9tor asociaii n9estrea9 societatea cu anumite bunuri sau bani ale cror valoare se include n capitalul social. 0nume cu aceste bunuri sau bani se ncepe activitatea de ntreprin9tor a societii comerciale. I. (aranie a creditorilor societ$ii. 7rimea capitalului social este un indiciu al credibilitii partenerilor creditorilor +i terilor fa de societate. Cu ct capitalul este mai mare cu att riscul fondatorilor este mai mare iar n le%tura cu acestea cre+te +i ncrederea potenialilor creditori +i parteneri de afaceri.11! Q. le($tur$ dintre societate !i asociai+ 8rin intermediul capitalului social se stabile+te le%tur ntre societate +i asociaii ei. /e%tura dintre societate +i asociai este evident att la momentul nre%istrrii societii ct +i n timpul funcionrii acesteia sau cIiar licIidrii ei. /a momentul nre%istrrii societii asociatul vars aportul su n capitalul social al societii n mrimea +i termenii prev9ui de le%islaie. .dat cu obinerea beneficiilor n dependen de participaiunea fiecrui asociat acesta va primi beneficiile din activitatea societii. Dn ca9ul licIidrii societii activele societii dup stin%erea creanelor creditorilor se mpart ntre asociai proporional participaiunilor fiecruia. 51+ B8r9area "i 98di;icarea ca:italului 78cial
113

*o+ca ,. Gaie+ 6. op. cit. pa%. 2"$

1''

B8r9area ca:italului 78cial+ Dn calitate de aport la capitalul social pot fi aduse miBloace bne+ti valori mobiliare alte bunuri sau drepturi patrimoniale. 8ot fi acceptate +i aporturile n numerar (n bani) precum +i aportul n natur (bunuri aflate n circuit civil). 8entru aportul la capitalul social nu se calculea9 dobn9i. a) Aportul n nu%erar. 0portul la capitalul social se consider n bani dac actul de constituire nu prevede altfel. 0porturile n numerar ale persoanelor fi9ice +i Buridice din *epublica 7oldova se fac eFclusiv n moned naional n lei moldovene+ti. 0portul n bani poate fi depus n numerar sau prin virament la un cont bancar provi9oriu special descIis pentru constituirea societii. /a data nre%istrrii societii comerciale fiecare asociat trebuie s verse n numerar cel puin #(k din aportul subscris dac le%ea sau actul de constituire nu prevede o proporie mai mare. bC Aportul n natur$ la capitalul social se face cu orice bunuri aflate n circuit civil: corporale (mobile +i imobile) +i incorporale. .dat cu transmiterea n natur a bunurilor acestea ies din proprietatea asociailor +i intr n proprietatea societii dac actul de constituire nu prevede altfel. <otu+i le%islaia n vi%oare stabile+te anumite restricii enumernd ce nu pot fi transmise ca aport n natur. 8otrivit alin. (11) art. #1 al /e%ii nr. 11!#\1""$ aporturi la capitalul social nu pot fi: a) evaluarea n bani a activitii fondatorilor pentru nfiinarea societii precum +i a activitii de munc a acionarilor care lucrea9 n societate; b) obli%aiile (datoriile) fondatorilor acionarilor societii +i ale altor persoane; c) bunurile mobiliare +i imobiliare nenre%istrate inclusiv produsele activitii intelectuale supuse nre%istrrii n conformitate cu le%islaia; d) bunurile aparinnd acIi9itorului de aciuni cu drept de administrare economic sau %estionare operativ fr acordul proprietarului acestor bunuri;

1')

e) bunurile destinate consumului curent al populaiei civile bunurile a cror circulaie este inter9is ori limitat de actele le%islative. 0porturile n natur urmea9 a fi evaluate potrivit /e%ii cu privire la activitatea de evaluare nr. "8"-J? din 18.(#.2((211#. 1valuarea este necesar pentru a putea stabili ponderea fiecrui asociat la beneficii +i a participrii la pierderi. Capitalul social al societii comerciale este divi9at n participaiuni care aparin fondatorilor numite +i pri de interes pri sociale sau n aciuni a cror valoare are n mod obli%atoriu eFpresie bneasc.11' /a societatea n nume colectiv +i societatea cu rspundere limitat aportul n mrimea minim de #(k din cel subscris se transmite pn la nre%istrarea societii iar restul nu mai tr9iu de ) luni de la data nre%istrrii dac actul de constituire nu prevede un termen mai restrns (alin. ! art. 112 Cod civil). 8otrivit alin. (!) art. 1!" al Codului civil n momentul nre%istrrii societii n comandit comanditarul este obli%at s verse cel puin )(k din participaiunea la care s-a obli%at urmnd ca diferena s fie vrsat n termenul stabilit n actul de constituire. 3epunerea aportului se confirm prin certificat de participare eliberat de societate. 8otrivit alin. (#) art. 1'8 al Codului civil la nre%istrarea societii pe aciuni fondatorii snt obli%ai s plteasc aciunile subscrise pn la nre%istrarea acesteia dac aportul este n numerar sau n termen de !( de 9ile de la nre%istrarea de stat dac aportul este n natur. 8otrivit alin. (') ()) ale art. 11! al Codului civil n ca9ul n care asociatul nu a vrsat n termen aportul oricare asociat are dreptul s-i cear n scris aceasta stabilindu-i un termen suplimentar de cel puin o lun +i averti9ndu-l c e posibil eFcluderea lui din societate. 3ac nu vars aportul n termenul suplimentar asociatul pierde dreptul asupra prii sociale +i asupra fraciunii vrsate fapt despre care trebuie notificat. /e%islaia n vi%oare prevede posibilitatea modificrii mrimii capitalului social al societilor comerciale. M8di;icarea ca:italului 78cial+ Capitalul social poate fi 98di;icat prin
114 115

ve9i 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 1(2 din 1).($.2((2 *o+ca ,. Gaie+ 6. op. cit. pa%.!()

1'$

dou modaliti: 1. 2. prin maBorare; prin reducere. 1. ;aAorarea capitalului social repre9int o operaiune Buridic prin care or%anul competent al societii decide modificarea acestuia n sensul mririi cuantumului indicat anterior n actul de constituire +i n re%istru. 7aBorarea capitalului social se poate efectua numai dup vrsarea inte%ral a aporturilor subscrise.11) 7aBorarea capitalului social se face prin: 1. social: a) %aAorarea capitalului din contul beneficiilor nereparti:ate ale societ$ii. 0ceast operaiunea Buridic poate avea loc conform Iotrrii 0dunrii %enerale care va decide ncorporarea beneficiului nereparti9at n capitalul social al societii comerciale iar valoarea participaiunii fiecrui asociat se va maBora proporional. b) %aAorarea capitalului social din contul unor acti e cu stin(erea conco%itent$ a unor datorii Bcon ertirea datoriilor n aciuniC. 0ceast posibilitate de maBorare a capitalului social este prev9ut de lit. d) alin. (2) art. #1 al /e%ii nr. 11!#\1""$ conform cruia cu titlu de aport n capitalul social al societii pe aciuni pot fi obli%aiile (datoriile) societii fa de creditori. Dn acest ca9 datoria societii fa de creditori se transform n aport iar creditorii devin acionari ai societii. 2. noi aporturi. Dn acest ca9 noile aporturi pot fi introduse att de asociaii Reducerea capitalului social are loc doar cu Iotrrea or%anului suprem al societii comerciale +i numai n condiiile le%ii. *educerea capitalului social poate fi efectuat doar dac aceast operaiune nu ar admite mic+orarea capitalului social sub limita plafonului minim prev9ut de le%e. /e%islaia n vi%oare prevede att dreptul ct +i obli%aia societii cu
116

cre+tere din contul activelor societii care dep+esc mrimea capitalului

eFisteni ct +i de terele persoane.

*o+ca ,. Gaie+ 6. op. cit. pa%. !(8

1'8

rspundere limitat de a reduce capitalul social. 0stfel potrivit alin. (2) art. !# al /e%ii nr. 1!'\2(($ dreptul societii cu rspundere limitat de a reduce capitalul social se poate materiali9a prin: a) reducerea proporional a valorii nominale a tuturor prilor sociale; b) stin%erea prilor sociale dobndite de societate. 8otrivit prevederilor alin. (1) art. !' al aceleia+i /e%i nr. 1!'\2(($ societatea cu rspundere limitat este obli%at s-+i reduc capitalul social dac: a) la eFpirarea a ) luni de la data nre%istrrii de stat asociaii nu au vrsat inte%ral aporturile subscrise; b) la eFpirarea celui de-al doilea an +i a fiecrui an financiar urmtor valoarea activelor nete ale societii este mai mic dect capitalul social +i asociaii nu acoper pierderile survenite. Dn aceste ca9uri adunarea %eneral a asociailor este obli%at s decid reducerea capitalului social: a) pn la mrimea capitalului social efectiv vrsat; b) pn la valoarea activelor nete determinat n conformitate cu prevederile le%ale. Dn ca9ul n care n urma reducerii valorii activelor nete aceasta va fi sub cuantumul minim al capitalului social stabilit de pre9enta le%e asociaii snt obli%ai s licIide9e societatea dac nu vor acoperi pierderile. Lotrrea de reducere a capitalului social trebuie s fie adus la cuno+tin fiecrui creditor +i ulterior publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. 3ac creditorii societii nu se opun reducerii capitalul poate fi mic+orat n ca9ul n care creditorii se opun reducerea capitalului poate fi efectuat numai dup satisfacerea cerinelor celor care se opun. *educerea capitalului se face prin: 1. T%p$rirea efecti $ a unor acti e ntre asociai, n ca9ul n care or%anul supreme consider c pentru atin%erea scopurilor propuse snt ndeaBuns active mai mici dect cele care snt +i ia o deci9ie de mic+orare a capitalului social +i de mprire a activelor neutili9ate;11$
117

*usu ?. :oc+a =I. op. cit. pa%.$8

1'"

Reducerea capitalului din cau:a insuficienei de acti e. /e%ea nr. 11!#\1""$ alin. ()) art. !" prevede c dac la eFpirarea a 2 ani financiari consecutivi cu eFcepia primului an financiar valoarea activelor nete ale societii potrivit bilanului anual al societii va fi mai mic dect mrimea capitalului social orice acionar al societii este n drept s cear adunrii %enerale anuale a acionarilor adoptarea uneia din urmtoarele Iotrri: a) cu privire la reducerea capitalului social; b) cu privire la maBorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii a unor aporturi suplimentare n modul prev9ut de statutul societii; c) cu privire la di9olvarea societii; d) cu privire la transformarea societii n alt form Buridic de or%ani9are. 3ac adunarea %eneral a acionarilor nu a adoptat una din Iotrrile prev9ute la alin.()) acionarii care au votat 2pentru4 Iotrrea dat au dreptul s cear rscumprarea aciunilor n conformitate cu prevederile art. $". 50+ Dntre:rinderea ca un c89:lex :atri98nial unic N8iuni #enerale+ <otalitatea de bunuri pe care ntreprin9torul le folose+te n desf+urarea activitii sale de ntreprin9tor desf+urat prin intermediul unei ntreprinderi. Dntreprin9torul +i ntreprinderea sa se comport ca subiect +i obiect. Dn maBoritatea ca9urilor deintori ale ntreprinderilor snt persoanele Buridice cu scop comercial (societi cu rspundere limitat individuali %ospodriilor rne+ti (de fermier). Dntreprinderea repre9int n sine nu doar un patrimoniu sau un bun oarecare dar se manifest ca un compleF de bunuri funcional +i bine or%ani9at n care toate elementele snt folosite de ctre ntreprin9tor pentru desf+urarea cu succes a activitii sale de antreprenoriat (%enului de activitate). Dn cadrul compleFului diferitele cate%orii de bunuri ale proprietarului formea9 o anumit unitate Buridic H ntreprinderea privit ca compleF patrimonial unic societi pe aciuni cooperativele +.a.) dar ntreprinderea poate s aparin +i ntreprin9torilor repre9int o ntreprindere. . activitatea aductoare de profit derulea9 cu succes dac este

1)(

ntreprinderea ca obiect al drepturilor civile118. Dntreprinderea ca compleF patrimonial este re%lementat n le%islaia multor state doar c denumirea acesteia este diferit de la un stat la altul +i anume: fonds de commerce (:rana Gel%ia) a9ienda (-talia) Landels%escImft Landels%eWerbe (=ermania) fondul de comer (*omKnia). 1ste important s cunoa+tem c 2fond de comer4 +i 2ntreprinderea ca un compleF patrimonial unij4 nu repre9int unul +i acela+i lucru. 3e aceia n literatura Buridic ele snt eFaminate n mod comparativ +i nu snt identificate11". Dntreprinderea n sens Buridic se deosebe+te de nelesul economic al ntreprinderii n care aceasta este privit ca loc de interaciune a factorilor de producie. .r din punct de vedere Buridic nici ntreprin9torul +i nici salariaii nu fac parte din componena ntreprinderii. 3e asemenea desf+urrii unor %enuri de activitate. 1vident c n sens Buridic noiunea de ntreprindere nu poate fi identificat cu nici-un obiect industrial-teInolo%ic cum ar fi u9ina sau fabrica. Dntr-un sens mai lar% ntreprinderea repre9int orice afacere le%al or%ani9at aparinnd unui anumit ntreprin9tor. 6emnificaia de ntreprindere ca compleF patrimonial unic (obiect al drepturilor civile) este necesar a fi delimitat de ntreprinderea subiect la care se face referire n art. ! din /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi (ntreprinderea constituie un a%ent economic cu firm (titulatur) proprie avnd statut de persoan fi9ic sau persoan Buridic fondat de ctre ntreprin9tor n modul prev9ut de le%e). Dn acest ca9 conceptul de ntreprindere este privit ca form or%ani9atorico-Buridic de desf+urare a activitii de ntreprin9tor +i ca subiect de drept. Cu alte cuvinte n ba9a /e%ii cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi semnificaia ntreprinderii este identic cu a+a noiuni ca 2comerciant4 2ntreprin9tor4 2a%ent economic4. Dn a+a mod n le%islaia *epublicii 7oldova noiunea de ntreprindere ca form or%ani9atorico-Buridic a
118

din componena

ntreprinderii nu face parte licena obinut de ctre ntreprin9tor pentru

NenPfoh p.a. W+XX*,Y*0Z+* B6,*26,-[-X34*\]0Z+*C 6,35+ . 1d. a !-a. CIiinu: 2<ipo%rafia din Gli4 6.*./. 2((8 p.18!. 119 *o+ca ,. Gaie+ 6. #reptul afacerilor. 1d. a !-a. CIi+inu: D.6.:.1.8. 2<ipo%rafia Central4 2(11 p.18#-18'.

1)1

activitii de ntreprin9tor (a%entul economic) +i noiunea de ntreprindere compleF patrimonial snt diferite +i nu trebuie confundate. ,ormele Buridice cu privire la ntreprinderea - compleF patrimonial constituie o instituie Buridic specific n componena dreptului civil +i dreptului afacerilor12(. Dn le%islaia *epublicii 7oldova lipse+te definiia le%al a ntreprinderii ca compleF patrimonial n scIimb eFist unele re%lementri speciale precum: vn9area-cumprare ntreprinderii ca compleF patrimonial unic (art.art. 81$-822 Cod civil) %aBul ntreprinderii (alin.(!) art. #'' Cod civil art.art. 2$-!1 /e%ea cu privire la %aB) vn9area ntreprinderii (afacerii) debitorului n ca9ul insolvabilitii (art. 12) /e%ea insolvabilitii) privati9area ntreprinderilor de stat sau ntreprinderilor municipale (art. 2$ /e%ea privind administrarea +i deetati9area proprietii publice) +i altele. Dn a+a mod n le%islaia *epublicii 7oldova ntreprinderea este definit ca obiect al tipurilor speciale de raporturi Buridice civile aceasta fiind capabil s repre9inte de asemenea +i obiectul obli%aiilor n ca9ul locaiunii leasin%-ului concesiunii francIisin%-ului administrrii fiduciare transmiterii n u9ufruct n calitate de aport la capitalul social +i n ca9ul transmiterii din subordinea unei autoriti publice n subordinea unei alte autoriti publice. &r 7 turi Curidice "i :articularit i ale =ntre:rinderei ca un c89:lex :atri98nial unic+ 3in coninutul unor norme cu privire la ntreprinderea compleF patrimonial pot fi deduse n mod doctrinar trsturile Buridice +i particularitile ale acesteia cum ar fi: compleFitatea +i etero%enitatea componenei destinaia special a compleFului patrimonial funcionalitatea capacitatea de a fi eFploatat alienabilitatea capacitatea de a fi determinat n eFpresie valoric +i cantitativ (cu aButorul miBloacelor de eviden contabil auditului evalurii) valoarea unical +i nefun%ibilitatea. Dntreprinderea - compleF patrimonial este un eFemplu tipic al patrimoniului n forma sa clasic compleF deoarece repre9int un ansamblu
120

NenPfoh p.a. ^[04-414 6,*26,-.4-. 5 0-04*X* 6,*26,-[-X34*\]0Z+/+ 6,353 _ qSPQdSoforesPntjhRP dSeTR o rPsRQohe PuR dSPdRQeTefov (iesPSoenw rPxQyfeS. feyzfR-dSehsoz. hRf{. iM|p). - iRjhTe: }~ 2|SojdSyQPfov4 2((8 p.1!'.

1)2

special de drepturi patrimoniale +i obli%aiuni ale ntreprin9torului pre9entate ca suma valorilor active +i pasive strns le%ate ntre ele (art. 28# al Codului civil al *7). Dn sfera patrimonial ntreprinderea este o continuare specific a persoanei ntreprin9torului +i determin statutul acestuia ca ntreprin9tor real +i nu de ntreprin9tor nominal. Dntreprinderea ca eFemplu de patrimoniu compleF intr sub incidena re%imului Buridic al universalitii de drept (p. (2) din art. 2"8 al Codului civil al *7) deoarece poate include n componena sa pluralitatea de bunuri corporale +i incorporale de orice fel. CompleFitatea +i caracterul etero%en al componenei ntreprinderii constitue caracteristicile Buridice ale ntreprinderii ca compleF patrimonial. Dn ca9ul definiri Buridice a noiunii de ntreprindere ca compleF patrimonial enumerarea elementelor componenei acesteia nu este necesar deoarece ansamblul prilor componente ale fiecrei ntreprinderi concrete depinde nu de circumstanele Buridice ci de cele de fapt +i de condiiile de practicare a unui sau altui tip de activitate de antreprenoriat n anumite sectoare ale economiei. Dn cadrul compleFului patrimonial al ntreprinderii elementele corporale (lucruri) nu predomin obli%atoriu asupra celor incorporale. 1lementele incorporale (denumirea de firm +i alte obiecte proprietii intelectuale bonne cIanse) snt cele mai importante pri ale ntreprinderii eFploatate. Cele mai importante caracteristici Buridice ale ntreprinderii ca obiect al drepturilor civile snt alienabilitatea +i capacitatea de a se afla n circuitul civil. Consolidat n le%islaia naional construcia Buridic a universalitii de drept (art. 2"8 din Codul civil al *7) trebue s contribue la transferul concomitent al drepturilor la toate elementele etero%ene (inclusiv pasivul) din componena compleFului patrimonial ca unui tot ntre%. <ransferul total sau parial al elementelor componenei ntreprinderii ca compleF patrimonial conform unui sau altui act Buridic pe ln% transferul unui anumit ansamblu de elemente corporale +i incorporale n mod obli%atoriu trebuie s fie nsoit de %arantarea +i meninerea posibilitii practicrii de ctre dobnditorul ntreprinderii a activitii de antreprenoriat precedente sau altei. 0+a cum reiese din le%islaia *epublicii 7oldova ntreprinderea ca obiect
1)!

al drepturilor civile se ecIivalea9 cu un bun mobil121. Caracteri9nd dreptul subiectiv asupra ntreprinderii Codul civil al *7 interpretea9 ntreprinderea n calitate de obiect al dreptului de proprietate (art. 81$ 822 al Codului civil al *7) ns prin ns+i natura sa ntreprinderea ca un compleF patrimonial unic nu poate fi un bun (lucru) respectiv n sens strict nu poate constitui obiectul drepturilor reale. 0vnd n vedere faptul aparinerii ntreprinderii ntreprin9torului eFploatrii ntreprinderii doar n domeniul antreprenoriatului +i destinaiei speciale a compleFului patrimonial dat dreptul subiectiv asupra ntreprinderii este prestabilit de dreptul la desf+urarea activitii de antreprenoriat122. Dntreprinderea care aparine ntreprin9torului (obiectul de drept sub aspect static) este un fenomen de fapt ce depinde de reali9area real a activitii de antreprenoriat prin eFploatarea a unei anumite universaliti de elemente corporale (bunuri mobile +i imobile) +i incorporale (denumirea de firm marca emblema comercial secretul comercial etc.) +i repre9int un obiect potenial al drepturilor civile. Dntreprinderea devine obiectul circuitului civil (obiectul dreptului n dinamic) n cadrul raporturilor obli%aionale; n acest sens ntreprindrea ca obiectul drepturilor se formea9 doar n scopuri actelor Buridice concrete atunci cnd prile acestora nu prefer transmiterea drepturilor corporative n form de aciuni sau cot-parte n capitalul social ale persoanei Buridice cu scop lucrativ. -e;iniia+ Dntreprinderea ca un compleF patrimonial unic este activitatea antreprenorial or%ani9at n mod cuvenit de ntreprin9tor cu diferite tipuri de patrimoniu (sau dobndit) +i %revat de obli%aii care repre9int compleFul patrimonial unic capabil s fie un obiect unic al actelor civile n cadrul construciei de universalitate de drept. V=n!area-cu9: rarea =ntre:rinderii ca un c89:lex :atri98nial unic+ Conform art. 81$ din Codul civil n ba9a contractului de vn9are-cumprare a
121

NenPfoh p.a. `0[+5a 6,35+5+/+ ,*/1\-,+53[-. 6,*26,-[-X34*\]0453 - 6,*26,-.4-b 5 c*061d\-Z* e+\2+53V 0+04+.[-*, 4*[2*[f-- ,3g5-4-. - 6,+d\*Xa \\ qSPQdSoforesPntjhRP dSeTR. - iRjhTe 2((" 2 p. !!. 122 NenPfoh p.a. `0+d*[[+04- 6,35+5+/+ ,*h-X3 6,*26,-.4-. Z3Z +di*Z43 /,3h23[0Z-j 6,35 6+ g3Z+[+234*\]0451 c*061d\-Z- e+\2+53 - kZ,3-[a. Dn: MSexQefjhRP ehRfRQesPntjsTR Pjdynoho iRnQRTe o hSeofw: sSeQooo jRTSPrPffRjst dPSjdPhsoTw: hRnnPhsoTfev rRfRuSe{ov \ ceneyQPfhR .p ceSosRfRT .. ceSosRfRTe .}. o QS.; dRQ SPQ. .p. ceneyQPfhR (feyz. SPQ.) .. ceSosRfRTe; iPxQyfeS. fPeTojorw yf-s iRnQRTw be. yf-s QPjjhev gSoQozPjhev eheQ. - Noofy: 5/-7 ; QPjje: . o. 2(12. 8. 2('.

1)#

ntreprinderii

vn9torul se obli% s dea n proprietate cumprtorului

ntreprinderea n calitate de compleF patrimonial unic cu eFcepia drepturilor +i obli%aiilor inalienabile. 3reptul la denumirea de firm la mrcile de producie +i la alte miBloace de individuali9are a ntreprinderii +i a produciei acesteia a lucrrilor +i serviciilor precum +i dreptul de folosin asupra acestor miBloace de individuali9are care-i aparin n ba9a licenei se transmit cumprtorului dac n contract nu este prev9ut altfel. 8rile contractului snt vn9torul +i cumprtorul. Dn calitate de vn9tor potrivit re%ulii %enerale pot fi%ura persoanele fi9ice sau persoanele Buridice crora ntreprinderea le aparine. Dn calitate de cumprtor pot fi persoanele fi9ice ce practic activitatea de ntreprin9tor precum +i persoanele Buridice de drept public (statul +i unitile administrativ-teritoriale) +i privat12!. .biectul vn9rii-cumprrii ntreprinderii ca un compleF patrimonial unic l constituie ntreprinderea n calitate de compleF patrimonial unic inclusiv bunuri mobile +i imobile precum active +i pasive dreptul la denumirea de firm la mrcile de producie +i la alte miBloace de individuali9are a ntreprinderii +i a produciei acesteia a lucrrilor +i serviciilor. Contractul de vn9are-cumprare a ntreprinderii ca un compleF patrimonial unic urmea9 a fi supus autentificrii notariale. 3up autentificare notarial contractul trebuie nre%istrat la Camera Dnre%istrrii de 6tat (art. 818 Cod civil)12#. Componena ntreprinderii +i valoarea ei se determin n ba9a actului (procesului-verbal) de inventariere ntocmit n conformitate cu re%ulile inventarierii. 8n la semnarea contractului prile trebuie s ntocmeasc +i s eFamine9e actul de inventariere bilanul contabil conclu9ia auditorului lista datoriilor independent asupra componenei +i valorii ntreprinderii

vn9torului incluse n componena ntreprinderii cu indicarea creditorilor caracterul datoriei cuantumul +i termenele de eFecutare a obli%aiilor (art. 81"
123

7iIalacIe -u. Aspecte cu pri ire la n:area&cu%p$rare ntreprinderii ca co%plex patri%onial unic . Dn: ofPj-qSeTR 2(($ nr.# p.!). 124 Dn literatura de specialitate poate fi ntKlnit +i prerea c contractul de vn9are-cumprare a ntreprinderii ca un compleF patrimonial ar trebui s fie ncIeiat n form autentic +i att (7iIalacIe -u. Eor%a contractului de n:are&cu%p$rare a ntreprinderii ca un co%plex patri%onial unic . Dn: 6<53-0 5,-?1*6-<0<-6. *evista ;tiinific a 5niversitii de 6tat din 7oldova 2(($ nr.) p.#$).

1)'

Cod civil). 8redarea ntreprinderii ctre cumprtor se efectuea9 n ba9a actului de predare n care se indic datele despre bunurile predate faptul c snt n+tiinai creditorii viciile ntreprinderii. 3ac n contract nu este prev9ut altfel dreptul asupra ntreprinderii trece la cumprtor la data predrii Dn fiecare ca9 concret preul n contractul de vn9are-cumprare se determin prin acordul de voin al prilor. . importan deosebit la formarea preului o are faptul dac ntreprinderea funcionea9 sau se afl n sta%nare 12'. 8reul este determinat +i n funcie de po9iia pe pia locul amplasrii (spre eFemplu n centru ora+ului la periferie etc) distana pn la sursa de materie prim clientela vadul comercial reclama reputaia +ansele de reali9are a businessului pe viitor etc. GaCul de =ntre:rin! t8r+ Conform alin.(!) lit.f) art. #'' din Codul civil %aBul de ntreprin9tor H %aBul ntreprinderii se eFtinde asupra ntre%ului ei patrimoniu inclusiv asupra fondurilor fiFe +i circulante asupra altor bunuri +i drepturi patrimoniale reflectate n bilanul ntreprinderii dac le%ea sau contractul nu prevede altfel. Dn temeiul art. 2$ al /e%ii cu privire la %aB %aBul asupra ntreprinderii n calitate de compleF patrimonial se eFtinde asupra tuturor bunurilor necesare funcionrii acesteia sau asupra unei pri din bunurile ei care ar permite cumprtorului s-i asi%ure continuitatea funcionrii. 8entru perioada de valabilitate a %aBului asupra ntreprinderii n contractul de %aB pot fi prev9ute restricii n eFercitarea de ctre debitorul %aBist a dreptului de dispo9iie asupra bunurilor care fac parte din obiectul %aBului. =aBul de ntreprin9tor n practic poate fi solicitat n ca9ul necesitii de a asi%ura rambursabilitatea creditelor mari atunci cnd ntreprin9torul ca debitor %aBist ofer creditorului %aBist ntrea%a sa afacere inclusiv toate elementele corporale +i incorporale (ntreprinderea ca un compleF patrimonial unic) necesare pentru practicarea ei sau o parte din afacere ce poate funciona n continuare n calitate de ntreprindere separat.
125

ntreprinderii.

CIelaru .. 7iIalacIe -u. Aspecte cu pri ire la obiectul !i for%a contractului de n:are&cu%p$rare a ntreprinderii ca un co%plex patri%onial unic. Dn: *evista ,aional de 3rept 2(($ nr.11 p.)2.

1))

V=n!area =ntre:rinderii >a;acerii@ de?it8rului =n cadrul :r8ce7ului de in78lva?ilitate+ 8otrivit art. 12) al /e%ii insolvabilitii n cadrul procesului de
insolvabilitate ntreprinderea (afacerea) debitorului poate fi nstrinat ca un compleF patrimonial unic doar cu acordul eFpres al adunrii creditorilor sau al comitetului creditorilor. Dn cadrul vn9rii ntreprinderii se nstrinea9 toate tipurile de bunuri destinate activitii de ntreprin9tor inclusiv terenurile cldirile +i alte construcii utilaBele inventarul materiile prime producia lucrrile +i serviciile (denumirea de firm mrcile comerciale +i mrcile de serviciu nre%istrate) alte drepturi eFclusive care aparin debitorului cu eFcepia drepturilor +i obli%aiilor intransmisibile precum +i creanele creditorilor fa de debitor la data intentrii procesului de insolvabilitate dac le%ea nu stabile+te altfel. ?n9area ntreprinderii are loc prin licitaie sau concurs dac adunarea sau comitetul creditorilor nu stabile+te altfel.

CA$I&OLUL 6/+ $er78ana ;i!ic J7u?iect al dre:tului a;aceril8r+ 56+ Dntre:rin! t8r - :er78ana ;i!ic ca 7u?iect al dre:tului a;aceril8r. N8iuni #enerale+ Dn +tiina dreptului se admite principiul conform cruia numai oamenii fie individual fie %rupai n forme or%ani9atorice au calitatea de subiect de drept. 3up cum menionea9 7ircea 3Buvara 2 un individ care ar eFista sin%ur pe lume un 0dam sau *obinson i9olat ntr-o insul
1)$

nu ar putea s aib drepturi +i obli%aii fa de nimeni. Dns +i o obli%aie a unuia fata de cellalt412).

ndat ce

eFist doi oameni se poate concepe relaia Buridic n sensul c eFist un drept Cele mai multe raporturi apar ntre persoanele fi9ice: ceteni ai statului dat ceteni ai unui stat strin persoane fr cetenie (apatri9i). Ca re%ul cetenii unui stat pot fi subiecte ale diferitor raporturi Buridice acceptate de ctre stat cu participarea persoanelor fi9ice n timp ce cetenii strini sau apatri9ii nu ntotdeauna pot participa n calitate de subiecte ale raporturilor. Dn ba9a recunoa+terii calitii de subiect de drept omul particip la raporturi Buridice ca titular de drepturi +i obli%aii. 7aBoritatea subiectelor colective de drept o constituie persoanele Buridice. ,oiunea de persoana Buridica este creaia dreptului civil. 6ubiectele raportului Buridic respectiv +i ale activitii de ntreprin9tor nu pot fi dect oamenii fie individual fie %rupai n forme or%ani9ate. Dntr-o formulare %eneral subiectele dreptului afacerilor snt participanii la raporturile comerciale n principal ntreprin9torii fie ca snt persoane fi9ice fie ca snt persoane Buridice respectiv societile comerciale care desf+oar activitatea de ntreprin9tor adic au dobndit prin nre%istrare sau prin alt mod stabilit de le%e calitatea de ntreprin9tori. :cnd o paralel cu le%islaia romKn subieci ai dreptului comercial romKn snt comercianii. Conform art. $ din Codul comercial romKn snt comerciani acei care fac fapte de comer avnd comerul ca o profesiune obi+nuit +i societile comerciale412$. 3eoarece dreptul afacerilor ncorporea9 +i normele de drept public au calitatea de subiecte +i persoanele Buridice de drept public care nre%istrea9 autori9ea9 suprave%Iea9 controlea9 licenia9 persoanele care desf+oar activitate de ntreprin9tor deinnd n aceste raporturi o po9iie dominant. 0tt statul ct +i autoritile publice intervin n relaiile economice prin diferite cu +i servicii de o calitate bun inofensive pentru viaa +i mecanisme reali9nd anumite scopuri cum ar fi: asi%urarea populaiei mrfuri produse
126 127

G. ,e%ru 0. ,e%ru <eoria %enerala a dreptului si statului4 2(() p.##". Codul comercial romKn ed.<ribuna Craiova 1""#.

1)8

sntatea ei; protecia +i de9voltarea concurenei; protecia mediului nconBurtor +i multe altele. /e%islaia noastr nu define+te noiunea de ntreprin9tor ca subiect de drept dar este des folosit n special n Codul civil al *epublicii 7oldova. Conform 31J-ului ntreprin:$tor ntreprindere este acea persoan care are spirit de a termenul a%ent aciona de a ntreprinde ceva persoana care iniia9 +i se ocup de o de o afacere etc.128 Dn le%islaia *epiblicii 7oldova 2ntreprin9tor4 se refer la acele persoane care desf+oar activitatea de ntreprin9tor; se mai folosesc termenii ca : antreprenor economic comerciant. No#i nea de /ntreprin0tor 1i antreprenor. Conform art.2 al /e%ii cu privire la antreprenoriata +i ntrerinderi nr.8#'-J-- din (!.(1.1""2 antreprenor poate fi orice cetean al *epublicii 7oldova care nu este n%rdit n drepturi n modul stabilit de pre9enta le%e si de alte acte le%islative; orice cetean strin sau apatrid n conformitate cu le%islaia n vi%oare; un %rup de ceteni sau apatri9i din care se constituie antreprenorul colectiv. Conform 31J-ului noiunea 2antreprenor4 este de provenien france9 +i pune accent pe funcia primar a antreprenorului adic acea persoan care conduce o antrepri9. Dn sensul modern al economiei de pia un antreprenor este un a%ent economic care adopt un comportament activ +i novator care accept deliberat riscuri financiare pentru a de9volta proiecte noi. Cuvntul 2 antreprenor4 ar fi +i sinonimul cuvntului 2ntreprin:$tor4 doar c termenul 2antreprenor4 mai are contractului de un sens Buridic consacrat prin care se desemnea9 partea clientul su ntreprindere

antrepri9 prin care persoana se an%aBea9 s ndeplineasc o lucrare pentru n art. "!1 +i "#) din Codul civil deci re9ult c antreprenorul este un ntreprin9tor dar nu toi ntreprin9torii snt antreprenori.12" No#i nea de /ntreprin0tor 1i no#i nea de agent econo"ic . ,oiunea de a(ent econo%ic este mult mai lar% dect noiunea de ntreprin:$tor ea include n sine att ntreprin9torii ct +i alte subiecte deoarece conform Codului :iscal al *epublicii 7oldova Da(entul econo%ic este acea persoan$ care desf$!oar$
128 129

3icionar 1nciclopedic 1d.Cartier 2((! p. #)". ,. *o+ca 6. Gaie+ 3reptul afacerilor ?ol.1 CIi+inu 2((# p. 1(!.

1)"

acti itate de ntreprin:$tor sau care ine e idena contabil$, sau care, (enere, desf$!oar$ o acti itate econo%ic$4.

3e aici re9ult c evidena asociaiile ob+te+ti

contabil este inut de mai multe persoane cIiar +i de acelea care nu desf+oar activitate de ntreprin9tor cum ar fi: notarii avocaii mai lar% de persoane. No#i nea de /ntreprin0tor 1i de co"erciant. Dn le%islaia altor state cum ar fi: *omKnia :rana se folose+te termenul co%erciant, el fiind acea persoan fi9ic sau Buridic ce desf+oar activitate comercial svr+ind fapte de comer cu caracter profesional.1!( Comerciantul este acea persoan care face comer svr+e+te operaiuni de vn9are-cumprare cu scopul de a obine profit adic acel ntreprin9tor care desf+oar afaceri n domeniul comerului. Dn final putem defini noiunea de ntreprin:$tor ca fiind acea persoan fi9ic sau Buridic care desf+oar le%al activitate economic productoare de venit ca un profesionist n permanen n nume propriu cu riscul +i sub rspunderea patrimonial proprie cu scopul de a obine profit. .dat cu nre%istrarea persoanei fi9ice n calitate de ntreprin9tor individual %ospodrie rneasc ea dobnde+te calitatea de ntreprin9tor (art. 2) din Codul Civil ). . persoan fi9ic dobnde+te capacitatea de a fi subiect al dreptului afacerilor de la mplinirea vrstei de 18 ani (art.18 din Codul civil ) deci un minor nu poate desf+ura n nume propriu o activitate de ntreprin9tor. 8ersoana fi9ic trebuie s dispun de capacitate Buridica care la rndul su se mparte n: capacitate de folosin (aptitudinea persoanei de a avea drepturi +i obli%aii civile care apare la momentul na+terii +i ncetea9 odat cu moartea ( art.18 din Codul civil ) +i capacitate de eFerciiu (aptitudinea persoanei de a dobndi prin fapta proprie +i de a eFercita drepturi civile de a-+i asuma personal obli%aii civile +i de a le eFercita; capacitatea de eFerciiu apare la 18 ani). 8ornind de la dispo9iiile Codului civil al *epublicii 7oldova se permite practicarea activitii de ntreprin9tor pn la atin%erea vrstei de 18 ani n
130

autoritile publice etc. +i c activitatea economic este desf+urat de un cerc

6. 0n%Ieni 7. ?olonciu C. 6toica 3reptul comercial 1ditia # 2((" p.!(.

1$(

dou ca9uri +i anume: conform art.2( din Codul civil minorul dobnde+te prin cstorie capacitatea deplin de eFerciiu; atunci cnd este recunoscut capacitatea de eFerciiu deplin minorului care a atins vrsta de 1) ani dar care lucrea9 n ba9a unui contract de munc sau cu acordul prinilor tutorilor curatorilor; practica activitatea de ntreprin9tor. 5)+ $er78ana ;i!ic ca titular al :atentei de =ntre:rin! t8r+ Tit lar l patentei de /ntreprin0tor. Cea mai des ntlnit form de practicare a activitii de ntreprin9tor de ctre persoanele fi9ice din *epublica 7oldova este activitatea practicat n ba9a patentei de ntreprin9tor. Conform art. 1 alin.(1) al le%ii cu privire la patenta de ntreprin9tor nr. "!-J-? din 1'.($.1""8 patenta de ntreprin:$tor este un certificat de stat no%inati , ce atesta dreptul de a desf$!ura (enul de acti itate de ntreprin:$tor indicat n ea n decursul a unei anu%ite perioade de ti%p. <itular al patentei poate fi orice cetean al *epublicii 7oldova cu capacitate de eFerciiu orice cetean strin sau apatrid care locuie+te permanent n *epublica 7oldova +i are dreptul de a desf+ura activitate de ntreprin9tor care a declarat despre intenia sa de a procura patenta +i corespunde cerinelor de calificare necesar acestui %en de activitate. -od l de eli$erare a patentei 1i actele nece%are pentr eli$erarea ei. 8ersoana fi9ic adic solicitantul de patent depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial n a carui ra9 +i are domiciliul sau la locul de desf+urare a activitii n a crei ra9 de administrare solicitantul intenionea9 sa-+i 3ac n localitatea respectiv nu este desf+oare activitatea n ba9a patentei. numai pe teritoriul administrat de aceasta. Dmpreun cu cererea de eliberare a patentei pentru unele %enuri de activitate solicitantul pre9int: copia de pe diplom sau de pe alt act privind studiile ce confirm nivelul

inspectorat fiscal atunci patenta poate fi eliberat de primrie care este valabil

de calificare necesar desf+urrii %enului de activitate solicitat; autori9area autoritii publice locale;
1$1

actele ce confirm acIitarea contribuiei de asi%urare social de stat pentru

ntrea%a perioad solicitat de desf+urare a activitii n ba9a patentei de ntreprin9tor sau actele ce confirm scutirea de plat a contribuiei; actele ce confirm dreptul asupra miBlocului de transport care va fi utili9at

n activitatea de ntreprin9tor (act de proprietate contract de arend); bonul de plat a taFei pentru patent. 8atenta se eliberea9 n decurs de ! 9ile de la data depunerii cererii +i a documentelor enumerate mai sus. 8atenta se eliberea9 pentru un sin%ur %en de activitate +i este valabil numai pentru titularul ei +i nu poate fi transmis altei persoane. 5n moment destul de important este pentru ca persoan care impune desf+oar activitatea de ntreprin9tor n ba9a patentei nu se

nre%istrarea de stat a acesteia +i eliberarea licenei; de asemenea titularul de patent nu pre9int dri de seama financiare +i statistice nu ine evidena contabil +i financiar nu efectuea9 operaii de cas +i decontri1!1. <rept rile %i o$liga#iile tit lar l i de patent3 8itularul patentei de ntreprin:$tor are dreptul: 6 desf+oare activitatea n ba9a patentei de ntreprin9tor pe ntre% teritoriul rii daca n ea nu este stabilit altfel. Dn ca9ul n care este eliberat de primrie atunci patenta este valabil numai pe teritoriul din Burisdicia acesteia; 3e a se asocia cu ali titulari de patente n scopul desf+urrii n comun a activitii de ntreprin9tor n ba9a contractului de activitate n comun. 8itularul patentei de ntreprin:$tor este obli(at: s respecte ordinea stabilit de desf+urare a activitii indicate n patent normele sanitare normele de protecie contra incendiilor s ndeplineasc alte cerine ce se refer la %enul de activitate respectiv; s desf+oare activitatea numai n locurile permise n aceste scopuri de autoritatea administraiei publice locale; s respecte drepturile +i interesele consumatorilor;

131

/e%ea cu privire la patenta de ntreprin9tor nr. "!-J-? din 1'.($.1""8 al 7onotorului .ficial din ().(8 1""8.

1$2

s afi+e9e patenta sau copia ei autentificat notarial ntr-un loc vi9ibil la locurile unde +i desf+oar activitatea de ntreprin9tor; s nu comerciali9e9e produse alcoolice +i articole din tutun. 8itularul patentei nu este n drept: s an%aBe9e lucrtori pentru desf+urarea activitii de ntreprin9tor specificate n patent; s ncIeie tran9acii cu ntreprinderea individual al crei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale. Vala$ilitatea patentei. Conform art.$ al /e%ii nr."! din 1'.().1""8 patenta se eliberea9 pe o durat de o lun sau la dorina solicitantului pe o durat mai mare. 8atenta ncetea9 n ca9ul n care: eFpir termenul pentru care a fost eliberat; titularul patentei renun la patent; titularul patentei +i pierde capacitatea de munc; titularul patentei a decedat; titularului patentei i snt aplicate sanciuni administrative; patenta este transmis ctre o alt persoan. I"po0itarea tit lar l i patentei. -mpunerea fiscal a titularului patentei se efectuea9 sub form de taF de patent care include n sine impo9itul pe venit taFele pentru resursele naturale taFa pentru unitile comerciale +i\sau unitile de deservire social taFa pentru amenaBarea teritoriului. <aFa patentei difer n dependen de localitatea unde se va desf+ura activitatea de ntreprin9tor. <oate taFele snt prev9ute n 0neFa la /e%ea nr."!\1""8. R%p nderea. Conform art.! alin.(') al /e%ii nr."!\1""8 titularul patentei rspunde pentru obli%aiile aferente desf+urrii activitii de ntreprin9tor pe parcursul duratei de prescripie stabilite de le%e indiferent de durata patentei. <itularul de patent rspunde pentru obli%aiile asumate n activitatea de ntreprin9tor cu tot patrimoniul su eFcepie fcnd bunurile care potrivit le%ii
1$!

nu pot fi urmrite (lista bunurilor snt indicate n art.8' al Codului de eFecutare al *epublicii 7oldova). Dn ca9ul n care titularul patentei nu-+i poate onora obli%aiile aBunse la scaden mpotriva lui poate fi intentat un proces de insolvabilitate. 5/+ Dntre:rin! t8rul individual J ;8ndat8r al =ntre:rinderii individuale 8ersoana fi9ic n calitate de ntreprin9tor poate desf+ura o activitate economic fiind titularul unei ntreprinderi individuale. 8rin ntreprin:$tor se nele%e acea persoan fi9ic care or%ani9ea9 o ntreprindere economic. Dntreprinderea economic este activitatea economic desf+urat n mod or%ani9at permanent +i sistematic combinnd resurse financiare fora de munc atras materii prime miBloace lo%istice +i informaii pe riscul

ntreprin9torului n ca9urile +i n condiiile prev9ute de le%e. Tntreprinderea indi idual$ este ntreprinderea or%ani9at de un ntreprin9tor persoan fi9ic.1!2 8otrivit art.1! al /e%ii nr.8#'\1""2 a ntreprinderii individuale. Dntreprinderea individual este numit +i ntreprindere-persoan fi9ic. Dntreprinderea individual presupune activitatea de sinestttoare a fondatorului +i n opinia lui ,icolae *o+ca +i 6er%iu Gaie+ n ea nu pot fi implicate mai multe persoane. 8entru constituirea ntreprinderii individuale capacitate de eFerciiu deplin notarial persoana fi9ic avnd ntocme+te o deci9ie de fondare autentificat activitatea de munc individual are caracterul muncii de ntreprin9tor +i se poate desf+ura n form de or%ani9are

pentru a oficiali9a intenia fondatorului de a efectua afaceri +i de a

asi%ura eventualii creditori de rspunderea nelimitat a fondatorului. 3up cum am menionat mai sus actul de constituire a ntreprinderii individuale poart denumirea de 2deci:ie de fondareK. 0ceasta la rndul su trebuie sa conin: datele de identificare ale fondatorului (numele prenumele data +i locul na+terii cetenia domiciliul numrul actului de identitate);
132

6tanciu 3.Crpenaru <ratat de drept comercial romKn Gucure+ti 2((" pa%.$1-$2.

1$#

denumirea de firm a ntreprinderii. Conform art.1# alin.(')

al /e%ii

nr.8#'\1""2 n firma ntreprinderii individuale trebuie s fie indicat forma de or%ani9are Buridic a ntreprinderii adic: Dntreprindere indi idual$4 ori abreviat DT.MK +i numele fondatorului (de eF: T.M DArdeleanu Victor4); sediul ntreprinderii care poate fi cIiar +i domiciliul fondatorului ori un spaiu ncIiriat; nu e obli%atoriu ca activitatea s se desf+oare la sediul ntreprinderii poate fi desf+urat +i n alt loc; data fondrii ntreprinderii care este data nscrierii ei n *e%istrul de 6tat; datele personale ale directorului ntreprinderii (numele prenumele data +i locul na+terii cetenia +i domiciliul). Ceea ce ine de nre%istrarea ntreprinderii se face confor% <e(ii cu pri ire la nre(istrarea de stat a persoanelor Auridice !i a ntreprin:$torilor indi iduali, nr.IIJ&lVM_IJJm. 8rocedura de nre%istrare a ntreprinderii individuale e foarte simpl doar se depune cererea de nre%istrare la Camera Dnre%istrrii de 6tat de ! 9ile lucrtoare. Dnre%istrarea de stat a ntreprin9torului individual nu se admite doar n ca9ul n care: persoana fi9ic are deBa o ntreprindere individual; persoana respectiv este lipsit de dreptul de a practica activitatea de ntreprin9tor prin Iotrrea instanei de Budecat. Dn comparaie cu persoana fi9ic-titular al patentei persoana fi9icntreprindere individual poate an%aBa salariai. 0ce+tia creea9 drepturi +i obli%aii producnd +i comerciali9nd mrfuri prestnd servicii devin repre9entanii fondatorului i iar n ca9ul n care ncalc drepturile consumatorului rspunderea n faa clientului o poart fondatorul. 0ctivitatea ntreprin9torului individual ncetea9: la cererea ntreprin9torului individual n ca9 dac nu este dator fa de bu%etul de stat;
1$'

conform modelului aprobat de Camer +i documentul ce

confirm acIitarea taFei de stat de nre%istrare. Cererea se anali9ea9 n decurs

prin Iotrrea instanei de Budecat; n ca9 de deces. 0ctivitatea ntreprin9torului individual ncetea9 din momentul radierii acestuia din *e%istrul de 6tat; din proprie iniiativ ncetea9 n ba9a cererii de radiere. 5A+ G87:8d ria r nea7c >de ;er9ier@ Conform prevederilor le%ale o ntreprindere individual +i anume art.2alin.(1) al /e%ii privind %ospodria rneasc este %ospodriile rne+ti sau de fermier nr.1!'!\2(((

ba9at pe proprietate privat asupra terenurilor prelucrarea lor primar

a%ricole +i asupra altor bunuri pe munca personal a membrilor unei familii avnd ca scop obinerea de produse a%ricole *eie+ind din definiie dintr-o sin%ura persoan fi9ic. Con%tit irea 1i /nregi%trarea go%podriilor de 2er"ier. =ospodria rneasc se constituie pe principiul liberului consimmnt. :ondator al %ospodriei rne+ti poate fi persoana fi9ic care a atins vrsta de 18 ani adic dispune de capacitate de eFerciiu deplin posed teren cu drept de proprietate privat. 0ctul de constituire n ba9a cruia se creea9 %ospodria poart denumirea de Ddeclaraie de constituireK, semnat de fondator +i de membrii acesteia. 6emnturile trebuie sa fie autentificate de notar sau de secretarul primriei la care se nre%istrea9 %ospodria rneasc n care trebuie s se indice : denumirea complet +i abreviat a %ospodriei; sediul %ospodriei; comerciali9area cu preponderen a propriei producii a%ricole. numai %ospodriile rne+ti pot desf+ura activitate individual de ntreprin9tor n a%ricultur. 1le se pot constitui +i

1$)

datele personale ale fondatorului +i ale potenialilor membri ai ei (numele prenumele locul +i data na+terii numerele de nre%istrare cetenia +i domiciliul informaii privind amplasare +i suprafaa conform cadastrului aflarea acestora n relaii familiale cu fondatorul);

bunurilor imobile a terenurilor proprietate individual sau comun inclusiv a terenurilor din eFtravilan considerate %rdini precum +i a terenurilor arendate; componena altor bunuri imobiliare care se transmit n proprietate comun membrilor %ospodriei. =ospodria se nre%istrea9 de ctre fondator la primria unitii administrativ-teritoriale de nivelul nti n al crei Iotar el deine teren. Dns n ca9ul n care fondatorul deine terenuri amplasate n Iotarele a mai multor uniti administrativ-teritoriale de nivelul nti atunci cererea de nre%istrare se pre9int primriei alese de fondator. 0ctele necesare nre%istrrii %ospodriei rne+ti (de fermier): %ospodriei. 3in 9iua nre%istrrii n *e%istrul %ospodriilor rne+ti care este inut de primrie %ospodria rneasc este n drept s-+i nceap activitatea. Cond cerea go%podriei #rne1ti. :ondatorul %ospodriei rne+ti este conductorul %ospodriei iar n ca9ul eliberrii fondatorului din funcie unul dintre membri care a atins vrsta de 18 ani +i are capacitate de eFerciiu deplin ales de ceilali membri ai %ospodriei. Conductorul %ospodriei rne+ti are urmtoarele atribuii: 1. repre9int %ospodria n instana de Budecat autoriti publice precum +i cu persoane fi9ice +i Buridice;
1$$

declaraia de constituire; copiile de pe documentele ce confirm dreptul de proprietate

privat al fondatorului +i al potenialilor membri ai %ospodriei rne+ti; copiile de pe contractele de arend a terenurilor bonul de plat pe contul primriei dup ca9 autentificate de secretarul primriei; a taFei de nre%istrare a

n relaiile cu alte

2. or%ani9ea9 activitatea %ospodriei; !. an%aBea9 +i eliberea9 lucrtori; #. efectuea9 n numele %ospodriei tran9acii eliberea9 procuri pentru efectuarea de tran9acii; '. stabile+te politica de eviden n %ospodrie asi%ur evidena contabil +i pre9int rapoarte n conformitate cu le%islaia; ). asi%ur predarea n arIiv a documentelor de plat a salariilor +i a contribuiilor de asi%urri sociale de stat. 7embri ai %ospodriei rne+ti n afar de conductor pot fi persoanele apte de munc: soia (soul) prinii copiii (inclusiv adoptivi) surorile fraii nepoii care au atins vrsta de 1) ani precum +i alte persoane care snt membri ai familiei respective. 0cele persoane care lucrea9 n ba9 de contract nu snt considerate membri ai %ospodriei rne+ti. 7embrii %ospodriei rne+ti poart rspundere solidar nelimitat pentru obli%aiile acesteia cu ntre% patrimoniul lor; %ospodria rneasc nu poart rspundere pentru obli%aiile personale ale membrilor ei. Reorgani0area 1i lichidarea3 =ospodria rneasc n conformitate cu prevederile le%ale instanei de Budecat. /icIidarea de asemenea are loc prin Iotrrea membrilor ei sau a instanei Budectore+ti1!!. poate fi reor%ani9at prin Iotrrea membrilor ei sau a

133

0rt.2)-2$ al le%ii privind %ospodriile rne+ti nr.1!'!\2((( 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1#-1'\'2 din (8.(2.2((1

1$8

CA$I&OLUL 6A+ $E%(OANELE .U%I-ICE CU (CO$ LUC%A&IV 56+ N8iunea de :er78an Curidic cu 7c8: lucrativ Conform le%islaiei *epublicii 7oldova per%oanele & ridice c %cop l crativ snt: societile comerciale1!# ntreprinderile de stat ntreprinderile municipale cooperativele de producie +i cooperativele de ntreprin9tor. 1le snt create cu scopul de a aduce ct mai multe venituri fondatorilor lor. Cele mai multe venituri aduc societile comerciale n care fondatorii investesc sume mari dup care c+ti%urile le mpart ntre ei cu titlu de dividende. 0cela+i scop n principiu l urmresc +i membrii cooperativelor. 8rin intermediul persoanelor Buridice cu scop lucrativ se desf+oar maBoritatea activitilor de ntreprin9tor. 1le produc mrfuri eFecut lucrri prestea9 servicii economic a rii. 8ersoanele Buridice cu scop lucrativ i-au na+tere din momentul nre%istrrii n Re(istrul de stat al persoanelor Auridice care se afl la Camera Dnre%istrrii de 6tat. Ca dovad a nre%istrrii persoanei Buridice or%anul de stat eliberea9 un certificat de nre(istrare. 0deseori persoanele Buridice cu scop lucrativ snt numite +i persoane Buridice cu scop co%ercial, sau mai simplu - ntreprinderi deoarece obiectivul lor principal se ba9ea9 pe c+ti%urile bne+ti. 3impotriv n ca9ul persoanelor Buridice fr scop lucrativ cum snt instituiile fundaiile asociaiile partidele politice or%ani9aiile reli%ioase etc. nu se urmre+te obinerea veniturilor ci promovarea unor valori culturale educative reli%ioase or%ani9area de concerte acte de binefacere +.a. Dn %eneral definiia persoanei Buridice este dat de Codul civil al *.7. (art.'' alin.(1)) ca fiind or%ani9aia ce are n patri"oni di%tinct 1i r%p nde pentr o$liga#iile %ale c ace%t patri"oni , poate % do$/ndea%c 1i % e.ercite /n n "e propri drept ri patri"oniale 1i per%onal nepatri"oniale, %(1i a% "e
134

contribuie la bunstarea cetenilor +i la de9voltarea

0+a cum vom vedea mai departe societi comerciale n *epublica 7oldova snt n numr de patru: societatea cu rspundere limitat (6.*./.) societatea pe aciuni (6.0.) societatea n nume colectiv (6.,.C.) +i societatea n comandit (6.C.).

1$"

o$liga#ii, poate 2i recla"ant 1i p/r/t /n in%tan#a de & decat. 5)+ Cla7i;icarea :er78anel8r Curidice cu 7c8: lucrativ 8ersoanele Buridice cu scop lucrativ se clasific n: a) societ$i co%ercialeO b) ntreprinderi de stat +i %unicipaleO c) cooperati e de producie +i de ntreprin:$torO d) uniuni de persoane Auridice. a) (8ciet ile c89erciale. 6nt constituite pentru desf+urarea activitii de ntreprin9tor obinerii de beneficii +i mpririi lor cu titlu de dividend ntre asociai. 3e aici +i definiia adus societii comerciale: persoan$ Auridic$ fondat$ n ba:a actului de constituire prin care asociaii con in s$ pun$ n co%un anu%ite bunuri pentru exercitarea acti it$ii de ntreprin:$tor n scopul obinerii !i %p$ririi de beneficii1!'. Dn total societile comerciale snt n numr de patr : societatea cu rspunderea limitat (6*/) societatea pe aciuni (60) societatea n nume colectiv (6,C) +i societatea n comandit (6C). /e%islaia n domeniul societilor comerciale este alctuit din Codul ci il +i le%i speciale cum snt: <e(ea cu pri ire la societ$ile cu r$spundere li%itat$ nr.1!'\2(($1!) +i <e(ea cu pri ire la societ$ile pe aciuni nr.11!#\1""$1!$. 0numite re%lementri snt prev9ute n <e(ea cu pri ire la antreprenoriat !i ntreprinderi nr.8#'\1""21!8. 3intre ele cea mai solicitat este %ocietatea c r%p nderea li"itat. Conform datelor furni9ate de Camera Dnre%istrrii de 6tat la data de (1 martie 2(11 erau nre%istrate $!.8$) 6*/-uri1!". ,umrul lor att de mare se eFplic prin comoditate pe care o pre9int societile cu rspundere limitat. Dn primul rnd se nre%istrea9 u+or iar n al doilea rnd pre9int puine formaliti n procesul de lucru. 8ot fi fondate de o sin%ur persoan iar suma minim cerut de le%e ce trebuie depus n capitalul social pentru nceperea activitii este de '#(( lei. Dn ce prive+te societile pe aciuni cooperativele +i ntreprinderile (de stat
135

Gaie+ 6er%iu *o+ca ,icolae. #rept ci il. ?artea (eneral$. ?ersoana fi:ic$. ?ersoana Auridic$ . 1diia a ----a. CIi+inu: D.6.:.1.8. 2<ipo%rafia Central4 2(($ p.!2#-!2'. 136 /e%ea nr.1!'-J?- din 1#.().2(($ cu pri ire la societ$ile cu r$spundere li%itat$ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12$-1!(\'#8 din 1$.(8.2(($. 137 /e%ea nr.11!#-J--- din (2.(#."$ cu pri ire la societ$ile pe aciuni publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1-#\1 din (1.(1.2((8. 138 /e%ea nr.8#'-J-- din (!.(1."2 cu pri ire la antreprenoriat !i ntreprinderi publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.2\!! din 28.(2.1""#. 139 Ceea ce repre9int #$k dintre toate persoanele Buridice nre%istrate pKn la aceast dat la Camera Dnre%istrrii de 6tat.

18(

+i municipale) numrul lor este relativ mic comparativ cu statistica %eneral ele repre9entnd !k (societile pe aciuni) !k (cooperativele) +i 1k (ntreprinderile de stat +i municipale) din numrul total de a%eni economici care activea9 n *epublica 7oldova. Cu referire la %ociet#ile pe ac#i ni este faptul c ele snt cele mai mari ntreprinderi din republic al cror capital social adeseori dep+e+te suma de un milion de lei de eFemplu 6.0. 2?ictoriabanY4 6.0. 27oldtelecom4 6.0. 2Gucuria4 6.0. 2:ran9elua4 etc. Capitalul lor este eFprimat n bani apoi banii snt eFprimai n ac#i ni. :ondatorii societii pe aciuni decid ct va valora o aciune 1#(. 7ai apoi toate operaiunile de mrire sau de mic+orare a capitalului social se efectuea9 prin intermediul aciunilor1#1. 7ai puin solicitate n activitatea de ntreprin9tor snt societ$ile n nu%e colecti +i societ$ile n co%andit$1#2. /a %ocietatea /n n "e colectiv numrul asociailor nu poate fi mai mic de 2 +i nici mai mare de 2( de persoane fi9ice sau Buridice. 0sociaii snt obli%ai s desf+oare mpreun activitatea de ntreprin9tor n numele societii iar n ca9 de pierderi s rspund solidar +i nelimitat pentru datoriile acesteia. Dntr-o %ocietate /n co"andit la fel trebuie s eFiste cel puin dou persoane una fiind numit co%anditat iar cealalt - co%anditar. 3eosebirea ntre ele este urmtoarea: comanditaii desf+oar activitatea de ntreprin9tor n numele societii +i rspund nelimitat pentru datoriile societii 1#! n timp ce comanditarii snt considerai a fi finanatori ei nu particip la activitatea de ntreprin9tor a societii +i suport riscul pierderilor ce re9ult din activitatea societii doar n limita aportului depus. b) Dntre:rinderile de 7tat +i =ntre:rinderile 9unici:ale. ntreprinderea de %tat este o ntreprindere al crei capital social aparine n ntre%ime statului.
140 141

5lterior aciunile se vor nre%istra la Comisia ,aional a 8ieei :inanciare ntr-un re%istru special. 3e eFemplu acionarul ?asile 7acovei +tie c are ! aciuni n capitalul social al 6.0. 2Gebelu+4 iar fiecare aciune valorea9 "'(( lei. 1fectuKnd un mic calcul vedem c n total ?asile 7acovei deine n capitalul social al ntreprinderii 28'(( lei iar la finele anului financiar el are dreptul s solicite +i s primeasc dividende din cK+ti%urile avute de ntreprindere. 142 ,umrul lor este de cKteva sute. 143 0m putea face o le%tur ntre asociatul societii n nume colectiv +i comanditatul societii n comandit. 0mbii particip cu ceva (bani valori materiale) la formarea capitalului social +i snt obli%ai conform le%ii s desf+oare n numele or%ani9aiei activitatea de ntreprin9tor (adic s lucre9e n cadrul or%ani9aiei). /a fel n ca9 de datorii +i pierderi financiare asociaii vor rspunde nelimitat (adic din propriul lor bu9unar cu averea personal) +i solidar (mpreun 2mKn de la mKn4) pentru a acoperi cIeltuielile. 8e cKnd comanditarul se asemn cu fondatorul unei societi cu rspundere limitat. 1l depune aportul n capitalul social +i a+teapt sfKr+itul anului financiar pentru a-+i lua cK+ti%urile (dividendele). Dn ca9 de pierderi el va suporta cIeltuielile numai n limita aportului pe care la depus (din averea personal nu va rspunde cu nimic).

181

Cu alte cuvinte ntreprinderea de stat este creat de ctre =uvern cu banii preluai din bu%etul de stat iar veniturile care re9ult din activitatea acesteia se ntorc n bu%etul de stat. Cu toate acestea ntreprinderea de stat este o persoan Buridic de drept privat dar nu de drept public cum s-ar prea la prima vedere. Dntreprinderea de stat este fondat +i +i desf+oar activitatea n ba9a <e(ii cu pri ire la ntreprinderea de stat nr.1#)\1""#1## precum +i altor acte normative. Cele mai importante documente ale ntreprinderii snt deci9ia fondatorului privind nfiinarea ei precum +i statutul ntreprinderii1#'. 1a poate practica orice %enuri de activitate prev9ute n statut cu eFcepia celor inter9ise de le%e. 6pre deosebirea de ntreprinderile de stat /ntreprinderile " nicipale snt fondate de ctre primrii cu alocarea banilor din bu%etul local. Dntreprinderile municipale pot fi create de primriile municipiilor CIi+inu Gli CaIul de primriile ora+elor centre raionale precum +i de cele din sate. 8roblema ns este c primriile din sate nu dispun de banii necesari pentru a fonda astfel de ntreprinderi de aceea cele mai multe ntreprinderi municipale snt fondate +i activea9 n ra9a municipiului CIi+inu unde este concentrat $(k din industria *epublicii 7oldova1#). c) C88:erativele de :r8ducie +i de =ntre:rin! t8r. Cooperativa este ntreprindere aductoare de profit care dispune de patrimoniu propriu +i are conturi bancare. *e%lementarea cooperativelor o %sim n <e(ea pri ind cooperati ele de ntreprin:$tor nr.$!\2((11#$ +i n <e(ea pri ind cooperati ele de producie nr.1(($\2((21#8. Cooperativa de prod c#ie este o persoan Buridic nfiinat de cel puin ' persoane fi:ice n scopul desf+urrii n comun a activitii de producie ba9at preponderent pe munca personal a membrilor ei +i pe cotele de participare depuse de ace+tia. 7embri ai cooperativei pot fi numai persoanele fi9ice care au
144

/e%ea nr.1#)-J--- din 1).()."# cu pri ire la ntreprinderea de stat publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.2\" din 2'.(8.1""#. 145 6tatutul-model al ntreprinderii de stat se aprob de =uvern. 146 Ca eFemplu de ntreprindere municipal avem: D.7. 2*e%ia transport electric4 n subordinea creia se afl toate troleibu9ele din capital. 147 /e%ea nr.$!-J? din 12.(#.2((1 pri ind cooperati ele de ntreprin:$tor publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.#"-'(\2!$ din (!.('.2((1. 148 /e%ea nr.1(($-J? din 2'.(#.2((2 pri ind cooperati ele de producie publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.$1-$!\'$' din ().().2((2.

182

mplinit vrsta de 1) ani +i au depus pe contul cooperativei cota lor de participare eFprimat n bani ori bunuri. Cooperativa de /ntreprin0tor este o persoan Buridic alctuit din cel puin ' membri care pot fi att persoane fi:ice, ct !i Auridice. 3ac numrul membrilor cooperativei de ntreprin9tor se reduce sub limita stabilit atunci cooperativa este obli%at ct mai ur%ent s-+i refac numrul de membri s se reor%ani9e9e sub o alt form (6*/ de eFemplu) ori s se licIide9e. d) Uniunile de :er78ane Curidice. 0cestea snt: %rupa financiar-industrial Ioldin%ul concernul trustul. 9r pa 2inanciar(ind %trial este un ansamblu de persoane Buridice nre%istrat de autoritatea de stat abilitat care n ba9a contractului +i-au asociat activele materiale +i nemateriale +i funcionea9 ca subieci cu drepturi e%ale ai activitii de ntreprin9tor n scopul reali9rii proiectelor +i pro%ramelor de investiie pe care le au1#". 8rincipalul scop al %rupei financiar-industriale este unirea eforturilor ntreprinderilor care activea9 ntr-un domeniu compleF pentru a produce mrfuri de calitate a maBora volumul produciei +i a ridica eficiena activitii tuturor membrilor1'(. 7embri ai %rupei financiar-industriale trebuie s fie or%ani9aii ce funcionea9 n sfera produciei de mrfuri +i servicii bnci sau alte instituii financiare. :ondarea %rupei financiar-industriale se face n ba9a contractului de constituire. Dnre%istrarea %rupei financiar-industriale se face la Camera Dnre%istrrii de 6tat. *spunderea pentru aciunile %rupei financiar-industriale o poart co%pania central$ care ndepline+te urmtoarele atribuii: a) repre9int membrii %rupei financiar-industriale n raporturile le%ate de activitatea %rupei; b) eFercit conducerea curent a activitii %rupei financiar-industriale; c) ntocme+te raportul financiar consolidat al %rupei financiar-industriale n ba9a rapoartelor membrilor %rupei iar la finele anului pre9int darea de seam despre activitatea %rupei financiar-industriale.
149

(art.#) /e%ea nr.1#18 din 1#.12.2((( cu pri ire la (rupele financiar&industriale publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.2$-28\"( din ().(!.2((1. 150 =rupuri financiar-industriale n republic snt: 2300C-Lermes4 60 20scom-=rup4 60 2*aiffeisen /easin% 7oldova4 6*/ +.a.

