Sunteți pe pagina 1din 200

CONSILIERE EDUCAIONALA

Ghid metodologic pentru orele de dirigenie i consiliere


Coord! Adri"n" #$%"n&
C"pitolul ' Rolul consilierii educ"ion"le (n procesul )orm"ti* Adri"n" #"%"n&
'!'! (n*$$m+nt tr"diion"l *s! (n*$$m+nt modern
'!,! Ne*oi" de consiliere educ"ion"l$
C"pitolul , Consiliere psihologic$ i consiliere educ"ion"l$ Adri"n" #"%"n&
,!'! Delimit$ri conceptu"le
,!,! C"r"cteristicile consilierii
,!-! O%iecti*ele consilierii
C"pitolul - .rincipii i metode de consiliere Domnic" .etro*"i/ Adri"n" #"%"n/&
-!'! .reg$tire" consilierului
-!,! Atitudinile consilierului
-!-! A%ilit$ile consilierului
-!0! .roiect"re" "cti*it$ilor de consiliere
-!1! 2etode de lucru (n consiliere
C"pitolul 0 Elemente de psihologi" de3*ot$rii!/O"n" #eng"&
0!'! Conceptul de de3*olt"re
0!,! De)icit *s! di)eren$ (n de3*olt"re
0!-! Et"pele de de3*olt"re
C"pitolului 1 .erson"lit"te" copilului i "dolescentului Adri"n" #"%"n/ 4iorel 2ih&
1!'! Din"mic" de3*olt$rii person"lit$ii
1!,! Ni*elele de "%ord"re " person"lit$ii
1!-! Ni*elul cogniti*
1!0! Ni*elul emoion"l
1!1! Ni*elul comport"ment"l
1!5! Inter"ciune" ni*elelor
C"pitolul 5 Autocuno"tere i de3*olt"re person"l$ Adri"n" #"%"n/ Domnic" .etro*"i&
5!'! .rincipiile psihologiei centr"te pe perso"n$
5!,! Cuno"tere" de sine i im"gine" de sine
5!-!2etode de "utocuno"tere
5!0 Autocuno"tere i intercuno"tere
5!1! Stim" de sine
5!5! A%u3ul emoion"l i )i3ic6 o%st"col m"7or (n )orm"re" stimei de sine
C"pitolul 8 Comunic"re i con)lict Adri"n" #"%"n/ Domnic" .etro*"i&
8!'!Rolul comunic$rii
8!,!2od"lit$i de "melior"re " comunic$rii
8!-! Con)lictul i m"n"gementul con)lictului
8!0! De)icitul de comunic"re i riscul pentru suicid l" copii i "dolesceni
C"pitolul 9 Re3ol*"re" de pro%leme
9!'! Conceptul de pro%lem$
9!,! .rocesul re3oluti*
C"pitolul : Stilul de *i"$ Domnic" .etro*"i/ Adri"n" #"%"n&
'
:!'! Stil de *i"$ s"nogen i stil de *i"$ p"togen
:!,! Rolul progr"melor de pre*enie " (m%oln$*irilor i " educ"iei pentru s$n$t"te!
:!-! ;um"tul i dependen" de nicotin$
:!0!Alcoolul i dependen" de "lcool
:!1! Drogurile i dependen" de droguri
C"pitolul '< .sihose=u"lit"te" Adri"n" #"%"n/ Domnic" .etro*"i&
'<!'! Se=u"lit"te" > dimensiune comple=$ " )iinei um"ne
'<! ,! Scopul educ"iei se=u"le
'<! -! ?em"tic" orelor de educ"ie se=u"l"
'<!0! .re*eni" "%u3ului se=u"l
'<!1! O%st"cole (n re"li3"re" educ"iei se=u"le
C"pitolul '' Str"tegii de (n*$"re G"%riel" Lemeni&
''!'! Ce sunt str"tegiile de (n*$"re@
''!,! 2od"lit$i de select"re " str"tegiilor de (n*$"re
''!-! Deprinderi e)iciente de studiu
''!0! Ce ne moti*e"3$ pentru studiu@
C"pitolul ', Stresul i controlul stresului Adri"n" #"%"n&!
',!'! Ce este stresul @
',!,! Componentele stresului!
',!-! 2od"lit$i de m"n"gement "l stresului
C"pitolul '- Cre"ti*it"te" i stimul"re" comport"mentului cre"ti*
'-!'! Noiuni introducti*e
'-! ,! 2ituri despre cre"ti*it"te
'-!-! A%ord"re" cre"ti*it$ii
'-!0! Aco"l" i cre"ti*it"te"!
'-!1! 2etode de stimul"re " cre"ti*it$ii
C"pitolul '0 2"n"gementul cl"sei Domnic" .etro*"i/ G"%riel" Lemeni&
'0!'! Str"tegiile pre*enti*e!
'0! ,! Str"tegii de modi)ic"re comport"ment"l$
C"pitolul '1 Orient"re" pentru c"rier$!
'1!'! Speci)icul "cti*it$ilor de orient"re!
'1!,! Construci" identit$ii *oc"ion"le!
'1!-! In*estig"re" c"r"cteristicilor person"le rele*"nte pentru c"rier"
'1!0! Comport"mentul e=plor"tor
'1!1! Deci3i" de c"rier$
C"pitolul '5 2odel de progr"m$ pentru orele de consiliere i orient"re s"u dirigenie
'5!'!O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele I>IIBconinuturi i sugestii
metodologice
'5!,! O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele III>4IB coninuturi i
sugestii metodologice
'5!-!O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele 4II>ICBconinuturi i sugestii
metodologice
'5!0!O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele C>CIIB coninuturi i sugestii
metodologice Ane=e6 )ie de lucru pentru ele*i
,
Cu*+nt (n"inte
Copil (nse"mn$ orice perso"n$ din lume (n *+rst$ de p+n$ l" '9 "ni! ?oi copiii "u
"cele"i drepturi! Nici un copil nu tre%uie s$ )ie *ictim" *reunei discrimin$ri! L" %"3"
Con*eniei N"iunilor Unite cu pri*ire l" Drepturile Copilului se ")l$ interesul m"7or "l
copilului!
Drepturile )und"ment"le "le copilului6
D Orice copil "re dreptul l" de3*olt"re )i3ic$ i psihic$ "rmonio"s$ "rticolul 5&
D Orice copil "re dreptul de ">i e=prim" opiniile (n to"te chestiunile c"re (l pri*esc "rticolul
',>'1&
DOrice copil "re dreptul de " )i prote7"t (mpotri*" *iolenei )i3ice i psihice i (mpotri*"
oric$rei )orme de m"ltr"t"re "rticolul ':&
DOrice copil "re dreptul l" educ"ieB educ"i" tre%uie s$ preg$te"sc$ copilul pentru *i"$/ s$ (i
de3*olte respectul pentru drepturile omului/ s$ (l )orme3e (n spiritul (nelegerii i toler"nei
"rticolul ,9>,:&
DOrice copil "re dreptul l" protecie (mpotri*" )olosirii drogurilor "rticolul --&
DOrice copil "re dreptul l" proteci" (mpotri*" e=plo"t$rii se=u"le/ " "%u3ului se=u"l/
(mpotri*" prostituiei i " pornogr")iei "rticolul -0&
DNici un copil nu tre%uie supus unor tr"t"mente crude s"u degr"d"nte "rticolul -8&
DOrice copil c"re " )ost supus "%u3ului )i3ic i psihic "re dreptul l" re)"cere )i3ic$ i psihic$ i
l" reintegr"re soci"l$ "rticolul -:&
Capitolul 1
ROLUL CONSILIERII EDUCAIONALE N PROCESUL FORMATIV
1.1 nv!"#nt t$a%i!ional v&. nv!"#nt "o%'$n
Re)orm" (n*$$m+ntului (n Rom+ni" su%lini"3$ import"n" comut$rii "ccentului de pe
l"tur" in)orm"ti*$ " procesului educ"ti* spre ce" )orm"ti*$/ "t+t de de)icit"r$ p+n$ nu
demult!In*$$m+ntul de tip tr"diion"l se )oc"li3e"3$ pe "spectele cogniti*e "le ele*ului/
urm$rind preponderent preg$tire" lui sec*eni"l$ pe discipline col"re! Se ignor$ "st)el
"rmoni3"re" l"turii cogniti*e " perso"nei cu ce" ")ecti*$/ "titudin"l$ i comport"ment"l$! (ntr>
un "st)el de c"dru educ"ion"l ele*ul este tr"t"t c" un ErecipientE pentru in)orm"ii i m"i puin
c" o perso"n$ re"l$/ cu indi*idu"lit"te i re"cii emoion"le determin"te de tri%ul"iile unei
person"lit$i (n )orm"re! Aco"l" risc$ s$ de*in$ "st)el un mediu "rti)ici"l/ rupt de e=igenele i
presiunile *ieii re"le!
Fn*""m"ntul rom+nesc tre%uie s$ "i%$ c" scop nu do"r "%sol*eni %ine in)orm"i/ ci
)orm"re" de perso"ne cu resurse "d"pt"ti*e l" solicit$rile soci"le i psihologice "le *ieii/ cu
un sistem "=iologic )erm contur"t! (n )"pt/ scopul ultim "l educ"iei este preg$tire" pentru
*i"$ " ele*ului! Concepere" colii c" o instituie soci"l$ cu )uncii multiple/ "pt$ s$ r$spund$
-
e)icient ne*oilor psihologice i soci"le "le ele*ului/ s$ "sigure c"drul optim pentru st"re" s"
de %ine/ pentru diminu"re" i pre*enire" tul%ur$rilor de "d"pt"re speci)ice *+rstei/ pentru
)orm"re" unor cet$eni respons"%ili "i societ$ii ci*ile/ este *it"l$! Sistemul de (n*$$m+nt
rom+nesc nu este (nc$ (n tot"lit"te preg$tit s$ r$spund$ noilor e=igene impuse de tipul de
societ"te democr"tic$ spre c"re Rom+ni" tinde/ i nici schim%$rilor de esen$ pe c"re le "duce
noul secol pe (ntregul m"p"mond! Conser*"torismul/ deperson"li3"re"/ intelectu"lismul i
"ntihedonismul/ "utorit"rismul i o%edien"/ elitismul i ineg"lit"te" de "nse/ segreg"re"
colii de perso"n$/ )"milie/ comunit"te i societ"te sunt do"r c+te*" dintre t"rele
(n*$$m+ntului rom+nesc c"re m"i persist$ din ne)ericire i "st$3i!
1.(. N'voia %' )on&ili'$' '%u)a!ional
Cretere" num$rului de eecuri i "%"ndonuri col"re/ de comport"mente delic*ente
s"u nes$n$to"se/ de tul%ur$ri emoion"le (n r+ndul ele*ilor/ repre3int$ indic"tori "i )"ptului c$
co"l" tre%uie s$ )"c$ mult m"i mult (n "ce"st$ direcie! .entru " r$spunde "cestor ne*oi
re"le/ 2inisterul Educ"iei i Cercet$rii propune prin noul Curriculum N"ion"l introducere"
disciplinei opion"le/ Consiliere" i Orient"re"/ pentru to"te cele trei ni*ele de col"ri3"re6
prim"r/ gimn"3i"l i lice"l! Nou" disciplin$ *ine (n (nt+mpin"re" ne*oilor )und"ment"le "le
oric$rui copil i "dolescent6 cuno"tere" de sine i respectul de sine/ de " comunic" i " se
rel"ion" "rmonios cu ceil"li/ de " posed" tehnici de (n*$"re e)icient$ i cre"ti*$/ de lu"re de
deci3ii i re3ol*"re de pro%leme/ de " re3ist" presiunilor neg"ti*e "le grupului! ;orm"re" unui
stil de *i"$ s$n$tos/ integr"re" se=u"lit$ii (n m"tur"re" emoion"l$/ controlul stresului/
do%+ndire" de repere (n orient"re" col"r$ i pro)esion"l$ sunt condiii eseni"le pentru
de3*olt"re" "rmonio"s$ " person"lit$ii ele*ului!
.ro)esorul tre%uie s$ *"d$ (n ele* i "ltce*" dec+t recipientul in)orm"iilor pe c"re le
tr"nsmite! Disciplin" de Consiliere i Orient"re o)er$ c"drul )orm"l (n c"re pro)esorul po"te
s$ lucre3e nu do"r cu dimensiune" r"ion"l>intelecti*$ " ele*ului d"r i cu ce" ")ecti*$/
moti*"ion"l$/ "titudin"l$ i soci"l$! .rin "ce"st" nu dorim s$ su%liniem c$ )orm"re" i
de3*olt"re" comple=$ " ele*ului tre%uie s$ se re"li3e3e do"r (n c"drul orelor de Consiliere i
Orient"reB dup$ cum este dep"rte de noi inteni" de " diminu" rolul )orm"ti* comple= "l
celorl"lte discipline col"re! ?otui/ Consiliere" i Orient"re" este disciplin" de (n*$$m+nt
c"re (i propune e=plicit "cest scop! Disciplin" Consiliere i Orient"re repre3int$ un" din
mod"lit$ile eseni"le prin c"re co"l" tre%uie s$ (i urme3e scopul primordi"l6 de proces
)orm"ti* centr"t pe ele*/ c"p"%il$ s$ *"lori3e3e tipuri di*erse de ele*i i "%ilit$i/ s$ r$spund$
ne*oilor comunit$ii i s$ in)u3e3e societ"te" cu perso"ne competente pentru *i"" pri*"t$/
pro)esion"l$ i pu%lic$! Rele*"n" pro%lem"ticii "%ord"te prin disciplin" Consiliere i
Orient"re e=plic$ num$rul )o"rte m"re de ele*i/ pro)esori i p$rini c"re opte"3$ pentru e"!
Acti*it$ile implic"te de Consiliere i Orient"re "u loc (n condiiile unui rel"ti* *id
in)orm"ion"l i )orm"ti*! Disciplin" implic$ o )orm"re speci)ic$ " pro)esorilor (n scopul
"%ord$rii corecte i )le=i%ile " tem"ticilor! .reg$tire" uni*ersit"r$ " *iitorilor pro)esori pentru
c"rier" did"ctic$ nu o)er$ cursuri c"re s$ )urni3e3e suport in)orm"ion"l i )orm"ti* rele*"nt
pentru Consiliere i Orient"re!
0
Lucr"re" de )"$ este un ghid teoretic i pr"ctic destin"t pro)esorilor c"re doresc s$ (i
"sume rolul de )orm"tor i )"cilit"tor "l de3*olt$rii "rmonio"se " copilului i "dolescentului/ "
st$rii lui de %ine i " unei c"lit$i de *i"$ superio"r$/ (n to"te dimensiunile s"le6 emoion"l$/
ment"l$/ spiritu"l$/ pro)esion"l$/ soci"l$ i )i3ic$! A*em con*ingere" c$ %ene)ici"rii "cestei
c$ri nu *or )i do"r pro)esorii/ (n "spir"i" lor )ire"sc$ de de3*olt"re pro)esion"l$/ d"r i
"ctorii princip"li "i "cti*it$ii lor6 ele*ii/ c+t i p"rtenerii lor (n procesul )orm"ti*6 p$rinii! Nu
credem c$ suntem lipsii de re"lism i modestie d"c$ ")irm$m c$ pe termen mediu i lung
%ene)ici"rii demersului implic"t de "cti*it"te" de consiliere educ"ion"l$ sunt comunit"te" i
societ"te" c"re "u ne*oie de perso"ne echili%r"te i )ericite/ cre"ti*e i respons"%ile/
competente i "d"pt"%ile/ optimiste i e)iciente!
Capitolul (
CONSILIERE PSI*OLO+ICA ,I CONSILIERE EDUCAIONAL-
(.1. D'li"it$i )on)'ptual'
Consiliere" este un proces comple= ce cuprinde o "rie )o"rte l"rg$ de inter*enii c"reimpun o
preg$tire pro)esion"l$ de speci"lit"te! 2"i speci)ic/ termenul de consiliere" descrie rel"i"
interum"n$ de "7utor dintre o perso"n$ speci"li3"t$/ consilierul/ i o "lt$ perso"n$ c"re
solicit$ "sisten$ de speci"lit"te/ clientul Eg"n/ '::<&! Rel"i" dintre consilier i perso"n"
consili"t$ este un" de "li"n$/ de p"rticip"re i col"%or"re reciproc$ I*eG/ '::0&! E=ist$
m"imulte tipuri de consiliere/ dei )ormele pre3ent"te (n t"%elul ,!'! nu se e=clud un" pe "lt"!
De e=emplu/ consiliere" educ"ion"l$ presupune elemente de consiliere *oc"ion"l$/
suporti*$/ de de3*olt"re person"l$ s"u in)orm"ion"l$! Ce este import"nt de reinut (n "cest
conte=t este )"ptul c$ pro)esorul de co"l$ "%ilit"t pentru consiliere educ"ion"l$ nu "re
competene (n cee" ce numim consiliere de cri3$ i consiliere p"stor"l$! Cel din urm$ tip de
consiliere este procesul de "sist"re psihologic$ re"li3"t de c$tre preot (n comunit"te" s"
religio"s$! Consiliere" deHcri3$H repre3int$ un domeniu de inter*enie ce ine strict de
competen" psihologului! Acest domeniu implic$ cunotine/ metode i tehnici de inter*enie
de speci"lit"te! Un ped"gog/ un psihoped"gog/ un "sistent soci"l s"u sociolog/ cu "t+t m"i
puin un pro)esor/ nu posed$ competenele i e=perti3" neces"r$ unor "st)el de inter*enii! A
(ncerc" s$ "sist$m c" i pro)esor>consilier si s$ remediem posi%ile situ"ii de cri3$
psihologic$ "le unor ele*iHe=! st$ri depresi*e s"u de "n=iet"te/ ide"ie suicid"r$/ re"cii de
doliu/ comport"mente compulsi*e s"u o%sesi*e/ consum de droguri s"u dependen" de
"lcool&/este deose%it de risc"nt! ?otod"t$/ *om pri*" "st)el perso"n" (n c"u3$ de dreptul i
"ns" de " %ene)ici" de un tr"t"ment psihologic i medic"l de speci"lit"te>De "semene"/
pro)esorul> consilier nu "re c" o%iecti* i competen$ e*"lu"re" psihologic$ " ele*ului!
Utili3"re" testelor psihologice cum sunt cele pentru e*"lu"re" ni*elului de inteligen$/ "
)ormelor de inteligen$/ testele proiecti*e/ "lte teste de person"lit"te&/ dei po"te "p$re" c" o
"cti*it"te uor de re"li3"t/ presupune *"ste cunotine de psihodi"gnostic! Re3ult"tul (n sine
l" un test/ e=prim"t numeric/ po"te s$ nu "i%$ "%solut nici o rele*"n$ d"c$ este rupt de un
conte=t "nume! Interpret"re" c"lit"ti*$ " multiplelor *"lene i rel"ii pe c"re le implic$ orice
re3ult"t l" un test po"te )i re"li3"t$ do"r de c$tre psiholog! (n c"3 contr"r/ e*"lu"re"
psihologic$ po"te "*e" e)ecte neg"ti*e "supr" perso"nei e*"lu"te! .ro)esorul>consilier *"
utili3" di*erse sc"le de cunotine i "titudini/ )ie de lucru *e3i "ne=ele "cestei c$ri&! Nu
recom"nd$m utili3"re" "cestor instrumente )ie de lucru& (n scopul cuno"terii i e*"lu$rii
1
ele*ilor! O%iecti*ul orelor de consiliere nu este cuno"tere" ele*ului de c$tre pro)esor/ ci
"cel" de " )"cilit" "utocuno"tere"!
?"%el ,!'! ?ipuri de consiliere in)orm"ion"l$6 o)erire" de in)orm"ii pe domenii I teme
speci)ice educ"ion"l$6 repere psihoeduc"ion"le pentru s$n$t"te" ment"l$/ emoion"l$/ )i3ic$/
soci"l$ i spiritu"l$ " copiilor i "dolescenilor de de3*olt"re person"l$6 )orm"re" de "%ilit$i
i "titudini c"re permit o )uncion"re person"l$ i soci"l$ )le=i%il$ i e)icient$ (n scopul
"tingerii st$rii de %ine suporti*$6 o)erire" de suport emoion"l/ "preci"ti* i m"teri"l
*oc"ion"l$6 de3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei de cri3$6 "sist"re" psihologic$ "
perso"nelor (n di)icult"te p"stor"l$6 consiliere din perspecti*$ religio"s$
(.(. Ca$a)t'$i&ti)il' )on&ili'$ii
Consiliere" psihologic" i educ"ion"l$ integre"3" perspecti*" um"nist$ de3*olt"t$ de
C"rl Rogers ':5'& unde pro%lemele psihice nu m"i sunt *$3ute (n mod o%lig"toriir(n
termenii de tul%ur"re i de)icien$/ ci (n p"r"metrii ne*oii de "utocuno"tere/ de (nt$rire "
Eului/ de de3*olt"re person"l$ i de "d"pt"re! In "cest sens/ rolul princip"l nu (i m"i re*ine
do"r psihologului *$3ut c" un supere=pert! Succesul consilierii este "sigur"t de implic"re"
"cti*$ i respons"%il$ " "m%elor p$ri consilierul i perso"nele consili"te& in re"li3"re" unei
"li"ne "utentice/ %"3"t$ pe respect i (ncredere reciproc$! A "7ut" i " credit" perso"n" c"
)iind c"p"%il$ s$ (i "sume propri" de3*olt"re person"l$/ s$ pre*in$ di*erse tul%ur"ri si
dis)uncii/ s$ g$se"sc$ soluii l" pro%lemele cu c"re se con)runt$/ s$ se simt$ %ine cu sine/ cu
ceil"li i (n lume" (n c"re tr$iete! De)inire" consilierii impune "ccentu"re" "numitor
c"r"cteristici ce o di)erenti"3" de "lte "rii de speci"li3"re ce implic$ "sisten" psihologic$6
D o prim$ c"r"cteristic$ este d"t$ de tipul de perso"ne c$ror" li se "drese"3$!
Consiliere" *i3e"3$ perso"ne norm"le/ ce nu pre3int$ tul%ur$ri psihice s"u de person"lit"te/
de)ic((e intelectu"le s"u de "lt$ n"tur$! Consiliere" )"cilite"3$/ prin demersurile pe c"re le
presupune/ c" perso"n" s$ )"c$ )"$ m"i e)icient stresorilor i s"rcinilor *ieii cotidiene i
"st)el s$ (m%un$t$e"sc$ c"lit"te" *ieiiB
D o " dou" c"r"cteristic$ de)initorie pentru consiliere este d"t$ de )"ptul c$ "sisten" pe c"re o o)er$
utili3e"3$ un model educ"ion"l i un model "l de3*olt$rii i nu unul clinic i cur"ti*! S"rcin"
consilierului este de " (n*$" perso"n"Igrupul/ str"tegii noi comport"ment"le/ s$ (i *"lori3e3e
poteni"lul e=istent/ s$ (i de3*olte noi resurse "d"pt"ti*e! Consiliere" )"cilite"3$ i c"t"li3e"3$
"tingere" unui ni*el optim de )uncion"re (n lumeB
D o " trei" c"r"cteristic$ " consilierii este preocup"re" pentru pre*eni" pro%lemelor ce pot (mpiet"
de3*olt"re" i )uncion"re" "rmonio"s$ " perso"nei! Str"tegi" de pre*enie const$ (n identi)ic"re"
situ"iilor i grupurilor de risc i (n "ciune" "supr" lor (n"inte c" "ceste" s$ "i%$ un imp"ct neg"ti* i
s$ decl"ne3e Ecri3eE person"le s"u de grup!
Sum"ri3+nd c"r"cteristicile pre3ent"te (n p"r"gr")ele "nterio"re putem spune c$ procesul
de consiliere pune "ccentul pe dimensiune" de pre*enie " tul%ur$rilor emoion"le i
comport"ment"le/ pe ce" " de3*olt$rii person"le i " re3ol*$rii de pro%leme!
5
(... O/i')tiv'l' )on&ili'$ii
Scopul fundamental al consilierii educaionale este funcionarea psihosocial optim a
persoanei/grupului. Acest scop ultim po"te )i "tins prin urm$rire" re"li3$rii obiectivelor procesului
de consiliereB "ceste" sunt (n num$r de trei/ i "nume6
'&.RO2O4AREA SJNJ?JII AI A S?JRII DE #INE6 )uncion"re optim$ din punct de
*edere som"tic/ )i3iologic/ ment"l/ emoion"l/ soci"l i spiritu"l!
,& DEK4OL?ARE .ERSONALJ6 cuno"tere de sine/ im"gine" de sine/ c"p"cit"te" de deci3ie
respons"%il$/ rel"ion"re interperson"l$ "rmonio"s$/ controlul stresului/ tehnici de (n*$"re
e)iciente/ "titudini cre"ti*e/ opiuni *oc"ion"le re"liste!
-& .RE4EN?IE6 " dispo3iiei ")ecti*e neg"ti*e/ " ne(ncrederii (n sine/ " comport"mentelor
de risc/ " con)lictelor interperson"le/ " di)icult$ilor de (n*$"re/ " de3"d"pt$rii soci"le/ "
dis)unciilor psihosom"tice/ " situ"iilor de cri3$!
Consiliere" este m"i interes"t$ de st"re" de %ine dec+t de st"re" de %o"l$!
Ce repre3int$ st"re" de %ine@ A" cum o de)inete Org"ni3"i" 2ondi"l$ " S$n$t$ii/ s$n$t"te"
nu este condiion"t$ do"r de "%sen" %olii i dis)unciei ci se re)er$ l" un proces comple= i
multidimension"l/ (n c"re st"re" su%iecti*$ de %ine este un element )und"ment"l!
Componentele strii de bine6
D ACCE.?AREA DE SINE6 "titudine po3iti*$ )"$ de propri" perso"n$/ "ccept"re" c"lit$ilor
i de)ectelor person"le/ percepi" po3iti*$ " e=perienelor trecute i " *iitorului!
DRELAII .OKI?I4E CU CEILALI6 (ncredere (n o"menii/ soci"%il/ intim/ ne*oi" de "
primi i " d" ")eciune/ "titudine emp"tic$/ deschis$ i c"ld$!
DAU?ONO2IE6 independent/ hot$r+t/ re3ist$ presiunilor de grup/ se e*"lue"3$ pe sine dup$
st"nd"rde person"le/ nu este e=cesi* preocup"t de e=pect"nele i e*"lu$rile celorl"li!
DCON?ROL6 sentiment de competen$ i control person"l "supr" s"rcinilor/ (i cre"3$
oportunit$i pentru *"lori3"re" ne*oilor person"le/ )"ce opiuni con)orme cu *"lorile proprii!
DSENS AI SCO. FN 4IAJ6 direcion"t de scopuri de dur"t$ medie i lung$/ e=perien" po3iti*$ "
trecutului/ %ucuri" pre3entului i rele*"n" *iitorului/ con*ingere" c$ merit$ s$ te implici/
curio3it"te! DDEK4OL?ARE .ERSONALJ6 deschidere spre e=periene noi/ sentimentul de
*"lori3"re " poteni"lului propriu/ c"p"cit"te de "uto>re)le=ie/ percepi" schim%$rilor de sine
po3iti*e/ e)icien$/ )le=i%ilit"te/ cre"ti*it"te/ ne*oi" de pro*oc$ri/ respingere" rutinei!
Ar )i tot"l eron"t s$ consider$m c$ st"re" de %ine este condiion"t$ de p"rcurgere" unui
proces psihoter"peutic comple=! (n"inte de to"te/ )"mili" i co"l" "u un rol eseni"l (n de3*olt"re" i
meninere" st$rii de %ine! (n "cel"i timp se const"t$ c$/ nu de puine ori din p$c"te/ tocm"i )"mili" i
co"l" sunt instituiile c"re genere"3$ condiii ce su%mine"3$ (ncredere" (n sine " copiilor i ele*ilor/
(ngr$desc "utonomi" i independen" lor/ "%lone"3$ indi*idu"lit$ile/ implic$ competiii
neproducti*e (n detrimentul cooper$rii i col"%or$rii/ cen3ure"3$ %ucuriile i pl$cerile cotidiene/
induc percepii "menin$to"re "supr" lumii i *ieii/ des)oliindu>le de orice element ludic i hedonist!
;oc"li3"re" e=clusi*$ " colii pe l"tur" intelectu"l$ " ele*ilor i pe per)orm"nele lor col"re/
ignor+nd ne*oile lor emoion"le i soci"le/ sunt c$i sigure de diminu"re " st$rii de %ine i de cretere
" riscului pentru dis)uncii i %oli )i3ice i psihice! Aco"l" modern$ nu m"i po"te ignor"/ (n numele
ne*oii imper"ti*e de cunotine i re3ult"te col"re per)orm"nte/ st"re" de %ine i de s$n$t"te )i3ic$/
psihic$/ spiritu"l$ i soci"l$ " ele*ilor s$i! (n c"3 contr"r/ co"l" de*ine o instituie segreg"t$ de
indi*id/ societ"te i *i"$! (n"inte de " )i o instituie c"re con)er$ diplome/ co"l" tre%uie s$ )ie locul
(n c"re se )orme"3$ perso"ne "rmonio"se cu sine/ cu ceil"li/ cu lume"/ c"p"%ile "st)el s$ tr"nspun$
8
(n instrumente coninutul diplomei/ s$ opere3e e)icient cu ele/ s$ se %ucure de procesul i produsul
"cti*it$ii lor!
Consiliere" educ"ion"l$ po"te )i de)init$ c" o rel"ie interum"n$ de "sisten" i suport
dintre perso"n" speci"li3"t$ (n psihologi" i consiliere" educ"ion"l$ pro)esor& i grupul de
ele*i (n scopul de3*olt$rii person"le i pre*eniei situ"iilor pro%lem"tice i de cri3$!
.rincip"l" s"rcin$ " consilierului este de " "7ut" ele*ii s$ p"rcurg$ p"ii unui demers de
contienti3"re/ cl"ri)ic"re/ e*"lu"re i "ctu"li3"re " sistemului person"l de *"lori!
Dei"ccentu$m (nc$ o d"t$ c$ pro)esorul>consilier nu este i nu po"te s$ se su%stitue
consilierului>psiholog/ (ntre cei doi pro)esioniti pro)esor i psiholog& tre%uie s$ e=iste rel"ii
decol"%or"re! .ro)esorul>consilier po"te )"cilit"/ prin "cti*it"te" s"/ reducere" riscului
"p"riiei ide3*olt$rii de pro%leme c"re solicit$ (n mod o%lig"toriu e=perti3" psihologului
speci"list! n "cel"i timp/ psihologul col"r "re competen" de " )"*ori3" procesul educ"ti*
prin contur"re" unor str"tegii de inter*enie cogniti*$/ moti*"ion"l$/ emoion"l$ i
comport"ment"l$/ "t+t l" ni*el indi*idu"l c+t i de grup! Sinteti3$m (n t"%elul
,!,! Di)erenele dintre consiliere" psihologic$ i ce" educ"ion"l$!
9

Consiliere educ"ion"l$ Consiliere psihologic$
CINE@ .ro)esorul "%ilit"t pentru
"cti*it$ile de consiliere educ"ion"l$
orient"re i dirigenie
.sihologul col"r
(n c"drul orelor de consiliere
UNDE@
In c"drul orelor de consiliere i
dirigenie
In c"%inetul de consiliere
GRU.
IN?J
Cl"s" de ele*i/ p$rini .erso"n$ ele*/ p$rinte/ pro)esor& s"u
grup
O#IEC?I4E .romo*"re" s$n$t$ii i st$rii de %ine
.re*enie
.romo*"re" s$n$t$ii i st$rii de %ine
.re*enie
Remediere
D E*"lu"re psihologic$
?E2A?ICA
D Cuno"tere i im"gine de sine
D De3*olt"re" unor "%ilit$i de
comunic"re i m"n"gement "l
con)lictelor
D De3*olt"re" "%ilit$ilor soci"le L
"serti*it"te
D De3*olt"re" "%ilit$ilor pre*enire "
consumului de "lcool/ tutun/ droguri
D De3*olt"re" unei psihose=u"lit$i
s$n$to"se
D .re*enire MI4ISIDA/ s"rcini
nedorite
D De3*olt"re" "%ilit$ilor de pre*enire
" ")ecti*it$ii neg"ti*e6 "n=iet"te/
depresie/ "gresi*it"te/ suicid
D Consiliere *oc"ion"l$
D Controlul stresului
D Respons"%ilit"te soci"l$
D Re3ol*"re de pro%leme
D Deci3ii respons"%ile
D ?ehnici de (n*$"re e)icient$
D 2"n"gementul timpului
D De3*olt"re" cre"ti*it$ii
D In)orm"re" pri*ind resursele de
consiliere > c"%inete col"re/ c"%inete
de consiliere pri*ind c"rier"/
org"ni3"ii non> gu*ern"ment"le
D Consiliere" (n pro%leme6
> emoion"le "n=iet"te/ depresie&B
> comport"ment"le "gresi*it"te/
hiper"cti*it"te& B
> de (n*$"re eec col"r/ de "%"ndon
col"r&
D De3*olt$ proiecte de pre*enie
pre*eni" suicidului&
D ?er"pie indi*idu"l$ i de grup
D Re"li3e"3$ cursuri de
in)orm"re i )orm"re pentru pro)esori i
p$rini pe teme de psihologie
educ"ion"l$ i promo*"re" s$n$t$ii!
D Re"li3e"3$ m"teri"le
in)orm"ti*e pentru ele*i/ p$rini i
pro)esori
D Consiliere *oc"ion"l$
D ;orme"3$ ele*ii>consilieri pentru
progr"mele de Epeer counselingE
D Inter*enie (n situ"ii de cri3$ di*or/
%o"l$/ decesul p$rintelui&
D 2"teri"le in)orm"ti*e pentru
m"ss>medi"
D Cercet"re (n domeniul
consilierii
D El"%ore"3$ metode de
e*"lu"re
:
Capitolul .
PRINCIPII ,I METODE DE CONSILIERE
..1. P$'0ti$'a )on&ili'$ului
Consiliere" este un proces comple= c"re nu po"te )i re"li3"t intuiti* s"u dup$ simul
comun! Consiliere" (ncorpore"3$ in)orm"ii i metode din m"i multe discipline psihologice!
.reg$tire" consilierului presupune "simil"re" unor repere teoretice i "plic"ti*e din
urm$to"rele domenii6
D psihologi" de3*olt$rii
D psihologi" comport"mentului
D psihologi" person"lit$ii
D psihologi" s$n$t$ii
D psihologi" soci"l$ Dteorii i tehnici de consiliere D "utocuno"tere
?otod"t$/ consiliere" implic$ de3*olt"re" unor "titudini i "%ilit$i )und"ment"le/ )$r$ de c"re
procesul de consiliere nu po"te duce l" e)ectele contur"te de (ns$i o%iecti*ele consilierii
..(. Atitu%inil' )on&ili'$ului
.rocesul de consiliere implic$ o rel"ie speci"l$ (ntre consilier i ele*i/ rel"ie %"3"t$
pe respons"%ilit"te/ con)ideni"lit"te/ (ncredere i respect! .ro)esorul consilier "re o%lig"i"
de " prote7" interesele ele*uluiIele*ilor! Orice proces de consiliere tre%uie s$ (nce"p$ prin
"sum"re" de c$tre consilier " respons"%ilit$ii respect$rii unui sistem de *"lori i coduri
st"%ilite de "soci"iile de speci"lit"te! Sistemul de *"lori "l consilierului se )und"mente"3$ pe
)ilo3o)i" psihologiei um"niste i " (n*$$m+ntului centr"t pe ele*!
Filozofia relaiei dintre consilier i elevi se bazeaz pe dou asumpii fundamentale:
1.!oate persoanele sunt speciale i valoroase pentru c sunt unice. .ro)esorul>consilier
)"cilite"3$ contienti3"re" de c$tre ele*i " conceptului de unicit"te i de *"lo"re
necondiion"t$ "le oric$rei perso"ne!
".Fiecare persoan este responsabil pentru propriile decizii. .erso"nele (i m"ni)est$
unicit"te" i *"lo"re" prin deci3iile pe c"re le i"u! Unul din o%iecti*ele orelor de consiliere
este "cel" de ">i (n*$" pe ele*i s$ i" deci3ii respons"%ile i s$>i "sume consecinele
"ciunilor lor! .ro)esorii>consilieri "u o%lig"i" de " respect" con)ideni"lit"te" in)orm"iilor
primite (n timpul orelor de consiliere! De3*$luire" in)orm"iilor tre%uie )$cut$ num"i cu
"cordul e=plicit "l ele*uluiIele*ilor!
