Sunteți pe pagina 1din 54

www.cartiaz.

ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 1

Noţiuni introductive in Pspice

VII.1.1 Ce reprezintă PSpice?


PSpice reprezintă un program care realizează simularea reală a unui circuit. În mod
normal, circuitul este descries cu un editor de text (utilizând limbajul PSpice). PSpice simulează şi
calculează caracteristicile circuitului electric. În cazul în care dorim o ieşire grafică atunci se
impune transferul datelor în programul PSpice -Probe.
Ce este acceia o probă ?
Proba este un program care preia datele dintr-un circuit electric şi realizează afişarea
unei diversităţi de grafice solicitate de utilizator. De exemplu : Utilizând editorul TextEdit din
programul PSpice pentru un circuit RLC cu cosine Transient, definit "sample.cir", care trebuie să
se impină anumitor condiţii:
Vstep a 0 pwl .5us,0 .501us,1
Ra0 a 0 1
Esource 1 0 value {V(a)*(.5-.5*cos(7.53982Meg*(time-.5us)))}
R 1 2 1k
L 2 3 .25mH
C 3 0 100pF
Echeck 4 0 value={.823*cos(7.5398Meg*time+.433)}
Rcheck 4 0 1
.tran 5u 5u .03u
.probe
.end
Pentru simularea circuitului vom urma următorii paşi:
1) Se copiază textul program peste un texteditor precum "Notepad". Se salvează într-un director
sub o denumire cu extensia .cir ;
2) Se deschide programul Pspice;
2) Din meniul file din PSpice se deschide fişierul "nume.cir"
3) PSpice va putea simula circuitul. Dacă se transmite mesajul "Successful Simultion", se
confirmă O.K
4) Se acţionează opţiunea 'Examine Output' din meniul file din PSpice. Va apare un editor de
text, eventual însoţit de un lot de informaţii utile.
5) Se revine la tefreastra PSpice şi se apelează opţiunea 'Run Probe...' din meniul file.
Programul Probe va demara printr-un grafic gol în fereastra Probe şi ulterior graficul trasat.
7) Se poate închide ferestrele PSpice, Probe şi Textedit.
Bara de meniuri

Bara de meniu, afişat în partea superioară a ferestrei Schematics ne redă articolele


necesare desenării şi simulării circuitelor şi pot fi apelate la nevoie prin execuţie click:

Meniu File Meniu Edit Meniu Options Meniu Analysis


Cele mai multe din Utilizate pentru editare Se poate utiliza Foarte utilizat pentru
opţiuni sunt scheme. Multe opţiunilr: opţiunile:
convenţionale. opţiuni sunt Wire- care permite Setup – care permite
autoexplicative, de desenarea unui analiza schemei
exemplu cut, copy fir specifiate
şi paste Get New Part – care Simulate – simularea
selectează o circuitului
componentă din Examine Output –
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 2

fişierul Library.vizualizarea
fişierului de
ieşire creat în
timpul simulării.
Celelalte meniuri, Navigate, View, Options, Tools, Markers, Window au opţiuni utile, dar nu
absolut necesare în cazul acestei abordări.
Meniul Parts
Acesta poate fi accesat în 3 moduri:
(1) Din meniul Draw, click pe Get_new_Part

(2) click pe icoana meniului de parts


(3) prin tipul "Cntrl -G"

Se startează prin click pe icoana

Lista din stânga reprezintă piesele componente dispoinibile pentru evaluarea versiunii de
PSpice. Pentru a vedea o anumită piesă se selectează Libraries.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 3

Din partea dreaptă se selectează acesul la o anumită bibliotecă şi funcţie de aceasta în


partea stângă apare o listă diferită de piese. Dacă se doreşte o piesă anume se mută indicatorul şi
se dă O.K. De exemplu, rezistorii sunt amplasaţi în biblioteca slb libray, iar pentru a selecta un
rezistor se alege biblioteca analog.slb , se indică "R" şi se apasă O.K, apoi se exercită un click
pe Place & Close în fereastra următoare.
VII.2 Simularea unui circuit simplu utilizând Probe
Se utilizează softul numit "Probe", utilizat pentru afişarea rezultatelor simulării grafice, de
exemplu cu Op Amp, pentru o analiză tranzitorie în timp cu reprezentarea grafică a valorilor
corespunzătoare în funcţie de timp.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 4

Considerăm că dorim afişarea graficului lui Vin şi Vout vs time. Slegând opţiunea Add
Trace din meniul Trace.

Fereastra din stânga conţine o listă de curenţi şi tensiuni reprezentaţi în funcţie de timp.
Fereastra din dreapta conţine o listă de operatori matematici ce pot operate asupra tensiunii
curentului selectat. Pentru a reprezenta tensiunea funcţie de timp, se rulează în fereastra din
stânga şi se priveşte în V(Vin)., executând click pe ONCE pentru apariţia butonului de comandă
linie Trace Expression. Pentru reprezentarea grafică a tensiunii Vin(t) şi Vout(t)se rulează
V(Vout) din fereastra din dreapta însoţit de O.K.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 5

VII.2.1 Familiarizarea cu Schematics

Paşii esenţiali în Schematics sunt desenarea pe o pagină nouă (goală), simularea

circuitului şi examinarea rezultatelor. Mesajul vizual permite identificarea a what is wrong


atunci cînd circuitul nu simulează.
X.2.2 Simularea unui circuit simplu
Pentru calculul curentului prin circuit la bornele unui rezistor, utilizând Schematics vom
utiliza următorul mod de operare

♦ În primul rând dăm comanda Getting the Parts executând Click pe icoana meniului

pentru selectare piese


- Rezistor: - se selectează biblioteca analog.slb şi se execută click pe piesa denumită R
urmat de un O.K. şi click Place în fereastră, şi mutarea componentei pe ecranul paginii
albe. Se pot repeta şi opţiuni de plasare în pagină şi a altor rezistori. Dacă, nu dorim de
execută click pe butonul din dreapta al mausului.
- Sursa de tensiune D.C: - Intrăm în fereastra meniului de piese şi selectăm biblioteca
source.slb. pentru alegerea piesei VDC. Şi transferul ei oriunde pe pagina de desenare.
- Împământare (masa): PSpice impune un punct de referinţă (masa), fapt pentru care se
alege din biblioteca port.slb articolul AGND (analog împământării) şi se transferă oriunde
în pagina de desenare.
- Ampermetru/Voltmetru: Pentru măsurarea curentului şi al tensiunii utilizămdin biblioteca
special.slb articolul IPROBE , de exemplu pentru măsurarea curentului, iar pentru
măsurarea tensiunii articolul VIEWPOINT . Se trece la conectarea pieselor, treansferate
aleatoriu pe ecran, între ele.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 6

♦ În primul rând vom orienta corect piesele. Pentru rotirea unei piese pe desen se va executa
un click pe piesă, cu butonul din stânga iar comanda cntrl-R va produce rotirea piesei cu
90 grad.

Pentru conexiuni se va utiliza wiring tool. Prin apelare pe icoana pencil .


♦ Se execută left-click pe terminalul pozitiv al sursei cu pencil marker. şi apoi pe terminalul
piozitiv al ampermetrului, fapt ce va genera un fir de lagătură. Se execută un al doilea left-
click pe terminalul pozitiv al ampermetrului pentru înregistrarea conexiunii.

♦ La finalul conectării circuitului ambele ramuri vor fi legate la borna de împământare.

Observăm că valoarea sursei şi al rezistorului sunt setate default 1V şi respectiv 1k. Pentru
a schimba tensiunea sursei la 10V se execută un dublu click pe 0V label al bateriei şi apare
următoarea fereastră:

Se trece valoarea de 10V şi se execută O.K. Pentru a schimba valoarea rezistorului de la


1K la 2K se execută dublu click pe rezistor şi apare fereastra de mai jos:
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 7

În fereastra din stânga este lista atributelor de setare a rezistorului care se poziţionează pe
linia VALUE=1k . Din fereastra din dreapta se modifică valoarea parametrului de la 1K la 2K urmat
de un Click pe Save Attr, şi un Click pe O.K .
Urmează simularea, fapt pentru care din PSpice se comandă salvarea circuitului din meniul File
cu execuţie click pe Save As... test1. circuitul fiind salvat cu extensia .sch .

Pentru lansarea simulării circuitului se execută click pe icoana de simulare , iar după
terminarea acesteia Viewpoint va lista tensiunile nodale în V iar IProbe va lista curentul în A.

VII.2.3 Simularea circuitului cu un Op amp


Se doreşte analiza circuitului de mai jos cu o sursă de tensiune sinusoidală cu amplitudinea
de 0.1Vp şi frecvenţa =1KHz.

Se execută Getting Parts prin Click pe icoana


- Sursa sinusoidală Se apelează biblioteca source.slb. , se alege VSIN şi se confirmă o.k.,
urmat de transferul acestuia oriunde pe pagina nou deschisă.
- Rezistorii Se apelează rezistorii R din biblioteca analog.slb.
- Amplificator operaţional Se apelează To get an Op Amp pentru a intra în biblioteca
val.slb , şi se alege UA741, urmat de transferul pe pagina de desenare. Pentru a modifica
orientarea convenţională în pagina de desenare (cu terminaţia '-ve') ne poziţionăm pe Op
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 8

amp iar cu comenzile cntrl-R şi cntrl-F se execută rotirea şi respectiv inversare până se
obţine poziţia corectă.

- Masa – Este nevoie de 3 mase analogice, cu utilizarea ANGD din port.slb Urmează
conectarea circuitului utilizând wiring tool.

VII.3 Setarea valorilor


Pentru modificarea tensiunii sinusoidale se execută dublu click pe sursa de tensiune şi
apare fereastra:

Se utilizează parametrii
• VOFF=0 (variaţie tensiune=0)
• VAMPL=0.1 (vârf amplitudine =0.1V)
• FREQ=1k (frecvenţa 1KHz)
cu click pe Save Attr după fiecare modificare.
Dorim modificarea tensiunii de alimentare DC, de la 10V, cu conectarea polarităţii pozitive
pe pinul 7, la -10V , cu conectarea pe pinul 4. Se va compara, în urma simulării tensiunile de
intrare Vin şi de ieşire Vout., fapt pentru care se merge în port.slb library. şi se selectează
articolul BUBBLE, şi se transferă două cpii pe ecran. Se execută left-click pe bubble şi se mută la
nodul de intrare tensiune 'Vin'şi se repetă operaţiunea pentru 'Vout'.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 9

Se impune specificarea modului de analiză de realizat, înaintea simulării utilizând icoana


corespunzătoare:

Se execută click pe bara tranzitoriu, şi cu excepţia Print Step şi Final Time va apărea
fereastra care indică cum va fi displayul sau graficul:

Se execută Click pe final time şi se schimbă valoarea la 2ms, ceea ce înseamnă că


setăm axa orizontală de la 0 la 2ms. Parametrul Print Step indică că PSpice va printa fişierul de
ieşire, cu modificarea Print Step la 2ms also (respectiv Pspice va printa rezultatele din fişierul de
ieşire la fiecare 2ms). Dacă nu se doreşte afişarea imediată vom indica printstep = final
value ceea ce va permite o rulare mai rapidă a simulării. Salvăm circuitul ca test 2 şi ulterior

simularea prin execuţie click pe icoana


www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 10

VII.3.4 Pornirea Schematics

Această operaţie se va face din Start Menu.cu click , şi cu selectare program

Generarea unei unde patratice


Sursa se obţine din biblioteca source.slb, şi apelând Vpulse.

Parametrii sursei se obţin prin următoarele atribute:

cu următorul rezultat grafic:

Generarea formei de undă din sursa de tensiune


Sursa de tensiune se obţine din biblioteca source.slb ,(numită, de exemplu VSIN. ), cu
identificarea formei de undă ce poate fi generată, prin conectare la circuit şi apoi analiza tranzitorie
pe sursă şi simulare, vitzionând opţional rezultatele cu Probe.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 11

Parametrii sursei se obţin din următoarele attribute:

Se execută click pe icoana de analiză şi se allege analiza transient cu Print


Step şi cu Final Value = 2ms. Se simulează circuitul şi se vizualizează rezultatele:

Generarea unei unde triunghiulare


Sursa se obţine din librăria source.slb şi se apelează Vpulse .

Parametrii sursei se obţin din următoarele atribute:


www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 12

iar rezultatele simulării sunt:

Generarea pantei lineare


Sursa se obţine din biblioteca source.slb şi apelând Vpwl.

