Sunteți pe pagina 1din 13

BOLI INFECTIOASE 1. Urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rujeola: A. Incubatia 15-21 de zile B. Semnul Kopli prezent !. !

alea de transmitere di"esti#a $. %ratament etiolo"ic cu penicilina &. 'u e(ista #accin )aspuns corect: B 2. Urmatorul antibiotic este de electie in profila(ia si terapia etiolo"ica din infectiile cu streptococ beta-*emolitic: A. !loramfenicol B. +entamicina !. %etraciclina $. ,enicilina + &. !iprobla(acina )aspuns correct: $ -. Semnul +rozo#ici se intalneste in urmatoarele boli infectioase: A. .aricela B. $izenterie !. /eptospiroza $. Scarlatina &. %ifosul e(antematic )aspuns corect: $ 0. /ic*idul cefalora*idian in menin"ita tuberculoasa este de aspect: A. ,urulent B. 1emora"ic !. 'ormal $. 2palescent &. Intermediar intre a3 b3 c3 d )aspuns corect: ! 5. 1epatita #irala de tip A debuteaza in principiu cu simptomatolo"ia: A. 4ebra3 frisoane B. )edoarea cefei !. An"ina pultacee $. Inapetenta3 "reata3 #arsaturi &. 1emora"ie di"esti#a )aspuns corect: $ 5. %ratamentul etiolo"ic in erizipel se efectueaza cu: A. +entamicina B. 4loroc*inolone !. !loramfenicol $. $o(aciclina &. ,enicilina + )aspuns corect: & 6. %ratamentul in *olera se efectueaza in principal cu:

A. 7edicatie antialer"ica B. Solutii pentru re*idratare !. .itamine din "rupul B $. !almante de tuse &. Antitermice )aspuns corect: B 8. %ratamentul etiolo"ic de electie in infectia cu /eptospira se efectueaza cu: A. !otrimo(azol B. 'itrofurani !. 4loroc*inolone $. Streptomicina &. ,enicilina )aspuns corect: & 9. Insuficienta *epatica acuta este determinata in principal de #irusul: A. 1epatitei A B. 1epatitei B !. 1epatitei ! $. 1epatitei $ &. 1epatitei & )aspuns corect: B 1:. )eactia ad#ersa cea mai se#era la administrarea parenterala a penicilinei: A. 4ebra3 frisoane B. +reata3 #arsaturi !. !efalee $. $iaree &. Soc anafilactic )aspuns corect: & 11. In perioada de conta"iozitate bolna#ii cu boli infec;ioase reprezint< o surs< de infec;ie pentru: A. membrii familiei B. personalul de "rijire !. bolna#ii din spital $. toate de mai sus= &. nici o #arianta corecta. )aspuns corect : $ 12. Aceeasi plosc< trebuie folosit< de c<tre: A. un bolna# B. doi bolna#i !. patru bolna#i $. toate de mai sus &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : A 1-. Bolna#ul cu dizenterie bacterian< poate fi e(ternat numai cand: A. lipsesc scaunele diareice B. nu prezint< colici abdominale !. coprocultura este ne"ati#<

$. toate de mai sus &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : $ 10. In perioada prodromal< a *epatitei acute #irale A3 "radul de infec;iozitate este: A. redus B. ridicat !. absent $. *epatita #irala A nu are perioada prodromala &. pacientii cu *epatita #irala A nu sunt infectiosi )aspuns corect : B 15. In perioada de con#alescen;< a *epatitei acute A "radul de infec;iozitate este: A. ma(im B. sc<zut !. crescut $. *epatita #irala A nu are perioada prodromala &. pacientii cu *epatita #irala A nu sunt infectiosi )aspuns corect: B 15. In"rijirea bolna#ilor cu boli infec;ioase se face: A. concordan;< cu fazele e#oluti#e ale bolii B. la fel pentru toate afec;iunile !. la fel toate stadiile bolii $. bolna#ii infectiosi nu trebuie spitalizati &. nici o #arianta de mai sus )aspuns corect : A 16. ,e lan"< efectuarea tratamentului asistenta #a urm<ri: A. apari;ia unor simptome B. apari;ia complica;iilor !. i"iena corporal< a bolna#ilor $. toate de mai sus &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : $ 18. /enjeria de corp a bolna#ilor trebuie sc*imbat<: A. s<pt<manal B. la - zile !. ori de cate ori este ne#oie $. nu se sc*imba pe perioada internarii &. nici o #arianta de mai sus )aspuns corect : ! 19. 'erespectarea "rijirii mucoaselor la pacien;ii cu boli infec;ioase poate produce: A. otite secundare B. stomatite !. conjuncti#ite purulente $. toate de mai sus &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : $ 2:. /a pacien;ii trata;i cu antibiotice3 mucoasa bucal< si limba se poate bandijona cu:

A. "licerin< bora(at< > o substan;< antifun"ic< B. neopreol !. *idrocortizon $. solutie de penicilina &. apa o(i"enata )aspuns corect : A 21. ,entru pre#enirea unor reac;ii aler"ice "ra#e se recomand<: A. aplicarea antibioticelor pe mucoase B. aplicarea sulfamidelor pe mucoase !. e#itarea aplic<rii de antibiotice si sulfamide pe mucoase $. administrarea concomitenta cu *idrocortizon &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : ! 22. $izenteria bacterian< se transmite pe cale: A. respiratorie B. di"esti#< !. se(ual< $. intra#enos &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : B 2-. Scarlatina se transmite pe cale: A. di"esti#< B. se(ual< !. respiratorie $. intra#enos &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : A 20. +ripa se transmite pe cale: A. di"esti#< B. cutanat< !. respiratorie $. intra#enos &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : ! 25. ,entru pre#enirea infec;iilor stafilococice se recomand<: A. reutilizarea lenjeriei de pat fara sterilizare neaparata B. reutilizarea saltelelor fara sterilizare neaparata !. sterilizarea instrumentelor medicale $. ozonizarea aerului din saloane &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : ! 25. ,e cale di"esti#< se transmite: A. menin"ita menin"ococic< B. *epatita #iral< A si B !. dizenteria $. tuberculoza

&. nici una din #ariantele de mai sus. )aspuns corect : ! 26. ,re#enirea infec;iilor intraspitalicesti nu se poate realiza prin: A. procedee umede de cur<;enie B. folosirea substan;elor si solu;iilor antiseptice !. izolarea bolna#ilor saloane separate $. internarea pacientilor infectiosi &. nici o #arinata corecta )aspuns corect : $ 28. Sindromul icteric nu poate fi prezent la pacien;ii cu: A. *epatite acute B. ciroze *epatice !. icter mecanic $. dizenterie &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : $ 29. )edoarea de ceaf< poate fi prezent< la pacien;ii cu: A. meni"it< bacterian< B. menin"it< #iral< !. menin"it< %B! $. toate de mai sus &. nici o #arianta corecta )aspuns corect : $ BOLI INFECIOASE Autor: ef lucr. Dr. Valentina Ionescu 1. !are dintre urm<toarele afirma?ii referitoare la febr< sunt reale: a. febra @nso?eAte toate bolile infec?ioase b. febra apare ca o dere"lare a centrului termore"l<rii c. febra constituie o reac?ie de ap<rare a or"anismului d. febra este sinonim< cu boala infec?ioas< e. induc?ia febrei este realizat< de substan?e piro"ene e(o- Ai endo"ene ): b3 c3 e 2. Boala infec?ioas< acut< ciclic< are o e#olu?ie stadial< care cuprinde: a. numai incuba?ia b. numai in#azia c. numai perioada de stare d. numai perioada de declin e. incuba?ie > in#azie > perioada de stare > perioada de declin > con#alescen?< ): e -. Apari?ia constant< @ntr-un teritoriu a unui num<r redus3 dar constant3 de @mboln<#iri3 f<r< le"<tur< e#ident< @ntre ele3 caracterizeaz<: a. periodicitatea b. endemicitatea c. sporadicitatea

d. epidemia e. pandemia ): b 0. Bn fa?a unui pacient cu boal< infec?ioas<3 nursa trebuie s< Atie: a. dac< pacientul necesit< izolare obli"atorie @n spital b. modul de transmitere a infec?iei c. ce m<suri specifice se iau fa?< de contac?i d. num<rul de intern<ri din anul precedent e. ce m<suri de i"ien< personal< se iau ): a3 b3 c3 e 5. ,rele#area e(udatului intranazal se face pentru: a. dia"nosticul bolilor cu transmitere aero"en< b. stabilirea st<rii de purt<tor s<n<tos de "ermen c. dia"nosticul *epatitei acute #irale tip B d. dia"nosticul difteriei e. dia"nosticul tric*inelozei ): a3 b3 d 5. &rori frec#ente @n practica antibioterapiei pot fi considerate: a. antibioprofila(ia la tineri cu infec?ii #irale pentru pre#enirea suprainfec?iei bacteriene b. administrarea de o(acilin< la un pacient cu S.aureus @n e(udatul farin"ian c. utilizarea antibioticelor la pacien?i febrili cu "ranulocitopenie d. utilizarea de rutin< a antibioticelor la un pacient febril e. sc*imbarea antibioticului dup< - zile dac< nu se ob?ine @mbun<t<?irea simptomatolo"iei R: a ! " e 6. /a un tCn<r cu an"in< streptococic< i se #a prescrie de prim< inten?ie: a. penicilina + sau eritromicin< daca este aler"ic la beta-lactamine b. cefalosporine "en.II c. o(acilin< d. tetraciclin< e. ciproflo(acin< ): a 8. Infec?ia nosocomial< este: a. infec?ia dobCndit< @n primele 20 ore de la e(ternarea din spital b. infec?ia dobCndit< @n afara unei unit<?i spitaliceAti c. infec?ia dobCndit< numai de copii d. infec?ia dobCndit< prin muAc<tur< de animal necunoscut e. infec?ia dobCndit< @n spital sau orice unitate de asisten?< medical<3 indiferent de profilul medical sau c*irur"ical. ): e 9. !are din m<surile urm<toare sunt utile @n profila(ia infec?iilor nosocomiale: a. profila(ie cu antibiotice cu spectru lar" la pacien?ii din "rupele de risc b. izolarea corespunz<toare a pacien?ilor c. supra#e"*ere Ai control permanent d. cur<?enie3 dezinfec?ie Ai sterilizare corect efectuate

e. e#itarea spitaliz<rilor inutile ): b3 c3 d3 e 1:. ,re#enirea infec?iilor urinare nosocomiale implic<: a. folosirea sondelor urinare b. e#itarea utiliz<rii sondelor urinare c. respectarea asepsiei @n timpul mont<rii sondei d. sond< urinar< @nc*is< e. administrarea profilactic< de nitrofurantoin ): b3 c3 d 11. &(antemul din scarlatin< are urm<toarele caracteristici: a. respect< palmele3 plantele b. este accentuat la ni#elul plicilor de fle(iune c. este @nso?it de semnul Kopli d. apare ini?ial la ni#elul fe?ei e. este urmat de descuama?ie ): a3 b3 e 12. %ratamentul de elec?ie @n scarlatin< se face cu: a. ampicilin< b. penicilin< c. clormafenicol d. cefalosporine e. tetraciclin< ): b 1-. &lementele clinice su"esti#e pentru rujeol< sunt: a. erup?ie polimorf< b. catar oculo-nazal Ai tra*eo-bronAic c. semnul ,astia d. semnul Kopli e. ciclul lin"ual ): b3 d 10. Semnul caracteristic @n rubeol< este reprezentat de: a. an"ina roAie D@n flac<r<E b. erup?ia maculo-eritematoas<3 confluent<3 intens pruri"inoas< c. adenopatiile retroauriculare3 occipitale3 latero-cer#icale d. semnul Kopli e. faciesul plCns ): c 15. &rup?ia din #aricel< are urm<toarele caracteristici: a. este uni#ersal< b. este de tip polimorf c. apare @n mai multe pusee d. las< @ntotdeauna cicatrici e. este de tip maculo-eritematos ): a3 b3 c 15. .irusul #aricelo-zosterian se transmite prin: a. sali#a bolna#ilor3 cu 1-2 zile @nainte de apari?ia erup?iei

b. prin urin< c. prin fecale d. contact direct cu con?inutul #eziculelor e. numai prin cruste ): a3 d 16. An"ina difteric< se caracterizeaz< prin: a. debut brusc3 cu febr< mare b. disfa"ie intens< c. e(udat opalescent3 cu formarea de false membrane3 alb-sidefii d. e(udat pultaceu e. este @nso?it< de semne de to(emie ): c3 e 18. $ifteria se poate transmite: a. de la persoana bolna#<3 prin pic<turile de sali#< b. de la animalul bolna#3 prin urin< c. de la bolna#3 prin sCn"e d. prin contact cu obiecte contaminate e. de la purt<tori s<n<toAi ): a3 e 19. Bolna#ul cu difterie este tratat: a. numai @n spital b. cu ser antidifteric > antibiotic > anato(in< > simptomatice c. numai cu antibiotic d. numai cu ser antidifteric e. la domiciliu ): a3 b 2:. %abloul clinic @n "rip< cuprinde: a. stare de curbatur< b. secre?ie nazal< muco-purulent< c. *ipertensiune arterial< d. febr< @nalt<3 frisoane e. #<rs<turi @n jet ): a3 d 21. %ratamentul @n "rip< presupune: a. antibioterapie @n toate cazurile b. combaterea febrei cu aspirin< la copii c. corticoterapie @n formele to(ice d. *idratare lar"< pentru tusea producti#< e. aciclo#ir ): c3 d 22. Bn stadiul cataral3 su"esti#e pentru tusea con#ulsi#< sunt: a. tusea tenace3 emetizant<3 rezistent< la terapia uzual< b. rinoreea seroas< c. tusea producti#< d. #<rs<turile e. cefaleea

): a 2-. %ratamentul etiolo"ic @n tusea con#ulsi#< se face cu: a. penicilin< b. eritromicin< c. "entamicin< d. fluoroc*inolone e. cloramfenicol ): b3 d 20. Bn des*idrat<rile de 5F3 reec*ilibrarea *idroelectrolitic< se face prin: a. administrare de s<ruri per os b. administrare de electroli?i parenteral c. administrare de sCn"e d. administrare de imuno"lobuline e. administrare de plasm< R: a 25. Bn perioada de stare a dizenteriei bacteriene scaunele au aspect: a. apos b. muco-pio-san"uinolent c. "alben-#erzui d. riziform e. muco-"runjos ): b 25. %abloul clinic @n febra tifoid< este caracterizat prin: a. debut brusc @n toate cazurile b. prezen?a rozeolelor tifice c. puls bradicardic3 discordant cu febra d. an"ina $u"uet e. *ipertensiune arterial< ): b3 c3 d 26. %abloul clinic al *olerei cuprinde: a. scaune diareice apoase3 afecaloide3 riziforme b. scaune diareice muco-pio-san"uinolente c. sindrom de des*idratare3 de di#erse "rade d. *ipertermie pe toat< perioada bolii e. tenesme ): a3 c 28. !ea mai frec#ent< determinare @n infec?ia cu #irusul urlian este la ni#elul: a. pancreasului b. menin"elui c. "landei parotide d. encefalului e. o#arului R: c 29. 1epatitele acute #irale G1A.H cu transmitere fecal-oral< sunt: a. 1A. tip A b. 1A. tip B

c. 1A. tip ! d. 1A. tip $ e. 1A. tip & ): a3 e -:. Bn perioada prodromal< a 1A. se pot @ntClni: a. "re?uri b. icter pruri"inos c. #<rs<turi d. febr< @nalt< e. inapeten?< ): a3 c3 e -1. 1A. tip B se transmite: a. prin sCn"e Ai deri#ate de sCn"e contaminat b. se(ual c. fecal-oral d. prin instrumentar medical Ai nemedical contaminat e. #ertical3 de la mam< la f<t ): a3 b3 d3 e -2. Semnele de alarm< pentru nurs< @n supra#e"*erea unui pacient cu 1.A: a. somnolen?< diurn<3 sc<derea capacit<?ii de concentrare b. prezen?a sindromului de colestaz< c. urinile *ipercrome d. apari?ia manifest<rilor *emora"ipare e. apari?ia scaunelor diareice ): a3 d --. !are din urm<toarele modific<ri ale /!) pledeaz< pentru o menin"it< bacterian<: a. "licora*ie mult crescut< b. elemente celulare cu miile c. predominen?a mononuclearelor d. proteinora*ie mult crescut< e. "licora*ie normal< ): b3 d -0. !are este obiecti#ul principal al tratamentului @n menin"itele bacteriene: a. combaterea *ipertensiunii intracraniene b. combaterea con#ulsiilor c. sterlizarea rapid< a /!) d. combaterea #<rs<turilor e. controlul strict al aportului de lic*ide ): c -5. ,entru dia"nosticul menin"itei3 indispensabil< este: a. *emocultura b. tomo"rafia cerebral< c. punc?ia lombar< d. *emoleuco"rama e. radio"rafia cranian< ): c

