Sunteți pe pagina 1din 262

\ir .

* V

%
A N T IM

/
IV IF y E ,

i '/ *

'

CU

PREFA

IN D rsO > E

C U V IN T E

PETRE V. HANE
. PROFESOR SECUNDAR

B U C U R E T I Institutul d e A rte G rafice i Editura M IN ER V A . B u levard u l A ca d e m iei, 3. S trada E d g a r-Q u in et, -4. 1015

N. 10RGA DESPRE PREDICILE LUI ANTIM IV1REANU


In Istoria lit. rom. n secolul al x v m -le a , i, 430433

D e sigur c n ele e m ult imitaie, n volum ul d e s c o perit n urmft m ult traducere c h i a r ; de sigur c avem d e s tul erudifie m iglo as de teolog, care nu se citete i nu se poate citi. D ar, afar de partea lucrat d u p reet sau m p ru m u ta t , afar de partea b anal i m oa rt, e i o alta care n u e cea m ai ntins, d a r o c u p m ulte pagini din Di dahii. E aceast p a rte original n care ne ntlnim cu ex periena oratorului, i c u n o a te m sentim entele personale. Ascultai-1 cum descrie societatea ro m n e a s c din timpul su, cu in d ig n a re a su p rav e g h e to ru lu i turmii celei c u v n t toare, cum o m u str i caut s o ndrepte ctre o viea cu ra t i potrivit cil voia iui D um n ez e u . Ce ne a m n ju r ca noi, de lege, de cruce, de cuminictur, de mori, de co m a n d a re , de lum nare, de suflet, de m o rm n t, de coliv, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de cun un ie i de toate tainele Sfintei Biserici... N ou ne pare bine i rd e m . De s u n t acestea lucruri cretineti, zic cine a re D u m n ezeu. El arat pe prini ocrii i btui, pe btrni necinstii, pe boieri, pe d om ni blestemai, pe arhierei despreuii, pe preoi i clugri defimai i clevetii. Bisericile sunt soco tite ca nite grajduri : n ele credincioii, falii credincioi vorbesc, rd, i fac cu ochiul unul altuia mai ru dect

N. tO R U A OB SPK B P R E D I C I L E L U I A N T IM 1 V 1 R E A N U

LI

I* * * I trtu l u m e " . C n d vine o s r b t o a r e , R o m n i i se a d u n MfMliM m ntruni pe dracul. Ei v n d i c u m p r ca i n ziIt-iti Im iitlnittc >i p e t re c f r m s u r , ca nite d o b i t o a c e n e c u I * Mi illmlii se iu r s f t ci uni l e cele s p u r c a t e i d e nimi ca , ilt iiiiIhimI id uile cai sirepi, fr de z b a l i fr d e ru-

in m
I I p i n u i i u fU' ns m e t e u g a r i l o r i n e g u s t o r i l o r s cins|Mi ii ' i i ........dl hn e i lui D u m n e z e u , n c h i z n d u - i c m r i l e i IAnliil . 1 v.i nchide i prvliile, i nici s vindei, nici s 0MHI|iAih|I, 1,11 n u m a i del a cr etin, ci nici d e l a Turci, nici Mm uliii ulei s lucrai. Cci altfel i va p e d e p s i i va a l e r g 1 1 i11 ii i hti isI h la a j u t or u l domn ie i , n u n u m a i la a r m e l e lui pUllHVMli rli, i n i m e n i s n u s o c o t e a s c din voi i s zic |H IhIiiim l u i . D a r ce t r e a b a r e V l di ca cu noi, n u - i c a u t io lui. ii s a m e s t e c n t r ale n o a s t r e ? D e n ati tiut |i*n<i mi mu i de n a u fost n ime ni s v nvee, i a t c a c u m tl>|l II i ii .nu t r e a b cu toi o a m e n i i ci s u n t n a r a - R o a. dela mic p n la m a r e , i p n la u n copil de IM , uliurt din p g n i i din ceia ce nu s u n t de o lege cu ||Mt (Jrtt Iu s e a m a m e a v a u d a t s t p n u l H r i s t os , s v p as c ml l i ii i i , .i pre nite oi c u v n t t o a r e , i d e gt ul m e u s p n iii K miflrlclo v o a s t r e i de l a m i n e va s c e a r p r e toi, iar M II i IvIn fiI(li, p n c n d v voiu fi p s t o r . D a c au ei nevoi M vIp * m i r i n d e a m n s calce linitea D u m i n e c i i cci vllilH .....- de r i e
iH A m I h

s u f er e (ara

sa del a

cei ce s t p n e s c p -

h i .la,

el o a r e nu le a r e ? put e rni ci l or i bog a il o r , d u p al m e s e -

Imn ii iun r n d u l

MH|IIhi ifl n e g us to r i lo r . In posturi, ei d a c se s p o v e d e s c din iHllti ii Im n u m a i din obiceiu, de r u i n e ori de frica s t p Mllm
mu

,,i a

u n o r n t mp l ri . S u n t

unii care-i fac rs

Ulmi lUluit i *im


mmi

i imi

spov e dani e i , iind pe l n g d u h o v n i c u l del a or a, n i n s e s e gr eelile m r u n t e , u n d u h o v n i c d e a ra , i sfios, c r ui a- i ru s p u n , p e n t r u c a s le ierte, munca fratelui n o s t r u , lui, vinoviile cele grele, p c a t e le cele m a r i . Ei m n c m c a r n e a i I b e m s n g e l e i s u d o a r e a feii lui, cu lcomiile

jinusl"

NK|iH d u i u m llllf* A kpil H i ylinul iii

LII

A NTIM IVIREANU

i nesaiul ce avem, ei nu-i mai ad u c am inte de n e d r e p tile i prile cu cari i-au ncrcat sufletele. La postit, aceti fruntai ai rii nu-i afl locul de nem ulm ire i de poft. Rptesc a s u p r a verzelor, njur legumele, zicnd : n zadar s a u a d u s n lume. Apa o beau cu sila ca o doftorie, i cei mai muli m eterug uesc b u tu ra, m n gind u-i pohta lor, unii cu brag, al|ii cu bere, alii cu erbet, alii cu liverji, alii cu mied. i femeile lor, femeile tim purilor n o u care nu mai tiu ca S a ra s gte a sc m a s a oaspetului... Cci m a nile nu pot fr m n t pnea, fiind pline de inele i de scule, pre c u m faa li-o ac op r fleacurile drceti. Iar ct d e sp re preoii si, ei i au nc partea n aceast satir cu prins n ram ele predicii religioase. Prin vina lor nu se lum ineaz p oporul, prin vina lor nu se cu r sufletele i cad in pierzare. Ei cari trebue s aib g raiu de adevr, las s st p n ea sc tcerea n casa lui D u m n e ze u . Atunci cndsp u n e Mitropolitul, citaniile i tlcurile, voiu ndrzni a zice, c sunt mai b une d ect cilania Sfintei Evanghelii. D ar chiar cnd avem a face cu pu r frazeologie biseri ceasc, cu vechia, venica i b a n a la m oral, n formele vechi, fixate de tradiie, fru m u se i literare d e te a p t atenfia cetito rului i-l fac s u rm re a s c mai d e p a rte predica lui Antim. Ici o fraz cu m eteu g ntoars, dincolo o c o m p ara ie ori ginal. D u p ce a asc u n s soarele toate razele lui i s'a stins de tot lum ina zilei ntru ntunericul nopii, i cnd cerul dc osteneal a fost nchis spre so m n tofi ochii lui, atta ct nici lu na nu priveghi, nici u n a din stelele cele mai mici avea des chise tm plele lor cele de argint. C um face ariciul, scrie el a iu rea, c, d u p ce m erge la vie, nti se s a tu r el de stru g u ri i apoi scutur via, de cad b r o b o a n ele jos i se t vlete p i d in sele, de se nfig n ghim pii lui, i d u c e i puilori nu sunt sing urele pe cari le-am putea culege in Didahia E curios cu m d e nu s 'au publicat aceste m in u n a te nv-'Uuri, a t u n c i cnd nu num ai operele lui Maiota, p u rt n d n u mele beizadelelor, d a r i ale lui proprii s 'a u tiprit pe grecete, i chi ar pe ro m n ete. Biserica ro m n e a s c a pierd ut fr n-

N. IO R G A D E S P R E P R E D I C I L E L U I A N T I M 1V1REANU

LIII

lliilul/l mult prin aceasta, cci prin m anu scrip te discursurile nu ..........-.pndit, i ele au r m a s fr influen, Abia trziu itiiiln ardelean a pus in circulaie, a popularizat propoveIIhii II ,1 didahii, cuvinte, cari au o b un fo rm ro m n easc, lllml upi rii Fruntailor culturii noastre, d a r n au energia i Ui iu n ii ! discursurilor lui Antim lvireanul. IV di* alt parte, se pare c dintre Mitropoliii cari i-au Mimul i unii erau totui o am eni cunosctori i iubitori de miIi pastori sufleteti plini de rvn, nimeni n a mai urcat iM'plrlr ce d uceau ctre a m von, pentru a ntri i m n gia in nuiiiinete sufletele credincioilor. C uvntrile cari, cum nc ||im ir I limitrie C antem ir, se rostiau la ngropciunea D om tillni, d rv c n ir foarte rare, intr'o epoc de schim bare caleiiliin iipii ii a crm uitorilor notri. i chiar de s'a r mai fi rostit, im n irile m din lorgachi Logoftul, c se rostiau discursuri li H.iiliilorile mari i cum s u n te m ndreptii a crede c se f|t*ii In instalarea vreunui D o m n , oratorul vorbi n forma ti'li imi.i greceasc, p e n tru a-i re c o m a n d astfel cunotinele.

LUNA LUI AUGUST 6


CAZANIB 1.A P R E O B R A J E N IA ' ) DOMNULU I

*L uai-au lis u s p re P etru i p re Iacov i p re lo a n fra tele lu i ii- a s u it p re d n ii n tr'u n m unte (nalt deosebi l i-au schim bat fa a inna in tea lo r .

Cuvintele acestea su n t ale Sfintei Evanghelii, dintru carele BVt'in srt nelegem de p re a slvit sch im b a re a feei a d o m nu lu i Ititalm lisus Hristos, ce i-au fcut n m u ntele Tavorului. C ' unul ca s arate m rirea sa ucenicilor si i n ou mai nainte I ii |tuliuel, zice Evanghelistul cum c, u m b l n d lisus n prile CliiMiiriei lui Filip, ntreb pre ucenicii si, z ic n d : cine-mi #li mic oam enii a fi ?, iar Petru, apostolul din descoperirea l>>n 1 1 1 1i-Iiii ceresc, dintre toate celelalte vorbe ale ucenicilor I nu zis cum c este fiiul lui D u m n e z e u celui viu, i cu acest M il|l< > i- descoperind t u tu ro r m rire a sa cea mare^ O c a ra pallilicl sale, ucenicilor si celor ntrii n traceast credin a ttifllitl, z ic n d : c i se cade lui a m e rg e n Ierusalim i Hiullc n pi dela btrni i dela arhierei i dela crturari, i H t* om or, i a treia zi a nvia din mori. C are cuvinte Hh/IiiiIii le Petru i fiind nc cu c u no tin tru p e a sc i necuMiiicAuiI m rirea ce er s vie dintru ocara patimilor, s a ne11 S ch im b a rea la Fat.

A., ii i u I v l r o a n u . Predici.

ANT1M I V IR E A N U

voit ca s ntoarc pre D om n ul dela accl gn d, zicnd : De parte de tine, D o a m n e , s nu-i fie (ie acestea*. C ru ia D om nul i z ise : D u-te dinapoia mea, satano, sm inteal-m i eti, c nu g n d e ti cele ce sunt ale lui D u m n e z e u , ci cele om eneti. Cu care cuvinte, dojeni D o m n u l g n d u l cel trup esc ce er nrd cinat cu greala pcatului celui de obte n m intea o a menilor, ci zice cum c-i este sm inteal, nu c d o a r ar pi el sm inteal, ci p e n tru c cu acele cuvinte il o pri pre el Petru de lucrarea m ntuirii noastre. D intru care cuvinte p u te m c u no ate d ra g o s te a cea fierbinte a lui D u m nezeu , care are ctrc neam ul om enesc, c pentru fierbineala dragostei acetia i-au schim bat faa naintea ucenicilor, pentjru ca s-i ntreasc pre dnii m ai m ult n credin i s nu s sm inteasc vznd pre dasclul lor p tim ind pe cruce. D re p t aceea las astzi de strlucete ntru dnsul lum ina aceea a mririi, care lum in va strluci i n trupurile sfinilor lui, cnd vor lua c u n u n a cea desvrit a bucuriei lor, ntru care lum in to at fptura om e n e a sc cea d inafar atta s a schim bat, ct *) o brazul lui strluci ca soarele i vemintele lui erau albe ca zp ad a. Iar a s m n a r e a aceasta a obrazului cu soarele i a vem intelor cu zpada, nu d o a r p en tru aceea s a sem eneaz, cum c nu a r fi strlucit obrazul lui mai m u lt dect soarele, sau v e mintele lui n 'a r fi fost m ai albe dect zpada ; ci p e n tru c aici n lum e n 'av e m noi alt nimic mai strlucitor i m ai lu minat, d e d t so arele ; sau mai alb, dect zp ad a. C pentru trupurile sfinilor, nsui D o m n u l zice la 13 c a p e t e 2) ale lui M a te i: C vor strluci ca soarele ntru m pria printelui lor (cari su n t pre ln g Hristos ca i nite stele, care au lu m ina lor dela acest soare al dreptii), c de asmneazS, Hristos pre lng toi sfinii lui ca un soare pre lng stele i de vor strluci sfinii ca soarele, cu ct mai vrtos va strluci s o a rele acesta al dreptii. i lum in a aceasta ochii cei slabi ai ucenicilor nu-i sminti, ci mai vrtos cu o bucurie oarecare d u m n e z e e as c i veselia. i nu n um a i lum ina aceasta str; lucia
J) n c t. 2) la c a p ito lu l al x m -le a .

PREDICI

Iii nbni/.iil lui Hristos, ci i o frum usee oarecare i pod o a b in |ms s a r ta ntru dn sul, atta ct, de s ar a d u n a in ii nu loc toat fru m u se ea i toat p odo a ba , i cea p m n h'.r.i .1 i cea1 cereasc, nici n tr un chip n ar p utea ca s se m i 'le a s c ochii i inimile celora ce ar privi spre d nsa, precum ti veselit lum ina aceea ochii ucenicilor lui Hristos. i aceast Imnirie preste fire a ucenicilor lui Hristos, n u din strlucirea In nun ii, ci mai m ult din lum inata fru m u se e a M ntuitorului i;| fArc. Pentru care lucru pu te m cu no ate b u n ta te a i draKii'tliii lui cea m are, c cu aceast m rire p u te a to td e a u n a ml .lr lu c e a s c ; iar el din b unvoie a sa pentru noi au nchis ni/ele strlucirii sale, ca s p oat r b d a dureri am are pentru pcatele noastre, ca s po at face rspltire i i i *I vi pentru imului cei ') dum nezeeti. Drci cine va fi acela carele va soihIi ncestea i nu s va ap rin de cu totul de d ra g o ste a M ntMlurului a c e stu ia ? i cine nu s va m in u n de p uterea lui ln i m are i nespus, care to td e a u n a ar fi p u tu t ca s strliiMMscft cu aceast m rire ? i cine nu va iubi o b u n ta te i ii iirnista p entru care ( o ! m inune) a g onit dela sine o m li* * ni aceasta, ca s p oat svri m n tu ire a noastr. C mul m are m in u n e a fost a nchide o m rire ca aceasta s tr ini (luare, dect a strluci cu d n s a d e a p u ru re a. i nu nu m a i slujul;l m rirea lui Hristos veselia ochii ucenicilor, ci i a lui MiiUI i a lui Ilie, carii m p re u n cu D om nul s artase a fi Hi|uln,,i de lum ina i m rirea a c e e a ; c precum nu er slobod I i i nil il ca m pratului Artaxerx a intr cineva m b rcat n sac, Hn iui s a cuvenit nici n a in te a m pratu lu i celui venic a *11 lumile lui, fr nu m ai a fi mbrcai in lu m in i in str !m ln \ C acetia erau, din toi prinii legii vechi, mai alei I nun mari, c un ul er, nom thetis adic puito r de lege, iar i#lrtlnll ur zilotis, adic ntritor acestei legi, i pre acetia H vini D om nul s s arate cu dnsul, p e n tru ca din lege i lin pi noroci s ia m rtu risire o m enirea lui. O a re ce g u r NI ptiliM gri ca s adevereze cu ce bucurie i cu ce veselie

11 i rlrl.

ANTIM IVIREANU

s a u u m p lu t acei doi lum inai prooroci, cnd pre D o m n u l i M ntuitorul lor, de carele multe prorocise, nu nu m ai n trup, ci i n m rire i n strlucire m brcat, l-au v z u t? C de vrem e ce s au nvrednicit acetia a-l vedea i a-1 auzi pre D o m nu l lisus, de care ei de m ult dori ca s-l vaz, i nu nu m ai ei, ci i toate neam urile. Cu ce g u r va pu tea netine ') s gr e a sc cu a d ev ra t bucuria lor, i mai vrtos c d in tr atia prini i prooroci ai legici vechi num ai ei s a u nvred nicit a vedea o m rire ca aceasta. i de sau b u c u ra t Sim eon btrn ul atta, vznd pre M n tuitorul H ristos nu m ai n scutece m icnd (ct m oartea, care alt lucru mi groaznic n u poate fi, cu ochi veseli o.'privi), d a r acetia cari pre acela D o m n ntru m rire strlucind 1-au^vzut, ce vor fi fcut ? i cu ce bucurie s 'v o r fi bucurat, i cu ce veselie s vor fi veselit? Inc i sufletele acelea cari erau nchise n snul lui Avraam , n lo rcnd u-se Moisi i spuindu-Ie lor cele ce au vzut, cunoscndu-i ei a fi a p ro a p e ziua m ntuirii i a r s c u m p rrii lor, cu ce d rago ste vor fi a tep tat ? Iar de v rem e ce acestea toate su n t pu se preste nelegere, cu o tcere o a re care b l nd i cu o dragoste, cu credin trebuie s le cinstim i s le m rim . Cuvios i trebuincios lucru socotesc a fi ca s tim, la aceast prea slvit mrire, aceti luminai proroci ce cuvinte vor fi vorbit cu D o m nul. C n lim ea'Jeelor nlat lucru oarece ntreb, i veselia mririi vesel oarece i frum os lucru pofti. C a a vedem c s face i la mesele i ospeele celor mari, c su n t toate voioase i vesele, mncrile, b u turile, vorbele, jocurile i cntrile, nimic nu este de jale sau de ntristciune, ci toate de bucurie i de desftare. Cine este d a r acela acum carele s p o a t sp une m rire a zilei acesteia desvrit i precum s <?ade ? C tot ce a fost mai slvii n legea veche i n cea nou, n cer i pre p m n t, la a r tare au ieit. Cci acolo a u fost m ai marii prorocilor al legii vechi i mai marii apostolilor ai legii n o u ; din cer Sfnta T ro i s'a u vdit, i de pre p m n t prea sfnta ome!) cineva.

PRED lCt

..... n lui Hristos s a u a r ta t: i la a ceast veselie m are i Immi slvit, mai mult dect trei apostoli, cari au fost iulil|l, n'au fost ch e m a p . S vedem d a r i vorb a cea de veselie n ii11 fost? Vorbi, zice Luca la 9 capete '). p e n t r u 2) patimile I1 .....nulul, carele era s se mplineasc n Ierusalim. Adic vi ii l*i.i pentru patime, pentru m oarte, pentru ngro pare, pen tru ii m i , pen tru legturi, pentru scuipri, p en tru palm e, ocri | piMilru btile carele era ca s^le m plineasc n Ierusalim. I *n I d a r au acestea su n t cuvintele cele m ari i de veselie t'Hlt'lc s cuveni s g r e a sc la o veselie ca a c e a s ta ? Acel li I ilr vorbe e r a s s amestice la o bucurie ca a c e a s ta ? Iu rm a i aceasta e s te : c nu trebuie socotit aceast vorb ilii|ni socoteala lui Petru pm n te te , ci d u p socoteala lui l l i h l u i , carele a urit cele pm nteti, naintea cruia nimic mul vrcdnic nu era dect p en tru m rire a lui a r b d a patimi .(l oc rtii. C prea m arele judectorul lumii D um nezeu , pentru ........ . .lobozeasc neam ul om enesc din robia diavolului, acest I*i 1 1 de r s c u m p ra re mai vrtos au p oh tit dela rsc u m p ( ilin iJ neam ului om enesc, ca s s jertveasc el p entru om, III nimiile a m a r i plin de ocar. Care d a r i jertf atta m fn'.l d r iubite naintea lui, ct pentru aceast jertf a iertat ttlftll* urealele din toji vecii cei trecui, i uile cerului, cele jiHiifl ulunci ncuiate, celor rsc um p ra i le-au deschis, i lum ea M In Io i s - o ntru mila sa cea bogat i veche. C mai mult I nu mblnzit i l-au milostivit aceast jertv singur, dect pii'iiim il m niase rutile i f r de legile tu tu r o r oa m e iillm 1)intru care p ute m cu no ate i p u te m nelege c vorba H m ' i h I i n fost foarte vrednic unei mriri ca a c e e a : c ce Itliiu csle mai iubit robului, dect slobozirea l u i ? i ce este m u l iliii^ strinului, dect ntoarcerea la moia s a ? Fiind drept N i i m nstrinai Moisi i Ilie de atta v rem e de moia lor, de u t n In.iiIc dori, ce a r fi p u tu t gri mai cu d ra g o ste i mai mi ilulicnrt, dect p e n t r u *) m oa rtea preotului acestui m a r e ? P t l H l l l cm c m o a rte s d strinilor ntoarcerea la moia lor.
11 i ii|<Miiltil ix ; 3), 3) d esp re.

A N T I M 1VIR EA NU

Aijderea i D om nul, ce fel de vorb a r fi avut mai iubit dect vorba m ntuirii i a r scu m p rrii lu m ii? C atta dori de p a h a ru l acesta a-1 bea, ct acea p u tin vreme, ce m ai er ca s treac p n a-1 bea, i p re c s u n t mii de ani. Cci cu setea acestui p a h a r s lucr m n tu ir e a sufletelor om eneti, r s c u m p ra re a lumii, stricarea puterii diavolului, nm ulireea credinei, iertciunea pcatelor i slobozirea sufle telor. i at ta s b ucur de acestea, ct n locul bucuriei, ce er naintea lui, r b d a crucea de-l m uncia i b it ir e a cea m ult de-l csni, spinii de-l n c ru n t i durerile sufletului , de-l chinu, de care chinuri a s u d sudorile cele crunte, ne g n d in d nimica de ruine. C de au p r u t lui lacov puin 7 ani a sluji p en tru Raliila, logodnica lui, de d ra g o ste a ce avea ctr d n sa , d a r unui iubitor m a re ca acesta, cum nu i-ar fi p ru t puine casnele i muncile, cu care iubita lui lo go dn ic o r s c u m p r i o curia pre d n s a cu scldarea nepreuitului su snge, i foarte frum oas, fr de nici o hul i ntinciune o Tcea? D rept aceea nu i-au putu t fi mai iubit i mai dulce, dect a vorbi de lucrul acel de carele el mult nseta. C u n o a sc d a r acum fietecarele dintru noi p o h ta cea n e s pus, b u n ta te a cea negrit, mila cea bogat i desvrit a iubitorului de oam eni D u m n ezeu, cu ct sete au priimil (nu p e n tru sine, ci pen tru noi viermii cei lepdai) at ta o s teneal, dureri, patim e i m oarte. D a r noi acum , cci s nu priimim pentru d ra g o ste a lui i p en tru binele ce ne-a fcut, vreo scrb ct de mic ? Ins vo rbindu-se acestea i g tin d u -se Moisi i llie ca s s duc, iar Petru, ca s nu s lipseasc de o fru m u se e i de o dulcea strlucitoare ca aceasta, zice : D o am ne, bine este a fi noi aici; de vei vrea, s facem trei colibi, ie una, i lui Moisi una, i u n a lui llie, ne tiind ce zice, c nici un lucru lum esc nu-i aduce a m inte '), nici de m ncare, nici , de b u tu r, nici de viea, nici de m oarte, ci toate lucru*) M n tu itoru l.

PREDICI

rile, nc i de sine uitndu-i, i fiind ca i un beat de d r a gostea acei frum usei, num ai de aceea nseta, n u m a i aceea politia, i n u m ai n traceea a petrecc d e a p u r u r e a s nevoia. Iar nci lun d s e a m a vorbei i pohtei lui Petru, o aflm s fie s u p u s voiei dum nezeeti, c a zis de vei vrea s facem aicea trei colilii, adec de vei nrvi. D u p aceasta zice, c : nc g r in d el, iat nor lum inat um bri pre ei i iat rjas din n or gri : acesta este fiul m eu cel iubit, ntru c a lele bine am voit, pre acesta ascultai. i tot cela ce pohtete ca s p ljc mic prin cred in i prin dragoste, s fie u n a cu dnsul, ca aa cu d n su l i printr'insul s fie plcut mie. i pre acesta ascultai : c va deschide vou cale de m intuire i cu crucea va face v o u scar spre m pria ceriului. Pre acesta a s c u l t a i : c el este calea i vieaa i d re p ta tea ; ci este cuvntul m eu i nelepciunea m ea ; pre dnsul d re p t iicca ascultai, iar nu pre lume, nici nelciunile arpelui celui de dem ult, nici ndem nrile sufletului, nici cuvintele f a r is e u lu i; el socotind strlucirea ' m rirea luminii care e r ntru dnsul I Moisi i llie), i alte m inuni toate cte ai vzut n loc de mrturie. i iari zice : c auzind ucenicii, czu r pre faa lor i s Icni ur foarte. De ce a a d u s cuvn tu l acest dulce i m n u i t o r al lui D u m n e z e u a tta fric? D a r gro aza judectoru lu i i o va face ? De ngrozete a n d e m n a r e a a in ea legea, d a r irtud va lu s e a m a pentru lenevirea celora ce n 'a u plinit liKcn, ce va lucr ? i o are p e n tru c e la o veselie ca aceasta, liltru care vrea s arate D o m nu l m rire a i fru m u se e a sa, itii a d u s ucenicilor si frica a c e a s t a ? Cu ad ev rat nu este alta, filnt nu m ai ca s ne nvee pre noi aceea ce este scris la al doilea psalm : slujii D o m n u lu i cu fric i v bucurai lui cu i u l r e m u r . C s cuvine omului a s bucur de o b u n ta te mure, i a s tem e i a s c u tre m u ra de o m rire m are, i iivllndu-se dre p t aceea acestea a m n d o u lui D u m n e z e u deap n r u r c a ntru to a te laudele i mririle lui treb uete s le ve de m, i s cerem ajutorul i mila lui cea b ag at. C fr de

A N T I M IV I R E A N U

mila lui, nimic spre m n tu ire a sufletelor n oastre nu vom pute face, c nsui cu n e m incin oasa g u r a lui zice : *fr de mine nu pulei s facei nimic. i deoarece fr de dnsul nu putem face nimica, iar lui trebuie s-i zicem cu cld ur din a dncul inimii s ne m ilueasc d u p inare mila sa, d u p m u lim ea n durrilor sale i s ne descopere ochii sufletului i ai trupului, ca s p u te m pricepe minunile sale ; s scoa din trupurile noastre, aceste de carne, inimile cele de piatr i s ne d ea inim de tru p, ca s ne tem e m de d n su l i s ne ru in m de poruncile l u i ; s ne lum ineze inimele noastre ca i ale A postolilor; s ne n treasc d e a p u r u r e a a su p ra vrjm ailor notri celor vzui i n e v z u i ; s ne ndrepteze pre calea p oruncilor sale i s ne dea sfrit bun, ca d e a p u ru re a s fie m rit i proslvit, n vecii vecilor, amin.

II.
CAZANIE LA A D O R M I R E A PREA

SFINTEI NSCTOAREI DE DUMNEZEU l)

Polia i d ra g o ste a cc vz la aceast cinstit i sfnt adun.irc m n d e a m n , i netiind a vorbi, m c a r c vorba m ea nu este vrednic niciodat ca s ndulceasc cu vreun mijloc iiuzircle ascultto rilor; iar nc i d o m n u l Hristos, carele a iillnrat cu 5 pini 5.000 de suflete i a n dre pta t srcia i neputina ucenicilor lui cu bogia daru lu i su, acela i n a inte dragostei voastre, prin mijlocul vorbelor mele cele ne* 1 11oricite, va ntinde m a s duhovniceasc. De m ulte ori am sttu t n socoIIARUL S F IN T E I MARH. , , , ------------------------------------- teala mea, ca do ar a p u te a afla i* * \ nou s zic n tru cinstea i laud a prea Sfintei Nsclimrei de D u m n e z e u i p u ru re a fecioarei Mriei, d a r n 'a m putut afl nimica, n u d o a r c nu su n t cuvinte m ulte i de multe feliuri de vorbe a s gri ntru lauda mririi ei, ci pentruc, fiind m intea m ea t u r b u r a t de norul netiinei i m i j i i vrtos n tu necat de socoteala dum nezeetilo r i prea lu minatelor ei daruri, mi nfruntez i-mi ticloesc nevrednicia vi n etiina nvturii mele. C de vre m e ce ceinvai i ped e p s i i n t r u bunti stau de s mir de m rire a ei, d ar eu
) 15 A u g u st.

*i n v a i.

10

A N T IM 1 V IR EA NU

cel neinvtat i departe de toate buntile, ce voiu face ? D rep t aceea d a r mi caut i fr de voia m ea a conteni de a m ai iscodi s aflu nlimea fecioriei ei, ntru care cu anevoie s suie g n du rile om eneti, i a d n c im e a d a ru rilo r ei, carele nu s pot vede lesne nici cu ochii ngereti. Ci num ai cu acest titulu ce i s'au dat m ii 11 linte de tofi vecii, dela P rintele cel fr de nceput i venicul D um nezeu , prin m ij locul ngerului Givriil, acela i eu cu bucurie i cu m ult fric-i voiu zice intru lauda i cinstea e i : bucur-te ceeace eti plin de dar, D o m n u l e cu tine. C mai m are i mai ludat i mai cinstit titulu dect acesta nu s au dat din veci ni m nui, nici s va da p n n veci, fr mimai ei ; c au aflat h ar naintea lui D um nezeu, care n 'a aflat alta niciodat, d u p cum i-a zis ngerul. Iar de s va i afl vreun periergos, adec prepuitor, s z ic i cum c cu aceste cuvinte, de nu cu acest mijloc, iar in tralt chip, sa zis i la alii, precum s vede n multe locuri ale Sfintei Scripturi. C nti Ia al p a trulea cap ') al Facerii'-) zice p entru Avei: c caut D u m n ezeu a su p ra lui i a s u p ra daru rilor lui ; pentru E noch : i fu, zice, bine plcut lui D u m n ezeu ; i nu s afl, p e n tru c l-au m utat pre d n s u l ; pentru N o e : c i au aflat h a r naintea d o m n u lu i D u m n e z eu i-l pzi de potop ; p entru A vraam : c crezu, zice, pre D u m n ezeu, i i ' s socoti lui ntru d r e p tate i-l fcii printe a m ulte n e a m u r i; pentru I o s i f : c e r D om nul cu dn sul i v r s i asupr-i mil i-i dede lui har. P e n tru Moiii, c i a zis : i cuvntul acesta carele ai zis tu t>-l voiu face, pentruc ai aflat h a r naintea m ea i te tiu dect pre to ti; pentru D.ivid, c i a z is: aflat-am om d u p pofta inimii mele, pre fiul lui Iese, carele va mplini toate cererile m ele. i p e n tru ca s nu mai lungesc eu vorba, tu tu r o r proorocilor i tu tu ro r sfinilor, i celor mai nainte de lege i celor d u p lege, li s au zis cuvinte de bucurie prin mijlocul ngerilor i li s'a dat dela D u m n e z e u d a r i mil, !) Capitolul al iv-lea.
2) P rim a parte a B ib liei.

PR ED IC I

11

ius acoperit. Iar Sfintei Fecioarei sau d a t cuvntul bucuriei cei ad evrate, care este mai pre sus dect to a t m intea, n slav i n cinste m ai veselitoare, covrind pre to{i cu darul ,.i cu mila: bucur-te ceeace eti plin de dar, D o m n u l e cu tine. ------------------------- i sau dat s fericete de toate n e a m u rile, ci i pentru n um ele ei cel p rea cinstit ce i s'a u druit, de s num ete Mariani ; c precum este n um ele fiiului ei mai presus dect toate num ele, d u p cum zice fericitul Iavel : i i-au druit lui num e, care este preste tot n u m e l e a i num ele ei este preste tot num ele d u p al lui lisus ; i precum ntru num ele lui lisus s pleac tot gn iu c h iu l celor cereti i celor pm nteti i celor de su p t bezne, a este i ea mai cinstit in cer dect heruvimii i mai slvit fr de a se m n a re dect serafimii i pre p m n t mai nchinat i m i i fericit, ca o m p r te a s a lumii, de i< > |i credincioii p m n tu lu i; i sub bezne mai stranic i mai nfricoat a su p ra dracilor, dect toi sfinfii. Intru care n u m e Mariatn, d u p a m e a p ro a s t socoteal, nelegem cum c i uprinde n sine trei l u c r u r i : una, pen truc fiind num ele nrrsta de trei silabe, adec de 3 injugri, se nelege cum c hi n sc u t o fa( a Sfintei Troie, pre Fiul i C uvntul lui I > nmiezeu ; a doua, c are fietecare injugare cte d o u slove, ',il s nelege cule 2 firi ale lui Hristos, ad ec cea d u m n e ni'zceasc i cea o m e n e a s c ; a treia, c su n t 6 slove de toate I ilr'acest nume, cu care inelegern cele 6 taine m r i i preste fire, a d e c : b la g o v e te n ia '), naterea, botezul, m o a rte a pre ii mo, nvierea i nlarea la cer. Deci cu blagovetenia s'au I' .eoperit taina cea mai nainte d e toji vecii a s c u n s ; cu nrurea sau m pcat ceriul cu p m n tu l, adec D u m n e z e u mi o m u l; cu botezul n e -a m m brcat cu haina n estricciun ii; mi m o a rte a ni s au dat v i e a j a ; cu nvierea ni s a dat bui ni iu i cu nlarea la cer, ederea d e a d re a p la lui D u m
1\ Im iiLivcstire.

N U M E LE SF IN T E I.

" U n U n , a i p e " trU b l ,C U r ia a C e a S t a CC

12

A N T l M IV1 REA NU

nezeu-Tatl. Aijderea i n cuvintele cele de bucurie ce i-au zis n g e r u l: B ucur-te ceea ce eti plin de dar, D o m n u l e cu tine, iar nelegem num ele prea sfintei T r o i ; c n cu vntul ce zice: bucur-te, se nelege Fiiul, c el este b u curia lum ii; n cuvntul ce zice: plin de d a rs , se nelege D uh ul sfnt, prin carele s d a u (oate d a r u r i l e ; i cuvntul ccl ce zice: D o m n u l e cu tine, s nelege Tatl, c el este D om nu l a toate vzutelor i nevzutelor. Ins D u m n ezeu, carelc num ai cu un cuvnt a u fcut i au zidit toate lucrurile cele vzute i nevzute, poate cu adevrat, cu cea d esvrit 3 lui preaputernicie s fac stele mai lum inoase dect acestea ce strlucesc pre cer ; i lun m ai iscusit dect aceasta ce ne povuete n o a p te a ; i soare mai strlucitor i mai lum inat dect acesta care stinge cu lum ina lui toate celelalte lu mini; i ceriuri m ai mari i mai largi n rotocolime; i pasri mai cu dulci g la s u ri; i flori mai cu m ulte m ir o s u r i; i c o paci mai nali i mai r o d i t o r i ; i vnturi m ai sn to a se i vzduh uri m ai de folos; i hiare m ai m ulte la n u m r, i mai de multe feliuri; i mai m ulte lumi dect a c e a sta ce locuim poate s zideasc, n m rim e i n m e teu g mai m inunate. Iar o zidire, care s covreasc n vrednicie pre Maica lui D u m nezeu, nu va p u te a s fac niciodat, m c a r c este prea puternic, p entruc, precum nu este cu putin, nu zic s s o coteasc, ci nici cu m intea s g n d e a sc netine o fiin mai cuvioas i mai nalt dect d u m n e z e ire a ; a nici o zidire mai covritoare dect aceea ce au nscut pre un D um nezeu care s'au fcut om ; c pre d n s a o au ales D um n e z eu mai nalt dect toat zidirea, p e n tru c s fie lca venic, dup cum g r e te David : Aceasta este o d ih n a m ea n vecii ve cilor i n tr'n sa voiu locui p e n tru c o am ales.
CU C E S E P O A T E

-----;---------- --------A SEM NA S F N T A ?

Aleas este cu a d ev ra t ca soarele, * , . ... , . , p e n truc este n c u n u n a ta cu toate razele (]a r u r jio r dum nezeet i strlucete mai

vrtos ntru celelalte lumini ale c e r iu lu i; aleas este i frumoas ca luna, p e n tru c cu lu m ina sfineniei stinge celelalte stele ; i p e n tru m a re a i m in u n a ta strlucire, de toate ireagurile ste-

PREDICI

13

li

Ii ii celor de t a i n se ci nst e t e ca o m p r t e a s ; a l ea s eslc


zorilor, pentruc ea a g o n i t n o a p t e a i t o a t ziua cea p u r t ca r e cu cu r ge -

i o r ev rs a tul

I nl mieri cimea p c a t u l u i i a u a d u s n l u m e lu.m! de v i e a ; a l e a s este, c es te izvor,


11 U -

cereti lor b u n t i a d a p s f n t a biseri c i t ot sufletul n p l i n e s c ; a l e a s este, c este c h i p ar o s , car ele cu n l ji me im' firet e cerurile, i p e n t r u m i r o s u l cel din fire s a u a r t a t 11 i'.irlc d e t o a t s t r i c c i u n e a ; a l e a s este, c este crin, c m.H ir d e - a u i n s c u t n t r e m r ci ni i n e nor oc ir i i cei d e obt e , Im un i-au p i e r d u t n i c i oda t p o d o a b a a l b i c i u n i i ; a l ea s este,

i i i ile nor, care n au ispitit nici o g reim e a p c a tu lu i; mai itlrusa este, p e n truc este fecioar m ai nainte de natere, feiHi.n in natere, fecioar i d u p n a t e r e ; i este o adn <Imc nepricepu t a b u ntilo r i o icoan nsufleit a fruiiin .i-ilor celor cereti. Este o g r d in ncuiat, din care au |i ,lt floarea cea n e v e te jit ; i o f n t n pecetluit, din care nu iu r s izvorul vieii, H ristos. Pre aceasta o a u vzut Moisi I i i muntele Sinai ca un r u g aprins i nu a rd e a ; pre aceasta ii n i f vzut A aron ca un toiag nflorit i plin de r o a d ; pre in i a .ta o au vzut lacov ca o scar ntrit din p m n t (iftii l In cer, i ngerii lui D u m n e z e u s suia i s p ogor pre ilrtir-a ; p r e aceasta o au vzut lezechiil ca o u incuiat, prin dArc nimeni n au tr e c u t; pre aceasta au vzut G h e d e o n ca o lAllA, Avacum ca o d u m b ra v u m b ro as , Daniil ca un m u n te i 'm lo m o n ca u i f p a t . Aceasta astzi x) s m u t de pre p m n t In n i, las ntristciunea i s duce Ia bucurie, las cele de |ni .I |>riimete cele de sus, las^cele striccioase i ctig tt'li* n em urito are i venice. Astzi i d prea sfnt sufletul H In minele fiiului ei i cu cntri ngereti i apostoleti s 1111 1 re cinstit trupul ei in satul G h e tsim a n i spre ngropare. ViM/i ceriul ntinde snurile sale i priimete pre ceeace au IIIW i ut pre cela ce nu-l ncape toat zidirea ; astzi s minuim i .i loute puterile cereti, zicnd u n a ctr alta : cine este > i>i ii .Iu ce s suie din p ustiu,^adec de pre p m n t la c e r ?
*| I n 15 August.

14

ANTIM

LVIREANU

cine este care s ivete ca zorile, frum oas ca lun a i aleas ca s o a re le ? Cine este a c e a sta ce s suie de pre p m n t n cer, albit, nflorit, n tru care h ul nu este ? Ridicai deci porile voastre, zic cetele cele ngereti un a ctre alta, i cu cntri de laude priimi pre m p r te a sa ceriului i a p m n tului, care vine s locueasc d ead re a p ta m pratu lu i D u m n e z e u ; cu m b r c m in te de aur, m brcat, mpistril, d u p cum zice David : cci a c e a s ta este ceea ce au m pcat ceriul cu p m n tu l i pre D u m n e z e u cu o m ul; aceasta este bucuria celor drepi i n d e jd e a celor pctoi.
D A T O R IA C R E D IN C IO aC eaSta d a r $ ,10' CU t o W

" trebuie cu dragoste, cu cucerie, cu . . . . * . . . . . . . ------------------------------------ m im curata i cu c a n ta n de laude s o c n t m i s o l u d m , ca p re .o m aic a lui D um n e z e u , i cu bucurie sufleteasc s p r z n u im A do rm irea ei. Ci, o maic fecioar, acest n orod ce sl naintea mririi tale, vznd nlimea cureniei tale i c un osc nd u-i ei nevrednicia i sm e re nia lor, nu n drznesc fr de mijlocitor ca s-i a d u c czuta n chinciune i m u lu m it p e n tru multele faceri de bine i s s roage ca s te milostiveti a su p ra lor. P e n tru aceea eu, nevrednicul i m ult pctosul robul tu, fiindu-le tat sufletesc, r n d u it de fiiul tu, prin mijlocul m eu s ro a g c:i toii cu cldur din ad ncul inimii, zicnd : S t p n de D u m n e ze u N sctoare, m p r te a sa ceriului si a pm n tu lu i, cinstea i slava cretinilor, ceea ce eti mai nalt dect ceriurile i m ai curat dect soarele, fecioar prea ludat, ndejdea celor pctoi i linitea celor btui de va lurile pcatelor, c au t a s u p r a no ro d u lu i tu, vezi m oten irea ta, nu ne ls pre noi pctoii, ci ne pzete i ne m n tu e te d e vicleugurile diavolului, c ne-au m p re su ra t scrbele, nevoile, rutile i necazurile ; d -n e m n de ajutor F e cioar, c pierim, nu te n d u r de noi, c pre tine te avem a ju t to a re i Ia tine n d jd u im , ca, cu rugciunile tale cele p rea puternice i nebiruite, s mblnzeti pre fiiul tu a su p ra n oastr, ca s-i ntoarc mila sa cea b o g a t spre n o i ; i nc l ro a g cu cldur, ca s d e a p u tere din nlimea lcaILOR C T R E S F . MARIA.

PREDICI

15

Vlilni su, i pre l u m i n a t u l nostru D o m n 1), pre care p ro n ia sa

I a ales i l-a pus preste acest no ro d, ca s p o a t chivernisi 11 nelepciune n tre a g a tu r m ce i s au ncredinat, n mulji mii luminat, cu fericit sntate, i s o apere de lupii cei vfl/.ui i nevzui. S pzeasc i to a t cinstita aceasta boierime de toate primejdiile i de toate vicleugurile vicleanului, i s Ic dea dragoste, uniciune, sporiu i ajutor ntru toate, i s ne nvredniceasc pre toi de obte, ca s petrecem toat leala n oastr cinstit, curat i fr de p rih a n , ca cu o Hlirfl i cu o inim pre dn sul d e a p u r u r e a s-l m rim i ie .I zicem : bucur-te cecace eti plin de dar, D o m n u l e i i i tine.

11 i 1 MrAncoveanu.

IU.
LA DUMINECA VAMEULUI CUVNT DE NVTUR

P o h ta cea m are i d ra g o s te a cea curat, iar mai vrtos s zic da to ria cea prin teasc ce am ctre d r a g o ste a voastr, m 'a u n d e m n a t astzi de atn venit aici, pen tru ca s v c e r cetm sufletete, de vreme ce m a u r n d u it D u m n e z e u ca pre un nevrednic s v fiu p s to r i printe sufletesc i n v tor la lucrurile cele ce ar fi spre folosul m ntuinii sufletelor v o astre ; pen tru care lucru avei datorie cu toi, dela mic p n la mare, s m ascultai la cele ce v nv de bine i de folos, c acea ascultare nu o facei mie, ci lui H ristos, d u p cum zice la zece capete ale L u c i : cei ce ascult pre voi, pre m ine. m ascult, i cel ce s leapd de voi, de mine s leapd ; aijderea i fericitul Pavel zice la 13 c a pete ctre O v r e i : f ra ilo r ! plecai-v n vtorilor votri i v cucerii lor, c ei privigheaz p e n tru sufletele voastre, ca cum ar fi s dea cuv nt ca cu bucurie aceasta s fac, iar nu su sp in n d , c nu este de folos v ou aceasta. Drept aceea n am pregetat, nici am lenevit, ca s nu fac datorie d up p o ru n c a S tpn ului i Invtoriului n o stru Hristos, cruia m i rog ca s-mi dea putere, s v pociu s p u n e ceva de folos i v po h tim de ascultare. Precum un o m casnic, vrnd ca s sam e n e g r u c u ra t n ho ld a lui, p u n e m ult nevon de-l cerne i-l c u r de ne-

PREDICI

17

rliin i de altele, a i sfinii prinii notri au pu s m ult nevoin de a u cern ut cu ciurul chibzuielii toat Sfnta Seri[>lur i au ales ca nite g r u curat, din toate buntile cte iu p ite fi, aceste trei bunti m a r i : credina, ndejdea i dragostea i le-au s e m n a t n ho ld a sfintei beserici, adic : iu a d u n a re a i n inim a celor c re d in c io i; i are datorie fietei .i re cretin a le inea i a l e face; cci fr aceste 3 bunl;i(i nu este cu p u tin nici cu un mijloc s s m n tu e a sc cretinul, m c ar de ar zice cine ce va vrea, cci acestea su n t lemeile cretintii. C precum nu este cu pu tin a tri netine pre p m n t fr de h r a n tru peasc, i fr de m brcminte, i fr de som n, a nici fr de aceste 3 b unl.t(i, care sunt, p recu m am zis m ai sus, credina, ndejdea i dragostea. Ci nti voi zice p uin e cuvinte p entru ndejde i pentru dragoste, apoi voiu zice pre u rm i pentru credin unii pre larg.
N D E JD E A N dejdea este o n drzneal ade v ra t ctre ---------------- D u m n ez e u , d a t n inim a om ului din d u m n e z eiasca strlucire, ca s nu s d e sn d jd u e a sc niciodat de d u r u l'lu i D u m n e z e u , ci s fie ncredinat cum c va lu prin pocin iertciune pcatelor, i verice alt cerere sau trecluare sau venic. i este n dejd ea de d o u fe lu ri: u n a b u n i nlla rea. B u n este aceea cnd nd jd u e te cineva la D u m nezeu s s m n tu e a sc sau alt bine ceva s petreac, c nici n .Icnete, nici cheltuete nimic, cum zice David : c cel cc i ndjdu ete spre D u m n e ze u , mila l va nconjur. Rea este neeea cnd ndjduiete- cineva la om s-i fac vreun bine, j i u vreo n d e m n la lucrurile aceste tre c to a re ale lumii, ni re ndejde este m inc ino as i deart, cum zice iari I lavid : nu v ndjduii spre boieri, spre fiii oam enilor, la i aii nu este m ntuire ; aijderea zice i Solohion : blestem at > .fl fie tot cel ce n d jd u e te spre om.

D rag o ste a nc este o u n i r e a muli n tr una , ... . , , ------------------ i cale ctr D u m n e z e u i varf tu tu r o r b u n t ilor, d u p cum o ade v e re az i fericitul Pavel, la 13 capete - illro C orinteni, zicnd : dect credina i d ect ndejdea este
DltA G O ST EA .
Autim Iv irea n u . P redici. 2

18

ANT1M IV 1R EA NU

mai m are d rag ostea. i este i aceasta de trei feliuri ; mia dum n e z ee asc , alta fireasc i alta ptim itoare i rea ; d ra g o ste a cea d u m n e z e e asc este aceea ce zice la a 2-a lege, la 6 cap : s iubeti pre D o m n u l D um nezeul tu i p r o c i 2) ; iar cea fireasc este ceea ce iubesc prini pre fii i fiii pre prini i fietecare pre ru d a sa i prietenii s i ; iar p e n tru d ra g o ste a cea p tim itoare i rea n u vom zice nimic, pentru cci fiete care nfelept i te m to r de D u m n e z e u o c u n o a te c nu este bu n, i p en tru aceea lipseasc v orba ei dela mijloc, ca s nu ne sp u rc m auzul. C re d in a este fiinja celor n djduite i lucrurilor celor ce nu s vd dovediri, d u p cum zice Apostolul P a v e l ; i fr de cred in j nu este cu p u tin nim eni s s m ntue a sc ; precum vedem aceasta la toi sfinii i la to{i drepii, cei mai nainte de lege i cei d u p lege, c p e n tru credina lor cea d re a p t au aflat h a r naintea lui D u m n e z e u i au fcut m i nuni m ari i preste fire, fcnd folos i lor i altora. i er d e a p u r u re a ochii lui D u m n e z e u a s u p r a lor, i cu urechele lui ascult rug ciunele lor, d u p cum zice David. Aijderea i n S fnta Evanghelie vedem in bogate locuri c cei ce m e rge a u Ia D o m n u l Mristos cu credin, auziau din g u r a lui : dup credina v oastr s s fac vou, i ndat s t m dui, ori de ce boal ar fi fost. i p utem lu pild i de pre V am eul acest de astzi, ce p o m e n e te S f n ta Evanghelie, c btndu-i pieptul i zicnd cu c r e d in : D o a m n e fii milostiv mie pctosului, s pogor ndreptat. ________ .v D a r noi acu m , c ne n u m im crc. . , . . , . . . ---------------------------------- tini, d u p ce tapte b u n e socotiji c ne vom putea a r t cretin tatea i blagocestia ce avem , i s fim alei i desprii de ne a m u rile ce zicem noi c sunt pg n i ? C de vom zice de pre credin, ne nelm, c noi credin nu avem ; c de a m ave credin, am iubi pre D u m n e z eu i
N E C R E D IN A N O AST RA.
1) ca p ito lu l al V l-lea. 2) s i c e le la lte sau e c,

PREDICI

19

m i i pzi cuvintelc lui i am face d u p pu tin poruncile lui, c /H c la loan in 14 c a p e te : de m iubete netine, cuvntul meu vit pzi. Iar noi, n loc d e a-1 iubi i a-i pzi cuvintele, l njurm i-i inem cuvintele de rs i de batjocur, ca cnd . 11 fi nite b asne. Iar de m vei ntreba n ce chip il npiim, s v spuiu : C nd njurm de l e g e ) pre cineva, pre I lnm nezeu njurm ; c v 'a m spus mai sus c credina este numai de un fel i toi o am enii cred n D um n e z e u , c D u m iitv.iMi este legea i fctorul legii, i p e n tru cci njurm liy.ea, njurm pre D u m nezeu , i p e n tru aceea iat d a r c n'iivcm credin. I)e vom zice d u p ndejde c su n te m alei din pgni, nici aceasta nu o avem , cci c de a m avea credin, poate iliir c a m avea i n d e jd e ; c v am sp u s mai su s c nti chU* s creaz netine n D u m n ezeu, apoi s n d jdu easc. Du vom zice de pr e dra g o ste c su nte m alei din pgni, u ld ac ee a nu o avem , c zice loan : de va zice cineva c I ubete p r e D u m n e z e u i pre fratele lui l urte, m incinos i .le, c de vrem e ce nu iubete pre fratele lui, c-1 vede, d a r pre D u m nezeu , c nu-1 vede, cum l va pu tea iub i? i iat c precum zic, c ne a v n d dra g o ste ntre noi i n r p o h tin d u -n e binele unul altuia, d u p p o ru n c a lui D u m nezeu , nu avem nici credin, nici ndejde, nici d rago ste, i s u n te m uiul ri, s m iertai, dect p g n i i ; c zice apostolul P a v e l : -limbile n au lege i fac ale legii, iar noi avem lege, facem Ini m potriva legii i s u n te m mai pctoi dect toate neaiiiurile i dect toate limbile. i putei c unoate aceasta, c i ilc a c u m zic, c ce n e a m njur ca noi de lege, de cruce, dc n im in ic tu r , de mori, de c o m n d a re, de lu m n a re de millet, dc m o rm n t, de coliv, de prescuri, de ispovedanie, dc botez, de cu n u n ie i de toate tainele sfintei biserici? Si ne ocrim i ne batjocorim nine legea. Cine din pg n i fnec a c e a s ta ? Sau cine-i m screte legea ca n o i ? O a r e nu njurm cu acestea toate pre D u m n e z e u ? O a re nu ocrim

') icll^ ie.

20

A N T IM 1V1REANU

cu acestea poruncile lui? C el sin g u r ne-a ar ta t i ne-a nvat aceste taine, ca prin mijlocul lor s ne curim de pcate i s-l mblnzim a s u p ra n o a str la scrbe i la nevoi. D a r noi, clac auzim pre cineva c njur nju rm in te de celea ce am zis, n loc de a-1 cert i a-1 nfrunt, ca pe un om fr de socoteal, n o u ne pare bine i rdem . De suni acestea lucruri cretineti, zic cine are D um n ezeu. Inc i pre lng acestea toate mai ad a o g e m cu ru tatea, c pre prinii notrii i ocrim i-i batem, pre btrn i i ne cinstim, pre boieri i pre d o m n i i blestem m , pre arhierei nu-i in em n tr'o nimic, pre clugri i clevetim, pre preoi i ocrtn, besericile le inem ca nite g r a j d u r i ; i cnd m ergem la dnsele, n loc de a ascult slujbele i a ne ru g lui D u m nezeu s ne ierte pcatele, iar noi vorbim i rdem , i facem cu ochiul unul altuia, mai ru dect pe la crciumi. S r b torile i praznicile nu le inem ca un nimic, ci atunci facem cele mai rele, de b u curm pre dracul, i atu ncea vindem i c u m p r m ; i in scurte vorbe ne-am ab tu t cu toii din calea dreptii i m p re u n ne-am netrebuit d u p cum zice David : i nu s u n te m p n la unul a cunoate i a cerca pre D o m nul. Cci fiind orbii de deertciunile cele lumeti, nu ne b u c u rm la altceva, fr num ai la lucrurile ntunericului v e a cului acestuia, i su n te m pornii cu toii spre ruti, ca o ro a t cnd d de vale i nu s poate opri ; i s u n te m toi cu totul ca nite dobitoace necurate, tvlindu-ne n rsfciunile cele spurcate i de nimica. i acestea to ate nu s tra g d in tr alta, fr num ai din necredina no astr, c ni s'au m pietrit inimile ntru r u t i, ca a lui F a ra o n , i u m b l m ca nite cai sirepi, fr zbal i fr de ruine, p n vom c de a n vreo prpastie i vom pieri. Cu aceste fapte ne lu d m c su n te m cretin i? O vai de pcatele n oastre i cu cretintatea ce a v e m ! P o a te c vom fi socotind c n um a i cci ne n um im cretini, ne vom ispi ; ba, ci mai m a re o s n d va s lum, de nu ne vom poci i de nu ne vom ls de rutile noastre, c zice H ristos : nu cei ce-mi zic m ie : D o a m n e ! D o a m n e ! vor intr intru

PREDICI

21

.m pra ceriului, ci cei ce fac voia m ea. Spunei-m i, rom i -v, e eu p o a te c-mi voiu fi ieit din fire, care voie a Ini JIristos fa c e m ? Sau care p o r u n c i n e m ? Eu nu pot c u nunate altceva, fr n um ai un n u m e uscat i sem n ce avem , frtrfi de nici o fa p t b u n ; i nc stm de ne m irm , cci mii ne face D u m n e z e u pre voia noastr, p e n tru cci ne num im cretini; b a nc bine c nu ne p r p d e te ca pre Sodom iteni, c vedem d e p r ta r e a lui D u m n e z e u cu ochii imlri i c u n o a te m c din rutile n o astre ne vin a ttea U luiri de boale i a t te a feliuri de m ori i alte nevoi i i.rArbe, i nicidecum n u ne venim n fire, ca s ne prsim dc rutile noastre. --------------------------------------- i v nv cu frica lui D um nt'/eu, ca u n p rin te sufletesc i p sto r ce v sunt, s v v'uii n fire i s v cii de lucrurile cele necuvioase, <.1 D u m nezeu este milostiv, i dac va vedea ntoarcerea noastr i pocina cea bun, ne va iert ; c zice prin rostul iNitieii ntoarcei-v ctr m ine i m voiu ntoarce i eu r t r voi. i v p oru ncesc tu tu lo r ci suntei cu m e te r u g i cu neu|UorH, veri de ce bresl, ca de a c u m n ainte Duminicile > ,,1 srbtorile cele mari, ce se nu m esc do m neti, i ale Maicei 1rtdstii, i a u n o ra din sfinii cei numii, s v nchidei p r vliile, i nici s vindei, nici s cum p rai, n u n u m a i dela <u'lini, ci nici dela Turci, nici dela alii, nici s lu crai; i precum zic, s facei; c nefcnd, s tii bine c v voiu pedepsi bisericete cu pravila i pre dreptate, nefcndu-v nici o n p a s te ; i nc i pre cari s vo r a r t semei i tari li cap i nu s vor s u p u n e dreptii i poruncii bisericeti, li vom pedepsi cu do m nia. i nimeni s n u socoteasc din voi l s zic n inim a l u i : dar ce tr e a b are Vldica cu noi, nn i caut vldicia lui, ci s am este c n tr ale no a stre ? De n'nl tiut p n ac um i de n au fost nim eni s v nvee, li M c ac um vei ti c a m tr e a b cu toi o am enii ci s u n t in j ara R o m n easc, dela mic p n la m are, i p n la uu
SFATURI CRE DINCIO IL OR. C i a t C V ZC' i u b t i i r m d '

22

A N T IM

IV IR B A N U

copil de , afar din pgni i din cei ce nu su n t de o lege cu noi. Cci n s e a m a m e a v'a dat stpnu l H ristos s v pasc sufletete, ca pre nite oi cu vnttoare, i de gtul m eu s p n z u r sufletele voastre, i dela m ine va s cear pre toi, iar nu dela alii, p n cnd v voiu fi pstor. Ci v caut ti scurte cuvinte, s m ascultai, de vei ficretini i de v inei ai lui H risto s; c p re c u m nu pot fi oile fr de pstor, a nici n orodul fr de arhiereu, i orice va p sa cuiva la cele sufleteti, alerge la m ine ca la un printe, c-1 voiu vindec cu ajutorul lui Hristos. Inc-i poate s zic fietecine din voi n g n du l su : d a r noi av e m nevoi grele a s u p r a n o astr i nu pu te m s facem aceste ce ne zic ; ci eu nc zic c este a i crez, nu m a i la g reul acela su n t i eu p rta i n tracel jug ce tragei voi, tr a g i eu ; d a r n 'a m p utere s zic, nici s g n d e sc a ; cci c, p recu m cere m pratul djdii dela noi, a ne cere D u m n ezeu credin i fapte bune, c zice Hristos la E vanghelie: dai ale Chesarului C hesaru lu i i ale lui D u m n ez e u lui D u m nezeu . S nu socotii c-i va fi mil lui D u m n e z e u de noi s ne ierte p e n tru cci avem nevoi, dac nu vom face d u p p u tin a i poruncile l u i ; ci ne va bga de u n d e nu vom p u te a s mai ieim. Ci s \ lsm n ravurile cele rele i obiceiurile cele necuvioase, ca d o a r s'a r milostivi D u m nezeu a s u p r a noastr s ne ierte i s ne chiverniseasc cu mila lui cea b o g a t ; cruia m i ro g s tip reasc i s pecetlueasc n inimile voastre acestea cte v 'a m vorbit, ca s nu le uitai, ci d up p u tin d e a p u r u r e a s le f a c e i; i precum nelepete pre cei orbi i pre cei sfrm ai i nd rep teaz, a s ne nelepeasc i pre noi i s ne ndrepteze pre calea cea d re p t a mntuinii, ca d e a p u r u r e a s m rim i s proslvim num ele lui cel sfn t i p rea sfnt, am in.

IV. CUVNT DE NVTUR LA STRETENIA DOMNULUI NOSTRU I I SUS HRISTOS

A povesti lucruri m in un ate este d a t o a m enilo r celor nv|d|l, u ndulci cu vorba auzurile asculttorilor este dat ritoiilur, a descoperi taine mari i preste fire este dai celor d e s vrii ntru b u n t i; iar n mine, neaflndu-se nici unele de rtislea, nu va p u tea nimeni s auz nimic de folos. D re p t ui ren cu m ult jelanie mi ticloesc nevrednicia i-mi caut i/i l'rtr de voia a m ea a tcea ; iar apoi c un osc ndu -m i da4< > < iii ce am i te m n d u - m ca s nu caz n o s n d a slugii cci vldcne, cu cuviin este d u p p u tin s povestesc de a plinirea lucrurile D om nului, cruia m i rog cu m ult uinillu|A s-mi deslege g n g v ia limbii i s-mi lum ineze mintea, ni sil pot zice puine cuvinte ntru slava lui cea n egrit ; ci ui poftesc de ascultare. I 'unt c este fecioria o b u n ta te m are, nalt i m in u n a t , nulu l lucru dovedit i nfiat la cei nelepi, p e n tru care llli sunt vrednic a gri i a lud mririle ei. Iar pentru cci |Mii/uicul de astzi aduce la mijloc, ca o c u n u n nevetejit, Imilrt slava fecioriei d esv rit i o p u n e naintea fiilor celor 11 1 (11 1 i(i cu lirana cea sufleteasc, ne n d e a m n , d u p putin, ii / I i t puine cuvinte p e n tru d n sa . Astzi s deschide sfatul p n m m c ilo r celor dum nezeeti i sem nele cele nchipuite ale (iir.i la vitei zilei acetia, m p r e u n cu sfritul lor s propo-

24

A N T I M 1 V IR EA NU

vduesc a dunrii cei b ese ric e ti; astzi sfritul cel ad e v ra t al sfatului celui din nceput prin fapte cu m rirea lumii s au a r t a t ; astzi slava D o m n u lu i i a Sfintei Fecioare d es c o perit o privim ; astzi bucuria cea cereasc, pre care toate neam urile cu d ra g o ste o ateptau, sfntul praznic de astzi o d n eam ului om enesc. Au trecut cele vechi i au nflorit cele no u, cari nu s m ai nvechesc ; n u mai st p n e te de acum p o ru n c a cea tare a legii, ci mila D o m n u lu i m prtete, pre toi i trage la sine cu m n tu ire i nd elung r b d a r e ; nici ne pedepsete ca pre O zan acela odinioar, carele au n dr z nit de s'au atins de care nu er s s a t i n g ; c D um n ezeu pre toi c h e m n d la sine, frica tiu poate s zticneasc, strig z i c n d : venii d u p m ine toi cei ostenii i nsrcinai. i cine nu va a le r g ? Intru ale sale au venit D om nu l, nu prin u m b r , ci chiar nfiat s aduce ca pre un jertvenic pre p m n t cu pohval de sicriul cei nsufleit, adic de S fnta Fecioar. De care sicriu sa atins vam eul i s'a ndreptat, i sa a p ro p ia t cu rva i s 'a fcut curat, sa lipit bubosul i s a tm du it. Acest sicriu pre nim eni nu urte, pre nimeni nu gonete, de nimeni nu s scrbete, nici s f e r e t e ; ad u ce cele m n tu ito are i pre nimeni n u face p rta stric ciunii, ciubitoriu l de o am en i D u m n e z eu s o dihn e te n trnsa. Acestea s u n t darurile milei cei nou, acestea s 'a u fcut nti su b soare (nou), l) care nu sau m ai fcut, nici s va mai face. Cceeace r n d u ise D u m n e z e u p e n tru m ulta milostivire i n d u ra re ce ave ctre noi, a venit nsui i au mplinit p en tru iubirea de o am eni ceeace i s cuveni lui. P e n tru care lucru ade v ra t a r su n a t d u m n e z e eas ca tr m b i , fericitul Pavel zicnd : cele vechi au trecut, iat s au fcut toate nou .
D A R U R IL E A D U SE DE D rept aceea, ce voiu p u tea co-

------------------------------------ vrednic voiu p u te a gri a s u p ra zilei a c e tia ? Nu pot s m ntind u nd e nu ajung, nu pot s v o r besc cele ce nu tiu. mi m rturisesc nevrednicia i neputina,
co n tra zicerea zic to a rei n im ic n o u su b so a r e .

M N T U IT O R IN BISERIC.

P rin.d e CU m i n t C a m C a SaU CC ' UC.r U

PREDICI

25

mi i in i m e sc a m ai zice nimic, c biruete i covrete mai |in' ir. dcct toat priceperea minii om eneti graiul pom ejltilt \.l fecioria Sfintei Fecioarei acetia. C de poate afla I u n i mai m a re i mai slvit dect pre D um u e z e u , poate c va afla mai m a re i mai cinstit dect pre S fnta Fecare Fecioar, ca alt ceriu gn dito riu, ine ri braele |t||p pre fctoriul ceriului i al pm n tu lu i, pre fiiul su carele flt> uflscut din Tatl mai nainte dect luceafrul, i-I aduce la biseric, ca pre un cap ce este al besericii, s-l nrlllnr D omnului, celuia ce s nchin to at f ptura i s pleac llil ifmuchiul. C p e n tru b u n ta te a lui cea fr de m arg in e s |M|mmii' legii, cela ce a dat legea lui Moisi n m untele lui Horiv. Hi' mipune poruncii cela ce n u m a i cu p o ru n c a a fcut toate, |N <le viizute i ne vzute ; s sm erete cela ce de carele s cutreIttmrt toat z id ire a ; priimete ca un milostiv de s p u n e n |i|clr dreptului Sim eo n cela ce este num ai nsui d re p t; duce |l|niun la beseric cele ce s u n t toate ale lu i; duce plocon la flli'rirfl d o u paseri, cela ce a fcut cu un cuvnt toate paserile lll Vftzduh ; duce plocon d o u turturele, ca s a ra te cele d o u "i! ii dum nezeirii i a o m e n irii; duce o p ereche de u r u r i * curate, ca s fac p ereche cu ra t iui D u m n e z e u pre om ul, mi ml fac a m n d o u una, ca s m p re u n e cele vechi cu cele ""ii i, cele cereti cu cele p m nteti, cele de jos cu cele de | | | i ; duce plocon lucru curat, cela ce este n u m a i nsui curat, i.'i arate c s a n sc u t din m aic cura t i s arate i Mlirtlcnia besericii i a credinei; duce acele d o u paseri ca fiic preoii jertf, a r t n d cu aceast jertf ceeace er s * > fiic pre sine Tatlui p e n tr u noi.

Zice sfnta Fecioar ctre Sim eon : priimete, cinstite i fericite btrne, II" Ml 1 i: LUI SIMEON. pre acest prunc, carele a srcit de Wiln lui, a cruia bogie nu s poate sp u n e ; priimete pre acest pfMHc carele este mai vechi dect toi v e c h ii; priimete pre acest | n 1111* ci vezi, pre carele nici ngerii nu-l pot v e d e a ; cuprinde-I mi braele tale, pre carele nu-l p oate c uprind e to a t l u m e a ; Hiltmli .it, mic este de vrst, iar anii nu-i se tiu ; mic este,
m n t u it o r u l

[\

2( i

A N T IM 1 V IR EA NU

d a r este preste toate mririle mai m a r e ; mic este la vedere iar este m a re la pricepere ; n biseric este a cum mpreunfl cu noi, iar n cer ade n scaunul slavei sale i n care d h e r u v im i ; n chipul slugii s vede, iar este stpn presto toate. i lundu-l Sim eon n brae, fiind p o rn it de Dulm sfnt a zis : cu ade v ra t tu eti stpnul a to a t fptura, eti m n tu ito ru l lumii, tu eti D um n e z e u l nostru, pre tine a m are poft te ateptam , de tine doriam , de tine nstoam pre tine a d st de atia ani, ie m nchin, pre tine te rojj ca celuia ce eti stp n ul vieii i al morii. Tu m slobo bozete cu pace acum din lu m ea aceasta i din trupul acel striccios, c te-am vzut cu ochii mei, M ntuitorul meu slobozeti-m d intr'ac e a st viea, s m e rg in iad s spuiu ill venirea ta in lume, s-i m n g iu pre acei ticloi i dosdi| ce sunt ntru nchisoare de atia a n i; s le spuiu bucurlj amrilor, s le spuiu cum c te-am vzut cu ochii mei cum c te-am pipit cu mnile mele, i cum c te-am inu n brae, i cum c ai mplinit toate ale legii, i vei s ptimeti i vei s te om ori pentru m ntuirea tuturor, i vei s t pogori i n Iad, ca s ne scoi pre toi dela m unc, i s tl sui m p re u n cu tine la cer, s ne faci un a cu Tatl. Aii rog, Stpne, m n g e re a i slava norodului tu Israil, lumi cea descoperit a limbilor l ) celor dintru ntunerec, slobozc| te-m cu pace, ca s m resc num ele tu cel p rea sfinit i slvi : Acesta este praznicul beserid , , ,1 . . . J ---------------------------------noastre de astzi, iubiilor ni(| acesta este sfritul tainelor celor vechi i nceputul taineli celor nou. Astzi s'au mplinit toate ale legii cei vechi i ncep cele nou. i de vrem e ce Hristos, D u m n ezeu l noslr| cel adevrat, carele este legea i fctorul legii, sau supii legii, ca s ne arate n o u c este cu cale i cu dreptate ne s u p u n e m legii; drept ce d ar nu ascultm , ci stm m| triva legii i a lui D um n ezeu , ca cnd ne-ar fi vrjma m o a r te ? Zece porunci su n t scrise n lege i nici u n a nu ine
N E C R E D IN A N O A ST R A .
*) a n ea m u rilor.

PREDICI

27

Porunca

cea dinti

zi c e :

s nu a v e m

alt

Dumnezeu

in lulea lui, iar noi a v e m pre m a m o n u l nedr epti i.

A d o u a p o ru n c zice: s nu lu m num ele D om n u lu i Iu deert, iar noi l p u rt m prin gurile no astre ca o nimica. I A treia p o ru n c zice : s sfinim S m b ta , adic s fliulim i s inem praznicile, iar noi atun ce a facem lucrurile i i'lr mai multe i lucrurile cele mai necuvioase. I A p a tra p o ru n c zice: s cinstim pre prinii notri, iar lini li ocrim i i ba te m . fi. A cincia p o ru n c zice: s n u ucidem, iar noi de nu IHilnit ucide cu bul sau cu sabia, ucidem cu lim b a ; i de m i putem ucide pre alii, ne ucidem i ne o m o rm nine pre tiu! o u faptele cele rele. i A asea p o ru n c zice: s nu preacurvim , iar noi facem lliir mai rele i m ai sp urcate care nu le pociu gri, 7, A aptea p o ru n c zice: s nu furm , iar noi lum de In|i1 i u sila. M . A o p ta p o ru n c zice : s nu m rturisim s tr m b , iar noi liHfliu cu mnile pre Sf. Evanghelie, ca s nu ne pierdem i I i i M i ' i , i pierdem pre D u m nezeu. 0. A n o ua p o ru n c zice: s nu pohtim m u e rea vecinului mntiU, iar noi mijlocim ca s tie i el de acel lucru, iar s lin xirfl nimic, c apoi nu e bine de el. 1(1. A zecea p o ru n c zice: s nu pohtim verice lucru strin, l* *i noi lum tot, ca s n u aib cu ce s h r n i. ii Intft d ar c nici u n a din c.ele zece porunci nu inem , nici Im 'in. Iar de va socoti cineva din noi cum c vorbele acestea nu iui! adevrate, l las n s e a m a cugetului su ; i d e nu-l va bate hih H ii I n sine, atunci p o ate c acel o m va fi a u pre a sfnt i llli<pl naintea lui D um n e z e u , au este nesim itor. Ci tu D o a m n e ! Ulii ct pentru b u n ta te a cea f r de m a rg in e i m ulta milostivire ll viilt de ai luat tru pu l firii n o astre celei slabe i ai mplinit lliillc iile legii, in du r-te i ne lu m ineaz i minile i inimile, im nit ne a r t m mplinitori legii i p oruncilor tale, i ne millli'fli' cil un milostiv, d u p m u lim e a n d u r rilo r tale, ca deiu cu s m rim n u m ele tu p re a slvit, am in.

V. CUVNT DE N V T U R LA

DUMINICA LSATULUI DE BRNZ

Astzi n am a spu ne alt nimic naintea dragostei voastre, ca s v o sptez sufletete, fr num ai puine cuvinte dc n vtu r, p re care m ro g s le ascultai toi cu dragoste,I n e u it n d u -v a tta la ne putina i netiina nvturilor mele, ct la pofta i d ra g o ste a ce am d e a p u r u re a ctre nelepia v o a s tr ; i m c a r c nu este cu p utin s v folosii dintrnsele, iar, a jutor nd D u m n e ze u , nici de tot fr folos nu vc{i r m n e a . ^ Vedem n S f n ta Scriptur, la 2 capelei ale Facerei, cum c D u m n e z e u au po-J FRU CTU LU I O P R I T . - runcit lui A d am ca din tot l e m n u l ') ce este n gr d in cu m n care s m nnce, iar din lemnul a pricepe binele i rul, s nu. m n n c e , c n .c e zi va m nca, cu m o arte a va muri. Tlcul acestor cuvinte cu a d e v ra t este mart; i adnc, i nu m a i dasclilor este d a t s o tlcueasc dup cum s c a d e ; iar eu d u p p utin voiu zice, foarte pre scurl, num a i cele ce m voiu pricepe c su n t drepte.
EXP LI C AR E A

Cuvintele acelea ce zic, din tot lemnul ce este n gr;V din cu m n c a re s m nnce, socotesc c nu voiu grei dtf voiu zice: c din toat n v tu ra cea d re a p t i din toate cu*
i) p o m u l.

PREDICI

29

tliili Ir lui D u m n e z e u cc s u n t n g r d i n a sfintei biserici a r ii m'illui, c a o h r a n s u fl et e a sc , cu b u c u r i e t ot cretinul cu s m n n c e , i n e p u t e m n c r e d i n a d e a c e a s t a i 0itl cuvi ntel e ce zice Hri stos, la Ma te i n 4 c a p e t e 1) : c nu n u m a i cu p i ne va tr i o m u l , ci cu tot c u v n t u l ca r e iese llln g u r a lui D u m n e z e u . Iar d i n l e m n u l ce z i c e : a prif|t|ie binele i r u l s n u m n c a i , c n ce zi vei m n c a cu
im *u

Ic vei m u r i, p o t zice i p e n t r u a c e a s t a : C u m c d e Ii ii oiuI ce s face cu p ri c e p e r e fiecare s s fereasc, c in v ii l va fi face, cu m o a r t e n e t i ne prin pcat v a m u r i , c d e s p r it ma i de rea moarte D u m n e z e u nu

ff

ilrrAl a

kic alta, c zice l o a n la 3 c a p e t e ; c cel ce face pc at ul iii 11 diavolul este, c d i n c e p u t diavolul p c t u e t e . Iar lllllcin zice i n t r alt ch i p c n t oa t e zilele ce s u n t n g r i i i linului, Ifiinfcal cele ce s u n t spre hrana trupului r n d u i t e cu iar din i f r d e vicleug, f iecare s mnnce;

lumini cel h o t r t p e n t r u folosul cel suflet esc, carele cu pri1 1 1 m i ca n o a s t r l p u t e m f ace bi ne i r u, n i me ni s nu-l iIiIit, c n ce zi l va stric, cu m o a r t e va m u r i. P e n t r u c fAlot p o r u n c a lui D u m n e z e u i mai r e a m o a r t e d e c t a clca i us t ine p o r u n c a lui D u m n e z e u , n u e s te al ta; c va fi izgonit dc (lAnsul din g r d i n a besericii, ca i A d a m din raiu. I koSTUl d i n t r a c es t e p u i n e c uv i n t e ce a m zis, s p o a t e [ p * - ~ nelege c u m c volnicia m n c r i i ce a u d a t D u m IH / c u lui A d a m s a d e v r i l e g e a pos t u l ui , iar m a i v r t o s H M /ic, s n c r e d i n a p o r u n c a lui D u m n e z e u , p e n t r u ca s i iniiiasc A d a m c a r e m a i m a r e p r e s t e d n s u l i c u m c nu este volnic a clca p o r u n c a lui D u m n e z e u , c n ce zi li mi clca, cu m o a r t e va m u r i . D r e p t ac e e a acela n su i flillnilul i p or u n c i t or i u l lui A d a m , n zilele cele d e apoi, a r Ii*i*111 se pr e p m n t i cu o a m e n i i m p r e u n vieuind, p e n t r u fit' > > ;A ur ate n o u c u m c es te cu cale i cu d r e p t a t e llputiem po r un ci i lui D u m n e z e u i c u m c este s ne f o ar t e de

t nl m s p o s t i m ; nti, el nsu i a u post i t 4 0 d e zile i 4 0 de


1 1 I'van gh elia Iui M atei, ca p ito lu l al iv -le a ,

30

A N T IM IV 1RE A NU

nopi, precu m s vede la Luca n 4 capete, puind postul acesta naintea ochilor notri, ca s privim n trnsul ca n tro oglind, n toat vieata n oastr, i s ne ad uc e m a m inte du pacostea ce s a u n t m p la t lui A dam , din clcarea poruncii i din m n ca re . Pentru aceea trebu ete d a r i noi, de vreme ce ne-au nvrednicit D u m n ez e u i am ajuns ca s in trm de m ine n cltoria sfntului post, cu poft i cu drago ste s priimim p o ru n c a stpnului, i d u p putin s facem i cele p o r u n c ite ; i p e n truc avem a m e rg e la rsboiu a s u p r a vrj m aului sufletelor noastre trebuie s ne gtim, ca nite ostai viteji ai lui Hristos ncingndu-se mijloacele n o a stre cu a d e vrul d u p cum zice fericitul Pavel : i s ne nclm picioarele cu g tirea Evangheliei pcii, i s ne m b r c m cu zaua drept(ii, i s p u n e m coiful m ntuirii pre capetele noastre, cu care vom p u te a stinge toate sgeile vicleanului cele arztoare, i sabia d u hului care este graiul lui Dumnezeu. P e n tru c nu este lup ta n oastr spre sng e i trup, ci ctr domnii, ctr puteri, ctre iitorii lumii, ntunericului veacului acestuia, spre vicleugul d u h u rilo r celor de sub cer. V rnd d re p t aceea a face aceast cltorie a s u p ra v r jm a ului sufletelor noastre, p rec u m a m i mai zis, trebuie s lum m p re u n cu noi cinci lucruri, ca s ne fie ca o m erinde la vrem e de primejdie, care lucruri su n t ac e ste a : ispovedania, rugciunea, postul, milostenia i dragostea.
SP O V E D A N IA ' s P o v e ^ a n *a s a n e s p l m p catele,

l I I I

-------------------- m rtu risin d u -n e naintea duhovnicilor notri cu fric i cu inim nfrnt, ca n aintea lui D u m n e z e u , prndu-ne nine pre n o i; iar nu s d m pricina la alii, sau s zicem c de nevoie am fcut sau prin n eputin, c n u ne vom folosi nimic, p recu m nu s'a u folosit nici A dam . C vrnd D u m n e ze u s-l a d uc la pocin, n loc de a-i c u n oate gre a la i a-i m rturisi pcatul, el fcea pre D um nezeu vinovat, cci i-a dat muiere, i m u ie re a iar s cu ra pre arpe. i s fie ispovedania n o a str cu n dejd e b u n cum c ne va iert D u m n e z e u , iar nu cu desndejduire, p re c u m a fcut Cain, zicnd : c m ai m are este vina m ea, dect a mi se

j 1

PREDICI

:u

aijderca i Iuda, m car c s'au m rturisit naintea ulucirilor cum c au greit de au v n d u t snge nevinovat, h m nu i au folosit nimic ace ispovedanie, cci er cu desHjM'|duire. C ispovedania trebuie s o facem cu g n d ca lin, ca s nu mai greim nainte. C F a ra o n , m car c s au iifliliulsit z icnd : greit-am D o m n ului, iar n a u folosit fltllt, c nu g n d i a s prsi de ruti, i p entru aceea <li > 1 pierit. Ci s ave m ndejde b u n , c de ne vom ispoililiil cu inim cu ra t i cu g n d ca acela ca s nu mai n ,iini, ne va iert D um n e z e u , i vom auzi ca David : i i mimul a m u ta t pcatul tu, nu vei m uri.
m ACIUNEA ru gciu n e a s cerem dela D um nezeu **----- ---------- m n tu ire sufletelor noastre, c ni-o va da, ||K||A cum sin g u r H ristos z i c e : cerei i s va da vou. A moliciunea ce s face cu cldur din inim p tru n d e ceHlHlc fji in tr n urechile lui D u m n e ze u . Zice i Sfntul loan IpIiu M , cum c u n d e s face rug ciun ea cu m u lum it, lut durul D uh ului Sfnt, i dracii s gonesc, i toat p u ii potrivnicului s d e p rte az i f u g e ; i iari ntralt loc iii1 ru m c ru g c iu n ea este paz cureniei, pecete fecioriei, itffpllylc mniei, inere mndriei, curenie zavistiei, pierzare iljjlrl, i (emeiu pcii. i n scurte cuvinte, cela ce face rugilBIH v o r be t e cu D um nezeu .

h ......... i r ;

3. Cu postul s ne u u r m trupul, s ne lim-----pezim m intea, i s ne b u c u r m cu sufletul, ca s li* ihirul lui D u m n e z e u a s u p ra noastr, care post trebuie s-l iH 'M i cu rugciuni a m e s te c a t; c precum nu s u n t dulci buiit Ic fr de sare, a nici postul fr de rugciuni. La a 2-a H I li1 . In nceperea postului, zice Sfntul G r i g o r i e : cum c taliiI este pace de obte a sufletului i a trupului, traiu fr I Itu Imrare, petrecanie cu b u n ntocmire, viea ce veselete plf D u m nezeu i ntristeaz pre v r jm a u l; c p recum sunt Plfjliiil, celor ce postesc, sfini ngeri i-i feresc de toate priIjtllllc, a sunt, i celor ce nu postesc, pzitori dracii i-i iiilmimi la m ulte pcate. D rept aceea trebuie s ne ostenim

32

ANT 1M IV 1REANU

ca s nu avem prtie cu diavolul; c nu sa u fcut nimri ucenic buntilor, din cei ce sau ndestulat n mncri dupil p o h ta lor, nici din cei ce iubi rsfrile s au fcut sfnt, niit din cei ce au vieuit tru p e te s a u fcut prtai m priei o riului. tiu bine c n u ne va lsa obiceiul i n ravul cel i'ilnl ca s ne postim de bucate. Ci ncailea s ne po stim de r;m < t i ; c spre m ncare (n am cum mai zice n tralt chip) ne in < J d o a m n blestematul acesta de pntece, d a r a face ru, n avefl n d e m n to r pre n i m e n i ; c trupului i trebuiete mncare, i.ifj sufletului nu-i treb uete ruti, i din m n c a re cunoati oarece dulcea, iar din r u ta te nu s c un oate alt nimic, f.1r| nu m ai v t m a re de suflet i clcare de lege.
MILOSTENIA.

4. Cu milostenia s m b nezeu, dnd cu drag oste mil, din agonisii'! no astre cele drepte, lipsiilor, sracilor, strinilor, bolnaviliij i cclor ce su n t intru nchisori ; i a tu n c e a vom fi i noi mlj lnii de D um n ezeu, d u p cum zice la cele 10 fericiri; iar vom da mil din jafurile ce facem, mai m u lt o s n d voij c t i g a ; i de s va lunec cineva cu firea i va zice n mintii lui c nu tiu ce gresc, lsn du-se in ndejdea cuvntului loan ce zice: facei i voi milostenie din m a m o n u l nedrc| tii, trebuete acela ce va g n d i acel lucru s m e a rg n s ntrebe pre cei ce tiu i tlcuesc S f n ta S criptur fr vicleug, s vaz cu ce g n d !-a zis loan acel cuvnt, apoi g n d e a s c ru a su p ra mea. G n d u l lui loan este a c e sta : U cei, zice, i voi milostenie din m a m o n u l n e d r e p t i i; n ce cluj cu lacrmi, cu inima nfrnt, i cu g n d ca acela, ca s nj mai faci d u p aceea s tr m b ta te nim nui, nici s jefuii, i ;i|i atunci va fi acea milostenie priimit. C are lucru s poate ncrl dina i de pe Z acheu, c au z i s : iat ju m ta te din avn|l m ea d a u s r a c ilo r ; i de am n p u s tit pre cineva cu ceva, i ntui m ptrit. Auzit-ai ce zice Z acheu, cruia i-a zis Hristm astzi s fcu m n tu ire casei acetia, p en tru c i a m l fiiul lui A vraam este, adic au fcut cu g n d i cu inlitl ca a lui A vraam acea milostenie, iar nu ca unii dintre m i ce fac jafuri i fac cte s u n t mai rele pre p m n t, apoi

PREDICI

33

iIhu 1 4 i g nd ca acela ce d vreu nu i p o p s-i fac s.....I n , ca s i s ierte pcatul i el tot cu totu! s t j n lina Hiilii[ij. Nu a ticloii de noi, nu a a ! c D u m n ezeu nu *-1 lii'fiilA. 5. Cu d rag o ste a s ne ncredinm MMOOSTEA. & , * *"*----------- vom HiDi pre vecinii notri d u p a p o ru n ca lui IImtiiKveu, ca nine pre noi, i le vom face bine, vom fi i iml Dumnezei i fii celui de sus, d u p cum zice David : c 'lea este sin g u r D um n ezeu , i cela ce r m n e i"f dragoste, in Dumnezeu r m n e i D um nezeu n trnsul, d u p cum zice |u li; i de vom iert grealcle tu tu ro r celor ce ne-au greit Imun, ne va iert i D u m n ezeu grealele noastre. C ce folos Mir trupul s fie deert de bucate, iar sufletul a-1 u m plea de (iflinli*? Ce folos este a fi galben i ofilit de post, iar de pism fi tir urciune a fi aprins ? Ce folos este a n u b ea vin i a fi (ti'M l de veninul mniei ? Ce folos este a nu m n c carne, i cu Imlrlr a ru m p e carne frailor n o tri? Ce folos este a ne e o n ii ni de cele ce s u n t uneori slobode, i a face acelea ce nu llinl niciodat cu vreun mijloc slobod ? C D u m n ezeu pre (H!0l<i iubete i-i cinstete, pre cari s feresc de cele oprite. l ii aceste puine cuvinte ce am vorbit, ai neles lupta Klinxlr cu cine este i cu ce fel de a rm e de m erin d e ne 1 1 1 1Mirte s m ergem a s u p r a Iui, i cu ce mijloc s-l biruim. Itii jil aceea fietecarele, d u p putin, s nu s leneveasc H nevoi, c nu va grei. Am neles cum c este obiceiu t|i> v/l adunai d e sear n divan i facei p u in orajie naintea ...........ului i d u p aceea cerei ie rt c iu n e ; i m c a r c nu tlll d'nii n tm p lat p n acum s vz cu ochii, iar foarte mi-a plftiill i a m fericit obiceiul acesta, c este lucru cuvios a n u r iertciune dela stpnii i mai marii notri, nu n u m a i InlTiit cast zi ce vom s intrm n zilele sf n tu lu i post, ci ittl /Ice cci s cuvine s cerem iertciune n toate zilele, c | i m h mu greim naintea lui D u m n ezeu n tot ceasul, aa g reim tliMipmurea i naintea mai m arilor notri, cu cuvntul i cu failM, cu voie i fr de voie, prin tiin i p rin ne tiin , iii Iii|rt i p e n a s c u n s ; iar apoi lu nd s e a m a cu tot dena4 ili>ii I v i r e a n u . Predici. 3

34

ANT1M 1V IR EA NU

dinsul sfritul accstui lucru, foarte m ntristez, c obiceiul este fru m o s la vedere i ru la p ric e p ere; c nici iertciunea ce cerei dela stpni nu este curat, nici aceea ce luai unul dela altul, c este plin de pism i de zavistie i plin dc rutate, c nu este cu g n d curat. Ci v rog, iubiii mei, pentru prea sc u m p sngele lui Hristos, carele s'au v rsa t p entru noi pctoii,, s v prsii de aceea, c vei cde n osnd, dintru care o s n d eu nevrednicul i mult pctosul ro g pre milostivul i iubitoriul de oam eni D u m n e z e u ca s ne m n tu easc pre toi i s ne nvredniceasc s petrecem sfntul post cu pace, cu sntate, cu viea cura t i cu spsenie sufleteasc, ca s pu tem vedea i lu m inata lui nviere, amin.

VI.
CAZANIE LA VOVEDENIA

BOGORODJEI,1) NOEMVRIE 21

l'H|in ajutoriu va p utea lu un b o g a t dela un srac, i pu|luA laud va auzi un cinstii dela un nenvat. Drept aceea d a r i eu, tiindu-m i srcia bun tilo r i sllili lunea nvturii, stau de m m ir ce voiu f a c e ? C d e o |illfle u it n d u -m mririlor pre a sfintei fecioarei Mriei, a i'liIn inlrarea cea cu pohfal n beseric astzi prznuirn, de illil parte vznd attea cinstite ob raze m podobite cu florile Imn il;i[ilor i cu nelepciune, m sp im n te z i nu cutez a glAi (Yt ce trie are ticloasa m ea limb a l u d i a cinsti M vrednicie pre una ca aceasta, care este aleas i intru tot liulmnitlit mai nainte dect to a t zidirea, d u p cum zice Id l iirtea C n t r ilo r ? S a u ce putere are izvorul m eu cel cu H |ilerttur de a p s a d a p e o g r d in sufleteasc ca aceasta ? Im lur/ti de vrem e ce darul D uhu lu i Sfnt, carele p u r u r e a MlllAdiiete cele neputincioase i cele carele nu sunt desvrit I* mplinete, acela s-mi dea i mie p utere i ajutoriu, ca s |MK'lii /ice puine cuvinte n slava lui D u m n e z e u i ntru cinstea i Iniii Iii N sctoarei de D u m nezeu .

M liitm rcn M aicii D o m n u lu i n b iseric.

36

A N T I M 1V1REANU

Vede-se n Sfnta Scriptur, la a 3-a carte a m prailor la al 6-lea cap, l S F N T A SF IN T E L O R . cum c m p ra tu l S olom on a fcut casa D om n ului cu 3 d e s p r i t u r i ; i n de sp ritura cea dinti sta m ulim ea n o r o d u l u i ; ntru a d o u a d e sp ritu ra sta arhiereii i preoii, iar ntru a treia d e sp ritu r er Sfnta Sfintelor, ntru care nu p u te a s intre nim en ea, fr aihiereui n tr'u n an odat, de lm i locul acela i s ru g a lui D u m n e z e u pentru m ntuirea lui i a no rodului ; p re c u m zice fericitul Pavel la al 9-lea cap ctre Evrei : la cortul cel dinti p u ru re a intra preoii de fcea slujbele, iar la cel de al doilea n trun an o d a t s in g u r a r hiereul ; nu fr de snge, carele ad u c e a p en tru dnsul i p e n tru necunotinele norodului. Carea beseric, desprjitu ra cea dinti u n d e sta norodul, s nchipuia ceriul, care st d 'a s u p r a no astr, u nde este vzdu hu l i s u n t acolea toate pasrile s b u r t o a r e ; iar a d o u a d espritur, u n d e st ar hiereii i preoii, s nchipuia ceriul al doilea, carele st d 'a su p ra ceriului dinli, u n d e sunt puterile cele cereti, adic ngerii i sufletele drepilor ; iar a treia d esp ritu r , u n de er S f n ta Sfintelor i intr n tr'u n an o d a t n u m a i arhiereul, s nchipuia al treilea ceriu, care st d a s u p r a celui de al doilea, ntru carele nu ntr nim enea, fr n u m a i adev ratul arhiereu, Hristos D u m n e z e u l nostru. i de pohtii ca s v ncredin ai cum c beserica aceea er nchipuirea ceriului, asculta de vedei ce zice fericitul Pavel iar la al 9-lea cap ctre O v r e i : pe n tru c nu n sfinte fcute de mini a u intrat Hristos, pild celor adevrate, ci n tracesta ceriu s s arate | a c u m feii lui D u m n e z e u p e n tru noi. i pentru ce s num i S fn ta Sfintelor? Nu p e n tru alta, fr num ai cci er n trnsa cele 2 table ale legii, ce a d a t D u m n e z e u lui Moisi n m untele lui Horiv, i toiagul cel nflorit al lui A aron, 'J n s tr a p a cea cu m an , i cdelnia cea de a u r i lada legii. Iar eu pociu zice c s n u m i mai vrtos S fnta Sfintelor, nu pentru cci e r stttoare n tr'n sa n u m a i acele lucruri trectoarc, carele nchipui m ulte taini ale besericii noastre, ci i p e n tru cci s au nvrednicit a lcui n tr'n sa 12 ani S f n ta Sfintelor cea adeMAICA DOMNULUI

P R ED IC I

37

Vflialrt, adic S f n ta Fecioar, carea a nscut mai p re su s de fire pic Sfntul Sfinilor, pre Mesia cel fgduit. i cum c se ni liljiui biserica aceea ceriului, este lucru dovedit, cci este ceriul irI adevrat, care au rsrit pre soarele d re p t ii,i n pntecele ci a 11 locuit ca intru al treilea ceriu o fa a Sfintei Troie. Fiiul yl cuvntul lui D um n e z e u , lisus H ristos, adevratul a r hiereu, de au zidit a d o ua o a r n e am u l om enesc, i s ru g Iul D um nezeu T atl p e n tru m n tu ire a Iui A d am i a necuini*,.lin|ei lui. Iar p entru pricina cci au intrat Sfn ta Fecioar de in locuit atia ani la acel loc sfnt, m c a r c este tiut la |n|l, iar inci cu cuviin este s o s p u n e m i noi. .. . In vremile cele de d em u lt er obiceiul 1 la Jidovi, i care om nu fcea c o c o n i ') fi ii hulit i urt de toi, m c a r de ar fi fost de n eam ct ilr m are i b o g a t ; i cnd ducea darurile lui la beseric, |l| priimi preotul pre u rm a tuturor, i sta la beseric mai | i i n dect toi, i bucate nimeni nu m n c a cu el, ci-1 inea i1 1 ca pre un urgisit de D u m nezeu. Deci Ioachim i Ana, 1 (1inI sterpi, s'a u n t m p la t n tro s rb to a re m a re ce ave lliluvii, prin netiin i fr de nici u n vicleug, ca nite miliiiMii bogai i de ne a m m p rtesc ce er, au d u s darunlr lor mai nainte dect alii la beseric i vzndu-1 preotul, Hlnla l-au nFruntat i l-au dojenit, ct i-au scos din beMrli'ft cu m a re ruine, i cu m ult urgie i-au gonit, m p re u n i n darurile ce adusese. O a re ce jale i scrb socotii c vor li luat n inim a lor nite o am eni m ari ca a c e ia ? Iar ei liln^i*- loviii au priimit nfrun tarea i u rgia preotului cu m ult l tu n ir, i plecndu-i capetele s d u cea p l n g n d cu a m a r la casa lor, nezicnd nimic nimenui. Iar a cu m s nu care (tlinva s n d r z n e a sc preotul sau arhiereul s nfrunteze |iir cineva, nu p e n tr u cci nu are coconi, ci p entru cci face fr di' li j'.i i strm bta, c apoi este vinovat morii. Iar m c a r ia avea Ioachim i A na m u lt jale n inima lor pentru Ulrtrlimea i h u la ce avea de ctr toi p entru sterpiciunea
IOACHIM I ANA.

*i lupii

38

A.NTIM IV IR n A N U

lor, iar de p u ru re a s r u g cu lacrmi din adncul inimilor stpnu lu i firii, ca s fac mil cu ei, s le deslege sterpiciunea i s le d ru e a sc ro a d pntecelui lor. Nu doar p en tru c s le rm ie d u p m o a rte a lor fecior, s-i p o m e neasc, d u p cum po htesc oam enii _ ceti de acu m a , sau s le m o ten easc moiile i averea, ci nu m a i cu fgduial ca aceea, c de vor nate vreun prunc, au parte b r b teasc, a u parte femeiasc, s-l nchine lui Dum nezeu. Ve dei d a r acum p o h t i d rago ste cretineasc ! Vedei cldur din inim I Vedei rvn ! Cine s afl acum pre aceste vremi, sau din cei bogai, sau din cei sraci, m c a r de ar ave o sut de feciori, s nchine unul lui D u m n e ze u ? O in lucru ne* cuvios i lucru de nimica, zicnd multe cuvinte d e a rte carele m ruinez a le gri. Ins D u m nezeu , d u p cum zice David : voia celora ce s tem de dn sul va face i ru gciu nea lor va ascult. Im plinindu-se sorocul sfatului lui D u m n e z e u cel mai nainte de toi vecii, i sosind v rem ea i ceasul acela, a flndu-se i vase alese ca acelea, binevoi D u m n e z e u de desleg sterpiciunea Anii i nscu prin fgduin, d u p cum au nscut S a ra pre Isaac, Reveca pre lacob, Rachil pre losif, femeia lui M a n o e pre S a m so n , A n a femeia lui E lcana pre Samuil i Elisavet pre loan Boteztorul. A i fericita Ana, fe meia lui Ioachim, nscu scaun sfnt lui D u m n ezeu pre Fccioara M aria, ca s s odih neasc pre d n s a cela ce s odih nete pre scaunile cele ngereti, i-i gti lui i ceriu nsufleit cela ce au ntrit ceriurile cu nelepciunea sa, i p m ntul l-au ntemeiat pre ape ; de carele s c u tre m u r toate a d n c u rile i beznele Iadului. i a u a vu t m are dre ptate Ioachim i Ana, ca s nasc pre una ca aceasta din pntecele lo r : una, p e ntruc er a m n d o i de neam m prtesc, i s tr g e a din sem inia lui David, i erau foarte drepi i buni naintea lui D u m n e z e u ; i alta, c au ctigat aceast ro a d blagoslo vit cu m ult d u re re de inim, cu m ulte rugciuni, cu multe milostenii i cu m ulte lacrmi, d u p cum zice David : cei ce se a m n cu lacrmi, cu bucurie vor secera. i au ctigat ad ev rat o bucurie ca aceea, ct nu o au p u tu t ctig ali

PREDICI

:t)

l<Ailii|i din veci, nici vor ctigi, nici num ele ce au ctigat * < l 11 s num i prini ai lui D um nezeu .

UV C E R E A
I i u m n i j i .u i l a

MAI CI I

D re Pt a c e e a trecnd 3 ani d u P

**------------------------------- ei la beseric cu m u lt pohfal de fiu lu:iri\ cu fclii aprinse, d u p prorocia lui David, s o inPtllH* lui D um nezeu , d u p fgduiala lor. i sosind la u a lil'M'iIrii, fericita A na zise ctre preot cu credin i cu m ult U i m i r e : priimete, preote a lui D u m nezeu , pre aceast Mtfuiin '), c este ro a d pntecelui m eu pre care am cll|fitl o cu m ult d u re re de inim, prin rugciuni cu lacrmi lVNlccate, i o aeaz n casa D om nu lu i, c lui o am f(ftilull o, pen tru cci au fcut mil cu mine i au rdicat il ii ii|ira m ea hula n o ro d u lu i; priimete-o fr d e n i e i o nilnliilil i srg uete de o du n beseric fr de nici o zItavfl, c lui D u m n e z e u o am nchinat. C are cuvinte auziniln le preotul Xaharia i vznd i pre p rea S f n ta Fe(lliuni, s m in u n i zise cu bucurie m a re i cu glas de |Miilinle ctre F e c io a r : Tu eti cu a d e v ra t u a cea de gAml ii vieii, care o a vzut prorocul Iezechiil nchis, ci-mi IHlHrt ') i far dc voia m ea a-i deschide uile besericii, ca s llilil Intrinsa s lcueti, c cu ad e v ra t mai vrtos pen tru lliir un fcut S olom o n, cu nelepciunea ce i-au dat D um p i li, acest lca, i ie au nchipuit-o, cun oscnd u-i fecioria i ii 1 mIiii cei de g n d ai prorociei lui, i ie i s cuvine ca s Iliui";ll n trnsa, c acelea cte sta n tr'n sa i s nchipuia. Mif|il accea dac s'a u a r ta t adevrul, trebuie s se ridice tlMilnii. Intr fiica lui D u m n e z eu cu bucurie i te veselete hlr'lliNM, c am cu n o sc u t cu ade v ra t c sa a prop iat m nIIiIum Ini israil, care va s vie nfiat s s nasc din tin e ; prea c u ra t voioas i vesel, de te f lca desftat Hfl*ii lii.tl|atului lisus, carele este m ntuitoriul lumii. Intr la li1iiI n'l ales ceea ce eti aleas mai nainle de veci, ca s
l i
i i | i IIM.

b is e r ic !

" T ra F e d o a r e i ' 0 d u s e r

'I llllllllt'.

40

ANT1M 1V 1REA NU

te hrneti cu h r a n cereasc, care va s-Ji fie trim is delii printele vecilor prin ngeri. Intr n S fn ta Sfintelor, ca aceea ce i s cuvine ca s auzi tainele cele ascunse i p rea slvite ce sau grit n cmrile cele cereti, c tu vei s nati pir ziditoriul a toat fptura. Intr de te f mijlocitoare mntuirii om eneti. i ntorcndu-se preotul Z a h a r ia zise i ctr p rini: bucurai-v i voi, soie sfnt, pereche blaglosu* vit, Ioachime i Ano, cci v'ai nvrednicit de vaji fcut prini a unei prunci sfinte ca acetia, fericii suntei cu toat fericirea, c de pre sem nele da rurilor ce vd c arc aceast coco an a s u p r a ei, cunosc a d e v ra t cu d u hu l prorocici, c ea este a c o p e r m n tu l goliciunii strm oilor, oglinda pro* rocilor i izbvirea lumii. Deci cu aceste puine cuvinte ce am zis nelegerea noaslril cea de pre u r m e s t e : cum c pentru d o u lucruri au intr;il S fnta F ecioar n S f n ta Sfintelor. U na p e n tru ca s sA cur e a sc de pcatul cel str m oe sc prin mijlocul cuvntului celui de bucurie ce a te p t s-i vie cu A rh anghelul Gavriil, i alta, ca un vas ales ce er, prin venirea Sfntului Duh i prin u m b rire a puterii cei de sus, s priim easc in pnte cele ei pre Fiiul i C uvntul lui D um nezeu. D rept aceea dar trebu ete i noi, cnd vom intr n sfnta biseric, s ne curim nti de pcatcie n o a stre i de cu getele cele viclene, i apoi cu cunotin ntreag s ne facem vase alese, s priimim pre darul D uh ului sfnt, C uvntul Iul D u m nezeu n inimile noastre ; i a cu acesst mijloc vom II a devrai p r z n u ito r i; m c a r c pre p rea S f n ta Fecioara, i de vre.ne ce este i s n u m e te pricina tutulor buntilor, nu este cu putin nici cu un mijloc s o cinstim i s u p rznuim precum s cade ; p e ntruc cinstea ci biruete toal.i limba i covrete tot cugetul om enesc. Iar nsi trebuit) cu fric i cu bucurie, cu fric p entru pcat i cu bucurie pentru m ntuire , s i zicem toi cu un glas lauda cea nge re a s c : bucur-te ceeace eti plin de dar, D om n ul e cu tine. A cruia mila cea n e sp u s i darul cel bog at s fie p u ru re a cu noi cu toii, a m in.

VII.
LUNA LUI DECHEMVRIE N 6 ZILE, CAZANIE LA SFNTUL NICOLAE

IVnlrn cci este om ul fcut de D u m n e z eu ndoit, de suflet (Mivfinttor i de tru p simjitor, are i bunti ndoite, sufleIrll, trupeti. i s u n t buntile cele sufleteti 4 : Vitejia, |ll|flrpciun ea. D reptatea i C urenia. Buntile cele trupeti llli'A sunt 4 : Tria, ntregim ea, F ru m u s e e a i S n t a t e a : yl ilinlre aceste b u n t i ale sufletului i ale trupului, nasc iilir I bunti de o bte : C redina, N dejdea, D ra g o ste a i mcrenia. I Jrci pre aceste 4 bunti, ca pre 4 temelii nemicate, voiu tl un ntemeiez vorb a ce voiu s fac astzi, cu ajutoriul lui D um nezeu, naintea dragostei voastre. Ci nti voiu s v l'iilii foarte pre scurt a fietecruia b un tate, pu terea i lucrarea im ii ie, p entru ca s s priceap mai lesne cele ce voiu s Utflr'.i'; apoi vom n tin d e vorba nainle, de vom zice d u p iniim|.t cte va aduce ceasul i ne va lu m in D um n e z e u . Urlu rarele cerem i ajutoriu, i v pohtesc s ascultai cu 'lilipi Ir, ca s avei i plat dela D u m nezeu . ........ Credina, d u p cum zice fericitul Pavel la U I DINA. , , * , ------------- 1 1 capete ctre tv r e i, este fiina celor ndejduite l lu n u rilo r celor ce nu s vd dovediri, i fr de credin mi rsle cu putin nimic s fie plcut naintea lui D u m n e z e u ,

4'2

A N T iM

IVIREANU

nici s s apropie de el. i p en tru ca s v ncredinai cum c este cuvntul acesta adevrat, ascultai de vedei, c zice Hristos ctre Apostoli la 16 capete ale lui M arcu : mergei n toat lum ea, pro pov eJu ii E v anghelia la toat zidirea, i cela ce va crede i s va b otezi, s va spsi, iar cel ce nu va credc, s va osndi. Iat d a r c fr de credin nu este cu putin s ne m n tu im . i s tii c lcaul ei este inima om ului, i vieaa ei faptele cele bune, d u p cum zice a p o s tolul la c o v : C precu m tru p u l om ului este m o rt fr de s u flet, a i i credina este m o a rt fr de fapte bune . i nim ene s nu socoteasc n m in tea lui cum c cu credina sing ur s va m ntui, de nu va face i fapte bune, c va grei. i iat c vaui spus, n puine cuvinte, p u te re a cred iuii. Auzii i a ndejdei: N dejdea este o ndrz-------- neal a d e v rat ctr D u m n ezeu, d a t n inima om ului din d um n e z e easca strlucire, ca s nu d e sn d jd u e a sc niciodat de darul lui D um n e z e u , ci s fie ncredinat cum c va lua prin pocin iertciune pcatelor, i verice alt c e re re ) sau trectoare sau venic. i s ncredineaz i s ad evereaz ndejdea aceasta n inim a omului, nti cu ajutorul i cu darul lui Hristos, c el este to a t ndejdea noastr, d u p cum zicc apostolul Pavel ctre C o r in te n i : d u p p o ru n c a lui D u m n e z e u M ntuitoriului nostru i D o m n u l lisus H ristos al ndejdei noastre, c p rin tr'insul lum toate ; precum nsui Hristos n va i zice: i cte vei cere ntru n um ele m eu, aceasta voiu face, ca s" se m re a sc Printele intru fiul. i n darul acesta al lui Hristos, to a t ndejdea noastr s ntemeiaz, lat c ai neles p u tere a ndejdii. S i v spuiu acum i a dragostii.
N D E JD EA

D ra g o ste a nc este, d u p cu m zice f e r i c i t u l ----------:------- Pavel, mai m a re dect credina i dect n dejdea, temeiul i vrful t u tu r o r buntilor, care u n ete pre muli ntru u n a i face cale ctr D u m n ez e u tu tu r o r celora ce l iu b e s c ; creia d ra g o ste sin g u r H ristos o adevereaz la 22 capete ale lui Matei, zicnd c ntru acele d o u porunci a iubi netine pre D u m n e z e u i pre ap ro a p e le su, reazim
D R A G O S TE A

P R E D lC l

I m i t legea i prorocii. Am neles i puterea dragostii. S vrt spuiu a cum i a smereniei.

................. S m e re n ia nc este sfritul, legtura i pecetea SMERENIA. . , --------------- tu tu r o r b u n t ilo r; cci c de ar face netine t o n t e buntile lumii i sm erenie s nu aib, toate-s pierdute, loutc-s stricate, toate-s de n im ic a ; i osteneala lor este n ili>rrt, pentru cci sm e re nia este maic tu tu ro r bu ntilor, i | n m i m maica p u n e m ult n e v o h din fireasca d ra g o ste ce m c , de hr n e te pre copiii si ca s-i creasc i-i ferete de loiite, ca s nu li se n tm ple vreo primejdie i-i va pierde, a l sm erenia h rn e te buntile, de cresc, i le ferete de toate piimejdiile. ca s nu p ia r ; p e n tru cci pcatul cel dinti i l i n i i m are dect to ate pcatele este m n dria, care o au izvodit l o au nscu t singur S a ta n a, carele er nger i s n u m i Liim if r , p e n tru m u lta lum in ce ave. C are m nd rie l-a su p ra t V l I u pogorit cu to at ceata lui, ntru cele mai de jos p r pstii ale iadului, i d in tr'a t ta lu m in ce ave s'a fcut dect Ionic negreele i dect toate ntunericile mai negru i mai ntunecat i este s s os n d e a sc n veci nesfrit, pentru A r i nu are t m duial, nici vindecare r a n a lui, c fiind duh, n u are pocin. i cu acest p cat al m ndriei, p e n tru m ulta Iul zavistie, a nelat i pre ticlosul A d am , de l-a su rp a t din cinstea lui i l-a a d u s la m o arte i l-a pogorit i pre (IAiisuI n iad. i precum pcatul m ndriei a a v ut p u te re a de iui pogorit pre Luceafr p n la cele mai de jos prpstii ale l u d u l u i , a i b u n ta te a sm ereniei are mai m ult putere dect mrtmlria, c a fcut pre sing ur D u m n ezeu, carele este fcl o r l l l l Luceafrului, i s'a plecat atta, ct a 'l s a t ceriurile i l*i 1 1.1 slava i lau da ce ave da to a te puterile cereti, de s a |li>H<>rH pre p m n t i s a fcut o m , i sa sm erit p n la n m i i t e , d u p cum zice fericitul Pavel, m o a rte de c r u c e ; i i'ii pogorit p n la iad, d e au scos pre A d am cu tot neam ul Iul, ,.i l-a suit m p re u n cu dnsu l la ceriu, u nd e a fost i mai lliuli, r. Ia r'L uceafru l n'a p u tu t s s mai suie, cci il a t rn

44

ANTIM

I V I R E AN U

pcatul n jos, c pcatul se a s e a m n pietrei, i-i c au t l) s m e arg la m atca ei n p m n t, de u n d e i este, iar b u n tatea s a se a m n focului i este s m e a rg sus n v zd uh, u nd e este matca, c D u m n e z e u este foc m istuitor i p ar de foc subire, precum l-a vzut prorocul Itie. i precum un om are n casa lui aur, argint, scule i alte haine, t c n d iese din cas p u n e lact i ncuie, pen tru ca s nu m ea rg vreun ho s i le fure, s s p gu beasc, a i sm e re n ia ncuie ca cu un lact toate buntile, ca s nu m e a rg houl cel de obte, diavolul, s le fure, i s va p g ub i de o ste n e a la ce a fcut. i iat c d u p p u tin cu scurte vorbe v'am spus puteren i lucrarea acelor 4 b unti, carele tre bu e te cu toii ci le-ai auzit s le n sem n ai n inima voastr, i s Ie pzii, i d u p putin s le i facei; i atun ce a vei fi fericii, d up cum zice H r is to s : fericii cei ce au d cuvntul lui Dum nezeu i I pzesc pre dnsul. _ Pre aceste 4 bun ti ce am zis mai sus, , ------------------- i v am spus a fietecria p u te re a i lucrarea, ca pre o piatr n patru fee, care nu s poate inic, i-a zidit toi sfinii i toi drepii, ca nite nelepi, casa b u n tilo r sale. i d u p cuvntul Evangheliei: s pogor ploaia, i venir r u rile i suflar vnturile, i lovir casa aceea i nu cz u ,c er nte m e ia t pre piatr, care piatr este Hristos, d u p cum zice fericitul Pavel. Dintru care nelepi, i sfini, i drepi, este unul, i acest fericit i d e a p u r u r e a pom enit, m arele Nicolae arhiereul Mirelor Lichiei, fctoriul de minuni, a cruia po m e n ire s vrim astzi ntru acest sfnt lca, carele st d ea su p ra m untelui besericii, ca o cetate pzit de D u m n ezeu, i nt rit de toate p a tru prile cu 4 tu n u ri d u h o v n ic e ti: cu c re dina, cu ndejdea, cu dra g o ste a i cu s m e r e n ia : i cu tunul credinei g o n e te d e p a rte pre vrjmaii besericii, pre eretici ; cu tu n u l ndejdii aduce pre cei d esndjduii ctr D u m nezeu ; cu tunul dragostei ajut celor sraci i lipsii; cu tunu l s m e reniei suie pre cei pctoi la c e r ; st nem icat n m untele
SF. N I C u L A E .
i) treb u ie.

P R ED IC I

46

Credinei i al ndejdei i nu s p oate a s c u n d e ; st ntemeia! in m untele cred in {ei i al sm ereniei i nu s poate p itu la ; se n-de de d e p a rte c este la loc nalt, lum in eaz ca o fclie nprins n casa D om nu lu i, n curile D um nezeu lu i no stru : faptele lui cele bune strlucesc tu tu ro r celor din cas, nu sunt nscunse su p t obroc, lum ineaz n to at lum ea, ca lum ina Hoarelui, miriunele lui. C uno scu te-s de toi facerile lui de bine i milosteniile, priimite-s de toi blndeile lui, i s b u cur toi de p o m e n ire a lui, d u p cum zice S o l o m o n ; ludAndu-se dreptul, s veselesc noroadele. l m rtu risesc pre il;msul adevrul lucrurilor, cum c este ndrepttoriu! c re dinei, i chipul blndeei, i dasclul nfrnrii, p recum l cnt biserica; i p en tru aceea a agonisit prin sm erenie cele nalte, i prin srcie cele bogate. Acesta a u rm a t dasclului >i nvtorului H ristos, pstoriului celui b u n i adevrat, r a r e i-au p us sufletul su p entru oi. Acesta a pzit p o r u n c a Ini D u m n e z e u desv rit i l-a iubit i pre dnsul i pre aproapele su, ca nsui pre sine. ........ l dovedete ajutoriul ce a fcut din F A P T E L E SF A N U L U I. , , . ------------------------------- destul cu muli galbeni celor d fe linare, carele sta n c u m p n s-i piarz fecioria lor, c nele gnd sfntul cum c acel ticlos de tat al fetelor, p e n truc s goneasc srcia din casa lui, a socotit s c h em e n casa lui pre Afrodita, adic curvia ; i pentru ca s ctige puin a u r i a r gint, ca s s poat chivernisi, a v ru t s vnz fecioria fetelor l u i ; i oftnd cu a m a r din mijlocul inimii lui, i pln gn d cu lacrmi fierbini, zicea: 3 fecioare, carele s vd ca 3 b un tfti ale raiului, vor s s schim be i vor s s prefac spre 3 uniti ale iadului; i p e n tru puin ctig vor s piarz o avuie, Cire este mai cinstit dect toate avuiile ce su n t a scu nse sub muni, sau dect toate cte ocolete toat l u m e a ; i acea f r u m u s e e lu m inat ca a soarelui este s-i piarz lum ina i po doaba i s s fac scaun, sau, s zic m ai chiar 1), cuib niniiecailor draci. Deci acestea ce a m zis m ai sus, nele-

4fi

ANTIM

IVIRE A N i l

g n du -le sfntul, a u zis n s in e : ba, diavole, nu voiu lsa s s lipseasc ceriul de stele^fru m o ase ca acestea ; nu voiu s ctige iadul suflete atta de cu ra te i flori a de frum oaso. Eu, o d ra g o ste m incinoas, voiu s-i sfrm sgeile, carele fr de ra n o m o r ; eu, Luceafrule, voiu s-i sp a rg toate mrejile i-i voiu p ierde tot vicleugul. A au vorbit sfntul; apoi pre u rm , d u p ce au asc u n s soarele toate razele lui i sau stins de tot lu m ina zilei, ntre ntunericul nopii i cnd ceriul de osteneal au fost nchis spre so m n * toi ochii lui, atta c nici luna nu priveghe, nici u n a din stelele^cele mai mici ave deschise tm plele lor cele de a rg in t; atuncea, ca cnd a r fi fost nu fctoriu de bine, ci ca un ho, alearg cu m are g r a b la ace srac de cas, i a ru n c n d n luntru n u zic o d a t sau de d o u ori, ci de treijori muli galbeni, au gonit cu aceasta srcia i tot rul i tot cugetul necuvios i au m n tu it fecioria acelor trei fecioare din cursele diavolului. Auzit-ai fapta sfntului ? Priceput-ai fierbineala inimii lui spre a face bine ? lneles-ai pu te re a dragostei ctr a p r o a p e le ? Afl-se ac um vreunul, au din cei bogai, au din cei sraci, d u p ce va c uno ate lipsa i srcia fratelui su, cretinului, carele este aproapele su, s-i fac ajutoriu la n e voia lui cu d ra g o ste cu rat i fr de frie, dc nu va ave putere cu bani sau cu altcevai, m car cu un sfat bun sau cu un cuv n t de m n g ie re ? i nu n u m a i eu, ci toi cretinii cei ce s tem de D u m n ez e u l vor inea ntocmai cu sfntul Nicolae i cu ali sfini. C at ta este D u m n e z e u de m u l u m it i prim itoriu cu m ult dragoste de cel4 puin al aceluia ce o va face cu credin i cu dragoste, ca i de cel mult a aceluia ce p oate face. i pu tem lu pild d u p cei 2 fileri ai vduvei, c au fost foarte priimii de Hristos i depe plata celor ce au lucrat n vie la ceasul al 11-lea, c le-au pltit ca i celor dinti. C de am face cu acest mijloc bine vecinilor notri, cum au fcut sfinii i cum ne nva S fin tele Scripturi, sau, m ai vrtos s zic, cum ne nva singur Hristos, care le este nceputul i sfritul tuturor, o are ce bine socotii c am ave, o are ce sporiu ne -a r da D u m n ez e u n toate ?

PREDICI

47

( a zicc prorocul D a v id : voia celora cc s tem dc dnsul vii face i r u g ciu n ea lor va ascult. O a re n ain fi noi <lrep(i, n am fi i noi sfini ? C a ne po runcete H r i s t o s : -facei v sfini, c eu sfnt sunt. Cu faptele b u n e s face om ul ludat i sfnt, iar nu cu fapte rele ; nici n u m e vestit v a pute s lase netine d u p m o a rte cu reuti. Iar noi iii utna de facem vreo dat vreun bine sau vreo n d e m n rt de puin, o facem mai m ult cu frie, p e n tru ca s ne laude oam enii i de nu s va s u p u n e ntru toate d u p poh ta noastr, vom s i scoatem binele acela pre nas, im p u t n d u -i to td eau na i blestemndu-1 i zicem : s-l o s n d e a sc binele re i-am fcut, i ne ludm ctr unii i ctr alii. D a r d a s clul n ostru H ristos nu ne nva a, ci zice : cnd facem milostenie, sau alt bine, s nu tie st n g a ce face dre a p ta .
D R A GOSTEA l C RE DIN A. D C1 ,C" i e Va VIXa S3 S p r a

-------------------------------------veasc desvrit i precum s rude aceste ce zic, aib n loc de p m n t drag ostea, c acoIcn s va n r d c in a credina ca un copaciu : i-i va da ronda sa la v rem ea sa, d u p cum zice David : c toi c o pacii i toate ierburile, rzim nd n p m n t, cresc i s m resc ^1 i dau roada, iar dac nu razim n p m nt, s usuc i pier*. A i credina, rzim nd n dragoste, crete i s m rete i face toate roadele buntilor; cci p m n tu l credinei esle dragoste. La cele 10 poru nci ce au dat D u m n ezeu lui Moisi n m un tele Sinai, po ru n c a cea dinti i mai m are este pentru dragoste, c n au zis s crezi n D o m n u l D um nezeu l IAu, e i : s iubeti pre D o m n u l D u m n ;7.eul tu din tot sullelul tu i din tot cugetul tu, i din toat v rtu te a ta, i pie a pro apele tu ca nsui pre tine. i o are pen tru ce au fls s iubeti pre a p ro ap ele tu ca nsui pre tin e ? Pentru d o u l u c r u r i : una, p e n tru ca s arai d ragostea, care au a r ta t i unitA to td e a u n a D u m n e z e u ctr ti n e ; i alta, pen tru cci Hi flecare om s iubete pre sine mai vrtos dect toate lum irile, i-i p oh tete cinstea i binele, i p entru aceea au zis ;

48

A N T IM 1VIR EAN U

s iubeasc cu acest mijoc l) pre a p ro ap ele su, ca s fereasc D um nezeu , cnd i s va ap rinde casa, sau cnd te vor n pdi niscai hoi, vecinul tu cel de a p r o a p e va s vie s-i ajute, iar nu frate-tu, sau altcineva din ru d a 3) ta, c aceia s u n t departe. C cel ce iubete cu d re p ta te acela i crede, c zice sfntul loan B o g o s lo v u l: de va zice c iubete cineva pre D um nezeu, i pre fratele lui l urte, m incinos este : c cel ce nu iubete pre fratele lui, c I-au vzut (i-l vede t o t de a u na ), d ar pre D u m n e z e u , c nu l-a vzut, cum l va putea iubi ? P e n tru aceasta i D om n ul Hristos a u zis ctr u c e nicii Iui : d u p aceasta vor c u n o ate toi cum c-mi suntei ucenici, de vei avea d rag oste ntre voi. D a r ac u m tu, tic loase om, te n um eti cretin i ucenic lui H r is to s ? D a r u nd e este d ra g o ste a ce ai ctre fratele tu ? Ce fel de ascultare faci dasclului i nvtoriului tu ? Incailea zi c nu eti cretin, c-i faci mai m u lt o s n d ; nu te ndjdui c n u m a i cu n um ele c e a i, de te num eti cretin, c te vei m n t u i ; c zice H r i s t o s : nu cei ce-mi zic mie : D o a m n e ! D o a m n e ! vor intr ntru m p r ia ceriului, ci cei ce fac voia mea. Voia lui Hristos nu este alta, i r n u m a i d rag ostea, i cel ce are dra g o ste ctr aproapele su i-i p oh tete binele, acela face toate poruncile lui D um n ez e u , c cel ce r m n e n d r a goste, r m n e n D u m n ez e u i D u m n e z e u ntr'nsul, d u p c u m zice loan. Iar acum cretinii notri a t ta stau m potriva lui D um n e z e u , ct l fac i m in cin o s; i S fn ta Scriptur, zic, c su n t b a s n e -i aflri omeneti. i zic : d a r cum voiu s iu besc pre vecinul m eu, c-mi este vrjm a ? De vrem e ce zici c este vrjm a, nu te nu m i cretin, ci zi c eti un pgn i un om fr de lege i fr de obraz, c s t p n u -t u Hristos i p oru n c e te : s iubeti pre vrjmaii ti i s le faci bine, i tu-i stai m potriv i nu vrei s-l asculi; d a r nu iei seam a c tu eti om i m in e po im n e vei s mori, i va s te m n n ce p m n tu l i v ierm ii? i de s va ntm pl s-i stea
!) in a c e s t fel. s) n ea m u l tu .

PREDICI

49

mpotriv sluga ta sau argatul tu, nu te mnii pre dnsul i)\ I bai? D a r Hristos, c este D um n ezeul cel ade v rat i va A judece toat lum ea, pen tru neascultarea ce-i faci oare somleti c nu te va pedepsi i te va bate cu o s n d a iu veci? Inl.l d ar c nu-i este vrjm a vrjm aul tu, ci mai vrtos prieten, c te duce la bine, dac vei face cum te nva 111 1 sto s ; iar de nu vei face a, i eti nsui tu v rjm a i |tti*r/tor sufletului tu ; c de ar fi ascultat A d am p o r u n c a Iul D u m nezeu , n ar fi venit la at ta o s n d n eam ul o m e n e sc ; i noi acum , de am ascult pre Hristos, n 'a m fi n t r a t t e a rrtrbe i nevoi. Pavel apostolul zice la 13 capete ctre Coi I n i m i : <-de voiu gri cu limbile x) oam enilo r i cu ale ngerilor i d ragoste s nu aib, f c u tu -m am ca o a r a m r s u n to are mm ca o tob bcind (ca un chimval r s u n to r iu ) ; i de voiu uvr prorocie i voiu ti toate tainele i to at nelegerea, i fir voiu ave toat credina, ct m gurile a le m u t (s m u t Miimii), iar d ra g o ste s nu aib, nimic nu s u n t ; i de voiu da (mpri) toat averea m ea i de-mi voiu d a tru p u l m eu s-l iii / A , i d ra g o ste s nu aib, nimic, nu folosesc. Auzit-ai ce fim ? D a r tu, cci urti pre fratele tu atta, ct nici n ochi 110 vrei s-l vezi, ci-i pori pism i-l zavistueti pre la unii i | im- la alii, ca s-i faci p a g u b i s-l supui i s-l s r c e ti? 111 ad e v ra t nu eti cretin, nici o m pre p m n t, ci eti sing ur mititna, carele au prit pre D u m nezeu la A dam . i care preot este acela de te ispoveduete i te las pre Hm), cela ce pri, de te cum inici? Acela a d e v ra t nu este preot, il este singur luda i vnztorul lui H risto s ; i nu s va mai Iviii nici popei, nici aceluia, m c a r de a r face cte alte buliAIAi, c zice H ristos: mil pohtesc, iar n u jertv. Pentru aceasta dar, iubiii mei ntru H ristos frai i bla(jiiMlovii cretini, ci v ai a d u n a t astzi ca s prznuii yl '-.i v bucurai de p om e nirea sfntului, trebuie, d u p ct *> i fl cu pu tin a a fietecruia, lund pild de pre faptele nfAnlului, s ne a s e m n m lui i s iubim nti pre D u m M cetele.
Aiitlm Ivirourm. Predici.
4

6 0

A N T I M I V IR E A N U

nczeu, precum este scris la p o ru n c a cca dinti i pro a p r o a pele n o s t r u ; s iubim pre vrjmaii notri i s te facem b in e ; s cinstim pre prinii notri, att pre cei ce ne-au nscut, ct i pre cei s u f le te ti: cari su n t cuvioii clugri i cucernicii preoi. S ne ferim, din ct ne va fi putina, dc curvie, de beie, de zavistie (pri), de vnzri, de apucri, de npti i de alte m ulte ca a c e s t e a ; c su n t toate aflri ale nceptoriului de ruti, ale diavolului, pentru ca s ne d e s part de Hristos D o m n u l no stru i s-i bat joc de noi dup p o h ta lui. i dac vom pzi acestea cte am zis, atunci vom fi cretini b un i i adevrai ucenici ai adevratului Hristos D u m n e z e u ; i fr de nici o ndoial s avem ndejde bun, c aici ntru aceast Iunie vom petrece viea panic i fr de tu rb u ra re , iar n cea viitoare ne vom b ucur i ne vom veseli m p re u n cu Sfntul Nicolae i cu toi sfinii ntru m p r ia ceriului, care cu toi s o d o b n d im prin darul D om n ului no stru lisus Hristos, a cruia mil ru g m s fie p u ru re a cu voi, am in.

VIII.
LUNA LUI IUNIE 29 ZILE LA

SFINII APOSTOLI PETRU I PAVEL

Alla su n t de m ari vredniciile ale slvirilor apostoli Petru .1 Pavel, cari se prznuesc astzi, ct nu este cu putin limba o m e n e asc a le g ri; atta su n t de m ulte nvturile Im cele vrednice de m in une, ct ntrec la n u m r nisipul mrii y| sk-lele ceriului ; a tta su n t de m in u n a te vitejiile lor, ct nu i ;i le priceap to a t limba p m n te a sc i s nu s m in u ne/c m intea o m en easc. A tta s u n t de slvite faptele lor, ct flivAresc (i fac fr de graiu) to at m intea spre lau da lor i spre cinstea pom enirii lor. Deci nu m pricep ce voiu s astzi, p e n tru c s m plinesc la u d a piznuirii lor. S w iibesc? D ar ce cuv n t vrednic va putea s aduc m intea m i c i i cea p ro a st i netiina nvturii mele, ca s po at mi A ri d u p cum s cade vredniciile lor cele m a r i ? S tac Inr ? M tem c m voiu osn di ca un nem ulm itoriu (nebuAlnriu de seam ) i ca cela ce a s c u n d e facerile cele mari || bine, carele ei au ar tat n politia ') cea cretineasc, n bii'rira cea pravoslavnic, i preste tot p m n tu l ce este su p t i m i t , lum in n d lim b ile 2) cele ntunecate, povuind la erell11 {a cea a de v ra t oile cele rtci.e, sporind a d o g n d 1) cetatea,
lu m ea .

*l neamurile.

52

A N T IM

1V1REANU

m ulim e de credincioi n beseric lui Hristos. i pentruc s biruesc dre p t aceea nepriceperea minei mele, ii voiu ase m n cu cei doi lum intori mari, adic cu soarele i cu luna; i a, a p ro p iin d u -m puintel de m inunatele lor fapte, cu a s e m n a r e a acelor lum inai lumintori, voiu d a ndrznealrt neputinii mele, spre a face la u d a lor, fugind cu aceasta m p re u n i d e sem n ul nem ulmirii. ----------------------------- Moisi, cum c : D u m n e z eu au fcut SI A P O S T O L U L P A V E L , j . ...................................... --------------------------------doi lum intori mari, unul mai marc
S O A R E L E I L U N A . ^ a jt u j m a j m jc . APOSTOLUL PETRE U CapU' C d d h l( i F a C e r ti > SP U

p r c e [ m a j m a | c

adec pre soare, ntru s t p n ire a z ile i; iar pre cel mai mic, adic pre lun, ntru stpnirea nopii ; i pre acetia i-au fcui p e n tru ntrirea trebuincioasei chivernisiri a toat lumea. i ia ri acela D um n e z e u , fcndu-se om, au pus ali doi lumintori pentru ntrirea i ntem eierea besericei: pre cel mai m are, adic pre Petru, pe ntruc s fie ntru stpn irea zilei, a dumnezeelii c unotine ntru jidovime ; iar pre cel mai mic, adic pre Pavel, ntru st p n ire a ntunecatei nopi a nchinrei de idoli, la limbi *), p e n tru c s risipeasc cu strlucirea m inunilor i cu lum in a nvturii norii cei ntunecai ai nelciunii.
APOSTOLUL PETRE

pe n tru c s ncepem dela luminto*

l SO A R E L E n U * Ce* m a r e s o a r e zicem : cum c * este soarele vrf celorlalte stele i Ie co vrete cu lum in a pre toate, i dela rsrit p n la apu s tot p m n tu l i toate unghiurile lui lumineaz, nclzete, n g ra i revars p re tu tin d en e a razele lui. Cine nu va m r turisi cum c vredniciile acestea s cuvin lui Petru ? De vreme ce el au fost vrf cetei apostoleti i mai nti n rnduiala ucenicilor i au ntins p u ru re a , ca alt soare de tain preste tot p m n tu l razele d a ru rilo r i a facerilor de bine, au nc u n g iu ra t to a t Iudeia, Antiohia, Pontul, G alatia, Capadochia, Asia i Vithinia, g on in d cu lum ina du m n ezeetilor cuvinte ntunericul necredinii, d n d daru ri de t m du iri la toat

!) popoare.

PREDICI

53

iMpiiliuta i vindecnd pre cei ce r u s chinu iau de viclenii lllticl, i mai vrtos c n u m ai sin g u r u m b r a acestui soare mIAIu er la toji fctoare de bine, p recu m s vede la FapIfh' Apostolilor la 5 capete : ct i la uli scotea pre cei lioliinvi i-i p u n e a n ate rn u tu ri i n paturi, ca viind Petru, IMrtnir u m b ra lui s u m b reze pre fiecare dintre dnii. I iddura soarelui are lucrare fireasc a d rui copacilor, ierbuHlur. pietrelor sc u m p e i plodurilor (rodurilor) p m n tu lu i vie uitoare, um ejoas i n g r to a re p utere spre cretere. Aijderea l t rtldura cea vieuitoare a soarelui celui de tain, a lui Petru, menea au st tu t acestei puteri, c raza cea mai mic ce m ii trimis la acela ce au fost din pntecile maicii lui olog, Mre edea naintea uii bisericii ce s c h e m a frum oas, liniat l-au tm dnit, p e ntruc z ic n d u -i: d e g ra b caut la noi, Imlnlft i s au ntrit talpele i gleznele. Cu a ceast p u tere vii tultoare a lui Petru s au ridicat s n to s din pat i oaren r c om a n u m e Enea, care zcea de o pt ani s l b n o g ; cu irasta i la Iopi, lucru de m in u n e la toi, au nviat pre T avllhii ce murise. Arc soarele i alt a sa lucrare, c trece prin crpturile ullnr i prin gurile pre^lor, i cele m ai din lun tru ale cairlm le iscodete i le lu m in e a z ; i dela Petru n au fost lipsit hi rnst putere, de v rem e ce, d u p cum zice Ieremia Ia 17 IHpfte : Adnc este inim a dect toate, i om este i ctne-l flinonte pre el. Ins aceasta o au iscodit-o i au atins cu r/'le lui, p re c u m s vede ad e v ra t la A nania i la Sam fira, n rrtrora mincinosul cuget cu m o a rte f r de veste i-au c e r t a t ; N U Iscodit cele ascunse ale inimii lui Sim o n vrjitorul i i-au llmcoperit vicleugul cel asc un s al inimii sale. P e n tru care Im iii in fa l-au n fru n ta t zicnd: c ntru a m r ciu n ea firii i ntru le g tu ra nedreptii te vz c eti, pocete-te iln pl aceea de r u ta te a aceasta i te ro a g lui D u m n e z eu , ni doar i sar iert ie cugetul inimii tale. S au aflat ntinciuni la soarele cel sim itoriu, prin mijlocul in limanurilor de astron om ii cei d u p u rm , lucru n ecun oscu t i | i < cei vechi, i cu totul nea d e v rat. Deci s m rtu risim i

54

ANT1M 1 V IR EA NU

noi cum c s'a u aflat oarecare ntinciuni i la soarele nostru cel de tain, la Petru. i oare nu er m are intinciune, cnd n curtea a rhiereului s au lepdat de 3 ori de nvtoriul su f Nu er m a re ntinciune, cnd n g r d in , fugind, au lsul sin gu r pre dulcele lisus ? Aceste ntinturi, cu lacrmile <c vrs adeseaori din a dncul inimii le-au splat i au rniiN cu totul curat, a t ta ct s 'au ar ta t ca alt soare lum innd In casa celui nalt. Zice de aceasta i (el cu g u r a de a u r loan. la tlcul psalm ului 48, cum c : muli m p rai au ridicat c< ti i au fcut zidiri m in unate i puindu-i num ele sau dus, iar nimic nu sau folosit, cci au ncetat i uitrii sau dlit p o m e n ire a lor. Iar pescarul Petru, nici unele de acestea f cnd, lum ineaz m ai m ult dect soarele i d u p m oarte. I
APOSTOLUL P A V E L [ LUNA.

S trecem acum dela lum intoriul cel mau1 la cel mai mic, dela soare la lun, dela vasul cel lum inat la vasul cel ales, dela Petru In

Pavel. Multe feliuri de vrednicii, stpniri i puteri d a u filozofii sfl aib luna ; i nti zic : cum c luna este p o d o a b a nopii, a s e m n to a re soarelui i s t p n m r i i ; ns aceste vrednicii cu dre p ta te s cuvin vasului celui ales, i cu cale este s si n u m e a s c p o d o a b a nopii, de vreme ce s au trim es delii D u m n e z e u p e n tru ca s lum ineze limbile dintru ntunericul slujirii de idoli, p recum o a u zis m ai nainte Isaia : te-am dtil spre l u m i n a limbilor, s fii spre m ntuire, p n la marginile p m ntului. N oapte ntu n e c at au fost atun cea n toalil ^ lum ea, cnd argintul i aurul, pietrile i lemnele s sluji cu nite D um nezei i om ul s a b te cu toate puterile sufletului spre aceia ce iubi Luiferul i dracii, carii, ca nite natcil ale iadului i ca nite fii ai nsui rutii, alta nu pohtiii, alta nu iubi, fr nu m a i rutatea, pg n ia, rsftciunlli' trupului, ne ru in a rea obiceiurilor, u itarea desvrit a celui sfinte, apucrile dela strini, iubirile de argint i trufiile; cnd s clca pravilele lui D u m n e z eu i s huli acelea ale firii,

l) neamurile.

PREDICI

er lipsifi o am enii de suflet, sufletul de D u m n e z e u i D umnezeu de slujba i n chinciunea ce i s cuveni. Deci, jiriilrti ca s g o n e a sc aceast noapte n tu necat i pentru n i s lumineze o n tu n e c a re m puit ca aceasta, a u ales D um nezeu pre Pavel, i, lu m inn d ca alt lun lu m inat n lume, s risipeasc ntunerecul nchinciunii de idoli, i p e n i i ura s adevereze aceea ce z ice; norodul care edea nIiii iutunerec au vzut lum in mare. S cuvine lui Pavel i a d o u a stpnire a lunii, cci este iinrmntor s o a re lu i; pentruc Pavel sau artat n toate demlvrtrit a s e m n to r lui Petru. Deci cu cuviin este i putem A zicem acel cuvnt al Isniei; i va fi lu m ina lunii, ca lu mina soarelui. i cine nu va m rturisi cum c Pavel nu s au niMflt ase m n to riu l lui Petru ? Sm erit er Petru, de vrem e ce ilnp acea m in u n a t vntorie a petilor, au zis lui l i s u s : -Iei dela mine, c om pctos sunt, D o am n e ; iar mai Minerit la splarea picioarelor, cnd cu r sp u n s desvrit au kIn ; Nu-mi vei spl picioarele n veci; i nc i mai merit sau aflat la m oarte, vrnd ca s m o a r pre cruce cu i iipul n jos. i Pavel au nu sau a s e m n a t lui Petru cu s m e renia, c h e m n d u -s pre sine mai mic dect apostolii ? i cum c un este vrednic a s num i a p o s to l? i s m rtu risi pre sine lulfti i mai m a r e pctos, (zicnd): Hristos lisus a u venit In lum e s m n tu e a sc pre pctoi, carele cel dinti sunt cu>. Rbdtoriu er Petru, r b d to r i Pavel, a m n d o i cu bui urie au r b d a t lanurile, btile, nchisorile, goanele, ') i bui u rn d u -s m e rge de sp re faa adunrii, cci p en tru num ele lui lisus se nvrednicir a se necinsti. Au p lns cu a m a r IVfru greala lui, i Pavel cte lacrimi n au v r s a t ? C prin netiin nti er hu litor i gonaciu i ocrtorul besericii lui D um nezeu. M are nevoie au fost lui Petru, c n d in tre b n d u -sc de M o r i : Petre iubete-m , cu totul ntristndu-se au r s p u n s : D o am n e, tu tii c te iubesc, i Pavel atta er de lierbinte n d ra g o ste a lui Hristos, ct verice feliu de m unc.
linii

) persecuiunile.

ANT1M IV 1REANU

toate zidirile cele vzute i nevzute, nicidecum ntru nimica n u le-au socotit zicnd: Cine ne va despri pre noi de d r a gostea lui H r is to s ? Ncazul, au s u p ra re a (mbulzeala), au go nirea (goana), au foam etea, au goltatea, au primejdia, au s a b ia ? P en tru c a d e v ra te sunt, c nici m oartea, nici vieaa, nici ngerii, nici inceptoriile, nici puterile, nici alt oarecare zidire va p u te a pre noi s ne osebeasc de d ra g o ste a lui D u m nezeu . Cu u m b r a lui Petru s t m d u i m ulim e de bolnavi i nu puini din cei ce e r chinuii de duh urile cele necurate : i m h r m ile i tergtorile lui Pavel g o n i to a t boala i d u h u rile cele necurate i viclene dela trupurile bolnavilor. Au ridicat Petru pre cel ce er olog din pntecile msii lng ua besericii ( Fapte , ') 14); a se m e n e a a u fcut i Pavel n I.istra. Au inviat Petru pre Tavitha, m o a rt fiind, i Pavel a nviat pre Eftih, tnrul care czuse din a treia strain (Fapte, 20). A se m e n e a au fost a m n d o i ntru osteneli, ntru necazuri pentru Hristos, n r v n p e n tru m ntuirea sufletelor, n minuni, n m o a rte i la ngropciuni, p e n tru c am ndoi, n R om a m rtu risind , s au ngropat. Vrednicia cea d u p u rm a lunii este s st p n e a s c marea, care lucru s cuvine i lui Pavel ; p en tru c de 3 ori s'au sf r m a t corabia cu el, o no a pte i o zi intru adncul (mrii) au z c u t ; i de sa u i biruit de cumplitele valu rile mrii, iar p u ru re a n e v t m a t s au aflat n acea ne c tur. Intre celelalte idiomata, adic alctuiri ce are lun a, are i aceasta, cnd este plin, s scoal asupr-i cinii ca nite vrjmai cu lupt, i nu nceteaz a o ltra, n e p u t n d suferi lu m in a ei i cu toate acestea ea fiind cu rat i nevinovat, lum ineaz i cltorete cltoria ei fr de zticneal; ci cini slbatici s a u sculat turbai a su p ra lui Pavel ltrnd : au ltrat a s u p ra lui Pavel tot Efesul (Fapte, 19), p e n tru c n v de fa c u m c acei (idoli), ce s fac de mini, nu-s
J) F a p tele a p o sto lilo r .

PREDICI

57

I himnezei (Fapte, 3 ) ; au ltrat asupr-i la Iconia, cnd s au pornit limbile ) i Jidovii s ucig cu pietre pre Pavel ; losl-au ltrat de Elima vrjitoriul, carele din strlucirile lunii noastre cei de tain, lui Pavel, au r m a s orb (Fapte, 23) ; fost-au ltrat la cea mai de pre u rm de cjiv Jidovi, cari '. nu blestem at ei singuri pre sine, nici s m nnce, nici s lini, pn nu vor ucide pre Pavel. Ins cu aceste go ane, i <Arbe i nevoi, f r de fric au u rm a t calea lui, strignd lii'incetat: cine ne va despr{i de d ra g o ste a lui H ristos ? I ns s s m nie Jidovii, s s scoale tiranii i s latre rAiiiii cei slbatici, eu calea voiu svri, credina voiu pzi. ( Inc d ar s nu m rturise a sc c Pavel au strlucit nJre limbi-) ca luna plin n zilele e i ? Ir de p r e p u s este d re p t aceea c Petru au sttut n bi ne lir ca alt lum into r m are, pen tru c s'au artat ca soarele lum innd preste beseric celui nalt ( S i r a h ) ; iar Pavel au fost nlfllut lum intor mai mic, n s a s e m n to r soarelui, cu lu mina, cu strlucirea, cu buntile, cu vrednicia i cu slava. Acum voiu ntoarce cuvntul m eu ctre tine, ta ra cretin, yi d im p re u n cu tine m voiu bucur, p e ntru c ai n loc de a c o p e r m n t pe v e rh o v n ic ii3) apostoli Petru~i]Pavel, i ai ti| xiiit in co ro a n a ta chipul crucii, p e n tru ca s ndjueti a lini roada de b u n viejuire din lem nul vieii. Nu sau ntors toi hui odinioar h chivotul lui Noe, p en tru c au a teptat s Inlrr mai cu m ult norocire aicea n tine, i pe ntruc s mitic vetile linitii, nu cu frunz de m slin,r ci cu ra tn u r a I I urii n g u r ; s au ntors p a s r e a n ^ braele tale, cinstit |arA, i s la u d cu p ohfal ntre so a re i ntre lun ; soaiclr d e a d re a p ta i lu na d e a st n g a sunt slviii Apostoli P e lin i Pavel i nchipu ete se m nu l c u m c cei ce su n t nti ni ederea, apostolii, au p u rtare de g r i j e r p e n tru folosul nolnilului tu, adic celor drepi i celor p c t o i : celor drepi
), *) n ea m u r ile . *1 frtctorii de m in u n i.

58

A N T lM tV l R E A N U

ce sunt dea dreapta, pentruc soarele lum ineaz ziua, c este i sem nu l d a r u l u i ; i celor pctoi ce su n t de a stn ga , pen truc luna lum ineaz no aptea, c este sem nul pcatului. Slteaz dre p t aceea cu glas de bucurie i te veselete, pentruc ai ajutori ca acetia i folositori mari i biruitori fierbini ca acetia. Voi dar, o dascli m ari ai lumii, vznd osrdia n o ro dului ce st m preju r i to a t cretineasca politia ') aceasta, spre lauda, spre cinstea i spre przn uirea voastr, nu ne lipsii de c ld uroasa voastr folosin i de puternicul vostru a c o p e r m n t ; ci cutai din cer, ca nite lumintori mari ai triei cei de susT ^spre noi cari edem ntru ntunericul i u m b r a m o r i i ; mijlocii pentru noro dul D om nu lu i, pentru pravoslavnica biseric, pentru preoia m p rteasc, i mai ales v rugai lui lisus celui rstignit, a cruia Evanghelia, cu a ttea ostenele i trude, g o a n e i m unci, nchisori i bti, crucea i m o a rte a n to at lum ea o ai propoveduit, s pzeasc n ani muli ntru lum inatul lui scaun prea cucer nicul ru g to r pre p rznuitorul neam ului vostru, pre cinstitoriiil pomenirii voastre, pre cretinul no stru D o m n , 2) ca ntru cre tineasca ntem eiare a nlimii sale s fim i noi cu toii cu linite sufleteasc i trupeasc, mai presus dect toat ispita celora ce stau m potriva cretinitii, s p ro p o v e d u im n muli ani n n um ele vostru, s p rznu im str da nia voastr, s se rb m cu lu m inat cuviin slvit voastr pom enire, amin.

1) a d u n a rea . 2) C . B r n c o v ea m i.

IX.
CUV N T DE NVTUR LA B O G O IA V L E N IE 1 )

L u m in a t i cinstit au fost praznicul ce au tiecut, al naIrrii D om n ului Hristos, blagosloviilor c re tin i! Iar mai lu m inat i mai cinstit este acest de astzi, cci acolo au nrtat s teaua pre Hristos, cum c s au n s c u t; iar aici m r t u risete T atl din ceriu pre cel ce s boteaz, z i c n d : acesta este fiiul m e u cel iubit, ntru carele bine am voit. Acolo vrjitorii cu darurile lor i s au nchinat ca unui D u m n e z eu i m p r a t ; iar aici ngerii cereti ca unui D u m n e ze u a d e vrat i o m d asvrit i s l u je s c ; acolo er ca un p ru n c mic i nfat i pus n iesle, iar aici ca un D u m n e z eu d esvrit l om desvrit s boteaz n a p a Iordanului, p e n tru ca s s spele tot n e a m u l om e n e sc din spurcciu nea pcatului celui s tr m o e s c ; acolo ngerul cel m a re Gavriil sluji cu cucerie, iar aicea i nainte m erg to rul loan slujete taina. Deci d ar cu ct s u n t lucrurile praznicului d e astzi mai luminate, cu at ta su n t i mai mari dect ale praznicului ce au trecut. P en tru aceasta d a r de vrem e ce s . ................. . , . . --------------------------boteaz Hristos, s ne botezam i noi; nu d o a r c nu su nte m botezai cu sfntul botez, adic t u ap i cu d uh , ci p e ntruc am ntinat cu pcatele noastre
B O T E ZU L N O ST R U . . ) B oboteaz.

60

A N T IM IV 1R EA N U

sfntul botez, trebuie s ne splm cu lacrimile pocinii, ca s ne facem curai, d u p cum zice proorocul I s a i a ; lsnd vicleugurile dintre inimile voastre i faptele cele rele de care s b u cur vrjm aul n ostru diavolul; i s ne m b r c m cu nonl A d a u , cu D om nu l n ostru lisus Hristos, d u p cum zice fericitul Pavel, p e n truc s ne putem sui i noi ia cer curai i luminai, ca i Hristos. i ci am priimit propov ed uirea lui, de a m i greit, s alergm , c ne va priimi Hristos ca u n b un i iubitoriu de oar teni. Boteaz-s Hristos, ca s s sfineasc a p e l e ; boteaz-se Christos, ca s arate t a i n a ; m n a proorocului slujete, ca s boteze m n a 1 atlui, adic pre Fiiul i cuvntul lui D u m n e z e u ; om slujete i om s boteaz ; nsui loan ca u n rob slujete i Hristos ca un o m se boteaz. P e n tru a ceasta d a r i noi, ca nite robi adevrai i nelepi, s slujim taina cu in im cu rat, d u p cum zice proorocul David : m inte b u n i cre dincioas s avem, ca s pricepem taina drept. i cine este credincios i drept, s alerge ca s au z ce zice David : Ve nii (apropiai-v) ctre d n su l (adic ctre D o m nul) i v luminai, i feele v oastre nu s vor ruina ; ca s s al beasc pcatele n o a stre ca zp ada, d u p re cum zice Isaia. i cine este credincios i te m to r de D u m n e ze u , s m re a sc i s laude ta in a ; c m rire ca a ceasta priimete D u m n e z e u ca o t m ie cu b u n m i r e a z m ; iar cine este p g n i ispititoriu de tainile noastre, s lipseasc din biseric i s s d e p r teze, p entru ca s nu vie u rgia lui D u m n e ze u a supr-i, i s va bntui. C i Moise, cnd sa suit n m untele Sinaei, ca s priim easc tablele legii ce i-au dat D u m n e z e u , a au p o r u n c it: ca s nu s apropie de m un te le acela nici o hiar sau vreun dobitoc ; iar de s va a p ro pia, s fie ucis cu pietre de m ulim ea Jid ov ilor; a se m e n e a este i acum a, ta in avem de se rb m i prznuim , i vom s ne suim sus, n u cu trupul sau n m u n te , ca Moise, ci cu mintea, la m r i i la nalte g n d u ri. Ci nu m ai ci su n t credincioi s s apropie cu mintea, ca s priceap taina praznicului de astzi.

