Sunteți pe pagina 1din 69

Hai

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

LUCRARE DE LICEN
DIAGNOSTICUL RATELOR DE RENTABILITATE ALE NTREPRINDERII

Coordo !"or #"$$ %$&$': L('"or ) $*+ dr+

A,-o.*( ":

CONSTANA /001

CUPRINS

INTRODUCERE CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL RATELOR DE RENTABILITATE ALE NTREPRINDERII 1.1. Sistemul de rate 1.2. Ratele de rantabilitate 1.2.1. Ratele de rantabilitate comercial 1.2.2. Ratele de rentabilitate economic 1.2.3. Ratele de rentabilitate financiar 1.3. Ratele structurii financiare 1.3.1. Rate echilibrului financiar 1.3.2. Ratele de ndatorare 1.3.3. Ratele pri ind structura acti ului !i pasi ului 1.". #re$entarea %eneral a ntreprinderii CAPITOLUL II ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE N CADRUL S+C+ ALMET S+A+ 2.1. 'eterminarea ratelor de rentabilitate comercial 2.2. ( aluarea ratelor de rentabilitate economic 2.3. 'ia%nosticul ratelor de rentabilitate financiar 2.". Rela)ii de interdependen) ntre ratele de rentabilitate 2.".1. Rentabilitatea economic n func)ie de rentabilitatea financiar 2.".2. Rentabilitatea financiar n func)ie de rentabilitatea economic CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL S+C+ ALMET S+A+ PE BAZA METODELOR DE ANALIZ A CHELTUIELILOR 3.1. +nali$a structural a cheltuielilor !i orientarea strate%ic a ntreprinderii 3.2. +nali$a factorial a cheltuielilor n cadrul S.,. +-.(/ S.+. 3.2.1. +nali$a factorial a cheltuielilor la ni elul S.,. +-.(/ S.+. 3.2.2. +nali$a principalelor cate%orii de cheltuieli ale S.,. +-.(/ S.+. CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

2 5 5 6 6 8 9 12 13 16 18 2& 2" 2" 36 "& "5 "5 "*

"9 "9 51 51 53 63 6*

INTRODUCERE

0ntr1o defini)ie sintetic2 rentabilitatea repre$int capacitatea ntreprinderilor de a reali$a profit2 necesar at3t reproduc)iei !i de$ oltrii2 c3t !i remunerrii capitalurilor. 0n asi%urarea acestei capacit)i este deci interesat at3t de)intorul c3t !i utili$atorul factorilor de produc)ie2 care poate fi indi idual sau colecti . 4nte%rat n sistemul de rele are a poten)ialului economico1 financiar al ntreprinderilor2 rentabilitatea repre$int o informa)ie independent bncilor2 creditorilor2 unor parteneri de afaceri. 'e aceea2 este socotit ca un modul semnificati n anali$a financiar. .a5imi$area profitului constituie premise ale reali$rii obiecti ului strate%ic2 de perspecti e2 al oricrei ntreprinderi2 sporirea alorii patrimoniale2 asi%urarea remunerrii capitalului2 cre!terea capacit)ii concuren)iale. 4dentificarea posibilit)ilor de cre!tere a profitului necesit o in esti%are aprofundat a acestuia at3t ca dia%nostic static2 c3t !i strate%ic2 oper3nd cu ni ele comparati e interne 6precedente2 prestabilite2 pre i$ionate sau pro%ramate7 !i e5terne 6medii ale sectorului de acti itate7. +nali$a dia%nostic i$ea$ reperarea simptomelor2 a disfunctionalit)ilor unei ntreprinderi2 cercetarea !i anali$a faptelor !i
3

responsabilit)ilor2

identificarea

cau$elor

disfunctionalit)ilor2

elaborarea unor pro%rame de ac)iune prin a cror aplicare practic se asi%ur redresarea sau ameliorarea performantelor. +nali$a dia%nostic urmea$ s stabileasc8 1 care sunt re$ultatele ntreprinderilor9 1 dac sunt sau nu satisfctoare !i de ce9 1 cum au fost ob)inute9 1 care sunt performantele !i obiecti ele dorite9 1 care este ni elul performan)elor9 1 ce trebuie fcut pentru atin%erea lui9 1 msurile concrete ce urmea$ a fi ntreprinse at3t pe termen scurt c3t !i pe termen lun%. ,a orice ac)iune2 dia%no$a ntreprinderilor presupune8 1 stabilirea problemelor supuse dia%nosticrii9
1 asi%urarea informa)iilor pe care le necesit9 1 anali$a !i pre$entarea re$ultatelor ntr1un raport n care se reflect obiecti aprecieri2 recomandri. 'ia%nosticarea acti it)ii ntreprinderilor este condi)ionat de sistemul de indicatori2 de capacitatea informa)ional a fiecruia. Sistemul de indicatori trebuie s fie cuprin$tor2 dar re$onabil pentru a permite reali$area scopului informa)iei2 respecti 6 rapiditate2 claritate2 conci$iune7. Ratele constituie informatii utile ac)ionarilor !i pie)ei2 fie bancare2 fie monetare. (le e5prim tendin)ele n e olu)ia ntreprinderii2 e5prim starea snta)ii economiei2 fie a ntreprinderii2 a capacit)ii sale de autofinan)ate2 respecti de$ oltrii sale. #entru ba$a ratelor se crea$ o ima%ine asupra strii de sntate a ntreprinderii2 asupra po$i)iei sale pe pia)2 a po$i)iei sale fa) de clien)ii !i furni$orii si2 fa) de creditorii !i ac)ionarii si. de finan)are a men)inerii !i e aluare !i deci$ie stri2

"

Ratele permit de$ oltarea unor anali$e pe ni elele mana%ementului financiar2 nso)ite de elaborarea !i adaptarea deci$iilor cu implica)ii economice pri ind men)inerea2 ntre)inerea !i de$ oltarea ntreprinderii. #roblemele principale ale dia%nosticului ratelor de rentabilitate ale ntreprinderii abordate n aceast lucrare sunt8 1 determinarea ratelor de rentabilitate comercial9 1 e aluarea ratelor de rentabilitate economic9 1 dia%nosticul ratelor de rentabilitate financiar9 1 rela)ii de interdependen) ntre ratele de rentabilitate. -ucrarea are ca scop o anali$ cau$al a problemelor din %estiunea financiar a ntreprinderii la S.,. +-.(/ S.+. n ale acestora. -ucrarea poate ser i factorilor deci$ionali de la S.,. +-.(/ S.+. ca surs de informa)ii !i orientare referitoare la cunoa!terea %radului de independen) economic !i financiar2 detectarea la momentul oportun a diferitelor cau$e care %enerea$ schimbri nedorite n acti itatea ntreprinderii. Sursele informa)ionale care stau la ba$a lucrrii de fa) sunt8 1 interne8 1 documente de sinte$ : bilan)ul anual 6anii 2&&"2 2&&52 2&&679 1 cont de profit !i pierdere 6anii 2&&"2 2&&52 2&&67. 1 e5terne8 1 re iste de specialitate !i materiale ale unor centre de documentare ,apitolul 42 dia%nosticul ratelor de rentabilitate ale ntreprinderii2 cuprinde cuno!tin)e teoretice despre sistemul de rate2 pre$entarea celor trei cate%orii de rate 6ratele de rentabilitate comercial2 ratele de rentabilitate economic !i ratele de rentabilitate financiar7. Sunt amintite apoi2 ratele structurii financiare2 cuprin$3nd ratele echilibrului financiar2 ratele de ndatorare !i ratele pri ind structura acti ului !i pasi ului7. /ot n capitolul 4 este inclus !i pre$entarea %eneral a ntreprinderii. ,apitolul 442 anali$a ratelor de rentabilitate comercial n cadrul societ)ii comerciale2 determinarea ratelor de rentabilitate comercial2 economic !i financiar2 urmat de anali$a cau$elor e olu)iei acestor indicatori !i2 desi%ur2 anali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunt)ire a alorii indicatorilor. +cest capitol mai pune la dispo$i)ie2 prin intermediul unor tabele !i al unor %rafice2 e olu)ia ratelor de rentabilitate determinate. ederea e iden)ierii caracteristicilor economice !i financiare ale ntreprinderii2 permi)3nd compararea performan)elor industriale !i comerciale

,apitolul 444 propune o metoda de dia%nostic financiar al rentabilit)ii S.,. +-.(/ S.+. pe ba$a unor metode de anali$a a cheltuielilor2 respecti e prin anali$a factorial a cheltuielilor firmei !i anali$a pe cate%orii de cheltuieli. -ucrarea se finali$ea$ prin dia%nosticul financiar al ntreprinderii pe ba$a metodelor de anali$ a cheltuielilor2 fapt care poate conduce la o cre!tere a rentabilit)ii economico1financiare la S.,. +-.(/ S.+.

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL RATELOR DE RENTABILITATE ALE NTREPRINDERII

2+2+ SISTEMUL DE RATE

,unoa!terea %radului de independen) economic !i financiar2 detectarea la momentul respecti a diferitelor cau$e care %enerea$ schimbri nedorite n acti itatea ntreprinderii presupun dia%nisticarea financiar printr1un sistem eficient de rate. Ratele se stabilesc sub forma unor rapoarte semnificati e ntre doua elemente comparabile2 !i n %eneral2 le%ate ntre ele printr1o rela)ie cau$1efect. ;orma de e5primare a ratelor este ariat2 principalele modalit)i fiind8 e5primarea unui coeficient 6un numr72 printr1un procent sau printr1un numr de $ile 6durat7. .atematic2 e5ist posibilitatea formulrii unui numar mare de rate ca efect al diferitelor combina)ii ntre posturile de bilan) sau informa)iilor con)inute n situa)iile de sinte$. Selec)ia ratelor trebuie facut n func)ie de po$i)ia pe care se plasea$ analistul2 c3t !i de problemele ce urmea$a s fie re$ol ate. 0n fond2 metoda ratelor este o tehnic de anali$ folosit2 at3t de anali!tii financiari din ntreprindere2 c3t !i de or%anele bancare si cele de studii financiare. +stfel2 analistul a trebui s procede$e cu mult aten)ie la ale%erea !i interpretatea ratelor care permit posibilitatea de a aprecia %estiunea unei ntreprinderi !i starea de sntate financiar a acesteia. 'e aceea2 utili$area ratelor n anali$a financiar presupune selec)ia acelor rate semnificati e2 independente !i omo%ene. <alorile raportate trebuie s fie comparabile ntre ele sub aspectul con)inutului !i al pre$entrii monetare2 !tiut fiind faptul c succesul anali$ei prin rate este asi%urat n condi)iile n care ratele calculate pe mai multe e5erci)ii successi e sunt comparabile. #rincipalele obiecti e n cadrul anali$ei pe ba$a ratelor constau n studierea succesi a cel pu)in trei dimensiuni financiare ale ntreprinderii8 rentabilitate2 lichiditate2 structur financiar. Ratele posibil de determinat fiind numeroase2 iar %ruparea lor omo%ena !i ri%uroas fiind %reu de reali$at2 se or pre$enta ratele semnificati e circumscrise celor trei dimensiuni financiare2 !i %rupate pe anumite coordonate. #entru efectuarea dia%nisticului financiar se face apel la datele contabile din bilan) !i din contul de profit !i pierdere2 c3t !i la informa)iile con)inute n bilan)ul financiar !i n bilan)ul func)ional.

2+/+ RATELE DE RANTABILITATE


Ratele de rentabilitate e identia$ caracteristicile economice !i financiare ale ntreprinderilor2permi)3nd compararea performan)elor industriale !i comerciale ale acestora. 0n %eneral2 ratele de rentabilitate se determin ca raport ntre efectele economice !i financiare ob)inute !i eforturile depuse pentru ob)inerea lor 6acti e total2 capital in estit etc.7.

Ratele de rentabilitate msoar re$ultatele ob)inute n raport cu acti itatea ntreprinderii 6rentabilitatea comercial7 !i a mi=loacelor economice 6rentabilitatea economic7 sau financiare 6rentabilitatea financiar7. 'iferite ni eluri ale re$ultatelor8 1 .ar=a comercial9 Re$ultatul e5ploatrii9 1 <aloarea adau%at9 Re$ultatul net9 1 (5cedentul brut de e5ploatare. +cestea sunt de%a=ate de acti itate !i putem orbi despre cifra de afaceri fr /<+ !i despre aloarea adau%at. Sunt de%a=ate de altfel !i de mi=oace economice 6imobili$ri brute2 imobili$ri nete2 ne oia de fond de rulment de e5ploatare2 capitalul economic2 capitalul in estit !i acti e total7 !i mi=loace financiare 6capitalul social2 capitaluri proprii2 resurse durabile !i pasi ul total7. 'in cele pre$entate2 re$ult c rentabilitatea ntreprinderii a fi anali$at prin cele trei cate%orii de rate8 1rate de rentabilitate comercial 1rate de rentabilitate economic 1rate de rentabilitate financiar. 2+/+2+ R!"(.( d( r( "!,$.$"!"( 'o3(r'$!.4 Ratele mar=elor beneficiare sau ratele de rentabilitate comercial aprecia$ randamentul diferitelor stadii ale acti itatii ntreprinderii la formarea re$ultatului2 determinate ca raport ntre mar=ele de acumulare !i cifra de afaceri sau aloarea adau%at. (5ist urmtoarele cate%orii de rate9 17 Rata mar=ei comerciale > .ar=a comerciala 1&& <an$ari de marfuri

+ceast rat pune n e iden) strate%ia comercial a ntreprinderii anali$ate. +stfel2 o mar= comercial redus6 insuficient7 implic cheltuieli %enerale ri%uroase !i deci recur%erea la forme de distribuire a mrfurilor care permit reducerea costurilor pri ind personalul i economii asupra cheltuielilor de transport 2stoca= etc. 'in contr2 mar=a comercial ridicat 6 important7 reclam cheltuieli %enerale sporite !i deci ser icii mai bune ctre clien)i. 27 Rata mar=ei brute de e5ploatare sau rata (?(2 msoar ni elul ra$ultatului brut de e5ploatare independent de politica financiar2 politica de in estitii2 de inciden)a fiscalit)ii !i a elementelor e5ceptionale

Rata (?( >

(5cedent brut de e5ploatare 1&& ,ifra de afaceri

+ceasta rat indic aptitudinea proprie a acti itatii de e5ploatare de a de%a=a profit. <aloarea ridicat a rate (?( reflect posibilitatea financiar de rennoire rapid a echipamentelor ntreprinderii. @ ameliorare a ratei (?( e5prim o cre!tere a producti it)ii2 n msura n care rata nu este simpla consecin) a cre!terii ratei mar=ei comerciale2 iar scaderea ei n raport cu o rat a mar=ei comerciale stabile2 do ede!te o mpo rare referitoare la costurile e5ploatrii. 37 Rata mar=ei nete e5prim eficien)a %lobal a ntreprinderii2 respecti 2 capacitatea sa de a reali$a profit !i de a re$ista concurentei. Rata mar=ei nete > Re$ultatul net al e5ercitiului 1&& ,ifra de afaceri

+ceasta rat pre$int facilitate de calcul2 deoarece nu presupune o pre%tire prealabil datelor2 fiind recomamdat n anali$ele financiare i$3nd perioade scurte dar !i ntreprinderi mici. +ceast recomandare este =ustificat de faptul ca re$ultatul net nu e5prim n e5clusi itate un re$ultat al acti itatii de e5ploatare ci el poate fi %enerat de re$ultatul unor opera)ii de de$in estire 6opera)ii e5cep)ionale7 sau al unor plasamente financiare 6opera)ii financiare7 de aceea pentru perioade mai lun%i !i n special n marile ntreprinderi22 e aluarea acti it)ii de e5ploatare6comercial2 industrial7 este bine s fie facut cu a=utorul ratei pri ind rentabilitatea e5ploatrii. "7 Rata mar=ei nete de e5ploatare sau rata pri ind rentabilitatea e5ploatrii2 pune n e iden) eficien)a acti it)ii de e5ploatare sub toate aspectele9 industrial2 administrati !i comercial. Rata mar=ei nete de e5ploatare > Re$ultatul e5ploatarii 1&& ,ifra de afaceri

Re$ultatul e5ploatrii pre$int a anta=ul de a fi influen)at de amortismente !i pro i$ioane2 de enind un re$ultat net al e5ploatrii. 57 Rata mar=ei brute de autofinan)are msoar surplusul de resurse de care dispune ntreprinderea pentru a1!i asi%ura de$ oltarea !iAsau remunerarea ac)ionarilor si. Rata mar=ei brute de autofinantare > 67 Rata mar=ei asupra ,apacitatea de autofinantare 1&& ,ifra de afaceri

alorii adu%ate msoar re$ultatul brut de care dispune

ntreprinderea dup deducerea cheltuielilor de e5ploatare 6consumuri !i cheltuieli de personal7 pentru 1&& lei bo%)ie create 6dac se e5prim procentual7. Rata mar=ei asupra alorii adau%ate > (5cedentul brut de e5ploatare 1&& <aloarea adau%ata 9

