Sunteți pe pagina 1din 7

Exemplu plan de afaceri agentie imobiliara

Acest model plan de afaceri a fost facut folosind urmatorul model tip de plan de afaceri.

I. Cuprins plan de afaceri agentie imobiliara


I. Cuprins II. O descriere generala a afacerii III. Produse si servicii IV. Plan de Marketing V. Plan operational VI. Management si organizare VII. Costuri pentru inceputul afacerii si capitalizare VIII. Informatii utile IX. Legislatie

II. O descriere generala a afacerii


Firma S.C. !gentia Imo"ilul #"urator $ s%a infiintat in &'.().&(*(+ cu un capital social integral privat de ,(( de lei+ inmatriculata in -egistru Comertului cu nr.. //0///0&(*(+ cod unic de intregistrare1 - /////. O"iectivul principal de activitate este 1 oferirea de servicii imo"iliare de cea mai "una calitate astfel incat sa a2unga lider de piata. III. Produse si servicii In orasele mari+ piata imo"iliara este e/trem de "ine reprezentata+ de3i este una tanara+ inceputurile sale datand din *44) %*445. In prezent+ pe piata se regasesc doua categorii principale de operatori1 % firme de renume+ cunoscute 6un numar relativ redus7 8 reprezentand fie sucursale ale unor companii straine+ fie locale 8 cu cifre de afaceri anuale de sute de mii de dolari+ care acopera un segment semnificativ de clien9i 6in special din mediul de afaceri 8 companii multinationale7: % firme0agentii de dimseniuni medii si mici 6un numar e/trem de mare7+ care isi disput; cota de piata ramasa 8 in special orientate c;tre o piata de <cartier=. IV. Planul de marketing

Clienii

>n func9ie de dimensiuni 3i reputa9ie+ agen9iile imo"iliare se adreseaz; unor segmente diferite de clien9i1 % Cele mari ?3i ?mpart o pia9; ?n care principalii clien9i sunt1 firmele multina9ionale+ ";ncile sau persoanele fizice cu venituri foarte mari. !ceast; pia9; este ?n cre3tere ?ncep@nd din anul &(((+ datorit; cre3terii investi9iilor ?n economie. % Cele medii 3i mici lupt; pentru o cot; c@t mai "un; ?n cadrul segmentului de pia9; reprezentat de firmele mici 3i mi2locii 3i de persoanele fizice. !ceast; pia9; are o evolu9ie oscilant;+ ?n func9ie de zone+ iar previziunile pentru viitor prev;d o tendin9; ascendent; a cererii+ mai ales ?n conte/tul dezvolt;rii lan9urilor de supermarketuri+mall%uri 3i ABpermarketuri+ care atrag dup; sine o frenezie deose"it; a pie9ei imo"iliare. Concurena O agen9ie imo"iliar; nou%?nfiin9at; nu are posi"ilitatea de a concura cu marile for9e ?ndomeniu+ pe proiecte de mare anvergur;. Ce aceea competitorii vor fi firmele mici+viz@nd segmentul de clien9i descris mai sus. Pentru a avea succes ?ntr%o afacere nou; pe aceast; pia9;+ tre"uie luate ?nconsiderare aspecte legate de diversificarea ofertei fa9; de concuren9; 8 tocmai de aceea+ firmele de dimensiuni relativ mici au ?nceput s; ofere produse integrate 6de la tranzac9ia imo"iliar; propriu%zis; p@n; la asisten9a necesar; la perfectarea tuturor documentelor aferente unei tranzac9ii7. Cu c@t o firm; de dimensiune mic; este capa"il; s; ofere asisten9; ?n toate etapele derul;rii unei tranzac9ii 6!dministra9ie Financiar;+ Cadastru+ Dotariat etc.7+ cu at@t 3ansele acesteia de a c@3tiga teren ?n fa9a concuren9ei cresc. Marile companii ?n domeniul imo"iliar ofer;+ pe l@ng; aceste facilit;9i+ numeroase alte servicii+ dintre care putem enumera1 studii de feza"ilitate+ m;sur;tori topo+ e/pertize teAnice+ consultan9; imo"iliar;+ realizarea de construc9ii 3i amena2;ri interioare. Promovarea Promovarea serviciilor imo"iliare const; ?n principal ?n anun9uri inserate ?n ziarele centrale0locale+ ?n reviste sau ?n "ro3urile adresate oamenilor de afaceri 6de genul celor distri"uite gratuit ?n aeroporturi sau Aoteluri7+ alte apari9ii ?n presa scris;. Ce multe ori ?ns;+ ?n -om@nia <publicitatea= ?n sfera intermedierilor imo"iliare 8 ?n special ?n cazul agen9iilor relativ mici 8 se rezum; la <flutura3ii= r;sp@ndi9i ?n cutiile po3tale+ pe st@lpi sau pe panourile pu"licitare. O astfel de promovare are avanta2ul c; este foarte ieftin;+ dar pe de alt; parte are un efect restr@ns 3i de multe ori creeaz; o anumit; reticen9; ?n r@ndul multora dintre <destinatari=. Costurile de nceput Costurile de start pentru o afacere imo"iliar; sunt e/trem de reduse. !ctivitatea poate fi desf;3urat; de acas;+ cump;rarea sau ?ncAirierea unui spa9iu pentru a fi folosit drept sediu fiind op9ional;. Costurile se rezum; practic la realizarea materialelor promo9ionale specifice procesului intermedierii imo"iliare 8 foarte ieftine ?n prima faz; 8 3i la acAizi9ionarea ecAipamentelor de "irou necesare 6telefon+ fa/+ computer+ imprimant;+ copiator7. Se estimeaz; c;+ pentru a ?ncepe o asemenea afacere+ ar fi suficient; o sum; de apro/imativ 5((( 8 E((( FG-O+ incluz@nd aici costurile de ?nfiin9are a societ;9ii. Pregtire i calificare Cesf;3urarea activit;9ii profesionale de intermediere imo"iliar;+ respectiv o"9inerea calit;9ii de agent imo"iliar+ se poate realiza ?n dou; situa9ii1

