Sunteți pe pagina 1din 5
COCOMMBBUUSSTTIIONON TTHEOHEORYRY LLessessonon 66:: FFllaammee ttheheoorryy aandnd AAddiiaababattiicc FFllaammee
COCOMMBBUUSSTTIIONON TTHEOHEORYRY
LLessessonon 66:: FFllaammee ttheheoorryy aandnd
AAddiiaababattiicc FFllaammee TeTemmppeerraattuurere
BBrriianan MooMoorree,, SShaunhaun MuMurrphyphy
DDoowwnnllooadeadedd andand pprreessenentteedd bbyy LLyy NNggoocc MMiinhnh
LeLeccttuurreerr aatt HUIHUI
11
TyTyppeess ooff FFllaammeses TTwwoo babassiicc ccaattegoregoriieses –– PPrere--mmiixedxed –– DDiiffffuussiionon
TyTyppeess ooff FFllaammeses
TTwwoo babassiicc ccaattegoregoriieses
–– PPrere--mmiixedxed
–– DDiiffffuussiionon
BBootthh cchharaaracctteerriizzeded aass
LaLammiinnarar oror TTuurrbbuulleentnt
33
DDiiffffususiionon GGaasseeoouuss rreeaaccttaannttss aarree iinntrtroduoducceedd sseeppaarraatteellyy aanndd mmiixx
DDiiffffususiionon
GGaasseeoouuss rreeaaccttaannttss
aarree iinntrtroduoducceedd
sseeppaarraatteellyy aanndd mmiixx
dudurriinngg ccoommbubusstitionon
EEnneerrgygy rreelleeaassee rraattee
lilimmiitteedd byby mmiixxiingng
pprroocceessss
Example: Diesel Engine
RReeaacctitionon zzoonnee
bbeettwweeeenn oxoxiiddiizzeerr andand
ffueuell zzoonene
55
OOuuttlilinene FFllaammee TThheoeoryry CCoommbbuussttiioonn CChhaammberber CChheemmiissttrryy AAddiiabaabattiicc
OOuuttlilinene
FFllaammee TThheoeoryry
CCoommbbuussttiioonn CChhaammberber CChheemmiissttrryy
AAddiiabaabattiicc FFllaammee TTeemmperaperattuurere
EExxaammppllee PProbrobllemem
22
PPrreemmiixxeded RReesusullttss ffrroomm ggaasseoueouss rreeaaccttananttss tthhaatt aarree mmiixedxed pprriioorr ttoo
PPrreemmiixxeded
RReesusullttss ffrroomm ggaasseoueouss
rreeaaccttananttss tthhaatt aarree mmiixedxed
pprriioorr ttoo ccoommbbuusstitionon
FFllaammee pprrooppooggaatteses aatt
vveelloocciititieess ssliligghhttllyy lleessss
tthanhan aa ffeeww mm/s/s
CCononssiiddeerreded ccoonnssttanantt
pprreessssuurree ccoommbbuusstitionon
Example: Spark Ignition Engine
RReeaaccttss ququiittee rraappiiddlyly
44
LLaammiinnarar PPrreemmiixxeded –– EExx BBununsseenn BBuurrnnerer –– FFllaammee mmoovveess aatt ffaaiirrllyy
LLaammiinnarar
PPrreemmiixxeded
–– EExx BBununsseenn BBuurrnnerer
–– FFllaammee mmoovveess aatt ffaaiirrllyy llowow
vveelloocciityty
–– MMeecchhaaniniccaallllyy crcreaeattee llaammininaarr
ccoondindittiioonsns
DDiiffffuussiionon
–– EExx CCaandlndlee FFllaameme
–– FFuueell:: WWaaxx,, OOxxidiidizzeerr:: AAirir
–– RReaeaccttiioonn zzoonnee bbeettwweeeenn wwaaxx
vvaappoorsrs aandnd aairir
66

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TTuurrbbuullentent PPrreemmiixxeded –– HHeaeatt rreelleaeassee ooccccuursrs mmuucchh ffaasstterer ––
TTuurrbbuullentent
PPrreemmiixxeded
–– HHeaeatt rreelleaeassee ooccccuursrs mmuucchh ffaasstterer
–– IInncrcreeaasseedd ffllaammee pprrooppaagagattiionon
–– NNoo ddeeffiniinittee tthheoeorriieess ttoo pprreedidicctt
bbeehhaavviioorr
DDiiffffuussiionon
–– CCaann oobbttaainin hihigghh rraatteess ooff
ccoommbubussttiioonn eenneerrggyy rreelleaeassee ppeerr
uniunitt vvoolluumeme
–– EExx
DiDieesseell EEnginengine
–– MMooddeelingling iiss vveeryry ccoommplpleexx,, nnoo
wewellll eessttaabliblisshheedd aapppprroaoachch
77
CChehemmiisstrtryy BBasasiicscs RReaeaccttanantsts ProdProduuctscts –– FFuueell:: HHydydroro--CCaarrbbonon
CChehemmiisstrtryy BBasasiicscs
RReaeaccttanantsts
ProdProduuctscts
–– FFuueell:: HHydydroro--CCaarrbbonon
OOccttaannee (C(C 88 HH 1818 ))
––
COCO 22
––
––
HH 22 OO
NN 22
–– OOxxiiddiizzeer:r: DDrryy AAiirr ((DD A)A)
2121%%
OO 22
7979%%
NN 22
11 mmooll OO 22 →→ 33
7676
mmooll NN 22
99
EExaxammppllee CConont.t. PPrraaccttiiccaall CChehemmiiccaall EEquaquatition:on: AAiirr uusseedd aass oxoxiiddiizzeer,r,
EExaxammppllee CConont.t.
