Sunteți pe pagina 1din 18

@@@$referat$ro

ARGUMENT
Ciclul biogeochimic al unui element reprezint etapele de transformare, fizic i chimic, i de transfer dintr!un "n#eli geografic "n altul prin intermediul organismelor #ii$ Acti#itatea biochimic a sistemelor #ii se manifest, "n linii mari, prin realizarea, "n raport cu mediul, a dou func%ii esen%iale& concentrarea (acumularea) i dispersarea selectiv a elementelor$ Acumularea atomilor "n organisme este, "n general, independent de propor%ia acestora "n mediul e'tern, ca un rezultat al perfec%ionrii selecti#e a metabolismului de!a lungul e#olu%iei$ Carbonul, azotul, fosforul realizeaz concentra%ii mult mai mari "n substan%a #ie dec(t "n mediul "ncon)urtor$ Acumularea de ctre organisme a unor elemente este uneori propor%ional cu con%inutul lor "n mediu, fenomenul a#(nd caracter de adaptabilitate, bine fi'at genetic, care confer speciilor respecti#e a#anta)e competiti#e$ Astfel, "n unele medii organismele concentreaz elemente rare& algele brune * iod, brom, potasiu, p(n la +,!-./ din cenu 0 lichenii * cupru0 linti%a 1 Lemna trisluca2 * mangan0 plantele halofile 1Salicornia herbacea2 acumuleaz p(n la +.$+/ ioni de Na3, Cl!, 456-!0 cele calcifile 1Saxigrafa aizoon2 acumuleaz i secret ioni de Ca-3, iar animalele marine inferioare realizeaz o compozi%ie chimic general similar cu cea a mediului e'tern$ Acumularea biogeochimic realizat de organisme "n diferite perioade geologice a a#ut ca efect formarea depozitelor sedimentare, terestre sau marine, a unor zcminte minerale$ 7cmintele de petrol i gaze naturale s!au format din material organic transformat, prin acti#itatea organismelor, "n hidrocarburi$ Fosforitele s!au constituit din depunerile marine ale fito! i zooplanctonului "n proterozoic i cambrian$ Guanoul pro#ine din de)ec%iile unor popula%ii de psri, iar salpetrul prin acumularea unor resturi organice at(t pe continent, c(t i "n bazine oceanice$ Efectul acumulrii biogeochimice actuale de#ine e#ident "n cazul unor metale grele sau substan%e to'ice, a cror concentrare de!a lungul lan%urilor trofice poate de#eni periculoas pentru consumatorii de ordin superior, inclusi# pentru om$ 8ispersarea "n mediu a elementelor este, "n general, o func%ie dependent de organismele mobile0 acestea #ehiculeaz la distan%e #ariabile de la locul absorb%iei atomii pe care "i pun "n libertate "n urma proceselor de e'cre%ie sau dup moarte prin descompunerea substan%elor care le alctuiesc$ 9srile migratoare transport la mii de :ilometri elementele chimice$ 9rin acti#itatea metabolic sau descompunerea cada#relor, biosfera "mpr tie "n atmosfer i hidrosfer cantit%i importante de gaze, estim(ndu!se c ;<!;=/ din substan%a #ie se transform, dup moarte, "n gaze 1>ernads:i, +;?62$ 5'igenul atmosferic este, aproape "n e'clusi#itate, rezultat din fotosintez$ Concentra%iile de azot, dio'id de carbon se men%in constante ca urmare a acti#it%ii biosferei0 aceast acti#itate asigur nu numai absorb%ia elementelor respecti#e, ci i re#enirea lor "n atmosfer$

4ub aspect cantitati#, materia #ie constituie biomasa estimat la - 6-; ' +.; tone global, ceea ce reprezint numai .$..+/ din masa crustei terestre$6 Biomasa este format din fitomas i zoomas$ Cea mai mare pondere o are fitomasa pe uscat 1circa ;;/ din biomasa total2, iar "n ocean, ponderea acesteia este sub <./$ An sistemele #ii, elementele chimice particip la realizarea structurilor, a reac%iilor chimice i la ciclurile biogeochimice, "n mod diferit "n func%ie de propriet%ile lor$ Astfel, carbonul are o #itez mai mare de circula%ie dec(t azotul, fosforul i sulful, elemente care particip la formarea acizilor nucleici, proteinelor$ An organisme, au fost identificate circa <. de elemente chimice, diferen%iate prin participarea lor relati# la formarea substan%elor organice$ Categoria cea mai important o reprezint macroelementele, care contribuie cu peste ;;/, fapt pentru care sunt cunoscute i sub denumirea de elemente biogene, fiind reprezentate de& carbon, hidrogen, o'igen, azot, fosfor, sulf$ Acestora li se adaug microelementele 1Na, Ca, Be, Al, Mg etc$2 i ultramicroelementele 1As, Mo, 4e etc$2 importante mai ales sub raport calitati#, func%ional$ Biecare dintre elementele chimice se "nglobeaz "ntr!un ciclu biogeochimic specific, dar "n continuare ne #om referi la circula%ia celor din prima categorie$