PREDICI

61

D u p n aterea D o m n u lu i Hristos, r. 7 m ind batjocorit i a m g it Irod-m pratul H O T E Z A T O R U L ............................1 . ; * A ?, , , 1 . -------------------------- de vrjitori, s au m an iat foarte, i au trimes la Vitleem i n toate h tarele lui, de au junghiat 14 mii de coconi mici de cte 2 ani i mai j o s ; ntre care coroni er i cinstitul loan, prunc mic, n braele m a ii -s a llisaftei, i vrn d ca s-l junghie i pre el, s au desfcut muntele din voia lui D u m n ezeu i au trecut dc ceea parte maic-sa cu dnsul, i ngerul lui D u m n ezeu l-au luat de l-au d u s n pustie, i-l hrni acolo, p n au venit n vrst do sau fcut de 33 de ani i 3 l u n i ; a cruia h r a n er vlstarele copacilor i miere slbatic. i au venit cuvntul Domnului de i-au zis: s lase pustia i s m earg n prile Iudeii, s p ro p o v ed u easc noro ad elo r pocin. i acolo m ergea mulimea jidovimii de-i m rturisi pcatele lor i s botez dela el n a p a Io rd a n u lu i; i-l n treb ar pre el z ic n d : au doar eti p ro o ro c u l ? Iar el au zis: nu s u n t ; nu c d o ar mi er el prooroc, ci nu l-au ntrebat de este proroc, ci numai de este el proorocul acela de care au zis M o ise : c prooroc va ridic vou D o m n u l D um nezeul vostru dintre fraii v o tri ; adic este s vie un proroc m are din neam ul lidovesc, i socoti Jidovii cum c este loan proorocul u d a , i pentru aceea l ntreb. Iar el le-au r sp u n s i le-au / i s : nu s u n t eu acela, ci este s vie d u p mine, a cruia iiii su n t eu vrednic s desleg curelele ncl{mintelor lui, ridic nu pociu pricepe cum sau nscut, a d ev rat mai pre u rm n'mi nscut dect mine ca un o m ; iar ca un D u m n ezeu ce l'sle, mai nainte dect mine s'au nscut in anii dum nezeirii; ';i eu v botez pre voi nu m ai cu ap, iar el v va botez mi d u h sfnt i cu foc; n m n a lui este lopata i v n tu r pleava de g r u ; adic este cuno scto r de inimi ca un D u m nezeu i cunoate pre cei pctoi i pre cei d r e p i ; deci pre cei pctoi i o s n d ete n focul cel de veci, iar pre cei drepi i a d u n la m p ria ceriului.
VIFATA LUI ION

62

A N T IM IV IR E A N U

i vorbind loan cu m u lim e a Jid o vilor, zise i a r : nu sunt eu cel ce s o ION B O T E Z T O R U L . cotii, ci iat c vine. i a vorbind cu noroadele, sosi i Hristos, ca s s b o te z e ; iar loan, dac l-au vzut, zise ctre J i d o v i : iat mielul lui D u m nezeu, care ridic pcatele lumii, acesta este Fiiul lui D um nezeu celui ad evrat ce v sp u n e a m . A tunci au m e rs H ristos la loan i i-au zis! vino de m boteaz, cci p e n tru aceasta a m venit : iar loan i-au z i s : Mie-mi trebuie s m botez de tine, sau s m rtu risesc alt botez pentru num ele tu, i tu vei s te botez eu ? A pa Iordanului, vzndu-te, au Fugit de frica ta napoi, d a r eu cum voiu cutez s te b o te z ? De v rem e ce Moise, vztorul de D u m n e z e u i m a rele proroc, nu ndrzni s vaz faa ta, d a r eu cum voi j s m ating de sfntul tu cretet cu m n i pcto ase ? Iarba p m n tu lu i s u n t d ar, cum m voiu apro p i de focul c e n e s u f e r it? T u m sfinete, D o a m n e , tu m boteaz, stpne tu m cur e te de tina pcatului, m ntuitoriule, c eu nu cutez, nici su n t vrednic s te botez. Zise Hristos : Ioane, las cuvintele acestea acum a, c n u esle vreme de a nmuli vorba, v rem ea purtrii de grij e s t e ; p e n tru aceasta m am fcut om, p e n tru aceasta m 'a m m brcat n trup, pentru a c easta m 'a m a r ta t srac i m am a r ta t smerit, p e n tru ca s mplinesc toa. d r e p t a t e a ; ci vino de m boteaz, ca s s m plineasc p u r ta r e a m ea de grij i toat plecciunea m ea. Atunci a u ap u c a t cinstitul loan i l-au botezat, i sau p og orit d u h u l sfnt n chipul po ru m b u lu i pre capul tui H ristos i glas din cer sau auzit zicnd cum c : acesta este Fiiul m eu cel iubit, cu carele am p u rta t de grij p e n tru m n tuirea om en e a sc . i a tu n c e a au ieit Hristos din ru botezat. i cum c sau botezat Hristos, a ne nva dumnezeetii evangheliti. Iar inci avem la praznicul de astzi ctev ntrebciuni, care s u n t trebuincioase a le ti: i nti este, pentrucc Hristos, fiind fr de pcate, sau botezat ? a doua, pentruce au botezat n a pa Iordanului i nu n tr alt ru ? a treia penUSUS HRISTO S LA

PREDICI

6 8

imcc s a pogorit d uhul sfnt pre capul lui Hristos, i p e n ii urc n chipul p o r u m b u lu i? a patra, cte botezuri s u n t ? a i lucia, pen truce este botezul de a p i de d u h ? Aceste cinci Inlrcbciuni avem foarte de folos a le ti. Mai s u n t i altele, il noi le lsm , pentru *) lu ng im ea vorbii; i vom zice n u m a i pentru 2) acestea foarte pre scurt. Deci ci v'ati a d u n a t astzi la sfnta biseric, p e n tru ca ..i |>rznui{i praznicul, deschideti-v ochii, nu num ai ai t r u pului, ci i ai sufletului, p e n tru ca s pricepei ce vom s /Icem, c nu sunt lucruri lumeti, ci este ta in m are i n fricoat, care s au fcut p e n tru m n t u r e a o m e n e a s c :
DE CE SA B O T E Z A T J n t r e b d u n e a _dinti e s te : pentruce L ,------------------------------ Hristos, fiind fr de pcate, s au M N T U IT O R U L ? , . . , botezat ? Zicem (la aceasta) c botezul t<fte m n tu ire a pcatelor om ului i curenie de pcatul cel utrflmoesc ; iar Hristos, fiind fr de pcate, d u p cum zice proorocul I s a i a : c pcat n au fcut, nici vicleug n g u ra lui nu s a u aflat, pentruce d a r s au b o te z a t? Zicem la m e a s ta cum c sunt 4 stihii, dintre care s au fcut om ul i_ Itmt lum ea, i iar intre acele stihii va s s topeasc om ul p. i n Ia a d o u a venire a D o m n u lu i Hristos, dintru carele iar H ^ s s nchiage. Deci stihia cea dinti i m ai de tre a b Vite vntul, c fr de resuflare nu poate tri omul nici un ticus; a d o u a stihie i mai nalt este focul, nu nu m a i acest CC vedem cu ochii, i ne slujim cu dnsul, ci i focul cel illn vzduh ; a treia stihie este apa, i_a p a tra stihie este p.lmntul. Deci d in tr aceste 4 stihii este om ul f c u t; i p entru i Aci su n t alctuirile tru pului om enesc, er cu cale s s^ Nfinjeasc cu p o g o rre a D om nului. Deci vntul i focul sau sfinit cu p og orre a cuvntului lui D u m n e z e u ; iar p m n tu l h ' i i i i sfin{it, cnd au nscut tru pete in p e t e r ; i s cde i sfinjeasc i apa, de vrem e ce este din cele 4 stihii, l Intr'alt chip nu s p u te a s s sfineasc, de nu s ar fi
') din ca u z , d esp re.

64

A NTIM

IVIREANU

boteza' D o m n u l tru p e te n Iordan, a r t n d u - n c mai vrtos i taina cea mai m a re a credinei no astre, i alta p e n tru cu s sfrm e capetele erpilor, adec ale dracilor ce e r in ap, d u p cum zice D avid : tu ai sd ro bit capetele balaurilor n ap. A d oua n trebciu ne er : pentru DE CE S A B O T E Z A T ce s au botezat Hristos n Iordan M N T U IT O R U L IN IO R D A N ? i nu n tr alt ru ? Zicem i la aceasta, c fiind rul acela sfinit dect alte ruri, pentrn minunile ce s a u fcut n tr nsul, au m e rs i H ristos iar la a c e l a ; care m inun i s u n t a c e s te a : nti, cnd au trecut lisus Navi cu tot no ro du l jidovesc prin mijlocul apei i nu s au udat nimeni, pentru c in trase 12 preoi de inea chivotul pre spa tele (umerile) lor, i a p a s dedese (ntorsese) napoi din po. ru n ca d u m n e z e e as c , p n au trecut tot n o r o d u l; a d o u a mi nune, cnd au lovit proorocul llie cu cojocul su apa, i sau desfcut, de au trecut el cu ucenicul su ca pre u s c a t ; a treia m inune, cnd s a u scldat de 7 ori N eem an boiarul, sfetnicul m p ratu lu i dela Siria, d u p cuvntul proorocului Elisei i s'au tm d u it de bubele ce a v e : a p a tra m in une, pe v r e m e \ proorocului Elisei, m e r g n d nite oam eni s taie lem ne dc cas pre lng rm u rile Iordanului, fiind i proorocul m p re u n cu dnii, a u czut toporul u n u ia din c o ad i s au necat n ap, iar Elisei, lund coada toporului i m e rg n d la rm urile apei, ntinse coada spre ap i s pu se n c o a d ; care m in u n e nchipu ete sfntul botez, d u p cum scrie sfntul loan D a m a sch in la un tropariu al canonului dela nlarea cinstitei cruci la a p a tra peasn. Deci p e n tr u aceste minun s'au botezat H ristos n t r acel ru. A treia ntrebciune e s t e : D E CE SA C O B O R lT SF. DUH ? pentruce sau po gorit Duhul s f n t? i zice m : cnd s botez Hristos, s a u deschis ceriurile i au m rtu risit Tatl pre Fiiul zicnd : acesta este Fiiul m eu cel iubit ntru carele bine am voit. Deci de vreme ce au m rtu risit Tatl, socoti Jidovii c p e n tru loan s au fcut glasul acela, p e n tru c-1 tii ca pre un p roro c i fiiu dc

PREDICI

65

(ifcioroc i sfnt, i pentru ca s nu zic n o rodu l cum c lui Ionii ii zice fiiu iubit, pentru aceasta s'a u pogorit d u h u l jlfti capul lui Hristos, de l-au a r ta t i l-au m rturisit Tatl tic s U S .
1*1. CE S'A COBO RT S F . *a r Pe n tru

ce s au a r ta t

du-

I* 1i [ | N CHIP DE PORUMB~ HU1 Sfnt n chiP U P rum^ ului1 ------------------------------------ s v spuiu o istorie din Testamcnliil cel vechiu, m car c o tii mai to i: C nd au fcut D umnezeu potopul i au ters tot faptul d u p faa p m n liilni, din om p n n dobitoc, s'au m n tu it num ai Noe cu hmlA casa lui, n corabia ce fcuse din p o ru n ca dum nezeeasc, ,i m preun cu dnsul er i din dobitoacele pm n tu lu i i illu pasrile ceriului, d u p cum scrie mai pre larg la cartea I nu rii . ') Iar d up ce au ncetat ap a potopului, au trimis Noe 'Im corabie pre corbul s vaz o sto itu -sau 2) apa potopului, nu Im ? Iar el m erg n d i aflnd strvurile, sau aezat pre ele (i un s'au mai ntors napoi s dea v este; i vznd Noe zlinvn corbului, au trimis pre p o ru m b , iar el fiind pasre curat, llini vrut s eaz pre tin, ci au luat o r a m u r cu frunz dc mslin n g u r i o au dus n corabie, i a au cunos11 1 1 Noe cum c sau ostoit apa potopului. Deci pentru aceea ' mii artat i du h u l sfnt n chip de p o r u m b pre capul lui II i IhIos , art n d cum c s'au ostoit potopul pcatelor om ehiyll, i alta c p o ru m b u l este ntreg, adic fr de rutate, tllipA cum zice Hristos la S fn ta E v an g h elie; fcei-v np'lrpi ca erpii, i ntregi ca porumbii.
ATE BOTEZURI S U N T ?

---------------------- c a m zjg .

A Pa tra

n t r e b d u n e e s t e CUI11

b 0 tezurj s u n t >

l,tl /li tiu c su n t 8, precu m scrie i sfntul loan D am asch in In ii l a carte a bogosloviei lui: 1) Botezul dinti este al tnliipiilui, spre tiarea p c a tu lu i; 2) al doilea botez este al ii! Moise, cnd au trecut pre Jidovi prin M a re a R o i e ; 3) al H itlm botez este al legii, c de se sp u rc cineva, p n nu-i

*1

ui lliblie.
S
Ivireanu . P red ici .

*i ' h l i n i t i t .

ANTtM

IVIREANU

spl cu a p trupul i hainele, nu intr n ta b r ; 4) al patru lea botez este al lui loan, ns spre pocin n u m a i ; 5) al cincilea botez este al lui Hristos, cu care ne-am botezai i noi c re tin ii; 6) al aselea botez este al pocinei i al lacrinilor, cu care curim botezul cel dintiu ce am n t i n a t ; 7) al aptelea botez este al mucenici, care este i m ai bun i mai cinstit, c n u se tem e s s mai spurce cu pcate botezul acesta care l-au a r ta t nti Hristos, c i-au vrsai prea cinstit i scu m p sngele su pre cruce, i toi m uce nicii cu acest botez s au botezat i s'au nvrednicit mpriei c e r iu lu i; 8) al o ptulea botez, cel mai de pre urm , este al focului celui nestins ce va s m un c e a sc pre cei pctoi, d u p cum zice la u n trop ar al cano nu lu i de astzi la a 6-a p e a s n : cu focul cel d u p u rm boteaz H ristos pre cei protivnici i nenelegtori de d u m n e z e ire a lui. A c in c e a ntrebciune este : botezul p e n tru ce este de a p i de d u h ? i D E A P l D E SP IR IT ? zicem c, fiind om indoit, adic cu trup i cu suflet, i fiind trup ul simitor, trebuete, cnd l n tinm , s-l sp l m cu ap, c apa nc este s im ito a r e ; iar sufletul, fiind fr de materie, d uhul l cur, i-l lumineaz, i-l m n tu e te de pcate.
D E r CE< B O T E Z U L E ST E

Aceste ntrebciuni avem la praznicul de astzi, precum le-ai i auzit. Deci p e n tru aceasta trebuete, blagosloviilor cretini, ci ne-am botezat n n u m ele sfintei i cinstitei Troie, s ne ferim de toate lucrurile i faptele drceti, ca s nu ne ntinm sfntul botez cu pcatele, nici s clcm f gduin ele ce ne -am f gduit lui Hristos. i pentru ca s primeasc D u m n e z e u praznicile i srbtorile n oastre, trebuie s pzim poruncile lui, d u p ct ne-ar fi putina, i s p u rt m grije p e n tru m n tu ire a n oastr i pentru m p ria ceriului, cci acolo ne este lcaul, d u p cum zice fericitul P a v e l: petre cerea n o a str n ceriuri este (Filip . cap 3, stih 20). S nu ne lunecm cu firea spre lucruri acele dearte ale lumii, pentruc

PREDICI

f>7

Hiuit toate tre c to a re i m incinoase; s 1 1 c ferim de ucidere, de curvii i de preacurvii, de beii i de apucri, s nu inem pism unul altuia, nici s ne vindem cu p ra unul pre altul, ui cruzie de inim i cu nemilostivnicia, p e n tru ca s ne p gubim i s ne srcim unul pre altul, d u p re cum vedem to td e a u n a c fac muli, n e te m n d u -se nici de D um n e z e u , nici de pcat, nici i ad u c am in te de m o a rte sau de o s n d ; s num esc n um a i cu num ele cretini, iar cu inim a sunt d eparte dc D u m nezeu, d up cum zice Isaia: i faptele lor nu su n t cretineti (Isaia, cap 19, stih 13); ci m ai vrtos voiu zice c sunt drceti, c n u m ai diavolul nu p oh tete binele omului, pen tru c este vrjm a i mincinos dinceput, d u p cum zice I Iristos : s n u ne trufim ntru inimile noastre, veri pentru ce bine am face, c ne vom pierde plata ostenelei. i n scurt, s;l ne ferim de toate lucrurile cele rele i necuviioase, carele mc v a t m la suflet, i se b u c u r vrjm aul nostru, diavolul, de e le ; ci num ai s pohtim p u r u re a s facem fapte b un e i plcute lui D u m n e z eu , p e n tru c r m n fr de m oarte, i vom lua p lat la ceriuri p entru ele S alergm la sfintele beserici, de nu in toate zilele p en tru m ulte nep utin e i nevoi ale n oastre ce ne vin to td e a u n a din valurile lumii, m c a r D u m i nicile i s r b t o r il e ; cci c p en tru aceasta s au r n d u it aceste sfinte zile: un a , pentru ca s ne o dihnim i noi i d o bitoacele noastre, de tru d e i ostenele ce facem peste toat s p t m n a ; a do ua, p e n tru c s m u l m im i s d m laud lui D u m n e z e u p e n tr u multele i nespusele facerile de bine ce nu a r ta t ctr noi i ne a r a t to td e a u n a , i ne ine i ne chivernisete ca un m ilo s tiv ; a treia s auzim cntrile i sluj bele celea ce s fac p e n tru folosul cel su fletesc; c pre c u m mi po ate tri tru p u l om ului fr de h r a n simitoare, a nici sufletul n u p oate tri fr de h r a n a cea duhovniceasc, care este cuvntul lui D u m n e z e u , d u p cum zice H ristos la E v a n ghelie: nu n u m a i cu pine va tri omul, ci cu tot cuvntul m re le iese din g u r a lui D u m n e z e u (Matei, cap 4, stih. 4). Im n u s m e rg e m pe la hore, i pe la jocuri, i pe la crciume, d u p re c u m ne este obiceiul, c n loc de a n e folosi,

6R

ANT1M 1V IR EA NU

ne p g ub im i sufletete i trupete. Iar de ne trebuie s ne a d u n m pre la hore ca s privim, mai b u n ho r dect aceasta a besericii i mai f ru m o as priveal i mai cuvioas a d u n a re nu socotesc, nici cunosc a fi alta d ect aceasta, c a fa r din mul{imea o a m e n ilo r ce s 'a u a d u n a t, vedem cu ochii notri pre d o m n u l nostru lisus Hristos, ca un m p ra t vecinic, i pre cinstita Maic-sa, pre sfinii ngeri, pre apostoli, pre m u cenici i pre tofi sfinii; iar cu urechile auzim faptele i lu crurile cele m in u n a te ce au fcut pre p m n t i ne b u curm i sufletete i trupete, c nu p gu bim nimic, ci m ai vrtos ctigm sfinenie i mil dela D u m n e z e u ! i cnd ieim dela beseric, s nu ieim deri, ci s facem cum face ariciul, c d u p ce m erge la vie, nti s sa tu r cl de struguri, i apoi scu tu r via dc cad bro boanele jos i s tvlete pre dnsele de se nfig (broboanele) n g him pii lui i duce i p u ilo r ; a s d u ce m i noi fietecine pre la casele noastre copiilor i celor ce n au m ers la biseric din cuvintele ce am auzit din S fnta Evanghelie i dintr'alte cri, ca s- hrnim i pre dnii cu h r a n a cea s u f le te a s c ; i d u p aceea s ne pzim m intea i cugetele cele viclene, i trupurile n oastre s le ferim de toate spurcciunile. S avem d ra g o ste ctr toi, s facem milostenie la sraci, s iubim pre cei streini, s c u t m pre cei bolnavi, i pre cei din nchisori s- cercetm, s facem bine vrjm ailor notri, d u p cum ne nva Hristos, s avem r b d a re la nevoi i la scrbe, s ne su p u n e m celor mai mari, d o m n ilor i stpnilor notri, s ne cucerim cu cuviin duhovnicilor notri, i preoilor, i clugrilor, c a place lui D u m nezeu . i acestea toate pzindu-le i fcndu-le, s avem ndejde b u n i fr de ndoial ctr D u m n e ze u , c aici ntru aceast viea{ vom petrece vieaa b u n i fr de ntristare, iar n cea viitoare ne va nvrednici i ne va p une n n u m ru l celor drepi, ca s ne b u c u r m n veci nesfrii ntru ace fericire, l u d n d i b in ec u v n t n d n u m ele Tatlui i al Fiiului i al D u h u lu i sfnt, a cruia este m rirea i i nerea n veci, amin.

X.
CUVNT DE NVTUR LA PREOBRAJENIA NOSTRU
l)

DOMNULUI HRISTOS

I I SUS

L u a t-a u 1ia tis p re P etru i p re lo a n i p re la e o v fra tele lu i, i i-a u su it pre d n ii n tr'u n m unte n a lt deosebi i s 'a u schim bat n a in tea lo r , i- a str lu cit fa a tu i ca soarele, ia r h a i nele lu i s f c u r albe ca lum ina.

l)e vreme ce soarele cest simtitoriu, cnd r sa re i s nal (Ic pre p m n t, s face pricin i mijlocitor a m u lto r buiiilti, c ntinzndu-i razele lumineaz p m n tu l i m area, gonete i risipete toat ceaa i neg ura, nclzete i hriicte toate neam urile dobitoacelor, i n scurt s zic, toate Ie lusufletete i le nviaz, i pre toate m p re u n le b u cur i le veselete; d a r cu ct mai vrtos soarele cel de g n d a! dreptii, Fiiul i C uvntul lui D u m n e z e u (Tatl), D o m n u l Ilustru lisus Hristos, (pen tru carele zice prorocul M alahia la I c a p e te : va rsri v ou celora ce v temei de n u m ele m e u nuiirde dreptii), carele s au suit i a u rsrit astzi n m unlek' favorului, ntinznd razele i strlucirile mririi d u m Mtvi'irii lui, n a r fi dat viea morilor ca lui M o is i? N 'a r fi li imi nat pre vii, ca pre llie ? N 'a r fi gon it p re pu su l i cugetul i i'l prolivnic din m intea Apostolilor, n 'a r fi n rdcin at i n ar '-------------
') sch im b a rea la fa.

70

A N T IM IV I R E A N U

fi crescut m ai m ult credin n inim a lor ? Nu le-ar fi dat s-l c u n o a sc mai lum inat, cum c este M esia cel adevrat H ristos ? i cum c de voia lui m e rg e spre m oarte, ne-avnd vin de m oarte, i s cun oasc cum c num ai pre dn sul s cuvine s-l iubeasc, iar celelalte toate s le aib ca nite gunoaie. D rept aceea pohtesc pre inelepia voastr s-mi dai puinic ascultare cu dragoste, ca s nelegei de este cu cale i de s cuvine s avem i noi d rag oste ctre H ristos ca apostolii. Vedem la al doi ea cap al prea SCH IM BAR EA LA FA neleptului Sirali c nva pre cela A M NTUITORULUI. cev a vrea s slujeasc lui D um nezeu, ce se cuvine s prim easc, z ic n d : fiiule, de vei vrea s te apropii a sluji d o m n u lu i D u m n e z e u , gtete sufletul tu spre ispit. Pentru aceea dar trebuete cela ce slujete lui D um nezeu s atepte ispitele i rsboiul vicleanului diavolul, iar s nu s d e sn djd ueasc, ci mai vrtos atun cea s atepte mai m ult a ju toriu i mai m ult p utere dela D u m n e z e u (num ai s stea cu credin adevrat, cu ndejde bu n, i s ie dreptatea, i s urm eze buntile i faptele cele bune), c nu-l va ls D u m nezeu s s ispiteasc preste p u tin a lui, ci fr de zbav i va ncet scrba i ispita o va goni dela dnsul, precu m o vedem aceasta lu m inat, c sau fcut la muli n m ulte locuri : c nti lui A vraam i-au po runcit D u m n e z e u s s suie n m u n te i nsui cu minile lui s jung hie i s jrtfueasc pre unul nscut fiiul su, pre I s a a c : oare n au fost grea aceast cerire ce au pohtit D u m nezeu dela d n s u l ? O a re n'au fost m a re i nesuferit d u re re a de inim aceasta ? Iar vzndu-i D u m n e z e u credina i cum c nu s 'a u lenevit, nici au zbovit a o face aceasta, n d a t i-au ridicat ntristarea i scrba prin mijlocul ngerului, z ic n d u -i: A vraam e ! A vraam e ! nu p u ne m n a ta pre copil. i n orodul cel jidovesc ct necaz petrecea n Eghipet, fiind robii n minile Iui F a ra o n, iar p entru ca s-i m n tu e a s c D u m n e ze u din scrbe, ct putere nebiruit cu cele 10 rane prin mijlocul lui Moisi au a r ta t? Aijderea i dreptul i mult p tim aul Iov, ca n tr'o clip de

PR EblC i

71

iT iis.au pierdut nu n u m a i m ulim ea dobitoacelor, casele, fe ciorii, fetele i to a t avuia ce~ave, ci i tru p u l lui s a u m plut de bube i de viermi, i zcea ntr'un g u n o iu ; iar p e n tru i Aci a u r b d a t ispitele cu m a re vitejie de inim, fr de zImvfl i-au dat D u m n e z e u ndoit celea ce a u pierdut. Ins cu aceste vorbe ce am zis, socoteala n oastr nu este alta, lilr num ai ca s a r t m taina de astzi a schim brii feii lui I Iristos, cu carea au dat m a re ajutor apostolilor la nevoia necredinei ce er s caz: c v z n d ^a p o sto lii pre Hristos lutra t ta lips i srcie, ct nici capul nu ave u n d e s i-l plece, i n tr a tta sm e re nie i n trattea hule ce-i fce J i dovii, s t u r b u r n cugetul lor, ca nite o am en i proti ce er ; vi p entru aceia au nceput a nu-l crede, socotind cum c nu vh fi acesta Mesia cel a d e v r a t; i mai vrtos c preste p u ine zile er s m oar cu m o a rte necinstit. D re p t aceea ce all ar fi trebuit la aceast nevoie a necredinii, fr num ai njutoriu dela Fiiul lui D u m n ez e u , dela Hristos, carele cu iidevrat le-au d a t m are p u tere i m a re ajutor, c i-au suit lulrun m u n te i s au sch im bat n aintea lor, a r t nd u-le lu mina dumnezeirii lui pre ct er cu putin s vaz ochii omeneti, lum in nd i m rind firea cea o m e n e a sc (cu care) er m brcat, care lum in s au v rsa t i pre hainele lui, ca sa d e a cu aceasta apostolilor o ndrzn eal i un ajutor mare, i s-i adevereze i s-i ncredineze cum c acest srac i sm erit la vedere, carele e r hulit pentru m u lta a lui s m e renie, m c a r c preste puine zile s va d a legat n minile Jidovilor s s huleasc, s s batjocoreasc, s s scuipe, s s b a t cu pa lm a peste obraz, s s m unceasc, s s r neasc, i la cea de apoi s s i rstigneasc, ca u n fctor de rele ; iar s nu socoteasc c este n um a i om singur, ci este i D u m n e z e u , i om desvrit, i a d e v r a t ; i p e n tru ceasta sau sch im b a t n aintea lor. La 3 lucruri tre b u ia m a re ajutor apostolilor, ca s scape de nevoia i de ispita cea m a re a necredinei : nti s cuveni s creaz cum c Hristos este adevratul M e s i a ; a do u a , vzndu-l pre cruce mort, le trebuia ajutor s nu-i

72

A N T lM IV IR E A N U

piarz credina, nici s socoteasc cum c acest nu este D u m n e ze u ; a treia, s le d ea pricin s-l iubeasc cu d r a g o ste fierbinte. Deci, la aceste cte trete s vede astzi cum c a u dat Hristos, cu sch im barea feii lui, m are ajutoriu apostolilor, p e n tru ca s-l c u n o a s c el este M esia cel a d e v r a t ; p e n tru aceea le a d uce trei m a rtu ri vrednici de c r e z u t: pre Moisi, pre Ilie, i pre Tatl lui cel ceresc. i iat, zice evanghelistul, s a r t lor Moisi i Ilie grind cu dnsu l de ieirea lui cre vrea s s plineasc n Ierusalim, i Tatl cu glas l m rtu rise te din n o r : i iat glas din nor zicnd : acesta este Fiiul m eu cel iubit* n tru carele bine am vrut, pre acesta ascultai. i p e n tru ca s le ajute ap o sto lilor s nu ias din credin, vzndu-1 pre cruce, zice mai nainte c vorbete cu Moisi. i cu Ilie pen tru m o a rtea cea d u p cruce carea vrea s ia, pentru ca s-i fac, d u p cum am zis, s-l iubeasc cu d ra g o ste fierbinte ; i p e n tru aceea au descoperit puintel slava dum nezeirii Iui, cli carea au m rit firea cea o m e n e a sc i va s m reasc pre sfinii Iui la a d o u a venire. i s a r l lor Moisi i Ilie g r in d cu dnsul. M in u n a t vorb i aleas soie ') are astzi Hristos cu T O R U L CU MO ISE l CU ILIE ? a d e v ra t; i i s cuveni s aib soii ca acestea, p e n truc H ristos este M esia, Moisi este fctor de lege, Ilie este proroc mare. Hristos este mntuitoriul lumii, Moisi este m ntuitoriul Jidovilor, Ilie va s fie m ntuitoriul 'celor drepi, mai nainte puin de judecat. H ristos este d t to r de lege, Moisi este nv tor de lege i. Ilie rvn itor de lege. Vedei d a r ce soii alese are i cum c s a s e a m n n oarecare chip : Moisi a m u rit, Ilie n 'a m urit, i oare ce poate fi aceasta de s 'a u nsoit Hristos cu un drept din cei mori i cu un d rept din cei v ii? Pen tru cci la ju decata cea viitoare vor s s judece viii cu morii, i vor s s veseleasc la m pria ceriului ci vii vor fi drepi i ci mori vor fi drepi. i de vrem e ce taina aceasta de
D E CE SA ARTAT MNTUI
') to v r ie.

PREDICI

73

Iii/ 1 ii schimbrii lui H ristos inchipuete i este ca un Himmi aceei m riri ai m priei ceriului, p e n tru aceasta au ri>ln, In mijloc unul din cei mori, pre Moisi, i unul din 111 vii, pre Ilie. i cum c vor s vie la m p r ia ceriului (tH|in-iiii viii i morii, ne-o adevereaz fericitul Pavel, la 15 ti|icf'- ctre Corinteni, zicnd : toi nu vor a d orm i, iar toi O m vom schimb, adic nu vom m uri toi, iar toi ne vom m lihnb de trupul acest striccios i ne vom face nestri-

i Ai l o i .
^l s a ra t lor Moisi i Ilie. I ):irc p entru c e ? Pentru 4 lu c ru ri: una, p en tru ca s scoa t|rlii norod acea socoteal m incinoas ce ave a s u p r a lui I li M o s: c unii ii zicea c este Ilie, alii i zicea c este ir iu ia , sau unul din p r o r o c i ; a doua, pentru ca s cunoasc llllnvii cum c H ristos nu este m potriva legii lui Moisi, i jicnim aceasta st cu d ra g o ste de vorbete singur, fctoriul linii. cu Moisi, i cu rvnitorul legii, cu Ilie; a treia, p e n tru m s arate c u m c este d o m n i st p n ilo r al vieii i ni morii, i st p n e te pre cei vii i pre cei mori, i cnd i t li In i vin, p re c u m ad evereaz Poeticul la un tro p a r de asi i - 1 dela a o p ta pesn, zicnd: ca celuia ce stpneti ceriul l im preti p m n tu l i d o m n e ti cele de desupi, au sttut IimIiiIim ta, H ristoase de pre p m n t apostolii, iar ca dela jrlii 1 estiveanul Ilie i Moisi din cei m o ri ; a p atra s vaz ||HiNlolii n ce chip au cinstit pre aceti 2 proroci, pre Moisi, f|< I ave m are blndee, i pre Ilie, cci ave m are r v n Ulii' credin, pentru ca s s a se m e n e i ei lor, s fie blnzi l fri vuitori acolo u n de vor vedea c este n nevoie credina i nchinciunea lui D u m n e ze u . i pen tru aceste 4 pricini ce m /is, au adu s la mijloc p re Moisi i pre Ilie ; iar mai vrtos M /ic c i-au a d u s p entru ca s m rturise a sc apostolilor 9 IHH c este Mesia, m c a r c n 'a r fi trebuit aceast m rturie ftA o ad ucem la mijloc, fiind m rturia Tatlui din ceriu mai VH'ilnic dect a p r o r o c ilo r : i iat glas din n o r z ic n d : Nii'iiila este Fiiul m eu cel iubit, ntru carele bine am vrut, i*ii acesta ascultai. O ! ce m rturie credincioas i a d e v

74

ANT IM V I R E A N U

rat este aceasta ! o ! ce b u n ta te i fericire au ctigat acel ce au ascultat pre cel m rturisit i au u rm a t lui, d u p po ru n c a Printelui celui ceresc! C adevrat, de s'au i pedepsii n traceast lume puin, d u p cum zice prea neleptul Solom on , iar cu mari bunti i fericiri s'a u d r u i t : cci D um n ezeu i-au ispitit pre dnii i i-au aflat lui i vred nici, ca a u ru l n ulcea, i-au l m urit pre ei i ca o jertf do a rdere ntreag i-au priimit pre ei. Puin au ostenit adevrat, iar m are plat a u l u a t ; n scurt vrem e au fost n scrbe, iar in vrem e nesfrit s vor b u c u r ; c iiu-s vrednice pa* I timile vremii de acum ctre m rirea cea viitoare, d u p cum zice fericitul Pavel.
CE NSEMNEAZ A SCU LTATI PE M N T U I T O R U L ? * i a t laS aCCS' a e S ' e F Ul d itl n r z ic ,,tl : I C6' * i

--------------------------------------- ntru carele bine am vrut, pro acesta ascultai. O a re acest cuvnt, ce zice T a t l: pre acesta ascultai, nu m ai apostolilor s fie zis s-l asculte au i n o u ? Mic mi s pare s-l fie zis i n ou s-l ascultm , de vreme a* ne inem cretini i ucenici lui Hristos. A cum a d a r trebuie s nelegem nti lucrarea acestui c u v n t : ascultai, ce va s;l zic, apoi celelalte le vom nelege pre lesne. A c e a sta : as cultai, aici nu s nelege sing ur cuvntul cel gol ce iese din g u r a om ului s-l ascultm cu urechile, cci acela nu s nu- ' mele ascultare, ci auzire, ci s nelege sfritul faptului, adic ca cum am zice unei s l u g i : du-te de f iat ce, i el auzind cuvntul, s s u p u n e ascultrii i m erge de face. A;'i i D u m n e z e u Tatl ne zice n o u : pre acesta a sc u lta i, adiert ce ne va porunci Hristos s facem, s ne su p u n e m ascultrii i s svrim lucrul d u p p o h ta lui p entru binele nostru. <
A S CU L T M NOI ^ a vec*e m ^ ar acum i n e m p o ru n c it

mCU

: . lui D u m n e ze u i de ascultm pre Hristos P E M NTUITORUL ? , , . .. 1 ---------------------------- la cele ce ne nva, h u socotesc sa Iun departe de acea ascultare, ct e cerul de p m n t, pentru cci Hristos zice la ioan n 14 cap ete: cela ce are pornii

PREDICI

75

ill< miile i le pzete pre ele, acela este cela ce m iubete>. Anim dar, de vom zice c iubim pe Hristos, s vedem Ihih' p o ru n c inem . Ililstos zice: scrbe vei ave n lu m e ; noi nu pohtim | | Mvcm nici o scrb ; iar dei avem vreo scrb, o avem |n n li ii cci nu ni s m plinete pohta, iar nu p en tru drati" itra lui. Iliislos zice: pacea m ea o dau vou* ; iar noi nu dea tyllinticzeu s avem pace ntru noi, ci ne tu r b u r m p u r u r e a jirului fietece, ca valurile mrii, cnd le sufl vntul. Iliislos z ice: nu judecari, ca s nu v ju d e c a i ; iar ^ n p u tc r e i fi nu este nici zi, nici ceas, s nu judecm de fdll, nu nu m ai pre cei ce-i tim, ci i pre cei ce nu-i tim. Iliislos zice: precum pohtii voi s v fac vou oamenii, faii'|i i voi lo r ; noi pohtim s ne cinsteasc toi, s ne itcii loi plocoane i daruri, s ne laude, s ne fericeasc, s M P ureasc de bine, s ne fac toi d u p p o h ta noastr, s mi ne stea nimeni npotriv, nici s ne zic nimica, de am (lUT orice r u ; ia r noi pohtim s os n d im pre to', s nu ii/im nim rui nimica, s nu facem nim rui nici un bine, nici A H foloseasc nim en e a de noi ; pre toi ii hulim , pre toi II nriin de ru, pre toi i prim , pre toi i lu m n rs i Im batjocur ; tu tu r o ra le zicem c su n t n ebuni i fr nici n nmroteal; n u m a i pre noi nine, voiu cutez a zice, ne U r m i mai nelepi i dect D u m n ezeu i nu ne adu c em minte c nelepciunea lumii acetia este n eb un ie naintea Ini D um nezeu. I liistos z i c e : p o ru n c n o u v d a u vou, ca s iubii ...... pre altul ; iar noi ne urm i ne c u t m ponct unul iilluin, ca cnd ne-ar fi ucis prinii, sau n e-am fi fcut alt (Au ceva. Hristos zice : c cine s va ru ina de m ine i de cuvintele dirlt n traceast ru d *) p rea c u rv a r i p ctoas, i Fiiul IHltniesc s va ru ina de el, cnd va veni ntru slava Tatlui
n ea m .

70

A N T I M 1 V IR EA NU

s u cu ngerii cei sfini (cu sfinjii si ngeri) ; iar noi uit) de dn sul ne ruin m , nici cuvintele lui le inem n scaiul) ca o nimica, nici cele ce ne nva spre folosul i m n tu irii sufletelor n oastre le p z i m ; ci aflm pricini i zicem c nu putem s le facem acestea ce ne nva Hristos, c nu ne ilit n d e m n , cci avem case grele i v rem ea nu ne slujate, n\ s u n te m supui su p t jugul p g n ului, i avem nevoi multe ,,1 su prri de toate prile. D a r celea ce pohtim noi, cum le putem face toate deplin, fr de nici o z tic n e al ? Pre Dumnezeu nu voim s-l ascultm la cele ce ne nva s facem pentru binele i folosul nostru cel sufletesc, ci ne par nvturile Iul grele i rele, i p e n tru aceea nu l cinstim, ca cnd ne-ar fl vrjm a de m o a rte ; iar pre oam enii cei ce nu s tem de D um nezeu, nici s ru in eaz de feele om eneti, i ascultm la cclo ce ne nva s le facem spre pierzarea sufletelor noastre l spre necinstea n oastr, i spre a ne cleveti toi i a ne bles tem pentru nedreptile ce f a c e m ; i priimim nvturile lor cu d rag oste i le facem cu m are poht, i ne bucurm de ele, ca de o m are avu{ie, i-i l u dm ctr toi ca pre nite prieteni i fctori de bine, i-i cinstim, p entru cci ne r p u n sufletele cu nvturile lor, mai vrtos dect pre D u m nezeu, carele po h te te pre toji oam enii s s mntueasc. H ristos zice : du p aceasta vor c u noate toi c-mi sunte| ucenici, de vei ave drago ste ntre voi ; iar noi ne pizmuim, ne zavistuim, ne pohtim rul unul altuia i mijlocim n tot chipul s ne p g u b im unul pre altul, nu nu m a i de avere, ci mai vrtos de cinste ; i facem cu a ceasta p cat mpotriva d u hului sfnt. D a r D u m n e z e u d e -a r fi fcut lum ea numai pentru un om, ce ar fi trebu it s mai fac i pre Eva, apoi s-i blagosloveasc i s le zic: cretei i v nm ul ii i um plei p m n tu l i do m nii (stpnii) pre dn su l? Iar dei este cinev s a ra te d ra g o ste ctr altul, este m in cinos i viclean, c o face au de vreo fric, au de vreo ruine, au pentru vreun ctig ru. Hristos z ic e : dai ale C h e sa ru lu i Chesarului, i ale lui D u m n e z e u , lui D u m n e z e u ; iar noi nici m ai m arilor notri, atta celor bisericeti, ct i

PREDICI

77

fflm mireneti, nu le dm czuta cinstc, nici lui D u m n e z e u ; iii'i im s u p u n e m lor cu dreptate, ci cu viclenie i cu r u ta te ; In loc de a-i iubi i a ne cuceri lor, noi i g r im de ru J M ponosluim. D ar s vedem ce zice D u m n ezeu pentru rfnn li la cartea Ieirii , :) la 22 de c a p e te ? Pre dum nezeii ti |K i u i i greti de ru i pre boiarul norodului tu s nu-l H rb i'^ ti de ru. Tlcuitorii Sfintei Scripturi neleg s fie dum nezeii: arhiereii, pstorii i dasclii bisericii. Boiarul noimitiIni neleg a fi; m praii, domnii i judectorii. A n im a d a r a s u p r a a crora porn im limba n o astr cea blesIIMiiiil i-i grim de ru, al crora cinste ridicm, al crora M i...... ocrim ? Pe se m n e al arhiereilor, al d o m n ilo r i al stHAnilnr notri, p e n tru cari ne p oru n c e te D u m n e z e u s nu-i frnuu de ru ; iar noi fr de nici o socoteal p u n e m g u r a fllm.lr, d u p cum zice David, la ceriu, cu at ta sem eie i lliui/nicie, n e a d u c n d u -n e a m inte nici de cum de o s n d . i |HHilru cci este cugetul nostru viclean, i n aintea lui D um ||Reii, i naintea oam enilor, p en tru aceea petrecem o viea lllmlomat i tu rb u ra t , o viea plin de fric i de urciune, I'IIim de nevoie i de necazuri. i iat d a r c ne vdesc lucruHIp V ' faptele, c nici ascultm pre Hristos, nici l iubim ; c de I mu iubi, am face poruncile lui, ci u m b l m de capetele noastre, fAt'rtud fietecarele ce ni s pare i ce ne place, n e ad u c n d u -n e Hlliliile nici de m oarte, nici de judecat. i de n u ne vom nM pt& , cu a d e v ra t vom s greim r u i vom s m e rg em iflnlui (la ru, iar nu la bine). D rep t aceea, iubiii mei, trebuie lA fiioem m intea n o a str m u ntele T avorului, ca s vie lum ina i v i i ndevrat, s o vedem cu ochii cei de g n d ai sufletului, rt im a r t m i noi cu osrdie n dra go ste a lui H ristos ca fl|in<ilolii, s ne a se m n m lui Moisi i lui Ilie, rvnitori i m i Inievoi n poruncile l u i ; p e n tru ca s ne putem sui i lini im p re u n cu H ristos n m intea cea obldu itoare a sullrluliii; s vedem cu g n d u l slava aceea i norul cel lumimii l s auzim glasul cel p r i n t e s c : acesta este fiiul m eu
'i Dl ii Biblie.

78

ANT1M 1V IRE A NU

cel iubit i p r o c i , l) i la cea d u p u rm s ne nvrednicim s/l m prim m p r e u n cu el. A, s t p n e Hristoase, te r u g m noi ticloii i nevrednicii robii ti, cari ne-ai r sc u m p ra t cu prea sc u m p sngele triu din minile vrjm aului celui viclean, s te milostiveti pentru m u lim ea nd urrilo r tale, s luminezi ochii sufletelor noastre cei ntunecai, cu lum ina cunotinii tale i s aprinzi n inimile n oastre cele mpietrite vpaia dragostii taie, i s ne nvredi niceti cu d arul tu s te a scultm i s facem cu p o h t clt* ne porunceti, i s te iubim din tot sufletul, aici ntr'aceaslrt viea ticloas i plin de scrbe, iar in cea viitoare s ii( nvredniceti mririi i luminii slavei dum nezeirii tale, o d e a p u r u r e a s te m rim , m p re u n cu cel fr de ncepui printele tu, i cu prea sfntul i bunul, i de vieaj ncc* pto rul tu d u h , n veci nesfrii, am in.

i celela lte.

XI.
cuvnt i de

n v t u r l a s f i n i i

n t o c m a i c u a p o s t o l i i m p r a i CONSTANTIN I ELENA

Cu slav i cu cinate l-ai n cu n u n a t pre dnsul,

( ci ce s cunosc pre sine avui, aceea p ot s d ea daruri w rdnice unui m p r a t ; i cei ce s cunosc p re sine nvai, > 1 1ciu pot s-i fac i czuta l a u d ; iar eu, c u n o sc n d u -m |n r mine foarte srac de fapte b un e i slab de nvtur, ii ii in s d u c alt d a r mai vrednic, nici alt laud cuvioas, |)e D um nezeu n c u nu na tului m arelui m p ra t i ntocm ai cu H|iostoIii C o nstand in , fr nu m a i cap plecat i cugetul meu cri cucernic. Drept aceea ntru cinstea lui am a zice naintea dragostii vtmslre puine cuvinte, nu cu obrznicie, ci cu m u lt cucerie, mi i vorbe ritoriceti i alctuite, ci cu cuvinte sm erite i proslnlicc, nu d u p cum s cuvine, ci d u p putin. Ci v poh UM - s ascultai cu dragoste.
M P RA T U L CON STANTIN I M . M A RE C O M P A R A T CU

cucerie iscodesc s afle tlcuii ri' (aprtorii) Sfintei Scripturi

APOSTOLUL P A V E L . A Ps">l i W . <t,re -----------------------------a ta te a d a ru ri mari, cu care din ilmnnezeescul d a r s a u m bogit fericitul Pavel, care d a r s fie

80

A N T I M 1V1REANU

cel mai m a re i mai ales, cu carele in cte 4 pri ale lumii sau ar ta t m in u n a t i v e stit? i zic u n ii: cum c s fie n vtura cea cereasc cu care a u avut *) toate limbile ; ), au d e sr d c in at din toate lucrurile p g n ta te a i au intins delii Rsrit p n la A pus num ele lui H ristos i credina ; alii zic cum s fie descoperirile ce au luat, c, fiind nc n trup, sau rpit p n la al treilea cer, au vzut frum useile cele cereti, a u auzit cuvinte nespuse, carele nu este slobod omului a le gri ; alii iar zic : cum c s fie fost m inunile cele fr de a se m n a re ce fce, cu carele au lum in at credina, de vreme ce nu nu m ai cu glasul vindec i cu cuvntul fce semne, ci i cu u m b ra i cu hainile fce m i n u n i ; iar apoi cu toi s unesc la vorb, i z i c : cum c nici un d a r m ai mult nu I-au m rit pre Pavel ca c h e m a re a lui. i a d e v ra t au sttut p rea m inu nat, de vrem e ce, p e n tru ntoarcerea 3) lui Pavel, nici n v tu ra apostolilor au lucrat, nici p u te re a minunelor, ci lucrul acesta l-au svrit nsui cuvntul lui D um nezeu i au fcut fiiul lui D u m n e z eu n u m a i p e n tru Pavel aceea ce au fcut pen tru tot neam nl o m e n e s c ; i de s'au po gort acolo din snul Tatlui pentru toi oam enii, aici iar nsui pentru Pavel au lsat cerul i s'au p og ort tru p e te cu to a t dumnezeeasca lui slav, p e n tru ca s-l ntoarc. i de vreme ce ace c h e m are face pre Pavel at ta de m i n un at, ct nici apostol, nici m ucenic nu este ntocm a m ri rilor lui; d a r pen tru vredniciile de D u m n e z e u ncununatului meu C o n sta n d in ce voiu p u te zice, carele a se m e n e a ca Pavel au luat n t o a r c e r e a 4) lui, a se m e n e a i c h e m a r e a ; din ceriu fu ch e m a t Pavel, din ceriu sa c h e m a t i C o n sta n d in , d u p cum l c n t b e s e r i c : chem area nu dela oam eni lund ). Pavel cu glas de lum in, p re c u m s p u n e Luca la Faptele A p o sto lilor: vzui, zice, pre cale n c u n ju r n d u -m lum in, i C o n standin cu slove alctuite de stele i cu glas p u rt to r de lu*) a st p n it. 2) p o p o a r e le . 3), 4) la c r e tin is m . 5) n o r ig in a l, gi in g rece te.

PREDICI

81

precum m rtu risete is to ria : ntru aceasta biruete. Arulo Pavel n tramiazzi, aici C o n sta nd in n tra m ia z z ; acolo l'iivtil, de lisus ce s au r stig n it; aici C o n stan d in , prin crucea Iul lisus. i de v rem e ce acolo m rtu risete cel cu limba i ni Inima de a u r loan, cum c nu este limb iscusit spre a 1 11 1 1 1 e mririle lui P avel; d a r eu c n 'a m nici limba aceluia d i vorba de aur, nici bogia graiului lui, ce voiu p u te a s mim spre lauda lui C onstan din, carele la c h e m are au luaL iImiiiI lui Pavel? Drept aceea c u noscnd u-m i nepu tinja netiinii mele, mi m ut *) i fr de voie a ls n tro parte toate celelalte mari Vrednicii i lucruri m in u n a te ce au fcut n toate prile lumii acest m in u n a t i sfnt m p ra t i voiu zice puine cuvinte num ai pentru un lucru ; ci ascultai s auzii. O a r e p e n tru ce Sfntului C o n standin i s au dat acest titulu, MANE E NUMIT D E D U M de-l n um ete sf n ta beseric nu m ai NI ZEU N C U N U N A T ? pre dnsul cu aceste 3 n u m i r i : de I him nezeu n c u n u n a t, m are m p ra t i ntocm ai cu apostolii ? ii zicem nti : cum c este de D u m n e z e u n cu nu nat, n ce iliip ? Una, pen truc pre ceilali m prai i aleg oam enii de-i fiu m prai i-i n c u n u n e a z cu c u n u n de a u r i cu pietre '.rum pe ; iar pre m arele C onstandin, p en tru b u n ta te a i cuM|irea inimii sale, nsui D u m n ez e u l-au ales din limbi 2), ca pic Pavel din Jidovi, i l-au c h em a t cu glas ceresc la vrednlna m priei i I au n c a n u n a t cu c u n u n a darului celui dc un, cu a rm a buneivoiri, d u p cum zice David ; i alta, c este n o a p te i s'au artat n vis D o m n u l Hristos, zicnd u-i: mei sem n, ce i-am ar ta t astzi pre ceriu, este a r m a aceea iii care am m ntuit din minile diavolului tot n eam ul o m e nesc, acela s-l aibi i tu, ca un steag ridicat s m earg naintea ta la toate rsboaiele, i cu darul aceluia vei birui Im* toi vrjmaii n oro dului ce i-am n credinat s-l pati
! >! C E C O N ST A N T IN CEL
*) treb u ie. ) o a m e n i.
A ntim Iv irea o u . l redioi, 6

imIii.1,

AN TI M IV I R E A N U

i vei fi p u ru re a biruitoriu i izbnditoriu. A doua, dc vreme cc m pria este un d a r desvrit carele s p o g o a r dc; sus dela printele luminilor a su p ra celor alei i m b u n t ii, pentru vrednicia lui i dete D u m n e z e u de s fcu m prat, nti al cretinilor ca s ndrepteze pre cei r z v r t i , s pzeasc tu r m a lui Hristos de lupii cei pnditori, i cu pratia d u b nlui sfnt s-i g o n easc i beseric lui D um nezeu , ce er clcat i gem ea, de sub tirani s o ridice i s o vese leasc ; cci c u n u n a cea m p r te a sc arc de sp re al de mitra cea arhiereasc, i m pratul carele s nevoete p e n tru bi nele i folosul norodului, a t ta la cele trupeti i trectoare, ct i la cele sufleteti i duhovniceti, m car c nu are acea vrednicie (arhiereasc', iar plata i este dela D um n e z e u , n tocmai cu episcopii, cu carii a r fi mai rvnitor, i s face i el diadoh apostolilor, carii su n t m prai i preoi ai besericiei, de v rem e ce d im p re u n lucreaz cu D u m n e z e u pentru m n tu irea lumii. D rept aceea pre dre p ta te zice m arele Constandin sfinilor prini dela soborul cel diutiu : voi n b ese ric, iar eu afar de beseric sunt pus de D u m n e z e u episcop'>. Pentru aceea d a r s nu socoteasc m praii i stpnitorii p m ntului cum c i-au pus D u m n e z e u s az pre scaun frum os, num ai sp re vederea naintea ochilor omeneti, m podobii cu vem inte scum p e, cu c u n u n a n cap i cu schiptrul cel de a u r n m n, c nu m ai sin g u r dreptatea este de-i face cinstii ia norod. Pen tru aceea zice i ne leptul Isiod cum c m praii pentru d o u lucruri sau r n duit de o am eni s fie stpnitori : unul, p e n tru ca s le fac dre pta te ; i alta, ca s ridice strm btile dela mijloc ; pentru aceea prorocul David, ca din g u ra n orodului, zice : D um nezeule, judecata d-o m pratu lu i i d rep tatea fiiului m pratu lu i ; cci cnd n tro politie ) strlucete dreptatea, su n t cei supui p u ru re a n o ro c ii; c zice un filozof: anul cel b u n nu-l face atta m u lum irea rodurilor, ct l face drep tatea stpnitoriului ; i altul iar fu n tr e b a t: care cuvnt
'} ceta te, stat.

PREDICI

83

i 'Ir mai bun, p e n tru ca s treasc om ul m ai bine i mul(nniil? Au r s p u n s : acela n u m a i carele pzete d re p tate a ntocmai la toi. Al doilea n u m e din titulu este i m : c e c o n st a n t in e p en tru ce s n u m e te sfntul C o n M l IMIT M ARE I M P A R A T ? standin m are m p r a t ? i zic e m : (iviilru cci este de D u m n e z e u n cu nun at, urm e a z d rept aceea A fie i m a r e ; i cum s nu fie m are unu! ca acela, pre (rele D u m n e z e u l-au n c u n u n a t? Iar n u zic prin aceasta c *nlt mare, ci n um a i p re c u m scrie Evsevie c lu m ea I-au numit pre sfntul C o n sta n d in m a re m p ra t n u at ta pen tru liii uinele cele mari ce au fcut Ia rsboaie, ct p e n tru mariie (m eri de bine ce a u fcut sup uilor Iui, i nci ad ao g e de (lini: cum c nici cu un mijloc nu se bucur, cnd vede pir vreunul trist naintea lui ; h r a n a i m brcm intele nu le livr sracii dela alii, fr nu m ai dela e l; n en um rai er tltul|imea sracilor carii alerg Ia el s Ie ajute, i nici unul M ii s ntorcea deert de dorita m n g ie re ; iar nici pentru divnsta i vom z;ce c este mare, c m uit Sa prorocia ce Hlrc David pentru H ristos la psalm 70, zicnd : i s vor nchin lui toi m praii pm ntului, toate limbile ') vor sluji Iul ; i socotesc c aceast prorocie nu m ai pre v rem ea muirlui C o n sta n tin s'au mplinit, n ce c h ip ? Lui i s au su p u s lo|i mpraii pm ntului, i p e n tru cci e r el capul tu tu ro r mprailor, i n c h in n d u -s el lui Christos, prin mijlocul lui 1o|i s au nchinat, i cu pilda lui au luat fru m u se e a credinii. pentru a c easta s au n um it mare, p e n tru cci tu tu ro r celor niiii m ari ai p m n tu lu i el er sing ur iitor. i voiu zice c pntr m are, i p e n tru cci a u sttut p entru beseric Iui D u m Ikveu i sau ar ta t m p ra t credincios. P e n tru plata creti ntii sale, au su p u s D u m n ezeu supt picioarele lui toat lumea, at ta ct dela India au venit soli cu daruri mari, (Ic i s'au nchinat lui, pentru ca s-l cunoasc pre el c este mprat, de vreme ce vestea a rm elo r lui i m u lta lui creti
l) p o poarele.

84

ANTIM IVIREANU

ntate l m rtu risi preslc tot toatei^ lumi.


DE CE CONSTANTIN E NU M IT

p m n tu l d o m n

i stpn

Al treilea n u m e de titulu) este p e n tru ce s numete J N T O C M A 1 CU APOSTOLII*1 ? Sfntul C o n sta nd in ntocmai cu apostolii ? C el s n cu njure ceti, orae i sate, ca apos tolii, n au ncunjurat, nici au u m b la t s pro po vedueasc nu mele lui Hristos, i credina ca dnii s o steneasc cu clfltorie pre jos, s asude s flm nzeasc i s nsetoeze ni ei, N 'au fcut s s nchiz ca Petru n tem ni cu lanul dfl gt, s s bat cu toiage ca Pavel, s s sp n z u re de copdp ca Andreiu, i s s p ed ep se a sc cu de toate feliurile de munci i de cazne, i la cea de apoi s-i taie capul ca celorlali a p o s t o li; niciri nu s vede. D a r apoi cum i p e n tru ce s/l fie ntocmai cu apostolii ? P en tru cci acelea ce au fcui apostolii cu osteneala lor i cu propoveduirea, el le-au fcut nsui cu a sa pild ; cci p u tere a m prailo r i a domnilor esle s prefac i s ntoarc voina n orodului d u p cum vor vrea ei ; i aceasta nu o p o t face cu alt mijloc, fril num ai cnd vor face nti ei aceea ce poh tesc s s fac dc alii, p recum a u fcut T u m c u in m p ratul Kitaiului, c puiu du-i nti el m n a pre coarnele plugului, s a u n d e m n a t to|l supuii lui de s'au ap ucat de lucrul pm n tu lu i. Aijderea l marele Alexandru, cnd ocolise o strovul Tirului, p e n tru cci a u luat el nti pre umerile sale u n bra de lemne, sau n d e m n a t to a t o astea lui de au luat pietre i lem ne cu mi nile lor, de au u m p lu t grla i au fcut trectoare i au mcis de a u luat, A i marele C on stan din, cu a sa pild i cu 11 sa cretintate, au fcut pre toi supuii lui cretini, i aceen ce n au p u tu t s o isprveasc desvrit toi apostolii cu propoveduirea, fietecarele u n d e i s au fost d a t soarta, il singur au isprvit, cu porunci ce au d a t n oal lumea, l au ntins p m n tu l i lum ea. D re p t aceea cu dreptate este s s n u m e a sc ntocm ai cu apostolii, cci au plinit i slujba i n u m ire a apostolilor.

PREDICI

85

A n im a dar, de vrem e ce p e n tru sm erenia, p e n tru marile (ieri de bine i pentru cretintatea lui cea desvrit, au lAtlgat acest titulu, de s n u m e te de D u m n ez e u ncuniiniit, m are m p ra t i ntocmai cu apostolii, cine s va ndoi i i i firea cum c nu are i m are ndrzneal ctre D u m n e z e u ? ilmjit aceea d a r m rog i eu, m car c su n t i nevrednic, kri mijloceasc cu clduroasele lui rugciuni pre mult milostiv tul i nd urtorul D um nezeu , ca s te pzeasc pre M ria T a *), ncununat cu slav i cu cinste, n tre g i sn to s, n muli Ulii cu m ult fericire, amin.

------l ) C o n sta n tin B r n c o v ea n u . in fu(a cru ia s'a rostit p red ica.

X II.
CUVNT DE NVTUR LA DUMINICA FLORIILOR

P o h ta cea m a re i d ra g o s te a cea curata, sau mai vrtoi s zic d a to ria cea printeasc, ce am ctr nelepia voastr.'i, m n d e a m n p u ru re a ca s nu lenevesc a v cerceta, dupfl putin, cu nvturile cele s u fle te ti; c d u p aceasta mii voiu c un oate cu adevrat c v su n t p rinte sufletesc ifl pstoriu, cnd voiu pohti cinstea, folosul i spsenia sufle telor voastre ; i d-voastr iari d u p aceasta v vei artii, cum suntei adevrai fii sufleteti i tu r m aleas i sfnt, cnd vei priimi cu dra go ste cele ce v nv, i d u p putinrt fiete carele dintru voi le va inea i le va face. D rep t aceea, iubiii mei asculttori, ci v ai a d u n a t Iu aceast cuvioas i sufleteasc ad u n a re , m car c este astA/l D u m inica ce s n u m e te de obte a Floriilor, iar n am a zice p en tru d n s a nimic: una p e ntruc fiind praznicul domnesr, i treb uind la d n s a m ult m aterie i m ult v orb ca srt descoperim cevai ct de p u in ntru cinstea i lauda el, netiina ne c o n te n e te ; i alta p entru cci tiu, c n tr aceaslrt s p t m n silete fietecarele dintru voi s s grijeasert pentru ca s s nvredniceasc s s cuminece, unii la Joi mari, i alii S m b t sau D um in ec, n ziua de Pate. Drepl aceea, pentru acel lucru a vem d atorie mai vrtos i trebuii. s zicem cela ce ne va lum ina D o m n u l Hristos, dela carelc

PREDICI

ret -tu i a ju to riu ; ci v pohtfcsc s ascultai cu dra g o ste i u l u i ce voiu s zic, socotesc c a d e nu Vei lu vreun folos illn zisele mele, iar p a g u b tiu bine c tiu vei ave. Din cele 7 taine ce ine sfnta i durnn ezeeasca beseric a IM './trilului, este cea dinti la r n d u ia l i m ai m a re dect fonie sfntul botez, i fr dnsul nu p oate nim e n ea s intre Intru m pria ceriului, c a zice D o m n u l Hristos la loan n |.l capete : de nu s va nate netine ') din a p i din duh, nu vii pnteu s intre ntru m pria lui D u m ne z e u ; care botez fnn' pre om fericit, sfnt, desvrit i fiiu lui D u m n e z e u d u p ilur. Iar eu ndrznesc zic cum c este tain a pocinei ntocmai cu sfntul botez n cinste i n l u c r a r e ; i ocotesc rfl iu i vou grei de aceasta, pentruce ? P e n tru cci acele 4 (Imuri, ce d sfntul botez om ului, pcatul le stric i le niln, i din fericit s face ticlos, din sfnt pctos, din svArt s face netrebnic i de nimica, i din fiiul lui D u m nezeu s face fiiu diavolului, c a zice loan n 13 c a p e te : cela ce face pcatul dela diavolul este, c dincep ut diavolul |irtctuete. i cum c taina pocinei cu sfntul botez este ntocmai in cinste i lucrare, o pu tem adeveri cu m ulte dovetle, dintru carele vom zice 1, 2. La al o ptulea cap al Fatirii zice D u m n ez e u ctr N o e : nu voiu mai a d a o g e de cum a blestem p m n tu l pentru faptele oam enilo r, pentru c /iicc cugetul om ului spre cele rele din tinereele lu i; deci nu voiu mai a d o g e a om ori tot trupul viu, d u p cum am fcut, a rtnd cu aceasta m u lta a lui n d e lu n g rbd are. Pen tru aceea potopul acela, d u p cum zic dasclii besericii, n se a m n sfntul b o t e z ; c p recum a p a potopului a u splat toi pcatul i to at fr de legea de pre faa p m n tu lu i, cu uce necciune ce a u fcut de s au contenit tot tru pu l viu ; i.a i sfntul b o t e z a u splat i a u ters tot pcatul cel s tr moesc i al voinii dela n eam ul o m enesc. Iar apoi tiind D u m n ezeu c nu s va prsi diavolul p entru r u ta te a lui ea m ult, nici va conteni de a zavistui i a vicleni pre tic in eV i,

88

ANT1M IV IR E A rJU

closul om i a-1 n d e m n a cu o mie de mijloace, ca s stritr h ain a sfntului botez i s o sm oleasc cu sm o ala pcii t u l u i ; p en tru aceea ca un p rinte al milelor i al ndurrilor, au d a t om ului aceast m a re vindecare a pocinei, ca prin mijlocul ei s vie iar la cinstea cea dinti i din fiiul ne;is cultrii i al pierzrii s s fac iari fiiul lui Dumnezeii, i din m ort s s fac viu ; i din pierdut, a fla t; c a zice la L uca n 15 capete : fiiul m eu acesta er m o rt i au n viat, i pierd ut er i s au aflat. Zice D u m n e z e u la Isaia Iu capul cel d in t iu : splai-v i v curii, scoatei vicleu gurile din sufletele voastre n aintea ochilor mei i venii sft ne n tre b m , zice D om nul, i de vor fi pcatele voastre cu m o h o r c iu n e a , ca z p a d a le voiu a lb i; iar de vor fi ca ru ala, ca lna le voiu face albe.
AP A P O C IN E I. L u a 1 ' S a m a r g u ' v - c u m i n t e n t r e a Krt

------------------------ i nelegei aceste cuvinte ce zice D u m nezeu prin Isaia, c aceea ce zice: splai-v i v curii* nu c zice d o a r s ne splm cu a p a aceast p ro ast ce bem i ne slujim cu d n sa, care nu are alt, fr nuniai a spla pieile t r u p u l u i ; ci zice s ne splm i s ne curim pcatele cu a p a sfintei pocine i cu lacrmi. i iari zice: scoate|i vicleugurile din sufletele voastre naintea ochilor mei ; adic zice s ne ispoveduim nu cu buzele, ci cu inim a i cu g n d cn l-iaac, ca s nu mai pctuim , c D u m n e z e u fiind tot ochiu, le vede toate i le-cunoate i nu s uit la m rturisirea buzelor, carele s u n t scule sp re slujba trupului, ci s uit la adncul in im ii; c el este cela ce ispitete inimile i rrunchii, dup cum zice David la al 7-lea psalm : c de nu ne vom ci delii inim, zice, i de nu ne vom ntoarce ctr dnsul, sabin sa o va luci, i arcul lui l-au n co rd at i l-au gtit pre el, i n tr nsul au gtit vasele morii, i sgeile sale celor arztori le-au. lucrat ; c po cina a tu n c e a este pocin, cnd merge netine de bunvoia Iui, fr de nici u n fel de pricin s s isp o v e d u ea sc la d uhovnicul lui cu umilin, cu n fr n g e re de inim, cu lacrimi fierbini i cu g n d desvrit, ca s s

PftED lCl

MfAurnsc.l de p c a t e ; cci acestea s u n t temeiul ei ; i atunci t*H' i nviitul acela ce zice: venii s ne ntrebm , adic Mlld vom ave ndrzneal s m erg em n aintea lui i s ne (!*< lildem g u ra i s ne sp u n e m jalba ce avem de vrjmaul f l iu , s-i sp u n e m stricciunea ce ne fa c e ; i el s fgilin .ir c rualile cele mai m ari ce ar ave pcatele noastre, sunt ale sngelui, adic uciderile, el le va albi i le va i tii .1 11 ca nsui pre sine, c z p ada este i oaia este om eH lM I Ini ; precum hainele lui le-au ar ta t albe ca z p a d a in Hliinlele Tavorului, d u p cum zice la M arco n 9 capete. Itirpt aceasta ce alt mai m are bu n ta te sau mai m ult ierttlnnr dect aceasta pohtii ? S fac pre cei ispoveduii albi i piru|i ca trupul lui, carele fr de lege n 'a u fcut, nici vicleug llli nmi aflat n g u ra lui, lat d a r c taina pocini cu sfntul Imlc/, d u p cum am zis, este ntocm ai n cinste i n lucrare, fA precum acela spal pcatul cel strm o esc i face pre o m feIHrlI, sfnt desvrit i fiiu lui D u m nezeu d u p dar, a i ftfrinln pocin face pre om, din m o rt viu, din pierdut aflat, llln necinstit cinstit i sfnt, i din fiiul neascultrii i al pierfiiul lui D u m n ezeu. C n d au poruncit D u m n e ze u lui Noe A t.ic corabia, sp u n istoricii cum s o fie fcut n tro Sut (|t> ani, le p ro po ve d ui dreptul Noe cum c va s fac D u m n e z e u potop i va s nece tot pm n tu l, i tot trupul viu V ii s;i-l o m o a r e ; iar oamenii nicidecum nu-l credea, ci-1 lu (tl rs n batjocur, zicn du -i: c nu tie nici ce grete, nl< i ce face. Aijderea i cnd a u n ceput a plou, ar fi p u tu t iJiimnezeu n u m ai n tro zi s fac potopul, d a r n'a u vrut, 1 1 iui p louat 40 de zile i 40 de nopi, a r t n d i cu aceasta limita a lui nd elu n g rbdare, d n d vrem e oam enilo r s s i i'tensc, i nici cu aceasta nu i-au venit n fire. iar apoi vmiil oam enii c s nm ulete apa, i de ce m erge, s umfl Iii s u s , a u nceput a s sui pre case, pre movile, pre m uni V l pre copaci, d a r nu er cu p utin s s foloseasc nimica, t'A corabia o nchisese D u m n e z e u pre din afar i luase cheile ; |l pentru cci nu mai e r nici o ndejde de m ntuire, s'au contenit tot trupul, dela om p n la dobitoc.

)0

AN T IM

IV I R E A N U

A i n o u cretinilor, nu n su t de ani, ci 1710 d e ani ni im LUI BRNCOVEANU. pro po veduit prin mijlocul lui N<m celui adevrat, lisus Hristos, carele ne-au m n tu it cu cu rabia trupului su de potopul pcatului celui str m o e sc cum c va s fac poto pul cel cum plit i a m a r, poto pu l cel plin de scrb i de ntristare, potopul cel groaznic i nfricoiil al judecjii. i de nu ne vom veni n fire, ca s ne pil rsim de rutile noastre i s ne cim, ne vom inec n vcil nesfrii n noianul focului celui n e s tin s; i aceast veste ni iii d p u ru r e a prin g u ra besericii, prin pro po veduirea Evangheliei t,l prin n v tu ra dasclilor; d a r nicidecum nu ne venim n flfc s ne cim i s ne prsim de ruti, ci de ce *) vedem mul vrtos c s m ulete a pa potopului pierzrii noastre, n lot de a alerga n corabia pocinii s ne m n tu im , de a c e e a -) ni lunecm cu firea i socotim c d o a r nu va fi nimica ; l n d e lu n g m vrem ea, ba astzi, ba mine, ba p oim ne, pnrt ne vine ceasul i pierim cu totul, i tru p e te i sufletete. !> l p u te m c u n o a te aceasta, cum c este a, d u p cuvintele fc voiu s zic : D e cnd au intrat s p t m n a cea dinti a sfn tului post, din ci ne aflm aici de fa, oare ispoveduilus au vreunul, d u p cum s cuvine ? Pcu t-au cu dragoste cuno nul ce i-au d at d u h o v n ic u l? Pzitu s au pre sine, d up pu tin, cu rat i n e v in o v a t? Petrecut-au cretinete, d u p rAtiduiala i p o ru n ca bisericii, cu posturi, cu rugciuni i cu alic faceri de bine ? Mi s pare s nu fie fcut nici unul aceasta , iar p e n tru ca s nu mint, p oate c vor fi fcut vreunii din cei proti 3), iar noi cei ce ne inem m;ii mari, mai vredniri, mai nelepi i mai cunosctori, am m u ta t v rem ea din sp t m n in s p t m n , petrecnd cu m nc ri de toate felinrile, cu buturi ndestulate i cu toate pohtele trupului nos tru ; iar de suflet n am p u rta t grij nicidecum, ca cnd am fi n e sim ito ri; i tocm a acum n s p t m n a aceast de pre u r m ne ispoveduim , ca s ne p ostim 3 zile, i ia Joi mail s ne cuminicm ; iar ce fel de ispovedanie facem, tie DutnSP O V E D A N IA N VREM EA
l ) , *) a zi zic e m d e c e ... d e c e , s) sim p li.

P r e d ic i

fti

n e /m , c mi-e ruine a o s p u n e : unii s ispoveduesc de frica tM'tinor ntm plri, alii p en tru un obiceiu, alii de ruinea m nm e a sc , alii de frica s t p n i l o r ; alii iar au cte doi dulliivuici, unul la a r i altul la o ra : la cel dela ar, ca la (in om prost, s p u n e pcatele cele ce socotete el c s u n t mai muri, iar la cel dela o ra s p u n e pcatele ce socotete c sunt m<ii mici, n egu to rin d i m eteu gind taina ispovedaniei. i I m scurte cuvinte, nici unul din noi nu vom s ne ispoveiliitm de b u n voie p e n tru evlavie i cu g n d desvrit, c a s l i e prsim de pcate, ci n um a i n vederea oam enilor, penIm pricinele ce am zis, p n ne vom c u m in ic ; apoi iar ne ntoarcem, s m iertai, ca cinele la b o rtu ra sa, i ca scroafa In lvliturile de mpuiciune, d u p cum zice fruntaul (vri 1 1) apostolilor P etru n d o u c a p e t e 1) la a d o u a carte. Aci n prip ne ispo veduim i ne cum inecm , i aci n prip iari do a p u c m de pcatele cele o b ic in u ite ; i atta n e b u c u r m de ele, i ne p are bine cci le facem, ca cnd am ctig muie bogie i m are b u ntate, i n e l u d m in trinsele, d u p Olim cum zice David : s laud pctosul ntru pohtele s u fletului su, i cel ce face str m b ta te bine s cuvinteaz. i la ace m incinoas ispovedanie ce facem, cercm s aflm duhovnic, om prost, p e n tru ca s s te a m de noi i s-i fie nine de feele no astre, i ce vom zice noi, a s fie, s o cotind n gn du rile noastre c, p re c u m nelm pre dnsul, vom nel i pre D u m n e z e u ; d a r D u m n e z e u nu s nal, 1 1 ne nelm noi nine spre pieirea n o a str cea sufleteasc. Si cnd m e rg e m s ne ispoveduim , nu sp u n e m d u h o v n ic u lui c m n c m carn ea i m u n c a fratelui no stru cretinului, ,.< bem sngele i s u d o a re a feii lui, cu lcomiile i cu n e saul ce a v e m ; ci sp u n e m cum c a m m n c a t la m a sa d o m neasc Miercuria i Vineria pete, i n post raci i u n t de lemn, i am b ut vin. Nu sp u n e m c inem blaurul cel cu li capete, zavistia, ncuibat n inimile noastre, de ne ro ad e to td eau na ficaii, ca ru g in a pre fier i ca cariul p re lemn, ci
la cap . a! Ii-tea.