PPrraaccttiiccaall CChehemmiiccaall EEquaquatition:on:
AAiirr uusseedd aass oxoxiiddiizzeer,r, nnoott pupurree oxyoxyggenen
CC
++ 66
55(O(O 22 +3+3
76N76N 22 )) →→ 44COCO 22 ++ 5H5H 22 OO+24+24
44N44N
44 HH 1010
22
CC
44 HH 1010 ++ 3131
0303DD
AA
→→ 44COCO 22 ++ 5H5H 22 OO++ 3131
0303DD
AA
--66
5O5O
22
1111
FFllaammee PPrropopaaggaattiionon IIninittiiaall ssppaarkrk ccaauusseess pprreessssuurree wawavvee ffoormrmaattiionon
FFllaammee PPrropopaaggaattiionon
IIninittiiaall ssppaarkrk ccaauusseess
pprreessssuurree wawavvee ffoormrmaattiionon
FFllaammee pprrooppaaggaattiioonn
ccoonnssidideerreedd ccoonnssttaanntt
pprreessssuurere
BBuurrnneedd aandnd UUnnbuburrnneedd
rreegigioonsns
UnUnbbuurrnneedd ppoorrttiioonn mmaayy
undundeerrggoo aauuttooigignniittiionon,,
kknnowownn aass ““KKnonockck””
88
EExaxammppllee UUssiingng BBuuttaanene IIdeadeall CChemhemiiccaall EEqquuaattiion:on: CC 44 HH 1010 ++ OO 22 →→ COCO
EExaxammppllee UUssiingng BBuuttaanene
IIdeadeall CChemhemiiccaall EEqquuaattiion:on:
CC 44 HH 1010 ++ OO 22 →→ COCO 22 ++ HH 22 OO
BalaBalanncciinngg tthhee EquEquaattiionon
CCononsserervvaattiionon ooff MaMass:ss:
5O5O
22 →→ 44COCO 22 ++ 5H5H 22 OO
CC 44 HH 1010 ++ 66
1010
BBaallanancciingng MMadadee EEaasysy CC aa HH bb ++ a(Oa(O 22 ++33 76N76N 22 )) →→
BBaallanancciingng MMadadee EEaasysy
CC aa HH bb ++ a(Oa(O 22 ++33
76N76N 22 )) →→ bbCOCO 22 ++ cHcH 22 OO ++ dNdN 22
aa == aa+(+(bb//44))
bb == aa
cc == bb // 22
dd == 33 76a76a
1212

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CCoommbubussttiioonn EEnneerrgygy DDUU == QQ -- WW QQ == DDUU ++ WW WW == PPDDVV
CCoommbubussttiioonn EEnneerrgygy
DDUU == QQ -- WW
QQ == DDUU ++ WW
WW == PPDDVV
QQ == DDUU ++ PPDDVV == DDHH
QQ == HH pprrodod -- HH rreaeactct
1313
AAddiiaababattiicc AAssussummppttiioonsns NNoo hheaeatt ttranranssfferer tthhrroouugghh cycylilinnderder wwaallslls
AAddiiaababattiicc AAssussummppttiioonsns
NNoo hheaeatt ttranranssfferer tthhrroouugghh cycylilinnderder wwaallslls
AAllll eennererggyy ttrraannssfferrederred ttoo eennggiinnee wwororkk &&
eexxhhaauusstt proprodduucctsts
AAlllloowwss AAddiiabaabattiicc FFllameame TTemperaemperattureure
((AAFTFT)) ttoo bebe ccaallccuullaatteded
QQ == 00
HH rreaeactct == HH pprrodod
1515
AFAFTT –– EExxaammppllee CCaallccuullaattiionon Problem Statement: Liquid Methane (CH 4 ) is burned at a
AFAFTT –– EExxaammppllee CCaallccuullaattiionon
Problem Statement: Liquid Methane (CH 4 ) is burned
at a constant pressure. The air and fuel are supplied
at 298 K and 1 atm. Determine the adiabatic flame
temperature for these conditions assuming complete
combustion.