Parametrii sursei se obţin din atributele:


www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 13

VII.4 Rezumat al comenzilor şi utilităţilor în Pspice


Descrierea care urmează utilizează următoarele convenţii pentru declararea unui format
oarecare:
|name| necesar pentru definire
{name} opţional pentru definire
[a,b,c] alegerea lui a, b, sau c în definire
(name) paranteze necesare în definire
VII.4.1 Comenzi în PSPICE
Comandă Denumire Descriere şi exemplificare

Linie de Liniile care încep cu a * sunt linii de comentariu pe care PSpice nu


* o execută .
comentariu Example :*Această linie este un comentariu

Când o linie are înainte semnul ; PSpice tratează informaţia de la


Comentariu în dreapta acestiua ca un comentariu.
;
interiorul liniei Example : C1 1 0 1P ; Comentariu

Când linia începe cu semnul + PSpice interpretează linia ca fiind


cntinuarea liniei de mai sus, care descriu împreună modelul
Continuarea MNPN.
+
liniei anterioare Example :
.model MNPN NPN IS=1e-15 BF=100 RE=5
+ RB=50 CJE=10f

Formatul general:
AC [LIN,DEC,or OCT] |# points| |start frequency| |
stopfrequency|
• .AC impune PSpice rularea circuitului într-un domeniu dat de
frecvenţă. Domeniul de frecvenţă este de la |start
frequency| la |stop frequency| inclusiv (1Hz÷1MHz).
• Simularea în timp a circuitului se realizează în timp eşantionat
|# points|, diviziune specificată prin
Analiză în c.a. LIN, DEC, or OCT.
.AC
(frecvenţă) - LIN înseamnă rularea simulării în |# points| pe tot domeniul
de frecvenţă
- DEC înseamnă rularea simulării în |# points| pe decade
(puteri în baza 10) pe întreg domeniul de frecvenţă (cu 20
puncte de simulare pe decadă).
- OCT înseamnă rularea simulării în |# points| pe octeţi (pueri
în baza 2) pe întreg domeniul de frecvenţă.
Example :
AC DEC 20 1 1MEG
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 14

Formate generale:
• .DC [LIN] |sweep variable name| |start value| |end
value|
+ |increment value| {nested sweep}
• .DC [OCT,DEC] |sweep variable name| |start value| |
end value|
+ |# points| {nested sweep}
• .DC |sweep variable name| LIST |values ...| {nested
sweep}
- .DC apelează PSpice pentru a găsii punctele de polaritate în
c.c. ale circuitului
- |sweep Variable name| reprezintă valorile care se modifică
pe domeniul specificat (variabile multiple).
- Numărul de simulări este determinat prin declaraţia LIN, DEC,
OCT, or LIST.
♦ LIN înseamnă rularea simulării pe domeniul specificat cu
incremental |increment value|.
♦ DEC înseamnă rularea simulării în |# points| pe
decadă în domeniul specificat.
♦ OCT înseamnă rularea simulării în |# points| pe octet
.DC Analiză în c.c. pe domeniul specificat.
♦ LIST rulează simularea numai pentru valorile date prin |
values ...|
- |sweep variable name| poate fi fie o sursă independebntă,
fie un parametru model.
Examples :
.DC LIN VIN 0 5 1
- sursă variabilă de la 0V la 5V cu increment de 1V.
.DC RES RMOD(R) 0.9 1.0 0.001
- rezistenţă variabilă cu un multiplu model RMOD de la 0.9 la1.0 cu
increment de 0.01.
.DC TEMP LIST -55 27 125
- rularea simulării la temperaturile -55 0C, 27 0C şi 125 0C.
.DC LIN VIN 3 5 1 VCC 4.9 5.1 0.01
rulare cu o sursă de tensiune cu variaţie neprevăzută VIN şi VCC.
VCC considerată ca o buclă închisă în timp ce VIN este considerată
ca o buclă deschisă. Cu VIN fixat s fixed, VCC este variabil linear
pe domeniul de la 4.9V la 5.1V cu increment de 0.01V. Dacă VIN
este incrementat VCC rămâne variabils pe acest domeniu. Se
comntinuă VIN pe întreg domeniul variabil de la 3V la 5V cu
increment de 1V.
Formatul general:
.END
Comanda .END declară sfârşitul programului PSpice al circuitului.
Sfârşitul Toate datele şi comenzile vor fi amplasate înaintea acestei linii.
.END
circuitului Deşii sub acelaşi netlist pot rula mai multe circuite, acestea
trebuiesc separate de comanda .END.
Example :
.END

.ENDS Sfârşitul unui Formatul general:


subcircuit .ENDS {nume subcircuit}
Comanda .ENDS declară sfârşitul definirii unui .SUBCKT. Este
indicat de a specifica numele subcircuitului după această
comandă.
Examples :
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 15

.ENDS
Sfârşitul descrierii .SUBCKT
.ENDS OPAMP
Sfârşitul descrierii .SUBCKT OPAMP.
Formatul general:
.FOUR |frequency value| |output variable|
Analiza Fourier se realizează prin|output variable| şi
descompunerea semnalului analizei semnalului tranzitoriiu care
rezultă se descompune în componente Fourier cu frecvenţa
Analiza seriei fundamentalei dată de |frequency value|.
.FOUR Example :
Fourier
.TRAN 1u 1m
.FOUR 10K V(5) V(7)
În exemplu, rezultatele analizei se face prin rularea pentru
tensiunile în nodurile 5 şi 7 descompuse în serie Fourier cu
frecvenţa fundamentalei de 10kHz.
Formatul general:
.IC |V(|node #|)| = |value| ...||
Comanda .IC fixează tensiunea nodală în nodul |node #| la |
value| V pentru toate punctele de analiză şi apelează în analiza
tranzitorie tensiunea nodului la momentul de timp t=0. Această
comandă se utilizează uneori pentru a determina mai uşor
Condiţie iniţială convergenţa (presupunând cunoscută valoarea finală) sau pentru
.IC
tranzitorie indexarea tensiunii capacitive iniţiale. După analiza în punctual de
bază este completă nodurile nu mai ajută la valorile specificate şi
este posibil modificarea timpului.
Example :
.IC V(5) = 0 V(7) = 5
În exemplu, tensiunile în nodurile 5 şi 7 asunt setate la 0V şi
respective 5V pe durata analizei punctului de bază.
Formatul general:
.INC |filename|
Include un Comanda .INC declară că PSpice trebuie să includă în execuţia
.INC analizei cnţinutul lui |filename|, care nu trebuie să conţină
fişier
declaraţia .END.
Example:
.INC C:\LIB\DVCO.CIR

Formatul general:
.LIB |filename|
Fişierul Comanda .LIB declară că PSpice poate vizualiza modelele dorite
.LIB
bibliotecii din fişierul |filename|.
Example:
.LIB MOT1.LIB

.MC Analiză Monte Formatul general:


Carlo .MC |# runs| [DC,AC, or TRAN] |output variable|
YMAX
+{LIST} {OUTPUT |output specification}
Comanda .MC face ca PSpice să ruleze procedura Monte Carlo
sau o analiză statistică pe un circuit privind răspunsul la variaţia
unor alţi parametrii |output variable| , respective acei parametrii
din model care conţin toleranţele DEV şi LOT tolerances (a se vedea
pentru detaliu .MODEL ).
• Prima rulare este dată pentru valoarea nominală a parametrilor
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 16

. Comanda |# runs| apelează PSpice de câte ori este


nevoie.
• Una din declaraţiile DC, AC sau TRAN poate fi specificată |
output variable| pentru ca PSpice să salveze informaţia
statistică asupra variabilei date.
• . YMAX indică opraţia care trebuie realizată pentru valorile din
|output variable| pentru reducerea lor la o singură valoare,
bazată pe comparaţia dintre execuţia nominală şi execuţiile din
subsecvenţe.
• LIST apelează PSpice pentru a lista valorile parametrilor din
model la începutul fiecărei rulări.
Ieşirea din a n-a rulare iniţială este controlată prin comenzile
.PRINT, .PLOT sau .PROBE din netlist. Pentru celelalte rulări
ieşirea este blocată până la pariţia cuvântului cheie OUTPUT., când
|output specification|va acţiona. Această specificaţie poate fi:
ALL forces all output to be generated
FIRST |value| gives output for the first |value| runs
EVERY |value| gives output every |value| run
RUNS |value ...|gives output for the runs listed in |
value ...|
Example :
• .MC 10 TRAN V(5) YMAX
pentru 10 rulări statistice tranzitorii cu salvarea valorilor (5).
• .MC 50 DC IC(Q7) YMAX LIST
pentru 50 rulări statistice în c.c. cu salvarea valorilor lui IC(Q7) şi
cu listarea parametrilor după fiecare rulare.
• .MC 20 AC VP(13,5) YMAX LIST OUTPUT ALL
pentru 20 rulări statistice în c.a. cu salvarea valorilor lui VP(13,5)
listarea parametrilor după fiecare rulare şi stocarea rezultatelor
după fiecare rulare.
.MODEL Model Formatul general:
.MODEL |name| |type|
+[|parameter name| = |value| {tolerance
specfication} ...]
Declaraţia .MODEL descrie un set de parametrii a unui dispozitiv
care sunt utilizaţi în netlist pentru unele componente.
• |name| reprezintă numele componentei mode care este
utilizată.
• |type| reprezintă tipul de dispozitiv care poate fi unul dintre:
CAP capacitate
IND inductor
RES rezistor
D diodă
NPN tranzistor bipolar NPN
PNP tranzistor bipolar PNP
NJF comunica ţ ie JFET - N
PJF comunica ţ ie JFET - P
NMOS comunica ţ ie MOSFET - N
PMOS comunica ţ ie MOSFET - P
GASFET comunica ţ ie MESFET GaAs - N
CORE miez magnetic nelinear (transformatori)
VSWITCH comutator tensiune controlată
ISWITCH comutator current controlat
• |type| reprezintă lista parametrilor care descriu modelul de
dispozitiv. Niciunul sau toţi parametrii trebuie să aibă valori
estimate, în caz contrar se va lua valori default (incluse în
desrierea individuală a dipozitivului
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 17

• |tolerance specification| este utilizată în analiza .MC şi


are ca format:
[DEV |value|{%}][LOT |value|{%}]
- Toleranţa LOT examinează toate dispozitivele care se referă la
model şi care prezintă anumite variaţii în fiecare rulare.
- Toleranţa DEV este independentă de celelalte, respective
dispozitivele vor avea în fiecare rulare variaţii deferite.
- % indică o toleranţă relativă (procentuală) şi care este omisă
când |value| a parametrilor descrişi suint în aceiaşi unitate de
măsură.
Example :
.MODEL MNPN NPN IS=1e-15 BF=100
descrie un model MNPN care în mod standard este luat default ca
NPN , cu excepţia când IS=1e-15 şi BF, beta, =100.
.MODEL DLOAD D (IS=1e-9 DEV 0.5% LOT 10%)
descrie o diodă model DLOAD cu IS dat şi toleranţele LOT şi DEV
date.
Formatul general:
.NODESET | V(|node|) = |value| ... |
Comanda .NODESET dă o iniţiere aleatorie în PSpice pentru
punctual de polarizare în c.c., care va efectua o iteraţie ca modifică
tensiunea nodală specificată până la convergenţa circuitului
.NODESET Nodeset (identificat punctual de polarizare în c.c.). Totodată este utilizat
pentru accelerarea convergenţei.
Example :
.NODESET V(2)=1 V(5)=2
În exemplu, calculul punctului de polarizare iniţializat vîntâmplător
are V(2) = 1V şi V(5) = 2V.
Formatul general :
.NOISE V(|node|{,|node|}) |name| {internal
value}
Comanda .NOISE analiza zgomotului unui circuit în c.a.
• V(|node|{,|node|}) reprezintă o tensiune de ieşire care
este,fie tensiunea într-un nod (respectiv, V(5)), fie diferenţa de
tensiune între două noduri (respectiv, V(4,5)).
• |name| nu reprezintă un generator de zgomot, dar este
destinat calculului zgomotului echivalent la intrare şi poate fi, fie
o sursă de tensiune, fie una de current. Dispozitivele care
.NOISE Analiză zgomot generează zgomot într-un circuit sunt rezistorii şi
semiconductorii. La fiecare analiză în frecvenţă în c.a. fiecare
contribuţie a generatorului de zgomot este determinată şi
propagată la nodul de ieşire, unde sunt însumaţi toţi RMS. Din
această valoare totală, şi câştigul circuitului, este calculat
zgomotul echivalent la ieşire.
• {interval value} reprezintă o opţiune la care PSpice
listează intervalul detaliat, funcţie de a n-a frecvenţă, într-un
table care detaliază contribuţia la zgomot al fiecărui generator
de zgomot
Example :
.NOISE V(5) VIN

.OP Analiză punct Formatul general :


de polarizare .OP
Comanda .OP face ca PSpice să listeze informaţia detaliat în jurul
punctului potenţial în fişierul .OUT.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 18

Example :
.OP

.OPTIONS Opţiuni Formatul general:


