Sunteți pe pagina 1din 14

http://www.fermierul.md/cresterea-animalelor/cresterea-ovinelor/item/281-izolatie-termicainovatoare-dintr-un-material-de-cand-lumea-lana-de-oaie.html Afaceri Online independentafinanciara.com 15 pasi pentru o afacere online de succes.

. Afla mai multe pe site ncalzire prin pardoseala incalzire-pardoseala.com ncalzire electrica !arantie 1""ani #ovis $8 tradin! srl %ales &ana!er - 'hisinau (o)s.noction.com/%ales-&ana!er/ *+perienced sales mana!er wanted, Appl- .ow. 'hisinau/ &oldova pellet-mill %hop pellet-mill.de 00 0elletpressen %hop 1O0 0reise im %hop 'hea! forme pentru )ranza a!ro-shop.ro 'oa!ulanti si chea! traditional 2iverse forme pentru )ranzeturi 0vc colorat vopsitoriepvc.ro 3opsitorie pvc 4educeri de pana la 255 3anzari 'ereale/ %roturi !raine+press.ro comercializare cereale si sroturi vanzare sroturi de soia si 67% % # 8ri!!s s()ri!!s.com ndependent used 0arts %pecialist %ales/ *n!ines/ 9eaders etc. 1urn:e- pro(ects cavenco.com 'avenco %7 - 0i!s ; poultr- world 'omplete solutions - farms e<uipmen A)out =l-phosate

Articole

'reterea animalelor
o o o o o o o o

'reterea ovinelor 'reterea )ovinelor 'reterea porcinelor 'reterea caprinelor 'reteresa ca)alinelor 'reterea inilelor 'reterea iepurilor 'reterea nutrilor

're>terea p?s?rilor

0iscicultura Apicultura 7e!umicultura

8ostanoase

=radinaritul

3iticultur? 0omu>oare

'ulturi )o)oase

'ulturi tehnice

*ner!ia Alternativ?

'iupercile dei a!ricole %ere i solare 1ehnic? a!ricol? @n!r??minte A!roturism

6loricultura 2izain !r?dini 6estivaluri a!ricole 6inantare Anunturi 4andom

- %ee more at: http://www.fermierul.md/cresterea-animalelor/cresterea-ovinelor/item/281izolatie-termica-inovatoare-dintr-un-material-de-cand-lumea-lana-deoaie.htmlAsthash.4uf%o<-".dpuf

Idei de afaceri: cultivarea capsunilor - tehnologie capsuni


Afaceri cu capsuni. &ini-!hid pentru a invata )azele tehnolo!iei de cultura a capsunilor. '?p>unele se num?r?/ al?turi de cire>e/ printre primele fructe care a(un! la maturitate Bn timpul anului Cmai-iunieD. Aceast? cultur? permite o)Einerea de recolte e+trasezonale/ mai timpurii sau mai tFrzii decFt cele care se o)Ein Bn cFmp. 0rin folosirea soiurilor remontante Ccu mai multe recolte pe anD se pot o)Eine c?p>une >i toamna/ pFn? Bn octom)rie. AvFnd o talie redus? C15-G" cmD/ su) form? compact? sau rar?/ c?p>unul se poate cultiva Bn spaEii foarte mici din !r?dina casei/ dar >i pe suprafeEe mari Bn aer li)er/ Bn solarii sau Bn sere. 'ultivarea c?p>unului se poate face >i intercalat Bn plantaEiile de pomi fructiferi/ se mai poate cultiva Bn vase cu amestec de p?mFnt >i soluEii nutritive. @n funcEie de soi >i condiEiile de cultivare/ c?p>unul d? producEii mari >i foarte mari/ ce pot dep?>i 2" t/ha. @nmulEirea se face pe cale natural?/ prin stoloni. Cunoaterea tehnologiei plantrii i cultivrii cpunilor reprezint cheia succesului afacerii '?p>unul este o plant? peren?/ cu o durat? de viaE? de H-5 ani/ Bn care poate da 2-G recolte de fructe/ dar s-a demonstrat c? este mai renta)il? cultura anual? decFt cea multianual?. @n sistemul de cultur? anual?/ c?p>unul se planteaz? vara/ Bn iunie-iulie/ utilizFnd stoloni refri!eraEi. @n prim?vara anului urm?tor Cmai-iunieD/ plantele rodesc a)undent/ dup? care se defri>eaz?. '?p>unul d? fructele cele mai mari la prima >i/ eventual/ la a doua fructificare. Apoi !reutatea medie a fructelor se reduce considera)il. 0e m?sur? ce Bm)?trFnesc plantele devin mai sensi)ile la atacul )olilor >i d?un?torilor/ iar terenul este invadat de )uruieni/ dintre care pir/ p?l?mid?/ vol)ur?. 2e aceea/ reBnnoirea plantaEiilor de c?p>un la intervale mai scurte de timp contri)uie la lichidarea focarelor de infecEie/ precum >i la menEinerea potenEialului )iolo!ic >i productiv al plantelor la un nivel ridicat.

0lantele de c?p>un Bn vFrst? de un an sunt apte s? dea producEii mari/ iar fructele lor a(un! la maturitate cu 2-5 zile mai devreme faE? de cele ale plantelor mai Bn vFrst?. 0roducEia anual? de c?p>un a unui hectar de cultur? este de 15-25 t/ Bn funcEie de soiuri. @n cultura multianual? producEia scade la 5-8 t/ha. @n total/ o plantaEie multianual? de c?p>un cu durata de H ani produce 2 recolte de fructe care Bnsumeaz? 1"-1I tone/ deci mai puEin decFt o cultur? anual?. 0Fn? la BnfiinEarea culturii anuale de c?p>un/ Bn iunie-iulie/ terenul se folose>te pentru o alt? cultur? timpurie/ cum ar fi salat?/ spanac/ ceap? verde. @n anul urm?tor/ dup? defri>area culturii anuale de c?p>un Bn iunie/ terenul se pre!?te>te >i se Bns?mFnEeaz? sau se planteaz? cu o cultur? tFrzie: varz? de toamn?/ castraveEi/ fasole. 2eci/ un alt avanta( al culturii anuale de c?p>un este acela c? se Bncadreaz? perfect Bntr-o rotaEie cu le!ume/ inclusiv Bn culturi asociate/ permiEFnd o)Einerea a dou? recolte pe an de pe aceea>i suprafaE? de teren. Cultivarea cpunului n sere solar %erele solar sunt construcEii permanente cu o durat? de e+ploatare de 5-1" ani/ la care se Bnlocuie>te doar folia din plastic. %erele solar ofer? condiEii mai )une pentru cre>terea c?p>unelor/ permiEFnd o anticipare a coacerii fructelor cu pFn? la 2"-H" de zile faE? de ad?posturile temporare. Cultivarea cpunului n sere '?p>unul se preteaz? foarte )ine la cultura forEat? Bn sere de sticl?/ coacerea fructelor fiind anticipat? cu 5"-I" de zile faE? de cultura Bn cFmp deschis/ uneori >i mai mult. 0entru a avea o cultur? reu>it? este necesar ca stolonii ce vor fi transplantaEi din cFmp Bn ser? s? fie )ine dezvoltaEi cu cel puEin H-5 ramificaEii anuale purt?toare de mu!uri roditori. @nainte de plantarea stolonilor Bn ser? se recomand? o fortificare a acestora. %e practic? H metode de fortificare a plantelor Bn cFmp: repicarea timpurie a stolonilor de pe planta-mam?/ utilizarea de stoloni refri!eraEi/ folosirea stolonilor crescuEi pe !hivece sau pe cu)uri nutritive. 4epicarea stolonilor deta>aEi de planta-mam? se face Bn perioada 1 septem)rie J 1 octom)rie a anului premer!?tor plant?rii Bn ser?/ la distanEa de 25 cm. @n aceast? perioad? de timp se aplic? HG fertiliz?ri >i se efectueaz? tratamente fitosanitare. %tolonii refri!eraEi se planteaz? Bn cFmp la Bnceputul lunii iunie la distanEa de 25 cm. %tolonii plantaEi Bn cui)uri din tur)?/ Bn cu)uri nutritive sau Bn !hivece se menEin pFn? toamna Bn aer li)er. *i se ud? zilnic prin aspersiune >i se fertilizeaz? de G ori cu Bn!r?>?minte comple+e. 0lantele din !hivece transplantFndu-se cu p?mFntul din (urul lor au r?d?cinile intacte >i nu sta!neaz? din cre>tere dup? ce au fost replantate. 0lantarea stolonilor Bn ser? se face la sfFr>itul lunii noiem)rie/ cFnd pl?ntuEele se afl? Bn repaus >i au trecut printr-o perioad? r?coroas?. @nainte de plantare/ solul din ser? se fertilizeaz? cu H"-G" t !unoi de !ra(d )ine descompus/ 15"-2"" :! azotat de amoniu/ H""-5"" :! superfosfat/ 2""-H"" :! fosfat de potasiu/ H"" :! sulfat de ma!neziu. 1oate aceste cantit?Ei se utilizeaz? la un hectar. 2up? fertilizare p?mFntul se mo)ilizeaz? cu sap? rotativ? >i se dezinfecteaz? prin in(ectare cu a)uri supraBnc?lziEi. 2up? dezinsecEia termic? urmeaz? m?runEirea >i nivelarea terenului. 0e o travee de ser? se planteaz? dou? )enzi a G rFnduri de c?p>uni. @ntre )enzi se las? o potec? de I"-K" cm/ Bntre rFndurile din )and? cFte H" cm/ iar Bntre plante pe rFnd 2" cm. 2up? plantare/ circa o lun? de zile se menEine o temperatur? sc?zut? de ma+im L5M'/ pentru ca partea aerian? a plantelor s? nu porneasc? Bn cre>tere Bnaintea sistemului radicular/ apoi temperatura se ridic? pro!resiv Bn medie cu 1M' pe zi/ pFn? la 15-18M'/ iar cFnd apar primele fructe se ridic? la 22-2GM' ziua >i 1G-1IM' noaptea. Aceast? diferenE? de temperatur? Bntre zi >i noapte are un rol important asupra

Bnfloritului/ fecund?rii >i dezvolt?rii fructelor. %olul tre)uie s? se menEin? la o umiditate de K"-K5 la sut? din capacitatea de reEinere a apei Bn cFmp. Nmiditatea atmosferic? a(un!e dimineaEa la $"1"" de procente datorit? transpiraEiei plantelor din cursul nopEii/ dar Bn cursul zilei/ prin aerisire/ ea co)oar? la I5 la sut?. %e recomand? evitarea cre?rii unei atmosfere prea umede care stFn(ene>te polenizarea >i favorizeaz? apariEia pato!enilor. O )un? aerisire contri)uie la o)Einerea unor plante mai ro)uste. Aerisirea tre)uie s? se fac? mai ales Bn perioada Bnfloritului/ Bn orele prea calde din zi. .u se aerise>te Bn zile fri!uroase sau cu vFnturi puternice. 6actorul lumin? este foarte important pentru cultura forEat?/ impunFndu-se iluminatul suplimentar cu )ecuri normale cu filament/ care sunt de preferat tu)urilor cu neon. luminatul suplimentar se impune cFnd stolonii Bncep s? Bnverzeasc? >i dureaz? timp de G" de nopEi/ alternFnd o p?trime or? lumin? cu H p?trimi ore Bntuneric. 8ecurile de iluminat sunt instalate cFt mai sus/ amplasate la distanEa de I m pe lun!imea fiec?rei travee. @n perioada Bnfloritului c?p>unilor este necesar? o intensitate de 1H."""-15.""" luc>i. 0entru polenizarea florilor se folosesc al)inele prin instalarea unui stup la fiecare 8""-1.""" m2 cultur? de c?p>uni. @n lipsa acestei posi)ilit?Ei se recur!e la polenizarea artificial?/ utilizFnd un (et de aer. 2up? posi)ilit?Ei/ Bn perioada Bnfloritului c?p>unii sunt suplimentaEi hormonal cu !i)ereline aplicate prin stropire. 0entru a o)Eine c?p>une chiar Bnainte de ianuarie/ se transplanteaz? stolonii Bn !hivece la mi(locul lunii iulie pFn? Bn 15 octom)rie/ plantele sunt Einute Bn cFmp/ iar dup? aceea se introduc Bn ser? unde se asi!ur? lumin? suplimentar? de 2K" O timp de I-22 ore zilnic. 4?sadniEele cu Bnc?lzire tehnic? se utilizeaz? pentru forEarea c?p>unului. @n aceste r?sadniEe amestecul de p?mFnt este urm?torul: 2 p?rEi p?mFnt de Eelin?/ o parte mraniE?/ o parte nisip/ plus urm?toarele Bn!r?>?minte: 15 ! azotat de amoniu/ H5 ! superfosfat/ 1" ! sare potasic? la 15 :! amestec de p?mFnt. %e folosesc stoloni care se repic? Bn iunie-iulie Bn r?sadniEe reci sau de cFmp/ pe straturi special amena(ate Bn vederea fortific?rii. @n luna ianuarie/ stolonii sunt transplantaEi Bn r?sadniEe cu Bnc?lzire tehnic? pentru forEare. %e planteaz? 8-$ plante pe metru p?trat de r?sadniE?. @nc?lzirea se Bncepe la mi(locul lunii ianuarie >i dureaz? dou? luni >i (um?tate. 1emperatura din r?sadniE? se menEine la 15-2"M'. 6ructele se matureaz? Bn a doua (um?tate a lunii martie >i dureaz? pFn? Bn ultima decad? a lunii aprilie. 0roducEia o)Einut? variaz? Bn funcEie de soi de la 1 la G :! fructe pe metru p?trat. Planteaz cpuni i culege profit! 7a c?p>un maturarea este e>alonat? >i/ prin urmare/ recoltarea acestora se face Bn mai multe reprize. '?p>unele nu mai evolueaz? Bn coacere dup? recoltare/ ele r?mFn e+act la stadiul cFnd au fost culese. 2atorit? conEinutului mare de ap?/ c?p>unele sunt fructe foarte perisa)ile. &ai ales Bn condiEii cu umiditate e+cesiv?/ c?p>unele devin sensi)ile la muce!aiuri >i putre!aiuri. Acest nea(uns poate fi eliminat prin utilizarea unor am)ala(e corespunz?toare/ cum ar fi cutiile din plastic. 6ructele destinate consumului direct Bn stare proasp?t? se cule! cu tot cu caliciu/ acesta se Bndep?rteaz? dac? fructele urmeaz? a fi procesate. %c?derea Bn !reutate a fructelor imediat dup? cules se datoreaz? pierderii apei. Astfel/ dac? fructele sunt menEinute Bn cFmp H ore de la recoltare/ acestea pierd Bn !reutate pFn? la 1/8 la sut?. 4efri!erarea c?p>unelor imediat dup? recoltare la temperatura de 8-$M' asi!ur? reducerea pierderilor de 2 ori >i prelun!irea duratei de p?strare de peste dou? ori. '?p>unele recoltate cu 5" la sut? pi!mentare pierd Bn !reutate cu pFn? la 2H la sut?/ dar au

deprecieri de calitate mai reduse comparativ cu cele recoltate la maturitatea de consum/ adic? la K5 la sut? pi!mentare. .u e+ist? o sum? sta)il? pentru realizarea investiEiilor Bn aceast? afacere/ deoarece totul depinde de modalitatea de cre>tere >i cultivare a c?p>unilor. Astfel/ toate cheltuielile vor fi orientate spre procurarea materialelor necesare pentru construirea ad?postului unde vor fi plantaEi >i cultivaEi c?p>unii/ dar >i pentru asi!urarea cu Bn!r?>?mintele necesare. 1otu>i/ respectarea re!ulilor de plantare >i cultivare a cpunilor va duce la o)Einerea unei recolte foarte )o!ate. 0entru a o)Eine venituri esenEiale este necesar ca producEia s? fie realizat? la fa)ricile de producere a !emurilor din c?p>une din Ear? sau de peste hotare. @n acest mod v? veEi recupera investiEiile chiar Bn primul an de la lansarea afacerii >i veEi o)Eine profituri considera)ile. %ursa:recolta.eu - %ee more at: http://www.fermierul.md/pomusoare/cresterea-capsunilor/item/I2"-idei-deafaceri-cultivarea-capsunilor-tehnolo!ie-capsuni.htmlAsthash..=8-%uaH.dpuf

Cultura murului fr ghimpi (Rubus laciniatus L.)

&urul/ cunoscut din flora spontan? BntFi/ este un ar)ust peren din familia 4osaceae/ care cre>te la mar!inea p?durilor/ Bn poieni/ Bn tufi>uri/ Bn lunci >i de-a lun!ul apelor cur!?toare/ Bn zone deluroase din *uropa/ Orientul &i(lociu/ Africa de .ord >i America de .ord. Nlterior a fost ameliorat >i introdus Bn cultur?/ su) forma a ceea ce noi cunoa>tem drept mur f?r? !himpi. &urul f?r? !himpi se cultiv? pentru fructele >i frunzele sale cu propriet?Ei tonice/ diuretice/ sudorifice/ la+ative >i depurative. %e recomand? Bn tratarea st?rilor de astenie/ dispepsii/ dermatoze/ constipaEie >i st?ri fe)rile. 6ructele se consum? Bn stare proasp?t? de c?tre persoanele care sufer? de dia)et/ dispepsie Cdificultatea de a di!era alimenteD/ reumatism >i su) form? prelucrat?/ sucuri/ sirop/ dulceaE?/ etc. 6runzele au propriet?Ei astrin!ente/ diuretice >i la+ative. Zone favorabile i soiuri aflate n cultur Ponele cele mai favora)ile de cultur? sunt acelea unde temperaturile minime a)solute nu scad su) -12M -15M' >i sunt ferite de curenEi reci. @n zonele din sudul E?rii/ unde frecvent se Bnre!istreaz? temperaturi minime su) -15M'/ tulpinile murului tre)uie prote(ate pe timpul iernii. @n 4omFnia s-a adaptat mai )ine soiul de mur f?r? !himpi Q1hornfreeR/ care are un potenEial de producEie foarte mare/ de 12-1I t/ha/ cu un sezon prelun!it de coacere a fructelor/ BncepFnd cu luna au!ust >i pFn? Bn octom)rie/ Bn funcEie de zon?. %e mai pot cultiva 'hester/ 7och .ess/ Arapaho/ .avaho/ 1riple 'rown/ 9ull/ etc./ cu condiEia s? fie prote(ate peste iarn?.

