Sunteți pe pagina 1din 31

".

'.

'

", ",.,-"","-'

~-,-~

~,

c)

(1

,
f

NORMATIV PENTRU EVALUAREA CAPACITATII , PORTANTE A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE


INDICATIV NP 044-2000

'1

Toate drepturile asupra acestei publicatii sunt rezervate S.C. INCERTRANS SA Bucuresti. Nu este permisa reproducerea integrala sau partiala a prezentului normativ fara consimtamntul scris al S.C. INCERTRANS SA Bucuresti.

/'

li
. MINISTERUL LucRARILOR

(
MINISTERUL LucRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
DIRECTIA PROGRAME CERCETARE SI REGLEMENTARI TEHNICE

PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

ORDIN NR. 2611N

din 2.11.2000

Avand in vedere:
-Avizul Consiliului Tehnico Stiintific al M.LPAT nr.107/15.06.2000,

- in temeiul Hotararii Guvernului nr. 456/1994 republicata, privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului,

- in conformitate cu Hotarrea Parlamentuluinr. 57/21.12.1999 si a Decretului


nr.433/22.12.1999, - Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmatorul
~

NORMA TIV PENTRU EVALUAREA CAPACITATII , PORTANTE A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE
INDICATIV NP 044 2000

ORDIN
Art. 1 - Se aproba reglementarea tehnica:

Elaborat de: INSTITUTUL DE CERCETARI N TRANSPORTURI - S.C. INCERTRANS S.A. - BUCURESTI

NORMATIV PENTRU EVALUAREA CAPACITATII PORTANTE A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE, indicativ NP 044

Elaborator:

ing. Maria PRVU

-2000
Avizat de:
Directia Programe de Cercetare si Reglementari Tehnice

Art.2 - Reglementarea tehnica de la art.1, se publica in brosura tiparita de


S.C. INCERTRANS SA Art.3 - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Buletinul Constructiilor.

ArtA - Directia Programe de Cercetare si Reglementari Tehnice va aduce la


indeplinire prevederile prezentului ordin.

Director: Responsabil de lucrare MLPAT:

;ng. Octavian MANOIU ing. Eugenia HINTEA

MINISTRU, NICOLAE NOICA

CUPRINS
/r I!..
'

,,
,

~ 1. PREVEDERI GENERALE ........... 1.1. Obiect si domeniu de aplicare 1.2. Definitii


1.3. Documente conexe........... 2. METODA ACN-PCN 2.1. Generalitati """

NORMdl PENTRU EVALUAREA CAPACITATII PORTANTE A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE AEROPORTUARE 5 5 5


8 8 8

."-.Indicativ

NP044 - 2000

1.PREVEDERIGENERALE 1.1. Obiect

sidomeniu

de aplicare

1.1.1. Prezentul normativ se refera la determinarea prin metoda ACN

PCN a

capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare in vederea utilizarii acestora de catre avioane, n siguranta. 1.1.2. Metoda ACN - PCN este elaborata in conformitate cu prevederile Organiz.atiei Internationale a Aviatiei Civile (O,A.G.I.). 1.2. Definitii a. Numar de clasificare al avionului (ACN) Numarul de clasificare al avionului (ACN)

2.2. Principiul metodei ACN - PCN 3. DETERMINAREA NUMERELOR ACN 3.1. Tabelul numerelor de clasificare ale avioanelor (ACN) 3.2. Calculul numarului ACN in conditii operationale................... .t. CALCULUL NUMERELOR 4.1. Principiul de 4.2. Codificarea numarului PCN.......................................
4.3. Calculul general al numarului

... ...10 10 10
""" """ 11 ...11 .. ...11

PCN

.........

"""""""""

...
... ... """""" """'"

13
.14

este

numarul care exprima efectul

PCN

...

relativ al unui avion asupra unei structuri rutiere aeroportuare, pentru un pamnt tip de
fundare precizat.

4.4.Calcululoptimizatal numarului PCN...


4.5. Determinarea numarului PCN pe baza

...

.. ""'"

...

15

metodeide evaluareempirice
;. METODOLOGIA DE APLICARE A METODEI ACN - PCN
5.1. Autoritatea 5.2. Publicarea competenta numarului pentru stabilirea PCN """""""""""""'" """
""""""""""""""

"""""""

.21

b. Numar Numarul
exprima

de clasificare de clasificare

al structurii al structurii
structuri

rutiere rutiere
rutiere

aeroportuare aeroportuare

(PCN) (PCN) este numarul care

23
numarului PCN... ... ... """"" """"""" .23 ...24 ..24

si publicarea

capacitatea

portanta a unei

aeroportuare

utilizata fara

restrictii

de

exploatare,

fata de un tratic de referinta.

5.2.1. Traficul de referinta

c. Capacitate portanta - Durata de viata Capacitatea portanta

5.2.2. Stabilirea metodei de evaluare 5.3. Admisibilitatea avioanelor pentru utilizarea I suprafetelor aeroportuare..

25
26 26 ..27 ... ... ...29

a unei structuri rutiere rigide aeroportuare este masura

aptitudinii sale de a suporta incarcarile date de avioanele din traficul de referinta in conditiile mentinerii integritatiipe parcursul duratei de viata.
Durata de viata a unei structuri rutiere rigide aeroportuare este perioada la sfrsitul careia aceasta nu mai este capabila pentru a prelua in conditii de siguranta traficul. portanta a pamntului de fundare este presiunea maxima pe pamnt

5.3.1. Compararea numerelor ACN cu numarul PCN 5.3.2. Procedura de autorizare

. EXEMPLE
NEXA 1 NEXA 2 NEXA 3 NEXA 4

"""""""""""""""""""" ANEXE:

Capacitatea

care produce extinderea (ACN) pentru structuri rutiere rigide

zonelor derupere si conduce la pierderea stabilitatiipamntului. in

- Numerele
- Calculul
- Termeni

de clasificare

ale avioanelor

cazul structurii rutiere rigide aeroportuare capacitatea portanta a pamnlului de fundare se

aeroportuare
traficului echivalent de aplicare a procedurii de autorizare

exprimaprin

modulul de reactie al pamntului determinat conform Normativ de proiectare

pentru structurile rutiere rigide aeroporluare>! NP 034-99, Anexa 2 sau .Normativ de proiectare a ran{orsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare!l NP 038-99, Anexa 2.
Elaborat de:
INSTITUTUL DE CERCETARI iN TRANSPORTURI
I

- Metodologia

specifici infrastructurii aeroportuare

Aprobal MltlI~1

de: nUL LUCRARILOR ordinul PUBLICE SI AMENAJARII nI. 2611 N din

- S.C. INCERTRANS S.A. - BUCURESTI

TERIIonlULUI cu

2.11.2000

d. Structura

rutierii compozit,'

Structura ruliera compozila este slructura ruliera care are in aitaluirea sa slraluri din mixturaaslallica si din beton de ciment. I\ceasta structura se asimileaza cu o structura ruliera rigida in lunclie de modul de alcatuiresi de comportarea in exploatare (de exemplu: o structura rutiera rigida peste care s-a executatun slrat de mbracaminle din mixlura asrallica). e. incarcari incarcarilepe aterizor sunl urmatoarele:

Masa te lina la decolare, Mdesle masa maxilna la rulare care se diminueaza cu canlilalea de carburanl consumala nlre platlorma si extremitatea pistei. Masa maxima la aterizare, M. esle masa la decolare micsorata cu canlilatea de carburant consumata in timpul zborului. Masa echipata n gol, m esle masa avionului in gol cu echipamentele sale permanente, amenajarea din cabina si echipajul. Masa reala a unui avion este masa echipala n gol la care se adauga masa carburantului si ncarcarea comerciala (pasageri, posta, Irel). Masa reala este cuprinsa ntre masa maxima la rulare si masa echipata n gol.
g. Miscari

- incarcarea
avionului;

reala,

P este ncarcarea

efectiva, aplicala de un alerizor

al

- incarcarea
coeficientul,

reala

ponderata,
ligurii

P' esle ncarcarea reala, P aled<JIa cu


5), in lunctie de rolul slruclurii rutiere

Miscarea

(reala) este trecerea

avionului pe suprara\a

structurii rutiere aeroportuare (decolare, aterizare, rulare). O

CF (conrorm

prin intermediul unui aterizor real n cadrul unei manevre decolare sau o alerizare reprezinta

aeroporluare;

o miscare reala, iar o rulare n ambele

sensuri pe o

. ncarcarea
de 10 ani;

normala

de calcul,

P" este incarcarea

echivalenta

ncarcarii

supralata aeroportuara Miscarea

esle asimilata cu doua miscari reale. este trecerea avionului care Iransmile ncarcarea admisibila

reale ponderate,

P', corespunzatoare

la 10 miscari zilnice pe durata de viata

echivalenta

-ncarcarea

pe suprarala structurii ruliere rigide aeroporluare. admisibila, Po asociata unui alerizar


pentru

o strudura

ruliera h. Trafic . Traficul pentru dimensionare

rigida aeroportuara

este ncarcarea

ce corespunde

traficului normal (10

miscari zilnice pe durata de viata de 10 ani). De regula, incarcarile


care se

reprezinla Iraficul (tipuri de avioane, mase, miscari

avioanelor

sun! definite sub 10rma de ncarcari loIale, penlru Tabelul 1

reale). pe baza caruia s-a dimensionat structura rutiera aeroportuara. Traficul echivalent este numarultotalde miscariechivalenteal ncarcariiadmisibile

recomanda lolosirea notatiilor prezentate in tabelul 1.


Tip de ncarcare Incarcarea pe aterizor Incarcare reala Incarcare reala ponderata p P' P" Po Incarcarea loiala Pt P,' p," P,o

a luluror avioanelorlualein considerarepentruo durala de viatade 10 ani.


Traficul de referinta reprezinta Iraficul avioanelor semnificative (mase

sinumar de

miscari reale) necesar slabiliriinumarului PCN. i. Avion semnificativ

Un avion esle semnificativ atunci cnd aporlul sau in traficul echivalent (raportul
dintre numarul de miscari echivalente
ale avionului

Incarcare normala de calcul


Incarcare admisibila

si numarul

de miscari echivalente ale

tuluror avioanelor care compun traficul) reprezinta minimumdoua procenle. j. Presiune a in pneuri Presiunea standard, q este presiunea specifica lipului de avion, n pneurile aterizoarelor principale, pentru care s-a determinat numarul ACN, conlorm ANEXEI1.

incarcarea pe roala simpla izolata, RSI este incarcarea pe roala simpla izolala cu
presiunea in pneuri de 0,6 MPa si c<Jrereprezinta valoarea caraderistica a capacitatii portante pentru structura rutiera rigida aeroportuara considerata.

Presiunea reala, q' este presiunea efectiva in pneurile aterizoarelorprincipaleale


r. Mase
Masa maxima suprafe\ele aeroportuare.

avionului care utilizeaza supralala aeroportuara.


la rulare, M este masa 8vionului in limpul manevrelor la sol pe

Presiunea limita, qo este presiunea maxima admisibila in pneurile a!erizoarelor . principale ale avionului, conform lilerei de cod specificata la delerminarea numarului PCN.
7

1.J. Documcntc concxe NP OJ4 99


NP OJ8

,
~. i "'>.Mi

Nr.
I

{ '....'
.'-..

Tabel 2 Elemente caracteristice Litere de cod

- 99

Nomlativ de proie<::tarepentru structurile rutiere rigide aeroportuare. NOffi1ativ de proiec:tare a ranforsarii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeropol1uare.
DOC 9157 AN/90 1

::1 '1
i

crt. 1 TIPUL STRUCTURII RUTIERE : Rigida. R

Manual de proiectare

a aerodromurilor

:'

. Se va specifica la publicare daca este structura rutiera compozita


I

Partea a treia Norme

- Siructuri

rutiere - O. AC. 1.- a doua editie. 1983.

2 CATEGORIADE CAPACITATEPORTANTAA PAMANTULUt DE FUNDARE:

sirecomandari

practice internationale :"" AEROOROMURI

Capacitatea portanta mare caracterizata prin: Ko 150 MN/m3si toale valorile Kosuperioare valorii de 120 MN/m3 Capacitatea portanta medie caracterizata prin:

A B MN/m3 : C D

ANEXA 14 a Convenliei Aviatiei Civile Internali~nale - O. A. C. 1Volumul 1, a doua edilie, 1995.


P 130.1999 Normativ Normativ privind lIIrnarirea privind evaluarea comportarii in timp a construcliilor.

Ko

=80 MN/m3si gama de valori: 60 MN/m3 .;;Ko ,120

starii de degradare

a imbracaminlilor

din

Capacitatea portanta redusa caracterizata prin:


Ko = 40 MN/m3 si gama de valori: 25 MN/m3 .;;Ko .;;60 MN/m3

beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare (in curs de elaborare).


2. METODA ACN-PCN 2.1. Generalita!i 2.1.1. Metoda ACN -PCN este utilizata pentru a determina si publica valorile de

Capacitatea portanta foarte redusa caracterizata prin:


Ko

= 20

MN/m3

si toate

valorile

Ko inferioare

valorii

de

25

MN/m3

3 PRESIUNEA MAXIMA ADMISIBILA IN PNEURI: Mare (fara limitarea valoriipresiunii). Medie (presiunea este limitata la 1,5 MPa) Mica (presiunea este limitata la 1.0 MPa) Foarte mica (presiunea este limitata la 0,5 MPa) 4 METODA DE EVALUARE: Tehnica numerelor ACN si PCN; Empirica (pe baza experientei) W X Y Z

capacitate portanla a structurilor rutiere aeroportuare destinale avioanelor a caror masa "Jstemai mare de 5 700 kg, indicndu.se urmatoarele elemente:

- numarul PCN, exprimat in cifra ntreaga;

T U

-tipul structurii

rutiere considerate

pentru detemlinarea

- categoriade capacitateportantaa parnntufui de fundare;

-presiunea maxima admisibila in pneurile atorizoarelor principale ale avionului; -metoda de evaluare a numarului PCN.
2.1.2. Numerele PCN se determina nlernalionale a Aviatiei Civile (O.I\.C.I.) :tructurilor rutiere aeroportuare. de fiecare tara membra a Organizatiei a dupa metodele proprii de dimensionare

Exemple: a. Capacitatea por/anta a unei structuri rutiere rigide aeropor/uare asezata pe un

pamnt de fundarede capacitate por/antamedie, al caruinumarPCNeste egal


cu 70, determinat prin metoda de evaluare tehnica si pentru presiunea maxima admisibila in pneuri a avioanelor nelimitata, este publicata sub {arma urmatoare:
PCN

2.1.3. Numerele ACN sunt sliJbilite pe baza unui calcul standard si publica te In jocumentele de informare aeronautid de OAC.I. (ANEXA 1 ). 2.1.4. Oalele privind: tipul structurii rutiere considerate pentru determinarea lumerelor ACN si PCN,capacitatea
e cod specificate in labelul 2. portanla a pamntlJlui de rundare, presiunea maxima

=70 R /BIW/T

b. Capacitatea por/anta a unei struc/uri rutiere compazite asimilata cu o structura rutiera rigida aeropaf/uara, asezata pe un pamant de fundare de capacitate

dmisibilain pneuri si metoda de evaluare a numarului PCN sunt publica te utilizand ti!erele

par/antaredusa, alcaruinumarPCN este egal cu 35, determinat prinmetoda de


evaluare empiricasi pentru presiunea maxima admisibi/a in pneuri a avioanelorde 1,0 MPa, este publicatasub forma urmatoare:
PCN

Prezentul normativ se refera numai la tipul de structura rutiera rigida, care cuprinde
i structura rutiera compozila asimilul cu aceasta.