+$ CCCDUD CARE5NUDUC
Circula%ia carbonului este str(ns legat de acti#itatea energetic a biosferei, reducerea lui chimic la compu ii organici constituind modul principal de "nmagazinare i transfer ale energiei de ctre sistemele #ii$

Ciclul biogeochimic al carbonului rele# faptul c cea mai mare parte 1;</2 din acest element se afl depozitat "n litosfer, sub form de carbonat de calciu i al%i carbona%i 1fig$+2, deci "ntr!o form mai pu%in accesibil$ 9roductorii primari consum anual apro'imati# +.< miliarde tone de dio'id de carbon, din care ?- miliarde tone 1apro'imati# ?./2 se re"ntorc relati# repede "n atmosfer datorit respiraiei acelora i organisme$ Cea mai mare contribu%ie la re"ntoarcerea dio'idului de carbon "n atmosfer o au celelalte categorii de organisme, care elimin anual "n atmosfer circa =? miliarde tone$

Fig ! "iclul biogeochimic al carbonului

8io'idul de carbon circulat prin organismele #egetale i animale reprezint circa .$-! .$?/ din totalul u or accesibil$ Un calcul simplu demonstreaz faptul c "n actualul echilibru al ecosferei, punerea "n circula%ie a "ntregului fond de rezer# a carbonului accesibil #ie%ii necesit "ntre ?.. i <.. de ani$ Acest echilibru multimilenar este astzi "n pericol de a fi tulburat prin arderea "n cantit%i tot mai mari a crbunelui, a petrolului, lemnului etc$ Ric:lefs 1+;=62 apreciaz c, "n momentul de fa%, prin consumarea combustibililor fosili, se elimin "n atmosfer o cantitate de C5- echi#alent cu -/ din actualul fond de schimb al carbonului pe Terra, ceea ce dep e te cu +$=.!+$=</ cantitatea de C5- consumat anual "n fotosintez de #egeta%ie$ 9rin ac%iunile sale, omul a amorsat un proces de acumulare a dio'idului de carbon "n atmosfer, ale crui urmri "n #iitor #or produce dereglri ma)ore$ 8in ecua%ia general a fotosintezei i a respira%iei rezult faptul c "mplinirea ciclului biogeochimic al carbonului este intercondi%ionat de desf urarea sincronic a ciclului biogeochimic al o'igenului i al apei 1fig$-2$

Fig.2. Ciclurile biogeochimice interdependente ale carbonului, hidrogenului i oxigenului: reaciile fundamentale

-$

CCCDUD 5FCGENUDUC

Rezer#a de o'igen molecular s!a constituit prin procese de suprafa%, const(nd "n fotodisocierea chimic a apei sub ac%iunea razelor ultra#iolete i prin fotosinteza realizat de ctre plantele #erzi0 astfel, ciclul o'igenului se "ntreptrunde str(ns cu cel al carbonului i hidrogenului$ Contribu%ia fotosintezei actuale la "mbog%irea atmosferei terestre, %in(nd seama de cantitatea de dio'id de carbon fi'at "n biomasa #egetal rezultat, trebuie s fie "n )ur de -$= ' +.++ tone de o'igen, eliminate anual0 deci apro'imati# de -6 de ori mai mult dec(t "ntreaga mas

