Sunteți pe pagina 1din 140

Plan de afaceri

Echipament de criptare pentru protectia traficului in retele informatice

CUPRINS

Capitolul I. Scopul si obiectivele Planului de afaceri...................................................................3 Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia.............................................8 Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de ar!etin"#tin$nd cont si de re%ultatele i ple entrii proiectului&..........................................................................................18 Capitolul I'. Pre%entarea re%ultatelor cercetrii(de%voltrii e)peri entale(cunostintelor te*nice(brevetelor si a re%ultatelor pe care acestea le va avea asupra produselor( proceselor( te*nolo"iilor( serviciilor ntreprinderii..........................................................................................33 Capitolul '. Planificarea resurselor u ane...............................................................................+8 Capitolul 'I. ,ana"e entul intreprinderii.................................................................................-8 Capitolul 'II. .ecesarul de finantare........................................................................................./Capitolul 'III. Planul financiar.................................................................................................../0 Capitolul I1. Conclu%ii............................................................................................................. 138 Capitolul 1. 2ne)e i alte docu ente 3ustificative...................................................................1+4

Capitolul I. Scopul si obiectivele Planului de afaceri


Scopul Planului de Afaceri Pre%entul Plan de afaceri are drept scop pre%entarea6 - oportunitatii de de%voltare a "a ei de produse a co paniei prin reali%area unui nou ec*ipa ent de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice7 - etapelor necesare pentru reali%area produsului7 si anu e6 o fa%a initiala de derulare a proiectului de cercetare ( de%voltare e)peri entala7 reali%area unui protototip pentru 89c*ipa entul de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice: o fa%a de reali%are a capacitatii de productie pentru introducerea in productie a re%ultatelor cercetarii7 cu pre%entarea resurselor financiare7 ateriale si u ane pe care le i plica derularea proiectului. Obiectivele CERTSIGN ;biectivul "eneral al C9<=SI>. este cre?terea co petitivit@ii sale pe pia@7 obiectivul specific fiind sti ularea inovarii in intreprindere prin de%voltarea unui produs nou7 inovativ i anu e un ec*ipa ent de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice7 in scopul productiei si co erciali%arii. In acest sens7 pe ter en ediu7 C9<=SI>. isi propune atin"erea ur toarelor obiective6 - valorificarea re%ultatelor de cercetare obinute n cadrul proiectului de cercetare 8Mecanisme avansate de securitate implementate n hardware (MASH) :7 proiect finanat din Planul .aional de Cercetare Devoltare Inovare II i finali%at n octo brie 54147 ca ba% de pornire pentru de%voltarea noilor produse din cadrul proiectului. In cadrul proiectului ,2SA din P.CDI5 au fost de%voltate o serie de co ponente cripto"rafice7 de "estiune si ultana a tas!urilor precu si de transfer de date7 dedicate pentru te*nolo"ii *ardBare inovative de tip CP>2 #Field-Programmable Gate Arra &. 2cest tip de co ponente sunt absolut necesare in cadrul criptoarelor *ardBare de date7 ba%ate pe aceste te*nolo"ii #obiectivul proiectului propus prin acest docu ent&. Co ponentele respective precu si e)perienta7 cunostintele acu ulate pe ti pul reali%arii acestora vor putea fi utili%ate ai departe in reali%area criptorului de date propusD - sti ularea capacit@ii de cercetare a co paniei prin susinerea finanrii activitilor de de%voltare e)peri ental pentru reali%area prototipului 89c*ipa entului de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice: si

testarea acestuia. Prototipul de platfor *ardBare pentru securi%area traficului de reea va fi reali%at sub for a unui ec*ipa ent independent #appliance& care va folosi i ple entri *ardBare proprii ale te*nicilor de tunelare i securi%are a co unicaiilor ba%ate pe protocolul IP E Internet Protocol #IPSec&D spri3inirea activit@ilor de introducere n produc@ie a re%ultatelor cercetrii prin de%voltarea capacit@ii de produc@ie a produsului ce se de%volta n cadrul proiectului. 2stfel7 se are in vedere ac*i%itia unor siste e dedicate care sa poata reali%a productia in serie a criptoarelor si sa per ita custo i%area acestora in functie de necesitatile specifice ale beneficiarilor. 2ceste siste e vor asi"ura intre" ciclul de productie al criptoarelor. 9le vor per ite prelucrarea unor subansa ble *ardBare de intrare #proiectate in fa%a de cercetare si de%voltare e)peri entala& in vederea incarcarii7 personali%arii si initiali%arii odulelor necesare pentru obtinerea criptoarelor de date care sa fie confor e cu cerintele beneficiarilor.

Pe ter en ediu7 reali%area proiectului va per ite C9<=SI>. 6 - Sa-si de%volte capacitatea de proiectare si productie fata de capacitatea e)istenta7 prin adau"area in portofoliu a unei noi "a e de produse *ardBare pentru criptareD - Sa valorifice re%ultatele de cercetare Ede%voltare prin productia si co erciali%area acestora7 astfel incat pana in 541- sa fie atins un volu de van%ari de ini 1.444.444 9F<D - Sa-si intareasca ec*ipa de cercetare-de%voltare cu tineri valorosi7 a caror for are sa inceapa inca din perioada studiilor universitare7 inclusiv prin sc*i bul de e)perienta in do eniul cercetarii cu ediul acade ic. 2stfel7 se poate constata c obiectivul proiectului se circu scrie6 - obiectivului strate"ic "eneral al Pro"ra ului ;peraional Sectorial GCreterea co petitivitii econo ice:7 ce const n 8creterea productivitii ntreprinderilor ro $nesti pentru reducerea decala3elor fa de productivitatea edie la nivelul F9:7 astfel nc$t p$n n anul 541- s se nre"istre%e o cretere edie a productivitii de cca. -7-H anual7 care s per it <o $niei atin"erea unui nivel de apro). --H din edia F9 in acest interval te porarD - obiectivului specific al 2)ei prioritare 57 ce vi%ea% 8creterea capacitii de CD i sti ularea cooperrii dintre instituiile de CDI i ntreprinderi i creterea accesului intreprinderilor la CDI:. Echipa de management a ntreprinderii <eali%area proiectului7 care definete una din liniile prioritare de de%voltare viitoare ale co paniei C9<=SI>.7 va fi posibil prin i plicarea intre"ii ec*ipe ana"eriale a co paniei for ata din6 !omnul "icolae Ghibu - Director >eneral CertSI>.

- cu o indelun"ata e)perienta atat in ana"e entul or"ani%atiilor publice si private #director in cadrul Directiei >enerale de =e*nolo"ia Infor atiei din ,inisterul Cinantelor Publice pana in anul 544/7 director al CertSI>. din 544/& 7 cat si in ana"e entul de proiect #Pro3ect ana"er pentru proiectele de Co unicare7 Securitatea Infor atiei si Politica de Securitate a ,inisterului Cinantelor Publice7 pentru Conectarea =re%oreriei statului la siste ul de plati interbancar =ransCond7 Conectarea tre%oreriei statului la SIIC=D presedinte de co isii de licitatie si Coordonare de proiecte contractate din fonduri Janca ,ondiala7 PA2<9D coordonator al ec*ipelor de de%voltare a solutiilor de infrastructura7 *ardBare si softBare7 in aterie de ac*i%itii si i ple entare a solutiilorD Coordonator proiecte de i ple entare ba%ate pe solutii si te*nolo"ii Portal IebSp*ere7 ;racle Portal7 Kava7 Lotus7 =ivoli7 Cisco7 2=,7 Disaster <ecoverM and Jusiness ContinuitM7 solutii PNI7 se natura electronica&D - speciali%ari si e)perti%a deosebita in te*nolo"iile Beb7 server de aplicatii7 portal7 ana"e entul identitatii7 docu ent ana"e ent7 content ana"e ent7 participare la conferinte internationale de specialitateD Principalele atributii pe care le are Directorul >eneral in cadrul fir ei CertSI>. si care pre%inta relevanta prin pris a proiectului sunt6 - i ple entea%a planul de afaceri al co paniei7 in ur a elaborarii acestuia i preuna cu sefii de departa enteD - stabileste obiective specifice pentru fiecare departa ent7 supervi%ea%a si ofera suport pentru i ple entarea planurilor7 politicilor si procedurilorD - supervi%ea%a pre"atirea si ad inistrarea bu"etului7 este responsabil pentru eficienti%area activitatii si cresterea profituluiD - anali%ea%a si onitori%ea%a raportarea financiara din punctul de vedere al confor itatii cu planul de business elaborat initialD - participa la nivel deci%ional in procesul de recrutare7 inte"rare7 instruire si evaluare a perfor antelor pentru personalul in subordineD !omnul #ostin $urdun - Director e)ecutiv CertSI>. - doctor in"iner in Stiinta calculatoarelor7 cu o e)perienta de ai bine de 14 ani in i ple entarea de proiecte in do eniul securitatii infor atice ce utili%ea%a te*nolo"ii ba%ate pe infrastructuri cu c*ei publice. - a desfasurat activitati in do eniul cercetarii stiintifce7 participand ca e bru sau director de proiect in ai ulte proiecte de cercetare in cadrul Pro"ra ului 8Securitate: desfasurat de 2"entia Spatiala <o ana7 Pro"ra ul .ational de Cercetare De%voltare7 si in alte pro"ra e de cercetare derulate i preuna cu 2cade ia =e*nica ,ilitara Principalele atributii in cadrul ec*ipei de ana"e ent al fir ei sunt6 - 2nali%ea%a propunerile de diversificare a activitatii si ntoc este rapoarte privind oportunitatea introducerii de noi asi"urariD - On ba%a datelor7 infor atiilor7 precu si a datelor statistice detinute si coroborate7 ntoc este proiecte de strate"ii de de%voltare a produselor7 pe care le supune spre aprobare Directorului si face propuneri de pac*ete de produseD - Identifica cau%ele pentru care unele produse nu aduc re%ultatele asteptate si le evidentia%a n rapoarte pe care le naintea%a directorului sucursaleiD

-2nali%ea%a din punct de vedere te*nic si calitativ activitatea co paniei si face propuneri de bunatatire a calitatii acesteia D -,onitori%ea%a n per anenta activitatea concurentei si utili%ea%a benc* ar!in"-ul n scopul cresterii calitatii serviciilor oferite de catre CertSI>. pe piataD !omnul Adrian Floarea - Sef depart ent de%voltarea afacerii Se ocupa de coordonarea activitatilor de pro ovare a ecanis elor de securitate infor atica7 coordonare departa ente van%ari si te*nic. !omnul Armand %opot - Sef depart ent researc* Pdevelop ent Se ocupa de coordonarea activitatilor departa entului de cercetare E de%voltare si inte"rare aplicatii. !omnul #ristian Garabet - Sef depart ent I= -. responsabil pentru ana"e entul infrastructurii te*nice a fir ei si a serviciilor de securitate oferite clientilor #certificate di"itale7 arci te porale7 factura electronica&D asi"ura consultanta de securitate infor atica la clienti #anali%e de risc7 i ple entare pro"ra e de ana"e ent al securitatii infor atice7 concepere si i ple entare solutii te*nice de securitate7 coordonator reali%are solutie Disaster <ecoverM PJusiness ContinuitM certSI>. co panie certificata IS; 5Q441&D !oamna Gabriela #orolea - Sef depart ent Pro3ect ,ana"e ent E are ca atribuii6 anali%a si stabilirea obiectivelor in cadrul departa entului de pro3ect ana"e entD evaluarea si controlul riscurilor pentru proiectele in derulareD stabilirea sarcinilor in cadrul departa entului de pro3ect ana"e entD conducerea si controlul activitatilor pe proiecteD ana"e entul calitatii serviciilor din cadrul departa entului de pro3ect ana"e entD !omnul &alentin "ecoara E Sef daparta ent I ple entare7 Inte"rare si Suport atribuiile sale vi%ea%6 proiectarea infrastructurii de securitate in cadrul proiectelor ce se derulea%a in cadrul co panieiD de%voltarea de produse softBare pentru infrastructura PNID coordonarea si controlarea derularii activitatilor in cadrul departa entului de I ple entare si SuportD ana"e entul calitatii serviciilor e brilor ec*ipei in cadrul proiectelor. !e"crierea ideii de proiect "i a modului in care va fi ge"tionat de managementul intreprinderii Proiectul consta in utili%area re%ultatelor cercetarii desfasurate in cadrul proiectului de cercetare 8Mecanisme avansate de securitate implementate n hardware (MASH) :7 proiect finanat din Planul .aional de Cercetare Devoltare Inovare II i finali%at n octo brie 54147 in vederea reali%arii unui prototip pentru un ec*ipa ent de criptare destinat protectiei infor atiilor in retele IP #Internet Protocol& neprote3ate7 prin criptarea(decriptarea in ti p real a infor atiilor ve*iculate. Prin instalarea ai ultor astfel de criptoare intr-o retea IP publica #considerata nesi"ura in ceea ce priveste

confidentialitatea infor atiilor ve*iculate prin ea& va fi posibila crearea si"ure din punct de vedere cripto"rafic #de tip 'P. criptata&.

unei retele

<eali%area acestui proiect va fi posibila prin cooperarea intre toate departa entele C9<=SI>. coordonate de ec*ipa de ana"e ent. 2stfel departa anetul de cercetare-de%voltare va asi"ura de%voltarea cerintelor7 proiectarea si reali%area si testarea prototipului. Departa entul de Pro3ect ,ana"e ent va asi"ura ana"e entul proiectului si va asi"ura lo"istica necesara derularii proiectului. Departa entul de Servicii I= va asi"ura infrastructura I= necesara in procesul de de%voltare. Departa entul de van%ari va i ple enta procesele specifice in vederea ar!etarii si co erciali%arii produselor ce vor re%ulta in ur a de%voltarii e)peri entale si validarii prototipului. Departa entul de I ple entare7 Inte"rare si Suport va asi"ura i ple entarea si suportul te*nic la beneficiarul final. Sur"e de cofinantare Prin participarea proiectului in cadrul apelului de proiecte desfasurat in cadrul Pro"ra ului ;peraional Creterea Co petitivitii 9cono iceD 2)a prioritar 5 E Co petitivitate prin cercetare7 de%voltare te*nolo"ic i inovareD Do eniul a3or de interventie 5.3. E 2ccesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-de%voltare i inovare7 ;peraiunea 5.3.36 Pro ovarea inovarii in cadrul intreprinderilor7 C9<=SI>. intentionea%a sa obtina cofinantarea proiectului din surse nera bursabile. 2stfel7 pentru intreprinderile ari7 cu este ca%ul C9<=SI>.7 nivelul de finanare se ridic la +4H din c*eltuielile eli"ibile pentru activitatile de introducere in productie a re%ultatelor cercetarii7 respectiv 5-H pentru activitatile de de%voltare e)peri entala inclu%iv pentru resursele u ane i plicate in proiect. Pentru asi"urarea contributiei proprii a C9<=SI>. la reali%area investiiei se vor folosi atat sursele proprii ale fir ei7 cat si surse atrase prin contractarea unorcredite bancare. 2cestea din ur vor per ite susinerea costurilor investiionale i asi"urarea flu)urilor de nu erar p$n la decontarea c*eltuielilor eli"ibile.

Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia


Tipul intreprinderii S.C. C9<=SI>. S.2. este o co panie privata ro aneasca7 infiintata in anul 544/. C9<=SI>. este furni%or acreditat de servicii de certificare si de%voltator de produse si solutii co ple)e de securi%are a infor atiilor. Soluiile C9<=SI>.7 de la autoritati de certificare p$n la soluii co ple)e de securitate au trecut cu succes teste de interoperabilitate internationale7 inclusiv in cadrul .2=; i sunt proiectate si de%voltate inte"ral n <o ania7 de catre C9<=SI>.. Co pania are in structura sa un departa ent de cercetare-de%voltare7 care beneficia% de o ec*ip solida ai crei e bri au peste 14 ani de e)perien n do eniu7 un departa ent de pro3ect ana"e ent7 de ar!etin"7 de servicii electronice si i ple entare solutii de securitate. Conducerea C9<=SI>. S.2 este asi"urata de Consiliul de adi inistratie. La nivel opera@ional e)ist un Director "eneral ?i un Director "eneral ad3unct care coordonea% activit@ile co paniei care7 n func@ie de specific7 sunt "rupate pe departa ente. Ciecare departa ent este condus de un ana"er de departa ent care raportea% nivelului ierar*ic superior. ;r"ani"ra a detaliat a certSI>. ?i or"ani%area afacerii sunt descrise n capitolul 'I ,ana"e entul intreprinderii. Evolutia intreprinderii# !e"crierea produ"elor "i "erviciilor# Activitatea curenta "i e$perienta in domeniul in care "e dore"te implementarea re%ultatelor din cercetarea & de%voltarea e$perimentala & cuno"tinte tehnice & brevete 2creditat ca furni%or de servicii de certificare in vara anului 544/7 ca furni%or de servicii de arcare te porala in februarie 5448 si ca furni%or de servicii de ar*ivare electronica in noie brie 54407 certSI>. este sin"urul furni%or de servicii electronice din <o ania care are o ofert co plet ce per ite utili%area infor a@iilor cu valoare le"ala e)clusiv n for at electronic ?i de ateriali%area docu entelor tiprite. =otodat7 certSI>. ofera o i portanta "a a de produse si servicii de consultanta pentru securitatea I=7 precu si produse derivate care utili%ea%a te*noli"ia PNI. De%voltarea "a ei de produse a inceput in anul 54417 ca proiect in cadrul Divi%iei I=PC a F=I SMste s si a continuat ulterior in cadrul certSI>.7 astfel incat dupa 14 ani produsele de ba%a au devenit cu adevarat ature si co petitive.

certSI>. este pri ul furni%or de servicii electronice din <o $nia care are intrea"a infrastructura locali%at n @ar7 iar intrea"a "a a de produse si servicii este "estionata de o ec*ipa locala . On pre%ent7 certSI>. este e bru al6 -99,2 #=*e 9uropean Coru for 9lectronic Jusiness& -C;<=9 #Confederation of ;r"ani%ations in <oad =ransport 9nforce ent& -<S2 Secured Partner De-a lun"ul ti pului7 produsele de%voltate initial de F=I SMste s si apoi preluate de certSI>. au participat la teste de interoperabilitate internationale7 precu 6 -p!i C*allen"e -.2=; KIID 544+7 CIID 544/. Din anul 544Q certSI>. este partener in proiecte de cercetare si de%voltare cu Fniversitatea Polite*nica Jucuresti si 2cade ia de =e*nica ,ilitara. Dintre principalele servicii oferite pe piata de certSI>. S27 pot fi enu erate6 Servicii Servicii de furni%are certificate di"itale calificate Servicii de furni%are certificate di"itale si ple Servicii de te porala arcare Descriere Servicii utili%ate pentru i ple entarea se naturii di"itale cu valoare le"ala7 in confor itate cu le"ea se naturii electronice Servicii utili%ate pentru i ple entarea ecanis elor de securitate6 inte"ritate7 non-repudiere7 confidentialitate Servicii pentru arcarea te porala a docu entelor electronice7 in confor itate cu le"ea arcarii te porale - =ac*o"rap* Card7 - Driver Rualification Card In confor itate cu le"islatia 9uropeana si 29=< Servicii de consultanta pentru i ple entarea ecanis elor de securitate in or"ani%atii Servicii de ar*ivare a docu entelor in for at electronic7 in confor itate cu le"ea ar*ivarii electronice Servicii de e itere si trans itere a facturilor in for at electronic7 in confor itate cu re"le entarile Codului Ciscal

Servicii de personali%are carduri Servicii de consultanta Securitatea Infor atiei Servicii de ar*ivare electronica Servicii de facturare electronica

Principalele produse oferite pe piata de certSI>. S2 includ6

Produse s*ellS2C9 certS2C9 "ateS2C9 tac*oS2C9 e ailerS2C9

Descriere Des!top and obile securitM suite

Suita de co ponente necesare i ple entarii unei infrastructuri PNI la nivel de or"ani%atie. SoftBare pentru autentificarea7 autori%area si contabili%area la nivelul aplicatiilor Beb. Suita de aplicatii pentru infrastructura de securitate a siste ului infor atic privind ta*o"raful di"ital SoftBare pentru securi%area postei electronice7 cu confir are cu valoare le"ala

In conte)tul e)peri%ei i a e)perientei fir ei in do eniul produselor si serviciilor de securi%are a traficului in retelele infor atice7 acest proiect ce propune valorificarea re%ultatelor de cercetare din proiectul ,2SA prin de%voltarea e)peri entala a unui ec*ipa ent de criptare7 validarea acestuia si introducerea acestuia in productie in vederea co erciali%arii7 se inscrie pe linia de de%voltare fireasc a co paniei. E$perienta in proiecte "imilare C9<=SI>. are la activ participarea in nu eroase proiecte de cercetare in care a de%voltat si i ple entat aplicatii I=7 dintre care a inti 6 'SPENS6 Serviciu de Posta 9lectronica .erepudiabila Securi%ata cu valoare le"ala 2cest serviciu reali%ea%a transpunerea in ediul electronic a unui serviciu clasic de posta7 si anu e corespondenta cu confir are de pri ire.
'aloarea proiectului i7 n ca% de parteneriat7 su a alocat solicitantului 2nul se nrii contractului de finanare 1Q0.-44 lei 5448 Sursa de finanare 2nul finali%rii Ju"et de stat si surse proprii 5411

14

Proiectul a fost derulat in parteneriat cu Fniversitatea Polite*nica Jucuresti si 2cade ia =e*nica ,ilitara. <e%ultatele proiectului au fost utili%ate in cadrul unui proiect inc*eiat cu Consilul Kudetean 2rad in care a fost i ple entat un serviciul de posta electronica. 'S(ESIS6 Servicii edicale electronice eficiente si si"ure ba%ate pe infrastructuri PNI si s art card-uri Proiectul are ca obiectiv principal proiectarea si reali%area unui odel e)peri ental pentru cardul electronic de sntate.
'aloarea proiectului i7 n ca% de parteneriat7 su a alocat solicitantului 2nul se nrii contractului de finanare 851./44 L9I 5448 Sursa de finanare 2nul finali%rii Ju"et de stat si surse proprii 5411

Proiectul este derulat in parteneriat cu Fniversitatea Polite*nica Jucuresti si F=I SMste s si are ca principal obiectiv de%voltarea unei soluii de card electronic de sntate pe ba%a de s art-card. S art-card-urile per it autentificarea7 se narea si stocarea securi%ata a datelor. In cadrul siste ului propus vor e)ista doua tipuri de carduri6 - card edical de asi"urat E C,2 E destinat tuturor cetatenilor asi"uratiD - card edical profesional E C,P E destinat personalului edical si altor furni%ori de servicii edicale. 'P)ATSEC 6 Platfor a infor atica pentru ana"e entul securi%at al datelor personale ba%ata pe s art card-uri si infrastructuri ;biectivul principal al proiectului il constituie de%voltarea unei platfor e care sa per ita folosirea s art card-urilor ca si carduri electronice de identitate in conte)tul infrastructurilor PNID
'aloarea proiectului i7 n ca% de parteneriat7 su a alocat solicitantului 2nul se nrii contractului de finanare 851./44 lei 5448 Sursa de finanare 2nul finali%rii Ju"et de stat si surse proprii 5411

Proiectul este derulat in parteneriat cu Fniversitatea Polite*nica Jucuresti si F=I SMste s Cardul de identitate electronic va per ite identificarea7 autentificarea7 se narea si stocarea securi%ata a datelor personale. In cadrul platfor ei se are in vedere de%voltarea ur atoarelor aplicatii6 - aplicatia de verificare a identitatii folosind eventual ecanis e bio etrice7 - aplicatia de se nare si de verificare a unei se natur7i

11

E aplicatia de co pletare auto ata a unor for ulare. '(AS* 6 ,ecanis e avansate de securitate inte"rate in *ardBare ;biectivul principal al acestui proiect a fost acela de a pre%enta o odalitate nou de abordare n privina reali%rii unor siste e si"ure7 oferind astfel pre ise noi i interesante pentru o abordare ulterioar a acestei proble atici. Fn alt de ers i portant a fost acela de reali%are a unui prototip *ardBare cu ultiple valene care s poat fi utili%at cu succes n ediile care necesit o securitate sporit. <e%ultatul proiectului a fost util pentru de onstrarea viabilitatii ecanis elor de securitate ?i pentru studierea posibilit@ilor e)istente de a le pune n practic7 insa acesta nu per ite reali%area unui produs de serie.
'aloarea proiectului i7 n ca% de parteneriat7 su a alocat solicitantului 2nul se nrii contractului de finanare 545.331 lei 544Q Sursa de finanare 2nul finali%rii Ju"et de stat si surse proprii 5414

Proiectul a fost derulat in parteneriat cu 2C2D9,I2 D9 =9A.IC2 ,ILI=2<27 F=I SSS=9,S si 2>9.TI2 D9 C9<C9=2<9 P9.=<F =9A.ICU VI =9A.;L;>II ,ILI=2<9. Ontruc$t noile te*nolo"ii repre%int principala surs de de%voltare i driver-ul ideal pentru pro ovarea culturii inovrii7 departa entul de cercetare-de%voltare din cadrul C9<=SI>.7 care asi"ura ana"e entul portofoliului de proiecte de cercetare E de%voltare7 i propune reali%area i pro ovarea pe pia a unui nou produs - un ec*ipa ent de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice7 care face obiectul acestui proiect. Sinte%a "ituatiei financiare din ultimii ani 2nali%a econo ico-financiare a avut n vedere indicatorii de structur7 eficen i "estiune nre"istrai n anii 544Q E 54147 precu i particularitile tipului de afacere7 acestea fiind deter inate n pri ul r$nd de di ensiunea7 profilul de activitate al certSI>. i situaia ediului econo ic specific. On structura activelor societii7 ponderea se nificativ este deinut de activele circulante7 activele societii n perioada anali%at nre"istr$nd o evoluie cresctoare. 2stfel activele circulante ale societii au cunoscut o cretere de 33/H n intervalul 544Q - 54147 n ti p ce cresterea pe total active a fost de 1/4H n aceia?i perioad. 2ctivele i obili%ate ocup o pondere redus n totalul activelor i obili%ate ale societii nenre"istr$nd fluctuaii se nificative n perioada anali%at. 2 orti%area i3loacelor fi)e

15

este calculat confor etodei lineare pe parcursul duratei de viaa a fiecrui i3loc fi) n parte. On ceea ce privete activele circulante7 acestea au nre"istrat o evoluie ascendent datorit aprecierii creanelor fa de clieni. 2stfel7 stocurile s-au apreciat cu 84H7 de la 384 ii lei la /8+ ii lei7 n ti p ce creanele au cunoscut o cretere de +--H n intervalul 544Q E 5414. On perioada anali%at7 societatea nu a reali%at investiii pe ter en scurt. Capitalurile proprii ale societii sunt repre%entate de capitalul social #170Q il. lei - care nu s-a odificat n perioada anali%at&7 pri e de capital7 re%erve si re%ultatul e)erciiului a crei evoluie a influenat i evoluia capitalurilor proprii ale societii n perioada anali%at. 2stfel7 n perioada anali%at capitalurile proprii au nre"istrat o evoluie po%itiv ca ur are a cresterii re%ultatului e)erci@iului financiar. On perioada anali%at7 datoriile curente ale societii au crescut cu QH7 acestea fiind repre%entate n principal de datoriile fa de furni%ori. 'eniturile n avans au cunoscut o apreciere se nificativ de la Q/ ii lei in 544Q la 17+ il lei in 5414 . 2cest fapt se datorea%a reali%arii unor proiecte care prevedeau si o perioada de entenanta. 2stfel in 5414 au fost constituite provi%ioane pentru riscuri i c*eltuieli in valoare de 0-+ ii lei7 in special pentru proiectul ,2I PNI. Principalele date financiare ale co paniei pot fi sinteti%ate n tabelul ur tor6
Indicator +lei, Cifra de afaceri 'enituri operaionale C*eltuieli operaionale Capitaluri proprii Profit din activitatea de e)ploatare Profit net Datorii totale .u ar salariati Indicator +cre3tere anual4, Cifra de afaceri 'enituri operaionale C*eltuieli operaionale Capitaluri proprii Profit operaional Profit net Datorii totale .u ar salariati -../ +7Q487815 -73-57141 -75Q37Q3Q 171-8751Q873/+ +-71+8 37Q407-01 3-../ -..0 Q784478+Q 871-4705Q Q78/47544 171Q-7130 5047Q5Q 1/7053 +7/857/8+Q -..0 //H -5H +0H 1H 5Q1H -/3H 5/H 3+H -..1 8730/70-5 8730878/1 Q71Q37Q357554750Q 1755-715/ 174+-71-0 170+8781+ 31 -..1 8H 3H -0H 80H 351H /4Q/H --8H -3+H -.2. 517Q3-7Q/4 5178-07Q-+ 1-74Q-7+Q0 Q7QQ4743Q /7Q8+75Q-7/0-7/QQ 57Q/47Q+33 -.2. 1-0H 1/4H 114H 5-4H +-+H ++-H +5H /H

13

2nali%a re%ultatelor financiare Cifra de afaceri a cunsocut o apreciere puternic n perioada anali%at. 2stfel7 n 544Q societatea a nre"istrat o cifr de afaceri de +7Q il. lei7 iar n 5414 de 517Q il. lei7 ceea ce repre%int o cretere de 3/1H. De ase enea7 perioada 544Q - 5414 se caracteri%ea% i printr-o evoluie ascendent a re%ultatului net7 acesta a3un"$nd de la +- ii n 544Q la -7/ il. lei n 5414. <e%ultatul operaional a crescut n per anen7 astfel c7 de la un nivel de -75 il. lei n 544Q7 acesta a a3uns n 5414 la 1- il. lei7 ceea ce evidenia% un ana"e ent bun al societii i al resurselor de care dispune aceasta. 2nali%a rentabilitii prin etoda ratelor
-../ /704 3704 17-0 1733 470/ 174/ 3754 47837+4701 470/ 5734 47015730 -..0 13738 17++ +701 175/ 4755 470Q 3708 4751 471+ 4704755 +74+ 1735 0475-..1 5+7Q3 +Q74Q 58731 5755 157+17Q/ 4788 1+75Q 517Q+ 17Q5 1375/ 871+ 170+ 1+57-5 -.2. 3+7/3 Q3734 -5758 +7Q4 5/754 +738 473/ 3Q7/5 5+07-5 +713 3174+ 55701 17/Q 317Q/

Anul <ata rentabilitii co erciale a ntreprinderii #< <C& <ata rentabilitii financiare a ntreprinderii #< <C& <ata rentabilitii econo ice a ntreprinderii #<;2& <ata solvabilitii "enerale #<S>& <entabilitatea cifrei de afaceri #<C2& <ata lic*iditii i ediate #<LI& >radul de ndatorare #>O& <entabilitate "eneral #<>& Al5i indicatori Indicatorul privind acoperirea dob$n%ilor #>idob& <ata de lic*iditate rapid #<L<& ,ar3a profitului brut #,PJ& Indicatori de activitate 'ite%a de rotaie a activelor i obili%ate #'a& 'ite%a de rotaie a activelor totale #'atot& 'ite%a de rotaie a stocurilor #'s&

<ata rentabilitii co erciale a ntreprinderii #< <C& <<C W <e%ultat din e)ploatare ( Cifra de afaceri On perioada anali%at7 rentabilitatea co erciala a ntreprinderii a fost pe un trend cresctor atin"$nd n anul 5414 valoarea de 3+7/3. <ata rentabilitii financiare a ntreprinderii #< <C& <<CW 'enitul net ( Capitaluri proprii 2cest indicator per ite reali%area unei co paraii a profitabilitii co paniei n raport cu alte co panii din acelai do eniu de activitate. 'aloarea nre"istrat n 5414 este de Q3.34 n cre?tere fa@ de 54407 un nivel bun pentru acest do eniu de activitate. <ata rentabilitii econo ice a ntreprinderii #<;2& <;2W9JI= ( 2ctiv total

1+

Indicatorul reliefea% profitabilitatea co paniei relativ la activele sale totale. 2cest indicator a nre"istrat valori n cre?tere pentru perioada 5448 - 5414 . <ata solvabilitatii "enerale #<S>& <S> W 2ctive totale ( Datorii totale 'aloarea ratei solvabilit@ii n cre?tere continu de la un nivel de 1733 in 544Q la +7Q4 n 5414 de onstrea% capacitatea de a-?i ac*ita la scaden@ obli"a@iile bne?ti7 at$t cele i ediate7 c$t ?i cele ndeprtate. <entabilitatea cifrei de afaceri #<C2&6 <C2 W Profit net ( Cifra de afaceri Indicatorul ce e)pri eficien@a per ansa blu cost per pre@ a activit@ilor co paniei7 a cunoscut n intervalul 544Q E 5414 o cre?tere se nificativ de la 470/ in 544Q7 la 157+in 5440 si la 5/754 in 5414. <ata curent de lic*iditate #<LI&6 <LI W 2ctive circulante #curente& ( Datorii curente 2ceast rat reflect capacitatea de plat7 posibilitatea ele entelor patri oniale curente de a se transfor a n lic*idit@i pe ter en scurt pentru a onora obli"a@iile de plat. On anul 5414 valoarea indicatorului a fost de +738 n cre?tere fa@ de perioada precedent. >radul de indatorare #>i&6 >i W Capital pru utat ( capital propriu >radul de ndatorare a capitalului deter inat ca raport ntre capitalul pru utat cu ter en de ra bursare peste un an i capitalul propriu #ca edie a valorilor e)istente la nceputul anului i sf$ritul perioadei pentru care se deter in i po%itul pe profit&7 subunitar de onstrea% capacitatea fir ei de a ra bursa din capitalurile proprii toate creditele i pru uturile cu ter en de ra bursare peste un an. 2nali%a altor indicatori econo ico-financiari <ata rapid de lic*iditate #<L<&6 <L< W #2ctive circulante #curente& E Stocuri& ( Datorii curente <ata e)pri a capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile pe ter en scurt din creante si disponibilitati. Se aprecia%a ca valoarea ratei de lic*iditate curenta este satisfacatoare fiind ai are ca 1. 2stfel7 n 5414 societatea a nre"istrat o valoare ai ult decat satisfctoare a ratei rapide de lic*iditate de +713. >radul de ndatorare privind acoperirea dob$n%ilor #> idob&6 >idob W profit naintea pl@ii dob$n%ilor ?i i po%itului pe profit( c*eltuielile cu dob$nda

1-

2cest indicator deter in de c$te ori entitatea poate ac*ita c*eltuielile cu dob$nda. Cu c$t valoarea indicatorului este ai ic7 cu at$t po%i@ia entit@ii este considerat ai riscant. 'alorea nre"istrat pentru anul 5414 este de 5+07-5. ,ar3a profitului brut6 ,PJ W Profit brut ( Cifra de afaceri ,ar3a profitului brut este un indicator al capacit@ii co paniei de a transfor a n profit un leu ob@inut din v$n%ri7 dup ce costul bunurilor v$ndute a fost acoperit. 'alorea indicatorului este de 3174+ pentru anul 5414. 'ite%a de rotaie a activelor i obili%ate6 'a W Cifra de afaceri ( 2ctive i obili%ate 'ite%a de rota@ie a activelor i obili%ate evaluea% eficacitatea ana"e entului activelor i obili%ate prin e)a inarea valorii cifrei de afaceri "enerate de o anu ita cantitate de active i obili%ate. On anul 54147 certSI>. a nre"istrat un nivel foarte bun al acestui indicator #55701&. 'ite%a de rotaie a activelor totale6 'atot W Cifra de afaceri ( 2ctive totale 'ite%a de rota@ie a activelor totale a nre"istrat valoarea buna de 17/Q n anul 5414. 'ite%a de rotaie a stocurilor6 's W Cifra de afaceri ( =otal stocuri 'alorea nre"istrat n 5414 este de 317Q/. ; vite%a de rota@ie a stocurilor are se nific faptul c su a de bani blocat n stocuri este ic7 fapt ce conduce la o buna lic*iditate a co paniei. 2nali%a dina icii indicilor
2ni 5440( 5448 5414( 5448 5414( 5440 Indicele Cifrei de 2faceri 8H 1Q0H 1-0H X X X Indicele Condului de Salarii -+5H -3/H 11H Y Y X Indicele .u rului de Salariai -3+H -34H /H Indicele Salariului ,ediu -11H -15H +H Y Y Y Indicele Productivitii ,uncii 53H /3H 1+3H -

Indicele cifrei de afaceri si Indicele Condului de Salarii6 On fiecare an al anali%ei7 indicele cifrei de afaceri a crescut ai accentuat dec$t indicele fondului de salarii care a cunoscut o usoara apreciere in 5414 fat de 54407 pe fondul cresterii nu arului de salariati. Ca ur are7 n edie7 fiecare nou unitate ar"inal a uncii a fost utili%at ai eficient dec$t anterioarele in ca%ul fiecarui an din perioada

1/

anali%at. Se poate conclu%iona astfel c evoluia or"ani%aiei a fost una sntoas7 aceasta e)ploat$nd din ce n ce ai eficient resursa u an. Indicele Condului de Salarii si Indicele .u rului de Salariai Pentru perioada 5448-54407 indicele fondului de salarii a sca%ut ai ult dec$t indicele nu rului de salariai. 2ceast evoluie se datorea%a cri%ei econo ice si nevoii de opti i%are a afacerii. In 5414 co parativ cu 54407 se poate observa o crestere a Indicelui fondului de salarii ai are decat a indicelui nu arului de salariati. Indicele Salariului ,ediu si Indicele Productivitii ,uncii Indicele salariului ediu a sca%ut in raport cu indicele productivitii uncii7 pentru fiecare an al perioadei considerate. 2ceasta constituie un se nal po%itiv prin pris a utili%rii structurale eficiente a resursei u ane7 n aa fel nc$t distribuirea sarcinilor7 co petenelor i responsabilitilor este ec*ilibrat. Din anali% se poate observa o activitate rentabil pe ansa blu a co paniei7 ceea ce susine afir aia c or"ani%aia este capabil s susin o de%voltare ulterioar ba%at pe re%ultatele obinute n cadrul proiectului.

1Q

Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de marketing tin!nd cont si de re"ultatele implementrii proiectului#
Clien5ii 3i pia5a 5int4 a firmei 9c*ipa entele de criptare a traficului n re@elele infor atice sunt destinate utili%rii pe dou pie@e principale6 1. 2prare ?i ;rdine Public6 aceast pia@ are un caracter special fiind conservatoare n ceea ce prive?te adoptarea unor produse noi ?i ac*i%i@ia de produse dintr-o alt @ar. On aceast pia@ trebuie prote3ate infor a@ii clasificate Secrete de serviciu ?i7 n special7 Secrete de Stat. 9c*ipa entele de criptare e)istente au trecut prin procese co ple)e de acreditare iar la acest o ent7 institu@iile din acest do eniu utili%ea%6 a. 9c*ipa ente de criptare de%voltate n @ar de institutele de cercetare ilitar sau ale serviciilor de infor a@ii pentru a prote3a7 n principal7 infor a@iile clasificate Secrete de Stat. 2ceste institute nu ai au puterea te*nolo"ic7 financiar ?i resursele u ane pentru a de%volta si produce un volu are de ec*ipa ente noi. Fnele institute se concentrea%a catre desc*iderea unor laboratoare de evaluare a produselor de securitate. b. 9c*ipa ente de criptare ac*i%i@ionate din straintate #de la producatori precu ,arconi Selenia Secure SMste s7 ,ils 9lectronic7 <*odePSc*Bar%7 Secunet7 =*ales7 etc.&6 sunt utili%ate n principal pentru a prote3a infor a@iile clasificate Secrete de Serviciu. Ciecare institu@ie care le are n dotare a derulat un proces de certificare individual7 co ple) ?i laborios7 pentru a ob@ine aprobarea de utili%are. 5. ,ediul econo ic #co panii ultinationale7 siste ul bancar7 operatori econo ic&6 n func@ie de nivelul de clasificare al infor a@iilor prote3ate sunt utili%ate ec*ipa entele descrise ai sus. On rela@ia cu institu@iile statului co paniile private trebuie s asi"ure protec@ia infor a@iilor n confor itate cu Le"ea nr. 185(5445 privind protecia infor aiilor clasificate ?i Aotr$rea >uvernului nr. -8-(5445 pentru aprobarea Standardelor naionale de protecie a infor aiilor clasificate n <o $nia. 2tunci c$nd trebuie s prote3e%e propriile infor a@ii7 clasificate cel ult Secrete de serviciu7 co paniile private derulea% un proces intern de acreditare. In "eneral7 insa in ediul privat se utilil%ea%a ec*ipa ente de la producatori de ec*ipa ente de re@ea etero"eni #Cisco7 Kuniper etc.& ?i nu de la productori de ec*ipa ente de criptare. ;ficiul <e"istrului .a@ional al Infor a@iilor Secrete de Stat public periodic :Catalo"ul na@ional cu produse7 profile ?i pac*ete de protec@ie I.C;S9C: unde sunt pre%entate

18

produsele de securitate ?i nivelul de clasificare a infor a@iilor pe care le pot prote3a. Pentru a fi introduse n catalo"7 produsele trebuie s parcur" o procedur de acreditare. Cu a3utorul noului produs ce se propune a fi reali%at folosind re%ultatele de CD din acest proiect7 infor a@iile na@ionale clasificate Secrete de Stat pot fi prote3ate utili%$nd n e)clusivitate produse din <o $nia acreditate corespun%tor. Anali%a mediului concuren5ial On acest o ent7 pe pia@a ro $neasc e)ist foarte pu@ine co panii care de%volt solu@ii destinate protec@iei traficului de re@ea. Din punct de vedere al capabilit@ilor de de%voltare7 co paniile se part n dou ari cate"orii6 Co panii care apar@in siste ului na@ional de aprare - solu@iile de%voltate adresea% proble e specifice acestui sector7 au ns o serie de li itri specifice ce le fac inaplicabile n ediul econo ic #perfor an@e li itate n procesarea traficului de re@ea de cca a). 14 ,Jps7 platfor e te*nolo"ice dep?ite oral7 protec@ia traficului este reali%at n odul punct la punct7 costuri ari de produc@ie7 operare ?i entenan@& Co panii private7 subsidiare ale unor ari productori7 care produc local co ponente ?i ai pu@in produse finite de tipul celui propus. On acest ca%7 !noB-*oB-ul ?i co peten@ele necesare producerii unui ec*ipa ente de criptare re@ea nu este de@inut de co panie local7 ci este locali%at n alt parte. 2ceste co panii repre%int principalii co petitori care ofer produsele utili%ate n acest o ent n ediul "uverna ental. 9le sunt a)ate pe partea de cercetare( de%voltare a unor produse specifice7 si prin ur are pre%int o serie de vulnerabilit@i6 Co paniile siste ului na@ional de aprare6 o Colectiv restr$ns de cercettori7 o lipsa capacitatii de produc@ie pe scar lar"7 o dependen@a de fondurile ob@inute de la bu"etul de stat7 o lipsa de e)perien@ n producerea ?i co erciali%area ec*ipa entelor la nivel industrial Subsidiarele productorilor interna@ionali o ec*ipele de lucru sunt speciali%ate pe do enii specifice7 o nu de@in7 n <o $nia7 capacitatea de produc@ie a unui ec*ipa ent7 ci doar a unor sub odule *ardBare( softBare7 o nu de@in7 n <o ania7 capacitatea de co erciali%are a unor ase enea produse7 o nu locali%ea% n <o $nia !noB-*oB-ul necesar producerii ec*ipa entelor de criptare. 2ceste ec*ipa ente sunt acreditate pentru protec@ia infor a@iilor clasificate n alte state.

10

2 bele tipuri de co panii de@in capacit@i de cercetare6 cele din siste ul na@ional de aprare se a)ea% n direc@ia evalurii produselor cripto"rafice7 iar subsidiarele co paniilor interna@ionale ?i concentrea% efortul de de%voltare n direc@ii precise7 care @in de sub odulele pe care le produc n <o $nia. Cercetarea n do eniul ec*ipa entelor de criptare a traficului este a)at pe ai ulte direc@ii6 crearea unor al"orit i cripto"rafici noi care s fie utili%a@i pentru protec@ia infor a@iilor7 bunt@irea i ple entrilor al"orit ilor cripto"rafici e)isten@i ?i contracararea atacurilor identificate p$n n pre%ent7 i ple entarea al"orit ilor cripto"rafici n odule *ardBare7 cre?terea perfor an@elor ec*ipa entelor cripto"rafice7 protec@ia aterialului cripto"rafic n interiorul ec*ipa entelor. On func@ie de aturitatea unui produs7 fiecare furni%or @i concentrea% efortul de cercetare(de%voltare pe direc@iile relevante pentru produsul respectiv. Ciind o co panie din <o $nia7 care a de%voltat produse cripto"rafice utili%ate la nivelul siste ului na@ional de aprare7 certSI>. de@ine co peten@ele cerute pentru reali%area produsului ce face obiectul acestui proiect. De ase enea7 certSI>. are e)perien@a co erciali%rii produselor cripto"rafice la nivel "uverna ental7 av$nd referin@a puternice n acest do eniu6 ,inisterul 2prrii .a@ionale7 ,inisterul 2d inistra@iei ?i Internelor7 Serviciul de =eleco unica@ii Speciale7 Serviciul de Protec@ie ?i Pa%7 etc. 2ceste canale de distribu@ie pot fi utili%ate pentru pro ovarea ec*ipa entului ob@inut n ur a reali%rii acestui proiect. Fn alt ele ent e)tre de i portant in reali%area ?i co erciali%area unui ase enea tip de ec*ipa ent este certificarea acestuia din punct de vedere al securit@ii infor atice. Certificarea este un proces deosebit de laborios care presupune ca o ter@ parte #un laborator de evaluare sau alt or"anis cu co peten@e n acest sens7 certificat de ;ficiul <e"istrului .a@ional al Infor a@iilor Secrete de Stat - ;<.ISS& s asi"ure c produsul este reali%at n confor itate cu bunele practici n do eniu ?i c func@ionea% n confor itate cu odurile declarate de productor. Pentru a putea certifica un ase enea ec*ipa ent este necesar ca productorul s de@ina toate infor a@iile necesare despre acesta7 despre co ponentele ce intr n alctuirea lui7 precu ?i odul de interac@iune al acestora. Lipsa acestor infor a@ii fac i posibil certificarea produsului7 aspect care se traduce cel ai adesea prin lipsa de ncredere n produs ?i i plicit n di inuarea pie@ei de desfacere7 utili%area unui produs necertificat nefiid per is n ediul "uverna ental. On anu ite ca%uri specifice7 pentru ec*ipa entele destinate sectorului de aprare ?i si"uran@ public7 at$t la nivel european7 c$t ?i na@ional se i pune ca ec*ipa entele utili%ate s fie produse #cel pu@in reali%area7 custo i%area ?i

54

i ple entarea al"orit ilor cripto"rafici ?i a ar*itecturii de securitate& n @ara care repre%int pia@a de desfacere pentru ec*ipa entul respectiv. 2cest fapt7 ar putea constitui o piedica in calea arilor producatori internationali7 dat fiind c for alitatile de intrare pe piata din <o ania sunt laborioase7 costisitoare si de durata. Cerin@ele specifice pentru acreditarea produselor reali%ate n afara <o $niei se pot pr@i n dou cate"orii6 1. .or e le"ale6 acreditarea se reali%ea% n co for itate cu nor ele I.C;S9C e ise de ;<.ISS. 2cestea preci%ea% clar c pentru protec@ia infor a@iilor na@ionale clasificate trebuie utili%ate produse acreditate n prealabil de ctre ;<.ISS. Pentru reali%area acreditrii7 produsele trebuie s fie reali%ate local7 iar ntrea"a te*nolo"ie de proiectare ?i i ple entare a produselor trebuie verificat de ctre un laborator indicat de ctre ;<.ISS. On acest o ent7 n <o $nia e)ist trei laboratoare acreditate7 acestea fiind sin"urele cu care ;<.ISS colaborea%6 a. Institutul pentru =e*nolo"ii 2vansate - ZLaborator de 9valuare a Produselor Cripto"raficeZ7 b. Serviciul de Infor aii 9)terne - ZLaborator de 9valuare i Certificare Cripto"raficZ7 c. 2"enia de Cercetare pentru =e*nic i =e*nolo"ii ,ilitare - ZCentrul de =estare-9valuare i Cercetare Vtiinific Siste e Infor atice i de Co unicaiiZD 5. Cerin@e care decur" din specificul sectorului de aprare ?i ordine public6 fiecare stat stabile?te propriile re"uli de protec@ie infor a@iilor na@ionale clasificate. 2ceasta este o practic obi?nuit oriunde n lu e7 statele fc$nd eforturi pentru reali%area propriilor ec*ipa entelor de protec@ie a infor a@iilor. =otu?i7 n pre%ent7 nici un productor de pe pia@a ro $neasc nu de@ine co petentele necesare pentru reali%area ?i certificarea unui ec*ipa ent de criptare re@ea de tipul celui propus prin proiect7 care s poat fi utili%at at$t n ediul "uverna ental7 c$t ?i n cel privat. In "eneral7 in ediul privat se utilil%ea%a ec*ipa ente de la producatori de ec*ipa ente de re@ea etero"eni #Cisco7 Kuniper etc.& ?i nu de la productori de ec*ipa ente de criptare. Produsul pe care certSI>. isi propune sa il reali%e%e in cadrul acestui proiect se va adresa in special pietei "uverna entale si ediului privat care interactionea%a cu aceasta. Pentru ediul "uverna ental din <o $nia7 ec*ipa entul trebuie produs in piata de desfacere7 nefiind acceptate ec*ipa ente ale producatorilor internationali. La acest o ent7 pute spune ca nu e)ista produse acreditate pentru a putea fi utili%ate in ediul "uverna ental de tipul celui ce se doreste a fi reali%at prin acest proiect. Produsul e)istent n acest o ent n <o $nia este dep?it te*nolo"ic7 oferind vite% de co unica@ii redus7 de cel ult 14,bps. Dat fiind c productorul actual nu poate

51

sus@ine de%voltarea unui produs nou7 ai perfor ant7 e)ist oportunitatea ca certSI>. s accese%e o pia@ de ni?7 n condiiile n care6 certSI>. de@ine te*nolo"ia7 !noB-*oB-ul7 resursele ateriale ?i u ane pentru a reali%a pe scar industrial un ec*ipa ent odern de criptare a traficului n re@elele infor atice Co paniile din strintate nu au subsidiare n <o $nia capabile s sus@in ntre" procesul de produc@ie pentru un astfel de ec*ipa ent. <eali%area unei ase enea subsidiare i plic un risc te*nolo"ic ridicat7 deoarece ntre"ul proces de fabrica@ie va fi practic e)ternali%at7 iar costurile financiare se nificative certSI>. a de%voltat o suit de aplica@ii de securitate infor atic pentru protec@ia confiden@ialit@ii7 autenticit@ii7 inte"rit@ii ?i nerepudierii infor a@iilor. 2cestea includ6 produse softBare6 CertS2C9 - aplica@ie pentru "estiunea certificatelor di"itale7 s*ellS2C9 E suit de aplica@ii pentru protec@ia sta@iilor de lucru7 s*ellS2C9 obile E suit de aplica@ii pentru protec@ia infor a@iilor pe s artp*ones ?i alte dispo%itive obile #iP*one7 iPad7 2ndroid& ec*ipa ente *ardBare de criptare6 ,SD 544-7 dispo%itiv cripto"rafic care i ple entea%a criptarea si etrica utili%$nd ;ne =i e NeM #;=N&. <eali%area proiectului i de%voltarea produsului n ur a procesului de cercetarede%voltare asi"ur certSI>. capacitatea de a livra un siste de securitate infor atic ?i de co unica@ii co plet. 2cesta poate fi i ple entat ntr-o or"ani%a@ie cu cerin@e ridicate de protec@ie a datelor utili%$nt n totalitate produse ale certSI>.. Cr reali%area procesului de cercetare-de%voltare7 produsul nu ar putea fi reali%at7 piedic$nd astfel de%voltarea co paniei ?i accesul pe o pia@ de desfacere ai variat. Prin pre%entul proiect certSI>. ?i propune sa desfasoare activitatile de de%voltare e)peri entala pentru reali%area prototipului criptorului7 testarea si validarea acestuia7 care sa ii per ita dobandirea !noB-*oB-ul necesar at$t pentru reali%area7 c$t ?i pentru certificarea produsului pentru a prote3a infor a@ii clasificate Secrete de Stat. On pre%ent7 certSI>. de@ine dou ase enea certificari pentru produsele sale PNI certS2C9 ?i s*ellS2C9 ?i consider astfel c e)perien@a cptat va fi un factor deter inant ?i n certificarea noului produs. Prototipul produsului va fi evaluat de un laborator de evaluare a produselor cripto"rafice7 acreditat de ;<.ISS. Pe ba%a raportului de evaluare produsul va fi supus acreditrii ;<.ISS. 2creditarea este acordat pentru un set de specifica@ii *ardBare ?i softBare care au fost evaluate7 astfel c toate produsele cu acelea?i caracteristici vor fi considerate acreditate. On ca%ul personali%rii ec*ipa entului pentru a rspunde cerin@elor unui beneficiar trebuie reluat procedura de evaluare ?i acreditare.

55

P$n la ob@inerea acreditrii7 produsul va fi co erciali%at n %ona clien@ilor care nu trebuie s prote3e%e infor a@iile utili%$nd ec*ipa ente acreditate7 ca de e)e plu clien@ii din ediul co ercial. Din punctul de vedere al poten@ialilor clien@i7 pia@a interna este pr@it n dou cate"orii6 Clienti 2prare ?i ;rdine Public7 2d inistratie centrala si locala ari

,ediul econo ic #co panii ultinationale7 siste ul bancar7 operatori econo ic&

Caracteri"tici !imen"iune pia64 2pro). 5 444 unit@i( an Pia@ n e)pansiune datorit at$t penetrrii Internetului ?i ale surselor alternative de co unicare c$t ?i de%voltrii tot ai accentuate a serviciilor de e-"uvernare7 9c*ipa ente specifice7 li itate din punct de vedere te*nolo"ic ce nu pot fi adaptate protocoalelor oderne de co unicare7 Securitatea este privit ca o necesitate7 cerin@ele pentru ec*ipa entele de criptare fiind foarte ridicate7 Certificarea produselor7 condi@ie esten@ial n procesul de ac*i%i@ie ?i i ple entare7 Securitatea co unica@iilor 2pro). 1 444 unit@i( an devine din ce n ce ai i portant7 Investi@iile n produse de securitate sunt pe un trend ascendent7 .u e)ist o standardi%are ri"uroas7 de ulte ori constat$ndu-se o lipsa de interoperabilitate sau etode de securitate

53

diferite la aceea?i cate"orie de operatori econo ici7 Protec@ia datelor cu caracter personal sau ale infor a@iilor confiden@iale se reali%ea% n cele ai ulte ca%uri prin suri procedurale ?i ai pu@in prin suri te*nice

On acest o ent7 pia@a ro $neasc de securitate n do eniul ec*ipa entelor de criptare re@ea este esti at la apro)i ativ 5- ilioane de 9uro(anual7 fr a include ns sectorul de aprare ?i ordine public. Ciind vorba despre o piata e er"enta7 n care acu se pune proble a criptarii cu un inalt "rad de securitate7 nu e)ista studii de piata in acest do eniu. 9sti area privind di ensiunea pie@ei a fost reali%ata intern7 in cadrul certSI>.7 pe ba%a proiectelor derulate in decursul anului 5414. Strategia Guvernului %omaniei pentru de'voltarea sectorului tehnologiei in(ormatiei publicata in 544-7 in cadrul Politicilor si obiectivelor in vederea aderarii <o aniei la Fniunea 9uropeana in do eniul I=7 se enionea%6 GDe%voltarea infrastructurii de co unicatii si infor atii si a te*nolo"iilor din Societatea Infor ationala trebuie sa aibe caracteristici de usurinta in e)ploatare7 obilitate si interconectare "lobala7 pentru acces de oriunde si oricand7 si de furni%are de aplicatii si servicii viabile7 inclu'and tehnologii sigure si de incredere) Asigurarea securitatii retelelor si a tran'actiilor prin aceste retele este o cerinta esentiala pentru sectoarele econo ice care se ba%ea%a pe servicii de tip Internet.: In afara de accesul publicului lar" la infrastructura de co unicatii o aten@ie special este acordat protectiei infor atiilor clasificate si transferul acestora7 in for a prote3ata7 prin inter ediul retelelor publice. certSI>. i propune ca n pri a fa%7 p$n la acreditarea produsului7 co erciali%area ec*ipa entului s se fac n %ona ediului econo ic #co panii ultinationale7 siste ul bancar7 operatori econo ic&. Dup ob@inerea acreditrii se va ur ri cu prioritate co erciali%area n sectorul aprrii na@ionale ?i ordinii publice #,inisterul 2prrii .a@ionale7 ,inisterul 2d inistra@iei ?i Internelor&7 a a"en@iilor si serviciilor din subordine7 pia@ pe care se esti ea% c vor e)ista ?i produsele co erciali%ate n pre%ent7 inferioare ns din punct de vedere te*nic produsului de%voltat prin proiect.

5+

On ceea ce privete sectorul aprrii na@ionale ?i ordinii publice7 pana in o entul de fata nu au fost facute publice datele statistice cu privire la traficul de infor atii clasificate. On acest do eniu e)ista doua cate"orii de infor atii transferate6 Infor atiii detinute de servicii de infor atii si alte institutii cu rol in ordinea publica si apararea nationala #,inisterul 2pararii .ationale7 ,inisterul 2d inistratiei si Internelor7 Serviciul de =eleco unicatii Speciale etc.& Infor atii detinute de ad inistratia centrala si ad inistratia locala #>uvern7 Prefecturi7 Pri arii etc.&. 2cestea sunt dise inate in teritoriu sau sunt colectate la centru. Ciind clasificate aceste infor atii trebuie prote3ate corespun%ator atunci cand tran%itea%a un ediu de co unicatii public. On acest conte)t7 aprecie ca cercetarile in do eniul ec*ipa entelor *ardBare de criptare care s "arante%e securitatea datelor electronice din sectorul "uverna ental7 ad inistrativ i al co erului electronic trebuie ncura3ate7 pentru crearea condiiilor de si"uran necesare aplicaiilor de acest tip7 dar i pentru for area7 absolut necesar7 a unui corp de e)perti7 cercettori i profesori7 n do eniul securitii infor atice. Pe ter en lun" se constat7 odat cu de%voltarea serviciilor n Internet c o aten@ie din ce n ce ai are va fi acordat securit@ii datelor ?i co unica@iilor7 fapt care se va traduce ntr-o pia@ de desfacere tot ai are ?i diversificat pentru ec*ipa entele ?i solu@iile destinate criptrii. 2precie c noul produs destinat proteciei infor aiilor indiferent de nivelul de confiden@ialitate al acestora va fi unul e)tre de co petitiv pe pia7 dat fiind c6 Siste ul este la nivelul celor ai perfor ante produse pe plan ondial i va asi"ura alinierea la standardele internaionale. 9c*ipa entul va utili%a te*nolo"ia IPS9C pentru crearea canalului de co unica@ii prote3atD Preul de cost preconi%at va fi sub preul de cost al produselor si ilare pe plan ondialD Principalele pia@e de desfacere6 siste ul na@ional de aprare ?i ordine public7 ad inistratia central si locala7 siste ul bancar7 operatori econo ici i plica@i n procesul de tran%ac@ionare cu date confiden@iale pe Internet sunt preocupate de asi"urarea securitii transferului de dateD Produsul va fi pro ovat pentru asi"urarea unor canale de co unica@ii si"ure la nivel na@ional7 ntre institu@iile care au sediul central la Jucure?ti ?i consiliile ?i autorit@ile locale aflate n teritoriu. On ceea ce privete piaa internaional7 la nivelul .2=; ?i al Fniunii 9uropene se aplic o politic de utili%are a ec*ipa entelor cripto"rafice acreditate7 a?a cu se procedea% la nivel na@ional. Dup acreditarea produsului pentru protec@ia infor a@iilor na@ionale clasificate n <o $nia certSI>. va de ara acreditarea ca produs ro $nesc destinat protec@iei infor a@iilor la nivelul .2=; ?i F9.

5-

Produsele acreditate pentru utili%area de catre .2=; i Consiliul Fniunii 9uropene7 pe niveluri de clasificare7 includ ec*ipa ente *ardBare pentru criptarea co unicatiilor7 ase anatoare cu cel care ur ea%a a fi de%voltat de catre certSI>.6 .2=; <9S=<IC=9D6 *ttp6((BBB.ia.nato.int(niapc(Classification(nato-restricted[5 .2=; S9C<9=6 *ttp6((BBB.ia.nato.int(niapc(Classification(nato-secret[3 .2=; C;S,IC =;P S9C<9=6 *ttp6((BBB.ia.nato.int(niapc(Classification(natocos ic-secret[+ *ttp6((BBB.consiliu .europa.eu(policies(infor ation-assurance(list-of-approvedcrMpto"rap*ic-devices.asp)\lan"Wen La nivelul fiecarui stat e)ista un nu ar li itat de produse acreditate #1-5 odele& care sunt reali%ate de co panii locale si care pot fi utili%ate e)clusiv la nivel national7 nu insa si in alte state. =abelul ur tor enu er c$teva dintre @rile din 9uropa ?i productorii ec*ipa entelor de criptare acredita@i la nivel na@ional. 7ar4 2ustria Cran@a >er ania Italia Produc4tor ,ils 9lectronic =*ales <*odePSc*Bar%7 Secunet ,arconi Selenia Secure SMste s

Pre5urile practicate pe pia54 la produ"ele &"erviciile reali%ate Pre@ul unui ase enea ec*ipa ent este situat n intervalul 14 E 1-.444 de 9uro. On afar de costul produsului *ardBare serviciile de entenan@ ?i actuali%are periodic repre%int o surs de venit supli entar7 recurent. .u e)ist preturi de lista publice. Deoarece sunt produse de inalta securitate7 preturile sunt co unicate cu paratorului nu ai dupa stabilirea unui contact direct si cunoasterea acestuia. 9c*ipa entele de criptare co erciale7 produse de Cisco #Cisco 2S2 --54&7 C*ec!Point #C*ec!Point IP585& si Kuniper #Kuniper SS>354,& au pre@uri de apro)i ativ 1-.444 de euro. 2cestea sunt orientate ctre perfor a@e privind co unica@ia de date ?i func@ionalit@i de fireBall. I ple entarea co ponentei de criptare se reali%ea% la standarde co erciale7 fr a de@ine acreditri de securitate n vederea protec@iei infor a@iei clasificate. De%voltarea ?i pro ovarea produsului va ur a un traseu obi?nuit pentru aceast cate"orie de produse6 produsul va fi reali%at ?i acreditat la nivel na@ional7 pentru protec@ia infor a@iilor na@ionale clasificate ur $nd ca apoi s fie pro ovat ?i acreditat pentru a prote3a infor a@ii clasificate la nivelul .2=; ?i F9. 2cest odel este ur at de

5/

co paniile din celelalte @ri e bre F97 de e)e plu =*ales din Cran@a ?i Secunet din >er ania. 2creditarea produsului pentru protec@ia infor a@iilor la nivelul institu@iilor interna@ionale n care <o $nia este e br este un pas nor al7 dup ob@inerea acreditrii pentru protec@ia infor a@iilor na@ionale clasificate. 2cest lucru nu condi@ionea% derularea proiectului. 'olu ul de v$n%ri a fost esti at pentru pia@a din <o $nia7 fr a include v$n%rile "enerate de utili%area produslui n vederea protec@iei infor a@iilor clasificate .2=; ?i F9. 2ceast abordare se e)plic prin faptul c procesul de acreditare interna@ional este de ase enea laborios ?i de durat. certSI>. ncepe s acu ule%e e)perien@ ?i n aceast direc@ie7 supun$nd spre acreditare .2=; n anul 5411 produsele certS2C9 ?i s*ellS2C97 procedura fiind la acest o ent n derulare. Deoarece <o $nia face parte dintre @rile e bre ale F9 ?i .2=; produsele acreditate pentru protec@ia infor a@iilor na@ionale clasificate pot fi propuse spre acreditare de ctre productor7 cu spri3inul ;<.ISS7 la nivelul acestor or"anis e interna@ionale. On ur a acreditrii produsul va fi inclus pe listele de produse .2=; ?i F9. Jeneficiile re%ultate n ur a acestui proiect sunt6 Siste ul va per ite adaptarea principiilor de securitate n raport cu cerinele fiecrui beneficiar n parteD Produsul reali%at constituie un e)celent punct de plecare n de%voltarea ulterioar de noi siste e cu aplicabilitate n do eniul securitii infor aiilorD 'a e)ista posibilitatea pro ovarii de noi te*nolo"ii i or"ani%arii unor studii preun cu utili%atorii pentru a verifica etodele i principiile propuse ?i pentru a identifica odalit@i de bunt@ire. Printre principalele beneficii n ceea ce prive?te de%voltarea sectorului CDI se pot enu era6 creterea nivelului te*nolo"ic al ntreprinderii prin introducerea n producie a re%ultatelor cercetrii7 de%voltarea absolut necesar de co petene locale n proiectarea i reali%area de ec*ipa ente speciali%ate n do eniul securitaii infor aticeD e)tinderea "a ei de produse proprii co petitive pe piaa securitii infor aticeD or"ani%area de cursuri de pre"tire av$nd ca te a te*nolo"ii si protocoale pentru asi"urarea securitii tran%aciilor electroniceD posibilitatea de%voltrii activitilor de cercetare prin reali%area de proiecte de doctorat cu te e derivate din acest proiectD publicarea re%ultatelor de interes "eneral n reviste de specialitate7 de lar" circula@ie interna@ionalD

5Q

posibilitatea iniierii unor proiecte de cercetare co un cu universiti sau institute de cercetare din tara i strintate7 av$nd preocupri si ilare n do eniul securitii infor atice7 cu care e)ist de3a colaborri pe linie didactic sau tiinific.