92

A N T IM 1V1REANI)

zicem c n am fcut n im n u i nici un ru ; n u sp u n e m strmbttile ce facem to td e a u n a , clevetirile, voile veghiete, f|rtriile, mozaviriile, vnzrile i prile ce facem unul altuia, ca s-l su rp m din cinstea l u i ; ci z ic e m : am face mil, ci nu ne d m n a , c a v em nevoi m ulte i dri i avem cas grea, i copilai cam gloat, i o am e n i muli cari s ocrotesc pur lng noi. Nu sp u n e m c credem minciunile slugilor noastre mai vrtos dect adev rul celui ce s n p stu e te *), carele, d s a r i njur, nu-l credem , nici i facem d reptate, ci-l p e d e p sim cu a t ta cruzim e de inim, ct, de am putea, l-am stinge i de pre fa a p m n t u l u i ; ci zicem c fiind n valurile lumii, nu pu te m s ne c u t m de su flet; i cnd d m ^i cte un srindar, iar din jafuri, iar din n e d re a p t agoniseal. Nn sp u n e m c pre care-1 vedem c jefuete, i prad , i cznete pre sraci l l u d m i-i zicem c este om nelept, il ajunge m intea la toate i este vrednic i face drepti ; iar pre care I vedem c nu s am estec n tracelea, l facem blestemai, mojic i nevrednic, i cum c nu-l aju ng e m intea s fac judeci d r e p te ; n e a d u c n d u -n e a m inte de cuvntul ce zice Isaia la capul 6 4 : c p en tru n e c u renia no astr, dreptatea n o a str n aintea lui D u m n ez e u este ca crpa muierii ce are pre sine (i su n te m necurai). i p e n tru ca s nu m ai lun gesc cu v o rb a : toate rutile cte facem, ave m vrem e l mijloace ca acelea de le svrim d u p p o h ta inimii n o a s t r e ; iar p e n tru cele sufleteti nu p u te m afl vreme. D rept aceea, iubiii mei, r o g p e n tru n u m ele lui lisus Hristos, carele i-a v rsa t prea cinstit i sc u m p sngele su, de ne-au r s c u m p r a t din robia diavolului, s ne venim in fire i s ne lum se a m a , c acestea ce facem ne duc pre calea p ie ric iu n ii; i de v re m e ce nu ne-au lsat nravu l nostru cel ru s lucrm in via D om nu lu i sp se n ia sufletelor noastre, din ceasul cel dinti al sfntului post, ncailea s lucrm a c um la ceasul al 11 ; i el fiind milostiv, ca un s t p n n d u rtor, ne va da plata deplin, a cruia slav este n veci, amin.
) e s te n p u stit.

XIII.
i

c u v n t

de

n v t u r

la

DUMINECA LSATULUI tfE BRNZ

V N T O R I I D E P E T E I DE l'ietecare v n to r i ga 1 ;----------------------------teste sculele i cinii m e te r ii ARE 1 VANATORLI D E S U F L E T E .-, . v . , fc*1 T -------------------------------------ugului s a u : adeca cel ce piitule pseri sb u r to a re face lauri, cur.ie i mreji, iar cel ce vAueaz hiare slbatici i face puc, curs de fier, gropi i dllele ca a c e stea ; aijderea i pescariul i face undie, crRge, plas, sac i cte-1 nva m eterug ul su (iscusia sa), ,i s d o b n d e a sc i s ctige ceeace pohtete. Iar cel ce vt cm s vneze o am eni, cu ce scule socotii c ar p u tea s-i vilueze ? (c oamenii nc s vneaz i s prind ca i petii, tlup cum zice Hristos la Evanghelie, la al patrulea cap al Iul M atei: venii d u p mine i v voiu face pre voi pescari (vntori) de oam eni). Nu socotesc cu alt nimic ca s-i poat vn, fr n u m a i cu n v tu ra i cu cuvntul, cci pentru o m nu este nici u ndi, nici vreun fel de mreje ca nvtura cea mpletit de cuvinte, cu carele s v neaz i k unete cu D u m n e z e u , i s fericete cu dnsul n veci. V ciisl m reaj a nvturii, p uindu se din d rea p ta i din ItAtlga, este foarte de folos i pentru aceste de a cu m i pentru n-le ce vor s fie. Aceast undi a cuvintelor i cu m rtu iIile duhului sfn t trage pre o m dintru adncul pcatelor, ca

1H

ANT1M 1V1REANU

p rr petele dintru adncul apei, i-l scoate la lum ina cuno.tln|ei dc D um n ezeu. Deci pentru aceasta, blagosloviilor cretini, cji vaji adunai nslrt/l la aceast cuvioas i sufleteasc a d u n are , am d a torie, ca un pescar sufletesc ce in au r n d u it D u m n e z e u ca pre un nevrednic, s ntind m re a ja nvturii i s puiu undi|a cuvntului naintea dragostei v oa stre ; i ajutorind l) iubitorlul de oam eni D um nezeu, a m ndejde b u n i fr de n doial cum c voiu scoate dintru a d n c u l turburciunii pcatului m ult vnat, cci cunosc voinfa inimii v oastre cea bu n i d ra g o stea ce avei spre a scultarea celor de folos. Cu care vnat voiu putea face m a s cinstit i de sf ta t lui D um nezeu , c nu s bucur, nici s veselete D u m n e z e u cu altcev i mai m ult ca cnd sar ntoarce cineva din cei p ctoi din tru grealele lui la pocin, d u p cu m zice Sfnta E v a n g h e lie : c m are bucurie s face n ceriu p e n tru un p ctos ce s pocete ; i iari prin rostul 2) prorocului zice D u m n e z e u : c nu voesc m o a rtea pctosului, precum pohlesc s s ntoarc i s fie viu. P e n tru aceasta d a r v pohtesc ca s v deschidei urechile inim ilor voastre i s ascultai cuvintele ce voiu s gresc, p e n tru ca s v folosi|i voi cu ascultarea i cu zisele; c zice Pavel apostolul : fe ricii cei ce g resc n urechile celor ce ascult. i apoi tre buie s facei ro a d sufleteasc din cele ce ve{i auzi, pentru cu s nu v fie ascultarea i osteneala n d e e r t ; c artndu-v c pomii cei fr de ro a d i ca vitele cele sterpe, ce folos veji ave de ascultarea v oastr i de o steneala ce nj) f c u t?
D A TO R IILE CREc aU SOS'* CU a ju to r' u l Dum. . . . . . . . . . .v. nezeu s ncepem de m ine cltoria sfnIINULUI IN P O S T . ---------------------------- tului p o s t ; i pentru cci avem a merge la rsboaie a su p ra vrjmaului sufletelor noastre, trebuie s ne gtim ca nite ostai viteji ai lui Hristos, ncingndu-ne mijloacele no astre cu adevrul, d u p cum zice dumnezeescul
1) du m lu -m i ajutor.

2) j'ura.

P R K D IC f

95

l'iiu'l, i s ne nclm picioarele cu gtirea Evangheliei, i <0 ne m b rc m cu zaoa dreptii, i s p u n e m coiful m nlliliii pre capetele noastre, cu care vom putea stinge toate Mumiile celui viclean cele a rz to are i sabia d u h u lu i carele p i r graiul lui D u m n e z e u , p e ntruc nu este lupta n o a str ||iic snge i trup, ci ctre domnii, ctre puteri, ctre iitorii lliinii ntunericului veacului acestuia, spre duhurile vicleanu lui celui d e sub ceriu. i avem datorie cu toii din mic ||Auft la m are, b rbai i muieri, copii i fete, b trni i tigirl, nsurai i nensurai, s facem trei lu c ru ri:
NA NE S P O V E D IM . , L I n t i S n e d U C e m f i e *t e d n e la d u '

hovnicul su, s ne m rtu risim pcatele h i mult cucerie i cu nfrngere de inim, spuind cu nili/l/iieal i f r de nici o tem ere toate cte am fcut, sau ni cuvntul, sau cu fapta, sau cu cugetul, de voie sau fr HU*, prin tiin, sau prin netiin ; pen tru c spovedania este un;' din cele apte taine ale sfintei b e s e r ic i; i cnd ne ispoVoluim, lui D u m n ez e u ne ispoveduim , iar nu preotului. Iar (|r va zice cineva n cugetul su, d a r dac ne ispoveduim lll! D um nezeu, preotul ce mai tre b u e te ? C el nc este om jiiIrAtos ca i m in e ? A devrat, pctos este ca i mine, iar HIf dar dela D um nezeu , prin lucrarea d u h ului sfnt, i are liniere dela D o m n u l Hristos c ce va leg i ce va desleg bre p m n t, s fie legat i deslegat i n ceriu, d u p cum leu la capul cel dinliu al lui loan : crora vei ls p c leli', lsate vor f i ; i c ro ra vei inea, inute vor fi. i nu tllimui mirenii s cade s s ispovedueasc, ci mai vrtos l| noi ceti besericeti, adic diaconii, preoii, clugrii, a r hiereii ; cci noi nc su n tem pctoi i greii naintea lui Ihm inezeu mai cu m u lt dect cei p ro ti; i ce greale facem, im jiI m u lt prin tiin le facem ; i de n u ne vom poci, vom |A avem mai m ult osn d, dect cei ce g reesc prin netiin, 11 111> .1 cum zice S fnta Evanghelie, la 12 capete ale L u c i : ii rt cel ce c un oate mult, m ult s va p e d e p s i; i celui ce i l'uu dat mult, m ult i s va i cere. i aceast tain a ispo-

96

A N T IM IV IR E A N U

vedaniei n au fcut-o D u m n e z eu cu acest mijloc pentru nltaj fr num a i pentru cci a cum au fcut netine pcatul c|i om i s au desvelit ruinea la curv i s'au m briat cil diavolul i s au spurcat trupul, a iar trebuie s meai|(/l la om, adic la duhovnic, s-i descopere toate pcatele Im pentru cci cu om ul au fcut pcatul i iar cu om ul trebui* s-l strice i s-l p :arz, precum a fcut i Hristos cu noi | c p e n tru om ul, adic pentru A dam , am ieit din raiu, m p e n tru om ul iar, adic p e n tru Hristos, am intrat n raiu, C m r a r de n ai m rturisi tu lui D u m n e z e u pcatele, el la i tie; cci naintea lui s u n t scrise cele nelucrate de noi. All d o a r nu tia D u m n e z e u u n de este A dam , cnd s a ascund de faa lui p e n tru greala ce a f c u t? ci-1 n tre b : Adamff, unde eti?, d nd u-i pricina ca d o a r s 'a r ci i ar zicj| D o a m n e ! greit-am i am clcat p o ru n c a ta i m am dc* golit de darul tu ; i fiindu-mi ru in e s stau de fa, m.un ascuns. (D a r u n d e vei s te ascunzi, ticloase, dinaintea Ini D u m n e z e u ? C de te vei sui n ceriu, el acolo este lcuitor in, de te vei pogor n iad, este de f a t ; de te vei duce la mur* ginea mrii, i ajun ge m na). Ci el a l-au ajuns minten > 1 a r s p u n s n t r acel fel, iar nu i-a folosit nimic, cci nu s'n cit. Au de uciderea Iui Avei nu tia D u m n e z e u ? i ntrclm pe Cain z icnd u-i: u n d e este fratele tu A v e i? i nici el ii'ii vrut s zic c a greit, ci ca un blestem at a zis: dar ;iii pzitor sunt eu fratelui m e u ? i a a lua t blestem. i cAml er H ristos p r e p m n t, zice ctre a p o sto li; cine m v m rturisi naintea oamenilor, mrturisi-1 voiu i eu pre diiMil naintea Tatlui meu ; iar cine s va le p d de m ine nainta oam enilor, m voiu lep d i eu de dnsul n aintea Tatlui tneu. Iat d a r c cu aceste cuvinte s cunoate chiar r/l pohtete D u m n e z e u nu nu m a i pre dnsu l s-l mrturisim naintea oam enilor, ci i pre noi s ne m rtu risim cum rA su n te m grei{i lui D um n ezeu, pentru ca s ne iarte pcatele. i cnd ne ispoveduim , s nu ne ru in m de duhovnicul nostru i s a s c u n d e m cevi pcatele noastre, m c a r ct ii puin, c nu ne vom folosi nim ic; c vedem n sfintele cflr|!

PREDICI

97

||u 'ifflnla Scriptur) c muli nespuindu-i pcatele toate la duhovnic, s'a osn dit n m u n c a iadului. i p e n tru ca s nu fdiltin i noi n o s n d , trebuie s sp u n e m toate deplin, p u t i n i ca s lum i iertciune desvrit. i apoi, dac ne Imui ispovedui, ce canon ne va da duhovnicul, s-l priimim hi mult dra g o ste i s-l facem d e p lin ; c p re cu m un om, i t i l este da to r cuiva cu niscaiva bani, p n nu-i va plti, nu '0 (Ine m ntuit, a i cela ce are canon dela duhovnicul Ulii l nu-l face, nu s va p u te a m n tu i de pcate. i deaMNi s ne ferim veri cu ce mijloc am p utea de pcate.
POSTIM ^ do ua, trebuete s postim, p entru c postul ------------ 1 acesta este zeciuiala anului, i l-a artat sin gu r ...... . os, c sfinia sa nc a postit 40 de zile i 40 de nopi, |ltn uni s vede la Luca in 4 capete. C are post trebuie s-l m u cu rugciuni, c precum nu s u n t dulci bucatele fr de p i r , H nici postul fr de rugciune. Zice sfntul Vasile la unicii lui cea dinti, la al_doilea cuvn t ce v o r o v e te 1) p e n t r u J) jiu ! cum c s u n t la fiete beseric ngeri, de scriu pre cei H p o s te s c ; ci s c u t m i noi s nu ne p g u b im de scrierea l a n u l u i p e n tru puintic dulcea a mncrii. Aijderea Sfntul fUln<>rie z*ce *a a d o u a carte la n cep erea p o s tu lu i: cum c M u l este pace de obte a sufletului al trupului traiu jvlrul fr de tu rb u ra re , petrecere cu b u n tocmire, viea ce Vl'ii lcte pre D u m n e z e u i ntristeaz pre v r jm a u l).C precum iun! pzitori celor ce postesc sfiinii ngeri i-i feresc de toate H n u 'jd iile , a su n t i celor ce nu postesc pzitori dracii i-i lllilramn la m ulte pcate. Deci p e n tru a c easta trebuie s ne feUklIm, ca s nu avem prtie cu diavolul: c nu sau fcut iilim ni nvat sau nelept din cei ce s au r sf a t n m n Mii ; nici din cei ce au alergat la veselii, sau fcut ucenici (hliirtlilor; nici iubitoriul de rasfciuni, s f n t; nici cel ce *lr|iiute trupete, p rta mpriei ceriului. Pen tru aceasta iIhi lot om ul credincios i iubitoriu de D um n e z e u , cu b u
l vo rb ete.

* 1 desp re.
Antlm Iv ire a n u .Predici.

08

A N T I M IVI R KA N U

curie i cu veselie s vie la zilele cele dc post, pentru* nici unul din cei triti nu este viteaz la nceputul strdanii Nu te face trist ca copiii ce-i duc la coal, nu rapti im potriva zilelor celor curate, nu cerc sfritul sp t m n ii t sfritul iernii cu venirea verii, nu pohti S m b ta pentru beii, ca Jidovii, nu n u m r zilele postului, precum ateapl argatul cel ru plata simbriei, nu tc ntrista cci nu fumejt cuhn ia ta, sa u buctariul cci n au sttut l n g 'f o c . M rii inez a s p u n e de p o so m o rre a celor mncciosi, n ce clil| s tng uesc n zilele cele de post, casc adese, s culc pu(in i iar s scoal, d o rm n sil i silesc s tre a c zilele i s nu le priceap, s ng re u e a z a su p ra soarelui, cci z/i bovete a nopt, n um e sc zilele postului m ai m ari dect cele lalte ; s fac cum c au d u re re de sto m ah i ameeli de cap, i stricciune obiceiului, carele nu su n t se m n e ale postului, ci ale n e s a u lu i; cu n e p o h t s d u c la m as, r ptesc asupr i verzelor, njur legumile, zicnd [c] n z a d a r s 'a u a d u s n lume , s fac i cunosctori de firi, iubitori de m ncri, beau ap A fr dc rsuflare, ca cnd ar fi luat dela doftori vreo buturii, m n g in d u - i p o h ta lor, unii cu brag, al{ii cu bere, alii cu erbet, aljii cu liverji, aljii cu mied. Nu am estec postul cu meterugitele tale p ohte, c n u vei r m n e a n e p e d e p s i t ; nu aduce m ijlo c 1) boale mincinoase, n u zice minciuni a s u p r a pos tului, cu m c este fctoriu de boale, pentru cci este fctorii! de s n t a t e ; n u m a i p e n tru obiceiul tu cel r u s socotete postul la tine vrajma, d a r nu este firete greu ; obicinuete-te pre tine cu postul, i cu vrem e ti s va face }ie uor, i v i i lcui ntru tine ; iar de vei ave s o i i 2) m ncrile i buturile, nu vei ave d rag oste niciodat spre post, ci mai vrtos sil va a r t la tine i greu i neobicinuit, cci vieafa cea posti to are este a se m n a re vieii cei nestricate ce va s fie. Ci s fugim de iubirea de m ncri ct vom putea, pentru c nu este cu p u tin j nici de cum un om s fie i iubitoriu de m n

>) p retex t. 2) to v a r e.

PREDICI

i 111 ,.i iubitorii! de D u m n e z e u ; i cnd ne postim , trebuie s im postim num ai dc bucate, ci mai vrtos s ne postim de iii1, cci ne v t m m sufletete, adic de hule, de njur|lui dc zavistii, de mnii, de urgii, de clevete, de prile ce Hvi'|l obiceiu de v prtji unul pre altul, ca s v srcii, m im lucru l face n um a i s in g u r diavolul, c el este vrjm a drumului o m e n e sc ; i cine are obiceiul de p r te pre fratele Aii cretin, pentru ca s-l p g u b e a sc i s-l srceasc, s Ifl Inse de acel lucru, c toate pcatele cte va face, d u p fu nil va ispovedui i-i va face canonul ce-i va d a du h o v Hliul, i s va iert, iar acel pcat al prii n u i s va iert Hlri cu un mijloc, c este mai m are dect uciderea. i iat, v poruncesc i vou, preoilor, cine ar veni la voi s s B p o v e d u e a sc i va ave acel pcat al prii, de s va a p u c m i rI om naintea v o astr cu cheze b u n , cum c n u va liniI pri pre nimeni n vieaa lui, voi s-i facei iertciune, ilrtiulu-i i canon, apoi s s i c u m in e c e ; iar de nu va vrea W s ,i prseasc, s-l lipsii nu nu m a i dela sf n ta tain , ci y l dela beseric, p en tru cci st m potriva lui D u m n e z e u i a s e a m n cu diavolul.

Al treilea lucru, treb ue te s facem milos tenie. Ci ac u m a la acest cuv n t putei s g n MII O S T E N II. dii n tru inimile vo astre i s zicei: d a r noi Illiilem sraci i nevoiai, i cum vom p u te s facem miImlrnie, c n avem b a n i? M ilostenia este de m ulte feliuri, ilup cum scrie n S f n ta Evanghelie la 25 de capete ale |tll Matei, stih. 3 5 : i carele d in tr acelea i va da n demn, f, c aceea este milostenie, adic flm nd am fost l mi-ai d at de am m ncat, am fost nsetoat i mi-ai ilnl de but, strein a m fost i m ai primit, gol am fost i Iflni m brcat, bolnav am fost i m ai cutat, n te m n i Din fost i ai venit la mine. i a fa r d in tracestea m ai s u n t l uite feliuri de milostenii, c de vei n d e m n pre cinev s Im ,1 vreun bine, m ilostenie e s t e ; de vei sftui pre cinev la Im i urile cele sufleteti, m ilostenie e s t e ; de vei m n g i inim a
S A I ACEM

100

ANT1M 1V1REANU

vreunui scrbit cu cuvinte, milostenie este ; i n scurte cu vinte de vei da un p a h a r de a p rece cuiva n num ele Iul Hristos, a d e v ra t s tii c nu-i vei piarde plata, d u p cum zice la al noulea cap al lui Marco. Iat d a r c s pot face milosteniile i fr bani; ci num ai pen tru m u lta n oastr mndrie, ce ne nlm i ne trufim ca cnd am ajung e to c m a la ceriu i ca cnd niciodat nu vom s m urim , a h r p im i la* com im i su n te m pornii cu totul spre ruti, ct nu ne putem opri; i nici cuvintele lui D u m n e z e u ne domolesc, nici munca iadului ne nelepete.
GREUTATEA D E A

i nu tiu ce voiu s mai zic, c dc

---------------------------------- s folosim pre cinev, i mai vrtos pre nine, p en tru datoria ce avem, cei mai muli rptesc zi cnd : acum acesta s au aflat mai de treab i mai nva! dect alii, s ne puie pre noi la c a l e ; dela prini a ne-am pom enit i ne-am inut i fr de aceste nvturi, i tot acest fel de obiceiu am avut, i n im en ea n a zis c su n t rele, nici au silit s ne strice obiceiurile. Ci de aceasta voiu zice i eu c este a, precum zicei voi, c viermele ce zace la rdcina hreanului, de-i va zice cinev s ias de acolo s m e a rg la alte rdcini mai bune, i el z ice: c mai dulce dect h rean u l nu este, cci acolo sa nscut i ntru aceea sa p o m e n it; a i'v o i , po m en in d u -v in tra ceste fapte i-lu cru ri i nefiind cinev s nvee cu adevrat v p a r a m a r "acum vorbele mele, nefiind obicinuii cu dnsele,1 iar cu m intea n oastr la socoteala cea ade -a cnd a am s ta tm vrat, d u p cum zice un filozof, s ne cu n o atem pre sine, adic s ne lum seam a, s vedem d inceput ce am fost i a c u m a ce su n te m i d u p m o arte ce vom s ne facem ? C sfritul a tot cuvntul, d u p cum zice eclesiastul Ia al VI c a p : de] D u m n ezeu s ne tem em i poruncile lui s le pzim, cci acesta este tot omul, c toat facerea (fptura) D u m n ezeu o va duce la ^ ju d e c a t n tru tot ce e trecut cu vederea"(ori bine, ori ru). i a p ricepnd cuvintele acestea

N D R E P T A P E OAMENI. . r i m V re d a t CtC VfeUJ1 C U V nt Cil

P R E D IC I

101

'P v o ro v e sc 1), i de s vor lipi de inimile voastre, atunci tiu Muc c ai zice c nu v nv nici v sftuesc de ru, ci i u t i i st vin tot o dau s fie mai m u lt a preoilor, p e n tr u i Aci ei su n t sa rea p m n tu lu i, d u p cum zice H ris to s : i ilr s va mpui' sarea, cu ce s va s r ?*, adic fiind ei proti i de carte i chibzuial, cu ce vor putea nv n o rodul ? C nti temeiul cel m ai m are, frica lui D u m n e z e u , nu bkU : la dnii, c de ar fi nelepi, d u p cum zice S olom on : nceptura nelepciunii, frica lui D u m n ez e u ; i de nu-i vin veni n fire, ca s s ndrepteze spre cele ce au datorie lA fac, vor s aib m are o s n d dela D u m n e z e u ; iar i voi llic avei datorie s alergai la duhovnici de isprav, la cari u|i cunoate c su n t mai nvai, ca s v ndrepteze spre ccli1 de folos, iar nu la fietecare b le s te m a i; c unul se |luc doftor, i nu tie a vindec rnile, ce folos va s fac cliii rnit ? A i cel ce s ine duhovnic, dac nu tie carte ^1 lainele besericii i dac n are frica lui D um n e z e u , ce folos v i i s fac celui ce m erge la dnsul s s ispovedueasc ? Acestea toate cte am grit, avnd datorie le-am g r i t ; iar D um nezeu, cel ce nelepete pre orbi i ndrepteaz pre cei hIArmai, s v nclepeasc i pre voi i s v ndrepteze npre cele de folos, i s v nvred niceasc i pre voi* i pre noi, ca s trecem sfntul post cu pace, cu sntate, cu iertare Ic pcate, s aju n g em i la sfnta i p u rt to a re a de viea nviere a D om n u lu i i M ntuitoriului n ostru lisus Hristos, a cAruia e slava i cinstea, n vecii vecilor, am in.

XIV.
C U V N T DE N V T U R l DE UMILIN N DUMINICA FLORIILOR

----------------------- curiei ce a ra t astzi ierusalimul la in trarea D o m n u lu i Hristos !,.Ca pre un biruitor l priim ete toat cetatea, iese ntru n t m p in a re a lui n orod ul i m ulim ea, toat r n d u ia la i s nchin cu cucerie i to at vrsta l cinstete cu laude ; unii atern hainele lor pre p m n t, ca s treac, i alii cu frunzele copacilor i m p o d o b e sc calea, alii merg nainte cu stlpari i alii l u r m cu ram uri, alii l slvesc ca pre un fiiu al lui David : o sa n a fiiul lui David i alii il p rop ov ed ue sc m p ratu l lui Israil. Blagoslovit e ce! ce vine in n um ele D om nu lu i, m pratul Iui Israil. i p e ntru c s fie bu curia mai mult m in u n a t , p n i pruncii cei fr de rutate cu ra m u ri n 'm i n i i cu laud e s tr ig : o san a celui dintru n lim e! D a r o are de u n d e a t te a glasuri veselito are? de u n d e attea m riri ? din ce pricin a t ta bucurie la norod i a t ta cinste M ntuitoriului H ristos ? Ne-o sp un e, feii mei, evanghelistul loan, la E v anghelia de astzi, zicnd : pentru aceea l i n t m p in pre el n orodul, c auzise c a fcut el acest s e m n : nvierea cea tru p e a s c a lui Lazr a d a t pricin norodului s fac lui Hristos o priimin neobicinuit ca aceasta,
!) S u b titlu l Iui Ivirean u.

P R E D O S L O V I E . ')

'

Ct S U n t d e

m in u n a te

se m lle le b u '

P R E D IC I

103

A alerge ntru n t m p in a re a lui cu stlpari, s-l m reasc cu lunile: osana fiiul lui David. i g n d u l cel de tain a letalei nvieri mi d mie pricin s fac astzi n aintea dramtci voastre aceast v o r b ; ns voiu s v art cui s nl'lllpucte acest Lazr i a ct mil are trebuin, pentru ca A in vieze, cela ce zace ca Lazr m ort de 4 zile n g ro a p . Ci Hm uitai cu dra g o ste i pohtii s v folosii sufletete. Tnc.milc. CS Nu socotesc s fie nici unul (.1. T R E B U IE SA N ELEGEM K --------------- :-------~ din cei ce au puinic tiin IMIIN MORII NVIAI D E IISUS? ,. F \ p*------------------- ---------------------- din M a n ta Lvanghelie, carele A nu p o a t nelege fr multe tlmcituri cui s nchipuete |(Ust Lazr, p entru carele pre larg povestete Evanghelia lui Ion i i . A jung s tie cum c pcatul este m oartea sufletului, |n-iitru ca s c u n o a sc ndat cum c m o rt ca acesta, carele m puit n g r o a p , altul nu este, fr num ai pctosul, turele m car c trete, m car c vorbete, m c a r c s b ucur | | s rsfa p u ru re a , iar este mort, p e n tru cci ii lipsete durul cel dum nezeesc, carele-i este vieaa cea a d evrat. i llIntru aceste puine cuvinte p rea lesne a neles fietecarele mi s nchipuete Lazr, d a r nu tiu de va nelege a prea Irmie i celea pentru ale lui L a z r; c fiind mijlociri ca acelea, dini pricin fietecruia s g n d e a s c i s s m inuneze, p entru rAci la acest Lazr m o rt vedem atta d esp re pa rte a lui Hristos, irtl i de sp re p a rte a norodului, oarecari despreli, oarecari mine alese, carele la ali mori ce au nviat Hristos ni i s vfld, nici vreunul din evangheliti o povestete. Noi tim cum c Hristos, afar din Lazr, a m ai nviat i |itr ali doi mori, precum s vede la Matei n 9 capete i la I nea in 7, adic : pre fata lui lair i pre feciorul vduvei, pre Crea la C a p e r n a u m i pre cela la cetatea Nain ; pre aceea de I',! ani i pre acesta t n r de v r s t ; pre aceea sin g u r nsrulA i pre acesta sing ur n s c u t; pre aceea n casa ttne-su ,i pre acesta la ua cetii ; i cu toate acestea, nici la fata |ceea, nici la acest fecior n a fcut n o ro d u l vreo artare, nli i au ieit cu stlpari i cu ra m u ri ntru n t m p in a re a lui

io t

ANTIM iV lR E A N t)

Hristos, precum au fcut astzi la nvierea lui Lazr, c yl cei mici i cei m ari s tr ig : bine e cu vntat cel ce vine Iu num ele D om nu lu i, o s a n a celui dintru nlime. D a r (oare pentru ce) aceast d espreal ntre cei doi mori i ntre cest de al treilea? Nu er m inu ni i acelea do u, precum a nviat i pre acest de al treilea ? D a r apoi pentru ce l nvierea lui Lazr a tta bucurie, at ta cinste, at ta mrire, l la acei doi mori num ai o m u lu m it proast ctre Dumnezeu i nu mai m u l t ? P e n tru c s pricepem tain a acestui cuvnt, s cuvine srt socotim pre aceti mori nu d u p slova evanghelicetei istorii, ci d u p d u h i d u p taina g n du lu i evanghelicesc. Dumni'zeetii prini s cunosc n tr un g n d i zic: cum c i aceti doi mori nu su n t nchipuiri nu m a i un uia sin gu r pctos, ti a mai m ulto r p c t o i : p e n tru c alt pctos s nelege fata lui Iair, i altul feciorul vduvii, i altul Lazr. F a ta cea m o a rt a lui laii, c e a m u rit n cas, nchipuete PRIN NVIE REA F E T E I LUI IAIR ? pre pctosul acela care p ctuete cu m inte a i cu voina, adic care s afl n voin|fl ca aceea s pctueasc, d a r pcatul nc nu l-a isprvit cu lucrul, sau p e n tru cci nu i-a d a t vrem e n d e m n , sau pentru cci n a avut p utere s fac aceea ce p o h t i ; nchipuete i aceluia carele au din nesocotin, au din nepricepere, au din pornirea tinerailor, sau, p recum zice dum nezeescul Theofilacl, din slbiciunea firii om eneti, fiind bnuit, cade fr de veste n cursele pcatului, nci nchipuete i aceluia ce a greit adevrat, iar pcatul Iui este, p e n tru ca s zic a, ascuns n cas, nu s a vdit n lume, nici sa fcut c un oscut la oameni.
CE T R R E B U IE S NELEGEM

Iar feciorul vduvei, ca rele s aduce n pat afar, PRIN N V IEREA FIULUI V D U V E I ? s nchipuete pctosului aceluia carele a svrit cu lucrul pcatul i s'a ndulcit pre sine sa u cu lcomia, sau cu strm b ta te a, sau cu curvia i cu altele a se m e n e a ; s nchipuete nc i celuia ce a adus
CE T R E B U I E S N E L E G E M

P R E D iC l

105

In pcatul cel d intiu i ai doilea, i c lc n d o p o ru n c a lui I >mnnezeu nu s a te m u t s calce i a d o u a i a treia, i aceasta nu in tain, ca cel dintiu, ci de fa, f r de ruine i fr ilc fric, n mijlocul cetii i n v e d e r e a tu tu ro r oam enilor, iii scandel l) de o bte i cu p a g u b a vecinului su.
CE T REBU IE S N E L E G E M A1 t r e i i e a m r t C a r d e CSte

-----;-----------------------------:----Lazr, n e adevereaz pre cel PRIN NVIEREA LUI L A Z A R ? \ .................................. 1 , --------------------------------------------ce a m b tr n it m p c a t; i obicinuit in rutate, i nu p o art grije niciodat pentru m ninirea sufletului s u ; to a t ziua curv ete, p rea curvete, npstuete, apuc, nu s ruineaz de oam en i, nu s tem e de D um nezeu, nu ascult nvturi, nu p riim ete sfaturi, plng naintea lui sracii i nu i s face m il d e ei, strig vduvele, pentru cci nu le face dreptate, i nimic n u g r i j a t e ; suspin vecinul, p entru cci i ine al su i n u ascult. Acest pctos nu nuinai c este n g r o p a t n g ro a p a pca4ului, fr de graiu, fr de duh, fr d e simire, fr de n dejdea mntuirii, ci este nc, ca i L azr, legat de mini i ile picioare cu nfturi, adic s tr n s tare cu legturile pcatelor lui, d u p cum zice sfntul d u h la cele 5 capete iile p ild e lo r: fietecare s strng e cu irurile (legturile) pcatelor sale, fr de a pu tea s s v re a sc vreo b u n ta te sau vreun lucru plcut lui D u m n e z e u , a re i faa lui cu giulgiu legat, fiind orbit de p c a t ; nu c u n o a te ticloasa lui n t m plare, nu vede a dncul intru carele s afl, n u socotete muncile cele de veci c e l a te a p t ; zace i d e a s u p r a lui piatra grea, care este p u te re a obiceiului celui vrtos, care obiceiu a p a s i ngreuiaz sufletul lui atta, ct nu-l las s s scoale din g ro a p a ticloiei, nici la s s rsufle. Deci precum p e n tru Lazr zice M a r th a : D o a m n e , iat pute, a m ai cu cuviin p u te m s zicem i noi c acest pctos este a d e v ra t mpuit, de v rem e ce nu p a tru zile, ci s p t m n i i luni i ani vremi s afl ngropat n g ro a p a pcatnJui.
) scanda!.

106

ANTIM IV IR E AN t)

A c u m d ar s vedem drept ce s face a tta bucurie la nvierea celorlali m o ri? A ceasta este pricina, pentru c mcar c' n a in te a puterii lui D um n ezeu nu este nici un lucru cu a nevoie cu neputin, iar n socoteala o m e n e asc mai cu an e voie i m a i de m in u n e s vede nvierea unui m ort, pre carele l-a vzut n g ro a p de p atru zile i mpuit, p re c u m er Lazr, dect nv ierea un ui m o rt pre care-1 duce s-l ngroape, ca pre feciorul vduvei, sau altui m ort carele nu m a i a lu n c e a n g ra b a m u rit ca fata lui Iair. P e n tru c s c u noasc pctosul carele a cheltuit to at vieaja n pcat i a m b tr n it n r u ti i s a nstrinat dc tot din darul Iui D u m n e z e u i s a fcut slug pcatelor i rob diavolului, ct este de cu anevoie n to a rc erea lui i cum c din g r o a p a obiceiului celui ru nu este cu putin niciodat s ias, far num ai cu m are osteneal, cu n e a s e m n a t pocin, i cu o mil a lui D u m n e z e u mai aleas. i de v p repunei la aceasta, socotii, rogu-v, aceea ce a fcut Hristos, cnd a nviat pre cei trei mori i vei ne lege adevrul. La m ortul cel dinti carele er fata lui Iair, zice e v a n g h e listul M a t e i : cnd a m ers H ristos s o nvieze, n a zis nici un cuvnt, numai a apucat-o de m n i sa sculat fata. La al doilea mort, la feciorul vduvei, zise evanghelistul Luca : cum c sa atins de cosciug i num ai at ta zice : voi nice (tnrule), ie zic scoal, i ezi m ortul. Iar la al treilea, Lazr, ce n a zis i ce n a fcut dulcele lisus s-l nvieze ? Citii la loan *in 11 capete i vedei nti zice: gemii (se m hni) cu duhul i s tu rb u r pre sine ; a d ou a, din ochii lui cei dumnezeeti a curs la c r m i: i lcrm lisu s; a treia, a ridicat ochii n sus i s a rugat p e n tru d n su l lui D u m n e z e u T atl: Pri:ite, m ulum escu-i c m ai a sc u lta t ; i la cea de pre urm cu glas groaznic, cu carele a turb urat tot iadul, aduse pre L azr dintru ntunericul morii Ia lu m ina vieii, cu glas m a re strig : Lazre, iei (vino) afar, i iei mortul. Acum spunei-mi ce nchipuete aceasta, ce ne nva aceast mijlocire desprit cu care a nviat Hristos pre cei 3 m o r i : pre cel dinti cu atingerea mnii, pre al

PREDICI

ilmlea cu u n cuvnt p r o s t 1) i pre al treilea cu lacrmi, cu Nigrtciuiie i cu glas m a r e ! Dum nezeescul Z lataust i sfntul rheofilacl i toji tlcuitorii Sfintei E vanghelii zic cum c iitTiista a vrut s nvee Hristos, D o m n u l vieii i al morii, ut pctosul carele este m o rt in darul lui D um n e z e u , p en tru t'Ari au pctuit din nesocoteala i din slbiciunea firii, nvlu/ prea lesne, las pcatul i vine n pocin cu atingerea iliimnezeescului dar. Aijderea i cellalt, carele a czut din drag ostea lui D u m n ezeu de d o u ori, iar nc fiind t n r in liiutate, i aceasta cu ajutorul lui D u m nezeu, cu nvturile ( vangheliei, de nu s va ci astzi, s va ci mine, las rrtutatea i iar s ntoarce pre calea m ntuinii, iar al treilea rarele a m btrn it n pcat i sa obicinuit n desftri i n deertciunile cele lumeti, n pohtele lui cele rele, nu este ni putin s s n to arc p rea lesne, ci a r m n e fr de rrtin i m o a r e n pcat, de vrem e ce, d u p cum zice D a vid: departe e del a pctos m ntuirea , p e n tru cci intru toat vit.ia lui n a cercat ndreptirile lui D u m n e z e u , sau p e ntruc K /t vie n cin, tre b u ete un ajutor tare de sus, u n cuvnt viu al lui D u m n e z e u , carele s v a 2) n tot chipul s-l r i dice din pcat, precum a ridicat i pre L azr din g r o a p , i tli' vrem e ce aceasta nu s n tm pl niciodat, sau s nlAinpl foarte rar, pentru cci nu are D u m n ezeu da t o r i e s m n tu easc pre n i m e n e a cu deasila, p e n tr u aceasta cnd s v.:i ntm pl s nvieze u n m ort ca acesta, d e p a tru zile, s ,i ntoarc n casa cea prin teasc un fiu ca acesta, prea i urvar, s s afle oaie rtcit ca aceasta i un filear ca ncesta p ie r d u t; ad e v ra t bucurie s face n cer i pre p mnt, a cruia bucurie este nchipuirea a ceasta ce s 'a fcut ustzi n Ierusalim p e n tru nvierea lui Lazr, p en tru cci s bucur de D um n e z eu , s b ucu r ngerii, s veselete toat luserica, care a ctigat iar pre iubitul su fiiu, a cruia er desvrit d e sn d jd u it m n tu ire a . Iat d a r ct nende-

') sim plu. *) d a c vrea.

108

ANT1M IV IR E A N U

m n , cte mpiedicri i cte mpotriviri are cina pcto sului, care a m b tr n it n pcat. D a r putea-voiu crede eu, iubiii mei, cum c aici intre turuin m ea cea c u v nt to a re s fie oi ca acestea r t c ite ? LazAil ca acetia, pctoi ca acetia, mpietrii la inim i nerftltori ? C redina v oastr cea m ult nu m las s o cred (aceastli); iar de s va ntm pl din d e p rta re a d u m n e z e eas c s i..l afle cineva n tru aceast nevoie ticloas i vrednic ilr plns, cu m ult scrb de inim mi ntorc cuvntul cti a d n su l i-i zic, precu m zice Hristos ctre Jidovi pentm L a z r : u n d e l-ai p us pre d n s u l? u n d e i-ai pus, pcto sule, sufletul tu cel iscusit, cel frum os, cel m inunat, cri vre dn ic ? U n de i-ai ng ro pat p a rte a cea mai aleas a sinelui tu, zidirea cea mai iscusit a dum nezeetei puteri, s o i a 1) cr i iubit a n g e rilo r? U n de este f ru m u se e a aceea a nchipuirii cei d u m n e z e e ti? U nde este p o d o a b a a darului celui du m n r zeesc ? U nd e este slava, u n de su n t frum useile lui cele m inu nate, carele l a ra t mai lum in at dect s o a re le ? Aa fr dc socoteal ai lsat s le p iard pcatul i s le vnture tu r n a v n tu l? D a r cum nu te milostiveti a s u p r - i? Cum nu-i plngi n enorocirea ? Plnge pentru tine beseric, pln^ drepii, plnge ngerul pzitoriul sufletului tu, pentru c/M vede aevea pierzarea ta, i tu nu veri o lacrim, tu nu Ir ntristezi, nu vii in cin, o fiiule, carele eti m ort, Lazrc, ngropatule in g r o a p a nesimirii, iei afar, vino ndat n sinei, vezi-i ticloia ta, las acel obiceiu ru al pcatului, i\i rele te-a om o rt i te-a d esprit de D u m n ezeu, carele tc-n zidit: ntoarcei-v ctr mine i m voiu ntoarce ctr voi, zice D u m nezeu , prin rostul prorocului Malahiei, ctr lo|l pctoii. A devrat, feii mei, milostiv este D u m n ezeu, i ndelung r b d to r i pohtete n to arcerea i m n tu irea tuturor, c pentru aceea a prim it crucea i m oartea, ci num ai un lucru trebuete, fr de carele nu este cu putin s vie niciodatfl
*) to v a r a .

PREDICI

109

inii iitosul n cin, care lucru ni-l a ra t Hristos la nvierea Im l.nztr. P u te a ad e v ra t M ntuitorul s nvieze pre Lazr, Jti precum s afl nchis n m o rm n t, iar n a vrut, ci nti n poruncit s ridice piatra de pre m o r m n t i atu ncea l-a ni Ini. dar oare tii p e n tru ce ? Pentru ca s neleag pctoii ....... c de nu vor ridic d e a s u p ra lor piatra obiceiului celui IA11 , cu nepu tin este s nvieze i s s ceasc. Luai piatra, iiii'iist piatr trebuie s o ridice (de pre inim a sa) iubitoriul (|< < argint, s d ea napoi lucrul cel strein, s nu fac strm lirttute, s nu jefueasc, iar de nu, nu va nvi. Aceast piatr li chilie s o ridice iubitoriul de desftri, s lase pohtele lui i d c rele, voile trupului, iar de nu, nu s va sc u l ; aceast (ilulr s cuvine s o ridice zavistnicul, pre aceasta pizmliirul, pre aceasta trufaul, pre a ceasta clevetnicul, s nu n e cinsteasc cu clevetirea pre fratele su, s nu h r n e a sc Vrajba n inim a lui, s n u voeasc r u ta te a altuia, s nu s Imfeasc a s u p r a altora, iar de nu, nici m n tu ire va afl, nici |A va scul din g ro a p a pcatului. D e ce voiu zice? M tem rA s va prinde la voi cuvntul Isaiei, ce zice la al 6 c a p . : na ng ro pat inim a noro du lu i acestuia i cu urechile greu a ln|eles i ochii lor au nchis ; i aceasta este pricina. C n d a vru t David s s lupte cu Goliat, alte a rm e n a luat cu Nll ICAREA L U P T E I L O R . el, fr o pratie i 5 pietre de iun, i ce sa n t m p la t? n d a t cum a aru n c a t piatra cea dinti, zice Scriptura, la ntia carte a m prailor la 17 c a pele, cum c a rnit pre streinul de fel n frunte i surpndu-1 jos l-a o m o rt: G oliat este pcatul, David, care s lupt a s u p ra (irtcatului, este propoved uito riu l Evangheliei, pietrele sunt c u vintele lui D u m n e z e u i p ratia este p uterea d um nezeescului li jir m p otriv a acestui Goliat. O ci Davizi, ci propove(hlitori E vangheliei s au luptat cu p u te r e a d u h ului sfnt! i 11ilr'alte vremi i n aceste de acum a svrlit a su p ra pcatului, mi cu un cuv n t evanghelicesc, nu cu o piatr, p re c u m a fcut t >nvid, ci cu m ulte i de m ulte feliuri de cuvinte i nvturi,
D AVID t G O H A T . S E M-

110

A N T IM

IV 1REA NU

nici nceteaz pro p o v e d u ire a Evangheliei. D a r c e ? oare cilzul n cu aceasta Goliat, o are o m o rtu -s a ntru voi pcatul ? d u u nd e s u n t sem nele m ntuirii voastre, u nd e sunt semnele Iii*' run(ii? tiu c astzi ai luat cu toti din m n a besericii slrth prile i ram urile, carele, p e n tru c sunt semnele biruin|il, vdesc c le-ai luat, pentru cci n traceste zile ai biruit pir vrjmaii votri, pre diavolul i pre pcatul. D a r oare fi vil aceast a d e v ra t ? M car de a r da D u m n ezeu s fie a;, u ct bucurie s ar fi fcut n ceriu pen tru voi! Ci m tem <A v inei sem nele biruinii i biruitoriu este diav olul; pentiu cci nu vz pocin, nu vz ispovedanie adevrat, nu vii/ vreo b u n ta te care s veseleasc pre ngeri i s ntristeze pic diavolul. Ins avei nc, iubii mei, vrem e de m ntuin, vii r m a s i aceste zile ale patimilor celor m ntuito are, ntru can Fiiul lui D u m n e z e u 'a vrsat p rea sfnt sngele su pentru m n tu ire a sufletelor voastre. Deci ntru aceste sfinte zile, facei cele ce n'ai isprvii in to a t vrem ea (aceasta bine priimit) a sfntului post, sau din nesocotin sau din ztniceala vrjmaului, lsai jafurile, l i sai strm btile, vrjmiile, curviile i s c a n d e lile 1). Prorocul Iona, cnd p ro p o v e d u i pocin n Ninevi, zicea ctr norod ; nc 3 zile i Ninevi s va stric, a se m e n e a v zic i cu a st z i: nc 3 zile v au r m a s : Luni, Mari i M ie r c u ri; ciur ntru aceste 3 zile nu s va ci i nu-i va ispovedui pcii tele cretineti cu um ilin i cu nfrn gere de inim i s s;i cuminece la Joi m ari cu sfintele taine, a d e v ra t pentru unul ca acela r m n e puinic ndejde de m n tu in ; i fieteca rele s g n d e a s c cu socoteal acestea ce este de folos pentru sufletele voastre.

*) scandalurile.

XV.
cuvnt de

n v t u r

LA DUMINICA FLORIILOR

r .17trg e i n sa tu l carele este naintea

voastr i n u m a i dect vei gsi o a sin legat i m nzul cu e a : deslegn.-o aducei m ie , i de va zice cinev cev, vei z ic e : c acestea D om n u lu i trebuesc, i n u m a id ec t v a t r i m ite p re ele.

DK

CE

A INT RAT

IISUS N
A S IN ?

C u m va Pu te
D m nU' U tU r r

fi a d e v r a t ,

fi lips de nite dobitoace ca i(i:rslea? Ba de i-a fost lips de car i de crue, ca s m earg Hmlevai, are el cu m ult mai slvite i mai ludate car dect drcsle ; c zice David : sa suit pre heruvim i i a sburat, sbufit a pre aripele vnturilor (Psalm 17). De su n t d rept aceea Om Alc lui D u m n ezeu acestea, cum i-a fost lips a s p u rt de lillt' netreabnice dobitoace ca a c e ste a ? Lips i-a fost nu n u m a i |initru sine, ci mai vrtos p entru mine, c m ngrozi pre mine Ului de mult m rirea aceea de care este s c r i s : nfricoat este dric ce ia sufletele boiarilor, nfricoat este mai m ult dect m pHi|li p m ntului, i iari zice ntr'alt loc : D um nezeul izbndifllor D om nul, D um n e z e u l izbndirilor slobod a l u c r a t ; de care lii< fi i g ro a z fiind cuprins i ncepttoriul n eam ului om enesc, KtAinoul no stru A d am , s a ascun s i n a cutezat ca s ias llliilutea nfricoatei fee lui D u m n ezeu, p e n truc acesta D u m

H'MUSALIM C L A RE P E

f Ptu rilor

**

112

ANT1M 1VIREANU

nezeu, p recum este nfricoat i groaznic, a este de blnd i de smerit, c n a vrut neam ul o m en e sc cu g ro a z s-l in toa rc dela rtcire i cu nfricoare, ci cu bln dee i cu fa ceri de bine ; pentru aceea zice c i-a fost lips tocmai dc aceste dobitoace, pre care fu d us smerit i cu blndee in Ierusalim ; iar p e n tru c mai dinainte a r ta se din destul m rirea ngrozirii i a dreptii, s cuvine d rept aceea a arl celor m uritori tocmai i m ulim ea blndeelor i a milostivirii, vrnd ca s s m plineasc i prorocia prorocului Zaharia, care a zis: spunei fetei S io n u lu i: iat m pratu l tu vine la tine blnd i eznd pre asin i pre m nz fiiul celui do sub jug. Cu care cuvinte du hul sfnt, g ro a z a care o putea socoti n oro dul p e n tru n um ele cel m prtesc, fcnd p o m e nire de b lndee i de sm erenie, m in u n a t au potolit, ntru a tta ct nu er nimic a de srac i de lepdat, carele sil socoteasc c nu va p u te a m erge la m p ra tu l cel cu numele smerit i srac. Deci spre a r ta re a acestei faceri de bine iu bite, cu ade v ra t i-a fost lips lui D u m n e z e u de acele dobi toace, c precum m praii cu u n fel de hain e c n d m erg lu vnat, cu alt fel cnd m e rg la n gropciune, i cu alt fel dc haine cnd m erg la n u n t ; a i D u m n e z e u d u p vremi s n frum useeaz, d re p t aceea cu altfel de p o b o a b va veni cnd va judec lum ea, c va veni pre noriul ceriului, cu pu tere i cu slav m are, c a s cuvine mai v rto s judec* toriului; iar a c u m a pentruc nu vine s judece, ci vine pentru ca s s cu m p e re i s n to arc ctre sine n e a m u l omenesc, p recu m nsui gr e te : na trimis D u m n e z e u pre Fiiul sli in lu m e ca s judece lumea, ci p e n tru ca s m n tu e a sc lumea printr'nsul. i tocmai p e n tru aceasta i-a trebuit s vie m brcat cu blndee i cu sm erenie, ca n u d o a r viind cu allA slav oarecare mai m are, s s sparie oam enii i s fug de dn sul, precum odinioar Jidovii n m u ntele Sinai, speriindu-se au fugit, n e p u t n d r b d a gro a z a i m rirea lui ; cil de ar ave cinev ochi ca aceia, cu cari ca n tr o oglind m c a r ct de puintel s p o a t vedea aceea fr desvrit i n e sp u s m a re ad ncim e al facerilor de bine a lui D umnezeu,

P R E D IC I

113

oi rin ade v ra t n 'a r p u te a s s o p re a sc ca s nu s aprinz (Ir dragoste i de bucurie, i ca s n u vesteasc d e a p u ru re a I nulele cele dum nezeeti, i ca s nu s r p ea sc n minte ilr m inun ea u n o r faceri de bine ca acestea. i cari socotesc ilrrpt aceea aceste faceri de bine ziua i n oaptea, oa re de ce bucurie vor fi cuprini i cu ce veselie s vor rsfj, i ce dflrbtori vor prznui, ce psalm i ce cntri vor c n t ? Cu mlcvrat n u n u m a i cu psalm i i cu cntri de veselie trebuete nA prznuim o facere d e bine ca aceasta, ci i preste fire i putem a zice), o a re c a re lucru de b ucurie m a re s facem, i iu veselie din destul s p r z n u im ; i per :ru ca s nu fie luu-uria i veselia n o a s tr n deert, trebuie s c u n o a te m cu orbii cei sufleteti p r z n u ire a vremii acetia, ca s nu ne zic l nou p r o r o c u l : uliul pre ceriu a cun o sc u t v re m e a sa, turlureaua, r n d u r e a u a i b arza au cun o sc u t v re m e a venirii lor, lui norodul m e u n a c u n o s c u t ju decata lui D u m n e z e u ; c IIrit: lucru va fi i necuvios, cnd pasrile vor c u n o a te vrem ea Im , i d u p vrem ea ac e e a i vo r ti s chim b lcaurile sale, iiii noi vrem u rile rele rn d u ite de sf n ta beseric spre spucuia sufletelor n oastre nu le vom c u n o a te ; c pre c u m t r u purilor celor vii, a sufletelor le este d e lips schim barea vrcinilor, c faptelor celor de m ulte feliuri, iar de m ulte fe linii le lipsesc ca s le sporeasc. C are lucru bgndu-1 de dram beseric n oastr, ca o m aic dulce i iubitoare de fii ilc.ipururea priveghind i r u g n d u -s e p e n tru noi a r n d u it m liim barea vrem ilor ; p en tru c cu aceast schim bare de vremi, lui num ai u ra re a lucrurilor celor sufleteti s o schim be (ca lele lucru m u lt a ne stric a putut), ci i spre faceri de bine l spre cuvntri d u m nezeeti ne n d e a m ; c p e n tru aceea vreme, care este dela D um inica Intrrii D o m n u lu i lisus Hristos In Ierusalim p n la ziua patimilor, a r n d u it beseric noastr, i ii s fie v rem ea canonirii i a pocinjii, iar din ziua aceea priu la Pati este a ntristrii i a amrciunii, iar dela Pati prtu la Rusalii este v rem ea bucuriei i a veseliei sufleteti; rit acele tain e le-a r n d u it D u m n e z e u ca p re aceste vrem i s IA svreasc, care fcnd ag er firea om ului, a nm uli fapA nfcim Xvireanu. P redici,
g

114

A N T I M IA 1RE A NU

(ele cele b u n e ndeam n. Iar a c u m a pe n truc este vrem ea sau ziua intrrii D om n ului n o stru n Ierusalim, putei d o a r n treb : ce va beseric n o a str cu aceast sfnt vreme, sau mai vrtos s zic ce p o h te te dela noi ? Poh tete vremea aceasta cugetul cel bun al sufletului no stru ctr D um nezeu M ntuitoriul nostru, p o htete drep tatea, po htete dragostea cea ad e v ra t, p o h tete i m rire din inim s m e r i t ; p entruc toat m n tu in ja om ului dela D u m n e z e u este, i om ul nu vrea s m e arg ctr D u m n e z e u , ci D u m n e z eu s a milostivit i a venit la om. Iar de vei n tre b a la ce a venit ? Venit-a (precum nsui zice), ca s caute i s MNTUITORUL ? m n tu e asc pre cel ce er p ie rit; a venit ca s arate lu m in acelora ce er ntru n tuneric i e d e a n u m b r a morii, (Isaia, 61) venit-a ca s mntueasc pre cei robii i pre cei rtcii s-i a d u c Ia cale, i pre cei streini fa moiile lor, i pre cei mori s-i nvieze spre viea, i pre vrjmaii i pizmaii Iui D u m nezeu s-i m pace cu D u m n e z e u Tatl, i fcndu-i prtai duhu lu i su celui sfnt, s-i fac m o n e n i m priei s a l e ; venit-a d r e p t aceea robilor r sc u m p ra re , m orilor nviere i viea, bolnavilor vraci, r tciilor cale d reapt. i lund D um n ezeu tru p m e rg e dup cela care fugise dela dnsul, c fugise dela binele cel mare omul cel orb i n ebun , ntru atta ct nu l-a p u tu t n tu rn cu nici u n glas de strigare proroceasc, ca s s ntoarc de pre calea rtcirii. Pentru aceea nsui D u m n e z e u n tru p n d u -se s'a apropiat de cel ce fugi, ca s-l ntoarc ctr s i n e ; de sp re care lucru nva apostolul, cnd zice: c D o m n u l Hristos n 'a luat din ngeri, ci din s m n a lui A v ra a m a priimit. A priimi, s zice : care p rinde unul dintru vrjmaii si, i fiind volnic ca s-l om o a re , nu-l o m o a r , ci-1 face lui i fiu i m o stean n ca sa sa. A a priimit d r e p t aceea i M ntuitoriul n ostru s m n a lui Avraam . Iar de vrei vrea cu puintele cuvinte, ca s nelegi la ce a v e nit? Ascult de vezi ce zice prin Isaia p r o r g c u l : Duhul
D E CE A VE NIT

P R E D IC I

115

P u m n u lu i p re ste mine, p entru care m 'a uns, a hinevesti s a lurilor m 'a trimis, a vindeca pre cei sdrobii cu inima, a propovrdui celor robii iertare, celor orbi vedere, a ch em D o m n u lu i a priimit, ca s sa m ngie tot jalnicul, i ca s puiu trie tu tu r o r tclora ce jluesc n Sion, i ca s le dau lor c o ro a n a p e n tru iviiu, un tul veseliei pen tru suspine, h a in a bucuriei pen tru liMlistare. Ce este drept aceea mai dulce dect cuvintele iHcstea? Ce este m ai fru m o s i ce este mai iu b it? De este lli'upt aceea trim is H ristos dela D u m n e z e u Tatl spre s v r irea acestor faceri de bine, s fie blagoslovit venirea lui n tnrrie, i s fie], blagoslovit i acela ce l-a trimis pre el la noi, i s fie blagoslovit i acela ce vine, a cruia facere de bine li'.lzi cu a s e m e n e a glasuri strignd pruncii, o p r o p o v e d u e s c : blagoslovit este cela ce vine n n u m ele D om nului, o sa n a IiiIru cei de sus. C are cuv n t nu nu m ai astzi, ci in toat Micua noastr, limbile, rosturile i gurile noastre s-l greasc. Aceasta este d a r taina aceea care ncepe a p rznui besei u .i n o a str astzi, i ne a ra t n o u vaetile, plnsurile, susplnile i d u re re a p rinilor celor din legea veche, cari cu atta iliafoste d ori de venirea lui Hristos, p re c u m nsui zice ctr Scenicii s i : fericii s u n t ochii c a r i ' vd cele ce voi ve dei, c ad ev r zic v o u ; muli m p rai i proroci au vrut l/t vaz cele ce vedei voi i n au vzut, i s vaz ce auzii mi i n 'a u a u z it; c acetia toi au luat num ai f g d ulli)n acestei faceri de bine, iar nu m otenire, p rec u m g r iii: i a p o sto lu l: d u p "credin m u rir acetia toi, nepriitnlnd fgdu in a, ci de d e p a rte privindu-o. F ru m o s g r e te : p iiv in d u - o ; c precum fac aceia cari u n lucru foarte iubit II vd de dep arte, iar la el ca s m e a rg nu pot, cari cu tu lui vzndu-l, iar cu cugetul i sufletul dorind l privesc, rnie lucru fce sfntul acela Patriarh, carele cu atia ani murind naintea lui Hristos, zice: m ntuirea ta voiu atept D oam ne, i oasele mele s vor odihni ntru ndjduire. Pen tru I rit lucru m ie mi s pare a fi prinii cei de dem u lt a se m e n e a mirlnra pre cari i ia i-i nvluete fu rtu n a cea de no a pte pre iiutre, i vd lu m in a o are u n d e departe ntrun loc de n

116

ANT1M 1V IR EA NU

dejde pus, spre care silesc ca s o aju ng cei nvluii, $ 1 a de se a cu ochii ctr d n s a privesc, i pnzele le indrepteazA ca s m earg (din ct pot) n tra c o llo ; i aceea de nu pol, n tralt chip cu ochii i cu sufletul o cuprind. Ajderea ^1 prinii notri cei de dem ult, ntorcndu-i ochii spre luminii cea ad e v ra t, spre D o m n u l no stru lisus H ristos (care cu lu m in a sa u m b r a i ntunericul lumii acetia a u stricat), cit sm erenie i tindea m anile sale, i spre aceea din tot cugetul dori, i spre aceea d eg rab ca s soseasc politia, strignd cu p r o r o c u l : degrab s ne n t m p e n e pre noi milele tale, Doamne, c am srcit fo a rte ; spre care strigare i n d e m n a i de D u m n e z e u cuvnttoriul prorocul Isaia zicnd : carii v a d u cei a m inte de D um n ez e u , nu tcei i n u fii mui, prul cnd va p u n e laud a Ierusalim ului pre p m n t ; zice i n trall pentru Sion nu voiu tcea i p e n tru Ierusalim nu m voiu odihni, p n cnd va iei ca lum na d re p ta te a lui i m ntuitoriul Iul ca o fclie a p r in s ; adic, p en tru m a re a d ra g o ste cu care iubesc beseric i a d u n a r e a celor credincioi nu voiu tcei, nici m voiu odihni, ci d e a p u r u r e a cu rugciunile mele voiu strig ctre urechile milostivirii, dum nezeeti, p n cnd va trimite pre dreptul acela, de carele toate neam urile doresc, carele ca rsrita soarelui i ca fclia cea a p rin s ntunericul lumii va strica, i lu m ina cea adevrat, adic lu m in a ta c u n o tin a lucrurilor d um nezeeti o va a r t ochilor oamenilor celor m uritori s fgduete, i precum a fgduit a i svrit, slobozind dintru adncul inimii cu c ld u r cuvntul a c e l a : rurai ceriurile de sus i norii s plou dreptate, s s deschiz p m n tu l i s arate pre m ntuitoriul. Ce zici prorocule ? Ce pohteti ? De pohteti ca s ias din ceriu i din tre nori cel drept, cum zici p m n tu lu i ca s arate pre mntuitoriul, i cum poate fi ca ceriul cu norii s iveasc pre cel d rept ? i p m n tu l s-I arate ? A m n d o u s u n t a de vrate din ceriu i de pre p m n t d e o d a t a s ivi ; din ceriu, pe n tru c este fiitil lui D u m ne z e u de pre p m n t, p e n tru c este fiiul om enesc, p e n tru aceea strig ctr ceriu i ctr pmnt, ca s ne a ra te n o u pre dreptul i m ntuitoriul acela al lumii.

PR ED tC t

117

Drept aceea aceste cuvinte, Aceste strigri, i aceste dorin{e iile sfinfilor prini, beseric ntru aceast vrem e ni i e a r a t i i'lor mai dinainte fgduindu-le, iar n o u d n d u -n e mila s a , rrtrl ce d ori sfinii aceia prini noi av em , i ce mil atep t rl, pre noi ne-au ntm pinat, i ce privi ei de d eparte, noi i ti evanghelistul av e m a s t z i : carele e r dinceput, care a m n i i / i t , care am vzut cu ochii notri, care am privit, i m i nlle n oastre am pipit p e n tru cuvntul vieii, pre acela vestim yl m rturisim v ou vieaja cea vecinic, care a fost la PrinIrle, iar ac um s 'a a r t a t ; a cruia artare, at ta b ucurie ne a d u c e nou , mai m ult dect ce ave prinii cei sfini dedem u l t , a cruia ate pta re cu d r a g i d u re re m n d e a m n ca ni s zic acest c u v n t : s ru t -m pre m ine sru ta re a gurii s u l e ; c to{i ci e r din d u h u l cu n o te ct mil er s verse pre buzele aceluia ; dorind i el drept aceea ca s fie prta unei bu n ti ca acetia, zice din tot sufletul, ca s m s ru te pre m ine cu s ru ta re a gurii sale ; care cuvnt a t t a face, ca i cnd ar zice: p re Moisi nu-l auz, c c i este l a lim b mpiedicat, buzele Isaiei s u n t ntinate, lerem ia a Kri nu tie, p e n tru c este prunc, i to{i prorocii au am uit, ce el nui s-m i g reasc mie i s-mi deschiz voia p r in t e l u i su, i n fiin{a sa pre m ine s m n v e e ; a cruia p rea iubit fiin pre m in e s m noeasc, i rurile nvturilor l u i s s fac n m in e izvor de a p m n tu ito a re ntru vieata cea venic. Vedeji d rep t aceea, frailor, ce tain m a re p r z n u ete beserica n o str ntru aceast v rem e ; care ta in cei d edem u lt iutru atia ani dela nceputul lumii a u dorit i n au ctigat, iar noi ntru a ceast vrem e av n d u -o o prznuim . De aici lesne este a nelege ce pohtete dela noi pricina acestei sfinte vremi. Poh tete nevointa sfintelor ru gciuni, laude d u m n e /eeti, m u lt m in te p e n tru binele ce am luat dela D u m n e z e u , m prirea milosteniei, posturi, m p re u n a re adesea cu p re a sfintele taine, c u r e n ia sufletului, care acestea toate gtesc sla ntru inimile no astre, spre venirea D o m n u l u i ; i ne n d e a m n spre faceri de bine, c cu aceste po d o a b e de fapte

118

A N T tM

1V IREANU

b u n e logodnica chiam ctr sine pre iubitul mire zicAinl U patul inimii mele n fru m u se a t este cu florile doririlor dimcJ nezeeti, i casa m ea este ca le m n e l e x) cele m irositoare i i i *i tricate a facerilor de bine ntemeiat. C pre acest fel ill sla i mirele b u cu ro s pleac, i r m n e acolea p n cAml trece ziua i u m b ra pleac. S p re prznuire a d e v ra t aceilm taine, trebuie ca s-i r n d u e a sc om ul v rem ea n toate zilei* | iar de nu vom face nici unile din acestea, de ce folos v i i i fi n o u aceste sfinte v r e m i? T re b u e te d a r p e n tru aceu .u ca s ne facem i noi soi vremii i s ne nevoim spre pr.i/* nuirea intrrii trup eti a D o m n u lu i n ostru lisus Hristos Iii Ierusalim, i spre ascultarea patim ilor Sfiniei Sale s ne gtim c a s pu tem strig i noi ca t l h a r u l : adu-i am inte, Doamnt cnd vei veni ntru m p r ia ta ; i cu m o a r te a sa omoriml m oa rte a s ne d ru e a sc viea cea dorit, amin.

XVI.
CUVNT DE NVTUR LA SFINII l NTOCMA CU APOSTOLII MPRAI CONSTANTIN I ELENA

Tot cel ce s sm erete s va n l ,

Nu este cu p u tin s a ju n g netine la linitea m tuirii, va trece nti p r i n ua rbd rii; nu este cu p ti'.i s s u i e n cereasca cetate a fericirii, de nu va intra prin oilea sm e re n ie i; n u este cu p u tin s s nalte in ceata ( f i n j i l o r , de nu s va sm eri cu du hul aici jos n oraul celor pmnteti, nu este cu p u tin s m p r te a sc m p re u n cu H r i s t o s la cer, de nu v a u r m a i c i u rm e lo r lui H ristos cu r r u c e a , n u este cu putin j a r m n e a cuiva n u m e vestit n l u m e , cu fapte rele i necuvioase.
(li* n u

Aceasta c u no sc n d i m arele C on stand in , cine va p u te s po vesteasc sm eren ia lui > 1 MAXENTI U. cea m a r e ? Cine va p u te s scoa la arlitre c retin tatea lui cea desvrit i cugetul lui cel cre tinesc, p en tru ca s s nvredniceasc dum n ezeetilor f gduieli, p e n tru ca s s m p rt e a sc bucuriei cei n espuse a m priei ceriului ? Cci, cnd a rs rit lum ina lumii acetia i a lsat braele cele printeti, ieind din V retania, de n a li fost nc cretin, iar fugi de cugetul cel pgnesc, i urciun ea ce arat ctre lucrurile cele pgneti nchipuia
CON STANTIN

120

A N T I M IV I R E A N U

proc o pse a la ceea viitoare, ce e r s fac in cretintate. $| o a re n a a r ta t m are c r e tin ta te ? c auzind nedreptile cfU| p g n e ti ale lui M acsentie, ce fce a s u p r a cretinilor, a il dicat asu pr-i rsboiu, i m c a r c er n nevoie, atta i rti e r s s birueasc de Macsentie, iar l-a ncredinat biruii i i-a sporit b rb ia sufletului spre lu pt n e a d o rm ita pronia lui D um n e z e u , cu o nchipuire de cruce pre ceriu, care zlcei cu slove de stele : cu aceasta s birueti. D intru care arid tare, ntrindu-se b u n credinciosul C o n sta n d in , a tta de tar# sa luptat cu p g n u l M acsentie, ct l-a biruit desvrit l l a necat n a p a T iv e r u lu i; lund d rept aceea ndrzneal ilti pre aceste s e m n e cereti blagocestivul m prat, a t ta a pro* copsit n cretintate, ct face s s m inu neze toti cei ce aud, O m u l este dobitoc iubitor de sine, c d e ce nu s a p u c ? i de ce mi C ON STANTIN . s o s te n e te ? i cu ce nu s silete pentru odihna, linitea i paza sntii lu i? C fiind sntos, ce nu face p en tru ca s apere i s d eprteze cele ce suprii s n t a te a ? C t cheltuial face p e n tru ca s stea mpotrivii gerului iernii, m p otriva ariii v e re i? Fiind bolnav, ct .sft cheltuete, ct ptim ete, ct ra b d ! P e n tru c s-i ctige ce a pierdut, nu b a g n s e a m a-i cheltui averea, a gustrt doctorii a m a re, a s a d p cu b uturi g reoase, a v rs sn gele, i n u este nici un lucru ca s n u - l fac p e n tru sn tatea lui i p e n tru m n tu ire a cea trup easc. De pre aceste toate s priceap fietecarele ct este de dulce s n tatea ct este de iubitoriu pre sine om ul. Deci ace p o h t a sntii, care po ate at ta la ceilali srt fac cele putincioase i cele neputincioase, n a p u tu t nici dc cum s fac nimica blagocestivul C on standin, n a putut, zic, m c a r ct de puintel s-l mite din c ld u ro asa lui blagoc e s t i e ; p e n tru c fiind r n it iubitoriul de D u m n e z e u de cum plite bube preste tot trupul, er o m in u n e celor ce-1 vedea, N a p u tu t m e te ru g u l cel doftoresc s afle mijlocire vindec. toare i doftorii iscusite p e n tru aceast boal nevindecat
FAPTELE SFNT UL UI

P R E D IC I

121

J p t #nvislia cea jidoveasc aceasta sftuia pre m pratul, s tia prunci, ct s-i poat spla trupul n tr acel snge Mllil ill pruncilor celor omori, i a c u fu n d n d p atim a acoI i i luntru, sa r fi m n tu it m pratul. Ce socotii oare, s M pillinit sfatul acesta iubitoriul de H ristos ? S s fie ap u c a t |t> doftoria aceasta credinciosul ? Ba, nu s'a apucat. D ar ce? el, t <lln(a cea desvrit a credinciosului m prat, a zis cu ||l >1 'i m a r e : Mai bine s m o r eu bolnav i p entru d rag o ste a )nl I Mnnnezeu, dect s-mi iau s n ta te a m e a i s-mi rsI > iii|>.ii m n tu ire a m ea cu a tta sng e nevinovat. R sp u n s k ttr i'A r a t de m p r a t credincios ; m ai bine a socotit vieaa dUtii.i, dect a lui. O a r e nu s a ar ta t cu aceast fapt adeVrtml urm to riu lui H r is to s ? Mi s p are s fie sltat ceriul cu |n|l ngerii de acest glas blagocestiv al rspu nsului, au sltat infid ele celor drepi i cetele cereti, heruvim ii i serafimii 'm i bucurat p e n tru aceast c u ra t cunotin a dragostei ifttr.i D um nezeu , a iubitoriului d e D u m n e z e u C o n s ta n d in : i MriiRla o adeverez din svritul cel de pre urm , c preste limtpte i-a descoperit nsui m p ra tu l m prailor, prin rostul l|lflvi|ilor apostoli P e tru i Pavel, cum c p e n tru cred in a lui i m i desvrit s a svrit dela D u m n e z e u ntocm ai c u a p o s tolii, i i-a d ru it nu num ai s n ta te a trupului, ci i sufletului, liolezndu-se de S fntul Silivestru ; s a botezat d r e p t aceea In b a i a a d o u a a naterii i s a curit de to a t boala, el, t l i A l i m c a credinii lui C o n s ta n d in ! i cine poate m c a r s t e H u n g ! i de vrem e c e a tta cred in a a r ta t credinciosul m p r a t m ai nainte de a s m b r c cu h a in a cea lu m in a t ii credinei prin botez, socotii de vedei la ct nlim e s'a mul d u p p o d o a b a credinei. S tu r b u r e linitea cea beseriti isc de dobitoceasca p o rn ire a eresului a r ie n e s c 1), i p ra v o sInvia credinei s lupt de valurile n e c r e d in e i; i Ia a t ta ltrvoie a strlucii, steau a cea lu m in o a s , blagocestivul C o n I n n d i n , i a d u n n d la Nicheia sb orul ce! ludat, a potolit hirbu rarea besericii. i p re c u m firea nate iarba cea de
) ui lui Arie.

122

ANTIM

IV I R E A N U

vindecare la locul u n d e r sa re odrasla cea p urtto are iln m o a rte , precum s vede : are otrav de m o a rte scorpia, In d u p m o a rte s preface trup ul ei iarb de v i n d e c a r e ; mugnl n p rc a de m oarte, iar din tru pul ei s face tiriiacul, carele cal1 m potriva v eninu lu i; n tracest chip a r n d u it d u m n e ze ia si .1 pronie ca pe vremile necuratului Arie s strluceasc blagi cestivul C o nstand in , p e n tru ca s risipeasc cu lum ina ere* dintei norul eresului arienesc. Aici ad evrat se cuvine s aib minte ngereasc, pentrum s sco{ a r ta re legile cele sfinte, ce nsui au scris spui sporiul cretintii i al credinei celor credincioi, mulime besericilor, care n multe locuri n slava lui D u m nezeu ui m are credin a fcut, milosteniile ctre cei srci i dragoste cea cretineasc ctre toi i toate, p e n tru ntrirea i nlc m eierea credinei. ntoc m a cu apostolii n credin, si ------------------ 1 cotii ct s'a nlat n smerenie, cn ete ro a d a c r e d in e i! Socotii pe prea slvitul m prat, c a nu m ra t m ai m ult biruin i pohfale, dect zile a vieui l u i ; socotii n destulata lrgime a stpnirii lui, care ncepea dela r srit i s sfri la a p u s i cu toate aceste pricini care-l n d e m n spre m ndrie, ca pre un m p ra t i m p ra t nfricoai, slvit p u rt to riu de biruin, vedei ct este de desprit dc aceeace s cuvine s-l arate vrednicia. S cuvini ca un hiro tonit intocm a cu apostolii, nu de oameni, ci de nsui arhiereul desvrit Hristos, s eaz m ai nti n sfintele so b o a r ; inr ca un sm erit nu sa a r ta t niciodat s az, de nu va edefi nti toi p r in i, i n u n scaun nalt m prtesc, ci n scaun stnd i prost. Ajungea ca un blagocestiv m p r a t s p o r u n ceasc s s zideasc beserici, s s ridice case de rug ciuni i alte zidiri plcute lui D u m n e z e u ; iar ca un smerit ce er nsui s p o g o r din scaunul lui cel nalt i lepd schiptrul lui din m n i scote haina cea m p rteasc de pe tru p u l lui i-i goli capul de c u n u n a cea de m ult pre, ^i ad u ce pre umerile lui pietre i cu minile lui iubitoriul
SM ERE N IA SF A N U L U I CO N ST A N T IN D ed d e a S tr lu d t 3 t ta m are le

P R E b lC l

123

Ir D um nezeu s p a cu ceilali lucrtori la tem eele beserin ltir. O, sm erenie de nesfrit m a rg in e ! Venii aici voi liii tiitorii pustiului, care ai sttut pilde m in u n a te i dascli ai umereniei, venii,, zic, i v m in unai de sm erenia m p ra tu lu i u lui ce este nto cm a cu apo sto lii; mrturisii cum c a ajuns jiftu la cele m ai n a l t e ; p e n tru c voi de ai i nfrnat ilobitocetile patim i ale trupului, de ai sm erit tru p u l de a{i lepdat deertciu nele pohtelor, de ai iubit tinerea, de a{i mii m n d ria , de ai trit n curenie, de v'ati fcut cu liuisurciune smerii, nu este nimic, pen tru cci d esp rin 11 u v de lum e i iubind srcia, lesne ai gsit sufletul vostru In smerenie, p e n tru cci bine tim cum c srcia sm erete pre o m ; iar m arele C on stan din, din luciul lumii acetia, pn p ra t mare, stpnitoriul lumii, cu d o m n ie lat cu s t p nire desvrit, cu m rire n e sp u s i s nu s m n d re a sc , ri mai vrtos s s a ra te d esvrit pild smereniei. Nu este m inunea m in im e lo r? Nu este d o v a d a unui d a r m a re dela D um nezeu n ceriu ri ? i p e n tru cci a strlucit n buntile i ele m ai alese preste m su r , m arele i ntocm a cu apostolii C o n sta nd in nva cu a sa pild to a t a d u n a r e a credincio ilor, toate cetele oam enilor, cari d im p r e u n serbeaz i p r z ii nesc p o m e n ire a lui, s cltoreasc cu ndrzneal sfnt lre calea mntuirii, p e n tru ca s s fac prta ceretilor bucurii i fericirilor lor celor de pu ru re a . nva dre p t aceea prtt cei bogai, p en tru cci fiind el p rea bogat, fce com o a r in ceriuri, d u p evangheliceasca p o r u n c ; nva pre cei de neam bun, p entru cci fiind el p re a de n e a m b u n , a pohtit vieuirea i petrecania cetii cei de sus ; nva pre m pi n|i, p e n tru c m p rin d el cu a tta putere sili p u ru r e a ni ctige m o tenirea fgduielilor lui H r i s t o s : nva pre K/traci, p e ntruc de vrem e ce bogia i m rirea s a u biruit d r pohta buntii, cum s nu sp oreasc p rea lesne srcia, Cure este pricin spre faceri de bine, d u p cum zice David : bucur-te d re p t aceea acolo sus la m priile cele mari. (), blagocestive m prate, suie-te la nlimea dum nezeetilor fericiri, cea desvrit sm erenie te-a s u i t ; culege rodurile ere-

124

A N T IM (V IR E A N U

dinei tale cei preste m su r n ceriuri, carele aicea jos p r e p m n t ai se m n a t tu ; iar s nu tie lai nici pre noi sraci de folosirile, de a c o p e r m n tu l i de rugciunile tale celo fierbinfi ctr D u m n e ze u ; i mai vrtos te ro a g Fiiului > 1 cuvntului Iui D um n e z e u , s pzeasc ntreg i cu fericite chipul cel viu al bun tilor tale, pre adevratul moteniloi cretintii tale p rea iubitoriul de H ristos i cretinul nostru D o m n *), s u p u n e su p t picioarele credinciosului lui suflet, slabi i fr de putere, pre vrjmaii Mriei sale, p re c u m au supui pre protivnicii credinei, pen tru c s lum ineze n muli ani in tru stp n ire a sa cretintatea; p e n tru c d o m n in d , el sil m p re a s c dreptatea, p e n tru c s ie cu slobozenie bunii tatea, s nu aib obraz s t r m b t a t e a ; i a s s mreascil D u m n e z e u , s s cinsteasc d r e a p ta credin, care ndjduim s o cigm prin darul tu, pen tru cci aceasta insui avnil nu m ele tu s face a s e m n to r desvrit b u n t ilo r talr, amin.

