Sunteți pe pagina 1din 13

[Type here]

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE Art.1 Denumirea cabinetului medical este si este unitatea medicala care functioneaza conform Ordonanei de Ur enta a !u"ernului nr.1#$%1&&' pri"ind or anizarea (i funcionarea cabinetelor medicale republicata) cu complet*rile (i modific*rile ulterioare) a O+, nr. 1-. din #/%0#%#00. (i a O+,1 nr. 1..' din .1%02%#002. Art.# 3 4abinetul functioneaza ca unitate sanitara) a"and sediul in Art.. 5eprezentantul le al al ) medic specialist medicina de familie. care este si furnizorul de ser"icii medicale in asistenta medicala primara. Art.$ 3 acorda ser"icii medicale in asistenta medicala primar* 6n cadrul sistemului de asi ur*ri sociale de s*n*tate 6n baza contractelor 6ncheiate intre furnizorul de ser"icii medicale primare (i 4asa de Asi ur*ri de ,*n*tate 7lfo" cu respectarea 4ontractului3cadru si a 8ormelor metodolo ice a acestuia pe anul in curs. Art.- 4abinetul medical are e"identa consultatiilor) tratamentelor si a ser"iciilor medicale oferite in "ederea identificarii pacientului si a persoanei care a acordat ser"iciul medical. Art./ 9a ni"elul cabinetului medical se efectueaza consultatii folosindu3se pentru stabilirea dia nosticului apasatoare de limba de unica folosinta) stetoscop si tensiometru precum si imunizari folosind ca mane"re in:ectii intramusculare si subcutanate) pentru acestea intrebuintand materiale sanitare ca; manusi de unica folosinta) alcool sanitar) "ata si comprese sterile) iar ca instrumentar serin i de unica folosinta.<accinurile se depoziteaza in fri ider. Art.2 4abinetul medical foloseste pentru consultatii si mane"re ce implica specialitati chirur icale) cabinetul de tratamente . Art.' 1ersonalul medico3sanitar este obli at sa pastreze confidentialitatea fata de terti = conform re lementarilor in "i oare > pri"ind datele de identificare si ser"iciile medicale acordate asi uratilor. Art.& 1ersonalul medico3sanitar este obli at sa acorde ser"icii medicale tuturor asi uratilor in mod nediscriminatoriu = rasa) se?) nationalitate sau reli ie >.

[Type here]

Art.10 3 1ersonalul medico3sanitar este obli at sa respecte dreptul la libera ale ere a furnizorului de ser"icii medicale 6n situaia trimiterii asi urailor 6n consulturi interdisciplinare. Art.11 1ersonalul nu "a utiliza materiale (i a intrumente a c*ror condiie de sterilizare nu este si ur*. Art.1# 1ersonalul medico3sanitar este obli at sa completeze prescriptiile medicale cone?e actului medical atunci c@nd este cazul pentru afectiuni acute) subacute) cronice. Art.1# 3 1ersonalul medico3sanitar "a urma cursuri de pre *tire profesional* continu* conform unui plan in functie si de cursurile or anizate de 4ole iul +edicilor) respecti"e OA++5. Art.1. 4abinetul medical are un pro ram de lucru afisat si respectat ) stabilit in conformitate cu normele le ale in "i oare. Art.1$ 1rezenta an a:atilor la pro ram este obli atorie. 1e perioada concediului de odihna se "a asi ura continuitatea acti"itatii cabinetului conform aceluiasi pro ram de lucru. Art.1- Tinuta in halat alb si purtarea ecusonului cu numele) prenumele si calificarea sunt obli atorii. Art.1/ 7n incinta cabinetului medical nu se afla "ectori animali si plante cu potential aler ic. Art.12 3 Aurnizorul de ser"icii medicale primare are obli aia s* respecte pre"ederile contractului3cadru (i ale normelor metodolo ice de aplicare a contractului3cadru pe anul in cursB Art.1' 4abinetul medical foloseste pentru curatenie solutii de dezinfectate si curatenie = dezinfectant cationic) cloramina) presept) seCusept) Domestos etc.> Art.1& 4abinetul medical pune la dispozitia asi uratilor un re istru de sesizari si reclamatii cu pa inile numerotate. Art.#0 4abinetul medical a luat masuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia impotri"a pierderii) de radarii si folosirii acesteia de catre persoane neautorizate. Art.#1 3 7n cazul in care "or fi an a:ati medici in cabinetul medical) reprezentantul le al se an a:eaza sa respecte independenta profesionala si dreptul de decizie asupra actului medical al acestora. Art.## Ofera ser"icii de medicina primara tuturor asi uratilor inscrisi pe lista de capitatie a medicului de familie precum si persoanelor care beneficiaza de ser"iciile pre"azute in pachetul minimal) persoanelor asi uarate facultati"e sau in cazul unor ur ente medicale din cadrul institutiei.

