Sunteți pe pagina 1din 5

INTRODUCERE N TANTRISMUL SECRET MIRCEA ELIADE TANTRISMUL a fost ultima descoperire facuta de stiinta occidentala n materie de spiritualitate indiana.

Daca RELIGIA VEDICA, BRAHMANISMUL si BUDISMUL sunt cunoscute si studiate asiduu n Occident, de mai bine de un secol, studiul TANTRISMULUI este un nou-nascut . Numai o parte din textele TANTRICE au fost editate, foarte putine au fost traduse, iar analiza critica, istorica si filosofica a doctrinelor si procedeelor TANTRICE este abia la nceputurile sale. n prezent, putem spune ca nu exista o lucrare de ansamblu asupra TANTRISMULUI, n timp ce gasim o multime de excelente monografii asupra RELIGIEI VEDICE, BRAHMANISMULUI si BUDISMULUI. Oare de ce tine aceasta ntrziere sau, mai bine zis, aceasta neglijenta a indianismului occidental? n primul rnd, consideram ca nsasi structura TANTRISMULUI - fenomen dificil de nteles pentru un occidental care nu a patruns nca suficient de bine celelalte mari sinteze, anterioare, ale spiritualitatii indiene. TANTRISMUL este, prin urmare, ultima creatie a Indiei. n el se concentreaza, se ntrepatrund si se fecundeaza reciproc toate traditiile spirituale autentice ale Indiei, de la cele mai vechi ritualuri VEDICE, pna la cea mai recenta mistica VISNUITA. Dar aceasta surprinzatoare concentrare de multiple traditii nu este sincretism. Este vorba aici, fara ndoiala, de o noua sinteza si putem spune chiar ca aceasta este cea mai grandioasa creatie spirituala a INDIEI post-BUDISTE. Primii savanti occidentali, care au abordat textele TANTRICE secrete, nu si-au dat seama, la prima vedere, de importanta acestei miscari spirituale. Pe de o parte, ei nu dispuneau nca de o cunoastere precisa a doctrinelor, a tehnicilor si, mai mult, nu dispuneau de anumite tratate secrete TANTRICE; pe de alta parte, ei au judecat cam pripit si superficial literatura TANTRICA, cu prejudecatile unui occidental al secolului al XIX-lea: s-au indignat n fata a ceea ce ei numesc harababura si vorbaraie confuza aparent prezenta n textele TANTRICE, considerndu-le ca o adunatura plictisitoare de tehnici absurde ori puerile; apoi, ei au mai fost indignati n fata mai multor aspecte, la prima vedere aberante, ale procedeelor TANTRICE, fiind n primul rnd socati de anumite practici sexuale stranii, pe care le-au interpretat AD LITERAM si pe care, din ignoranta, le-au confundat cu vulgarele orgii care potalocentrismo. Aloplastic; alloplastique; alloplastich; alloplastic; aloplastico; alloplastico; aloplstico. Alternanta; alternance; Abwechselung; alternating response; altemacion; alternanza; alternncia. Alternanta functionala; alternance fonction-nelle; funktionelle Abwechselung; fu nc-''onal alternating response; altemacion fun-cional; alternanza funzionale; alternncia ftmcional. Altruism; altruisme; Al truismus; altruism; altruismo; altruismo; altruismo. Alt ul; autre; Anderer \other; otro; altro; otro. glosar multilingv Ambianta fizica; ambiance physique; phy-sische Umgebungsfaktoren; ambient phy-si cal factors; ambiente ffsico; ambiente fi-sico; ambiente ffsico. Ambidextrie; ambidextrie; Zweihandigkeit; ambidextrality; ambidextria; ambidestr ezza; ambidestria. Ambitie; ambition; Ambition; ambition; ambicion; ambizione; ambito. Ambivalenta; ambivalence; Ambivalenz; am-bivalence; ambivalenc ia;

