Sunteți pe pagina 1din 71

APLICATII

ariela
Stagiu AN I- EXPERT CONTABIL
C.E.C.C.A.R.
2013
Aplicatii Stagiu An I semestru I 2013
Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte:
1
1. Studiu de caz privind ambalajele.
2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare.
3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor.
4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor.
5. Studiu de caz privind evaluarea stocurior la intrarea in patrimoniu.
6. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de exercitie.
7. Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de executie.
8. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu.
. Studiu de caz privind productia in curs de executie aferenta stocurilor.
1!. Studiu de caz privind contabilizatea tranzactiilor in sistem second"#and.
11. Studiu de caz privind tranzactiile in re$im de consi$natie.
12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet.
13. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de sc#imb valutar.
14. Studiu de caz privind importul de stocuri.
15. Studiu de caz privind exportul de stocuri.
16. Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision.
17. Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionare.
18. Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti.
1. Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti.
2!. Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision.
21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar.
22. Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventor.
23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor de$radate% expirate sau alte forme de scoatere
din evidenta contabila.
24. Studiu de caz privind tranzactiilor privind stocurile produse ca urmare a unor cause de forta
majora.
25. Studiu de caz privind tranzactiilor privind emiterea% ac#izitia si utilizarea tic#etelor de masa.
26. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii.
27. Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit.
28. Studiu de caz privind evaluarea crentelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul exercitiului
financiar.
2. Studiu de caz privind impozitul pe profit.
3!. Studiu de caz privind c#eltuielile de protocol.
1.Studiu de caz priind am!ala"ele.
&roblema contabila' (mbalajele care circula in sistemul restituirii directe ocazioneaza efectuarea si
inre$istrarea urmatoarelor operatii'
a) impreuna cu marfurile ac#izitionate se primesc de la furnizori ambalaje in valoare de 2.!!! lei% din care
se restituie 8!*+
b) 15* din totalul ambalajelor se retin de catre client% iar 5* sunt deteriorate din vina clientului% fapt pentru
care se primeste factura furnizorului.
prin faptul ca ambalajele sunt facturate si nu mai au re$imul de circulatie prin sc#imb% se realizeaza o
activitate economica in sfera ,-(% iar exi$ibilitatea ,-( intervine la data la care au fost facturate
2
ambalajele.
.n acest sens% persoanele ce au primit ambalajele de la furnizorii ambalajului% au obli$atia sa anunte
furnizorul pentru scoaterea din circulatie a diverselor ambalaje. .n termen de 5 zile lucratoare de la data
comunicarii% furnizorii vor factura aceste ambalaje% conform norme metodolo$ice pentru art. 137 alin. /3) lit.
d) din 0odul fiscal % re$asite la pct. 1 alin. /7) 1 /8) din 23 4442!!4.
.n ce priveste un raspuns punctual pentru situatia din intrebare% consideram ca activitatile acestea trebuie
contabilizate in functie de natura lor sau de c#eltuiala efectiva pe care o constata.
(stfel'
a) 5* din aceste ambalaje% sunt deja de$radate% distruse% iar furnizorul va factureaza contravaloarea
acestora. 5oi consideram ca in acest caz% inre$istram o c#eltuiala cu aceste ambalaje% dupa cum urmeaza'
#0$ %C&eltuieli priind am!ala"ele' ( )01 %*urnizori'
))2# %+,A deducti!ila' ( )01 %*urnizori'.
6eoarece aceste ambalaje au fost utilizate pentru revanzarea unor marfuri% consideram ca atat c#eltuiala cat
si ,-( sunt deductibile% conform art. 21 alin. /1) din 0odul fiscal % coroborat cu art. 145 din 0odul fiscal .
b) pentru diferenta de 15*% intele$em ca societatea dvs le pastreaza% iar ulterior le utilizeaza tot sub forma
de ambalaj% astfel noi consideram ca tratamentul corect este urmatorul'
Se ac#izitioneaza un stoc de ambalaje% la data facturii% cu inre$istrarea in evidenta prin articolul contabil'
3$1 %Am!ala"e' ( )01 %*urnizori'
))2# %+,A deducti!ila' ( )01 %*urnizori'
7a data utilizarii acestor ambalaje% se efectueaza consumul acestora si se inre$istreaza in evidenta contabila
o c#eltuiala cu stocul de ambalaje. .nre$istrare contabila'
6!8 80#eltuieli privind ambalajele9 : 381 8(mbalaje9.
Societatea A obtine produse finite din productie proprie la costul de 70 000 lei. Acestea vor fi utilizate
ulterior ca ambalaje. Se caseaza ambalaje in valoare de 50000 lei.
- obtinerea de produse finite (bon de predare!
"#$ % &'' &( ((( lei
Produse finite Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
1. transferul produselor finite in categoria ambalajelor (aviz de insotire, nota de
receptie):
")' % "#$ &( ((( lei
Ambalaje Produse finite
2. casarea ambalajelor conform proces verbal de casare:
*() % ")' $( ((( lei
2.Studiu de caz priind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare
Reducerile se clasifica in doua mari categorii:
3
reduceri comerciale: se refera la reduceri acordate ca urmare a unor defecte de calitate sau in vederea
fidelizarii clientelei, sau ca urmare a depasirii unui anumit volum de achizitii de catre un client
reduceri financiare : denumite si sconturi care se acorda ca urmare a platii inainte de termenul convenit
Primele au legatura cu valoarea facturata , deci cu baza tranzactiei, iar cele din urma au legatura cu
numerarul!
Reducerile comerciale acordate de furnizor "i #nscrise pe factura de achizi$ie ajusteaz% #n sensul reducerii
costul de achizi$ie al bunurilor!
Reducerile comerciale primite ulterior factur%rii, respectiv acordate ulterior factur%rii, indiferent de perioada
la care se refer%, se eviden$iaz% distinct #n contabilitate (contul &'( )Reduceri comerciale primite*, respectiv
contul +'( )Reduceri comerciale acordate*), pe seama conturilor de ter$i! Acela"i tratament contabil se
aplic% "i #n cazul reducerilor comerciale legate de prest%rile de servicii! ,n cazul #n care reducerile
comerciale reprezint% evenimente ulterioare datei bilan$ului, acestea se #nregistreaz% la data bilan$ului #n
contul -'. )/urnizori 0 facturi nesosite*, respectiv contul -1. )2lien$i 0 facturi de #ntocmit* "i se reflect%
#n situa$iile financiare ale e3erci$iului pentru care se face raportarea dac% sumele respective se cunosc la data
bilan$ului!
Reducerile comerciale pot fi, de e3emplu:
a) rabaturile 0 se primesc pentru defecte de calitate "i se practic% asupra pre$ului de v4nzare
b) remizele 0 se primesc #n cazul v4nz%rilor superioare volumului convenit sau dac% cump%r%torul are un
statut preferen$ial "i
c) risturnele 0 sunt reduceri de pre$ calculate asupra ansamblului tranzac$iilor efectuate cu acela"i ter$, #n
decursul unei perioade determinate!
Reducerile financiare sunt sub form% de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor #nainte de
termenul normal de e3igibilitate!
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint% venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se
refer% (contul +&+ 5Venituri din sconturi ob$inute6)! 7a furnizor, aceste reduceri acordate reprezint%
cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refer% (contul &&+ 52heltuieli privind sconturile
acordate6)!
Redu+erile +o,er+iale
Reducerile comerciale pot fi acordate si facturate odata cu livrarea bunurilor , sau dimpotriva, ulterior
momentului vanzarii initiale!
8n primul caz, acestea nu se evidentiaza intr9un cont distict in contabilitate!
4
:e e3emplu , daca la o vanzare de marfuri in suma de 1''!''' ron se acorda o reducere de 1'!''' ron, nota
contabila pentru cel care acorda reducerea va fi :
-111 2lienti ; +'+ Venituri din vanzarea marfurilor ('!''' ron
8n al doilea caz, in caz care acordarea reducerii se face ulterior facturarii marfurilor, notele contabile pentru
cel care acorda reducerea va fi:
-111 2lienti ; +'+ Venituri din vanzarea marfurilor 1''!''' ron
+'( Reduceri comerciale acordate ; -111 2lienti 1'!''' ron
Redu+erile finan+iare
2onturile utilizate in acest sens sunt :
&&+ 2heltuieli privind sconturile acordate si
+&+ Venituri din sconturi obtinute
8ndiferent de perioada la care se refera, aceste reduceri financiare vor fi evidentiate ca si venituri ale
perioadei!
2onform <rdinului ='>>?@''(, din '1!'1!@'1', reducerile comerciale care se acorda ulterior momentului
facturarii bunului vor trebui inregistrate in conturile 609 Reduceri comerciale primite si respectiv 709
Reduceri comerciale acordate.
A3emplu :
Bocietatea C livreaza societatii D produse finite in valoare de 1''!''' ron in cursul unei anumite perioade,
pentru care ulterior ii acorda o reducere comerciala de 1!''' ron!
/acturarea reducerii se realizeaza ulterior facturarii si inregistrarii livrarii de bunuri!
Inregistrari pentru so+ietatea X!
- -an.area de bunuri !
-111 2lienti ; +'1 Venituri din vanzarea produselor finite 1''!''' ron
- A+ordarea redu+erii !
+'( Reduceri comerciale acordate ; -111 2lienti 1!''' ron
Inregistrari pentru so+ietatea /!
5
- A+0i.itia de bunuri (,aterii pri,e!
='1 Eaterii prime ; -'1 /urnizori 1''!''' ron
- Inregistrarea reu+erii pri,ite!
-'1 /urnizori ; &'( Reduceri comerciale primite 1!''' ron
Pe site9ul AFA/, in sectiunea Asistenta contribuabili, a fost publicat raspunsul la o intrebare a unui
contribuabil legata de obligatiile care apar ca urmare a acordarii unor reduceri de preturi ulterior livrarii
bunurilor!
2e obliga$ii revin unei persoane impozabile #nregistrat% #n scopuri de GVA care acord%, ulterior livr%rii
bunurilor, reduceri de pre$ beneficiarilorH
,n cazul #n care rabaturile, remizele, risturnele "i celelalte reduceri de pre$ sunt acordate dup% livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor sau dup% facturarea acestora chiar dac% livrarea?prestarea nu a fost
efectuat%, art! 1=. lit!c) din 2odul fiscal "i pct! @' alin!(1) "i (@) din norme, prev%d reducerea bazei de
impozitare!
,n scopul reducerii bazei de impozitare furnizorii?prestatorii #"i ajusteaz% baza impozabil% a GVA prin
emiterea de facturi cu valorile #nscrise cu semnul minus, at4t pentru reducerea de pre$ acordat% c4t "i pentru
GVA aferent%, facturi care vor fi transmise "i beneficiarului!
/actura de regularizare urmeaz% regimul facturii ini$iale, "i va fi #nregistrat% #n mod corespunzator #n
jurnalul de v4nz%ri, "i #n :econtul de GVA, #n conformitate cu instruc$iunile de completare ale acestui
formular #n func$ie de perioada fiscal% #n care intervine e3igibilitatea GVA, respectiv #n luna calendaristic%
#n care regularizarea a fost comunicat% clientului!
Baza legala:
7egea nr >+1 ? @''= articolul articolul 1=-!@ al! (, 1=. lit! c
<rdinul ministrului economiei si finantelor nr 1=+@ ? @''. articolul 1
<rdinul pre"edintelui AFA/ nr 1+(' ? @'1@
<rdinul pre"edintelui AFA/ nr +& ? @'1'
8n situatia acordarii unor reduceri de preturi, anularea totala sau par$iala a unui contract, alte evenimente
prev%zute la art! 1=. din 2odul fiscal, care intervin ulterior factur%rii, contribuabilii vor emite facturi #n care
#nscriu cu semnul minus baza impozabil% "i GVA aferent% acestor opera$iuni, chiar dac% GVA nu a devenit
e3igibil% la data respectiv%!
Confor, art1 '") din C23 ba.a de i,po.itare se redu+e 4n ur,5toarele situa6ii!
6
a) dac% a fost emis% o factur% "i, ulterior, opera$iunea este anulat% total sau par$ial, #nainte de livrarea
bunurilor sau de prestarea serviciilor
b) #n cazul refuzurilor totale sau par$iale privind cantitatea, calitatea ori pre$urile bunurilor livrate sau ale
serviciilor prestate, precum "i #n cazul anul%rii totale ori par$iale a contractului pentru livrarea sau prestarea
#n cauz% ca urmare a unui acord scris #ntre p%r$i sau ca urmare a unei hot%r4ri judec%tore"ti definitive "i
irevocabile sau #n urma unui arbitraj
c) #n cazul #n care rabaturile, remizele, risturnele "i celelalte reduceri de pre$ sunt acordate dup% livrarea
bunurilor sau prestarea serviciilor
d) #n cazul #n care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate #ncasa din cauza
falimentului beneficiarului! Ajustarea este permis% #ncep4nd cu data pronun$%rii hot%r4rii judec%tore"ti de
#nchidere a procedurii prev%zute de 7egea nr! .>?@''& privind procedura insolven$ei, hot%r4re r%mas%
definitiv% "i irevocabil%
e) #n cazul #n care cump%r%torii returneaz% ambalajele #n care s9a e3pediat marfa, pentru ambalajele care
circul% prin facturare!
8n ce priveste aparitia acestor situatii la cei care aplica sistemul Gva la incasare, regula este:
at4t la beneficiar c4t "i la furnizor?prestator, se ajusteaz% mai #nt4i ta3a nee3igibil% "i doar #n situa$ia #n care
nu mai e3ist% diferen$e de ta3% nee3igibil% se ajusteaz% ta3a colectat% la furnizor?prestator, respectiv ta3a
deductibil% la beneficiar
A3emplu:
1' ianuarie @'1=
Bocietatea A (aplic% sistemul GVA la #ncasare) emite c%tre beneficiarul I o factur% pentru o livrare de
bunuri la data de 1' ianuarie @'1= #n valoare de >!''' lei plus GVA 1!@'' lei , total factur% &!@'' lei!
GVA #n sum% de 1!@'' lei se #nregistreaz% #n creditul contului 5--@. GVA nee3igil%6!
@'!'1!@'1=
9 #ncaseaz% suma de @''' lei de la beneficiarul s%u!
GVA aferent% acestei #ncas%ri se determin% astfel: @'''J@-?1@-; =.+ lei "i se eviden$iaz% #n debitul contului
--@. GVA nee3igibil% "i concomitent #n creditul contului --@+ GVA colectat%!
@> martie @'1=
Bocietatea A acord% o reducere de pre$ beneficiarului I de 1'K din contravaloarea bunurilor livrate!
Bocietatea A emite o factur% #n care #nscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv
>'''J1'?1'';>'' lei "i GVA aferent%, respectiv 1@''L1'?1'' ;1@' lei! 2onform prevederilor art! 1=-@
7
alin!(1') din 2odul fiscal , #n luna martie @'1= societatea A va diminua GVA nee3igibil% #n cuantum de .1=
lei cu suma de 1@' lei!
Ieneficiarul I, la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A, va diminua GVA nee3igibil%
#n cuantum de .1= lei cu suma de 1@' lei!
Bcenariul @:
@' februarie @'1=
9 societatea A ar #ncasat de la societatea I suma de >''' lei!
GVA aferent% acestei #ncas%ri se determin% astfel: >'''J@-?1@-; (&. lei "i se eviden$iaz% #n debitul contului
--@. GVA nee3igibil% "i concomitent #n creditul contului --@+ GVA colectat%!
@> martie @'1=
9 societatea A acord% o reducere de pre$ beneficiarului I de @>K din contravaloarea bunurilor livrate!
Bocietatea A emite o factur% #n care #nscrie cu semnul minus baza de impozitare, respectiv
>'''J@>?1'';1@>' lei "i GVA aferent%, respectiv 1@''J@>?1'' ;='' lei!
2onform prevederilor art! 1=-@ alin!(1') din 2odul fiscal, #n luna martie @'1= societatea A va anula GVA
nee3igibil% #n cuantum de @=@ lei "i concomitent va diminua ta3a colectat% cu suma de &. lei! ,n aceast%
situa$ei, societatea I va anula GVA nee3igibil% de @=@ lei "i concomitent va diminua GVA dedus% cu suma
de &. lei!
Bistemul de plata a GVA la incasare se aplica incepand cu 1 ianuarie @'1=! Eodificarea 2odului fiscal in
acest sens a fost efectuata initial prin <rdonanta Muvernului nr! 1>?@'1@ pentru
modificarea si completarea 7egii nr! >+1?@''= privind 2odul fiscal, publicata in Eonitorul <ficial al
Romaniei nr! &@1!
Nlterior, <rdonanta nr! 1>?@'1@ a fost aprobata cu modificari prin 7egea nr! @'.?@'1@ publicata in
Eonitorul <ficial al Romaniei nr! ++@ din 1> noiembrie @'1@! Formele pentru aplicarea 2odului fiscal au
fost modificate in sensul aplicarii prevederilor legii prin Ootararea Muvernului nr! 1!'+1 pentru modificarea
si completarea Formelor metodologice de aplicare a 7egii nr! >+1?@''=
privind 2odul fiscal, aprobate prin Ootararea Muvernului nr! --?@''-, publicata in Eonitorul <ficial nr! +>=
din . noiembrie @'1@!
Potrivit noilor prevederi ale 2odului fiscal, de la 1 ianuarie @'1=, persoanele impozabile inregistrate in
scopuri de GVA, cu sediul activitatii in Romania, a caror cifra de afaceri nu depaseste plafonul de @!@>'!'''
lei aplica sistemul GVA la incasare!
Persoanele juridice care in cursul anului @'1@ nu au realizat o cifra de afaceri superioara plafonului de
@!@>'!''' lei au avut obligatia depunerii unei notificari pana la data de @> octombrie @'1@ la organele
fiscale teritoriale!
8
:in punctul de vedere al furnizorului (prestatorului), e3igibilitatea GVA nu va mai interveni la data emiterii
facturii, ci la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii!
Aceasta amanare a e3igibilitatii GVA se acorda in cazul neincasarii
creantelor pana in cel mult cea de a ('9a zi de la data emiterii facturii!
8n cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului GVA la incasare nu au incasat
contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de (' de zile
calendaristice de la data emiterii facturii, e3igibilitatea ta3ei aferente contravalorii neincasate
intervine in cea de9a ('9a zi calendaristica de la data emiterii facturii!
Astfel, dupa curgerea termenului de (' de zile de la data emiterii facturii, indiferent daca aceasta a fost
incasata sau nu, persoanele impozabile vor inregistra GVA colectata aferenta sumelor neincasate pe care le
vor declara prin :econtul ='' si o vor achita pana la data de @> a lunii urmatoare celei in care intervine
e3igibilitatea!
Bistemul GVA la incasare nu se aplica:
9 in cazul livrarilor de bunuri?prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata
ta3ei
9 in cazul livrarilor de bunuri?prestarilor de servicii care sunt scutite de GVA
9 in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale pentru agentiile de turism, pentru bunurile second9hand,
opere de arta, obiecte de colectie si antichitati si pentru aurul de investitii
9 in cazul livrarilor de bunuri?prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, parHial sau total, cu
numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului GVA la incasare pana la data
emiterii facturii de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de GVA, persoane
fizice autorizate, liber9profesionisti si asocieri fara personalitate juridica!
8n cazul in care ulterior emiterii facturii se incaseaza partial contravaloarea facturii cu numerar, pentru ta3a
aferenta acestei sume se pastreaza e3igibilitatea ta3ei la incasare si nu se aplica e3igibilitatea ta3ei la data
emiterii facturii
9 in cazul livrarilor de bunuri?prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata
furnizorului?prestatorului!
:in punctul de vedere al beneficiarului care primeste factura, deductibilitatea GVA va putea fi operata
numai la momentul platii facturii, indiferent de momentul cand are loc plata! Astfel, daca acesta nu
efectueaza plata facturilor, nu va putea deduce GVA aferenta facturilor respective!
Prevederile legale in vigoare nu mentioneaza un termen anume pana la care se amana dreptul de deducere al
GVA! Pentru determinarea ta3ei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori
a prestarii de servicii, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si ta3a aferenta! 8n situatia
livrarilor de bunuri?prestarilor de servicii pentru care se aplica sistemul GVA la incasare, in cazul reducerii
bazei de impozitare potrivit prevederilor art! 1=. din 2odul fiscal in ceea ce priveste e3igibilitatea GVA se
aplica urmatoarele prevederi:
8n situatia anularii totale sau partiale a operatiunii, precum si a refuzului bunurilor livrate:
9 in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare?prestare, e3igibilitatea ta3ei intervine la
data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit e3igibilitatea ta3ei! Pentru

contravaloarea pentru care nu a intervenit e3igibilitatea ta3ei se opereaza anularea ta3ei nee3igibile aferente
9 in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare?prestare, se opereaza reducerea ta3ei
nee3igibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit e3igibilitatea ta3ei, iar in situatia in care
cuantumul ta3ei aferente anularii depaseste ta3a nee3igibila, pentru diferenta e3igibilitatea ta3ei intervine la
data anularii operatiunii!
7a acordarea de reduceri comerciale ulterior livrarii sau prestarii, se opereaza reducerea ta3ei nee3igibile
aferente contravalorii pentru care nu a intervenit e3igibilitatea ta3ei!
8n cazul falimentului beneficiarului cu pronuntarea hotararii judecatoresti, se opereaza anularea ta3ei
nee3igibile aferente!
ACAEP7N
Bocietatea /lora vinde bunuri in valoare de @>!''' lei, GVA &!''' lei, catre societatea <rnamentul!
Bocietatea incaseaza la emitere numerar suma de >'' lei! Bocietatea /lora aplica sistemul de GVA la
incasare!
8nregistrarea facturii
7a furnizor
:eterminarea GVA e3igibile incluse in suma de >'' lei incasata in numerar, >''3@-?1@- ; (+ lei:
#'' % 7 "'1(((
8Clienti8 &(& 9$1(((
8-enituri din :an.area ,arfurilor8
##9&
8T-A +ole+tata8 ;&
##9) $1;("
8T-A nee<igibila8
8ncasarea sumei de >'' lei:
$"'' % #'' $((
8Casa in lei8 8Clienti8