*. Cac; la data intr;rii ?n vigoare a Ordonan9ei de Huvern 6anul &(((7 ?3i desf;3ura activitatea ?n domeniul intermedierilor imo"iliare+ face dovada acestui lucru+ depune cerere de ?nscriere ?n -egistrul !gen9ilor Imo"iliari+ respectiv ?n GD!I6Gniunea Da9ional; a !gen9ilor Imo"iliari7+ 3i tre"uie ?ndeplinite condi9iile impuse de Ordonan9a de Huvern c@t 3i promovarea e/amenului de atestare ?n ma/imum un an: &. Cac; do"@nde3te calitatea de agent imo"iliar ?n urma unor cursuri 3i dup; promovarea e/amenului de atestare profesional;+ ?n situa9ia ?n care la data intr;rii ?n vigoare a Ordonan9ei de Huvern nu ?3i desf;3ura activitatea ?n domeniul afacerilor imo"iliare sau nu poate face aceast; dovad;+ sau nu depune cerere de ?nscriere ?n termen de trei luni de la data de &E.(&.&(((. Cursuri pentru agen9i sunt organizate 3i de unele agen9ii imo"iliare importante+ sau de agen9ii specializate ?n formare profesional;+ eventual ?mpreun; cu autorit;9ile locale+ 3i vizeaz; aspecte cum sunt arAitectura+ ur"anism+ teAnici de v@nzare etc. La ?ncAeiere acestor cursuri se acord; diverse diplome sau certificate. F/ist; 3i unele facult;9i 6cAiar ?n cadrul !cademiei de Studii Fconomice7 ?n care se organizeaz; cursuri de agen9i imo"iliari+ recunoscute de Ministerul >nv;9;m@ntului. Calit;9ile a"solut o"ligatorii pe care tre"uie s; le ai"; un agent imo"iliar de succes sunt1 cunoa3terea foarte "un; a zonei pe care o acoper;+ cunoa3terea psiAologieiv@nz;torului 3i a cump;r;torului+ puterea de convingere+ perseveren9a+promptitudinea. Cadrul legal Pentru a avea dreptul legal de a intermedia tranzac9ii ?n domeniul imo"iliar+ o agen9ie tre"uie s; de9in; licen9a de func9ionare eli"erat; de GD!I. V. Planul operational Personal Pentru "una desfasurare a !gentiei imo"iliare e nevoie de E persoane1 %un director %* conta"il %) agenti Ioti anga2atii lucreaza un numar de J ore pe zi+ inclusiv munca pe teren. Fiecare agent va completa "aza de date cu cererile si ofertele e/trase de programele informatice+ apoi va com"ina cererea cu oferta. !gentii se vor duce pe teren si vor viziona ofertele+ vor face poze+ vor afla toate detaliile privitoare la imo"il si vor intocmi dosarul fiecarui imo"il. Cosarul fiecarui imo"il cuprinde1 tipul de imo"il+ zona+ descriere detaliata+ pozele imo"ilului+ scAitele+ informatii despre actele de proprietate. !gentul va purta o im"racaminte adecvata care sa%i confere prestanta+ va apara interesele am"ilor clienti avand in vedere prevederile legale din domeniu+ va armoniza interesele am"ilor clienti in vederea incAeierii afacerii. IncAeierea precontractului sau a contractului de vanzare%cumparare se va face la notar in prezenta agentului. In cazul contractelor de incAiriere agentul insoteste clientul la !dministratia Financiara pentru inregistrare. Fiecare client va semna contractul de vizionare care prevede fidelitatea clientului pentru imo"ilul vizionat si comisionul. Firma