Obiectivele de mar8eting ;biectivul certSI>. este ca n pri ul an de la introducerea n producie volu ul v$n%rilor pe se" entele pe pia identificate s fie de 3-4 buc@i7 iar p$n n al 'II-lea an acesta s creasc treptat la -44 de buci. In planul cifrei de afaceri7 obiectivul certSI>. este ca pana in anul 5454 sa fie atins un volu anual de v$n%ri de 173 ilioane euro. Strategia de mar8eting Cir a i propune atin"erea pe ter en ediu a ur atoarelor tinte6 Identificarea certSI>. n pia@a local ?i ulterior re"ional ca principalul furni%or de servicii ?i produse n do eniul securit@ii infor atice De%voltarea de canale alternative de co unicare cu clien@ii7 canale adaptate fiecrei tipolo"ii de client #on-line7 prin reviste de specialitate7 ca panii de educare in edia scrisa si radio(tv& De%voltarea de noi produse ?i servicii n do eniul securit@ii pentru i ple entarea conceptului de 8securitate total: ca brand certSI>. C*iar daca acesta ar fi sin"urul ( cel ai perfor ant ec*ipa ent de criptare produs in <o ania7 pretul va fi sca%ut #5.Q-4 euro&7 ur arindu-se obtinerea profitului dintr-o cota are de piata. Produsul va fi pro ovat prin inter ediul unui eveni ent de lansare ?i va fi pre%entat n cadrul pro"ra elor de co unicri ?tiin@ifice na@ionale. De ase enea7 el va fi pre%entat factorilor de deci%ie din or"ani%a@iile care ur ea% s il utili%e%e. .u se vor reali%a ca panii de publicitate sau de pro ovare deoarece acest tip de produs nu este destinat publicului lar" ?i nu se pretea% unor ase enea activit@i de pro ovare. On particular pentru noul produs ne propune 6 2tra"erea unui nu ar cat ai are de clienti din cadrul se" entelor de piet tinta7 Cideli%area clientilor prin oferirea de versiuni noi ale produsului si servicii de entenanta7 ,entinerea unei i a"ini puternice pe piata pentru certSI>. si clientii sai7 prin ca panii de pro ovare direct. Anali%a S9OT

58

2nali%a SI;= evidenia%a avanta3ele i beneficiile produselor7 proceselor7 te*nolo"iilor sau serviciilor re%ultate ca ur are a i ple entrii proiectului i cuprinde6 Identificarea punctelor tari cu suri de buntire(de%voltare(consolidare6 o 9)isten@a n cadrul certSI>. a unui nucelu de co peten@e avansate n do eniul cripto"rafiei ?i securit@ii re@elelor7 o Capacitatea de de%voltare a unei ec*ipe locale profilat n do eniul cripto"rafiei si securitatii retelelor7 o <eali%area unui ec*ipa ent de criptare dedicat la nivel IP cu ultiple functionalitati6 al"orit i de criptare puternici7 vite%e de procesare a datelor de in 144 ,bs7 functionalitati avansate de rutare7 o 9)istenta de !noB *oB speciali%at in procesul de certificare a produselor(ec*ipa entelor la nivel na@ional7 o <eali%area produsului pe o platfor a desc*isa7 aspect care va per ite co unit@ii universitare accesul la re%ultate n vederea i bunt@irii perfor an@elor ?i securit@ii produsului 7 o Disponibilitatea ?i capacitatea de a personali%a ?i e)tinde produsul n func@ie de necesit@ile clien@ilor7 Identificarea punctelor slabe cu suri de eli inare o <esurse u ane insuficiente totusi pentru de%voltarea produsului E an"a3area de personal necesar in vederea i ple entarii produsului7 o 2ctivit@i de ar!etin" insuficiente E reali%area unui plan de ar!etin" special%iat pe acesti tip de produs7 an"a3area unor persoane de specialitate #responsabil de ar!etin"7 ana"er de produs&7 o Lipsa perfec@ionrii continue a personalului #trainin"7 certificari& i ple entarea unui plan de perfectionare a personalului ?i punerea acestuia in aplicare7 Identificarea oportunitilor cu suri de de%voltare(fructificare o Lipsa unui ec*ipa ent de tip criptor IP de tipul celui propus pentru %ona "uverna ental si ediul econo ic E de%voltarea unui produs dedicat acestei pie@e7 o nevoia continu de produse ?i solutii de securitate I= De%voltarea de solu@ii co ple)e de securitate n %ona cloud co putin" avand la ba%a criptorul IP si solutiile de securitate PNI e)istente7 De%voltarea unei linii de business in do eniul consultan@ei si pre"tirii n do eniul securit@ii I=7

50

o .ivelul ridicat al cerintelor de securitate cerut pentru serviciile "uverna entale na@ionale Certificarea la nivel na@ional a noului produs o Posibit@ile de e)tindere pe pie@ele e er"ente #statele din fostul CSI7 ;rientul ,i3lociu7 trile din fosta Iu"oslavie& Identificarea de proiecte si oportunit@i pe aceste pie@e7 Desc*iderea de filiale n @rile cu poten@ial de de%voltare7 2nticiparea a eninrilor cu suri de di inuare(reducere(contracarare o Cri%a econo ic ?i financiar De%voltarea de noi produse si servicii de securitate solicitate n pia@7 <eali%area unui plan de business solid7 pe ter en lun"7 o Plecarea oa enilor c*eie Plan de sti ulare si co-interesare7 2n"a3area ?i pre"tirea de noi oa eni cu poten@ial n %ona securit@ii infor atice.

Ri"curile implementarii proiectului Principalele riscuri ce pot influenta desfasurarea proiectului sunt6 2# Ri"c de management de proiect 1.1 <isc privind nerespectarea ter enelor Descriere6 .erespectarea ter enelor preva%ute pentru fiecare etap din cadrul proiectului Consecinte6 ,a3orarea costurilor si ti pului necesar pentru reali%area investitiei. ,asuri6 - Definirea si ur arirea consecventa a unei etodolo"ii de lucru care sa presupuna desfasurarea adecvata a proceselor de onitori%are si control. - Ftili%area de instru ente softBare specifice ana"e entului proiectelor care sa sustina astfel de procese. 1.5 Intar%ierea receptiei ec*ipa entelor7 dotarilor si activelor necorporale preva%ute a fi ac*i%itionate prin proiect Descriere6 <iscul este atat fi%ic cat si operational si se refera la intar%ierea receptiei ec*ipa entelor7 dotarilor si activelor necorporale preva%ute a fi ac*i%itionate prin proiect. Consecinte6 Pentru Jeneficiar E intar%ierea platilor in cadrul proiectului potrivit "raficului din Contractul de finantare dar si lipsa de credibilitate in raport cu ;r"anis ul Inter ediar. ,asuri6 Jeneficiarul va dele"a din ec*ipa de proiect una sau ai ute persoane responasibile cu ur arirea derularii ac*i%itiilor de la fa%a de lansare co anda pana la punerea in functiune. -# Ri"curi finanicare

34

5.1 Cinantare indisponibila !escriere* <iscul ca beneficiarul sa nu obtina in totalitate din fonduri nera bursabile. #onsecinte* Lipsa finantarii pentru reali%area investitiei deci intreruperea proiectului. Masuri* Jeneficiarul va identifica alte surse de finantare decat cele din fonduri structurale #e). credite bancare& 5.5 Pierderea finantarii nera bursabile !escriere* <iscul ca beneficiarul sa nu indeplineasca toate obli"atiile specificate in contractul de finantare. #onsecinte* <estituirea partiala sau inte"rala a finantarii nera bursabile. Masuri* Jeneficiarul va identifica alte surse de finantare decat cele din fonduri structurale. 'a respecta instructiunile privind ac*%itiile in cadrul proiectului. $ene(iciarul va structura activitaile din proiect ast(el incat sa (ie respectate conditiile impuse in ghidul de (inantare) Pentru reali'area achi'iilor bene(iciarul se ba'ea'a pe (olosirea e+pertilor in achi'itii publice) 5.3 Lipsa fondurilor pentru acoperirea c*eltuielilor neeli"ibile si a contributiei proprii din c*eltuielile eli"ibile. !escriere* <iscul ca beneficiarul sa nu prevada in bu"etul de venituri si c*eltuieli su ele neeli"ibile sau ale contributiei proprii din c*eltuielile eli"ibile. #onsecinte* Lipsa finantarii pentru finali%area investitiei deci intreruperea proiectului. Masuri* Jeneficiarul va si"ura un ana"e ent financiar eficient si va identifica alte surse de finantare. :# Ri"curi legi"lative Sc*i barea nor elor le"islative privind cercetarea. !escriere* <iscul odificarii nor elor le"islative si a abordarii proceselor de ac*i%itie a siste elor preva%ute prin proiect destinate do eniului I=. #onsecinte* 2locarea de resurse supli entare pentru confor area la odificarile de ordin le"islativ aparute in perioada de i ple entare. Masuri* Fr arirea in per anenta a sc*i barilor le"islative ce pot aparea in perioada de i ple entare a proiectului. ;# Ri"curi de piata +.1 Inflatia !escriere* <iscul ca inflatia sa creasca peste esti arile e)istente la o entul reali%arii docu entatiei proiectului. #onsecinte* Di inuarea in ter eni reali a finantarii proiectului si cresterea pe ter en lun" a costurilor supli entare7 in final a valorii totale a investitiei. Masuri* Jeneficiarul va cauta un ecanis de protectie financiara i potriva

31

variatiei inflatiei prin ne"ocierea unor clau%e contractuale cu furni%orii de active corporale si necorporale care sa li ite%e acest risc . +.5 Cresterea cursului de sc*i b 9F<(<;. !escriere* Creterea cursului de sc*i b 9F<(<;.7 care poate conduce la o crestere a preturilor activelor care vor fi ac*i%itionate in cadrul proiectului. #onsecinte* Cresterea pe ter en lun" a costurilor supli entare si di inuarea in ter eni reali a finantarii proiectului. Masuri* 2locarea unor su e de re%erva in bu"etul proiectului. In perioada de i ple entare au fost preva%ute c*eltuieli diverse si nepreva%ute. Pentru evitarea cresterii pe termen lung a costurilor suplimentare si diminuraea in termeni reali a (inantarii proiectului se vor (olosi operatiuni speci(ice pietei valutare) <# Ri"curi politice !escriere* <iscul politic deter inat n pri ul r$nd de instabilitatea politic i financiar7 de situaii de e bar"o i de alte restricii i puse de co unitatea internaional. #onsecinte* Instabilitatea politica poate cau%a crestera perioadei de i ple entare a proiectului precu si e)istenta unor restrictii in ac*i%itia de ec*ipa ente si active necorporale pentru C-D . Masuri* 2ceste riscuri sunt reduse7 <o $nia fiind parte a unei %one "eo-politice stabile pe ter en lun". Pentru di inuarea acestui risc se reco anda reali%area se estriala de anali%e si previ%iuni ale conte)tului politic intern si international.

35

Capitolul I$. Pre"entarea re"ultatelor cercetrii%de"voltrii e&perimentale%cunostintelor te'nice%brevetelor si a re"ultatelor pe care acestea le va avea asupra produselor% proceselor% te'nologiilor% serviciilor ntreprinderii
CertSI>. isi propune prin acest proiect reali%area unui ec*ipa ent de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice7 de for a unui ec*ipa ent independent #appliance& care va folosi i ple entri *ardBare proprii ale te*nicilor de tunelare i securi%are a co unicaiilor ba%ate pe protocolul IP E Internet Protocol #IPSec&D 2# Cuno"tinte tehnice In cadrul proiectului de cercetare G Mecanisme avansate de securitate implementate in hardware (MASH): #contract nr. 81-438(544Q&7 desfasurat in cadrul Pro"ra ului .ational de Cercetare Inovare II #P.CDI5& inc*eiat in octo brie 54147 au fost de%voltate o serie de co petente te*nice care pot fi e)ploatate din plin in cadrul acestui proiect. ;biectivul principal al proiectului ,2SA7 a fost reali%area unei platfor e *ardBaresoftBare destinata pentru de%voltarea ulterioara de aplicatii diverse cu ar fi criptoare de date7 acceleratoare cripto"rafice7 odule de securitate7 protocoale dedicate7 etc. In cadrul acelui proiect s-a reali%at i ple entarea *ardBare a unor al"orit i cripto"rafici standard7 folosind te*nolo"ia ariilor lo"ice pro"ra abile #CP>2& precu si co ponentele necesare pentru utili%area acestora din aplicatii dedicate de pe PC. Principalele co ponente re%ultate in ur a cercetarii(de%voltarii reali%ate in proiectul ,2SA sunt6 I ple entare pe CP>2 a al"orit ului cripto"rafic 29S7 in toate cele 3 variante ale sale #29S-1587 29S-105 si 29S-5-/&7 in odurile de lucru 9CJ #standard& si CJC. I ple entare pe CP>2 pentru al"orit ii de *as* SA2-1 si SA2-5-/. I ple entare pe CP>2 a unor co ponente de control pentru blocurile de criptare si de *as* a intite ai sus. I ple entare pe CP>2 a unor co ponente de co unicatie pe interfata PCI 9)press #PCIe& necesare pentru co unicatia odulului cu aplicatiile client de pe PC. De ase enea7 s-a avut n vedere reali%area unui ecanis viabil care s per it ulterior i ple entarea *ardBare a unor al"orit i proprietari de criptare.

33

2u ai fost de%voltate de ase enea cateva co ponente softBare co patibile cu siste ul de operare Linu) necesare utili%arii co ponentelor *ardBare de%voltate in CP>27 din aplicatii e)ecutate pe PC6 - Driver pentru !ernelul de Linu) pentru co unicatia cu odulele din CP>2 - Interfata de pro"ra are de aplicatii #2PI& pentru de%voltarea de aplicatii care sa utili%e%e co ponentele din CP>2 Co ponenta finala re%ultata in cadrul proiectului a fost un odul *ardBare sub for a unei placi #in acest sens s-a folosit o placa de de%voltare& capabila sa functione%e pe post de accelerator cripto"rafic7 avand la ba%a un circuit CP>2 din fa ilia 1ilin) 'irte) -7 unde au fost incarcate co ponentele de criptare si control pre%entate ai sus. Interfatarea placii cu CP>2 cu aplicatiile softBare de pe PC s-a reali%at pe o distributie de Linu)7 co unicatia PC-CP>2 reali%andu-se pe a"istrala PCI 9)press #PCIe&. Jlocurile de calcul specifice al"orit ului 29S au fost i ple entate folosind li ba3ul de descriere *ardBare 'ADL. Jlocurile pentru "estiunea interfetei PCI 9)press7 precu si cele necesare calcularii re%u atului folosind al"orit ului SA2 au fost i ple entate folosind li ba3ul 'erilo". Inte"rarea tuturor co ponentelor intr-un sin"ur desi"n7 si ularea7 depanarea7 sinte%a si i ple entarea in CP>2 au fost reali%ate folosind intru entele softBare ,odelSi al fir ei ,entor >rap*ics si IS9 Coundation al co paniei 1ilin). La finali%area proiectului7 re%ultatele obtinute au fost dise inate in cadrul unor articole de cercetare pre%entate la conferinte internationale din tara si strainatate6 '. =o"an7 ,. =o"an7 2. Cloarea7 >. Judariu7 G2 AardBare I ple entation of 29S:7 International Conference on SecuritM for Infor ation =ec*nolo"M and Co unications #S9CI=C]14&7 .ove ber 54147 Juc*arest <o ania. ,. =o"an7 2. Cloarea7 >. Judariu7 GDesi"n and I ple entation of CrMpto"rap*ic ,odules on CP>2s:7 9uropean Conference for t*e 2PPLI9D ,2=A9,2=ICS and I.C;<,2=ICS7 'oulia" eni7 >reece7 Dece ber 50-317 5414. -# Obiective "i "trategia de de%voltare a produ"elor ;biectivul principal al proiectului consta in utili%area re%ultatelor cercetarii desfasurate in cadrul proiectului de cercetare ,2SA #descrise anterior& in vederea reali%arii "i punerii in productie a unui criptor de date destinat protectiei infor atiilor in retele IP #Internet Protocol& neprote3ate7 prin criptarea(decriptarea in ti p real a infor atiilor ve*iculate. Prin instalarea ai ultor astfel de criptoare intr-o retea IP publica #considerata nesi"ura in ceea ce priveste confidentialitatea infor atiilor ve*iculate prin ea& va fi posibila crearea unei retele si"ure din punct de vedere cripto"rafic #de tip 'P. criptata&.

3+

Caracteristicile te*nice principale ale criptorului ce va fi de%voltat si pus in productie sunt ur atoarele6 Criptorul va fi reali%at ca ec*ipa ent de sine statator si va avea o ar*itectura odulara7 atat *ardBare cat si softBare. 2cest lucru va per ite up"radarea ulterioara si adau"area de facilitati noi. 9c*ipa entul va avea doua interfete de co unicatie7 una pentru reteaua privata si una pentru reteaua publica. In reteaua privata ec*ipa entul va fi va%ut ca "ateBaM7 iar in reteaua publica7 ca *ost. 9c*ipa entul va asi"ura rutarea pentru fiecare interfata si va pre%enta caracteristici avansate de retea6 o RualitM of Service #RoS& o Co unicare on-line cu statiile de ana"e ent 9c*ipa entul va reali%a criptarea traficului de date la nivelul protocolului IP #Internet Protocol&. Confidentialitatea7 inte"ritatea si autentificarea pac*etelor IP vor fi prin i ple entarea protocoalelor IPSec(9SP #<CC5+417 <CC5+4/& in od tunel. 2cestea per it reali%area unei ar*itecturi de punct la ultipunct. Criptarea(decriptarea pac*etelor IP va fi reali%ata pe ba%a al"orit ului 29S #1587 1057 5-/&7 i ple entat in *ardBare in te*nolo"ie CP>27 folosindu-se in acest sens o parte din i ple entarile de3a facute in cadrul proiectului de cercetare ,2SA si care au fost a intite ai sus. Inte"ritatea pac*etelor IP va fi asi"urata pe ba%a functiilor *as* SA2-1(SA2-5-/7 i ple entatea in *ardBare in te*nolo"ie CP>27 folosindu-se in acest sens i ple entarile de3a facute in cadrul proiectului de cercetare ,2SA si care au fost a intite ai sus. 9c*ipa entul va suporta - 5-- de tunele 'P. si ultane7 fiecare tunel avand c*eia sa de criptare si un throughput de ini 14 ,bps. =oate c*eile cripto"rafice vor putea fi confi"urate printr-o consola de ad inistrare si vor fi pastrate apoi in ec*ipa ent intr-o e orie volatila7 ali entata de la o baterie. 9c*ipa entul va fi prote3at la accesul fi%ic sau lo"ic #protectie de tip ,amperProo(& astfel incat orice incercare de accesare directa a c*eilor va duce la distru"erea acestora. 9c*ipa entul va i ple enta conceptul de rosu-si-ne"ru reali%ad separarea fi%ica #*ardBare& a datelor intre cele doua interfete de co unicatie #publica(privata&. In acest sens caile de criptare si de decriptare vor fi separate in cadrul structurii de arii lo"ice pro"ra abile. 9c*ipa entul va per ite confi"urarea de la distanta #confi"urare c*ei7 update de softBare si fir Bare&7 controlul accesului si protectia datelor in acest scop #autenticitatea7 inte"ritatea si confidentialitatea& asi"urandu-se prin ecanis e ba%ate pe te*nolo"ia PNI folosind protocoale consacrate #N9N& si proprietare. 9c*ipa entul va fi certificat ca produs de securitate national pentru utili%area in retele clasificate. Certificarea se va face pentru prototipul proiectat si de%voltat in

3-

fa%a de cercetare-de%voltare. Pornind de la aceasta certificare7 ec*ipa entele de criptare custo i%ate pentru nevoile unui anu it beneficiar vor fi de ase enea certificate7 la cererea beneficiarului respectiv. In "eneral7 in astfel de situatii7 procesul de certificare este ult ai facil decat certificarea prototipului initial7 intrucat sunt anali%ate doar co ponentele custo i%ate si influenta lor din punct de vedere al securitatii asupra ec*ipa entului obtinut. In vederea reali%arii si productiei criptorului cu caracteristicile te*nice pre%entate ai sus7 sunt necesare ur atoarele6 - Proiectarea si de%voltarea de odule cripto"rafice care rulea%a *ardBare in CP>2 si care sunt necesare pentru asi"urarea autenticitatii7 inte"ritatii si confidentialitatii datelor7 - Proiectarea si de%voltarea de odule de control care rulea%a la nivelul circuitului CP>2 si i ple entea%a lo"ica de lucru cu odulele cripto"rafice precu si co unicarea cu restul criptorului7 - ,odificarea unei distributii de e bedded Linu) pentru a opti i%a procesul de rutare de pac*ete IP in retele diferite. 2cesta va per ite utili%area ec*ipa entului in reali%area de retele 'P. cu caracteristicile pre%entate7 - ,odificarea !ernelului de Linu) din distributia folosita pentru a inlocui rutinele cripto"rafice softBare necesare in cadrul protocolului IPSec cu rutinele *ardBare i ple entate in CP>2. In acest fel s-ar obtine vite%e net superioare7 posibilitatea de protectie ai buna a c*eilor de criptare si i ple entarea conceptului rosu-sine"ru privind separarea datelor criptate de cele in clar7 - I ple entarea odulelor #protocol N9N(protocol proprietar& necesare pentru actuali%area c*eilor cripto"rafice7 - I ple entarea odulului la nivelul criptorului in vederea obtinerii de facilitati de confi"urare a acestuia de la distanta7 - 2c*i%itionarea unor siste e de productie care sa reali%e%e productia in serie a criptoarelor si sa poata per ite custo i%area acestora in functie de necesitatile specifice ale unor beneficiari. Derularea proiectului de de%voltare a criptorului de date destinat protectiei infor atiilor in retele IP neprote3ate prin criptarea(decriptarea in ti p real a infor atiilor ve*iculate va fi "uvernat de un set de etodolo"ii bine definite la nivelul fir ei7 pentru a se putea asi"ura un nivel calitativ nalt al aplicaiilor i serviciilor oferite. 2ceste etodolo"ii cuprind6 etodolo"ia de ana"e ent al proiectului etodolo"ia de de%voltare softBare etodolo"ia de asi"urare a calitii etodolo"ia de testare protecia uncii planul de proiect

3/

,etodolo"ia de ana"e ent al proiectului ,etodolo"ia pentru ana"e entul proiectului a fost reali%at pe ba%a e)perienei acu ulate a personalului care lucrea% n co parti entele pentru ana"e entul pro"ra elor i proiectelor ale C9<=SI>. i pe ba%a cunotinelor preluate din ur toarele standarde etodolo"ice6 P, Jo! #Pro3ect ,ana"e ent Institute& Prince 5 9a este supus odificrilor datorit6 pro"resului n do eniu7 a ariei de activitate a fir ei7 a varietii i co ple)itii proiectelor care sunt i ple entate7 precu i a varietii beneficiarilor ,etodolo"ia de de%voltare softBare ,etodolo"ia C9<=SI>. de de%voltare a produselor softBare are la ba% un set de proceduri specifice7 care sunt confor e cu6 standardul IS; 04416100+ E G,odel pentru asi"urarea calitii n proiectare7 de%voltare7 producie7 onta3 i serviceG standardul IS; 0444-36100- - G>*id pentru aplicarea IS; 0441 la de%voltarea7 livrarea i entenana produselor softBareG standardul S< IS;(C9I 1554Q61000 E G=e*nolo"ia infor aiei E Procesele ciclului de via al softBare-uluiG i adaptate dup6 standardul ,IL-S=D-+08 E GSoftBare Develop ent and Docu entation: Confor acestei etodolo"ii7 cadrul de lucru pentru de%voltarea i entenana unui produs este proiectul. Ontr-un proiect este i plicat ec*ipa proiectului care desfoar anu ite activiti structurate n procese. ,etodolo"ia de asi"urare a calitii <olul 2si"urrii Calitii #2C& este de a "aranta un nivel de calitate corespun%ator al produsului i de a a3uta ec*ipa de de%voltare s identifice proble ele din fa%a incipient a procesului. Independena este asi"urat at$t prin subordonarea direct a ec*ipei 2C la Co itetul Director al Proiectului c$t i prin planificarea unor audituri efectuate de ctre evaluatori independeni7 e)terni. 2C include procesul de asi"urare a faptului c standardele i procedurile sunt stabilite i ur ate pe parcursul ciclului de via a proiectului. On confor itate cu standardele asupra crora s-a convenit i a procedurilor7 acesta este evaluat printr-un proces de onitori%are7 evaluare a produsului i audit-uri. De%voltarea ec*ipa entului i procesele de control includ punctele de aprobare a asi"urrii calitii7 unde evaluarea 2C a produsului poate fi efectuat n corelaie cu standardele aplicabile. =oate procedurile sunt specificate n ,anualul de ,ana"e ent Inte"rat al Calitii al C9<=SI>.7 funda entat pe standardele IS; 0444. ,etodolo"ia de testare

3Q

;biectivul testrii este de a obine un produs care s respecte cerinele propuse i rafinate n ur a fa%ei de anali%. =estarea este parte a procesului de de%voltare a ec*ipa entului de criptare(decriptare in ti p real a infor atiilor ve*iculate in retelele IP neprote3ate i este critic n ceea ce privete succesul acestuia. Procesul de testare va fi or"ani%at n aa fel nc$t s poat fi atins acest obiectiv. 2stfel se va stabili o strate"ie "eneral de testare i o strate"ie specific fiecrui ciclu de testare. Ca%a de siste pilot7 prin specificul ei E de a valida siste ul nainte de a intra co plet n producie E va i plica un efort de testare susinut. Fn ciclu de testare i plic etape de planificare7 proiectare a testelor7 e)ecutarea lor i raportarea defectelor. 9)ecutarea testelor se face prin sesiuni de testare. 'or fi asi"urate toate uneltele7 ec*ipa entele sau alte resurse pentru activitatea de testare. 9c*ipa de testare va fi for at din testeri speciali%ati ai co paniei C9<=SI>.. I plicarea acestora va depinde de ciclul de testare i de etapa n care se afl acest proces. =oate testele necesare7 at$t pentru partea de softBare c$t i pentru partea de *ardBare7 vor fi luate n considerare n etapa de proiectare a ca%urilor de test corelate cu cerinele siste ului. Protecia uncii C9<=SI>. are structuri speciali%ate care i ple entea%7 tin la %i docu entele i avi%ea% se narea i derularea activitatilor proiectului din punct de vedere al securitii i sntii n unc7 prevenirea i stin"erea incendiilor i protecia ediului. 2ceast activitate respect cadrul le"islativ actuali%at i ur rete i ple entarea nor elor ar oni%ate cu a^uis-ul co unitar. Planul de proiect Conducerea( ana"e entul proiectului are rolul functional de a coordona toate flu)urile de activitati specifice7 in vederea reali%arii obiectivelor proiectului. Conducerea proiectului se reali%ea%a in principal pe trei niveluri6 .ivelul Co itetului de Coordonare Proiect E for at din repre%entantii ana"e entului co paniei - are rolul de a asi"ura faptul ca obiectivele sa fie atinse7 re%ultatele sa fie cele asteptate si proiectul sa fie i ple entat corespun%ator .ivelul ,ana"e entului de proiect .ivelul flu)urilor de activitati. <euniuni ale Proiectului. <euniuni de avansare In cadrul <euniunii de 2vansare a Proiectului #<2P& se intruneste ,ana"e entul de proiect care este responsabil de ur arirea si coordonarea activitatilor derulate in cadrul proiectului in confor itate cu obiectivele definite in conditiile respectarii constran"erilor

38

de calitate7 costuri si ter ene. <euniunea de 2vansare a Proiectului #<2P& se desfasoara confor planificarii proiectului7 in ur atoarea co ponenta Directorul de proiect Director 2d3unct de proiect Sef ec*ipa anali%a si proiectare Sef ec*ipa de%voltare softBare Sef ec*ipa de%voltare softBare ad3unct Sef ec*ipa securitate <esponsabil calitate 2sistent <esponsabil Calitate 2sistent Director Proiect <euniuni e)ecutive curente Sunt convocate de sefii de ec*ipa sau de ana"erul de proiect si vi%ea%a discutarea proble elor curente aparute in activitatea proiectului.Crecventa acestor reuniuni este data de interdependentele intre flu)urile de activitati insa reuniunile e)ecutive pot fi convocate si ori de cate ori este nevoie. :# Tehnologii utili%ate pentru de%voltarea produ"ului Pentru reali%area ec*ipa entului de criptare de date la nivel IP se vor folosii ur atoarelor te*nolo"ii6 2rii lo"ice pro"ra abile #CP>2&. 'or fi folosite circuite 1ilin) 'irte) de ulti a "eneratie cu o capacitate de ini 144444 de porti lo"ice unde vor fi i ple entate subrutinele cripto"rafice de ba%a #al"oriti ul de criptare si etric si al"orit ul de *as*& necesare in cadrul protocoalelor IPSec(9SP si necesare in vederea asi"urarii confidentialitatii7 inte"ritatii si autenticitatii datelor. 9 beded Linu). 'a fi folosit ca siste de operare in cadrul ec*ipa entului. Se vor folosi pac*etele de3a e)istente la nivelul !ernelului de Linu) pentru i ple entarea ele entelor de co unicatie7 de rutare si de i ple entare a protocolului IPSec. Li ba3e de pro"ra are *ardBare pe CP>2 #'ADL('erilo"&. 'or fi folosite pentru de%voltarea de co ponente noi pentru CP>2 necesare criptorului de date. =e*nolo"ii de criptare si etrica si de *as*in" de date =e*nolo"ii PNI necesare pentru asi"urarea ana"e entului c*eilor cripto"rafice si etrice ,edii de de%voltare specifice pentru circuitele CP>2 #1ilin) IS9 Coundation7 ,entor >rap*ics ,odelSi 7 C*ipScope Pro7 etc&. In etapa de de%voltare e)peri entala pentru prototipul functional a ec*ipa entului de criptare se va ur ari asi"urarea caracteristicilor te*nice descrise ai sus. Cor a finala

30

a prototipului va fi custo i%abila in sensul ca va per ite ulterior personali%area acestuia in fa%a de productie cu ele entele necesare capabile sa asi"ure cerintele specifice ale beneficiarilor. In fa%a de de%voltare e)peri entala a prototipului7 pentru co ponentele de criptare se vor folosi ca punct de pronire co ponentele de criptare(decriptare(*as*in"7 de%voltate in cadrul proiectului ,2SA. In vederea obtinerii ar*itecturii si perfor antelor dorite pentru prototipul criptorului de date care se doreste a fi de%voltat si pus apoi in productie #in fa%a de dare in productie&7 in fa%a de de%voltare e)peri entala sunt necesare ur atoarele6 ;pti i%area co ponentelor obtinute in ur a derularii activitatii de cercetare(de%voltare din cadrul proiectului ,2SA7 in vederea obtinerii unor co ponente #IPCore Euri& ai perfor ante pentru criptare7 decriptare7 respectiv *as*in" de date care sa fie rulate in CP>2. <utinele cripto"rafice din CP>2 de%voltate in cadrul proiectului ,2SA nu contin in acest o ent o ar*itectura interna suficient de perfor anta pentru a obtine vite%ele dorite pentru canalele 'P. ale criptorului de date deoarece nu folosesc avanta3ele de paraleli%are specifice circuitelor CP>27 intern7 la nivelul al"orit ilor cripto"rafici. Fn alt de%avanta3 al acestora este dat de i posibilitatea utili%arii de frecvente superioare specifice ulti elor versiuni de circuite CP>2. Co ponenta de control #Dispac*er Eul& de%voltata in cadrul proiectului ,2SA poate folosi capabilitatile de paraleli%are specifice te*nolo"iei CP>2 per itand utili%area si ultana de odule ultiple de criptare si *as*. ;btinerea de vite%e superioare si utili%area ai eficienta a ariei de porti lo"ice pro"ra abile pot fi obtinute insa prin odificarea ar*itecturii interne a co ponentelor d_3` de%voltate in cadrul ,2SA. In acest sens7 aceste co ponente ar putea fi inlocuite cu altele si ilare7 opti i%ate insa pentru a paraleli%a inclusiv operatiile de nivel sca%ut din cadrul al"orit ilor cripto"rafici si pentru a putea e)ploata frecventele superioare ale lucru ale circuitelor CP>2 de ulti a "eneratie. ;btinerea unei distributii de Linu) e bedded opti i%ata pentru operatii de rutare in retele IP. De%voltarea unor odule de !ernel specifice pentru siste ul de operare Linu) care sa inlocuiasca odulele traditionale i ple entate pentru protocolul IPSec asa incat sa foloseasca rutinele *ardBare speciali%ate7 i ple entate in CP>27 in vederea asi"urarii autenticitatii7 confidentialitatii si inte"ritatii pac*etelor IP. Proiectarea si de%voltarea electronica a prototipului functional pentru criptorul de date. 2c*i%itionarea de co ponente *ardBare necesare pentru reali%area prototipului functional de criptor6 placi de de%voltare cu circuite CP>27 circuite CP>27 conectori specifici7 e orii flas*7 sursa de ali entare7 cutie7 etc. Certificarea prototipului functional al criptorului de date7 ca produs de securitate national pentru a putea fi utili%at apoi in retele clasificate.

+4

,etodolo"ia de de%voltare pre%entata la punctul 5 din acest capitol7 precu si siste ul calitatii e)istent in co panie #IS; 0441& va per ite asurarea7 controlul re%ultatelor i ple entarii proiectului. ;# !atele tehnice ale inve"titiei In cadrul derularii proiectului se pot distin"e ur atoarele doua etape6 A# Etapa de de%voltare e$perimentala echipamentului de criptare pentru prototipul functional al

Pentru reali%area prototipului func@ional al ec*ipa entului de criptare este necesar sus@inerea financiar a c*eltuielilor de personal pe care le i plic desf?urarea activit@ilor de de%voltare e)peri ental7 activit@i absolut necesare pentru ob@inerea noului ec*ipa ent ?i lar"irea astfel a "a ei de produse ?i servicii oferite de certSI>.. 2ctivit@ile de de%voltare e)peri ental vor fi reali%ate de personalul propriu de cercetare-de%voltare al fir ei #descris la cap. '&. =# Etapa de dare in productie a echipamentului de criptare In aceasta etapa se va reali%a procesul de dare in productie a criptorului pornind de la subansa blul *ardBare proiectat in fa%a de de%voltare e)peri entala. Scopul este acela de putea reali%a productia in serie a ec*ipa entului obtinut ca prototip in fa%a de de%voltare e)peri entala cu particularitatea insa ca siste ul de productie trebuie sa per ita custo i%area criptorului in raport cu capacitatile sale de criptare a datelor7 la o entul productiei acestuia7 in functie de necesitatile concrete ale beneficiarilor sai. In vederea productiei in serie a ec*ipa entului *ardBare de criptare propus ca prototip in etapa de de%voltare e)peri entala este necesar un ansa blu de productie. Intrucat7 la acest o ent7 certSI>. nu dispune de o linie de productie a unor ec*ipa ente de natura celor care fac obiectul proiectului7 pentru darea in productie este necesara o investitie pentru ac*i%itionarea unui ansa blu de productie for at din + siste e de productie7 fiecare din acestea asi"urand cate o linie co pleta de productie. Se are in vedere asi"urarea unei capacitati de productie de +4 de unitati pe luna7 ceea ce insea na 14 unitati(luna pentru un siste de productie. Ciecare siste de productie va fi ec*ipat cu toate co ponentele necesare pentru a putea acopera intre" ciclul de productie al unui ec*ipa ent de criptare si va putea fi onitori%at(operat de un operator de productie. 9le entul de intrare in ciclul de productie il constituie subansa blul *ardBare proiectat in fa%a de de%voltare e)peri entala avand la ba%a o placa cu un circuit CP>2 neinitiali%at. 2cest subansa blu *arBare constituie 8 ateria pri a: pentru etapa de productie7 re%ultatul final al etapei de productie fiind un ec*ipa ent de criptare si ilar

+1

cu prototipul de%voltat in fa%a de de%voltare e)peri entala. 2vanta3ul a3or al te*nolo"iei CP>2 in raport cu te*olo"iile de tip 2SIC il constituie toc ai aceasta posibilitate de personali%are a circuitelor CP>2 cu odule #IpCore Euri& dedicate7 fara insa acele costuri e)tre de ridicate de productie7 obtinandu-se totusi perfor ante co parabile cu circuitele *ardBare speciali%ate de tip 2SIC. Subansa blul *ardBare proiectat si testat ca prototip de catre CertSI>. #in fa%a de de%voltare e)peri entala& va fi sub for a unei cutii continand co ponentele *ardBare necesare #placi7 circuite inte"rate7 e orii7 co ponente de retea7 etc& fara a avea insa functionalitatile necesare7 cerute la nivelul criptorului de date. Pentru productia de serie a criptoarelor de date finale avute in vedere in acest proiect subansa blele *ardBare necesare nu vor fi produse de catre CertSI>. intrucat nu fac obiectul do eniului de activitate al fir ei. Costurile investitionale necesare pentru i plicarea CertSI>. in acest proces ar fi ne3ustificate in conditiile in care e)ista fir e speciali%ate in tara pentru productia de co ponente *ardBare #in diverse for e& si care dispun de3a de resursele ateriale7 te*nolo"ice si u ane necesare pentru astfel de activitati. In vederea opti i%arii costurilor de reali%are a criptoarelor de date propuse in acest proiect7 aceste subasa ble *ardBare vor fi reali%ate de o astfel de fir a speciali%ata #in ba%a unui contract ce se va inc*eia pe parcursul derularii proiectului&. I plicarea unei fir e de acest "en va conduce auto at la obtinerea ult ai ieftina a acestor co ponente #subansa ble&7 necesare pentru productia criptoarelor. Ciecare siste de productie ac*i%itionat constituie o linie co pleta de productie a ec*ipa entelor de criptare7 asi"urand ur atoarele functionalitati a3ore6 - 'erificarea preli inara a subansa blelor *ardBare care intra in ciclul de productie. - Incarcarea si confi"urarea subansa blelor *ardBare aflat in curs de productie cu ele entele necesare in vederea obtinerii ec*ipa entului *ardBare de criptare. Confi"urarea se va face pe ba%a unor seturi de confi"uratii stabilite. - Pre-initiali%area ec*ipa entelor in vederea punerii lor in functiune la beneficiarD - 'alidarea ec*ipa entelor obtinute. Ciecare subansa blu *ardBare va intra in linia de productie si va trece printr-un proces de initiali%are i custo i%are cu odulele necesare7 precu si printr-un proces separat de control al calitatii produsului final re%ultat. =ot acest proces care repre%inta ciclul de productie al criptorului de date va fi descris in cele ce ur ea%a. Ciclul de productie este for at din ur atorii pasi6 1& Pasul de verificare preli inara a subansa blului *ardBare pri it de la fir a contractata pentru reali%area co ponentelor *ardBare # ateria pri a de pornire in procesul de productie&7 si intrat pe linia de productie.In acest pas are loc aplicarea unei serii de teste pri are de tip P;S= care vor testa ca ec*ipa entul *ardBare7 care ur ea%a a fi prelucrat ai departe7 satisface o serie de cerintele te*nice de ba%a. Daca re%ultatul acestui pas este ne"ativ7 subansa blul *ardBare este re3ectat ne aitrecandu-se la pasul 57 iar siste ul de productie va arca acel subansa lu ca fiind defect. =oate subansa blele arcate defecte in aceasta fa%a vor fi returnate catre furni%or.

+5

5& Pasul de incarcare si confi"urare a subansa blului *ardBare aflat in curs de productie cu ele entele necesare pentru obtinerea ec*ipa entului *ardBare cu functionalitati si ilare cu cele ale prototipului obtinut in fa%a de de%voltare e)peri entala. Practic7 in acest pas are loc instalarea pe dispo%itivul in curs de productie a co ponentelor de ba%a ale criptorului7 astfel6 o Incarcarea in ec*ipa ent a i a"inii de siste de operare Linu) odificata pe ba%a co ponentei speciale de !ernel Linu) pentru IPSec #N9<[IPS9C&. o Personali%area circuitului CP>2 din cadrul ec*ipa entului cu odulele cripto"rafice de tip IPCore responsabile cu criptarea 29S #IPC;<9[29S[9.C&7 decriptarea 29S #IPC;<9[29S[D9C& si de *as*in" de tip SA2-1 #IPC;<9[SA21& respectiv SA2-5-/ #IPC;<9[SA25-/&. 2ceste odule vor fi incarcate in circuitul CP>2 din cadrul ec*ipa entului fiind dedicate pentru reali%area acestor operatii in *ardBare7 la nivelul circuitului CP>2. o Incarcarea in ec*ipa ent a odului de e)pandare a c*eilor de tip 29S #co ponenta de%voltata in proiectul ,2SA si opti i%ata in cadrul etapei de de%voltare e)peri entala&7 in vederea utili%arii acestui odul de catre co ponentele de criptare si decriptare 29S. o Incarcarea in ec*ipa ent a odului de tip dispac*er #co ponenta de control de%voltata in cadrul proiectului ,2SA si opti i%ata in cadrul etapei de de%voltare e)peri entala& responsabila cu "estiunea tas!urilor cripto"rafice si alocarea acestora catre odulele specifice entionate ai sus. Incarcarea co ponentelor de criptare pe circuitul CP>2 in acest pas se face pe ba%a unei confi"uratii stabilite de operatorii siste ului de productie. La nivelul siste ului de productie pot e)ista ai ulte seturi de confi"uratii care sa active%e sau sa de%active%e o serie de ele ente incarcate in cadrul criptorului. In functie de necesitatile dorite7 de capacitatea de criptare(decriptare(*asin" dorita a fi obtinuta7 o confi"uratie activata la nivelul siste ului de productie poate incarca in circuitul CP>2 un nu ar ai are sau ai ic de unitati specifice de calcul #29S[9.C7 29S[D9C7 29S[SA217 29S[SA25-/&. De ase enea dispac*erul incarcat va fi confi"urat pentru a lucra cu acele unitati de calcul. In acest fel se pot obtine serii de criptoare care vor avea functionalitatile de ba%a ale prototipului insa aceste functionalitati pot fi balansate in functie de necesitati ai ult sau ai putin catre o anu ita directie. 2cest lucru este posibil datorita odului de proiectare a co ponentei de dispac*in" de%voltat care va per ite confi"urarea la o entul productiei a nu arului de co ponente de fiecare tip pe care sa le "estione%e. 2cesti para etrii vor fi stabiliti in functie de destinatia criptoarelor care vor fi produse la un o ent dat7 dand astfel posibilitatea opti i%arii acestora in raport cu preferintele beneficiarilor.

+3

3& Pasul de preinitiali%are a ec*ipa entelor de criptare in curs de productie7 pas in care se vor "enera c*eile de productie cu care ec*ipa entele vor pleca catre beneficiar. Ciecare ec*ipa ent necesita o serie de c*ei initiale pe ba%a carora se poate face apoi autentificarea de catre beneficiar in vederea stabilirii unor seturi de confi"uratii supli entare. 2ceste c*ei vor putea fi sc*i bate de beneficiarul ec*ipe entelor de criptare. In vederea "enerarii acestor c*ei7 siste ul de productie va contine un "enerator *ardBare de c*ei ba%at pe un "enerator de nu ere aleatoare. +& Pasul de control al calitatii produsului re%ultat o =estarea odulelor co ponente ale criptorului E se va face o testare la nivel de fiecare co ponenta i portanta a criptorului - co ponenta de e)pandare de c*eie7 co ponenta de criptare7 decriptare7 *as*in"7 functionarea acestora in confi"uratia stabilita la productie. =estarea se face prin inter ediul unor vectori de test de intrare. o =estarea criptorului re%ultat in ur a parcur"erii pasilor anteriori E se va face o testare in ansa blu a criptorului7 ca ec*ipa ent de tip dispo%itiv de criptare a traficului de retea. 2cesta va fi confi"urat si inclus intr-o retea de tip 'P. in colaborare cu alt criptor7 anali%andu-se apoi traficul de retea si validandu-se astfel functionalitatile criptorului in vederea asi"urarii retelelor de tip 'P.. Ciclul de produc@ie este descris in dia"ra a ur toare.

++

Ciecare siste de productie va detine supli entar o placa de de%voltare cu CP>2 #CP>2[D9'9L[NI=& pe care vor putea fi incarcate odulele softBare speciali%ate pentru testarea ec*ipa entului. Pentru reali%area controlului ec*ipa entului de criptare in ansa blu7 in aceasta etapa de dare in productie este neceara de ase enea ac*i%itia de co ponente *ardBare pentru reali%area unui ini laborator de testare a criptorului6 calculatoare7 anali%oare de trafic7 ele ente de retea #sBitc* Euri&. 2stfel7 toate siste ele de productie vor fi conectate in retea7 iar la nivelul intre"ii linii de productie va e)ista un anali%or de trafic #=<2C[2.2LSS9<& necesar in fa%a de control a calitatii ec*ipa entelor de criptare reali%ate. 2cest anali%or de trafic va fi folosit la testarea capabilitatilor de criptare a traficului de retea de catre ec*ipa entele de criptare reali%ate. Din punct de vedere te*nic si functional7 fiecare siste de productie ac*i%itionat trebuie sa indeplineasca ur atoarele cerinte6 Siste ul de productie va per ite prelucrarea intr-o for a #se i&auto ati%ata a unui subansa blu *ardBare dat #reali%at in fa%a de de%voltare e)peri entala7 asa cu a fost descris ai sus& prin parcur"earea unui ciclu co plet de productie #descris ai sus& in vederea obtinerii unui ec*ipa ent de criptare #produsul final destinat van%arii catre client&.

+-

Siste ul de productie va detine console de intercatiune cu operatorii de productie. In acest sens va detine console de afisare unde se vor pre%enta o serie de infor atii care privesc detaliile de productie7 para etrii utili%ati la o entul productiei7 rapoarte re%ultate7 etc pentru dispo%itivele aflate in ciclul de productie. Ciecare ec*ipa ent obtinut trebuie sa poata fi personali%at in functie de necesitatile darii sale in productie. Din acest punct de vedere7 siste ul de productie trebuie sa detina o co ponenta co ple)a prin inter ediul careia sa se poata "estiona ultiple confi"uratii. ; confi"uratie trebuie sa entione%e diversi para etri #e)e plu6 nu arul de canale IPSec disponibile7 nu arul de unitati de calcul pentru criptare7 decriptare sau *as*in" - 29S[9.C7 29S[D9C7 29S[SA217 29S[SA25-/7 nu arul de bufere de intrare(iesire catre si dinspre unitatile de calcul7 confi"uratia tabelelor de la nivelul dispac*erului care reali%ea%a prioriti%area tas!urilor de la nivelul criptorului pentru a putea lucra corect cu unitatile de calcul confi"urate7 etc. & pe ba%a carorar se va face personali%area ec*ipa entului final. In acest fel se pot obtine serii de criptoare care vor avea functionalitatile de ba%a ale prototipului insa aceste functionalitati pot fi balansate in functie de necesitati ai ult sau ai putin catre o anu ita directie. Siste ul de productie trebuie sa per ita "estionarea #setarea7 odificarea& acestor para etrii sub for a unor confi"uratii usor de citit( odificat de catre operatorii siste ului de productie. 9)ista posibilitatea ca unii din beneficiarii criptorului sa doreasca inlocuirea unora din al"orit ii de criptare standard de la nivelul criptoarelor cu al"orit i odificati de ei. Siste ul de productie trebuie sa fie suficient de fle)ibil pentru a per ite personali%area sa ulterioara cu noi al"orit i de criptare(decriptare si incarcarea acestora in criptoarele care ur ea%a sa intre in ciclul de productie. Siste ul de productie va per ite personali%area unui criptor aflat in ciclul productie cu co ponenta de siste de operare Linu) #N9<[IPS9C& descrisa in ciclul de productie la pasul 5. Siste ul de productie trebuie sa fie suficient de fle)ibil pentru a putea actuali%a aceasta co ponenta cu una ai noua7 pastrandu-se astfel co patibilitatea cu evolutia in ti p a distributiilor de Linu). In acest sens siste ul de productie trebuie sa detina un odul dedicat pentru "estiunea co ponentelor respective si ascocierea acestora cu criptoarele produse. Siste ul de productie trebuie sa per ita testare preli inara a subansa blului *ardBare de intrare in linia de productie. In acest sens la nivelul siste ului va e)ista un odul co ple) de "estiune si rulare a unor seturi de teste preli inare. Seturile de teste vor fi ac*i%itionate odata cu siste ul de productie #ca parte a siste ului de productie&7 insa in plus7 siste ul trebuie sa per ita sc*i barea ulterioara a unora din seturile respective de teste in functie de necesitati. Siste ul de productie trebuie sa per ita raportarea subansa blurilor de intrare detectate ca fiind defecte din fabrica #piesa defecte&. In acest sens7 fiecare subansa blu trebuie sa fie identificat in od unic in cadrul siste ului de productie7 iar siste ul de productie trebuie sa poata arca *ardBare un subansa blu defect prin inter ediul acelui identificator.

+/

Siste ul de productie trebuie sa per ita "enerarea c*eilor de productie pentru criptoare asa cu este descris ai sus in ciclul de productie la pasul 3. In vederea "enerarii acestora7 fiecare siste de productie trebuie sa detina un "enerator *ardBare de nu ere aleatoare de are vite%a si care sa per ita obtinerea de infor atie aleatoare care sa treaca cel putin o serie de 14 teste din bateria de teste de aleatoris propuse de .IS= #*ttp6((csrc.nist."ov("roups(S=(tool!it(rn"(inde).*t l&. Siste ul de productie trebuie sa per ita validarea fiecarui criptor re%ultat in ur a parcur"erii ciclului de productie pe ba%a unor seturi de teste care se vor aplica la nivelul siste ului de productie asupra criptorului respectiv. Siste ul de productie va "enera rapoarte de control al calitatii produselor #criptoarelor& testate. Siste ul de productie trebuie sa per ita detectarea unor defecte inore si incercarea de reparare a acestora prin repersonali%area criptoarelor cu anu ite co ponente sau folosind alte confi"uratii de personali%are. Siste ul de productie trebuie sa per ita odificarea(actuali%area vectorilor de test care se vor aplica criptoarelor. redus de ener"ie7 contribuid la protec@ia

Siste ele de produc@ie vor avea un consu ediului.

Pentru i ple entarea proiectului7 CertSI>. va asi"ura suportul te*nic i ad inistrativ necesar7 pun$nd in acest sens la dispo%iie spa@iul de produc@ie7 resursele u ane7 ateriale7 infor aionale #ec*ipa entele I=C6 1 rac! IJ,7 1 rac! statii7 1 rac! co unicatie& i necorporale necesare productiei noilor ec*ipa ente.

+Q

Capitolul $. Planificarea resurselor umane


Politica de re"ur"e umane Politica de personal pro ovat n cadrul CertSI>. ofer condiii de an"a3are i de unc ec*itabile i corecte7 lu$nd n considerare potenialul7 nevoile i aspiraiile diferite ale fiecrui an"a3at sau potenial an"a3at7 fr nici o deosebire7 e)cludere7 restricie sau preferin7 asi"ur$ndu-se un trata ent e"al acestora7 factorii deter inanti n politica de personal repre%ent$ndu-i co petena7 dedicatia i eritele n atin"erea obiectivelor co paniei. Direcia <esurse F ane i propune consolidarea brandului prin casti"area reputatiei de an"a3ator preferat7 pentru an"a3atii talentati i dedicati. 2ceasta insea na ca6 tratea% an"a3atii cu respect i corectitudineD pltete salarii co petitive n raport cu piaaD crea% un ediu de lucru plcutD colaborarea% continuu cu universitile pentru recrutarea de tineri absolveniD i ple entea% un siste de bonusare transparent i predictibilD enine un siste transparent de evaluare i feedbac!D i ple entea% un siste de "ril salarial i clasificare a funciilorD are un siste transparent i predictibil de pro ovri interne7 inclusiv posibiliti de transfer intern7 ntre co panii. Strategia de de%voltare a re"ur"elor umane Ca i strate"ie de de%voltare a resurselor u ane la nivelul co paniei se ur rete6 Investiia n oa eni prin de%voltarea pro"ra elor de for are profesional interne i e)terne. I ple entarea unui siste de Cor are Profesional Continu structurat #ba% de cursuri n clas i online7 trasee de for are7 certifcri i validri interne(e)terne&D De%voltarea abilitilor de ana"e ent i leaders*ip n toata or"ani%aiaD Continuarea i consolidarea aFniversitii F=Ib E centrat pe co petenele c*eie7 valoroase ale F=I7 pe de%voltarea atalentelorb i a an"a3ailor cu potenial ridicatD Continuarea procesului de evaluare i onitori%are a perfor anelor an"a3ailor7 cu frecven tri estrial7 se estrial sau anual7 n funcie de specificul activittii operaionaleD De%voltarea i i ple entarea politicii de ana"e ent al carierei7 ba%at pe ur toarele opiuni6 de%voltarea postului7 pro ovare ierar*ic7 actuali%are pac*et salarial7 for are i de%voltare profesional7 succesiunea la post7 reorientarea profesional n cadrul co paniei.

+8

Per"onalul e$i"tent CertSI>. dispune de un personal bine pre"tit i speciali%at. La aceasta data in cadrul co paniei sunt an"a3ati 14+ salariai. Ca@ de datele nre"istrate la 54147 cre?terea nu rului de an"a3a@i se datorea% cre?terii volu ului activit@ii pe partea de servicii de certificare7 activitate ce a avut o crestere de-a lun"ul anului 5411. On ceea ce privete sc*e a or"ani%aional7 din 14+ salariai7 05 de an"a3ati ocup posturi direct productive7 restul de 14 posturi fiind indirect productive. Pro ovarea salariailor s-a fcut n funcie de necesitile unitii7 pe ba% de e)a en sau concurs7 ori dup ca%7 prin apreciere n ur a evalurii profesionale. Structura personalului pe se)e #Q0 brbai i 5- fe ei& este una fireasc pentru do eniul de activitate I=C. 2nali%a structurii de personal n funcie de v$rst i de vec*i ea n societate ur rete evidenierea cate"oriilor de v$rst predo inante n instituie7 dar i stabilitatea lor i e)periena acu ulat n ti p. '$rst =otal sub 34 ani Q+ 31-+4 ani 34 +1--4 ani 8 -1-/4 ani 5

'$rsta salariailor este cuprins ntre 51 i -3 de ani. Cea ai are parte a salariailor au e)perien n or"ani%aie7 fiind alturi de societate n toate stadiile i transfor rile ivite fie la nivel de ana"e ent7 fie al do eniului de activitate.

,a3oritatea personalului7 indiferent de studii7 este personal cu un nalt nivel de pre"tire i e)perien vast n do eniul de activitate al fir ei. Procesul de nvare continu a funcionat n conte)tul aplicaiilor practice7 reali%area unei puternice interaciuni cu industria i utili%area lar" a te*nolo"iilor infor atice7 specialitii notri av$nd acces la concepte i te*nolo"ii de v$rf. <ecrutarea personalului in cadrul co paniei CertSI>. se face prin inter ediul canalelor de recrutare clasice6 internet7 reviste de specialitate in ba%a descrierii cerintelor prosturilor facute de catre ana"erul departa entului. Selectia personalului se face pe ba%a criteriilor de an"a3are7 parte a politicii de resurse u ane a "rupului7 cu respectarea le"islatiei in vi"oare . Pro ovarea in cadrul co paniei se face pe ba%a "rilei de evaluare la nivel de co panie si a i plicarii personalului in reali%area activitatile si a obiectivelor stabilite.

+0

<esponsabilitatea privind evaluarea perfor antelor revine atat ana"erului cat si co parti entului de personal7 er"andu-se pe principiul coresponsabilitatii7 astfel6 a& Co parti entul de personal asi"ura6 - proiectarea7 entinerea si actuali%area siste ului for al de evaluareD - stabilirea siste ului de raportare a re%ultatelorD - pre"atirea si instruirea celor ce fac evaluarea perfor antelor. b& ,ana"erul6 - actuali%ea%a odelul de evaluareD - intoc este rapoartele for ale privind evaluareaD - anali%ea%a evaluarea cu an"a3atii. !e"crierea echipei de management al proiectului ,ana"e entul proiectului are rolul de a diri3a desfurarea acestuia de o ase enea anier nc$t s enin7 n orice o ent7 ec*ilibrul dintre specificaiile7 coninutul te*nic #perfor anele proiectului&7 costurile i ter enul de reali%are. 2si"urarea succesului proiectului nsea n reali%area unui produs nou7 co ple) i perfor ant7 n condiii de eficien7 care s fie oferit pe pia la ter enul preva%ut. 9c*ipa de ana"e ent de proiect este alctuit din personal an"a3at al CertSI>. . Structura ec*ipei de proiect este ur toarea6 - Director de proiect - <esponsabil stiintific7 coordonator ec*ipa te*nica - <esponsabil te*nic - 2d3unct Director de proiect - <esponsabil econo ic Directorul de proiect - Do nul dr. In". 2drian Cloarea a condus n od direct atat proiecte de cercetare naionale sau internaionale cat si proiecte industriale7 acu ul$nd o vast e)periena te*nic i ana"erial ceea ce il reco anda in coordonrea proiectului propus. In acelasi ti p7 dl. Cloarea ocupa si functia de ,ana"er in cadrul Jusiness Develop ent Departa ent din co pania certSI>.7 po%itie din care a coordonat activitatile de de%voltare a afacerii intern. Dl. Clorea a condus proiecte nationale si internationale de cercetare de%voltare desfasurate in colaborare cu alte co panii din tara si strainatate7 dar si cu ediul acade ic #2=,7 FPJ& #5 proiecte pe pro"ra ul :Securitate: al <;S2 in 544/7 si alte proiecte de cercetare care au fost derulate in cadrul co paniei&. Dl.Cloarea7 este unul dintre fondatorii ec*ipei de cercetare-de%voltare din departa entul de Securitate a Siste elor Infor atice din F=I7 departa ent pe ba%a caruia a fost infiintata fir a certSI>.. Inainte de lucra in F=I7 respectiv certSI>.7 dl. Cloarea si-a desfasurat activitatea ca cercetator stiintific in cadrul 2"entiei de Cercetare pentru =e*nica si =e*nolo"ii ,ilitare #2C==,&. Dl. Cloarea a participat in ai ulte contracte de cercetare finantate de 2"enia Spaial <o $n7 pro"ra ul Securitate si in toate proiectele de cercetare de%voltare pe care CertSI>. lea derulat incepnad cu anul 544/ cu C.,P#F9CISCDI& E Parteneriate in do eniile prioritare.

-4

<esponsabilul stiintific7 coordonator ec*ipa te*nica - D o nul dr. in". 2r and <opot -din po%itia de <esponsabil stiinfitic 7 dl. <opot a planificat7 coordonat si onitori%at de%voltarea ai ultor produse in cadrul co paniei certSI>.7 cel ai i portant fiind siste ul ta*o"rafului di"ital7 tac*oS2C97 siste reali%at in colaborare cu co pania =rub 2> din 9lvetia si de%voltat in proportie de Q4H de catre ec*ipa de cercetare-de%voltare a certSI>.7 aceeasi care va reali%a si pre%entul proiect. In acelasi ti p7 dl. <opot ocupa si functia de ,ana"er al <esearc* P Develop ent Departa ent din cadrul co paniei certSI>.7 po%itie din care a coordonat atat activitatile de cercetare-de%voltare interne cat si cele desfasurate in colaborare cu alte co panii din tara si strainatate si cu ediul acade ic #2=,7 FPJ& #5 proiecte pe pro"ra ul :Securitate: al <;S2 in 544/&. 9c*ipa pe care dl. <opot o conduce este for ata din specialisti cu ulti ani de e)perienta in proiectarea si i ple entarea siste elor infor atice co ple)e si in ana"e entul securitatii infor atiilor. <esponsabilul te*nic 7 do nul in". Cristian >arabet -din po%itia de <esponsabil te*nic7 dl. >arbet a participat in proiecte diverse desfasurate de catre CertSI>.7 i in od deosebit in cele de securitatea infor atica7 n cadrul crora a coordonat ec*ipa te*nica. Printre cele ai i portante proiecte pot fi a intite cele destinate <e"iei 2utono e pentru 2ctivitati .ucleare 7 SC 'odafone <o ania7 <;,>2c S2. In acelasi ti p7 dl. >arabet ocupa si functia de ,ana"er al 9lectronic Services Depart ent7 in cadrul co paniei certSI>. 2d3unct director de proiect - Doa na Cristina Janu -din po%itia de Pro3ect ,ana"er a participat in diverse proiecte in cadrul CertSI>. in od deosebit in cele de cercetare de%voltare in cadrul carora a asi"urat coordonarea ec*ipelor de proiect7 a trans is docu entele necesare bunei desfasurari a proiectelor. Principalele proiecte de cercetare de%voltare in care a detinut functia de Pro3ect ,ana"er sunt proiectele derulate prin F9CISCDI proiecte reali%ate in colaborare cu co panii din tara dar si cu ediul acade ic #2=, 7 FPJ& dar si proiecte aflate in desfasurare prin 2.CS #contract de finantare inc*eiat pe operatiunea 535 P;SCC9& <esponsabil econo ic E Doa na 2dela Popescu -din po%itia de responsabil econo ic a participat in diverse proiecte in cadrul CertSI>.7 inclusiv in cele de cercetare de%voltare7 in cadrul carora a asi"urat evidena financiar contabile a proiectelor7 disponibilitatea resurselor financiare pentru co-finantarea proiectelor7 verificarea corectitudinii facturilor i a docu entelor de plat ale acestora7evaluarea cu re"ularitate a esti rilor privind flu)ul de nu erar7asi"urarea plilor corecte i la ti p7centrali%area tuturor infor aiilor financiare in cadrul proiectelor. Cunctiile si responsabilitatile ec*ipei de Crt. .u e ( prenu e Cunctia ana"e ent in cadrul proiectului 6 <esponsabilitati n cadrul proiectului

-1

Cloarea 2drian

Director de Proiect

<opot 2r and

<esponsabil tiinific7 Coordonator ec*ipa te*nica

>arabet Cristian

<esponsabil te*nic

- coordonarea si onitori%area i ple entarii proiectului pentru atin"erea obiectivelor stabilite7 - alocarea resurselor financiare7 ateriale si u ane necesare i ple entarii proiectului si atin"erii obiectivelor saleD - - onitori%area activitilor care au i pact a3or asupra principalilor para etrii ai proiectuluiD onitori%area indeplinirii atributiilor e brilor ec*ipei de proiect7 - "estionarea riscurilor7 luarea asurilor corective - verificarea i controlul activitatilor si re%ultatelorD - or"ani%area i ana"e entul aspectelor tiinifice al proiectului7 - asi"urarea relaiei cu 2utoritatea Contractant #2.CS& i orice alte structuri abilitate de a efectua verificri asupra te ei de cercetare(de%voltare ce ur ea% a fi reali%ataD - onitori%area activitilor si re%ultatelor de%voltarii e)peri entaleD -asi"urarea concordantei re%ultatelor de%voltarii e)peri entale cu obiectivele stabiliteD - stabilirea i ur rirea para etrilor te*nici ai proiectului sub coordonarea responsabilului stiintific si a Directorului de proiectD - opti i%area i standardi%area intern a te*nicilor utili%ate pe parcursul proiectuluiD - transpunerea caracteristicilor( specificatiilor te*nice in caietele de sarcini pentru ac*i%itia activelor din cadrul proiectuluiD - verificarea te*nic a docu entelor proiectuluiD - contribuie la reali%area rapoartelor de pro"res i a raportului final al proiectuluiD

-5

Janu Cristina

2d3unct Director de proiect

Popescu 2dela

<esponsabil econo ic

- asi"urarea relaiei cu 2utoritatea Contractant #2.CS& i orice alte structuri abilitate de a efectua verificri cu privire la proiectD - asi"urarea i coordonarea activitilor %ilnice ale ec*ipei de proiect stabilite de Directorul de proiectD - ur rirea respectarii ter enelor si reali%arii re%ultatelorD - ur rirea activitilor de publicitate si infor are aferente proiectuluiD - ntoc irea cererilor de ra bursare si a raportelor periodice privind pro"resul proiectului #<aportul de pro"res7 raport final&D - reali%area ac*i%iiilor cu respectarea prevederilor le"ale #instruciuni sau ;F> 3+( 544/&D - stabilirea pro"ra ului de ac*i%iiiD - elaborarea docu entaiei de atribuire7 - asi"urarea publicitii procedurilor de ac*i%i@iiD - elaborarea propunerilor pentru co isiile de evaluare a ofertelor n cadrul procedurilor de ac*i%iiiD - ntoc irea rapoartelor de evaluare a ofertelor pentru procedurile de ac*i%i@iiD - pstrarea dosarelor de ac*i%i@iiD - pre"tirea preun cu derulatorul de contracte a proiectelor de contracte ce ur ea% a fi nc*eiate pentru ac*i%i@iile de bunuri. - asi"urarea evidenei financiar contabile a proiectului i a disponibilitatii resurselor financiare pentru co-finantarea acestuiaD - ur arirea cu re"ularitate a esti rilor privind flu)ul de nu erarD - asi"urarea plilor corecte i la ti p - verificarea corectitudinii facturilor i a asi"urarea corectitudinii docu entelor de plat ale acestoraD - centrali%area tuturor infor aiilor financiareD - ntoc irea tuturor rapoartelor financiare pe

-3

durata i ple entrii proiectului - avi%area clau%elor financiare din caietele de sarcini si a contractelor ce vor fi se nate in cadrul proiectuluiD - furni%area ad3unctului directorului de proiect a datelor necesare elaborarii rapoartelor de pro"resD Pe parcursul proiectului7 instru entele de - Vedina de proiectD - brainstor in"-ulD - "raficul de e)ecuieD - list 8de fcut:D - listele cu obiective individualeD - raportri inter ediare i finale. ana"e ent utili%ate vor fi cele u%uale6

,etodele de onitori%are i control vor consta in principal in6 inspecii la locul de desfurare a activitatilor7 solicitri de infor aii7 nt$lniri de raportare7 solicitri de docu ente7 participri la diferite etape ale proiectului7 etc. ,onitori%area i planificarea te*nic7 ur rirea indicatorilor de pro"res7 raportarea te*nica vor avea drept obiect6 - verificarea periodica i siste atica a ndeplinirii condiiilor din cererea de finanare i contractul de finan@are7 a re%ultatelor obtinute in cadrul activitatilor de de%voltare e)peri entala7 identificarea riscurile poteniale i a asurilor de prevenire sau re ediere a efectelor acestora7 - elaborarea rapoartelor te*nice de pro"res ale proiectului7 cu concursul departa entelor din cadrul Cersti"n. ,onitori%area financiara va ur ri6 asi"urarea fondurilor de co-finanare a proiectului verificarea i controlul ndeplinirii condiiilor de finanare convenite prin contractul de finan@are nc*eiat7 ur rirea i asi"urarea plilor7 asi"urarea disponibilului de fonduri pentru platile din cadrul proiectului7 asi"urarea elaborrii i trans iterii la ti p a cererilor de ra bursare7 identificarea i luarea de ur"ent a surilor ce se i pun n ca%ul unor deficite de nu erar7 constatate sau prev%ute #rectificri bu"etare7 propunere de pru ut bancar7 re-planificarea plilor&. !e"crierea echipei certSIGN implicata in etapa de de%voltare e$perimentala> In cadrul co paniei C9<=SI>.7 se acorda o atentie deosebita activitatii de cercetare de%voltare7 a3oritatea produselor si serviciilor oferite de catre certSI>. fiind de%voltate

-+

intern7 ca ur are a activitatii de cercetare de%voltare proprii sau derulate in colaborare cu universitati si institute se cercetare de presti"iu din <o ania precu 6 2cade ia =e*nica ,ilitara7 Fniversiutatea Polite*nica Jucuresti7 2"entia de Cercetare pentru =e*nica si =e*nolo"ii ,ilitare si altele. In acest sens7 inca de la infiintarea co paniei7 in or"ani"ra a e)ista un departa ent de CD7 caruia i se aloca anual un bu"et repre%entand 3--H din valoarea produselor softBare si serviciillor co erciali%ate7 caruia i se aloca un bu"et anual pentru activitati de cercetare care se dovedesc rentabile pentru co panie.. Departa entul de CD este alcatuit din in"ineri de%voltatori softBare7*ardBare si testare7 co pania acordand o atentie deosebita pre"atirii acestora. 2stfel7 in cadrul departa entului sunt 3 doctori in"ineri in stiinta calculatoarelor7 ceilalti fiind absolventi de aster in do eniul securitatii infor atiilor sau de%voltatori softBare cu e)perienta de peste 14 ani in de%voltarea de produse softBare. Din co ponena ec*ipei de cercetare-de%voltare fac parte cercettori cu e)periena principal n de%voltarea de produse soft si *ard cu specific electronic7 cu nalt potenial de asi ilare a ulti elor te*nolo"ii n do eniu i capacitate de adaptare per anent la cerinele pieii. Produsele co ple)e de%voltate p$n acu sunt n principal circu scrise do eniului de servicii electronice si securitate electronica. Departa entul de CD este in per ananta i prospatat cu tineri absolventi de facultate in do eniul I= si in per anenta se are in vedere i plicarea de studenti in sta"ii de practica sau colaborari. Contributia departa entului de CD este esentiala pentru succesul acestui proiect7 ca ur are a activitatii sale re%ultand prototipul subansa blului *ardBare7 care va repre%enta ateria pri a pentru productia de serie a ec*ipa entelor de criptare. Personalul ec*ipei care va i ple enta proiectul si va desfasura activitati de de%voltare e)peri entala este for at din an"a3ati ai certSI>.. In aceste conditii7 pentru derularea activitatilor specifice de6 de%voltare *ardBare7 de%voltare softBare si testare a prototipului criptorului7 in vederea validarii finale a re%ultatului activitatii de de%voltare e)peri entala7 certSI>. a for at o ec*ipa de de%voltare e)peri entala7 co pusa din an"a3ati proprii7 e bri ai departa entelor de cercetare-de%voltare si de de%voltare a afacerii. 9c*ipa i bina e)perienta unora dintre e brii sai in do eniul securitatii electronice7 cu nu eroase participari in proiecte de cercetare-de%voltare7 ce au contribuit esential la conturarea activitilor de de%voltare i a business-ului co paniei7 cu tineretea si dorinta de cunoastere si de asi ilare a noilor te*nolo"ii a altora. 2stfel7 dintre referintele e brilor ec*ipei de proiect7 se pot enu era6 Coordonator te*nic - do nul dr. in". 2r and <opot -din po%itia de Coordonator te*nic a planificat7 a coordonat si onitori%at de%voltarea ai ultor produse in cadrul

--

proiectelor derulate de certSI>.. In acelasi ti p7 dl. <opot ocupa si functia de <esearc* P Develop ent Departa ent ,ana"er in cadrul co paniei certSI>.7 po%itie din care a coordonat activitatile de cercetare-de%voltare interne7 si proiectele derulate in colaborare cu alte co panii din tara si strainatate precu si cu ediul acade ic #2=,7 FPJ&. De%voltator *ardBare - do nul 'alentin .ecoara - are o e)perienta de peste de 14 ani in i ple entarea de proiecte in do eniul securitatii infor atice ce utili%ea%a te*nolo"ii ba%ate pe infrastructuri cu c*ei publice De%voltator softBare - do nul dr. in" ,i*ai =o"an - are o e)perienta de peste de 14 ani in consultanta te*nica de securitate7 anali%a de solutii de securitate7 concepere si i ple entare solutii te*nice de securitate. De%voltator softBare - do nul dr. in" Ce%ar Plesca - are o e)perienta de peste de 14 ani in proiectare softBare7 consultanta te*nica de securitate7 concepere si i ple entare solutii te*nice de securitate. .ivelul de calificare necesar pentru desfasurarea activitatilor de de%voltare e)peri entala7 po%itiile7 atributiile e brilor ec*ipei de de%voltare7 precu si activitatile ce vor fi derulate de acestia in cadrul proiectului7 sunt pre%entate in tabelul de ai 3os6
Nr# crt # 1 Po%itie in cadrul echipei de de%voltare Director de proiect Nume "i prenume 2drian Cloarea =a%a "tudii In"iner doctorand ?unctie in cadrul firmei ,ana"er depart ent de%voltarea afacerii activitati derulate in cadrul proiectului Coordonarea ec*ipei deproiect in fa%a de de%voltare e)pri entala - onitori%area indeplinirii atributiilor e brilor pe tot flu)ul de productie de la de%voltare softBare-ului pana la produsul finit - "estionarea riscurilor7 luarea asurilor corective - verificarea i controlul activitatilor si re%ultatelorD - stabilirea si trans iterea obiectivelor si planificarilor %ilnice7 lunare7 tri estriale7 se estriale si anuale ale activitatii te*nice desfasurate in cadrul proiectuluiD - reparti%area sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din proiectului - tinerea evidentei7 intoc irea rapoartelor7 ono"rafiilor si a altor docu ente destinate rapoartelor te*nice din cadrul

<sponsabil stiintific7 Coordonator ec*ipa te*nica

2r and <opot

Doctor in"iner

,ana"er departa ent researc* Pdevelop en t

-/

proiectului

De%voltator AardBare De%voltator AardBare De%voltator AardBare

'alentin .ecoara Jo"dan Patrascu >eor"e Postelnicu

In"inerD absolvent aster In"iner7 absolvent aster In"iner7 absolvent aster

,ana"er departa ent In"iner In"iner

+ -

- Proiectarea si de%voltarea de odule cripto"rafice care rulea%a *ardBare in CP>2 si care sunt necesare pentru asi"urarea autenticitatii7 inte"ritatii si confidentialitatii datelor - confi"urarea infrastructurii *ardBare i softBare pentru obinerea ediului de si ulare a unor scenarii de utili%are a co ponentelr din cadrul proiectului -colectarea specificatiilor te*nice si de%voltarea pe ba%a lor a co ponentei softBare colectarea specificatiilor te*nice si de%voltarea pe ba%a lor a co ponentei softBare - =estarea odulelor co ponente ale criptoruluiD - =estare in ansa blu a criptorului7 ca ec*ipa ent de tip dispo%itiv de criptare a traficului de retea

De%voltator SoftBare De%voltator SoftBare In"iner testare In"iner testare In"iner testare

,i*ai =o"an

In"iner7 doctorand Doctor in"iner

In"iner

Ce%ar Plesca

Po"ra ator

8 0 14

Silviu =ufler 2le)andru 9ne 2le)andru Cioaca

In"iner7 absolvent aster In"iner7 asterand In"iner7 absolvent aster

In"iner 2d inistrator de retea 2d inistrator de retea

.ivelul salarial al an"a3atilor care vor fi i plicati in activitatea de i pe entare a proiectului sunt in confor itate cu prevederile A> +Q-(544Q7 si au fost luate n calculul necesarului de finantare a proiectului. In etapa de e)ploatare a investitiei va fi creat un nou loc de de%voltare te*nolo"ica&. unca #in"iner de

Suportul te*nic i ad inistrativ furni%at de certSI>. pentru i ple entarea proiectului si operarea investitiei prin care se valorifica re%ultatele de%voltarii e)peri entale7 consta in asi"urarea spatiului necesar activitatilor proiectului #atat pentru etapa de de%voltare e)peri entala7 cata si pentru introducerea in productie a re%ultatelor proiectului&7 a resurselor u ane7 ateriale7 financiare7 infor aionale i necorporale necesare atin"erii obiectivului proiectului.

-Q

Capitolul $I. (anagementul intreprinderii


Organi%area afacerii Structura or"ani%atorica a certSI>. este sinteti%ata in ur atoarea dia"ra a6

Conducerea C9<=SI>. S.2 este asi"urata de Consiliul de adi inistratie7 for at din e brii avand ur atoarele co petente6 a& stabilirea directiilor principale de activitate si de de%voltare ale societatiiD b& stabilirea politicilor contabile si a siste ului de control financiar7 precu si aprobarea planificarii financiareD c& nu irea si revocarea directorilor si stabilirea re uneratiei lorD d& suprave"*erea activitatii directorilorD e& pre"atirea raportului anual7 or"ani%area adunarii "enerale a actionarilor si i ple entarea *otararilor acesteiaD Directorul >eneral este nu it din cadrul ad inistratorilor si repre%inta societatea in relatia cu tertii. In evolutia sa7 C9<=SI>. are in vedere ur atoarele obiectivele strategice6

-8

I. 2dau"area la portofoliul de servicii de3a oferite #servicii de certificare7 ;CSP7 ti esta p7 personali%are de cartele ta*o"rafice& a noi servicii electronice. II. De%voltarea de noi produse si siste e de securitate a infor atiilor si pro ovarea acestora pe piata III. Intarirea ec*ipei de cercetare-de%voltare cu tineri valorosi7 a caror for are sa inceapa inca din perioada studiilor universitare7 si sc*i bul de e)perienta in do eniul cercetarii cu ediul acade ic. In acest sens7 s-au stabilit colaborari stranse cu institutiile de invata ant superior cu preocupari in do eniul I=PC si al securitatii infor atiilor7 in special cu 2cade ia =e*nica ,ilitara #2=,& si Fniversitatea Polite*nica din Jucuresti #FPJ&. I'. De%voltarea infrastructurii de Cercetare E De%voltare #CD& in vederea testarii confor itatii produselor softBare in raport cu nor ativele nationale si europene pentru alinierea produselor de%voltate de co panie la produsele ( standardele europene. Pentru ana"e entul certSI>. procesul de Cercetare de%voltare repre%int o direc@ie strate"ic. certSI>. este o co panie de nalt te*nolo"ie7 iar func@ionarea n acest d eniu nu este posibil fr activit@i continue de cercetare7 inovare ?i bunt@ire a produselor. 2ceasta a fost tradus prin crearea unui departa ent de cercetare de%voltare7 cu un director i plicat la nivelul de ana"e ent al co paniei7 ?i prin alocarea de fonduri anuale dedicate acestui departa ent dentru proiectele rentabile din punct de vedere financiar.. La nivelul co paniei a fost stabilit o linie i portant pentru procesul de cercetare7 ?i anu e7 i plicarea activ a certSI>. n atra"erea de fonduri ?i colaborarea n proiecte de cercetare cu or"ani%a@ii e)terne7 pentru a supli enta resursele financiare ?i u ane ale co paniei privind aceast activitate. I plicarea directorului Cercetare De%voltare in ana" entul certSI>. asi"ura o co unicare bidirec@ionala ntre speciali?tii te*nici ?i conducere. Cercetarea este reali%at din dou perspective6 - cercetare or"anic7 reali%at n cadrul departa entului. <e%ultatele acestui proces sunt pre%entate periodic ana"e entului ?i sunt identificate re%ultatele cu cel ai are poten@ial de reali%are n produc@ie ?i co erciali%are. Celelalte re%ultate sunt docu entate ?i pstrate for $nd o ba% de cuno?tin@eD - cercetare dedicat7 n ur a identificrii de ctre ana"e ent sau de celelalte departa ente a unor cerin@e specifice sau oportunit@i de de%voltare Desi"ur7 de cele ai ulte ori aceste perspective se ntreptrund. On acest fel se asi"ur faptul c ana"e entul este i plicat continuu n evaluarea re%ultatelor procesului de cercetare7 fr a afecta intru%iv aceast activitate. Conducerea certIS>. este for at din persoane i plicate anterior n proiecte de cercetare7 at$t ca e)per@i te*nici c$t ?i ca ana"eri de proiect. 2ce?tia n@ele" foarte bine procesul de cercetare ?i inovare precu ?i i portan@a transfor rii re%ultatului

-0

acestui proces ntr-un produs finit7 care s poat fi reali%at pe scar lar" ?i co erciali%at. =oate produsele de%voltate de certSI>. sunt reali%ate n ur a unui proces de cercetare7 pentru ulte dintre acestea7 a?a cu sunt aplica@iile PNI7 fiind sin"urul productor din <o $nia care le reali%ea%. Pornind de la un set de produse de ba%6 aplica@ie pentru "estiunea certificatelor di"itale7 aplica@ii pentru se narea electronic ?i criptarea infor a@iilor ?i aplica@ie pentru autentificarea utili%atorilor7 protofoliul certSI>. s-a e)tins7 n func@ie de cerin@ele pie@ei ?i de oportunit@ile identificate n cadrul departa entului de cercetare. On fi"urile ur toare se sunt pre%entate e)tinderile reali%ate pentru dou dintre pri ele produse reali%ate de certSI>.7 certS2C9 ?i s*ellS2C9.

/4

Concentrarea ctre activitatea de cercetare din cadrul certSI>. ur re?te direc@iile strate"ice stabilite la nivelul >rupului de fir e F=I7 din care face parte. 2c@ionariatul este con?tient de i portan@a acestei activit@i tras$nd linii directoare clare7 care trebuie ur rite de fiecare co panie din >rup. On pre%ent7 C9<=SI>. a a3uns s cu ule%e o palet lar" de capabiliti n cercetarea7 de%voltarea i e)ecuia ntr-o serie lar" de aplicaii de securitate de la siste e pentru "enerarea nu erelor aleatoare p$n la ec*ipa ente *ardBare de securi%are a flu)urilor de infor aii trans ise pe liniile de co unicaii. Produsele reali%ate au fost obtinute in cadrul proiectelor de cercetare de%voltare pe care C9<=SI>. le-a derulat din anul 544/. Strate"ia de de%voltare a fir ei i propune continuarea i buntirea activitilor de cercetare tiinific7 n vederea de%voltarii unor noi aplicatii n do eniul securitatii infor atice. Calitatea aplicatiilor infor atice de%voltate in cadrul proiectelor de cercetare repre%int o direcie strate"ic n ana"e entul fir ei7 ba%at pe un an"a3a ent "eneral al ana"e entului i an"a3ailor pentru o buntire continu a perfor anelor econo ice. 2cest an"a3a ent are ca obiectiv final satisfacia clientului n toate fa%ele ciclului de via al produselor livrate i n toate sectoarele fir ei. =otodat7 strate"ia C9<=SI>. ur rete ideea avut nc de la nfiinarea co paniei7 aceea de a de%volta produse proprii aduc$nd n acest fel valoare adu"at sectorului te*nolo"iei infor aiei din <o $nia. 2cest lucru nu este posibil fr i plicarea ediului acade ic i fra e)istena resurselor adecvate desfurrii activitii de cercetare pe plan local.

/1

Cinan@area activit@ii de cercetare din bu"etul propriu al certSI>. se reali%ea% per anent. =o@i e brii departa entului de cercetare de%voltare sunt an"a3a@ii certSI>.7 av$nd n fi?a postului responsabilit@i din do eniul cercetrii ?i inovrii. 2tunci c$nd este identificat o idee fe%abil de%voltarea aceasteia este finan@at din resurse interne. Conco itent se lucrea% la ob@inerea unor fonduri e)terne ?i stabilirea colaborrilor cu institute de cercetare cu e)perien@ n aceast direc@ie. ,ediul acade ic este un partener tradi@ional al certSI>.7 at$t din perspectiva utili%rii e)perti%ei te*nice c$t ?i datorit resurselor u ane pe care le poate furni%a7 fie ca ?i colaboratori sau an"a3a@i ai certSI>.. Pentru a pstra o rela@ie str$ns cu ediul universitar ?i pentru a se asi"ura c studen@ii sunt la curent cu cele ai noi ele ente din do eniul securit@ii infor atice7 certSI>. este i plicat anual n sus@inerea de cursuri ?i laboratoare n cadrul curiculei anului universitar. 2ceast activitate asi"ur indirect resurse bine pre"tite care sunt necesare atunci c$nd activitatea de cercetare recla i plicarea ediului acade ic.

Efectul "timulativ al poiectului


Proiectul va avea ca re%ultat intensificarea activitatilor de cercetare de%voltare si inovare la nivelul Certsi"n. 9fectul direct al finantarii asupra c*eltuielilor de CDI se va ateriali%a in cresterea acestora in ari e7 ra%a de actiune7 volu de c*eltuieli. 9fectul sti ulativ al asistenei financiare nera bursabile se poate de onstra ?i prin nre"istrarea unor valori supraunitare pentru ratele reco andate n >*idul Solicitantului pentru ;peraiunea 533 n varianta reali%rii proiectului cu finan@are nera bursabila
-) Cre"terea "ub"tantiala adimen"iunii proiectului ca urmare a a"i"tentei

financiare nera bursabile-in practica 7 reali%area proiectului va i plica cresterea nu arului e an"a3ati i plicati in activitatile de cercetare de%voltare )
Rata 2>

,edia lunar a orelor reali%ate pentru CDI n cadrul ntreprinderii pe perioada proiectului ,edia lunar a orelor reali%ate pentru CDI pe o perioad de 5 ani nainte de de ararea proiectului

045

/5

-Q-7/ @ 2A<B

2vand in vedere ca in perioada dei ple entare a pre%entului contract proiect vor ai aparea si alte proiecte de CDI7 raportul va avea o valoare ai are decat cea calculata ai sus. In lipsa finantarii nera bursabile insa nu e)ista o ratiune econo ica7 asa cu se de onstrea%a in capitolul financiar 7 ca Certsi"n sa i ple ente%e acest proiect . Prin ur area valoarea care s-ar inre"istra la nu arator ar fi aproape de %ero.
.) Cresterea substantiala a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a finantarii Rata :>

,edia anual a c*eltuielilor totale pentru CDI ale ntreprinderii pe perioada proiectului ,edia anual a c*eltuielilor totale pentru CDI n ulti ii 3 ani nainte de de ararea proiectului

--5.-+0 +/3.8-Q @ 2A12

3. /(ectul stimulativ al (inantarii nerambursabile pentru activitatile de cercetare de'voltare ale #ertsign reise si din raportarea veniturilor previ'ionate a se obtine in urma comerciali'arii produselor ce vor (i de'voltate in cadrul proiectului la cheltuielile totale ale proiectului) Rata ;

/3

'aloarea co ercial a produciei C*eltuielile totale ale proiectului

33.350.003 5.8Q3.80+

@ 22A<1

On ca%ul n care nu se va obine co-finanarea din surse nera bursabile a acestui proiect7 C9<=SI>. S.2. nu va derula acest proiect n for a ?i la di ensiunile propuse prin proiect7 rata de rentabilitate financiar a capitalului propriu necesar derularii proiectului7 n lipsa finan@rii nera bursabile7 fiind de -74+H7 inferior ratei de actuali%are #QH&. 2ceasta ar deter ina fir a s reali%e%e o parte din activitile de de%voltare e)peri ental ?i ntr-o perioad de ti p ai ndelun"at7 ceea ce ar face ns ca activitile s nu ai aib eficiena dorit7 oportunit@ile de de%voltare a noului produs anifestandu-se pe ter en scurt.

(entinerea activitatii inovative


In vederea entinerii activitatilor inovative Certsi"n are in vedere colaborarea pe viitor cu I,,-uri din tara si strainatate si cu institutii de cercetare 7 in special in ediul universitar 7 in care sunt vi%ate cu predilectie entitatile cu care Certsi"n a avut colaborari anterioare fructuoase7 respectiv7 Fniversitatea Polite*nica Jucuresti 7 Cacultatea de 2uto atica si Claculatoare si 2cade ia de =e*nica ,ilitara . Dese enea se are in vedere participarea cu I,,-uri din tara si starinatate dar si cu institutii de cercetare la co petitiile de proiecte ce ur ea%a a se derula in cadrul Planului .ational de cercetare de%voltare II si CPQ. .

/+

Capitolul $II. )ecesarul de finantare


!e"tinatia fondurilor "i capitolele de cheltuieli pentru implementare D
Intensitatea interveniei publice (%) 6 $aloarea asistenei financiare nerambursab ile (lei) 7

Cod

Denumire c'eltuial

$aloare c'eltuial (lei)

$aloare eligibil (lei) 4

$aloare neeligibil (lei) 5

C*+,-.I+,I +,I/I0I,+ DI1+C-+ 2 1.1 1.2 C'eltuieli pentru activitile de de"voltare e&perimental Cheltuieli de personal Cheltuieli generale de administra ie (de regie) C'eltuieli pentru introducerea n producie a re"ultatelor cercetrii Cheltuieli pentru a!hi"i ia de utila#e$ instala ii %i e!hipamente -=->, C*+,-.I+,I +,I/I0I,+ 1 2 3 4 5 6 &a'a pe (aloarea ad)ugat) Cheltuieli pentru in*ormare %i pu+li!itate pri(ind proie!tul Cheltuieli management si !onsultanta Comisioane$ do+anda !redit Cheltuieli di(erse si nepre(a"ute Cheltuieli pentru auditul *inan!iar 2.234.356 1.022.628 82.470 2.234.356 1.022.628 82.470 3 0 0 748 748 79:.794 744.:49 73.:26

2.:36.2:4

2.:36.2:4

;38

:;<.7::

1.608.165 7.92<.7:< 424.511 20.618 78.161 103.460 41.235 20.618 :66.:37 (Total buget proiect) <.;32.6:4

1.608.165 7.92<.7:<

0 3 424.511 20.618 78.161 103.460 41.235 20.618 :66.:37

;38

:;<.7:: 525.4;2

C*+,-.I+,I I)-+/1>, )++,I/I0I,+

-=->, C*+,-.I+,I )++,I/I0I,+

-=->, /+)+1>,

(Valoare eligibil total) 7.92<.7:<

(Valoare neeligibil total) :66.:37

(Valoare asisten nerambursabi l) 525.4;2

(odul de finantare al proiectului

/-

NR# CRT# I #IWIIeIII& II III III.1 III.5 III.5.1 III.5.5 III.5.3

CO(PONENTE A)E =UGETU)UI PROIECTU)UI CA)OAREA TOTA)D A PROIECTU)UI CA)OAREA NEE)IGI=I)D A PROIECTU)UI CA)OAREA E)IGI=I)D A PROIECTU)UI 2SIS=9.TU CI.2.CI2<U .9<2,JF<S2JILU S;LICI=2=U C;.=<IJFTI2 9LI>IJILU 2 S;LICI=2.=FLFI Contribuia n nu erar Contribuia n natur O pru ut

CA)OARE

:#;.2#0B< B00#B.-#/2:#-B: 010.-+1 1.Q03.Q53 4 .u este ca%ul 1.Q03.Q53

//

!iagrama Gantt

/Q

/8

Capitolul $III. Planul financiar


,nali"a *inan!iara a proie!tului -.!hipament de !riptare pentru prote!tia tra*i!ului in retele in*ormati!e/ urmareste e(aluarea renta+ilitatii in(estitiei propuse$ a sustena+ilitatii sale si a impa!tului asupra renta+ilitatii de ansam+lu a !ompaniei C.0&1234 1,.

,nali"a s-a e*e!tuat ple!and de la alternati(ele pe !are C.0&1234 le are la a!est moment. ,st*el$ au *ost anali"ate !a alternati(e5 6arianta *ara in(estitie 7 *ara proie!t 8 6arianta 19 6arianta !u in(estitie$ pentru urmatoarele s!enarii5 o 0eali"arii proie!tului *ara asistenta neram+ursa+ila 8 6arianta 29 o 0eali"arii proie!tului !u asistenta *inan!iara neram+ursa+ila 8 6arianta 3.

,nali"a a presupus reali"area pre(i"iunilor *inan!iare pentru perioada de re*erinta de 10 ani (inter(alul 2011 8 2020) pentru *ie!are dintre a!este alternati(e.

,nali"a e*e!tuata a luat in !onsiderare5 - re"ultatele *inan!iare inregistrate de C.0&1234 la s*arsitul anului 2010 si la #umatatea anului 2011$ - pre(i"iunea elementelor de (enituri si !heltuieli !ir!ums!rise o+ie!ti(elor de de"(oltare pentru (iitor pe !are !ompan:a si le-a propus$ - !osturile in(estionale$ - (eniturile si !heltuielile pe !are le presupune e'ploatarea in(estitiei$ - *lu'urile de numerar operationale$ in(estitionale si *inan!iare pentru perioada 2011 8 2020.

2n s!opul anali"ei$ s-a !onsiderat !a implementarea proie!tului (a a(ea lo! in perioada 2012 8 2013$ !eea !e presupune !a e(aluarea$ sele!tia proie!tului si semnarea !ontra!tului de *inantare sa ai+a lo! pana la s*arsitul anului 2011.

;entru e(aluarea indi!atorilor de per*ormanta ai in(estitiei$ estimarea elementelor de !osturi si (enituri s-a *a!ut in lei$ in preturi !onstante$ rata de a!tuali"are utili"ata *iind !ea pre(a"uta in 3hidul 1oli!itantului$ de 7%.

$arianta 2 ? fara proiect % fara investitie

/0

;rogno"a e(olutiei (eniturilor$ a !heltuielilor$ a <ilantului si a Contului de ;ro*it si ;ierdere a C.0&1234 1, in (arianta -*ara proie!t/$ pentru perioada 2011 8 2020$ s-a reali"at pe +a"a ipote"elor de !restere pe !are !ompania le-a estimat pentru ori"ontul de anali"a 2011-2020. 2pote"ele de !restere au luat in !onsiderare strategia de de"(oltare a !ompaniei$ +a"ata atat pe e(olutia estimata a pietei pe !are !ompania a!ti(ea"a$ !at si pe po"itionarea pe !are !ompania doreste sa o atinga pana in anul 2020 pe a!easta piata.

2n anul 2010 si 2011$ C.0&1234 1, a inregistrat o !restere a a!ti(itatii datorita (an"arii de !erti*i!ate digitate$ !eea !e a antrenat !resteri ale elementelor de a!ti( si pasi( - in prin!ipal a !reantelor$ sto!urilor si datoriilor pe termen s!urt - pre!um si !resteri ale (eniturilor si !heltuielor 8 mai ales (enituri din produ!tia (anduta$ respe!ti( a !heltuielor !u materii prime si materiale$ pre!um si a !heltuielor !u prestatiile e'terne.

2pote"ele de !restere pentru perioda 2011-2020 au luat in !onsiderare si implementarea proie!tului -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea - de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/ *inantat prin ;?1CC. ,'a ;rioritara 2$ ?peratiunea 2.3.25 @=e"(oltarea in*rastru!turii de C-= a Antreprinderilor$ !u !rearea de noi lo!uri de mun!) pentru C-=B. ,st*el$ *inantarea neram+ursa+ila 7 su+(entia a*erenta a!estui proie!t a *ost re*le!tata in !onturile !orespun"atoare de Creante$ de Casa si !onturi la +an!i$ in 6enituri in a(ans- 1u+(entii pentru in(estitii$ si in ,lte (enituri din e'ploatare.

;re(i"iunile reali"ate au a(ut la +a"a e(olutia !ompaniei pana la luna iunie 2011. Ci*ra de a*a!eri a !ompaniei la a!easta data este *ormata preponderent de (eniturile din (an"area !erti*i!atelor digitale si a toCen-urilor ne!esare pentru semnatura ele!troni!a. ,!est aspe!t (a genera$ pentru anul 2011$ o !restere a !heltuielilor !u materiile prime si materialele !onsuma+ile.

2n !eea !e pri(este progno"a e(olutiei (eniturilor$ s-a luat in !onsiderare mentinerea$ in a!eleasi limite a stru!turii !i*rei de a*a!eri pre!um !ea inregistrata in anul 2010$ !and (eniturile din ser(i!iile prestate au repre"entat D7% din !i*ra de a*a!eri$ restul (eniturilor pro(enind din (an"area mar*urilor.

2n !eea !e pri(este e(olutia in timp a (eniturilor din produ!tia (anduta$ pentru perioada 2011-2020 se estimea"a !a a!estea (or !reste liniar !u 4% anual$ pana in anul 2020 a#ungand la 31.503.576 lei. 6eniturile din (an"area mar*urilor se estimea"a !a (or !reste !onstant !u 5% anual pentru perioada 2011-2020.

.ste de mentionat !a po"itia -,lte 6enituri din .'ploatare/ re*le!ta inregistrarea su+(entiei a*erenta proie!tului din !adrul ?peratiunii 232 -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea - de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/.

Q4

Cheltuielile !u materiile prime si materiale !onsuma+ile si alte !heltuielile materiale$ sunt pre(a"ute a inregistra !resteri de 3% pe an in perioada 2012-2020$ !resterile progno"ate *iind !orelate !u !resterea (olumului produ!tiei (andute.

Cheltuielile !u mar*urile se pre(i"ione"a sa inregistre"e !resteri de 4% pe an$ in perioada 2012-2020$ a!estea a(and in medie o pondere de 73% in (eniturile din (an"area mar*urilor.

Cheltuielile !u energia si apa nu se progno"ea"a a a(ea !resteri importante$ !resterea a!estora *iind estimata la 1% pe an in perioada 2012 8 2020.

Cheltuielile !u personalul (or inregistra o !restere importanta in anul 2011$ numarul personalului anga#at al *irmei !res!and !u 71. 2n!epand !u anul 2012 se are in (edere o !restere minima a !heltuieli !u salariile de 3% anual.

Cheltuielile !u prestatiile e'terne sunt pre(a"ute a inregistra o s!adere in anul 2011$ determinata de stru!tura !i*rei de a*a!eri a !ompaniei$ !are ne!esita mai multe resurse interne si mai putine ser(i!ii e'ternali"ate$ dupa !are se estimea"a !a (or a(ea un trend liniar de !restere de 2$5% pe an$ in !onditiile in !are ponderea a!estora in !heltuielile de e'ploatare (a s!adea de la 46% in 2010 la 36% in 2020.

;entru pre(i"iunea Cheltuielilor !u do+an"ile se (a tine !ont de !ontra!tarea unui !redit ne!esar pentru implementarea proie!tului din !adrul ?peratiunii 232 -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea - de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/. =o+an"ile inregistrate in perioada 2011- 2016 sunt !ompuse atat din do+an"ile e*erente !reditului din !adrul ?peratiunii 232$ !at si do+an"ilor a*erente !ontra!telor de leasing pe !are C.0&1234 le are in derulare la a!est moment. =upa anul 2016 nu se are in (edere !ontra!tarea altor !redite +an!are$ !hetuielile !u do+an"ile urmand sa *ie "ero.

0e"ultatul net al e'er!itului *inan!iar progno"at a *i inregistrat de !atre C.0&1234 1, in (arianta -*ara proie!t/$ (a *i in !ontinua !restere in perioada 2011-2020. Cresterea 0e"ultatul net al e'er!itului (a *i determinata in pri!ipal de e(olutia po"iti(ia a re"ultatului net din e'ploatare a !arui trend as!endent se e'pli!a prin !resterea mai a!!elerata a !i*rei de a*a!eri in !omparatie !u !resterea !heltuielilor de e'ploatare (!heltuieli !u materii prime$ materiale$ salarii$ et!) 8 e(olutie !e arata o gestionare e*i!ienta a resurselor !ompanei in (ederea o+tinerii si (alori*i!arii pe piata a produ!tie o+tinute.

Q1

C=)- D+ P1=@I- SI PI+1D+1+ ? P1+$IAI=)>- ? $>1I>)-> @>1> P1=I+C=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 Cifra de afaceri neta ;rodu!tia (anduta (!t. 701H703H704H706H708-667) 6enituri din (an"area mar*urilor (!t. 707) 6enituri din do+an"i inregistrare de entitatile al !aror o+ie!t de a!ti(itate il !onstituie leasingul 6enituri din su+(entii de e'ploatare 6ariatia sto!urilor (!t.711) 1old !reditor 1old de+itor ;rodu!tia imo+ili"ata (!t. 722) ,lte (enituri din e'ploatare (!t. 758) $+)I-.1I DI) +BP,=>->1+ -=->, a) Cheltuieli !u materiile prime si materialele !onsuma+ile (!t. 601H602) ,lte !heltuieli materiale (!t. 603H604H608) +) ,lte !heltuieli din a*ara (!u energie si apa) (!t. 605) Cheltuieli pri(ind mar*urile (!t. 607) C'eltuieli cu personalul 38.610 4.564 21.85D.754 77.220 4.108 22.785.616 88.803 3D0.106 24.283.777 102.123 3D0.148 25.267.877 117.442 3D0.1D0 26.2D4.D08 135.058 3D0.232 27.367.08D 155.317 4.317 28.100.842 178.615 4.360 2D.270.643 205.407 4.404 30.4D3.2D5 236.218 4.448 31.771.77D 271.650 4.470 33.10D.302 7323 1+>,IA>72.9<4.9:3 21.120.224 7322 77.:22.<;: 21.D65.033 7327 7<.:59.56< 23.01D.355 732< 7;.:47.:65 23.D40.12D 732; 74.:;4.577 24.8D7.734 7324 7:.:95.7;3 25.8D3.643 732: 79.94;.7:: 26.D2D.38D 7329 76.697.:64 28.006.565 7326 <3.3<:.74; 2D.126.827 7325 <2.7;:.955 30.2D1.D00 7373 <7.43:.725 31.503.576

615.536

646.313

678.628

712.560

748.188

785.5D7

824.877

866.121

D0D.427

D54.8D8

1.002.643

0 80.820

0 D2.D43

0 106.884

0 122.D17

0 141.355

0 162.558

0 186.D42

0 214.D83

0 247.230

0 284.315

0 326.D62

7D2.D51

2.378.853

2.450.21D

2.523.725

2.5DD.437

2.677.420

2.757.743

2.840.475

2.D25.68D

3.013.460

3.103.864

235.841

424.514

433.004

441.664

450.4D7

45D.507

468.6D8

478.071

487.633

4D7.386

507.333

24.071 472.23D 1.D72.827

24.312 4D1.12D 3.255.165

24.555 510.774 3.343.054

24.800 531.205 3.433.316

25.048 552.453 3.526.016

25.2DD 574.551 3.621.218

25.552 5D7.533 3.718.DD1

25.807 621.434 3.81D.404

26.065 646.2D2 3.D22.528

26.326 672.143 4.028.436

26.58D 6DD.02D 4.137.204

Q5

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 a) 1alarii (!t. 641) +) Cheltuieli !u asigurarile si prote!tia so!iala (!t. 645-7415) a#>Custarea valorii imobili"arilor corporale si necorporale a.1) Cheltuieli (!t. 6811) a.2) 6enituri (!t. 7813) b# >Custarea valorii activelor circulante +.1) Cheltuieli (!t. 654 ) +.2) 6enituri (!t. 7814 ) ,lte !heltuieli de e'ploatare (rd.24 la 26 ) Cheltuieli pri(ind prestatiile e'terne (!t.611H612H613H614H622H623H624H 625H626H627H628) Cheltuieli !u alte impo"ite$ta'e si (arsaminte asimilate(!t.635) Cheltuieli !u despagu+iri$ donatii si a!ti(ele !edate (!t. 658 ) Chletuieli pri(ind do+ de re*inantare inregistrate de entitatile al !aror o+ie!t de a!ti(itate il !onstituie leasingul ,#ustari pri(ind pro(i"ioanele pentru ris!uri si !heltuieli Cheltuieli (!t.6812)

7323 1+>,IA>1.4D4.457 478.370

7322 2.465.854 78D.311

7327 2.532.432 810.622

732< 2.600.808 832.50D

732; 2.671.030 854.D86

7324 2.743.147 878.071

732: 2.817.212 D01.77D

7329 2.8D3.277 D26.127

7326 2.D71.3D6 D51.132

7325 3.051.623 D76.813

7373 3.134.017 1.003.187

737.341 737.341 0 6.3D8 6.3D8 0 D.845.770

520.000 520.000 0 5.758 5.758 0 D.120.703

1.504.246 1.504.246 0 5.182 5.182 0 D.347.1D7

D66.546 D66.546 0 4.664 4.664 0 D.57D.338

D66.546 D66.546 0 4.1D8 4.1D8 0 D.817.268

D78.846 D78.846 0 3.778 3.778 0 10.061.12D

134.167 134.167 0 3.400 3.400 0 10.311.072

185.000 185.000 0 3.060 3.060 0 10.567.248

251.667 251.667 0 2.754 2.754 0 10.82D.811

282.333 282.333 0 2.47D 2.47D 0 11.0D8.D23

274.833 274.833 0 2.231 2.231 0 11.374.746

D.6D7.D85

D.01D.126

D.244.604

D.475.71D

D.712.612

D.D55.428

10.204.313

10.45D.421

10.720.D07

10.D88.D2D

11.263.653

54.284

54.827

55.375

55.D2D

56.488

57.053

57.624

58.200

58.782

5D.370

5D.D63

D3.501

46.751

47.218

47.6D0

48.167

48.64D

4D.135

4D.627

50.123

50.624

51.130

D88.041 1.156.38D

-103.214 115.63D

-108.374 121.421

-113.7D3 127.4D2

-11D.483 133.866

-125.457 140.560

-131.72D 147.588

-138.316 154.D67

-145.232 162.716

-152.4D3 170.851

-160.118 17D.3D4

Q3

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

6enituri (!t.7812) C*+,-.I+,I D+ +BP,=>->1+ --=->, 1+A.,->-., DI) +BP,=>->1+ D - Profit - Pierdere 6enituri din interese de parti!ipare (!t 7611H 7613) 6enituri din alte in(estitii si imprumuturi !are *a! parte din a!ti(ele imo+ili"ate 6enituri din do+an"i (!t. 766) din !are (enituri o+tinute de la entitatile a*iliate ,lte (enituri *inan!iare (!t. 765H767H768) $+)I-.1I @I)>)CI>1+ --=->, ,#ustari de (aloare pri(ind imo+ili"arile *inan!iare si a in(estitiilor *inan!iare detinute !a a!ti(e !ir!ulante Cheltuieli 6enituri Cheltuieli pri(ind do+an"ile (!t. 6667418)

168.348 15.075.47D

218.852 16.117.220

22D.7D5 17.50D.857

241.285 17.3D1.466

253.34D 17.821.D80

266.016 18.276.2D2

27D.317 17.885.426

2D3.283 18.402.184

307.D47 18.D47.208

323.345 1D.468.DD3

33D.512 1D.D65.712

6.784.275 0 0

6.668.3D7 0 0

6.773.D20 0 0

7.876.411 0 0

8.472.D28 0 0

D.0D0.7D6 0 0

10.215.416 0 0

10.868.45D 0 0

11.546.087 0 0

12.302.786 0 0

13.143.5D0 0 0

0 7.361 0

0 7.582 0

0 7.80D 0

0 8.044 0

0 8.285 0

0 8.533 0

0 8.78D 0

0 D.053 0

0 D.325 0

0 D.604 0

0 D.8D3 0

18.840 26.201

1D.782 27.364

20.771 28.580

21.810 2D.853

22.D00 31.185

24.045 32.57D

25.247 34.037

26.510 35.563

27.835 37.160

2D.227 38.831

30.688 40.581

27.03D

27.03D

4D.225

105.7D8

75.526

43.525

13.67D

Q+

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 din !are (enituri o+tinute de la entitatile a*iliate ,lte !heltuieli *inan!iare (!t. 665) C*+,-.I+,I @I)>)CI>1+ --=->, 1+A.,->-., @I)>)CI>1 D - Profit - Pierdere 1+A.,->- C.1+)- D - Profit - Pierdere 6enituri e'traordinare Cheltuieli e'traordinare 1+A.,->-., DI) >C-I$I->-+> +B-1>=1DI)>1> D - Profit - Pierdere 6.42&E02 &?&,G. CI.G&E2.G2 &?&,G. 1+A.,->- 01.- D - Profit - Pierdere

7323 1+>,IA>0 36.660 63.6DD

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

0 38.4D3 65.532

0 40.418 8D.643

0 42.43D 148.237

0 44.560 120.086

0 46.788 D0.313

0 4D.128 62.807

0 51.584 51.584

0 54.164 54.164

0 56.872 56.872

0 5D.715 5D.715

0 37.4D8

0 38.168

0 61.063

0 118.383

0 88.D01

0 57.735

0 28.770

0 16.021

0 17.004

0 18.040

0 1D.134

6.746.777 0 0 0

6.630.228 0 0 0

6.712.858 0 0 0

7.758.027 0 0 0

8.384.027 0 0 0

D.033.062 0 0 0

10.186.646 0 0 0

10.852.438 0 0 0

11.52D.084 0 0 0

12.284.746 0 0 0

13.124.456 0 0 0

0 0 21.885.D55 15.13D.178

0 0 22.812.D80 16.182.752

0 0 24.312.357 17.5DD.500

0 0 25.2D7.730 17.53D.703

0 0 26.326.0D3 17.D42.067

0 0 27.3DD.667 18.366.605

0 0 28.134.87D 17.D48.233

0 0 2D.306.206 18.453.768

0 0 30.530.455 1D.001.371

0 0 31.810.610 1D.525.864

0 0 33.14D.883 20.025.427

6.746.777 0

6.630.228 0

6.712.858 0

7.758.027 0

8.384.027 0

D.033.062 0

10.186.646 0

10.852.438 0

11.52D.084 0

12.284.746 0

13.124.456 0

Q-

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 2F;?J2&EG ;. ;0?K2& ,lte impo"ite nepre"entate la elementele de mai sus 1+A.,->-., )+- >, +B+1CI-I.,.I @I)>)CI>1 D - Profit - Pierdere

7323 1+>,IA>1.051.100 0

7322 1.060.837 0

7327 1.074.057 0

732< 1.241.284 0

732; 1.341.444 0

7324 1.445.2D0 0

732: 1.62D.863 0

7329 1.736.3D0 0

7326 1.844.653 0

7325 1.D65.55D 0

7373 2.0DD.D13 0

5.6D5.677 0

5.56D.3D2 0

5.638.800 0

6.516.743 0

7.042.582 0

7.587.772 0

8.556.782 0

D.116.048 0

D.684.430 0

10.31D.187 0

11.024.543 0

Q/

;er ansam+lu$ e(olutia a!ti(ului si pasi(ului !ompaniei se progno"ea"a a e(olua liniar$ !u !resteri !uprinse intre 3$17% si 5$15%$ tinand !ont !a *ara implementarea noului proie!t a!ti(itatea !urenta a !ompaniei (a *i mentinuta la un ni(el similar !u !el a!tual. 1ingura !restere semni*i!ati(a de a!ti(e prin in(estitii (a a(ea lo! in 2012$ odata !u implementarea proie!tului din !adrul ?peratiunii 232 -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea - de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/.

2mo+ili"arile !orporale si ne!orporale ale C.0&1234 1, se estimea"a !a (or inregistra o !restere in 2012$ odata !u implementarea proie!tului din !adrul ?peratiunii 232. ,!este a!ti(e (or *i amorti"ate liniar$ pe o perioada de 4 ani. 2n!epand !u 2016$ sunt pre(a"ute !resteri anuale$ liniare$ !uprinse intre 5% si 6% pentru a!ti(ele ne!orporale si 7% si 8% pentru a!ti(ele !orporale. ,!este !resteri se estimea"a !a (or *i impuse in prin!ipal de ne!esitatea de inlo!uire a unor a!ti(e *i'e amorti"ate.

,!ti(ele !ir!ulante ale C.0&1234 1, sunt progno"ate a inregistra o !restere de 10% in 2011 datorita produselor !omer!iali"ate (!erti*i!ate digitale si toCen-uri)$ respe!ti( o !restere liniara anuala de apro'imati( 3% in perioada 2012 8 2020$ datorata !resterii !reantelor si sto!urilor !ompaniei$ determinate de !resterea (olumului produ!tiei (andute (!u !!a. 4%).

.(olutia pre(i"ionata a pasi(ului in perioada 2011-2020 pentru C.0&1234 1, s-a *a!ut in dire!ta !orelatia !u e(olutia a!ti(ului so!ietatii$ tindu-se !ont de modalitatile de *inantare a a!ti(elor !urente si a a!ti(elor *i'e$ ast*el in!at sa se reali"e"e un e!hili+ru +ilantier !orespun"ator$ prin *inantarea a!ti(elor pe termen lung din datorii pe termen lung si !apiluri proprii si a a!ti(elor pe termen s!urt din datorii pe termen s!urt.

=atoriile pe termen s!urt ale so!ietatii sunt progno"ate a inregistra !resteri de 3% in perioada 20122020$ e(olutie determinata de !resterea produ!tiei in perioada de progno"a$ si e'pli!ata mai sus$ !restere !e impli!a si !resterea (olumului de datorii !atre *urni"orii de materii prime si materiale ne!esare o+tinerii produ!tiei pre(i"ionate.

=atoriile pe termen lung sunt repre"entate de un !redit +an!ar !e (a *i !ontra!tat pentru implementarea proie!tului din !adrul ?peratiunii 232. ,!esta este pre(a"ut a *i !omplet ram+ursat pana in anul 2016. =e asemenea$ !ompania are in derulare si !ontra!te de leasing$ !u s!adente in 2012 si 2014. Ga a!est moment so!ietatea nu mai pre(i"ionea"a a !ontra!ta noi imprumuturi pe terme lung.

QQ

Q8

0I,>)- ? P1+$IAI=)>- ? $>1I>)-> @>1> P1=I+C-

Q0

7323 D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I >C-I$+ I(=0I,IA>-+ I(=0I,IA>1I )+C=1P=1>,+ 315.342 2D5. 342 433. 5D1 0 728.D3 3 1.214. D87 1.826. 684 0 3.041.67 1 841. 772 1.2D4. 853 0 2.136.62 5 468. 557 701. 522 0 1.170.07 D 265. 342 405. 8D1 0 671.23 3 278. 675 438. 3D1 0 717.06 6 2D3. 675 473. 3D1 0 767.06 6 1+>,IA>7322 7327 732< 732; 7324 732: 7329

I(=0I,IA>1I C=1P=1>,+ I(=0I,IA>1I @I)>)CI>1+ >C-I$+ I(=0I,IA>-+ -=->, D >C-I$+ CI1C.,>)-+

633.5D1 0 D48.D33

S-=C.1I

684.472

1.163. 602 10.722. 66D 12. 000 D31. 2DD 12.82D.57 0 87. 748 2.806. 785

1.1D8. 510 11.044. 34D 12. 480 D4D. D24 13.205.26 4 88. 625 2.8D0. D8D

1.234. 466 11.375. 67D 12. D7D D68. D23 13.5D2.04 7 8D. 512 2.D77. 718

1.271. 500 11.716. D50 13. 4D8 D88. 301 13.DD0.24 D D0. 407 3.067. 050

1.30D. 645 12.080. 175 14. 038 1.008. 067 14.411.D2 6 D1. 311 3.15D. 061

1.348. D34 12.454. 661 14. 600 1.028. 22D 14.846.42 3 D2. 224 3.253. 833

1.38D. 402 12.840. 755 15. 184 1.048. 7D3 15.2D4.13 4 D3. 146 3.351. 448

C1+>)-+ I)$+S-I-II P+ -+1(+) SC.1C>S> SI C=)-.1I ,> 0>)CI >C-I$+ CI1C.,>)-+ -=->,

10.410.358

846.635

11.D41.465

15

C*+,-.I+,I I) >$>)S D>-=1II C+ -1+0.I+ P,>-I-+ I)-1-= P+1I=>D> D+ .) >) >C-I$+ CI1C.,>)-+E 1+SP+C-I$ D>-=1II C.1+)-+ )+-+ -=->, >C-I$+ (I).S D>-=1II C.1+)-+ D>-=1II C+ -1+0.I+ P,>-I-+ I)-1-= P+1I=>D> (>I (>1+ D+ .) >)

86.87D

2.725.034

7.844.837

D.D64. 685 10.6D3. 618 2D. 351 884. 80D 145. 847 0 145. 847

D.0D3. 462 12.135. 133 1.821. 167 776. 434 1.30D. 43D 1.162. 133 147. 306

D.774. 627 11.D11. 252 1.201. 225 662. 641 D2D. 213 780. 435 148. 77D

10.464. 603 11.634. 682 600. 612 543. 15D 54D. 003 3D8. 736 150. 267

11.175. 368 11.846. 601

11.531. 527 12.248. 5D3

11.881. 012 12.648. 07D

8.7D3.770

35.711

0 417. 702 168. 807 17. 038 151. 76D

0 285. D73 153. 287 0 153. 287

0 147. 657 154. 820 0 154. 820

P1=$IAI=>)+

D88.022

$+)I-.1I I) >$>)S 1. 1u+(entii pentru in(estitii (!t. 131) 2. 6enituri inregistrate in a(ans (!t.472) C>PI->, SI 1+A+1$+

1.458.473

1.458.473

7323 D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I C>PI->, - !apital su+s!ris (arsat (!t. 1012) - !apital su+s!ris ne(arsat (!t. 1011) - patrimoniul regiei (1015) P1I(+ D+ C>PI->, 1+A+1$+ DI) 1+>,IA>1.D71.000 1.D71.000 7322 1.D71.000 1.D71.000 7327 1.D71.000 1.D71.000 732< 1.D71.000 1.D71.000 732; 1.D71.000 1.D71.000 7324 1.D71.000 1.D71.000 732: 1.D71.000 1.D71.000 7329 1.D71.000 1.D71.000

1.D

1.D

0 0 0

0 0 0

0 0 0

84

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

+volutia indicatorilor financiari in varianta Ffara proiectG

.(olutia pre(i"ionata a renta+ilitatii C.0&1234 1, in (arianta *ara proie!t este pre"entata in ta+elul de mai #os.

>nul
7323 7322 7327 732< 732; 7324 732: 7329 7326 7325 7373

(+DI+ 732;-7373

1ata 0ata renta+ilitatii !omer!iale (00!) 0ata renta+ilitatii *inan!iare (00*) 0ata renta+ilitatii e!onomi!e (0?,) 0ata sol(a+ilitatii generale (0s!) 7 patrimoniale 0enta+ilitatea !i*rei de a*a!eri (0!a)7 Far#a pro*itului net 0ata li!hiditatii imediate (0Gi)7 rata !urent) 3radul de indatorare (3L) 0enta+ilitatea generala (0g)

34$63

36$82

37$76

37$30

38$2D

3D$2D

40$28

41$2D

36$82

37$76

37$30

387Q5 Q57-+ //715

73$30

67$13

66$3D

71$53

72$D3

74$15

76$51

7D$17

67$13

66$3D

71$53

52$28

55$56

5D$D1

65$25

67$28

6D$25

71$52

74$06

55$56

5D$D1

65$25

4$70

4$16

4$80

4$81

4$82

4$83

4$84

4$85

4$16

4$80

4$81

+7Q3

26$20

27$46

28$44

30$83

31$57

32$24

33$02

33$D2

27$46

28$44

30$83

3174Q

4$38

4$56

4$56

4$56

4$56

4$56

4$56

4$57

4$56

4$56

4$56

+7-/ 4758 +874Q

0$36

0$35

0$28

0$27

0$27

0$26

0$26

0$26

0$35

0$28

0$27

37$62

3D$25

41$31

47$67

4D$40

50$D7

52$85

55$05

3D$25

41$31

47$67

1e poate o+ser(a !a pentru perioada urmatoare trendul este unul po"iti($ dar !resterea ratelor de renta+ilitate este una moderata.

81

$arianta 7 ? cu proiect fara asistenta financiara nerambursabila

;rogno"a e(olutiei (eniturilor$ !heltuielilor$ <ilantului si a Contului de ;ro*it si ;ierdere a C.0&1234 1, in (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/ pentru perioada 2011 8 2020$ s-a reali"at pe +a"a ipote"elor de !restere pe !are !ompania le-a estimat pentru ori"ontul de anali"a 2011-2020$ pornind de la pre(i"iunile din (arianta *ara proie!t$ la !are s-a adaugat impa!tul implementarii proie!tului.

,st*el$ !i*ra de a*a!eri a !ompaniei (a inregistra odata !u introdu!erea in produ!tie si !omer!iali"area noului produs o !restere in!epand !u anul 2014. 2n primul an dupa implementarea proie!tului$ !i*ra de a*a!eri (a !reste !u 21%$ urmand !a in perioada 2015-2020$ !resterea sa *ie una moderata$ !uprinsa intre 4% si 5%. ,!este pre(i"iuni au a(ut la +a"a estimarea (an"arilor anuale pentru noul produs !a urmare a implementarii proie!tului.

85

;erioada 732; 6an"ari 35 Cantitate (+u!) 0 11.34 0 3.D68.86 D 376 3 11.34 0 4.56D.86 D 40 7324 732:

lei 7329 7326 7325 7373

42 2 11.34 0 4.785.32 2 2

44 63

4 484 1 1.340 5.48 5.544

;ret unitar (lei)

11.340

11.34 0 5.012.11 4

11.3 40 5.244.5 77

6an"ari (lei)

4.263.6DD

2n pre(i"iunea !heltuielilor de e'ploatare$ s-a pornit de la ipote"ele pre"entate in (arianta -*ara proie!t/$ la !are au *ost adaugate !heltuielile de e'ploatare a*erente produ!tiei noului produs.

Cheltuielile de operare si mentenanta a in(estitiei pentru perioada 2014-2020 a*erenta noului produs sunt pre"entate in ta+elul de mai #os. C=S-.1I D+ =P+1>1+ SI (+)-+)>)-> Faterii prime si materiale 1alarii .nergie ele!tri!a$ utilitati (apa$ !anal$ ga"e) 2ntretinere si operare .lemente de !osturi administrati(e 2mpo"ite si ta'e 0e(i"ii si repara ii &?&,G 732; 1.522.500 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 3.528.384 7324 1.635.600 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 3.641.484 732: 1.753.050 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 3.758.D34

lei 7329 1.835.700 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 3.841.584 7326 1.D22.700 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 143.6D5 4.072.27D 7325 2.011.875 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 4.017.75D 7373 2.104.313 567.33D 8.72D 14.36D 1.34D.415 66.031 4.110.1D6

Kata de (arianta *ara proie!t$ !heltuielile !u materiile prime si materiale !onsuma+ile si alte !heltuieli materiale sunt pre(a"ute a inregistra o !restere semni*i!ati(a in anul 2014 prin introdu!erea in produ!tie a noului produs. Costurile materiale a*erente noului produs pentru perioada 2014-2020 au *ost determinate in +a"a pre(i"iunilor produ!tiei (andute.

Perioada 732; Costuri Cantitate (+u!) Cost unitar 350 4.350 376 4.350 403 4.350 422 4.350 442 4.350 463 4.350 484 4.350 7324 732: 7329 7326 7325 7373

83

Costuri materiale anuale

1.522.500

1.635.600

1.753.050

1.835.700

1.D22.700

2.011.875

2.104.313

Cheltuielile !u energia si apa (or a(ea o !restere de 30%-35% *ata de (arianta -*ara proie!t/ in perioada 2012 8 2020 datorita produ!tiei noului produs$ !are (a impli!a un !onsum mai mare de utilitati.

;ersonalul !are (a parti!ipa la implementarea proie!tului este *ormat din personalul e'istent al C.0&1234 1,$ !eea !e *a!e !a pentru implementarea proie!tului sa nu *ie ne!esare !heltuieli salariale suplimentare. Cheltuielile !u personalul (or inregistra o !restere in!epand !u anul 2014 (primul an de produ!tie)$ !and este pre(a"uta anga#area a unei noi persoane$ !are sa deser(eas!a linia de produ!tie.

Cheltuielile !u prestatiile e'terne (or inregistra o !restere de 1%- 2% in anii de implementare ai proie!tului (2012-2013)$ *ata de (arianta *ara proie!t si (or *i datorate !heltuielilor administrati(e si a !heltuieilor di(erse si nepre(a"ute pe !are le impli!a implementarea proie!tului. 2n!epand !u 2014$ la !heltuielile !u prestatii e'terne pe !are C.0&1234 1, le are pentru a!ti(itatea !urenta$ se (or adauga !heltuielile !u prestatii e'terne a*erente noului produs.

2n (arianta *inantarii proie!tului e'!lusi( din surse proprii$ *ara *inantare neram+ursa+ila$ !heltuielile !u do+an"ile (or inregistra o !restere semni*i!ati(a *ata de (arianta -*ara proie!t/ datorita do+an"ilor a*erente !reditului ne!esar pentru implementarea proie!tului$ in (aloare de 2.262.DD4 lei. 2n!epand !u anul 2016$ dupa ram+ursarea !reditului ne!esar pentru sustinerea proie!tului$ !hetuielile !u do+an"ile (or *i "ero.

0e"ultatul net al e'er!itului *inan!iar progno"at a *i inregistrat de !atre C.0&1234 1, in (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/$ (a inregistra o tendinta de !restere in perioada 2011-2020.