18!

@olding l este considerat persoana Buridic n componena activelor creia intr pacIetele de aciuni (cote) de control ale altor persoane Buridice +i care efectuea9 controlul asupra acestora din urm. Loldin%ul se creea9 pentru a spriBini colaborarea dintre persoanele Buridice n procesul de producie activitatea investiional +i alte %enuri de activitate. 1Fist mai multe feluri de Ioldin%: 7oldin( si%plu - se ocup n ntre%ime cu activitatea de control +i administrare; 7oldin( %ixt - n competena cruia n afar de funciile de control +i administrare este +i activitatea de ntreprin9tor; 7oldin( de stat - atunci cnd peste '(k din suma capitalului social aparine statului1'1. Dn anumite situaii Ioldin%ul poate avea o influen ne%ativ asupra economiei naionale dac direct sau indirect controlea9 ntreprinderi care dein o situaie dominant sau cIiar monopolul producerii sau comerciali9rii unui anumit produs pe piaa rii devenind astfel monopolist 1'2. 3in acest motiv crearea Ioldin%urilor n %e ad"ite n sferele de activitate importante pentru ar cum snt: a%ricultura comerul cu mrfuri de orice fel alimentaia public deservirea social a populaiei transportul n trafic naional. Capitalul societii de tip Ioldin% se compune din miBloacele transmise de fondatorii si. 1l este de re%ul mult mai mic dect capitalurile nsumate ale societilor controlate. Constituirea unui Ioldin% facilitea9 acIi9iionarea societilor mici +i miBlocii aflate n sfera sa de control1'!. Ca eFemplu de Ioldin%uri pe piaa *epublicii 7oldova avem: Loldin%ul Elita n Froup care activea9 din anul 1""! fiind speciali9at n construcia de compleFe locative de producie administrative +i comerciale; Loldin%ul Eurono a ;edia Frup ce activea9 pe piaa mass-media din care face parte +i postul de radio ?ocea Gasarabiei. Concern l este o societate comercial de mari proporii creat de ctre %ermani format prin reuniunea mai multor societi comerciale de proporii reduse sub o conducere unic reali9at de o societate dominant de care toate
151

(pct.#) Re(ula%entul pro i:oriu cu pri ire la 7oldin(uri aprobat prin LotrKrea =uvernului *.7. nr.''( din 2).($.1""# publicat n 7onitorul .ficial nr.((2 din (2.(".1""#. 152 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. 1diia a ----a. CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2(11 p.#"". 153 *usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar . 1ditura 2Gons .ffices4 CIi+inu 2(($ p.1"8.

18#

celelalte snt dependente1'#. 6e consider c formea9 un concern: a) ntreprinderile ntre care eFist un contract prin care o ntreprindere subordonea9 administrarea sa unei alte ntreprinderi; b) situaia cnd o ntreprindere se obli% s verse ntre%ul ei venit unei alte ntreprinderi; c) situaia n care o ntreprindere este incorporat n alta1''. Tr %t l este o creaie le%islativ provenit din dreptul en%le9 +i american. *eune+te mai multe societi (industriale comerciale mass-media etc.) sub o conducere unic cu scopul de a asi%ura monopolul asupra unui produs sau a unui sector. ,umrul de fondatori +i beneficiari ai trustului este nelimitat. <rustul se constituie n scopul de a nltura complet concurena din societile care-l formea9 prin concentrarea +i monopoli9area produciei1'). Ca eFemplu de trust n plan naional avem ournal 8rust ;edia din care face parte postul de televi9iune - @urnal <? de radio - @urnal :7 9iarul - @urnal de CIi+inu etc. 5/+ Ele9entele :er78anei Curidice cu 7c8: lucrativ 3in definiia de mai sus dat persoanei Buridice se desprind elementele acesteia: or(ani:are patri%oniu +i scop. ,rgani0are proprie. 8rin or(ani:are se nele%e structura persoanei Buridice. . persoan Buridic eFist numai dac are o structur intern proprie care presupune eFistena a cel puin dou$ or(ane obli(atorii: or%an suprem (principal) +i or%an eFecutiv1'$. 8ersoanele Buridice mai compleFe pot avea +i alte or%ane obli%atorii cum ar fi consiliul societii comisia de cen9ori etc. Patri"oni l propri . <oate bunurile persoanei Buridice fac parte component din patrimoniul ei. -niial acesta se constituie din bunurile transmise cu titlu de aport la capitalul social suplimentndu-se cu bunurile
154

8e piaa *epublicii 7oldova avem mai multe concerne: 6.0. Concernul 27oldova-=a94 Concern l *epublican de 8roducie al -ndustriei 7aterialelor de Construcie 2-,70C.74 Concernul 2*e%ional Construct4 ce activea9 n sfera construciilor +.a. Dn plan internaional snt bine cunoscute concernele 2G7^4 2=eneral 7otors4 2=a9prom4 26d9ucYer4 etc. 155 ?e9i art.12( din Codul civil sin%urul articol dedicat concernului din le%islaia naional. 156 *usu ?ladislav :oc+a =Ienadie op.cit. p.1"). 157 CIiriac 0ndrei. Aspecte istorico&teoretice a persoanei Auridice n le(islaia Republicii ;oldo a . 1ditura Cartdidact CIi+inu 2((1 p.$'.

18'

dobndite de societate n procesul activitii1'8. 7ai simplu vorbind patrimoniu nseamn toate bunurile pe care le deine persoana Buridic 1'". 0cesta este sensul economic al cuvntului patrimoniu. 8e ln% nelesul economic mai eFist +i nelesul Buridic al patrimoniului. 3in punct de vedere Buridic patrimoniu cuprinde totalitatea de drepturi +i obli%aii eFprimate n bani +i alte valori materiale. 3repturile repre9int latur activ a patrimoniului (c+ti%urile) iar obli%aiile - latur pasiv (datoriile). Dn mod ideal activele persoanei Buridice trebuie tot timpul s fie mai mari dect pasivele. 3ac o persoan Buridic are multe datorii +i nu le poate acoperi spunem c pasivele ei dep+esc activele +i asupra acestei persoanei Buridice poate fi intentat un proces de insolvabilitate. Scop l propri . 6copul persoanei Buridice se reflect n activitatea desf+urat de ea. 8otrivit Codului civil (art.'" alin.(2)) persoanele Buridice pot avea scop lucrati (comercial) sau scop nelucrati (necomercial). 3e re%ul scopul eFprim interesul fiecrui membru fondator al persoanei Buridice de a obine beneficii (c+ti%uri profituri venituri) din operaiunile efectuate de persoana Buridic. 8ersoana Buridic cu scop lucrativ poate desf+ura orice activitate neinter9is de le%e cIiar dac nu este prev9ut n actul de constituire. 3e eFemplu dac n actul de constituire al 6*/ 28omu+oare4 au fost prev9ute mai multe activiti le%ate de obinerea +i comerciali9area fructelor aceasta cu nimic nu mpiedic ca 6*/ 28omu+oare4 s fac +i altceva ce are tan%ene cu fructele cum ar fi de eFemplu producerea vaselor din sticl folosite la conservarea fructelor etc. -mportant este ca noul %en de activitate s nu necesite pre9ena unei licene. 5A+ Or#anele de c8nducere ale :er78anel8r Curidice cu 7c8: lucrativ
158

Gaie+ 6er%iu *o+ca ,icolae. #rept ci il. ?artea (eneral$. ?ersoana fi:ic$. ?ersoana Auridic$ . 1diia a ----a. CIi+inu: D.6.:.1.8. 2<ipo%rafia Central4 2(($ p.!1#. 159 /a momentul constituirii persoanei Buridice noiunea de patri%oniu coincide cu noiunea de capital social. <oate aporturile pe care le aduc membrii fondatori se eFprim n miBloace bne+ti (n lei) indiferent de faptul dac cineva a depus ca aport o ma+in altcineva valut strin iar al treilea o construcie. <oate aceste valori materiale se eFprim n lei moldovene+ti (n ba9a unui act de evaluarea a costului pentru aceste bunuri) iar cifra obinut se nscrie n actul de constituire respectiv va fi%ura n *e%istrul de stat al persoanelor Buridice inut de Camera Dnre%istrrii de 6tat. 5lterior patrimoniul persoanei Buridice va cre+te afacerile vor pro%resa astfel ncKt valoarea bunurilor din patrimoniu va fi mai mare dar suma capitalului social nscris iniial n actul de constituire va rmKne nescIimbat.

18)

Conducerea de 9i cu 9i a persoanei Buridice este reali9at prin intermediul or%anelor ei de conducere. .r%anul suprem de conducere al persoanei Buridice este Adunarea #eneral a ;8ndat8ril8r1)(. 0sociaii pot fi convocai n adunri %enerale ordinare +i eFtraordinare. 8rin actul de constituire se poate stabili +i votare prin coresponden. Dn acest ca9 actul de constituire trebuie s prevad +i procedura de votare prin coresponden care include n special modalitatea de informare a fondatorilor cu privire la cIestiunile supuse votrii la procedura de modificare a acestora eFpedierea informaiei +i a documentelor necesare termenul de ncIeiere a procedurii de votare +i termenul de informare a fondatorilor despre re9ultatul votrii. Co%petena Adun$rii (enerale a fondatorilor. 3e competena eFclusiv a adunrii %enerale a asociailor in: a) modificarea +i completarea actului de constituire inclusiv adoptarea lui ntr-o nou redacie; b) modificarea cuantumului capitalului social; c) desemnarea membrilor consiliului persoanei Buridice +i a cen9orului eliberarea nainte de termen a acestora; d) aprobarea drilor de seam a rapoartelor cen9orului sau a avi9elor auditorului independent; %) aprobarea bilanului contabil anual; I) adoptarea Iotrrii privind reparti9area ntre fondatori a beneficiului; i) adoptarea Iotrrii privind reor%ani9area persoanei Buridice +i aprobarea planului de reor%ani9are; B) adoptarea Iotrrii de licIidare a persoanei Buridice numirea licIidatorului +i aprobarea bilanului de licIidare; Y) stabilirea salariului pentru lucrtorii persoanei Buridice; m) aprobarea n prealabil a ncIeierii contractelor; n) nfiinarea filialelor +i repre9entanelor persoanei Buridice; o) aprobarea fondrii altor persoane Buridice. 3ac actul de constituire nu prevede altfel de competena adunrii %enerale a fondatorilor ine: a) numirea +i eliberarea nainte de termen a administratorului; b) aprobarea drii de seam anuale +i evaluarea activitii administratorului; c) urmrirea pe cale Budiciar a administratorului pentru preBudiciile cau9ate persoanei Buridice; e) aprobarea planului de afaceri al persoanei Buridice; f) aprobarea re%ulamentelor interne +.a.
160

CuvKntul 2fondator4 este folosit ntr-un sens lar%. 3e aceia denumirea or%anului de conducere al persoanei Buridice va fi puin diferit n funcie de tipul persoanei Buridice. 6pre eFemplu la societatea cu rspundere limitat avem 0dunarea %eneral a asociailor; n ca9ul societii pe aciuni H 0dunarea %eneral a acionarilor etc.

18$

Adunarea (eneral$ ordinar$ !i extraordinar$. 3up cum s-a menionat 0dunarea %eneral a fondatorilor este de dou feluri ordinar +i eFtraordinar. :ondatorii persoanei Buridice se convoac de ctre administrator n adun$ri (enerale ordinare cel puin o dat$ pe an. 3ata +i locul desf+urrii acesteia o stabile+te la fel administratorul. ,econvocarea adunrii %enerale ordinare n termenul stabilit constituie temei pentru eliberarea din funcie a administratorului. Dn ce prive+te Adunarea (eneral$ extraordinar$ convocarea acesteia se face n ca9urile determinate de actul de constituire ori atunci cnd o cer interesele persoanei Buridice. 3in momentul lurii Iotrrii de convocare administratorul este obli%at s eFpedie9e fiecrui asociat Iotrrea de convocare informaia +i documentele necesare. 0ceea+i obli%aie o au fondatorii +i cen9orul n ca9ul n care ace+tia convoac adunarea %eneral. Dn+tiinarea privind convocarea adunrii %enerale se transmite fondatorilor prin scrisoare reco%andat$. Ordinea de :i, %odificarea !i co%pletarea ei. 0dministratorul decide asupra cIestiunilor incluse n ordinea de 9i a adunrii %enerale innd cont de cerinele le%ii +i ale actului de constituire. :iecare fondator este n drept s includ n ordinea de 9i a adunrii %enerale cIestiunile care nu au fost incluse de administrator. 7odificrile +i completrile ordinii de 9i trebuie s fie aduse la cuno+tina membrilor fondatori la fel prin scrisoare reco%andat$. 0dunarea %eneral se ine n 9iua la ora +i n locul indicate n Iotrrea de convocare. ;edina va fi descIis +i pre9idat de ctre administrator sau de ctre una dintre persoanele care au convocat adunarea %eneral. Dn timpul +edinei se ntocme+te un proces-verbal care n mod obli%atoriu reflect lurile de cuvnt +i re9ultatul votrii fiecrei cIestiuni de pe ordinea de 9i. 7ai apoi proceseleverbale se predau spre pstrare administratorului iar membrii fondatori au dreptul s ia copii de pe ele. Lotrrile adunrii %enerale snt obli%atorii pentru ntrea%a conducere a persoanei Buridice. . situaie cu totul interesant avem n ca9ul persoanei Auridice cu un sin(ur fondator. Dn acest ca9 membru fondator are drepturile +i obli%aiile ce-i revin

188

adunrii %enerale. Cu alte cuvinte el este n acela+i timp +i adunare %eneral dar +i administrator. <oate deci9iile sale se ntocmesc n scris. 5n rol important revine 8r#anului executiv. 0cesta este alctuit dintr-o sin%ur persoan sau din mai multe persoane. Dn primul ca9 or%anul eFecutiv va fi unipersonal iar n al doilea ca9 - cole(ial. 8entru activitatea lor membrii or%anului eFecutiv primesc salariu conform re%ulilor stabilite de Codul muncii al *.7. .r%anul eFecutiv este condus de directorul (eneral care este aButat de unul sau mai muli directori adAunci1)1. 3irectorul %eneral adBuncii lui precum +i ceilali membri din or%anul eFecutiv snt ale+i de ctre 0dunarea %eneral a fondatorilor. 0l treilea or%an de conducere al persoanei Buridice este 8r#anul de c8ntr8l numit +i cen:orul. /a persoanele Buridice cu un numr mic de fondatori desemnarea cen9orului nu este obli%atorie. :ondatorii pot verifica personal eficiena administrrii. Dn ca9ul societii cu rspundere limitat dac aceasta are mai mult de 1' asociai atunci este obli%at s numeasc cen9ori. 8ersoana Buridic poate avea un sin%ur cen9or sau mai muli - comisia de cen9ori. Dn cadrul comisiei de cen9ori numrul de cen9ori este tot timpul impar (de re%ul ! ' $ etc.). Cen9orii snt obli%ai s controle9e activitatea economico-financiar a persoanei Buridice la finele anului s verifice rapoartele financiare +i s efectue9e inventarierea bunurilor1)2. 3up fiecare control efectuat se ntocme+te un raport care se pre9int n faa 0dunrii %enerale a fondatorilor. 0ctivitatea cen9orului este remunerat. <ermenul maFim pentru care cen9orul se desemnea9 este de ! ani eFistnd posibilitatea de a fi reales. /e%ea stabile+te c cen9orul poate fi revocat oricnd din funcie. ,u poate avea calitatea de cen9or persoana care deine funcia de director %eneral (sau de director

161 162

Cuvintele ad%inistrator director %ana(er - au acela+i neles (snt sinonime). <rebuie de reinut c cen9orul (comisia de cen9ori sau auditorul desemnat) nu are nimic comun cu controalele obli%atorii pe care autoritile publice le pot or%ani9a. Cen9orul efectuea9 un control intern asupra activitii ntreprinderii pentru a informa adunarea %eneral despre modul n care administratorul +i ndepline+te obli%aiile. .r ceea ce este le%al din punctul de vedere al dreptului fiscal poate s nu fie le%al din punctul de vedere al dreptului corporativ. 3e eFemplu un imobil dat n locaiune (arend) la un pre mai redus decKt preurile eFistente pe pia nu este un act ile%al din punctul de vedere al dreptului fiscal. 3in punctul de vedere al dreptului corporativ ns administratorul poate fi bnuit c nu +i onorea9 pe deplin obli%aia de a %estiona eficient afacerea (0 se vedea: *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu CoBocaru .l%a. Co%entariu teoretico&practic la <e(ea nr.'Qn_IJJm pri ind societ$ile cu r$spundere li%itat$ . - CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2((" p.1'8).

18"

adBunct) nici soul rudele sau afinii acestuia de pn la %radul al -?-lea inclusiv. /o%ica acestei interdicii este c 2nimeni nu se poate controla pe sine nsu+i4. 51+ C8n7tituirea "i ;unci8narea :er78anel8r Curidice cu 7c8: lucrativ Dn funcie de felul lor persoanele Buridice cu scop lucrativ pot fi fondate de o sin%ur persoan ori de mai multe persoane. 3e eFemplu la societatea pe aciuni numrul minim de fondatori poate fi unul pe cnd societatea n nu%e colecti poate fi fondat de cel puin dou persoane. Constituirea persoanei Buridice cu scop lucrativ ncepe de la actul de constituire. 0cesta repre9int un document pe care l semnea9 toi fondatorii +i eFprim voina acestora de a nfiina o persoan Buridic. Dn actul de constituire snt prev9ute drepturile +i obli%aiile prilor or%anele de conducere +i control ale persoanei Buridice atribuiile acestor or%ane mrimea capitalului social precum +i alte prevederi importante. Dn continuare actul de constituire trebuie nre%istrat conform le%ii. .r%anul de stat care se ocup de nre%istrarea persoanelor Buridice cu scop lucrativ este Camera Dnre%istrrii de 6tat care dispune de oficii teritoriale amplasate n toate ora+ele din republic. .ficiile teritoriale snt conduse de re(istratori. 0ce+tia verific actele aduse de fondatori pentru nre%istrarea persoanei Buridice. *e%istratorul preia actele pre9entate le verific le%alitatea ndepline+te formalitile de nre%istrare +i n cel mult 1' 9ile emite o deci9ie prin care accept nre%istrarea persoanei Buridice ori respin%e cererea de nre%istrare. /a nre%istrare persoanei Buridice i se atribuie un numr. 0cest numr de nre%istrare alturi de denumire sediul telefon +.a. identific persoana Buridic n circuitul civil +i se nscrie n *e%istrul de stat al persoanelor Buridice. 3in momentul nre%istrrii persoana Buridic este n drept s nceap activitatea propriu-9is. Ca dovad a faptului c persoana Buridic a fost cu adevrat nre%istrat se eliberea9 un certificat de nre(istrare. .rice modificri care survin n actele de constituire ale persoanei Buridice trebuie comunicate imediat la Camera Dnre%istrrii de 6tat altfel persoana Buridic risc s plteasc amend.
1"(

Actul de constituire al societii va cuprinde: a) numele +i prenumele data +i locul na+terii domiciliul cetenia +i alte date din actul de identitate al fondatorului persoan fi9ic; denumirea sediul naionalitatea (ara de nre%istrare) numrul de nre%istrare de stat ale fondatorului persoan Buridic; b) denumirea persoanei Buridice; c) obiectul de activitate; d) mrimea capitalului social; e) termenul de vrsare a lui; f) sediul persoanei Buridice; %) structura atribuiile modul de constituire +i de funcionare a or%anelor de conducere ale persoanei Buridice; I) modul de repre9entare; i) filialele +i repre9entanele persoanei Buridice n ca9ul n care acestea eFist; Y) temeiul modul de reor%ani9are +i de licIidare a persoanei Buridice. 0ctul de constituire poate s cuprind +i alte prevederi care nu contravin le%ii. :ondatorii sau directorul care la constituirea persoanei Buridice au pre9entat informaii false rspund pentru preBudiciile cau9ate persoanei Buridice precum +i altor persoane. 6nt scutii de repararea preBudiciului cei care nu au +tiut sau nu au putut s +tie despre aceste nere%uli. 8rin 2 nc#ionare se nele% toate relaiile care apar n interiorul persoanei Buridice cu oca9ia fondrii +i lucrului de 9i cu 9i. 0ceste relaii dau na+tere la drepturi +i obli%aii pentru membrii fondatori ai persoanei Buridice. #repturile fondatorilor. :ondatorii persoanei Buridice beneficia9 de drepturile stabilite de le%e +i de actul de constituire inclusiv dreptul: a) de a participa la conducerea persoanei Buridice; b) de a vota la adunrile %enerale; c) de a fi informat despre activitatea persoanei Buridice; d) de a eFercita controlul asupra modului de %estionare a persoanei Buridice; e) de a nstrina +i a dobndi n condiiile le%ii partea social; f) de a cere di9olvarea persoanei Buridice; %) de a participa la reparti9area beneficiilor; I) de a obine n ca9 de licIidare a persoanei Buridice valoarea unei pri a patrimoniului acesteia rmas dup acIitarea cu creditorii +i cu salariaii si; i) de a cere eFcluderea altor fondatori n conformitate cu prevederile le%ii. Obli(aiile fondatorilor. 8e ln% drepturi fondatorii persoanei Buridice cu scop lucrativ au +i obli%aii. :ondatorul este obli%at: a) s verse aportul la capitalul social n mrimea n modul +i n termenele stabilite n actul de
1"1

constituire; b) s nu divul%e informaia confidenial a persoanei Buridice; c) s comunice imediat persoanei Buridice despre scIimbarea domiciliului sau a sediului a numelui sau a denumirii alt informaie necesar eFercitrii drepturilor +i ndeplinirii obli%aiilor de ctre persoana Buridic. :ondatorul are +i alte obli%aii stabilite de le%e +i de actul de constituire. #istribuirea beneficiului. 8rin beneficiu se nele%e profitul sau enitul. 8ersoana Buridic trebuie s distribuie anual beneficiul rmas dup acIitarea impo9itelor +i altor pli obli%atorii. Lotrrea cu privire la mrimea beneficiului care urmea9 a fi distribuit se adopt de 0dunarea %eneral a fondatorilor. 3e re%ul beneficiul se reparti9ea9 proporional mrimii prii sociale pe care o deine fiecare fondator. -mportant este +i faptul c beneficiul se plte+te fondatorilor n form bneasc. 50+ Atri?utele de identi;icare ale :er78anei Curidice cu 7c8: lucrativ .rice persoan Buridic are atributele sale de identificare: denumirea de firm emblema marca sediul naionalitatea. 8e ln% aceste atribute persoana Buridic poate fi identificat prin: cod fiscal numr de nre%istrare po+t electronic +i altele. <en "irea de 2ir". 8ersoana Buridic poate avea o sin%ur denumire stabilit n actul de constituire +i nscris n *e%istrul de stat al persoanelor Buridice. 3enumirea trebuie s fie scris n limba romKn cu caractere latine trebuie s fie clar s nu duc n eroare participanii la circuitul civil. 8ersoana Buridic nu poate folosi n denumire cuvinte sau abrevieri care ar duce n eroare cu pri ire la acti itatea sa. 3e eFemplu dac o persoan Buridic se ocup cu producerea buturilor alcoolice atunci +i denumirea ei trebuie s su%ere9e acest lucru; sau nu va fi acceptat la nre%istrare o persoan Buridic denumit 26alvai familia4 dac domeniul ei de activitate ine de repararea ma+inilor. .r denumirea de firm alturi de alte atribute de identitate rmne n subcon+tientul consumatorului prin impresia pe care i-au produs-o calitatea mrfurilor +i a serviciilor prestate de persoana Buridic. Cu toi cunoa+tem denumirea firmelor strine care investesc foarte muli bani pentru publicitate: 1"2

20didas4 2Coca-Cola4 27icrosoft4 2G7^4 2<oZota4 27ercedes4 dar +i denumirea firmelor moldovene+ti: - 2.ran%e4 27oldcell4 20ir 7oldova4 2Calea :erat din 7oldova4 2:ran9elua4 2Gere-CIi+inu4 etc. 3in punct de vedere structural denumirea de firm este alctuit din dou pri: corpul +i accesoriul. C8r:ul indic for%a Auridic$ de or(ani:are: 6ocietatea pe 0ciuni (prescurtat - 6.0.) 6ocietatea cu rspundere limitat (prescurtat - 6.*./.) Dntreprinderea de 6tat (prescurtat - D.6.) +.a. /e%ea nu stabile+te plasarea formei de or%ani9are a persoanei Buridice - la nceputul denumirii ori la sfr+it - de aceia fondatorii snt cei care determin locul corpului n denumire. Acce78riu repre9int teFtul denumirii +i este diferit la toate persoanele Buridice. 3e eFemplu avem denumirea de firm 6.0. 20%roproduct4: abrevierea 26.0.4 se nume+te corp iar cuvntul 20%roproduct4 este accesoriu. /a ale%erea denumirii de firm fondatorii trebuie s in cont ca cuvintele din denumire s corespund le%ii normelor de moral +i s nu duc n eroare pe cei din Bur. Dn denumire nu pot fi utili9ate cuvinte prin care se face apel la violen fi9ic sau du+mnie ntre naiuni. ,u se accept cuvintele necen9urate. E"$le"a+ Ca +i denumirea de firm emblema este un atribut de identificare care deosebe+te o persoan Buridic de alta. 1mblema se aplic pe panouri de reclam pe facturi scrisori note de comand tarife prospecte afi+e publicaii se folose+te +i n orice alt mod1)!. 3atorit emblemei poate fi deosebit un co%erciant de un alt co%erciant de acela!i fel. 7ai simplu vorbind emblema repre9int 2ima%inea4 persoanei Buridice. 8rin emblem lumea recunoa+te o persoan Buridic sau alte +i le poate deosebi u+or. .rice firm bine cunoscut +i are emblema ei. -arca3 7arca este orice semn susceptibil de repre9entare %rafic care serve+te la deosebirea produselor +i\sau serviciilor unei persoane fi9ice sau Buridice de cele ale altor persoane fi9ice sau Buridice 1)#. Cu alte cuvinte dac mai multe firme produc acela+i fel de mrfuri le distin%em u+or dup marca pe care o dein. 3e eFemplu dac avem dou televi9oare le deosebim u+or dac ne
163 164

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.188. 0rt.2 al /e%ii privind protecia mrcilor nr.!8 din 2".(2.2((8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.""1(1\!)2 din ().().2((8.

1"!

uitm atent la marca lor1)'. ?om vedea c mrcile snt diferite. 8ot constitui %$rci orice semne %rafice +i anume: cuvinte (inclusiv nume de persoane) litere cifre desene combinaii de culori elemente fi%urative forme tridimensionale cu condiia ca ele s poat servi la deosebirea produselor +i serviciilor unei persoane Buridice de cele ale altor persoane Buridice. Dnre%istrarea mrcii se face la 0%enia de 6tat pentru 8roprietatea -ntelectual (0=18-). O persoan$ Auridic$ poate s$ dein$ %ai %ulte %$rci. 7arca poate fi transmis spre utili9are unei alte persoane Buridice. <ransmiterea se face printr-un contract care la fel trebuie nre%istrat la 0=18-. 8entru utili9area ilicit a mrcilor este stabilit rspunderea Buridic sub form de amend de reparaie a pa%ubelor cau9ate titularului mrcii inclusiv a c+ti%ului ratat1)). Sedi l+ 8ersoana Buridic are un sin%ur sediu indicat n actul de constituire1)$. Dn actul de constituire trebuie s fie indicat cu preci9ie ora+ul strada numrul casei +i a biroului. /a sediul se %sesc or%anele de conducere ale persoanei Buridice. 0dresa po+tal a persoanei Buridice este cea de la sediu. 3e asemenea la sediul trebuie s pstre9e documentele persoanei Buridice. 3ac persoana Buridic +i scIimb sediul atunci trebuie s informe9e ct mai ur%ent oficiul teritorial al Camerei Dnre%istrrii de 6tat +i s publice un avi9 n 27onitorul .ficial al *epublicii 7oldova4 cu privire la scIimbarea sediului. Dn ca9 contrar persoana Buridic risc s fie amendat. 8rin intermediul publicrii persoanele interesate vor afla mai u+or care este noul sediu al persoanei Buridice. M%portana sediului. 3eterminarea sediului persoanei Buridice are o importan practic +i anume: 1) determin naionalitatea persoanei Buridice; re%ula este c toate persoanele Buridice nre%istrate n *epublica 7oldova snt de naionalitatea ei; 2) determin locul eFecutrii obli%aiilor; la sediul se acIit datoriile se
165 166

Dn limba en%le9 2marca4 este numit 2brand4. *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.18". 167 =ediul este adresa Auridic$ a ntreprinderii. 6crisorile eFpediate +i aBunse la sediu se consider ca fiind recepionate de persoana Buridic. 0ceasta nu poate invoca c nu a cunoscut coninutul scrisorii aBunse la sediu. 8ersoana Buridic este n drept s aib +i alte adrese pentru coresponden inclusiv ldi po+tal po+t electronic faF sedii secundare etc.

1"#

efectuea9 alte pli; !) determin instana de Budecat competent s Budece procesul n care persoana Buridic este implicat n calitate de prt; altfel spus dac cineva se adresea9 cu aciune n Budecat mpotriva persoanei Buridice trebuie s o fac la instana de Budecat din ra9a de amplasare teritorial a persoanei Buridice; #) determin or%anul fiscal cruia persoana Buridic trebuie s-i pre9inte rapoartele financiare s-i transfere impo9itele +i taFele datorate statului. 1ste interesant faptul c ntr-o cas (apartament edificiu) +i pot avea sediul mai multe persoane Buridice ns cerina este ca fiecare dintre ele s aib camera ei separat. Na#ionalitatea+ 8rin naionalitate urmea9 s nele%em crui stat aparine persoana Buridic. ,aionalitatea se determin dup sediul persoanei Buridice. 3e eFemplu dac sediul unei persoanei Buridice este n municipiul CIi+inu nseamn c ea aparine *epublicii 7oldova.

1"'

CA$I&OLUL 61+ (OCIE&A&EA DN NUME COLEC&IV ,I (OCIE&A&EA DN COMAN-I&' 56+ (8cietatea =n nu9e c8lectiv 6+6+ N8iunea de 78cietate =n nu9e c8lectiv (curt i7t8ric. 6ocietatea n nume colectiv este cea mai vecIe mai simpl mai cunoscut +i mai personal form de societate comercial 1)8. .ri%inile acesteia se tra% din -mperiul *oman fiind format din membrii unei sin%ure familii. Dn 1vul 7ediu apar societile-lombard sub denumirea de co%pa(nia care se asemnau foarte mult cu societile n nume colectiv pe care le avem n pre9ent. Dn sfr+it societatea n nume colectiv a fost re%lementat pe deplin n Codul comercial france9 din 18($ avnd denumirea pe care o cunoa+tem cu toii societatea n nu%e colecti . 5lterior denumirea respectiv a fost preluat +i de le%islaia comercial a altor state europene printre care +i de Codul civil al *epublicii 7oldova. 0ceast form de societate este potrivit pentru reali9area unor afaceri mici n care asociaii reali9ea9 activitatea +i +i asum toate riscurile. 3atorit structurii sale societatea n nume colectiv este considerat forma tipic a societilor de persoane1)" avnd la ba9 cunoa+terea +i ncrederea reciproc eFistente ntre asociai1$(. -e;iniia+ ,oiunea le%al a societii n nume colectiv este redat de Codul civil al *epublicii 7oldova. 0stfel societatea n nume colectiv este acea societatea co%ercial$ al c$rei %e%bri practic$, n confor%itate cu actul de constituire, acti itatea de ntreprin:$tor n nu%ele societ$ii !i r$spund solidar !i neli%itat pentru obli(aiile acesteia (art.121)1$1.
168

Crpenaru 6tanciu 3. 8redoiu Ctlin 3avid 6orin +i al. =ociet$ile co%erciale. Re(le%entare, doctrin$, Aurispruden$ . Gucure+ti: 20ll GecY4 2((2 p.2(2. 169 CKrcei 1lena. #rept co%ercial ro%Sn. Curs pentru cole%iile universitare. Gucure+ti: 20ll GecY4 2((( p.1"(. 170 8etrescu *aul. Constituirea, funcionarea !i %odificarea societ$ii co%erciale . Gucure+ti: 2.6C0* 8*-,<4 1""" p.#$. 171 . descriere scurt a societii n nume colectiv se %se+te +i la art.1' din /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi nr.8#'\1""2. Dns la o eFaminare atent putem vedea c prevederile acestei le%i vin n contradicie cu normele din Codul

1")

Dn literatura de specialitate societatea n nume colectiv este definit ca o societate constituit prin asocierea pe ba9a deplinei ncrederi a dou sau mai multe persoane care pun n comun mai multe bunuri pentru a desf+ura o activitate comercial n scopul mpririi beneficiilor re9ultate +i n care asociaii rspund nelimitat +i solidar pentru obli%aiile societii1$2. $articularit ile. 0nali9nd cu atenie definiia societii n nume colectiv desprindem urmtoarele trsturile caracteristice ale acesteia: 0socierea se ba9ea9 pe deplina ncredere a membrilor asociai. Cel mai frecvent la o asemenea form recur% rudele +i prietenii apropiai fiindc se cunosc foarte bine ntre ei. ,umrul asociailor nu poate fi mai mic dect 2 +i nici mai mare Capitalul social este divi9at n cote&p$ri eFprimate n bani. 0sociaii rspund n mod neli%itat (2din propriul bu9unar4) +i Conducerea ntreprinderii este reali9at de ctre asociai (unul sau dect 2( de persoane.

solidar (2mpreun4) pentru datoriile ntreprinderii. mai muli); ca eFcepie se permite de a an%aBa o persoan din afar ca s reali9e9e conducerea. A antaAele ale%erii formei de or%ani9are societate n nume colectiv constau n: - formalitile puine pentru constituirea societii; - cIeltuielile reduse pentru nre%istrare; - lipsa unei prevederi le%ale privind mrimea minim a capitalului social1$!. Dn acela+i timp forma dat nu este recomandat nceptorilor deoarece neavnd prea mult eFperien n %estionarea afacerilor ace+tea risc s piard totul +i s plteasc 2din bu9unarul personal4 pentru datoriile societii. 0ctualmente conform informaiei preluate de la Camera Dnre%istrrii de 6tat a *epublica 7oldova numrul societilor n nume colectiv este de cteva

civil. 0ceasta repre9int unul din motivele pentru care le%ea dat nu se mai aplic n practic cIiar dac oficial ea nc nu a fost abro%at. 8ur +i simplu se acord prioritate Codului civil fiindc codul este mai nou +i mai modern (adoptat n anul 2((2) comparativ cu le%ea sus-menionat (adoptat tocmai n anul 1""2). 172 Crpenaru 6tanciu 3. #rept co%ercial ro%Sn. Gucure+ti: 20ll GecY4 2((( p.2)". 173 Gu%aian /arisa Catanoi ?alentina Cotelnic 0la +i al. AntreprenoriatV iniierea afacerii. CIi+inu: 21lena-?.-.4 6*/ 2(1( p.8!.

1"$

sute1$#. 6+)+ C8n7tituirea 78ciet ii =n nu9e c8lectiv 6ocietatea n nume colectiv se constituie potrivit re%ulilor %enerale stabilite de Codul civil al *epublica 7oldova referitoare la constituirea societilor comerciale. >innd cont de faptul c re%ulile %enerale de constituire a societilor comerciale au fost eFpuse deBa ne vom aFa asupra unor particulariti aparte de constituire a societilor n nume colectiv. Actul de c8n7tituire al societii n nume colectiv se ncIeie n form autentic +i pe ln% clau9ele prev9ute la art.1(8 din Codul civil trebuie s mai cuprind: a) cuantumul +i coninutul capitalului social al societii +i modul depunerii aporturilor; b) mrimea +i modalitatea de modificare a participaiunilor fiecrui participant la capitalul social; c) rspunderea membrilor pentru nclcarea obli%aiilor de depunere a aporturilor; d) procedura de adoptare a Iotrrilor de ctre asociai; e) procedura de admitere a noilor asociai; f) temeiurile +i procedura de retra%ere +i eFcludere a asociatului din societate. A78ciaii. ,umrul asociailor nu poate fi mai mic de 2 +i nici mai mare de 2( de persoane fi9ice sau Buridice. . persoan fi9ic sau Buridic poate fi asociat numai al unei societi n nume colectiv (art.121 alin.(2) Cod civil). Codul civil nu conine nici o prevedere referitor la faptul dac o societate n nume colectiv poate fi sau nu fondator al unei alte societi n nume colectiv sau comanditat ntr-o societate n comandit. 8ornind de la rspunderea pe care o poart asociaii societii n nume colectiv +i comanditaii societii n comandit considerm c societatea n

174

3e fapt numrul eFact al societilor n nume colectiv nu este specificat aceast form de or%ani9are Buridic fiind inclus la rubrica 2altele4 din care fac parte n total !.2(# de ntreprinderi (2k) - filiale repre9entane societi n comandit ntreprinderi de arend ntreprinderi inter%ospodre+ti colIo9uri asociaii de %ospodrii rne+ti +i alte ntreprinderi (a se vedea site-ul oficial al Camerei Dnre%istrrii de 6tat Ittp:\\cis.%ov.md\content\) (vi9itat (#.(2.2(12)).

1"8

nume colectiv ca subiect de drept nu are aceste prero%ative1$'. -enu9irea de ;ir9 . 3enumirea societii n nume colectiv trebuie s includ sinta%ma n limba de stat 2societate n nume colectiv4 sau abrevierea 26.,.C.4 +i numele asociailor. 3e eFemplu =ocietatea n Nu%e Colecti D9otnari !i CoAocaruK sau prescurtat =.N.C. D9otnari !i CoAocaruK. /a fel este posibil ca n denumirea societii n nume colectiv s fie inclus numele unuia dintre asociai alturi de abrevierea 2+i Co4. 3e eFemplu =ocietatea n Nu%e Colecti D9otnari !i CoK. Ca:italul 78cial. /e%ea nu stabile+te un plafon minim al capitalului social ceea ce nseamn c mrimea acestuia poate fi diferit. <otu+i actul constitutiv trebuie s prevad mrimea +i modalitatea de modificare a contribuiei fiecrui participant la capitalul social precum +i rspunderea membrilor pentru nclcarea obli%aiilor de depunere a aporturilor. Dnre#i7trarea. 8entru ca s poat eFista orice persoan Buridic trebuie s fie nre%istrat conform le%ii la Camera Dnre%istrrii de 6tat 1$). 3e la data nre%istrrii societatea n nume colectiv prime+te personalitate Buridic fapt ce i permite s fie subiect de drept respectiv s ncIeie n nume propriu contracte s dispun de drepturi s-+i asume obli%aii s poarte rspundere pentru aceste obli%aii etc. 6+/+ Bunci8narea 78ciet ii =n nu9e c8lectiv C8nducerea 78ciet ii "i 98dul de luare a <8t r=ril8r . 0vnd n vedere numrul mic de asociai pe care i poate avea societatea n nume colectiv Iotrrile acesteia snt luate mpreun de ctre asociai (art.12! Cod civil). :iecare membru al societii n nume colectiv are un sin%ur vot numai dac actul de constituire nu prevede o alt situaie. 0stfel asociaii vor putea s prevad n contractul de constituire un alt mod de atribuire a voturilor spre eFemplu proporional cotei de participare a fiecrui asociat. Ad9ini7trat8rii. Dn ca9ul n care actul constitutiv nu arat cine snt
175 176

D9otnari !i co%paniaK ori pe scurt =.N.C.

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. CIi+inu: 2Gons .ffices4 6*/ 2(($ p."'. 8rocedura de nre%istrare a tuturor persoanelor Buridice este stabilit prin /e%ea privind nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali nr.22(\2(($ publicat n 7onitorul .ficial al *.7oldova nr.18#-18$ din !(.11.2(($.

1""

administratorii societii n nume colectiv sau nu prevede nimic cu privire la modul de administrare al societii se presupune c fiecare asociat are dreptul de a aciona n numele acesteia din partea celorlali asociai avnd dreptul de a ncIeia toate operaiunile necesare eFercitrii activitii societii1$$. Cel mai frecvent n practic asociaii de la societile n nume colectiv prefer s ncredine9e administrarea societii unuia sau mai multora dintre asociai ori cIiar unor persoane din afar. Dn ca9ul n care calitatea de administrator a fost dele%at unor asociai ceilali pot activa n numele societii numai n ba9 de procur. ,umele administratorilor trebuie s fie indicat n actul de constituire +i n re%istrul de stat al ntreprinderilor1$8. 8entru munca ce o efectuea9 n folosul societii n nume colectiv administratorii snt remunerai. -re:turile "i 8?li#aiile a78ciail8r. <rept rile a%ocia#ilor: a) dreptul de a participa la adunarea asociailor +i de a lua deci9iile necesare (art.12! Cod civil); b) dreptul de administrare +i repre9entare; c) dreptul la beneficii. 0sociaii au dreptul s participe la mprirea beneficiilor reali9ate de societate. ?eniturile se reparti9ea9 ntre membrii societii n mod proporional aportului pe care-l dein n capitalul social; d) dreptul de a primi valoarea aporturile n ca9 de di9olvare +i licIidarea a societii (art.1!1 Cod civil). ,$liga#iile. .bli%aiile asociatului societii n nume colectiv snt urmtoarele: Obli(aia de a trans%ite aportul. 0sociatul este obli%at s contribuie cu aporturi n bani sau n natur la constituirea societii. 8n la nre%istrarea ei de stat asociatul trebuie s predea n numerar cel puin #(k din aport iar restul n decursul a ) luni de la data nre%istrrii. Dn capitalul social al societii n nume colectiv pot fi transmise orice bunuri
177

7mli% 6er%iu. Co%entariu la Codul ci il al Republicii ;oldo a (coord. Guruian 7iIai +i al.). ?olumul -. CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2(() p.2!). 178 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. 1diia a ----a. CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2(11 p.!11.

2((

care fac parte din circuitul civil - bunuri mobile bunuri imobile bani creane +.a. Obli(aia de a participa personal la acti itatea societ$ii . 0ceast obli%aie reiese din art.12' alin.(1) din Codul civil potrivit cruia asociatul este obli%at s repre9inte societatea dac prin actul de constituire nu este absolvit de aceast obli%aie. Obli(aia de a nu de eni n acela!i ti%p asociat al unei alte societ$i n nu%e colecti . 0ceasta reiese din art.121 alin.(2) Cod civil n conformitate cu care o persoan fi9ic sau Buridic poate fi asociat numai ntr-o sin%ur societate n nume colectiv. ?erificarea respectrii acestei obli%aii este pus pe seama Camerei Dnre%istrrii de 6tat a *epublicii 7oldova. % 7:underea a78ciatului. 3ac societatea n nume colectiv aBun%e n incapacitate de plat mai nti se va rspunde cu banii +i bunurile din patrimoniul ntreprinderii iar dac aceste miBloace nu aBun% asociaii vor rspunde n mod neli%itat (2din propriul bu9unar4) +i solidar (2mpreun4) pentru a acoperi datoriile societii. 0+adar asociaii societii n nume colectiv poart rspundere nelimitat pentru obli%aiile societii. .bli%aia dat este valabil indiferent de faptul dac asociatul a participat de la nceput la fondarea societii n nume colectiv ori s-a alturat mai tr9iu. 0sociatul care fr consimmntul scris al celorlali asociai ntrebuinea9 capitalul bunurile sau creditul societii n folosul su ori n acela al unei alte persoane este obli%at s restituie societii beneficiile ce au re9ultat +i s plteasc desp%ubiri pentru daunele cau9ate. Dn plus asociatul n acest ca9 poate fi eFclus din societate1$". 7embrul care a ie+it din societatea n nume colectiv poart rspundere pentru obli%aiile aprute pn la ie+irea lui din societatea n e%al msur cu membrii rma+i n termen de doi ani din 9iua aprobrii drii de seam despre activitatea societii pentru anul n care a ie+it din societate (art.128 alin.(!) Cod
179

CKrcei 1lena op.cit. p.1"1.

2(1

civil). 6+A+ Dncetarea activit ii 78ciet ii =n nu9e c8lectiv 6ocietatea n nume colectiv +i ncetea9 activitatea prin reor%ani9are sau di9olvare. %e8r#ani!area. Dn situaia reor%ani9rii societii n nume colectiv scIimbrile n interiorul acesteia nu se petrec deodat. 0sociaii rmn obli%ai s rspund pentru datoriile societii n nume colectiv datorii pe care aceasta lea acumulat pn a se reor%ani9a. 0stfel potrivit Codului civil al *epublica 7oldova n ca9ul reor%ani9rii societii n nume colectiv n societate pe aciuni n societate cu rspundere limitat sau n cooperativ asociaii continu$, n ter%en de trei ani, s$ r$spund$ solidar !i neli%itat pentru obli(aiile n$scute pn$ la reor(ani:are (art.1!' alin. (1)). 7ai mult dect att asociatul nu va fi eliberat de rspundere nici n ca9ul n care pn la eFpirarea termenului de trei ani va ncerca s nstrine9e cuiva partea sa din capitalul social. 0ceste ri%ori au fost introduse n scopul de a proteBa interesele creditorilor. .r ace+ti creditori au intrat n anumite le%turi comerciale cu societatea n nume colectiv fiindc vedeau o si%uran n faptul c asociaii purtau rspundere nelimitat pentru datoriile ntreprinderii. -ar acum cnd ntreprinderea nu mai eFista creditorii ar risca s nu-+i poat ntoarce banii sau bunurile acordate societii n cIirie sau cu mprumut. -i!8lvarea. 3up eFemplul altor persoane Buridice societatea n nume colectiv se di9olv dac este pre9ent cel puin unul dintre urmtoarele temeiuri: a) a eFpirat termenul pentru care a fost fondat; b) +i-a atins scopul pentru care a fost constituit sau dimpotriv nu a reu+it s-l atin%; c) Iotrrea de di9olvare a fost luat de ctre or%anul ei de conducere; d) a eFistat o Iotrre de di9olvare emis de instana de Budecat; e) n ca9 de insolvabilitate; f) faptul c nu mai are nici un participant (art.8) alin.(1) Cod civil). 0lturi de aceste temeiuri de di9olvare societatea n nume colectiv se di9olv +i dac n ea rmne un sin(ur %e%bru. 0cest ultim membru rmas are
2(2

dreptul ca n termen de !ase luni s reor%ani9e9e societatea. 3ac n termenul respectiv nu o va face societatea n nume colectiv urmea9 a fi di9olvat. 3i9olvarea este urmat de procedura de licIidare. 5). (8cietatea =n c89andit )+6+ -e;inirea "i :articularit ile 78ciet ii =n c89andit I7t8ricul. 6ocietatea n comandit +i are %ene9a din 1vul 7ediu. 1a a fost inventat pentru a ocoli ri%orile dreptului reli%ios +i a re%ulamentelor militare care inter9iceau persoanelor bo%ate (clerici nobili militari) de a acorda mprumuturi cu dobnd. 7arii deintori de capitaluri ai acelor vremuri aveau totodat un statut social care nu le permitea s se ocupe cu comerul. 0stfel fiind trebuia %sit un artificiu Buridic care pe de o parte s serveasc la ocolirea interdiciei privind acordarea de mprumuturi cu dobnd iar pe de alt parte s permit preoilor nobililor +i militarilor s se implice n afaceri. 5n asemenea artificiu a fost %sit prin re%lementarea societii n comandit. 7ecanismul era urmtorul: deintorii de capitaluri ncredinau n ba9a unui contract (denumit co%%enda18() anumite sume de bani unor ne%ustori profesioni+ti sau unor cpitani de corbii pentru ca ace+tia s le foloseasc n afaceri urmnd ca beneficiile obinute s fie mprite ntre ei. 8e aceast cale deintorii de capital investeau banii +i riscau doar n limita sumelor ncredinate181. Cei care ncredinau sume de bani altora spre utili9are n afaceri comerciale au fost denumii co%anditari iar cei care primind aceste sume se an%aBau s le foloseasc pentru derularea unor afaceri comerciale au fost numii co%anditai. Dn pre9ent societatea n comandit este re%lementat sub diferite denumiri de maBoritatea le%islaiilor europene cu eFcepia ctorva ri - 7area Gritanie ,orve%ia 6uedia =recia +i /iecItenstein. Dn le%islaia *epublicii 7oldova societatea n comandit este re%lementat de Codul civil la art.1!)-1##182. 0ceast form de or%ani9are Buridic se
180 181

CuvKntul provine de la lat. acco%endare ce nseamn a se ncredina cui a. 7mli% 6er%iu op.cit. p.2'8. 182 5n articol consacrat societii n comandit este prev9ut +i n /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi dar a+a

2(!

ntlne+te rar n practic investitorii prefernd societatea cu rspundere limitat cu care este mult mai u+or de lucrat. -e;iniia+ 3efiniia le%al a societii n comandit o %sim n Codul civil +i anume: societatea n comandit este societatea comercial n care de rnd cu membrii care practic n numele societii activitatea de ntreprin9tor +i poart rspundere solidar nelimitat pentru obli%aiile acesteia ( co%anditai) eFist unul sau mai muli membri-finanatori (co%anditari) care nu particip la activitatea de ntreprin9tor a societii +i suport n limita aportului depus riscul pierderilor ce re9ult din activitatea societii (art.1!) alin.1). Dn literatura de specialitate snt redate mai multe definiii ale societii n comandit. 7ai reu+it o considerm pe cea eFpus de ctre profesorul =tanciu C$rpenaru potrivit cruia societatea n comandit se pre9int drept o societate format prin asociere pe ba9a deplinei ncrederi a dou sau mai multor persoane care pun n comun mai multe bunuri pentru a desf+ura o activitate comercial n scopul mpririi beneficiilor +i care rspund pentru obli%aiile sociale dup ca9 nelimitat +i solidar (asociaii co%anditai) sau n limita aportului lor (asociaii co%anditari)18!. 6ocietatea n comandit ofer posibilitatea celor care au idei snt buni profesioni+ti n diferite domenii dar nu au capital s se asocie9e cu persoane care dispun de capital dar nu au idei sau posibiliti de reali9are18#. Dn mare parte societatea n comandit se aseamn cu societatea n nume colectiv. 6in%ura deosebire const n faptul c asociaii n cadrul societii n comandit snt de dou feluri co%anditai +i co%anditari. 1sena societii const n faptul c comanditaii %estionea9 banii +i bunurile transmise societii de ctre comanditari iar beneficiul se reparti9ea9 ntre comanditai +i comanditari conform actului de constituire18'. AvantaCele "i de!avantaCe. 0vantaBele pe care le aduce societatea n comandit snt puine. 8e de o parte asociaii co%anditari care dispun de
cum s-a menionat deBa le%ea respectiv aproape c nu-+i mai are aplicare din motiv c a fost abro%at n mod tacit de prevederile Codului civil. 183 Crpenaru 6tanciu 3. op.cit. p.28!. 184 7r%ineanu =abriel 7r%ineanu /ilia. #reptul afacerilor. CIi+inu: 21lena - ?.-.4 2((# p."". 185 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.!18.

2(#

miBloace financiare au posibilitatea s le investeasc ncasnd beneficii fr a se implica n activitatea societii +i fr a risca o rspundere nelimitat iar pe de alt parte asociaii co%anditai care nu au suficient capital dar au iniiativ au oca9ia s atra% capital n condiii mult mai avantaBoase dect cele ale unui mprumut +i s desf+oare o activitate comercial n scopul obinerii unor beneficii18). 3in nefericire societatea n comandit este aspru criticat n doctrin apreciindu-se c ea a devenit total desuet (2nvecIit4) iar n practic ea nu se mai bucur de interes din partea oamenilor de afacere 18$. 8n acum nu este clar de ce comanditaii ar trebui s rspund cu ntrea%a avere pe care o au odat ce ei nu au depus n capitalul social nimic n afar de munca pe care o desf+oar de 9i cu 9i_ $articularit ile. 3in definiia acordat societii n comandit se deduc urmtoarele particulariti ale acestei forme de or%ani9are Buridic: 6e ba9ea9 pe asocierea ntre dou$ cate(orii de persoane unii se *spunderea comanditailor +i comanditarilor pentru datoriile numesc comanditai alii - comanditari. societii este diferit: comanditaii rspund neli%itat !i solidar iar comanditarii rspund doar n li%ita aportului depus la momentul fondrii societii n comandit. 0socierea are la ba9 ncrederea deplin$ unii n ceilali. 3in acest considerent despre societatea n comandit +i societatea n nume colectiv se mai spune c snt societi intuitu personae. )+)+ C8n7tituirea 78ciet ii =n c89andit Actul de c8n7tituire. 6ocietatea n comandit se nre%istrea9 la Camera Dnre%istrrii de 6tat. 3ocumentul principal n temeiul cruia este acceptat nre%istrarea se nume+te act de constituire. 0ctul de constituire trebuie s cuprind: numele locul data na+terii domiciliul cetenia +i datele din buletinul de identitate al comanditailor +i
186 187

7mli% 6er%iu op.cit. p.2)(. 7mli% 6er%iu op.cit. p.2'8.

2('

comanditarilor persoane fi:ice iar dac ace+tia snt persoane Auridice n actul de constituire se indic denumirea sediul naionalitatea +i numrul de nre%istrare. 3e asemenea n actul de constituire a societii n comandit se indic denumirea acesteia; obiectul de activitate; sediul; or%anele de conducere; aportul depus de ctre comanditai modul +i termenul de vrsare; rspunderea comanditailor pentru nclcarea termenului de vrsare a aportului; dac n capitalul social au fost depuse bunuri se indic valoare bneasc a acestora +i felul cum a fost fcut evaluarea; procedura de admitere a noilor comanditai +i comanditari civil). A78ciaiiH co"andita#ii "i co"anditarii. /e%ea prevede c societatea n comandit trebuie s aib cel puin doi fondatori un co%anditat +i un co%anditar. 3ac se aBun%e la situaia n care societatea nu mai are nici un comanditat ori nici un comanditar ea are la dispo9iie H luni pentru a %si o persoan n loc n ca9 contrar societatea va trebui di:ol at$. Dn calitate de comanditai +i comanditari pot fi att persoanele fi9ice ct +i cele Buridice. Co%anditai snt persoanele care desf+oar n numele societii activitatea de ntreprin9tor administrea9 +i repre9int societatea +i care n ca9ul apariiei unor datorii rspund nelimitat +i subsidiar pentru datoriile societii. ,umrul de comanditai ai societii n comandit nu poate fi mai mic de 1 (unul) +i respectiv nu poate fi mai mare dect 2( (dou9eci) 188. Dn acest sens comanditaii se aseamn foarte mult cu asociaii din cadrul societii n nume colectiv. 0m putea face o paralel ntre comanditaii societii n comandit +i asociaii societii n nume colectiv. 0mbii au acela+i statut Buridic - rspund nelimitat (2din banii personali4) pentru datoriile societii iar dac snt mai
188

dar +i procedura de eFcludere n ca9 de nerespectare a

an%aBamentelor asumate prin actul de constituire (art.1(8 +i art.1!$ din Codul

Codul civil nu stabile+te eFpres numrul maFim de comanditai. 3ar reie+ind din art.1!) alin.(#) c dispo9iiile cu privire la societatea n nume colectiv snt aplicabile societii n comandit n msura n care codul nu conine norme eFprese cu privire la societatea n comandit aBun%em la conclu9ia c societatea n comandit poate avea cel mult 2( (dou9eci) de comanditai. Cu referire la comanditari numrul maFim al acestora poate fi nelimitat.

2()

muli atunci rspund n mod solidar (2mpreun4). . persoan poate fi comanditat doar ntr-o sin%ur societatea n comandit. 7ai mult dect att comanditatul nu poate fi n acela+i timp asociat al unei societii n nume colectiv +i viceversa asociatul societii n nume colectiv nu are dreptul s fie comanditat n cadrul societii n comandit. Co%anditari snt persoanele care finanea9 societatea n comandit. 1i nu particip la desf+urarea activitii de ntreprin9tor. Dn ca9ul n care societatea n comandit are multe datorii comanditarii vor rspunde numai n limita participaiunii la capitalul social. 6tatutul Buridic al comanditarului este asemntor cu cel al asociatului din cadrul societii cu rspundere limitat18". 0mbii suport riscurile doar n mrimea aportului pe care l-au depus n capitalul social. -enu9irea de ;ir9 . Ca +i n ca9ul societii n nume colectiv denumirea societii n comandit trebuie s includ sinta%ma n limba de stat 26ocietate n Comandit4 sau abrevierea 26.C.4. 0lturi trebuie s fie pre9ent numele de familie al unui dintre asociai. 3e eFemplu D;unteanuK (pe scurt =.C. D;unteanuK). 3ac asociai snt mai muli se folosesc cuvintele - 2+i compania4 sau 2+i Co4. 3e eFemplu =ocietatea n Co%andit$ D;unteanu !i co%paniaK (mai pe scurt =.C. D;unteanu !i CoK). Ca:italul 78cial. 8entru societatea n comandit nu este stabilit o mrime a capitalului social astfel nct acesta poate fi orict de mic dar +i foarte mare. Capitalul social se formea9 din aporturile fcute de ctre comanditari. 0ceste aporturi pot fi depuse n bani sau n bunuri (autoveIicule mobil computere etc.). Dn scIimb comanditaii nu depun ni%ic n capitalul social. 1i contribuie la funcionarea societii n comandit prin %unca (fi9ic +i intelectual) ser iciile +i cuno!tinele pe care le au dar acestea a+a cum se +tie nu pot fi depuse ca aport la capitalul social. 8n n momentul nre%istrrii societii comanditarul este obli%at s verse
189

=ocietatea n Co%andit$

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.!1).

2($

cel puin )(k din aportul subscris (la care s-a obli%at) urmnd ca diferena s fie vrsat nu mai tr9iu de ) luni de la data nre%istrrii (art.112 alin.(!) Cod civil). )+/+ Bunci8narea 78ciet ii =n c89andit C8nducerea. 6ocietatea n comandit este condus de ctre c89anditai. :iecare dintre ei poat s repre9inte societatea +i s semne9e documentele necesare pentru activitatea de 9i cu 9i fr a avea nevoie de procur. 8entru a demonstra c snt comanditai vor trebui s pre9inte extrasul eliberat de Camera Dnre%istrrii de 6tat n care este scris numele +i prenumele fiecruia dintre ei. Dn ce prive+te comanditarii ace+tea nu au dreptul s participe la conducerea +i administrarea societii n comandit. 3ac totu+i doresc s repre9inte interesele societii o pot face dar numai n ba9 de procur$ la fel cum procedea9 +i an%aBaii de rnd ai ntreprinderii. -re:turile "i 8?li#aiile. Dn %eneral co%anditaii au drepturi +i obli%aii asemntoare cu cele ale asociailor n cadrul societ$ii n nu%e colecti . 3e cealalt parte drepturile +i obli%aiile co%anditarilor se aseamn foarte mult cu drepturile +i obli%aiile asociailor unei societ$i cu r$spundere li%itat$. #repturile co%anditailor. a) 8rincipalul drept al comanditailor este de a conduce societatea +i de a lua parte la activitatea ei (art.1!8 Cod civil). Ca +i n alte societi comerciale asociaii particip la conducerea societii n comandit prin intermediul adunrii %enerale avnd dreptul la un sin%ur vot. b) 3reptul la o parte din beneficiu. 0portul asociatului comanditat constnd n munc +i servicii care nu se iau n considerare la formarea +i maBorarea capitalului social asociatul trebuie s obin o plat pentru efortul fi9ic +i intelectual depus pentru societate. 0ceast plat se face prin atribuirea unei pri din beneficiul obinut de societate1"(. 8roporia din beneficiu care urmea9 a fi reparti9at comanditailor trebuie prev9ut eFpres n actul de constituire. Obli(aiile co%anditailor. a) 8rincipala obli%aie a comanditailor este de a vrsa n capitalul social aportul promis. 3ac aportul se face n bani ace+tea se depun la o banc comercial pe un cont special iar certificatul eliberat de banc
190

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.!18.

2(8

se pre9int la Camera Dnre%istrrii de 6tat pentru a efectua meniunea n re%istrul persoanelor Buridice. 0portul poate fi depus +i n bunuri. Dn acest ca9 un evaluator independent va stabili care este valoarea bneasc a bunurilor +i suma respectiv va fi reflectat n capitalul social cu meniunea ntre parante9e de eFemplu: 2aport n mrime total de 2$'.((( lei (bun mobil - autoveIicul)4. b) .bli%aia de participare la pierderile societii. 8ierderile societii n comandit se reparti9ea9 ntre membrii ei proporional participaiunilor la capitalul social dac actul de constituire sau acordul prilor nu prevede altfel 1"1. 3ac comanditaii snt mai muli la numr ace+tea pot s reparti9e9e ntre ei funciile. #repturile co%anditarilor. Comanditarii au urmtoarele drepturi: a) 6 participe la mprirea beneficiilor. Comanditarul are dreptul s primeasc partea ce i se cuvinte din veniturile societii proporional participaiunii sale la capitalul social. 7odalitatea de ncasare a profitului se va stabili la concret n actul de constituire. c) 6 suprave%Ie9e +i s controle9e cum +i desf+oar activitatea societatea n comandit; s ia cuno+tin de drile de seam de bilanurile anuale +i s le verifice cu datele din re%istre +i din alte documente Bustificative. d) 6 se retra% din societate la sfr+itul anului financiar +i s primeasc o parte din activele ei proporional participaiunii sale la capitalul social (art.1!" alin.(1) lit.c) Cod civil). Obli(aiile co%anditarilor. a) 8rincipala obli%aie a comanditarului este de a depune n capitalul social aportul la care s-a obli%at. 3epunerea aportului se confirm printr-un certificat eliberat de societate. b) Comanditarul mai are obli%aia de a nu se implica n administrarea societii. Dn acest sens el nu va putea repre9enta societatea dect n ba9 de procur special dat de ctre comanditaii administratori pentru o operaiune determinat1"2. Dn afar de drepturile +i obli%aiile menionate mai sus actul constitutiv al
191 192

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie op.cit. p.1(!. 7mli% 6er%iu op.cit. p.2)$-2)8.

2("

societii n comandit poate prevedea mai multe drepturi +i obli%aii pentru comanditai +i comanditari. % 7:underea. Comanditaii rspund pentru obli%aiile societii cu averea personal pe care o dein. Dn scIimb comanditarii rspund n limita contribuiei pe care au depus-o n capitalul social. 3eseori n doctrin se face referire la faptul c comanditaii snt ni+te administratori care nu ar trebui s rspund nelimitat +i solidar pentru obli%aiile societii1"!. .r n dreptul modern accentul este pus pe mrimea capitalului. 3e aceia mai potrivit ar fi fost ca comanditarii s rspund pentru datoriile societii dar nu comanditaii. -at de ce numeroase state au eliminat din le%islaia lor acest %en de societate care era actual n 1vul 7ediu dar a devenit anacronic n pre9ent. )+A+ -i!8lvarea "i re8r#ani!area 78ciet ii =n c89andit 6ocietatea n comandit se di:ol $ ca +i orice alt persoan Buridic n temeiul art.8) +i 8$ din Codul civil. 3ar spre deosebire de alte persoane Buridice societatea n comandit se di9olv dac nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar (art.1#!). 3i9olvarea nu se face imediat. 7ai nti se acord un termen de ) luni n care societatea n comandit trebuie s suplineasc asociatul care lipse+te. 3ac nu o va face societatea va trebui di9olvat. 3i9olvarea este urmat de procedura de lic7idare. /icIidarea se face conform re%ulilor %enerale. 3in averea rmas dup stin%erea datoriilor se restituie cotele-pri ale comanditarilor iar restul se mparte ntre asociai a+a cum s-a convenit n actul de constituire1"#. 8entru a scpa de di9olvare o soluie ar fi reor(ani:area. 6ocietatea n comandit poate fi reor%ani9at n societate pe aciuni n societate cu rspundere limitat sau n cooperativ. Dn ca9ul reor%ani9rii comanditaii continu n termen de ! ani s rspund solidar +i nelimitat pentru obli%aiile aprute pn la reor%ani9are.

193 194

7mli% 6er%iu op.cit. p.2'8. *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.!2!.

21(

CA$I&OLUL 60+ (OCIE&A&EA CU %'($UN-E%E LIMI&A&' 56+ N8iunea de 78cietate cu r 7:undere li9itat <e2ini#ie, caracterele & ridice. . societate cu rspundere limitat (abreviata ca curent 6.*./. ori 6*/) este o form le%al de companie o anumit persoan Buridic care are o rspundere limitat n faa le%ii +i fa de proprietarii acesteia. 1ste o form Iibrid de business avnd caracteristici att ale unui parteneriat ct +i ale unei corporaii fiind mai fleFibil dect alte forme ale societii comerciale +i mai adecvat pentru un proprietar unic sau pentru un numr mic de membri
1"'

. 5na dintre cele mai rspndite societi comerciale

este societatea cu r$spundere li%itat$. Dn *e%istrul de 6tat al ntreprinderilor la 1 aprilie 2(11 erau nre%istrate $# !2" de societi cu rspundere limitat. 5n prim act normativ care re%lementa statutul acestui tip de societate comercial a fost pus n vi%oare n =ermania la 21 martie 18"2 cnd *eicIsta%ul la insistena deputatului .IeliIei9er a adoptat <e(ea cu pri ire la societ$ile cu r$spundere li%itata, fiind preluat n 1"2' n :rana iar n *epublica 7oldova +i-a %sit consacrarea pentru prima data prin Pot$rrea Fu ernului Republicii ;oldo a nr.nJJ_'GG', care a fost nlocuit parial prin dispo9iiile Codului ci il din IJJI la art.'JH&''H, cuprin9nd dispo9iii comune cu privire la societile comerciale !i la art.'In&'nn cuprin9nd dispo9iii speciale cu privire la 6*/ iar apoi inte%ral prin <e(ea nr.'Qn_IJJm cu pri ire la societ$ile cu r$spundere li%itat$1"). 3octrina Buridic romn define+te societatea cu rspundere limitat ca o societate constituit pe ba9a deplinei ncrederi de dou sau mai multe persoane care pun n comun anumite bunuri pentru a desf+ura o activitate comercial n
195 196

0n%Ieni 6. ?olonciu 7. 6toica C. 3rept comercial.- Gucure+ti 2((( p.1(# *o+ca ,. Gie+u 6. 3reptul afacerilor. ?ol.2 -CIi+inu 2(().p.!)