de o'igen e'istent "n atmosfera terestr "n perioada biogenezei$ Apropae toata cantitatea de o'igen este folosita in procesle de respiratie si fermentatie a substantelor organice de catre organismele heterotrofe, nefotosintetizatroare, in special bacterii$ Reciclarea biogeochimic a o'igenului dureaz, apro'imati#, -<.. de ani$ Reducerea cantit%ii de o'igen "n atmosfer "n urma defri rii, ca rezultat al unor ac%iuni umane dezechilibrante, ar permite supra#ie%uirea omului cel mult un mileniu i )umtate$ 8efri area pdurilor tropicale constituie un serios moti# de nelini te, a#(nd "n #edere faptul c acestea reprezint principalul productor de o'igen, care dega) anual, prin fotosintez, o cantitate de <<$< ' +.G tone de o'igen$ 9e de alt parte, "n 4$U$A$, co#orul #egetal genereaz doar 6./ din o'igenul consumat aici, restul pro#enind din %rile i oceanele "n#ecinate$ Da ni#elul ecosistemelor ac#atice stagnante i a celor oceanice sau marine, procesele de eutrofizare determinate de afluen%a sporit de compu i organici sau nutriti#i 1azot i fosfor2 pro#oac dezechilibre care pot conduce la consumul integral al o'igenului dizol#at i, ulterior, la eliminarea organismelor aerobe$

?$

CCCDUD A75TUDUC

Circuitul azotului 1fig$?2 este mult mai comple' dec(t al celorlalte elemente biogene0 acest ciclu fiind influen%at de rezer#a uria de azot liber din atmosfer$

Fig.3. Ciclul biogeochimic al azotului

Ciclul biogeochimic al azotului poate fi impartit "n dou sec%iuni& a2 ciclul mare, "n care se utilizeaz i se "nscrie "n circuit fondul uria de rezer# 1circa =;/ din atmosfer2 i b2 ciclul mic, "n care circula%ia azotului se desf oar "ntre organisme i sol, fr participarea fondului de rezer#$ 4ub ac%iunea descrcrilor electrice sau a radia%iilor ultra#iolete are loc, pornind de la Ni 5-, formarea de o'izi de azot care, odat cu ploaia, sunt antrena%i la sol$ Cantitatea de azot astfel a)uns la sol poate #aria "ntre .$< i +G$. :gHhaHan, fiind estimat la ni#el global la milioane tHan$ 9rin ac%iunea organismelor fi'atoare de azot din sol 1 #zotobacter, "lostridium etc$2 i a celor simbionte prezente "n nodozit%ile de pe rdcini 1$hisobium pentru Leguminosae, #ctinom%ces pentru #lnus2 sau de pe frunze 1&%cobacterium rubiaceum la $ubiaceae2, sunt transferate "n biosfer sub form de substan% organic cantit%i considerabile de azot, appreciate la 66 milioane toneHan$ Benomenul de fi'are biologic a a zotului are loc cu amploare mai redus 1+. milioane toneHan2 i "n mediul ac#atic sau pe soluri umede, prin acti#itatea metabolic a unor alge albastre 1"%anoph%ta2$ Compu ii organici ai microorganismelor sunt fie "ngloba%i "n lan%urile trofice ale ecosistemului, fie mineraliza%i rapid dup moartea acestora$ An contact cu rdcinile plantelor, azotul mineralizat, de obicei sub form de azota%i, este absorbit i transformat "n aminoacizi, iar apoi "n proteine ale plantelor superioare$ Aceste proteine constituie baza alimentaiei azotate a numero i consumatori, cum sunt animalele, plantele heterotrofe, microorganismele i chiar omul$ Azotul poate prsi ciclul ecosistemelor terestre fiind transportat de r(uri "n ocean 1?. milioane tone Han20 aici, o parte este preluat de planctonul marin, intr(nd "n lan%ul prdtorilor,

re#enind "n circuit prin intermediul psrilor 1guano2 i mamiferelor sau prin denitrificare pe uscat$ Cea mai mare parte este "ns acumulat "n sedimentele profunde$ 4ocietatea agricol inter#ine "n circuitul azotului din ecosistemele de cultur, e'portul de azot fiind compensat de ctre om prin "ngr mintele naturale 1gunoi de gra)d, guano2 sau minerale 1sulfat de amoniu, azotat de amoniu, "ngr minte comple'e etc$2, acestea din urm reprezent(nd peste 6. milioane toneHan i rezult(nd din fi'area azotului atmosferic, ceea ce contribuie la o cre tere cu peste <./ a ratei globale de fi'are$ Efectele cre terii necontrolate a cantit%ii de azot, infiltrarea acestuia "n straturile ac#ifere i eutrofizarea apelor continentale rele# perturbrile pro#ocate de dezechilibrul "n circuitul azotului i "n ciclul biogeochimic al celorlalte elemente$