[Type here]

Acti"itatea se desfasoara in cadrul cabinetului de 1& metri patrati si in spatiile adiacente acestuia ; sala de tratamente) birou sala de asteptare) spatial destinat sterilizarii instrumentelor. Art. #.. 4abinetul medical are o dotare corespunz*toare) conform Ordin +, nr. 1-. din #/%0#%#00. =ane?a medicina de familie> 3 =ane?a la prezentul re ulament>. Capitolul II Obiectul de acti itate al cabi!etului "edical Art. 1. 4abinetul medical are urm*toarele obiecte de acti"itate; =1> furnizarea asistenei medicale primare =curati"* (i pre"enti"*>B =#> furnizarea asistenei medicale de ur en*B =.> furnizare de acti"it*i cone?e actului medical. CAPITOLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICA 1.5eprezentantul le al medicul de familie care reprezinta cabinetul medical in relatiile cu tertii #.Asistent medical

CAPITOLUL I#. ATRI$UTII 1.5eprezentantul le al medicul de familie; 7a masurile necesare pentru realizarea sarcinilor) imbunatatirea acti"itatii cabinetului) asi urarea conditiilor corespunzatoare de munca) pre"enirea accidentelor si a imbolna"irilor profesionaleB 4ontroleaza acti"itatea personalului an a:atB Analizeaza si stabileste masuri pentru apro"izionarea cabinetului cu medicamente si materiale sanitare) instrumentar si aparatura medicala) materiale de dezinfectie si curatenie) mobilier si pentru dotarea cabinetului cu tot ce este necesar pentru o mai buna si eficienta functionare a cabinetului medicalB Asi ura si aplica masuri pentru pastrarea inte ritatii patrimoniului cabinetului si recuperarea pa ubelor aduse cabinetului medicalB ,tabileste modul de lucru al personalului an a:at ) controleaza indeplinirea sarcinilor si urmareste aplicarea masurilor dispuseB 7ncadreaza si elibereaza din functie personalul an a:atB

[Type here]

Urmareste respectarea normelor de etica profesionala pentru personalul an a:atB Asi ura luarea masurilor pentru pre"enirea si stin erea incendiilorB An a:eaza cabinetul medical in raporturile cu persoanele :uridice si fizice) cu 4asa de Asi urari de ,anatate) Directia de ,anatate 1ublica) 7nspectia ,anitara precum si in fata or anelor :urisdictionaleB de asemenea poate da imputernicire de reprezentare in acest scop si altor cadre din cabinetB 4olaboreaza cu contabil sau economist pentru asi urarea contabilitatii cabinetului. 5especta 4ontractul34adru si normele metodolo ice de aplicare a contractului3cadru pe anul in cursB

