Sunteți pe pagina 1din 33

BORDEROU

A.PIESE
2. BREVIAR DE CALCUL 3. BIBLIOGRAFIE

SCRISE

1. TEMA DE PROIECTARE

B.PIESE

DESENATE

1. CENTRALA DE CLIMATIZARE 2 vederi 2. REEAUA DE DISTRIBUIE A AERULUI : -Plan refulare


-P !" !#$ir!%ie 3.Vedere !%er! !

TEMA DE PROIECTARE

S se proiecteze instalaia de climatizare (centrala de climatizare + reea de distribuie),ce deserveste o sal de spectacole aflat in localitatea Pe%ri ! .Sala are dimensiunile : !"#.$%m& l!'(."%m& )!*.+,%m& -n sal se afl (+# ocupani. Se considercunoscute urmtoarele valori termice specifice: .i!(.+/%01m")& aportul de cldur prin insolaie .p!'".2,%01m")& pierderea de cldur a construciei
BREVIAR DE CALCUL

1.C! &' ' de(i%' 'i de !er $e"%r' #! ! 1))* $ i"+ v!r! /./. Parametrii aerului e3terior /.'. Parametrii aerului interior /.". 4ldura de5a6at de ocupani /.+.7miditatea de5a6at de ocupani /.,.Sarcina termic total a 8ncperii /.$.9aportul de termoumiditate /.(.Parametrii aerului climatizat /.*.4alculul debitelor de aer.4alculul numrului de sc)imburi orare. /.2.Parametrii punctului de amestec /./#.Parametrii tuturor punctelor ce intervin 8n procesul de tratare 2. C! &' ' de(i%' 'i de !er $e"%r' #! ! 1))* $ i"+ i!r"! './. Parametrii aerului e3terior '.'. Parametrii aerului interior '.". 4ldura de5a6at de ocupani '.+.7miditatea de5a6at de ocupani '.,.Sarcina termic total a incperii '.$.4alculul debitului de aer si a numrului de sc)imburi orare '.(.9aportul de termoumiditate '.*.Parametrii aerului climatizat '.2.Parametrii aerului pre8nclzit './#.Parameterii punctului de amestec './/.Parametrii tuturor punctelor ce intervin 8n procesul de tratare

3.C! &' ' de(i%e ,r de !er $e"%r' #! ! 2)* $ i"+ v!r! -.C! &' ' de(i%e ,r de !er $e"%r' #! ! 2)* $ i"+ i!r"! ..Di/e"#i,"!re! (!%erii ,r de 0"&+ 1ire $./.4alculul debitului caloric al bateriei $.'.4alculul debitului de a5ent termic primar $.".:umrul de circuite $.+.Seciunea frontal a bateriei $.,.Pierderile de sarcin 2.Di/e"#i,"!re! (!%eriei de r+&ire (./.4alculul seciunii bateriei (.'.4alculul debitului de a5ent de racire (.".4alculul coeficientului de rcire al bateriei (.+.Pierderile de sarcin 3.Di/e"#i,"!re! &!/erei de '/idi4i&!re 5.Di/e"#i,"!re! 4i %re ,r de $r!4 $e"%r' !er $r,!#$+% 6i re&ir&' !% 2./.;le5erea filtrelor 2.'.4alculul suprafeelor de filtrare 2.".4alculul numrului de filtre necesare 7Di/e"#i,"!re! re8e ei de di#%ri('8ie 7.1.Di/e"#i,"!re! !"e/,#%!%e ,r de %!v!" 7.2.Alegerea gurilor de aspiraie 7.C! &' ' !er!' i& re8e ei de di#%ri('8ie 13.A e9ere! ve"%i !%,r' 'i

1.C! &' ' de(i%' 'i de !er $e"%r' #! ! 1))* $ i"+ v!r!
1.1.P!r!/e%rii !er' 'i e:%eri,r <emperatura aerului e3terior tev, se calculeaz cu o relaie de forma: tev!tem+;z !''.++(!'2.+%4& unde:tem temperatura medie zilnic a aerului e3terior in luna iulie i este 8n funcie de 5radul de asi5urare necesar ;z amlitudinea oscilaiei de temperatur Parametrii aerului e3terior se determin =i funcie de coninutul de umiditate al aerului e3terior >ev!/#,,, %51?5&,care are un 5rad de asi5urare de 2#@. Parametrii aerului e3terior sunt:

1.2.P!r!/e%rii !er' 'i i"%er,r <emperatura aerului interior se calculeaz cu o relaie de forma :

, iar umiditatea aerului interior vara se adopt Parametrii aerului interior sunt:

1.3.C+ d'r! de9!;!%+ de ,&'$!"8i

4ldura de5a6at de ocupani se calculeaz cu formula: Ao!.#B:!//#B*+/!2',/#%C& !(2,++,'*%?cal1)& unde:.# cldura total de5a6at de un om(se compune din suma cldurii latente .l- =i a cldurii sensibile de5a6ate de un om . s-).;stfel .# .l+.s!//#%C1pers& : numrul total de ocupani (*+/ persoane) 1.-.U/idi%!%e! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 7miditatea de5a6at de ocupani se calculeaz cu o relaie de forma : Do!:B5o!*+/B$,!,+$$,%51)&!,+$$,B/#-" %?51)& unde:5o umiditatea de5a6at de o persoan E5 o!$,%51) pers& 1...S!r&i"! %er/i&+ %,%! + ! 0"&+$erii Sarcina termic total a 8ncaperii se calculeaz cu formula: At!Ao+Ai!*$+*/+"/*#2#.#,!+#+,(/.#,%?cal1)& unde:Aiaportul de cldur total prin insolai Ai!.iBF!,,2B*/+$,(,'!+*#$,%C& !+/"'2,/*%?cal1)& 1.2.R!$,r%' de %er/,'/idi%!%e

1.3.P!r!/e%rii !er' 'i & i/!%i1!% <emperatura aerului climatizat se calculeaz astfel: t;4!tiv-(,()!'+.(-,.(!/2%4& Guncie de temperatura aerului climatizat si cu a6utorul raportului de termoumiditate se efectueaz o construcie 5rafic cu a6utorul creia se determin =i ceilali parametrii ai aerului climatizat.

1.5.C! &' ' de(i%e ,r de !er /.*./.Debitul de aer pentru diluarea cldurii

/.*.'.Debitul de aer pentru diluarea umiditatii

/.*.".Debitul de aer pentru diluarea bioxidului de carbon

unde:D4H'!54H'B:!'"%l1)&B*+/!/2"+"%l1)& reprezint cantitatea totala de bio3id de carbon de5a6at de oameni. ca concentraia admisibil de4H' cr concentraia rezidual de 4H' din aer /.*.+.Debitul total de aer It!ma3(I/,I',I")!I/!+(2$,,$,%m"1)&!,(,,*,(2%?51)& /.*.,.Debitul de aer proaspt I;P!I4H'!/'*2,,"" %m"1)& /.*.$.Debitul de aer recirculat I9!It-I;P!+(2$,,$, - /'*2,,""!",#(#,"'%m "1)& /.*.(.Numrul de schimburi orare ca!'%l1m"& cr!#.,%l1m"&

1.7.P!r!/e%rii $'"&%' 'i de !/e#%e& Parametrii punctului de amestec se determin cu a6utorul formulelor de mai 6os,mai apoi se vor citi din dia5ram 8n baza construciei 5rafice =i celelalte puncte care definesc punctul de amestec.

1.10.Parametrii tuturor punctelor

% %4& Ev Iv A& v Mv
'2.+ '+.( /2 ',,2

i %@&
+' ,# $" +(

: %51?5&
/#.,, 2.$ *., 2,*,

%?cal1?5&
/"., //.( 2.$ /',/*

2.C! &' ' de(i%' 'i de !er $%. #! ! 1))* $ i"+ i!r"!
2.1.P!r!/e%rii !er' 'i e:%eri,r <emperatura aerului e3terior tei, se adopta conform S<;S functie de localitate tei! -/,%4& . Parametrii aerului e3terior se determin =i funcie de coninutul de umiditate al aerului e3terior >ei!#,* %51?5&. Parametrii aerului e3terior sunt:

2.2.P!r!/e%rii !er' 'i i"%eri,r <emperatura aerului interior se adopt t ii!'#%4&, iar umiditatea aerului interior iarna se adoprt .

Parametrii aerului interior sunt:

2.3.C+ d'r! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 4ldura de5a6at de ocupani se calculeaz cu formula: Ao!.#B:!/''B*+/!/#'$#'%C& !**''/,*+%?cal1)& unde:.# cldura total de5a6at de un om(se compune din suma cldurii latente .l- =i a cldurii sensibile de5a6ate de un om . s-).;stfel .# .l+.s!/''%C1pers& : numrul total de ocupani (*+/ persoane) 2.-.U/idi%!%e! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 7miditatea de5a6at de ocupani se calculeaz cu o relaie de forma : Do!:B5o!*+/B",!'2+",%51)&!'2,+", %?51)& unde:5o umiditatea de5a6at de o persoan E5 o!",%51) pers& 2...S!r&i"! %er/i&+ %,%! + ! 0"&+$erii Sarcina termic total a 8ncaperii se calculeaz cu formula: At!Ao+Ap!**''/,*+ /+*'(#,**! -$##+2,#+%?cal1)& unde:Apaportul de cldur total ale construciei Ap!.pBF!/*,'B*/+$,(,'!/+*'(#,**%C& !/'(+2#%?cal1)& 2.2.R!$,r%' de %er/,'/idi%!%e

