Sunteți pe pagina 1din 4

Rezolvare Decizia 503 din 2010

AUTORUL SESIZARII: Remus Florinei Cernea, persoana fizica, ridica o exceptie de neconstitutionalita te in Dosarul nr. 1/APCD/2010 al Tribunalului Bucuresti - Secia a III-a civila. Controlul exercitat de Curtea Constitutionala in acest caz este unul posterior, pe cale de exceptie. Curtea Constitutionala este legal sesizata si competenta in baza articolului 146 lit. d) , precum i ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 i 23 din Legea nr. 47/ 1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata. OBIECTUL SESIZARII: Exceptia de neconstitutionalitate face referire la art. 48 alin. (17), art. 29 a lin. (5) independent si n conexiune cu art. 48 i art. 31 raportat la art. 30 din L egea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru mo dificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor adminis tratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 i a Le gii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, avand ca obiect constatarea c a aceste reglementari elimina candidatii independenti din cursa pentru alegerile parlamentare partiale, precum si existenta unor conditii ce pot avea un caracte r restrictiv pentru acestia. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, nchei erea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlament ului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituionalitate ridicata. Astfel, Avocatul Poporului, n punctul su de vedere, considera ca dispozitiile art. 48 alin. (17), art. 29 alin. (5) independent si n conexiune cu art. 48 i art. 31 raportat la art. 30 din Legea nr. 35/2008", modificata si completata, sunt constitutional e. In argumentarea punctului de vedere se arat ca dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008, modificata si completata, nu aduc atingere dreptului de a fi ales n substanta sa, ci conditioneaza exercitiul sau de ndeplinirea unei alte cer inte, aplicabile n egala masura tuturor candidatilor la alegerile parlamentare pa rtiale, conditie necesar a fi ndeplinita, de altfel, si de candidatii membri ai u nor formatiuni politice pentru a dobndi mandatul de parlamentar n cadrul alegerilo r generale". Ct privete critica de neconstitutionalitate a art. 29 alin. (5) din L egea nr. 35/2008, fata de art. 4 alin. (2) din Constitutie, se apreciaza ca preve derile legale criticate nu aduc atingere principiului constitutional care stabil este ca Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fa ra deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenena politica, de avere sau de origine sociala". Presedintii celor dou Camere ale Parlamentului i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei, deoarece, n realitate, autorul acesteia urmareste modificarea dispoz itiilor legale criticate n sensul introducerii candidatilor independenti n cursa p entru alegerile parlamentare partiale si diminuarea att a valorii depozitului nec

esar a fi constituit de fiecare candidat, ct si a numarului de semnaturi necesare unui candidat independent la depunerea candidaturii sale. Textele de lege criti cate exprima optiunea legiuitorului n ceea ce priveste stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de a fi ales si de organizare a alegerilor parlamentare, in acord cu prevederile internationale in materie, inclusiv cu recomandarile din Codul bunelor practici n materie electorala, invocat. Apreciaza ca sunt respecta te drepturile constitutionale pretins ncalcate, cum ar fi dreptul de a fi ales si principiul suveranitatii, astfel cum a aratat Curtea Constitutionala prin Deciz ia nr. 61/2010. Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Textele de lege criticate nu afecteaza principiul suveranitatii poporului roman ai nici dreptul de a fi al es. Este atributul legiuitorului sa stabileasca n concret conditiile n care candid atii, inclusiv cei independenti, pot participa la alegerile parlamentare partial e. MOTIVAREA SESIZARII: In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prin dispozitiile art. 48 alin.17 din Legea nr.35/2008 se incalca dreptul fundamental al oraganiza rii unor alegeri libere si corecte si indirect suveranitatea nationala, prevazut e in art.2 alin 1 din Constitutia Romaniei, afectandu- se , astfel, drepturile e lectorale ale cetatenilor romani. De asemenea, acesta precizeaza faptul ca nu ex ista un interes public pentru a limita accesul candidatilor independenti in Parl ament, singurul scop al acestei reglementari constand in mentinerea monopolului partidelor politice. Aceasta realitate are ca efect, in viziunea cei care a ridi cat exceptia, vicierea procesului electoral si discriminarea celorlalti competit ori electorali. Prevederile acestui articol sunt de natura a afecta caracterul l iber si corect al alegerilor si , astfel, golesc de continut dreptul de a fi ale s prevazut de Constitutie in art.37 . In ceea ce priveste art.29 alin 5 din Legea nr.35/2008 att ca articol independent, ct si n conexiune cu art. 48 din lege, care stabileste modalitatea de atribuire a mandatelor de parlamentar", contravin prevederilor art. 4 alin. (2) din Constit utie, deoarece conditioneaza exercitarea dreptului de a fi ales pe criterii de a vere. Astfel, la depunerea candidaturii, fiecare candidat trebuie sa faca dovada constituirii unui depozit cu valoare de 5 salarii minime brute pe tara, echival entul a 3.000 Ron. Autorul exceptiei precizeaza faptul ca aceasta este cea mai m are ceruta din statele membre UE si este deosebit de mare avand in vedere nivelu l scazut al veniturilor cetatenilor romani raportat la celelalte state ale Uniun ii Europene. In practica Curtii Constitutionale, prin Decizia nr.226 din 3 iulie 2001, aceast a a statuat faptul ca, in virtutea prevederilor art.19 pct.3 din Pactul internat ional cu privire la drepturile civile si politice, exercitarea libertatilor poate fi supusa anumitor limitari ce trebuie nsa stabilite n mod expres prin lege si ca re sunt necesare, printre altele, apararii securitatii nationale sau ordinii pub lice".In viziunea autorului sesizarii ,conditia impusa de art 29 alin 5 din Lege a 35/2008 este de natura restrictiva si nu raspunde vreunei necesitati de acest fel, fiind nerezonabila. In continuarea motivarii, se precizeaza faptul ca art. 29 alin 7 prevede returnarea depozitului candidatilor independenti doar in cazul in care acestia obtin 20% din voturile exprimate in colegiu. Aceasta conditie e ste deosebit de excesiva si nu se aliniaza practicii Uniunii Europene unde limit a maxima in aceste cazuri nu depaseste 5% din voturi. De asemenea, potrivit art. 48, mandatele de parlamentar nu sunt atribuite n funct ie de rezultatele obtinute, ci proportional, n functie de procentele de voturi ob tinute de partid la nivelul circumscriptiilor judetene ntr-o prima etapa, si la n