') C. B r n co v ean u .

XVII.
CUVNT DE NVTUR LA NATEREA DOMNULUI NOSTRU I I S U S H R I S T O S

C n u p rin (d in ) ngeri cndv a lu a t , din s m n a lu i A vraam a luat (zice fe r ic itu l P a v e l n 2 cap ete ctr
E v rei).

ASEM NARE D IN T R E OM l NGERI.

D u fi" m a i aleSC ^ m a i d e d " Sle

------ :---------------------- a u fcut D u m n e z e u , adic cea mgev . 6 *- ------------reasc i cea o m e n e a sc : cci ca pre tin e ri i pre om l-au fcut D u m n e z eu d u p chipul su, precum / U t la capul cel dinti al Facerii: s facem om d u p chipul n o s t r u i d u p a s e m n a r e ; ns nu p e n tru trup, ci p entru M i f l e t este fcut om ul d u p chipul lui D u m n e z e u cci D u m nezeu nu are trup, ci este d u h, d u p cum zice H ristos: duh f*lc D u m ne z e u ; ngerul inc este d uh , c a zice prorocul I >avid : cela ce face pre ngerii si d u h u ri ; i sufletul om ului qhIc d uh , c iari acestai pro roc zice : lua-vei duhu l lor i H A vor sfri i in r n a sa s vor ntoarce. D u m n e z e u este (irvzut, ngerul este nevzut i sufletul omului este nevzut. D u m n e z e u este n em uritor, ngerul este n e m u rito r i sufletul ( U l i u l u i este nem urito r. D u m n e z eu are nelegere i voie, nItciul are nelegere i voie i sufletul om ului are nelegere

126

ANT1M IV IR E A EU

i voie. Deci a m n d o u firile acelea er czute p e n tru t r u f i e ngerul, p e ntru c a p u tu t s fie a se m e n e a lui D u m n e z e u d u p r t cum zice la Isaia n 14 c a p e te : sui-m-voiu d e a s u p r a n o r i l o r , i voiu fi a s e m e n e a celui de sus nalt, i pentru aceea I n m b ezn at D u m n e z eu ntru prpstiile ia d u l u i ; i omul iarrt vrea s fie a se m e n e a lui D u m n e z e u , c auzind din g u r a a r pelui ; c n ce zi va m n c a din lemnul cunotinei, s va F a r c D u m n e z e u ; i pe ntruc a m n cat, fu izgonit i el din g r dina desftrii i fu b le ste m a t ca s intre n p m n tu l d i n t r u carele s a luat. Iar a c u m D u m n e z e u d ru e te om ului mila sa, c a luai spre sine firea lui cea czut, iar ngerului nu va s-i aralu acea mil, i p e n tru aceea n a luat spre sine firea lui, dup cum zice fericitul P avel: c nu pre ngeri c n d v a a luai ci sm n{a lui A v ra a m a luat. D rept aceea am a zice naintea dragostei voastre, n vorba ce FIRE DE O M ? voiu s fac astzi pricinile pentruce a luat D u m n e z e u firea o m e n ea sc i n a luat cea nge reasc, aijderea i p e n tru ce a luat spre sine Fiiul lui D u m nezeu firea o m e n e a s c i n a luat (alt fat a dumnezeirii adic) Tatl su D u h u l Sfnt. Care pricini le vom s p u n e foarte pre scurt, p e n tru c s nu v d m su p ra re , ci m rog lui D u m n e z e u s-mi d ea ajutor i pre d-v oastr v pohtesc s ascultai cu dragoste. Pricina cea .dinti p e n tru care a luat D u m n e z e u spre sine firea o m en easc, iar nu cea ngereasc, este c ngerii n'au pierit toti, ci au r m a s din ei m u l i ; iar oam enii e r czui p e n tru pcatul nscutului celui dinti, i ne p u te m ncre dina de a c east pild ce zice D o m n u l H ristos la Luca li capete, zicnd : care om d in tru voi, a v n d o sut de oi i pierznd u n a d in trnsele, au nu va ls cele 99 n pustie i va m erge d u p cea p ie rd u t p n o va afl, i aflnd-o o p u n e pre u m ru l lui b u c u r n d u -se ? O m u l acela s nelege a fi Dornnul Hristos, c a zice prorocul David iei-va omul
D E CE A LUAT D U M NEZEU

P R E D IC I

127

|d Im rul su i la lucrarea sa p n seara ; iar cele 99 de A l ll injeleg cele 9 cete de ngeri, pre cari lsndu-i Hristos Iii i -i*i iu, a venit pre p m n t, ca s caute oaia cea rtcit, Hilli A firea cea o m en easc, care er d e p rta t de D u m n ez e u |inilru pcat i e r rtcit n lume, c a zice David ctr l)nm nezeu : rtcii ca o oaie pierdut, cearc pre robul t u . Alini ii Hristos pre acea oaie rtcit i a luat-o pre umerile n l r , adic a luat spre sine firea omului, d u p cuvntul apostulului D om nului, (care) zice: s a ra t cu trup. nc putem |ll|Hoge a ceasta i d in tralt pild a lui Hristos, care zice : crc m uiare avn d 10 bani i va pierde u nu l d in trnii au tm aprinde lu m n a re a i m tu r casa i caut cu dinadinsul (iftiui-l g s e te ? M uiarea aceea s nelege a d o u a fat a tliimiiezeirii, carele lsnd n ceriu 9 bani, adic 9 cete de nIII ii, s'a pogorit pre p m n t s c au te banul cel pierdut, adic llicn om eneasc, cu lu m n a re a aprins, adic cu nvturile K'le dum nezeeti, c a zice David : lum intoriul picioarelor I c este legea ta i lum ina, crrilor mele aflat-a banul n i rin al doilea chip al dumnezeirii, adic Fiiul lui D um nezeu , s'a m brcat cu trup om enesc, d u p cuv ntul evangh elis tului loan : i cuvntul tru p sa fcut. D rept aceea ngerii n'nii fost pierit toi, cci au mai r m a s din ei 9 cete n ceriu, tli firea o m e n e a sc e r to at pierdut, care s nelege oaia |l hanul cel p i e r d u t ; i H ristos l-a aflat. A d o u a pricin p en tru care a luat D u m n e z e u firea oraem nsr, iar nu cea ngereasc, cci om ul a greit din slbi ciune, avnd pre sine tru p carele l-a aplecat pre lem n e la Meni, iar ngerul a greit din firea cea rea, n eav nd trup pre ului' ; c n trei chipuri greete om ul : sau din slbiciune, Mii din netiin, sau din firea cea r e a ; deci pcatul din llAlilciune este m potriva lui D u m n e z e u Tatl, cci ca Tatl ift chiam ntru a tot puternic ; pcatul dintru netiin este mpotriva Fiiului, c Fiiul lui D u m n e z e u s c h iam nelepilinir: pcatul din firea cea re a este m po triva duhului sfnt, ifti I c d u h ul sfnt s c h ia m bun. Deci care om va grei (tiu slbiciune, sau din netin, l va jert D o m n u l mai lesne,

128

ANT1M I V I R E A N U

de s vor poci, c a zice David : pcatul tin e r e ilo r Mi r i i i ai netiinfii mele nu-l p o m e n i ; iar cine greete din flri'K ce a rea m potriva duhului sfnt, om ului aceluia nu-i iiuM D u m n e ze u lesne pcatul, c a zice D o m n u l Hristos : t pcatul i h u la s va ierta o am enilor, iar hula care este s]ini d u hu l sfnt,* nu s va ert oam enilor. i su n t pcate de m o a rte 7, carele-sunt i m potriva duhului sfnt, fr de nici o grealS, de vreme ce su n t neiertate, dinii nu s va face la dnsele czut vindecare. Pcatul cel diulrihi este trufia,"dintru carele s nate semefia i n e ascultarea; n| doilea este zavistia, dintru carele s nate vrjm ia i uri d erea ; al treilea este iubirea de argint, carele s num ete d o u a nchinare de idoli, i dintru carele s nasc toate relcl< al p a tru le a este clcarea de lege, adic n e b g are a n sen in i celor hotrte i aezate n legi i n pravile, dintru care s i h i .Io necredinja, i lep da re a de D u m n e z e u ; a cincilea este seinii n are a de vrajb ntre frai i ntre prietini, care pcat I-a alini sin gu r satana, i cine are acel nrav, esle a se m e n e a diavolului I al aselea este ndejdea cea necuvioas ce are netine la mull i mila lui D um n e z e u , i nu s prsete d e pcate socotiiiil c-l va iert, dintru carele s nate ne te m e re a de Dumnezeu i to at n e c u r jia ; al aptelea cel mai de pre u r m i mul m are i mai ru dect toate, este oceaiania, adic desnde| d uirea lui D u m n ezeu, socotind c nu 1 va iert nici cu un mijloc, din tru carele s nate m o a rte a cea sufleteasc i muncii cea venic a iadului. i cine va ave v re u n u l d in traccilv pcate i nil va vrea s s p r se a sc de dnsul, mai bine s nu-l fie n scut m u m -sa , cci este cerbicea lui vna il< hter i fru ntea lui de a ram a , d u p cum zice Isaia n 4H i|c capete. i p e n tru aceea ^a luat D o m n u l spre sine firea ornr neasc, iar nu cea ngereasc, cci c om ul a greit din sll biciune m po triva lui D u m n e z e u Tatl, iar ngerul a greit din firea lui cea rea m p otriv a d u h u lu i sfnt. A treia pricin p e n tru care a luat D o m n u l spre sine firea om eneasc, iar nu cea ngereasc, este c ngerul a greii lin b un voia lui, iar pre ticlosul om l-a nelat arpele

PREDICI

129

h 'A Iii

d o u chipuri este pcatul, unul esle chiar al n o stru m i r I facem noi nine, iar altul este pcatul ccl strin, c a r e l i t- nit om i l m n e m i noi prtai acelui pcat strein, i di ia D u m nezeu i p e n tru pcatele cele streine ; precu m este l ni trupul om en esc, c p en tru un m dular, cnd este bolnav, (Mimiese toate m d u l r ile ; aijderea i n lu m e a carc s liiiini trup, adic beseric lui H r is to s [cretinii p e n tru un ..... i Aii pre mulfi o a m eni buni i ceart D u m n e z e u , p recum | | vede aceasta n m ulte cri i n m ulte istorii c s au liii ui de multe ori n bogate locuri. C d u p cuvntul aposInlilhii ce zice cartea 1 cap. 6 : c puin alu at toat frlllAnttura d o s p e te ; a i r u ta te a i pcatul un u ia priciIHU";le la muli m a re pacoste. D rept aceea prorocul David /l rug lui D u m n e z e u s-l crue (fcreasc) de pcatul cel >|rrin. P e n tru aceea a luat D u m ne z e u spre sine firea omelir,isc, iar nu cea ngereasc, cci c ngerul a greit de Im nvoia sa, iar om ul a greit din tru nelciune, a crui jirtiat este p rta i ngerul cel ru, adic diavolul, pentruc rl a nelat pre om prin mijlocul arpelui. A p a tra pricin p e n tru care a luat D u m n e z e u spre sine firea o m en easc, iar n u cea ngereasc, este cci ngerul er unii de cinste dect o m u l ; p en tru aceea e r d a to r i mai I n e s s fereasc de pcat, c cine este mai de cinste i s ciule s fie mai cu o m e n ir e ; c ngerii su n t stele, iar om ul este p u tr e ju n e ; c a zice n cartea lui Iov, in 25 de capete : uleiele sunt n ecu rate naintea lui, d a r cu att mai vrtos timul, fiind p utrejun e i feciorul lui vierme. D rept aceea s rude om ului celui sufletesc, adic celui besericesc, s fie m ai in om enire d ect m ireanul, p e n tru c s ia pild i nvlur fietecine dela el, vznd faptele lui cele bune. Pentru ceea i H ristos pre oam enii cei sufleteti i n u m e te sare, picnd : voi suntei sarea pm n tu lu i, deci de s va stric narea, cu ce s va mai s r ? li n u m e te lum in, zicnd : voi suntei lu m in a lu m ii ; i ia r i: a s lum ineze lu mina v oastr n aintea oam enilor, c vznd faptele voastre i ele b une, s m re a s c pre Tatl vostru cel ceresc ; (i nuA n tim Ivireanu. P redici. 0

130

A N T I M IV 1R EA NU

m ete cetate, zicnd : *nu s p oate ascu nd e cetatea n vrful m u n te lu i ; ii n u m e te fclie aprins, z ic n d : nimeni mi ap rin de fclie i o p un e su p t obroc, ci n sfenic, ca s.i lum ineze t u tu r o r celor ce su n t n cas). C nu s mnii D u m n e z e u a tta pre om ul cel prost, cnd face pcat, ct si m n ie pre omul cel bcsericesc i pre om ul cel dc cinste, ';l pentru aceea li s cade s fie mai cu om e n ire i nu li sfl cade c fac pcat. Deci pen tru aceste 4 pricini ce am zis a luat Dumnezeu firea cea o m e n e a sc iar nu cea ngereasc. Iar p entru ce ii luat Fiiul lui D u m n e z e u firea om eneasc, iar nu alt fa n dumnezeirii, adic Tatl sau D uh ul Sfnt, nc su n t 4 pri cini : una, p e n tru c s chiam Fiiul lui D u m n e z e u nelcp. cin ne, a luat chipul om ului ca s vindece nepriceperea omului prin care a czut n p c a t; a do ua, ca acela ce este Fiiul lui D u m n ez e u fr de ani, s s fac i fiiu om ului supt a n i ; a treia, precum s a fcut Fiiul lui D u m n e z e u fiiul omului, s s fac i fiiul om ului fiiul lui D um n e z eu , d u p cuvniul lui lo a n : i d e ade lor putere a fi fiiul lui D u m n e z e u ; n patra, fiind Fiiul faa cea de mijloc, s a fcut mijlocitor, de ;i fcut pace ntre D u m n ezeu i intre om, d u p cum zice feri citul Pavel : c unul este mijlocitoriul lui D u m n e z e u i oam e nilor, om u l Hristos lisus. Iar p entru naterea D o m n u lu i Hristos, ce pr z n u e te ast/,) lum ina t sfnta beseric, n ce chip s 'a nscut Fiiu) lui D um nezeu din tat fr de m u m i cum sa n tru p at din mumii fr de t a t , . n u trebuete iscoad (s ispitim m ai mult), de vrem e ce este tain foarte marc, a d n c i preste fire, ci numii cu credin i cu mriri de cuvntri s ne n c h in m lui, cu un soare al dreptii ce a rsrit din pnteccle fecioarei nmil \ celora ce edem ntru n tu n c re c i u m b r a m o r i i ; i din cl d u ro a s a inim s-i m u lm im pentru m ulta i nem sun du mil ce a fcut cu noi, dc a nvoit firea n o astr cea czutrt cu n aterea s a ; cruia i eu m ro g nevrednicul, ca unu ia ce este unul nscut Fiiul lui D u m n e z e u i D u m n e ze u adevral,

PREDICI

131

;i d.lrueasc prea lum inatului no stru D o m n *) sntate, vieaf flOrodt i b un , ntem eiare ntru cinstit i lum in at scaunul Mrtrid sale, im p re u n cu d-voastr cu toii i cu tot norodul n rlin e sc , ca d e a p u ru re a s prznuii n muli ani luminat, ni loate cele bune i de folos, am in.

* i C. Brncoveanu.

XVIII.
CUVNT DE NVTUR LA OBREAZANIA LUI H R I S T O S

<i cnd s'a u um plut 8 zile, cu. ml ' o h p ru n c u l m p re ju r , chem at-au nuintm lu i lis u s , carele a fo s t zis dv. iun* 'fi m a i nainte, p n a nu s zminh M n pntece> .

Zice la cartea Facerii in 17 c a p e te : cum c a tocmii D u m n e z e u cli A vraam m pcare, i spre sem n de adcverin|A, i-a po ru ncit D u m n ez e u , zictndu -i: aceasta este fgdnin|n care vei pzi ntre mijlocul m e u (mine) i ntre voi, i iulie mijlocul seminiei tale, d up tine ntre n eam urile lor, sil irt taie v o u m prejur to a t parte a b rb teasc, i va F i l'f.iil d uina mea" preste. trup ul vostru ntru f g du in a vecinii il, l copilul carele n u s va tia m preju r a o p la zi, s va pionii sufletul acela din r u d e n ia lui, cci a stricat fgduina. AillJ t n d cu a c east tiere m preju r 4 lu c r u r i: una , pentriu n s cun oa sc Jidovii d in tr alte n e a m u ri cum c sunt oamillll cei crezui ntru D u m n e z e u ; a doua, p en tru c s rmie <* m inia lui A vraam slo b o d 'd e pcatul nscutului celui dhit.<li a treia, p e n tru c s s fac pre A v ra a m printe a multe uni m u ri credincioase, p e n tru a d e v ra ta credin ce a arlal ll ctr D u m n e z e u ; a patra, p e n tru cci din neam ul lui Avrn.nn a v ru t s s nasc Hristos.

P R E D IC I

133

^ e c ' Pe ntru sem ru,I mpcrii aceea, ------------------------ care sau tocmit cu noi, au priimit H ristos I IS U S 4 4? ii**--1 tierea m prejur, d u p cum zice Luca e v a ng he listu l: i cnd s'a u u m p lu t 8 zile, ca s taie prun cu l mprejur, ch em at-a n u m ele lui lisu s ; care n u m e este cu adevAmt mai pre sus dect tot num ele, d u p cum zice fericitul ('n vi-l: c s nelege m n tu ito r ; i s po ate adeveri i d u p nIIc multe nu m iri cum c lisus s chiam m ntuitoriu n e a mului om enesc, iar mai vrtos d u p aceste 8 n u m e ce voiu IA zic; nti, s ch ia m vieaa de veci, d u p cum zice loan Iu 17 capete : iar aceasta este vieaa de veci, ca s te cunoasc Ifire tine unul D u m n e z e u i pre lisus H ristos pre carele ai lilmis ; a d ou a, s chiam m rire, c a zice David : sim a-m -voiu cnd mi s va a r t m rirea ta ; a treia, s i liiam o dihn , c a zice Hristos : luai jugul m eu spre voi [l v nvai dela mine, c s u n t blnd i sm erit cu inima, Ii vei afl o d ih n sufletelor voastre ; a patra, s chia m vei.clie, c a zice loan Ia Apocalipsis n 19 c a p e te ; s ne b u curm i s ne veselim i s d m m rire lui, c a venit n u n ta mielului (adic a lui Hristos) i m u ie rea (mireasa) lui s'a gtit Npre sine (adic beseric) ; a cincia, s ch iam m prie, c ftfi va s zic la judecata cea nfricoat ctr oam enii cei d r e p i : venii blagosloviii Printelui m eu i motenii m prA|ia care este gtit vou m ai nainte de nceputul lumei ; n asea, s chiam coroan, c a zice loan la Apocalipsis : "ine ce ai dobndit, ca c nu ia nimeni co ro a n a ta ; a aptea, n;i c h ia m ban, c a zice Matei n 2 0 capete : i d a c veni seara, tu tu ro r le dete plata tot ntocm ai cte un ban (dinar); i opta s c h ia m cin, c a zice Luca n 14 c a p e te : un om oarecarele fcu cin i c h e m pre muli i ei nu vrea nil m earg , puind fietecarele la mijloc pricini: unul c a c u m prat hold i m erge s o vaz, altul c a c u m p ra t perechi di- boi i m e rg e s-i cerce (ispiteasc), altul c a lua t m u iare * ,.i pen tru aceea nu pot s m earg ; cari s neleg a fi o a menii cei pctoi i iubitori de cele lumeti, care nu s vor

I CE n s e m n e a z

134

ANT1M IV IR E A N U

nvrednici s m n n c e din cina aceea, adic nu vor vcden faa lui D u m n ezeu. Deci d u p aceste n u m e ce au m n tu it n eam ul om en esc <!lu tirnia diavolului i le-a ar ta t calea vieii de veci i a priimll de s'a tiat m prejur, pen tru d o u l u c r u r i : una, pentruc nit mplineasc legea, ca un fctoriu de lege, i s ne dea i noull pild s ne su p u n e m legii ; alta i p e n tru c s s astupi* toat g u r a hulitoare i clevetnic a ereticilor, cari zice c.l n 'a luat trup, ci s'a n scu t d u p nlucire. Iar pentruce s'.i tiat m p re ju r a o pta zi, s nelege ca Ia al 8-lea veac vii s taie Hristos m p rejur cu judecata cea nfricoat, ca cu o sabie cu 2 rosturi (ascuituri), toate rutile i tot feliul di1 nedrepti din lume, i pre cei pctoi ii va a ru n c n mate focului nestins, iar pre cei drepi ii va a d u n a Ia mpr|i.i cea vecinic, care i noi cu toi s o d o b nd im .

CUVNT DE NVTUR LA ADORMIREA PREA SFINTEI STPNEI NOASTRE NSCTOAREI DE DUMNEZEU I PURUREA FECIOAREI MAR1A

<(' caut spre sm erenia slu jn icei sule , c ia t de acum m vor fe r ic i toate neamurile.

I Pom enirea drepilor cu laude, zice p rea neleptul Solom o n, |l lilagoslovenia D om n ului pre capetele lor. D rept aceea toi rin|ii fr de nici un p re p u s su n t drepi naintea lui Durnlir/eu i sunt b la g o slo v ii; iar mai d r e a p t i m ai blagoslo viii n ceriu i pre p m n t nu este alta d ect Fecioara M aria, pentru cci s a nvrednicit de a nscut, ca o sfnt ce este dwilt toi snii, pre sfntul i adevratul drept, pre b la g o s . luvitul lisu s ; a cruia prea sfnta A do rm irea p rzn uete l u minat astzi sfnta beseric. i m c a r c eu nu sunt vrednic ii /ice nimica ntru cinstea i laud a ei, pentru n tu n e ca rea ce | r e m intea m e a de m ulim ea pcatelor, iar nsi d u p pullntil vom zice celea ce ne va Itimin, prin rugciunile ei, lumina cea adev rat, H ristos. Ci v p oh te sc s ascultai cu ilm ^ o s te ; c ca ut spre sm e re n ia iproci 1). I fir de nici un p re p us s c un oate cu socoteala d rea p t
') jl celelalte.

130

ANTIM IVIREANU

c u m c D u m n e ze u este p rea puternic, p e n tru cci are pu> terea ntocm a cu voina i p o a te s fac cte va vrea, duprt cum zice prorocul David : toate cte a vrut D om n ul a fcut D rep t aceea de ar fi vrut, ar fi p u tu t i n efcn du -se om cu alt mijloc s m n tu e a sc pre om din m inele diavolului, iar n'a v ru t; i de vei n t r e b i p e n tru c e ? p entru cci a vrui s arate la aceast tain a ntruprii 4 a l - s u r i l) fireti: bu ntatea, nelepciunea, p u te re a i dreptatea. i nti a artiil b u n tatea , p e n tru cci n u s a n d e m n a t s m n tu e a sc | m< om din niscai bunti ale lui, fiind ro b pcatului, d u p cum zice fericitul Pavel : nici d in tr altcev, fr n u m a i dintrn ii sa sin g u r buntate, c p re c u m s 'a n d e m n a t din ncepui dintru a sa bu n ta te de a zidit pre om, a i acum s'a n d e m n a t s-l m ntueasc. A do ua, a a r ta t nelepciunea, p e n tru cci, ca unul ce n u m a i sing ur este nelept, a aflai mijlocire ca aceea, ca s m n tu e a s c pre om , i n ce chip? S m p re u n e du m n e ze irea i om e n ire a i s s fac el n sui D u m n e z e u i om, ca u n o m s s lupte p en tru om cu vicleanul diavolul, i ca un D u m nezeu s birueasc i sfl m n tu e a sc pre om , precum vom zice mai jos. A treia, n a r ta t p uterea, pentru cci ca un D u m n e z e u pu ternic a putui de a fcut un lucru m a re i nfricoat ca acesta, c zice loan D a m a sc h in : ce este mai m a re dect a s face Dumnezeu om , ziditoriul s s fac zidire, fctoriul facere (fptur), D u m n e z e u cel fr de m aterie s se fac om cu materie, cel nevzut s s fac vzut, st p n u l s s fac rob, i Dum nezeu cel nalt s s fac om smerit, i m p r e u n n d aceste d o u mpotriviri d e m argine, s pzeasc a fietecreia fire i nesch im bat, s rm ie cel nezidit nezidit, i cel zidit zidii, i cel nevzut nevzut; i n scurte cuvinte s rm ie d u m nezeirea dum n ezeire, i o m e n ire a om enire, i nici firea dm nnezeirii s s prefac n firea omenirii, nici omenire.i s s prefac n firea dumnezeirii. C are lucru este mai pu ternic i m ai m in un at, s po at pzi fietecare fire al-surile
l) n su ir i.

P R E D iC l

137

rl cele fireti i d u p m p re u n a re . A patra, a ar ta t dre pl i l e a ; n ce c h ip ? p e n tru c n a vrut s s lupte cu vicleanul il ia voi, cu d u m n e z e ire a descoperit, ci sa m brcat cu trup, jK-ntru cci c a r fi p u tu t zice diavolul ctr D u m n e z e u nd r e p t n d u - s e : eu c u o m m lupt, iar n u cu D u m n e z eu , i i u i este cu dreptate, tu, D u m n e ze u fiind, s te lupi cu m ine, Iu, ziditoriul i fctoriul, s te lupi cu mine, zidirea i f p Iura, ci m Ias pre m ine ca pre o zidire s m lupt cu alt zidire, carele este om ul. D re p t aceea D um n e z e u , carcle p u r u r e a s ndrepteaz ctr toi i biruete la judecata lui, d u p cum zice David, ce face ? pentruc s nu mai aib diavolul cuvnt u s n d r e p ta i s zic cum c-i face D u m n e z e u strm b tate, p e n tru aceasta s 'a m brcat acostai D u m n e z e u cu tru p i s face om adevrat, p e n tru c s s lupte ca un om i s bim easc ca un D u m n e z e u pre vrm aul firii om eneti, pre care fire o a fost biruit diavolul, ca iari acea fire s b i ruiasc pre d ia v o l u l; biruitul s s fac biruitorii! i biruitoriul s s fac biruit: cu mijlocirea ce a biruit s s birueasc, a nelat pre om, fgduindu-1 s s fac D u m n e z e u , s n eal i el, p e n tru cci vedea om i a czut n minile d u m nezeirii, ce er a sc u n s n om enire. D rept aceea pentru ca s pzeasc D u m n e z e u d reptatea, s face om, lu n d tru p din prea curatele sngiuri ale prea Sfintei F e c io a r e i; i soco tind ad n c im e a minunii, r m iu fr de graiu i m m in unez, cci c nn aflu cuvinte n to c m a la cinste ca lucrul, p e ntru c s laud m in un atul acest dar. C um s m re sc izvorul iubirii de o a m e n i ? C u m voiu s p ro po ve d ue sc m u lim ea nd ur rilo r? C u m voiu s ndrznesc la noianul fecioarii i s ispitesc a d ncim ea tainei cei preste fire ? Si cum voiu s povestesc p e n tru tine fe. . . . ,. .. . --------------------- cioara, nu caci ai nscut din tine cu tru p pre Fiiul i cuvntul lui D u m n ez e u , care natere este mai pre sus de fire, ci pen tru cci te-ai fcut m aic i ai r m a s fecioar,c din fire este unei muieri fecioar s fie fecioar, nu m ai n ct vrem e va pzi fecioria, i m u m nu poate s fie, dac este fe
SF. FE C IO A R A .

138

ANTIM

IV IR tA N L

cioar, i m uierea care a n scu t prunc nu poate s mai fie fe cioar. Iar la tine, vrnd cel ce s'a nscut din tine, a schimbat rn d u ia la firii, ca un f ctor al firii, i a r m a s i d u p na tere fecioar. i lucru prea slvit i tiere de (preste) fire, o ! Pntece sfnt i vas d u m n e z e e s c ! Intru tine cu adevrat s a sp a rt (rupt) zapisul pcatului, ntru tine s a fcut D u m nezeu om, fr de a-i schim b dum n ezeirea. D rept aceea cu ce lim b voiu pu te s m resc fecioria ta i naterea ta ceu preste fire ? C prin mijlocul tu ne-am nvrednicit s c tigm buntile cele mari. Cu ce flori de la u d voiu pute m pleti c u n u n a fecioriei tale, ca u n a ce eti n c u n u n a t cu toate florile bun tilor de Tatl cel ceresc, pentru cci ai n c u n u n a t n e am ul nostru cu slav i cu c in s te ? Ce fel de daruri vrednice vom a d u c e ? C toate cte-s ale lumii nu sunt vrednice naintea ta ; c de te voiu n u m i ceriu, eti mai nalt, c ai nscut pre fctoriul ceriului; de te voiu num i m u m neam urilor, de te voiu num i nchipuirea lui D u m n e z eu , destoi nic eti, de te voiu num i d o a m n a ngerilor, intru toate a fi te adevereaz i verice alt a p u te zice i a p u te s te numesc, nu este destul ctr lauda mririlor tale. Bucur-te drept aceea c tu sin g u r ai prorocit c te vor ferici toate neam urile i a d e v ra t c te fericesc, pen tru cci cu sm e re n ia ta cea fr de m argine, ce ai arta t ctre ziditoriul tu, te-ai fcut pricin de s'a smerit cel ce este din fire nesm erit, i a primit de a lsat snul Tatlui i a venit de a slluit n prea curatul i sfntul pntecele tu. O ! Fericit i sfnta s m e renia a fecioarii, ct putere a i ! C ai fcut de s a smerii p n la m o a rte cela de carele fuge ceriu! de g ro a z a lui i s sm eresc toate, i ai nlat pre om ul cel din fire sm erit i l-ai fcut de a ctigat lcaurile i fericirile cele cereti. F e ricit este cu a d e v ra t i p rea fericit cine a p u tu t ctig pre aceast blagoslovit smerenie, c s 'a cinstit i de oam eni i de D u m n e z e u ; i de vrem e ce tu, fericit fecioar, d u p cum ai zis c a c u ta t D o m n u l spre sm ere n ia ta i te-a nnlat de pre p m n t la ceriu, pen tru c s m preti m p r e u n cu el, caut spre noi robii ti cu um ilin i m n g ie re pre jude-

P R E D IC I

139

nlloriul ce! nfricoat, pre Fiiul tu cu rugciunile tale cele clduroase, s ne m n tu e a s c de scrbele i de nevoile ce ne-au m p resurat. i p recum cu d um n e z e iasc a putere n tr o mic de ceas a d u n a t din to at lu m ea pre apostoli, ca s petreac pre cinstit sfnt trup ul tu spre ng ro pa re cu lau de i,l cu cntri, a s a d u n e i m intea cea m prtiat ntru deertciunile cele lumeti i s o lumineze, ca d e a p u ru r e a pre d n su l s-l m rim i s-l lud m , iar ie, ca unei adevnite^ N sctoare de D um n e z eu , s-i c n t m cu cucerie c n tarea cea n gereasc : Bucur-te ceeace eti cu bun d a r d ruit, D o m n u l cu tine.

XX.
N V T U R A LA S F N T U L PRINTELE NOSTRU NICOLAE

E u ftunt p sto riii cel bun ; ptisforint cr.l hun su fle tu l lu i pune pentru oi,*

A d u c n d u -m i a m inte de rvn a cea m a re i tio M O ISE . , 1iv . , ----------d ra g o ste a cea m ulta ce are p a s to n u l cel b u n ctr oile sale, foarte m m in u n e z i laud credina i d ra g o ste a inimii sale ce are spre paza l o r ; p re c u m vedem c er fericitul acela i credinciosul rob al lui D um ne z e u Moisi, carele a fost pstorii] no rodului israilitenesc, c vznd urgia lui D u m n ez e u c er foarte m are i g roaznic a s u p r a Jidovilor, a tta ct li s ctiveni i pierzare, iar n 'a u vrut p entru d ra g o s te a oilor s fug s s m n tu e a sc el singur, ci m ai vrtos, d u p cum zice la 'l'l de capete la Ieire, a sttu t m p otriv a lui D u m n e z e u i cu m nie au nceput a-i zice: ro gu-m , D oam ne, greit-au norodul aceast gre al m a re i i-au fcut lor dum n ezei de aur, l ac um d e vrei s lai pcatul lor, las-I, iar de nu, stnge-mfl i pre m ine din cartea care m ai scris. Auzit-ai rvn a i dra g o ste a cea m a re a acelui p s t o r ? C u adevrat, iubiii mei asculttori, stau de m mir de acelea cuvinte m ari i grele ce au g rit Moisi cu at ta m n ie ; iar mai m ult m minunez de n d elu n g a r b d a re i de m ulta iubire d e o am eni a lui D um n e z e u , cum nu l-au dat pierzrii m p r e u n cu Jidovii cel fr de lege ? C Iui D u m n e z e u nu n u m a i Moisi, ci toatrt

PREDICI

141

lumea nu esle nici dc o trebuin, d u p cum zice la psalm Hi: buntile mele nu-i trebuesc. Iar p e n tru c s nu m deprtez cu vorba, zic: cum c D u m n e z e u nu s a uitat la .icelea cuvinte ale lui Moisi, ce-1 n d e m n spre m rire, ci m ai vrtos sa uitat la dra g oste a lui cea m a re ce ave ctr oile sale, ca s nu pa ru, i cum c mai bine a u priimit s m o ar m p re u n cu oile l u i ; i p e n tru aceea n a vrut D u m nezeu s fac ace stricciune m are, ca s-i piarz. M are er cu a d ev ra t d ra g o s te a lui Moisi spre Jidovi, iar mai m a re a fost d ra g o ste a lui H ristos spre tot n e am u l o m e n e s c ; cci Moisi n u m ai p e n tru un n orod p ohti s m oar, iar Hristos pentru toat l u m e a ; i nu z i c e : p ie rd e -m n u m a i pre mine i las pre Jidovi, iar H ristos a c east p o h t ave, nefiind vi novat s m o a r , i toat lum ea s treasc, p recu m zice i la S f n ta E vanghelie de a s t z i ! Sufletul m e u puiu pentru oi; i ntr'alt loc iar z ic e ; c s cade s s nale fiiul om enesc, ct tot cel ce va crede ntr'nsu l s nu piar, ci s a ib vieaa vecinic. Deci de pre acestea vorbe ce am zis, vom p u te c unoate d ra g o s te a cea a de v ra t i credina pstoriului cel bu n . Ci m r o g s ascultai. S u n t muli n lum e dc s n um e sc c PA STORII CEI RAI. --------------------------- s u n t pastori i zic cum ca p o arta grija de oi, ci o zic ticloii n u m ai cu cuvntul, iar cu fapta su n t d e parte, ct c ceriul de p m n t ; p en tru cci nu p o art toat grija pentru folosul oilor, ci s nevoesc n u m a i pentru folosul lor, c ro ra nu s cuvine s le zic netine pstori, ci nimii, sau m ai vrtos s zic, furi i tlhari, c las oile de lem n n c lupii i ci sar pre aiurea n turm ele streine s fure i s n junghie i s p ia rz ; pentru care zice D o m n u l Hristos la Matei n 7 c a p e tc : luai-v am inte (pzii-v) d e prorocii mincinoi, cari vin ctr voi n vemintele (n piei de) oilor mbrcai, iar pre din luutru s u n t lupi rpitori, pre cari din rodul lor, zice, i vei cunoate p re ei, adic d u p fap tele lor cele ne c u v io a se ; i iari la 23 de c a p e te : pre unii ca acetia i n u m e te faaruici, orbi, n ebuni i m o rm in te spoite

1 42

A N T I M 1V IR EA NU

pe dinafar. Faarnici i n u m ete , p e n tru cci s a ra t cu n elciune naintea oam enilo r i s fac pre sine cum c suni sfini i d r e p i; orbi i num ete, p entru cci nu vor s inve|e pre o am en i cele ce s cuvin i cele ce su n t d rep te i a d e v rate, ci-i nva i-i n d e a m n p u ru re a la lucrurile cele v t m to a re cele m ari ale lui D u m n e z e u i cearc lucruri dearte i de nimica; m o rm inte spoite pe d inafar i n u m ete, pentru cci s fac ei mai nvai, mai drepi, mai buni i mai v red nici d ect sfinii prini i dect apostolii, i nu in seam ntru nimica cele ce au zis ei i le-au aezat spre cinstea besericii, spre intem eiarea credinei i a cretintii i spre folosul ccl dc obte, ci, ca nite clctori de lege ce suni, opresc i pre alii cu o mie de mijloace (cu mii de mijlocirii s nu le ie, p e n tru ca s o s n d c a s c m p re u n cu dnii, p e n tru binele cel m a re ce le fac i mil ce le dau. Pentru care lucru vor s ia ticloii m ai m ult o s n d dela D um nezeu.
P A S T O R U L CE L BUN. * P s t o r i u l . Cel b u n s u f l e t u l lu i P u n e

-------------------------------p e n tru oi! La cartea cea dinti ctre Timotei la al 3 cap. zice fericitul P a v e l : cum c episcopul trebuie s fie fr de p rih a n , ntreg la minte, cu b un rnduial, iubitor de streini, invtoriu bun, nesfadnic, blnd, neinvrjbitor, n ciubitor de argint, casei sale bine ndrepttor, c de nu va ti a-i nd rept casa sa, cum va p u rt grij dc beseric lui D u m n e z e u ? D rep t aceea nu cu, ci socoteala cea d re a p t afl cum c pstoriului celui bun i s cuvinc s aib trei l u c r u r i : una, credina curat, a doua, nelepciune ntreag i a treia, s aib toiag n m n . Cu credina cea cu ra t s caute i s p oh teasc p u ru re a binele i folosul oilor lui, nu nu m ai celor s n to a s e i sdravene, ci i oilor bolnave i s d r u n c i n a t e ; cu nelepciunea s p sto rea sc pre oam eni, d n d n v tu r fietecruia d u p vrsta i rnduiala lui, c precum su n t boale dc m ulte feliuri i nu s pot vindec tot cu un fel de doftorii, a nici cu un fel dc n v tu r nu s p ot od hni, nici s pot nd rept toate firile om eneti, ci unii cu un fel, alii cu altfel, c alt nvtura

PREDICI

143

trebuie brbatului i alta tnrului, alt p ovuire trebuie b o bitului i alta sracului, alt m n g ie re trebuie celui vesel i ilia celui trist, alt vindecare trebuie celui sn to s i alta clui bolnav, alt n fru m u se a re trebuie stpn ului i alta Iugii, alt n d e m n a re trebuie celui ndrzne ' a ^ta celui fricos, alt m b u n a re trebuie celui blnd i alta celui m nios, alt vorb treb,uie celui n vat i alta celui n e in v ta t; i n M'urte cuvinte pre fietecarelc d u p vrsta sa i d u p rniluiala sa, precum a m i mai zis, trebuie s-l odihn e asc cu nvtura, cu toiagul ce tine in m n , adic stpnirea, i cu durul duhului sfnt s pedep se a sc at ta pre oi, ct i pre lupii cei de g n d i pre fiarele cele slbatice ce vin a s u p ra niilor; p e n tru cci ade v ra t c de ce r m n oile nepedepsite, iIr at ta cad n mai multe i n e n u m r a te patimi ; aijderea l lupii, cnd nu vd toiag n m n a pstoriului, rpesc oile Iar de nici o fric i le m n n c ; p entru toiagul acesta zice havid la psalm 2 2 : toiagul tu i v a rg a ta aceasta m 'a u mngiat. Cu sfntul toiag a m ntuit Moisi norodul cel ji dovesc i pre F a ra o n l-a necat. D re p t aceea pstoriul care va vrea s psto reasc pre lege i pre dreptate, trebuie p u rurea s ie toiagul in m n, adic dojan a i n frun tarea, i dup vremi s ped ep se a sc pre oi i s g o n e a sc f ia r e le ; cci aceasta este sfritul cel bun a pstoriei sale, ca s Jie mie i s le pzeasc cu s n ta te a cea duhovniceasc, adic ni n v tu ra ; acesta s n ta te este p u r u re a d a to r s o dea uilor lui; iar de va fi v re u n a din oi beteag, trebuie i fr ilc. voia ei s o lege i s o puie jos (trnteasc), s-i taie carnea cea p utred, s o lepede i s-i puie czut ') doftorie, neu itn du-s nimeni la svrliturilc picioarelor ei, cu care poate s-i mijloceasc i vtm are, au Ia obraz, au la m n , au la ulcioare ; i a cu aceast fapt b un i cu aceast mijlocire v a ave pstoriul cel bun desprire dc n im ii, pen tru cci nimiii nu pasc oile p e n tru ca s le foloseasc, ci n u m a i pentru plata ce a p uc dela (ce ia pentru) ele, i cnd vede pre lup
) cu v en it .

144

ANTIM

IV IR tiA N U

venind de departe, adic pre diavolul, ei ias oile i Fuy,, 1 p e n tru cci su n t nimii i nu p o a rt grija p e n tru c i ; ci s.i fercasc D u m n e z e u i s m n tu e a s c toate turm ele de pstor, I ca acetia, ca i dc m o a r te a ciumii. Pstoriul cel bun sufletul lui bun p u n e pentru oi. Cnd ii vrut D o m n u l nostru Hristos s s nalje la ceriu, s'a fgdui! ucenicilor lui c nu-i va ls sraci, ci le va trimite alt mngitor, pre D u h u l Sfnt, carele-i va nv pre ei toate i-i va povui ntru tot a d e v r u l : care fgdial a r m a s necurm at I la toi arherii, ce a u pstorit d u p vremi tu rm ele sale pnrt n ziua dc astzi i va fi p n va sta lumea. i aceea f g - 1 duial s nelege i la tot no rodul cretinesc, c p recum zicc S i n e s ic : C nu vor lipsi m p ratu lu i niciodat ostai, a;'i I nu vor lipsi nici pstori din beseric lui Hristos, pentruc s m ngie pre n orodul cel ales al lui D u m n e z e u cu celc I bu ne i de folos. D intru care pstori a u fost unul l S F A N U L N IC O LA E. VI. , I ---------------------------- iericitul i m in un atu l Nicolae, cpiscopul M irelor Sichiei, fctoriu de minuni, a cruia prznuim astzi cinstita pom enire, carele s 'a a r ta t a d e v ra t urmtorii! dasclului i invtoriului su lui Hristos, i a mulit talantul ce i s a ncredinat, nu ndoit, ci ntreit; c sau nevoit de au svrit trei bu n ti mari : un a spre cinstea i lauda st p nului su Hristos, a d o u a ntem eierea credinei cei de obte a toatei politiei cretineti, i a treia spre folosul tu rm e i sale ce i s au ncredinat. Deci b u n ta te a ce a a r ta t spre cinstea i la u d a st p n u lu i Hristos este credina cea a d evrat, d ra g o ste a cea cu rat, rugciunile nencetate, posturile i vrsrile de lacrimi, sm erenia, vorbele curate ctr D u m n e z e u i oste nelile cele de m ulte f e liu ri; carele acestea toate, fiind m p re u nate la u n loc, a r t o d rago ste peste m s u r ctr Dumnezeii i p entru aceea l-a iubit i D u m n e z e u pre dn sul i l-a fcui vestit i lu dat n toat lum ea. Iar b u n ta te a ce a artat de obte este aceea ce a fcut nain tea credinciosului i marelui m p r a t C o n sta n d in i naintea a tot sborului^ce s adunase in Nicheia, de a n fru n tat pre nceptoriul de eresuri, pre

PREDICI

145

Arie, ca pre un m incinos i hulitor m potriva dreptii l-a lovit i ii palm a preste obraz i i-a pecetluit sp u rc a ta i clevetnica lui (jur cu am ueal, i a u m rturisit de fa spre Fiiul i C u vntul Tatlui a fi de o fiin i in to c m a cu Tatl i cu Duhul Sfnt. Iar b u n ta te a ce a ar ta t spre folosul turmii ale, i n viea i d u p m oarte, este d ra g o ste a cea preste m sur, nvturile cele cuvioase, milosteniile cele ndestulate, tm duirile cele de m ulte feliuri, blndeele ctr toi, m n tuirile de mori, din nchisori, din mri i alte m ulte i n e n u m rate faceri de bine carele, nefiind ticloasa m ea limb v re d nic a le povesti d u p cum s cade, le las a s u p ra celor mai alei i mai desvrit ntru tiina nvturii, ca s adevereze ei mai pre larg. Iar eu plecndu-m i capul cu cucerie, m rog m pratului celui din nlim e i a toate iitoriului D u m n e ze u , ca cu r u gciunile cele fierbini ale acestui p re a cuvios i sfinit pstoriu s d ru e a sc p rea lum inatului D o m n u lu i n o stru ') viea pacinic i norocit cu ntreag s n ta te i b iruin a s u p ra vrj miilor celor vzui i nevzui, i p e n tru aceast puinic osteneal i cheltuial trcctoare ce a fcut ntru laud a lui D u m n e z e u i ntru cinstea sfntului, de a m po dob it aceast sfnt cas, d u p vieaa a muli ani fericii s-i fac o d ih n la m p r ia ceriului i s-i d ru e a sc buntile cele vecinice i d e a p u r u r e a st t to a re i d u m n e a v o a s tr celor ce suntei de fa i celor ce lipsesc, tu tu ro r s v d e a sntate, viea c urat, spsenie sufleteasc, sporiu i ajutoriu ntru toate cele b u n e i de folos, aijderea i t u tu ro r cretinilor, ca d im p re u n s m rim i s l u d m p u r u r e a num e lui cel sfnt i prea sfnt, amin.

') C . B r n c o v ea n u .

Antlm Ivireanu, Predici,

XXI . NVTURA LA P R E 0 B R A J E N 1 E 1)

i ia t glas d in nor zicnd . tcesta este F iiu l meu cel iu b it , in tru carete bine am vru t, p re acesta a sc u lta i .

N 'a vzut p m n tu l alt lucru m ai slvit dect acest du astzi, nici a cu n o scu t lu m e a a ceasta vzut alt m in u n e mai luminat. Fiiul i cuvntul lui D u m n e z e u , carele a fcut sem ne i m inuni n e n u m ra te , n a fcut alt fapt mai pre sus dect el sa u ase m e n e a. In vrful m u ntelui T havorului a vrut s arate apostolilor p rea lu m inata slava dum nezeirii sale; drept aceea i-a sc h im b a t i faa i chipul, i n tro clip deci s a a r ta t p re cu m er mai nainte d e veci, m po do bit cu toate frum usejile ceriului, lu m in at cu to a t lu m ina d u m n e z e i r ii; ra zele ce iei din d u m n ez e e as ca lui fa biruia strlucirile s o a relui, i albiciunea hainelor lui ntrecea strlucirea luminii. Moisi i Ilie, m ai aleii prorocilor, er m rturii acestui prea slvit lucru i privitori ai n eapropiatei m riri er Petru, lacov i loan, mai marii apostolilor. In chip de n o r lum inai, ce u m b ri i m untele i pre apostoli, sa artat d u h u l sfnt, i p e n tru c s cu no asc fietecarele cum c s afl toat S f n ta Troi la acest lucru p re a slvit, printele cel fr de ncepu t a a d e v ra t cum c este de fa cu cuvintele ce a zis *) Schimbarea la fa,

PREDICI

147

i .ii.i ap ostoli: acesta este Fiiul m eu, pre acesta ascultai. l i 1 fericii ochii apostolilor, cari sau nvrednicit de au vzut H i ii ii rea acetii nfricoate nfru m useri. C ce taine nu s Im linie ntru acest lucru p rea slvit sau ce nvturi suflell i m n tu itoare n u ne d aceast n fru m u s e a re a M nlllllnrului ? Nu ajun ge cu no tina o m e n e asc s le priceap, Ulii minte ng ereasc s le cuprinz. i p en tru aceasta, cup i l ' n d u - m i eu nevrednic i departe de toat tiina, nu drznesc s in tru ntru a tta a d n c im e ; ci cinstind taina t a s t a a dum nezeetii nfru m useri, cu cap plecat i cu giccrnic tcere trec cu cuvntul spre puinic nvtur, f c socotesc s fie foarte folositoare de suflete i m n tu i toare la ceeace vor vrea s asculte cu dragoste. M uit la aceast d u m n e z ee asc i nfricoat n frum usejlrc, cnd printele cel fr de ani cu glas viu de sus a m r im isit cum c acest n fru m u s e a t lisus este fiiul su cel i u b it ; |||A n vtu r nu s vede ca s fie d a t celor ce e r de fa, (Aht n u m a i aceasta, s-l a s c u lte : pre d n su l ascultai. Nu Ir a zis s laude pre fiiul su, nici s-1 slveasc, nici s mreasc lucrurile lui, nici s-i p ro p o v e d u e a sc num ele, nici lA sa m inuneze de nv tura lui, nici s-i repuie vieaa lor f ||r dnsul, nici s ra b d e scrbe, necazuri, nevoi i altele M acestea ase m e n e a , ci n u m a i s fie asculttori, s aib as uitare, s supuie voina lor su p t voia acestuia, un u ia singur iiA m i i I fiiului su, carele s n fru m u s e a pre d n su l asculiMl-. i cercnd cu dinadinsul ca s neleg pricina, am cuItlNCUt din Sfnta Scrip tu r i din cea no u^i dela d u m n e Mt"?tii dascli, cum c aceast p o ru n c este foarte tainic i Htl s pute s s dea apostolilor alta mai^iscusit, mai fo lositoare i mai dc suflet m ntuito are, dect aceasta, adic ilrn'il ascultarea. i pricina este c cine are ascultare, acela ic m p re u n i toate d arurile i toate buntile, acela este liilieg la minte, acela este rbd toriu , acela este smerit, acela Mir blnd, acela este ierttoriu, acela este iubitoriu de strini, i uremie, pacinic, i n scurte cuvinte acela este lcaul tu lim > i b untilor i vasul tu tu r o r darurilor. i cum c este

148

ANT1M IV IR E A N U

adevrul a, o do ved ete d u m n e z e e asca E v a n g h e lie : povetete evanghelistul loan la capul cel dintiu cum c vznd loan boteztoriul pre Hristos, m e rg n d ctr d nsul, fiind cu totul plin de bucurie, p entru darul ce lu, a nceput nl m rturisi naintea tu tu ro r i-a zice: Iat mielul lui D u m nezeu, carele ridic pcatul lumii. La care cuvinte ale Iul loan stau de s m ir dasclii b e s e ric ii: oare p e ntruce fiind a t te a p cate n lume, carele trebu ete s s tearg de fiiul lui D u m n e ze u , n a zis carele ridic pcatele lumii, ci pcatul, i iar zicnd pcatul nehotrt. Carele er acel pcat nl lumii ce vrea s-l piarz Hristos i s lase celelalte ? ' Dumnezeescul Theofilact, tlcuind acest cuvnt al Evangheliei, zin c pcatul lumii este neascultarea, pre care a ridicat-o D o m n u l dela mijloc, fcnd u-s pre sine asculttoriu pn In m oa rte. Au num it-o loan pcatul lumii, ca cnd n ar fi fosl alt pcat mai m a r e n lum e dect neascultarea. i a zis pcat, iar n u pcate, pentru cci n um a i intru aceea singur, neas cultarea, s c u prinde toate pcatele. D rept aceea, zicnd cum c pcatul acela l-a ters D o m n u l nostru a rat cum c a ters m p r e u n toate i celelalte pcate. i de vrem e ce cu m potriva sa vindecat mpotrivirea, d u p cum zice Theofi lact, adic neascultarea lumii cu ascultarea lui Hristos, ur m eaz fr nici un p re p u s c p re c u m neascultarea este i/ vorul i rdcina tu tu r o r pcatelor, a i ascultarea eslc izvorul i m u m a tu tu ro r buntilor. P e n tru aceea Dumnezeu Tatl pre d e p a rte a dat apostolilor num ai aceast porunc n ascultrii n v rem ea nfrum userii, p e n tru cci ntru dnsa s alctuesc toate buntile i to ate darurile. i adeverea/fi mai m u lt cuvntul, m rtu ria lui lacov, fratele D om nu lu i, la al doilea cap, z i c n d : cum c n u m e te jertva aceea lucruri, lacov o zice m u l t e : jertva er una, iar nu m u l t e ; deci i lucrul unul er, iar nu multe i s cuveni s o zic cu n u m r de unul, iar nu cu n u m r de m u li; taina este aceasta, lucrul acesta al jertvei lui A vraam er lucrul ascultrii, i do vrem e ce u n de este ascultarea, acolo s u n t a d u n a te toate bu ntile, acolo su n t toate lucrurile cele b u ne ; p en tru acecn

P R E D IC I

fll cale a zis lacov curi c A v raam s a n d re p ta t din lucruri, lor nu din lucru, p e n tru cci n a in te a lui D u m n e ze u i s a iocotit ascultarea n u ca o b u ntate, ci ca m ulte bunti, MlAta este de m inu nat, atta e de aleas i d um nezeiasc buntatea ascultrii. Pen tru aceea i D u h u l Sfnt, la cartea cea dinti a m prailor n 15 capete, zice: m ai b u n este mm uitarea dect jertvele, mai bine place lui D u m n e z eu ascul<mea dect jertvele, p e n tru cci cine-1 ascult, s u p u n e v oina .a lui D u m ne z e u i slobozenia, dintru care ascultare ce alt |ertv poate s s afle mai plcut lui D u m n e z e u ? i d u m uozeescul Efrem la cuvntul ce face p en tru ascultare, zice : o ascultare poate mai m ult dect toate buntile i p e n tr u ceasta vedem , n S criptura veche ct i cea nou, cum c ci sau a r ta t asculttori lui D um n e z e u , toti au ctigat i plat m ai a l e a s : lui Noe i-a po runcit D u m n e z eu s fac chivotul i l-a fcut, fr a-i p re p u n e ceva ru n g n d u l lui sau d e e r t ; lui A v ra a m i-a poruncit, z i c n d u - i: iei din pm ntul tu i din ru d e n ia ta i te du n p m n tu l n carele-i voiu art, i nimic nu s a n d o it; iari lui A vraam a d o u a o a r i-a po ru ncit s ju n g h e p re fiiul su, pre Isac, i nimic nu s'a ntristat, ci cu bucurie a priimit p o r u n c a ; lui Isac, c s'a su pu s ascultrii i a priimit s s jertvueasc p e n tru d ra g o ste a lui D u m n e z e u i nu s'a te m ut ; lui Moisi i-a poruncit s m e arg n Eghipet s m n tu e a sc pre n o rodul lui Israil din robie, i m car c er g n g a v la limb i vedea i m ulte mpiedicri, fiind la mijloc m p r a t tiran i crud la inim, iar n u s'a ngrijit; lui Petre i-a po ru n c it 1Iristos s um b le pre ap e i vedea c este lucru anevoie i cu neputin, iar n a ieit din p o ru n c ; Pavel, m e rg n d pre cale i cznd jos de pre cal de frica vedeniei ce a vzut, a /s : D o a m n e ! ce p orunceti s fa c ? i ce i-a zis glasul a ascultat n e n d o in d u - s e ; i p e n tru aceea acetia toi s au cinstit, s au ludat i sa u mrit naintea Iui D u m n e ze u i au luat d a r p entru ascultarea lo r: c Noe s'a a r ta t m ntuitoriul lumii, A v ra a m s a fcut printe a m ulte n e a m u ri, Isaac sa fcut fiiu blagosloveniei i nchipuirii lui H ristos, Moisi c-

150

ANT M

1 1 V1 REANU

petenie lui Israil i iubit lui D u m n e z e u , Petru s'a fcut v r hovnic apostolilor, cruia i s 'a ncredinat i cheile mpr|ltl c e riu lu i; i Pavel, dasclul limbilor, vas ales i vztor cerei tilor b u n t i : i nu n u m a i acetia, ci toi ci sau supui ascultrii lui D u m nezeu, i mai nainte de lege i d u p le>;i s au fcut fiii darului i s b u c u r cu ngerii n tru mpr|l* ceriului. A cum d a r o p o ru n c folosi N E S U P U N E R E A NO ASTR to a re ca aceasta i mntuitoare, FA D E DUM NEZEU . este cinev din noi s o pzeasrfl l Noi toat ziua, i Ia rugciuni, i la m preunri, i la vorbe, y| la fietece lucru al nostru, ch e m m pre D u m n e z e u i-l numim D o m n ; i de-l n u m im D o m n i stpn, u n de ne este supunerea ce a r t m ca nite slugi la D o m n u l nostru ? S luga face voia d o m n u lu i su, d a r noi care voie facem acestui D om n ni no stru ? C are din poruncile lui pzim ? C are dra g o ste avem ctr d n su l i ce cinste-i fa c e m ? O zice nsui Dumnezeu prin rostul Malahiei, la capul cel d in t i: i de sunt eu D o m nu l, u n d e este frica m e a ? cine este dn voi s s teamil de mine, s m cinsteasc, s s ruineze de m in e ? -Nu este p n la unul, zice David la psalm 52, toji s 'a u abtui, m p re u n netrebnici sau fcut, nu este cel ce face buntate, nu este p n la unul. D re p t aceea nu este m in u n e de nu ne ascult nici pre noi fiii notri, nici nu ni s su p u n slugile i patimile noastre, care n toate zilele otesc a s u p r a sufletului, este aceasta d re a p t judecat a lui D u m n ezeu, zice fericitul Pavel, la capul cel dinti ctre Rom ani, stih 2 9 : s fim plini de to at n ed re p ta tea, cu curvie, cu vicleug, cu lcomie, cu r uta te , plini de zavistie, de ucidere, de price, de nlciunc, d e nrav ru, optitori, clevetnici, urji de D u m n e z e u , ocarnici, m n dri, semei, afltori de rele de prinji neasculttori, i n scurte cuvinte zicem, s fim robi lumii, tru pu lu i i d ia v o lu lu i; p e n tru cci pre D u m n e z e u nu-l cinstim ca pre un D um nezeu, nu-l a scu ltm ca pre un D o m n , nu ne s u p u n e m lui ca unul stpn, i cum c este adevrul a, adevereaz o dragoste l u nirea ce avem .

XXII.
n v t u r
la

26 a l u i

O C T O M V R IE , LA SF. DIMITRIE

Doamne, m ntuefe-ne, c pierim *,

(Matei 8).

Pom e n ire a marelui m ucenic Dimitrie, ce s p r z n u e te astzi n toat lum ea, ce alt a tea p t dela a d u n a r e a iu b ito rilor de prznuiri, fr nu m a i laud e i cntri. Ins eu, cun o sc n d u -m nevrednic i slab n tru tiin, nu nd rzn esc s-i m pletesc c un un i de laude, nici s-i vestesc p re c u m s cuvine mririle m in unilor lui, cci alt n v tu r cearc m u cenicetile lui luptri i alt p r z n u ito r trebuie p e n tru lu m i natele lui nevoine. D rept aceea las s lau de alii lucrurile lui cele slvite, alii s povesteasc cea preste firea om en e a sc brbia sufletului su i alii s spuie vitejia cea m are, cu care a r b d a t ranele i m o a rte a ; iar eu, ca un neputincios la vorb, p re c u m m n dem n s m m inun ez de ele cu m intea, a i a le cinsti m silesc cu tcerea i m ntorc cu v o rb a iar la nceputul cel d in t iu : D o a m n e ! m ntuete-ne, c pierim. Pentru ca s a r t n aintea d ragostei voastre nevoia ce au petrecut apostolii n corabie, i g ra b n ic ajutor ce le-a d a t H ristos n mijlocul m r i i ; i n d jd u e sc cu darul s f n tului s v folosii sufletete, ci v p oh te sc s ascultai cu dra g o ste i cu socotin.

152

A N T I M 1VI REA NU

nfricoat lucru socotesc cu ailev rat s fie sltut tu r b u r a re a mrii P E MARE. d e astzi, de v re m e ce i Sfiiln E vanghelie o n u m e te m are, {zicnd :) i iat c u tr e m u r mari: s fcu n m are. Mi s pare ca cnd a vedenaintea ochilor mei chipul ei, de toate prile s sufle vnturi mari, s s str n g m prejurul vntului nori negri i dei, toat marea s s p u m e g e de m rire i p re tu tin d e n e a s s nale valurile ca nite m u n i ; mi s pare c vz corabia apostolilor c sfl lupt cu m u lt slbtcie n tu r b u r a r e a mrii, d e o p a rte o bal valurile, dc alt p arte o tu r b u r vnturile, d e o p a rte o ridic spre cer, de alt parte o p o g o a r la iad. Mi s p are c vz pre fe ele apostolilor zugrvit de fric m o artea, unul s s cutrem ure altul s s spim nteze, unul s s tu rb u re , altul s strige, i toi cu su spinu ri i cu lacrmi s cear cu ru g m in te ajutoriu dela H ristos ce d o r m i : D oam n e, m n tu e te -n e , c pierim. Eu ns nu m m in un ez nici p e n tru tu rb u r a r e a m rii, pentruc fiind o stihie ') nestatornic, aa-i este p u n e re a dc fire, cnd s fie lin i cnd s s tu rb u re , nici p e n tru tu r b u r a r e a a p o s tolilor, p e n tru c nevoia aduce p u r u r e a tu r b u r a r e i fric la o a m e n i ! ci m m in u n e z cum s a ntm plat, c n d a t ce a alergat i n d a t ce s a rugat, ndat au i lu a t ajutoriul i s fcu linite m are, zice E v a n g h e li a ; au n cetat valurile, au pierit ntunericul, sau m prtiat norii, sau sm erit m a re a i corabia ntreag i fr de nici o v t m a re au a jun s la adposteal. C ercnd eu pricina acestei m in u n i ce s a fcut, fr de zbav aflu dela tlcuitorii Sfintei Evanghelii cum c alta n au fost, fr n u m a i ru g ciun ea ce au fcut apostolii, cu un glas i cu un suflet toi d e o d a t au strigat, toi s au rugat, toi au cerut d e o d a t a ju to r i u : D o a m n e ! m n tu e te -n e c pierim ! i p e n tru aceea D o m n u l a ascultat n d a t rugciunea lor i pre toi i-au mntuit, pre toi i-au pzit, nu. i-au lsat s piar nici n tu rb u ra r e a mrii. D re p t aceea i dum nezeescul T heo filact: doarm e, zice, D om nu l, p e n tru c s alerge aposHRISTOS CU A P O S T O L II
') ele m e n t.

PREDICI

153

III ce e r nfricoai la ajutoriul lui s-l ro ag e i s ia priiln-l din rug c iun e a lor cea de obte s-i m n tu e a sc din
iti't ole.

C u a d e v ra t m are n v tu r ni s d n ou cu aceasta, p e n tru c s lum (II MAI S US. pild s ne ru gm i noi lui D u m nezeu Iu nevoile noastre cele de obte. L u m ea aceasta este ca o Mliirr r e s tu rb u r , ntre care niciodat n au oam enii odihn, il< i l i n i t e corbiile, ntre valuri su n t m priile, criile, d o m n i e i oraele, m u lim ea norodului, politiile, supuii, boim|h i sracii, cei mari i cei mici su n t cei ce cltoresc afl n nevoie. Vnturile cele m ari ce um fl m a re a mul nevoiele cele ce ne s u p r to td e a u n a ; valurile ce lupt iDrnhia su n t nenorocirile care s n tm pl n to ate z ilele ; H u r i i ce negresc vzduhul, fulgerile ce orb e sc ochii, tunetele rn infricoeaz toat inim a viteaz s u n t ntm plrile cele de m ulte feliuri, neatep tate p agube, nfricoerile vrjmailor, lliprrile, necazurile ce ne vin dela cei din afar, jafurile, f o b i i l e , drile cele grele i nesuferite, care le las D u m n e z e u l n e nconjoar, p e n tru c s cu no asc credina n o a str i A ne vaz r b d a re a. A cum d a r p e n tru c s s m n CUM S NE M N T U I M ? tu easc no rodul de aceasta i s lepede d e a s u p ra lor nevoia cea grea, o are care este mijlo cirea mntuirii ? Acea mijlocire ne-o nva cu pilda lor nofimIul cel israiltinesc, cnd s s u p r de otile lui H a n a n e u mpratul A rad n pustiu. ( Numere, cap. 2 1 ) : ne-o nva Irti uitorii din Vetulna, cnd s au ocolit n cetatea lor de oastea t i groaznic a lui O lofern (lud.it, 4 ) ; ne-o nva Esdra, irtml s ntorcea cu norodul lui Israil n Ierusalim, m ntuit illu robia V a v ilo n u lu i; ne-o nva{ Ninevitenii, cnd au scpat (Ic periciunea care de sp re pa rte a lui D u m n e z e u le-au fost pus lona. Toi acetia, p e n tru c s au rugat cu un glas i CU un g n d i au cerit dela D u m n e z e u ajutoriu, s au m ntuit. / li c S fn ta Scriptur : i s ru g Israil i d e ade pre H aMfuieu sub m n a lui, i lcuitorii ce er ocolii n V etulna au
i

Ai . o j i r e a

celor

ANTI M IVIREANU

strigat ctr D o m n u l cu toii d e o d at nencetat, i a u ascullm D o m n u l ru g c iu n e a lor, i i-a m n tu it din m inele lui Olti' fern. Zice E sd ra : am cerut dela D um n ezeul n ostru caln d re a p t n o u i coconilor (feciorilor) notri i la toat ag> nisita n o a str i ne-a ascultat pre noi. i iar Nneviteamt a u strigat ctr D u m n e z e u nencetat i s'au m b rc a t n suci dela m a re pn la mic, i vzu D o m n u l lucrurile lor, i nail stricat pre ei, nici dobitoacele, nici cetatea lor. D re p t acer# zice David, la psalm 21 : spre tine a ndjd uit prinii notri, ndjduit-au i i-ai izbvit pre dnii, ctr tine nu strigat i sau m ntuit. D a r ce m ai cerc eu din istoriile Scripturii i din pildele ei s nv n ce chip s fugim dl# n tm plrile i nevoile ce ne vin ? nsui D u m n e ze u ne nvafl prin rostul lui David la psalm 49, (z ic n d ): i m chiamrt pre mine n ziua necazului tu i te voiu scoate, i m valii proslvi, i la psalm 9 0 : striga-va ctr m ine i voiu as culta pre el cu dnsul ; i iari prin rostul prorocului Isaitl, la 41 de capete z ic e : i s vor b u c u r lipsii, pen tru c vor cere i eu voiu ascult, D um n e z e u l lui Israil, i n u voiu p rsi pre ei. A se m e n e a zice i la 29 de capete ale Ieremlri i la al 10 al Zahariei, i D o m n u l n o stru Hristos aceastn ne nva n S f n ta E v a n g h e lie : carele, zice, i s va du vou, i p e n tru ca s ne ncredinm m ai m ult, cum c fgduiala lui este nem incinoas, a d a o g e la 11 capete ale Iul Marco : toate cte vei cere ru g nd u-v, s credei c vei lu, i vor fi vou. i d u p aceasta p utem c u noate emu c nu este alt lucru mai de folos i mai cuviincios dect a iu* ru g m p re u n cu toii: s cerem dela D u m n e z e u ajutoriu, l s ale rg m la milostivirea lui. De am inea acest sfat l aceast n v tu r ce ne d D o m n u l i s le facem, cnd no ncon ju r ntm plrile i nevoile cele mari, o! ct ajutoriu l ct m n g ie re a m lu dela n e m s u r a ta mila lui D um nezeu I D u m n e z e u este ta t de obte al tuturo r, pre toi ne iubei' ca pre nite fii adevrai ai lui, i nu p oate r b d a milosti virea lui cea iubitoare d e o a m e n i s ne aflm p u ru re a Iu ticloii i n nevoi, ci n um ai a te a p t ru g c iu n e a noastr, in

P R E D IC I

nminte s au z glasurile noastre, st p u r u r e a cu urechile leschise, p e n tru c s ne asculte, n d a t ce vom c h e m num ele lui cel sfnt.

S NE RUGM I UI DUMNEZEU

^ ar ce v o 'u s z'

n e s*m t'rea cea m are

3 oam enilo r acestui v e a c ? To{i ptim esc,

- --------------------- ' to{i s u n t n scrbe, toi susp in sub jugul cel greu al nevoiei; d a r este cinev s zic m p re u n cu David : ctr D o m n u l, cnd m am necjit, a m strigat, sau zice cinev vreod at lui D u m n e ze u , ntru suprrile l u i : mi!nete-m, D o a m n e , i m asc u lt ? Noi pohtim s ne ajute D um nezeu i s ne fac mil fr de a-1 rug. D a r cine este m pratul acela sau cine este stpnitoriul acela, carele s m part mila no ro dului su, sau s u u reze pre supuii lui de drile cele grele, fr de a-1 ru g i fr de a-i dovedi nevoia lor ? S a u s zic mai bine care este tatl acela ce d pine feciorilor lui fr de a-i c e re ? i aceea ce n u face un m p r a t cu n orod ul su u n tat cu feciorii lui fr de rugciune, veji s o fac D u m nezeu cu noi netrebnicii, din voina sa, fr de a ne ru g lui ? Pre sracul trufa au urt sufletul meu, zice D om nul Ia 26 capete ale lui Sirah. Nu poate r b d a D u m nezeu nici cu un mijloc pre acei ce s u n t lipsii, ticloi, n e n o rocii, i apoi s nalt i stau ngnfati ntru ale sale, i nu vor s s arate cu m c au trebuin. i cine socotii s fie a c e tia ? Noi su n te m cu toii, cari ptim im attea scrbe nesuferite i st m n c u m p n s pierim de nevoi, de n e n o rociri, i cu toate acestea nu ne sm erim naintea lui D u m nezeu, nu ne plecm cerbicea de trufia cea m u lt ce o avem , i u i a le rg m cu suspinu ri i cu lacrm i s cerem ajutoriu dela D um nezeu. i cum d a r s va m n tu i no rodul, cum s scuture aceast ticloas de a r sarcina cea g rea a relelor ce o s u p r ? Noi socotim n u m ai cu p u te re a n o a str , care este nebunie naintea lui D u m n e z e u , s chivernisim n orod ul i s-l iip&rm de re le ; d a r n z a d a r ne trudim , c zice H risto s: fr de m ine nu vei p u te face nimic, i David la psalm 121i : de nu va pzi D o m u u l cetatea, n d ee rt o pzesc pzitorii. Ins mie mi s p are cu m c muli (din cei ce a s

156

ANT1M IV 1R EA N U

cult) pot s r sp u n z la cte am zis p n a c u m : c noi l m ult ne r u g m lui D u m n ez e u , cnd ne vin scrbele i ne voile i c dem de mila lui, d a r n u vedem nici o mntuire, nici s u n te m ncredinai cum c a ju n g rugciunile noastre Iu c e r ; m c a r c aceasta nu o crez s o fac nimeni. Iar s vil spuiu ce a r sp u n s Tiverie C hesarul un ui t n r, carele pentru multele lui ru ti s afl la nchisoare i s c z n ii ticlosul m ult vrem e n legturi cu foame, cu sete ntru ntunerecul p u c r ie i; i de vrem e ce c u n o te a c nu este p e n tru dnsul nici ndejde de m ntuire , a cerit dela m p ra tul cu mari; r u g m in te s porun c e a sc s-i d e a m o arte, p e n tru ca s sJl m n tu e a sc de caznele ce p tim ii, cruia i-a zis Tiverie : tu nc n a aflat h a r n aintea ochilor mei i-mi ceri o fa cere de bine ca aceasta. i de vrem e ce un vinovat n'ari nd rzneala naintea m pratului celui pm ntesc, m c a r s-i cear m o arte, d a r noi c sun te m vinovai naintea atot puternicului m p ratu lu i D u m n e z e u i ncrcai de grele p- ( cate, cum poh tim s asculte D u m n e z e u ru g c iu ne a noastr i s ne dea buntile ce cerem ? Citii la 59 capete la Isaia, s nelegei pricina pen tru ce rugciunile nu afl ascultare la urechile lui D um n e ze u , zice prorocul : au nu p oate mna D om nu lu i a m n t u i ? au ng reu iat-au urechea lui, ca s nu a sc u lte ? C e socotii, zice. cum c n u po ate prea puternica mil a lui D u m n e z e u s v m n tu e a s c din nevoile voastre, au d o a r socotii c are a stu p a te urechile lui i nu ascult ru gciunile v o a stre ? Ba nu este a, ci pentru pcatele voastre (zice) au ntors faa lui dela voi, ca s nu v m ilueasc ; pcatele voastre cele m ulte su n t acelea ce op resc mila lui, i acelea nu las rugciunile n o a stre s a ju n g n aintea scau nului dum nezeetii m r i r i ; cci minile voastre (zice) pngrite-s cu snge, buzele voastre g resc fr de lege, i limba v oastr str m b ta te cuget ; picioarele voastre alearg pre calea r u t ii; nimeni nu gsete drept, nimeni nu sftuete bine, nim eni nu va s fac judecata ad e v ra t, i cum d a r s v asculte D u m n e z e u , cum s v m n tu e a sc din nevoile voastre ? i cum nu zicei m ai bine, cu m -ndelung rab d, cu m ng-

PREDICI

157

diiete, i cum p oate suferi i nu ne c u fu n d pre toi ca pre Sodomleani. (Slav ndelungei rbdrii tale, D o a m n e , slav fie). Vrea un filozof, carele m ergea o d a t pre m a re cu corabia ti er m p re u n cu el nite o am eni ri, i ap ucnd u-i furImi m are, er s p i a r ? Iar oam enii cei ri au nceput a s rug du m nezeilor lor s-i m n tu e a sc din nevoie, iar filozoful lu-a zis: rog u-v tcei, s nu v priceap care cu m v a d u m nezeii c suntei aici, c a d e v ra t v va cufun d ; a sem e n e a /ic i eu ctr pctoii ce s roag, c mai bine este s tac, dect eu buzele lor cele sp u rc a te s a d u c rugciuni ctr D u m n e z e u la nevoile lor, c n loc de a afl m ntuire, poate s piar desv rit p en tru pcatele lor. S cuvine iuti s lsm rutatea, jafurile, strm btile, urciunea, vrajba, zavistia, i atun c ea s n e ru g m , p e n tru c a tu n c e a vom afl a scu lttoare urechile lui D u m n e z e u ; c zice Sfntul loan Z I a t a u s t : cnd din buze curate iese rugciunea, atunc e a ajunge i rug ciu nea n o a s tr la cer, n s a far de aceasta, trebuete i alta, p e n tru c s ne m n tu im de nevoile noastre cu mijlocul ru g c iu n ii; s cuvine, c precu m este r u ta te a i n t m p la re a de obte, s fie ru g c iu n e a de o b te ; toi s ne ru g m , toi s cerem ajutoriu, precum au fcut i apostolii astzi n corabie, de au strigat cu o g u r i cu o i n i m a : D o a m n e ! m n tu ete -n e , c pierim ! Iar nu un ul s s roage i altul nici s g n d e a s c , u n u l s p l n g i altul s rz, unul s s ntristeze i altul s s b u c u r e ; p e n tru c atunci a d e v ra t D u m n e ze u n u ne ascul, zice Hristos la Matei n 18 c a p e te : c de s vor tocmi doi dintre voi pre p m n t de tot lucrul carele ar cere, fi-va lor dela tatl m eu cel din ceriuri. Deci d a r cnd doi unii s vor rug , ctig mila ; cu ct m ai vrtos vor ctig cnd tot n orodul i toat m u l imea cu un glas i cu o g u r i cu o inim vor cere dela D u m n e z e u a ju to r iu ? P e n tru aceasta v pohtesc, feii mei, a s v rug ai p u r u r e a i toi deod at, i m ai vrtos ntru aceste vrem e co sau nm ulit nevoile, i pre toi m p re u n de toate prile ne-au n c u n ju rat nenorocirile, necazurile i .scrbele, c zice D a v i d ; voia celor ce s tem de el va face.