8+

8-

C=)- D+ P1=@I- SI PI+1D+1+ ? P1+$IAI=)>- ? $>1I>)-> C. P1=I+C- @>1> >SIS-+)-> @I)>)CI>1> )+1>(0.1S>0I,>
D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I Cifra de afaceri neta ;rodu!tia (anduta (!t. 701H703H704H706H708-667) 6enituri din (an"area mar*urilor (!t. 707) 6enituri din do+an"i inregistrare de entitatile al !aror o+ie!t de a!ti(itate il !onstituie leasingul 6enituri din su+(entii de e'ploatare 6ariatia sto!urilor (!t.711) 1old !reditor 1old de+itor ;rodu!tia imo+ili"ata (!t. 722) ,lte (enituri din e'ploatare (!t. 758) $+)I-.1I DI) +BP,=>->1+ - -=->, a) Cheltuieli !u materiile prime si materialele !onsuma+ile (!t. 601H602) ,lte !heltuieli materiale (!t. 603H604H608) +) ,lte !heltuieli din a*ara (!u energie si apa) (!t. 605) Cheltuieli pri(ind mar*urile (!t. 607) C'eltuieli cu personalul a) 1alarii (!t. 641) 7323 1+>,IA>72.9<4.9:3 21.120.224 615.536 7322 77.:22.<;: 21.D65.033 646.313 7327 7<.:59.56< 23.01D.355 678.628 732< 7;.:47.:65 23.D40.12D 712.560 732; 75.:2;.953 28.866.603 748.188 7324 <3.5;7.5<5 30.157.342 785.5D7 732: <7.<7;.2<4 31.4DD.258 824.877 7329 <<.:46.339 32.7D1.886 866.121 7326 <4.3;6.<:6 34.138.D41 D0D.427 7325 <:.;52.<94 35.536.477 D54.8D8 7373 <9.552.9:< 36.D8D.120 1.002.643

0 80.820 0 38.610 4.564 21.85D.754 7D2.D51 235.841 24.071 472.23D 1.D72.827 1.4D4.457

0 D2.D43 0 77.220 4.108 22.785.616 2.378.853 424.514 24.312 4D1.12D 3.255.165 2.465.854

0 106.884 0 712.706 3D0.106 24.D07.680 2.450.21D 433.004 24.555 510.774 3.343.054 2.532.432

0 122.D17 0 500.848 3D0.148 25.666.602 2.523.725 441.664 24.800 531.205 3.433.316 2.600.808

0 147.501 0 127.654 3D0.1D0 30.280.135 4.121.D37 450.4D7 33.777 552.453 3.603.774 2.731.778

0 16D.626 0 146.802 3D0.232 31.64D.600 4.313.020 45D.507 34.027 574.551 3.6D8.D76 2.803.8D5

0 1D5.06D 0 168.823 4.317 32.6D2.344 4.510.7D3 468.6D8 34.280 5D7.533 3.7D6.74D 2.877.D60

0 224.330 0 1D4.146 4.360 34.080.844 4.676.175 478.071 34.536 621.434 3.8D7.162 2.D54.025

0 257.D7D 0 223.268 4.404 35.534.020 4.848.38D 487.633 34.7D4 646.2D2 4.000.286 3.032.144

0 2D6.676 0 256.758 4.448 37.04D.258 5.025.335 4D7.386 35.055 672.143 4.106.1D4 3.112.371

0 341.178 0 2D5.272 4.470 38.632.683 5.208.176 507.333 35.318 6DD.02D 4.214.D62 3.1D4.765

8/

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I +) Cheltuieli !u asigurarile si prote!tia so!iala (!t. 645-7415) a#>Custarea valorii imobili"arilor corporale si necorporale a.1) Cheltuieli (!t. 6811) a.2) 6enituri (!t. 7813) b# >Custarea valorii activelor circulante +.1) Cheltuieli (!t. 654 ) +.2) 6enituri (!t. 7814 ) ,lte !heltuieli de e'ploatare (rd.24 la 26 ) Cheltuieli pri(ind prestatiile e'terne (!t.611H612H613H614H622H623H624H62 5H626H627H628) Cheltuieli !u alte impo"ite$ta'e si (arsaminte asimilate(!t.635) Cheltuieli !u despagu+iri$ donatii si a!ti(ele !edate (!t. 658 ) Chletuieli pri(ind do+ de re*inantare inregistrate de entitatile al !aror o+ie!t de a!ti(itate il !onstituie leasingul ,#ustari pri(ind pro(i"ioanele pentru ris!uri si !heltuieli Cheltuieli (!t.6812) 6enituri (!t.7812)

7323 1+>,IA>478.370

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

78D.311

810.622

832.50D

871.DD6

8D5.081

D18.788

D43.136

D68.142

DD3.822

1.020.1D6

737.341 737.341 0 6.3D8 6.3D8 0 D.845.770

520.000 520.000 0 5.758 5.758 0 D.120.703

1.504.246 1.504.246 0 5.182 5.182 0 D.487.303

D66.546 D66.546 0 4.664 4.664 0 D.682.333

1.437.312 1.437.312 0 4.1D8 4.1D8 0 11.181.053

1.641.355 1.641.355 0 3.778 3.778 0 11.424.D14

7D6.676 7D6.676 0 3.400 3.400 0 11.674.857

506.633 506.633 0 3.060 3.060 0 11.D31.033

645.147 645.147 0 2.754 2.754 0 12.337.2D1

545.D23 545.D23 0 2.47D 2.47D 0 12.462.708

274.833 274.833 0 2.231 2.231 0 12.738.531

D.6D7.D85

D.01D.126

D.384.710

D.578.714

11.076.3D7

11.31D.213

11.568.0D8

11.823.206

12.228.387

12.352.714

12.627.438

54.284

54.827

55.375

55.D2D

56.488

57.053

57.624

58.200

58.782

5D.370

5D.D63

D3.501

46.751

47.218

47.6D0

48.167

48.64D

4D.135

4D.627

50.123

50.624

51.130

D88.041 1.156.38D 168.348

103.214 115.63D 218.852

108.374 121.421 22D.7D5

113.7D3 127.4D2 241.285

11D.483 133.866 253.34D

125.457 140.560 266.016

131.72D 147.588 27D.317

138.316 154.D67 2D3.283

145.232 162.716 307.D47

152.4D3 170.851 323.345

160.118 17D.3D4 33D.512

8Q

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I C*+,-.I+,I D+ +BP,=>->1+ --=->, 1+A.,->-., DI) +BP,=>->1+ D - Profit - Pierdere 6enituri din interese de parti!ipare (!t 7611H 7613) 6enituri din alte in(estitii si imprumuturi !are *a! parte din a!ti(ele imo+ili"ate 6enituri din do+an"i (!t. 766) din !are (enituri o+tinute de la entitatile a*iliate ,lte (enituri *inan!iare (!t. 765H767H768) $+)I-.1I @I)>)CI>1+ --=->, ,#ustari de (aloare pri(ind imo+ili"arile *inan!iare si a in(estitiilor *inan!iare detinute !a a!ti(e !ir!ulante Cheltuieli 6enituri Cheltuieli pri(ind do+an"ile (!t. 666-7418) din !are (enituri o+tinute de la entitatile a*iliate ,lte !heltuieli *inan!iare (!t. 665) C*+,-.I+,I @I)>)CI>1+ --=->,

7323 1+>,IA>15.075.47D

7322 16.117.220

7327 17.64D.D63

732< 17.4D4.461

732; 21.265.518

7324 22.024.672

732: 21.751.256

7329 22.00D.788

7326 22.857.354

7325 23.1D4.72D

7373 23.520.2D5

6.784.275 0 0

6.668.3D7 0 0

7.257.718 0 0

8.172.140 0 0

D.014.618 0 0

D.624.D27 0 0

10.D41.088 0 0

12.071.056 0 0

12.676.666 0 0

13.854.52D 0 0

15.112.388 0 0

0 7.361 0 18.840 26.201

0 7.582 0 1D.782 27.364

0 7.80D 0 20.771 28.580

0 8.044 0 21.810 2D.853

0 8.285 0 22.D00 31.185

0 8.533 0 24.045 32.57D

0 8.78D 0 25.247 34.037

0 D.053 0 26.510 35.563

0 D.325 0 27.835 37.160

0 D.604 0 2D.227 38.831

0 D.8D3 0 30.688 40.581

0 0 27.03D 0 36.660 63.6DD

0 0 27.03D 0 38.4D3 65.532

0 0 D5.481 0 40.418 135.8D8

0 0 235.471 0 42.43D 277.D10

0 0 157.356 0 44.560 201.D17

0 0 6D.243 0 46.788 116.031

0 0 13.67D 0 4D.128 62.807

0 0 0 0 51.584 51.584

0 0 0 0 54.164 54.164

0 0 0 0 56.872 56.872

0 0 0 0 5D.715 5D.715

88

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I 1+A.,->-., @I)>)CI>1 D - Profit - Pierdere 1+A.,->- C.1+)- D

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

0 37.4D8

0 38.168

0 107.318

0 248.057

0 170.732

0 83.453

0 28.770

0 16.021

0 17.004

0 18.040

0 1D.134

6.746.777 - Profit - Pierdere 6enituri e'traordinare Cheltuieli e'traordinare 1+A.,->-., DI) >C-I$I->-+> +B-1>=1DI)>1> D - Profit - Pierdere 6.42&E02 &?&,G. CI.G&E2.G2 &?&,G. 1+A.,->- 01.- D - Profit - Pierdere 2F;?J2&EG ;. ;0?K2& ,lte impo"ite nepre"entate la elementele de mai sus 1+A.,->-., )+- >, +B+1CI-I.,.I @I)>)CI>1 D 6.746.777 0 1.051.100 0 0 0 21.885.D55 15.13D.178 0 0 0

6.630.228

7.150.400

7.D24.084

8.843.886

D.541.475

10.D12.318

12.055.034

12.65D.663

13.836.48D

15.0D3.253

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 22.812.D80 16.182.752

0 0 24.D36.261 17.785.861

0 0 25.6D6.455 17.772.371

0 0 30.311.320 21.467.435

0 0 31.682.178 22.140.704

0 0 32.726.381 21.814.063

0 0 34.116.407 22.061.372

0 0 35.571.180 22.D11.517

0 0 37.088.08D 23.251.600

0 0 38.673.264 23.580.011

6.630.228 0 1.060.837 0

7.150.400 0 1.144.064 0

7.D24.084 0 1.267.853 0

8.843.886 0 1.415.022 0

D.541.475 0 1.526.636 0

10.D12.318 0 1.745.D71 0

12.055.034 0 1.D28.805 0

12.65D.663 0 2.025.546 0

13.836.48D 0 2.213.838 0

15.0D3.253 0 2.414.D21 0

80

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I - Profit - Pierdere

7323 1+>,IA>5.6D5.677 0

7322 5.56D.3D2 0

7327 6.006.336 0

732< 6.656.230 0

732; 7.428.864 0

7324 8.014.83D 0

732: D.166.347 0

7329 10.126.22D 0

7326 10.634.117 0

7325 11.622.651 0

7373 12.678.333 0

04

2n !eea !e pri(este elementele +ilantiere$ per ansam+lu$ e(olutia a!ti(ului si pasi(ului !ompaniei a *ost progno"ata a inregistra !resteri !uprinse intre 1$2% si 4$2% pentru perioada 2014-2020$ tinand !ont !a implementarea noului proie!t (a !reste a!ti(itatea !urenta a !ompaniei$ (or *i a!hi"itionate a!ti(e *i'e !orporale si (a *i !ontra!tat un imprumut pentru a sustine *inantarea intregii (alori a proie!tului. Cea mai mare !restere a elementelor +ilantiere poate *i o+ser(ata in primul an de implementare 2012. ,!easta !restere este data insa si de implementarea proie!tului din !adrul ?peratiunii 232 -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea - de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/.

2mo+ili"arile !orporale ale C.0&1234 1, au *ost pre(i"ionate pornind de la (arianta *ara proie!t$ pentru !are au *ost luate in !onsiderare pentru perioada 2012-2020 !resteri anuale liniare. ;entru (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/$ au *ost !uprinse in pre(i"iuni imo+ili"arile !orporale a!hi"itionate in !adrul proie!tului pentru etapa de dare in produ!tie in (aloare de 1.608.165 lei$ a!ti(e !are se (or amorti"a liniar in 60 de luni.

2mo+ili"arile ne!orporale ale C.0&1234 pentru (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/ nu (or *i di*erite *ata de (arianta -*ara proie!t/ pe perioada de progno"a$ implementarea proie!tului nea(and o in*luenta asupra a!estora.

,!ti(ele !ir!ulante ale C.0&1234 1, sunt progno"ate a inregistra o !restere de 16% in primul an dupa implementarea proie!tului (2014). 2n perioada 2015 8 2020 !resteri anuale (or *i de 3%$ progno"a *a!uta pe +a"a pre(i"iunilor de !restere a !reantelor si sto!urilor !ompaniei$ !resteri !e (or *i determinate de !resterea (olumului produ!tiei (andute datorata implementarii proie!tului.

,nali"a e(olutiei progno"ate a pasi(ului in perioada 2011-2020 pentru C.0&1234 1, s-a *a!ut tinandu-se !ont de ne!esarul de *inantat pentru implementarea proie!tului.

,st*el$ datoriile pe termen s!urt ale so!ietatii sunt progno"ate a inregistra !resteri in perioada 20122020$ pentru (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/ *ata de (arianta -*ara proie!t/. ,!easta e(olutie este determinata de ne!esarul de *inantat pe termen s!urt pentru implementarea proie!tului$ dar si de !resterea (olumului datoriilor !atre *urni"orii de materii prime si materiale ne!esare noii produ!tii pre(i"ionate in perioada de progno"a. 2n anul 2012 se poate o+ser(a o !restere a datoriilor pe termen s!urt de 33% datorita ram+ursarilor a*erente !reditului ne!esar atat pentru proie!tul din !adrul ?peratiunii 232 -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea - de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/$ !at si al !reditului ne!esar pentru a!est proie!t. ;entru perioada urmatoare$ !resterea datoriilor pe termen s!urt a *ost estimata la apro'imati( 3% pe an.

01

=atoriile pe termen lung au luat in !al!ul atat !reditul ne!esar implementarii proie!tului din !adrul ?peratiunii ?232$ !at si !reditul ne!esar implementarii a!estui proie!t de 2.262.DD4 lei !u o perioada de maturitate de 4 ani.

2n !onditiile diminuarii datoriilor pe termen lung prin ram+ursarea treptata a !reditelor$ !apitalurile proprii ale so!ietatii pentru (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/ sunt pre(a"ute a inregistra !resteri !ontinue pana in anul 2020.

05

0I,>)- ? P1+$IAI=)>- ? $>1I>)-> C. P1=I+C- @>1> >SIS-+)-> @I)>)CI>1> )+1>(0.1S>0I,>

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I >C-I$+ I(=0I,IA>-+ I(=0I,IA>1I )+C=1P=1>,+ I(=0I,IA>1I C=1P=1>,+ I(=0I,IA>1I @I)>)CI>1+ >C-I$+ I(=0I,IA>-+ -=->, D >C-I$+ CI1C.,>)-+ S-=C.1I C1+>)-+ I)$+S-I-II P+ -+1(+) SC.1C>S> SI C=)-.1I ,> 0>)CI >C-I$+ CI1C.,>)-+ -=->, C*+,-.I+,I I) >$>)S D>-=1II C+ -1+0.I+ P,>-I-+ I)-1-= P+1I=>D> D+ .) >) >C-I$+ CI1C.,>)-+E 1+SP+C-I$ D>-=1II

7323

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

315.342 633.5D1 0 D48.D33

2D5.342 433.5D1 0 728.D33

1.214.D87 4.058.752 0 5.273.73D

841.772 3.D25.646 0 4.767.418

468.557 2.861.54D 0 3.330.106

265.342 1.D03.40D 0 2.168.751

278.675 1.273.400 0 1.552.075

2D3.675 D86.767 0 1.280.442

30D.00D 776.D81 0 1.085.D8D

326.675 548.3D1 0 875.066

344.342 585.8D1 0 D30.233

684.472 10.410.358 0

1.163.602 10.722.66D 12.000

1.1D8.510 11.044.34D 12.480

1.234.466 11.375.67D 12.D7D

1.728.252 13.082.031 13.4D8

1.780.100 13.474.4D2 14.038

1.833.503 13.878.727 14.600

1.888.508 14.2D5.08D 15.184

1.D45.163 14.723.D41 15.7D1

2.003.518 15.165.660 16.423

2.063.623 15.620.62D 17.080

846.635

D31.2DD

D4D.D24

D68.D23

D88.301

1.008.067

1.028.22D

1.048.7D3

1.06D.76D

1.0D1.165

1.112.D88

11.D41.465 86.87D

12.82D.570 87.748

13.205.264 88.625

13.5D2.047 8D.512

15.812.083 D0.407

16.276.6D8 D1.311

16.755.058 D2.224

17.247.574 D3.146

17.754.665 D4.078

18.276.765 D5.018

18.814.320 D5.D68

2.725.034

2.806.785

3.824.81D

3.77D.324

4.022.008

3.317.014

3.416.525

3.51D.021

3.624.5D1

3.733.32D

3.845.32D

7.844.837

D.D64.685

8.15D.631

8.D73.021

11.331.47D

12.882.187

13.277.470

13.666.87D

14.067.783

14.480.523

14.D05.44D

03

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I C.1+)-+ )+-+ -=->, >C-I$+ (I).S D>-=1II C.1+)-+ D>-=1II C+ -1+0.I+ P,>-I-+ I)-1-= P+1I=>D> (>I (>1+ D+ .) >) P1=$IAI=>)+ $+)I-.1I I) >$>)S 1. 1u+(entii pentru in(estitii (!t. 131) 2. 6enituri inregistrate in a(ans (!t.472) C>PI->, SI 1+A+1$+ C>PI->, - !apital su+s!ris (arsat (!t. 1012) - !apital su+s!ris ne(arsat (!t. 1011) - patrimoniul regiei (1015) P1I(+ D+ C>PI->, 1+A+1$+ DI) 1++$>,.>1+ ct.234# Sold creditor 1+A+1$+ ct. 23:#

7323

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

8.7D3.770

10.6D3.618

13.433.370

13.740.43D

14.661.584

15.050.D37

14.82D.545

14.D47.321

15.153.772

15.355.58D

15.835.682

35.711

2D.351

3.01D.430

2.002.831

600.612

D88.022 1.458.473 0

884.80D 145.847 0

776.434 1.30D.43D 1.162.133

662.641 D2D.213 780.435

543.15D 54D.003 3D8.736

417.702 168.807 17.038

285.D73 153.287 0

147.657 154.820 0

2.425 156.368 0

0 157.D32 0

0 15D.511 0

1.458.473

145.847

147.306

148.77D

150.267

151.76D

153.287

154.820

156.368

157.D32

15D.511

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

1.D71.000 1.D71.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

337.33D

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

3D4.200

0+

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I - a!tiuni proprii - !astiguri legate de instrumentele de !apitaluri proprii - pierderi legate de instrumentele de !apitaluri proprii P1=@I-., S>. PI+1D+1+> 1+P=1->Sold creditor

7323 0 0

7322 0

7327 0

732< 0

732; 0

7324 0

732: 0

7329 0

7326 0

7325 0

7373

44.612

1.D01.728

1.265.D71

2.053.537

3.723.74D

4.253.1D7

3.012.025

2.308.236

2.152.031

1.367.738

7D2.14D

Sold debitor P1=@I-., S>. PI+1D+1+> +B @I)>)CI>1 Sold creditor

5.6D5.677

5.56D.3D2

6.006.336

6.656.230

7.428.864

8.014.83D

D.166.347

10.126.22D

10.634.117

11.622.651

12.678.333

Sold debitor 0eparti"area pro*itului (!t. 12D) -=->, C>PI->,.1I P1=P1II ;atrimoniul pu+li! (!t. 1016) -=->, C>PI->,.1I

278.5D1

56.861

7.770.037 0 7.770.037

D.77D.45D 0 D.77D.45D

D.637.507 0 D.637.507

11.074.D67 0 11.074.D67

13.517.813 0 13.517.813

14.633.236 0 14.633.236

14.543.572 0 14.543.572

14.7DD.665 0 14.7DD.665

15.151.348 0 15.151.348

15.355.58D 0 15.355.58D

15.835.682 0 15.835.682

0-

+volutia indicatorilor financiari in varianta Fcu proiectE fara aCutor nerambursabilG

.(olutia renta+ilitatii C.0&1234 1, in (arianta implementarii proie!tului *ara a!ordarea a#utorului neram+ursa+il se pre"inta dupa !um urmea"a5

>nul 7323 1ata 0ata renta+ilitatii !omer!iale (00!) 0ata renta+ilitatii *inan!iare (00*) 0ata renta+ilitatii e!onomi!e (0?,) 0ata sol(a+ilitatii generale (0s!) 7 patrimoniale 0enta+ilitatea !i*rei de a*a!eri (0!a)7 Far#a pro*itului net 0ata li!hiditatii imediate (0Gi)7 rata !urent) 3radul de indatorare (3L) 0enta+ilitatea generala (0g) 3 4$63 7 3$30 5 2$28 7322 7327 732< 732; 7324 732: 7329 7326 7325 7373

(+DI> 732;-7373

31$82

37$00

37$0D

35$31

36$42

36$32

37$38

38$02

3D$47

40$51

3Q7/3 //7Q3 /57/4

56$D5

62$32

60$10

54$D6

54$77

63$03

68$42

70$1D

75$6D

80$06

48$87

3D$0D

44$30

46$87

51$D2

5D$46

64$82

66$D5

71$D8

76$17

4$70

4$81

2$71

3$1D

4$16

5$5D

5$3D

5$2D

5$22

5$16

5$16

-71+

2 6$20

24$63

25$35

27$00

25$08

25$D0

28$36

30$0D

30$34

31$85

33$37

50758

4$38

4$57

3$45

3$60

3$D3

4$D1

4$D0

4$D0

4$D0

4$D0

4$8D

+7Q/ 475++713

0$36 3 7$62

0$2D

0$71

0$52

0$34

0$23

0$23

0$24

0$24

0$24

0$24

34$42

33$77

37$45

34$61

36$20

42$02

45$D0

46$41

4D$DD

53$77

0/

$arianta < ? cu proiect cu asistenta financiara nerambursabila

0Q

;rogno"a e(olutiei (eniturilor$ !heltuielilor$ <ilantului si a Contului de ;ro*it si ;ierdere a C.0&1234 1, in (arianta -!u proie!t !u *inantare neram+ursa+ila/ pentru perioada 2011 8 2020$ s-a reali"at pe +a"a ipote"elor de !restere pe !are !ompania le-a estimat pentru ori"ontul de anali"a 2011-2020$ pornind de la pre(i"iunile din (arianta -*ara proie!t/$ la !are s-a adaugat impa!tul implementarii proie!tului in !onditiile o+tinerii asistentei *ianan!iare neram+ursa+ile.

;re(i"iunile au luat totodata in !onsiderare gra*i!ul de esalonare a a!ti(itatilor in !adrul proie!tului propus a *i !o*inantat din *onduri neram+ursa+ile$ pre!um si gra*i!ul de plati si ram+ursari de !heltuieli eligi+ile.

=i*erenta dintre pre(i"iunile in (arianta reali"arii proie!tului !u asistenta *inan!iara neram+ursa+ila si !ele in !are !ompania ar implementa proie!tul *olosind e'!lusi( sursele proprii se o+ser(a in situatiile *inan!iare pre(i"ionate$ a*erente anilor 2012-201D atat in po"itiile +ilantiere$ !at si in !ontul de pro*it si pierdere. =atorita *aptului !a amorti"area a!ti(elor se inregistrea"a pana in anul 201D$ in anul 2020$ re"ultatele *inan!iare sunt a!eleasi in (arianta !u si *ara *inantare neram+ursa+ila.

,st*el$ *inantarea neram+ursa+ila 7 su+(entia a *ost re*le!tata in !onturile !orespun"atoare de Creante$ de Casa si !onturi la +an!i$ in 6enituri in a(ans- 1u+(entii pentru in(estitii$ si in ,lte (enituri din e'ploatare. .ste de mentionat !a s-a a(ut in (edere o durata de amorti"are liniara a a!ti(elor !orporale a!hi"itionate in proie!t$ de 5 ani.

=e asemenea$ *ata de (arianta *inantarii proie!tului e'!lusi( din surse proprii$ *inantarea neram+ursa+ila are un impa!t po"iti( asupra !heltuielilor !u do+an"ile$ a!estea inregistrand ni(eluri mai mi!i. =in 2016$ dupa ram+ursarea !reditului ne!esar pentru sustinerea proie!tului$ !heltuielile !u do+an"ile (or *i "ero.

08

00

144

141

.(olutiile Ci*rei de a*a!eri$ a Cheltuielilor !u materiile prime si materialele !onsuma+ile$ a Cheltuielilor !u energia si apa$ a Cheltuielile !u personalul$ si a Cheltuielilor !u prestatiile e'terne (or *i a!eleasi !u !ele inregistrate in (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/.

Fodul in !are au *ost determinate !heltuielile si (eniturile pentru perioada 2014-2020 a*erente produsului !e (a *i de"(oltat in urma implementarii proie!tului a *ost pre"entat in !adrul (ariantei -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/.

Celelalte elemente de (enituri si !heltuielile (or *i similare !elor estimate pentru (arianta -*ara proie!t/.

0e"ultatul net al e'er!itului *inan!iar progno"at a *i inregistrat de !atre C.0&1234 1, in (arianta -!u proie!t !u *inantare neram+ursa+ila/$ (a *i superior !elui inregistrat in (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/ in perioada 2014-2020 in prin!ipal datorita (eniturilor din su+(entia pentru in(estitii a*erente *inantarii neram+ursa+ile. =e asemenea$ o in*luenta po"iti(a este data si de !heltuielile !u do+an"ile mai mi!i in (arianta -!u proie!t !u *inantare neram+ursa+ila/$ !ontri+utia !ompaniei pentru implementarea proie!tului *iind mai mi!a in !onditiile o+tinerii *inantarii neram+ursa+ile.

145

143

C=)- D+ P1=@I- SI PI+1D+1+ ? P1+$IAI=)>- ? $>1I>)-> C. P1=I+C- C. >SIS-+)-> @I)>CI>1> )+1>(0.1S>0I,>

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 Cifra de afaceri neta ;rodu!tia (anduta (!t. 701H703H704H706H708-667) 6enituri din (an"area mar*urilor (!t. 707) 6enituri din do+an"i inregistrare de entitatile al !aror o+ie!t de a!ti(itate il !onstituie leasingul 6enituri din su+(entii de e'ploatare 6ariatia sto!urilor (!t.711) 1old !reditor 1old de+itor ;rodu!tia imo+ili"ata (!t. 722) ,lte (enituri din e'ploatare (!t. 758) $+)I-.1I DI) +BP,=>->1+ - -=->, a) Cheltuieli !u materiile prime si materialele !onsuma+ile (!t. 601H602) ,lte !heltuieli materiale (!t. 603H604H608) +) ,lte !heltuieli din a*ara (!u energie si apa) (!t. 605) Cheltuieli pri(ind mar*urile (!t. 607) C'eltuieli cu personalul

7323 1+>,IA>72.9<4.9:3 21.120.224 615.536

7322 77.:22.<;: 21.D65.033 646.313

7327 7<.:59.56< 23.01D.355 678.628

732< 7;.:47.:65 23.D40.12D 712.560

732; 75.:2;.953 28.866.603 748.188

7324 <3.5;7.5<5 30.157.342 785.5D7

732: <7.<7;.2<4 31.4DD.258 824.877

7329 <<.:46.339 32.7D1.886 866.121

7326 <4.3;6.<:6 34.138.D41 D0D.427

7325 <:.;52.<94 35.536.477 D54.8D8

7373 <9.552.9:< 36.D8D.120 1.002.643

0 80.820 0 38.610 4.564 21.85D.754 7D2.D51 235.841 24.071 472.23D 1.D72.827

0 D2.D43 0 77.220 4.108 22.785.616 2.378.853 424.514 24.312 4D1.12D 3.255.165

0 106.884 0 712.706 402.477 24.D20.051 2.450.21D 433.004 24.555 510.774 3.343.054

0 122.D17 0 500.848 3D8.3D5 25.674.84D 2.523.725 441.664 24.800 531.205 3.433.316

0 147.501 0 127.654 527.365 30.417.310 4.121.D37 450.4D7 33.777 552.453 3.603.774

0 16D.626 0 146.802 604.104 31.863.472 4.313.020 45D.507 34.027 574.551 3.6D8.D76

0 1D5.06D 0 168.823 218.18D 32.D06.217 4.510.7D3 468.6D8 34.280 5D7.533 3.7D6.74D

0 224.330 0 1D4.146 133.014 34.20D.4D7 4.676.175 478.071 34.536 621.434 3.8D7.162

0 257.D7D 0 223.268 133.057 35.662.673 4.848.38D 487.633 34.7D4 646.2D2 4.000.286

0 2D6.676 0 256.758 81.145 37.125.D55 5.025.335 4D7.386 35.055 672.143 4.106.1D4

0 341.178 0 2D5.272 4.470 38.632.683 5.208.176 507.333 35.318 6DD.02D 4.214.D62

14+

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 a) 1alarii (!t. 641) +) Cheltuieli !u asigurarile si prote!tia so!iala (!t. 645-7415) a#>Custarea valorii imobili"arilor corporale si necorporale a.1) Cheltuieli (!t. 6811) a.2) 6enituri (!t. 7813) b# >Custarea valorii activelor circulante +.1) Cheltuieli (!t. 654 ) +.2) 6enituri (!t. 7814 ) ,lte !heltuieli de e'ploatare (rd.24 la 26 ) Cheltuieli pri(ind prestatiile e'terne (!t.611H612H613H614H622H623H624H62 5H626H627H628) Cheltuieli !u alte impo"ite$ta'e si (arsaminte asimilate(!t.635) Cheltuieli !u despagu+iri$ donatii si a!ti(ele !edate (!t. 658 ) Chletuieli pri(ind do+ de re*inantare inregistrate de entitatile al !aror o+ie!t de a!ti(itate il !onstituie leasingul ,#ustari pri(ind pro(i"ioanele pentru ris!uri si !heltuieli Cheltuieli (!t.6812) 6enituri (!t.7812)

7323 1+>,IA>1.4D4.457 478.370

7322 2.465.854 78D.311

7327 2.532.432 810.622

732< 2.600.808 832.50D

732; 2.731.778 871.DD6

7324 2.803.8D5 8D5.081

732: 2.877.D60 D18.788

7329 2.D54.025 D43.136

7326 3.032.144 D68.142

7325 3.112.371 DD3.822

7373 3.1D4.765 1.020.1D6

737.341 737.341 0 6.3D8 6.3D8 0 D.845.770

520.000 520.000 0 5.758 5.758 0 D.120.703

1.504.246 1.504.246 0 5.182 5.182 0 D.487.303

D66.546 D66.546 0 4.664 4.664 0 D.682.333

1.437.312 1.437.312 0 4.1D8 4.1D8 0 11.181.053

1.641.355 1.641.355 0 3.778 3.778 0 11.424.D14

7D6.676 7D6.676 0 3.400 3.400 0 11.674.857

506.633 506.633 0 3.060 3.060 0 11.D31.033

645.147 645.147 0 2.754 2.754 0 12.337.2D1

545.D23 545.D23 0 2.47D 2.47D 0 12.462.708

274.833 274.833 0 2.231 2.231 0 12.738.531

D.6D7.D85

D.01D.126

D.384.710

D.578.714

11.076.3D7

11.31D.213

11.568.0D8

11.823.206

12.228.387

12.352.714

12.627.438

54.284

54.827

55.375

55.D2D

56.488

57.053

57.624

58.200

58.782

5D.370

5D.D63

D3.501

46.751

47.218

47.6D0

48.167

48.64D

4D.135

4D.627

50.123

50.624

51.130

D88.041 1.156.38D 168.348

103.214 115.63D 218.852

108.374 121.421 22D.7D5

113.7D3 127.4D2 241.285

11D.483 133.866 253.34D

125.457 140.560 266.016

131.72D 147.588 27D.317

138.316 154.D67 2D3.283

145.232 162.716 307.D47

152.4D3 170.851 323.345

160.118 17D.3D4 33D.512

14-

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

C*+,-.I+,I D+ +BP,=>->1+ --=->, 1+A.,->-., DI) +BP,=>->1+ D - Profit - Pierdere 6enituri din interese de parti!ipare (!t 7611H 7613) 6enituri din alte in(estitii si imprumuturi !are *a! parte din a!ti(ele imo+ili"ate 6enituri din do+an"i (!t. 766) din !are (enituri o+tinute de la entitatile a*iliate ,lte (enituri *inan!iare (!t. 765H767H768) $+)I-.1I @I)>)CI>1+ --=->, ,#ustari de (aloare pri(ind imo+ili"arile *inan!iare si a in(estitiilor *inan!iare detinute !a a!ti(e !ir!ulante Cheltuieli 6enituri Cheltuieli pri(ind do+an"ile (!t. 666-7418) din !are (enituri o+tinute de la entitatile a*iliate ,lte !heltuieli *inan!iare (!t. 665)

15.075.47D

16.117.220

17.64D.D63

17.4D4.461

21.265.518

22.024.672

21.751.256

22.00D.788

22.857.354

23.1D4.72D

23.520.2D5

6.784.275 0 0

6.668.3D7 0 0

7.270.088 0 0

8.180.387 0 0

D.151.7D3 0 0

D.838.7DD 0 0

11.154.D61 0 0

12.1DD.70D 0 0

12.805.31D 0 0

13.D31.226 0 0

15.112.388 0 0

0 7.361 0 18.840 26.201

0 7.582 0 1D.782 27.364

0 7.80D 0 20.771 28.580

0 8.044 0 21.810 2D.853

0 8.285 0 22.D00 31.185

0 8.533 0 24.045 32.57D

0 8.78D 0 25.247 34.037

0 D.053 0 26.510 35.563

0 D.325 0 27.835 37.160

0 D.604 0 2D.227 38.831

0 D.8D3 0 30.688 40.581

0 0 27.03D 0 36.660

0 0 27.03D 0 38.4D3

0 0 82.22D 0 40.418

0 0 176.255 0 42.43D

0 0 110.630 0 44.560

0 0 53.828 0 46.788

0 0 13.67D 0 4D.128

0 0 0 0 51.584

0 0 0 0 54.164

0 0 0 0 56.872

0 0 0 0 5D.715

14/

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 C*+,-.I+,I @I)>)CI>1+ --=->, 1+A.,->-., @I)>)CI>1 D - Profit - Pierdere 1+A.,->- C.1+)- D - Profit - Pierdere 6enituri e'traordinare Cheltuieli e'traordinare 1+A.,->-., DI) >C-I$I->-+> +B-1>=1DI)>1> D - Profit - Pierdere 6.42&E02 &?&,G. CI.G&E2.G2 &?&,G. 1+A.,->- 01.- D - Profit - Pierdere 2F;?J2&EG ;. ;0?K2& ,lte impo"ite nepre"entate la elementele de mai sus

7323 1+>,IA>63.6DD

7322 65.532

7327 122.646

732< 218.6D3

732; 155.1D1

7324 100.616

732: 62.807

7329 51.584

7326 54.164

7325 56.872

7373 5D.715

0 37.4D8

0 38.168

0 D4.066

0 188.840

0 124.006

0 68.037

0 28.770

0 16.021

0 17.004

0 18.040

0 1D.134

6.746.777 0 0 0

6.630.228 0 0 0

7.176.022 0 0 0

7.DD1.547 0 0 0

D.027.787 0 0 0

D.770.762 0 0 0

11.126.1D0 0 0 0

12.183.687 0 0 0

12.788.316 0 0 0

13.D13.186 0 0 0

15.0D3.253 0 0 0

0 0 21.885.D55 15.13D.178

0 0 22.812.D80 16.182.752

0 0 24.D48.631 17.772.60D

0 0 25.704.702 17.713.155

0 0 30.448.4D5 21.420.708

0 0 31.8D6.051 22.125.288

0 0 32.D40.253 21.814.063

0 0 34.245.060 22.061.372

0 0 35.6DD.833 22.D11.517

0 0 37.164.786 23.251.600

0 0 38.673.264 23.580.011

6.746.777 0 1.051.100 0

6.630.228 0 1.060.837 0

7.176.022 0 1.148.164 0

7.DD1.547 0 1.278.648 0

D.027.787 0 1.444.446 0

D.770.762 0 1.563.322 0

11.126.1D0 0 1.780.1D0 0

12.183.687 0 1.D4D.3D0 0

12.788.316 0 2.046.131 0

13.D13.186 0 2.226.110 0

15.0D3.253 0 2.414.D21 0

14Q

=.4EF20., 24=2C,&?0EGE2 1+A.,->-., )+- >, +B+1CI-I.,.I @I)>)CI>1 D - Profit - Pierdere

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

5.6D5.677 0

5.56D.3D2 0

6.027.85D 0

6.712.8DD 0

7.583.341 0

8.207.440 0

D.346.000 0

10.234.2D7 0

10.742.185 0

11.687.076 0

12.678.333 0

148

2n !eea !e pri(este progno"a po"itiilor +ilantiere$ per ansam+lu$ e(olutia a!ti(ului si pasi(ului !ompaniei a *ost progno"ata in !restere pentru perioada 2014-2020 (intre 1$2% si 3$1%)$ tinand !ont !a implementarea noului proie!t (a !reste a!ti(itatea !urenta a !ompaniei$ (or *i a!hi"itionate a!ti(e *i'e !orporale si (a *i !ontra!tat un imprumut !are sa !omplete"e sursele proprii ale +ene*i!iarului si *inantarea neram+ursa+ila. Cea mai semni*i!ati(a !restere a elementelor +ilantiere (40%) poate *i o+ser(ata in primul an de implementare - 2012. ,!easta !restere este determinata insa si de implementarea proie!tului din !adrul ?peratiunii 232 -=e"(oltarea in*rastru!turii pentru !er!etarea de"(oltarea de noi ser(i!ii ele!troni!e de in!redere$ +a"ate pe in*rastru!turi de !hei pu+li!e (;>2)$ mar!are temporala$ !riptogra*ie si dispo"iti(e !riptogra*i!e/.