Firma S.C. Imo"ilul #"urator $ s%a infiintat in &'.().&(*(+ cu un capital social integral privat de ,(( de lei+ inmatriculata in -egistru Comertului cu nr.. //0///0&(*(+ cod unic de intregistrare1 - /////. O"iectivul principal de activitate este1 oferirea de servicii imo"iliare de cea mai "una calitate astfel incat sa a2unga lider de piata. !gentia este condusa de unicul asociat care are si functia de administrator. -ezolvarea pro"lemelor financiare si conta"ile sunt in su"ordinea conta"ilului. Firma in sine are domicilul in orasul Clu2 Dapoca+ str. Fericirii nr.// si "loc KK+ scara &+ apartament &'. Sediul firmei este reprezentat de un apartament cu ) camere+ din care una este destinata directorului+ doua camere se folosesc pentru ca agentii sa poata prelucra datele+ iar o a treia incapere e destinata discutiilor cu clientii. Imo"ilul prezinta si o "aie si doua Aoluri. Sediul firmei are acces la apa i canalizare+ termoficare+ electricitate si internet. Pentru a%si desfasura activitatea in cele mai "une conditii+ firma are nevoie de , computere+ dupa cum urmeaza1 unul asezat in "iroul directorului si celelalte & pentru anga2ati. !lte produse necesare sunt cele "irotice+ un telefon fi/+ un fa/+ imprimanta si telefoane mo"ile1 E "ucati. Firma mai detine , autoturisme necesare deplasarilor agentilor. !ceste autoturisme & apartin proprietarului+ iar o masina Cacia Logan a fost luata in leasing. !ceste autoturisme sunt dupa cum urmeaza 1 & "ucati Cacia Logan si * "ucata Skoda Octavia. Cacia Logan inmatriculata in data de.//.//.//// cu nr.////+ la LLLLL.+ Cacia Logan inmatriculata in data de //.//.//// cu nr./// laLLLL+ Skoda Octavia inmatriculata in data de //.//.//// cu nr.////. VI. anagement si organi!are