2+/+/+ R!"(.( d( r( "!,$.$"!"( ('o o3$'4 Rata rentabilit)ii economice are o accep)iune mai lar% i$3nd n esen) eficien)a

capitalului economic alocat acti it)ii producti e a ntreprinderii. (a se e5prim prin raportul8 R ec > Re$ultatul economic 1&& +cti economic

Re$ultatul economic2 e5clu$3nd elementele financiare !i e5cep)ionale fa ori$ea$ compara)iile ntreprinderilor apartin3nd aceluia!i sector de acti itate. ,apitalul economic alocat e5ploatrii nu )ine cont dec3t de imobili$rile utili$ate de ntreprindere pentru acti itatea sa de e5ploatare !i de cre!terea ne oii de fond de rulment pentru e5ploatare. 'ac re$ultatul economic e5prim re$ultatul e5ploatrii naintea cheltuielilor cu dob3n$ile !i impo$itul pe profit2 relatia de calcul a fi8 Re$ultat de e5ploatare inaintea de ducerea ch .cu dob. si impo$itul pe profit R ae > 1&& ,apital an%a=at n care8 Re$ultatul e5ploatrii naintea deducerii cheltuielilor cu dob3n$ile !i a impo$itului pe profit > Re$ultatul curent naintea impo$itrii B 'ob3n$ile !i cheltuielile asimilate9 Rata rentabilit)ii economice2 astfel calculate2 de ine o rat a rentabilit)ii acti ului economic6Rae7. 'ac re$ultatul economic este un e5cedent brut de e5ploatare2 atunci raportul e5prim rentabilitatea acti ului economic brut 6Raeb78 Raeb > (5cedent brut de e5ploatare 1&& +cti economic brut 6,apital an%a=at7

,apitalul economic poate fi brut sau net2 dup cum imobili$rile includ sau nu amorti$rile !i pro i$ioanele pentru deprecierea acestora. 'e asemenea2 re$ultatul %enerat de acest capital poate fi un re$ultat brut sau net de e5ploatare. #e ba$a re$ultatului brut !i net al e5ploatrii2 precum !i a capitalului economic brut !i net se determin dou rate de rentabilitate economic8 rentabilitatea economic brut 6Re brut7 !i rentabilitatea economic net 6Re net72 conform rela)iilor8 R ec bruta > R ec neta> (?( 1&& ,apital economic brut Re$ultatul e5ploatarii 1&& ,apital economic net 1&

2+/+5+ R!"(.( d( r( "!,$.$"!"( &$ ! '$!r4 Rentabilitatea financiar repre$int capacitatea ntreprinderilor de a de%a=a profit net prin capitalurile proprii an%a=ate n acti itatea sa. R fin > #rofit net C1&& ,apital propriu datorii financiare ,apital propriu

(fectul de le ier financiar ( l ) > ( R ec 1 R dob ) C

Rentabilitatea financiar reflect scopul final al ac)ionarilor unei ntreprinderi2 e5primat prin rata de remunerare a in es)iei de capital facut de ace!tia n procurarea ac)iunilor ei sau a rein estirii totaleApar)iale a profiturilor ce le re in de drept. 'e aceea2 la numitorul raportului or fi%ura capitalurile proprii sau media acestora n msura n care n cursul e5erci)iului au a ut loc modificri sensibile ale capitalului propriu prin aporturi noi n numerar. -a numrator fi%urea$ de obicei re$ultatul net 6profitul net7 sau re$ultatul curent nainte de impo$itare2 care pre$int n raport cu profitul net a anta=ul de a fi mai apropiat de realitatea financiar2 deoarece elimin inciden)a acti ita)ii e5cep)ionale. 0n func)ie de indicatorii utili$a)i la numrtorul raportului2 rentabilitatea financiar a unei societ)i pe ac)iuni poate fi e5primat astfel8 17 Rentabilitatea financiar net > Re$ultatul net al e5ercitiului C1&& capital propriu Re$ultatul curent inainte de impo$it C1&& capital propriu

27 Rentabilitatea financiar nainte de impo$it > 37 Randamentul capitalurilor proprii >

di idende C1&& capital propriu

'e!i foarte utili$at n anali$a financiar2 aceasta rat trebuie s )in cont de metodolo%ia determinarii profitului net2 respecti de re%imul de calcul al amorti$rilor !i pro i$ioanelor2 al cheltuielilor deductibile !i nedeductibile a ute n edere la determinarea ba$ei de calcul a impo$itului de profit. Rentabilitatea financiar remunerea$ ac)ionarii2 fie prin acordare de di idende2 fie sub forma afectrii 6ma=orrii7 re$er elor care n fapt repre$int o cre!tere a a erii proprietarilor2 prin ncorporarea lor n capital !i deci o cre!tere a alorii intrinsece a ac)iunii. +c)ionarii ma=oritari fc3nd adesea un plasament pe termen lun%2 nu solicit o rentabilitate imediat pe ac)iune !i deci un di idend important2 fiind preocupa)i2 n special de un re$ultat satisfctor chiar daca acesta este conser at de ntreprindere2 ntruc3t a %enera o cre!tere a 11

alorii ac)iunilor. 'e aceea2 ei sunt interesa)i de cunoa!terea rentabilit)ii capitalurilor proprii2 rentabilitate determinat prin raporturi8 #rofit net al e5erci)iului A ,apitaluri proprii. #entru aceast cate%orie de ac)ionari2 aprecierea rentabilit)ii nete pe ac)iune sau a profitului pe ac)iune2 ca e5presie direct a profitabilit)ii ntreprinderii2 poate fi reali$at cu a=utorul raportului8 #rofitul pe actiune > #rofitul net al e5ercitiului Dumarul de actiuni emise

+ceast rat2 determinat pentru fiecare societate de ac)iuni nu ofer posibilitatea compara)iilor ntre acestea2 datorit dificult)ilor de interpretare ale diferen)elor obser ate de la o societate la alta. +stfel2 dou firme de aceea!i talie cu capitaluri proprii !i profit net de aceea!i mrime2 deci cu rentabilit)i ale capitalurilor proprii e%ale2 pot a ea profituri pe ac)iune diferite n functie de numrul ac)iunilor emise. +c)ionarul minoritar este de obicei preocupat de o rentabilitate pe termen scurt !i2 deci2 de un di idend imediat. +precierea di idendului pe ac)iune se face prin raportul8 'i idend pe actiune > 'i idende Dumarul de actiuni emise

Eltimele dou rate e5prim un enit sub forma profitului sau di idendului pe ac)iune. +cest enit poate fi de asemenea apreciat n func)ie de capitalurile in estite. 0n situa)ia n care capitalurile in estite includ alaturi de capitalurile proprii !i mprumuturi pe termen lun% !i mediu2 se poate calcula !i rentabilitatea financiar a capitalurilor permanente9 Rentabilitatea astfel e5primat remunerea$ capitalurile proprii prin acordarea di idendelor2 a 3nd !i o dimensiune pentru remunerarea mprumuturilor prin plata dob3n$ilor. Rentabilitatea financiar este deci influen)at de sursa de pro enien) a capitalurilor in estite2 fiind de asemenea sensibil la structura financiar a ntreprinderii2 respecti calculea$ rentabilitatea financiar2 este orba de rentabilitatea capitalurilor proprii. #entru societ)ile cotate la burs2 din economiile occidentale2 rentabilitatea financiar este apreciat cu a=utorul unor rate determinate pe ba$a unor mrimi contabile !i bursiere. 0nlociund no)iunea de capitaluri proprii cu aceea de a7 aloare bursier2 se pot formula urmtoarele dou rate8 Rata capitali$rii profiturilor !i Randamentul di idendelor. 4ma%inea bursier a unei societ)i este reflectat prin rata capitali$rii #rofitul net de actiune 1&& ,ursul bursier al actiunii profiturilor e5primat n dou feluri8 17 Rata capitali$arii profiturilor > la situa)ia ndatorrii acesteia. 0n %eneral2 c3nd nu se preci$ea$ capitalurile n raport cu care se

12

,apitali$area bursier este calculat la sfar!itul e5erci)iului contabil conform rela)iei8 ,apitali$area bursier > Eltimul curs bursier la ncheierea e5erci)iului 5 Dumrul de ac)iuni9 4mportan)a acestei rate pentru anali!tii bursieri este limitat2 sub aspectul dia%nosticului financiar2 deoarece cursul unei ac)iuni depinde de numero!i factori 6suma distribuit2 ponderea acestora n totalul re$ultatului net etc.72 !i nu e5clusi de sntatea financiar a ntreprinderii. +stfel2 dou ntreprinderi apartin3nd aceluia!i sector !i reali$3nd acela!i profit %lobal pot nre%istra rate de capitali$are diferite. Sub acest aspect2 rata capitali$rii profiturilor are mai pu)in caracterul unei rate de rentabilitate2 de enind n principal o msur a ima%inii bursiere a ntreprinderilor cotate. 27 Randamentul efecti al di idendelor primite de ac)ionari poate fi e5primat cu a=utorul rapoartelor8 Randamentul di idendelor > 'i idend pe actiune ,ursul bursier al actiunii

+ceast rat interesea$ n special ac)ionarii minoritari2 depin$3nd la fel de putin de situa)ia financiar a ntreprinderii2 asemenea ratei de capitali$are a profitului. #entru ac)ionarul minoritar care asteapt un re$ultat sub forma di idendelor si a plus alorii de capital2 rentabilitatea financiar poate fi e5primat !i prin raportul8 R fin > 6R ec 1R dob 7C ,apital propriu 'atorii financiare

,a !i rentabilitatea economic2 rentabilitatea capitalurilor proprii poate fi descompus pe componente astfel8 #rofitul net #rofit net ,ifra de afaceri > ,apitaluri proprii ,ifra de afaceri ,apitaluri proprii adic Rentabilitatea financiar > Rentabilitatea economic 5 Rata %lobal de ndatorare. 'rept urmare2 rentabilitatea financiar a 3nd ori%inea n rentabilitatea economic2 a fi determinat de apro5imati aceea!i factori2 respecti 8 1 1 1 rata mar=ei nete de acumulare 6factor cantitati 7 care msoar rentabilitatea ntreprinderii2 fiind indicator de politic industrial9 rota)ia acti ului total prin cifra de afaceri 6factor calitati 72 indicator de politic comercial9 rata %lobal de ndatorare 6factor calitati 72 repre$ent3nd structura financiar2 !i deci2 politica de finan)are. 'iferen)a dintre rentabilitatea economic !i cea financiar se datorea$ politicii de finan)are pro ocate de ntreprindere. +stfel2 la rentabilit)i economice e%ale2 rentabilitatea 13

financiar

a fi diferit2 dupa cum ntreprinderea se finan)ea$ prin fonduri proprii sau

mprumutate. +ceast diferen) pro ine din dublul =oc al cheltuielilor financiare !i al mpo$itului pe profit. #entru a e iden)ia aceste aspecte2 om recur%e la o alt descompunere a rentabilit)ii financiare8 Re$ultatul net Re$ultatul e5ploatarii Re$ultatul net #asi total > ,apital propriu +cti total Re$ultatul e5ploatarii ,apital propriu deci2 Rentabilitatea financiar > Rentabilitatea economic 5 4mpactul ndatorrii Eltimii doi termeni2 %rupa)i sub denumirea Fimpactul ndatorarii F reflect influen)a cheltuielilor financiare 6nete7 !i2 coeficientul de ndatorare 6rata ndatorarii %lobale7. Se obser !i n aceast descompunere2 dependen)a rentabilit)ii financiare de rentabilitatea economic !i de indatorare. #ornind de la influen)a indatorrii ntreprinderii asupra rentabilit)ii capitalurilor proprii2 se poate stabili un criteriu de optimi$are a structurii capitalurilor in ederea minimi$rii costului de procurare a acestora2 a cre!terii rentabilit)ii financiare2 cu e iden)ierea efectului ndatorrii. +cest efect multiplicator al ndatorrii constituie Fefectul de le ierG denumire ce pro ine de la faptul ca imprumuturile repre$inta o p3r%hie financiar care influen)ea$ ni elul rentabilit)ii capitalurilor proprii.

2+5+ RATELE STRUCTURII FINANCIARE


+ceste rate caracteri$ea$ modalit)ile de reali$are a echilibrului financiar pe termen lun% !i pe termen scurt2 aprecia$ importan)a ndatorrii asupra %estiunii financiare a ntreprinderii2 e iden)iind !i principalele muta)ii inter enite n structura mi=loacelor !i surselor2 %enerate de schimbrile interne !i de interac)iunea cu mediul economico1social. Ratele structurii financiare cuprind2 n sinte$2 trei %rupe8 1 ratele echilibrului financiar9 1 ratele de ndatorare9 1 ratele pri ind structura acti ului si pasi ului. 2+5+2+ R!"(.( ('6$.$,r).)$ &$ ! '$!r

1"

Ratele echilibrului financiar sunt de fapt e5presia reali$rii echilibrului financiar pe termen lun% !i scurt !i a echilibrului func)ional2 e iden)iind e5isten)a sau ine5isten)a fondului de rulment 6;R72 a ne oii de fond de rulment 6D;R7 !i a tre$oreriei nete 6/D7 6indicatori de echilibru financiar7. 'in aceasta cate%orie fac parte ratele de finan)are !i ratele de lichiditate. +7Ratele de finan)are pun n e ident modalit)ile de finan)are a in esti)iilor ntreprinderii2 in estitii care pot fi8 strate%ice 2 de e5ploatare !i de echilibru. 17Rata de fina)are a imobili$rilor sau rata fondului de rulment e iden)ia$ condi)iile de finan)are ale imobili$rilor. #oate fi e5primat prin dou modalit)i2 dup cum fondul de rulmant este determinat n optica functional 6fond de rulmant func)ional8 ;R; sau fond de rulment net %lobal8 ;RDH7 sau n optica anali$ei lichiditate1e5i%ibilitate 6fond de rulment net8 ;RD sau financiar8 ;R;7. R ;R; > @ Resurse durabile 1&& +cti e imobili$ate brute

aloare supraunitar semnific faptul c ansamblul imobili$rilor este finan)at din din capitalurile permanente.+ceast rat e5prim n termeni

resursele durabile2 respecti

relati i un indicator echi alent celui de fond de fulment n aloare absolut. ,re!terea alorii raportului corespunde2 teoretic2 unei ameliorri a structurii de finan)are2 iar diminuarea lui e5prim o deteriorare a situa)iei2 cu e5cep)ia ca$ului n care aceasta este oluntar !i datorat stabili$rii structurilor financiare 6reducerea capitalurilor proprii2 ini)ial foarte ridicate2 rambursarea mprumuturilor neutili$ate etc.7. 0n termeni nominali aloarea ratei nu reflect ntocmai realitatea2 ntruc3t omo%enitatea ntre numrtor !i numitor este adesea denaturat de infla)ie. 'e asemenea2 poate fi determinat o rat referitoare la finan)area proprie a imobili$rilor denumit rata fondului de rulment propriu sau rata de finantare a capitalurilor proprii care se doreste a fi supraunitar. R ;R# > ,apital propriu 1&& +cti e imobili$ate brute

27 Rata autofinan)rii in estitiilor 6Raf72 msoar partea in es)iilor autofinan)ate !i poate fi e5primat cu a=utorul raportului8 R af > 'ac ,apacitatea de autofinantare 1&& 4n estitiile e5ercitiului B <ariatia ne oii de fond de rulment de e5ploatare

aloarea raportului este mai mare dec3t 12 nseamn c ntreprinderea are

capacitatea de autofinan)are suficient pentru a finan)a noile in esti)ii precum !i cre!terea ne oii de fond de rulment pentru e5ploatare %enerate de acestea. 15

37 Rata de in estire 6Rin 7 determin mai e5act dec3t precedenta 6Raf7 propor)ia de in estire a ntreprinderii n cursul e5erci)iului2 fc3nd posibil aprecierea cre!terii ntreprinderii n raport cu politica de in esti)ii promo at. R in > 4n estitie anuala 1&& <aloarea adau%ata

"7 Rata finan)rii acti ului economic 6Rae7 compar3nd aloarea capitalului financiar2 pune n e iden) echilibrul financiar func)ional2 dac aloarea sa este supraunitar. R ae > Resurse durabile 1&& ,apital economic

+ceast rat trebuie anali$at n str3ns corela)ie cu rata de finan)are a imobili$rilor. +stfel2 dac rata finan)rii acti ului economic este subunitar2 iar rata de finan)are a imobili$rilor este supraunitar2 ntreprinderea trebuie s recur% la credite bancare curente pentru a putea finan)a e5cedentul ne oilor de fond de rulment pentru e5ploatare n raport cu resursele durabile. 57 +nali$a echilibrului financiar func)ional poate fi completat cu rata de finan)are a ne oii de fond de rulment pentru e5ploatare 6 R D;R( 72 care e iden)ia$ propor)ia corespun$atoare din fondul de rulment func)ional ce finan)ea$ partea cea mai stabil a ne oilor de fond de rulment le%at de e5ploatare 6stocurile7. R D;R( > ;ond de rulment functional 1&& D;R de e5ploatare

Raportul se consider satisfctor dac fondul de rulment func)ional repre$int apro5imati 2A3 din stocuri. +ceast rat pre$int n %eneral marele incon enient de a compara un element static 6fondul de rulment7 cu un element fluctuant 6stocurile7. 67 Rata de finan)are bancar a e5ploatrii sau rata creditelor de tre$orerie 6 R ct 72 complementar cu rata de finan)are a ne oii de fond de rulment msoar %radul n care ntreprinderea an%a=ea$ credite bancare pe termen scurt pentru a suplini capacitatea de autofinan)are a in esti)iilor de e5ploatare. R ct > ,redite de tre$orerie 1&& D;R pentru e5ploatare

?7 Ratele de lichiditate sau de tre$orerie caracteri$ea$ situa)ia financiar a ntreprinderii pornind de la structura bilan)ului financiar 6eta=ul inferior al acestuia7. 0n fapt2 ratele msoar capacitatea de plat a ntreprinderii2 respecti sol abilitatea pe termen scurt. Ratele de lichiditate sunt semnificati e n ca$ul unei comparaii ntre ntreprinderile din acela!i sector sau ntre ratele cronolo%ice reali$ate de aceea!i ntreprindere.

