Sunteți pe pagina 1din 9

PROGRAMA DE PREGATIRE Calificarea : Stilist protezist de unghii i!el de pregatire: Specializare Do"eniul de pregatire : Alte industrii si ser!

icii Cod COR : #$%&'( DISCIP)I E)E DI PROGRAMA DE PREGATIRE Nr. Crt. 1. Disciplina: Durata +in ore de pregatire, : Nr crt
1

Disciplina Construirea, intretinerea si demontarea unghiilor false Total general

Total ore 40 40

Ore Pregatire teoretica 20

Ore Aplicatii practice 20

Construirea* intretinerea si de"ontarea unghiilor false %' ore din care teorie &' ore si aplicatii practice &' ore Continuturile de a"a pe capitole#sec!ente $etodele de O iecti!ele de referinta de pregatire teoretica formare sau practica
2 ' 4

$i%loacele de instruire, materialele de &n!atare


(

Criteriile de e!aluare
)

La finalul modulului, participantul va fi capabil: * +a identifice necesarul de &ngri%ire &n concordan,- cu cerin,ele .i preferin,ele clientului, a!/ndu*se &n !edere particularit-,ile unghiilor .i starea de &ntre,inere a acestora * +a !erifice suprafa,a m/inilor# picioarelor clientului cu mult- aten,ie pentru identificarea e!entualelor oli transmisi ile. * +a de"infecte"e instrumentele .i sa le prote%e"e cu materiale de unic- folosin,-. * +a pregateasca cada pentru pedichiurconform cerin,elor specifice procedurii. * +a pregateasca aparatele .i instrumentele &n func,ie de tipul acestora .i instruc,iunile de utili"are. * +a de"infecte"e suprafe,ele aflate &n contact direct &n timpul aplic-rii procedurilor . * +a selectione"e materialele .i produsele necesare &n func,ie de procedura de e0ecutat .i preferin,ele clientului. * +a demachie"e unghiile cu fine,e .i preci"ie folosind materiale neagresi!e pentru e!itarea deterior-rii acestora * +a pileasca unghiile prin tehnica adec!atnecesit-,ilor, utili"/nd instrumente specifice

ngrijirea unghiilor * 1dentificarea necesarului de &ngri%ire * Asigurarea condi,iilor pentru e0ecutarea procedurilor * Preg-tirea unghiilor pentru aplicarea tehnicilor de &ngri%ire#&nfrumuse,are * 2re"area cuticulelor .i unghiilor false * 3ngri%irea unghiilor * Decorarea unghiilor

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii * $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne

* Capacitatea de sta ilire corect- a necesit-,ilor de &ngri%ire ale clientului, &n func,ie de starea unghiilor .i particularit-,ile acestora5 * Capacitatea referitoare la aten,ia &n e0aminarea m/inilor .i picioarelor clientului pentru identificarea e!entualelor oli transmisi ile5 * Capacitatea pri!ind responsa ilitatea &n preg-tirea spa,iului de lucru, a tuturor aparatelor .i materialelor necesare pentru derularea acti!it-,ii5 * Profesionalismul &n preg-tirea unghiilor pentru aplicarea tehnicilor de &ngri%ire reali"/nd toate opera,iile necesare5 * Aten,ia &n prelucrarea cuticulelor, a ilitatea &n utili"area aparatului de fre"at, asigur/nd securitatea .i confortul clientului5 * 6- darea .i &ndem/narea &n aplicarea tehnicilor de &ngri%ire a unghiilor &n func,ie de caracteristicile acestora .i preferin,ele clientului5 * Creati!itatea .i sim,ul artistic