anagement Conducerea va fi e/ecutata de directorul firmei+ care este si unicul asociat Istar Frunza+ a"solvent al Facultatii de Fconomie Henerala si are o e/perienta de *( ani in domeniul imo"iliar. !dministratorul reprezinta societatea fata de autoritatile de stat+ terti si in 2ustitie+ efectueaza toate actele de administrare si gestionare a societatii+ avand toate competentele necesare pentru a actiona in numele societatii+ pentru a autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice acte de dispozitie. !dministratorul descAide conturi in lei si valuta si poate utiliza fondurile financiare ale societatii+ gestionandu%le in interesul o"iectivelor societatii. "rgani!are !nga2atii lucreaza in regim normal+ adica J ore pe zi. Pentru "una desfasurare a activitatii agentiei+ personalul e reprezentat de1 % un director % patru agenti Cei patru agenti vor lucra dupa cum urmeaza1 J ore pe zi asa cum s%a mentionat anterior si in permanenta & agenti vor fi pe teren iar ceilalti & la sediu si vor prelucra datele si vor sta"ili intalniri cu clientii. Cirectorul se va ocupa personal de im"unatatirea lim"a2ului+ atitudinii si posturii agentilor.!cest lucru se va intampla o data la & saptamani in cadrul unei sedinte de , ore in care se vor discuta si analiza pu"lic speakingul+ persuasiunea+ "unele maniere si corectitudinea lim"a2ului.

Pregtire i calificare Cesf;3urarea activit;9ii profesionale de intermediere imo"iliar;+ respectiv o"9inerea calit;9ii de agent imo"iliar+ se poate realiza ?n dou; situa9ii1 *.Cac; la data intr;rii ?n vigoare a Ordonan9ei de Huvern 6anul &(((7 ?3i desf;3ura activitatea ?n domeniul intermedierilor imo"iliare+ face dovada acestui lucru+ depune cerere de ?nscriere ?n -egistrul !gen9ilor Imo"iliari+ respectiv ?n GD!I6Gniunea Da9ional; a !gen9ilor Imo"iliari7+ 3i tre"uie ?ndeplinite condi9iile impuse de Ordonan9a de Huvern c@t 3i promovarea e/amenului de atestare ?n ma/imum un an: &. Cac; do"@nde3te calitatea de agent imo"iliar ?n urma unor cursuri 3i dup; promovarea e/amenului de atestare profesional;+ ?n situa9ia ?n care la data intr;rii ?n vigoare a Ordonan9ei de Huvern nu ?3i desf;3ura activitatea ?n domeniul afacerilor imo"iliare sau nu poate face aceast; dovad;+ sau nu depune cerere de ?nscriere ?n termen de trei luni de la data de &E.(&.&(((. Cursuri pentru agen9i sunt organizate 3i de unele agen9ii imo"iliare importante+ sau de agen9ii specializate ?n formare profesional;+ eventual ?mpreun; cu autorit;9ile locale+ 3i vizeaz; aspecte cum sunt arAitectura+ ur"anism+ teAnici de v@nzare etc. La ?ncAeiere acestor cursuri se acord; diverse diplome sau certificate. F/ist; 3i unele facult;9i 6cAiar ?n cadrul !cademiei de Studii Fconomice7 ?n care se organizeaz; cursuri de agen9i imo"iliari+ recunoscute de Ministerul >nv;9;m@ntului.Calit;9ile a"solut o"ligatorii pe care tre"uie s; le ai"; un agent imo"iliar de succes sunt1 cunoa3terea foarte "un; a zonei pe care o acoper;+ cunoa3terea psiAologiei v@nz;torului 3i a cump;r;torului+ puterea de convingere+ perseveren9a+ promptitudinea. #orel Pusca+ agent imo"iliar+ este a"solvent al unui Curs de !gent Imo"iliar in cadrul !cademiei de Studii Fconomice si are , ani e/perienta in munca de agent imo"iliar. Paul $%erg%e+ agent imo"iliar+ este a"solvent al Facultatii de Musiness din Clu2 : in preznet masterand in domeniu. &a!van Ciuci+ agent imo"iliar+ este a"solvent al Facultatii de Fconomie din Clu2. Calin &ugina+ agent imo"iliar+ este a"solvent al Facultatii de Musiness din Clu2 si are 5 ani de e/perienta in domeniu imo"iliar. VII. Costuri pentru inceputul afacerii si capitali!are Costurile de nceput Costurile de start pentru aceasta afacere imo"iliar; sunt destull de reduse. !ctivitatea poate fi desf;3urat; de acas;+ cump;rarea sau ?ncAirierea unui spa9iu pentru a fi folosit drept sediu fiind op9ional;. Costurile se rezum; practic la realizarea materialelor promo9ionale specifice procesului intermedierii imo"iliare 8 foarte ieftine ?n prima faz; 8 3i la acAizi9ionarea ecAipamentelor de "irou necesare 6telefon+ fa/+ computer+ imprimant;+ copiator7 plus acAizitionarea de automo"ile. Se estimeaz; c;+ pentru a ?ncepe o asemenea afacere+ ar fi suficient; o sum; de apro/imativ 5((( 8 E((( FG-O+ incluz@nd aici costurile de infiintare a societatii. VIII. Informatii utile Ministerul Lucr;rilor Pu"lice+ Iransporturilor 3i Locuin9ei Md. Cinicu Holescu nr. ,J+ Mucure3ti