ambivalenza; am-bivalencia. Amendabilitate; amendabilite; Verbesserungs-fahigkeit; capacity for refbrm; enme ndabi-Iidad; ammendabilita; capacidade de emendar. Amenintare; menace; Drohung; threat; amena za; minaccia; ameaca. Amestec de culori; melange de couleurs; Far-benmischung; colou r mixture; mezcla de co-lores; mescolanza di colori; mistura de cores. Ametropie; ametropie ; Ametropie; ametropia; ametropia; ametropia; ametropia. Amigdala; amygdale; Tonsille; amygdala; ami'gdala; tonsilla; amigdala. Amina; amine; Amin; amine; aminado; amina; amino. Amintire; souvenir; Errinerung; memory; recuerdo; ricordo; lembranta. Amintire-ecran; souvenir-ecran; Deckerrine-rung; screen memo ry; recuerdo pantalla; ricordo di copertura; recordacao encobridora. Amnare; delai; R etardation; delay; plazo; termine; prazo. Amnat; differe; Verschiebung; delayed; diferido; differito; adiado. Amnezie; amnesie; Amnesie; amnesia; amnesia; amnesia; amnesia. Amodal (Complement ); amodal (complement ); amodal; amo dal; amodal; amo-dale; amodal. Amoralism; amoralisme; Amoralismus; amo-rality; amoralismo; amoralismo; amoralis mo. Amorsare; amorcage; Erregen; priming; priming; priming; priming. Amplitudine; amplitude; Amplitiide; amplitude; amplitud; amplitudine; amplitude. Amprenta/intiparire; empreinte; Pragung; imprinting; impronta; marca; marca. Amuzie; amusie; Amusie; amusia; amusia; amusia; amusia. Anaclisis; etayage; Anlehnung; anaclisis; anclisis; anaclisi; apoio. Anaclitic; anaclitique; Anlehnungs anaclitic; anaclitico; anaclitico; anacli'tico. Anafora; anaphore; Anaphora; ana phora; anfora; anafora; anfora. dictionar de psihologie 832 833 glosar multilingv Anaglifa; anaglyphe; Anaglyph; anaglyph; anaglifo; anaglifa; anaglifo. Anal; anal; anal; anal; anal; anale; anal. Analfabetism; analphabetisme; Analpha-betentum; illiteracy; analfabetismo; analf a-betismo; analfabetismo. Analgezie; analgesie; Analgesie; analgesia; analgesia; analgesia; analgesia. Analizator sintactic; analyseur syntaxique; syntaktischer Analysator; parser; an aliza-dor sintctico; analizzatore sintattico; anali-sador sintxico. Analiza a constituentilor imediati; analyse en constituants immediats; Analyse i n unmit-telbaren Bestandteilen; analysis in immediate constituants; anlisis en constituyentes in-m ediatos; analisi dei constituenti immediati; anlise em constituintes imediatos. Analiza a interactiunii sociale; analyse de l'in-teraction sociale; Interaktions analyse; social interaction analysis; analisis de la interaccion social; analisi del interazione sociale; an a-lise da interaco social. Analiza de control; analyse de controle; Priifungsanalyse; control analysis; anli sis de control; analisi di controllo; anlise de controlo. Analiza de continut; analyse de contenu; In-haltsanalyse; content analysis; anlis is de contenido; analisi

di contenuto; anlise de conteudo. Analiza de date; analyse des donnees; Datenanalyse; data analysis; anlisis de los datos; analisi di dati; analise dos dados. Analiza de grup; groupe-analyse; Gruppen-analyse; group analysis; grupo anlisis; gruppo analisi; anlise de grupo. Analiza de sarcini; analyse des tches; Ar-beitsanalyse; tasks analysis; analisis de las tareas; analisi di compito; anlise das tarefas. Analiza de varianta; analyse de variance; Varianzanalyse; analysis of variance; anlisis de la variancia; analisi della varianza; anlise de variancia. Analiza didactica; analyse didactique; didak-tische Analyse; training analysis; analisis didactico; analisi didattica; anlise didactica. Analiza laica; analyse laique; Laienanalyse; lay analysis; anlisis laica; analisi laica; analise laica. Analiza multivariata; analyse multivariee; mehrdimensionale Analyse; multivariat e analysis ; anlisis con multiples variables; analisi di piu variabili; anlise multivariada. Analiza psihologica; analyse psychologique . psychologische Analyse; psycholosic ai ano lysis; anlisis psicologico; analisi psicolo gica; analise psicologica. Analiza tranzactionala; analyse transaction nelle; vermittelnde Analyse; comprom is analysis; anlisis transaccional; analisi tran-sattiva; anlise transaccional. Analogic; analogique; analogisch; analogicul analogico; analogica; analogice Analogie; analogie; Analogie; analog-analogia; analogia; analogia. Anamneza; anamnese; Anamnese; anamne-sis; anamnesis; anamnesia; anamnese. Ancheta; enquete; Befragung; inquiry; jnves-tigacion; inchiesta; inquerito. Ancheta de personalitate; enquete de personna-lite; Personlichkeitsbefragung; pe rsonality inquiry; investigacion de personalidad; inchiesta dipersonalita; inquerito de personalida de. Ancheta sociala; enquete sociale; soziale Befragung ; social inquiry; investigac ion social; inchiesta sociale; inquerito social. Ancorare; ancrage; Verankerung; anehor effect; fijacion; ancoraggio; fixaco. Androgen; androgine; Androgen; androgen; androgeno; androgeno; androgeno. Angajare (Teorie a ); engagement (theorie de l' J; Beteiligungs (theorie); commit-m ent; compromiso; impegno; compromisso. Angoasa; angoisse; Angst; anxiety; angustia; angoscia; angustia. Anhedonie; anhedonie; Anhedonie; anhedo-nia; anhedonia; anedomismo; no prazer. Anideic; anideique; anideisch; poverty ofthought; anideico; anideico; anideativo . Animism; animisme; Animismus; animism; animismo; animismo; animismo. Anizometropie; anisometropie; Aniso-me-tropie; aniso-metropia; anisometropia; am -sometropia; anisometropia. Anizopie; anisopie; Anisopie; anisopia; ani-sopia; anisopia; anisopia. Anomalie; anomalie; Anomalie; anomaly; anomalia; anomalia; anomalia. Anomaloscop; anomaloscope; Anomaloskop, anomaloscope; anomaloscopio; anotnalo-sc opio; anomaloscopio. Anomie; anomie; Anomie; anomia; anomia, anomia; anomia. Anorexie; anorexie; Anorexie; anorexia, anorexia; anoressia; anorexia. Anortoscopic; anorthoscopique; anortnos kopisch; anorthoscopic; anortoscopic". a nortoscopico;