16

Hradul n care ntreprinderea poate face fa) datoriilor pe termen scurt este dat de un sistem de rate de lichiditate care cuprinde8 1 rata lichidit)ii %enerale6%lobale79 1 rata lichidit)ii reduse9 1 rata lichidit)ii imediate. 17 Rata lichidit)ii %obale 6R-H7 sau rata capacit)ii de plat a ciclului de e5ploatare2 repre$int un mod de e5primare relati a fondului de rulment financiar. -ichiditatea %lobal 6%eneral7 reflect posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transfoma ntr1un termen scurt n lichidit)i pentru a satisface obli%a)iile de plata e5i%ibile. -ichiditatea %lobal se aprecia$a fa orabil atunci c3nd rata lichidita)ii %enerale are o mrime supraunitar 6cuprins ntre 2 !i 2257. R-H> +cti e cu lichiditate sub un an 1&& #asi e cu e5i%ibiltate sub un an

27 Rata lichidit)ii reduse 6R-R7 e5prim capacitatea ntreprinderii de a1!i onora datoriile pe termen scurt din crean)e !i disponibilit)i. R-R > +cti e circulante 1 Stocuri 1&& #asi e e5i%ibile sub un an

<aloarea supraunitar a ratei e iden)ia$ faptul c stocurile nu sunt finan)ate prin datorii pe termen scurt 6cel mult prin a ansuri !i aconturi primite de la clien)i7. 0n %eneral2 raportul este subunitar !i nu produce dificult)i2 n conditiile n care ntreprinderea dispune de stocuri sntoase !i pre i$iuni de tre$orerie corecte. 0n teoria economic sunt preri potri it crora o rat cuprins ntre &28 !i 1 ar repre$enta situa)ia optim n ceea ce pri e!te sol abilitatea par)ial. 37 Rata lichidit)ii imediate 6R-47 sau rata capacit)ii de plat imediat2 caracteri$ea$ capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor2 )in3nd cont de incasrile 6disponibilit)ile7 e5istente. (a asi%ur interfa)a elementelor cele mai lichide ale acti ului cu obli%a)iile imediat e5i%ibile ale pasi ului. R-4 > 'isponibilitati 1&& 'atorii imediat e5i%ibile

Hradul n care ntreprinderea face fa) datoriilor totale este dat de rata sol abilit)ii pe termen lun% 6Rstl7 e5primat prin raportul8 Rstl > +cti total 1&& 'atorii totale

<aloarea raportului mai mare dec3t 125 do ede!te c ntreprinderea are capacitatea de a1 !i achita obli%a)iile bne!ti2 imediate !i ndeprtate2 fa) de ter)i. 1*

0ntreprinderea poate fi sol abil chiar dac la un moment dat din lips de lichiditate nu pre$int capacitate de plat. Sol abilitatea este %enerat de o acti itate eficient2 iar lipsa capacit)ii de plat !i a lichidit)ii poate a ea caracter temporar2 dac ntreprinderea se ba$ea$ pe o sol abilitate %eneral. 2+5+/+ R!"(.( d( 7 d!"or!r( Ratele de ndatorare2 dimension3nd optica anali$ei lichiditate : e5i%ibilitate e iden)ia$ importan)a ndatorrii asupra %estiunii financiare a ntreprinderii. ,ompar3nd finan)area e5tern prin datorii cu fondurile proprii2 ratele pun n e iden)a componen)a datoriilor din pasi dar !i reparti)ia capitalurilor permanente ntre fondurile proprii !i cele mprumutate pe termen mediu si lun%. Se pot stabili urmtoarele rate de ndatorare8 17 ,oeficientul total de ndatorare sau Frata le ieruluiG6-7 reflect %radul n care capitalurile proprii asi%ur finan)area acti it)ii ntreprinderii. +cest indicator poate fi interpretat !i ca o rat a autonomiei financiare a ntreprinderii2 indic3nd %radul n care an%a=amentele sale2 pe termen lun% !i scurt2 sunt %arantate de capitalurile proprii ale ntreprinderii. -> 'atorii totale 1&& ,apital propriu

,u c3t rata le ierului este mai mare dec3t 12 cu atat ntreprinderea a depinde mai mult de crean)ierii si. 'ac le ierul este subunitar2 banca a acorda n continuare mprumuturi n condi)ii de %aran)ie si%ur. 27Rata datoriilor financiare 6 R if 7 e5prim %radul de ndatorare pe termen lun%. R df > 'atorii financiare 1&& ,apital permanent

0ntreprinderea poate beneficia n continuare de credite bancare pe termen lun% !i mediu2 dac rata datoriilor financiare este mai mica de &25. 37 Rata independen)ei financiare a ntreprinderii 6 R if 72 complementar cu rata datoriilor financiare2 msoar ponderea capitalurilor proprii n ansamblurile permanente. R if > ,apital propriu 1&& ,apital permanent

0n %eneral2 rata trebuie s fie superioar sau cel pu)in e%al cu &25 din acelea!i considerente impuse de normele bancare2 n rela)iile de credit cu ntreprinderea.

18

"7 Rata capacit)ii de mprumut 6Rci7 compar resursele proprii cu mprumuturile contractate pe termen lun%. R ci > ,apital propriu 1&& 4ndatorarea la termen

0n ca$ul n care resursele proprii sunt mai mici dec3t datoriile la termen2 respecti RciI12 capacitatea teoretic de mprumut a ntreprinderii este saturat. 57 Rata capacit)ii de rambursare sau rata acoperirii creditelor2 e5prim teoretic2 n numar de ani2 capacitatea ntreprinderii de a rambursa n totalitate mprumuturile contractate pe termen lun% 6 R crtl 7. R crtl > 4mprumuturi pe termen lun% 1&& ,apacitatea de autofinantare

,u c3t aloarea raportului este mai mic2 cu at3t mai mare 6bun7 a fi capacitatea de rambursare. 4nter alul ma5im2 impus de normele bancare2 pentru rambursarea teoretic a mprumuturilor la termen prin capacitatea de autofinan)are2 repre$int 3 ani2 iar pentru rambursarea datoriilor totale 6termen lun% !i scurt7 " ani. R crt > 4mprumuturi totale 1&& ,apacitatea de autofinantare

67Rata de prele are a cheltuielilor financiare 6 R pc 7 pune n e ident capacitatea de plat a costului ndatorrii2 separ3nd ntreprinderile sntoase de cele falimentare. R pc > ,heltuieli financiare 1&& (5cedent brut de e5ploatare

'ac raportul este mai mare dec3t &26 2 ntreprinderea anali$at se confrunt cu dificult)i de %estiune financiar risc3nd s intre n stare de faliment. *7 ,ostul ndatorrii sau rata medie a dob3n$ii 6 R dob 7 poate fi e5primat prin raportul8 R dob > ,heltuieli financiare 1&& 4mprumuturi totale

0n msura n care rata medie a dob3n$ii este inferioar ratei de rentabilitate economic a ntreprinderii anali$ate2 ndatorarea fa ori$ea$ finan)area prin mprumuturi. 0n aceast situa)ie2 apare efectul de le ier cu influen) benefic asupra rentabilit)ii capitalurilor proprii. 87 #onderea creditelor curente n ndatorarea %lobal 6Rcc7 e5prim ale%erea reali$at de ntreprindere ntre mprumuturile pe termen mediu !i lun% !i creditele bancare curente 6credite pe termen scurt7. Rcc > ,redite bancare curente 1&& 4ndatorare %lobala 19

@ propor)ie mare a creditelor bancare curente n ndatorarea ntreprinderii poate semnifica o situa)ie de ulnerabilitate care )ine de tipul acestor resurse !i de costul lor ridicat.

2+5+5+ R!"(.( 8r$*$ d -"r)'")r! !'"$*).)$ #$ 8!-$*).)$ Ratele referitoare la structura bilan)ului contabil2 sau ratele de structur patrimonial2 stabilesc ponderea fiecrui post sau %rupe de posturi de acti e sau pasi n totalul bilan)ului2 oferind posibilitatea e5primrii bilan)ului n procente. 4mportan)a acestui demers const n aceea c permite identificarea caracteristicilor ma=ore ale structurii bilan)ului !i ofer date cu pri ire la e olu)iile cele mai semnificati e n timp. 4nforma)iile pri ind situa)ia financiar a ntreprinderii or fi edificatoare2 mai ales2 n ca$ul anali$elor comparati e n timp !i spa)iu. +7 Ratele pri ind structura acti ului sunt e5presia simplificat a structurii producti e a ntreprinderii. ,ele mai semnificati e ca recomandate de literatura de specialitate sunt8 17 Rata acti elor imobili$ate 6 R +4 7 msoar ponderea elementelor patrimoniale aflate la dispo$i)ia ntreprinderii n mod permanent2 n totalul acti ului. R +4 > +cti e imobili$ate C1&& +cti total aloare informati dar !i frec ent

'atorit structurii diferite a acti elor imobili$ate2 deci a %radului de in estire a capitaluilui diferit2 teoria !i practica economic recomand determinarea unor rate analitice8 a7 Rata imobili$arilor corporale 6 R IC 7 are o mrime determinat2 n special2 de natura acti it)ii ntreprinderii8
R IC >

4mobili$ari corporale C1&& +cti total

b7 Rata imobili$rilor financiare 6 R 4; 72 dependent de le%turile financiare pe care ntreprinderea anali$at le ntretine2 n special2 cu ntreprinderile la care ea de)ine participa)ii la capitalul social2 se determin prin raportul8 R 4; > 4mobili$ari financiare C1&& +cti total

c7 Rata acti elor circulante 6 R +, 72 complementar cu rata acti elor imobili$ate2 se calculea$ astfel8 R +, > +cti e circulante C1&& +cti total

2&

0n procesul deci$ional sunt operati e ratele analitice pri ind acti ele circulante8 rata stocurilor2 rata crean)elor comerciale2 rata acti elor de tre$orerie. 1 Rata stocurilor 6 R S 7 este influen)at de natura acti it)ii ntreprinderii ct !i de lun%imea ciclului de e5ploatare. RS > Stocuri C1&& +cti total

1 Rata crean)elor comerciale 6 R , 7 reflect politica comercial a ntreprinderii !i este influen)at de natura clientilor !i de termenele de plat pe care ntreprinderea le acord partenerilor e5terni n a al. R, > ,reante comerciale C1&& +cti total

1 Rata acti elor de tre$orerie 6 R +/ 7 reflect ponderea disponibilit)ilor bne!ti !i alorilor mobiliare de plasament n patrimonial ntreprinderii8 R +/ > +cti de tre$orerie C1&& +cti total

<aloarea ridicat a acti elor de tre$orerie reflect o situa)ie fa orabil n teoria echilibrului financiar2 dac ni elul lor depase!te ni elul pasi elor de tre$orerie. 0n ca$ contrar2 ntreprinderea face apel la creditele bancare curente pentru finan)area ne oilor de e5ploatare. ?7 Ratale pri ind structura pasi ului2 furni$3nd informatii referitoare la structura resurselor ntreprinderii2 definesc politica de finan)ate a ntreprinderii. 'ou caracteristici ma=ore ale politicii de finan)are re)in n mod deosebit aten)ia2 respecti 2 stabilitatea resurselor !i autonomia financiar %lobal a ntreprinderii. 17 Rata care pune n e ident structura pe termen a pasi ului este dat de raportul dintre capitalurile permanente !i pasi ul total 6ansamblul resurselor7 !i este un indicator %lobal referitor la stabilitatea finan)rii2 purt3nd denumirea de rata stabilit)ii financiare. R S; > ,apital permanent C1&& #asi total

27 #e de alt parte2 reparti)ia dintre resursele proprii !i datoriile din pasi ul bilan)ului este apreciat prin urmtoarele dou rate8 a7 Rata autonomiei financiare %lobale 6 R +;H 7 este un indicator %lobal referitor la autonomia financiar a ntreprinderii apreciat n ansamblul finan)rii sale. R +;H > ,apital propriu C1&& #asi total

21

b7 ,omplementar cu aceasta se calculea$ rata de ndatorare %lobala 6 R 4H 7 care msoar ponderea datoriilor2 indiferent de durata !i ori%inea lor2 n patrimonial ntreprinderii8 R 4H > 'atorii totale C1&& #asi total aloarea raportului se

+ceast rat prin natura ei este subunitar !i pe msur ce

diminuea$ ndatorarea se reduce2 respecti 2 autonomia financiar cre!te. 0ntruc3t ultimele dou rate dau o apreciere %lobal asupra independen)ei financiare a ntreprinderii2 pentru a spori eficacitatea anali$ei se recomand completarea lor cu ratele de ndatorare pre$entate anterior.

2+9+ PREZENTAREA GENERAL A NTREPRINDERII


;irma +lmet repre$int o societate pe ac)iuni care !i desf!oar acti itatea n cadrul industriei productoare de aluminiu. +ceast ntreprinderea are un istoric relati scurt2 dat fiind !i data la care a luat fiin)2 !i anume pe 1" aprilie 1992. 0ntreprinderea !i1a nceput acti itatea cu un sin%ur cuptor rotati cu flacr de 2 tone2 achi$i)ionat de la firma .econst2 care reali$a construc)ii metalice pentru na e maritime !i flu iale. Re$ultatele economice fa orabile ob)inute au permis firmei s achi$i)ione$e n anul 1996 nc 2 cuptoare de aliere cu capacitatea de 2 tone !i &22 tone2 situa)ie ce i1a permis cre!terea produc)iei2 !i ca urmare a 3n$rilor pe pia)a e5tern. +nul 2&&1 este marcat de c3te a e enimente importante n acti itatea economic a ntreprinderii. +stfel2 la nceputul acestui an2 conducerea firmei hotre!te s pun n practic o in esti)ie %3ndit cu ce a timp nainte2 !i anume o unitate de producere a profilurilor de aluminiu. /otu!i2 data de 6 februarie marchea$ publicarea n .onitorul @ficial a @rdonan)ei de Er%en) nr.11 care impunea standarde tehnice destul de ridicate pentru derularea acti it)ii de de!euri metalice. +ceast ordonan) a influen)at acti itatea ntreprinderii +lmet din 2 moti e. #rimul moti este acela c aceast ini)iati le%islati a obli%at societatea s nfiin)e$e n cadrul ntreprinderii o subunitate independent care s aib ca profil de acti itate achi$i)ia de de!euri de aluminiu. +l doilea moti const n faptul c numrul furni$orilor s1a diminuat dramatic2 a=un%3ndu1se n ara anului 2&&12 de la 3&91 firme achi$itoare de de!euri metalice la numai 63 de astfel de firme. /otu!i2 ntreprinderea +lmet a trecut cu bine peste acest moment2 nea 3nd probleme cu acea subunitate de apro i$ionare !i achi$i)ie a de!eurilor de aluminiu2 care repre$entau principala sa materie prim pentru produc)ie. 'e asemenea2 societatea nu a a ut probleme cu apro i$ionarea2 pentru c firmele cu care societatea +lmet a ea rela)ii comerciale de 22

