Sunteți pe pagina 1din 13

CUPRINS

CAP.I. Prezentarea generala a firmei I.1. Scurt istoric.2 I.2.Sector de activitate..3 Cap.II. Strategii de mediu II.1. Obiective strategice la SC. !"OI .S# .$ II.2. Strategii de dezvoltare% CAP.III. Costuri de mediu III.1. &eniturile firmei.. III.2. Investitiile facute in cadrul intreprinderii.. CAP.I&. Surse de poluare la SC. !"OI #O'A(IA S# I&.1. Principalii agenti de poluare I&.2. Abordarea aspectelor de economie.. CAP.&. Politici adoptate in cadrul firmei &.1. Politica de mediu a intreprinderii analizate &.2. C)eltuieli curente pentru combaterea poluarii &.3. Politici impotriva poluarii.. Concluzii2* +ibliografie.....21

CAP. I PREZENTAREA GENARALA A FIRMEI CAP I.1. Scurt istoric


!"OI este una dintre marile companii internationale de petrol si gaze, reprezentand 2,2din productia mondiala de petrol. Compania petroliera !"OI este prima companie privata din .ederatia #usa care a desc)is drumul investitiilor /n #om0nia prin ac)izitia pac)etului de actiuni la rafinaria 1Petrotel1 din Ploiesti, una dintre cele mai vec)i rafinarii din #om0nia, /n anul 1223. Conducerea companiei !"OI a adoptat o atitudine proactiva fata de traditia si e4perienta detinuta de industria petroliera din #om0nia, prin adoptarea unui program comple4 de investitii /n sectoarele de procesare a titeiului si distributie a produselor petroliere. 5n perioada anilor 1223 6 2**$ investitiile totale efectuate de compania !"OI /n industria petroliera din #om0nia, si implicit /n economia rom0neasca, a depasit suma de 7umatate de milliard de dolari S!A. !"OI a investit peste 233 de milioane de dolari S!A /n cadrul unui amplu proces de modernizare si restrucurare a rafinariei 1Petrotel1 din Ploiesti . Peste 23* de milioane de dolari S!A au reprezentat investitiile directe /n ec)ipamentele si instalatiile de procesare a titeiului din cadrul rafinariei 1Petrotel1, restul de 83 de milioane de dolari S!A reprezent0nd contravaloarea pac)etului de actiuni platit de !"OI statului rom0n /n momentul ac)izitiei rafinariei 1Petrotel1. Procesul de modernizare a rafinariei 1Petrotel6 !"OI 1 a fost /nsotit de investitii /n crearea unei retele de distributie a carburantilor auto pe /ntreg teritoriul #om0niei. !"OI a investit peste 238 de milioane de dolari S!A /n crearea unei retele de 233 de benzinarii si a 1* depozite de produse petroliere. Sistemul integrat de procesare a titeiului si distributie a produselor petroliere permite asigurarea unei calitati e4ceptionale a carburantilor pentru conducatorii auto. 'arca 1 !"OI 1 este usor de recunoscut, conducatorii auto din #om0nia asociind6o cu o calitate ridicata a produselor petroliere si cu preturi rezonabile. Activitatea investitionala si de afaceri a companiei !"OI creaza un impact impresionant asupra economiei #om0nesti. Peste 8*** de oameni lucreaza /n cadrul companiei !"OI , din care peste 12** /n cadrul rafinariei 1Petrotel 6 !"OI 1. Alte 28** de persoane lucreaza /n cadrul companiilor de constructii si furnizorilor de servicii implicati /n derularea nemi7locita a programelor de investitii.

