Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE ALIMENTAIE I TURISM Specializare: Control l !

i e"pertiza pro# $elor ali%entare

PROIECT EXPERTIZ ALIMENTAR II


Raport de expertiz agroalimentar

CUPRIN

1.Introducere i documentatia utilizat pentru realizarea raportului de expertiz 2.Obiectivele i scopul expertizei 3.Modul de desfurare al expertizei 4.Prezentarea rezultatelor i concluziile expertizei

Introducere Productia industriala a painii in tara noastra a inceput la sfarsitul sec. al I !lea si inceputul sec. al !lea" in cadrul armatei" acre a constituit primele unitati de productie de mare capacitate

#manutantele$" dotate cu utila%e la nivelul et&nic al epocii respective" in vederea mecanizarii procesului de fabricatie. 'upa primul razboi mondial s!au fondat unitati mai mari pentru productia painii" dotate cu cuptoare incalzite cu tevi cu abur #'ampf$ si malaxoare. (stfel" in 1)3* in +omania functionau 3, brutarii mecanizate cu -.. salariati. In anul 1)3/" in 0ucuresti" 3*1 din productia zilnica de paine era realizata in brutarii mecanizate. 'upa cel de!(l 'oilea razboi Mondial" productia de paine in tara noastra s!a or2anizat pe baze noi. Industria de panifica3ie ocup un loc important 4n via3a uman"fapt pentru care sortimentele azi existente pot fi consumate de oricine"3in5nd seama de preferin3ele fiecruia dar 4n special de problemele de sntate. (stfel exist o 2am foarte variat 4n sortimentele de p5ine " de aceea fina utilizat 4n ob3inerea ei poate fi ob3inut din cerealele cele mai des utilizate 4n industria de panifica3ie iar acestea sunt reprezentate de 62r5u"secar"orz"porumb. 7erealele sunt foarte importante pentru consum deoarece ne aduc un aport caloric deosebit de important datorit valorilor nutritive"fapt pentru care acesta ar fi unul dintre motivele cele mai importante pentru ca in alimenta3ia noastr zilnic s existe consumul produselor de panifica3ie ce reprezint forme utile de valorificare in cunsum a finii. 8e&nolo2ia de panifica3ie a evoluat i ea foarte mult"astfel i procedeele ce a%ut la fabricarea p5inii pot fi realizate at5t 4n flux continuu c5t i discontinuu"cantit3ile dar i calit3ile acesteia"4n diferite sortimente "pot fi realizate mult mai uor. P5inea reprezint un aliment 2ustos i &rnitor"nelipsit 4n zilele noastre i mai ales din consumul nostru.9licenta : Obiectivele i scopul expertizei 'atorit unor nerespectri ale fluxului te&nolo2ic s!a descoperit o situa3ie imprevizibil i concret ce a fost constatat i declarat 4n data de 2-.februarie din supermar;etul 0ila dup ac&izi3ionarea unei p5ini feliate de secar "unde s!a descoperit la desfacerea produsului pete de muce2ai i prezen3a unor viermi 4n produsul cumprat. Persoana 4n cauz a semnalat aceste defecte ce au fost constate imediat dar i reclamate ctre autorit3i pentru interven3ia lor i implicit"efectuarea unei expertize amnun3ite pentru rezolvarea deficien3elor. 7onsumatorul a reclamat ctre instan3 pentru firma 4n cauz "respectiv ma2azinul 0ila.(stfel "instan3a a &otr5t efectuarea unei expertize %udiciare i an2a%area unui expert destinat rezolvrii acestui liti2iu.