= 35 R /C/Y/U
9

Nota: structura rutiera compozita

,1
2.1.5. Capacitaiea portanta a unei structuri rutiere rigide \,;,...;.;portuaredestinata avioanelor a caror masa este mai mica sau egala cu 5 700 kg la publicare se indica urmatoarele dale:
Val~'J numerelor ACN sunt adimensionale 'si se stabilesc din ANEXA 1, pentru De

III
iI

tipurile de avioane intalnite pe aeroporturi asemenea,

la data publicarii acestei

reglementari.

in aceasta anexa este indicat si procentul de repartilie a incarcarii reale lotale a

- masa

maxima admisibila a avionului; maxima admisibila in pneuri.

avionului pe aterizorul principal, Vs. 3.2. Calculul numarului ACN in condilii operationale

- presiunea
Exemplu:

:I I
Capacitatea portanta a unei structuri rutiere rigide aeroportuare destinata

i:

Calculul numarului ACN pentru presiunea reala in pneuri, q' si masa reala totala, Mt cuprinsa intre cele doua valori caracteristice : m si M, se efectueaza cu relatia urmatoare: ACN =ACN min + (ACN m
mox

avioanelor a caror masa este mai mica sau egala cu 5 700 kg si care au presiunea maxima admisibila in pneuri de 0,8 MPa se publica sub forma urmatoare: 5700 kg/O,8 MPa 2.2. Principiul metodei ACN-PCN

- ACN

m;n)

l( MI- m) I ( M - m)1

(1)

in care: Meste masa maximala rulare;

- masa de exploatare in gol; M, - masa reala totala; ACN m.. - numarul ACNcorespunzator masei maxime la rulare,
I
PCN poate sa utilizeze ACN
m;n

M;

Principiul metodei ACN-PCN este urmatorul: Numarul de clasificare numar de clasificare fara restrictie structura al structurii rutiere (PCN) indica faptul ca un avion al carui

- numarul

ACN corespunzator

masei de exploatare in gol, m.

.Valorile numerelor ACN m.. si ACN m;n, precum si valorile masei maxime la rulare, M

(ACN) este inferior sau egal cu numarul rutiera aeroportuara respectnd

II

'

si masei de exploatare capacitate

in gol, m se stabilesc din ANEXA 1 in functie de categoria de

presiunea

limita in pneuri.

portanla a pamntului de fundare. numarului ACN obtinuta cu relatia de mai sus se rotunjeste la cifra

Valoarea Un avion poate sa utilizeze fara restriclie o structura rutiera rigida aeroportuara sunt indeplini te simultan urmatoarele doua condilii : si categoria daca intreaga. standard

Daca presiunea

reala in pneuri, q' difera cu :f: 0,1 MPa fata de presiunea efectuarea unei corectii a numarului ACN .

- numarul
PCN;

in pneuri q, atunci este necesara

ACN determinat

pentru tipul de structura rutiera aeroportuara

determinat cu relatia (1) , folosind diagrama din figura 1. 4. CALCULUL NUMERELOR PCN

de capacitate portanta a pamantului de fundare publicata este inferior sau egal cu numarul

- presiunea

reala in pneuri a avionului, q nu trebuie sa depaseasca

presiunea

ii'
:

maximaadmisibilain pneuri, q. publicata pentru structura rutiera aeroportuara. in caz contrar, avionul poate fi admis pentru utilizarea suprafelelor aeroportuare numai pe baza procedurii de autorizare, conform cap. 5.3.2..
3. DETERMINAREA NUMERELOR ACN

4.1. Principiul de calcul


I

Determinarea numerelor PCN este efectuata conform recomandarilor Organizatiei

Internationale a Aviatiei Civile (OAC.I.).


Pentru calcul sunt necesare cunoasterea urmatoarelor caracteristici ale pamntuiui de fundare si structurii rutiere rigide aeroportuare:

3.1. Tabelul numerelor de clasificare ale avioanelor (ACN)

- modululde reactie al pamntului de fundare, K. si I sau modulul de reactie la


Numerele ACN au fost determinate si publicate in documentele de informare suprafala stratului de fundatie, K;

aeronauticade OrganizatiaInternationalaa Avia\iei Civile (O.A.C.I.)att pentru masa


maximala rulare, Mcat si pentru masa de exploatare in gol, m in funclie de tipul structurii rutiere aeroportuare, categoria de capacitate portanta a pamntului de fundare si presiunea standard in pneuri, q a fiecarui avion. 10

-grosimea daiei din beton de ciment, H;

II

- tensiunea la intindere din incovoiere admisibila a betonului, a t .


11

.( t
,-,"

Aceste carac(

'ici se stabilesc astfel:

. noi, conform Normativ NP 034 existente, de proiectare

- pentru 's!ructurile rutiere rigide aeroportuare

.\"..:

pentru structurite rutiere rigide aeroportuare

- 99;
conf. Normativ de proiectare

- pentru

structurile rutiere rigide aeroportuare cu beton de ciment a structurilor

)
. .c~ ~

a ranforsfjrii

rutiere rigide aeroportuare

NP 038-99.

Calculul numarului PCN se efectueaza in doua ipoteze:


a. Calculul general
-o'c :J <1J C

Numarul PCN se determina numai pe baza caracteristici lor structurii rutiere rigide aeroportuare. Acest calcul este folosit cand nu se cunosc date despre trafic (tipuri de avioane, mase, numar de miscari).

.S

a.

>ro iii <1J L. ro <1J c :J

b. Calculul optimizat Pentru determinarea numarului PCN se tine seama in acelasi timp att de

'"

a. <1J " <1J -U' c :J ....

<1J L.

caracteristicilestructuriirutiererigide aeroportuare,cat si de traficul aerian prevazut. Acest


calcul, deoarece ia in consideratie efectele relative ale fiecarui tip de avion corespunde mai bine decat calculul general, principiului metodei ACN/PCN. in ambele ipoteze de calcul se admite pentru valorile numerelor PCN o eroare relativa de 5%. Depasirea valorii numarului PCN de valoarea numarului ACN nu devine semnificativa decat peste limita de 5%. Numerele PCN vor fi rotunjite la numere intregi, pentru a fi publicate.

.S z U <1:
L. o
<1J L. C1J

E :J C ro -U' <1J L. o U

4.2. Codificarea numarului PCN


Cele patru litere de cod asociate numarului PCN sunt determinate conform labelului 2:

,.;
ro L. :J CJ)

1. Tipul structurii rutiere : R, pentru structuri rutiere rigide 2. Cateqoria de capacitate portanta a paO]antlJlui de fundare

ii:

I
c...

1
o
~

I
""'
..--

.1

I
""'
o

"

1.1'1 N

Din tabelul o

2 se determina categoria de capacitate portanta a pamntului de

fundare, in functie de valoarea modulului de reactie al pamantului de fundare, Ko careia ii corespund literele de cod A, B, C si D. Pentru valoarea KJ = 60 kN/m3 este necesara justificarea alegerii categoriei de

:I

pnaud u! -eaun!saJd

capacitate portanta a pamntului de fundare, av;'md in vedere omogenitatea valorilor numerelor PCN. 13

12

J. Presiunea maxima admisibila in pneuri

(. <.-,.

NU~(

PCN se determina cu relatia:


PCN

n general, presiunea in pneuri nu se limiteaza si se adopta litera de cod W. Atunci cand exista riscul degradarii slratului de imbracaminte din beton de ciment al structurii ruliere rigideaeroportuare, presiunea in pneuri se limiteaza folosindu-se celelalte litere de cod X, Ysi Z. 4. Metoda de evaluare Metodelede evaluare a numarului PCN sunt:

= RSI

x G(Ko) I CF

(2)

in care: RSI este incarcarea pe roata simpla izolata, exprimata in kN, determinata din figurile 2 si 3; G(Ko} - coeficient determinat in functie de modulul de reactie al pamntulul de fundare, Ko (MN/m3) si categoria de capacitate portanta a

pamntului de fundare,folosinddiagramadin figura 4.

i
I
I

CF

coeficient de pondere determinat in functie de rolul suprafetei aeroportuare, conform figurii 5.

-metoda de evaluare tehnica,

cu litera de cod r;

Valorile capacitatea

numarului PCN obtinute folosind un calcul general, caracterizeaza


reala si exprima o buna cunoastere a structurii rutiere rigide

-metoda de evaluare empirica (pe baza experientei),cu litera de cod U.


Metodade e<ialuaretehnica consta in efectuarea unui calcul general sau optimizat Metodade evaluare empirica (pe baza experienlei) se utilizeaza cnd se cunoaste traficulaerian si starea imbracamintei din beton de ciment este buna, iar caracteristicile , structuriirutiere si ale pamntului de fundare sunt cunoscute din cartea construc!iei. Stabilirea metodei de evaluare se efectueaza conform cap.5.2.Z. 4.3. Calculul general al numarului PCN Determinarea numarului PCN se efectueaza pe baza urmatoarelor caracteristici ale pamantuluide fundare si structurii rutiere rigide aeroportuare:
- modulul de reactie al pamantului de fundare, Ko si I sau modulul de reactie la suprafata stratului de fundatie, K; I

portanta

aeroportuare. Aceste valori sunt publicate cu litera de cod r, corespunzatoare metodei de


evaluare tehnice. 4.4. Calculul optimizat al numarului PCN atat pe caracteristicile structurii

Calculul optimizat al numarului PCN se bazeaza

rutiere,cat si pe traficulde referinta(avioane semnificative, numar de miscari, mase).


Obiectivul principal al calculului optimizat este de a determina un numar PCN egal cu media ponderata a numerelor ACN corespunzatoare avioanelor semnificative, tinnd seama de partea de trafic echivalent al fiecarui avion semnificativ. Numarul PCN determinat pe baza acestui calcul este mai bine adaptat traficului aerian real al structurii rutiere rigide aeroportuare, dect numarul PCN obtinut folosind calculul general. NumarulPCN stabilit prin cele doua ipoteze de calcul are valori apropiate. Succesiunea operatiilor de calcul este urmatoarea:
1. Adoptarea coeficientului CF ,conform

-grosimea

dalei din beton de ciment, H;

- tensiunea la intindere din incovoiere admisibila a betonului, u ,. Aceste caracteristici se stabilesc conform cap. 4.1.
in functie de aceste caracteristici, incarcarea pe roata simpla cu presiunea in pneuri de 0,6 MPa, RSI se determina folosind un program de calcul bazat pe metoda elementului finit Acest program a fost adoptat la trasarea diagramelor de dimensionare a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Cele doua diagrame de dimensionare "pentru aterizar tip roata simpla" prezentate in figurile 2 si 3 se folosesc pentru calculul incarcarii pe roata simpla cu presiunea in pneuri de 0,6 MPa, RSt incarcarea pe roata simpla cu presiunea in pneuri de 0,6 MPa, RSI reprezinta valoarea caracterislica a capacitatii portante a structuriirutiere rigide aeroportuare.

figurii 5.

2. Stabilirea caracteristicilor structurii rutiere rigide aeroportuare:

- modulul -

de reactie de la suprafata

stratului de fundatie,

si I sau

modulul de reactie al pamantului de funda re, Ko;


grosimea dalei din beton ciment, H; tensiune a admisibila la intindere din incovoiere a betonului CT t;

Aceste caracteristici se stabilesc conform cap. 4.1. 3. Stabilirea traficului Traficul considerat in calcul este traficul aerian prevazut la data determinarii numarului PCN. 4. Calculul traficului echivalent total Modul de calcul al traficului echivalent total este prezentat in ANEXA 2.

14

15 .

H - cm
55
"""---""'-"1 '-"--""""'/"""'" ~ /...J

( ,\ ~.......
al

(
H -cm

",~-'

- MPa

al . MPa ! S.5

J 55
,........................-.--

",,'

1-'--"""""""""-'---"--1---'---""'"

5.0

1 "-"""'-;

"-""'1"""""""---/l

1 4.5

4_0

40

,
35
i
I

35

2.5

25 !

!2.5

20

2.0

20 [
+

j 2.0

I.5

11.5

! I i

1.0 Figura 2. Diagrama pcntru atcrizor tip roata simpla P = S, 10,20 kN 1 = 150tvIN/m3 2 = 100MN/mJ 3 = 70 MN/m3
16 4 = 50 MN/m3 5 = 30 MN/mJ 6 = 15 MN/mJ

Figura 3. Diagrnma pentru atcrizor tip roata simpla P = 20, 30, 40 kN 1= 150MN/m3 2 = 100MN/m3 3 = 70 MN/mJ 4 = 50 MN/m3 5 = 30 MN/mJ 6 = 15MN/m3

17

'.

(~..~

PISTA ':l o

05'1 6 9 'I 1 OI

!-o u

(J UJ

I ...:: . <::: C

o :!! o
PLATFORMA

Q) CAZUL UNEIo~ISTE ~RA CALE DE RULARE PARALELA


'1\ 19'1\ 65 '1 5 !r'\ $!
2

r
PISTA
<.:>

600 M

~
DEGAJA RE
RAPIDA

'5'1

\
1:5'1 \
1!i'1
6 'I

O
(J u

< <::
-<:

o '" o ...

55'1 \

o ..;
ii:

,C QJ 'u 1;: QJ o
111 ... :1 OI

DE RULARE

99'1

o OD :
0.0

\
1:9'1\
9S"

'.

U 2
O (J

e"LE
PLATFORMA
t.

J
~
o

In

o .$

',,0"1 " :1:,'1'-.

-<: u

I
O

s:
'" .... o N

b) CAZUL

UNEI PISTE CU CALE

DE RULARE

PARALELA

m'",
'9'1

On 1'-.. 9!r'L
,'\

2. :J
.,.