Iel0Fa/1 6(&*7 &*&.E*.(( NNN.mt.ro !socia9ia -om@n; a !gen9iilor Imo"iliare 6!-!I7 Str. I. C@mpineanu nr. &E+ Ml. J+ Sc. !+ ap. ,+ sector *+ Mucure3ti Iel1 6(&*7 ,*,.EJ.E4 Iel0Fa/1 6(&*7 E,J.*,.J&. NNN.arai.ro I'. (egislatie O-COD!DI! Dr. , din &* ianuarie &((( privind organizarea activitatii agentilor imo"iliari pu"licat in Monitorul Oficial al -omaniei nr. &E din &5 ianuarie &(((. In temeiul prevederilor art.*(' alin. 6*7 si 6,7 din Constitutia -omaniei si ale art. * lit. S pct. * din Legea nr. &(E0*444 privind a"ilitarea Huvernului de a emite ordonante+ Huvernul -omaniei emite urmatoarea ordonanta1 C!PIIOLGL I Cispozitii generale !rt. * !ctivitatea profesionala de intermediere a actelor 2uridice care au ca o"iect "unuri imo"ile+ precum si cea de administrare a acestora se desfasoara de persoane fizice si 2uridice care au calitatea de agent imo"iliar+ potrivit dispozitiilor prezentei ordonante. !rt. & 8 !gentii imo"iliari isi pot desfasura activitatea+ la alegere1 a7 individual+ in calitate de comerciant: "7 in cadrul unei societati comerciale+ in calitate de asociat ori actionar+ potrivit legii: c7 in calitate de agent imo"iliar salarizat in interiorul activitatii. !rt. , . !gentul imo"iliar+ persoana fizica+ tre"uie sa indeplineasca urmatoarele conditii1 a7 sa ai"a capacitate deplina de e/ercitiu: "7 sa fi promovat e/amenul de do"andire a calitatii de agent imo"iliar+ prevazut la art. 5 !rt. ) 6*7 !gentul imo"iliar+ societate comerciala+ tre"uie sa indeplineasca urmatoarele conditii1 a7 sa ai"a ca principal o"iect de activitate intermedierile imo"iliare: "7 cel putin unul dintre administratori sa ai"a calitatea de agent imo"iliar. 6&7 Societatea comerciala poate anga2a agenti imo"iliari in calitate de salariat. 6,7 In cazul in care calitatea de agent imo"iliar o are societatea comerciala+ sunt aplica"ile in mod corespunzator dispozitiile art. *,E alin 6&7 si 6,7 din Legea nr. ,*0*444 privind societatile comerciale+ repu"licata. !rt.5 6*7 do"andirea calitatii de agent imo"iliar se face pe "aza unui e/amen+ ale carui reguli de desfasurare vor fi prevazute in Statutul Gniunii Dationale a !gentilor Imo"iliari: tematica e/amenului va fi afisata la sediul Gniunii Dationale a !gentilor Imo"iliari si al filialelor acesteia cu cel putin E( de zile inainte de data sta"ilita pentru desfasurarea e/amenului. 6&7 F/amenul prevazut la alin. 6*7 va fi sustinut in fata unei comisii alcatuite din 5 ' mem"ri+ dintre care un reprezentant al Gniunii Dationale a !gentilor Imo"iliari si persoane cu inalta pregatire profesionala si pro"itate morala+ din afara acesteia+ alese de Comitetul de conducere. Secretariatul comisiei va fi asigurat de Gniunea Dationala a !gentilor Imo"iliari. !rt.E 6*7 La e/amenul prevazut la art. 5 se poate prezenta persoana care indeplineste urmatoarele conditii1 a7 a a"solvit un curs de pregatire pentru agenti imo"iliari: "7 nu a fost condamnata definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni de fals.