Organul care a dispus efectuarea expertizei: Parc&etul situat l5n2 7urtea de (pel 0raov" prin Ordonan3a din data de 3...2.2.13 Numele i prenumele expertului numit de instan,adresa i Ordonana de numire: <ubsemnata "'obre (nca "cu domiciliu 4n %ude3ul 0raov"=ocalitatea 8rlun2eni.str. Principal">r .31/"telefon 6.-*1*).214 "expert %udiciar 3...2.2.13 Numele i prenumele expertului propus de partea vtmat : <ubsemnata "0ec&ea "telefon .-4/4)./41 +eclamant "este doamna (lexandru 'aniela"domiciliat 4n %ude3ul 0raov "str. Maria"?ude3ul 0rasov"str. 7ernatului">r.1*."bloc 3,"apartament 12 numit de Ordonan3a din data de

=un2">r.3*"0l.3*"<c .("(p .12"telefon .2,/@3,*//3"4n calitate de client"le2itimat cu 7.I. seria 0A .nr 33*4/2"eliberat de Poli3ia Municipiului 0raov la data de 2-..2.2.13 +eclamat #p5r5t$"este 0ila supermar;et"cu sediul 4n 0raov "reprezentat prin Belaru (nca"4n calitate de avocat "identificat cu 7.I. seria 0A nr.3,*432 "emis de Poli3ia Municipiului 0raov"la data de 12..*.2.12 Desfurarea cronologic Cn data de 2-..2.2.13 doamna (lexandru 'aniela a cumprat o p5ine de secar feliat "din supemar;etul 0ila"cu sediul 4n 0raov la ora 1.D Cn data de 2-..2.2.13 doamna (lexandru 'aniela a sesizat" 4n momentul 4n care a a%uns acas "pe la ora 12 "a sesizat la desfacerea p5inii de secar prezen3a unor pete de muce2ai "dar i prezen3a unor viermi"D Cn data de 2-..2.2.13 doamna (lexandru 'aniela s!a adresat Oficiului de Protec3ie a consumatorului .Cn urma controlului realizat de ctre inspectori la supermar;etul 0ila "s! au constatat mai multe produse ce nu puteau fi date ctre consum deoarece prezentau aceleai deficien3e"astfel 4ntre2ul lot a fost retras din consumD

Cn data de 2/..2.2.13 "Oficiul de Protec3ie a 7onsumatorului a sanc3ionat <.7.supermar;etul 0ila cu suma de 1..... +on D

Cn data de 2)..2.2.13 "doamna (lexandru 'aniela a ac3ionat 4n %udecat "deoarece aceasta i al3i clien3i nu au fost desp2ubi3i 4n urma incidentuluiD

Cn data de 2)..2.2.13 "reclamantul "doamna (lexandru 'aniela a dat 4n %udecat vinovatul deoarece p5r5tul a considerat ca aceasta nu a respectat condi3ile de depozitare "ne25ndu!si vinov3ia D

Cn data de 2)..2.2.13 instan3a decide s se efectueze un raport de expertizD Cn data de 3...2.2.13"doamna (lexandru 'aniela an2a%eaz exper3i 4n vederea determinrii cauzelor ce au produs scoatere lui din consum dar i defectele prezentate .

Obiectivul expertizei Instan3a a cerut urmrirea etapelor6 1.+ealizarea 4n cadrul <.7 supermar;et 0ila"analize microbiolo2ice i de i2ien 4n cadrul 6 !sistemelor de transportD ! depozitareD !spa3ii de comercializare !controale privind respectarea parametrilor de temperatur 4n incinta supermar;etului !deplasarea la brutaria pentru a verifica conditiile de depozitare a produselor finite si fluxul te&nolo2ic Scopul expertizei: 'escoperirea cauzei ce a produs defectele produsului"cu dovezi ce pot fi ar2umentate i luarea unor decizii ce pot asi2ura i evita situa3ii asemntoare. aza legal folosit:

(v5nd 4n vedere natura liti2iului dintre client i brutria AelPitar" se impune consultarea Ordinului 4n cazul nerespectrii depozitrii .Cn acest caz" se poate pune 4n calcul Ordinul pentru aprobarea normelor de i2ien numrul )-,@1))/ cu privire la6produc3ia"depozitarea"pstrarea"transportul i desfacerea alimentelor Norme pri!ind depozitarea "i tran#port$l alimentelor 'epozitarea alimentelor trebuie sE se facE 4n condi3ii care sE previnE modificarea proprietE3ilor nutritive" or2anoleptice i fizico!c&imice" precum i contaminarea microbianE. Cn acest scop alimentele vor fi depozitate 4n 4ncEperi sau 4n spa3ii special amena%ate" prote%ate de insecte i rozatoare" dotate cu instala3iile i aparatura necesare pentru asi2urarea controlului condi3iilor de temperatura" umiditate" ventila3ie etc." stabilite prin acte normative 4n vi2oare. #1$ (ezarea produselor alimentare se va face separat pe sortimente" eventual pe zile de fabrica3ie" pe 2rEtare sau rafturi" 4n stive" r5nduri distan3ate" astfel 4nc5t sE se asi2ure o bunE ventila3ie i accesul persoanelor i al mi%loacelor care controleazE sau manipuleazE produsele depozitate. #2$ >u se vor introduce 4n spa3iile de depozitare produsele alimentare con3inute 4n ambala%e murdare" surse de2radate de sau care nu contaminare corespund normelor a de i2ienE. acestora. #3$ Cn spa3iile destinate depozitErii alimentelor nu se vor introduce produse care pot constitui FnitE3ile alimentare vor fi dotate cu spa3ii necesare pentru depozitarea ambala%elor. Pere3ii acestor spa3ii vor fi etani" nepermi35nd accesul rozatoarelor. <e interzice depozitarea ambala%elor de transport 4n spa3ii de produc3ie" prepararea sau v5nzarea alimentelor. 8ransportul alimentelor se efectueazE 4n func3ie de perisabilitatea produselor" numai cu mi%loace autorizate sanitar" i2ienice" care sE asi2ure pe toatE durata transportului pEstrarea nemodificatE a caracteristicilor nutritive" or2anoleptice" fizico!c&imice i microbiolo2ice" precum i protec3ia impotriva prafului" insectelor" rozEtoarelor i altor posibilitE3i de poluare" de2radare i contaminare at5t a produselor transportate" cat i a ambala%elor. Mi%loacele de transport al alimentelor trebuie sE fie amena%ate i dotate 4n func3ie de natura produsului transportat" iar pe pere3ii exteriori se va 4nscrie denumirea produselor respective #carne" p5ine" lactate etc.$ Pere3ii exteriori i platforma vor fi confec3ionate din materiale rezistente" impermeabile" uor de curE3at. Personalul care asi2urE transportul i manipularea alimentelor uor alterabile i a p5inii

va purta ec&ipamentul de protec3ie sanitarE a alimentelor #pEstrat 4n ve&iculul respectiv$" la urcarea pe platforma ve&iculului i 4n timpul tuturor opera3iunilor 4n care acesta vine 4n contact direct cu alimentele" i va avea carnet de sEnEtate Mod$l de de#%"$rare a expertizei Cn decursul desfurrii expertizei "respectiv 2/..2@!.4@.3.2.13" s!au efectuat vizite 4n cadrul supermar;etului 0ila cu sediul 4n 0raov dar i 4n brutria AelPitar 0ulevardul Grivi3ei nr .4. 0raovDunde s!au constatat urmtoarele6 =otul de p5ine a fost realizat 4n data de 23..2.2.13 i livrat 4n conformitate cu contractual de v5nzare!cumprare >r 3,*@12 " ctre supermar;etul <7 0ila <.+.="respect5ndu!se astfel pro2ramul de livrare i anexele de contract. <upermar;etul 0ila a realizat depozitarea 4n rafturi " la temperatura menionat. Con#tatrile expertizei Cn urma efecturii controalelor de temperatur i umiditate s!a constatat aplicarea incorect a depozitrii 4n condiii necorespunztoare" umiditate ridicat de /*1. Con&l$ziile raport$l$i de expertiz Cn urma expertizei s!a determinat natura i locul exact al vicierii" iar cauza s!a realizat datorit nerespectrii depozitrii i a parametrilor de temperatur i umiditate. Cn ceea ce privete respectarea Ordinul nerespectri 2rave pentru aprobarea normelor de i2ien numrul )-,@1))/ i desfacerea alimentelor s!au cu privire constatat la6produc3ia"depozitarea"pstrarea"transportul

0iblio2rafie 6 1.9 &ttp6@@HHH.studentie.ro@referate@a2ricultura@te&nolo2ia!prelucrarii!produselor! a2ricoleIi4,Ic)),I124-13.&tml: 2. . &ttp6@@HHH.le2e!online.ro@lr!O+'I>!)-,!1))/!#1/424$.&tml