211

vederea mpririi beneficiilor +i care rspund pentru obli%aiile sociale n limita a:8rturil8r l8r642+ Conform art.1#' din Codul Civil al *epublicii 7oldova societatea cu rspundere limitat este societatea comercial al crei capital social este divi9at n pri sociale conform actului de constituire +i ale crei obli%aii snt %arantate cu patrimoniul societii. *eie+ind din definiie putem evidenia urmtoarele caractere ale 6*/: 1. 0socierea se ba9ea9 pe ncrederea asociailor societatea are un caracter intutio personae ca +i societile de persoane; 2. Capitalul social nu poate fi mai mic de '#(( lei +i este divi9at n anumite fraciuni pri sociale; partea social nu este titlu de valoare +i este transmisibil; !. 0sociaii rspund pentru obli%aiile sociale n limita aportului lui; #. ,umrul asociailor poate fi ntre 2 +i '( asociai; cu eFcepie poate fi constituit +i de o sin%ur persoan; '. 6ocietatea dispune de o structur stabil. Con%tit irea SRL3 +ondatorii, act l de con%tit ire, /nregi%trarea SRL3 6ocietatea cu rspundere limitat se constituie printr-un sin%ur document numit n Codul civil act de constituire adic acel contract de constituire +i n ca9ul constituirii de ctre un sin%ur fondator numit statut. Conform /e%ii cu privire la societatea cu rspundere limitata nr.1!'\2(($( art.12) actul de constituire se semnea9 de toi fondatorii +i se autentific notarial. 6emnarea actului de constituire de ctre repre9entanii fondatorilor se admite numai n ba9a procurii autentificate notarial. 0ctul de constituire se ntocme+te n limba de stat. 0ctul de constituire a societii cu rspundere limitat trebuie s conin urmtoarele clau9e:
197

numele locul +i data na+terii adresele asociailor; firma +i adresa societii; obiectul de activitate; participaiunile asociailor modul +i termenul lor de vrsare;
Carpenaru 6tanciu 3. 3rept comercial romKn 0// G0CX Gucure+ti 2((1 p.!!)

212

valoarea bunurilor constituite ca participaiune n natur +i modul de sediul; structura atribuiile modul de constituire +i de funcionare a or%anelor modul de repre9entare; filialele +i repre9entanele societii; mrimea capitalului social; mrimea prii sociale a fiecrui asociat. 6ocietatea cu rspundere limitat poate fi constituit att de persoane

evaluare dac au fost asemenea aporturi;

societii;

fi9ice ct +i persoane Buridice crora le%ea nu le impune vrio interdicie care trebuie s aib capacitate de eFerciiu. ,umrul asociailor este limitat de la minimum 2 la maFimum '( de persoane; conform prevederilor Codului civil +i anume ale art.1#' ea poate fi constituit +i de ctre o sin%ur persoan. 6oii pot fi asociai ntr-o societate cu rspundere limitat. 1i nu se pot constitui prin aporturi dect cu bunuri proprii nu +i cu bunuri comune. Eir%a societ$ii conform art.! al /e%ii nr.1!'\2(($ se compune dintr-o denumire n limba de stat care va include abrevierea D=R<.K 6ocietatea poate utili9a denumirea numai n formula n care este indicat n actul de constituire n *e%istrul de 6tat al Dntreprinderilor +i .r%ani9aiilor. 3enumirea este stabilit de fondatori n actul de constituire fiind principalul atribut fa de care se eFprim atitudinea +i recuno+tina terilor. .biectul de activitate al societii trebuie s fie licit +i moral obiect al societii poate fi orice activitate economic. Tnre(istrarea de stat a societii este important n procesul constituirii societii comerciale deoarece odat cu nre%istrarea societii se dobnde+te personalitatea Buridic +i devine subiect de drept. Conform /e%ii nr.1!'\2(($ societatea se nre%istrea9 la Camera Dnre%istrrii de 6tat
21!

n mod obli%atoriu cuvintele

societate cu r$spundere li%itat$ iar denumirea prescurtat va conine

n modul +i n

termenul stabilit de le%e. 8rocedura nre%istrrii poate fi iniiat de oricare dintre fondatori sau de un ter mputernicit de ctre fondatori prin procura autentificat. .r%anul de nre%istrare verific le%alitatea actelor recepionate pentru nre%istrare +i n termen de 1' 9ile emite deci9ia de nre%istrare sau deci9ia privind refu9ul de a nre%istra ntreprinderea sau or%ani9aia. Dn ca9 c or%anul de nre%istrare refu9 s nre%istre9e societatea atunci deci9ia privind refu9ul nre%istrrii de stat trebuie s conin motive ntemeiate de refu9 +i referine obli%atorii la actele le%islative +i alte acte normative care au fost nclcate n documentele de constituire sau n alte acte pre9entate pentru nre%istrare . Dnre%istrarea de stat a persoanei Buridice nu se admite n ca9urile: a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru nre%istrare; b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru nre%istrare cerinelor prev9ute de le%e; c) nclcrii procedurii le%ale de constituire reor%ani9are licIidare suspendare sau reluare a activitii persoanei Buridice de modificare a actelor de constituire al persoanei Buridice; d) constituirii unei noi persoane de ctre fondatorul persoanei Buridice radiat din *e%istrul de stat ca re9ultat al aplicrii art.1$# 1 din Codul fiscal n decursul a ! ani; e) nclcrii din motive nentemeiate a termenului de depunere a documentelor pentru nre%istrarea modificrilor operate n actele de constituire sau n datele nscrise n *e%istrul de stat.1"8 Dnre%istrarea de stat este o condiie care ofer societii dreptul de a activa societatea dobnde+te capacitate Buridic +i personalitate. 1ste n interesul fondatorilor s nre%istre9e societatea ct mai rapid. Capital l %ocial3 Aport rile la capital l %ocial3 -od l de eval are a aport rilor3 -odi2icarea capital l i %ocial3 Partea %ocial3 Capital l de re0erv3 Capitalul social poate fi definit ca eFpresia valoric a totalitilor aporturilor n numerar +i n natur cu care fondatorii societii comerciale contribuie la constituirea patrimoniului ei spre a asi%ura miBloace materiale
198

art. 1! al /e%ii nr. 22(-J?- din 1".1(.2(($ privind nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali

21#

necesare activitii atin%erii scopurilor propuse. Conform prevederilor le%ale +i anume art.21 al /e%ii nr.1!'\2(($ capitalul social al societii se constituie din aporturile asociailor +i repre9int minima activelor eFprimat n lei pe care trebuie s le dein societatea al crei capital social nu poate fi mai mic de '#(( lei (!(( de salarii minime) +i care urmea9 a fi vrsat n sum de cel puin #(k pn la nre%istrarea societii iar restul n termen de Bumtate de an dup nre%istrarea acesteia sau cum prevede actul de constituire. Capitalul de re:er $. Conform prevederilor le%ale societatea este obli%at s-+i forme9e un capital de re9erv de cel puin 1(k din cuantumul capitalului social. Capitalul de re9erv al 6*/ poate fi utili9at doar n scopul acoperirii pierderilor sau la maBorarea capitalului ei social fiind ca o %aranie suplimentar pentru creditori. 8entru formarea capitalului de re9erv se aloc nu mai puin de 'k din beneficiul anual pn se atin%e valoarea fiFata n actul de constituire. Aporturile asociailor. .bli%aia principal asumat de ctre fondatori prin actul de constituire este aceea de a vrsa aportul la capitalul social. Capitalul social se constituie din aporturile asociailor n numerar (aporturi monetare adic incorporale). sume de bani) +i aporturi n natur (bunuri corporale /e%ea nu permite drept aport la capitalul social prestarea

serviciilor de ctre asociai. ?artea social$ al asociailor societii cu rspundere limitat repre9int o fraciune din capitalul ei social stabilit n funcie de mrimea aportului la acest capital. 0sociatul deine o parte social. Conform Codului civil ( art.1#") prile sociale pot avea mrimi diferite +i snt indivi9ibile dac actul de constituire nu prevede altfel. 7rimea prii sociale depinde de valoarea aportului vrsat de asociat la constituirea societii +i la maBorarea capitalului social. 0sociatul poate dobndi una sau mai multe pri sociale de la ali asociai iar valoarea propriei pri se va maBora proporional valorilor prilor dobndite; ca9ul unui sin%ur asociat acesta deine o parte social e%al cu mrimea capitalului social. 3reptul asociailor asupra prilor sociale se constat printr-un certificat care se eliberea9 la cererea asociailor de ctre administratorul societii.
21'

8rans%iterea sau nstr$inarea p$rilor sociale. Dn Codul civil ( art.1'2) +i n /e%ea nr.1!'\2(($( art.2') se utili9ea9 cuvintele nstr$inare !i n:are a p$rii sociale. Dnstrinrii i se potrivesc mau multe acte Buridice inclusiv donaia scIimbul aportul la capitalul social1"". 8rile sociale se pot transmite n mod liber soului rudelor +i afinilor n linie dreapt fr limit +i n linie colateral pn la %radul doi inclusiv de asemenea ntre asociai +i societi dac n actul de constituire nu este prev9ut altfel. Dn ca9ul nstrinrii prii sociale terelor persoane asociaii au dreptul de preemiune. Dnstrinarea prii sociale se efectuea9 printr-o ofert scris administratorului care la rndul su urmea9 s informe9e pe toi asociaii n termen de 1' 9ile de la data transmiterii. 0cceptarea ofertei se efectuea9 de asemenea n form scris +i se transmite administratorului. Dn termen de 1' 9ile de la data primirii ofertei asociatul este obli%at s indice mrimea fraciunii din partea social pe care intenionea9 s-o dobndeasc. Dn ca9ul n care eFist mai muli solicitani fiecare dobnde+te o fraciune a prii sociale n mrimea solicitat. Dn ca9ul de9acordului dintre ei partea social va fi distribuit proporional prii deinute de fiecare asociat. 0sociatul nu poate nstrina partea social pn la vrsarea inte%ral a aportului subscris cu eFcepia ca9ului de succesiune. 0ctul Buridic de nstrinare a prii sociale se autentific notarial. ;odificarea capitalului social n conformitate cu prevederile le%ale se face prin %aAorare sau reducere. 7odificarea repre9int o operaiune de scIimbare a actului de constituire deoarece conform( art.1($) alin.(2) art.1#) din Codul civil ( art.1!) din /e%ea nr.1!'\2(($ mrimea capitalului social trebuie s fie indicat n actul de constituire; conform (art.!!) din /e%ea nr.22(\2(($ mrimea capitalului social se indic +i n *e%istrul de 6tat. 3up cum am menionat mai sus capitalul social se poate modifica prin %aAorare. Dn urma maBorrii activele cresc +i respectiv %araniile creditorilor cIiro%rafari se consolidea9. Capitalul social poate fi maBorat doar n acel ca9 dac fondatorii au vrsat inte%ral aporturile la care s-au obli%at prin actul de constituire.
199

Comentariu teoretico-practic la /e%ea nr.1!'\2(($ privind societile cu rspundere limitat

21)

5n alt mod de modificare a capitalului social este reducerea lui. *educerea repre9int o operaiune care pre9int un pericol pentru creditorii societii de aceea le%islaia stabile+te norme ce obli% informarea personal a fiecrui creditor +i publicarea unui avi9 n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova cu privire la o eventual reducere a capitalului social. 6ocietatea nu poate reduce capitalul social sub minimul de '#(( lei stabilit n le%e$. <rept rile 1i o$liga#iile a%ocia#ilor3 R%p nderea a%ocia#ilor3 3up cum am menionat mai sus numrul de asociai nu poate fi mai mare de '(. 8articipnd la constituirea societii cu rspundere limitat sau prin dobndire ulterior constituirii a unei pri sociale se dobnde+te calitatea de asociat n momentul autentificrii actului de constituire care se consolidea9 prin nre%istrarea de stat a societii. 3e asemenea persoana poate deveni asociat +i prin succesiune mo+tenind partea social a asociatului decedat iar n ca9ul persoanelor Buridice asociaii de asemenea pot dobndi pri sociale n urma succesiunii drepturilor +i obli%aiilor persoanei Buridice reor%ani9ate. 8rincipalele drepturi ale asociailor snt urmtoarele: & dreptul de ot oricare asociat poate s intervin n viaa societii prin eFercitarea dreptului la vot n cadrul adunrii %enerale a asociailor. :iecare parte sociala d dreptul la un vot; & dreptul de a participa la conducerea societ$ii n confor%itate cu pre ederile le(ii !i ale actului de constituire include dreptul de a participa la adunrile %enerale ordinare +i eFtraordinare ale societii dreptul de a include cIestiuni n ordinea de 9i a adunrii +i de a-+i eFpune opinia asupra acestor cIestiuni n cadrul adunrii dreptul de a desemna +i de a fi desemnat n or%anul eFecutiv n consiliul societii +i n or%anul de suprave%Iere; & dreptul de a exercita controlul asupra %odului de (estionare a societ$ii, const n controlul operaiunilor efectuate de administratorul societii sau de persoanele crora acesta le-a dele%at mputernicirea; & dreptul de a fi infor%at despre acti itatea societ$ii fiecare asociat are dreptul de a cunoa+te ntrea%a informaie despre activitatea societii precum +i de a lua cuno+tin de actul constitutiv +i de modificrile lui de procesele-verbale ale
21$

adunrii %enerale

ale consiliului

de a consulta re%istrele

documentele

contabile bilanul contabil +i alte acte; & dreptul de a participa la reparti:area beneficiului fiecare asociat are dreptul la ncasarea beneficiului att n timpul funcionrii societii ct +i n ca9ul di9olvrii +i licIidrii acesteia; reparti9area beneficiului este interesul pe care lau urmrit n comun unindu-+i aporturile. 8artea din profitul net care se plte+te fiecrui asociat se nume+te di idend. 3istincia dintre dividend +i beneficiu const n aceea c beneficiul aparine societii iar dividendele snt ale asociailor. 3ividendele se acord numai n msura n care la nivelul societii se obin venituri reale constatate prin bilanul contabil. 3ividendele se atribuie n funcie de prile sociale deinute fiecare asociat primind o sum de bani proporional cu numrul de titluri pe care le deine adic sub forma unui procent din capitalul social. CIiar +i n ca9ul di9olvrii +i licIidrii societii fiecare asociat prime+te din activul patrimoniului societii ce a aportat la capitalul social dup plata tuturor datoriilor pe care le are societatea fa de terele persoane. Dn actul de constituire poate fi prev9ut o distribuire ine%al a re9ultatelor obinute cu oca9ia licIidrii; & dreptul de a nstr$ina !i a dobndi , n condiiile le(ii, partea social$ asociatul poate nstrina oricnd prin act Buridic autentificat notarial partea social pe care o deine sau o fraciune din ea daca a vrsat inte%ral aportul la care s-a obli%at prin actul de constituire; & dreptul de a cere di:ol area societ$ii fiecare asociat e n drept s cear di9olvarea societii adic ncetarea acesteia ca efect - descIiderea procedurii de licIidare +i n final Budectoreasc; & dreptul de a cere excluderea asociatului oricare dintre asociai dac constat c un alt asociat al societii a svr+it fapte preBudiciabile are dreptul de a cere instanei de Budecat eFcluderea acestuia din societate2((.
200

ncetarea societii ca subiect de drept radierea din

*e%istrul de 6tat. 3i9olvarea poate fi att voluntar ct +i forat prin Iotrre

/e%ea nr.1!'\2(($ cu privire la societatea cu rspundere limitat

218

/a rndul su fiind urmtoarele:

asociatul pe ln% drepturi mai are +i obli%aii acestea

- s$ erse aportul la capitalul social n %$ri%e, n %odul !i n ter%enele stabilite n actul de constituire, este obli%aia de ba9 a asociatului. /a data nre%istrrii de stat asociatul este obli%at s verse n numerar cel puin #(k din aportul subscris dac n act sau le%e nu este prev9ut o proporie mai mare +i apoi restul sumei urmea9 a fi transmis n termen de ) luni de la data nre%istrrii societii iar aporturile naturale urmea9 a fi transmise de ctre asociai n termenul prev9ut de actul de constituire. - s$ nu di ul(e infor%aia confidenial$ a societ$ii asociatului i este inter9is s divul%e informaia confidenial despre activitatea societii. 3ivul%area ei poate s aduc atin%erea intereselor societii. /a informaie confidenial poate fi atribuit informaia ce ine de producie teInolo%ie activitatea financiar +i de alt activitate a a%entului economic. 3e a pstr secretul comercial este n interesul asociailor. 0dministratorul urmea9 s decid n conformitate cu prevederile /e%ii cu privire la secretul comercial nr.1$1\1""# ce informaii snt confideniale +i s le aduc la cuno+tin asociailor contra semntur; - s$ co%unice societ$ii i%ediat despre sc7i%barea do%iciliului sau a sediului a numelui sau a denumirii alt informaie necesar eFercitrii drepturilor +i ndeplinirii obli%aiilor de ctre societate +i asociatul ei2(1; 0sociaii pot stipula +i alte obli%aii avnd aceea+i for obli%atorie ca +i cele prev9ute de le%e. R$spunderea asociatului - asociatul rspunde fa de societate pentru preBudiciile cau9ate acesteia prin ntr9ierea vrsrii aportului precum +i prin neeFecutarea obli%aiilor stabilite prin actul de constituire +i de nr.1!'\2(($. Excluderea asociatului din societate este posibil la cererea adunrii %enerale a administratorului sau a unor asociai. 3rept temei pot servi urmtoarele condiii: nevrsarea n termen a aportului subscris n actul de constituire precum +i folosirea n scopuri proprii a bunurilor societii de ctre
201

le%ea

Comentariu teoretico-practic la /e%ea nr.1!'\2(($ privind societile cu rspundere limitat

21"

administrator sau comiterea unor fraude de ctre acesta. 1Fcluderea asociatului se face de ctre instana de Budecat printr-o Iotrre Budectoreasc. 0sociatului eFclus i se restituie n termen de ) luni aportul vrsat dar numai dac a fost reparat preBudiciul cau9at. 5)+ Or#ani!area "i ;unci8narea 78ciet ii cu r 7:undere li9itat . <i%po0i#ii generale3 .r%ani9area +i funcionarea 6*/ constituie o alt particularitate a societii. 0ceasta form de societate cuprinde re%uli de or%ani9are +i funcionare ce vi9ea9 societile de persoane ct +i societile de capital. .r%anele societii cu rspundere limitat snt: adunarea (eneral$ a asociailor & or(anul supre% al societ$ii, ad%inistratorul & or(anul executi , cen:orii & or(anul de control al societ$ii. Ad narea general a a%ocia#ilor. Conform art.#8 al /e%ii nr.1!'\2(($ or%anul suprem al societii cu rspundere limitat este adunarea (eneral$ a asociailor. /e%iuitorul calific adunarea %eneral a asociailor ca fiind or%anul suprem fiindc de competena acestui or%an in cele mai importante probleme ale vieii societii reor%ani9area di9olvarea +i licIidarea ei. :iind cel mai important or%an de conducere al societii care este constituit din totalitatea asociailor are plenitudinea de competene +i atribuii cum ar fi: - modificarea +i completarea actului de constituire inclusiv adoptarea lui ntr-o nou redacie; - desemnarea membrilor consiliului societii +i a cen9orului eliberarea nainte de termen a acestora; - urmrirea pe cale Budiciar a membrilor consiliului societii +i a cen9orului pentru preBudiciile cau9ate societii; - modificarea cuantumului capitalului social; - aprobarea drii de seama anuale +i a bilanului anual reparti9area beneficiilor; - ale%erea +i revocarea revi9orului; - adoptarea Iotrrii cu privire la reor%ani9area licIidarea societii precum +i aprobarea planului de reor%ani9are bilanului de licIidare;
22(

numirea licIidatorului +i aprobarea

- nfiinarea filialelor +i repre9entanelor societii +i alte atribuii enumerate n art.#" al /e%ii nr.1!'\2(($; 0dunarea %eneral se convoac la sediul societii ori de cte ori este nevoie dar cel puin o dat pe an. 8eriodicitatea convocrii adunrii %enerale se stabile+te n actul de constituire. 1a se poate convoca n +edine eFtraordinare ori de cte ori este nevoie la cererea asociailor care dein de la 1(k n sus din capitalul social sau cnd balana societii arat c valoarea activelor nete ale societii constituie Bumtate din mrimea capitalului social. 0dunarea %eneral ordinar se convoac la sfr+itul fiecrui an financiar pentru a fi aprobate drile de seama +i bilanul anual de asemenea pentru reparti9area beneficiilor obinute +i aprobarea planului de perspectiv pe anul urmtor. Convocarea se face de ctre administratorul societii nemiBlocit sau la cererea asociailor care mpreun repre9int cel puin 1( la sut din voturile societii. 0sociaii snt informai n form scris despre timpul locul +i ordinea de 9i cel tr9iu cu 1' 9ile pn la convocarea adunrii %enerale. :iecare asociat are dreptul s propun cIestiuni pentru a fi incluse n ordinea de 9i a adunrii %enerale cu condiia c ele sa fie aduse la cuno+tin tuturor asociailor cu cel puin ! 9ile nainte de adunare iar acele cIestiuni care nu au fost incluse sau care nu au fost aduse la cuno+tina asociailor nu pot fi eFaminate. 0dunarea %eneral a asociailor este deliberativ dac la ea vor fi pre9eni cel puin din numrul total de asociai iar n ca9ul n care nu este ntrunit numrul necesar de asociai atunci administratorul va convoca o nou adunare %eneral cu aceea+i ordine de 9i ntr-un termen de 2 sptmni de la ultima adunare %eneral care va fi deliberativ indiferent de numrul pre9eni a asociailor. :iecare asociat din cadrul adunrii %enerale n dependen de mrimea cotei de participare la capitalul social a societii cu rspundere limitat are dreptul la vot. 0dunarea %eneral adopt Iotrri cu simpla maBoritate de voturi n diferite probleme iar asupra acelor cIestiuni ce in de modificarea statutului
221

aproborea drii de seam anuale eFcluderea unui asociat din societate precum +i de reor%ani9area +i licIidarea societii e nevoie de o maBoritate de voturi pentru adoptarea Iotrrilor. Lotrrile care snt luate n cadrul adunrii %enerale urmea9 a fi semnate de cel puin doi participani la adunarea %eneral +i se trec n re%istrul de deci9ii care este inut de administratorul 6*/. Lotrrile adunrii %enerale a asociailor snt obli%atorii pentru toi asociaii inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Ad"ini%tratorii societii cu rspundere limitat. 6*/. este administrat de ctre or%anul eFecutiv care la rndul lui poate fi att cole%ial (directive comitete de conducere consiliu de administrare) ct +i unipersonal (director administrator pre+edinte). 0dministratorul este ales de ctre adunarea %eneral a asociailor +i se subordonea9 acesteia. 0cele persoane care snt declarate incapabile sau persoanele condamnate sau acelea care nu +i-au isp+it pedeapsa nu pot fi administratori. 0dministratorul este acel or%an care face toate operaiile pentru a fi adus la ndeplinirea obiectivului societii n afar de restriciile stabilite prin actul de constituire. Dn competena or%anului eFecutiv intr urmtoarele atribuii: or%ani9area activitii societii inerea lucrrilor de secretariat +i a evidenei contabile an%aBarea lucrtorilor +i eliberarea lor ncIeierea tran9aciilor n numele societii inerea re%istrului asociailor societii ntocmirea drii de seama anuale +i a bilanului anual +i pre9entarea lor la adunarea %eneral. 0dministratorul rspunde pentru preBudiciile cau9ate societii sau cIiar terilor persoane indiferent dac sunt asociate sau neasociate. *spunderea civil intervine atunci cnd administratorul cau9ea9 prin actele pe care le ndepline+te un preBudiciu. Dn situaia n care or%anul este cole%ial ei rspund solidar oricare din membri poate fi obli%at pentru acoperirea pa%ubei. 0dministratorul rspunde penal n ca9ul unor fapte considerate infraciuni prev9ute de Codul penal al *epublicii 7oldova. ,rgan l de control este comisia de cen9ori iar n societate cu un numr mic de asociai H revi9orul (cen9orul). Cen9orii se ale% de ctre adunarea %eneral pe o perioad de cel puin de ' ani cu posibilitatea de a fi reale+i.
222

7embri ai comisiei de cen9ori pot fi att asociaii ct +i alte persoane; cel puin unul dintre membrii comisiei de cen9ori trebuie s fie contabil autori9at n condiiile le%ii sau contabil eFpert. ,u pot fi membri ai comisiei de cen9ori administratorul societii contabilul societii precum +i rudele acestora persoanele declarate incapabile sau cele condamnate pentru diferite infraciuni. Comisia de cen9ori eFercit controlul asupra activitii economicofinanciare a societii. Controlul se face periodic din proprie iniiativ sau la cererea asociailor. /e%iuitorul obli% cen9orul s efectue9e un control dup eFpirarea eFerciiului financiar verificnd rapoartele financiare pre%tite de administrator. 8ersoanele cu funcie de rspundere ale societii snt obli%ate s pre9inte comisiei de cen9ori toate actele necesare pentru efectuarea controlului inclusiv dac e nevoie +i de unele eFplicaii scrise sau orale. Dn ba9a acestor date n urma controlului comisia de cen9ori va ntocmi un raport semnat de toi membrii comisiei de cen9ori care au participat la control pe care l va pre9enta adunrii %enerale. Dn ca9 dac unul dintre membrii comisiei nu este de acord cu conclu9iile raportului atunci el are tot dreptul de a-+i eFpune opinia sa n mod separat care va fi aneFat la raport. Dn ca9ul depistrii unor nclcri %rave n activitatea societii comisia de cen9ori poate cere convocarea adunrii %enerale +i poate consultativ la +edinele acesteia. 0tribuiile comisiei de cen9ori a societii cu rspundere limitat pot fi dele%ate unei companii de audit n ba9a Iotrrii adunrii %enerale. 5/+ Dncetarea 78ciet ii cu r 7:undere li9itat Reorgani0area este o operaiune Buridic compleF de transmitere a drepturilor +i obli%aiilor prin succesiune de la o persoan Buridic eFistent la o persoan Buridic succesoare care eFist sau care ia na+tere prin reor%ani9are2(2. Dn conformitate cu prevederile Codului civil (art.)"-8') +i( art.8() al le%ii nr.1!'\2(($ societatea se poate reor%ani9a prin fu9iune (contopire +i absorbie) de9membrare (divi9are +i separare) sau transformare.
202

participa cu vot

*o+ca ,. Gaie+ 6. 3reptul afacerilor ?ol.1.CIi+inau 2((# p.!12-!1!

22!

Ca efect al reor%ani9rii are loc di9olvarea unor persoane Buridice (absorbia) constituirea unor alte persoane Buridice (separarea) fie di9olvarea +i constituirea care se produc concomitent (contopirea +i divi9area). 8rocesul de reor%ani9are cuprinde cel puin dou persoane Buridice +i produce efecte creatoare modificatoare ori de ncetare a lor. <i0olvarea este o operaiune Buridic prin care societatea pune capt activitii sale de ntreprin9tor fiind privat de dreptul ncIeierii a noi acte Buridice ce in de obiectul activitii2(!. 6ocietatea se di9olv n temeiurile stabilite de Codul civil (art.8)-8$). 3e la data nre%istrrii Iotrrii de di9olvare +i pn la data radierii sale din *e%istrul de 6tat societatea se afl n proces de licIidare care se desf+oar cu respectarea dispo9iiilor (art.8"-")) (art. 8"-"") din Codul Civil. 8rincipalul efect obli%atoriu +i direct licIidarea. al di9olvrii este

203

-bidem

22#

CA$I&OLUL 62+ (OCIE&A&EA $E ACIUNI 56+ -e;iniia "i :articularit ile 78ciet ii :e aciuni -e;iniia. Codul civil al *.7. define+te societatea pe aciuni ca fiind acea societate co%ercial$ al c$rei capital social este di i:at n aciuni !i ale c$rei obli(aii snt (arantate cu patri%oniul societ$ii (art.1') alin.(1)). 6ocietatea pe aciuni este o persoan Buridic cu scop comercial al crei capital este mprit n aciuni. Cu alte cuvinte la alctuirea ei particip mai multe persoane +i fiecare depune o cot de participare eFprimat n bani. 5lterior ace+ti bani adunai n capitalul societii pe aciuni se prescIimb n ni+te titluri numite aciuni. 3e aici vine +i denumirea or%ani9aiei de societate pe aciuni adic societate ba9at pe aciuni. :iecare membru al or%ani9aiei are la ndemn una sau mai multe aciuni care i dau posibilitatea s cear de la societate partea care i se cuvine din c+ti%uri. 6ocietile pe aciuni snt considerate de doctrin cele mai moderne mai evoluate +i mai compleFe forme de societi comerciale. -mportana lor n orice economie de pia este deosebit2(#. 3e aceia societile pe aciuni mai snt numite societ$i de capital. Dn le%islaia naional societatea pe aciuni este re%lementat de Codul civil (art.1')-1$() +i /e%ea cu privire la societile pe aciuni nr.11!#\1""$. 3in definiia societii pe aciuni re9ult urmtoarele :articularit i ale acesteia: 1. 6ocietatea pe aciuni este o persoan$ Auridic$. Ca +i n ca9ul altor persoane Buridice societatea pe aciuni se nre%istrea9 la Camera Dnre%istrrii de 6tat. 2. 6ocietatea pe aciuni este ntotdeauna co%ercial$ deoarece +i pune
204

7mli% 6er%iu. Co%entariul Codului ci il al Republicii ;oldo a. ?olumul - (coordonator 7iIai Guruian) CIi+inu: D.6.:.1.-8 2<ipo%rafia Central4 2(() p.282.

22'

scopul s obin ct mai multe venituri; !. 8oate fi constituit +i de o sin%ur persoan deoarece le%ea permite s eFiste societate pe aciuni cu un sin(ur fondator; #. 3e re%ul societile pe aciuni snt ntreprinderi bine cunoscute cu enituri %ari cum ar fi bncile comerciale (7oldindconbanY 6.0. ?ictoriabanY 6.0. +.a.) companiile de asi%urri (0sito 6.0. 6i%ur-0si%ur 6.0. +.a.) alte ntreprinderi (0p-Canal 6.0. :ran9elua 6.0. Carme9 6.0. etc.). '. Capitalul social este mprit n ni+te fraciuni (cote-pri) numite aciuni. :iecare aciune cost o sum de bani de aceea ele mai snt numite titluri de valoare +i pot fi u+or cumprate vndute puse n %aB etc.; ). 8oate s desf+oare orice activiti neinter9ise de le%e. Dn anumite situaii cnd le%ea cere este nevoie +i de licen$. $. Eondatorii societii nu r$spund pentru datoriile acesteia. <oate obli%aiile societii pe aciuni snt acIitate din patrimoniul ei. 3ac se ntmpl ca societatea pe aciuni s aib multe datorii ea va intra n procesul de insolvabilitate iar n cele din urm poate fi +i licIidat. 8) Dn practic societatea pe aciuni pre9int numeroase de:a antaAeIJn. Dn primul rnd se numr cIeltuielile mari pentru nre%istrarea acesteia. 8lafonul minim al capitalului social de 2(.((( lei +i faptul c acesta trebuia mprit n aciuni2() face ca puini ntreprin9tori s doreasc fondarea unei societi pe aciuni. 7ai avantaBos este crearea unei societi cu rspundere limitat. 5)+ C8n7tituirea 78ciet ii :e aciuni -8cu9entele :rinci:ale de constituire a societii pe aciuni snt dou contractul de societate +i statutul societ$ii. 8n la nre%istrarea de stat contractul de societate are prioritate fa de statutul societii. Dn contractul de societate se stabile+te contribuia fiecrui fondator la nfiinarea societii. 8e ln% aceasta n contractul de societate snt prev9ute: numele prenumele +i alte date de identificare ale fondatorilor; b) denumirea societii pe aciuni care
205

7oldova-=a9 6.0.

7oldtelecom 6.0.

8entru mai multe detalii a se vedea Gu%aian /arisa Catanoi ?alentina Cotelnic 0la +i al. AntreprenoriatV iniierea afacerii. CIi+inu: 21lena-?.-.4 6*/ 2(1( p.8#. 206 0ciunile trebuie nre%istrate la Comisia ,aional a 8ieei :inanciare.

22)

urmea9 a fi constituit; c) scopul +i obiectul de activitate al societii; d) mrimea capitalului social; e) termenul de nfiinare a societii obli%aiile fondatorilor +i rspunderea acestora. Contractul de societate poate cuprinde +i alte date. 5n moment important este c contractul de societate trebuie ntocmit n limba de stat semnat de ctre toi fondatorii +i apoi autentificat notarial. Cu privire la statutul societii subliniem c el trebuie s conin acelea+i date cuprinse n contractul de societate. 6tatutul societii are un rol important +i serve+te ca re%ulament de lucru pentru ntreprindere. Dnre#i7trarea de 7tat. .rice persoan Buridic ia na+tere numai din momentul nre%istrrii sale. Dn *epublica 7oldova toate persoanele Buridice inclusiv societile pe aciuni se nre%istrea9 la Camera Dnre%istrrii de 6tat 2($ ntr-un catalo% special numit Re(istrul de stat al persoanelor Auridice. /a momentul nre%istrrii societii pe aciuni i se atribuie +i un numr de identificare. -enu9irea 78ciet ii+ 6ocietatea pe aciuni are o denumire a sa stabilit n actul de constituire +i nscris n Re(istrul de stat al persoanelor Auridice. 3enumirea trebuie s fie unical +i s nu se confunde cu denumirile altor persoane Buridice. 3enumirea poate fi scris deplin sau prescurtat +i n mod obli%atoriu trebuie s includ sinta%ma 26ocietatea pe 0ciuni4 sau prescurtat 26.0.4. 3e pild: 6ocietatea pe 0ciuni 2:ran9elua4 ori prescurtat - 6.0. 2:ran9elua4. 6ocietile pe aciuni care desf+oar activiti bancare trebuie s includ n denumire +i cuvntul 29anc$42(8; cele cu activiti de burs trebuie s includ +i cuvntul 29urs$42("; activiti de lombard trebuie s includ +i cuvntul 2<o%bard421( etc. 3ac la fondarea societii pe aciuni particip +i persoane strine n denumire se va nscrie - 2 ntreprinderea %ixt$4211 iar dac toi fondatorii snt persoane strine se va indica - 2 ntreprinderea cu in estiii

207

Dn fiecare centrul raional din republic eFist un oficiu teritorial al Camerei Dnre%istrrii de 6tat unde doritorii de a-+i fonda o ntreprindere se pot adresa. 208 Ganca Comercial 2?ictoriabanY4 6.0.; Ganca Comercial 27oldova-0%roindbanY4 6.0. etc. 209 3e eFemplu: 2Gursa 5niversal de 7rfuri4 6.0. 210 0+a cum este: 20ureola /ombard4 6.0. 211 Dntreprinderea miFt 2.ran%e-7oldova4 6.0.; Dntreprinderea miFt 26ud9ucYer 7oldova4 6.0. etc.

22$

str$ine4212. Or#anele de c8nducere ale societii pe aciuni snt: a) adunarea %eneral a acionarilor; b) consiliul societii; c) or%anul eFecutiv; d) comisia de cen9ori. 3ac societatea pe aciuni are mai puin de '( de membri pre9ena consiliului societii nu este necesar atribuiile sale fiind preluate de adunarea %eneral. Biliala "i re:re!entana. 6ocietatea pe aciuni este n drept s fonde9e filiale +i repre:entane. 8rin filial se nele%e o component a societii pe aciuni amplasat n alt localitate. 3e eFemplu sediul ntreprinderii 6.0. 2Corcodel4 se afl n mun.CIi+inu dar ntreprinderea are nre%istrate filiale la CaIul *e9ina +i .rIei. :iliala nu este persoan Buridic. 3e asemenea filiala nu are patrimoniu propriu nu are rspundere proprie iar n denumire trebuie s fi%ure9e denumirea persoanei Buridice. Cu alte cuvinte filiala depinde ntru totul de persoana Buridic care a creat aceast filial. Dn scIimb repre9entana are mai puine prero%ative dect filiala. 3eosebirea dintre filial +i repre9entan const n faptul c prima poate efectua acte +i operaiuni ca +i persoana Buridic (ncIeie contracte transfer sume de bani etc.) pe cnd repre9entana numai repre9int interesele persoanei Buridice n alt localitate (de eFemplu %se+te partenerii de afacere face publicitate etc.). 1ste important s +tim c aciunile pe care le deine societatea trebuie nre%istrate la Comisia ,aional a 8ieei :inanciare ntr-un re%istru special. :ondatorii societii se numesc aci8nari. :iecare acionar deine una sau mai multe aciuni pe care le poate vinde dac dore+te. Dn calitate de acionar poate fi o persoan fi9ic o persoan Buridic ori cIiar +i statul. 3e eFemplu la 6ocietatea pe 0ciuni 27oldtelecom4 cele mai multe aciuni le deine statul. 3repturile acionarilor snt urmtoarele: - s participe la adunrile %enerale ale acionarilor s alea% +i s fie ales n or%anele de conducere ale societii; - s primeasc c+ti%urile (mai corect dividendele) lunar ori la sfr+itul anului;
212

Dntreprinderea cu capital strin 28etrom 7oldova4 6.0.; Dntreprinderea cu capital strin 2*ed 5nion :enosa4 6.0. etc.

228

- s vnd aciunile care i aparin s le pun n %aB ori s le done9e cuiva; - s primeasc o parte din bunurile societii n ca9ul licIidrii ei; - s ia cuno+tin +i s fac copii de pe documentele societii; Aciunile. 0tunci cnd vorbim de aciune nele%em un docu%ent care valorea9 o anumit sum de bani. Cel care deine aciunea se consider proprietar la o mic parte din averea societii. Cu ct mai multe aciuni deine cu att are o putere de deci9ie mai mare. 8rintr-o nele%ere acionarii decid ct va costa o aciune. Cel mai ieftin o aciune poate valora 1 leu iar cel mai scump le%ea nu prevede adic poate fi orice sum. 5n moment important este c la aceia+i societate pe aciuni toate aciunile trebuie s valore9e la fel. 3e eFemplu dac acionarii stabilesc c o aciune va costa 1' de lei atunci toate aciunile trebuie s coste 1' de lei. *eie+ind din faptul c cele mai mari ntreprinderi din republic snt societi pe aciuni (n maBoritate acestea snt bncile companiile de construcie cele de asi%urri etc.) capitalul lor este de milioane prin urmare +i valoarea unei aciuni este foarte mare. 5/+ Or#anele de c8nducere "i c8ntr8l ale 78ciet ii :e aciuni Conform /e%ii cu privire la societile pe aciuni nr.11!#\1""$ or%anele de conducere ale societii pe aciuni snt: 1. 0dunarea %eneral a acionarilor; 2. Consiliul societii; !. .r%anul eFecutiv; #. .r%anul de control (Comisia de cen9ori sau cen9orul). 1. Adunarea (eneral$ a acionarilor 0dunarea %eneral a acionarilor repre9int or(anul supre% de deci:ie al societii. 1a se ntrune+te cel puin o dat pe an +i este compus din totalitatea acionarilor care particip formarea capitalului social. <oate Iotrrile adunrii %enerale se adopt n %od cole(ial pe ba9a principiului maBoritar +i snt obli(atorii pentru persoanele cu funcii de rspundere +i acionarii societii. 1ste important s cunoa+tem c nu pot fi fondatori (acionari) ai societii
22"

pe aciuni persoanele declarate incapabile persoanele condamnate pentru escrocIerie sustra%erea de bunuri din avutul proprietarilor abu9 de serviciu n+elciune abu9 de ncredere fals mrturii mincinoase dare sau luare de mit precum +i pentru alte infraciuni prev9ute de le%islaia penal a *epublicii 7oldova. Dn calitate de or%an deliberativ (care ia deci9ii) adunarea %eneral este cIemat s decid att asupra unor probleme obi+nuite pentru viaa societii ct +i asupra unor probleme deosebite care vi9ea9 cIestiuni ur%ente ce nu suport amnare21!. 0vnd n vedere aceast situaie le%ea re%lementea9 dou feluri de adunri %enerale: a) adunarea (eneral$ ordinar$ +i b) adunarea (eneral$ extraordinar$. Atribuiile adun$rii (enerale. 8otrivit art.'( alin.(!) +i (#) din /e%ea privind societile pe aciuni nr.11!#\1""$ adunarea (eneral$ a acionarilor are ur%$toarele atribuii exclusi e: - aprob direciile prioritare ale activitii societii; - Iotr+te cu privire la modificarea capitalului social; - aprob statutul societii n redacie nou sau modificrile +i completrile aduse n statut; - aprob re%ulamentul consiliului societii +i re%ulamentul comisiei de cen9ori; - ale%e membrii care vor face parte din consiliul societii +i comisia de cen9ori le stabile+te mrimea salariului Iotr+te cu privire la tra%erea la rspundere sau eliberarea de rspundere a acestor membri; - Iotr+te cu privire la ncIeierea tran9aciilor de proporii; - Iotr+te cu privire la modul de reparti9are a profitului anual inclusiv plata dividendelor +i acoperirea pierderilor; - confirm or%ani9aia care va efectua auditul n cadrul societii; - eFaminea9 +i aprob darea de seam financiar anual a societii darea de seam a consiliului societii a or%anului eFecutiv +i a comisiei de cen9ori; - Iotr+te cu privire la reor%ani9area sau di9olvarea societii;
213

7mli% 6er%iu. =ociet$ile pe aciuni. Co%entariu la <e(ea nr.''QR&lMMM_'GGm. 1ditura 7useum CIi+inu 2((1 p.28#.

2!(

- Iotr+te n privina descIiderii de noi filialele +i repre9entane precum +i numirea sau eliberarea din funcie a conductorilor lor; 0dunarea %eneral +i poate asuma +i orice alte atribuii dac acestea au fost prev9ute n statutul societii. 3e asemenea adunarea %eneral poate transmite o parte din atribuiile sus-menionate ctre consiliul societii. #eci:ia cu pri ire la con ocarea adun$rii (enerale (ordinare +i eFtraordinare) este luat de consiliul societii iar toate cIestiunile or%ani9atorice snt pe seama or%anului eFecutiv. Dn deci9ia cu privire la convocare se va indica: or%anul de conducere care a decis convocarea; data locul +i ora inerii adunrii %enerale; ordinea de 9i; modul de n+tiinare a acionarilor despre inerea adunrii %enerale; sub ce form se va ine adunarea %eneral; teFtul buletinului de vot dac votarea se va face cu ntrebuinarea buletinelor de vot. 3e asemenea se va indica cine este secretarul +edinei numele +i prenumele acestuia. 7ai apoi deci9ia de convocare a adunrii %enerale trebuie adus la cuno+tina acionarilor prin po+t sau prin publicarea unui anun n pres. Mnfor%area acionarilor despre %aterialele de pe ordinea de :i. -nformaiile referitoare la fiecare problem n le%tur cu care se va lua o Iotrre trebuie puse la dispo9iia acionarilor. 0cestea trebuie s fie eFacte oportune +i complete astfel nct acionarii s-+i poat eFprima votul n deplin cuno+tin de cau921#. 1i trebuie s aib timp pentru a se informa +i a se pre%ti. Dn acest scop le%ea prevede materialele ce urmea9 a fi pre9entate acionarilor (art.') alin.(2) /e%ea privind societile pe aciuni nr.11!#\1""$). 7aterialele vor fi trimise prin po+t acionarilor sau dac n deci9ia de convocare s-a prev9ut astfel vor fi numai afi+ate pe un panou sau la intrarea n sediul or%ani9aiei. 3espre locul afi+rii informaiei acionarii trebuie n+tiinai prin telefon faF e-mail etc. pentru a o citi21'. #esf$!urarea adun$rii (enerale. /ucrrile adunrii %enerale snt conduse de pre+edintele consiliului societii. 3ac acionarii doresc prin vot ei pot ale%e
214

7mli% 6er%iu. =ociet$ile pe aciuni. Co%entariu la <e(ea nr.''QR&lMMM_'GGm . 1ditura 7useum CIi+inu 2((1 p.!(1. 215 8rintre documentele ce urmea9 a fi afi+ate se afl +i lista acionarilor. 1a trebuie s fie ntocmit n ordine alfabetic.

2!1

o alt persoan care s diriBe9e lucrrile adunrii %enerale. 7odalitatea de manifestare a dreptului de vot va fi aleas de adunare (descIis sau secret) cu o sin%ur eFcepie - la adunrile %enerale inute prin coresponden sau sub form miFt votul va fi numai descIis21). 0cionarii au dou posibiliti de ale%ere: 2pentru4 sau 2mpotriv4. 3up votare buletinele de vot se numr de ctre o comisie special iar re9ultatele se consemnea9 ntr-un proces-verbal +i se fac publice. 2. Consiliul societ$ii Consiliul societii repre9int interesele acionarilor n perioada dintre adunrile %enerale +i n limitele atribuiilor sale eFercit conducerea +i controlul asupra activitii societii. Dn activitatea sa consiliul societii se subordonea9 ntru totul adunrii %enerale a acionarilor. /e%ea cu privire la societile pe aciuni nr.11!#\1""$ stabile+te mai multe atribuii pentru consiliul societii +i anume: - decide cu privire la convocarea adunrii %enerale a acionarilor; - decide cu privire la ncIeierea tran9aciilor de proporii; - decide cu privire la reparti9area profitului; - face la adunarea %eneral a acionarilor propuneri cu privire la plata dividendelor; - aprob fondul de salari9are pentru an%aBaii societii; - decide cu privire la aderarea societii la diferite uniuni +i asociaii de lucru etc. Ale#erea c8n7iliului 78ciet ii. 7embrii consiliului societii se ale% de adunarea %eneral a acionarilor din rndul acionarilor ct +i a persoanelor strine de societate. Cerina le%ii n acest sens este ca acionarii s repre9inte maBoritatea. 3urata mandatului de membru al consiliului este de # ani iar acelea+i persoane pot fi realese un numr nelimitat de ori. Bunci8narea c8n7iliului 78ciet ii. Conducerea consiliului societii este efectuat de ctre pre+edintele acestuia ales de adunarea %eneral. 8re+edintele consiliului are urmtoarele atribuii:
216

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar . CIi+inu: 2Gons .ffices4 6.*./. 2(($ p.12'.

2!2

- convoac +edinele consiliului societii; - ncIeie diferite acorduri cu membrii consiliului +i conductorul or%anului eFecutiv; - ndepline+te alte atribuii prev9ute de re%ulamentul consiliului societii. ;edinele consiliului societii pot fi ordinare (se in cel puin o dat pe trimestru) +i extraordinare (se in ori de cte ori este nevoie). Dn cadrul consiliului fiecare membru deine un vot. 3eci9ia se ia cu votul maBoritii membrilor consiliului pre9eni la +edin. <ransmiterea votului de la un membru al consiliului la altul nu se admite. Dn ca9 de paritate de voturi votul pre+edintelui consiliului este decisiv. Q. Or(anul executi al societ$ii .r%anul eFecutiv al societii se ocup cu toate cIestiunile de 9i cu 9i a societii. 1l este responsabil de ndeplinirea Iotrrilor luate de adunarea %eneral +i de consiliul societii. Dn acela+i timp or%anul eFecutiv se subordonea9 acestor dou or%ane adunarea %eneral +i consiliul societii. 6ocietatea pe aciuni poate avea un or%an eFecutiv cole(ial (alctuit din mai multe persoane) sau unipersonal (dintr-o sin%ur persoan numit n mod diferit: administrator director ori mana%er). ;edinele or%anului eFecutiv cole%ial se convoac de conductorul acestuia. /e%ea i permite conductorului s acione9e n numele societii fr a avea nevoie de procur. 1l poate s ncIeie diferite contracte s aprobe statutul de personal s emit ordine +i dispo9iii etc. R. Or(anul de control Bco%isia de cen:oriC .r%anul de control al societii pe aciuni poart denumirea de co"i%ie de cen0ori. 0ceasta eFercit controlul activitii economico-financiare a ntreprinderii +i se subordonea9 numai adunrii %enerale a acionarilor. 7embrii comisiei de cen9ori se numesc cen:ori iar numrul lor trebuie s fie impar. Dn calitate de cen9ori pot fi att acionarii ct +i alte persoane. 5na din cerine pentru persoanele care +i doresc s devin cen9ori se refer la studii +i anume: s$ aib$ studii n do%eniul contabilit$ii, econo%iei sau finanelor. ,u
2!!

pot fi ale+i cen9ori n cadrul aceleia+i societate pe aciuni: membrii consiliului societii membrii or%anului eFecutiv +i lucrtorii din contabilitatea societii. *olul comisiei de cen9ori este de a efectua controlul acti it$ii&econo%ico financiare a societii pe parcursul unui an de 9ile. Dn ba9a re9ultatelor controlului comisia de cen9ori ntocme+te un raport n care se semnea9 toi membrii comisiei care au participat la control. 3ac cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul +i va eFpune n scris opinia sa separat +i o va aneFa la raport. *aportul comisiei de cen9ori se pre9int n faa adunrii %enerale a acionarilor. 3ac adunarea %eneral consider necesar ea poate dele%a mputernicirile comisiei de cen9ori ctre o or%ani9aie de audit ncIeind cu aceasta din urm contract de audit. Cu alte cuvinte rmne la discreia adunrii %enerale a acionarilor s decid dac societatea pe aciuni are nevoie de comisie de cen9ori sau ar fi mai bine s apelea9 la o companie de audit care ar nlocui comisia de cen9ori. 5A+ Bunci8narea 78ciet ii :e aciuni 8rin funcionarea societii pe aciuni se nele% raporturile Buridice care au loc interiorul ei. 3e re%ul aceste raporturi apar ntre acionari sau ntre acionari +i societate. Ca urmare este important s cunoa+tem care snt drepturile +i obli%aiile acionarilor. 1. #repturile !i obli(aiile acionarilor a) #reptul la di idende. 8rin di idend se nele%e profitul care i revine acionarului. 7rimea dividendelor se stabile+te la adunarea %eneral a acionarilor. 3ividendele se pltesc de re%ul anual ns la adunarea %eneral se poate decide ca acIitarea dividendelor s se fac trimestrial sau cIiar lunar. Cel mai frecvent dividendele se pltesc cu %iAloace financiare dar le%ea nu inter9ice ca plata s se fac cu aciuni bunuri sau alte drepturi patri%oniale. b) #reptul la o cot$&parte din bunurile societ$ii n ca:ul lic7id$rii ei . 3ac societatea se licIidea9 bunurile rmase dup satisfacerea creanelor se reparti9ea9 ntre acionari proporional numrului +i valorii aciunilor
2!#

deinute21$. c) #reptul de a&!i inde aciunile. 3e fapt acionarul poate +i dona aciunile sale. 0cest lucru l poate face liber oricnd +i oricui. d) #reptul de a participa la adunarea (eneral$. 0cest drept l au toi acionarii indiferent de numrul de aciuni pe care le dein. e) #reptul la ot. /a adunarea %eneral a acionarilor votarea se face dup principiul 2o aciune cu drept de vot - un vot4 (art.)1 din /e%ea cu privire la societile pe aciuni). ?otul poate fi descIis sau secret. f) #reptul de a fi infor%at. 0cionarii au dreptul s fie informai asupra desf+urrii activitii societii. 3reptul de a fi informat este unul dintre cele mai importante drepturi ale acionarilor. %) #reptul de a fi ales n or(anele de conducere ale societ$ii . .rice acionar are dreptul de a fi ales n or%anele de conducere ale societii (consiliul societii or%anul eFecutiv sau comisia de cen9ori). I) Obli(aia de a depune cota de participare n capitalul societ$ii. 8rincipala obli%aie a acionarului este de a efectua plata vrsmintelor. 3ac fondatorul nu-+i eFecut de bunvoie obli%aia sa de aport ceilali fondatori l pot constrn%e pe cale Budectoreasc cernd eFecutarea obli%aiei asumate prin contractul de societate. e) Obli(aia de a co%unica societ$ii infor%aiile cerute de le(e pentru a fi introduse n re%istrul acionarilor. 51+ Dncetarea activit ii 78ciet ii :e aciuni 6ocietatea pe aciuni +i poate nceta activitatea prin reor(ani:are sau di:ol are. %e8r#ani!area societii se efectuea9 prin fu9iune de9membrare +i transformare. Eu:iunea nseamn 2alipirea4 persoanelor Buridice +i apariia altora mai noi. :u9iunea se face prin contopire ori absorbie. 8rocesul invers celui de fu9iunea se nume+te de:%e%brare. 0ceasta const n 2de9lipirea4 unor persoane Buridice de la alte persoane Buridice +i n consecin apar altele noi. 3e9membrarea se face prin divi9are +i separare.
217

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. 1diia a ----a. CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2(11 p.!$#.

2!'

Dn toate ca9urile Iotrrea de reor%ani9are se ia de adunarea %eneral a acionarilor ori de instana Budectoreasc. Dn scurt timp de la luarea Iotrrii privind reor%ani9area societatea va n+tiina n scris creditorii si despre acest fapt +i va publica o comunicare n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. 6copul este ca creditorii s afle +i s pretind ntoarcerea datoriilor de la societate. 8rin di!8lvare nele%em o fa9 de pre%tire a persoanei Buridice pentru licIidare adic pentru a fi desfiinat pn la urm. 6ocietatea poate fi di9olvat numai prin 7ot$rre a adun$rii (enerale a acionarilor sau prin 7ot$rrea instanei Audec$tore!ti. . cerin prev9ut de le%e este ca Iotrrea privind di9olvarea societii s fie publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. 3i9olvarea nu trebuie neleas ca o desfiinare imediat a persoanei Buridice. 8ersoana Buridic va continua s eFiste deoarece ea trebuie s ndeplineasc operaiile de licIidarea a patrimoniului dobndit n timpul eFistenei sale218. 7omentul cel mai important pentru fa9a di9olvrii este c persoana Buridic nu poate s ncIeie noi contracte ce vi9ea9 obiectul su de activitate ns ea trebuie s continue +i s finali9e9e operaiunile deBa ncepute. 3i9olvarea persoanei Buridice este urmat de procedura de licIidare 21". -mediat dup publicarea Iotrrii de di9olvare asupra societii ncepe procesul de licIidare. Cu aceast oca9ie se creea9 o comisie special sau se nume+te o sin%ur persoan lic7idatorul, care n%riBe+te de licIidarea societii +i radierea ei din re%istrul de stat. 8rocesul de licIidarea ncepe cu mprirea bunurilor societii. 7ai nti bunurile snt folosite pentru acoperirea datoriilor societii fa de creditori iar din bunurile rmase se stin% datoriile fa de acionari. 3e+i mai rar societatea poate fi supus di9olvrii forate prin Iotrre a instanei de Budecat. Dn acest ca9 instana de Budecat nume+te o persoan responsabil - ad%inistrator fiduciar care se ocup de di9olvarea forat a societii.
218 219

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. CIi+inu: 2Gons .ffices4 6.*./. 2(($ p.8). *o+ca ,icolae. Co%entariul Codului ci il al Republicii ;oldo a . ?olumul - (coordonator 7iIai Guruian) CIi+inu: D.6.:.1.-8 2<ipo%rafia Central4 2(() p.1#).

2!)

CA$I&OLUL 63+ (OCIE&'ILE COO$E%A&I(&E (cooperati e de ntreprin:$tor, de producie !i de consu%) 56+ N8iunea "i caracteri7tica c88:erativel8r N8iunea. Cooperativa este o form de asociere liber n care mai multe persoane or%ani9ea9 activiti de producie de distribuie +i prestri de servicii ba9at pe principiul ntraButorrii. Dn viaa de 9i cu 9i +i n literatura de specialitate cooperativele adeseori snt numite 2societi cooperatiste4 deoarece se aseamn cu ni+te societi fiind alctuite din cel puin ' membri. 0ceast form de asociere s-a nscut nc n secolul trecut. 8rima cooperativ a fost nfiinat n anul 18## n 0n%lia dup care s-au creat +i altele. Dn :rana s-au fondat cooperative de producie care +i propuneau s efectue9e n comun lucrri de construcie sau s reali9e9e diferite produse pe care s le vnd iar beneficiile re9ultate s fie mprite ntre asociai22(. 8rin cooperati $ =nele#e9 8 8r#ani!aie de c89er ;8r9at a78cierea li?er :rin a unui #ru: de :er78ane >9ici :r8duc t8ri, 9e7eria"i,

=ntre:rinderi@, :entru :r8ducerea, cu9: rarea, v=n!area =n c89un a un8r :r8du7e, :entru ac8rdarea de credite 7au :entru :re7tarea un8r 7ervicii221. Cu alte cuvinte cooperativa repre9int o asociere (unire) a mai multor persoane fi9ice +i\sau Buridice care practic activitate de ntreprin9tor pentru ca mpreun fiind s poat stabili mai u+or le%turi economice. 0+adar la apariia cooperativelor un rol important l-a avut %unca n co%un. Dn trecut n rile sistemului socialist erau rspndite cooperati ele a(ricole n
220 221

?onica *omul 8etru. #reptul societ$ilor co%erciale. Gucure+ti: /umina /eF 2((( p.#8!. 8otrivit statisticii furni9ate de Camera Dnre%istrrii de 6tat la (1 ianuarie 2(12 n *epublica 7oldova erau nre%istrate RJI' de cooperati e (cooperative de producie cooperative de consum +i cooperative de ntreprin9tor) ceea ce constitui !k din numrul total de persoane Buridice cu scop comercial eFistente n pre9ent n republic.

2!$

care ranii +i aduceau n cooperativ pmntul munca o prestau n comun iar c+ti%urile (recoltele de cereale fructe le%ume etc.) le mpreau ntre ei. Dn acest conteFt este posibil a face o analo%ie ntre colIo9urile din trecut +i cooperativele din pre9ent. 0m putea considera cooperativele ca o form mai evoluat a colIo9urilor care au eFistat n perioada 5.*.6.6. 7odul de constituire +i funcionare a cooperativelor este prev9ut prin le(e. Dn pre9ent eFist mai multe le%i care se refer ntr-o msur mai mare sau mai mic la cooperative: Codul civil la art.1$1-1$8 /e%ea privind cooperativele de producie222 /e%ea privind cooperativele de ntreprin9tor22! etc. Caracteri7tica c88:erativel8r. 1) 6copul persoanelor (fi9ice +i\sau Buridice) care au fondat o cooperativ este acordarea unui aAutor reciproc la desf+urarea activitii de ntreprin9tor. Cu alte cuvinte toi membrii fondatori ai cooperativei doresc s efectue9e o afacere mpreun. Dns pentru aceasta ei trebuie s se nre%istre9e la Camera Dnre%istrrii de 6tat n calitate de persoan Buridic cu denumire proprie22#. 2) 1ste important s cunoa+tem c cooperativele pot acti a n toate ra%urile econo%iei naionale +i snt n drept s practice orice %en de activitate cu eFcepia celor care snt inter9ise de le%e. Dn dependen de %enul de activitate pe care-l desf+oar se cunosc urmtoarele tipuri de cooperative: a) de prelucrare; b) de prestri servicii inclusiv cele de consultan (contabil Buridic marYetin% mana%ement etc.); c) de economii +i mprumut (au ca scop acordarea de mprumuturi cu dobnd a+a cum o fac +i bncile comerciale). !) Cooperativa trebuie s aib nu %ai puin de n %e%bri. 0ceast cerina este prev9ut de Codul civil +i este obli%atorie pentru toate cooperativele din *epublica 7oldova. 3ac se ntmpl ca numrul membrilor s scad atunci cooperativa trebuie ct mai ur%ent s %seasc ali membri sau s se licIide9e. #) 8ot fi membri de cooperativ persoanele Auridice dar +i persoanele fi:ice. 8entru persoanele Buridice este necesar ca scopul lor s fie unul comercial
222

/e%ea nr.1(($ din 2'.(#.2((2 pri ind cooperati ele de producie publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.$1-$! din ().().2((2. 223 /e%ea nr.$! din 12.(#.2((1 pri ind cooperati ele de ntreprin:$tor publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.#"-'( din (!.('.2((1. 224 /e%ea mai cere ca n denumire s fi%ure9e cuvKntul 2cooperativ4 +i s fie scris n limba romKn scopul principal al activitii sale.

2!8

adic s urmreasc obinerea de venituri. Dn ce prive+te domeniul de activitate poate fi diferit de eFemplu: asi%urri transport financiar-bancar a%ricultur turism etc. Cu privire la persoanele fi9ice le%ea cere vrsta minim de 1) ani22'. ') .rice cooperativ trebuie s aib un patri%oniu care poate fi alctuit din miBloace bne+te bunuri transmise de membrii fondatori (terenuri case autoveIicule unelte de munc etc.) din venituri (c+ti%urile acumulate de cooperativ) donaii credite mprumuturi +i alte valori materiale. Cooperativa se deosebe+te de alte persoane Buridice cu scop lucrativ prin faptul c nu urmre+te obinerea profitului imediat ci obinerea unor a antaAe reciproce pe ter%en lun( pentru ca membrii cooperativei s vnd mai u+or producia la un pre mai nalt s acorde serviciile s procure materii prime +i piese de re9erv la un pre mai mic s %seasc investitori piaa de desfacere a mrfurilor s efectue9e lucrri la un pre avantaBos etc. 8ractica ne arat c cooperativa este preferat de persoanele care dispun de anumite calificri pentru a desf+ura activitatea n comun 22). Dn ca9 contrar se poate aBun%e la falimentarea afacerii. 5)+ Or#anele de c8nducere ale c88:erativei .r%anul principal de conducere al cooperativei este Ad narea general. 3in componena ei fac parte membrii cooperativei (persoanele care au fondat cooperativa) care prin vot soluionea9 toate problemele importante ce in de funcionarea cooperativei. 0dunarea %eneral poate fi ordinar$ +i extraordinar$. 0dunarea %eneral ordinar se ntrune+te de 2-! ori pe an conform unui %rafic stabilit din timp pe cnd adunarea %eneral eFtraordinar poate fi convocat oricnd pentru soluionarea unor probleme ur%ente. 8rintre cele mai importante atribuii ale adunrii %enerale se numr: a) decide cum s fie reparti9at profitul; b) ale%e pre+edintele cooperativei; c) adopt Iotrri cu privire la primirea noilor membri n cooperativ sau eFcluderea din cooperativ; d) decide nfiinarea de filiale +i repre9entane ale
225 226

?Krsta de 1) ani a fost introdus deoarece la aceast vKrst persoana obine buletinul de identitate. Gu%aian /arisa Catanoi ?alentina Cotelnic 0la +i al. AntreprenoriatV iniierea afacerii. CIi+inu: 21lena-?.-.4 6*/ 2(1( p.8$.

2!"

cooperativei n alte localiti; aderarea cooperativei la uniuni de cooperative retra%erea din acestea etc. 3eoarece adunarea %eneral se ntrune+te rar membrilor cooperativei dep+e+te '( de persoane atunci cnd numrul le%ea prevede c n

cooperativ trebuie s fie creat obli%atoriu un or%an de lucru numit Con%ili l cooperativei22$. 0cest or%an conduce activitatea ntreprinderii pe parcursul ntre%ului an iar la sfr+it face o dare de seam n faa adunrii %enerale. 5n alt or%an de conducere al cooperativei este Pre1edintele. Ca +i ceilali muncitori pre+edintele este an%aBat n ba9a contractului de munc +i prime+te salariu. 8re+edintele este considerat or%an eFecutiv +i se ale%e de ctre adunarea %eneral pe un termen de # ani. 1l are urmtoarele competene: a) s asi%ure ndeplinirea Iotrrilor adunrii %enerale b) ncIeie +i desface contractele de munc cu salariaii cooperativei c) repre9int cooperativa n relaiile cu alte persoane. 8e ln% or%anele de conducere sus-menionate cooperativa mai dispune +i de Co"i%ia de revi0ie care efectuea9 controale ordinare (anuale) ct +i extraordinare (ori de cte ori este necesar) privind starea economico-financiar a cooperativei +i anume: c+ti%urile cIeltuielile posibilitile financiare de viitor etc. Controalele ordinare se efectuea9 o sin%ur dat n an pe cnd controalele eFtraordinare pot fi efectuate din iniiativa proprie a comisiei din iniiativa adunrii %enerale sau la cererea a cel puin 1(k din numrul total de membri. Dn urma controlului efectuat comisia de revi9ie ntocme+te un raport pe care l pre9int adunrii %enerale228. /e%ea permite ca n anumite situaii funciile comisiei de cen9ori s fie transmise unei co%panii de audit care n scIimbul unor sume bne+ti va efectua controlul economico-financiar al cooperativei. 5/+ C8n7tituirea c88:erativel8r+ &i:urile de c88:erative 6ocietatea cooperatist nu poate avea mai puin de cinci membri. Calitatea
227

Consiliul cooperativei se ale%e de ctre adunarea %eneral pe un termen de pKn la ! ani fiind format din cel puin ! persoane. 228 *usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. 1ditura 2Gons .ffices4 CIi+inu 2(($ p.1#8.

2#(

de membru al societii cooperatiste o poate avea persoana fi9ic care a atins vrsta de 1) ani +i persoana Buridic22". 1ste important s cunoa+tem c principalul document al cooperativei de producie n care snt stabilite drepturile +i obli%aiile membrilor este statutul cooperati ei. 6tatutul cooperativei este alctuit din clau9e %enerale +i speciale. Clau:ele (enerale din statut se refer la: a) denumirea b) obiectul de activitate +i scopul c) sediul d) contribuia membrilor la capitalul social e) structura +i modul de funcionare a or%anelor de conducere f) filialele +i repre9entanele cooperativei. Clau:e speciale din statut snt: a) modul de eFercitare a dreptului la vot n cadrul cooperativei b) rspunderea individual a membrilor c) cota n limita creia unii membri pot s ia parte la fondarea cooperativei d) felul n care se face intrare noilor membri n cooperativ retra%erea +i eFcluderea vecIilor membri de cooperativ. Dn statut pot fi prev9ute +i alte clau9e care nu contravin le%islaiei n vi%oare. 8ornind de la dispo9iiile le%ilor pe care le avem +i anume: Codul civil n vi%oare /e%ea cu privire la cooperativele de ntreprin9tor nr.$!\2((1 /e%ea cu privire la cooperativele de producie nr.1(($\2((2 +i /e%ea cooperaiei de consum nr.12'2\2((( putem evidenia ur%$toarele tipuri de cooperati e: - cooperative de producie; - cooperative de ntreprin9tor; - cooperative de consum. -ndiferent de tipul cooperativei ceea ce le caracteri9ea9 mai mult este scopul obinerii de venituri. Dn ca9 contrar dac membrii fondatori ai cooperativelor nu ar avea nici un c+ti% ei nu ar avea interes s continue afacerea. Cooperativele aproape c nu se deosebesc de societile comerciale. Dn le%tur cu aceasta este ntlnit +i opinia potrivit creia adevratele cooperative snt numai cele de ntreprin9tor pe cnd celelalte cooperative (de producie de consum) nu se deosebesc cu nimic de societile comerciale fiindc la fel
229

7acovei /idia. Codul ci il n 'HIR de tabele. 1ditura 2Cartea4 6.0. CIi+inu 2((2 p.#$.

