Sunteți pe pagina 1din 54

peri ada de treiz i d ani, de la epoca p sopla ace a a epigoni mului. c t gen de piese elaborarea est ccnditionata d documentatiei.

A~ fi spus si d abundenta ei. daca lor sapte ev ocari nu m-ar fi invatat ca trebuie gi dill capul locului, cu multa par imonie, sursele tigatie. La prim le evo ari, sti tentat sa conspecmaterial le ce-ti par au 0 legatura eu subiecte preo upa. Dar in curind Intel gi - cum mi s-a cu aeea ta pie a - ca, din li ta de 47 de lucrari e - monografii, reviste, amintiri, corespondenta ser it cu adevarat decit op rele lui Alecsandri, si Iacob Negruzzi, icolae Eilimon, Scrisorile lui a catre Vasile Aleesandri, crierile lui Aleeu Russo, resei ro'l1uine~tia lui N. Iorga, Istoria Teatrului in de T. T. Burada, Mat i Millo si timput sau, d soff, Memoires du, Prince' Iicolas Souizo. Din aceste m folosit citeva citate - expresii ale boierilor retropilda - pe care, pentru atmo fera, le-arn introdus uri, cu ridicolul autenticitatii lor. Comitet pentru Arta justificase mentinerea pritlu (Matei Millo), socotind ca al doilea (CarUta ) minimalizeaza pe eroii piesei numindu-i "paiate". aeesta este legat organic de cuprinsul Iucrarii, lupta pe care 0 reprezinta ea, in care eroii se zbat demnitatea lor umaria. De ce? Pentru ca aceasta era permanent insultata cu epitetele cunoscute e", "panglicari", ,,~arlatani de bilci" etc. Delacine aeeste ins ult e, dad. nu de la acei care considerau e slujitorii ei in marginea societatii, adica de la clasele e? Impotriva cui se intoarce insulta pina la urma, tocmai impotriva acelora care au socotit "saltimpe niste fauritori de arta, de cultura ~i progres? titlului, reflectat in mai multe momente ale piesei, ar pentru or ice spectator, lucrarea stabilind limpede opozitie intre dispretul unei clase sociale privilerecunostinta bine subliniata a celei neprivilegiate acesti nomazi ai artei nationale, pe ale carer caru te, chinuitoare, s-a lnfiripat t atrul rorn anesc.

CARUTA CU PAlATE

a.

i--

SONAjELE:
"GUUlA"
CATRINA

POSTEL ICEA A P LCHERI DUD CA MAR HI LIT


SUBRETA "CUCOANA [-II RITA" 1N1AIA AMOREZ o ACTR'q:X

JUP1NITA
"VETA" "ZITA"

o
o o

DO A A DOUA DO. INA


CASIERIT "ARISTlTA" "CALlPSITA"

o TAR.t\.NCUTA
I. AI ROL ICUL !I{ANOLA CHI BAl~BOI
L Interpretii cornedici ,,0 noaptc furtunoasii" Rica enturiano, Chiriac, Veta, Zita.

UL

U A

Jupin Durnitrache, Nae Ipingescu,

X"

UL LEA AHOREZ GIST TOR BIER ILIE , POLITAIUL" TAT ER TER NICAR TN EA JUpiN AN EA TARAN ATOR ASATOR LASATOR NER

Y n fig u rat i e: Actori - Spectatori - Epistati - Ar nau ti - Lautari - PIasa tori la Teatrul de La Copou - Un darabangiu - Un actor Un lipitor de afise - Un fecior de casa - Trecatori - Tarani de curte ~ tigani robi - Baieti si fete de la galerie - Oarneni de scena - Servitori - Un trnar - 0 minora

ACTUL I

In Moldova, el.t cifiva ani fnainte de 1848. 0 toamna calda. La conacul postelnicului Mtinolachi, zn drumu! Iasilor. Salon, 'I'l care a pl1trutlS in b:ma pa'rte influenta modei europene, fara sa goneascd Ct totul diuanurile orientale, narghileaua etc. Fotolii din lem de ,palti?'1tncrusuu: perdele din mdtase de Lyon; 0 ,.nasa de [oc : pe camin, un bronz aurit, Lznga 0 sofa, ~ 0 mzna de sciiypinat spotele, in woriu ; intr-u: col}, 0 apariitoare de muste din pene de piittn. (Pri fereastra deschisii spre coline moldouene, cerul i11eepe sii amurgeascd. In planul din fund, in pemttnbra salonului, 0 [emeie - acompomindu-se sor la clauir - cintii cu glas languros ~i .pierdut 0 'romanfii a epocii. Aproape de ea, un biirbat sUi. intr-o berjera, cu spatele ciure public, absorbii cu tot Itt ~n admiraiia ciniiire!ei.)

Tu-mi ziceai odata Cum cit pin'Ia moarte Dragostea ta toata Mie 0 vei pastra. Ma uitasi indata. Mort fui pentru tine. Astfel ti-este sexul, Nu e ~ina ta!*
(.';i bdrbatul tncepe sa-i vorbeasca, pc cind ea
CO'I'lti"ll1.ta

sa

C1111&

fard cucinte.)

E1.: ~i tu mi te-ai juruit pina la moarte. Dar cind, inca viu, .voi fi mort pentru tine, ce 0 sa-mi raspunzi?
.. Din poezia A cI~i e uina ? de C. A. Rosetti (1839).

BARBOl: xul, nu e "ina mea.

nlf1ld ,i riziud }: A tiel mi-e te Of, Mar hiolito ...

mf?ICT11'?ld clasnrul ): D -ai grabi mata p ~ mer::11 d a a uca luminarile ?

Ionita
~

Of 1 _:NIarahiolito ... Of 1 of.: Dar de nu t -as iubi, a fi venit on la matale-n ietac ? - ~ rl~cum a-pare d-atitea I ' . (T aZ711 lumi a l:l1~a din. U~1:, bate bucuroa Ii d7'1'~ pal1ne) Ionita, te-al j'nvrednicit? I ( C ridi - d . ~I. 111Hrnpinif pc Ionita f,i ia' usiul tea l edla ~lavtr, dclabr i-l asa a p' ' I_ 11~:e e oua cal1,..

te ascunzi ... ci stiu eu, d Macolachi. ( ~tind.) Pina la urma, ai sa dai barba 1'11ea p' a lui, ca-i doar caru nta MARGHIOLITA (tinglt$itoare, mi<ngi1'ndu-i barba): Doar stii 'CU imi place sa-roi afund obrazu-n ea. oaptea, parca-i un pisoi care t?arce, . BARBor (1niigulit $i credut): Atunci d. ce ~ugUle~te prostul de Manola hi ca rna iubesti nurnai pentru galMARGHl

lu de tantina-ta

r_ta

d'

LIT : Vorbe \ 0 sa rna bucur eu la galbenii matal ,

beni.~

d I b ' ',- e 0 consold. Iomta pune ceidlal! can .e ~ rts pe clamr. Marg/n'oldd ne ap " /mnma: e 0 [emeiuscd de douazeci i cine' are ~~~
v
I

de 0 [runiuseie pU!in olyi~ll111'fa cJ un. nt de a~1<:, iual 0 CT1 ~ l as spiriE': 0 (r~ seneua a ~1: niste OC!t1: neeri ~i juc ~ . 11~- 1'och'.e, de sear ii, dupii 1{ltim~l model a~:~ .Petii Courrier des Dames"? sosit diP . 1 'f ~ l _" ,7 e a arts o~nrai. e ,s 1.tga 111< casd la Manolacbi, pentr trebi , marun. e: are ~apt.esp1'ezece ani.} . Dear pmtace.) Ie-am mucarit , duduca , c-az ' noapte ... ( ",jie!,
<

cind tiu ca-ti trebuie zestre pentru \ ictorita? Doar ai fata de maritat, nu? BARBOl: Oare nepotul lui Manolachi n-ar "rea sa e capatuia ca.? MARGHIOLIT (ride): Crezi ca pentru asta se-ntoarce el asta-seara tocmai de la Pari ? \ aru-meu nu-i ca toti oamenii. BARBOl: Asta, bine zici \ Sa se duca 1 Paris sa tnvete ingineria! Auzi. un boier moldovean .,- ingioer. Bin d't nu s-a facut si felcer! (R1de en pofta de
eHormitalea Japt11llti.)
(Apare posteilliceasa Pulclleria. E 0 jetlleie de patru::eci de alii, ttrUii, IIIaltii , tlscata ~i 1II1~stacioasd, Dresurile pe care Ie j%sele din belsug, ca ~i rochia de seaI'd dtlpd ultima 1II0da pal'i:ianii, ?lit- i:blttesc 5-0 jaca mai atrMa/oare.) PULCHERIA

Ce' aft os az ' noapte? 0 ' ars tirziu t boieru . ' L' ca s-0 sr a d. 1 cu coana chi (~ z?n~... " . as' ca ti-c fac eu Hie Manolapr~~ t~-/xa b0t.eru: "Jnd sa ma'i ~i-o faei ita~" ('R~drnu, cmd te-al u. cat ca floarea nestro~ 1 e zgomotos,) P . IOLITA' .d e, du-te de, mai mucare~te_ (Io1~itii ;'es'e Haide f?~ - h a~ timpul a 1;'2a. M arghwhfa, b;11'batulu,i care tot 1'izfnd.) 1~;;~~at'(Bc2: bSPatatleled ~pr.e Pttbli~, ,(1 t' ~ ar u a d~n umen bos ..u,mJ~a ~~ nepasator,) A I Esf -' Fllndca am cerut lum' - ~. 'rl t<:t suPa:~t? ool ~1 ma, ". a sa se ndlce Ul~oru, a- ,-edem noi cum arata la f t~ d P bosumflat! a,a cm e
(curioasd}:
mClfraJat) plna n

IOLlTA (~.

r:~_a:u

v'

orHI" .;-a ridicat din bBl717ra, ,'. , .;-a 1.lIlor.; Cit 'at . r ' Uul dedt CHCOnlt B v"b ' b _ b ' J' ,a ~1. e Joarlc bOStl111j,at. (11 OL, al' at malt tmb ., I f b iflic de cin 111 ' ' ," ,raca nogal. costum orima/ e pc capul ras dm cr st t p' I 0 barbfi 11lngd <i alb _ < _ ' e. e . tlUt a eeafa, Vazul dill y a, ',) ca'rc 1. se pot nt (Imam Jul'a 'x vel'i.) gre~ cele ~aizeci.

r:

De n~-ai iubi, ti-ar pIa a sa tai eu mine pe-ntunenc. IOLlp.: in asa lui tant Pul h n ?

(alunednd pe dU$Utneatta de slejar): Ce, a capiat Catrina? A dat la oloi pe du~umele, de parca ne vine voda, Mihalache in casa, nu nepricopsitul de nepot al lui barbatu-meu. (Ful'ioasa acmI'L pe Biirboi, care ab1'a i~i teY'mi'l'~arsul.) A~a, ride-te, cucoane Barboi \ (A?nlndnrora.) Va zbenguiti prin toate colturile ca ei. _lARGHIOLIT : oi, tantina? Quelle idee!* .. , PULCHERfA (-~1arg7ziolitei): Nu gaeai unul mai june? Galbeni l~i trebuie, la yjrsta ta .., (decla-matoare:) ori Hadira amorului cel nest ins ? (Brusc, 'isterica, lwi Barboi:) Nu gaseai una mai ." mai de V1rsta mea? (I i ~ntoarce spatele ,i iese glont pI', alta u$ii, stl'igfn,d:) Catrina \ Catrina \ BARBOl (fncre'l'n nit): - C -a fost ast ? MARGHIOLlTA: Vezi acum, pui~orule, d e de ea rna feream! a te pazeasca Duron zeu d rouierea stearpa! BARBOI (rZZ711d): 'i -a potrivit bin cu puiosul d Manelachi, care ~i-a umplut cl1rtea de plozi.

lOLlTA (rectipcfnd cxagerarea IU1; Barboi ): Ei, si-a umplut! ... -a avut decit trei cuconi si 0 Iata. Dar tan tina ii stia focul sa aiba bai t, ~i cum Ii trintea vreo sluga un cucon, cum 0 gonea tantina d la urte, u plodul in brat. : ~i 1 tacea? HIOLITA: Tacea ... a-t rau dragi falcile tantinei. (rfzittd): Iaca, asta n-o cred 1 IOLITA(risind}: D-apoi eu vorbesc d falcile mosiei l . .'i el, pe atunci, n-avea un orocovat in punga. Tot de aceea, dintre toti plozii, i-a pastrat-o numai pe Catrina ~i i-a crescut-o sub nas In
casa,

Ce? lieurini, pastrav i ERIA' PULCH' . G'hi d' de Boto~eni, iere n gre, CATRINA: IU en. afurnat1, b.a~og .. , _ vrei tu sa se racoreasca PULCHERIA (i'l'~creme'/Hta): Cu d-astea drumetu1? I Badia p'in.a nu vede CATRINA (ct~ ~!s zglO~/I.): ori. '( i-am pre~ati~ saratula,. nu . Pc t de truzeci de amson un bUSUIOC~l un 0 nar,

:/n

!:e' ~:
W

l: Ca sa crape de necaz ca n-ar baiet? HlOLITA: na. Dar si a sa aiba cu ce sa-i astupe eura in ziua cind 0 gasi pe careva care sa se uite la falcile ei... (Aratfndu-~i obrazult] ... acum vorbesc d acestea! !: OJ el tace roereu? Ca acum, cu protasele pe care le face mereu razesilor, si-a mai rotunjit si el mosioara cu ce a pamintun megiese. HlOLITA:'i acuro e plecat la Iesi, sa joace preferant cu veda Mihala he ... si se mai intoarce cu niscaiva falci luate prin judecata domneasca. ~i de-i asa, poate sa-l mai ameninte tantina cu despartenia. ca nu-i mai pasa. Acum, de-o vrea s-o capatuiasca pe Catrina, 0 capatuieste. l: Citi ani are fata? HlOLITA: a aiba vreo douazeci si doi... Dar e tare-ntunecata, l: Ce a fo t aici in asa mama-sa? HlOLITA:Camaxa~ita ... Am auzit di ra 0 tarancuta . printeioara 9i tare frumu~idi.

fieste are. . raspu nsuiui): Ia sltyprinsii de dezmvotlura PUL HERlA. ( 'w , U1ta~I-\'a l~ a. . . are deloc Intnneeata. 5 I' lit ). AZI nu-rm p . BARBOI (rvJ.argHoL,et .. tmi ingadui sa-l pnmesc ....;.. oau-te. mneaca... 1 CATRINA.yl r 0 B~ di cu pine si sare? eu ,~~al peer)' Iar sare? ? PULCHERIA {cu mn1'I.e s re '
w

r=

(111curle se alld harapnice.)

CATRl A (iresare. t$ scoa/~ re e e.


in rntHa spre
A

p d soytlllelut

~Htrarea

" 't ig'f'l'td veseU): case?, s r


0

si alearg cti el yorba,

0
Ii

enit t 'L J). Ei eu cind spun PULCHERIA ('I.'l'bCremetHa . . '. . orba: a capiat Catnna.
(DaY Catrina
S8 tnioorce

Cl cap ul

. t e amaritii.) pieca I ~l ar

.. t l iui}: E altcineva CATRINA(rePt~nf/I'~illt-~~$Or:u e, t, . PULCHERIA: we. . f n boienna~ bnar ... CATRINA: u ~ iu. f W). Tinar ? PULCHERlA [cu. mina pe coa ur a . . 1. . care n-O mai fost pe-alCl. RINA CAT ..... .' . W). Of Doamne... PULCHERIA (SIe$1, e~~~?,z.onta:ac~re apare 1'ibH?a:) df'l'~d spre V 'l.t1loH, a"
A J.

($': explo"
Ooo ! _

Pulch ria, w'maia de Ca/1"itla, 0 fata fnl1l10asa dar 111ai ales dl'a.e do-uiizeci ~i doi de ani. Ochi vii, figu ra mobila ~i foarlc eX/n'esivii. ala til rochie de searti, de un model ceva mai vechi, dar care 0 p"il1de e. Peste roc/;ic are 1In ~or!ltler. A duce doua candelabre ap"illse, pe :a la locll.1'ile 107 obi~l1U'ite.)

_ . . . i de ani. E fi'lttll!l~rl. dar sa" ," are dOlla-eel SI CItIC d ( alrifla a ie~it. j, UIlIt,l1 "/.p ba"rbii s-i dupa i~lic, S8 VB e ".. D "pa l sa ' . . minta de cioeoi. Poarla mllstaclOara. "fi cit mai spi/CHit, n po-rl ~, , b b t 8 trudesle sa Ie cd 8 de cin marllnt, a za OleYl. ,
11

vopM.)
w'

A (explicfnd): ~f-am rapezit doar pina la poarta jitariei, sa vad dad nu apare diligenta. ERIA: Ai pr gatit rafrel?ismenturi1e? NA (preocupata): Numa sa nu fi pierdut cursa la granira ... ERIA: Tu auzi ce te-ntreb? NA: Da! Stnt tate in sofr agerie.

'uplnea at UNuTA: Bonsoar, ~l ~i~ea/clt:?~' ) a imlelung sarutatii): Ce PULCHERIA (pe cwd t t asa mt.n. nuUi. . surprindere placnta, rou lU U , ? ~ . eram asteptat. TUNuTA (mirat): Va. sa z~ca, O. a~teptat, desigur ... PULCHERIA (rolind'lt-.~ ocll: d'ltl~l) :.. atlt de repede. (edordar nn ~bam a 0 sa ,\ ll_ a Bacalu pe car lalli.) Medelnicenll Falticeni', in easele l-am cunoscut a urn 0 (t.}n '1td repede.) Nepoata logofatului Enacache. reet
w

Ilt: .

;;iefa~~l

303

mea, (AU toni } Pe u ' f~ tul aga al Ie ilor ci onu Eftimuta B~rboi (l1l/1, Barboi, strt1tgfnd~-<;,ill, bnu-l cunoast ? ' de usn:'t'~) r /, gw eau a la P' pt t?~t a : Mii. Inch' h M 1,n sen, tei ') .' { ill, ar onda I (M l' ARGHlOLlT" ~1~ rm~oasa jupineasa cum' arg /,tOli(fa lndu-1, a ,'everen/a' 'V) se numest '( zela si rna J' iromca i : int d ' LCHERIA (luind1{.-l pe nNumesc~Marghiolita. mear

' 1-tnuf,ade bratJ", p' enir tr e Ma1'ghio 1'ita)' L t .. "." as-o, musiu N a-l t indepa na ~u ce amorezata e! (Lncet.) u~~,a, ca ni i

e ~ ora, dar nu pot a mint" l~e nepoata ze1a de cind era la ," nu mal e demon:-rUt1.wi de ea.} pansion. (Se a~aza, pojtind1l-l

~h:

PULCHERIA: Lasa-l pe Manolaebi ,,, Ab ' De poiul1i.ne am sa vad cum tti ride sufle] lu-n barba .. , (Cu, ochi pierduti:) ... ~trengarule I (Ride ascutil.) h l n l (5e jreaca cu spalele de soja.) Ce rna gidila pe spate? (J a "mina" de scarpinat $i i-o da.) Vrei sa 111a scarchini olecuta? (Nunut desperatj i t1'ece "mina" sub rochie, pe la ceaJd, $i 0 scarpi'na. putcheria c't~ risete volt~ptoase $i , ' ) Ah I I H'1-hi , ~stence, . Oh I . Hi' -hi 1, ,..., Ah I ' 01 1. l. ( e aud. harapnice, surugii. pulcheria se ridica c01~trariata.) a! A venit Manolachi!

a,

NUT:\ " (~ tncei, Jals): 'imata'u ~ mata care esti vertute~ pmeasa postelniceasa LCHERIA: 0 . a- fi vru 't eu, In v ,In si , oase 'I t- carne .' Nurnai di eu e Ita,a ..' (Prioindu-l gales ') ... u cau uflet 1 l' '' ~ ntele nobile, nu? (S'usP" U A a ~m ... santibine-mi pare ai eni '/,~'/,a._-:POt, tare.} Ce impreuna ! nit, sa mal conversari im

CATRIA (d~nd buzna in scena, jara $ort, $i alergind spre usa principal a) : 0 venit Badia. PULCHERIA:C , nu mai deosebe~ti pe surugiii cur1ii? CATRINA(s-a oprit dezamagitii): Da? ... 0, mi 5-0 parut ." NUNU}~.(care a ramas

ca

(.~i cu caput a-plecai, amarita, iese pe u,nde a venit,) C1,(, ochii dupa ea): Dar cine-i du-

RGHIOLITA (tncet , lui Bdrboi): H' _ -a aprins babina I ('1 ai sa facem un tur, ca LCHERIA [niai aprop. ,-ndu-s Bdrboi " ies) _ .t'~m u-se de argkwl1/a unutii)' ~i D _ pare ca n-ai asteptat wt ' . ar ce bine-rni UN TA (stnjellit): Pai SV dsa, e poftesc a doua oara I cu... a ve eh . LCHERLA.(neliisindu-l dau drumul saw spal v,orbEeasc~): Acum nu-ti mai eCl u tl h' , ' dnd te-am cunosct t'~' -am g I.C1tsufl tul de repede ,.' Sp.une 1, t,~ a urn, c-al venit am d , 'UT,.~,'D adi.-i pe drept c'- ce1 dore ~ t e u fleteIul? ' 'h duit .., ' a ~l ar on posteInicu lUi-a fagaV ' '~.

ducuta? PULCHERIA:E 0 feti~cana pe care am ere cut-o la conacin UTA (inleresat): ~i cum 0 cheama? PULCHERIA: u-i pentru ighernonieonul matale,.. (Cu i-ntentie:) ... mai cu seama daca ai sa-ti lasi barba. ( 'ervoasa:) Poate-ti place? " UNuTA: u ... Am intrebat a~a, ca vlnator ce stnt, Parca-i o salbataciune din codrii Duraului. PULCHERIA:Fata din popor ,." 0 eheama Catrina, NUNUTA (satisjacut): A, da? PULCHERIA (fngrijoratii): Ce e?
(Dar apare posfclnicHl Ma,nolachi, ti?tnd pe Ionifa de urecht, postelllicul are eilleizeci de atti, po art a 0 fY1~llloasa barbel caru?lta pc 0 figw'a a1,toritara, simetrica., e1oehi de vlIlpoi, E Pli?~ de el, se wll/ia ca tm CHrcMl, m(ndYtt de cinul ~i c"ipo~enia ltli, $i-a pus a:i eel ma'i bogat costum oriental, ea Wilt I ell a fost la ctlrtea dottl !1 eas eel, A.re lnsa tm tic,' di?1 dnd tn c-l'lIdlm"g~le gitHI ~i apoi swtt!7a din cap,
Petlt'yU asia

LCHERT.: UNUTA' A La a-I pe 11{ , anolachi, pune ," ~ "Tea sa-mIl' . LCHERIA: Asta-i tot? as ~1 eu barba. Dar e mu 1t pentru mine I C cumpar cinul i ,~ eu ?-am avere sa-mi postelnicu .. , ~) cum ml-a agaduit ~i arbon

m,urX:

e po,yeclit "postelnict Seutwrici"

,J

LCHERIA: La -~-1 ' UNUTX' sa pe Manolachi! , . .., cu 0 yorba l' ~ LCHERlA.' -.:' d ~ ,pe Inga maria-sa . ,yl oua ... Sl ..,pentru al meu! ' trei ,.. Ce nu f'ac eu

unuta

~urx (tresiirind): Poftim? ULCHERlA , f (aprinsii)' . D ar d' ml'lne m- d 1 1 com is, paharnic ' a ~c a le~i ~i ei C_-,o sa ramii mai ~u~te ]VT I!, lara de poiffiIine ..,

MA, OLA HI (lJni I on'it 'ridid'n.d~l.-l de u-reche): Imi auzi butca, nemernicule, ~i nu ma a~tepti eu clubu aprins la scara ? (Ii sparge ci1.tbuc~tl i~1, ap.) a!. .. L-ai spart! Am sa ti.-l scad din simbrie .., Hai, adu-mi ciubu, i enit? 10 ITA: Am venit! MANOLAHI: De ce minti, mi~aJ.ul ? Dac-ai yenit, unde-i clubucul? ($i ~n timp ce Io'/'~ifa dispare, ride zgomolos de propria lu.i aluma.) Ha-ha-ha! Iac-a~a

a;

PUJ,CHE,I. (i,bucnind):
f,L<NOLACHI: Apoi, del-am

Nu prie p.

rei

5-0

mariji

pe

'f '. . . (C '1'1. reCtndu.-~l'miinile:) B' , , ,a. me-at insii; ca a fost obser t se aniereului) : AI d repede sao, siirule po 1 Ma _cuzarise,ti~~ n~ .upus, ,:rhonda I a trebuit a fiu la I . ~ m=a~ gaslt acasa d

nd prostim venit u d unu ta l

Catrina?

poftit Ia vlnaloare'
0

ii vineze! silua\iune,

't:U

'

a.
all

cestia de tarani
"

esi,

a rna Jude

iar eu mi ~a.~

POLCHERIA: Zestre? NUNUT' (u.,;l): Nu trebuie sii-Illi Iac si eu jupineasa postelni easa? PIJlCHERlJ\. (j~trioasa): Asa? A~a?
f,L<NOUCHI

(l'nteresala)' C . r ' (nmflat): Ie-at acut l~ I si? (ell tile): l~ "t'r~~~olaC;~l~~ pi~rde protasele. pn ep ca ai dreptate?" lui veda, ptn-a

(aprapiind"''' triumfiitor de ea. pe dud Nun"lii, stingherii, ramf.ne f,ntr-u1~ colt): Ce e, eueoana?

Ii

(Des-pre unutii.) C 'd P: ~are le-am agonisit 't .,' re ca ti-a spr WI'" -ci eva zile la vmato', u ea -am poftit [tresdrind.): T ') are. I: Ei d a. , 1 N'U-I .. vrem u .... Tu l-ai ... la virna Wt oare ~ Pul~',eria, [carte co.':t~:'~:fllitelor? (!I;; pe cind F 1:n gtmi, ciniecul. M ~ .re~a .fats, la pian, 1'/,'1' 11,z,dra.zne te sa se 1,tit a?hwht~, iar Nunutii tot~ea.una cind. se simt ~. a ea, o/Ianolachi - ~a phmbe in seuiicerc f we }'m1:_ortant- incepe sa se I?nilii., care i1'btra' st~rg~ ureo aie1'tlie ltti ~m Cit ~iubucut clupii f~ j C' m venit t" $i se

cele

(rizind)' .
0

suta

,. 0 falee' ICI si patru ,lt1

al g beni ... pe linga

pe

Nu te a~teptai ca tntr-o buna zi rotunje c lndeajuns averea, indt sa nu-\i mai rabd arneninVl.ril ?... Aeum, de vrei sa te desparti, aferirn 1 POLCHERlJ\. (c~t ura, intre dinfi): Mi-ai facut-o, Manolachi 1 MANOLAGl-U: Dar tu de cind te tot fudule~ti ca ai mi-o faci? (Ride sarcastic, aratindu-i pe Nunufa.) Ori poate eredeai, ca 1-am poftit sa te vinez.e p.e tine? (11esel, apropij,ndu-se de Nu,nuta:) Hai doar pina ici 1n tinda. sa-ti arat prepeliearii. (Ii ptme mina pe 1-/,mar$i iese CU el pe 1.{,~a prin-

sa-mi

sa

CATRl' A

cipala, Numtta ferit.du-se de ochii pulcheriei.) (iturind reped,e): Nineaea. (P1.tlcheria 0 prive~te cu, U'ra ~i se apropie tncord.ata de ea.}' Dar daca. Badia 0 fi pierdut eursa la granita, atunci ...

d~ ':

ac-au aJun eu pira la D: redeau mi~aii cii ~~ coada! (Seotnd sui ll~an, au prins ~i pitacui lC~, Intiirit cu semnat 1t e sub giu,bea:) laca-l mJ.a:) Ce te tli d . ura domneasca.! (Lu,i 1W

PULCHERIA: Cum mi-ai zis? "Nineaca."? .. iti ca rnuma-ta mi-a fost sluga? (Catrina, incr~et1,ita, des chide gura, dar t~U poate rosti 0 vorba') 'i cine-i ace1a "badia"? Poate te-nebipui aeum ceva robed nie eu nepotullui stapin'tu? (Di.nd di1'f,picior.) a nu te prind pe-aiei cind 0 vern, ca te pun ln obezi, n
CATRINA:

ubueu

,e

mme, n mernicule?

palato 1

~ Ci1tbl!wl): Ai iesit? m (t.U:1~ (t~eYlNt. (A disparuf.)' . fata)6~ ItnIlF[ " opr'm d !(.-se di1~plimbare):

d'

0I
c;u

PULGHERIA: le~i!
(Calrina llimita, dind intl'-w pl('lS amarnic, iese f,n goana,

pttlcheria

Ai '1izut
dupii ea..)

f Am vazut-o

(sarind arsa~.$L lomnd . atii?

p lm.nii i1/, ctape): Care

MANOLACHI (reintrind CU 1tt'f,Uta): ... pai, da. Mi-a spu, chlar un feleer de ciini, ca au nervul mirosului citu-i de~tu de gros. BARBOl (care rev1>neCLt ]\I[ arghiolita): Ai venit, M.anolaehi? MANOLACHI (sa.tisjiicut): laca am enit, ba -boierule 1 M.ARGHlOLlTA: :;;i ee no ele ne aduci de pIin Ie!?i, mo~ Manolachi? MANOLACHl( apropiind~(,-se Ie~u dupa tine? MARGHlOLlTA:In afara 1 BARBOl: Ceva politieale?

(Jiira. sa-' dea ale-ntie Putclteriei): Ti-a placut) D de P'l-tlcheria .... ') dar -0 . a, ..IDl-a (F utgerat ' ~...
dadi
0

mal vad 0 daF _ . sa tea.a el" . Lasa ' Ea te-a coal vazut ~ p plse~tl vazind-o, .
n . evole. Dad 0

I'el''.

N U~lU t' .. ,. . N' lCl nU-l. barba. (_t'

de ea):

1n

afara

ca

suspina

iei,

poji sa-ji l"'li

,ronat):

Arhonda'

307

Intunda. pantalonarii. D eft I A mai Infu d ca ~I voda ANOLA HI: L11 at pe carey I a ltlfundat I . a. Tear' ,a Ino<:la T . UZZI... ca' Tv a nfe~tii R RBOI' n ar I-a fnfundat .pe ~pitanul Kogij pe patarul . ar e-au . jl pe dIn ull - _ Il_Iceanu,pe L'\.NOL HI' C . .mal facut de ant 1'''~ manasbrea Ri~ca '.. ~lmun neiertate . ~a~ll. 7 . N UNUT~' B~ihca ~i lit rara" ,pnn foaia de- i zice t.. ,'. Ine 1 -a f. ,,~Un\UNOLA HI' B' acut maria-sa I . me ! a doar -au fost u ni II uno c eu d la pan i011'ul lill.I, cOl. gi cu nepotu~e Lllnne~lor. toar metehn UI mUSIU Cuenim? De meL~ cO~'lJsuJ, Ca. de nu-l t .le. proesorilor facl dmalmut~reau ceia La Pa . nm:team p n~pot n pe aftlOrii? . ajungea m~l ~w~~ tern ca ne fa~e:ad Invet~ alta .RGHI LITA' 1\1'"' e ru, me si AN . LIe una arrcj. RGoHLA HI (aproPii?ldlt:r;:ld~Ieaac)e. tneatrul. IOLIT'i' B]'n a. I " . eltltel teze a1 es, \ orb esc de re . . \:-JOLACHI (' e madam i Fri ch pI eZentatlUnile fran'tii ce v-: . , - mcet): ite1 t l11l-a spu
-U'U r, TA. II
w
A

- [A OLACHI' ,.

e. obrazni

'e-c

'w

(lui Ionit}: Dar de e nu poft ste? Ca doar nn l-am vazu t de cin i ani. IONJTA:Multameste duducai atrina ca 1-0 primit cu pine ~i sare. P L HERTA (ju1'ioasa): Catrina? O!
MANOLA HI (lOlli/a icse. Apare Badia. Are treizeci ~i cinci de ani, fa/a rotunda ~i Z1I!bitoal'C,par bogat ~i ondulai. 0 figura. mobild, ell. Delli foarte expresivi, E fmbracctt europeneste: piUarie itlalta, de castor; redingotii de culoare fneltisa; "aliata Ilcagra, de ma'i multe 01'1 fnjl1.f1~ralti in [urul guierului drept, inalt fi larg deschis la mijloc, ttnde crauata se innoadd intr-wn. pap ion lat; pantaloni strimti, de casmir, de culoare deschisd: A adus ell el lot pmful drurnulwi, jar ca singur bagaj 0 cuiie de lemn. pe care si-a trecut-o CI~ 0 curea peste
wmdr.}

A'

GFlJOLIT,ci) (~ LACR( D meet):

azi, la vi t, beizade

GFIIOLITA' P . mal June? a a cunosti si ," e Cine;> , . LAC1H' P . . '. e mme I C tl11 car tawc"u"f rezi cil n-am S1' aletur].1 * ,eu galbel1l' sa--tlle }",.
, gU(Qatt

b0'1-. care 0/20 'l a porn e~Iep e smulO'e ba bunesc '. B Cl1' litd .0) l' a de c7uda. 'VI anoIa zhz. ~ede tam-t'ci, i~i ,. u Crezi W - C 1. mcet M )' tu pe unu] . ~a a veni t neme w" argltioW A' .'

De pre mine t a... Marahi ljI. . al tminteri Ii f :> ra - zice - Ii rW un 1'1S 1.eb ata buna. (Wa1'u1,. l~t de musca,

si /"1 a rQlnri.)
A

ERIA

(.

~In tl'nda" cu S'''' - 11zznite . yre ce1')' V' Paris I ' a vezl cum Ij:i "in' 1110, &1'anolachi, (dind b ._ 11epotul d la el U-1I.a pe . RIA (lui 101't'/t(j u, ~ Pnnc2pala)' 0 '. Cum I "Clrtrl7ndu_1 P iJ1:' VInlt boi ru! CWI e a1totachz)' a are! . . pune-i
A

1.ntrznd

BADIA (in pragui u$1'i p1'incipale): Dar stiu ca a cre cut Catrina si s-a facut fata frumoasa l PULCHERIA (inj;epata): Zi ~i tu, bine v-am ga it. BADIA (naintind spre ea): Tot dulce, tante Pulcherie _ (Sarutindu-i mina.) ~i tot frumoasa l PULCHERIA (indulcita): Desfrinatule ! BADIA (naintind spre M arghiolita}: .I. e sarutam, verisoara? 1vURGHIOLITA (rzind): De ce nu? (Se saruta pe obraji.) fANOLACHI (clesjacf.nd braieie): Hai, inginerule, ca doar mi-e~ti nepot bun... ~i mi te-a lasat frate-meu pe cap dnd a muri t. (11 saruta.j BADIA (se indreapta spre Barboi): a traie~ti, cucoan ... (Spre indignarca acestt-iia, ii scu.tura mina jara temenele. ,>i MarghieliJei, care rfde:) Te prinde,. dnd rizi in rochia ceasta. E ultimul model din uP tit Courrier des Dame ", nu? MARGHIOLITA:Vad ca te pri epi. BAnIA: Ma intereseaza tot ce-i In legatura. cu profesia mea_ MANOLACHI: Pai eu ~tiam a voi, inginerii, faceti ca e, nu rochii! BAnIA (mai muU inginai): Ei, da ... ($i priv ~te p 1 'Urwjn.
lntuitiv, ttu-i e simpalic.j

MANOLAHI: Medelnicerul

~tefanuta
Sai.1,lt

punde doar cu un

Ba alu. (Biid1'a 'i ta cu,1'tdin cap.) i pi rdu t

- at ea)eom I . . fiind inealec!t-~sd~lfl _patru cal inhama . cite un vizitiu (Nfl la 0 tnlsura

. ed.)