apro i$ionare nu au a ut probleme n reautori$area acti it)ii lor2 acestea fiind printre cele mai importante societ)i de profil din )ar. Societatea pe ac)iuni +-.(/ este amplasat pe 'D 22 ? @ idiu : ,orbu2 la Jm 222 pe platforma industrial a localit)ii D odari. 0n cadrul societ)ii anali$ate se elaborea$ alia=e de aluminiu2 prin prelucrarea metalur%ic a materialelor secundare !i a de!eurilor de aluminiu. /otodat2 n nomenclatorul de acti it)i2 ntreprinderea prestea$ !i ser iciul de colectare a materialelor secundare !i a de!eurilor de aluminiu2 a 3nd o subunitate distinct n acest scop. Scopul acti it)ii acestei societ)i este acela de a asi%ura apro i$ionarea cu lin%ouri2 din diferite alia=e ale aluminiului2 a di erse ramuri ale industriilor metalur%ic !i constructoare de ma!ini 6turntorii de piese2 ntreprinderi speciali$ate n e5trudarea alia=elor7. ,onform documenta)iei primite de la beneficiar2 tehnolo%iile !i utila=ele folosite sunt proiectate n cadrul societ)ii !i sunt a i$ate de 4nstitutul de ,ercetri .etalur%ice2 cu a i$ul numrul 21" A 25.&1.1996. /otodat2 n ba$a @rdonan)ei Hu ernului nr. 33 A 19952 pri ind colectarea2 reciclarea !i reintroducerea n circuitul producti data de 13.&3.1996. (laborarea alia=elor de aluminiu prin procesarea de!eurilor are urmtoarele etape de ba$8 1 sortarea de!eurilor !i materialelor secundare9 1 pre%tirea !i depo$itarea de!eurilor !i materialelor secundare9 1 topirea de!eurilor !i materialelor secundare !i procesarea topiturii metalice. Sortarea pe clase de calitate2 care s )in cont de pro enien)a de!eurilor !i de ni elul de impurificare este o opera)iune important care influen)ea$ calitatea produselor finale. Sortarea se face n hala de descrcare2 dup recep)ionarea materialelor din mi=loace de transport. #re%tirea de!eurilor !i materialelor secundare are ca obiecti eliminarea impurit)ilor metalice sau nemetalice acestora. /opirea de!eurilor !i materialelor secundare !i procesarea topiturii metalice sunt specifice fiecrui tip de de!eu. /opirea de!eurilor !i materialelor secundare2 din alia=e de aluminiu deformabile !i de turntorie2 se face n cuptoare rotati e !i cuptoare de tip creu$et. .etalul topit n cuptorul creu$et se poate lin%ota2 de ersa n cuptorul rotati sau procesa2 n ederea ob)inerii unui alia= de marc. .etalul topit n cuptorul rotati este supus procesrii n ederea ob)inerii mrcii de alia= dorite. 0n aceste cuptoare se topesc at3t de!euri c3t !i lin%ouri ob)inute prin calupare n cuptorul tip creu$et. .etalul ob)inut n urma topirii se caracteri$ea$ printr1un %rad ridicat de 23 !i aducerea de!eurilor la dimensiuni care s permit utili$area a de!eurilor refolosibile2 acti itatea S.,. +-.(/ este permis !i aprobat prin autori$a)ia seria ?K nr.3"" A 1" emis la

impurificare !i o compo$i)ie chimic nencadrat ntr1un standard. 0n ederea rafinrii metalul este tratat cu clorur de sodiu. 'up rafinare2 se corectea$ compo$i)ia chimic2 prin aliere2 n ederea cre!terii alorii concentra)iilor elementelor dorite sau prin diluare cu aluminiu de puritate ridicat2 pentru mic!orarea alorii concentra)iilor impurit)ilor. 0n scopul continurii procesului de elaborare dup topire !i n timpul procesrii2 se prele ea$ probe care se anali$ea$ spectral. -a turnarea fiecrei !ar=e2 indiferent de utila=ul de elaborare2 se procedea$ la poansonarea fiecrui lin%ou cu numr de !ar=. #rodusele finite ob)inute n cadrul S.,. +-.(/ sunt alia=e2 n concordan) cu S/+S 2&1 A 11892 S/+S *6&8 : 882 ?S 1"9&2 L4SH 53&2 6196572 '4D 1*25 destinate turnrii de piese !i e5trudrii. 0n urma prelucrrii de!eurilor de aluminiu !i a $%urii2 produsul final : re$ultat ca de!eu din acti itatea societ)ii este cenu!a. 0n pre$ent societatea este preocupat de %sirea unei utili$ri !i pentru acest material. (ste i$at n acest sens folosirea cenu!ii n metalur%ie2 ca material refractar2 e5oterm !i termoi$olant2 sau ca aditi la producerea de materiale de construc)ii. 0n ceea ce pri e!te structura personalului firmei !i a compartimentelor societ)ii2 situa)ia se pre$int astfel. 0ntreprinderea este format n principal din 3 compartimente care sunt subordonate fiecare direct conducerii societ)ii. ,ele 3 compartimente sunt urmtoarele8 subunitatea de apro i$ionare cu materii prime2 compartimentul de produc)ie !i compartimentul administrati al ntreprinderii. +cest compartiment administrati este format din la r3ndul su din 2 mici compartiment2 !i anume cel al rela)iilor comerciale e5terne !i cel financiar1contabil. 'irectorul comercial are n subordine compartimentul rela)iilor comerciale e5terne !i subunitatea de apro i$ionare cu materii prime. 'irectorul de produc)ie are n subordine compartimentul de produc)ie2 cel financiar1contabil fiind condus de un specialist contabil !i fiind n subordinea directorului %eneral al firmei. 0ntreprinderea +lmet are un personal format din 5" de persoane2 ncadr3ndu1se din acest punct de edere 6al numrului de salaria)i7 n cadrul ntreprinderilor medii. .odul de reparti$are a acestora este urmtorul8 Subunitatea de apro i$ionare are * salaria)i2 compartimentul de produc)ie este format din 33 de persoane2 iar compartimentul administrati are 11 de salaria)i. ,ompartimentul de rela)ii comerciale e5terne este format din 5 persoane2 iar compartimentul financiar1contabil are 6 salaria)i. Enitatea productoare de profiluri de aluminiu finali$at n cursul anului 2&&2 a fost inclus n cadrul compartimentului de produc)ie de=a e5istent n cadrul ntreprinderii. 'up cum se obser 2 ntreprinderea +lmet are o or%ani$are simpl2 fapt =ustificat !i prin dimensiunile mai mici ale or%ani$a)iei. /otu!i2 comple5itatea redus a firmei i creea$ acesteia a anta=ul apari)iei unor costuri suplimentare %enerate de o comple5itate prea mare. 2"

Enitatea economic are or%ani$at e iden)a contabil n ba$a -e%ii 82A1991 republicat cu modificrile !i completrile ulterioare n 1".&1.2&&62 sub responsabilitatea administratorului2 ntocmindu1se balan)a de erificare lunar2 actele contabile fiind completate cronolo%ic !i sistematic cu respectarea principiilor contabile. 'e asemenea2 societatea +lmet are ncheiat un contract de colaborare cu o firm autori$at de contabilitate2 care este responsabil cu pre%tirea !i nre%istrarea documentelor contabile anuale.

CAPITOLUL II ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE N CADRUL SOCIETII COMERCIALE ALMET S+A+

25

/+2+ DETERMINAREA RATELOR DE RENTABILITATE COMERCIAL


#rincipalii indicatori folosi)i n anali$a acti it)ii comerciale a firmei sunt8 rata mar=ei comerciale2 rata e5cedent brut de e5ploatare2 rata mar=ei nete2 rata mar=ei de e5ploatare2 rata mar=ei brute de autofinan)are2 rata mar=ei asupra alorii adau%ate. +ce!tia sunt calcula)i n r3ndurile urmtoare8

R!"! 3!r:($ 'o3(r'$!.( +nul 2&&"


Rata marjei comerciale2&&" ; marja comercial2&&" 1&& vnzari de mrfuri2&&"

.ar=a comercial

2&&"

> enituri din 3n$area mrfurilor 2&&" 1 cost mrfuri 3ndute 2&&"

.ar=a comercial 2&&" > **215 : 26*21 >5&"9" lei 5&"9" lei 1&& > &265 1&& > 65 M **215 lei

Rata mar=ei comerciale 2&&" >

+nul 2&&5
Rata marjei comerciale2&&5 > marja comercial2&&5 1&& vnzri de mrfuri2&&5

.ar=a comercial 2&&5 > enituri din 3n$area mrfurilor 2&&5 1 cost mrfuri 3ndute 2&&5 .ar=a comercial 2&&5 > 193&6 : & > 193&6 lei 193&6 lei C1&& > 1 1&& > 1&& M 193&6 lei

Rata mar=ei comerciale 2&&5 >

+nul 2&&6
Rata marjei comerciale2&&6 > marja comerciala2&&6 1&& vanzari de marfuri2&&6

.ar=a comercial 2&&6 > enituri din 3n$area mrfurilor 2&&6 1 cost mrfuri 3ndute 2&&6 .ar=a comercial 2&&6 > 53.&5* : 33.9*2 > 19&85 lei 26

Rata marjei comerciale2&&6 >

19&85 lei C1&& > &236 1&& > 36M 53&5* lei

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


-a ni elul acestei rate se constat o cre!tere n anul 2&&5 cu 35 M9 moti ul acestei semnificati e cresteri este n primul r3nd lipsa costurilor mrfurilor 3ndute2 fapt care a dus la o mar= comercial !i o 3n$are de mrfuri foarte reduse. 0n anul urmtor2 descoperim2 ns2 o reducere considerabil a ratei mar=ei comerciale2 cu 6" M. +cest lucru este moti at de faptul c a crescut deosebit de mult 3n$area de mrfuri comparati e cu anul anterior2 dar mar=a comercial a rmas aceea!i

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalita)ilor de mbunt)ire a indicatorilor

alorii

Rata mar=ei comerciale pune n e iden) strate%ia comercial a ntreprinderilor anali$ate. +stfel2 cre!terea ratei n anul 2&&5 nsotit de o diminuare a 3n$rilor 6cifra de afaceri7 n acela!i an2 semnific faptul c ntreprinderea ncearc s1si men)in mar=ele promo 3nd o politic de pre)uri nalte. 0n anul urmtor2 se semnalea$ o mar= comercial n scdere nso)it de o cre!tere puternic a 3n$rilor 6cifra de afaceri7. +cest lucru e iden)ia$ faptul c ntreprinderea prefer acum reducerea pre)urilor de 3n$are n scopul cuceriri unui nou se%ment de pia).

R!"! (<'(d( ").)$ ,r)" d( (<8.o!"!r( +nul 2&&"


RataEBE2&&" > EBE2&&" 1&& CA2&&"

(?( 2&&" > <+ 2&&" B sub en)ii din e5ploatare 2&&" 1 cheltuieli cu personalul 2&&" 1 impo$ite2 ta5e !i rsminte asimilate 2&&" <+ > mar=a comercial B produc)ia e5erci)iului : consumuri de la ter)i <+ 2&&" > ,+ net 2&&" B produc)ia 3ndut 2&&" B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&" B enituri din sub en)ii de e5ploatare aferente cifrei de afaceri nete 2&&" B aria)ia stocurilor 2&&" 2*

1 cheltuieli cu materii prime !i materiale consumabile 2&&" 1 alte cheltuieli materiale 2&&" 1 alte cheltuieli din afar 2&&" 1 cheltuieli pri ind mrfurile 2&&" unde 8 (?( > e5cedent brut de e5ploatare9 <+ > aloarea adau%at9 ,+ net > cifra de afaceri net. <+ 2&&" > 611.592 B 13".3** B **.215 B & B & : *3.891 : 5.&"* : 15.*"8 : 26.*21 <+ 2&&" > *&1.*** lei

(?( 2&&" > *&1.*** > & : 125.&8* : 13."&* (?( 2&&" > 563.238 lei ,+ 2&&" > ,+ net 2&&" B produc)ia 3ndut 2&&" B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&" ,+ 2&&" > 611.592 B13".3** B **.215 ,+ 2&&" > 823.18" lei RataEBE2&&" >
563238 1&& > &268 1&& > 68 M 82318"

+nul 2&&5
RataEBE
2&&5

>

EBE2&&5 1&& CA2&&5

<+ 2&&5 > ,+ net 2&&5 B produc)ia 3ndut 2&&5 B enituri din 3n$area m3rfurilor 2&&5 B enituri din sub en)ii de e5ploatare aferente cifrei de afaceri nete 2&&5 B aria)ia stocurilor 2&&5 1 cheltuieli cu materii prime !i materiale consumabile 2&&5 1 alte cheltuieli materiale 2&&5 1 alte cheltuieli din afar 2&&5 1 cheltuieli pri ind mrfurile 2&&5 Ende (?( > e5cedent brut de e5ploatare9 <+ > aloarea adau%at9 ,+ neta > cifra de afaceri net9

<+ 2&&5 > 2**.6&8 B 58.3&2 B 19.3&6 B & B & 1 "6.81" : 13.96" : 5.3"3 : & <+ 2&&5 > 289.&95 lei (?( 2&&5 > <+ 2&&5 B sub en)ii din e5ploatare 2&&5 1 cheltuieli cu personalul 2&&5 1 impo$ite2 ta5e !i rsaminte asimilate 2&&5 28

(?( 2&&5 > 289.&95 B & : 3&."6& : ".1"" (?( 2&&5 > 25"."91 lei ,+ 2&&5 > ,+ net 2&&5 B produc)ia 3ndut 2&&5 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&5 ,+ 2&&5 > 2**.6&8 B 58.3&2 B 19.3&6 ,+ 2&&5 > 355.216 lei
25""91 1&& > &2*2 1&& > *2 M 355216

RataEBE2&&5 >

+nul 2&&6
EBE2&&6 1&& CA2&&6

RataEBE2&&6 >

(?( 2&&6 > <+ 2&&6 B sub en)ii din e5ploatare 2&&6 1 cheltuieli cu personalul 2&&6 1 impo$ite2 ta5e !i rsminte asimilate 2&&6 9 <+ 2&&6 > ,+ net 2&&6 B produc)ia 3ndut 2&&6 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&6 B enituri din sub en)ii de e5ploatare aferente cifrei de afaceri nete 2&&6 B aria)ia stocurilor 2&&6 1 cheltuieli cu materii prime !i materiale consumabile 2&&6 1 alte cheltuieli materiale 2&&6 1 alte cheltuieli din afar 2&&6 1 cheltuieli pri ind mrfurile 2&&6 9 Ende (?( > e5cedent brut de e5ploatare9 <+ > aloarea adau%at9 ,+ net > cifra de afaceri net9

<+ 2&&6 > 55".**" B 2&1.*1* B 53.&5* B & B & : "8.653 : ".&68 : 6.326 : 33.9*2 <+ 2&&6 > *16.529 lei

(?( 2&&6 > *16.529 B & 1 "5.69" : ".896 (?( 2&&6 > 665.939 lei

,+ 2&&6 > ,+ net 2&&6 B produc)ia 3ndut 2&&6 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&6 ,+ 2&&6 > 55".**5 B 2&1.*1* B 53.&5* 29

,+ 2&&6 > 8&9.5"8 lei


556939 1&& > &.82 1&& > 82 M 8&95"8

RataEBE

2&&6

>

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


0n pri in)a ratei e5cedent brut de e5ploatare2 se constat o ameliorare continu n cei trei ani consecuti i2 cu " M n anul 2&&5 !i cu 1& M n anul 2&&6. ,re!terea u!oar a ratei e5cedent brut de e5ploatare n anii 2&&5 !i 2&&6 poate a ea ca !i cau$ cre!tereaAscderea n anul anali$at at3t a e5cedentului brut de e5ploatare c3t !i a cifrei de afaceri.

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a indicatorilor

alorii

<aria)ia po$iti a ratei e5cedent brut de e5ploatare nre%istrat n perioada 2&&"12&&6 poate fi efectul scderii cheltuielilor de e5ploatare n aceast perioada care2 combinat cu cre!terea u!oar a cifrei de afaceri2 a dus la aceast e olu)ie cresctoare a ratei e5cedent brut de e5ploatare. 0n acest conte5t putem aminti2 scderea cheltuielilor cu materialele nre%istrat n anul 2&&52 care n condi)iile cre!terii alorii 3n$rilor a dus la pro%resul indicatorului rata e5cedent brut de e5ploatare. +ceasta cre!tere a ratei e5cedent brut de e5ploatare repre$int un semnal po$iti pentru politica dus n sectorul de e5ploatare al firmei2 n condi)iile n care a reu!it s !i reduc cheltuielile de e5ploatare n perioada anterioar.

R!"! 3!r:($ ("( +nul 2&&"


Rata marjei nete2&&" > rezultatul net al exercitiului2&&" 1&& CA2&&"

unde ,+ > cifra de afaceri ,+2&&" > ,+ net2&&" B produc)ia 3ndut2&&" B enituri din 3n$area mrfurilor2&&" ,+2&&" > 611.592 B 13".3** B **.215 ,+2&&" > 823.18" lei Re$ultatul net al e5erici)iului 2&&" > 9&.268 lei 3&

Rata marjei nete2&&" >

9&268 1&& > &21& 1&& > 1& M 82318"

+nul 2&&5
Rata marjei nete2&&5 > rezultatul net al exercitiului2&&5 1&& CA2&&5

unde ,+ > cifra de afaceri ,+ 2&&5 > ,+ net 2&&5 B produc)ia 3ndut 2&&5 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&5 ,+ 2&&5 > 2**.6&8 B 58.3&2 B19.3&6 ,+ 2&&5 > 355.216 lei Re$ultatul net al e5erci)iului 2&&5 > 12".2"& Rata marjei nete2&&5 >
12"2"& 1&& > &235 1&& > 35 M 355216

+nul 2&&6
Rata marjei nete2&&6 > rezultatul net al exercitiului2&&6 1&& CA2&&6

unde ,+ > cifra de afaceri ,+ 2&&6 > ,+ net 2&&6 B produc)ia 3ndut 2&&6 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&6 ,+ 2&&6 > 55".**" B 2&1.*1* B 53.&5* ,+ 2&&6 > 8&1.5"8 lei Re$ultatul net al e5erci)iuluin2&&6 > 256.*52 lei
256*52 1&& > &232 1&& > 32 M 8&95"8

Rata marjei nete2&&6 >

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


+nali$3nd rata mar=ei nete2 am constatat o cre!tere semnificati a acestei rate n anul 2&&5 cu 25 M2 urmat de o cre!tere relati a acesteia n anul 2&&62 cu 3 M. ,re!terea semnificati a acestei rate n anul 2&&52 cu 2& M poate a ea ca !i cau$ o cre!tere important a re$ultatului net al e5erci)iului !i2 n acela!i timp2 o diminuare semnificati a cifrei de afaceri.

