Sunteți pe pagina 1din 2

Principiile si valorile cooperatiste

Miscarea cooperatista mondiala reuneste 230 organizatii nationale, din mai mult de 100 de tari. Alianta Cooperatista Internationala (ACI) cuprinde circa 800 milioane de membri, iind, de departe gigantul nr. 1 al lumii. In iintata in anul 18!", ACI este, ca #ec$ime, a doua organizatie nongu#ernamentala din lume, dupa Crucea %osie Internationala. &rima cooperati#a #iabila din lume a ost in iintata in anul 18'', in Anglia, de catre &ionierii de la %oc$dale. (eneratiile care au succedat)o si Alianta Cooperatista Internationala (ACI) si) au e*tras principiile din regulile ormulate de catre &ionierii de la %oc$dale. Alianta Cooperatista Internationala, la Congresul sau ani#ersar din septembrie 1!!", la Manc$ester, a adoptat +eclaratia pri#ind Identitatea Cooperatista. In +eclaratie s)a inclus o de initie a cooperati#elor, o enumerare a #alorilor de baza ale Miscarii si o re#izuire a setului de principii ce urmeaza sa orienteze acti#itatea organizatiilor cooperatiste la inceputul secolului ,,I. &otri#it +eclaratiei din 1!!", cooperati#ele au la baza urmatoarele #alori- autoa.utorarea, democratia, egalitatea, ec$itatea si solidaritatea. Membrii cooperatori respecta, de asemenea, in #alorile etice ale cinstei, desc$iderii, responsabilitatii sociale si ale gri.ii ata de semeni. In +eclaratia din 1!!" cooperati#a este de inita ast el- /o asociatie autonoma de persoane, reunite in mod #oluntar, 0n scopul satis acerii ne#oilor si aspiratiilor de natura economica, sociala si culturala, prin intermediul unei institutii detinuta in comun si controlata in mod democratic/. 1otodata, in +eclaratie, sunt enumerate sapte principii de baza1. Asocierea #oluntara si desc$isa 2. Controlul democratic al membrilor 3. &articiparea economica a membrilor '. Autonomia si independenta ". 2ducarea, instruirea si in ormarea 3. Cooperarea intre cooperati#e 4. &reocuparea pentru comunitate. 5ocietatea cooperati#6 este un agent economic cu capital pri#at. &rincipiile cooperatiste sunta) principiul asocierii #oluntare 7i desc$ise, potri#it c6ruia societ68ile cooperati#e sunt organiza8ii #oluntare care se constituie pe baza liberului consim86m9nt 7i sunt desc$ise tuturor persoanelor capabile s6 utilizeze ser#iciile lor 7i care sunt de acord s6 07i asume responsabilit68ile calit68ii de membru cooperator, 6r6 nici un el de discriminare pe criterii de na8ionalitate, origine etnic6, religie, apartenen86 politic6, origine social6 sau se*: b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potri#it c6ruia societ68ile cooperati#e sunt organiza8ii democratice care sunt controlate de c6tre membrii cooperatori care particip6 la stabilirea politicilor 7i adoptarea deciziilor. &ersoanele care acti#eaz6 ca reprezentan8i ale7i sunt r6spunz6toare 0n a8a membrilor cooperatori. ;n societ68ile cooperati#e de gradul 1, membrii au drepturi egale de #ot, iecare a#9nd un singur #ot, indi erent de num6rul p6r8ilor sociale de8inute: c) principiul particip6rii economice a membrilor cooperatori, con orm c6ruia membrii contribuie 0n mod ec$itabil la constituirea propriet68ii societ68ii cooperati#e, e*ercit9nd asupra acesteia un control democratic. Cel pu8in o parte a acestei propriet68i este indi#izibil6. Membrii cooperatori primesc, de regul6, o compensa8ie limitat6 0n bani sau 0n natur6, din 1