. eel

. d . 01

diligenta, la rohatca? BADIA: Dupa cum vedeti, nu m-a a t ptat, de9i dl.latore-c d patruzeci ~i tr i de zil de la Pari PUL HERIA: 'j d unde vii pe cal? BADIA: D la intrarea Moldovei. u mi-a fo t greu, ca alUL indircatura decit asta n-am. (I~i s oat cutier
de pe u,mar

ri

pune p

mas7f!r'i.)

<\ (CH r':! un, z~mbet j'" ~g",,~v :,' in colt ul gurii}: D' 1 va. restul ce plata c~ r -.am avu t, I-run 113.at lao P Ip orna I... OLACHI'A' 1. arts pentru .. pOl ca epi trop +. ~l 1 ' r d ca stii cu e ce~l-am ai fost . it' t1 cunosc risipa A' C u: ~atme-tau? mai ramas de pe u ... . u mmlc nu? rrna OLACHI: C A: Asta a ~t:l s-aduni. (Rfde OLACHI: R~t chedc:~a ,0. socoteala rotu~d :alamb'btr'btllui.) A' 0 un a-I ZICl tu? a. . are z - ro nu-t. rot d? <OLACHI' un vad . ': D a. D edt sa te A: Oi ~~~c~e la mine, laba ~~ej~esa treci prin el ... 1 ' e~, ~~~ule. De-o fi .. . a eire ~l-Ol sari prin el C~ nevoie m-Ol face cine HIOLl pentru invatatura. . ace-am avut s-a rnistuit
v ..

'v

U1i1UTA (cel ?nai i?-j,dig'/l~at): Ce-mi aud urechile. MA 'OLACHI ("p"indu-se la el): Ma rog, pentru a In''''la d -a t a ~i-ai risipit mo~tenir a la Paris? BADIA: I u, rno,ule. Astea le simleam si In \ara. La Pari am Invatat altceva. MANOLAC"!: la aratl.-mi diploma, sa vad ,i eu ce-ai mvl.\at! BADL" Eu \i-o arat, mo,u]e... numai sa nu te sparu! MANOLACH]: Nu rna sparii eu d scu]ele si compasurile tale. BADIA arata \ (P' la ,nd to/i se prop' e de ,uti" ei 0 deschid" ridicindu-i capacuJ, care e acope-rit in intregime p' dinii","'" cu 0 ogh"'iI, spun, cal",): lacl.!

ai

""io,i

,i

(Toli se uilli I1mg tn cutie,

a.poi

se privesc lIimi/i

{lIJrt

ei.}

Bor: SeT~uc(c~nf!nd): . la Pans? . sa-si aprinda Romani . .., mt ulti, apoi . '- cu amorbul cneru In_ Frant '- sa se-ntoarca . . .., in' t ,ara ~,~ ,~l : junu d azi. razvratirii, Acestia sint

M.'\NOLACHI(i s-a curmat sufl'Lll): -s astea? BADIA "olind lucru,il, p' ,ind d... ,uti, Ii t"dndu-Ie pe sH,b nastll tuiuror): Peruci... 0 D'lUSta\a ... (11' drePt~tl lu.i NU/H1,1,!-a., care se simte jignit:) ...0 barbuta ... 0 ple~l1Yie... unsod ... suliroanuri ...

(.,<la,.,

MA

OUCH!

c1rrolZ .. Role ... (,up,ins de 0 chi ntil de h'u ri):

Asta \i -a lot

NU-1 orba de' Junl, . cucoane f . ..u .lerbe numai Parisul ..: ~1 nici de Franta 1 cei ce vad m . d ' fierbe toata E i' tot' at eparte de It uropa a mceput sa fiarba . c noi spun ca peste b-'o.d,a drep~ de vat d:c ~tl poporul. ~lt timp nu irun numai cei saraci 1 cel~r ~vut1 si or plati 0 parte a lumii 1, 0-0 sa fie liniste in " .NOLACHI' ,,' T mCI . e vod~' ICla M' da' . Cel putin. cH 1 t' L-,\' <..:' P. ~ lhalache -0 ,me Dumnezeu alcl, ;;1 m Munte .' ,. Acolo UI d ,ma, hm~ tea e do OLACHI' 1 : smt inca robi ar pe deasupra. in cum vad! ($i plimbind1 ~u poate .fi lini~te. F cap doar srnintelile '" se -m sem~cerc:) Ai IA.' ranta. cu care te-ai into d' u, moc:ule L _ rs m . T , asa Frani'a F' alele e1 si t . . lecare m ' sL'mte d urenle .' tara are marunt ' , NOLACHI'U~:l, a~ta-i altceva. el proprii. Ga-s ase. .,,1 vrel sa d de ta? au eu drept d . , L<\' N . ,ran. e vot blClsniculu1' . U-l rom NOLACHI ( adn: ca ~l mata? c~ 'bsprepj: Roma . ~.u IS boier moldovan ,n 0 ~l... elf (lngimjat)

BADIA: Amingineda? invfl.tat multe Ia Paris ... La cursui de filozofie al lui J ule

orbona am urmat imon ...

MA OLA HI: Ce-i aceea Simon? BADIA: .. .iar pe linga marii coroedieni ai Frantei am Inyfl.tat actoric scul me~t ~ug. MANOLACHI (u,llnd): Vrei sa pui ca te-ai facut altiod BADlA: Asta am s-o vad acum, In tara, de-oi Ii bun la
MANoLA

. .,,1

tr aba, ' (l",pre/mil cn lo/i): In lara? (.Singur:) Vrei sa ne faci nea:rnul de Tu~ine? B.~mA: Dar c ai, mo~ule, lmpotri a teatrului? MANOLAHI (plimbtndu-se fn s nicetc): Am c.-\ nu-i cuviincios ca cin boiere c sa e suie pe t nft. A. dnd se da reo rbare pentru cinstirea ma-riei-sale, dnd odrasl 1 boiere~ti joaCa spre a e fac organi ai im irilor de dragoste catre un
HI

domn iubit .. , atun i, da. BARBOl: Dar altfel, nU \ NUNuTA: u. MANOLACHI (repe:::i'l'l,d1,-se la el): ste diploma? BADlA: A ... Mai am resturi i atunci, diploma...
di1b

ar

-ti'

din ea pe aici. (5 oate

cutie'

l
1 (ft.rRtA (apare ,n "Ia principaUi, sfioasa, p!nMnd; varind... singur, il slrig n"'): Badie!... E,ti singur

A:

a ~ lu_i~Poliehinelle ill ~l mal increza t . sul fae u v: p t~m. mai bun oastra rid or. ~ III .viat na ul, Toli II \1,. din cind In c! jl dumneaLACHI (mpielril)' I prwesc incremenipi n.: (1$> pn.e /Pit d .. . aea, nu ride rum ,J~gm/~.) rapByule'" enea 1 aJ ., p'yweSG spre iU 11,;;a) pnncipale se au d e un hohot de . A. (,' . ri s cristalin. Tol'

a.

/1',

BADIA:v.oo. atrina. CI\TRINA: u roa lasa roneaca

1n easa.
UU

CArRINA: BADIA: D Trcbui ce?

reva ce stiu eu .., (Liis'nd. ochii ,n jDS) ..sa' fie coo venit ciocoia,ul cela junele sa -rni
puie lJ'llna-n. cozl.

BADIA(rM.d.): Dc aceea s-a-ntors iinmdu-se de falcal (ft.TRIA (ridi"nd capu! ,i ,.;tind. ,gLome): L-am cotonojit!
BADlA:Hai \ CATRI A: u,sa ca staID ,tii dede ce vorba aro veUlt10 traS la curte
0 ciiru\a cu corn diau,i valabi si 50 roaga sa Ie daro adapost la n apte, ca rolue se due sa ioace la Iesi. Eu i-.Ill pus sub ~opron, In ograda, dar atIlU parca

_ scol1,ndu-~i nasul ): I ' eurate . aea ' a ns A C atrina l Sufletele HERIA: tra nAd Ujor. du. de-ti. tim /a, -aspru}: I a pofteste ' . prmcipaJd MPara vinatul. ( ,matale jl te Bddia.} ~ c ano!achi, tncordat u;:!a sese pe ula lepezi de n unnam jaga. De te f ce un _Pas spre u-rni treb . um~l~ ee-l porti I aci aftior, sa te
A'

NOLACHI (" I,U .. 1,

eu ureehea' U1Htt v

'

. rumermea

L,\:

asa _precum ml-.Of.spune cei Re~t':!' Catrinei a primit aici fle \1 "Badia OL'CHI: In ' " su etul curat al LtI.' . ea 0 data' . aftior ? . u mi-e num . ..' te f aci al-ll. ovean. Cind u, asta ... ci si foeul aga A achi . am .plecat la Paris meu de mold familiei si l;oIal\ll,. sa nu rna uit au pova\uit trebuie facut 1 0 ~l-am dat mai ba pre)uditiile

Ule nlCl cind am a' nume, ei reau _ . JOc pentru a JOc'


A

m:-

' . nici in d . eel' multi e boierie. Iar u 1- .

mi- teaIDa. BADlA: Vrei sa rni-i iau asupra-roi? CATRINA(e1,f, eel 'mai if,ragala~ z1.1'J1.bet): 'i til ino mai aproape,

BADtA:Mai In ape vorba? Lasa-i so. e culce In tihna ...


a t vad mal biue. CATRINA (apropiinif,1/,-se): De ce BAD1A(0 priv~te): 'p-a fost dor cle "Badia"? CArRt.A: Da... De clnd am auzit ca te-ntorni, parca so-n' turnat si 1n. min . , viata '

rai.?

muf~Cl

BADlA' Dar ia spune. ai tras cu urechea dupa draperie?


CATRINA:Mai pune-ti nasul 0 data \ BADIA: 1i-a placut aUt de roult? CA.TRIA: Da \... "Peutru ca mi.-o adus alJ'lin:te... BADlA: DeD, ce vrernea auuroe? dud erai aici. CATRlNA:

'f-

nea e_ A a nOl ca sa 1 me seama ce OLACHI:Biu~ D1trePAubIic'~i teat egam 0 pun te roma. . ar etta ru. ~l al lui tatt _ vreme ai sa port' sa ~tiiI (L n~-tau ... n-o sa te . 1 llLlmele meu f . U~ Nu.n tV SUl pe ste - I A UTA' 0. jaJ.cii:) Ce-i? u. a, care intra lin' ;a. ja

uroai cu roatale ro-aDl

NOLA~Hj'Ec, arhonda.
CUl

- stea Intre . ~sa pofteasca Ul sa UtI... H' nOI, CHERIA (l . postelmeese. aI, unuta, d5. brat 1
V

idam ii n .I! ofrage . place C. i ne..


, ... Nunula

. m u-se de

)ucat. aDlinte dnd veneau papu~arii pe Ia curte' BADtA:,i-adud CATRIA: " le luai papu~ile din mini ji Ie jucai pentru Uline. puneai h\rzobul pe doua scaune In curte,

luminai

pe dinauntru de teatru

cu doua

hl1IllUarele

...

BADlA: Ma rog, s\ena

sa ~" pe jenndu-se)' .. nu p' Ul mma m' . Dumneata . ~e~1,ndcu el.) me. ($i ia la brat p~ Bm:rsll:~,

,"

CATm." ...,i t. asruudeai dupa h\Tzob. i\.scunde-te! BADtA (incat'indu.,. la joe): .flai I (Se as"",de dupa "" sea1.(,t~.) CATR!'" ~i-rni jucai joricelul ~i mila ! ~oricelul, siUl\indu-5O
singur 1n casa, :rolUca tat ce gasea in cale ...

1n lege \

U/-ii.. se ~ 1'"

arb.. ,

'In j. f care ii znc.ma face sem Marghiolilei .. dar ac easta ta . la lFrat ' 11. 1a..a u~ Nunula sa NOLACHI(_. ,treacii nai1tte.) , pe Mana-

ji plin de Indrazneala dan\uia ji clnta obraznic. (5 arinif, pri'l'~ saJon ~ cfnl~nif,:)


Unde-i :rol\a sa ro.3. vada . 5.-i dau coada sa mi-o roada?

~na1,nte de (B a' ~~' . p!i.v~te C1l. dispret pe B:t..1 Masdirici! nelle . M anoia h' ~a ~s~ uu~a) .' pun e nasul ' l' ... .

(' , ?'c~1fl,d de d1l,pa scau,n) N - u d. ,T u a sa .. 'M' la arcs, rnai CU ifo " . ar truf~, mai CATRl. A: AraUi-rni ,s. Bi\DU (d~ d : 111 ceo mac comic 1'ntcrprelare " ' sare prm casa f/: C111Iii): c/(te.:an!e~fjoriceiulu.

BXDIA .

CURINA

BADIA:
CURl A:

'nde-] rnita sa rna vada a-I dau coada , Mlta d ~ a rrn-n roada? , . "oarrne in amara ~ ~I .SInte:n; stapini pe t~ra... ~~ hi-It, chI-It, chit, chit. chit! (batmd_. - cia d1'1t PI) a me : A sa I A , P arca-I atunci I 't. sa .... t "ad I .
v

A douasi dimineato, la conacul postelnicultli 1'vfanolacbi, in partea ograz' 'Ulld6 so a/ld soproanele ,~i grajdurite. Perspectiua de dulci coline moldouene, pe caresoarele incepe sa le aurcascd. Dupa gardul din fund, in care e 0 pOTtita. po/cca la stinga spre casele nevaZl<te ale stapfnului. ln fund, spre stinga, pc lini gardului - ft!J.Cnd apoi cou Ct, planul din stinga, pe care se prelunge~lc- '1m grajd C1' scard la podu! de fin. 1n dreapta, eft mai spre rampa, '!In~opron pc patru stiLPi, deschis din toate par/ile si sub care actorii si-au adiipost-itcaru/a. Caii all [ost deshiimali si trimisi cu tin om 10, iarbti. 1n sopro, halm<ri, mortice de oude, 0 galeata, 0 ba"ila, 0 funie etc. 1,1 carula, peme, uelinte, cufere, recu.zita teatrali; ~i ce s-a Ptltttt trans-porta dintr-un mobilier care sa dea ,,0 im-presie de epoca", t stiuga scenei, mascind restut grajdutui (din stinga, planu! I), U11 pom cu trunchiul uaruit,

Hf''''

Ascunde~te I (B ~J' I all1,a yeCe dl/Pa gasmd un accent '~ un scaun Catrina , comlC m Pl1(s, reoa ~. . nde-i mtt ~ _ :/' a JOWl.) - . d I,a Sa rna vada a-I au coada . ' Mita do "sa rni-o roada? ::...; " " anne m amadi - 0,1 . Intern stapfni pe t' hl-lt ch' 't h' ,ara " I-I" It, chit, chit! BADlA: Bra\'a , I D . ' e nunune _URI~;\ -i' . -mca -1Ia, continuind sa 'aca tUr1!l . d J' salonUh(1) : n e-i rnlta sa rna vada a-i dau c'oada a' ''''''t a doarme in ... mi-o roada? .LI:J.I,

(Badia i sare deodat . , '. . a CI( mzzn I d Juea ti vn 'ata t., C . z e rept pe umen' -d' . ~ Au! (B a za 0 priveste J' dald .. 1 ." . ah'1?ta , sp utata.) Cll vocea sugrumata:) ~strmge U1nerii. Catrina nL>\ (emotiona/,)' "1' Ul't t ., . '" a cum ". In Iada cd' '. aparea mtll capul mftei treaga-;1 ";. u 01 ochl marj ~i-apoi 1l11"ta ,: . 1 e repez ' mhata". ~i' (0 t ea asupra ~oricelului". 11 inRINA /(-'~ '" a rage spre ei) ua1'a sujtu): ~i? .
!j1 0

)~e~;

[Pentru cd. la ridicorea cortinei, actorii fac repeti/ia generalis a unei piese pe care 0 vor juca in aceeasi seard la Iasi, ~iau ldsat 0 parte din imbracaminsea lor obiplUita - fi care e europeneascd - pe loitra caru!ei, ~i-au ailrnat-o de stlpii sopronului sau de uja grajdului: Restul de mbrii(;aminte si-at complctot-o cu paT!i din costumele pe care Ie 1101' pUTta 10, representatie. E vnuti! sa 11'1ai spunem ca stilurile acestor costume nil intereseazti, ele putind Ji ames/eeate Intr-un chip destul de hibrid, 1n primul plan 0,1scenei. it, stinga ~opronllitti, au ..indicat" decorul. intre doi (igani ,'obi, a~eza;i pe li~ ia jundal1dui presupusei scwe, ar Ji 0 14~d; flltre doua liIzi. aje;;atc pe linia care .aT tilia collul din sth'ga-ft'1ld (eo biat ), ar fi alta; de li1lia care ar reprezenta peretele din dTeapla, au ..lipit" tm baldachin ai caYlli srilpi Sill1 lillu;i in echitibru de sufler ~i de trei af'ga?i ai cur/ii, fiindcii nt, se pot sPrijilli pe sofaua pe carc act01'ij n-ml 11lai adus-o de la BtlCUTl'iti. deoarece 0 VOT gasi in eestl'ea -o-ricarui teatTU. 1n loc de sofa, au a~e:;at. Ctl capetele pe doua liizi, 0 10itTa a caY'lI!ei. ,lntrc cele dO~ta ,.u~i", u.n fotolitl i11lpuniilor, dirl vestita mobila de <lamasc ro~u a luturor tealrelor de pe vrernuri, De tl'tttlchiul p01nllui sta. ruemat, c14dosul spre public, un tab lou in cadru a"ril. Sfnt i1l scenii: Tiniirul nto.i rol - U'll aclor fmmos, cu privirea energicd, fafa prelttnga, plete negre ~i gtas armonios; Al doilea atn-o-rez- un biiielandrl{ cu plete aurii ~ C'U 0 .expresie llaivii; 1ntiiia amorczii - care e frumoasa, planturoasa ~i ambi-/:ioasa, ~i are treizeci ~i cinci de ani, Vlrstii la care femeile (pc VTemea aceea) .era!. sau parrau Irecute; Suhreta - 0 fatd gingajd ~i slmtimetltalii, de dotlt'i.zeci ~i doi de ani, dftrdtl/ie ~i cam miirun/ica, ,ma dintre acele actrife pe cal'e 'Virsta te /asa mull limp ingenue, dar a carOTcar-icra se termi1la oda/o. Cl' ie;;iTea .di,. adevllrata ingenuitate; S-ufler'It - pe a caru; intreagii fiinfd saracia a implinit cincizeci de ani ~'i care CH 0 mfml sprijino. stflput baldaclii1l'ului ri tn cealaltd ~i'le texlttl; ltl fine, Cairina, Iotl.ila ~i oamenii din curle, care .asisld la rcpctilie, "'lii ttTca!i pe uiru!a ~i pe scara care duce la pod1l1 grajdului: Cei palm acto-ri sinl in pozil'ia in caTe i-a ga.sit deznodamf11tHI piBSCi, adiclJ.: n'liimi inltf.i Tol, alt,necat pc marginea fo(o/iu/lli, cu 0 spada la pi{;ioare. cu alta lrlJipta in spate ~i cu un p1l11ma/in initlla; ccilal/i trei. itui~

Pl'ivesc, 1I1l 11!omC1!t lUll a . _', " duPd 0 clipcZ 0 t71tTeab:") POL 1nltnzle t ahmcca de pe mllel'ii ei .. , fi

INA

A: Te-ai glndit vreodata... a ai _". (roste~te cu' Ant l putea sa fll actnta? " vz u cu, 0 adevamtti spaimti) A t' ( Ap 01 zl.priveste mustriit ) E' . c n, a [ Badie ...' or. u smt fata cuminte,

't-";

RUL INTAI ROL (ridiCndu,- e din [oioli ~i sco/indu-si pumnalul d'in ininui}: Hai! Inca 0 data finalul, dar fara. ufler. (1~1; niulge pada din spate.) A AMOREZA( ujLem~u7', enernat d}: Lasa-n , domn 11 a stim pe de rost. (Tfnrlrului fntiii roli } ~i dumneata, dad nu sti mai onvin ind imi pui: " i implinit, stiu bine, doar saispce primay ri l", Iti dau parola mea ca nu mai jo .
to!i s-al{ ridicat, iqimZ din "See'll(I.".)

artener - destul de b ii - dar - pen tru P ? f ra de A (ct~ 0 strhn aura, p t sa privesc 9i eu : . <l:. t B DIA d'iscreia): Aha.... 0,. te n:iroeni. BOlern stn. . e nu va mal sbn)ene 9 la prep elite nnn . _. . leaca r-: (E xam~la zacusea 91 apoi Pl'" ) talia decoru. u.t . d 1 ca s, i neaza p Ian r ;' d ). ~titi.... ecoru , ON~T>\UL hHAl ROL (sct.f,ztn t~-se . . dicat". Tl 1\"' 1 doar le-am "In 1 ? eostnme e,. .). V . ee sinteti aco O. . I' am robi 01 'BADIA (celor d Ot rtg . . n: c;a b01aru1e.
TIGAN1.
TiNARUL
T'

Catrilla.)

limp,

UL INTAI R L: Ei, sa lasam acum ! {Tuturor t) D la intrarea Fru inei. (Subreteit) "iVIi s-a-nsurat sta-

f' alul (1'1'1. tirnp ce . r luaU1 in U. .) F INTAI ROL: ..ocmal _" face semn Subretet. rutrttpa iese "dtn scena ,
(Badia se a~aza ~!'ndeva, mga

pinul" ...

S1 nlca .

..

I .'1 "p care le vor auea itltran or e r~itoy palOS al epocii.)

ETA: Da. ER L: A tun i... eu pot sa rna du sa-mi cau t d suflet eu un otnar? A AMOREZA ( 74lerulm:): Ei, asta!. .. si cine 0 sa traga clopotele? ETA: Gata. Intru l

( A c;toyii s~a'l{ a;;ezat fI . f raia" jillalulu~, ~'tl eel mal 5 0

{ dreptttl

<i hlcepe "gene-

UBRETA pHIlgiirea, ' " . -, 1 i vine cu mlreasa _.; ) Ii s-a-n urat stapmu ~ - tre cin' s-o phng. Amoarea mea cea m~re :~ c~ia\a-mi fara s ~pos Odana-am fost de J~na .. b'ne . a rni-o stIng! de nunta mall. Pe patu 1 1or . '1- . i fie suvemre: I-am scris 0 ep1sto a, sa..)
(I fltr'ld, Iii prin " d;'l colt-slillga.) tI~a ., ,

pe poteca de dupiJ. gard, coboarii din stinga Badia. E ell capul gol, curiii 1I!uy.n.twa: "sa. trai t i, b ierul l" ;;i, cind. inlra pe portj/ii, reocd. sa-i siirute m1,l1a, uristdu- Ct simpatie : "Bini ni-ai vinit de e tari ~ m1iri!" A ctol'ii s-au, ini,'erupt ;;i se sMng 1'nai 11. fa/ii, inc/ic 'Y spectuos. Badia Ie riisp1tnde ell un gcst amical, dar se opre~te tU trinei.)

. ysa' ( Scoate scyisoarea dIn co J,

sarntii

~l 0

: Buna dimineata, Catrina. lNA (vesela): Buna, Badie! Ai dormit bine? ": La ineeput. nu. Eram prea obosit de drum_ Dar apoi m-a cuprins dulceata noptilor moldovene_ (1nainteaza catre actori.) Buna dimineata, demoazelelor! Buna dimineata, domnilor! Cine conduce trupa? (Tiniirulu,i' intai rol, care face 1'('npas spre el:) Mata? (Ii intinde mina.) Cu cine am onorul? (Emo!ionat, Tf,niiruZ inlai rol f~i murmur a neinf,eles numele. Zf,mbind, iZ bate pe umii1'.) A, mata e~ti? Ei, Imi pare foart bine_ Dar nu trebuie sa fii emotionat, fiindca mie mi-i drag teatrul. Nu mai ~tiu cine mi-a scris la Paris, ca, de~i ap june, ai jucat eu suctes ln Omul din cod?'ul negru..L L T.A.I ROL: Cum? ! Vi s-a scris la Paris? (Mindr?",:) Am fost elevul domnului Costache Caragiali.

p " e

atul tau de nunta,

eu sufletul
.

ID1-

c\te~te. . 1d

1"

au.

( Pt~ne scrisoarea pe -"I")a "Plingi! Plingt.

p t" Stjlmcl f-i ~opte~te :

.. ,l-acum,

s-aduc

otraya.

(Caire pl-lbi'ic.)

Si pllnge via .a-n mi~e .

be
p

mica sint odana.


(Ie~i1\d. )

(I ese pe aceea~I "H~a .

d __ Al doilea aYllorcz.) _.. Pe ceo. difl jlll!d, apare Ftrnall e-

atul lor e p

5-0

beau.

FERNANDEZ . ~. .. . i '.lin cu-al e1 mire ..- ) S-a mantat lublta-m~~ eu catre cin' .s-~o pllng. Amoarea mea cea m. I v ta-mi fara copo

( e a~alill pc

"pat".

Ginditor.}

Sa-i s riu

epistola, sa-i fie suvenire?


scrisoarea.}

{Descopcrinti

rnai am dibdare! I Dar doru-n ~ine. arde ~~ nu cc vad? 0 serisoare. Viata-mi toata, ~le... D
MlREAS

(Treclldll-i

bJaf Il

P cs te

tlmeri

ii dUcllld-o spre ..pat".)

Dar; e vad i..; 0, un altul nainte-mi a venit 1


{Citind. :)

erisoare?
{IRELE (a ~i citit-o)

"Pe patul tau de nunta, eu ufletul mi-l dau" ... 1


(Se scoalii furios si, sfl~ictor. continua.)

Dar de-o iubea atita, de ee n-a iscalit?!


(Se p/imba ~i-i vine id ea.}

0, per B aeco.I lmi vine sa turbez!


(Apltdnd-o byltsC de mhni.)

AI ....

mnez seri oarea, caci pare-ar fi de


mine,

_ eme-l . . semnatul Fernandez, . . ~ d ta .;> a-rol. spm mat t' de nunta vrea sa-~l dea. C sufletul pe pa u- tl
MIREASA . ~
I

tit

de compusa eu inima-mi orfana l


santlrl scrisoarea ~i, auzind tIn zgomot, tresare.}

{Semneazii,

0, nu ~tiu, nu stiu, nu ~ iu

t' 11t-i)urpevlatamea.
-

int ei ! Nu vreau sa-i vad ! i nici ei sa

rna

vada I

fIRELE

crisoarca pc "pat" ~i se ascunde dupa baldachin, Tot t)yin "lI~a" din r 17Iirii: Mirele - T'intirul {nliii rol ; Mireasa - Jnttfia amorezd.} MIRELE

(Tragind spada.)

minta mir~ava ereatura. 0, cit poate sa


(1nfigind spada itt ea.}

in fine sintern singuri,


(Ctopote ; Suflerul agitti

iubita mea baroana l


0

re ... si totu~i pe ea jura. Viata n-O mal a "f


(CQ'I-e s-a pYiibu~it)

talangd.}

MIREA-A
1

clopotele inca mai trag la catedrala ...


MIRELE
0

f-ai omorit. Alfredo. de nunta

estindu-ne

noapte

ideala l
(Siirind

FERN.

'DEZ

MIREASA

de dllPii. baldachi'n.)

Mor de rusine, Alfredo 1


MIRELE

i omorit-o?
( Viizfnd-o pe jos.)

Dar ...
MIREASA [interpreta aYimca interpretu
IU1: 0

Madre.! \
MlRELE priuire amenintatoare )

Ce-aud? Vorb s

stramo~ll.

.. )

Viti

ca

abia ieri ...


J\1rRELE

. . iitr' tablou! pe care Strbreta l-a r id''leat (Cdtre portretele stramo~lloY, yespectw o ~ . P ,,' la pe Gioconda, i1 prompt pe planttl ..peretellti" din stinga ~~ care re re~m

Cllm Subretei s(l lase portrctul mai [os, ~oplindll-i.' "Mn.i jos I Ma]

. 19nore, ah',Slg nore

Nu "( stii cit te-am iubit !

_hRELE

rin pada-mi d Toledo toti intern razbunati I e mi-am trirnis mir asa luntrasului aron, fo t ca-n 't) x sa-mi pel onoarea de baron!
FERNANDEZ

Iubitu-m-ai pre mine, tu, fetta din popor?


~ UBRETA

Amorul nu al g ! Arnoru-i orb


(Ciilre slIf!er:)

~I. ..

Onoarea t?

ai tiiie l
(I-a "l1jl:pt spada "llre
MIRELE

omoplosi.)
~l'FLER L

Chior.
BRETA

(ntorC1Idu-se brusc si l'amltnd cu spada fn spate)

Au ....

ine m-a ranit?


FER ANDEZ
0

... chior l
MlRELE

Acela ce pre dinsa In veci


MIRELE (cizind ps
1~~

a iubit !

A tunci, scrisoarea-ace a?
UBRETA

genunchi }

Cu mina mea am scris-o .


(Dill piept!ll'ilc

u -au Fnut cu tine?


(tnfig!nd
spad a in el.}

tUt111'01' sa ridicci un uaicr : Ooo!)


'llRELE

Atunci

piei, intrigante l
aluneci1 ei 11SU~ipe marginea fotoliului.}

Per Bacco! Deci zadarnic iubita mi-am uci -o?


MIREA A
(se 'Yidica ~i strigd cerul ui }

nd spada din Fernandez,

FERNANDEZ
(prabu~indu-se )
0

Ab, mor neyino\'ata.


( e hlti1l.de la loc.)
'LBRETA (:;vlf'colitldu-se pe [os )

u mine nu,

Doamne !... Ah, mor orfan ~i ... si...


SUFLERUL

ante.
FERNANDEZ

0, vai, ce sete mi-e te .


FERNANDEZ
J e-arn

... fante l

ubreia, prin. cou-stinga, cu priuirea riitiicita, C1t uocea pl'ngal'ealiI, otraua. din cupa Ct, 0 lingurijii ~i sorbind-o 'inghilit~l1'I1. c~1fnglti-

omorit cu totii, ca serpii din. poveste_.


(Paura.. Se aud toate Tfspirafiile.) MIREA A
[milaasii }

SUBRETA

In sufletu-mi de-orfana, pic-pi otrava pica.

UBRET

MIRELE

Eu vad totul in juru-rni


(Pauea.

din ce in

mai vag ...

e aud toate respiratiile.}

~IrRELE (milos)

stam si noi de verba. nainte de-a muri, Caci mai pe urma nu stim d -om fi sau n-om m i fi ... 'Hi c r iertare, iubito, ca te-am invinuit . Ah, vine, viri'Ia peptu-mi l
MIREA A intr-tni Iiohot de plins )

Tu ai murit,

iubito?
y[rRE A
U

(di1l(lu-~i suflctul

Inca, dar acum.


FERNANDEZ

Xu poci, caci am murit!


(lloNyole 1;5i infige punmalut in inima si moare. Repeti{-ia s-a sflrsit ~i actorii se yidic{t, eH acelos! joe de la inceputu! tablouiui. In timpul ee urmeazti, vor goli locul de indicaiiile de decor, punind lucrurile /11 diru!a, ajutati binein[eles de 5 ufler, ~i tlOY giisi posibilitatea de a-si reface imbriicdmintea obisnuitd. J1I titJlpl~1repetiiiei, Biidia a [ost foarte atent, Catrina a urmdrit miratd. ~i I.mpietrilii.,iar oa.menii curti i au priuit unii. CH zimbete nedumerite, aliii cu guriie cdscate, dar tali C~I 0 viidilii 'Ilcpdsal'e. NU1IZoi 0 {iil'iincu!ii, la final, a
ie-buenit in pUn.s.)

De ma-ntrebati

pe mine, eu cred
UBRETA

ca sint

pe drum.

P mine nu rna-ntreaba nimeni dad mor ... Ce cruda este-o soarta de fata din popor! Trait-am ca fecioara ~i mor ca fiind orfana ...
FERNANDEZ
(nal/ii capul spre Subretd )

TARA (de Un.ga ea): De ce plingi, fa? TARAN UTA: C-or fost orfani ca mini... i, de l-ar hi cuno
N TARAN:

ut

.i .u am fest un june ce-arn dus 0 viata vana.; Iubit-am fadi scopos si mor ca fiind orfan!
BRETA
(inallii capu! spre Fernandez)

nainte, nu mai murea surata . Las' c-amu 0 inviet la loco


de actori.

( Risete 11 gmp. J11.ll'elimp, Badia, urmat de Catrina, s-a.apropiat Va da 0 ateniie specialti Tindrului intni 1'0/ ~i Subretei.} DNARUL INTAI

Orfan?
FER'ANDEZ
1

tu orfana?
UBRETA

0, ce destin viclean!
(Se priuesc ii i~i surid.}

ROL (dindtt-~t' seama 'w/.(, i-a plifcw Bddiei}: Cred a d sear a 0 a jucam mai bine. Cu am de putine repetitiuni .... BADIA: u ... Nu yorba de a tao Dar de e nu juc ti comedii? tNTAIA AMOHEZA: Hm! (Jig nit U Julgera. cti pn';;irea, ijace sems ceiui de Al doilea amoret -0 ajute s ~ ducti ceva la caru.ta, a eam;_lo'itra. e pusii la loc de doi

ca

a,

argati.}
ROL: Ambitiunea mea e a fac uno ute in tara it mai ~ult din drarnele lumii ivilizate. La Paris nu se reprezinta drame? BADIA: Da. ,'i Rachel, care -a inaltat acum atit d us, joaca drama ... dar bineinteles Andronu c . In a si acolo junii eu vaza s-au ridicat impotriva falsitatilor rornant i mului, SUBRETA: E acle~arat eu nu rna. imt bine In drama. BADIA: Fara sa vrei, ai fest ornica. (Tfniir'Uw'i iut ii roli) Iata, da, e, ti pentru drama, pentru role clasice ...
ARUL TNTAI

FERNANDEZ

TIl

Doi bieti

orfani

pe lume!
UBRETA

e potriviti
[Moare.}

eram!