#. Asistenta medicala; Asista si a:uta medicul la efectuarea consultatiilor medicaleB 5aspunde de starea de curatenie a cabinetului si a salii de asteptare) de aerisirea incaperilor) e?istenta rechizitelor si a imprimatelor necesare acti"itatiiB 5idica de la fisier fisele medicale ale asi uratilor prezentati pentru consultatie si le depune in fisier dupa consultatiiB ,emnaleaza medicului ur enta e?aminarii bolna"ilorB Termometrizeaza bolna"ii) acorda primul a:utor in caz de de ur entaB Dfectueaza la indicatia medicului in:ectii) "accinari) pansamente) precum si alte tratamente prescriseB Dfectueaza dezbracarea) cantarirea si masurarea copiilor si inscrierea datelor respecti"e in in fisa de consultatiiB D?plica) in cazul consultatiilor de pediatrie) mamelor sau insotitorilor recomandarile facute de medic referitoare la; alimentatie) medicatie) re im de "iata) etcB 5aspunde cu promptitudine la solicitarile bolna"ilor si informeaza medicul asupra oricarei solicitari care se refera la in ri:irea medicala a bolna"ilorB 5aspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie potri"it normelor in "i oareB Tine la zi re istrele medical ale cabinetului) fisele medicale si intocmeste situatiile statistice pri"ind acti"itatea cabinetuluiB

[Type here]

Aplica masurile antiepidemice cu caracter pre"enti" pri"ind asanarea factorilor de mediu) imunizarea acti"a a populatiei ) efectueaza ancheta apidemiolo ica in caz de imbolna"iri conform normelor in "i oareB Aplica masurile in "ederea desfasurarii acti"itatii medicale pre"enti"e in timpul si la locul de munca.

..4ontabilul; Asi ura si raspunde de buna or anizare si desfasurare a acti"itatii financiar3contabile a cabinetului) in conformitate cu normele le ale in "i oareB Or anizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor economico3 financiareB 5aspunde de efectuarea corecta si la timp a inre istrarilor contabileB 7ntocmeste la timp darile de seama contabile in conformitate cu dispozitiilele ale in "i oareB 5aspunde de intocmirea) circulatia si pastrarea documentelor :ustificati"e care stau la baza inre istrarilor in contabilitateB 7n"entariaza periodic mi:loacele materialeB 5aspunde de pastrarea) manipularea si folosirea formularelor cu re im specialB <erifica documentele :ustificati"e de cheltuieli sub aspectul formei) continutului si le alitatii operatiunilorB 7ntocmeste formele de scadere din e"identa a bunurilor de orice fel) in cazurile si conditiile pre"azute de dispozitiile le aleB 5ezol"a orice alte sarcini pre"azute de actele normati"e referitoare la acti"itatea financiar3contabila. $.7nri:itoarea; Dfectueaza curatenia si dezinfectia in conditii corespunzatoare in spatiul medicinei de familieB 1rimeste si raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are in ri:aB 4urata si desinfecteaza rupurile sanitare cu materialele si ustensilele folosite numai in aceste locuriB

[Type here]