6$

CCCDUD B54B5RUDUC

9rincipalele rezer#e de fosfor sunt reprezentate prin roci de tipul apatitelor i depozitelor de guano, de animale fosilizate$ An concentra%ii diferite sunt dispersate pe toat suprafa%a uscatului 1fig$62$

Fig.4. Ciclul biogeochimic al fosforului

4pre deosebire de o'igen, hidrogen i azot, al cror fond de rezer# se afl "n atmosfer sau "n hidrosfer, "n cazul fosforului, fondul de rezer# se afl "n litosfer$ 9rin descompunere i splare de ctre ape, rocile cedeaz fosfor biocenozelor din ecosistemele terestre$ Absorbit de ctre plante, fosforul intr "n alctuirea compu ilor macroenergetici 1AT9 ! adenozintrifosfat2 i a acizilor nucleici, condi%ion(nd desf urarea transferurilor de energie i informa%ie "n sistemele #ii$ 9rin intermediul lan%urilor trofice, compu ii fosforului sunt transfera%i animalelor consumatoare i descompuntorilor$ Compara%ia dintre masa biosferei 1.$+/2 i masa fosforului 1.$+</2 din scoar%a terestr sugereaz dependen%a direct a biosferei de cantitatea disponibil de fosfor pe 9m(nt$ An #irtutea legii minimului, fosforul apare ca factor limitati# al biosferei, biomasa acesteia nu poate dep i propor%ia de fosfor disponibil la ni#el global$ Bosforul a)uns "n oceane alimenteaz fitoplanctonul de pe platformele continentale i lan%urile trofice pe care le sus%ine acesta$ 9rin intermediul psrilor marine 1guano2 fosforul re#ine par%ial$ Ac%iunea omului, prin fa#orizarea proceselor de eroziune, restr(ngerea #egeta%iei naturale, utilizarea unor cantit%i mari de "ngr minte fosfatice, folosirea detergen%ilor conduce la scurgerea fosforului spre oceane$ 4e estimeaz c ?$< milioane tone de fosfor 1dup Iutchinson, 1+;=,2, chiar -. milioane tone2 iau anual drumul oceanelor, "n timp ce numai +. ... tone se re"ntorc pe continente sub form de guano i G. ... tone ca urmare a pescuitului, ceea ce nu compenseaz pierderile$

Rezer#ele e'ploatate de fosfor, estimate la +.+. tone de roc fosforic 1cu 6/ I-5<2, localizate cu precdere "n Africa de Nord i central, Australia, Erazilia, Cndia, Rusia, China, >ietnam i Mongolia dau siguran%a c epuizarea nu #a a#ea loc imediat$

<$

CCCDUD 4UDBUDUC

Circuitul sulfului se aseamn, "n multe pri#in%e, cu cel al fosforului 1fig$<2$ 4ulful parcurge un circuit acti# sub form redus 1I-42 sau o'idat 145-, 456-!2, strbt(nd cu intensitate #ariat toate "n#eli urile e'terioare ale 9m(ntului$ Cantitatea antrenat "n acest circuit este e#aluat la +,< ' +.G tone$

Fig. . Ciclul biogeochimic al sulfului

9unctul de plecare al ciclului "l constituie hidrogenul sulfurat care pro#ine din substan%ele organice ale fostelor #ie%uitoare 1fondul de schimb2 i numai "n mic msur din uria ul fond de rezer# al planetei$ To'icitatea dio'idului de sulf pentru organisme este foarte mare$ Cre terea concentra%iei lui peste anumite limite admise, pune "n pericol #ie%ile omene ti, contribuind la uscarea, i deteriorarea #egeta%iei pe suprafe%e mari "n )urul surselor de poluare$Cre terea consumului de combustibili fosili, a cror ardere elibereaz 45-, conduce la perturbri pe scar regional a acti#it%ii biosferei prin ploi acide$ 4atisfacerea necesit%ilor economice de sulf se #a realize probabil i dup anul -<.., posibilit%ile fiind legate de zcmintele nati#e de pirit i de desulfurarea altor resurse 1gaze naturale, crbuni etc$2$