1)
Balance Chemical Equation
CHCH 44 ++ 22(O(O 22 ++33
776N6N 22 )) →→ COCO 22 ++ 2H2H 22 OO++77 552N2N
22
2)2)
EEnneerrgygy BBaallaannccee aandnd AAddiiaabbaattiicc AAssssuummppttiioonsns
TThheerreeffoorree,,
QQ == 00 == HH pprrodod ––HH rreaeactct
HH rreaeactct == HH pprrodod
1717
EEnntthhaallpypy EEnntthhaallpypy ooff FFoorrmmaattiioonn ((DDhh ff )) –– EEnneerrggyy rreeququiirreedd ttoo
EEnntthhaallpypy
EEnntthhaallpypy ooff FFoorrmmaattiioonn ((DDhh ff ))
–– EEnneerrggyy rreeququiirreedd ttoo ffoormrm tthehe ccoommppooundund
CChhaannggee iinn EEnntthhaallppyy ((DDh)h)
–– DiDiffffeerreennccee inin eenntthhaalplpyy bbeettweeweenn PrProoduducctt TTeemmpp aandnd
RReeffeerreennccee TTeemmpp
DDhh == hh(T(T pprrodod )) -- hh(T(T rrefef ))
TToottaall EEnntthhaallppyy ((h)h)
hh == DDhh ff ++ DDhh
HH == S(S(nn ii hh ii ))
1414
AAddiiaababattiicc FFllaammee TeTemmppeerraattuurere HHiigghheesstt ppoossssiibbllee tteemmppeerraattuurree tthhaatt
AAddiiaababattiicc FFllaammee TeTemmppeerraattuurere
HHiigghheesstt ppoossssiibbllee tteemmppeerraattuurree tthhaatt ccaann bbee
aachchiieevveded dudurriingng ccoommbbuusstitionon
NNeevveerr aachchiieevveded iinn pprraaccttiicece
–– NNoo rreaealilissttiicc ccoommbubussttiioonn cchhaammbbeerr iiss aadidiaabbaatticic
–– DiDissssoocciiaattiioonn lloweowersrs tteemmppeerraattuurere
–– AAnnaallaaggoousus ttoo CCaarrnnoott cyccycllee ffoorr HHeaeatt EEnginngineses
UUsseeffuull ddeessiigngn ppaarraammeetterer
–– UppUppeerr lliimmiitt ooff eexxhhaauusstt tteemmpp iiss kknnownown
CCaallccuullaattiionon iiss aann iitteerraattiivvee pprroocceessss
1616
CCaallccuullaattiioonnss CCoontnt 3)3) DDeetteerrmmiinnee EEnntthhaallppyy ooff RReaeaccttaanntsts 8181 kJkJ//mmooll
CCaallccuullaattiioonnss CCoontnt
3)3) DDeetteerrmmiinnee EEnntthhaallppyy ooff RReaeaccttaanntsts
8181
kJkJ//mmooll
((ffrroomm cchharart)t)
DDhh ff,, CHCH44 == --7474
DDhh ff,, OO22 == DDhh ff,, NN22 == 00
==
S(S(nn ii hh ii ))
HH rreaeactct
HH rreaeactct == 11mmooll ** ((--7474
8181
((nn == ## ooff mmoollees)s)
kJkJ//mmool)l)
8181
kJkJ
HH rreaeactct == --7474
1818

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t. 4)4) DDeetteerrmmiinnee EEnntthhaallppiieess ooff PProdroduucctsts GGuueessss
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t.
4)4) DDeetteerrmmiinnee EEnntthhaallppiieess ooff PProdroduucctsts
GGuueessss vvaalluuee ffoorr tteemmppeerraattuurree rreeqquuiirreedd:: trtryy 1000K1000K
h
=
++
CO2
DDhh ff,, CCOO22
(h(h CCO2O2 (T(T pprrodod )) ––
hh CCO2O2 (T(T rrefef ))))
h
H2O = DDhh ff,, HH22OO
++ (h(h HH2O2O (T(T pprrodod )) –– hh HH2O2O (T(T rrefef ))))
h
N2 = DDhh ff,, NN22 ++ (h(h N2N2 (T(T pprrodod )) –– hh N2N2 (T(T rrefef ))))
––
UUssee ttaabblleess pprroovviiddeded ttoo ffiinndd hh ff aandnd DDhh
1919
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t. 5)5) TToottaall EEnntthhaallppyy ooff eeaacchh mmoolleecucullee:: hh == DDhh ff ++
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t.