de lucru, &n concordan,- cu caracteristicile acestora .i morfologia m/inii. * +a a%uste"e lungimea unghiilor a!/ndu*se &n !edere preferin,ele clientului .i cerin,ele de prelucrare ulterioar-. * +a lustruiasca unghiile cu delicate,e, pe &ntreaga suprafa,-, pentru asigurarea unui aspect estetic. * +a reali"e"e fre"area cu gri%- &n func,ie de scopul urm-rit utili"/nd aparatele .i accesoriile necesare. * +a fre"e"e cuticulele .i unghiile false cu aten,ie, &n func,ie de caracteristicile acestora, e!it/ndu*se incidentele &n timpul lucrului. * +a prelucre"e cuticulele utili"/nd instrumente .i su stan,e specifice. * +a fre"e"e unghiile false cu r- dare, pentru asigurarea uniformit-,ii aspectului final. * +a ingri%easca unghiile &n func,ie de tipul acestora prin aplicarea procedurilor necesare, asigur/nd succesiunea corect- a opera,iilor. * +a mase"e m/inile .i picioarele cu produse emoliente pentru hidratare .i minerali"are, asigur/ndu*se re!itali"area acestora .i a unghiilor. * +a ingri%easca unghiile cu a%utorul su stan,elor adec!ate &n func,ie de caracteristicile acestora .i scopul urm-rit. * +a repare unghiile fisurate prin aplicarea unor pansamente speciale a!/ndu*se &n !edere redarea aspectului natural .i asigurarea re"isten,ei acestora. * +a decore"e unghiile utili"/nd elementele decorati!e agreate de client, cu aten,ie pentru asigurarea cerin,elor estetice de ansam lu ale acestora, utili"/nd materiale di!erse, a!/ndu* se &n !edere ansam lul criteriilor de reali"are specifice. La finalul modulului, participantul va fi capabil: - +a e0amine"e m/inile .i picioarele cu aten,ie pentru identificarea unor e!entuale oli de piele cu caracter transmisi il. - +a aduca cunostinta clientilor contraindica,iile pri!ind aplicarea unor di!erse tehnici de &ngri%ire, &n func,ie de afec,iunile constatate &n urma e0amin-rii.

do!edite &n decorarea unghiilor pentru &nfrumuse,area acestora. * Anatomia unghiei morfologia m/inii .i a unghiei * Tipuri de oli de piele .i de unghii cu caracter transmisi il * Tendin,ele &n mod- Tehnici de lucru specifice

ngrijirea minilor i picioarelor - 40aminarea m/inilor* picioarelor clientului - +ta ilirea tipului de &ngri%ire necesar - Preg-tirea m/inilor

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii

- Aten,ia .i !igilen,a &n e0aminarea m/inilor .i picioarelor clientului pentru identificarea e!entualelor afec,iuni cu caracter transmisi il sau a unor afec,iuni pentru care e0istcontraindica,ii &n aplicarea anumitor proceduri5 - Profesionalismul &n sta ilirea tipului

'

- +a cunoasca conditionalitatile pri!ind starea de s-n-tate a m/inilor .i picioarelor clientului inainte de &nceperea aplic-rii procedurilor de &ngri%ire. - +a indrume, in e!entualitatea identific-rii unor aspecte incerte, clientul spre asisten,medical- de specialitate &n !ederea re"ol!-rii pro lemelor de s-n-tate. - +a sta ileasca tipul de &ngri%ire de comun acord cu clientul, &n func,ie de cerin,ele acestuia, &n func,ie de starea m/inilor .i picioarelor .i scopul urm-rit. - +a e0plice elementele specifice tehnicilor de &ngri%ire, cu profesionalism .i solicitudine clien,ilor, &n func,ie de preferin,ele acestora .i oportunitatea aplic-rii. - +a de"infecte"e m/inile .i picioarele cu aten,ie, utili"/nd su stan,ele specifice necesare. - +a e0ecute cu responsa ilitate toate opera,iile preg-titoare &n ordinea pre!-"utprin procedurile de lucru. - +a fre"e si sa pile"e calo"it-,ile .i -t-turile de la picioare cu r- dare &n !ederea &nl-tur-rii #reducerii acestora. - +a pregateasca m/inile .i picioarele utili"/nd instrumentele .i produsele adec!ate &n func,ie de tipul opera,iei e0ecutate. - +a aplice tratamentele de &ntre,inere#&nfrumuse,are, e0ecut/nd corect toate mane!rele specifice acestora. - +a aplice tratamentele cu profesionalism, utili"/nd aparatura .i produsele necesare &n func,ie de scopul urm-rit, conform necesit-,ilor clientului, respect/nd procedurile de lucru specifice, pentru asigurarea eficacit-,ii acestora. La finalul modulului, participantul va fi capabil: * +a demachie"e unghiile cu su stan,e neagresi!e. * +a pileasca unghiile cu gri%-, &ndeplinindu* se toate cerin,ele specifice. * +a curete si sa degrese"e unghiile cu aten,ie, si sa le pregateasca utili"/nd su stan,ele .i materialele adec!ate &n func,ie de tipul opera,iei de e0ecutat.

.i picioarelor pentru &ngri%ire - Aplicarea tratamentelor de &ntre,inere &nfrumuse,are

* $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne

de &ngri%ire necesar &n func,ie de starea m/inilor .i a picioarelor clientului .i scopul propus5 - Capacitatea de preg-tire a m/inilor .i picioarelor &n !ederea aplic-rii tratamentelor5 - Priceperea &n aplicarea tratamentelor de &ntre,inere .i &nfrumuse,are utili"/nd aparatura .i produsele specifice &n func,ie de necesit-,ile clientului. - Cuno.tin,e referitoare la tehnicile de &ngri%ire, tratamentele pentru &ngri%irea m/inilor .i picioarelor, tipurile de afec,iuni .i tehnici contraindicate, tipurile de materiale, su stan,e .i aparate specifice .i modul de utili"are al acestora.

Construirea unghiilor false * Preg-tirea unghiilor naturale &n !ederea prelucr-rii * Alegerea suportului pentru unghii * Aplicarea suportului pentru construc,ia

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii

* Aten,ia &n preg-tirea unghiilor naturale &n !ederea aplic-rii materialelor de construc,ie pentru unghiile false5 * Discern-m/ntul &n alegerea suportului pentru unghii &n func,ie de re"ultatul dorit .i preferin,ele clientului5 * 6esponsa ilitatea .i preci"ia &n aplicarea suportului pentru construc,ia

* +a aleaga suportul &n func,ie de caracteristicile unghiei, forma .i l-,imea suportului corespun"and caracteristicilor unghiilor naturale. * +a selecte"e tipul capsulelor &n func,ie de preferin,ele clien,ilor .i scopul propus. * +a plice suportul &n func,ie de tipul acestuia conform tehnologiei specifice, respect/nd succesiunea corect- a opera,iilor5 * +a aplice suportul cu fine,e .i preci"ie, asigur/nd prinderea corect- a acestuia &n po"i,ia necesar-5 * +a fi0e"e suportul ferm .i uniform pe suprafa,a tuturor unghiilor. * +a taie capsulele la lungimea cerut- de client#tehnica aplicat-. * +a reali"e"e prelucrarea prin e0ecutarea tuturor opera,iilor specifice, utili"/nd instrumentele, aparatele .i materialele adec!ate, &n func,ie de tipul acestora, forma dorit- .i scopul propus. * +a aleaga materialele &n func,ie de re"ultatul dorit. * +a asigure polimeri"area conform procedurii specifice. * +a aplice materialul de construc,ie &n func,ie de suportul e0istent, conform tehnicii solicitate, respect/nd succesiunea opera,iilor specifice, &ntr*o manier- similar- pe toate degetele pentru asigurarea uniformit-,ii aspectului unghiilor construite. La finalul modulului, participantul va fi capabil: - +a prelucre"e !olumul unghiei prin opera,ii specifice, a!/nd &n !edere materialul de construc,ie utili"at. - +a asigure !olumul .i om eul &n mod similar pentru toate unghiile, prin treceri succesi!e, gradat, conform procedurilor de lucru. - +a reali"e"e suprafa,a unghiei false in mod uniform, e!it/ndu*se deni!el-rile .i neregularit-,ile. - +a corecte"e e!entualele defecte cu promptitudine, &n func,ie de tipul acestora. - +a prelucre"e suprafa,a unghiilor false folosind materiale, instrumente .i accesorii,

unghiilor * Prelucrarea capsulelor suport * Aplicarea materialelor de construc,ie

* $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne

unghiilor false, urm-rind succesiunea corect- a opera,iilor necesare5 * Capacitatea de prelucrare a capsulelor suport, &n func,ie de tipul acestora .i scopul urm-rit5 - Profesionalismul &n aplicarea materialului de construc,ie a!/ndu*se &n !edere re"ultatul final dorit. * Cuno.tin,e referitoare la tehnicile de lucru cu r-.in- acrilic- .i gel u!, morfologia m/inii, anatomia unghiei, tipurile de materiale .i instrumente specifice .i modul de utili"are, opera,iile de preg-tire a unghiilor, tipurile de oli transmisi ile, no,iunile de cromatic- .i colorimetrie

Crearea aspectului natural al unghiilor false - Prelucrarea suprafa,ei unghiei false - 2inisarea suprafa,ei unghiilor false - Asigurarea aspectului final al unghiei false

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii * $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente,

- Capacitatea de prelucrare a suprafe,ei unghiilor false, &n func,ie de materialul de constructi!e utili"at .i de asigurare a tuturor caracteristicilor necesare pentru acestea5 - Aten,ia &n finisarea suprafe,ei unghiilor false prin intermediul tuturor opera,iilor adec!ate, conform procedurilor de lucru5 - Profesionalismul &n asigurarea unui aspect final al unghiilor false c/t mai apropiat de cel al unghiilor naturale, &ndeplinind criteriile estetice .i de re"isten,- dorite. - Cunoasterea tehnicilor de lucru cu

adec!ate etapei de lucru .i tehnicii de construc,ie utili"ate. - +a prelucre"e suprafa,a unghiilor false cu aten,ie, pentru e!itarea accident-rilor .i a deterior-rii lucr-rii e0ecutate. - +a finise"e suprafa,a cu fine,e .i r- dare pentru asigurarea unui aspect c/t mai natural .i uniform pentru toate unghiile false construite. - +a reali"e"e finisarea suprafe,ei unghiilor false prin opera,ii specifice, respect/nd ordinea presta ilit- prin procedurile de lucru. - +a finise"e conturul unghiilor cu gri%- pentru nete"irea acestuia .i asigurarea aspectului estetic necesar. - +a curete si sa degrese"e unghiile false cu aten,ie utili"/nd su stan,e .i material adec!ate - +a asigure aspectul final al unghiilor false &n func,ie de preferin,ele clientului, urm-rindu*se imprimarea unor caracteristici c/t mai natural, prin opera,ii di!erse, utili"/nd toate su stan,ele .i materialele necesare &n func,ie de situa,ia concret-. La finalul modulului, participantul va fi capabil: - +a !erifice unghiile cu aten,ie pentru identificarea tipului de deteriorare e0istent .i a posi ilit-,ilor de inter!en,ie. - +a !erifice starea unghiilor deteriorate prin compara,ie cu particularit-,ile unghiilor s-n-toase. - +a selecte"e tehnica &n func,ie de locul &n care este po"i,ionat- unghia, a!/ndu*se &n !edere dimensiunea .i starea unghiei de prelucrat. - +a selecte"e tehnica de lucru &n concordan,- cu modalitatea de prelucrare a unghiilor s-n-toase. - +a pregateasca unghia efectu/nd toate opera,iile necesare - +a taie unghiile c/t mai scurt urm-rind cu aten,ie neregularit-,ile e0istente5 - +a pileasca marginile unghiilor#cr-p-turilor cu gri%- pentru aplati"area acestora. - +a pregateasca unghiile cu aten,ie, utili"/nd instrumentele .i materialele necesare

accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne

r-.in- acrilic- .i gel u!, morfologia m/inii .i anatomia unghiei, tipuri de materiale .i instrumente specifice .i modul de utili"are, opera,ii pentru prelucrarea .i finisarea unghiilor false, no,iuni de estetic-