FERNANDEZ

De

stiam din vrerne, acuma toti traiam l


(Moare.)

ca

323

Eu v~ , pun ad varul, ca 55, pricepeti de ce jucati cu salile zoale. ' R L INT R L: ~entru ca ne fac concurenta trupele stratn~, I?rohpend.ada. se ~uce numai la representatiunil lor ~t ocirmuirea le acorda nurnai lor privil ghii. '\.: :;:tiu. De it ,nu-i v~rba, a atrageti pr tip ndada la teat~. C1 pe ceilalti. (Spre oanienii d7:n curter} -ati dat seama de nepasarea lor? Ce le arde lor de ce s-a petr ut, intr-o noapte de nunta, in astelul baronului Alfredo? RlNA: Ei au nacazurile lor .., A: Au 1antu,rile lor: Au dij~ele, ,oiere cul... Reprezentati-le ce-i doare ~l Yeti ved a alte expresiuni pe fetele lor. RUL INTAI ROL: Dar bine. vorbeati de comedii ... A: Da. Fac:t~-i sa intjlneasca pe ten a amenii si intimplarile pe care le cunosc din viata, ~i cind vor vedea ca biciui i viciile de pe urma carora se naste suferinta lor, tun i Yeti avea public la teatru. R L IN!AI ROL: orbiti, ca si cum am avea 0 productiune de teatru r manea a, In orice caz foarte putin l ' DB,: Ma rog, putinul acela! Azi mai putin, miine mai rnult ! ... Mata, care at fost elevul domnului Costache Caragiali, nu-l stii ca se zbate p ntru un teatru ro~anesc? . 'i d1nsul s rie... ~i amicii Alecsandn, Russo, egruzzi ~i altii '.. Creati teatru rornanesc! Scrie}i-l! RUL INTAI ROL: Bine, e u~or de spus ... IA: Ar fi poate ~i u~or de facut, daca ne-am J:ncerca. Ori ~redeti ca .la noi In tara nu slnt sujete? (Oamemlor:) Mal, copLi! la apropiati-va olecuta, (Oamem~ se aprof>i.e de eZ.) Voi ~titi cum arat5. mo~u-meu, postelmcu, dnd vine de la lesi mai avut dectt a fost la piecare? ' 1ENII(ter:latori, uilina'u-se spre fund) : oleu, boierule .. IA: Ia Zl tu, Ionira: cum arata? JITA (rlllpa ce se 1~ita spre fund, incet, dar curajos): Umflat ca un curcan!
v~ A

SUJ3RETA: u tu riel ? ni\DIA: 0 sa vedeti acum d una, asa, mai de \'1'


SUDRETA:

c .. ' la dati-mi 0 barba dar cincizeci de anisori ! '


0

Av m l {Alcargi:

la caml-a $i ii adu. e
si imilti ticul lui Manolachi,

barb i.}

(Blldia si-o puve, priucstc oallllnii

Toii oalllc-

[und. DM apoi se string mai aproape de Badia,

nU izbl<C1ICSC t?1tl'-If'll hohot putcrnic de ris, dupe/, care priuesc temiitori spre chiar si cei care erau pe scam grajcl'/ll1ti,)

BADI

(lui loni/ii): Ia da-mi tigva ceea .. , (IonWi. i-a aduce. E:, ~ hgva, de !inut graunte, care aduce a islic.} 1 iaca, vine arhonda de la Iesi ... (P IInZildll-ji t~gva, pe cap:) .. ' cu oboroaca pe cap, de nu-i mai incape mintea m caleasca. (Se '//Yca pe 0 Pfatra .$i, =, surug,iu, di.n curie.) Pocneste, eculai l ( urugiul chiuie $~ pocneste din harapn~;c.) i, la cara, n primeste madama postelmcea a .., ca tare s mai minuneaza de dibacia dumnealui, cind se-ntoarce de la judecata domneasca ! UN TARA' BXTRi - (PI'1:villd fH toaie parf,ile): Valeu, tad, boierasule ! BADIA (ooboari; de pc piatra ca. din caleascd si, f1/.gro,1J1.dll-~i vocea la dia-pazonul lui Munolachi}: Bine te-am gasit, cucoana ~ [Scbcmbtnd locul ~'i subtiindu-si. vocea:) Zi repede Manolachi: Ce-ai facu t la Ie i? (Ingro$fndu-~i uocea, plimbf.ndu-se ill, enii-

cere ~i j'milfnd bi1'Mfn!e/.t:s, din cind in cind, t icul lu,i Manolachi:) Ha-ha-ha, ... (Scolind IIpitacHl" din 'redillgota, A gas1't 1m cocean de pormnb fara boabe, care 1'111ita un pitac facut slll.) lara ici pitacul! A~a se face dreptate sub patrioticca ca. obladuire a lui "oda Mihalache, (Oai'ilwii -(rte opr7't din 1'fs ~i sc: aude U.1~ oftat prellmg. Biid1'a, pmtru a reface almosfera comica, se intoa,ree bru.sc catre umbra lui ~i striga:) Ce te tii d mine. nem rnicule? (Fiicf?ldu,-se mi ~i, ca ~i ClI'In S-tii' tine de sine-fnsu, i, -imiHnd sfio, enia lui I01~i!a.)
Ciubucu ... laNITA (sare b1fcuros (-' 1111inde 0 nwia): iubucu ... BXDIA (U vine sa rfda, odaiCi cu lwlwtu..l oa,metJ,ilor; ia lIl11'alta ~i tl,iga lui I ()1-~i!a): Ai je~it? . IaNITA: Am ie~it! (Fuoe d1'n arena.)
(Pe poteea de dupa gard, coboard. dinsprc cas _~lall%.chi, Bi1.rboi, Nmw!a, Pulcllcl'l:a ~i Marghio/ita, fchipaii d vin foare, 5(111 precedafi d doi-IJ'ei serv'itori care fin prep licar'i ~i llrma!i de 0111:doi cart poarlii mcril1deie, 58

te.)

IA: Apoi ia _a-l vedem noi um arata acela pe care I-a poreclit le~u "Postelrncu cuturici"!

e.)

..;) 3"-

ht fala spectacolulu' CMe se des/lfoa'ra 7.12 ograda. Indignat, Ol'uncefte senntorilor sa-,si continue dnmm/, iar celorlalii le face . 1m' el CObOQl'a spre portila, urmat apoi ~i. de ccilaI17:.Neudeu; It ogradd, 1/,treg!~1 g1'1lp ?i ua mima impl'csiile pc care le primcfte. ellea wtezanfi1, a/ora de WIm'gllioli/a careia din cind. in oind f'i

7casca.)

n coniinuare ,,jmnea::i1 ( din nuia ~i plimUndu-se in semicerc, inch1;ptt1:tei posielnicese): Asa, cucoana ! ~i fiindca mi s-a facut dreptate ... (UmfU/nd~(,-se mar'n1;'mos): ... vreau sa fac si en dreptate l (Pulcheriat) Tu? Ai fierbinteli, Manolachi? A bintuit iar holera la Iesi? {Monolachi.} Au nu pot sa fiu filotim cu slugile mele? Sa vada si ele, din parte-mi, oaresicare mingiiere? [Pidcheria, f,n tipiU:) Mingiiere? A! ... pai te pricep acum, vicleanule! Vrei iar sa-ti aduci vreo fetiscana in ca a? (izbumind pe neasteptate, dramaticd ~i comica): Ei Iasa, ca ti-o fac eu tiie, Manolachi t

are ntl'e limp se luase de mijloc C'lt Catrina, comentincl amin~i'imprietenite, imita!ia Bacliei - s-a speriat acmn de interueni, fmpreulla cu toata curiea, a izbucnit in ris. T1mal''U/ in/iii "01 interesai de accentul[iresc comic al Catrinei.}

IONlTA (eare inhii [iresc in joe): Au! BXDIA: Ce? IONl'rX: rechea, BADIA: Ai d!eptate. Sa mai zi~eti ca l:1u vi se-nfratesc durenle cu ale mele l ~l p mme rna doare urechea de toat pl.1ngerile voastre ... . CATRIITA(ri1s1tC1;ndu-~1: "m1lstaJa"): Ori poate 11 mai doare ceva! 10 I,ITA (cu oehii pe Catrina}: ~i-i draga 0 fata d-aicia, boierule ... 3x'DlA (el ~ns1.~~is'Urprins):. Ei, nu mai zi... ti-i draga? (~nve~t~ pc ~atrma, care e ~i ea sU1'pr'insa. Bad~a~1'elum~n-$'/. rolul, dar 1'izf.nd.) Ei bine, bine, l~sa ... ,c-:Jl Iu~-o eu 1~1 ~asa si-oi creste-o pentru tme: Yll1a a 1 de man tat ! (Risete. Strigind la lomJa.) Altceva te mai doare? lONITA (nspaimintat): Nimic! (Fuge.) BADIA: Ei, vezi ca am facu t drepta te, cucoana? CATHINA:.Decit ziceai ca azi le stimper i tate poftele? B)\DIA: ~1 nu Ie-am astimparat pofta de a rnai cere?
A

( Risete.}

dnd semoi Catrinei sa inlre in joe): De cind te lauzi, Sinziano ! (intrf,nd ~n joe): Tat Iesu suspina dupa cositele mele! (A1:ei, Cairina si-a rdsuci! inehiputele m!('stafi ale Pu,leher-iei, gest care adau.ga la a~ttent1:citaiea tipului ~i ridiea 'Un hohot de ris.) Atltia juni 0 vrut sa ma rapeasca! : Phii, bat-o! h! Sa nu pui inima mea Ia asemenea-ncercare! Nu ~tii ca. te tin de noroc in casa? surprinsa, trecind la voeea ei natural a) : De noroc? nd te vad megie~ii aparlnd la geam, t~i parasesc singuri paminturile ... prieePfnd, taie ~i imita): A! ... ~i vrai sa-ntarci tat ce-i fiinta primprejur, c-apoi sa intri cu plugul in arii parasite? ... Aiasta ti-i dreptatea? eptatea mea? ... Sa vina oamenii, sa vada! (F (.lGind semn lui loni/a sa se apropie:) Am sa Ie astimpar toate poftele. (Luindu-l de ureelte:) Decit sa-mi spui fara teama ce te doare, ca vreau ... (Ridicf.ndu-l de ureehe pina la el): ... sa-mi plec urechea la pasurile voastre. Te doare ceva?

B.illIA (seotindu-~i tigua $1: barba, i~i reia personal-itat.ea; Tinaruhi nt(ii 1'01): Ei, domnul meu... n-o inca teatru ce am facu t noi, dar e ca 0 aratare de d.rum. SUBRETA (priv7:ndu-l lung): Ciudat! Parca sinteti nascut pe stena ... ' BXDIA (dupa ee a trivit-o W s1:mpatie): Cam a~a s-a ivit teatrul ~1 Ia alte popoare. Prin imitarea viciilor de care oamenii ce~tia se Iovesc, i-am Iacut sa se simta atra~i de mica noastra inscenare. Oare nu-i asta calea pe care trebuie facut inceputul? (Cald:) Brava, Catrina! CATRINA (sUl'pr1:,bsa, emotionatii): Eu? TINARuL tNTAI ROL (apropi1;l1du-se cu ela1~ de Catrina): Demoazela a mai jucat vreodaHi. teatm? Cit firesc! Cit ...

fi

(Dar il!Ianolach'i, la capiitnl 1'iibdari, naville~te 11 mijlocuZ SCL'1lei. CIt pllsca fn mfnii ~i cu ceilalti dl,tPd el. c$tprins de ticuri. Jlljr'ico~a!,i, oamenii se ret~a,u ghemu.i{i intr-un col!. IoU/iii;' se a.scmzde d'l~pa POl')'! ~z: .yam'in-e acolo.) 0

MANOLACHI(Badie'i, sq.ttmfndu-Sl: e(,~pu.l 'mai 1nult ca. 01"idnd): Au pe cine c'rezi ca ai maimutarit tu

ai ia? Ha?? ,,' (Oame'Hilor:},~~ toti am ,a, va pu n in coarne i in fiare I M~al,' 1,nemen11Cl,1 (11jigfn.d1t-, imina fn parul Calrwe~):_ a cosite l a cosit , .. , Cu gleznel~-n obezi, tt~aloaso I : Nu a~a, ucoana I 1-01 pune, obezile la mum, a-~i simta rnai repede unurua c~ acela, care a v nit sa rna scap ~1 ~e umbra ~1~ (Lu~ N_~1w'f{''i:) De urn t e-ntorci de la vinatoare, t1-O _ -t 1 i i .. ' si poart-o sana 0 ,
0' ,

ncremenita):

urn ?

propie de ea, Ea jt(ge spre fund 51 iese pe porlitd, lllfndo 11

.}
0

HI: De

scapi, ai _ capat ~i de f,ala barb~i ~

_,

rea sa se ia dt.(,~a ea; S~u.Jt~r~Jl ~ e a~aza tIn faf~' Ntml,6ta dt'nd2'-~'lI,n brinci}: La 0 parte, :nO)lcule! 'Mojicule! (Hot arit , iese 71 J~tg~ d1,tpa, e~) HI (oa1'ne'm:Zor, ducind. pu~~a la _ 1.tma,r(: Pieriti, c-acum slobozesc plumbu dupa \ 01 ,
{lIfrico~aJi,)

HI: 'i cine a dat invoire ea paiatele ada postite in ograda mea? MOREZA: O! ..,

cestea sa fie

} D ul (Dar Badia fi INTAI ROL (deYI'1!: omn ,.. face semn sa iaca..) ," 1 CHI: !ncarcati-va boa~el ~l tuht1-O. (S~iflert.(,l1.(,i):Adu can I _', _ , L (tred11od spre dre~pt::" 1'n,orma~e), Sa fi avut eu acuma putina mmcanme_ de_Co!nar_ 111 degete .., Auzi, mojic. (lese pe lmga caru/a.)
A

u,

PULCHERIA: Ori pe mine? Ha l MANOLACHI } Au ri toti de tine I PULCHERIA MANOLACHI: D cit ca ce nu se poate, e ca sa-mi aduci aicia morbul razvratirii I .., La asta te-ai socotit sa-ti slujeasca teatrul? Ca sa chicuri otrava prin el, ca pehlivanii din eel Bucuresti pe vremea Vladimirescului, si sa-rni ridici taranii in cap? BXDlA: E greu sa ne iutelegem. Eu cred ca datoria junimii culte e tocmai sa ... {AIOLA HI: Moldova n-are nevoie de junime culta I BlJ)lA: E degeaba sa lungim verba. ici ori aiurea, oriunde m-oi duce, am sa gasesc aceleasi suferinti si aceleasi vicii .., ~i am sa le oglindesc pe stena. . cum stiu ce am de facut l ' MANOLA HI: Asa P? ... Decit nu uita: cit timp ai s.~ por ti numele meu, n-ai sa te sui pe scinduri I (Alor lui:) Haidem l (Badiei:) N-am sa te pierd din ochi oriunde ai fi I {Pornind ji fnlorcindtt-se de cite ori it apostrofeazd.} Pehlivan de panaramal PULCHERIA: Ghidus I Com diant I MANOLACHI:Panglicar. PULCHERIA: iarlatan de bilci I BXRBOI [cu braiele spre cer): Mai rau ca feleer I
(Tali au if-jit pc p(lrti/a, all nrca: colina fi dispar pe potecd, i" dreapta, pritIli{'i de Ut1'atul nerdbdiUo,' al prepelicarilor. I anild iese de dupa pam ~i tali actorii se string itl jurul Bddiei, Cdru!a se miicii pu/ill: i se PU1Zcaii.}

it/i, se pregiUesc de plecare.)

OLl1'A (i1~cet, Badiei): D,e, e n-ai, ram~sll~ ~alis ~ Haz ai, mult I Dar alGI, la nOl, 0 sa- aCl mal muH de necaz, " _ CHI (zvf'rle sage!i actorilor~ grabind'bH; lu! l!u ,wuya.; care revine zgiriat ~i !imndu-se de falca) . e e, Ai scapat-o? Ba, de scapat .. , (Cu n:fna la Jalca:) ,.. n-am scapat-o, arhonda, Declt m-a rugat sa .. , ne vedem mai pe seara", . d u-se la B a -do )' . 'i acum. intre nOl, AHI (mtorc~n ~a, boscarule, (Tic14,ri,) On poate crezi ca m-al asemuit pe mine?

SUFLERUL (1110 culisa din dreapta): Ho, bidiviilor I TINARuL hrrAI ROL (imp'resionat): Nici nu-mi vine sa cred ... inteti ruda cu po telnicul? BADIA: Nepot de frate. TINARuL INTAI ROL: E atita deosebire intre rangul pe care-l aveti ~i tot ce ati spus, tot ce ati facut aici, (Riznd:) Pacat ca nu s-all recunoseut! I-ati redat foarte bine. BADIA: Vedeti? Aic1; e totul. E de ajuns sa-i recunoasea ceiIal!i, ca sa se schimbe cu timpul ceva, SUBRETA (timida, e'mo!ionata): Nu ~tiu daca am int 1 s bine, Dumneavoastra doriti sa jucati teatm? BADIA: Da, Asta mi-e dorinta, SUBRETA(fn./'r-1.in.elatt aproape swprittzator): Atunci, \ eniti eu noi! SUFLERUL (in.tnnd): Am inhamat! 329

BRETA:

Veniti?
W

CATRINA

(se L'ntoa,rce ~i uede pe IoniJa): I_on~~a:" (5e apro~ pie de ct. It mfngiie pe par.) Ramn ~l ttl eu bine l
, I' -, sa'ruta 1m gellU1'lCII~, n 10/' ('1'1 caru{d Suflerul

trina ,'evine cu piilaria ii

clitia Bddiei.}

nIA

[Cairinei): Ce e? (Catrina 11; pllne 0(t1:(I. pe tmu'ir. Badia, priuiud-o lusig.} 'i tu vrei a pled Rl~A: Tr buie, Badie ! i i, n-o sa mai ai viata. Pe cind la I ,i,.. a j oci frumos, adie. (Dcl ?"n
plfns.)

Ru.mme IIfa,. " , , ridicind paldrii si c",sme ttl h rum un, '. ", , r''1 'I j d de ocliii fnlacrima!i ai lui lonilii. Ionila salta deodat.a din. "": 0 uga si i,if isotele uuuror. sa agalii. de spatele cant/ai, pe CHid cei d'm ea cmta .

(loni/a se lasti pe " _ St.nt

rochia si incep sa-i C'U'l'ga lG!crimite. r",_ dd bice si chiuie, oamenn l e ureaza 't aero Cant!a se urneste greu, HrmaYl II

=: ~.

DlA: Catrina ... (0 clipa.) Dar tu? RINA (fnal,ta (11:11, umeri}: Eu ,.. vR -L I 'TAl ROL {Cairiuei, cald.): Vino ~i dumneata cu noi, duduita. Ai jucat u atita haz! BRETA (luind-o de mijloc), Haide ! Haid ! TRINA (Badiei): Eu, a? ... DIA: D rarnii, 0 a t marite.
-u!

Frunza verde clocotici. Haideti. frate, de pe-aici ...)


CORTI A

TRlN.:

DIA: Ba da! ingura 11-0 sa te poti apara. TRll-A: 1\u tiu e a fae ,.. DIA: 0, de mai er zi a-i rusine a fii actr ita ". [Catrin lasii caput in jos.) E atita n voic sa dueem cu noi un cuvint romanesc. Ttl 11 ';tii poate mai bine decit mine, {Catriua fnalfii capul. Badia, in. et:) Sa t iau, atrino?

TRIi\A:

a rna
ira l
INTXI

iei, Badie l

BRETA:

_~R L

ROL (vesel, Sufierului}: Ia-ti iciul, rnarandachel DIA: E1 e vezeteul? FLER L: Sufler si vizitiu. Pai, ine duce caruta teatrului". nu u? (A 1'iiti1td biciul, inainte de a pomi sii se suie pe caprd.} Acu sa rna fi facut ala mojie.
}

re limp, 0 parte din oamenii (;u'J'{iiat, inceput sa reapard.}

XIA AM

plecam? ALTI: Plecaml (5e '/.I,rcii in cii1'uf,ii.) DIA: Haidem l [Porueste cu. Catrina.}
rall/ine impietrit,
C1.

REZA DOlLEA AMOREZ

(care s-an urcai

tIL Ca1'uta): Ei,

ochii pe Catrina.}

Ul II

ACT

n L: ..' mi-o vinit ~i inie ceasu sa te string la inima m si a... (Uiilndu-se la ufler.) ... la inirna In si sa ...
f"i toarnd uin.}

(Suflcrul

BADIA (se ridicd i'ib pc1oare):. Ei, . tuchi-te-~r mitele, mai Smarandache . ufli, on nu sufli? UFLER L: Pai ce sa le suflu, cucoane? BADIA: Cum ce? Te-ai imbatat? ... Ce un:teaza! _ ~ UFLERUL(, i pll1Le oclteiarii, se uitd 21": text $~ .calm): r~e~za puncte-puncte si paranteza: (C'ttwd $~ 1tYm~nn~ rindurile cu deget'll:l:) ,,:VI~Ul?ar: nu-l la~ sa sfirseasca verba. II sare VlOal~ 111 ~r~te ~l ~ 1 0 saruta cu foe, e prind de mijloc ~l ies topaind prin fund." BADIA {asezindu-se): Hai, faceti jocul! CTORUL: ... la inima me ~i sa .. ,
(A otrita privejle Itl pdmint, intinde brtuele in jos, Pyillrilldl-~i degetele ~e _'a mli1l.i fi tdsind caput ntr-o parte. Mirollo$i{a, se claJ.ilui dna p~ un ~'10l()f' cil1d pe celiilalt, Actorul se apropie de ea, i~i dii othii pe te cap ,n, SUSPJ1lt11d pl'eiullg, 0 samla pe par. Apoi se ian de bra! si, privind melancolic la 0 IWI1I1
invizibila, pornesc spre fundul scenei.}

reo doi alli,.;;i lot inaiut de J '[ . lama. La Iasi, [II sala noului Teatru pou, "ac6st local di&g,'a~ios" CIIII! il caraaeriza Jacob Ncgrussi. Ramllle rul desoris de noi sii fie redus dupa. posibililli.file sccnic. Erau trei de loji, jar deasupra lor galeria. Lojile emu dl'sptil/j/c, de S1{S pIlla coloaue albe impodobite cu arabescuri auritr. Pe coloanc emit tintu-itc bre, Teatrul lIlai era lnminat de un policmidr marc, Cit i?mlfllari , care se wbol'au gata aprinse dill pod, printr-o dcschi::iiIUl'a_ rO!'I11/da CIt doua obloane . Parterul era mobilat CIt fotolii ~i btinci acoperite a stacojie, Adiiugam, 11Iga .scena ilt scena", 0 u;;i/d care duce in

dimillea{ii de repeli!ie p cortina "scellei in scena" e ridicata, Pe .sceua", ~i 0 actriui, doi il1cepiJlori foarle lineri, foarte drogu!i ~i foarle slirabrocaJi, ,cpeta. Aproape de ei, la 0 1Ilasa a;;e:;;a!a ltl1gd C1I;~cd, Sujfextul in fa/ii. dar;;i cu 0 caml/a de viII. I'TIlr-wt fote>liu, III "sala", are wuducc repetifia. To!i, afm'if, de Sufler, trcmura de fl'ig,

13XDIA (s-a ridicat $1:, ironic): T~mai ca-n text. mi.r~~ no ita un trubadur ~l, dea upra, luna .... Pal bine, copii, de ce va falsificati In ap hal? \ TRITA ~ E prima oara cind facem finalul... ., BADIA: Bine, bine, tiu.;;i a~a i-ati va~ut jucind pe a1tl~ '?' Dar cum va tnvat eu, la Scoala declamatone.,

~na

( e apropie de "sce'nit'.)

.M~i: baietas l C~ esti

RUL: Si-amu di m-am lib rat, Marioara ... mi-o vinit :i mie ceasu a te trinE; la inima me ~i sa ... (Uitind1f,-Se la Sufler:) ... la iruma me i sa .. _ ( ufte-I'ului, care f:;i tuma vin): Sma.randache! Ori b i, ori sufli? ( 1tjtemt bea.) Ei, ce faci? R L: Beau, domnule del' ctor. (Dlf. paharul pe gil. Ptescaie d1'n limba.) A: Hai, rogu-t, domnule marandach ca am ingherat de tot. R L: Haidem. (UrmareJte lextut.)

mata aici? Un taran care te-al mtors de la Qaste. Ia-ti-o pe ~Iarioara in -brate, mal junete, shing -0 voiniceste si sarut-o eu foc! ~l mata la fel, dudu uta .. : ' UHER'L (priV'ind spre intta-rea " i'ith"): "\ ine 0 da01a! BADIA: 0 dama? SUfLER L (mucalit, priv-ind pri1"t 0 he-lari): ~ dama, au o demoazeUi..,. nu vid de la depart area a ta,
(Apa'1'6 Marghi li{ll, foa'Yle
rtegarl/a

fi fltlguild

ita zi'ipadlI.)

BADIA: :Jlarghiolita? (lnaill.tea:::it spre M:\RGHI LIT (rtzi-nd): Ti-am facut


clitma

e.a.)
0

urprindere?

(Se

de ziipada.)

R L: Hai, minjilor l

dalt btmn ziuo. sal' de po "sec'lIn", so prind de mijloc in". Acolo, sa sal'lIli1 ~i dispar.}

,~1:pornesc

f.opclind

(care i-a urnuirit CIt priuirea}: (reinf'ra)_: Da. : Ved ti ? Asta-i finalul!
ies rizind.}

opii 1

R L (a coborii , i el d pe ; ccsui", cu c(ill uta si paharul) : Eu , domnul derector... ( alutii pe Margh1:oliia.} ... eu, daca aveti ee\'a nevoi de mine ... (Araitnd canula:) ... sint eu dinsa pe-aproape la " Crigoras". Bine, maranda he. Alint-o, daca ti-e draga. R L: Ce a fac, eueoane? evasta n-arn, parale n-am. evasta nu-ti da nimeni pe datorie, dar vin ... mai da Grigoras 1 ( all/fii pfnii la pt'imin,t $i
l'

se.)

int doi ani de cind nu ne-am vazut, Marghiolito? HIOLITA:Cam a~a ,', a nu fii suparat pe mine ca n-am venit inca la teatrul tau, lnsa ,.. D-apoi nu-i numai al meu, ca-l impartim cu reprezentatiunile trupei franteze. ] ucam si noi cind apucam .. : ,i atunei eu harapnieul Agiei deasupra eapului, sa nu ne dedam la "niscaiva piese atingatoare" , HIOLIT_ (P, iV?;nd sala ): Auzisem ca si-a dat veda easele de la Copou, ea sa de chideti teatru in ele. Ne ia einei sut de galbeni p an! HIOLITA:0 sa viu si u intr-o eara, sa. vad "Nanon, Ninon et Maintenon", Imi sarise inima di ai sa vii sa v zi 0 piesa rornaneasca ! HIOLITA:Rei, nu te supara, veri~orule, dar la reprezentatiunile rornane~ti ar tr bui sa rna a~ez alaturi de baeali ~i de eizmari. Fi done!* ~i, ee rei? Mie una imi vine a rid and aud pe un actor facind declaratii de arnor pe rnoldovene~te. Cind apare un ] ean pe stena i va aud strigindu-l: "Ma Ioane, ma 1" (rizind): Bine, bine, lasa ... Tie Iti ,ade a~a cum e~ti.
1

MARGHIOLLTA (ri::rnd): Fata b~lna.l .. . BADIA:in pr iviuta asta, nu mal stiu rurmc .de _tme. . MARGHIOLITA (chi?nbfnd v~~b~): .. Dar h~l sa-tl spun ~l de ee am venit. 1m te bine, verisorule : am venit 11 t insor 1 Bi\DI {amucat}: Ei! _'[ARGHIOLITA: y10 Manolachi vrea ,sa te capatuiasca cu Zulnia lui Ale achi Bon IU. BADIA: stiu. Fostul vistiernic. Frumoasa tata!. . iARGHIOLlT: Frumoasa l 0 mie ~i. 0 suta de fal I, nuro~l 11na3. Bacau. Coseogea vie pe rod, la Odobesti. Palat la Iesi. un sipet de giuvaeruri ... Si te si place. BADL'\.: Serios? MARGHIOLIT: Ei. te insori? BADIA: Nu! MARGHIOLIT (ride): Put am sa jur... 1 si, pe deasupra, o numire intr-un po t cit mai inalt, pe care 1 l-a fagaduit veda lui Ianolachi pentru tine. BADIA: Mai ina1t ea pe stena?.. . u, Marghiolito. Am un post aici ~i ... MARGHIOLlT: 'i-ti ajunge sa bei apa dupa I? BADIA {scotiudu-; i et'ipt1t~elile b1tZlt'Har~lor).: !aca la e-rni ajunge. Dar imi cHi un tel 111 viata. MARGHIOLITA: pune drept: vrei a te imprumut eu cinci galbeni? B.~DIA: Vreau ... dar nu ell imprurnut. MARGHIOLITA:A 1 (.Rf,dnd.) Bi~e. (I-~ dt'i.) . ., . BADl.: Multame c .., Cu acesti mCI galbem t1-al. OP~lt cinci 10J' i de ranzul ll1tii la reprezenta tiunile b ._ rom anesti. Poate ca a,a 0 sa auzi cum suna "Ion" p stenii. iVL~RGHIOLITA [rizind }: Bine ... Poate. (Di'ndu-~ niina.) cum rna du sa-nfrunt pe Manolachi. BADIA: Am faeut de tul pentru el, di nu m-arn su~t 'in, a pe stella. Mvam lasa~ prin in lat .eu dlre~tla, cu 'eoala declamatone ... A,a, ca director !l ~a profesor, nu-i pat z numeie. Iar e~ ,:m pnmlt.: fiind a am ocoteEle mele ... Dar ~I cmd am sa sar din lat, tot aeolo nimerese!

(Prin intmrea "stilii", apare Ioni/ii, aZe.rghld.)

MARGHIOLITA: Rei! ... Ionita 1 IONqX (joarte agitat): Eu-s, ~udtlca.

~ tdiiti!

(Fac

s nm

Biidiei cif vre

sa-'/. vorbeascn.)

A: Ce-i? Zi.
,

opre~t e ?ni,ta!,) Hci .... ($i trcce in [oaierul teairnltl i.)


111"/' "He

fop: [ace m7inile pffllie la 811dJ T' si iuccpc "J-j'

I a III'CCI)G, BII.tf;ia

irat.}

S8

GH~OLITA: Ei, ~ las ... Ce, Ionita, nu mat ningc? TA. -0 potolit, duduca. GHlOLITA: 'i ce fact tu ai i? TA: Di tat, duduca. Alerg mucares , aprind policandu, trag ortina, fac aplaoze ... A (conductnd-o}: Ba . i joaca, la n voie. Mi-a pus ca nu e mai lasa d t atru. RGHIOLIT;;: ad ca, l1nga tine, toti innebunes (1

(fn [oaier 5e il1/1'a p"in (lreapta, d'in uestibul ul i1ivitibil al teat.mlt~i, un~e ajld garderoba fi cas a de bile:e. Trecere spre said se [ace prtn stulga. In. accea~' parte, clI/I'B[und, se uede scara care dllce la loji. in foalCYHlu.1 o cana,pea I'o/umlc/, de ph.IJ I'O$I~, can sHporta 0 plan/a afe;ala 11Ily-un {111-

=::

vcci sma//ld.

'lIdeva,

oglindii destul de mare.}

1L HERIA On culise, m1'eroas BADJA: Pottim matale.

a):

Te miri ca rna vezi?


Cl'

(intra Putcher!, de 0 elega1l/a !ipci(oare si


cart ~i,l

aerul

eel m ai seduca/oy 1'c

nzfrf,d.)

ese

pop.le arbora.)

A (reve1.i:t~): Hai .. zi! (Io~i!~ .aleargii pre cl, f$i face m~~~,il~ f.!i!11>1,e la gura l!{ruie la ureclie.) Ho; ma~ c?-platule ... nu vezi ca sintem singuri? Zi mal bine, de cind a plecat d-acolo? ' TA: D-az'~mi~eata, pi-ntuneric, -0 urcat singura in ~'!-tca)1 0 luat drumul ~e~ilor. Eu cred c-o fugit, fl~d~ 0 aflat de la rruru ca ciocoiasul cela i-o

~:1,

dibuit

ascunzatoarea.

'

A: ~~ci di ciocoiasul si-a lasat barba? TA: ~I-.? l~sat-o a~a rnicsoara, ca sa fad pe 'inatorul m tihna ~i sa deie tircoale. A: La Alecu ai cautat-o? T'~: Piste tat am alergat ... la tati unde 0 stat pi rind ascunsa in cesti doi ani. ' A (cu pU1n1~ii strinei}: Ah, parca-mi vine sa urasc teatrul a ta ' A [ui'mit): M~tale, Badie? A: El rna tine departe de ea. De dOL ani imi maninca.. toate clip~le. :;;i de mi-ar aduce macar atita amar de galbem cit sa pot sa-i dau ~i eu fetei 0 viata . de om, daca mi-o vreau soata. '. TA: PI mat.ale, Badie ... (Privit.d fn lOS:) ... pi matale, . Catnna te-o ada ta oricit. Av: Ml-e draga tare, loniia ... Ori 11U rna crezi? TA: He-heee (Repede:) Mai trec 0 data pi la cuconu A.lecu (Alergind:) ... pi la cuconu Vasile ... p~ la cuconu Mihai... pi la cuconu Costache ... pl la... (A ie~it.) A (a ra~ W~ 'I1.wment pe gfndur1:; pare descurajat,' apo1. face c-tlwa pasi nelil1!t:stit si se opreste 1'/,tr-U1'/. t d d ' ,

P LCHERV\: Ce mai faci, scumpetea irl:imii rne_h;? . BADJA (surprins): Bine, tante Pulcnerie- (Aralt1/dtvl. cana,peaHa.) Dar te rog matale PULCHE1UA (ez1:tt1'/.d): Spune drept, sa rna asez? BADIA: Dar de ce nu ? PULCHERIA: . -a Yeti plo~ ni ~e? . . BADlA: ~-a\'em dedt 0 pereche ... ~1, pe fngul acesta, nu-t arde sa se-nmulteasca. Pl1LCHERIA: Ha-ha-ba! (A$ezfndu-se:) Fie,. ca hazliu ~i Iost l (It ciupe$te de obraz.) Ia ZI, ce mal Iaci, scumpetea inimii mele? BADIA: Ce sa fac? Mil bucur ... ca rna y'ad- afit de iubit. P LCHERIA: D-apoi sa stii ca en una te iubesc. Esti fala familiei noastre! BADIA: Ce sint ? Pl1LCHERIA: Fala sufletului meu. lngratule! BXDIA: Dar de ce sint ingrat? PULCHER!."': e poate, cind ~t~ c~ ~~ti, sa nu mai dai n seron de viata, sa-t1 Ult1 u amul? BADIA: Nu slnt Inca nimic, draga tante. , . P LeBERIA: ~ imic? .. , Ond s fie prin gazetun de hne, d nomoloagele ~i senetele p care. l:-a.i co~pus, de felul cum ai Invatat pe ahton sa )oace. BADIA: A, bine ... e un lnceput. POL HERlA: .' i vrei sa te opre~ti aid? BADIA (0 prive~te u.n momeJ,iJ;,' apo1:}: Cam ce vr i sa SpUl, tante pulcheri ? PUL HERlA: Tu te iei dupa mintea lui 'I~n.ol~chi? Eu n:alll sa uit niciodata ce bine l-al umtat atunci 111 ograda .,. pc el! (Rf,Znd:) Ah, mor. ~e ~s! (It ciu,pe$te de obraz.) Ah, scumpetea l~lmll me~ ,
v'" v

RT : Dar visul meu! Doua lucruri Iti doresc, c a te stiu fericit: sa t faci ahtor si Sa te insori cu Catrina. a prvit-o ~1:, sch1"mbfnd tonul}: u mai pu ne ! .' i a ta mi-o doresti?