2.3.P!r!/e%rii !er' 'i & i/!%i1!% Parametrii aerului climatizat se calculeaz cu a6utorul formulelor de mai 6os ,iar restul se citesc din dia5ram 8n baza unei construcii 5rafice.

2.5.C! &' ' de(i%e ,r de !er Pentru dimensionarea a5re5atelor din centrala de climatizare se impun debitele de aer din timpul verii. '.*./.Debitul total de aer It!ma3(I/,I',I")!I/!+(2$,,$,%m"1)&!,(,,*,(2%?51)& '.*.'.Debitul de aer proaspt I;P!I4H'!/'*2,,"" %m"1)& '.*.".Debitul de aer recirculat I9!It-I;P!+(2$,,$, - /'*2,,""!",#(#,"'%m "1)& 2.7.P!r!/e%rii !er' 'i $rei"&! 1i% Se impun parametrii tp!,%4& si 3p!#,*%51?5&,iar cu a6utorul unei construcii 5eometrice,din dia5ram se determin =i cellti parametrii.

2.1).P!r!/e%rii $'"&%' 'i de !/e#%e& Parametrii punctului de amestec se determin cu a6utorul formulelor de mai 6os,mai apoi se vor citi din dia5ram 8n baza construciei 5rafice =i celelalte puncte care definesc punctul de amestec.

2.10.Parametrii tuturor puctelor

% %4& Ei Ii A& i P Mi 1 2
-/, '# '(,' , /$ '/,$ /2 (, ,# '2 /, +2 "$ +(

i
-",$ 2," /#,,, /,* (,'* '/,$ *,$

:
#,* (," $,$* #,* (,'* ,,,, $,$*

%@& %?cal1?5& %51?5&

3.C! &' ' de(i%' 'i de !er $e"%r' #! ! 2)* $ i"+ v!r!
3.1.P!r!/e%rii !er' 'i e:%eri,r Parametrii aerului e3terior sunt aceea=i ca la sala /##@ plin vara

3.2.P!r!/e%rii !er' 'i i"%er,r <emperatura aerului interior sunt aceea=i ca la sala /##@ plin vara

3.3.C+ d'r! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 4ldura de5a6at de ocupani se calculeaz cu formula: Ao!.#B:!//#B/$*!/*,#'%C& !/,2,#%?cal1)& unde:.# cldura total de5a6at de un om(se compune din suma cldurii latente .l- =i a cldurii sensibile de5a6ate de un om . s-).;stfel .# .l+.s!//#%C1pers& : numrul total de ocupani (/$*persoane) 3.-.U/idi%!%e! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 7miditatea de5a6at de ocupani se calculeaz cu o relaie de forma : Do!:B5o!/$*B",!/#2""%51)&!/#,2" %?51)& unde:5o umiditatea de5a6at de o persoan E5 o!$,%51) pers& 3...S!r&i"! %er/i&+ %,%! + ! 0"&+$erii Sarcina termic total a 8ncaperii se calculeaz cu formula: At!Ao+Ai!/,2,#++/"'2,/*! ,('(2,/*%?cal1)& unde:Apaportul de cldur total ale construciei Ai!.iBF!,,2B*/+$,(,'!+*#$,,*"%C& !+/"'2,/*%?cal1)& 3.2.R!$,r%' de %er/,'/idi%!%e

3.3.P!r!/e%rii !er' 'i & i/!%i1!% <emperatura aerului climatizat se calculeaz astfel:t ;4!tiv-,.(!'+.(-,.(!/2%4&

-n funcie de temperatura aerului climatizat =i cu a6utorul raportului de termoumiditate se efectueaz o construcie 5rafic cu a6utorul creia se determin si ceilali parametrii ai aerului climatizat.