G$

CCCDUD METADED5R EC5GENE

Cicluri biogeochimice similare fosforului i sulfului sunt proprii i altor elemente chimice 1J, Na, Mg, Be, Mn, Co, 7n, Cu2 care se afl "n compozi%ia oricrui organism$ 8atele oferite de geochimie i biologia contemporan nu sunt "ns "n aceea i msur de bogate pentru aceasta categorie de elemente$

Resursele de elemente metalice #ariaz "n limite e'trem de largi, reprezent(nd fie componente esen%iale ale masei terestre, fie concentra%ii infime "n alctuirea acesteia$ >olumul de cationi din organisme i circula%ia acestora prin biosfer se limiteaz la cantit%i reduse$ Ele constituie "ns elemente indispensabile #ie%ii, prin rolul lor calitati#$ Eliberarea cationilor din sistemele #ii are loc prin procesele de e'cre%ie sau prin descompunerea materiei organice moarte$ An mediul terestru, sursa principal de cationi biogeni este solul, apro#izionat permanent prin descompunerea rocii mam0 "n cel ac#atic cationii sunt prezen%i, de regul, "n stare disociat i apro#izionarea se face prin antrenarea acestor elemente din substratul mineral$ Transportul cationilor pe "ntinse arii geografice este cel mai adesea rezultatul scurgerii apelor de suprafa%, dar nu rareori i al curen%ilor atmosferici$ >(nturile transport at(t la suprafa%a uscatului, c(t i a oceanelor sau a solurilor uscate aerosoli sau pulberi bogate "n elemente minerale$ Burtunile din 4ahara transport spre Europa sau pdurile ecuatoriale cantit%i importante de elemente nutriti#e$

=$

CCCDUD A9EC

Apa condi%ioneaz circula%ia biogeochimic a tuturor elementelor, incluz(ndu!se fie "n molecula ei 1o'igenul i hidrogenul2, fie "n dispersia altor elemente pe care le transport$ Resursele totale de ap la ni#elul Terrei se estimeaz la +$6G miliarde :m? 1+$6'+.+, tone2, apa mrilor i oceanelor totaliz(nd +$? miliarde :m? 1;=$-/ din totalul global2, "n timp ce resursele de ap dulce nu se ridic peste ,$? milioane :m? 1-$,/ din cantitatea total2$ Calotele glaciare arctic i antarctic "nglobeaz o cantitate mare de ap dulce$ Da altitudini K <... de metri sunt prezen%i #apori de ap "n atmosfer, restul apei fiind reprezentat pe continente sau "n litosfer$ Apa realizeaz un ciclu complet ca urmare a impactului energiei solare, parcurg(nd, prin intermediul unui ciclu fizic toate "n#eli urile e'terioare ale 9m(ntului$ 8e asemenea, prin ciclul chimic, care presupune descompunerea i resinteza moleculei din elementele componente, apa trece succesi# din mediul organic "n mediul anorganic$ Cele dou cicluri se "ntreptrund inseparabil "n biosfer i asigur transportul apei pe arii geografice "ntinse$ Energia solar produce, la ni#elul oceanelor, o e#aporare anual "n )ur de 6.. ... :m?, iar la ni#elul continentelor de G< ... :m?Han, ap care re#ine sub form de precipita%ii$ Mai mult de ?< ... :m? din cei +.. ... :m? c(t reprezint precipita%iile continentale pro#in din ocean i se re"ntorc "n aceasta prin apa flu#iilor 1-< ... :m?2 sau se infiltreaz "n straturile ac#ifere 1+. ...*+< ... :m?2, re"ntorc(ndu!se lent "n mri i oceane c(nd rocile sunt saturate are loc, "n acest mod, o trecere permanent de ap prin atmosfer spre continente i o re#enire a acesteia prin scurgeri "n oceane, "ntr!o perioad estimat la +.!+- zile$ 8istribu%ia cantit%ii de precipita%ii constituie, alturi de temperatur, unul din elementele esen%iale pentru edificarea tipurilor de climat pe continente& e'ist regiuni cu plu#iozitate pe tot parcursul anului 1+ ...*- ... mmHan2, "n contrast cu cele lipsite de precipita%ii sau cu o alternan% a anotimpurilor ploios i secetos$ 9rin #egeta%ie, biosfera inter#ine "n ciclul apei la ni#elul continentelor$ Co#orul #egetal intercepteaz i e#apor "n atmosfer o parte din precipita%iile czute, "nainte ca acestea s a)ung la ni#elul solului$ An zona temperat, frac%iunea aceasta poate a)unge, "n pduri, p(n la -</ din total$ 9ropor%ii inseminate de ap sunt re%inute "n litier, substan%e organice moarte, "mpiedic(nd infiltrarea "n p(nzele subterane din subteran sau scurgerea rapid prin cursurile de suprafa%$ Apa din straturile superficiale este absorbit de ctre rdcinile plantelor i este eliminat prin transpira%ie "n atmosfer sau se e#apor direct din sol$ Cantitatea apei re#enit "n felul acesta "n atmosfer, reprezent(nd evapotranspiraia, este estimat, pentru regiunile temperate la ? ...!= ... tHha$ Concentra%ia de ap din mediu induce la organisme modificri morfo!fiziologice specifice, astfel "nc(t ele de#in capabile s regleze flu'ul de ap care le strbate$ Eilan%ul de ap al organismelor terestre se realizeaz printr!un permanent echilibru dinamic "ntre aportul i pierderea de ap$ Cnter#en%ia omului "n circula%ia global a apei este direct sau indirect$ Acumularea apei "n lacuri de bara) artificial, iriga%iile, utilizarea industrial, defri area influen%eaz bilan%ul apei "n sensul accelerrii sau "ncetinirii #itezei de reciclare$