pro itul stabilit pe baza situa8iei inanciare anuale 7i a contului de pro it 7i pierdere, propor8ional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori aloc6 din pro itul net al societ68ii cooperati#e sumele necesare realiz6rii urm6toarelor scopuri- dez#oltarea societ68ii cooperati#e, recompensarea membrilor cooperatori 0n raport cu participarea la acti#itatea societ68ii cooperati#e sau spri.inirea altor acti#it68i aprobate de c6tre membrii cooperatori: d) principiul autonomiei 7i independen8ei societ68ilor cooperati#e, potri#it c6ruia societ68ile cooperati#e sunt organiza8ii autonome bazate pe autoa.utoare 7i sunt controlate de c6tre membrii lor. Intrarea 0n raporturi .uridice cu alte persoane izice sau .uridice, inclusi# cu (u#ernul, ori atragerea de inan8are din surse e*terne se ace cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori 7i cu men8inerea autonomiei societ68ilor cooperati#e: e) principiul educ6rii, instruirii 7i in orm6rii membrilor cooperatori, con orm c6ruia societ68ile cooperati#e asigur6 educarea 7i instruirea membrilor lor, reprezentan8ilor ale7i, directorilor e*ecuti#i sau anga.a8ilor, ast el 0nc9t ace7tia s6 poat6 contribui e ecti# la dez#oltarea societ68ilor cooperati#e din care ac parte. 5ociet68ile cooperati#e in ormeaz6 publicul, 0n mod special tineretul 7i liderii de opinie, 0n leg6tur6 cu natura 7i a#anta.ele coopera8iei: ) principiul cooper6rii 0ntre societ68ile cooperati#e, potri#it c6ruia cooperati#ele ser#esc membrii proprii 7i consolideaz6 mi7carea cooperatist6. 5ociet68ile cooperatiste lucreaz6 0mpreun6 0n cadrul structurilor locale, na8ionale, regionale 7i interna8ionale: g) principiul preocup6rii pentru comunitate, con orm c6ruia societ68ile cooperati#e ac8ioneaz6 pentru dez#oltarea durabil6 a comunit68ilor din care ac parte, prin politici aprobate de membrii lor. <alorile cooperatiste sunt- 0ntra.utorare, responsabilitate , democra8ie, egalitate, ec$itate 7i solidaritate: #alorile etice- cinste, transparen86, responsabilitate social6 7i altruism %esponsabilitatea social6 corporatist6 (%5C) #izeaz6 aspectele prin care o a acere r6spundecomandamentelor sociale printrun comportament responsabil, o transparen86 a in orma8iilor publice urnizate, o implicare a actorilor c$eie, interes pentru ino#a8ie 7i bun6 administrare. +e7i nu e*ist6 o de ini8ie o icial6 a conceptului, se 0n8elege prin r6spundere social6 corporatist6 asumarea #oluntar6, dincolo de obliga8iile legale, a unor ac8iuni 0n domeniul dez#olt6rii comunitare, protec8iei mediului, respect6rii drepturilor anga.a8ilor 7i a drepturilor omului 0n general. %5C nu este o descoperire recent6 0n ceea ce pri#e7te cooperati#ele. ;nc6 de la apari8ia lor, cooperati#ele au ost structuri con7tiente de aptul c6 ac8iunile 0ntreprinse a ecteaz6 un mare num6r de persoane, inclusi# salaria8ii 7i membrii comunit68ii locale, precum 7i mediul 0ncon.ur6tor. ;ntr)un el, mi7carea cooperatist6 a anticipat dez#oltarea conceptului. 5tructuri democratice, cooperati#ele au a#ut 0ntotdeauna obiecti#e situate dincolo de simplele rezultate inanciare. <alorile 7i principiile cooperatiste stau la baza modelului opera8ional al a acerii coop de mai bine de 1"0 de ani. 5unt incluse aici- 0ntra.utorarea, asumarea r6spunderii, democra8ia, egalitatea, ec$itatea 7i solidaritatea. ;n tradi8ia p6rin8ilor ondatori ai coopera8iei, membrii cooperatori cred 0n onestitate, atitudine desc$isa, responsabilitate social6 7i gri.6 pentru ceilal8i. Ast el de #alori constituie pietre de temelie pentru asumarea r6spunderii sociale corporatiste. %ecunoa7terea tot mai larg6 de care se bucur6 intreprinderile care 07i asum6 la modul serios responsabilitatea social6 a 0ncura.at companii cu cele mai di#erse orme de organizare s6 0mbr68i7eze un concept 0n esen86 cooperatist atunci c9nd 07i stabilesc politicile 7i maniera de raportare asupra propriei acti#it68i.