3.5.C! &' ' de(i%e ,r de !er ".*./.Iebitul de aer pentru diluarea cldurii

".*.'.Debitul de aer pentru diluarea umiditii

".*.".Debitul de aer pt. diluarea bioxidului de carbon

unde:D4H'!54H'B:!'"%l1)&B/$*!"*$*,$ %l1)& reprezint cantitatea total de bio3id de carbon de5a6at de oameni. ca concentratia admisibila de4H' cr concentratia reziduala de 4H' din aer ".*.+.Debitul total de aer It!ma3(I/,I',I")!I/!/2#2",#$%m"1)&!''2//,$(%?51)& ".*.,.Debitul de aer proaspat I;P!I4H'!',(2,#$ %m"1)& ".*.$.Debitul de aer recirculat ca!'%l1m"& cr!#.,%l1m"&

I9J4!It-I;P!/2#2",#$-',(2,#$!/2#"+/%m"1)& ".*.(.Numrul de schimburi orare

3.7.P!r!/e%rii $'"&%' 'i de !/e#%e& Parametrii punctului de amestec se determin cu a6utorul formulelor de mai 6os,mai apoi se vor citi din dia5ram 8n baza construciei 5rafice =i celelalte puncte care definesc punctul de amestec.

3.10.Parametrii tuturor punctelor

% %4& Ev Iv A& v Mv
'2.+ '+.( /2 ',,+

i %@&
+' ,# $( +2

: %51?5&
/#.,, 2.$ 2,' 2,('

%?cal1?5&
/"., //.( /#,', //,2+

-.C! &' ' de(i%' 'i de !er $e"%r' #! ! 2)* $ i"+ i!r"!
-.1.P!r!/e%rii !er' 'i e:%eri,r Parametrii aerului e3terior sunt aceea=i ca la sala /##@ plin iarna

-.2.P!r!/e%rii !er' 'i i"%eri,r

Parametrii aerului e3terior sunt aceea=i ca la sala /##@ plin iarna

-.3.C+ d'r! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 4ldura de5a6at de ocupani se calculeaz cu formula: Ao!.#B:!/''B/$*!'#,'#,+%C& !/($++,"$%?cal1)& unde:.# cldura total de5a6at de un om(se compune din suma cldurii latente .l- =i a cldurii sensibile de5a6ate de un om . s-).;stfel .# .l+.s!/''%C1pers& : numrul total de ocupani (*+/ persoane) -.-.U/idi%!%e! de9!;!%+ de ,&'$!"8i 7miditatea de5a6at de ocupani se calculeaz cu o relaie de forma : Do!:B5o!/$*B",!,**(%51)&!,,**( %?51)& unde:5o umiditatea de5a6at de o persoan E5 o!",%51) pers& -...S!r&i"! %er/i&+ %,%! + ! 0"&+$erii Sarcina termic total a 8ncaperii se calculeaz cu formula: At!Ao-Ap!/($++,"$ /+*'(#,**! -/"#$'$,,'%?cal1)& unde:Apaportul de cldur total ale construciei Ap!.pBF!/*,'B*/+$,(,'!/+*'(#,**%C& !/'(+2#%?cal1)& -.2.R!$,r%' de %er/,'/idi%!%e

-.3.P!r!/e%rii !er' 'i & i/!%i1!%

Parametrii aerului climatizat se calculeaz cu a6utorul formulelor de mai 6os ,iar restul se citesc din dia5ram 8n baza unei construcii 5rafice.

-.5.C! &' ' de(i%e ,r de !er Pentru dimensionarea a5re5atelor din centrala de climatizare se impun debitele de aer din timpul verii. +.*.+.Debitul total de aer It!ma3(I/,I',I")!I/!/2#2",#$%m"1)&!''2//,$(%?51)& +.*.,.Debitul de aer proaspat I;P!I4H'!',(2,#$ %m"1)& +.*.$.Debitul de aer recirculat I9J4!It-I;P!/2#2",#$-',(2,#$!/2#"+/%m"1)& -.7.P!r!/e%rii !er' 'i $re0"&! 1i% Se impun parametrii tp!,%4& =i 3p!#,*%51?5&,iar cu a6utorul unei construcii 5eometrice,din dia5ram se determin si celali parametrii.

-.1).P!r!/e%rii $'"&%' 'i de !/e#%e& Parametrii punctului de amestec se determina cu a6utorul formulelor de mai 6os,mai apoi se vor citi din dia5ram 8n baza construciei 5rafice =i celelalte puncte care definesc punctul de amestec.