Transporta reziduurile la tancul de unoi in conditii corespunzatoareB raspunde de depunerea corecta a unoaielor in recipienteB curata si dezinfecteaza "esela in care se pastreaza sau transporta reziduurileB Transporta deseurile medicale = taietoare3intepatoare si cele cu risc biolo ic> in conditii corespunzatoare) in spatiul special amena:at. Capitolul # Pe%&o!alul cabi!etului "edical Art. 1. 1ersonalul an a:at trebuie s* 6ndeplineasc* criteriile de competen*) pre *tire specific* (i confidenialitate stabilite de le islaia 6n "i oare. Art. #. =1> An a:area se face 6n funcie de 6ndeplinirea condiiilor le ale de autorizare) pe baza contractelor indi"iduale de munc* (i a contractului de confidenialitate =ane?e la prezentul re ulament>. =#> 4ontractul indi"idual de munc* se 6ncheie 6ntre salariai (i reprezentantul le al al societ*ii comerciale. =.> +odalitatea de selectare a personalului an a:at la acest cabinet medical pri"at este stabilit* de reprezentantul le al al societ*ii comerciale. =$> +edicul an a:at este independent 6n pri"ina deciziilor profesionale) neput@nd fi influenat 6n "reun mod de c*tre conducerea cabinetului Art. .. 1ersonalul cabinetului medical =superior (i mediu> este acreditat (i asi urat profesional) conform le islaiei 6n "i oare. Art. $. 5eprezentantul le al al cabinetului poate an a:a ca salariai medici (i alte cate orii de personal medical) acreditai) precum (i personal au?iliar (i de alt* specialitate. CAPITOLUL #I . ORGANIZAREA ACTI#ITATII CA$INETULUI MEDICAL 1. Atributiile personalului se stabilesc in conformitate cu fisele postului =ane?e la prezentul re ulament> de catre reprezentantul le al al cabinetului. #. Acti"itatea cabinetului se desfasoara dupa un pro ram al cabinetelor stabilit de reprezentantul le al si respectat de tot personalul an a:at al cabinetului. 3 pro ramul cabinetului este alcatuit din ; 3pro ram consultatii bolna"i cronici 3pro arm tratamente) sediu cabinet 3pro ram curatenie)dezinfectie cabinet 3pro ram e"identa medicala3raportare statistica 3pro ram de teren3la domiciliul pacientilor=cronici si ur ente>

[Type here]

3pro ramul cabinetului =pe aceste sectiuni> este afisat si este "izibil din e?terior. 3pro ramul cabinetului este cuprins in ane?ele acestui re ulament. .. 1entru perioadele de absenta a medicului titular pacientii sunt indrumati catre un medic inlocuitor.7ntre medical titular si medical inlocuitor se stabileste o con"entie de inlocuire in conditiile le ii. 8umele medicului inlocuitor) pro ramul de acti"itate) adresa si telefonul se afiseaza la cabinet. $.+edicul titular al cabinetului alcatuieste un plan de monitorizare a functiilor "itale a pacientilor cronici) nedeplasabili si poate dele a personal mediu la domiciliul acestora pentru urmarirea acestui plan. -.1ersonalul respecta cu strictete atributiile cuprinse in fisa postului) contractul de confidentialitate) precum si standardele si criteriile de calitate din le islatia medicala. CAPITOLUL #II. O$LIGATIILE ANGA'ATORULUI 1. ,a respecte codul etic medical = sa si ure ser"icii medicale de calitate) fara discriminari de rasa) reli ie sau de ordin politic >) sa respecte secretul professional si confidentialitatea. #. ,a incheie contracte cu 4asa de Asi urari si alti furnizori de ser"icii sau materiale in conformitate cu le islatia in "i oare. .. ,a asi ure conditii de munca corespunzatoare an a:atilor si colaboratorilor. $. ,a asi ure un flu? si materiale sanitare = depozitare adec"ata) e"idente) depozitarea materialelor uzate> in conformitate cu le islatia in "i are. -. ,a popularizeze prin mi:loace "izuale drepturile si indatoririle persoanelor asi urate. /. ,a ia masuri in permanenta pentru imbunatatirea acti"itatii in cadrul cabinetului. 2. ,a informeze permanent an a:atii si colaboratorii despre schimbarile aparute pentru buna desfasurare a acti"itatii. '. ,a stabileasca pro ramul de acti"itate al an a:atilor precum si obli atiile acestora in fisele de post. &. ,a raporteze lunar caselor de asi uarari) D,1+E datele necesare pentru urmarirea desfasurarii acti"itatii in asistenta medicala primara conform normelor in "i oare. 10. ,a respecte confidentialitatea tuturor informatiilor pri"itoare la asi urati precum si la intimitatea si demnitatea acestora.

