Sunteți pe pagina 1din 9

MOLDCOOP UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIAL DIN MOLDOVA

Jhbjh

Cercetari de marketing
La disciplina : Studiul Comportamentului Consumatorului Tema :

Cercetarea de Marketing a companiei Mo dce

A elaborat : Oprea Ana-Maria, gr. Tur!" Coordonator stiinti#ic : $.%olo&oi

Chisinau !'""
Sc!rt i"toric

Moldcell (i-a )nceput acti&itatea )n Moldo&a )n aprilie !'''. *rin intermediul companiei Moldcell, +intur marchea,- una din reu(itele sale de p-trundere pe pia.a /uropei de /st. Ac.ionarii Moldcell sunt: Mol+intur S0L cu "1 ac.iuni (i +intur 2oldings 3% cu 44 1 de ac.iuni. Moldcell 5 operator dinamic )n domeniul tele#oniei $SM, are drept scop satis#acerea consumatorilor s-i o#erindu-le produse (i ser&icii de calitate )nalt-. 6n#rastructura, tehnologiile a&ansate, precum (i )naltul pro#esionalism al angaja.ilor permit o#erirea produse (i ser&icii potri&ite necesit-.ilor #iec-rui abonat. Concuren.ii Moldcell, pe pia.a tele#oniei din 0. Moldo&a, sunt compania Orange7 Lider la moment pe pia.- din punct de &edere a num-rului de persoane care #olosesc ser&iciile o#erite de Orange8. 96 :nite, o companie care are o alot- strategie, ocup;ndu-(i o ni(- mai special- )n r;ndul clien.ilor. Aria de acoperire a companiei Moldcell la " mai !'"" cuprinde 4<, = la sut- din teritoriul (i 4>,?" la sut- din popula.ia 0epublicii Moldo&a. Moldcell a #ost primul operator )n Moldo&a care a )nceput s- o#ere ser&icii precum mesaje scurte 7SMS8, 0oaming pentru pachetele prepl-tite, ta@area la secund-, AA*B6nternet Access, $*0S (i /C$/, ceea ce presupune o abordare ino&ati&- )n #a&oarea utili,atorilor $SM. 6n#rastructura (i echipamentul high tech, personalul cali#icat, e@perien.a (i suportul ac.ionarilor contribuie la aceea ca Moldcell s- o#ere ser&icii calitati&e corespun,-toare #iec-rui segment de pia.-. Moldcell )(i deser&e(te clien.ii prin intermediul unor &aste puncte de &;n,-ri pe )ntreg teritoriul republicii.Moldcell lucrea,- )n standardul $SM )n ba,a de #rec&en.e 4'' Mh, (i "?'' Mh,. Principii e Companiei Vi#i!nea Mo dce A de&eni compania de comunica.ii pre#erat- )n Moldo&a pe termen lung, care ar o#eri solu.ii inteligente (i a de&eni cel mai bun angajator p;n- )n !'"=. Mi"i!nea Mo dce A o#eri solu.ii de comunicare simple, inteligente (i atracti&e prin standarde )nalte de deser&ire a clien.ilor (i a consolida brandul, )n scopul ad-ug-rii &alorii ma@ime tuturor par.ilor cointeresate.

Priorit$%i c&eie Mo dce ". Orientare c-tre clientul intern (i e@ternD !. Acti&itate, e#icien.- (i #e,abilitateD . *re,en.- absolut-, calitate (i ser&iciiD E. Simplitate, comunicare e#icient-D =. Companie cu o bun- reputa.ie.

Date Stati"tice'

(ig) nr) *) E+o !%ia ci,re or de a,aceri- .n mi ) ei

(ig) nr) /) Str!ct!ra pie%ei- .n ,!nc%ie de ci,ra de a,aceri

(ig) nr) 0) E+o !%ia n!m$r! !i de !ti i#atori- mii

(ig) nr) 1) Str!ct!ra pie%ei- .n ,!nc%ie de n!m$r! de !ti i#atori

Re.nnoirea 2rand! !i Mo dce "coate .n e+iden%$ apartenen%a companiei din Mo do+a a +a"ta 3,ami ie4 de operatori ai Te iaSonera- unul dintre cele mai in#luente grupuri europene de telecomunica.ii, pre,ent pe !' de pie.e )n .-rile Fordice (i 3altice, )n Spania (i pie.ele emergente ale /urasiei, inclusi& +edera.ia 0us- (i Turcia. *atru operatori din TeliaSonera /urasia au trecut deja prin procesul de re)nnoire a m-rcilor, )n corespundere cu noul design regional (i &alorile comune: Gcell )n Ga,ahstan 7martie !''48, $eocell )n $eorgia 7mai !''48, Fcell )n Fepal 7martie !'"'8 (i Tcell )n TadjiHistan 7martie !'"'8. No! de"ign a ogo-! !i Mo dce inc !de !n no! "im2o de 2rand .n ,orm$ de piatr$- de c! oare +io et inten"' Piatra simboli,ea,- originea, r-d-cinile (i patrimoniul, #or.a (i #ermitatea &alorilor (i ac.iunilor noastre. Linii e a 2e care )mbr-.i(ea,- piatra repre,int- cone@iunea armonioas- dintre oameni, genera.ii (i na.iuni. Vio et! este o culoare regal-, nobil-, deosebindu-se de celelalte prin pro#un,imea (i indi&idualitatea sa. Sugerea,- )ncredere, siguran.-, con#erind energie (i #or.-. %ioletul este o culoare cu stil, )n leg-turdirect- cu ideea de creati&itate, inspir;nd dorin.a de a e@plora tot ce e nou (i necunoscut. Schimbarea numelui operatorului ar )nsemna s--l lipse(ti de identitatea, indi&idualitatea sa. TeliaSonera .ine la statutul s-u de oaspete pe pie.ele unde acti&ea,-, poart- respect tradi.iilor (i &alorilor culturale. Ast#el, #iecare companie din cadrul TeliaSonera are personalitatea sa. /ste #ascinant s- #aci parte dintr-o #amilie multina.ional-, a c-rei &aloare inestimabil- este s- #ii (i s- ac.ione,i ca :nul, p-str;nd totodat- intact #armecul Ci&ersit-.ii. O nou- imagine nu )nseamn- doar schimbarea logo-ului (i culorii. M-rcile au un #undament solid, &alori e@cep.ionale care unesc (i-i #ac mai competiti&i. Marca re)nnoit- Moldcell con#er- o &i,iune mai larg- (i mai e@act- asupra &alorilor companiei (i ale grupului:

Ceschi,-tor de drumuri pe pia.a de telecomunica.ii, aduc;nd cele mai a&ansate tehnologii precum (i ser&icii accesibile, simple )n utili,are, Companie de tele#onie mobil- modern- (i local-, *arte integrant- a &ie.ii oamenilor, unind prin comunicare toate genera.iile, Ceschidere spre schimb-ri po,iti&e (i operati&itate )n adaptarea la necesit-.ile pie.ei (i consumatorilor, Oportunit-.i mai bune pentru comunitate, contribu.ii la de,&oltarea economic- (i social- a Moldo&ei, integr;nd conceptul de responsabilitate social corporati&- )n acti&itatea cotidian-.I

Ana i#a S5OT *uncte +orte

- Moldcell a #ost primul operator )n Moldo&a care a )nceput s- o#ere ser&icii precum mesaje scurte 7SMS8, 0oaming pentru pachetele prepl-tite, ta@area la secund-, AA*B6nternet Access, $*0S (i /C$/, ceea ce presupune o abordare ino&ati&- )n #a&oarea utili,atorilor $SM. - 6n#rastructura (i echipamentul high tech, personalul cali#icat, e@perien.a (i suportul ac.ionarilor contribuie la aceea ca Moldcell s- o#ere ser&icii calitati&e corespun,-toare #iec-rui segment de pia.-. - Moldcell )(i deser&e(te clien.ii prin intermediul unor &aste puncte de &;n,-ri pe )ntreg teritoriul republicii.Moldcell lucrea,- )n standardul $SM )n ba,a de #rec&en.e 4'' Mh, (i "?'' Mh,. *uncte slabe Liberali,area t;r,ie a pie.ei tele#oniei )n 0. Moldo&a. Acoperirea geogra#ic- )n de,&oltare. concentrarea in&esti.iilor )n ,onele urbane. Fum-r redus de utili,atori de 6nternet pe tele#onul mobil din cau,a costurilor prea mari. Oportunit-.i Apari.ia (i de,&oltarea pe plan mondial a unor aplica.ii noi ale telecomunica.iilor )n di#eritedomenii de acti&itate. Ce,&oltarea comer.ului electronic Cre(terea dependen.ei acti&it-.ilor economice (i sociale de acti&itatea de telecomunica.ii. Amenin.-ri :n ni&el #oarte str;ns al concuren.ei D concuren.- neloialFi&el redus de trai, care limitea,- cererea (i oportunit-.ile pro#essional 6nstabilitatea legislati&-.

CHESTIONAR
6n urma chestionarii a unui esantion de "'' de persoane,la aceste intrebari am primit urmatoarele raspunsuri:

1. Ai auzit de MoldcellJ a. Ca -D b. Fu. 4=1 au au,it despre Moldcell,pe cind cele

1 n-au au,it,acestea #iind batrinii sau copii pina la 4 ani.

2. Prin ce mprejurri ai auzit de Moldcell? a. mass-mediaD b. prieteni-cuno(tin.eD ?'1 au au,it despre Moldcell prin prieteni-cunostinte,pe cind ceilalti !' prin mass-media sau publicitati. 3. Daca ati avea de ales unu din operatorii de telefonie mo ile pe cine ati fi ales? a. orange b. unite c. moldcell ==1 au raspuns Orange, '1 Moldcell si "=1 :ite. !. De ce elemente ai ine cont n ale"erea serviciilor Moldcell? a. calitateD b. pre.D c. tehnologie. La intrebarea data ?! 1 procente au raspuns cu KpretI deoarece este cu mult mai ie#tin de a &orbi cu abonatii Orange si ceilalti abonati la Moldcell. #. Moldcell se orienteaza spre diversificarea serviciilor sale$ servicii de reea %a onamente cu minute incluse&' internet' servicii 3(. )*te servicii suntei dispu+i s ac,iziionai? a. unulD b. dou-D c. toate. >'1 au raspuns cu KtoateI #iind majoritatea tineri care dispun de tele#oane per#ormante,ceilalti ulterior sunt deacord cu cite KunulI 5 =1 si inclusi& KdouaI 5 =1

-. Pentru care dintre urmtoarele servicii suplimentare ai opta? a. internetD

b. #a@D c. ser&icii $D d. roaming. Majotitatea au raspuns da arr dori sa opte,e de ser&iciile KinternetI 5 =E1,dupa care KroamingI 5 !'1,celelalte acumulind cite un punctaj egal. .. )are este opinia dumneavoastr n ceea ce prive+te accesul la internet de pe telefonul mo il? a. este absolut necesar- (i #olosesc #rec&ent acest ser&iciu 5 =1D b. nu acord o aten.ie deosebit- 5 E'1D c. pre#er utili,area altor metode de in#ormareBcomunicare 5 !=1. /. )um apreciati serviciul 0 1 internet mo il de la Moldcell1? a. +a&orabil 5 >'1 b. Fe#a&orabil 5 =1 c. 6ndi##erent - =1 2. )onsiderai c preul serviciilor Moldcell e justificat de calitatea acestora ? a. Ca 5 ?<1 b. Fu 5 " 1 13. 4untei mulumii de diversitatea serviciilor oferite de Moldcell? a. Ca 5 >'1D b. Fu 5 !'1D c. relati&. 5 !'1 11. 5n ce cate"orie de v*rst v ncadrai? a. p;n- la !' ani 5 '1 b. )ntre !'-=' ani 5 ='1 c. peste =' ani. - !'1 12. 5n ce cate"orie de venituri v ncadrai? a. p;n- la "''' leiD - "=1 b. )ntre "'''-!''' leiD - <'1 c. peste !''' lei. 5 "=1

Conc !#ie

In urma efectuarii chestionarului la un esantion de 100 de persoane am primit urmatoarele raspunsuri care ne demonstreaza ca operatorul Moldcell in comparatie cu anii precedent,datorita noilor schimbari ai a planurilor tarifare oferita,si-a ridicat rating-ul cu privire la calitate,accesibilitate si cel mai mult pret. Deasemeni,moderatorii se straduie in fel si chip sa introduca cit mai multe optiuni utile si necesare oamenilor si in special celor tineri deoarece ei dispun de telefoane mult mai performante ce au o gamadiversificata de optiuni precum si cunostinte mai multe in acesta domeniu,fiind totodata si mai ageri de-a utiliza aceste functii. Cu noua imagine operatorul va aduce i mai multe oportunit !i pentru abona!ii moldoveni. "e l#ng re$nnoirea m rcii, Moldcell a anun!at lansarea unor produse a%ustate i a unei re!ele de v#nz ri reconstruit care vin s sus!in strategia Moldcell de a oferi servicii i deservire de cea mai bun calitate utilizatorilor s i, remarc#nd comple&itatea, originalitatea i stilul elegant al m rcii re$nnoite.

Surse in#ormati&e : LLL.moldcell.md LLL.all#un.md LLL.mobile.md LLL.statistica.md