4.11.Parametrii tuturor punctelor

% %4& Ei Ii A& i P Mi 1 2
-/, '# "',, , /* (, ,# '" /, ,#

i
-",$ 2," /',#' /,* *,'*

:
#,* (," (,/( #,* $,+'

%@& %?cal1?5& %51?5&

..Di/e"#,"!re! (!%eriei de $re0"&! 1ire


Se cunosc datale de proiectare: !I;P ! /'*2,,""%m"1)& !/,+(+,"2$ %?51)& t/!-/,%4& t'!tp ! ,%4& unde: debitul de aer %?51)& t/,t' temperatura iniial =i final a aerului </ ,<' temperatura iniial =i fnal a apei ..1.C! &' ' de(i%' 'i &! ,ri& ! (!%eriei Iebitul caloric al bateriei se face cu o relaie de forma : </!2,%4& <'!(,%4&

..2.C! &' ' de(i%' 'i de !9e"% %er/i& $ri/!r

Iebitul de a5ent termic primar se calculeaza cu o relatie de forma:

..3.C! &' ' di4ere"%ei /edii de %e/$er!%'r! Se ale5e o baterie de pre8ncalzire a aerului 8n contracurent ,cu ap cald de parametrii(2,1(,).Pentru condiia face cu relaia: ,diferena medie de temperatur se

unde: ..-.C! &' ' "'/+r' 'i de &ir&'i%e Pentru calculul numrului de circuite se adopt urmatoarele valori pentru viteza apei 0!/%m1s& =i pentru viteza 5ravimetric a aerului pentru apa cald (2,1(,). ,iar

;stfel cu valorile adoptate mai sus se calculeaz numrul de circuite(nK) ,ale bateriei de pre8nclzire.

Se ale5e definitiv nK!* %circuite& Golosim eav /$3/%mm& ....C! &' ' #e&8i'"ii 4r,"%! e ! (!%eriei Sectiunea frontal a bateriei se face cu o relaie de forma:

Se ale5 bateria de pre8ncalzire cu suprafaa de ; ef!/.#++%m'&.;stfel ;ef!/,#++%m'&L;nec!/,#"+%m'&.

4onform ;ef!/.#++%m'& avem bateria de tip

4u datele bateriei alese respectiv arie efective se recalculeaza viteza apei 0,si viteza 5ravimetric a aerului,cu formulele E

-n continuare se determin coeficientul 5lobal de transfer de cldura ?, pentru un anumit numr de rMnduri de evi =si pasul corespunztor 8ntre ele.4alculul se face cu a6utorul formulei de mai 6os: de mai 6os E < =>?/2@A N/'!"( N/"!+',,, N'' !"# <23B3-C. .9ezultatele sunt prezentate tabelar in tabelul S =/2A S/'!"*,"$ S/"!',,,( S''!($,(' S23B.1C1<"e& =>?/2@A Nnec/'!'(,"" Nnec/"!'",($ Nnec''!"",(/ <"e&23B27C31

Se ale5e bateria de preincalzire din tevi de cupru si lamele de aluminiu tipO.;.O.4.;. ,functionind cu apa calda (2,1(,) ,de caracteristici: $/#1/*## P!" :!/$ <ip baterie /,##1/+($ 9Mnduri de tevi Pas lamele P :r. evi : 9 ' " /$ ;ria ;ef %m'& /.#++ :r. baterii / 9!'

..2.C! &' ' $ierderi ,r de #!r&i"+

Se determin :

2.Di/e"#,"!re! (!%eriei de 0"&! 1ire


Se compar sarcinile termice 8n cele dou cazuri Esala /##@ =i '#@ plin .Se efectueaz calculul mai departe cu sarcina termic corespunzatoare cazului /##@plin.Ieoarece debitele de aer ve)iculate sunt mari ,procesul de 8ncalzire nu se poate realiza intr-o sin5ura etap ,de aceea se adopta solutia cu: 8nclzire umidificare 8ncalzire.-n acest caz se ale5e o baterie de 8ncalzire cu ap la parametrii (2,1(,) Se cunosc datale de proiectare: !I< (/##@)! +(2$,,$,%m"1)&!,(,,*,(*%?51)& t/!tPi! /$%4& t'! t/ !'/.$%4& unde: debitul de aer %?51)& t/,t' temperatura initial =i final a aerului </ ,<' temperatura initial =i fnal a apei 2.1.C! &' ' de(i%' 'i &! ,ri& ! (!%eriei Iebitul caloric al bateriei se face cu o relaie de forma : </!2,%4& <'!(,%4&

2.2.C! &' ' de(i%' 'i

de !9e"% %er/i& $ri/!r

Iebitul de a5ent termic primar se calculeaz cu o relaie de forma:

2.3.C! &' ' di4ere"8ei /edii de %e/$er!%'r+ Se ale5e o baterie de pre8nclzire a aerului 8n contracurent ,cu ap cald de parametrii(2,1(,).Iiferena medie de temperatur se face cu relaia:

unde: 2.-.C! &' ' "'/+r' 'i de &ir&'i%e Pentru calculul numrului de circuite se adopt urmatoarele valori pentru viteza apei 0!/%m1s& =i pentru viteza 5ravimetric a aerului pentru apa calda (2,1(,). ,iar

;stfel cu valorile adoptate mai sus se calculeaz numrul de circuite(nK) ,ale bateriei de pre8ncalzire.