-5. !are este cea mai frec#ent< form< clinic< de infec?ie cu #irusurile poliomietice: a. poliomielita paralitic< b. poliomielita neparalitic< c. infec?ia inaparent< d. boala minor< e. boala minor< Ai menin"ita cu /!) clar ): c -6. !aracteristicile paraliziei poliomielitice sunt: a. paralizii simetrice3 cu *ipertonie b. paralizii asimetrice3 flasce3 cu *ipotonie Ai tulbur<ri ale sensibilit<?ii obiecti#e c. paralizii asimetrice3 flasce3 cu refle(e osteotendinoase diminuate sau abolite d. paralizii asimetrice3 cu *ipertonie e. sunt urmate de atrofii Ai sec*ele ): c3 e -8. Atitudinea @n fa?a unei pl<"i rabi"ene:. a. toaleta pl<"ii b. administrare de A%,A > #accin c. administrare de ser antirabic numai la indica?iile absolute3 dup< testare d. administrare de ser > #accin la toate pl<"ile e. administrare obli"atoriu de antibiotice ): a3 b3 c -9. )eferitor la tetanos3 sunt ade#<rate urm<toarele: a. este o boal< conta"ioas< se#er< b. este determinat de un bacil +ram ne"ati# c. este produs de to(ina unui bacil +ram poziti#3 anaerob d. boala las< imunitate durabil< e. rezer#orul natural este uman ): c 0:. %etanosul "eneralizat se caracterizeaz< prin: a. trismus b. alterarea senzoriului c. contractur< tonic< permanent<3 cu crize de contractur< paro(istic< d. febr< prezent< @n toate cazurile e. e#olu?ie cu atCt mai se#er< cu cCt incuba?ia e mai scurt< ): a3 c3 e 01. ,rofila(ia to(oplasmozei implic<: a. consumare de carne pre"<tit< termic b. e#itarea contactului cu dejectele pisicii c. sp<larea fructelor3 zarza#aturilor3 @nainte de consum d. tratarea tuturor contac?ilor bolna#ilor cu to(oplasmoz< e. consumul de lapte crud ): a3 b3 c 02. %abloul clinic: mial"ii > febr< > edeme palpebrale > "re?uri > dureri abdominale - #< su"ereaz<:

a. tric*ineloz< b. c*ist *idatic c. to(oplasmoza d. o(iuraza e. rubeol< ): a 0-. %ratamentul @n tric*ineloz< se poate face cu: a. albendazol b. mebendazol c. metronidazol d. cotrimo(azol e. cloroc*in< ): a3 b 00. /eptospiroza se poate trata etiolo"ic cu: a. aciclo#ir b. #ancomicin< c. penicilin<+ d. ampicilin< e. anamicin< ): c3 d 05. ,rofila(ia @n leptospiroz< presupune: a. c*imioprofila(ia contac?ilor b. internarea obli"atorie a contac?ilor c. deratizare d. clorinarea bazinelor de @not e. #accinarea animalelor domestice ): a3 c3 d3 e 05. !are din condi?iile urm<toare se consider< a fi pato"nomonic< pentru mononucleoza infec?ioas<: a. febra @nalt< b. *epatosplenome"alia c. diaree d. adenopatii latero-cer#icale e. limfocitoz< Ai prezen?a de limfocite atipice ): e 06. $intre lic*idele biolo"ice implicate @n transmiterea infec?iei cu 1I. fac parte: a. sCn"ele b. sperma c. urina d. secre?iile #a"inale e. lapte matern ): a3 b3 d3 e 08. !ele mai frec#ente infec?ii oportuniste @ntClnite la pacien?ii 1I.> sunt: a. pneumonia cu Pn. Jirovecii b. tuberculoza pulmonar<

c. candidoza diseminat< d. *istoplasmoza e. citome"al#iroza ): a3 b 09. $ia"nosticul de infec?ie cu 1I. la un nou-n<scut din mam< 1I.> se pune pe baza urm<toarelor teste biolo"ice: a. b. c. d. e. ): d test &/ISA- ac anti 1I.13 2 test Iestern blot 2 teste &/ISA>I. Blot determinarea @nc<rc<turii #irale G,!)- A)'-1I.H determinarea num<rului lJ !$0

5:. !are din urm<toarele boli di"esti#e intr< @n discu?ie pentru dia"nostic diferen?ial @n cazul unui pacient @ntors recent dintr-o ?ar< din zona tropical<3 re"iune caracterizat< prin ni#el redus desanita?ie Ai lipsa controlului apei potabileK a. *epatit< acut< #iral< tip B b. *oler< c. dizenterie amoebian< d. diareea c<l<torilor e. febr< tifoid< ): b3 c3 d3 e

S-ar putea să vă placă și