[Type here]

11. ,a respecte contractile incheiate cu salariatii. 1#. ,a anunte casa de asi urari de sanatate si an a:atii daca apar modificari in structura cabinetului sau se reziliaza contractul. 1.. ,a respecte le islatia sanitara si financiara in "i oare. CAPITOLUL #III . O$LIGATIILE ANGA'ATILOR LA LOCUL DE MUNCA 1. ,a se prezinte la locul de munca in deplina capacitate de munca pentru a putea indeplini in bune conditii sarcinile ce ii re"in. #. ,a nu se prezinte la pro ramul de lucru sub influenta bauturilor alcoolice. .. Aiecare medic sau asistenta "a a"ea autorizatia de libera practica "alabila. $. Aiecare an a:at "a a"ea ecuson cu numele si prenumele scrise in clar precum si functia. -. +edicii si asistentii "or a"ea asi urare de raspundere ci"ila =malpra?is> "alabila pe perioada practicarii profesiei. /. ,a asi ure o relatie buna intre asi urati si medici. 2. 7n tratarea pacientilor sa respecte secretul professional al cabinetului si al pacientilor. '. ,a acorde asistenta medical de calitate tuturor pacientilor cabinetului fara sa faca discriminari rasiale) politice)etc. &. 7n cazuri deoasebite sa si ure asistenta medical de ur enta oricui se a dresa cabinetului. 10.,a asi ure pastrarea ordinii) disciplinei) curateniei la locul de munca si in locurile adiacente acestuia. 11.,a respecte masurile de protectie si sanatate la locul de munca. 1#. ,a cunoasca sis a respecte intocmai dispozitiile cu character normati"e referitoare la munca pe care o indeplinesc) normele de protectia muncii si 1,7 a"ind in "edereca nu pot fi absol"iti de raspundere prin in"ocarea necunoasterii acestora. 1.. 7n permanenta personalul se instruieste cu noutatile in domeniul le islati"e specific muncii pe care o depune. 1$. ,a respecte fidelitatea fata de an a:ator sis a indeplineasca) la un moment dat) orice alta munca in conformitate cu specificul si ni"elul sau de pre atire) necuprinsa in fisa postului) dar care este considerate necesara de catre conducatorul locului de munca. 1-.,a apere patrimonial cabinetului sis a pre"ina orice sustra ere de bunuri sis a se ia masuri pentru e"itarea de radarii lor.

[Type here]

1/.,a nu parasesca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic. 12. ,a nu absenteze nemoti"at) iar in"oirile si concediile fara plata sa fie :ustificate si anuntate sefului ierarhic. 1'. ,a prezinte note e?plicati"e) declaratii pe proprie raspundere in le atura cu acti"itatea desfasurata) la cererea conducerii. 1&. ,a promo"eze sis a intretina relatii de buna intele ere si colaborare cu cole ii sau subordonatii. #0. ,a promo"eze in rindul asi uratilor educatia de pre"enire a bolilor conta ioase precum si a altor pericole. #1. ,a afiseze o tinuta "estimentara decenta si in concordanta cu normele de protectia muncii si in sistemul sanitar. ##. ,a se preocupe de ridicarea ni"elului de pre atire profesionala prin studio indi"idual) documentare) participare la conferinte) cursuri de formare. CAPITOLUL I(. DREPTURILE SALARIATILOR )DIN CODUL MUNCII*