7a cumparator:
7 % #(' "'1(((
"(' 82urni.ori8 9$1(((
8=aterie pri,a8
##9* ;&
8T-A dedu+tibila8
##9) $1;("
8T-A nee<igibila8
1!
Plata sumei de >'' lei:
#(' % $"'' $((
82urni.ori8 8Casa in lei8
Peste =' de zile se realizeaza incasarea?plata sumei de 1'!''' lei!
:eterminarea GVA aferente sumei
GVA aferenta sumei incasate, 1'!''' 3 @- ? 1@- ; 1!(=> lei:
8nregistrarea incasarii facturii:
$'9' % #'' '(1(((
8Conturi la ban+i in lei8 8Clienti8
Bi a GVA devenite e3igibila:
##9) % ##9& '1;"$
8T-A nee<igibila8 8T-A +ole+tata8
8nregistrarea platii facturii la beneficiar:
#(' % $'9' '(1(((
82urni.ori8 8Conturi la ban+i in lei8
Bi a GVA devenite deductibila:
##9* % ##9) '1;"$
8T-A dedu+tibila 8T-A nee<igibila8
:upa -> de zile, furnizorul acorda o reducere ulterioara de pret de 1!@'' lei, GVA aferenta @.. lei, pentru
care emite o
factura distincta!
8nregistrarea facturii de reduceri la vanzator:
7 % #'' '1#))
11
&(; 8Clienti8 '19((
8Redu+eri +o,er+iale a+ordate8
##9) 9))
8T-A nee<igibila8
in urma acestei operatiuni, soldul contului --@. PGVA nee3igibila5 este de: >!('= 9 1!(=> 9@.. ; =!&.' lei
8nregistrarea facturii de reduceri la cumparator:
#(' % 7 '1#))
82urni.ori8 *(; '19((
8Redu+eri +o,er+iale pri,ite8
##9) 9))
8T-A nee<igibila8
8ncasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii reprezinta orice modalitate prin care
furnizorul?prestatorul obtine contrapartida operatiunilor prestate de la beneficiarul sau sau de la un tert,
precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata!
3.Studiu de caz priind deprecierea stocurilor
a sfarsitul e!ercitiului "# intreprinderea $ detine un stoc de marfuri ac%izitionat la costul
de &50 000 lei. Se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la pretul de &'0 000 lei si ca c%eltuielile
ocazionate de vanzare se vor ridica la (0 000 lei. a sfarsitul e!ercitiului ")&# pretul de
vanzare estimate este de (00 000 lei# iar costurile de vanzare estimate sunt de '0 000 lei.
Be estimeaza valoarea realizabila neta si se procedeaza la inregistrarea unei ajustari de valoare:
2ostul activului ; 1>' ''' lei
Valoarea realizabila neta ; 1-' ''' 0 @' ''' ; 1@' ''' lei
Ajustarea de valoare ; 1>' ''' lei 0 1@' ''' lei ; =' ''' lei
*)'# % ";& "( ((( lei
2helt! de e3ploatare Ajustari pentru
privind ajustarile pentru deprecierea marfurilor
deprecierea activelor circulante
8n e3ercitiul FQ1: 7a sfarsitul e3ercitiului FQ1 se aplica din nou regula prudentei:
2ostul activului ; 1>' ''' lei!
Valoarea realizabila neta ; @'' ''' lei 0 -' ''' lei ; 1&' ''' lei
Valoarea relizabila neta R costul initial ;R activul va fi adus in bilant la costul initial
:epreciere contabilizata anterior ; =' ''' lei
:eprecierea e3istent la sfarsitul e3ercitiului FQ1 ; ' lei
12
Rezulta ca trebuie reluata deprecierea constata la sfarsitul e3ercitiului F:
=(+ ; +.1- =' ''' lei
Ajustari pentru Venituri din ajustari pentru
deprecierea marfurilor deprecierea activelor circulante
Be observa ca valoarea activului este dusa la valoarea pe care acesta ar fi avut9o daca nu s9ar fi
depreciat in trecut, conform principiului prudentei! Plusul de valoare nu se contabilizeaza din
prudenta!
).Studiu de caz priind sistemele de conta!ilizare a stocurilor.
Societatea * are ca si activitate comertul cu vin in ma+azin de specialitate ,crama-. $umpara
marfa vrac ,in butoaie- de la .nstitutul de cercetare si il vinde la pet/uri ,(l# 5l-. $are este
mono+rafia pentru aceasta activitate pe de o parte si cum se inre+istreaza marfa ,vinul- data de
patron drept mostra pentru clienti ,de e!emplu# a dat un pet de ( litri cu vin unui patron de la o
pensiune# pentru ca acesta sa se convin+a de calitatea produsului-# cum se scad aceste mostre
din +estiune# cum se inre+istreaza in contabilitate0
Avidenta bunurilor de natura stocurilor se efectueaza respectand urmatoarele reglementari :
9 <rdinul ='>>?@''(, Reglementari 2ontabile conforme cu :irectiva a 8V9a a 2omunitatilor
Aconomice Auropene
9 <rdinul =>1@?@''., Formele Eetodologice de intocmire si utilizare a documentelor
financiar9contabile
9 7egea >+1?@''=, 2odul /iscal !
8n conformitate cu art! 1>- din <rdinul ='>>?@''( , Reglementari 2ontabile conforme cu
:irectiva a 8V9a a 2omunitatilor Aconomice Auropene, marfurile si ambalajele sunt cuprinse in
categoria stocurilor care sunt active circulante! Ambalajele, includ ambalajele refolosibile,
achizitionate sau fabricate, destinate produselor v4ndute si care in mod temporar pot fi pastrate
Aplicatii An I 2012 Stagiu Expert Contabil Savu Mirela
7
de terti, cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte!
7a data intrarii in unitate bunurile se evalueaza la costul de achizitie! (art! >1)!
2ostul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, ta3ele de import si alte ta3e (cu
e3ceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile
de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor
respective!
8n costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, ta3ele notariale, cheltuielile cu
obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective!
7a data iesirii din entitate sau la darea in consum (art! &1) , bunurile se evalueaza si se scad din
gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate!
7a iesirea din gestiune a stocurilor , acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin
aplicarea uneia din urmatoarele metode:
a)metoda primul intrat 9 primul iesit 9 /8/<
b)metoda costului mediu ponderat 9 2EP
c)metoda ultimul intrat 9 primul iesit 9 78/<!
2ontabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului
permanent sau a inventarului intermitent!
8nventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu amanuntul in situatia in care se aplica
13
metoda global9valorica!
8n comertul cu amanuntul se utilizeaza, de regula, metoda pretului cu amanuntul, pentru a
determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si
pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda!
8n aceasta situatie, costul bunurilor v4ndute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din
pretul de v4nzare al stocurilor! <rice modificare a pretului de v4nzare presupune recalcularea
marjei brute!
8n conformitate cu Formele Eetodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiarcontabile,
<rdinul =>1@?@''. contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia
dintre urmatoarele metode:
9 operativ9contabila,
9 cantitativ9valorica,
9 global9valorica!
Eetoda operativ9contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime,
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor,
produselor finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor!
Eetoda cantitativ9valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime,
Aplicatii An I 2012 Stagiu Expert Contabil Savu Mirela
8
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor,
produselor finite, produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor!
Eetoda global9valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor
din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite
la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in
folosinta, precum si a altor categorii de bunuri!
Pretul cu amanuntul ; costul de achizitie Q adaosul comercial Q GVA nee3igibila
8nregistrari contabile:
7a achizitia marfurilor (vin) :
K ; -'1 /urnizori
=+1 Earfuri
--@& GVA deductibil
Avidentierea si inregistrarea adaosului comercial si a GVA nee3igibil aferent intrarii de marfa
(vin)!
=+1 Earfuri ; K
=+. Adaos comercial
--@. GVA nee3igibil
Be intocmeste documentul Fota de intrare receptie (<rdin =>1@?@''.)!
8n cazul prezentat de dvs!, in cazul ambalajelor utilizate , consideram ca aveti urmatoarele
posibilitati:
1! Avidentierea ambalajelor (pet9urile) , la vanzare, distinct de marfa pe care contin, pe
principiul vanzarii 0 cumpararii! 8n acest caz:
1!1! Achizitia ambalajelor:
K ; -'1 /urnizori
14
=.1 Ambalaje
--@& GVA deductibil
1!@! Avidentierea ambalajelor folosite pentru a fi vandute:
=+1 Earfuri ; =.1 Ambalaje
<bservam ca , valoarea costului marfurilor creste cu valoarea ambalajelor!
7a vanzare ,
>=11 ; K
2asa in lei +'+ Venituri din vanzarea marfurilor
--@+ GVA colectat
concomitent, se descarca gestiunea!
K ; =+1 Earfuri
&'+ 2heltuieli privind marfurile
=+. :iferente de pret la marfuri
--@. GVA nee3igibila
Adaosul comercial aferent se calculeaza cu cu ajutorul coeficientului de repartizare (S)
2oeficient de@ repartizare ; Boldul initial al diferentelor de pret Q :iferentele de pret aferente
intrarilor in cursul perioadei, cumulat de la inceputul e3ercitiului financiar pana la finele
perioadei de referinta? Boldul initial al stocurilor la pret de inregistrare Q Valoarea intrarilor in
cursul perioadei la pret de inregistrare, cumulat de la inceputul e3ercitiulTui financiar pana la
finele perioadei de referinta 3 1''
Adaosul comercial aferent marfurilor v4ndute ; S 3 Rulaj 2reditor cont +'+!
:e asemenea, GVA nee3igibila aferenta v4nzarii, este identica cu GVA colectata
inregistrata cu aceasta ocazie! GVA nee3igibila este o GVA in asteptare aferenta
marfii pe stoc, care devine e3igibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa!
@! Avidentierea ambalajelor (pet9urile) , la vanzare, cu pretul inclus in pretul de vanzare al marfii
(vinului)!
8n acest caz, cheltuiala cu ambalajul nu se ma transfera pretului de cost al marfii, ci este tratata ca
o cheltuiala a unitatii! 7a stabilirea pretului de vanzare cu amanunutul al marfii (vinului) se va
tine cont si de aceasta cheltuiala!
@!1! Achizitia ambalajelor se va evidentia similar cu punctul 1!1!
@!@! 7a momentul vanzarii, pentru ambalajele vandute odata cu marfa, se intocmeste articolul
contabil:
&'. ; =.1
2heltuieli privind ambalajele Ambalaje
8n conformitate cu art! @1, alin ! (@), lit d din 2odul /iscal sunt considerate cheltuieli deductibile
si cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau
serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor
15
necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare! Be includ in categoria cheltuielilor de reclama si
publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru
incercarea produselor si demonstratii la punctele de v4nzare, precum si alte bunuri si servicii
acordate cu scopul stimularii v4nzarilor!
8n conformitate cu art! 1@., alin! . , lit e din 2odul /iscal nu constituie livrare de bunuri,din
punct de vedere al GVA, acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul
stimularii v4nzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice!
8n baza documentelor intocmite (Ion de consum, :ecizie a conducatorului unitatii pentru
acordarea de mostre, etc) inregistrarea contabila poate fi:
9 in cazul acordarii de mostre, gratuit:
&'+ ; =+1
2heltuieli privind marfurile Earfuri
9 in cazul acordarii de produse in cadrul unor campanii de reclama, publicitate :
&@= ; =+1
2heltuieli de reclama si publicitate Earfuri
-.Studiu de caz priind ealuarea stocurior la intrarea in patrimoniu.
Bocietatea A se ocupa cu cresterea bovinelor de lapte! 2are este modelul de calculatie al
costului de productie al laptelui destinat vanzariiH
8n principiu, aceasta calculatie porneste de la determinarea costului de productie, conform pct!
>@ din <E/P nr! ='>>?@''( privind contabilitatea! Eodul de efectuare a calculatiei costului si
cateva reglementari punctuale privind structurarea cheltuielilor in cheltuieli de productie directe,
indirecte, cheltuieli generale sunt descrise in <E/P nr! 1.@&?@''= privind contabilitatea de
gestiune si calculatia costurilor!
2ostul de productie cuprinde cheltuieli cu materii prime, materiale, manopera, cheltuieli directe
de productie, precum si o cota de cheltuieli indirecte de productie legate rational de procesul de
productie!
Astfel, societatea dvs trebuie sa grupeze cheltuielile in functie de natura lor in contabilitatea de
gestiune, pe:
cheltuieli directe
cheltuieli indirecte
cheltuieli de desfacere
cheltuieli generale de administratie!
Reamintim si cheltuielile ce nu se regasesc in costul de productie, conform actelor normative
amintite, dupa cum urmeaza:
pierderi de materiale, manopera si alte costuri de productie peste limitele normal admise
cheltuieli cu depozitarea, cu e3ceptia cazului cand depozitarea este o parte a procesului
tehnologic de productie si ulterior depozitarii se trece intr9o noua faza de productieregii
generale de administratie
costul de desfacere
regia fi3a nealocata costului de productie pentru neutilizarea intregii capacitati de
16
productie!
Gipuri de cheltuieli inregistrate:
1) cheltuieli cu achizitia si consumul hranei bovinelor 1''' lei
*(' C0eltuieli +u ,aterii pri,e % "(' =aterii pri,e '((( lei>
@) cheltuieli cu apa pentru alimentatia bovinelor @'' lei
*($ C0eltuieli +u energia si apa % #(' 2urni.ori 9(( lei>
=) cheltuieli cu energia electrica utilizata la instalatiile de muls 1'' lei
*($ C0eltuieli +u energia si apa % #(' 2urni.ori '(( lei>
-) cheltuieli cu medicamente pentru sanatatea animalelor 1>' lei:
*(9) C0eltuieli +u alte ,at1 +onsu,ab1 % "(9) Alte ,at1 +onsu,ab1 '$( lei>
>) cheltuieli cu medicul veterinar ce emite o factura pentru prestarea de servicii ='' lei
*9) C0eltuieli +u alte ser:1 e<e+1 de terti % #(' 2urni.ori "(( lei
&) cheltuieli cu salarii @''' lei, asigurari sociale >'' lei
*#' C0eltuieli +u re,uneratiile personalului % #9' Personal ? re,uneratii datorate 9((( lei
*#$ C0eltuieli +u asigurari so+iale % #"' Asigurari so+iale $(( lei
+) cheltuieli cu amortizarea grajdurilor >' lei
*)'' C0eltuieli +u a,orti.ari % 9)'9 A,orti.area +onstru+tiilor $( lei
.) cheltuieli cu ambalajul laptelui @'' lei
*() C0eltuieli +u a,bala@ele % ")' A,bala@e 9(( lei
() amenda directia sanitar veterinara @'' lei
*$)' C0eltuieli +u a,en.i si penalitati % ##* Alte i,po.ite si ta<e 9(( lei
1') intarzieri la plata unei facturi de telefon @' lei
*9* C0eltuieli postale si tele+o,uni+atii % #(' 2urni.ori 9( lei
11) cheltuieli cu transportul de la ferma la un client ='' lei
*9# C0eltuieli +u transportul % #(' 2urni.ori "(( lei1
8n e3emplul e3ista si cheltuieli de productie, dar si cheltuieli care nu sunt aferente costului de
productie, respectiv nu se cuprind in costul de productie cheltuiala cu amenda, cu penalitatile la
factura de telefon si cheltuiala cu transportul de la ferma la client!
Presupunand ca s9au realizat @''' litri lapte, valoarea costului de productie este de ->'' lei!
8nregistrare in contabilitate productie realizata:
"#$ Produse finite % &'' -enituri aferente +osturilor sto+urilor de produse #$(( lei
corespunzand cost unitar pe litru de lapte de @,@> lei?litru!
Be vinde o cantitate de >'' litri la pretul de vanzare de = lei plus GVA!
8nregistrari contabile:
a) vanzarea:
#''' Clienti % &(' -enituri din produ+tia proprie $(( l < " lei % '$(( lei
#''' Clienti % ##9& T-A +ole+tata "*( lei
b) descarcarea gestiunii:
&'' -enituri aferente +osturilor % "#$ Produse finite $(( l < 939$ lei % ''9$ lei1
stocurilor de produse
2ontul +11 se comporta ca un cont colector de venituri, echilibrand cheltuielile la data realizarii
productiei, si similar unei cheltuieli la data scaderii din gestiune a productiei vandute!
FotaU 7a sfarsitul perioadei de gestiune a stocurilor, daca in urma inventarierii permanente se
constata diferente intre valoare scriptica sic ea faptica se vor inregistra diferente constatate la
inventor pe baza listei de inventariere si a procesului verbal de inventariere!
17
#.Studiu de caz priind imo!ilizarile necorporale in curs de e.ercitie.
Societatea 1 realizeaza un pro+ram soft2are pentru unul din departamentele sale proprii. a
realizarea acestuia s/au folosit mai multe ec%ipe de informaticieni. $%eltuielile inre+istrate sunt
prezentate mai jos# insotite de o impartire a acestora in c%eltuieli aferente fazei de dezvoltare si
fazei de cercetare.
Specificatie Cercetare Dezvoltare
Anul N
3rima ec%ipa de
informaticieni ac%izitioneaza '000 lei
multiple cd/uri in vederea
studiului asupra unor
pro+rame similare
Activitati de obtinere de
cunostinte noi
A doua ec%ipa efetueaza un $autare de alternative
studiu suplimentar asupra 6 000 lei
activitatii primeia precum si o
analiza prin intermediul
internet/ului Selectia aplicatiilor obtinute
A treia ec%ipa de 4000 lei
informaticieni analizeaza si
evalueaza concluziile primelor
doua ec%ipe
.ntocmirea modelului lo+ic al Selectia finala a altenativelor
*atelor posibile
5600 lei
.ntocmirea modelului .ntrucat nu e!ista certitudinea
conceptual al datelor si
finalizarii proiectului# aceasta
proiectarea aplicatiei#
faza va fi inclusa tot in
c%eltuieli de cercetare
5 000 lei
informaticienii nu sunt
si+uri de e!istenta
resurselor pentru
finalizarea proiectului