6&7 Cursurile de pregatire prevazute la alin. 6*7 lit. a7+ precum si cursurile de specializare pot fi organizate de institutii educationale constituite ca persoane 2uridice de drept pu"lic sau privat+ in conditiile legii+ potrivit Ordonantei Huvernului nr. *(&0*44J privind formarea profesionala continua prin sistemul educational+ in "aza unui protocol incAeiat cu uniunea Dationala a !gentilor Imo"iliari. !rt. ' 6*7 !gentii imo"iliari au o"ligatia de a efectua pe parcursul activitatii lor cursuri de specializare+ in vederea reatestarii perioadice de catre comisia prevazuta la alin. 5 6&7. 6&7 -eatestarea agentilor imo"iliari se face o data la & ani+ pe "aza unei verificari in domeniu. 6,7 Deprezentarea fara motive intemeiate la e/amenul de reatestare+ precum si nepromovarea acestuia conduc la suspendarea calitatii de agent imo"iliar. !rt. J. !gentii imo"iliari primesc pentru activitatea depusa o remuneratie sta"ilita prin contractul incAeiat cu clientii. !rt. 4. 6*7 !gentul imo"iliar are dreptul la primirea remuneratiei in cazul in care se realizeaza acordul de vointa al partilor+ e/primat potrivit legii+ cu privire la incAeierea contractului intermediat de acesta. 6&7 Cu toate acestea+ agentul imo"iliar+ este indreptatit la acoperirea cAeltuielilor efectuate in vederea indeplinirii o"ligatiilor pe care si le%a asumat fata de client+ in situatia in care acesta din urma incAeie contractul prin intermediul altei persoane. !rt. *(. 6*7 In desfasurarea activitatii lor agentii imo"iliari raspund disciplinar+ administrativ+ civil sau penal+ dupa caz. 6&7 Iitularii drepturilor asupra imo"ilului au o"ligatia de a prevedea in contractul de intermediere eventualele vicii ascunse ale imo"ilului+ cunoscute de acestia. !gentii imo"iliari raspund solidar cu acestia+ daca nu au comunicat persoanei interesate viciile ascunse ale imo"ilului+ mentionate in constractul de intermediere. !rt. ** 6*7 In situatia in care actul se incAeie ca urmare a intermedierii realizate de un agent imo"iliar+ situatie confirmata si declarata de parti+ agentul imo"iliar+ la cererea e/presa a notarului pu"lic care autentifica actul+ va depune o copie de pe conventia incAeiata de parti cu agentul imo"iliar sau intre parti prin intermediul agentului imo"iliar. 6&7 -efuzul ne2ustificat al agentului imo"iliar de a depune copia de pe conventia prevazuta la alin. 6*7 constituie a"atere disciplinara care se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de agent imo"iliar+ potrivit art. *& alin. 6*7 lit. "7. !rt. *& 6*7 Sanctiunile disciplinare care se aplica agentului imo"iliar in raport cu gravitatea a"aterilor savarsite sunt urmatoarele1 a7 avertisment scris: "7 suspendarea calitatii de agent imo"iliar pe o perioada cuprinsa intre , luni si un an: c7 sanctiuni pecuniare care se fac venit la "ugetul Gniunii Dationale a !gentilor Imo"iliari+ al caror cuantum se va sta"ili si se va actualiza periodic prin Aotarire a Gniunii: d7 e/cluderea definitiva din Gniunea Dationala a !gentilor Imo"iliari+ insotita de pierderea calitatii de agent imo"iliar. 6&7 !"aterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se sta"ilesc prin Statutul Gniunii Dationale a !gentilor Imo"iliari.