Atitudinile )und"ment"le "le consilierului/ (n "%sen" c$ror" procesul de consiliere nu
(i "tinge scopul )orm"ti*/ s"u chi"r m"i mult/ po"te "*e" consecine contr"re! Aceste" sunt6
..(.1. A))'pta$'a n')on%i!ionat6 este "titudine" c"re "re l" %"3$ urm$to"rele principii6
)iin" um"n$ este *"loro"s$ i po3iti*$ prin esen" s"/ "re c"p"cit"te" s"u poteni"lul de "E
)"ce "legeri respons"%ile/ "re dreptul s$ i" deci3ii "supr" *ieii person"le i de ">i "sum"
propri" *i"$! Accept"re" este "titudine" de recuno"tere " demnit$ii i *"lorii person"le "le
ele*ilor/ cu punctele lor t"ri s"u sl"%e/ c"lit$i s"u de)ecte/ "titudini po3iti*e s"u neg"ti*e/
'<
interese constructi*e s"u sterile/ g+nduri/ tr$iri s"u comport"mente/ )$r$ " critic"/ 7udec"/
control" i m"i "les )$r$ " condiion" "preciere" > E?e *oi "preci"/ d"c$ !!!E! Accept"re"
necondiion"t$ este premis" )und"ment"l$ " procesului de de3*olt"re person"l$ i de
optimi3"re " )uncion$rii perso"nei! 4"lori3"re" ele*ilor nu tre%uie s$ )ie condiion"t$ de
grupul soci"l de "p"rtenen$/ de r"s$/ se=/ religie/ ni*elul per)orm"nelor col"re/ *"lori i
"titudini person"le/ comport"mente!
Accept"re" necondiion"t$ nu este echi*"lent$ cu "pro%"re" oric$rei "titudini s"u "
oric$rui comport"ment/ cu neutr"lit"te s"u ignor"re/ cu simp"tie i toler"n$! Accept"re" unei
perso"ne nu presupune nici "pro%"re" nici de3"pro%"re" " cee" ce spune s"u simte perso"n"!
Este "ccept"re" modului (n c"re perso"n" simte s"u crede (n mod di)erit de ceil"li! Nu este
indic"t$ utili3"re" e*"lu$rilor de genul6 Enu "r tre%ui s$ simi ""E/ E%$ieii nu tre%uie s$
pl+ng$E/ E)etele nu se po"rt$ niciod"t$ ""E! Riscul "pro%$rii s"u de3"pro%$rii este c$ ele*ul
(i percepe *"lo"re" num"i prin interpret$rile i e*"lu$rile pe c"re le )"ce pro)esorul (n
situ"i" de "pro%"re s"u de3"pro%"re " comport"mentelor s"le! Accept"re" nu (nse"mn$ s$ "i
o "titudine de neutr"lit"te s"u indi)eren$ )"$ de modul (n c"re g+ndete s"u m"i "les simte o
perso"n$! ENu este nici o pro%lem$E/ El"s$/ nu te m"i nec$7iE suntN )orme *er%"leIde
minim"li3"re s"u ignor"re " tensiunilor ele*ului! Ace"st$ "titudine "re c" e)ect in*"lid"re"
modului (n c"re )iec"re perso"n$ percepe di)erit un e*eniment s"u o situ"ie! Accept"re" este
o "titudine po3iti*$/ de (nelegere " perso"nei i nu un" neutr$! Neutr"lit"te" duce l"
percepere" de c$tre ele* " indi)erenei din p"rte" pro)esorului!
O "lt$ interpret"re eron"t$ " "ccept$rii este simp"ti"! Simp"ti" este di)erit$ de "ccept"re prin
implic"re" emoion"l$ m"i intens$ din p"rte" pro)esorului )"$ de un "numit ele*! Simp"ti"
po"te conduce i l" "titudini discrimin"ti*e )"$ de ceil"li ele*i! E" este m"i degr"%$
consecin" sentimentelor pe c"re le simte pro)esorul>consilier )"$ de un ele* EAprecie3
ele*ii c"re "u *"lori person"le pe c"re eu le "precie3E& i m"i puin )oc"li3"re" pe
sentimentele ele*ilor! Simp"ti" e=prim$ o "titudine de p$rtinire! (n consiliere conte"3$ m"i
puin percepiile i sentimentele celui c"re consili"3$/ c+t sentimentele celor consili"i!
?oler"n" este o "lt$ di)icult"te (n de3*olt"re" "ccept$rii necondiion"te A )i toler"nt
(nse"mn$ " "ccept" di)erenele indi*idu"le! ?oler"n" nu tre%uie s$ se m"ni)este do"r l" ni*el
gener"l i decl"r"ti* > Esunt toler"nt )"$ de o perso"n$ cu o "lt$ "p"rtenen$ religio"s$/ d"r nu
o (neleg i nu o respectE/ Esunt toler"nt )"$ de %oln"*ii de SIDA/ d"r nu *re"u s$ "m de "
)"ce cu eiE/ Esunt toler"nt )"$ de perso"nele cu o "lt$ orient"re se=u"l$/ d"r eu cred totui c$
ei sunt nite o"meni %oln"*iE!
O%st"cole (n de3*olt"re" "ccept$rii necondiion"te6
D lips" in)orm"iilor despre person"lit"te" copilului i "dolescentuluiB
D pro%leme emoion"le person"le "le pro)esorului consilierB
D proiect"re" propriilor *"lori/ con*ingeri s"u tr$iri "supr" ele*ilorB
D pre7udec$i s"u in)orm"ii eron"te/ incomplete despre un su%iectB
D con)u3i" dintre "ccept"re i "pro%"re/ simp"tie s"u neutr"lit"teB
D pierdere" respectului )"$ de ele*iB
D pierdere" respectului )"$ de sineBD identi)ic"re" ele*ului cu propriul copil/ cu propri"
perso"n$ s"u cu "lte perso"ne din *i"" pro)esorului!
#on$acceptarea %nseamn:
D A d" s)"turi/ soluii6 EDe ce nu )"ci ""!!!E
''
D A e*"lu"/ " (n*ino*$i6 EAici greeti cu sigur"n$!!!E
D A interpret"/ " "n"li3"6 ECee" ce "i tu ne*oie este!!!E
D A etichet" EEti prost pentru c$ "i )$cut!!!E
D A com"nd"/ " )i directi*6 E?re%uie s$!!!E
D A )i de "cord/ " l$ud"6 EAi drept"te '<<O!E
D A mor"li3"6 E?re%ui" s$ )"ci "st" i "st"!!!E
D A pune (ntre%$ri de genul EDe ce "i )$cut !!! @E
D A simp"ti3"/ " "cord" suportul l" modul gener"l6 E?otul *" )i %ine!!!E
D A "menin"/ " "*erti3"6 ED"c$ se m"i (nt+mpl$ s$!!!!E
D A e*it"6 EM"i s$ uit$m "st"!!!E
D A condiion"6 E?e *oi "preci" num"i d"c$ *ei lu" note m"ri!!!!E
..(.(. E"patia6 este "%ilit"te" de " te tr"nspune (n locul unei "lte perso"ne! Emp"ti" nu este
echi*"lent$ cu identi)ic"re" cu o "lt$ perso"n$/ situ"ie (n c"re se prei" modul ei de g+ndire/
de rel"ion"re "titudin"l$/ emoion"l$ i comport"ment"l$! Emp"ti" este "%ilit"te" de "
(nelege modul (n c"re g+ndete/ simte i se comport$ o "lt$ perso"n$! Emp"ti" este "titudine"
de " )i EcuE perso"n" i nu Ec"E perso"n" ce"l"lt$! Un indic"tor "l emp"tiei este sentimentul
ele*ului c$ este (neles i "ccept"t! Emp"ti" nu tre%uie con)und"t$ cu mil" s"u comp"siune"
)"$ de o "lt$ perso"n$ (n di)icult"te! Nim$nui nu (i )"ce pl$cere s$ )ie comp$timit/ chi"r d"c$
sentimentul este sincer! Emp"ti" (nse"mn$ E" )i "l$turiE de perso"n$/ "titudine c"re )"cilite"3$
e=prim"re" emoiilor/ con*ingerilor/ *"lorilor i (m%un$t$ete comunic"re" dintre pro)esor i
ele*! Emp"ti" se de3*olt$ prin (nsuire" "%ilit$ilor de comunic"re *er%"l$ i non*er%"l$/
urm$rind c+te*" sugestii6
D utili3"re" )o"rte r"r$ " (ntre%$rilor (nchise c"re (mpiedic$ comunic"re"6 e=! EDe ce "i
)$cut!!! @EB
D utili3"re" (ntre%$rilor deschise c"re )"cilite"3$ comunic"re"6 EAi pute" s$>mi spui m"i
multe despre "cel e*eniment!!!@EB
D "scult"re" interlocutorul s"u interlocutorilorB
D e*it"re" mor"li3$rii interlocutorul6 ENu este %ine ce "i )$cutEB
D e*it"re" (ntreruperilor (n timpul con*ers"iei6 E.$rere" me" este c$!!!EB
D etichet"re" este o %"rier$ (n de3*olt"re" unei rel"ii emp"tice/ distorsione"3$ (nelegere"6
EEti c"m neseriosIdistr"tIsuper)ici"l!!!!EB
D e*it"re" )eed>%"cP>urilor neg"ti*e6 ERe3ult"tul t$u este nes"tis)$c$torEB
D utili3"re" sugestiilor constructi*e6 ED"t" *iito"re *" )i m"i %ine d"c$ *ei )"ce!!!EB
D e*it"re" criticii s"rc"stice6 EEti ridicol!!!!E!
2od"lit$i de (m%un$t$ire " comunic$rii emp"tice6
D o)erire" de r$spunsuri scurte/ cl"re i "cur"teB
D "cord"re" unui timp de g+ndire (n"inte de " d" un r$spunsB
D )oc"li3"re" pe mes"7ele tr"nsmise de ele*iB
D utili3"re" unei ton"lit$i potri*ite " *ociiB un ton plictisit s"u dimpotri*$/ pre" intens/
comunic$ mes"7ul c$ este neimport"nt pentru tine s"u irit"ntB
D e*it"re" (n r$spuns " clieelor de genul E2ultor" li se (nt+mpl$ s$ "i%$ di)icult"te" "st"!EB
prin "ce"st$ e=prim"re comunic$m de )"pt ele*ilor c$ preocup"re" lor pentru pro%lem$ nu
este "t+t de import"nt$B
D emp"ti" nu este simp"tieB (ntr>o rel"ie de simp"tie ne pl"ce perso"n" i "*em tendin" de
',
" o )"*ori3"/ de ">i "cord" o "tenie sporit$!
..(... Con0$u'n!a6 se re)er$ l" concord"n" dintre comport"mentul consilierului i
con*ingerile/ emoiile i *"lorile s"le person"le! Cu "lte cu*inte/ congruen" de)inete
"utenticit"te" comport"mentului perso"nei! Este indic"t s$ nu e=prim$m con*ingeri i idei (n
c"re nu credem cu "de*$r"t! Dec"l"7ul dintre cee" ce simt s"u g+ndesc se *" tr"nspune (n
m"nier" )"ls$ de e=prim"re s"u de comport"ment/ uor sesi3"%il$ de ceil"li! Congruen" este
gener"t$ de "cordul dintre con*ingere/ tr$ire" emoion"l$ i e=prim"re" *er%"l$ i
non*er%"l$! Lips" de "utenticit"te duce l" pierdere" rel"iei de (ncredere cu ele*ii!
..(.1. Cola/o$a$'a6 este "%ilit"te" consilierului de " implic" perso"n" s"u grupul de
perso"ne cl"s" de ele*i& (n deci3iile de de3*olt"re person"l$! Rel"i" este de respect i
p"rteneri"t/ i nu de tr"nsmitere de in)orm"ii de l" Ee=pertE l" Eno*iceE! Rolul pro)esorului
consilier este s$>' "7ute pe ele* s$ g$se"sc$ cele m"i rele*"nte in)orm"ii pentru c" "cest" s$
po"t$ lu" deci3ii respons"%ile! .ro)esorul>consilier/ de "lt)el c" i psihologul col"r/ nu
tre%uie s$ se eri7e3e (n perso"ne competente c"re o)er$ soluii de re3ol*"re pentru pro%lemele
ele*ilor! .ro)esorul> consilier este un c"t"li3"tor i )"cilit"tor "l procesului de de3*olt"re
person"l$ " copilului i "dolescentului/ "%ilit+nd "st)el ele*ul s$ g$se"sc$ soluii proprii l"
pro%lemele Ecu c"re se con)runt$!
..(.2. +#n%i$'a po3itiv6 ;iloso)i" consilierii este de)inire" omului c" )iin$ po3iti*$ c"re
po"te )i "7ut"t$ s$>i (m%un$t$e"sc$ "spectele s"le m"i puin de3*olt"te! Acti*it$ile de
consiliere educ"ion"l$ tre%uie s$ )ie )oc"li3"te pe de3*olt"re" im"ginii i respectului de sine
"le ele*ului/ " respons"%ilit$ii person"le! D"c$ *i3iune" no"str$ gener"l$ "supr" lumii nu "re
not" po3iti*$ d"t$ de (ncredere" (n noi (nine i (n o"meni/ nu este indic"t s$ ne implic$m (n
"cti*it$ile de consiliere!
..(.4. R'&pon&a/ilitat'a6 O "titudine de %"3$ " consilierului este respons"%ilit"te" c" e)ort
con7ug"t i "sum"t pentru de3*olt"re person"l$ perm"nent$! ?eoretic/ consilierul nu se po"te
implic" (n procesul consilierii d"c$ nu (i "sum$ respons"%ilit"te" "titudinilor i "ciunilor
s"le! Respons"%ilit"te" se tr"duce prin respect"re" principiilor )und"ment"le "le consilierii/
prin pre*enire" utili3$rii greite " cunotinelor i metodelor de consiliere/ prin e*it"re"
oric$rei "ciuni c"re inter)ere"3$ cu st"re" de %ine " celor consili"i!
.... A/ilit!il' )on&ili'$ului
.e tot p"rcursul procesului de consiliere sunt "%solut neces"re "numite "%ilit$i
)und"ment"le c"p"cit$i& c"re permit des)$ur"re" cu succes " "cti*it$ilor *i duc l" e)ectele
po3iti*e scont"te! A%ilit$ile neces"re pro)esorului pentru des)$ur"re" "cti*it$ilor de
consiliere sunt6
D "scult"re" "cti*$
....1. A&)ulta$'a a)tiv5 este "%ilit"te" de %"3$ (n consiliere ce o)er$ suportul unei %une
comunic$ri (ntre pro)esor i ele*i! Ascult"re" "cti*$ este ce" c"re (ncur"7e"3$ ele*ii s$
*or%e"sc$ deschis i li%er! .rin "scult"re "cti*$ se comunic$ respect pentru cee" ce g+ndete
'-
s"u simte interlocutorul i se tr"nsmite mes"7ul non*er%"l c$ este (neles!
Fa)to$i )a$' &u&!in p$o)'&ul %' a&)ulta$' a)tiv6
D comunic"re" non*er%"l$ tonul i intensit"te" *ocii/ mimic"/ gestic"& s$ )ie "dec*"t$
coninutului i st$rii ")ecti*e " interlocutoruluiB cont"ct *i3u"l cu interlocutorul/ )$r$ (ns$ " '
)i=" cu pri*ire"B "sigur"i>*$ c$ "i (neles corect cee" ce *>" comunic"t interlocutorul prin
)ormule de genul ECee" ce *rei tu s$ (mi spui este c$ !!!EB "scult"i interlocutorul )$r$ " )i
preocup"t de r$spunsurile pe c"re dorii s$ le d"iB
D putei "pel" l" ")irm"ii de genul EhmmE/ Ed"E/ E(nelegEB nu *or%ii continuu/ d"i
interlocutorului oc"3i" s$ *or%e"sc$ i s$ pun$ (ntre%$riB
D "scult"re" s$ )ie "utentic$ > consilierul s$ )ie sincer interes"t de pro%lem"Isu%iectul "%ord"tB
"scult"re" s$ nu )ie e*"lu"ti*$ > nu )"cei 7udec$i de *"lo"re (n )uncie de propriile "titudini
i con*ingeri/ (n termeni de E%ineE s"u Er$uE/ E"ccept"%ilE s"u Ene"ccept"%ilE/ Epotri*itE s"u
Enepotri*itE/ Einteres"ntE s"u Eneinteres"ntEB
D nu )iltr"i in)orm"iile (n )uncie de interesele i con*ingerile d*s! person"leB
D nu utili3"i etichete din dorin" de " integr" interlocutorul (ntr>o c"tegorieB
D"scult"re" s$ nu se centre3e num"i pe mes"7ul *er%"l > cele m"i multe in)orm"ii le o%inem
din mes"7ele non>*er%"le pe c"re le tr"nsmite perso"n"6 re"cii *eget"ti*e p"lo"re" s"u
roe"" )eei&/ tonul *ocii/ gestic" etc!
Deprinderi c"re tre%uie e*it"te (n procesul de "scult"re "cti*$6
D " )i ne"tent/ " nu urm$ri cee" ce spune ele*ulB
D "scult"re" Ede supr")"$E/ super)ici"l$/ c+nd pro)esorul consilier p"re do"r c$ urm$rete
con*ers"i"/ )$r$ s$ )ie (ns$ "tent l" cee" ce se spuneB
D " "scult" )$r$ " (nelege mes"7ul i " nu cere preci3$ri supliment"reB
D " repet" (n minte c"re *" )i urm$to"re" (ntre%"reB
D " (ntrerupe ele*ul (n mi7locul )r"3eiB
D " "scult" din con*ers"ie do"r cee" ce "te"pt$ pro)esorul consilier s$ "ud$B
D " se simi "menin"t/ 7ignit pentru )"ptul c$ ele*ii "u *"lori di)erite de cele "le pro)esoruluiB
D " re"cion" l" su%iectele c"re contr"*in opiniei proprii " pro)esorului!
....(. O/&'$va$'a6 "%ilit$ile de o%ser*"re permit o (nelegere m"i re"l$ " mes"7ului
tr"nsmis/ " st$rii ")ecti*e " interlocutorului! O%ser*"re" "re doi indic"tori import"ni6
comport"mentul non*er%"l mimic$/ gestic$/ *oce/ modi)ic$ri *eget"ti*e& i comport"mentul
*er%"l coninutul mes"7elor&! O%ser*"re" discrep"nei dintre cele dou$ componente o)er$ de
multe ori in)orm"ii supliment"re despre perso"n"Isitu"i" (n c"u3$! Di)icult$ile (n procesul
de o%ser*"re "p"r "tunci c+nd se trece de l" simpl" o%ser*"re " unor comport"mente l"
interpret$ri person"le "le "cestor" cu scopul de " )"ce in)erene "supr" person"lit$ii ele*ilor!
E)ectul "cestei "%ord$ri greite este pierdere" rel"iei de (ncredere cu ele*ii i " "utenticit$ii
ei! O%iecti*ul orelor de consiliere nu este o (ncerc"re din p"rte" pro)esorului de " (nc"dr" i
etichet" ele*ii (n c"tegorii ci de " le o)eri c"drul (n c"re ei s$ se cuno"sc$ m"i %ine/ s$ se
'0
de3*olte person"l/ s$ se respecte pe sine i s$ (i respecte pe ceil"li/ s$ (n*ee s$ i" deci3ii
respons"%ile!
...... A%$'&a$'a nt$'/$ilo$6 interog"re" este o metod$ in*"3i*$ i/ c" urm"re/ tre%uie
utili3"t$ cu prec"uie (n c"drul orelor de consiliere! .ro)esorul>consilier "drese"3$
(ntre%$riele*ului s"u ele*ilor pentru ">i "7ut" pe "ceti" (n cl"ri)ic"re"
sentimentelor/con*ingerilor/"titudinilor i *"lorilor person"le! (ntre%$rile pot )i6 (ntre%$ri
(nchise/ 7usti)ic"ti*e/ ipotetice i (ntre%$ri deschise! (ntre%$rile (nchise sunt "cele (ntre%$ri
c"re genere"3$ r$spunsuri (n termeni de Ed"E s"u EnuE! Aceste (ntre%$ri duc de cele m"i multe
ori l" (ntrerupere" comunic$rii! E=ist$ (ns$ i circumst"ne (n c"re putem utili3" "ceste
(ntre%$ri >pentru cl"ri)ic"re" unei in)orm"ii concrete! A*"nt"7ul m"7or "l "cestor (ntre%$ri
este de " )oc"li3" discui" i de " o%ine in)orm"ii e="cte despre un "numit "spect! De
e=emplu6 ELocuieti cu )"mili"@Es"u EC"re este 7uc$ri" t" pre)er"t$@E! (ntre%$rile 7usti)ic"ti*e
Ede ceE& sunt (ntre%$ri inutile (n consiliere/ pentru c$ (nde"mn$ interlocutorul s$ identi)ice
c"u3e s"u moti*e i nu "cest" este scopul consilierii! Acest tip de (ntre%$ri sunt "soci"te cu
sentimentul de *in$! (ntre%"re" EDe ce "i )$cut "" s"u de ce "i lu"t deci3i" C@E este "soci"t$
(n minte" unui ele* cu EDe ce "i )$cut un lucru "" de prostesc@Q! (ntre%$rile Ede ce@E (i )"c pe
cei interog"i s$ )ie de)ensi*i i s$ nu m"i comuniceB (n situ"iile (n c"re suntem (ntre%"i de
ce "m re"cion"t E""E ne simim o%lig"i s$ g$sim e=plic"ii logice s"u scu3e pentru
comport"mentul nostru! (n loc de " )olosi (ntre%"re" Ede ce@E se recom"nd$ )olosire"
(ntre%$rilor deschise de genul EAipute" s$>mi descrii situ"i" C @E! De cele m"i multe ori e
mult m"i greu s$ ")li de ce "i )$cut un "numit lucru dec+t s$ r$spun3i l" (ntre%"re" ECe s>"
(nt+mpl"t@E! Ace"st$ (ntre%"re se )oc"li3e"3$ pe comport"mentul pre3ent i permite ele*ului
i consilierului s$ "n"li3e3e cee" ce se (nt+mpl$ (n momentul de )"$! (ntre%$rile ipotetice
sunt utile pentru *i3u"li3"re" consecinelor po3iti*e s"u neg"ti*e "le unor "ciuni i pentru
lu"re" (n consider"re " unor "ltern"ti*e di)erite de "ciune e=! (n pl"ni)ic"re" *ieii i "
c"rierei&! (ntre%$ri de genul ECum "i *re" s$ )ii peste 1 "ni@E/ ED"c$ "i )i o )lo"re/ ce "i )(@E/
ED"c$ cl"s" t" "r )( un instrument mu3ic"l/ c"re "r )i "cel"@E sunt utile (n "%ord"re" de
(nceput " unor teme c" stim" de sine/ con)lictul/ lu"re" deci3iilor! Ele "sigur$ ele*ilor o st"re
de con)ort prin "%ord"re" ipotetic$ " pro%lemei i nu prin )oc"li3$ri speci)ice s"u indi*idu"le!
(ntre%$rile deschise sunt "cele (ntre%$ri c"re comunic$ interlocutorului c$ este "scult"t i
consilierul este interes"t de in)orm"iile pe c"re le "ude! Aceste (ntre%$ri (l "7ut$ pe
interlocutor s$>i e=prime "titudinile/ *"lorile/ sentimentele i opiunile "supr" unei pro%leme
"%ord"te! .rin urm"re/ este indic"t s$ se utili3e3e (n ce" m"i m"re m$sur$ (ntre%$rile
deschise! ntre%$rile deschise )"cilite"3$ procesul de comunic"re prin in*it"i" de " descriere
situ"i"6 EAi pute" s$>mi spui m"i multe despre !!! @E/ E.ois$ descrii situ"i" C@E!
Sugestii pentru )olosire" corect$ " (ntre%$rilor "dres"te ele*ilor6
D ;olosii (ntre%$ri c"re nu conin )r"3e lungi!
D ;olosii cu*intele pe c"re le pre)er$ ele*ul!
D Nu repet"i (ntre%$rile pe c"re copiii nu le>"u (neles pentru c$ pot induce sentimentul c$ "u
)$cut o gree"l$B re)ormul"i (ntre%"re"!
D Nu re"cion"i l" )iec"re r$spuns cu o nou$ (ntre%"re!
'1
....1. O6'$i$'a %' 6''%7/a)86 o)erire" unui )eed>%"cP e)icient este o "%ilit"te c"re susine
comunic"re" dintre pro)esor i ele*! Recom"nd$ri pentru o)erire" de )eed>%"cP6
D ;eed>%"cP>ul se *" focaliza pe aspectele pozitiveB el tre%uie s$ )ie constructi* i nu
distructi*! Scopul este de ">' susine i "7ut" pe ele* i nu de ">' e*"lu" s"u 7udec"!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s$ )ie speci)ic i concret/ )oc"li3"t pe un comport"ment speci)ic i nu
pe unul gener"l! E=prim$rile *"gi s"u re)eririle indirecte l" comport"mentul (n gener"l s"u l"
perso"n$ nu (l "7ut$ pe ele*!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s$ )ie descripti*/ i nu e*"lu"ti* s"u critic! Se recom"nd$ e*it"re"
cu*intelor E%unE s"u Er$uE i " cu*intelor c"re deri*$ din ele pentru c$ nu spun nimic de
comport"mentul speci)ic pe c"re tre%uie s$ i>' de3*olte!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie o)erit pentru "cele comport"mente i "titudini c"re pot )i schim%"te!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s$ o)ere "ltern"ti*e comport"ment"leB d"c$ se o)er$ )eed>%"cP pentru
"cele "specte c"re nu pot )i schim%"te/ consecin" imedi"t$ *" )i o st"re de con)lict i
tensiune emoion"l$ tr$ite de ele*!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie oferit imediat pentru %ntrirea comportamentului i nu dup$ o
perio"d$ de timp!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s se adrese comportamentului persoanei i nu persoanei %n
general.
....2. Fu$ni3a$'a %' in6o$"a!ii6 pro)esorul>consilier identi)ic$ pe p"rcursul orelor de
consiliere i orient"re c"re sunt cunotintele/> "titudinile i "%ilit$ile pe c"re le "u ele*ii> (n
)uncie de "cur"tee" in)orm"iilor do%+ndite pro)esorul o)er$ in)orm"ii noi/ corecte de
e=emplu/ in)orm"ii despre droguri/ %oli cu tr"nsmitere se=u"l$&! In)orm"iile tre%uie
tr"nsmise (ntr>o m"nier$ c"re duce l" (nelegere" "cestor"! Atunci c+nd se const"t$ l"cune
in)orm"ion"le este import"nt c" pro)esorul s$ nu o)ere un )eed>%"cP neg"ti* ele*ilor (n
leg$tur$ cu "ceste omisiuni s"u distorsiuni/ s$ nu critice perso"n" c"re le>" e=prim"t! Acest
comport"ment duce l" %loc"re" comunic$rii i "st)el pro)esorul nu m"i "re posi%ilit"te" de "
(ncur"7" "titudine" de curio3it"te i ne*oi" de cuno"tere din p"rte" ele*ilor! Nu procesul de
e*"lu"re " cunotinelor este import"nt (n consiliere! Import"nt este c"drul i m"nier"
inter"cti*$ de " )urni3" in)orm"iile neces"re/ "st)el c" ele*ul s$ po"t$ lu" deci3ii
respons"%ile! Recom"nd$ri cu pri*ire l" )urni3"re" in)orm"iilor6
D ;olosii un lim%"7 comun cu cel "l ele*ului!
D ?r"nsmitei in)orm"ii c"re sunt corecte!
D E=plor"i (mpreun$ "ltern"ti*ele unei teme/ )$r$ " le o)eri c" )iind singurele soluii pentru
"ce" pro%lem$B
D (n*$"i ele*ul s$ c"ute singur in)orm"ii i s$ le e*"lue3e critic!
D An"li3"i i modi)ic"i (mpreun$ cu ele*ii in)orm"iile incorecte pe c"re "ceti" le dein/
'5
o)erind "rgumente pe c"re le (neleg i le "ccept$!
D O)erii in)orm"ii su)iciente pentru deci3ii respons"%ile!
....4. Pa$a6$a3a$'a6 este "%ilit"te" de re)ormul"re " cee" ce ni se p"re eseni"l (n mes"7! Are
c" o%iecti* cl"ri)ic"re" "spectelor leg"te de su%iectul s"u tem" (n discuie! ."r")r"3"re" se
re"li3e"3$ prin utili3"re" unor )r"3e c"re comunic$ ele*ilor c$ mes"7ul " )ost (neles6 ECee" ce
spui tu se re)er$ l" !!!E ECu "lte cu*inte !!! E! ."r")r"3"re" permite totod"t$ i pro)esorului s$
(i cl"ri)ice d"c$ " (neles corect mes"7ul tr"nsmis de ele*i! Este import"nt c" pro)esorul s$ nu
utili3e3e "lte cu*inte s"u in)orm"ii/ pe c"re ele*ii nu le>"u tr"nsmis (n mes"7/ pentru " nu d" o
interpret"re person"l$ " mes"7ului i pentru " nu in)luen" direci" comunic$rii!
R')o"an%$i p'nt$u utili3a$'a pa$a6$a3$ii6
D E*it"i s$ de)inii pro%lemele (n locul ele*ilor!
D Nu 7udec"i i nu minim"li3"i cee" ce *$ comunic$ ele*ii!
D Nu utili3"i s"rc"smul s"u ironi" (n )eed>%"cP>ul pe c"re (l o)erii!
D Nu e*"lu"i s"u interpret"i cee" ce "u spus ele*ii!
D ;ii sinceri i nu pretindei c$ "i (neles ce*"/ d"c$ de )"pt nu "i (neles s"u nu suntei
sigur c$ cee" ce "i (neles este cee" ce *roi"u ele*ii s$ *$ comunice!
D Utili3"i i comport"mentul non*er%"l pentru " comunic" "ccept"re"!
....9. Su"a$i3a$'a6 este o mod"lit"te de " concentr" (ntr>o m"nier$ org"ni3"t$ cele m"i
import"nte "specte "le discursului interlocutorului! Scopurile sum"ri3$rii sunt de " rec"pitul"
coninutul unui discurs s"u de (ncheiere " discuiei! Sum"ri3"re" se utili3e"3$ i pentru
st"%ilire" priorit$ilor i "ltern"ti*elor de "%ord"re " unei teme s"u su%iect s"u pentru
cl"ri)ic"re" perspecti*elor ele*ilor "supr" "ltern"ti*elor de "%ord"re " "celui su%iect!
Sum"ri3"re" este util$ i c" )orm$ de deschidere " unei noi et"pe " discuiei pe tem" st"%ilit$/
re"mintind "st)el conclu3iile et"pelor "nterio"re! Sum"ri3"re" se re"li3e"3$ (mpreun$ cu
ele*ii i se cl"ri)ic$ (n "ce"st$ )"3$ su%iectele c"re necesit$ o "%ord"re ulterio"r$ i cele c"re
"u )ost de7" identi)ic"te i cl"ri)ic"te!
....:. R'6l')ta$'a6 este e=prim"re" (nelegerii de c$tre consilier "t+t " coninutului
in)orm"ion"l c+t i " st$rii emoion"le tr"nsmise de ele*! Uneori este m"i rele*"nt$
re)lect"re" emoiilor dec+t " coninutului! Re)lect"re" d$ ele*ului sentimentul c$ este "scult"t
i c$ cee" ce e=prim$ s"u tr$iete este import"nt! Scopul )und"ment"l "l re)lect$rii este m"i
"les cel de *"lid"re " tr$irilor emoion"le "le ele*ilor!
Scopurile re)lect$rii6
D s$ *eri)ice (nelegere" celor rel"t"te de interlocutorB
D s$ (i comunice interlocutorului (nelegere" i "ccept"re" necondiion"t$B
D s$ st"%ile"sc$ o rel"ie %"3"t$ pe (ncredere!
..1. P$oi')ta$'a a)tivit!ilo$ %' )on&ili'$'
.entru de3*olt"re" competenelor neces"re consilierii pro)esorul tre%uie s$ cuno"sc$
reperele proiect$rii unor "cti*it$i de consiliere! .roiect"re" este o metod$ de )ormul"re m"i
e="ct$ i m"i e)icient$ " pro%lemei c"re necesit$ " )i "%ord"t$ (n c"drul orei de consiliere/ c+t
i " "%ilit$ilor/ "titudinilor s"u cunotinelor ce urme"3$ " )i de3*olt"te l" ele*i! .roiect"re"
'8
este %"3" pl"nului de inter*enie i se re"li3e"3$ pe o pro%lem$ " cl"sei identi)ic"t$ de
pro)esor i ele*i/ pentru c"re e=ist$ moti*"i" de diminu"re/ (m%un$t$ire s"u de3*olt"re din
p"rte" ele*ilor *e3i )i" ' din "ne=e&! De e=emplu/ se po"te proiect" un modul de "cti*it$i
c"re s$ *i3e3e "%ilit$ile de comunic"re i re3ol*"re de con)licte pentru un grup de ele*i!
Acti*it$ile de consiliere educ"ion"l$ nu implic$ consiliere" unui singur copil s"u
"dolescent! Consiliere" educ"ion"l$ se re"li3e"3$ (ntotde"un" (n grup! A%ord"re" indi*idu"l$
este re"li3"t$ num"i de c$tre psihologul s"u consilierul col"r!
Etap'l' p$oi')t$ii
'! De)inire" pro%lemei > st"%ilire" pro%lemei i " modului de )ormul"re sunt red"te (n
c"pitolul RRe3ol*"re" de pro%lemeE! E=emple de pro%leme6 "%ilit$i soci"le sc$3ute/ str"tegii
de (n*$"re insu)icient de3*olt"te/ di)icult$i de comunic"re (n situ"ii de con)lict/ stil de *i"$
nes$n$tos!
,! Descriere" pro%lemelor > se re"li3e"3$ prin descriere" comport"ment"l$/ cogniti*$ i
emoion"l$ dup$ criteriile pre3ent"te (n c"pitolul R2"n"gementul cl"seiE&! Descriere"
pro%lemei se *" %"3" pe c"r"cteristici comport"ment"le/ cogniti*e i emoion"le m"i
pre*"lente i cu o )rec*en$ m"i m"re (n grupul "n"li3"t!
-! Identi)ic"re" posi%ililor )"ctori de )orm"re i de3*olt"re " pro%lemei! De cele m"i multe ori
pro%lemele "u m"i multe surse de )orm"re > r"reori un singur )"ctor decl"ne"3$ un
comport"ment ne"dec*"t de e=emplu/ (n c"3ul )um"tului l" "dolesceni pot inter*eni6
recl"m"/ presiune" grupului/ ne(ncredere" (n sine/ "deren" l" normele de grup etc&!
Identi)ic"re" c"u3elor c"re "u condus l" de3*olt"re" unei pro%leme este un p"s indispens"%il
(n elimin"re" ei! ;"ctorii de )orm"re " pro%lemei tre%uie s$ )ie identi)ic"i de grupul c"re se
con)runt$ cu "ce" pro%lem" i nu s$ i se impun$ un punct de *edere din ")"r$ "supr" c"u3elor
pro%lemei!
0! Identi)ic"re" )"ctorilor de meninere i de "cti*"re " pro%lemei! ;"ctorii de meninere "
pro%lemei e=cesIde)icit comport"ment"l& (mpiedic$ )orm"re" unor "titudini "dec*"te s"u
"%ilit$i e)iciente! De e=emplu/ utili3"re" etichetelor i " criticii (n comunic"re" dintre ele*i
reduc posi%ilit"te" de "utocuno"tere/ (ncredere (n sine i e=prim"re "serti*$!
1! .l"nul de inter*enie este et"p" ce" m"i import"nt$ (n proiect"re" i des)$ur"re"
procesului de consiliere! .l"nul cuprinde tot"lit"te" mod"lit$ilor de re"li3"re " o%iecti*elor
de inter*enie! Inter*eni" l" or" de consiliere este num"i de grup i se )oc"li3e"3$ pe
de3*olt"re" unor "%ilit$i comune unui grup de ele*i! Et"pele )ormul$rii pl"nului de
inter*enie sunt6 "& )ormul"re" o%iecti*ului de lung$ dur"t$> e=emple6 )orm"re" unei stime de
sine po3iti*e/ de3*olt"re" "%ilit$ilor de m"n"gement "l stresului/ de3*olt"re" "%ilit$ilor de
preg$tire pentru e="meneB %& )ormul"re" o%iecti*elor speci)ice se re"li3e"3$ (n )uncie de
n"tur" pro%lemei i o%iecti*ul de lung$ dur"t$B o%iecti*ele speci)ice tre%uie )ormul"te (n
)uncie de componentele comport"ment"le/ cogniti*e s"u emoion"le "le descrierii
pro%lemeiB c& str"tegiile de inter*enie sunt )ormul"te pentru )iec"re o%iecti* speci)ic (n p"rte
i sunt re"li3"te prin m"i multe "cti*it$i speci)ice!