CAP I.2. Sector de activitate

Pozitia puternica de care se bucura compania in prezent este rezultatul unei munci de peste 2* de ani pentru e4tinderea rezervelor si dezvoltarea afacerilor, prin identificarea si realizarea unor tranzactii strategice. !"OI desfasoara proiecte de e4plorare si productie in domeniul petrolului si gazelor in 12 tari. Compania are rafinarii in % tari 9inclusiv participatii la comple4ul de rafinare ISA+ si la rafinaria :eeland;. Sectorul #afinare 6 <istributie este al doilea ca importanta in cadrul companiei !"OI . Prin dezvoltarea sa, se urmareste reducerea e4punerii la volatilitatea ridicata a preturilor la titei si cresterea competitivitatii prin producerea si vanzarea unor produse petroliere de inalta calitate, cu un grad ridicat de valoare adaugata. In prezent !"OI produce o gama larga de produse petroliere si petroc)imice, pe care le vinde en6gross si cu amanuntul in peste 3* de tari. Ast=zi !"OI >

*,3- de?ine din rezervele globale de ?i?ei si 2,2- din productia mondiala 1%,%- din produc?ia de titei a #usiei 1@,@- din cantitatea totala de titei rafinata in #usia ocul 3 in clasamentul mondial al marilor companii petroliere private din punctul de vedere al rezervelor dovedite de )idrocarburi ocul % in clasamentul mondial al marilor companii petroliere private din punctul de vedere al productiei de )idrocarburi In fiecare zi, consumatorii din peste 3* ?=ri folosesc produsele marca !"OI !"OI este cel mai mare grup rusesc din industria petrolului, cu vanzari de peste 133 miliarde !S< si un venit net de peste 1* miliarde !S< !"OI este prima companie din #usia care a fost listata la +ursa de valori de la ondra !"OI este singura companie petrolier= privat= din #usia la care ma7oritatea ac?iunilor este de?inut= de ac?ionari minoritari.

Sediul societatii este in 'unicipiul +ucuresti, str. Alena &acarescu, nr.%, sector 1. .irma este inregistrata la #egistrul Comertului cu numarul B$*C$$%2C1223, avand codul unic de inregistrare 1*8$@*22 si are un capital social in valoare de 1*3.$82.*$* #O(.

CAP. II STRATEGII DE MEDIU

CAP II.1. Obiective strategice adoptate

Obiectivul strategic al Drupului !"OI este acela de a asigura o dezvoltare dinamic=, durabil=, corespunzatoare cu cea a companiilor petroliere globale, /n privinta competitivit=?ii Ei eficien?ei. #esponsabilit=?ile sociale ale Drupului !"OI constau in condi?ii de lucru adecvate, o remunerare corespuz=toare, protec?ia mediului /ncon7ur=tor Ei p=strarea moEtenirii culturale. .iind constient= de responsabilit=?ile sale sociale legate de protectia mediului Ei utilizarea eficient= a resurselor naturale, Compania sper= ca publicul va /ntelege comple4itatea Ei nivelul ridicat al sarcinilor pe care trebuie sa le /ndeplineasc=. Printre obiectivele prioritare ale !"OI se numar= crearea unui mediu de lucru sigur pentru anga7a?ii s=i, prote7area san=t=?ii personalului Drupului !"OI Ei a comunit=?ilor locale din zonele /n care iEi desfasoar= activit=?ile Drupul !"OI , precum Ei protectia mediului /ncon7urator. Pentru a asigura realizarea acestor sarcini, Compania a elaborat Ei aplic= cu succes Sistemul s=u de gestionare a securit=?ii ocupationale Ei protectie a mediului. Acest sistem respect= legisla?ia aplicabil= din .edera?ia #us=, se bazeaz= pe practici globale Ei a fost certificat ca respect0nd standardele ISO 1$**1 Ei OFSAS 13**1. Obiectivele Politicii de securitate ocupational= Ei protec?ie a mediului implementata de 1Compania Petrolier= !"OI 1 9companie pe ac?iuni de tip desc)is; /n secolul GGI sunt>