• .OPTIONS |option name ...|
• .OPTIONS (|option name|=|value| ...)
Comanda .OPTIONS este utilizată la setarea tuturor opţiunilor,
limitelor şi parametrilor de control pentru diferite tipuri de analiză.
Sunt două tipuri de opţiuni.
Opţiunea FLAG(care poate fi listată):
Opţiune Semnificaţie
ACCT La sfârşitul tuturor analizelor este extras rezumatul
şi cantitatea de informaţii
LIST Este extras rezumatul dispozitivelor din circuit
NODE Este extras o listă tabelară
NOECHO Suprimă listingul fişierului de intrare
NOMOD Suprimă listingul parametrilor model şi valorile de
temperatură
NOPAGE Suprimă pagina şi printarea unui însemn pentru
fiecare secţiune importantă de ieşire.
OPTS Sunt extrase toate valorile optate
WIDTH Identic .WIDTH OUT = declaraţie
Opţiunea VALUE (care impune specificarea unei valori) :
Opţiune Semnificaţie
ABSTOL Cea mai bună precizie pentru curenţi
Units = amp ; default value = 1pA
CHGTOL Cea mai bună precizie pentru sarcină
Units = coulomb ; default value = 0.01p C
CPTIME Timpul CPU permis pentru rulare
Units = sec ; default value = 1E6
DEFAD Golire aria default (AD) din MOSFET
Units = meter^2 ; default value = 0
DEFAS Default aria sursei (AS) din MOSFET
Units = meter^2 ; default value = 0
DEFL Lungimea porţii (L)default din MOSFET
Units = meter ; default value = 100u
DEFW Lăţimea porţii (W) default din MOSFET
Units = meter ; default value = 100u
GMIN Conductanţa minimă utilizată pentru orice ramură
Units = ohm^-1 ; default = 1E-12
ITL1 DC şi limita de iteraţie a unui punct potenţoial orb
default value = 40
ITL2 DC şi limita de iteraţie a punctului de potenţial ales
întâmplător
default value = 20
ITL4 Limita de iteraţie în orice punct în analiza
tranzitorie
default value = 10
ITL5 Limita de iteraţie totală pentru toate punctele în
analiza tranzitorie (ITL5=0 înseamnă ITL5=infinit)
default value = 5000
LIMPTS # maxim de puncte admis de orice table de listare
sau plotare
default value = 201
NUMDGT # de digiţi în tabelul de listare (în mod obişnuit
max. 8 digiţi)
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 19

default value = 4
PIVREL Amplitudinea maximă necesară pentru oivot în
rezolvarea matricială
default value = 1E-3
PIVTOL Amplitudinea relativă necesară pentru oivot în
rezolvarea matricială
default value = 1E-13
RELTOL Precizia relativă pentru V's şi I's
default value = 0.001
TNOM Temperatura default (la care parametrul model se
presupune a fi măsurată)
Units = ¡C ; default value = 27
TRTOL Precizia de reglare în analiza tranzitorie
default value = 7.0
VNTOL Cea mai bună precizie pentru tensiuni
Units = Volts ; default value = 1uV
Examples :
.OPTIONS NOECHO
Nu apelează PSpice pentru repetarea intrarea netlist în fişierul
.OUT
.OPTIONS LIMPTS = 100
Apelează PSpice pentru limitarea punctelor din tabelul sau plotarea
la 100 puncte
Formatul general:
.PLOT [DC,AC,NOISE,TRAN] |output variable ...|
+ {(|lower limit value|,|upper limit value|)}
Comanda .PLOT apelează PSpice pentru a crea o plotare al
semnalului |output variable| în fişierul .OUT fie pentru un DC,
AC, TRAN, fie pentru analiza NOISE .
Examples :
.PLOT Plotare .PLOT TRAN V(5) V(9)
În exemplu, PSpice face o plotare a rezultatelor unei analize
tranzitorii rulate pentru tensiunile din nodurile 5 şi 9.
.PLOT TRAN V(2,3) (0,5V)
În exemplu, PSpice crează o plotare, limitată în domeniul de la 0V
la 5V, a rezultatelor unei analize tranzitorii rulate pentru diferenţa
de tensiune dintre nodurile 2 şi 3.
Formatul general:
.PRINT [DC,AC,NOISE,TRAN] |output variable ...|
Comanda .PRINT apelează PSpice pentru crearea unui table al
semnalului |output variable| în fişierul .OUT fie pentru un DC,
AC, TRAN, fie pentru analiza NOISE.
Printare Examples :
.PRINT
(Listare) .PRINT TRAN V(5) V(9)
În exemplu, PSpice face un table a rezultatelor analizei tranzitorii
rulate pentru tensiunile din nodurile 5 şi 9.
.PLOT TRAN V(2,3)
În exemplu, PSpice crează un tabel, a rezultatelor unei analize
tranzitorii rulate pentru diferenţa de tensiune dintre nodurile 2 şi 3.
.PROBE Probă Formatul general:
(Simulare) .PROBE {|output variable ...|}
Comanda .PROBE apelează PSpice pentru a scrie rezultatele unei
simulări al unui DC, AC sau a unui regim tranzitoriu într-un format
ce poate fi citit grafic după procesare. Dacă .PROBE se utilizează
prin opţiunea |output variable| vor fi salvate numai acele
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 20

semnale (necesar pentru ca fişierul PROBE.DAT să nu devină foarte


mare).
Examples :
.PROBE
PSpice salvează toate datele în fişierul PROBE.DAT.
.PROBE V(2)
PSpice salvează în fişierul PROBE.DAT numai semnalele de
tensiune pentru nodul 2
Formatul general:
.SENS |output variable ...|
Comanda .SENS apelează PSPICE pentru rularea analizei
senzitivităţii unui DC. Odată ce circuitul este linearizat în jurul
Analiză punctului potenţial, sunt calculate şi extrase senzitivităţile fiecărui |
.SENS
senzisivitate output variable| pentru valorile şi parametrii tuturor
dispzitivelor.
Examples :
.SENS V(1) I(VCC)
PSpice va rula analiza senzitvităţii unui DC în nod V(1) şi I(VCC)
Formatul general:
.SUBCKT |name| {node ...}
• Declaraţia .SUBCKT face ca un subcircuit din netlist (apelate
prin X' ) să fie descries până la comanda .ENDS. Un
subcircuit RES10 reprezintă un rezistor cu paraziţi capacitivi.
• |name| reprezintă numele subcircuitului.
Definire
.SUBCKT • {node ...} reprezintă lista opţională de noduri locale ale
subcircuit subcircuitului utilizate pentru conectare la nivelul superior.
Examples :
.SUBCKT RES10 1 2 3
R 1 2 10
C1 1 3 1p
C2 2 3 1p
.ENDS

Formatul general:
.TEMP |value ...|
Comanda .TEMP apelează PSpice pentru ruilarea simulării la
.TEMP Temperatură temperaturile listate.
Examples :
.TEMP -55 27 125
În exemplu, PSpice simulează circuitul la T=-55¡C,27¡C şi 125¡C
Formatul general:
.TF |output variable| |input source|
Comanda .TF impune PSpice calcularea funcţiei de transfer a
unui semnal mic dintr-un circuit în jurul punctului potenţial. Sunt
Funcţia de extrase şi transferate fişierului .OUT, câştigul de la |input
.TF source| la |output variable|, rezistenţele de intrare şi de
transfer
ieşire.
Examples :
.TF V(OUT) VIN
PSpice va calcula funcţia de transfer şi rezistenţele de la intrarea şi
ieşirea pornind de la sursă VIN la nod V(OUT).
.TRAN Analiză în Formatul general:
regim .TRAN{/OP}|print step value| |final time value|
+ {|no print value| {step ceiling value}} {UIC}
tranzitoriu
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 21

• Comanda .TRAN apelează PSpice pentru rularea analizei


tranzitorii, în timp, de la t = 0 la t = |final time value|,
cu posibilitatea de alterare a pasului de timp. Pasul de timp
default maxim este |final time value|/50.
• {step ceiling} ieste opţională şi apelează PSpice pentru
limitarea saltului pasului de timp în interval.
• |print step value| apelează Pspice pentru intervalul de
timp utilizat la printarea sau plotarea informaţiei din fişierul
.OUT
• |no print value| apelează PSpice pentru a nu printa
informaţia de la t = 0 la t = |no print value|.
• Opţiunea {/OP} apelează PSpice pentru printarea informaţiei
din punctual potenţial salvate în fişierul .OUT.
• {UIC} apelează PSpice pentru a sării peste calculele punctului
potenţial.
• .IC opţiune utilizată pentru capacităţi şi inductanţe.
Examples :
.TRAN 20n 1u
În exemplu, PSpice rulează analiza tranzitorie de la t = 0 la t =
1us.Extragerea este printată sau plotată la fiecare 20ns cu datele
din fişierul .OUT
Formatul general:
.WIDTH OUT =
Comanda .WIDTH apelează PSpice lăţimea caracterelor la
.WIDTH Lăţime extragere (Default 80 caractere).
Examples :
.WIDTH OUT = 120
Fişierul .OUT va avea linii cu lăţimea de 120 caractere.
B GaAsFET Formatul general:
B|name| |drain| |gate| |source| |model| {area value}
• B declară un GaAsFET pe care PSPICE îl modelează ca un
FET|model| intrinsic cu o rezistenţă ohmică (RD/arie) în serie
cu o comunicare |drain|, respective o rezistenţă ohmică
(RS/arie) înseriată cu sursa |source| şi o rezistenţă ohmică
(RG) înseriată cu poarta |gate|.
• {area value} reprezintă abaterea relativă a ariei, default 1.
Parametrii model:
Nume Descriere
LEVEL Tip model (1 = Curtiss, 2 = Raytheon)
Default value = 1
VTO Tensiune de prag
Default value = -2.5 ; Units = volt
ALPHA tanh constant
Default value = 2 ; Units = volt^-1
B Dotarea parametrului variabil (numai nivelul 2)
Default value = .3
BETA Coeficient de pantă
Default value = 0.1 ; Units = amp/volt^2
LAMBDA Modularea lungimii canalului
Default value = 0 ; Units = volt^-1
RG Rezistenţa ohmică a porţii
Default value = 0 ; Units = ohm
RD Rezistenţă ohmică la curgere
Default value = 0 ; Units = ohm
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 22

RS Rezistenţa ohmică a sursei


Default value = 0 ; Units = ohm
IS Curent de saturaţie pe poarta p-n
Default value = 1E-14 ; Units = amp
M Coeficient de gradare pe poarta p-n
Default value = 0.5
N Coeficient de emisie pe poarta p-n
Default value = 1
VBI Potenţial pe poarta p-n
Default value = 1 ; Units = volt
CGD Capacitate poartă – masă – potenţial p-n
Default value = 0 ; Units = farad
CGS Capacitate poartă – sursă nulă – potenţial p-n
Default value = 0 ; Units = farad
CDS Capacitate canal – sursă nulă – potenţial p-n
Default value = 0 ; Units = farad
TAU Timp tranzitoriu
Default value = 0 ; Units = sec
VTOTC Coeficient cu temperatura VTO
Default value = 0 ; Units = volt/¡C
BETATCE Coeficient cu temperatura exponenţial BETA
Default value = 0 ; Units = %/¡C
KF Coeficient de poluare cu Flicker
Default value = 0
AF Exponent de poluare Flicker
Default value = 0
Examples:
B1 100 1 0 MGAAS
Declară un GaAsFET B1 al modelului MGAAS
B2 100 10 0 MGNOM 2.0
Decalară un GaAsFET B2 al modelului MGNOM şi multiplicarea ariei
cu 2.
C Capacitate Formatul general:
C|name| |+ node| |- node| {model name} |value|
+ {IC = |initial value|}
• |+ node| and |- node| defineşte polaritatea capacităţii,
curentul pozitiv curgând de la |+ node| la |- node|.
• {model name} este opţională şi dacă nu este inclusă atunci |
value| reprezintă o capacitate în F, iar în caz contrar
capacitatea este dată de:
Ctot=|value|*C*(1+VC1*V+VC2*V^2)*[1+TC1*(T-Tnom))
+TC2*(T-Tnom)^2]
Unde C, VC1, VC2, TC1 şi TC2 sunt definite ulterior, iar Ctot este
capacitatea totală, V tensiunea la bornele condensatorului, T
temperatura de simulare, Tnom temperatura nominală (27C unless
set by .OPTIONS TNOM ) şi |value| care poate fi negativ sau
pozitiv,
{IC = |initial value|}
care iniţializează aleatoriu PSpice pentru o tensiune la bornele
condensatorului pe durata calculului punctului potenţial şi este
opţională.
Parametrii model:
Nume Descriere
C Multiplicare capacitate
Default value = 1
VC1 Coeficient linear de tensiune
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 23

Default value = 0 ; Units = volt^-1


VC2 Multiplicator patratic al tensiunii
Default value = 0 ; Units = volt^-2
TC1 Coeficient linear al temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-1
TC2 Coeficient patratic al temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-2
Examples :
C1 1 0 20pF
Defineşte un condensator de 20pF între nodurile 1 şi 0.
Formatul general:
D|name| |+ node| |- node| |model name| {area value}
• Dioda D este modelată ca un resistor cu valoarea RS/{area
value} înseriată cu o diodă intrinsecă.
• |+ node| reprezintă anodul iar |- node| catodul, curentul
curgând de la anod la catod.
• {area value} scalează IS, RS, CJO şi IBV , cu default 1(IBV
şi BV fiind ambele positive).
Parametrii model:
Nume Descriere
IS Curentul de saturaţie
Default value = 1E-14 ; Units = amp
N Coeficient de emisie
Default value = 1
RS Rezistenţă parazit
Default value = 0 ; Units = ohm
CJO Capacitate polarizare-zero p-n
Default value = 0 ; Units = farad
VJ Potenţial p-n
Default value = 1 ; Units = volt
M Coeficient de gradare p-n
D Diodă Default value = 0.5
FC Coeficient de descărcare capacitate la dreapta
potenţialului
Default value = 0.5
TT Timp tranzitoriu
Default value = 0 ; Units = sec
BV Valoare de străpungere inversă
Default value = infinite ; Units = volt
IBV Curentul invers de străpungere
Default value = 1E-10 ; Units = amp
EG Interval de tensiune
Default value = 1.11 ; Units = eV
XTI Exponent de temperatură IS
Default value = 3
KF Coeficient de parazitare Flicker
Default value = 0
AF Exponent de parazitare Flicker
Default value = 1
Example:
D1 1 2 DMOD
Defineşte o diodă de caracteristicile modelului DMOD cu nodul 1
drept anod şi nodul 2 drept catod.
E Sursă de Formatul general:
tensiune • E|name| |+ node| |- node|
+ |+ control node| |- control node| |gain|
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 24

• E|name| |+ node| |- node| POLY(|value|)


+ (|+ control node|, |- control node| ...)
+ |polynomial coefficient value ...|
Ambele formate declară o sursă de tensiune a cărui amplitudine
este diferenţa de tensiune dintre nodurile |+ control node| şi |-
control node|.
- Prima formă generează o relaţie lineară, astfel :
Vtot = |gain|*(|+control node|-|- control node|)
Unde Vtot reprezintă tensiunea între nodurile |+ node| and |-
node|.
- A doua formă generează un răspuns nelinear, gradul polinomial
controlată
(numărul perechilor de noduri de control) fiind dat de |value|.
În toate cazurile curentul pozitiv este în sensul de la |+ node|
prin sursă şi ieşire |- node|.
Examples :
E1 1 2 3 4 10
• Se obţine: V(1) - V(2) = 10 * (V(3) - V(4))
E2 5 6 POLY(1) (7,8) 10 20 30
• Se obţine V(5)-V(6)=10+20*(V(7)-V(8))+30*(V(7)-
V(8))^2
E3 1 2 POLY(2) (3,4) (5,6) 10 20 30
• Se obţine V(1)-V(2)=10+20*(V(3)-V(4))+30*(V(5)-V(6))
Formatul general:
• F|name| |+ node| |- node|
+ |controlling V source| |gain|
• F|name| |+ node| |- node| POLY(|value|)
+ (|controlling V source| ...)
+ |polynomial coefficient value ...|
Ambele formate declară o sursă de current a cărei amplitudine este
curentul care trece prin |controlling V source|.
- Prima formă generează o relaţie lineară, astfel:
Itot = |gain|*I(|controlling V source|)
Sursă de Unde Itot este curentul prin dispozitivul declarat F|name|.
F curent - A doua formă generează un răsouns nelinear cu un grad
comandat polinomial (numărul de |controlling V source|) dat de |
value|.
În toate cazurile curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin
sursă şi iese prin |- node|.
Examples :
F1 1 2 VIN 10
• Se obţine: I(F1) = 10 * I(VIN)
F2 5 6 POLY(1) VIN 10 20 30
• Se obţine: I(F2) =10 + 20 * I(VIN) + 30 * (I(VIN)^2)
F3 1 2 POLY(2) VA VB 10 20 30
• Se obţine I(F3) = 10 + 20 * I(VA) + 30 * I(VB)
G Sursă de Formatul general:
curent cu • G|name| |+ node| |- node|
+|+ control node||- control node||transconductance|
comandă în
• G|name| |+ node| |- node| POLY(|value|)
tensiune + (|+ control node|, |- control node| ...)
+ |polynomial coefficient value ...|
Ambele formate declară o sursă de curent a cărui amplitudine este
diferenţa de tensiune între nodurile |+ control node| şi |-
control node|.
- Prima formă generează o relaţie lineară, astfel:
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 25

Itot=|transconductance|*(|+control node|-|-control
node|)
Unde Itot este curentul prin dispozitivul declarat G|name|.
- A doua formă generează un răspuns nelinear, cu gradul
polinomial (numărul perechilor de noduri controlate) este dat de
|value|.
În toate cazurile curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin
sursă şi iese prin |- node|.
Examples :
G1 1 2 3 4 10
• Se obţine: I(G1) = 10 * (V(3) - V(4))
G2 5 6 POLY(1) (7,8) 10 20 30
• Se obţine: I(G2)=10+20*(V(7)-V(8))+30*(V(7)-V(8))^2
G3 1 2 POLY(2) (3,4) (5,6) 10 20 30
• Se obţine: I(G3)=10+20*(V(3)-V(4))+30*(V(5) - V(6))
Formatul general:
• H|name| |+ node| |- node|
+ |controlling V source| |transresistance|
• H|name| |+ node| |- node| POLY(|value|)
+ (|controlling V source| ...)
+ |polynomial coefficient value ...|
Ambele forma declară o sursă de tensiune a cărui amplitudine este
dat de curentul care trece prin |controlling V source|.
- Prima formă generează o relaţie lineară, astfel:
Sursă de Vtot = |transresistance|*I(|controlling V source|)
curent cu Unde Vtot este tensiunea între |+ node| şi |- node|.
H - A doua formă generează un răspuns nelinear cu gradul
comandă în
polynomial (numărul de |controlling V source|) dat de |
curent value|.
În toate cazurile curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin
sursă şi iese prin |- node|.
Examples :
H1 1 2 VIN 10
• Se obţine: V(1) - V(2) = 10 * I(VIN)
H2 5 6 POLY(1) VIN 10 20 30
• Se obţine: V(5)- V(6)=10+20*I(VIN) + 30 * (I(VIN)^2)
H3 1 2 POLY(2) VA VB 10 20 30
• Se obţine : V(1)-V(2)=10 + 20 * I(VA) + 30 * I(VB)

I Sursă Formatul general:


independentă • I|name| |+ node| |- node| {DC} |value|
de curent • I|name| |+ node| |- node| AC |magnitude| {phase}
• I|name| |+ node||- node| [transient specification]
- I declară o sursă de current din cele trei existente, DC, AC, sau
tranzitorie.
- Sursa DC reprezintă o sursă de current cu amplitudine
constantă şi se utilizează în analiza circuitelor de c.c.
- Sursa este utilizată pentru analiza .AC.caz în care amplitudinea
sursei este dată de |magnitude|. (faza iniţială a sursei este
de {phase}, cu default 0).
- Sursele tranzitorii sunt acelea a căror ieşiri variază în timpul
simulării, fiind utilizate în analiza regimului tranzitoriu .TRAN. şi
pot fi definite ca una dintre sau combinate:
EXP |paramaters|
PULSE |paramaters|
PWL |parameters|
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 26

SFFM |paramaters|
SIN |paramaters|
Curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |-
node|.
Examples:
• I1 1 2 3mA
Declară I1 ca o sursă DC cu amplitiudinea de 3mA
• I2 3 4 AC 1
Declară I2 ca o sursă AC cu amplitudinea de 1A (faza iniţială 0)
• I3 5 6 SIN (1 .1 1MEG)
Declară I3 ca o sursă sinusoidală cu amplitudinea de vârf de .1A
frecvenţa de 1 MHz, şi o remanenţă DC de 1A .
• I4 7 8 DC 1 AC 1
Declară I4 ca op sursă DC cu amplitudinea de 1A alături de o
componentă AC cu amplitudinea de 1A (iniţial = 0)
J Juncţiune FET Formatul general:
J|name| |drain| |gate| |source| |model| {area}
• J declară un JFET., modelat ca un FET intrinsec cu o
rezistenţă ohmică (RD/{area}) înseriată cu o rezistenţă
ohmică de drenare (RS/{area}) în serie cu sursa şi o
rezistenţă ohmică înseriată cu poarta (RG) Curentul pozitiv
este definit în fiecare terminal.
• {area}, opţională, este aria dispozitivului cu default 1.
Parametrii model:
Nume Descriere
VTO Tensiunea de prag
Default value = -2.0 ; Units = volt
BETA Coeficient de pantă
Default value = 1E-4 ; Units = amp/volt^2
LAMBDA Modularea lungimii canalului
Default value = 0 ; Units = volt^-1
RD Rezistenţa ohmică de curgere
Default value = 0 ; Units = ohm
RS Rezistenţa ohmică a sursei
Default value = 0 ; Units = ohm
IS Curent de saturaţie pe poarta p-n
Default value = 1E-14 ; Units = amp
CGD Capacitate între poartă-scurgere zero-potenţial la
p-n
Default value = 0 ; Units = farad
CGS Capacitate între poartă-sursă zero-potenţial la p-n
Default value = 0 ; Units = farad
FC Coeficient de scurgere capacitivă la dreapta
potenţialului
Default value = 0.5
VTOTC Coeficient cu temperatura VTO
Default value = 0 ; Units = volt/¡C
BETATCE Coeficient exponenţial cu temperatura BETA
Default value = 0 ; Units = %/¡C
KF Coeficient de parazitare cu Flicker
Default value = 0
AF Exponent de parazitare cu Flicker
Default value = 0
Example:
J1 1 2 3 MJFET
Declară un JFET cu scurgere, poartă, sursa cu nodurile 1, 2 şi
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 27

respective 3 .
MJFET este numele de model al JFET şi poate fi declarat prin
comanda .MODEL.
Formatul general:
• K|name| L|inductor name| |L|inductor name|...|
+ |coupling value|
• K|name| |L|inductorname|...| |coupling value|
+ |model name| {size value}
- K cuplează două sau mai multe inductanţe între ele, utilizând
convenţional un punct pe primul nod al fiecărui inductanţă
(curentul cuplat va fi opus polarităţii curentului prin dispozitiv).
- |coupling value| este coeficientul cuplajului mutual şi este
cuprins între 0 şi 1. Dacă este prezent |model name| pot fi 4
înţelesuri:
1. Inductanţa de cuplaj mutual devine un miez magnetic
nelinear.
2. Caracteristica B-H a miezului este analizată utilizând
modelul Jiles-Atherton.
3. Inductoarele devin înfăşurări caz în care numărul care
specifică inductanţa va însemna numărul de spire.
4.Lista inductoarelor cuplate poate să conţină un inductor.
- {size value} scala secţiunii transversale a miezului
magnetice, cu default1.
Cuplaj inductiv Parametrii model:
K (Transformator Nume Descriere
cu miez) AREA Secţiunea transversală medie a magnetului
Default value = 0.1 ; Units = cm^2
PATH Lungimea medie de pas magnetic
Default value = 1 ; Units = cm
GAP Lungimea efectivă a golului de aer
Default value = 0 ; Units = cm
PACK Factor de vârf (stivuire)
Default value = 1
MS Saturaţie magnetică
Deafult value = 1E6 ; Units = amp/meter
ALPHA Parametru de camp mediu
Default value = 0.001
A Factor de formă
Default value = 1000 ; Units = amp/meter
C Coeficient de curbură a marginii domeniului
Default value = 0.2
K Constantă de îmbinare margine domeniu
Default value = 500
Example:
K1 L1 L2 0.9
Defineşte cuplajul mutual între inductoarele L1 şi L2 (declarate
ambele undeva în netlist) şi care în exemplu,este 0.9.
L Inductor Formatul general:
L|name| |+ node| |- node| {model name} |value|
+ {IC = |initial value|}
• L defineşte un inductor.
• |+ node| şi |- node| defineşte polaritatea pozitivă a căderii
de tensiune (curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin
dispozitiv şi iese prin |- node|).
• |value| poate fi pozitivă sau negativă dar nu 0.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 28