_1.2
] 1.0

V"yh!0.8

f-OI'

(j t:J fN

;!

i
<.:>

....

,n

,..,

Figura

5,

Coeficien!ii

CF

18

19

Acest calculpermiteverificareaadmisibilita\ii traficului prevazut,si " ,;'le ,. daca traficul echivalent total este mai mic sau egal cu 1Omiscari zilnicepe o durala de viata de 10 ani. 5. Determinarea traficuluiechivCllental fiecaruiavion
Traficulechivalent al fiecarui avion se determina cu relatia:

9. calc(",.,pumarului PCN
Numarul PCN se determina cu relatia urmatoare: PCN

t,' =N,'I T'


in care: ~' este traficulechivalent al fiecarui avion (i); N'i T'

= ACN,

1', + ACN2 t'2 +

o"

+ ACNn I'n

= LACN,I; /.,

(5)

(3) Numarul PCN ob\inut folosind un calcul optimizat, caracterizeaza publica cu litera de cod T, corespunzatoare metodei de evaluare tehnice.
10. Determinarea admisibilitatii avioanelor.

- numarul de miscari echivalente al avionului(i);


- Iraficul echivalent
total.

capacitatea

portanta reala si exprima o buna cunoastere a structurii rutiere rigide aeroportuare si se

6. Determinarea avioanelor semnificative

Avioanele al caror trafic echivalent, t,' este egal cu minimum doua pr.ocente sunt 3vioane semnificativa. Avioanele nesemnificative nu sunt luate in considerare. Traficul aerian alcatuit numai din avioanele semnificative se numeste trafic de referinla. Pe baza acestuia se stabilesle numarul PCN si se aplica procedura de autorizare a avioanelor pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare. 7. Calculul incarcarilor admisibile pe aterizar, Poi ale fiecarui avion semnificativ si 3ventual incarcarile admisibileponderale, P",' , Calcululincarcarilor admisibile pe aterizor, Poi s-a efectuat la determinarea traficului
3chivalent tolal, conform pct.4. elalia: 'n care: POleste incarcarea CF coeficientde :onform figurii 5. incarcarile P'Oi admisibile ponderate, POl' se delermina cu

Pentru determinarea

admisibilita\iiatat a avioanelor semnificative, cat si a

celor ce urmeaza sa fie prevazute in traficulde referinta se calculeaza numerele ACN corespunzatoare masei reale totale, M, a fiecarui avion, conform cap. 3, relatia (1) si se compara numerele ACN si PCNastlel : a. Daca numarul ACN este mai mic sau egal cu numarul PCN determinat cu relatia (5), atunci avionul este admis fara restrictii. b. Daca numarul ACN este mai mic sau egal cu 1,05 din numarul PCN determinat cu relatia (5), atunci avionuleste admis numai pe baza procedurii de autorizare a avioanelor pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare, conform cap. 5.3.2 cazul 1. C.Daca numarul ACN este mai mare dect 1,05 din numarul PGN sau numarul ACN este mai mic decat1,05 din numarul PCN si conditia de la cap. 5.3.2 cazu/1 nu este respectata, iar numarul PCN este determinat cu relatia (5), atunci avionul este admis numai pe baza procedurii de autorizare a avioanelor pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare, conform cap. 5.3.2. cazul 2.b.

=POi ICF

admisibila pe aterizorul avionului

pondere delerminatin funC\ie de rolulsuprafelei aeroportuare,


incarcarii admisibile, Poi sau incarcari
I I :1 '1 Ii

8. Calculul numerelor, ACN, corespunzatoare

eale ponderate, P,'= Po./cF ale avioanelor semnificative (1). Pentru efectuarea acestui calcul este necesara stabilirea categoriei .de capacitate jortanta a pamantului de fundare, conform labelului 2. Calculul numerelor ACN1 se efectueaza
ACNi = ACNi
mIn

cu relatia:
X [(P'oI

+ (ACNi

mu

- ACNi mi.)

- mi) I (MI - mi)]

(4)

I!

n care: Ptoj este incarcarea admisibila lotala a avionului egala cu POiIVs sau POl'I Vs; Vs

- procentul din ncarcarea reala totala repartizata pe alerizorul principal; - masa maxima la rulare a avionului; mi - masa de exploatare in gol a avionului; ACNi - numarul ACNcorespunzator la Mi; ACNj - numarul ACN corespunzator la mi.
Mi
mu min

'1

4.5. Determinarea

numarului

PCN pe baza metodei de evaluare

empirice

\: I
'1 I 1:

Numarul PCN se determina pe baza melodei de evaluare empirice si se publica cu litera de cod U, in cazul in care:
21

/alorile Vs , Mi . mi ,ACNi m.. si AC Ni mlnse stabilesc conform Anexe; 'O

1.

- Traficulavioanelor care utilizeaza regulat structura rutiera rig(\jeroportuara "",o"


cunoscul ;

este

('

. Daca numarul ACN este mai mic sau egal cu 1,05 din numarul PCN determinat cu relatia (6) si traficul echivalent total este admisibil, atunci avionul este admis numai pe baza procedurii de autorizare a avioanelor

- Slarea mbracamintei din beton de ciment este buna; - Caracterislicile structurii rutiere rigide aeroportuare
construcliei, si anume: nu a facut niciodata a fost evaluata - structura rutiera aeroportuara

sunt cunoscute din cartea

'pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare, conform cap. 5.3.2. cazu/1. c. Daca numarul ACN este mai mare dect 1,05 din numarul PCN sau numarul ACN este mai mic decat1,05 din numarul PCN si condilia de la

obiectul unei evaluari;

- structura

rutiera aeroportuara

de mult limp, iar caracterislicile

cap. 5.3.2 cazul 1 nu este respectata, iar numarul PCN este determinat
cu relatia (6) si traficul echivalent tolal este admisibil, atunci avionul respectiv este admis pe baza procedurii de autorizare a avioanelor pentru conform cap. 5.3.2. cazul 2.a.

acesteia au suferit modificari Succesiunea

(cazul unei structuri ruliere la sfrsitul duratei de viata).

etapelor de caicul in ambele cazuri este urmatoarea: utilizarea suprafelelor aeroportuare, CF, confonm 'igurii 5;

1. Adoptarea coeficientului

9. Verificarea admisibiiitatii 2. Stabilirea categoriei de capacitate portanta a pamntului de fundare pe baza valorii modulului de reactie al pamntului de fundare, conform labelului 2 ;
3. Calculul traficului echivalent total, conform ANEXEI 2;

traficului echivalent total se efectueaza la fiecare

modificare' a traficului de referinta. Numarul PCN publicat cu litera de cod U poate fi mai mare decat numarul PCN publicat cu litera de cod T, pentru acelasi trafic ~e referinta. in cazul in care se publica numarul PCN cu litera de cod U, sunt admise urmatoarele: acceptarea fara restrictii a unor avioane reprezentati ve care au numerele ACN

4/ Stabilirea Iraficului de referinta (avioane semnificalive, mase si miscari reale); 5. Determinarea numerelor ACN ale .avioanelor semnificalive pe baza masei reale totale, conform cap 3, relatia (1); 6. Stabilirea numarului ACN maxim; 7. Determinarea numarului PCN cu relalia urmatoare:
P_CN unde: ACN mu este valoarea
CF =

inferioare sau egale cu numarul PCN publicat cu litera de cod U, conform principiului metodei ACN-PCN, dar superioara valorii numarului PCN publicata cu litera de cod T; cresterea numarului de miscari reale ale avioanelor reprezentative, prin respectarea "regulei de 5% ", conform prevederilor de la cap. 5.3.2. cazul 1. Publicarea numarului PCN cu litera de cod U nu este recomandabila, deoarece

=ACNm../1,05
5.

x CF ACN.

(6)

i
.1

respectarea condiliilor de mai sus, presupune utilizarea n suprasarcina a structurii rutiere rigide aeroportuare, ceea ce duce la micsora rea duratei de viata a acesteia. 5. METODOLOGIA DE APLICARE A METODEI ACN

maxima a numerelor

coeficient de pondere detenminat in functie de rolul suprafetei


aeroportuare, confonm figurii

'1
Ii

- PCN
numarului PCN

8. Determinarea

admisibiiitatii

avioanelor datorita modului de determinare . avioanelor ACN ce urmeaza sa fie prevazute masei in traficul M, a '1 corespunzatoare reale totale, a

5.1. Autoritatea

competenta

pentru stabilirea

si publicarea

Avioanele semnificative

sunt admise fara restrictii

I!

Valorile numerelor PCN sunt aprobate de Autoritatea Aeronautica Civila Romna la '
solicitarea conducerii aeroporturilor. Autoritatea Aeronautica Civila Romna avizeaza numerele PCN transmise de catre conducerea aeroporturilor si stabileste operatorii aerieni care utilizeaza cu regularitate suprafata aeroportuara. Decizia de aprobare din partea

numarului PCN, conform relatiei (6). . Pentru determinarea admisibilitatii de referinla

. , se

calculeaza

numerele

fiecarui avion, conform cap.3, relatia (1) si se compara numerelor ACN si PCN astfel: a. Daca numarul ACN este mai mic sau egal cu numarul PCN determinat cu relatia (6) si traficul echivalent loIal este admisibil, atunci avionul este admis fara restrictii. 22

\: '
1

I
I
.

Autoritatii Aeronautice Civile Romane este transmisa la:

- Compartimentul de informare
Romne, pentrupublicare;

aeronautica din cadrul Autoritatii Aeronautice Civile

- Conducerea

aeroportului,

pentru aplicare.

23

5.2. Publicarea

numarului

PCN

(,
'o',,

III

5.2!}:~'dabilirea

metodei

de evaluare

Numarul PCN se publica in documentele de informare aeronautica in mod simplu, conFormexemplelor prezenta te in cap. 2.1.4., pe baza unui numar determinat conform cap 4. si a patru litere de cod ce caracterizeaza structura rutiera rigida aeroportuara, conFormlabe/ului 2. NumarulPCN exprima capacitatea portanta a structurii rutiere rigide aeroportuare si permite oricarui avion de a sti cu usurinta daca poate fi primit fara restrictii pe suprafata aeroportuara. Durata de viata a structurii rutiere aeroportuare si aptitudinea sa de a primi pe termen mai lung sau mai scurt traficul prevazut, depinde de numarul PCN publicat. Numerele PCN sunt publicate in documentele de inFormareaeronautica detaliat pe tip de suprafata aeroportuara (pista, cale de rulare, platforma). in cazul cnd' pista prezinta mai multe sectoare omogene, numarul PCN care caracterizeaza ansamblul pistei este numarul PCN cu valoarea cea mai mica. impar1irea in sectoare omogene a unei suprafete aeroportuare se efectueaza conform prevederilor din "Normativ de proiectare a ranforsarii cu beton de ciment a
structuri/of ru/iere rigide aeropor/uare" NP 038

Pentru stabilirea metodei de evaluare a numarului PCN se tine seama de urmatorii parametri: nivelul de cunoastere al 'datelor privind istoria structurii rutiere rigide aeroportuare, starea imbracamintei din beton de ciment si capacitatea portanta. Metoda de evaluare a numarului PCN se stabileste in modulurmator. A. Structuri rutiere rigide aeroportuare noi Metoda de determinare a numarului PCN este metoda de evaluare tehnica, pe baza . .
traficului considerat zilnice timp de la dimensionarea care structurii rutiere rigide aeroportuare traficul de referinta, precum (10 miscari si a carac10 ani), reprezinta

teristicilor structurii rutiere rigide aeroportuare.

B. Structuri rutiere rigide aeroportuare existente Cazul 1. Structura rutiera evaluata recent (ultima evaluare a fost efectuata la minimum 2 ani) Numarul PCN se publica in urmatoarele moduri, si anume: - daca traficu~prevazut este admisibii, deci constituie. traficul de referinta, numarul PCN se publica cu litera d~ cod T; - daca traficulprevazut nu este admisibil,fiindnecesara ranforsarea structuriirutiere rigide aeroportuare existente, publicarea numarului PCN se stabileste in functie de starea mbracamintei din beton de ciment, si anume: . cnd starea imbracamintei din beton de ciment este buna se stabilesc doua numere PCN: un.numar PCN determinat cu metoda de evaluare tehnica si al doilea numar PCN determinat cu metoda {je evaluare empirica, care are valoare mai mare dect precedentul numar. Dintre aceste' doua numere PCN se propune spre publicare numarul PCN cu litera de cod U, pentru a da posibilitate la elabor~rea studiului de fezabilitate in
vederea ranforsarii;

- 99,

Anexa

3.

Numerele PCN determinate pentru pista si eventual pentru calea de rulare sunt folositepentru determinarea admisibiiitatiiavioanelor si aplicarea procedurii de autorizare a avioanelor pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare, deoarece acestea sunt suprafete aeroportuare circulate obligatoriu. Publicarea numarului PCN este determinata pe baza de :

traficde referinta, conform cap 5.2.1. ; metoda de evaluare a numarului PCN, conform cap 5.2.2.

5.2.1. Traficul de referinta Determinarea numarului PC~I se bazeaza pe stabilirea unui trafic de referinta avioane semnificative, mase si miscari reale). Traficul de referinta este dat de autoritatea 3eroportuara locala competenta (conducerea aeroportului) pentru eliberarea auloriza\iilor je acces pe supraFetele aeroportuare. Traficul de referinta este admisibil prin definitie Jentru structura rutiera aeroportuara. Se noteaza: Nr - numarul total de miscari reale ale avioanelor considerate in traficul
de referinta.

.cnd structura rutiera rigida este degradata sub actiunea traficuluiexistent, ranforsarea evaluare tehnica fiind urgent care necesara, se determina numarul PCN prin metoda de nu se publica, fiind folosit pentru determinarea admisibilitatii

avioanelor in vederea utilizarii suprafetelor aeroportuare. Se pastreaza numarul PCN


publicat anterior.

Cazul 2. Structura rutiera nu a fost evaluata recent Numarul PCN se determina cu metoda de evaluare empirica si se publica n functie de starea imbracamintei din beton de ciment si anume:

-cnd starea imbracamintei din beton de ciment este buna, numarul PCN se publica'
24
cu litera de cod U;

25

structura rutiera rigida prezinta degradari se detennina:l )arul PCN si nu se publica. Acest numar este folosit pentru determinarea admisibiiitalii 'itvfoanelor n vederea utilizarii suprafetelor aeroportuare. Se pastreaza numarul PCN publicat anterior.

-cnd

.1

5.3.2.:l. cedura de autorizare n cazul cnd numarul PCN este publicat cu una din literele de cod X, Y sau Z se compara presiunea reala n pneuri, q' cu presiunea maxima admisibila, qo n modul urmator:
1. q' > qo Avionul nu este admis;

C. Structuri rutiere rigide acroportuare

ranforsate

cu beton de ciment

Numarul PCN se determina prin metoda de evaluare tehnica (calculul optimizat) si


se publica cu litera de cod T, in funqie de admisibilitatea Iraficului:

cand traficulprevazuteste admisibil,


durata de 'viaIa;

acesta poate fi primitde structura rutiera pe

2. q' ~ qo '-

Avionuleste admis si se compara numarul ACN cu numarulPCN,


reala in pneuri, q' difera cu:!: 0,1 MPa

confonn cap. 5.3.1. Daca presiunea

cnd traficul prevazut nu este admisibil se aplica una din urmatoarele masuri:

fala de presiunea standard q, atunci este cazul sa se corecteze numarul ACN


folosind diagrama din figura 1. Procedura de autorizare se aplica n urmatoarele cazuri: Cazul 1. PCN < ACN ~ 1,05 PCN Avionul poate fi admis daca este ndeplinita urmatoarea condilie: Numarul anual de miscari reale ale avionului considerat, nu trebuie sa depaseasca

se modifica traficul, impunndu-se restrictii pentru avioane ( mase si miscari reale);

. se 'pastreaza

traficul, aceasta presupune utilizarea n suprasarcina a

structurii rutiere rigide aeroportuare, ceea ce duce la micsorarea duratei de viala a acesteia,

Pentru exemplificare a se vedea exemplul 5 de la cap. 6.


NOTA:

in cazul structuri/ar

rutiere rigide aeroportuare

noi si a celor ranforsate

cu

5% din numarul total anual de miscari reale ale avioanelor prevazute in traficul de referinta, conform relatiei urmatoare, denumita" regula de 5 % " :
,

beton de ciment se determina

numarul PCN atat in anul daril in exploatain toate c,e/elalte cazuri se reactualizea. structurii rutiere ri-

re, cat si dupa doi afli de utilizare.

za numarul PCN in lunctie de evolutia caracterlstlcilor gide aeroportuare si a traficului real.

n ,,; 0,05 N,

(8)

in care: N, este numarul total de miscari reale ale avioanelor considerate in traficul de referinta;

5.3. Admisibilitatea avioanelor pentru utilizarea suprafetelor aeroportuare Pentru a determina admisibilitatea avioanelor, autoritatea aeroportuara locala competenta trebuie sa cunoasca urmatoarele date: grosimea dalei din beton de ciment, H; tensiunea la ntindere din incovoiere admisibila a betonului, <T t; modulul de reaclie al pamntului de fundare, Ko: modulul de reac\ie la suprafata stratului de fundalie, K.

numarul

total

de miscari

reale

ale avionului

considerat.

fn cazul cnd avionul este prevazut in traficul de referinta, IOn"reprezinta cresterea frecventei exprimata in numar de miscari reale. Pentru alte avioane care au fost admise prin ac~easi procedura de autorizare se va include in IOn"si numarul lor de miscari reale.

Cazul 2. ACN> 1,05 PCN sau ACN~ 1,05 PCN si conditia de la cazu/1, relatia (8) nu este respectata.

5.3.1.Compararea numerelor ACNcu numarul PCN


Numarului ACN determinat n funclie de masa reala totala a avion'ului, conform cap 3, relatia (1) se compara cu numarul PCN de,terminatconform cap. 4. Daca ACN ~ PCN: avionul este admis fara restrictii. Daca ACN > PCN: admisibilitatea avionului este precizata pe baza unei proceduri de autorizare pentru utilizarea supraFetelor aeroportuare, conform cap.5.3.2., cazul 1 si cazul 2.
26

al Cnd numarul PCN s-a determinat prin metoda de evaluare empirica publicat cu litera de cod U, caracterizarea structurii rutiere este insuficienta pentru a verifica riguros admisibililatea avionului. in acest caz, autorizarea avionului se va face cu multa prudenla, prin reducerea masei si numarului de miscari reale sau prin

interzicereaaccesuluiavionului, cu exceptiaaterizarilorde urgenta.


27

'"-,,,
b) Daca numarul PCN s-adelerminat prin metoda de evaluare tehnica, publicat cu litera de cod T, se va compara ncarcarea admisibila, Po cu incarcarea reala ponderata, P' (Po si P' se determina conform normativelor NP 034-99 sau NP 03899) pentru fiecare suprafata a.eroportuara, n modul urmator:

6. E{1PLE
Exemplul 1 Calculul numamlui ACN

Sa se determine numarul ACN al avionului de tip A 300 84 cu masa reala totala, Mt


de 140000

- P' .;;Po.
-P9<P'.;;1,1Po

Avionul este admis fara restrictii; Avionul este autorizat, daca se respeda conditia de la

kgsi presiunea

reala n pneuri, q' de 1,3 MPa.

Avionul utilizeaza o pista pentru care s-a publicat urmatorul numar rCN: PCN = 55 R I 8 I X I T Etapele de calcul sunt urmatoarele: 1. Delerminarea caracleristicilor struclurii rutiera pe baza semnificaliilor literelor de cod publicate cu numarul PCN in modul urmator: Avioanele sunt autorizate pe baza calculului traficului echivalent total, T' pe care il
suporta structura rotiera rigida aeroportuara, conform Anexei

cazul 1, relatia (8) ;


-1ll. < P' < 1,5 Posau n> 0,05 Nr

Cod R: Structura rutiera rigida.


Cod 8: Capacitatea portanta a pamntului de fundare este medie. Cod X: Presiunea maxima admisibila n pneuri este mare (presiune a este limitata la 1,5 MPa). Cod T: Metoda de evaluare tehnica a numarului PCN. 2.Slabilirea din Anexa 1, n functie de tipul de avion A300 84 si capacitatea portanta a pamntului de fundare B, a urmatoarelor date:

2.

Deciziile de acordare a autorizatiei sunt luate n modul urmator:

daca T' > 10 miscari echivalente zilnice, autorizatia nu este acceptata;


daca T'

'" 10 miscari

echivalente

zilnice, avionul este admis cu ncarcarea

reala P, dar limitnd numarul de miscari la valorile urmatoare si sub rezer. va urmaririi comportarii in timp a structurii rutiere rigide aeroportuare, dupa indicatiile din tabelul
3,

, .1

Tabelul Raportul P'I Po Numarul

Masa maxima la rulare, M = 157000 kg Masa de exploatare n gol, m = 88 300 kg

limita de miscari reale ale


ncarcarii

Modul de urmarire structurii

Presiunea standard in pneuri, q = 1,48 MPa


ACNmu- = 53 ACNmln, = 22 asa cum se prezinta n tabelul de mai jos: Tip de avion Masa maxima, M minima, m presiunea standard n pneurl q (MPa) 1,48 A 45 20 B 3 b2. C 62 26 D 70 31 ACN pentru capacitatea pamnlulul portanta a

reale, P

rutiere rigide

'aeroportuare 1,1 , 1,2 o miscare zilnica sau 365 miscari anuale Se recomanda urmarirea

comportarii n timp 1,2,...1,3


o ,miscare pe saptamna 52 miscari anuale sau

Este obligatorie urmarirea comportarii n timp conform" Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor" P 130-1999

Procentul

de repartitie

a ncarcarii reale totale pe aterizorul principal

1,3 1,4

1,4 1,5

de fundare

2 miscari pe luna sau 24 miscari anuale o miscare pe luna sau 12 miscari anuale

V.
A 300

(kg) 84 157000 86 300

('/o) 47,0

o miscare = o aterizare sau o decolare

- P' ~1,5 P.
Autorizatianu este acceptata,cu exceptia aterizarii avionului pe pista n caz de
urgen\a. Modul de aplicare a procedurii de autorizare este prezentat in ANEXA 3.
; I I I I

ACNml"

m, masa de exploatare n gol

ACNmu

M, masa maxima la rulare

28

29

3. Determinarea numarului ACN pentru masa reala totala, r.~",,"~resiunea standard ;n pneuri, q cu rela!ia (1): ACN =ACN "'"' + (ACN m.. - ACN Numarul ACN este: ACN 22 + (53 22) x (140 000 Se rotunjeste numarul ACN ACN

-) x

[(MI m) I (M m)

-88300)

I (157000

- 88300) = 45,3
0+ '"'
.~ u c:
"<t

=45

4. Stabilirea diferentei dintre presiunea reala, q' si presiunea standard, q: q-q' = 1,48 -1,3 =0,18 MPa
Deoarece valoarea (q

.2
E
o o M <{

- q') este>

0,1 MPa, se efectueaza

corectia numarului ACN.

5. Determinarea numarului ACN corectat Se utilize'aza diagrama din figura 6. Rezulta numarul ACN corectat egal cu 43. Exemplul 2
I

"5 "5 c: o .;; O-

Calculul general al numarului

PCN

Sa se determine numarul PCN al unei platforme existente cu structura rutiera rigida pentru care nu se cunoaste structurii rutiere 'rigide traficul, presiunea determinate in pneuri este nelimitata, iar caracteristicile (lNORMA TIV DE PROIECTARE RUTIERE A conform A

RANFORSARIf CU BETON DE CIMENT AEROPORTUARE" NP 038 99 sun!:

STRUCTURILOR

RIGIDE

- grosimea dalei din beton, H egala cu 32 cm; - tensiune a la intindere din incovoiere admisibila
- modulul de

"5 "5 ... "" E :J c: '" .U ~ o U

'" ni Z U <{

"" iO III ... IU 41 C ..= III ~ o. III' 1:]

-... :1' III c: o. .5

a betonului, a I egala cu 3,3 MPa;

reactie al pamntului de fundare, Koegal cu 70 MN/m'; la suprafata stratului de fundatie, K egal cu 100 MN/m'.

-modulul de reactie

ID ni ..., :J OI u:

Etapele de calcul sunt urmatoarele: 1. Stabilirea categoriei de capacitate portanta a pamntului de fundare Pentru Ko=70 MN/m',relulta capacitatea portanta a pamantuluide fundare 8, conform labelului 2.
Z. Adoptarea coeficientului CFconform figurii 5, si anume CF 1,2 (pentru,platforma).

J. Determinarea incarcarii pe roata simpla izolata, RSI folosind diagrama din figura 7, pe baza urmatoarelor caracteristici ale structurii rutiere rigide aeropo~uare: - grosimea dalei, H = 32 cm; " c... ~
~" N
C N,

'."
ro

.-

\Il' a

- tensiunea admisibi/a la intindere din incovoiere a betonului, a I =3,3 MPa - modulul de reaclie la suprafala stratului de funda\ie, K = 100MN/m'. Rezulta: RSI =25,9 kN
30

!-Inaud u! eaun!saJd
31 ,

H-cm

(1 ',:;",/

O't - MPa

:1

I
i

4. Stabilire(,.,.lorii coeficientului G (Ko) din diagrama prezenlata in figura 4, in func\ie de capacitatea portanta a pamantului de fundare, B. G (K,) =1,51 5. Delerminarea numarului PCN cu relalia urmaloare:
PCN

""""

15.5

, i i I
I

= RSI

x G (K,) I CF

PCN=25,9 45 1 PCN

X 1,51/1,2=32,6

Se rotunjeste numarul PCN.

=33
= 33
R I BIW IT

6. Publicarea numarului PCN.

40
Exemplul 3
""""'-""""""""""""""" .......

PCN

Calculul optimizat

al numarului

PCN

35

;.........................................-.

Sa se determine numarul PCN al platformei exislente, avand struclura ruliera rigida din exemplul 2, penlru presiunea in pneuri nelimitata, pe baza urmaloarelor date:

a. Previziuni de trafic Traficulmediu zilnic prevazut este prezental in tabelul urmator:

25

Tip de avion

Numarul

de miscari reale zilnice N 2 6 10

Incarcarea

1--"""""""""--"""""'12.

. l

--

A 300 84 B 737- 300 ATR 42

:.=1

reala tolala P, (kN) 125 54 16

]1.5

b. Caracterislicile slructurii ruliere rigide Caracterislicile slructurii rutiere rigide si a pamanlului de fundare sunt conform exemplului 2. Succesiunea operatiilor de calcul: 1. Adoplarea coeficienlului CF, conform figuri; 5, CF = 1,2 (pentru plalforma);

l O 1""""~~"""""+""~"""""""""""""""'1"""""""""""""'-'"

11.O

32

Figura 7. Diagrama pentru aterizor tip roata simpla P = 20,30,40 1 = l 50 MN/m3 2 = lOOMN/mJ 3 = 70 MN/mJ 4 = 50 MN/mJ 5 = 30 MN/mJ 6 = l 5 ~1N/mJ

kN

2. Stabilirea calegoriei de capacilate portan!a a pamntului de fundare.


Pentru

K,= 70

MN/mJ, conform

tabelului

2 rezulta

capacitatea

portanla

a pamantului

de fundare,B. 33

3. Calculul traficului ,echivalent tOlal, confurm Anexei 2 si d[ 'ninarea traficului echivalent al fiecarui avion. \;"'. j Oalele privind caracteristicile structurii rutiere rigide si traficulmediu zilnic prevazut permit de a determina calculul traficului echivalent total pe baza numarului de miscari reale zilnice si a ncarcarilorreale totale ale avioanelor, conformtabeluluiurmator:
I Tip do avion IncA,ca. ,ea ,ula tolall. P, (kN) v IncArc.,oa ,oaiA po alo,l.o,ul p,inclpa' indrc.,oa roala pondoratJ P' .c, P tkN) 70,5 29,74 8,87 Incarca. ,ea admlsiblla P. IkN) 72,75 30,0 30,0 11.P'/P. C, N,. do miscA. ,1 ,oa'e .lInlco N 2 6 10 N,. do ml$ca,1 echlvalenlo N' T..Ocul ochlva. lont al avlonu. lui ' -N'fT'

Date!~ lrinse la pc!. 5, 6 si 7 sunt prezentate in tabelul urmator:


Tip de avion ", In"jrca. '00 admisibilI P, IkNI 72,75 30,00 Indrca. ,oa admisi. bilJ loiala IN} 129,0 54,5 m /II 88,5 32,9 M III 165,0 61,5 ACN20 18 ACN55 37 ACN, 39 32 T"Ocul ochlva. lonla. avionu. lui t,.N'r 0,2048 0,7948
X

A 300 84 8737.300

P,Ic, "'NI 60,62 25,00

v.
"" 47,0 45,9

ACN,xl', 7,9 25,7

PCN . L ACN,

t',.

