Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Accizele-caracteristica generala
Accizele reprezintă taxele de consumaţie pe produs. De obicei ele sunt aşezate asupra produselor cu
cerere neelastică. Tipurile de produse cu aşa o cerere sunt foarte diverse şi diferă de la o ţară la alta.
Cadrul juridic principal în reglementarea accizelor este Titlul IV al Codului fiscal.
în RM sunt supuse accizului o gamă largă de produse şi mărfuri: băuturile spirtoase tari, vinurile,
tutunul, metalele preţioase, blănurile de lux, parfumeria, audio şi video aparatura, autoturismele ş.a.
Conform Codului Fiscal al RM accizele este un impozit general de stat. Suma accizului reprezintă un
impozit indirect, care este inclus în preţul produselor. Reieşind din cotele sale, această taxa de consumaţie
poate mări considerabil preţul.
Contribuabilii accizului privind mărfurile indigene sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care
produc mărfuri supuse accizelor.
Contribuabilii la mărfurile de import se consideră persoanele fizice şi juridice, care importă mărfuri şi
produse din categoria celor supuse accizelor.
Subiecţii impunerii care produc sau preconizează să producă marfa accizată sunt obligaţi să se
înregistreze în calitate de plătitori de accize şi să primească certificatul de acciz.
Certificatul de acciz reprezintă un document eliberat de organul Serviciului fiscal de Stat subiectului
impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse
accizelor.
2. OBIECTELE IMPUNERII ŞI COTELE ACCIZELOR
Ca obiecte ale impunerii cu acciz sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa la titlul IV a CF al
RM.
Baza de calcul a accizelor, în dependenţă de cotele lor o constituie: 1) pentru mărfurile supuse
accizelor:
1. volumul în expresie naturală (litru, tona, litru alcool absolut, bucăţi, cm3), daca cotele accizelor,
inclusiv in cazul importului, sunt stabilite în suma absoluta la unitatea de măsură a mărfii:
2. valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V. A., daca pentru aceste mărfuri sunt
stabilite cote procentuale
3. volumul în expresie naturală şi valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A., dacă
sunt stabilite cote duble, atît fixe, cît şi procentuale.
4. valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţei vamale, precum şi impozitele
si laxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, cu excepţia accizelor si T.V.A., dacăpentru
mărfurile în cauză sunt stabilite cote procentuale.
Cotele accizului pot fi stabilite în cote fixe pe o unitate de produs şi în cote procentuale asupra preţului de
vânzare. Aceste cote pot fi utilizate separat sau combinat.
Lista mărfurilor, unităţile de măsură şi cotele accizelor sunt stabilite în anexa nr. 1 al titlului IV al CF.
Tabelul 3.2.1 Extras din lista de mărfuri supuse accizelor pentru anul 2008
Poziţia tarifară Denumirea mărfii Unitatea Cota accizului
de măsură
0901 Cafea Val. lei 10%
160430 Icre negre (caviar) Val. lei 25%
220300 Bere fabricată din malţ litru 1,35 lei
220410110 Şampanie Val. lei 10%, dar nu mai puţin
de 2,50 lei/ litru
220410191 Vinuri spumante clasice valoarea, 10%, dar num puţin de 2,50 le ' litru
lei
220410192 Vinuri spumoase (gazificate) valoarea, 10%, dar num puţin de 2,501« ' litru
lei
220710000 Alcool etilic nedenaturat cu o Litru 0,09lei/°/ovoi, litru
concentraţie de alcool de 80% voi şi mai alcool
mult absolut
2208 Distilate, rachiuri, lichioruri şi alte valoarea, 12%, dar num . puţin de 0,121( /
băuturi spirtoase cu o concentraţie de lei %vol/litru
alcool de pînă 9%/vol 30%, dar nu m i puţin de 0,121 /
cu o concentraţie de alcool de la 9%/vol %vol/litr
pînă 25%/vol 50%, dar nu rr i puţin de 0,401 /
cu o concentraţie de alcool de la 9%/vol %vol/litr
pînă 25%/vol