Pregtirea solului i plantarea &aterialul s?ditor/ procurat de la unit?Eile specializate/ poate fi de 1-2 ani/ cu 2-H tulpini de 2"G" cm >i r?d?cini )ine dezvoltate/ s?n?toase >i tur!escente. S 2istanEele de plantare sunt de 2/5 J H/" m Bntre rFndurile de plante >i de 1/5 J 2/" m Bntre plante pe rFnd/ Bn plantaEiile comerciale pe suprafeEe mari/ >i de 2/" -1/5 m Bn curEi >i !r?dini. S 0lantarea se face prim?vara/ Bn teren pre!?tit Carat/ discuit sau frezatD/ Bn !ropi de G"/G"/G" cm. S 6ertilizarea la plantare const? din administrarea la fiecare plant? a I-8 :! de mraniE?/ 5" ! de superfosfat >i 2" ! de sare potasic? sau I" ! de Bn!r?>?minte chimice comple+e C..0.T.D. Susinerea plantelor %usEinerea >i conducerea plantelor se face pe >palieri cu trei rFnduri de sFrme. 0rima sFrm? se fi+eaz? la 8" cm faE? de sol/ iar urm?toarele dou? la cFte 5" cm una de cealalt?. 1ulpinile se dispun >i se lea!? de sFrme Bn evantai/ distanEate Bntre ele la minimum 15 J 2" cm. 2istanEa dintre doi >palieri pe rFnd este de 8 J 1" m. Lucrri e ngri!ire 2up? plantare se e+ecut? urm?toarele lucr?ri: J 7ucrarea solului pentru distru!erea )uruienilor/ mecanic Bntre rFnduri >i manual de-a lun!ul rFndului/ prin pra>ile sau er)icidareU J 6ertilizarea anual? cu Bn!r?>?minte or!anice aplicate pe ri!ole de-a lun!ul rFndului. 2ozele de fertilizare se sta)ilesc Bn funcEie de fertilitatea terenului >i starea de aprovizionare a plantelor/ respectiv de rezultatele analizelor de sol >i ale dia!nozei foliareU J ri!area se efectueaz? fie prin aspersiune/ fie prin picurare/ asi!urFnd la fiecare udare H5"-G"" mc ap? la ha/ I-1" aplicaEii Bn funcEie de precipitaEiile c?zute. "ierile e for#are i fructificare 1?ierile de formare >i fructificare Bncep Bnc? de la plantare/ cFnd se las? 2-H tulpini care se scurteaz? la 2"-25 cm. @n prim?vara anului al doilea/ din tulpinile crescute Bn primul an se ale! dou?/ cele mai dezvoltate/ >i care se scurteaz? la 1G"-15" cm de la sol/ se paliseaz? Bn form? de 3 de sFrmele >palierului. @n prim?vara anului al H-lea/ cele dou? tulpini care de(a sunt uscate se taie de la )az?/ nel?sFnd cioturi/ iar din tulpinile crescute se reEin pentru rod G tulpini care se scurteaz? la 1I"-18" cm. 4amificaEiile laterale ale acestora se scurteaz? la H-G mu!uri/ iar dac? sunt prea numeroase se r?resc/ l?sFnd numai G-5 pe fiecare tulpin?. 2up? t?iere tulpinile se paliseaz? de sFrme Bn form? de evantai. @n anul al G-lea >i Bn urm?torii ani de rod t?ierile se fac la fel/ cu menEiunea c? num?rul tulpinilor care se opresc pentru fructe este mai mare/ de re!ul? I-8 tulpini pe tuf?/ Bn funcEie de vi!oarea plantei. $oli i untori 6itoprotecEia plantelor de mur Bmpotriva )olilor >i d?un?torilor se efectueaz? prin tratamente pe )aza )uletinelor de avertizare emise de unit?Eile a)ilitate Bn acest sens. 2intre )olile specifice menEion?m: ru!ina Cprodus? de ciupercile 0hra!midium ru)i idaei >i 0hra!midium violaceumD

care atac? atFt frunzele/ cFt >i scoarEa tulpinilor >i l?starilorU p?tarea al)? Cprodus? de &-cosphaerella ru)iD a frunzelorU muce!aiul cenu>iu al fructelor C8otr-tis cinereaD. 2intre d?un?tori/ importanE? economic? prezint? afidele/ p?ian(enii tetranichizi >i insectele defoliatoare/ care se com)at cu produsele specificate Bn )uletinele de avertizare. Prote!area #potriva ngheului %e efectueaz? Bn zonele unde Bn cursul iernii temperatura minim? a)solut? co)oar? su) -15M' Bn mod frecvent >i pe o durat? de timp mai mare de 2G de ore. @n acest caz/ tulpinile de rod se desfac de pe sFrme/ se diri(eaz? de-a lun!ul rFndului cFt mai aproape de sol/ se fi+eaz? din loc Bn loc cu )razde de p?mFnt/ apoi se acoper? cu paie/ resturi ve!etale sau fF>ii de folie de polietilen? termoizolant?. 'u aceast? ocazie se taie de la sol >i tulpinile care au rodit Bn cursul ve!etaEiei CBn mod automat/ acestea se usuc? dup? fructificareD. 0rim?vara devreme/ tulpinile prote(ate se descoper?/ se aplic? t?ierile de rodire >i se lea!? de sFrme. %ecoltarea 4ecoltarea fructelor se efectueaz? din H Bn H zile/ Bn momentul cFnd acestea se desprind u>or. @n funcEie de zon?/ maturarea se declan>eaz? din prima decad? a lunii au!ust Czonele de cFmpie/ lunca 2un?riiD >i dureaz? pFn? la finele lunii octom)rie Czonele colinare >i de dealD. @n condiEiile aplic?rii tuturor veri!ilor tehnolo!ice prezentate se pot o)Eine 8-1I tone fructe proaspete/ Bn funcEie >i de potenEialul )iolo!ic al soiului. 2r. in!. =heor!he &ladin/ '20 0ite>ti-&?r?cineni 4*3 %1A 7N&*A %A1N7N / .4.K/ 1-15 A04 7 * 2"12 - %ee more at: http://www.fermierul.md/pomusoare/cresterea-murelor/item/2KI-cultura-muruluifara-!himpi-ru)us-laciniatus-l.htmlAsthash.3))z&sO=.dpuf

Patru hectare de mure la ipala


2ac? muli dintre )?r)ai Bi ima!ineaz? c? unei femei Bi st? )ine mai mult Bn )uc?t?rie/ nu e i cazul chiin?uiencei 4aisa =himp care Bn!ri(ete o plantaie de mure de toat? frumuseea Bn satul ipala/ raionul aloveni. 6emeia reuete s? le Bm)ine pe toate. *ste o )un? !ospodin?/ dar diri(eaz? i o afacere !ustoas?/ s?n?toas? i profita)il?. 'u mure, i-a Bnceput activitatea Bn 2""I/ plantFnd K" de ari de mure/ iar acu# a a!uns s cultive patru hectare. & eea