,!ti(ele imo+ili"ate pre"inta a!eleasi (alori !a si in (arianta reali"arii proie!tului in (arianta *ara asistenta *inan!iara neram+ursa+ila.

Kata de (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/$ in (arianta -!u *inantare neram+ursa+ila/$ a!ti(ele !ir!ulante ale C.0&1234 1, sunt progno"ate a inregistra o !restere (15%) in anul 2014 datorita impa!tului asistentei *inan!iare neram+ursa+ile asupra (alorii Creantelor$ si a in!asarii su+(entiei. 2n!epand !u anul 2015 !resterea a!ti(elor !ir!ulante (a *i de apro'imati( 3% pe an$ progno"a *a!uta pe +a"a pre(i"iunilor de !restere a !reantelor si sto!urilor !ompaniei$ !resteri !e (or *i determinate de !resterea (olumului produ!tiei datorata implementarii proie!tului.

;rogno"a e(olutiei pasi(ului in perioada 2011-2020 s-a *a!ut tinandu-se !ont de ne!esarul de *inantare pentru implementarea proie!tului.

=atoriile pe termen s!urt ale so!ietatii sunt progno"ate a inregistra !resteri in perioada 2012-2020$ pentru (arianta -!u proie!t !u *inantare neram+ursa+ila/ *ata de (arianta -*ara proie!t/. ,!easta e(olutie este determinata de !resterea produ!tiei in perioada de progno"a datorita de"(oltarii noului produs$ !restere !e impli!a si !resterea (olumului de datorii !atre *urni"orii de materii prime si materiale ne!esare o+tinerii produ!tiei pre(i"ionate. =e asemenea$ !resterea este data si de ne!esarul de *inantare pe termen s!urt pentru !ontri+utia proprie a C.0&1234 1, pentru implementarea proie!tului$ pana la ram+ursarea !heltuielilor eligi+ile. 2n anul 2012 se poate o+ser(a o !restere a datoriilor pe termen s!urt de 38% datorita ram+ursarilor a*erente !reditului ne!esar atat pentru proie!tul din !adrul ?peratiunii 232$ !at si al !reditului ne!esar pentru a!tualul proie!t. ;entru perioada urmatoare$ !resterea datoriilor pe termen s!urt a *ost estimata la apro'imati( 3% pe an.

=atoriile pe termen lung au *ost pre(i"ionate tinand !ont de *aptul !a pentru implementarea proie!tului (a *i !ontra!tata o linie de !redit pentru o perioada de 4 ani$ pentru a !ompleta ne!esarul de *inantare din surse proprii a*erent !heltuielilor eligi+ile si neeligi+ile. Kata de (arianta -!u proie!t *ara *inantare neram+ursa+ila/$ se o+ser(a !a datoriile !ompaniei sunt mai mi!i$ impa!tul asistentei *inan!iare neram+ursa+ile *iind unul po"iti(.

140

Capitalurile proprii ale so!ietatii pentru (arianta -!u proie!t !u *inantare neram+ursa+ila/ sunt pre(a"ute a inregistra !resteri !ontinue pana in anul 2020$ pe *ondul redu!erii ponderii datoriilor totale in total pasi(.

114

0I,>)- ? P1+$IAI=)>- ? $>1I>)-> C. P1=I+C- C. >SIS-+)-> @I)>CI>1> )+1>(0.1S>0I,>

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I >C-I$+ I(=0I,IA>-+ I(=0I,IA>1I )+C=1P=1>,+ I(=0I,IA>1I C=1P=1>,+ I(=0I,IA>1I @I)>)CI>1+ >C-I$+ I(=0I,IA>-+ - -=->, D >C-I$+ CI1C.,>)-+ S-=C.1I C1+>)-+ I)$+S-I-II P+ -+1(+) SC.1C>S> SI C=)-.1I ,> 0>)CI >C-I$+ CI1C.,>)-+ - -=->, C*+,-.I+,I I) >$>)S D>-=1II C+ -1+0.I+ P,>-I-+ I)-1-= P+1I=>D> D+ .) >) >C-I$+ CI1C.,>)-+E 1+SP+C-I$ D>-=1II C.1+)-+ )+-+ -=->, >C-I$+ (I).S D>-=1II C.1+)-+

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

315.342 633.5D1 0 D48.D33

2D5.342 433.5D1 0 728.D33

1.214.D87 4.058.752 0 5.273.73D

841.772 3.D25.646 0 4.767.418

468.557 2.861.54D 0 3.330.106

265.342 1.D03.40D 0 2.168.751

278.675 1.273.400 0 1.552.075

2D3.675 D86.767 0 1.280.442

30D.00D 776.D81 0 1.085.D8D

326.675 548.3D1 0 875.066

344.342 585.8D1 0 D30.233

684.472 10.410.358 0 846.635 11.D41.465 86.87D 2.725.034

1.163.602 10.722.66D 12.000 D31.2DD 12.82D.570 87.748 2.806.785

1.1D8.510 11.5D5.477 12.480 D4D.D24 13.756.3D2 88.625 3.D17.188

1.234.466 11.574.741 12.D7D D68.D23 13.7D1.10D 8D.512 3.4D7.D10

1.728.252 13.082.031 13.4D8 D88.301 15.812.083 D0.407 3.541.532

1.780.100 13.474.4D2 14.038 1.008.067 16.276.6D8 D1.311 3.317.014

1.833.503 13.878.727 14.600 1.028.22D 16.755.058 D2.224 3.416.525

1.888.508 14.2D5.08D 15.184 1.048.7D3 17.247.574 D3.146 3.51D.021

1.D45.163 14.723.D41 15.7D1 1.06D.76D 17.754.665 D4.078 3.624.5D1

2.003.518 15.165.660 16.423 1.0D1.165 18.276.765 D5.018 3.733.32D

2.063.623 15.620.62D 17.080 1.112.D88 18.814.320 D5.D68 3.845.32D

7.844.837

D.D64.685

7.711.220

8.554.574

11.050.207

12.334.311

12.D43.467

13.461.52D

13.DD1.086

14.480.523

14.D05.44D

8.7D3.770

10.6D3.618

12.D84.D60

13.321.DD2

14.380.313

14.503.062

14.4D5.542

14.741.D71

15.077.075

15.355.58D

15.835.682

111

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I D>-=1II C+ -1+0.I+ P,>-I-+ I)-1-= P+1I=>D> (>I (>1+ D+ .) >) P1=$IAI=>)+ $+)I-.1I I) >$>)S 1. 1u+(entii pentru in(estitii (!t. 131) 2. 6enituri inregistrate in a(ans (!t.472) C>PI->, SI 1+A+1$+ C>PI->, - !apital su+s!ris (arsat (!t. 1012) - !apital su+s!ris ne(arsat (!t. 1011) - patrimoniul regiei (1015) P1I(+ D+ C>PI->, 1+A+1$+ DI) 1++$>,.>1+ ct.234# Sold creditor 1+A+1$+ ct. 23:# - a!tiuni proprii - !astiguri legate de instrumentele de !apitaluri proprii - pierderi legate de instrumentele de !apitaluri proprii

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

35.711

2D.351

2.483.736

1.522.354

600.612

D88.022 1.458.473 0

884.80D 145.847 0

776.434 2.216.60D 2.06D.303

662.641 1.828.136 1.67D.358

543.15D 1.310.751 1.160.484

417.702 716.683 564.D14

285.D73 487.2D0 334.004

147.657 360.170 205.350

2.425 233.065 76.6D7

157.D32 0

15D.511 0

1.458.473

145.847

147.306

148.77D

150.267

151.76D

153.287

154.820

156.368

157.D32

15D.511

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 337.33D 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

1.D71.000 1.D71.000 0 0 0 0 3D4.200 0 0

115

D+).(I1+> I)DIC>-=1.,.I P1=@I-., S>. PI+1D+1+> 1+P=1->Sold creditor

7323 1+>,IA>-

7322

7327

732<

732;

7324

732:

7329

7326

7325

7373

44.612

1.D01.728

1.331.731

2.058.8D7

3.288.001

3.512.71D

2.4D8.36D

1.DD4.817

1.D67.265

1.303.313

7D2.14D

Sold debitor P1=@I-., S>. PI+1D+1+> +B @I)>)CI>1 Sold creditor

5.6D5.677

5.56D.3D2

6.027.85D

6.712.8DD

7.583.341

8.207.440

D.346.000

10.234.2D7

10.742.185

11.687.076

12.678.333

Sold debitor 0eparti"area pro*itului (!t. 12D) -=->, C>PI->,.1I P1=P1II ;atrimoniul pu+li! (!t. 1016) -=->, C>PI->,.1I

0 278.5D1 7.770.037 0 7.770.037

0 56.861 D.77D.45D 0 D.77D.45D

0 0 D.724.7D0 0 D.724.7D0

0 0 11.136.DD6 0 11.136.DD6

0 0 13.236.542 0 13.236.542

0 0 14.085.35D 0 14.085.35D

0 0 14.20D.56D 0 14.20D.56D

0 0 14.5D4.314 0 14.5D4.314

0 0 15.074.650 0 15.074.650

0 0 15.355.58D 0 15.355.58D

0 0 15.835.682 0 15.835.682

113

>nali"a indicatorilor financiari in varianta Fcu proiectE cu asistenta financiara nerambursabilaG

1ata 1entabilitatii comerciale? in perioada de monitori"are a proie!tului 2014-2020 8 este pre(a"uta a inregistra !resteri !onstante$ a#ungand la o (aloare medie de 38$03% la *inele perioadei de monitori"are. &rendul po"iti( al 0enta+ilitatii !omer!iale demonstrea"a o gestionare e*i!ienta a resurselor si pro!eselor !ompanei in (ederea o+tinerii si (alori*i!arii pe piata a produ!tie o+tinute. ,!est lu!ru este deose+it de important mai ales din perspe!ti(a introdu!erii in *a+ri!atie de noi produse !e antrenea"a noi !osturi de produ!tie si implementarea de noi pro!ese de *a+ri!atie. 1ata 1entabilitatii financiareE indi!ator !e arata e*i!ienta utili"arii !apitalurilor propii ale !ompaniei in a!ti(itatile de in(estii (de de"(oltare)$ a *ost determinata a a(ea o (aloare medie de 68$41% in perioada de pre(i"iune 2014 8 2020. 1ata 1entabilitatii economice a intreprinderii se pre(i"ionea"a a inregistra !resteri importante$ de la o (aloare de 52$28% in 2010 la 76$17% in 2020$ !u o (aloare medie de 63$28% in perioada 2014 8 2020. 2m+unatarirea semni*i!ati(a a 0atei 0enta+ilitatii .!onomi!e demonstrea"a utili"area e*i!ienta si (alori*i!area !orespun"atoare a a!ti(elor so!ietatii$ in s!opul o+tinerii de pro*it. 1ata solvabilitatii generale este progno"ata a a(ea de asemenea o e(olutie as!endenta$ inregistrand o (aloare medie de 5$21 in perioada de monitori"are a proie!tului 2014- 2020. 6alorile ridi!ate ale 0atei sol(a+ilitatii generale indi!a o +una !apa!itate a so!ietatii de a-si plati datoriile prin utili"area si (alori*i!area a!ti(elor +ilantiere. 1entabilitatea Cifrei de >faceri in (arianta implementarii proie!tului !u a#utor neram+ursa+il (a inregistra in perioada 2014 8 2020 o (aloare medie de 2D$64%$ superioara !elei din (arianta implementarii proie!tului *ara a#utorul neram+ursa+il. ,!easta e(olutie arata impa!tul po"iti( al a#utorului neram+ursa+il asupra 0enta+ilitatii Ci*rei de ,*a!eri$ dar si o +una (alori*i!are a produ!tiei o+tinute si in a!elasi timp o gestionare e*i!ienta a !heltuielor materiale$ a !osturilor !u *orta de mun!a$ pre!um si a !osturilor *inan!iare legate in prin!ipal de do+an"ile a*erente imprumuturilor +an!are. 1ata lic'iditatii imediate e'prima !apa!itatea e*e!ti(a a intreprinderii de a *a!e *ata imediat a!hitarii unor o+ligatii. 2n (arianta -!u proie!t$ !u *inantare neram+ursa+ila/ a!easta rata este progno"ata a a(ea o (aloare medie de 4$84 in perioada 2014 8 2020. 6aloarea medie a a!estui indi!ator este !onsiderata satis*a!atoare si se apre!ia"a !a pentru perioada urmatoare$ !ompania nu (a a(ea pro+leme de li!hiditate. /radul de indatorareE indi!ator !e re*le!ta autonomia *inan!iara a unei !ompanii$ se pre(ede a inregistra in (arianta -!u proie!t$ !u *inantare neram+ursa+ila/ o e(olutie *a(ora+ila$ !u o medie de 0$25 in perioada 2014 8 2020. .(olutia 3radului de indatorare din perioada de anali"a demonstrea"a !apa!itatea !ompaniei de a sta+ili o politi!a de *inantare !are sa ii permita o autonomie *inan!iara semni*i!ati(a. 1entabilitatea /enerala in (arianta -!u proie!t$ !u *inantare neram+ursa+ila/$ (a a(ea un trend po"iti($ si o medie de 44$66% in inter(alul 2014 8 2020. &rendul po"iti( al a!estui indi!ator$ este re"ultatul unei gestiuni e*ie!iente a !heltuielor !ompaniei (atat !ele de e'ploatare$ !at si !ele *inan!iare) in s!opul generarii de pro*it. <ene*i!iind de a#utor neram+ur+ail$ so!ietatea (a inregistra o 0enta+iliatate 3enerala superioara *ata de !ea o+tinuta in situatia nea!ordarii a#utorului neram+ursa+il.

Conclu"ie

,nali"a 0atelor de 0enta+ilitate pre"entate mai sus demonstrea"a e*e!tul po"iti($ de !restere a renta+ilitatii si sta+ilitatii *inan!iare a C.0&1234 1, in (arianta implementarii proie!tului !u a!ordarea a#utorului neram+ursa+il$ !omparati( !u !elelalte doua alternati(e5 !ea -*ara proie!t/ si !ea in ipote"a implementarii proie!tului -*ara *inantare neram+ursa+ila/. .(olutia indi!atorilor *inan!iari #usti*i!a (ia+ilitatea implementarii proie!tului in (arianta !u a#utor neram+ursa+il$ demonstrand a(anta#ele e!onomi!e ale !ompaniei in a!easta ipote"a.

11-

>nul 7323 1ata 0ata renta+ilitatii !omer!iale (00!) 0ata renta+ilitatii *inan!iare (00*) 0ata renta+ilitatii e!onomi!e (0?,) 0ata sol(a+ilitatii generale (0s!) 7 patrimoniale 0enta+ilitatea !i*rei de a*a!eri (0!a)7 Far#a pro*itului net 0ata li!hiditatii imediate (0Gi)7 rata !urent) 3radul de indatorare (3L) 0enta+ilitatea generala (0g) 34$6 3 73$3 0 52$2 8 48$87 8$03 56$D5 1$D8 3 43$87 47$58 53$08 60$63 65$52 67$63 72$38 76$17 31$82 7$05 6 60$28 57$2D 58$27 65$77 70$13 71$26 76$11 80$06 3 37$12 35$77 37$11 36$D8 37$76 38$38 3D$68 40$51 7322 7327 732< 732; 7324 732: 7329 7326 7325 7373

(+DI+ 732; - 7373

C1+S-+1+ >0S=,.->

C1+S-+1+ 8

38$03

3$3D 4$8D

10%

68$41

-7%

63$28

11$01

21%

4$70

4$81

2$DD

3$71

4$64

5$5D

5$3D

5$2D

5$22

5$16

5$16

5$21

0$51

11%

26$2 0 24$63 5$44

2 27$23 25$61 26$52 28$D1 30$41 30$65 32$03 33$37 2D$64 3$44 13%

4$38

4$57

3$51

3$D4

4$46

4$D1

4$D0

4$D0

4$D0

4$D0

4$8D

4$84

0$46 0$10

10%

0$36 37$6 2

0$2D

0$66 3

0$45

0$31

0$24

0$24

0$24

0$24

0$24

0$24

0$25

-2D%

34$42

3$D2

37$D0

35$40

37$10

42$84

46$3D

46$8D

50$26

53$77

44$66

7$04

1D%

11/

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei

;ro*ita+ilitatea *inan!iara a in(estitiei$ a *ost determinata prin !al!ularea 6aloarii 4ete ,!tuali"ate (6,4) si a 0atei 2nterne de 0enta+ilitate Kinan!iara (020K).

6aloarea 4eta ,!tuali"ata (6,4) po"iti(a de 1.812.083 lei$ respe!ti( 0ata 2ntern) de 0enta+ilitate Kinan!iar) de 1D$23% superioar) ratei de a!tuali"are *olosit) An anali") (7%) demonstrea"a pro*ita+ilitatea in(estitiei$ !apa!itatea proie!tului de a genera (enituri !are sa asigure o renta+ilitate ade!(ata surselor utili"ate pentru *inantarea in(estitiei.

,nali"a demonstrea"a !a durata de re!uperare a in(estitiei este de 7 ani.

,nali"a pro*ita+ilitatii *inan!iare a in(esti iei a luat in !onsiderare (aloarea total) a in(esti iei$ totalul !osturilor eligi+ile %i ne-eligi+ile (in!lusi( &6,)$ !on*orm pre!i"arilor 3hidului 1oli!itantului. 2n anali"a au *ost luate in !onsiderare numai *lu'urile de numerar e*e!ti(e$ *iind eliminate *lu'urile non-monetare (!onta+ile) !um sunt amorti"arile si pro(i"ioanele. 6aloarea re"iduala a *ost determinata pe +a"a metodei (alorii de li!hidare.

11Q

118

110

154

151

2n (arianta !o*inantarii proie!tului din surse *inan!iare neram+ursa+ile$ anali"a renta+ilitatii e!onomi!e a !apitalului propriu in(estit de C.0&1234 1, de 2.378.864 lei (*ormat din !ontri+utia proprie si surse imprumutate) demonstrea"a renta+ilitatea !apitalurilor anga#ate de !ompanie pentru reali"area in(estitiei$ 0ata 0enta+ilitatii Kinan!iare a Capitalului propriu de 15$87%$ *iind superioara ratei de a!tuali"are *olosita in proie!t de 7%.

0eali"area in(estitiei in (arianta *inantarii in(estitiei integral din surse proprii ale +ene*i!iarului (3.2D8.405 lei)$ in lipsa *inantarii neram+ursa+ile$ se do(edeste a *i nerenta+ila$ 0ata 2nterna de 0enta+ilitate a Capitalurilor proprii pentru inter(alul de 10 ani de anali"a de 5$04% *iind in*erioara ratei de a!tuali"are de 7%.

155

153

15+

15-

15/

,nali"a de sustena+ilitate demonstrea"a *e"a+ilitatea 7 dura+ilitatea *inan!iar) a proie!tului$ *lu' net de numerar !umulat (!u *inanare neram+ursa+il)) *iind po"iti( pe Antreaga perioad) de anali") (2011-2020).

2n !adrul anali"ei *e"a+ilitatii 7dura+ilitatii *inan!iare a proie!tului$ la determinarea *lu'ului de numerar net !umulat s-au luat An !onsiderare !osturile totale ale in(estitiei (eligi+ile %i ne-eligi+ile)$ sursele de *inan are pentru reali"area in(esti iei (*onduri proprii ale +ene*i!iarului$ imprumutul pentru in(estitii$ asistenta *inan!iara neram+ursa+ila si linia de *inantare pana la ram+ursarea *ondurilor E.)$ (eniturile pre(i"ionate pentru *un! ionarea a!esteia$ pre!um %i !osturile impli!ate de operarea a!esteia. 2n !eea !e pri(este *inantarea neram+ursa+ila$ s-a a(ut in (edere o+tinerea unei pre*inantari de 321.83D lei (35% din (aloarea eligi+ila a proie!tului$ in(estitia intrand su+ in!identa regulilor de a#utor de stat)$ !e (a *i *olosita pentru plata !heltuielilor eligi+ile si a &6,-ului a*erent !heltuielilor eligi+ile. 0am+ursarile de !heltuieli eligi+ile din partea ?2 (or *i *olosite pentru ram+ursarea !reditului$ ast*el in!at a!este *onduri nu sunt luate in !al!ul la determinarea disponi+ilului din !ontul proie!tului.

Contri+utia proprie a +ene*i!iarului (pentru !heltuielile eligi+ile si neeligi+ile ale proie!tului) este destinata a!operirii !heltuielilor !u salariile personalului impli!at in a!ti(itatile de de"(oltare e'perimentala$ pe toata perioada de implementare a proie!tului (24 luni) pre!um si a !elorlalte !osturi pe !are le impli!a proie!tul in ultimele 3 luni de implementare.

15Q

158

150

134

>nali"a de sen"itivitate

,nali"a de sen"iti(itate a a(ut drept o+ie!ti( identi*i!area (aria+ilelor !riti!e %i a impa!tului poten ial al (aria iei a!estor (aria+ile asupra indi!atorilor de per*orman ) *inan!iar) rele(an i ai proie!tului$ si anume rata intern) de renta+ilitate *inan!iar) a in(esti iei %i (aloarea *inan!iar) a!tual) net) (020K7C si 6,4K7C). ,nali"a s-a reali"at pentru (arianta !u proie!t !u *inantare neram+ursa+ila si a luat in !onsiderare trei (aria+ile5 !ostul in(estitional$ (eniturile de operare si !osturile de operare$ urmarindu-se identi*i!area (aria+ilelor !riti!e pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. 2nali%a co parata a ari ii variatiei indicatorilor de perfor an #valoarea actuala neta si rata interna de rentabilitate& ca ur are a odificrilor pro!entuale de H7- 1% induse setului de variabile #!ostul in(estitional$ !osturile de e'ploatare$ si (eniturile proie!tului) a !ondus la urmatoarele re"ultate5

$ariabile testate

Coerficienti

1I1@ 8#

$)> lei#

$ariatia 1I1 8

$ariatia $)> lei#

Scenariul de ba"a s2 s7 s< s; s4 s: Cost de in(estitie Cost de in(estitie 6enituri 6enituri Costuri de operare Costuri de operare

2338 101% DD% 101% DD% 101% DD%

25E7<8 1D$81% 20$40% 20$73% 17$71% 18$D2% 21$28%

2.627.36< 1.D81.5D0 2.043.243 2.048.520 1.575.646 1.823.055 2.201.77D -3$0% -6$1% -7$8% 7$D% 1$6% -10$7% -D$35% -12$76% -13$0% 13$0% -0$6% -21$5%

131

135

133

13+

13-

=in anali"a !elor trei (aria+ile !onstatam !a (eniturile din operare au in*luenta !ea mai mare asupra indi!atorilor de renta+ilitate *inan!iara$ o modi*i!are de 1% a (eniturilor determinand o (ariatie de 7$8% a 020$ respe!ti( de 13% a (alorii nete a!tuali"ate. 6aria+ilele !riti!e pentru dura+ilitatea +ene*i!iilor proie!tului !are au produs o modi*i!are !u mai mult de 5% in (aloarea de +a"a a 6,4K sunt !ostul in(estitiei$ (eniturile din operare si !osturile de operare. 6alorile de co utare pentru variabilele critice identificate7 si anu e odi*i!area pro!entual) a (aria+ilei !riti!e !are determin) !a (aloarea indi!atorului de per*orman ) anali"at s) a#ung) su+ un ni(el minim de a!!epta+ilitate$ sunt5

$ariabila critica Cost investitiei $enituri Costuri de operare

$aloare de comutare $)>H3# 2:4E768 57E<;8 223E:<8

;le!and de la in*luenta (aria+ilelor !riti!e asupra renta+ilitatii proie!tului$ *irma (a a(ea in (edere masuri de gestionare a a!estor ris!uri pentru mentinerea ni(elului de renta+ilitate a produselor5 gestionarea relatiei !u *urni"orii potentiali pentru a!ti(ele !e urmea"a sa *ie a!hi"itionate pentru reali"area in(estitiei$ ast*el in!at sa nu se modi*i!e !ostul estimat al in(estitiei9 anali"a permanenta a !on!urentei si im+unatatirea per*ormantelor propriilor produse ast*el ina!at sa se mentina ni(elul de !ompetiti(itate pre(i"ionat9 im+unatatirea permanenta a metodelor de marCeting9 !resterea numarului *urni"orilor potentiali de materii prime de !alitate !are sa permita mentinerea !osturilor in mar#ele la !ost luate in !onsiderare in ela+orarea proie!tului9 urmarirea permanenta a !osturilor de produ!tie !are sa *a!a posi+ila luarea masurilor de optimi"are a !osturilor.

Conclu"ie

6aloarea 4eta ,!tuali"ata (6,4) po"iti(a de 1.812.083 lei$ respe!ti( 0ata 2ntern) de 0enta+ilitate Kinan!iar) de 1D$23% superioar) ratei de a!tuali"are *olosit) An anali") (7%) demonstrea"a pro*ita+ilitatea in(estitiei.

13/

,nali"a 0atelor de 0enta+ilitate ale C.0&1234 1, demonstrea"a e*e!tul po"iti($ de !restere a renta+ilitatii si sta+ilitatii *inan!iare a so!ietatii in (arianta implementarii proie!tului !u asistenta *inan!iara neram+ursa+ila$ !eea !e #usti*i!a (ia+ilitatea implementarii proie!tului.

13Q

Capitolul IB. Conclu"ii


9)perienta C9<=SI>. de cinci ani pe piata serviciilor de securi%area a infor atiilor7 ec*ipa solida de cercetare E de%voltare constituita in cadrul fir ei receptiva la provocarile noilor te*nolo"ii7 fac din C9<=SI>. un pro otor al inovarii7 capabil sa raspunda cerintelor pietei prin de%voltarea de noi produse si servicii. In aceste conditii a aparut oportunitatea de%voltarii unui ec*ipa ent de criptare pentru protectia traficului in retele infor atice7 pre%entat in acest proiect. <e%ultatul propus va fi un produs nou si cel ai co petitiv de pe piata produselor de criptare destinat ediului "uverna ental din <o ania si ediului de afaceri care intra in relatie cu acesta. Solutia te*nica propusa pentru de%voltarea criptorului de date destinat protectiei infor atiilor in retele IP #Internet Protocol& neprote3ate7 prin criptarea(decriptarea in ti p real a infor atiilor ve*iculate in cadrul proiectului7 are in vedere valorificarea re%ultatelor cercetarii desfasurate in cadrul unui proiect anterior de cercetare #,2SA& si este una realista. Descrierea solutiei te*nice atat pentru etapa de de%voltare e)peri entala cat si pentru cea de dare in productie7 s-a facut pe ba%a co ponentelor si te*nolo"iilor e)istente si care sunt necesare pentru de%voltarea opti a a produsului. On vederea i ple entrii adecvate a activit@ilor proiectului propus7 a fost propusa o ec*ipa de i ple entare alcatuit din speciali?ti an"a3a@i n cadrul C9<=SI>. S27 cu o vasta e)periena acu ulata n principal n de%voltarea de produse *ardBare si softBare i cu un nalt potenial de asi ilare a ulti elor te*nolo"ii n do eniu. .ecesarul de finantare pentru i ple entarea proiectului este unul realist7 care acopera toate activitatile pre%entate in proiect. C9<=SI>. este capabil s contribuie cu aport propriu la i ple entarea proiectului i s entina ulterior re%ultatele proiectului. 2nali%a financiara a fost reali%ata plecand de la alternativele pe care C9<=SI>. le are la acest o ent6 - 'arianta fara investitie ( fara proiect - 'arianta cu investitie7 pentru ur atoarele scenarii6 o <eali%arii proiectului fara asistenta nera bursabila o <eali%arii proiectului cu asistenta financiara nera bursabila7 Iar investitia propusa a fost evaluata pe ba%a anali%ei de sustenabilitate7 inclusiv pe ba%a ratelor de rentabilitate. 2nali%a financiara de onstrea%a ca proiectul este fe%abil n ca%ul obinerii fondurilor nera bursabile7 valoarea actuali%at net fiind po%itiv7 iar rata rentabilitatii financiare superioara ratei de actuali%are.

138

Clu)ul de nu erar cu ulat po%itiv pe ntre" intervalul de pro"no% arata la randul sau capacitatea certSI>n de a i ple enta proiectul si de a entine investitia in perioada de durabilitate. <e%ultatele proiectului au un i pact po%itiv atat la nivelul certSI>.7 conducand la cresterea co petitivitatii fir ei7 cat si la nivel naional prin de%voltarea unui nou produs de inalta te*nolo"ie si sti ularea de%voltarii sectorului CDI din <o ania.

130

Capitolul B. >ne&e i alte documente Custificative

1+4