cresterea produc?iei de carburan?i care s= d=uneze c0t mai pu?in mediului, /n conformitate cu standardele europeneH introducerea unor te)nologii, ec)ipamente Ei materiale noi Ei moderne Ei creEterea automatiz=rii controlului proceselor te)nologice vor controla mai bine Ei treptat vor reduce at0t cantitatea c0t Ei to4icitatea emisiilor, poluan?ilor Ei reziduurilorH asigurarea preg=tirii conducerii, personalului, ec)ipelor de interven?ie Ei a unit=?ilor din organiza?iile Drupului !"OI pentru eliminarea urm=rilor accidentelor, stingerea incendiilor Ei luarea m=surilor de r=spuns /n situa?ii de urgent=, precum Ei asigurarea unui ec)ipament modern pentru unit=?ile de salvare Ei de pompieriH e4ercitarea unui control mai eficient al produc?iei, supraveg)erea corporativ= pentru asigurarea respecta?ii regulamentelor privind securitatea ocupa?ional= Ei protectia mediului /n unit=?ile grupului !"OI pe baza unor te)nologii informa?ionale de ultim=

ora, a diagnozelor te)nice Ei a te)nicilor de monitorizare de la distant=, corespunzator standardelor interna?ionale ISO 1$**1, ISO 1@*2* si OFSAS 13**1H

Pentru realizarea acestor obiective, !"OI se anga7eaz=>


s= aplice /ntreaga gam= de m=suri de prevenire a accidentelor Ei de atenuare a urm=rilor acestora care sunt practicabile Ei disponibileH s= asigure prioritatea m=surilor de prevenire a impactului asupra personalului, popula?iei Ei mediului fa?= de m=surile de r=spuns de urgen?= la respectivul impactH s= aplice permanent m=suri specifice pentru sarcinile respective, care au drept scop reducerea pierderilor de petrol Ei gaze rezultate din prelucrare sau din alte cauze Ei prevenirea polu=rii mediului /ncon7uratorH s= evalueze impactul pe care acitivit=?ile, produsele Ei serviciile le pot avea asupra s=n=ta?ii personalului Ei a popula?iei, precum Ei asupra mediului /ncon7ur=torH s= cear= c= /ntregul personal anga7at de Drupul !"OI s=6si desf=Eoare activitatea /n conformitate cu normele Ei reglement=rile aplicabile din domeniul industrial, al protec?iei /mpotriva incediilor, al protec?iei mediului, al s=n=t=tii si al r=spunsurilor /n situa?ii de urgent=H s= introduc= stimulente, s= asigure cursuri de formare profesional= anga7a?ilor CompanieiH s= depun= toate eforturile pentru a se /mbun=t=?i calitatea mediului /n zonele /n care se desfasoar= activit=?i ale Drupului !"OI H s= informeze cu regularitate toate par?ile interesate 9publicul, autorit=?ile e4ecutive Ei legislative etc.; despre activit=?ile Drupului !"OI /n domeniul industrial, al protectiei /mpotriva incendiilor, al protectiei mediului, al s=n=tatii Ei al r=spunsurilor /n situa?ii de urgent=H s= /mbun=t=?easc= /n mod continuu Sistemul s=u de gestionare a securit=?ii Ei s=n=t=?ii ocupa?ionale Ei protectie a mediului /n cconformitate cu standardele ISO 1$**1 Ei OFSAS 13**1H s= e4ercite controlul asupra respect=rii obliga?iilor asumate de Companie ca parte a PoliticiiH