RIA (jael1Idu-,'i cruci}: Dar rna jur pe icoanelc lui asile, Grigore ~i loan de la Trisf tite, di daca te-as vedea barbatul Catrinei si pe scirba ceea de unuta aruncata de necaz de pe turnul Goliei ... Aha .., RIA: Ce-i? Bine, bine ... -0 lasarn pe Catrina. (Ironic:) Dar p st n a, iubita tante Pulcherie, de cind tii matale atita sa rna vezi? RIA: De cind? ... De cind mi-am dat seama ca e ti tala familiei! 'rind s-o pn:ndii): Ia spune-mi matale, ca eu poate nu mai stiu: oare acurn 0 fi si mo.!? Manolacbi de aceeasi parere? RIA (prefawtii): Apoi, eu cred... cred ca s-o rnai fi schimbat ~i el. Poate ca acum, vazind si el ca ..; auzind ~i el vorbindu-se atita de tin ... Chiar pare-mi-se ca zicea intr-o zi ca ... Atunci de ce vrea sa-rni gaseasca un post ca a rna indeparteze de teatru ." si de ce vrea sa rna insoare cu duduca lui Alecachi Boneiu? RIA (ridicindu-se): De unde Ie ~tii toate astea? yra rog, Ie-am aflat .!?ieu, RIA: _ u! De u nde Ie ~tii? Ca doar ieri s-a vorbit de astea la conac ~i ,', A fost ipochimena pe-aci! Cine? RIA: Marghiolita!... Sa nu-mi spui ca n-a fost! Jura-te pe icoanele lui Vasile, Gri .. , ~i chiar daca a fost, ce e? -are voie sa vina sa rna vada? u mi-e ara? RIA (teribilii): '\ ara? '" 'tii tu cine ste vara ta? ". Vara ta, adica nepoata mea, este ibovnica unchiului tau, adica a barbatului meu ! Asta e! duPii 0 cliPii): Ahaaa! ," RIA: Kici un "aba"! A~a e! Gnd I-a ispravit pe Barboi, mlndndu-i toata zestrea Victoritei, a trecut la junetea de mo~u-tau, pe care are sa~l

BADl!\' a sa crap mosu. nTu? , ? .' (l' g'us1'toare)' SU1, PULCHEF,J:~ , ~n'tJ ' t~nte' De suit, am sa mil. sui eu Intr-o BADIA: Fn linisti a, ' ' .: " dar am sa rna sui, cum zi 'Pent~u, ~\te Iri im ... esti f rjcita : d bi? (ll ia in braie Sl, 1,l samta .e P LCHERIA: Mal ma-ntr~ II' I repede S~fl;r'ul, T1azindu-l mai m'ulte or1" iura d' P t , ' pulcheriei, pe care 0 zare$te , 1,1'/, ,$ a e, m bra,fete l' l' ~'mbitor Pulckeria 1,t C1,Hpe$te OC1. 1,(,1" _1" , ," 1 S 6 opre$te 1 I Scum pet a irumn me e , de~,obras ), Fa a_ :Ia:e' pe vfrjul degetelor $i irece (11, t":"''I'I'!'tle ;'uf~~;ul 0 vede awm di1Ljata $i ramfne spre 1,e$l,re" , ' ) cu gttra casca-tif , pu,lchena tese. " dache? ( ufter1,l a riimas a$a, tmpumaran . ' ' it t BAD1A: e e" e e rna? i intrat ca fulger';ll ~,l ai Ul a irit.} , "I te fac eu sa-ti V1e graiul. sa tum? Ei asa ca C " lbeni I (Seoate gatbenii $i i-i araiii.) mCI ga P' , 1 'p otizat de ei a-po se Htta c FLERU1- (se apropte, ca " Lt ,nduee m1na 'Za. jalca): oleu, urma Pule MneL $1, Badie ,,' 'b .' 10 ca rni-e BADlA (j>ricepnd, izb'/,cne$te): Du-te la nai a-nco ,
'A V V
, , V

,'v

matu;;a !, ' d la conac? (Rizind:) SUFLERUL:A ! .. , Oare-i ct:co,a~a ala, lngh tasem, B)a~l , te dezgheti! nu-i penBADIA (dndu-i U1t galben, a, ~a , '1' ! t tine ca am vindut mci ~Jl. ," ) '? '(I a (falbenu,l si-l i?tcearea cw d1:nfn, SUFLERUL: mCI, b D a ce-l cunosti ca-i bun? BADIA: T u, ca Tom(a !: "l' up b1,7ele.) , re un must de CotUFLERUL: Buun! $1, tnge nar in el! , '1' 1\' " )' I _cestia pa tru 11 dal Ul lC~ BADlA (dindu-t $1, restul, ~ra '1 1 f Dar voiai Sa-rol ;;ores u, se mal a)ute a 1 .. '
_v

sa

S~Ul c"ev , , )' M-an1 Inecat In galb,eni FLERUL (tS1, da una pesl,e jr1m~e't:' urcva ulita \"enmd 1 III , ;;i m-am zapa Cit ..' "11 'l' , spre teatru? BADIA: Catrina? . d _ a rama u un t t a care cre eu a ' UFLERUL: Nl.~;D a:.o un . 'ne c:.tiu eu, (Apar Tinn.of la Huma pentru CI "( dom' derector. " intii:i rO l' $1. Hbreta):.. ' I' ra ura , rHl
, V -

a?

TiNARULiNTAI ROL: Bine v-am gaslt, ~" Par a a mal t' vem. ,'t I (1 i str1"I'I," "'1L'IottM,le.) B.ADIA: B ' me a,1 1 b

'FLER L:

(Rf et .)

u mai prididesr

u numaratul

ballilor

la casa!

T1NAR L iNTAI ROL: Am auzit, totusi, ca teatruI eel nou m rge bini. or ! RWIA: E un tncepur .'. dar nu ne-ajungem inca. ~i dumneavoa trii, la Bucuresti? t .4.RULt -TALROL: [oi, tot ai ~imanui ... Cred in a Ca ati auzit ca pe Podul Mogo~oai i a inceput sa S cladea di teatrul eel mare. Cinci suto de locuri ! WIA: Azi, Int poate pr a multe '" Dar de ce nu v demo noi romflllii, mai departe? Pentru un teahu ortit a dureze, lntr-o zi au Sa fie prea p tin. ( ubretei.) 'i mata, duduca? UBRETA (care nt si-a luat ocliii de la el): Eu? '" Mi ml-a fost dor de dumneata Badie.

trecere. .) A . ... dar nde e?

Iraminta

sub

picioarele Catrina?

noastre. ($aitJna~1 e face

ROL: Am cautat-o TINAHL'L 'JNT'!I f\ _

dmereu prin nurriele acto-

rilor .dum.neavoastra "hia:rci' nu . tiu. Noi ne-am BA lA': Unde e III .clIpa ;edasta c . La do~a zile, Catrina despar tit cunn , a unc!. ... , . de la . - 't- de arnautii lUI mo~u-meu, _ a fost rapt a ..' t ca n-a vrut sa se un ~onac PI~e~elf11' n ldJr~1.n ; :ea de medelnicer, a rnarite cu IpClO ea (

TALROL ( ubretei): Chiar asa, declara~i pc f ta! (B/fdiei:) De trei ori a vrut a n lase, d cind a citit prin gazete ce lucruri bune faceti aici. IBRETA: D cind a~teptam u turneul asta! Ma angajezi, Badie > AnIA (stfnie1~it): pai ...
11

x.'tR L!

N_~RULINi: I ROL: Pai fa u t moldovea


mQ,ment de riiceaJii.)

marandache !

nu ne-a Uisat ~is-a

fost pusa la manastir .. t . ( m -niind. Tin druiui fn/ai 1'01): stii dumnea a. UFLERUL at .. it atunci la conac. ala care m-a mojici _. ~ S' calugarit-o? TiNAIUL TAl R L: ,I au .. "_ s-o rapesc, 'i, de atunci, BADIA: De acolo am avu~ _u glllJa 1 ba la altul. A avu f t adapostita ba a UTIU , " It' a os , _ t tot in case de amici cu t1, eel putin pa~te sa s, ea .ras mult foloase, (RecuHnga care m.mt~a e~ ~lIt se Tisidrului fntiii 1'0:) legindu-se y a ~es1dn.ti - \'a inchiriem sal . Dar banuiesc ca on, I sa c .. . 1 P t doua reprezentatiuni set TiNARUL INTxI ROL: en ru A ., e Trim ... a e. Orfanii regiment ului, 111 care JOc p

DIA

(pmtru. a fn.drepta lucrurite, Tinarului ii/tal rot):

BADIA: Mdra .~. ROL'. Si CtrengaY1l1 dhb Paris, Til ARUL NTAI "J' "J"

Mi-J..l istorisit Mecsandri si Kogalniceanu. cind s-au ~ntors de la Bucur sti, ce suctes f urnos aii avut In Jacques, din Siirmanul art/st. .{RUL t'lAr ROL (emo}ional): Da? M-au "azut d mnealor? IA: Si ei, s,i Alecu Russo. ARUL INTxl ROL: Da? ~i domnul Ru ) IA: Ce mai preparati pentnr "iitor? ARuL INTAr ROL ("nciilz1;t): O. ma gtndesc La rnolte.

C iisatoria lui Figaro, Dama cu. Cameli', Laba gi~tei, Cu.ri rut de Lyon, Hamlet.
0 Sa

IA: Smt convins ca ce va juca?'

[iti un bun Hamlet.

Si duduca .

RUL INT.Al ROL: Rolul titular din taba gi~tei. (NJ, de.) RETA: Mmmm ... te-ai razbunat! (Luind de bra! pa Biidia:) 0 Sa joe 111ceva mai folositor: tntr-o piesa romaneasca, la Teatrul de la Copou. Na r ERUL: .u v-a uitat predica, Badie. ETA (despre Tvniirul fntiii rot): .umai cl C in nori, Teatru universal... pies clasiee... ~i pamintul

ul nostru t~e. Ule ma f- Chiar i 111 lucrun}~ tari cu tradltl de ar a. I J. ucam acum m 1 - nte pe care . acest a maru. dedt de voie, e 0 ~c~nta a. r;mult d neVOle .. t' -au capatat-o mea. sului pe c!ire aut?rH no~_; s: capete niciodatiL BADIA: 'i, daca nU-l vom Juca, n 'UBRETA: A~a e.. ", ). Eu am adroiratie pentru ce BADIA (Tfnarulu/1, f'1'l.ta't ,rol . ., "Ant ti primul nostm voiti sa face!l. l?e~~ )u~~e,t;~trlll' sa fi , pentm actor care va glT~dltl '1' d propa ire cuHuP ubli ul nostnr, y ur: pns etJrare' flU dati intele\ T~ f s ngura mu , ,

' ~.. 'I e~ii in C amava ... . , gura, ~l ~u am ramas la gindul meu, ca, PllbJ.I11 XR L bTA] R L. Eu b' ~ltat prin piese '-emte ~m
A

BADIA: Mda ... Bine. ., t a.rftat de tonul B ddiei}: S in TiNARUL 1NTA! ROL (PUft?b tnt c ,_ sta la inima, dar plna. ca nu e reperton~l care ,'~ .nl t voi ajunge la Fl~aro ~,l at e ... BADL\.: 0 sa ajungeti, 0 sa a~u~~eJ!.'im sa amuzam publicul. 1'7'X UL lNTAIRoL: Deocam abl~' ~I . cu Iorgn de la Sad _ BA.D~"'La noi s-a amuzat pll ICU ~l I

zam publicul? Da ,,' Dar, in fr arnatul de azi al lumii, nu mai ajung ca teatrul sa fie doar "izvoml pla rilor nevinovate" .. ' pentru ca prea -a umplut paharul! La noi toti sint impotriva lu i veda car nu cau Hi. dectt sa sature pe cei satui si sa mingiie pe cei ce rid! .. , ~i parca la dumneavoastra, valahii, alta petrec re? Noi stim, ca doar tinem legatura cu Balces u si cu alti madular i ai oci tatii literate. R L t'TAl ROL: Dreptate, sigur eli aveti .., uvintul care e aude mai d la Bucur sti e ca "pe, te1e d la cap se-mpute'"! A: Tocmai d aceea eu cred eli tr bui in eput ceva. prin t atru, ER -L (mira!): Prin teatru?! urn? IA: e poat , prin teatru! R L L TAl ROL: a vedem .., cum? A: Adevarul e ca n-arn facut inca nimic. m adus pe st na unele tipuri rom anesti, dar c spun e1e? Nu spun Indi nimic. Or, tocmai prin ele am putea face legatura cu poporul, vazindu-I cum tresar 1a spusel noastre pe stena, cind am dezvalui in fata lui viciile ocirmuirii si ale sotietatii privileghiate. Pentru ca numai in teatru putem aduna multi mea, ERUL: ~i tenzura? RETA (f1iftif..cfiratli): Apoi astea se fac peste capu1 tenzurii ! RuL L T~l ROL (ironic, Sujien6lui): Dumneata vrei revolu tie cu mvoire de la agie? RETA (TfnarHlu1; intiii rol): Bravo! Asa-mi placi! B,: Numai in teatru put m spune lucruri prin surprindere, (Dar 0 vede pe Catrina care aparuse de citeva secunde la intrare, cu un ~al pe cap $i ina'intase bi'ni~or, ascuiUndurl.) Catrina! (Intr-un elan, o ia in brale ~i 0 siiru,tii pe amindoi obrajii.) lNA (surpn'nsa, jenata): Badie! .. , A (ramine intimidat): Ial'ta-ma, Catrina .., Mi-era am de dol' de tine! RINA: Dragul meu Badie I (I se arunca in brate $i it saruta la Jel.) LERUL: -aduce anul ce-aduce ceasull

ad I \ (0 sarutli.) Ce bine-ml , pare a t e va ' CATRlNA: Frusm~cal '. l~' l) 'i pe mata. (Ii da rnina,) (Tinaru m 1in at 1'0 ' -' 1d 1 ' r !1NAR L I TAl ROL (strirbgindq,-i rnina): Buna ziua, ( Ll U , CATRINA: m~tranda he \ l .}: E ce sa-tr ,LERUL (stri1q,gi.ndu-i 11tirta, tntre ale U1., cUa' Badia .'. Ul
"
v \

spun? Ti-a~ cinta ~I eu far a cU\'inte, dar .. , BADI.A(mJ'iibdator) ,: Zi-n:i .. , _ FLERUL: .. , dar uit -1 ca nu rna l~sa , ID1A' Zi-mi s-a intlmplat ceva : ib 1 ' B~, , la mi cl t d urrna CUl u ui. CATRl A: FIe u~t,:\ul,ce,a Im~oa mina ca-s la temperatura FLERUL: Acu sa-rm plCe rme 111 " , potrivita l CATR].'A: Dar in oricc caz veneam. BXDIA: In or ice "caz? .': ica.t Ca tocmai vorbeatj ' D 'I la tirnp am pica ,... , d C'ATRlNA, a ", Y , de te fi spus prin surpnn ere .., de teatru .., e ce poa , ') Yin din (Toti 0 privesc miral, [carte aiou. , artea lui CllCO~1U A1ecu ,i a celorla1t1 _care au ~atit Impreuna 0 piesa care-i numa) buna pentru,
A

\enZUra, , ) D ? IDIA (iHteresat dar jara e1'ttu~tasm : , a, Bh " '", it t b Ie spus I CATRINA:Dar una-i scns ... ,t a ,a re u 'H' i I \ Ton (ajaH! de 1,tjLe'r, intr-111LS1,'}1.g'u.r A~la,n), ei : fl ce e UFLERUL: Bine. ( Pilli1Id/{-se pe tlmm.') Eu su U scri~, " ' fli I CATRINA (s1.parata): Atunci, nu su I, UFLERUL: Atunci, nu suf~u", . - - d he 0 sa sufle TiNARuL bnAl ROL: TU_I nl1111C, maran ac e. altcineva, S BRETA (Tiniinlui l.ntifi rol}: Bravo , , - f ti , ($' f ' ') Vreti sa ace 1 SUFLERUL (supiira:tJ: ~Ia rog! ? 'LR 'I.[,r~~~tiecu 'mascarici'? revolutie P:lfi teatr~, . _ev _)', Ce-ai 5 us? MasTiNARU1_lNTAI ROL (L?r p1l?Le'I'/!m~ t9z, g'Lt :.. d l d exist:!.. " ' '? fr caraO'hlOsule ca e cm ' cancl. .. ' a", b : - ricilor" s-au spu tcatru pe lume, pun p~ra "masc~m i au sapat pe adevaruril care au maltat pe ~ 1"" '.. , lor "i a mascallClU U1 irani, <;:a,,pnn gura '7 "'durile de liberAri tia, JU~lll mun!em ~au ,cuIels ffTudor! (J.i dii tate car I-au stnns lfi )uru u,
v
V,"

dru11'L~l liis'Lndll-l w OC!z1:L holbat~.) , -' " !' t V), Acum "lnt Igur ca al BADIA (il P!1;V f,te Cl~t re~HrdW l.n'O~t I' (" tr;nu~,d'L-i tnL1"'I'tile.')
en, a fll a a un ] oci eu noi, da? J oc
,
~l U,

A [iuiuror): Glnditi-va numai ce inseamna sa ne intrurum in a' easi piesa citiva valahi si citiva moldov ill ... Intr-o pi a s risa d ai nostri l (C irineit) pui ca. e scr isa piesa? A: 1ii'/loe poate fi data la tenzura! Iar ce 0 fi pe deasupra, om invata intr-ascun . A: a batem fierul cit e ald. (Foarie preOCltpat:) De ce 0 a trebuiasca sa ne ingrijim intii e sa avem aleriile pline... a auzim gla ul nesilit al rnultimii ... sa Impar.,im bil te fadi. parale ... RUL II-TAl ROL: Dar trebuie sa vina si lumea cealalta. A: Dvapoi a ta si vreau, a vad cele doua lumi fa~a in fata, a~a cum nu s-au vazut in a. ~i n-am nici 0 grija: ajunge sa e afle a 111a sui eu p tena, a are mosul Manolachi destule rubedenii care al rge sa rna rida ] (F oarte agitat: ) Pes te doua saptarnini, prima r prezentatiune t Ai auzit, marandache? ER L (care-si rejdcuse crauata, bonuuinind ): Am auzit ... prima si ultima. RETA (biiUndu-l pe soniir}: Hai, lasa prapastiile l ER L: NUi. rog t Eu nu mai zic nimic. Dati-mi rolele si eu Incep sa suflu, Dar daca rn-o trimitc stapinirea la" manastire, sa stiti di. eu n-am pofta sa rna calugaresc l [Porneste.) RUL bHAI ROL: nde te duci acum? LERUL (rasufUnd): Ierarhia, cucoane! Cind rna strlnge unul mai mare de glt, simt ~i eu nevoia sa stdng pe unul mai mic_ res pe uliFi: acolo rna duc! ~i sa-l fereasca Dumnezeu pe care s-o uita unt la mine t Ca slnt Incalzit ~i vreau sa rna racoresc.

10 ITA (Catr~;Let.
' u, ( A pare N1,lrI'/,t !
~

. ,). T

-0

urmarit

~i ... ~i iaca-tal.

'-n eosttm~ de bonjw'-ist, eu barbufu,)

BADIA:

" " d he \ (Suflerul se ua m oarce t1mpar'te m~ra~1 :e~ca~data tacut wu-! va scapa dUP.ii. N1A:1t~9ad ?, h' Badia face ~em'n tutttror sa nict 0 hpa t1t oc 1. J' tv.) Durnstea. locu.lui $i 1nt1mpini1tdu-l pe UrL1.ot, a. neavoastra? , l ). ,

Nu.

astepta sa dea peste aliia. urne t : . TA (c (Bilbiindu.-se:) re n'lit se , . iti cautam ... cautam .-. cuzansl,l ...
casa de bilete. lF ). A ~i trecut acum irm uau seal v~d. , I" ... pe lA " ea mga .

BADIA Uoarte po 1, 1,CO"S, . d ca acu:m it recunoa$le:) Dar NUNuT : Da? (I:,re!a~,!n, It-se na imi face placere a va BADI : Pe mine? .. , ~ a r?g. . 'uNulA: Cred ca va amintiti, am
matale, cu cine am onorul? . t placerea sa ne cuaVU,

e.)

IA: Ei, hai, Smadindache, Gii nu-i timp de ~aga"Du-te Ia domnul Flechtenmacher, sa dea cit mat degrab pe aici, coo sa a vern nevoie de doua -trei arii populare. LERUL: Ma rog! Eu nu mai zic nimic. Ma racoresc putin ~i apoi rna duc. (Tincf:rulu.i i'ntcf.i rol, cu obida.') o sa sufle altcineva, ai? (Pleaca. Se opr~te.) Barem e vreo rnanastire prin tinutul Cotnarilor? TA (intra alergind): 0 vinit vi~atorul t Da tlrcoale!

noast m la ... . . " .. sa lUI arnintescBADIA: N-am p1a et ea c -, ." ". Peate pentru UNUTA (CH uw gest spre cost'um p ~arbu!a). I ca m-arn schimbat putm ~l .. , . . . t sa , ). D va grab*, s-ar pu ea . BADIA (cond1{.Ctnd~t-l .: .. aC:il~~. (Spre culise:). _ ~virhe! nu mal. g~gltl ". t domnul bonJunst. (It Rupe 0 lOJa llltal p~n r~t1.ndu,-l irlr vestiln'l.. Suimpinge usor de uonar, S, t" Badia oprin[lerul. se i~ !wi6iY'ft _l1t~1;~, ;iata Do~nului! du-l .) marandache . asa . " . C J'udecata dm urTUa e cu SUFLERUL: Nu pot, cucoa"n:_.. a ' Tea rnuIte amman. .' P a - me rgem BADIA (catre toti): E1, .., Sl nOl' . " ell " '-ilet" in mind.) .' 'd ycapaye N1t11l1I u, (Toti ceilalti porncse spre B i.dut, ePI . ~ ~ , . . _ ,.f va 1'00' ... dar tlU sa.va NUNUTA (Biidiet): Ma SCllZ,.ll1S1,1, 1 I? 1 i Manolacht ... amintesc ca la conacul poste mcu u <. Poat i~i aminte te duduca! l') d d' 'l'wri)' La 'conacu CU1. CATRINA(ca ~i CU1'f/; a.r a ea 1;~ et:)' Dar nici eu nu ma"l NUNUlA.: 0, int leg ..: (C~t dtspr i ,(Declattw/.Or.) Ma . ma duc Rn~ as menea t urns~olului ~i-rol ascult si.mt acuI? l.n. m::v~en ~ d am a.1te idci, de dnd d mar~unle Immu .. e.c~ lasat barba ... .' 'del'lor' P ort acest costum t~IdI?l- pnClna 1 . BADIA: A. Barba v-a rescu" III credeti ca sint un NUNUTA (di~~d 17$g!OP'~}~'t;a (~I~n~~i~~-?i ba;ba:) C~ nwu sIncer razvra. 1 . b ;- rna protegUlasca,
w .

~ttt~
w

_w

ERUL (dt;n locul lui}: Va sa zid1. vrei sa Iaci revolutie p ntru di nu poti a ajungi eio oi far a? TX: Poftim? RUL: Ioni ta! (J i sjune ceva la ureche. Ionii, uesel, ie f' alergiiui.) T.~ [des pre [ler}: u eunose pe domnul. urn niei noi nu va cunoast rn, a rog a n pennit ti sa n retrag m. TA: Duduca l Eu sint med lnicerul unuta Baealu, care ... A: Cuno ti pe domnul, atrina? NA: Nu l-am vazut in viata m a! TA: poate, duduca? ! A: Dornnule, probabil ea aveti ved nii. Duduca este logodnica mea. (Badia ie e etc Cairina, ubreta

BXRBIERL:
( Su/lent.! I a aP lie

ha, aha!
at fie NU1nt!a, de
0

.
< .' tn,na, lar Ionifa de eealalta.)

't' ca..... "' ( l a r" ~aza , , d)' Domnilor... sa ~b~l UNuTA (stngj:1a 'pe 1,1,?1, fotoliu. Biirbierul pune ~u~Nunuja) Cit "rb'ie ysi incepe sa-l saptmeasca. uasu! r turcesc su b b a

Domnilor!

Ajutor!

BARBIER L: Dar d ce se ~b<l:te a~~? 'dil" , e bo'ldila! UFLER L (i1'~ urecbea Barb~erul~~), e gl. ,a. , ' f i}: Si 11 tinem, ca sa nu se tale. . IONIrA (la e . Y, \.. .." 'E am ras ~l pi nebunii BXRBlERUL (rizind): NICl 0 gnJa. II de la Golla. UNuTA: jutor I .? (1' P o-pie urechea de vura. lui.) BARBIER L: Poftiti i ~1. a r . A' tor' 'T NUTA (in urecbea B al'bierH~U'~): . JUde a'J' utor cucoane . , (I'U~ unu, tX). neVOle , BARBIER L ,. . '\U-l b. . . l) rad eu, singur. (Desf~ce" "':": d faptele lor t B _ bi lwi}: 0 sa raspunzt e NUNUTA (1t~lf1.t d . ar :eru ~? 0 " infunzi ocna ! lntelegi? tii erne sint eu : sa (4Pl', . sa" strigati. asa, cucoane. ~. l. ~RBIER.UL. N u-i neVOle ,T 1 d riti 1 B

. i T'druiru] in-tai rol.)

X: Cum?

A (strigt1/-d de afarii): Vii, marandache? RUL (care a pus mina pe 0 ?natura cu. coadd, strigd}:

vs

Eu mai am pu.tina treaba l [Bareard iesirea. i\ U,nL{,ta, incremenit, urea sa se ia dupa Bddia.) n moment! TA: ~u te cunosc! Cine esti dumneata? R L (cals It nuitur ca 0 'barierii): Eu sint mojicul ... TX: ine? R L: Iojicul de aeum doi ani, de la conac. !\1-ai imbrincit ,i mi-ai pus: "La 0 parte, mojicule !" TX: ~u rni-aduc aminte. RUL: Eu mi-aduc. Am memorie buna : memorie d ufler. TX: ,'i ee vrei de la mine? RUL: Vreau sa-ti spun ca. desi au trecut doi am, eu tot moj i am ram as. TX: Foart rau! RUL: Asta zic ~i eu: foarte rau ... pentrtt matale! T.~: La a-rna sa tree! R L: Cu plac r ... Dar du,pa operati . (Btirbiemlui, care intra adus de I011,itti si care e un batriior pe

tI.

dndu.-i briciul pe. barbei:) Am lnte es:


contra!

0,

. _ in Teatl,tli de l a Copou: Decorul [oaic(Searii. de repre;;ellta{te 'l'oma'l1easca, . .1.... dinspre ueslibul, Ion ita ful1,i. Cuioa arnaH{i sal! ill~irat la 11ltrare,a "sa U I _) -" Lume care 111 ra. termina de aprins candela bre I,e scarlt.

o VOCE (in

cuiise):

Cortelurile

1a gar d er ob , rugam frumos!

(Vine din oras Suflerul,

trednd {nertmlat spre "salif'.}

. it oane? I NITA (oprindl~-l:) A 1 vm., : ta nici 0 leo'e contra UFLER L: CU, ce-o fi'Do fld' _u. eoxlSrl'd'lca aaia a nu rna ar ." aca 11 u f1 atuUl... ". Elb n ' -a suflat. " arate cu d getul ~l a spuna. "
" . Nm uta care e ras ~i ~ia r(lu,at coStz4(Apare ]IIIarzolacln la ~?Itrare, 'illsoitt de 1nltl oriental.)

a anti faf.a staruie necOnt~nit UtYt ztmbei prostesc:) Hai, jupine! (Lui Nunu{ii, cu 1m s1,trfsf~arte pOl1'iicos:) E barbierul de ala turi ... (B iirb~emlui:) ~tii sa razi? A (iresarind): Dornnule!

"m VOCEA: Ciubucul la garderoba. ruga MANOL HI (ind.ignat): Cum, cum?


( [oni/d, care aprinsese
1Iltimu,1

frumos! ." Pe
~lanolachi
~t

de calldelabyU, UP

coboara

LI\CH1: a-mi las iubucul? Eu? ... II s-a nii cut Inca cine sa-rni ia mi iubu III din mina ! A: Vi-I iau u, boierule. II e parg. A HI: Tu? .. , Piei din fata mea, n mernieule! (Vl'ca sif tnainteze esc ciubucul.} n. ACT: Ier.tati, luminar a voa tra, dar a~a poronea. LA HI (j1f.1'10 J: Da? (Lui Ioni/a:) Vino ineoa! (Ii sparge Ci1,tbuwl f1t cap. Apoi, tri'U111jalor:J Postelnicul Manolachi nu da ciubucul la garderoba I A (spn1'gfnd resiul inca in dou i}: Dar niei nu rni-l mai scad din simbrie .. , (Rfzind, e fndeparteaza 'va pa~1:, du,pa ce i-a ja lit lui Nmwfii un senin.

Apo 7n!f.mpilb'L12(lmira: pe P'L~lch~eria$i 7,' l,~taJ Dar cum de-ati, venit lmprel.lna, . grHO~. .
v

r:

A.

tr

ut tantina

~~GJ:~~~q
MANOLA HI.: PULCHERIA.

(~are e JOMle bine

sa rna la: dispusaJ: AZl e


v'

'

Zl

mare!

lA

OL\. HI.

OMaasreem? enea zi trebuie sa gascasea toata familia .'" lui strtnsa In jurul sarbatontu ~l: 'J 0 'ld) ine bine. (R'Lzznd w .li c. sa

J.

ramlie

a....

de pomma!

'v

PULCHERlA

(M a,rgh7'oli/ei): Stai cu noi m loja?


.

_(ARGHI LIT : N u. Am loja mea,


(l'lliepat(l, PlIlcheria urea spre loji.)

crt

de "rade barba"')
unuJIiJ: Undeoamenii?
[ace
lin

L-\CHI (lni

sellin spre uesiibul ~i intra mni ll1ltili oa1l1elli de la conac.)

5. ,(exphcfl1d
eu arhon

spre culise si dind bileiele}:


postelnicu.

int, toti,

i-a urmiirit ~i trage ell urechea.)

MANOL ern (iHeel, Marg ltD z,.e'L '. 1 ~ MARGl:IIOLlTA (rzindJ: La .tIel, puisorul , PULCHERlA: Vii, Ianolach1. ..'.J Numa s une rcoede : MANOLACHI: 1ndata .. , (11-1 aygh~?;~!e~. .p tot asa m~. i';:lb -rni afund obrazul 1\1 RGHIOLlTA: Doar stii cit 1011 place sa - . un pisoi in barba asta scurnpa l . oa~tea, P~c:-~ulcheria, care toarce. (1\1 a'nolach'L p~me$te dlPP- , la'

1 ' l't 'J'

Iiin

la trei? la trei !

l~'

L\CHI: Auzi l Galeriile vindu te ! a pun mojicim a la parter, [Lui 1.f.1tH{a:J u adus de toate de la conac? TA (Ja_ce sermi 'I(,nl-t.i om sa descopere '1m CO$pe care-l iinea ascusis}: Tot ee se afla iama: perje uscate,

_.OLACHI: a nu-roi fi luat din cele proaspete! TA: 11U, arhonda l Se poate?! .. , LAcHI: Ia da si mie doua-trei cepe si citeva oua. ( Ii U1'U sa nu-l vada m:me1'l,i, i$i scoate 1'$licul, $i le .p~?:e in. el, apoi fi-l a$a~a din ?tau pe cap.) UTA (z?n1tmdu-l): La 1U1I1euu ineap prea multe. , OLACHI:Dad iese bine " 0 sa-ti dospeasca '~]icul. (Ionita T se strecoara 12 goana l.n sata. M a,1wlachi, oamenilO1':J Ma! \ a mai arointiti de nepotu-roeu cum arata la fata? ENlI:Da, boierule! Se poate? ! TA: Le fac eu seron, arbonda. OLACH.I(lui ttnuJaJ: Hai, Imparte-Ie delicatesurile.
j

ceapa, oua ..,

dar se ntilt~~te cu B ii,rbat care ~ru,ra. Hit .s Hei i irb ' . '?ltwarce spate/e. WIan,olach", . l . ' /. La Jei.) . B ar 01, n ~ cucoane Barboi... quel P aisu i ' B,\RBOI (bl,tunecat J: Buna seara l f t oalu! :!'ii): Ce M. RGI-IIOLITA (verific1.t~dJ,-$'i oalura, t'H aia 0 face Vi torita? . _. un babac sec la rom e ...
BARBOI: Pltnge dupa zeshe ... c-ar asta face! .
f d ptilld1t-sl sP"C 1m bQ-I'1" de ci., in(Bdrboi, [urios, ii lntoarce spatele, II 1'e ,~ it .. ' dar fCW;~lle s. I'b' I asplmde la dte'Ua, sa :r .1"1, senl1lat, care apare dt'l ves 1 'f , r

a~tcpte

ava,)
')

tenzore. Pe inc a~tep~l. , BARBOI: Buna sara, (' ~ d"J ba pt-nif la SOSli'c;i1 Ag -i.) TENZORUL: Pe aga! ~/au, e uOY "
. , w' lita 'imprell7lii (Un locotellc' t se apropte de "Ja,gh . un btIrbat elegant de ureo 1.8 (mi, elf,limplele caYlf,lIte.) ell llil

diplomat !rancez.
VOIIS

LOCOTENE

pre e'ute T L: Bom01:r tfead~?~~;~t~s~~d llY de F ra1 :, a le corrzi.e.de r, . desire ardem me-ill J(I, 1e

'U

Je

Apar f.n joaier Pulclzeria ~i 11,/arghiol'ila, impreunii C1,t 1m g1'Up amestec.at de bonju,ri$t7:, oj1:jeY'i ~i boieri de port vechi, care se rasjira spre "satei". ~1 anolachi,

(_ H1tufa incepe sa le imparla.