Protezarea unghiilor deteriorate - 7erificarea starii unghiilor deteriorate - +electarea tehnicilor de lucru - Preg-tirea unghiilor pentru prote"are - +electarea materialelor pentru prote"are - 6econstruirea unghiilor deteriorate

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii * $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente,

- Aten,ia &n !erificarea unghiilor deteriorate .i discern-m/ntul &n e!aluarea st-rii acestora .i a posi ilit-,ilor de inter!en,ie5 - Capacitatea de selectare corect- a tehnicii de lucru pentru reconstruc,ia unghiilor deteriorate5 - Profesionalismul &n preg-tirea unghiilor pentru prote"are .i selectarea materialelor pentru prote"are5 - Capacitatea de prote"are a unghiilor deteriorate asugur/nd un aspect final similar cu cel al unghiilor s-n-toase .i caracteristicile unghiilor naturale5 - Capacitatea de e0ecutare a tuturor opera,iilor specifice necesare utili"/nd corect aparatele, instrumentele .i materialele necesare. - Cunoasterea tehnologiilor de prote"are a unghiilor, condi,iilor de aplica ilitate a prote"-rii, tipurilor de oli ale pielii# unghiilor .i contraindica,ii

&n func,ie de tipul opera,iei de e0ecutat. - +a selecte"e materialele pentru asigurarea re"isten,ei unghiei reconstruite. - +a selecte"e materialele &n concordan,- cu caracteristicile unghiilor natural si cu tehnica de lucru utili"at-. - +a reali"e"e prote"a a!/ndu*se &n !edere suportul de prindere e0istent. - +a respecte succesiunea corect- a opera,iilor cu stricte,e &n func,ie de tehnica utili"at-. - +a reconstruiasca unghiile utili"/nd toate materialele .i instrumentele adec!ate. - +a reconstruiasca unghiile deteriorate armonios, asigur/ndu*se aspectul final similar cu al unghiilor s-n-toase, &n func,ie de stilul de prelucrare al acestora. La finalul modulului, participantul va fi capabil: - +a demachie"e unghiile cu aten,ie, pe &ntreaga suprafa,- a acestora5 - +a a%uste"e lungimea unghiilor &n func,ie de preferin,ele clientului .i restric,iile impuse de tehnica prin care au fost aplicate5 - +a pileasca unghiile cu r- dare .i fine,e pentru asigurarea armoniei formelor acestora. - +a inlature stratul de material depus prin procedura adec!at- tehnicii de aplicare. - +a reali"e"e demontarea cu aten,ie a!/ndu*se &n !edere prote%area unghiei natural, utili"/nd ustensilele .i materialele specifice necesare. - +a trate"e unghiile prin proceduri specifice &n !ederea repar-rii .i hr-nirii acestora &n toate "onele necesare, pentru redo /ndirea rapid- .i dura il- a caracteristicilor necesare. - +a aplice tratamentele pe durata de timp necesar- &n func,ie de starea unghiilor naturale descoperite. La finalul modulului, participantul va fi capabil: - +a sta ileasca modelul &n func,ie de materialul utili"at .i tehnica de prelucrare. - +a sta ileasca modelul cu creati!itate, asigur/nd armonia cromatic- .i aspectul estetic de ansam lu.

proceduri interne

pri!ind prote"area, materialelor, produselor .i instrumentelor de lucru .i modul lor de utili"are

Demontarea unghiilor false - Preg-tirea unghiilor pentru opera,ia de demontare - 3nl-turarea unghiei false - Tratarea unghiilor descoperite