33,6

i I

'"
47.0 45,9 46.2

P IkN) 58.75 24,8 7,39

Valoarea numarului PCN determinata n tabelul de mai sus este egala cu 33,6. Se rotunjeste numarul PCN la 34
PCN 8. Determinarea

, A 300 84 I 8737.300

125 54 16

0,97 0,99 0,30

0,7 0,9 0,0003

1,4 5,4 0,003 N'

0,2048 0,7948 0,0004

=34

ATR 42

admisibilitatii avioanelor din traficul de referinta,

Traficul echivalent

total, T'

=r

= 6,8

Conditia de admisibilitate este urmatoarea: ACN :5: PCN

4. Determinarea avioanelor semnificative in urma analizarii rezultatelor din tabelul de mai sus, rezulla urmatoarele:

Se determina numarul ACN al fiecarui avion semnificativ pe baza masei reale tolale M,(egala cu ncarcarea reala lotala, P, ), conform cap. 3. cu relatia (1):
ACN

- ,Avionul ATR 42 nu
avionului, t'

este un avion semnificativ, deoarece traficul echivalent al

=ACN

min

+ (ACN

mat

-ACN minI

X [(Mt

-m) I (M - m)]
=37 =32
.
I

=0,04

% < 2 %;

NumarulACN al fiecarui avion este:


A 300 84: ACN ACN

Traficulechivalent total este admisibil, deoarece T' < 10 miscari zilnice; Traficul de referinta este compus din avioanele semnificative: A 300 84 si 8737 -300 cu numarul de miscari reale si ncarcarile reale totale, conform traficului mediu zilnicprevazul. 5. Calculul incarcarii admisibile a fiecarui avion semnificativ, Pol si a ncarcarii admisibileponderate a fiecarui avion semnificativ, P'OI, Calculul ncarcarii admisibile al fiecarui avion semnificativ, Pol a fost efectuat n tabelul de la pct. 3. incarcarile admisibile ponderate ale fiecarui avion semnificativ, P'OIse
determina cu rela!ia : P'OI =P 011CF

8737

300:

=20+(55-20) =18+(37-18)

x [(125-88,5)1 x [(54-32,9)1

(165-88,5)) (61,46-32,9))

Se compara numarul ACNcu numarul PCN pentru fiecare avion, conformcap. 5.3.1. Numarul ACN al avionului 8 737
avionul este admis fara restrictii.

- 300 este

mai mic decat numarul PCN, deci

Numarul ACN al avionului A 300 84 este mai mare dect numarul PCN, deci admisibilitatea avionului este precizata pe baza unei proceduri de autorizare conformcap. 5.3.2. ' De asemenea, numarul ACN este mai mare dect 1,05 x PCN=1,05x34= 35,7 atunci rezulta ca suntem n cazul 2 de la cap. 5.3.2.
ACN > 1,05 x PCN in acest caz se compara incarcarea admisibila, PO,determinate P' reala pondera!a a avionului P', cu incarcarea

6. Calculul numerelor ACN; ale avioanelor semnificative care compun traficul de referinta. Numarul ACNI al fiecarui avion se determina n func\ie de ncarcarea admisibila
totala P,Oi(Poo;= PolI CF 1 Vs ), folosind ACNi urmatoarea
mu

conform tabelului de la pct.3, astfel:

= 70,5kN;Po= 72,5kN,deci rezulta:

relatie:
mi.) X [(P'Di

P' < P. si avionulA 30084 este admis fara restrictii.

=ACNj

m;n

+ (ACNj

-ACNi

-mi) I (MI - mi)]

9. Publicarea numarului PCN,


PCN

Valorile ACN min' ACN

'

m si Mse stabilesc conform ANEXEI1.

34 R I B 1 W 1 T

7. Calcululnumarului PCN cu relalia: PCN = L ACN; X t'i 34

Traficulde referinta este prezentat in tabelul urmator: 35

Tip de avion

Numarul de miscari reale zilnice N 2 6

A 300 B4 B 737 300

Incarcarireala Pt (kN) 125 54

(J

totala

J. Staoilirea categoriei de capacitate portanta a pamntului de fundare. Pentru Ko =30 MN/m3, rezulta capacitatea portanta a pamntului de fundare C, conform tabelului 2. 4. Calculul traficului echivalent total, conform Anexei 2 si determinarea traficului echivalent al fiecarui avion. Datele privind structura rutiera rigida aeroportuara si traficul mediu zilnic prevazut permit de a determina calculul traficului echivalent pe baza numarului de miscari reale zilnice si a incarcarilor reale tolale ale avioanelor, conform tabelului urmator:
Tip d. avion Ind,u. ro. '0./1 101.11 P, V. ... 46,2 47.75 45,9 47,5 Ind,cor.. ".,Ilorul prlncip,1 P IkNI 64,6B 29.61 27,54 29,61

~:'~~'

Numarul PCN al platformei determinat prin calcul:

- general - optimizat
Exemplul 4

este 33;
este 34.

Valorile numarului PCN ob\inule prin cele doua calcule sunt foarte apropiate.

,../1 p.

'u ,.."
pond.nU P' .c. P IkNI 64,68 29,61 27,54 29,61

Ind,c.-

Ind,c..

'o.

.dmislbill P. IkNI 65,0 30,3 30,3 30,3 R', P'/P. C.

Calculul nu:narului PCN pe baza metodei de evaluare empirice Sa se determine numarul PCN al unei piste existente cu structura rutiera rigida aflata in exploatare de mai mult de 10 ani, pentru presiunea in pneuri nelimitata si caracterizala prinunnatoarele date:
, a. Previziuni de trafic Traficul mediu zilnic prevazut este conform labelului urmator, iar presiunea in pneuri
este nelimitata:

N,. do mi$cl.1 ,o,ro lilnico N 1 4 5 10

N,. do mi$ciri ochiv'lon1. N'

TnOcul echiv.lont

.1
.vlonulul "'N'rr

B 767- 200 MO81 B 737 - 400 BAC '.11 sori, 500

Iknl 140 62 60,1 47

0,995 0,98 0,91 0,74

0,95 0,77 0,35 O,04B total,

0,945 3,072 1,752 0,485

0,1511 0,4913 0,2802 0,0777

Traficul

echivalent

T' = L N' = 6,252

5. Determinarea avioanelor semnificative


Numar de miscari zilnice N 1 4 5 10 Incarcarea reala totala, PI (kN) 140 62 60 47

Tip de avion

in unna analizarii rezultatelor din tabelul de mai sus, rezulta urmatoarele:

- Toate avioanele sunt avioane semnificative, deoarece


avion, t ' > 2 %;

traficul echivalent al fiecarui

B 767- 200 MD 81 B 737 - 400 BAC 1-11 seria 500

- Traficulechivalent lotal este admisibil, deoarece

l' < 10 miscari zilnice;

- Traficulde referinta este compus din avioanele semnificative: B 767- 200, MD81, B 737.400 si BAC 1-11 seria 500 cu numarul de miscari reale si incarcarile reale tOlale, conform traficuluimediu zilnic prevazul. 6. Determinarea numerelor ACN ale avioanelor semnificative.
Numarul ACN al avionului se determina pe baza masei reale totale, M, (egala cu

b. Caracteristicile structurii rutiera rigide Caracteristicile structurii rutiere rigide si ale pamntului, de fundare nu au fost detenninate, dar se dispune de cartea constructiei. Succesiunea etapelor de calcul este urmatoarea:
1. Adoptarea coeficientului CF conform

figurii 5

incarcarea

reala totala, P,), conform cap. 3. relatia (1 ):


ACN

CF

= 1,0

(pentru

pista);

=ACN

mln

+ (ACN

max

- ACN

m;n)

x ( (Mt - m) I (M - m) ]

Z. Stabilirea caracte,risticilor structurii rutiere rigide si a pamntului de fundare din


cartea constructiei, conform proiectului de executie sunt:

Valorile ACN min , ACN max, m si M se stabilesc conform ANEXE) 1. Numarul ACN al fiecarui avion este: B 767- 200: ACN

- grosimea

dalei din beton de ciment, H

=35 cm; ,= 3,5


MPa;

=20+

(47 -23) x ((140 - 79,8) I (143,8 - 79,8)]

=45

- tensiunea la intindere din incovoiere admisibila a belonului, (]'


- modulul de reactie al pamntului de fundare, Ko

MD 81: ACN

=30 MNlm3.
=50
MN/mJ.

- modulul de reactie la suprafata stratului de fundatie, K

=23+ (43-23) x ((62 - 35,6) I (63,96 - 35,6)] =42 B 737- 400: ACN =20+ (45-20) x ((60,0 - 32,66) I (61,46 - 32,66}] =44 BAC 1-11 seria 500: ACN = 16+ (35-16) x [(47 -24,76) I (47,4 - 24,76)J= 35
37

- starea suprafetei structuriirutiere rigide aeroportuare este buna.

36

7. Determinarea numarului ACN rn<Jxim. ('. Avionul tip B 767- 200 are nunliirul ACN cel mai mare, si anumr ,Ja I cu 45.
ACNmax = 45

Exem(..

Calculul optimizat al numarului PCN al unei structuri rutiere rigide ranforsata cu beton de ciment Sa se determine numarul PCN al unei piste, avnd structura rutiera rigida ranforsata

8. Determinarea numarului PCN. Numarul PCN al pistei se determina cu relatia:


PCN

= ACNmu11,05

CF

= 45 11,05

x 1,0

=42,85

cu beton de ciment, pentru presiunea in pneuri nelimitata pe baza urmatoarelor date: a. Previziuni de trafic Traficulmediu zilnic prevazut este prezental in tabelul urmator:
Tip de avion Numarul de miscari reale zilnice N 2 6 10 8 Incarcarea reala totala P1 (kN) 315 140 76 19

Se rotunjeste numarul PCN

PCN =43
9. Determinarea admisibilitatii avioanelor semnificative din traficul de referinta. ACN Conditia de admisibilitate este urmatoarea:

s PCN

NumarulACNal fiecarui avion semnificativ s-a determinat la pct. 7 si anume:


S 767- 200: ACN

= 45

MD 81: ACN = 42 B 737 -400: Sf\C 1-11 seria 500: Se compara conform cap. 5.3.1. Numerele ACN ale avioanelor . MD 81 si BAC 1-11 seria 500 sunt mai mici dect numarul

B 747 -200 A300 82 B 727 200 FOKKER 27

= 44 ACN = 35
ACN ACN cu numarul PCN pentru fiecare avion semnificativ,

b. Ca'racteristicile structurii rutiere rigide caracteristicile structurii rutiere rigide si ale pamntului de fundare determinate conform .Normativde proiectare a ranforsariicu beton de ciment a structurilorruliere rigide aeropotjuare" NP 038 99 sunt:

numarul PCN, deci avioanele sunt admise fara restrictii. Numerele ACN ale avioanelor B 767- 200 si B 737 - 400 sunt mai mari dect

- grosimea - tensiunea
a

dalei de ranforsare din beton de ciment, HR

=30 cm ;

- grosimeadaleiexistentedinbetonde ciment,H. = 25 cm;


la intindere din incovoiere admisibila a betonului din dala existenta,
reactie al pamntului de fundare, Ko 35 MN/m3; reactie la suprafata stratului de fundatie, K= 70 MN/m3. 1=1,7 MPa;

numarul PCN, dar sunt mai mici dect 1,05 x PCN ACN < 1,05 x PCN

=1,05 x 43 =45,15.

Deci, avioanele sunt admise sa utilizeze pista fara restrictii. 11. Publicarea numarului PCN,
PCN

- modulul de
- modulul de
'

= 43 R 1 C IW

IU I
I

Succesiune a operatiilor de calcul:

Traficul de referinta este prezentat in tabelul urmator:

:
1 '

1. Adoptarea coeficientului CF,conform figurii 5, CF= 1,0 (pentru pista); 2. Stabilirea categoriei de capacitate portanta a pamntului de fundare.

Tip de avion

Numarul de miscari reale zilnice N 1 4 5 10

Incarcarea

B 767- 200 MD 81 B 737 - 400 BAC 1-11 seria 500

reala totala p. (kN) 140 62 60 47

Penlru Ko = 35 MN/m3, conform tabelului 2. Rezulta capacitatea portanta a pamntului de fundare, C. 3. Calculul traficului echivalent total, conform Anexei 2 si determinarea traficului echivalent al fiecarui avion. Datele privind caracteristicile structurii rutiere rigide si traficul mediu zilnic permit de a determina calculul traficuluiechivalent total pe baza numarului de miscari reale zilnice si a incarcarilor reale totale ale avioanelor, conform tabelului urmator.

38 39

Cj
Tip d. ovion IncJ,co. .01

8. Det(
Nr.d. mI,drl ochl..l.nl. N' 0.64 0.563 J,393 0.0001 T' 4,618 T.oncul .chivol.nl

'narea admisibilitatii avioanelor semnificalive


admisibililate este urmatoarea:

"",..,.1.

Conii'ila de
o,
ovlonulul r', -N'/T' 0.1390 0,1261 0,7347 0,0002 ..

Ind......
...11 p. o..,I'o,ul prlnclpol P (kNI 74,34 65,80 35.11 9,00

,..IJ

Ind,co..o ,..11 pond...'J P' .c, P IkN) 74.34 65,80 35,11 9.00

8747-2008 AJOO B2 8741 - 200 FOK!<ER 27

10101J. P, IkN) 315 140 76 19

V. ,.. 23.6 47 46.2 47.35

Ind,co"0 odml.lbllJ P. IkN) 82,5 82,5 36,75 36,75

R' P'/P. 0,90 0,80 0,91 0,23

C. 0.32 0,10 0.34 0,0001

N.. d. mlldrl ..01. ,lInlc. N 2 6 10 6 total,

ACN ~ PCN Se determina numerele ACN ale fiecarui avion pe baza masei reale totale, Mt (egala cu ncarcarea reala totala, P.), conform cap. 3, relatia (1); ACN = ACN mln + ( ACN m..- ACN min ) X ( (MI - m) I (M - m) J Numerele ACN ale fiecarui tip de avion sunt: 8747

Traficul

echivalent

- 2008:
- 200:

24 + (64-24) x [( 315 - 172,9) J (352,9 -172,9)]

A300 82: 26 + (53-26) x (( 140 - 85,9) I ( 142 - 85,9)]


4, Determinarea in urma analizarii avioanelor tabelului semnificative de mai sus. rezulta urmatoarele:

=56 =52

8 727

6 + (12-6) x [( 19 - 11,34) I ( 20,41

11,34)] = 48

Se compara numarul ACN cu numarul PCN pentru fiecare avion semnificaliv, conform cap. 5.3.1, Numerele ACN ale avioanelor 8 747 - 2008 , A300 82 si 8 727 - 200 sunt mai

- Avionul

FOKKER 27 nu este un avion semnificativ, deoarece traficul echivalent al

avionului, "t' = 0.02% < 2% ; . Traficul echivalent tolal este admisibil, doarece T' < 10 miscari zilnice;

mici decl numarul PCN, deci avioanele sunt admise fara restrictii.