,$

CCCDUD MATERCEC EC5CNERTE

Materia bioinert este o materie special * nici #ie, nici moart$ Nu este o materie #ie pentru c nu are, ca "ntreg, propriet%ile biologice ale sistemelor #ii$ Nu este inert "ntruc(t este "mbibat cu organisme #ii$G E'ist mai multe tipuri de materie bioinert& sol, m(l, scoar% de eroziune, ap freatic etc$ 4olul$ Reprezint rezultatul interac%iunii dintre roca mam, #egeta%ie, microflor i microfaun$ 4ub aspect ecologic, solul poate fi considerat ptura superficial a scoar%ei unde se dez#olt plantele i este mediul de #ia% al insectelor, microorganismelor, organismelor hipogee$ An perspecti#a teoriei sistemice, solul este un subsistem al ecosistemului terestru, un pedosistem, alctuit din corp fizic solid, lichide, gaze, fiin%e #ii$ 4olul este structurat pe mai multe ni#eluri& molecule i ioni0 particule elementare de sol0 agregate de sol0 orizonturi de sol, tipuri de sol$ 9rin microflor solul ac%ioneaz ca reglator al dinamicii elementelor chimice, realiz(nd urmtoarele func%ii biogeochimice& ! descompunerea necromasei datorat enzimelor produse de bacteriile din sol0 ! mineralizarea fosforului organic prin intermediul microflorei i a plantelor superioare0 ! mineralizarea azotului, migra%ia atomilor de azot "n sol prin intermediul lumbricidelor0 ! acumularea de macro i microelemente "n materia organic$ M(lul$ Este alctuit din particule solide i coloidale, bogat "n bacterii i necromas$ El se formeaz prin depozitarea particulelor sedimentare "n bazinul ac#atic$ Acumularea unor microelemente "n urma ac%iunii unor bacterii, "n condi%ii anaerobe, prin degradarea materiei organice moarte "n m(lul submarin se deosebe te de acumulrile biogeochimice din m(lul lacului, aici ele fiind mult mai rapide$ Materia organic tehnogen$ 5 serie de compu i organici produ i de industria chimic, mai ales pesticidele, sunt integra%i "n ciclurile materiei din biosfer, a)ung(nd "n soluri, co#or #egetal, animale etc$ Ace ti compu i perturb procesele ecologice at(t pe plan local, c(t i pe plan continental sau planetar, prin acumularea i concentrarea lor "n materia #ie$ Rm(n(nd mult #reme "n sol, ei sunt capabili s pro#oace transformri structurale i func%ionale "n terenurile agricole$ Transportul unor substan%e, fie prin infiltrarea lor "n sol, "n straturile ac#ifere, fie prin intermediul curen%ilor face ca acestea s a)ung la mari distan%e fa% de locul unde au fost utilizate 1de e'emplu, p(n "n Cslanda, Antilele Mici, Antarctica, Marea 4udului etc$2$ 8i#erse ecosisteme re%in cantit%i mici din acestea$