2#1

urmresc obinerea de profit +i mprirea lui ntre membri 2!(. Dn realitate oricare dintre cooperati e ur%$re!te obinerea de profituri. 5A+ C88:erativa de :r8ducie -e;iniia. Cooperati a de producie este o ntreprindere nfiinat$ de c$tre n sau %ai %ulte persoane fi:ice n scopul desf$!ur$rii n co%un a acti it$ii de producie !i a altei acti it$i econo%ice, ba:ate preponderent pe %unca personal$ a %e%brilor ei !i pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia, denu%ite n continuare cote de participare (art.1 al /e%ii privind cooperativele de producie nr.1(($\2((2). Cu alte cuvinte cooperativa de producie este o ntreprindere alctuit din cel puin ' persoane fi9ice care snt de acord s nceap un mic business mpreun prin a produce ceva se ba9ea9 pe munca personal a lor +i pe contribuia (n bani sau n alte bunuri) adus de ei n+i+i la fondarea cooperativei. 3in ns+i denumirea cooperativei re9ult c ea este fondat n primul rnd cu scop de producere +i nu n alte scopuri comerciale acest %en de activitate fiind caracteristic mai mult pentru ntreprinderile ba9ate pe munca colectiv din sectorul a%roindustrial2!1. :rance9ii au fost cei care au fondat cooperative de producie cu scopul de a efectua mpreun lucrri de construcie +i de a confeciona diferite produse pe care mai apoi s le vnd iar beneficiile obinute s le mpart ntre asociai. 7ai tr9iu cooperative de producie au aprut n toate statele lumii. AvantaCele de ba9 ale cooperativei de producie se manifest prin: - administrarea pe principii democratice a activitii; - lipsa unei prevederi le%ale privind mrimea minim a capitalului social; - unitatea intereselor de munc contribuia economic +i aButorul reciproc al membrilor cooperativei; - rspunderea membrilor pentru datoriile cooperativei se face n limita cotelor pe care ace+tia le dein n capitalul social. -e!avantaCele cooperativei de producie constau n faptul c:
230 231

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. 1diia a ----a. CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2(11 p.#!). NenPfoh pnPhjefQS. W+XX*,Y*0Z+* 6,35+. NoofPT: Gusiness-1lita 2((# p.2(#.

2#2

- pot aprea discuii interminabile +i fr re9ultat din cau9a modului democratic de luare a deci9iilor; - pot aprea nenele%eri ntre membri referitor la contribuia fiecruia +i distribuirea veniturilor care pot conduce la licIidarea cooperativei2!2. A7:ecte ce in de ;8ndarea c88:erativei . . condiie obli%atorie la crearea cooperativei de producie ine de formarea capitalului social. 0cesta se formea9 din aporturile aduse de ctre membrii cooperativei. Dn calitate de aport pot servi miBloacele bne+ti +i bunurile. Gunurile pot fi transmise cooperativei cu drept de proprietate sau cu drept de folosin. Dnc o particularitate a cooperativei de producie se refer la mrimea cotei de participare deinute de un membru al cooperativei +i care nu trebuie s dep+easc 2(k din capitalul social al cooperativei. 0ctul constitutiv al cooperativei de producie se nume+te statut. 0cesta va trebuie s cuprind: - denumirea +i sediul cooperativei; - scopul +i obiectul cooperativei; - condiiile +i modul de primire n cooperativ +i de eFcludere din cooperativ; - modul de participare prin munc personal a membrilor cooperativei la activitatea acesteia; - modul de retribuire a muncii membrilor cooperativei; - mrimea minim a cotei de participare condiiile +i termenele de depunere a aporturilor n contul acesteia responsabilitatea pentru nclcarea obli%aiilor privind depunerea aporturilor precum +i modul de evaluare a aporturilor depuse n natur; - aporturile membrilor cooperativei la capitalul social modul +i termenul de depunere a acestora; - modul de repre9entare a cooperativei; - modul de nstrinare a cotei de participare; - competena adunrii %enerale +i modul de convocare a acesteia cvorumul
232

Gu%aian /arisa Catanoi ?alentina Cotelnic 0la +i al. AntreprenoriatV iniierea afacerii. CIi+inu: 21lena-?.-.4 6*/ 2(1( p.8$.

2#!

+i alte condiii de validitate a Iotrrilor adunrii; - competena componena modul de ale%ere (desemnare) +i funcionare a consiliului cooperativei comisiei de revi9ie pre+edintelui cooperativei +i a altor or%ane de conducere ale cooperativei; - modul de formare a capitalului social +i a re9ervelor (fondurilor) cooperativei; - modul de distribuire a profitului net ntre membrii cooperativei; - modul de acoperire a pierderilor de bilan ale cooperativei; - lista ntreprinderilor afiliate filialelor +i a repre9entanelor cooperativei; - modul de reor%ani9are +i licIidare a cooperativei. Obinerea calit$ii de %e%bru al cooperati ei de producie. Cooperativa poate primi oricnd noi membri. 8ersoana care solicit calitatea de membru depune o cerere de intrare n cooperativ. Dn cerere indic faptul c este de acord s respecte prevederile le%islaiei statutul cooperativei precum +i s eFecute Iotrrile or%anelor de conducere ale acesteia. 3eci9ia de primire n cooperativ sau de refu9 o adopt adunarea %eneral. *efu9ul de primire n cooperativ trebuie se fie comunicat solicitantului n scris. ;e%brii cooperati ei de producie dispun de ur%$toarele drepturiV

s participe la conducerea societii la adunrile %enerale s alea% +i s s participe cu munca proprie la activitatea cooperativei; s fac propuneri pentru mbuntirea activitii cooperativei; s cear convocarea adunrii %enerale eFtraordinare sau a +edinei s beneficie9e de pli din profitul net al cooperativei; s beneficie9e de faciliti +i avantaBe prev9ute pentru membrii s nstrine9e s %aBe9e s lase prin testament cota sa de participare; s aib acces la orice informaie privind activitatea cooperativei; s se retra% liber din cooperativ;

fie ale+i n or%anele cooperativei;


consiliului cooperativei;

cooperativei;

2##

s primeasc valoarea de participare precum +i alte pli prev9ute de s primeasc n ca9 de licIidare a cooperativei o parte din patrimoniul

statut;

rmas dup satisfacerea preteniilor creditorilor; Dn afar de acestea membrii cooperativei de producie pot dispune +i de alte drepturi care nu contravin le%islaiei n vi%oare dar snt prev9ute n statutul cooperativei. ?aralel cu drepturile indicate %ai sus, %e%brii cooperati ei de producie dispun de un !ir de obli(aiiV

s depun taFa de intrare +i cota de participare n termenele +i mrimile s informe9e cooperativa despre orice modificare a datelor personale s poarte rspundere material n conformitate cu le%islaia muncii; s respecte alte prevederi ale le%islaiei statutului +i re%ulamentelor

prev9ute de statut;

introduse n statutul cooperativei;


cooperativei precum +i s eFecute Iotrrile or%anelor ei. Dn statutul cooperativei pot fi prev9ute +i alte obli%aii ale membrilor cooperativei de producie. Tncetarea calit$ii de %e%bru al cooperati ei. Calitatea de membru al cooperativei de producie ncetea9 n ca9 de: a) retra%ere din cooperativ; b) nstrinare a cotei de participare; c) eFcludere din cooperativ; d) deces; e) reor%ani9are sau licIidare a cooperativei. C88:erativa a#ric8l de :r8ducie. . variant a cooperativelor de producie n mediul rural snt cooperati ele a(ricole de producie care se caracteri9ea9 prin faptul c cel puin '(k din volumul anual de vn9ri constituie producia a%ricol obinut de cooperativ2!!. 7embrii cooperativei a%ricole de producie transmit cooperativei pe un termen de cel puin un an terenurile a%ricole care le aparin cu titlu de proprietate. 3ac cooperativa dispune de surse financiare ea are dreptul s cumpere terenuri a%ricole de la ali proprietari. <erenurile cumprate vor deveni
233

Gu%aian /arisa Catanoi ?alentina Cotelnic 0la +i al. op.cit. p.8).

2#'

proprietate co%un$ a membrilor cooperativei. 51+ C88:erativa de =ntre:rin! t8r Cooperati a de ntreprin:$tor este o ntreprindere alc$tuit$ din cel puin n %e%bri persoane fi:ice sau Auridice, n scopul de a contribui la obinerea profitului de c$tre %e%brii ei. 3e eFemplu la momentul actual piaa 5niunii 1uropene +i cea din :ederaia *us snt dominate de marii productori. 8entru a putea aBun%e acolo productorii moldoveni se unesc fondea9 cooperative de ntreprin9tor +i eFport producia sub un sin%ur nume 2!# iar profitul obinut l mpart ntre ei. 6copul cooperativei de ntreprin9tor este de a contribui la obinerea profitului de ctre membrii si. Dn acest sens se distin% cooperative de prelucrare cooperative de prestri servicii inclusiv a%ricole +i de consultan cooperative de economii +i mprumut etc.2!' 8ot avea calitatea de fondator al unei cooperative de ntreprin9tor numai /ntreprin0torii2!). Cooperativele de ntreprin9tor se pot fonda +i activa n toate ramurile economiei naionale. 1le pot s practice orice %en de activitate cu eFcepia celor inter9ise de le%e. 3ac pentru desf+urarea unui %en de activitate este necesar licena cooperativa o va obine pn la nceputul activitii2!$. Cele mai multe cooperative de ntreprin9tor se aFea9 pe domeniul agric lt rii. Dn cadrul cooperativei unii membri se ocup cu fructe le%ume cereale alii prestea9 servicii de mecani9are de reparaie a teInicii de transport etc. Dmpreun este mai u+or de lucrat +i veniturile snt mai mari. 6pecific pentru cooperativa de ntreprin9tor este faptul c membrii cooperativei trebuie s participe la relaiile economice dintre ei +i cooperativ. 8otrivit /e%ii privind cooperativa de ntreprin9tor nr.$!\2((1 cooperati a este obli(at$ s$ li re:e Bpreste:eC cel puin nJ la sut$ din olu%ul total al produciei
234

Cele mai mari dificulti productorii le au cu vKn9area produciei. 1conomia *epublicii 7oldova fiind o economie de pia productorul este nevoit s lupte pentru un loc pe pia la care pretind 9eci de concureni inclusiv din alte ri. ,eavnd alt soluie pentru a reu+i n faa concurenei cooperativele de ntreprin9tor par s fie soluia cea mai bun pentru eFtinderea accesului pe pieele eFterne. .r productorul de unul sin%ur nu are suficiente posibiliti de a reu+i. 235 Gu%aian /arisa Catanoi ?alentina Cotelnic 0la +i al. op.cit. p.8$. 236 0cestea snt: a) deintorul patentei de ntreprin9tor; b) ntreprin9torul individual; c) fondatorii %ospodriei rne+ti; d) fondatorii societilor comerciale (societatea pe aciuni societatea cu rspundere limitat societatea n nume colectiv societatea n comandit); e) fondatorii ntreprinderile de stat +i municipale. 237 *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op.cit. p.#!$.

2#)

Bser iciilorC proprii %e%brilor s$i !i_sau s$ procure Bs$ beneficie:eC de la %e%brii s$i n olu% de cel puin nJ la sut$ din totalul produciei procurate Bser iciilor pri%iteC de c$tre cooperati $ Bart.HC. Cooperativa de ntreprin9tor se nre%istrea9 la Camera Dnre%istrrii de 6tat n ba9a statutului. 0cesta este un document care se pre9int la or%anul de nre%istrare +i n care se menionea9 cum va funciona cooperativa pe viitor. 8entru nre%istrarea cooperativei de ntreprin9tor este necesar s eFiste cel puin n %e%bri persoane fi9ice sau Buridice. 7odul de constituire de funcionare +i de licIidare a cooperativei de ntreprin9tor este re%lementat prin /e%ea privind cooperativele de ntreprin9tor nr.$!\2((1. 5n moment important este c denumirea cooperativei de ntreprin9tor trebuie s conin abrevierea 2C.D4 (adic 2cooperativa de ntreprin9tor4). 3e eFemplu deplin se scrie Cooperativa de Dntreprin9tor 20%ro8roiect4 iar pe scurt - C.D. 20%ro8roiect4. % 7:underea. Cooperativa de ntreprin9tor rspunde pentru datoriile sale cu bunurile pe care le are adic cu ntre% patrimoniul ei. 7embrii cooperativei nu rspund pentru obli%aiile asumate de cooperativ. 50+ C88:erativa de c8n7u9 Cooperati a de consu% este o organi0a#ie neco"ercial, for%at$ din cel puin m persoane fi:ice, care con in s$ desf$!oare %preun$ acti itatea de ntreprin:$tor pentru satisfacerea intereselor !i ne oilor lor de consu% . 7odul de constituire de funcionare +i de licIidare a cooperativei de consum se re%lementea9 prin /e%ea cooperaiei de consum nr.12'2 din 2(((. 6pre deosebire de cooperativele de producie +i cele de ntreprin9tor care au ca scop principal obinerea profitului n ca9ul cooperativei de consum le%ea indic c scopul ei este unul neco%ercial. Dn realitate se ntmpl c cooperativa de consum la fel urmre+te obinerea unor c+ti%uri altfel membrii ei nici nu ar avea interes s o fonde9e. Dn pre9ent maBoritatea tinerilor nu prea cunosc despre eFistena cooperativei de consum. 6e susine c cooperativa de consum din *epublica
2#$

7oldova este una din cele mai nerentabile structuri economice o mo+tenire a fostului sistem sovietic. Cea mai rspndit cooperativ de consum rmne a fi 27./3C..84. 1a se ocup cu colectarea +i vn9area produselor a%ricole iar veniturile snt mici. .rice cooperativ de consum trebuie s-+i pun n fa anumite re%uli de lucru pe care s le respecte +i anume: a) s$ satisfac$ interesele %e%brilor cooperati ei. Cooperativa trebuie s lucre9e n a+a mod ca s obin venituri iar membrii cooperativei s fie mulumii. Dn ca9 contrar membrii cooperativei nu ar avea nici un interes de a mai continua lucrul n cooperativ +i ea s-ar destrma. b) s aib la ba9 libera asociere. 7embrii si asociai pot intra +i ie+i benevol n\din cooperativ fr a fi influenai de cineva. c) s respecte principiul colabor$rii. Dn cooperativa de consum deci9iile se iau n mod cole%ial prin vot. 7embrii cooperativei se susin reciproc +i colaborea9 ntre ei cu partenerii economici din ar +i de peste Iotare. Dn a+a mod se reali9ea9 o de9voltare continu. d) activitatea cooperativei s fie una public$. .rice membru al cooperativei are dreptul s obin informaia de care are nevoie n le%tur cu activitatea cooperativei. <otu+i n anumite situaii or%anul de conducere poate Iotr ca unele +edine ale cooperativei s se desf+oare 2cu u+ile ncIise4 iar deci9iile s fie inute n secret. Cine :8ate ;i 9e9?ru al c88:erativei de c8n7u9 . 7embru poate fi numai persoana fi9ic cu capacitate de eFerciiu deplin care a mplinit vrsta de 1) ani. 8entru aceasta persoana trebuie s depun o cerere n care s indice numele +i prenumele domiciliul locul de munc +i bunurile pe care le depune ca cot de participare n capitalul social al cooperativei. /a /n2iin#area cooperativei de con% " trebuie s participe cel puin m persoane. Dnre%istrarea se face la 7inisterul @ustiiei. Cooperativele dintr-o anumit localitate se pot asocia +i forma uniuni teritoriale. 3ac numrul cooperativelor dornice de asociere este mai mare +i fac parte din localiti diferite atunci le%ea permite asocierea lor n uniuni centrale.
2#8

6e inter9ice amestecul statului n activitatea cooperativei de consum. Dn acela+i timp or%anele de stat snt obli%ate s efectue9e re%ulat controale pentru a verifica dac cooperativele de consum respect prevederile le%ii. Cooperativa de consum se ocup n principal cu urmtoarele gen ri de activitate: a) comerul cu amnuntul; b) alimentaia public; c) acIi9iionarea produselor a%ricole +i de alt natur; d) producerea mrfurilor de lar% consum; e) activitatea de asi%urare Iotelier turismul intern +i eFtern prestarea de alte servicii; f) activitatea investiional; %) nfiinarea de instituii medicale balneoclimaterice; I) aciuni cultural-educative sportive +tiinifice teInice etc.; i) promovarea relaiilor economice cu cooperativele din alte state; B) eFportul +i importul de mrfuri produse +i servicii +.a.

2#"

CA$I&OLUL 64+ DN&%E$%IN-E%EA -E (&A& ,I DN&%E$%IN-E%EA MUNICI$AL' 56+ Dntre:rinderea de 7tat -i7:8!iii #enerale. *eie+ind din prevederile publice locale sunt antreprenori speciali. 0ctivitatea de ntreprin9tor a statului este o novaie +i repre9int un fenomen social-economic compleF.2!8 Dntreprinderile de stat +i ntreprinderile municipale care au capitalul format din bunurile transmise de fondatori la constituire sau n timpul funcionrii fac parte din cate%oria persoanelor Buridice de drept privat cu scop lucrativ. 5n autor rus 0.Gusinin menionea9 n lucrarea sa pq,*26,-[-X34*\]045+4 c activitatea de ntreprin9tor a statului este acea form activitii de ntreprin9tor care se desf+oar prin intermediul ntreprinderilor constituite de: - or%anele de stat conform le%islaiei sunt mputernicite de a %estiona proprietatea statului adic ne referim la ntreprinderile de stat; - or%anele administraiei publice locale municipale.2!" 0tt statul ct +i unitatea administrativ-teritorial c persoana Buridic de drept public poate fonda de sine stttor o persoan Buridic pe care o dotea9 cu bunuri +i care prin nre%istrare la or%anul competent dobnde+te dreptul de a
238 239

/e%ii nr.8#'\1""2 cu

privire la antreprenoriat +i ntreprinderi art.2 statul !i autorit$ile ad%inistraiei

ne referim la ntreprinderile

3oiniYov -.?. 8redprinimateliscoe 8ravo.-7oscva: 8*-.*4 2((2 pa%.282 Gusinin 0. 8redprinimatelistvo.-7oscva 1""$.-pa%.'2-'!

2'(

desf+ura independent activitatea de ntreprin9tor cu scopul de a obine profit. 8rincipala deosebire a acestor ntreprinderi de alte persoane Buridice const n aceea c la crearea lor bunurile nu se transmit n proprietate ci n p(estiune operati e4 - ntreprinderii de stat sau n p(estiune econo%ic$4- ntreprinderii municipale. *eferitor la ntreprinderea de stat +i municipal n doctrin rus se menionea9 c din punct de vedere al circuitului economic aceste instituii nu sunt perfecte deoarece participanii acestui circuit trebuie s fie proprietari care de sine stttor dispun de bunurile lor. Dn ca9ul ntreprinderilor de stat +i ntreprinderilor municipale ns la circuitul economic particip subieci care nu au toate mputernicirile unui proprietar privind dispunerea de aceste bunuri iar mputernicirile proprietarului acestor bunuri sunt limitate de le%islaie.2#( <e2ini#ia 1i caracterele /ntreprinderii de %tat . 6tatutul Buridic al ntreprinderilor de stat modul de constituire +i de funcionare sunt re%lementate de Codul Civil art.1$" de /e%ea nr.8#'\1""2 cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi art.2( de /e%ea nr.#'1\1""# cu privire la ntreprinderea de stat +i de Lotrrea =uvernului nr.$$(\1""# prin care a fost aprobat statutul H model al ntreprinderii de stat. Dntreprinderea de stat este o ntreprindere al crei capital social aparine n ntre%ime statului. Dntreprinderea de stat este a%ent economic independent cu drepturi de persoan Buridic care pe ba9a proprietii de stat transmise ei n %estiune desf+oar activitate de ntreprin9tor +i poart rspundere pentru obli%aiile sale cu toate bunurile de care dispune.2#1 *eie+ind din noiune ntreprinderii de stat: este o persoan Buridic care este constituit de =uvern sau de autoritile publice mputernicit de a %estiona bunurile statului; capitalul social aparine statului n ntre%ime adic patrimoniul ei se formea9 din bunuri de proprietate de stat inclusiv proprietate publica;
240 241

putem evidenia urmtoarele caractere ale

Xommercescoe pravo: ceasti 1. 8opondopulo ?.:.-7oscva : -urist 2((#.-pa%.1") 0rt.1 /e%ea nr.#'1\1""# cu privire la ntreprinderea de stat 7onitorul .ficial nr.2\" din 2'.(8.1""#

2'1

are dreptul de %estiune operativ asupra bunurilor calificate ca fonduri fiFe primite de la fondator adic le posed le folose+te la destinaie fr dreptul de a dispune de ele doar cu autori9aia eFpres a fondatorului poate s dea n arend s le %aBe9e s le transmit ca aport la capitalul social al altor persoane Buridice s fac investiii n alte state; este constituit pentru desf+urarea de re%ul activitii de ntreprin9tor considerat monopol de stat poate desf+ura +i alte activiti neinter9ise de le%e; poart rspundere pentru obli%aiile sale n limita acestui patrimoniu. Dntreprinderile n %eneral precum +i cele de stat n particular sunt considerate compleFe patrimoniale adic obiecte +i nu subiecte ale dreptului civil.2#2 Con%tit irea /ntreprinderii de %tat. 3in momentul nre%istrrii de stat ntreprinderea capt drepturi de persoan Buridic. Dn denumirea sa trebuie s fie inclus sinta%ma n limba de stat Tntreprinderea de stat4 sau abreviat pT.=.K. 8rincipalul %en de activitate +i obli%atoriu cuvintele p Republica ;oldo a4. Dnre%istrarea ntreprinderii de stat se efectuea9 n modul stabilit de /e%ea nr.22(-J?- din 1".1(.2(($ cu privire la nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.18#-18$ din !(.11.2(($. Dntreprinderea de stat are dreptul s descIid filiale +i repre9entane cu acordul fondatorului +i a or%anului care eFercit controlul asupra respectrii le%islaiei antimonopol ntreprinderea de stat are dreptul s ntre n componena asociaiilor concernelor +i altor asociai de stat ale ntreprinderilor n ba9a contractelor ncIeiate cu ali a%eni economici. Ca fondatori ai ntreprinderii de stat pot fi: =uvernul sau autoritile publice centrale. 0ctele constitutive ale ntreprinderii de stat sunt deci9ia fondatorului cu privire la nfiinarea ntreprinderii de stat +i statutul acesteia aprobat de
242

*usu ?. :oc+a =I. Curs de drept comercial curs universitar CIi+inu 2(($ pa%.1'8-1'"

2'2

fondator. 6tatutul Hmodel al ntreprinderii de stat este aprobat de ctre =uvern. Conform art.2(alin.!) /e%ea nr.#'1\1""# statutul ntreprinderii de stat se aprob de ctre fondator +i conine urmtoarele date: 1. :irma(denumirea ) inclusiv abreviat +i sediul ntreprinderii; 2. 3ata +i numrul deci9iei fondatorului privind nfiinarea ntreprinderii sediul fondatorului; !. =enurile de activitate; #. 3urata ntreprinderii (dac nu e indicat durata ntreprinderea se consider nfiinat pe o durat nelimitat); '. Componena bunurilor transmise n %estiune ntreprinderii +i mrimea capitalului social; ). 8lanul +i mrimea terenului ocupat de ntreprindere; $. *spunderea ntreprinderii pentru obli%aiile sale; 8. .r%anele de %estiune +i control competenta lor modul de constituire +i de desf+urare a activitii; ". 7odul de reor%ani9are +i licIidare a ntreprinderii (ve9i 0neFa nr.2). 6tatutul poate prevedea +i alte clau9e care nu contravin le%islaiei. + nc#ionarea /ntreprinderii de %tat+ .r%anele de conducere ale ntreprinderii de stat sunt: fondatorul mana%erul +i consiliul de administraie. +ondator l +i eFercit drepturile de %estionar al ntreprinderii prin intermediul mana%erului-+ef de ntreprindere numit prin concurs sau al consiliului de administraie prin dispo9iii eFprese se stabilesc atribuiile minime ale fondatorului ale consiliului de administraie +i ale mana%erului. Calitatea de fondator al ntreprinderii de stat o are statul repre9entat de =uvern sau de o alt autoritate publica central. :ondatorul fiind proprietar al bunurilor transmise ntreprinderii de stat +i reali9ea9 prero%ativele n limitele stabilite de le%e prin or%anul pe care l repre9int. :ondatorul are urmtoarele atribuii: aprob statutul ntreprinderii modificrile +i completrile acestuia; stabile+te indicii economici ai ntreprinderii; desemnea9 membrii consiliului de administraie +i mana%erul +i i eliberea9 din funcie; transmite bunurile +i atribuiile sale n ceea ce prive+te desf+urarea activitii de ntreprin9tor
2'!

mana%erului n ba9a contractului. /e%iuitorul prevede c fondatorul transmite bunurile sale n %estiune adic n drept de administrare economic care se deosebe+te de dreptul de proprietate prin limitarea dreptului de dispo9iie. 7ana%erul ntreprinderii de stat nu poate decide soarta bunurilor corporale +i incorporale ale ntreprinderii bunuri calificate de le%e ca miBloace fiFe dect cu acordul scris al fondatorului adic dreptul de administrare economic are un coninut identic dreptului de u9ufruct care de asemenea are prero%ative identice dreptului de proprietate cu eFcepia dreptului de nstrinare. 6ub incidena acestei dispo9iii nu cad banii +i alte bunuri calificate drept miBloace circulante de care ntreprinderea de stat poate s dispun ca +i proprietarul2#!. Con%ili l de ad"ini%tra#ie este un or%an cole%ial de administrare al ntreprinderii de stat care este compus din: mana%erul ntreprinderii repre9entani ai fondatorului +i ai colectivului de munc de asemenea pot fi inclu+i +i repre9entani ai ministerelor or%ani9aiilor speciali+ti n domeniul de activitate a ntreprinderii n economie +i drept. Dn componena consiliului de administrare intr de la ! la " membri care sunt desemnai pe o durat de !-' ani. 7ana%erul ntreprinderii de stat este din oficiu membru al consiliului de administraie. Consiliul de administraie are urmtoarele atribuii: 1. aprob pro%ramul de perspectiv al de9voltrii +i planurile anuale ale ntreprinderii; 2. soluionea9 de comun acord cu fondatorul problemele ce se refer la intrarea ntreprinderii n asociaii +i alte uniuni +i ie+irea din ele; !. ia msuri ce vor asi%ura inte%ritatea +i folosirea eficient a bunurilor ntreprinderii; #. aprob darea de seama +i bilanul anual al ntreprinderii; '. adopt deci9ii cu privire la obinerea acordarea +i folosirea creditelor n mrimea stabilit de fondator;

243

*o+ca ,. Gaie+ 6. 3reptul afacerilor ?ol.2 CIi+inu 2(() pa%.2!8-2!".

2'#

). pre9int fondatorului propuneri privind modificarea +i completarea statutului ntreprinderii reor%ani9area +i licIidarea ntreprinderii. Consiliul nu are dreptul s intervin n activitatea desf+urat de mana%er conform contractului. R%p nderea "e"$rilor con%ili l i de ad"ini%tra#ie este solidar fa de ntreprindere pentru preBudiciile re9ultate din ndeplinirea Iotrrilor adoptate de ei cu abateri de la le%islaie statutul ntreprinderii +i *e%ulamentului consiliului de administraie. 0cei membri ai consiliului care au votat mpotriva unei astfel de Iotrri sunt scutii de repararea preBudiciului daca n procesul Hverbal al +edinei a fost fiFat protestul lor. 3ac n decursul a $ 9ile dup ce a aflat sau trebuia s afle despre o asemenea Iotrre a nmnat pre+edintelui consiliului de administraie un protest n scris atunci este absolvit de rspundere membrul consiliului de administraie care nu a participat la +edin. 3emisia sau destituirea membrului consiliului de administraie nu-l scute+te de obli%aia de reparare a preBudiciilor cau9ate din vina lui. -anager l ntreprinderii de stat este numit prin contract (acord) de ctre fondator. 7ana%erul repre9int or%anul eFecutiv al ntreprinderii de stat. Conform art.2 alin.(1) din /e%ea nr.8#'\1""2 atribuiile de antreprenor al ntreprinderii de stat (municipale) le eFecut mana%erul-+ef de ntreprindere pe ba9a contractului ncIeiat cu acesta. <ot ce face mana%erul desemnat de fondator este n numele +i pe seama ntreprinderii de stat +i nu n nume propriu a+a cum su%erea9 norma citat mai sus. Contractul respectiv re%lementea9: 1. relaiile dintre fondator +i mana%er; 2. stabile+te drepturile +i obli%aiile prilor; !. condiiile de re9iliere a contractului; #. restriciile la drepturi de folosin +i dispunere de patrimoniul ntreprinderii; '. rspunderea material a prilor. 8otrivit art.8 al /e%ii nr.#'1\1""2 cu privire la ntreprinderea de stat mana%erul ntreprinderii de stat are urmtoarele atribuii: 1. s conduc activitatea ntreprinderii +i s asi%ure funcionarea ei eficient;
2''

2. s asi%ure eFecutarea deci9iilor fondatorului +i consiliului de administraie; !. s repre9inte interesele ntreprinderii n relaiile cu persoanele fi9ice +i Buridice precum +i or%anele de Bustiie; #. s ncIeie contracte elibere9e procure +i s descIid conturi n banc; '. s pre9inte fondatorului propuneri coordonate cu consiliul de administraie privind scIimbarea componenei reconstruciei lr%irea reutilarea teInic a bunurilor transmise n %estiune operativ a ntreprinderii; ). s asi%ure folosirea eficient +i reproducerea bunurilor primite n %estiune operativ; $. s poarte rspundere material pentru neeFecutarea sau eFecutarea necalitativ a obli%aiunilor stabilite. Contractul poate prevedea +i alte clau9e care nu contravin le%islaiei n vi%oare. Patri"oni l /ntreprinderii de %tat este format din bunurile transmise ntreprinderii n %estiune de ctre fondator ( terenul fondurile fiFe +i miBloacele circulante alte valori al cror cost este indicat n bilanul autonom al ntreprinderii). Dntreprinderea este obli%at s pstre9e utili9e9e raional +i s sporeasc bunurile de care dispune +i s le asi%ure fr autori9aia fondatorului nu poate sa dea n arend proprietatea transmis ei n %estiune operativ. Dntreprinderea nu poate participa cu bunurile sale la activitatea structurilor nestatale +i de asemenea s investeasc miBloace n alte state. 8atrimoniul ntreprinderii de stat este format din : depunerile materiale ale fondatorului; bunurile transmise n mod %ratuit; investiiile capital din contul subveniilor +i beneficiului; credite +i alte surse le%ale. 7rimea capitalului social +i procedura lui de modificare se stabile+te n statutul ntreprinderii. Reorgani0area 1i lichidarea /ntreprinderii de %tat. 0ctivitatea ntreprinderii ncetea9 n conformitate cu statutul sau +i la deci9ia fondatorului
2')

prin reor%ani9are sau licIidarea ei. Dntreprinderea de stat poate fi reor%ani9at n o alt form de ntreprindere. Dntreprinderea poate fi licIidat de ctre instana Budectoreasc economic competent n conformitate cu le%islaia. 5)+ Dntre:rinderea 9unici:al + <e2ini#ie. 5n alt subiect al dreptului afacerilor este ntreprinderea municipal care n conformitate cu *e%ulamentul-model al ntreprinderii municipale adoptat prin Lotrrea =uvernului nr.!8$\1""# este considerat un a%ent economic cu personalitate Buridic constituit n eFclusivitate pe ba9a proprietii municipale care prin utili9area ei Budicioas produce anumite bunuri de mrfuri (producie) eFecut lucrri +i prestea9 servicii necesare pentru satisfacerea cerinelor fondatorului sau orice %en de activitate neiter9ise de le%e. pentru reali9area intereselor Ca orice persoan Buridic sociale +i economice ale colectivului de munc. 1a este n drept s practice ntreprinderea municipal poate crea filiale +i repre9entane. Dntreprinderea municipal are urmtoarele caractere: este persoan Buridic nfiinat de autoritile administraiei publice locale adic prin deci9ia Consiliului local; se constituie n ba9a proprietii municipale transmise ei n %estiune; are drept de %estiune economic asupra bunurilor calificate ca fonduri fiFe primite de la fondator adic le posed +i le folose+te la destinaie fr dreptul de a dispune de ele; poate s le dea n arend sau s dispun n alt mod de bunurile sale numai n temeiul Iotrrii fondatorului; se constituie cu scopul de a desf+ura de re%ul activiti de ntreprin9tor de interes public pentru unitatea administrativ-teritorial ca persoan Buridic ns poate desf+ura +i alte activiti neinter9ise de le%e; poart rspundere proprie cu ntre% patrimoniul. Con%tit irea /ntreprinderii " nicipale. Conform prevederilor Codului Civil +i anume art.1$" ntreprinderea municipal se fondea9 +i se dotea9 de ctre autoritatea administraiei publice locale. 0tt unitile administrativ2'$

teritoriale de nivelul nti (sate comune ora+e) ct +i de nivelul doi H(raioane) au dreptul de a constitui ntreprinderi municipale.2## Dntreprinderea urmtoarele acte: municipal se consider constituit din momentul Iotrrea fondatorului privind nfiinarea ntreprinderii +i nre%istrrii de stat n ba9a le%islaiei n vi%oare pentru nre%istrare e nevoie de statutul ntreprinderii aprobat de fondator. Conform *e%ulamentului model al ntreprinderii municipale statutul ntreprinderii se aprob de ctre fondator adic unitatea administrativ-teritorial. ,ici un act normativ nu prevede eFpres care dintre or%anele unitii administrativ-teritoriale este competent s aprobe statutul: consiliul sau primarul (pre+edintele raionului). 0utorii: *o+ca , +i Gie+u 6. consider ca Iotrrea consiliului privind nfiinarea ntreprinderii municipale este una de principiu adic se decide nsu+i faptul constituirii bunurile care urmea9 a fi transmise +i se desemnea9 conductorul ei.2#' 6tatutul ntreprinderii municipale conine urmtoarele clau9e: 3enumirea Iotrrii fondatorului privind aprobarea statutului ntreprinderii numrul +i data adoptrii; 3enumirea (firma) ntreprinderii +i sediul ntreprinderii (n firm se folose+te cuvntul municipal()4); 6copurile +i %enurile de activitate ale ntreprinderii; 7rimea +i componena patrimoniului trecut din proprietatea

municipiului respectiv la balana ntreprinderii nou-create; 7odul de posesiune folosin +i dispunere de fondul statutar precum +i scIimbarea lui sursele de formare a patrimoniului ntreprinderii forma de reparti9are a venitului +i de acoperire a pierderilor; 7odul de reor%ani9are +i licIidare a ntreprinderii2#). + nc#ionarea /ntreprinderii " nicipale3 Dntreprinderea municipal are aceea+i structur or%ani9atoric ca +i ntreprinderea de stat adic are fondator +i
244 245

/e%ea nr.12!\2((! privind administraia public local. *o+ca ,. Gie+u 6. 3reptul afacerilor ?ol.2 CIi+inu 2(() pa%.2#$ 246 *e%ulamentul-model al ntreprinderii municipale adoptat prin Iotrrea de =uvern nr.!8$ din ().().1""# 7onitorul .ficial al *. 7oldova nr.2\1) din (2.(".1""#

2'8

conductor. Eondatorul ntreprinderii municipale este or%anul autoadministrrii locale care o n9estrea9 cu bunuri. 3ac pentru crearea +i activitatea ntreprinderii sunt necesare terenuri sau alte resurse naturale Iotrrea privind crearea ntreprinderii poate fi adoptat numai dac fondatorul pre9int avi9ul po9itiv al or%anului teritorial de eFperti9 ecolo%ic. Cond ctor l /ntreprinderii " nicipale (%ana(erul) este numit +i revocat de ctre fondator. Dntre fondator +i conductor se ncIeie un contract ca +i n ca9ul ntreprinderii de stat. Conductorul poart rspundere material pentru obli%aiile ntreprinderii conduse de el. ,imeni nu are dreptul s se amestece n activitatea conductorului cu eFcepia ca9ului n care clau9ele contractuale sau prevederile le%ale prevd altfel. Conductorul poate fi eliberat din funcie nainte de eFpirarea termenului contractual potrivit temeiurilor prev9ute n contract sau le%e. 3ac e necesar n structura administrativ a ntreprinderii poate fi inclus consiliul de directori. 1l este desemnat numai n ca9ul n care statutul stipulea9 funciile competena condiiile de desemnare +i modul de funcionare. Patri"oni l /ntreprinderii " nicipale se constituie din fonduri fiFe +i miBloace circulante precum +i din alte valori costul crora este reflectat n balan autonom a ntreprinderii. Gunurile municipale transmise de fondator aparin doar ntreprinderii n limitele dreptului de %estiune economic. Dntreprinderea +i poate nstrina bunurile numai n ba9a deci9iei fondatorului. 3in momentul fondrii ntreprinderea poart rspundere pentru obli%aiile sale cu ntre%ul patrimoniu al su. Reorgani0area 1i lichidarea /ntreprinderii " nicipale are loc n modul stabilit de le%islaia n vi%oare n temeiul deci9iei fondatorului.

2'"

CA$I&OLUL )*+ %EO%GANIZA%EA ,I LICHI-A%EA $E%(OANELO% .U%I-ICE CU (CO$ LUC%A&IV 5 6+ ,8iunea de re8r#ani!are a :er78anei Curidice 6ocietile comerciale se fondea9 datorit voinei celor ce particip la fondarea acestora. .dat cu trecerea timpului pot interveni noi evenimente +i cerine care ar spori sau reduce capacitatea +i potenialul societii fondate. Dn astfel de circumstane se recur%e la procedura de reor%ani9are a societii comerciale. Reorgani0area e%te o opera#i ne & ridic co"ple. de tran%"itere a drept rilor 1i o$liga#iilor prin % cce%i ne de la o per%oan & ridic e.i%tent la o per%oan & ridic % cce%oare, care e.i%t %a reorgani0are.IRm 8rocedura de reor%ani9are este re%lementat de mai multe acte normative cum ar fi:
- Codul civil nr. 11($\2((2 art. )"-8' 1!' 1## 1$8; - /e%ea cu privire la societile pe aciuni nr. 11!#\1""$ art. "!-"); - /e%ea privind societile cu rspundere limitat nr. 1!'\2(($ art. 8( 81; - /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi nr. 8#'\1""2 art. !2

care ia na1tere prin

!!;
- /e%ea

privind nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice +i a

ntreprin9torilor individuali nr. 22(\2(($ art. 2(-22. *eor%ani9area poate fi:


247

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu: 3reptul 0facerilor4 ?olumul 1 1ditura <ipo%rafiei Centrale CIi+inu H 2((# pa%. !12

2)(

1. benevol; 2. forat.
Reor(ani:area bene ol$ are loc avnd ca temei Iotrrea or%anului suprem al societii adoptat cu votul maBoritii asociailor.

Reor(ani:area forat$ poate fi efectuat avnd ca temei Iotrrea instanei de Budecat sau or%anului administrativ competent. Dn procesul de reor%ani9are particip cel puin dou persoane Buridice. 8otrivit prevederilor alin. (1) art. )" al Codului civil persoana Buridic se reor%ani9ea9 prin fu9iune (contopire +i absorbie) de9membrare (divi9are +i separare) sau transformare. Dn continuare ne vom referi la fiecare ca9 de reor%ani9are n parte. 5)+ %e8r#ani!area :rin ;u!iune + 0i nea e%te o opera#i ne tehnico(& ridic de reorgani0are prin care do %a "ai " lte %ociet#i co"erciale %a per%oane & ridice c %cop l crativ /1i ne%c patri"oniile /ntr(o %ing r per%oan & ridic pentr

concentrarea capital l i 1i %porirea renta$ilit#ii.IRr 3in prevederile alin. (1) art. $! al Codului civil re9ult c fu9iunea are loc prin dou modaliti: - contopire; - absorbie. 8rin c8nt8:ire nele%em acel procedeu Buridic prin care dou sau mai multe societi comerciale se unesc pentru a forma o nou persoan Buridic (un nou subiect de drept). Ca re9ultat al contopirii societile comerciale care particip la acest procedeu de reor%ani9are +i ncetea9 eFistena iar drepturile +i obli%aiile acestor societi trec inte%ral la subiectul de drept nou format. 8rin a?78r?ie nele%em acel procedeu Buridic care are ca efect ncetarea eFistenei persoanelor Buridice absorbite +i trecerea inte%ral a drepturilor +i obli%aiilor acestora la persoana Buridic absorbant.

248

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op. cit. pa%. !1#

2)1

6pre deosebire de contopire n re9ultatul absorbiei una sau mai multe persoane Buridice care dispar ca subiecte de drept (persoane Buridice absorbite) se alipesc la o alta (persoana Buridic absorbant) ultima pstrndu-+i personalitatea Buridic +i devenind cu un potenial mai mare pe pia drepturile +i obli%aiile ale persoanelor Buridice absorbite trec inte%ral la cea absorbant. 8rocedura de reor%ani9are prin fu9iune (contopire sau absorbie) parcur%e mai multe etape: - ?re($tirea contractului de fu:iune. 3in coninutul prevederilor art. $# al Codului civil re9ult c societile participante la procedura de reor%ani9are prin contopire sau absorbie sunt obli%ate s elabore9e un proiect al contractului de fu9iune. 0cesta va conine - :orma (felul) fu9iunii; n fu9iune. 3enumirea +i sediul fiecrei persoane Buridice participante la fu9iune; :undamentarea +i condiiile fu9iunii; 8atrimoniul care se transmite persoanei Buridice beneficiare; *aportul valoric al participanilor; 3ata actului de transmitere care este aceea+i pentru toate persoanele Buridice implicate

3ac persoanele Buridice fu9ionea9 prin contopire n proiectul contractului de fu9iune trebuie s se indice +i denumirea sediul +i or%anul eFecutiv al persoanei Buridice ce se constituie. /a proiectul contractului de fu9iune se aneFea9 proiectul actului de constituire al persoanei Buridice care se constituie. 8roiectul contractului de fu9iune se ntocme+te n scris.
Dn proiectul contractului de fu9iune urmea9 s se indice datele de identitate ale noii societi comerciale numele candidatului n funcia de administrator +i n alte or%ane.

Mnfor%area Ca%erei Tnre(istr$rii de =tat cu pri ire la de%ararea :er78anele Curidice cu 7c8: lucrativ, 8rice

reor(ani:$rii. 0vnd =n vedere ;a:tul c Ca9era Dnre#i7tr rii de (tat e7te 8r#anul care =nre#i7trea! 98di;icare =n %e#i7trul de (tat al $er78anel8r .uridice ur9ea! a ;i adu7 la cun8"tina 8r#anului re7:ectiv+ $8trivit art+ )) al Le#ii :rivind =nre#i7trarea de 7tat a :er78anel8r Curidice "i a =ntre:rin! t8ril8r individuali, nr+ ))*K)**2, persoana Buridic
2)2

supus reor%ani9rii este obli%at s n+tiine9e n scris or%anul nre%istrrii de stat despre reor%ani9are n termen de !( de 9ile de la data adoptrii Iotrrii respective. Dn+tiinarea implic consemnarea n *e%istrul de stat a nceperii procedurii de reor%ani9are iar n *e%istrul de 6tat se nscrie meniunea n reor%ani9are4. 8entru nscrierea n *e%istrul de stat a nceperii procedurii de reor%ani9are la or%anul nre%istrrii de stat se pre9int Iotrrea de reor%ani9are adoptat de or%anul competent al persoanei Buridice sau de instana de Budecat.
-

Mnfor%area creditorilor.

$8trivit art+ 2) al C8dului civil, =n

termen de 1'

9ile de la adoptarea Iotrrii de reor%ani9are or%anul eFecutiv al persoanei Buridice participante la reor%ani9are este obli%at s informe9e n scris toi creditorii cunoscui +i s publice un avi9 privind reor%ani9area n 2 ediii consecutive ale 7onitorului .ficial al *epublicii 7oldova4. 5lterior de la publicarea ultimului avi9 n decursul a 2 luni creditorii pot s cear persoanei Buridice care se reor%ani9ea9 %aranii n msura n care nu pot cere satisfacerea creanelor. /a aceste %aranii creditorii pot recur%e doar dac se va demonstra c n urma reor%ani9rii drepturile acestor creditori la satisfacerea creanelor va fi pus n pericol. 8ersoanele Buridice participante la reor%ani9are rspund solidar pentru obli%aiile aprute pn la reor%ani9area acestora dac din actul de transmitere +i din bilanul de repartiie nu este posibil determinarea succesorului.
-

Mn entarierea.

O i9:8rtan

de87e?it

=n :r8ce7ul de ;u!iune c8n7tituie

:r8cedura de tran79itere a :atri98niului :er78anei Curidice ce ur9ea! 7 ;ie radiat c tre :er78ana Curidic 7ucce78r =n dre:turi+

&ran79iterea :atri98niului 7e e;ectuea! =n

?a!a unui act de :redare-:ri9ire =n care 7unt re;lectate activele "i :a7ivele 78ciet ii+ $entru c8n7tatarea activel8r "i :a7ivel8r ce 7e tran79it, iniial ur9ea! a ;i de7; "urat inventarierea =n c8n;8r9itate cu :revederile n8r9el8r c8nta?ile+ 0ctul de predare-primire dup cum +i contractul fu9iune se confirm de fondatorii persoanelor Buridice care sunt implicate n fu9iune +i necesit a fi semnat de ctre toi repre9entanii societilor comerciale participante la fu9iune.
2)!

Tnre(istrarea fu:iunii. 3up eFpirarea a ! luni de la ultima

publicaie a avi9ului n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova privind fu9iunea or%anul eFecutiv al persoanei Buridice absorbite sau al persoanei Buridice participante la contopire depune la or%anul care a efectuat nre%istrarea ei de stat o cerere prin care solicit nre%istrarea fu9iunii. /a cerere se aneFea9: a) copia autentificat de pe contractul de fu9iune; b) Iotrrea de fu9iune a fiecrei persoane Buridice participante;
c) dovada oferirii %araniilor acceptate de creditori sau a plii datoriilor; d) autori9aia de fu9iune dup ca9.

3up nre%istrarea reor%ani9rii de ctre or%anul de nre%istrare persoanele Buridice absorbite sau cele contopite se consider di9olvate +i se radia9 din re%istrul de stat al persoanelor Buridice. 5 /+ %e8r#ani!area :rin de!9e9?rare <e0"e"$rarea e%te o opera#i ne tehnico(& ridic de reorgani0are, prin care o %ocietate co"ercial %e /"parte in do %a parte, 2or"/nd o %ocietate co"ercial independent.IRG 3e9membrarea persoanei Buridice poate avea loc prin:
1. divi9are; 2. separare.

"ai " lte %ociet#i

co"erciale independente %a /n care dintr(o %ocietate co"ercial %e %epar o

-ivi!area este acea procedur de reor%ani9are

prin care societatea comercial se divi9ea9

n dou sau mai multe societi comerciale cre =nd a7t;el n8i 78ciet i 7u?iecte de dre:t+ -ivi!area :er78anei Curidice are ca e;ect =ncetarea exi7tenei ace7teia "i trecerea dre:turil8r "i 8?li#aiil8r ei la d8u 7au 9ai 9ulte :er78ane Curidice care iau ;iin +

(e:ararea are ca efect desprinderea unei pri din patrimoniul unei persoane Buridice care
nu-+i ncetea9 eFisten +i transmiterea ei ctre una sau mai multe persoane Buridice eFistente sau care iau fiin. 6pre deosebire de divi9are care are ca efect dispariia subiectului de drept care se de9membrea9 n ca9ul separrii societatea comercial supus de9membrrii nu se di9olv respectiv

249

*o+ca ,. Gaie+ 6. op. cit. pa%. !2)

2)#

nu +i pierde personalitatea Buridic ci doar din componena ei se desprind +i iau fiin una sau mai multe persoane Buridice prima rm=n=nd "i du: de!9e9?rare 7 exi7te+

8rocedura de reor%ani9are prin de9membrare trece prin urmtoarele etape:


-

Ne(ocierea !i elaborarea planului de de:%e%brare.

-e!9e9?rarea

78ciet ii c89erciale 7e :r8duce =n ?a!a unui :lan a:r8?at de adunarea #eneral + $8trivit art+ 36 al C8dului civil,

de9membrarea indiferent de forma ei urmea9

a fi efectuat n conformitate cu proiectul de de9membrare elaborat de or%anul eFecutiv. 8roiectul de9membrrii trebuie s includ: a) forma (felul) de9membrrii: prin divi9are sau separare; b) denumirea +i sediul persoanei Buridice care se de9membrea9; c) denumirea +i sediul fiecrei persoane Buridice care se constituie n urma de9membrrii sau crora li se d o parte din patrimoniu; d) partea de patrimoniu care se transmite; e) numrul de participani care trec la persoana Buridic ce se constituie; f) raportul valoric al participaiunilor; %) modul +i termenul de predare a participaiunilor persoanelor Buridice cu scop lucrativ care se de9membrea9 +i de primire a participaiunilor de ctre persoanele Buridice cu scop lucrativ care se constituie sau care eFist data la care aceste participaiuni dau dreptul la dividende; I) data ntocmirii bilanului de repartiie; i) consecinele de9membrrii pentru salariai. 8roiectul de9membrrii se ntocme+te n scris. /a proiectul de9membrrii se aneFea9 proiectul actului de constituire al noii persoane Buridice dup ca9.
-

Aprobarea proiectului de:%e%br$rii de c$tre or(anul supre% al

societ$ii. $8trivit art+ 36 al C8dului civil proiectul de9membrrii se aprob de adunarea %eneral a participanilor cu 2\! din numrul total de voturi dac actul de constituire nu prevede o maBoritate mai mare. Concomitent cu aprobarea proiectului de9membrrii adunarea %eneral a participanilor cu aceea+i maBoritate aprob actul de constituire al noii persoane Buridice +i desemnea9 or%anul ei eFecutiv.
2)'

Mnfor%area Ca%erei Tnre(istr$rii de =tat. Indi;erent de ;8r9a de

re8r#ani!are, inclu7iv "i =n ca!ul de!9e9?r rii, :ersoana Buridic supus reor%ani9rii este obli%at s n+tiine9e n scris or%anul nre%istrrii de stat despre reor%ani9are n termen de !( de 9ile de la data adoptrii Iotrrii respective. Dn+tiinarea implic consemnarea n *e%istrul de stat a nceperii procedurii de reor%ani9are iar n *e%istrul de 6tat se nscrie meniunea n reor%ani9are4. 8entru nscrierea n *e%istrul de stat a nceperii procedurii de reor%ani9are la or%anul nre%istrrii de stat se pre9int Iotrrea de reor%ani9are adoptat de or%anul competent al persoanei Buridice sau de instana de Budecat.
-

Mnfor%area creditorilor.

Biind 8 ;8r9

a re8r#ani! rii, "i =n ca!ul

de!9e9?r rii credit8rii :er78anei Curidice 7u:u7e re8r#ani! rii :rin de!9e9?rare, ur9ea! a ;i =n"tiinai de7:re acea7t <8t r=re+ Ca "i =n ca!ul re8r#ani! rii :rin ;u!iune, :r8cedura de in;8r9are a credit8ril8r de7:re deci!ia de re8r#ani!are :rin de!9e9?rare e7te re#le9entat de art+ 2) al C8dului civil+

Dn termen de 1' 9ile de la adoptarea Iotrrii de reor%ani9are prin de9membrare or%anul eFecutiv al persoanei Buridice participante la reor%ani9are urmea9 s informe9e n scris toi creditorii cunoscui +i s publice un avi9 privind reor%ani9area n 2 ediii consecutive ale 7onitorului .ficial al *epublicii 7oldova4. Dn decursul a 2 luni de la publicarea ultimului avi9 creditorii sunt n drept s solicite persoanei Buridice care se reor%ani9ea9 %aranii n msura n care nu pot cere satisfacerea creanelor. 3reptul la %aranii aparine creditorilor doar dac vor dovedi c prin reor%ani9are se va periclita satisfacerea creanelor lor. Creditorii sunt n drept s informe9e or%anul nre%istrrii de stat cu privire la creanele fa de debitorul care se reor%ani9ea9. 8ersoanele Buridice participante la reor%ani9are rspund solidar pentru obli%aiile aprute pn la reor%ani9area acestora dac din actul de transmitere +i din bilanul de repartiie nu este posibil determinarea succesorului. 7embrii or%anului eFecutiv al persoanei Buridice participante la reor%ani9are rspund solidar pe parcursul a ! ani de la data reor%ani9rii pentru preBudiciul cau9at
2))

prin

reor%ani9are
-

participanilor

sau

creditorilor

persoanelor

Buridice

reor%ani9ate. Mn entarierea. Ca "i =n ca!ul ;u!iunii, :r8cedura de re8r#ani!are :rin de!9e9?rare :re7u:une nece7itatea e;ectu rii inventarierii "i =nt8c9irii actului de :redare-:ri9ire a :atri98niului de la 8 78cietate la alta+
-

Tnre(istrarea de:%e%br$rii. Acea7t

eta: e7te ex:re7 re#le9entat de art+

3), 3/ ale C8dului civil+ A7t;el, 8 r%anul

eFecutiv al persoanei Buridice care se

de9membrea9 depune dup eFpirarea a ! luni de la ultima publicare privind de9membrarea o cerere de nre%istrare a de9membrrii la or%anul care a efectuat nre%istrarea ei de stat +i o alta la or%anul care va efectua nre%istrarea de stat a persoanei Buridice care se constituie sau unde este nre%istrat persoana Buridic la care trece o parte din patrimoniu. /a cerere se aneFea9 proiectul de9membrrii semnat de repre9entanii persoanelor Buridice participante +i dovada oferirii %araniilor acceptate de creditori sau a plii datoriilor. /a cererea depus or%anului care va efectua nre%istrarea de stat a persoanei Buridice care se constituie se aneFea9 de asemenea actele necesare nre%istrrii persoanei Buridice de tipul respectiv. 3up pre9entarea actelor respective Camera Dnre%istrrii de 6tat le verific +i dac corespund cerinelor le%ale se face nre%istrarea divi9rii. -niial se nre%istrea9 societile constituite prin divi9are +i mai apoi se radia9 societile di9olvate (n ca9ul de9membrrii prin divi9are) n ca9ul de9membrrii prin separare - mai nti 7e =nre#i7trea! n8ua 78cietate, care :reia ?unurile "i d8cu9entele de la 78cietate re8r#ani!at , du: 7-a re8r#ani!at+ 3up nre%istrarea efectuat persoana Buridic divi9at se consider di9olvat +i se radia9 din re%istrul de stat. Ca efecte ale de9membrrii se menionea9 c de la data nre%istrrii de9membrrii patrimoniul persoanei Buridice de9membrate sau o parte din el trece la persoanele Buridice constituite sau eFistente. ,oua persoan Buridic sau
2)$

care

re#i7trat8rul =n7crie 98di;ic rile din actele de c8n7tituire ale 78ciet ii care

cea eFistent prime+te prin act de transmitere +i include n bilanul su patrimoniul primit +i dup ca9 nre%istrea9 bunurile supuse nre%istrrii. 5 A+ &ran7;8r9area Tran%2or"area %ociet#ii co"erciale e%te o 2or" de organi0are prin care acea%ta /1i %chi"$ 2or"a & ridic de organi0are a activit#ii %ale prin "odi2icarea actelor de con%tit ire /n condi#iile legii.
$r8cedura de tran7;8r9are 7uccede urmtoarelor etape:

0doptarea Iotrrii privind transformarea +i elaborarea actului de -nformarea creditorilor; -nventarierea Dnre%istrarea transformrii la or%anul abilitat.

constituire al societii n care se transform;


-

patrimoniului;
-

Lotrrea privind reor%ani9area societii comerciale prin transformare din o form Buridic de or%ani9are n alta se ia de ctre adunarea %eneral a societii care urmea9 a fi supus transformrii. Lotrrea de transformare se adopt cu maBoritatea necesar pentru modificarea actului de constituire n dependen de forma Buridic de or%ani9are a societii comerciale supuse transformrii. 3up adoptarea Iotrrii
:rivind tran7;8r9area, =n ter9en de /* !ile 7e n8ti;ic Ca9era Dnre#i7tr rii de (tat de7:re iniierea :r8cedurii de re8r#ani!are :rin tran7;8r9are, care va c8n7e9na la ru?rica re7:ectiv din %e#i7trul de (tat al $er78anel8r .uridice 9eniunea E=n re8r#ani!areF+ $8trivit art+ 2) al C8dului civil =n ter9en de 61 !ile de la ad8:tarea <8t r=rii de re8r#ani!are 8r#anul executiv al :er78anei Curidice :artici:ante la re8r#ani!are e7te 8?li#at 7 in;8r9e!e =n 7cri7 t8i credit8rii cun87cui "i 7 :u?lice un avi! :rivind re8r#ani!area =n d8u ediii c8n7ecutive ale M8nit8rului O;icial al %e:u?licii M8ld8va+

5lterior de la publicarea ultimului avi9 n decursul a 2 luni creditorii pot s cear persoanei Buridice care se reor%ani9ea9 prin transformare %aranii n msura n care nu pot cere satisfacerea creanelor. /a aceste %aranii creditorii pot recur%e doar dac se va demonstra c n urma reor%ani9rii drepturile acestor creditori la satisfacerea creanelor va fi pus n pericol.
2)8

-nventarierea este o etap obli%atore care culminea9 cu ntocmirea actului de predare-primire a activelor +i pasivelor. 8ersoana Buridic transformat devine successor al drepturilor +i obli%aiilor persoanei Buridice care s-a transformat. /a nre%istrarea transformrii la Camera Dnre%istrrii de 6tat prevederile art. 82 8! ale Codului civil se aplic corespun9tor. 3up ce Camera Dnre%istrrii de 6tat a recepionat actele n termenul prev9ut de art. 82 al Codului civil dup verificarea acestora re%istratorul de stat adopt deci9ia de nre%istrare a transformrii sau de respin%ere a cererii. Dnre%istrarea transformrii n *e%istrul de 6tat al 8ersoanelor @uridice serve+te temei pentru modificarea +tampilei denumirii licenelor etc. 5 1+ $r8cedura de lic<idare a :er78anel8r Curidice 6ocietatea comercial se constituie pentru a desf+ura o activitate comercial pe durata stabilit n actul constitutiv. 5neori durata societii se prelun%e+te cIiar +i dup decesul asociailor care au constituit societatea. 3ar orice societate comercial va sf=r"i
:rin a di7: rea, de8arece ea ur9ea! acela"i de7tin
2'(

i9:laca?il ca "i 8 :er78an ;i!ic H 7e na"te, tr ie"te "i 98are+

<i0olvarea este acea operaiune Buridic prin care persoana Buridic cu scop lucrativ pune
capt activitii sale de ntreprin9tor cu lipsirea acesteia de dreptul de a ncIeia acte Buridice le%ate de activitatea de ntreprin9tor. 3e fapt eFistena persoanei Buridice nu ncetea9 ea continu s eFiste pentru a eFercita operaiunile le%ate de licIidarea patrimoniului a%onisit n timpul activitii. Dn acest ca9 re9ult c societatea comercial dispune de o capacitate Buridic restr =n7 , re7tr=n#erea ca:acit ii 7urvenind i9ediat de9ar rii di!8lv rii+

8otrivit alin. (1) art. 8) al Codului civil 8ersoana Buridic se di9olv n temeiul: a) eFpirrii termenului stabilit pentru durata ei; b) atin%erii scopului pentru care a fost constituit sau imposibilitii atin%erii lui; c) Iotrrii or%anului ei competent; d) Iotrrii Budectore+ti n ca9urile prev9ute la art. 8$;
250

*usu ?ladislav :oc+a =Ienadie Curs de drept comercial4 3epartamentul 1ditorial 8oli%rafic al 0617 CIi+inu 2(($ pa%.8'

2)"

e) insolvabilitii sau ncetrii procesului de insolvabilitate n le%tur cu insuficiena masei debitoare; f) faptului c persoana Buridic cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un participant; %) altor cau9e prev9ute de le%e sau de actul de constituire. 3in coninutul normei sus citate re9ult c di9olvarea persoanei Buridice poate fi de dou feluri:
1.di9olvare voluntar (benevol); 2.di9olvare forat (n ba9a Iotr=rii in7tanei de Cudecat @+

-i!8lvarea v8luntar survine n urmtoarele ca9uri:


aC expir$rii ter%enului stabilit n actul de constituire Blit. aC alin. B'C

art. rH Cod ci ilC+ 3e re%ul la fondarea societilor comerciale fondatorii nu prevd un termen limit de activitate a societii aceasta fiind constituit pentru o activitate pe o perioad nedeterminat. :iind eFpresia voinei fondatorilor totu+i le%islaia nu inter9ice constituirea societii comerciale pentru activitatea acesteia pe o perioad limitat. 8otrivit alin. (2) art. )' al Codului civil la eFpirarea termenului stabilit pentru eFistena persoanei Buridice aceasta se di9olv dac pn la acel moment actele de constituire nu se modific. 3in data constituirii persoanei Buridice pe perioad determinat pn la di9olvare or%anul suprem poate modifica actele de constituire transformnd-o cu un termen perpetuu de eFisten.
bC

atin(erii scopului propus pentru care a fost constituit$ societatea

Blit. bC alin. B'C art. rH Cod ci ilC.


:ondatorii constituie societatea comercial av =nd ca 7c8: 8?inerea de :r8;it din activitatea de =ntre:rin! t8r "i =9: rirea ace7tuia =ntre a78ciai+ Ace7t 7c8: nu 7e atin#e i9ediat la data c8n7tituirii 78ciet ii, ci nece7it 8 :eri8ad de ti9:+ La atin#erea 7c8:ului, 78cietatea ur9ea! 7 ="i =ncete!e+

cC

i%posibilitatea atin(erii scopului propus pentru care a fost

constituit$ societatea Blit. bC alin. B'C art. rH Cod ci ilC+


2$(

0vnd ca scop obinerea de profit +i mprirea acestuia ntre asociai n ca9ul imposibilitii atin%erii scopului propus la constituirea societii cum ar fi suportarea unor pierderi nea+teptate aceasta urmea9 a fi di9olvat n ca9 contrar societatea risc s intre n stare de insolvabilitate.
dC adoptarea hotr/rii de di0olvare de ctre organ l co"petent al

per%oanei & ridice re%pective (lit3 c! alin3 (4! art3 A: Cod civil!3 6ocietatea comercial se di9olv n ba9a Iotrrii or%anului suprem competent ntruct
c8n7tituirea 78ciet ii c89erciale 7e ?a!ea! :e v8ina a78ciail8r 9ani;e7tat :rin actul de c8n7tituire+ %e7:ectiv, t8t ei :8t decide "i =n :rivina di!8lv rii 78ciet ii+ V8ina a78ciail8r :rivind di!8lvarea 78ciet ii 7e 9ani;e7t =n cadrul adun rii a78ciail8r care ex:ri9 v8ina 78cial +

.r%anul competent suprem va adopta Iotrrea


ca!urile i9:u7e de le#e "i de intere7ele a78ciail8r, "i anu9eH

:rivind di!8lvarea =n t8ate

nu9 rul de a78ciai 7cade 7u? nu9 rul 7ta?ilit de le#eI nu9 rul t8tal al a78ciail8r de: "e"te nu9 rul 7ta?ilit de le#eI val8area activel8r 78ciet ii c89erciale 7e reduce 7u? nivelul ca:italului 78cial

9ini9 7ta?ilit de le#eI =n 78cietatea =n c89andit au r 9a7 9ai 9uli a78ciai, =n7 ace"tia 7unt nu9ai

a78ciai c89anditai 7au nu9ai a78ciai c89anditari, iar =n decur7ul a 0 luni 78cietatea nu 7-a re8r#ani!at "i nici nu "i-a 7u:li9entat c89:8nena cu cate#8ria de a78ciai care li:7ea+

-i!8lvarea ;8rat are loc n temeiul Iotrrii instanei de Budecat.


3i9olvarea forat va surveni:

a)

n ca:ul insol abilit$ii sau ncet$rii procesului de insol abilitate n precum +i ncetarea procesului de

le($tur$ cu insuficiena %asei debitoare Blit. eC alin. B'C art. rH Cod ci ilC 8rocedura de insolvabilitate insolvabilitate inclusiv n le%tur cu insuficiena masei debitoare este re%lementat de /e%ea insolvabilitii nr. )!2\2((1. 8otrivit alin. (1) art. 1'# al /e%ii insolvabilitii dac dup intentarea procesului de insolvabilitate se stabile+te c masa debitoare nu este suficient pentru a acoperi cIeltuielile procesului instana de Budecat trebuie s ncete9e procesul cu di9olvarea debitorului.
b) n ca:urile pre $:ute de art. rm al Codului ci il.

2$1

8otrivit alin. (1) art. 8$ al Codului civil instana de Budecat di9olv persoana Buridic dac:
-

constituirea ei este viciat. 6e consider viciat constituirea

persoanei Buridice dac la data constituirii s-au nclcat condiiile de form sau de fond ale actului de constituire. 3ac nclcarea condiiilor de fond sau de form a urmat dup constituirea persoanei Buridice la data constituirii actul de constituire respectnd eFi%enele le%ii atunci acest ca9 nu serve+te temei de di9olvare.
-

actul de constituire nu corespunde prevederilor le%ii. Dn acest ca9

neconcordanele actului de constituire cu eFi%enele le%ii pot %enera din modificrile operate n el de ctre or%anul suprem al persoanei Buridice dup constituirea acesteia. 3ac dup constituire n le%islaie survin careva modificri referitoare la eFi%enele actului de constituire acesta urmea9 a fi racordat acestor prevederi n ca9 contrar societatea risc s fie di9olvat.
-

nu se ncadrea9 n prevederile le%ale referitoare la forma ei Buridic

de or%ani9are. 1Femplu pot servi Dntreprinderile de 0rend care odat cu adoptarea Codului civil o astfel de form Buridic de or%ani9are nu se prevede. Dn acest ca9 ntreprinderile de arend care activau la data intrrii n vi%oare a Codului civil urmau s-+i modifice forma Buridic de or%ani9are. Dn ca9 contrar acestea riscau s fie di9olvate.
-

activitatea ei contravine ordinii publice. 6ocietatea comercial care

practic un %en de activitate inter9is de le%e sau un %en de activitate monopol de stat activea9 contrar ordinii publice.
-

eFist alte situaii prev9ute de le%e. 0ici putem remarca nr. 22(\2(($ potrivit crora

prevederile alin. ()) art. 2) al /e%ii privind nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali -nspectoratul :iscal 8rincipal de 6tat va pre9enta trimestrial or%anului nre%istrrii de stat informaie despre persoanele Buridice care n decurs de 12 luni de la data nre%istrrii nu au pre9entat drile de seam fiscale prev9ute de le%islaie +i nu au efectuat operaii pe nici un cont bancar indicnd eFistena sau

2$2

lipsa datoriilor la bu%etul public naional pentru a decide asupra radierii acestora din *e%istrul de stat. 8otrivit alin. (2) art. 8) al Codului civil di9olvarea persoanei Buridice are ca efect descIiderea procedurii licIidrii cu eFcepia ca9urilor de fu9iune +i de9membrare ce au ca efect di9olvarea fr licIidare a persoanei Buridice care +i ncetea9 eFistena +i transmiterea universal a patrimoniului ei n starea n care se %sea la data fu9iunii sau a de9membrrii ctre persoanele Buridice beneficiare. 8otrivit alin. (2) art. 2! al /e%ii privind nre%istrarea de stat a persoanelor Buridice +i a ntreprin9torilor individuali nr. 22(\2(($ re%istratorul adopt deci9ia cu privire la nre%istrarea di9olvrii persoanei Buridice +i consemnea9 n *e%istrul de stat informaia respectiv. /a nre%istrarea di9olvrii persoanei Buridice or%anul nre%istrrii de stat nscrie n *e%istrul de stat meniunea n licIidare4. 3in acest moment se inter9ice participarea persoanei Buridice n licIidare n calitate de fondator (asociat) al altei persoane Buridice. Lichidarea societilor comerciale constituie un ansamblu de operaiuni av=nd ca 7c8: =nc<eierea a;aceril8r a;late =n cur7 de de7; "urare, la data di!8lv rii 78ciet ii, tran7;8r9area activului "i =9: rirea =ntre a78ciai a 7u9el8r de ?ani r 9a7e du: e;ectuarea :l il8r+2'1 8rin licIidare se nele% toate operaiunile care au drept scop terminarea afacerilor n curs n momentul declarrii di9olvrii astfel nc t 7 7e :8at 8?ine reali!area activ , :lata :a7ivului "i re:arti!area activului :atri98nial net =ntre a78ciai+ $r8cedura de lic<idare trece :rin 9ai 9ulte eta:eH
-

de7e9narea lic<idat8rului "i intrarea ace7tuia =n ;uncie cu n8ti;icarea credit8ril8r "i :u?licarea avi!ului =n EM8nit8rul =naintarea creanel8r c tre 78cietatea care 7e di!8lv I =nt8c9irea ?ilanului de lic<idareI

tran79iterea c tre el a :atri98niului 78ciet iiI


-

O;icial al %e:u?licii M8ld8vaFI


251

*omul 8etru ?onic. 3reptul societilor comerciale. - 1d. -- rev. +i adau%. - Gucure+ti 2(((. -pa%. 1'!

2$!

7ati7;acerea >7tin#erea, ac<itarea@ creanel8rI re:arti!area =ntre a78ciai a activel8r r 9a7e du: 7ati7;acerea =naintarea actel8r Ca9erei Dnre#i7tr rii de (tatI ad8:tarea de Ca9era Dnre#i7tr rii de (tat a deci!iei de radiere

creanel8rI
-

a 78ciet ii din %e#i7trul de (tat al $er78anel8r .uridice+ $rinci:iile caracteri7tice :r8cedurii de lic<idare sunt urmtoarele:
1. ?ersonalitatea Auridic$ a societ$ii co%erciale sub:ist$ pentru ne oile

lic7id$riiInI. 8otrivit alin. (!) art. 8) al Codului civil persoana Buridic continu s eFiste +i dup di9olvare n msura n care este necesar pentru licIidarea patrimoniului. 3in coninutul acestui articol re9ult c continuarea eFistenei personalitii Buridice se refer la toate elementele persoanei Buridice: structura or%ani9atoric patrimoniul scopul. 0stfel or%anul suprem al societii continu s +i eFercite atribuiile. 0dministratorul devine licIidator dac or%anul supreme sau instana de Budecat nu desemnea9 o alt persoan. 8atrimoniul eFist nu dispare. 6copul societii comerciale se modific n sensul c din data demarrii procedurii de licIidare scopul este cel de a satisface creanele creditorilor mprirea patrimoniului ntre asociai +i radierea societii. 8ersoana Buridic dispune de capacitatea Buridic restrns. 8ersonalitatea Buridic dispare doar dup finali9area procedurii de licIidare odat cu radierea societii din *e%istrul de 6tat al 8ersoanelor @uridice.
2. <ic7idarea este pre $:ut$ n fa oarea asociailor.

3e re%ul licIidarea nu poate interveni la cererea creditorilor societii cu eFcepia ca9ului de licIidare conform prevederilor /e%ii insolvabilitii nr. )!2\2((1. 7ai nt=i, ur9ea! ca credit8rii 7 ="i =nainte!e creanele ;a de 78cietatea a;lat =n :r8cedur de lic<idare, "i d8ar du: ac<itarea inte#ral
252

*o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu op. cit. pa%. !''.

2$#

a ace7t8ra, :atri98niul r 9a7 va ;i =9: rit =ntre a78ciai :r8:8ri8nal :artici:aiunii =n ca:italul 78cial+
!.<ic7idarea societ$ii este obli(atorie.

.dat cu di9olvarea persoanei Buridice licIidarea este obli%atorie. /icIidarea nu survine n ca9ul demarrii procedurii de reor%ani9are. .dat cu descIiderea procedurii de licIidare se modific obiectul +i scopul persoanei Buridice 0dministratorul devine licIidator dac or%anul suprem al societii sau instana de Budecat nu desemnea9 o alt persoan dreptul de repre9entare a intereselor societii +i de %estiune a patrimoniului societii trece de la 0dministrator la licIidator. 8rocedura de licIidare a persoanelor Buridice :arcur#e ur9 t8arele eta:e:
1. #ese%narea lic7idatoruluiO

8rin Iotrrea or%anului suprem al persoanei Buridice sau prin Iotrrea instanei de Budecat se desemnea9 licIidatorul. 3ac prin Iotrre nu 7e de7e9nea! lic<idat8r+ Ace7ta ur9ea! 7 n8ti;ice i9ediat Ca9era Dnre#i7tr rii de (tat, 7 :re!inte <8t r=rea de de7e9nare a 7a =n acea7t ;uncie, iar 8r#anul de =nre#i7trare va 8:era 9eniunile de7:re lic<idat8r =n ru?rica re7:ectiv =n %e#i7trul de (tat al $er78anel8r .uridice+ I. Mnfor%area creditorilorO 8otrivit art. "1 al Codului civil dup nre%istrarea desemnrii sale licIidatorul public n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova4 n dou ediii consecutive un avi9 despre licIidarea persoanei Buridice +i n termen de 1' 9ile l informea9 pe fiecare creditor cunoscut despre licIidare +i despre termenul de naintare a creanelor. Q. Tnaintarea creanelorO Conform art. "2 al Codului civil termenul de naintare a creanelor este de ) luni de la data ultimei publicaii a avi9ului n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova4. 8rin Iotrrea de licIidare se poate prevedea un termen mai
2$'

lic<idat8rul,

atunci

ad9ini7trat8rul

devine

din

8;iciu

lun%. 3ac licIidatorul respin%e creana creditorul are dreptul ca n termen de !( de 9ile de la data cnd a fost informat despre respin%erea creanei s nainte9e o aciune n instan de Budecat privind ncasarea datoriilor. R. Elaborarea proiectului bilanului de lic7idareO /icIidatorul n termen de 1' 9ile de la data eFpirrii termenului de naintare a creanelor este obli%at s ntocmeasc un proiect al bilanului de licIidare care s reflecte valoarea de bilan +i valoarea de pia a activelor inclusiv creanele datoriile persoanei Buridice recunoscute de licIidator +i datoriile care se afl n curs de eFaminare n instana de Budecat+ $r8iectul ?ilanului de lic<idare 7e :re!int 7:re a:r8?are 8r#anului 7au in7tanei de Cudecat care a de7e9nat lic<idat8rul+ -ac din :r8iectul de lic<idare re!ult un excedent al :a7ivel8r ;a de active, lic<idat8rul e7te 8?li#at 7 declare 7tarea de in78lva?ilitate. 0ceast obli%aie este eFpres prev9ut +i de lit. b) alin. (2) art. 2) al /e%ii insolvabilitii nr. )!2\2((1 conform cruia debitorul este obli%at s depun cerere introductiv +i dac n cadrul licIidrii care se efectuea9 conform altor le%i devine evident c debitorul nu poate satisface inte%ral creanele creditorilor. n. Lichidarea activ
l i 1i pa%iv l i %ociet#iiB

8rin licIidare a activului societii se nele%e: - transformarea bunurilor societii n bani; - ncasarea creanelor de la debitorii societii. Ca bunuri ce urmea9 a fi supuse procedurii de transformare n bani (de vn9are) sunt bunurile mobile imobile corporale incorporale bunurile aduse ca aport n natur la momentul constituirii societii bunurile dob ndite :e :arcur7ul
activit ii 78ciet ii+ Dnca7area creanel8r de la de?it8rii 78ciet ii, de a7e9enea e7te 8 :r8cedur de durat =n ti9:+ -ac de?it8rii nu 7unt de ac8rd 7 re7tituie dat8riile, atunci lic<idat8rul are 8?li#aia de a 78licita =nca7area ;8rat a ace7t8ra :rin inter9ediul in7tanei de Cudecat + $rin lic<idare a :a7ivului 78ciet ii 7e =nele#e =n7 "i ac<itarea dat8riil8r credit8are :e care le are 78cietatea a;lat =n :r8cedur de lic<idare+ Acea7t :r8cedur ur9ea! i9ediat ;inali! rii :r8cedurii de lic<idare a activului, de8arece 9iCl8acele ? ne"ti 7unt 8?inute =n ur9a v=n! rii :atri98niului 78ciet ii "i =nca7 rii dat8riil8r de?it8are+

2$)

8otrivit art. ") al Codului civil activele persoanei Buridice cu scop lucrativ di9olvate care au rmas dup satisfacerea preteniilor creditorilor sunt transmise de licIidator participanilor proporional participaiunii lor la capitalul social. /icIidatorul efectuea9 calculele +i ntocme+te raportul privind licIidarea care reflect mrimea +i componena activelor rmase. 3ac 2 sau mai muli participani au dreptul la activele persoanei Buridice licIidatorul ntocme+te un proiect de reparti9are a activelor n care stabile+te principiile de reparti9are. /icIidatorul persoanei Buridice di9olvate cu consimmntul participanilor poate s nu nstrine9e bunurile ei dac nu este necesar pentru satisfacerea creanelor creditorilor. 8roiectul de mprire a activelor calculele +i raportul privind licIidarea se pre9int spre aprobare or%anului sau instanei de Budecat care a desemnat licIidatorul. .r%anul sau instana care a desemnat licIidatorul poate introduce modificri n proiectul de mprire lund n considerare voina participanilor. 8otrivit art. "8 al Codului civil activele persoanei Buridice di9olvate nu pot fi reparti9ate persoanelor ndreptite dect dup 12 luni de la data ultimei publicri privind di9olvarea +i dup 2 luni din momentul aprobrii bilanului licIidrii +i a planului reparti9rii activelor dac aceste documente nu au fost contestate n instan de Budecat sau dac cererea de contestare a fost respins printr-o Iotrre Budectoreasc irevocabil. H. Radierea persoanei AuridiceO 3up reparti9area activelor nete ntre asociaii societii n proces de licIidare n termen de 2 luni din momentul aprobrii bilanului de licIidare licIidatorul va depune la Camera Dnre%istrrii de 6tat o cerere prin care va solicita radierea persoanei Buridice din *e%istrul de 6tat al 8ersoanelor @uridice. 8otrivit art. 2# al /e%ii nr. 22(\2(($ pentru radierea persoanelor Buridice din *e%istrul de stat se depun urmtoarele documente: a) cererea de radiere conform modelului aprobat de or%anul nre%istrrii de stat; b) bilanul de licIidare +i planul de reparti9are a activelor aprobate de or%anul sau instana de Budecat care a desemnat licIidatorul;
2$$

c) documentul ce confirm lipsa datoriilor la bu%etul public naional depus n conformitate cu procedura prev9ut; d) copiile avi9elor de reor%ani9are sau licIidare a persoanei Buridice publicate conform art. $2 sau "1 din Codul civil. 8n la depunerea documentelor privind radierea din *e%istrul de stat persoana Buridic n licIidare este obli%at pe propria rspundere s ncIid contul (conturile) bancar +i s predea +tampila pentru distru%ere or%anului abilitat. Dn ca9ul n care este n vi%oare Iotrrea instanei de Budecat privind licIidarea +i radierea persoanei Buridice din *e%istrul de stat depunerea documentelor prev9ute la alin.(1) nu este necesar. *e%istratorul Camerei Dnre%istrrii de 6tat adopt deci9ia de radiere n termen de ! 9ile lucrtoare de la data primirii cererii de radiere care poate fi atacat n instana de Budecat de ctre persoana care se consider le9at n drepturi. 8otrivit art. 1(( al Codului civil dac dup radierea persoanei Buridice mai apare un creditor sau un ndreptit s obin soldul ori dac se atest eFistena unor active instana de Budecat poate la cererea oricrei persoane interesate s redescIid procedura licIidrii +i dac este necesar s desemne9e un licIidator. Dn acest ca9 persoana Buridic este considerat ca fiind eFistent dar n eFclusivitate n scopul desf+urrii licIidrii redescIise. Dn acest ca9 or%anul nre%istrrii de stat adopt din oficiu deci9ia de restabilire a datelor din *e%istrul de stat potrivit situaiei de pn la radierea persoanei Buridice. 3ac instana de Budecat desemnea9 un nou licIidator n *e%istrul de stat se vor nscrie datele licIidatorului desemnat. /icIidatorul este mputernicit s cear persoanelor ndreptite restituirea a ceea ce au primit peste partea din active la care aveau dreptul. 50+ L ic<idat8rul :er78anei Curidice

2$8

.dat cu derularea procedurii de licIidare or%anul suprem al persoanei Buridice sau instana de Budecat prin Iotrrea de derulare a :r8cedurii de lic<idare, de7e9nea! un lic<idat8r+ C8n;8r9 :revederil8r alin+ >6@ art+ 4* al C8dului civil : oate fi licIidator orice persoan fi9ic maBor cu capacitate deplin de eFerciiu care are cetenia *epublicii 7oldova +i domicilia9 pe teritoriul ei. 8rin le%e pot fi stabilite condiii suplimentare pentru persoana licIidatorului. 8otrivit alin. (2) art. !' al /e%ii cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi nr. 8#'\1""2 sunt impuse unele condiii speciale pentru licIidatori +i anume trebuie s dispun de studii superioare s posede cuno+tine +i eFperien n domeniu +i s fie nre%istrat ca ntreprin9tor individual. 0ceste cerine suplimentare nu sunt aplicabile la moment deoarece activitatea de licIidator al societilor comerciale nu poate fi calificat ca activitate de ntreprin9tor ceea ce ar submina interesele asociailor. Coninutul prevederilor art. "( al Codului civil prevede posibilitatea desemnrii la aceea+i societate a mai multor licIidator. Dn acest sens alin. (') al normei sus citate n ca9ul desemnrii mai multor licIidatori ace+tia repre9int persoana Buridic n comun dac actul de constituire sau Iotrrea prin care sunt desemnai nu prevede altfel. 3in momentul desemnrii sale acesta notific Camera Dnre%istrrii de 6tat despre desemnarea sa n aceast funcie pre9ent=nd
7:eci9entului 7e9n turii+ <8t r=rea 8r#anului 7u:re9 al 78ciet ii 7au <8t r=rea in7tanei de Cudecat "i c89unic=nd datele de identitate, cu :re!entarea

Dn eFercitarea atribuiilor sale


-

lic<idat8rul di7:une de ur9 t8arele /"p terniciriC

?alorific (stin%e acIit) creanele fa de creditori; <ransform n bani bunurile societi; 1Fecut +i finali9ea9 operaiunile re9ultate din contractele Dntocme+te inventarul +i elaborea9 proiectul bilanului de licIidare; 8strea9 patrimoniul societii re%istrele ce li s-au ncredinat de

ncIeiate de societatea aflat n procedur de licIidare;


-

administratori;
2$"

Dntocme+te +i ine un re%istru +nuruit al tuturor operaiunile

licIidrii n ordinea lor cronolo%ic +i al tran9aciilor cu patrimoniul societii. 8otrivit alin. (") art. "( al Codului civil licIidatorul poate fi revocat oricnd de or%anul sau de instana de Budecat care l-a desemnat. 8rin aceea+i Iotrre se desemnea9 un alt licIidator. /icIidatorul revocat pre9int licIidatorului succesor un raport cu privire la activitatea pe care a desf+urat-o. 3ac succesorul este desemnat de instana de Budecat raportul se pre9int instanei de Budecat. *emunerarea licIidatorului este stabilit de or%anul sau de instana de Budecat care l-a desemnat cu eFcepia ca9urilor prev9ute de le%e.

CA$I&OLUL )6+ IN(OLVABILI&A&EA DN&%E$%INZ'&O%ILO% 5 6+ N8iunea de in78lva?ilitate "i :r8ce7 de in78lva?ilitate 6ocietatea care activea9 ntr-un mediu economic ce se caracteri9ea9 printr-o instabilitate maBor trebuie s posede un %rad nalt de fleFibilitate n special lund n considerare c n *epublica 7oldova pe ln% influena ne%ativ a factorilor economici (cerere sc9ut nivel Bos al puterii de cumprare etc.) influenea9 ne%ativ +i factorii Buridici (elaborarea le%ilor le%ate de activitatea economic fr s se respecte interesele a%enilor economici modificarea frecvent a actelor normative etc.) adiionale. 0Bunse n situaii dificile ntreprinderile se ciocnesc de o maBor problem: cum s %estione9e patrimoniul ca n final s se poat salva de la
28(

crend astfel obstacole

licIidare definitiv. <oate speranele sunt puse n mana%ementul financiar n sarcina cruia ar trebui s intre %estionarea corect a masei debitoare +i luarea deci9iilor oportune pentru a salva situaia. 3eoarece la un mana%ement eficient se apelea9 prea tr9iu evenimentelor. -ntentarea derularea +i ncetarea proceselor de insolvabilitate al debitorilor aflai n incapacitate de plat este prev9ut de /e%ea insolvabilitii nr.)!2-J? din 1#.11.2((1. .dat cu intrarea n vi%oare a /e%ii insolvabilitii a fost abro%at /e%ea cu privire la faliment nr.$8)-J--- din 2).(2.1"") iar termenul de faliment4 a fost nlocuit cu cel de insolvabilitate4. <ermenul de faliment are dou accepiuni: n sens economic +i n sens Buridic. Tn sens econo%ic falimentul desemnea9 starea financiar a unei persoane care nu poate s satisfac cerinele creditorilor si. Tn sens Auridic falimentul are dou sensuri: n sens lar% prin faliment este desemnat o instituie Buridic un ansamblu de norme Buridice ce re%lementea9 relaiile n le%tur cu urmrirea bunurilor debitorului insolvabil indiferent de faptul dac debitorul este supus licIidrii sau +i restabile+te capacitatea de plat. Dn sens restrns falimentul repre9int un ansamblu de norme Buridice conform crora bunurile debitorului sunt eFpuse vn9rii banii se mpart ntre creditori iar debitorul insolvabil persoan fi9ic este privat de statutul de ntreprin9tor iar cel persoan Buridic se licIidea9.2'! 8rin termenul Din%olva$ilitateE %e /n#elege o %tare de2icitar a patri"oni l i de$itor l i, concreti0at /n dep1irea valoric a ele"entelor active de ctre ele"entele pa%ive, av/nd drept con%ecin# i"po%i$ilitatea, pentr creditorii ace%t ia, de a o$#ine prin e.ec tare %ilit plata datoriilor Conform art.2 al /e%ii insolvabilitii insolvabilitatea este definit ca
253 254

ntreprinderile aflndu-se deBa n proces de

insolvabilitate acestora le vine foarte %reu s modifice cursul derulrii

a& n%e la %caden#.2'#

3r. ,icolae *o+ca 3r. 6er%iu Gaie+ 3reptul afacerilor4 ?olumul - CIi+inu H 2((# pa%.!$'. 3icionar de drept privat4 8rofesor universitar dr. 7ircea 3uu ediia a ---a 1ditura 7ondan4 Gucure+ti 2((2 pa%.#22.

281

situaie financiar a debitorului caracteri9at prin incapacitatea de a-+i onora obli%aiile de plat. -ncapacitatea de plat repre9int o insuficien a licIiditilor o absen a fondurilor bne+ti +i altor bunuri necesare pentru plata obli%aiilor scadente o stare n care debitorul nu poate ntr-un ritm satisfctor s mobili9e9e resursele financiare necesare acoperirii datoriilor sale comerciale. -mposibilitatea de a-+i acIita creanele poate fi consecina insuficienei de numerar (insolven sau insolvabilitate relativ) sau insuficien de active (insolvabilitate absolut). -nsolvena este o mpreBurare ce declan+ea9 procesul de insolvabilitate +i nu presupune n mod necesar ca activul patrimoniului debitorului s fie mai mic dect pasivul acestuia; ea poate surveni cIiar atunci cnd activul dep+e+te pasivul dac elementele active nu pot satisface n ritm constant nevoile de acoperire a pasivului (cum sunt ca9urile n care elementele active nu sunt licIide sau fiind investite n operaii de lun% durat nu pot fi afectate plilor datoriilor). Dn aceste situaii debitorul ar putea transforma activele sale n miBloace financiare care ar soluiona situaia dificil n care a intrat debitorul. -nsolvabilitatea absolut pre9int situaia debitorului n care valoarea pasivelor dep+e+te valoarea activelor adic mrimea creanelor creditoare este mai mare dect posibilitile de acIitare din partea debitorului iar mrimea total a creanelor va fi acIitat parial. *olul mana%ementului financiar la ntreprinderile aflate n dificultate Boac un rol primordial de el +i de abilitile conducerii ntreprin9torilor depinde succesul n activitatea economic. ?rocesul de insol abilitate este un proces intentat de +i aflat sub suprave%Ierea instanei de Budecat prin care debitorul n scopul satisfacerii ntr-o mrime ct mai mare a creanelor creditorilor este supus unui re%im Buridic special avnd ca consecin determinarea distribuirea masei debitoare +i valorificarea acesteia ntre creditori finali9at cu radierea debitorului din *e%istrul de 6tat al Dntreprinderilor +i .r%ani9aiilor dac nu este posibil restabilirea capacitii de plat ori satisfacerea cerinelor creditorilor ntr-un alt
282

mod. 3in definiia dat re9ult urmtoarele trsturi caracteristice (caractere Buridice) ale procesului de insolvabilitate: a) Audiciar " procesul de insolvabilitate este intentat de ctre se derulea9 sub instana de Budecat (Curtea de 0pel 1conomic)

suprave%Ierea instanei de Budecat participanii la acest proces fiind obli%ai s sesi9e9e instana de Budecat nentr9iat despre orice circumstane relevante procesului de insolvabilitate; b) unitar procesul de insolvabilitate presupune c tuturor debitorilor se aplic acelea+i principii de derulare a procesului de insolvabilitate iar toate bunurile debitorului la data intentrii procesului de insolvabilitate precum +i cele pe care el le dobnde+te pe parcursul procesului fac parte din masa debitoare (activ) +i se folosesc eFclusiv ntru derularea procesului de insolvabilitate. c) public H dup intentarea procesului de insolvabilitate instana de Budecat este investit prin le%e de a suprave%Iea procedura public a insolvabilitii iar n conformitate cu prevederile alin.(1) art.22! al /e%ii insolvabilitii instanele de Budecat in un re%istru public al cau9elor de insolvabilitate n care se fac meniuni despre fiecare cau9 de insolvabilitate eFaminat sau n curs de eFaminare. /a re%istru are acces orice persoan iar instana de Budecat eliberea9 persoanelor interesate eFtrase din re%istrul cau9elor de insolvabilitate; d) colecti H conform /e%ii insolvabilitii creanele se eFecut conform ran%ului validat de instana de Budecat n tabelul creanelor. 0cIitarea ncepe doar dup validarea creanelor la +edina 0dunrii creditorilor de validare. 3ac activele reparti9ate vor fi insuficiente pentru ntrea%a cate%orie de creditori reparti9area masei debitoare va fi efectuat proporional ponderii creanelor;
e)

concursual

- presupune c aceast procedur urmre+te satisfacerea creanelor

tuturor creditorilor care vin n concurs la eFecutarea impus a debitorilor.

28!

5)+ $artici:anii la :r8ce7ul de in78lva?ilitate Dn cadrul procesului de insolvabilitate sunt implicai urmtorii participani: 1. 2. !. #. debitorul insolvabil; administratorul insolvabilitii; or%anele creditorilor; instana de Budecat. -e?it8rul in78lva?il+ 0rt.2 al /e%ii insolvabilitii prevede c debitor poate fi orice persoan$ care are datorii la plata creanelor scadente, inclusi a creanelor fiscale, !i %potri a c$reia a fost depus$ n instana de Audecat$ o cerere de intentare a unui proces de insol abilitate. 3in definiia le%al putem deduce c pentru a deveni debitor persoana trebuie s ntruneasc concomitent dou condiii: 1. s aib datorii la plata creanelor scadente inclusiv a creanelor fiscale. 6caden este creana aBuns la o anumit dat cnd se mpline+te termenul care afectea9 obli%aia de plat; 2. eFistena cererii de intentare a procesului de insolvabilitate depus n 8rocesului de insolvabilitate poate fi supus att persoanele Buridice ct +i persoanele fi9ice care practic activitate economic. 8ersoanele Buridice n privina crora poate fi intentat un proces de insolvabilitate pot fi: aC societ$i co%ercialeV - societi n nume colectiv; - societi n comandit; - societi cu rspundere limitat; - societi pe aciuni; bC cC cooperati eO ntreprinderi de stat !i ntreprinderi %unicipaleO asociaii; fundaii;
28#

instana de Budecat.

dC or(ani:aii neco%ercialeV

drept public

instituii. inclusiv 6tatului 8arlamentului 8re+ediniei =uvernului

,u poate fi intentat procesul de insolvabilitate persoanelor Buridice de (ministerelor a%eniilor inspectoratelor) instanelor de Budecat Curii de Conturi Curii Constituionale 8rocuraturii Centrului pentru Combaterea Crimelor 1conomice +i Corupiei Gncii ,aionale a 7oldovei Comisiei ,aionale a 8ieei :inanciare Camerei de Comer +i -ndustrie unitilor administrativ-teritoriale (consiliilor municipale +i locale primriilor preturilor). 8ersoanele fi9ice n privina crora poate fi intentat proces de insolvabilitate sunt acelea care desf+oar activitate economic +i anume: a) fondatori de Dntreprinderi -ndividuale; b) fondatori de =ospodrii >rne+ti; c) titulari de patente de ntreprin9tor. ,u pot avea statut de debitor +i nu poate fi intentat proces de insolvabilitate n privina persoanelor fi9ice care nu practic activitate economic (consumatorii). 8entru a intenta un proces de insolvabilitate n privina unei persoane este necesar ca viitorul debitor s ntruneasc unele condiii obli%atorii: - s$ fie nre(istrat pe teritoriul Republicii ;oldo a. .r%anele abilitate cu mputernici de nre%istrare sunt Camera Dnre%istrrii de 6tat; 8rimriile localitilor de domiciliu al persoanelor fi9ice viitori fondatori ai =ospodriilor >rne+ti; -nspectoratele fiscale teritoriale ale raioanelor localitilor de domiciliu al persoanelor fi9ice viitori titulari de patente de ntreprin9tori; 7inisterul @ustiiei al *epublicii 7oldova pentru or%ani9aii necomerciale; etc. - s$ desf$!oare acti itate de ntreprin:$tor. 0ctivitatea de ntreprin9tor presupune punerea n circuitul civil a bunurilor ntreprin9torilor a ncIeierii contractelor a prestrii serviciilor a eFecutrii lucrrilor a vn9rii bunurilor avnd ca scop bine determinat obinerea de beneficii din care urmea9 a fi acIitate impo9itele +i taFele n mrimea +i termenele stabilite de le%islaia fiscal. 0nume din activitatea economic se formea9 creanele fa de creditori

28'

care ca ultima speran de recuperare a datoriilor depun cereri de intentare a procesului de insolvabilitate. - s$ se afle n stare de insol abilitate. 6tarea de insolvabilitate pre9um situaia deficitar a patrimoniului debitorului concreti9at n dep+irea valoric a elementelor active de ctre elementele pasive avnd drept consecin imposibilitatea pentru creditorii acestuia de a obine prin eFecutare silit plata datoriilor aBunse la scaden. 3ebitorul are urmtoarele drepturiV a) s depun cerere introductiv n instana de Budecat prin care s solicite intentarea n privina sa a procesului de insolvabilitate; b) n ca9ul n care nu este de acord cu Iotrrea Budectoreasc privind intentarea procesului de insolvabilitate n privina sa sau cu alte acte Budectore+ti de procedur s conteste le%alitatea actelor Budectore+ti; c) s participe la +edinele instanelor de Budecat la +edinele 0dunrii creditorilor sau a Comitetului creditorilor; d) s depun 8lanul de redresare a solvabilitii debitorului +i s solicite aplicarea procedurii planului; e) n ca9ul n care 8lanul de redresare a solvabilitii a fost propus de administratorul insolvabilitii debitorul are dreptul de a se eFpune printr-o referin referitor la coninutul lui; f) s reintre n dreptul de administrare a masei debitoare n condiiile alin. (1) art. 1"2 al /e%ii insolvabilitii; %) s ia cuno+tin cu toate msurile ntreprinse de ctre ceilali participani la procesul de insolvabilitate cu coninutul dosarului Budiciar al insolvabilitii s propun administratorului insolvabilitii soluii pentru unele circumstane aprute pe parcursul procesului de insolvabilitate. 3ebitorul are urmtoarele obli(aiiV a) s depun cerere introductiv n instana de Budecat solicitnd intentarea procesului de insolvabilitate (art.2)). Conform acestei norme debitorul este obli%at s depun cerere introductiv dac eFist temeiul %eneral

28)

(incapacitatea de plat a debitorului) +i temeiul special (suprandatorarea debitorului persoan Buridic). b) s pre9inte informaii +i eFplicaiile necesare potrivit art. "2 al /e%ii nr. )!2\2((1. 8entru a asi%ura veridicitatea informaiilor +i eFplicaiilor date de debitor conform alin.(2) art. "# al /e%ii insolvabilitii instana de Budecat cere debitorului s semne9e nainte de prima adunare a creditorilor urmtoarea declaraie: 23eclar pe onoarea +i rspunderea mea c orice informaie oral sau scris pe care voi pre9enta n instana de Budecat despre patrimoniul +i activitatea de ntreprin9tor ale debitorului sau despre orice alt fapt pe care l cunosc este adevrat +i complet4. c) de a nu fi membru al unui or%an de conducere sau de suprave%Iere a unei persoane Buridice licIidator al unei persoane Buridice mana%er al unei ntreprinderi individuale ori administrator ntr-un proces de insolvabilitate (art. "'). d) de a participa la +edinele instanei de Budecat la adunrile creditorilor +i\sau la +edinele comitetului creditorilor (alin.(2) art."2). Conform art. "! al /e%ii nr. )!2\2((1 dup intentarea procesului de insolvabilitate instana de Budecat poate obli%a debitorul ca acesta s nu prseasc teritoriul *epublicii 7oldova fr permisiunea eFpres a instanei de Budecat n ca9ul n care eFist dove9i c el ar putea s se ascund sau s se escIive9e de la participare la proces. Ad9ini7trat8rul in78lva?ilit ii+ Conform art. 2 al /e%ii nr. )!2\2((1 administrator este persoana desemnat de instana de Budecat pentru suprave%Ierea +i\sau administrarea patrimoniului debitorului n cadrul procesului de insolvabilitate n modul +i n conformitate cu competenele stabilite de /e%e+ Dn sensul /e%ii nr. )!2\2((1 prin termenul 2administrator4 se nele%e: 1. administrator provi9oriu; 2. administrator al procesului de insolvabilitate; !. administrator al procedurii planului.

28$

Ad%inistratorul pro i:oriu este desemnat din data emiterii de ctre instana de Budecat a ncIeierii privind admiterea spre eFaminare a cererii introductive +i activea9 +i +i pstrea9 acest statut pn la data intentrii procesului de insolvabilitate. Condiiile necesare pentru desemnarea n funcia de administrator provi9oriu sunt acelea+i ca +i la administratorul insolvabilitii. Dntru eFecutarea atribuiilor sale administratorul provi9oriu este n drept s intre n spaiile de serviciu ale debitorului +i s studie9e documentele aflate acolo. 3ebitorul este obli%at s pun la dispo9iia administratorului provi9oriu documentele activitii economice +i documentele de eviden contabil. :unciile administratorului provi9oriu ncetea9 la data pronunrii Iotrrii de intentare a procesului de insolvabilitate din aceast dat n rol intrnd administratorul insolvabilitii. Ad%inistratorul procesului de insol abilitate +i eFercit atribuiile ncepnd cu data intentrii procesului de insolvabilitate +i pn la intrarea n vi%oare a Iotrrii privind ncetarea procesului de insolvabilitate cu radierea debitorului din *e%istrul de 6tat al 8ersoanelor @uridice. 1Faminnd raportul administratorului provi9oriu instana de Budecat Iotr+te n privina intentrii procesului de insolvabilitate sau al respin%erii cererii introductive. Dn ca9 de intentare a procesului de insolvabilitate instana de Budecat n aceea+i Iotrre desemnea9 administratorul insolvabilitii care va repre9enta interesele debitorului pe parcursul ntre%ului proces. Ad%inistratorul procedurii planului +i eFercit atribuiile din data intrrii n vi%oare a Iotrrii Budectore+ti privind confirmarea 8lanului de redresare a solvabilitii +i ncetrii procesului de insolvabilitate. Dn funcia de administrator al insolvabilitii provi9oriu administrator al insolvabilitii sau de administrator al procedurii planului se desemnea9 persoan fi9ic nre%istrat n calitate de ntreprin9tor individual independent fa de creditori +i debitor.

288

Conform alin. (2) art. $! al /e%ii nr. )!2\2((1 p entru a :utea ;i de7e9nat =n calitate de ad9ini7trat8r al in78lva?ilit ii, :er78ana ;i!ic tre?uie 7 c8re7:und ur9 t8arel8r criteriiH a@ 7 ;ie cet ean al %e:u?licii M8ld8va, cu d89iciliu :er9anent :e terit8riul eiI ?@ 7 ai? 7tudii 7u:eri8are =n unul din ur9 t8arele d89eniiH ad9ini7trativ, Curidic, ec8n89ic8-;inanciar 7au te<nicI c@ 7 ai? 8 ex:erien de cel :uin 1 ani de activitate =n unul din ur9 t8arele d89eniiH ad9ini7trativ, Curidic, ec8n89ic8-;inanciar 7au te<nicI d@ 7 di7:un de certi;icat de in7truire :r8;e7i8nal =n vederea de7; "ur rii activit ii de ad9ini7trat8rI e@ 7 nu ai? antecedente :enale+ /e%iuitorul prin alin. (!) art. $! al /e%ii nr. )!2\2((1 stabile+te +i unele cerine speciale pentru administratorul insolvabilitii al unei companii de asi%urri sau al unui participant profesionist la piaa valorilor mobiliare n proces de insolvabilitate va corespunde criteriilor stabilite de Comisia ,aional a 8ieei :inanciare. :uncia de administrator al insolvabilitii este o funcie de rspundere iar persoana ce urmea9 a fi desemnat n aceast postur trebuie s con+tienti9e9e faptul c n dependen de %estionarea acesteia depinde viitorul debitorului insolvabil +i acIitarea creanelor creditorilor. /e%islaia prevede +i anumite incompatibiliti pentru desemnarea n funcia de administrator al insolvabilitii. 0lin. (#) art. $! al /e%ii nr.)!2\J? prevede c nu pot fi desemnai n calitate de administrator: a) membrii or%anelor de conducere ale debitorului persoanele care au deinut funcii n or%anele de conducere ale debitorului sau persoanele care dein cote de participaie ori aciuni n capitalul social al debitorului; b) persoanele care au deinut funcii de conducere sau care au fost asociai ai unui alt debitor declarat insolvabil n ultimele 2# de luni; c) asociaii cu rspundere nelimitat n societile n nume colectiv +i n
28"

comandit; d) persoanele cu antecedente penale; e) persoanele lipsite n temeiul unei Iotrri Budectore+ti de dreptul de a administra ntreprinderi +i alte persoane Buridice; f) persoanele apropiate sau dependente de Budectorul care eFaminea9 ca9ul de insolvabilitate. 0ceste interdicii au fost stabilite de le%iuitor avnd scopul de a curma abu9urile +i incompetena conductorilor ntreprinderilor care au dus la insolvabilitatea acestora. 3in data desemnrii sale instana de Budecat eliberea9 administratorului un certificat pe care acesta l restituie la ncIeierea eFercitrii funciei. Dn ba9a acestui certificat administratorul este nscris n *e%istrul de 6tat al 8ersoanelor @uridice la rubrica respectiv a debitorului. 5na +i aceea+i persoan nu poate fi desemnat n funcia de administrator dect al unei sin%ure ntreprinderi insolvabile. Dn ca9uri eFcepionale instana de Budecat cu acordul comitetului creditorilor poate desemna una +i aceea+i persoan n funcia de administrator a nu mai mult dect dou astfel de ntreprinderi. *estricia n cau9 se refer doar la administratorii procedurii planului desemnai la ntreprinderile la care se va aplica planul ce prevede redresarea (restabilirea solvabilitii) +i continuarea activitii debitorului. 5na +i aceea+i persoan cu eFcepia persoanelor desemnate ca administratori ai insolvabilitii la ntreprinderile la care se va aplica planul de redresare a solvabilitii acesteia poate fi desemnat n funcia de administrator la maFimum # ntreprinderi la care se va aplica planul ce prevede licIidarea patrimoniului ntreprinderii sau transmiterea ntreprinderii ori a unei pri din aceasta ctre un alt titular. 0ceste restricii au fost stabilite de ctre le%iuitor cu scopul de a evita maBorarea volumului mare de lucru al administratorilor desemnai pentru ca procesele de insolvabilitate s nu se derule9e perioade ndelun%ate de timp. /a prima adunare a creditorilor convocat dup desemnarea administratorului creditorii pot propune un alt administrator.
2"(

Conform art.$) al /e%ii nr.)!2\J? administratorul insolvabilitii are urmtoarele atribuii principale: a) inventarierea patrimoniului debitorului; b) colectarea datoriilor fa de debitor +i recuperarea bunurilor debitorului aflate n posesiunea unor teri; c) administrarea ntr-o banc (care de re%ul nu este creditor al debitorului) a unui cont bancar special pentru acumularea sumelor de bani obinute n procesul de insolvabilitate; d) eFecutarea msurilor de asi%urare aplicate de instana de Budecat n ca9urile prev9ute eFpres de ea; e) ndeplinirea Iotrrilor instanei de Budecat ale adunrii +i ale comitetului creditorilor adoptate n limitele competenei lor; f) elaborarea proiectului de plan la solicitarea adunrii sau a comitetului creditorilor; %) pre9entarea ctre instana de Budecat adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor +i ministerul de ramur de rapoarte lunare despre starea masei debitoare +i ndeplinirea atribuiilor sale; I) inerea re%istrelor de eviden a datoriilor creditoare +i a datoriilor debitoare ale debitorului; i) administrarea masei debitoare; B) asi%urarea inte%ritii masei debitoare asi%urarea prin contract a bunurilor; Y) elaborarea criteriilor de an%aBare +i an%aBarea speciali+tilor sau eFperilor; l) disponibili9area an%aBailor debitorului; m) contestarea n instana de Budecat n modul stabilit de le%e a creanelor creditorilor +i a oricror tran9acii sau transferuri; n) sesi9area instanei de Budecat despre orice alte probleme care apar pe parcursul eFercitrii atribuiilor sale; o) distribuirea ctre creditori a sumelor de bani re9ultate din valorificarea masei debitoare.
2"1

p) inerea unui re%istru +nuruit si%ilat de instana de Budecat n care consemnea9 toate operaiunile efectuate cu bunurile masei debitoare coordonate cu creditorii precum +i operaiunile de recuperare a bunurilor debitorului; r) efectuea9 pe ba9 de concurs orice cumprare transmitere n %estiune a bunurilor din masa debitoare sau orice an%aBare de speciali+ti sau eFperi cu eFcepia ca9urilor n care la solicitarea administratorului adunarea sau comitetul creditorilor stabilesc altfel. 6uplimentar la atribuiile prev9ute de art. $) al /e%ii nr.)!2\2((1 0dministratorul n cadrul procedurii planului mai dispune atribuiile privind: a) suprave%Ierea reali9rii 8lanului privind redresarea solvabilitii debitorului; b) darea acordului la ncIeierea de contracte; 0dministratorul insolvabilitii +i eFercit atribuiile sub suprave%Ierea instanei de Budecat. -nstana poate solicita oricnd eFplicaii sau un raport despre starea de lucruri +i administrarea masei debitoare. Dn ca9ul cnd 0dministratorul insolvabilitii nu +i ndepline+te obli%aiile sau cnd 0dministratorul destituit nu pre9int raport pentru perioada activitii sale nu restituie bunurile +i documentele pe care le deine n le%tur cu procesul de insolvabilitate instana de Budecat poate dup un avertisment s-i aplice o amend Budectoreasc al crei cuantum nu poate dep+i !(((( lei. 0dministratorul insolvabilitii +i eFercit atribuiile cu dili%ena unui bun profesionist acionnd pe propria rspundere. 8entru ndeplinirea funciilor administratorul insolvabilitii are dreptul la remuneraie +i la restituirea cIeltuielilor aferente. /a calcularea remuneraiei administratorului sunt luate n considerare volumul +i compleFitatea administrrii. Cuantumul remuneraiei +i al cIeltuielilor ce urmea9 a fi restituite administratorului se stabile+te de Comitetul. *emuneraia administratorului se calculea9 n cuantum de cel mult !k din sumele distribuite creditorilor n contul eFecutrii creanelor. Dn ca9ul n care statul este creditor maBoritar remunerarea administratorului se stabile+te n ba9a
2"2

%rilei aprobate n ba9a *e%ulamentului privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate aprobat prin Lotrrea =uvernului nr.1$1$ din 2$.12.2((2. /e%ea nr.)!2\2((1 distin%e dou modaliti de ncetare a atribuiilor 0dministratorului: destituirea +i demisia. 3iferenierea dintre aceste modaliti de ncetare a atribuiilor const n faptul eFistenei sau ineFistenei voinei 0dministratorului. Dn ca9ul destituirii iniiativa destituirii parvine de la Comitetului creditorilor 0dunarea creditorilor sau a instanei de Budecat. 0lin. (1) art. 8( al /e%ii nr.)!2\2((1 prevede c la cererea Comitetului creditorilor a 0dunrii creditorilor a or%anelor centrale de specialitate ale administraiei publice sau autoritilor administraiei publice locale (n ca9ul intentrii procesului de insolvabilitate n privina ntreprinderii de stat care a fost fondat de ctre or%anul central de specialitate sau ntreprinderii municipale care a fost fondat de ctre autoritatea administraiei publice locale sau ntreprinderii n capitalul statutar al creia statul deine mai mult de !'k din pacIetul de aciuni) sau din oficiu instana de Budecat poate destitui administratorul din motive ntemeiate inclusiv dac acesta: a) nu ndepline+te condiiile privind indicatorii de performan; b) nu este suficient de calificat pentru ca9ul respectiv; c) dep+e+te sau nu respect atribuiile ce i revin prin le%e ncalc le%islaia; d) se afl n conflict de interese cu oricare dintre prile n proces; e) cade sub incidena prevederilor de incompatibilitate. Ca9urile de incompatibilitate sunt eFpres stabilite de alin. (#) art. $! al /e%ii nr.)!2\2((1. Dn temeiul alin. (') art. 8( al /e%ii nr.)!2\2((1 0dministratorul insolvabilitii poate de%isiona dintr-un motiv ntemeiat adresnd o cerere instanei de Budecat. Dn acest ca9 administratorul +i continu eFercitarea atribuiilor pn la desemnarea de ctre instan a unui nou administrator. Conform alin.(8) art.8( al /e%ii nr.)!2\2((1 n ca9ul n care 0dministratorul nu-+i poate eFercita temporar atribuiile la cererea acestuia a adunrii creditorilor sau a comitetului creditorilor
2"!

instana de Budecat

desemnea9 un lociitor al lui. /ociitorul administratorului insolvabilitii va avea acelea+i atribuii dar care urmea9 a fi specificate n ncIeierea Budectoreasc privind desemnarea lui. Conform art. 82 al /e%ii nr.)!2\2((1 0dministratorul este obli%at s desp%ubeasc pe toi participanii la procesul de insolvabilitate preBudiciai prin nclcarea obli%aiilor ce i revin. 8entru comiterea de aciuni ile%ale n procesul eFercitrii atribuiilor administratorul poart rspundere administrativ sau penal conform le%ii. 0ceste ca9uri vor fi Budecate de ctre instanele de drept comun n ba9a codurilor respective dar nu de ctre instana de insolvabilitate. 3ac o crean a masei debitoare %enerat printr-o aciune a administratorului nu poate fi eFecutat pe deplin 0dministratorul este obli%at la desp%ubiri fa de creditorii masei. *spunderea este eFclus doar n ca9ul cnd la na+terea creanei 0dministratorul nu putea s prevad c masa debitoare va fi insuficient pentru eFecutarea acelei creane. Or#anele credit8ril8r+ Conform /e%ii nr.)!2\2((1 calitatea de creditor este recunoscut persoanelor care dispun de creane fa de debitorul insolvabil +i n privina cruia a fost intentat procesul de insolvabilitate. Creditorii debitorului pot fi persanele Buridice sau fi9ice care au creane comerciale sau bu%etare certe licIide +i eFi%ibile asupra patrimoniului debitorului. 3up adoptarea Iotrrii de intentare a procesului de insolvabilitate n ba9a cererii introductive a unui sau a mai multor creditori ceilali creditori ai debitorului mpotriva cruia a fost intentat procesul de insolvabilitate +i naintea9 creanele n instana de insolvabilitate n modul stabilit de le%e. Conform prevederilor /e%ii nr.)!2\2((1 creditorii se mpart n: a) creditori %arantai; b) creditori cIiro%rafari; c) creditori ai masei. Creditorii (arantai sunt o clas de creditori ale cror creane fa de debitor au aprut nainte de intentarea procesului de insolvabilitate +i sunt asi%urate cu %aranii reale n conformitate cu le%ea.
2"#

0si%uraii cu %aranii reale se consider creditorii care dein un %aB convenional sau le%al. 3ac creditorii %arantai renun la dreptul lor de eFecutare prioritar a creanei sau n ca9ul n care creana %arantat nu este eFecutat inte%ral din valoarea bunului %aBat ace+tia devin creditori cIiro%rafari pentru creana care nu mai este prioritar sau pentru partea creanei neacoperit n mod prioritar. Creditorii c7iro(rafari sunt o clas de creditori ale cror creane fa de debitor au aprut nainte de intentarea procesului de insolvabilitate +i nu sunt asi%urate prin %aranii. 3in coninutul le%al re9ult c aceast clas de creditori sunt creditori ne%arantai care au la momentul intentrii procesului de insolvabilitate o crean patrimonial fa de debitor. 3in coninutul prevederilor art.'# al /e%ii nr.)!2\2((1 concIidem c creditorii cIiro%rafari pot fi clasificai n creditori cIiro%rafari cu creane de ran% prioritar +i creditori cIiro%rafari cu creane de ran% inferior. Creanele c7iro(rafare de ran( prioritar se mpart n urmtoarele clase: a) creane din dunarea sntii sau cau9area morii. Capitali9area acestor creane se face conform prevederilor /e%ii nr.12!-J-? din !(.($.1""8 cu privire la capitali9area plilor periodice; b) creanele salariale fa de an%aBai +i remuneraia datorat conform drepturilor de autor; c) creanele pentru creditele acordate de 7inisterul :inanelor (suma principal dobnda comisionul de an%aBament fondul de risc) creditele interne +i eFterne acordate cu %aranie de stat impo9itele +i alte obli%aiuni de plat la bu%etul public naional; d) creanele de restituire (acIitare) a datoriilor fa de re9ervele materiale ale statului; e) alte creane cIiro%rafare care nu sunt de ran% inferior. Creanele c7iro(rafare de ran( inferior au urmtoarele clase: a) dobnda la creanele creditorilor cIiro%rafari calculat dup intentarea procesului;

2"'

b) cIeltuielile unor creditori cIiro%rafari suportate n procesul de insolvabilitate; c) amen9ile penalitile +i recuperarea preBudiciilor inclusiv a celor cau9ate din neeFecutarea obli%aiilor sau din eFecutarea lor necorespun9toare; d) creanele din prestaiile %ratuite ale debitorului; e) creanele le%ate de rambursarea creditelor de capitali9are ale unui asociat +i alte asemenea creane. Creditori ai %asei sunt clasa de creditori ale cror creane fa de debitor au aprut dup intentarea procesului de insolvabilitate +i se eFecut n prealabil n mod curent pe msura apariiei lor. 3in masa debitoare urmea9 a fi acoperite n prealabil cIeltuielile procesului de insolvabilitate +i obli%aiile masei debitoare. 3in dispo9iiile le%ale putem distin%e 2 componente a cIeltuielilor masei debitoare: 1. cIeltuielile procesului de insolvabilitate; 2. obli%aiile masei debitoare. Conform prevederilor alin.(1) art.)# al /e%ii nr.)!2\2((1 cIeltuielile procesului de insolvabilitate includ: cIeltuielile de Budecat; remuneraia +i cIeltuielile administratorului provi9oriu +i ale administratorului dac au fost prev9ute; obli%aiile care re9ult din aciunile de administrare valorificare +i distribuire a masei debitoare ale 0dministratorului inclusiv impo9itele taFele +i alte obli%aii de plat care nu in de cIeltuielile procesului; obli%aiile din contractele bilaterale n msura n care eFecutarea lor trebuie fcut n interesul masei debitoare sau a cror eFecutare urmea9 s fie efectuat dup intentarea procesului de insolvabilitate; obli%aiile din mbo%irea fr Bust temei a masei debitoare. 8n la intentarea procesului de insolvabilitate debitorul este condus de or%anele prev9ute de Codul civil /e%ea cu privire la antreprenoriat +i ntreprinderi /e%ea cu privire la societile pe aciuni /e%ea cu privire la societile cu rspundere limitat alte acte normative. 3in data admiterii cererii introductive spre eFaminare locul conductorului (directorului administratorului mana%erului) este preluat de 0dministratorul provi9oriu iar
2")

din data intentrii procesului de insolvabilitate activitatea or%anelor de conducere constituite de asociaii fondatori se suspend n rol intrnd or%anele formate din creditorii debitorului insolvabil: 0dunarea creditorilor +i comitetul creditorilor. Ad narea creditorilor este alctuit din totalitatea creditorilor cunoscui ale cror creane au fost validate +i incluse n tabelul creanelor. 0dunarea creditorilor constituie or%anul suprem deci9ional al ntreprinderii aflat n proces de insolvabilitate sau n procedura planului constituit din creditorii %arantai creditorii cIiro%rafari crora li s-a validat creana +i au fost inclu+i n tabelul creanelor prin Iotrrile creia contribuie la derularea procesului de insolvabilitate sau a procedurii planului. 0dunarea creditorilor are urmtoarele atribuii: a) ale%e +i di9olv Comitetul creditorilor stabile+te componena lui numeric +i nominal; b) solicit instanei de Budecat aplicarea fa de debitor a procedurii planului; c) pre9int instanei de Budecat propuneri referitoare la instituirea de restricii n activitatea +i n %estiunea de ctre debitor a patrimoniului su; d) suprave%Iea9 activitatea administratorului eFaminnd rapoartele lui solicit instanei de Budecat destituirea +i nlocuirea acestuia n ca9urile stabilite de le%e; e) decide n privina termenelor +i a formei de vn9are a bunurilor debitorului precum +i n privina preului iniial de vn9are al acestor; f) decide n alte probleme ale desf+urrii procesului de insolvabilitate n conformitate cu le%ea. Creditorii sunt convocai n 0dunare de ctre 0dministratorul insolvabilitii. /a 0dunare particip creditorii %arantai creditorii masei debitoare +i debitorul. Dn prima lor adunare creditorii se convoac n cel mult #' de 9ile din data publicrii n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova a dispo9itivului Iotrrii de intentare a procesului de insolvabilitate. Dn prima lor 0dunare creditorii
2"$

decid de re%ul n ba9a unui raport al 0dministratorului insolvabilitii desf+urarea de mai departe a procesului de insolvabilitate (adunarea de raportare). Dn 0dunrile ulterioare creditorii se convoac la cererea 0dministratorului insolvabilitii a Comitetului creditorilor sau a creditorilor ale cror creane constituie cel puin 1(k din suma total a creanelor nre%istrate. 3espre data ora locul +i ordinea de 9i a adunrii creditorilor se va publica un avi9 n modul stabilit la art.1" conform cruia se public n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. 3ac le%ea nu prevede altfel Iotrrile adunrii creditorilor se adopt cu votul maBoritii simple a creditorilor cu drept de vot pre9eni la +edin cu condiia ca ace+tia s dein cel puin '(k din valoarea total a creanelor cu drept de vot validate pe care le repre9int. Dn conformitate cu prevederile art. $( al /e%ii nr.)!2\2((1 la cererea unui creditor cIiro%rafar a unui creditor %arantat sau a 0dministratorului insolvabilitii fcut cunoscut la 0dunarea creditorilor +i menionat n procesul-verbal instana de Budecat poate decide anularea Iotrrii 0dunrii creditorilor care contravine intereselor creditorilor cIiro%rafari sau respin%erea cererii de anulare. 0nularea Iotrrii 0dunrii creditorilor trebuie adus la cuno+tina tuturor creditorilor. 3ac 0dunarea creditorilor fiind un or%an suprem al creditorilor debitorului insolvabil atunci Co"itet l creditorilor este un or%an eFecutiv al creditorilor fiind subordonat ierarIic 0dunrii creditorilor. Dn conformitate cu alin. (#) art.$1 al /e%ii nr.)!2\2((1 n componena Comitetului creditorilor intr repre9entani ai tuturor claselor de creditori un repre9entant al an%aBailor dac ace+tia sunt creditori cIiro%rafari ai debitorului. 0dunarea poate ale%e noi membri ai Comitetului att pentru nlocuirea celor numii ct +i pentru suplimentarea numrului lor. 0dunarea creditorilor poate decide asupra instituirii Comitetului creditorilor modificrii componenei sau di9olvrii lui la orice etap a procesului de insolvabilitate.
2"8

/a fiecare +edin a Comitetului creditorilor pentru a conduce +edina se ale%e un pre+edinte al +edinei din rndul membrilor Comitetului creditorilor. 7embrul Comitetului creditorilor poate fi demis de instana de Budecat din motive ntemeiate. 7embrii Comitetului creditorilor acord spriBin 0dministratorului insolvabilitii +i suprave%Iea9 activitatea acestuia. 7embrii Comitetului creditorilor trebuie s se informe9e cu privire la mersul afacerilor +i s verifice documentele de eviden contabile soldul +i rulaBul banilor n contul de acumulare. Conform alin.(!) art.$2 al /e%ii nr.)!2\2((1 Iotrrea Comitetului creditorilor este valabil dac se adopt cu votul maBoritii simple a membrilor cu condiia ca ace+tia s dein cel puin '(k din valoarea total a creanelor validate. Dn ca9ul n care +i ncalc obli%aiile atribuite prin le%islaie membrii Comitetului creditorilor poart rspundere pentru preBudiciul adus creditorilor %arantai +i cIiro%rafari. In7tana de Cudecat + -nstana de Budecat Boac unul din rolurile principale fiind un diri%uitor al participanilor la procesul de insolvabilitate intermediar ntre interesele creditorilor 0dministratorului insolvabilitii +i al debitorului insolvabil. -nstana de Budecat are menirea s verifice le%alitatea aciunilor tuturor acestor participani eFecutorului Budectoresc. Conform literaturii de specialitate)11 +i din coninutul /e%ii nr.)!2\2((1 putem distin%e pentru instana de Budecat atribuii Burisdicionale +i atribuii de administrare. Atribuiile Aurisdicionale se eFprim prin dreptul instanei de Budecat de a se eFpune pe circumstanele relevante pentru procesul de insolvabilitate prin adoptarea de acte Budectore+ti. Dn conformitate cu prevederile art.1" al /e%ii nr.)!2\2((1 dispo9itivul
255

inclusiv +i a 0dministratorului

insolvabilitii care acionea9 din numele statului avnd atribuii similare

3r. ,icolae *o+ca 3r. 6er%iu Gaie+ 3reptul afacerilor4 ?ol.1 CIi+inu H 2((# pa%.!8)

2""

Iotrrilor +i ncIeierilor instanei de Budecat urmea9 conform /e%ii s fie publicate de ea n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. Atribuiile de ad%inistrare nu necesit adoptarea unor acte Budectore+ti dar lund n considerare compleFitatea +i durata procesului de insolvabilitate ele trebuie eFercitate n faa instanei de Budecat sau instana ia act de anumite aciuni aneFnd la materialele dosarului actele necesare efecturii unor aciuni sau actele despre aciunile svr+ite. /a cate%oria atribuiilor de administrare se atribuie: - conducerea adunrii de validare a creanelor; - verificarea din oficiu a le%alitii Iotrrii adunrii creditorilor; - primirea rapoartelor de la administrator; - consultarea re%istrului n care administratorul consemnea9 operaiunile efectuate; - inerea re%istrului cau9elor de insolvabilitate; - ndosarierea re%istrului creditorilor +i inventarului masei debitoare; - primirea eFecutrii creanelor de la debitor; - primirea listei de distribuire a masei debitoare; - depunerea sumelor re9ervate pe contul de depo9it al instanei. 5 /+ Intentarea :r8ce7ului de in78lva?ilitate 8rocesul Budiciar de insolvabilitate parcur%e mai multe etape: depunerea cererii introductive admiterea cererii introductive dispunerea unor msuri de asi%urare reali9area msurilor de asi%urare +i ntreprinderea unor msuri preliminare intentrii procesului eFaminarea cererii introductive +i adoptarea unui act Budiciar sau adoptarea Iotrrii de intentare a procesului de insolvabilitate +i ncIeierea de respin%ere a cererii introductive. -ntentarea unui proces de insolvabilitate presupune eFistena temeiului %eneral +i special. 8e%eiul (eneral de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plat a debitorului. Dn literatura Buridic s-a artat c ncetarea plilor este mpreBurarea care declan+ea9 procedura de insolvabilitate +i care const n
!((

imposibilitatea manifestrii a debitorului de a-+i plti datoriile sale comerciale. 8e%eiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate este suprandatorarea debitorului n ca9ul n care debitorul reclamat este o persoan Buridic responsabil de creanele creditorilor n limita patrimoniului ei. Dn acest ca9 la ba9a evalurii patrimoniului debitorului trebuie pus continuarea activitii lui dac este posibil a+a ceva conform circumstanelor. 8entru determinarea eFistenei temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate se iau n considerare: mrimea obli%aiilor contractuale ale debitorului inclusiv a datoriilor pentru credite plus dobnda (penalitile pentru neeFecutarea acestor obli%aii nu se iau n calcul la determinarea valorii lor); mrimea obli%aiilor la bu%etul public naional prev9ute de le%e fr penaliti +i alte sanciuni financiare. Creanele creditorilor se consider validate conform prevederilor le%ii.2') 8rocesul de insolvabilitate se intentea9 doar n ba9a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate (denumit cerere introductiv ). 3reptul de a depune cererea introductiv potrivit art.2# al /e%ii insolvabilitii l au doar debitorul creditorii +i alte persoane indicate n le%e +i anume: Ganca ,aional a 7oldovei -nspectoratul de 6tat pentru 6uprave%Ierea 0si%urrilor +i :ondurilor ,estatale de 8ensii +i Comisia ,aional a 8ieei :inanciare. 3ebitorul este n drept s depun cerere introductiv n situaia n care eFist pericolul intrrii lui n incapacitate de plat cnd n mod previ9ibil nu-+i va putea eFecuta obli%aiile pecuniare la scaden. Dn ca9ul n care debitorul nu este persoan fi9ic dreptul de a depune cerere introductiv n numele acestuia l are or%anul eFecutiv persoana care are dreptul de repre9entare a debitorului asociaii cu rspundere nelimitat +i licIidatorii debitorului. 3ebitorul este obli%at s depun cerere introductiv +i dac: este n incapacitate de plat; se afl ntr-o stare de suprandatorare ; eFecutarea inte%ral a creanelor scadente ale unuia sau ale mai multor creditori poate cau9a imposibilitatea satisfacerii inte%rale la scaden a creanelor celorlali creditori; n cadrul licIidrii care se efectuea9 conform altor le%i devine evident c
256

=.7ar%ineanu /.7ar%ineanu.4 3reptul afacerilor4 . 1ditura 1lena ?.-4. CIi+inau 2((# p.'!#

!(1

debitorul nu poate satisface inte%ral creanele creditorilor. Dn cererea introductiv a debitorului trebuie s fie indicate: codul fiscal +i numerele tuturor conturilor bancare ale debitorului; valoarea creanelor creditorilor mrimea dobn9ilor +i penalitilor aferente; temeiul creanelor +i termenele de eFecutare a acestora cu specificarea sumei creanelor decur%nd din daunele cau9ate vieii +i sntii precum +i a creanelor salariale fa de an%aBaii debitorului; suma datoriilor la bu%etul public naional; motivarea temeiului insolvabilitii; date despre cererile de cIemare n Budecat a debitorului primite spre eFaminare de instanele de Budecat precum +i despre titlurile eFecutorii asupra bunurilor debitorului; date despre bunurile debitorului inclusiv despre miBloacele bne+ti +i creanele lui. Dn cerere debitorul poate solicita +i motiva aplicarea procedurii planului. /a cererea introductiv a debitorului se aneFea9: copia de pe statutul debitorului (sau de pe contractul lui de asociere); lista participanilor (membrilor) debitorului; bilanul contabil la data ultimului raport financiar; documentele care atest componena +i valoarea bunurilor debitorului persoan fi9ic (ntreprin9tor individual); datele din re%istrele publice despre bunurile debitorului inclusiv despre bunurile lui %aBate; ultimul raport de audit +i\sau al cen9orului cu privire la re9ultatele controlului activitii financiare a debitorului; lista creditorilor +i debitorilor cu specificarea datoriilor creditoare +i debitoare a adreselor +i datelor de identificare ale creditorilor +i debitorilor; alte probe ce confirm informaiile menionate n cererea introductiv. Creditorul poate depune cerere introductiv dac are un interes le%itim n intentarea procesului de insolvabilitate +i +i poate ar%umenta creanele +i temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. Creditorul depune cerere introductiv numai dup notificarea prealabil a debitorului. Dn cererea introductiv a creditorului trebuie s fie indicate: denumirea (numele +i prenumele) creditorului +i a debitorului sediul (adresa) +i alte date de identificare ale acestora; suma creanelor creditorului mrimea dobn9ilor +i penalitilor aferente; temeiul creanelor +i termenul eFecutrii lor; meniuni
!(2

despre alte probe ce confirm creana creditorului; alte date considerate de creditor ca fiind necesare pentru eFaminarea cererii. 8ersoana care depune n mod intenionat fr eFistena unui temei de insolvabilitate o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate contra debitorului pentru a-i aduce preBudicii reputaiei lui comerciale este obli%at la plata desp%ubirilor conform le%ii. Cererea introductiv poate fi retras de ctre cel care a depus-o pn la adoptarea Iotrrii privind intentarea procesului de insolvabilitate sau de respin%ere a cererii. Dn conformitate cu art. !' al /e%ii nr. )!2\2((1 instana de Budecata aplic urmtoarelor masuri de asi%urare a aciunii: nume+te un administrator provi9oriu; dispune nlturarea debitorului de la %estionarea patrimoniului sau emite prescripia ca deci9iile privind %estionarea patrimoniului s fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provi9oriu; pune sub secIestru corespondena comercial a debitorului; suspend eFecutarea silit asupra bunurilor debitorului; pune sub interdicie nstrinarea de ctre debitor a bunurilor sale sau decide ca acestea s poat fi nstrinate doar cu nvoirea eFpres a administratorului provi9oriu; aplica secIestrul pe toate bunurile debitorului inclusiv pe cele care se afl la alte persoane. -nstana de Budecat notific imediat despre aplicarea msurilor de asi%urare *e%istrul de stat al ntreprinderilor +i *e%istrul de stat al 8ersoanelor @uridice *e%istrul bunurilor imobile +i alte re%istre n care se nre%istrea9 %aBul bncile or%anele cadastrale teritoriale autoritile vamale oficiile po+tale staiile de cale ferat etc. Cererea introductiv se eFaminea9 de re%ul n +edin la care sunt invitai: debitorul creditorii cunoscui instanei administratorul provi9oriu alte persoane interesate. Lotrrea de intentare a procesului de insolvabilitate va include: denumirea (numele +i prenumele) sediul (adresa) domeniul de activitate al debitorului; numele prenumele +i adresa administratorului; locul data +i ora primei adunri a creditorilor pentru audiere a raportului administratorului
!(!