-Traficulde referintaestecompusdin avioanelesemnificative: 8747 - 2008.


A300 82 si 8 727 - 200 cu numarul de miscari reale si ncarcarile reale totale , conform traficului mediu zilnic prevazut. 5. Calculul ncarcarii admisibile a fiecarui avion, POl. Calculul ncarcarii admisibile a fiecarui avion,Pola fost efectuat n tabelul de la pct.3. 6, Calculul numerelor ACN ale avioanelor semnificative, Numarul ACN al fiecarui avion se determina in functie de ncarcarea admisibila totala, P,o(Pro= PoNs), folosind urmaloarea relatie: ACNj = ACNi
mln

9. Publicarea numarului PCN. PCN = 57 R ICI W I T Traficul de referinta esle prezentat in tabelul urmator: Tip de avion 8747 - 2008 A300 82 8 727 - 200 Numarul de miscari N 2 6 10 reale zilnice Incarcarea reala totala, Pt (kN) 315 140 76

+ (ACNj mu

- ACNi m;.Jx [ (Plo;

- mi) I (Mi - mi) )

7, Calculul numarului PCN cu rela\ia: , PCN =

L: AC NI X t';
Ind..o,..

Exemplul 6

Datele cuprinse la pct. 5, 6 si 7 sunt prezentate in tabelul urmator:


Tip d. ovlon

Ind..o,..
odml.lbill P. (KNl 82,5 82,5 38.75 V. .., 23,6 47,0 46,20

B H7-2ooB AJOO 82 8727.200

odmi.lblll 10',IJ P" (KNI 349.6 175,5 83,9

T..Ocul ochlv.l.nl
oi ovionulul

II:
I
ACN,xr, 8,77 8.73 39.52 57.02

;;; 172.9 85,9 44,3

M III 352.9 142.0 78,5

ACN24 26 26

ACN64 53 50

ACN, 63 69 54 PCN

",-N'rr 0,138 0,1261 0,7347

I I

'

Aplicarea practica

a metodei

ACN-PCN si a modului

de determinare a

admisibilitatii avioanelor (procedura de autorizare)


Sa se determine admisibilitatea avioanelor pe o pisla, care are publicata in documentele de informare aeronautica capacitatea portanta sub forma urmatoare: PCN = 45 R ICI W I T

- I:ACN, X1','

si

se dispune de urmatoarele

date:

Valoarea numarului PCN delerf1.linatan 1abelul de mai sus este egala cu 57,02. Se rotunjeste numarul PCN la 57. PCN = 57 40

- numarul PCN s-a determinat


- traficul

pe baza evaluarii tehnice (calcul optimizat);


n tabelul urmator:

de referinta este prezentat

41

Tip de avion B 747-200F A 300 B2 B737-200 BAC1-11 seria 500

Numar de miscari reale anuale N 365 1640 840 1750

Ino._)irea reala totala Pt (kN) 275 125 52 46

caz~ Se prevede un trafic regulat al avionului 8 747-200F cu masa reala totala, MI=275t . prevazut in traficul de referinta. Sa se verifice admisibilitatea avionului pentru 6 miscari' reale pe saptainna, respectiv 312 miscari reale anuale. Rezolvare: I

- structura ruliera rigida este caracterizata prin:

Se delermina numarul ACNal avionului B 747-200F, conform cap 3, cu relatia (1):


ACN = ACN mi" + ( ACN ma>< ACN

- grosimea
-modulul

dalei de belon, H = 35 cm;

mi"

) X [ (Mt

- tensiunea
a , = 3,50

la intindere din incovoiere admisibila a betonului,


MPa; MI

Penlru determinarea numarului ACN al avionului B 747

- 200F cu masa reala loIala


ACN ma>< = 67

- m) I

(M

- m)

= 275

t se slabilesc urmatoarele date din ANEXA 1 a normativului, corespunzatoare


M

de reactie al pamnlului de fundare, Ko

= 30

MN/mJ ,

capacilatii portanlea pamnlului de fundare, C:

deci capacilalea portanla a pamnlului de fundare este C;

= 379,201

t; m

= 156,642

t ; ACN

mi" = 23;

. - modulul
in urmaloarele cazuri: Caz 1

de reactie la suprafata stratului de fundatie, K de pondere, c~ =1 (penlru pista).

=50 MN/mJ;

Numarul ACNal avionului 8747- 200F esle: ACN=23 + (67 - 23) x (275 - 156, 64) I (379,2 - 156,64) =46

- coeficien(ul

ACN= 46
Se compara numarul ACNcu numarul PCN conform cap. 5.3.1. Avnd in vedere ca, numarul PCN esle egal cu 45, iar numarul ACNeste egal cu 46, rezulta:
ACN > PCN Deci, admisibilitatea avionului B 747

Se prevede un lrafic regulal al avionuluiA 300 82 cu masa reala loIala, M.= 125 (, prevazul in traficul de referinta. Sa se verifice admisibilitatea avionului pentru 4 miscari reale zilnice. Rezolvare: Se delermina numarul ACNal avionului A 300 82, conform cap 3, cu relatia (1) :
ACN =ACN
mi"

- 200F

esle precizala

pe baza procedurii de

aulorizare, conform cap. 5.3.2. Se compara numarul ACN cu 1,05 x PCN egal cu 1,05 x 45 = 47,25 si rezulta: ACN < 1,05 x PCN Astfel, se considera cazul 1 de la cap. 5.3.2. si anume: PCN < ACN ::;1,05 x PCN Deoarece, avionul B747- 200F cu masa reala lotala de 275 t si 6 miscari reale pe saplamna (312 miscari reale anuale care sunt incluse in traficul de referinta de 365 miscari reale anuale, prin definitieadmisibil), este admis sa utilizeze pisla fara reslrictii. Caz 3 Sa se verifice admisibilitatea avionului B747-200F, cu masa reala totala, M,de 275t, in condiliile in care se prevede cresteea traficuluiregulat a acestui avion cu 2 miscari reale suplimentare pe saplamna. Rezolvare: Numarul ACNal avionului 8747-200F a fosl determinal in cazul precedent si s-a comparat cu numarul PCN, rezullnd: PCN < ACN ~ 1,05 x PCN
Astfel, se considera cazul 1 de la cap. 5.3.2.

+ ( ACN m.. ACN m;" ) X [ (Mt

- m) I

(M m) )

Penlru determinarea numarului ACNal avionului A 300 82 cu masa reala totala, M,= 125t se stabilesc urmatoarele dale din ANEXA 1 a normalivului,corespunzatoare capacilatii porlante a pamntului de fundare, C:
M = 142,00 t, m

=85,91
- 85,91)
ACN

t, ACN mi"= 26, ACN ma>< = 53.

NumarulACNal avionului A 300 82 este:


ACN

= 26

+ (53

- 26)

x (125

I (142

- 85,91)

= 45

=45

Se compara numarul ACN cu numarul PCN, conform cap. 5.3.1. Avnd in v':!dere ca, numarul PCN esle egal cu 45, iar numarulACNeste 45, rezulla: ACN =PCN
Astfel, avionul A 300 82 cu masa reala totala de 125 t si 4 miscari reale zilnice (1440 miscari reale anuale care sunt incluse in traficul de referinta de 1640 miscari reale

anuale, prin definitie admisibil) esle admis sa utilizeze pista fara restrictii. 42

43 .

Traficul avionului

B747- 200F cu masa reala totala de 275 L.;\e

( .
alcatuit din 6

Deci,{<

0>

.1isibililatea avionului este precizata. pe baza procedurii

J~ autorizare,

conform cap. 5.3.2.

miscari reale pe saptamna prevazute in cazul precedent (312 miscari reale anuale) la care

se adauga 2 miscari reale suplimentare pe saptamna (104 miscari reale anuale), deci in total este de 8 miscari reale pe saplarnna (416 miscari reale anuale). Astfel, se depasesc
cele 365 miscari reale anuale prevazute n traficul de referinta cu 51 miscari reale anuale, care sunt miscari reale anuale n suprasarcina. De aceea, conform cap. 5.3.2. cazul 1, pentru ca avionul sa fie admis este necesara

Se comparanumarulACN cu 1,05 x PCN :: 1,05x 45 :: 47,25si rezulta: ACN > 1,05x PCN Astfel,se consideracazul 2 de la cap. 5.3.2. in acest caz se compara ncarcarea admisibila, Po cu incarcarea reala ponderata,
p' a avionului B747-200F cu masa reala totala M,

= 310

t (egala cu ncarcarea

reala

totala, P, ). Se determina ncarcarea admisibila, P. pe baza urmatoarelor caracteristici ale

verificarearespectarii""regulei de 5 %", conform relaliei:


n $0,05 N, in care: n este numarul de miscari reale anuale n suprasarcina; N,:: numarul tOlal de miscari reale anuale continute in traficul de referinla. Astfel: n = 416

structurii rutiere rigide: K :: 50 MN/m3;H


structurile rutiere rigide aeroportuare"

==

35 cm:

O- ,::

3,5 MPa din diagramade


Po:: 65 kN

dimensionare pentru aterizor tip boghiu, conform "Normativ de proiectare pentru


NP 034

- 99

si anume:

- 365

::

51 miscari reale anuale n suprasarcina:

Se determina ncarcarea reala ponderata, P', cu relatia: P'= P x CF

N, = 1640 + 840 + 365 + 1750 = 4595 miscari reale anuale 0,05 x N, :: 0,05 x 4595
==

229.75 miscari reale anuale

n care:P ::

P, X Vs:

CF=1: Vs = 22,7 % ( conform Anexei 11a normativ) P' = P, x Vs X CF = 3HJ x 0,227 x 1 == 70,37 kN.

in 'consecinta rezulta: n < N" prin urmare "regula de 5 %" este respectata

si

P, = 310 kN:

cresterea cu
admisa.

2 miscari reale pe saptamna a traficului regulat al acestui avion esle

in consecinta rezulta: este admis sa utilizeze pista cu masa reala totala de 275 t si cu Deci, Po < p'

Po= 65 kN 1,1xPo==1,1,x 65kN=71,5kN

Avionul 8747-200F

416 miscari reale anuale. Caz 4 Sa se determine admisibilitatea includerii n traficul de referinta a unui avion

P' = 70,37 kN < 1,1 x Po si autorizalia de utilizare a pistei de catre avionul

8747-200F cu masa reala totala M, = 310 t poate fi acordata, "regula de 5 %" de la cazul 1, cap. 2. Se verifica respectarea "regulei de 5 0/0", conform relatiei:

daca este respectata

8747-200 F cu masa reala totala, M, = 310 t si cu 2 miscari reale pe luna (24 miscari

reale anuale).
Rezolvare:

..

n$

0,05 N,

Numarul de miscari reale anuale n suprasarcina, n este alcatuit din 51 miscari reale anuale n suprasarcina ale avionului 8747 -200F de la cazul precedent la care se adauga

Numarul ACN al avionului B7<\7-200F cu masa reala totala M, :: 310 t se delermina


conform cap 3, cu relatia (1):

2 miscari reale pe luna, respectiv 24 miscari reale anuale (considerate miscari reale anuale n suprasarcina) ale avionului B747-200F cu masa reala totala M, = 310 I de la acest caz.,

ACN ACN min + ( AOJ max - ACN mln ) X [ (MI Numarul ACN al avionului 8747-200F este:
==

- m) I

(M - m) ]
= 53

sianume:
n = 51 + 24 :: 75 miscari reale anuale n suprasarcina

ACN ::23 + (67 - 23) x (310 - 156,64)/(379,2 ACN = 53

- 156,64)

Se compara numarul ACN cu numarul PCN, conform cap. 5.3.1. Avnd in vedere ca,

Numarul totalde miscarireale anuale,N,ale avioanelordin traficulde referin\aa fost


determinat in cazul precedent si este egal cu 4595.
0,05 N, ==0,05

lumarul PCN este egal cu 45, iar numarul ACN este egal cu 53, rezulta:
ACN > PCN 44

x 4595

=229,75 miscari reale anuale


45

in consecinta, rezulta: n < 0.05 N, , prin urmare "regula de 5 '1l,,;te


avionul 8747-200F cu masa reala totala, Mt

respectata,

iar

:c
in care:
p: Pt XVs; CF=1;

= 310 I si 2 miscarireale pe luna (24 miscari

reale anuale) este admis sa utilizeze pista.

P, = 155 kN; Vs = 46.5 % (conformAnexei 11a normativ)


p': Pt XVs X CF : 155 x 0,465 x 1 : 72 kN

Caz 5 Sa se determine admisibilitatea includeriin traficulde referinta a avionului A 300 84 cu o miscare reala zilnica, avand masa reala totala, M,de 155 l.
Rezolvare: Se determina numarul ACN al avionului 8 747-200F, conform cap 3, cu relatia (1):
ACN = ACN ..,;n + ( ACN mox

in consecinta rezulta: Po = 65 kN .