31

'e asemenea2 diminuarea relati a ratei mar=ei nete cu 3 M n anul 2&&6 are ca !i cau$ o dublare a re$ultatului net al e5erci)iului !i o cre!tere cu mult mai mult a cifrei de afaceri n acest an.

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a indicatorilor

alorii

En efect al cre!terii acestui indicator2 poate fi cre!terea pe iitor a eniturilor de e5ploatare2 ca urmare a pro%resului 2&&"12&&6. ,re!terea iitoare a eniturilor ntreprinderii din 3n$ri2 i poate permite societ)ii comerciale s !i de$ olte acti itatea de e5ploatare2 aceasta urmrind2 pe di ersifice acti itatea de e5ploatare. ,re!terea re$ultatului net de e5ploatare poate crea premisele unei de$ oltri a acti it)ii pre$ente !i2 de asemenea2 i a permite firmei s apele$e2 ca !i n pre$ent2 la resurse e5terne ntr1o msur mai redus. iitor2 s !i 3n$rilor ntreprinderii nre%istrat n perioada

R!"! 3!r:($ ("( d( (<8.o!"!r( +nul 2&&"


Rata mar=ei nete de e5ploatare 2&&" > unde ,+ > cifra de afaceri ,+ 2&&" > ,+ net 2&&" > produc)ia 3ndut 2&&" B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&" ,+ 2&&" > 611.592 B 13".3** B **.215 ,+ 2&&" > 823.18" lei9 Re$ultatul e5ploatrii 2&&" > 1&*.""5 lei
1&*""5 1&& > &213 1&& > 13 M 82318"

re$ultatul e5ploatarii 2&&" C1&& ,+ 2&&"

Rata mar=ei nete de e5ploatare 2&&" >

+nul 2&&5

32

Rata mar=ei nete de e5ploatare 2&&5 > unde ,+ > cifra de afaceri

re$ultatul e5ploatarii 2&&5 C1&& ,+ 2&&5

,+ 2&&5 > ,+ net 2&&5 > produc)ia 3ndut 2&&5 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&5 ,+ 2&&5 > 2**.6&8 B 58.3&2 B 19.3&6 ,+ 2&&5 > 355.216 lei9 Re$ultatul e5ploatrii 2&&5 > 1"*.9&2 lei9
1"*9&2 1&& > &2"2 1&& > "2 M 355216

Rata mar=ei nete de e5ploatare 2&&5 >

+nul 2&&6
Rata mar=ei nete de e5ploatare 2&&6 > unde ,+ > cifra de afaceri ,+ 2&&6 > ,+ net 2&&6 > produc)ia 3ndut 2&&6 B enituri din 3n$area mrfurilor 2&&6 ,+ 2&&6 > 55".**" B 2&1.*1* B53.&5* ,+ 2&&6 > 8&9.5"8 lei Re$ultatul e5ploatrii 2&&6 > 3&5."2* lei
3&5"2* 1&& > &238 1&& > 38 M 8&95"8

re$ultatul e5ploatarii 2&&6 C1&& ,+ 2&&6

Rata mar=ei nete de e5ploatare 2&&6 >

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


0n ca$ul ratei mar=ei nete de e5ploatare semnalm o cre!tere foarte mare a ratei n anul 2&&52 cu 29 M2 datorit unei cre!teri semnificati e a re$ultatului e5ploatrii !i unei scderi sub =umtate a cifrei de afaceri n acela!i an. 0n anul 2&&6 constatm doar o diminuare relati 2 cu " M a ratei mar=ei nete de e5ploatare datorit cre!terii celor doi indicatori8 re$ultatul e5ploatrii !i cifrei de afaceri.

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a indicatorilor

alorii

33

<alorile ridicate ale acestui indicator nre%istrate n anii 2&&5 !i 2&&62 n raport cu aloarea nre%istrat n anul 2&&" sunt2 n principal2 efectul scderii cheltuielilor efectuate n acti itatea de e5ploatare. ,re!terea cifrei de afaceri2 nre%istrat n condi)iile scderii %enerali$ate a cheltuielilor de e5ploatare2 ne demonstrea$ posibilitatea firmei de a de$ olta !i pe iitor2 acti itatea n sectorul de e5ploatare2 respecti posibilitatea de a cre!te eniturile ob)inute din 3n$area mrfurilor.

R!"! 3!r:($ ,r)"( d( !)"o&$ ! %!r( +nul 2&&"


Rata marjei brute de autofinantare2&&" > CAF2&&" 1&& CA2&&"

,+; > #D Bcheltuieli cu amorti$rile !i pro i$ioanele : enituri din amorti$ri !i pro i$ioane B aloarea net contabil a acti elor fi5e cedate : cota parte din sub en)ii pentru acti itatea de e5ploatare : enituri din 3n$area acti elor fi5e cedate ,+; > (?( B alte enituri din e5ploatare : alte cheltuieli din e5ploatare B enituri financiare !i e5traordinare 6fr enituri din amorti$ri !i pro i$ioane7 : cheltuieli financiare !i e5traordinare 6fr cheltuieli cu amorti$ri !i pro i$ioane 7 : impo$itAprofit Ende ,+; > capacitatea de autofinan)are9 ,+ > cifra de afaceri9 #D > profitul net9 (?( > e5cedent brut de e5ploatare9 ,+; > #D B cheltuieli cu amorti$ri !i pro i$ioane : enituri din amorti$ri

2&&"

2&&"

2&&"

!i pro i$ioane 2&&" ,+; 2&&" > 9&.268 B "9.&*2 : & ,+; 2&&" >139.3"& lei ,+ 2&&" > 82.31* lei
1393"& 1&& >&21* 1&& > 1* M 8231*

Rata marjei brute de autofinantare2&&" >

+nul 2&&5

3"

Rata marjei brute de autofinantare2&&5 >

CAF2&&5 1&& CA2&&5 : enituri din amorti$ri

,+;

2&&5

> #D

2&&5

B cheltuieli cu amorti$ri !i pro i$ioane

2&&5

!i pro i$ioane 2&&5 Ende ,+; > capacitatea de autofinan)are9 ,+ > cifra de afaceri9 #D > profitul net9 ,+; 2&&5 > 12".2"9 B15.836 : & ,+; 2&&5 > 1"&.&85 lei9 ,+ 2&&5 > 355.216 lei9 Rata marjei brute de autofinantare2&&5 >
1"&&85 1&& > &239 1&& > 39 M9 355216

+nul 2&&6
Rata marjei brute de autofinantare2&&6 > ,+;
2&&6

CAF2&&6 1&& CA2&&6


2&&6

> #D

2&&6

B cheltuieli cu amorti$ri !i pro i$ioane

: enituri din amorti$ri

!i pro i$ioane 2&&6 Ende ,+; > capacitatea de autofinan)are9 ,+ > cifra de afaceri9 #D > profitul net9 ,+; 2&&6 > 256.*52 B25."*9 : &9 ,+; 2&&6 > 282.231 lei9 ,+ 2&&6 > 8&5.58" lei9 Rata marjei brute de autofinantare2&&6 >
282231 1&& > &235 1&& > 35 M9 8&95"8

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


Rata mar=ei brute de autofinan)are msoar surplusul de resurse de care dispune ntreprinderea pentru a1!i asi%ura de$ oltarea !iAsau remunerarea an%a=a)ilor si. ,re!terea semnificati n anul 2&&5 a acestei rate2 cu 22 M are ca !i cau$ scderea la mai mult de =umtate a cifrei de afaceri. 0ns2 cre!terea cu mai mult de 1&& M a cifrei de

35

afaceri n anul 2&&6 !i a capacita)ii de autofinan)are duc la o rata a mar=ei brute de autofinan)are mai redus cu " M.

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a indicatorilor

alorii

,re!terea ratei mar=ei brute de autofinan)are n perioada 2&&" 1 2&&6 repre$int2 n principal2 un semnal al capacit)ii firmei de a se autofinan)a. ( olu)ia acestui indicator2 n perioada anali$at2 poate crea premisele2 ca pe iitor2 firma s si finan)e$e n continuare2 pe ba$a resurselor proprii acti itatea de e5ploatare. ;aptul c indicatorul capacitatea de autofinan)are a crescut ntr1o msur mai mare fa) de cifra de afaceri repre$int ima%inea clar a posibilit)ii societ)ii comerciale de a1!i finan)a acti itatea pre$ent2 pe ba$a resurselor proprii.

R!"! 3!r:($ !-)8r! *!.or$$ !d4)=!"( +nul 2&&"


Rata marjei a sup ra valorii adaugate2&&" > unde (?( > e5cedent brut de e5ploatare <+ > aloarea adau%at (?( 2&&" > 563.283 lei <+ 2&&" > *&1.*** lei Rata mar=ei asupra alorii adau%ate 2&&" >
563283 1&& > &28& 1&& > 8& M *&1***

EBE2&&" 1&& VA2&&"

+nul 2&&5
Rata mar=ei asupra alorii adau%ate 2&&5 > unde (?( > e5cedent brut de e5ploatare <+ > aloarea adau%at (?( 2&&5 > 25"."91 lei <+ 2&&5 > 289.&95 lei Rata mar=ei asupra alorii adau%ate 2&&5 >
25""91 1&& > &288 1&& > 88 M 289&95

EBE2&&5 1&& VA2&&5

+nul 2&&6
36

Rata mar=ei asupra alorii adau%ate 2&&6 > unde (?( > e5cedent brut de e5ploatare <+ > aloarea adau%at (?( 2&&6 > 665.939 lei <+ 2&&6 > *16.529 lei

EBE2&&6 1&& VA2&&6

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


Rata mar=ei asupra alorii adu%ate se afl ntr1o u!oar cre!tere n cei trei ani consecuti i. Se constat o cre!tere u!oar acestei rate cu 8 M n anul 2&&5 !i cu 5 M n anul 2&&62 datorit unei scderi importante n 2&&5 at3t a e5cedentului brut de e5ploatare2 c3t !i a alorii adu%ate2 urmat de cre!teri ma=ore ale acestor indicatori n anul 2&&6 n apro5imati aceea!i msur.

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a indicatorilor

alorii

( olu)ia po$iti a acestui indicator n anii 2&&"2 2&&52 !i 2&&6 repre$int2 n %eneral2 re$ultatul cre!terii semnificati e a alorii adu%ate n raport cu cheltuielile cu personalul2 fapt care a dus la un pro%res al e5cedentului brut de e5ploatare n raport cu aloarea adau%at. +ceast cre!tere a ratei mar=ei asupra alorii adu%ate 6cre!terea e5cedentului brut de e5ploatare n raport cu aloarea adau%at7 poate crea posibilitatea ca firma s !i a putea s !i de$ olte !i s1!i di ersifice acti itatea de mbunt)easc eficien)a n domeniul utili$rii resurselor proprii. +stfel2 pe iitor2 firma e5ploatare2 care s i permit ob)inerea unor enituri net superioare n raport cu cheltuielile nre%istrate n sectorul de e5ploatare al ntreprinderii. T!,(. r+ /+2+ ( olu)ia ratei mar=ei comerciale2 ratei e5cedent brut de e5ploatare !i a ratei mar=ei nete n perioada 2&&"12&&6 4ndicatori Rata mar=ei comerciale Rata (?( Rata mar=ei nete T!,(. +nul 2&&" 65 M 68 M 1& M +nul 2&&5 1&& M *2 M 35 M +nul 2&&6 36 M 82 M 32 M

r+ /+/+ ( olu)ia ratei mar=ei nete de e5ploatare2 ratei mar=ei brute de

autofinan)are !i a ratei mar=ei asupra alorii adu%ate n perioada 2&&"12&&6 3*

4ndicatori Rata mar=ei nete de e5ploatare Rata mar=ei brute de autofinan)are Rata mar=ei asupra alorii adu%ate

+nul 2&&" 13M 1*M 8&M

+nul 2&&5 "2M 39M 88M

+nul 2&&6 38M 35M 93M

Gr!&$' r+ /+2+ ( olu)ia ratelor de rentabilitate comercial n perioada 2&&"12&&6

120%

Rata marjei comerciale

100%
100%

80%
80%

93% 88% 82%

Rata EBE

68%
60%

72% 65%
42%

Rata marjei nete

40%

38%

39%
35%

Rata marjei nete de exploatare

36%
32%

20%

17%
13% 10%

35%

0%

2004

2005

2006

Rata marjei brute de auto inantar e Rata marjei a!upra "alorii adau#ate

/+/+ EVALUAREA RATELOR DE RENTABILITATE ECONOMIC


Rata de rentabilitate economic folosit n anali$a economico1financiar a ntreprinderii este chiar rentabilitatea economic. +ceast rat a fost calculat !i anali$at dup cum urmea$8

Rentabilitatea economic 6Rec7 +nul 2&&"


R ec2&&" > re$ultatul e5ploatarii 2&&" 1 impo$it +ec 2&&" profit 2&&" C1&&

38

unde Rec > rentabilitatea economic + ec > acti economic Re$ultatul e5ploatrii 2&&" > 1&*.""5 lei 4mpo$it A profit2&&" > 1*.19" lei +cti economic 2&&" > acti e totale 2&&" : datorii totale 2&&" +cti e totale 2&&" > acti e imobili$ate 2&&" B acti e circulante2&&" +cti e totale 2&&" > 6&3.3*9 B 382.9"8 +cti e totale 2&&" > 986.32* lei 'atorii totale 2&&" > datorii ce trebuie pltite ntr1o perioad de p3n la un an ce trebuie pltite ntr1o perioad mai mare de un an 2&&" 'atorii totale 2&&" > 338.3"" B15& 'atorii totale 2&&" > 338."9" lei9 +cti economic 2&&" > 986.32* : 338."9" +cti economic 2&&" > 6"*.833 lei9
1&*""5 1*19" 1&& > &21" 1&& > 1" M 6"*833

2&&"

B datorii

R ec2&&" >

+nul 2&&5
R ec2&&5 > re$ultatul e5ploatarii 2&&5 1 impo$it +ec 2&&5 profit 2&&5 C1&&

unde Rec > rentabilitatea economic + ec > acti economic Re$ultatul e5ploatrii 2&&5 > 1"*.9&2 lei 4mpo$itulAprofit 2&&5 > 23.66* lei +cti economic 2&&5 > acti e totale 2&&5 : datorii totale 2&&5 +cti e totale 2&&5 > acti e imobili$ate 2&&5 B acti e circulante 2&&5 +cti e totale 2&&5 > 16&.329 B *".339 +cti e totale 2&&5 > 23".668 l5ei

39

'atorii totale 2&&5 > datorii ce trebuie pltite ntr1o perioad de p3n la un an ce trebuie pltite ntr1o perioad mai mare de un an 2&&5 'atorii totale 2&&5 > 35.&35 B 3*5 'atorii totale 2&&5 > 35."1& lei +cti economic 2&&5 > 23".668 : 35."1& +cti economic 2&&5 > 199.258 lei
1"*9&2 2366* 199258

2&&5

B datorii

R ec2&&5 >

1&& > &262 1&& > 62 M9

+nul 2&&6
R ec2&&6 > re$ultatul e5ploatarii 2&&6 1 impo$it +ec 2&&6 profit 2&&6 C1&&

unde Rec > rentabilitatea economic9 + ec > acti e economic9 Re$ultatul e5ploatrii 2&&6 > 3&5."2* lei 4mpo$itAprofit 2&&6 > "8.9&5 lei +cti economic 2&&6 > acti e totale 2&&6 : datorii totale 2&&6 +cti e totale 2&&6 > acti e imobili$ate 2&&6 : acti e circulante 2&&6 +cti e totale 2&&6 > 196.1"3 B 99.83* +cti e totale 2&&6 > 295.98& lei 'atorii totale > datorii ce trebuie pltite ntr1o perioad mai mic de un an B

2&&6

2&&6

datorii ce trebuie pltite ntr1o perioad mai mare de un an 2&&6 'atorii totale 2&&6 > 28.959 B 253 'atorii totale 2&&6 > 29.212 lei +cti economic 2&&6 > 295.98& : 29.212 +cti economic 2&&6 > 266.*68 lei
3&5"2* "89&5 266*68

R ec2&&6 >

1&& > &296 1&& > 96 M

"&

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


En acti economic cu mult mai mic n anul 2&&5 dec3t n anul anterior !i o cre!tere relati a re$ultatului e5ploatrii !i a impo$ituluiAprofit duc cu si%uran) la o cre!tere semnificati a rentabilit)ii economice n anul 2&&5 6"8 M7. +ceast cre!tere este urmat de o cre!tere la fel de important n anul 2&&6 6 cu 3" M72 datorat unei cre!teri foarte mari at3t a re$ultatului e5ploatrii2 c3t !i a impo$ituluiAprofit !i unei cre!teri reduse a acti elor economice

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a alorii indicatorilor


,re!terea semnificati a rentabilit)ii economice nre%istrat n perioada 2&&"12&&6 poate crea posibilitatea ca firma s !i mbunt)easc n iitor politica de rambursare a datoriilor 6pe termen scurt !i pe termen lun%7 n condi)iile n care resursele proprii %enerea$ un re$ultat al acti it)ii de e5ploatare din ce n ce mai mare. 'e asemenea2 pro%resul acestui indicator i a permite firmei s aib un acces mai facil la resurse e5terne2 n condi)iile n care aceasta si rambursea$ la timp datoriile. 0n plus2 pro%resul indicatorului rentabilitate economic repre$int !i posibilitatea de$ oltrii economic. T!,(. r+ /+5+ ( olu)ia rentabilit)ii economice n perioada 2&&"12&&6 4ndicatori Rentabilitatea economic +nul 2&&" 1" M +nul 2&&5 62 M +nul 2&&6 96 M iitoare a acti ita)ii de e5ploatare a societ)ii2 n condi)iile n care pro%resul re$ultatului nre%istrat de acti itatea de e5ploatare a fost net superior fa) de e olu)ia acti ului

Gr!&$' r+ /+/. ( olu)ia rentabilit)ii economice n perioada 2&&"12&&6

"1

Rentabilitatea economica 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96%

62% Rentabilitatea economica 14%

2004

2005

2006

/+5+ DIAGNOSTICUL RATELOR DE RENTABILITATE FINANCIAR


0n ca$ul anali$ei economico1financiare a S.,. +-.(/ S.+. am folosit urmtoarele rate de rentabilitate8 rentabilitatea financiar !i efectul de le ier financiar. +ce!ti indicatori au fost determina)i !i anali$a)i n felul urmtor8

Rentabilitatea financiar 6Rfin7 +nul 2&&"


R fin2&&" > P net2&&" 1&& K r2&&"

unde # net > profitul net9 N pr > capitalul propriu9 # net 2&&" > 9&.268 lei Npr 2&&" > 1.6*6.319 lei R fin2&&" >
9&268 1&& >&2&5 1&& > 5 M 16*6319

+nul 2&&5
R fin2&&5 > P net2&&5 1&& K r2&&5 "2

unde # net > profitul net9 N pr > capitalul propriu9 # net 2&&5 > 12".2"9 lei Npr 2&&5 > 538.91& lei
12"2"9 1&& > &223 1&& > 23 M 53891&

R fin2&&5 >

+nul 2&&6
R fin2&&6 > P net2&&6 1&& K r2&&6

unde #net > profitul net9 N pr > capitalul propriu9 # net 2&&6 > 256.*52 lei N pr 2&&6 > 51&.53" lei
256*52 1&& > &25& 1&& > 5& M 51&53"

R fin2&&6 >

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


,re!terea cu "5 M a rentabilit)ii financiare din 2&&" n anul 2&&6 repre$int cre!terea capacit)ii firmei de a face fat pe iitor unor datorii cu alori semnificati e. #e ba$a acestei cre!teri a rentabilit)ii financiare2 firma poate a ea n acest fel acces la mprumuturi financiare de o aloare mai mare.

+nali$a efectelor indicatorilor2 a modalit)ilor de mbunat)ire a alorii indicatorilor


,re!terea rentabilittii financiare cu "5 M n perioada 2&&" 1 2&&62 semnific eficien)a utili$rii resurselor proprii n de$ oltarea acti it)ii de e5ploatare a firmei2 respecti ob)inerea unui re$ultat superior n perioada respecti . +ceast cre!tere a indicatorului rentabilitate financiar repre$int o politica financiar a firmei ndreptat spre o utili$are c3t mai =udicioas a resurselor de care dispune n acel moment2 firma apel3nd ntr1o msur redus la resurse financiare e5terne2 respecti mprumuturi bancare. "3 n

(fectul de le ier financiar6l7 +nul 2&&"


l
2&&"

> ( R ec 2&&" 1 R dob 2&&" ) C

'at fin 2&&" N pr2&&"

unde l > efect de le ier9 Rec > rentabilitatea economic9 R dob > rata dob3n$ii9 'at fin > datorii financiare9 N pr > capital propriu9 R dob2&&" > dob2&&" 1&& dat fin2&&"

'ob3n$i 2&&" > 2" lei 'atorii financiare 2&&" > 15& lei R dob2&&" >
2" 1&& > &216 1&& > 16 M 15&

l 2&&3 > ( &21" &216 )

15& > 1 &2&&&1* 1&& > 1 &2&1* M 16*6319

+nul 2&&5
l2&&5 > ( R ec 2&&5 1 R dob 2&&5 ) C unde l > efect de le ier9 Rec > rentabilitatea economic9 R dob > rata dob3n$ii9 'at fin > datorii financiare9 N pr > capital propriu9 R dob2&&5 > dob2&&5 1&& dat fin2&&5 'at fin 2&&5 N pr2&&5

'ob3n$i 2&&5 > "2 lei 'atorii financiare 2&&5 > 3*5 lei
"2 1&& > &211 1&& > 11 M 3*5

R dob2&&5 >

""

l2&&5 > ( &2 62 &211)

3*5 > &2&35 M 53891&

+nul 2&&6
l2&&6 > ( R ec 2&&6 1 R dob 2&&6 ) C unde l > efect de le ier9 Rec > rentabilitatea economic9 R dob > rata dob3n$ii9 'at fin > datorii financiare9 N pr > capital propriu9 R dob2&&6 > dob 2&&6 1&& dat fin 2&&6 'at fin 2&&6 N pr2&&6

'ob3n$i 2&&6 > 26 lei 'atorii financiare 2&&6 > 253 lei R dob2&&6 >
26 1&& > &21& 1&& > 1& M 253

l2&&6 > ( &296 &21& )

253 > &2&" M 51&53"

+nali$a cau$elor e olu)iei indicatorilor


0n anul 2&&5 se constat o cre!tere a efectului de le ier de la 1 &2&1* M la &2&35 M datorat n principal cre!terii semnificati e a rentabilit)ii economice. 'e o importan) deosebit pentru aceasta e olu)ie este !i cre!teres n aproape e%al msur at3t a datoriilor financiare c3t !i a capitalului propriu. ,re!terea u!oar a efectului de le ier financiar continu !i n urmtorul an2 a=un%3nd n anul 2&&6 la &2&" M.

A !.$>! (&('"(.or $ d$'!"or$.or? ! 3od!.$"4%$.or d( 73,) !"4%$r( ! *!.or$$ $ d$'!"or$.or


<aloarea ne%ati a efectului de le ier financiar este re$ultatul2 n principal2 al faptului ca rentabilitatea economic este mai mic dec3t rata dob3n$ii !i astfel2 putem spune2 "5

c n anul 2&&"2 mprumuturile bancare efectuate de firm nu au a ut randamentul scontat2 respecti cel de a %enera un re$ultat al acti it)ii de e5ploatare superior. /otu!i2 e olu)ia acestui indicator n urmatorii doi ani2 respecti 2&&5 !i 2&&6 ne demonstrea$ c firma a reu!it s foloseasc n mod eficient resursele disponibile2 inclusi creditele bancare2 !i s %enere$e enituri superioare cheltuielilor %enerate de aceste enituri. T!,(. r+ /+9+ ( olu)ia rentabilit)ii financiare !i a efectului de le ier financiar n perioada 2&&"12&&6 4ndicatori Rentabilitatea financiar (fect de le ier financiar +nul 2&&" 5M 1 &2&1* M +nul 2&&5 23 M &2&35 M +nul 2&&6 5& M &2&" M

Gr!&$' r+ /+5+ ( olu)ia rentabilit)ii financiare n perioada 2&&"12&&6

Rentabilitatea inanciara
50%

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

23%

Rentabilitatea inanciara

5%

2004

2005

2006

Gr!&$' r+ /+9+ ( olu)ia efectului de le ier n perioada 2&&"12&&6

"6

E ect de le"ier inanciar 0%040% 0%040% 0%030% 0%020% 0%010% 0%000% $0%010% $0%020% 2004 $0%017% 0%035%

E ect de le"ier inanciar

2005

2006

/+9+

RELAII

DE

INTERDEPENDEN

NTRE

RATELE

DE

RENTABILITATE
0n cadrul dia%nosticului economico1financiar al unei firme2 ratele de rentabilitate nu pot fi determinate doar ca indicatori independen)i2 ci !i ca un sistem de rate care se influen)ea$ reciproc. 0n pa%inile urmtoare2 interdependen) ntre aceste rate de rentabilitate. oi pre$enta c3te a din aceste rela)ii de

/+9+2+ R( "!,$.$"!"(! ('o o3$'4 7 &) '%$( d( r( "!,$.$"!"(! &$ ! '$!r4

R ec

>

R fin

A ec

R dob

!at fin A ec

unde Rec > rentabilitatea economic9 R fin > rentabilitatea financiar9 N pr > capital propriu9 + ec > acti economic9 R dob > rata dob3n$ii9 'at fin > datorii financiare9

"*

+nul 2&&"
K r !at fin

R ec

2&&"

2&&" 2&&" > R fin2&&" A ec B R dob2&&" A ec 2&&" 2&&"

R ec

2&&"

>

5M

16*631 15& B 16M 6"*83 6"*83

R ec

2&&"

>1" M

+nul 2&&5
K r !at fin

R ec

2&&5

2&&5 2&&5 > R fin2&&5 A ec B R dob2&&5 A ec 2&&5 2&&5

R ec

2&&5

>

23M

53891& 3*5 B 11 199258 199258

R ec

2&&5

> 62 M

+nul 2&&6
K r !at fin

R ec

2&&6

2&&6 2&&6 > R fin2&&6 A ec B R dob2&&6 A ec 2&&6 2&&6

R ec

2&&6

>

5&M

51&53" 253 B 1&M 266*68 266*68

R ec

2&&6

> 96 M

( olu)iile cresctoare ale rentabilit)ii financiare n perioada 2&&"12&&6 sunt %enerate2 n mare parte2 de pro%resul %eneral din aceea!i perioad al rentabilit)ii economice2 ace!ti doi indicatori urm3nd acela!i trend cresctor n fiecare an. Scderea ratei dob3n$ii de la 26 M n anul 2&&" la 1& M n anul 2&&62 ne demonstrea$ c acest indicator nu a a ut o influen) ma=or asupra e olu)iei rentabilit)ii economice2 !i asupra acti it)ii de e5ploatare a firmei. /otodat2 e olu)ia in ers a ratei dob3n$ii !i a rentabilit)ii economice ne demonstrea$ msura redus n care firma a apelat la mprumuturi bancare2 precum !i importan)a sca$ut a creditelor bancare n cadrul resurselor ntreprinderii.

"8

/+9+/+ R( "!,$.$"!"(! &$ ! '$!r4 7 &) '%$( d( r( "!,$.$"!"(! ('o o3$'4 'at fin N pr

R fin

>

R ec

B ( R ec 1 R dob ) C

unde R fin > rentabilitatea financiar9 R ec > rentabilitatea economic9 R dob > rata dob3n$ii9 'at fin > datorii financiare9 N pr > capital propriu9

+nul 2&&"
R fin2&&" > R ec2&&" B ( R ec 2&&" 1 R dob 2&&" ) C R fin2&&" > 1" M B 61" M 1 16 M7 R fin2&&" > 5 M
15& 16*631

'at fin 2&&" N pr2&&"

+nul 2&&5
R fin2&&5 > R ec2&&5 B ( R ec 2&&5 1 R dob 2&&5 ) C R fin2&&5 > 62 M B 662 M 1 11 M7 R fin2&&5 > 23 M
3*5 53891&

'at fin 2&&5 N pr2&&5

+nul 2&&6
R fin2&&6 > R ec2&&6 B ( R ec 2&&6 1 R dob 2&&6 ) C R fin2&&6 > 96 M B 696 M 1 1& M7 R fin2&&6 > 5& M 4nfluen)a indicatorului de rentabilitate economic asupra ratei de rentabilitate financiar se reflect2 n principal prin e olu)ia similar1crescatoare a acestor dou rate.
253 51&53"

'at fin 2&&6 N pr2&&6

"9

,re!terea din ce n ce mai puternic nre%istrat n perioada 2&&"12&&6 poate repre$enta importan)a acti it)ii de e5ploatare asupra re$ultatelor ntreprinderii2 care se reflect prin aceast cre!tere a ratelor de rentabilitate. #utem astfel afirma2 c e5ista o puternic rela)ie de interdependen) ntre aceste dou rate de rentabilitate2 un moti n plus pentru acest afirmatie fiind importan)a co 3r!itoare a resurselor proprii utili$ate pentru acti itatea de e5ploatare.

CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL S+C+ ALMET S+A+ PE BAZA METODELOR DE ANALIZ A CHELTUIELILOR

5&

;unc)ionarea eficient a ntreprinderii ntr1un mediu concuren)ial2 a crui dominant economic o constituie caracterul limitat al resurselor2 necesit %estionarea eficient a costurilor care1i %re ea$ re$ultatele. En rol important n acest sens re ine calcula)iei !i anali$ei costurilor2 care trebuie s furni$e$e mana%erilor informa)iile necesare pentru a1l %hida n deci$ile lor strate%ice2 n particular n afectarea resurselor ntreprinderii !i n fi5area pre)urilor !i mar=elor. 'emersul metodolo%ic al anali$ei cheltuielilor se ba$ea$ pe8 anali$a structural a cheltuielilor9 anali$a factorial a cheltuielilor9 anali$a cheltuielilor prin metoda indicelui costului unitar9 anali$a cheltielilor pe ba$a matodei Fdirect costin%G9 anali$a costului mar%inal9 tehnica anali$ei alorii.

5+2+ A !.$>! -"r)'")r!.4 ! '6(.")$(.$.or #$ or$( "!r(! -"r!"(=$'4 ! 7 "r(8r$ d(r$$


-a reali$area circuitului economic8 apro i$ionare1stocare1produc)ie1 3n$are2 ser icii post1 3n$are concur o serie de cheltuieli. 'ar pentru a reduce costul produselor !i ser iciilor 3ndute2 pentru a fi mai competiti e2 ntreprinderea trebuie s depun eforturi pentru optimi$area acelor elemente de cheltuieli care influentea$ n cea mai mare msur re$ultatul final. 'e aceea este necesar s se cunoasc pentru fiecare domeniu de acti itate structura specific costului. +ceasta face posibil identificarea unor factori cheie ai succesului pe domenii2 respecti e a unor direc)ii strate%ice de ac)iune.

F$=+5+2+ S"r)'")r! '6(.")$(.$.or #$ or$( "!r(! -"r!"(=$'4 ! &$r3($

51

1contracte de apro i$ionare la pre)uri fi5e - Co-" d( ')38!r!r( @!. 3!"(r$$.or 8r$3(? 8rod)-(.or &$ $"(? 34r&)r$.or? ("'+A - Co-" d( -"o'!r( 1securitatea !i ritmicitatea apro i$ionrii 1optimi$area stocurilor de si%uran) 1accelerarea rotatiei stocurilor 1standardi$area diferitelor componente 1autonomi$area ciclului de produc)ie - Co-" d( 8rod)'%$( 1substituirea !i combinarea factorilor de produc)ie 1politica de recrutare a personalului 1politica de promo are - C6(.")$(.$ ') 8(r-o !.). 1sistemul de remunerare !i stimulare material !i moral 1politica de ndatorare 1%estionarea lichiditatii !i tre$oreriei - C6(.")$(.$ &$ ! '$!r( 1sistemul de acoperire a ne oii de fond de rulment 1puterea de ne%ociere cu furni$orii

1surse de apro i$ionare la cel mai bun pre)

52

+nali$a structurii cheltuielilor poate fi aprofundat prin implicarea2 n func)ie de scopul urmrit2 a oricreia din criteriile de %rupare pre$entate anterior. 4ndiferent de mecanismul de formare a structurii2 prin anali$ se pun n e iden) re$ultatele ob)inute2 tendin)ele fiecrei sub%rupe de cheltuieli2 re$er ele de optimi$are a acestora2 orientrile strate%ice ale firmei.

5+/+ A !.$>! &!'"or$!.4 ! '6(.")$(.$.or 7 '!dr). S+C+ ALMET S+A+


+bordarea factorial a cheltuielilor are ca obieti determinarea abaterilor fa) de o

anumit ba$a de comparati e2 e5plicarea lor prin prisma factorilor de influen) !i a cau$elor actiunii lor !i identificarea re$er elor de optimi$are a consumului de resurse2 pe total sau pe anumite structuri implicate n calcul. 5+/+2+ A !.$>! &!'"or$!.4 ! '6(.")$(.$.or .! $*(.). S+C+ ALMET S+A+ -a ni elul ntreprinderii2 indiferent de profilul acesteia2 pre$int interes e5plicarea modificrii ratei medii a cheltuielilor2 ca e5presie sintetic a eficientei consumului de resurse. Heneric2 ca orice indicator de eficien) 6 ca orice rat 72 rata medie a cheltuielilor se calculea$ dup relatia8
Rc" ;

C" 1&& #e

unde2 ,h> suma total a cheltuielilor9 Oe > produc)ia e5erci)iului9 Rch > rata medie a cheltuielilor. A ). /009 Rc" 2&&" > C"2&&" 1&& #e 2&&"

,h 2&&" > cheltuieli de e5ploatare 2&&" B cheltuieli financiare 2&&" B cheltuieli e5traordinare 2&&" ,h 2&&" > 5&."15 B & B & > 5&."15 lei Oe 2&&" > produc)ia 3ndut 2&&" B aria)ia stocurilor 2&&" B produc)ia imobili$at 2&&" 53

Oe 2&&" > 13."38 B & B& > 13."38 lei Rc" 2&&" >
5&"15 1&& > 3*521* M 13"38

A ). /00B Rc" 2&&5 > C"2&&5 1&& #e 2&&5

,h 2&&5 > cheltuieli de e5ploatare 2&&5 B cheltuieli financiare 2&&5 B cheltuieli e5traordinare2&&5 ,h 2&&5 > 19".52" B "2 B & > 19".566 lei Oe 2&&5 > produc)ia 3ndut 2&&5 B aria)ia stocurilor 2&&5 B produc)ia imobili$at2&&5 Oe 2&&5 > 58.3&2 B & B 63.968 > 122.2*& lei Rc" 2&&5 >
19"566 1&& > 159213 M 1222*&

A ). /00C Rc" 2&&6 > C"2&&6 1&& #e 2&&6

,h 2&&6 > cheltuieli de e5ploatare 2&&6 B cheltuieli financiare 2&&6 B cheltuieli e5traordinare 2&&6 ,h 2&&6 > 25&.9*5 B 26 B& > 251.&&1 lei Oe 2&&6 > produc)ia 3ndut 2&&6 B aria)ia stocurilor 2&&6 B produc)ia imobili$at 2&&6 Oe 2&&6 > 2&1.*1* B & B & > 2&1.*1* lei Rc" 2&&6 >
251&&1 1&& > 12"2"3 M 2&1*1*

Scderea ratei medii a cheltuielilor n perioada 2&&"12&&6 ine s demonstre$e cre!terea eficien)ei firmei de a1!i %estiona cheltuielile. +stfel2 n acest perioad2 putem obser a o cre!tere mult mai accentuat a eniturilor %enerate de 3n$ri n raport cu cheltuielile efectuate2 fapt ce ine s demonstre$e o cre!tere a eficien)ei politicii comerciale a firmei2 !i deci a rentabilit)ii acesteia. .odificarea ratei medii a cheltuielilor fa) de o anumit ba$ de comparati e se e5plic prin influen)a8 1 structura produc)iei 6ser iciilor7 reali$ate9 1 pre)ul mediu unitar9 1 costul mediu unitar 5"

Reducerea ratei medii a cheltuielilor2 ca e5presie a economicit)ii consumului de resurse2 se poate reali$a prin8 1 cre!terea produc)iei 6ser iciilor 3ndute79 1 reducerea costului mediu unitarP9 1 sporirea pre)ului mediu de 3n$are. 0n ceea ce pri e!te reducerea costului unitar2 n accep)iunea sa de cost complet2 se impune corelarea cu calitatea produselor !i ser iciilor prestate. @ reducere a cheltuielilor n detrimentul calit)ii totale este lipsit de sens !i se transform dintr1un a anta= pentru ntreprindere ntr1o problem ma=or cu consecin)e asupra ima%inii de marc2 po$i)iei concuren)iale2 pr)ii de pia)2 re$ultatelor financiare. 5+/+/+ A !.$>! 8r$ '$8!.(.or '!"(=or$$ d( '6(.")$(.$ !.( S+C+ ALMET S+A+ 4dentificarea posibilit)ilor concrete de optimi$are a consumului de resurse necesit ad3ncirea anali$ei pe elemente de cheltuieli2 implicarea factorilor de influen) specifici !i in esti%area lor n conte5tul obieti elor strate%ice ale firmei. AA A !.$>! '6(.")$(.$.or -!.!r$!.( ,ostul utili$rii for)ei de munc cuprinde dou componente8 1costul suportat de ntreprindere salariile nete9 contribu)ile pentru asi%urrile sociale9 contribu)ia pentru a=utorul de !oma= impo$itul pe salarii9 contribu)ia pentru pensie suplimentar9 contribu)ia pentru a=utorul de soma=

-costul suportat de salaria)i

,heltuielile pri ind impo$itul pe salarii2 asi%urrile !i protec)ia social sunt dependente ca mrime de aloarea fondului de salarii 6net7. 'e aceea2 n continuare anali$a este orientat spre in esti%area dinamicii2 structurii !i factorilor la fondul de salarii8 a7caracteri$area situatiei %enerale a fondului de salarii9 b7anali$a factorial a fondului de salarii9 c7anali$a corale)iei dintre dinamica fondului de salarii !i a cifrei de afaceri. 55

,aracteri$area situa)iei %enerale a fondului de salarii se face pe ba$a modificrii absolute !i relati e a acestuia. .odificarea absolut a fondului de salarii 6 ;s7 se calculea$ astfel8
F$ ; F$1 F$ o

unde2 ;s& > fondul de salarii din ba$a de comparati e 6anul precedent7 ;s1 > fondul de salarii reali$at 0n ca$ul nostru2 putem calcula8 F$2&&5A 2&&" ; F$2&&5 F$2&&" F$2&&5A 2&&" ; 23.&98 : 9.2&2 > 13.896 lei F$2&&6 A 2&&5 ; F$2&&6 F$2&&5 F$2&&6 A 2&&5 ; 3".562 : 23.&98 > 11."6" lei ,re!terea absolut a fondului de salarii se e5plic2 n primul r3nd2 prin sporirea olumului de acti itate !i a salariului mediu tarifar pe unitatea de timp de munc. 'e asemenea2 acesta cre!tere poate fi re$ultatul modificrilor inter enite n structura personalului n func)ie de pre%tirea profesional2 %radul de calificare2 echimea nentrerupt n munc. A !.$>! 'or(.!%$($ d$ "r( d$ !3$'! *o.)3).)$ d( !'"$*$"!"( #$ ! &o d).)$ d( -!.!r$$ ,re!terea mai accentuate a olumului de acti itate comparati cu cre!terea fondului de salarii semnific2 din punct de edere economic2 o folosire eficient a resurselor umane. #rin urmare2
I #e Q I F$ 2

#e1 F$1 Q #e & F$ &

sau
I CA Q I F$ 2

F$1 CA1 Q CA& F$ &

unde2 Oe > produc)ia e5erci)iului9 ;s > fondul de salarii9 ,+ > cifra de afaceri9 0n ca$ul nostrum2 situa)ia de ine
I #e Q I F$ 2

#e 2&&5 F$ 2&&5 Q #e 2&&" F$ 2&&" 56

1222*& 23&98 Q 2 92&9 Q 2.5 13"3* 92&2


I #e

Q I F$ 2

#e 2&&6 F$ 2&&6 Q #e 2&&5 F$ 2&&5

2&1*1* 3"562 > 2 1265 Q 125& 1222*& 23&98

sau
I CA Q I F$ 2

CA2&&6 F$ 2&&6 Q CA2&&5 F$ 2&&5

8&558" 3"562 2 222* Q 125& > 355216 23&98

#entru caracteri$area %eneral a le%turii dintre cei doi indicatori se folose!te indicele de corela)ie calculat dup rela)ia8
IC ;

I F$ I CA

adic2
IC >
125& > &266 222*

Situa)ia se aprecia$ fa orabil dac8 4, I 1. ,a urmare a faptului c indicele de corela)ie are o aloare subunitar2 nseamn c n anul 2&&62 n raport cu perioada similar a anului 2&&52 cre!terea fondului da salarii a fost inferioar cre!terii 3n$rilor n decursul acelei perioade. +stfel2 putem afirma2 c2 pe l3n% o cre!tere a producti it)ii ntreprinderii2 societatea a reu!it s ob)in un surplus de enituri din 3n$ri2 fapt ce semnific o cre!tere a rentabilit)ii acestei unit)i. BA A !.$>! '6(.")$(.$.or ') "r! -8or")r$.( 0n mrimea cheltuielilor de transport se reflect sistemul de apro i$ionare2 structura produselor 6materialelor7 apro i$ionate2 tipurile de mi=loace de transport folosite !i ra)ionali$area utili$rii lor din punct de edere al capacit)ii2 tipului2 rutelor optime. ,a !i principalele probleme ale anali$ei se au n edere8 anali$a situa)iei %enerale a cheltuielilor de transport !i anali$a factorial a acestora. a7 ,aracteri$area situa)iei %enerale a cheltuielilor de transport se face pe ba$a indicatorilor8 suma cheltuielilor de transport2 rata cheltuielilor de transport !i ponderea lor n totalul cheltuielilor de e5ploatare. Suma cheltuielilor de transport se modific o dat cu cantitatea 5*

transportat !i2 respecti 2 cu olumul de acti itate. (conomicitatea transportului presupune c ritmul de cre!tere a olumului de acti itate s fie mai mare dec3t ritmul de cre!tere a sumei cheltuielilor 6reducerea ratei cheltuielilor de transport7. ,re!terea cheltuielilor de transport nr1un ritm mai mare dec3t olumul de acti itate poate constitui o stare normal numai n msura n care este determinat de8 e5tinderea apro i$ionrii directe9 folosirea unor mi=loace de transport cu ite$ comercial mai mare !i care asi%ur condi)ii mai bune de pstrare a produselor9 modificarea structurii apro i$ionrilor9 cre!terea tarifelor de transport sau a pre)ului combustibului. ,heltuielile de transport pot spori !i datorit ac)iunii unor factori subiecti i8 folosirea incomplet a capacit)ii mi=loacelor de transport2 efectuarea unor transporturi nera)ionale sub aspectul distan)ei2 dep!irea timpului de sta)ionare etc. b7 Stabilirea cau$elor modificrii cheltuielilor de transport !i a direc)iilor de ac)iune pri ind economisirea lor poate a ea la ba$ conclu$iile anali$ei factoriale pe total !i pe tipuri de transport. +stfel2 cheltuielile de transport2 fiind cheltuieli ariabile2 pot fi anali$ate dup modelul %eneral8
C"t > CA Rt
1 1&&&

unde2 Rt > rata medie a cheltuielilor de transport9 ,+ > cifra de afaceri9 Rt 2&&" > * M9 Rt 2&&5 > 8 M9 Rt 2&&6 > * M9 +stfel situa)ia de ine2 P( "r) ! ). /009
C"t
C"t
2&&"

> CA2&&" Rt 2&&"

1 1&&&
1 1&&&

2&&"

> 82318" * M > 5.*62229 lei9

C"t

2&&"

P( "r) ! ). /00B 58

C"t
C"t

2&&5

> CA2&&5 Rt 2&&5

1 1&&&
1 1&&&

2&&5

> 355216 8 M > 2.8"12*3 lei9

C"t

2&&5

P( "r) ! ). /00C
C"t
C"t
2&&6

> CA2&&6 Rt 2&&6

1 1&&&
1 1&&&

2&&6

> 8&5.58" * M > 5.6392&9 lei9

C"t

2&&6

#utem obser a n cursul perioadei 2&&" 1 2&&6 o e olu)ie sinuoas a cheltuielior de transport. ,re!terea acestor cheltuieli n anul 2&&6 a fost2 n principal2 determinat de e5tinderea re)elei de distribu)ie a firmei. /otu!i2 e5tinderea re)elei de distribu)ie a fost urmat de o cre!tere pro%resi a cifrei de afaceri n anul 2&&62 cre!tere care a dep!it1o cu mult pe cea a cheltuielilor de transport. +stfel2 e5tinderea re)elei de distribu)ie2 prin care s1a nre%istrat cre!terea cifrei de afaceri2 a dus la cre!terea eficien)ei ntreprinderii !i deci2 a rentabilit)ii acesteia. CA A !.$>! '6(.")$(.$.or d( -"o'!r( ;ormarea stocurilor de materii prime2 produse finite2 mrfuri2 pstrarea lor la o anumit perioad de timp !i pre%tirea n ederea 3n$rii %enererea$ o serie de consumuri de resurse umane2 materiale !i financiare. ,heltuielile de stocare sunt formate din8 cheltuieli de reapro i$ionare9 cheltuieli de ntretinere a mrfurilor n stoc9 cheltuieli asociate rota)iei lente a stocurilor9 costul rupturilor de stoc9 costul imobili$rilor de capital n stoc.

'up natura lor2 aceste cheltuieli pot fi structurate n8 cheltuieli financiare 6remunerarea capitalului7 !i cheltuieli de stocare propriu1$is. a7 +pro i$ionarea unit)ilor comerciale este un proces comple5 care necesit o serie de cheltuieli pentru8 contactarea furni$orilor2 ne%ocieri2 redactarea !i e5pedierea comen$ilor2 59

recep)ia !i controlul mrfurilor. #e termen scurt2 cheltuielile de reapro i$ionare cresc o dat cu numrul de comen$i. b7 ,heltuielile de ntretinere a stocurilor cuprind8 cheltuieli cu munc cheltuieli cu munc ie 6salarii !i alte ie aferente personalului din depo$ite7 !i cheltuieli materiale

6amorti$area mi=loacelor fi5e din depo$ite2 consumuri de materiale2 ener%ie etc.7. 0ntre aceste dou cate%orii de cheltuieli 6de reapro i$ionare !i de ntretinere a stocurilor7 e5ist un raport in ers. +stfel2 cre!terea frec en)ei flu5urilor de apro i$ionare !i men)inerea unor stocuri mai mici determin diminuarea cheltuielilor de ntre)inere a stocurilor2 dar antrenea$ o sporire a cheltuielilor de reapro i$ionare. En stoc acti mai mare2 care se rennoie!te la inter ale mai mari de timp2 determin diminuarea cheltuielilor de apro i$ionare ca urmare a scderii frec en)ei comen$ilor lansate2 dar !i o cre!tere corespun$atoare a cheltuielilor de pstrare a stocurilor. 0n aceste condi)ii2 economisirea consumului de resurse le%at de stocare necesit optimi$area2 pe de o parte2 a termenului de reapro i$ionare2 iar pe de alt parte2 a lotului de mrfuri. .rimea lotului optim 6cantitatea economic7 care asi%ur cheltuieli de apro i$ionare !i stocare minime se stabile!te dupa rela)ia8
#o ;
2 C % r

unde2 Oop > lotul optim de apro i$ionare9 , > cererea anual 6necesarul annual de apro i$ionat79 - > costul de lansare a unei comen$i 6costul pre%tirii unei comen$i de apro i$ionare79 p > pre)ul unitar al produsului achi$i)ionat1stocat9 r > rata cheltuielilor de stocare1cheltuieli de stocare la 1 leu stoc 6costul de depo$itare7. +plic3nd acest formul2 n ca$ul nostru2 om a ea8 A ). /009 -otul mediu de apro i$ionare al firmei n anul 2&&" a fost de 28 unit)i.
#o
2&&"

>

2 C2&&" %2&&" 2&&" r2&&"

, 2&&" > 11& buc. 9 - 2&&" > 2& lei 9 r 2&&" > &212 lei9 p 2&&" > "9 leiAbuc. 9 6&

#o
#o

2&&"

>

2 11& 2& "9 &212

2&&"

> 2* unit)i.