'9
5! E*"lu"re" inter*eniei *i3e"3$ modi)ic"re" cunotinelor/ "titudinilor i "%ilit$ilor! Se
re"li3e"3$ prin6 chestion"re de cunotine/ "titudini i "%ilit$i/ grile de o%ser*"re
comport"ment"l$ complet"t$ i re"li3"t$ de pro)esor&/ grile de "utoe*"lu"re
comport"ment"l$ s"u "lte mod"lit$i de e*"lu"re e=! re"li3"re" de c$tre ele*i " unor "cti*it$i
de *olunt"ri"t&!
..2. M'to%' %' lu)$u n )on&ili'$'
Acti*it$ile de consiliere nu se prete"3$ l" metodele de pred"re tr"diion"le! Acti*it$ile tre%uie
"st)el re"li3"te (nc+t s$ (i "7ute pe ele*i s$ (nele"g$ c$ o %un$ p"rte din respons"%ilit"te"
orelor de consiliere/ respecti* " "tingerii o%iecti*elor "celor ore/ le "p"rine! ;orm"re" unui
sistem de *"lori/ con*ingeri i "titudini s$n$to"se nu po"te )i re"li3"t$ prin prelegeri! Cl"sic"
pir"mid$ " (n*$$rii "cti*e )igur" -!'& ilustre"3$ cu cl"rit"te tipurile de metode c"re se impun
" )i utili3"te pentru "cti*it$ile de consiliere!
2etodele inter"cti*e de grup/ de tipul (n*$"re prin cooper"re/ (n*$"re prin descoperire/
pro%lem"ti3"re/ de3%"tere/ 7ocurile de rol sunt cele m"i e)iciente pentru "tingere" o%iecti*elor
"cti*it$ilor de consiliere! Inter"ciune" pro)esor>ele* i m"i "les ele*i>ele*i repre3int$
principiul )und"ment"l "l oric$rei metode de lucru (n consiliere! Ele*ii tre%uie s$ )ie deprini
s$ respecte regulile de comunic"re i munc$ (n grup!
,<O din cee" ce citim
-<O din cee" ce "u3im
0<O din cee" ce *edem
1<O din cee" ce spunem
5<O din cee" ce )"cem
:<O din cee" ce *edem/ "u3im/ spunem i punem (n pr"ctic$ FN4JJ2 AI REAC?UALIKJ2
Reguli de comunic"re i inter"ciune6
D ;iec"re opinie tre%uie "scult"t$
D Nimeni nu este (ntrerupt
D ?o"te (ntre%$rile "u rostul lor
D Nimeni nu este ridiculi3"t
D ;iec"re "re dreptul s$ nu p"rticipe "cti*
D Nimeni nu este critic"t i mor"li3"t
D ;iec"re "re dreptul s$ )ie "scult"t
D Nimeni nu este %l"m"t
D Nimeni nu este o%lig"t s$>i e=prime punctul de *edere
D Nimeni nu este 7udec"t i etichet"t
D Nimeni nu monopoli3e"3$ discui"
Ta/'l .... Ci %' )o"uni)a$' n'a%')vat' n )on&ili'$'
4ER#ALE
NON>4ER#ALE
D A d" s)"turi
D A nu pri*i interlocutorul (n ochi
D A )"ce mor"l$
':
D A 3+m%i s"rc"stic s"u %"t7ocoritor
D A culp"%ili3"
D A te (ncrunt"
D A comp$timi
D A c$sc" (n )"" ele*ilor
D A utili3" (ntre%"re" DE CE@
D A )olosi un ton ridic"t
D A di*"g" de l" su%iect
D A *or%i pre" repede s"u pre" (ncet
D A )i s"rc"stic
D A te uit" )rec*ent l" ce"s
D A )i ironic
D A te uit" pe ge"m/ pe perei
D A "*e" o "titudine "utorit"r$/ de superiorit"te
D A gesticul" e="ger"t
2etodele i tehnicile de lucru cele m"i e)ic"ce pentru "cti*it$ile de consiliere sunt red"te (n
t"%elul -!0! ?re%uie s$ reinem c$ nici o metod$ nu este per)ect$ i in)"ili%il$! Import"nt este
"d"pt"re" metodei s"u tehnicii utili3"te l" o%iecti*ele pe c"re le urm$rim! D"c$ o%iecti*ele
"cti*it$ii sunt necl"re i con)u3e "tunci nici metodele utili3"te nu *or "*e" e)ectul dorit!
Ta/'l ..1. M'to%' ;i t'<ni)i %' lu)$u n )on&ili'$'
#r"instorming De3%"tere" (n grupuri i perechi .ro%lem"ti3"re" Socul de rol Acti*it$i
structur"te Acti*it$i ludice de rel"="re E=erciii de (n*$"re 4i3ion"re de )ilme i
coment"re" lor .unere (n situ"ie Re)le=i" Argument"re" Coment"re" unor te=te i im"gini
Complet"re" de )ie de lucru i sc"le de "utoe*"lu"re Re"li3"re" de col"7e/ postere/ ")ie/
dese Im"gin"re" de situ"ii E*"lu"re" unor situ"ii pro%lem"tice El"%or"re" de proiecte
El"%or"re de porto)olii Studiu de c"3 .relegere"
M'to%' %' 6a)ilita$' a int'$a)!iunii ;i )o"uni)$ii %int$' 'l'vi
E=erciiile )"cilit"to"re/ numite i e=erciii de E(nc$l3ireE sunt utili3"te (n gener"l l"
(nceputul oric$rei ore de consiliere! Aceste e=erciii se )olosesc (n scopul re"li3$rii unei
"tmos)ere rel"="nte i de3inhi%"te/ c"re s$ )"cilite3e "%ord"re" unor teme m"i comple=e!
?otod"t$ ele "7ut$ l" sp"rgere" %"rierelor (n rel"ion"re" interperson"l$ i (n comunic"re!
D Socul cu portoc"l"6 toi ele*ii se "e"3$ (n cerc! Se trece pentru (nceput portoc"l" s"u
minge" din m+n$ (n m+n$B ulterior portoc"l" se trece de l" ele* l" ele*/ prin3+nd>o cu "7utorul
g+tului!
D Sim%olul6 )iec"re ele* (i scrie prenumele pe o %uc"t$ de h+rtie i un semn c"r"cteristic
pentru el un desen repre3ent"ti*&/ (i prinde h+rti" (n piept cu un "c de g$m$lie! ;iec"re ele*
se pre3int$ cl"sei/ e=plic+nd semni)ic"i" sim%olului "les!
D Ionel " spus s$ !!!6 un ele* *olunt"r d$ comen3i celorl"li ele*i! Ei tre%uie s$ r$spund$ num"i
d"c$ ele*ul conduc$tor spune EIonel " spus s$ !!!E! Intre comen3ile o%inuite EIonel " spus s$
,<
st"i (ntr>un piciorNE& *olunt"rul *" spune i un" s"u dou$ comen3i neo%inuite/ ne"ccept"%ile
EIonel " spus s$>i d"i o p"lm$ colegului!E&!
D Ghicire" unui cu*+nt6 un ele* se g+ndete l" un cu*+nt/ i"r colegii lui tre%uie s$>'
identi)ice prin (ntre%$ri (nchise i deschise!
D E.ic"ssoE6 un *olunt"r desene"3$ o )igur$ "%str"ct$ pe t"%l$! ;iec"re ele* tre%uie s$ spun$
c"re este semni)ic"i" )igurii pentru el!
D (ncredere"6 )iec"re ele* (i "lege o perecheB un" dintre perso"ne conduce pereche" i
ce"l"lt$ se l"s$ condus$ timp de c+te*" minute prin cl"s$! .erso"n" condus$ este leg"t$ l"
ochi cu o e"r)$! Dup$ o perio"d$ de timp rolurile se schim%$!
D Cutremurul6 se d$ ele*ilor o pro%lem$ > El" r"dio s>" "nun"t c$ *" )i un cutremur puternic
peste '< minuteE! ;iec"re perso"n$ tre%uie s$ (i "le"g$ m"=im 1 lucruri de *"lo"re pentru
elIe"! ;iec"re ele* (i pre3int$ list" cu lucrurile "lese!
D Oglind"6 ele*ii )orme"3$ perechiB (n pereche unul dintre ele*i se mic$ (n timp ce cel$l"lt
"re rolul de oglind$/ tre%uie s$ )"c$ e="ct ce )"ce pereche" lui!
D #om%o"ne6 )iec"re ele* este rug"t s$ i" %om%o"ne dintr>un %olB dup$ ce ele*ii s>"u ser*it cu
%om%o"ne )iec"re tre%uie s$ spun$ "t+te" lucruri po3iti*e despre sine c+te %om%o"ne " lu"t! D
Surpri3"6 ele*ii sunt "e3"i (ntr>un cerc i li se spune c$ (ntr>o cutie este un lucru deose%it i
speci"l! ;iec"re ele* este in*it"t s$ *"d$ "cel lucru EsecretE "st)el (nc+t Eel s$ se re)lecte (n
oglind" c"re este "e3"t$ (n cutie! Ele*ilor li se spune s$ nu spun$ colegilor c"re este lucrul
speci"l pe c"re l>"u *$3ut (n cuti" m"gic$!
D ."ntomim"6 se scriu pe c+te o h+rtie 0 roluri! Ele*ii sunt (mp$rii (n 5 grupe i li se o)er$ o
h+rtie cu un rol! Ei *or tre%ui s$ (ncerce s$ e=prime rolul prin lim%"7ul non*er%"l )$r$
cu*inte& pentru c" celel"lte grupe s$ po"t$ identi)ic" despre ce rol este *or%"! Rolurile tre%uie
s$ )ie "mu3"nte i comple=e > de e=emplu/ ENu "m "p$ c"ld$ de trei 3ileNE!
D Kodiile6 ele*ii sunt rug"i s$ ste" (ntr>un cerc i s$ se "e3e (n ordine" lunii i 3ilei de
n"tere )$r$ s$ comunice *er%"l/ utili3+nd num"i lim%"7ul non*er%"l!
D Desenul6 unui ele* *olunt"r i se o)er$ o im"gine cu o )igur$ geometric$ *e3i )i" , l"
"ne=e&! Ceil"li ele*i nu "u *$3ut )igur"! S"rcin" ele*ului *olunt"r este s$ descrie num"i
*er%"l )igur"/ (n timp ce ceil"li ele*i (nce"rc$ s$ o reproduc$ pe h+rti" lor e=! desen"i (n
p"rte" de sus " )oii un p$tr"tB (n colul din 7os din p"rte" dre"pt$ desen"i un dreptunghi etc!B&!
Ceil"li ele*i nu "u *oie s$ pun$ (ntre%$ri/ do"r s$ (ncerce s$ rede" prin desen c+t m"i e="ct
)igur" descris$! (n )in"l )igurile desen"te se comp"r$ cu )igur" inii"l$!
.Capitolul 1
ELEMENTE DE PSI*OLO+IA DE=VOLT-RII
1.1. Con)'ptul %' %'3volta$'
,'
Conceptul de de3*olt"re se re)er$ l" modi)ic$rile sec*eni"le ce "p"r (ntr>un org"nism
pe m$sur$ ce "cest" p"rcurge tr"seul de l" concepie l" mo"rte! E=ist$ dou$ c"tegorii de
procese c"re determin$ "ceste modi)ic$ri6 procese progr"m"te %iologic i procese d"tor"te
inter"ciunii cu mediul! De3*olt"re" org"nismului um"n se des)$o"r$ pe m"i multe p"liere/
d"r cu to"te "ceste" este unit"r$/ determin+nd e*olui" indi*idului (n "ns"m%lul s$u! Ast)el/
putem *or%i despre o de3*olt"re )i3ic$ ce reunete6 modi)ic$rile (n lungime/ greut"teB
modi)ic$rile structurii i )unciei creierului/ inimii/ "ltor org"ne interneB modi)ic$rile
scheletului i muscul"turii/ c"re ")ecte"3$ "%ilit$ile motorii! Aceste modi)ic$ri e=ercit$ o
in)luen$ m"7or$ "t+t "supr" intelectului/ c+t i "supr" person"lit$ii! Un copil cu h"ndic"p
"uditi* su)er$ i de (nt+r3iere (n de3*olt"re" lim%"7ului! Un "dult c"re este *ictim$ " %olii
Al3heimer su)er$ i de o deterior"re semni)ic"ti*$ l" ni*el cogniti* i emoion"l! In "l doile"
r+nd/ se consider$ c$ e=ist$ o de3*olt"re cogniti*" c"re cuprinde modi)ic$rile ce "p"r l"
ni*elul percepieiT (n*$$riiE memoriei/ r"ion"mentului/ lim%"7ului! Aceste "specte "le
de3*olt$rii intelectu"le sunt leg"te de de3*olt"re" motorie i emoion"l$! An=iet"te" de
sep"r"re/ "dic$ te"m" unui copil c$/ od"t$ plec"t$/ m"m" s" nu se *" m"i (nto"rce/ nu po"te
e=ist" d"c$ "cel copil (i po"te "minti trecutul i "u po"te "nticip" *iitorul! In "l treile" r+nd/
de3*olt"re" se des)$o"r$ (n pl"n psihosoci"l/ cuprin3+nd modi)ic$rile ce "p"r in
person"lit"te/ emoii/ rel"iile indi*idului cu ceil"li! L" orice *+rst$/ modul (n c"re este
conceptu"li3"t$ i e*"lu"t$ propri" perso"n$ in)luene"3$ nu num"i per)orm"nele cogniti*e/
ci i )uncion"re" E%iologic$E " org"nismului!
1.(. D'6i)it v&. %i6'$'n! n %'3volta$'
O%sesi" unui p"ttern uni*ers"l de de3*olt"re i>" )$cut pe muli cercet$tori s$ (ncerce s$
st"%ile"sc$ prin ce "nume se c"r"cteri3e"3$ de3*olt"re" Enorm"l$E " copiilor! 2etod" cl"sic$
de st"%ilire " E%"remuluiE de de3*olt"re c"r"cteristic copiilor! 2etod" cl"sic$ de st"%ilire "
E%"remuluiE de de3*olt"re c"r"cteristic )iec$rei *+rste " )ost ce" " c"lcul$rii unei medii pentru
)iec"re *"ri"%il$ "le"s$ (n scopul descrierii comport"mentului! Sc"lele de de3*olt"re se
%"3e"3$ tocm"i pe utili3"re" unor "st)el de EnormeE st"%ilite st"tistic! E=ist$ norme st"%ilite
pentru "pro"pe orice/ de l" mersul independent l" rostire" primelor propo3iii din dou$
cu*inte/ de l" citire" unor cu*inte simple l" prim" dr"goste #erger/ ':95&!
Autom"t/ s>" conchis c$ "cei copii c"re nu urme"3$ tr"seul comun de de3*olt"re su)er$
pro%"%il de pe urm" unui de)icit s"u " unei depri*$ri de ordin )"mili"l s"u cultur"l!
n ultim" *reme (ns$ se consider$ din ce (n ce m"i mult c$ di)erenele s unt d"te de c$i
"ltern"ti*e de de3*olt"re/ i nu de c$i Ein)erio"reE de e*oluie! ?endin" "ctu"l$ este "cee" de
" recuno"te m"i degr"%$ unicit"te" )iec$rui copilQ> i implicit " )iec$rei )"milii s"u " )iec$rei
culturi!
Etap' %' %'3volta$'
Regul"rit$ile c"re e=ist$ (n succesiune" de3*olt$rii )iinei um"ne permit distingere"
unor et"pe distincte de *+rst$ ."p"li"/ Olds/ '::,&! Ast)el/ se consider$ c$ )iec"re dintre noi
urm$m un tr"seu compus din6
,,
D P'$ioa%a p$'natal din momentul concepiei p+n$ l" n"tere& se )orme"3$ structur"
)und"ment"l$ " corpului i org"nele s"le! Ritmul de cretere )i3ic$ este cel m"i "cceler"t din
(ntre"g" e=isten$ um"n$! 4ulner"%ilit"te" l" )"ctorii de mediu este )o"rte m"re!
D P'$ioa%a %' nou n&)ut ;i &u0a$ >?71 an@6 dei este dependent de "duli/ nou n$scutul este
(n3estr"t cu o serie de competene! ?o"te simurile sunt c"p"%ile s$ )uncione3e de l" n"tere!
Urme"3$ o cretereHr"pid$ i o de3*olt"re "cceler"t$ " "%ilit$ilor motorii! C"p"cit"te" de
(n*$"re i de!memor"re este )uncion"l$ din primele s$pt$m+ni de *i"$! L" s)+ritul primului
"n se de3*olt$ "t""mentul )"$ de p$rini i de celel"lte perso"ne semni)ic"ti*e!
A Copil$ia ti"pu$i' >17. ani@6 (n cel de>"l doile" "n de *i"$ prinde contur contiin"
propriei perso"ne! Lim%"7ul comprehensi* i lim%"7ul e=presi*Tse de3*olt$ (n ritm "lert!
Sporete i
interesul )"$ de ceil"li copii!
DV#$&ta p$';)ola$ >.74 ani@6 )"mili" este (nc$ Ecentrul Uni*ersuluiE pentru copil/ d"r
to*"r$ii de 7o"c$ de*in l" r+ndul lor din ce (n ce m"i import"ni! Sporete )or" )i3ic$ "
copilului/ se (m%un$t$esc "%ilit$ile s"le motorii )ine i grosiere! Independen" i
"utocontrolul se "mpli)ic$ l" r+ndul lor! Socul/ cre"ti*it"te" i im"gin"i" sunt din ce (n ce
m"i el"%or"te! D"torit$ im"turit$ii cogniti*e/ p"r s$ e=iste o sumedenie de idei EilogiceE
despre lume! Comport"mentul este (n m"re m$sur$ egocentric/ d"r (nelegere" perspecti*ei
celorl"li este tot m"i "ccesi%il$ copilului!
D V#$&ta ;)ola$ "i) >4B971?B11 ani@6 prietenii de*in cei m"i import"ni pentru copil!
Copiii (ncep s$ g+nde"sc$ logic/ chi"r d"c$ (n m"re m$sur$ g+ndire" lor este concret$!
Egocentrismul lor se diminue"3$! A%ilit$ile ling*istice/! precum i cele de memor"re se
per)ecione"3$! Conceptul de sine c"p$t$ noi dimensiuni/ ")ect+nd stim" de sine > e*"lu"re"
po3iti*$ s"u neg"ti*$ " propriei perso"ne! Cretere" )i3ic$ este (ncetinit$!
D P$'a%ol'&)'n!a7pu/'$tat'a >1?B11711B12 ani@6 "u loc modi)ic$ri de ordin )i3ic "mple/
r"pide i pro)unde! Org"nismul "tinge m"turit"te" reproducti*$/ )"pt ce (i pune "mprent"
"supr" (ntregii *iei psihiceB se decl"ne"3$ o "de*$r"t$ E)urtun$ hormon"l$E!
D A%ol'&)'n!a >11B127(? ani@5 c$ut"re" propriei identi$ti de*ine nucleul preocup$rilor
perso"nei! E=ist$ un "numit egocentrisrnH c"re persist$ (n unele comport"mente/ d"r (n
gener"l se de3*olt$ c"p"cit"te" de " g+ndireH"%sr"ct i de " utili3" r"ion"mente tiini)ice!
Grupul de prieteni "7ut$ l" de3*olt"re" i test"re" conceptului de sine! Rel"iile cu p$rinii
sunt puse (n unele c"3uri l" (ncerc"re!
D V#$&ta a%ult t#n$ >(?71? ani@6 sunt lu"te deci3ii import"nte leg"te de *i"$! 2"7orit"te"
indi*i3ilor se c$s$toresc i "u copii (n "ce"st$ perio"d$! S$n$t"te" )i3ic$ "tinge punctul s$u
m"=im/ "poi (ncepe uor declinul! Sunt lu"te i deci3ii leg"te de *i"" po)esion"l$! Contiin"
propriei identit$i continu$ s$ se de3*olte! A%ilit$ile intelectu"le c"p$t$ noi dimensiuni!
,-
D V#$&ta C%' "iDlo) C >1?742 ani@6 E(nelepciune"E i "%ilit$ile de Hrg3ol*"re " pro%lemelor
pr"ctice sunt optimeB c"p"cit"te" de " re3ol*" pro%lemelor>este (ns$ ")ect"t$!
Respons"%ilit$ile du%le )"$ de propriii copii i )"$ de p$rini pot duce l" un stres sporit > se
*or%ete (n "cest sens de gener"i" Es"ndUichE! E=ist$ i perso"ne c"re tr"*erse"3$ o perio"d$
de cri3$/ "" numit" Ecri3$ " *+rstei de mi7locE!
D V#$&ta a%ult t#$3i' 7 /t$#n'!'a >n)'p#n% )u 42 ani@6 m"7orit"te" perso"nelor sunt (nc$
s$n$to"se i "cti*e/ dei "p"re un declin "l "%ilit$ilor )i3ice! Cei m"i muli sunt "cti*i din
punct de *edere 7ntelectu"l!Q In ciud" deterior$rii memoriei i " inteligenei/ (n m"7orit"te"
c"3urilor se de3*olt$ i str"tegii compens"torii! Ne*oi" de " de)ini scopul *ieii este i m"i
stringent$/ pentru " pute" )"ce )"$ "propierii morii #ine(neles c$ "ce"st$ segment"re "
et"pelor de *+rst$ este m"i degr"%$ did"ctic$ Deose%irile dintre et"pe pot s$ nu )ie )o"rte
pregn"nte s"u pot s$ "p"r$ supr"puneri (ntr>o m$sur$ )o"rte m"re (ntre ele! (n plus/ e=ist$ r"te
indi*idu"le de de3*olt"re/ dup$ cum e=ist$ i o *"ri"%ilit"te )o"rte m"re (n cee" ce pri*ete
EproduseleE de3*olt$rii! 4om pre3ent" (n continu"re c"r"cteristicile *+rstei col"re!
1...1. V#$&ta ;)ola$ "i) >4B9 71?B11 ani@5 din )o"rte multe puncte de *edere schim%"re"
"dus$ de intr"re" (n *+rst" col"r$ este dr"m"tic$/ )iind (n "cel"i timp i un p"s hot$r+tor (n
*i"$! Copilul tre%uie s$ (n*ee s$ ste" (n cl"s$/ (n %"nc$/ i s$ do%+nde"sc$ multe cunotine
)orm"le! .ro%lemele cu c"re se con)runt$ sunt "%str"cte/ rupte de conte=t/ "u i un )orm"t de
cele m"i multe ori scris/ i"r inter"ciune" dintre copil i perso"n" de l" c"re (nce"rc$ s$
"cumule3e in)orm"ie > (n*$$torul/ pro)esorul > este )o"rte di)erit$ de ce" dintre copil i
p$rinte! (n co"l$ copilului i se cere s$ ste" 7os/ s$ r$spund$ num"i c+nd e (ntre%"t/ i"r
r$spunsurile s$ )ie o)ici"le! ?re%uie s$ se supun$ "utorit$ii i regulilor pe c"re "ce"st$
"utorit"te le impune i tre%uie s$ se con)orme3e i m"i mult e=pect"nelor "dulilor! Ap"re
cerin" unui e)ort susinut/ " muncii const"nte/ ne*oi" de " intr" (n competiie i " o%ine
per)orm"ne! (n "cel"i timp se modi)ic$ i rel"i" copil>p$rinte/ "cest" din urm$ de*enind
rel"ti* %rusc m"i se*er i m"i "tent l" tr$s$turi c" ne"teni" s"u hiper"cti*it"te"! De multe ori
(ns$/ "t+t p$rintele c+t i pro)esorul omit p"rticul"rit$ile de *+rst$ "le col"rului mic!
A. D'3volta$'a 6i3i) ;i "oto$i'
D Ritmul de3*olt$rii )i3ice este mult m"i lent dec+t (n et"pele "nterio"re! E=ist$ o m"re
*"ri"%ilit"te interindi*idu"l$ (n cee" ce pri*ete (n$lime" i greut"te"! Nu sunt di)erene
semni)ic"ti*e (ntre %$iei i )ete p+n$ (n momentul Ee=plo3iei (n cretereE c"re "p"re l" )ete (n
7ur de '< "ni i l" %$iei (n7ur de ', "ni!
D Nu e=ist$ di)erene de ordin )i3ic (ntre se=e l" ni*elul "%ilit$ilor motorii/ ci m"i degr"%$
e=pect"ne di)erite i o p"rticip"re di)ereni"t$ > dei ne7usti)ic"t$ > " )etelor comp"r"ti* cu
%$ieii l" "numite "cti*it$i!
D Copiii de*in contieni de im"gine" lor )i3ic$ i de )elul (n c"re ei se re)lect$ (n ochii
celorl"liB e*"lu"re" de ordin )i3ic se integre"3$ (n im"gine" de sine i in)luene"3$ stim" de
sine!
D .rieteniile se )"c pe criterii de ordin )i3ic/ i"r E"tipiciiE sunt respini!
E. D'3volta$'a )o0nitiv
,0
In "ce"st$ perio"d$ copiii se ")l$ (n st"diul pi"geti"n "l oper"iilor concrete! Ap"re
conser*"re"/ m"i (nt+i " num$rului/ (n 7ur de 1>5 "ni/ )iind urm"t$ de conser*"re" greut$ii 8>
9 "ni& i "poi de conser*"re" *olumului '' "ni&! (n "ce"st$ et"p$ se de3*olt$ i c"p"cit"te"
de cl"si)ic"re i seriere/ i (n p"rticul"r este (neles principiul inclu3iunii cl"selor! Limit$rile
din g+ndire" copilului sunt e*idente (ns$ (n dependen" de mediul imedi"t i (n di)icult"te" de
" oper" cu idei "%str"cte! Egocentrismul consider"t de .i"get c" )iind tipic pentru copilul din
st"diul preoper"tor este (nlocuit cu c"p"cit"te" de " coordon" propri" perspecti*$ cu ce" "
"ltor"/ i deci de " (nelege c$ e=ist$ o multitudine de puncte de *edere "supr" "celei"i
re"lit$i concrete! Acest lucru este e*ident (n "dopt"re" di)eritelor roluri soci"le/ precum i (n
g+ndire" mor"l$!
D 2emori" se (m%un$t$ete/ "t+t d"torit$ creterii c"p"cit$ii s"le/ c+t i d"torit$ utili3$rii
unor str"tegii precum repetii" s"u org"ni3"re" logic$ " m"teri"lului! De "semene"/ (n "ce"st$
perio"d$ copiii "chi3iione"3$ i cunotinele leg"te de )uncion"re" memoriei proprii!
D At+t (nelegere" structurilor sint"ctice/ c+t i met"comunic"re" >cunotinele leg"te de
(nelegere" procesului comunic$rii > se de3*olt$ r"pid/ permi+ndu>le copiilor s$ se )"c$ m"i
%ine (nelei!
D Intr"re" (n co"l$ "duce "t+t o schim%"re semni)ic"ti*$ de st"tut soci"l/ c+t i o serie de
s"rcini cogniti*e l" c"re copiii se "d"pte"3$ di)ereni"t! E=ist$ i c"tegorii de copii cu ne*oi
speci"le c"re "r presupune inter*enii educ"ion"le speci)ice!
C. D'3volta$'a &o)ial ;i %'3volta$'a p'$&onalit!ii
D De)inire" propriei!perso"ne c"p$t$ o m"i m"re coeren$B spre deose%ire de precol"ri/ l"
c"re inele se de)inete (n princip"l (n termeni de tr$s$turi )i3ice/ copiii de *+rst$ col"r$
*or%esc despre ei (nii (n termeni de c"r"cteristici psihologice! Copiii de co"l$ prim"r$
(ncep s$ se de)ine"sc$ i (n termenii grupurilor c$ror" le "p"rin i (ncep s$ *or%e"sc$ despre
ei (nii (n termeni de tendine soci"le sunt timid/ sunt prietenos/ sunt dr$gu&!
D grupul de prieteni c"p$t$ o greut"te cresc+nd$ (n *i"" copilului!
D prietenii se %"3e"3$ m"i "les pe loi"lit"te mutu"l$/ suport/ interese comune! Ele "7ut$ i l"
de3*olt"re" unui sentiment de comuniune/ de EnoiE!
D Import"n" cresc+nd$ " prietenilor nu reduce import"n" )"miliei! Copiii (n*"$ de l" )r"ii
lor o serie de "%ilit$i soci"le > cum s" negocie3e/ cum s$ (i controle3e m+ni" )$r$ " pune
punct unei rel"ii! .$rinii continu$ s$ "i%$ i ei un puternic imp"ct "supr" copilului de *+rst$
col"r$/ (n )uncie de c"ntit"te" de dr"goste pe c"re o o)er$/ de c"ntit"te" de "utonomie pe
c"re i>o permit copilului/ de recepti*it"te" l" p$rerile "cestui"/ de "n=iet"te" >E(ngri7or"re"E
cu c"re se implic$ (n *i"" copilului i de m$sur" (n c"re se %"3e"3$ pe metode de disciplin$!
D ,< p+n$ l" ,1O dintre copiii de *+rst$ col"r$ su)er$ de tul%ur$ri emoion"le Aceste" pot
lu" )orm" re"ciilor "gresi*e/ " minciuniT )lirtului/ s)id$rii regulilor/ c"re sunt e=presi"
e=terio"r$ " E)urtuniiE emoion"le/ " "n=iet$ii "n=iet"te de sep"r"re de p$rini/ )o%ie col"r$&
s"u " depresiei!
,1
D Stresul unei copil$rii norm"le po"te )i c"u3"t de )"ctori multipli/ de l" n"tere" unui )r"te
m"i mic l" %o"l$/ desp$rire" tempor"r$ de p$rini/ solicit$ri col"re! E*enimentele stres"nte
pot ")ect" de3*olt"re" emoion"l$ " copiilor!
1...(. Pu/'$tat'a ;i a%ol'&)'n!a
E=ist$ o pronun"t$ tendin$ de " *ede" "dolescen" c" pe o perio"d$ de discontinuit"te
m"rc"nt$ din *i"" no"str$! Cei c"re trec pr"gul "cestei perio"de sunt nu de puine ori pri*ii
c" i cum "r )i mem%rii unei cu totul "lte speciiN Adolescenii sunt Eciud"iE/ di)erii/ str$ini
"t+t de copii c+t i de "duli! .entru unii "utori "dolescen" repre3int$ o perio"d$ distinct$ de
*i"$/ un st"diu de de3*olt"re c"re po"te )i cl"r di)ereni"t de restul *ieii! .entru "lii (ns$
este do"r o 3on$ de gr"ni$/ un )el de teritoriu "l nim$nui/ un EtunelE (n c"re copiii disp"r/
pentru c" s$ Ei"s$E l" lumin$ l" cel$l"lt c"p$t peste c+i*" "ni/ c" *erit"%ili "duli! Idee" "r )i
(ns$ c$ niciod"t$ nu putem ti cine e cel cu c"re ne *om (nt+lni dincolo/ l" ieire" din
"dolescen$! De )"pt/ indi)erent c+t de critic$ este trecere" de pr"gul "cestei *+rste/ e"
presupune cu necesit"te re3ol*"re" unor pro%leme d" de3*olt"reE/ c"re )"c posi%il$ "p"rii"
nu do"r %iologic$ ci i psihologic$ " *iitorului "dult6
D do%+ndire" independenei de p$riniB
D "d"pt"re" l" propri" m"turi3"re se=u"l$B
D st"%ilire" unor rel"ii de cooper"re i de lucru cu "lte perso"ne/ )$r$ (ns$ " )i domin"t de
"ceste"B
D deci3i" i preg$tire" pentru o "numit$ *oc"ieB
D de3*olt"re" unei )iloso)ii de *i"$/ " unor credine mor"le i st"nd"rde mor"leB "ce"st$
)iloso)ie de *i"$ *" d" ordine i consisten$ deci3iilor multiple i "ciunilor pe c"re indi*idul
le "re de re"li3"t (ntr>o lume di*ers$ i (n schim%"reB
D do%+ndire" unui sentiment "l identit$ii!
Etap' al' a%ol'&)'n!'i
Dei tent"i" de " tr"t" E"dolescentul tipicE este )o"rte m"re/ e=ist$ totui o
semni)ic"ti*$ di)eren$ (n cee" ce pri*ete person"lit"te" i interesele )iec$rui "dolescent!
Deo"rece (ns$ pro%lemele c"re "p"r (n de3*olt"re sunt (ntr>o m"re m$sur$ simil"re/ se po"te
*or%i despre e=isten" unor "numite su%st"dii "le "dolescenei!
a@ A%ol'&)'n!a ti"pu$i' >pu/'$tat'a@ >1(711 ani@
N'voia %' in%'p'n%'n!
D Lupt" cu sentimentul de identit"te
D L"%ilit"te emoion"l$ D C"p"cit$i sporite de e=prim"re *er%"l$ " propriei perso"ne
D E=prim"re m"i )"cil$ " sentimentelor prin "ciune dec+t prin cu*inte
D Import"n$ cresc+nd$ "cord"t$ prietenilor D Atenie redus$ "cord"t$ p$rinilor/ cu "ccese
oc"3ion"le de Eo%r$3nicieE D Re"li3"re" )"ptului c$ p$rinii nu sunt per)eciB identi)ic"re" erorilor
"cestor"
D C$ut"re" unor noi modele pe l+ng$ p$rini
D ?endin" de regresie/ (n momente de cri3$/ l" comport"mente in)"ntile
,5
D In)luen$ sporit$ " grupului de prieteni interese/ (m%r$c$minte& Interese pro)esion"le
D .reponderent interese pentru *iitorul "propi"t i pentru pre3ent
D A%ilit"te sporit$ de munc$ susinut$V Se=u"lit"teD A*"nt"7 "l )etelor D .rieteni de "cel"i se=/
"cti*it$i de grup cu "ceti" D ?imidit"te D Ne*oie de intimit"te D E=periment"re" propriului
corp "utostimul"re&
D (ntre%$ri (n leg$tur$ cu propri" se=u"lit"te Etic$ i "utocontrol
D ?est"re" regulilor i " limitelor
D E=periment"re oc"3ion"l$ cu " )um"tului/ consumului de "lcool/ droguri
/@ A%ol'&)'n!a %' "iDlo) >11719 ani@
N'voia %' in%'p'n%'n! !
D Implic"re " propriei perso"ne/ "ltern+nd (ntre e=pect"ne nere"list de (n"lte i un concept de
sine rudiment"r
D Nemulumire leg"t$ de inter)eren" p$rinilor cu propri" independen$
D .reocup$ri e=cesi*e (n leg$tur$ cu propriul corp
D Sentimentul de Eciud$enieE (n leg$tur$ cu sine i cu propriul corp
D .$rere pro"st$ despre p$rini/ Ein*estiieE emoion"l$ redus$ (n "ceti"
D E)ort de st"%ilire " unor noi prietenii
D Accent sporit pe noul grup de prieteni/ cu identit"te" de grup de)init$ prin selecti*it"te/
superiorit"te i competiti*it"te
D .erio"de de tristee/ c"re (nsoesc Epierdere" psihologic$E " p$rinilor
D Auto"n"li3$ "mpli)ic"t$/ uneori su% )orm" unui 7urn"l Interese pro)esion"le
D Interese intelectu"le m"i pronun"te
D Unele energii se=u"le i "gresi*e direcion"te (nspre interese cre"ti*e Se=u"lit"te
D .reocup$ri leg"te de "tr"cti*it"te" se=u"l$
D Rel"ii p"s"gere
D Sentimente de t"ndree d"r i de te"m$ )"$ de se=ul opus
D Sentimente de dr"goste i p"siune Etic$ i "utocontrol
D De3*olt"re" ide"lurilor i seleci" modelelor de rol
D 2ult m"i consistent$ e*ideniere " Es+rguincio3it$iiE
D C"p"cit"te sporit$ de )i="re " scopurilor
D Interes pentru pro%lemele mor"le
)@ A%ol'&)'n!a t#$3i' >1971F ani@
N'voia %' in%'p'n%'n!
D Identit"te )erm$
D C"p"cit"te de "m+n"re " recompenselor
D Sim "l umorului mult m"i de3*olt"t
D Interese st"%ile
,8
D 2"i m"re st"%ilit"te emoion"l$
D C"p"cit"te de " lu" deci3ii independente
D C"p"cit"te" de " )"ce compromisuri
D 2+ndri" pentru propri" munc$D (ncredere (n sine
D .reocup"re m"i m"re pentru ceil"li Interese pro)esion"le
D Deprinderi de munc$ m"i %ine de)inite
D Ni*el sporit de preocup"re pentru *iitor Se=u"lit"te
D .reocup$ri pentru rel"ii m"i st"%ileD Identit"te se=u"l$ cl"ri)ic"t$ D C"p"cit"te pentru rel"ii
t"ndre i sen3u"le Etic$ i "utocontrol
D C"p"cit"te de introspecie i "uto"n"li3$
D Accent pe demnit"te" person"l$ i stim" de sine
D C"p"cit"te" de )i="re " unor scopuri i de urm$rire " "cestor"
D Accept"re" instituiilor soci"le i " tr"diiilor cultur"le
D Autoregl"re" stimei de sine
Aceste repere sunt do"r orient"ti*e/ "dolescenii nesupr"pun+ndu>se peste "cest portret ro%ot
dec+t (ntr>o o"rec"re m$sur$! Comport"mentele i sentimentele descrise sunt (ns$ consider"te
norm"le pentru )iec"re dintre cele trei st"dii! .ro%lemele ment"le i emoion"le c"re pot
inter)er" cu "ceste st"dii norm"le de de3*olt"re se re3ol*$ de cele m"i multe ori de l" sine!