Se ale5e definitiv nK!/# %circuite& 2...C! &' ' #e&8i'"ii 4r,"%! e ! (!%eriei Seciunea frontal a bateriei se face cu o relaie de forma:

Se ale5 ' baterii de 8ncalzire 8n paralel fiecare cu suprafata de ; ef!/.$+(%m'&. ;stfel 'B;ef!'B/.$+(!",'2%m'&L;nec!",/'%m'&.

.4onform ;ef!/.$+(%m'& avem bateria de tip .4u datele bateriei alese respectiv arie efectiv se recalculeaz viteza apei 0 =i viteza 5ravimetric a aerului,cu formulele :

-n continuare se determin coeficientul 5lobal de transfer de cldur ? pentru un anumit numr de rMnduri de evi =i pasul corespunzator 8intre ele.4alculul se face cu a6utorul formulei de mai 6os: de mai 6os E < =>?/2@A N/'!"2 <13B--C5. N'' !"#,, N'"!",,#(, .9ezultatele sunt prezentate tabelar in tabelul S =/2A S/'!$#,/# S13B-)C)3 S''!/'#,'# S'"!*#,/+ <"e& =>?/2@A Nnec/'!'',,# <"e&13B33C3. Nnec''!//,', Nnec'"!/$,*(

Se ale5e bateria de pre8ncalzire din evi de cupru =i lamele de aluminiu tipO.;.O.4.;. ,funcionMnd cu ap cald (2,1(,) ,de caracteristici: ($#1'',# 9!O P!" :!'# <ip baterie '',#1''$# ;ria ;ef 9induri de tevi Pas lamele :r. tevi : 9 P %m'& / " '# /./+( :r. baterii ' :r. de circuite /#

2.2.C! &' ' $ierderi ,r de #!r&i"+ Se determina :

3.C! &' ' (!%erii ,r de r+&ire '#&!%+


Se cunosc datale de proiectare: !I<(/##@)! +(2$,,$,%m"1)&!,(,,*,(2%?51)& t/!tPv!',,2%4& t'!tPv!/2%4& i/!iPv!/',/*%?cal1?5& i'!iPv! 2,$%?cal1?5& </!*%4&<'!//%4&

unde:

debitul de aer %?51)& t/,t' ,i/,i' parametrii iniiali =i finali ai aerului </ ,<' temperatura iniiala =i fnal a apei de rcire is entalpia aerului saturat corespunztoare temperaturii

<!$,$,%?cal1?5& is!$,$,%?cal1?5& 3.1.C! &' ' #e&8i'"ii 4r,"%! e ! (!%eriei Seciunea frontal a bateriei se face cu o relatie de forma:

;le5 'BQ9; - bB) ! *+#B/2,# cu ;ef!/.,,'%m'& iar ; tot!",/#+%m'& 3.2.C! &' ' de(i%' 'i de !9e"% %er/i& $ri/!r

Iebitul de a5ent termic primar se calculeaza cu o relatie de forma:

Se ale5 ' baterii de 8ncalzire 8n paralel fiecare cu suprafata de ; ef!/.,,'%m'&.;stfel 'B;ef!'B/.,,'!",/#+%m'&L;nec!",/'%m'&. 4u datele bateriei alese respectiv arie efectiva se recalculeaza viteza apei 0,si viteza 5ravimetrica a aerului,cu formulele E

Se ale5e bateria de rcire uscat din evi de cupru =i lamele de aluminiu tipO.;.O.4.;. ,de caracteristici: *+#1/2,# , 3.3.C! &' ' &,e4i&ie"%' 'i de r+&ire ! (!%eriei C R

unde: isentalpia aerului saturat corespunzatoare temperaturii <!#.,(</+<')!$.$,%?cal1)& ;stfel pentru49!#.""+ 0!/,'/%m1s& se determin din dia5rama 9!f(0,vB r,49)

9!f(0,vBr,49) 9!(," se ale5e 9!* <ip baterie *+#1/2,#

;ria ;ef 9Mnduri de tevi Pas lamele P 9 %m'& * " /.,,'

:r, baterii '

:r.de circuit : ''

3.-.C! &' ' $ierderi ,r de #!r&i"+

Se determina :