4aisa =himp este una dintre puinii produc?tori de mure din 4. &oldova. i-a Bnceput afacerea Bntr-o !lum?/ dup? ce a vizitat o e+poziie a!ricol?. Q deea mi-a venit spontan/ dup? ce am v?zut Bntr-un supermar:et mure con!elate la un pre destul de mare. Atunci/ m-am Bntors la e+poziie i am procurat peste o mie de puie i de mur. 0e parcurs/ i-am Bnmul itV/ Bi aduce aminte Bntreprinz?toarea. 0rimii )ani investii au fost/ aa ca la muli moldoveni/ cei cFti!ai Bn str?in?tate. &ai )ine de 15 ani/ familia =himp a muncit Bn 4usia/ unde e+porta i comercializa fructe i le!ume. QAtunci mi-am dat seama c? noi/ moldovenii/ ar tre)ui s? producem ceva propriu/ ca s? fim v?zui cu ali ochi de c?tre importatoriV/ a menionat femeia. 'ragostea e fa#ilie a a us(o acas .u doar Bndemnul c? tre)uie s? produc? ceva propriu a adus-o acas? pe 4aisa =himp/ dar i cei apropiai sufletului. QAm vrut acas?/ pentru c? avem p?rini/ copii/ )unei i avem nevoie de ara noastr? natal?. .u pot spune c? ne-a fost u or. Am fost nevoii s? vindem i )unurile pe care le aveam pentru a cump?ra p?mFnt Bn raionul natal i a s?di )utai de mureV/ susine !ospodina familiei =himp. Planuri #ree e viitor 2ei Bnc? nu i-au recuperat investiiile/ familia =himp are planuri m?re e de viitor. 0e lFn!? murele Bn stare proasp?t? sau Bn!heate/ visul Bntreprinz?toarei este s? produc? Qcu acte Bn re!ul?V i s? pun? pe rafturile din ma!azine vin din mure. QAvem plantate patru hectare de mure/ dar credem c? o s? mai plant?m/ s? avem cel pu in vreo zece. %unt nite pomuoare solicitate i credem c? vom reui s? ieim i la e+port cu ele. Acum/ pe lFn!? murele proaspete i Bn!heate pe care le vindem la o reea de ma!azine din capital?/ pre!?tim i !em din mure. &ai nou este vinul/ preparat Bn condiii casnice. @l p?stram Bn )utoi/ f?r? conservan i. @n *uropa de mult se cultiv? mure i se produce vin din aceste pomu oare. 3isul meu este s? facem i noi acest vin/ pentru c? este foarte Bntre)at Bn *uropaV/ a mai spus 4aisa =himp. 'ac te(ai ri icat pe scri) trebuie s #ergi nainte 4aisa =himp recunoate c? afacerea cu mure este profita)il? Bn 4. &oldova/ dar zice c? i-a tre)uit ceva timp ca s? promoveze aceste fructe. 2ac? oamenii tiau ce-i c?puna i zmeura/ mai dificil le-a fost s? Bnelea!? )eneficiul murelor asupra s?n?t?ii. Q1otul e !reu la Bnceput/ dar dac? ai Bncercat s? te ridici pe sc?ri/ tre)uie s? mer!i Bnainte. .u ne oprim/ e !reu/ dar nu imposi)il s? !estionezi o afacere de acest fel Bn 4. &oldova. 'lima din ar? ne permite acest lucruV/ a mai spus Bntreprinz?toarea. @n toate cele ce face/ femeia este a(utat? de c?tre cei doi fii/ mam? i so. 2oar dac? nu reuesc s? culea!? murele cu puterile proprii/ proprietarii acestora an!a(eaz? muncitori sezonieri. Q*ste ceea ce-mi place/ chiar dac? suntem nevoi i s? ne trezim cu noaptea Bn cap pentru a cule!e murele. 'u asta nu se termin? Bns? tot. Nrmeaz? s? le repartiz?m pe la piee/ ma!azine/ iar celor care ne r?mFn s? le !?sim un rost. i cum murele se coc treptat/ BncepFnd pe la mi(locul lunii iulie i pFn? la mi(locul lui septem)rie/ tre)uie strFnse practic Bn fiecare zi. *ste o munc? enorm?/ dar Bmi placeV/ ne spune 4aisa =himp. apte(zece tone e #ure per hectar

2e pe un hectar de mure sunt recoltate apte-zece tone. 0reul unui :ilo!ram de mure variaz? Bntre H" i 5" de lei Bn funcie de anotimp. nvestiia iniial? se recupereaz? Bn doar doi-patru ani. *urele) benefice pentru sntate 0e lFn!? faptul c? sunt !ustoase/ murele au efecte foarte )une i asupra s?n?t?ii. Acestea sunt adev?rate surse de vitamine/ su)stane active i minerale ce pot preveni anumite tipuri de )oli. 2e asemenea/ murele a(ut? i la funcionarea sistemului nervos/ Bnt?resc sistemul imunitar/ prote(eaz? ochii/ previn anemia/ amelioreaz? durerile Bn !Ft/ a(ut? la vindecarea r?nilor >i sunt )une chiar >i pentru dia)etici/ deoarece conEin foarte puEin zah?r. 'ultivarea murelor este o activitate relativ nou? Bn lume/ iar Bn 4. &oldova a Bnceput Bn ultimii cinci-ase ani. %ursa:ziarulnational.md - %ee more at: http://www.fermierul.md/pomusoare/cresterea-murelor/item/2"2-patru-hectare-demure-la-5'85$8ipala.htmlAsthash.s)P=8+dv.dpuf &iercuri/ 1$ &artie 2"1G 2":"K