ivel national in cea de a doua etapa. Astfel se creeaza o alta inegalitate intre candidatii la alegerile parlamentare, fiind avantajate partidele politice care au nscrisi cat mai multi membri pe liste si incalcandu-se art.37 din Constitutie. In ceea ce priveste dispoziiile art. 31, raportat la art. 30 din Legea nr. 35/200 8, acestea sunt neconstitutionale prin aceea ca impun candidatilor independenti strangerea unui numar de semnaturi echivalent cu minimum 4% dintre cetatenii cu drept de vot din colegiul respectiv. Acest numar depaseste de 4 ori limita maxim a admisa de Consiliul Europei, dupa cum rezulta din art. 1.3 pct. ii) din Codul bunelor practici n materie electorala si ncalca n mod evident dreptul de a fi ales, prevazut de art. 37 din Constitutie. DECIZIA CURTII: 1. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Remus Florinei Cernea in Dosarul nr. 1/APCD/2010 al Tribunalului Bucuresti - Secia a III-a civila si cons tata ca dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Ca merei Deputailor si a Senatului si pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2 004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii adminis tratiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesi lor locali sunt neconstitutionale. 2. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) si ale art. 30 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pe ntru alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii administraiei public e locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, ex ceptie ridicata de acelasi autor n acelasi dosar al aceleiasi instante de judecat a. Definitiva si general obligatorie. MOTIVAREA DECIZIEI: 1. In ceea ce priveste art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr . 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii a dministratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statut ul alesilor locali, Curtea constata ca sunt intemeiate, urmand ca exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 sa fie admisa. Curtea constata ca solutia legislativa cuprinsa in art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 nu se subordoneaza normelor constitutionale invocate. Chiar daca ace ste dispozitii legale reglementeaza conditii concrete de participare si depunere a candidaturilor la alegerile parlamentare partiale, acestea nu respecta vointa constituantului transpusa in normele constitutionale indicate, deoarece anuleaz a inca de la inceput dreptul de a fi ales al oricarui cetatean roman care, indep linind cerintele constitutionale si legale in materie, ar dori sa participe la a legerile parlamentare partiale in calitate de candidat independent. 2. In ceea ce priveste sustinerile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) si ale art. 30 din Legea nr. 35/2008, criticate sub aspectul cerin telor mult prea restrictive pe care le impun candidatilor independenti pentru de punerea candidaturilor la alegerile parlamentare, Curtea Constitutionala constat a ca sunt neintemeiate. Conditia constituirii unui depozit de o anumita valoare reprezinta una dintre mo dalitatile prin care se urmareste descurajarea candidaturilor lipsite de seriozi tate si responsabilitate, astfel ncat in fata electoratului sa se prezinte candid ati cu adevrat determinati, capabili sa reprezinte si sa indeplineasca interesele

alegtorilor. Curtea constata ca dispozitiile art. 30 din Legea nr. 35/2008, de asemenea criti cate, reglementeaza posibilitatea unor persoane de a se autopropune pentru a can dida la alegerea Camerei Deputatilor sau a Senatului daca sunt sustinute de mini mum 4% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanen te din colegiul uninominal in care candideaza, dar nu mai puin de 2.000 alegatori pentru Camera Deputatilor si 4.000 de alegatori pentru Senat. Curtea Constituti onala constata si de aceasta data ca cerintele criticate drept prea restrictive sunt neintemeiate. Aceasta conditie, urmareste dovedirea unui anumit grad de rep rezentativitate in randul electoratului.