Conslant1nople ... e~ qm

volre

C01t'JI(l1'ssa1bce'"

Ce pI cere! (/r.). , Buna scara." domO!,

r~','

a \ .'

t e 'd0111IiUl cont de Bri" , prell!l P l' si care m are de ne~bdare .

OLlTA

pe conte cu us: zimbet): oh! ... (Rid.) (Ac sta i1: sarutli mrna. Vor sctumo citeua cuuiute, locot en eu: ul sc reirage, iar M arghiolja 1:nV1:ta pe conie Ii terce cu ea spre toji.)
de TC1II:o"~i de Biirboi.}

(It

ma oard

AO'a, lllllmpil1at

" fl'. ;NI ordi'llca urmiUoare: Aga, singur, a"ezat .. d ltnga seen", S8 a d, ., . I male IOJl e P I I . cu Manolachi _ Marghiolila Ci diP fJo canapea tl C ieria I t pe t'Urcc~e .' d d' /II[ al'ghiolila raspunde fa sa ulume dl?l prottpCtl a a... matlll Irancer .' it' spre ea ca?i [emeiie care 0 masoara tllrite mai mulior bilrba!l', 10{1 YI ors , pri?1 IOYllioane ~i lornieic.} And sa cond'uea la locuri familia "Ch'UN PLASATOR ( V71. ritei"): Pofti\i! . , a n-a\em nevoie de guberCHlRITA": J~ipse~te de-aci.
" GULlTA":
n ,

u oan ." Buna ara, nzore. Cum e pie a? N-are eva ni cai a atingator? RUL: _-u! 0 naratiun 1:n tr i at, u nist haidu i. ontrariat) : Cu h~idu i? ... Bar m ii prinde pina la urrna? RUL: Nu prindea d cit pe unul. Da' am dat eu poron a de la tenzura sa-i prinda pe tati ! aii jifeu-t): Aha, aha ... Asa, da!

ui Bdrboi}:

Buna sara,

nata! aa .,.

(ptasatorul

se ret rage)

ara Cft [encorul ~i intra la loji dttpd ce s-aH despiiYfit de Bdrboi, care arter. Un actor si 0 actrita, tinerii din tabloul precedent, apor fll uesc tn ..said", spre galerie.}

,: Geme "paradi ul"! (amfniioi se a~aza pe canapeaua rotundd} . L (izbu cneste ni ris), A: e-i ? L (arat1.ntl1.t-i spre inirare): U ite-o ! Cucoana hirita Birzoi! A (p1!jnind): Parca-i NastraUn Hogea! LL: u se lasa Chirita, pina nu ~i-o dipatui Iungoacele! .: Dad ~i Ie-o ad us ea ~i la teatru ! UL: 'i tot dupa boieri mari ar vrea sa Ie deie ...

RISTITA": Guvernanta, maman .;. la pasion, ca sa ..CHIRITA": Mot. Ca m-o crescut neaca " '~tiu nemteste -, CALIPSlTA": PanSlOn, maman .": ~ .: tit in fata 11.1' M t 1 Hai insirat1-va... ris l,a 1 .- . " HIRITA :dO . 1 : ' (0' a~aza i1'b fata ~mHi Boier, carina .umn:a Ul .., eu la mijloc .. : si Calipsita in Jat,a ~~,S~:~~e~i~i. (0 a~aza i1'~ fa/a. 1t'H'!,ti Oj~!er,c(ar~~a ,. ~d L . G lita"') ~l tu tai colea .., .. 16H S'l-W1 e. H~.. ~t, '< el flasnete'i care tncepe

.. c

:,

.~ d . d 1 la minavet! sa nu te pr~nd ca a: ~ ~mu ..GULITA" (f.i scoaie l~mb~):p a~. ~.. prezanta lieutenantu1 o J uPiNqA (unu~ bo~ey). e C1l1 . Marghiolitei? tred de bogat. Doua BOIERUL: E un consul frantez. Pu castele! b t un castell UPINITA: A si pus gheara pe el. I-a z ura

uu: i'l'~virtesle de ma'l'/.~v a ~ " p'ole ii mnd~t-i una


sa c~nte o.

, ' - ) " peste mon a: ... ,.1

n adevar ..Cucoal1a CMri!a", aceea~i Cal'e trebuia sa aparu pesle in pie.sele lwi. A lecsa~ldri - grasa ~i ~ti'YM, ,,-111 ,oehie de catiji ro~ie

(Marghiolita, de Brive.)

Ct' spalele fa scena,

"

se va

lusa din ce fn ce

IIlal

'. r d onlele curta a e c

n cu pene stacoj;"" - f.nsoJita de doua mata,hale de douazeci ~i cinci i ~ Irei de ani, felele ei ..A ristita" ~i "Calipsi{a", ~i baie/~ltl "Guleag, cu degetul in nas ~i prost crescut, ttll fel de vii/or "dommt Goe", tu I la et.)

t ) - Tineti-\a coas~ . '~ '~t nurliu! ( e 7nloan e ca re mal rep ~l Zl , ) F t 1 mele cei doi barbaf,i, pre_~1~ti'l~t1u-le. e e e , di1tdtt-le cite (Jeteloy : d' t . 'mbiti
~i
~m cot
71/0

Ari.stita
(Cei doi se htclinii.
C1

alip i.ta BlrZOl.


.~ _

NTROLOR:T rii fotolii? TA": Patru, mangositule ... di doar nu ftiatru far a baieta~ul 'neadi. ": Patru, mangocitule! (I se strfmbii:)

il'onie.)

fa sa viu la Uaa! ...

OFITERUL (irome):. Du _U~l bun e "CH~lRITA" (prompta): "ai, 19u:. 1-:1.(DAndu-le cUe 'U'/'i ~ -'t . 1 caut dOl canan. 1." . canan~e ~I) t ti mute ca turnul Tnsf -

d"l'

nt de mantat? e. 1 1 (R' 'nd') Doua


a, '

"Chiri!ei" tnce {n "saliJ.", t~11decontinua aqiullea. "Sala" e tumidelabrele de pe c%ane au fost aprinse, ca ~i policandrul, care a fost n pod. Un grup de ofifC1'i, jupinite ~i boieri de porl vecM. au ocu.pat oa11lenii de la conac au fost pu~i pe bi1ncile din fund. Nlmu!t'L s-a nlr-un fotoliu, aproape de ei. Galeria e plinii de "prostime". I'll pri-

cot in coaste:

11 S

titelor 1 FETELE: i, maman!... dec'lt dupa neaUl mare. C~ ~i CHIRlTA": Dar nu le dau b t " . ele-s cit nl~t zdragoni ... cum zke bar a u-mleu.

lor ...

b ~l' CJ a a~c. " tirita' Fete f l' ~ . rumuse e, balm e.) Ho ! ... ireia brftaie.) Ho!

care-i tare mucalit.

(Pe ccnd" s ", c ude prima tresare.} Ho ! (Si t' ~. . t con,MHur'J uratele, iconoame. (A dou ertuoa c c tit iuc a '" u ~drilu 10rg teh:t, (ciA
V

papusi ! La papusi 1" (Profiriia se repede la care dCi ajafa.) Ioane l Ioane 1 NUNUTA (c'1'eznd ca 0 sa apara Badia, ~opt~te oarnenilor}: Acum! Luati seama!

u~a

lug

1 ar

tina "secmi ill scena" S8 l'idiuL ~i - in decorut wu.; interior bi. 1 . no, care joaca p P ,,,", _, ne ,ummat . . ../J f'Ojtf'l!a, ullbrdcala 1.11 rocbie modcsta de toats sit I 0 roch I'1J~!e ~I c1nld 0 arie popu/aYa.) -I e c,

[Mauolachi. [ace un semn discret din loja It,i NtmultI., cu mtna ridicatd, gala so. POC1lcaSCIi. rlil~ trei dcgete. Oamenii f.;;i pregdtesc sarzauaturile pentru atac.)

IRITA": ' .. u frantuz t asea 1or. (F . ctclor.} Parle fran e, madmuzel? BLJ L: S t! IRJTA"; a le auziti ] Ca a a! LI L: Ssst NOLACHI (i.11,lojii, [urios ): atrina-i? eBERIA (j'UbiU1~d): Ha-ha!

10' (Ttnarul nta'i rol, '1'iisp~mde din culise): Sa traiesti, duducuta l Am vinit sa-ti gioc papusele, PROFIRITA: Treci mai pe urma, loan, ca nineaea si Melanita s due la teatru. Cum Ii vedea butea iesind,
Intoarna-te. ION: Bini, bini, duducuta
(Manolachi lasii mina
{,1

... Aici-s l
Nttntt!d face ~emn oamenilor sa mai astepte.}

jos

ri

U' TX: Nu inca ... Dar fiti gata l


(Profirisa reuine spre ..rampa:', 10ptI.ind vesela ii fredonind, Asa. 0 surprinde cllcoana Cali/a-Badia, care C 0 persoana grasa ri foarte [ardatd, Ctl voce asculittI.. E tmbydeatii fn rochia rosie pe care i-a cdlcai-o Profirita ~i pom'ta. pe cap 1m [el de turban ctl PCllCstacojii, Intra I<Ymata de Melonita.}

,/.(i" dli drumul unci masurci la fl~llelii.)

RIT_ ': Lasa minavetu1 , van'aru 1 e ... ca-ti fac morisca-n

chica !

'f

Sst! LITA" (f,i scoate li;nbaj; Uaa ...

EA:

CALITA: Ian te uita 1a ea. mangosita. Zieeai ea se jeleste si ea topaieste l ("Chirija" izbucneste intr-un bu tea? tras, 0 tras! CALITA: Ho! ... Vezi-mi Intti sprincenele. Inghinate-s cum trebui ? Ca una-i cucoana Calita in Ie~i! PROFIRITA (admi1'ativa): Parca-s doua lipitori umflate! CALITA (Melanilei): ~i tu ie sama ea az'sara villi tat Ie~u la fteatm! Mai zlmbe~te ~i tu nurliu, ba unuia; ba c luila1t, ca. de aceea te-am tinut la pasion! MELANITA: Pansion, maman! CAuTA: 1-,'Iot!... De vrai sa te mariti, nu-mi sta Infipta ca turnu Trisfetitelor! (lese cu 1elanifa.)
(Haz mare n g-yuptl,l "Chir'i!a". I,l special, ea e tllctrrJata ti tot ti1llp!I/ a aratat feteior pe Caiila, COIHB11ttnd vesela. Acum aP/audiJ..)

i{a" ii trage 0 p / " Gt li -" ., . a rna,,, Ltla lncepe sa pltnga, lumca sisiie, I" fine idcere Sl 171ccpe sp' I 1" P , " " eC,QCO U . e "SCCl1a ;11 scend", apare Melasii[aa, 111 foarte pl'e!ioasii toaletd de seara.)
A

hohot de rts, C1-t din jurul ei se jirifei:) 0 tras PROFIRITA (grabind-o): 0

un sjorait pu_ternic pe nari. Cei intorc ~i 0 privesc. Calua, Pro-

ITA; Ai ars nucusoar'a- d e spnneene pentm nineaca? IRlTA (plinsii); Da' ... ANITA: Geaba oitezi, ea tot nu te luam 13, teatru! ... (Ii 1:a nucusoara si striga la ea:) Barem Tochia nu i-ai ptrlit-o? ' lRITA; Nu ... ANITA' Faci p b '. ~~ vorb~te spre e OSum f1ata..~ (1a roclH-a
" A

;~tl?se~11:a1:nt~ de a M.1,:) Auzi Profirita,


",futra sa lasa eu nOl dan leo mond.
U1I

maman!

lise se a.lIde

1'IS

aSCll/lt ~i batjocoritoY; ..Hi-!Ji-M 1" fi flifelaai!a

ITA (s1:ng_ura, .}6nind

Uf! Dad n-ar fi murit armana mneaca-me, , ~a ajung sa cresc pe mIni vitrege ... (5e f1:1~de stng__mdajarii: "La papu~i ! La papu~i !" P:o!1,1'~la se 1.nveset~te deodata.) O. Ce aud? Sa

,,1J1-tbl1culu.1, ):

la "ramp a", ~i adrestndu-sc

" KIRITA" (izbuctM$te):


(Rsete. Sisiituri. i scoate limba..)

Parca-i

Nastratin

Hogea!
iar el

"CIt/ita" 0 slsfie pe tnaicd-sa, car -i amta palma,

"GuLlTX"; Par ' e~' tul

(oarrt~.r:zor, 1m acelasi timp cu semmul l'l~i ManoLac/~~): Acum! Mina pe zarzavaturi si destele-n gura! 1
S8

BOlERUL } OFlTERUL : Pe cine?

pregiuesc.}

"CImuTA": E una la noi, la Birzoieni, cap taiet l Bini batjocorit-o, bata-l concina de auitor!
(Hohote ttl grujJ.)

n.trind H cdciula pe cap ~i cu ciaia de papu$i): Aici ram duducu til . . (oprind prompt oamenii, 0 data cu semnullui Manolachi): Sst ... ca nu-i el!
saH [am-

CALITA (n acest timp si-a seos iurbawul ~i si-a dres peruca


n [aia u1~ei oglinzi primitiv pictata pe decor): Asa ca s-o dus draeului si ftiatrul ~i turnura ... si mi s-o dizghinat ~i sprincenele l ($1: "vazind" pri1~ aceastd ogtinda pe I on ~i pe tautari, le uorbesie pl'in ea.') Dar ce \ ad acolo? Ce cautati. rna. in casa me? MELANITA: Chel gu, ch 1 gu! Sa ne aduca peizani in c asa ... ~i stafii irnpielitate l PROFIRITA: Eu zic, nineaca ... dad tat n-ati avut parte de teatru ... ION: Sa va fac olecuta de tcatru de-al nostru. CALITA: De-al nostru? De care? To : Pentru popor, coana.
MELANITA:
ION

mai de doi !igani /autari, unul au naiul, celdlalt cu cobca

A: Ce-mi joci, Ioane? oi gi~ca ill.ta.te, duducuta, ca pe uri' am dat tircoale pi la boieri, am tat fost gonit. Cvasa-s unii oarneni duducuta - papusi ma.~i ... (lnai1~tind la "rampa:) Dar de ce s-or ill miniind papusele celea mari ... (Aratind .publ.icul,/'ti" cuiia: ) ... pe iestea mici a!e mele, ~eAle prig~nesc intr-atita? (Face semn lautanlor ~~incepe sa cinte.}

F?: done!

Lurnea-i plina de papusi De tot soiul, mari ~i rnici, Cu surtuce, cu manusi, Cu a,nteriu si cu i~lici." na-t proasta si fudula, Alta face cit 0 nula Alta-i mare patriot: Cu Iimba, hat, cit un cot ...

(reciiind, jara 1r~uzica): Cusca de hirtie ce noi 0 purtam, Strigind "la papuse" eu glas sunator, Este chiar teatrul micului popor ~i cu-a noastre glume noi 11 desfatam. Dragi boieri si cuconite, Holtei, fete, vadu vite, De voiti, numaidedt a va treaca de urit , Lasa ti iu te casa, masa ~i cu inima voioasa Alergati, va sfatuiesc. La teatrul rom anesc.

(1,1dreptndu-se spre "rampcI" ~i cintind "P1tblicuJui" :)

de giUligie 1~ "culise", 101, se opreste ~i Calua, urrnaid de Melafurioasa, C1~ turbanul alunecat pc 0 parte a capului ~i CH peruca pe ccalaltd parte.)

(alergind spre u~a, in timf: ce Ion si lautarii se reirag intr-u'n col], spre "ramPa"): Ce s-o intimplat? 0 rupt caii butca si ne-o asezat ca pe un poponet in fa ta por tii l A: Maman a seos capul afara, sa suduie pe vizitin !]i ... rte catre "public"): ~i s-o spariet telegarii de turlubanu lui Nastra tin Hogea! A" (cu 0 putemica s/oraitu'ra pe nari, izbucne~te

JUPiNITX:

Q~teUe idee!

( A plawxe la galeyie ~i in grf,('pu.'l'ile bonjwytilor. A lte g1"l~p~wi. sfsfie. Ionila intra 11. "salli" pc u,~ila de Hnga "scena" ~i, din dnd il1 c~nd, tn'll cdre~te cUe o lll'l!1tn are.)

AGA

(aplectnclu-se spre lo}a lui M anolachi): Dar n epotul dumitale nu apare? MA aLA HI: Cred ca i-a veni ~i lui rindul ... (Din. Cll: pa asta

NITA: Teatru

roman

c! Auzi, maman,

chel ide!' B' ir,

Top
't" 01 ta,

ampiL":)

b' ir 1 i

Pin-amu nu smt nebuna ca h tarasc sa rn rg La un loc unde bacalii si cizmar ii toti alerg. Fi done! cu asta idee poa te vrei ca sa glumes ti? La Paris se dau vr oda ta vodevile rom ~mqti ? '-apoi ce a vezi acoIo? a asculti pe un actor, Car face rom.anest d claratii de amor I Quelle horreur!" Au ei idee c va sa. zica benton? N-ai auzit, soro draga, a lui Jean Ii zic Ion? HIOLITA (7:zbuC1'b~te~n rts, a'l1'b'Uzata, ~i catre loja l'ui Manolachi): Asta e 0 piatra -in gradina mea! HERIA: Da? ... (AplaudEnd:) Braval Brava. Bis! LA HI (Pulcheriei), Ia da-rni lometa! [Priueste prin ea pe Caiita.) (se apropie de Melaniia ): Si de ce sa nu-i zica Ion, dac-asa 1-0 botezat nas'su ? NITA(surpr7'nsa): Coman? A: 'i de ce sa nu faci d claratii de arnor pe rom aneste? Crezi ca tat'tu m-o tratarisit pe franse, cind 0 fost sa te adu em pe tine pe lume? NITA: Vai, maman, dar rna lasi bus be! Eu, care am fost la pan ion de nobile demoazele, ce mai pot Irlvata de la un biet teatru rom anesc? RITA: Multe!... Poti inva ta ce-i frumos si ce-i urit In lumea noastra ... Poti videa, ca intr-o oglinda, cari-s cei cu folosul si cari u ponosul ...

'sa

Sa te-nsale, Sa te rupa,

Top

ION sa te-apuce, sa te-rnbuce ...

BIr, oita, bir l 10 Bucalaie, vai de tine I Tragi pe lurnc-ades rusine ...

Top
Bir, oita, bir ! 10 Chiar de scapi sa nu iii smulsa, Tot esti tunsa ~i esti mulsa ... TOTI Bir, oita, bir l
ION

Bei! De n-ar hi lupi col(in coniinuare, publicului): tosi pe lume, bin ar mai haladui turmele! (Ropot de apiause la galerie. Sisiituri.) D-apoi c sa faci? Asa-i pozna~a aiasta de lume! (Puternic:) Unde-i oaia, lupu nu lipseste: unde-i slab, e si tare; unde-i taran, e si lipitoare . BARBOl (in picioare): Rusine l

(A l#i boieri de port uecbi si citeva jupfnile strigii de asemenea: "Rqioe". dar galeria aplauda zgomotos~i toli bonjuristii, sculindu-se in picioare, strigii : "Lioi!?te! Bravo I Bravo I")

la galerie ~i il1. grupurile btmjuristilor. A lte grupuri sisiie. Aga de nerdbdarc ~ uorbesie Tenzorului, Manolacbi se ridica fn picioare te pri1l. lometa pc Caliia, tl1tin=fndH-se dt poate peste toja.}

RITA: ~[u-i asa? Spune-i matale, Ioane! 11ela11,ijei): Asa-i, duduca l a-ti gioc numa oitele si, daca iai bini sarna la vorbe ... ca-s ticluite de demult in poporul nostru ... poate ai afla multe ! (Scoate din cuiie un lup . i 0 oaie.) Iaca lupul ~i oaia ... Vai, saraca oai I Buna-i vie, buna-i rnoarta, ca-i llnoasa. laptoasa ~i devreme acasa. (La "ramp a" , "publicului", accentuind puternic:) Ce pacat numa ca 0 rnanlndi lupii! (Face semn lautarilor ~i cinta, jUCil1,d cele doua papu~i.) Vai! Saraca oaie bUnda, Cum s-atin lupii la ptncla ...

BOIERII: J os pantalonarii! J os duelgiii ! J os bonjuristii l AGA (in loja, Teneoruiui}: Ce-i asta, tenzore? Unde-s haiducii? TENZORUL (aPiirindu-~i propria-i piele): Acum trebuie. sa vina, acum... ca doar i-am vazut eu venind, cind am citit pie a!
(I timpul acestor replici d"l "said", pc "scena." s-a Val:ut rdsdrind. di'll C'u~cd textul. Suflerului. ri mna acesluia carc 'hztoarce deodalii un teanc de pagini. GestHZ e lwmat de 0 smrtif. dezoyienlarc a inteypre/itor. Apoi.)

CALITA (c'U 0 hotartre care apare ca'/1tbrttsca): Brava, Ioane! Dac-a~a-i, a~a-i! MELANIJA (1.-ti'In?:tii): Matale, unman? CALITA: C ? Ce, eu? Eu, ce? MELANITA: Sa te apuci sa ecutezi vorb Ie unui mojic de roman? (C~t tn/tit~ile spre cer:) Unui peizan,

A (t~i punt: mt1'nile fn solduri}:

C -ai zis? Apoi stii '" franse, franse .. , dar de cr zi ca te-am tinu t la pasion ca sa rna atingi la coarda rom:lneasca atunci ar mitocanca din min , (0 plesnefte.j
dd drumul [lasnetei ~(" "Culi/if"

MANOLACHI (oamenilor ): NUNUTA: Zvirliti l


(Oamcnii se ridlcd. til picioare.)

Y n picioare,

nememicilor I

la galerie, "ClIlild"

e pc

pttns :

hiriia" ii tragi; fn "said" ~i Melaniia po "scend".)

0 palfrltl,

CALITA ni i vrednici pa tr ioti, Dar mai vrednici patri-hoti,

TA": aaaaaa .., ITA: aaaa ... TA": Man 0 itule l A: 1ango ito!

Latra, url5. furies,


Pin'ce-apuca vreun os.
(Diuersele manifcsuiri ale "publicului" s-au. tllia1'it, Oamenii lui Manolachi; cu toaie 1'ldemnurile, sorb cuuintele cupletului, rid aprobatiu si, n loc sa arunce zarzauaturile, profitd ii rod di?t ele. Aga ~i Ten sorul s-au sculat in picioarc, primul mHstrnd vizibil pc Tensor, carr, picrdut, ridica din umeri. loniJ{f,se strecoardfllgind ~iiese pe usita de Hnga "seena", Pe "see1llf', Suflerul, pentru. a putea fi ausii, ~i eu totul cistigat de amploarea pe care 0 iaH lucrurile, iese dill WFd, sttfl(nd in picioare, .La uedere", Bddtei.)

mp, de ctnd a replicat Calita : "Brava, Ioane l". Manolachi, Cit un bil, a descope " cillc so asclt?lde sub deghizameniul ei si, nerdbddtor scm?le lui u1Uqd, t-au apucat ticurile. Dar Numu d. II-a pricepllt n semnele pc care i le [acea spre Calita si, conuins ed il prcgdtea doar .parifia Bddiei, i-a fl1euf scmn sif n-aiM nici 0 grijd, cd el e alent. s oamenilor.' "Lua i seama c-a urn trebuie 511. apara si-al nostru I" etl 1111, e 1:1,!cles,Manolachi s-a slrecurat pe ncsimtite Wi1' lojd, venitld e bdncilor, unde a, ajuns chiar acum.}

CALITA
[rostind eft mai puternic)

A: Asa-i, Ioane! a, de-am asculta ce 0 ticluit poporul in vorbele lui, multe s-a indrepta ... cit mai e ureme ,.. in tara iasta de papusi l

e n anumite grwpuri din "sala". Sa simte mai bine cum "publicul" deazti 1:n cele douii atitudini aduerse.}

tn cea tara. de papusi, Tilharii poar ta manusi *. 'i se jura pe dreptate Ca li-s miinile curate! BXRBOI (~i multi aliii ): Rusine ! Rusine l Aga! Aga! BONJuRI~Tn: Bravo! Bravo!
(Galcria urlif. ~i aplatala, ca,.i oamcnii lui l'.1a11OIachi.)

LACHI (lui Nu,nupi): Ce mai astcpti, adormitule? (Ariitindu,-i pe Caliiai) N-o vezi ca el e? RITA (~imitii, feridtii): Nineaca! ici nu-mi vini sa cred. TA: El? (Oamenilor:) Ce mai a~teptati, adormiiilor? D~tele in gura ~i z\'Jrliti !
ridica. zaI'zavaturile.)

(dominfnd

tt,mHltul)

Din Focsani la Dorohoi, Tara-i plina de ciocoi! ...


(Nu se lIlai poate auzi nimie de pc "scella", iar Ca/i{a disparc In "C1tlise".)

A (B iidia simte iminenla scandalut1i ~i pune tot avintul in interpretare): D-apoi (vild'it ciitre " atii".') daca-i a~a (Profir'ifei:) crezi ca nu. ~tiu ~i u multe? TA (inghionNt de M anotachi, oarnenitor): Raid F! A: Ian asculta! (Face semn tiiutaritor ~i, la "rampii", "pub~ic~llt,t', recitfnd cu con ingere.) !ntr-a papu~ilor tara, La multi cinstea-i chiar d Cit ru~fetul se iv ~te, Pc loc cinstea sc tope, teo
la galerie. Rumoare in amtmite gntpuri.)

UFLERUL
(t,rlind la "rampd")

Din Foqani la Dorohoi, Tara-i plina de ciocoi; ... B


IERII:

Aga!

Aga ! .. , Cortina!
dar involllntar e pe marginil denlaslojilor.

ceara;
ub impnlsul tlnlli gest refl 'x de aparare, calor, {oate miinile lnmanll!/aie sc relrag brl1sc (Regia idi. Alexandrescll.)

CE Din Focsani la Dorohoi, r Tara-i plina de ciocoi! ... (bis

Top DE PE

~1: bine

scandai]

A (rEm orului}:

"ina epistatii l

( Tencoru; iese clonl dill lojd.}

NJURI~TII (f1~ picioare, biitfnd f11,podea): Vrem s-auzim l Mai departe . Mai departe ! LERUL: Iai departe? (Galeriei:) Dupa mine, fratilor l (Le bate taciul ~i galeria n:tmeazii du.pii elt) Din Focsani la Dorohoi, Tara-i plina de ciocoi !

asta pna ce 'I'capare Badia, tn costunrul

fi

tnftifi;;area 111i de toate eilele.)

CHERIA (exaltatii - $i se aude ?Lu?nai strigiitul Tara-i plina de ciocoi!


Ctl

ei):

mii

aplauce

ri [luierdturi,

Badia face semn cdtre "salif'

ca

urea sa

ascd.}

l: Huo!

l:

Lasati-l sa

orbeasca l

CHERLA.. (fnti1d.ndu-se peste lojii): Sa vorbeasca ! A (0 prive$te uimit, face U1~ sem cdire "sa/a" $i lumea tace ; Bddiei ): Domnule comis, dumneata poti sa vorbesti ce vrei pina vin epistatii ... dar sa stii ca ai sa dai seama pentru fiecare verba a dumitale l

POPORUL }( 1 d) B~d' , B~ . BONJURI~T11 ac amvn. : a ia : adia ! Badia! Badia! MANOLACHI:Te-o:rr: desparJi noi I (hi scoate i$licul, apHca un ow si-l arunca drept fn pieptul B t'1diei.j BADIA (a prin~ oul, se urea pe cU$ca wfIeml~'i $i, privind 01"'/ ~n zare): Iar oul acesta proaspat, zvirlit cu dusmanie ... MA 'OLACHI (lui Nwnult'1, [ulgertndu-l}, Proaspat ? Nu UTA: locit! BADIA: Clocit ? Cu atit mai bine ! Atunci e un pui in el! MANOLACHl: Maninca-l sanatos ! BADIA: Tare mi-e tearna ca, in ziua in care-i vor creste aripile, va minca el pe altii ! BOIERII: Ce vrea sa spuie? Razvratire ' BADIA: Pentru di azi e In leaganul lui, inca neformat, cu inima cit un spic crud, intocmai ca si teatrul romftnesc.; ascuns si asuprit din leagan ... dar clocindu-si viitorul, intocmai ca poporul ! BOIERIl: Sa-1 arestuiasca ! B NJURI~TII: Tacere l . AGA enzorului, care a$ieapta la inbrare}: Ce fac epistatii? BADIA: Dar intr-o zi va sparge coaja de zapada a acestui leagan ... care ca zap ada se va topi de bataile calde ale spicu1ui copt inauntru ... ~i se va inalta puiul ca un vultur, amintind -~i cintecul lui de leagan pe care i-I rostim azi acei cari cu jertfe ii ctitorim viitorul ... (Ridicfnd oul in zare i)
A

(r

ace tdcere. M'arghiolita, care se retrdsese ell diptomatul tn fu~!dul lojii, acaporaui ca sa ia parte la ce se fntfmPla, profita de neatentia lui M MIO~i parase~te loja ~i "tea/rut" la braiul diplomatlllui.)

IA: Daca familia mea, injosita de pasul ee-l fac, a adus bieti robi de la mosie silindu-i sa rna fluiere, eu tin sa declar aici ca nu-rni trebuie nici nume, nici cin de boierie! Mi-or spune cei prieteni ~i umili "Badia" 9i mi-o fi de ajuns ... (Aplauze, pe care B iidia ie oprC$te cu un gest scurt.) Cinul boieresc nu-mi face nici cald, nicl rece. De rna tin de sfatul rudelor, am sa ral1lln un boier ca toti boierii. Ca artist Insa, e alta vorba; rna vor batjocori ai mei, dar cred ca am sa mol' In slujba

Pui de teatru rom ane c, Asuprit ca si poporul : Ctitorit In framintare, Intr-o tara fara zare, De 0 mina d actori ~i de citiva s riitori! Pui de teatru rom anesc, 1ti vad astazi vii torul : 1ti va fi foame si nu ei minca Iti va fi sete si 'nu vei bea, Iti va fi frig ~i nu v i avea Sa te-ncalze9ti, dedt inima ... Dar vei da totul, totul ei da, Cama~a 9i haina, tihna ;;i dragostea, Pentru un singur vis: pe~.tn~-a ju,ca!

1 'mpotr'iva asu pri torilor,

Instrainatilor ! P(7Ium c 'i cari, ca si tine, -au mincat dnd le-a fo t f arne, -au bau t cind le-a fost sete, Le-a fost frig si n-au a ut ecit inirna ca asternut ! Pentru ei ei ride printr lacrirnil a sa lc usu i pe ale lor; Pentru ei, iti ei adun clipele, Ca sa-ti creasca aripile Din durerile tu turor .,. tale,

(Su/lcrul

e aresiat, Poporul II aclama. El saluui. ndntat.)

"CHIRITA" (aplaudind): Brava haracter! UNUTA: Ia taci, cucoana l "CHIRITA": Ce face?? (l$i pwne miinile in soiduri.) Ian vezi, c-amu sare rnitocanca din mine! (li di una peste istic, care ii cade pe [os, risipind owdle ~i cepele adunate sub el.) GA (epistaf1:tor): Gata! Ridicati-i si .,. la agie l
( Hdrnuilaie.]

'i. pe deasupra lor, \ ei striga bucuria nad jdilor, \ ultur al multimilor Care ei zbura '~i vei 'dnta P ntru un pop or liber ~i infratit, Pentru cei cari, ca si tine, au suferit!

PUL HERIA (dirt lo/a, dominind totul, in limp ce areslaiii sint scosi prin fundut .scenei"'): Brava, nepoate l Brava l ... GA (din lojii, [urios, Pulcheriei): firse te, madam. Ce te-o palit, madam? Viti ci.ne sti? P LCHERIA (Illnatoare): int bonjurista ,

alii n.avtflesc{" "sa ilL" , primi!i de unii w huiduieli ~i fluieratur], de u aplause si tndemnur. Toaui lumea e aC1l11lfn picioarc ~i Mirmii.laia, ecteie ei deosebite, va cresie pfnif. la sfirsitu! tabloului, fnso?itii. de mill(l.l<i "Guli!a", care, [ericit cd-~i poate [ace de cap, s-a suit fn picioare pe toliu.}

conTINA

ZORUL (epistaJilor): Pe stena l (di1'~lojii): Arestuiti-i l

afii sar peste "rampi!", [onita ia pe Catrina pe brat e si dispare C1I ea. undul ,.scenei". Badia, Tinarul {ntiii 1'01$i Subreta sint inconjl<rali ~i i.}

ORUi:..: Badia! Badia! CHERL~ (d1'n lojii): Brava, nepoate l Bra a! OLACHI (Pvlcheriei): Sfirseste, cucoana l

scenii", in ti111pul ultimelor reptici, se iuise a nvalmii,~eala. Sufleru] a fi ciiuta sa se alducre grupultti arestatilor, day epistafii fl dadea la e.)

LERUL:

(din lojii, Sufieruiui}: Ce vrei mata? Eu le-arn suflat ! ezi-ti de drum!

Ce tot vrei?

sa~ir.ea pest~ text si introducerea frazurilor razvratttoare~ din par~tea trii In partea unu - ~i sa ft: ~~~~at.a aceast~ fata obraznica pe canon de matanii ~t pe hrana de tasole si apa."
( Darabanii. )

, ,,~t~in~ asemene ca insi fara capatii pleaca prin tirguri ~l ~ate ~i .ca~ta prin [el de fel a baga in capul celui slab idei razvratitoare si altele asemenea, ' ?i poronci~ <I: se b~ga de sama ca linistea sa nu fie tulbura~a ~l de cite ori se va sirnti niscaiva ceua, ~cumva dill par tea cuiua, sa ni se declarariseasca." Semnat : "Mihail Gr. Sturza Voievod".
(Daraband, )
(JlItuncric.

RMEZZO
C1'

Apoi rumina in sald.}

ldsarea cortinei, apor 11lata ei n epista: subcomisar ti 1m daraDaraband.]