0n acest an se obser c lotul de apro i$ionare al firmei reu!e!te s desf!oare o acti itate eficient2 rentabil !i n domeniul distribu)iei. A ). /00B -otul mediu de apro i$ionare al firmei n anul 2&&5 a fost de 33 unit)i+
#o
2&&5

>

2 C2&&5 %2&&5 2&&5 r2&&5

, 2&&5 > 125 buc.9 - 2&&5 > 23 lei9 p 2&&5 > 52 lei9 r 2&&5 > &211 leiAbuc.9
#o
#o
2&&5

>

2 125 23 52 &211

2&&5

> 32 unit)i9

A ). /00C -otul mediu de apro i$ionare al firmei n anul 2&&6 a fost de 33 unit)i.
#o
2&&6

>

2 C2&&6 %2&&6 2&&6 r2&&6

, 2&&6 > 1"& buc.9 - 2&&6 > 22 lei9 p 2&&6 > 5" lei9 r 2&&6 > &211 leiAbuc.9
#o
#o
2&&6

>

2 1"& 22 5" &211

2&&6

> 32 unit)i9

0n cursul perioadei 2&&" 1 2&&62 societatea a nre%istrat n mod constant un lot efecti de transport al produselor2 superior lotului optim de transport. +stfel2 putem spune c firma a reu!it s1!i administre$e n mod corect cheltuielile de distribu)ie n raport cu ob)inute. 61 eniturile

0n acest conte5t2 putem afirma c rentabilitatea societ)ii S.,. +lmet S.+. a crescut n mod constant n perioda 2&&" 1 2&&6. DA A !.$>! '6(.")$(.$.or &$ ! '$!r( ,heltuielile financiare au o structur comple52 fiind formate din8 pierderile din crean)ele le%ate de participa)ii2 cheltuielile pri ind titlurile de participare2 cheltuieli pri ind diferen)ele de curs alutar2 cheltuieli cu dob3n$ile. 0n ansamblul cheltuielilor financiare2 dob3n$ile de)in o pondere important. ,reditul repre$int una din sursele de finan)are a acti it)ii2 ponderea lui fiind dependent de natura sectorului de acti itate2 de durata de rota)ie a acti elor circulante2 de eficien)a e5ploatrii2 de capacitatea de autofinan)are a firmei. ,heltuielile pentru dob3n$i cuprind diferen)a dintre dob3n$ile pltite de ntreprindere pentru creditele primare !i cele ncasate pentru disponibilitatile sale din cont. +nali$a factorial a cheltuielilor pentru dob3n$i la creditele pentru e5ploatare are la ba$ modelul8
d di Cr PM d i C"d 1&&& > 1&&& 1&&& > CA CA CA

Rd >

unde2 ,hd > cheltuieli cu dob3n$ile di > dob3n$ile ncasate ,r > creditul bancar # > procentul mediu de dob3nd 'p > dob3n$ile pltite +nali$3nd situa)ia pe cei trei ani2 om a ea8 A ). /009
Rd
2&&"

>

d 1d C"d 2&&" Cr P M di 2&&" 1&&& > p 2&&" i 2&&" C1&&& > 2&&" 2&&" 1&&& CA2&&" CA2&&" ,+ 2&&"

,hd 2&&" > *8 ,+ 2&&" > 823.18" dp 2&&" > 1&3 di 2&&" > 25 ,r 2&&" > 6&5 #M 2&&" > 1* M9 62

Rd Rd

2&&"

>

*8 1&3 25 6&5 1*M 25 1&&& > 1&&& > 1&&& 82318" 82318" 82318"

2&&"

> &2&99

A ). /00B
Rd
2&&5

>

d 1 d i 2&&5 C"d 2&&5 Cr P M di 2&&5 1&&& > p 2&&5 1&&& C1&&& > 2&&5 2&&5 CA2&&5 CA2&&5 ,+ 2&&5

,hd 2&&5 > 25 ,+ 2&&5 > 355216 dp 2&&5 > 56 di 2&&5 > 31 ,r 2&&5 > "&& #M 2&&5 > 1" M
Rd Rd
2&&5

>

25 56 31 "&& 1"M 31 1&&& > 1&&& > 1&&& 355216 355216 355216

2&&5

> &2&*

A ). /00C
Rd
2&&6

>

d 1 d i 2&&6 C"d 2&&6 Cr P M di 2&&6 1&&& > p 2&&6 1&&& C1&&& > 2&&6 2&&6 CA2&&6 CA2&&6 ,+ 2&&6

,hd 2&&6 > 26 ,+ 2&&6 > 8&5.58" dp 2&&6 > 53 di 2&&6 > 2* ,r 2&&6 > 2"5 #M2&&5 > 11
Rd Rd
2&&6

>

26 53 2* 2"5 11 2* 1&&& > 1&&& > 1&&& 8&558" 8&558" 8&558"

2&&6

> &2&3 Rata medie a cheltuielilor cu dob3nda la 1.&&& lei cifr de afaceri a nre%istrat o scdere

constant de la &2&9 69 M7 la &2&3 63 M7. +ceast e olu)ie ne%ati se traduce prin faptul c eniturile ob)inute din cheltuielile cu dab3nda. 63 3n$ri au crescut n decursul acestei perioade mai mult dec3t

+cest lucru ine s confirme eficien)a politicii n domeniul financiar2 respecti faptul c societatea a reu!it s1!i foloseasc n mod =udicios sursele financiare ob)inute.+stfel2 a em toate moti ele s afirmm c asistm la o cre!tere a rentabilit)ii firmei n perioada 2&&"12&&6. 0n concordan) cu modelul pre$entat2 principalele reser e de reducere relati a cheltuielilor pentru dob3n$i sunt8 apro i$ionarea corespun$atoare a unit)ilor operati e 6cantitati !i structural7 !i n concordan) cu momentul de manifestare a cererii2 accelerarea rota)iei acti elor circulante2 stabilirea !i men)inerea unui raport optim ntre stocul acti si cel de si%uran)2 restituirea la termen a creditelor curente !i2 e ident2 reali$area permanent a condi)iilor de cre!tere a autofinan)rii.

CONCLUZII

-ucrarea este o anali$ dia%nostic a ratelor de rentabilitate n cadrul S.,. +-.(/ S.+.2 n ederea e iden)ierii unor re$er e interne care s conduc la sporirea eficien)ei acti it)ii firmei. 6"

-ucrarea poate ser i factorilor deci$ionali de la S.,. +-.(/ S.+. ca o surs de informare !i orientare referitoare la influen)ele nea!teptate2 datorate caracteristicilor proprii ale ntreprinderilor2 c3t !i caracteristicilor inerente sistemului financiar !i la implicarea acestora asupra indicatorilor de performan) economico1financiar. Societatea comercial +-.(/ S.+. s1a infiin)at la data de 1".&".1992 !i este nre%istrat n Re%istrul ,omertului cu numrul L13A812A1992. 'urata societ)ii este nelimitat2 ncep3nd de la data nre%istrrii societ)ii la ,amera de ,omer) !i 4ndustrie a Rom3niei. 0n dia%nosticarea %estiunii financiare a ntreprinderii se folose!te un sistem de indicatori pri ind2 pe de o parte2 ratele de rentabilitate comercial 6mar=a comercial2 e5cedentul brut de e5ploatare2 mar=a net2 mar=a net de e5ploatare2 mar=a brut de autofinan)are2 mar=a asupra alorii adu%ate72 iar pe de alta parte2 ratele de rentabilitate economic 6rentabilitatea economic7 !i ratele de rentabilitate financiar 6rentabilitatea financiar !i efectul de le ier financiar7. 0n ansamblu2 pe ba$a principalilor indicatori2 se poate considera c n perioada 2&&" 1 2&&62 S.,. +-.(/ S.+. a reu!it s1!i %estione$e corespun$tor resursele economico1 financiare2 astfel nc3t societatea a nre%istrat o cre!tere substan)ial a cifrei de afaceri !i a profitului. 'in anali$a comple5 reali$at pri ind dia%nosticul ratelor de rentabilitate ale ntreprinderii se desprind urmtoarele conclu$ii8 Rata mar=ei comerciale pune n e iden) strate%ia comercial a ntreprinderilor anali$ate. +stfel2 cre!terea ratei n anul 2&&6 nso)it de o diminuare a 3n$rilor 6cifra de afaceri7 n acela!i an2 semnific faptul c ntreprinderea ncearc s1si men)in mar=ele promo 3nd o politic de pre)uri nalte. +nul 2&&6 ne aduce n prim plan o mar= comercial n scdere nso)it de o cre!tere puternic a 3n$rilor 6cifra de afaceri7. 'atorita acestui fapt putem afirma c ntreprinderea prefer acum reducerea pre)urilor de 3n$are n scopul cuceriri unui nou se%ment de pia). 0n pri in)a ratei e5cedent brut de e5ploatare nre%istrat n perioada 2&&"12&&6 putem orbi despre o aria)ie po$iti 2 care poate fi efectul scderii cheltuielilor de e5ploatare n aceast perioad. +ceasta2 combinat cu cre!terea u!oar a cifrei de afaceri2 au dus la aceast e olu)ie cresctoare a ratei e5cedent brut de e5ploatare. 0n acest conte5t putem aminti2 scderea cheltuielilor cu materialele nre%istrat n anul

65

2&&52 care n condi)iile cre!terii alorii 3n$rilor a dus la pro%resul indicatorului rata e5cedent brut de e5ploatare. ,re!terea acestei rate repre$int un semnal po$iti pentru politica dus n sectorul de e5ploatare al firmei2 n condi)iile n care a reu!it s si reduc cheltuielile de e5ploatare n perioada anterioar -u3nd n discu)ie rata mar=ei nete2 putem afirma c un efect al e olu)iei acesteia poate fi cre!terea pe iitor a eniturilor de e5ploatare2 ca urmare a pro%resului 3n$rilor ntreprinderii nre%istrat n perioada 2&&" 1 2&&6. +stfel o cre!tere iitoare a eniturilor ntreprinderii din 3n$ri2 i poate permite societa)ii comerciale s !i de$ olte acti itatea de e5ploatare2 aceasta urmrind2 pe iitor2 s !i di ersifice acti itatea de e5ploatare. <alorile ridicate ale ratei mar=ei nete de e5ploatare nre%istrate n anii 2&&5 !i 2&&62 n raport cu aloarea nre%istrat n anul 2&&" sunt2 n principal2 efectul scderii cheltuielilor efectuate n acti itatea de e5ploatare. 0n acest fel2 faptul c cifra de afaceri a crescut n condi)iile scderii %enerali$ate a cheltuielilor de e5ploatare2 ne demonstrea$ posibilitatea firmei de a de$ olta !i pe 3n$area mrfurilor. En semnal al capacit)ii firmei de a se autofinan)a este2 desi%ur !i cre!terea ratei mar=ei brute de autofinan)are n perioada 2&&" 1 2&&6. ( olu)ia acestui indicator2 n perioada anali$at2 poate crea premisele2 ca pe iitor2 firma s !i finan)e$e n continuare2 pe ba$a resurselor proprii2 acti itatea de e5ploatare. ;aptul c indicatorul capacitatea de autofinan)are a crescut ntr1o msur mai mare fa) de cifra de afaceri repre$int ima%inea clar a posibilit)ii societ)ii comerciale de a1!i finan)a acti itatea pre$ent2 pe ba$a resurselor proprii. Re$ultatul cre!terii semnificati e a alorii adu%ate n raport cu cheltuielile cu personalul este2 fr ndoial2 e olu)ia po$iti a ratei mar=ei asupra alorii adu%ate n anii 2&&"2 2&&52 !i 2&&62 fapt care a dus la un pro%res al e5cedentului brut de e5ploatare n raport cu aloarea adau%at. +cest lucru 6cre!terea e5cedentului brut de e5ploatare n raport cu aloarea adau%at7 poate crea posibilitatea ca firma s !i mbunt)easc eficien)a n domeniul utili$rii resurselor proprii. 66 iitor2 acti itatea n sectorul de e5ploatare2 respecti posibilitatea de a cre!te eniturile ob)inute din

;irma a putea s !i de$ olte !i s1!i di ersifice acti itatea de e5ploatare2 care s i permit ob)inerea unor enituri net superioare n raport cu cheltuielile nre%istrate n sectorul de e5ploatare al ntreprinderii. ,resteri semnificati e se nre%istrea$ !i la ni elul celorlal)i indicatori2 respecti e ratele de rentabilitate economic !i financiar. #utem conclu$iona n acest ca$2 urmtoarele8 @ cre!tere semnificati a rentabilit)ii economice2 nre%istrat n perioada 2&&"12&&6 poate crea posibilitatea ca firma s !i mbunt)easc n iitor politica de rambursare a datoriilor 6pe termen scurt !i pe termen lun%7 n condi)iile n care resursele proprii %enerea$ un re$ultat al acti it)ii de e5ploatare din ce n ce mai mare. 'e asemenea2 pro%resul acestui indicator i a permite firmei s aib un acces mai facil la resurse e5terne2 n condi)iile n care aceasta si rambursea$ la timp datoriile. 0n plus2 pro%resul indicatorului rentabilitate economic repre$int !i posibilitatea de$ oltrii economic. ,re!terea rentabilit)ii financiare cu "5 M n perioada 2&&" 1 2&&62 semnific eficien)a utili$rii resurselor proprii n de$ oltarea acti it)ii de e5ploatare a firmei2 respecti n ob)inerea unui re$ultat superior n perioada respecti . @ astfel de e olu)ie a acestui indicator repre$int o politica financiar a firmei ce a fi ndreptat spre o utili$are c3t mai =udicioas a resurselor de care dispune n acel moment2 firma apel3nd ntr1o msur redus la resurse financiare e5terne2 respecti mprumuturi bancare. Re$ultatul faptului c rentabilitatea economic este mai mic dec3t rata dob3n$ii este o aloare ne%ati a efectului de le ier financiar. #utem afirma astfel2 c mprumuturile bancare efectuate de firm nu au a ut randamentul scontat2 respecti cel de a %enera un re$ultat al acti it)ii de e5ploatare superior. 0n ciuda acestui fapt2 e olu)ia acestui indicator n urmatorii doi ani2 respecti 2&&5 !i 2&&6 ne demonstrea$ c firma a reu!it s foloseasc n mod eficient resursele disponibile2 inclusi creditele bancare2 %ener3nd astfel enituri superioare cheltuielilor %enerate de aceste enituri. iitoare a acti ita)ii de e5ploatare a societ)ii2 n condi)iile n care pro%resul re$ultatului nre%istrat de acti itatea de e5ploatare a fost net superior fa) de e olu)ia acti ului

6*

,unoa!terea %radului de independen) economic !i financiar2 detectarea la momentul oportun a diferitelor cau$e care %enerea$ schimbri nedorite n acti itatea ntreprinderii presupun dia%nosticarea financiar ntr1un sistem de rate de eficien). Etili$area ratelor n anali$a financiar presupune selec)ia acelor rate semnificati e2 independente !i omo%ene. <alorile raportate trebuie s fie comparabile ntre ele sub aspectul continutului !i al pre$entrii monetare2 !tiut fiind faptul c succesul anali$ei prin rate este asi%urat n condi)iile n care ratele calculate pe mai multe e5erci)ii successi e sunt comparabile. Rtiut este faptul c2 ntreprinderea trebuie s depun eforturi semnificati e pentru optimi$area acelor elemente de cheltuieli care influen)ea$ n cea mai mare msur re$ultatul final. 'e aceea2 este necesar s se cunoasc pentru fiecare domeniu de acti itate structura specific costului. +ceasta face posibil identificarea unor factori cheie ai succesului pe domenii2 respecti a direc)iei strate%ice de ac)iune. +mintim aici rata medie a cheltuielilor !i anali$a cheltuielilor salariale. -u3nd n calcul rata medie a cheltuielilor2 putem orbi despre o scdere a acesteia n perioada 2&&"12&&62 fapt care ine s demonstre$e cre!terea eficien)ei firmei de a1!i %estiona cheltuielile. #utem obser a n acest perioad2 o cre!tere mult mai accentuat a eniturilor %enerate din 3n$ri n raport cu cheltuielile efectuate. +cest fapt ine s demonstre$e o cre!tere a eficien)ei politicii comerciale a firmei2 !i deci a rentabilit)ii acesteia. ,a urmare a faptului c indicele de corela)ie are o aloare subunitar putem afirma c2 n anul 2&&62 n raport cu perioada similar a anului 2&&52 cre!terea fondului de salarii a fost inferioar cre!terii 3n$rilor. 0n acest fel2 pe lan% o cre!tere a producti it)ii ntreprinderii2 societatea a reu!it s ob)in un surplus de enituri din 3n$ri2 fapt ce semnific o cre!tere a rentabilit)ii acestei societ)i. ,onsiderm c informa)iile furni$ate de aceast lucrare pot conduce la o eficienti$are mai ridicat acti it)ii economico1financiare a S.,. +-.(/ S.+.

BIBLIOGRAFIE
17 +chimescu H.2 FHestiunea financiar a ntreprinderiiG2 (d. (uropolis2 ,onstan)a2 68

+chimescu ,. 27 +dochi)ei .. 37 ?istriceanu Hh.2 +dochi)ei ..2 De%rea (. "7 ?ran #.2 57 .r%ulescu '.2 Diculescu ..2 Robu <. 67 .ihu Rt. *7 Diculescu ..2 87 Stancu 4.2 97 /oma ..2 +le5andru ;.6col.7 1&7 /oma ..2 +le5andru ;. 6col.7 117 <intil H. 127 <intil H.

2&&5 F;inan)ele ntreprinderiiG2 (d. SPl i2 ?ucure!ti2 2&&& F;inan)ele a%en)ilor economiciG2 (d. (conomic2 ?ucure!ti2 2&&1 F;inan)ele ntreprinderiiG2 (ditura economic2 ?ucuresti2 1999 F'ia%nostic economico1financiarG2 (d. Romcart2 ?ucure!ti2 199"

S.ana%ementul financiar1contabil al ntreprinderiiS2 (d. (uropolis2 ,onstan)a2 2&&5 F'ia%nostic %lobal strate%icG2 (d. (conomic2 ?ucure!ti2 2&&3 G;inan)e. /eoria pie)elor fnanciare2 finan)ele ntreprinderilor2 anali$ !i %estiune financiarG2 (d. (conomic2 ?ucure!ti2 2&&" FHestiune financiar de ntreprindereG2 (d. (conomic2 ?ucure!ti2 2&&3 FHestiune financiar de ntreprindere. +plica)ii practice !i teste1%rilF2 (d. (conomic2 ?ucure!ti2 2&&3 FHestiunea financiar a ntreprinderiiG2 (d. 'idactic !i #eda%o%ic2 ?ucure!ti2 2&&5 F'ia%nosticul financiar !i e aluarea ntreprinderilorG2 (d. 'idactic !i #eda%o%ic2 ?ucure!ti2 1998

69

S-ar putea să vă placă și