anortoscopico. uosge; anosognosie; Anosognosie; anosognosia; anosognosia; anosognosia; anosogno sia. Antagonist; antagoniste; Antagonist; antagonist; antagonista; antagonista; antag onista. Anticiparei anticipation; Antizipation; anti-cipation; anticipacion; anticipazione; ante-cip aco. Antidepresor; antidepresseur; gegen den Nervenzusammenbruch; antidepressant ; antidepresivo; antidepressivo; antidepressor. Antinarcisism; antinarcissisme; Antinarzissmus; antinarcissism; antinarcisismo; antinarcisismo; antinarcisismo. Antinomie; antinomie; Widerspruch; antinomy; antinomia; antinomia, antinomia. Antipsihiatrie; antipsychiatrie; Antipsychia-tr ie; antipsychiatry; antipsiquiatria; antipsi-chiatria; antipsiquiatria. Antisocial; antisocial; gese llschafswidrig; antisocial; antisocial; antisociale; antisocial. Antoedip; anteedipe; Antioedipus; anteedipe ; antiedipo; antedipo; antoedipo. Antrenament; entranement; Training; training; ent renamiento; allenamento; entreniemento. Antropologie; anthropologie; Anthropologie; anthropo logy; antropologia; antropologia; antropologia. AntropomorfismTHE POWER OF YOUR BRAIN What a magnificent gift we were born with! I've learned that our brains can help us accomplish virtually anything we desire. The brain's capacity is nearly unfathomable29. Mos t of us know little about how it works, so let's briefly focus upon this unparalleled30 vessel of power an d how we can condition it to consistently produce the results we want in our lives. Realize that your brai n eagerly31 awaits your every command, ready to carry out anything you ask of it. All it requires is a s mall amount of fuel: the oxygen in your blood and a little glucose. In terms of its intricacy and power, the brain defies even our greatest modem computer technology. It is capable of processing up to 30 billion bits of information per second and it boasts the equivalent of 6,000 miles of wiring and cabling. Ty pically the human nervous system contains about 28 billion neurons (nerve cells designed to conduc t impulses). Without neurons, our nervous systems would be unable to interpret the information we rec eive through our sense organs, unable to convey it to the brain and unable to carry out instructi ons from the brain as to what to do. Each of these neurons is a tiny, self-contained computer capable of processing about one million bits of information. These neurons act independently, but they also communicate with other neurons through an amazing network of 100,000 miles of nerve fibres. The p ower of your brain to process information is staggering32, especially when you consider that a comp uter even the fastest computer can make connections only one at a time. By contrast, a reaction in one n euron can spread to hundreds of thousands of others in a span of less than 20 milliseconds. To gi ve you perspective,

that's about ten times less than it takes for your eye to blink. A neuron takes a million times longer to send a signal than a typical computer switch, yet the brain can recognize a fami liar face in less than a second a feat beyond the ability of the most powerful computers. The brain achieve s this speed because, unlike the step-by-step computer, its billions of neurons can all attac k a problem simultaneously. So with all this immense power at our disposal, why can't we get ourselves to feel happy consistently? Why can't we change a behaviour like smoking or drinking, ov ereating or procrastinating? Why can't we immediately shake off depression, break through ou r frustration, and feel joyous every day of our lives? We can! Each of us has at our disposal the m ost incredible computer on the planet, but unfortunately no one gave us an owner's manual. Most of us have no idea how our brains really work, so we attempt to think our way into a change when, i n reality, our behaviour is rooted in our nervous systems in the form of physical connections neu ral connections or what I call neuro-associations.