n fermier rom!n vrea s dea lovitura "n #uropa cu usturoiul negru: $u are miros i e mai sntos
+sturoiul negru a fost/ timp de secole/ unul dintre secretele lon!evit?ii asiaticilor/ iar procedeul o)inerii sale a fost p?strat cu sfinenie de c?tre coreeni pFn? de curFnd. 'ultivarea usturoiului ne!ru este similar? cu cea a unui soi tradiional/ dar dup? recoltare/ c?eii sunt macerai Bn condiii speciale. @n 4omFnia/ un sin!ur fermier s-a dedicat descoperirii i reproducerii reetei prin care un anumit soi de usturoi devine ne!ru/ pierzFndu-i !ustul Bnep?tor/ mirosul nepl?cut/ dar p?strFndu-i aroma i sporindu-i propriet?ile vindec?toare.

@n 2"11/ =a)i %andu Vs-a nimenitV prin 'oreea de %ud/ cum Bi place s? spun?/ locul unde a !ustat prima dat? usturoiul negru. 7-a cucerit pe loc. V.u are acel miros sup?r?tor/ dar are o arom? profund?. 'Fnd m-am documentat ulterior i am citit cFt este de )un pentru s?n?tate/ c? este folosit Bn centre medicale/ m-am decis s? devin i eu produc?tor de usturoi ne!ru. 2ac? voi reu i aceast? perfomrna? nu voi fi sin!urul din 4omFnia/ ci sin!urul produc?tor de usturoi ne!ru din *uropa,V/ a declarat a!ricultorul pentru A!rointeli!ena.

7a ferma sa din 0iatra .eam/ =a)i %andu a reuit/ dup? doi ani/ s? aclimatizeze soiul asiatic de usturoi/ dar acest lucru nu este suficient. VNsturoiul ne!ru se o)ine printr-un procedeu special/ o macerare realizat? timp de G5 de zile/ interval Bn care c?p? Fnile se p?streaz? Bntr-o Bnc?pere foarte )ine izolat?. %e impune o temperatur? constant? i o umiditate ce nu are voie s? variere cu mai mult de 55V/ dezv?luie %andu o parte din secretul o)inerii celui mai scump usturoi. 2eocamdat?/ fermierul nemean are o rat? de succes de I"-K"5 cFnd vine vor)a despre producia de usturoi ne!ru. %per? c? Bn curFnd J cel tFrziu anul viitor/ s? poat? pune pe pia ? mult c?utatul in!redient asiatic Bn cantit?i en-!ros. .u va vinde s?mFn? din soiul special/ ci doar produsul !ata de consum/ la un pre de I lei c?p?Fna. V@nainte de a Bncepe vFnzarea/ vom efectua testarea lotului/ pentru a putea pune clienilor la dispoziie i )uletinul de analiz? al usturoiului ne!ruV/ a mai declarat =a)i %andu pentru A!rointeli!ena. $ogat n antio,i ani @n 'oreea/ usturoiul negru este folosit de sute de ani/ fiind apreciat Bn primul rFnd pentru efectele sale ener!izante. el este recunoscut ca un condiment )o!at Bn antio+idan i/ un aliment anti-cancer i cu efecte )enefice Bn lupta cu colesterolul. @n plus faE? de usturoiul tradiEional/ cel ne!ru/ la maturare/ B>i activeaz? %-alicina/ care este prezent? Bn concentraEie mai mare >i asist? la a)sor)Eia alicinei. Nsturoiul ne!ru a devenit cunoscut mai ales dup? 2""G/ cFnd un coreean J %cott Tim a pus )azele companiei 8lac: =arlin nc. Bn 'oreea de %ud. A fost momentul Bn care usturoiul ne!ru a a(uns/ cu adev?rat/ pe pia? i a Bnceput s? fie e+portat Bn toate col urile lumii. @n &area 8ritanie/ acest aliment a a(uns cunoscut dup? ce a fost prezentat Bn cadrul unui pro!ram culinar la 88'/ Bns? Bn acest moment/ Bn *uropa nu e+ist? un produc?tor de usturoi ne!ru. %ursa:a!rointel.ro - %ee more at: http://www.fermierul.md/le!umicultura/cresterea-usturoiului/item/IK8-unfermier-roman-vrea-sa-dea-lovitura-in-europa-cu-usturoiul-ne!ru-nu-are-miros-5'85$$i-emai-sanatos.htmlAsthash.+c72Ap%-.dpuf 3ineri/ 28 &artie 2"1G 2H:22

apte culturi agricole de ni care aduc profit americanilor Recomandat


&ereu Bn c?utarea de culturi agricole profita)ile/ micii fermieri au descoperit c? profitul este adus mai ales de culturile de ni?. 'hiar dac? nu toate plantele sunt uor de adaptat condiiilor din 4omFnia/ A!rointeli!ena v? prezint? care sunt cele apte plante cu care a!ricultorii americani fac )ani uor i care se pot planta i la noi,

2ei nu fac parte din culturile agricole propriu-zise/ plantele care aduc cFti!uri mari sunt cele cu valoare ad?u!at? mare/ iar cererea lor pe pia? este foarte mult influenat? de tendinele actuale din stilul de via?.