3ro+ramarea efectiva si 3roiectarea# testarea si
analiza pro+ramului analiza alternativelor alese
18
informatic &5 000 lei
6otal costuri An " (6 600 lei &5 000 lei
Specificatie Cercetare Dezvoltare
Anul "
6estarea pro+ramului (' 000 lei
6otal costuri An ")& 0 lei (' 000 lei
a) faza de cercetare 0 an F:
&1- ; >1@1 @& &'' lei
2heltuieli cu studii si cercetari 2onturi la banci in lei
b) faza de dezvoltare 0 an F:
@== ; +@1 1. ''' lei
8mob! necorp in curs de e3ec! Venit din prod! de imob! necorp
a) faza de dezvoltare 0 an FQ1:
@== ; +@1 @- ''' lei
8mob! necorp in curs de e3ec! Venit din prod! de imob! necorp
b) receptie imobilizare 0 an FQ1:
@'. ; @== -@ ''' lei
Alte imob! necorporale 8mob! necorp in curs de e3ec!
/.Studiu de caz priind imo!ilizarile corporale in curs de e.ecutie.
Bocietatea M isi propune realizarea unei cladiri in regie proprie, constructie ce urmeaza a se
finaliza intr9un termen de = luni! Pentru realizarea constructiei va utiliza personalul propriu
angajat!
8! 8n prima luna:
1! Bocietatea se aprovizioneaza cu materii prime si materiale, in baza facturilor primite de la
furnizori:
7 % #(' 2urni.ori 9#1)((
"(' =aterii pri,e '(1(((
"(9' =ateriale au<iliare $1(((
"(99 Co,bustibili "1(((
"(9) Alte ,ateriale +onsu,abile 91(((
##9* T-A dedu+tibil #1)((
Be intocmeste documentul nota de intrare receptie la data intrarii, pentru fiecare gestiune!
@! Be inregistreaza consumul de materii prime si materiale utilizate pentru constructia cladirii!
Recomandam, pentru a avea o cheie de control in balanta contabila, utilizarea unui analitic
distinct pentru fiecare cont de cheltuieli!
*(' C0eltuieli +u ,aterii pri,e % "(' =aterii pri,e 91$((
*(9' C0eltuieli +u ,ateriale au<iliare % "(9' =ateriale au<iliare '1$((
*(99 C0eltuieli pri:ind +o,bustibilii % "(99 Co,bustibili $((
*(9) C0eltuieli pri:ind alte ,ateriale % "(9) Alte ,ateriale "((
:ocumente care stau la baza acestor inregistrari contabile sunt: bonuri de consum materiale,
deconturi justificative de cheltuieli, dupa caz!
1
=! Be inregistreaza cheltuielile generate de forta de munca proprie (personalul propriu angajat):
*#' C0eltuieli +u salariile personalului % #9' Personal-salarii datorate &1(((
*#$ C0eltuieli pri:ind asigurarile % #"X Asigurari so+iale3 '1;*(
si protectia sociala
protectie sociala
:ocumente care stau la baza acestei inregistrari contabile: state de salarii, situatii de lucrari
efectuate de propriul personal, devize intocmite de propriul personal, dupa caz!
-! 7a finele primei luni :
a) se calculeaza valoarea imobilizarilor corporale in curs de e3ecutie efectuate in regie proprie,
neterminate!
Valoarea imobilizarii corporale (total cheltuieli efectuate, aferente realizarii cladirii) :
9 materii prime si materiale (@>''Q1>''Q>''Q=''): -!.''
9 cheltuieli cu salarii, asigurari si protectie sociala (+'''Q1(&'): .!(&'
9 alte cheltuieli (de e3 :cheltuieli de transport, cota parte cheltuieli indirecte,
comisioane si onorarii) : 1!@-'
G<GA7 2OA7GN8A78 (in prima luna) 1>!'''
b) se inregistreaza valoarea imobilizarilor corporale in curs de e3ecutie efectuate in regie proprie,
neterminate!
9"' I,obili.ari +orporale in +urs % &99 -enituri din produ+tia '$1(((
de e3ecutie?analitic distinct de imobilizari corporale
:ocumente care stau la baza acestei inregistrari contabile: nota contabila insotita de un proces
verbal care atesta efectuare cheltuielilor sau deviz de lucrari,dupa caz !
7a sfarsitul lunii se verifica, in balanta contabila, urmatoarea corelatie :
Rulaj curent debitor al conturilor din clasa & 2onturi de cheltuieli , :<AR analitic 2ladire ;
Rulaj curent creditor al contului +@@ Venituri din productia de imobilizari corporale
88! 8n mod similar se inregistreza cheltuielile efectuate in lunile urmatoare (luna a doua si a
treia de e3ecutie)! Presupunem ca valoarea cheltuielilor, respectiv a imobilizarilor in curs de
e3ecutie, sunt:
9 in luna a doua 9@>!''' , pentru care se face inregistrarea:
9"' I,obili.ari +orporale in +urs % &99 -enituri din produ+tia 9$1(((
de e3ecutie?analitic distinct de imobilizari corporale
9 in luna a treia 9@'!''' , pentru care se face inregistrarea:
9"' I,obili.ari +orporale in +urs % &99 -enituri din produ+tia 9(1(((
de e3ecutie?analitic distinct de imobilizari corporale
888! Pentru lucrarile de bransare la reteaua electrica societatea C incheie un contract de prestari
servicii cu societatea D! Prin contract, societatea D se obliga sa e3ecute si lucrarile interioare
care vizeaza instalatia electrica a cladirii (de e3!: montare cabluri electrice, prize, intrerupatoare,
etc)!
9"' I,obili.ari +orporale in +urs % #(# 2urni.ori pentru '(1(((
de e3ecutie?analitic distinct imobilizari
:ocumente care stau la baza acestei inregistrari contabile: contract, facturi, situatii de lucrari,
devize, procese verbale de receptie a lucrarilor, dupa caz!
8V! 7a data finalizarii constructiei sau, dupa caz, la data receptiei finale, se inregistreaza
valoarea imobilizarilor corporale in curs de e3ecutie, receptionate, date in folosinta sau puse in
functiune!
Valoarea acestei inregistrari este data de valoarea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea
2!
cladirii! (rulaj total debitor al contului @=1 8mobilizari corporale in curs de e3ecutie?analitic
distinct cladirea in cauza)!
9'9 Constru+tii % 9"' I,obili.ari +orporale &(1(((
in curs de e3ecutie?analitic distinct
:ocumente care stau la baza acestei inregistrari contabile: nota contabila insotita de Procesul
verbal de punere in functiune a cladirii!
F<GA :
:ocumentele se vor utiliza si intocmi respectand precizarile <E/P nr! =>1@?@''. privind
documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare !
$.Studiu de caz priind ealuarea stocurilor la iesirea din patrimoniu.
Bocietatea O are o gestiune de marfa! Bocietatea va mai deschide o alta gestiune in aceeasi
localitate, pe care o va aproviziona din prima gestiune, transferul facandu9se pe baza de aviz de
insotire a marfii! Be intocmesc note de receptie la aceste avize in cea de a doua gestiuneH 2um se calculeaza
adoasul comercial la aceasta si care este monografia contabila aferenta acestor
operatiuniH
Gransferul intre gestiuni se poate face in baza Ionului de predare, transfer, restituire (2od 1-9=9
=A) sau a Avizului de insotire a marfii (cod 1-9=9&A), daca gestiunile sunt dispersate teritorial!
8n ceea ce priveste Avizul de insotire a marfii (cod 1-9=9&A), Formele specifice de intocmire si
utilizare a documentelor financiar9contabile cuprinse in ane3a nr! @ la <E/P =>1@?@''.
stabilesc urmatoarele:
AV8V :A 8FB<G8RA A EAR/88 (cod 1-9=9&A)
Aste formular cu regim special intern de tiparire si numerotare!
1! Berveste ca:
9 document de insotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz
9 document ce sta la baza intocmirii facturii, dupa caz
9 dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale
aceleiasi unitati
9 document de primire in gestiune, dupa caz
9 document de descarcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit!
@! Be intocmeste, in doua sau mai multe e3emplare, de catre unitatile care nu au posibilitatea
intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, precum
si in alte situatii stabilite prin procedurile proprii ale unitatii!
8n cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati, dispersate teritorial, precum si al
transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vanzarii sau
testari la locul de desfacere, premii, materiale promotionale etc!) avizul de insotire a marfii va
purta mentiunea /ara factura , dupa caz!
(!!!!!)
Potrivit Reglementarile contabile conforme cu :irectiva a 8V9a a 2omunitatilor Aconomice
Auropene aprobate prin <E/P ='>>?@''( la data intrarii in entitate bunurile se evalueaza si se
inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
Aplicatii An I 2012 Stagiu Expert Contabil Savu Mirela
19
a) la cost de achizitie 9 pentru bunurile procurate cu titlu oneros
b) la cost de productie 9 pentru bunurile produse in entitate
21
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii 9 pentru bunurile reprezentand aport la capitalul
social
d) la valoarea justa 9 pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere
(pct!>' alin! (1))!
2ostul de achizitie al bunurilor trebuie sa cuprinda pretul de cumparare, ta3ele de import si alte
ta3e (cu e3ceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei
bunurilor respective!
8n costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, ta3ele notariale, cheltuielile cu
obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor
respective!(pct!>1)
8n functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea,
metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in
comertul cu amanuntul (pct!1&' alin! (1))!
8n comertul cu amanuntul poate fi utilizata metoda pretului cu amanuntul, pentru a determina
costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care
nu este practic sa se foloseasca alta metoda! 8n aceasta situatie, costul bunurilor vandute se
calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor! <rice
modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute (pct!1&' alin! (.))!
Astfel cum prevede punctul 1&1 alin! (1), la iesirea din gestiune a stocurilor si altor active
fungibile, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din
urmatoarele metode:
a) metoda primul intrat 9 primul iesit 9 /8/<
b) metoda costului mediu ponderat 9 2EP
c) metoda ultimul intrat 9 primul iesit 9 78/<!
Asadar metoda pretului cu amanuntul poate fi utilizata doar in comertul cu amanuntul, pentru a
determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si
pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda!
Eetoda de contabilitate analitica a stocurilor de marfuri tine evidenta cantitativ 0 valorica pe
feluri de marfuri sau evidenta global valorica la nivel de gestiune! :e asemenea influenteaza
Aplicatii An I 2012 Stagiu Expert Contabil Savu Mirela
20
organizarea contabilitatii sintetice a marfurilor, prin preturile diferite utilizate ca preturi de
inregistrare a marfurilor! Astfel, in cazul in care evidenta analitica se tine cantitativ valoric, se
poate utiliza ca pret de inregistrare pretul de cumparare al marfurilor sau costul de achizitie, in
schimb in cazul in care evidenta analitica a marfurilor se tine global 0 valoric, la nivelul gestiunii
( asa cum se procedeaza in comertul cu amanuntul ), pentru inregistrare se urilizeaza pretul cu
amanuntul, inclusiv GVA! :e aici decurg urmatoarele consecinte asupra contabilitatii:
2and evidenta marfurilor se tine la pretul de cumparare sau la costul de achizitie nu este
necesara folosirea contului =+. ,, :iferente de pret la marfuri pentru evidenta adaosului
comercial!
:aca evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul, interventia contului =+. ,, :iferente
de pret la marfuri este necesara pentru evidenta adaosului comercial continut in pretul de
inregistrare a marfurilor!
8n conditiile in care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul, inclusiv ta3a pe
valoare adaugata, apare necesitatea evidentierii acestei ta3e pana in momentul vanzarii
marfurilor, in contul --@. GVA nee3igibila ! Avident, in momentul vanzarii marfurilor, aceasta
22
ta3a va fi transferata, devine e3igibila si apare contul --@+ GVA colectata ! Pentru ta3a pe
valoare adaugata cuvenita furnizorilor se va folosi in mod normal, contul --@& GVA deductibila
!
8n cazul de fata, transferul de marfuri dintr9o gestiune de marfa in alta gestiune de marfa se va
face astfel :
1? iesirea de marfa din prima gestiune se va face in baza Avizului de insotire a marfii
@? intrarea de marfa in a doua gestiune se va face in baza F8R9ului , care se va intocmi in
momentul receptionarii marfii , in prezenta delegatului?celui care transporta marfa dintr9un loc in
altul!
8nregistrari contabile:
2onsideram prima gestiune :epozit 2entral (=+1!1) ca fiind o gestiune prin intermediul careia se
realizeaza toate intrarile de marfa in cadrul societatii si gestiunea a doua 0 gestiune de vanzare cu
amanuntul (=+1!@), in care vanzarea marfurilor se face direct catre consumatorul final !
Avand in vedere cele mentionate mai sus vom avea urmatoarele inregistrari :
1) Aprovizionare marfa in gestiunea de vanzare cu amanuntul din depozit :
=+1!@ ; K
=+1!1
=+.!@
--@.!@
2) Vanzare marfa cu bon fiscal :
>=11!@ ; K
+'+!@
--@+!@ ,
se va intocmi registru de casa separate (in baza raportului V de la casa de marcat
Bau ,
-11 ; K
+'+!@
--@+!@
>=11 ; -11 , in cazul in care clientul solicita factura
3) Bcadere gestiune vanzare cu amanuntul cu marfa vanduta :
K ; =+1!@
=+.!@
--@.!@
&'+!@
8n cazul in care e3ista retururi de marfa din gestiunea de vanzare cu amanuntul catre depozit , se
fac aceleasi inregistrari ca la aprovizionare marfa , dar cu semnul minus!
2alcul adaos comercial afferent marfurilor vandute :
S ; WWWWWWW Bic=+. Q Rc=+.WWWWWWWWWWW 3 1'' , unde
( Bid =+1 Q Rd =+1) 9 (Bic --@. 9 Rc--@. )
sic 9 sold initial creditor la inceputul lunii
sid 9 sold initial debitor la inceputul lunii
rd 9 rulaj lunar debitor
rc 9 rulaj lunar creditor
:upa ce se calculeaza coeficientul T , vom avea :
K ; =+1!@ ( vanzarile din luna cu tva ; +'+ cu tva )
--@.!@ ( tva aferent vanzarilor din luna respectiva )
23
=+.!@ ( +'+!@ din luna L T)
&'+!@ ( diferenta)
Aplicatii An I 2012 Stagiu Expert Contabil
0.Studiu de caz priind productia in curs de e.ecutie aferenta stocurilor.
Bocietatea 8 detine productie neterminata si produse finite! :e ce prevederi legale trebuie sa tina
seama aceasta si ce inregistrari contabile sunt necesare in vederea evidentierii acestoraH
Pentru organizarea contabilitatii in cazul activitatilor de productie se tine seama de prevederile
7egii contabilitatii nr! .@?1((1, republicata, ale <E/P ='>>?@'11 privind aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene precum si ale <E/P 1.@&?@''=
pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea
contabilitatii de gestiune
Pentru desfasurarea a+ti:itatilor!
A+0i.itia de ,aterii pri,e si ,ateriale
K ; -'1 9 pret de achizitie
='1 /urnizori
Eaterii prime
='@
Eateriale consumabile
='=
Eateriale de natura obiectelor de inventar
--@&
GVA deductibila
Cole+tarea lunara a +0eltuielilor aferente pro+esului de produ+tie3 dupa natura lor
9 Avidentierea salariilor catre personalul implicat in realizarea proiectului:
&-1 ; -@1
2heltuieli cu salariile personalului Personal9salarii datorate
Ldin fondul de salarii brute se retin contributiile suportate de salariat conform prevederilor legale
in vigoare!
9 Avidentierea contributiilor suportate de societate:
&->1 ; -=1
2heltuieli privind Asigurari sociale
asigurarile si protectia sociala
&->@ ; -=+1
2ontributia unitatii pentru 2ontributia unitatii la
fondul de somaj fondul de somaj
9 2onsumul de materii prime, materiale, materiale de natura obiectelor de inventar, pe baza
bonurilor de consum intocmite la eliberarea din gestiune utilitati specifice pe baza facturilor
primite de la furnizorii de astfel de utilitati:
&'1 ; ='1
2heltuieli cu materiile prime Eaterii prime
&'@ ; ='@
24
2heltuieli cu materialele consumabile Eateriale consumabile
&'= ; ='=
2heltuieli privind materialele Eateriale de natura obiectelor de inventar
de natura obiectelor de inventar
&'> ; -'1
2heltuieli privind energia si apa /urnizori
9 Amortizarea mijloacelor fi3e utilizate
&.11 ; @.1
2heltuieli de e3ploatare Amortizari privind imobilizarile
privind amortizarea imobilizarilor corporale
9 :iverse servicii prestate de terti necesare realizarii proiectului
K ; -'1
&@. /urnizori
2heltuieli cu serviciile prestate de terti
&@@
2heltuieli privind comisioanele si onorariile
&@-
2heltuieli cu transportul de bunuri si personal
&@&
2heltuieli postale si ta3e de telecomunicatii
&@+
2heltuieli cu serviciile bancare si asimilate
La sfarsitul fie+arei luni se reali.ea.a inregistrarea produ+tiei in curs cu o suma egala cu
valoarea cheltuielilor colectate de la inceputul perioadei pana la finele lunii respective si care
sunt aferente acestei constructii!
Valoarea produselor in curs de e3ecutie se determina prin inventarierea productiei neterminate la
sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de
efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie!
==1 ; +11
Produse in curs de e3ecutie Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
L la sfarsitul lunii, in aceste conturi se colecteaza valoarea totala a cheltuielilor colectate, de la
inceputul perioadei pana la finele lunii respective!
La in+eputul lunii ur,atoare se reia inregistrarea +ontabila!
+11 ; ==1
Venituri aferente Produse in curs de e3ecutie
costurilor stocurilor de produse
L Aceste inregistrari se repeta lunar (colectarea cheltuielilor in contul +11, cumulate de la
inceputul lucrarilor pana la finele lunii respective la sfarsitul lunii, si reluarea sumei la inceputul
lunii urmatoare) pana la finalizarea procesului de productie si obtinerea produsului finit!
Inregistrarea produsului finit +u :aloarea totala a +osturilor aferente
=-> ; +11
Produse finite Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
-an.area produselor finite si des+ar+area de gestiune
-11 ; K
2lienti +'1
Venituri din vanzarea produselor finite
25
--@+
GVA colectata
si
+11 ; =->
Venituri aferente costurilor Produse finite
stocurilor de produse
Valoarea produselor in curs de e3ecutie se determina prin inventarierea productiei neterminate la
sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de
efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie!
10.Studiu de caz priind conta!ilizatea tranzactiilor in sistem second1&and.
Regim special pentru second hand art 152/2 Cod Fiscal:
Bunurile second sunt bunuri mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa
efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele
pretioase si alte bunuri prevazute de norme
Conform articolului 152/2, bunurilor second hand li se vor aplica regimul special de colectare a ta!ei la
cota mar"a a profitului
$are este mono+rafia contabila pentru o firma 7 care vinde cu amanuntul %aine second %and
ac%izitionate din tara# 89# ":" 89; cum ar trebui intocmite ".R/urile# se fac transformari
pentru vanzare la <+# vanzare la bucata0
Aspecte de natura contabila
Receptia marfurilor se face in baza facturilor primite de la furnizor, indiferent de sursa de
provenienta!
Receptia marfurilor se poate face in Tg sau in bucati, in functie de cum vinde magazinul!
Pentru trasnformarea marfurilor din Sg in bucati se intocmeste un proces verbal la receptia
marfii in care se inscrie numarul de bucati, pe sortimente (bluze, fuste, etc)!
Be obtine pretul de achizitie pe bucata prin impartirea pretului total de achizitie, fara GVA, la nr!
de bucati rezultate!
Pe baza facturii si a procesului verbal se intocmeste F8R, in care se inscrie numarul de bucati
rezultate, pretul de achizitie si pretul de vanzare pe bucata stabilit!
Reduceri ulterioare de pret
7a acordarea reducerilor ulterioare de pret se tine seama de prevederile <M ((?@''' privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata si ale OM ===? pentru aprobarea Formelor
metodologice de aplicare a <rdonantei Muvernului nr! ((?@''' privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata!
2onform prevederilor actelor mentionate mai sus este interzisa vanzarea in pierdere, cu e3ceptia:
vanzarilor de lichidare, vanzari de soldare, vanzari efectuate in structuri de vanzare denumite
magazin de fabrica sau depozit de fabrica, vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi
ocazionale ale consumatorului, dupa ce evenimentul a trecut si este evident ca produsele
respective nu mai pot fi vandute in conditii comerciale normale, vanzari ale produselor care intro
perioada de = luni de la aprovizionare nu au fost vandute, vanzari accelerate ale produselor
susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita
termenului de valabilitate, vanzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti
din aceeasi zona comerciala, pentru acelasi produs, determinat de mediul
concurential, vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare
s9au diminuat!
26
Aceste tipuri de vanzari presupun proceduri specifice de notificare!
Prin urmare, se pot practica discounturi de pret, fara notificare prealabila, cu conditia ca pretul de
vanzare sa nu fie mai mic decat costul de achizitie si cu respectarea conditiilor enumerate mai
sus!
7a reducerea de pret se intocmeste o lista de inventariere cu produsele e3istente in stoc in care
se inscrie atat pretul de vanzare vechi cat si pretul de vanzare nou!
Prevederi de natura fiscala:
8n ceea ce priveste GVA conform prevederilor art! 1@& din 7egea nr! >+1?@''= , cu modificarile
si completarile ulterioare, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile
intracomunitare de bunuri second9hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati,
atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta
calitate, iar
bunurile au fost ta3ate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special
pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art! =1= si =@& din :irectiva 11@,
Pentru bunurile second 9 hand se poate aplica regimul special prevazut la art 1>@X@ din 7egea nr!
>+1?@''= privind 2odul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare!
Astfel, persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri
second9hand, pentru care e3ista obligatia colectarii ta3ei, bunuri pe care le9a achizitionat din
interiorul 2omunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:
9 o persoana neimpozabila
9 o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana
impozabila este scutita de ta3a, conform art! 1-1 alin! (@) lit! g)
9 o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa
ta3ei in regim special!
Iaza de impozitare este marja profitului, determinata conform e3clusiv valoarea ta3ei aferente!
Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul la deducerea ta3ei datorate sau achitate pentru
bunurile second hand in masura in care livrarea acestor bunuri se ta3eaza in regim special!
Persoana impozabila revanzatoare poate aplica regimul normal de ta3are pentru orice livrare
eligibila pentru aplicarea regimului special!
Iunurile second9hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se
afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau
antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in norme!
Persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in cursul desfasurarii activitatii
economice, achizitioneaza sau importa bunuri second9hand si?sau opere de arta, obiecte de
colectie sau antichitati in scopul revanzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila
actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de comision la
cumparare sau vanzare!
Earja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila
revanzatoare si pretul de cumparare, in care:
1! pretul de vanzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la
cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele,
obligatiile de plata, ta3ele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si
asigurare, percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu e3ceptia
reducerilor de pret
@! pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului
de vanzare, de furnizor, de la persoana impozabila revanzatoare
27
Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie ta3a aferenta livrarilor de bunuri
supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor!
<bligatii de evidentiere a GVA
Persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa indeplineasca
urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca ta3a colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in
care trebuie sa depuna decontul de ta3a
b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special!
Persoana impozabila revanzatoare va indeplini urmatoarele obligatii:
a) va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului
special
b) va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim special
c) va tine un registru care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, alta
decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrarile
efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, ta3a colectata
d) va tine evidenta separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului special
e) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri
supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura! /actura emisa prin
autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
1! numarul de ordine si data emiterii facturii
@! data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari prevazut
la lit! a) sau data primirii bunurilor
=! numele si adresa partilor
-! codul de inregistrare in scopuri de GVA al persoanei impozabile revanzatoare
>! descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite
&! pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile in
regim de consignatie!
Se a+0i.itionea.a '((( Ag 0aine la pretul de $( leiBAg1
In ba.a pro+esului :erbal3 re.ulta 9(1((( bu+ la pretul de 93$ leiBbu+ - pret furni.or
('(((AgC$( leiBAg% $(1((( lei! 9(1((( bu+
"&'1(9 % #(' $(1((( lei
2and se intocmeste F8R9ul, intrarea va fi de @'!''' buc la pretul de @,> lei?buc pret furnizor si
pretul de vanzare de -,. lei?buc (pret de vanzare cu amanuntul)
=+1!'@ ; =+.!'@ -&!''' lei Y(-,.9@,>)L@'!''' bucZ!
LAchizitie marfa din tara
K ; -'1
=+1 Earfuri /urnizori
--@& GVA deductibila
LAchizitie marfa import:
=+1 ; -'1
Earfuri /urnizori
L inregistrare ta3e vamale in valoarea marfii
=+1 ; --&
Earfuri Alte impozite si ta3e
L GVA datorata la buget
--@& ; -&@
28
GVA deductibila 2reditori diversi
LAchitare GVA si ta3e vamale catre bugetul de stat
K ; >1@1
--& 2onturi la banci in lei
Alte impozite si ta3e
-&@
2reditori diversi
LAchizitie marfa intracomunitara:
=+1 ; -'1
LEarfuri /urnizori
9 ta3area inversa
--@& ; --@+
GVA deductibila GVA colectata
L8nregistrare adaos comercial
=+1 ; =+.
Earfuri :iferente de pret la marfuri
L8nregistrare discount marfuri in rosu ( cu diferenta de pret rezultata in urma aplicarii
discountului)
=+1 ; =+.
Earfuri :iferente de pret la marfuri
LVanzare pe baza bonului emis de casa de marcat
>=11 ; K
2asa in lei +'+
Venituri din vanzarea marfurilor
--@+
GVA colectataL
GVA colectata se determina fie conform regimului normal, fie conform regimului special pentru
achizitiile din interiorul comunitatii, nu si pentru import!
L:escarcarea gestiunii
&'+ ; =+1 pret de achizitie
2heltuieli privind marfurile Earfuri
=+. ; =+1 adaos comercial
:iferente de pret la marfuri Earfuri
11.Studiu de caz priind tranzactiile in regim de consignatie
-anzarea marfurilor in re$im de consi$natie se face in baza intele$erilor stabilite intre parti in cadrul
contractelor de consi$natie.
0ontractul de consi$natie este un contract prin care consi$nantul /unitatea de consi$natie) se an$ajeaza sa
vanda marfurile consi$natarului/deponentul%persoana fizica sau juridica) pentru ca acesta din urma sa
$aseasca un cumparator pentru aceste marfuri
Specific operatiunilor de vanzare a marfurilor in re$im de consi$natie este data livrarii.(stfel%pentru
marfurile vandute in baza unui contract de consi$natie se considera ca vanzarea marfurilor de la consi$nant
la consi$natar are loc la data la care marfurile sunt vandute de consi$natar clientilor sai.0onsi$natarul
actioneaza in nume propriu%dar in contul consi$nantului%cand livreaza marfurile catre cumparatori.
2
-eniturile ob;inute din valorificarea <n re$im de consi$na;ie sau prin v=nzare direct> c>tre a$en;i economici
?i alte institu;ii a bunurilor rezultate <n urma unei prelucr>ri sau procurate <n scopul rev=nz>rii sunt
considerate venituri din activit>;i independente.
(@,. 52A1 Bp;iunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activit>;i independente
Art!>@ din 7egea nr!>+1?@''= privind 2odul /iscal care reglementeaza impunerea veniturilor din activitati
independente da posibilitatea da posibilitatea celor care realizeaza aceste venituri din vanzarea marfurilor in
regim de consignatie sa opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 1& K !
(1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activitile menionate la art. 52 alin. (1) lit. a) -
c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opiunea de impunere a venitului
brut se exercit n scris n momentul nceierii fiecrui raport !uridic"contract i este aplicabil
veniturilor realizate ca urmare a activitii desfurate pe baza acestuia.
(2) #mpozitul pe venit se calculeaz prin re$inere la surs la momentul pl$ii veniturilor de
ctre pltitorii de venituri% prin aplicarea cotei de 1&' asupra venitului brut.
(() #mpozitul calculat )i re$inut reprezint impozit final.
(*) #mpozitul astfel re$inut se vireaz la bu+etul de stat p,n la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care a fost re$inut.
.n ceea ce priveste reflectarea in contabilitate a operatiunilor desfasurate in re$im de consi$natie la unitatile
de consi$natie% acestea procedeaza astfel'
" 7a primirea marfurilor de la deponenti% nu inre$istreaza in contabilitate respectiva intrare in $estiune%
aceasta fiind inre$istrata extracontabil.
" 7a primire% trebuie sa intocmeasca CDonul de primire in consi$natieC /formular cod 14"3"2 " (nexa 1).
(cest document se intocmeste in doua exemplare% dintre care unul se inainteaza deponentului% iar celalalt
ramane la unitate. 6aca deponentul este operator economic platitor de ,-(% marfurile depuse in consi$natie
sunt insotite de avizul de insotire a marfii% care va cuprinde mentiunea Cpentru vanzare in re$im de
consi$natieC.
" inre$istrarea in $estiune a marfurilor primite de la deponenti se efectueaza in momentul in care marfa a
fost vanduta.
" in contabilitate% la vanzare% efectele se reflecta in contul de profit si pierdere pe venituri si pe c#eltuieli% se
ac#ita depo" nentul si se retine comisionul de consi$natie perceput.
Exemplu
Farfuri in re$im de consi$natie primite de la persoane fizice sau juridice necuprinse in sfera de aplicare sau
scutite de ,-(.
Gnitatea de consi$natie S.0. -ulturul S.@.7. primeste de la S.0. -ictoria S.@.7.% neplatitoare de ,-(% un
tablou in valoare de 5.!!! lei si de la persoana fizica H o piesa de mobilier in valoare de 3.!!! lei. Gnitatea
de consi$natie percepe un comision de 16* pentru tablou si 12* pentru piesa de mobilier. Daza de calcul a
3!
,-( o reprezinta comisionul perceput de unitatea de consi$natie.
0alculul pretului de vanzare cu amanuntul'
&entru tablou'
-aloarea bunului' 5.!!! lei
0omision 16*' 8!! lei
,-( 24* aferenta comisionului' 12 lei
-aloarea totala a marfii' 5.8!! lei
-aloare marfa la pret cu amanuntul' 5.2 lei
&entru piesa de mobilier'
-aloarea bunului' 3.!!! lei
0omision 12*' 36! lei
,-( 24* aferenta comisionului' 86 lei
-aloarea totala a marfii' 3.36! lei
-aloare marfa la pret cu amanuntul' 3.446 lei
,-( colectata : 12 I 86 : 278 lei
a) @eceptia marfurilor la primire si stabilirea pretului de vanzare cu amanuntul
" Se inre$istreaza extracontabil marfurile primite in re$im de consi$natie'
8!33 /debit)
C-alori materiale primite in pastrare sau custodieC 8.!!!
b) -anzarea marfurilor la pretul de vanzare'
5311 : * .438
C0asa in leiC
7!7 .16!
C-enituri din vanzarea marfurilorC
4427 278
C,-( colectataC
c) 0onsi$natia anunta deponentii despre vanzarea marfurilor% moment in care persoana juridica emite
factura catre consi$natie pentru valoarea marfurilor'
371 * 8.!!!
CFarfuriC 4!1.!1 5.!!!
CJurnizori4persoana juridicaC
4!1.!2 3.!!!
CJurnizori4persoana fizicaC
31
d) inre$istrarea adaosului comercial si ,-( neexi$ibila'
371 * 1.438
CFarfuriC 378 1.16!
C6iferente de pret la marfuriC
4428 278
C,-( neexi$ibilaC
e) 6escarcarea din $estiune a marfurilor vandute'
* : 371 .438
6!7 CFarfuriC 8.!!!
C0#eltuieli privind marfurileC
378 1.16!
C6iferente de pret la marfuriC
4428 278
C,-( neexi$ibilaC
0oncomitent% se descarca $estiunea extracontabil'