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

ealizarea decora!iunilor pentru unghii - +ta ilirea modelului decorati! - 6eali"area

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii * $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne * +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice

- Capacitatea de e0ecutare a tuturor opera,iilor preg-titoare &n !ederea demont-rii unghiilor false5 - Aten,ia .i profesionalismul &n &ndep-rtarea stratului de material de construc,ie depus, utili"/nd metodele adec!ate tehnicii de aplicare5 - 6esponsa ilitatea &n tratarea unghiilor naturale descoperite &n func,ie de starea acestora, p/n- la redo /ndirea caracteristicilor unghiilor s-n-toase. - Cunoasterea tipurilor de su stan,e .i instrumentelor specifice .i modalitatea de utili"are a acestora, tehnicilor de demontare a unghiilor false, tipurilorde unghii .i morfologia m/inii, tipurilor de tratamente pentru refacerea unghiilor - 1magina,ia &n sta ilirea unor modele decorati!e atr-g-toare .i !ariate, cu aplica ilitate &n conte0te di!erse5 - 3ndem/narea .i creati!itatea &n reali"area modelelor din r-.in- acrilic.i finisarea acestora &n scopul utili"-rii5

- +a sta ileasca modelul decorati! &n func,ie de cerin,ele clientului, &n concordan,- cu stilul promo!at .i oca"ia#e!enimentul pentru care se solicit- decorarea. - +a do"e"e r-.ina acrilic- &n func,ie de re"ultatul urm-rit. - +a modele"e decora,iunile cu &ndem/nare .i creati!itate, a!/ndu*se &n !edere toate elementele importante. - +a finise"e decora,iunile cu profesionalism pentru asigurarea esteticii finale dorite. - +a cree"e portofoliul de modele &n func,ie de tipul materialelor utili"ate. - +a alcatuiasca portofoliul de modele a!/ndu*se &n !edere di!ersitatea pri!ind forma unghiilor .i morfologia m/inii. - +a imagine"e modele pentru categorii di!erse de e!enimente .i &n game cromatice !ariate. - +a actuali"e"e portofoliul de modele, a!/nduse &n !edere permanent, noile tendin,e &n mod-. - +a cree"e si sa de"!olte portofoliul, folosindu*se informa,ii culese din surse !ariate .i rele!ante pentru scopul propus. - +a reali"e"e decora,iunile de pro - pentru perfec,ionarea tehnicilor de e0ecu,ie &n concordan,- cu materialele utili"ate. - +a e0ecute decora,iunile de pro - cu fine,e .i r- dare, test/ndu*se com ina,ii di!erse de culori, materiale .i elemente decorati!e. - +a e0ecute decora,iunile de pro - pentru !erificarea gradului de adec!are a modelelor create la di!erse particularit-,i morfologice ale m/inilor .i unghiilor .i adaptarea acestora. - +a e0ecute decora,iunile de pro - utili"/nd ustensilele .i materialele specific necesare. La finalul modulului, participantul va fi capabil: * sa efectue"e cu responsa ilitate acti!it-,ile specifice &n condi,ii de securitate .i cu respectarea permanent- a normele &n !igoare, pentru asigurarea securit-,ii personale .i a celorlal,i participan,i la proces. * sa*si insuseasca clar .i corect, &n conformitate cu specificul locului de munc-,

decora,iunilor din r-.in- Crearea portofoliului de modele - 40ecutarea decora,iunilor de pro -

periodice

* $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii * $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne

- Capacitatea de alc-tuire a unui portofoliu de modele consistent, adaptat unei largi di!ersit-,i de gusturi .i situa,ii de utili"are5 - Profesionalismul &n e0ecutarea decora,iunilor de pro -, utili"/nd materiale di!erse .i folosind corect instrumentele .i produsele necesare. - Cunoasterea no,iunilor de artdecorati!e, elementelor de cromatic- .i colorimetrie, tipurilor de unghii .i morfologia m/inii, tehnicilor de lucru pentru r-.ina acrilic-, materialelor .i instrumentelor specifice .i modului de utili"are