8am)usul. A!rointeli!ena a mai scris despre potenialul acestei plante cu mu!uri comesti)ili i a c?rei tulpin? lemnoas? are numeroase Bntre)uin?ri. *a este la mare pre Bn %NA/ unde fermierii au reuit aclimatizarea soiurilor asiatice i o)inerea unor plantaii )?noase. Nn mod profita)il de a e+ploata )am)usul este de a comercializa pl?ntue Bn !hiveci.

6lorile. 'ultura florilor aduce profit Bnc? din primul an/ sunt convini americanii i nu puini sunt fermierii romFni care le dau dreptate. %erele care produc flori au posi)ilitatea de a vinde tot timpul anului/ fie c? este vor)a de florescen e pentru )uchete sau de plante la !hiveci. Nn mare secret al acestei investiii Bl reprezint? florile VuscateV/ adic? acelea care pot fi conservate i folosite la decoraiuni interioare. 0ieele i flor?riile r?mFn cea mai uoar? cale de valorificare a recoltei.

=insen!ul. 2enumit? i Vaurul verdeV/ valoarea plantei st? Bn r?d?cina sa care crete e+trem de lent. Asiaticii tiu cel mai )ine care sunt puterile tonice i vindec?toare ale !insen!ului care are nevoie de ase ani pentru a fi !ata de recoltat. 1otui/ muli cultivatori vFnd r?d?cinile Bnainte de maturizarea lor/ astfel c? pe parcursul a ase ani/ un cultivator american poate cFti!a 1"".""" de dolari e+ploatFnd 2.""" de metri p?trai i comercializFnd semine/ r?d?cini tinere i mature/ potrivit www.profita)leplants.com. @n %NA/ !insen!ul este apreciat Bnc? din vremea preedintelui =eor!e Oashin!ton/ cFnd profiturile de la aceast? cultur? au finan at luptele pentru independen?. Aceast? plant? se poate cultiva doar Bn re!iunile cu ierni reci.

4ulourile de !azon. 1ot mai c?utate/ acestea se comercializeaz? cu uurin? companiilor care administreaz? cl?diri de )irouri/ cartiere rezideniale sau chiar proprietarilor de imo)ile care nu vor s? Bi )at? prea tare capul cu o !r?din? dificil de Bntreinut. @n 4omFnia/ preul mediu pentru un metru p?trat de !azon Vde-a !ataV este de circa 2" de lei/ la care/ dac? suntei Bntreprinz?tor/ putei plusa cu costurile pre!?tirii terenului/ montarea i amena(area zonei verzi/ precum i instalarea sistemului de iri!are. er)urile aromatice. 0entru fermierii care nu dein suprafee mari/ plantele aromatice J medicinale sau pentru !?tit/ pot fi o surs? rapid? de profit. 'ele mai c?utate sunt )usuiocul/ ore!ano sau menta. @n aceeai cate!oria am pune i lavanda/ mueelul sau/ mai nou/ ver)ina. %fatul A!rointeli!ena este ca Bnainte s? Bncepei un astfel de )usiness s? testai piaa/ s? vedei care este cererea/ pentru a v? decide asupra c?ror plante de ni? s? alocai terenul disponi)il pentru e+ploatarea a!ricol?.

Ar)utii i plantele ornamentale. Atenia de care peisa!istica i !r?din?ritul se )ucur? peste tot Bn lume reprezint? o surs? de venit si!ur pentru cultivatorii de ar)ui i plante ornamentale. 2e la soiuri de mici dimensiuni/ pFn? la copaci Bn toat? re!ula/ acest )usiness are succes dac? avei cFt de cFt cunotine Bn domeniu/ dac? studiai moda amena(?rilor i/ de ce nu/ dac? sta)ilii o cola)orare cu o firm? de specialitate. @n 4omFnia/ reducerea drastic? a suprafeelor centrelor de cercetare a l?sat un loc )un dezvolt?rii de pepiniere. @n mare parte/ multe dintre aceste plante sunt Bnc? importate/ aa c? este evident c? la noi mai este loc pentru o astfel de investiie care s? aduc? )ani cultivatorului.

'iupercile. 7a americani/ cultivarea ciupercilor este o activitate a!ricol? profita)il? mai ales datorit? faptului c? Bn %NA se consum? cantit? i impresionante din foarte multe soiuri. @n 4omFnia/ afacerea cu ciuperci a devenit una riscant? dup? ce a e+istat un val de investitori Bn domeniu/ iar piaa este aproape saturat?. 1otui/ s? nu fim ne!ativiti: sunt cultivatori de ciuperci romFni care fac )ani frumo i/ aa c? unde este vFnzare/ este loc i de concuren?, %ursa:a!rointel.ro - %ee more at: http://www.fermierul.md/stiri/item/K""-5'85$$apte-culturi-a!ricole-de-ni 5'85$$a-care-aduc-profit-americanilor.htmlAsthash..8wwfGf<.dpuf