1.Durata normala a timpului de lucru este de 2 ore %zi medic si 10 ore


%saptamana asistanta medicala. #.1ro ramul de lucru =se "a completa cu cel declarat la 4A,7A> ..Filele de sarbatoare si celelalte zile in care nu se lucreaza sunt stabilite prin acte normati"e. $.An a:atii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu platit in raport cu "echimea si in conformitate cu le islatia in "i oare. -.4oncediul fara plata si concediile medicale se acorda conform le islatiei in "i oare. /.D"identa muncii se tine in condici de prezenta. 1onta:ul si salarizarea se fac dupa numarul de ore efecti" lucrate) consemnate de medical titular) cu inscrierea diferitelor situatii ; concediu de odihna) concediu medical) in"oiri. 2.,anctiunile disciplinare sunt in conformitate cu 4odul +uncii; 37ncalcarea de catre personalul cabinetului) indifferent de functia pe care o ocupa) a obli atiilor ce37 re"in constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potri"it art 100 din 4odul +uncii dupa caz cu ; Gmustrare Ga"ertisment Gdiminuarea salariului cu -310H pe o perioada de 13. luni Gretro radarea din functie pe 13. ani

[Type here]

Gdesfacerea disciplinara a contractului de munca 3 9a stabilirea sanctiunii se "a tine seama de ra"itatea faptei) impre:urarile in care a fost sa"irsita) radul de "ino"atie a celui in cauza si urmarile abaterii. ,anctiunea "a fi stabilita si "a fi comunicat in scris celui sanctionat in cel mult .0 de zile de la data cand cei indrept au luat la cunostinat de sairsirea abaterii. Aplicarea sanctiunii nu se face) insa) mai tirziu de / luni de la data sa"irsirii abaterii. CAPITOLUL ( . RELATIA DREPTURI PACIENTI+ PERSONAL MEDICAL a. Dreptul la informare al pacientului Art.1.1 1ersonalul cabinetului informeaza pacientul intr3un limba: respectuos cu pri"ire la ser"iciile medicale disponibile) a medicatiei administrate si a inter"entiilor medicale propuse) a riscurilor potentiale si a alternati"elor e?istente. Art.1.# 1acientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o inter"entie medicala asumindu3si) in scis) raspunderea pentru decizia saB consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie e?plicate pacientului. Art.1.. 4onsimtamintul pacientilor este obli atoriu pentru recoltarea) pastrarea) folosirea tuturor produselor biolo ice prele"ate din corpul sau. Art.1.$ 4onsimtamintul pacientului este obli atoriu in cazul participarii sale la in"atamintul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Art.1.- 1acientul nu poate fi foto rafiat sau filmat in cabinet fara consimtamintul sau) cu e?ceptia cazurilor in acre ima inile sunt necesare dia nosticului sau tratamentului si e"itarii suspectarii unei culpe medicale. b. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si "iata pri"ata pacientului Art.1./ Toate informatiile pri"ind starea pacientului) rezultatele in"esti atiilor) dia nosticul) pro nosticul) tratamentul) datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Art.1.2 7nformatiile cu character confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamintul e?plicit sau daca le ea o cere in mod e?pres. c. Alte drepturi pacient Art.1.' 1acientul poate oferi an a:atilor sau cabinetului unde a fost in ri:it plati suplimentare sau donatii cu respectarea le ii. 4abinetul elibereaza chitanta fiscala pentru orice act sau ser"iciu medical.

[Type here]