ATUL:

Ofis domnesc numarul patruzeci ~i sapte ! (Cite, te:) "Fiindca unii din actorii Teatrului eel nou de la Copou s-au abatut de la indatoririle lor, rostind pe stena frazuri pricinuitoare de tulburarea linistei obstesti, irnpotriva menirii acestui asezamint care este spre tel cu totul moralicesc, oi nu am putut trece cu vederea 0 asemenea obraznica urmare, Deci hotarind a se inchid spre pocaire si lnfrinare in manastirea Casinul Noi poroncim ca sa fie tinuti cu cea mai aproape privighere pentru toata vremea tinerei acestor fete la manastire."

banii, )

"Sa se inchida asemenea, dar la schitul Soveja, autorul, ca un razvratitor al orinduielii pu blice
din tara sa, care au introdus peste tenzura alcatuiri de un haracter neincuviintat - intr-o piesa zisa cu haiduci, in care nu s-a infatosat nice un picior de haiduc. Sa se tie la cea mai aspra popreala, spre a-si veni la pocainta si la ispasirea pacatelor. Asemene cu el sa se inchida sufliitoru,l, care s-au alaturat prin marturie proprie la necuv iintele suflate - ba chiar grabind rostirea lor, prin

de ani, roscouan, pinteoos ~i seruiabil, 191cursul tabloului, cltiua trecatori uor cOllsmna.saw VOl'ellmpara ceua 11. cofetiirie, iesind. apoi ell pa~helelete. Printre oi, wnu! saac doi ciuili ct! barbison "CI~za", 1<11 0/i/81', 0 cocheta etc, Pe canaoea, 1a masa din. drcapta, plant<,l 1, de lfnga u~a care do' la .biliarde"; sid Smiira,~dacha, fostul sufler, care are acum opteeci ~i pairu de atl1 si nici un dinte in gurc!, A re pc umeri 0 broboada cafenie i~rpelilcl ~i capiaza tacticos niste rolwr-i pl~ivind pri11 ooholarii cazuli pe uirfu; nasuiui, In [aia lui, ~In pahar tnl laple: din. care soarbe din. cma ill ctnd fi ~m roi de fuicd pe care 'it miyoase tot Iii" ~!/!d 11 ctnd : mai bine-sis , de cite ori soarbe din lapte, miyoase repede ~i [uica. Pe stradd, coboard "MiticC/.", J~i face mina uisierii, se 14'ila prin uitrind, apoi <intrafulguit.

IUE:

Sa traiti,

"MITICA": Sal't~re,

Mitica l al'tare! (Aswltind elopo/eii u~ii:) Sania am lasat-o-n colt; am venit numai cu clopoteii l

dom

dllpil mai bine de treizeci de ani, la ir.cepl1tullui ianuarie 1879_ ", pe pMILa striizii Cfmpineallu, vizavi de aripa stingii a onal, Localui e imparfit {n douif. printr-o bnlustradii de /C11I1t, mijloc, vopsita ~i idwita. {,lalta de ureo opts ci de CI1I, pc care plante de iarna. Jtt partea dis: stinga, care e tnai ngusLii ~i bine afla cof taria, CIt mBscioa1'e rotunde, cu scaUl1C tapis ate. 111 nga, 0 1t~a.mica de seruici, Itllga bufctul Cit bornboane, praJ1utii infloraie. cornete cn parlglieu(e elc. 11'1 partea dill dreapla ai pufin hlgrijita, e cafeneaua. CII mese drePt1tl1gh'i~'lare. dc ~ie. pe picioare de tl{ci. In peretele din drcapta. 0 u~a care d{~ ...feselede la dreapla ~i stf,nga acestei u~i, ca ~i acelea din flma au c.anapele de machela. Pe 0 nuzsa s';111a~ezate jOCl,rile de ~ carli; pe aUele, serum-ie-I'e, tnu,~tay, sol1lift. Pe port-gaztte, rele ~ revistele vremii: Romil.,nul, Timpul, TelegraiuJ, Ghime vitrina, aproape eft eaje1leaua de lata ~i, la stinga ei, u~a dl: adu, cv., elopof.ei. Pe geam!,l vitrinei S8 poat,; cili, de la dreapta. a "Fia,lkowsky & Co,", J11 jJarlea cofeta'Y'iei se afla ca.SQ, 111 elarie, palr'u af4e: unul al trupei de opereta a doamnei Emilie 1d,' La JiHe de madame Angot de Charles Lecocq; u.nul al CIt 1orbosul imaginar, Imausa "de la Nlolilr", a/lui amm[.ml c, dat de ditre Teatru.l National,' iar pc porfilmea de perete dintfc lin afi~ al stagiun'i Nafionalullti.' Doua orfeline de d'EnneI'Y arB n-a.re nici un feZ de perdelttft, e vede bine din projil intraHa 011al, cu balcan1~1Ji CI' ,.;;a /atcl'a,ia c.u.'YC aa in vestibHI. Afarit, 1soare dOl'l1oala. Tl'ecatorii Sl1'tizii Cftl,pil1eanf.t, vdzufi pri)1.. d. de la sff11[a la drcapla. E dimineafd, aproape de om dejutlullti.

CASIERITA

"MITICl"
(Domuul

(E, dealtjel, asa eum l-a descris mai ti1'ziu Carag7:~le: ~,l!iei tinar, nici bCitrin, nici [rumos, nici 1'('nt, mc~ prea-prea, nici [oarte-foarte"; tine basionul cu_ rr:,inerul !': palton $i cu vf.rf~tt' la umiir. Casieriieii ) Buna mneata, zino ! (dzind): Buna, domnule Mitica ! (se duce direct la buft, ia 0 bomboana si 0 ofera Casieritei ) : Face cinste domIlie. '
de seruicii .)

Ilie ride. A tras de clopoiet, aoare Chelnerul pe ~a

CASIERITA: CHEL'ERUL:

Mersi, domnul Mi tica ! Sa traiti, dom' 'fitic5.!

"MITICA"
v

(tn;mite

0 bezea Chelneruiu.i $i Casierijei): Vai, n-ai pentru ce, domni, oara Miti. Eu, pentru dumneata ... dau ~i haina de pe mine!

S:Y[ARAN"'DAHE

(care ridicase oehii de pe caiet $i-l ascultase; rizfnd u~or): Al dracului dom' 1iEd.

al'tar, dom' Smarandache .Tot u drtascirta? (Chelne'Y1o(.lu,i, Ci'f,P1>rtdu-l d gU$a:) l\II~n~er~e ! Trateaza-ma c-o idee" u puncte-puncte", Ia blroul lui dom' Smarandache. CHELNERUL fie$ind): 0 "idee cu punct -punct ", la dom' Mitid! (Peste CtevachP , va aduce un toi de fwica

"MIIICA": He-hei!

$i mas/ine la masa lui Smarandache.)


"MITlCA": Am venit sa-nchei "protocolu", domnisoara Miti, ca ieri n-aveam sfant, dar azi am bu'zunarul la mine. C SIERITA (sceptiea): U.sati, domnule Mitidi. ... "MITICA" : u s~ poate, cmdelo, c-am a\ut ~i invitati! .._ Ce ai marcat, dom' Ilie? rUE (sceptic): Uisati, dom' Mitica ... ca doar 1m dau turcii!

az ci fi cinci de ani, cia, casa, La bujct tl'aneazd ,sejuZ cojela,r, aYc fn momanlele lib(re e ,i marclter, E 1m tip de Vl'CO Ci11CiECci

CA": C sa mai d a! ... Ca s-a sfirsit rezbelul. De acum . 0 mie de ani pac I ' ici n-am m arcat, dom: Mitica, CA": Pai... (d1:ctindu-i) ... a fost 0 "pri ina" midi ... fare, dom'Mitica l CA": Mare? scoffnd repede nota din buzunar ~i araUndu-i-o): Butela mare " fagura-Draga~ani", un leu cincizeci, dom' Mitica l au trei lei la un cond i... c-au fost
doua .:.

CA" {c aer ind1:gnat): Ma, d-aia nu calc eu la "Fialkowsky", ca prea sinteti banditi ~i tineti minte. (D1:ct?,nd:) Sase "idei"... trei "taifasuri" cu caimacul pe dreapta... citeva puncte-puncte ... jig-nit, etc mina pe inima): 0 sa pun m noi maslinele, dom'Mitica ? CA: _ tunci trage 0 linie dedesubt ... ca sa n-o ia banii la ale. (scofind din. buzuuar un ieanc de note): Sa le adun si p alelante, dom'Mitica? Fac una din toate? C.~" {trecind in. cafenea) : Toate "protocolurile", dom'Ilie ! Toate l
0

Casieriia se pun constiincios pe t1'caba, adwnind pc tele lui "Mitic.a".)

singura nota

RITA (ncet): 0 fi luat leafa?

ai{ii din usncri.}

actorii nu se auzeau fiindca nu stiau nimic? Zice: "S-a distins suflatorul si e pacat ea n-a aparut pe stena pentru a primi aplauze" . . "MITlGA" (ride si, adresindu-se Chelnerului, bate in mas i C1'(' mtneru! bastonului): Adu niste "baionete", bobocule! Cu ce vrei sa-mpung maslinele? (Si, pe cirui Chelnerul ii aduce scobitori:) :;ii tuiculita asta, de cind 0 mirosi? SM.I\RA. DA HE: Pai, mi-o tine domnisoara Miti In galantar si mi-o schimba 0 data la trei zile, Daca nu m-~ amagi putin cu rnirosul tuicii ... M-a vazut doctorul Drasch. Mi-a spus ca sint ca un ceas desteptator care nu mai merge ... dar suna. Suna asa, pe loc, far a. sa mai arate orele. Si-mi zice el: "Pe durnneata, dupa toate socotelile, medic ina trebuia sa te ingroape de vreo treizeci de ani ... " "MITIGA":. Ti-a spus-o de-a. dreptul pe ocolite. SMARANDA HE: "Faptul ca mai traiesti, insearnna ca medicina n-a socotit bine. :;ii daca e asa, inseamna ca organismul dumitale are 0 socoteala a lui, cu care poti sa dai cu tifla medicinii inca treizeci de ani." "MITlCA": [e ingropi pe toti, nene ... poate chiar ~i pe dumneat a ! SMARANDACHE: Tot ce se poate ... 1nsa de tuica mi-a spus ca. daca mai beau, mor... ca si tuica - zice "are 0 socoteala a ei" !
[Ninsoarea a incetat. Pc stradd, Hn g'Yttp de actori tineri. apare fn dreptu] usii, D01n1l1ti Ilie, care ntt mai pridideste cu notele ltli "Mitiw", fi ziirtfte fi tresare.} 1LlE

CA" (tragindt-lr-ji us: scaun la mas a lui Smaranaache ji p1;paindu,-i broboada ca pe 0 stofa de prei}, Ce-ti mai pasa, domSmaranda he? "Blana ai ; acuma junghirt! mai tr buie l" RANDACHE (lasind tocul j7: scotf:ndtt-ji tacticos ochelarii}: Am! Am! Unu ici, in stinga ... ~i unu ici, in dreapta. A": Da<;:a se-ntllnesc, cade Grivita. (It bate pe un.ar.) Las'ca n-am. nici 0 grija de dumneata. Toata ziua aici, la post. Ai tr aba, n-ai ... yorba avocatului ala, cum 11 cbeama? ... ANDACHE: Ce sa fae? Daca nu mai pot sa slujesc teatrul, cel putin de-aici 11 vad ... Copiez ~i eu role. De uflat, nu mai pot sa suflu de vreo opt ani. Nu mai am nici plamini, nici dinti. CA": Incolo ... reduta!

(Chelnerului}:

Naica l Stringe mustaru,

ca vine

actorii !
aduna.

(Cheinerul se repede ftl cafenca si, preflJ,c!ndu-se ca ,ltBf'gc mesele, mltfta1'I,I. A ctor'ii inl1'a, salu.ta ~i se dHC drept tn sala biliardelor')

"MITlCA": 'j pentru cine copiezi acum? MARANDACHE:Pentru Maestrul. "MlTlGA": Pentru care din ei? MARA'DACHE: Pai, da a a inchis ochii Costache Caragiali, n-au ramas dedt doi ma~tri ... Dar Badia, el e "Badia"! Lui a~a i-a ramas numele, de dnd cu scandalul ala de la Ia~i, dnd ne-au surgbiunit pe toti la manastire. Dar spune ~i dumneata ce poat a ajunga la noi un mare actor! La ~apte-

n n ... d't de ani ~i ani, prea joaca a eleasi se. Tot Hirca, tot Chirita ... HE:Daca nu mai scri nimcni nimi pentru mea d azi l P .. Chiriia, p porul de azi n-o recunoa te ... fiindca Chirija a fo t, a xis tat, nu mai e. increzdtor}: Ei, a fost! HE: .fost, d~mnule! Am vazut-o noi, la teatru .~)ChllnO~,tn_! oi~ 0 )ucam p. s ena si ea ~ alea d TIS In soja, dar numai ea nu se recu~tea~. -a. scl:im~at lumea, domnule Mitica, aparut tipuri nor, (ti prweste.) ite, de pilda mneata. ' ai cu mine, hen ? E: Dumneata esti un cine a. mai spune! : Da'A do.nmule, esti un tip nou al Bucuresticare 1.ntineretea mea nu exista. ute supara '" _!lu .~tlU C_l1ID te-al na cut! 'pritul ti-c fi fost a ~l flecareala mama ... nu stiu, dar te-ai asa, deo~~ta: dupa ce si-a lepadat buc r~nul sal a.nl ~l a Inc~put sa faca politica la enea .., Ei, unde e scrutorul care sa te prinda?

a,

1LIE: Optzeci de bani de la nouazeci, dornnisoara I Piine, z ce ... doua oua fierte sau altceva, douazeci .., o fleica sau altceva, patruzeci... un mar sau altceva, zece ... bacsis, zece... reducere, zece ... total zero, -optzeci ! Fara vin, domnisoara. F/lTA: Pentru familie se poate? IUE ( codindu-se): AYeti familie numeroasa, domnisoara? FATA: Nu. Inca 0 persoana. 111E: Domnisoara Miti l Doua abonamerite dejun r dus, la, dornnisoar a.
(Fa/a se duce la casa ~i Casieriia h face cartelele de abonament.)

FATA (Casieriiei}: Multumesc ... dar la ce ora se serveste? Pentru ea la unu am repetitiune. CASlER ITA: Peste cel mult [umatate de ora puteti pofti, FATA: Multumesc. (Lese.)
(Smct-rit'ndache se ~tittl lwng dHpa ea, apoi ~i scoaie oehi ~i cliPe~te de mai multe ori.) ochelarii ; se frear-a ZI-

intra pe ?'fa a fata de urea douazeci ~i palm de ani, modest atii n negru. A. parisia ei dtl 0 adeudratd comolie a". lui S"I mhle tncremeni: fi se ridicd pe [umdtate, priuind-o ca Sl enie. a si are n realitate, pentru. cd Fa/a leiM Catrina ani.}

de

ndca stif. etc spaiele s-pre u~ii): Ce e? E (tremurtnd. tot ~i stringindu-l de brat): Sst 1 e, domnule! (Se intoarce cu [aia spre cojetarie.) ! Grozava trufanda! Am vazut-o si ieri HE: Dumneata? Ai mai vazut-o dumne~ta VT~Oa? . Ie~ea de la ational.

ct la donl1lul Ilie.)

-oastra sinte~i domnlll 1lie care tine bufetul teatru? domni~oara! la. ational, de curtnd. m auzit ca se poate deJunul la dumneavoastra, In abonament ,.. ere, domni~oara! educere pentru arti~ti.

"MITICA": Ce e, domnulc rnarandache? SNIARANDACHE: Eu sint nebun? "MITIeA" (it prive~te): u cred, domnule Smaralldache ... dar poti sa stii? . MARA:NDACHE: Spune drept ! Ti se pare ca vorbesc fara sir? "MITICA": Dumn ata, monserule? Ca apa! S~R.ANDA HE: Atunci. dumneata crezi ca fat a asta ... fata. asta poate sa aiba azi ca la ... ca la cincizeci si cinci de ani? "MITIcA" (it pr'ive~te lu.ng ~i se tine mai la distanfa) : Domnule marandache ! Ml~RANDA HE (se ridica in picioare ~i aproape ii sirigd}: Dar citi? . "MITICA" (inj1'ico~al): Cel mult douazeci... douazeci ~i. ceva .., SMARANDA HE (are m ris spa.rt): A tunci eu s1nt turnnl Colt i! "MITleA" (ridicindu-se de la masa i retragft~d11- e strateg1:c). De ce ... de ce sa zici a~a, draga domnule Smarandache? fARA.DA HE: P ntru ea, dadi. avea atunci douazeci 91. patru ... (Dar se lasa pe ca1~apea., copt .-it.) . "MITICA" (a a,jwns iH cojetarie; t~ti Itie) : ite, dom'le, a a-I. apuea 1 Vorbesc frumos, cu ~ir... ~i te pune nalba sa Ie spui "gtUnilastic" .., ~i crata, parca i-ai Jn~epat ! (Pomi1d sprc 'n, ii): anar, sal'tare [ 1LlE: ~i u "proto olurile" cum ramil1 , dom' Wica? (11: prezint a 0 listii joarte l'l.m,ga.) 371

A": Ai pu } S ER L:

si ba sisul lui aid? poatc, dom' M' . itica? 1

rapit-o si au scos-o din lara ... atunci cind Badia


ra inca in inchisoare ...
(Intl'(l, vcnind din vale, "Sandu", polilai din Dealul SPi1'ci, vreo patruzeci de ani, care ne aminteste w destula [idelitate de .Nae lpingescu" al lui 1. L. Caragiale. La cflcva sccunde e urmat de un actor de vreo doutizeci ~i opt deani, care l:ntra direct in cafenea, saluta pe Frusina ~i Smifrchldacite, se a~aza la 0 mast! ii, prefacftldll,-se ca citeste 1m ziar, studiazd cu ateiuie capul ii gesttll'ilc lui "Sa11du", jard ca acesia sa-l obserue.}

A": Pune-l, pun -1 ... ca mat bin, ta a 0101 (Chelneruiuit) Si da a sti -dragu t, monserul , "da-mi o tigara su nir" (DuPii ce i-o a-prindet) Ei sal'tar ... 'j vmzar buna l ' j "protoeolurile", domMiti a? A": u umblu, divinule eu m tal la mine ... mi-e frica de trasn' t" '! . (I esind r) 'j pe ur rna rna si grabes ... a am niste invitati la dejun la "Hugues" . ERUL} (izbu,cnindfwris): Al dracului, domMitica l ITA

It.tz : a haiti,

ache parca se

t"CZO~f8.

So ridicii repede de la masii ~i porneste spre

mira: ~ parea ~ el tngrijorat}: PI ci, mo~ Smarandaehe? NDACHE:Ma due pu tin ... pina la a tional ... pina la National ... sa ... (Dar intra din strad.d, venind din vale, madam Frusvna, care nu e alicineua dect; fosta Subreid. Are acum. cincizeci ~i ~ase de a'1!"L~ e [carte imbiitrinita, prost imbra ata ~i, avind picioareie umflate, face sforjari ca sa umble. Sm.driindache, oprindu-set) A! Madam Frusina ... A: Am fost la Tiiringer sa-rni repet doctoria, ca mai ales picioarele rna lasa, ~i am trecut sa te intreb daca s-a intors Badia din turneu. (Privindu-l i) Dar ce ail (5e a~a~a.) DACHE (in picioare, fixind-o): Am vazut pe Catrina. A (il prive~te lu,ng): Catrina? ($i deodata vesela, emoj1:onata:) Traie~te? ~i Badia, are 0 credea ... Unde ai vazut-o? Gnd? NDACHE:Adineauri a ie~it de-aici, A: ~i ce spune? Ce spune? NDACHE: Nu spune nimic ... Nu m-a recunoscut. A: _ u e poate! ANDACHE: Era grabita .:. (5e a~aza, cople~it.) Repeteaza la aFonal. A: Ai baut ceva, Smarandach ! NDACHE: Nu ... Ea e! A: H~i, draglli meu... cine ~ti pe unde or fi odihllInd oasele Catrinei? Trebuie sa fi murit de sila !?i de inima rea, in bratele ticaloase care au

dom' Sandu. "SANDU" (du,cfnd aratatorul la ch'iPiu): Mersil u placere r (Ji fntinde, condescendeni, dou-i degeie.) CHEL ERUL (repezindu-se giont spre u~a de seruiciw): Vinee, don' andu! (I e$ind.) rg nt 0 "id e" prima, la dorn' andu! " ANDU" (scotfndu-$i chipiul cu sting, rasuc1:ndu.-~imusiata: cu drea pia, fnclinfndu-se curtemior in [ata Casierifei ~i lipind cdlciiele): Bonju', macmazel. A IERIJA: Buna dimineata, dornnule Sandu! "SA DU": Mersi! Cu placere l (l~i repune chipiul,jaee stngam-prejur ~i intra in cajenea. Lui 5miirandaehe:) alutare, onorabile! MARADACHE: Buna, domnul andu! Ce faci? SANDU": Cu revizuirea, onorabile! SMARANDACHE:Ei, se face? "SANDU": Noi. ce pazirn ? Asa e orden d la Europa. SMARANDACHE: Da ... umai. v deti, dad se face revizuirea, sa se schimbe ceva. "SANDU": Adica unde bati, onorabile? M.~RANDACHE: Mi-amintii de "Clevetiei1l1" lui Alecsandri, care cerea "respeptul Conventiunii, cu conditiune de a ii schimbata cu totul". "SANDU" ('~-a priceput): Da? .. , Poate. ( e a~aza la 0 masa, dupa ce $i-a luat fntfi 1m SUPO!tde ga::e~e~L~ z1:arut "Rom,anu.l " pe care fneepe sa-l mteasca s~tabtS'L'Ha ~i t1wrmand.) FRUSINA (incet): Cine e? andu, politailll din SMARANDACHE (la fel): N-ai auzit d p actor:) 'II vezi. Dealul pir i? (AriiHnd,t-l cum 11 obsen a? FRUSINA: De ce?
(Smarandaelle ti face sem1l sa tad,; 0 sii.-i spuna cl. P",infafa.vitri"ei tYee 0 "Vetd" ~i 0 "Zilci", care nc VOl' ami1!ti C1 fidelitata de personajele din 0 ncaptefurtunoasll.. "Zi!a" se opre~tB un moment n jata vit'ri'llci. jd~71d "Vefei" 0con/idea/a fnflactiratrI pe care nu ~i-o ~ntrB'rup8 'lie} ci'ld in/,ra pc ujil, dar dill care se audc joarle p (lin,)

OUA:

Bonjuur l (5e asaz d. la 0 maSUja in eojetarie, saluiaie $i cond e de domwul Ilie care le ia coman-

FR

Sl A (m~c~ t~~ picioarele MA"ESTR L.. 0 r tu?

li i ): Daca. nu vii la patinaj ~ greu? (Tu$6$te.).

da $i care le ua seroi.)

DU" (care parerea din ce in ce mai nedumerit itt [aia ziarului, ,i pT'ive~te data ~i se lamure~te; dar se $'i ind1:gneaZa): H ! (Bate cu uerigheta in rnasii.) A" (weuenindu-i sa creadd}: Ei nu! Parol, tato, sa ma-ngropi l (l~i eonti1Hul confidenia.} NER L (care tocmai uenea cu tuica ) : Vinee, dom' andu! U": Pai bine, mai Naica, eu t cred am d-ai nostri, baiat cin tit din popor ... si tu rna tratezi cu

. FR SlNA: Tot ... Da T t cu plamtnii ... CIt mal ai, rnaMAESTRUL:Mul~um sc. 0 . dmdacb ? . It red sa mal am rnu :;. MAR1\NDACHE. u, c.t b d zile De pi sa. uL'Nutemre -' . M_AESTR . . A Slnt la actul tr ei. MARANDACBE. .., FRUSINA: Faci tur_?cu? fac? Idolul tau nu face? . 'P.~AEsTR L: D ce sa nll: .: if Maestr1,j,lut $t pv.nfnd- C" 1\'J d 'd bt$ntttia ca ea a CHELNER L (a [~cw ZO il ('rata)' Osmanlia, va rog \
J _.

pe masa a a 'I., ,

gazeta-ncalzita ? NERUL (privind data): E de ieri? (Repesindu-se $1; adu indu-i IIRom4.nul" din ziua curentd}: Poftiti, dorn' andu ... a fest 0 eroare din gre~ ala! U" {citeste data noului ziar): 2/l4 Ghenar,1879 ... Bon! (1ncepe sa ciieascd, silabisind $i morm dind.)

Ii pe1lfrl~ a-~i bea ,afcatla.) (Maestrul trece 1a mas .

wt IT ce 111 cofetdrie, de lmde va ptlldi de cite ori " andu" va goli de atitea ori se ua rspezi sa-i adm;ii altul plin, ;>i cum operaiia nu [iindca " a7lll,~" da toiu I dcodatd pc gft, scena, de~i tlllr-lm interval e va repeta de trei ori.}

'~i

). Ti-a cam ZlS-O, ma a. ~ d S)[ARANDACHE (1.11.Cet. 1 rocit ca sa-i mal raspun .. , iR~ 1, A (ta feZ):.E des~l dee~~n~e 1n~i ~1'11cf1ttat de ce cite$t~))~ ANDU" {ca ma'll S~(s, . tn c Macstrul sef.ntoarce spre e . .. Bravos! ($1, penlt.u ca
V

d m Frusina..

A": Da nici tu, de un pamplezir al dumnealui, nu poti pentru ca a ... ": Jnt absolut ambetata! -0 sa-mi stric viata a~a, anfaso! Nu? TIU" (e mulfumit de ce cite$te,' dind eu p~tmnu itt masa): Bravos! (Toata lnmea il priv6$te, dar el cite$te

onorabile. d uule. andu? t MAEsTRUL: e e, on::. timabile \ Combatem P n ru . SAl' ". Cestiuni arzatoare, C p~ntru d. iata cum revizuire. Rez0I?-?' "1 act (Citind.) "Su ferinta s rie duronealul aci ~a ... irsta il coace" .., inamte ce V1 . . . d) mator~te pe oro tV _ onorabile (tar c1ltn " iar n01 ne-am cop ra~ezece ecoli purta Roma"in pintecele .care o~ ~I;>lor" (Despri?1.zf,n,d.gazeta. rua lu dnrenle ;naltl~l luittd-o ca amtr~t'j,re.)
II

~alutare,

din, s'l.~port,f,rYLpatunn
Condeiul, ~ t I bale e.

-0

mai departe.)

Jl1aestrul. E Tina'l"ul in./,ai 1'01 de altiida,ttl. PI stele i-at' 11lcd.nmfit, trasa ji privirea tristd.. In t01ml vorbil'ii lui e oarecare sarcasm. T~e~le ase scurta ~i seaca. Dar ?lH ~i-a pierdllt elegan!a !i1wtei, ~i fmbraca11/.i,d sfi fnvechitii, e foarte cwrata. Poarta. doliu.)

. d' CI'(' m1na e 111,. . CHELNERUL(ver:t1'L~ tetu? e ?S~avem pardon! ) dom an '. l ttirLd C1~ douii degete. ". B \ (Treee prH'l.tremese, s "SANDU . _?.n.. 'm dom' andu \ ILlE: a traltl, roulturo~ , I (Casieritci, saluttnd-o ca la
II

'p'

''ma) Care condei,

(Joarte respectuos): Slut, NERUL: Sa traiti I (:ji iese imediat pe u$a de servieiu.) TRUL (le mulfume$te cu un suris, apoi saluta pe Casierita): Buua dimineata, domni~oara Miti! RITA: Sa traiti, maestre.
!;>i

ve1'l,ire.) Bon]u , ro . 1 I . d. domnu1e anc u. CASlER ITA: ~~ r ,:e r , d i ciilcf1:ele.): Mersi! (lese $1. SANDU" (ltpmd 1.'I'l.ca o. a a pe strada 11L JOs,) ? IUE (Chel-ner'/,Ilui): Ci~ . au fo t.
v
V

AD.

".

er i \ Cu p1acere.
.,

acmazcl

II

'

"Zi/a" se in/orc, 1 privssc, se 1~itauna la alta, dar, din umeri ,Ii conversa/l:a. Maestrul trece n cafenea ~i se duee direct la masa lui ache. )

ANDACHE (ridicind'U-se pe j1tmatate): Sa trai~ti!. TRUL(s1.trprins, dar destul de indijerent): A ... Frusma? Ce mai faci? Nu te-am vazut toata iarna.

CHELNERUL: Pa tnl ~U1Cl..' .' Pune-le pe "protoc01u" ILlE (Ca.sieri{ei): Cinci. ~U~Cl mall .., lu d ro' 'llhca. .t M iliclt". A ctorttl care a studta .. / P ola It,,nga a .u.t F .. h .. se Ircce f'~lc,.e en. sina si Smaraltdac e ~ IS ( Casiel'ita , I - so/uta pc ,'11. .
l'

pe "Sandt;." sc ,.idiea de a ?nasa,

/1.rfnd-o pe st-ra.da rn JOs.)

375.

(nrmarindtt-l cu privirea): Ce voiai S~ . d a SpUI e I uli an. ? ARX DACHE: Cred di rea sa-l prinda pe and t . ~ i ~ u pen ru ~ p~ sa n care repeteaza ~l In car ]oaca un epistat SINA: Piesa romanea di? . XRX DA HE: Da... a nepotul,?i lui Co tache Caragiali. Dest p.t foc I .:', Dar sa te f reasca flntul sa iii ~e bat]~ocura lu t, .ca te intoarce ca pe 0 manu9a 9~ te da de ga~ 91 cum 9ti... si cum glnd sti '" 91 cum vorb tl! A": Vai, ta.tico, da Sa stiu de bine ca rna transverseaza " ~u 91cu1 de la baston si tot 11 las. T";,.: ~I dreptate. cu ti-e timpu ! (Bate masuta.) A ,; CIn~ ce are cu mme? J una sint, b Iii sint '" ' TA : ... lUdepandanta 0 sa devii. (Lt6i Ilie care a venit tao plata.) Doua toarte. (Plat~te..) ,
0 ,

USINA

zn

itate de donmui Ilie, amtlldolla spun: rbeasca, f,'lfocata, "V etei'L}

BonJ'ur!" si ies
, , "

Zita"
l,a con

ti

l-1tUt.1t

TRUL (!a masa It..ti, ~~torcrndu-se spre masa lzti marandache): Frusino ... Tu a i mai putea sa joci un rol In turneu? INA (blajina ~i 1'IH6calita): Pe sirrna, dragul meu? ESTRUL: Eu te intreb erios, SINA: Tu uiti ca s~nt ingenua? Sau te-ai grndit la mine pentru J uheta ? STRUL(enervat).: ~ine. T reaba ta, ~aea nu vrei sa mergi .., Ral de mmlC, nu te oboseal 91 te alegeai 9i tu cu o suta de lei pe luna. INA (atenta): Cit?

ESTRUL: ~aca-ti p~opunea idolul m loeul meu, stnt sigur ca mergeal. NA (m~calita, dar ~i trista): Idolul, dragul roeu, nu ml-a propus :r:iln~c ,~oata viata ... Dar pentru asta nu e neVOle sa fn tu rau cu el. STR L (replica asta il scoate din sarite): Eu? Eu am fost rau cu el?

L.~A:Tu ,cu el .., 9i, el c~ tine." V-ati rafuit cit ati putut, pnn br09un, pnn gazete. STRUL: Eu. I-am iubit totdeauna pe Badia, Nu i-am adllHs doar repertoriul '" toate vechiturile astea ro.~nane9ti pe care nu Ie mai cumpara nimeni. NA: Hel ' d ragu lId men... nu e e e vina dad nn mai croi~~te nimeni v 0v havina noua pentru teatrul

MAESTRUL:Treaba tao daca nu rna erezi! FRUSINA: Bine '" Poate ca rna insel ... Adev~nIl, e ca, am de zile ai de sus nu v-au dat directia teatrului de~it pe riud, cind unuia, ~ln,d altuia :.: Ei da, ati fi Iost prea tari dad ati Ii fost urnt11, ". Sa fi slujit voi impreuna teatrul rom anesc i .Cme poate banui citi scriitori s-ar fi strins in jurul vostru! (Maest~ul ojteaza prel~mg, Frusina, dupii ce il obserud un moment.) NU-l asa? MAESTRUL(bate jurios tn m~s~ de 11~aimut!e arid: Am ajuns si la eire, din pnema Iui l (It t.neaca tu:se~) FRUSINA (ingrijorata, se duce la masa ~ aestrulu~ ~~-~ duc.e pahar1.tl c~t apa la gura): Hal, bea putin I ... hal, linist ste-te! ... , MAESTRUL{bea, ~poi coplesit ): La eire '" Eu, care am jucat pe Haml t ... FRUSINA (ii pz,me mina pe umar):, ~i .ce f.~os l~al ]uca_t, dragul meu l ..; T u D;ICl nu stii ~cum ! tl stra ~ luceau ochii ... si ce tristi puteau sa fie, III acel~: timp ". ~i, cind porn au aplauzele.;" (se ~c1.ttura ~i i se inlacrimeaza vO,c~a) ". ah! m~ ~l acum fiorii. (M aestrul a pnvtt-o cu fata dtn ce tn ce mat luminata. Deodaid i san.tta mina. Frusina emof.ionata.) Dragul meu ... (S.e a~a~ii la masa h~i.) MAESTRUL('i 1rtzngzie mina) : ~i tu ". ~l tu al fost foarte bme 1n Ofelia. FRUSINA (dupa a clipa): ~i, eu turneul '" cit il tii? MAESTRUL: Doua luni. FRUSI A: Adica." doua sute? MAESTRUL: E tot e pot, erede-rna ... Mer~?_ FRU INA: Ce sa fac, dragul meu? N-am mel un lemn tn casa. MAESTRUL (mcet, dupa a chpa): Tu nu leI un eaputme1. FRUSINA (ezitind): LasL., . ~. _ I MAESTRUL (bate zn masa): n caputm~r, al a. FRUSI A (mtorcfndu-se spre Chet'l'Mr ~~, dest~6t. de ned): Cu un colti90r de plme. (Chelnrmf,t tese pe 1~~a de serviciu.)
v ~.
0 .'

-=,

(Clopo~eii unei sanii care S8 apropie ?i S8 opr8?te ~Ilai sus de ~a localului, Domtl'ltl Ilie 5e ~Iita prin u~ti ~i0 deschide joarte senitI.)

rLlE: Poftiti,-

va rog, doarnna ... eu plecaeiune.