158

A N T I M 1 V IR EA NU

i rug c iun e a lor va auzi i-i va m n tu i pre dnii. Ne va ascult p u r u r e a D um nezeu , c n d toi cu in im c u rat l vom ru ga i ne va m n tu i de toate primejdiile i din toate nevoile, prin ru g ciunea marelui m ucenic Dimitrie, ce s p rznuete astzi, a cruia rugciuni s pzeasc pre nlatul D om nul no stru i toat cinstita boierime i tot n orod ul cretinesc, amin.

XXIII.
n v t u r
la n o e m v r ie n

8,

ziu a s o b o r u l u i s f in il o r

n g e r i

iSocotii s n u ob id ii pre vreunul d in tre aceti m ic i (M atei 8).

Nu s cuvine cinstea i lauda numai .. , . . . . . . ------------ --------------- oam enilor celor mari i bogai, ca sunt *rr<liiici acestui d a r i cei mici i s m e r i i ; c m c ar c cei muri strlucesc cu hainele cele de m u lt pre i cei mici h 'iiii cu ce s-i acopere trupul, cei m ari s odihnesc pre llflcrnuturi moi i frum o ase, i cei mici s culc pre pfflAutul gol i pre paie ; aceia n s o i i cu m ulim e de slugi, Mr acetia lipsii, pustii i de ajutor, i de prieteni; aceia iul ri- rsfri i ntre bogii, i acetia ntre primejdii i litre ntristciuni. Ins cu toate aceste m riri desprite, nu t t cuvine celor mici mai putinic cinste i dragoste, dect M e a ce s cuvine celor m ari i bogai, nici este cu drep ta te (lor mari s li s nchine lum ea, i pre cei mici s-i bat||C o rc a sc ; de aceia s s te a m i pre acetia s-i obideasc, tir nccea s s ruineze i pre acetia s-i n f r u n t e z e ; p entru Ulei m car c cei m ari cu sila i cu p u te re a rspltesc sudallllt'k iar cei mici au ngeri sprijinitori n ceriu, de pedepsesc ifti cei ce-i obidesc. D re p t aceea i D o m n u l n o stru lisus ilcMos p o ru n c ete tu tu ro r, n E vanghelia de astzi, s s HA/r.isc s n u socoteiasc pre unii ca acetia batjocur no( I I MARI I CEI MI CI .

1 60

A NTIM IV IRgAN U

rocirii i necurii ale lumii. Socotii, zice, s n u obidii |if vreunul dintre aceti mici. i pricina este pen tru ce atcll atta s iubesc de D u m n e z e u , c au dnii ngeri, cari pururi vd faa lui D u m n e z e u n c eriu ri? D in tru care cuvnt evul ghelicesc lu m pricin astzi s a r t m naintea drago! voastre mririle acestor mici, ce zice E vanghelia pentf s priceap cei ce ndrznesc de-i obidesc, ct pctuesc i| g reu i ce r s p u n s vor s dea. i lsnd la ali nelepi nvai s p r zn u e a sc p re c u m s cade sboriul fericiilor li geri, ce p r sn u e te astzi beseric lui D u m n ez e u , eu m vo| nevoi s-i veselesc cu aceast vorb ce voiu s fac, dr I j m i n mila lui D u m nezeu p re vreunul din pctoi sa \ la pocin, de v rem e ce s face m are b ucurie n ceriu penfl un pctos ce s va ci. Ci s ascultai cu dragoste, i| pohtii s v folosii. : ~ ~ lum e i ore d o u feliuri de mici | MICI: SRCII, I P R E O II. 1 . , --------------------- s--------------- obinuesc de obte oam enii de-i op d e s e : cei dinti su n t sracii i cei de a d o u a sunt preoii. Penii cei sraci, zice nelepciunea Iui Sirah, la 13 capete : scrlM la cel bog at s ra c u l ; i dum nezeescul lacov, fratele Dom nului, la poslania lui, la al 2-lea cap, zice: iar voi ai ii i cinstit pre sraci. i p e n tru preoi m rtu rise te obiceiul i( d e o bte i mai vrtos acela al locului acestuia, ntru ni( preoii su n t cei mai necinstii i mai o b id ii; ns acetia, |H carii lumea-i socotete mici i proti, n u su n t m i c i ; ci sii^ a unei vrednicii i a unei mriri, c pot zice pentru d.'m.. prin rostul apostolului, cum c p e n tru acetia nu este vrei nic lum ea. Cei sraci, sunt a tta de m ari, ct este nmii Hristos de m are, de v rem e ce pre acetia nu-i n um ete silui nici prietini, ci-i n u m e te n Evanghelie frai, z icnd: c$ f ai fcut u n u ia d in tr aceti frai m ai mici ai mei, mic fcut. i preoii iar a tta s u n t fr de a s e m n a re, c <ln|> D u m n e z e u nu s afl nici n ceriu, nici pre p m n t nimcil carele s p o a t s fie a se m e n e a cu ei, cu D u m nezeu mii ct ci, Dl m ai mici dect el, i cu oam enii s u n t mai m ari dec
C E L E D O U F E L U R I DE d U fc,iu ri m i c ' s a atlrt

)
PREDICI

181

p i n i firete ngeri, iar p en tru darul ce a u s u n t m ai mari dect lniM'iii. D rept aceea zice i d um nezeescul Efrem Sirianul, la j|i \ a n t u l cel dinti ce face pentru p r e o i e : prea slvit Miimine este preotul i p utere ne sp u s de ceriu s atinge, cu Ulin-ni petrece i cu D um n e z e u are m a re m prtire. i fei'iitruca s cunoatei cu lucru i cu ispita mririlor a c e sto r pici, adic a preoilor ce-i batjocorete lum ea, luai s e a m a fufii v cu socoteal ntreag, i vedei p u te re a cea m are ir .111 n ceriu i pre p m nt, pre lng oam eni i pre ln g I imnnezeu. ( a n d D o m n u lu i nostru lisus Hristos au iertat pcatele siAllOgului aceluia ce i-au fost a d u s naintea lui s-l tm Mucasc, tii ce au zis crturarii i fariseii ce erau acolo de futt : cine p oate iert pcatele, fr n um a i sing ur D u m nezeu umil ce po ate iert pcatele o a m e n ilo r; cu a d ev ra t au D u m flr/eu este, au putere dum nezeiasc are in sine. Deci d a r t o fac aceasta preoii n toate zilele cu pctoii i au a t ta (miere s ierte pcatele, p recum cu toii o credem , putei s )*Ti c u m c aceti mici nu sunt ali dum nezei n lum e ? A ' uitai i ilta mai m a re : de ai vedea aici de fa, de o pnrte m ulim e de Arapi negri, cari s fie rnii de vrjmai ;fli rane de m o arte i legai cu lanuri tari, i de alt parte [Uu o m puternic, i s le zic : s fii slobozii, s fie t m duite ranele voastre, s fug din trupurile voastre acea ne greal ce v ntunec* i zicnd a, de ai v e dea s caz Im minele i din picioarele acelor ticloi legturile, s lilmie ndat sntoi de rane i s s prefac n albiciune Ht'i' negreal ntunecat, o are ce ai p u te zice pentru acel m u ? C u m s ar p re a p u te re a lu i? Eu sunt ncredinat cum K A ai zice i ai m rturisi, cum c acel o m este preste toi n u menii, cum c este pogorit din ceriu i cum c este alt D um nezeu i om. Acum d a r socotii cum c acest om este imul din cei mici ce nu-i bag lum ea n s e a m ; Arapii negri, ii. /lloii de pctoi, pre cari pcatul i face mai ntunecai dect tir a n i; acetia su n t toi rnii, p e n tru cci d e cte ori pacliinsc, d e a ttea ori s tiprete n sufletul lor ran de m oarte,
A utim Ivireania. P redici. ll

A N T I M 1V1REAXU

su n t legai cu lanuri grele, p en tru cci pcatul ii face mlt| diavolului. Aici vine micul acela, netrebnicul preot, i cu mi cuv n t al lui, cu un : iertate s-i fie pcatele, face la suflu I tele pctoilor mai slvite lucruri dect acelea ce ai .ui/llI mai sus : d esleag legturile pcatelor, vindec ranele, ii m rete de tina pcatului, i m n tu e te de minile diavolului,! i prietenete cu D u m n e z eu , i face de petrec cu ngerii A c u m a d a r i acest mic cum vi s p a r e ? Socotii s aib |u p m n t pre altul m ai m a re dect e l ? D a r ce zic pre p m .itii nici n ceriu, a fa r de D u m n e z e u , nu are micul acesta u l i i m e n e a lui n putere. i voiu d o v e d i-o : luai sea m a pen ii .1 om ul acela ce zice n Sfnta Evanghelie, c s pogori <lm Ierusalim la Ierihon i au czut n tlhari, s fi fost ca iml cretin i d re p t n credin, mi s pare c-1 vd mai morii de rane, s zac pre p m n t .i s cea r ajutoriu dclu toi, s s ntristeze i s plng, nu at ta p e n tru vieaa cel r p u n e , ct pentru suflet, care p entru m ultele lui pcate stftl n nevoie s-l piarz. Vie ac u m aici m p ra ii cei mari ll puternicii p m ntului, s vedem de au a tta putere s mn tu e a sc sufletul acelui tictos din nevoia vecinicii m o r i ! Din ce zic m praii i pu te rn ic ii? Vie ngerii raiului i heruvimiiI cei cu ochii muli, serafimii cei cu cte 6 aripi, scaunile, d o m J niile i toate cetele ngereti, s ved em de le va aju ng e pilnA I n trat ta p uterea. Las s ia m p re u n cu ei ntr'aju to riu toiilr cetele sfinilor, s alerge mucenicii, s nvleasc apostolii s g rb e a sc cuvioii, drepii, prorocii, patriarii, s s p o j go a re m prefln cu ei nsei p rea c u ra ta s t p n a Maica Im D u m n e z eu , m p r te a sa ngerilor i a o a m enilor ; ce vi m !I p a r c ? Socotii c va pu te to at ceata aceasta cereasc l l toi sfinii s deslege din le g tu ra pcatelor ce-l a tra g n iml sufletul acelui ce zce m ai m o r t ? De o va zice cinovAI aceasta (c va pute), acela nu va crede drept aezmnlii' I rile sfintei no astre credine, nici este din tu r m a lui Hristos, 1 de vrem e ce nu ine aceea ce ce zice H ristos p e n tr u aceaMi.i la E v a n g h e lie : ngerii toi s mijloceasc, sfinii s s roa^< drepii s s cucere, m aica lui s mijloceasc, pentruc

PREDICI

rt>3

ia ticlosul acela de pcto s deslegarea pcatelor i u i ; iar mi 1 deslege de pcate cu p u te re a lor nu p ot nici u nu l din s f in i; i pricina este p en tru c p u te re a a leg i d esleg nu iu i o a u fericiii n c e r i u ; ci au preoii pre p m n t. A c u m a dar aceea ce n ceriu nu pot face toate cetele sfinilor, vedei <um o svrete pre p m n t unul dintre aceti mici, las s a p og oa re i aici d u p n tm p lare u n preot oarecarele i s vad pre cel ce zce pre cale mai m ort, carele cere ajutoriu i m n tu ire sufleteasc, las s vaz lacrmile, s vaz suspinurile, s s uite voinei i blaglosovind cu m n a aceea, ce mi priim esc cei m ari s o s ru te cu evlavie, las s zic n u m a i: te slobod de toate pcatele tale, s vedei strine, nfricoate i p r e a slvite, nd at s m n tu e te sufletul acela din nevoia veciniciei muncii, s desleag legturile pcatelor, fug dracii, s b u c u r fericiii ngeri, i aceea d u m n e ze e as c dreptate, ce inea g oal sabia rspltirii, o p u n e iari n teac, i to at s m blnzete. Nu este dre p t acel lucru nf iat, c nici n ceriu u este nim enea, a fa r de D u m n e z e u , s aib atta putere, a t ta stpnire, ct au pre p m n t aceti mici, aceti preoi ? Iar s vedei i alt lucru mai m i n u n a t a acestor mici : au r m a s to at zidirea uimit, cnd lisus al lui Navi au poruncit soarele s stea pre ceriu nem icat pn va birui pre vrjmaii lui ; d a r cu ct m ai vrtos socotii C s'a r m inu n , dac acesta lisus ar zice soarelui, nu s stea nemicat pre ceriu, ci s s p o g o a re pre p m n t. A devrat, nfricoat lucru a r fi acesta. Iar nu este nimica ntru a s e m nare, ca aceea ce face preo tu l n to ate zilele ; n sfntul jertvelnic, el nu p o ru ncete soarelui acestui ce s vede, ci p un e sub datorie cu cuvintele lui i cu ru g c iu n e a lui pre soarele cel d e tain al dreptii, pre nsui unul n s c u t Fiiul lu> D um n e ze u , s s p og o a re din ceriu i su p t ntm plrile (feliul) pinii i a vinului s s fac iar jertv vie, p e n tr u iertciunea jictelor n o a stre ; i aceasta nu o d a t sau d e d o u ori, ci preste tot anul, n toate zilele cnd el vrea i n ce loc va poli ti ; i nu este aceasta o p u te re de care s m in u n e a z i Interii ? Pre M elhisedec il n u m ete m arele Pavel a s e m e n e a

A N T IM

IV I R E A N U

cu Fiiul lui D u m n e z e u la al 7-lea cap ctre Ovrei, pentru cci ad u c e a pine i vin jertv lui D um n e z e u , carele er;i nchipuire d u m n ezeetilor taine, i noi cum vom p u te num i cu vrednicie pre preoii notri, cari n toate zilele ad u c nu nchipuirile, ci adevrul, nu um brele, ci acela tru p i snge a M ntuitoriului nostru D u m n e z e u ? Cu ct mai vrtos dect Melhisedec, este acesta a s e m e n e a cu fiiul lui D u m CU P R E O I I ? nezeu ? C u a d e v ra t nu p oate afl mintea g n d u ri, nici limba cuvinte, pe n truc s vdeasc mririle acestor mici. i cu acestea toate ce cinste le Face l u m e a ? Au s zic mai chiar 1), care obide n a u dela oam eni, dela cretini i dela fii lor cei d u h o v n ic e ti? Cu tot sufletul tu teme-te de D om nu l, po ru ncete Sfntul D u h la al 7-lea cap al lui Sirah, i pre preo{i laud, i iari teme-te de D o m n u l i sl vete pre preotul, i este cinev s o fac a c e a s ta ? Este cinev s aib cucerie ctr preoi, s-i cinsteasc, s-i sl v e a sc ? In legea veche att de m a re socoti necinstea preo ilor, ct nsui D u m n e z e u a u d a t p o ru nc, p re c u m scrie la a d o u lege n 17 capete, c de va nd rzn i cinev cu se m e n e s necinsteasc pre preot i s nu asculte p o ru n c a lui, om ul acela s s d e a morii. Acum d a r la ct o snd socotii c s u n t vrednici cei ce ndrznesc cu a tta semejie de fac necinste preoilor a sfintei besericii n oastre, cari co vresc i n dar, i n vrednicie, i p utere p re preot legii vechi ? PentrH m arele Antonie, scrie n vieaja lui dum nezeescul Atanasie, cum c m c a r c er a t ta de m a re i vestit ntru bunt{i, c s c u tre m u ra de el dracu i fiarele p u s tiului i s su p u n e a , iar cnd vrea n t m p in vreun preot, i plec genuchiele naintea lui i nu s scula dela p m n t pn nu-i s ru t nti m n a i s ia dela el blagoslovenie. i acum nu Antonie, nu sfini, ci o a m en i netrebnici i pctoi, nu n u m a i s prim easc s s ru te m n a de preot, ci se pornesc a s u p r a lor cu atta semeic a limbilor cele slobode, de-i do
CUM NE PU R T M

PREDICI

jenesc, de-i nfru nteaz i-i necinstesc; i este aceasta credin ilumnezeeasc sau fapt c re tin e a sc ? Mi s p are n s s auz pre muli fle-mi dau r s p u n s ; cum c preoii notri nu su n t cu preoii acei v r e m i ; aceia, zic, er cu fapte bune, acetia simt n r u t ii; aceia er cucernici i acetia lenei: aceia er postnici, acetia s u n t beivi, aceia e r fr r u ta te i acetia vicleni; aceia er toi duh i acetia toi tr u p ; i p entru aceia cu d re p ta te sf i necinstesc. (Trebuie d ar s nu avem preoie nicidecum, ci s fim ca dobitoacele cele n e c u v n t to are ?) Ins eu voiu zice cum c cu a d e v ra t b u n pricin este aceasta, i a .s fie; nu m a i nti voiu zice i eu cu S fnta S criptur fie te c r u ia : cine te-au pus pre tine boieria i judectoriu p reste n o i? (Ieirea cap. 2, stih 14), i iari m p re u n cu mine, zice sfntul Pavel, tu cine eti cela ce judeci pre sluga strein, i la al 2 cap ctr Evrei z i c e : i gndeti, o a m e '). cela ce judeci pre ceiace ca acestea fac, i fcnd acestea, c tu vei scp de ju decata lui D u m n e z e u ? * Cine au dat volnicia aceasta m irenilor s nfrunteze pre preoi, s ia s e am a petrecania lor, s vicleneasc Ia faptele lor? Nu er m p ra t i m p ra t cretin m arele C o n s ta n tin ? Iar cnd i-au s p u s p e n tru u n p re o t cum c petrece viea rea i prea curveasc, n au vrut s-i cerce, nici s-i iscodeasc vieaa i fapta lui, ci ca un iubitoriu de H ristos ce er, au zis : de a vede cu ochii mei pre pre o t s fac pcatul, l-a acoperi ri r a b a n i a '-) mea. i iari la soborul cel dinti dela Nichea ad u c n d oarecari o scrisoare m potriva u n o r preoi i episcopi, n au vrut fericitul nici cum s o citeasc, ci ndat au rupt-o i au bgat-o nsui n foc de au ars i au zis i aceste cuvinte vrednice de po m enire s nu dea D u m n e z e u s judec cu vreo dat pre preoii Iui D u m nezeu . Deci a cu m a aceea ce n'au fcut un m p ra t at ta de m are i atta de sfnt, cum inlrznete s o fac un o m prost, un pctos, nenorocit i ne vre dn ic ? A doua, r s p u n z : aceste greale ce zicei c au
>) o m u le . ,Ji mantia.

ltitt

A N T I M IV1REANU

preoii, oare din copilrie le-au a v u t? au le-au ctigat dup ce au pre oia ? De- le-au avut din copilrie, vina nu este a lor, ci este a mirenilor, c n au vrut s-i creasc cu frica lui D u m nezeu , cu nvturi folositoare i cu pilda lor cea b u n ; iar de le-au ctigat pre urm , iar dela mireni le-au luat i dela dnii au nvat ru tatea, c ei n au nscut preoi, ci mireni ; i pentruce n u clevetii niv pre voi i s nfruntai, c ai dat pricin rea, ci necinstii pre preoi, cari, de sau fcut ucenici ri, s'a u fcut p e n tru cci au avut pre voi dascli ri? Ins eu m voiu uni cu g n d u l vostru i acestea ce zicei pentru preoi, zic i eu c este a, ns s ascultai o p ild : Evdoxia, m p r te a sa lui Arcadie, au fost neles cum c n o rodul dela G a z a nu petrece cretinete, de vrem e ce cei mai muli s nchin idolilor, i zice m p ratului i-l n d e m n s fac n tot chipul s-i su p u e sub cretintate, pe n truc s nu s necinsteasc m p r ia i n u m ele lui Hristos i al cre dinei; iar m p ra tu l Arcadie i-au r s p u n s : o tiu eu aceasta de m u lt cum c acest norod pleac mai m ult la nchinciunea idolilor, d a r ce voiu s fac? S cuvine s m fac cum c nu-mi este n tire i s-i las s tr e a sc cu m vor vrea, pentru cci are m are ctig m pria n o a str din drile lor. Acum d a r d intr'acest r s p u n s iau i eu pricin, ca s a s tu p gurile mirenilor acelor cari cu atta ndrzneal iscodesc cu tot d in ad in sul faptele preoilor. Ce zicei voi rvnitorii cum c preoii su n t ri ji p c tu e sc ? A devrat, eu nc zic c pctuesc ; num a i acetia ce voi i socotii pctoi, acetia su n t cei ce v dau blagoslovenie, acetia s u n t cei ce v sfinesc de a d o u a o a r n baia sfntului botez, acetia v pecetluesc cu darul D uhuiui Sfnt, acetia sp a rg zapisul p catelor voastre, acetia v m prietenesc cu D um n e z e u , acetia v fac prtai cu tru p u l i cu sngele Dom nului, acetia su n t ce v folosesc, cu rugciunile lor la boalele voastre, la nevoile voastre, n viea, la m o a rte i d u p m oarte. i nu cutai la a t ta ctig i b unti ce v fac, la a t te a daruri, la attea faceri de bine ce v m part, num ai v uitai cu a t ta p ism i cu aita

PREDICI

167

la grealele ce au ca nite oam eni, ce p o a r t tru p i n lume. D a r pe cine v a t m preotul, de greete, Iii dc face ceva n e plcut? i de nu v a t m pre nimeni, ci fflNi vrtos face folos noro dului lui D u m n e z e u i besericii, im l r u c e v nd em nai p e n tru un ru, carele nu v face paAlli, s obidiji i s necinstii un bine ce v d a t ta folos? h r ce voiu s zic, r u ta te a cea m ult a lumii orbete ochii I fietecruia i nu las s s uite la pcatul cel m a re ce fire, cnd necinstete pre unu l d in tru aceti mici. Ins zice i lil.ii m arele Zlataust, la al aptesprezecelea cap v orba ce face la vanghelia lui M a t e i : cei ce {in locul lui Hristos s u n t preoii, l i i*l ce cinstete pre preotul lui H ristos pre Hristos cinstete, Itr cel ce su d u e pre preot, p re nsui D o m n u l n ostru s ud ue yi necinstete, c Hristos p re preoi au lsat n locul lui isifavnici n beseric sa. i de vre m e ce un boiariu nu p oate iuferi s-i necinsteasc cinev pre ispravnicul su, carele-1 va IlUii la niscai case ale lui, d a r Hristos cum va p u te suferi? II la cea de apoi ce d a r socotii c vor lu unii ca aceia i aceast' viea i n c e a la lt? N a{i citit v reo dat n S fnta H niptur ce sa u n t m p la t lui Noe, cnd au b ut i s au Ifllbtat ? S au d esb rcat de tot n casa sa i dorm i, i au VtWut fiiu-su H a m goliciunea lui i n loc de a-1 acoperi ca k c un tat, au ieit a fa r i l-au g r it de ru ctr fraii l u i ; Im aceia, ca nite nelepi i cucernici, au m ers de au a co perit goliciunea tatlui lor, fr de a-i ntoarce feile lor s-l vn/. i dintru aceasta ce au u r m a t ? i s trezi (zice S c rip tura I Noe din vin, i cuno scu cte-i fcu lui feciorul lui cel liai, t n r i z i s e : blestem at H am feciorul, slug va fi fr i o r lui ; i de vrem e ce mi-au fcut aceasta H a m i m au l(Mil de r u n lume, s fie b lestem at i el i copiii lui i iverile l u i ; stpnire s n u ia n vieaa lui, ci s s fac slug ti|tus frailor. A tta a u zis b trnu l Noe, i p n astzi l in veci va fi p u r u r e a ble ste m a t n e a m u l lui H am . i aceasta m c i t i i , feii mei iubii, c s va n t m p l i !a cei ce obipre unul dintre aceti mici. Iar iubitorii de D u m n e z e u |l i retinii s sa pzeasc de clevetirea cea preoeasc, p e n tru
h m

iiic

V liiu esc

168

ANTIM IVIREANU

ca s ctige blagoslovenia lui Sim i a lui Iafet, car# r u g m s v o d ru e a sc milostivul D u m n e z e u i n aceastA lu m e i in cea viitoare, amin. C cela ce s tem e de Duni nezeu, zice loan cel cu r o s t u l x) de aur, nu iscodete, ci crede, m blnzete, jertvuete, cinstete, m rete, cnt i laud'. Ins p re c u m nu lipsesc m p ratu lu i ostai credincioi, aA nu lipsesc nici lui D u m n e z e u fii cucernici, cari s tem de i'l i-l cinstesc, dintre cari fii cucernici i credincioi cel mal ales eti M ria-ta, prea nlate D o a m n e 2), carele mai mult dect toi te tem i de D u m n e z e u i te nchini lui i-l asculi, mai mult dect fietecarele, l cinsteti i-l lauzi. Pentru M ria-ta pu tem zice aceea ce zice D u m n e z e u p e n tru David nlat-am pre cel ales din n orod ul m eu. aflat-am pre David sluga m ea, cu u nt sfnt l-am uns pre el. M ria-ta eti cel ales din zeci de mii, d u p cum zice Scriptura, carele cu fap tele tale cele b un e cinsteti pre D u m n e z e u , cu facerile de bine l m blnzeti i cu m ulta-i credin l m reti i lauzi num ele lui cel sfnt. D rept aceea, p re c u m p entru David s'au f gduit s-l nale mai vrtos dect m praii pm ntului, s-i pzeasc n vecii vecilor sem inia lur i scaun ul lui ca zilele ceriului, a m n a lui cea prea puternic a fi pururea spre paza Dom niei tale, va ti dela faa ta pre vrjmaii ti, va nfrnge pe cei ce te ursc, i va pzi n veci seminia ta i scaunul tu. C voia celora ce s tem de el va face zice David, i ru g ciu nea lor va auzi i va m n tu i pre dnii Acestui d a f s va nvrednici i fietecarele din voi. feii mei, de vei asculta cu cucerie i cu drago ste glasul Prin telui celui fr de ani i vei face nvturile nfrum useatului H ristos fiiului su, a cruia darul i mila cea bo g a t rugm p u ru re a s fie spre m n tu ire a sufletelor voastre, amin.

1) g u r a .
2) C. B r n c o v e a n u .

XXIV.
CUVNT DE NVTUR N 26 A LE LUI O C T O M V R IE . ASUPRA CU TREM U RU LUI I A MARELUI MUCENIC DIMITRIE, IZVORTORIUL DE MIR

i iat cutremur mare s f cu n mare, ct sacoperi corabia de va luri*.

P re c u m un tat din ceti pm nteti, fiind din sine bun i drept, are fireasc d ra g o ste a iubi pre toi feciorii lui tot d in tr'o potriv i a-i cinsti ntoc m a i a le m pri averea i buntile lui tot n tr un chip, n ed n d unuia mai m ult i al tuia m ai p uin , sau s iub easc pre cel dintiu mai vrtos dect pre cel de pre urm , fr cnd num ai ins feciorul s va face mai asculttoriu sau mai n easculttoriu poruncilor tti'me-su, i cu acest mijloc poate a fi el pricina a nmuli d ra g o ste a tt n e -s u a s u p r a lui sau a o m p u in a ; precum pentru ascultarea aceasta i neascultarea ni-o n se m n e a z n pild Matei evanghelistul zicnd : cum c un om ave doi feciori i u n u ia i zice s fac voia lui, i s fgduia, iar nu o f c e ; i celuialalt i zice, i el nu s fgduia i lace; a este de bun i de d rep t tatl tu tu ro r D u m n e z e u , rt toate zidirile, ca nite faceri ale Iui, le-au nscut, i b u ntatea o face n to c m a la toate d u p vrednicia a fietecruia. D rept aceea va s cinsteasc pre ngeri ca pre nite zidiri

170

ANT1M

IV IR E A N U

mai a p ro a p e i fr de tru pu ri, ce strlucesc cu n e m u r i r e a ; va s cinsteasc pre o a m eni ca pre nite chipuri ale sale ; va s cinsteasc i cele nensufleite, adic ceriul i p m n tu l i to ate cte s u n t pre dnsul. i este cinstea cea mai aleas la a c e ste a toate n d o it : cinstea cea dinti au fost la venirea cea dinti pre p m n t a lui Hristos, iar a d o u a cinste va s fie a nfricoata a d o u a venire a lui. Deci cu venirea lui cea dinti au slvit pre ngeri, cci au nvrednicit pre Gavriil a fi slug, nti la t a i n i purtrii de grije, iar celelalte mulimi de ngeri la naterea lui cea sfnt din prea cu rata Fecioara, l u d n d pre D u m n ez e u i zicnd : Slav D u m nezeu lu i celui din nlim e i pre p m n t pace. Pre o a m en i nc i-au cinstit cu dragoste, precum zice prea neleptul Pavel la 5 capete ctre R o m a n i : c vrjm ai fiind, ne-am m pcat cu D u m n ez e u prin m o a rte a Fiiului lui, cu m ult mai vrtos, fiind mpcai, ne vom m n tu i intru vieaa lui. Aijderea i celelalte toate le-au cinstit D um n e z e u , ca to a te s le a d u c su p t un cap n D o m n u l no stru lisus, precum zice iari Pavel la capul cel dinti ctre E f e s e n i: adic art n d u - n e n o u taina voiei lui d u p b u n plcerea sa, care au pus m ai nainte ntru dnsul spre isprvnicia plinirii v r e m u rilor, ca toate s le a d u n e su p t un cap ntru Hristos, cele din ceriu i cele de pre p m n t ntru dnsul. i iari una cte una le-au cinstit cu oarecare p o d o a b ce le-au d a t : vzd uh ul l-au cinstit cu pogorrea ngerilor i a D uhului Sfnt, c a u trecut printr'n sul ; apele cele dulci le-au cinstit cu sfntul botez p m n tu l l-au cinstit cu c u trem urul, cu deschiderea m o r m in telor i cu nvierea morilor. U rm a drept aceea s cinsteasc i m area cea srat i au cinstit-o cu tu rb u ra re a M NTUITORUL. c u tre m u ru lu i: i iat c u tre m u r m are s fcu n m are. Pentru c u tre m u r sp u n filozofii Elinilor, cum s s fie fcnd din am este c area stihiilor'), zicnd unii n trun chip, alii ntr'alt chip, fiejtecare d u p p u te re a sa, scond ns dela
C U T R E M U R U L l M e lem en telo r.

PREDICI

171

Hor | > re D u m n e z e u , carele este pricina cea dinti. Ci noi acum M ir n is t d a t vom lsa n tro parte cele ce ce au zis Anaxajiim, Aristotel, Dimocrit i A naxam ent, i vom crede mai vrtos flf ilumnezeescul filozof, pre David, carele zice (psalm 103) : M n ce caut pre p m n t i-l face de s c u tre m u r , i nMft'Audu-i faa s vor tu rb u r . D re p t aceea, socotind i noi I f| pricina cea dinti a c u tre m u ru lu i D u m n ez e u , avem s t t i la aceast vo rb trei lucruri: nti, p e n tru ce s s fac K lrm iur n m a r e ? A do ua, p e n tru ce s d o a r m Hristos n I s i h i e ? A treia, pen tru ce s lase pre ucenici s s t u r b u r e ? i zicem la cea d i n t i ; M arele D u m n e ze u n S f n ta S criptura ndoit iIMtEMUR P E M A R E ? s zice a fi n lucrare spre chivernisirea u i u m u l u i om enesc, certnd i miluind : certnd n se m n e a z la IHlu ui 9 capete, u n d e s p u n e pentru urgia lui D u m nezeu cea |||ta a s u p r a lui Israil, zicnd : i au luat D o m n u l dela Israil ||iul i coada, m a re i mic n tro zi i miluind ; iar la Isaia tflirlurisete mila lui D u m n e z e u nsui Israil, z i c n d : bine te JU cu v n ta D o a m n e , cci te-ai urgisit a s u p r a m e a i ai ntors lOAuia ta, i m ai miluit pre mine. Pen tru urgia lui D um Mf/nt zice i prorocul David (psalm 97 ): tinerii lor i-au Incat focul i fetele lor nejelite er, preoii lor de sabie Czut i vduvele lor n u s au tnguit ; iar p en tru mila illl D u m n ezeu zice la psalm 6 8 : ascult-m , D o am ne, c e HjlA mila ta i d u p m ulim ea in durrilor tale caut a s u p r a M n . i de vrem e ce am zis c D u m n e z e u este ndoit n lunare spre chivernisirea oam enilor, a m n d o u cu nelepH | e le lucreaz, iar nsi zic i aceasta cum c de d em ult wtiUezeu mai m u lt s a r t cercettoriu i cert lu m e a cu Minele stihiilor, adic cu focul, cu v zduhul, cu ap a i cu llliuintul acesta, carele este m aica tu tu ro r oam enilor. Cu apa IU rrlat pre v rem ea lui Noe, cnd au fcut potopul i au lllri ut tot tru pu l dela om p n la dobitoc, p recu m zice Moisi | | al 7 c ap ,: cu focul a u certat pre Sado m itean i n zilele lui Vi i;mi, arzndu-le cetile lor, p recu m zice la cartea Facerii
CE S A F C U T

\T 1

ANT 1M 1V1REANU

la 19 c a p e te ; cu p m n tu l a u certat pre vrem ea lui Mol pre Core, i pre D a h ta n , i pre Aviron, pre cari crpiul |tfl m n tu i i-au nghiit i pre toi ci er cu dnii, precum /i<| la C artea N um eritor (16); cu vzduhul au certat pre Farmil cel vrtos la cerbice, c prin sila vntului dela Austru I n| necat n M a re a Roie cu toat clrim ea lui, p recu m zici-I* 14 capete Ia Ieire. D rep t aceea de d e m u lt er D u m n ezeu in*l m ult d um nezeu! rspltirilor, iar acum este al milii i al ii durrii. i p e n tru aceea lucreaz cu aceleai stihii, ca fl arate mila iui cea b o g a t : apa, prin botez, p e n tru c s nefl pcatele; focul prin limbile cele de foc, la pog orrea D m hului S fn t a s u p r a capetelor sfinilor a p o s to li; pm n tu l, prii sfnta n aterea iui din Fecioar n peter, i prin umbletul i prin m o a rte a cea d u p cruce i prin n gro pciune i prin nvierea din m o ri; vzduhul, prin nlarea la ceriu. Acesld ndoite lucrri, vrn d s le a rate astzi, face cutrem uru l ci m are ce povestete Matei evanghelistul zicnd : i iat cu tre m u r m are s fcu n m are . Cu c u tre m u ru l s dea pu|l nic certare, ca cum ar fi a r ta t nsui c au fos i de < ti m u lt carele cert prin stihii, i cu cercetarea s arate mlln lui; c zice: atuncea cert vnturiie i m a re a i s fcu Ila nite m are. In m a re face cu tre m u ru l, p en tru c s cunoasdl toi cum c a lui este m a re a i el a fcut-o pre dnsa, | uscatul minile lui l-au zidit (psalm. 9 4 ); i nsi s nu gn< deasc lu m e a cum c nu m a i pre p m n t s ocolete puterea tui Hristos^ D um ne z e u l nostru, ci in toat zidirea neocolil lucreaz p u te re a lui, ca a unui stpn. Tu stpneti put erei] mrii, i tu rb u ra re a valurilor ei tu o m blnzeti (psalm. 88i

DE CE A DORMIT MNTUITORUL N CORABIE ? '.1

^ doua,

p en tru ce s doarnui Z k e M a .t e i' CUm C*

H ristos do a rm e , iar M arcu zice! i el er la c rm do rm in d pre cptiu. i o a re p e n tn in do rm in d s s fac c u trem urul ? 3 iucruri socotesc c urm s/l s fac: de-ar fi fost d e t e p t a t : nti u r m s nu s fac cutreJ m u r u l ; a do ua, de a r fi fost deteptat, u r m c, de ar fl

PRILDICl

Itti <|ii 1 1 puin oarece c u trem ur, nd at l-ar fi ncetat, c de nu I <u li ncetat, nd at a r fi zis cei de fa, cum c nu p o a t e ; | ll cin, c de a r fi fost deteptat, nu l-ar fi ru g a t ucenicii i H l zic : D oa m n e , m ntuete-ne, c pierim ! Iar incai s mai [ ||i alta, c d o ar s ar m ai cuveni : D o m n u l nostru Hristos, |>l tui D u m n e z e u adevrat, este mai nainte cunosctoriu i cum p u in a re a credinei ce avea apostolii, i p e n tr u aceasta |u dorm it i s au d e p rta t s s fac cu trem u rul, pe n truc | H urate m p u in a re a credinei lor ca s-i certe puinei i sfwfru n te z e ; cci de ar fi crezut deplin, s cuveni s nu zic flivintele ce au zis, nici s s team , ci s socoteasc cum D om nul nostru i cnd d o a rm e m ntuete, d u p cea deHvAr^it p uterea dum nezeirii l u i : i s cuveni s zic, de Vrrrne ce D om n ul este cu noi, ce ru poate s ni s nd n ip le ? C zice fericitul Pavel la 10 capete ctr Rom ani : IlA tot oricarele va ch e m num ele D om nului, s va m ntui. Ncru m s-l aib naintea ochilor pre Hristos, ci n u m a i avnd i M i n cu ra t i c h e m n d p rea cinstit num ele lui, s m n|Ui:le de n e v o i; d a r ei c-l av e i cu lucru i cu n u m e le ? t)cci p e n tru aceea D o m n u l n ostru au n fru n ta t necredina lor, i d re p t aceea le-au ar ta t de fa boala lor cea sufleIrusc, adic puinica lor credin, cu acea p uin nfruntare, Icndu-le : ce suntei fricoi, puin credincioilor? Apoi sculAndu-se au certat vntul i m area. Socotii, iubiii mei, de Vedei p u rta re de grij vind ecto are a doftorului celui c e r e s c ; doftorul cel desv rit nti curete ranele de ca rn e a cea putred, apoi p u n e ierburile cele vindectoare. Nu voiu lenevi zice c u m c de n a r fi t m d u it necredina, n a r fi ncetat m tr e m u r u l i s s fac linite; i a c east tain a sc u n s i (c o p e rit o socotesc i d u p alte m in u n i ce a u fcut D o m n ul nostru Hristos, ca i slbnogului ce i-au zis nti : cuteaz (Hule, iart-i pcatele (Matei, 9 ) ; au scos i dela el nti pulicz.imea pcatelor, apoi, i zice: scoal, ia-i patul tu i mergi n casa ta. S nu v par lucrul de m inune, cci am z is pentru apostoli cum c au a v u t p uin credin, cci urc fric ce ave ei le d ovedete credina, precum i cnd

ANT1M IVIREANU

au intrat n corabie ctre Vitsaida, u n d e s au i te m u t no;i|H c-1 v e d ea pre Hristos ca pre o nluc, i s'a u spinuinui. i pentruce, zice M arcu evanghelistul, c nu neleser iH j pine, cci er inim a lor m p ie trit ; i aici er iari (nu i cuvintele ce zice ctr H ristos a r t necredina lor: I te a p t t e , zice, c ne n e c m ; iar Hristos le zise : ce mii tei fricoi, puin credincioilor? O a r e c e socotii, iubiii mr putei d a r zice cum c aceste cuvinte sfinte s fi fost gonii n um ai dojenicioase ? Ba, ci n um a i cuvintele acestea asemrtnj ierburilor celor a m a re ce d a u doftorii cei alei, carele la s u n t a m a re i oeroase, iar apoi au lucrare puternic, a tr,i| veninul i flegmele i s curee trup ul de toate rutile i mijloceasc s n t a t e a ; a e r cuvintele blagoslovitului listu cuvinte de sn ta te i de viea, m c a r c er i puin am;ur precum zice fericitul Petru : D o am ne, ctr cine vom mer^i cuvintele vieii de veac ai (loan, 6). Aceste cuvinte sunt ln< j credinate, cum c au ridicat necredina dela ucenici; i cuilj au auzit necredina, au certat vnturile i m a re a i s fc! linite mare. Stau puin de m m ir de aceasta, o are pentrui* s certe H ristos stihiile cele nensufleite i nesim itoare, murei i v n tu l? Nu socotesc s fie certat Hristos stihiile, ci pi> dracii aceia cari din d e p rta re a lui D u m n ez e u lucreaz unei ca acestea spre ispita noastr. i d u p ce m ncredinei, cum s fie a ? D u p cuvintele evanghelistului Marcu, cfl au zis vntului taci ; cuv n t carele er obicinuit Hristos sfl I zic la draci, precum au zis n C a p e r n a u m la omul cel cui ave d u h necurat i la om ul ce au a d u s pre fiiu-su i aven | duh m u t i surd, p recu m spu ne Matei cap. 8, ca tot cu acri cuv nt au certat vnturile i m area. A treia ntrebciune, pentruce sA] lase pre ucenici s s tu r b u r e ? Diin UCENICI S SE T U R B U R E ? nceput lisus Hristos, Dumnezeul n o stru , carele s au fcut om , pre sfinii lui ucenici i cu cuvinte] i cu fapte i nv s petreac n strm to rim e, n scrbe >ll n ispite, p en tru c s le arate cum c a c easta este calea ccul
DE CE A LASAT PE

PREDICI

175

mlivrat, c nti el din nceputul vieii au ptimit g o a n e > l ispite p n la m oarte. D rept aceea Ie zice i l o r : c iro r d.i pre voi n scrbe i v vor ucide pre voi, i vei fi uri Uc toate limbile p entru n u m ele m eu (Matei, 24). S s t u r bure i-au lsat i s fie n nevoi, p e n tru c s fac m in u n e mare i cu m in u n e a s-i m n tu e a sc din p uina n e c r e d i n ; n adevrat, p e n tru cci pricina m inunii este m are i n um ai lui D u m nezeu s cuvine c n'a u fcut m in u n e a num ai cu toiagul, ca robul lui D u m n e z e u Moisi in m a re a R oie; sau cu cojocul, ca Elisei cu c h em a rea lui Ilie, de au trecut Ior danul ; sau cu chivotul, ca lisus fiul lui Navi, de a u sttut apele lui Iordan d e op arte i de alt p a r t e ; ci n u m a i cu p orunc i cu certare, ca u n s t p n slugii lui, zise mrii i vnturilor : taci, i n da t au ncetat. i at ta i-au plecat pre ucenici m in u n e a aceasta, ct s te m u r , zice M arco, m are fiic i zice ntre d n i i : oare cine este acesta, c i vntul i m a r e a ascult p re dn sul ? Iar stau de m minunez, cum pute fi ..................... . , , ,1 . ------------------- aceasta, d e s au m ta m p la t astazi s p r z m u im '2 cutrem u ri deodat, unul ce s au fcut n m are, din dep rlarea lui D u m nezeu , de draci, p e n tru c s s ndeprteze puina cred in a u c e n ic ilo r; al doilea c u tr e m u r ce s au fcut pre p m n t, din slbtcia i cruzim ea inimilor lui Diocliian iji M axim ian, perechea dracului, p e n tru c s s adevereze credina cea m ult a sfntului marelui mucenic Dimitrie, a cruia p r z m u im cinstita p o m en ire ; c a t ta c u tre m u r au fcut i attea valuri slbatice au pornit a s u p r a blagoslovitei co rbii lui Dimitrie, ct sili s intre ntru cele m ai din l u n tru ale fericitului su suflet s-l cu fun de, netiind turbaii aceia de o am eni, ca nite hiare slbatice, cum c Dimitrie nu er corabie deart, ci ave catarg i c orbier vrednic i vetrele Iscusite i crm aciu foarte n v a t : catargul e r cinstita cruce, Intru care s la u d c este p u ru r e a ta re i nou i po ate s uibde vnturile D uh ului Sfnt ntru inim a lui, cci i da at ta ndrzneal fericitul Pavel, d u p cum scrie la 6 capete ctr

SF. DIMITRIE

A N T I M IV 1R PA N U'

G alateni ; mie s nu -m i fie a m iud, fr nu m ai In crucea D om nului n ostru lisus Hristos. Iar m ai vrtos cuvntul D o m n u lu i lisus, ce zice in S f n ta E va ng he lie : i cine nu vn lu crucea sa i s vie d u p mine, nu este mie destoinic. Iar corbierul este tiut de to{i, cum c altul nu e r f n num ai nsui H ristos foarte nv{at intru cltoria cetii n i cereti, cci de acolo este, i moia lui este ceriul, precum zice loan n 18 c a p e te : m pria m e a nu este din lum m aceasta , i la al 6 c a p .: eu sunt pinea cea vie, care sau pogort din ceriu. Acesta nsui er ntru adncul sufletului lui Dimitrie lcuitoriu, i cnd l vedea puin c s nfricoa, ii zice: Dimitrie, tu eti oaia mea, i foarte bine te cunosc c urmezi d u p mine, nu te teme, c nu te va rpi nimeni din m n a m ea, i-i voiu da ie viea vecinic ; i acolo unde vor s p tru n z trupul tu cu suliele eu sunt, loviturile talo le voiu priimi eu, i nu te voiu ls s aibi d u r e r i ; alearg cu r n d , c ai vrem e b un , eu am u m p lu t vetrele credin|ei tale cei curate cu d uhul m eu cel s f n t ; Dimitrie, f-te prta morii mele, c te voiu face p rta i mpriei mele ; cu du hul lui D u m n ezeu petreci n p a t i m i ; p en tru aceasta Fiiul lui D u m n ezeu eti; nu voiu ls s aibi d u h u l robiei spre fric, ci-i voiu d a d u h u l motenirii fieti, carele s mrturiseasc cum c eti Fiiul lui D u m n ezeu, i ca un fiu al lui D um nezeu vei fi i m o tean lui, i m otean m p re u n cu mine iubitului tu Hristos. Fiiul m eu Dimitrie, vezi crucea n inim a ta am nfipt-o; pre crucea aceasta dorm so m n ul patimii, al mor|ii, care au m ijlotit vieaa a toatei lumi, ce m au a te p tat mila prea puternicului D u m n e z e u cu nvierea ; p e n tru m ulta d ra go ste ce a m ctr line i ctr to a t lum ea, furtunile acestea i cumplitele valuri voiu ncet i pre tine te voiu rpi din mijlocul lo r : ci vino d u p mine, c am ntors c rm a din partea cea slobod a deertciunii spre frum useele cele ne m u rito a re ale m priei mele. Vino prin m o a r te a lui n viea|a c e a vecinic, s m vezi i s te veseleti.

PREDICI

177

I )rept aceea i noi smeriii robii ti, m a re m ucenice Dimitrie, Ic rug m ; de vrem e ce n tr 'a t ta cinste te-au nvrednicit D u m nezeu, ca s te fac fiiul lui, i sfnta lui d r e a p t s te ia l s te suie ntru m p r ia lui, ca s te rsfeti cu fericiii n duri, cuvntul tu i ru g c iu n e a ta po ate mult. D rept aceea ntl-i am inte i de noi, cari ne tu r b u r m n fu rtu n a cea m a re .1 vrjmailor i n valurile deertciunilor celor lumeti, i de doarm e D u m n e z e u , adic de s face ca cela ce d o a rm e i nu va vrea s ne asculte, tu ai m u lt ndrzneal, ci-1 d e te a p t i te roag lui D u m n e z e u p en tru noi cei urti, p en tru neascu ltarea i n e s u p u n e r e a poru ncilor l u i ; tu cel desvrit prietin al lui D um nezeu, p e n tru noi vrjmaii, p e n tru pcate, s nceteze furtuna i s alineze valurile, c este d a to r s fac voia ta, i f aceast osteneal, ca s ne aduni n corabia ta cea blagoslovit, cnd va r s p u n d e p rea milostivul S t p n , s stm de fat, n ziua cea dulce a rspltirii, ca d im p re u n s b in e cuv n tm p re a l u da t n u m ele Tatlui al Fiiului i D uhului Sfnt n veci, amin.

A n tim Iv irea n u . Predici.

12

XXV.
CUVNT DE NVTUR N DUMINECA FLORIILOR

c B ine e cuvntat cel ce vine mele D om nului. O satm a ntru sus*.

in nu 1 cei tir

Astzi ne povestete Matei e v ang he listul istoria zilei acestui sfnt praznic, CU MPRAI. ntru care au in trat D o m n u l n o stru lisus H ristos n Ierusalim, ntr'acesta chip z icnd : Veni lisus din V ithania la m untele M slinilor i a u trimis doi din ucenicii lui, zicndu-le lo r : mergeji n satul carele este naintea voastril i n um ai dect vei gsi o asin leg at i m nzul cu ca, d esle g nd u-o o a d uce{i; i de va zice vou cinev cev, ve|l zice c acestea D o m nu lu i trebuesc, i nu m a i dect le va tri mite pre ele. i acestea toate au fost ca s s plineasc ce sau grit prin prorocul ce zice: spune{i fetei S i o n u l u i : ialA m p ratu l tu vine la tine, blnd i eznd pre asin i pro m n z fiiul c e i l) de su p t jug. Ci noi a cu m de aceast dat vom ls cuvintele evanghelistului n tro parte i v om zice numai p e n tru cuvintele prorocului, carele zice : iat m pratul tu vine bl n d ; i nu nu m a i s in g u r acest proroc, ci to a t ceata pro roceasc cu un glas m rturisesc pre D om n ul Hristos a fl
H RISTOS ASEM NAT

*) celei.

PREDICI

179

m p ra t; i pentru aceast pricin i zise M esia (adic m p ra t miruit). far poate s zic cinev p e n tru Hristos cum ct vreme au fost pre p m n t, ce lucru de m rire m p r te a sc mi artat sau ce polifal au f c u t? unde-i su n t curile? unde-i este scaunul ? unde-i s u n t gloatele i slugile cele m p r Icti ? unde-i este stem a i p odoabele celelalte lucruri ce ni! cuvin m p r a ilo r ? A d e v rat nici unele de acestea n 'a u avut, cci m pria lui H ristos este vecinic i n e m u ta t , csle nebiruit i fr de m oarte, este cereasc i sufleteasc, mr nu p m n te a sc i trupeasc, p recu m nsui au zis naintea lui Pilat: m pria m ea nu este din lu m e a aceasta. D re p t Hceea, dasclul i m p ra tul ceresc to a t lucrarea Evangheliei au num it-o a fi m p r ia ceriurilor, adic acele ce su n t 's c r is e n S f n ta Evanghelie s u n t cereti i dum nezeeti, c ne ndrepteaz pre noi pre calea cea dre a pt , ce m erge la m pria ceriului; i cu duh ceresc ne ntrete, nvndu -ne s petrecem viea cereasc, p e n tru c s ctigm i lcaurile ei i s ne facem desvrit dum nezeeti i cereti. i de vrem e dar ce este a, cu cuviin au num it D o m n ul Hristos E van gh elia cu num ele m priei ceriului, p e n tru c nimic nu este n tr nsa alta, fr num ai lucru ceresc i d u m nezeesc. D re p t aceea pre m p ratul acesta, ca cu degetul ni-l arat astzi Z a ha ria prorocul zicnd: iat m pratul tu vine la tine blnd ; pre care m p ra t vzndu-1 Fariseii, de z a vistie rpti a s u p r a lui, iar pruncii cei mici, fiind pornii de IJuhul Sfnt, cu glasuri de veselie i m ri zicnd: bine e c u v n ta t cel ce vine n n u m ele D om nului, o s a n n a intru cei de su s ; care cuvinte s neleg, m n tu e te -n e d r e p t aceea pre noi cela ce ai venit din nlime. Multe i alese lucruri trebuesc a le svri m praii cei buni i v re d B I R U I T M N T U IT O RU L . nici, iar mai vrtos au datorie s pzeasc pre no rodul su de arm ele i de stricciunile vrj mailor ; care lucru i datorie, D o m n u l H ristos foarte din destul I au svrit, cci noi fiind ocolii de 5 vrjmai nebiruii, cari stau d e a p u ru r e a m po triv i ne aduce la m a re i nevindecat
DUMANII PE CARI l-A

IS O

A N T I M 1V1REANU

stricciune cu p rea puternicia dum nezeirii i-au biruit i i-au o m o rt; cari vrjmai su n t acetia: pcatul, m oartea, iadul, diavolul i trupul. Pcatul, prin v r s a r e a prea scu m p ului su snge, l-au stns, i nu p oate nimic s ne strice, de ne va fi stpnind vreo rutate. M oartea, care s au n scut din pcat, precum zice fericitul P a v e l : prin trun o m au intrat pcatul n lume, i prin p cat m oartea, ca un vrjm a nemilostiv ce este asupra noastr, cu m o a rte a lui au om ort-o. Iadul, carele este plat.i cea desvrit a pcatului, prin po go rrea lui n trnsul l-an deertat i l-au sfrm at. Pre diavolul, ca pre un nceptorii! tu tu r o r pcatelor i m u nc ito r sufletelor noastre, I-au legat }i l-au nbeznat in prpstiile cele m ai adnci ale iadului. Trupul, prin patimile sale i prin rstignirea cea de pre cruce, de patimi l-au dom olit i l-au curit. i cum c ne-au m ntuit D o m n u l H ristos de aceti 5 vrjmai nemilostivi, ce am zis, putem s ne ncredinm i din m rturiile Sfintei S c r ip t u r i: c nti p en tru pcat, M ihea prorocul zice: lepda-va toate strmbt{ile noastre i va a ru n c toate pcatele n oastre ntru a dncul mrii. Acetia s u n t Eghiptenii cei sufleteti, cari go nind pre fiii lui Israil, fu r necai i omor{i n m a re a Roie, (adic ntru sngele lui Hristos). P en tru m oarte, zice a p o s tolul Pavel la cartea cea dinti ctr Corinteni n 15 capete: n v rem ea cea n ou (adic n vrem ea nvierii cei de obte a trupurilor), vrjm aa m o a rte s va stric i d in tr ace zi nainte nu va mai ave loc intru o am eni. Pentru iad, tot acesta apostol lu m in a t a ra t grind : nimica p g u b ito r nu este acelora cari s u n t ntru Hristos, cari nu d u p trup, ci d u p suflet um bl. Pen tru diavolul, nsui D o m nu l zice la loan n 12 capete: acum este judecata lumii, mai m arele lumii acetia s va lep d afar. P e n tru pa tim a trupului, p u te re a crucii m inun a t ne pzete, pre care om ul nostru cel vechiu s'au rstignit, dup c um zice la Rmleni M in 6 capete : ca s s strice trup ul, adic
[) S c r is o a r e a c tre Ro m a n i.

PREDICI

181

l/liln i p u te re a pcatului, ca de acum s nu m ai slujim p rlitului, c prin m o a r te a lui tu tu ro r credincioilor li s au dat buntate, cu care prin d u h u l lui n t rin d u -s om ul cel din liimitru, pre om ul cel din afar i vechiu s-l rstigneasc m preun cu grealele i po htele sale, i s m brace pre om ul cel nou, carele este ntru sfinjia i d re p ta te a adevrului. Iar de vei pohti a c u n o a te firea i nravurile acestui m p ra t, evanghelistul, tlcuind cuvintele prorocului, le-au scris zicnd: vine t'e blnd. O am en ii pohtesc pre m prai a-i vede nl(u|i ntru trufie, i s p oru n c e a sc cu p u te re i cu g ro a z mure, iar p rec u m gr e te S o lo m o n : mila i a d e v rul este |iuza m p ratului i cu d ra g o ste s ntrete scaunul lui. Aceasta este d a r laud a cea m are a m pratului nostru, bine mi grit de dn su l. Z ah a ria z ic n d : vine {ie blnd ; blnd, zic, iar nu groaznic i nfricoat, c n a u venit s ridice oti, sau s arun c e dri preste n o ro ad e, sau s-i ngreuieze cu lucruri m ari i grele, nici ca s ia bunti p m n te ti cela ce druete p o d o a b e cereti, ci au venit fie blnd, adic spre ocri, spre necazuri, spre batjocuri, spre scuipri, i spre bti n rbda, cu trupul su, (d u p cum zice Isaia): l-au dat celor ce l bte, i obrazul su sc uip torilor; i nc a tta nu fost blndefile m p ratu lu i acestuia, i attea bunt{i ne-au .idus n o u prin tr'n sa, cci v rnd ca s cear apostolul cev dela o am eni cu dinadinsul, ii jur pre dnii pre blndeile lui Hristos, z ic n d : juru-v pre voi, frajilor, pre blndeile lui Hristos. i de vrem e ce toi u r m e a z m p ratu lu i i a s cult de dnsul, cci s nu ne n d re p t m i noi vieaa noastr spre blndejele acestui m p r a t? Ci Jmem in piepturile n o a stre m nia hiarelor celor slbatice i p o h ta izbndirii, limba a s pidei, g u ra erpilor cu care to a t ziua clevetim, batjocorim, ocrim, njurm i ne po htim unul altuia rul i p ag ub a. D u p aceea p o m e n e te evanghelistul a fi i svrit u c e nicii p o ru n c a D o m n u lu i i a fi a d u s asin a m p re u n cu m nzul ci; iar n au lipsit aceea cari strig i zice: ce facei, desIrgnd m n z u l? C are cuvinte nu sau scris n d e e rt de M arco evanghelistul, c cu aceste au v ru t s nsem neze,

1S2

A N T IM IV IR EA NU

cu m c niciodat de ac um nu vor lipsi aceia cari vor . m po triva apostolilor cu cuvinte grele i m p otriva celor o vor u r m lor, i tu tu r o r celor ce a r vrea s petreac ntru H ristos cu dreptate, i s s n evoeasc a ntoarce i a n v pre norod spre bunti, c a este scris: mpotrivi binelui, ru ; i m potriva vieii, m o a r te ; a i m potriva d rep tului, cel pctos. D u p aceea D o m n u l eznd pre asin m erg i n Ierusalim, i toat cetatea, p o rn in d u -s de dragoste, s bu c ur de o intrare fericit ca aceasta, i cu ra m uri de finic i de mslin l-au n tm pinat, cu acelea p ro p ov e du in d nu numai biruin, ci i mila l u i ; i cei ce er aprini de dum nezeeasca d ra g o ste a te rn e pre cale vemintele sale. C are feliu de cinste i de n t m p in a re nu aflm niciri s s fie fcut nici unui m p r a t biruitoriu ; iar acest feliu de cinste de pre u r m su fletete o d a u lui Hristos, care pre om ul cel vechiu lepdndu-l, obiceiurile cele vechi p e n tru m rire a lui Hristos a le lepda s n e v o e s c ; care lucru, m c a r c i n t r alt vreme, m ai vrtos cnd este v re m e a pocinii treb uete a-1 face, ca rstignind pcatul intru Hristos, m p re u n cu d n su l nviind ntru noirea vieii s u m blm .
m i

D re p t aceea de p o h tim s facem a ceast cinste i n t m pinare D o m n u lu i cretinete, trebuie s lepdm m nia, s scuipm pism a, s st n g e m p o h ta izbndirii, s g o n im dela noi g u r a cea viclean, i buzele cele hulitoare s le p d m dela noi, i de am luat cuiva cev cu strm bul, s d m napoi a cui este, i de su n te m nsoii cu vreo soie o arecare n e tre b nic i n d e m n to a re spre lucruri rele i de a ceea s ne lipsim, cci toate acestea s u n t legturile d ia v o lu lu i; c d e nu vom face aceasta a c u m cnd avem atte pilde n a in te a ochilor notri, i cnd ne n d e a m n a t ta n v tu r besericeasc, i n to cm a i m o a rtea , crucea, piroanele, sulia, btile, scuiprile, ocrile, legturile, nc i sngele cela vrsat a lui Hristos, nu ne vom ntoarce spre pocin, d a r apoi cnd ne vom mai n to a r c e ? i de v om vrea a prznui cu d rag o ste patim a i nvierea D o m n u lu i, i de pohtim a priimi desloinicete (cu

PREDICI

183

pre D o m n u l cel ce vine spre m n tu ire a noastr, In imic s le p d m vem intele om ului celui vechiu, adic s lilmbim i s s f r m m obiceiurile i pohtele noastre cele Mi Iii, i aa-i vom face n t m p in a re priim it i cinstit i mpreun cu pruncii cei mici, cari s u n t fr de r u ta te s m^in din inim umilit, cu bucurie sufleteasc i cu cucerie : Iline e cuv n tat cel ce vine n tru n u m e le D om n ului, o s a n a liiiiti cei de sus.

i| ii .lujiiicie)

XXVI. CUVNT DE NVTUR IN 25 ALE LUI DECHEMVRIE LA NATEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

C ia t vestesc voud bucurie mare, care va f i la tot n orodul , c s'a u nscut vou a st zi M ntuitoriul, carele este H risto s D om nul , n cetatea lu i David*.

M ult veselie sufleteasc ne a d u c n o u celor credincioi i iubitori de prznu ire aceste cuvinte ale Sfintei Evanghelii de astzi; din tru care cuvinte a d u n m 2 lucruri m in u n a te i peste fire: una, c nelegem o veste b un, care din veci nu s a u auzit, nici nu s va m ai auzi p n n veci ; i alta, c auzim o bu cu rie m are, care s t n g e to a t jalea, to a t ntrist c iu n e a i to a t la c r m a de pre faa p m n tu lu i. Ins a pohti ca aceste cuvinte s le ntinz ca o m a s d esftat na intea dragostei voastre, i s v fac un o sp sufletesc dup putin, puind, n Ioc de bucate cu m ulte feliuri de bunti drese, cuvntul cel de b u n vestire ; i n loc de b u tu r veselitoare, s d re g n p a h a ru l p rea neleptelor capetelor voastre c uv ntul cel de m a re bucurie. P e n tru care lucru cerem putere dela Hristos, carele nelepete p re cei nenvai, ca s ne lum ineze m in tea i s ne dea ajutoriu, ca s p u te m ndulci cu ospul vorbelor inimile i auzurile celor ce s vor ospta sufletete.

PREDICI

185

Dect celelalte num e, cu carele zice Isaia s s n u m e a s c M n tu i |4 1 I UI HRISTOS. toriul, dect toate este cel dintiu minunat ; i cu cuviin i s cuvine acest num e, c nu num ai liilm .icest lucru, ci n toate faptele sale, m in u n a t au fost, miMim.iin zmislirea lui, m in u n a t i naterea, m in u n a t i vieaja, Vrt|rttura, m oartea, invierea, nlarea la ceriu: m in u n a t au In i i pohfala nl{rii lui, c toate ntru d n su l au fost n ou liml|ate i m in un ate. Iar ce este spre p rznu irea n o a str aceast u c u m a este mai m in u n a t dect toate carele p o m e n e te Vimghelistul zicnd : i au n scut pre fiiul su cel nti nscut, l l-au nfat pre d n su l i l-au pus n iesle, p en tru c nu |v'i't ei loc n cas. C ce este mai m in u n a t dect a zce n Ichle D om nu l tuturor, i nu fu lui alt loc n lu m e ? Ce este mai Iluminat dect o m rire ca aceasta, s fie a ru n c a t (pus) la Ionii d o b ito a c e lo r ; ' i pentru cci vd ngerii pre D o m n u l p r i u r i l o r a ru n c a t n gunoaie, c nt m rire lui D u m n e ze u , celui in nlime. i n a te re a aceasta n au fost nu m ai m n tu ito a re , C l i m in u n a t ; c despre o parte trebuie s ne m in u n m sfatul cel m in u n a t al Inelepjiei lui D u m n e z eu , iar despre II ll A parte trebuie s m rim lucrul cel m a re al buntii lui, tfl am ctigat, astzi pre judectoriul ceriului i al pm ntului, n u d e r u p n d zapisul r utilor n o a stre s au milostivit de au i npt i legturile. C tigat-am astzi pre D om nu l, carele, jugu el vechiu al robiei n o astre de pre grum azii notri frmndu-1, Ini: istciunea lumii o au veselit-o cu slobozirea cea v e c in ic ; rAtigat-am pre m p ra tu l cel blnd, carele, n toat lum ea cfllcnd cu paii dreptii cereti, tirania vrjm aului celui rflptitoriu au sfrm at-o. Astzi au strlucit noul A dam , carele nu este lcuitor, ci D o m n i st p n raiului, pre carele fru m useea pom ului celui oprit nu-l va nel, arpele nu-l va vicleni, m u ie re a sa nu-l va am gi. Astzi au rsrit lu m ina ntru ntuneric ; astzi pre acela de carele s t u r b u r (cutrem u r) ceriul i ceriul ceriurilor Hvftndu -1 lum ea, netiindu-l l-au c tig a t; v zut-au sfinii s tr moii notri m inuni mari i fr de n u m r ; c m a re a Roie
NUMELE DE M IN U N A T "

18G

AN'TIM I V I K li A N U

d esf c n d u -s n du u, le-au fcut cale ; focul, ca un slAl|i, lu m inndu-le noaptea, le-au s lu j it; norul de a r s u r a (aria l f| zduful zilei i-au u m b r i t; ceriul h r a n n gereasc le-au ilnl , p ia tra cea v rtoas p a h a r dulce le-au deschis ; Iordanul cur^M rile sale cele repede spre fug (napoi) le-au n to r s ; zid urli* cele tari ale vrjm ailor de glasul trm bielor au czut: sonrele pre ceriu zbovind cu cltoria a u m rit ziua pentru 1/ band . Iar m in u n e ca aceasta nu s au vzut niciodat, uiil sau auzit c cela ce este unul n sc u t celui Prea-lnalt. pr| care puterile arh an gh elilor cu fric islujesc, a s arrtlu pre sine cu trupul oam enilor, i trup ul carele l-a luat deln o a m e n i s-l ndum nezeiasc. D rept aceea dect (cu ct) esl# tain a aceast m ntuito are, de (cu) a t ta este i mai m inu nat, care limba o m en e a sc nu po ate a o gri, ce i ngerii cari ne vestesc n o u astzi b uc u ria cea m a r e i cnt m rirea Ini D u m n e z e u , nu este cu pu tin ca s o adevereze. Ieit-au, zice, p o ru n c dela Chesarul August, s s scrie toat lum ea, adic MNTUITORUL. ca fietecine n um ele su la m oia sa l la locul naterii sale s i-l spuie. D re p t aceea cu pricinii acestei porunci s'a u suit i Iosif din Galilia, din cetatea Nazaretului la ludea, n cetatea lui David, care s ch iam Vithleem, p en tru c er el din casa i din m o ia lui David, sfl s scrie cu M aria cea logodit lui muiere, fiind grea. Iar oste neala i g re u ta te a cltoriei acetia pre a lesne o va p u te cu noate fietecine, de va vrea s socoteasc vrem ea, i cima u fost cei ce cl to ria ; c e r pre ia miezul iernii, cnd p m n tu l i toate apele s u n t ng heate de g e r i de vnturile cele reci, i fecioara tn r i ruino as, care nici din cas nu er obicinut a iei, i fiind a p ro a p e de a nate, purcedc pre o cale g re a i cu anevoie ca a c e a s t a ; i a p r o p in d u -s de Vithleem, d o a r sar fi gsit vreo cas cuvioas, ca s nasc fecioara a c easta n tr 'n s a ; iar nsi iubitoriul de srcie. D om nu l, au pohtit n tro coare sm erit ca s s nasc. i fu
CUM SA NSCUT

PREDICI

1S7

lu'l'i nceea (zice evanghelistul), fiind acolo sau um p lu t V ) zilele * 1 i nasc, i er no aptea, care noapte er mai lum inat H | A l soarele, ntru care au rsrit soarele dreptii. In eu mai bine voiu num i ziua aceea a fi noapte, ntru fufe omul cel dintiu A dam , au pohtit a fi a s e m e n e a lui D um Hjpoti, i n o ap te a aceasta ntru care a strlucit lum in a cea f i n s c n lu m e noul A d am o voiu nu m i ziu. Iar Sfnta m ilu nr a te p t cu m a re po h t ceasul acela, ntru care pre jtinunezeu ca un prunc s-l ia n braele sale i cu minele M * s-l cuprinz i cu ele sale s-l aplece. I'llnd d re p t aceea toate ntru linite i ntru tcere, ftf)iiilu-i i n o a p te a calea sa jum tate, ieit-au aici n lum ina t n s l a a n o a str ca un mire din cm a ra sa ; ieit-au, zic, l|d e j d e a tu tu r o r vecilor, bu curia ngerilor, m n tu ire a n e a murilor, scularea celor mori, izvorul milii, rdcina vieii; I i l - u u c u v n tu lT a t lu i cu tru p m brcat din tru p u l Fecioarei; Iffit-nu gol, p e n tru c s ne m brace pne noi, srac ca s ne mbogeasc, smerit ca s ne nale la ceriu, ca un prunc, P s ne fac pre noi d esvrit i s ne dea n o u bucuria m venic. A uzitu-sau, rogu-v, v reod at veste ca aceasta ? Au socotii c s va m ai auzi ? De a d uce atta bucurie la p t n c n i o veste b u n de aceasta trectoare, d a r aceast veste ni m ult mai vrtos va a d uce bucurie m a re la to t norodul, dup cum au zis ngerul. Precum cldura soarelui trage aburul dr pre p m n t n sus i de acolo s p o g o a r ro u i face |iflmntui de rodete i s veselete, a i p rea curatul snH *li* Fecioarei cu p u te re a S f ntutui D u h, fr de nici o sniftn de b rb a t zmislindu-se, s au fcut trupul D o m nu lu i Iliislos, carele ieind la lu m ina cea ad e v rat, m in u n a t au Vimelit tot n e am ul o m e n e sc ; i nscndu-1 s au fcut mai frum os dect ar fi fost n fru m u s e a t cu tot feliul de bunti, c el fote izvorul buntilor. F r de nici o stricciune a fecioriei <nle i fr de nici o simire de d u re re au strlucit n lum e |c c st S f n t prunc.
i) m p l i n i t .

188

A NT 1M IV I R E A N U

Obiceiu este n unele pri, ca tot cela ce aduce romii n o u de vnzare, este iertat de toat datoria vmii lui; dirjil aceea vrednic lucru au fost s fie i S f n ta Fecio ar mnlulH de toat v a m a datoriei durerii naterii sale, c numai sin gu r a a d u s lumii ro a d n ou . C toate muierile, cte mii nscu t n lume, a u a d u s ro a d e vechi, zmislite n tina pftCM tului celui str m o e s c ; iar acesta pre carele l-au nson| S fnta Fecioar, cu ad e v ra t este ro a d n ou , c este .... zmislit din D u h u l S fnt i n u n u m a i o m singur, ci i D 1111J nezeu. C singur ea au a d u s n lu m e a aceasta ro ad fru m oas, i p e n tru aceea a r m a s m n tu it de toat vannt naterii cea cu durere, precu m i de toat stricciunea fecfciJ riei au r m a s n tre a g ;ic cel ce venise n lume, ca s farA pre toji oam enii cura{i i fr de stricciuni, n 'a r fi fost nirl de cuviin s fac stricciune maicii sale. D rept aceea ro este mai m in u n a t i mai slvit dect aceast natere, c srt ntun ec m intea om ului i nu poate a le pricepe aceste.i, cum p oate ca s nasc Fecioara f iu ? i prin venirea unul d a r n lum e s svrete ta in a a d o u d a r u r i : c Ziditoriul s nate din zidirea sa, i m u m a cea n e m p re u n a t cu brluit s m in u n e a z de rodul pntecelui su, i m u ie re a s face nceptoriului sau nceptoare. i nu tiu de ce m voiu mi n u n nti, de zmislirea cea fr de smn{, a u cci prin n ate re a aceasta mai m ult s au slvit fecio aria? i nu este mi n un e d e a u nscut i au r m a s Fecio ara c u r a t ; c au nscut pre cela ce este nceputul fecioriei i ntru tot curat. Cine v i i p u te sp u n e cu ce dragoste i cu ce fric m p re u n va fi coprins Fecio ara pre acest fiiu al su ? C fiind plin de credin, il c u n o te a pre acesta a fi D u m n ez e u , i-l c u notea a fi i fiiul su ; s c u no ate pre sine a fi i m u m i slujnic. D re p t aceea ca o m a m cu d ra g o ste l co prin d e i-l s rut, i ca o slujnic, ca pre un D u m n e z e u nalt, abia cu prea curate m inele sale cutez a-1 pipi ; cci tia c nici preoJilor nu er slobod a s atinge de lada legii, care ert\ ca o u m b r nain tea acestei t a i n e ; i tia a fi scris ca sA _ s curjeasc cei ce p u r t vasele D o m n u l u i ; i de pohliA

PREDICI

189

iMiinirile (vasele) besericii a tta curie, cu ct mai vrtos fcitlilr-.ie acesta curia, carele este nceptoriul i izvoriul fin.i|M'i ? D rept aceea p rea neleapta Fecioar cu fric i cu fi^oste m p re u n cu m ulte lacrmi, carele le scotea dra go ste a Ivii m ult ce ave ctre cela ce s n scuse dintru d n s a llilii trupul pre a sfntului c o c o n 1), i lundu-1 cu scutec l-au lllfflvul, i cu brajele l-au coprins, i e fecioreti dnd u-i |ll Ktirfl, cu lapte c u ra t l-au a d p a t. i ce s au m ai ntm plat, I c lucru cu a d e v ra t c covrate m in u n e a mintii om en r .,11 ; c z i c e : i-l puse pre d n su l in iesle, p e n tru c nu ave tl loc n cas, nfind d re p t aceea un lucru prea de jos |li im lucru prea nalt. C u m nu te vei c u tr e m u r de m in un e, M pruncul acesta carele s vrgulete (s slsluete) n Ir.le, de ne vom ridic ochii credinei n o a stre il vom cuA iute fcnd tune te i fulgere n nori, i pre ceriu um bletul U d e lo r r n d u in d , soarele i lun a de raze m pln du-s, i micarea ceriului n d re p t n d i toat gre im e a lumii acesl prunc nfat o c r m u e te ? Cine este acela mic i a m are, |i\ sm erit i a nalt, ct n iesle zcnd, n ceriu cu glaUri ngereti s m r e te ? C ce este mai mic i mai smerit dect a s nate in iesle, care loc nu este al oam enilor, ci dl d ob itoa c e lo r? i ce este mai m are i m ai nalt, dect tot tnlru aceast natere, p m n tu l cu m a re lu m in a strluci i m ulim ea otilor cereti a cnt, i cetele ngerilor a s Veseli, c ntn d : M rire lui D u m nezeu ntru cei de sus, i Umplnd vzd uh ul de glasuri dulci i m n g io a se ? C n d dela nceputul lumii s au mai auzit la n aterea v re un ui om plusuri i cntri ngereti ? De nu poi crede, omule, cu slbiciunea ta, cum c s au liascut D u m n e z e u din muiere, c un oate c s a n scu t din fe c io a r ; de-i p are lucru p ro st a fi scutecile acelea ntru curele este nfat, m inu ne a z -te de ngerii i de m ulim ea otilor celor cereti, cu ce cntri l m r e s c ; i de te sc r beti de iesle, ridic-ti ochi puintel i vei vedea pre ceriu
| *i copil.

r.K)

A KT IM I V IR E A N U

stea nou, care m rtu risete lumii n aterea D omnului. l vreme ce crezi altele mai mici, crede i cele m in u n a te ; | | te pripeti de cele ce su n t ale smereniei, cinstete cele ccic) i nalte. Cine, d re p t aceea ntru nlimea mririi aci", fiind m p r e u n a t cu atta sm erenie, nu va cunoate n d o u firi? dintre care u n a este vrednic mririi, i iilt(| priimina (priina) buntii, carele a m n d o u le arat prii rocul Isaia zicnd : pru nc sau n scu t n o u i fiiu sau iln nou. Numindu-1 prunc, n se m n e a z sm e re nia omenirii, numindu-1 fiiu dat, arat nlimea mririi: c s au nseid n o u cel ce lui-i er. D at este d re p t aceea din dumnezei i n sc u t din Fecioar ; nscut este cel ce sim te apusul, i! este cel ce n 'a re n c e p u t ; ncut este cel ce este mai tnrtf dect m uli; dat este dect carele nu este Printele mai vechili| nscut este cel ce va s m oar, d a t este acela dintru car* vieaa s nate ; i alta cel ce er dat, este ; i cel ce nu era, s a u nscut. Acela stpnete, iar acesta s s m e re te ; iui-l | stpnete, i n ou celor credincioi ne gtete moteniri', i nimeni s nu socoteasc c lund s'a u m icorat ceva din m rire a cea d u m n ezeeasc. Nu sau n scu t ngerilor, cii acei ce au r m a s n d rep ta te nu le trebuie m ntuire, i acii ce crezuse nu p u te s s m n tu e a sc . N ou este drept aceea d a t D om n ul acesta i n s c u t ; i de vrem e ce ngerii l m re sc pre dnsul cu cntri, neintorcndu-i cretinii pre dnii dela rutate, nici cetelor s le mai slveasc ; d a r noi cu ct mai_ vrtos s cuvine s-l m rim i s-i mulumim, pentru vestea cea b u n a m pcciunii, ce ne-au a d u s la j D u m n e z e u T a tl! p entru b ucuria cea m are ce au vrsat p reste tot p m n tu l 1 p e n tru m n tu ire a n o a str din mna vrjmaului, p e n tru desch id erea uilor raiului i p en tru m u l tele i n e n u m ra te le faceri de bine ce ne-au fcut i ne face to td e a u n a! Pentru care trebuete, cu bucurie sufleteasc i c p laude de mulum iri i de blagoslovie, s-i zicem : Slavii ie, D um nezeule, slav ie celui din nlime. i s ne n c h in m naterii lui, a d ucnd u-i cu dragoste, u fric i cu cuierie, m p re u n cu filozofii, i daruri de bunti, aur,

P RU D IC I

191

Mmie i sm irn. In locul aurului s-i ad uc e m cre din dreapt ca unui m p ra t ce este al ceriului i al p m n tu lu i |l al tutulor a d n c u r ilo r; n locul tmiei s-i adu cem d ra g o ste furat, ca unui D u m n e z e u vecinic, i n loc de sm irn s-i mliicem n d e jd e a cea b u n , c el este to at ndejdea lumii. l a, cu acest mijloc fcnd, vom fi adevrai prznu itori l nchintori naterii D o m n u lu i Hristos, cruia ne r u g m im unui m u lt n d u r to riu , m c a r c su n te m i nevrednici, ca arate b u n ta te a lui cea d e s v r it; i p rec u m sa u m ilo s tivit de au s u rp a t cu sm eren ia lui cea de m arg in e (pre nalt) pre m nd ru l Luifer, s s u rp e i pre toi vrjmaii cei v zui i cei nevzui ai p rea lum inatului, nlatului i iubitului de Hristos D o m n u lu i nostru lo C o nstan tin Voevod ; i precum au nvoit cu naterea sfiiniei sale toat lu m e a i vieaa o m e neasc, a s inoeasc i anii vieii Mriei sale, ca s poat prznui n muli ani, lu m in at i p re plcerea lui D um nezeu, cest lum in at praznic, cu fericit i n tre a g sntate, cu lin pace i cu viea n o ro c it ; i s-l vredniceasc D u m n e z e u intru adnci b trn ee s st p n e a sc nlat scaunul Mriei Sale i s ob l d u ea sc cu blndee tu rm a i norodul ce i sau ncredinat m p re u n cu toat lum in ata i de D u m n ezeu blaglosovita casa Mriei sale cu lu m inata d o a m n i cu lu m i natele odrasle, coconii i cocoane ale Mriei sale, i cu toat cinstita i b lag orod nica boierime, cu cei mari i cu cei mici,, cu cei ce su n t de fa i cei ce lipsesc, cu toat c retin tatea i cu to a t ara, cu blaglosovenia p re a sfinilor mitropolii, i a iubitorilor de Hristos episcopi, cu rugciunile cuvioilor egu m en i i a cucernicilor preoi i a tot cinului bisericesc ca cu o g u r i cu o inim, cu bucurie sufleteasc s zicem m p re u n cu n g e r i i : Slav lui D u m n e z e u celui dintru nl ime i pre p m n t pace, ntru oam eni bunvore.

XXVII.
CUVNT D E NVTUR LA DUMINICA FL O R IIL O R

^Zicei fe te i S io n u lu i : ia t tmpfl r tu l t u vine la tin e blnd i mn tu in d *, ne povestete M atei Evan gkelistul n E vanghelia de astzi .

La acest p rea cinstit i sfnt praznic de astzi aflu doua lucruri m potrivitoare care a m n d o u d e o d a t ntru aceti^ ceas mi pricinuesc i veselie i ntristare. Vz d eo parte pjv M ntuitoriul lumii c intr biruitoriu n Ierusalim nso{it cu de tot feliul de rnd uial i de v rst o m e n e a sc , din tru carii unii m e rg e a nainte i alii n urm , alii ti ra m u ri din co paci, i alii a te rn e hainele lor pre p m n t, alii l luda i alii i cu v n t m r i r i : O s a n n a fiul lui David ; i de bucurie tot sufletul mi s v e s e le te ; de alt parte iar vz pre acestii ,. M ntuitoriu Hristos, c a p ropiindu -s de Ierusalim v ars la crmi m a re p e n tru dnsul din ochii lui cei du m n ezeeti : l vznd cetatea, zice evanghelistul, a u plns p e n tru d n s a ; i de m u lt ntristciune mi s a m r te inima, i stau dfl m mir, cum po ate aici de s u n e te lum in a cu ntunerecul, linitea cu furtu na, sltrile cu suspinul, bu cu ria cu ntris tarea, cntrile cu lacrmile, cum a a m r te dulcele lisus cu plnsul bucu ria biruinii sale, cum nu s veselete m p re u n cu n o ro d u l ce-1 laud, cum nu s b u c u r de cei ce-l

PREDICI

193

|iiu|ioveduesc p re tu tin d e n ea m p r a t : blagoslovit cel ce vine lll numele D om nului, m pratul lui Israil ? Plnge, fetii mici. Iulic bucurii D o m n u l no stru lisus Hristos, pentru cci intr filtru nem ul m ito a re a de cetate, cu totul blnd, p e n t r u c s o m ntueasc de pcatele ei: zicei fetei Sionului i p r o c i J) ; In loc de a afl n trnsa pocin i umilin, afl sudlm i i necinstiri, afl inim a ei g a ta s-l o s n d e a s c spre m oa rte. Acest feliu de plat su n t obicinuii oam enii a da lui D u m n e z e u , crtnd cu milostivirea lui cea de m a rg in e (nesvrit) i chiam I ii pocin i po h tete s-i m n tu easc. i este cu putin s ni b pricin s s ntristeze astzi H ristos i s plng i pentru voi, fii mei cei s u f le te ti; carii cu stlpri i cu ram uri n|i venit cu toii veseli ntru n t m p in a rea l u i ; ns pe ntruc nA s c u n o a sc a devrul, v po htesc s-mi druii puinic iscultare, p e ntru c s s m n g ie i cuceria vo astr i d o rina m ea. La n v tu ra ce am fcut n a d o u a D um in ic a postului, tle vei ine minte, ai auzit ct este fr de a se m n a re m i lostivirea lui D u m n e z eu i cu ct d ra g o ste prin teasc chiam pre pctoi la pocin, c n um a i p e n tru acest sfrit au rnduit D u m n e z e u n sfnta lui beseric aceste 4 0 de zile ale postului acestuia, p e ntru c s aib pctoii pricin s s poceasc de pcatele lor i D u m n ez e u s-i arate ctr ei m i lostivirea lui. Au r n d u it aceast vreme s fie ca o zciuial a anului, nu pentru dnsul, ci pentru folosul nostru, p e n tru c s lsm rutile, p e n truc s n fr n m patimile, p e nlru c a s s u p u n e m trupul, p e n tru c s facem lucruri cretineti i plcute lui D um neze.i, s h r n im pre sraci, s miluim pre cei strini, s iertm pre cei greii, s a r t m d ra g o ste ctr D um n ezeu i ctr vecinul n o stru , iar mai vrtos p e n tru c s ne curim cugetele noastre de tina pcatului i s cerem iertciune dela D u m n ezeu, pentru necinstele ce i-am fcut preste tot anul, cu g n d u l, cu cuvintele i cu lucrurile cele frdelege.
') i celelalte.
A n tim Iv irea n u . P redici.

104

A N T IM IV IR EA NU

A cum toate acestea o are fcutu-le-am ? O a re cine este sln^i cea credincioas i neleapt ? (ntreb i eu cu g u r a Mntui toriului Hristos, d u p cum zice la 24 de capete a lui Matei; pre carele viind D o m n u l lui, va afl fcnd a ?) Cine est# cretinul acela, carele ntr'acestea sfinte zile i-au pltit da t o r i a ? Cine este acel d re p t n credin i m b u n t it? Carele s fie postit i sufletete i t r u p e t e ? - S s fi pocit de p i catele lui ? S fie alergat cu um ilin a de v ra t la milosti virea lui D u m n e z e u i s cear iertciune ? Cine este slu^a cea credincioas i neleapt ? Marele Vasilie, la cuvntul al doilea ce face p e n tru post, zice : cum c ngerii a fietecril beserici au cte o carte, ntru care dela nceputul postului scriu pre cei ce s postesc, pentruc s s tie cei ce nu-i fac datoria. Beseric nc are o carte, care au luat-o dela Hristos, d u p a cruia n v tu r s u n t s s ntrebe toi ci s laud a fi cretini, u rm tori lui H ristos i fii adevrai ai sfintei be serici ; i o are ce carte socotii s fie aceasta ? Este aceea ce st n u n tr u n sfntul jertfelnic, pre sfntul preastol, creia ne n ch in m cu toii i o credem , adic este sfnta i dumnezeeasca Evanghelie. In cartea ngerilor p oate s fie muli nescrii, sau p e n tru vreo nevoie lum easc, sau p e n tru vreo boal trupeasc, cu cari li sa u zticnit postul ; iar n cartea besericii este s s afle n egreit scrii toi, i cei tineri, i cei btrni, bogai i sraci, arhierei i preoi, boieri i stpnitori, i toi ci m rturisesc d re a p ta credin, p e n tru cci cine nu s va afl scris n trace carte, nu s va nvrednici m priei ceriuluj. P e n tru aceast sfnt carte prorocind David cu duhul, zice un lucru p rea slvit la psalm 138, care m p un e Ia m are m irare, i cuvintele lui su n t a c e s t e a : i n cartea ta toi s vor scrie, zile s vor zidi i nim eni ntru dnii, adic zice c u m c n cartea lui D u m n e ze u toi s vor scrie i cum c s vor r n d u i nite zile desprite, ntru care nimeni nu s va afl scris. Aceste cuvinte ale lui David foarte mi s p a r ntun ecate i nepricepute.

PREDICI

19 5

E u tiu din S crip tu r cum c n cartea . . ~ . v . --------------------------Im D u m n ez e u nu n um a i sa scrie tietecaJMINE S I D E P C A T E . re |e cj scriu jnc^ a fjetecruia
CARTEA DE FA PTE

l faptele cele b u n e ce au lucrat, i pcatele ce au fcut, i zilele i ceasul, i locul m tru care le-au f c u t ; c zice iari David : i cel nelucrat de m ine au cuno scu t ochii ti. D a r <nuc care su n t zilele acelea, ntru carele nici unul nu va fi ucris ? M ulte s u n t preste tot anul, iar m ai m u lte su n t ale s f n tului post. ntru aceste zile m tem a d e v ra t c nim eni nu s.i va fi scris n cartea lui D um n e z e u , cci a mi s pare cum c nimeni n 'a u fcut po cin a d ev rat. C artea lui D u m nezeu este S f n ta Evanghelie, p re c u m am i mai zis. N u zic p e n t r u celelalte zile ale anului, ci n u m a i p e n tru acestea ale sfntului p o s t ; cine sau scris n t r ' n s a ? Cine au fcut acelea ce l-au n vat Evanghelia ? In D u m inica lsatului sec de brnz, ne-au nvat E vanghelia s iertm pre vrjmaii notri, pentruc s ne ierte i pre noi Printele cel ceresc, s n u facem lu crurile n oastre n frie, s nu a d u n m com ori pre p m n t, ci comorile s le a d u n m n ceriu, u nd e nici moliile, nici r u g ina nu o stric, i u n d e furii nu o sap, nici o fur. i acestea cine din noi le-au fcut ? Au trecu t acea zi, i n carte nim eni n u s'a scris: n zile s vor zidi, i n im e n e a ntru dnii. 1. A venit i D um in ica cea dinti a postului, ntru care a zis Evang helia cum c fiiul lui D u m n e z e u ne-a v zut sub sm ochin ; sm o c h in u l este sem nu l pcatului ; i din noi cari cretini au lsat p catul ? Cine s a a s e m n a t lui Nathanail, s alerge cu p o h t i cu d ra g o ste ctr H ristos s-I m rturiseasc fiiul lui D u m n e z e u i s u ra sc din tot sufletul pre bleste m a tu l de sm ochin, pre pcatul ? A trecut ziua i n carte nu s au scris nim eni care s s fi p o c i t : zilele s vor zidi i nim eni n tru dnii. 2. A venit a d o u a D u m in ic a slbno gu lu i, i cu pilda c rtu rarilo r i a fariseilor, carii au clevetit p re H ristos i-l fce hulitoriu, cci iert pcatele zicnd : ce gre te acesta a h u le ? Ne-a nvat E van gh elia s prsim clevetirile, s nu

191!

A N T I M IV I R E A N U

g rim de ru pre vecinul nostru, s nu-i zicem cuvinte gro zave, s nu-l necinstim, i cine a fcut a c e a s ta ? Cine i-n oprit lim ba dela ru i buzele lui s nu g r e a sc vicleug? A r m a s i ntr'ace zi cartea nescris : zile sn vor zidi, i nim eni n tru dnii. 3. Au venit a treia D um inic a nchinrii cinstitei Cruci, ntru c area ne sftui H ristos s ne lepdm de lume, s fugim de dertciuni i s ridicm C rucea l u i : cine va vrea (zice) s vie d u p mine. carele din cretini au priimit sfatul lui? cine au fcut acest lucru plcut lui D u m n e z e u ? : n zile s vor zidi, i nim e n e a ntru dnii. Au trecut i acea z i n i m e n e a nu sau scris. 4. Au venit a p a tra D u m in e c i ne-au p us E vang helia de fa pre fiiul acelui o m ce ave din copilrie d u h mu t ; i o are ci s au nvat dintru aceasta s tac pcatele cele strine i s-i ispovedeasc cu umilin, precum s cade, p catele lo r ? In zile s vor zidi, i nimeni ntru dnii. C|i er obicinuii s-i asc u n z grealele, s nu-i v d e asc p catele lor la duhovnic, au r m a s iari aceea, precum au fost i m ai nainte. Au trecut i ziua aceea, i in carte nimeni nu s 'a u scris. 5. Au sosit i a cincia D um inic a fiilor lui Z evedeu ; i cu d o ja n a ce a u fcut Hristos zicndu-le : nu tii ce cerei, au v ru t s ne nvee, s nu fim trufai, s nu cerem mriri dearte, s nu p u rt m grij pentru bogii i p e n tru slave trectoare, ci p e n tru m p r ia lui D u m n e z e u ; i cu aceasta ce a m sporit ? c au r m a s i n tru ace zi cartea nescris i nimeni ntru dnii. i la ceea de pre u rm au venit i ziua de ieri a lui Lazr, carele de p a tru zile zce n g roap , i au n v ia t ; i cine, au din cei tineri, au din cei btrni, s au sculat din g ro a p a p catului ? Cine i-au deschis ochii s vaz lu m in a d a ru lu i? Cine a u ascultat glasul fiiului lui D um nezeu , carele cu pilda lui Lazr i c h e m la p o c in ? Au trecut i aceast zi i cu d n s a s'a u svrit i sfntul post, i u n de s s scrie cinev n S f n ta c a r t e ? In zile s vor zidi, i nimeni ntru dnii,

PREDICI

197

D ar acestea su n t rodurile pocinei ? Acest folos ne-au mijlocit p o s t u l? A ceast d o b n d au fcut zeciuiala acestui un ? Precum vz eu, i pentru noi are pricin s s ntrislive Hristos, precum s ntrista i plngea i pentru Ierusalim, c/ind intr cu r a m u ri i cu stlpri. D ar cnd vor fi zilele m elea intru carele au s fac cretinii hotrre s schim be vieaa i s s fac m buntii, de n u vor fi acestea ale postului, carele s nu m e sc zilele plngerii i ale um ilinii? Ci acestea iat c au trecut fr de folos, i nu este cu pulin v rem ea ce a u trecut s s mai ntoarc napoi. Acum ilar ce alt vrem e n e-au m ai rm as, p e n tru c s ne putem si i ne scriem n cartea lui D u m n e z e u cu o pocin a d e v rat i cu ispovedanie ?
^ n S f n ta Scriptur la Ieire : ~ n 3 capete, cnd au ch e m a t D u m DIN S F A N T A SC R IP T U R A . ' . . . . . . ---------------------------------------nezeu din r u g pre Moisi i i-au descoperit cum c va prin mijlocul lui s m n tu e a a sc din robia lui F a ra o n pre n eam ul jidovesc, i-au po runcit s m e a rg s zic aceste cuvinte : A s zici fiilor lui Israil, D o m n u l D um nezeu l Jidovesc ne-au c h em at pre noi s m ergem cale de (rei zile n pustiu, s-i facem jertva. A ceast p o ru n c este tain asc u n s , i trebuie s o descoperim , p e ntruc s s neleag. Aici v e d e m pa tru lu c ru ri: Eghipet, F a rao n , Moisi i trei zile n pustiu. E ghipetul este lu m e a aceast neascu lttoare i viclean, ntru care este ntins ntunerecul pcatului, u n d e s o m o r toate cele nti nscute, adic sufletele cele cu vnttoare, u nd e s prefac apele n snge, adic faptele om eneti n sudlmi i in batjocu r ctr D u m n e z e u , u nde stpnete l custa i omida, ad ic: apucrile, strm btile, ura, zavistia i vrajba. F a r a o n este diavolul, carele cu nelciunile i cu vicleugurile, idic cu desftrile trupului, cu dertciunile cele lumeti, cu pohtele cele rele, prin de pre o am eni in curs i ine robii pre cretini, cari s u n t noul Israil i no rodul cel ales al lui D u m nezeu. Moisi su n t eu nevrednicul pstoriul vostru i ci ali arhierei p rop ov ed uesc Evanghelia, cari sun te m NELESU L UNEI F R A Z E

198

ANTIM IVIREANU

trimii de D u m nezeu s v ch e m m la pocin, s face|i jerl\ i* lui D um n ezeu, s-i jertvui{i cu tot sufletul vostru, cu tot gmltil vostru i cu toat inima v o a s t r ; c a zice David : jerlv.i lui D u m n e ze u duh sd ro b it i inim nfrnt ; i apostolul Pavel: jertve ca acestea s u n t plcute lui D u m n ezeu . A ne este poruncit la al doilea cap al lui lo i l: trmbiai, zice, ni trm bija n Sion, sfinii post, strigai slujb, a d u n a i norod, sfinjiti a d u n are , alege{i btrni, a d u n ai prunci. de v re m e ce aceste 40 de zile ale sfnPO SI IM . , , , , ----------------- tului p o st le-ap trecut in h g hipetul patimilor, ntru grijele vieii, ntru desrtciunile lumii, D u m n ezeu carele este tot cu totul milostiv i ndurtoriu, iar v chiam pre to}i in pustiu, adic ntru aceast sfnt sp tm n , care s cuvine s fie pustie, adic slobod de griji, de preri lumeti, de desftri, d e m ncri i de o dihne trupeti i v rn d u ete cele de trei zile carele s u n t aceste trei zile ce au mai rm as, adic s u n t Luni, Marti i Miercuri, pentru ca s v curii cu pocina, p en tru ca s v ndreptai cu ispovedanie, p entruc s v mpodobii cu lucrurile cele su fleteti i pentruc s v gtii cu rugciuni i cu milostenii, n ziua cea m are i nfricoat a sfintelor ta in e ; s aduce[i lui D u m nezeu jertv de lau d , s v m preunai cu trupul i cu sngele Fiiului lui D u m n e z e u , s v unii toi cu D um nezeu, i toi s v scriei n cartea lui. A cu m a este cu p u tin s s afle cinev atta de v rjm a lui i, ct s lase s treac i aceste trei zile' i s r m ie nepocit, s rm ie nemicat din Eghipetul rutilor, s rm ie lipsit de darul i de mi lostivirea lui D u m n ezeu ? Aceasta este, feii mei, vrem ea cea bine priimit, ce zice m arele P a v e l ; i zilele acestei sfinte s p tmni s u n t zilele mntuirii, ntru care s cuvine s rescum prm vrem ea care n d ee rt o a m p i e r d u t ; p en tru c cele lalte zile ce atep tm s u n t viclene, su n t zilele lumii, zilele trupului, zilele dertciuni, ntru carele nu s au folosit cei ce au u m b l a t ; i ntru acestea trebuie s s vaz cuceria voastr, ntru acestea s strluceasc rvna cretintii voastre, ntru
SA

PREDICI

199

T s t e a s c u n o a sc lum ea p u te re a credinii voastre. Norodul Ce nu ieit astzi intru n t m p in a re a lui Hristos m ntuitoriul, | | i t Sfnta E vanghelie la Matei n 21 de capete, cum c unii au l | | e r n u t vetmintele lor pre cale, i alii fr n g e a stlpari de lupitci i a te rn e pre cale ; i m car c Matei nu zice ce feliu (Ir stlpri er, iar loan zice c er stlpri de fitiic, i Luca ||ri! c er stlpri de mslin. i aceasta s cuvine s fac fietek r e cretin intr'aceste zile, p e n tru c s cinsteasc patimile lui lliistos i p e n tr u :a s priim easc cu vrednicie dum nezeetile iiine, s ate a rn pre p m n t vemintele lui i s ie n m n .1 ilpri de finic i de mslin. Vemintele, zice dum nezeescul lYofjlact, cum c nchipucsc trupul, c trupul este v em n t s u fletesc. D re p t aceea s cuvine s spue netine trupul sufleIului, s-l sm ereasc cu posturi, cu ineri i cu s tr m to rim e, pentruc s s fac lca D um nezeu lu i celui viu i vas curat I jiului lui D u m n e z eu . Stlprile cele de finic inchipuesc rbilarea, iar cele de mslin inchipuesc in d u ra re a ; i s cuvine aceste d o u bunti s le a ra te cretinul mai m ult dect cele lalte ntru aceste sfinte zile, i cu acestea s priimiasc pre M nluitoriul lumii, s ra b d e puinic scrb p e n tru d ra g o ste a celui ce au r b d a t crucea i m oartea. Aceasta s s inelepeasc intru voi, care i n H ristos lisus, ne nv a m arele Pavel (Fi listeni, cap 2), la toate simirile au ptim it D o m n ul no stru , la vedere, la auz, la miros, la pipire i la gust, i la toate simirile este cu cale i cu d re p ta te s p tim easc cine este cretin i u rm to riu M ntuitoriului. Ochii lui s verse lacrmi pe n truc s-i p l n g p c a te le; urechile lui s asculte cu r b dare n toate zilele citaniile besericeti, cntrile i slujbele. Cu m irosul s nu m iro seasc alta fr n u m ai mirosul cel d u hovnicesc ce iese din sfintele cuvinte i din darul D uhului Sfnt. G u stu l s pzeasc post desvrit i inere cu pine i cu ap, nu m a i s m plineasc trebuina, i nu cu bucatele cele de m ulte feliuri i cu buturile cele multe. Pipirea iar, pen tru cci este dect celelalte simiri mai vinovat, s cuvine s s sm ereasc mai mult, dect celelalte cu ne odihna, cu m etanii i cu alte osteneli, cu cte s nfrneaz trupul. i acestea

200

A N T I M IVIREAN'U

sunt stlprile cele de finic, d a r nu aju n g num ai acelm, trebuesc i stlprile cele de mslin. C nd au m ers pricii lui Iov s-l vaz n nevoia cea m a re ce i sau ntmplat, 11 S f n ta Scriptur cum c au st tu t 7 zil n u m a i uitndu*J el, fr de a-i gri ur. cuvnt m c a r; i aceasta s cuvine fac i sufletele cele cretineti ntru aceast s p t m n ; i iubesc pre Fiiul lui D u m nezeu , s s uite la el, s tac l s m inuneze, s g n d e a sc pentru a cui d ra g o ste ptim ete n D u m n e z e u fr de pcate, i d im p r e u n s sim t d u rere a per]lri| durerile lui, s s ntristeze p e n tru ntristarea lui, i d im prcunl s p tim easc cu dnsul, cti g n d u l i cu inima. i a fc/nn{ n tr acest fel, vei r s c u m p ra v rem ea postului, ce au trecui fr de folos, i v vei face vrednici a v m p re u n cu p i n curatele taine ale M ntuitoriului, v vei scrie fr de nici o ndoial in cartea Iui D u m n e z eu ; i D o m n u l n ostru lisih H ristos, viind blnd i m n tu in d , va av e pricin, nu s sfl ntristeze, nici s verse lacrmi pentru sufletele voastre, ci sil v blagosloveasc, s v sfineasc i s v m bogeasc cu darul lui cel du m nezeesc, a cruia n oianul milostivirii s fie pu ru r e a ac o pe re m nt, p u tere i m n tu ire sufletelor voastre, amin.

XXVIII.
NVTUR A SUPRA P O C IN It

*ntoarcei-v ctr mine, d in toat in im a vo a str , cu p o st i cu plngere i cu t n g u iri, rupei in im ile voastre i n u hainele voastre i m voiu n toarce ctr voi*, zi ce Domnul la oii

n dou capete.

RO T A IA SO ARE LU I l

C inc

au vzul

in lrl'

I1---------------------------------- ce a ra ta soarele pre p m n t f L a dei este lumintorii! m a re al ceriului i m p ra t al t u tu r o r stelelor, iar lsnd celelalte stihii ), ndrgete i iubete mai mult pre smeritul acesta de p m n t, i pre dnsul are nchinat (ple cat) to at p o h ta lui, pre dnsu l lu m ineaz cu razele sale, pre dn sul m p o d o b e te cu toate feliurile de copaci, pre dnsul nc u nu ne a z cu florile, pre dnsul m bogete cu rodurile, pre dnsu l h r n e te cu lucrurile s a l e ; i pen tru c s nu s deprteze dela el niciodat, face p u ru re a o nvrtejire m p re jurul lui, cu un um blet necontenit. A se m e n e a aceteia pohte, sau mai vrtos s zic mai cu mult fr de a se m n are, a r a t m arele D u m nezeu , ziditoriul i fctoriul a toate, spre sufletul cel sm erit i p ctos al om ului : m c a r c are n minile lui cele dum nezeeti toate marginile
*) e l e m e n t e .

MILA MNTUITORULUI.

* * * " * * " * C"

202

ANTIM IVIREANU

pm ntului, m c a r c buntile noastre nu-i trebuesc, 'lii|>Hi c um zice David, iar spre acest suflet are pus toat dragosim I lui cea d um nezeeasc, pen tru d n su l p o a rt grij s-l mrtii I tueasc, pre dnsul ccarc, pre dnsul iubete, i ca cum n f S ave vreo trebuin dela el, pleac d u m n e z ee asca lui mrlfo I i p o htete drag ostea lui, p oh tete prieteugul lui, p o h te ,li 1 s u m ble p u ru re a m p re u n cu dnsul. D rept aceea trmiln I I ctr dn sul proroci, trmite dascli, l cearc n toate pi I ile pm ntului, l cearc n toate unghiurile lumii. i pentru I cci p oh tete s fie p u ru re a m p re u n a t cu el i nedesprit I de m p r ia lui, i arat calea, ii s p u n e mijlocirea, pentrncii I s s m n tu ea sc de pcat i s s ntoarc spre d n s u l ; oarecare este mijlocirea aceea ? Este aceea a pocinii, care I nu are greal : intoarcei-v, zice, ctr m ine i m voiu I ntoarce ctr voi. Deci pentru pocina aceasta sunt gat I astzi s g r e sc puintele cuvinte naintea nelepiei voastre, I feii mei, ce v pobtesc s ascultai cu dragoste, cci aceasta I este m ai trebuincioas dect toate i mijlociri fr de greal I p e n tru m n tu in n oastr. M are este cu a d e v ra t d arul acesta fl al pocinii, dintre care poate c unoate fietecare mai ales ll dra go ste a cea m ult ce a ra t D u m n e z e u spre noi cretinii, ]| i p o h ta ce are ca s ne vaz m n t u i i ; de vrem e ce numai ] p e n tru noi a u rdicat, num ai pentru noi au dat, n um ai pentru 1 noi au vrut s fie pocin n lume. i cum c este adevrul a, o dovedete socoteala, pentru cci de a r fi vrut s orndu e a sc p e n tru 'a lii i nu p en tru noi credincioii cretini, s I cuveni aceast rnduial s fie, sau pen tru ngeri, sau pentru draci, sau pentru dobitoace, sau pentru celelalte ale lui fpturi, i i de vrem e ce pentru ngeri nu este, cci ngerii cei buni nici au greit, nici pot s greeasc, d re p t aceea nici po cin le trebuie, nici p entru draci, pentru cci ei dintru a sa voin, fiind mpietrii n vicleug, nu priimesc, nici vor p ocin ; iar nici p en tru dobitoace, pen tru cci n'a u nici minte, nici c u vnt, ci lucreaz p u ru re a fr de greeal, pre c u m i nva firea lor, nici este pentru alt f ptur din cte s afl n lume, pen tru cci sunt to ate n e sim ito a re i urm eaz a nu

I
t

PREDICI

203

|H llmitoare de pocin. i iat d a r c n um ai pentru noi

flllli'iili a u dat ndurtoriul D u m n ez e u acest d a r de m n m i* al pocinii, sau s zic mai bine, p e n tru noi c r e tin ii;

cci pctuesc i Jidovii i Turcii, iar nu le folosete, H | Ir a j ut pocina nimic, pentru cci su n t a fa r de lege.

fer in m cu ade v ra t ne ajut i ne d m a re folos, pentru Mi I nvrm credin, pentru cci avem ndejde, pentru cci H f I ii mijlocul sfntului botez ne-am fcut fiii lui D um nezeu , n u m c u m zice loan la capul cel ntiu : le-au dat l or putere, fu '..1 fie fiii lui D um n ezeu, celor ce cred ntru n u m ele lui. l mlevrat ce alt ajutoriu mai mare, sau ce alt folos mai trelilncios poate s fie. dect acela al pocinii: m in u n a t este Itltrf e a ei, p rea slvite s u n t lucrurile ei i darul fr de asepA nare.
NVIEREA MORTULUI DIN UMARIA. NELESUL EL U n ,UCrU m i n u n a t sa vede n

Sfnta Scriptur la a p a tra carte . , . . . ---------------------------------- a im parailor in Io capete, zicnd : litiu s s fi ntm p la t d u p m o a rte a prorocului Elisei, de a fost murit u n Jidov n cetatea Sam ariei, i d u p obiceiul ce ave acolo un rdicat unii trupul m ortu lu i i-l d u cea a far din cetate s-l nKioape; i m e rg nd pre cale la locul cel rnduit, fr de veste H ieit d in tr un crng, ce er acolea aproape, nite tlhari Moaviteni, ca s-i o m o a re ; i vznd ngroptorii o nevoie fii ac ee a neateptat, de fric s fcur mai mori dect m ortul Ci ine, i pentru c s-i m n tu e a sc vieaa lor, au a ru n c a t |irc m o rt n tr'o g ro a p ce s a aflat acolo, i n da t a fugit ; Intru care g ro a p er n g ro p a t proorocul Elisei, i n d a t ce na atins trupul m ortului de oasele prorocului, a nviat i a venit iar n viea. F r u m o a s nchipuire a pocinii nelegem a fi acest lucru prea slvit, ce sa ntm plat, c d u p ce face omul pt ratul, r m n e m o r t ; mort, pen tru c pierde darul cel d u m mv.eesc, m ort p e n tru cci s desparte de D u m n e z e u , carele este vieaa cea ad ev rat, i ca pre un mort, patimile lui, pohtele lui cele rele i ndulcirile trup ului su l aduc s-1 ingroape ; u n d e ? a far din cetate, afar din p m n tu l cel fe

204

A N T I M IV I R E A N U

ricit al raiului, n g r o a p a vecinicii munci. D a r ce s n t m p in i Indurtoriul D u m n ezeu, carele prin rostul prorocului zici* i nu voesc m o a rtea pctosului, ci c a s s ntoarc i s fi, viu, trimite n potriva lui far de veste o nval de tlliifl nfricoai. D a r cinc su n t tlharii acetia ? Frica morii, culrc. m urul m uncii de veci, ziua cea nfricoat a judecii, dreaplu rspltire a lui D um nezeu, durerile iadului m a u ncungiurfli, n t m p in a tu -m au lanurile morii ; s uit pctosul la ne voia cea de aevea, pierzarea lui, tre m u r , s ngrozete, i du fric fug ngroptorii, pohtele cele rele, patimele cele neln* frnate, odihnile, desftrile ti m p u l u i ; i u n de l arun c ? in g ro a p a lui E lis e i; g ro a p a este pocina, pen tru cci precum g ro a p a stric, risipete i pierde trupurile cele m puite ce td pu n ntr'nsa, a i pocina terge, stric i topete mpii. iciunea pcatelor, ce nfur sufletul. Aici d ar n tr aceastil g ro a p a pocinii cznd pctosul, afl pre Elisei cel da tain, carele este D om n ul nostru lisus Hristos ; c Elisei sil tlcuete D u m n e z e u mntuitoriul, i cu p uterea acestuia l cu darul acestuia i s iart pcatele, s n d re p te az i s n toarce iar la viea. i tri m ortul, zice S f n ta Scriptur, i s scul pre picioare. D u p aceasta d a r s priceap fietecarele ct este puterea pcinii, d e vrem e ce nviaz sufletul cel m ort al p cto sului, i d iar p o d o i b a d um nezeescului d a r ce au pierdui, i deschide uile ceriului, careie i l-au nchis pcatul ; l face soie fericiilor ngeri, il face m otean lcaului lui D umnezeu, i p rta slavei lui cei d u m n e z e e ti ; d ar nu svrete numai aceste prea slvite aceast b u n ta te m a re a pocinii, ci este alta i mai m in un at, care face m intea s s mire i inima s s uimeasc, biruete pre nsui D u m n e z e u ; i cnd este m nios de sudlmile, de necinstirile i de hulele ce-i fac in toate zilele pctoii cu faptele lor cele fr de lege, cu strmbtile lor, cu jafurile lor, cu m ulta lor trufie, cu zavistie ce h r n e sc n inima lor, cu atta necuraii cu carele sp u rc i trupul i sufletul st g a ta s fac a su p ra lor rspltire, s aru nce a s u p ra lor trsnetile urgiei sale, s-i piarz de pre faja

PREDICI

205

m A iitului; alearg atunci p ocina i cu o cucernic ndrzfftalfl, cu d o u lacrm i ce va rs din ochi, cu un suspin ce W|I|A la ceriu dintru adncul inimii (cutez a zice), c leag m.inili' lui D um n ezeu, i ia arm ele a dreptei lui rspltiri, |M i face urgia lui spre iertciune, l face blnd, ierttoriu, nllrlmig rbdloriu, milostiv iubitoriu a su p ra celui pctos, caii'lr a tta l-au necinstit i nu l-au b g at n seam . i p e n tru c s nu socotii, feii meii, cum c acestea | su n t aflri ale mele, ascultai o pild : La a 3 carte a mprailor la 21 capete, zice cum c au vrut dreptul judectoriu, D um nezeu, s p e d ep seasc pre Ahav, m p ratu l lui Israil, pentru umilele p gn ti i nedrepti ce fce n toate zilele, i (IU n um a i din r u ta te a luj, ci i din sfatul nrutfatei femeiei mile, a Iezavelei, i i-au trim is c u v nt pre prorocul Ilie cum i(A va s-i ridice m p ria, s-i piarz casa lui, s-i risipeasc |v u ia lui, s nu mai aib d u p aceea nici vrednicie, nici cinste, l la cea de pre u r m s s fac m n c a re cinilor i a pnrtrilor ceriului. R sp u n se A hav : atta r u ta te s-mi vie mie yi atta p e d e a p s ? eu s aflu mijlocire ca aceea, s prefac dreapta a lui D u m n e z e u m n i e ; i ce a u fcut ? C u m au nuzit A hav cuvintele acestea, i ru p se h a in a lui, ncinse sac preste trupul lui i p u se ce nu pre capul lui, i posti, i fcu pocin ca aceea, ct au schim bat ndat D u m n e z e u m n ia lui, i a u m blnzit urgia lui, i c h e m n d iar pre Ilie, i-au / s : n ai vzut ce sm erenie a u a r ta t naintea m e a A hav, i ce pocin au f c u t ? deci p en tru cci s 'a u sm erit naintea feii mele, n u voiu a d uce r u ta te n zilele lui, ci n zilele fe ciorului lui voiu a d u ce r u ta te preste casa lui. D a r ce poate fi a c e a s ta ? P n a c u m cu bti, cu urgie, cu m nie nfrico D um nezeu pre A hav i zice s-l piarz, s-i ia i s tp n irea i vieaa, i acu m zice cum c nu poate s-i fac ru. Este cu p u tin ace puinic ce nu ce au p u s A hav n capul lui ? acel sac cu carele s au m b r c a t ? cel puin p ost ce au fcut ? nce pocin ce au ar ta t ? s fie slbit d u m n e z e e as ca urgie i s n d e m n e pre D u m n ez e u s fac aceea ce vrea p c tosul acela Ahav, i nu aceea ce cerea d u m n e z e e as ca d r e p

200

A N T IM

1V IREANU

tate ? A devrat, a este. Pocina au oprit m n ia lu i, cina i-au sm uls din mniile lui cele prea puternice rspltirii, pocina a u ters r sp u n su l cel nfricoat i ttoriu de m o a r t e : nu voiu aduce, zice, r u ta te n zilele
CUM S FIE P O C A I Ig A . u accs,e p rc

|H ilili pm I Iul

Ins p e n tru c s p o a t pocln|(| vite, s cuvine s fie p o c in a adev rat, iar nu rninct noas, pocin curat, iar n u viclean, p ocin a inimii) iar nu a gurii, c precum este a u r a d e v ra t i a u r minciuni,! a este i p ocin a d e v ra t i po cin m incinoas. Mu|H socotesc, p en tru cci zic: am greit i, D o a m n e , iart mii pctosul, c u m c adevrat s pocesc i nu tiu ticloli c po cina n u st n cuvinte, c zice H ristos la Evanghelie nu tot cel ce zice mie D o a m n e ! D o a m n e I va intr ntru m p r ia lui D um nezeu, ci cel ce face voia Tatlui m eu celui ceresc. Intre ceilali ce s au pocit, doi s afl vestii In S n ta Scriptur, unul este Saul i altul David. G reit-au Saul, greit-au David, i vin a m n d o i n c unotina grealei l o r . a m greit, zice unul, a m g r e it zice i celalalt. D a r Daviil a u auzit acest fericit glas : i D u m n e z e u a u lsat pcatul tu, nu vei m u r i ; i p e n tru Saul s ro a g Sam uil prorocul cu lacrmi, i D u m n e z e u ii r s p u n d e cu u r g ie : p n cnd vei pl ng e tu p e n tru Saul, i eu l-am d efim at pre el. Dar pen tru ce pricin, d rep te udectoriule D oa m n e , ari desp real ca aceasta cu aceti doi ce s cesc ? De este ade vrat, p re c u m o recu no atem , cum c naintea ta nu este nici o frie f cum s priimeti cu m ult mil i d rag o ste pre cei ce s ciesc, pentruce aici priimeti pre un David, i pre S aul l goneti ? Nu este m p ra t i unul i altul ? nu este Jidov i unul i a ltu l? n au greit a m n d o i naintea t a ? Dar d re p t ce David, carele au fcut p cat m ai m a re i ndoit, adic p re a curvia i uciderea, afl mil naintea ta, i Saul s d e sfa im i s leapd, carele sau a r ta t n u m a i neasculttoriu ? Adevrat, feii mei, pre din afar a s vede, iar D u m n ez e u , carele este cu nosctoriu al inimii i vede din

PREDICI

207

B u i i l n i aceea ce noi nu o vedem , au vzut despreala poii i a un u ia i a altuia; c po c in a lui David er po|Ainp ad evrat, cu d u h umilit i cu inim n frnt i smerit, A|n mu zice Sfn ta Scriptur, iar a lui Saul pocina er min||iii)iis viclean, din g u r num ai, iar nu i dela inim, ffl Inima lui nu e r d re a p t ctr D u m n e ze u , i pen tru aceasta Hirr;i a lui David s a u a r ta t priimit, i a lui Saul s au deffllmat. D rept aceea dar, p e n tru cci este pocina lu crtoare i lilnr priimit n aintea lui D um n ezeu, s cuvine s fie pocina d e v ra t ca a lui David ; i p e ntru c s p o at fietecarele Ifl ctige aceast po cin ad ev rat, desvrit, c u ra t i pi urnit, D u h u l S f n t n Scriptur ne a ra t n ce chip s o facem, cu p e d e a p sa ce au dat lui N a v u h o d o n o so r, m pratul Asirianilor. Pre acesta vrnd d u m n e ze e asca d rep ta te Krt-I ped ep se a sc n tr aceast viea, p e n tru m ulta lui trufie, i Im s-l milueasc, a u fcut a s u p r a lui acest r sp u n s, p recum i vede la al 4 cap al Iji Daniil : cu hiarle p a rte a lui n litirueanul p m n tu lu i, inim a lui dela o am en i s va schim b, ,.i inim de hiar s va da lui, i apte vremi s vor p r i meni preste el, adec l-au o sn dit s pasc m p re u n cu hiarele, i ca o h ia r s m n n c e ierburile p m n tu lu i, s i s de inim de hiar, i s s afle ntru aceasta p n ce s vor prim eni apte vremi, i atu nc e a s i s d ea iertciune. i a d ev ra t s 'au ntm p la t de au ptim it N av u h o d o n o so r, d u p cum au r n d u it d re a p ta ju decat a lui D um n e z e u , i intracest chip s au luat iertciune desvrit. S cuvine dre p t aceea acestei trei lucruri s fac fietecare cretin, p e n truc s arte pocin a d e v ra t i plcut ctr D u m nezeu : nti s fie p a rte a lui n iarb a p m n t u l u i ; cnd pctuete om ul, las trup ul lui slobod, n desftri, n pohte, n beii i n m n cri multe, i alta nu socotete, fr num ai cum i va d esm ierd trupul, cum s-i d ea odihne, cum s-l h r neasc cu m ulte feliuri de b u c a t e ; dintru carele u rm e a z be iile, curviile, preacurviile i alte po h te nenfrnate, carele fac pre suflet lca diavolului; drept aceea s cuvine, cnd va

208

A N T I M 1V IRE A NU

vrea s s ispo vedueasc adevrat, s schim be frica, s schimU vieaa, s s u p u e t r u p u l ; cu c e ? n iarba p m ntului, cu |l<| nerea, cu posturile, cu ajunrile, cu d e p rta rea m ncrilor}| a desftrilor ; pentru cci, p re c u m zice m arele Vasilie : postul este stricciune pcatului, instre ina re a patimilor, omorirm tr u p u l u i ; i cnd slbete cu postul om ul cel din afar, atuncea cel din luntru s ntrete, atunci s face casa lui Dumnezeii i vas curat darului celui d u m nezeesc. Al doilea lucru este, s schim be in im a lui i s ia inimii de hiar (i inim de h iar i s va d a lui). O m u l, precum are inim a iscusit, a o are mai m ult pohtitoare, nu este p u r u re a n tro stare, acum s preface spre bine, i acum sil schim b spre ru, a cu m po htete un lucru i acum l urte, acum iubete, i a cum v rjm u ete m potriva a c e s to ra ; hiara are p u r u r e a aceea inim neprefcut, stttoare i nemicat. i de vre m e ce om ul, cnd pctuete, pentru cci are inimii p refctoare, s d e p rte a z dela D u m n e z eu i de toat voina Iui, i d ra g o s te a la z i d ir i ; i pe n truc s fac pocin a de vrat, trebuie s schimbe, zice D um n e z e u , ace inim a lui viclean i am gitoare, care este n e sttto are i lesne mu* ttoare, i s ia inim de hiar, adic inim a to a re, ne schim btoare, o inim care s r m e p u ru re a ncm icat dela bine, dela dra g o ste a m e a i dela paza poruncilor mele, care s nu mai po h te a sc rul, nici s s a b a t la p c a t ; i aceasta este aceea ce zice p rorocul I o i l: rum pei inimile voastre. i la cea d epre u rm , al treilea lucru carele s urmeze pocinei cei a de v ra te este a c e a sta : 7 vremi s vor premeni preste dnsul. Pctosul, cnd iese din calea lui Dumnezeii i s face pre sine rob po htelor celor trupeti, svrete toate pcatele cele de m oarte, din carele cele mai m ari sunt, precum ne nva legea lui D u m n e z e u i S f n ta Evanghelie, adic : trufia, iubirea de argint, pcatul cel trupesc, zavistia, lacomia, m n ia i lenea. Deci aceste pcate su n t cele 7 vremi, carele s cuvine s Ie schim be cela ce va vrea s s poceasc cu adevrat, adic s prefac trufia n sm erenie, iu birea de arg in t in milostenie, pcatul cel trup esc n curenie,

PREDIC

209

n Hmvistia n drag oste, lcom ia n post, m nia in blndee i Irnca n rugciune i n tr alte fapte b u n e ; i p re c u m cnd fflrra aceste pcate s b ucur, s desfta i rdea, a i cnd A pocete, s cuvine s s m h n e a sc , s suspine i s plng, p en tru c s fac p rim e n e a l vremilor, i s s arate Iii facerea adevrat. Cu acest feliu de mijloace s face poi fiina d esvrit i plcut, i ctig p ctosul iertciune ilrplin, s m prietenete cu D u m n e z e u i s face iar vas dai ului celui du m nezeesc. D rept aceea dar, feii mei, de vrem e ce po cina are pulure ca aceasta, precu m ai auzit, i nu este alt cale i alt mijlocire, p e n tru c s v mntuii sufletele voastre, fr n u m a i ru pocina, trebuie d a r toi, i cei tineri i cei b trn i, i cci bogai i cei sraci, s alergai cu o srdie la aceast pacinic linite a mntuirii, p e n tru c vei afl toi o d ih n s u fletelor voastre, d u p cum zice Hristos la E v a n g h e lie : i toi v vei m ntui. Pocina aceasta este cetatea cea m in u n a t , n p a tru cornuri, ce au vzut sfntul loan la Apocalipsis n 21 de capete : care ave 12 ui, 3 de sp re rsrit, 3 de sp re m iaznoapte, i 3 d e sp re miazzi i 3 d esp re a pu s, p e n tru c s po at intr prin trnsele toi, i cei mici i cei mari, b tr n i i tineri i fietecarele d u p r n d u ia la sa i d u p vrsta sa. Prin cele d e s p r e rsrit s intre cei tineri, ca cei ce s u n t la rsritul vie ii; prin cele de sp re miazzi s intre brbaii, cari s afl la mijlocul v r s t e i ; prin cele despre m ia z n o a p te cei btrni, al c ro r le este sngele rece, i albiciunea zpezii o in n b a rb ; i prin cele d esp re a p u s s intre fr de nici o desndjdu ire cei ce su n t la sfritul vieii, i au a m n d o u pi cioarele n g r o a p i sufletul n buze, al cro ra milostivirea lui D u m n e z e u le va priimi pocina. D re p t aceea, n to a t vrem ea, iar m ai vrtos n zilele acestea ale sfntului post, v c h e a m pre toi milostivul D um n e z e u , carele p oh tete m n tu ire a tu tu ro r, zicnd : intoarcei-v ctr mine, i eu m voiu nto arce ctr voi. D re p t aceea nu nvrtoai inimile voastre, ci cu vitejie
A n tim Iv irea n u , P red ici . 14

210

A N T IM 1V1REANU

cretineasc lepdai lucrurile ntunericului, adic strmbrtlrt ile, jafurile, clevetirile, zavistia, urciunea, vrajba, curviik1 l toate necuriile i v m brcai cu arm ele luminii, cu m dina, cu ndejdea, cu drago stea, cu frica lui D um nezeu, rn cuceria i cu sm erenia, ca s sup u n e i cu aceste bunti pri improtivnicul vostru, pre diavolul i pre trup ul ce tirnelr, i patimile cele ce stric sufletul, i s v facei moteni m priei ceriului, cria s v nvrednicii t o i ; cu darul fe l cu mila iui D u m nezeu, amin.

C U V N T R I FUNEBRE

>

: '

/!

r
i. CUVNT DE NVTUR LA P O G R E B A N IA 1) OMULUI PRESTV1T2) SUFERINELE LUI IOV. -------------------------- M p M i m s u l acela l n g d u itoriu l Iov, piatra rbdrii d u p a luptele cele m ari ce i-au fcut vicleanul diavolul, i l-au golit c.'i n tr'o clip de ceas de toate averile lui i l-au lipsit de toat cinstea, de to at bogia, de to at slava i de toate soliile lui, i a u r m a s nu m a i cu muierea, a far de casa lui, e z n d ntr'un gutioiu cu m ult ticloie, plin de bube i de v ie r m i; iar ncai la acestea toate, p e n tru c s ruineze pre vicleanul diavolul i s-l birueasc cu brbia sufletului i cu rbdarea, precum zice mai pre larg istoria lui, n au dat ne bunie lui D u m n e z e u , nici au greit cu buzele lui, m c a r c cu acestea toate, socotind i el d e ertciu nea i ticloia acestei viei, i m ulte nvrtejiri i prefaceri ale lucrurilor omeneti, p lng e i [s tngui, i su sp in nd z i c e : pre m o a rte a a ch em at-o s-m i fie tat, adic ca cum ar zice : m oartea este tatl carele m nate. O a r e ce poate fi aceasta, iubiii mei, ce zice direptul acesta Iov. Nu este lucru m p o triv ? nu este lucru n e u n i t? M o a rte a taie i stric ca o s e c e r e ; iar tatl nate. D a r cum p oate na') n g r o p a r e . 2) m ort.

2 14

ANTIM IVIREANU

terea i stricciunea s s uneasc, fiind a m n d o u mpotrivrtM Poate c de ispitele cele multe ce i s au ntm plat, i dc |> it gubele cele m ulte ce l-au ajuns, i va fi p ie rd ut mintea, do zice c m o a rte a i este t a t l ; sau de multele dureri, p oate c nu va fi tiind ce g r e t e ? Ba, iubiii mei, ba nu i-au pierdui m intea i tie ce grete, ci n um a i socotind cum c cu alta im s poate m n tu i om ul, nici s p oate odihni de patimile i ti cloiile acestei viei, fr n um ai cu m oartea, p re c u m i nir'nll loc zice: m o a rte a este o d ih n a om ului. D a r stau de m mir, pentruce nu zice pre m o a rte a am c h e m a t-o s-mi fie m n tuire, ci zice pre m o a rte a am c hem at-o s-mi fie ta t ?

CELE TREI NATERL

A scu lta t''-

m e i' ^ t e a l a i

--------------------- -------- n vtura cea cretineasc, a u cu noscut i a u priceput, cum c este la fietecare cretin trt-1 nateri: una tr u p e a s c i alta sufleteasc i alta m ntuitoare. Deci n aterea cea tru p e a sc este aceea ce s nate netine trup ete, din tat i din m u m , precum o vedem aceastn totde a un a , n u nu m a i la oam eni, ci i la dobitoace, i pentru aceasta s n u m e te natere trupeasc, precum zice i D om nul H r i s t o s : c ce e n sc u t din trup, trup este. A d o u a n ate re este cea duhovniceasc i nu este la toti oa m eni, ci num ai la cei ce sau n scut duho vn icete din baia sfn tului botez, p e n tru care iari acesta Hristos zice ctr ucenicul cel ascuns, ctr N ic o d im : de nu s va nate netine din ap i din d u h , nu va pute s intre ntru m p r ia ceriului. Iar a treia na je re ce am zis c este m ntuito are, este aceasta ce zice dreptul Iov : cum c este tat m o artea, p e n tru cci c, p rec u m la n ate re a cea dinti trup easc, n s c n d u -s omul iese din tru ntunecatele nchisori ale pntecilui maicii sale l vede strlucita lu m in a soarelui, i precu m la a d o u a natere a baiei cei duhovniceti a sfntului botez iese om u l dintru ntunericul necredintii i vine la lum ina cunotinjii de D u m nezeu, strlucindu-se i lu m in n d u -se dintru lum in a cea cu trei strluciri a Sfintei Troie ; n tr'acesta chip i la naterea cea de a treia, care este m ntuito are, s nate sufletul om ului i iese dintru ntunericul i tina trupului, ca d in tro pucrie

PREDICI

215

liiimircat, i m erge s vaz lu m in a cea strlucitoare i slava irn fericit a vieii cei d e a p u ru re a . A ceast natere a m n llllili p ohti s vaz i prorocul David, i p e n tru a c e a s t a l l r r . i : scoate, D o a m n e, din tem n i sufletul m eu, ca s m r t u r i s e a s c num ele tu. Aijderea i fericitul Pavel zice: pohtesc s m sloboz din tru p u l acesta i s fiu m p re u n a t |U I Iristos. A ceast natere este a treia cu m u lt m ai b u n l mai de folos d ect celelalte, p e n tru cci n a te re a cea tru(H Jisc s n u m e te n atere ntunecat, iar n a te re a cea d u hovniceasc a sfntului botez s n um ete lu m in a t , i p e n tru K e a s t a sfntul botez s zice lum inare, i cei botezai s n u mesc luminai. Iar a treia na tere a morii, carele este m n lilltoare, este fr de greal i fr de prim ejdie la om ul cel i ri'dincioi i drept, cci n u p o a te s m ai p c tu e asc d u p moarte. D re p t aceea ale rg m toi credincioii i m e r g e m mIiit-un cu prieteni n otri i cu rudeniile, pe tre c nd u-i p n In g ro a p a (sau beseric), cu a d u n a r e de preoi cucernici, cu mul|imc de cretini credincioi, cu cntri sfinte, cu fclii aprinse i cu tmieri i cu to ate alte slavoslovii i p o d o a b e luminate. D in traceast natere s'a u n scut astzi i sufletul cel curat ncestui fericit frate ( ') ce au m u r i t ; i de vreme re s au d a t obteasca datorie d u p r n d u ia la cea cretineasc, i-l petrecem la g r o a p i s de sp a rte d e noi d in traceast viea, pre carele n d jd u im i noi s-l av e m n cealalt viea, Irebuete s-i d m cu toi o iertciune, i m ro g s zicem cu toi din tot sufletul v o s tr u : D u m n e z e u s-l ierte. De vreme ce au vieuit ca un om i au petrecut cu noi ntr'aceast lume, p oate c va fi am rt, sau va fi scrbit pre cinev, sau cu cuvntul, sau cu fapta, i pentru aceasta s-i zicem cu t o i : D u m n e z e u s-l ierte. i p en tru ca s p u te m ctig i noi d u p m o a rte a c east plat a iertciunii dela cei vii, pentru aceasta s zicem i a treia o a r : D u m n e z eu s-l ierte, i pre noi s ne milueasc, ca u n b u n i iubitoriu de oam eni, amin.

*) lo c lsat d e sc riito r, ca sa p u n n u m e le m o rtu lu i la n g r o p a r e a cru ia s'ar ro sti cu v n ta rea .

II.
CUVNT DE NVTUR IAR

L A P R E S T V I R E A ') O M U L U I

ntristat, jalnic i a m a r s vede a fi r sp u n su l morii la om , de vreme ce D u m n e z e u pre strm o ul no stru Adam. p en tru pcatul neascultrii l-au osndit spre m oarte, z ic n d u - i: p m n t eti, i n p m n t vei m erge. Ins de va sta netine s ia sea m a cu tot dinadinsul socoteala aceei o s n d e i sfr itul acelui r s p u n s a lui D u m n ezeu, nu o va afl s fie m u n c i pedeaps, ci m are facere de bine i m are d o b n d ; pentru cci de n 'a r fi hotrt D u m n e z e u m o a rte a la om, er s s fac r u ta te a n e m o a rt i pcatul necurm at, i pentru aceasta zice S fn ta S c rip tu r : i ac um ca nu c u m v s ntinz m n a sa i va lua din l e m n u l 2) vieii, i va m n c va tri n veci. Priceput-ai pricina, cum c d u p ce au m n c a t din lemnul cunotinii i au czut n pcatul neascultrii, l-au oprii D u m n e z e u s nu care cum v s m n n c e i din lemnul vieii i va tri n veci, i s s fac r u ta te a n e m o art , i va s e m n om ul cu pcatul fr de m o arte ; i apoi ce alt nevoie mai rea i mai cum plit ar fi p u tu t fi la ticlosul om dect aceasta ? D re p t aceea d a r m a re folos i m a re d a r j
') m o a rtea . 2) p o m u l.

PREDICI

217

liiHlivnic vindecare s'au dat om ului dela D um n e z e u , ca moar i s s strice acest tru p al pcatului, i s nvieze In nvierea cea de obte alt tru p duhovnicesc, fr de stricIn ne, i fr de m o a r t e ; c m are d o b n d s face om ului Ilinnrtea, d u p cum zice i Sfntul G rigorie bogoslovul: c fl laie pcatul, p e ntruc s nu rm ie r u ta te a n e m o a rt , i A face m u n c a milostivire i iubire de o am en i . P e n tru aceasta ('an zis n S c r i p t u r ) : p m n t eti i n p m n t vei merge. Pentru aceasta l-au scos D o m n u l D u m n e z e u din raiu, s lu creze p m n tu l, dintru care s au luat. Pen tru aceasta i-au zis: lutru su d o a re a feii tale vei m n c pinea ta, p n ce te vr i ntoarce n p m n tu l dintru carele te-ai luat. Pentru easta s au invlit cu foi de sm ochin. Pen tru aceasta sau mbrcat cu m b rc m in te de piei, care m b r c m in te nu este uita, d u p c u m zice iari sfntul G rigorie, fr n u m ai p en tru ucest tru p g ra s i m uritoriu. D rept aceea acest tru p g ras, o ! iubii asculttori, ca un Inip al pcatului l-au d e sb r ca t astzi i l-au aru n c a t la p mnt, ca o h a in veche i stricat i acest fericit r p o sa t fratele nostru ( *); sau d esbrcat, zic, de tru p u l acesta, p e n tru c s s m brace cu altul fr de stricciune, iui lsat lcaul cel p m ntesc, p e n truc s ctige alt lca tu ceriuri, p recum m rtu risete fericitul Pavel, zicnd : penIruc tim c de s va s u r p (stric) casa n o a s tr cea p m n teasc a trupului, avem zidire dela D u m n e z e u cas ve cinic n ceriuri, n efcut de m n . i de vrem e ce petrecem fericitul lui suflet n minile lui D um n ezeu, cu a d u n a r e de preoi cucernici, cu m ulim e de cretini credincioi, cu cntri sfinte, cu fclii aprinse, i cu tm ieri i cu toate alte slavoslovii i p o d o a b e lum inate ; i de vrem e ce au d a t obteasca datorie d u p r n d u ia la cea cretineasc, i-l peirecem la g ro a p i s d esp arte dintru aceast viea, pre carele ndjd uim i noi s-l vedem n cealalt viea, tre b ue te s-i d m cu toi
V) lo c l sa t de scriito r, c a s p u n n u m e le m o r tu lu i la n g r o p a r e a

cruia s ar ro sti cu v n ta rea .

2 18

A N T IM IV 1RE A NU

o iertciune, i m ro g s zicem cu toi din tot sufletul D u m nezeu s-l ierte. De vrem e ce au vieuit ca u n om i im petrecut cu noi ntr'a c e ast lume, p oate c va fi am rt, snu va fi scrbit pre cinev, sau cu cuvntul, sau cu fapta, l pentru aceasta iar s-i zicem cu toi : D um n e z e u s-l ierte , cci aceast cltorie este s o facem cu toi. i pen tru c sA pu te m ctiga i noi d u p m oarte aceast plat a iertciunii dela acei vii, p e n tru aceasta s zicem i a treia o a r : D um nezeu s-l ierte, i pre noi s ne milueasc, ca un hun l iubitoriu de oameni.

CUV N T

DE

NVTUR MORT

ASUPRA OMULUI

Nu plngei, c n au murit, ci d o a rm e , a au zis Fiiul ini D u m n e z e u , cnd a u vzut m o a r t n p a t pre fata lui Iair, mai m arele S in a g o g u lu i; i a zic i eu ctr ntelepjia voastr, blagosloviilor asculttori, i ctr d u m n e a t (cutarele ') i ctr celelalte iubite rudenii, cari cu tnguiri i cu lacrimi v ntristai p e n tru aceasta de bun n e a m i cinstit cocoan, care sau odih nit n D o m n u l : nu plngei, c n au murit, ci d o arm e . Fericitul ei sfrit este a d o rm ire , iar nu moarte. D re p t aceea nu cere dela voi lacrmi, nici p ohtete suspinuri, nu priim ete ntristciune, nici plngere. Vrednice, de p lns su n t limbile, limbile cele p g ne, c n au credin, Jidovii c n au botez, ereticii c su n t desprii de braele be se ric ii; p e ntru c acetia a d e v ra t mor, acetia iau vecinic m oarte, precum zice fericitul Pavel la al 7 cap ctr R o m a n i : c cel ce au m urit, pcatului au m u rit o dat . Iar o coco an cretineasc ca aceasta, ce s a u n scut n baia Sfntului Botez, ce au s u p t laptele credinfii, ce s au h r n it n casa n v turii d um nezeescului dar, ce s au ntem eiat cu p u tere cinsti telor Taine, ce e r n grdit cu bunti, cu faceri de bine, cu lucruri plcute lui D u m n e z eu , u n a ca aceasta a d e v ra t
J) so u l m o a rte i.

220

A N T I M IV IR EA NU

n au m urit, ci d o a rm e. A ni-o adevereaz nemincinoawt I g u ra lui Hristos la S fnta E v a n g h e li e : cela ce crede nlru mine, nu va m u ri n v e c i ; i de v rem e ce credinciosul nu I m oare, este lucru a d e v ra t c sfritul lui nu este m oartr ci ad orm ire, o m rtu rie te m arele Vasilie la cuvntul ce fan I a s u p r a m o rii: m oartea drepilor este (zice) a d o rm ire ; l I iari la molitvele Rusaliilor: c nu este, D o a m n e , moarto 1 robilor ti, cnd ieim noi din tru p , i venim la tine, Dum- I nezeul no stru ; ci sc h im b a re a d in tr acelea mai cu grij la ceh' I mai vesele, i la o dihn , i la bucurie. i a d e v ra t ct este de dulce aceast ad orm ire i cu ct este mai do rit decAt I ad o rm ire a cea fireasc de toate zilele. La a d o rm ire a cel I fireasc r m n e o m u l fr de simire, nu vede, nu aude, nu I c unoate, s uit pre sine, uit pre fiii lui, pre rudenii, pre prieteni, r m n e lipsit de toate rsfrile vieii i de luminii I acestei l u m i ; iar la a d o rm ire a aceasta de pre u rm , o ! ct sil I bucur, ct s rsfa i ct n v ia z ; n Ioc de a-i pierde I lumina, i deschide mai vrtos ua ceriului i a luminii cei I a devrate, o zice Isaia la al noulea c a p : celor ce locuesc I n locul i u m b r a morii, lum ina i va lum in pre e i; n I loc de a s lipsi de rsfri i de bogii, ctig frumu- 1 seele, carele pot singure s sature toate pohtele l u i ; o ade- ] vereaz la p salm u l 17: s tura-m -voiu, cnd mi s va arta I m rire a ta : n loc de a r m n e a de c u notina rudeniilor j i a prietenilor ntru strlucirile luminii cei neapropiate, vede n toate zilele pre prini i pre fii i orice alt au avut dorit n lu m e ; o m rtu rie te m arele Pavel ctr Corinteni n 13 c a p e te : acum cunosc din p a r te ; iar a tu n c e a voiu cunoate, | p re cu m i cun o sc u t sunt. i de vrem e ce aici d u p a d o r m irea cea fireasc s ntoarce iar om ul la ostenele, la scrbe, la suprri, la pa tim i; acolo d u p a d o rm ire a cea de pre urm, care o n um im noi a morii, trece din scrbe, la bucurie; din stricciune, ntru nestricciune ; din oraul lcrmilor, Ia locul v e se lie i; din tu r b u ra r e a vieii, la ad p ostire a cea lin a m n tuirii ; din patimile Egipetului, n p m ntul cel fericit al fgd u i n i i ; din robia lumii, la m n tu ire a c e r iu lu i; din petrecanic,

PREDICI

221

'nm ieasc, n ceata fericiilor n g e ri; i cealalt nen oro cire m ir mai m a re dect a c e a s ta ; ce alt a d o rm ire mai dorit McAt a d o rm ire a morii. D re p t aceea zice i D u h u l Sfnt la Icsiastul n 7 c ap e te : mai b u n e ziua morii, dect ziua naterii; c n a te re a este nceputul durerilor, iar m o artea 'Nic nceputul vieii cei fericite. D re p t aceea zic iar: nu (ilAngei, c n au murit, ci d oarm e. i cu mine m p re u n va zice i cel cu rostul de a u r lo a n : s cuvine la m o a rte wl ne b u curm , iar s nu p l n g e m ; i pricina este, zice nfftntul, de va fi tnr, s au m ntuit c u r n d din mijlocul r e lelor; iar de va fi b trn, aceea ce i s p re mai dorit a li, cu saiu lundu-1 sau dus. i noi s nu v rs m lacrmi niciodat, cnd ru d a i prietenii dorm , ci mai vrtos (s ne) linitim, tcem i n e nevoim c a s nu-i d m vreo s u p r a r e ; m car cu m c tim c a d o rm ire a este m o a rte trectoare, sfritul a unei zile, p re c u m zice dum nezeescul Z lataust : dar p entru ce s v rsm pen tru cei mori lacrmi, pen tru ce s ne ntristm de sfritul vieii frailor notri, ce s o d ih nesc n D om n ul, ce s veselesc n slava cereasc, ce locuesc in locaurile celor vii? A d evrat m oartea, ca o nemilostiv ce este, au secerat fr de vrem e pre aceast floare aleas i au rpit p rea tim purie p o d o a b a i fr u m u se e a neam ului omenesc. Iar p e n tru aceasta nici lacrmile su n t cu cale, nici ntristarea cu d r e p t a t e ; c precum este m ai norocit corbierul acela pre carele vntul cel m a re l a d u ce n g r a b la linite, dect acela ce cu m are linite, fr d e vnt, clto rete, a mai fericit este i acela ce fr vrem e de m o a rte g ra bnic s m u t la linitea dum nezeetei fericiri. Zice n e leptul S o l o m o n : sfrindu-s peste puin, au mplinit ani m u l i ; c plcut e r D o m n u lu i sufletului lui. Au sttut cu b u n m u lu m it la D u m n e ze u i sufletul acestei cinstite cocoane, pentru m ulta ei credin, p e n tru buntile ei cele cretineti, p e n tru cu renia cea fr de a se m n a re, pentru cuceria cea m a re la cele dum nezeeti. D re p t aceea sau sfrit preste puin, p e n tru c s ctige rodurile lu c ru rilor ei, celor plcute lui D um n ez e u , sau s zic mai bine,

222

A N T IM

IV IR E A N U

s au svrit, p en tru c s ctige zilele ei i s-i fac vit n|M vecinic, O pasre, ce s n u m e te finix, d e ce s svri'| l | fr de vrem e, de aceea m ai m ult i a d a u g zilele vieii I pe n truc m o a r te a ti noete vieaa i-t d r u e jte ani imiu muli. Deci aceast cocoan, de ar fi m urit pentruc s s sA * vreasc, ar fi fost vrednic de p lns sfritul ei, pentrucA sa r fi p e rd u t un chip m in u n a t ca acesta, al d arurilor i ni buntilor. D a r de vrem e ce s a u svrit, p e n tru c un treasc n veci, p en tru c s se b u cu re m p r e u n cu ngerii, pe n truc s s nasc de a d o ua o a r n ceriu ca finixul, i r trebuie lacrm ile? S cuvine (zice fericitul Pavel) acest truji striccios s s m brace cu nestricciune, i acest muritorii) s s m b race cu ne m u rire a . nceteze drept aceea jalea, sfi asc-se ntristciun ea : c n a u m urit, ci d o a rm e . l pre c u m zice apostolii ctr H ristos p e n tru Lazr, a zic l eu p e n tru d n s a : de a u adorm it, m ntui-s-va, va aez fiii de nici un p re p u s m arele D u m n e z e u sufletul ei cel cretinesc n snul lui A vraam i al lui Isaia i a lui lacov, n lcaurile celor vii, n corturile celor drepi, u n d e strlucete lu m in a cea d e a p u ru r e a a du m n ezeetei lui mriri. i de vrem e ce ntre cele lalte faceri de bine, s u n t folositoare cererile Sfintei besericl i rugciunile celor credincioi, p e n tru c s ctige fietecare cretin fericirea cea nesch im bat, p en tru aceasta v pohtesc pre toi, p re a sfiniilor arhierei, cuvioilor iero m o nai i cu cernicilor preci, cinstiilor boieri i pre tot n o ro du l ce v i aflai de fa, s zicei cu un g las i cu o inim toi deo d a t : D u m n e z e u s o ierte i s o fericeasc, p e n tru c s s nvredn iceasc i ea i noi toi (cnd va fi voia lui D u m nezeu), s ne veselim m p r e u n ntru m p r ia ceriului, unde este viea fr de m o a rte i m rire n edesprit i bucurie stttoare, amin.

IV. NVTUR CND S F A C E PA RA STA S

Un lucru preste fire vz n S fn ta Scrip tu r la a d o u a rnrte a m prailor n 12 capete, i foarte m face de m minunez. m p ra tu lu i David i-au fost bolnvit copilul cel dintiu ce ave din Virsava, i p e n tru cci s afl n nevoia morii, er p u ru re a trist i m hn it, i nici m nc, nici bea, tiici pute nim enia s-l m ngie. Iar d u p ce a u m urit, zice Sfnta Sc ptur, n d a t s a u splat i s a u uns cu m irosuri < i s a u m b r c a t n h aine lum in ate i m e rg n d n casa D om imlui, au dat mul{mit lui D u m n e z e u i ieind a far s au osptat i sa u veselit. D e care lucru stau d e m mir, cum putu fi aceasta. C p n e r viu i b o lra v , plnge- i s ntrista.; i d u p ce a u murit, s 'a u veselit. R sp un sul acesta ui-1 d nsui D a v i d : p n er, zice, bolnav, mi s cuveni s m m h n e sc pen tru el, cci a veam n dejde c mi-1 va ls D u m n e z e u ; iar d e v rem e ce a u m urit, apoi nu pociu s-l ntorc; ci-mi c a u t 1) mie a m erge d u p el; i p en tru aceea m b u c ur c s a u o d ihn it n D o m n u l i sau m ntuit de grijile lumii. D rep t aceea zic i eu ctr d u m n e a ta cutarele i ctr celelalte iubite r u d e n i i ; s ncetai ntristarea i prsii lacrmile, de vrem e ce s au odihn it n D o m n u l aceast cinstit
) treb u ie.