(adunarea de raportare) +i a adunrii de validare a mrimii creanelor (adunarea de validare); ora intentrii procesului de insolvabilitate. 8rin Iotrrea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnea9 administratorul insolvabilitii. 3ispo9itivul Iotrrii de intentare a procesului de insolvabilitate se public n termen de 1( 9ile din data adoptrii acesteia n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova. -nstana de Budecat poate dispune publicarea dispo9itivului Iotrrilor +i n 9iarele locale din 9onele unde debitorul +i are sediul sau sunt concentrate sediile celor mai muli creditori. Lotrrea produce efecte Buridice care privesc att drepturile +i obli%aiile debitorului insolvabil ct +i ale creditorilor debitorului insolvabil. 8otrivit art. 8# al /e%ii nr. )!2\2((1 din momentul intentrii procesului de insolvabilitate: a) activitatea or%anelor de conducere ale debitorului se suspend; b) acIitrile cu debitorul se fac numai printr-un cont bancar %estionat de administrator; c) orice %aranie de eFecutare a obli%aiilor poate fi acordat numai de administrator cu autori9area adunrii sau comitetului creditorilor; d) calcularea dobn9ilor la obli%aiile bncii aflate n proces de insolvabilitate se ntrerupe; e) calcularea plilor aferente (dobnda comisionul de an%aBament fondul de risc +i penalitatea) creditelor acordate debitorului de ctre 7inisterul :inanelor precum +i a plilor aferente sumelor de9afectate din bu%etul de stat ntru onorarea %araniilor de stat se suspend; f) calcularea penalitilor aferente datoriilor creditoare ale debitorului se ntrerupe. 0dministratorul poate inter9ice n scris persoanelor care ncIiria9 iau cu mprumut pstrea9 sau folosesc n orice alt mod bunurile debitorului s efectue9e operaiuni cu aceste bunuri. Dn literatura de specialitate se anali9ea9 +i o clasificare teoretic a efectelor intentrii procesului de insolvabilitate.
!(#

Efectele Auridice ce pri esc drepturile !i obli(aiile debitorului insol abilV debitorul pierde dreptul de folosin de dispunere +i de administrare a patrimoniului drepturile +i obli%aiile lui trecnd la administratorul insolvabilitii desemnat de instana de Budecat; decontrile cu debitorul insolvabil se efectuea9 numai printr-un cont special descIis de administratorul insolvabiliti; debitorul insolvabil nu este n drept s acorde %aranii de eFecutare a obli%aiilor (s depun bunuri n %aB sau ipotec); orice %aranie de eFecutare a obli%aiilor poate autori9area adunrii sau fi acordat numai de administrator cu comitetului creditorilor; procesele Budiciare aflate n

curs de Budecare n care debitorul are calitatea de reclamant vor fi preluate de administrator; orice %aranie de eFecutare a obli%aiilor poate fi acordat numai de administrator cu autori9area adunrii sau comitetului creditorilor; debitorul este obli%at s pre9inte eFplicaiile +i informaiile necesare pentru adoptarea unei deci9ii privind eFaminarea cererii; debitorul are dreptul +i obli%aia de a participa la +edinele instanei de insolvabilitate la adunarea creditorilor +i\sau la +edinele comitetului creditorilor; debitorul este obli%at s dea informaii +i lmuriri instanei de Budecat administratorului comitetului creditorilor +i adunrii creditorilor asupra raporturilor relevante pentru procesul de insolvabilitate s le aduc la cuno+tin faptele de natur s atra% rspundere pentru o infraciune sau contravenie; n ca9 de escIivare a debitorului de la ndeplinirea obli%aiilor instana de Budecat la cererea administratorului a adunrii sau a comitetului creditorilor ori din oficiu poate ridica debitorului dreptul de administrare a patrimoniului dac acesta dispune de el i poate inter9ice s prseasc localitatea de re+edin fr permisiunea eFpres a instanei sau poate aplica alte msuri de asi%urare; pe perioada derulrii procesului de insolvabilitate intentat la cererea creditorilor debitorul nu poate fi membru al unui or%an de conducere sau de suprave%Iere a unei persoane Buridice licIidator al unei persoane Buridice mana%er al unei ntreprinderi individuale ori administrator ntr-un proces de insolvabilitate; corespondena adresat debitorului va fi recepionat de administrator care este n drept s rein corespondena referitoare la activitatea comercial a debitorului.
!('

Efectele Auridice care pri esc drepturile !i obli(aiile creditorilor debitorului insol abilV creanele de natur contractual pe care le au creditorii fa de debitor se consider aBunse la scaden la data intentrii procesului de insolvabilitate; se inter9ice eFecutarea silit fa de debitor +i bunurile acestuia; eFecutarea se face numai n procesul de insolvabilitate conform clasei +i ran%ului de creditor; eFaminarea tuturor aciunilor Budiciare +i eFtraBudiciare pentru reali9area creanelor asupra debitorului +i bunurilor acestuia se suspend; cerinele patrimoniale mpotriva debitorului insolvabil pot fi naintate numai n instana Budectoreasc care duce procesul de insolvabilitate; naintarea creanelor de ctre creditori are loc n strict conformitate cu re%lementrile privind procesul de insolvabilitate. 5 A. 8r8ce7ul de in78lva?ilitate cu lic<idarea 9a7ei de?it8are 8rocesul de insolvabilitate din momentul din care a fost pornit se desf+oar n dou direcii:
1. licIidarea patrimoniului debitorului +i reparti9area ntre credit8ri a ?anil8r
8?inuiI

2.

redre7area >re7ta?ilirea@ in78lva?ilit ii de?it8rului, nu9indu-7e :r8cedura :lanului+

A:licarea uneia din ace7te :r8ceduri de:inde de <8t r=rea in7tanei de Cudecat , re!ult=nd din circu97tanele cun87cute la exa9inarea ca!ului+

3ac nu eFist temei de redresare a debitorului precum +i atunci c nd :r8cedura :lanului a ;87t a:licat "i nu 7-a atin7 7c8:ul, 7e a:lic :r8cedura de lic<idare a :atri98niului de?it8rului+ Lic<idarea averii de?it8rului e7te acea eta: a :r8ce7ului de in78lva?ilitate =n cadrul c reia ?unurile din averea de?it8rului 7e tran7;8r9 in val8are ec8n89ic , =ntr-8 7u9 de ?ani, care e7te di7tri?uit credit8ril8r :entru 7tin#erea 9a7ei :a7ive+ $r8ce7ul de lic<idare :arcur#e 9ai 9ulte eta:eH
'.

Ridicarea dreptului debitorului de a&!i ad%inistra a erea+

$rin H8t r=rea in7tanei de Cudecat :rivind intentarea :r8ce7ului de in78lva?ilitate, in7tana decide de a =nl tura c8nducerea de?it8rului de la #e7ti8narea averii =ntre:rinderii in78lva?ile, ace7t dre:t ;iind tran79i7 Ad9ini7trat8rului in78lva?ilit ii+
!()

I.

si(ilarea !i in entarierea bunurilor care fac parte din a erea lui+

La acea7t 9 7ur recur#e Ad9ini7trat8rul in78lva?ilit ii cu 7c8:ul de a a7i#ura inte#ritatea 9a7ei de?it8are+ 3up intentarea procesului de insolvabilitate instana de Budecat va dispune punerea sub secIestru a bunurilor care fac parte din averea debitorului. ?or fi puse sub si%ilii: spaiile n care se afl bunurile din averea debitorului (ma%a9inele ma%a9iile depo9itele uniti de producie); spaiile n care se afl re%istrele (cu eFcepia celor contabile) +i documentele societii (birourile administraiei); corespondena comercial (corespondena deinut de oficiile po+tale staiile de cale ferat antrepo9ite depo9ite portuare +i alte locuri de nma%a9inare). ,u vor fi puse sub si%ilii: bunurile care trebuie vndute de ur%en spre a se evita deteriorarea lor material sau pierderea de valoare; re%istrele de contabilitate care trebuie s fie verificate; cambiile +i alte titluri de valoare scadente sau cu scadena apropiat; numerarul care va fi depus la banc n contul averii debitorului. 8otrivit art. 11$ al /e%ii nr. )!2\2((1 0dministratorul trebuie s ntocmeasc un inventar al tuturor bunurilor (corporale +i incorporale) care aparin masei debitoare. -nventarul este ntocmit de administrator n pre9ena debitorului dac nu se cau9ea9 o ntr9iere de9avantaBoas a persoanei care a aplicat si%iliul +i este semnat de administrator de persoana care a aplicat si%iliul +i dup ca9 de ctre debitor. ?aloarea indicat n inventar a fiecrui bun este cea de la data inventarierii. Dn ca9ul cnd valoarea bunului depinde de faptul dac ntreprinderea va fi meninut n funciune sau va fi oprit se vor indica ambele valori ale bunului. 8entru evalurile compleFe ale bunurilor pot fi an%aBai eFperi. Conform alin.(1) al art.'( al /e%ii insolvabilitii masa debitoare cuprinde toate bunurile debitorului la data intentrii procesului de insolvabilitate precum +i cele pe care el le dobnde+te +i le recuperea9 pe parcursul procesului. Conform 6tandardului ,aional de Contabilitate sunt incluse n bilanul
!($

contabil: active nemateriale (imobili9ri necorporale); active materiale (miBloace fiFe) (imobili9ri corporale); active financiare; stocuri de mrfuri +i materiale; conturile debitorilor privind operaiile de comer +i alte operaii; investiii financiare; miBloace bne+ti; capital propriu; datorii financiare; conturile creditorilor privind operaiile comerciale +i alte operaii. 0lin.1 al art.'1 al /e%ii insolvabilitii stabile+te c nu se includ n masa debitoare bunurile scoase din circuitul civil bunurile care conform Codului de eFecutare nu sunt pasibile de eFecutare silit +i drepturile patrimoniale inalienabile ale debitorului. 0rt. 11! 11# ale /e%ii nr. )!2\2((1 prevd posibilitatea completrii masei debitoare ca re9ultat a anulrii actelor Buridice ncIeiate de debitor pn la intentarea procesului de insolvabilitate. Q. Tnaintarea !i alidarea creanelor. Conform alin.(1) art.1!1 al /e%ii insolvabilitii dac creditorul are o crean fa de debitor la data intentrii procesului de insolvabilitate +i naintea9 n scris creana indiferent de tipul ei instanei de Budecat. /a cerere se aneFea9 copiile de pe documentele din care i9vor+te creana. 0lin.(2) al aceluia+i articol prevede c creanele pot fi naintate n instana de Budecat cel tr9iu la data aprobrii de ctre instan a tabelului creanelor iar alin.(!) stabile+te eFpres c creditorii care +i naintea9 creana dup eFpirarea termenului prev9ut de alin.(2) dar n toate ca9urile nu mai tr9iu de data ncetrii procesului de insolvabilitate pot pretinde la satisfacerea creanelor doar conform art.1#1 al /e%ii insolvabilitii. Cererea de validare a creanelor trebuie s conin: - numele\denumirea creditorului +i domiciliul\sediul acestuia; - suma datorat; - temeiurile de fapt +i de drept ale creanei; - drepturile de preferin sau %araniile reale de care se bucur creana. /a cerere se vor aneFa documentele Bustificative cu privire la crean +i cu privire la %aranii. 0rt.1!! al /e%ii insolvabilitii prevede c administratorul nre%istrea9
!(8

ntr-un tabel special fiecare crean naintat indicnd temeiul valoarea +i ran%ul ei. <abelul la care se aneFea9 documentele probatorii se depun la dosar. 3ebitorul +i orice creditor au drept de acces la tabel pentru informare. 1Faminnd cererile creditorilor instana de Budecat verific le%alitatea +i temeinicia actelor aneFate la cerere verific le%alitatea efecturii calculelor mrimii cerinelor ia n considerare contestaiile dac acestea au parvenit +i n ba9a acestora stabile+te creana +i dispune n ce ordine va fi nre%istrat +i acIitat ulterior conform art.'# al /e%ii insolvabilitii. Cererile de naintate a creanelor vor fi eFaminate la +edina de validare. 0rt.1!# prevede c n +edina de validare se eFaminea9 creanele conform cuantumului +i ran%ului lor. Creanele contestate de administrator de debitor sau de un creditor cIiro%rafar se eFaminea9 n mod special. Conform alin.(1) art.1!' al /e%ii insolvabilitii o crean se consider validat dac la +edina de validare nu a fost contestat de administrator sau de un creditor cIiro%rafar ori dac contestaia ridicat a fost nlturat. Contestaia debitorului nu se poate opune validrii creanei. Dnre%istrarea n tabel are pentru creanele validate conform valorii +i ran%ului lor efectul unei Iotrri definitive pentru administrator +i pentru toi creditorii.
R.

E aluarea patri%oniului.

1valuarea patrimoniului debitorului se efectuea9 lund n considerare valoarea lui la momentul efecturii estimrii. 0rt.11$ alin. (2) al /e%ii insolvabilitii stabile+te c valoarea indicat n inventar a fiecrui bun este cea de la data inventarierii. Dn ca9ul n care valoarea bunului depinde de faptul dac ntreprinderea va fi meninut n funciune sau va fi oprit se vor indica ambele valori ale bunului. 8entru evalurile compleFe ale bunurilor pot fi an%aBai eFperi. CIestiunea privind atra%erii unor eFperi n lucrrile de evaluare este pe seama administratorului insolvabilitii +i a adunrii creditorilor. 3in momentul inventarierii administratorul devine responsabil de bunurile incluse n acest act +i el trebuie s ia toate msurile care se impun pentru conservarea bunurilor.
!("

n.

V/n0area "a%ei de$itoare3

?n9area bunurilor masei debitoare ncepe imediat dup finisarea procesului de inventariere +i evaluare a masei debitoare de pe urma crora ar putea fi posibil de stabilit preul de licIidare al bunurilor eFpuse comerciali9rii inclusiv depunerile bne+ti +i activele nemateriale +i totodat s se stabileasc suma financiar la care vn9torul ar putea conta ntr-o conBunctur optim. ?n9area masei debitoare o efectuea9 nemiBlocit administratorul procesului de insolvabilitate prin intermediul licitaiilor publice sau ne%ocierilor directe dup ca9. ?n9area bunurilor masei debitoare se reali9ea9 de administrator n sarcina lui fiind pus obli%aia de a vinde bunurile incluse n masa debitoare astfel nct s asi%ure satisfacerea maFimal a creanelor creditorilor. 5nele re%uli de vn9are a bunurilor din masa debitoare sunt stabilite de /e%ea nr. )!2\2((1 care prevede c vn9area bunurilor se face la licitaii publice n modul stabilit de le%islaia n vi%oare. Gunurile masei debitoare pot fi vndute fracionat (pri a patrimoniului) sau ca compleF patrimonial unic. 8rin termenul de 2parte a patrimoniului debitorului4 se nele% diverse obiecte aflate la balana debitorului. :ilialele +i alte structuri or%ani9atorice ale societii nu pot fi atribuite la pri a patrimoniului debitorului. ?n9area filialelor sau repre9entanelor pre9int varieti de vn9are a ntreprinderii de aceea modalitatea vn9rii loc cade sub incidena prevederilor art.12) al /e%ii insolvabilitii. 3ac n masa debitoare sunt bunuri perisabile cum ar fi fructele le%umele sau alte produse ale cror pstrare este imposibil administratorul va purcede ur%ent la vn9area lor pentru a obine preul maFim. 0rt.12# al /e%ii nr. )!2\2((1 prevede c dup adunarea de raportare administratorul insolvabilitii valorific +i\sau licIidea9 n mod nentr9iat n condiii ct mai avantaBoase +i n timpul cel mai potrivit masa debitoare n msura n care 0dunarea creditorilor nu a Iotrt altfel. <ermenul de valorificare +i\sau licIidare a masei debitoare nu poate dep+i ' ani.
!1(

?n9area sau nstrinarea bunurilor din masa debitoare se face prin licitaie public sau prin concurs. Gunurile nevndute la prima licitaie sau concurs se scot repetat la licitaie sau concurs. Dn ca9urile n care bunurile nu se vnd la cel puin ! licitaii sau concursuri desf+urate n modul stabilit la deci9ia 0dunrii sau Comitetului creditorilor ele pot fi vndute de ctre administrator prin ne%ocieri directe n ba9a contractului de vn9are-cumprare. 3ac n mas debitoare eFist bunuri afectate unor %aranii reale constituite n favoarea creditorilor %arantai cum ar fi bunuri %revate prin %aB ipotec sau alte privile%ii speciale asupra unor bunuri mobile sau imobile create n condiiile dreptului comun administratorul trebuie s informe9e creditorul %arantat despre intenia sa de a vinde bunul. Creditorului i se permite s se pronune n termen de o sptmn sau n alt timp util stabilit nainte de nstrinare asupra posibilitii de valorificare a bunului ct mai avantaBoas. 3ac creditorul %arantat consider c poate valorifica mai avantaBos bunul instana de Budecat dup audierea creditorului +i administratorului decide asupra transmiterii n posesie a bunului ctre creditor stabilindu-i concomitent +i termenul de valorificare a bunului. 3ac n timpul acordat de instan creditorul n-a valorificat bunul ultimul se restituie administratorului care l +i valorific. 8otrivit alin. (11) art. 12# al /e%ii nr. )!2\2((1 n ca9ul n care administratorul insolvabilitii valorific +i\sau licIidea9 masa debitoare fr acordul eFpres al adunrii creditorilor sau al comitetului creditorilor administratorul rspunde n conformitate cu le%islaia pentru preBudiciul cau9at n le%tur cu nstrinarea necoordonat a masei debitoare 0rt.12) al /e%ii insolvabilitii stabile+te c n cadrul procesului de insolvabilitate ntreprinderea (afacerea) debitorului poate fi nstrinat ca un compleF patrimonial unic. 0ceast posibilitate de vn9are a masei debitoare este stabilit reie+ind din interesul de a fi meninut un subiect de drept al crui menire ar fi participarea n continuare n circuitul comercial. Dn cadrul vn9rii ntreprinderii se nstrinea9 toate tipurile de bunuri destinate activitii de ntreprin9tor inclusiv terenurile cldirile +i alte
!11

construcii utilaBele inventarul materiile prime producia lucrrile +i serviciile (denumirea de firm mrcile comerciale +i mrcile de serviciu nre%istrate) alte drepturi eFclusive care aparin debitorului cu eFcepia drepturilor +i obli%aiilor intransmisibile precum +i creanele creditorilor fa de debitor la data intentrii procesului de insolvabilitate dac le%ea nu stabile+te altfel. Dn ca9ul vn9rii ntreprinderii toate contractele de munc valabile la momentul vn9rii +i pstrea9 valabilitatea iar cumprtorul devine succesor al drepturilor +i obli%aiilor patronului. ?n9area ntreprinderii are loc prin licitaie sau concurs dac adunarea sau comitetul creditorilor nu stabile+te altfel. Conform alin. (") al art.12) al /e%ii nr. )!2\2((1 prevede eFpres c administratorul public avi9ul privind vn9area ntreprinderii debitorului prin licitaie sau concurs conform prevederilor art.1". 8ersoana care a c+ti%at licitaia +i or%ani9atorul vn9rii semnea9 n 9iua licitaiei un proces-verbal cu valoare de contract. H. Reparti:area %asei debitoare ntre creditori 3up transformarea n bani a bunurilor din masa debitoare procedura Budiciar a insolvabilitii intr n fa9a final - distribuirea sumelor ntre creditori atin%ndu-se astfel scopul principal al procesului de insolvabilitate. 0lin. (1) art.1!" al /e%ii nr. )!2\2((1 prevede c eFecutarea creanelor creditorilor cIiro%rafari poate ncepe dup +edina %eneral de validare. 3istribuirea ctre creditorii cIiro%rafari se face n dependen de eFistena miBloacelor bne+ti n masa debitoare. Creditorii de ran% inferior nu vor fi luai n considerare la distribuirile intermediare. Dnaintea fiecrei distribuiri administratorul procesului de insolvabilitate depune n instana de Budecat lista creanelor care vor fi satisfcute indicnd sumele care urmea9 s fie pltite. Creditorii au acces nelimitat la aceast list. 0rt.'# al /e%ii insolvabilitii prevede eFpres ordinea de eFecutare a creanelor cIiro%rafare. Creanele cIiro%rafare se eFecut conform ran%ului acestora. Creanele urmtorului ran% se eFecut numai dup eFecutarea n totalitate a creanelor
!12

ran%ului precedent n ca9 de insuficien a masei debitoare distribuirea bunurilor n cadrul aceluia+i ran% se efectuea9 proporional. 8revederile respective se aplic n modul corespun9tor +i pentru clasele de creditori de ran% inferior. /a distribuirea intermediar comitetul creditorilor stabile+te cota de distribuire la propunerea administratorului. 3ac nu este constituit un comitet al creditorilor cota de distribuire o stabile+te administratorul. 0dministratorul informea9 creditorii despre cota care urmea9 s le fie distribuit. 3ac la distribuirea final creanele tuturor creditorilor au fost satisfcute n volum total administratorul transmite surplusul ctre debitor. 3ac debitorul este persoan Buridic administratorul transmite fiecrui participant partea din surplus care i-ar fi revenit n ca9ul licIidrii n afara procesului de insolvabilitate. m.Tncetarea procesului de insol abilitate. 8otrivit art. 1'( al /e%ii nr. )!2\2((1 dup terminarea distribuirii finale instana de Budecat Iotr+te ncetarea procesului de insolvabilitate. Lotrrea de ncetare +i motivaia acesteia vor fi publicate conform art.1". Dn dou sptmni de la data publicrii administratorul pre9int *e%istrului de 6tat al 8ersoanelor @uridice Iotrrea instanei de Budecat care serve+te drept temei pentru radierea debitorului din aceste re%istru. 3in momentul radierii sale din *e%istrul de 6tat al 8ersoanelor @uridice debitorul este considerat licIidat. Dn ca9ul cnd procesul de insolvabilitate a ncetat iar dup adunarea de distribuire final anumite sume re9ervate au devenit libere anumite sume pltite din masa debitoare au fost restituite din diverse motive ori au fost descoperite bunuri care aparin masei debitoare instana de Budecat Iotr+te o distribuire suplimentar dup ncetarea procesului de insolvabilitate la cererea administratorului a unui creditor cIiro%rafar sau din oficiu. 3up dispunerea distribuirii ulterioare administratorul distribuie conform listei finale produsul din reali9area bunului descoperit. 0dministratorul pre9int instanei de Budecat raportul cu privire la distribuirea masei debitoare.
!1!

51+ $r8cedura :lanului Prin proced ra plan l i %e r"re1te plata pa%iv l i de$itor l i a2lat /n /ncetarea de pl#i, 2ie prin redre%area 1i contin
nor $ n ri din averea l i3 area activit#ii de$itor l i, 2ie prin lichidarea

/e%ea -nsolvabilitii nr. )!2\2((1 define+te procedura planului ca o procedur$ aplicabil$ debitorului n cadrul procesului de insol abilitate, repre:entnd %odalitatea de satisfacere a creanelor creditorilor prin reali:area unui plan co%plex de %$suri de re%ediere financiar$ !i econo%ic$ a debitorului !i_sau de alorificare a %asei debitoare. 3e asemenea n articolul 1)! al acestei le%i le%iuitorul stabile+te c satisfacerea creanelor creditorilor %arantai +i cIiro%rafari valorificarea +i distribuirea masei debitoare ntre participanii la procesul de insolvabilitate responsabilitatea debitorului dup ncIeierea procesului de insolvabilitate pot fi re%lementate printr-un plan ale crui principii pot s difere de dispo9iiile le%ii insolvabilitii. Dn opinia autorului ,. *o+ca procedura planului are cel puin dou Bustificri: pe de o parte este pstrat ntreprin9torul ca subiect de drept acordndu-i-se +ansa unui nou nceput iar pe de alt parte procedura permite creditorilor s recupere9e mai multe procente din creane dect ar fi obinut printr-o simpl licIidare.2'$ 6tructura planului n conformitate cu /e%ea nr. )!2\2((1 trebuie s fie constituit din 2 pri: - partea descriptiv. - partea or%ani9atoric. Dn partea descripti $ se indic msurile ntreprinse dup intentarea procesului de insolvabilitate sau care urmea9 a fi aplicate n scopul instituirii prin procedura planului a unei modaliti de reali9are a drepturilor participanilor. 0ceast parte poate cuprinde +i date despre temeiurile oportunitatea +i consecinele aplicrii planului necesare +i importante pentru ca creditorii s decid asupra planului +i ca instana de Budecat s confirme planul.
257

3r. *o+ca ,icolae 3r.Gaie+ 6er%iu.4 3reptul afacerilor4 vol.1 CIi+inu 2((# p.#1"

!1#

Dn partea or(ani:atoric$ se stabile+te modalitatea de modificare prin intermediul planului a statutului Buridic al participanilor la procesul de insolvabilitate. <ot aici planul poate re%lementa suprave%Ierea reali9rii sale. Dn ca9ul n care se propune redresarea +i continuarea activitii debitorului planul cuprinde elementele necesare reali9rii acestui scop. 1lementele de coninut ale planului se mpart n dou cate%orii +i anume elemente de ordin %eneral ce trebuie prev9ute de orice plan +i elemente specifice care trebuie avute n vedere numai n anumite ca9uri. 8rintre elemente de ordin %eneral sunt: mrimea creanelor ce urmea9 a fi acIitate; termenul de acIitare a creanelor; modul de licIidare a pasivului; o anali9 comparativ in care s se arate prioritatea reali9rii planului fa de repartiia masei active ntre creditori prin licIidarea debitorului; ce %aranii de plat vor putea fi acordate fiecrei clase de creditori; indicarea claselor de creditori ale cror creane vor fi pltite n ntre%ime sau nu vor fi defavori9ate n alt mod prin plan; desp%ubirile ce urmea9 a fi oferite tuturor claselor de creditori n comparaie cu ceea ce ar primi prin distribuire n ca9ul licIidrii; posibilitatea de a elibera debitorul de unele datorii +i mrimea lor; msurile care vor fi luate pentru restabilirea solvabilitii debitorului +i pe care de fapt se ntemeia9 proiectul planului. 8e ln% informaiile menionat planul trebuie s includ +i alte atribute specifice oricrui act Buridic precum ar fi denumirea actului data cnd a fost propus identitatea persoanelor care l propun +i semntura acestora alte date necesare. Conform art. 1)8 din /e%ea nr. )!2\2((1 dreptul de a propune planul n instana de Budecat l au administratorul +i\sau debitorul. 3ebitorul este ndreptit s propun proiectul planului elaborat de el mpreun cu cererea de intentare a procedurii de insolvabilitate. 0stfel debitorul dovede+te tuturor creditorilor intenia sa +i buna-credin de a preveni p%ubirea lor +i propune soluiile care le consider utile pentru dep+irea cri9ei. :ace aceasta ntr-un stil civili9at +i este dispus s continue activitatea.2'8
258

3r.,icolae *o+ca. 2-nstituia falimentului n le%islaia *.74. CIi+inu 2((1. <ipo%rafia Centrala. 8a%. 11(

!1'

0dministratorul elaborea9 un plan la cererea adunrii creditorilor +i l pre9int spre aprobare n instana de Budecat. 8lanul trebuie pre9entat instanei de Budecat n termen de "( de 9ile n ca9 contrar instana poate decide licIidarea debitorului. <ermenul de pre9entare a planului poate fi prelun%it de ctre instana de Budecat la cererea administratorului sau debitorului cu cel mult !( de 9ile. 3urata procedurii planului se stabile+te n ba9a Iotrrii adunrii creditorilor +i nu poate dep+i ! ani. Dn ca9ul cnd debitorul este de importan vital pentru economia naional prin deci9ie de =uvern durata procedurii planului poate fi stabilit pe un termen de pn la ' ani. Dn ca9ul n care termenul de ' ani nu a fost suficient pentru finali9area procedurii planului iar licIidarea debitorului ar putea avea un impact ne%ativ asupra economiei naionale acest termen se poate prelun%i prin Iotrre de =uvern pn la ! ani. 8lanul cu toate aneFele documentele +i opiniile asupra lui se pstrea9 n instana de Budecat unde participanii la proces pot lua cuno+tin de el. -nstana de Budecat nu va admite aplicarea procedurii planului dac: a) este evident c planul propus de ctre debitor nu va fi aprobat de creditori sau nu va putea fi confirmat de instana de Budecat; b) este evident c creanele creditorilor conform prii or%ani9atorice a planului depus de ctre debitor nu pot fi eFecutate; c) nu au fost respectate prevederile ce in de dreptul de a depune planul +i cerinele fa de coninutul unui plan +i persoana care a depus planul nu le poate nltura sau nu le nltur n termenul re9onabil stabilit de instana de Budecat. 8n a fi pus n aplicare planul de redresare a solvabilitii urmea9 dou proceduri distincte: una de admitere (de votare) alta de confirmare. Dntr-un termen de cel mult !( de 9ile din data depunerii planului instana de Budecat convoac adunarea creditorilor pentru eFaminarea planului determinarea dreptului de vot al creditorilor +i votarea planului. 3up ce a fost admis de creditori cu votul maBoritii cerute planul se confirm de ctre instana de Budecat. Confirmarea const n emiterea unei
!1)

Iotrri Budectore+ti n care planul se confirm reali9rii lui

+i se dispune nceperea

8otrivit alin. (1) art. 1"1 al /e%ii nr. )!2\2((1 dup ce Iotrrea de confirmare a planului devine definitiv instana de Budecat dispune printr-o Iotrre ncetarea procesului de insolvabilitate +i continu procedura planului. 3in data aplicrii procedurii planului n denumirea oficial a debitorului se folose+te sinta%ma Un procedura planuluiU sau Ucare se afl n procedura planuluiU. Dn ca9ul pronunrii Iotrrii de confirmare a planului art.18" +i 1"2 din /e%ea insolvabilitii prevd urmtoarele efecte specifice Iotrrii de confirmare a planului: 1) creanele +i drepturile creditorilor sunt modificate a+a cum este prev9ut n plan (acoperirea parial a creanelor sub anumite condiii +i diferite modaliti etc.); 2) n ca9ul unei eFecutri silite planul confirmat va fi considerat ca o Iotrre definitiv mpotriva debitorului inclusiv +i mpotriva unui ter care +i-a asumat obli%aia de eFecutare a planului de rnd cu debitorul; !) debitorul reintr n dreptul de administrare a masei debitoare. 0dministratorul +i eFercit atribuiile n conformitate cu prevederile art.1"! +i 1"#. Dn partea or%ani9atoric planul poate re%lementa suprave%Ierea reali9rii sale. 6uprave%Ierea n acest ca9 este unul din principalele instrumente care va putea duce la redresarea debitorului. 6uprave%Ierea se limitea9 la eFecutarea de ctre debitor a obli%aiilor specificate prin plan. 3ac reali9area planului este suprave%Ieat instana de Budecat notific acest fapt o dat cu publicarea dispo9itivului Iotrrii privind ncetarea procesului de insolvabilitate n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova sau n 9iarele locale din 9onele unde debitorul +i are sediul sau sunt concentrate sediile celor mai muli creditori. 0tribuiile de suprave%Iere in de competena administratorului. Dn le%tur cu aceasta atribuiile administratorului +i ale membrilor comitetului
!1$

creditorilor precum +i suprave%Ierea din partea instanei Budectore+ti continu. 3ac se constat c debitorul nu +i ndepline+te obli%aiile a cror eFecutare este suprave%Ieat sau se constat c eFecutarea lor este imposibil administratorul informea9 imediat despre aceasta comitetul creditorilor +i instana Budectoreasc. Dn ca9ul n care comitetul creditorilor nu a fost desemnat administratorul informea9 creditorii menionai n plan. 8otrivit art. 1"$ al /e%ii nr. )!2\2((1 instana de Budecat dispune ncetarea suprave%Ierii n ca9ul: a) eFecutrii sau asi%urrii eFecutrii creanelor suprave%Ieate; b) eFpirrii termenului procedurii planului. 3ac pe parcursul derulrii procedurii planului nu sunt reali9ate prevederile acestuia fiecare creditor poate nainta o nou cerere introductiv care va avea ca efect licIidarea patrimoniului debitorului fr a mai fi necesar dovada insolvabilitii lui.

CA$I&OLUL ))+ CON&%AC&E COME%CIALE 5 6+ N8iuni #enerale :rivind c8ntractele c89erciale Contract l este un acord de voin intervenit ntre dou sau mai multe persoane fi9ice sau Buridice cu scopul de a da na+tere modifica ori stin%e un
!18

raport Buridic. 3efiniia le%al a contractului este prev9ut eFIaustiv n le%islaia civil contract este acordul de voin reali9at ntre dou sau mai multe persoane prin care se stabilesc se modific sau se stin% raporturi Buridice2'". 3in aceste definiii re9ult c contractul este un act volitiv ndreptat spre na+terea modificarea sau stin%erea unor raporturi cu alte persoane prin urmare este un act Buridic. Ceea ce este esenial n contract este acordul de voin fapt ce denot c contractul este un act Buridic bi- sau multilateral adic repre9int re9ultatul voinei concordate a dou sau mai multe pri2)(. <rasm particularitile specifice ale contractului care l deosebesc de alte i9voare de obli%aii civile: 1. eFistena acordului de voin care dac a fost reali9at n limitele prev9ute de le%e este suficient pentru a da na+tere la obli%aii a cror eFecutare se poate obine la nevoie cIiar prin constrn%ere. 0stfel contractul fiind le%ea prilor care l-au ncIeiat; 2. principiul autonomiei de voin n limitele prev9ute de le%e. Conform acestui principiu prile contractante au libertatea de a Iotr sin%ure felul +i coninutul contractului pe care vor s-l ncIeie; !. contractul nu d na+tere numai unei obli%aii civile ci prin contract se stabile+te +i conduita reciproc a prilor n le%tur cu obli%aia care a luat fiin pe toat durata eFistenei ei. 8rile stabilesc prin acordul lor de voin cum +i cnd trebuie s fie eFecutate prestaiile consecinele care decur% din neeFecutarea lor etc. /e%alitatea comportrii prilor din contract se aprecia9 deci n raport cu prevederile contractului. 8rincipiul libertii contractuale permite participanilor la circuitul civil s ncIeie o mare varietate de contracte. 5nele din ele snt prev9ute eFpres de Codul civil ns diversificarea vieii economice. Dns diversificarea vieii din domeniul afacerilor duce la apariia unor noi forme Buridice care nu snt
259

?e9i art.))) alin.1 al Codului ci il al Republicii ;oldo a adoptat prin /e%ea nr.11($ din ().().2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.82-8) din 22.().2((2 260 6.Gaie ?.?olcinscIi 0.Gieu ?.Cebotari -.Creu #rept ci il, drepturi reale, teoria (eneral$ a obli(aiilor CIi+inu: <ipo%rafia Central 2((' p.2$#

!1"

re%lementate n mod special. 0cest fapt a determinat clasificarea contractelor iar clasificarea ofer posibilitatea de a determina trsturile caracteristice ale diferitelor cate%orii de contracte ce ar permite aplicrii lor corecte n activitatea de antreprenoriat. ?om anali9a cele mai importante clasificri a contractelor comerciale n ba9a mai multor criterii principale2)1: M. Clasificarea contractelor dup$ coninutul lor cunoa+tem: a) contracte bilaterale (sinala%matice) H se caracteri9ea9 prin reciprocitatea obli%aiilor ce i9vorsc n sarcina ambelor pri astfel nct obli%aia fiecreia din ele s fie corelativ celelalte (art.$(# Cod civil). Ca eFemplu de contract ar fi contractul de vn9are-cumprare. b) contracte unilaterale H snt acele contracte care %enerea9 obli%aii doar pentru una din pri (art.))) alin.! Cod civil). Dn aceste contracte o parte este numai creditor iar cealalt numai debitor. 0stfel de contracte snt: comodatul depo9itul mandatul fideBusiunea %ratuit etc. MM. Clasificarea contractelor dup$ scopul ur%$rit de p$ri cunoa+tem: a) contracte cu titlu oneros H snt acele contracte n care avantaBul patrimonial pe care o parte l procur celeilalte pri sau unui ter i corespunde un avantaB patrimonial corelativ. 0dic fiecare din pri urmre+te un interes material stipulnd obinerea unei anumite prestaii n scIimbul acelei pe care o face urmrind reali9area unui folos patrimonial. b) contracte cu titlu %ratuit (de binefacere) H snt acele contracte n care avantaBul (folosul) patrimonial conferit uneia dintre pri nu are drept scop obinerea avantaBului corelativ. Contracte cu titlu %ratuit snt: donaia (art.82$ Cod Civil) comodatul (art. 8'" Cod civil) depo9itul (art.1(88 Cod civil). MMM. Clasificarea contractelor dup$ %odul de for%are cunoa+tem: a) contractele consensuale H snt acele contacte care se ncIeie prin simplul acord de voin a prilor fr a fi nevoie de vreo form special de manifestare a voinei lor. 7aBoritatea contractelor comerciale snt consensuale. b) contractele solemne H snt acele contracte pentru a cror validitate pe ln%
261

6.Gaie ?.?olcinscIi 0.Gieu ?.Cebotari -.Creu #rept ci il, drepturi reale, teoria (eneral$ a obli(aiilor CIi+inu: <ipo%rafia Central 2((' p.282

!2(

acordul de voin mai este necesar ndeplinirea unor formaliti impuse de le%e sau convenite de pri pentru ns+i validitatea contractului. <eFtul le%ii eFpres indic c dac pentru valabilitatea contractului le%ea stabile+te o anumit form sau dac prile au prev9ut o anumit form contractul se consider ncIeiat n momentul ndeplinirii condiiei de form (art. )8( Cod civil). :orma solemn se mparte n form scris +i form autentic (notarial). ,erespectare formei contractului are drept consecin nulitatea acestuia numai atunci cnd aceast form este cerut ca o condiie de validitate. c) contractele nre%istrate H snt acele contracte care pentru a fi valabile n unele ca9uri trebuie s fie nre%istrate n modul stabilit de le%e. Dnre%istrarea acestor contracte are menirea s asi%ure publicitatea unor asemenea acte. 3e eFemplu conform art. 818 Cod civil contractul de vn9are-cumprare a ntreprinderii ca compleF patrimonial unic Dnre%istrrii de 6tat etc. d) contractele reale H snt contractele pentru a cror formare pe ln% acordul de voin mai este necesar remiterea unui bun de ctre una dintre pri ctre cealalt. 0ceste contracte se consider ncIeiate numai din momentul predrii materiale a bunului care este obiectul prestaiei uneia dintre pri. MV. Clasificarea contractelor dup$ %odul de executare cunoa+tem: a) contractele cu eFecutare imediat H snt acele contracte care au ca obiect una sau mai multe prestaii care se eFecut dintr-o dat instantaneu imediat. b) contractele cu eFecutare succesiv H snt acele contracte a cror eFecutare se desf+oar n timp fie ca o prestaie continu (eFemplu este contractul de locaiune) fie ca o succesiune de prestaii (eFemplu contractul de vn9arecumprare cu plata n rate). V. Clasificarea contractelor dup$ corelaia dintre ele cunoa+tem: a) contractele principale H snt acele contracte care au o eFisten de sine stttor +i a cror soart nu depinde de alte contracte. 7area maBoritate a contractelor comerciale fac parte din aceast cate%orie. b) contractele accesorii H repre9int acele contracte care nsoesc unele contracte principale de a cror soart depind. Ca eFemplu contractul de %aB +i
!21

se nre%istrea9 la Camera

contractul de fideBusiune snt contracte accesorii menite s asi%ure eFecutarea unor contracte principale: un contract de mprumut sau un contract de credit bancar. 8entru eFistena +i validitatea contractului snt necesare urmtoarele condiii: consimmntul prilor; forma cerut de le%e; capacitatea de eFerciiu a prilor; obiectul contractului. Consi%$%ntul este acordul de voin al prilor el implic dou manifestri de voin +i anume o ofert urmat de acceptarea ei. Dn ca9ul n care prile snt pre9ente contractul se formea9 n momentul n care ambele manifestri de voin s-au ntlnit. Eor%a contractului este un element esenial al contractului. Contractul poate fi ncIeiat n form scris +i verbal. /ipsa formei cerute de le%e duce la nulitatea absolut a contractului. Capacitatea p$rilor contractante este de asemenea o condiie de validitate a contractului. 8otrivit principiului %eneral posed capacitatea de a contracta orice persoan cu eFcepia acelor ce nu au mplinit vrsta ce duce la apariia capacitii de eFerciiu (de re%ul 18 ani) sau declarate n mod eFpres incapabile prin le%e. Dn ceea ce prive+te persoanele Buridice limitele capacitii lor contractuale snt reflectate de principiul speciali9rii capacitii de folosin +i eFerciiu a acestor persoane n virtutea crora persoanele Buridice nu pot ncIeia contracte dect n limita scopului pentru care fiecare a fost nfiinat. Obiectul contractului l constituie cIiar prestaia la care prile se obli%. .biectul trebuie s eFiste pre9entnd interes pentru pri s fie +i si%ur +i determinat sau mcar determinabil posibil +i licit. .biectul este si%ur ct este determinat cel puin n specia +i cantitatea sa. /a ncIeierea contractului trebuie s fie eFprimat voina liber a prilor contractante adic voina lor s nu fie afectat de vreun viciu cum snt: eroarea

!22

violena dolul +i le9iunea2)2. Eroarea H este credin fals neconform cu realitatea n care s-a aflat partea cnd +i-a dat consimmntul. Consecinele pe care eroarea le are asupra contractului varia9 dup intensitatea ei. Cnd eroarea se refer la natura contractului (de eFemplu o persoan a neles s vnd un bun iar cealalt crede c este vorba de o donaie) sau la identitatea obiectului lui consimmntul nu se poate forma; o astfel de eroare nulitate. Violena - contractul ncIeiat n urma constrn%erii prin violen fi9ic sau psiIic poate fi declarat nul de instana de Budecat cIiar +i n ca9urile cnd violena a fost eFercitat de un ter. ?iolena este temei de anulare a contractului numai n ca9ul n care se demonstrea9 c este de natur s determine o persoan s cread c ea soul o rud sau o alt persoan apropiat ori patrimoniul lor snt eFpu+i unui pericol iminent. #olul - contractul a crui ncIeiere a fost determinat de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din pri poate fi declarat nul de instana de Budecat cIiar +i n ca9ul n care autorul dolului estima c contractul este avantaBos pentru cealalt parte. 3ac una dintre pri trece sub tcere anumite mpreBurri la a cror de9vluire cealalt parte nu ar mai fi ncIeiat contractul anularea contractului poate fi cerut numai n ca9ul n care n ba9a principiului buneicredine se putea a+tepta ca cealalt parte s de9vluie aceste mpreBurri. Dn ca9ul n care dolul este comis de un ter contractul poate fi anulat numai dac se demonstrea9 c cealalt parte a +tiut sau trebuia s +tie despre dol. <e:iunea - contractul pe care o persoan l-a ncIeiat din cau9a unui concurs de mpreBurri %rele de care a profitat cealalt parte n condiii eFtrem de nefavorabile poate fi declarat nul de instana de Budecat. -nstana de Budecat poate menine contractul dac prtul ofer o reducere a creanei sale sau o desp%ubire pecuniar ecIitabil. numit obstacol mpiedic formarea contractului. 1roarea fr a mpiedica formarea contractului este lovit de

262

0 se vedea art.22$-2!( al Codului ci il al Republicii ;oldo a adoptat prin /e%ea nr.11($ din ().().2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.82-8) din 22.().2((2

!2!

5 )+ N8iuni #enerale :rivind c8ntractele c89erciale 1conomia de pia n perioade de cri9e economice a inventat o modalitate de soluionare a asi%urrii ntreprinderilor cu ecIipament nou H lea%ing l conform creia orice ntreprindere poate utili9a ecIipamentul cel mai modern
a fi nevoit s plteasc inte%ral costul la momentul ncIeierii contractului. /easin%ul este o metod de finanare a ntreprinderilor care doresc s-+i acIi9iione9e utilaBe +i ecIipamente dar care nu au posibiliti financiare. 0ceast permite finanarea inte%ral a unei investiii cu miBloace eFterioare pentru ntreprinderile care nu pot obine credite de la bnci ori nu doresc s %reve9e bunurile sale. /easin%ul asi%ur finanarea inte%ral a unei investiii fr ca beneficiarul s fie nevoit s constituie msuri asi%urtorii
2)!

fr

8rin contract l de lea%ing o parte (locator) se obli% la cererea unei alte pri (locatar) s asi%ure posesiunea +i folosina temporar a unui bun cumprat sau produs de locator contra unei pli periodice (rate de leasin%)2)#. Dn literatura de specialitate nu eFist unanimitate de preri cu privire la caracterul bilateral sau tripartit (din punct de al voinelor pe care le ntrune+te) al contractului de leasin%. 5nii autori consider c contractul de leasin% este tripartit deoarece la el particip vn9torul locatorul +i locatarul 2)'. 8otrivit unei alte opinii la care ne alturm contractul de leasin% este un act Buridic bilateral care se ncIeie ntre locator +i locatar2)). Dn ca9ul admiterii caracterului tripartit al contractului de leasin% considerm c acesta este vremelnic deoarece se epui9ea9 prin furni9area bunului de ctre vn9tor. .dat cu furni9area bunului contractul de vn9are-cumprare ncetea9 iar operaiunea de leasin% se transform ntr-un contract bilateral. 0ceast formare este o consecin a diferenei de natur dintre cele dou contracte +i vn9areacumprarea este un contract cu eFecutare imediat pe cnd actul de leasin% este un contract cu eFecutare succesiv (se%mentar pe viitor). CIiar +i n timpul desf+urrii fa9ei iniiale de ne%ocieri nu eFist o veritabil participare tripartit ci n realitate snt dou contracte. Dntre aceste contracte eFist o coneFitate deoarece torul nu va procura bunul dect dac va avea certitudinea c-1 va da n leasin% locatarului +i invers contractul de leasin% va fi ncIeiat numai dup finali9area tratativelor de procurare a bunului ntre vn9tor +i locator.
263 264

Gloenco 0ndrei #rept ci il, parte special$ CIiinu Cartdidact 2((! p.$$ 0 se vedea: art."2! al Codului ci il al Republicii ;oldo a adoptat prin /e%ea nr.11($ din ().().2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.82-8) din 22.().2((2
265 266

. . - . . . .,, 1998, . 7 Clocotici D., Gheorghiu Gh.. Operaiunile e lea!in". - LUMINA LE , 1998, !. "8

!2#

/easin%ul este un contract compleF deoarece conine trsturile unor contracte de drept civil tradiionale: de vn9are-cumprare de locaiune de mprumut de %aranie2)$. 3in aceste considerente el pune multe ntrebri relative la natura sa Buridic. 7ulte
ncercri au e+uat tocmai datorit tendinei de a ncadra cIiar n mod forat +i nefiresc operaiunile de leasin% n unul din modelele de contracte tradiionale. >innd cont de faptul c locatarul prime+te bunul n posesie +i folosin temporar leasin%ul este eFaminat ca o varietate a contractului de locaiune care dispune de trsturile sale specifice. Cu toate acestea contractul de leasin% se deosebe+te de locaiune prin trsturile sale specifice +i anume: a) obiectul contractului este un bun mobil ce urmea9 a fi utili9at n activitatea de ntreprin9tor; b) bunurile snt cumprate sau produse de locator cu scopul de a fi transmise n leasin%; c) bunul se procur de la vn9torul indicat de locatar +i se furni9ea9 direct acestuia; d) contractul se ncIeie pe o perioad determinat ce trebuie s corespund duratei economice de utili9are a bunului n care nici una din pri nu are dreptul s re9ilie9e contractul; e) ratele cIiriei snt stabilite astfel nct permit locatorului recuperarea investiiilor fcute +i obinerea unui beneficiu pe termenul aciunii contractului; f) include opiunea locatarului de a cumpra bunul la sfr+itul contractului; %) drepturile cumprtorului ce reies din contractul de vn9are-cumprare ncIeiat ntre vn9tor +i locator le eFercit locatarul. /easin%ul n forma sa clasic se aseamn cu un credit de investiii. 6pre deosebire de credit care necesit %arania rambursrii lui n ca9ul leasin%ului %arania este cIiar dreptul de proprietate asupra bunului procurat. Dn ca9ul creditului clientul prime+te o sum de bani de la mprumuttor pe cnd n ca9ul leasin%ului locatorul nu acord miBloace bne+ti ci finanea9 procurarea unui bun pe care ulterior l d n posesie +i folosin temporar locatarului. /easin%ul se deosebe+te de vn9area cu plata preului n rate. Dn ca9ul vn9rii cu plata preului n rate transmiterea dreptului de proprietate +i a riscurilor se face de la momentul ncIeierii contractului cu unele restricii ce pot reveni cumprtorului de a nu nstrina bunul. Dn ca9ul leasin%ului locatorul pstrea9 proprietatea asupra bunului iar toate celelalte obli%aii inclusiv riscurile revin locatarului. 8lile de leasin% nu constituie rate de plat a preului ns vor fi deduse n ca9ul n care locatarul +i manifest opiunea de a cumpra bunul folosit. Contractul de leasin% se caracteri9ea9 prin elementele sale specifice: a) prile contractului; b) obiectul contractului; c) forma contractului; d) preul contractului.

?$rile

contractului de leasin% snt locatorul +i locatarul. /ocatorul este persoana care practic activitate de

ntreprin9tor +i care procur n proprietate un bun de la un anumit vn9tor pentru a-1 da n leasin%. Dn calitate de locator poate aprea: a) instituia financiar (banca) care dispune de licen pentru finanarea operaiunilor de leasin%; b) societatea financiar de leasin% creat pentru efectuarea operaiunilor de leasin% funcia crei este finanarea operaiunii de leasin%; c) societatea de leasin% speciali9at. 0ceste societi asi%ur +i ntre%ul compleF de servicii nefinanciare precum: ntreinerea +i reparaia bunului ncIiriat asi%urarea lui furni9area informaiei cu privire la eFploatare; d) orice alt persoan care practic activitate de ntreprin9tor. /ocatar este persoana care prime+te n posesie +i folosin temporar bunul comandat la ale%erea sa de la vn9torul indicat de el. Dn calitate de subiect al operaiunii de leasin% apare +i vn9torul bunului. ?n9torul este ntreprinderea productoare sau un alt comerciant care vinde locatorului n proprietate un bun pentru ca acesta s-1 dea n posesie +i folosin temporar unui ter.

2)$

M#$%&#'() *., #a$ura %uri i&' a &(n$ra&$ului e lea!in" ++,-)#%.$ &$/#(&$01 2- 23-!., 4551, &3. 6, !.47.

!2'

Obiectul

contractului

de

leasin%

constituie

bunurile

mobile

neconsumptibile. .biectul leasin%ului are urmtoarele particulariti:


a) trebuie s fie un bun mobil neconsumptibil; c) trebuie s fie identificat.

Eor%a. Contractul de leasin% trebuie ncIeiat n scris (alin. 1

art. "2# Cod civil al *7).

?reul denumit plile de leasin% cuprinde urmtoarele pri componente: a) suma care recuperea9 inte%ral sau aproFimativ valoarea bunului la momentul procurrii lui. n contract neaprat trebuie de indicat costul bunului; b) suma pltit locatorului pentru rambursarea creditului +i plata dobn9ii dac acesta nu a folosit miBloace proprii pentru finanarea investiiei; c) comisionul pltit locatorului; d) alte cIeltuieli efectuate de locator +i prev9ute de contractul de leasin% precum: cIeltuieli de asi%urare a bunului de reparaie +i ntreinere a acestuia. 8lile de leasin% se stabilesc de pri n eFpresie bneasc natural sau miFt sub forma unor rate periodice. 3ac contractul de leasin% nu prevede scadena ratelor periodice suma anual total se mparte n 12 rate e%ale fiecare urmnd a fi pltit n prima decad a lunii. 8lile de leasin% pot fi stabilite sub form de: a) pli periodice uniforme pe ntrea%a perioad a contractului; b) pli descresctoare aceast form se aplic frecvent n situaia n care locatorul a finanat procurarea bunului din contul miBloacelor mprumutate. 0stfel n prima perioad a contractului plile de leasin% snt mari deoarece suma creditului perfectat de locator este mare +i
respectiv dobnda inclus n aceste pli este mare. .dat cu rambursarea creditului se mic+orea9 +i dobnda fapt ce determin descre+terea cuantumului plilor de leasin%; c) pli pro%resive n acest ca9 iniial se acIit cotaii mici care treptat se mresc odat cu cre+terea intensitii valorificrii bunului +i lr%irii volumului de producie. 0ceast modalitate este convenabil pentru antreprenorii nceptori cu un capital limitat. 3eosebirea dintre plile de leasin% +i cIirie (n contractul de locaiune) const n faptul c ele nu constituie pli pentru dreptul de folosin a obiectului contractului ci repre9int suma inte%ral a cIeltuielilor fcute de locator a miBloacelor investite n operaiunea de leasin% plus un beneficiu.

8er%enul contractului de leasin% se stabile+te de pri +i corespunde cu termenul de amorti9are a bunului sau este aproFimativ acestui. 6pre deosebire de contractul de locaiune care poate fi ncIeiat +i pentru o perioad nedeterminat contractul de leasin% trebuie ncIeiat pe un termen determinat.
!2)

Dn procesul stabilirii termenului de amorti9are prile trebuie s ia n consideraie +i perioada fiscal de amorti9are adic un interval de timp fiFat de le%e n care proprietarii pot deduce la cIeltuieli o cot de amorti9are neimpo9itabil . 3octrina Buridic a clasificat leasin%ul dup mai multe criterii2)8:
a) ?otri it pl$ilor ac7itate societ$ii de leasin( distin%em leasin% financiar +i leasin% operaional sau funcional.

/easin%ul operaional

presupune c n cadrul termenului contractului locatorul prime+te numai o parte

din costul bunului ncIiriat. Gunul se transmite locatarului n posesie +i folosin pe un termen mai mic dect termenul de amorti9are. -n virtutea acestui fapt locatorul trebuie s dea bunul n leasin% de mai multe ori. *iscnd s nu primeasc valoarea re9idual a acestuia n ca9ul lipsei cererii. 3e aceea +i plile de leasin% snt mai ridicate dect n ca9ul leasin%ului financiar. Dn cadrul leasin%ului operaional nu se asi%ur compensarea tuturor cIeltuielilor suportate de locator n le%tur cu procurarea +i ntreinerea bunului. /ocatorul +i asum de obicei riscurile u9urii morale +i obli%aiile de ntreinere +i reparaie a bunului. 3up ncetarea contractului bunul se restituie de re%ul locatorului.

/easin%ul financiar presupune c n perioada contractului se recuperea9 locatorului costul bunului +i alte
cIeltuieli suportate. n acest ca9 termenul contractului coincide cu termenul de amorti9are a bunului. <otodat riscurile economico-financiare precum +i obli%aia de asi%urare ntreinere +i reparaie snt puse n sarcina locatarului. Dn cadrul leasin%ului financiar este implicat +i vn9torul care este ales locatar; locatarul ale%e +i bunul. /a eFpirarea termenului contractului bunul trece n proprietatea locatarului sau este rscumprat de acesta.

b) Tn dependen$ de po:iia furni:orului n contractul de leasin% distin%em leasin% direct +i leasin% indirect. /easin%ul direct se reali9ea9 prin ncIeierea contractului ntre productorul bunului +i locatar finanarea bunului asi%urndu-se de productor.
/easin%ul indirect este reali9at de societi speciali9ate de leasin%
care preiau funcia de finanare.

c) #up$ tipul de ser ice asi(urat deosebim leasin% brut +i leasin% net. Dn ca9ul leasin%ului brut locatorul se obli% s ntrein bunul s-1 asi%ure s acIite impo9itele +i alte pli obli%atorii aferente bunului s repare bunul s instruiasc personalul locatarului n probleme ce in de eFploatarea lui. Dn cadrul leasin%ului net aceste
financiare. d) #up$ tipul de finanare a contractului distin%em: obli%aii revin locatarului locatorul prestnd servicii pur

- leasin% cu autofinanarea locatorului


necesar procurrii bunului;

n acest ca9 locatorul dispune de ntrea%a sum

- leasin% multiplicativ

n acest ca9 locatorul mprumut o parte din banii necesari procurrii bunului

sau cIiar toat suma folosind contractul de leasin% ca o %aranie pentru rambursarea creditului.

e) Tn funcie de te7nicile de reali:are


268

distin%em:

Gloenco 0ndrei #rept ci il, parte special$ CIiinu Cartdidact 2((! p.82

!2$

- lease-bacY

(vinde +i rencIiria9) cuprinde operaiunea prin care proprietarul unui bun avnd dificulti financiare

vinde bunul unei societi de leasin% +i l ncIiria9. Dn acest ca9 calitatea de furni9or +i locatar o ntrune+te aceea+i persoan. 0ceast operaiune are ca scop transformarea fondurilor fiFe n fonduri circulante (miBloace bne+ti) disponibile.

- lease time-sIarin%

n acest ca9 un bun este ncIiriat n acela+i timp mai multor locatari care folosesc bunul

n anumite perioade de timp fr a avea obli%aia de plat a cIiriei pentru timpul n care nu-1 utili9ea9. Dn contract snt prev9ute perioadele distincte de folosire a bunului de ctre fiecare locator funcionare a bunului. 0ceast operaiune permite locatarului de a folosi un (computatoare) pltind o cIirie mai mic dect cea normal.

n scopul utili9rii inte%rale a capacitii de bun de re%ul care are o u9ur moral sporit

5/ + N8iunea ;ranc<i7in#ului "i a c8ntractului de ;ranc<i7in# 3up Codul deontolo%ic european al franci9ei intrat n vi%oare la 1 ianuarie 1""1 francIisin%ul constituie una dintre cele mai moderne +i recente forme ale distribuiei de mrfuri +i servicii. :rancIisin%ul este un sistem de comerciali9are a produselor +i\sau serviciilor +i\sau teInolo%iilor ba9at pe o colaborare strns +i continu ntre dou ntreprinderi distincte +i independente Buridic +i financiar prin care unul din subieci franci9orul acord altui subiect franci9atului dreptul +i impune obli%aia de a eFploata o ntreprindere n conformitate cu conceptul franci9orului. Dn literatura de specialitate %sim c franc7isin(ul este o licen prin care proprietarul unei mrci comerciale sau al unui nume comercial concesionea9 altuia dreptul de a vinde un produs sau un serviciu sub acel nume sau marc2)". Dn raporturile de antreprenoriat aplicarea francIisin%ului pre9int avantaBe pentru ambele pri. 8rin funcia sa economic francIisin%ul face posibil pentru franci9or re9olvarea problemei comerciali9rii produselor +i\sau serviciilor sale n timp ce franci9atul are posibilitatea eFercitrii unei activiti comerciale cu riscuri limitate. Dntr-adevr franci9orul poate s-+i de9volte ntreprinderea sa fcndu-+i marca mai cunoscut. 1l +i eFtinde businessul su fiind scutit de necesitatea de a finana investiiile corespun9toare de a descIide un numr imens de filiale +i ntreprinderi n alte ri sau localiti. :ranci9atul la rndul su evit incertitudinile lansrii unei afaceri +i poate s devin distribuitor al unei mrci cu renume fr a avea o eFperien comercial prealabil. 1l se strduie+te s convin% clienii si c ei procur
269

C87tin M+C+, Contract l de 2ranchi%ing KK%evi7ta de dre:t c89ercial, 6443, nr+ 66, :+ 6/)

!28

mrfuri sau beneficia9 de servicii identice cu cele ale franci9orului. 1Fist mai multe tipuri +i forme de francIisin%: 1. :rancIisin%ul poate fi comercial. :rancIisin%ul comercial presupune comerciali9area mrfurilor sau prestarea serviciilor franci9orului de ctre franci9at pe un teritoriu determinat folosind marca comercial a primului. 2. :rancIisin%ul poate fi corporativ. :rancIisin%ul corporativ include participarea franci9atului la ntre%ul ciclu de producie al franci9orului. Dn doctrina Buridic snt evideniate urmtoarele tipuri de francIisin%: a) francIisin% industrial acest tip de francIisin% este o operaiune compleF unde franci9atul fabric el nsu+i respectnd indicaiile franci9orului anumite mrfuri pe care le vinde sub marca acestuia. 0ceast operaiune presupune transfer de informaie comercial secret de marc +i licene de asisten +i cIiar livrare de teInolo%ii de in%rediente +i materii prime; b) francIisin% de distribuie acesta presupune dreptul franci9atului de a comerciali9a pe un anumit teritoriu mrfurile franci9orului sub numele +i cu marca acestuia; c) francIisin% de servicii n acest ca9 franci9atul prestea9 servicii sub marca comercial al franci9orului. 8rin contract de 2ranchi%ing care este unul cu eFecutare succesiv n timp o parte (francIiser) +i cealalt parte (francIisee) ntreprinderi autonome se obli% reciproc s promove9e comerciali9area de bunuri +i servicii prin efectuarea de ctre fiecare din ele a unor prestaii specifice (art. 11$1 Cod civil). Dn literatura de specialitate %sim mai multe definiii date contractului de francIisin% pe care noi le %sim mult mai reu+ite dect cea le%al menionat mai sus. 8otrivit unei opinii francIisin%ul este un contract prin franci9orul acord dreptul de a vinde anumite bunuri sau de a presta servicii +i beneficia de un sistem de relaii care cuprinde marca renumele YnoW-IoW-ul +i asistena

!2"

franci9atului n scIimbul unui pre2$(. Dn opinia a altora francIisin%ul este un contract sinala%matic consensual cu titlu oneros +i cu eFecutare succesiv. 1l este un contract miFt sui %eneris care inte%rea9 caracterele unor operaiuni de vn9are-cumprare licen repre9entare leasin% +i totodat are o confi%uraie particular. Dn calitate de contract compleF el include elemente specifice contractului de licen (prevede transmiterea folosinei drerpturilor eFclusive) prestri de servicii (asisten teInic +i consultaii) de vn9are-cumprare +i leasin%. Contractul de francIisin% trebuie deosebit de contractul de concesiune eFclusiv (denumit +i vn9are sau distribuie eFclusiv). Contractul de concesiune eFclusiv este contractul prin care concedentul se obli% ca ntr-o 9on anumit s vnd mrfurile sale numai concesionarului care le cumpr spre a le revinde ulterior clienilor si n nume +i pe cont propriu. 6pre deosebire de concesionar franci9atul vinde bunuri sau prestea9 servicii folosind numele +i marca franci9orului. ?$rile contractului de francIisin% snt franci9orul +i franci9atul. :ranci9or este ntreprinderea productoare reputat pe o anumit pia care dispune de marc proprie. 8otrivit Codului de deontolo%ie al :ederaiei france9e de franci9ei (1"88) franci9orul este un antreprenor independent care trebuie: s fie titular al drepturilor printre acestea aflndu-se n mod necesar o marc proteBat s ofere un ansamblu de produse +i\sau servicii +i\sau teInolo%ii franci9atului cruia i asi%ur o pre%tire iniial pentru eFploatarea mrcii respective utili9nd personal +i miBloace financiare proprii n vederea promovrii +i inovrii produsului. :ranci9orul trebuie s fie n primul rnd titularul dreptului asupra unei mrci nre%istrate drept pe care trebuie s-1 menin cel puin pe durata contractului de francIisin%. :ranci9atul denumit +i beneficiar este persoana fi9ic sau Buridic comerciant independent din punct de vedere Buridic +i financiar care prime+te
270

Gloenco 0ndrei #rept ci il, parte special$ CIiinu Cartdidact 2((! p.1)!

!!(

posibilitatea de a utili9a drepturile eFclusive ale franci9orului. Obiectul contractului de francIisin% constituie n primul rnd un compleF de drepturi eFclusive ce individuali9ea9 franci9orul mrfurile +i serviciile acestuia. .biectul francIisin%ului const n concesiunea mrcii mpreun cu asistena teInic +i comercial precum +i comunicarea ctre franci9at a YnoWIoW-ului (cuno+tine teInice practic secretul produciei +i alt informaie comercial secret) n vederea desf+urrii activitii potrivit modelului conceput de franci9or. 6e poate observa lesne c obiectul contractului de francIisin% include att obiecte proteBate Buridic ct +i obiecte neproteBate (de eFemplu YnoW-IoW-ul). Eor%a contractului: contractul de francIisin% trebuie ncIeiat n scris. ,erespectarea formei duce la nulitatea contractului (art. 11$2 Cod civil). 0cest contract trebuie nre%istrat la 0%enia de 6tat pentru 8rotecia 8roprietii2$1. Contractul de francIisin% se ncIeie pe o anumit durat de timp stabilit de pri sau pentru o perioad nedeterminat cu luarea n consideraie a cerinelor desfacerii bunurilor +i a serviciilor asupra crora s-a convenit (art. 11$) Cod civil). :rancIisin%ul se ncIeie de re%ul pe un termen ndelun%at astfel nct s permit franci9atului restituirea cIeltuielilor suportate (pentru procurarea de imobil inventar +i alte bunuri) pn la nceputul desf+urrii activitii. ?reul repre9int redevena prev9ut de contract care se acord franci9orului ca plat pentru utili9area drepturilor eFclusive acordate. *edevena se stabile+te n contract n eFpresie bneasc sau natural +i include 2 pri componente: - plata iniial unic se acIit pentru dreptul de folosire a mrcii pe teritoriul determinat precum +i pentru compensarea cIeltuielilor efectuate de franci9or inclusiv pentru instruirea personalului +i acordarea de consultaii; - roZaltZ constituie pli periodice proporionale cu venitul obinut de franci9at sau cu volumul de mrfuri sau servicii distribuite (art. 11 al /e%ii cu privire la francIisin%).
271

0 se vedea: alin. # art. $ al /e%ii cu privire la francIisin%

!!1

3repturile +i obli%aiile prilor pot fi eFaminate n funcie de etapele a+a numitelor 4porturilor contractuale4 +i anume: etapa precontractual contractual +i postcontractual. Ea:a precontractual$ permite fiecreia dintre pri s se decid cu privire la colaborare. /a aceast fa9 prile au obli%aia de a se informa n mod descIis +i complet despre circumstanele care vi9ea9 francIisin%ul +i de a pune la dispo9iia celeilalte pri informaia necesar (art. 11$' Cod civil). Dn particular franci9orul i remite franci9atului informaia cu privire la: eFperiena dobndit +i transferabil condiiile financiare ale contractului (redevenele iniiale redevenele proporionale determinarea tarifelor la mrfurile +i serviciile distribuite) obiectele +i ntinderile eFclusivitilor durata contractului condiiile de rennoire de re9iliere +i de cesiune etc. 8rile de asemenea snt obli%ate s pstre9e secretul asupra datelor confideniale cIiar dac contractul nu se mai ncIeie. Ea:a contractual$ n care franci9orul este obli%at s pun la dispo9iia franci9atului o totalitate de bunuri incorporate de drepturi de mrci de producie de modele de concepte asupra aprovi9ionrii desfacerii +i or%ani9rii precum +i alte date sau cuno+tine utile promovrii vn9rilor. 1l este obli%at s proteBe9e pro%ramul comun de prestare a francIi9ei mpotriva interveniilor unor teri s-l perfecione9e pe parcurs +i s spriBine franci9atul n activitatea acestuia prin ndrumare informare +i perfecionare profesional (art. 11$! Cod civil). 0stfel principala obli%aie a franci9orului const n asi%urarea posibilitii franci9atului de a utili9a drepturile eFclusive ale primului sau un proces eFistent de fabricaie +i distribuie. 0ceast obli%aie implic ndatorirea franci9orului de a transmite franci9atului documentaia teInic +i comercial de a-i acorda asisten (teInic Buridic financiar) n domeniul pre%tirii profesionale de a-l instrui n probleme le%ate de reali9area drepturilor eFclusive primite. . alt obli%aie a franci9orului const n furni9area informaiei +i practicii comerciale instruirea personalului franci9atului pe tot termenul contractului n ce prive+te or%ani9area activitii administrarea ntreprinderii deservirea clientelei eFploatarea ecIipamentului etc.
!!2

:ranci9orul are dreptul s suprave%Ie9e +i s verifice n scopul asi%urrii calitii procesul de producie +i de desfacere a mrfurilor de prestare a serviciilor. :ranci9atul la rndul su are urmtoarele obli%aii: - s utili9e9e drepturile eFclusive n conformitate cu contractul +i indicaiile franci9orului; - s nu divul%e terelor persoane informaia comercial secret furni9at de franci9or (secretele procesului de producere +i de prestare a serviciilor etc.); - s utili9e9e n mod activ pro%ramul de prestare a franci9ei +i cu dili%ena unui bun ntreprin9tor precum +i s procure bunuri +i servicii prin interm!diul franci9orului sau a unei persoane desemnate de acesta etc. 3ac durata contractului nu este determinat sau dep+e+te 1( ani fiecare parte are dreptul s re9ilie9e contractul cu respectarea unui termen de preavi9 de 1 an. 3ac nici una din pri nu eFercit dreptul sus-numit contractul se prelun%e+te de fiecare dat pentru 2 ani (art.11$) Cod civil al *7). :a9a postcontractual dup ncetarea contractului relaiile postcontractuale snt fondate pe re%ulile unei concurene loiale. :ranci9orul poate impune vecIiului franci9at orice obli%aie care s permit: a) b) proteBarea caracterului confidenial al YnoW-IoW-ului n special descIiderea unui nou punct de vn9are pe teritoriul vecIiului franci9at. 1l poate impune franci9atului pe plan local interdicia de concuren care nu poate dep+i un an (art.11$$ Cod civil al *.7.). 3ac aceast interdicie periclitea9 activitatea profesional a franci9atului franci9orul trebuie s-i plteasc o compensaie financiar corespun9toare. & A+ C8ntractul de credit ?ancar 8rin contract l de credit $ancar o banc (creditor) se obli% s pun la dispo9iia unei persoane (debitor) o sum de bani (credit) iar debitorul se obli% s restituie suma primit +i s plteasc dobnda +i alte sume aferente prev9ute de contract (art. 12!) Cod civil al *.7.).
!!!

neutili9area acestuia de o reea concurent;

Creditul bancar este un contract consensual sinala%matic +i cu titlu oneros. 1l se deosebe+te de contractul de mprumut dup mai multe criterii +i anume: este cu titlu oneros are ca obiect miBloace bne+ti. Dn afar de aceasta banca mprumut banii deponenilor sau cei mprumutai de la alte bnci iar mprumuttorul mprumut banii si proprii.