($i apare Pulclleria, care a implillit ~aPtezeci ~ paIr!" de ani, dar 1lU urea sii~i arate : aye deci 0 coafHra abumdenta. jac!otta din cozi aplicatc, care SII apropte

cu care f. i tencuiestc din plin fa/ada. E tmbracatd d14Pd uliimul WOIth, hiller 187 ", E IM'matii de. Manotachi, pc cal'o it susiine de un [ccior de casd, lcapan ~i stiku. Are optrcci ~i patm de ani ~i t ramolit, Bi neiruelcs, acum e imbraca: europenestc, bi11C flllblilnit, l,tinsd pfnd pc C1'C~tct'I,1 pit/arid tnaltc, c" baston de abanos e!~ miller oarta [auoriti, s-a incouoiat, S6 [ine greu pe picioare, clclmpane etld dar ocbii fi alunecd, !llca pofticios, dt/Po. [eiuo ~i dtlplI dulciuri, ell 0 sild nealteraui pentru touardsa. lui de uia.{d, dar sc cunoaste cd ani de cind. i s-a dus asuoritatea.}

, N Iii Bacalu " ea~e e altul dedi foslttl medelmetr unu Dcpulatul Bacaloglt4 nu , E' brXcat Cl4 pretio/lltale de parverut ~I e ( , " utl de. am tm" , are aC14mcillc;zec; tt no .' . f iii S1 monoclu. A re basion cU miner [oart pli11 de persoana lUl. Poayla auol' , de aur.} }: Sa traiti. dorn' depotat! CHELNERUL v d nimanui; ciupe~te in tre~cat ~ de. BAcALOGLU (r:"~ ra~u.r: et ~ care are 0 tresarire sllmca $~ dPe pta~s~:~~'cdst'iC ciiire P,ulcheria): Tot supase 1m ea a .) rata pe mine ... coana mare. .t. ta}: Coana cum?? .. PULCHERIA ( sujoca a M' Z i" de sus): Cum te rnai tii, OGLU (irece la ano ac Lt, BACAL _~ .' exc~lenta. _ . , Dar ada-mi ammte numai MANOLAHI: BLUe, fO,arte bll1ef eu ministru? in ce abmet am 0 1 din cele opt car au ' I 't r ): In unu 1 BACALOGLU ( d ~spreru~ 0, " unul dupa altul. dzut ca ploile de vara, ~ plece spre el $1". _," cei) . Zgripta . , fA -OLACHI(ii face sernn sa se a. roul de la Belu ~i nu m a a bagat 0 ave~e l~vca . a baclava .,. ~i tree mat lmt da 0 lctcaie a-ml rUE
v

g~~~;z

a h-aiti, domnule ministru

u. se t~ila la dreapta si la stinga, nedusncrit.}

ERlA (lui M anolachi.): Tie iti pune ... Iar ai uitat a ai fost ministru? ACHI (f,"Lvesef,indu.-se): A!... (Ltti Itie.) Eu am fost ministru al... al ... Dreptatii, sa traiti ! ~tim. .A.CHI: ... ill saizcci si ... in saiz ci si ... (Se apropie de Casieritd, f.1~ limp ce Pulclieria se a$aza la 0 masd .) Mata, duduca, ai un cavaler cu care sa. te duci la bal masque? ITA {mimind. 0 dezolare comicd): -arn, domnule mini tru . LACHI:Ha-ha... 0 sa ai... 0 sa ai... (F acind semn.

~t'

~NO

Ia l~b;rali . . e-he l Multi dintre ai dumneaBACALOGLU(n:m~d tare). ~ - zi la nor, nene Manevoa tra. ar vrea sa treaca a lachi! . 'tl' penni.ti mata sa-i spui . d' tV), Dar cu.m 1, ", 1" PULCHERiA (M~ I,g}~aa '. d ti-ai acatat un "og u ") Crezl ca aca ~ , "ncne . in coada?.. ed l b.,//et ~i 1nHSCa dintr-o prafi' se 'I'ep_. ea 'J '(, BACALOGLU(f unos~ un nene" ,.. coana m a-) tura): '1 de ce sa ~U-l ~p t ~a un fel de socru ,., ( Rinj1:nd.j u ml-a os coana- mar e? ,: ,_ d ca-mi pui "coana- mare, " PULCIIERIA (r'~njiHd): 1. r Zl ~a a tie ~ulte ca mine .. , la lmi pasa? Macar sa ~e ~. ~aizeci ~i ~ s.e de ~~l. ,- pteze 1 ~l patru. . MANoLAcHl:::a d' t ,). Asta 0 ~ine mlUte ..: (SeveYI~.) PULCHERIA (t1'lbe.. ~n,t. domnul ministru ~l pune-l in Franc;olS. la pe
y

domnulu.i Itie sa-i dea un cornet de bomboane., U o/era Casierijei.) irnic mai placut... de it
sa. stea

sa mu~te doi ,.. din acela~i born bon ... ERIA: Francyois! Ia pe domnul ministru; locului.

, cu toala impotrivirea asa Pt{lcheriei.)

Ilti li1anolachi, fl ia de subsuoard ~i-l con-

ACHI (dupa ce s-a a~c~at, razbunator): Atul1ci 0 a. vreau a bac1ava! RIA: 1anolachi, astlmpara-te, ca te trimit la sanie r ACHI: Nu rna due Ja sanie! RIA: Franr;:ois! OLACHI: Nu mi-e teama de Francyois! Eu, ca vechi. liberal, care am fost ministru il1 cabinetul .. , iR cabinetul ... RJA: Mai lntli ca n-ai fost liberal, ca toti mitocanij_ Ai fast conservator. LACHI (jU'Y1;os): Tot aia! ERIA: Iaca ... lib ral e dumnealui care intra pe u~a ... (Ironicr1.) Domnul deputat Bacaloglu!

am . ofta sa .,. M 'OLACHI: Dar ell: n-iIU d~ci e domnul mini tru la cuniPULCHERI : FranyOlS I 1 . . p tir .., I ) e sa fac aco a , ) S~ MA OLACHI: " yl. (LH:i Fran~01.s. a \ 'edeti t PUL HERTA: Sa obon In c~~auoi~ unde se infiltrase apa. dad. au repara ,ac propi de el): Eu nu MA. LACHI (Pe?~tr~~cCifecwr:I,l .~e - vrea'U sa mcrg la Clml lr .. "

,a .

HERIA: Te fir~ dud ste, ca nu . t opreste nim ni cu sila acolo I ... 'eZI cum e ... v ~b ~t' LOGLU.Dar mare I d ce te g ra 1 a;;a u ca voul... oana
0

GAGIST.UL (se t'ntoaree joarte emo?ional): , Badia I

Maestre ... a murit

. .~'. HERIA (ara;'f1ld P'e Manolaclii . cu. un: gest larg}: .. . oeu pe d ra ~', . 1 me VT ei sa Nu tr bui sa-i fa i~a~II' Ie a tea pamintesti? pleea la isa? Pot ~ a_~\~ml~o t, l~laint de a arenda ului cind n-am . 'd mosie, pe rruna '64? La B~cur sti .' 1 .IIdlal at pe-a 010 din LOGLU'De en' 1 '1'( , .lne 11 ca a . u- leI a T isa ? HERIA: R' Uiti . '.. cum si ' cu xi me ~l-a tocat tot 'L11'}7.1td.) Am vazut1 ee a avut? ( aseara, la Huzues" 0 pe loa~ca de Marghiolita "b ,cu caracuda dupa ,
0 0 o

(Ffllsi'n.a ~i Maestrul al' 0 tresa:rirc ~i se privesc 1I{;1,e.me1~ifio E un moment 1!l11g pC1ltrl~ei, dupa care Maestrulli'inccp sa.-i curga lacrimilc. Atunci Frus'ina i,li lasa deodatl1. cap~,l pe piept141 lui, tntr-lm plins 'injU'lldat. In acesi timp, ,Sm~I'andache s-a intOI'Sfncet la masa lui, s-a a~ezat ii ~i-a cuprins capttl 1;" p(~lmt. In cofetMie, PHlcheria se uita. mirata la Casierifd, care a reve1Li tclcuta Za casa ii ~i duce batista la ochi. Domnul Ilie nu ~tie cum siir~i exte1'iorizBze dw'erea. Bacalog1u, indijerent, f~i manfncd prajitura, iar Manolachi e nedtlmerit.)

BACALOGLU(chelne'rul1~i): Ada-mi un pahar


(Chelnel'ul tl prive~te un momwt, Vlrflll picioarelor, iese pe II~a de serviciu.)

cu apa.

parco' sU'fprins de ce i se cere; apoi, pe

e rusm . 1. saptezeci de ani I

a ea.

u-i

MAESTRUL (Gagistului): Cind a murit? Curn? GAG1STUL:Nu stiu, Maestre ... A venit agentul

nde? din turneu

LACHI: CI~eJZ ci si noua ! HERIA [sdrind}: Cit P? F . LACHI: Si 0 sa m ~ d ..:. rancors ! LOGL (~.itfndl~-se ~ u~ ~l e~ ea la bal masque! Ce ziceti de ac;[m1$u!.dtncafenea si rfzfnd): Ha-ha! .' 11 merge Teatr 1 . . , introdus balurile ' ' u Ul ational? A tine! masques, ca sa se poata

si .., ' S ~ARANDACHE (sti11,S): E adevarat?

GAGISTUL: Agentul a anuntat de azi-dimineata Ministerol, care a si aprobat un ajutor de Inroormintare de doua rnii de lei. Dar Ia teatru s-a aflat abia acum.
(Sl'Illi.l,andache inchide brusc caietul. t~irupe tocul. Frttsi'lla se desprillde de Maestru, S8 a~azil pe un scautL ~i ramine CtL jato. in batista, plhlghld 'inceti!;oro Chelnel'lll aduce pallarul c~' apii., 'itl timp ce M anolachi se Hila la to!i, nedumerit.)

~i M ae.s tru I care uorbeaw 1Icet, ca si 5 se opresc cu ochi pc B I l' mardndache care copia tdcut, asiona! esie arborat steagu~c:e;!~) n acest moment, pe balconul Tea-

HERIA: A! 'bti ce a fkut ,. ~ rul Fanelley? I-a d ~~~~cul as~~ra, dupa numaa tras-o a~a cu sania dean de la sani ~i la "Hugues':! p ma e risante~e, Pina

/~t
'

MAESTRUL (se apropie de Fn~s'ina ~iti p'llwlte'm-tna pe tmu:?:r) : Am pierdut pe cel mai mare artist al nostro. im ni n-a iubit ca el ... ~i n-a aparat ca elteatrul rOUlfllle c.
(Frusinao U prive~te cu. reCWI'l,o~tinla.)

din sala "biliardelor" naviilesc in scena . Gaglst un bd' t d d _ prwlnd sp,'e vItrina 1nt , fa e ouazecl ~i 1/11'.1 d . . re dar sld/ml.) - ouazecl ~I doi de ani, Mum, fru0 , 0 0

au pus aeum L (observind pe M aestru) . Maestre st e ag negru la teatru TR du-se , ca ) . ~ aIt 'L. . L ('d" n 'LC'Ln si ce'l 0). Ia yedeb 0 c'''! i ies in strada. r <i di S Pl" " OpU. ar a vale. Acum tot'd' ,r.
0',

MA OLACHI: Ce s-a intimplat? PULCHERIA: Tu n-auzi c-a murit MANOLACHl: Care n pot?
(Smilriindache

nepot'tu?

pwne mina pe /Oilll de /uiGa ~i-l dil pe git.)

se s/rt11g i11 fa/a uti "t ' r l ~t vlt1'mel ,. privind mfini)


0 0

,n cOJetli.ne, ca ~i cei din F 'rusl11a nW11ara pe dcgetele


0

'DACi:IE: C

e?

MAESTRUL: marandacb ... MAI{'A DA HE (in lacri'l'm): u mal lIDl pasa de mmie ... D c sa Inai. traiesc? BACALOGLU (batjocor'ilor $';' f,1"~ciiledna, U 'Hn piC'ior peste spatar1ll m~ui sea'un) : Vad a istam la 0 adevarata reprez,entatiune de teatru \

a.

OGL

('muittd ionui}:

0, nimi

... Totusi,

exagera-

rile ... UL: Exagediri?... (5i [carte emoiionat.) N oi, tinerii, n-o sa uitarn niciodata ce a facut Badia pentru teatrul rorn anesc.; si cit am putut sa invatam, cei care am jucat cit de putin alaturi de el ... OGLU(in aceea 1: pozi/ie $7: inV1.1'ti'nd basionul n jurul l11-fnemlui): Tin r , dad ai pofta sa tii un discurs funebru ... TUL: Aveti dreptate. u trebuia sa rna adres z dumneav oastra. Nu va cunosc. OGL: lnt deputatul guvernamental Stefan Bacaloglu si te poftesc a fii cuviincios! UL: Eu sint un simplu gagist la T atrul ational, dar va poftesc a respectati m moria unui mare artist! OGLU(1:ndigIMt, dar $i intimidat de atiiiuiinea Unar1ilui}: Hm. ERIA (satisJiiwta, lui Bacaloglu }: Aha! TUL: 1aes~re ... Acum cinci ani - nu implinis m Inca saptesprezece - zaceam intr-o clasa la conservator ... si profe orul meu nu-rni dadea nici 0 atentie... fiindca eram inca mai slab decit acum ... si fiindca eram peltic ... Dar, intr-o zi, Badia rn-a vazut jucind intr-un spectacol de

. 'manese 1 (!i ar~w"cii bastonul la pit atru 1Ul to ':";: ~ cioare. e f,ndeparteaza.) H h' .J~ t ~ lHi Bacaloght): a- a. . PULCHERIA (sa.t1J:~cduab, t l si 11,rlind): sa donm la BA ALOGLU (nd'Lct'l1 as onu p~litie, la noaptc ~a istttl1.ti $1: fi pune rnina pe IAEsTRUL ('Les} ~1t drumuld a!ul rneu \ Macar voi sa i.ltl ,,,,,mar). ~ravo, r 0 . - f in toate lIDpreJu-

a a urn n-am putut not sa irn 1 J '1e ... (!Mcet.) cum, du-tc ... ran ,.

(Cagislu,l iese.)

.?

beneficiu.

RUL: Cunosc intimplarea. DACHE {ridicindu-se fIn picioare): E adevarat ... ) a doua zi Badia s-a du direct la profesorul dumnealui ... i I-a cerut ... I-a Indrumat a~a cum numai el ~tia sa indrume ... l-a pus sa joace la Bosset ... ~i lum a, care nu-i ~tia nume1e, numai pe el n striga: "Aetoru1 al nou! Actorul al nou !" UL (Clt lacrimi cl.,e recuno$tinja): Dad nu era Badia ... visu1 meu de teatru s-ar fi prabu~it de la ~aispr zeee ani. OGLU:Ar fi fost paguba-n ciuperci! (Ride.) UL (fncordat, se apropie de balustrada desparfitoare): Domnule, spuneam adineauri ca nu va cunose. fa In~e1asem. Va cuno c foarte bine. Tu-roi pasa ce spuneti despre mine ... OGLU (ridicind bastonul): Asculta, baiatule ... UL (smulgindu-i bastonul $i, cu et n mfni,): Dar S1nteti cu siguranta dintr a ei carc, de mai bine

. Z' ea ca e actor la ational? Gagl t .. " Ma B L GLU. ic due sa-1 redam. . - t ii si ' . "Nationalul iS1 apara ac or ..' '( MARANDA HE: N urnai ca '. . ' " nu pr a iub ~te pe ClOCOl. . orba? u "rios): Dumneata ce te bagi in BACAl..OGL (J te eunosC. .. y_ ~ DACHE: Eu sint mO)l~l. ~ .).' ti rei M~lv\' (ra~rnine cu aura cascata; apo'L . u ~ 1U ce b BACALOGL Sa spud ...). D - as fi mai tlna.r, ti-as . (At g'L1'!-gn. . aca 'utorul c, . favunde . 1' SMARANDA HE t1t re... . or ... ce eu am1l1te... cu aj .' . 1 ad u ~ t a vie aici a VOl. 1.... BACALOGLU (ltti Ilie): Ce lum; a I~CeP~nsult'a si ~ici roacar La~~l cela, care lU~\)~~las- ... (indrepti1zdu-se nu-si spune nume.e. spre H~a) .., c- i-I laflu bU~' la teatru de domnul . lu ntre atl c .' ) MAESTRUL: E foarte srmp u. (5 azd la masa FrllSme1-. Grigore Mano1escu. . e a~ ~
A

(Bacalogl1l iese

.
jWYIOS,

d " -). Aveti 0 prajiILIE (du-pa el, aju/ngindu-l fn U$tL .esc "1sa . tura, domn~l.e (dDe')0ptat. lu,fncl-o i71sa la deal.) BACAl..OL : Mar~ de-alcll, tS ar1e"d'0""'" itiea ! C . 'te1-)' 1 rece-o a
IUE

!n

,I
I''IS.'

sa

tisjt'icul at P1clcherici.)

(dezolat,

asten,

J..>'

(Casieri/a

adaugtl prajitura

pc ?lola ung

it a lwi

"

l,ttca.)

"

"

D r mie dnd troi aduce bacla1A.NOLA HI (pu,icheY'Le'L. a vaua? . - ~ "nCl . all, m C"lnd "ti In doliu? PULCHERIA: Vr 1 sa mam ~ d' l' ? d lnt In 0 lU. MA OLA HI: Dar e c . . ca ti-a Il1urit nepotul? r.RIA Tot nu nnc pI t .) Al Nebunul? P ULCHl!. A mi'nli'fl,d~~-$'L. . ~ . MANOLA HI: epotHu. 1:'" 1a 1 cum ar cine sa liltr in (Ride.) a-la-l. cay . a ne-a batjocorit -lE,RIA: C , e~ti capi::t} --ajunge st a ln coa t.a 0 PULCI o vi ta lntr aga. ( Vr i sa n

.. ).

'1?

a se scoale ~i acolo, cind i-a nazari, si sa ne joace p Hircai R L: Sa moara toernai acum, cind era vorba sa i se obtie 0 recornpensa nationala l ERlA (tr ari1td): Reeornp nsa nationala? (Maestr1tiu,,;, li1tg1.(,~#oare:) Ma rog, matale ... am auzit bine? Este vorba de 0 r comp nsa nationala? RUL (rece}: Acum e prea tirziu. doarnna. ERIA:Dar de ce? ... ,a fost singur plume? N-are familie ?... (Dar, en ochii spre us, atft ea cit ~i
vesnicie? Manolachc s ot 1m st1'igiit care li se sufoca in gU.)

CA IERITA:Ui~e I ~~ e~ss~t~:egc~~1tiipe la teatru. Ba ,?nul BAm A: M-am mg:n]l - a aflat prea ttrziu... (Rtnnd.) se mal scuza ca't' ea am avut eel mai mare Cred ca, la apan,la 111 , sncces din via~ab' ie cat're Manolachi): Daca acum tZ 1~C1te~ . 1 S d S ( a bia PULCHERIA 1, .1 gata! a inviat ! -a ~ i-au scos 91 pr(aLPu,rcIl ")' Plata! (1i arunca bami - L WI.' M anoreeom P ensa _ .' 1 d t~t l teo llse i nlllrnara.
pe masa, ,t~r. omnu. lachi, strtg~lnd.) Hal I
(Fcciorul il ia de subs~tOara ~i porne$le ell el.}

i1!tra Bdd 'a, 'nj~t"at nlr-o pelerind lungd ~i ttldehmg purtalii. ea ~i imbf'iicami11Jea lui Snt mai pUJitl ngrijite dedi ale Maesdemodai, Cf(. 0 redingotd lunga, cu panta/owi negri, cu 0 laualierd. strtmb legaJa, sub gulerul jos demi-raide, ~i W cO//Hri mari, Poarta: cenusiu. cu borurile mici. Are pdrtll canit i se cwnoaste. E neras ud-trei zile. Are saptezeci de ani ~ pare mai scund. E dealtfel obosit Dar se ?pr~te in ~ii, calm, surieiitor ~i cu 0 sclipire ~ireata 11 ochi.}

- d . - un cornet de bomboane. ILlE: Mai e dCe plata~ 1 o(~;pdr toti la vale.} PULCHERIA: arnaCSl. '.
(Domnul a lu~""

(ca $i cum. ar fi strain de efectul pe care-l produce, spune simpl'l~): Asta nu-i nimic ... Sa fi vazut

voi mutra funetionarului de Ia minister, cind m-am dus sa-mi' Incasez ajutorul de Inmormlutare ... Mai-mai sa nu mi-I dea ... Dar zic: "Cum, ca sa ma ingropati imi dati bani, dar ca sa traiese nu?" ... "Pai cum - zice el - cum 0 sa ti-l dau tocmai dumitale, musiu Badial " ... "Pai nn e pentru mine?" ... "Da - zice - dar au sa rna intrebe: daca a semnat, mseamna ca e viu ... ~i, daca e viu, cine I-a ingropat?" ... "Sa Ie spui ca, pin a acum, m-au ingropat tot altii. Acum mi-a venit la socoteala sa rna ingrop singur" .,. "Pai se poa te sa semneze un mort, musiu Badia? ...(( "De ee nu? i-am raspuus. Daca IU111ea asta admite sa existe morti printre vii ... de ee sa nu poata semna 9i un mort, ea sa traiasca?" (Sco~f,nd 2000 lei.) ~i am semnat ... Pune patru tadmuri, Die, ~i da-ue eeva de soi. Macar Ia moartea mea sa. ma ospatez 9i eu cum se cuvine! . zbu.cni11.d): Biue ati illviat sanatos, musiu Badle t
ca1'ein dw'erea ei .f~lSesc discrelii,

oli l privesc ncremenifi, Frusina, e pUns!)

. . . S n unii ca noi, ae torii om, -DlA: u mai plinge, Fru~ll1lelo't': pUDedt a vind bilete BA . _ munm a lmp. h ar tre b Ul sa, _. flori la rampa si eu sec esprin localUI,:t,sa Joe tlla o~oate hotel~rile ... pirlt tru la easal';:'l dato~a fac Iarse sinistre .., la toate po l~ll... - d' 1 MARA DACHE:'Le l'l'1eritatara, Ba le. 1 Ctiva doar 1 b' d BADIA: u, ta::a ~u: l,. lasul' eelor de mEne vor m. FRUSINA:Daea al il auzlt g . ' la .., zit dnd am trecut pe BADIA: ... la moartea mea_"te~t~ ;~osit de boiena dumi: la teatru: "Daca, _. i oriee ... sa iii bogat .,. tale, BadIe, put~al ~.al~gace): 'i, stii ... ~i el te FR SINA (gasind rnomenttt sa-1, 1 ' iube~te. _ edere)' Hm . Asta .., . , b ~t ~ de netHcr BADIA (cu 0 strt'm a twa nindu-se): Lasa, Fruslll~ ..' MAESTRUL(ofensal~, ,dar rese~ Nu spune a~a. Poate ea a MARA 'DACHE (Ba~tet, cald). 1 dedt pe dumneata; rl:ar ... iubi~ mal mult t~~true el nu I-a iubit indeaJuns! BADlA (izbucmnd): Nu! Nl~l P . ~i a onorat-o. Dar .'i-a iubit profes1a, nu_ Zl~ 'f~ei orice jertla pena iubi teatrt~l ins~a~~a \ scindura pe care joei ..~ tru el .., sa lU~e~h.Pdllla9 pentru niei 0 soeoteala sa nu te dezlipe~h e ea . pcrsonala ..' sa~.. '. B- d' Badie nu vorbi , rt" arare) a Ie, ' . f' MARANDACBE (cu t'/'l:J ac, . 'b" t teatrul? 0, daca al 1 cu pacat! .El .nu a. IU 1 fost atul1Cl alcea.... .' d pe ~1a,estr1-~ ti scade h~e .'

, M'" 11." si 11'ceepe ea s~ corn

. ~litiJ. desolai la Casulft , Ilie se . eiwl de bomboane.)

. '111. caye scoote din sertar nota lwnga

R SINA (rlisplmd

in locul ~lastruilt'i care prive)~te fn aLlIi pat"te): N-ai aflat cii i-a murit f tita? ADIA {cu. sZljtetul la g1l1'ii): Fetita? '" Ingera~ul? '" Clnd? I1ARllNDA na: A 'urn doua apUimini... 0 scarlatina ... la ase boInava. a asa si 1 juca .., Inainte de ultimul act, a v nit rvitoar a ~i i-a spus ca rnicuta a In hi. 0 hii... Dar facuse pauza prea lunga ~i publi ul vocif ra In ala ... A torii n-au mai vrut 'a joace ... Dar 1 stia ca. dad dadeau banii rnapol, a doua zi trupa n-av a cc rninca i.. (P1fivitldu-l.) intrat In scena si a jucat .., Tr buia sa rJda .., 'i, p cind el ridea, publi ul a Inceput sa ail... 'i el ridea pe scena '" ~i publi ul plingea In sala ... Cind S-a terminat piesa ~i S-a ridicat cortina pentru aplauze, nimeni n-a aplaudat ... Toata ala era in picioare si a rarna dteva minute asa .. , Uicuta... imp ietrita '"

i-a dii imbracii1ninlea ei): Dar ... de cind a inchis


o hii? CATR1.1EL: De. t~ i;> luni.,. eu care ... (Cutremurat.) CUf!l ': BXDIA: l1l~a~ ec'um'"t:ei I~ni fiinta aiasta a ... ? (1~ ,~a pma . . p1'1ve~te ' . NU ... nu l-a caput ain 111.1,ini $1.-1, ochii.} .?t, in his nici acum. ~ . :\1ARANDA HE (pentm a destinde atm?sfer~): I Daca ne-al ., lasa Badie, s-o vedem ~l noi pu un . ~ a A' apoi ): 0 .., Dumneavoastra CATHINEL (ndc,. tlsl~~~(tJ~mnul 'marandache l trebui .. '. ,," . Tr buie sa rna fi :::'MARANDA HE (prtv1,nduC-$1t, :.fa o;:~a) ~-ai recunoscut atit descn bine anna, d r pede ,..
A

dia se apropie incet de pe sa se ttlsenineze.j

J1faest1'1.1 si,

tdcut, ft

imbrd!i~eatd,

0 clipa, Cerul

CATR!:NEL:\'a mai 'p1ac, a~ot~:r~l ~I mi dar ... SMAHA]\DACHE:Hei, IDIt I: Maestre v-arn zarit de citeva C Rl,\"EL' Pe durnn avoa ra, ',~ AT " t da dar n-am indraznit sa ,,, or~ pe , ra ~ : d ~zn sti draga mea. l\t'lli THUL: 1 rebuia sa mura "( a)' Dar de Frusinica FR L A (vtizind ea pe ea 1W 0 0 seru .

b .

(care, i'mpreunri. cti Cheinerul, asezase masa in cafenea, unind douli mese alaturate): Putem servi? DIA (dezmetici'ltd~t-se si, ou. uocea inliicrimatii): Da ... E: Mi-a venit un jambon proaspar '" extra! DIA (incli pu?in 1'attiC1;t,lui miirtindache ctiruia is-au umfla; narile de po/ta): T Ll . tu tii regim? ARANDACHE(repede): Nu, nu! Azi, nLl!

ai auzit? . CATRI:NEL(m~rat~a,. dar uesel") a , . IDumneavoa

tra? ! (

t saru a. .
W W )

Cit va iubea ama , vad ca toate le stii l HE: Dar ce .sa-t1 spu;'niciodata nimic. (Biidiei.) CATRINEL: Marna nu rm-a a1scun. e care (Dar se oprefte int insa citeva ucrun p ...
5.:"L~R.~NDA

r::

1Zttl ]lie iese pe ~a de servici1l.)

IA (lui Smli?fandache): Ai dreptate. zi e 0 zi ... ciudata zi! ($i se opre~te cu och'ii pe 1t~a pe care intra Fata C2t abonamentut. Inmarmurit, ~opte~te.) Catrina ...

C1~oc!zii pe ? (Cairinel face non semsi BADIA {nerdbd-itor}: e ~are .... a intra! si care nu, e al.tul esel cu, muia ce 1-1.1. .care .. de ani poartii decit ]on?:ta. A1'e cmc~.::eCtj~ U11U. _' _1_ ' s('1~rtri., , - t 't a, F t rea 11H barbii. fncaTltn,.t ' . a ramas neW. raseterata. E imbrii.cat simplu, in !tawe neore 0 ,
A
W

r:

(1

A (il prive~te 0 chpa, apoi vine direct La et; Ctt 'Un zimbet copilaresc $i intimidata): Imi da~i voie sa va spun "Badie"... a~a cum va spunea mama? ($i intorcfndu,-se spre ceilalfi trei, care 0 pnvesc tot aUt de inmar'muri?i.) Seman mult cu ea, nu? ... (B ad1'ei.) Mil. cheama Ca trine!. A (ca hipnotizat): Catrinel? (It sarutii ''iii ii ~op-

IU$ti.) ine e? -d' ). Nu mai rna ION1T,.A(apropiindu,-se emotionat de Ba t~ , lonit,a. .cunoa~ t t' Badie? Eu smt ,1 nlatal c,

INEL: Imi dati voie sa va arut? t~te.) Din partea mamei.

BADIA }'IOnita! CEILAL TI . , ~ BADIA (imbri1t1;~ndu-l): Bata~te s~ te bata l (Schi'l'nM/tL~ deodatii tonlll.) De J, da a rna ginde c cum m-al uitat '" ( . 'd) Nl '\' an) uitat Badi, dar ... IONlTA t1.1m ~u t -.d B. E' 1 s~: a JU c U' ... (Lui Catrinel.) Spune: ADlA, 1 Zrc:ai ca sint cit va. Iu ruri pe car~ '"

(L1.~i Jor//ita.) Dar stii ca treb ute ' d r 'f sa mmcam rep ,pentru eli eu, la unu .., A [acum. /~ce ochi mari}: ,A ,! .': (C ~lalfi pr'ivesc pe Ion~"ai, tot atii de U~1n~f1,.B ad1,a reculegi1~d'U-se lu~ tu, car! ad:{ce ,wnca.) Iai pune, rna ro~ ~atale, doua ta rmun. (Lmntaiilor lui.) In epeti va ,ro_g,i~lcepeti! Pe mine, un, moment ... Ionita ..: (S, ~n ,t'tmp ce Chelnerul 1na~pU11,edoua taczm1Jri mV1-ta}~~, se a, azii La masd. M af;St1'~,l,in special: est~ /oart aien: cu. Cairinel, lmga care ia loc. flaod~a it duce pe Ionij;a spre rampa $ ii uorbeste u: et.) urn ... e fetita ta? A : Da, ~cucoane ... 'a rog sa i rta 0 sa va spun eu tat ... A: pu~n~ a,cum, nemernicule ! De aceea m-ai facut a~l 'pler~ urrna... de a eea tr izeci de ani nu mi-ai s ns 0 Yorba despre ea. A: A9a 0 vrut Dumn zeu, cucoane ... : Aha .:' Dionuiezeu a vrut ! Tu nici cit ! A: Catnn~ nu v-o uitat pin' e-o inchi ochii ... {Prioind d in jos.) Ea n-o vrut s-aflati~ nirni I. IC, decit upa ce n-o mai fi ... A: De ce? A: Ca _ble~tematul cela ... rapind-o ... (Biid1:a lasa caput u'~ JOs) ~ ... eu, ca, s-o cap, am batut lumea pi glOS pl~a la Pans... Dad a9a i-o fost soarta. n,-o mal vrut sa deie ochii cu dumneavoastra ... ?1 ~p, am luat-o eu de fimeie si de nevasta ... lara, d upa vreo opt anisori am avut fetita ... p?nnTt~ ei 0 fost ca fata sa nu miie printre ~tdiInt. N.m am crescut-o cu tara ei jn suflet ... Am m~nclt amlndoi la 0 ferma din miazazi, iadi. fettta, la sarbarile de-acolo, giuca fel de iel de s~ tavaleau taranii de Tis... Ca., stiti matale ~1-acolo sint tarani... ' , ' A (r1'dicind cap1-tt): J uca ? A: Maica-sa, de mica, nurna d teatru Ii vorbea ca 'ma~ese cu o~ullui la inima ... ~i-a~a, la 0 sarbare, o vazut-o pi fat a un domn din cei man, care cuno~tea pi domn director. A: Pe care director? (ar~~ind cu caput sfrre Naf,t:onal): Al teatrului ... ~l ne-o dat 0 scrisoare catdi 'mnealui cum ci

NEL (firesc): ~ ~Tata.

BADIA: Cum?...

Catrin 1 este ? .. , (S, irnpres1:onat, inveselit se duce la masd.} MAESTRUL(in acesi timp, lui Catrinel care, ooioas-i, i-a vorbit i1~truna): Daca la virsta mea, draga fetito, l~i mai pot folosi cu unele lectiuni ... CATRINEL (vesela): Adevarat? BADIA: Catrinel .. , actr ita? .. , MAESTRUL: Are si un rol! ~ . BADIA (1~ernu,tt-u,mit): n r ol ? A~~ de repede ? .. Sa fan bine sa-l studiezi cu rome! ' CATRINEL (inciruata): Adevarat? 0 sa am doi profesori! BADIA (tresarind): Doi? ... (Dar se reculege imediat $i sur~de Maestr'uitt1:.) Bine, bine. Amindoi 0 sa ... Dar, pentru asta, trebuie sa inchinam ! Ir.rs (care adusese sticla in paner): Am un Cotnar grozav, Badi ! (lncepe sa le toarne.) SMARANDACHE (tresarind ~i intinzind prompt paharul): Cotnar? BADB, (bine dispus $i glttmef.): Pacat ca marandache e la regim si nu poate a.... SMARANDACHE: Ba sa ma ierti, Badie ! Poate de Iuni incolo ... Dar azi, e azi! (1nchinind.) Bun pri ten, vinul! Ai un necaz: cui i-I spui intii? .... i 0 bucurie: cui i-o spui intli? (Ciomind C1J B ridia.) Am bau t la moartea dumitale... (ridicind paharul peste cap ei ele tuiuror ) .,. beau 9i pentru invierea Catrinei,
(Odata

ti ...

cu nchi?at'ea lui Smdrandache,

de fa "Hl<g'les" parvine ,n smdi11a

un ma,.~ at epocii: ..Gigerl.Marsch".)

BADIA (cu paharul in min~): Are dr~ptate rnarand~che. Azi zi de invlere .. , (C~ocn~te cu CatmMl.) 'i e 9i zi de impacare. (lnchiHf,n~ c'!.(,Maoestrut.) Noi nu ~tiam inca, dar immva Catnne! era ap~oape. de noi, (T o?i se a~aza, B adta, dupa 0 chpa, lUo't Catrinel.) ~i in ce piesa repetl? ~ ATRINEL: 0 noua piesa romaneasca. . BADIA: Roman asca ... QUa? ... (Vesel.) Hm! ... (Z.,1aestrului.) Ce ai zice, domnule profesor, dad\. elev~ noastra ne-ar spun c va, ca 5-0 vedem ce poate. CATRINEL (se rid1:ca prompt "iHt'ra p loc in rol"): " tai sa-ti spui" ... BADIA: Ei, spune, inc pi! CATRlNEL (i11,flzlentata de piesa): uzati, pardon, am 91

RINEL (la [el, rtzind): Parol, sa ma-ngropi daca mint t '" " tai a-ti spui '" Dar nu rna-ntrebi, tato, i povestese ee am patit cu mitocanul?" SINA: Care mitocan? STRUL: -auzi a e din piesa? RINEL: a vezi, halima '" .uzi, mizerabilul ! sa-ndrazn a ca a-mi ie drurnul a sa-rni faca un

a-t

CATR! EL (se fntreru,pc ~i le siriga ): unu. ACTOR! 1.: Hai, ca a treeu t si Aristizza! (aJerata celor de la masd}: Alevoa! Alevoa I ATRINEL Ma due' la r petitiune l tt-, zvirle citeua bezele ~iiese rz?1>d. Dis-pare cu actorw, la vale.)
BiUrh~ii mai rt'Lm{n 0 clipa la masa, priIJi1Jd lung d~a ea, cu. un zft)~bee , t' t s stinge A poi sc l'idica unul cUe unul ~~ se aproptc de af~~141 ca'YC ~nce -.nce e . . . -I . P h larii ~i eel twu. C-ttJd au ajwns toti cillci '11. [aia af~ului, toli cmcz ~'I un OC c

. V)

II

atac" ...

TA (i1'ldignat): ine, fata tatii? (l~t1; Lonitd): tl RINEL:" tai, tate, a-F spui si a te crucesti, nu alt eva! Mai adineaori sedeam acasa. Tusica, cum stii e-a facut-o Durnnez u, se culca odata cu gainile. Eram arnbetata absolut." INA: Ia lasati-ma l e piesa? ~a vorbest proprietareasa mea l RANDACHE(Fru inei): st ! RINEL: .Drasneie Parisului, cite au iesit pina acuma, le-am itit d trei ori." RANDACHE (dmdu-!ji una peste [runte}: ,'i-a mea, dornnule, la f 1 ! A (s1"parat): Dar la ati fat a sa-si spui rolul l u auziti ee firese rasare fieeare fraza ... ee sunet viu si adevarat are? 0, copii, sa ~titi d asta e in adev~r o piesa rom anea ca. Spune, fetito draga, spune! RINEL: "Ce sa fac? N-aveam ce citi. Zie: hai sa rna due la tata, dad nu s-o fi culcat, sa mai stam de vorb~. cot ivarul de la salon si plee. Cind sa tree pe maidan, rna pornene c eu mitocanul, eu prieopsitul de Tirddau, di-rni taie drumul. ( Bonsoar-bonsoar I), ~i ~tii, a~a, deodata, sanfaso: ({Hei, co oana - ziee - mai bine ti-e acuma vaduva? )"

ncep sa..l priveasca.)

IONITA (citind rar ):


Joi la 18 ianuarie intiia representapune 1879 a piesei

NOPTEA

FURTUNOSA sau NUMf:RUL 9


tablour i, de domnn ..,

Comedie In patru

(Se apropie pen,tru a descifra mai bine.) ... de domnn ... . a la Teatrul N'at-umal : 17 iatluarie 1879. In [oaierul de Seara de premter , ' . . "1 are duel: . t ate globurile aprinse. In intritldUI dm fund, mtJ oc, usa c . JOS, cu.o . d b t t si d014a Jmbloun. lurile II i JII. E capitoTlatO.in rosw, are oua a an e . .. ~,s~rea ta si ~f1< stinga ei, Ireptele ~i eoridoarele deschise care due Ia IOJ11~ . P .,' I-Itr 0 j;r;dd 0 sobii aiM de ja.ianlii. Canapele de plu~ ro,su, ~1 " , . d ba'''I1Olre. ru-r : " -0 't J dreapta-jwnd t{sa cu geamun mate care I;e oglinzi ouale in rame at{yt e. 1l '. la ga,'deroba. , . atori - usai purtind liurele, La ridical'ea cortinei, sint fn seena dOl plas O~t lm~an-r . '. . :u pantaloni sctl.rli, ciorapi a'/bi ~'i pantofi negn. PYltnHI e virstmc, al doilea timj,r.)

PLASATORULI: Ia vezi, Deduk


(Plasatoml

mai au mult?
e aud t'eplici di,~ piesii.)

11 se uita h~ "sald.", prin Imbloul tt~ii.

pa asia, un lipitor de afiye intra 11. cafellea ,>i,peste afi~ttl Doua odeamiad bate acmn in plin peste Teatrul National.)

gafa " cui afi~1 Noptea furtunos.-1 sau Numarul 9. Apoi, iese. Soa-

RINEL (Jara sa se]i intrerupt) : "Pardon, domnule - zic n-am de-a face eu dumneata, ~i mai IntE .. cind e la 0 adiea, nu slnt vadu va, sint libedi, traiese cum imi place, cine ce are eu mine... (Doi actori

. t . t I" IPI GES ": "E d-ai no~tn, e pa no . "JUPjN DUMITRA HE": "Daca-i patriot, de ce umb~ ~a-~l " strie casa? De ce rna ataca la onoarea e amllist?" . 1 'de drap~.r'ia.): Citeva mmute ... S-a ( II PLASATORUL tnCM , ~ tavalit lumea de ns, asta-seara. . PLASATORULI: -au tavalit at din pod .. dar .nu) ...eZl cum
V V

ASATORUL I: Ca asta simte, d mearga u bufetul.


"said".)

la Incepu t, cum

s5.-i - ldnl' ~ cronica mat ale dramatica, 0 sart ...1 B ACALOGLU:Sper ca, . V 11 trug! E un autor nascut mo CRONICARUL. at, * _ enit sa-i. J e suis ires, tres content. ca _ am v vad piesa, pentru ca nu se joaca decit 0 singura data.
9, ( .J.'n
II

uete '"

ASATORUi II ( esel): Place, n a ita! ASATORUL I (scephc): PIa , mai, pla e ... dar ctnd ai u bani pleaca dinaint de sfir~it... (Dommd Ihe, n. heine negre $i c1'avat'ictt alba, iese nc'nmtat pe u$a capitonata $i trece spre arlecMnul din st1~ga.) Ei, c zici, dom: Ilie? E (cu un gest de "duca-se"): Nici 0 procopseala! (Tese.}

S a1" a I

un hohot de rZs formidabil.}

BACALOGLU:RIde golanimea ... CRONICARL: Ce pauore theatre roumain!**


(Mai ies din "saUl" doud doa~ne, tot din protipendada,

Biata tara!
~i se aude.}

damn ~i 0 doamna di1t profipendadd ies pc la loji. Cu cite ten " :JI" Bt'at, care i ufUrea.a, dispar pc Ia a~lechi1ZUIdin d~eaPfa. La i8firea lor, 11Iai al4.Cit 0 rePlica.)

IRIAC": " ... tinarnl urnbla dupa Zita, s-a amorezat eu ea de la Iunion I), stii ..." SATORUL I (nl'marind perechea cu p?'ivirea): ~i a~tja ca astia, ca s-au nascut u nasu-n sus ... Dar sa fi vazut tu pe una - e Consoarta unui negustor din mahalaua mea - e se strimba dupa tabloul III! ~i zau de nu parea Ieita aia de pe scena, are e privea singura din ala... si mai-mai sa-~i bage destel In gura si sa e fluiere singura! SATORULII: De ce?

ATORULI: Pai spunea Badia ca omul, cind 11 arati in oglinda a ta a teatrului asa cum e, nu se recunoa _ teo Tu il maimutare;;ti pe scena ... ;;i el trage cu ochiul la vecin si ride de vecin. ~i vecinul, la fel... ATORULII (rizind): RIde dracu de porumbe negre;;i pe sine nu se vede! ATORUL I: Nu se vede. Dar fl vede altul ~i,pina la unna, tot are cine sa rida de el!
eu i8firea pc la loji a tt1lui croniear ~i a It,i Baeatog/t, _ a11lindoi - se aude.)

"RICA VENTURIANO": "Domn,;,le, Dum.~;;~ul nostru este poporul: box populi, box. del .. _ A (. dianatt1. Cronicaruiui): EI, domnule C~ay O DOAMNmoor, vn b . ulta ca nu venim la plese presa ne lIlS romanesti ... '. ) . A D O'UA DOAMNA (cu un gest tragic, spre drapeQne z: p... ~l - t a tita vilva . 11-e our, iata pentru ce s-a f acu 1 ?nOn Dieu!**** . -avem spiri,t..pariCRONICARUL:N-avem t al en t e, doamna . _l definitiva l Viitorul . I 0 voi scrie 0 pagma . ~l:n ~ed~a ea am avut dreptate : acest a;;.a-zl)s domn Caragiale este u_n:.. est 1ttL... ( ] nSpirat. ... da, e un placintar fara_ t~ent.! . . 1 DOAi\1NELE:oi, la belle t~01,f,VatU~! Ca ~lDe i-ai ZIS. DOAMNA {Cronicarului}: 01. plecan;:? A Doux DOAMNA: Dumneata mal sup or tl. _ , t'" " . . - - d f alul ea sa am poan a CRONICARUL: Tre?l:le (s]a v~. mid) ~ (Doamnele pleacd.] la croruea. ntra ~n sa .

.. . . lit de 0 minora care e la {nee/mtul "carieYei". (lese d$'fl 10Jd Manolach~, nso . I d . fa Ne parvine incd 0 reE ~i el fn /1'ac ~i pare ca a primit UtI HrIpti S e Ina . plied.)

GESCU": " ... pentru ca sa-ti prezant pe cetateanul Durnitraehe Titirca, comersant, apropitar ;;i ... " IGARUL(e un tip snob, cu aparenfa mai 11't'ult jeminina, cu paruZ /rizat, cu bt,f,zele vopsite $i cu un mers leganat; i$i ~terge fruntea cu, 0 batista de danteZii): Oh! 000 ... QueUe horreur!* Sa transpiri en plein lnver** dnd auzi de teUes vulga:ritis!***
Ce grozAvie I (/1'.). in plin~ iarna (/'1'.). Asernenea vulgaritati!

Uite ce e:' musiu Rica ~i eu Zita compatimesc " impreuna." '. ) BACALOGLU: Ei, ee zici, nene Manolachl, MANOLACHI:Mormint! 'tele mete I BACALOGLU:.J. propos "M' co~dol~~~i 1 (!~i priveste, Jeri cit , MANOLACHI . (rf,zind): ersl, m. , minora.) "VETA":
Slnt foar(e, foarte fericit (Jr.). I corect:
IIOX POP'I~li, vox

(Jr.).

**. Vocea Bietul poporulUl, teatru r?m1i.oesc!. vocealul [f!~~ezeu

dei !

ALOGLU:Ma ier ti ca n-am putut sa vin ... Biata madame Pulcherie l Dar din ee i s-a tra moart a? OLAHI: Dintr-un proverb ... ALOGLU: Poftim? OL.>\CHI : Ei, nu stii prov rbul e la eu sapa? TU, eu groapa! Cind ne-arn intllnit. frate, ultima oara la "Fialkowsky'"! 1 u stii c5. rna tot trirnitea la Belu ... eu eavouI? LOGL : A, da .,. cind punea a plea a Ia .'j a. OLAHI: Ei ... ehiar 1n ziua a eea i-a dat bunul Dumnezeu 0 galopanta ... si s-a dus ea la Belu, in Ioeul meu ... ~i 0 sa rna due eu la isa, in loeul ei. (0 trage pe minora de ureche.) Ha-ha-ha l

, x t t BIid'ia e nt1'-1l1 [rae de imp1'1mul ~i cu 0 /inutii generalli viidit .udrpur a , I Frusina . t ,"'ttl 'aetnd grup cu Maestrul, tn [racul. sali persona , c1 , 'l}I.al.'1IgrIJI 'J' d I R pa" e luminata . , "d't 0 toalftit de searii )~i Cl~ Smardn ae Ie. " am a ca'l'e S'L~a '.r,nnu ,~ , , : . d . salo" de un polieandru invizibil. Pe "scenu se [oaca II lamp~ e gaE, tar" I' , d R' .' .' 0 apte I llrtunoasa, pe care fl 5urprindem in c ~pa em " tca [inaiu! pcese no . . " ) 'I Chi1-rl,'ac ell Vela iar Jupin Dumilrache sUle cu 1 pmgesc~t . c cu Z ." a, ,
:(tl . .. I

e la loji ~i coana Jillarghioliia, {'lsolilll de Itl'. tim}"" moment in can .,;im 0 replica. )
H

": "Eu fae e rei dumneata. mal mare.

Irni e., ti ea si un Irate

Marghiolita are cincizeci si ~IOUa: de ani ~i e tol [rumoasd, oesel, li si pll:nu/a. Doar glll'a vag pungittl. Tinarul care 0 insoteste poarla J.pe oalti si monoclu, E in [rae si [carte spilcuit.}

GHIOLlp..: Te-am zarit In loja, mo~ Manolaehi. ( u OCh1:i pe minora fi rizind.) Ai Intinerit! (Ined.) Nu e nevoie sa rni-o PI' zinti. OLACHI (conJidmfial,): Am eunoseut-o la bal masque. HIOLIp.: nde e tante Puleherie, sa te vada?! OLACHI:Ha-ha! Mortii eu mortii ~i viii ... eu yule. (Dii bralul minorei, care-l sprijill,a din rr'isputeri ~1: 1:esecu, ea pe la arlech'in.) IUOLITA (Tinarului): Hai aeasa, pui~orule... (lese m el pe la arlechin.) LOGLU (PlasatorilO1'): Mai au rnult? TORUL II: Aeum e gata.

IPINGESCU" (lui Jupin D~~mitrache): "O~~rabil, indatoreaza-roa eu 0 tigare de tu tun. ~ UPiN DUMITRACHE": ,,~i eu doa, nen Nae. (Ba~a mfma J coaui iabachera ri se opresi cw msna 1,n buzusa s " nar.) ene ae! Chiriac '. . . CHIRIACtt (coborf.nd lfnga Jupin Dum~trache): "Ce-l, JU"pine?" . DUMITRACHEtt (luf.nd pe Ch~ri~c $i pe Ip~n~escu de "JupiN mina $i adu.cind~t-i dramat~c tn [aia seen.e~). "Toat~ Ie-am lamurit : bine, de eumnatul ~~lea nu rn~1 am ee sa zic, dar sa a arat ce am gas~t }Je~rne ~ patului du~n~ae.i ... e~( uitasero ... imi v me sa intru la banul~l ~e~e. '. Itt CHIRIACtt (infiorat): "ee-al. ga,s,lt, Jupme. . " (S coat e d'I.'It Inizwnar 0 le"Jupi DUMlT~CHEtt:." ite. g atura de g~t.) d . I" IPINGESCUtt. Frumoasa legatura, e ~le.. 1 ~t "CHIRIAC": . A'c:.! ad-o-neoa, juplne: asta-l ega ura mea, n " "'{ t ?tt n-o ~tii dumnea a. _ _ ~I ~ "(liimurit): "Ei, bata-te sa te bata. "J UPiN DU~~TR:eG~~ spui a~a, irate? (Lui Ipingesc?,t, cu JilozoJie.) Ei! Vezi?... ite a~a se orbe~te oroul la neeaz Itt ,,IPINGESCUtt: ,,'Rezontt I
'~

p ce 5e lasa incet cortilla - ~i sala rtlmfne fn inlul1erie - ri'plicile giale continua sa se auda: pina la ridicarea din no1 a cor/inti, cfnd S6 Jel in mod fitesc la spectacolul vizlIal al firtalttl Ii :-JoPlii Illrlunoase.)

0 parte din sala Teatrului National, CIt "scena" in drfapta. cUeva, doua loji baignoires, SId! care sillt u, ile capitonate ce dau la primele Una din loji e goala, in cealaUa e home din protipendadtJ.. S/atu,rile pate de lume bl~rgheza. ReC'ul1o~fem, 1.n plan apropiat, pc 10?1i!a, de du.minied; If.ngtl et, "Mitica" ; pe "Sandu, por/aiul", 11 ttnifOl'ma ma eu a lui Nae Ipingeseu,' pc 0 "Tlela". a "Zifd", pl1<saUe "Vetc" "Zife", plus doi fupini asemanat01'i CIt .T~,pfm Du,mitrache - a/ilea care par ri1.sJrinte din oglinda l1fCl',.,!iiloare a semei. 1,1 plan 111ai

("Por~lese ell tOJii veseli spre fund".) . . I" ""';na" s-a lasat iTt aplauzele ~i 'uralele imrizibil.ei. ~alerii .. Cel am O')a ( C V'" 'p teiOa18 Sl " . d' I' Lumea ditl sial B.n , . , din plan1-11 o pif.yif,sesc 'imediat, tn tgnarl. . d d'" aplaudiI frenalie. . . P I Bif,diei s-a aproplat e "seen ~l dtn fand, tntreg gru II ." z'e I "-i Vetele" 58 privesc 11'11re t:le, J'l'Isirate {n picioare in Ja!a "SCe1lBt, " '.11 e '1 " I I"I a.are"D I c'lJeurigu" - lntre ac ama,1t e c'Y'ucite masu'Y'ind1~-se rcc,p"oc. e a " . I" N ttam I" , .' p. I" lulian I" Romaneasca. '" 0 . sate inttrpreliior Javor*: " anll. , " ." etc. - eineva striga "Autorul !".)

UN JuplN

(sosittl lu,i ,J'~P:'/'1.- D_'L{mitra)~h~ to:!l:fr~a~ ~ Veta" lut - sart11,d ca ars .~ . u . pofteasca ~i,sa ~tiu de bine ea mtru-n eremenal, dar eu i1... "MIT! Att: Dar ee ai, ~efule, eu el?

PiN (ariitfndtt-i pe Ai doilea JU,P.f11., care e U9~ga el CZt " Veta" respectiva ~i leit el): Dar el ce are ... ell dumnealui? LEAJUPiN (siirind ca ars): Cu mine? ... ( i, mas1wnd pe prim1tl ju,pin, p'U'fn~te ascuiit.) Ha-ha !
se ridiUi pelltl'u aplawrc. InterpreJii se fnC/i1ld.)

. 'le galerici a'u contin'ual, fn limp ce grufn~l Bddiei trece aplau, -' 11'" sa ridieal dnd p-rin [asa "sccnei", vcnind SpJ'C plamtZ di fala, ~ar "co ~na -

(Ae Iamain

di11 nou.)

IONlTA

(rf(,pi1tdu,-ji palmeie, striga fara incetare}: Catrinel! Catrinel l Catrinel l A" (indignata): 'i dumnealor pretanda ca a~a e lumea? ($i solidarizind tot siru! "V eielor" $i al "ZiJelor", da tonul fluieratul1Zor.)

Va "Zilele" ~ ..Vetele" sfnt astfel plantate de reg zor. fncf.t se priIt1'-Ooglilld.a in imaginil lor SCI mice, lt1.sind impresia cif. se fluiera eyi. In acelasi limp, ,,5a1ldu, polifaiul", s-a apropial ca hipnotieat a" ~i s-a proll-pit in fa/a "Nae Lpingescu", mdsurtndu-l ttfcu hil} la picioaie. A par ~71"sata" Miqi ~i fete de fa galerie, in general are, aIUt'I.rfndt~-segmpului Blidiei, aclamd pc intel'preli la "rampa".)

ca

I",

( conti1'!iuind qa fad;' a.plauze p,ent'!'u. Catrinel):. Catrinel \ Catrin 1! (Catrinel h trimiie 0 bezea de pe "sce11.a" ,) "n/, SANDU (pf.na acum a masural, tacu.t $i ner:n$cat. erpretul lui lpingescu; abia acum 1.zbucn~e), .~~, . mu iu coate-goale? Crezi =. nu, te-am slmj:it unde bati ?... Ei. las', ca-mi CM1 .:n~e pe l.a ~espar-. t' 1 (lsi duce tignalul la gwra, 1.l [lwier, apo rire. ) .' VH) . iese demn d'__n. "sala '. ". Catrinel! Catrinel! IONqA (pe C1.1'bd se lasd 1.arv"cort'l.'!1'a ). . 1 X'" Mai taci sefule, ca m-al asurzit ! .di '" M ".IT} . . ' Eft 1 (Si pe'ni.r1. ca se n 1.ca lONITX (ent'uz1.asmat): a a me. r : d v" ) , din 1'01 "cortina", se apro~e e "scena '. _ " .' d din salO," un1'('ia dintre plasa,tor?):. Nu "MUlCA (1.ey_l,n rul" 'd se dau banii inapoi pe stu, mouse e, un e . invitatii? (lese pe la arleclwn-)

r.:

PiN (u.rUnd peste ca-peiele spectaiorilor pmlrH a infiera pe i1tterpretul lui ju,pin Dumitraclte): Nu este, cetatene, comersan~i ~i apropitari ~a cum ii maimutarC9ti dumneatale ... (Aratindu-i pe Al doilea Jupin.) ... care adica. umbE eu apropont pentru ca sa-ti bati joe de dumnealui!. .. ILEA JUPiN (ascupindu,-se): De mine? ... Ha! PiN: Da, de dumneata, jupine 1... Care 11 ~tiu eu comersant cinstit. .. ~i sa-l ataci la onoarea de familist! ILEA JUPIN (~i mai aSC1tJit): Poate pe dumneata, jupine! '[ (incremmit): Pe miiinee? !...
izbttcnese deodalii..)

. .. P taiori pregUtitUlu-se sa paraseasca (,,5IaZurile" sau golil, 11I hIm, .s e: .. teatr1~Z". Numai gateria i~i contmua aelama/ule.)

~i

oi

JUPiNI (catre "sceni1."): Bagabontilor! flu1:ere.j

(, i incep sa

~i "Vetele" se in;;iruie ~i pariisese indignate "sala" fndl'ePtndt~-se il1e. "Cortina'" se lasti, in timp ce ~i eei d.(}ijup~n.i pl'Ircisesc "sala".)

'~RONICAR L: QueUe honte, 11'1,01' Diett,. qt~elle lU;H.te!s~j~i "d' . C1.-' grt~put lU1; 1;ese.d'z,;~" .) ';> B a tet, care, _ . E1 ce zice Badia de 0 asem~nea ..:. u1 . ;> , t V) M t u aUZlce Zlce m t1mea. BADIA(U masoara 0 c .1,pa: a.a n pauvres aens... ** . Oh blata IDultlme... ces b . CRONICARUL.... :al' t An cronici mondene Sl BADIA (la1:Os): Domndule_ spec;al~sti~e rusine asta-seara, e'u teatrale... aca rna '.' t N 1 N-am Slnt fericit ca. am apucat.clipa as a.... u ~ice ti luptat degeaba! Ascu1~at1p~p~ru~..: 91_P na~~t _ dupa treizeci de am de zadarrucle, s a _. ca'f' torul care sa serie pentru el... care sa-l in me au S sta nu e edea lui t atrul cel adevarat!. .. ,1 ac~~ 1 ~edt' pri~a licarire din flacara de ~lldne. ttl ..t leva da nona rep a e. CRONIARUL: Viitorul... Vll oru n . t . t' _ t tml romanesc s-a naseu BADIA'\ iitorul i~i va amm 1 ea ea _1 . in fluieraturile dumneavoastra.
V

LEAJ UP]'.N (.. Vetei" It,ti, careia ii turuie gura) : Onoarea de familist, ai? ($i biitind din picior.) Hai, madam, ca ne parlam ntam noi acasa.! (lese cu ea pe la arlec12in.)

,," Ttlna" s-a lcisaJ . I I' In aeest timp, !n "sat '" "co . _ (Lumea d~spare pc La ar ec "'le. '. ulru devine di11 ce in ce mai m~ca, ,{.. '1' . I . a care v,ne de la POllCal - d e;'1111 tv s~ tttt'!ln . MI' I Fnsilla maran. . I I A mai 1'amas Bddla, aes ru , ' p~1!Ij se stmge comp.e. ~I 1'1 . lojilor apoj eel t.tl<ir va , )~'I 'I ,on'! '1"ae eQ11troll-lZ sta 11'1'1 or ~ . da,c,lo a.' Plasator';'; .. J'

usa caPitott,ala de sub loji, iar eel virstnic S8 Ita, wi pc "setmii". "Core ridicatii ~i oamctlii de sct'na desfac "decorul".)

't

l\'If\RJ\

'DA HE (se opr~te uti momeiu ): Pai, dad b ) d cc sa nu au.

tot nu mor,

JA (care e transfigu"rat): Ei, e spui, rnarandache l Nu? RANDACHE: Pi sa e CTroza a, Badie ... dar ufl ru1... lh.
rid, aJara de Mocstru.}

IA (fl prive$t $1; il ttttreabii 'u oarecar teasnii}: Ce ETR L (Joarte emotional) : Da-mi voi a te sarut, Badie ... i sa-ti pun ca toata viata ... toata viata ... dumneata ai avut dreptat ! (ll fmbratiFazii.) IA: TU, nu eu ... nu numai u. 'Mi-adu aminte ca, 111 clipa cind am avut mai multa dreptat ... atunei, la Iesi ... noi toti am fost impreuna ... noi si s riitorii. A tazi am retrait seara aeeea. E TR L: Ai fo t invinuit de multi - ~i de min , Badie a ai jueat multe naivitati, Dar iata, acest tinar Caragiale e in parte produsul naivitatilor pe .ar le-ai jueat dumneata 0 viata intr eaga. Da, fie ar tara tr buie sa-si faureasca teatrul ei de 1a Ineeput, eu mijloaee proprii. Putem sari trept le civilizatiunii, dar daca nu simtim pamintul nostru 1a tern lia scar ii... IA (aratind .ieairul"}: Oar , la temelia ae stui teatru, nu e si lupta noastra de aeum treizeci de ani? Bateam u aluziile noa tre la poarta '48-1ui ... fiindea asta era singura arma pe eare 0 a \'eam : aluzia.... 'i iad., putem pune ca '48-u1 a deschis portile aeestui teatru pentru eei multi ... pentru ea, de unde trebuia faeut pentru einei sute de locuri, dupa '48 i-au fost poruneite 0 rnie! Dad n-arn fi faeut dedt atlta si... Dar hai, aeum dueeti-va ! ' T.ft.: Pai, zieeam ca veniti eu noi, Badie, Un paharu t. pentru Catrinel. IA: Nu, Ionita, asta-s ara nu ... asUi-s ad nu pot. TA (Maestrul1J,i): Dumneavoastra? TRUL: Multum sc, dragul meu ... dar inirna manu e la petreceri, Va spun noapte buna la toti 1 (1 esf'

'FRU'lNA: Vrei a mod? ,..) V ) TU vreau? ~';!ARA DA HE (se gf:nde.'jte): ~hu ~l eu : ~ aU:e mi-e egal. . -u tiu bine... La urma urmer, .mt ~ .' . di 1 pentru rnrne e totuna, .. Or i aiel, on mco 0, . . . fr i dineolo ici singur, dincolo smgu~ .: AIC~ae~gpe lumea frig .., it desI?fc sarac, ~ lU ~u cum sa zic, '1 Ita 0 sa fie de-a-ndoasele ... , A ', d ti ai a f dar ma ve e 1 oatc ca acolo 0 sa 1U ll1gera~... d .' '. p _..) Pe Gin aici - ce-i dumncavoastr.a e,: a.np:oare.. . F'a1kowsky". nU-1 rmnciuna - aici e " I III mrna,
A A -

(I ese pc usile cafri,lonate.)

..'

. T buna sara 1 Du-te, la-tl fehta... ~t BADIA: Hal, 10m ,a~ _ di tea mea 0 sa-i vorbesc felieit-o ~I sarut-o in par . si eu poate miine. . 1 1 ' ~ _di 1 N te buna, madam Frusma. IOl\lTA: ~oapte buna, Ba .ie .. oap

( lese pe usile cap-aonate.)

au disparut, _. "Cor.. _, . tat Cl stri'ngerea d teont IIn.. si . (Oa'menu de see'na au term1? . _ .: p'yinlr-o fereastra neua 'd'" 0 azii. de tWIt'lna lunara Ittnc " tina" ram'tHe 1'1 leal". 'I' ". _. de La Hug!$es.J 's!4rdt'na lIm~lca .. Zltla a .scenei" $i hnpreuna cu ea, m '

'FRUSINA (sczdlr7ndu-se): T:age ... , ") m deschi 'PLASATOR 'L I (aPiirfnd u fU1~~ul .scene : eu fereastra de la scena. " .) M 'ca de la Hugues ... BADIA (Frltsi?1.ei): .AUZ1..)-',uD viu sa s'ting. (Dis pare 1m PLASATORULI: Mal statl.... a

moment.)

pe 1{.$ile capitol1,ate din fund.)

TA (Frusinei): Dar maear dumn avoastra tr buie sa ... SINA (fncet): iU ... Eu vreau . a ramin llnga el. AR.I\NDACHE: Pe mine, daca rna inviti... u rna due a.

. ') D u- tc , s-a nu racestl BADIA (Frusl1le~: ' ... . y . ~ lee) ~ ~ FRUSINA. rei sa p. de teatru asta-seara ... BADIA: Eu rna despadrt gre? d rmi la l~oapte? FR' INA: Badi ." un e 0 sa 0 BADIA: Tot la hotel. . _ A _ I -ai "Tea sa te FRUSl.A: E 0 odaita lIb-ra linga a mea. mub aeolo? ~) , . ~ ne vorbea a lumea. 't)' Nu r 21 c-o l1 " _ BADIA ( 'l'nuca . ulta inehipuire i-ar mal. tre b' lIl. .. FRUSINA (m.'Ucallta): He!.,: m i tiu ca t -al cred ! 1 ~ . . Am sa ma du aeum a BADIA (ri:::ind): BlU~,. Fru Id~o"de la publicul meu mo1doIesi sa-ml lau ma a .10 lntore hnga ~. m T ' t1l1e... Ah' '.,. vean ... ~I-apo: . Amplinit visul? Du-t , \'isat a ta- eara, sau ml.s-a .I '. t" Viu sa

RUSINA:Noapte buna, Badie J (1 tonate.} nces, iese pe u~ile capiDIA (Stt,g_u,r,' .priv~te .isala", t "Sclma" )<;i pardi, le 2mb, " ,11eaza; apoi se Sut:e pe "S cen at' . . rapustiul "teatrul1ti")' Pui de ~~, proU''ftat pe ti-.ai. adunat In sftr~it clipele teat_rut.romanesc... anpile! ... ~I l-au crescut

Premiera absoluta a piesei a avut loe pe scena Teatrului National din Iasi, in aprilie 1951.
Distribufia: Duduca Marghiolita : Carmen Stamboliu; Cuconu Barboi: P. P. Petrone; Ioni (la 17 ani): V. Raiciu; Postelniceasa Pulcheria: Ana Luca ; Catrina : Coca Gbeorgbiu; 1 unu: D. Onofrei; Postelnicul Manolachi: Ion Lascar; Badia: St. Danciaescu : Ttoa.rul intai rol: 1. Schimbinschi; Subreta: Rella Ghitescu : Suflerul: N. Venias : Yntaia arnoreza: Silvia Jonascn ; AI doilea amorez.: P. Simionescu; Actorul : N. Pal1i.descu; Actrita : $tefania Goroneanu; Biirbierul: AI. Blehan; Un boier : V. Burlacu, 0 juptnita.: Valea Maninescu ; Un plasator : Manole Topa : "Cucoana hirita": Eliza Nicolau; "Aristita": Ludmila Petrov; "Calipsita": Magda Gheric : "Gulija": V. Gbeorghiu; Un tigan : Pavel Casu; Un ofiter: I. Mihailescu : Aga: Paul Varduca : Tenzorul : C. Obada; Epistatul : N. Rosioru : Alt ofiter : St. Tivodaru : Die: N. Suba : "Miticii.": C. Protopopescu; Casierita: Aurora Popescu; helnerul : C. Obada; "Sandu Politaiul ": R. Ionascu : "Veta": Tamara Buciuceanu ; "Zita": Rodica Vasiliu; Gagistul: P. Gheorghiu; Ionita (Ia 51 ani): C. Popovici; In'tiiul plasator : ~_W.Radvanschi ; AI doilea plasator : C. Pirvulescu ; Cronicarul : Dore! Bantas ; Prima doarnna : Felicia Bondari : A dona doarnna: Liana 'Olavinaru; Yntiiul jupin: S. Taisler : Al doilea jup!n: V. Cojocaru : 0 alta. "Veta": Maria Farcas ; 0 alta "Zita": Emilia Dirna ; 0 minora: Claudia Popescu. Di~ec,.ia de scma: ~. AI. Toscani. Scellog,.afia: Mihai tamate.

SATORUL r
.l'

P . esenna
Badie?

(revine p "" '. e .scena i cu paltonul ~~ pataria Bad' .):


iei ):

Pel'
orbeatl
...

e.

~t

singur,

d a uce

DH' Toti batrt " vorbesc singuri N't" -. ,I a lDII , .l~a ... Sat<Jt'1J1 I tt va asCttlt~ dt ella secunde apai va ,~ pei" tlfl.a cite una.} ,ncp-r,e

Su Sti11ga ldmpile

SATOR L I: Nu fiti trist B- di DL . T' .' . a ie... <\. nst? ... Dllllpotriva N't;, . de bucuria zilelo~ c 1)- .... MI ~e umple inima va fi in adevar a1 c~l vor ve.ru! C.~~d teatrul si urmasii lor . Or ~ultl, copiu ace~tia... ! '" VOr fi mal fericiti dectt . L' e Va parea de ne t _ , nor, I atitea decenii' pen ctrurezuc~ a trebuit sa Iuptam . , ca el cel de rnii mal cunoasca nici frigul :. f n~. sa nu linta ,. Ii _ ' mCI oamea, nici umi~. 1 I se vor parea 0 t h noastre praJuite (P t .) poves e c ervanele cii pe aceste -'" u er_nzc. Vor inte1ege, oare, ROM.A ESCca~te cu palate a pomit TEATRUL ORUL I (i-a rna:"'" . ~ r amas 0 SHZ (Jura- Z p." Pot sa sting B- d' ? ( I:> an!' a nestmsa): raspuns) G' ~ le.. Pentm ca mt primeste . reu va mar e asta -. ' lipiti de teatru! ,-seara, sa va dezA: r n rugaciu nea mortil fletului Sa se de~; s~.sPJne CIt de greu fi e suactorii Cit de e ':~ a e trup... Dar la noi, . gr u 11 e trupul' de suflet... clnd tru 1 1 Ul Sa S~ desparta fletul ... (Dar r'd' jrunt ~u p eaca glrbOVlt... si Su'/, 2ca .'
A A

In aceea~i stagiunc, pe scena Teatyului Niz!io11al din Ia~i au mai avut loc urrnAtoarele premiere: Ziua Cila mal'e de Maria :Ba.nu~; Ce.tat-eade foe de Mihail Davidoglu; Vreau acasa de Serghei Mihalkov; 0 scrisoare pierdl~tade 1. L. Caragiale; Undeva 'ntr~o lara de N. "iJ;ta; 0 1loaptr.furturwasa de 1. L. Caragiale; Revizoml de N. V. Gogol; Comorile din Himola de S. Bran~vici; $wala femeilor de Moliere. 10. arhiva teatrnJui nu exista date privi'toare la nnmarul de spectacole ~ spectatori. Specta.colul a mai figurat ~i in repertoriul staginnii 1951/1952. Cu aproiimativ ace~i distriburie, spectacoluJ a fo t reluat in stagiuIlea 1958/1959, dnd s~atl loregi.strat 27 spectacole cu J .980 spectatori. Nona montare a tinut 'afi~ timp de patrn stagiuni. In stagiunea 1966- 1967 spectacolul este din nou prezentat, inregi trind 12 reprezeota;!ii cu 6. -93 spectatori.

cu ilu?m:-n.are imbratis2n/a

~~, .peste tnstetea hti,


'

mine fntre ziduril

" spa/2ul.) Sufletul die pe care leva inaltat I


In lumina IU11a1'lf,

ma vorbd, Plasato,.ui"r t" gf b 'ta a S inS 1~lI;1n.atampa. I' Ollt , dar figu,.a Bti4iei ,.aditud.)

Piesa a mai fost reprezentata:


Pe scclla Teatrului , 1919 SFtR~IT NaliOllal .,1. L. Caragiale". la 9 mai 1953. Distribu#ia: Duduca MaJ"ghiolita: Cella Dima, iorica Petrescu; Cuconu Barboi: Victor Antonescu. Marcel Enescu; Ioniri'\.: $erban Iamandi; Postel-