5.Di/e"#i,"!re! &!/erei de '/idi4i&!re


Iate de proiectare:ti ! t/ !'/,$%4& t9! t' !/2%4& tt ! /',*%4& 5.1.C! &' ' #'(#%!"8+ &,e4i&ie"%' 'i de e4i&!&i%!%e ! #&Di/(' 'i de &+ d'r+ 6i (/##@ iarna)

unde: ti temperatura iniial a aerului la intrarea 8n camera de pulverizare t9 temperatura final a aerului la ie=irea din camera de pulverizare tt temperatura final teoretic la sfMr=itul procesului de tratare!temp.medie a apei de pulverizare J eficacitatea sc)imbului de cldur =i substan ;le5 camera de umidificare cu un re5istru in ec)icurent +re5istru in contracurent Jma3!#.*@ ;le5 5.2.C! &' ' #e&8i'"ii %r!"#ver#! e ! &!/erei

;le5 sectiune transversala de '###B'###%mm& E tipul camerei 47"

Se recalculeaza : 5.3.C! &' ' &,e4i&ie"%' 'i de #%r,$ire :e aflm 8n cazul pulverizrii medii ,deci coeficientul de stropire se calculeaz cu relatia:

unde:

- factor de corecie de valori e3perimentale

- coeficient de pulverizare brut 5.-.C! &' ' de(i%' 'i de !$! $' veri1!%!

5...N'/+r' 6i di#$'"ere! $' veri1!%,!re ,r ;le5 tipul pulverizatorului 7/ cu presiune p!'%atm& =i d!',,%mm& pentru pulverizre medie.Iin datele de mai sus se determin debitul pulverizatorului .!'+,%l1)&. :umrul pulverizatoarelor se calculeaz cu relaia:

;le5 n ! +2 ( coloane 3 ( pulverizatoare1coloan pe o sin5ur parte a camerei

Iensitatea pulverizatoarelor se calculeaza:

&

9andamentul camerei :

unde: m factor adimensional 5.2.A e9ere! #e$!r!%,!re ,r de $i&!%'ri a intrare se ale5e separator de picaturi tip ,cu coeficient de rezistenta locala a ie=ire se ale5e separator de picaturi tip FOOO cu coeficient7 locala 5.3.C! &' ' $ierderi,r ,&! e di" #e$!r!%,!re de rezisten

unde v viteza aerului 8n camera de umidificare

7.Di/e"#i,"!re! 4i %re ,r de $r!4 $e"%r' A.P. 6i A.R.C.


7.1.Di/e"#i,"!re! 4i %re ,r $e"%r' !er' $r,!#$!% 7.1.1Alegerea filtrelor Pentru aerul proaspt s-au ales filtrele cu scoatere lateral tip G4F- cu celule 8n F,avMnd ca material filtrant estura =i un debit specific de .!+2'#%m "1)m'& 7.1.2.Calculul suprafeelor de filtrare Suprafaa filtrelor se determin astfel :

7.1.3.Calculul numarului de filtre necesar

Suprafaa unei celule este s! +3#,,3#,,!/%m '& deci numrul celulelor de filtrare necesare se determin astfel: ;ef!#,*%m'& .Se ale5e n!+ %celule& cu

:umrul de casete necesar este de 'deoarece fiecare caseta are ' celule.4asetele se dispun in reea de'B' rMnduri 7.2.Di/e"#i,"!re! 4i4%re ,r $e"%r' !er' re&ir&' !"% 7.2.1.Alegerea filtrelor Pentru aerul proaspat s-au ales filtrele cu scoatere frontala tip G4F- cu celule 8n F,avMnd ca material filtrant testur =i un debit specific de .!+2'#%m "1)m'& 7.2.2.Calculul suprafetelor de filtrare Suprafaa filtrelor se determin astfel :

7.2.3.Calculul numrului de filtre necesar Suprafaa unei celule este s! +3#,,3#,,!/%m '& deci numrul celulelor de filtrare necesare se determin astfel: cu ;ef!/,$%m'& :umrul de casete necesar este de 'deoarece fiecare caseta are ' celule.4asetele se dispun in reea de'B+ rMnduri .Se ale5e n!* %celule&

1).Di/e"#i,"!re! &!/erei de !/e#%e&


Iimensiunile camerei de amestec se impun prin suprafeele filtrelor rezultate din calculul filtrelor de aer proaspt =i aer recirculant pentru a nu se efectua piese speciale care ar 8nrutai randamentul centralei de climatizare. ;stfel se impun : l!/(##%mm& b!/,##%mm&