8!33 /credit) 8.!!!
C-alori materiale primite in pastrare sau custodieC
f) (c#itarea marfurilor vandute catre deponenti'
* : 5311 8.!!!
4!1.!1 C0asa in leiC 5.!!!
CJurnizori4persoana juridicaC
4!1.!2 3.!!!
CJurnizori4persoana fizicaC
$) @eflectarea exi$ibilitatii ,-('
4427 C,-( colectataC : 4423 C,-( de plataC 278
#) &lata ,-( catre bu$etul statului'
4423 C,-( de plataC : 5311 C0asa in leiC 278
32
Farfuri primite in consi$natie de la deponenti persoane juridice% platitori de ,-(.
S.0. -ol$a S.(. transmite consi$natiei (&B7B% spre vanzare% produse electronice in valoare de 1!.!!! lei%
,-( 24*.
S.0. -ol$a S.(. intocmeste avizul de expeditie. Gnitatea de consi$natie aplica la valoarea marfii primite un
comision de 15*% pentru a determina valoarea totala a marfii destinate vanzarii /fara ,-().
Calculul pretului de anzare cu amanuntul:
-aloarea marfii primite' 1!.!!! lei
0omision 15*' 1.5!! lei
-aloarea totala a marfii' 11.5!! lei
,-( 24*' 276! lei
-aloarea totala' 14.26! lei
in unitatea de consi$natie% pretul de vanzare al produselor electronice s"a stabilit in suma de 14.26! lei.
6upa vanzarea acestor produse% S.0. -ol$a S.(. intocmeste factura.
@eflectarea in contabilitatea unitatii de consi$natie'
&ret de vanzare' 1!.!!! lei
,-(' 24!! lei
,otal factura' 12.4!! lei
Stabilire ,-( de plata'
,-( colectata' 2.76! lei
,-( de plata la bu$etul de stat' /2.76! " 2.4!!) : 36! lei
a2 inregistrarea marfurilor primite la pret de anzare cu amanuntul 3e.traconta!il2:
8!33 /debit) 12.4!!
C-alori materiale primite in pastrare sau custodieC
!2 incasarea contraalorii marfurilor andute:
5311 : * 14.26!
C0asa in leiC 7!7 11.56!
C-enituri din vanzarea marfurilorC
4427 2.76!
C,-( colectataC
c2 4rimirea facturii de la S.C. ,olga S.A.:
* : 4!1 12.4!!
371 CJurnizoriC 1!.!!!
CFarfuriC
4426 2.4!!
C,-( deductibilaC
33
d2 inregistrarea adaosului comercial si +,A nee.igi!il:
371 : * 4.26!
CFarfuriC
378 1.5!!
C6iferente de pret la marfuriC
4428 2.76!
C,-( neexi$ibilaC
0oncomitent% se descarca $estiunea extracontabil'
8!33 /credit)
C-alori materiale primite in pastrare sau custodieC 12.4!!
e2 5escarcarea gestiunii marfurilor andute:
* : 371 14.26!
6!7 CFarfuriC 1!.!!!
C0#eltuieli privind marfurileC
378 1.5!!
C6iferente de pret la marfuriC
4428 2.76!
C,-( neexi$ibilaC
f) &lata catre S.0. -ol$a S.(.'
4!1 : 5311 12.4!!
CJurnizoriC C0asa in leiC
$) Exi$ibilitatea ,-('
4427 : * 2.76!
C,-( colectataC 4426 24!!
C,-( deductibilaC
4423 36!
C,-( de plataC
#) &lata ,-( catre bu$etul statului'
4423 : 5311 36!
C,-( de plataC C0asa in leiC
4entru marfurile andute in regim de consignatie6 !aza de impozitare este constituita din:
" suma obtinuta din vanzarea marfurilor incredintate de platitorii de ,-(. &entru marfurile incredintate
vandute% platitorii respectivi de ,-( sunt obli$ati sa emita facturi fiscale cel mai tarziu in ultima zi a lunii
34
in care s"a efectuat vanzarea+
" suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de marfuri apartinand neplatitorilor de ,-( sau
scutite de ,-(.
.n ceea ce priveste adaosul comercial aferent marfurilor iesite din unitate% determinarea acestuia se poate
face prin doua metode% astfel'
a) &rin calcularea procentului mediu de adaos comercial% aplicand formula'
Soldul ct. 378 la inceputul anului I @ulajul creditor al ct. 378 cumulat de la inceputul anului pana la finele
lunii de referinta
K : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Soldul ct. 371 la inceputul anului /exclusiv ,-( neexi$ibila) I @ulajul debitor al ct. 371 de la inceputul
anului pana la finele lunii de referinta /exclusiv ,-( neexi$ibila)
&rocentul mediu de adaos comercial /K) se inmulteste cu valoarea stocului de marfuri de la sfarsitul lunii
/exclusiv ,-( neexi$ibila)% determinandu"se astfel adaosul comercial aferent stocului. 6in totalul sumelor
creditoare existente la sfarsitul lunii in contul 378 C6iferente de pret la marfuriC se deduce adaosul
comercial aferent stocului de marfuri% stabilindu"se adaosul comercial aferent marfurilor iesite din unitate.
in cazul unitatilor care au evidentiat c#eltuielile de transport"aprovizionare intr"un analitic distinct al
conturilor de stocuri% determinarea c#eltuielilor de transport"aprovizionare aferente bunurilor consumate sau
iesite din $estiune este similara determinarii diferentelor de pret aferente bunurilor iesite% pentru care
evidenta este la pret standard.
b) &rin insumarea adaosului comercial aferent produselor existente in stoc la sfarsitul anului. (ceasta
presupune inventarierea stocurilor existente.
Farfurile vandute pot proveni uneori nu din bunuri cumparate cu intentia revanzarii% ci sunt stocuri de
materiale vandute ca atare. 6e exemplu' materialele consumabile trecute in cate$oria marfurilor vor fi
evidentiate astfel'
371 : 3!2
CFarfuriC CFateriale consumabileC
EHEF&7G '
8n luna decembrie @''( se primesc marfuri de la un tert pentru a fi e3puse in magazinul C!/acturarea si
plata se fac pe masura vanzarii, o data pe saptamana!
8nregistrarea in contabilitate a operatiunilor efectuate se face cu respectarea prevederilor legale,respectiv
<rdinul nr! =!'>>?@''( si 2odul fiscal aprobat prin 7egea >+1?@''=! Aceasta operatiune este similara cu
vanzarea in regim deconsignatie!Aceste operatiuni se desfasoara in baza unui contract de consignatie prin
care consignantul(proprietarul marfii) se obliga sa livreze consignatarului marfa pentru care urmeaza sa
gaseasca cumparatori!8nregistrarea in contabilitate a operatiunilor de consignatie se face astfel: :aca
proprietarul marfii este o persoana juridica, atunci marfa soseste inbaza unui aviz de insotire a marfii care va
purta mentiunea [marfa pentru vanzare in regim de consignatie6!7a data primirii bunurilor de la consignant
se intocmeste documentul [bon de primire inc onsignatie\\!
Iunurile primite nu se vor inregistra in conturi de stocuri, ci in conturi e3trabilantiere (.'== 0 [ Valori
materiale primite in pastrare sau custodie6)!7a data vanzarii bunurilor catre terti societatea primeste de la
35
consignant factura fiscala de vanzare a stocurilor !Reflectarea operatiunilor in evidenta contabila se va face
astfel:
a) 7a data primirii bunurilor in regim de consignatie:
: .'== Valori materiale primite in pastrare sau custodie
b) 7a data vanzarii catre terti
-11?>=11 2lienti ?2asa ; K+'+ Venituri din vanzari de marfuri
--@+ GVA colectata
c) Be primeste factura de la furnizor (consignant):
K ; -'1
=+1 /urnizoriEarfa
--@&GVA deductibila
d)Be inregistreaza diferentele de pret aferente pretului de vanzare cu amanuntul:
=+1 ; K
Earfa =+.:iferente de pret la marfuri
--@.GVA nee3igibila
e) Be descarca gestiunea aferenta bunurilor vandute:
* : 371
6!7 CFarfuriC
C0#eltuieli privind marfurileC
378
C6iferente de pret la marfuriC
4428
C,-( neexi$ibilaC
12.Studiu de caz priind tranzactiile la o casa de amanet
Berviciile de amanet presupun acordarea de imprumuturi urgente, pe termen scurt, in schimbul unor garantii
evaluabile pe loc!
Perioada de acordare a imprumutului este proportionala cu raportul dintre valoarea garantiilor si suma
imprumutata!
Pentru fiecare zi din perioada imprumutului se percepe un comision!2omisionul este parte integranta din
contract! 7a rambursarea anticipata a imprumutului comisionul se recalculeaza
8mprumutul printr9o casa de amanet poate fi garantat cu :
aur /indiferent de starea acestuia) 1 <ntre$ sau rupturi% valoarea lui fiind stabilita <n functie de $ramaj%
puritate% $radul de uzura. 0arataje acceptate' 8M% M% 1!M% 12M% 14M% 18M% 22M% 24M+
ar$int 1 25 /indiferent de starea acestuia) 1 <ntre$ sau rupturi% valoarea lui fiind stabilita <n functie
de $ramaj% $radul de uzura
telefoane /noi sau cu un $rad de uzura normal)+
electronice /laptopuri% calculatoare% monitoare% 706"uri% televizoare% 6-6"uri% plasme% aparate foto%
camere video% $ps"uri% x"box"uri% &S&"uri% plaNstation% etc)
noi sau cu un $rad de uzura normal+
36
electrocasnice /noi sau aproape noi)+
autoturisme+
altele
6urata unui contract de amanet variaza in functie de obiectul adus drept $arantie a imprumutului
0ontractele de amanet sunt insotite de o perioada de $ratie care variaza in functie de obiect si pentru care nu
exista comision de penalizare. 0ontractele de amanet pot fi prelun$ite nelimitat. Gn contract poate fi ac#itat
si in rate% comisionul recalculandu"se la zi.
&retul aurul si ar$intului se bazeaza pe cotatiile burselor internationale de metale pretioase/evaluarea se
face la greutatea neta a aurului din componenta bi"uteriei #alorile se pot modifica in functie de pretul
zilnic al aurului$
Bbiectele /telefoane% electronice% electrocasnice% autoturisme etc) se evalueaza tinand cont de pretul lor de
piata si de $radul de uzura al acestora. &retul se stabileste de comun acord.
0ontractul de amanet se inc#ide dupa ac#itarea inte$rala a sumei imprumutate si a comisionului aferent
perioadei. El poate fi semnat de titular /cel pe numele caruia s"a facut contractul) sau de catre persoana
imputernicita% desemnata de acesta si autentificata prin semnatura.
=ono+rafie contabila case de amanet
*efinitia amanetului de! > obiect de valoare lasat sau luat drept +arantie.
*efinitia amaneteului dr. $ivil > obiect de predat cuiva unei societati comerciale# etc drept +arantie a
restituirii creditului acordat? zalo+# +aj# +arantie depusa pentru plata unei datorii sau e!ecutarea unei
lucrari; contract accesoriu prin care debitorul remite creditorului un bun pentru +arantarea datoriei.
$ontractul de amanet trebuie sa cuprinda cateva clauze obli+atorii printre care?
-societatilor comerciale ce au in obiectul de activitate amanetul# le este interzis sa foloseasca bunul
amanetat pana la trecerea acestuia in patrimoniul societatii prin neac%itarea la termen a comisionului
debitorului
/restituirea bunului +ajat dupa ac%itarea inte+rala a creantei +arantate
-+ajul +arantat este indivizibil si se stin+e doar la momentul ac%itarii inte+rale a imprumutului# inclusiv a
c%eltuielilor +enerate de conservarea si pastrarea bunului amanetat
3articularitatile contabilitatii unei case de amanet sunt multiple datorate modului in care sunt interpretate
le+ile care confera activitatii de amanet o desfasurare le+ala@
Re+imul ta!ei pe valoare adau+ata?
3otrivit prevederilor art &'7 din $odul 1iscal# persoana impozabila care urmeaza sa realizeze sau
realizeaza operatiuni care dau drept de deducere# cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este
denumita persoana impozabila cu re+im mi!t.
3entru casele de amanet# imprumuturile acordate de casele de amanet sunt operatiuni scutite conform art
&'& din $odul fiscal.
Aceleasi case de amanet e!ercita si operatiuni de livrare second/%and care sunt operatiuni ta!abile. $a
urmare# casele de amanet sunt persoane impozabile care isi e!ercita dreptul de deducere conform art &'7
37
din $odul 1iscal cu e!ceptia bunurilor second/%and care au re+im special conform art &5(A( din $od
1iscal.
: casa de amanet care vinde bunuri second %and aplica re+imul special astfel?
*aca valoarea de vanzare a bunurilor second %and sunt de &0.000 iar la cumparare acestea au o valoare
de ac%izitie de 9.000 determinarea bazei impozabile se va efectua astfel?
&0.000/ 9.000 > &.000
$ota de 6BA ('C
6va aferent marjei profitului &.000D('A&(' > &94.5'
Eaza de impozitare? &.000 - &94.5' > 506.'6
Atentie# nu sunt considerate bunuri second %and conform articolului &5(A( din codul fiscal?
Aurul# ar+intul# si platina prezentate sub forme de bare# plac%ete# lin+ouri# pulbere# foite# folie# lin+ouri#
tuburi# sarma sau in orice alt mod# ce pot fi folosite ca materie prima pentru producerea altor bunuri# fie
pure fie in aliaj cu alte metale.
$alcul pro/rata?
3entru o societate comerciala nou infiintata care are un re+im de deducere a ta!ei mi!t $f art &'7 $od
1iscal alineat 9 pro/rata se calculeaza provizoriu ca fiind o estimare a veniturilor obtinute pe o perioada
calendaristica a anumui curent si se calculeaza ca fiind raportul dintre?
Suma totala fara ta!a a operatiunilor cu drept de deducere bunuri si servicii
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Suma totala fara ta!a a operatiunilor fara drept de deducere bunuri si servicii
a sfarsitul anului e!ista obli+atia de a calcula pro/rata definitiva si de a efectua re+ularizarea ta!ei
deduse in functie de pro/rata definitiva.
Atentie?
3otrivit prevederilor art &5(A( alin &4 lit b din $odul 1iscal in conditiile stabilite prin norme# persoana
impozabila revanzatoare care aplica re+imul special trebuie sa tina evidenta operatiunilor pentru care se
aplica acest re+im.
.n conformitate cu prevederile pct.6' alin 7 lit e. din "orme# persoana impozabila revanzatoare va emite o
factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care ac%izitioneaza bunuri supuse re+imului special
si care nu este obli+at sa emita o factura sau orice alt document ce serveste drept factura. a factura se
ane!eaza declaratia furnizorului care confirma ca acesta nu a beneficat de nici o scutire de rambursare a
ta!ei pentru cumpararea# importul sau ac%izita intracomunitara de bunuri livrate de persoana impozabila
revanzatoare#
Aceasta prevedere se aplica atunci cand sunt cumparate bunuri de la persoane fizice# acestea nefiind
obli+ate sa emita facturi.
3e data de 0&.0(."# casa de amanet A=A SR inc%eie un contract cu o persoana fizica 31# careia ii acorda
un imprumut in suma de &.000 lei pe termen de 4 luni# primind# in sc%imb# un bun de valoare.
$omisionul casei de amanet este de 0#4 C pe zi.
.nre+istrari contabile ?
a. Acordarea imprumutului
38
2678 = 5311 1!!! lei

Alte creante imobilizate# Gmateriale primite in custodieG $asa in lei
5044
GBalori primite in custodieG / &.000 lei
/data scadenta ? 0&.05."
/comision ? (70 lei
/6BA pentru comision ? 0 lei
/imprumut ? &.000 lei
*ata scadenta / 0&.05."
$omision (70 lei
6BA pentru comision 0
.mprumut &.000 lei
6:6A ? &.(70 lei
a data de 0&.05." ?
b.&. 31 ramburseaza imprumutul si comisionul primind in sc%imb bunul de valoare

5311 = " 127! lei
2678 1!!! lei
7!8 27! lei
##27 ! lei
$ 8!33
%&alori pri'ite in cu(to)ie% 1!!! lei
b.(. 31 nu restituie comisionul si imprumutul. $asa de amanet devine proprietara bunului de valoare.
b.(.a. $asa de amanet %otaraste vanzarea bunului de valoare cu pretul evaluat
3ret evaluat &.000 lei
Adaos comercial 500 lei
6BA &(0 lei
Eaza de impozitare a activitatii de valorificare a bunului amanetat o reprezinta diferenta dintre pretul de
ac%izitie si pretul de valorificare a +ajului cu e!ceptiile le+ale prevazute in $odul 1iscal@@@@
&.500 - &.000 > 500 lei
500 D ('C > &(0 lei
&. .ntrare in +estiune ?
3
371 = " 172!
2678 1!!!
378 5!!
##28 12!

/ 5044
Gvalori primite in custodieG &.000 lei
2 &anzare :
Cont )e*itor Cont cre)itor Su'a
5311 = " 162! lei
&(& 15!! lei
##27 12! lei

3 De(carcare ge(tiune
Cont )e*itor Cont cre)itor Su'a

6!7 = " 162! lei
371 1!!! lei
378 5!! lei
##28 12! lei

*2* Ca(a )e a'anet +otara(te retinerea *unului in patri'oniul (ocietatii, ca o*iect )e inventar e-e'plu
$ cea( )e *uzunar, evaluat la valoare )e piata = 15!! lei
1 .nregi(trare o*iecte inventar

3!3 = " 15!! lei
/*iecte inventar 2678 1!!! lei
Alte creante i'o*ilizate
%'ateriale pri'ite in cu(to)ie%
7588 5!! lei
4!
635 = ##27 12! lei
C+eltuieli i'pozite0ta-e
1&A colectata
b.4. 31 doreste prelun+irea termenului de amenetare cu ( luni
( luni > 60 zile
&.000 D60D0.4C > &50 lei
Baloarea de rambursare a bunului amanetat?
&50 ) (70
Baloarea noua a comisionului > &50)(70>'50 lei
&entru vanzarea bunurilor de catre casele de amanet nu se aplica masurile de simplificare re$lementate prin
art. 16! din 0odul fiscal. &entru aceasta operatiune se aplica re$imul special re$lementat prin art. 152 alin.
din 0odul fiscal si punctul 64 din normele de aplicare. @e$imul special impune colectarea ,-( doar asupra
marjei profitului ca diferenta dintre'
" pretul de vanzare aplicat de catre casa de amanet in calitate de persoana impozabila revanzatoare. &retul de
vanzare este suma totala obtinuta de la cumparator.
" pretul de cumparare. &retul de cumparare este suma totala platita de casa de amanet pentru obtinerea
bunului respectiv.
&ractic% marja profitului reprezinta comisionul aplicat de catre casa de amanet% exclusiv ,-(. 6eci% pentru
comisionul practicat se colecteaza ,-(. &entru aplicarea unui tratament fiscal corect este importanta
stabilirea naturii bunurilor comercializate deoarece re$imul special nu se aplica pentru orice tip de bun
vandut prin casa de amanet.
0asa de amanet aplica re$imul special de taxare in cazul vanzarii urmatoarelor cate$orii de bunuri strict
enumerate prin 0odul fiscal'
" bunuri second"#and+
" opere de arta+
" obiecte de colectie si antic#itati% altele decat operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai
acestora.
&entru obiectele din aur nu se aplica re$imul special deoarece prin normele metodolo$ice de aplicare a
0odului fiscal% la punctul 64 alin. /2) se re$lementeaza faptul ca nu sunt considerate bunuri second"#and in
sensul art. 152A2 alin. /1) lit. d) din 0odul fiscal'
" aurul% ar$intul si platina prezentate sub forma de bare% plac#ete% lin$ouri% pulbere% foite% folie% tuburi% sarma
sau in orice alt mod% ce pot fi folosite ca materie prima pentru producerea altor bunuri% fie pure% fie in aliaj
cu alte metale+
" aurul de investitii definit la art. 152A3 alin. /1) din 0odul fiscal+
" monedele din ar$int sau platina care nu constituie obiecte de colectie definite prin art. 152A2 alin. /1) lit. b)
din 0odul fiscal+
" reziduuri de obiecte vec#i formate din metale pretioase recuperate in scopul topirii si refolosirii ca materii
prime+
" pietrele pretioase si semipretioase si perlele% indiferent daca sunt sau nu taiate% sparte in lun$ul fibrei%
$radate sau slefuite insa nu pe fir% montate sau fixate% ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice
si fantezie+
" obiecte de aurarie si ar$intarie si similare+
41
" bunurile vec#i reparate sau restaurate astfel incat nu se pot deosebi de bunuri noi similare+
" bunurile vec#i care au suferit inainte de revanzare o astfel de transformare incat la revanzare nu mai este
posibila nicio identificare cu bunul in starea initiala de la data ac#izitiei+
" bunurile care se consuma la prima utilizare+
" bunurile ce nu mai pot fi refolosite in niciun fel+
" obiectele vec#i executate din metale pretioase sau si cu pietre pretioase sau semipretioase% re$lementate in
mod expres ' bijuterii/clasice si fantezie% obiecte de aurarie si ar$intarie si toate celelalte obiecte vec#i%
inclusiv uneltele% inte$ral sau partial formate din aur% ar$int% platina% pietre pretioase si4sau perle% indiferent
de $radul de puritate a metalelor si pietrelor pretioase).
&entru vanzarea acestor bunuri se aplica re$imul normal de taxare prin colectarea ,-( la valoarea inte$rala
a bunurilor.
(sa cum se poate constata% in functie de natura bunurilor vandute% o casa de amanet poate aplica atat
re$imul special% cat si re$imul normal de taxare. in ambele situatii% casa de amanet trebuie sa or$anizeze
evidente fiscale distincte% separat pentru fiecare re$im fiscal% astfel incat sa poata determina corect suma
,-( care trebuie colectata prin aplicarea re$imului special.
,oate aceste precizari au la baza prevederile cuprinse la art. 152A2 denumit @e$imuri speciale pentru
bunurile second"#and% opere de arta% obiecte de colectie si antic#itati si punctul 64 din normele de aplicare
ale acestui articol.
13.Studiu de caz priind tranzactiile la o casa de sc&im! alutar
,ranzactiile de cumparare4vanzare valuta se consemneaza in buletinul de sc#imb valutar care este
obli$atoriu insotit de bonul de la casa de marcat. 7a sfarsitul zilei se intocmeste re$istrul zilnic al
tranzactiilor punctului de sc#imb valutar care reprezinta centralizarea tuturor buletinelor de sc#imb emise in
cursul unei zile.
0onform art. 141 alin. /2)% operatiunile desfasurate de casele de sc#imb valutar sunt operatiuni scutite de
,-(.
1) 0umpararea valutei'
5314 /analitic euro% dolar etc.) : 5311 1.!!! dolari x 3%1 lei4dolar : 3.1!! lei
C0asa in valutaC C0asa in leiC
2) -anzarea valutei'
5311 : * 1.!!! dolari x 3%3 lei4dolar : 3.3!! lei
C0asa in leiC 5314
C0asa in valutaC
7!8
C-enituri din 1.!!! dolari x
activitati diverseC x /3%3 " 3%1) lei4dolar : 2!! lei
6eci in contul de venituri se inre$istreaza doar diferenta de curs interna a valutei tranzactionate
sau comisionul casei de sc#imb valutar.
3) 6epunerea la banca a disponibilitatilor in lei4valuta'
42
5121 : 5311
C0onturi la banci in leiC C0asa in leiC
5124 : 5314
C0onturi la banci in valutaC C0asa in valutaC
7a sfarsitul fiecarei luni% soldul conturilor 0asa si Danca in valuta se reevalueaza in functie de cursul D5@
din ultima zi bancara a lunii conform punctului 174 din B.F.J.&. nr. 3.!5542!!'
665 : 5314
C0#eltuieli din diferente C0asa in valutaC
de curs valutarC sau
5124
C0onturi la banci in valutaC
.n cazul in care din reevaluare rezulta o diferenta nefavorabila sau
5314 : 765
C0asa in valutaC sau C-enituri din diferente de curs valutarC%
5124
C0onturi la banci in valutaC%
in cazul in care in urma reevaluarii rezulta o diferenta favorabila.
Br$anizarea si conducerea contabilitatii la casele de sc#imb valutar se supune 7e$ii nr. 82411%
republicata% cu toate modificarile si completarile ulterioare% 0odului fiscal in vi$oare /7e$ea nr. 57142!!3%
cu toate modificarile si completarile ulterioare)% B.F.J.&. nr. 3.!5542!!% modificat si completat cu
B.F.J.&. nr. 2.8642!1!.
6e asemenea% dat fiind ca functionarea caselor de sc#imb valutar este re$lementata% pe lan$a 7e$ea nr.
3141! conform careia sunt infiintate% si de @e$ulamentele D.5.@.% trebuie sa tineti cont si de
@e$ulamentul D.5.@. nr. 4% din 1 aprilie 2!!5% privind re$imul valutar " Fonitorul. Bficial nr. 27 din 8
aprilie 2!!5 " si de 5orma nr. 4% din 1 aprilie 2!!5% privind efectuarea operatiunilor de sc#imb valutar "
Fonitorul. Bficial nr. 27 din 8 aprilie 2!!5.
1).Studiu de caz priind importul de stocuri .
Societatea " importa marfuri pentru un client in conditii $.1# valoarea marfurilor fiind de 5000
H# ta!a vamala de &0C# comision vamal de 0.5C# accizele '0C# 6BA ('C# comisionul societatii
" 5C# cursul de sc%imb la data vamuirii 4.5 leiAH.
:eterminarea obligatiilor fiscale si a comisionului societatii F:
Valoarea e3terna 28/: . '''] L =!> lei?] ; @. ''' lei
Ga3a vamala: @. ''' lei L 1'K ; @ .'' lei
2omision vamal: @. ''' lei L '!>K ; 1-' lei
Accize: (@. ''' lei Q @ .'' lei Q 1-' lei) L -'K ; =' (-' L -'K ; 1@ =+& lei
GVA: (@. ''' lei Q @ .'' lei Q 1-' lei Q 1@ =+& lei) L @-K ; -= =1& lei L @-K ; 1' =(>!.- lei
Aplicatii An I 2012 Stagiu Expert Contabil Savu Mirela
43
!
2omision intermediere: @. ''' lei L >K ; 1 -'' lei
GVA comision intermediere: 1 -'' lei L @-K ; ==& lei
A+0i.itia de ,arfuri de la e<tern in +o,ision pe ba.a de fa+tura:
-111 2lienti ; K >= +11!.- lei
-'1 /urnizori @. ''' lei
--&!1 Ga3a vamala @ .'' lei
--&!@ Accize 1@ =+& lei
--&!= GVA 1' =(>!.- lei
--+ /onduri speciale 0 ta3e 1-' lei
si varsaminte assimilate
2a+turarea +o,isionului de inter,ediere:
-111 2lienti ; K 1+=& lei
+'- Venituri din servicii prestate 1 -'' lei
--@+ GVA colectata ==& lei
Plata ta<elor datorate in :a,a:
K ; >1@1 2onturi la banci in lei @> +11!.- lei
--&!1 Ga3a vamala @ .'' lei
--&!@ Accize 1@ =+& lei
--&!= GVA 1' =(>!.- lei
--+ /onduri speciale 0 ta3e 1-' lei
si varsaminte assimilate
livrarea intracomunitatra de bunuri din @omania catre un alt stat membru GE este re$lementata de 0odul
fiscal la art. 128 alin. /) ca fiind Co livrare de bunuri% in intelesul alin. /1) care sunt expediate sau
transportate dintr"un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se
efectueaza livrarea ori alta persoana in contul acestoraC.

.n conformitate cu art. 143 alin. /2) lit. a) din 0odul fiscal aceste operatiuni sunt incluse in cate$oria celor
scutite cu drept de deducere daca sunt prezentate documente justificative si sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele doua conditii'
" livrarea intracomunitara de bunuri este catre o persoana inre$istrata in scopuri de ,-( in celalalt stat
membru si comunica codul de inre$istrare furnizorului din @omania+
" bunurile sunt transportate din @omania in statul membru al beneficiarului.

.n aceasta situatie% beneficiarul va efectua o ac#izitie intracomunitara de bunuri pentru care va datora ,-(
in tara aplicand mecanismul taxarii inverse. Se prezuma ca in acest caz% clientul dvs va comunica un cod
valabil de ,-( emis de autoritatile din alt stat membru.
6in analiza celor doua articole% art. 128 alin. /) si art. 143 alin. /2) lit. a) din 0odul fiscal % rezulta faptul ca
este necesara indeplinirea celor doua conditii din perspectiva taxei% indiferent care ar fi conditia de livrare
din contractul existent intre parti . (stfel% nu se precizeaza cine anume este obli$at sa realizeze transportul
sau expeditia% in vederea scutirii de taxa dar este obli$atoriu sa existe dovada efectuarii transportului. .n
lipsa justificarii transportului din @omania in Gn$aria% autoritatile pot colecta ,-( la livrare.

Oustificarea scutirii de ,-( pentru livrarile intracomunitare a fost aprobata de BFJ& 222242!!6 % cu
modificarile si completarile ulterioare'
C(rt. 1!. " /1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. /2) lit. a)
din 0odul fiscal % cu modificarile si completarile ulterioare% cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere
a)% se justifica pe baza urmatoarelor documente'
44
a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. /5) din 0odul fiscal % cu
modificarile si completarile ulterioare% si in care sa fie mentionat codul de inre$istrare in scopuri de ,-(
atribuit cumparatorului in alt stat membru+
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din @omania in alt stat membru+
si% dupa caz%
c) orice alte documente% cum ar fi' contractul4comanda de vanzare4cumparare% documentele de asi$urare.C
&rin dovada transportului se intele$e prezentarea documentului de transport '
" in ori$inal daca transportul este in sarcina furnizorului sau
" in copie4fotocopie% daca transportul este in sarcina cumparatorului.
6ocumetele specifice de transport% in functie de tipul transportului% prevazute de art. 1 alin. /4) sunt'
a) in cazul transportului auto' copie de pe carnetul ,.@ sau de pe documentul de tranzit comunitar ,% in
cazul unui transport intracomunitar% documentul de transport international+
b) in cazul transportului feroviar' scrisoarea de trasura% documentul de transport international pe caile
ferate% care sa poarte stampila statiei de expeditie% documentul de transmitere a va$onului la calea ferata
vecina% care sa confirme iesirea marfii din tara+
c) in cazul transportului multimodal cale ferata"naval' scrisoarea de trasura si foaia de conosamentC.
Oustificarea scutirilor prevazute la art. 143 alin. /1) lit. a)"i)% art. 143 alin. /2) si art. 1441 din 0odul fiscal se
face in momentul in care este emisa o factura pentru operatiunea in cauza.
&entru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor
de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii% prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de
taxa se va face in termen de maximum ! de zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura .
6aca factura nu este emisa in termenul prevazut de le$e% termenul de ! de zile mentionat anterior va incepe
din data la care a intervenit faptul $enerator de taxa pentru operatiunea in cauza.
.n cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuarii controlului%
or$anele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora.
Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul prevazut anterior si se va face cu respectarea
prevederilor le$ale in vi$oare /0odul de procedura fiscala ).
&otrivit art. 155 alin. /5) lit. M) din 0odul fiscal % in cazul in care nu se datoreaza taxa% factura cuprinde
informatii cu privire la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din 6irectiva 112 sau orice alta
mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a
procedurii de taxare inversa+
&entru livrari intracomunitare se emite factura fara ,-( 1 cu mentiune Cscutit cu drept de deducereC .
Jactura /invoice) se intocmeste in limba romana sau in orice limba oficiala a statelor membre ale Gniunii
Europene% urmand ca la solicitarea or$anelor de control sa fie tradusa in limba romana. &entru inre$istrarea
in jurnalele de vanzari% baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de sc#imb valutar comunicat
de D.5.@. de la data emiterii facturii sau cursul valutar comunicat de banca prin care se realizeaza
tranzactia% conform art. 13A1 alin. /2) 0od fiscal .

Fomentul exi$ibilitatii ,-( pentru livrari intracomunitare de bunuri scutite de ,-( conform art. 143 alin.
/2) lit. a) din 0odul fiscal % intervine in a 15"a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul $enerator
/livrarea) sau la data emiterii facturii daca emiterea are loc inainte de a 15"a zi a lunii urmatoare in care s"a
efectuat livrarea% conform art. 134 din 0odul fiscal .
Este important de subliniat faptul ca livrarea intracomunitara de bunuri este scutita de ,-( doar in situatia
in care cumparatorul furnizeaza vanzatorului un cod de inre$istrare valabil in scopuri de ,-(% atribuit de
autoritatile fiscale din alt stat membru al Gniunii Europene.-erificarea valabilitatii codurilor de inre$istrare%
furnizate vanzatorilor din @omania de catre cumparatori din alte state cade in sarcina vanzatorului.
45
&ersoanele inre$istrate in scopuri de ,-( in @omania pot verifica codurile de inre$istrare si datele de
identificare pe pa$ina de internet a 0omisiei Europene% prin transmiterea unei solicitari% prin posta
electronica sau prin transmiterea unei solicitari in scris% prin posta sau direct la re$istratura directiilor
$enerale ale finantelor publice judetene.
.n ce priveste obli$atiile de raportare ale furnizorului din @omania pentru livrarile intracomunitare scutite
de ,-(% trebuie amintite'
" declaratia recapitulativa /3! -.ES) care se depune la or$anele fiscale pana in a 25"a zi a lunii urmatoare
celei in care se inc#eie perioada de raportare in care s"au realizat livrarile% conform B&(5(J 316242!11+
" decontul de ,-( /formularul 3!!) care se depune la or$anele fiscale pana in a 25"a zi a lunii urmatoare
celei in care se inc#eie perioada de raportare /luna sau trimestrul calendaristic ori o alta perioada fiscala
aprobata de or$anele fiscale) conform B&(5(J 366542!11+
" declaratia .ntrastat /doar daca volumul livrarilor intracomunitare realizate de furnizorul din @omania
depaseste plafonul de declarare de !!.!!! lei)% conform Brdin .5S 118342!11.6eclaratia se depune pana in
a 15"a zi a lunii urmatoare celei in care s"au realizat livrarile.
.nre$istrarea contabila' livrari intracomunitare de bunuri

)1117Clienti7 ( /0/ 7,enituri din anzari de marfuri7
2. (c#izitia intracomunitara de bunuri este prevazuta la art. 13!A1 din 0odul fiscal si anume'
C/1) Se considera ac#izitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune% ca si un proprietar% de
bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator% de catre furnizor% de
catre cumparator sau de catre alta persoana% in contul furnizorului sau al cumparatorului% catre un stat
membru% altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
/2) Sunt asimilate unei ac#izitii intracomunitare cu plata urmatoarele'
a) utilizarea in @omania% de catre o persoana impozabila% in scopul desfasurarii activitatii economice proprii%
a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana% in numele acesteia% din statul
membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse% extrase% ac#izitionate% dobandite ori importate de
catre aceasta% in scopul desfasurarii activitatii economice proprii% daca transportul sau expedierea acestor
bunuri% in cazul in care ar fi fost efectuat din @omania in alt stat membru% ar fi fost tratat ca transfer de
bunuri in alt stat membru% in conformitate cu prevederile art. 128 alin. /1!) si /11)+
b) preluarea de catre fortele armatei romane% pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul
fortelor armate% de bunuri pe care le"au dobandit in alt stat membru% care este parte a ,ratatului (tlanticului
de 5ord% semnat la Pas#in$ton la 4 aprilie 14% si la a caror ac#izitie nu s"au aplicat re$ulile $enerale de
impozitare din acel alt stat membru% in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de
scutirea prevazuta la art. 142 alin. /1) lit. $).
/3) Se considera% de asemenea% ca este efectuata cu plata ac#izitia intracomunitara de bunuri a caror livrare%
daca ar fi fost realizata in @omania% ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.
/4) Este asimilata unei ac#izitii intracomunitare si ac#izitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a
unor bunuri importate de acea persoana in 0omunitate si transportate sau expediate intr"un alt stat membru
decat cel in care s"a efectuat importul. &ersoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei
platite in @omania pentru importul bunurilor% daca dovedeste ca ac#izitia sa intracomunitara a fost supusa
taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportateC.
.n ce priveste obli$atiile de raportare pentru persoanele care efectueaza ac#izitii intracomunitare de bunuri%
acestea sunt'
" declaratia recapitulativa /3! -.ES) care se depune la or$anele fiscale pana in a 25"a zi a lunii urmatoare
celei in care se inc#eie perioada de raportare in care s"au realizat livrarile% conform B&(5(J 316242!11+
" decontul de ,-( /formularul 3!!) care se depune la or$anele fiscale pana in a 25"a zi a lunii urmatoare
46
celei in care se inc#eie perioada de raportare /luna sau trimestrul calendaristic ori o alta perioada fiscala
aprobata de or$anele fiscale) conform B&(5(J 366542!11+
" declaratia .ntrastat /doar daca se depaseste plafonul 3!!.!!! lei pentru introduceri intracomunitare de
bunuri)% conform Brdin .5S 118342!11.6eclaratia se depune pana in a 15"a zi a lunii urmatoare celei in care
s"au realizat ac#izitiile intracomunitare de bunuri.

.nre$istrarea contabila' ac#izitie intracomunitara de bunuri'
8 )01 7*urnizori7
2..93.. 9#..

))2# 7+a deducti!ila7 ( ))2/ 7+a colectata7
1-.Studiu de caz priind exportul de stocuri.
Societatea comerciala : a vandut in luna iunie (0&& marfuri la e!tern pe cont propriu in
conditii de livrare $.1? vaoare e!terna $.1 4000H# transport e!tern pe apa (00H# asi+urare pe parcurs e!tern &00H.
$ursurile de sc%imb au fost urmatoarele?
la livrarea marfurilor? 4.( leiAH;
la incasarea creantelor? 4.(5 leiAH;
la primirea facturii privind transportul pe parcurs e!tern? 4.(4 leiAH;
la plata transportului pe parcurs e!tern? 4.&9 leiAS.
:bs@ 8tilizand transportul pe apa# livrarile la e!tern se pot face in urmatoarele conditii de
livrare?
1:E I portul romanesc de incarcare# pretul e!tern este format doar din pretul marfii;
$A1 I pretul e!tern este format din pretul marfii si transportul pe parcurs e!tern;
$.1 Ipretul e!tern este format din pretul marfii# transportul pe parcursul e!tern si
asi+urarea pe parcurs e!tern.
Deter,inarea :alorii e<terne 2OB!
Valoare e3terna 28/: = '''] L =!@ lei ; ( &'' lei
Gransport pe parcurs e3tern: @''] L =!@ lei ; &-' lei
Asigurare pe parcurs e3tern: 1''] L =!@ lei ; =@' lei
Valoare e3terna /<I: (='''] 9 @''] 9 1'']) L =!@ lei ; .&-' lei
Li:rarea ,arfurilor la e<tern pe ba.a fa+turii e<terne si a fa+turii e<terne de u. intern in +onditii de li:rare
CI2 :
-111 2lienti ; K ( &'' lei
+'+ Venituri din vanzarea marfurilor .&-' lei
+'. Venituri din activitati diverse (&' lei
Inregistrarea +0eltuielilor de asigurare!
&1= 2helt! cu primele de asig! ; -'1 /urnizori =@' lei
Plata +ontra:alorii +0eltuielilor de asigurare!
-'1 /urnizori ; >1@1 2onturi la banci in lei =@' lei
Inregistrarea in+asarii +ontra:alorii ,arfurilor :andute la e<tern!
9Btabilirea diferentei de curs valutar:
Valoarea la incasare: ='''] L =!@> lei ; ( +>' lei
Valoarea la facturare: ='''] L =!@ lei ; ( &'' lei
:iferenta de curs favorabila: 1>' lei
>1@- 2onturi la banca in valuta ; K ( +>' lei
-111 2lienti ( &'' lei
47
+&> Venit din dif! curs valutar 1>' lei
Inregistrarea +0eltuielilor de transport pe par+urs e<tern +onfor, fa+turii!
9Btabilirea diferentelor de curs valutar:
Valoarea la livrarea marfii: @''] L =!@] ; &-' lei
Valoare la facturarea transportului: @''] L =!@= lei ; &-& lei
:iferenta de curs valutar nefavorabila: & lei
K ; -'1 /urnizori &-& lei
&@- 2helt! cu transportul &-' lei
&&> 2helt din dif de curs valutar & lei
Plata datoriei fata de prestatorul de ser:i+ii:
9Btabilirea diferentei de curs valutar:
Valoarea la facturare: @''] L =!@= lei ; &-& lei
Valoarea la plata: @''] L =!1( lei ; &=. lei
:iferenta de curs valutar: . lei

-'1 /urnizori ; K &-& lei
>1@1 2onturi la banca in lei &=. lei
+&> Venituri din dif! de curs valutar . lei
1#.Studiu de caz priind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision.
Societatea 3 actioneaza ca intermediar. Aceasta revinde bunurile in numele vanzatorului# pe
baza de comision. Societatea a primit bunuri in valoare de &0 000 lei pe care le revinde cu un
comision de &0C# adica la && 000 lei. Redati inre+istrarea contabila a venitului inre+istrat de
societatea 3.
2onform <E/P ='>>?@''( sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in
cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta
venit din activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al ta3ei pe valoarea adaugata
persoanele care actioneaza in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori!
8n aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisionul de
intermediere!
/acturarea comisionului de intermediere:
-111 2lienti ; K 1 @-' lei
+'- Venituri din servicii prestate 1 ''' lei
--@+ GVA colectata @-' lei
1/.Studiu de caz priind stocurile in curs de apriizionare.
Imo!ilizari corporale in curs de aproizionare
.nre$istrarea distincta in contabilitate
.mobilizarile corporale cumparate% pentru care s"au transferat riscurile si beneficiile aferente% dar care sunt
in curs de aprovizionare% sunt reflectate distinct in contabilitate. (stfel% potrivit pct. 1!4 din @e$lementarile
48
contabile conforme cu 6irectiva a .-"a a 0omunitatilor Economice Europene si cu 6irectiva a -.."a a
0omunitatilor Economice Europene% aprobate prin Brdinul ministrului finantelor publice nr. 3.!5542!!%
acestea se inre$istreaza in $rupa 22 8.mobilizari corporale in curs de aprovizionare9 din &lanul de conturi
$eneral.
Sunt reflectate distinct in contabilitate acele stocuri cumparate% pentru care s"au transferat riscurile si
beneficiile aferente% dar care sunt in curs de aprovizionare. (cestea se inre$istreaza in $rupa 32 8Stocuri in
curs de aprovizionare9 din &lanul de conturi $eneral potrivit pct. 154 alin. /3) din @e$lementarile contabile
conforme cu 6irectiva a .-"a a 0omunitatilor Economice Europene si cu 6irectiva a -.."a a 0omunitatilor
Economice Europene% aprobate prin Brdinul ministrului finantelor publice nr. 3!5542!!.
.nre$istrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor.
.n $eneral% datele de transfer al controlului% de transfer al proprietatii si de livrare coincid. ,otusi% pot exista
decalaje de timp% de exemplu% pentru'
" bunuri vandute in consi$natie sau stocurile la dispozitia clientului+
stocuri $ajate livrate creditorului beneficiar al $ajului% care raman in evidenta debitorului pana la vanzarea
lor+
" bunuri receptionate pentru care nu s"a primit inca factura% care trebuie inre$istrate in activele
cumparatorului+
" bunuri livrate si nefacturate% care trebuie scoase din evidenta% transferul de proprietate avand loc+
" bunuri vandute si nelivrate inca% pentru care a avut loc transferul proprietatii. 6e exemplu% la vanzarile cu
conditia de livrare Cex"QorMC% bunurile vandute ies din stocul vanzatorului din momentul punerii lor la
dispozitia cumparatorului etc.
@e$uli privind inre$istrarea stocurilor in curs de aprovizionare
6upa cum se stie% detinerea% cu orice titlu% de bunuri materiale% precum si efectuarea de operatiuni
economice% fara sa fie inre$istrate in contabilitate% sunt interzise.
.n aplicarea acestui principiu este necesar sa se asi$ure'
@eceptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate si inre$istrarea acestora la locurile de depozitare.
Dunurile materiale primite pentru prelucrare% in custodie sau in consi$natie se receptioneaza si inre$istreaza
distinct ca intrari in $estiune. .n contabilitate% valoarea acestor bunuri se inre$istreaza in conturi in afara
bilantului+
.n situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in
proprietatea entitatii% se procedeaza astfel'
" bunurile sosite fara factura se inre$istreaza ca intrari in $estiune atat la locul de depozitare% cat si in
contabilitate% pe baza receptiei si a documentelor insotitoare+
bunurile sosite si nereceptionate se inre$istreaza distinct in contabilitate ca intrare in $estiune+
.n cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor% acestea se inre$istreaza ca iesiri din entitate%
nemaifiind considerate proprietatea acesteia% astfel'
4
" bunurile vandute si nelivrate se inre$istreaza distinct in $estiune% iar in contabilitate in conturi in afara
bilantului+
" bunurile livrate% dar nefacturate% se inre$istreaza ca iesiri din $estiune atat la locurile de depozitare% cat si
in contabilitate% pe baza documentelor care confirma iesirea din $estiune potrivit le$ii+
" bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inre$istreaza la intrari si%
respectiv% la iesiri% atat in $estiune% cat si in contabilitate% potrivit contractelor inc#eiate.
Exemplu
.nre$istrarea valorii marfurilor cumparate% pentru care s"au transferat riscurile si beneficiile aferente% dar
care sunt in curs de aprovizionare la o valoare de 5.!!! lei'
327 : 4!1 5.!!!
8Farfuri in curs de aprovizionare9 8Jurnizori9
.nre$istrarea valorii marfurilor cumparate% pentru care s"a inc#eiat procesul de aprovizionare la o valoare de
5.!!! lei'
371 : 327 5.!!!
8Farfuri9 8Farfuri in curs de aprovizionare9
.n concluzie% atat imobilizarile corporale cumparate% cat si stocurile cumparate% pentru care s"au transferat
riscurile si beneficiile aferente% dar care sunt in curs de aprovizionare% se vor inre$istra distinct in
contabilitate. (stfel% acestea se vor inre$istra% dupa caz'
" in $rupa 22 8.mobilizari corporale in curs de aprovizionare9 din &lanul de conturi $eneral+
" in $rupa 32 8Stocuri in curs de aprovizionare9 din &lanul de conturi $eneral.
1$.Studiu de caz priind stocurile trimise spre prelucrare la terti.
(nalizam mai jos cazul unei societati comerciale care produce si comercializeaza articole de imbracaminte%
cu precizare ca unele dintre comenzi sunt executate de alti prestatori% materiile prime ac#izitionate de
societate din tara si din GE fiind expediate direct la firmele care livreaza ulterior produsele finite% factura
manopera pe bucata. &rodusele se vand ulterior in GE.
&otrivit prevederilor din @e$ementarile contabile aprobate prin BFJ& 3!5542!! % produsele finite intrate
in $estiune se inre$istreaza in corespondenta cu contul 711 C-enituri aferente costurilor stocurilor de
produseC.
Fono$rafie contabila '
1) (c#izitionare materie prima% trimisa direct spre prelucrare la terti
3-1 7:aterii si materiale aflate la terti7 ( )01 7*urnizori7
2) 7a aducerea produselor finite de la terti se inre$istreaza consumul materiei prime
#017C&eltuieli cu materii prime7 (3-17:aterii si materiale aflate la terti7
Se presupune ca la factura primita de la prestatorul de servicii aveti anexata si o situatie in care se
5!
evidentiaza si consumul de materie prima pentru produsele finite realizate.
3) .nre$istrarea facturii primita de la prestatorul de servicii
#2$7C&eltuieli cu alte prestatii e.ecutate de terti7()017*urnizori7
4) inre$istrare produse finite/ costul materiei primeIcostul manoperei)
3)- 74roduse finite7 (/11 7,enituri aferente costurilor stocurilor de produse7.
5) 7ivrarea produselor
)117Clienti7 ( /017,enituri din anzarea produselor finite7
6)descarcare $estiune marfa vanduta
/117,enituri aferente costurilor stocurilor de produse7(3)-74roduse finite7
0) &otrivit re$lementarilor cuprinse in BFEJ 351242!!8% bonul de consum " este documentul utilizat pentru
eliberarea din ma$azie a materiilor prime. &e baza acestuia se inre$istreaza in contabilitate consumul
/c#eltuiala) cu materiile prime+
&otrivit prevederilor din acelasi act normativ% pentru materia prima trimisa spre prelucrare la terti se
intocmeste (-.R 6E .5SB,.@E ( F(@J.. pe care se face mentiunea C&entru prelucrare la tertiC.
(stfel la intrarea produselor finite in $estiune se inre$istreaza si consumul de materiale intocmandu"se
bonul de consum% in baza situatiei primita de la prestatorul de servicii.
10.Studiu de caz priind stocurile aflate in custodie la terti.
Societatea S ac%izitioneaza de la societatea S pe baza de factura# materii prime in valoare de
&00 000 lei si materiale au!iliare in valoare de 50 000 lei# 6BA ('C# pe care le lasa in custodia
societatii S# pe o durata de 40 zile din cauza lipsei de spatiu de depozitare.
a e!pirarea perioadei bunurile sunt aduse in +estiunea societatii S intocmindu/se nota de
primire# receptie si constatare de diferente. 3entru societatea S aceste bunuri reprezinta produse
finite# al caror cost efectiv de productie 6( 000 lei# iar pretul de inre+istrare este de 65 000 lei.
a) 8nregistrarile in contabilitatea societatii comerciale S (furnizor):
LVanzarea produselor finite, conform facturii, catre societatea B:
#''' Clienti % 7 ')* ((( lei
&(' -enituri din :.1 prod1 finite '$( ((( lei
##9& T-A +ole+tata "* ((( lei
L:escarcarea gestiunii de prdusele finite vandute, la pretul de inregistrare:
+11 Venituri aferente costurilor ; =-> Produse finite &> ''' lei
stocurilor de produse
L8nregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite vandute:
"#) Diferente de pret la produse % &'' -enituri aferente " ((( lei
+osturilor sto+urilor de produse
L8ncasarea contravalorii produselor finite vandute:
$'9' Conturi la ban+i in lei % #''' Clienti ')* ((( lei
L8nregistrarea produselor finite vandute si incasate ramase in custodia societatii S:
Debit )("" -alori ,ateriale pri,ite in pastrare sau +ustodie '$( ((( lei
51
L7a e3pirarea perioadei contractuale (=' de zile) are loc scoaterea produselor finite din custodie:
Credit )("" -alori ,ateriale pri,ite in pastrare sau +ustodie '$( ((( lei
b) 8nregistrarile in contabilitatea societatii comerciale B (cumparator):
8nregistrarea bunurilor procurate de la societatea comerciala S pe baza de factura, dar ramase in
custodia acesteia:
7 % #(' 2urni.ori ')* ((( lei
"$' =aterii si ,ateriale aflate la terti '$( ((( lei
##9* T-A dedu+tibila "* ((( lei
LPlata contravalorii facturii, potrivit e3tras de banca:
#(' 2urni.ori % $'9' Conturi la ban+i in lei ')* ((( lei
LAducerea in patrimoniu a materiilor prime si a materialelor au3iliare achizitionate, platite si
lasate in custodia societatii comerciale S:
7 % "$' =aterii si ,ateriale aflate la terti '$( ((( lei
"(' =terii pri,e '(( ((( lei
"(9 =ateriale +onsu,abile $( ((( lei
20.Studiu de caz priind anzarile de stocuri prin cedarea de comision.
Societatea 6 a vandut in luna au+ust (0&& marfuri la e!tern in comision# practicand un comision
de 5C# valoare e!terna $A1 fiind de 5000H# transportul e!tern antecalculat de 400H# iar
transportul e!tern efectiv ,adica facturat de prestatorul de servicii de 450H.
$ursurile de sc%imb au fost urmatoarele?
la livrarea marfurilor? 4.( leiAH;
la incasare contravalorii marfurilor? 4.4 leiAH;
la facturarea c%eltuielilor de transport? 4.(5 leiAH;
la plata c%eltuielilor de transport? 4.4( leiAH.
:eterminarea comisionului societatii de intermediere:
Valoarea e3terna 2A/: > '''] L =!@ lei ; 1& ''' lei
Gransportul pe parcurs e3tern: =''] L =!@ lei ; (&' lei
Valoarea e3terna /<I: (> '''] 9 =''])L =!@ lei ; - +'' ] L =!@ lei ; 1> '-' lei
2omision: (- +''] L >K) L =!@ lei ; @=> ] L =!@ lei ; +>@ lei
Buma datorata proprietarului bunurilor e3portate:
(-+''] 9@=>]) L =!@ lei ; --&>] L =!@ lei ; 1- @.. lei
7ivrarea marfurilor la e3tern in conditii de livrare 2A/:
#''' Clienti % 7 '* ((( lei
#(' 2urni.ori '# 9)) lei
#() 2urni.ori ? fa+turi nesosite ;*( lei
&(# -enituri din ser:i+ii prestate &$9 lei
8ncasarea contravalorii marfurilor vandutela e3tern:
9Btabilirea diferentei de curs valutar:
Valoarea la incasare: >'''] L =!= lei ; 1& >'' lei
Valoarea la facturare: >'''] L =!@ lei ; 1& ''' lei
:iferenta de curs favorabila: >'' lei
$'9# Cont ban+a :aluta % 7 '* $(( lei
52
#''' Clienti '* ((( lei
&*$ -enit din dif1 de +urs :alutar $(( lei
9Regularizarea operatiei privind transpotul e3tern:
:atorie fata de prestatorul de servicii: =>'] L =!@. lei ; 11-. lei
2heltuieli de transport antecalculate: =''] L =!@ lei ; (&' lei
Gransport de recuperat (>'] 9 >K L >']) L =!@ lei ; -+!>] L =!@ lei ; 1>@ lei
:iminuarea comisionului cu valoarea transportului facturat in plus de prestatorul de servicii:
(>K L >']) L =!@ lei ; . lei
:iferenta de curs nefavorabila: =>'] L (=!@. lei 0 =!@ lei) ; @. lei
7 % #(' 2urni.ori ' '#) lei
#() 2urni.ori ? fa+turi nesosite ;*( lei
#*' Debitori di:ersi '$9 lei
&(# -enituri din prestari ser:i+ii ) lei
**$ C0eltuieli din dif1 de +urs :alutar 9) lei
Plata datoriei fata de prestatorul de servicii:
7 % $'9# Conturi la ban+i in :aluta ' '&* lei
#(' 2urni.ori ' '#) lei
**$ C0eltuieli din diferente de +urs fa:orabile 9) lei
21.Studiu de caz priind plusurile de stocuri la inentar.
Efectuarea periodica a inentarierii patrimoniului persoanelor fizice si "uridice este o!ligatorie
pentru confirmarea eridicitatii si autenticitatii datelor conta!ilitatii si rapoartelor financiare.
.nventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta tuturor elementelor
patrimoniale% in expresie cantitativ"valorica sau numai valorica% dupa caz% in patrimoniul sau $estiunea
intreprinderii la data efectuarii acestora.
.nventarierea are drept scop stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor patrimoniale de natura activelor%
datoriilor% capitalurilor proprii% precum si a bunurilor materiale apartinand altor unitati% persoane juridice sau
fizice si care temporar se afla in pastrarea unitatii% in custodie% comodat% inc#iriate% pentru reparare si
prelucrare ori sub orice alta forma prevazuta de le$e.
Inentarierea patrimoniului tre!uie efectuata de toate persoanele "uridice preazute la art. 1 din
;egea nr. $2910016 si anume:
" societatile comerciale% companiile nationale% re$iile autonome% institutele nationale de cercetare"
dezvoltare% societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice+
" institutiile publice% asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial+
" subunitatile fara personalitate juridica% cu sediul in strainatate+
" or$anismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv% astfel cum sunt prevazute in
le$islatia pietei de capital% fondurile de pensii facultative% fondurile de pensii administrate privat si alte
entitati or$anizate pe baza 0odului civil+
" persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri si care sunt obli$ate% potrivit le$ii% sa
tina contabilitatea in partida simpla.
53
Entitatile au obli$atia sa efectueze inentarierea cel putin o data in cursul e.ercitiului financiar pe
parcursul functionarii lor% in cazul fuziunii sau incetarii activitatii% precum si in alte cazuri particulare
prevazute de normele le$ale% cum ar fi'
" la cererea or$anelor de control% cu prilejul efectuarii controlului sau a altor or$ane prevazute de le$e+
" ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in $estiune% care nu pot fi stabilite cert decat prin
inventariere+
" ori de cate ori intervine o predare"primire de $estiune+
" cu prilejul reor$anizarii $estiunilor+
" ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora+
" la inc#eierea exercitiului financiar.
.nventarierea mijloacelor fixe% materiei prime% materialelor% produselor finite% marfurilor% mijloacelor banesti
si altor bunuri se efectueaza pe fiecare loc de depozitare a acestora si pe fiecare $estionar% in pastrarea caruia
se afla aceste bunuri.
Existenta bunurilor la inventariere se stabileste prin calcule obli$atorii% masurari si cantariri. 6enumirea
bunurilor inventariate% obiectelor si cantitatilor se reflecta in lista de inventariere% conform nomenclatorului
si in unitatile de masura acceptate in evidenta contabila.
.nventarierea este obli$atorie din punct de vedere le$al% iar daca nu este realizata% poate atra$e o serie de
sanctiuni sau contraventii din partea or$anelor fiscale.
Daza le$ala referitoare la inventarierea patrimoniului o reprezinta'
" 7e$ea contabilitatii nr. 82411% republicata% cu modificarile si completarile ulterioare+
" B.F.J.&. nr. 3.!5542!! pentru aprobarea @e$lementarilor contabile conforme cu directivele europene% cu
modificarile si completarile ulterioare+
" B.F.J.&. nr. 2.86142!! pentru aprobarea 5ormelor privind or$anizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor% datoriilor si capitalurilor proprii+
" B.FJ.&. nr. 3.51242!!8 privind documentele financiar"contabile% cu completarile ulterioare.
&entru a putea desfasura actiunea de inventariere% administratorul% ordonatorul de credite sau alte persoane
le$ale% au obli$atia numirii unei comisii de inventariere prin decizie scrisa% sa specifice modul de efectuare a
inventarierii% metoda de inventariere utilizata% $estiunile supuse inventarierii% data de incepere si terminare a
operatiunii% precum si daca inventarierea este inte$rala sau partiala. 0omisia de inventariere se compune din
cel putin doua persoane% din care una indeplineste functia de presedinte al comisiei si are sarcina sa
or$anizeze% sa instruiasca% sa suprave$#eze si sa controleze bmodul de efectuare a operatiunilor de
inventariere si raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere% potrivit prevederilor le$ale% cu
privire la'
" cunoasterea actelor normative care re$lementeaza inventarierea+
" modul de lucru al comisiei de inventariere+
" documentele care se intocmesc si modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.
.n comisiile de inentariere vor fi numite persoane cu pre$atire corespunzatoare economica si te#nica% care
sa asi$ure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor% datoriilor si
capitalurilor proprii% inclusiv evaluarea lor conform re$lementarilor contabile aplicabile. .nventarierea si
evaluarea elementelor de natura activelor% datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atat cu salariati
proprii% cat si pe baza de contracte de prestari"servicii inc#eiate cu persoane juridice sau fizice cu pre$atire
corespunzatoare.
6in comisia de inventariere nu pot face parte $estionarii depozitelor supuse inventarierii% contabilii care tin
evidenta $estiunii respective si nici auditori interni sau statutari.
:em!rii comisiilor de inentariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie
scrisa% emisa de catre cei care i"au numit. in conditiile in care entitatile nu au niciun salariat care sa poata
54
efectua operatiunea de inventariere% aceasta se efectueaza de catre administratori.
4rincipalele masuri organizatorice care tre!uie luate de catre comisia de inentariere sunt
urmatoarele:
" inainte de inceperea operatiunii de inventariere% se ia declaratia scrisa de la $estionar% din care sa rezulte
daca $estioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare% are in $estiune si alte bunuri apartinand tertilor%
primite cu sau fara documente% re plusuri sau lipsuri in $estiune% despre a caror cantitate ori valoare are
cunostinta% a primit sau a eliberat bunuri fara
documente le$ale+ detine numerar sau alte #artii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in
$estiunea sa+
" identifica toate locurile in care exista valori materiale sau banesti ce urmeaza a fi inventariate+
" bareaza si semneaza fisele de ma$azie.
0ladirile si terenurile se inventariaza prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate sau pe baza
documentelor care atesta luarea in administrare si a evidentei de cadastru% prin inspectarea si compararea
constatarilor cu datele prevazute in documentele respective.
In cazul imo!ilizarilor necorporale% inventarierea se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei
acestora la entitatile detinatoare% iar in cazul brevetelor% licentelor% marcilor si al altor imobilizari
necorporale este necesara dovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor
documente juridice de atestare a unor drepturi le$ale.
.nventarierea stocurilor se face faptic% prin numarare% cantarire% masurare sau cubare% iar diferentele
cantitative si valorice se mentioneaza in listele de inventariere. Dunurile materiale aflate asupra an$ajatilor
ca obiecte de inventar se inventariaza si se trec in liste separate% iar persoanele care raspund de pastrarea lor
confirma sub semnatura% existenta si inte$ritatea bunurilor.
Dunurile materiale apartinand altor unitati% inc#iriate% ac#izitionate in leasin$% luate in custodie% comodat%
primite spre prelucrare sau folosite sub alte forme se inventariaza si se inscriu in liste separate.
.nventarierea anuala a disponibilitatilor in lei si in valuta din casieria unitatii se efectueaza in ultima zi
lucratoare a exercitiului financiar% dupa inre$istrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati% confruntandu"
se soldurile din re$istrul de casa cu cele din contabilitate% iar plusul de casa constatat se vireaza la bu$etul de
stat.
6isponibilitatile aflate in conturi la trezorerie sau la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din
extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitate. 0reantele si obli$atiile fata de terti se verifica si
se confirma pe baza soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de debitori% clienti% furnizori si creditori
care detin ponderea in totalul soldurilor acestor conturi sau punctajelor reciproce.
Atat pentru creantele neincasate la termen6 datoriile restante6 cat si pentru celelalte elemente
patrimoniale de acti si de pasi aflate la terti sau in relatie cu acestia% cu ocazia inventarierii se verifica
realitatea soldurilor conturilor respective intocmindu"se cereri de confirmare care se ataseaza la listele
respective% dupa primirea confirmarii. 5eprimirea raspunsului in termen de 5 zile de la data solicitarii se
considera confirmare.
55
.nventarierea faptica a patrimoniului unitatilor se consemneaza in documentele de inventariere prin
inscrierea in acestea a bunurilor materiale inventariate fara spatii sau stersaturi% prin inscriere cu cerneala ori
pix% sau cu ajutorul ec#ipamentelor informatice. in urma verificarii existentei faptice% elementele
patrimoniale de natura bunurilor materiale inventariate se inscriu in formularul C7ista de inventariereC.
@ezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de
inventariere cu cele din evidenta operativa. inainte de efectuarea compararii se procedeaza la o analiza a
stocurilor consemnate in documentele de evidenta operativa% in scopul punerii de acord a acestora cu
stocurile si soldurile aferente din evidenta contabila analitica pentru bunurile inventariate. Erorile
descoperite cu aceasta ocazie se corecteaza% dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii.
&entru inre$istrarea rezultatelor inventarierii in contabilitate% trebuie avute in vedere operatiunile de
re$ularizare /punerea de acord a evidentelor scriptice cu situatia faptica)% ce cuprind operatiuni privind
diferentele rezultate la inventariere% adica plusuri sau minusuri.
&lusurile de inventar se inre$istreaza ca intrari in patrimoniul societatii% astfel'
" plusuri de natura imobilizarilor necorporale si corporale /cont 134)+
" plusuri de natura stocurilor in depozite /cont 758)+
" plusuri de natura produselor finite sau produselor neterminate constatate in sectiile de productie /cont 711).
,oate elementele de activ si de pasiv% inventariate si $rupate dupa natura lor% conform posturilor din
bilantul contabil% se inre$istreaza anual in re$istrul "inventar care% potrivit le$ii% este document contabil
obli$atoriu. Elementele inventariate se detaliaza in re$istrul "inventar pe fiecare cont de activ si pasiv%
pentru conturile de valori materiale fiind posibila si defalcarea pe $estiuni. @e$istrul 1inventar se pastreaza
si se ar#iveaza la compartimentul financiar"contabil% impreuna cu documentele justificative care au stat la
baza intocmirii lui.

Inregistrarea conta!ila a plusurilor in gestiune pentru actiele corporale

.n cazul constatarii de plusuri la mijloace fixe% se inre$istreaza astfel'
" &lus de inventar mijloace fixe'
21142124213S : 134
C.mobilizari corporaleC C&lusuri de inventar de natura imobilizarilorC
.ar la calculul amortizarii mijlocului fix
6811 : 281
C0#eltuieli cu amortizareaC C(mortizare imobilizari corporaleC

Inregistrarea conta!ila a plusurilor in gestiune pentru stocuri
6aca in urma inventarierii stocurilor se constata un plus de $estiune% bunurile respective se vor evalua la
56
valoarea justa% iar tratamentul fiscal va fi ca pentru un venit impozabil% deoarece nu este scutit expres de art.
2! din 0odul fiscal si inre$istrarea contabila va fi'
&entru produsele si productia in curs de executie'
3HH : 711
CStocuriC C-ariatia stocurilorC
&entru marfuri si alte stocuri cumparate'
3HH : 758
CStocuriC C(lte venituri din exploatareC
Sau /stornare)'
6HH : 3HH
C0#eltuieli privind stocurileC CStocuriC
&entru produsele si productia in curs de executie'
711 : 3HH
C-ariatia stocurilorC C0onturi de stocuriC
22.Studiu de caz priind minusurile de stocuri la inentor
:inusurile de inentar se inregistreaza astfel:
" se inre$istreaza pe seama c#eltuielilor% dupa natura lor+
" se stabilesc in sarcina celor vinovati prin recuperare directa.
&entru lipsuri% sustra$eri si orice alte fapte ce produc pa$ube entitatii% conducerea poate decide recuperarea
pa$ubelor constatate de comisia de inventariere% cu respectarea prevederilor le$ale privind raspunderea
materiala a personalului.
7a stabilirea valorii debitului se are in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri
constatate% doar daca exista riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material% din cauza asemanarii in
ce priveste aspectul exterior si diferentele sunt in aceeasi perioada de $estiune si in aceeasi $estiune.
5u se admite compensarea in cazurile in care s"a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin
din sustra$erea sau din de$radarea bunurilor respective din vina persoanelor care raspund de $estionarea
acestora. &entru valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte% in cazul compensarii lipsurilor cu
plusurile stabilite la inventariere% scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt
57
mai mari decat cantitatile constatate in plus. 6iferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii
tuturor cotelor de scazaminte% reprezentand prejudiciu pentru unitate se recupereaza de la persoanele
vinovate.
<ormele de scazaminte nu se aplica anticipat% ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si
numai in limita acestora.
6in punct de vedere contabil si fiscal% conform art. 21 alin. /4) lit. c) din 7e$ea nr. 57142!!3 privind 0odul
fiscal% nu sunt deductibile la determinarea profitului% c#eltuielile de natura stocurilor sau a activelor
corporale constatate lipsa din $estiune ori de$radate% neimputabile% pentru care nu au fost inc#eiate contracte
de asi$urare% precum si taxa aferenta daca aceasta este datorata conform titlului -.. 5u intra sub incidenta
acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile% distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a
altor cauze de forta majora in conditiile stabilite de le$e% conform pct. 41 din ,itlul .. al 5ormelor de
aplicare a 0odului fiscal% care precizeaza ca aceste c#eltuieli nu intra sub incidenta art. 21.
&entru alte situatii% conform art. 128 alin. /4)% bunurile constatate lipsa din $estiune sunt asimilate livrarilor
cu exceptia bunurilor distruse in calamitati naturale% de$radate cu imposibilitate de valorificare sau
perisabilitati prevazute le$al. 0asarea activelor corporale fixe de natura bunurilor de capital% conform art.
14 din 0odul fiscal% nu constituie livrare de bunuri% aceste prevederi sunt aplicabile doar daca la ac#izitia%
transformarea% modernizarea constructiei taxa a fost dedusa total ori partial.
Daza de impozitare pentru activele corporale fixe care constituie bunuri% altele decat bunurile imobile% este
constituita din valoarea ramasa in contabilitate% in functie de amortizarea pentru bunurile constatate lipsa in
$estiune si imputate.
4entru inregistrarea conta!ila a lipsei la inentar de actie corporale6 aem:
" .nre$istrarea lipsei activului corporal'
* : 21142124213S
281 C.mobilizari corporaleC
C(mortizari imobilizari corporaleC
6583
C0#eltuieli active cedate si operatii de capitalC
.nre$istrarea ,-( a valorii ramase'
635 : 4427
C0#eltuieli cu alte taxeC C,-( colectataC
&entru elementele de activ la care s"au constatat deprecieri% pe baza listelor de inventariere intocmite
distinct% comisia de inventariere face propuneri privind constituirea provizioanelor pentru depreciere sau de
inre$istrare a unor amortizari suplimentare acolo unde este cazul% prezentand cauzele care au determinat
aceste deprecieri.
58
0#eltuiala cu valoarea neamortizata a activelor lipsa in $estiune% neimputabile% este valoarea ramasa la care
bunurile sunt inre$istrate in contabilitate% cota de taxa aplicabila este cea in vi$oare% iar diferenta% inclusiv
taxa% este nedeductibila la determinarea profitului impozabil.
E=E:4;>
7a inventariere se constata lipsa unui copiator% cu valoare contabila de 2.2!! lei. (mortizarea cumulata la
data inventarierii este de 1.!!! lei.
6aca lipsa copiatorului nu poate fi imputata% acesta se scade din $estiune'
* : 2132 2.2!! lei
2813 CEc#ipamente te#nolo$iceC 1.!!! lei
C(mortizarea instalatiilorC
6583 1.2!! lei
C0#eltuieli privind activele cedate
si alte operatii de capitalC
6aca lipsa copiatorului este imputata $estionarului% valoarea
de inlocuire este de 1.2!! lei% prin scaderea din $estiune
se va inre$istra si operatia de imputare a minusului'

4282 : * 1.488 lei
C(lte creante in le$atura cu personalulC 7588 1.2!! lei
C(lte venituri din exploatareC
4427 288 lei
C,-( colectataC
6aca copiatorul a fost distrus in urma unei calamitati'

* : 2132 2.2!! lei
2813 CEc#ipamente te#nolo$iceC 1.!!! lei
C(mortizarea instalatiilorC
671 1.2!! lei
C0#eltuieli privind calamitatile si alte
evenimente extraordinareC
Inregistrarea conta!ila a minusurilor in gestiune pentru stocuri
&entru marfuri si alte stocuri cumparate'
6HH : 3HH
C0#eltuieli privind stocurileC CStocuriC
5
.n cazul in care minusul se datoreaza unor calamitati naturale% pe debit se va folosi contul 671 C0#eltuieli
privind calamitatile si alte evenimente extraordinareC% iar pentru minusurile neimputabile si pentru cele
constatate peste normele le$ale imputabile se datoreaza ,-(% cu inre$istrarea'
635 : 4427
C0#eltuieli cu alte impozite% C,-( colectataC
taxe si varsaminte asimilateC
(ceasta c#eltuiala este nedeductibila pentru determinarea impozitului pe profit% conform art. 21 alin. /4) lit.
c) din 0odul fiscal% daca stocul nu a fost asi$urat /in cazul in care stocul este asi$urat% c#eltuiala este
deductibila fiscal). .n cazul imputarii% valoarea imputatiei se aplica la valoarea de inlocuire a stocului la care
se adau$a ,-(% conform prevederilor B.F.J.&. nr. 2.86142!!% c#eltuiala cu stocul de marfa fiind
nedeductibila fiscal% iar venitul este neimpozabil% conform art. 2! lit. c) din 0odul fiscal.
&rin valoare de inlocuire se intele$e costul de ac#izitie al unui bun cu caracteristici si $rad de uzura similare
celui lipsa in $estiune la data constatarii pa$ubei% care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata% la
care se adau$a taxele nerecuperabile% inclusiv ,-(% c#eltuielile de transport% aprovizionare si alte c#eltuieli
accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in $estiune a bunului respectiv. in
cazul bunurilor constatate lipsa% ce urmeaza a fi imputate% care nu pot fi cumparate de pe piata% valoarea de
imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.
7a stabilirea valorii debitului% in cazurile in care lipsurile in $estiune nu sunt considerate infractiuni% se va
avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate daca sunt indeplinite
cerintele le$ale. 7istele cu sorturile de produse% marfuri% ambalaje si alte valori materiale care intrunesc
conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratori si servesc
pentru uz intern in cadrul unitatilor respective.
.n cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii% la care s"au constatat plusuri% sunt mai mari decat
cantitatile sorturilor admise la compensare% la care s"au constatat lipsuri% se va proceda la stabilirea e$alitatii
cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus. (ceasta eliminare se face incepand cu sorturile
care au preturile unitare cele mai scazute% in ordine crescatoare. in cazul in care cantitatile sorturilor supuse
compensarii% la care s"au constatat lipsuri% sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare% la
care s"au constatat plusuri% se va proceda% de asemenea% la stabilirea e$alitatii cantitative prin eliminarea din
calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face incepand cu sorturile care
au preturile unitare cele mai scazute% in ordine crescatoare.
23.Studiu de caz priind conta!ilitatea stocurilor degradate6 e.pirate sau alte forme de scoatere din
eidenta conta!ila.
Societatea J comercializeaza produse de macelarie. *atorita naturii activitatii desfasurate
societatea se confrunta des cu stocuri de+radate# e!pirate sau perisabilitati. 3rezentati pe scurt
cadrul le+islativ e!istent pentru aceasta situatie si operatiile de inre+istrare in contabilitate.
Perisabilitatile sunt reglementate prin K.L. nr. 54&A(00'# privind limitele admisibile de
perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare!
6!
Prin perisabilitati, se inteleg scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii,
depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare,
volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, o3idare, aderare la peretii vagoanelor
sau ai vaselor in care sunt transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere,faramitare,
spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comercializare in reteaua
de distributie 9 depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica!
Fu constituie perisabilitati pierderile incluse in normele de consum tehnologic, precum si cele
produse prin neglijenta, sustrageri si cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate
sau cele determinate de cauze de forta majora!
Perisabilitatile produse se aproba de managerul, directorul sau administratorul persoanei
juridice, dupa caz, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia
receptionarii marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii, pana la limitele
prevazute de lege!
Perisabilitatile pot fi acordate numai dupa o verificare faptica a cantitatilor de produse e3istente
in gestiune, stabilite dupa cantarire, numarare, masurare si prin alte asemenea procedee si dupa
efectuarea compensarilor conform prevederilor legale in vigoare!
7imitele ma3ime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la nivelul intregii
activitati a persoanei juridice platitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit
pentru grupa de marfuri la pretul de inregistrare al marfurilor intrate sau la pretul de livrare
pentru marfurile vandute in perioada cuprinsa intre doua inventare!
Aceleasi limite ma3ime de perisabilitate se acorda si pentru marfurile din stoc!
7imitele ma3ime de perisabilitate in timpul transportului se aplica o singura data pentru
cantitatile de marfa efectiv intrate sau, dupa caz, livrate, in functie de conditia de livrare stabilita
intre furnizor si beneficiar!
2omerciantii pot stabili cote de perisabilitati diferentiate sortimental pe depozite, magazine,
gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea
incadrarii in limitele ma3ime de perisabilitate prevazute pentru grupa respectiva de marfuri!
Pierderile sau scaderile cantitative care depasesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt
deductibile din punct de vedere fiscal!
Perisabilitatile, marfurile e3pirate si cele depreciate se scad din gestiune in baza unui proces
verbal de constatare a starii marfurilor respective!
9 Inregistrarea in e:identa +ontabila a perisabilitatilor in li,itele ad,ise!
7 % "&' =arfuri
*(& C0eltuieli pri:ind ,arfurile
"&) Diferente de pret la ,arfuri
##9) T-A nee<igibila
8n acest caz suma inregistrata pe cheltuiala in contul &'+ este deductibila la calculul impozitului
pe profit intrucat se incadreaza in limitele perisabilitatilor admise conform K.L. nr. 54&A(00'.
9 8nregistrarea in evidenta contabila a marfurilor e3pirate in limitele admise:
K ; =+1 Earfuri
&'+ 2heltuieli privind marfurile
=+. :iferente de pret la marfuri
--@. GVA nee3igibila
- Inregistrarea T-A nededu+tibila pentru ,arfurile e<pirate la ni:elul T-A dedus!
*"$ C0eltuieli +u alte ta<e % ##9& T-A +ole+tata
61
8n acest caz suma inregistrata pe cheltuiala in contul &'+ 2heltuieli privind marfurile este
nedeductibila la calculul impozitului pe profit, intrucat nu se incadreaza in limitele
perisabilitatilor admise, conform K.L. nr. 54&A(00'. Gotodata, este nedeductibila si suma
integistrata in contul &=> 2heltuieli cu alte ta3e, impozite si varsaminte asimilate!
2).Studiu de caz priind tranzactiilor priind stocurile produse ca urmare a unor cause de forta
ma"ora.
Societatea M obtine semifabricate# produse finite si produse reziduale din productie proprie.
Semifabricate in valoare de ( 000 lei# produse finite valoare de & 000 lei si produse reziduale in
valoare 500 lei sunt distruse intr/un incendiu ,lista de inventariere# proces verbal de constatare-.
.nre+istrarea contabila este urmatoarea?
&+1 2helt! privind calamitatile si ; K = >'' lei
alte evenimente e3traordinare =-1 Bemifabricate @ ''' lei
=-> Produse finite 1 ''' lei
=-& Produse reziduale >'' lei
2-.Studiu de caz priind tranzactiile priind emiterea6ac&izitia si utilizarea tic&etelor de masa
Emiterea%ac#izitia si re$lementarea tic#etelor de masa sunt re$lementate de '
7e$ea 142 din !.!7.18 +
2otararea nr.5414.!1.1 +
5ormele de aplicare a 7e$ii 1424.!.!7.18 +
7e$ea nr.571422.12.2!13 cu modificarile ulterioare+
Brdinul nr.2!!7427.!6.2!!8+
Brdinul nr.161412.!2.2!!.
.nre$istrari contabile la an$ajator'
1)plata factura proforma /prin virament bancar) emisa in baza unei comenzi catre unitatea emitenta '
4! : 5121 cu valoarea totala a facturii proforme
2) receptionarea tic#etelor de masa si a facturii fiscale '
* : 4!1
5328 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
628 cu valoarea totala a imprimatelor/baza de
calcul pentru tva)
4426 tva deductibila% aferenta valorii totale a
imprimatelor
3) re$ularizarea avansului platit '
4!1 : 4! cu valoarea totala a facturii definitive
62
/aceeasi cu cea a facturii proforme)
4) includerea pe costuri a contravalorii tic#etelor de masa acordate salariatilor'
6!4 : 5328 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
5) restituirea de catre salariati la sfarsitul lunii a tic#etelor de masa neutilizate '
5328 : 758 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
neutilizate
6)imputarea tic#etelor de masa utilizate de catre salariati intr"un numar mai mare decat numarul de zile
lucratoare
4282 : 758 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
imputate
7)returnarea de catre an$ajator catre unitatile emitente a tic#etelor nominale nefolosite/pe baza borderoului
de rambursare)
461 : 5328 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
nefolosite
8)incasarea valorii nominale a tic#etelor de masa returnate '
5121 : 461 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
returnate
.nre$istrari contabile la afiliati /restaurante%cantine%ma$azine alimentare% supermarMet"uri% #ipermarMet"
uri%sau orice alt tip de ma$azin)'
1)inre$istrare venituri incasate sub forma de tic#ete de masa pe baza borderoului de vanzare/incasare)
intocmit zilnic /ca si monetarul pentru incasarile in numerar)
5328 : * cu valoarea totala a borderoului
7!7 cu veniturile incasate sub forma de tic#ete
de masa
4427 cu tva aferenta acestor venituri
2)trimiterea spre rambursare a tic#etelor de masa incasate/pe baza borderoului de rambursare a tic#etelor de
masa%intocmit de unitatile de alin:mentatie publica4ma$azine alimentare)