• {model name} este opţională, dar dacă este inclusă în H


atunci inductanţa totală este:
Ltot=|value|*L*(1+IL1*I+IL2*I^2)*(1+TC1*(T-Tnom)
+TC2*(T-Tnom)^2)
Unde
- L, IL1, IL2, TC1, şi TC2 sunt definite în declararea
modelului.
- T este temperatura de simulare.
- Tnom este temperatura nominală (27¡C dacă nu este specificată
în .OPTIONS TNOM)
- {IC = |initial value|} este opţională iar dacă este utilizată
defineşte o estimare iniţială a curentului prin inductor când
Pspice încearcă să găsească punctual potenţial.
Parametrii model:
Nume Descriere
L Multiplu pentru inductanţă
Default value = 1
IL1 Coeficient de variaţie lineară a curentului
Default value = 0 ; Units = amp^-1
IL1 Coeficient de variaţie patratică a curentului
Default value = 0 ; Units = amp^-2
TC1 Coeficient de variaţie lineară a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-1
TC2 Coeficient de variaţie patratică a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-2
Example:
L1 1 2 10m
Defineşte inductorul între nodurile 1 şi 2 cu inductanţa de 10mH.
Q Tranzistor Formatul general:
bipolar Q|name| |collector| |base| |emitter|
+ {substrate} |model name| {area value}
• Q declară un transistor bipolar, modulat intrinsic ca un
transistor cu rezistenţa ohmică în serie cu baza, colectorul
(RC/{area value}), şi cu emiţătorul (RE/{area value}).
• Nodul {substrate} este opţional, valoarea de default fiind
pământul. Curentul pozitiv este considerat cel care intră în
bornă.
• {area value} este opţională cu default 1.
Parametrii ISE şi ISC trebuiesc setaţi mai mare decât 1, devenind
multiplu de IS (respective, ISE*IS).
Parametrii model:
Nume Descriere
IS Curentul de saturaţie p-n
Default value = 1E-16 ; Units = amp
BF Beta direct maxim ideal
Default value = 100
NF Coeficient de emisie curent direct
Default value = 1
VAF Tensiune primară directă
Default value = infinite ; Units = volt
IKF Colţ pentru beta la derularea unui current direct
mare
Default value = infinite ; Units = amp
ISE Coeficient de dispersie saturaţie basă-emiţător
Default value = 0 ; Units = amp
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 29

NE Coeficient de dispersie emisie între bază-emiţător


Default value = 1.5
BR Beta invers maxim ideal
Default value = 1
NR Coeficient de emisie curent invers
Default value = 1
VAR Tensiune primară inversă
Default value = infinite ; Units = volt
IKR Colţ pentru beta la derularea unui curent invers
mare
Default value = infinite ; Units = amp
ISC Coeficient de dispersie saturaţie bază-colector
Default value = 0 ; Units = amp
NC Coeficient de dispersie emisie între bază-colector
Default value = 2.0
RB Rezistenţa bazei la potenţial maxim-zero
Default value = 0 ; Units = ohm
RBM Rezistenţa minimă a bazei
Default value = RB ; Units = ohm
IRB Curentul la care RB cade la jumătate din RBM
Default value = infinite ; Units = amp
RE Rezistenţa ohmică a emiţătorului
Default value = 0 ; Units = ohm
RC Rezistenţa ohmică a colectorului
Default value = 0 ; Units = amp
CJE Capacitate bază-emiţător cu potenţial zero p-n
Default value = 0; Units = farad
VJE Potenţial bază-emiţător încorporate
Default value = 0.75 ; Units = volt
MJE Coefficient de configurare bază-emiţător p-n
Default value = 0.33
CJC Capacitate bază-colector cu potenţial zero p-n
Default value = 0; Units = farad
VJC Potenţial bază-colector încorporate
Default value = 0.75 ; Units = volt
MJC Coefficient de configurare bază-colector p-n
Default value = 0.33
XCJC Parte din CJC conectat interior la RB
Default value = 1
CJS Capacitate colector-substrat cu potenţial zero p-n
Default value = 0; Units = farad
VJS Potenţial colector-substrat încorporate
Default value = 0.75 ; Units = volt
MJS Coefficient de configurare colector-substrat p-n
Default value = 0
FC Coefficient de sărăcire capacitivă la potenţial direct
Default value = 0.5
TF Timpul de tranzit direct ideal time
Default value = 0 ; Units = sec
XTF Coeficientul dependenţei de potenţial al timpului
de tranzit
Default value = 0
VTF Dependenţa timpului de transit asupra VBC
Default value = infinite ; Units = volt
ITF Dependenţa timpului de transit asupra IC
Default value = 0 ; Units = amp
PTF Fază în exces la 1/(2*PI*TF) Hz.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 30

Default value = 0 ; Units = degree


TR Timp de transit invers ideal
Default value = 0 ; Units = sec
EG Lăţimea de bandă a tensiunii (barieră superioară)
Default value = 1.11 ; Units = eV
XTB Coefficient cu temperatura la potenţial direct şi
invers
Default value = 0
XTI Effect exponenţial cu temperatura IS
Default value = 3
KF Coeficient de parazitare Flicker
Default value = 0
AF Exponent de parazitare Flicker
Default value = 1
Examples :
Q1 1 2 3 MNPN
Defineşte tranzistorul bipolar al modelului MNPN cu nodurile
colector, bază şi emiţător în 1, 2 şi respectiv 3.
Formatul general:
R|name| |+ node| |- node| {model name} |value|
• |+ node| ş i |- node| defineşte polaritatea rezistorului în
funcţie de căderea de tensiune pe el. Curentul pozitiv se
scurge de la |+ node| prin resistor şi cu ieşire în |- node|.
• {model name} este opţională, iar dacă este inclusă atunci |
value| este rezistenţa în Ω. Dacă {model name} este
speciuficat iar TCE nu este specificat, rezistenţa va fi dată de:
Rtot = |value|*R*[1+TC1*(T-Tnom))+TC2*(T-Tnom)^2]
Unde :
- R, TC1 şi TC2 au fost descries.
- Rtot ieste rezistenţa totală.
- V este tensiunea la bornelor rezistorului
- T este temperatura de simulare
- Tnom este temperatura nominală (27C dacă nu este setată prin
comanda .OPTIONS TNOM)
Dacă TCE este specificat atunci rezistenţa este dată de :
Rtot = |value|*R*1.01^(TCE*(T-Tnom))
R Rezistor
• |value| poate fi pozitivă sau negativă.
Zgomotul se calculează utilizând o lăţime a benzii de 1 Hz.
Rezistorul generează zgomot termic cu densitatea de putere
spectrală, dată de:
i^2 = 4*k*T/resistance
unde k este constanta lui Boltzmann.
Parametrii model:
Nume Descriere
R Multiplicator al rezistenţei
Default value = 1
TC1 Coeficient de variaţie lineară a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-1
TC2 Coeficient de variaţie patratică a temperaturii
Default value = 0 ; Units = ¡C^-2
TCE Coeficient de variaţie exponenţială a temperaturii
Default value = 0 ; Units = %/¡C
Examples :
R1 1 0 20 defines a 20 ohm resistor between
nodes 1 and 0.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 31

Formatul general:
S|name| |+ switch node| |- switch node|
+ |+ control node||- control node||model name|
• S semnifică un comutator de tensiune controlată.
• Rezistenţa dintre |+ switch node| şi |- switch node|
depinde de diferenţa de tensiune dintre |+ control node| şi
|- control node|. Rezistenţa variază în mod continuu între
Comutator
RON şi ROFF ce trebuiesc să fie mai mari decât zero şi mai mici
S tensiune
decât GMIN (setată prin comanda .OPTIONS). Un rezistor cu
comandată valoarea de 1/GMIN ieste conectat între nodurile de control
pentru a le prevenii de flotare.
CExamples :
S1 1 2 3 4 MSW
Defineşte comutatorul de current controlat. Rezistenţa dintre
nodurile 1 şi 2 variază cu diferenţa de tensiune între nodurile 3 şi
4. Modelul de comutator este MSW.
Formatul general:
T|name| |+ A port| |- A port| |+ B port| |- B port|
+ Z0=|value|{TD=|TD value|}{F=|Fvalue|{NL=|NLvalue|}}
• T defineşte o linie de transmitere port 2. dispozitivul este unul
bidirecţional, linie de transmisie cu temporizare.
• Cele două porţi sunt A şi B cu polarităţile date de semnul + sau
-.
Linie de • Z0 este impedanţa caracteristică a liniei.
T
transmisie • Lungimea liniei de transmisie poate fi definită fie prin TD,
temporizart în sec. sau de F şi NL , frecvenţă şi lungime de
undă relativă.
Examples :
T1 1 0 2 0 Z0=50 F=1E9 NL=0.25
Decalră una din cele două porturi pentru linia de transmisie, porturi
date cu nodurile 1 şi 2. Linia are impedanţa caracterisică de 50 Ω
şi o lungime de undă 0.25 la 1 GHz.
V Sursă Formatul general:
independentă • V|name| |+ node| |- node| {DC} |value|
de tensiune • V|name| |+ node| |- node| AC |magnitude| {phase}
• V|name||+ node||- node|[transient specification]
- V declară tensiunea sursei, care poate fi una din cele trei tipuri
DC, AC sau tranzitorii.
- Sursa DC dă o sursă de cu amplitudinea tensiunii constante,
fiind utilizate la analiza DC.
- Sursele AC sunt utilizate pentru analize .AC., amplitudinea lor
fiind dată de |magnitude|, faza iniţială a sursei fiind dată de
{phase}, cu default 0.
- Sursele tranzitorii, .TRAN sunt cele a căror ieşire variază în
timpul simulării şi pot fi definite ca una din următoarele:
EXP |paramaters|
PULSE |paramaters|
PWL |parameters|
SFFM |paramaters|
SIN |paramaters|
Curentul pozitiv se scurge de la |+ node| prin sursă şi iese prin |-
node|.
Examples :
V1 1 2 1
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 32

• Declară V1 ca o sursă DC cu amplitudinea de 1 V.


V2 3 4 AC 1
• Declară V2 ca o sursă AC cu amplituidinea de 1 V (în fază
iniţială 0)
V3 5 6 SIN (1 .1 1MEG)
• Declară V3 ca o sursă sinusoidală cu amplitudinea de vârf de .
1 V , frecvenţa 1 MHz, abatere staţionară DC de 1 V .
V4 7 8 DC 1 AC 1
• Declară V4 ca o sursă DC cu amplitudinea de 1 V peste o
componentă AC cu amplitudinea de 1 V (în fază iniţială = 0)
Formatul general:
W|name| |+ switch node| |- switch node|
+ |controlling V source| |model name|
• W denumeşte un comutator controlat de curent.
• Rezistenţa dintre |+ switch node| şi |- switch node|
depinde de curentul care trece prin sursa controlată |
controlling V source|, şi care variază continuu între RON şi
ROFF, unde RON şi ROFF trebuie să fie mai mari decât zero şi
mai mici decât GMIN (setat prin comanda .OPTIONS). Un
rezistor cu valoarea de 1/GMIN este conectat între nodurile
controlate pentru prevenirea flotaţiei.
Comutator Parametrii model:
W curent Nume Descriere
RON Rezistenţă conectată
comandat Default value = 1 ; Units = ohm
ROFF Rezistenţă deconectată
Default value = 1E6 ; Units = ohm
ION Tensiune de control pentru starea conectat
Default value = 0.001 ; Units = amp
IOFF Tensiune de control pentru starea deconectat
Default value = 0 ; Units = amp
Examples :
W1 1 2 VCONT MSW
Defineşte un comutator de curent controlat, de model MSW.
Rezistenţa între nodurile 1 şi 2 variază cu curentul care trece prin
sursa de control VCONT.
Formatul general:
X|name| {node ...} |subcircuit name|
• X apelează subcircuitul |subcircuit name|.
• |subcircuit name| poate fi definit oriunde prin comanda
X Apel subcircuit
.SUBCKT şi .ENDS .
• numărul nodurilor poate fi oricât şi este dat de {node ...}.
Examples :
X1 1 2 OPAMP calls the subcircuit OPAMP.

Surse Descriere Pentru declararea surselor tranzitorii sunt mai multe tipuri
sursă în regim disponibile:
tranzitoriu EXP – Sursă exponenţială
Format general:
EXP (|v1| |v2| |td1| |td2| |tau1| |tau2|)
• Forma EXP provoacă tensiunea de |v1| pentru primele |td1|
sec.
• Urmează o creştere exponenţială de la |v1| la |v2| cu
constanta de timp |tau1|. (ultima creştere în |td2| - |td1|
sec.).
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 33

• Tensiunea scade de la |v2| la |v1| cu constanta de timp |


tau2|.
Parametrii de listare:
Nume Descriere
v1 Tensiunea iniţială
Default value = none ; Units = volt
v2 Tensiunea de vârf
Default value = none ; Units = volt
td1 Creştere timp de întârziere
Default value = 0 ; Units = second
tau1 Creştere constantă de timp
Default value = TSTEP ; Units = second
td2 Cădere timp de temporizare
Default value = td1 + TSTEP ; Units =
second
tau2 Cădere constantă de timp
Default value = TSTEP ; Units = second
Example :
V1 1 0 EXP(0 1 2u 10u 50u 10u)
PULSE – Sursă pulsatorie
Formatul general:
PULSE(|v1| |v2| |td| |tr| |tf| |pw| |per|)
• PULSE generează o tensiune la pornire de |v1| care ţine |td|
sec.
• Tensiunea evoluează linear de la |v1| la |v2| în următoarele
|tr| sec.
• Tensiunea este menţinută la |v2| timp de |pw| sec.
• Urmează o schimbare lineară de la |v2| la |v1| în |tf| sec.
• Staţionare la |v1| o perioadă menţionată de |per|.
Parametrii de listare:
Nume Descriere
v1 Tensiunea iniţială
Default value = none ; Units = volt
v2 Tensiunea pulsatorie
Default value = none ; Units = volt
td Temporizare
Default value = 0 ; Units = second
tr Timp de creştere
Default value = TSTEP ; Units = second
tf Timp de cădere
Default value = TSTEP ; Units = second
pw Lăţime puls
Default value = TSTOP ; Units = second
per Perioadă
Default value = TSTOP ; Units = second
Example :
V1 1 0 PULSE(0 5 2u 10u 10u 100u 300u)
PWL – Sursă lineară Piecewise
Formatul general:
PWL(|t1| |v1| |t2| |v2| .... |ti| |vi| )
• PWL descrie un format linear piecewise. Fiecare pereche de
timp/tensiune (respectiv |t1|, |v1|) specifică un un vârf al
formei de undă. Tensiunea dintre vârfuri reprezintă o
interpolare polinomială a tensiunii la vârfuri.
Parametrii de listare:
Nume Descriere
ti Timpul de vârf
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 34

Default value = none ; Units = second


vi Vârful de tensiune
Default value = none ; Units = volt
Example :
V1 1 0 PWL(0 0 1u 0 1.01u 5 10m 5)
SFFM – Sursă semnal de frecvenţă FM
Formatul general:
SFFM(|vo| |va| |fc| |mdi| |fs|)
SFFM cauzează semnalul de tensiune:
v=vo+va*sin(2*PI*fc*t+mdi*sin(2*PI*fs*t))
unde vo, va, fc, mdi, şi fs sunt definite mai jos iar t este
timpul.
Parametrii de listare:
Nume Descriere
vo Deviaţia de tensiune
Default value = none ; Units = volt
va Vârful amplitudinii de tensiune
Default value = none ; Units = volt
fc Frecvenţă purtătoare
Default value = 1/TSTOP ; Units = Hz
mdi Index de modulare
Default value = 0
fs Frecvenţă de modulaţie
Default value = 1/TSTOP ; Units = Hz
Example :
v1 1 0 SFFM(3 1 88MEG 0.5 20k)
SIN – Sursă sinusoidală
Formatul general :
SIN(|vo| |va| |freq| |td| |df| |phase|)
SIN crează o sursă sinusoidală . Semnalul se menţine la |vo|
timp de |td| sec. Când tensiunea devine exponenţială unda
sinusoidală se atenuează astfel:
v=vo+va*sin(2*PI*(freq*(t-td)-phase/360))*e^-((t-
td)*df)
Parametrii de listare:
Nume Descriere
vo Deviaţia de tensiune
Default value = none ; Units = volt
va Vârful amplitudinii de tensiune
Default value = none ; Units = volt
freq Frecvenţa purtătoare
Default value = 1/TSTOP ; Units = Hz
td Temporizare
Default value = 0 ; Units = second
df Factor de atenuare
Default value = 0 ; Units = second^-1
Example :
V1 1 0 SIN(2 1 20k 1m 90)
VII.4.2 Tabel cu utililtîâile în PSpice
Library Partname Descriere
Analog.slb C Capacitate
Analog.slb E Sursă de tensiune comandată în tensiune
Analog.slb L Inductor
Analog.slb R Rezistor
Eval.slb D1N4148 Diodă
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 35

Eval.slb D1N750 Diodă Zener


Eval.slb UA741 Op amp
Port.slb AGND Analog împământare
Port.slb Bubble Marcare nod
Source.slb VDC Sursă de tensiune în c.c.DC
Source.slb IDC Sursă de c.c. DC
Source.slb VAC Sursă de tensiune în c.a AC
Source.slb VSIN Sursă de tensiune sinusoidală
Source.slb VPWL Sursă de generare funcţie lineară (ne repetitivă)
Source.slb VPULSE Sursă de generare unde patratice, triunghiulare
Special.slb VIEWPOINT Nod de tensiune vizualizat
Special.slb IPROBE Ampermetru
VII.5 Structura programului
Programele Pspice vor fi scrise în următorul format general, prezentat ca o serie de cmenzi
de declarare:
Title statement
Data statements
Control statements
Output statements
End statement
Fiecare categorie poate fi descrisă în sumar astfel:
• Titlu: Orice cuvânt sau cuvinte alese neimpus utilizatorului pentru definire.
• Date: Declaraţie care descrie componentele utilizate în circuit şi modul de conectare între
ele.
• Control: Declaraţie care indică tipul de analiză realizat pe circuit şi care încep cu ".op",
".tran", ".dc", ".four" etc.
• Ieşire: Declaraţie care solicită prgramului PSpice să furnizeze informaţia asupra circuitului,
respectiv pentru a cunoaşte tensiunea şi curentul prin circuit se va utiliza comanda " .print
dc V(x) I(R1) " sau o ieşire grafică tipărind comanda ".probe" .
• Sfârşit: Declară terminarea programului cu comanda ".end"
VII.5.1 Surse de tensiune şi de curent
Descriere sursă Descriere linie de comandă
Sursă independentă de tensiune în c.c. Vname +node -node Value
Sursă independentă de curent în c.c. Iname In_node Out_node Value
Sursă dependentă (comandată) de
Ename +node -node +control_node -control_node gain
tensiune în c.c.
Sursă de tensiune cu variaţie în timp de
Vname +node -node SIN offset amplitude frequency
tip sinusoidal
Sursă de tensiune cu variaţie în timp de Vname +node -node PULSE init +peak delay rise_time
tip undă dreptunghiulară sau triunghiulară fall_time width period
Sursă de tensiune cu fazor sinusoidal în
Vname +node -node ac magnitude phase(in degrees)
c.a.
VII.5.2 Elemente pasive
Descriere element Descriere linie de comandă
Rezistor Rname +node -node value
Capacitate Cname +node -node value
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 36

Inductanţă Lname +node -node value


VII.5.3 Reguli de bază utilizate pentru compilarea programelor în PSpice
• Nume fişier: Crearea unui program se va face într-un text editor va trebui să aibă extensia
".cir". Dacă programul de simulare este cu succes atunci se va genera un fişier de ieşire cu
acelaşi nume de fişier dar cu extensia ".out". Dacă este creat şi un grafic acesta va fi stocat
cu acelaşi nume dar cu extensia ".dat".
• Comanda declaraţiilor: Prima linie din program va fi alocat liniei de denumire, iar ultima linie
va fi alocată fazei de terminare ".end" Corpul programului va fi un sandwich între aceste
două linii. În mod real, declaraţiile ce compun corpul programului, pot fi amplasaţi în orice
ordine cu excepţia declaraţiei .param.
• Comentarii: PSpice permite comentarea programului, adăugat după linia de comandă prin
amplasarea înaintea comentariului a unui însemn punct şi virgulă, de exemplu :
Vs 1 0 10 ; Hello! This is a voltage source
• Linii de continuare: Dacă declaraţia de comandă nu se încadrează pe o singură linie, se
poate continua scrierea pe următoarea linie de text, dar cu înscrierea semnului '+' în prima
coloană a liniei! De exemplu, pentru a descrie un resistor de 10k:
Rabcdefghijklmnopqrst 1 0
+ 10k
• Caractere: PSpice nu este sensibil la tipul de caractere, aşa încât Rout şi rOUT sunt tratate
cu acelaşi înţeles. Blankurile, taburile şi virgulele sunt tratate în Pspice identic, respective:
"Vin 1,0,10" este identic cu: "Vin 1 0 10" şi cu: "Vin 1 0,10".
• Valori şi unităţi: Unităţile Default sunt V, A, Ω, F, H, etc, şi pot fi date în formă zecimală (de
exemplu, 0.001), în formă exponenţială (de exemplu, 1e-3) sau prin utilizarea de abrevieri
(de exemplu, 1m), specificate mai jos: .
pico =>p Kilo=>k
nano=>n Mega=>meg (*not M)
micro=>u Giga=>g
milli=>m
• Semne: Pspice utilizează în mod convenţional semnul pasiv, respective tensiunea la bornele
unui element este definită ca tensiunea primului nod definit în raport cu al doilea nod definit.
Curentul printr-un element este definit pozitiv dacă intră în primul nod definit şi iese prin al
doilea nod definit.
• Numele nodului: Chiar dacă se utilizează alte simboluri pentru noduri, cel puţin unul dintre
ele va fi etichetat cu '0' (nodul de împământare sau de punere la masă).
• Diferenţa între tensiuni: V(nod1,nod2) reprezintă o abreviere pentru V(nod1)-V(nod2).
• Noduri neflotante: Fiecare nod din circuit trebuie conectat la cel puţin două elemente.
X.6 Exemple de utilizare a programulul Psice
X.6.1 Simularea unui circuit simplu
Se consideră circuitul de mai jos cu indicarea tuturor nodurilor distincte de tensiune:

Presupunem că dorim să determinăm tensiunea în nodul 2 în raport cu nodul 0 precum şi


curentul electric prin circuit. Pentru aceasta vom scrie un program în Pspice, astfel:
Circuit RR-c.c.
Vs 1 0 5
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 37

R1 1 2 2k
R2 2 0 3k
.end
• Programul va fi editat ăntr-un text editor din Pspice (Textedit apelat din Design Lab sau
Notepad). Avantajul utilizării lui Textedit este că salvarea se va face automat cu extensia
".cir". în timp ce în Notepad se impune includerea explicită a extensiei ".cir".
• Prima linie din program este linia de titlu. Ultima linie este alocată fazei de sfârşit. Ambele
linii sunt necesare în programarea în PSpice.
• A doua linie din program este pentru definirea sursei de tensiune în c.c. şi care în general
este descrisă astfel:
Nume V + Număr nod - Valoare în node
Numele poate fi o înşiruire de litere puse la alegere. Specificările +node şi -node se referă
la terminalele pozitiv, respective negativ al sursei. PSpice impune cunoaşterea orientării tuturor
elementelor din circuit, identificată prin numerotarea anterioară a nodurilor. PSpice impune ca unul
dintre noduri să fie numerotat cu '0' (de referinţă sau de legare la pământ).
• Deoarece Vs este aplicată între nodurile 1 şi 0, cu polaritatea pozitivă pe borna 1, vom
înscrie o valoare de '1' în +node şi o valoare de '0' în -node. În plus, deoarece Vs este o
sursă de 5 V, vom înscrie '5' la value.
• Cei doi rezistori se vor înscrie pe liniile 2 şi 3 în următorul mod:
Nume R + Număr nod –Valoare nod
R1 este un rezistor de 2kΩ amplasat între nodurile 1, ales arbitrar în program +node al
resistorului şi 2. Cu toate că elementele precum rezistorii, nu au polaritate Pspice impune definirea
polarităţii la terminalele lor ca una pozitivă sau una negativă. R2 este un rezistor de 3kΩ amplasat
între nodurile 2 şi 0.
• Se simulează programul şi se vizualizează fişierul de ieşire. Acest fişier conţine un pachet
de informaţii din care noi suntem interesaţi doar de tensiunile nodale, exprimate în V. Astfel
vom obţine tensiunea în nodul 2 cu valoarea de 3V, când tensiunea în nodul 1 este 5V, iar
curentul prin sursa de tensiune este -1.000E-3 (respectiv, -1mA), semnul minus apărând
din cauză că Pspice utilizează convenţional semnul pasiv.
Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 5
R1 1 2 2k
R2 2 0 3k
.end
Fişir ieşire
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 5.0000 ( 2) 3.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vs -1.000E-03
TOTAL POWER DISSIPATION 5.00E-03 WATTS
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 1.15
X.6.2 Proiectarea şi simularea circuitelor de c.c.
1) Se cere calculul tensiunilor şi curenţilor prin ramurile circuitului de mai jos:
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 38

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 10 ;10V source
R12 1 2 1.5k ;1.5k resistor
R20a 2 0 6k ;6k resistor
R20b 2 0 6k ;6k resistor
R20c 2 0 3k ;3k resistor
.dc Vs list 10 ;DC analysis (Vs=10V)
.print dc V(1,0) V(2,0) I(R12) I(R20a) I(R20b) I(R20c)
.end
Fişir ieşire
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
Vs V(1,0) V(2,0) I(R12) I(R20a) I(R20b)
1.000E+01 1.000E+01 5.000E+00 3.333E-03 8.333E-04 8.333E-04
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
Vs I(R20c)
1.000E+01 1.667E-03
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .06
• Sursa de 10V este denumită Vs. Terminalele pozitive şi negative sunt notate cu Nod 1 şi
respectiv Nod 0. Rezistorul de 1.5K este definit cu R12 şi amplasată între nodurile 1 şi 2.
Alţi trei rezistori (R20a, R20b, R20c) sunt conectate în paralel între nodurile 2 şi 0.
• Declaraţia .dc Vs list 10 impune ca PSpice să realizeze o analiză a circuitului în c.c.cu
sursa de tensiune indexată la 10V.
• Declaraţia .print dc V(1,0) impune ca PSpice să listeze tensiunea în nodul '1' în raport
cu nodul '0'.
• Declaraţia .print dc I(R12) I(R20a) ....... impune PSpice listarea curenţilor prin
rezistorii R12, R20a ...etc., cu precizarea că din motive de impunere convenţională a
semnului pasiv, deoarece terminalul pozitiv al rezistorului R12 a fost etichetat cu Nod '1'
iar terminalul negativ cu Nod '2', PSpice va interpreta direcţia pozitivă a curentului I(R12)
este de la nodul 1 la nodul 2.
• O singură declaraţie ".print" va asigura listarea tuturor tensiunilor nodale şi a curenţilor
prin ramuri doriţi.
2) Să se determine Thevenin şi echivalentul Norton la stânga bornelor A şi B pentru circuitul de
mai jos, respectiv să se determine tensiunea în circuit deschis (Voc), curentul de scurtcircuit
(Isc) şi rezistenţa echivalentă Thevenin (Rth) la stânga bornelor A şi B.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 39

Programare
Program 1 Program 2 Program 3
(calculul tensiunii cu bornele în (calculul curentului de (rezistenţa echivalentă)
gol) scurtcircuit)
• Cu bornele A şi B în circuit • Bornele A şi B sunt în • Rezistenţa echivalentă la
deschis nu va exista current scurtcircuit, curentul de stânga lui A şi B poate fi
prin reistorii de 2.5K şi scurtcircuit Isc se stabileşte calculată :
aceasta poate fi omisă din între nodurile 3 şi 0 ; - prin scurtcircuitarea sursei
circuit, ceea ce conduce la • Acest curent se obţine prin independente de tensiune ;
un circuit simplificat ; analiza în c.c. cu Vs indexat - prin introducerea unei
• Tensiunea în circuitul la 10V ; surse de curent cu
deschis este numai între • Se listează curentul prin circulaţie de la A la B.
nodurile 2 şi 0. Pspice va fiecare din rezistorii de 2.5K • Tensiunea măsurată care
realiza analiza circuitului rezultă este V(A)-V(B).
simplificat cu Vs setat la Rezistenţa echivalentă este
10V. Rth=([V(A)-V(B)]V/1)=[V(A)-
• Listarea tensiunii între V(B)Ω.
nodurile 2 şi 0 se obţine
prin declararea :
.print dc V(2,0)
Programare 1
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 10
R12 1 2 5k
R20 2 0 5k
.dc Vs list 10
.print dc V(2,0) ;print V2-V0
.end
Fişier de ieşire 1
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
Vs V(2,0)
1.000E+01 5.000E+00
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .44
**** 08/15/97 14:41:37 ****** Win32s Evaluation PSpice (October 1996) ********
Programare 2
**** CIRCUIT DESCRIPTION
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 40

******************************************************************************
Vs 1 0 10
R12 1 2 5k
R20 2 0 5k
R23 2 3 2.5k
R30 3 0 2.5k
.dc Vs list 10
.print dc I(R30); print Isc
.end
Fişier de ieşire 2
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
Vs I(R30)
1.000E+01 6.667E-04
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 1.32
Programare 3
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
R20p 2 0 5k
R20q 2 0 5k
R23 2 3 2.5k
Ix 4 3 1 ;1A current source from 4->3
R40 4 0 2.5k
.dc Ix list 1; DC analyis with Ix=1A
.print dc V(3,4); Rth=V(3,4)!!
.end
Fişier de ieşire 3
**** DC TRANSFER CURVES TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
Ix V(3,4)
1.000E+00 7.500E+03
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 1.65
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
WARNING -- There are no devices in this circuit, (this message will be printed
if there are blank lines after the last .END statement)
3) Să se determine valoarea lui RL care rezultă la puterea maximă a circuitului.

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 10
R12 1 2 4k
RL 2 0 {R} ;Make R variable
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 41

.param R=1 ;Give R arbitary value


.dc param R=1k 10k 100 ;DC analysis with varying R
.probe ;create data file for graphing purpoes
.end
Fişier ieşire
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .49
• Pentru a găsi valoarea lui RL ce rezultă la puterea maximă, se impune ca RL să fie
variabilă prin declararea {any_variable} atunci când se indică valoarea lui RL.
• Se indică declaraţia .param any_variable=x, unde 'x' este un număr ales arbitrar.
• Declaraţia .dc param R=1k 10k 100, impune ca PSpice realizează analiza în c.c. cu R
variabil, între 1k şi 10k cu pas de 100 Ω, respectiv la 1k, 1.1k, 1 .2k...10k. Forma generală
a declaraţiei este:
.dc param any_variable start_value end_value increment
• Declaraţia .probe cheamă PSpice, utilizat de Probe pentru a crea un fişier de date
calculate al tuturor tensiunilor, curenţilor , etc.
• Dacă programul de simulare a fost realizat cu succes, se alege opţiunea Run Probe....
din meniul file din PSpice. Se lansează programul Probe şi va fi afişat graficul gol în
fereastra din Probe.
• Graficul din Probe va fi cu variabila R pe axa orizontală. Se poate alege opţiunea Add...
din meniul Trace pentru a obţine graficul "Power_of_R Vs R", prin expresia tip
V(2,0)*I(RL),deoarece puterea (R)=V(2,0)*I(RL)
• Se alege Cursor>Display din meniul Tools pentru a activa un cursor pe grafic.
• Se alege Cursor>Max pentru poziţionarea cursorului la valoarea maximă, şi se observă ce
valoare a lui R corespunde acesteia

• Se poate realiza o axă orizontală în scală logaritmică, alegând axa X cu setarea din meniul
Plot şi alegând opţiunea pentru scala Log şi vizualizând rezultatul grafic pe ecran.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 42

• Deasemenea, variabila de pe axa X poate fi schimbată, alegând X axis Settings... din


meniul Plot şi executând click pe X axis variable , respectiv pentru vizualizarea pe
ecran a funcţiei I(RL).
VII.6.3 Proiectarea şi simularea circuitelor de c.c. alimentate de la sursă
dependentă de tensiune
Se consideră o sursă dependentă de tensiune, permisă de Pspice, Vab la bornele nodurilir
A şi B, cu polaritatea pozitivă pe A, +node, în timp ce nodul B -node este .

In general, o sursă comandată de tensiune este descrisă în modul următor:


Ename +node -node +control_node -control_node gain
Tensiunea este proporţională cu Vx-Vy ,unde X este nodul de control +control_node
iar nodul Y este -control_node Raportul privind câştigul prin amplificare.
Exemplu A B X Y 3
1) Reprezentarea "Vout Vs Vin" pentru circuitul în care Vin variază de la 0V la 10V.

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs a 0 {Vin}
.param Vin=1
.dc param Vin 0 10 .1
R1 a 1 5k
Rf 1 out 25k
Rin 1 0 5Meg
Ro out 4 100
Egain 4 0 0 1 200k ;Dependent Source
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 43

.probe
.end
Fişier ieşire
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .17
• Scest circuit imită investigarea configuraţiei unui Op_Amp.
• Deoarece se doreşte graficul "Vout Vs Vin", trebuie ca Vs să fie variabil. Astfel,
introducem parametrul {Vin} cu variaţie de la 0V la 10V în paşi de 0.1V.
• În program este descrisă o sursă de tensiune dependentă, amplasată între nodurile 4 şi 0,
(cu pozitivul pe nodul4) şi controlată prin tehnsiunea [V(0)-V(1)]. care este
200k=200,000 ori mai mare decât tensiunea controlată, respectiv V(4,0)=200,000V(0,1).
• Odată simulat cu succes programul, se rulează Probe şi se trasează pe gratic V(out),
dispunând de graficul "Vout Vs Vin" . Care este relaţia dintre cele două variabile ?

2.2) Reprezentarea lui Vout(t) atunci când Vs(t) este sin(2pi*t)

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs a 0 sin 0 1 1; Vs(t)=sin(2pi*t)
C1 a 1 1m ; 1 milliFarad
Rin 1 0 5Meg
Rf 1 out 1k
Rout 4 out 10
Egain 4 0 0 1 200k
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 44

.tran 2s 2s ;transient analysis (from t=0 to t=2)


.probe
.end
Fişier ieşire
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 0.0000 ( 4) 0.0000 ( a) 0.0000 ( out) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vs 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 1.43
• Programul utilizează o sursă de tensiune sinusoidală variabilă cu timpul 'Vs'(cu o
componentă ân c.c. de 0V, o amplitudine de 1V şi frecvenţa de 1Hz=2pi rad/sec), plasată
între nodurile 'a' şi '0', descrisă în general ca:
Vname +node -node SIN dc_offset amplitude frequency
• Se observă existenţa unei capacităţii de 1mF amplasată între nodurile 'a' şi '1'.
• Deasemenea este inclusă declaraţia .tran.... , ceea ce face ca PSpice să realizeze o
analiză tranzitorie a circuitului, care poate fi chiar o comandă implicită. Totuşi, pentru cazul
cel mai simplu, de realizare a anaizei tranzitorii de la t=0 sec la t=end_time sec (în cazul
exemplificat, V(out) variată de la t=0 sec la t=2 sec):
.tran end_time end_time

• Dacă dorim ca Vs(t) să fie o undă patratică, se va utiliza o altă sursă de tensiune variabilă
numită PULSE, care are următoarea formă generală:
Vname +node -node PULSE initial_value final_value delay rise_time
fall_time width period
Unde:
initial_value ⇒ semnifică tensiunea iniţială a pulsulu
final_value ⇒ semnifică tensiunea finală a pulsului
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 45

delay ⇒ semnifică întârziuerea iniţială de timp a formei de undă (dicolo de t=0+)


rise_time ⇒ semnifică timpul de creştere pentru forma de undă de la cea iniţială la cea finală
fall_time ⇒ semnifică timpul de descreştere pentru forma de undă de la cea finală la cea iniţială
width ⇒ semnifică timpul de staţionare aformei de undă la valoarea finală a tensiunii
period ⇒ semnifică perioada formei de undă (parametru inclus numai dacă forma de undă este
ciclică, respectiv repetitivă)
De exemplu, presupunând o sursă de tensiune patratică de frecvenţă 1KHz, oscilatorie între
-3V şi +3V, linia de comandă este:
Vs +node -node PULSE -3 3 0s 1us 1us .5ms 1ms
• Se observă neprecizarea lui 0s fie la creştere,fie la descreştere, deoarece, fizic este
imposibil de a genera o formă de undă patratică cu un salt instantaneu, însă se pot aloca
valori foarte mici, de exemplu 1 µsec., pentru parametrii rise_time respectiv fall_time
3) Reprezentarea Vout(t) şi Vin(t), utilizând Op Amp pentru modelul popular UA741,
unde Vin este o undă sinusoidală de 1 V şi frecvenţa de 10KHz.

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vin 1 0 sin 0 1 10k
R12 1 2 1k
Rf 2 out 5k
Vplus 4 0 10
Vminus 5 0 -10
Xopamp 0 2 4 5 out UA741
.lib eval.lib
.tran .2ms .2ms
.probe
.end
Fişier de ieşire
Using the UA741
**** Diode MODEL PARAMETERS
******************************************************************************
Xopamp.dx
IS 800.000000E-18
RS 1
Using the UA741
**** BJT MODEL PARAMETERS
******************************************************************************
Xopamp.qx
NPN
IS 800.000000E-18
BF 93.75
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 46

NF 1
BR 1
NR 1
Using the UA741
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 0.0000 ( 2) 19.25E-06 ( 4) 10.0000 ( 5) -10.0000
( out) 514.3E-06 (Xopamp.6)-50.43E-09 (Xopamp.7) 519.3E-06
(Xopamp.8) 519.3E-06 (Xopamp.9) 0.0000
(Xopamp.10) -.6077 (Xopamp.11) 9.9603
(Xopamp.12) 9.9603 (Xopamp.13) -.5938
(Xopamp.14) -.5938 (Xopamp.53) 9.0000
(Xopamp.54) -9.0000 (Xopamp.90) 99.01E-06
(Xopamp.91) 40.0000 (Xopamp.92) -40.0000
(Xopamp.99) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vin 1.925E-08
Vplus -1.116E-03
Vminus 1.116E-03
Xopamp.vb -5.043E-13
Xopamp.vc 8.998E-12
Xopamp.ve 9.001E-12
Xopamp.vlim 9.901E-08
Xopamp.vlp -4.000E-11
Xopamp.vln -4.000E-11
TOTAL POWER DISSIPATION 2.23E-02 WATTS
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .55
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
WARNING -- There are no devices in this circuit, (this message will be printed
if there are blank lines after the last .END statement)
• În program a fost utilizat UA741 Op Amp., componentă aflată în fişierul bibliotecă numit
eval.lib. , interpretat ca un dispozitiv cu 5 conexiuni (cele actuale prezintă 7 conexiuni,
din care 2 pentru componenta de c.c.) şi descrisă prin:
Xopamp non-inverting_terminal inverting_terminal V++ V-- output UA741
.lib eval.lib
unde V++ şi V— sunt bornele de conectare la alimentare.
• Linia " .lib eval.lib" apelează PSpice prin fişierul Op Amp.
• Odată realizarea simulării cu succes, se rulează Probe şi obţinerea pe acelaşi grafic a lui
Vout(t) şi V1(t).
Notă: Dacă se afişează mesajul de eroare "cannot find eval.lib" atunci vom copia fişierul
din directorul c:\msimev71\lib ân directorul unde se află fişierul ".cir" neidentificat..
VII.6.4 Proiectarea şi simularea circuitelor de c.a.
1) Să se determine tensiunea V2(t) atunci când Vs(t) reprezintă o undă patrată pozitivă
de 5V cu frecvenţa de 1KHz.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 47

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 pulse 0 5 0 1u 1u .5ms 1ms ; 5V positive Square Wave
R12 1 2 1k
R23 2 3 10 ;resistance of inductor
L30 3 0 0.5 ;inductor of .5H
.tran 5ms 5ms
.probe
.end
Fişier de ieşire
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 ( 3) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vs 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .38
• Unda patrată pozitivă de 1V foloseşte funcţia Pulse, care având valori exclusiv pozitive se
impune ca setarea iniţială să fie initial_value să fie 0V chiar dacă convenţional este -1V.
• Dacă simularea s-a realizat cu succes, se rulează Probe pentru afişarea pe grafic a tensiunilor
V(1) şi V(2).
• Pentru calculul constantei de timp a circuitului (De exemplu, considerând durata primului puls
(t=0+). , V(2) atinge un vârf de 5V şi ulterior o descreştere staţionară cu aliura 5*exp(-1)).
• Pe grafic se poate marca şi înscrie coordonatele unor puncte semnificative, apelând
Cursor>Display din meniul Tools din Probe., urmat de poziţionarea cursorului pe grafic şi
apelarea Label>Mark, din mrniul Tools.
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 48

2) Se determină forma undei redresate şi forma undei RMS pentru o undă triunghiulară cu
un vârf de 1V şi de frecvenţă 1Hz(perioada period este 1 sec.).

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 pulse -1 1 0 .5 .5 1u 1 ;triangular wave
Rout 1 0 1
.tran 5 5 ;transient analysis (t=0 to t=5)
.probe
.end
Fişier de ieşire
**** INITIAL TRANSIENT SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) -1.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vs 1.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 1.00E+00 WATTS
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 2.25
• Generarea unei unde triunghiulare, cu oscilaţii între -1V şi +1V se realizează cu Pulse
Function., precizând init_value=-1V şi final_value=+1V, şi timpul iniţial fără întârziere
delay=0. Pe durata jumătăţii de ciclu unda va creşte de la -1V la +1V, iar pe cealaltă jumătate
de ciclu va scădea de la +1V la -1V. În consecinţă, atât rise_time cât şi fall_time sunt
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 49

egale cu 0.5 sec. (ideal, lăţimea pulsului unei unde triunghiulare width va fi 0sec, dar
deoarece această valoare nu se poate obţine fizic vom alege un număr mic 1 usec << 1 sec).
• După simularea cu succes al circuitului, se intră în Probe pentru a trasa graficul, formei
redresate, respectiv în valoare absolută a undei triunghiulare, abs(V(1)).
• Se afişează semnalul RMS pe grafic pentru rms(V(1)).şi chiar media semnaluluoi redresat
adăugând avg(abs(V(1))).(ce poate părea incomod la un timp în vecinătatea lui t=0sec
deoarece formele de undă avg şi rms deoarece ele sunt rulate în mod real ca semnale şi
calculate de la t=0sec).
• Timpul este necesar pentru stabilitatea formei de undă. Din acest motiv se modifică axa
domeniului X introduvcând pe axa orizontală timpul cu poziţionarea începutului în punctul din
care graficul devine mai stabil (de exemplu, t=2 sec).

3) Calculul puterii dissipate pe rezistorul şi capacitatea circuitului, cu o sursă de tensiune la


frecvenţa de 500 Hz.

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 ac 1.41 30 ;sinusoid (Vs=1.41<30)
R12 1 2 1k
C20 2 0 1uf
.ac lin 1 500 500 ;ac analysis at single f=500Hz
.print ac IM(R12) II(R12) IR(R12) ;give magnitude, real & imaginary parts of
current through R12
.end
Fişier de ieşire
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 50

******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vs 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
**** AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
FREQ IM(R12) II(R12) IR(R12)
5.000E+02 1.344E-03 9.931E-04 9.050E-04
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .39
• Circuitul implică utilizarea analizei fazoriale., apelân o sursă de tensiune AC specială, prin:
Vname +node -node AC magnitude phase(in degrees!!)
• Sursa AC are un vârf al amplitudinii de 1.41V (rms=1V) şi o fază de 30
Vs 1 0 ac 1.41 30
• Fazorul este tratat ca un semnal 1.41cos(wt +30).
• Se include declaraţia:
.ac lin 1 500 500
pentru ca PSpice să reralizeze o analiză fazorială a circuitului la un semnal de frecvenţă de 500Hz.
• Se poate solicita printarea Magnitude, Real Part, sau Imaginary Part al oricărei tensiune
sau curent din circuit (în exemplu, amplitudinea curentului fazor prin rezistorul R12, respectiv
IM(R12)), atât cu Imaginary Part (II(R12) cât şi cu Real Part (IR(R12))).
• Există suficientă informaţie pentru calculul puterii disipate pe rezistor (1/2|I|2R Watts) şi pe
condensator (1/2|I|2Zcap Vars).
4) Reprezentarea "Magnitude Vs Frequency" în dB şi "Phase Vs Frequency" în grade al
[Vout/Vin], obişnuit cu frecvenţa logaritmică de la 1Hz la 100Khz.

Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 ac 1 0 ;(Vs=1<0)
R12 1 2 1k
L20 2 0 1H
.ac dec 10 1 100k; vary frequency logarithmically
.probe
.print ac VM(2,0) VP(2,0)
.end
Fişier de ieşire
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 51

NAME CURRENT
Vs 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
**** AC ANALYSIS TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
FREQ VM(2,0) VP(2,0)
1.000E+00 6.283E-03 8.964E+01
1.259E+00 7.910E-03 8.955E+01
1.585E+00 9.958E-03 8.943E+01
1.995E+00 1.254E-02 8.928E+01
2.512E+00 1.578E-02 8.910E+01
3.162E+00 1.987E-02 8.886E+01
3.981E+00 2.501E-02 8.857E+01
5.012E+00 3.147E-02 8.820E+01
6.310E+00 3.961E-02 8.773E+01
7.943E+00 4.985E-02 8.714E+01
1.000E+01 6.271E-02 8.640E+01
1.259E+01 7.885E-02 8.548E+01
1.585E+01 9.909E-02 8.431E+01
1.995E+01 1.244E-01 8.285E+01
2.512E+01 1.559E-01 8.103E+01
3.162E+01 1.949E-01 7.876E+01
3.981E+01 2.427E-01 7.596E+01
5.012E+01 3.004E-01 7.252E+01
6.310E+01 3.685E-01 6.837E+01
7.943E+01 4.466E-01 6.348E+01
1.000E+02 5.320E-01 5.786E+01
1.259E+02 6.204E-01 5.166E+01
1.585E+02 7.056E-01 4.512E+01
1.995E+02 7.818E-01 3.858E+01
2.512E+02 8.447E-01 3.236E+01
3.162E+02 8.932E-01 2.672E+01
3.981E+02 9.285E-01 2.179E+01
5.012E+02 9.531E-01 1.762E+01
6.310E+02 9.696E-01 1.416E+01
7.943E+02 9.805E-01 1.133E+01
1.000E+03 9.876E-01 9.043E+00
1.259E+03 9.921E-01 7.205E+00
1.585E+03 9.950E-01 5.734E+00
1.995E+03 9.968E-01 4.561E+00
2.512E+03 9.980E-01 3.625E+00
3.162E+03 9.987E-01 2.881E+00
3.981E+03 9.992E-01 2.289E+00
5.012E+03 9.995E-01 1.819E+00
6.310E+03 9.997E-01 1.445E+00
7.943E+03 9.998E-01 1.148E+00
1.000E+04 9.999E-01 9.118E-01
1.259E+04 9.999E-01 7.243E-01
1.585E+04 1.000E+00 5.753E-01
1.995E+04 1.000E+00 4.570E-01
2.512E+04 1.000E+00 3.630E-01
3.162E+04 1.000E+00 2.884E-01
3.981E+04 1.000E+00 2.291E-01
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 52

5.012E+04 1.000E+00 1.819E-01


6.310E+04 1.000E+00 1.445E-01
7.943E+04 1.000E+00 1.148E-01
1.000E+05 1.000E+00 9.119E-02
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME 2.25
• Se utilizează pentru analiză o sursă AC, iar pentru simplificarea înţelegerii se ia amplitudinea
de vârf Vs =1V şi faza phase=0 degrees.
.ac sweep_type points start_frequency end_frequency
unde sweep_type este unul dintre {lin, dec, or oct} iar start_frequency diferit de 0Hz!
• Dacă sweep_type este:
- "lin", PSpice va realiza o analiză lineară AC între frecvenţa de pornire şi cea se sfârşit,
într-un număr specificate de puncte egal distanţate între start_frequency şi
end_frequency în care se vor efectua calculele;
- "dec" se va realiza o baleiere logaritmică de la frecvenţa de pornire la cea de sfârşit, dar în
acest caz punctele destinate numărului de calcule vor fi în fiecare decadă de frecvenţă din
interval(În exemplu, 40 de calcule în fiecare decadă, a patruzecea parte din analize
realizate între 1Hz şi 10Hz, alte a patruzecea parte în intervalul 10Hz şi 100Hz ..ş.a.m.d.);
- "oct" identic ca anterior dar în loc de decade se vor utiliza octave de frecvenţă;
• După simularea cu succes a circuitului, se rulează Probe trasând db(V(2)/V(1)) pentru
obţinerea răspunsului în amplitudine a circuitului, iar prin opţiunea add_plot din meniul Plot,
un alt grafic trasat, de exemplu p(V(2)/V(1)) de răspund în fază a circuitului).

2) Considerăm următoarele date obţinute experimental, cu circuitul din Fig.1, şi dorim


compararea acestora cu cele obţinute teoretic:
Frecvenţa (Hz) (V2/V1) în dB Faza (V2/V1) în grad.
1 -44 89
10 -24.1 85
50 -10.1 70
100 -6.02 60
500 -1.41 20
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 53

1,000 -.915 13
10,000 -.44 2
20,000 -.35 1
30,000 -.264 0.5
40,000 -.175 0
50,000 -.175 0
60,000 -.08 0
70,000 0 0
80,000 0 0
100,000 0 0
Programare
**** CIRCUIT DESCRIPTION
******************************************************************************
Vs 1 0 ac 1 0 ;(Vs=1<0)
R12 1 2 1k
L20 2 0 1H
Eexp 3 0 Freq {V(1,0)}= (
+ 1 -44.0 89
+ 10 -24.1 85
+ 50 -10.1 70
+ 100 -6.02 60
+ 500 -1.41 20
+ 1k -.915 13
+ 10k -.44 2
+ 20k -.35 2
+ 30k -.264 0.5
+ 40k -.175 0
+ 50k -.175 0
+ 60k -.08 0
+ 70k 0 0
+ 80k 0 0
+ 100k 0 0)
R30 3 0 1
.ac dec 40 100 100k; vary frequency logarithmically
.probe
.end
Fişier de ieşire
**** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C
******************************************************************************
NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE
( 1) 0.0000 ( 2) 0.0000 ( 3) 0.0000
VOLTAGE SOURCE CURRENTS
NAME CURRENT
Vs 0.000E+00
TOTAL POWER DISSIPATION 0.00E+00 WATTS
JOB CONCLUDED
TOTAL JOB TIME .33
• În program este utilizată o sursă de tensiune dependentă specială numită sursă de
tensiune dependentă de frecvenţă:
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z 54

Ename +node -node FREQ {Control_Voltage} = (frequency, magnitude (in


DB),phase (in (degrees)...)
Unde control_voltage pentru sursa dependentă este aceiaşi cu tensiunea de
intrare V(1,0). Datele experimentale se referă la amplitudinea şi faza pentru
(V2/V1) la 15 frecvenţe diferite.
• Dacă simularea circuitului s-a realizat cu succes, se pot compara datele experimentale cu
cele teoretice utilizând Probe, trasând db(V(2)) şi db(V(3)). , iar pentru a obţine alte
grafice prin selectarea add_plot din meniul Plot, de exemplu pentru a trasa p(V(2)) şi
p(V(3)).