1,1 Po: 1,1x 65 kN: 71,5kN P' = 72 kN


Deci, P' > 1,1 x Po si autorizatia de utilizare a pistei de avionul A 300 84 cu masa reala totala, M, = 155 t si o miscare reala zilnica (365 miscari reale anuale) poate fi acordata, daca traficul echivalent total, T' este admisibil si limitnd numarul de miscari reale ale avionului,n functie de valoarea raportului P'I Po. Calculul traficului echivalent total se efectueaza conform ANEXEI 2 din normativ si este prezentat in tabelul urmator:

- ACN

mln

) X [ (Mt

- m)

I (M

- m) ]
reala totala,

Pentru determinarea

numarului ACN al avionului B 747

- 200F cu masa

M, =275 t se stabilesc urmatoarele date din ANEXA 1 a normativului, corespunzatoare


capacita\ii portante a pamntului de fundare, G: ACNmln = 26; ACNmax = 62; M = 157,01.; m = 88,3 l. Num~rul ACN al avionului 8 747-200F este:
ACN

= 26

+ (62 - 26) x (155 - 88,3) 1(157 - 88,3)

= 57
Tip d. avion Ind,c.... 'otall 'ea'

ACN
'r

=57

Ind,ca,..
,.al.\ p. a'e"zorul V. .., 22,70 46,50 45,SO 47,50 22,70 46,50 p,incipa' P (kN) 62.43 56,13 23,66 21,85 70,37 72,08

Indrca,.a ,e.l.\ ponde,atl p' op c, (kN) 62.43 58,13 23,66 21,85 70,37 72,08

'nc'ca. ,ea admisibilI RoP, (kN) 65,00 65,00 25,30 25,30 65,00 65,00 Traficul 0,96 0,89 0,94 0,86 1,08 1,11 0,634 0,296 0,474 0,205 2,586 3,501 P'/P. C,

N,.d. miscri '03" anual. N 416 1640 840 1750 24 365 total,

N,. d. misdri echivalent. anual. N'

Se compara numarul ACN cu numarul PCN, conform cap. 5.3.1. Avnd n vedere ca,
P, (kN) 8747-200 8 A 300 82 8737-200 275 125 52 46 310 155

numarul PCN este egal cu 45, iar numarul ACNeste egal cu 57, rezulta: ACN> PCN
Deci, admisibilitatea conform cap. 5.3.2.
Se compara numarul ACN cu 1,05 x PCN

avionului este precizata

pe baza procedurii

de autorizare,

263,64 485,29 398,261 359,84 62,13 1277,96

= 1,05 x 45 =47,25 si rezulta:

8AC '.11 8747 200 A 300 84

ACN >
in acest caz se compara ncarcarea

1,05 x PCN

Astfel, se considera cazul 2 de la cap. 5.3.2.. admisibila, Po cu ncarcarea reala ponderata, P'

echivalent

T' = 2847,14

a avionuluiA 300 84 cu masa reala lotala M, = 155 l (egala cu ncarcarea reala totala, P,).
Se determina ncarcarea admisibila, Po pe baza H = 35 cm; urmatoarelor caracteristici ale structurii rutiere rigide: K= 50 MN/m'; (]',
o

Traficulechivalent total, T' este de 2847,14 miscari reale anuale {7,8 miscari reale'
zilnice}, deci nu depaseste valoarea limita admisa de 3650 miscari reale anuale (10 miscari
'

= 3,5 MPa; din diagrama de

reale zilnice)-Astfel,rezulta ca traficul echivalent tolal este admisibil, deci avionul A 300 84 cu masa reala totala M,de 155 t este admis, dar cu conditia ca numarul de miscari sa fie . limitat la o miscare reala zilnica (365 miscari reale anuale), conform tabe/ului 3 din normativ, n functie de valoarea raportului P'I PD =1,11 determinata n tabelul de mai sus. AvionulA 300 84 cu masa reala totala, M,de 155 t si o miscare reala zilnica este
admis sa utilizeze pista.

dimensionare pentru aterizar tip boghiu, conform Normativ de proiectare pentru


structurile rutiere rigide aeroportuareo NP 034-99. Rezulta: Po = 65 kN

Se determina ncarcarea reala ponderala, P', cu relatia: P'= P x CF 46

47

c)
Tip de avion Masele maxima, M minima, m Ika) 137000 85910 142000 85910 150000 88180 157000 88300 165000 88506 p, uGentul de repartille a incarcarii pe aterizorul principal V. (%) 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0
..

ANEXA 1

(Tip de avion

Masele maxima, M minima, m (kC1) 254400 150000 254400 150000 267900 150000 46000 25300 16720 10285 16720 10323 21530 12200 22929 14515 65998 33980 68266 39060 151953 71940 358833 21000 39690 22498 44679 23451 47400 24757 10600 5683 11340 5683 11567 7031 12428 7031 38329 22453 38329 22453 42411 23269

NUMERELE DE CLASIFICARE ALE AVIOANELOR(ACN)PENTRU STRUCTURILE RUTIERE RIGIDEAEROPORTUARE


Presiunea standard in pneuri

ACN
pentru capacitatea portanta a pamantului de fundare A 35 18 37 19 41 20 45 20 46 17 B 42 21 45 22 49 22 53 22 55 20 C 50 25 53 26 57 26 62 26 64 25 O 58 29 61 30 65 31 70 31 73 29 Airbus A340-200 Airbus A340-300 .B Airbus A340-300X ATL2 ATR 42 BT ATR 42 LPT ATR 72 BT Sae ATP Bae Tridenl 2E Bae Triden( 3 BaeVC10-1150 Bae 1-11 Serie 200 Sae 1-11 Serie 400 Bae 1-11 Serie 475 Sae 1-11 Serie 500 Sae 125-400 Bae 125-600 Sae LTP Sae STP Sae STP Bae LTP . Bae STP 125-800 125-800 146-1002) 146-1002) 146-200 2)

Procentul de repartilie a Incarcarii pe aterizorul principal V. (%) 2) 2) 2) 47,5 46.2 46.2 47.8 46.5 47.0 45.5 48.25 47.0 47.5 47.5 47.5 45.5 45.5 46.0 46.0 46.0 46.0 47.1

Presiunea standard in pneurl q (MPa) 1.28 1.30 1.37 0,90 0.75 0.52 0.79 0.59 1.07 1.14 1.01 0.83 0.93 0.57 1.08 0.77 0.83 0.63 0.90 0.81 0.53 0.92

ACN pentru capacitatea portanta a pamintului de fundare A 46 30 47 30 50 31 27 13 9 5 8 4 13 6 8.8 4.9 37 16 37 18 38 16 22 11 25 13 22 10 32 15 6 3 7 3 5.2 1.6 6.4 2.4 16.8 9.2 13.8 7.4 20.4 10.1 8 C D

Airbus A300 ModelB2 Airbus A300 Model B2 Airbus A300 Model B4 Airbus A300 Model B4 Airbus A300 ModelS4

q IMPa) 1.20 1.29 1.39 1.48 1.29

AirbusA300
Model r- 600

Airbus A300 Model- 600 R Airbus A3oo Model- 600 R AirbusA310 Model- 200
Airbus A31O

Model- 200
Airbus A31O

Model- 200 AirbusA310 Model- 300 AirbusA310 Model- 300 AirbusA320-100 Oual Airbus A320-100 Oual Airbus A320 Boahiu Airbus A320-200 Oual Airbus A320-200 Baohiu
Airbus A330-300

Basic
Airbus A330-300X

165000 87100 170000 85033 171700 85033 132000 76616 138600 76747 142000 75961 150000 77037 157000 78900 66000 37203 68000 39700 68000 40243 73500 39748 73500 40291 212900 125000 223900 128000

47.0 47.4 47.4 46.7 46.7 46.7 47.0 47.4 47.1 47.1 47.1 47.0 47.0 47.55 47.9

1.29 1.35 1.35 1.23 1.30 1.33 1.42 1.49 1.28 1.34 1.12 1.45 1.21 1.31 1.39

46 17 49 17 50 17 33 15 35 16 37 15 42 13 45 14 37 19 39 20 18 9 44 20 18 9 47 29 51 30

55 19 58 19 59 19 39 18 42 18 44 17 49 14 54 15 40 20 41 22 21 10 46 22 22 10 54 29 59 30

64 24 68 23 69 23 46 21 51 21 52 20 58 17 63 18 42 21 43 23 24 12 48 23 26 11 64 32 69 33

73 28 78 28 79 28 54 24 58 25 60 23 66 20 71 22 44 23 45 24 28 14
' 50

25 30 13 75 37 82 38

53 63 74 30 34 40 54 64 75 41 30 35 58 69 81 31 35 41 28 30 31 14 15 16 10 11 10 5 6 6 9 9 10 5 6 6 13 14 15 7 7 8 10.7 12.5 14.7 5.9 6.7 8.1 39 42 44 17 18 19 44 40 42 19 21 22 46 56 65 17 23 20 23 24 25 13 14 12 26 28 29 13 14 15 25 28 27 11 12 13 36 34 35 16 16 17 7 6 7 3 3 3 8 7 7 3 3 3 7.0 7.9 6.2 2.7 3.6 4.2 6.9 7.9 8.6 2.9 4.3 3.5 18.3 20.7 24.4 10.0 10.9 12.8 16.7 19.6 23.7 10.2 12.6 8.9 21.7 24.6 28.4 10.7 11.7 13.6

.I I

48

49

CI ~...J Tip de avion Masele maxima, M minima, m (ka\ 43318 24358 43318 24358 21092 12183 117027 57833 148778 64764 152407 61463 152407 67269 143335 64682 104326 50258 106594 52163 77110 39778 73028 39734 78471 44293 84277 44270 86636 44347 89675 44470 95254 45677 4436.1 25941 45722 25941 52616 27293 52616 27293 Pro,:entul de repJrtitie a incJrcarii pe aterizorul principal V. (%1 47.2 47.2 '13.6 46.7 46.0 46.7 46.7 46.0 47.4 46.4 45.2 45.4 46.2 46.7 46.6 46.4 46.1 46.2 46.4 45.5 45.5 Presiunea standard in pneuri ACN pentru capacitatea portanta a pamnlului de fundare A 21.1 10.8 19.0 9.5 10 5 28 12 39 14 41 13 41 15 37 14 25 10 25 10 43 20 40 20 45 23 48 22 50 22 53 23 57 24 22 12 23 12 29 13 24 11 B C D 29.2 14.5 28.8 14.4 12 6 46 18 63 20 66 19 66 22 59 20 43 16 43 16 50 23 47 24 53 27 57 27 58 27 62 28 66 28 27 15 28 15 34 16 31 14

.(
Tip de a;;{011

Masele maxima, M minima, m Ika} 53297 28916 56699 27868 58332 29138 61460 32900 61460 32900 64864 32659 68266 32659 60781 32659 60781 32659 77560 45360 323410 162385 334749 173036 341553 171870 237228 164543 300730 147716 318881 147996 352893 172886 373305 166749 379201 156642 379200 174850 395986 176901 373306 168872 109300 57000

Bae 146-3002) STP Bae 146-300 2) LTP Bae 748 B707-120B B707-320B B707 -320C (Freiqhter) B707-320C (Convertible) B707-320/420 B720 B720B B727-100 B727-100C B727-200 (Standard) B727-200 (Advanced) B727-200 (Advanced) B727-200 (Advanced) 8727-200 (Advanced) B737-100 B737-200 8737 -200 B737-200

q (MPa) 0.95 0.68 0.59 1.17 1.24 1.24 1.24 1.24 1.00 1.00 1.14 1.09 1.15 1.02 1.02 1.15 1.15 0.92 0.95 1.10 0.63

22.4 25.3 11.4 12.4 21.8 24.6 10.9 11.9 11 11 5 6 33 40 13 15 46 55 15 18 49 58 14 17 49 58 16 19 43 52 15 17 30 37 11 13 30 37 11 14 45 48 21 22 43 45 22 23 48 50 24 26 51 54 24 26 53 56 24 25 56 59 24 26 60 63 25 27 24 26 13 14 25 27 13 14 30 32 14 15 26 29 12 13

B737-200/200C (Advanced) B737-200/200C (Advanced) B737-200 (Advanced) B737-300 8737 -300 B737-400 B737-400 (HGW) B737-500 STP B737-500 LTP B377 SuperouDDv B747-100 B747-100B B747-100B B747-100B SR B747 SP B747 SP
B7 47 -200B

Procentul de repartitie a incarcarii pe aterizorul principal V. ("!o) 46.4 46.3 46.0 45.9 45.9 46.9 46.9 46.1 46.1 47,3 23.4 23.1 23.1 24.1 22.9 21.9 23.6 23.1 22.7 22.7 23.4 11,3 45.2

Presiune a standard in pneuri q IMPa} 1.16 1.23 1.26 1.14 1.34 1.44 1.28 1.34 1.13 1,25 1.50 1.56 1.32 1.04 1.30 1.40 1.37 1.30 1.39 1.30 1.41 1,47 1.17

ACN pentru capacitatea portanta a pamntului de fundare A 30 14 33 15 34 15. 35 17 37 17 41 18 42 17 37 17 35 17 37 14 41 18 43 19 42 18 25 16 36 15 38 15 46 19 47 17 48 18 46 17 53 19 56 22 27 11 B 31 15 34 16 36 16 37 18 39 18 43 19 44 18 38 18 37 18 43 15 48 19 50 21 49 20 29 18 42 17 44 16 54 21 55 19 56 20 55 19 63 21 59 23 32 13 C 33 16 36 17 38 17 39 19 41 20 45 20 46 20 40 20 39 19 52 17 57 22 59 24 59 23 35 21 50 19 53 19 64 24 66 22 67 23 66 22 75 25 62 25 38 16 D 35 17 38 18 39 18 41 20 42 21 46 21 48 21 42 20 41 20 59 20 65 26 68 28 68 27 42 25 58 22 60 20 73 28 76 26 77 27 76 26 85 29 64 26 44 18 51

B747-200C B747-200F B747-300 B747-400 B747 Alerizor secundar B7.57 -200

50

(<'0 ..,; '","


Tip de avion Masele maximil, M minimil, OI (kg) 113852 58967 143800 79800 175994 90718 159600 85700 185519 90718 243579 132404 263991 136713 52000 29034 55960 31800 185066 78698 95708 40370 87770 40195 115666 54685 11430 7767 33113 22075 46200 36000 144242 61919 148778 62716 148778 68992 160121 65025 162386 72002 41504 22300 45813 23879 Procentul de repartilie a Incilrc.1lrilpe aterizorul principal V. (%) 46.2 46.3 46.4 46.3 46.0 47.71 47.49 46.1 46.0 48.0 47.5 46,6 48,5 46.8 46.75 47,5 46.5 47.0 48.0 46.5 47.6 46.2 47.15 Preslunea standard In pneurl q (MPa) 1.25 1.31 1.31 1.21 1.38 1.25 1.36 0.75 0.88 1.26 1.12 1,03 1,28 0.31 0.53 0,90 1.22 1.30 1.30 1.29 1.34 0.90 0.98 ACN pentru capacitatea portanl.il a pilmntulul de rundare A 30 12 34 16 43 18 38 18 47 18 38 20 44 22' 15 7 16 8 61 21 25 9 26 9 41 15 6 4 13 8 24 18 41 15 45 15 46 17 47 15 50 17 23 11 27 12 B 36 14 39 17 51 21 45 20 56 21 47 20 54 22 17 8 19 9 71 22 30 10 31 10 48 17 7 5 15 9 26 19 49 16 53 16 54 19 56 16 60 19 25 12 29 13 C 42 17 47 20 62 24 53 23 66 25 61 24 71 26 20 9 22 10 82 25 35 11 36 12 54 19 7 5 17 10 28 21 57 18 62 19 63 22 65 19 69 23 26 13 30 14 O 48 20 54 24 71 29 62 27 76 29 77 31 88 32 22 10 25 12 91 29 40 13 41 14 60 22 7 5 18 11 29 22 65 21 69 22 71 25 73 22 78 26 28 14 32 15 DC-9o32 DC 9-41 DC 9-51 DC-9o61 DC-9.62 DC 10-10 DC 10.10 DC 10-15 DC.1O-30/40 DC-10-30/40 DC.IO.30/40 MD-11 MD-61 MO-82/-88 MO-O3 MD-87 MERCURE NORD 262 TRANSALL TRIDENT 1E OCH7