461 : 5328 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
trimise spre rambursare
63
3)facturarea de catre unitatile emitente a costului serviciilor '
* : 4!1 cu valoarea totala a facturii
628 cu valoarea serviciilor
4426 cu tva aferenta costului serviciilor
4)rambursarea de catre unitatea emitenta a valorii nominale totale a tic#etelor de masa trimise spre
rambursare %mai putin valoarea facturii emitentului '
* : 461 cu valoarea nominala a tic#etelor de masa
trimise spre rambursare
5121 cu valoarea nominala a tic#etelor incasate
mai putin valoarea facturii emitentului
4!1 cu valoarea totala a facturii de servicii
Gichetele de masa primite pentru incasarea contravalorii bunurilor vandute sunt valori materiale siau acelasi
regim ca numerarul!7a lipsa tichetelor? numerarului se stabileste persoana vinovata si conditiile in care se
varecupera minusul!Pana la identificarea personei vinovate, sumele pot fi transferate in contul -+= potrivit
<rdinuluinr! =!'>>?@''( operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare,
pentrucare sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, in contul -+= P:econtari
dinoperatii in curs de clarificareP! Bumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre entitateintr9un
termen de cel mult trei luni de la data constatarii!
8nregistrare : >=11 ; -+=
7a momentul identificarii persoanei e3ista doua posibilitati :
9fie se recupereaza suma din garantia retinuta casierului pe baza deciziei de imputare:8nregistrare : >=11 ;
>.1
si 1.-
>.1 ; >1@1? cont blocare garantie casier
9 fie se recupereaza direct de la persoana vinovata pe baza deciziei de imputare si adispozitiei de
casierie8nregistrare : -@.@ ; +>.. si>=11 ; -@.@
operatiunea nu intra in sfera de GVA, fiind doar recuperarea unor mijloace banestica si in cazul
numerarului!Buplimentar, tranzactiile cu tichete de masa nu intra in sfera GVA si compania nu a dedus
GVApentru aceste tichete, astfel incat apreciem ca nu e3ista risc din acest punct de vedere!
2#Studiu de caz priind decontarile cu furnizorii si clientii.
a data (5 iulie (0&& societatea Alp%a ac%ita furnizorul de marfuri in numerar pentru suma de
'000 lei. a data de (9 iulie (0&& societatea Alp%a vinde marfuri in valoare de &0 000 lei pe
credit comercial# in baza avizului de insotire a marfii. a data de 04 au+ust (0&& societatea
intocmeste factura pentu marfurile vandute in valoare de 9 000 lei# 6BA ('C si incaseaza
valoarea de la client in contul de la banca. Aratati care sunt inre+istrarile contabile ce trebuie
facute.
64
Achitarea furnizorului in numerar la @> iulie @'11:
#(' 2urni.ori % $"'' Casa in lei # ((( lei
7ivrarea marfurilor pe baza de aviz de insotire a marfii in @( iulie @'11
#') Clienti ? fa+turi de into+,it % 7 '9 #(( lei
&(& -enit din :.1 ,arfa '( ((( lei
##9) T-A nee<igibila 9 #(( lei
8nregistrarea facturii la data de '= august @'11:
#') Clienti ? fa+turi de into+,it % 7 ('9 #(( lei
&(& -enit din :.1 ,arfa ('( ((( lei
##9) T-A nee<igibila (9 #(( lei
#''' Clienti % 7 '' '*( lei
&(& -enit din :.1 ,arfa ; ((( lei
##9& T-A +ole+tata 9 '*( lei
8ncasare factura emisa client:
$'9' Conturi la ban+a in lei % #''' Clienti '' '*( lei
2/.Studiu de caz priind efectele comerciale de primit si de platit.
Societatea :me+a avalizeaza un bilet la ordin emis de societatea Alp%a in favoarea societatii
Eeta# in valoare nominal de 40 000 lei# cu scadenta la 90 zile. a data scadentei societatea
Alp%a# emitentul# efectueaza plata catre societatea Eeta# iar societatea :me+a scoate din
evidenta an+ajamentul acordat societatii Alp%a.
L8nregistrarea emiterii biletului la ordin de catre Alpha in favoarea lui Ieta:
#(' % #(" "( ((( lei
2urni.oriBBeta Efe+te de platit
L8nregistrarea in contabilitatea societatii Ieta a pimirii biletului la ordin:
#'" % #''' "( ((( lei
Efe+te de pri,it de la +lient ClientiBAlp0a
L8nregistrarea avalizarii titlului in contabilitatea societatii <mega:
Debit
)('' Eiruri si garantii a+ordate "( ((( lei
L8nregistrarea in contabilitatea societatii Alpha, la scadenta, a platii contravalorii efectului
comercial:
#(" % $'9' "( ((( lei
Efe+te de platit Conturi la ban+i in lei
L8nregistrarea in contabilitatea societatii Ieta a incasarii biletului la ordin, la scadenta:
$''" % #'" "( ((( lei
Efe+te de in+asat Efe+te de pri,it de la +lienti
$'9' % $''" "( ((( lei
Conturi la ban+i in lei Efe+te de in+asat
L8nregistrarea in contabilitatea societatii <mega a incetarii angajamentului sau de catre societatea
65
Alpha:
Credit
$011 ?iruri si garantii acordate 30 000 lei
2$.Studiu de caz priind ealuarea crentelor si datorilor in lei si in aluta la sfarsitul e.ercitiului
financiar.
a 0& decembrie (0&& societatea Lamma are in contul curent un disponibil de &5 000N#
evidentiati la un curs valutar de '.((5( leiAN.
.n cursul lunii decembrie (0&& societatea Lamma efectueaza urmatoarele operatii?
.n data de 05 decembrie (0&& se face plata unui furnizor? 5 000N la un curs de sc%imb
valutar de '.(077 leiAN ,datoria este inre+istrata la un curs valutar de '.(477 leiAN-;
.n data de && decembrie (0&& are loc incasarea unui client 4 000N la un curs de sc%imb
valutar de '.&454 leiAN ,creanta este inre+istrata la un curs de '.('77 leiAN-;
3e (& decembrie (0&& are loc rambursare unui credit bancar pe termen scurt? 4 500N la
un curs de sc%imb valutar de '.&''0 leiAN ,creditul este inre+istrat la un curs de '.&(5&
leiAN-.
3e 4& decembrie (0&& cursul E"R este de '.4&97 leiAN.
inregi(rarile conta*ile
LPlata furnizor '> decembrie @'11
#(' 2urni.ori % 7 9' '))1$( lei
$'9# Conturi la ban+i in :aluta 9' (")1$( lei
&*$ -enit din dif1 +urs :alutar '$( lei
L8ncasare client 11 decembrie @'11
7 % #''' Clienti '9 &#"1'( lei
$'9# Conturi la ban+i in :aluta '9 #'#1;( lei
**$ C0elt1 din dif1 de +urs :alutar "9)19( lei
LRambursare credit @1 decembrie @'11
7 % $'9# Conturi la ban+i in :aluta '# $(#1(( lei
$'; Credite ban+are pe ter,en s+urt '# ##)1"$ lei
**$ C0elt1 din dif1 de +urs :alutar $$1*$ lei
Bold ^ >1@- la =1!1@!@'11
1> '''^ 9 > '''^ Q = '''^ 9 = >''^ ; ( >''^
Bold lei >1@- la =1!1@!@'11
&- -@= lei 0 @1 '=.!>' lei Q 1@ -1-!(' lei 0 1- --.!=> lei ; -1 =>1!'> lei
Valoarea in lei a celor ( >''^ la curs de inchidere de -!=1(+ ; -1 '=+!1> lei
**$ % $'9# "'"1;( lei
C0elt1 din dif1 de +urs :alutar Ct1 la ban+i in :aluta
20.Studiu de caz priind impozitul pe profit.
Societatea 6elta realizeaza in cursul anului 2!11 venituri din activitatea de baza in suma de 628.!!! lei%
venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana in valoare de 27.58! lei% c#eltuieli realizate
in scopul obtinerii obiectului de activitate 33.756 lei% c#eltuieli de protocol de 112.342 lei% c#eltuieli de
sponsorizare de 13.!! lei.
66
-om trata rezultatul exercitiului din doua puncte de vedere' cel contabil si cel fiscal.
.n ceea ce priveste inre$istrarile contabile efectuate de entitatea% acestea sunt'
411 : 7HH 628.!!! -enituri din activitatea de baza
461 : 761 27.58! -enituri din dividende
* : 4!1 51.8
6HH 33.756 0#eltuieli efectuate in scopul
obtinerii obiectului de activitate
6231 112.342 0#eltuieli de protocol
6232 13.!! 0#eltuieli de sponsorizare
* : 121 655.58! .nc#iderea conturilor de venituri
7HH 628.!!!
761 27.58!
121 : * 51.8 .nc#iderea conturilor de
c#eltuieli
6HH 33.756
6231 112.342
6232 13.!!
(stfel% din punct de vedere contabil% rezultatul brut al exercitiului /inainte de impozitare) este de 135.582
lei.
6in punct de vedere fiscal% vom face distinctia intre venituri impozabile4neimpozabile si c#eltuieli
deductibile4nedeductibile. -om avea'
6enumire element -aloare .mpozabil46eductibil -aloare
impozabila4deductibila
-enituri din activitatea
de baza
628.!!! .mpozabil 628.!!!
-enituri din dividende 27.58! 5eimpozabil !
0#eltuieli efectuate in
scopul obtinerii
obiectului de activitate
33.756 6eductibil 33.756
0#eltuieli de protocol 112.342 6eductibil
2*T/ven.impoz. 1
c#elt.ded.)
2.247
0#eltuieli de
sponsorizare
13.!! 6eductibil min.
/3UT0(+ 2!* din
impozitul pe profit
datorat)
Se va determina
Daza de impozitare inainte de c#eltuielile de sponsorizare : 628.!!! lei 1 /33.756 lei I 112.342 lei ) I
2.247 lei I 13.!! : 138.!4 lei
.mpozit pe profit inainte de c#elt.de sponsorizare : 138.!4 lei H 16* : 22.!88 lei
67
Finim /3UT0(+ 2!* din impozitul pe profit datorat) : /3U H 628.!!! lei+ 2!* H 22.!88 lei) : min/1.884
lei+ 4.418 lei) : 1.884 lei
-aloarea impozitului pe profit final datorat este de 22.!88 lei 1 1.884 lei : 2!.2!4 lei. (cesta va fi redat in
evidenta contabila astfel'
61 : 441 2!.2!4 -aloare impozit pe profit datorat
-aloarea rezultatului contabil este% in aceste conditii% 135.582 lei 1 2!.2!4 lei : 115.378 lei.
30.Studiu de caz priind c&eltuielile de protocol.
.n ceea ce priveste facturile de protocol6 incepand cu 2!13% tratamentul fiscal se aplica diferentiat din
perspectiva .mpozitului pe profit si al ,axei pe valoarea adau$ata dupa cum urmeaza'
6in perspectiva impozitului pe profit% costul cu protocolul este deductibil in limita a 2* din profitul brut
plus acest cost de protocol. (ceasta re$ula nu a suferit sc#imbari.
6in perspectiva ,-(% pana in anul 2!12 inclusiv% se folosea pentru limitare tot baza mentionata mai sus.
7imitarea ,-( se facea anual pentru partea nedeductibila a protocolului si se prelua ca ,-( de plata la
inc#iderea fiscala a anului.
Incepand cu anul 20136 aceasta analiza se face lunar si putem intalni urmatoarele cazuri:
" &rotocol Dunuri /de exemplu bunuri ac#izitionate si acordate cu titlu $ratuit sub forma de cadouri
partenerilor de afaceri)" ,-("ul aferent acestor bunuri este deductibil in masura in care valoarea individuala
a unui cadou /baza ,-() nu depaseste 1!! @B5. (naliza se realizeaza pentru fiecare cadou oferit% iar
pentru sumele individuale care depasesc 1!! @B5 se colecteaza ,-( aferenta la fiecare sfarsit de luna%
prin emiterea de autofactura+
" &rotocol Servicii /de exemplu mese cu partenerii de afaceri)' ,-( este deductibil in masura in care
actiunile de protocol sunt realizate in scopuri le$ate de activitatea economica a companiei. 6aca se poate
demonstra ca o masa la un restaurant a fost ac#itata in scopul afacerii atunci ,-( "ul este deductibil. 6aca
nu se poate demonstra o astfel de le$atura% ,-( "ul se colecteaza la sfarsitul lunii prin emiterea de
autofactura.
Daza le$ala'
0odul Jiscal si 5ormele Fetodolo$ice
C(@,. 21 0#eltuieli
/3) Grmatoarele c#eltuieli au deductibilitate limitata'
a) c#eltuielile de protocol in limita unei cote de 2* aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul c#eltuielilor aferente veniturilor impozabile% altele decat c#eltuielile de
protocol si c#eltuielile cu impozitul pe profit+
5F'
33. Daza de calcul la care se aplica cota de 2* o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si c#eltuielile
inre$istrate conform re$lementarilor contabile% la care se efectueaza ajustarile fiscale. (stfel% din c#eltuielile
totale se scad c#eltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat% c#eltuielile de protocol% c#eltuielile
aferente veniturilor neimpozabile% iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.
(@,. 128 7ivrarea de bunuri
/8) 5u constituie livrare de bunuri% in sensul alin. /1)'
e) acordarea in mod $ratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau% mai $eneral%
in scopuri le$ate de desfasurarea activitatii economice% in conditiile stabilite prin norme+
68
f) acordarea de bunuri de mica valoare% in mod $ratuit% in cadrul actiunilor de sponsorizare% de mecenat% de
protocol4reprezentare% in conditiile stabilite prin norme.
5F
/1!) .n sensul art. 128 alin. /8) lit. f) din 0odul fiscal '
a) bunurile de mica valoare acordate $ratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de
bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau e$ala cu plafonul de 1!! lei. 0adoul cuprinde
unul sau mai multe bunuri oferite $ratuit. .n situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care
depasesc individual plafonul de 1!! lei% insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade
fiscale% care constituie livrare de bunuri cu plata si colecteaza taxa% daca s"a exercitat dreptul de deducere a
taxei aferente ac#izitiei bunurilor respective. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi
lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile $ratuit si a fost depasit plafonul.
Daza impozabila% respectiv valoarea depasirilor de plafon% si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura
prevazuta la art. 155 alin. /7) din 0odul fiscal care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in
care persoana impozabila a acordat bunurile $ratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul.
&entru bunurile4serviciile acordate $ratuit in cadrul actiunilor de protocol in cursul anului 2!12 se aplica
prevederile le$ale in vi$oare in anul 2!12% inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii
plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza ,-( aferente acestei depasiri+
b) bunurile acordate $ratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de
bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de
afaceri constituita din operatiuni taxabile% scutite cu sau fara drept de deducere% precum si din operatiuni
pentru care locul livrarii4prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 132 si 133 din
0odul fiscal.
.ncadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an
calendaristic. 5u se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile si actiunile de mecenat%
acordate in numerar% si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. 6epasirea plafoanelor constituie
livrare de bunuri cu plata% respectiv se colecteaza taxa. ,axa colectata aferenta depasirii se include in
decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv. &entru bunurile4serviciile acordate
$ratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat in cursul anului 2!12 se aplica prevederile le$ale in
vi$oare in anul 2!12% inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei
fiscale in care se colecteaza ,-( aferente acestei depasiri.
(@,. 12 &restarea de servicii
/5) 5u constituie prestare de servicii efectuata cu plata in sensul alin /4)% fara a se limita la acestea%
operatiuni precum'
a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei
impozabile sau prestarea de servicii in mod $ratuit% in cadrul actiunilor de sponsorizare% mecenat sau
protocol% in conditiile stabilite prin norme+
5F' /7) .n sensul art. 12 alin. /5) lit. a) din 0odul fiscal % nu constituie prestare de servicii efectuata cu
plata utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei
impozabile sau prestarea de servicii in mod $ratuit in cadrul actiunilor de protocol in masura in care
actiunile de protocol sunt realizate in scopuri le$ate de activitatea economica a persoanei impozabile%
nefiind aplicabil plafonul prevazut la pct. 6 alin. /1!) lit. a).
&revederile pct. 6 alin. /1!) lit. b) se aplica in mod corespunzator pentru utilizarea bunurilor care fac parte
din activele folosite in cadrul activitatii economice a persoanei impozabile sau pentru prestarea de servicii in
mod $ratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat.
.n randurile urmatoare% vom analiza modul de calcul al !azei de protocol de 28. Societatea inre$istreaza
c#eltuieli de protocol in suma totala de 1!!.!!! lei din care protocol deductibil 7!.!!! lei si protocol
6
nedeductibil /trecut din start la inre$istrarea facturilor) in suma de 3!.!!! lei.
-om stabili astfel daca atunci cand se aplica formula de calcul enituri totale 1enituri neimpoza!ile 1
c&eltuieli totale 1 c&eltuieli protocol 1 c&eltuieli cu impozitul pe profit1 c&eltuieli aferente eniturilor
neimpoza!ile% se scad toate c#eltuielile de protocol /venit total " 1!!.!!! lei) sau doar c#eltuielie de
protocol deductibile adica venituri totale " 7!.!!! lei /avand in vedere ca 3!.!!! lei sunt nedeductibili).
0#eltuielile de protocol sunt c#eltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri% tratatii si mese partenerilor de
afaceri. .n conformitate cu prevederile art. 21 alin. /3) lit. a) din 7e$ea 57142!!3 privind 0odul fiscal
c#eltuielile de protocol sunt deductibile la determinarea profitului impoza!il in limita unei cote de 28
aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul c#eltuielilor aferente
veniturilor impozabile% altele decat c#eltuielile de protocol si c#eltuielile cu impozitul pe profit.
7a pct. 33 din 5ormele metodolo$ice% date in aplicare pentru art. 21 alin./3) lit. a din 0odul fiscal se fac
urmatoarele precizari'
201E33. @aza de calcul la care se aplica cota de 28 o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si
c#eltuielile inre$istrate conform re$lementarilor contabile% la care se efectueaza ajustarile fiscale.
(stfel% din c#eltuielile totale se scad c#eltuielile cu impozitul pe profit curent si am=nat% c#eltuielile de
protocol% c#eltuielile aferente veniturilor neimpozabile% iar din totalul veniturilor se scad veniturile
neimpozabile. .n cadrul c#eltuielilor de protocol% la calculul profitului impozabil% se includ si c#eltuielile
inre$istrate cu taxa pe valoarea adau$ata colectata potrivit prevederilor titlului -. din 0odul fiscal% pentru
cadourile oferite de contribuabil% cu valoare e$ala sau mai mare de 1!! lei2!16.
.n conformitate cu prevederile art. 145 alin. /5) lit. b din 7e$ea 57142!!3privind 0odul fiscal6 nu este
deducti!ila +,A datorata sau ac&itata pentru ac&izitiile de !auturi alcoolice si produse din tutun% cu
exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de
servicii.
.n concluzie% la calculul deducti!ilitatii c&eltuielilor de protocol trebuie sa luam in considerare toate
c#eltuielile inre$istrate in contul 623 2!100#eltuieli de protocol2!16% c#iar daca nu ati dedus ,-( /alcool%
tutun).
<ota conta!ila pentru autofactura
Societatea ac#izitioneaza bunuri de protocol% dar intrucat nu poate demonstra ca sunt pentru consumul
clientilor colecteaza ,-( pe baza autofactura cu nota contabila #3- ())2/. -om stabili astfel daca ar fi
corecte ajustarea de ,-( #3- ( ))2# sau folosirea contului 623 in loc de 635.
2. 0um se considera c#eltuiala de protocol pentru care ,-( a fost considerat nedeductibilV .ntra in calculul
limitarii de plafon de 2*V
3. Societatea ac#izitioneaza apa plata /la dozator) pentru consumul an$ajatilor intrucat nu este indicat
consumul de apa de la robinet% pe care o inre$istreaza in contul 6!5 0#eltuieli cu ener$ia si apa. 0e
tratament fiscal din punct de vedere al ,-( si al impozitului pe profit au aceste costuriV
(vand in vedere prevederile art. 128 alin. 8 lit. f si art. 12 alin. 5 lit. a din 0odul fiscal % respectiv pct. 6
alin. 1! lit. a si pct. 7 alin. 7 din 5ormele metodolo$ice de aplicare% daca s"a exercitat dreptul la deducere
7!
neindeplinirea conditiilor pentru ca ac#izitiile respective sa fie considerate drept c#eltuieli de protocol
atra$e considerarea ac#izitiilor drept livrari de bunuri4prestari de servicii efectuate cu plata si colectarea
,-( pe baza de autofactura.4
6eci% nu este vorba de o ajustare a ,-( dedusa initial /care se face pentru situatiile re$lementate la art. 148
si art. 14 din 0odul fiscal)% ci de o colectare a ,-(% deci trebuie folosit contul 4427 C,-( colectataC in
corespondenta cu contul 635 C0#eltuieli cu alte impozite% taxe si varsaminte asimilateC.
6e re$ula% contul 623 C0#eltuieli de protocol% reclama si publicitateC se utilizeaza daca nu se deduce ,-( la
momentul ac#izitiei /in corespondenta cu contul 4!1 CJurnizoriC) si atunci taxa nerecuperabila prin
deducere intra in costul de ac#izitie al produselor4serviciilor utilizate pentru protocol.
6aca nu se poate demonstra ca produsele de protocol au fost acordate clientilor in scopuri le$ate de
activitatea economica a societatii% pe cale de consecinta nici c#eltuielile nu pot fi considerate deductibile in
limita plafonului de 2*% nefiind indeplinita conditia esentiala% aceea ca respectivele c#eltuieli sa fie
efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile conform art. 1 alin. 1 si art. 21 alin. 1 din 0odul fiscal .
(pa plata este deductibila la calculul profitului impozabil si in privinta ,-( aferenta ac#izitiei daca este
acordata in conditiile prevazute de art. 4 din BG3 42!!! privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele
cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. 6e asemenea% apa plata mai poate
fi deductibila ca o c#eltuiala sociala deductibila in limita de 2* din c#eltuielile salariale% in masura in care
se poate dovada ca acordarea ei este prevazuta in contractul colectiv de munca de la nivelul unitatii conform
art. 21 alin. 3 lit. c din 0odul fiscal si pct. 331 din 5ormele metodolo$ice.
.n privinta ,-(% daca se poate face dovada ca apa plata acordata este strans le$ata de desfasurarea in
conditii optime a activitatii economice /spre exemplu% nu este disponibila apa de la reteaua publica sau
calitatea acesteia este deficitara% dovedita cu buletin de analiza)%atunci operatiunea nu este considerata
livrare de bunuri pentru care sa se colecteze ,-( conform art. 128 alin. 8 lit. e din 0odul fiscal si pct. 6
alin. lit. c din 5ormele metodolo$ice de aplicare.
71