8rile contractului snt $anca 1i de$itor

l, /n %cop l creditrii nor proiecte care nece%it chelt ieli

"ari, $ncile /1i pot a%ocia re% r%ele creditoare 1i acorda credite de con%or#i 3 n a%e"enea ca0 per%oana care dore1te % o$#in n credit "are deter"in independent $anca care /1i a% " re%pon%a$ilitatea pentr organi0area con%or#i l i $ancar 1i e.ercit 2 nc#iile de cond cere /n a2acerea de credit ($anca coordonatoare!3 >anca coordonatoare e2ect ea0 anali0a e2icien#ei acordrii credit l i de con%or#i 1i %electea0 celelalte $nci participante3 Pentr pre%tarea %erviciilor de organi0are a con%or#i l i $ancar, $anca coordonatoare /nca%ea0 o re" nera#ie deo%e$it3 Credit l de con%or#i %e per2ectea0 printr( n acord de credit /ntre $anca coordonatoare 1i $ncile participante la credit l de con%or#i 1i contract de credit /ncheiat /ntre client 1i 2iecare $anc participant
2$2

Obiectul contractului l constituie miBloacele bne+ti acordate debitorului

potrivit re%ulii %enerale creditele se

acord n valut naional. Gncile pot acorda credite n valut strin n condiiile +i pentru scopurile stabilite de le%e. 6e inter9ice acordarea creditelor n valut strin persoanelor fi9ice ce nu practic activitate de ntreprin9tor

Eor%a. Contractul de credit se ncIeie n form scris (alin.2

art. 12!) Cod civil al *.7.). <emei pentru

ncIeierea contractului con%tit ie in%tit ie deci0ia co"itet l i de credit /"p ternicit % decid a% pra acordrii credit l i3 Pentr acordarea creditelor F"ari' %e cere apro$area preli"inar a "e"$rilor con%ili l i de ad"ini%tra#ie3 Credit l "are con%tit ie datoria net a nei per%oane %a a n i gr p de per%oane ac#ion/nd /n co" n (e.p %e acel ia1i ri%c datorit 2apt l i c na din ele o controlea0 pe alta!, alct ind 4?G 1i "ai " lt din capital l nor"ativ total al $ncii3

?reul

constituie dobnda pe care clientul o plte+te bncii pentru miBloacele bne+ti acordate. 3obnda pentru

fiecare tip de credit este stabilit de comitetul de credit sau de or%anul de administrare al bncii. -n afar de dobnd prile pot conveni asupra unui comision pentru serviciile prestate n le%tur cu utili9area creditului.

?$rile c8ntractului :8t 7ta?ili 8 d8?=nd

;ix 7au ;l8tant , =n ace7t ulti9 ca! d8?=nda :8ate ;i 98di;icat

:rin ac8rdul : ril8r+ -8?=nda :8ate ;i 98di;icat unilateral de c tre ?anc , =n ca!urile :rev !ute de c8ntract, =n ;uncie de rata de re;inanare a BNM, de rata in;laiei "i de ev8luia :ieei+ Banca tre?uie 7 anune =n 7cri7 clientul de7:re 98di;icarea ratei d8?=n!ii cu cel :uin 6* !ile =nainte de 98di;icare >art+ 6)/2 C8d civil al %M@+

1fectele contractului de credit. Ganca este obli%at s pun la dispo9iia clientului miBloacele bne+ti. Dn ca9ul neeFecutrii acestei obli%aii clientul poate pretinde plata unor penaliti de ntr9iere n modul +i n mrimea prev9ute de contract precum +i desp%ubirea preBudiciului cau9at. Clientul nu poate cere eFecutarea silit a acestei obli%aii (art. 8)8 Cod civil). Ganca are dreptul s refu9e eFecutarea obli%aiei de a pune la dispo9iia clientului creditul dac dup ncIeierea contractului de credit: a) au aprut circumstane care indic cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de a rambursa creditul; b) debitorul sau terul ncalc obli%aia de a acorda %aranii;

272

Gloenco 0ndrei #rept ci il, parte special$ CIiinu Cartdidact 2((! p.1$'

!!#

c) debitorul nu ndepline+te condiiile contractului referitoare la tran+a sau tran+ele precedente atunci cnd contractul prevede acordarea creditului n tran+e (art. 12#1 Cod civil). Clientul este obli%at s plteasc n termen dobnd n ca9ul creditului acordat prin punere la dispo9iia clientului a unei sume de bani (linie de credit) acesta va plti dobnd n funcie de suma creditului utili9at efectiv ntr-o anumit perioad. 3ac contractul prevede acest fapt clientul trebuie s ofere %aranii de rambursare a creditului. n ca9ul pre9entrii unor %aranii insuficiente banca are dreptul s cear constituirea unor %aranii suplimentare. ,eeFecutarea acestei obli%aii de ctre client i acord bncii dreptul de a reduce suma creditului proporional reducerii %araniei sau de a re9ilia contractul (art. 12#( Cod civil al *7). 3ac creditul este acordat potrivit unei destinaii clientul este obli%at s acorde bncii posibilitatea de a verifica utili9area miBloacelor potrivit destinaiei2$!3 Client
l e%te o$ligat % ra"$ r%e0e credit l la %caden#3 /n ca0 de nee.ec tare a ace%tei o$liga#ii, nor penalit#i de /nt/r0iere /n "od l 1i "ri"ea prec " 1i a celei de plat a do$/n0ii, $anca poate pretinde plata

prev0 te de lege %a contract3 /n lip%a nei cla 0e contract ale /n ace%t %en%, pentr % "a datorat %e /nca%ea0 o do$/nd c 8G "ai "are dec/t rata do$/n0ii prev0 te /n contract (art3 4576 Cod civil al R-!3 Client l n are drept l % ra"$ r%e0e credit l /nainte de ter"en3 <ac, tot 1i, ra"$ r%ea0 credit l /nainte de %caden#, el e%te o$ligat % repare pre& dici l ca 0at $ncii, c ded cerea % "elor econo"i%ite, l /nd (%e /n con%idera#ie credit l ce %(ar 2i p t t acorda din cont l ace%tor "i&loace (art3 4578 Cod civil al R-!3 <e$itor l are drept l % re2 0e credit l par#ial %a total, 2iind o$ligat % pltea%c $ncii

8 re9uneraie

:entru :unerea la di7:8!iie a creditului "i 7-8 n8ti;ice =ntr-un ter9en re!8na?il +

Re:ilierea contractului. Ganca poate re9ilia contractul +i cere restituirea creditului +i a sumelor aferente dac debitorul: a) a devenit insolvabil; b) nu a oferit %araniile cerute sau a redus %araniile oferite; c) nu plte+te dobnda la scaden; d) nu a eFecutat obli%aia de restituire a cel puin 2 tran+e ale creditului atunci cnd contractul prevede restituirea creditului n rate precum +i n alte ca9uri prev9ute de le%e sau contract.

2$!

HIJIKLMI @3, LMNOPQRST OUVUWUM+ XMYZOYR[\U-]MYWUWSN Y[]N\QS, NLOPMI, 4QQ;, K3 683

!!'

*e9ilierea contractului suspend imediat utili9area creditului ns banca va acorda clientului un termen de cel puin 1' 9ile pentru restituirea sumelor utili9ate +i a %
"elor a2erente (art3 4575 Cod civil al R-!3 <e$itor l poate re0ilia /n orice "o"ent contract l care prevede o do$/nd 2lotant, noti2ic/nd $anca /n ter"en de ; 0ile de la pri"irea noti2icrii de%pre "odi2icarea do$/n0ii3 Contract l /ncheiat pe n an "it ter"en c do$/nd 2i. poate 2i re0iliat, c n ter"en de preavi0 de 48 0ile,

numai dac obli%aia de plat a dobn9ii ncetea9 naintea

termenului stabilit pentru restituirea creditului +i nu se convine asupra unei alte dobn9i.

CA$I&OLUL )/+ 5

%EGLEMEN&A%EA .U%I-IC' A IM$OZI&ELO% ,I &A^ELO%

6+ Intr8ducere =n dre:tul ;i7cal "i le#i7laia ;i7cal +

a@ Ele9entele de;init8rii ale dre:tului ;i7cal <ermenul 2fiscal4 provine de la latinescul DfiscusK care nsemna 2co+4 utili9ndu-se n *oma 0ntic pentru desemnarea 2casei militare4 unde se pstrau banii ce urmau a fi pltii militarilor2$#. <rept l 2i%cal, ca ra%ur$ a dreptului public, re(le%entea:$ raporturile Auridice care se nasc n procesul colect$rii i%po:itelor !i taxelor de la persoanele fi:ice sau Auridice care obin enituri sau dein bunuri i%po:abile sau taxabileImn.s
274 275

GrK9%alin 0. ,alo%Ii i nalo%ovoe pravo -9datelistvo 20nalitica 8ress4 7oscva 1""$ str. )(. 3an 3rosu ;a%una 3an ;ova 3rept fiscal 1ditura C.L. GecY Gucure+ti 2(() pa%. 1.

!!)

Ca obiect de re%lementare dreptul fiscal are relaiile ce in de eFecutarea obli%aiilor fiscale n ce prive+te impo9itele +i taFele %enerale de stat stabilind de asemenea principiile %enerale de determinare +i percepere a impo9itelor +i taFelor locale. -etoda de regle"entare a drept l i 2i%cal este metoda imperativ normele dreptului fiscal fiind obli%atorii iar prile n relaiile fiscale respectiv fiind pe po9iii de subordonare. Nor"ele drept l i 2i%cal sunt la fel ca +i celelalte norme Buridice re%uli de conduit instituite de stat a cror aplicare este asi%urat prin con+tiina Buridic iar la nevoie prin fora de constrn%ere a statului. ,ormele dreptului fiscal au un caracter %eneral impersonal +i deci la fel ca +i maBoritatea normelor Buridice se refer la un numr nedeterminat de subieci de drept aplicndu-se repetat n timp ori de cte ori sunt ntrunite condiiile necesare2$). 3in punct de vedere al structurii lo%ico-Buridice normele dreptului fiscal cuprind cele trei elemente specifice normelor Buridice: ipote9a dispo9iia +i sanciunea. Principiile de $a0 ale 2i%calit#ii unei economii libere principii ce repre9int corectitudinea raportului de impunere att din punct de vedere al relaiei stat H contribuabil ct +i din punct de vedere al contribuabililor care compar diferitele re%lementri concrete aplicabile fiecruia n parte sunt: a) b) neutralitatea i%punerii - asi%urarea prin le%islaia fiscal a certitudinea i%punerii & elaborarea de norme Buridice clare care s condiiilor e%ale investitorilor capitalului autoIton +i strin; nu conduc la interpretri arbitrare iar termenele modalitatea +i sumele de plat s fie precis stabilite pentru fiecare pltitor respectiv acetia s poat determina influena deci9iilor lor de mana%ement financiar asupra sarcinii lor fiscale;

276

0rmeanic 0. ?olcinscIi ?. 3rept fiscal 1ditura 7useum CIi+inu 2((1 p.1).

!!$

c) e%ale; d) e) f)

ec7itatea fiscal$ - tratarea e%al a persoanelor fi9ice +i Buridice

care activea9 n condiii similare n vederea asi%urrii unei sarcini fiscale stabilitatea fiscal$ " modificarea +i completarea le%islaiei fiscale randa%entul i%po:itelor " perceperea impo9itelor +i taFelor cu eficiena i%punerii & prin asi%urarea stabilitii pe termen lun% a

eFclusiv prin modificarea +i completarea Codului :iscal; minimum de cIeltuieli cu cIeltuieli ct mai acceptabile pentru contribuabili2$$; prevederilor Codului :iscal astfel nct aceste prevederi s nu conduc la efecte retroactive defavorabile pentru persoanele fi9ice +i Buridice n raport cu impo9itarea n vi%oare la data adoptrii de ctre ace+tea a deci9iilor investiionale maBore; %) e(alitatea prin i%punere - avnd n vedere contribuia fiecruia la sistemul fiscal proporional cu capacitatea sa contributiv. Ceteanul care are o avere mai mare trebuie s contribuie ntr-o msur superioar la formarea bu%etului de stat dect cel care are o capacitate contributiv inferioar 2$8. I0voarele drept l i 2i%cal conform practicii le%islative actuale sunt: le%ile actele subordonate le%ilor acordurile internaionale. a) <e(ile actul normativ superior fiind Constituia care pune fundamentului fiscalitii la %eneral +i a obli%aiei fiscale a persoanelor fi9ice +i Buridice n special. /e%ile sunt cele mai importante acte normative emise de ctre 8rlament ce au ca obiect de ba9 printre altele +i re%lementarea relaiilor fiscale; re%lementarea relaiilor ce apar ntre stat +i contribuabil n le%tur cu acIitarea impo9itelor taFelor +i a altor contribuii de stat. b) Actele subordonate le(ilor adoptate n scopul eFecutrii le%ilor sunt: Lotrrile =uvernului -nstruciunile 7inisterului :inanelor -nstruciunile .rdinele -nspectoratului :iscal 8rincipal de 6tat +i 3eci9iile 0dministraiilor 8ublice /ocale.
277

Codul :iscal al *. 7oldova nr. 11)!-J--- din 2#.(#.1""$ \\ republicat n 7. .f. al *. 7oldova din 2'.(!.2((' ediie special art.) al.8. 278 3an 3rosu ;a%una etc. .pera citat pa%. 2.

!!8

Lotrrile =uvernului se emit pentru or%ani9area eFecutrii le%ilor +i deci sunt acte normative prin care se instituie norme Buridice necesare pentru eFecutarea dispo9iiilor %enerale ale Codului :iscal +i ale altor acte normative din domeniu. -nstruciunile 7inisterului :inanelor -nstruciunile .rdinele -nspectoratului :iscal 8rincipal de 6tat sunt acte normative prin care se instituie norme Buridice care de9volt +i detalia9 cuprinsul dispo9iiilor %enerale ale Codului :iscal +i ale altor acte normative din domeniu. 3eci9iile 0dministraiilor 8ublice locale sunt i9voare ale dreptului fiscal n msura n care ele instituie impo9ite +i taFe locale stabilesc cotele acestora modalitatea de %estionare etc. c) AcordurileBcon eniileC internaionale sunt i9voare ale dreptului fiscal n situaiile cnd re%lementea9 relaii fiscale(eF. acordurile de evitare a dublei impuneri). *epublica 7oldova este semnatar a acestor acorduri internaionale +i sunt ratificate de ctre 8arlament. 3ac un tratat internaional care re%lementea9 relaii fiscale la care *epublica 7oldova este parte stipulea9 alte re%uli +i prevederi dect cele prev9ute de le%islaia fiscal naional se aplic stipulaiile tratatului internaional. Raport rile & ridice 2i%cale sunt re%lementate n temeiul normelor Buridice referitoare la colectarea veniturilor fiscale ale statului. 0ceste cate%orii de raporturi Buridice se particulari9ea9 prin specificul coninutului lor adic a drepturilor +i obli%aiilor subiectelor participante2$". *aporturile Buridice fiscale sunt formate din relaii de impunere care iau na+tere n procesul redistribuirii unor venituri ale persoanelor fi9ice +i ale celor Buridice n scopul formrii bu%etului de stat. *aporturile Buridice fiscale au trei elemente fundamentale: a) subiectele participante; b) coninutul; c) obiectul. =ubiectele raporturilor Auridice fiscale sunt pe de o parte statul prin
279

3an 3rosu ;a%una etc. .pera citat pa%. !.

!!"

or%anele fiscale nvestite cu atribuii de administrare fiscal iar pe de alt parte persoanele fi9ice sau cele Buridice obli%ate s plteasc impo9itele taFele +i alte pli la bu%etul de stat. 6tatul este repre9entat la nivel central de -nspectoratul :iscal 8rincipal de 6tat iar la nivel local de -nspectoratele :iscale teritoriale. 6ubiecii raporturilor Buridice fiscale au o po9iie diferit or%anele fiscale fiind pe o po9iie superioar fa de persoanele fi9ice sau Buridice contribuabili cIiar +i or%ane ale statului care respectiv se afl pe po9iia de subordonare n relaiile le%ate de impo9itare. 0ceste or%ane au o po9iie Buridic de repre9entant al intereselor fiscale ale statului deci au competena de a pretinde contribuabililor acIitarea complet +i la termen a tuturor impo9itelor taFelor penalitilor amen9ilor etc. ct +i pot cere acestora respectarea le%islaiei fiscale. Coninutul raporturilor Auridice fiscale l constituie drepturile +i obli%aiile privind acIitarea complet +i la termen a impo9itelor +i taFelor n bu%etele de toate nivelele aceste drepturi +i ndatoriri fiind re%lementate n art. 8 al Codului :iscal. Obiectul raporturilor Auridice fiscale se stabile+te n temeiul +i n aplicarea normelor dreptului fiscal. .biectul maBoritii raporturilor Buridice fiscale sunt miBloacele bne+ti care se ncasea9 n calitate de impo9ite sau taFe ct +i aciunile sau operaiunile de eFecutare silit a obli%aiei fiscale. B@ C8ntri?uii ;i7cale :rinci:ale+ -mpo9itele sunt cunoscute din perioada antic presupunndu-se c au aprut nc n cadrul primelor formaiuni statale ulterior de9voltndu-se concomitent cu evoluia societii umane. 0pariia acestora a fost determinat de necesitile ntreinerii materiale a celor ce eFercitau puterea n stat ndeplinind atribuiile de conducere statal28(. 3e la apariia lor impo9itele au fost concepute +i aplicate diferit n funcie de de9voltarea social-economic a statelor +i de cIeltuielile publice efectuate n fiecare stat. 3ate despre impo9itele +i cIeltuielile publice din anticIitate se
280

0rmeanic 0. etc. .pera citat p.11.

!#(

cunosc mai ales din istoria statelor %rec +i roman281. Dn statul antic atenian principalul impo9it era cel funciar fiind urmat de impo9itul pe veniturile meseria+ilor taFa pentru vn9area n pia a produselor a%ricole +i impo9itul eFtraordinar pe veniturile cetenilor bo%ai impo9it perceput n timp de r9boi +i calificat ca o ndatorire de onoare a acestora. Dn statul roman antic principalul impo9it era Dtributu%K perceput la nceput numai de la locuitorii provinciilor cucerite n dependen de valoarea pmntului deinut sau de veniturile dobndite n urma prelucrrii acestuia iar mai tr9iu fiind transformat n impo9it cetenesc permanent pltit de ctre toi cetenii statului roman care aveau bunuri imobiliare iar ulterior +i mobiliare. Concomitent cu tributu% se percepea +i impo9itul pe succesiuni impo9itul perceput la vn9area mrfurilor impo9itul perceput de la me+te+u%ari impo9itul pe numrul de sclavi +i impo9itul pltit de persoanele celibatare. Dn perioada evului mediu ca +i n perioada anterioar impo9itele erau diferite de la un stat la altul n funcie de de9voltarea social-economic a statelor tradiii etc. Dn 0n%lia o perioad ndelun%at impo9itul de ba9 era cel funciar acIitat la nceput n dependen de ntinderi iar ulterior din venitul obinut n urma eFploatrii lui sau acordrii n arend. Dn Burul anilor 12(( a fost introdus n 0n%lia impo9itul pe venit difereniat pentru nobili preoime +i rani iar n secolele urmtoare au fost introduse impo9ite pe cldiri pe veniturile me+te+u%arilor ct +i un +ir de alte impo9ite ca: cel inclus n preul de vn9are a srii crbunelui pieilor +i altor bunuri. Dn *epublica :lorena n sec.J---J? se aplica impo9itul pe veniturile cetenilor bo%ai ce se percepea n ba9a unei scri cresctoare; impo9itul pe succesiuni ct +i taFele vamale la intrarea mrfurilor n republic. 6e aplica un impo9it a+a numit 2estimo4 fiind impo9itate toate bunurile cetene+ti nscrise ntr-un re%istru special.

281

=li%a -. 3rept financiar public 1ditura 0// Gucure+ti 1""# p.111-112.

!#1

6pre finele evului mediu

n condiiile de9voltrii me+te+u%urilor

manufacturilor +i a comerului ct +i n %eneral a diversificrii veniturilor cetenilor s-au creat condiiile instituirii unor noi impo9ite. 0stfel n :rana eFista impo9itul 2la taille4 datorat de proprietarii de terenuri; capitaia - datorat de ctre ceteni n dependen de ran%ul social; impo9itul perceput la vn9area srii tutunului buturilor la tran9aciile cu bunuri impo9itele de timbru +i de nre%istrare. -mpo9itul personal datorat de ctre toi cetenii din veniturile lor se maBora de la a dou9ecea parte din venit la a 9ecea. Dn urma *evoluiei :rance9e din anul 1$8" a avut loc +i o revoluie fiscal +i anume bu%etul a nceput a se completa nu din noi impo9ite ci din anularea unor privile%ii avute de nobili +i preoime. 7ai mult ca att s-au nlturat cIiar +i unele impo9ite ca de eFemplu cel pe vn9ri ale bunurilor de consum. I"po0itele3 8rincipalele contribuii fiscale n *epublica 7oldova la etapa actual sunt impo9itele +i taFele. *eferindu-ne la definirea impo9itelor doctrina romKn repre9entat de renumitul savant 3an 3rosu ;a%una menionea9 c impo9itele repre9int o contribuie bneasc obli%atorie cu titlu nerambursabil datorat conform le%ii n bu%etul de stat de ctre persoanele fi9ice +i Buridice pentru veniturile pe care le obin sau bunurile pe care le posed282. /e%islaia *epublicii 7oldova +i anume Codul :iscal n art. ) define+te impo9itul ca o plat obli%atorie cu titlu %ratuit care nu ine de efectuarea unor aciuni determinate +i concrete de ctre or%anul mputernicit sau de ctre persoana cu funcii de rspundere a acestuia pentru sau n raport cu contribuabilul care a acIitat aceast plat428!. :cnd o sinte9 a tuturor definirilor date impo9itului conclu9ionm c impo9itul este o plat obli%atorie n form pecuniar fr vrio contraprestaie direct +i imediat acIitat dup o procedur prestabilit de persoanele fi9ice sau Buridice pentru veniturile pe care le obin sau bunurile pe care le posed. #in definirile date i%po:itului re:ult$ caracterele Auridice ale acestuia !i anu%eV
282 283

3an 3rosu ;a%una etc. .pera citat pa%. $". Codul :iscal al *.7. art.).

!#2

a) :orma pecuniar de percepere. b) Caracterul obli%atoriu. c) 8lata fr vrio contraprestaie anumit. d) Caracterul procedural de percepere. Eor%a pecuniar$ de percepere este forma cea mai frecvent ntlnit ns nu unica alturi de impo9itele pltite n bani aplicndu-se +i impo9itele acIitate n natur. 5n eFemplu elocvent aici ar fi acIitarea impo9itului n produse a%ricole n timp de r9boi etc. 0stfel de impo9ite se aplic n ca9uri eFcepionale statul n aceste ca9uri avnd diferite scopuri printre care inerea sub control a preurilor la produsele alimentare n stat prin inBectarea produselor ieftine pe pia; aprovi9ionarea pieelor cu produse deficitare etc. -mpo9itul este o contribuie obli(atorie stabilit n art. '8 al /e%ii fundamentale. 0stfel toate persoanele fi9ice sau Buridice care obin venituri sau dein bunuri impo9abile sau taFabile pe teritoriul *epublicii 7oldova sunt obli%ai ca prin intermediul impo9itelor acIitate s contribuie la formarea bu%etului de stat. /e%islatorul sau dup ca9 autoritile publice locale stabilesc nu numai felurile impo9itelor ci +i cotele acestora contribuabililor rmnndu-le doar s se conforme cu acestea. 0ceasta obli%aie deriv din ns+i faptul c cIeltuielile bu%etare sunt folosite tot pentru finanarea obiectivelor sau aciunilor de care n mod direct sau indirect beneficia9 +i contribuabilul dat. ?lata f$r$ rio contraprestaie i%ediat$ din partea statului n folosul contribuabilului sau fr vre-un ecIivalent este un element esenial care +i deosebe+te impo9itele de taFe. 8articularitatea impo9itelor de a fi datorate fr un ecIivalent direct +i imediat al pltitorilor de impo9ite se eFplic prin rolul lor de principale venituri publice de miBloc financiar primordial de formare a fondurilor bne+ti necesare statului. *eversibilitatea impo9itelor este eFprimat de condiiile %enerale economice sociale +i culturale create de stat n beneficiul cetenilor din utili9area acestor impo9ite. 3e fapt reversibilitatea impo9itelor este %eneral
!#!

deoarece beneficiarii ei sunt toi cetenii unui stat fr a se recunoa+te vrio vocaie deosebit a pltitorilor de impo9ite n ceea ce prive+te accesul la nvmntul de stat la aciunile de sntate public protecie social etc. Caracterul procedural de percepere presupune perceperea impo9itului att benevol ct +i silit dup o anumit procedur prestabilit re%lementat de actele normative n domeniu. Cla%i2icarea legal a i"po0itelor n Republica ;oldo a este pre $:ut$ n art. H al Codului Eiscal !i anu%eV M%po:ite (enerale de stat (impo9ite ce formea9 bu%etul de stat): a) impo9itul pe venit; b) acci9ele; c) impo9itul privat. M%po:ite locale (impo9ite ce formea9 bu%etul unitilor administrativteritoriale): a) impo9itul pe bunurile imobiliare28#. , alt cla%i2icare a i"po0itelor e%te cea doctrinarC - d p 2or"a pl#ii impo9itele se clasific n: M%po:ite n bani, unica form de percepere la etapa actual n *epublica 7oldova. 3eci impo9itele se acIit n form pecuniar n lei moldovene+ti indiferent de faptul dac le%ea i prevede n lei moldovene+ti sau valut strin. (3e eF. acci9ele); M%po:ite n natur$ la etapa actual n *epublica 7oldova neeFistnd ns n timpul celui de-al ---lea r9boi mondial se percepea n produse cerealiere animaliere etc. produse ce se foloseau pentru ntreinerea armatei. - din p nct de vedere al o$iect l i i"po0it l se clasific n: M%po:ite pe enituri - impo9itele pe veniturile obinute de persoanele fi9ice sau Buridice re9idente +i nere9idente pe parcursul unei perioade fiscale; M%po:ite pe a ere H impo9ite pe averea persoanelor fi9ice sau Buridice +i anume impo9itul pe bunurile imobiliare: case apartamente terenuri etc.; M%po:itele pe faptele de consu% sau a+a numitele impo9ite pe consumaie
284

Codul :iscal al *.7. art.).

!##

acestea fiind acele impo9ite indirecte care se includ n preul produsului de eF. <.?.0. acci9ele etc. - d p "od l de percepere impo9itele se mpart: M%po:itele directe H impo9ite ce se acIit direct de contribuabil ca de 1F: impo9itul pe venit impo9itul pe bunurile imobiliare etc. M%po:itele indirecte H impo9ite ce se includ n preul produsului sau taFe de consumaie cum am menionat anterior. (de eF. <.?.0. acci9ele etc.)28'. Ta.ele repre9int alturi de impo9ite cea de a doua cate%orie principal de venituri ale bu%etului de stat fiind o plat efectuat de persoanele fi9ice sau Buridice pentru anumite servicii prestate acestora de ctre or%anele de stat sau instituiile publice28). 3eci taFele sunt pli pecuniare re%lementate ca venituri ale bu%etului de stat sau ale altor colectiviti publice datorate de cei ce beneficia9 de anumite servicii prestri ori alte acte sau activiti ale unor or%ane sau instituii publice. Partic larit#ile %peci2ice ta.elor sunt: a) este o plat pecuniar; b) se acIit pentru serviciile prestate deci au un contra ecIivalent; c) acest contra ecIivalent nu este ecIivalent cu costul real al serviciului prestat; d) subiectul pltitor este determinat odat cu cererea de prestare a serviciului; e) repre9int o contribuie de acoperire a cIeltuielilor necesare pentru serviciile solicitate. Cla%i2icarea legal a ta.elor n Republica ;oldo a este pre $:ut$ n art. H al Codului Eiscal !i anu%eV 8axe (enerale de stat (taFe ce formea9 bu%etul de stat): a) taFa pe valoarea adu%at; b) taFa vamal; c) taFele rutiere. 8axe locale (taFe ce formea9 bu%etul unitilor administrative-teritoriale): a) taFele pentru resursele naturale; b) taFa pentru amenaBarea teritoriului; c)taFa de or%ani9are a licitaiilor +i loteriilor; d) taFa de plasare (amplasare) a publicitii; e) taFa de aplicare a simbolicii locale; f) taFa pentru unitile comerciale +i\sau de prestri servicii de deservire social; %) taFa de pia;
285 286

0rmeanic 0. .pera citat pa%.2". 3an 3rosu ;a%una etc. .pera citat pa%. "!.

!#'

I)taFa pentru ca9are; i) taFa balnear; B) taFa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale or+ene+ti +i ste+ti (comunale); Y) taFa pentru parcare;l) taFa de la posesorii de cini; m) taFa de la posesorii unitilor de transport; n) taFa pentru parcaB; o) taFa pentru unitile stradale de comer +i\sau de prestare a serviciilor; p) taFa pentru evacuarea de+eurilor; r)taFa pentru dispo9itivele publicitare28$. 8rincipala deosebire ntre impo9ite +i taFe este c impo9itele sunt pli cu titlu %ratuit fr ecIivalent din partea statului pentru contribuiile acIitate; pe cnd taFele sunt obli%atorii n ca9ul cnd ceri perceperea serviciului +i pentru acIitarea lor i se prestea9 un serviciu sau i se eliberea9 un act. <aFele tipic sunt pli obli%atorii cu contra ecIivalent direct +i imediat ns avem un +ir de eFcepii cnd taFele sunt fr vreun ecIivalent - taFa pe valoarea adu%at aceasta avnd trsturile specifice impo9itelor. Dn pre9ena unor taFe att cu contra ecIivalent direct +i imediat ct +i a unor taFe cu contra ecIivalent parial ori fr vreun contra ecIivalent se poate conclu9iona c deosebirea dintre impo9ite +i taFe este relativ deoarece n eFercitarea atribuiei de re%lementare a veniturilor publice or%anele le%islative au atitudinea de a institui impo9ite +i taFe pentru a acoperi cIeltuielile bu%etare neinndu-se cont de elementele specifice ale acestora +i teoriile doctrinare n domeniu288. C@ Or#anele cu atri?uii de ad9ini7trare ;i7cal + ,rganele care e.ercit atri$ #ii de ad"ini%trare 2i%cal /n Rep $lica -oldova % ntC a) .r%anul :iscal. b) 6erviciul ?amal al *epublicii 7oldova. c) 6erviciile de colectare a impo9itelor +i taFelor locale din cadrul primriilor28". Or(anul fiscal al Republicii ;oldo a este -nspectoratul :iscal 8rincipal de 6tat de pe ln% 7inisterul :inanelor care are n subordinea sa -nspectoratele
287 288

Codul :iscal al *. 7oldova art.). 0rmeanic 0. etc. .pera citat p.2$. 289 Codul :iscal al *. 7oldova art.1!1 al.1.

!#)

:iscale de 6tat <eritoriale. 6arcina de ba9 a or%anului fiscal const n eFercitarea controlului asupra respectrii le%islaiei fiscale asupra calculrii corecte acIitrii depline +i la timp a obli%aiilor fiscale2"(. 6erviciul :iscal de 6tat -+i desf+oar activitatea n ba9a urmtoarelor principii: a) 3evotamentul fa de stat contribuabil +i ceteni; b) *espectarea strict a le%ilor +i a altor acte Buridice; c) *espectarea drepturilor +i intereselor le%itime ale contribuabililor +i autoritilor administraiei publice centrale +i locale; d) .nestitatea +i obiectivitatea; e) Competena profesional;
f)

Confidenialitatea2"1.

-nspectoratul :iscal 8rincipal de 6tat +i -nspectoratele :iscale de 6tat <eritoriale au statut de persoan Buridic +i snt finanate de la bu%etul de stat2"2. 0tribuiile de ba9 ale -nspectoratului :iscal 8rincipal de 6tat sunt prev9ute n art.1!! al.1 Cod :iscal iar ale -nspectoratelor :iscale <eritoriale la acela+i articol n aliniatul 2. 3repturile or%anului fiscal +i ale funcionarului fiscal sunt prev9ute n art. 1!# al. 1 al Codului :iscal iar obli%aiile n art. 1!). =er iciul Va%al eFercit atribuii de administrare fiscal potrivit Codului :iscal +i Codului vamal2"!. .r%anele vamale eFercit drepturi ce in de asi%urarea stin%erii obli%aiilor fiscale aferente trecerii frontierei vamale +i\sau plasrii mrfurilor n re%im vamal. .bli%aiile .r%anului ?amal +i atribuiile acestuia sunt prev9ute n art. 1'' al Codului :iscal +i n art.11 Cod ?amal.
290

Codul :iscal al *. 7oldova art.1!1 al.1. Codul etic al funcionarului fiscal aprobat prin .rdinul -nspectoratului :iscal 8rincipal de 6tat nr. #(( din 1( noiembrie 2((8 p.!. 292 Codul :iscal al *. 7oldova art.1!2 al.2. 293 Codul ?amal al *. 7oldova nr.11#"-J-? din 2(.($.2((( \\ republicat n 7. .f. al *. 7oldova din (1.(1.2(($ ediie special.
2"1

!#$

=er iciul de colectare a i%po:itelor !i taxelor din cadrul pri%$riilor au atribuii de administrare a impo9itelor +i taFelor. 6erviciul de colectare a impo9itelor +i taFelor locale eFercit atribuiile referitor la evidena contribuabililor din acest teritoriu +i a obli%aiilor fiscale ale acestora etc. 0tribuiile privind compensarea sau restituirea sumelor pltite n plus +i a sumelor care urmea9 a fi restituite eFecutarea silit a obli%aiilor fiscale +i tra%erea la rspundere pentru nclcri fiscale snt eFercitate conform Codului fiscal n comun cu or%anul fiscal2"#. 3repturile +i obli%aiile 6erviciul de colectare a impo9itelor +i taFelor locale sunt prev9ute n art. 1'$ 1'8 Cod :iscal +i pt.1#-1) a Lotrrii =uvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impo9itelor +i taFelor2"'. -@ Executarea 8?li#aiei ;i7cale 6tin%erea obli%aiei fiscale se efectuea9 prin mai multe modaliti: a) prin anulare2") H anulare prin intermediul actelor cu caracter %eneral sau individual adoptate de 8arlamentul *epublica 7oldova etc.. 3e eF. anularea obli%aiilor fiscale ca urmare a amnistierii fiscale; b) prin trecerea ter%enului de prescripie2"$ H termenul de identificare a obli%aiei fiscale este de # ani calculat din ultima 9i n care trebuia s fie acIitat obli%aia fiscal iar termenul de acIitare a obli%aiei fiscale inclusiv n form silit este de ) ani calculai din momentul identificrii obli%aiei fiscale dup eFpirarea unuia din termeni obli%aia fiscal este stins deoarece a trecut termenul de prescripie; c) prin sc$dere2"8 H stin%erea obli%aiei fiscale a contribuabilului persoan Buridic prin scdere are loc n urma ncetrii activitii lui prin licIidare inclusiv pe cale Budiciar sau prin reor%ani9are; d) prin co%pensare2"" H stin%erea obli%aiei fiscale prin compensare se
294 295

Codul :iscal al *. 7oldova art.1') al.2. LotrKrea =uvernului nr.""8 din 2(.(8.2((! cu privire la activitatea serviciului de colectare a impo9itelor +i taFelor locale din cadrul primriei \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1"1-1"' din ('.(".2((!. 296 Codul :iscal al *. 7oldova art.1$2. 297 Codul :iscal al *. 7oldova art.1$! 2$# 2$'. 298 Codul :iscal al *. 7oldova art.1$#. 299 Codul :iscal al *. 7oldova art.1$'.

!#8

efectuea9 prin trecerea n contul restanei a sumei pltite n plus sau a sumei care conform le%islaiei fiscale urmea9 a fi restituit;
e)

prin executare silit$!(( H stin%erea obli%aiei fiscale prin eFecutare silit are Dn situaia cnd contribuabilul nu este apt de a acIita obli%aia fiscal el

loc atunci cnd contribuabilul nu acIit obli%aia fiscal benevol. poate cere amnarea sau e+alonarea acesteia n conformitate cu art.18( al Codului :iscal. 3ac contribuabilul nu acIit benevol obli%aia fiscal atunci .r%anul :iscal aplic modaliti de asi%urare a stin%erii obli%aiei fiscale adic se asi%ur c ulterior acesta va acIita impo9itul. 0ceste modaliti sunt: maBorarea de ntr9iere H art. 228 Cod :iscal; suspendarea operaiunilor la conturile bancare ale contribuabililor H art. 22" Cod :iscal +i secIestrarea bunurilor H art. 2!( +i Capitolul -J Cod :iscal. E@ Executarea 7ilit a 8?li#aiei ;i7cale Dn situaia cnd contribuabilul nu acIit benevol impo9itele taFele penalitile amen9ile etc. atunci or%anul fiscal purcede la eFecutarea silit a obli%aiei fiscale. 1Fecutarea silit a obli%aiei fiscale se face de .r%anul :iscal pentru obli%aia fiscal calculat de .r%anul :iscal +i .r%anul ?amal iar cea calculat de 6erviciul de colectare a impo9itelor +i taFelor de acesta mpreun cu or%anul fiscal!(1. 8entru a declan+a eFecutarea silit a obli%aiei fiscale sunt necesare ntrunirea cumulativ a unor condiii +i anume eFistena restanei; neeFpirarea termenelor de prescripie; necontestarea faptului de eFisten a restanei +i mrimii ei; contribuabilul nu se afl n proces de licIidare (di9olvare) sau de aplicare a procedurilor de dep+ire a insolvabilitii. .r%anul fiscal are la dispo9iia sa un +ir de modaliti de eFecutare silit a obli%aiilor fiscale +i anume: a) ncasarea miBloacelor bne+ti de pe conturile bancare ale contribuabilului; b) ridicarea de la contribuabil a miBloacelor bne+ti n numerar;
300 301

Codul :iscal al *. 7oldova art.1$$ <itlul ? Capitolul -J. Codul :iscal al *. 7oldova art.1"'.

!#"

c) urmrirea bunurilor contribuabilului; d) urmrirea datoriilor debitoare ale contribuabililor. 1Fecutarea silit se face de re%ul n 9ilele lucrtoare n intervalul ).((H 22.(( ns n ca9ul cnd contribuabilul se escIivea9 atunci se permite eFecutarea silit +i n afara orelor menionate sau n 9ile de odiIn. 3ac bunurile contribuabilului se afl n diferite uniti administrativ-teritoriale eFecutarea silit o face or%anul fiscal de la locul de eviden - cu participarea funcionarului fiscal de la locul aflrii bunurilor. CIeltuielile pentru eFecutarea silit sunt suportate de bu%etul de stat urmnd a fi recuperate de la contribuabil. ?erceperea din conturile bancare al contribuabililor se face n felul urmtor: ncepnd cu 9iua urmtoare celei n care a aprut restana or%anul fiscal naintea9 bncii ordinul incaso H document eFecutoriu. -nstituia bancar este obli%at s-l eFecute n 9iua lucrtoare n care la primit dac pe conturile bancare ale contribuabilului sunt miBloace bne+ti. Dn ca9ul eFistenei +i altor documente eFecutorii banca e obli%at s remit documentele eFecutorii primului eFecutor Budectoresc emitent acesta urmnd a eFecuta obli%aia fiscal n mod prioritar. Dn ca9ul insuficienei miBloacelor bne+ti n aceeai 9i banca face inscripia dat pe ordinul incaso +i-l restituie or%anului fiscal!(2. ?erceperea restanelor din contul altor bunuri ale contribuabililor se efectuea9 prin: a)ridicarea de la contribuabil a miBloacelor bne+ti n conformitate cu art. 1"8 Cod :iscal; b) secIestrarea bunurilor dup re%ulile stipulate n art.1"" Cod :iscal; c)secIestrarea bunurilor contribuabililor care se afl la alte persoane n conformitate cu art.2(1 Cod :iscal; d) eFecutarea silit a produselor a%ricole nerecoltate n conformitate cu Gunurile secIestrate se comerciali9ea9 cele ce dep+esc suma de 1(((( lei la licitaii cele pn la aceast sum - n ma%a9inele ce au fost mputernicite art.2(1(1) Cod :iscal;

302

Codul :iscal al *. 7oldova art.1"$.

!'(

de or%anul fiscal!(!. Dnainte de a fi comerciali9ate la licitaie bunurile urmea9 a fi evaluate de ctre or%anul fiscal sau de ctre persoanele mputernicite de acesta!(#. 8entru or%ani9area licitaiei se formea9 o comisie de licitaie alctuit din repre9entanii or%anului fiscal a contribuabilului a crui bun a fost scos la licitaie eFperi etc.!('. /icitaiile se or%ani9ea9 n cre+terea sau descre+terea preului. 3up ce sa or%ani9at o licitaie +i nu a fost nici un cumprtor preul bunului la licitaia ulterioar va fi sc9ut. Gunul care nu poate fi comerciali9at la licitaia cu preul n cre+tere se poate comerciali9a la licitaia cu preul n descre+tere preul acestuia urmnd a cdea pn la 9ero sau pn la un anumit plafon stabilit anterior!(). Cumprtorul care a acordat cel mai nalt pre se consider c a c+ti%at licitaia +i urmea9 a acIita preul bunului +i a ncIeia contractual de vn9arecumprare!($ dup care mpreun cu or%anul fiscal ridic bunul de la locul pstrrii lui!(8. Contribuabilul asupra cruia s-a efectuat eFecutarea silit a obli%aiei fiscale n termen de 1( 9ile lucrtoare de la data emiterii deci9iei de eFecutare silit sau svr+irii aciunilor considerate de el ile%ale le poate contesta !(" la or%anul fiscal emitent a deci9iei sau al crei funcionar a ntreprins aciunea !1( pe seama contribuabilului c9nd povara de a demonstra incorectitudinea deci9iei emise de or%anul fiscal sau ile%alitatea aciunilor funcionarului fiscal !11. 3eci9ia pe care or%anul fiscal a emis-o pe mar%inea contestaiei poate fi contestat la -.:.8.6. prin intermediul -.:.<. sau atacat n instana de Budecat competent!12. 3epunerea contestaiei la or%anul fiscal nu sistea9 eFecutarea silit a obli%aiei fiscale cu eFcepia comerciali9rii bunurilor secIestrate!1!.
-nstruciunea -.:.8.6. nr.11 din 1".12.2((' cu privire la modul de ridicare predare +i comerciali9are a bunurilor secIestrate a cror valoare nu dep+e+te 1(((( lei KK 7. .f. al *. 7oldova ,r. 21-2# din
303

(!.(2.2((). 304 Codul :iscal al *. 7oldova 305 Codul :iscal al *. 7oldova 306 Codul :iscal al *. 7oldova 307 Codul :iscal al *. 7oldova 308 Codul :iscal al *. 7oldova 309 Codul :iscal al *. 7oldova 310 Codul :iscal al *. 7oldova 311 Codul :iscal al *. 7oldova 312 Codul :iscal al *. 7oldova 313 Codul :iscal al *. 7oldova

art.2(8. art.21(. art.2("-212. art.21!. art.2(#. art.2$!. art.2)". art.2)$. art.2)". art.2$!.

!'1

:) C8ntr8lul ;i7cal Controlul fiscal presupune verificarea corectitudinii cu care contribuabilul eFecut obli%aia fiscal +i alte obli%aii prev9ute de le%islaia fiscal inclusiv verificarea altor persoane sub aspectul le%turii lor cu activitatea contribuabilului prin metode forme +i operaiuni prev9ute de le%islaia fiscal. 8rin control fiscal nele%em totalitatea formelor +i metodelor prin care or%anele cu atribuii de efectuare a controlului fiscal verific respectarea le%islaiei fiscale de ctre contribuabil acIitarea complet +i la termen a obli%aiilor n bu%etul de stat. Controlul fiscal se efectuea9 pentru o perioad ce nu dep+e+te termenul de prescripie !1# n timpul orelor de pro%ram ale or%anului fiscal +i\sau cele ale contribuabilului!1'. 6e inter9ice efectuarea repetat a controalelor fiscale la faa locului asupra unora +i acelora+i impo9ite +i taFe pe o perioad fiscal care anterior a fost supus controlului eFcepie fiind persoanele Buridice ce se afl n proces de licIidare reor%ani9are etc!1). Control l 2i%cal %e poate e2ect a /n do 2or"eC Control fiscal la faa locului H se face n ba9a unei deci9ii scrise a conducerii or%anului care eFercit controlul fiscal la finali9area acestuia ntocmindu-se actul de control fiscal!1$. 3ac n procesul controlului fiscal s-a descoperit c contribuabilul a svrit o contravenie atunci la finele controlului se ntocme te procesul verbal cu privire la constatarea contraveniei. 3ac n procesul controalelor s-a descoperit c contribuabilul a nclcat le%islaia i este componena unei infraciuni atunci -:< ea deci9ia de a transmite materialele CCC1C pentru nceperea urmririi penale.

Control fiscal la sediul or(anului cu atribuii de efectuare a controlului

fiscal const n verificarea corectitudinii ntocmirii drilor de seam fiscale a altor documente pre9entate de contribuabil care servesc drept temei pentru calcularea +i acIitarea impo9itelor +i taFelor. Controlul fiscal cameral se efectuea9 de ctre funcionarii fiscali sau persoanele cu funcie de rspundere
314 315

Codul :iscal al *. 7oldova Codul :iscal al *. 7oldova 316 Codul :iscal al *. 7oldova 317 Codul :iscal al *. 7oldova

art.21# art.21# art.21# art.21#

al.#. al.". al.8. al. 8.

!'2

ale altor or%ane cu atribuii de administrare fiscal fr adoptarea unei deci9ii scrise asupra obiectivului vi9at n termen de cel mult ! luni din 9iua pre9entrii de ctre contribuabil a drii de seam fiscale!18. Dn cadrul acestor controale se folosesc mai multe "etode de e2ect are a control l i 2i%cal: erificarea faptic$ - se aplic n ca9ul controlului fiscal la faa locului +i const n observarea direct a activitii a%entului economic +i are drept scop constatarea situaiilor care nu sunt reflectate n documente!1"; erificarea docu%entar$ - se aplic att n ca9ul controlului fiscal cameral ct +i al celui la faa locului +i const n confruntarea drilor de seam fiscale documentelor de eviden etc. cu documentele +i cu informaiile referitoare la acesta de care dispune or%anul care eFercit controlul fiscal!2(; erificarea total$ H presupune controlul la faa locului asupra totutor obli%aiilor fiscale ale contribuabilului calculate de la ultimul control fiscal !21; erificarea parial$ H presupune controlul att la sediul or%anului fiscal ct +i la faa locului asupra acIitrii de ctre contribuabil pe o perioad determinat a unei cate%orii de impo9ite ca de eF. impo9ite n bu%etul local!22; erificarea te%atic$ - se aplic att n ca9ul controlului fiscal cameral ct +i al celui la faa locului +i const n controlul asupra stin%erii unui anumit tip de obli%aie fiscal verificndu-se documentele sau activitatea contribuabilului. 3e eF. controlul tematic asupra acIitrii impo9itului pe venit de ctre persoanele ce practic activitatea de antreprenoriat!2!; erificarea operati $ H se face inopinat de obicei prin verificare faptic asupra urmririi proceselor economice ale a%entului economic urmrirea eliberrii facturilor fiscale urmrirea folosirii aparatului de cas la comerciali9are etc.!2#. Dn procesul verificrii operative etc. funcionarul fiscal poate face cumprtura de control.
318 319

Codul :iscal al *. 7oldova Codul :iscal al *. 7oldova 320 Codul :iscal al *. 7oldova 321 Codul :iscal al *. 7oldova 322 Codul :iscal al *. 7oldova 323 Codul :iscal al *. 7oldova 324 Codul :iscal al *. 7oldova

art.21' al.1 2. art.21$. art.218. art.21". art.22(. art.221. art.222.

!'!

erificarea prin contrapunere - se aplic att n ca9ul controlului fiscal

cameral ct +i al celui la faa locului +i const n controlul concomitent al contribuabilului +i al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice financiare etc. pentru a se constata autenticitatea acestor raporturi +i a operaiunilor efectuate!2'. Contribuabilul asupra cruia s-a efectuat controlul fiscal n termen de !( de 9ile de la data primirii deci9iei sau a ntreprinderii aciunii considerate de el ile%ale le poate contesta!2) la or%anul fiscal emitent a deci9iei sau al crei funcionar a ntreprins aciunea !2$ pe seama contribuabilului ca +i n ca9ul eFecutrii silite c9nd povara de a demonstra incorectitudinea deci9iei emise de or%anul fiscal sau ile%alitatea aciunilor funcionarului fiscal!28. .r%anul fiscal are la dispo9iia sa !( de 9ile pentru eFaminarea contestaiei termen ce poate fi prelun%it nc cu maFim !( de 9ile!2". 3eci9ia pe care or%anul fiscal a emis-o pe mar%inea contestaiei poate fi contestat similar contestrii deci9iei asupra contestaiei de eFecutare silit la -.:.8.6. prin intermediul -.:.<. sau atacat n instana de Budecat competent!!(. G@ % 7:underea Curidic :entru =nc lcarea le#i7laiei ;i7cale Dnclcarea le%islaiei fiscale serve+te drept temei pentru tra%erea la rspundere Buridic a contribuabilului. /e%iuitorul a adoptat un +ir de acte normative printre care Codul :iscal Codul Contravenional !!1 Codul 8enal!!2 Codul muncii!!! etc. care stau la ba9a respectrii le%islaiei fiscale. Cea %ai frec ent$ nc$lcare din do%eniul fiscal este eva!iunea ;i7cal , nclcare ce se pedepse+te contravenional sau penal n ca9ul persoanelor fi9ice +i doar penal n ca9ul persoanelor Buridice. Per%oanelor 2i0ice nu li se va aplica sanciuni dac suma impo9itului ce urmea9 a fi acIitat va fi mai mic de 2((( lei. 3ac impo9itul pe venit ce
325 326

Codul :iscal al *. 7oldova art.22!. Codul :iscal al *. 7oldova art.2)8. 327 Codul :iscal al *. 7oldova art.2)". 328 Codul :iscal al *. 7oldova art.2)$. 329 Codul :iscal al *. 7oldova art.2)8. 330 Codul :iscal al *. 7oldova art.2)". 331 Codul Contravenional al *. 7oldova nr.218 din 2#.1(.2((8 \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.!-) din 1).(1.2((". 332 Codul 8enal al *. 7oldova nr."8' din 18.(#.2((2 \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.128-12" din 1!.(".2((2. 333 Codul 7uncii al *.7oldova nr.1'# din 28.(!.2((! \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1'"-1)2 din 2".($.2((!.

!'#

urma a fi acIitat varia9 ntre 2((( +i '( mii lei se va aplica pedeaps contravenional ns dac suma impo9itului va trece de '( mii lei persoana va fi tras la rspundere penal. 6e pedepse+te contravenional n conformitate cu art. !(1 Cod Contravenional e a:iunea fiscal$ a persoanelor fi:ice care nu practic$ acti itate de ntreprin:$tor prin escIivarea de la pre9entarea declaraiei cu privire la impo9itul pe venit sau prin includerea n declaraie a unor date denaturate dac suma impo9itului pe venit care trebuia s fie acIitat nu dep+e+te '( mii lei +i se sancionea9 cu amend de la 2((( la !((( lei. 6e pedepse+te penal n conformitate cu art. 2#1(1) Cod 8enal e a:iunea fiscal$ a persoanelor fi:ice care nu practic$ acti itate de ntreprin:$tor prin escIivarea de la pre9entarea declaraiei cu privire la impo9itul pe venit sau prin includerea n declaraie a unor date denaturate dac suma impo9itului pe venit care trebuia s fie acIitat dep+e+te '( mii lei +i se pedepse+te cu amend n mrime de la 2( mii la #( mii lei sau cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 18( la 2#( de ore sau cu ncIisoare de pn la 1 an. 0ceea+i aciune care a condus la neacIitarea impo9itului n proporii deosebit de mari(mai mare de 1(( mii lei) se pedepse+te cu amend n mrime de la #( mii la )( mii lei sau cu ncIisoare de pn la ! ani. Per%oanele ce practic activitatea de antreprenoriat +i admit eva9iunea fiscal vor fi pedepsite confor% art+ 2## Cod 8enal norm ce prevede eva9iunea fiscal a ntreprinderilor instituiilor +i or%ani9aiilor prin includerea n documentele contabile fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cIeltuielile a unor cIeltuieli care nu au la ba9 operaiuni reale ori care au la ba9 operaiuni ce nu au eFistat fie prin tinuirea unor obiecte impo9abile dac suma impo9itului care trebuia s fie pltit dep+e+te !( mii lei +i prevede pedepse pecuniare de la #( mii la )( mii lei sau ncIisoare de pn la ! ani n ambele ca9uri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a eFercita o anumit activitate pe un termen de pn la ' ani pentru persoana fi9ic +i amend n mrime de la #( mii la 1(( mii lei cu privarea de dreptul de a eFercita o anumit activitate pentru persoana Buridic.
!''

0ceea+i aciune dac a dus la neacIitarea impo9itului n proporii deosebit de mari se pedepse+te cu amend n mrime de la )( mii la 1(( mii lei sau cu ncIisoare de pn la ) ani n ambele ca9uri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a eFercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la ' ani pentru persoanele fi9ice +i amend n mrime de la )( mii la 12( mii lei cu privarea de dreptul de a eFercita o anumit activitate sau cu licIidarea persoanei Buridice. Dn afar de eva9iunea fiscal n *epublica 7oldova mai sunt frecvente +i un +ir de alte contravenii sau infraciuni care preBudicia9 bu%etul de stat printre care: a) r 7:underea :enal : - ?racticarea ile(al$ a acti it$ii de ntreprin:$tor H art. 2#1 Cod 8enal; - Esc7i area de la ac7itarea pl$ilor a%ale J art.2#" Cod 8enal; - Co%erciali:area %$rfurilor supuse acci:elor, f$r$ %arcarea lor cu ti%bre de acci: - art.2'( Cod 8enal. b) r 7:underea c8ntraveni8nal H - #esf$!urarea ile(al$ a acti it$ii de ntreprin:$tor - art.2)! Cod Contravenional; - Tnc$lcarea %odului de procurare, de desfacere a ti%brelor de acci: - art.2$2 Cod Contravenional; - Co%erciali:area f$r$ ac7itarea taxei de pia$, a taxei pentru a%plasarea unit$ilor co%erciale - art.2$# al.1 Cod Contravenional; - Tnc$lcarea re(ulilor pri ind operaiunile alutare art.2"1 Cod Contravenional; - Tnc$lcarea re(ulilor de exploatare a %a!inilor de cas$ !i control - art. 2"!1 Cod Contravenional. d@ % 7:underea Curidic :rev !ut de C8dul Bi7cal J - T%piedicarea acti it$ii or(anului fiscal H art. 2'! Cod :iscal; - Neutili:area %a!inilor de cas$ !i de control, neeliberarea biletelor de c$l$torie H art. 2'# Cod :iscal; - Nepre:entarea infor%aiei despre sediu H art. 2'' Cod :iscal;
!')

- Nerespectarea re(ulilor de e iden$ a contribuabililor - art. 2') Cod :iscal; - Tnc$lcarea re(ulilor de inere a e idenei contabile !i a e idenei n scopuri fiscale - art. 2'$ Cod :iscal; - Neeliberarea facturii fiscale n ca:ul bunurilor (aAate H art. 2'$1 Cod :iscal; - Tnc$lcarea de c$tre instituiile financiare a %odului de decontare - art. 2'" Cod :iscal; - Nerespectarea %odului de ntoc%ire !i de pre:entare a d$rii de sea%$ fiscale !i a facturii fiscale, precu% !i nenre(istrarea facturii fiscale n Re(istrul (eneral electronic al facturilor fiscale - art. 2)( Cod :iscal; - Tnc$lcarea re(ulilor de calculare !i de plat$ a i%po:itelor !i taxelor - art. 2)1 Cod :iscal; - <ipsa ti%brelor de acci: - art. 2)2 Cod :iscal; - Nerespectarea re(ulilor de co%erciali:are a i(aretelor cu filtru H art. 2)21 Cod :iscal; - Nerespectarea re(ulilor de executare silit$ a obli(aiei fiscal e - art. 2)! Cod :iscal. e@ % 7:underea di7ci:linar + Dn *epublica 7oldova rspunderea disciplinar a funcionarilor fiscali este re%lementat de /e%ea cu privire la funcia public +i statutul funcionarului public sanciunile aplicndu-se n ca9ul neeFecutrii sau eFecutrii necorespun9toare a funciei deinute. 3eci n conformitate cu art.'8 a acestei le%i funcionarului fiscal i se pot aplica urmtoarele sanciuni: avertisment; mustrare; mustrare aspr; suspendarea dreptului de a fi promovat n funcie n decursul unui an; suspendarea dreptului de a fi avansat n trepte de salari9are pe o perioad de la unu la doi ani sau destituirea din funcia public!!#. 5 )+ I9:8!itul :e venit+ I9:8!itul :e venit este acea plat n form pecuniar care se acIit de ctre persoanele fi9ice sau Buridice pentru veniturile pe care acestea le obin. *e%lementarea normativ a acestui impo9it este n <itlu -- al Codului
334

/e%ea nr. 1'8 din (#.($.2((8 cu privire la funcia public +i statutul funcionarului public\\ 7. .f. al *. 7oldova nr. 2!(2!2 din 2!.12.2((8.

!'$

:iscal; n Lotrrea =uvernului nr.1#"8 din 2".12.2((8 privind 3eclaraia persoanei Buridice cu privire la impo9itul pe venit !!'; n *e%ulamentul cu privire la determinarea obli%aiilor fiscale aferente impo9itului pe venit!!); *e%ulamentul cu privire la determinarea obli%aiilor fiscale aferente impo9itului pe venit al persoanelor fi9ice care nu practic activitatea de ntreprin9tor !!$; *e%ulamentul cu privire la reinerea impo9itului pe venit la sursa de plat din alte pli dect salariul!!8; *e%ulamentul cu privire la reinerea impo9itului pe venit din salariu +i din alte pli efectuate de ctre patron n folosul an%aBatului +i a formularelor ce atest reinerea impo9itului pe venit la sursa de plat !!"; *e%ulamentul cu privire la procedura de ncIeiere aciune +i re9iliere a 0cordului privind scutirea de plata impo9itului pe venit a a%enilor micului business +i a %ospodriilor rne+ti (de fermier)!#(; -nstruciunea cu privire la reinerea impo9itului pe venit la sursa de plat!#1 etc. 6ubiecii impo9itului pe venit n conformitate cu art. 1! al Codului :iscal sunt persoanele fi9ice +i Buridice re9idente +i nere9idente care obin venituri pe teritoriul *epublica 7oldova. *eferindu-ne la persoanele fi9ice putem meniona c acestea sunt subieci ai impunerii cu impo9itul pe venit n *epublica 7oldova n situaia cnd ei obin venit pe teritoriul *epublicii 7oldova ct +i n afara *epublicii 7oldova dac sunt ceteni ai *epublica 7oldova +i ntre statul unde se obine venitul +i *epublica 7oldova nu eFist un acord de evitare a dublei impuneri. 3eci cetenii *epublicii 7oldova acIit impo9itul pe venit n *epublica 7oldova indiferent n ce ar obin venitul cu eFcepia statelor cu care *epublica 7oldova
335

LotrKrea =uvernului nr.1#"8 din 2".12.2((8 privind 3eclaraia persoanei Buridice cu privire la impo9itul pe venit\\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.$-" din 2(.(1.2((". 336 *e%ulamentul cu privire la determinarea obli%aiilor fiscale aferente impo9itului pe venit aprobat prin LotrKrea =uvernului nr.$$ din !(.(1.2((8 \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.!2-!! din 1'.(2.2((8.

*e%ulamentul cu privire la determinarea obli%aiilor fiscale aferente impo9itului pe venit al persoanelor fi9ice care nu practic activitate de ntreprin9tor aprobat prin LotrKrea =uvernului nr.$$
337

din !(.(1.2((8 \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.!2-!! din 1'.(2.2((8.

*e%ulamentul cu privire la reinerea impo9itului pe venit la sursa de plat din alte pli decKt salariul aprobat prin LotrKrea =uvernului nr.$$ din !(.(1.2((8 \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.!2-!! din 1'.(2.2((8.
338 339

*e%ulamentul cu privire la reinerea impo9itului pe venit din salariu +i din alte pli efectuate de ctre patron n folosul an%aBatului +i a formularelor ce atest reinerea impo9itului pe venit la sursa de plat aprobat prin Lotrrea =uvernului nr. 1( din 1".(1.2(1( \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.11-12 din 2).(1.2(1(. 340 *e%ulamentul 7inisterului :inanelor nr.# din (!.(".2((2 cu privire la procedura de ncIeiere aciune +i re9iliere a 0cordului privind scutirea de plata impo9itului pe venit a a%enilor micului business +i a %ospodriilor rne+ti (de fermier) \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1#" din ($.11.2((2. 341 -nstruciunea -nspectoratului :iscal 8rincipal de 6tat nr.1# din 1".12.2((1 cu privire la reinerea impo9itului pe venit la sursa de plat \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.((' din 1(.(1.2((2.

!'8

are ncIeiate acorduri de editare a dublei impuneri. Cetenii strini acIit impo9itul pe venit n bu%etul *epublicii 7oldova doar n situaia cnd obin venituri pe teritoriul *epublicii 7oldova sau din activitatea din *epublica 7oldova. .biectul impunerii conform art.1# al Codului :iscal sunt veniturile obinute de ctre subiecii impunerii +i anume: veniturile obinute din orice surse aflate n *.7. precum +i din orice alte surse aflate n afara *.7. cu eFcepia deducerilor +i scutirilor permise de le%e; veniturile din orice surse obinute n afara *epublica 7oldova pentru activitatea n *epublica 7oldova; venitul din investiii +i financiar etc. Cotele impo9itului pe venit conform art. 1' al Codului :iscal sunt: pentru persoanele fi9ice ce obin venituri pn la 2'2(( lei anual - $k pentru venitul ce dep+e+te suma de 2'.2(( lei cota constituie 18k. 3eci dac ceteanul J are un venit de '(((( lei anual el va acIita pentru 2'2(( lei H $k iar pentru diferena de 2#8(( lei H 18k. Cotele impo9itului pe venit pentru persoanele Buridice constituie 12k din venitul impo9abil; pentru %ospodriile rne+ti (de fermier) $k din venitul impo9abil !#2 iar pentru ntreprinderile mici +i miBlocii !k!#!. Dn conformitate cu art. 2( al Codului :iscal nu se supun impo9itrii cu impo9itul pe venit orice pli din bu%etul asi%urrilor sociale (pensiile de invaliditate pensiile de vrst etc.) bursele studenilor elevilor indemni9aiile de concediere veniturile misiunilor diplomatice etc. :iecare contribuabil (persoan fi9ic re9ident) are dreptul la o scutire personal n sum de 8)#( lei anual iar dac acesta s-a mbolnvit +i a suferit de boala provocat de consecinele avariei de la C.0.1. Cernobl; este invalid +i s-a stabilit c invaliditatea sa este n le%tur cau9al cu avaria de la C.0.1. Cernobl; este printele sau soia (soul) unui participant c9ut sau dat disprut n aciunile de lupt din stn%a ,istrului *epublica 0f%Ianistan; este invalid ca urmare a participrii la aciunile de lupt din stn%a ,istrului precum +i din *epublica 0f%Ianistan; este invalid de r9boi invalid din copilrie invalid de
342 343

Codul :iscal al *.7. art. 1'. Codul :iscal al *.7. art. '#!.

!'"