CAPITOLUL (I . ADMINISTRAREA #ENITURILOR SI C,ELTUIELILOR CA$INETULUI Art.1.1 4abinetul medical are cont bancar. Dreptul de semnatura in banca apartine reprezentantului le al al cabinetului. Acesta poate imputernici si o alta persoana cu dreptul de semnatura in banca. Art1.# Acti"itatea de contabilitate a cabinetului se desfasoara in partida simpla conform le ii contabilitatii. Art.1.. =1> <eniturile cabinetului pot fi ; 3 "enituri per capita 3 "enituri per ser"iciu 3 "enituri directe = coplata alte ser"icii medicale e?tra 9A,,) contracte) etc> 3 donatii 3 sponsorizari 3 mecenat =#> 4abinetul medical efectueaza operatiuni de incasari = pentru ser"icii medicale directe) acte medicale) etc. > cu eliberarea obli atorie a chitantelor fiscale si respectarea normati"elor de disciplina financiara stabilite prin actele normati"e in "i oare. Art.1.$ 4heltuielile effectuate pentru perfectionarea continua) in"estitii) dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetului medical) se scad din "eniturile realizate. CAPITOLUL (II . DISPOZITII FINALE 3 1e intrea a perioada de lucru in lucreaza un medic titular sau un medic an a:at le al. 3 Tinuta obli atorie este ; halat si ecuson care contine numele complet si calificarea persoanei respecti"e. 3 4abinetul medical dispune de stampila si si la proprie. 3 1e perioada concediului de odihna se "a asi ura continuitatea acti"itatii cu acelasi pro ram de lucru si conform competentelor din fisa de post. 3 4onsultatiile se acorda nediscriminatoriu pacientilor care se adreseaza cabinetului medical. 3 7ntre ul personal medical are obli atia pastrarii confidentialitatii fata de terti pri"ind datele de identificare si in ri:irile acordate fiecarui caz. 3 4abinetul medical are arhi"a proprie in care pastreaza toate

[Type here]

documentele care ii atesta acti"itatea) conform normelor le ale. 3 1rezentul 5e ulament de or anizare si functionare a normati"e de specialitate in "i oare) reprezinta documentul care "a fi respectat de catre tot personalul cabinetului medical. 3 8erespectarea 5OA a cabinetului medical atra e sanctiuni conform 4odului +uncii si relementarilor le ale in "i oare.cestui cabinet medical in conformitate cu le ile si actele 3 1entru buna desfasurare a acti"itatilor in cadrul cabinetului medical precum si in "ederea obtinerii unor rezultate bune in acti"itate) se impune stabilirea unor norme si re ului stricte de or anizare si disciplina. 3 1rezentul 5e ulament prezinta cadrul eneral de or anizare si functionare a cabinetului si se completeaza cu sarcinile specifice fiecarui salariatB 3 Aiecare din atributiile cabinetului se "a re asi) pentru realizare in fisele postului salariatilor) care constituie ane?e la prezentul 5e ulamentB 3 ,tructura si acti"itatile cabinetului pot fi e?tinse sau restranse in functie de ne"oile cabinetului medicalB 3 5e ulamentul de or anizare si functionare "a intra in "i oare la data de 01.0$.#01$ . 3 1rezentul re ulament este elaborate in conformitate cu pre"ederile 4odului +uncii si se aplica tuturor persoanelor incadrate in munca) an a:ati sau detasati) indifferent de durata contractului indi"idual de munca) precum si colaboratorilor. Aceste pre"ederi "orfi aduse la cunostinta tuturor persoanelor care isi desfasoara acti"itatea in cadrul 5espectarea disciplinei in munca si a pre"ederilor prezentului re ulament constituie sarcini de ser"iciu obli atorii pentru toti salariatii sau colaboratorii) indifferent de functia pe care o ocupa. 8erespectarea re ulamentului se sanctioneaza disciplinar) administrati"e sau material conform deciziilor coordonatorului . 3 5e ulamentul de Ordine 7nterioara se aduce la cunostinta tuturor salariatilor prin prezentare si aducere la cunostinta sub semnatura odata cu fisa postului care se comunica in momentul an a:arii. CAPITOLUL (III. COMPLETARI REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

[Type here]

1. #. .. $.

Obli ati"itatea respectarii dreptului la libera ale ere a furnizorului de ser"icii medicale in situatia de trimiteri la consult interdisciplinar. 8eutilizarea materialelor si instrumentelor sanitare a caror conditii de sterilizare nu sunt si ure. Obli ati"itatea completarii formularelor medicale cone?e ser"iciului medical atunci cind este cazul pentru afectiuni acute) subacute) cronice sau initiale. 7ntocmirea unui plan de pre atire profesionala pentru fiecare membru al personalului. A8!AIAT7

5D15DFD8TA8T 9D!A9

S-ar putea să vă placă și