240210000 Ţigări din foi (trabucuri), coninînd tu- 1000 1460 lei
tun bucăţi
240220 Ţigarete, conţinînd tutun 1000 6,50 lei+ 3% 4,4 lei
cu filtru fără filtru bucăţi
270710100 Benzoli destinaţi utilizării drept tona 1200 lei
carburatnţi sau combustibil
270900100 Condensat de gaz natural tona 1200 lei
271019310 Motorină tona 500 lei
330300100 Parfumuri şi ape de toaletă Val. lei 10%
Ex.4303 îmbrăcăminte din blană (nurcă, vulpe valoarea, 25%
polară, vulpe, samur) lei
Ex.7113 Articole de giuvaergie din metale valoarea, 10%
preţioase lei
8703 Autoturisme şi alte vehicule pentru Cm3
transportul de persoane:
Capitolul III. ACCIZELE
cu aprindere prin scîntee
PinălalOOOcm3 0,30 euro
3
de la 1000-1500 cm 0,40 ero
de la 1500-2000 cm3 0,60 euro
3
de la 2000-3000 cm 1,00 euro
peste 3000 cm3 1,60 euro
cu aprindere prin compresie
Pinălal500cm3 0,40 euro
3
de la 1500-2500 cm 1,00 euro
peste 2500 cm3 1,60 eur
Conform CF sunt prevăzute următoarele înlesniri la plata impozitului:
1. Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror
valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
2. Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri;
- definite ca ajutor umanitar, stabilite de Guvern;
- destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republica Moldova de către
organizaţiile internaţionale în limita acordurilor la care aceasta este parte;
- destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica
Moldova;
3. Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod
independent sau în baza contractului de comision;
4. Accizele nu se achită la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora
în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, nimicire sau renunţare în folosul statului, precum şi
magazin duty free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import etc;

3. METODE DE CALCUL ŞI TERMENELE DE PLATĂ ALE ACCIZELOR

Volumul (obiectul) impozabil se determină ca volumul fizic de realizare în unităţile de măsură, la care
sunt stabilite cotele. Calcularea obiectului impozabil şi a sumei accizului este pusă în sarcina plătitorului,
pentru mărfurile indigene, şi în sarcina departamentului controlului vamal, pentru mărfurile de import.
Dacă volumul fizic de realizare este stabilit în unităţi de măsură, ce nu corespund cotelor stabilite ale
accizelor, impozitarea se efectuează prin 2 metode:
- prima metodă constă în aplicarea cotelor aprobate la volumul fizic de
realizare, recalculat în unităţi de măsură convenţionale, la care sunt stabi
lite cotele:
Exemplul 3.3.1. Accizele la berea din malţ este de 1,35 lei/l. Au fost vîndute 5000
sticle cu volumul de 1,5 L
Rezolvare:
1. recalculăm volumul fizic în unităţi convenţionale
5000 st %51 = 75001.
2. calculam suma accizelor
75001. * 1,35 lei/L = 10125 lei
- cea de-a doua metoda este aplicarea cotelor recalculate la unitatea de
măsură reală:
Exemplul 3.3.2. Accizele la berea din, malţ este de 1,35 lei/L Au fost vîndute 5000
sticle cu volumul de 1,51.
Rezolvare:
1. recalculăm cota pentru unitatea reală de măsură
1,35 lei/l * 1,5 L/st = 2,025 lei/st.
2. calculam suma accizelor
5000 st.* 2,025 lei/st. =10125 lei
Una din aceste două metode poate fi utilizată, reieşind din Legislaţia Fiscală în vigoare, Actualmente
(anul 2008) se utilizează metoda de recalculare a volumului fizic de realizare.
Suma accizelor ce urmează a fi vărsată la buget se stabileşte în conformitate cu cantitatea produselor
vîndute determinată în unităţi convenţionale.
Exemplul 3.3.3, întreprinderea producătoare a expediat din încăperea de ac-ciz 20000 sticle de bere
din malţ cu capacitatea de 0,5 litri. Cota accizuluipentru llitrude bere este de1,35 lei. Prin urmare, suma
accizelor datorate va fi de 13500 lei (20000sticlex 0,5 litri -10000litri; 10000litrix 1,35 lei).
Pentru persoanele fizice şi juridice, subiecţi ai impunerii cu accize, obligaţia fiscală cu privire la
calcularea fi achitarea accizelor la buget apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse
accizelor din încăperea de acciz.
Expediere (transportare) - se consideră deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din
încăperea de acciz.
Obligaţia fiscală la accize nu apare în cazul când întreprinderea efectuează mişcarea internă de mărfuri
supuse accizelor, adică când mărfurile se deplasează de la un loc al încăperii de acciz în altul (din secţia
de producere la depozit).
Pentru persoanele fizice şijuridice care importă mărfuri supuse accize/or obligaţia fiscală apare
concomitent cu termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea
laxelor vamale.
Livrările de mărfuri supuse accizelor la export, efectuate de subiecţii impunerii, sunt livrări scutite de
acciz.
Obligaţia de a prezenta IFS teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina plătitorilor de
accize, cu excepţia persoanelor fizice şi juridice care efectuează import de mărfuri.
Declaraţia privind accizele este alcătuită dintr-un singur compartiment, numit volumul impozabil şi se
completează pe formular oficial, aprobat de Ministerul Finanţelor.
4. TRECEREA ÎN CONT ŞI RESTITUIREA ACCIZELOR

Persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, înregistrate ca
subiecţi ai impunerii, au dreptul la trecerea în cont a accizelor achilate la mărfurile supuse accizelor,
utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor.
Trecerea în cont se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor, folosite la prelucrarea
şi/sau fabricarea mărfurilor, expediate ulterior din încăperea de acciz, în cazul prezenţei documentelor
confirmative cu privire la achitarea accizelor la buget pentru materia primă utilizată.
Suma trecerii în cont a accizelor se determină de subiectul impunerii de sine stătător, la momentul
expedierii mărfurilor din încăperea de acciz.
Suma trecerii în cont a accizelor este formată din sumele accizelor achitate
de subiectul impunerii:
• pentru materia primă accizată utilizată pentru producerea mărfurilor supuse accizelor,
• la importul materiei prime accizate, utilizate la producerea mărfurilor supuse accizului.
Restituirea accizelor de la buget agenţilor economici se efectuează numai în cazul exportului de marfă
accizată. Livrările de mărfuri, supuse accizelor, exportate de subiecţii impunerii, sînt livrări scutite de accize.
Pentru a confirma exportul de mărfuri supuse accizelor, subiectul impunerii trebuie să dispună de
documente de confirmare a exportului, cum ar fi:
- contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor;
- documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a mijloacelor, rezultate din vânzarea
mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului;
- declaraţia vamală sau copia ei, certificată de conducătorul si de contabilul-şef ai subiectului impunerii,
cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.
In cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului şi repatrierii mijloacelor pentru el în
termen de până la 90 zile, volumul (valoarea) mărfurilor exportate, precum şi suma accizelor solicitat spre
restituire se declară informativ în perioada fiscală când a avut loc repatrierea totală a mijloacelor aferente.
Restituirea accizelor se înfăptuieşte în termen de 10 zile din momentul prezentării documentelor
justificative corespunzătoare, aplicând mecanismul de restituire a sumelor accizelor.

5.MARCAREA CU TIMBRU DE ACCIZ

Timbru de acciz este un marcaj tipărit de unitatea specializată, autorizată de Ministerul Finanţelor.
Mărfurile supuse accizelor cum ar fi votca, lichiorurile, vinurile, divinurile şi alte băuturi spirtoase,
articolele de tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova precum şi
importate sunt supuse marcării obligatorii cu timbre de acciz. Marcarea se efectuează în timpul fabricării
mărfurilor supuse accizelor, până la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul
Republicii Moldova - până la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz.
Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de
suvenire cu capacitatea de până la 0,25 litri, de 1.5, 3 şi 6 litri, mărfurile supuse accizelor plasate în
regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty free, precum şi mărfurile
supuse accizelor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate pentru export. Pentru mărfurile
supuse marcării cu timbru de acciz sunt prevăzute următoarele marcaje:
1. Şampanie, vinuri spumante şi vinuri spumoase;
2. Vinuri;
3. Băuturi alcoolice;
4. Divinuri (coniacuri);
5. Articole de tutun;
6. Articole de tutun provenite din import.
Valoarea timbrelor de acciz nu include accizele datorate bugetului de stat. Achiziţionarea lor de către
agenţii economici producători şi importatori, facân-du-se la un preţ ce reprezintă costul si profitul aferent
tipăririi. Timbrele de acciz procurate nu se vând, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt
mod, cu excepţia restituirii lor Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS).