Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE SI MEDICIN VETERINAR BUCURETI FILIALA CLRAI

PLAN DE AFACERI

Coordonador: Con!"Un#$"Dr Tudor Va% nt#na

Stud nt: En E% na G or&#ana Gr I

2013/2014

Tehnologia noastr pe primu loc

CUPRINS
Cuprins.....................................................................................................................................3 2.Rezumatul planului de a aceri!!!!!!!!!!!!!.......................!!!!.!4 3."#iectul planului de a aceri!!!!!!!!!!!!!!......................!!!!.!$ 4.%ate de identi icare ale agentului economic!!!!!!!!.......................!..!!!.$ &.Tipul de acti'itate practicat (i codul C)*+!!!!!!!.......................!!!.!!$ $.+atura capitalului social!!!!!!!!!!!!!!..!......................!!.!!!$ ,.-aloarea capitalului social!!!!!!!!!!!!!.........................!!!!!.!, ..Conturi #ancare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......................!!..!.., /.)socia0ii1 ac0ionarii principali!!!!!!!!!!!!!!...........................!!!.., 2

10.*tape urmate pentru 2n iin0area irmei!!!!!!!!!!........................!!..!!, 11.3tructura personalului!!!!!!!!!!!!!!!.........................!!!!.!., 3itua0ia personalului!!!!!!!!!!!......................!!!!!!!..!... 45)+65 %* 7)R8*T9+:!!!!!!!!!!!!!....................!!!!!..!. 12.%escrierea pie0ei!!!!!!!!!!!!!!!!......................!!!!!!!.. Clien0ii!!!!!!!!!!!!!!!!!...................!!!!!!!!..... Concuren0a!!!!!!!!!!!!!!!...................!!!!!!!!!12 )naliza 3;"T pentru concuren0!!!!!!......................!!!!!!!!.12 )naliza 3;"T pentru 3.C.34**% T*55 3.R.5!!...................!!!!!!!.13 13.9deea de a aceri!!!!!!!!!!!!!!!!....................!!!!..!!!1& 45)+65 <9+)+C9)R!!!!!!!!!!!!!!.....................!!!!!!.!1& 14.Ta#loul in'esti0iilor!!!!!!!!!!!!!!!!!.......................!!.!!.1& 1&.=uget de cheltuieli estimat 2n primii 3 ani de unc0ionare!!.......................!!!!..1$ 1$.9ndicatori de e icien0!!!!!!!!!!!!!!!....................!!!!...!.1/ 1,.Concluzii ............................................!!!!!!!!!........................!!..!!.21

2.REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI.


%eoarece suntem o irm nou 2n iin0at1 nu a'em o acti'itate at>t de ampl pe c>t ne?am dori. 3untem 2n plin proces de dez'oltare demonstr>nd c a'em e@perien0 (i cuno(tin0e 2n domeniul 2n care acti'm . -rem s artm c suntem cei mai #uni (i de aceea participm la toate e'enimentele care au legtur cu acti'itatea noastr . <irma noastr a cut o selec0ie riguroas a personalului prin organizarea de inter'iuri1 asigur>ndu?ne ast el c a'em un personal competent.

<irma noastr se adreseaz tuturor clien0ilor deoarece 2n acest domeniu de acti'itate nu putem a'ea o categorie de clien0i care s unc0ioneze ca o categorie 0int. 4entru atragerea clien0ilor am identi icat (i analizat continuu a(teptrile clien0ilor 1 am transpus aceste a(teptri 2n realizarea produselor (i ser'iciilor o erite1 2n modul de des (urare a interac0iunii cu clien0ii1 cu scopul dez'oltrii (i men0inerii unor rela0ii pe termen lung (i care s ie a'antaAoase pentru client. Bn prezent1 din ce 2n ce mai multe persoane de0in mcar un tele on mo#il. <aptul c se in'estesc sume mari (i oarte mari 2n tehnologie ace ca orice de ec0iune s merite reparat1 pentru a se amortiza c>t mai mult costurile de achizi0ionare ale tele oanelor (i a echipamentelor de telecomunica0ii. 9n acela(i timp1 e@isten0a redus a centrelor de repara0ii de tele oane mo#ile ace ca aceast a acere s de'in una pro ita#il.

3. OBIECTUL PLANULUI DE AFACERI.

3.C. 34**% T*55 3.R.5 este o societate cu rspundere limitat C3.R.5.D1 2n iin0at 2n anul 2012. <irma are ca o#iect de acti'itate comer0ul cu ridicata de componente 1 echipamente electronice (i de telecomunica0ii 2n magazine specializate C Cod C)*+ 4$&2D a'>nd un capital social su#scris su# orm de aport pri'at de trei ac0ionari 1 capitalul iind 2n sum de 200.000 R"+. 7anagerul societ0ii este C"7)+ 7)R963 ac0ionar al societa0ii. care este totodat (i

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENTULUI ECONOMIC.


%atele care apar pe antetul irmei noastre sunt urmtoareleE 3.C. 34**% T*55 3.R.5. 3tr. %unrea1 nr.1. Clra(i1 Rom>nia Cod postal E /1,04$ C.6.9. 1210&/0 +r. 2n Reg. R"CTE F&1/00&/30.10.2011 Tel./<a@ 0242 312142 ;e#E httpE//GGG.speedtell.srl.Ge#s.com *?mailE speedtellHgmail.com Capitalul socialE 300.000 R"+ Conturi #ancare atri#uite irmeiE R"&1R"CT0011$1R"+ R"&1R"CT0021$1*6R

5. TIPUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL I CODUL CAEN.

"#iectul de acti'itate al irmei 2l reprezint comer0ul cu ridicata de componente1 echipamente electronice (i de telecomunica0ii 2n magazine specializate C Cod C)*+ 4$&2D .

6. NATURA CAPITALULUI SOCIAL .(Tab ! "#


C)49T)5 3"C9)5 R"7I+ 3TRK9+ 46=59C 0 0 4R9-)T 100J 0

$. VALOAREA CAPITALULUI 3%%.%%% LEI


&

&. CONTURILE BANCARE .


Conturi #ancare atri#uite irmeiE R"&1R"CT0011$1R"+ R"&1R"CT0021$1*6R

'. ASOCIA(II) AC(IONARII PRINCIPALI (Tab ! 2#


+67* L9 4R*+67* Coman 7arius %iaconu Cosmin 9on )le@andra )%R*3K 4"+%*R* 3"C9)5 40J B+ C)4.

CK5KR)L91 3TR.%6+KR*)1 +R.1. CK5KR)L91 3TR. 30J =*5L6:6569 CK5KR)L91 3TR. 30J :R9-9M)1 +R.$3

"%. ETAPE URMATE PENTRU *NFIIN(AREA FIRMEI.


? solicitarea de rezer'are a denumirii irmeiN ? 2ntocmirea documenta0iei necesare 2n 'ederea constituirii Cstatut (i contractD precum (i o#0inerea a'izrii de la notariat (i AudectorieN ? cerere de deschidere contN ? i(a cu specimene de semnturN ? oaia de 'rsm>nt pentru capitalul socialN ? 2mputernicire pentru depunere capital socialN ? cerere de 2nregistrare (i autorizare a unc0ionriiN ? act constituti' al irmeiN ? declara0ia pri'ind autorizarea unc0ionriiN ? do'ada de sediu O contract de 2nchiriere ? cerere de eli#erare a cazierului iscal

"". STRUCTURA PERSONALULUI. (Tab ! 3#


$

+r. crt. 1 2

<unc0ia '>nztor depanator

+r. persoane 2 1

Cali ica0i 2 1

+ecali ica0i 0 0

SITUA(IA PERSONALULUI . (Tab ! 4#


+r. total de angaAa0i 3 %in careE Cu contract de munc pe Cu contract de munc pe perioad nedeterminat perioad determinat. 3 0

PLANUL DE MAR+ETING. "2.DESCRIEREA PIE(EI. CLIEN(II.

3untem o echip dinamic1 le@i#il1 care 'ine 2n spriAinul clien0ilor cu o gam larg de ser'icii. "rientarea irmei spre client este o garan0ie pentru succesul (i men0inerea irmei noastre pe pia0. "rientarea spre client 2nseamn identi icarea (i analiza continu (i cuprinztoare a a(teptrilor clien0ilor1 transpunerea acestora 2n realizarea
,

ser'iciilor1 2n modul de des (urare a interac0iunii cu clien0ii1 cu scopul dez'oltrii (i men0inerii unor rela0ii economice a'antaAoase pentru client. 4entru a identi ica ne'oile clien0ilor1 irma tre#uie s cunoasc rspunsul la urmtoarele 2ntre#riE ? Cine cumpr P Bn acest moment 'or#im de o nou er a comunicrii 2n care iecare companie dincolo de mrime1 de domeniu de acti'itate1 de localizare1 #ene iciaz de a'antaAele mo#ilit0ii. 3olu0iile pe care noi le o erim nu mai sunt simple produse de 'oce1 ci rezultatul unor integrri de produse de telecom (i 9T o erite c>t mai adec'at iecrei companii. Totodat1 solu0iile o erite 0in cont (i de tipul utilizatorilor deoarece e@ist de la utilizatori intensi'i p>n la utilizatori ocazionali1 de la utilizatori so istica0i la utilizatori cu ne'oi de comunicare minime1 de la utilizatori permanent 2n mi(care la personalul care de o#icei este legat de #irou (i ocazional este 2n mi(care. )ce(ti utilizatori sunt clien0ii no(tri. Compar>nd cu pia0a consumatorilor reziden0iali care a aAuns aproape la satura0ie1 2n pia0a de #usiness este loc de cre(tere. Clientul nostru are parte de acces la comunicare de 'oce1 date1 acces la 9nternet (i 9ntranet1 aplica0ii securizate (i e?mail. *chipamentele comercializate sunt de ultim genera0ie (i acoper toat gama de aparate de tele onie mo#il. " erim o gam larg de tele oane #usiness ia#ile1 ro#uste1 cu agend e@tins (i meniu practic1 #aterie per ormant (i recep0ie e@celent a semnalului. <urnizorii no(tri realizeaz tele oane cu design inedit1 de platin (i inisaAe de calitate1 tehnologii de top1 per orman0e multimedia (i #usiness surprinztoare1 la care se adaug ser'iciile de date mo#ile de mare 'itez. *(ti o persoan dinamic1 a lat mereu 2n mi(careP
.

+oile modele te aAut s 'izualizezi direct pe tele on documentele ata(ate din e?mail cum ar i prezentrile 4oGer4oint1 i(ierele 7icroso t *@cel (i 7icroso t ;ord1 po0i na'iga mai u(or pe 9nternet (i ai posi#ilitatea de a descrca aplica0ii adaptate pentru mo#il1 e@act ca pe computer1 toate datorita trans erului rapid de date (i sistemului de operare ;indoGs 7o#ile $.1. 4ro essional. Totodat irma noastr comercializeaz di erite tipuri de accesoriiE ? ca#luri de date pentru +oQia1 care ' permite conectarea 2ntre 4C (i tele onul +oQia compati#il1 cre>nd ast el posi#ilitatea trans erului de date 2ntre cele dou dispoziti'eN ? 2ncrctoare de ma(inN ? adaptoare prin care pute0i sta#ili o legtur radio pe o distan0 de ma@im 100 metri 2ntre un calculator (i un alt dispoziti'1 sau tele on care are implementat tehnologia =luetooth (i multe altele. " erta 34**% T*55 Cuprinde (i o gam larg de car Qit?uri per ect integra#ile1 cu instalare pro esional. Cele mai multe dintre acestea se conecteaz la di uzoarele sistemului audio al ma(inii1 asigur 2ncrcarea #ateriei (i includ suport de tele on. Ca o alternati' 1 po0i opta pentru o 'arietate de solu0ii =luetooth care 20i o er li#ertatea de a olosi tele onul 2n ma(in r ca#luri care s te incomodeze. Competiti'itatea 2n mediul de a aceri este determina t prin anticiparea ne'oilor clien0ilor (i adaptarea permanent a o ertei. 6na din cele mai importante 'aria#ile ale mediului de marQeting asupra crora irma nu are control dar pe care 2ncearc s o in luen0eze 2n sensul dorit este consumatorul. Comportamentul cumprtorului cuprinde toate ac0iunile implicate 2n alegerea1 cumprarea (i utilizarea de produse si ser'icii. Bn analiza comportamentului consumatorilor am a'ut 2n 'edere urmtoarele E
/

' comportamentul consumatorului este dinamic1 e@ist oarte pu0ine reguli a#solute ale comportamentului umanN R comportamentul consumatorului determin interac0iuni1 iind necesar s se cunoasc ce cred consumatorii Cpercep0ieD1 ce simt CimpresieD (i ce ac CconduitaD1 precum (i care sunt actorii care 2i in luen0eaz Cmediul 2nconAurtorDN R comportamentul consumatorului determin schim#uri 2ntre participan0ii la procesul de '>nzare?cumprareN R consumatorii sunt oarte di eri0i unul de cellaltN R consumatorii ac0ioneaz mai degra# emo0ional dec>t ra0ional (i pot ac0iona di erit 2n momente de timp distincteN R comportamentul consumatorului poate i in luen0at1 acesta poate 2n'0a (i 2(i poate schim#a atitudinile si comportamentul. <irma noastr se adreseaz tuturor clien0ilor deoarece 2n acest domeniu de acti'itate nu putem a'ea o categorie de clien0i care s unc0ioneze ca o categorie 0int. 4entru atragerea clien0ilor am identi icat (i analizat continuu a(teptrile clien0ilor 1 am transpus aceste a(teptri 2n realizarea produselor (i ser'iciilor o erite1 2n modul de des (urare a interac0iunii cu clien0ii1 cu scopul dez'oltrii (i men0inerii unor rela0ii pe termen lung (i care s ie a'antaAoase pentru client. 4reconizm c '>nzrile se 'or situa anul acesta pe un trend ascendent datorit modalit0ilor de di eren0iere a o ertei identi icate (i practicate de irma noastr (i anumeE ? di eren0ierea prin produseN ? di eren0ierea prin ser'iciiN ? di eren0ierea prin imagineN ? di eren0ierea prin comportamentul personaluluiN
10

? di eren0ierea prin pozi0ionarea o ertei. Considerm c nu e@ist riscuri legate de succesul irmei deoarece o#iectul nostru de acti'itate a ost ales 0in>nd cont (i de posi#ilitatea scderii 'eniturilor posi#ililor (i actualilor clien0i . Credem c oric>t ar scdea 'eniturile acestora1un echipament de comunicare este cel mai potri'it cadou. Cheia succesului unei a aceri const 2n a o eri spre '>nzare a'antaAe care sunt de cea mai mare 2nsemntate pentru consumatori (i de a o eri satis ac0ii.

CONCUREN(A

4ro#lema concuren0ei prezint interes pentru to0i actorii pie0ei. <iecare irm este preocupat s ie c>t mai competiti'. Bn cadrul pie0ei1 irmele pot a'ea 2n 'edere satis acerea acelora(i ne'oi de consum sau a unor ne'oi di erite1 ele adres>nd acestora produse sau ser'icii identice1 su#stitui#ile sau asemntoare 2n unc0ie de care concuren0a poate i 'ariat. 3untem con'in(i de importan0a pe care cunoa(terea clien0ilor o are pentru orice irm dar 2n aceea(i msur (i cunoa(terea concuren0ilor este de o co'>r(itoare rele'an0 pentru acti'itatea des (urat. 4e o anumit pia01 2n principiu1 cu c>t concuren0a este mai intens1 speran0a de pro it este mai mic iar segmentele de pia0 ce pot i cucerite sunt de o mai mic dimensiune. Cu toate acestea 1 din e@perien0 se poate spune1 c ac0iunea 2ntr?un mediu
11

concuren0ial e icientizeaz acti'itatea oricrei acti'itatea.

irme (i 2i dinamizeaz

4entru toate irmele este e@trem de important s 2(i cunoasc concuren0ii1 s 2i identi ice. 9denti icarea concuren0ilor const 2n alctuirea unei liste cu concuren0i pentru a putea determina pe cei mai puternici1 ap0i s capteze cel mai mare numr de clien0i sau pe cei cu pro iturile cele mai mari. ANALI(A S)OT pentru concuren0E 4unctele tari ale concuren0ei suntE ? pre0urile practicateN ? percep0ie poziti' din partea clien0ilorN ? lider recunoscut pe pia0N ? pro it mare ceea ce determin apari0ia posi#ilit0ilor de in'esti0ieN ? gam di'ersi icat de produseN ? puncte de des acere a produselor la ni'el na0ional. 4unctele sla#e ale concuren0ei suntE ? calitate sla# a materialelor olosite la am#alarea produselorN ? personal nespecializatN ? condi0ii ne a'ora#ile de munc o erite angaAa0ilorC lips surs de ap1 lips grupuri sanitareN ? de icien0e 2n rezol'area pro#lemelor interne Crezol'area cu 2nt>rziere a reclama0iilor clien0ilorDN "portunit0i ale concuren0eiE ? idelizarea clien0ilorN ? pu#licitate 2n mass?media local (i na0ional. )menin0ri ale concuren0eiE ? concuren0a 'ariat cu produse identice1 su#stitui#ile sau asemntoare.

12

4rodusele (i ser'iciile o erite de irma noastr di er de cele ale concuren0ei deoarece dispunem de personal pentru iecare client 2n parte care se ocup doar de dorin0ele (i gusturile pe care acesta le are. Bn elul acesta1 putem garanta c solicitrile 'or i inalizate cu achizi0ionarea de produse dorite de clien0ii no(tri. 5sa0i totul 2n seama noastr (i noi ' garantm c ser'iciile noastre pot contri#ui la realizarea dorin0elor dumnea'oastr deoarece acordm o aten0ie deose#it iecrui client 2n parte. ANALI(A S)OT a irmei S"C" SPEED TELL S"R"L. 4unctele tari ale irmei suntE ? personal cali icat1 echip dinamicN ? resurse materiale su icienteN ? gam larg de produseN ? pre0uri accesi#ileN ? produse de ultim genera0ieN ? design inedit al produselor o erite spre '>nzareN ? inisaAe de calitate ale echipamentelor de comunicareN ? garan0ie o erit pe o perioad de 1 an. 4unctele sla#e ale irmei suntE ? ser'ice produse contra cost dup o perioad de 1 anN ? pro it mic datorit nein ormrii poten0ialilor clien0i asupra acti'it0ii irmei nou intrate pe pia0. "portunit0ile irmei suntE ? anticiparea ne'oilor clien0ilor prin o erirea de produse noiN ? pu#licitate 2n mass?media local (i na0ional. )menin0rile irmei suntE ? concuren0 'ariat cu produse identice 1 su#stitui#ile sau asemntoareN
13

? segmentele de pia0 ce pot i cucerite sunt de o mai mic dimensiuneN ? idelizarea clien0ilor de ctre irmele concurenteN de0in o pondere mare din totalul '>nzrilor de pe pia0. )'antaAele competiti'e ale concuren0ei sunt reprezentate de idelizarea clien0ilor datorit percep0iei poziti'e (i pre0urile practicate de ctre irmele concurente. )'antaAele competiti'e ale irmei noastre sunt reprezentate de identi icarea modalit0ilor de cre(tere a e icien0ei acti'it0ii (i adaptarea permanent a o ertei prin anticiparea ne'oilor clien0ilor. " o ert competiti' presupune ca elementele componente ale unui produs s coincid c>t mai #ine cu ne'oile1 pre erin0ele (i posi#ilit0ile cumprtorilor poten0iali. Concuren0a practic pre0uri a'antaAoase pentru client1 mul0umindu?se cu un pro it mai mic dar constant. 4re0ul pie0ei este acceptat de maAoritatea irmelor concurente cu toate c a ecteaz destul de mult marAa de c>(tig a iecrei irme 2n parte. S"C"SPEED TELL S"R"L" olose(te ca strategie de comunicare 2n principal mass?media si comunicare directa deoarece am considerat c aceste tipuri de comunicare au cel mai #un rezultat. ? cotele de pia0 ale irmelor concurente sunt mari deoarece acestea

"3.IDEEA DE AFACERI

9deea noastr de a aceri este de a ne ideliza clien0ii prinE o erte1 reduceri de pre0uri (i multe alte a'antaAe.
14

+e di eren0iem a0 de concuren0ii no(trii prin di'ersitatea o ertelor (i a ser'iciilor. )cti'itatea irmei 2n sine genereaz pro it. 4entru a ne atinge scopul ne propunem s ne urmm o#iecti'eleE satis acerea clientilor (i idelizarea acestora. ) acerea este 'ia#il at>t timp c>t ai clien0i ideli.

PLANUL FINANCIAR "4. TABLOUL INVESTI(IILOR. (Tab ! 5#


+r. crt. 1 2 3 4 &
5000 4000 3000 2000 1000 0 INVE STITII TOTAL

=6+6R9 +*C*3)R* 7o#ilier %ispoziti'e de 'eri icare 3uporturi de prezentare calculator imprimant

-)5")R* 1.&00 lei ,00 lei &00 lei 1.300 lei 400 lei

TOTAL

*"*++ LEI

1&

1&. =6:*T %* CS*5T69*59 *3T97)T B+ 4R9799 TR*9 )+9 %* <6+CM9"+)R* CTa#el $D +r.crt. CS*5T69*59 2011 1 CS*5T69*59 C6 <"RM) %* 76+CKTCS*5T69*59 3"C9)5*E ?salarii C.00 lei /lun U 12 luni U3 salaria0i ?cheltuieli sociale Ccontri#u0iile 10..00lei angaAatoruluiD 300 lei/lun U 12 2 luni U3 salaria0i CS*5T69*59 C6 )CS9V9? M9"+)R*) 4R"%63*5"R 3 )5T* CS*5T69*59E ?energie (i ap 100lei /lun U 12 luni ?cur0enie 1&0lei/lun U 12 luni ?2nclzire 300lei/lunU12luni ?ser'icii de paz 400lei/lun U12 luni ? in'esti0ii ?transport produse &00lei/lun U12 luni ?chirie spa0iu 1& m ptra0i $&0 ,..00lei lei/lun U12 luni ?consuma#ile di'erse T ser'icii de ..000lei conta#ilitate
1$

2012

2013

2...00lei

2...00lei

2...00lei

10..00lei

10..00lei

100.000le i 1.200lei 1..00lei 1.200lei 4..00lei 4.400lei $.000lei

130.000le i 1.200lei 1..00lei 1.200lei 4..00lei

1$0.000lei

1.200lei 1..00lei 1.200lei 4..00lei

$.000lei ,..00lei ..000lei

$.000lei ,..00lei ..000lei

?cheltuieli de constituire ?constituire pre0 la utilit0i ond de rezer' pentru acoperirea cre(terilor de

3.000lei &00lei 1.000lei 2.000lei

?pro'izioane pentru deprecierea 1000lei mr urilor ? ond de rezer' pentru cre(teri &.000lei salariale ?cheltuieli administra0ie/management ?cheltuieli cu pu#licitatea 4 T"T)5 CS*5T69*59 1.&00lei 1.000lei 1.$..00

2.000lei 10.000lei

3.000lei 1&.000lei

1.&00lei 1.000lei 21&./00

1.&00lei 1.000lei 2&2./00

=ugetul de 'enituri (i cheltuieli este un instrument managerial care asigur1 2n e@presie economice a irmei. *'olu0ia cheltuielilor pentru primii trei ani de unc0ionare.CTa#el ,D )+ 9 )+ 99 )+ 999 1.$..005*9 21&./005*9 2&2./005*9 inanciar1 dimensionarea o#iecti'elor irmei1 a cheltuielilor1 'eniturilor (i rezultatelor1 precum (i e'aluarea e icien0ei

1,

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Cre(terea cheltuielilor care se o#ser' se datoreaz 2n principal ridicrii pla onului pentru mr urile achizi0ionate spre a i comercializate. *'olu0ia pre'izionar a 'eniturilor pentru primii trei ani de unc0ionareCTa#el .D -*+9T 4R*-9V9"+)T )+ 9 2.0.0005*9 -*+9T 4R*-9V9"+)T )+ 99 320.0005*9 -*+9T 4R*-9V9"+)T )+ 999 3/0.0005*9

400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 AN I AN II AN III

VNZRI

3ursele de

inan0are tre#uie s acopere integral 'aloarea total a

in'esti0iei (i cheltuielile estimate a se e ectua 2n 9 an de unc0ionare al societ0ii.

"6.INDICATORI DE EFICIEN(
)+65 9
1.

4ro it #rutW 2.0.000?1.$..00W/3.200 lei 9mpozit pro itW/3.200U1$JW14./12lei 4ro it netW/3.200?14./12W,-".--% # )+65 99 4ro it #rutW 320.000?21&./00W104.100 lei 9mpozit pro itW104.100U1$JW1$.$&$lei 4ro it netW104.100?1$.$&$W-,"***% #

)+65 999 4ro it #rutW 3/0.000?2&2./00W13,.100lei 9mpozit pro itW13,.100U1$JleiW21./3$lei 4ro it netW13,.100?21./3$ W//0"/1*% # 4R"<9T65 4R*C"+9V)T ) <9 R*)59V)T CTa#el /D 4R"<9T R*)59V)T
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 AN I AN II AN III

)+ 9 ,..2.. lei

)+ 99 .,.444 lei

)+ 999 11&.1$4 lei

CAPACITATEA DE AUTOFINANARE 2Ta3 % /+4 B+C)3KR9 4R*-9V9"+)T* 45KM9 2011 2.0.000lei 1.$..00lei 2012 320.000lei 21&./00lei 2013 3/0.000lei 2&2./00lei
1/

4R*-9V9"+)T* C.<.

/3.200lei

104.100lei

13,.100lei

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2011 C.F. PLI NCAS RI

2012

2013

/,"CONCLU(II I PERSPECTIVE DE DE(VOLTARE )naliz>nd planul de a aceri prin prisma indicatorilor calcula0i putem spune c acesta este 'ia#il . %in calculul indicelui de pro ita#ilitate a'em la o unitate monetar in'estit un pro it de 114$ unit0i monetare. "#iecti'ele 'iitoare ale irmei sunt rsp>ndirea magazinelor noastre 2n iecare ora( din 0ar pentru o distri#u0ie c>t mai #un. Telcom lanseaz un program na0ional de reciclare a tele oanelor mo#ile1 cu scopul de a reduce cantitatea de de(euri electronice1 pentru un mediu mai curat si mai sntos. 4rin acest program Telcom colecteaz Cindi erent de model (i de starea de unc0ionare a acestoraDE

tele oane mo#ile #aterii incarcatoare


20

dispoziti'e hands? ree Tele oanele colectate in magazinele 34**% T*55 sunt recondi0ionate

pentru a i reutilizate 2n 0ri 2n curs de dez'oltare. )paratele (i accesoriile care nu pot i reparate1 sunt dezmem#rate1 iar materialele componente sunt recuperate (i re olosite pentru a#ricarea de echipamente noi1 2n industria de telecomunicatii sau 2n alte industrii1 printr?un proces de reciclare .

21

S-ar putea să vă placă și