)!$##%mm&

11.Di/e"#i,"!re! re8e ei de di#%ri('8ie


11.1 Calculul tavanelor perforate 11.2.Alegerea i verificarea gurilor de aspiraie //././.Debitul de aer It!+(2$,,$,%m"1)& ! /"%m"1s& //./.'.nlimea i lungimea zonei de amestec Rona ocupat /,*%m&

-nlimea 8ncperii )!2,$%m& ;le5 )K!#.(,%m& iar lun5imea zonei de amestec S!)-)K-/.*!2.$-#.(,-/.*!(.#,%m& //./.".Viteza aerului la sfritul zonei de amestec

unde: ts temperatura la sfMr=itul zonei de amestec ti temperatura interioar ts - ti ! ma3 '4 //./.+.Efectul de rcire Se adopt pentru sezonul rece 8n funcie de destinaia slii Jr!/ //./.,. ria panourilor ;p#,,;t ;t ! "#,'B'*,/ !*+*,$' %m'& ;p!(#,'#,',);t !'/',/,, %m'&

//./.$.!eficientul de ocupare !

//./.(.!alculul "itezei la ieire din orificii

//./.*. doptarea diametrului orificiilor

Se adopta l!(+%mm& distana dintre ' orificii //./.2.Numrul de orificii pe un rnd :umrul de orificii pe un rMnd se adopt 5rafic 8n funcie de f((,"*)!'# orificii1rMnd Se adopta '# orificiiB'# rMnduri //././#. ria unui panou

m- numrul de orificii pe un panou //././/.Numarul de panouri

Se ale5 :K!2( panouri perforate. S-a ales '# panouriB'# orificii cu l!(+%mm&

Se calculeaz capacitatea de 8nclzire .!22.+#%C 11.2 Verificarea camerei de presiune constant CPC //.'./.!alculul coeficientului de rezisten local

unde : ;o aria orificiilor perforate din panouri perforate ;p aria unui orificiu //.'.'.#ierderea de presiune

//.'.".!alculul debitului specific

//.'.+ Distana maxim pe care poate strbate aerul $n !#! ! ,$,,' %m"1)m'&

P4P4 !#,$* Iac


/ma3

refulm aerul pe sin5ur latur

11.3 Alegerea i verificarea gurilor de aspiraie )D; !#.,/ m

;le5 )D; !#.,m )D; 8nlMimea de pozare a 5urilor de aspiraMie

I9! ",#(#,"' %m"1s& nD;!$/# ;le5 nD;! * 1latur 1latur

vasp!'S." %m1s& ;le5 vasp!'., %m1s&

ID; 9ri ! GAV 55-.)):3)) -&' 9ri !; 4i: p!/.2 mmT'H 11.- Alegerea i verificarea gurilor de aspiraie de aer proaspat AP .;le5 5ura de aspiratie cu 6aluzele de protectie impotriva ploii I;P! /'*2,."" %m"1s& v! "S., %m1s& v! + %m1s&

;le5 9'ri re&%!"9' !re GLA 11)):1-)) priz aer proaspt cu 6aluzele 8mpotriva ploii

;ef!#,2/%m'& p!',, mmT'H :ot:;spiraia se face pe ambele laturi mari ale slii 11.. Alegerea gurilor de refulare nD9!$/# ;le5 nD9! * 1latur 1latur

vref!"S.+ %m1s& ;le5 vref!+ %m1s&

Se recalculeaz vref

;dopt d ! *##mm Fref recalculat !","/ m1s ;le5 9'ri de re4' !re %i$ SRES$ir,F dB5))//

13.

A e9ere! ve"%i !%,r' 'i

T tot ! T 44 + T retea !//,.," + "*.2, ! /,+.+* %mmT'H& T retea ! T asp


cum

+ T ref cum ! /#.+/+'*.,+ ! "*.2,%mmT'H&

T 44 ! T QP- + 'T G + ' T Q- + T Q9 + T SPO + T SP9 + T 4P4 ! ! (,* + '3/' + '3,,$ + ,, + +,$2 + /',/$ + #,$* !//,,," %mmT'H& T ! /,/3 T tot ! /,/3//,,," ! /$2,2'* %mmT'H&

Fentilatorul se ale5e 8n funcie de debitul total =i pierderiile totale 8n instalaie T ! /$2,2'* %mmT'H& It ! +(2$,,$, %m"1)& ! /","' %m"1s& ;le5 Ve"%i !%,r' r!di! /,",!#$ir!"% %i$ VS G 1) Puterea ! ,, NC <uraia ! ,,# rot1min Iimensiuni (## 3 *#* 3 /,'#