5)5)
TToottaall EEnntthhaallppyy ooff eeaacchh mmoolleecucullee::
hh == DDhh ff ++ DDhh
hh CCOO22 == -393.5 kJ/mol + 33.41 kJ/mol = -360.09 kJ/mol
hh H2H2OO == -241.8 kJ/mol + 25.98 kJ/mol = -215.82 kJ/mol
hh N2N2 == 0 kJ/mol + 21.46 kJ/mol = 21.46 kJ/mol
Total Enthalpy of Products:
=
S(S(nn ii hh ii ))
H prod
H prod = (1) -360.09 + (2) -215.82 + (7.5) 21.46
H prod = -630.78 kJ
2121
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t. 7)7) TTrryy HHiigghheerr TTeemmppeerraattuurree ((24002400 K)K) HH pprrodod
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t.
7)7)
TTrryy HHiigghheerr TTeemmppeerraattuurree ((24002400 K)K)
HH pprrodod
<< HH rreaeactct
hh CCOO22 == -393.5 kJ/mol + 115.79 kJ/mol = -277.71 kJ/mol
hh H2H2OO == -241.8 kJ/mol + 93.60 kJ/mol = -148.20 kJ/mol
hh N2N2 == 0 kJ/mol + 70.65 kJ/mol = 70.62 kJ/mol
H
=
S(S(nn ii hh ii ))
prod
H prod = (1) –302.05 + (2) -169.11 + (7.5) 56.14
H prod = -44.46 kJ
2323
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t. Enthalpy of Formation values: DDh f,CO2 = -393.5 kJ/mol DDh f,H2O = -241.8
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t.
Enthalpy of Formation values:
DDh f,CO2 = -393.5 kJ/mol
DDh f,H2O = -241.8 kJ/mol
DDh f,N2 = 0 kJ/mol
DDhh vvaalluuees:s:
h CO2 (T ref ) = 33.41 kJ/mol
h CO2 (T prod ) –
h H2O (T prod ) – h H2O (T ref ) = 25.98 kJ/mol
h N2 (T prod ) – h N2 (T ref ) = 21.46 kJ/mol
2020
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t. 6)6) TTrryy HHiigghheerr TTeemmppeerraattuurree ((23002300 K)K) HH pprrodod
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t.
6)6)
TTrryy HHiigghheerr TTeemmppeerraattuurree ((23002300 K)K)
HH pprrodod
<<<< HH rreaeactct
hh CCOO22 == -393.5 kJ/mol + 109.67 kJ/mol = -283.83 kJ/mol
hh H2H2OO == -241.8 kJ/mol + 88.29 kJ/mol = -153.51 kJ/mol
hh N2N2 == 0 kJ/mol + 67.01 kJ/mol = 67.01 kJ/mol
H
=
S(S(nn ii hh ii ))
prod
H prod = 1( –283.83) + 2( –153.51) + 7.5( 67.01)
H prod = -88.28 kJ
2222
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t. 8)8) IInntterperpoollaattee ttoo ffiinndd properproper vvaallueue - 2300 K T prod
CCaallccuullaattiioonnss CCoonnt.t.
8)8) IInntterperpoollaattee ttoo ffiinndd properproper vvaallueue
-
2300 K
T prod
2400 K -
2300 K
- 74.81 kJ
-
( - 88.28
kJ )
- 44.46 kJ
-
( - 88.28 kJ )
Find
) =
2331
K
( T prod
2424

4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SSuummmmaaryry PPrreemmiixxeedd andand DDiiffffuussiioonn FFllaammeses –– LLaammininarar –– TTuurrbbuulleentnt
SSuummmmaaryry
PPrreemmiixxeedd andand DDiiffffuussiioonn FFllaammeses
–– LLaammininarar
–– TTuurrbbuulleentnt
CCoommbubusstitioonn CChheemmiisstrytry
–– BBaallaannccinging ChCheemmiiccaall eeququaattiioonsns
–– FFiirsrstt LLawaw EEnneerrggyy BBaallaanncece
AAddiiaabbaattiicc FFllaammee TTeemmppeerraattuurere
–– AAssssuummppttiioonsns
–– DDeetteermrmininaattiionon
–– IItteerraattiionon
2525
HHoommeewwoorrkk PPrroobbllemem Problem Statement: Liquid Octane (C 8 H 18 ) is burned at a
HHoommeewwoorrkk PPrroobbllemem
Problem Statement: Liquid Octane (C 8 H 18 ) is burned at
a constant pressure. The air and fuel are supplied at
298 K and 1 atm. Determine the adiabatic flame
temperature for these conditions assuming complete
combustion.
2626

5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com