:( Tip do avion Masele maxima, M minima,


OI

B775-200 (HGW) B767-200 B767-200 ER B767-300 B767-300 ER B777-200A


B777 -2ooB

Caravelle Serie,10 Caravelle Serie 12 Concorde Canadair Cl44 CONVAIR 880 M CONVAIR 990 DC-3 DC-4 DC-6 DC-8-43 DC-8-55 DC-8-61n 1 DC-8-62f72
DC-8-63173

DC-9-15 OC-9-21 -52

DASH7
DASHB Serie ST 100

Ikgl 49442 25789 52163 27821 55336 29336 63958 42636 67133 44755 196406 108940 200942 105279 207746 105279 253105 120742 260816 124056 268981 124058 274650 127000 63957 35571 68266 35629 73023 36230 68266 33965 54500 31080 10600 7225 49100 28950 61160 33203 19867 11793 15740 9979

Procentul dc repartille a II1carcarii pe aterizorul principal V. (%1 46.2 46.65 47.0 47,8 47,65 47.15 46.85 46.65 37.7 37.6 37.9 39.2 47,75 47.55 47.4 47.4 46,5 47,5 47,5 -16,0 46.75 47.1

Presiune a standard in pncurl Q (MPa) 1.05 1.10 1.17 1,17 1,24 1.28 1.31 1.34 1.17 1.21 1.24 1.41 1.17 1.27 1.34 1.27 0,87 0,41 0,-10 1,03 0.74 0.90

ACN pentru capacitatea portanta a pamantulul de fundare

B 31 15 34 16 37 17 43. 27 46 28 52 25 54 24. 56 24 53 21 55 21 59 21 66 25 43 21 47 22 51 22 47 21 32 16 7 5 9 5 34 16 12 6 9.4 5.4

C 33 15 35 17 39 16 45 28 46 30 63 28 . 64 27 67 27 64 24 67 2S 71 25 79 29 45 23 49 24 53 24 49 22 34 18 7 5 10 5 37 17 13 7 10.0 5.9

D 34 16 37 16 40 19 46 29 49 31 73 33 75 31 74 31 75 28 78 29 63 29 92 32 46 24 50 25 55 25 50 23 36 19 8 5 12 6 39 10 13 7 10.4 6.1 53

29 14 32 15 35 17 41 25 44 27 45 23 46 22 48 22 44 20 46 20 49 20 56 23 41 20 45 21 49 21 45 19 30 15 7 5 9 5 32 15 11 6 9.0 5.1

( i """. .
Tip do avIon Masele maxlmil, M mlnlmil, m (kg) 15740 9979 6010 3730 6230 3789 6430 3809 13720 8810 20412 11340 20412 11340 30164 15876 30164 15876 29484 15876 29484 15876 33113 17240 33113 17240 20820 12649 20820 12649 44680 24375 59781 33720 70670 33560 79380 34170 68270 39060 10600 5683 11340 5683 Procentul do Pres/unoa repartilio a 8tandard in lncarcarll pe pneurl aterizorul principal V. q (%) (MPa) 47.1 0.53 44.2
.

-, Masele maximA, M minima, m (kg) 11120 6300 21092 12183 70670 34205 70670 34701 195952 108862 212281 110986 225889 108924 23500 15500 392000 172000 209500 111000 168000 71400 162600 66400 171000 83800 13065 8035 23000 13700 47600 29350 98000 53500 66400 37400 28210 18700 18600 12200 Procentul do Preslunea repartllie a otandard in Incarcarll pe pneurl aterlzorul principal V. q /%1 /MPa) 47,5 0,88 43,6 24.1 24.2 47.4 46.8 46.2 45.11 11.0 31.2 47.0 47.0 23.5 46.5 ' 47.5 45.6 45.1 47,3 47,5 47,3 0,59 0.72 0.72 1.33 1.21 1.27 0.53 1.03 0.88 1.08 1.08 0.64 0.79 1.14 0.83 0.93 0,92 0,90 0,47 ACN pentru capacitatea portanta a pamantulul de fundare A 7 4 10. 5 30 14 30 14 45 24 46 23 50 23 9 5 35 17 25 13 43 16 42 14 38 11 7.4 4.6 14.5 7.8 11 7 19 8 38 19 17 10 8 5 8 7 4 11 5 33 15 33 15 52 25 55 24 59 24 10 5 48 18 31 14 52 17 50 15 38 14 7.9 4.8 15.2 8.2 13 8 25 10 41 21 18 11 9 6 C 8 4 11 6 36 16 36 16 62 28 66 28 72 27 11 6 77 19 38 16 62 19 60 18 38 16 8.3 5.1 15.8 8.7 16 9 32 13 43 22 19' 12 10 6 D 8 4 12 6 38 17 38 17 73 33 78 32 84 31 12 6 100 26 46 19 71 22 69 20 39 16 8.6 5.3 15.2 9.1 19 10 38 17 45 23 20 12 11 7

ACN pentru capacitatea portanta a pamAntulul do fundare A 7.7 4.4 3.8 2.4 4.1 2.5 4.3 2.6 7.6 4.5 10 5 8 4 15 7 13 6 15 7 13 6 17 8 15 7 10 6 9 5 28 13 30 16 30 14 30 12 39 19 7 3 7 3 8 8.3 4.8 4.0 2.5 4.3 2.6 4.4 2.7 8.1 4.8 11 5 9 5 16 8 14 7 17 7 15 7 18 8 17 8 11 6 10 5 29 14 33 17 33 15 33 13 42 20 7 3 7 3 C 9.0 5.3 4.1 2.6 4.4 2.7 4.6 2.7 8.5 5.1 12 6 10 5 17 8 16 7 17 8 16 8 19 9 18 8 12 7 11 6 31 15 35 18 35 15 37 14 44 22 7 3 7 3 D 9.5 5.6 4.2 2.6 4.5 2.8 4.7 2.8 8.9 5.4 13 6 11 6 18 9 17 8 19 9 17 8 20 10 19 9 13 7 12 7 32 16 37 19 38 16 40 15 46 23 8 3 8 3

Tip de avion

DASHBSeries 100 Optional Tires Domier 228-101/201 Domier. 228-202 Domier 228-212 Domier 328-100 Fokker 27 Standard Mk 200/400/500/600 Fokker 27 RFV Mk 200/400/500/600 Fokker 28 Mk 1000 HTP Fokker 28 Mk 1000 LT P Fokker 28 Mk 2000 HTP Fokker 28 Mk 2000 LT P Fokker 28 Mk 3000/4000 HTP Fokker 28 Mk 3000/4000 l TP Fokker 50 HTP Fokker 50 lTP Fokker 100 FOKKER 29 HERCULES L 100 HERCUlES C 130 HS121 HS 125-400 HS125-600

HS125-700 HS748 l-100-20 L-100-30 L-1011-1 L-1011-100/200 L-1011-500 YS-11A ANTONOV AN 124-100 IL-86 IL.62M IL-62 Il-76T Saab 3408 Saab 2000 TU-134A TU-154B VANGUARD 953 VISCOUNT 810 VFW 641

0.48

.
0.50 0.51 0.80 0.55 0.40 0.69 0.48 0.70 0.49 0.70 0.54 0.59 0.55 0.41 0.98 1,02 0,74 0,54 1,16 0,77 0,83

45.1 45.1 46.2 47.35 47:3 46.4 46.4 46.9 46.9 46.5 46.5 47.8 47.8 47.8 45,1 47,5 47,5 47,5 45,5 45,5

I '

55

54

('~""" .1
CALCULULTRAFICULUI ECHIVALENT TOTAL
Etapele de calcul sunt urmatoarele:
1, Stabilirea tipurilor / seriilor de avioane:

ANEXA 2

{
relatie:

.~...

7. Calcululnumarului de miscari echivalente, N',pentru fiecare tip/serie de avion prin afec(area numaruluide miscari reaie, N,cu coeficien(ulde pondere cP, folosind urmatoarea
\(--1) N',

= N,x Cp= N, 10 P,

Valoarea coeficientului de pondere Cp se mai poate determina si cu ajutorul


diferite daca caracteristicile presiune in

- doua
pneuri);

serii ale, aceluiasi ale aterizoarele

tip de avion sunt considerate sunt diferite (numar

diagramei din figura 8.

geometrice

de roli, dimensiuni,

8.

Calculul numarului

total de miscari

echivalente

a tuturor tipurilor/seriilor de

avioane prin insumarea numarului de miscari echivalente ale fiecarui avion, N'. Acest numar se numeste trafic echivalent total si se noteaza r.
Toale datele de mai sus sunt prezentate in tabelul urmator:
Incarcarea reala tolala

2. Stabilirea incarcarii reale tolale, PIt a fiecarui avion (i) si a numarului de miscari eale, NI;

J. Determinarea incarcarii reale pe aterizorul principal, P, conform relaliei: P,=Pd/Vs in C?re: Pdeste incarcarea reala tolala; Vs

Tip de avion

Incarcarea reala pe aterizor v. P

Incarcarea reala ponderata P'

Incarcarea admisi bila R= P'/P.

Miscari reale

Miscari echivalente

= procentul

Pa

c.
Gr, Cp,

de reparti\ie a ncarcarii reale Iotale pe aterizoruf principal,

1 2 ..,
'1

P" Po, ... Pd ... P'n

Vs, Vs, ... Vs, ... VSn

P,
P,
'"

P', p', ... p', ...


p'n

Po, POl ... POl ...


POn

conformANEXEI1.

R, R,

N N, N, ... N, ... Nn

Ni'=N,c. N', N'z ... N'; ...


N'n

4. Transformarea

Incarcarilor

reale, P, in incarcari

reale ponderate

P", prin afeclarea

...
R, ...
Rn

...
Cp, ... c...

lcarcarilorrealeP, cu un coeficientCF, determinatconformfiguri! 5.


5. Determinarea diagramele incarcarii admisibile, Pa,pentru fiecare tip/serie de avion (i) folosind tip din:

P, ." Pn

...
n

de dimensionare

pentru aterizoare

Trafic echivalent totalr =


NP 034-99,

INi'

- "Normativ

de proiectare

a structurilor

rutiere rigide aeroportuare"

pentru structuri rutiere rigide neranforsate cu beton de ciment;

- 'Normativ de proiectare a ranfors!Jrii cu beton de ciment a structurilor rutiere


rigide aeroportuare" NP 038-99, pentru structuri rutiere rigide ranforsale cu beton de ciment; Je baza urmatoarelor caracteristici ale structurii rutiere rigide:

I \ ,,(

- grosimea

dalei din beton, H; la intindere din incovoiere admisibila a betonului, al; la suprafala slralului de fundalie, K.

- lensiunea

-modulul de reaclie

6. Determinarea raportului R,
:>

= p',

/ POl, Valoarea

acestui raport nu trebuie sa

~paseasca 1,2 pentru platforme si 1,5 penlru piste si cai de rulare.


57

CI
..
o o n
I
I
N

il
! I

<'>,..

ANEXA 3

i I
I ;

METODOLOGIA DEAPLICAREA PROCEDURII DEAUTORIZARE


Verificarea presiunii in pneuri

I
{

\.1

o o

\
I

Y
'~qO
't

Autorizatie

neacceptata

Calculul numa rului ACN

I I

I I

g
o '"
o
n tii jij tii

I \ I

I I

I
I

I
I

. \I
1\

I
1.
I

I
I

I
I

'i:: >(II u
!I)o

,g

.. ..

Autorizatie acceptata fara restric~i Autoriz:atieacceptata

.,
I

I I

I I I

I
I

\J
I

I ,'.

I
I

I I I

'E

I 1.

I 1 \

I I

I I

'" '"
'" '"
n
N

.1
I

\
\

I I

I
I

'Q. cu 't1

'" cu L. cu 't1 c: o

Auloriz:atie neacceplata

I I I 1

I I I I I

I I I I

\
I 1 \

I
I I I

II
I

c:cu '0 ti:: tii o U cO

Calculul incarcarii admisibile, Po si incarcarii reale ponderate, P'

I I

?J
.... ::>

I I

I
I

I I

I \ I \ I

I I

8 8

OI ii:

'" .. :J

...,

Autoriz:atie

neacceptata

i
I

I
I

I \.1
I

,.

\
I
'" o

.1'
I
~.
~

,1

I
~.

I
~.

I
3

1\
~ o

Calculul de trafic echivalent total, l' exprimat in miscari z:ilnice

a':

il.
56

Autoriz:atie neaccepta!a

Legenda:
q'

Autorizatie

acceptata

= presiunea qo =presiunea

reala in pneuri maxima admisibila in pneuri N. = numar loial de miscari reale ale avioanelor prevazule in traficul de referinla n =numar tolal de miscari reale in suprasarcina ale avioanelor considerate 59

("", " ,
TERMENI SPECIFICI INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE Avnd in
vedere c Romnia este membra a

.ANEXA 4

ORGANIZATIEI

INTERNATIONALE A AVIATIEI CIVILE (OAC.I.) din 1965 si datorita faptului ca pe teritoriul tarii noastre opereaza avioane din cadrul traficului international, este necesara raportarea tuturor termenilor specifici domeniului aeronautic la documentatia elaborata de acest organism international. in acest sens, pentru a avea un sistem unitar de exprimare se vor defini urmatorii
termeni specifici infrastructurii aeropoltuare:

Aerodrom . Suprafata definita pe pamnt sau pe apa utilizata total sau partial pentru
miscarea avioanelor (aterizare, decolare, rulare), inclusiv cladirile, instalatiile

si

echiparpentele

aferente acestora.

Suprafata aeroportuara.

Suprafata rectangulara din cadrul unui aerodrom folosita

exclusiv pentru miscarea si stationarea avioanelor, precum si a vehiculelor terestre de transport.

Pista. avioanelor.

Suprafata aeroportuara

destinata

pentru

aterizarea

si/sau decolarea

Platforma.

Suprafata

aeroportuara

folosita

pentru

imbarcarea/debarcarea
j
I ~

pasagerilor si a marfurilor, alimentare a cu carburan\i, intretinerea/verificarea avioanelor, stationarea sau izolarea acestora in caz de urgenta.

Cale de rulare. Suprafata aeoportuara care asigura rularea avioanelor si face legatura de la pista la platforma sau intre pista de aterizare si cea de decolare ale aceluiasi aerodrom.

i. I
Editat de: Institutul
de Cercetari

in Transporturi
Grivitei,

- S.C. INCERTRANSS.A.
nr.393, sector

Cale de deqajare rapida. normal. 60

Cale de rulare racordata la pista sub un unghi ascutit

Bucuresti - Calea

care permite avioanelor sa elibereze pista cu o viteza mai mare dect cea folosita in mod

Tel. 224. 21.35/220; Fax. 224.13.70


I 211