%radul - +i --; este pensionar-victim a represiunilor politice ulterior reabilitat scutirea personal va constitui H 128#( lei!##. 8ersoana fi9ic re9ident aflat n relaii de cstorie are dreptul la o scutire suplimentar n sum de 8)#( lei anual dac soul (soia) nu beneficia9 de scutire personal. 8ersoana fi9ic re9ident aflat n relaii de cstorie cu orice persoan specificat anterior la care suma scutirii personale constituie 128#( lei are dreptul la o scutire suplimentar n sum de 128#( lei anual cu condiia c soia (soul) nu beneficia9 de scutire personal !#'. 3eci dac contribuabilul este cstorit iar soia nu munce+te sau nu beneficia9 de scutire la locul de munc atunci soul are dreptul s foloseasc att scutirea sa ct +i cea a soiei. 3e asemenea n conformitate cu art.!' al Codului :iscal contribuabilul mai are dreptul +i la o scutire suplimentar n sum de 1"2( lei anual pentru fiecare persoan ntreinut cu eFcepia invali9ilor din copilrie pentru care scutirea constituie 8)#( lei anual. 0+adar dac ceteanul ` are un salariu de 1((((( lei este cstorit ns soia nu munce+te +i are la ntreinere 1 copil atunci el va beneficia de scutirea sa personal scutirea pentru soie +i respectiv scutirea pentru persoana aflat la ntreinere. :iecare persoan fi9ic n situaia cnd obine venituri eFtra salariale sau munce+te n dou sau mai multe locuri este obli%at pn la !1 martie s depun declaraia pe venit +i s acIite impo9itul. *eferindu-ne la acIitarea impo9itului de ctre persoanele fi9ice salariai putem meniona c acestora li se reine impo9itul pe venit la sursa de plat an%aBatorul nainte de a elibera salariul reinnd impo9itul pe venit etc. +i virnd pe contul bu%etului de stat!#). 5 /+ &axa :e val8area ad u#at + &axa :e val8area ad u#at este impo9it %eneral de stat care repre9int o form de colectare la bu%et a unei pri a valorii mrfurilor livrate serviciilor
344 345

Codul :iscal al *.7. art. !!. Codul :iscal al *.7. art. !#. 346 Codul :iscal al *.7. art. 88.

!)(

prestate care snt supuse impo9itrii pe teritoriul *epublicii 7oldova precum +i a unei pri din valoarea mrfurilor serviciilor impo9abile importate n *epublica 7oldova. *e%lementarea normativ a acestui impo9it este n <itlu --- al Codului :iscal; *e%ulamentul cu privire la aplicarea <.?.0. !#$; *e%ulamentul privind restituirea <.?.0.!#8; -nstruciunea privind restituirea sumelor <.?.0.
!#"

*e%ulamentul privind modul de aplicare a cotei 9ero a <.?.0. la livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor +i serviciilor destinate proiectelor de asisten teInic +i proiectelor de asisten investiional etc.!'(. 6ubiecii impo9abili n conformitate cu art. "# al Codului :iscal sunt acele persoane Buridice care comerciali9ea9 sau import mrfuri sau servicii +i sunt pltitori de <.?.0. cu eFcepia persoanelor fi9ice care import mrfuri pentru consum personal. 1ste pltitor de <.?.0. n mod obli%atoriu a%entul economic care pe parcursul a 12 luni consecutive a livrat mrfuri sau servicii n sum ce dep+e+te )((.((( lei. 0cel a%ent economic care pe parcursul acestor luni consecutive a efectuat livrri de mrfuri sau servicii n sum ce dep+e+te 1(( mii lei poate fi nre%istrat la cerere ca pltitor de <.?.0.!'1 .biectele impo9abile constituie n conformitate cu art."' al Codului :iscal livrarea mrfurilor serviciilor de ctre subiecii impo9abili repre9entnd re9ultatul activitii lor de ntreprin9tor n *epublica 7oldova; importul mrfurilor n *epublica 7oldova cu eFcepia mrfurilor de u9 sau consum personal importate de persoane fi9ice a cror valoare nu dep+e+te limita stabilit de le%islaia n vi%oare importate de ctre persoanele fi9ice; importul serviciilor n *epublica 7oldova. ,u constituie obiecte impo9abile +i nu se aplic <.?.0. la livrarea mrfurilor serviciilor efectuate n interiorul 9onei economice libere; transmiterea proprietii n cadrul reor%ani9rii a%entului
347

*e%ulamentul 7inisterului :inanelor nr.'8) din (1.11.1""" cu privire la aplicarea <.?.0. \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.($! din 2!.().2(((. 348 *e%ulamentul privind restituirea taFei pe valoarea adu%at aprobat prin LotrKrea =uvernului nr. 1(2# din (1 noiembrie 2(1( \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r. 21#-22( din ('.11.2(1(. 349 -nstruciunea privind restituirea sumelor <.?.0. aprobat prin .rdinul -.:.8.6. nr.188 din 1$.11.2((' \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.((1 din ().(1.2((). 350 *e%ulamentul privind modul de aplicare a cotei 9ero a <?0 la livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor +i serviciilor destinate proiectelor de asisten teInic +i proiectelor de asisten investiional aprobat prin Lotrrea =uvernului nr. 2#) din 8 aprilie 2(1(\\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.'2-'! din 1#.(#.2(1(. 351 Codul :iscal al *. 7oldova art.112.

!)1

economic etc. Cotele taFei pe valoare adu%at conform art. ") al Codului :iscal sunt 2(k cota standard +i cote reduse - 8k la pine +i produse de panificaie lapte +i produse lactate unele medicamente 9aIrul din sfecla de 9aIr +i )k la %a9ele naturale +i cele licIefiate. 3e asemenea se aplic +i cota (k la unele produse +i servicii ca de eF: ener%ia electric ener%ia termic +i apa cald pentru bunurile imobiliare cu destinaie locativ; mrfurile livrate n ma%a9inele dutZ-free; importul +i\sau livrarea pe teritoriul republicii a mrfurilor serviciilor destinate folosinei oficiale de ctre misiunile diplomatice n *epublica 7oldova etc. !'2 0%entul economic n ca9ul comerciali9rii produsului serviciilor la preul acestora trebuie s adau%e taFa pe valoarea adu%at +i respectiv s efectue9e vn9area. <aFa pe valoarea adu%at acIitat de ctre a%entul economic se constituie din <.?.0. calculate de acesta minus <.?.0. inclus n preul materiei prime procurate anterior. 6unt scutite de taFa pe valoarea adu%at n conformitate cu art. 1(! al Codului :iscal locuina pmntul +i arenda acestora proprietatea de stat rscumprat n procesul privati9rii mrfurile +i serviciile institu iilor de nvmnt serviciile de pre%tire +i perfecionare a cadrelor serviciile potale serviciile le%ate de Bocurile de noroc serviciile le%ate de transportarea pasa%erilor pe teritoriul rii etc. 6e restituie taFa pe valoarea adu%at n ca9ul eFportului de mrfuri +i servicii investiiilor de capital etc. &

A+ Acci!ele+

Acci!ul este un impo9it %eneral de stat stabilit pentru unele mrfuri de consum specificate n aneFa la Cap.-? al Codului :iscal. *esponsabili de colectarea acci9elor este .r%anul :iscal iar n ca9ul importului .r%anul ?amal. *e%lementarea normativ a acestui impo9it este n <itlu -? al Codului :iscal; n *e%ulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acci9 de completare a declaraiei privind acci9ele +i modul de eviden a mrfurilor
352

Codul :iscal al *. 7oldova art.1(#.

!)2

supuse acci9elor eFpediate (transportate) din ncperea de acci9!'!; *e%ulamentul privind modalitatea de marcare cu 2<imbru de acci9. 7arc comercial de stat4 a produciei alcoolice supuse acci9elor!'#; *e%ulamentul privind instituire sistemului de marcare cu timbre de acci9 a mrfurilor din ar (indi%ene) +i de import pasibile acci9elor!''; *e%ulamentul cu privire la restituirea acci9elor!'); *e%ulamentul cu privire la ordinea perfectrii actelor +i perceperii plilor vamale la importul n *epublica 7oldova a mrfurilor supuse acci9elor!'$; -nstruciunea cu privire la modul de calculare +i acIitare a acci9elor!'8 etc. 0cci9ele preced taFa pe valoarea adu%at fiind incluse n ba9a de impo9itare pentru calcularea taFei pe valoarea adu%at acestea fiind percepute o sin%ur dat +i datorat ntr-o sin%ur rat a circuitului economic!'". 6ubiecii impunerii cu acci9e n conformitate cu art. 12( Cod :iscal sunt persoanele Buridice +i persoanele fi9ice care prelucrea9 +i\sau fabric mrfuri supuse acci9elor pe teritoriul *epublicii 7oldova ct +i persoanele Buridice +i persoanele fi9ice care import mrfuri supuse acci9elor. 3eci a%enii economici sunt obli%ai s acIite acci9ul n ca9ul cnd acetia prelucrea9 +i\sau fabric mrfuri supuse acci9elor pe teritoriul *epublicii 7oldova ct +i n ca9ul importrii mrfurilor supuse acci9elor!)(. 0cetia acIit acci9ul cum am mai menionat n ca9ul prelucrrii fabricrii importrii berii vinurilor i%rilor parfumurilor +i apelor de toalet mbrcmintei din blan motorinei %a9ului natural articolelor din metale preioase articolelor de %iuvaere camere de televi9iune camere Web autoturisme etc.!)1
353

*e%ulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acci9 de completare a declaraiei privind acci9ele +i modul de eviden a mrfurilor supuse acci9elor eFpediate (transportate) din ncperea de acci9 aprobat prin Lotrrea =uvernului nr. 8#! din 18.12.2((" \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1"!-1") din 2".12.2((". 354 *e%ulamentul privind modalitatea de marcare cu 2<imbru de acci9. 7arc comercial de stat4 a produciei alcoolice supuse acci9elor aprobat prin Lotrrea =uvernului nr. 1#81 din 2).12.2((8 \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1""-2(2 din 2".12.2((). 355 *e%ulamentul 7inisterului :inanelor nr.) din 1".(!.2((1 privind instituire sistemului de marcare cu timbre de acci9 a mrfurilor din ar (indi%ene) +i de import pasibile acci9elor \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.(## din 1".(#.2((1. 356 *e%ulamentul privind restituirea aci9elor aprobat prin Lotrrea =uvernului nr. 112! din 28.(".2(() \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1'$ din (2.1(.2((). 357 *e%ulamentul 7inisterului :inanelor nr.282 din 2'.('.1""8 cu privire la ordinea perfectrii actelor +i perceperii plilor vamale la importul n *. 7oldova a mrfurilor supuse acci9elor \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.("$ din 2".1(.1""8. 358 -nstruciunea 7inisterului :inanelor nr.(! din 1).(8.2((2 cu privire la modul de calculare +i acIitare a acci9elor \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1## din 2#.1(.2((2. 359 0rmeanic 0. etc. .p. cit. p.1!'. 360 Codul :iscal al *.7oldova art.12(. 361 Codul :iscal al *.7oldova aneFa la Cap.-?.

!)!

Cotele acci9elor se stabilesc n sum absolut la unitatea de msur +i advalorem n procente de la valoarea mrfurilor. 6um absolut la unitatea de msur a mrfii se are n vedere o sum fiF calculat pe unitatea de msur specificat de le%e. 3e eF: acci9ul la motorin este 112' lei pe fiecare ton de motorin importat sau acci9ul la camere de televi9iune este !# euro bucata etc.. 0d-valorem n procente de la valoarea mrfurilor se nele%e un procent anumit din valoarea mrfii. 3e eF: acci9ul la mbrcmintea din blan este 2' k din costul acestora sau acci9ul la parfumuri +i ape de toalet este !( k etc. Conform art.12# al Codului :iscal la acIitarea acci9elor sunt prev9ute de un +ir de nlesniri printre care importul mrfurilor de u9 sau consum personal a cror valoare sau cantitate nu dep+e+te limita stabilit n le%islaia n vi%oare; importarea aButoarelor umanitare; n ca9ul n care subiectul impunerii eFport mrfuri supuse acci9elor; plasarea livrarea de pe teritoriul vamal n ma%a9inele dutZ-free +i comerciali9area de ctre aceste ma%a9ine a mrfurilor supuse acci9elor; plasarea acestora sub re%imurile vamale de tran9it transformare sub control vamal; mrfurile supuse acci9elor importate de ctre persoane Buridice n scopuri necomerciale dac valoarea n vam a acestor mrfuri nu dep+e+te suma de '( de euro etc. 5

1+ I9:8!itul :rivat+

I9:8!itul :rivat este acea plat n form pecuniar acIitat de ctre toate persoanele fi9ice +i Buridice att re9idente ct +i nere9idente n ca9ul efecturii tran9aciilor cu bunurile publice deci n ca9ul privati9rii acestora. -mpo9itul privat se acIit n ca9ul privati9rii bunurilor proprietate de stat inclusiv aciuni. -mpo9itul privat este re%lementat anual n le%ea bu%etar +i constituie 1k din valoarea de acIi9iie a bunurilor proprietate public supuse privati9rii inclusiv din valoarea aciunilor. 6e acIit pn la semnarea contractului de vn9are-cumprare +i se vars n bu%etul de stat sau n bu%etul unitii administrativ-teritoriale n a crei proprietate era bunul privati9at. Dn ca9ul re9ilierii sau re9oluiunii contractului de vn9are-cumprare determinat de
!)#

neeFecutarea sau de eFecutarea necorespun9toare a obli%aiilor asumate de cumprtor impo9itul privat nu se restituie.!)2 5

0+ &axele va9ale+

&axele Va9ale sunt pli obli%atorii care se percep n ca9ul importului sau eFportului de mrfuri sau servicii de pe teritoriul *epublicii 7oldova. <aFa vamal este re%lementat de Codul ?amal !)! /e%ea cu privire la tariful vamal !)# care n aneFa nr. 1 prevede tariful vamal al *epublica 7oldova adic cota tarifar denumirea produsului +i taFa vamal pentru importul mrfurilor iar n aneFa nr. 2 prevede taFele pentru procedurile vamale. Dn conformitate cu art. ! al /e%ii cu privire la tariful vamal taFele vamale se clasific n: 1) ad& alore% calculat n procente fa de valoarea n vam a mrfii; 2) specific$ calculat n ba9a tarifului stabilit la o unitate de marf; !) co%binat$ care mbin tipurile de taFe vamale specificate la punctele 1) +i 2); #) eFcepional care la rndul ei se divi9ea9 n: a) taF special aplicat n scopul proteBrii mrfurilor de ori%ine indi%en la introducerea pe teritoriul vamal a mrfurilor de producie strin n cantiti +i n condiii care cau9ea9 sau pot cau9a preBudicii materiale considerabile productorilor de mrfuri autoItoni; b) taF antidumpin% perceput n ca9ul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri mai mici dect valoarea lor n ara eFportatoare la momentul importului dac snt le9ate interesele sau apare pericolul cau9rii preBudiciilor materiale productorilor autoItoni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru or%ani9area sau eFtinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare; c) taF compensatorie aplicat n ca9ul introducerii pe teritoriul vamal a
362

/e%ea bu%etului de stat pe anul 2(12 nr.282 din 2$.12.2(11\\ 7onitorul .ficial al *.7oldova nr.1"-2( din 2'.(1.2(12 art.11. 363 Codul ?amal al *. 7oldova nr.11#"-J-? din 2(.($.2((( \\ republicat n 7. .f. al *. 7oldova din (1.(1.2(($ ediie special. 364 /e%ea cu privire la tariful vamal nr. 1!8( din 2(.(111""$ \\ 7. .f. al *. 7oldova din (1.(1.2(($ ediie special.

!)'

mrfurilor la producerea sau la eFportul crora direct sau indirect au fost utili9ate subvenii dac snt le9ate interesele sau apare pericolul cau9rii preBudiciilor materiale productorilor autoItoni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru or%ani9area sau eFtinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare. 6ubiecii impunerii sunt persoanele fi9ice +i persoanele Buridice care import sau eFport mrfuri sau servicii n *epublica 7oldova cu eFcepia celor ce import sau eFport n limitele prev9ute de le%e pentru consum personal. 3e eF: 8entru a importa n *epublica 7oldova iaurt cIefir etc. (po9iia tarifar (#(!) importatorul 6.*./. 20lba4 e obli%at s acIite taFa vamal n sum de 1' k din cost!)'. Dn afar de taFa vamal importatorii mai acIit +i taFa pentru procedurile vamale adic taFa pentru vmuirea mrfurilor; pstrarea bunurilor n depo9itele ce aparin or%anelor vamale; aplicarea si%iliului vamal; prelucrarea declaraiei vamale primare; eliberarea certificatului de ori%ine a mrfii etc. evident dac sau folosit de aceste servicii. 3e eF: pentru pstrarea bunurilor n depo9itele ce aparin or%anelor vamale se acIit de fiecare Yilo%ram pentru fiecare 9i de pstrare - ( (1 euro pentru primele !( 9ile; - ( (2 euro pentru urmtoarele !( 9ile +i ( (' euro pentru 9ilele ulterioare!)). 5

2+ &axele :erce:ute =n ;8ndul rutier+

Ta.ele r tiere sunt taFe %enerale de stat care se percep de la persoanele fi9ice sau Buridice care folosesc drumurile sau 9onele de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor. *e%lementarea normativ a acestor taFe este n <itlu -J al Codului :iscal; n /e%ea fondului rutier!)$ +i *e%ulamentul cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier!)8.
365 366

0neFa nr.1 la /e%ea cu privire la tariful vamal po9iia tarifar (#(!. 0neFa nr.2 la /e%ea cu privire la tariful vamal p.". 367 /e%ea fondului rutier nr. $2(-J--- din (2.(2.1"") \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1#-1' din ($.(!.1""). 368 *e%ulamentului cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier aprobat prin LotarKrea 8arlamentului *epublicii 7oldova ,r.8"! din 2).().1"") \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.'$ din !(.(8.1"").

!))

Dn conformitate cu art.!!' al Codului :iscal sistemul taFelor rutiere n *epublica 7oldova este constituit din: a) taFa pentru folosirea drumurilor de ctre autoveIiculele nmatriculate n *epublica 7oldova; b) taFa pentru folosirea drumurilor *epublicii 7oldova de ctre autoveIiculele nenmatriculate n *epublica 7oldova; c) taFa pentru folosirea drumurilor de ctre autoveIicule a cror mas total sarcin maFim pe osie sau ale cror %abarite dep+esc limitele admise; d) taFa pentru folosirea 9onei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor pentru efectuarea lucrrilor de construcie +i montaB; e) taFa pentru folosirea 9onei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor pentru amplasarea publicitii eFterioare; f) taFa pentru folosirea 9onei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. Ta.a pentr 2olo%irea dr " rilor de ctre a tovehic lele /n"atric late /n Rep $lica -oldova este taFa care urmea9 a fi acIitat de ctre posesorii unitilor de transport nmatriculate n *epublica 7oldova +i anume: motociclete autoturisme camioane autoveIicule cu destinaie special tractoare remorci autobuse etc. cu eFcepia tractoarelor +i remorcilor folosite n a%ricultur +i troleibu9elor!)". Cotele acestei taFe sunt prev9ute n aneFa nr.1 la titlul -J al Codului :iscal +i constituie cot fiF \capacitatea cilindric a motorului autoveIiculului. 8ltitorii calculea9 taFa de sine stttor +i o vars o dat pe an n Contul 5nic <re9orerial al 7inisterului :inanelor anterior efecturii revi9iei teInice sau testrii teInice asupra veIiculelor!$(. Dn ca9ul primei nmatriculri ea se acIit pn sau n momentul nmatriculrii!$1. 6cIimbarea posesorului veIiculului +i renmatricularea lui n le%tur cu aceasta la or%anele poliiei rutiere dup efectuarea revi9iei teInice sau testrii
369 370

Codul :iscal al *. 7oldova art.!!$ !!8. *e%ulamentul cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier adoptat prin LotrKrea 8arlamentului nr.8"! din 2).().1"") \\ 7. .f. al *. 7oldova nr.'$ din !(.(8.1"") p.1). 371 Codul :iscal al *. 7oldova art.!#(.

!)$

teInice nu atra% plata unei noi taFe n anul n curs. 6nt scutii de plata acestei taFe invali9ii care posed autoturisme cu acionare manual!$2. 1F: Ceteanul J are un automobil nmatriculat n *epublica 7oldova cu capacitatea cilindric de !2(( cm!. Care va fi taFa pentru folosirea drumurilor de ctre autoveIiculele nmatriculate n *epublica 7oldova_ /)** _ *,A* leiKc9//2/ - 6)3* lei Ta.a pentr 2olo%irea dr " rilor de ctre a tovehic le ne/n"atric late /n Rep $lica -oldova se acIit de ctre persoanele fi9ice +i Buridice beneficiare de autoveIicule nenmatriculate n *epublica 7oldova care nu au relaii fiscale cu bu%etul republicii +i care folosesc teritoriul ei pentru trecerea cu autoveIicule transportul de ncrcturi +i de pasa%eri etc. <aFa se calculea9 de sine stttor de contribuabil +i virea9 direct la Contul 5nic <re9orerial al 7inisterului :inanelor. Cotele taFei sunt prev9ute n aneFa nr.2 la titlul " al Codului :iscal +i constituie sum fiF n euro pe cate%orii de transport. 0cestea depind de tipul veIiculului capacitatea (numrul de locuri) sau capacitatea de ncrcare a acestuia de cate%oria ncrcturilor transportate +i de distana (n Yilometri) parcurs ntr-o direcie pe teritoriul *epublicii 7oldova. Cotele se stabilesc pornind de la condiia c un autocamion se afl pe teritoriul republicii timp de 2# de ore. Dn ca9ul n care autocamioanele ce tran9itea9 teritoriul *epublicii 7oldova dep+esc termenul de 2# de ore de +edere pe teritoriul *epublica 7oldova subiectul impunerii va acIita pentru fiecare 2# de ore urmtoare de +edere o taF de 2# de euro. ,u se calculea9 aceast taF n situaia n care reinerea a avut motive ntemeiate +i sunt documentate ca de eF: calamiti naturale accidente rutiere mbolnvirea +oferului etc. <ransportatorii care efectuea9 rute internaionale pot acIita taFa anticipativ pre9entndu-i or%anului vamal documentul de plat. 8entru transportarea ncrcturilor periculoase taFa se maBorea9 cu 2((k!$#. 1F: 0utocarele 7ercedes4 de #' locuri a Companiei *omania 6ervice
372 373

*e%ulamentul cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier p.1$ 1". Cota este stabilit n aneFa nr.1 la Capitolul -? Cod :iscal. 374 Codul :iscal al *.7oldova art. !#) !#$; *e%ulamentul cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier p.8 1(.

!)8

6.*./.4 doresc s tran9ite9e teritoriul *epublica 7oldova pentru a transporta pasa%eri n :ederaia *us. Calculai taFa pentru folosirea drumurilor de ctre autoveIicule nenmatriculate n *epublica 7oldova _ 2 aut8care _ 3* eur8Kaut8car/21 - 60* eur8 Ta.a pentr 2olo%irea dr " rilor de ctre a tovehic le a cror "a%

total, %arcin "a.i" pe o%ie %a ale cror ga$arite dep1e%c li"itele ad"i%e sau cum i se mai spune taFa pentru folosirea drumurilor de ctre autoveIicule cu %abarite eFcesive este acIitat de ctre persoanele posesoare de autoveIicule a cror sarcin a masei pe osie sau a cror %abarite dep+esc limitele admise. 6ubieci ai impunerii n conformitate cu art. !#" al Codului :iscal sunt persoanele fi9ice sau Buridice care posed astfel de autoveIicule. .biect al impunerii sunt autoveIiculele nmatriculate precum +i cele nenmatriculate n *epublica 7oldova a cror mas total sarcin maFim pe osie sau ale cror %abarite dep+esc limitele admise +i care folosesc drumurile *epublicii 7oldova!$). Cotele taFei date sunt prev9ute eFpres n 0neFa nr.! la capitolul <aFele rutiere a Codului :iscal +i constituie sum concret pentru fiecare Ym parcurs de autoveIiculul care dep+e+te limita admis ca lun%ime lime nlime %reutate. Calcularea taFei se efectuea9 la stabilirea rutei veIiculului de ctre or%anul de administrare a %ospodriei rutiere. 6ubiecii impunerii acIit taFa n mrime deplin pn la obinerea actelor ce permit transportul rutier cu autoveIicule a cror mas total sarcin maFim pe osie sau ale cror %abarite dep+esc limitele admise!$$. Ta.a pentr 2olo%irea 0onei de protec#ie a dr " rilor din a2ara peri"etr l i localit#ilor pentr e2ect area l crrilor de con%tr c#ie 1i "onta& este acea taF care este acIitat de ctre persoanele fi9ice +i persoanele Buridice care solicit autori9aie pentru efectuarea n 9ona de protecie a drumurilor din
375 376

Cota este stabilit n aneFa nr.2 la Capitolul -? Cod :iscal. Codul :iscal al *.7oldova art. !'(. 377 Codul :iscal al *.7oldova art. !'2.

!)"

afara perimetrului localitilor a lucrrilor subterane +i\sau supraterane de montare a comunicaiilor in%inere+ti a lucrrilor de construcie a cilor de acces la drumuri a parcrilor a cldirilor +i amenaBrilor cu eFcepia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere!$8. .biectul acestei taFe n conformitate cu art. !'# al Codului fiscal sunt proiectele de lucrri de construcie +i montaB etc. Cotele taFei sunt stabilite conform aneFei nr.' la titlu -J a Codului :iscal +i constituie de eF. H 18 lei m pentru eliberarea de autori9aii pentru efectuarea lucrrilor supraterane de montare a comunicaiilor in%inere+ti pe piloni de-a lun%ul drumurilor; eliberarea de autori9aii pentru efectuarea lucrrilor subterane de montare a comunicaiilor in%inere+ti sub trotuare H 2$ lei m; eliberarea de autori9aii pentru construcia de cldiri +i amenaBri H '# lei\m2 etc. <aFa pentru folosirea 9onei de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor pentru efectuarea lucrrilor de construcie +i montaB se calculea9 de ctre .r%anul :iscal la data depunerii proiectelor sau pn la obinerea autori9aiei pentru efectuarea lucrrilor. .r%anul abilitat al administraiei publice centrale eliberea9 actele necesare pentru efectuarea lucrrilor doar la pre9entarea copiei documentului de plat ce confirm acIitarea taFei. Ta.a pentr 2olo%irea 0onei de protec#ie a dr " rilor din a2ara a"pla%area p $licit#ii e.terioare este taFa peri"etr l i localit#ilor pentr

acIitat de ctre persoanele fi9ice +i persoanele Buridice care solicit autori9aie pentru amplasarea publicitii n 9onele date. .biectul acestei taFe n conformitate cu art.!'8 Cod :iscal snt proiectele de amplasare n 9ona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor a obiectivelor de publicitate eFterioar obiectivele de publicitate eFterioar amplasate n 9ona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: afi+e panouri standuri instalaii +i construcii (situate separat sau pe pereii +i pe acoperi+urile cldirilor) firme tridimensionale firme luminoase tablouri suspendate electromecanice +i electronice alte miBloace teInice publicitare.
378

Codul :iscal al *.7oldova art. !'!.

!$(

Cotele taFei date sunt stabilite n aneFa nr.) la Capitolul -J Cod :iscal +i constituie '(( lei\m2 pe an pentru obiectivele de publicitate eFterioar amplasate n 9ona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor. 6e calculea9 ambele fee ale panoului publicitar dac acesta le are. <aFa se acIit pn la eliberarea autori9aiei pentru amplasarea obiectivelor specificate publicitare. 8rima dat aceast taF o calculea9 autoritatea administrativ local care anun or%anul fiscal despre subiecii impunerii obiectul sumele acumulate etc. 8entru perioadele fiscale urmtoare subiectul impunerii calculea9 taFa de sine stttor +i o acIit printr-o plat unic pn la data de 1 martie a perioadei fiscale curente. Dn acest ca9 subiectul impunerii pre9int pn la data de !1 martie a perioadei fiscale curente inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul su o dare de seam privind taFa calculat. 3ac obiectivul de publicitate eFterioar a fost amplasat sau a fost retras pe parcursul perioadei fiscale taFa se calculea9 din 9iua n care a fost obinut autori9aia sau respectiv pn n 9iua n care obiectivul a fost retras n modul stabilit de or%anul abilitat al administraiei publice centrale. Ta.a pentr 2olo%irea 0onei de protec#ie a dr " rilor din a2ara a"pla%area o$iectivelor de pre%tare a peri"etr l i localit#ilor pentr

%erviciilor r tiere este acea taF care este acIitat de ctre persoanele fi9ice +i persoanele Buridice care solicit autori9aie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere n 9ona de protecie a drumurilor din afara perimetrului localitilor +i anume staii de alimentare cu combustibil staii de deservire teInic puncte de vulcani9are tarabe uniti de comer cu amnuntul ntreprinderi de alimentaie public structuri de primire turistic cu funcii de ca9are +i de servire a mesei. Cotele taFei date sunt stabilite n aneFa nr.) la Capitolul -J Cod :iscal +i constituie de eF: "(( lei anual pentru un post de deservire la o staie de deservire teInic +i tot "(( pentru un contor de la o staie de alimentare cu combustibil; !)(( lei pe an pentru o unitate de comer cu amnuntul ntreprindere de alimentaie public structur de primire turistic cu funcii de ca9are +i de servire a mesei etc.
!$1

<aFa se acIit pn la eliberarea autori9aiei pentru amplasarea obiectivelor specificate anterior. Contribuabilii care deBa activea9 n domeniu acIit taFa pentru amplasarea acestora anual pn la 1 martie!$". Dn afar de taFele rutiere le%ea fondului rutier n art.! !8( prevede +i alte venituri ale fondului rutier +i anume: a) 8(k din volumul total al acci9elor la produsele petroliere. 0cestea se acIit la vmuire de ctre persoanele fi9ice +i persoanele Buridice care import ben9in sau motorin. b) taFele pentru eliberarea autori9aiilor pentru transporturi auto internaionale de mrfuri +i oca9ionale de cltori; de 1F: autori9aia pentru transportul auto internaional constituie H 1( euro anual pentru produsele u+or alterabile pentru 5craina; - !( euro H autori9aie pentru 5n%aria; - 1'( euro pentru transportatorii strini care transport mrfuri n\din *epublica 7oldova!81. c) amen9ile aplicate pentru nerespectarea re%ulilor transportului de cltori deteriorarea drumurilor construciilor +i utilaBelor rutiere a plantaiilor aferente drumurilor +i d) taFa pentru comerciali9area %a9elor naturale destinate utili9rii n calitate de carburani pentru unitile de transport auto taF ce constituie ( #( lei per m!!82. 0ceasta se acIit de ctre importatori la vmuire!8!. Cu prere de ru veniturile acumulate din aplicarea taFelor rutiere n comparaie cu cIeltuielile reale necesare pentru repararea capital +i ntreinerea curent a drumurilor sunt cu mult mai mici. Dn scopul acumulrii resurselor financiare suplimentare /e%iuitorul a instituit taFa de la posesorii unitilor de transport taF ce se va acIita de ctre toi posesorii unitilor de transport din unitatea administrativHteritorial n cau9!8# pentru ntreinerea +i repararea drumurilor locale. 6alutabil este faptul instituirii taFei de la posesorii unitilor de transport ns +i aceasta ca +i taFele rutiere nu reflect realitatea deteriorrii drumurilor de
379 380

*e%ulamentul cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier p.2). /e%ea fondului rutier nr.$2( din (2.(2.1"") \\ 7. .f. al *. 7oldova nr.2#$-2'1 din 1$.12.2(1(. 381 0neFa nr.! la /e%ea fondului rutier. 382 0neFa nr.2 la /e%ea fondului rutier. 383 *e%ulamentul cu privire la constituirea +i utili9area fondului rutier p.1. 384 0neFa la <itlu ?-- Codul :iscal al *.7oldova punctul m)

!$2

ctre fiecare miBloc de transport n parte. Dn scopul soluionrii acestei probleme +i n scopul acIitrii fiecruia n dependen de ct de frecvent se folose+te de drumurile publice se propune dup modelul multor state europene ca taFa dat s fie inclus n preul de comerciali9are a carburanilor; doar o astfel de abordare a problemei ar duce la un ecIilibru n domeniu fiecare ar acIita taFa pentru repararea drumurilor n dependen de frecvena utili9rii acestora; cel ce folose+te drumurile intensiv va procura mai mult combustibil deci va acIita +i o taF mai mare +i viceversa. 0utoturismele cu capacitatea motorului mai mare cu o %reutate mai mare vor deteriora mai mult drumurile dar n scIimb vor procura mai mult combustibil +i respectiv vor acIita o taF pentru folosirea drumurilor mai nalt. 5 3+ I9:8!itul :e ?unurile i98?iliare+ I9:8!itul :e ?unurile i98?iliare este o plat obli%atorie n form pecuniar acIitat n bu%etul local de ctre persoanele fi9ice sau Buridice care au n proprietate sau posesie bunuri imobiliare +i anume terenuri cldiri construcii apartamente case etc. 6ubiecii impunerii n conformitate cu art. 2$$ al Codului :iscal sunt persoanele fi9ice +i persoanele Buridice ce au n proprietate sau posesie bunuri imobiliare. .biect al impunerii sunt bunurile imobiliare menionate anterior inclusiv terenurile indiferent de locaia +i destinaia acestora ct +i acele bunuri care se afl n construcie mai mult de '(k rmase nefinisate timp de ! ani dup nceputul lucrrilor de construcie!8'. Cotele concrete ale impo9itului pe bunurile imobiliare ntr-o unitate administrativ-teritorial concret sunt adoptate anual prin deci9ia 0dministraiei 8ublice /ocale. 08/ stabile+te cotele n conformitate cu art. 28( al Codului :iscal +i anume pentru bunurile imobiliare cu destinaie locativ cota stabilit trebuie s fie ntre ( (' k +i ( !k din valoarea bunurilor imobiliare. *esponsabil de calcularea impo9itului pe bunurile imobiliare este n ca9ul
385

Codul :iscal al *. 7oldova art.2$8.

!$!

persoanei fi9ice .r%anul :iscal care calculea9 suma impo9itului +i trimite contribuabilului avi9ul de plat; n ca9ul persoanei Buridice responsabil de calcularea impo9itului este nsu+i persoana Buridic care trebuie s-l calcule9e +i s-l vire9e n contul bu%etului de stat. -mpo9itul dat se acIit de subiecii impunerii n rate e%ale pn la 1' au%ust +i 1' octombrie ns acei contribuabili ce vor acIita impo9itul pn la !( iunie vor avea o reducere de 1' k din suma acestuia!8). 1valuarea bunurilor imobiliare n scopul impo9itrii o face .r%anul Cadastral care odat la ! ani reevaluea9 bunurile imobile. 6unt scutii total de plata impo9itului pe bunurile imobiliare bu%et societatea orbilor sur9ilor invali9ilor instituiile n conformitate cu art. 28! al Codului :iscal autoritile publice finanate din penitenciare or%ani9aiile reli%ioase misiunile diplomatice etc. 3e asemenea au scutiri pariale la acIitarea impo9itului pe bunurile imobiliare n conformitate cu aneFa la titlul ?- al Codului :iscal persoanele invalide familiile celor decedai n r9boi celor ce au participat la licIidarea avariei de la Cernobl n dependen de preul imobilului +i amplasarea acestuia etc. 5

4+ &axele :entru ;8l87irea re7ur7el8r naturale+

&axele :entru ;8l87irea re7ur7el8r naturale sunt acele taFe ce se acIit de persoanele fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tori sau persoanele Buridice care folosesc resursele naturale +i anume eFtra% apa efectuea9 eFplorri %eolo%ice prospeciuni %eolo%ice eFtra% minereuri utile folosesc spaiul subteran n scopul construciilor obiectivelor subterane etc. 6istemul taFelor pentru folosirea resurselor naturale n *epublica 7oldova este alctuit din urmtoarele taFe: Ta.a pentr ap este acea taF ce se acIit de persoanele Buridice +i fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tori care eFtra% ap din fondul apelor sau utili9ea9 apa la Iidrocentrale. 0cetia calculea9 taFa pentru ap de sine stttor +i o virea9 n bu%etul local. Cota acestei taFe constituie !( bani pentru
386

Codul :iscal al *. 7oldova art.282.

!$#

1 m de ap eFtras din fondul apelor 1) lei pentru 1 m pentru cei ce o mbutelia9 +i 1) bani pentru fiecare 1( m de ap folosit de ctre Iidrocentrale. <aFa nu se acIit pentru apa eFtras din subsol concomitent cu minereurile utile sau eFtras pentru prevenirea aciunii duntoare a acestor ape; apa eFtras +i livrat populaiei autoritilor publice +i instituiilor finanate de la bu%etele de toate nivelurile; apa eFtras pentru stin%erea incendiilor sau livrat pentru aceste scopuri; apa eFtras de ntreprinderile societilor orbilor sur9ilor invali9ilor +i instituiile medico-sanitare publice sau livrat acestora; apa eFtras de ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrat acestora!8$. Ta.a pentr e2ect area pro%pec#i nilor geologice este taFa ce se acIit de ctre persoanele fi9ice sau Buridice care efectuea9 cercetri pe teren +i n laborator pentru a descoperi +i a locali9a 9cmintele de minerale utile dintr-o re%iune +i nu sunt finanate din bu%et. 0cetia calculea9 taFa de sine stttor din valoarea contractual a lucrrilor +i o virea9 pe contul bu%etului unitii administrative-teritoriale prospeciunilor %eolo%ice. Ta.a pentr e2ect area e.ploarrilor geologice este acea taF care se acIit de ctre persoanele fi9ice sau Buridice care fac cercetri %eolo%ice +i %eofi9ice pentru a afla adncimea 9cmintelor minerale a preci9a structura acestora cantitatea calitatea lor etc. cu eFcepia instituiilor finanate din bu%et. <aFa se calculea9 de ctre pltitor de sine stttor din valoarea contractual a lucrrilor +i se acIit inte%ral la bu%etul unitii administrativ-teritoriale pn la nceperea lucrrilor de eFplorri %eolo%ice. Cota taFei pentru efectuarea eFplorrilor %eolo%ice se stabile+te n mrime de 'k din valoarea contractual (de devi9) a lucrrilor!8". Ta.a pentr e.tragerea "ineralelor tile este acea taF care se acIit de ctre persoanele Buridice +i fi9ice indiferent de tipul de proprietate +i forma Buridic de or%ani9are nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care efectuea9
387 388

pn

la

nceperea

lucrrilor

de

prospeciuni

%eolo%ice!88. Cota constituie 2k din suma contractului de efectuare a

Codul :iscal al *. 7oldova art.!(2-!() 0neFa nr.1. Codul :iscal al *. 7oldova art.!($-!1(. 389 Codul :iscal al *. 7oldova art.!11-!1#.

!$'

eFtra%erea mineralelor utile +i anume a nisipului ar%ilei %ipsului petrolului %a9ului calcarului etc. <aFa se calculea9 de sine stttor de pltitor din costul mineralelor utile eFtrase +i se acIit la bu%etul unitii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat. Cotele sunt prev9ute n aneFa nr.2 al Codului :iscal +i constituie de eF: 2(k pentru petrol +i %a9 1(k pentru %Iips +i %resie $k pentru piatr nisip ar%il calcar etc. ,u acIit aceast taF ntreprinderile din sistemul penitenciar!"(. Ta.a pentr 2olo%irea %pa#iilor % $terane /n %cop l con%tr c#iilor o$iectivelor % $terane este acea taF acIitat de ctre persoanele Buridice +i fi9ice indiferent de tipul de proprietate +i forma Buridic de or%ani9are nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care folosesc spaiile subterane n scopul construciei obiectivelor subterane altele dect cele destinate eFtraciei mineralelor utile. <aFa se calculea9 de ctre pltitor de sine stttor din valoarea contractual a lucrrilor de construcie a obiectivului +i se acIit inte%ral la bu%etul unitii administrativ-teritoriale pn la nceperea lucrrilor de construcie. Cota taFei constituie !k din valoarea contractual a lucrrilor de construcie a obiectivului. 6e scutesc de taF ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar +i ntreprinderile ce repre9int o valoare +tiinific cultural +i educaional deosebit!"1. Ta.a pentr e.ploatarea con%tr c#iilor % $terane /n %cop l de%21 rrii activit#ii de /ntreprin0tor este acea taF acIitat de ctre persoanele Buridice +i fi9ice indiferent de tipul de proprietate +i forma Buridic de or%ani9are nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care au n proprietate sau posesie construcii subterane altele dect cele destinate eFtraciei mineralelor utile. <aFa se calculea9 de sine stttor de ctre contribuabil din valoarea de bilan a construciilor +i se acIit la bu%etul unitii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat pe parcursul ntre%ii perioade de eFploatare a construciilor. Cota taFei constituie ( 2 k din valoarea de bilan a construciei subterane. 6e scutesc de taF ntreprinderile din cadrul sistemului penitenciar +i ntreprinderile ce repre9int o valoare +tiinific cultural +i educaional
390 391

Codul :iscal al *. 7oldova art.!1'-!1". Codul :iscal al *. 7oldova art.!2(-!2#.

!$)

deosebit!"2. Ta.a pentr le"n l eli$erat pe picior este acea taF care se acIit de ctre beneficiarii forestieri persoane Buridice +i fi9ice indiferent de tipul de proprietate +i forma Buridic de or%ani9are. .biect al impunerii este volumul lemnului eliberat pe picior la tierile din pdurile fondului forestier +i din ve%etaia forestier din afara acestuia. Cotele taFei se stabilesc n funcie de specia forestier %rupa materialului lemnos +i destinaia lemnului eliberat pe picior potrivit aneFei nr.! la titlul ?--- Cod :iscal +i constituie de eF: 2' lei m! de lemn mare de special salcm; 1) lei m! pin; 1# lei m! molid etc!"!. <aFa pentru lemnul eliberat pe picior nu se aplic n ca9ul n care acesta a fost recoltat de ctre ntreprinderile silvice la efectuarea tierilor de reconstrucie ecolo%ic a celor de conservare +i a celor de produse secundare la efectuarea amenaBamentului silvic a lucrrilor de cercetare +i de proiectare pentru necesitile %ospodriei silvice de licIidare a efectelor calamitilor naturale precum +i a altor lucrri silvice le%ate de n%riBirea pdurilor etc!"#. 5

6*+ &axele l8cale+ &axele l8cale sunt acele taFe specificate la Capitolul ?-- a Codului :iscal care pe ln%

impo9itul pe bunurile imobiliare taFele pentru folosirea resurselor naturale formea9 bu%etele locale.

*e%lementarea normativ a taFelor locale este /e%ea privind finanele publice locale!"'; Lotrrea =uvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impo9itelor +i taFelor locale!"); -nstruciunea 7inisterului :inanelor privind modul de percepere de la populaie +i transferare n bu%et a impo9itelor +i taFelor locale de ctre primrii!"$. -nstituirea taFelor locale +i cotele concrete ale acestora este de competena consiliilor locale. 0cestea nu pot aplica alte taFe dect cele prev9ute de Codul :iscal. /a aplicarea acestora autoritatea local trebuie s ia n consideraie
392 393

Codul :iscal al *. 7oldova art.!2'-!2". Codul :iscal al *. 7oldova art.!!(-!!!. 394 Codul :iscal al *. 7oldova art.!!#. 395 /e%ea privind finanele publice locale nr. !"$-J? din 1).1(.2((! \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r. 2#8 din 1".12.2((!. 396 LotrKrea =uvernului cu privire la activitatea serviciului de colectare a impo9itelor +i taFelor locale din cadrul primriei \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.1"1-1"' din ('.(".2((!. 397 -nstruciunea 7inisterului :inanelor nr.# din ($.12.1""" privind modul de percepere de la populaie +i transferare n bu%et a impo9itelor +i taFelor locale de ctre primrii \\ 7. .f. al *. 7oldova ,r.12 din (!.(2.2(((.

!$$

necesitile unitii administrative-teritoriale ct +i cotele maFime ale acestora !"8. 8e parcursul efecturii studiului am anali9at taFele locale aplicate n anul 2(11 pe teritoriul mai multor uniti administrative-teritoriale deci9iile pe anul 2(12 n maBoritatea localitilor nu erau adoptate. =iste%ul taxelor locale n Republica ;oldo a este alctuit din urmtoarele taFe: a) taFa pentru amenaBarea teritoriului; b) taFa de or%ani9are a licitaiilor +i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale; c) taFa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei); d) taFa de aplicare a simbolicii locale; e) taFa pentru unitile comerciale +i\sau de prestri servicii de deservire social; f) taFa de pia; %) taFa pentru ca9are; I) taFa balnear; i) taFa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor ora+elor +i satelor (comunelor); B) taFa pentru parcare; Y) taFa de la posesorii de cini; m) taFa de la posesorii unitilor de transport; n) taFa pentru parcaB; o) taFa pentru unitile stradale de comer +i\sau de prestare a serviciilor; p) taFa pentru evacuarea de+eurilor; ) taFa pentru dispo9itivele publicitare. =e scutesc de plata taxelor locale: a) tuturor taxelor locale - autoritile publice +i instituiile finanate de la bu%etele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice or%ani9aiile internaionale n conformitate cu
398

Codul :iscal al *.7oldova art.2"$.

!$8

tratatele internaionale la care *epublica 7oldova este parte; - Ganca ,aional a 7oldovei; b) taxei de or(ani:are a licitaiilor !i loteriilor pe teritoriul unit$ii ad%inistrati &teritoriale - or%ani9atorii licitaiilor desf+urate n scopul acIitrii datoriilor la bu%et vn9rii patrimoniului de stat +i patrimoniului unitilor administrativ- teritoriale; c) taxei de plasare Ba%plasareC a publicit$ii Brecla%eiC - productorii +i difu9orii de publicitate social +i de publicitate plasat pe trimiterile po+tale; d) taxei pentru a%enaAarea teritoriului - fondatorii %ospodriilor rne+ti (de fermier) care au atins vrsta de pensionare; e) taxei pentru unit$ile co%erciale !i_sau de prest$ri ser icii de deser ire social$ - persoanele care practic activiti de pompe funebre +i acord servicii similare inclusiv care confecionea9 sicrie coroane flori false %Iirlande!"". Ta.a pentr a"ena&area teritori l i este acea plat n bu%etul local nre%istrate n calitate de acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice

ntreprin9tor care dispun de ba9 impo9abil(salariai fondatori) pentru amenaBarea localitii. 0ceast taF se acIit n dependen de numrul salariailor +i fondatorilor pn la ultima 9i a lunii urmtoare trimestrului %estionat#((. Cota concret a taFei pentru amenaBarea teritoriului este stabilit prin deci9iile consiliilor locale. 3e eF. n CIi+inu Cantemir .rIei 1dine CaIul Griceni ,isporeni Gasarabeasca /eova Criuleni Cimi+lia etc. cota este de 8( de lei; n Gli <elene+ti ;oldne+ti - )( lei. =ospodriile rne+ti n unele uniti administrativ-teritoriale au un +ir de faciliti ca de eFemplu n -aloveni H #( lei; <elene+ti H 1 cot H 2( lei; ( ' cote H 1( lei; pn la ( ' cote H ' lei iar la 1dine %ospodriile rne+ti sunt scutite de taFa pentru amenaBarea teritoriului. Ta.a pentr organi0area licita#iilor, loteriilor este acea taF care se acIit de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9toror%ani9ator al licitaiilor +i loteriilor din valoarea bunurilor declarate la licitaie
399 400

Codul :iscal al *.7oldova art.2"'. Codul :iscal al *. 7oldova art.2"( al. 1 p.a); art.2"1 al. 1 p.a); 0neFa la Cap. ?-- p. a).

!$"

sau biletele de loterie emise. Ga9a impo9abil a acestei taFe o constituie veniturile din vn9area bunurilor declarate la licitaie sau a biletelor de loterie comerciali9ate#(1. Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie ( 1k n CIi+inu -aloveni Cantemir 6oroca Lnceti Cimi+lia Criuleni ;oldne+ti Gasarabeasca ,isporeni Griceni CaIul .rIei <elene+ti etc. Ta.a pentr a"pla%area p $licit#ii este acea plat acIitat de persoanele Buridice sau persoanele fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care plasea9 +i\sau difu9ea9 informaii publicitare (cu eFcepia publicitii eFterioare) prin intermediul miBloacelor cinemato%rafice reelelor telefonice tele%rafice teleF miBloacelor de transport altor miBloace (cu eFcepia <? internetului radioului presei periodice tipriturilor). .biectul impo9abil video prin reelele telefonice precum +i afi+ele constituie serviciile de plasare +i\sau difu9are a anunurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinemato%rafice internetului radioului presei periodice tele%rafice teleF prin miBloacele de transport prin alte miBloace cu eFcepia <? tipriturilor) pancartele panourile +i alte miBloace teInice prin intermediul crora se amplasea9 publicitatea eFterioar. Ga9a impo9abil o constituie veniturile din vn9ri ale serviciilor de plasare sau difu9are a publicitii prin intermediul miBloacelor specificate#(2. Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie 'k la CIi+inu 6oroca Cantemir Lnce+ti Cimi+lia ,isporeni Gasarabeasca /eova ;oldne+ti 1dine etc. Ta.a pentr 2olo%irea %i"$olicii locale este acea taF acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care aplic simbolica local pe produsele fabricate. .biectul impunerii cu taFa dat sunt produsele fabricate crora li se aplic simbolica local. Ga9a impo9abil este venitul din vn9ri a produselor fabricate crora li se aplic simbolica

401 402

Codul :iscal al *. 7oldova art. 2"( al. 1 p.b); art.2"1 al. 1 p.b); 0neFa la Cap. ?-- p. b). Codul :iscal al *. 7oldova art. 2"( al. 1 p.c); art.2"1 al. 1 p.c); 0neFa la Cap. ?-- p. c).

!8(

local#(!. Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie ( 1k n CIi+inu Gli 1dine .rIei -aloveni CaIul Gasarabeasca 6oroca Cantemir Lnce+ti Cimi+lia etc. <aFa pentru folosirea simbolicii locale se poate aplica +i ctre un a%ent economic concret ca de eF: la ,isporeni: pentru 6*/ ,is 6tru%ura+4 6*/ 8ascua4 H pentru ali a%eni economici nu e prev9ut taFa. Ta.a pentr nit#ile co"erciale este acea taF acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care dispun de uniti comerciale +i\sau de prestri servicii de deservire social. .biectul impunerii sunt unitile de comer +i\sau de prestri servicii de deservire social. Ga9a impo9abil este suprafaa ocupat de unitile de comer +i\sau de prestri servicii de deservire social amplasarea lor tipul mrfurilor desfcute +i serviciilor prestate#(#. Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF. la municipiul Gli selectiv: M. ;a(a:ine cu asorti%ent uni ersal de %$rfuri 1. Centru comercial ma%a9in universal Iiperma%a9in superma%a9in - 1(8(( lei MM. ;a(a:ine speciali:ate, inclusi cu sorti%ent co%binat de %$rfuri 1. 7a%a9ine cu suprafaa pn la 2' m - 2 ''( lei mai mare de 2' +i pn la '( m2 - 1(8( lei mai mare de '( +i pn la 1(( m2 - 1)(( lei mai mare de 1(( +i pn la 2(( m2 - !1(( lei mai mare de 2(( +i pn la !(( m2 - #$(( lei mai mare de !(( m2 - )!(( lei 2. 3epo9it an%ro +i depo9ite cu suprafaa pn la 1(( m2 H )1(( lei mai mare de 1(( +i pn la !(( m2 - 81(( lei mai mare de !(( m2 - 1(8(( lei MMM. #i erse unit$i co%erciale cu a%$nuntul 1. 6taiile de alimentare cu petrol +i\sau %a9 H 1(8(( lei
403 404

Codul :iscal al *. 7oldova art. 2"( al. 1 p.d); art.2"1 al. 1 p.d); 0neFa la Cap. ?-- p. d). Codul :iscal al *. 7oldova art. 2"( al. 1 p.e); art.2"1 al. 1 p.e); 0neFa la Cap. ?-- p. e).

!81

2. :armaciile - $2(( lei !. 8ieele (inclusiv Iala): pieele cu suprafaa pn la ( (' Ia - !)(( lei mai mare de ( (' Ia pn la 1 ( Ia - 1(8(( lei mai mare de 1 ( Ia H 1(8(( lei MV Unit$i ale co%erului a%bulant 1. CIio+curi H !)( lei V. Unit$ile de prestate a ser iciilor sociale 1. 6pltoriile -1(8( lei; 2. Curtoriile +i vopsirea cIimic -1(8( lei; VM Obiectele, acti itatea c$ror este le(at$ cu Aocurile de noroc !i Bocurile pe bani: 1. Ca9inou - #'((( lei; VMM. Obiectele, de ntreinere !i repararea auto ec7iculelorV 1. Centrele +i staiile de ntreinere +i repararea autovecIiculelor H 1(8(( lei; 2. 8uncte de vulcani9are H 18(( lei Ta.a de pia# e%te acea ta. achitat de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor-administrator al pieei din venitul din vn9ri a serviciilor de pia prestate de administratorul pieei la acordarea de locuri pentru comer. .biectul impo9abil sunt serviciile de pia prestate de administratorul pieei la acordarea de locuri pentru comer#('. Cota este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF: n CIi+inu CaIul Criuleni .rIei 1dine <elene+ti ;oldne+ti Griceni /eova Cimi+lia Lnce+ti Cantemir 6oroca Gli etc. H 2( k la -aloveni H 1( k. Ta.a pentr ca0are este acea taF acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care prestea9 servicii de ca9are din venitul din vn9ri a serviciilor prestate de structurile cu funcii de ca9are. .biectul impo9abil sunt serviciile prestate de structurile cu funcii de ca9are#(). Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF. n CIi+inu ,isporeni 6oroca Cantemir Lnce+ti Cimi+lia
405 406

Codul :iscal al *. 7oldova art. art. 2"( al. 1 p.f); art.2"1 al. 1 p.f); 0neFa la Cap. ?-- p. f). Codul :iscal al *. 7oldova art. art. 2"( al. 1 p.%); art.2"1 al. 1 p.%); 0neFa la Cap. ?-- p. %).

!82

/eova Criuleni CaIul Griceni 1dine .rIei H 'k la Gli H 1 ' k. Ta.a $alnear este taFa acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care prestea9 servicii de odiIn +i tratament din venitul din vn9ri a biletelor de odiIn +i tratament. .biectul impo9abil sunt biletele de odiIn +i tratament#($. Cota este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF. la 1dine CaIul H 1k. Ta.a pentr pre%tarea %erviciilor de tran%port a to este taFa acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care prestea9 servicii de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor ora+elor +i satelor (comunelor) n dependen de numrul de locuri n unitatea de transport. .biectul impo9abil l constituie unitatea de transport n funcie de numrul de locuri#(8. Cota este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF. n .rIei lunar 2'( lei pentru fiecare autoturism cu capacitate de pn la 8 locuri inclusiv; ''( lei pentru fiecare autoveIicul (microbu9) cu capacitatea de la " pn la 1) locuri inclusiv; )'( lei pentru fiecare autobu9 cu capacitatea de la 1$ pn la 2# de locuri inclusiv; +i 8(( lei pentru fiecare autobu9 cu capacitatea de la 2'-!' de locuri inclusiv. Ta.a de parcare este acea taF acIitat de ctre persoanele Buridice sau fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care prestea9 servicii de parcare +i se acIit n dependen de suprafaa parcrii. .biectul impo9abil este ns+i parcarea. Ga9a impo9abil este suprafaa parcrii calculat n m2#(". Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF. n CIi+inu CaIul Gli .rIei Griceni /eova Cimi+lia Lnce+ti Cantemir -aloveni H ) lei per m2; la ,isporeni 6oroca H # lei per m2; la <elene+ti H 2 lei per m2. Ta.a de la po%e%orii de c/ini e%te acea ta. achitat de ctre persoanele fi9ice care locuiesc n blocuri locative - locuine de stat cooperatiste +i ob+te+ti
407 408

Codul :iscal al *. 7oldova art. art. 2"( al. 1 p.I); art.2"1 al. 1 p.I); 0neFa la Cap. ?-- p. I). Codul :iscal al *. 7oldova art. art. 2"( al. 1 p.i); art.2"1 al. 1 p.i); 0neFa la Cap. ?-- p. i). 409 Codul :iscal al *. 7oldova art. art. 2"( al. 1 p.B); art.2"1 al. 1 p.B); 0neFa la Cap. ?-- p. B).

!8!

precum +i n apartamente privati9ate. .biectul impo9abil sunt cinii aflai n posesiune pe parcursul unui an. Ga9a impo9abil este numrul de cini aflai n posesiune pe parcursul unui an#1(. Cota de asemenea este stabilit prin deci9iile Consiliilor /ocale +i constituie de eF. n CIi+inu H ( k; Lnce+ti H " lei pentru 1 cine; 2$ lei pentru 2 cini +i "( de lei pentru fiecare cine dac sunt n posesiune mai mult de 2 cini. Ta.a de la po%e%orii nit#ilor de tran%port este acea taF acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice posesoare de uniti de transport nmatriculate n autoritatea public local respectiv n dependen de capacitatea cilindric a motorului masa total numrul de uniti de transport aflate n posesie sarcina maFim pe osie a unitii de transport aflate n posesie pe parcursul unui an#11. Ta.a pentr parca& este taFa acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice posesoare de autoveIicule care utili9ea9 parcaBul adic locul de parcaB special amenaBat utili9at pentru staionarea unitii de transport pe un anumit termen #12. Ta.a pentr nit#ile %tradale de co"er# 1iR%a de pre%tare a %erviciilor este acea taF acIitat de persoanele Buridice sau fi9ice care dispun de uniti stradale pentru comerciali9area produselor +i\sau prestarea serviciilor +i anume cIio+curile %Ieretele fri%iderele tonetele tarabele unitile de transport speciali9ate +i altele amplasate n afara pieelor autori9ate#1!. <aFa pentru unitile stradale de comer +i\sau de prestare a serviciilor se acIit trimestrial pn n ultima 9i a lunii imediat urmtoare trimestrului %estionar n dependen de suprafaa ocupat de unitile stradale de comer +i\sau de prestare a serviciilor amplasarea lor tipul produselor comerciali9ate +i\sau serviciilor prestate#1#. Ta.a pentr evac area de1e rilor este taFa acIitat de persoanele fi9ice nscrise la adresa declarat ca domiciliu. 0ceast taF se acIit lunar pn n ultima 9i a lunii imediat urmtoare lunii %estionare n dependen de numrul de persoane fi9ice nscrise la adresa declarat ca domiciliu#1'.
410 411

Codul :iscal al *. 7oldova Codul :iscal al *. 7oldova 412 Codul :iscal al *. 7oldova 413 Codul :iscal al *. 7oldova 414 Codul :iscal al *. 7oldova 415 Codul :iscal al *. 7oldova

art. art. 2"( al. 1 p.Y); art.2"1 al. 1 p.Y); 0neFa la Cap. ?-- p. Y). art. art. 2"( al. 1 p.m); art.2"1 al. 1 p.m); 0neFa la Cap. ?-- p. m). art. art. 2"( al. 1 p.n); art.2"1 al. 1 p.n); 0neFa la Cap. ?-- p. n). art. art. 2"( al. 1 p.o); art.2"1 al. 1 p.o); 0neFa la Cap. ?-- p. o). art. art. 2"( al. 1 p.p); art.2"1 al. 1 p.p); 0neFa la Cap. ?-- p. p).

!8#

Ta.a pentr

di%po0itivele p $licitare este taFa acIitat de persoanele

Buridice sau persoanele fi9ice nre%istrate n calitate de ntreprin9tor care snt proprietari de afi+e pancarte panouri +i alte miBloace teInice pentru amplasarea publicitii eFterioare. 1a se acIit trimestrial pn n ultima 9i a lunii imediat urmtoare trimestrului %estionar n dependen de suprafaa feei (feelor) dispo9itivului publicitar#1).

416

Codul :iscal al *. 7oldova art. art. 2"( al. 1 p.); art.2"1 al. 1 p.); 0neFa la Cap. ?-- p. ).

!8'

>I>LI,9RA+IE -an ale, "onogra2iiC 1. 0vornic =Ieor%Ie. 8ratat de 8eoria Feneral$ a =tatului !i #reptului. ?olumul -. 1ditura Cartier CIi+inu 2((". 2. 0vornic =Ieor%Ie. 8ratat de 8eoria Feneral$ a =tatului !i #reptului. ?olumul --. 1ditura Cartier CIi+inu 2(1(. !. Galta% 3umitru =uu 0leFei. 8eoria (eneral$ a dreptuluiV curs teoretic. 0cademia de 8oliie 2;tefan cel 7are4 CIi+inu 2((2. #. CIiriac 0ndrei. Aspecte istorico&teoretice a persoanei Auridice n le(islaia Republicii ;oldo a. 1ditura Cartdidact CIi+inu 2((1. '. CoBocari 1u%enia. #rept ci il. R$spunderea Auridic$ ci il$ Bstudiu teoretic, le(islati !i co%parati de drept). CIi+inu: 5/-7 2((2. ). CoBocari 1u%enia. #reptul econo%ic Bpartea (eneral$C. 6uport de curs la specialitatea 23rept economic4. CIi+inu: 2Gusiness-1lita4 2((). $. 7r%ineanu =abriel 7r%ineanu /ilia. #reptul afacerilor. 1ditura 21lena ?.-.4. CIi+inu 2((#. 8. ,e%ru Goris ,e%ru 0lina. 8eoria (eneral$ a dreptului !i statului. CIi+inu: 2Gons .ffices4 2((). ". *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu CoBocaru .l%a. Co%entariu teoretico&practic la <e(ea nr.'Qn_IJJm pri ind societ$ile cu r$spundere li%itat$. CIi+inu: D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 2((". 1(. *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul -. :.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((#. 11. *o+ca ,icolae Gaie+ 6er%iu. #reptul afacerilor. ?olumul --. D.6.:.1.-8. 2<ipo%rafia Central4 CIi+inu 2((). 12. *o+ca ,icolae. Mnstituia fali%entului n le(islaia Republicii ;oldo a. CIi+inu: 2<ipo%rafia Central4 2((1. 1!. *usu ?ladislav :oc+a =Ienadie. Curs de drept co%ercial. Curs uni ersitar. 1ditura 2Gons .ffices4 CIi+inu 2(($. 1#. NenPfoh pnPhjefQS. W+XX*,Y*0Z+* 6,35+. NoofPT: 2Gusiness-1lita4 2((). Acte nor"ativeC 1. Codul ci il al Republicii ;oldo a adoptat prin /e%ea nr.11($ din ().().2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.82-8) din 22.().2((2. 2. Codul contra enional al Republicii ;oldo a nr.218 din 2#.1(.2((8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.!-) din 1).(1.2((". !. /e%ea co%unicaiilor electronice nr.2#1-J?- din 1'.11.2(($ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'1-'#\1'' din 1#.(!.2((8. #. /e%ea cu pri ire la acti itatea de e aluare nr. "8"-J? din 18.(#.2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 1(2 din 1).($.2((2. '. /e%ea cu pri ire la antreprenoriat !i ntreprinderi nr.8#'-J-- din (!.(1."2 publicat n 7onitorul .ficial nr.2\!! din 28.(2.1""#. ). /e%ea cu pri ire la asociaiile ob!te!ti nr.8!$\1"") republicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1'!-1') din (2.1(.2(($.
!8)

$. /e%ea cu pri ire la a ocatur$ nr.12)( din 1".($.2((2 republicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1'"\'82 din (#.(".2(1(. 8. /e%ea cu pri ire la 9anca Naional$ a ;oldo ei nr.'#8 din 21.($."' publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.')-'$ din 12.1(.1""'. ". /e%ea cu pri ire la ener(etic$ nr.1'2'-J--- din 1".(2."8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'(-'1\!)) din 1".(2.1""8. 1(. /e%ea cu pri ire la nre(istrarea de stat a persoanelor Auridice !i a ntreprin:$torilor indi iduali nr.22(-J?- din 1".1(.2(($ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.18#-18$ din !(.11.2(($; 11. /e%ea cu pri ire la ntreprinderea de stat nr.1#)-J--- din 1).()."# publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.2\" din 2'.(8.1""#. 12. /e%ea cu pri ire la patenta de ntreprin:$tor nr."!-J-? din 1'.($."8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.$2-$!\#8' din ().(8.1""8. 1!. /e%ea cu pri ire la societ$ile cu r$spundere li%itat$ nr.1!'-J?- din 1#.().2(($ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12$1!(\'#8 din 1$.(8.2(($. 1#. /e%ea cu pri ire la societ$ile pe aciuni nr.11!#-J--- din (2.(#."$ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1-#\1 din (1.(1.2((8. 1'. /e%ea insol abilit$ii nr. )!2-J? din 1#.11.2((1 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 1!"-1#( din 1'.11.2((1. 1). /e%ea n $$%ntului nr.'#$\1""' publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.)2-)! din (".11.1""'. 1$. /e%ea pri ind ad%inistraia public$ local$ nr.#!)-J?- din 28.12.2(() publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. !2-!' din (".(!.2(($; 18. /e%ea pri ind Co%isia Naional$ a ?ieei Einanciare nr.1"2 din 12.11.1""8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.22-2!\"1 din (#.(!.1""". 1". /e%ea pri ind cooperati ele de ntreprin:$tor nr.$!-J? din 12.(#.2((1 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.#"-'(\2!$ din (!.('.2((1. 2(. /e%ea pri ind cooperati ele de producie nr.1(($-J? din 2'.(#.2((2 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.$1-$!\'$' din ().().2((2. 21. /e%ea pri ind dreptul de autor !i drepturile conexe nr.1!" din (2.($.2(1( publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1"1-1"!\)!( din (1.1(.2(1(. 22. /e%ea pri ind (ospod$riile $r$ne!ti Bde fer%ierC nr.1!'! din (!.11.2((( publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.1#-1' din (8.(2.2((1. 2!. /e%ea pri ind protecia consu%atorilor nr.1('-J? din 1!.(!.2((! publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12)-1!1\'($ din 2$.().2((!: 2#. /e%ea pri ind protecia desenelor !i %odelelor industriale nr. 1)1-J?- din 12.($.2(($ publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. 1!)-1#( din !1.(8.2(($;
!8$

2'. /e%ea pri ind protecia in eniilor nr. '(-J?- din ($.(!.2((8 7. al *7 nr. 11$-11" din (#.($.2((8. 2). /e%ea pri ind protecia %$rcilor nr. !8-J?- din 2".(2.2((8 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr. ""-1(1 din ().().2((8; 2$. /e%ea pri ind re(le%entarea prin liceniere a acti it$ii de ntreprin:$tor nr.#'1 din !(.($.2((1 publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.2)-28 din 18.(2.2(('. 28. Lotrrea =uvernului nr.'82 din 1$.(8."' cu pri ire la re(le%entarea %onopolurilor publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.'"-)( din 2).1(.1""'. 2". Re(ula%entul pri ind in entarierea aprobat prin .rdinul 7inisterului :inanelor nr.2$ din 28.(#.2((# publicat n 7onitorul .ficial al *epublicii 7oldova nr.12!-12# din 2$.($.2((#. !(. Lotrrea 8lenului Curii 6upreme de @ustiie DCu pri ire la aplicarea <e(ii insol abilit$ii de c$tre instanele Audec$tore!ti econo%iceK nr.!# din 22.11.2((# publicat n Guletinul Curii 6upreme de @ustiie a *epublicii 7oldova 2((# nr.11 pa%.) republicat n Guletinul Curii 6upreme de @ustiie a *epublicii 7oldova 2((8 nr.) pa%.#.

!88