"plicarea normelor specific de securitate i s#n#tate $n munc#

- O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii

- Cum se efectuea"- acti!it-,ile specifice &n condi,ii de securitate .i cu respectarea permanent- a normele &n !igoare, pentru asigurarea securit-,ii personale .i a celorlal,i participan,i la proces - Cum se reali"ea"- &nsu.irea, &n conformitate cu specificul locului de munc-, a legisla,iei .i normelor de

legisla,ia .i normele de securitate .i s-n-tate &n munc-, prin instructa%e periodice .i prin aplica,ii practice. - sa intretina .i sa utili"e"e corect .i permanent echipamentul de protec,ie din dotare, &n conformitate cu regulamentele# procedurile interne .i normele &n !igoare. - sa identifice .i sa elimine cu promptitudine deficien,ele constatate &n aplicarea normelor de securitate .i s-n-tate &n munc10 La finalul modulului, participantul va fi capabil: - +a identifice cerin,ele de calitate prin studierea pre!ederilor referitoare la calitatea lucr-rilor, din documenta,ia tehnic-. - +a identifice cerin,ele de calitate pe a"a indica,iilor din fi.ele tehnologice, planurile de control5 - +a identifice cerin,ele de calitate conform sistemului de management al calit-,ii ;smc< implementat &n unitate sau a normelor interne de calitate. - +a aplice procedurile tehnice de asigurare a calit-,ii func,ie de tipul lucr-rii de e0ecutat. - +a aplice permanent procedurile tehnice de asigurare a calit-,ii, pe &ntreaga derulare a lucr-rilor, &n !ederea asigur-rii cerin,elor de calitate specifice acestora, si cu respectarea preci"-rilor din documenta,ia tehnicspecific-. - +a !erifice calitatea lucr-rilor e0ecutate pe toate opera,iile, prin compararea calit-,ii e0ecu,iei cu cerin,ele de calitate impuse de tehnologia de e0ecu,ie .i normele de calitate specifice, prin aplicarea metodelor adec!ate tipului de lucrare e0ecutat- .i caracteristicilor tehnice urm-rite. - +a !erifice calitatea lucr-rilor e0ecutate utili"/nd tehnicile specifice it. - +a identifice neconformit-,ile, sa comunice neconformit-,ile superiorului ierarhic !er al sau &n scris, conform procedurilor interne si sa "plicarea procedurilor de calitate - 1dentificarea cerin,elor de calitate specifice5 - Transpunerea &n practic- a procedurilor tehnice de asigurare a calit-,ii - Controlul calitatii lucr-rilor e0ecutate - 6emedierea neconformit-,ilor constatate - O ser!a,ia direct- Demonstratie - Aplicatii practice * +imul-ri periodice

* $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne * +uport de curs * $ateriale pentru igieni"are * $o ilier specific * 1nstrumente specifice * $ateriale .i produse specifice * Aparate .i accesorii * $ateriale decorati!e * +u stan,e, materiale pentru degresare .i cur-,are * $ateriale, instrumente, accesorii pentru prelucrare * 4chipament de protec,ie indi!idual5 * Norme, regulamente, proceduri interne

securitate .i s-n-tate &n munc-, prin instructa%e periodice .i prin aplica,ii practice - Cum se reali"ea"- &ntre,inerea .i utili"area echipamentului de protec,ie din dotare &n conformitate cu regulamentele#procedurile interne .i normele &n !igoare - Cum se reali"ea"- identificarea .i eliminarea deficien,elor constatate &n aplicarea normelor de securitate .i s-n-tate &n munc-. * Cunoaste .i &n,elege procedurile de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru.

solutione"e eficient neconformit-,ile minore, c/nd acest lucru este posi il

S-ar putea să vă placă și