A%ol'&)'n!a atipi)
E=ist$ o serie de indic"tori "i )"ptului c$ un "dolescent "nume " trecut de limitele
u3u"lei Ecri3eE " *+rstei i intr$ de7" (n tip"re "tipice/ pro%lem"tice6
D suspend"re/ e=m"tricul"re s"u sc$dere spect"culo"s$ (n per)orm"n" col"r$B
D "gres"re *er%"l$ " celorl"li/ cri3e de )urieB
D "p"rtenen" l" un grup s"u o Eg"c$E necorespun3$to"re
D pierdere" interesului pentru *echile "cti*it$i c"re (i produce"u pl$cere/ pentru sporturi
s"u "lte ho%%iuriB pro%leme cu lege"B depresie/ i3ol"reB tent"ti*e de m"nipul"re " "dulilorB
lips$ de moti*"ieB minciuni )rec*ente/ lips$ de onestit"te/ )urtB promiscuit"te se=u"l$B idei
suicid"reB consum curent s"u do"r Ee=periment"lE de "lcool i droguriB
A. D'3volta$'a 6i3i) ;i "atu$i3a$'a 6i3iolo0i)
D At+t %$ieii c+t i )etele tr"*erse"3$ schim%$ri )i3iologice dr"m"tice! Are loc o cretere
e=plo3i*$ (n (n$lime/ greut"te/ i o de3*olt"re semni)ic"ti*$ " muscul"turii i scheletului!
D Org"nele reproducti*e se de3*olt$ i se m"turi3e"3$ l" r+ndul lor!
D Ap"r c"r"cterele se=u"le secund"re!
D Schim%$rile )i3ice i modi)ic$rile %rute "le (n)$i$rii ")ecte"3$ conceptul de sine i
person"lit"te"! E)ectele unei m"turi3$ri pre" r"pide s"u/ dimpotri*$/ pre" lente (i pun
"mprent" "supr" "dolescentului/ d"r de o%icei se EstingE l" m"turit"te!
E. D'3volta$'a )o0nitiv
D 2uli "dolesceni "ting st"diul pi"geti"n "l oper"iilor )orm"le/ c"r"cteri3"t prin c"p"cit"te"
de g+ndire "%str"ct$! Adolescenii pot )"ce r"ion"mente ipotetico>deducti*e/ pot "%ord" mult
m"i )le=i%il di)eritele pro%leme i pot test" ipote3e!
,9
D Dei " )ost dep$it egocentrimul speci)ic copilului m"i mic/ "dolescentul m"ni)est$ totui
"numite tendine egocentrice/ c"re se m"ni)est$ (n rel"iile cQu "utorit"te"/ (n centr"re"
e=cesi*$ pe sine/ (n contienti3"re" )o"rte E"cut$E " propriei perso"ne!
Ca$a)t'$i&ti)i al' 0#n%i$ii a%ol'&)'nto$
&perarea asupra posibilului: aceast deschidere a lumilor posibile face ca s sufere
import"nte modi)ic$ri c"p"cit"te" de " contr""rgument"/ c"re se )olosete "cum de te3e mult
m"i solide! n "cel"i timp/ ideile celorl"li nu m"i sunt lu"te Ede>" g"t"E/ )$r$ " pune (n
discuie import"n" lor/ ci sunt lu"te (n c"lcul i "lte idei "ltern"ti*e c"re pot )i l" )el de
import"nte! C"p$t$ o mult m"i m"re Es"*o"reE 7ocul de>" E"*oc"tul di"*oluluiE! Ace"st$
c"p"cit"te de g+ndire ipotetic$ le permite "dolescenilor i s$ (nele"g$ logic" din Esp"teleE
"rgument$rilor celuil"lt/ chi"r d"c$ nu sunt de "cord cu conclu3iile "cestui"! n plus/
"dolescenii pot (n "cest )el s$ g+nde"sc$ i cu un p"s (n"inte )"$ de E"d*ers"rE/ s$ (i
pl"ni)ice *iito"re" mic"re i s$ pre*"d$ consecinele "le unei" s"u " "ltei" dintre "ltern"ti*e!
Gndirea abstracta: c"p"cit"te" de " r"ion" logic "supr" unor pro%leme "%str"cte
deschide c"le" c$tre oper"re" "supr" unor pro%leme de ordin soci"l s"u ideologic! Sunt
Edisponi%ileE po"ntele/ pro*er%ele/ met")orele i "n"logiile!
'etacogniia6 "dolescenii "u c"p"cit"te" de " re"li3" un m"n"gement mult m"i e)icient "l
propriei lor g+ndiri! De "semene"/ sunt c"p"%ili s$ e=plice i celorl"li cum "nume
)uncione"3$ cogniti*/ c"re sunt procesele pe c"re le )olosesc! ?ot (n repertoriul lor intr$
"cum o m"i m"re c"p"cit"te de introspecie/ de contienti3"re de sine i de intelectu"li3"re!
?ot "cest instrument"r )o"rte puternic de r"ion"re s>"r p$re" c$ dep$ete *olumul de
cunotine disponi%ile pe c"re (l "u! Ace"st" "r pute" )i un" din c"u3ele di)icult$ilor de
"d"pt"re pe c"re le tr$iesc! 2"i recent/ se consider$ c$ pro%lemele "dolescenilor *i3e"3$
do"r (nelegere" soci"l$ i nu )uncion"re" cogniti*$ (n gener"l! 2ultidimensionolit"te"6 sunt
c"p"%ili s$ "n"li3e3e pro%lemele din m"i multe unghiuri
> s"rc"smul lor de multe ori (i "re originile "ici! De "semene"/ se pot descrie pe ei (nii i pe
ceil"li (n termeni mult m"i di)ereni"i sunt i intro*ert i e=p"nsi*&!
(elativismul6chestione"3$ ")irm"iile celorl"li i sunt m"i puin dispui s$ "ccepte )"pte s"u
"de*$ruri "%solute! Acest lucru este "dese" e="sper"nt pentru p$rini/ c"re (ncep s$ se (ntre%e
d"c$ nu cum*" copilul lor interoghe"3$ totul do"r de dr"gul interog$rii! 4"lorile person"le
sunt i ele puse su% semnul (ntre%$rii/ p+n$ S" un scepticism Ede limit$E > c"re spune c$ nimic
nu este sigur/ i nici o cunotin$ nu este "de*$r"t$ l" modul "%solut/ i deci Ede (ncredereE!
C"p"cit"te" de " distinge re"lit"te" de ide"luri duce l" percepere"/ spune ElPind ':8</
':88&/ pentru (nt+i" o"r$/ " ipocri3iei! .$rinii sunt detron"i/ nem"i)iind E%uniE i
"totcunosc$tori l" modul "%solut/ ci do"r simpli muritori!!! Contr"stele percepute "cut dintre
cee" ce e=ist$ (n re"lit"te i cee" ce "r )i tre%uit s$ )ie/ dintre ide"l i re"l/ )"c c" s$ se re*erse
)o"rte mult criticism (mpotri*" EsistemuluiE/ " instituiilor i " p$rinilor! S"nciunile sunt
"plic"te cu mult EspiritE/ l" modul s"tiricB ironi3"re" celorl"li este o "rm$ des utili3"t$/
(nelesurile du%le sunt specul"te (n con*ers"ie/ i"r o *olupt"te nou$ este Egust"t$E prin
"%ord"re" su%iectelor inter3ise! De3ilu3i" pro*oc"t$ de re"lit"te (i moti*e"3$ s$ (i
construi"sc$ propriile modele )icion"le& despre cum "r tre%ui s$ )uncione3e lume" > *i3iune
e="ger"t de optimist$ i ide"list$! D"r prini (n 7ocul cond"mn$rii ipocri3iei c"re (i
(ncon7o"r$/ "dolescenii EtipiciE nu sunt (n st"re s$ (i recuno"sc$ propri" ipocri3ie din
,:
comport"ment! Dei sunt (n st"re s$ g+nde"sc$ "%str"ct/ m"7orit"te" nu "u e=perien"
neces"r$ pentru ">i pune (n pr"ctic$ propriile principii!
E0o)'nt$i&"ul5 d"c$ din multe puncte de *edere egocentrismul st"diului oper"iilor concrete
" )ost dep$it/ se p"re c$ "dolescentul r$m+ne totui egocentric! .resupune c$ to"t$ lume"
este preocup"t$ de propriile g+nduri i comport"mente "" cum este el! De "ici sentimentul
c$ se ")l$ pe o scen$ unde (i sunt e=puse sentimentele (n"inte" unei "udiene im"gin"re! C"
urm"re/ "p"re o e="ger"t$ contiin$ " propriei perso"ne! C" re"cie de "p$r"re (n )"" "cestui
)"pt/ muli "dolesceni se retr"g (n sine/ (i "scund sentimentele i pre)er$ s$ )ie singuri!
.ornind de l" pre3umi" de E*ino*$ieE " tuturor celorl"li/ consider$ c$ toi ceil"li sunt l" )el
de critici c" ei (nii/ i le EpermitE "cestor" s$ le sc"d$ stim" de sine "pro"pe inst"nt"neu!
E?o"t$ lume" (i *" d" se"m" c$ %lugii $ti" sunt pre" scuriNE
Adolescen" este i un timp "l con*ingerii (n propri" EistorieE/ s"u Epo*esteE person"l$!
Convingerea %n propria unicitate i %n caracterul special al propriei istorii poate
distorsiona sau chiar nega realitatea.
D ESunt singur" perso"n$ c"re " )ost *reod"t$ (ndr$gostit$ ""NE
D E?"t$/ tu nu poi s$ (nelegi ce simtE
D EChi"r cre3i c$ "i tr$it ce*" "sem$n$tor *reod"t$@E
Cu "lte cu*inte/ nimeni nu le po"te (nelege sentimentele deo"rece ei sunt unici! Simil"rit"te"
dintre propriile tr$iri i cele "le "ltor" este op"c$ pentru ei! Aceste distorsiuni se re)lect$ i (n
)"ptul c$ do3" de ilu3ii po3iti*e este mult m"i m"re > nu se po"te (nt+mpl" nimic r$u/ %o"l"
s"u nenorocire" sunt imposi%ile! At+t "%u3ul de su%st"ne c+t i ignor"re" m$surilor
contr"cepti*e re)lect$ "ceste con*ingeri!
P&'u%o%i&6un)!ia5 e="min"re" multiplelor )"ete "le unei pro%leme i lu"re" (n c"lcul "
tuturor posi%ilit$ilor determin$ "dese" "m+n"re" p+n$ l" %loc"re " deci3iei! Adolescenii
de*in e=peri i (n identi)ic"re" unor moti*e "le "ciunilor celorl"li "colo unde "ceste" de
)"pt nu e=ist$! Deo"rece st"diul oper"iilor )orm"le (n c"re se ")l$ le permite s$ considere
simult"n *"ri"nte "ltern"ti*e/ "dese" procedurile de r"ion"re sunt e=cesi* de complic"te
chi"r i (n c"3ul pro%lemelor simple! Lips" unor euristici c"re s$ permit$ e*"lu"re"
"ltern"ti*elor duce l" "ceste Er"ion"mente e=cesi*eE/ c"re "u c" i consecin$ indeci3i" s"u
"nul"re" "ciunii!
Dei interpret"re" "dulilor este "cee" c$ "u de>" )"ce cu un "dolescent o%r"3nic s"u stupid/
din punct de *edere psihologic se consider$ c$ este *or%" de un Ede3echili%ru cogniti*E >
"%ilit$i cogniti*e c"re dep$esc tempor"r %"3" de cunotine/ decie=perien" "dolescentului!
C. D'3volta$'a &o)ial ;i %'3volta$'a p'$&onalit!ii
Un" din s"rcinile m"7ore "le "dolescenei o repre3int$ )orm"re" unei identit$i
person"le/ (nelegere" propriei perso"ne drept o entit"te distinct$ de toi ceil"li/ d"r (n "cel"i
timp coerent$ de>" lungul di)eritelor situ"ii de *i"$! Centr"re" pe propri" perso"n$/ leg"t$
de modi)ic$rile )i3ice c"re "u loc (n pu%ert"te i de descoperire" identit$ii/ po"te pendul"
(ntre n"rcisism i ur$ pentru propri" perso"n$I"utodepreciere! D"c$ e=ist$ o discrep"n$ pre"
m"re (ntre conceptul de sine i inele ide"l/ pot uor "p$re" "n=iet"te" i hipersensi%ilit"te"!
An=iet$ile leg"te de *iitor pot duce l" di*erse str"tegii de "uto"p$r"re6 I3ol"re emoion"l$/
-<
c"re duce l" p"si*it"te/ "p"tie/ cinism/ sc$dere" ni*elului de "spir"iiB Neg"re" re"lit$ii/ cu
retr"gere" din orice competiie/ E(m%oln$*ire"E (n perio"de de e="mene/ perio"de de
indeci3ie i de re)u3 "l pro%lemelor stres"nteB ;"nt"sm"re/ *ise cu ochii deschii/ pentru "
compens" re"lit"te" s"u dimpotri*$/ pentru " Esu)eriE c" un *erit"%il erou ne(neles/ o *ictim$
" propriului cur"7B R"ion"li3"re/ de tipul Estrugurilor pre" "criE! .rieteniile de*in mult m"i
intimeB se de3*olt$ rel"ii "propi"te i cu perso"ne de se= opus! .resiunile grupului de
prieteni sunt )o"rte puternice i (n c"3uri e=treme duc l" "cte "ntisoci"le! Se=u"lit"te"
in)luene"3$ m"si* de3*olt"re" identit$ii "dolescenilor! C$tre s)+ritul "dolescenei se
consider$ c$ opiunile se=u"le sunt de7" cl"ri)ic"te i st"%ile! Nu e=ist$ (ns$ o regul$ gener"l$
(n "ce"st$ pri*in$/ E(nc$rc$tur"E emoion"l$ " *+rstei po"te duce l" st$ri "n=io"se i
depresi*e/ concreti3"te (ntr>o inciden$ crescut$ " tul%ur$rilor comport"mentului "liment"r/ "
consumului de droguri/ " tent"ti*elor suicid"re!
Capitolul 2
PERSONALITATEA COPILULUI ,I ADOLESCENTULUI
2.1. Dina"i)a %'3volt$ii p'$&onalit!ii
E=ist$ d"te ce susin c$ nou n$scuii sunt di)erii unul de cel$l"lt! Di)erenele
interindi*idu"le se m"ni)est$ (nc$ de l" "ce"st$ *+rst$! .utem identi)ic" dou$ c"tegorii de
in)luene (n di)ereniere" interindi*idu"l$6
"& cele care in de temperament/ i c"re p"r " )i (n ce" m"i m"re p"rte (nn$scuteB
%& cele ce in de influenele mediului!
c& temper"mentul se re)er$ l" tr$s$turi cu o "numit$ %"3$ genetic$ ce module3$ gr"dul de
"cti*ism/ energie/ emoion"lit"e/ re"cti*it"te i soci"%ilit"te "l copilului! Aceste tr$s$turi
m"ni)est"te imedi"t dup$ n"tere pot r$m+ne rel"ti* st"%ile de>" lungul *ieii/ d"r pot )i i
puternic in)luen"te de )"ctorii de mediu! Dintre ele "mintim6
D Ni*elul de "cti*ism i energie
D Ad"pt"%ilit"te" l" schim%"re
D Re"cti*it"te emoion"l$
D Orient"re spre lume s"u spre sine
Cu to"te c$ )"ctorii eredit"ri pot determin" temper"mentul inii"l "l copilului/ totui
muli copii/ pe p"rcursul de3*olt$rii lor/ cunosc schim%$ri semni)ic"ti*e "le stilului de
comport"ment! Aceste schim%$ri se d"tore"3$ e*enimentelor de *i"$ po3iti*e s"u neg"ti*e/
)"*ori3"nte s"u de)"*ori3"nte de3*olt$rii&/ implic$rii speci"le " p$rinilor (n munc" cu copilul
e=punere" copilului l" stimuli di)erii/ inter"ciuni multiple/ comunic"re "cti*$&/
e=perienelorcol"re %og"teIs$r"ce& i " celor soci"le recompens"toriiIrestricti*e&! Re3ult$
c$ temper"mentul nu "p"re c" o progr"m"re prest"%ilit$ ce determin$ (n mod mec"nicist
Eperson"lit"te"/ ci este un progr"m deschis/c"re suport$ in)luenele )"ctorilor de mediu! Unul
din procesele cu imp"ct semni)ic"ti* (n de3*olt"re" person"lit$ii B copilului (l constituie
procesul de identi)ic"re! Identi)ic"re" const$ (n "dopt"re" de c$tre copil " c"r"cteristicilor/
con*ingerilor "titudinilor i comport"mentelor unor perso"ne semni)ic"ti*e! Identi)ic"re"
este o consecin$ " o%ser*"rii i imit"rii unui model! Cel m"i )rec*ent/ modelul (l constituie
p$rintele/ d"r po"te )i i unul dintre %unici/ un )r"te m"i m"re/ un pro)esor s"u o person"lit"te
-'
?4! Copiii prei"u )rec*ent c"r"cteristicile m"i multor modele/ pe c"re le selecte"3$ i le
"glutine"3$! Seleci" modelelor se )"ce )ie pe %"3" puterii pe c"re o dein "ceste modele/ )ie "
prestigiului de c"re dispun! Copiii *or s$ )ie "semeni modelului lor/ *or "cion" i *or tr$i
emoii simil"re modelului! De "ici decurge import"n" modului de comport"ment "l "dultului
p$rinte/ pro)esor& i m"i puin " EprelegerilorE educ"ti*e pe c"re "dultul le o)er$ copiilor!
Un "lt moment import"nt (n de3*olt"re" person"lit$ii (l constituie S%+n+!ire!sCQidentit$ii!
.rocesul de )orm"re " identit$ii este )rec*ent "soci"t cu perio"d" unor interog"ii "le
"dolescentului de genul6 ECine sunt de )"pt eu@E/ E(ncotro merg@E etc! Acest tip de e=periene
pot )i reg$site (n (ncerc$rile "dolescentului de " "dopt" di)erite roluri "le Eului! Ast)el se
e=plic$ mod"lit$ile impredicti%ile de comport"ment "le "dolescenilor i implicit
inconsisten" comport"mentelor de l" o 3i l" "lt") Cee" ce l" prim" *edere po"te semni)ic"
"specte neg"ti*e de comport"ment nu sunt dec+t et"pe )ireti de c$ut"re i consolid"re "
identit$ii de sine D"c$ l" (nceput inele este )luctu"nt i inconsistent/ cu timpul de*ine
)uncion"l i con)ort"%il! .entru unii "dolesceni/ procesul do%+ndirii identit$ii se des)$o"r$
rel"ti* c"lm/ cu tensiuni i con)licte minore! .entru "lii (ns$/ "dolescen" este o perio"d$ de
m"re con)u3ie/ "comp"ni"t$ de cri3e e=isteni"le/ de con)licte puternice i de (ncerc"re" de
su%min"re " "utorit$ii p$rini/ pro)esori/ co"l$ etc&! D"c$ copilul o%ser*$ i imit$ modelele/
"dolescentul le c"ut$/ le e=perimente"3$/ le comp"r$ i le selecte"3$! .e %"3" modelelor/
"dolescentul (i sinteti3e"3$ un Eu ide"l! Ide"lul re3ult$ pe %"3" "glutin$rii m"i multor
modele! In conclu3ie/ putem su%lini" c"r"cterul din"mic "l de3*olt$rii person"lit$ii
copilului/ pornind chi"r de l" "spectul cel m"i st"%il "l "cestei"/ temper"mentul!
;orm"re" person"lit$ii copilului nu este prest"%ilit$ pe %"3" unui progr"m genetic
in)le=i%il/ )"ctorii de mediu pun+ndu>i puternic "mprent" pe tot p"rcursul *ieii! (n
"cest sens/ *or%im de person"lit"te c" un proces continuu/ " c$rui )orm$/ coninut i
e=presie nu se )in"li3e"3$ l" s)+ritul "dolescenei/ "" cum se tinde" s$ se cre"d$!
2.(. Niv'lu$i %' a/o$%a$' a p'$&onalit!ii
.
Su%iectul um"n po"te )i studi"t i (neles din punct de *edere cogniti*/ emoion"l/
comport"ment"l i %iologic! Ast)el/ person"lit"te" po"te )i de)init$ c" un p"lterrreogniti*/
emoion"l comport"ment"l i %iologic distinct "l unei perso"ne c"re6 "& (i de)inete stilul
person"l i %&(i in)luene"3$ inter"ciunule cu mediul! ;igur" 1!' red$ sintetic inter"ciune"
celor p"tru ni*ele!
MEDIUL FI=IC CO+NITIV EMOIONAL EIOLO+IC COMPORTAMENTAL
2... Niv'lul )o0nitiv
.entru " se "d"pt" l" mediu )iin" um"n$ i>" el"%or"t un sistem de prelucr"re "
in)orm"iei Noi ne construim (n mod "cti* o repre3ent"re " re"lit$ii c"re este di)erit$ de
re"lit"te" (ns$si prin select"re"/ tr"ns)orm"re"/ stoc"re" i re"ctu"li3"re" in)orm"iei! Ni*elul
cogniti* !*i3e"3$ mod"lit"te" de oper"re cu in)orm"tii i cunotinele do%+ndite pe p"rcursul
*ieii! Aceste in)orm"ii se re)er$ l" !con*ingeri/ !"titudini/ "sumpii/e=pect"neEde c"re
dispunem i c"re pot )i structur"te (n m"i multe c"tegorii6
-,
D in)orm"ii despre sineB
D in)orm"ii despre ceil"liB
D in)orm"ii despre lume/ societ"teB
D in)orm"ii despre *iitorB
D in)orm"iile despre (nelegere" modului de )uncion"re " psihicului um"n >met"cogniiile!
Aceste/ g+nduri/ "titudini/ con*ingeri medi"3$ modul (n c"re comport$m i emoiile pe c"re
le tr$im! 2"i multe dintre ele precipit$ i conser*$ "numite st$ri emoion"le i
comport"mente! De "semene"/ un comport"ment intr"re" pro)esorului (n cl"s$& po"te de*eni
un stimul c"re decl"ne"3$ un g+ndIcogniie E*oi )i din nou pen"li3"tE&/ g+nd c"re l" rondul
lui determin$ o tr$ire emoion"l$ )ric$/ "n=iet"te&! ;orm"re" "cestor cogniii/ "d"pt"ti*e s"u
de3"d"pt"ti*e/ se re"li3e"3$ pe p"rcursul de3*olt$rii perso"nei (n urm" e=perienelor de *i"$
i " cont"ctului cu "lte perso"ne > p$rini/ pro)esori! In gener"l/ o"menii "u tendin" s$
considere g+ndurile c" )iind o re)lect"re )idel$ " re"lit$ii! ?otui/ de cele m"i multe ori
g+ndurile sunt do"r o interpret"re " re"lit$ii! De e=emplu/ (n c"3ul ele*ului/ d"c$ "ceste
interpret$ri se repet$ )rec*ent pot duce l" )orm"re" unei stime de sine neg"ti*e/ l"
ne(ncredere/ l" sc$dere" per)orm"nelor soci"le i col"re/ l" demisii i retr"geri
comport"ment"le! ;igur" 1!, i t"%elul 1!' red"u rel"i" dintre componentele cogniti*e/
emoion"le i comport"ment"le! De multe ori "" numitele comport"mente ne"d"pt"ti*e "le
ele*ului pot s$ )ie/ (ntr>o m$sur$ m"i m"re s"u m"i mic$/ consecinele unor etichete "tri%uite
(n mod repet"t de "dult copilului Enu eti %un de nimicE/ eti cel m"i lene din cl"s$Q&! Aceste
etichete determin$ un "numit tip de proces"re in)orm"ion"l$ despre sine Enu sunt %un de
nimicE&/ o emoie )urie/ de3"m$gire/ te"m$/ tristee& i un comport"ment consecuti*
g+ndului i emoiei comport"mentul de lene/ de copil r$u&!
GWNDURI V>>>>>>>>>>X E2OII 0>>>>>>>>>>>>>>>>X CO2.OR?A2EN?E
Fi0u$a 2.(. R'la!ia )o0ni!i'7'"o!i'7)o"po$ta"'nt
Ta/'lul 2.1 EG'"pl' al' $'la!i'i %int$' 0#n%u$iH '"o!ii ;i )o"po$ta"'nt' la 'l'vi
Cogniii Emoii Comport"mente
ENu *oi reui
l" e="menNE
Stres/
ner*o3it"te Reducere" timpului "cord"t (n*$$rii/ implic"re" (n "lte
"cti*it$i di)erite de cele de (n*$"re Supr"(n*$"re" c"re
po"te determin" o%ose"l$ i ulterior reducere"
per)orm"nelor col"re
EEste inutil s$
(n*$NE
Nemulumire Neimplic"re
ENu "m nici o
c"lit"te!E
Resemn"re/
Ne(ncredere
I3ol"re
!endine dezadaptative ale g)ndirii
--
4om "n"li3" (n continu"re c+te*" din interpret$rile neg"ti*e "le re"lit$ii s"u tendine
de3"d"pt"ti*e "le g+ndirii > precum i e)ectele lor "supr" *ieii cotidiene! Aceste tendine
de3"d"pt"ti*e "le g+ndirii pot "*e" c" punct deEplecire e=periene neg"ti*e din copil$rie d"r
i de m"i t+r3iu/ precum i prelu"re" modelelor de interpret"re " re"lit$ii "le p$rinilor i
"ltor perso"ne semni)ic"ti*e pro)esori/ rude&! Sudec$ile pe c"re le )"c p$rinii i pro)esorii
"supr" perso"nelor i situ"iilor de *i"$ sunt prelu"te de copii i de*in "st)el tip"re de
interpret"re " propriei perso"ne/ " re"lit$ii pre3ente i *iito"re! De e=emplu/ p$rinii pot
")irm" )rec*ent6 Eo"menii sunt r$i/ nu poi deci s$ "i (ncredere (n nimeniE! Copilul s"u
"dolescentul prei" "cest tip"r de g+ndire "l p$rinilor c"re (i *" pute" produce "n=iet"te
soci"l$ te"m$ ne7usti)ic"t$ de " cuno"te "lte perso"ne&! .entru muli copii/ c"li)ic"ti*ele
neg"ti*e pe c"re le "drese"3$ "dulii/ p$rini s"u pro)esori Enu eti %un de nimic/ n>o s$
"7ungi nimicE& de*in un tip"r de)ectuos de "uto"preciere pentru c$ sunt gener"li3$ri c"re
pornesc din )"pte singul"re/ pentru c$ minim"li3e"3$ c"lit$ile i relie)e"3$ de)ectele&! Acest
tip"r cree"3$ comple=e de in)eriorit"te/ %loche"3$ "nse de ">' contr"ri" prin te"m" de
implic"re i prin "cti*"re" g+ndului tip"rului& Enu sunt %un de nimic/ nu "re sens s$ (ncerc
deo"rece *" urm" un nou eecE! Descriem (n continu"re c+te*" din erorile de g+ndire c"re
"p"r cu ce" m"i m"re )rec*en$6
1. Sup$a0'n'$ali3a$'a6 pe %"3" unui e*eniment singul"r se )"c gener"li3$ri "supr" unor
situ"ii *"ri"te! Ele se m"ni)est$ (n lim%"7 prin utili3"re" unor "" numii cu"nti)ic"tori
uni*ers"li/ c" de e=emplu E(ntotde"un"E/ Eniciod"t$E/ Ede )iec"re d"t$E/ EtotulE! L" co"l$
pro)esorul s"u p$rintele "c"s$& po"te spune ele*ului copilului&6 Eniciod"t$ nu eti "tent l"
cee" ce>i spunE! Aceste gener"li3$ri cree"3$ implicit premisele conser*$rii i perpetu$rii
comport"mentelor neg"ti*e! R"ion"mentul este simplu i )uncione"3$ implicit6 Ed"c$ tot
sunt un impertinent irecuper"%il m$ *oi comport" (n consecin$E! De )"pt/ sunt "nul"te
"nsele de schim%"re *e3i e)ectele neg"ti*e "le utili3$rii etichetelor&! De "cee" se recom"nd$
utili3"re" unor cu"nti)ic"tori p"rticul"ri de genul6 Euneori se (nt+mpl$E/ Ede d"t" "ce"st"E/ E(n
"ce"st$ situ"ie I c"3E etc!
,! P'$&onali3a$'a6 consideri c$ eti singurul respons"%il pentru un e*eniment neg"ti* s"u
nepl$cut/ c+nd de cele m"i multe ori/ de )"pt/ e=ist$ o pre" mic$ %"3$ pentru "ce"st$
conclu3ie! E=emplu6 EDin *in" me" colegii nu se simt %ine cu mine!E
.. +#n%i$'a n t'$"'ni %' Ial/ 7 n'0$uI5 se re)er$ l" tendin" de "utoe*"lu"re/ de ">i e*"lu"
pe "lii i de " e*"lu" situ"i" (n c"re te ")li (n c"tegorii e=treme! Este un mod de " r"ion"
e=tremist/ lipsit de nu"ne! D"c$ un re3ult"t nu este con)orm sper"nelor no"stre (l
consider$m un eec tot"l! E=emple6 EOri sunt cel m"i %un din cl"s$ l" m"teri" C/ ori nu m"i
(n*$ delodQB Etre%uie s$ intru l" )"cult"te/ "lt)el (nse"mn$ c$ nu sunt %un de nimic!E
0. Saltul la )on)lu3ii6 "7ungi l" o conclu3ie neg"ti*$ chi"r i "tunci c+nd nu "i su)iciente
in)orm"ii pentru " lu" o deci3ie corect$ i re"list$! E=emplu6 E.entru c$ nu "m reuit s$ rein
o )ormul$ m"tem"tic$ nu "m o memorie %un$!E s"u E.entru c$ nu "m (neles su)icient de %ine
leci"/ cred c$ nu pot s$ (n*$ l" "ce" m"terie!E
2.Cata&t$o6i3a$'a &au %'6o$"a$'a &'l')tiv6 supr"e*"lue3i propriile greeli/ (n timp ce
su%e*"lue3i "spectele po3iti*e "le comport"mentului t$u s"u "le unei situ"ii! (i e="gere3i
greelile i (i minimi3e3i c"lit$ile! Ace"st$ *i3iune distorsion"t$ "re c" i consecine o stim"
-0
de sine sc$3ut$/ lips" (ncrederii (n sine! De e=emplu/ po"te )i c"3ul unei "dolescente c"re
petrece o se"r$ e=celent$ cu prietenii/ d"r c"re nu reine dup$ "cee" dec+t o re)lecie "nodin$
pe c"re " )$cut>o un" din colege (n leg$tur$ cu (m%r$c$minte" ei!
4. Folo&i$'a lui It$'/ui'I6 impunere" de c$tre "duli " unor st"nd"rde pre" ridic"te/
nere"liste po"te duce l" descur"7"re i ne(ncredere din p"rte" copilului s"u "dolescentului!
Inducere" l" copil " ideii c$ tre%uie s$ )ie mereu echili%r"t/ st$p+n pe sentimentele lui/ c$
o"menii norm"li nu sunt niciod"t$ nelinitii/ *" duce I" idee" greit$ " unui per)ecionism
emoion"l! E=emple6 E?re%uie s$ )ii cel m"i %unQQQ s"u E ?re%uie s$ reueti cu orice pre s$
o%ii cee" ce i>"i propusE! Nere"li3"re" "cestor st"nd"rde duce l" descur"7"re i ne(ncredere/
ele*ul "7ung+nd s$ )ie con*ins c$ nu "re *"lo"re d"c$ nu "tinge st"nd"rdele impuse!
'odaliti de ameliorare a tendinelor dezadaptative
Utili3"re" distorsiunilor descrise po"te )i situ"ion"l$ s"u po"te de*eni un o%icei!
;rec*en" distorsiunilor (n modul de g+ndire sunt indic"tori "i unei im"gini de sine po3iti*e
s"u neg"ti*e! Ast)el/ percepere" i prelucr"re" selecti*$ " in)orm"iei neg"ti*e/ g+ndire"
%ipol"r$ cu "ccentu"re" e=tremei neg"ti*e&/ "mpli)ic"re" eecurilor person"le pot )i indicii
unei st$ri depresi*e! n scopul "melior$rii distorsiunilor cogniti*e se impun doi p"i6
"& identi)ic"re"B%& schim%"re" modului dis)uncion"l de g+ndire! .entru "ce"st"
su%liniem c+te*" recom"nd$ri6
D lu"re" (n consider"re " "spectelor speci)ice unei situ"ii un comport"ment (ntr>un conte=t
"re o "numit$ semni)ic"ie dec+t (n "lt conte=t&B
D e=tr"gere" conclu3iilor corecte pe %"3" unor premise corecte > "tenie l" pre7udec$iB
D " g+ndi lucrurile nu"n"tB
D e*it"re" gener"li3$rilor i supr"gener"li3$rilor!
Concluzie: G+ndurile cogniiile& nu sunt dec+t interpret$ri "le re"lit$ii! Unele dintre "ceste
interpret$ri sunt neg"ti*e i neconstructi*e! Emoiile sunt str+ns leg"te de g+ndurile i
interpret$rile no"stre! Cogniiile despre sine/ lume i *iitor "le copiilor sunt deseori re3ult"tul
"precierilor celorl"li! .utem schim%" s"u control" cel puin p"ri"l emoiile i
comport"mentele prin modi)ic"re" g+ndurilor i interpret$rilor neg"ti*e! D"r m"i import"nt
este s$ (ncerc$m s$ pre*enim g+ndurile dis)uncion"le prin e*it"re" utili3$rii etichetelor
neg"ti*e!
2.1. Niv'lul '"o!ional
Emoiile sunt tr$iri su%iecti*e ce re3ult$ din "cordul s"u discrep"n" dintre
tre%uinele s"u e=pect"nele unei perso"ne i re"lit"te! Ele sunt st$ri interne c"r"cteri3"te
prin6 re"cii )i3iologice/ g+nduri speci)ice i e=presii comport"ment"le! Emoiile sunt "soci"te
cu modi)ic$ri l" ni*elul proceselor )i3iologice ce "u loc (n corpul nostru! E=empli)ic$m
c+te*" din "ceste procese6 (nroire" )eei/ tr"nspir"ie/ modi)ic$ri "le tensiunii muscul"re/ "le
pulsului/ respir"iei!Din c"tegori" re"ciilor comport"ment"le )"c p"rte e=presiile )"ci"le r+s/
pl+ns/ 3+m%et& pri*ire"/ postur"/ gestic"/ tonul *ocii/ mersul i "lte semne "le lim%"7ului
trupuluiN Ni*elul )i3iologic este cel c"re determin" lntensit"te" tr$irii emoion"le/ (n timp ce
-1
ni*elul cogniti* determin$ tipul i c"lit"te" emoiei *e3i t"%elul 1!,&! (n )uncie de c"lit"te"I
tipul emoiei *or%im de ")ecti*it"te po3iti*$ i ")ecti*it"te neg"ti*$! (n )uncie de criteriul
st"%ilit$ii (n timp " emoiei deose%im6
'.emoia ca stare generat de un stimul* o situaie! ?oi "*em momente c+nd ne simim
*eseli/ triti/ )urioi (n )uncie de e*enimentele tr$ite s"u de cele "nticip"teB
,!emoi" c" tr$s$tur$ > se re)er$ l" tendin" gener"l$ de " ne simi (ntr>un "numit mod s"u l"
uurin" cu c"re stimuliiIsitu"iileIe*enimentele ne "cti*e"3$ emoi"6 m$ simt "n=ios (n )""
unui e="men/ c+nd tre%uie s$ c$l$toresc/ c+nd (nt+lnesc perso"ne noi/ c+nd merg l" medic etc!
A6')tivitat'a n'0ativ este efectul repetitiv al tririlor emoionale negative i se m"ni)est$
prin6
+ "n=iet"te6 st"re de nelinite s"u te"m$/ ce deri*$ din "nticip"re" s"u percepere" unor
pericole/ (nsoit$ de "numite m"ni)est$ri som"tice6 p"lpit"ii/ respir"ii r"pide i super)ici"le/
tr"nspir"iiB
D depresie6 e*"lu"re depreci"ti*$ de sine/ lume i *iitorB
D iritabilitate6 tendin" de " e*"lu" lume" c" ostil$ i de " re"cion" prin re"cii de )rustr"re/
m+nie/ "gresi*it"teB
D lipsa de speran6 percepi" neg"ti*$ " *iitoruluiB
D sentiment de nea,utorare6 lips" perceperii controlului person"l/ "l e)ic"cit$ii person"le!
A)ecti*it"te" po3iti*$ se re)er$ l" st$rile i tr$s$turile emoion"le c"re induc percepii
po3iti*e de sine stim" de sine/ "utoe)ic"cit"te&/ "le lumii sentiment de coeren$/
control"%ilit"te& i "le *iitorului optimism&! Un rol eseni"l (n pre*enire" ")ecti*it$ii
neg"ti*e (i re*ine educ"iei ")ecti*e! Acest concept educ"ion"l este str+ns leg"t de cel de
inteligen$ emoion"l$! Inteligen" emoion"l$ IE& se re)er$ l" "%ilit"te" perso"nei de " '&
identi)ic"B ,& e=prim"B i -& control" emoiile! ;igur" 1!- red$ componentele inteligenei
emoion"le!l(n c"drul orelor de consiliere pot )i "%ord"te teme c"re *or )"cilit" procesul de
identi)ic"re i denumire " emoiilor/ sim%olismul emoiilor/ de e=prim"re " emoiilor/
m"ni)est$rile comport"ment"le "le emoiilor/ sursele emoiilor/ respons"%ilit"te" emoiilor/
re"ciile emoion"le/ emoiile comple=e/ consecinele emoiilor/ miturile despre emoii
Contienti3"re" de sine
ncredere n sine
contienti3"re" i recuno"tere"
propriilor emoii
"d"pt"%ilit"te" l" situ"tii noi
"uto>e)ic"cit"te"
"uto>e*"lu"re" "cur"t$
Contienti3"re" soci"l$
respectul celuil"lt
recuno"tere" ne*oilor celorl"li
emp"ti"
c"p"cit"te" de org"ni3"re
o)erire" si c"ut"re" de "7utor
I!E!
-5
2"n"gementul person"l
e=prim"re" emoion"l$ i
comport"ment"l$
"utocontrolul re"ciilor emoion"le i
comport"ment"le
respons"%ilit"te"
Ad"pt"%ilit"te"
Orient"re" spre "ciune
.l"ni)ic"re" *iitorului
Deprinderi soci"le
"%ilit$tile de comunic"re
m"n"gementul con)lictelor
col"%or"re" i "%ilit"te" de " lucr" n
grup
"%ilit$ile de org"ni3"re i coordon"re
Mitu$il' '"o!iilo$
D E=ist$ un mod potri*it pentru " simi (n orice situ"ie!
D A>i l$s" pe ceil"li s$>i cuno"sc$ emoiile este un semn de *ulner"%ilit"te!
D Emoiile neg"ti*e sunt distructi*e!
D A>i e=prim" emoiile este un semn de lips$ de control!
D Emoiile "p"r )$r$ nici un moti*!
D Unele emoii sunt ridicole i stupide!
D ?o"te emoiile neg"ti*e sunt re3ult"tul unei "titudini person"le neg"ti*e!
D D"c$ prietenii mei nu "pro%$ modul meu de " simi/ (nse"mn$ c$ nu "r tre%ui s$ simt "st)el!
D Celel"lte perso"ne pot s$ 7udece m"i %ine emoiile i sentimentele mele!
D Emoiile neg"ti*e tre%uie ignor"te!
D #$r%"ii nu (i e=teriori3e"3$ emoiile
-moiile i mecanismele de aprare: 3ilnic su)erim "menin$ri l" "dres" respectului )"$ de
noi (nine " stimei de sine&/ ne simim in)eriori/ umilii/ *ino*"i/ nesiguri/ insu)icient iu%ii!
Chi"r i "spectele m"i m$runte "le *ieii ne )"c r$u uneori6 greim l" un e="men/ )"cem o
g")$ soci"l$/ ne (m%r$c$m nepotri*it pentru o oc"3ie! D"c$ "ceste re"lit$i sunt uor
const"t"%ile l" perso"nele "dulte/ cu "t+t m"i mult i m"i dureros sunt resimite de
"dolesceni/ *+rst$ c"r"cteri3"t$ printr>o dorin$ e="cer%"t$ de ")irm"re i "ccept"re soci"l$!
De "ici re3ult$ *ulner"%ilit"te" "ccentu"t$ " "dolescentului l" presiunile i "d*ersit$ile
mediului!Consecin" e=perienierii situ"iilor soci"le 7en"nte s"u nepl$cute *" cre" premisele
"p"riiei unui "numit discon)ort/ " "n=iet$ii s"u " unui sentiment de )rustr"reI!Re3ult"tul se
*" concreti3" (n (ncerc"re" de " Erep"r" r"n"E! (n "cest sp"iu cre"t/ (ntre situ"i" soci"l$
)rustr"nt$ i Eul person"l/ inter*in mec"nismele de "p$r"re! Ele )uncione"3$ c" soluii
t"mpon/ "melior+nd imp"ctul "d*ersit$ilor i "menin$rilor din mediu l" "dres" Eului!
2ec"nismele de "p$r"re sunt str"t"geme "le psihicului um"n de " reduce/ control" s"u toler"
discon)ortul/ tensiune" gener"t$ de solicit$rile interne s"u e=terne/ c"re dep$esc resursele
person"le de " le )"ce )"$! Este import"nt c" pro)esorul consilier s$ cuno"sc$ mec"nismele
-8
de "p$r"re cele m"i )rec*ent utili3"te/ deo"rece cuno"tere" lor *" schim%" percepi"/
(nelegere" i interpret"re" unor comport"mente "le ele*ilor!
D.ntelectualizarea este mec"nismul concreti3"t prin supr"licit"re" "spectelor cogniti*e "le
unei pro%leme i dist"n"re" uneori %loc"re"& de component" emoion"l$! E=prim"re"
emoiilor i con)lictelor se )"ce su% )orm" unor discursuri "%str"cte! Acest mec"nism se po"te
m"ni)est" prin propensiune" "dolescenilor de " purt" discuii intermin"%ile pe teme de
religie/ )iloso)ie/ politic$ i sensul *ieii! (n timpul "cestor EsesiuniE/ ei de )"pt sunt interes"i
de propri" identit"te/ (ncerc+nd s$>i consolide3e sistemul de *"lori pe %"3" "%ilit$ii de "
oper" cu "%str"ciuni! Ace"st$ m"ni)est"re e consider"t$ intelectu"li3"re/ deo"rece (n timpul
specul"iilor lor intelectu"le ei c"ut$ s$ re3ol*e "n=iet$ile *i3"*i de perso"n" lor i lume!
D#egarea este mec"nismul prin c"re o perso"n$ nu recuno"te e=isten" unei pro%leme!
E=emplu6 ENu m$ der"n7e"3$ c$ "m lu"t not" 0 l" %iologie!E Se ne"g$ "st)el *ulner"%ilit"te"
person"l$/ emoiile neg"ti*e!
V(egresia este mec"nismul prin c"re perso"n" con)runt"t$ cu o pro%lem$ recurge l" EsoluiiE
speci)ice unei et"pe "nterio"re de3*olt$rii s"le psihice! E *or%" de "cele et"pe (n c"re " "*ut
e=periene de *i"$ "gre"%ile i c"re i>"u con)erit securit"te i s"tis)"cii m"i m"ri! E=emplu6
copilul merge l" co"l$ cu p$pu" s"/ s"u ele*ul supus presiunilor colii re"cione"3$ prin
suptul degetului s"u rosul unghiilor! Un "dolescent po"te re"cion" l" )rustr$ri prin "ccese de
pl+ns s"u de )urie!
D(epresia > nem"ni)est"re" emoiilor i cogniiilor intoler"%ile/ durero"se prin elimin"re" lor
din c+mpul contiinei! .rin mec"nismul represiei/ sentimentele/ "mintirile i impulsurile
in"ccept"%ile s"u (n de3"cord cu e=igenele eului soci"l sunt meninute (n ")"r" c+mpului
contiinei! E=empluB ENu sunt sup$r"t pe tineN E!
+.dentificarea > tendin" de " prelu" comport"mente "le "ltor perso"ne cu scopul de ">i
crete *"lo"re" person"l$! E=emplu6 "dolescenii c"re se (m%r"c$ l" )el c" i idolii lor!
D/roiecia > "tri%uire" "ltor perso"ne " unor emoii/ "titudini s"u comport"mente de3onor"nte
pe c"re su%iectul re)u3$ s$ le recuno"sc$ i s$ i le "sume/ dei "ceste" (i "p"rin! .rin
mec"nismul proieciei "re loc "tri%uire" propriilor erori s"u pro%leme/ "ltor"! De e=emplu/ un
"dolescent (i "cu3$ prieten" c$ )lirte"3$ cu "li %$iei c+nd de )"pt el este cel c"re )lirte"3$!
D(aionalizarea > )ormul"re" de 7usti)ic$ri pentru unele comport"mente i sentimente proprii/
inde3ir"%ile! De cele m"i multe ori utili3$m r"ion"li3"re" pentru " ne prote7" stim" i
im"gine" de sine/ pentru " )i "ccept"i soci"l i pentru " ne "ccept" pe noi (nine! ;unci"
"cestui mec"nism este de " )"ce comport"mentul nostru in"ccept"%il m"i r"ion"l i m"i
toler"%il! S$ su%liniem )"ptul c$ r"ion"li3"re"/ c" i "lte mec"nisme de)ensi*e/ "cione"3$ l"
modul incontient! E=emple6 E?oi colegii "u mers l" discotec$/ eu nu pute"m r$m+ne "c"s$!E
DCompensarea > este "ciune" de contr"%"l"ns"re " unei de)iciene de n"tur$ )i3ic$ s"u
psihic$! E" se concreti3e"3$ prin de3*olt"re" unor comport"mente "ltern"ti*e C" soluie l"
"ceste pro%leme! .resimind eecul (ntr>un domeniu de "cti*it"te indi*idul *" c$ut" s$ o%in$
per)orm"ne (ntr>un "lt domeniu col"ter"l! E=emplu6 un ele* cu constituie )i3ic$ m"i )r"gil$
*" c$ut" s$ )ie )o"rte %un l" (n*$$tur$! 4or%im de supr"compens"re (n situ"i" (n c"re
contr"%"l"ns"re" se )"ce tocm"i pe lini" de)icienei const"t"te6 un ele* timid (nce"rc$ s$
de*in$ liderul cl"sei!
-9
DConversia > const$ (n e=prim"re" unor con)licte s"u tensiuni psihice (n re"cii som"tice
dureri de c"p/ de stom"c/ indispo3iii&! E=emplu6 un ele* (n"inte de te3$ simte gre"$/ dureri
"%domin"le/ ce)"lee!
2ec"nismele de "p$r"re opere"3$ (n mod incontient! ;olosite "dec*"t/ )uncion+nd cu
o "numit$ )le=i%ilit"te i pe termen scurt/ pot )"cilit" "d"pt"re" l" situ"iile stres"nte! De
pild$/ r"ion"li3"re" unui eec )"ce eecul m"i suport"%il! De "semene"/ mec"nismele
de)ensi*e pot "*e" o in)luen$ %ene)ic$ "supr" conser*$rii stimei de sine! D"c$ (ns$ se
perm"nenti3e"3$ i "cione"3$ deconte=tu"li3"t/ de*in de3"d"pt"ti*e! Aceste str"tegii
"utoprotecti*e sunt o%inuite/ d"r nu repre3int$ (ntreg repertoriul de "ciuni de "d"pt"re "l
perso"nei! Adese" ne con)runt$m cu re"lit"te"/ (n)runt+nd direct *in"/ )ric"/ g")ele! (n "ce"st$
situ"ie inter*in mec"nismele de "d"pt"re coping&! Aceste" sunt discut"te (n c"pitolul despre
stres *e3i c"pitolul ',&
2.2. Niv'lul )o"po$ta"'ntal
R$spunsul l" (ntre%"re" ECum este ele*ul George@E po"te )i d"t (n termenii6 EEste inteligent
i contiinciosE s"u E(i )"ce regul"t temeleE! ;iec"re din cu*intele su%lini"te sunt termeni ce
desemne"3$ c+te o c"r"cteristic$! (n descriere" unei perso"ne cel m"i )rec*ent ne %"3$m pe
enumer"re" unei multitudini de c"r"cteristici/ tr$s$turi! Aceste" sunt moduri )"cile de "
descrie o perso"n$/ ce integre"3$ o%ser*"iile "supr" comport"mentelor ei! ?otui "ceste
descripii ridic$ o serie de pro%leme! D"t )iind )"ptul c$ tr$s$turile nu sunt o%ser*"%ile > ele
e=ist$ do"r (n minte" no"str$ > l"s$ deschis$ posi%ilit"te" multor interpret$ri indi*idu"le i
implicit " comiterii unor erori! Deseori descripiile pe %"3" tr$s$turilor sunt/ pe de o p"rte
imprecise/ i"r pe de "lt$ p"rte/ nu ne o)er$ in)orm"ii despre modul cum tr$s$turile ne
in)luene"3$ comport"mentele!Descriere" "dolescentului George c" )iind contiincios ridic$
pro%lem" d"c$ m"ni)est$ "ce"st$ tr$s$tur$ (n to"te situ"iile deH*i"$! 2ischel ':95& "
re"li3"t un studiu "supr" onestit$ii m"i multor ele*i/ ")l"i (n di*erse situ"ii6 l" co"l$/ "c"s$/
c+nd er"u singuri s"u c+nd er"u (n comp"ni" prietenilor! Const"t"re" studiului " )ost
urm$to"re"6 ele*ii c"re "u m"ni)est"t o lips$ de onestit"te l" co"l$ (n sensul c$ "u (ncerc"t
s$ copie3e& nu "u m"ni)est"t cu necesit"te "cee"i tr$s$tur$ (ntr>o "lt$ situ"ie/ cum "r )i o
competiie "tletic$! Ast)el/ utili3"re" descrierilor unei perso"ne/ m"i precis " c"r"cteri3$rii ei
(n termeni de tr$s$turi "r tre%ui s$ se )"c$ cu "numit$ reticen$ i cu mult$ prec"uie!
Altern"ti*" "r )i "cee" " utili3$rii unor descriptori comport"ment"li situ"ion"li i speci)ici!
0vanta,ele descrierii pe baza comportamentelor sunt6
D descripiile sunt mult m"i speci)ice i m"i det"li"teB
D permit inter*enii m"i intiteB
D promo*e"3$ indi*idu"lit"te" su%iectului > unii sunt m"i "m"%ili (ntr>un )el/ "lii (n "lt )el/
unul este "n=ios (ntr>o situ"ie/ "lii (n "lt"!
-:
E=ist$ riscul s$ gener"li3$m unele comport"mente speci)ice i s$ le su%sum$m unei etichete
o tr$s$tur$ de person"lit"te&! S"ltul de l" comport"mente speci)ice CI/ C,& l" o tr$s$tur$ de
person"lit"te nu o)er$ dec+t pseudoe=plic"ii pentru comport"mentele ")erente!
Comport"mentele um"ne "u o c"u3"lit"te comple=$ i simpl" lor etichet"re nu este su)icient$
pentru identi)ic"re" soluiilor (n re3ol*"re" unei pro%leme!
-fectele negative ale utilizrii etichetelor comportamentale:
D (nt$resc comport"mentul > d"c$ unei perso"ne i se "t"e"3$ )rec*ent o etichet$ neg"ti*$
"7unge s$ se comporte con)orm "celei etichete e=! Eeti timidE > copilul "7unge s$ cre"d$ c$
este o perso"n$ timid$ i se comport$ (n consecin$&B
D "tri%uie "numite roluri Y "ceste roluri puin m$gulito"re diminue"3$ "nsele perso"nei
etichet"te/ E(nchis$ (ntr>un rolE de e=!/ ele*ul c$rui" (i este "tri%uit de c$tre pro)esor rolul de
Eindisciplin"tul cl"seiE se identi)ic$ cu rolul/ i>' "sum$ i se comport$ (n consecin$&B
D reduc "nseIe de de3*olt"re person"l$ e=! Eele*ul C este sl"% l" m"tem"tic$Q > ele*ul nu *"
)"ce e)orturi de (m%un$t$ire " per)orm"nelor s"le col"re&B
D reduc moti*"i" de schim%"re e=! EOricum nu sunt t"lent"t l" m"teri" "st"/ nu "re sens s$
)"c e)orturi pentru " )i m"i %un! E&B
D )"*ori3e"3$ "p"rii" ideilor preconcepute e=! pro)esorii (i modi)ic$ comport"mentul )"$
de ele*ii etichet"i EinteligeniE s"u EneinteligeniE >pro)esorii "u tendin" s$ "corde o "tenie
sporit$ i un suport emoion"l m"i semni)ic"ti* copiilor EinteligeniE/ (n detrimentul celor
EneinteligeniE!
2.4. Int'$a)!iun'a niv'l'lo$
.sihologul Eric #erne L"ssus/ ,<<<& descrie (ntr>un lim%"7 "ccesi%il modul (n c"re
cele trei ni*ele6 cogniti*/ emoion"l i comport"ment"l inter"cione"3$ (n structur" de
person"lit"te i m"nier" (n c"re in)luene"3$ perso"n"! 2odelul lui #erne propune
structur"re" person"lit$ii (n Srei>st$riY"7e Eului )igu)" 1!1&! n )iec"re dintre noi e=ist$
"ceste st$ri de l" o *+rst$ )r"ged$ i p+n$ l" un" (n"int"t$! Lu$m deci3ii/ ne comport$m/
re"cion$m (n )uncie de domin"n" unei st$ri " Eului "supr" celorl"lte s"u n )uncie de
echili%rul (n c"re "ceste" se ")l$! E=ist$ perso"ne c"re sunt domin"te de unul dintre Euri i/ (n
consecin$/ se comport$ con)orm c"r"cteristicilor "cestui"/ indi)erent de situ"ie s"u de
perso"nele cu c"re se rel"ione"3$! C"3ul ide"l este "cel" (n c"re cele trei st$ri "le Eului sunt
(n echili%ru i re"cion$m "d"pt"t l" situ"i" (n c"re ne ")l$m!
EUL DE .ARIN?E
NI4EL A?I?UDINAL AI CO2.OR?A2EN?AL
EUL DE ADUL?
NI4EL COGNI?I4
EUL DE CO.IL
0<
NI4EL A;EC?I4
Eul de p$rinte cuprinde cerinele/ *"lorile/ regulile/ normele/ opiniile/ 7udec$ile pe c"re o
perso"n$ le>" interiori3"t! Eul de p$rinte po"te )i de)init sintetic prin cu*+ntul tre%uie!
Su%dimension"re" Eului de p$rinte po"te s$ duc$ l" comport"mente de3"d"pt"ti*e prin
ignor"re" i (nc$lc"re" oric$rei reguli i norme! O perso"n$ cu un Eu de p$rinte domin"nt
(nce"rc$ s$ se impun$ (n perm"nen$ (n )"" celorl"li/ s$ domine/ s$ com"nde/ s$ 7udece/ s$
critice s"u s$ (i de*"lori3e3e pe ceil"li! Alteori Eul de p$rinte se m"ni)est$ preponderent prin
comport"mente de protecie/ de (ncur"7"re i de "7utor! O perso"n$ copil/ "dolescent/ "dult&
este domin"t$ de Eul de p$rinte "tunci c+nd "re tendin" s$6 )olose"sc$ un comport"ment
"utorit"r *oce/ gesturi/ inton"ie&/ 7udece pe "lii/ impun$/ de" ordine/ "menine/ emit$ reguli
c"re nu "dmit replic$/ %l"me3e s"u s$ prote7e3eIsupr"prote7e3e/ console3e/ (i o)ere ser*iciile
(n locul "ltei perso"ne! Eul de "dult c"r"cteri3e"3$ comport"mentul re"list/ logic i r"ion"i!
Eul de "dult este cel c"re pune (ntre%$ri/ c"re menine "titudine" no"str$ de curio3it"te i
interog$ri "supr" lumiiB po"te )i de)init sintetic prin cu*intele6 Ecine/ c+nd/ cum/ ce@E! Eul de
"dult este cel c"re6 se in)orme"3$/ comp"r$/ e*"lue"3$/ "n"li3e"3$/ (n*"$/ re)lecte"3$/
(nelege/ comunic$/ i" deci3ii g+ndite/ re3ol*$ pro%leme/ negoci"3$! Eul de "dult permite
integr"re" "rmonio"s$ i un echili%ru (ntre dorine/ pl$ceri Eul de copil& i normeI*"lori Eul
de p$rinte&! Eul de "dult )"cilite"3$ e)icien" i reuit" (n "tingere" scopurilor propuse! (n
situ"ii de deci3ii/ perso"n" cu un Eu de "dult %ine contur"t/ (i "scult$ Eul de p$rinte i de
copil d"r hot$r$te "dultul! O perso"n$ c"re se ")l$ perm"nent (n st"re" de "dult i (i reprim$
Eul de copil/ de*ine o perso"n$ e="ger"t de r"ion"l$/ c"lcul"t$/ re"list$ s"u pr"gm"tic$B
)"nte3i"/ spont"neit"te" i pl$cere" micilor %ucurii "le *ieii nu (i sunt c"r"cteristice!Eul de
copil (nsume"3$ emoiile/ s"tis)"ciile/ pl$cerile i nepl$cerile/ regretele/ "n=iet$ile i
temerile/ m+ni" i )uri"! Este st"re" prin c"re se e=prim$ spont"n tre%uinele i dorinele
no"stre/ emoiile i sentimentele! Doresc/ (mi pl"ce/ sunt cu*intele c"re de)ine"sc Eul de
copil!
Eul de copil repre3int$ totod"t$ i resurs" de cre"ti*it"te/ intuiie/ spont"neit"te! Eul
de copil este cel c"re6 se %ucur$/ se (ntriste"3$/ r+de/ pl+nge/ respinge/ "re )"nte3ii/ "re pre)erine/
"re neliniti/ se (n)urie d"r po"te )i i6/ Emic tir"nE/ necontrol"t/ egocentric/ m"nipul"tor!
A" cum "m "r$t"t/ (n )iec"re perso"n$ se de3*olt$ cele trei st$ri "le Eului! St$rile
Eului conin g+nduri i r"ion"mente/ emoii i sentimente/ norme i comport"mente! Nici
un" dintre ele nu este m"i %un$ s"u m"i import"nt$ dec+t celel"lte dou$! O %un$ "d"pt"re
presupune "ctu"li3"re" Eului potri*it situ"iei (n c"re ne ")l$m! (n )uncie de tipul de educ"ie
din )"milie i co"l$/ cele trei st$ri "le Eului se de3*olt$ "rmonios s"u (n disproporie! Din
ne)ericire/ prin modele i str"tegii educ"ti*e ne"dec*"te/ se hipertro)i"3$ un" dintre
dimensiuni (n de)"*o"re" celorl"lte "cest lucru po"te )i const"t"%il "t+t l" copil i "dolescent
c+t i l" "dult i *+rstnic&! De e=emplu/ o educ"ie rigid$/ plin$ de constr+ngeri po"te duce l"
e="cer%"re" Eului de p$rinteB o educ"ie e=cesi* de li%er"l$ s"u de protecto"re conduce l"
"ugment"re" Eului de copiii .$rintele/ pro)esorul/ "dultul (n gener"l/ tre%uie s$ (ncerce s$
o)ere modele comport"ment"le c"re s$ demonstre3e copilului i ele*ului echili%rul celor trei
structuri! Este de dorit c" un pro)esor s$ "r"te ele*ilor s$i c$ tie s$ r+d$/ s$ glume"sc$/ s$ se
simt$ %ine/ c$ "re neliniti i temeriB im"gine" cl"sic$ " d"sc$lului Edin sp"tele c"tedreiE/
in"%ord"%il/ doct/ cu rol e=clusi* de in)orm"re i e*"lu"re/ tre%uie s$ de*in$ un" *etust$/ un
clieu de g$sit do"r (n c$rile de istori" ped"gogiei Comunic"re" po3iti*" >(ntre/ dou$ s"u m"i
0'
multe perso"ne necesit$ o Comunic"re p"r"lel$ (ntre structuri *e3i )igur" 1!5&! C+nd/ de
e=emplu/ r$spund cu Eul p"rent"l unei perso"ne c"re mi s>" "dres"t cu Eul de copil/
comunic"re" se %loche"3$B "m r$spuns unei emoii/ dorine cu o regul$ s"u restricie!
?r"n3"ciile p"r"lele sunt chei" succesului (n comunic"re! Armoni" celor trei st$ri i
"ctu"li3"re" lor "dec*"t$ situ"iei sunt o condiie pentru st"re" no"str$ de %ine/ copil s"u
"dult/ pro)esor s"u ele*!
Concluzii
'! .erson"lit"te" este un proces/ ce se de3*olt$ de>" lungul (ntregii e=istene!
,! ;iec"re segment "l e=istenei tre%uie (neles c" o re3ult"nt$ " et"pelor c"re (l preced!
-! Acest progres continuu de model"re " person"lit$ii/ prin inter"ciune" susinut$ "
)"ctorilor genetici component" motenit$& cu )"ctorii de mediu component" do%+ndit$&/
po"te )i (neles cel m"i %ine prin "n"li3" )iec$rui" din ni*elurile de )uncion"re "
person"lit$ii um"ne6 cogniti*/ emoion"l/ comport"ment"l i %iologic/ precum i prin
coro%or"re" lor!
Capitolul 4
AUTOCUNOA,TERE ,I DE=VOLTARE PERSONALA
4.1. P$in)ipiil' p&i<olo0i'i )'nt$at' p' p'$&oan
Cuno"tere" i "ccept"re" de sine sunt *"ri"%ile )und"ment"le (n )uncion"re" i
"d"pt"re" optim$ l" mediu soci"l/ (n meninere" s$n$t$ii ment"le i emoion"le/ ;"mili" i
Aco"l" sunt instituiile cheie c"re cree"3$ c"drul (n c"re copii i "dolescenii se pot de3*olt"
"rmonios (n )uncie de interesele i "ptitudinile proprii! ;"mili" i co"l" de*in "st)el locul
predilect unde ele*ul (ncepe s$ se descopere pe sine/ s$ (i conture3e o im"gine despre
propri" perso"n$/ s$ (i de3*olte (ncredere" (n sine! Un copil s"u "dolescent "re ne*oie s$
simt$ c$ nu este neces"r c" el s$ )ie premi"nt s"u olimpic pentru " )i iu%it/ "ccept"t i
respect"t! A)eciune"/ "preciere"/ respectul nu tre%uie condiion"te de per)orm"ne col"re
s"u de "lt$ n"tur$ e=! sporti*e&! At+t timp c+t co"l" se *" r"port" "preci"ti* do"r l" ele*ii
per)orm"ni/ pentru m"7orit"te" ele*ilor e" r$m+ne o instituie c"re E"menin$E im"gine" de
sine i st"re" de %ine! Respectul/ "preciere"/ recompens" sunt stimuli ce (ncur"7e"3$
de3*olt"re" person"l$/ pre*in i remedi"3$ "titudini i comport"mente de)icit"re s"u
pro%lem"tice! Con)orm psihologiei um"niste de3*olt"t$ de C"rl Rogers i A%r"h"m
2"sloU/)iec"re perso"n$ este *"loro"s$ (n sine! .rin n"tur" s" um"n$/ "re c"p"cit"te" de " se
de3*olt" i de ">i "lege propriul destin/ de ">i *"lid" c"lit$ile i c"r"cteristicile po3iti*e (n
m$sur"V (n c"re mediul cree"3$ condiiile de "ctu"li3"re " sinelui! Accept"re" necondiion"t$
indi)erent de per)orm"ne& i g+ndire" po3iti*$ con*ingere" c$ )iec"re perso"n$ "re ce*"
%un& sunt "titudini c"re )"*ori3e"3$ de3*o?t"re" pe)son"l$! Aceste "titudini )und"ment"le/
"l$turi de emp"tie/ respect/ c$ldur$/ "utenticit"te i congruen$ pre3ent"te (n c"pitolul -& sunt
condiii eseni"le nu num"i pentru un %un psiholog s"u pro)esor>consilier! Este de dorit c"
"titudinile enumer"te s$ de*in$ repere comport"ment"le pentru )iec"re p$rinte/ pro)esor i
educ"tor! (n*$$m+ntul modern/ centr"t pe ele*/ "re c" )iloso)ie teori" psihologiei um"niste
i"r principiile s"le "plic"ti*e sunt6 )iec"re ele* este unic i "re o indi*idu"lit"te proprieB
)iec"re ele* dorete s$ se simt$ respect"tB nu pretinde "titudini i comport"mente simil"re din
p"rte" ele*ilorB respect$ di)erenele indi*idu"leB (ncur"7e"3$ di*ersit"te"B nu gener"li3e"3$
comport"mentele prin etichete person"le i c"r"cteri3$ri glo%"le "le perso"neiB e*"lue"3$
0,
do"r comport"mentul speci)icB e=prim$ deschis (ncredere" (n c"p"cit"te" de schim%"re
po3iti*$B nu )"ce economie (n "precieri po3iti*e "le comport"mentelor ele*ilorB su%lini"3$
rolul stimei de sine c" premis$ (n de3*olt"re" person"l$B recuno"te rolul eseni"l "l
sentimentului de *"lo"re person"l$ (n s$n$t"te" ment"l$ i emoion"l$!
4.(. Cunoa;t'$'a %' &in' ;i i"a0in'a %' &in'
Cuno"stere" de in" se de3*olt$ od"t$ cu *+rst" i cu e=perienele prin c"re trecem! .e
m$sur" ce perso"n" "*"nse"3$ (n et"te/ do%+ndete o c"p"cit"te m"i m"re i m"i "cur"t$ de
"uto>re)le=ie! ?otui/ niciod"t$ nu *om pute" ")irm" c$ ne cuno"tem pe noi (nine in
tot"lit"teB cuno"tere" de sine nu este un proces c"re se (ncheie od"t$ cu "dolescen" s"u
tineree"! Con)runt"re" cu e*enimente di*erse po"te sco"te l" i*e"l$ dimensiuni noi "le
persn"lit$tii s"u le de3*olt$ pe cele su%dimension"te! Cuno"tere" de sine este un proces
cogniti*/ ")ecti* i moti*"ion"l ce suport$ in)luene puternice de mediu! O im"gine de sine
se re)er$ l" tot"lit"te" percepiilor pri*ind "%ilit$ile "titudinile si cunostintele
temper"ment"le person"le/ Im"gine" de sine po"te )i (nele"s$ c" o repre3ent"re ment"l$ "
propriei perso"ne s"u c" o structur$ org"ni3"t$ de cunotine decl"r"ti*e despre sine c"re
ghide"3$ comport"mentul soci"l! Alt)el spus/ im"gine" de sine presupune contienti3"re" "
Ecine sunt i " Ecee" ce pot s$ )"c euE! Im"gine" de sine in)luene"3$ "t+t percepi" lumii c+t
i " propriilor comport"mente! O perso"n$ cu o im"gine de sine s$r"c$ s"u neg"ti*$ *" tinde
s$ g+nde"sc$/ s$ simt$ i s$ se comporte neg"ti*! De e=emplu/ un ele* c"re se percepe pe sine
c" o perso"n$ interes"nt$/ *" percepe lume" din 7urul s$u i *" "cion" complet di)erit )"$ de
un "lt ele* c"re se *ede pe sine drept o perso"n$ "nost$! Im"gine" de sine nu re)lect$
(ntotde"un" re"lit"te"! O "dolescent$ cu o (n)$i"re )i3ic$ "tr"cti*$ se po"te percepe c" )iind
ur+t$ i gr"s$ i in*ers! Cuno"tere" de sine i )orm"re" im"ginii de sine sunt procese
comple=e ce implic$ m"i multe dimensiuni!im"gine" de sine o structur$ omogen$/ (n c"drul
im"ginii de sine )"cem distinci" ntre Eul sinele& re"l/ Eul sinele& *iitor i Eul inele&
ide"l! Eul re"l s"u Eul "ctu"l este re3ult"tul e=perienelor no"stre/ c"drului soci"l i
cultur"l (n c"re tr$im!
Eul re"l cuprinde6
D -ul fizic6 structure"3$ de3*olt"re"/ (ncorpor"re" i "ccept"re" propriei corpor"lit$i!
Im"gine" corpor"l$ se re)er$ l" modul (n c"re perso"n" se percepe pe sine i l" modul (n c"re
e"Iel crede c$ este perceput de ceil"li! Cu "lte cu*inte/ im"gine" corpor"l$ determin$ gr"dul
(n c"re te simi con)ort"%il (n i cu corpul t$u! D"c$ im"gine" ide"l$ " Eului corpor"l este
puternic in)luen"t$ de )"ctori cultur"li i soci"li e=! st"nd"rde de siluet$& i nu corespunde
Eului )i3ic/ po"te gener" sentimente de nemulumire/ ne(ncredere/ )urie/ i3ol"re! Discrep"n"
dintre Eul )i3ic re"l i cel culti*"t de m"ss>medi" determin$ num$rul m"re de tul%ur$ri de
comport"ment "liment"r de tip "norectic (n r+ndul "dolescentelor! (n )iec"re "n/ (n St"tele
Unite "le Americii/ peste ,<<!<<< de tinere )ete decede"3$ din c"u3" "nore=iei! Orele de
consiliere pot s$ *i3e3e de3*olt"re" l" )ete " unei im"gini corpor"le re"liste i " c"p"cit$ii de
"n"li3$ critic$ " st"nd"rdelor impuse de lume" modei/ mu3icii i )ilmului! Nu este de negli7"t
nici num$rul tot m"i m"re "l %$ieilor c"re recurg l" su%st"ne "n"%oli3"nte pentru " c+tig"
"rti)ici"l (n greut"te i m"s$ muscul"r$!
0-
D -ul cognitiv se re)er$ l" modul (n c"re inele recepte"3$ i structure"3$ coninuturile
in)orm"ion"le despre sine i lume/ i l" modul (n c"re opere"3$ cu "ceste"! Sunt perso"ne
c"re rein i re"ctu"li3e"3$ do"r e*"lu$rile neg"ti*e despre sine/ "lii le reprim$/ i"r unii le
ignor$! Unii dintre noi )"cem "tri%uiri interne pentru e*enimente neg"ti*e/ "st)el (nc+t ne
"utoculp"%ili3$m perm"nent/ (n timp ce "lii )"c "tri%uiri e=terne pentru ">i menine
im"gine" de sine po3iti*$! Unele sunt perso"ne "n"litice/ (n timp ce "ltele sunt sintetice! (n
c"drul Eului cogniti* includem i memori" "uto%iogr")ic$/ cu to"te consecinele pe c"le le
implic$ "supr" person"lit$ii!
D -ul emoional 1-ul intim sau -ul privat& sinteti3e"3$ tot"lit"te" sentimentelor i emoiilor
)"$ de sine/ lume i *iitor! De multe ori/ perso"n" nu dorete s$ (i de3*$luie sinele
emoion"l dec+t unor perso"ne )o"rte "propi"te/ )"milie/ prieteni/ rude! Cu c+t o perso"n$ "re
un Eu emoion"l m"i st"%il cu "t+t *" percepe lume" i pe cei din 7ur c" )iind un mediu sigur/
c"re nu "menin$ im"gine" de sine! Autode3*$luire" emoion"l$ nu este perceput$ c" un
proces risc"nt s"u dureros! (n gener"l/ Eul emoion"l "l "dolescenilor este l"%il! Cur"7ul/
%r"*ur"/ neg"re" oric$rui pericol pot "ltern" cu "n=iet$i i neliniti e=treme! Copiii i
"dolescenii tre%uie "7ut"i s$>i de3*olte "%ilit"te" de " identi)ic" emoiile tr$ite i de " le
e=prim" (ntr>o m"nier$ potri*it$ situ"iei/ )$r$ te"m" de ridicol s"u de ">i e=pune
Esl$%iciunileE! Inteligen" emoion"l$ nu conture"3$ "ltce*" dec+t tocm"i "ce"st$ "%ilit"te
*e3i )iele - i 0 din "ne=e&!
+ -ul social 1-ul interpersonal2 este "ce" dimensiune " person"lit$ii pe c"re suntem dispui
s$ o e=punem lumiiB este E*itrin"E perso"nei! D"c$ recurgem l" comp"r"ii cu lume"
pl"ntelor/ putem spune c$ unii dintre noi "*em un Eu soci"l de tip Ec"ctusE m$ simt (n
sigur"n$ do"r c+nd sunt o)ensi* i %elicos&/ "lii c" o Emimo3$E "titudine" de)ensi*$ este
ce" c"re (mi con)er$ protecie& s"u c" o pl"nt$ c"re (n)lorete s"u se usuc$ (n )uncie de
mediul (n c"re tr$iete re"cione3 (n concord"n$ cu lume" (ncon7ur$to"re&! Cu c+t
discrep"n" dintre Eul emoion"l i cel soci"l este m"i m"re/ cu "t+t gr"dul de m"tur"re "l
perso"nei este m"i mic! O perso"n$ im"tur$ se *" purt" (n gener"l (ntr>un "numit mod "c"s$/
(ntre prietenii "propi"i i (n "lt mod c"re s$ o securi3e3e& (n c"drul inter"ciunilor soci"le!