224

ANTIM IVIREANU

c o c o a n 1), ce s p o m e n e te a s t z i; cci lacrmile i n trU l ciunile nu d a u nici un folos morilor, nici pot s-i ntonf din viea}a cea vecinic, nici s-i scoat din gropi. i penlr aceea a u pu s lege dum nezeetii apostoli, s nu plnge|i |> m ori, ci s-i p o m e n im la nfricoatele taine, i s fan'W milostenie i alte faceri de bine p e n tru ei ; cci este plclll naintea lui D u m n e z e u , i li s face m a re folos, i adll( m ult d o b n d i m n tu in sufletelor. Precum adevereazrt y| sfntul Dionisie A riopaghitul la cuvntul ce face a s u p r a mor|ll| rugciunile, zice, ce s fac la sfintele jertvelnice, su n t de fol(i| nu n um ai celor vii, ci mai vrtos celor mori. i pentru aceea i sf n ta beseric s ro a g nencetat buntii Iul D u m n ez e u , s lase toate greale celui m o rt p e n tru neputinfit om e n e a s c i s-l od ih neasc iu locul celor vii, n snul Im A vraam , i al lui Isaac, i al lui lacov, de u n de lipsete toalfl du rerea, grija i su sp in are a i s nu s uite p uterea lui D u m nezeu, s lase toate grealele celui m o rt pentru nepulinln o m e n e a sc i s-l odih neasc n locul celor vii n snul Iul lacov, de u n de lipsete to a t d u rerea, grija i suspinarea t s nu s uite p u te re a lui D u m n e z e u , p e n lru m ulta i nespusa a lui buntate, spurcciunilor ce s au fcut de cel m o r t pentru nepu tina o m e n e a s c ; de vrem e ce nu este nim enia curat dc spurcciuni, d u p cum este zis. i d e vrem e ce i aceasUt cinstit cocoan, ce s p o m en e te astzi, cu c uvioas slujbfl besericeasc, au vieuit in lum e ca un om , s roag, prin mijlocul m eu, 'tu tu r o r ci v aflai de fat, ca ce va fi greii naintea lui D u m n e z e u i naintea oam enilor, s zicei toi cu un glas i cu o inim : D u m n e z eu s o ierte, pentru ca s ne nvrednicim i noi a lu aceast iertciune d u p pretrecania n oastr, amin.

i) co p il .

ADAUS
N CEP T U R I NVTUR PENTRU IS P O V E D A N IE

Pre cel ce v rea s s ispovedueasc, s-l a du c s stea naintea icoanei D om nu lu i nostru lisus Hristos, i s nceap duhovnicul carele va fi: Blagoslov. bog. na. sfetii bje. gospodi pomilui 12. Priideate poclonimsia. *) D u p a c e e a : Pomilui b j e 2) : s-I zic ce-1 ce va vrea s s ispovedueasc (de va ti c a r t e ) ; iar de nu va ti carte, s-l zic duhovnicul. i d up aceea s g r e a sc duhovnicul ctr cel ce va vrea s s ispovedueasc. Iat, fiiul m eu, c nevzut st naintea n o a str D o m nu l PE N T R U CEI CE SE SP O V E D E SC . no stru lisus Hristos, ca s-i priim easc ispovedania ta. Deci nimic s n u te sfieti, sau s te ruinezi, nici s te spimntezi, sau s ascunzi cev de ctr mine, ci cu n drzneal s-mi spui toate cte ai g r e i t ; ca s priimeti iertciune dela D o m n u l n ostru lisus Hristos. lat chipul sfiniei sale, aici naintea n o a str ; iar eu num ai ce su n t m rtu rie, ca s m rtu risesc naintea sfiniei sale toate c te vei gri ctr mine. Iar de vei a s c u n d e cev de ctr
SFA T U R I D U H O V N I C I L O R
*), a). fo rm u le slo v o n e ti.

Antim Ivreanu. Predici.

15

226

ANTIM IV IR EA NU

mine, vei s aibi ndoit pcatul i o sn da . Deci ia-te amilii* dac ai venit la doftor, s nu te duci n et m d u it. i a s-l ntrebe pre acela foarte cu den ad in sul, m i m d u p alta, i s n g d u e a sc p n ce-i va rspu nd e. Deci iar s g r ea sc duhovn icul ctr dnsu l : Spune-ml, fiiule, au d o a r i-ai stricat curia ta cu m a la h ia ? i i;tr mi sp u n e au d o a r ai czut n pcatul sodom iei cu cinev ;\'? sa u cinev cu t i n e ? Au d o a r ai czut n pcat cu m u ie re? sau i cu cte ai czut i ce chipuri au fost ? de cele v duve ? au de cele cu b rb a t ? P e n tru c cela ce cade n pcat cu m u ierea ceea ce are b rb at, acela s c h ia m preacurvar. Aijderea i m u ia re a care va cde n p cat cu altul, avnd brbat, s c h e a m p reacu rv ar. i iar ntreab pre acela, pentru am e ste c a re a de snge. Spune-m i, fiiule, au d o a r ai czut cu rudeniile tale ? sau cu f in -ta? sau cu n a - ta ? au ce chipuri uu f o s t ? C acestea s ch iam a m estecare de snge. S p un e-m i, fiiule, au doar ai czut cu dobitoc sau cu pasre ? Iar de va fi n su ra t acela ce s ispoveduete, s-l ntrebe : spune-m i, fiiule, au do ar ai czut cu femeia ta preste fire 1 a far din fire? au d oar m ai nainte de nunt, fiind logodit, cu d n s a ai czut n p c a t? sau au d o a r ai czut n pcat cu altfel de oam eni, cari s u n t de alt le g e? C acel pcat s c ano nete mai greu cu un an. De alte pcate care s u n t : S p une-m i, fiiule; au d o a r ai o m o rit pre c in e v ? cu voia ta sau far de voia t a ? i iar mi s p u n e : au d o a r ai furat cev, i mai pre u rm sau fcut afurisanie ? sau au furat altul i au a d u s la tine ? i de vei fi furat cev, s ntorci. i ndat cum vei n to a rc e s alergi la arhiereu i s-i iei canon dela dnsul, i s te ierte de afurisanie. S ntorci, ad ic s plteti. S pune-m i, fiiule, a u d o a r ai jurat cu strm bul, i n ce chip te-ai jurat, cu voia ta, sau fr de voia ta ? Au d o a r ai b g a t vreu n srac n n evoie? Au d o a r faci n p a ste cuiv'? au ai fcut, au ai oprit simbria cuiv ? De vei fi npu stit pre cinev, sau npstueti, s ntorci.

PREDICI

I Spune-m i, fiiule, au d o a r eti cinstitoriu de stele? au facj farm e c e? sau ai vrsat cear sau p l u m b ? au d o ar ai a d u s Iftl cas frm ectoare, de te-au izbvit de farm ece ? au do a r li* faci tu nsuti ? sau le-ai fcut vreo dat ? sau ai fcut faritMTc spre stricciunea cuiv? a u d o a r legi *) dobitoacele ca Ifl nu le m n n c e lupii, sau ai pus pre alii de au fcut de I H'fste lucrri ? au d o a r ai legat pre b rb a t cu fem eia ? au alt le gtur pentru vreo boal? au pori niscari baere, au ie r b u r i? i de s va afl cum c au fcut el de acestea sau i va n fcut lui alii, unul ca acela s c an onete 7 am, precum este p o ru n c a sfintelor canoane. Iar m eterul acela carele le face astfel de lucruri s canonisete ca un uciga, adic ani * 2<>, precum p o ru ncete m arele Vasilie. i iar i zice : spune-m i, fiiule, au d o a r ai ocrit pre plinii t i ? sau pre vreun o m ? sau c lu g r ? au d o a r ai \ rajb cu cinev ? P e n tru c de vei av e vrajb cu cinev, d a rurile tale i pravila ta nu este priimit n aintea lui D u m nezeu, i nici altcev, orice vei face, nu su n t priimite. Sp un e-m i, fiiule, a u d o a r ai m ncat carnea m ortciuni sau s nge de ce! oprit ? sa u de lupi m ncat ? sau de vulturi o m o rt ? sau te-ai sp u rc a t cu altceva ? sau pre prosturi, M ier c u r e a sau Vinerea, te-ai fi s p u r c a t ? Au d o a r ai nchinat pre cinev diavolului, sau ai hulit, sau ai jurat sf n ta le g e ? sau cre dina ? s a u altcev hul ? sau anaftim it -) pre o m ? sau greti minciuni i te juri n m in c iu n i? au d o a r eti tr u f a ? sau d o a r te mbei ? P e n tru care este aceast piericiune i t r u pete i suflelete. Deci jde] acestea loate de acum nainte este s te pzeti foarte i s te iei a m in te ; p e ntru c iat c de a d o ua oar te b&tezi, d u p cum este taina credinii creti neti, i de acum nainte s pui nceptu r b u n cu ajutoriu lui D um n ezeu. i de g lu m e s te fereti, s nu faci pre o a meni s rz, c acestea nu sunt cretineti, ci cu drep tate i cu curie, i cu sm eren ia s-i petreci vieaa, p e ntru c s-i aiute D u m nezeu .
') de-cAni,

-} ai b lestem at.

22.S

ANTIM IVIREANU

i d u p ce va zice el acestea toate ctr dnsul cu am fi runtul, i acela iar s va fg d ui de acestea de toate s -4 prseasc, atun cea nd at s pleac n g e n u n c h e ce s isjxi veduete, i s-i citeasc duhovnicul molitv. Deci d u p ce I va citi molitv, s zic dostoino est slava M i otpust '), A tuncea l can o n e te duhovnicul pre dnsul, d u p cum il va fi greala l u i ; i de va ave acela multe pcate, il ca n o nete n care pcat este mai m a re din celelalte, adic care pcat are ani mai muli i celelalte pcate toate ntr'acel canon s iart. Deci a tu n c e a iar zice duhovnicul ctr dnsul : iat, fiiul m eu, c atia ani poruncete sf n ta pravil, c a s nu te pricestueti tainelor sfinte. Num ai cnd va fi la prazuicile cele mari, cnd va fi vrem ea de pricetanie, n loc de pricetanie s iai aghiazm . i de te vei inea, adic te vei opri de sfnta pricetanie, p re c u m ii dau canon, i s vor iert pcatele ; iar de te vei trece, adic de nu vei b g a seam . Iud te vei face, Al doilea, i s pzeti de i sa va n tm pla boal grea de m oarte, atu ncea s te pricestueti, i de te vei scula, iar s stai n tracel canon, care i s a u p oruncit i s pui m sur, iar s ii mai nainte cu un an, n care te-ai pricestuit, s priimeti m s u r a anilor, carii su n t poruncii. i tu, care eti duhovnic, ia a m in te i aceasta, c de s va prsi om ul de pcat, atun ce s cano nete i s priimete, pre c u m poru ncete m arele Vasilie la canon. Iar n ct vreme va fi el n pcat, nimic nu s socotete canonul l u i ; iar de va ine ct^v vreme, s nu s pricestueasc, i apoi iar s va t m p l de va cdea n pcat, iar s p u e n c e p tu r c a n o nul dintru'nti. Iar d u p ce s va prsi el de pcat, i s va fi oprit din voia lui i de pricetanie, sa u de p o ru n c a altui duhovnic, a tu n c e a i s socotesc Iui i acei ani n canon ; iar de s va afl vreun om cucerit, i de s va nevoi el s fac c tv s e a m de m tnii in zi i n noapte, s-i pogori lui un an m ai jos de m s u r a anilor de pricetanie ; iar de va nevoi el s dea milostenie, p recum ii va fi puterea, iar s-i
!), ), fo rm u le s lo v o n e ti.

PREDICI

22

In ,.i lui i alt an ; iar de va posti el M iercurea i Vinerea, (in'cum p orun cete sfnta pravil, las-i lui i alt an. De va jllUM Lunia, de dulce s nu m nnce, las-i lui i alt an. |nr de va fi om ul de treizeci de ani, sau i mai jos, i alt an ^-i lase lui. Iar de va fi de douzeci de ani, sau i mai jm. mai puin s s canoneasc. Iar de nu va suferi aceasta, i iiro zicem mai sus, s plineasc toi anii care am zis mai su s desvrit, p recu m i s'au po runcit nti. De acestea semuiri, adic tocmire, este a sfntului Ion postIIicul. i mai mult acei 15 ani ai prea curviei i ai sodom iei i ai dobitoacelor, i p o g o a r p n la trei ani, ns ad e v ra t d r -i va posti aceti trei ani necurm at, ad ic desvrit cu post, n zi o dat s m nnce, i metanii s fac cum i s va porunci dela duhovnic, a far osebit de S m b t i de Duminic. Iar ali prini de acestea n'a u poruncit, num ai de sfnta p ri cetanie s fie oprit, d u p gre a la lor. Iar de pcatul curviei pn Ia patru ani s-l pogoare, d im p re u n s ie cu ce i s va porunci, precum s'au zis mai sus. Iar M iercurea i Vinerea s cuvine tu tu ro r cretinilor s posteasc, ca i cei ce au canoane, i cei ce n au ; p e n tru c a ceasta este obicinuit cretinilor. Iar d u p cd erea n pcate, de va vrea acela s s clu greasc, d o u pri s ie i o p arte s-i ieri. Iar de va vrea s m earg la obte jitie, las-i lui canon jum tate ; iar d u p ce au luat cinul clugresc, i au czut n pcat, ci ani sau poruncit s-i plineasc. Aijderea i muierile s le ntrebi, au do a r vor fi p u rt nd ierbi, sau vor ti b u t ierbi s nu fac copii, sau de s va afl s fie fcut ele lucru ca acesta, ca ucigaii s s ca n o neasc. Iar de va fi lepdat ca copilul de vreo nevoie, un an s s pricetueasc. Iar ceea ce va fi p u rta t ierbi, sau va fi pu rt n d s le lepede. Iar de face farmece, ca s ti^ ce copil va face, sau s tie alte lucruri, ase ani s nu s cuminece. A ijderea s fie ntrebate ele de toate pcatele, ca i p a rtea brb teasc ; i n ci ani s vor atl n canon s n aib voie a fr m n t prescuri.

CUVNTAREA MITROPOLITULUI ANTIM LA SUIREA PE SCAUNUL MITROPOLITAN

In o r i g i n a l , t itlu l a c e s t e i c u v n t r i e s t e A c e a s t a o a m m a m F c u t M i t r o p o l i t .

zis c n i i

Venii dup mine i voiu face pre coi vntori de oameni*.


Doftorii cei desvrit i ne lepi atunci mai m ult mresc CU DOCTORII. lauda m eteug ului lor, nu cnd cu hier i cu foc lupt p atim a s o sup ue, d u p cum este legea r s b o iu lu i; ci nu m ai cnd aceia ce ptim ete cu apipieri m ng ioase i cu doftorii dulci vor afl leacul b o ln a vului ; i cele nfricoate porunci ale m eteugului doftoresc s le o preasc n oarecare zile, cu m ncri doftoreti i h r nitoare potolind durerile, s arate pre acela ce ptim ete m n tuit de boal. A i p rea neleptul doftor al sufletelor i al tru p u rilo r noastre, m p ratu l m prailor Hristos D um n ezeul no stru, v znd lum ea c bolnvi cu patimele necredintii i s umfl ca o ra n cu nelciunile cele lumeti spre nchinciunea idolilor, a socotit cu m ulte feliuri de mijloace, i a p u rta t de grije perttru m n tu ire a o a m en ilor i a n e am ului om en esc, de vrem e ce acesta este lucru cel dintiu al bunt{ii lui, a m n tu i pre om u l din minile v rjm aului i a-1 ad u ce la f ru m u se e a cea dinti i la vrednicia dela care au czut p e n tru pcatul neascultrii al strm oului A d a m ; i nu trimete ploaie de foc
MNTUITORUL ASEMNAT

PREDICI

hun- ngrozirea lumii, nici pornete m are ca o oaste m prolh i pm ntului, nici narm eaz puterile stihiilor im protiva feiedinii, ci numai" o s pu ne cu blndee, cu m inuni, i o spre dnsul cu faceri de bine, i cu cuvinte cereti o (iirl ice s s m u te de pre d n sa patimile cele sufleteti ce il\ umflau ca o ra n otrvit. i vrnd D u m nezeu C uv n tu l ca s s arate v n lume, mai nainte p n a nu s i n tr u p i l'HOROCH OR. . . . , 1 -------------------a s face om, au trimes in lum e prooroci s (iiupovedueasc la o am en i venirea lui cea nfiat, i pentru nefasta n 'a u ales m prai i crai s fac proroci, n'au luat filozofi i ritori s trim ea propoveduitori venirii lui, n'au p o c n i t din ceriu ntunerece i m ulim e de ngeri, ce are pre Irtng d n su l mii de mii nesocotii i n e n u m rai, ci a trimis oam eni proti, i mai vrtos pstori de oi, ca pre Moisi, ca pic David, ca pre Samuil, i toat m ulim ea proorocilor, prin mijiocul a crora au se m n a t b un a credin nu n toat lu m ea, ri num ai la un n eam , la Jidovi, cari locuiau n tro parte a pm ntului, n ludea. D ar de vrem e ce D u m n e z e u va pre toi oam enii s-i m ntneasc i Ia c un otin a ad evrului s vie, cci aceasta este mare sete la D u m n ez e u a pofti i a iubi s s m n tu ea sc o am en ii; p en tru aceasta nu s o dihni D u m n e z e u s fie num ai li Jidovi b u n a credin, i celelalte limbi s fie lipsite de ilarul lui. Pentru aceasta au v ru t s rsar lum in a d u m n e zeirii lui n toat lum ea, i viind m plinirea vremii, d u p r u m zice fericitul Pavel, vrut-au D um ne z e u s vie Fiiul lui. s s na sc din muiere, s s fac supt lege, ca pre cei de supt lege s-i r s c u m p e r e ; s au fcut om din N sctoare de D u m ne z e u i p u ru re a fecioara Maria, au petrecut n lum e m p reu n cu oamenii, i vrnd s tra g lim b ile 1) la cunotina dumnezeirii lui i s-i nvee lucruri p rea slvite i p o r u n c nou i viea cereasc, cerc s afle slugi acestor porunci, i nau cutat ceti, nu s au uitat la mulim e de oam eni,
IHIMITEREA

...... ...........

ANTIM

IV I R E A N U

n au socotit slujba mprailor, s 'a u scrbit de puterea avuiei, au urit biruina ritorilor, nu i-au trebuit limbile filozofiloi nu s au slujit cu arm e, d u p cum e obiceiul ostailor, nici cu alte m eteuguri a se m e n e a acestora ; pen tru c s nu aib.t putere nimeni din cei necredincioi s zic c au tras la simHristos m ulim ea cu unele ca acestea, ci n u m a i s'a slujii iar cu mijlocul cu carele au ales pre proroci. __i ce fac e ? au luat iar propoveduitori EvanAPOSTOLII. . .. . , ---------------- gneiiei, nu pstori ca pre proroci, ci pescari l vntori de pete, i i-au trim es s p ro po ved ueasc lumii b un a vestire, i le ncredineaz n mnile lor i n limbile lor doftoria lumii, zicndu-le; venii d u p mine voiu face pre voi pescari de oam eni ; ncetai de a v trudi d e a s u p ra mrii cei nensufleite, mutai pen tru d ra g o ste a m ea m eteru gul cel pes cresc pre p m n t ; acolea pre dnsul trimetei, i v ntindei mrejile, vnai pentru mine vnatul c re d in ii; venii d u p mine, urm ai-m i mie, ucenicii mei i nvtorii lum ii; lucrai pentru d ra g o ste a m ea m eterugul vostru p en tru ceriuri. V rsat este ca apa mrii pre p m n t nchinciunea idoleasc, zidirea este acoperit cu norul a muli dumnezei, adncul necredinii neac toat lum ea, oamenii s cufu nd de valurile drceti, lum ea pute de m puiciunea sngiurilor i s stric cu jertvele cele striccioase. Voiu p u n e a su p ra lor ispravnici i doftori, pre voi. pre pescari. P atim a aceasta ch iam m e rterugul v o s t r u ; s slujim cu iarb m n tu itoare zidirea ce este in nevoi, venii d u p mine, iar, ei lsnd mrejile, m e rse r d u p d n s u l ; n trun g n d er ceata ucenicilor cu po h ta stpnului. i ca nite o am eni drepi i proti de rutate, n'au viclenit n mintea lor, nici i-au p re p u s n inima lor de acea chem are, ci ca nite oam eni blnzi i fr de rutate a u m ers d u p dnsul, ca hierul d u p piatra m agnetului i ca prul d u p chihribarul cel curat, i cu puterea M ntuitoriului 1 Iristos au r u inat pre cei ce i-au vzut, i ca pre nite peti cu m reaja blagosloviei au prins m ulim ea i au v n a t auzurile n o r o a delor i au nduplecat inimile tiranilor i sufletele m prailor

PKEDICi

2 33

f u s u p u s ; i au fcut o iz bnd i o biruin atta de fi mu >is, ct n'a u p utut-o face toate mpriile lumii ; n u n i i fr de a rm e i nedechisi{i de ale otirii, sraci de |tn it', proti de nvtur, slabi de post, blnzi pentru nelutute, an nlat nu steaguri de oaste, ci nu m a i crucea, m itiiuil pcii, prop ov edu in d nu cu sunete* de tobe i de linie, ci num ai cu n eputincioas limb i nenvtat, pe Hristos i c r e d i n a ; fulgernd nu zic cu fulgerile sbiilor tel or ascuite, ci num ai cu strlucirile unei viei bune, n e u m p l n d pnmntui de oti, nici s a c op ere m a re a de corbii cu vntrele, d num ai fr de rane, fr de snge, fr de vtm are, calc i supun to at p g n ta tea, biruesc iadul, sting nelciunea, jljonesc minciuna, ntind num ele lui Hristos i credina, ct rsle ntins p m n tu l i lumea.
ANTIM MITROPOLIT.

. _______ ___ Pen tru aceea d a r nu este m inune,


a sc u lt to ri i cin stii

.................................. ................................... .....


i de

-----------------------------------------i u b i i i m e i

liuii n e am boieri, de m au r nd uit i pre mine D u m n e z e u i m 'au pus. o m mic fiind i smerit, pstor mic la mic tu rm , la d u m n e a v o a str , pre care eu nu v am, nici v {iu tu rm mic, t i m are i n alt: m a re p e n tru b una nchinciune i d re a p ta credin, care o pzii cu rat i nespurcat, fiind ncunjurai i ngrdii ntre hotarele celor streini de feliu, i m presurai de a ttea nevoi i scrbe, ce vin to td e a u n a nencetat dela cei ce s t p ne sc p m n tu l acesta ; nalt, p entru b u n a beseric i ctr a r h i e r e u ; de vrem e ce aceste d o u ntem eiaz i ntresc beserica, i m car c eu a m fost mai mic i mai netrebnic dect toi, precu m au fost i David mai mic ntre frai i n casa ttnesu, d a r D u m n e ze u n a u cutat la m icorarea i netrebnicia mea, nu s au uitat la srcia i la s trein tatea *) mea, n au s o cotit prostia i netiina m e a ; ci au c u tat la bogia i noianul buntii sale ; i au acoperit de ctr oam eni toate sp u rc c iu nile i fr de legele mele, care sunt mai m ulte dect perii c a pului m eu i dect nisipul mrii, i m 'a u nvat, nevrednic fiind, la aceast st p n i m are vrednicie a arhieriei, i m au trimis
1) nu er R om An.

A N T I M 1 V IR EA NU

Ia du , a v o a s tr s v fiu pstoriu, printe sufeltesc, rugtoriu I c t r ^ m n e z e u p e n tru b u n a s n ta te a i spsenia dumne* voast a cinstitelor d u m n e a v o a s tr c a s e : purttoriu d< rije ? -e le ce ar fi spre folosul m n t u i r i i , i s v& fiu dt m a i c la scrbele robiei cei vaviloneti a lum u acetia, cm lererni oroc,ului lui D um n e z e u , i ca Iosif' al u n s Prezecele fe c io r* \ ? a tir a r h u l u i lacov, Egiptenilor ; i d in p r e u n cu dumneav-Q al s ptim esc la toate cte va a d u ce ceasul i vr e mea ; p e n tru * r e lucru am datorie s priveghez cu osrdie i f r de lei! c/U ia i n o a p te a i n to t ceasul, p e n tru folosul spa. senia ^ r o r de obte, n v n d u -v i in d r e p t n d u - v Cu frjca lui D i ^ ' e z e u pre calea cea dre a pt . i d u m n e a v o a s tr inc 1 avei c h i r i e cele ce vei cunoate c v nv fr d e frie I j f^r a* vicleug v n d e m n s le priimii i s le fcui j p e n tru jo s u l cel sufletesc al d u m n e a v o a s tr , i s i v s u p u . |1 nei a ^ .f r ii , c ace ascultare ce o facei mie, o facei lui H ris to ^ ji zice la 10 capete ale L u c i : cel ce ascult pre j voi ia ^ niin e ascult, i cel ce s le a p d de voi, s le a ped 1 de n r i cel ce s leapd de mine, s leapd de ce| ce J m a u iies pre mine. Aiderea zice i fericitul Pavel ia a capete ' ri A O v r e i: frailor, plecai-v povuitorilor v0 ri i v c u ^ * lor, c ei privigheaz p e n tru sufletele v0 a s tre, cum fi s dea cuvnt ca cu bucurie aceasta s fa c iar nu s i ? r , (i n d , c nu este de folos vou aceasta. i m rog b u n t l V t t i i i iubirii sale de o am en i s-mi lum ineze m intea, Cd s p t ^ ' pro pov ed ui cuvntul adevrului, i s-mi n tre a sc inim a frica lui, ca s pociu pstori c u v n t to a re a tu r m a lui cea ^ . f i s , care o a r s c u m p ra t cu prea sc u m p s n g e le su din ^ f m a vrjm aului, d u p cum ad evereaz Petru a p 0S. toiul, zi : tiind c nu cu putrede, cu argint sau Cu aur vai r ^ '.tim p ra t din cea d e a rt viea a voastr, Ce er dat d ^ prini, ci cu cinstit s ng e ca a unui miel f g r p rih a iifv '^ .e sp u rca t Hristos. Iar D u m n e z e u cel m are i jn a iti carele e ? ' n c h in a t de toate fpturile, izvorul prea n e le p ciunii a icul cel n e u rm a t al bun tii ntru adevrat, i a d n cim ea c^ jiehotrit a bu nei n d u r ri, nsui ca un s t p n

PREDICI

28 5

H iiibitoriu de oam eni, s trimi darul D uhu lu i S fnt prea flip.lit i cel de D u m n e z eu n c u n u n at cap al p rea lum inatului P u m n u lu i i al nostru de o bte de m ult bine fctoriu Io CosMinliti B a sa ra b Voevod, i s-l blagosloveasc dintru nl imea lcaului su, ca pre A vraam imulindu-i sem inia din iit iiiii n neam , i s-1 pzeasc cu ntreag s n ta te i cu lin pace l'An.'i la adnci b trn e e la prea nlatul scaunul Mriei sale ilm prcun cu oal lum inat casa Mriei sale. M n a cea ta re i piilernic i braul cel nalt al prea nlatului D u m n ezeu s s u pui'' pre toi vrjmaii cei vzui i nevzui podnojie l) picioafelitr Mriei sale, i s v n treasc i pre d u m n e a v o a str dela inie p n la mare, m p re u n cu toi ai d u m n e a v o a str , ntru creillna cea b u n i dreapt, ntru cu no tina adevrului i ntru n dejdea vieii cei de veci, care este fgduit de nem incinosul D u m n e ze u mai nainte de vremile vecilor aleilor lui i s v p o v u e a c la tot lucrul cel bun i folosul SDre plcerea lujt ferindu-v in toat v rem ea, i n tot ceasul, i n#tot locui de vicleugurile diavolului; s v n grd easc cu snii ngerii si, l s v narm eze cu a rm a dreptii, i s v d ru e asc pacea lui ceea ce covrete toat m intea, ca s petrecei vieaa cin stit i c u rat ; cu pace, i cu s n t a te ; s pzeasc inimile voastre i gnd urile voastre n H ristos lisus, d u p cum zice Pavel, ca s facei cte sunt adevrate, cte sunt cinstite, cte sunt drepte, cte su n t curate, cte su n t iubite, cte su n t cu n u m e b u n i ludate, cu rug ciu ne i cu blagoslovenia prea sfinilor arhierei i ntru Hristos iubii frai, i ntocm a slu jitori ; i d u p petrecania vieii acetia s nc nvredniceasc pre noi pre toi milostivul D u m nezeu l a m pria c eriu lu i ca s auzim fietecarele din noi glasul a c e l a : slug b u n i credincioas, peste puin ai fost credincios, preste mai m ulte te voiu pune, intr ntru bucuria D om nului tu.

M terg to ri de picioare d in p ap u r .

DOU

NTMPINRI

CTRE BRNCOVEANU

I.
M itro p o litu l A n tim a f o s t p r t la B rncoveam i dou c a s fie s c o i n t m p i n r i tri

din s c a u n u l m itr o p o lita n . El

s 'a a p r a t c u

m i s e d o m n u l u i . C e a d i n t i e n t i t u l a t n o r i g i n a l Ia l e a t 72 2 0 1 ), n l u n a lu i G h e n a r i e n 1 3 zil e .

D um inic la vrem e de chindie, Prea luminatul D om n loan C o n sta nd in B. C. Voevod, av nd p re p u s pentru nite lucruri ce le-au ad u s ntmplrile vremii de sau fcut, cum c s fie fcut cu n vtura i n d e m n a re a noastr, i fiind Mria Sa n d e m n a t de nite obraze mari besericeti i mirenet, pline de zavistii i de rutate, au trimis Ia noi cu p o ru n c mare pre duhovnicul lui, pre episcopul Nisis chir M itrofan Th;isitul, carele e r s f e ta g o r e 2) dela m n stire a Dionisiului, de ne-au zis, au B fac paretisis 3) de b u n v oia m ea i s-mi las scaunul s ies, au s m scoa Mria S a cu sila i s scrie la arigrad s m i cateriseasc. P e n tru care lucru m ergnd eu la curte AAari seara, i vorbind n tain cu M ria Sa, i-am zis: cum c m las de vldicie, de voia m ea, i ntracel ceas i-am dat i scris aceste 12 capete, carele n se m n m aici, s s afle Ia cei de pre u rm spre a d u c e re a a m inte i s c u no asc fietecine i nevinovia noastr. D om nul a fost l u m i n a r e a m ea i M ntuitoriul m eu (Psalm 'il). Aceast
1) 1 7 1 2 . 2) d e l a S f . M u n t e , 3) d e m i s i u n e .

PREDICI

237

flNoare ce o nchin ntru neleapta socoteala Mriei Tale, M t rog ca unui D o m n milostiv i iubitoriii de Hristos s o fllr.li cnd vei ave ndelete cu blndee p entru d rag o ste a juni blndului H r i s t o s 1), i cele s c risi s i Ic socoteti toate cu ImAnuntul, cu ju d e c a ta dre a p t , c le vei afl ad ev rate ; > 1 scoate din inim a Mriei Tale g him p ul (c nu sunt, tie I > m i i nul, precum m socoteti M ria Ta, i p recu m m v o rb e s c 2) (li* ru improtivnicii mei. i am ndejde pre D u m n e z e u c ii va descoperi d re p ta te a m ea fr de zbav, cci eu n nerutatea m e a m am purtat, iar tu D o a m n e ia r t - m 3). tiu pA vrjmaii mei cuvn t fr de lege au a ru n c a t asu p ra m ea 4) naintea fctoriului m eu de bine, carele eti Mria Ta, i la aceast ce alta pot zice nti, fr nu m ai : 1. De am viclenit pre M ria Ta, au casa Mriei Tale, au am vreun g nd M ITROPOLITULUI. ru (n ct va nd elung r b d D u m nezeu s tresc pre p m nt), au n vieaja Mriei Tale, au d u p petrecania a mul}i ani a Mriei Tale, s fiu eu sub le g tu ra cea g re a a a f u r is a n ie i; iar de nu, s fie cei ce au grit ru ctr M ria T a (a su p ra nevinovatului) fr de lege n trufie i n defim are. 2. A dou a, de a m grit, a u n beseric (prop ovedu in d c u vntul lui D u m n ezeu), au afar n tain, sau de fa{ naintea Mriei Tale, au i pe d u p dos, vreun cuv nt carele s nu fi fost pre plcerea Mriei Tale, l-am grit din datorie, ca hn pstoriu sufletesc, iar nu cu vicleug, s te vatm au t r u pete au sufletete. 3. Eu aici n ta r n am venit de voia mea, nici de vreo srcie sa u lips, nici m n stire a Snago vu lu i nu o am luat-o cu d e a s i l a ; iar ce am lucrat n 7 ani ce am fost acolo (nu atta din venitul casei, ct din sudorile fetii mele), lu crurile acelea m rtu risesc la toji, i m car c M ria T a nu
NVINUIRILE
aduse

1 ) 2) :i) *)

ultimele 3 cuvinte sunt n original i in grecete. ultimele dou cuvinte, i n grecete. dela cci inainte i n grecete. dela cuvnt nainte, i n grecete.

338

A N T IM 1V IRE A NU

pohtiai s ies de acolo, iar cine au fost pricinuitorii ieirii mol* vor da s e a m a naintea lui D u m n e z e u ; iar ncailea am iq.il cu cinste, i nim e n e a nu mi-au luat seam a, cci s vedea c am fcut i am adaos, iar n am stricat, iar nici datorie am lsal, 4. La Episcopia Rmnicului puiu m a r to r pre D u m n e z e u cam c un oate ascunsurile inimii '), c nici in visul m eu nu mi-am n c h ip u it2) s m fac arhiereu, c u n o s c n d u -m pre mine mul p ctos i mai nevrednic dect toi oam en ii p m n tu lu i. Iar de vrem e ce D um nezeu , cel ce iconom isete toate spre mal b i n e 3) a a u vrut s ridice din p m n t srac, i din g u n o iu sil nale m e a s e r 4) p entru a-1 p u ne pre el cu boierii poporu lu i su, eu ce p u te a m f a c e ? m a m su p u s D om nu lu i i l-am rugai pre el 5). Am ezut i acolo 3 ani fr d o u l u n i ; ce a m lucrat acolo (nu atta din veniturile casei, ct iar din osteneala i su d o a re a feii mele) este vederat t u t u r o r 1 ). Ieirea m ea de acolo n au fost cu voia m e a ; e ra m odihnit cu atta, i-mi ajungea din destul necazurile ce petreceam . Iar apoi am ieit cu cinste i nici se a m a m i-au luat nim en ea, nici datorie a m lsat, c a ne-au slujit v rem ea. 5. M itropolia n a m luat-o cu sila, nici cu mite, nici cu rugciuni. Fac-m i D u m n e z e u rspltire, de va fi u rm a t vreuna de acestea, ci a au fost plcut n aintea stpnu lu i D u m nezeu, i au lum ina t pre M ria T a i te-au fcut i n s t r u m e n t 7) la mijloc, de mi s'au fcut m u ta re d in tr un scaun ntr'altul. i tiind c aceast u r m a r e s) este duhovniceasc, am p u s o s teneli peste osteneli n tru toate, i am trudit din zi din noapte s nm ulesc talantul D om nului, p en tru c s nu m n u m r in rndu l leneei slugi, i am silit d u p putin a mea, i d u p p ro a s ta a jung erea minii mele, de am lucrat n via D om l) 3) 3) 4) 5) ) 7) dela pe nainte, i n grecete. n original i n grecete. dela Dumnezeu nainte, i n grecete. dela pentru nainte, i n grecete. dela m'am supus nainte, i n grecete. vederat tuturor i n grecete. n original i n grecete, 8) idem.

PREDIC!

Pilim, de nu ca cel de al n o u lea ceas, m c a r ca cel de al UlUprczecelea ceas, i ndjdu esc c voiu lu dela stpn deplin, c este volnic pre al su. i acestea cte am SjrAit cu limba, cine va vrea s le socoteasc cu cuget dre p t MiA prtinire i d u p D u m n e z e u 1), nici u n a nu va afl, ca s I im fie spre slava lui D um n ezeu, spre cinstea Mriei Tale, l | l .pre folosul triili R utatea i zavistia din lum e nici au lipsit, nici va lipsi, p r i i Ini cci este pornit om ul din tinereile lui spre cele vit Inie, i nu s p rsete a n u zavistui binele i cinstea altuia, I yl p e n tru aceea tiu c s nevoesc muli ca s strice cu vorbele Im cele otrvicioase bunele tale m oravuri 2), i silesc cu vicleug ni , te n d e m n e pre M ria T a s faci cele ce n au fcut in iiiu-rete spre sufleteasca vtm are i spre clevetirea oamenilor. 7. Pre cei ce sunt pricina rutii i tiu cine sunt, ca ( u i i i m tiu n su m i pre mine, unii dc aicea i alii d in ii alt parte, cari su n t neschim btori 3) din ru. Iar a pohti s Hau de fa cu dnii naintea Mriei Tale i naintea a mult norod, s a r a t e 4) cele ne a de v rate cu carele m lupt n ^ad a r; i m c a r c mie nu mi s cuvine, ca un ui arhiereu, s gresc pre nimeni de ru, nici s prsc, iar mi s pare c cu ajutoriul lui D u m n e z e u foarte sar ruina. 8. Intre celelalte mozavirii i vnzri ce-mi fac, ca Iuda pre Hristos, au zis c tr M ria Ta cel ce au zis, cum s fiu fcut 2 4 dc capete a s u p r a Mriei Tale mpotriv, ce i ce voiu s fac, n tr e a b pre printele Nisis, s-i sp u e acele c a pete ce zic c i le -a m citit n tracei ceas, ce au pom enit de ele. fiind de fa i O d r i a n u l ; care capete eu vream s le art Mriei Tale to c m a de atunc e a i s-i cer voie s m Iai si-i afurisesc de fa pre cei ce te scornesc, d a r n'a u vrut s m i lase u n i i ; ia r de vei pohti M ria T a s i le trimet s le citeti, s vezi ce cinste mi fac fiii mei cei su ) deia cu nainte i in grecete. 2) bunele tale m oravuri i n grecete. J) n origina! i n grecete, idem.

240

A N T i M 1 V IR EA NU

fleteti, i ce vorbesc pentru mine. Ci zicnd eu acelui. 10 i le-au spus, cum c sau lunecat i el cu firea ca to[i menii, i cum c i toate le a m n sem nate capete, i nevrnd H i le citesc, c nici a v eam vreme, nici imi este d ra g sA Ir mai auz, au zis ctr M ir ia T a c o n t r a r i u l'). D u m n e z e u s i fard plat fietecruia d in trnii d u p faptele lor, eu su n t galii 9. Iar p e n tru paretisis ce mi-au venit p o ru n c d ilt M ria T a ca s fac, zic cum c nu ndrznesc, pentru 1.i I gduelile care dm noi arhiereii n aintea lui D u m n e z n i J cnd ne hirotonim (precum i cu m n a scriem n condici,! d u p cum este rn d u ia la besericeasc, i isclim naintea c c I m ce vor s hirotoneasc) s facem paretisis nine noi de voi.i n oastr, cci clcm p orunca i fgduiala ; i D u m n e z e u , mi] glum ete, c zice Pavel : fiecare u n de au fost c h e m a t an>l<!l s r m e 2); iar pentru drago stea M lrie i Tale, de ne vei p o | runci, vom face, pentruc s n u socoteti c-{i stm mpo- I triv ; num ai f M ir ia T a socoteal d re a p t i cu frica Iul D um nezeu , de este cu dreptul s zic cinev unui o m cu sila : despar{-te de m uierea ta, i lipsete din casa ta i din ago- I nisita ta, far de nici o vin; pentru carele este zis (mcar ' c este m p re u n a re a trup easc) u n d e D u m n e z e u au m preunai, | om u l s nu d e s p a r t ; d a r cu ct mai vrtos s ndemne cinev pre un a rhiereu s-i lase e p a rh ia fr vin i fr de I judecat, c este m p re u n a re du hovniceasc, c a re le are da- I torie p n la v rsa re a sngelui s nu-i p r se asc turma, I d u p cum zice Hristos : pstoriul cel b un i p un e sufletul I p en tru o i ; iar nsui eu pohtesc s fac voia Mriei Tale, I iar nu a mea. 10. Ju d e c M ria Ta, ca un D o m n cretin, de este cu cale I i de s cuvine s fiu lipsit, ac u m a la btrnelele mele, dc I a m n d o u , i de tu rm a ce mi sau ncredinat de D u m n e z e u , ca unui nevrednic, i de m u n c a i osteneala tin e r e ilo r mele, ] c zice S f n ta S c r i p t u r : nu vei pedepsi de d o u ori pentru
l) n o rig in a l, n grecete. -) dela fiecare nainte, i n grecete.

PREDICI

241

fci't'iM1 - l). i de vei afla M i r i a T a c este cu dreptate, fie Humele D om n ului blagoslovit de a cu m p n n veci. 11. Iar d e v e i zice M ria T a pen tru ce am ndatorit casa >|i in fcut cele ce am fcut; am multe, de mi s ar {ine In c a m , carele nu s u n t fr de cale, n u m a i le las s zic i A iun cheltuit ca la o cas a mea, cum cheltuete fietecine In casa sa, i ca un pstoriu adevrat, iar nu ca un nim it i turle jungiie i str ic ; i alta pre aceste vremi a pohti s ||ln , cine nu este da to r din ci ne fierbem ntr aceast ticln.f.i d e a r ? C nti i pre M ria T a te auz to td e a u n a HlrAud: c u m c este d ato a re a ra cu d o u sute i mai m ulte ilr pungi. O a re acea datorie M ria T a o faci, au ntmplrile vremii. i aceasta au a d u s i pre alii, i pre mine la datorie : Im m ro g Mriei T ale s nu rm iu n traceasta, nici s fiu lipsit de mila Mriei Tale. 12. Intre altele s cuvinteaz i aceasta, cum c su n t strein V i nu s'a u cuvenit s fiu eu mitropolit. In Hristos suntem Iui u n a ; i apoi n am fost nu m a i eu episcop i mitropolit nlrein n a r a R o m neasc, ci au fost i alii muli, p recum n/i vd n condice, i p recu m s politicete n toat beseric, precum au sttu t i ali D o m n i de a r i streini, ca i n luat l u m e a ; c D u m n e z e u au fcut lu m e a slobod p en tru toi i u n lucru ce n u s face, nici s s tr m u t la o beseric tic cele proaste, s a u la o m nstire pentru carele nu este hotar besericesc, ia r de s va ntm pl vreo pricin sau d reapt sa u n e d r e a p t 2), rptesc cei mai muli i zic c este pcat, d a r cu ct m ai vrtos s s str m u te capul besericii n vreunei eparhii i s nu s vatem e multe suflete, i s nu urm eze m u lte lucruri necuviincioase, p recum vedem c s fac in b o g a te locuri : i cum c poi Mria T a s faci ce vei vrea d u p p o h ta Mriei Tale, este lucru adevrat, iar eu nc /ic s fa c i d u p p o h ta lui Hristos. D e m ii cu tot d in a dinsul gre it Mriei Tale, lsai i s va ls vou. Aceasta
1) dela nu nainte, i in grecete, dela primii sau i n grecete.
A ntim Iv irea u u . P red ici. 16

ANTI M I VI REANU

spre n drep tarea m ea le scriu, n drep tate i n adevr, iar din ce am zis naintea Mriei Tale n u voiu iei. Fie d u p cum pohteti, i D um nezeul pcii s fie cu M ria Ta. II.
In o r ig in a l p oart titlul d e D u m in ic la F ev ru a rie 3 zile resp u n su l c e am d at a d ou a oar.

In toate cu v in ttle tale adu-i a m inte de cele de pre u rm ale tale, i n veci nu vei grei J). Iari i a d o u a oa r fac su p ra re Mriei Tale cu aceast puinic a m ea cucernic scrisoare i zic cuvntul lui David : M niai-v i nu greii cele ce zicei ntru inimile voastre'; i ia s e a m a (pentru d ra g o ste a lui H ristos) acestor scrise cu gnd drept. i de pohteti ca s fii M ria T a odihn it i fr vt m a re sufleteasc, i s fiu i eu m ulm it, m rog, ine c u m p n a judecii drept i nu ls s-i spurce unii i aiii auzirile cu vorbele lor cele otrvicioase, c zice David : min cinoi fiii o a m e n ilo r n c u m p e n e a face str m b ta te . Mria Ta, cnd ai trim es la mine pre printele Nisis, mi-au zis chiar n fa, au s fac, d u p cum mi porunceti Mria Ta, paretisis de voia mea, au preste 15 zile vei face M ria Ta, precum vei ti, de m vei scoate cu p a g u b a m ea i cu ruine. Eu nc, p en tru ca s nu m art ctr M ria T a iubitoriu de s e a n e le -), i s potolesc m n ia Mriei Tale, am zis ctr sfinia sa c voiu face d u p cum mi porunceti i voiu veni la M ria Ta, p re cu m a m i venit. i n tr acel ceas mi-am d a t cu cucerie toat voina m ea naintea Mriei Talc i prin glas viu i n scris. Socotind c d u p ce vei ceti M ria T a acelea 12 capete ce am scris n trace foi ce i-am dat, te vei r s g n d i 3) i vei ls pre Irod (pre carele te
!) n o rig in a l, i in g r e c e te . a) sca n d a lu ri. 3) n o r ig in a l, n g rc c e te .

PRED ICE

243

lltilriimn s faci aceasta), ca p re un mincinos c nu tie a Mul i aliluia, i nu vei intr n pcat cu m ine i n clevellira i toatei lumi ; iar de vreme ce vd c te nevoeti M ria m i n i tot dinadinsul s o isprveti aceasta, iari zic c n u vniii e>i din p o r u n c a Mriei Taie. N um ai m rog Mriei Tale |A |l faci mil de btrneele mele i de neputinele ce am , l p recu m te -a u lum inat D u m n e z e u de ai aflat chiverniseala m d o r trei pungi (precum m i-au zis Nisis), s afli i celorUlii 4, i s-mi iai zapisele dela datornici, s mi Ie dai n iiiAna mea, i a voiu face i eu scrisoare dela m n a m e a a tir m isiu n ii*) i aceasta nu p e n tru alta, fr n u m a i ca s ia sfrit rnn delile, carele vei fi socotind M ria T a c d o a r s trag ilrspre m in e ; i a vei fi i M ria T a fr pcat i eu mul|rtmit i o d ih n it; i cel ce va fi n u rm a m ea, va fi pre lege l mi f r de lege; p e n tru cci a tu n c e a m voiu ls de voia m eu, iar in tralt chip ori cu ce mijloc voiu iei, nu va fi, nici va p u te n u m i cel de pre u r m a m e a pre lege, c de s v;i face i c a th e r is is 2), d u p cu m nelegem , va fi c aceea nu este catherisis ci batjocur besericii lui D u m n e z e u i uluitelor taine ; pentru care lucru cel ce lcuete n ceriuri vii rde de dnii i D o m n u l va batjocori pre ei. Iar M ria I n f ca un D o m n cretin i milostiv, i n u m ls s ies obidit i cu lacrmile pe obraz, c va fi p c a t ; i precum n u li- pripeti la cele politiceti a face rspltire pentru cinstea domniei, a nu te pripi nici la cele besericeti, p e n tru cinstea lui D u m n n e z e u , c rul a face este lesne, iar a s desface este cu nevoie. i mai ia s e am a de aceasta, i D u m n e z e u s le (umineze s faci ce a r fi m ai cu cinste i mai de folos, i crui n e sp u s mil r u g m s fie p u r u r e a cu M ria Ta.
O b id itu l ru g to riu al M riei T ale, A. U n g ").

l i in o r ig in a l, n u m a i n g re c e te . 3) caterisire. 8) l'n g r o -V la h ie i.

J;

i I f:

:/

.' 1 .

i, v

iv .. :

..

'

. .

i: ' "
' '

:
: i : ' %

* ' . el/.

..

r
NDREPTRI
Pag. 7
7 7 7

Ia loc de
fiiu l m n g ito r jud ectoru l b a g a t p oftii lo c u im lo cu i b iser ic ce n ca n u n a t tin erailor p rim it ctre m o n e n i n tra c o llo m u l m ittte C o n sta n tin ca c nu cercettorii! v etrele

S se citeasc
fiiu l

1)

m n g i to r iu a) j u d e c t o r i u l 8) b o g a t p o h t l c u i m 4) l c u i b e s e r ic cel n c u n u n a t t i n e r e i l o r p r i i m i t 5) c t r I m o te n i tn tr 'a c o lo m u lf m it e C o n s ta n d in ca s n u c e r t t o r iu v i n t r e le

10 12 12 26 62 81 104 108 112 114 116 118 119 133 ' 171 175

l ) p e ste to t treb u ie citit f i i u i f i i u l . a), J) p este to t tr e b u ie citit - to r iu i - t o r i u l . *) p e ste to t u n d e e lo c u i treb u ie l c u i. 5) .p e s t e to t treb u ie citit c u d o i i. 'i p e ste to t treb u ie citit c tr .

INDICE DE CUVINTE l FORME

a c e i (a celei), 165. a cesta , 36. 112, 137, 163, 1 7 8 ,1 8 0 , 19 2 , 214. a c o le a , 47. a d a o g e (a ), 20, 83, 87. a ev ea , 204. a g o n isit , 32. a ib (s ), 49, 176. ajun are, 2 08. aju toriu , 87. a lb ic iu n e , 13, 209. a l-s u (su b st.), 136. a p u ca re, 67. arsur, 186, a s m n a (a s e ), 2. a sa m n a re, 2, asp id , 181. aijd erea, 126. a u , 143, 2 2 7 . b a s n , 19. b e se r ic , 2 5 , 2 6 , 35, 3 6 ,3 7 , 39, 44. 5 2, 82, 8 3 , 86, 94, 97 i p e ste tot. b e te a g , 143. b ezn , 11. b la g o c e stie , 1 8 , 120. b la g o c e s tiv , 1 20, 121, 122, 123. b la g o ro d n ic, 191. b la g o v e te n ie , 1 1 . b o g a t (m u lt), 18, 129, 1 7 2 .

b o g o ro d i , 3 5 . b o g o s lo v , 217. b oiariu , 6 4, 167 ; b o ie r iu , 1*>5. c a b a n i , 165. c a p (ca p ito l). 1 0 ; ca p ete l cap itole), 5. 19. car (care), 119. carea (rel. fe m .), 37. ca rele (rel. m a se.), 1, 9, 10, 13. 25, 34, 35. 39, 4 9 , 5 5 ,6 9 , 73, 82, 8 3, 103, 104, 127, 128, 132. catarg. 175. cau t ( m i 4 4, 8 1 . cau t = tr e b u ie i,

39,

ctr, 13, 21, 3 0, 47, 4 7 , 48, 8 8 , 108, i p e ste to t. c zu t (c u v e n it), 14, 128, 143. c e i (c e le i), 11, 178, 2 1 5 . cerb ice, 172. 98, 119, 144, 176,

ceriu , 7, 11, 12, 13, 2 1, ce v a i, 8 6. 9 6 . ch iar (cla r), 1 6 4 . c h iv e r n isi (a ), 15. ci. 14, 81, 178. cin , 191. ciur, 17. cle v e te , 99.

36. 38, 43,

51, 72, 8 7 , 1 7 0 i p e ste tot.

I N D I C E D E C U V I N T E i F O R M E

247

glrv cln lc, 109, 13 4 , 145. o iim n il (c o p il ), 3 9 , 40, 219, 2 2 1 ,

g o a n (p e r se c u ie ), 55, 57, 1 7 5 . g r e im e , 13, 189. grijate, 105. H a r , 10, 18, hiar, 12, 93, 175, 181, 2 0 7 , 2<>g. h ier (fier), 128, 230. h old , 16. hrpi (a ), 100. hul, 6, 14, 33, 37, 71. 195, 204. ia r , 87. id io m a ta , 56. ie r o m o n a i, 2 2 2 . iertciu n e, 17, 33, 31, 9 7, 191. 2 0 5 , 207, 2 2 5 . lisu s, 81. i p r o c i (i celela lte), 18. 135, 1'.):!. isc u s ie , 9 3 . isp o v e d a n ie , 19, 3 0 , 198. isp o v ed u i (a ), 49. 88, 90, 2 0 8 . israilten esc, 18 0 ; isra iltin esc, 153. Im b e z n (a), 126, 180. m b u n tati, 82. m p istr it, 14. m p r o tiv n ic, 210. n ca ilea , 32, 9 2. in cai, 35, 38, 83, 173. n cu n g iu r (a), 52, 204. n d em n (n le sn ir e ), 17. n s rc in a t [(n greu iat d e sarcin i i 24. n tin c iu n e , 6 , 54. n to c m a , 123, 137. n tr eb ciu n e, 63, 64, 6 5, 6 6 . n tr ist c iu n e , 13, 192. ntru, 32, 36, 81, 8 7, 91. n vrtejlre, 213. J ela n ie, 23. jertva, 5, 164, 197, 198. jertvelnic, 163, 2 2 4 ; jerlv en ic, jertvui (a), 5, 149, 168, 198.

1132, 2 24. m i o u (c o p il), 37, (11.


rollbfl, fi. i mnAndare, 1<. t uistandin, 80, 8 1 ,8 3 ,8 4 , 1 1 9 ,1 2 0 ,

128.
iiin te n i (a ), 33, 86, 87, 89. rop a ciu , 47. iiija r e , 1 8 6 .
1 1 i-jlinesc ( c o c o a n cretin ea sc * ),

219. cu ceri (a s e a fi cu cern ic), 1 6 ,1 6 2 . i'iicerie, 164. d c c t d e atta (cu c t cu a t t ), 186. d es v r it (in v a ria b il), 23, 121, 180, 191, cretin ta tea vrit, 119. d ia d o h , 8 2 . dintru, 86, 114. dlrept, 2 1 3 . d ivan , 33. d o fto r, 2 25. 230. d o je n ic io s, 174. d o v e d e (d o v e z i), 87. e r e s , 144. H vsevie (E u se b iu s l, 83. f r, 97, 102, 1 0 4 ,1 0 7 , 124, 188, 200, 2 04, 21 6 , 217. fr (d ec t), 7, 2 0 , 83, 8 8 , 9 3, 136. 1 9 9 , 2 09, 214. frm a (a ), 185. frie, 195, 206. feliu . 9 , 17. 18, 21, 54, 55, 8 4, 99, 109, 182. fieteca rele, 84, 8(1. 195. fiiu , 1, 32. 58, 82, 102, fin ic, 182, 199. fleg m , 174. 112. lui cea d e s

24.

248

ANTIM

1VIREANU

jitiie, 229. J o i-m a ri, 86. juru-v (v jur), 181.

n o ia n . 20. i. n o ro d . 36.

l c a , 3 9 , 42, 113, 138. lcu i (a), 39, 98. l cu ito riu , 96, 123, 153. le g e (relig ie), 4, 19, 22. lem n (p o m i, 2 8 , 118, 126. 210. lim b (n e a m ), 26, 51, 52, .">7, S I. lip s (a fi d e lip s = a treb u i), 111, 112, 113. liverji. 98.

o a m e (o m u le ), 161. o b id , 164. o b id i (a ), 159, 160, 1(>7. ob l d u i fa), 191, o b r a z e , 35. o b r e a z a n ie , 132. o b ro c, 4 5 , 130, o b te (d e ), 2, 31. ocarn ic. 150. o c e a a n ie , 128. ora ie, 33. o s r d ie , 58. o s to i (a se ), 65. o ti (a), 150. o e r o s, 174. p a r e tis is , 236, 240, 242. p atriari, 162. p rtie. 32, 97. p rtin ito r, 18. p n cn d (ct tim p ), 2 2. p ed ep sit (n v a t), 9. p entru (d e sp re), 5, 63, 97. pentru (d in ca u za ), 63. p escariu , 93. p esn , 73. p etreca n ie, 31, 165, 224, p iericiu n e, 227. pitula ( a i, 45. plin i (a ), 7, 84, 178. p lod , 53. p o ciu . 10, 27, 3 5, 30. p o d n o jie, 235 . p o g o r (a se), 18, 44, 63, 187. p o g o rre, 03, 180. p o g r e b a n ie , 213. poh fal, 3 6 , 39, 122, 179, 185. p oh t, 6, 7, 9. 16, 32, 38. 4 7 . 50, 8 6 , 9 1, 92, 98, 107, 120, 181. p oh ti (a t, 5. 7, 16, 27, 3 6, 3 8, 41,

m a t e r ie , 86, 136. m ea ser, 238, m eteru g , 21, 9 3 . m eteru g it, 98. m ied, 9 8 . m ijlo c (p r ete x t), 9 8. m ilo stiv n ic, 21 7 . m o h o r ciu n e , 88. m o te a n . 114, 176, 2 0 4 . m o za v irii, 92, 239. tn u cen icesc, 151. m u ia re, 127. m u l m it, 83. m u n c (ch in ), 6.

n i m i t , 141, 144, 241. n strap , 30. n eg ree, 43. n em ilo stiv n icie, 67. n eritoricit, 9. n esfa d n ic, 142. n etin e, 19, 29. 4 2 , 4 3, 87, SS. 96, 119, 12 8 , 1 9 9 , 2 1 4 , 216. n etreb u i (a se ), 2 0. n eu n it ( lu cru n eu n it* ), 213. n e v o in , 16. niscai, 48, 167. n isca iv a , 97,

I N D I C E D E CU V I N I E I F O R M E

24 9

Ii

II), 5 4 , 7 , 208.

86.

87,

89,

94,

s a m , 88 .
s (r e fle x iv ), 1 i p este tot. s b o riu , 160. sltare, 192. s m n (a), 16. su ( l ca u rile sa le * ), 113, v. i al su . s n g iu ri, 137. s rg u i (a), 39. sc a n d el (sca n d a l), 105, 110, 242. sch ip tru , 86, 122. sc u ip a re , 5. sc u ip to riu , 181. sfin ia -sa (p e n tru lisu s), 9 7, 118. s i n e : n sin e -i , 108 ; a sin elu i 136;

HM. 104, 114. 123. 135, 151, 181.


jm Ih Itorlit,

iw ilii.iln, 24. I..... tir, 51, 8 2 , 14 4 , 153. 165. n ir 1 l p e ste tot. |iii.!|iu te r n ic ie , 12. Hii ' iikIi 1, 194. pi n i "(Iov Ie, 102. prr<il)ra|enie, 1, 69, 146. brt'ole (p r e o tu le ), 3 9 . (tii'piis, 135. (Hi' itvire, 2 1 6 . prcxtavit, 213. prrHie, 3, 57, 71, 84, 113, 138 i puste tot.
p i ii

tu, 108. sirep , 2Q. sfa v o s lo v ie , 2 1 5 , 217. slo b o zi (a ), 5, slo b o z ir e , 5, 6. sm in te a l , 2. sm in ti (a), 2. so b o a r (so b o a r e ), 122. so r o c , 3 8. s o ie (to v r ie), 72. sp sen ie, 86, 9 2, 113. st t to riu (sta to rn ic), 222. stlp ri, 193, 197, 200. st n g e (a ), 184. st n s, 180. stih ie, 6 3, 152, 170, 172, 174, 2 0 1 . str m to r im e. 174, 199. su d alm , 159, 193, 197, 204. su d u l (a), 167.

v ta n ie, 2 28,

prihan, 142. prllm i (a), 6 / 13, 25, 3 0 , 3 2 , 37, li>2. 105, 114, 11 5 , 13 3, 163, 1 7 6 , 196, 225. prllm in, 102, 190. pripi la se ), 190. p riv in d u -o , 115. p ro n ie, 15. p u treju n e, 129. p u (in el, 1, 173. p u in ic, 172, 173. p u in tel, 120. p u in tic , 97. p a n e , 161, 162. rpti (a ), 98, 100, 241. rp titoriu , 185. rsrit (rsrita so a r e lu is ), r sf t ciu n e, 5 4 , 97. r d ic i (a i, 203. K m leni (R o m a n i), 180. r n d u re , 113. ritor, 23. r o s t (g u r ), 94, 168, r o to c o llm e , 12. 116.

ta la n t, 144. ttn e-su , 103, 169. te m e ie (te m e lii), 123, tic lo a se (tic lo su le ), 48, 96. tipri (a n tip r i), 22. tiran ie, 134. tiriiac, 122. titu lu , 10, 81, 8 3, 84, 85.

250

A N T IM

IVIREANU

to c m a , 100. - t o r i u : ajutoriu, 3 5 ,4 - 1 ; f c to r iu , 14, 9 8 ; h u lito r iu , 5 5 , 1 0 5 ; isp i tito ru l, 6 0 ; iu b itoriu , 34 ; in d rep t to riu , 4 5 ; jud ectoriu , 165 ; lum in to riu . tro p a riu , 64. tu rb u r ciu n e, 9 4 . i i toriu, 8 3 . t im p le (a a m p lin i), 187. u n ic iu n e , 15. u rciu n e, 37. v a (v rea ), 114.

v rg u li (a se ), 189. v rtu te, 4 7. v eg h iet, 9 2. v e r h o v n ic , 57, 1 5 0 . verice, 17, 42, 55. verze , 98. vld icie, 21. v o ln ic, 1 1 4 . v o ln ic ie , 29, 165. v o ro v i (a), 97, 1 0 1 . v o v e d e n ie , 35.

z a v is t u i (a), 49, 8 7 . z b a v , 3 9 , 70. zticn eal. 110. zticn i (a se), 194.

CUPRINSUL Pu*.
I.

Prefa ....................... < ......................................................................... Constantin Brncoveanu i mitropolitul Antim . . . .


C u rtea lui B r n co v e an u locul d e n t ln ire al diplo m aiei . . Kolul lui B r n co v e an u d e in fo rm a to r al T u rcilo r....................... B r n co v e an u n u e r c u T u r c i i ............................................................ B ogia lui B r n co v e an u .......................................................................... S p rijin ito r al c u l t u r i i ............................ .................................................. M icarea d e a p ra re a o r to d o x is m u l u i .......................................... A d u cerea lui Iv irean u in a r ............................................................ M itro p o litu l A ntim ca o m . T esta m en tu l lui ............................. M itro p o litu l A ntim ca om p o litic .................. .... M iiropolitul A ntim ca o ra to r religios ..................................... .... . O biceiu l p r e d i c i l o r ..................................... .............................................. P re d icile lui I v i r e a n u ............................................................................... M itropolitul A ntim ca m o r a lis l............................................................ Predicile ca izv o r d e i n f o r m a i i ........................................................

v V V vil vii X XII XIV XVI XVI XX XX XXII XXIV XXVI XXVII

II. Lmuriri privitoare ta ediiunea de f a ............................ XXXVIII T e x t u l ............................................................ .... .............................................. O rd in e a b u c i lo r .................................................. .... ........................... Alte predici a trib u ite lui A ntim Iv irea n u . . ............................. XXVIII XXIX XXIX XXXI XXXIII XXXVI XXXVI XXXVII XXXV XXXVIII

Prefafa Iul I. Bianu ........................................................................................ Prefaa lui C. Erbiceanu............................................................................... Episcopul Melhisedec despre Antim I v ir e a n u ................................
A n tim A ntim A ntim A ntim c lu g r . .......................................... ............................................. e g u m e n ............................ .................................................. .... e p is c o p ........................................................................................... .... m it r o p o l it ............................................................................... .... .

A N T IM

IV IR E A N U

> H . j
C a lo m n ie rea m itro p o litu lu i A n t im .......................................................... M itro p o litu l A n tim su b tefan C a n ta c u z in o ....................................... M oartea m itro p o litu lu i . ............................................................................... O v i d D e n s u i a n u d e s p r e P r e d ic ile l u i A n t i m i v i r e a n u ................... N . I o r g a d e s p r e P r e d ic ile l u i A n ti m I v i r e a n u ....................................... XI, X I XI I XLII I.

P r e d i c i ................................................................... ............................................ I. C a z a n ie la P r e o b r a je n ia D o m n u l u i ................................................. II. C a z a n i e la A d o r m ir e a P r e a S f i n t e i N s c to a r e i d e D u m n e z e u .............................................................. ..................................................... H arul S fin tei M a r i i ................................... ...................................................... N u m e le S f i n t e i ...................................................................................................... C u c e se p o a te a se m n a S f n ta ? . ...................................................... D a to ria c r e d in c io ilo r ctre S f. M a r i a .................................. .... III. L a D u m i n e c a v a m e u l u i .......................................................... N d ejd ea. ........................................................... .... D r a g o s t e a .................................. ......................................................................... ..... N ecred in a n o a s t r ............................................................................................. S fatu ri c r e d in c io ilo r .................................................................... ..... IV. C u v n t d e n v t u r la i r e t e n i a d o m n u l u i n o s tr u l i s u s H r is t o s ....................................... ......................... . . . . . .

LV
1 I) II 11 12 14 l(i 17 17 1H 21

23 24 25 2<i 28 28

D aru rile a d u se d e m n tu itor n b i s e r i c ............................................ M n tu ito ru l n b raele lui S im e o n . . . ........................................ N ecr ed in a n o a s t r ............................................................................................. V . C u v n t d e n v t u r la D u m i n i c a l s a t u l u i d e b r n z , E xp licarea fru ctu lu i o p r i t .............................................................................. P o stu l............................................ .............................................................................. S p o v e d a n i a ............................................................................................................ R u g ciu n ea ............................................................................................................ P o stu l. . . . ............................................................................... .... . ............................. ............................................ M ilo s t e n ia ........................

29
30 31 31 32 33 35 36 37 3!) 41 41 42

D r a g o s t e a ......................................................................... ....................................... VI. C a z a n i e la V o v e d e n ia B o g o r o d i( e i . .......................................

M aica D o m n u lu i i S fn ta S fin telo r ................................................. ..... Ioachim i A n a ....................................................................................................... D u cerea M aicii D o m n u lu i la b is e r ic ...................................................... VII. C a z a n ie la s f n t u l N ic o la e ..................... .................................. C red in a ...................................................................................................................... N d e j d e a .................... .... ......................................................................... . .

CUPRINSUL

P a* .

I ii u ^ oslea . . NI. N lcu lae. .

. . . . . .

42
43

S m e r e n i a ...................
I iip lele S fn tu lu i .

I >mi(Osfea i cred in a VIII. l-a s f i n i i a p o s t o l i P e t r u f i P a v e l ......................

44 46 47 51 52 52 54 59
59

Al>istolul P etre i a p o sto lu l P avel, so a r ele i luna. A postolul P etre i s o a r e l e ..................................................... A p ostolu l P a v el i l u n a ................................................. .... IX. C u v n t d e n v t u r la B o g o ia v le n ie . . B o tezu l n o stru . ..................................................................... V ieaa lui Ion B o te z to r u l....................................... .... . lisu s H risto s la Ion B o t e z t o r u l .................................. De De De De De c e s'a c e s'a ce s a c c s'a b o te za t b o te za t c o b o r t c o b o rt M n tu ito ru l................... M n tu ito ru l n Iordan S f. D u h ? ....................... S f. D u h n c h ip d e p oru m b ? . . . ...

01
62 63

64
64 65 65

C te b o te zu ri su n t ? ........................................................... c e b o te zu l e s te d e ap i d e sp ir it? . .

66

X. C u v n t d e n v t u r Ia 'P r e o b r a ie n ia

d o m n u lu i n o s tr u 69

l i s u s H r i s t o s ........................................................................................ S ch im b a re a la fa t a M n tu ito ru lu i ............................................. D e c e s a artat M n tu itoru l c u M o ise i cu Ilie ? . . . . C e n se m n e a z ascultai p e iM ntuitorul ?.............................. A scu ltm n o i p e M n tuitoru l ?........................................................... XI. C u v n t d e n v t u r la s f i n i i i n to c m a i c u a p o s to lii m p r a i C o n s ta n tin i E l e n a ...................................................... m pratul C o n sta n tin c e l M are co m p a ra t cu A p o sto lu l P avel D e c e C o n sta n tin e n u m it de D u m n e z e u n cu n un at ?. D e c e C on stan tin e n u m it M are m p r a t' ? . . . . . D e ce C o n sta n tin e n u m it n to c m a i c u A p o sto lii* ? . XII. C u v n t d e n v f t u r la D u m in ic a F lo r iilo r . . A pa p o c i n e i ................................................................................... S p o v e d a n ia in v rem ea lui B r n c o v ea n u ............................. XIII. C u v n t d e n v t u r la D u m in ic a l s a t u l u i d e b r n z V n to rii 'dc p e te i d e fiare i vn torii d e s uf l e t e . . . . D a to riile cretin u lu i n p o s t .....................................................................

70 72 74 74
79 79 81 83 84

86
88
90 93 93

04

254

A N TIM

1V 1 R HA NU

lutf.
S n e s p o v e d i m .................................................................................................. S p o stim ................................................................................................................. S fa cem m ilo s te n ii............................................................................................ G reu ta tea d e a n d rep ta p e o a m e n i ...................................................... X IV . C u v n t d e n v t u r i d e u m i l i n in D u m in i c a F lo lll'J 103 1011 101 KM 105 100 111 III 114 c u a p o s to lii 1111 11SI 120 122 . lift <17 IN I 100

r i i l o r ......................................................................... ..... P r e d o s l o v i e ...................................................... ...................................................... C e treb u ie s n e le g e m prin m o rii n v ia i d e lisu s ? . . . . C e treb u ie s n e le g e m C e treb u ie s n e le g e m C e treb u ie s n e le g e m p rin n v ierea fete i lui Iair ?..................... . prin n vierea fiulu i vd u vei ? . . . ........................................

prin n v ierea lui Lazr ? ...........................

D a v id i G o lia t. S em n ifica rea lu p tei lo r

X V . C u i'd n t d e n v t u r ta D u m i n i c a F l o r i i l o r ......................... D e ce a intrat lisu s n Ierusalim clare p e asin ? ........................ D e c e a v e n it M n tu ito r u l? , .............................

XVI. C u v n t d e n v t u r la s f i n i i i n to c m a

m p r a i C o n s t a n t in i E l e n a ........................................................... C o n sta n tin i M a x e n iu ............................................ ............................. F a p te le S f n tu lu i C o n sta n tin ............................. ..... S m e r e n ia S f n tu lu i C on stan tin .

. ...........................................................

XVII. C u v n t d e n v t u r la n a te r e a D o m n u l u i n o s t r u l i s u s H r is t o s ....................................................................................................... A se m n a r e d in tre o m i n g e r i ......................... .... D e ce a luat D u m n e z e u fire d e o m ? . . ........................................ XVIII. C u v n t d e n v t u r la o b r e a z a n ia lu i H r is to s . . . C e n se m n e a z Iisu ss ?.................................................................... XIX. C u v n t d e n v t u r la A d o r m ir e a P r e a S f i n t e i S t p n e i N o a s t r e N s c to a r e i d e D u m n e z e u i P u r u r e a F e c io a r e i M a r in . . . ................................................................................................. 135 137 140 140 141 142 144 HO 150 Sf. F e c io a r ............................................................................................................ X X . n v t u r la s f n t u l p r i n t e l e n o s t r u N i c o l a e .................... M o i s e ............................................................................. ............................................ P sto rii cei ri. ................................... P sto ru l c el b u n .................................................................................................. S f n tu l N ic o la e .................................. .... .......................................................... .... X X I. n v t u r la P r e o b r a j e n i e ................................................................ N esu p u n ere a n oastr fa d e D u m n e z e u ............................................ . . 125 12;') 12t> 132 13!!

CUPRINSUL

2' >5

P ag.

k ll

n v t u r la 2 6 a l u i O c to m v r ie , la S f . D i m i t r i e . .

151 152 15 3 153 155

lliin to s cit a p o sto lii p e m are ..................................................................... ........................................................... I iln ilr e a ce lo r d e m a i su s . . . i mu s ue m n t u i m ? ....................................... . . . . . . . . !iit ne ru gm lui D u m n e z e u ......................................................................... XIII n v t u r la N o e m v r i e n 8 . z i u a s o b o r u lu i s f i n i l o r n g e r i ................................................................................... l VI m ari l cei m i c i ................................................................ .... lY le d o u felu ri d e m ic i: sracii i p r e o ii. . . . . . . . . l uni n e p u rt m cu p reo ii ?......................................................................... XXIV. - C u v n t d e n v t u r n 2 6 a le l u i O c to m v r ie , a s u p r a c u t r e m u r u l u i i a m a r e l u i m u c e n ic D i m i t r i e , i z v o r l t o r u l ite m i r ............................................ .................................. .... . . . . C u trem u ru l i M n tu itoru l. . ................................................................ . D e ce s'a fcu t cu trem u r p e m are. . . . . . . . . D e c e a d o rm it M n tu itoru l n c o r a b ie ? . . . . . . . . . . . . .

159 159 160 16+

169 170 171 172 174 175 178 178 179

De ce* a lsat p e u c e n ic i s s e t u r b u r e ? ............................................ > Sf. D im itrie ........................................................................................................... XXV. C u v n t d e n v t u r n D u m in ic a F lo r iilo r ...................... H risto s a se m n a t c u m p ra ii................................................................ D u m a n ii p e ca ri i-a b ir u it M n t u it o r u l ............................................ XXVI. C u v n t d e n v t u r in 2 5 a le I u i D e c h e m v r ie la n a te r e a d o m n u l u i n o s t r u l i s u s H r i s t o s ............................................ M um ele de m in u n a t* dat Iui H r i s t o s ................................................. C u m s'a n scu t M n tuitoru l. .................................................................... XXVII. C u v n t d e n v t u r la D u m in i c a F l o r i i l o r ................... C artea d e fap te b u n e i d e p c a t e ...................................................... ' . n e le su l u n ei fraze din Sfnta S crip tu r . ....................................... S p o s t i m ....................................... ....................................... ..... XXVIII. n v t u r a a s u p r a p o c i n i i ...................................................... R otaia so a r elu i i m ila M n t u it o r u lu i ................................................ n v ierea m o rtu lu i din S an iaria. nelesul e i .................................. A h a v .................... .... ..................................................... .... ...................................... C u m s fie p o c i n a ............................................ ...................................... .

184 185 186192 195 197 198 20 1 201 203 205206

I t

256

A N T I M IV I R E A N U

C u v n t r i F u n e b r e ............................................................
I. C u v n t d e n v t u r ta p o g r e b a n ia o m u l u i p r e s t v i t . . S u fer in ele lu i Iov ............................................ ................................................ C e le trei n ateri .................................................................................................. II. C u v n t d e n v tu r i a r la p r e s t v i r e a o m u l u i . . . . III. C u v n t d e n v t u r a s u p r a o m u l u i m o r t . .................... IV. n v t u r c n d s e f a c e p a r a s t a s .................................................. V. n c e p tu r i n v tu r p e n tr u is p o v e d a n ie . . . . . .

' 11
il! 'JIU ' 11 H I 211 223 2L"> 225 225 233 233 235 2311 239 240 245 24i>

A d a u s ................................................................................................................ S f a t u r i d u h o v n i c i l o r p e n t r u c e i c e s e s p o v c d e s c .................................. C u v n ta r e a M i t r o p o l i t u lu i A n ti m la s u i r e a p e scaunul m itro p o l i t a n ........................................ ........................................... ............................ M n tu itoru l a se m n a t cu d o c t o r i i ............................. ............................. A p o s t o l i i ......................................................................... ....................................... A n tim m itro p o lit. ......................... .... ..........................................................

D o u n t m p i n r i c tr e B r n c o v e a n u .................................. n v in u irile a d u se m i t r o p o l i t u l u i ............................................ ..... n d r e p t r i ........................................................... ............................................. . .

I n d ic e d e c u v i n t e i f o r m e .................................................................... .... F a c s im ile d in s c r i s u l lu i A n tim I v i r e a n u .

S-ar putea să vă placă și