CAP II.2. Strategii de dezvoltare

Pe plan local, compania SC. uIoil.S# are in plan dezvoltarea de benzinarii solare. Compania ruseasca are in plan sa dezvolte energia alternativa atat in +ulgaria cat si in #omania. Intre altele este e4aminata posibilitatea construirii centralelor care functioneaza pe baza energiei eoliene si a soarelui. In ceea ce priveste energia solara, compania va dezvolta doua proiecte cu denumirea J+enzinarii solareK. Aste vorba de benzinarii, pe ale caror acoperisuri sunt instalate fotoelemente, care primesc energia solara. Prima din aceste benzinarii functioneaza la "rasnaia Poleana, nu departe de Soci, iar a doua in Serbia. Aceste instalatii nu asigura consumul total de energie, insa circa 3*- sunt obtinute pe seama energiei solare. Adoptand aceasta strategie, compania urmareste reducerea de costuri. Pe plan mondial, cei de la conducerea uIoil, intentioneaza sa investeasca in !craina intr6o retea de banzinarii, apro4imativ 1** de milioane de dolari. Compania detine de7a pe teritoriul acestui stat 231 de statii de alimentare, insa pana la finele acestui an, numarul acestora va creste pana la 3**. 'iscarea face parte dintr6o strategie de dezvoltare adoptata de uIoil pentru urmatorii 1* ani. In acest plan sunt incluse necesitatea imbunatatirii deservirii la benzinarii, modernizarea acestora, dar si desc)iderea unor noi puncte de desfacere. In acest an, compania intentioneaza sa vanda peste o 7umatate de milion de tone de produse petroliere. Potrivit legislatiei ucrainene, incepaind cu anul 2*1$, benzina vanduta la statiile de alimentare uIoil va fi amestecata cu bioetanol.

CAP III.COSTURI DE MEDIU

Cap III.1 &eniturile firmei


Drupul petrolier rus uIoil, prezent si pe piata din #omania, a inregistrat anul trecut un profit net record de 11 miliarde de dolari, in crestere cu %,2- comparativ cu 2*11, a informat 7oi compania intr6un comunicat de presa. uIoil a precizat ca in ultimele trei luni ale anului trecut a inregistrat un profit net de 2,%2 miliarde de dolari, dublu fata de rezultatul net de 1,3$8 miliarde de dolari inregistrat in trimestrul patru din 2*11. <e asemenea, in 2*12 veniturile companiei au crescut cu $,1- pana la 132,1@1 miliarde de dolari iar profitul operational a crescut cu 1,@- pana la 13,218 miliarde de dolari. 1<isciplina financiara stricta si controlul costurilor au a7utat la mentinerea c)eltuielilor de productie in 2*12 la nivelul din 2*11, 8 dolari per baril ec)ivalent petrol. <e asemenea, flu4ul de lic)iditati in 2*12 s6a ridicat la %,$22 miliarde de dolari1, a informat uIoil intr6un comunicat de presa. uIoil este al doilea mare producator de petrol din #usia si de asemenea un important producator de gaze naturale din #usia. In 2*12 valoarea ta4elor platite de uIoil in #usia s6a ridicat la 1.1** miliarde de ruble, fiind al doilea mare contributor din industria petroliera ruseasca. uIoil #omania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de apro4imativ 2*- din piata totala de produse petroliere din #omania. Profitul net al uIoil, al doilea mare producator de petrol din #usia, a crescut in trimestrul trei din 2*12 cu 8%,$-, datorita pretului mai ridicat al petrolului si a ta4elor de e4port mai scazute, transmit #+C (eLs si <oL Bones (eLsLires. In perioada iulie6septembrie 2*12, uIoil a obtinut un profit net de 3,81 miliarde de dolari, potrivit standardelor contabile DAAP, fata de 2,2$ miliarde de dolari in perioada similara din 2*11, in timp ce analistii intervievati de <oL Bones (eLsLires estimau un profit de 3,13 miliarde de dolari. &eniturile au crescut cu 2,@-, la 38,8 miliarde de dolari, fata de 3$,% miliarde de dolari in trimestrul trei din 2*11. Profitul operational a urcat la 8,$$ miliarde de dolari, de la $,%3 miliarde de dolari in perioada iulie6septembrie 2*121. Productia totala a uIoil in trimestrul trei din 2*12 a crescut cu 1,$-, la 2,1% milioane de barili ec)ivalenti pe zi. In primele noua luni din 2*12 profitul net al uIoil, potrivit standardelor contabile DAAP, a scazut cu @,@-, la 3,32 miliarde de dolari.

Indicatori din Bilant

2008

2009

2010

2011

2012

Total active imobilizate

713.806.351

884.284.125

755.530.754

625.311.554

777.993.982

Total active circulante

511.830.602

548.479.459

491.603.357

443.795.754

400.839.960

Stocuri

172.928.145

224.946.775

236.308.151

208.634.490

189.488.438

Casa si conturi

55.052.763

36.956.091

27.317.205

54.727.274

46.249.695

Creante

283.834.618

286.561.517

227.962.925

180.418.914

165.086.751

Capitaluri total

44.796.494

506.349.614

340.640.901

225.439.016

N/A

Capital social

103.459.040

399.450.140

399.450.140

399.450.140

399.450.140

Provizioane

N/A

N/A

N/A

N/A

8.252.345

Datorii total

1.196.720.796

943.729.964

922.798.351

856.212.654

977.466.730

Indicatori din Contul de Profit si Pierdere

2008

2009

2010

2011

2012

Cifra de afaceri

4.621.019.764

3.291.454.788

4.563.161.531

5.458.206.353

6.030.862.944

Total venituri

4.626.674.585

3.318.597.343

4.573.494.583

5.468.271.804

6.041.877.029

Total c eltuieli

4.587.409.953

3.402.620.846

4.739.175.569

5.583.473.689

6.264.957.122

Profit brut

39.264.632

-84.023.503

-165.680.986

-115.201.885

-223.080.093

Profit net

10.315.114

-84.052.170

-165.713.236

-115.201.885

-223.080.093

!umar salariati

3.671

3.655

3.660

3.460

3.309

CAP III.2 Investitiile facute in cadrul intreprinderii


Investitiile realizate in economia nationala au inregistrat un avans de 12- in 2*12, trendul pozitiv fiind normal pentru o economie emergenta, sustin economistii, iar orientarea acestora

preponderent catre industrie este benefica pentru economie pe timp de criza. Astfel, investitiile realizate in economia nationala au crescut, in 2*12, cu 12,3- comparativ cu anul precedent, depasind nivelul de @8 de miliarde de lei, conform datelor provizorii publicate de Institutul (ational de Statistica 9I(S;. In trimestrul patru din 2*12, investitiile au fost de aproape 2@ de miliarde lei, cu 8- peste nivelul inregistrat in perioada similara din 2*11. In 2*12, investitiile concretizate in lucrari de constructii noi au insumat 38,33 de miliarde de lei, reprezentand $@,8- din total, fata de $2,8- in anul 2*11. Cele in utila7e si mi7loace de transport au insumat 32,321 de miliarde de lei, ceea ce reprezinta $3,$- din total, fata de $*,3- in anul 2*11. Compania Lukoil Energy&Gas Romania, din grupul petrolier rus Lukoil, va construi un parc fotovoltaic de productie a electricitatii cu o capacitate de 9 MW pe un teren de langa rafinaria Petrotel din Ploiesti uIoil a primit autorizatia de constructie a unitatii de la Autoritatea (ationala de #eglementare in domeniul Anergiei 9A(#A; la sfarsitul anului trecut. Avand in vedere ca pentru instalarea unui 'M in panouri fotovoltaice este necesara o investitie de circa 1,8 milioane de euro, valoarea proiectului uIoil este estimata la apro4imativ 13,8 milioane euro. #eprezentantii companiei declarau, in octombrie 2*13, ca i6au in calcul constructia unor parcuri fotovoltaice pe cateva terenuri langa rafinaria din Ploiesti. a acea data, reprezentantii uIoil avansau posibilitatea ca parcurile fotovoltaice sa aiba o capacitate instalata de pana in 12 'M. In prezent, in #omania e4ista proiecte de productie a energiei in panouri solare de apro4imativ 1.*** 'M. <intre sursele regenerabile de energie, cea eoliana este cea mai dezvoltata, cu apro4imativ 2.8** 'M instalati, ec)ivalentul a 1*- din totalul unitatilor de generare a electricitatii. Productia de energie regenerabila a a7uns la un nivel6record la finele anului trecut, cand capacitatea totala a proiectelor e4istente in sistem a a7uns la $.288 de 'M, cu 32- mai mare decat la sfarsitul anului 2*12, potrivit datelor Autoritatii (ationale de #eglementare in Anergie 9A(#A;. Astfel, la 31 decembrie 2*13, in sistem erau instalate proiecte de energie eoliana cu o putere totala de 2.8*3 'M, fotovoltaice de 1.188 de 'M, biomasa 6 %8 'M si )idro 6 83* de 'M. Producatorii de energie regenerabila primesc subventii sub forma certificatelor verzi, certificate pe care le platesc toti consumatorii, inclusiv cei casnici, si care sunt reliefate separat in factura la electricitate. #omania si6a asumat ca 2$- din consumul de electricitate din anul 2*2* sa provina din surse regenerabile, insa A(#A anuntat ca aceasta tinta a fost de7a atinsa la 1 ianuarie 2*1$.

CAP.I&. S!#SA <A PO !A#A SI 'ANO<A <A CO'+ANA#A A PO !A#II A SC. !"OI #O'A(IA S#

CAP. I&.1 Principalii agenti de poluare


Surse de poluare a aerului Emisiile de ageni de poluare a aerului n rafinrii provin, n principal, de la urmtoarele surse : procese de combustie; instalaii tehnologice; facle; parcuri de rezervoare; turnuri de rcire i bazine separatoare cu suprafa deschis; utilaje dinamice, tuuri de prob, ventile, flane, conducte; rampe de ncrcare descrcare; mijloace i reele de transport auto i ci ferate! Emisiile de poluani n atmosfer sunt de dou feluri: dirijate "evacuate prin couri de dispersie sau tubulaturi metalice, guri de ventilaie, guri de aerisire, evi de eapament etc!#; difuze "evacuare necontrolabil nregistrat la manipulri de substane i produse cu volatilitate diferit, ncrcare descrcare rezervoare, neetaneiti etc!#! $n condiiile de funcionare a instalaiilor, emisiile de gaze rezult din procesele de combustie i procesele tehnologice! %eferitor la procesele de combustie, fiecare cuptor dintr o instalaie tehnologic este o surs major de ageni de poluare care se gsesc n gazele rezultate prin arderea combustibililor "dio&id de carbon, o&id de carbon, o&izi de sulf, o&izi de azot, compui organici volatili, n principal hidrocarburi, particule solide de diverse dimensiuni#! 'e asemenea, n rafinrii mai au loc i alte procese de combustie dintre care se pot meniona: regenerarea catalizatorilor de cracare catalitic, producerea sulfului n sobe (laus, operaiile periodice de decocsare a serpentinelor cuptoarelor din diferite instalaii

tehnologice, regenerarea periodic a catalizatorilor din alte procese catalitice, incinerarea nmolurilor de la epurarea apelor reziduale, arderea gudroanelor acide! $n tabelul )!)! sunt prezentate instalaiile tehnologice i agenii de poluare emii:

Instalatii tehnologice
Distilarea atmosferic i n vid

Agenti de poluare
Hidrocarburi, gaze necondensabile emise de sistemul de vid ;

Hidrofinarea fraciilor distilate i hidrotratarea distilatului de vid

Hidrogen sulfurat de la pur are, aromatice inferioare;

!racarea catalitic;

"azele de la regenerator conin poluani #o$izi de azot, o$izi de sulf, mono$id de carbon, pulberi %enzen, toluen, $ileni;

"azele de la regenerator conin poluani #o$izi de azot, o$izi de sulf, mono$id de carbon, pulberi %enzen, toluen, $ileni; !ocsarea nt&rziat

Acid fluorhidric; 'articule de cocs, gaze din apa folosit la tierea cocsului;

(olventarea uleiurilor

)urfurol din secia de recuperare a solvenilor; Amoniac din secia de rcire, metil* etil ceton,benzen, toluen din secia de filtrare i recuperare a solvenilor;

Deparafinarea uleiurilor i dezuleiere

+$idarea bitumului

"aze evacuate din reactoarele de o$idare care conin o$izi de carbon, o$izi de sulf, hidrogen sulfurat, hidrocarburi, compui o$igenai;

,afinarea cu chimicale

+$izi de sulf, acid sulfuric;