D Eul spiritu"l re)lect$ *"lorile i 7"lo"nele e=isteni"le "le unei perso"ne! Ace"st$
perspecti*$/ perso"nele pot )i c"r"cteri3"te c" )iind pr"gm"tice/ ide"liste/ religio"se/ "ltruiste/
p"ci)iste!
D Eul *iitor Eul posi%il& *i3e"3$ modul (n c"re perso"n" (i percepe poteni"lul de de3*olt"re
person"l$ i se proiecte"3$ (n *iitor! Eul *iitor (ncorpore"3$ repertoriul "spir"iilor/
moti*"iilor i scopurilor de dur"t$ medie i lung$! Eul *iitor este o structur$ import"nt$ de
person"lit"te deo"rece "cione"3$ c" )"ctor moti*"ion"l (n comport"mentele de "%ord"re
str"tegic$/ i (n "cest c"3 de*ine Eul dorit! Eul *iitor (ncorpore"3$ i posi%ilele dimensiuni
nepl$cute de c"re ne este te"m$ s$ nu le de3*olt$m (n timp de e=! "lcoolic/ singur/ eu"t& i
(n "cest c"3 po"rt$ denumire" de Eu temut! Eul *iitor s"u posi%il )ie el dorit s"u temut&
deri*$ din com%in"re" repre3ent$rilor trecutului cu "le *iitorului! O perso"n$ optimist$ *"
contur" un Eu *iitor domin"t de Eul dorit/ pentru c"re (i *" mo%ili3" resursele moti*"ion"le
i cogniti*eB Eul temut/ comport"mentele e*it"ti*e i emoiile neg"ti*e *or c"r"cteri3" o
00
perso"n$ pesimist$! Import"n" Eului *iitor (n structur" de person"lit"te/ su%lini"3$ rolul
)"miliei i "l colii (n de3*olt"re" l" copii " "titudinii optimiste )"$ de propri" perso"n$ i
lume! Optimismul este energi3"nt/ directi* i constructi*/ d$ un sens i scop *ieii! Spre
deose%ire de optimism/ pesimismul "re un e)ect inhi%iti*/ %loc"nt/ e*it"ti* i destructi* i
po"te determin" st"re" de "lien"re! ;iec"re dintre "ceste dou$ Eu>ri *iito"re "re "t""t un set
emoion"l > (ncredere/ %ucurie/ pl$cere/ (n c"3ul Eu>lui doritB "n=iet"te/ )urie/ depresie/ (n
c"3ul Eu>lui temut! Structur" Eu>lui *iitor i )unci" lui moti*"ion"l$ implic$ ne*oi" de "
)i="/ " su%lini" i " (nt$ri "spectele po3iti*e "le ele*ului i de " e*it" etichet$rile neg"ti*e c"re
"ncore"3$ copilul (n "cele tr$s$turi i comport"mente neg"ti*e! .utem *i3u"li3" etichet$rile
neg"ti*e/ c"re sunt de multe ori )olosite de c$tre "duli cu %un$ intenie d"r cu re" tiin$/ (n
im"gine" unor pietre leg"te de picio"rele copilului c"re tre%uie s$ (no"te (ntr>un r+u!
EAne=+ndu>iE "ceste pietre/ nu (i d$m copilului multe "nse s$ i"s$ din r+u! Eul *iitor/ prin
component" s" de3ir"%il$ dorit$& este sim%olul sper"nei/ i prin urm"re "re o import"nt$
)uncie de "uto>regl"re! ?otod"t$/ Eul *iitor/ prin component" s" "n=iogen$ de temut& este
semnul ne(ncrederii i "re e)ecte de distorsion"re! Deci/ "dultul (n rolul s$u de educ"tor po"te
opt" (ntre " (ntreine sper"nele copiilor i tinerilor prin e*"lu$ri po3iti*e/ oric+t de mici "r )i
"ceste"& s"u ne(ncredere" prin e*"lu$ri neg"ti*e/ chi"r d"c$ "ceste" sunt )$cute (n scop de
stimul"re&! ?re%uie )$cut$ distinci" dintre Eul *iitor i Eul ide"l! Eul ide"l este cee" ce ne>
"m dori s$ )im/ d"r (n "cel"i timp suntem contieni c$ nu "*em resurse re"le s$ "7ungem!
Eul *iitor este cel c"re po"te )i "tins/ pentru c"re putem lupt" s$ (l m"teri"li3$m/ i prin
urm"re ne mo%ili3e"3$ resursele propriiB Eul ide"l este/ c" multe dintre ide"luri/ o himer$!
C+nd ne "propiem s"u chi"r "tingem "" numitul ide"l/ re"li3$m c$ dorim "ltce*" i "cel
"ltce*" de*ine ide"l! Alteori/ Eul ide"l nu po"te )i niciod"t$ "tins de e=emplu/ o "dolescent$
cu o (n$lime mic$ c"re *i3e"3$ s$ "i%$ st"tur" i siluet" unui m"nechin&! D"c$ o perso"n$ se
*" c"nton" (n dec"l"7ul dintre Eul re"l i cel ide"l "re multe "nse s$ tr$i"sc$ o perm"nent$
st"re de nemulumire de sine/ )rustr"re i chi"r depresie! Domin"re" im"ginii de sine de c$tre
Eul ide"l este un )enomen destul de )rec*ent l" "dolesceniB ei doresc s$ de*in$ perso"ne c"
2"don" s"u #r"d .itt i se simt tot"l de3"m$gii de propri" person"lit"te i *i"$! Este %ine
c" "dolescenii s$ (n*ee s$ )"c$ di)eren" dintre Eul ide"l i Eul *iitor/ cel din urm$
conin+nd elemente re"liste/ deci re"li3"%il! Eul ide"l po"te "*e" un rol po3iti* do"r (n
m$sur" (n c"re 7"lone"3$ tr"iectori" Eului *iitor i nu se interpune c" o )in"lit"te dorit$!
4... M'to%' %' auto)unoa;t'$'
Elemente e=terne i interne c"re concur$ l" )orm"re" im"ginii de sine
EGt'$n'5
D A7ut"i copilul i "dolescentul s$ se descopere pe sine
D (ncur"7"i "utore)le=i"
D A7ut"i tinerii s$ (i identi)ice structurile Eului
D Discut"i cu ele*ii modul (n c"re structurile Eului le in)luene"3$ con*ingerile/ emoiile i
comport"mentele
D 4"lori3"i "spectele po3iti*e "le copilului i "dolescentului Interne6
01
D O%ser*"re" propriilor g+nduri/ emoii/ comport"mente
D In)orm"ii *er%"le i non*er%"le primite de l" "lte perso"ne
D An"li3" retrospecti*$ " tr"iectului de *i"$
D Estim"re" resurselor indi*idu"le i soci"le
D Identi)ic"re" intereselor
D An"li3" "spir"iilor i scopurilor
D Identi)ic"re" priorit$ilor
D An"li3" *"lorilor person"le
O metod$ e)icient$ de cuno"tere de sine este "" numit" tehnic$ SZ[? inii"lele de
l" cu*intele din lim%" engle3$ strengths \ puncte t"ri/ Ue"Pness \ puncte sl"%e/ opportunities
\ oportunit$i/ thre"ts \ "menin$ri& *e3i )i" 1 din "ne=e&! 2etod" presupune identi)ic"re"
de c$tre ele*6
'! " c+t m"i multe puncte t"ri (n person"lit"te" s"/ (n con*ingerile/ "titudinile i
comport"mentele s"le de e=emplu6 nu )ume3/ (mi pl"ce n"tur"/ "m muli prieteni/ iu%esc
"nim"lele/ sunt *esel i optimist/ "m umor/ dorm %ine/ m$ simt iu%it de p$rini etc&B este
import"nt c" ele*ul s$ nu considere Epuncte t"riE do"r c"lit$i deose%ite s"u succese m"ri de
e=!6 sunt primul (n cl"s$/ "m c+tig"t concursul 7udee"n de "tletism&B
,! " dou$ s"u trei puncte sl"%e pe c"re "r dori s$ le diminue3e c+t de cur+nd s"u po"te chi"r s$
le elimine sunt de3ordon"t/ m$ irit uor&B nu este neces"r s$ se epui3e3e list" cu puncte sl"%e
person"le! Ele*ii se pot )oc"li3" l" un "numit moment do"r pe un"/ dou$/ m"=im trei
ne"7unsuri person"leB scopul este de " (ncerc" c" "ceste" s$ )ie dep$ite i nu c" ele*ul s$ se
simt$ copleit de ele! Este import"nt s$ e*it$m etichet"re" lor c" de)ecteB cu*+ntul ne"7uns
s"u punct sl"% permite ele*ului s$ perce"p$ posi%ilit"te" de remediere! .unctele sl"%e s$ nu
)ie descrise (n termeni gener"li de e=emplu6 nu sunt %un/ nu sunt inteligent/ nu sunt generos&
ci s$ )ie oper"ion"li3"te (n "specte m"i concrete/ o%ser*"%ile de e=emplu6 "m re3ult"te
col"re sl"%e l" chimie&B
-! " oportunit$ilor pe c"re se po"te %"3" (n de3*olt"re" person"l$ de e=emplu6 "m un )r"te
m"i m"re c"re m$ "7ut$/ "m prieteni suporti*i/ "m p$rini c"re m$ iu%esc/ "m c"mer" me"/
(n*$ l" o co"l$ %un$/ "m resurse )in"nci"re/ "m "cces l" multe in)orm"ii&B se *" discut"
modul (n c"re "ceste oportunit$i pot i tre%uie s$ )ie )olositeB
0! " "menin$rilor c"re pot periclit" )orm"re" unei stime de sine po3iti*$ de e=!6 renun uor/
con)licte (n )"milie/ p$rini di*or"i/ situ"ie )in"nci"r$ prec"r$/ p$rinte deced"t/ %o"l$
cronic$&B se *" discut" modul (n c"re "ceste "menin$ri pot s$ in)luene3e stim" de sine/ d"c$
sunt "menin$ri re"le s"u im"gin"re i c$ile prin c"re pot )i ele dep$ite! Acee"i tehnic$
po"te )i utili3"t$ i (n "lte *"ri"nte > de e=emplu/ p"tru colegi sunt rug"i s$ re"li3e3e
e*"lu$rile de tip SZO? pentru cel de>"l cincile" coleg din grupul de lucru/ respect+nd
"cele"i principii enumer"te m"i sus! Se *or discut" (n grup e*"lu$rile/ dup$ c"re rolurile se
in*erse"3$/ "st)el (nc+t )iec"re ele* s$ prime"sc$ e*"lu$ri SZO? de l" grupul s$u de lucru!
Se recom"nd$ tehnic" SZO? pentru "n"li3" oric$rei pro%leme cu c"re un ele*Iun grup de
ele*i se con)runt$ i " resurselor i punctelor *ulner"%ile (n re3ol*"re" ei!
05
.entru "cti*it$ile de "utocuno"tere/ *e3i )iele 5>', din "ne=e!
5!0! Autocuno"tere i intercuno"tere
Comunic"re" interperson"l$ este un" dintre sursele de "utocunotere! Un cunoscut
model teoretic c"re e=plic$ rel"i" "utocuno"tere > intercuno"tere este cel numit E)ere"str"
lui Soh"riE )igur" 5!'&! 2odelul ne "7ut$ s$ (nelegem propori" dintre in)orm"iile pe c"re le
tim noi despre noi (nine/ c"p"cit"te" no"str$ de "uto>de3*$luire i modul (n c"re ne percep
"lii! 2odelul "re )orm" unei )erestre/ (n c"re )iec"re din cele p"tru 3one "re o "numit$
semni)ic"ie! .rim" 3on$ cuprinde "cele in)orm"ii c"re (mi sunt "ccesi%ile "t+t mie c+t i
celorl"li! Ace"st$ 3on$ este denumit$ E)ere"str" deschis$E "t+t pentru mine c+t i pentru
ceil"li&! Ce" de>" dou" 3on$ cuprinde in)orm"ii pe c"re ceil"li le>"u sesi3"t l" mine/ )$r$ c"
eu s$ )iu contient de ele! Ast)el o perso"n$ po"te ")l" m"i multe despre sine prin "teni"
"cord"t$ )eed>%"cP>ului pe c"re (l d"u celel"lte perso"ne! Kon" " trei" cuprinde in)orm"ii pe
c"re num"i eu le contienti3e3 i le tiu despre mine/ d"r nu sunt dispus s$ le e=teriori3e3B ele
sunt/ prin urm"re/ in"ccesi%ile pentru celel"lte perso"ne! Aceste in)orm"ii de*in pu%lice do"r
(n situ"i" (n c"re perso"n" dorete "cest lucru/ prin "uto>de3*$luiri! Kon" " p"tr" cuprinde
in)orm"ii c"re nu (mi sunt "ccesi%ile nici mie/ nici celorl"li! .ot "cces" "ceste in)orm"ii/
pot s$ ")lu m"i multe despre mine/ do"r d"c$ (mi de3*olt "%ilit$ile de "utocuno"tere unul
dintre o%iecti*ele )und"ment"le "le orelor de consiliere i orient"re&! Dimensiunile E)erestreiE
sunt rel"ti*e/ (n )uncie de st"re" ")ecti*$ " perso"nei/ n"tur" rel"iei cu interlocutorul/
su%iectul (n discuie!
In)orm"ii pe c"re le tiu
despre mine
In)orm"ii pe c"re nu le "m
despre mine
In)orm"ii "ccesi%ile
"ltor"
I! Deschis c$tre mine II! nchis c$tre mine
In)orm"ii in"ccesi%ile
"ltor"
III! nchis c$tre "lii I4! #loc"t
;igur" 5!'! ;ere"str" lui Soh"ri
E=ist$ m"i multe stiluri de "utode3*$luire i recept"re de )eed>%"cP de l" "lii! Stilul I
descrie o perso"n$ c"re nu este recepti*$ l" )eed>%"cP>ul celorl"li d"r nici nu este interes"t$
s$ )"c$ de3*$luiri person"le! .erso"n" p"re necomunic"ti*$ i dist"nt$! Stilul II descrie o
perso"n$ c"re este deschis$ l" primire" )eed>%"cP>urilor de l" celel"lte perso"ne d"r nu este
interes"t$ (n "uto>de3*$luiri *olunt"re! O "st)el de perso"n$ este reinut$ (n "uto>de3*$luiri/
pentru c$ nu "re (nc$ su)icient$ (ncredere (n ceil"li! .o"te s$ )ie deschis$ i s$>i "sculte
interlocutorul )$r$ (ns$ " se e=prim" pe sine )o"rte mult! Stilul III descrie perso"nele c"re
sunt li%ere (n "uto>de3*$luiri d"r c"re nu (ncur"7e"3$ )eed>%"cP>ul celorl"li! C" i perso"nele
cu stilul II "ceste" sunt (n gener"l perso"ne c"re nu "u (ncredere (n opini" celorl"li! Nu sunt
interes"te s$ cuno"sc$ opini" celorl"li despre ei (nii/ reduc+nd c"p"cit"te" de
"utocuno"tere! Stilul I4 descrie o perso"n$ c"re este deschis$ l" "uto>de3*$luiri i l"
08
primire" de )eed>%"cP din p"rte" celorl"li! Are (ncredere (n opini" celorl"li i (n opini"
person"l$/ de*enind "st)el %un comunic"tor! Autode3*$luire" este un tip de comunic"re
speci)ic$ m"i "les rel"iilor "propi"te de comunic"re! C"r"cteristicile "uto>de3*$luirii pot )i6
"& "p"rii" (n di"de " "uto>de3*$luirilor > cele m"i multe "uto>de3*$luiri se re"li3e"3$ (n grup
restr+nsB de "cee" este indic"t c" pro)esorul s$ nu ce"r$ ele*ilor s$ )"c$ de3*$luiri person"le
(n grup m"reB %& "uto>de3*$luirile "p"r de o%icei (n conte=tul unor rel"ii interperson"le
po3iti*e/ chi"r d"c$ mes"7ul tr"nsmis nu este (ntotde"un" po3iti*B c& "utode3*$luirile "p"r de
cele m"i multe ori (n timp/ dup$ ce rel"iile se m"turi3e"3$ i cree"3$ un sentiment de
sigur"n$ i "ccept"re! 2odelul lui Soh"ri po"te )i utili3"t l" or" de consiliere c" un e=erciiu
de introspecie " "%ilit$ilor de comunic"re pe c"re le de3*olt$ ele*ii cu di)erite perso"ne!
Ast)el ele*ii (i pot re"li3" propri" E)ere"str$E )"$ de di)erite perso"ne cu scopul
"utocuno"terii i identi)ic$rii elementelor de comunic"re pe c"re tre%uie s$ i le
(m%un$t$e"sc$!
5!1! Stim" de sine
In str+ns$ leg$tur$ cu im"gine" de sine se ")l$ stim" de sine! Stim" de sine este o dimensiune
)und"ment"l$ pentru orice )iin$ um"n$/ indi)erent c$ este copil/ "dult s"u *+rstnic/ indi)erent
de cultur$/ person"lit"te/ interese/ st"tut soci"l/ "%ilit$i! Stim" de sine se re)er$ l" modul (n
c"re ne e*"lu$m pe noi (nine/ c+t de E%uniE ne consider$m comp"r"ti* cu propriile
e=pect"ne s"u cu "lii! Stim" de sine este dimensiune" e*"lu"ti*$ i ")ecti*$ "
im"ginii de sine!
Stim" de sine po3iti*$ este sentimentul de "uto"preciere i (ncredere (n )orele proprii!
Copiii cu stim$ de sine sc$3ut$ se simt ne*"loroi i "u )rec*ente tr$iri emoion"le neg"ti*e/
de cele m"i multe ori c"u3"te de e=periene neg"ti*e! S"rcin" "dulilor este de " identi)ic"
"ceste c"r"cteristici "le stimei de sine sc$3ute i de ">i de3*olt" copilului "%ilit"te" de ">i
modi)ic" "titudinile neg"ti*e )"$ de sine! Copiii g+ndesc deseori despre sine Enu sunt %un de
nimicE/ Enimeninu m$ pl"ceE/ Esunt ur+tE/ Esunt un prost!E In consecin$/ "dulii tre%uie s$>i
"7ute s$ (i construi"sc$ s"u s$ (i (nt$re"sc$ stim" de sine/ "st)el (nc+t s$ se simt$ )iine
um"ne *"loro"se!
E=ist$ o rel"ie de c"u3"lit"te (ntre )orm"re" stimei de sine l" ele*i i "ccept"re"
necondiion"t$ c" "titudine " pro)esorul s"u "dultului (n gener"l! 2es"7ul de *"lo"re i
unicit"te tr"nsmis de "dult este )o"rte import"nt (n pre*enire" ne(ncrederii (n sine! Un eec nu
tre%uie perceput c" un simptom "l non>*"lorii/ ci c" o situ"ie ce tre%uie re3ol*"t$!
.entru precol"ri surs" ce" m"i import"nt$ pentru )orm"re" stimei de sine o constituie
e*"lu$rile p$rinilor! 2es"7ele tr"nsmise de "ceti" sunt interiori3"te de c$tre copil/
conduc+nd l" sentimentul de in"dec*"re s"u "dec*"re c" perso"n$! Eecul p$rinilor (n "
di)ereni" (ntre comport"ment i perso"n$ etichet"re" copilului dup$ comport"ment& duce l"
)orm"re" unui im"gini de sine neg"ti*e! Al$turi de "ce"st$ distincie )und"ment"l$
comport"ment > perso"n$& "lte mes"7e pot in)luen" neg"ti* im"gine" de sine c"6 gesturile de
inter3icere/ "menin$rile cu "%"ndonul ED"c$ nu )"ci!!! nu te m"i iu%esc!]&/ de)icite "le
stilului de rel"ion"re p$rinte > copil! L" copiii col"ri rel"i" e*enimente > stim$ de sine "re
un c"r"cter circul"r i surs" de )orm"re " stimei de sine se e=tinde l" grupul de prieteni/
co"l$/ "lte perso"ne din *i"" lor! Un o%iecti* import"nt "l orelor de consiliere este (n*$"re"
09
modului de )orm"re " stimei de sine i " rel"iei dintre g+nduri cogniii& >comport"mente i
emoii!
O stim$ de sine po3iti*$ i re"list$ de3*olt$ c"p"cit"te" de " lu" deci3ii respons"%ile si
"re c"p"cit"te" de " )"ce/ )"" presiunii grupului! Im"gine" de sine se de3*olt$ pe p"rcursul
*ieii din e=perienele pe c"re le "re copilul i din "ciunile pe c"re le re"li3e"3$ i l" c"re
p"rticip$! E=perienele din timpul copil$riei "u un rol eseni"l (n de3*olt"re" im"ginii de sine!
Ast)el/ succesele i eecurile din copil$rie precum i mod"lit$ile de re"cie " copilului l"
"ceste" de)inesc im"gine" pe c"re o "re copilul despre el! Atitudinile p$rinilor/ "le
pro)esorilor colegilor/ )r"ilor/ prietenilor/ rudelor contri%uie l" cre"re" im"ginii de sine "
copilului!
Ele*ii cu o stim$ de sine po3iti*$ !!! (i "sum$ respons"%ilit$i E.ot s$ )"c "cest
lucru!E&B se comport$ independent E2$ descurc singur!E&B sunt m+ndri de re"li3$rile
lor ESunt m+ndru pentru c$ !!!E ESunt import"nt!E&B re"li3e"3$ )$r$ pro%leme s"rcini noi
ESunt con*ins c$ pot s$ )"c "cest lucru!E&B (i e=prim$ "t+t emoiile po3iti*e c+t i pe cele
neg"ti*e E(mi pl"ce de mine "" cum sunt!E/ QSunt sup$r"t c+nd *or%eti "" cu mine!E&B o)er$
"7utor i spri7in celorl"li colegi EAm ne*oie de "7utorul t$u6Q&!
E=perienele din copil$rie c"re de3*olt$ o im"gine de sine echili%r"t$6 este (ncur"7"t/
l$ud"tB este "scult"tB i se *or%ete cu respectB i se "cord$ "tenie i este (m%r$i"tB "re
per)orm"ne %une (n "cti*it$ile e=tr"col"re sport/ desen/ pictur$/ te"tru& s"u co"l$B "re
prieteni de (ncredere!
Ele*ii cu o stim$ de sine sc$3ut$ !!! sunt nemulumii de )elul lor de " )i ENu sunt %un de
nimic!E/ ENu sunt (n st"re s$ )"c "st" E/ ENu "m nici o c"lit"te! E&B e*it$ s$ re"li3e3e s"u s$ se
implice (n s"rcini noi ENu *oi )i (n st"re s$ i"u e="menul!E&B se simt neiu%ii i ne*"loroi
ESunt "ntip"tic!E! ENu m$ pl"ce nimeni!E ESun tplictisitor!E&B (i %l"me"3$ pe ceil"li pentru
nere"li3$rile lor E.ro)esorul " )ost nedrept cu mine!E&B pretind c$ sunt indi)ereni emoion"l
ENu m$ interese"3$ c$ "m lu"t not" 0 l"!!!!E&B nu pot toler" un ni*el mediu de )rustr"re ENu
tiu cum s$ re3ol* pro%lem"!E/ ENu pot s$ in *$!Q&B sunt uor in)luen"%ili E.rietenii mei
credc$ este %ine s$ )ume3i@Q&B
E=perienele din copil$rie c"re )orme"3$ o im"gine de sine sc$3ut$6
D este des critic"t ED"c$ cine*" m$ critic$/ (nse"mn$ c$ sunt prost i ridicol!E&B
D i se *or%ete pe un ton ridic"t se ip$&B
D este ignor"t/ ridiculi3"t ENu tre%uie s$ )"ci greeli!E&B
D ceil"li p$rini/ pro)esori& "te"pt$ s$ )ie (ntotde"un" Eper)ectE E?re%uie s$ )iu competent/
s$ "m note m"ri pentru c" p$rinii mei s$ m$ iu%e"sc$!E&B
D "re eecuri (n "cti*it$ile e=tr"col"re s"u col"re ED"c$ prietenii s"u colegii mei nu m$
pl"c nu "m nici o *"lo"re"&B
D comp"r"ii )rec*ente (ntre )r"iB
0:
D st"nd"rde e="ger"te " p$rinilor pri*ind per)orm"nele s"le col"re! Riscurile unei stime de
sine sc$3ute sunt multiple6 pro%leme emoion"le >depresie/ "n=iet"te/ irit"%ilit"teB pro%leme
de comport"ment > "gresi*it"teB sc$dere" per)orm"nelor col"re > eec col"r/ "%"ndon
col"rB cretere" riscului consumului de "lcool/ tutun/ droguriB implic"re" (n rel"ii se=u"le de
riscB im"gine corpor"l$ neg"ti*$/ tul%ur$ri "liment"re > "nore=ie/ %ulimie/ suicid!
D'3volta$'a &ti"'i %' &in'! Copiii cu stim$ de sine crescut$ reuesc s$ )"c$ )"$ m"i %ine
situ"iilor i comport"mentelor de risc cum "r )i consumul de su%st"ne/ rel"ii interperson"le
nes$n$to"se/ situ"iilor de cri3$/ eecurilor! Adulii sunt modele import"nte pentru copii/ de
"cee" rolul lor (n construire" stimei de sine este )o"rte m"re!
Accept"re" sentimentelor neg"ti*e "le copiilor > este )o"rte greu pentru un "dult s$
"ccepte sentimentele neg"ti*e "le unui copil! De multe ori/ propriile emoii (i sperie pe copii
d"c$ sunt )o"rte intense! Se (nt+mpl$ c" cei mici s$ )ie copleii de )rustr"re/ gelo3ie/ s"u
te"m$! D"c$ "ceste emoii sunt etichet"te c" )iind EreleE/ reprim"te/ neg"te s"u respinse/
consecinele sunt6
D stim$ de sine sc$3ut$ E(nse"mn$ c$sunt r$u d"c$ simt "" ce*"!E&B
D comport"mente ne"dec*"te E ?re%uie s$ )"c ce*" ce (i pl"ce pro)esorului! D"c$ "r ti ce
simt/ cred c$ m>"r "%"ndon"!E&B
D nedi)ereniere" sentimentelor neg"ti*e de cele po3iti*e! #ucuri"/ pl$cere"/ (nc+nt"re" s"u
curio3it"te" *or )i puse de c$tre copii (n "cee"i c"tegorie cu )uri"/ gelo3i"/ s"u te"m"!
Identi)ic"re" emoiilor neg"ti*e pe c"re le tr$iete un copil precum i o)erire" suportului de
c$tre un "dult (n e=prim"re" lor corespun3$to"re este o mod"lit"te de control i (nelegere "
sentimentelor!
(eacii ale adulilor care favorizeaz formarea unei stime de sine sczute6
D ne"g$ e=isten" emoiei respecti*e6 ENu te do"re degetul deloc > " )ost do"r o mic$
3g+rietur$!E
D spun copiilor ce "r tre%ui s$ simt$6 E ?re%uie s$ (i iu%eti )r"tele!E E?re%uie s$ te (nelegi cu
colegul de %"nc$!E
D comp"r$ un copil cu cel$l"lt6 EGeorge nu se po"rt$ "" de ur+t (n p"u3e c" i tine! Ce se
(nt+mpl$ cu tine@Q
D r$spund prin ridiculi3"re i s"rc"sm6 EAi de g+nd s$ pl+ngi i"r$i do"r pentru c$ "i lu"t (nc$
un - l" geogr")ie@ A" se po"rt$ num"i copiiiNE
D )olosesc "menin$ri i pedepse! ED"c$ i"r o s$ (i )ie )ric$ s$ 7oci (n meciul de %"schet de
"3i/
"tunci i">i g+ndul de l" c"mpion"tul de "nul $st"NE
.ro)esorii pot s$ )ie suporti*i (n ce pri*ete identi)ic"re"/ e=prim"re" i controlul emoiilor
neg"ti*e tr$ite de copii6
D (ncur"7"re" copiilor (n e=prim"re" propriilor emoii (ntr>un mediu sigur/ "pro%"tor! D"c$
unul dintre ele*i este )urios pe un pro)esor/ "cest" nu tre%uie s$ de*in$ de)ensi* s"u s$>'
1<
pun$ l" punct! Sentimentele tre%uie "ccept"te c" situ"ii de *i"$ )ireti de e=emplu/ EAtiu c+t
de ner*os eti pe mine i c$ nu (i pl"ce s$ i se spun$ ce s$ )"ciQ&!
D Copiii tre%uie "7ut"i s$ g$se"sc$ c$i potri*ite de e=prim"re " emoiilor neg"ti*e!
D Copii pot )i (n*$"i s$ (i )olose"sc$ im"gin"i" (n e=prim"re" emoiilorQ ECe i>"r )i pl$cut
s$>i spui celui c"re te>" ener*"t@E
D .o*estiti>le copiilor situ"ii tr$ite "nterior s"u po*eti "sem$n$to"re cu cele tr$ite de ei (n
momentul respecti*! E(mi "mintesc c+nd er"m de *+rst" t"/ pro)esorul de %iologie m$ tot
cert" c$ )"c desenele pl"ntelor )o"rte prost! Er"m "t+t de ner*o"s$ pe elNE
D Adultul tre%uie s$ )ie un model (n m"n"gementul e)icient "l emoiilor neg"ti*e!
D Adulii tre%uie s$>i (n*ee pe copii s$ se "ccepte pe ei (nii chi"r i c+nd se simt de3"m$gii
s"u "%$tui! ENu "i c+tig"t meciul de )ot%"l/ d"r lo*iturile t"le l" po"rt$ s>"u (m%un$t$it (n
meciul $st"! Cu (nc$ puin "ntren"ment/*ei )i cel moi %un "t"c"ntE!
.entru c" ele*ii s$ de3*olte stim" de sine/ pro)esorii tre%uie6
'! S$ e=prime e=pect"ne re3on"%ile )"$ de *+rst" copilului! Nu este re3on"%il c" un copil de
- "ni s$ )ie cert"t pentru c$ " *$rs"t o c"n$ de l"pte! ;ormul"re" unor e=pect"ne con)orme
ni*elului de de3*olt"re "l copilului e*it$ situ"iile con)lictu"le i tr$ire" unor emoii neg"ti*e!
,! S$ pl"ni)ice din timp "cti*it$ile! C+nd tii c$ "p"r situ"ii di)icile pentru ele*i/ )"cei tot
posi%ilul s$>i "7ut"i s$ le dep$e"sc$! D"c$ "nticip"i ne*oile copiilor/ pro%"%ilit"te" c" ei s$
)ie m"i cooper"ti*i *" crete!
-! S$ )ormule3e cl"r cee" ce "te"pt$ de l" ele*i!
0! S$ se )oc"li3e3e "supr" "spectelor po3iti*e "le ele*ilor! ;olosii )iec"re oc"3ie pentru ">i
l$ud" pe ele*i i " le (nt$ri )iec"re comport"ment po3iti* i e)orturile! C+nd discut"i cu un
copil/ )ii siguri c$ "i "dus (n discuie "t+t "spectele po3iti*e c+t i pe cele de)icit"re "le
comport"mentului! D"c$ ele*ul *" simi c$ cel puin p"ri"l " )$cut %ine/ *" )i mult m"i
moti*"t s$ continue i s$ corecte3e imper)eciunile > de e=emplu/ E2i>" pl$cut )o"rte mult
po*estire" t" despre *"c"n" de *"r$/ d"r scrisul m>" )$cut s$ citesc m"i greu! ?e rog s$ o
copie3i c+t m"i c"ligr")ic posi%il/ "st)el (nc+t s$ po"t$ citi i "li colegi po*este" t"! E
1! S$ o)ere posi%ilit$i i opiuni ele*ilor de c+te ori este posi%ilB "ce"st" d$ sentimentul
control"%ilit$ii/ si c" urm"re/ ele*ii se *or opun m"i puin! E2"i "*em destul timp c" s$ m"i
)"cem o pro%lem$ l" m"tem"tic$! 4$ rog s$ "legei *oi c"re *" )i "cee"!E
5! S$ o)ere recompense! Scopul pe c"re tre%uie s$>' "ting$ ele*ul tre%uie s$ se po"t$ re"li3"
depun+nd un e)ort re3on"%il! Recompens" nu tre%uie s$ )ie e=tr"*"g"nt$!
Atitudinile neg"ti*e )"$ de sine sunt gener"te "t+t de comport"mentul celorl"li c+t i
de modul person"l de " g+ndi )"$ de propri" perso"n$! Distorsiunile cogniti*e sunt
deprinderi neg"ti*e de " )olosi )rec*ent "numite g+nduri (n interpret"re" eron"t$ " re"lit$ii!
E=ist$ m"i multe tipuri de "st)el de mod"lit$i greite de " g+ndi despre sine6
1'
Supr"gener"li3"re"6 pornind de l" un singur e*eniment/ de l" o premis$/ se construiete o
"de*$r"t$ regul$ gener"l$/ uni*ers"l *"l"%il$B ED"c$ "m lu"t o d"t$ un , l" chimie/ (nse"mn$
c$ nu *oi )i c"p"%il niciod"t$ s$ trec semestrulE! ;olosire" supr"gener"li3$rii %loche"3$
de3*olt"re" person"l$ i limite"3$ "ltern"ti*ele! Etichet"re"6 se "se"m$n$ cu
supr"gener"li3"re"/ di)eren" )iind instrument"l$6 etichet"re" (nse"mn$ )olosire" de "d7ecti*e
stereotipe/ pe c+nd supr"gener"li3"re" implic$ )olosire" regulilor! .rin etichet"re se )olosesc/
(n mod "utom"t/ etichete peior"ti*e pentru " descrie propri" perso"n$/ m"i degr"%$ dec+t
pentru " descrie (n mod "cur"t c"lit$ile!
;iltr"re"6 (nse"mn$ " "cord" "tenie do"r "spectelor neg"ti*e/ )$r$ " lu" (n c"lcul cee" ce este
po3iti*! ;iltr+nd re"lit"te" e c" i cum "m pri*i lume" printr>o pereche de ochel"ri cenuiiB
"m *ede" do"r "numite "specte! Lume" po"te )i *$3ut$ m"i m"re s"u m"i mic$ dec+t este (n
re"lit"te/ s"u unele "specte nu pot )i *$3ute deloc! Indicii )iltr$rii sunt "cele cu*inte cheie
c"re de*in l"itmoti*ul tuturor situ"iilor de *i"$6 pierdere/ incorectitudine/ "%"ndon!
G+ndire" pol"ri3"t$6 perso"nele c"re g+ndesc pol"ri3"t tr$iesc (ntr>o lume )$r$ nu"ne do"r (n
"l% i negru! ?o"te e=perienele i "ciunile sunt 7udec"te prin prism" dihotomiilor oriIori!
Aceste perso"ne se 7udec$ c" )iind E)ie (ngeri/ )ie p$c$toiE/ )ie perso"ne %ure/ )ie rele!
.ro%lem" "cestei distorsiuni este c$ oricum "r 7udec" pro%lem"/ perso"n" *" c$de" de p"rte"
neg"ti*$ " r"ion"mentului/ deo"rece nimeni nu po"te )i per)ect (ntotde"un"/ "" c$ prim"
gree"l$ duce l" pr$%uire (n p"rte" neg"ti*$! Acest stil de g+ndire ")ecte"3$ puternic stim"
de sine! Auto(n*ino*$ire" propriei perso"ne chi"r i (n situ"iile (n c"re respons"%ilit"te"
re*ine "ltei perso"ne! Aceste perso"ne se (n*ino*$esc pentru )iec"re nereuit$ " celor cu c"re
inter"cione"3$! Consecin" imedi"t$ " "cestei distorsiuni este cerere" )rec*ent$ de scu3e
pentru tot! Ace"st$ distorsiune pune (n um%r$ re3ult"tele *"loro"se i c"lit$ile unei perso"ne!
ECitire" g+ndurilor celorl"liE6 " citi g+ndurile celorl"li (nse"mn$ c$ o perso"n$ presupune c$
ceil"li nu o pl"c/ c$ sunt ner*oi pe e"/ nu le p"s$ de e" etc/ )$r$ " "*e" nici ce" m"i mic$
do*"d$ c$ "ceste ipote3e "r )i *"lide!
Respons"%ilit"te"! Ace"st$ distorsiune se re)er$ l" )"ptul c$ perso"nele )ie se simt
r$spun3$to"re de tot cee" ce se (nt+mpl$ (n 7ur i cee" ce li se (nt+mpl$ "ltor"/ )ie "u
sentimentul c$ nu pot control" nimic/ c$ sunt nite perso"ne )$r$ nici o putere! St"%ilire" de
scopuri re"liste i re"li3"re" lor 7o"c$ un rol import"nt (n de3*olt"re" stimei de sine! .rimul
p"s (l repre3int$ identi)ic"re" domeniului (n c"re se situe"3$ scopul dorit! .rocesul de "
descoperi cee" ce (i doreti este primul p"s (n st"%ilire" scopurilor!
E=ist$ opt m"ri c"tegorii ce tre%uie in*estig"te pentru " "*e" o im"gine "supr" ne*oilor i
dorinelor person"le6
D scopuri m"teri"le6 E(mi doresc o m"in$ nou$QB
D )"mili" i prietenii6 (m%un$t$ire" rel"iilor s"u c"lit$ii timpului petrecut (mpreun$B
D s$n$t"te6 m"i multe e=erciii )i3ice s"u "liment"ie s$n$to"s$B
D scopuri educ"ion"le I intelectu"le I pro)esion"leB
D "cti*it$i recre"ti*e6 plim%$ri m"i )rec*enteB
D scopuri spiritu"le6 re)lect"re" "supr" *"lorilor person"leB
1,
D scopuri cre"ti*e6 pict"re" unor t"%louriB
D de3*olt"re emoion"l$ i psihologic$6 dorin" de " control" re"ci" de )urie!
#"riere (n "tingere" scopurilor6
D .l"ni)ic"re insu)icient$6 pentru o pl"ni)ic"re e)icient$/ scopurile m"ri tre%uie di*i3"te (n
scopuri m"i mici/ in p"i m$runi s"u (n perio"de de timp6 scopuri de scurt$/ medie/ lung$
dur"t$!
D Cunotine Insu)iciente6 (n"inte de " (ncepe implement"re" celor m"i mici p"i e ne*oie de
cunotine de %"3$!
D 2"n"gement de)icit"r "l timpului6 perso"nele ocup"te (i st"%ilesc "dese" scopuri
re"li3"%ile/ le di*id (n p"i m"i mici i logici/ (ns$ nu reuesc s$ g$se"sc$ momentul potri*it
pentru implement"re" lui!
D Scopuri nere"liste6 st"%ilire" unor scopuri nere"liste/ c"re nu "u "nse s$ )ie re"li3"te/ este
og"r"nie " eecului!
D ?e"m" de eec! ?uturor ne e )ric$ de eec/ d"r pentru cei cu stim$ de sine sc$3ut$ este )o"rte
greu s$ o dep$e"sc$! Dei unele perso"ne i>"u st"%ilit scopuri re"liste pe c"re le>"u
pl"ni)ic"t(n timp/ (n p"i m$runi/ te"m" de un posi%il eec le )"ce s$ "m+ne (n perm"nen$
momentul st"rtului!
D ?e"m" de succes6 e=ist$ perso"ne c"re sunt terori3"te de te"m" de " nu de3"m$gi/ prin
urm"re re)u3" situ"iile c"re pot de*eni )"*or"%ile pentru ele! 2otto>ul "cestei (ngri7or$ri este
ECu c+t urci m"i sus/ cu "t+t *ei c$de" m"i mult!E
?ir"ni" lui ?RE#UIE
;iec"re perso"n" "re "numite *"lori dup$ c"re se ghide"3$! .entru o perso"n$ este
)o"rte import"nt s$ str+ng$ c+t m"i muli %"ni pentru " )i o perso"n$ re"li3"t$! .entru "lt"/
re"li3$rile nu se m$so"r$ (n %"ni ci (n cunotine! Aceste con*ingeri "u o m"re putere de
in)luen"re (n lu"re" deci3iilor nu "t+t prin coninutul lor/ c+t prin puternic" moti*"ie pe c"re
o implic$! 2"7orit"te" con*ingerilor se )orme"3$ (n "cee"i mod"lit"te6 c" r$spuns l" unele
ne*oi! .entru c$ m"7orit"te" con*ingerilor sunt un r$spuns l" di)erite ne*oi/ ele nu corespund
re"lit$ii i nu "u *"lo"re de "de*$r! Ele sunt gener"te de e=pect"nele promo*"te de cultur$/
de )"milie/ colegi i de ne*oi" de " )i "preci"t/ iu%it/ (n sigur"n$! n timp ce procesul de
gener"re " con*ingerilor nu "re *"lo"re de "de*$r/ se %"3e"3$ pe idee" de "de*$r/ c"re (i d$
)or$ de con*ingere! 2oti*"i" c"re determin$ o perso"n$ s$ "cione3e con)orm unui
Etre%uieE este d"t$ de con*ingere" (n *er"cit"te" "cestui dicton! D"c$ nu tr$ieti con)orm
st"nd"rdelor t"le/ con)orm con*ingerilor t"le/ eti o perso"n$ re" i ne*"loro"s$! E=emple de
con*ingeri dis)uncion"le6 E?re%uie s$ )iu prietenulIpro)esorulIcopilulIele*ul per)ectE/
E?re%uie s$ )iu primul l" (n*$$tur$!E
'odificarea lui 3trebuie ca modalitate*de prevenire a sentimentului de non$valoare
+ e4aminarea limba,ului utilizat > "%solutismele din *er%e i "d*er%e i tr"nstorm"re" lor
(n termeni nu"n"i ^ de e=emplu6 pre)er/ doresc/ "r )i pl$cut/ c+teod"t$/
1-
D eliminarea evalurilor morale bine $ ru i introducere" consecinelor pe termen
scurt s"u lung " comport"mentelorB
D compararea regulilor personale cu alte valori!
Con*ingerile s$n$to"se sunt6 )le=i%ileB person"le i nu impuse din ")"r$B re"liste/ (n
con)ormit"te cu posi%ilit$ile indi*idu"leB cresc c"lit"te" *ieii/ m"i degr"%$ dec+t o
limite"3$!
'odaliti de %mbuntire a stimei de sine:
Cre"re" (n co"l$ i )"milie " c+t m"i multe oportunit$i de succes/ situ"ii (n c"re
copilul s$>i identi)ice punctele t"riB cre"re" unor situ"ii (n c"re copilul s$>i e=prime (n grup
c"lit$ile s"u punctele t"riB cre"re" de situ"ii (n c"re copilul i "dolescentul s$ "i%$
oportunit"te" de " o)eri "7utor celorl"lte perso"ne > "cti*it$i de *olunt"ri"t/ centre pentru
copii cu ne*oi speci"le/ c$mine de %$tr+niB identi)ic"re" domeniilor de competen$ "le copilul
i "dolescentului i cre"re" situ"iilor (n c"re "ceste" s$ )ie utili3"te cu succesB identi)ic"re"
surselor de suport soci"l/ emoion"l/ instrument"l/ in)orm"ion"lB de3*olt"re" "%ilit$ilor de
comunic"re/ negociere/ re3ol*"re de pro%leme/ "%ilit$ile de " )"ce )"$ situ"iilor de cri3$B
de3*olt"re" sentimentului de "uto>e)ic"cit"te! .entru "cti*it$i de (m%un$t$ire " stimei de
sine/ *e3i )iele '->'1 din "ne=e!
Stim" de sine i (ncredere" (n sine nu tre%uie con)und"te cu sentimentul de
"utosu)(cien$! Ce" din urm$ i" cu totul "lte )orme i se conture"3$ c" un "spect neg"ti* "l
person"lit$ii unui t+n$r Con*ingeri c"r"cteristice sentimentului de superiorit"teI
"utosu)icien$6 ?uturor le )"ce pl$cere s$ m$ "sculte! Sunt n$scut pentru " )i lider! Colegii "u
multe de (n*$"t de l" mine! .ot s$ )"c pe oricine s$ cre"d$ ce *re"u eu! De o%icei sunt (n
centrul "teniei unui grup! Sunt o perso"n$ e=tr"ordin"r$! Cunosc (n gener"l o"menii c" pe o
c"rte deschis$! (ntotde"un" tiu ce "m de )$cut! .ot de o%icei s$ *or%esc despre orice su%iect!
.ot s$ )"c orice (mi propun! Atiu c$ sunt o perso"n$ deose%it$ pentru c$ lume" mi>o tot
spune! Cred c$ sunt o perso"n$ cu totul speci"l$! (mi pl"ce s$ m$ pri*esc (n oglind$! Am
gusturi per)ecte! Sunt pe c"le s$ de*in Ecine*"E!
4.4. A/u3ul '"o!ional ;i 6i3i)5 o/&ta)ol "aDo$ n 6o$"a$'a &ti"'i %' &in'
A%u3ul este un comport"ment "gresi* s"u necorespun3$tor (ndrept"t "supr" copilului
s"u " cui*" c"re se ")l$ e*ident (ntr>o situ"ie in)erio"r$ i )$r$ "p$r"re i c"re "re c" re3ult"t
consecine )i3ice i I s"u emoion"le neg"ti*e! A%u3ul po"te )i de m"i multe tipuri6
D "%u3ul )i3ic > lo*ire"/ muc"re"/ "rdere" intenion"t$ " copilului/ pedepsire" crud$ "
copilului e=! (ncuiere" ")"r$ " copilului (n timpul nopii s"u pe *reme re"/ depri*"re" de
somn&B
D "%u3ul emoion"l > "%u3ul *er%"l EEti un prost N&/ st"%ilire" unor st"nd"rde nere"liste
pentru copil EAr tre%ui s$ iei num"i note de '<! &/ discrimin$ri ele*i sl"%i i ele*i %uni&/
)olosire" unor "menin$ri/ pedepsire"/ respingere"/ i3ol"re"/ terori3"re" copilului/ impunere"
unor modele neg"ti*eB
10
D negli7"re" > p$rintele nu (i (mplinete ne*oile emoion"le de %"3$ dr"goste/ "tenie& s"u
)i3ice m+nc"re/ (m%r$c$minte/ "d$post&/ nu (l supr"*eghe"3$ pe copil "%sene nemoti*"te de
l" co"l$/ p+n$ l" "%"ndon&B
D a/u3ul &'Gual > include cont"ctul se=u"l/ ">' e=pune l" s"u ">' )olosi pe copil pentru
)ilmes"u re*iste pornogr")ice/ indi)erent d"c$ este )or"t s"u nu i d"c$ se (nt+mpl$ cu *oi"
lui s"u
nu!
E)ectele "%u3ului "supr" copiilor6
"& din punct de *edere )i3ic6 "%u3urile i negli7$rile pot determin" r$ni gr"*e/ pro%leme
medic"le serio"se/ h"ndic"puri s"u chi"r mo"rte"B
%& din punct de *edere emoion"l/ "tunci c+nd "dulii "%u3e"3$ copiii/ "ceti" (i
)orme"3$ "numite "titudini neg"ti*e despre lume/ "ce"st" de*enind pentru ei "menin$to"re i
nesigur$! Copiii de*in "st)el "n=ioi/ l"%ili emoion"l s"u de)ensi*i/ cu di)icult$i de
e=prim"re i control emoion"l! De)icienele de de3*olt"re emoion"l$ i lips" de (ncredere
pot )"ce di)icil$ rel"ion"re" cu perso"nele "propi"te (n timpul *ieii de "dult!
Con&')in!'l' a/u3ului a&up$a )opiilo$ &unt5
D im"gine de sine sc$3ut$6 copiii cred c$ "dulii "u (ntotde"un" drept"te! Ei pot r$m+ne cu
impresi" c$ "u )ost tr"t"i "st)el din c"u3$ c$ "u )ost r$i i c$/ de )"pt/ "u merit"t s$ )ie
"%u3"iB
D pro%leme (n de3*olt"re" emoion"l$6 pe p"rcursul *ieii/ cel c"re " su)erit un "%u3 simte c$
este di)icil s$ (i e=prime emoiile indi)erent d"c$ "ceste" sunt po3iti*e s"u neg"ti*e& s"u s$
(nele"g$ sentimentele "ltor"B
D pro%leme de rel"ion"re! o p"rte dintre cei c"re "u )ost "%u3"i tind s$ de*in$ ei (nii
"%u3"tori/ c$ut+nd rel"ii cu perso"ne pe c"re le pot domin"B copiii "%u3"i (n*"$ s$ nu "i%$
(ncredere (n "duli i de3*olt$ (n timp tul%ur$ri de rel"ion"reB
D com"ruri6 retr$ire" tr"umei (n timpul somnului po"te )i o c"r"cteristic$ )rec*ent$ l"
perso"nele c"re "u su)erit di*erse "%u3uriB
D simptome som"tice )uncion"le6 durerile de c"p s"u "%domin"le/ *$rs$turile/ st"re" de
somnolen$ s"u de r$u/ t"hic"rdi"/ tul%ur$rile respir"torii pot )i consecinele st$rii de
"n=iet"te i depresie c"u3"te de "%u3!
S'"n' al' a/u3ului la )opii5
"& semne )i3ice6 contu3ii/ dungi de l" cure" s"u o"se rupte/ t$ieturi s"u cic"trice/
"rsuri/ p$r lips$/ tr"um"tisme s"u roe"$ (n 7urul org"nelor genit"le/ r$ni s"u condiii
11
medic"le c"re nu "u )ost tr"t"te corespun3$tor! Copilul s"u p$rintele po"te e=plic" "ceste
semne c" )iind E"ccidenteE! De )"pt/ (i este greu s$ spun$ ce s>" (nt+mpl"t s"u (i este te"m$ c$
*" )i pedepsitB %& comport"mentul copilului > este un semn"l de "l"rm$/ m"i "les d"c$ s>"
produs o schim%"re %rusc$ (n ultimul timp6 comport"ment de e*it"re i retr"gere/ temeri
e="ger"te )"$ de unele perso"ne/ de " merge "c"s$/ t+n7ete dup$ "teni" celorl"li/ o%ose"l$/
lips" c"p"cit$ii de concentr"re/ pl+ns/ st"re de )o"me cerete m+nc"re/ )ur$&/ "%sene i
(nt+r3ieri )rec*ente l" co"l$!
;"miliile (n c"re "p"re "%u3ul copiilor "u pro%leme multiple6 m"rit"le/ )in"nci"re/
ocup"ion"le/ di)icult$i de comunic"re/ i3ol"re soci"l$/ "ccept"re" *iolenei domestice i "
pedepselor corpor"le! Anumite c"r"cteristici cresc inciden" "%u3ului6 s$r$ci"/ om"7ul/
p$rinii c"re "u )ost l" r+ndul lor *ictime "le "%u3urilor (n copil$rie/ stresul (n )"milie/
)"miliile cu *"lori m"i rigide )oc"li3"te pe pede"ps$! ;orme"3$ un sistem dis)uncion"l de
percepie " lor/ " celorl"li i " lumii/ ce "re e)ecte neg"ti*e pe termen lung! Studiile din
domeniu educ"ion"l ?hompson/ '::,& "u e*ideni"t )"ptul c$ i sistemul col"r produce
multe "%u3uri "supr" copiilor prin negli7"re" ne*oilor )und"ment"le "le copilului/ i "nume
de3*olt"re" s" emoion"l$ i soci"l$! Rolul pro)esorului> consilier este (n "cest c"3 eseni"l
prin o%iecti*ele )und"ment"le pe c"re le "u orele de consiliere i prin "titudine" s" )"$ de
copil i )"$ de ne*oile s"le! In cele m"i multe dintre situ"ii/ "%u3"torii sunt mem%rii
)"miliei/ un p$rinte s"u o rud$ "propi"t$ %unici/ unchi&!
In6o$"a!iil' $'l'vant' p'nt$u 'valua$'a a/u3ului &unt5
"& istoricul )"miliei > "ntecedente de *iolen$ s"u "cte delinc*ente l" cel puin unul dintre
p$rini/ c$s$torii "nterio"re/ di*or/ p$rini *itregi/ cel puin unul dintre p$rinte " )ost
m"ltr"t"t s"u "%u3"t (n copil$rie/ copilul este nelegitim/ p$rinii "u su% ,< de "ni l" n"tere"
copilului/ *"lori dis)uncion"le (n )"milie *iolen" este mod"lit"te" de re3ol*"re " situ"iilor
de con)lict&B
%& c"r"cteristici socio> cogniti*e > p$rinii "u "titudini rigide despre copii i rel"i" copil>
p$rinte/ "u "%ilit$i sc$3ute de (ngri7ire i educ"re " copilului/ utili3e"3$ pede"ps" c" metod$
de educ"re/ nu comunic$ cu copilul/ "u "%ilit$i sc$3ute de re3ol*"re " situ"iilor de cri3$/
in"%ilit"te" de control "l comport"mentului impulsi* )"$ de copil/ lips" deprinderilor soci"leB
c& st"re" de s$n$t"te > consum de "lcool/ droguri l" cel puin unul dintre p$rini/ tul%ur$ri
neurologice s"u psihop"tologie gr"*$ l" cel puin unul dintre p$rini! Cuno"tere" "cestor
"specte "u un rol import"nt pentru pro)esorul>consilier pentru identi)ic"re" c"3urilor de "%u3
i pre*eni" "cestor" prin cursurile o)erite "dulilor (n c"drul Ecolii p$rinilorE!
P$in)ipiil' p$'v'n!i'i a/u3ului '"o!ional5
D "scult"re" "cti*$ " copiluluiB
D percepere" copilului c" pe o perso"n$ *"loro"s" i speci"l$B
D o)erire de spri7in (n "sum"re" unor respons"%ilit$i i deci3ii person"leBD e*it"re"
etichet$rilorB D e*it"re" criticilor "dres"te perso"neiB D e*it"re" 7udec$riiB D *"lid"re"
emoion"l$B D de3*olt"re" stimei de sine " ele*ului i " sentimentului de competen$B D
(n*$"re" mod"lit$ilor de " )"ce )"$ situ"iilor de stres!
15
Negli7"re"/ i3ol"re"/ ignor"re"/ terori3"re" copilului "re c" i consecine tul%ur$ri
emoion"le i comport"ment"le > sc$dere" stimei de sine " copilului/ inst"%ilit"te emoion"l$/
per)orm"ne col"re sc$3ute/ depresie/ prostituie/ suicid/ delinc*ent$! Copiii "%u3"i (i
)orme"3$ un sistem dis)uncion"l de percepie " lor/ " celorl"li i " lumii/ ce "re e)ecte
neg"ti*e pe termen lung! Studiile din domeniu educ"ion"l ?hompson/ '::,& "u e*ideni"t
)"ptul c$ i sistemul col"r produce multe "%u3uri "supr" copiilor prin negli7"re" ne*oilor
)und"ment"le "le copilului/ i "nume de3*olt"re" s" emoion"l$ i soci"l$! Rolul
pro)esorului> consilier este (n "cest c"3 eseni"l prin o%iecti*ele )und"ment"le pe c"re le "u
orele de consiliere i prin "titudine" s" )"$ de copil i )"$ de ne*oile s"le! In cele m"i multe
dintre situ"ii/ "%u3"torii sunt mem%rii )"miliei/ un p$rinte s"u o rud$ "propi"t$ %unici/
unchi&!
C"pitolul 8
CO2UNICARE AI CON;LIC?
8!'! Rolul comunic$rii
Studiile din domeniul educ"ion"l "u "r$t"t c$ deprinderile soci"le insu)icient
de3*olt"te sunt "soci"te cu per)orm"ne "c"demice sc$3ute/ pro%leme emoion"le i
comport"ment"le/ di)icult$i de "d"pt"re soci"l$ ?roUer i Molltn/ ':95&! Di)icult$ile de
st"%ilire i meninere " rel"iilor interperson"le reduc c"lit"te" i )rec*en" e=perienelor de
(n*$"re/ cee" ce duce l" sc$dere" per)orm"nelor col"re! Deprinderile de comunic"re i
rel"ion"re/repre3int$ un )"ctor protector )"t$ de comport"mentele de risc consum de "lcool/
droguri/ )um"t& i )"$ de situ"iile de cri3$ suicidul&! Cercet$rile din domeniul *ieii soci"le
" "dolescenilor "r"t$ c$ peste 81O dintre perso"nele su% '9 "ni se simt "dese" singure
Eunson i Menderson/ ':98&! Aceste d"te ilustre"3$ c$ pro%lem" sentimentului de
singur$t"te l" "dolesceni este o pro%lem$ import"nt$ c"re necesit$ o "%ord"re "dec*"t$!
Sentimentul de singur$t"te (n perio"d" "dolescenei po"te de*eni )rec*ent i "cut! ;"ctorii
c"re decl"ne"3$ i menin "ce"st$ st"re sunt6 de)icitul "%ilit"ilor de comunic"re/ de
rel"ion"re/ timidit"te"/ stim" de sine sc$3ut$/ in"%ilit"te" de e=prim"re emoion"l$/
deprinderi ine)iciente de "serti*it"te/ timp (ndelung"t petrecut singur/ p"rticip"re" sc$3ut$ l"
"cti*it$ile soci"le i e=tr"curricul"re! Singur$t"te" "re c" i consecine de lung$ dur"t$
de3*olt"re" depresiei i "n=iet$ii soci"le! .rin de3*olt"re" "%ilit$ilor de comunic"re i
rel"ion"re putem pre*eni st$rile de ")ecti*it"te neg"ti*$ c"re (i ")ecte"3$ pe "dolesceni i
c"re "u consecine neg"ti*e multiple!
D')alo0ul )o"uni)$ii
'! Nu poi s$ nu comunici
,! A comunic" presupune cuno"tere de sine i stim$ de sine
-! A comunic" presupune contienti3"re" ne*oilor celuil"lt
0! A comunic" presupune " ti s$ "sculi
1! A comunic" presupune " (nelege mes"7ele
5! A comunic" presupune " d" )eed>%"cP>uri
8! A comunic" presupune " (nelege procesu"lit"te" unei rel"ii
9! A comunic" presupune " ti s$ (i e=primi sentimentele
:! A comunic" presupune " "ccept" con)lictele
18
'<! A comunic" presupune "sum"re" re3ol*$rii con)lictelor
Co"uni)a$'a nonv'$/al
2odul (n c"re sunt (ncruci"te %r"ele/ )elul (n c"re se mic$ gur"/ direci" pri*irii s"u
mod"lit"te" (n c"re e "tins$ o perso"n$ sunt consider"te de c$tre m"7orit"te" psihologilor c"
)iind c"n"le de comunic"re! Comunic"re" non*er%"l$ se re)er$ l" mes"7ele tr"nsmise de l" o
perso"n" l" "lt" prin "lte c$i dec(t cele ling*istice! Aceste" includ mes"7e corpor"le po3ii"
corpului/ gesturi/ mimic$/ cont"ct *i3u"l i cont"ct )i3ic&/ comunic"re sp"i"l$ dist"n" dintre
dou$ perso"ne c"re con*erse"3$& i p"r"lim%"7ul cum "r )i tonul/ inton"i" s"u "ccentul
)olosit&! Ce" m"i m"re p"rte " mes"7elor se comunic$ prin mes"7ele non*er%"le ?oUne i
Adler/ '::<&!
#"riere (n comunic"re" e)icient$ *e3i t"%elul 8!'&6
D tendin" de " 7udec"/ de " "pro%" s"u de " nu )i de "cord cu p$rerile interlocutorului!
Con*ingere" unor perso"ne c$ cei din 7urul lor nu (i *or (m%un$t$i comport"mentul dec+t
d"c$ sunt critic"i este o %"rier$ (n c"le" unei comunic$ri e)iciente! Comunic"re" po"te )i
st+n7enit$ de )olosire" etichetelor de genul6 EEti un n"i* c$ "i )$cut!!!! E! Aceste etichet$ri
tr"ns)orm$ tonul con*ers"iei (ntr>unui neg"ti*/ consecin" )iind %loc"re" comunic$riiB
D o)erire" de soluii este o "lt$ mod"lit"te de " %loc" procesul comunic$rii/ )ie direct/ prin
o)erire" de s)"turi s"u indirect/ prin )olosire" (ntre%$rilor (ntr>un mod "gresi*/ "utorit"r s"u cu
o not$ e*"lu"ti*$B
D recurgere" l" ordine este un mes"7 c"re "re c" e)ecte re"cii de)ensi*e/ re3isten$/re"cii
p"si*e s"u "gresi*eB consecinele unei "st)el de con*ers"ii/ (n c"re se d"u ordine/ sunt
sc$dere" stimei de sine " perso"nei>c$rei" (i sunt "dres"te "cele ordineB
D )olosire" "menin$rilor este o mod"lit"te prin c"re se tr"nsmite mes"7ul c$ d"c$ soluiile
propuse nu sunt puse (n pr"ctic$ perso"n" *" suport" consecinele neg"ti*e e=! pede"ps"&B
D mor"li3"re" este o "lt$ m"nier$ ne"dec*"t$ (n comunic"re ce include/ de cele m"i multe ori/
)ormul$ri de genul6 E"r tre%uiE s"u E"r)i ce" m"i m"re gree"l$ din p"rte" t" s$!!!EB
D e*it"re" "%ord$rii unor pro%leme import"nteB ce" m"i )rec*ent$ metod$ de " schim%" cursul
con*ers"iei de l" preocup$rile celeil"lte perso"ne l" propriile preocup$ri este )olosire"
t"cticii de*ierii/ "%"terii > Em"i %ine s$ *or%im despre !!!EB
D (ncerc"re" de " re3ol*" pro%lem" comunic$rii prin impunere" unor "rgumente logice
propriiB situ"iile (n c"re o perso"n$ (nce"rc$ (n mod repet"t s$ g$se"sc$ soluii logice l"
pro%lemele unei "lte perso"ne conduce l" )rustr"re prin ignor"re" sentimentelor i opiniilor
celeil"lte perso"ne!
Ta/'l 9.1. EG'"pl' %' "o%alit!i in'6i)i'nt' %' )o"uni)a$'
19
Comunic"re
ine)icient$
Descriere" mod"lit$ii E=emple
Critic" E*"lu"re" neg"ti*$ " celelil"te
perso"ne/ " "titudinilor s"u
"ciunilor s"le
_?u eti de *in$N Eti singurul
*ino*"t pentru de3"strul n c"re
te ")liN]
Etichet"re" ;olosire" etichetelor n
c"r"cteri3"re" unei perso"ne
_Ce prostieN]/ _4or%eti e="ct
c" o )"t$ N / `Eti e="ct c" toi
ceil"li N a/ _?oi suntei nite
insensi%iliN]
L"ud" e*"lu"ti*$ A l$ud" n termeni gener"li o "lt$
perso"n$/ "titudinile s"u "ciunile
s"le
_ ntotde"un" "i )ost o )"t$
%un$N]/ _Nu>i "" c$ m$ *ei
"7ut" l" e="men@]
O)erire" de s)"turi A o)eri soluii l" pro%lemele
celeil"lte perso"ne
_D"c$ " )i n locul t$u/ cu
sigur"n$ l>" re)u3"N]/ _Ast">i
)o"rte uor de re3ol*"tN n
primul r nd!!!]
;olosire" e=cesi*$
s"u nepotri*it$ "
ntre%$rilor
ntre%$rile nchise sunt/ de cele m"i
multe ori/ %"riere n comunic"reB se
po"te r$spunde l" ele printr>un
singur cu* nt
_C nd s>" nt mpl"t "st"@]/
_Regrei cele nt mpl"te@]
A d" ordine A ordon" unei perso"ne s$ )"c$ cee"
ce *rei tu s$ )"c$
_;$>i tem" imedi"tN]/ _De
ce@]/ _.entru c$ "m spus euN]
Amenin$ri ncerc"re" de " com"nd" "ciunile
"ltei perso"ne/ prin "menin"re" ei
cu pri*ire l" consecinele neg"ti*e
c"re *or "p$re"
_O *ei )"ce s"u d"c$ nu!!!]/
_ ncete"3$ s"u!!!]/ _D"c$ nu
)"ci imedi"t ce>i spun !!!]
2or"li3"re" A spune "ltei perso"ne ce tre%uie s$
)"c$! _A ine predici]unei "lte
perso"ne
_?re%uie s$>i ceri scu3e de l"
el]/ _?re%uie s$!!!]
A%"tere" Distr"gere" de l" interesele celeil"te
perso"ne
_Nu te m"i g ndi l" ce s>"
nt mpl"tN M"i s$ *or%im
despre ce*" m"i pl$cutN]
Argument"re" ncerc"re" de " con*inge ce"l"lt$ _Uite cum st"u lucruruleN D"c$
1:
logic$ impus$ perso"n$ prin "rgument"re logic$
s"u do*e3i logice/ )$r$ " ine cont de
)"ctorii emoion"li implic"i
nu ei )i cump$r"t C/ "i )i putut
merge n *"r" "st" l" m"re!]
9.(. Mo%alit!i %' a"'lio$a$' a )o"uni)$ii
Lim%"7ul respons"%ilit$ii este o )orm$ de comunic"re prin c"re (i e=primi propriile
opinii i emoii )$r$ s$ "t"ci interlocutorul/ )iind o mod"lit"te de deschidere " comunic$rii
chi"r i pentru su%iectele c"re sunt poteni"l con)lictu"le! Ace"st$ )orm$ de comunic"re este
o mod"lit"te de e*it"re " criticii/ etichet$rii/ mor"li3$rii interlocutorului/ )oc"li3+nd
con*ers"i" "supr" comport"mentului i nu "supr" perso"nei! Ast)el/ lim%"7ul
respons"%ilit$ii utili3e"3$ trei componente6
'& descriere" comport"mentului e=! Ec+nd nu d"i un tele)on "c"s$E/ Ec+nd *or%eti
ur+t cu mineE/ Ec+nd nu respeci regul"E&/
,& e=prim"re" propriilor emoii i sentimente c" i consecin$ " comport"mentului
interlocutorului E!!!m$ (ngri7ore3 c$ s>" (nt+mpl"t ce*" cu tine!!!E/ Em$ sup$r$ c+nd !!!E/ Esunt
)urios c+nd !!!E& i
-& )ormul"re" consecinelor comport"mentului "supr" propriei perso"ne E!!!pentru c$
nu tiu unde "i pute" )iE/ Epentru c$ nu>mi pl"ce s$ nu respect$m regulileE&!
Lim%"7ul l" perso"n" " II>" >EtuE implic$ 7udec"re" interlocutorului i (ntrerupe
comunic"re" d"torit$ re"ciilor de)ensi*e pe c"re le decl"ne"3$! E=emple de mes"7e l"
perso"n" " II>"6ENu m"i )i "t+t de critic!E EEste o glum$ pro"st$!E E4e3i>i de tre"%" t"NE ENu
tii s$>i ii promisiunile!E EI"r nu i>"i )$cut temeleNE ENu (nelegi ce>i spun@E ENu>mi spui
"de*$rulNE!
2es"7ele l" perso"n" I lim%"7ul respons"%ilit$ii& sunt )oc"li3"te pe cee" ce simte
perso"n" c"re comunic$ i pe comport"mentul interlocutorului i "st)el pre*in re"ciile
de)ensi*e (n comunic"re!
EG'"pl' %' "'&aD' '6i)i'nt'5
D ESunt st+n7enit emoi" > ce simt )"$ de un comport"ment& c+nd *or%eti despre notele mele
de )"$ cu prietenii mei comport"mentul c"re m>" der"n7"t&! O s$ cre"d$ despre mine c$ sunt
un prost consecin" comport"mentului "spr" me"&!E
D EC+nd nu m$ duci l" co"l$ dimine"" l" timp comport"mentul& *oi (nt+r3i" i pro)esorul
*" )i )urios pe mine consecin"&! Ast" m$ )"ce s$ )iu ner*os dimine"" emoi"&!E
D ENu m>"m simit )o"rte %ine (n ultimul timp consecin"& pentru c$ "m petrecut puin timp
(mpreun$ comport"mentul&! Sunt nemulumit/ emoi"&!E
D ESunt (ngri7or"t$ emoi" i consecin"& pentru c$ nu m>"i "nun"t c$ nu *ii l" co"l$
comport"mentul&!E
5<
AvantaD'l' )o"uni)$ii "'&aD'lo$ la p'$&oana I5
D .re*ine decl"n"re" re"ciilor de)ensi*e (n comunic"re prin e*it"re" criticii i " e*"lu$rii
perso"nei cu c"re comunici! Lim%"7ul l" perso"n" " II>" > EtuE EAi (nt+r3i"tNE/ Ei>"i (nc$lc"t
promisiune"!E& duce de cele m"i multe ori l" (ntrerupere" comunic$rii i l" "mpli)ic"re"
con)lictelor!
D .rocesul de comunic"re este m"i complet d"torit$ schim%ului m"i m"re de in)orm"ii! In
"cest tip de lim%"7 perso"n" (i po"te comunic" emoiile i descrie cu e="ctit"te
comport"mentul perso"nei cu c"re comunic$/ )$r$ " )"ce e*"lu$ri s"u "t"curi l" perso"n$!
Acest mod de comunic"re permite "st)el (m%un$t$ire" rel"iei i modi)ic"re"
comport"mentelor c"re nu sunt "dec*"te (ntr>o rel"ie!
D .re*enire" re"ciilor de)ensi*e (n comunic"re6 re"ciile de)ensi*e sunt )o"rte )rec*ente (n
procesul de comunic"re! 2es"7ele c"re pro*o"c$ o "st)el de re"cie sunt (n gener"l cele c"re
"t"c$ perso"n"! Studiile "u identi)ic"t m"i multe tipuri de mes"7e c"re duc l" decl"n"re"
re"ciilor de)ensi*e i mod"lit$ile de pre*enire " "cestor"6
D E*"lu"re *s! descriere > cel m"i )rec*ent mod de " pro*oc" o re"cie de)ensi*$ este
comunic"re" e*"lu"ti*$! 2es"7ele e*"lu"ti*e sunt mes"7ele "dres"te l" perso"n" " II>" > ENu
tii despre ce *or%etiNE/ E;ume3i pre" multNE/ ENu (n*ei c+t "r tre%uiNE! .entru " pre*eni
re"ciile de)ensi*e i %loc"re" comunic$rii/ ce" m"i e)icient$ mod"lit"te de comunic"re este
comunic"re" descripti*$ > (n loc de E4or%eti pre" multNE poi spune EC+nd nu (mi d"i
posi%ilit"te" s$ spun ce cred descriere" comport"mentului& de*in ner*os i )rustr"tN emoi"
i consecin"&E!
D Control *s! orient"re spre pro%lem$ > mes"7ele prin c"re "*em tendin" de " control"
interlocutorul prin o)erire" de soluii i s)"turi de3*olt$ re"cii de)ensi*e! 2es"7ul implicit
este ENum"i eu tiu ce este m"i %ine pentru tine/ "" c$ tre%uie s$ m$ "sculi c" s$>i me"rg$
%ineNE! n contr"st comunic"re" orient"t$ spre pro%lem$ "7ut$ interlocutorul s$ identi)ice
"ltern"ti*ele pro%lemei s"le )$r$ ">i impune solui"!
D 2"nipul"re *s! spont"neit"te > m"nipul"re" este o )orm$ de comunic"re c"re tr"nsmite
mes"7ul de non>"ccept"re i ne(ncredere (n deci3iile celorl"li! C" "ltern"ti*$ " "cestei )orme
ine)iciente de comunic"re este e=prim"re" spont"n$ " opiniilor person"le/ )$r$ " (ncerc" s$>i
impui punctul de *edere!
D Neutr"lit"te *s! emp"tie > neutr"lit"te" s"u indi)eren" (n comunic"re tr"nsmite mes"7ul c$
perso"n" cu c"re comunici nu este import"nt$ pentru tine! Copilul c"re nu este "scult"t de
p$rinte s"u pro)esor s"u este tr"t"t cu indi)eren$ "7unge s$ cre"d$ despre el c$ nu este
*"loros i nu merit$ s$ i se "corde "tenie! Comunic"re" emp"tic$ este )orm" de comunic"re
c"re pre*ine re"ciile neg"ti*e despre sine i ceil"li! Lim%"7ul non>*er%"l este eseni"l (n
comunic"re" emp"tic$!
5'
D Superiorit"te *s! eg"lit"te > "titudine" de superiorit"te determin$ )orm"re" unei rel"ii
de)ectuo"se de comunic"re i (ncur"7e"3$ de3*olt"re" con)lictelor! Ace"st$ "titudine *ine (n
contr"dicie cu "ccept"re" necondiion"t$ i respectul )iec$rei perso"ne indi)erent de
"%ilit$ile s"u ni*elul s$u educ"ion"l! Studiile din domeniul educ"ion"l "u "r$t"t c$
perso"nele cu competene intelectu"le i soci"le de3*olt"te comunic$ m"i e)icient (ntr>o
)orm$ de eg"lit"te i "ccept"re i nu de superiorit"te c"re este consider"t$ c" o )orm$ de
nede3*olt"re " "%ilit$ilor de rel"ion"re!
D E=plor"re" "ltern"ti*elor este o "lt$ mod"lit"te de comunic"re "dec*"t$ (n rel"i" cu copiii
i "dolescenii! E" nu tre%uie con)und"t$ cu o)erire" de s)"turi s"u soluii! O)erire" de soluii
E;$ "st" !!E s"u ECred c$ "r tre%ui s$!!!E& "re c" i consecine neg"ti*e pe termen lung
sc$dere" c"p"cit$ii de re3ol*"re de pro%leme i de lu"re de deci3ii! Copilul tre%uie "7ut"t s$
e=plore3e soluiile "ltern"ti*e!
Mo%alit!i %' %'3volta$' a 'Gplo$$ii alt'$nativ'lo$5
D Ascult"re" re)le=i*$ "7ut$ l" (nelegere" i cl"ri)ic"re" sentimentelor copilului EEti
sup$r"t!!! E E2i sep"re c$ te der"n7e"3$!!!E&B
D ;olosire" %r"instormingului pentru e=plor"re" "ltern"ti*elor EC"re "r )i "ltern"ti*ele
"cestei pro%leme ?Q&B
D Asist"re" copilului i "dolescentului (n "legere" soluiei optime EC"re dintre soluii cre3i c$
"r )i ce" m"i %un$@E&B
D Se recom"nd$ discut"re" posi%ilelor re3ult"te "le "legerii unei" dintre "ltern"ti*e ECe cre3i
c$ s>"r pute" (nt+mpl" d"c$ )"ci "" cum spui@Q&B
D O%inere" unui "ng"7"ment din p"rte" copilului ECe "i "les s$ )"ci@E s"u ECe deci3ie "i
lu"t@ E&B
D .l"ni)ic"re" pentru e*"lu"re EC+nd *om discut" din nou despre "st"@&B
D Identi)ic"re" "*"nt"7elor i de3"*"nt"7elor opiunilor!
EGp$i"a$'a '"o!ional
Un" dintre c"u3ele c"re pro*o"c$ di)icult$i (n comunic"re este repre3ent"t$ de
in"%ilit"te" de recuno"tere i e=prim"re " emoiilor/ de te"m" de "utode3*$luire! Un" dintre
cele m"i m"ri di)icult$i (n e=prim"re" emoion"l$ este e=isten" unor stereotipuri soci"le "le
e=prim$rii emoion"le *e3i inteligen" emoion"l$&! A comunic" e)icient presupune " ti s$
(i e=primi emoiile!
Mo%alit!i %' "/unt!i$' a 'Gp$i"$ii '"o!ional'5
'! Discut"re"/ pro*oc"re" i contr"c"r"re" miturilor despre emoii prin6 contienti3"re"
propriilor mituri leg"te de emoii/ identi)ic"re" situ"iilor (n c"re comport"mentul este
in)luen"t de mituri/ identi)ic"re" situ"iilor (n c"re miturile nu sunt *"lide/ identi)ic"re"
mod"lit$ilor de reducere " imp"ctului unor mituri!
5,
,! Identi)ic"re" i recuno"tere" di)eritelor tipuri de emoii prin6 e=erciii de e=prim"re
*er%"l$ " emoiei/ de "sociere " st$rii su%iecti*e cu etichet" *er%"l$ " emoiei! Indic"torii
utili3"i sunt6 modi)ic$rile )i3iologice/ monitori3"re" comport"mentului non*er%"l/
monitori3"re" mes"7elor *er%"le tr"nsmise celorl"li/ " g+ndurilor i " rel"iei g+nd > emoie >
comport"ment!
-! Identi)ic"re" e*enimentelor s"u situ"iilor c"re decl"ne"3$ emoi" prin6 e=erciii de
"sociere " unor e*enimente comport"mente/ g+nduri& c"re decl"ne"3$ emoi"/ (nelegere"
di)eritelor e)ecte "le situ"iilor s"u e*enimentelor "supr" st$rii emoion"le/ (nelegere"
import"nei modului de interpret"re " e*enimentelor decl"n"to"re " emoiilor!
0! Identi)ic"re" mod"lit$ilor de e=prim"re comport"ment"l$ " emoiei prin6 recuno"tere"
re"ciilor comport"ment"le "le emoiilor/ di)ereniere" dintre emoie i comport"ment/
(n*$"re" modului de (nelegere " mes"7elor emoion"le tr"nsmise de "lte perso"ne/
contienti3"re" rel"iei dintre g+nd > emoie >comport"ment!
1! E=prim"re" emoiei printr>un lim%"7 "dec*"t6 (n*$"re" *oc"%ul"rului emoiilor pentru " nu
reduce comunic"re" ")ecti*$ (n temenii de %ine s"u r$uB emoi" po"te )i e=prim"t$6
D printr>un cu*+nt6 ESunt sup$r"tI%ucurosIcuriosI(nc+nt"tEB
D prin descriere" " cee" ce s>" (nt+mpl"t cu tine6 E(mi tremur$ *oce" c+nd *or%esc cu elE/ E2$
simt c" i cum " )i centrul uni*ersuluiEB
D prin descriere" " cee" ce>i doreti s$ )"ci6 ESimt c$>mi *ine s$ o i"u l" )ug$E!
5! E=prim$ cl"r cee" ce simi
D sum"ri3e"3$ printr>un cu*+nt cee" ce simi6 %ucuros/ con)u3/ resemn"t/ r$nitB
D e*it$ e*"lu"re" emoiei6 Em$ simt puin nelinititEB
D e*it$ e=prim"re" emoiei (ntr>un mod cod"t6 (n loc de Em$ simt singurE "i pute" spune6
Em>" %ucur" d"c$ ne>"m (nt+lni s$ petrecem m"i mult timp (mpreun$EB
D e=prim$ m"i )rec*ent emoii )"$ de un comport"ment speci)ic! (n loc de ESunt nemulumitE
poi spune ESunt nemulumit c+nd nu (i respeci promisiunileEB e=prim"re" cl"r$ " emoiilor
este un mod (n c"re ne )"cem (nelei de ceil"li!
8! Accept$ respons"%ilit"te" pentru cee" ce simi6 (n loc de E2>"i sup$r"tE poi spune ESunt
sup$r"tE s"u (n loc de E2>"i r$nitE poi spune E2$ simt r$nit c+nd )"ci "cest lucruE!
Asum"re" respons"%ilit$ii " cee" ce simt i e=prim este o )orm$ de *"lid"re person"l$!
Su0'&tii %' a)tivit!i )a$' 6a)ilit'a3 'Gp$i"a$'a '"o!ional
A& E4oc"%ul"rulE emoiilor! Se utili3e"3$ un set de c$ri de 7oc c"re "u not"te pe un" dintre
p$ri denumire" unei emoii e=! trist/ )ericit/ )rustr"t&B )iec"re ele* s"u grup de ele*i "lege
c+te o c"rte i (nce"rc$ s$ e=prime emoi" not"t$ printr>un comport"mentB ceil"li ele*i
tre%uie s$ identi)ice emoi" prin comport"mentul e=prim"t de ele* s"u grupul de ele*i!
5-
#& E."rol"E emoiilor! Ele*ul s"u grupul de ele*i "lege o c"rte cu o emoie i simule"3$ ce "r
g+ndi o perso"n$ c"re m"ni)est$ o "semene" emoieB ceil"li ele*i tre%uie s$ identi)ice
emoi"!
C& ESt"tuileE emoiilor! C+i*" ele*i *olunt"ri *or pute" "*e" trei roluri6 de sculptor/ st"tuie i
o%ser*"tor! Ele*ul c"re i>" "les rolul de sculptor "lege o c"rte cu o emoie/ (i c"ut$ un ele*
c"re i>" "les rolul de st"tuie i *" (ncerc" s$ Emodele3eE st"tui" (n )uncie de emoi" pe c"re
tre%uie s$ o repre3inte/ model+ndu>i e=presi" )"ci"l$/ postur"! Ele*ul c"re "re rolul de
o%ser*"tor *" not" to"te mod"lit$ile prin c"re ele*ul EsculptorE (nce"rc$ s$ e=prime emoi"!
Ceil"li ele*i tre%uie s$ identi)ice emoi" e=prim"t$ de ele*ul cu rolul de Est"tuieE!
D& EIm"ginileE emoiilor! ;iec"re ele* *" e=tr"ge c+te o c"rte/ citete denumire" emoiei i
(nce"rc$ s$ o repre3inte printr>un desen c"re s$ )ie semni)ic"ti* pentru emoie! Ele*ul c"re
identi)ic$ primul emoi" repre3ent"t$ de un coleg/ *" pre3ent" el emoi" e=prim"t$ prin
desen! E=erciiul se po"te re"li3" i )olosind "cee"i emoie pentru toi ele*ii! Rolul
e=erciiului este s$>i )"cem pe ele*i contieni de di)erenele (n m"ni)est"re" unei emoii!
E& ESuneteleE emoiilor! ;iec"re ele* *" e=tr"ge c+te o c"rte cu o emoie i *" (ncerc" s$ o
repre3inte printr>un sunet c"r"cteristic/ )$r$ s$ )olose"sc$ cu*inte! Cine *" identi)ic" primul
emoi" e=prim"t$ de un coleg *" descrie o situ"i" (n c"re " simit "ce" emoie/ ce " g+ndit i
cum s>" comport"t!
;& Cele '< "cti*it$i pl$cute! ;iec"re ele* *" )"ce o list$ de '< "cti*it$i pl$cute c"re ne
determin$ s$ ne simim %ine! ?o"te "cti*it$ile )iec$rui ele* se *or ")i" (n s"l" de cl"s$
pentru c" ele*ii s$ contienti3e3e mod"lit$ile prin c"re ne putem (m%un$t$i st"re"
emoion"l$!
Alt' )i %' "/unt!i$' a )o"uni)$ii )opil B a%ol'&)'nt 7 a%ult5
D Cl"ri)ic"re" di)erenelor dintre ne*oile copilului i ne*oile "dultului i identificarea cror
nevoi i rspunde modul n care adultul comunic cu copilul.
D In comunic"re" emoiilor/ este m"i e)icient s$ se "plice lim%"7ul respons"%ilit$ii!
;ormul"re" mes"7elor l" perso"n" (nt+i comunic$ copiilor modul (n c"re comport"mentul lor
" inter)er"t cu cel "l "dulilor i cee" ce simte "dultul despre "ce"st$ situ"ie! E )o"rte
import"nt c" emoiile s$ )ie comunic"te copilului )$r$ ">' (n*ino*$i > E2>" der"n7"t )o"rte
t"re c$ nu!!E i nu )ormul$ri c" EUite ce "m p$it din c"u3$ c$ tu nu "i !!!NNNE!
D Limbajul responsabilitii se )olosete "t+t pentru " comunic" sentimentele po3iti*e/ c+t i
pentru comunic"re" lucrurilor s"u situ"iilor c"re ne der"n7e"3$!
D 2es"7ele respons"%ilit$ii comunic"te pe un ton ner*os de*in mes"7e neg"ti*e! Aceste"
(n*ino*$esc copilul i (l critic$/ i omit mes"7ul c"re "r tre%ui s$ indice c"re este
respons"%ilit"te" lui pentru " schim%" cee" ce " )$cut! ?onul mes"7elor neg"ti*e d$ do*"d$ de
lips" respectului pentru cel c$rui" (i este "dres"t$ ")irm"i"!
50
Sarcasmul, ridiculizarea i presiunile sunt o form de nerespectare a drepturilor
personale.
!tic"etrile "r"t$ lips" (ncrederii (n copilul c$rui" (i este "dres"t mes"7ul/ (ncredere" se
comunic$ prin cu*inte/ gesturi/ tonul *ocii!
9... Con6li)tul ;i "ana0'"'ntul )on6li)t'lo$
A%ilit"te" de " comunic" presupune i "%ilit"te" de " re3ol*" con)lictele de
comunic"re! Con)lictul nu presupune (n mod o%lig"toriu "specte neg"ti*e e=! tensiune/
ce"rt$&/ deci comunic"re" e)icient$ nu (nse"mn$ c"mu)l"re" con)lictului! Acest" tre%uie
"ccept"t c" o p"rte )ire"sc$ " procesului de comunic"re!
E)ectele po3iti*e "le con)lictului6
D crete moti*"i" pentru schim%"reB
D (m%un$t$ete identi)ic"re" pro%lemelor i " soluiilorB
D crete coe3iune" unui grup dup$ soluion"re" comun$ " con)lictelorB
D crete c"p"cit"te" de "d"pt"re" l" re"lit"teB
D o)er$ o oportunit"te de cuno"tere i de3*olt"re de deprinderiBD de3*olt$ cre"ti*it"te"!
D"c$ con)lictul este neg"t/ reprim"t/ c"mu)l"t/ s"u soluion"t de tipul c+tig$tor>(n*ins/ "cest"
po"te "*e" o serie de e)ecte neg"ti*e6
D sc"de implic"re" (n "cti*it"teB
D diminue"3$ sentimentul de (ncredere (n sineB
D pol"ri3e"3$ po3iiile i duce l" )orm"re" de co"liiiB
D dileme mor"leB
D di)icult$i (n lu"re" deci3iilor!
Studiile de e*"lu"re " progr"melor de de3*olt"re " "%ilit$ilor de comunic"re i de
m"n"gement "l con)lictelor "u identi)ic"t o serie de con*ingeri eron"te despre con)licte (n
r+ndul p"rticip"nilor c"re sc"d e)icien" semin"riilor de comunic"re d"c$ nu sunt de3*olt"te
mes"7e "ltern"ti*e! Cele m"i )rec*ente con*ingeri eron"te s"u mituri despre con)licte sunt6
Con)lictul se re3ol*$ de l" sine/ cu trecere" timpului/ con)runt"re" cu o pro%lem$ s"u (ntr>o
disput$ este (ntotde"un" nepl$cut$/ pre3en" unui con)lict este semnul unui m"n"gement
prost "l grupului s"u cl"sei/ con)lictul este (ntotde"un" neg"ti* i distructi*/ con)lictul (ntr>o
cl"s$ este un semn de neimplic"re " pro)esorului (n pro%lemele cl"sei/ con)lictul nu se
re3ol*$ dec+t printr>un compromis/ cine*" tre%uie s$ pi"rd$/ " "*e" un con)lict este un semn
de sl$%iciune s"u *ulner"%ilit"te!
Stilu$i %' a/o$%a$' a )on6li)t'lo$
In re3ol*"re" unei situ"ii de con)lict/ este neces"r$ uneori "ccept"re" metodei c+tig >
pierdere/ "dic$ un" dintre p$ri primete cee" ce " cerut " )i re3ol*"t/ i"r p"rte" ce"l"lt$
pierde! O"menii recurg l" "st)el de soluii c+nd percep situ"i" c" )iind E)ie!!!/ )ie!!!E! De
"semene"/ c+nd doi copii sunt (n competiie pentru locul (nt+i l" olimpi"d$/ unul dintre ei *"
c+tig" premiul (nt+i/ "ltul nu!
51
D n "numite situ"ii/ metod" c+tig>pierdere este neces"r$6 c+nd un" dintre p$ri
dispune de pre" puine resurse s"u do"r un" dintre p$ri po"te s$ (i (mpline"sc$ ne*oile e=!
c+nd dou$ perso"ne c"ndide"3$ pentru un singur post&! ?otui/ (n cele m"i multe dintre
situ"iile de comunic"re nu este neces"r c" o perso"n" s$ "dopte stilul c+tig>pierdere!
D 2etod" Epierdere > pierdereE! Dei p"re )o"rte greu de cre3ut c$ o "st)el de metod$
este e)icient$/ e=ist$ situ"ii c+nd e ce" m"i e)icient$ soluie! Cele m"i %une e=emple pentru "
demonstr" e)icien" "cestei metode sunt multele r$3%o"ie (nchei"te prin "st)el de soluii!
Compromisul este o )orm$ " "cestei metode de soluion"re " con)lictelor!
D A trei" metod$ de m"n"gement "l con)lictelor este Ec+tig>c+tig]! n "st)el de
situ"ii/ scopul este c" cererile tuturor p$rilor s$ )ie s"tis)$cute! Cei implic"i nu num"i c$ nu
doresc s$ c+tige (n detrimentul celeil"lte/ d"r scopul lor este de " lucr" (mpreun$ pentru "
"7unge l" solui" ce" m"i e)icient$! C+nd un *+n3$tor i un cump$r$tor st"%ilesc (mpreun$
preul unui produs/ ei )olosesc metod" Ec+tig > c+tig!E
P$in)ipii %' "ana0'"'nt al )on6li)t'lo$
1. 'eninerea unei relaii pozitive pe perioada conflictului prin6 "scult"re "cti*$/ utili3"re"
(ntre%$rilor deschise pentru cl"ri)ic"re" mes"7elor!
,! 5iferenierea dintre evenimente* comportament i interpretarea lor* evaluarea
diferitelor
opiuni.
-! ;oc"li3"re" pe pro%lem$ nu pe perso"ne/ )olosire" unor termeni concrei/ speci)ici/
comport"ment"li (n descriere" situ"iei i nu gener"li/ utili3"re" unui lim%"7 "dec*"t EA
"p$rut o pro%lem$!!!E nu E?u "i cre"t o pro%lem$ !!!E&!
0! Utili3"re" comunic$rii directe/ )$r$ " re"cion" cu propriile "rgumente/ cl"ri)ic"re"
(ntre%$rilor/ solicit"re" in)orm"iilor pentru (nelegere" situ"iei/ e*it"re" (n*ino*$irii i
etichet$rii interlocutorului/ e*"lu"re" imp"ctului con)lictului "supr" rel"iei s"u grupului! 1!
Identi)ic"re" %"rierelor (n re3ol*"re" con)lictului! Aceste" pot )i6 7udec"re" perso"nei i nu
e*"lu"re" mes"7ului/ c$ut"re" de contr""rgumente/ re"ci" prem"tur$/ "scult"re"
interlocutorul pentru " identi)ic" greelile i nu pentru " (nelege mes"7ul/ con*ingere" c$
num"i el Ie" "re drept"te!
6. 7tilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme (n "%ord"re" con)lictului!
Comunic"re" "serti*$ s>" de3*olt"t c" o mod"lit"te de "d"pt"re e)icient$ l" situ"ii
con)lictu"le interperson"le Rees/ Sh"n/ '::'&! Lips" "serti*it$ii este un" dintre cele m"i
import"nte surse de in"dec*"re soci"l$! Aserti*it"te" este re3ult"tul unui set de "titudini i
comport"mente (n*$"te c"re "u c" i consecine pe termen lung (m%un$t$ire" rel"iilor
soci"le/ de3*olt"re" (ncrederii (n sine/ respect"re" drepturilor person"le/ )orm"re" unui stil de
*i"$ s$n$tos/ (m%un$t$ire" "%ilit$ilor de lu"re de deci3ii respons"%ile/ de3*olt"re"
"%ilit$ilor de m"n"gement "l con)lictelor R"Pos/ '::'&!Aserti*it"te" este "%ilit"te" de " ne
e=prim" emoiile i con*ingerile )$r$ " ")ect" i "t"c" drepturile celorl"liB "serti*it"te" (n
comunic"re repre3int$ "%ilit"te"6 de comunic"re direct$/ deschis$ i onest$/ c"re ne )"ce s$
"*em (ncredere (n noi i s$ c+tig$m respectul prietenilor i colegilorB de e=prim"re "
emoiilor i g+ndurilor (ntr>un niod (n c"re ne s"tis)"cem ne*oile i dorinele/ )$r$ " le der"n7"
55
pe cele "le interlocutoruluiB de " inii"/ menine i (nchei" o con*ers"ie (ntr>un mod pl$cutB
de " (mp$rt$i opiniile i e=perienele cu ceil"liB de e=prim"re " emoiilor neg"ti*e/ )$r$ " te
simi st+n7enit s"u ">' "t"c" pe cel$l"ltB de " solicit" cereri s"u " re)u3" cereriB de e=prim"re "
emoiilor po3iti*e %ucuri"/ m+ndri"/ ")init"te" )"$ de cine*"/ "tr"ci"&B de " )"ce
complimente i de " le "ccept"B de " spune NU )$r$ s$ te simi *ino*"t s"u 7en"tB este
mod"lit"te" prin c"re ele*ii (i de3*olt$ respectul de sine i stim" de sineB este mod"lit"te"
prin c"re "dolescenii pot s$ )"c$ )"$ presiunii grupului i s$>i e=prime deschis opiniile
person"leB este recuno"tere" respons"%ilit$ii )"$ de ceil"liB este respect"re" drepturilor
celorl"lte perso"ne! In*$"re" deprinderilor de "serti*it"te este )"cilit"t$ de contr"st"re" ei cu
cele dou$ modele comport"ment"le opuse/ p"si*it"te" i "gresi*it"te"!
."si*it"te" este un comport"ment c"re po"te )i descris c" r$spunsul unei perso"ne c"re
(nce"rc$ s$ e*ite con)runt$rile/ con)lictele/ (i dorete c" to"t$ lume" s$ )ie mulumit$/ )$r$
(ns$ " ine cont de drepturile s"u dorinele s"le person"leB m"ni)est"re " unei perso"ne c"re
nu )"ce cereri/ nu solicit$ ce*" "nume/ nu se implic$ (n c+tig"re" unor drepturi person"le/
s"u (n "p$r"re" unor opinii! Aceste perso"ne se simt r$nite/ )rustr"te/ irit"te/ )$r$ (ns$ "
(ncerc" s$>i e=prime nemulumirile )"$ de ceil"li!
2oti*ele pentru c"re "numite perso"ne "dopt$ comport"mente p"si*e6
D "u con*ingere" c$ d"c$ o"menii *or cuno"te dorinele s"u sentimentele lor nu *or m"i )i
"preci"i i "ccept"iB
D cred c$ este m"i %ine s$ e*ite con)lictele i c$ este import"nt s$ menii Ep"ce"E cu orice
mi7lo"ceB
D consider$ p"si*it"te" lor c" )iind politee s"u %un$t"teB
D consider$ c$ " nu )i p"si* (nse"mn$ " )i "rog"nt s"u "gresi*B
D nu "u (ncredere (n propriile *"lori i opinii i nu cred c$ cee" ce e=prim$ este *"loros!
Agresi*it"te" este o re"cie comport"ment"l$ prin c"re (l %l"me3i i (l "cu3i pe cel$l"lt/
nc+lci regulile impuse de "utorit$i p$rini/ pro)esori/ poliie&/ eti insensi%il l" sentimentele
celorl"li/ nu>i respeci colegii/ consideri c$ tu "i (ntotde"un" drept"te/ re3ol*i pro%lemele
prin *iolen$/ consideri c$ cei din 7urul t$u p$rini/ colegi/ pro)esori& sunt "dese" nedrepi cu
tine/ eti s"rc"stic i utili3e3i "dese" critic" (n comunic"re/ consideri c$ drepturile t"le sunt
m"i import"nte dec+t "le "ltor"/ eti ostil i )urios! Consecinele comport"mentelor "serti*e/
p"si*e i "gresi*e sunt pre3ent"te (n t"%elul 8!,/ (n timp ce t"%elul 8!- pre3int$ un Escen"riuE
de modi)ic"re " comport"mentelor non"serti*e!
?"%el 8!,! Consecine "le comport"mentelor "serti*e/ p"si*e i "gresi*e
."si*6 .ro%lem" este e*it"t$ Drepturile t"le sunt ignor"te Ii l"i pe ceil"li s$ "le"g$ (n locul
t$u Ne( ncredere 4e3i drepturile celorl"li c" )iind m"i import"nte
Aserti*6 .ro%lem" este discut"t$! Drepturile t"le sunt susinute! Ii "legi tu "cti*it"te"! Au
(ncredere (n ei! Recunoti i drepturile t"le i "le celorl"li!
Agresi*6 .ro%lem" este "t"c"t$! Drepturile t"le sunt susinute )$r$ " ine cont de drepturile
celorl"li! i "legi "cti*it"te" t" i pe " celorl"li! Ostili/ %l"me"3$/ "cu3$! Drepturile t"le sunt
m"i import"nte dec+t "le celorl"li!
.rincipii de de3*olt"re " comunic$rii "serti*e6
58
Spune NU "tunci c+nd este (nc$lc"t un drept s"u o *"lo"re person"l$! 2oti*e"3$>i
")irm"i" )$r$ (ns$ s$ te 7usti)ici > nu te scu3"N E=prim$>i opiniile person"le speci)ic i cl"r >
e*it$ )ormul$rile gener"le! Accept$ i o)er$ complimente! ;ii directN Cere )eed>%"cP > pentru
pre*enire" greelilor de interpret"re! Schim%$ discui" s"u e*it$ perso"n" "tunci c+nd nu poi
comunic" "serti*! ;$ re)eriri l" comport"mentul ne"dec*"t "l unei perso"ne cu o rem"rc$
po3iti*$! ;oc"li3$>te pe comport"ment i nu pe perso"n$ "tunci c+nd *rei s$ )"ci o rem"rc$!
Sco"te (n e*iden$ consecinele neg"ti*e "le comport"mentului s$u "supr" t"! .reci3e"3$
comport"mentul dorit/ o)er$ "ltern"ti*e comport"mentului pe c"re doreti s$ (l schim%i!
An"li3e"3$ costurile i %ene)iciile comport"mentului!
Cum s$ r$spun3i l" critic$ )$r$ s$ )ii de)ensi*@
Solicit$ m"i multe in)orm"ii! Acu3"iile "%str"cte EEti nedreptNE s"u ENiciod"t$ nu m>"i
(nelesNE )"c di)icil$ (nelegere" " cee" ce *re" interlocutorul s$>i comunice! O )ormul"re
c"re s$ solicite m"i multe in)orm"ii este ce" m"i e)icient$ "tunci c+nd i se p"re c$ eti
critic"tB de e=emplu/ o )ormul"re de genul EC"re dintre lucrurile pe c"re le>"m )$cut i se p"r
nedrepte@E s"u EC+nd "i "*ut ne*oie de "7utorul meu i eu nu i l>"m o)erit@E!
Utili3e"3$ p"r")r"3"re"! Este o metod$ (n comunic"re c"re "re rolul de " cl"ri)ic" mes"7ul pe
c"re *re" s$ (l tr"nsmit$ interlocutorul! De cele m"i multe ori o perso"n$ utili3e"3$ critic"
"tunci c+nd i se p"re c$ nu i se "cord$ su)icient$ "tenie! ."r")r"3"re" este o mod"lit"te prin
c"re perso"n" c"re )"ce critic" este "7ut"t$ s$>i comunice m"i e)icient ne*oile!
An"li3"i consecinele comport"mentului "supr" t" i "supr" lui! Anumite
comport"mente pro*o"c$ nepl$ceri pentru ceil"li/ )$r$ c" perso"n" s$ contienti3e3e "cest
lucru! Critic" nu (l "7ut$ s$ (i identi)ice sec*enele comport"ment"le pe c"re tre%uie s$ le
modi)ice! ;iec"re copil/ "dolescent s"u "dult tre%uie s$ contienti3e3e drepturile "serti*e i s$
)"c$ "pel l" ele de c+te ori este neces"r! Adultul/ p$rintele s"u pro)esorul tre%uie s$ "ccepte c$
i copii i tinerii "u "cele"i drepturi "serti*e c" i "dulii!
DREPTURILE ASERTIVE
Dreptul de " decide c"re sunt scopurile i priorit$ile person"le
Dreptul de " "*e" *"lori/ con*ingeri/ opinii proprii
Dreptul de " nu te 7usti)ic" i " nu d" e=plic"ii pri*ind *i"" t"
Dreptul de " spune celorl"li cum "i dori s$ se comporte cu tine
Dreptul de " te e=prim" )$r$ s$>' r$neti pe cel$l"lt
Dreptul de " spune NU/ NU A?IU/ NU FNELEG s"u NU 2J IN?ERESEAKJ
Dreptul de " cere in)orm"ii i "7utor
Dreptul de " )"ce greeli/ de " te r$3g+ndi
Dreptul de " )i "ccept"t c" imper)ect
Dreptul de " "*e" uneori per)orm"ne m"i sc$3ute dec+t poteni"lul t$u
Dreptul de " "*e" rel"ii de prietenie cu perso"ne cu c"re te simi con)ort"%il
Dreptul de ">i schim%" prietenii
59
Dreptul de ">i de3*olt" *i"" "" cum (i doreti!
Ta/'l 9... S)'na$iu %' "o%i6i)a$' a )o"po$ta"'nt'lo$ nona&'$tiv'
D >%'&)$i'@H E >'Gp$i"@H S >&p')i6i)@H C >)on&')in!'@ >Ra8o&H 1FF1@
2etode "dec*"te 2etode ne"dec*"te
D
e
s
c
r
i
e
Descrie n mod o%iecti* comport"mentulB
Utili3e"3$ termeni simpli/ concrei n
e=prim"reB
Descrie timpul/ locul i )rec*en"
comport"mentuluiB
Descrie comport"mentul/ nu moti*ele
"cestui"!
Descrie re"ci" t" emoion"l$
;olosete termeni "%str"ci/ *"gi
Gener"li3e"3$6 _?ot timpul )"ci ""N]
Identi)ic$ moti*ele comport"mentului s"u
inteniile celuil"lt
E
=
p
r
i
m
$
E=prim$>i emoiileNB
E=prim$>i emoiile )$r$ s$ )"ci 7udec$i
"supr" celuil"ltN
E=prim$>i emoiile ntr>o m"nier$
po3iti*$N
;oc"li3e"3$>te "supr" comport"mentului
i nu "supr" perso"neiN
Ne"g$ emoiile
Decl"ne"3$ e=plo3ii emoion"le
E=prim$ emoiile ntr>o m"nier$ neg"ti*$/
7udec nd interlocutorul
At"c$ perso"n" i nu comport"mentul ei
S
p
e
c
i
)
i
c
$

Solicit$ schim%"re" comport"mentului
Solicit$ o schim%"re sec*eni"l$
Solicit$ un" s"u cel mult dou$ schim%$ri
comport"ment"le
Speci)ic$ comport"mentele concrete c"re
tre%uie modi)ic"te
Solicit$ schim%"re" comport"mentului
c"re po"te )i schim%"t/ pentru c"re
interlocutorul "re resurse de schim%"re
Speci)ic$ ce comport"ment eti dispus s$
schim%i pentru " )"cilit" comunic"re"
Se )"c num"i "lu3ii l" schim%"re"
comport"mentului
Solicit$ o schim%"re pre" m"re
Solicit$ pre" multe schim%$ri
Solicit$ schim%$ri de c"r"cter s"u person"lit"te
Ignor$ ne*oile celuil"lt
Consider$ c$ num"i cel$l"lt tre%uie s$ se
schim%e
5:
C
o
n
s
e
c
i
n

e
Speci)ic$ cl"r consecinele
comport"mentului
O)er$ o nt$rire po3iti*$ pentru
schim%"re" comport"mentului
St"%ilete nt$rire" "dec*"t$ perso"nei i
comport"mentului
St"%ilete o nt$rire "dec*"t$ pentru "
menine schim%"re" comport"mentului
St"%ilii consecinele neg"ti*e "le
comport"mentului inde3ir"%il
Nu o)eri nicio recompens$ schim%$rii
comport"mentului
Utili3e3i pede"ps" "supr" interlocutorului
St"%ileti recompense n )uncie de ne*oile t"le
St"%ileti recompense ne"dec*"te perso"nei i
comport"mentului
;oloseti "menin"re" c" metod$ de schim%"re "
comport"mentului

E=emple de "cti*it$i de comunic"re pr"ctic"te l" cl"s$6
'! .re3ent"i c+te*" mes"7e i solicit"i ele*ilor s$ note3e r$spunsurile p"si*e/ "gresi*e i
"serti*e l" "ceste mes"7e! E=erciiul se po"te re"li3" pe grupe de 1>5 ele*i/ dup$ c"re )iec"re
grup$ (i pre3int$ r$spunsurile! C+te*" e=emple de mes"7e6
E.rietenul t$u )ume"3$ i te ro"g$ i pe tine s$ )ume3i cu el!E/ Ei>"i cump$r"t o %lu3$
pre)er"t$ i o%ser*i c$ prieten" t" o po"rt$ )$r$ s$ te )i (ntre%"t!E EColegul t$u (i i" m+nc"re"
din ge"nt$ )$r$ s$ (i ce"r$ *oie d"r ie (i este )o"rte )o"me!E/ EAi st"%ilit c$ mergei cu
colegii l" )ilm l" o "numit$ or$ i 3i/ d"r ei "u modi)ic"t (ntre timp 3iu" )$r$ s$ te "nune i pe
tine! ?u "i )ost l" d"t" st"%ilit$ inii"l i "i "tept"t dege"%"! Ce )"ci@E
R$spunsul p"si*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R$spunsul "gresi*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R$spunsul "serti*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,! (mp$rii ele*ii (n grupe de 1>5 perso"ne/ c"re s$ "i%$ s"rcin" de re"li3"re " unor mes"7e
*er%"le p"si*e/ "gresi*e i "serti*e! Aceste mes"7e pot )i6 mes"7ul unui ro%ot tele)onic/ o
recl"m$ pu%licit"r$/ un protest etc!
-! E*"lu"re" stilului de comunic"re p"si*/ "gresi*/ "serti* prin complet"re" chestion"rului de
"serti*it"te! R$spunsurile de discut$ (n grup m"re i se "n"li3e"3$ )iec"re item din chestion"r
prin e*"lu"re" %"rierelor (n comunic"re" "serti*$ *e3i i )i" '5 din "ne=e pentru e=erciii de
)"cilit"re " comunic$rii (ntre ele*i i e=erciiile pre3ent"te (n c"pitolul -!1&!

Chestion"r de "serti*it"te
'! .ot s$>mi e=prim cinstit sentimentele!
,! .ot s$ spun NU )$r$ s$ m$ "cu3 s"u s$ m$ simt *ino*"tI$!
-! .ot s$ recunosc c+nd sunt sup$r"tI$!
0! (ncerc s$ g$sesc c"u3" sup$r$rii mele!
1! Atept s$ cunosc to"te )"ptele (n"inte de " lu" o deci3ie!
8<
5! ECriticE comport"mentul unei perso"ne i nu perso"n"!
8! (mi "sum respons"%ilit"te" pentru sentimentele mele (n loc s$ (n*inuiesc pe "lii!
9! Reuesc s$>mi e=prim "t+t sentimentele po3iti*e c+t i pe cele neg"ti*e! D" INu
:! C+nd spun cum m$ simt/ nu>i 7ignesc pe ceil"li!
'<! C+nd nu sunt de "cord cu "ltcine*" nu u3e3 de "gresiuni *er%"le!
''! Reuesc s$ g$sesc soluii pentru pro%leme i nu st"u s$ m$ pl+ng!
',! Respect drepturile celorl"li c+nd mi le e=prim pe "le mele!
De)icitul de comunic"re i riscul pentru suicid l" copii i "dolesceni
Suicidul l" copii i "dolesceni este o pro%lem$ gr"*$ cu c"re se con)runt$ societ"te"
Ace"st$ pro%lem$ este m"i puin "%ord"t$ de "duli i co"l$ pentru c$ se consider$ c$
mo"rte" nu este un su%iect "ccesi%il copiilor i "ceti" nu "u moti*e s$ (i dore"sc$ mo"rte"!
(n contr"dicie cu "ceste con*ingeri i "titudini stereotipe/ num$rul copiilor i "dolescenilor
c"re comit "cte suicid"re este din ce (n ce m"i m"re! De e=emplu/ (n SUA suicidul repre3int$
" trei" c"u3$ de mort"lit"te l" grupul de *+rst$ '1>,0 "ni i " 3ece" c"u3$ de mort"lit"te l"
grupul de *+rst$ <>'0 "ni! Alte d"te "r"t$ c$ (n SUA sunt '9 sinucideri reuite pe 3i l"
"dolesceni i 18 tent"ti*e de suicid pe or$! R"t" sinuciderilor su% '< "ni este (n cretere i
de*ine o pro%lem$ m"7or$ " progr"melor de pre*enie! Ai (n "r" no"str$ r"t" sinuciderilor (n
r+ndul "dolescenilor " crescut "l"rm"nt de mult! D"torit" "cestui )enomen s>"u de3*olt"t
progr"me de pre*enie/ centre comunit"re de consiliere pentru copii i "dolesceni/ consiliere
prin tele)on E?ele)onul Al%"struE progr"mV de3*olt"t de Zorld 4ision Clu7&/ grupuri de
suport pentru copiii i "dolescenii c"re "u "*ut tent"ti*e de suicid! De3*olt"re" "%ilit$ilor de
comunic"re i "%ord"re "dec*"t$ " situ"iilor de cri3$ pre*ine "dopt"re" unor metode gr"*e
de Ere3ol*"reE " "cestor situ"ii! Este import"nt c" )"mili" i co"l" s$ contienti3e3e "ceste
"specte i s$ p"rticipe l" progr"mele de pre*enie org"ni3"te de psihologii col"ri i de
"soci"iile non>gu*ern"ment"le! In)orm"re" ele*ilor pri*ind "ceste tipuri de ser*icii pe c"re
le o)er$ comunit"te" este )o"rte import"nt$ (n pre*enie!
;"ctorii implic"i (n suicid6 ;"ctorii cu poteni"l suicid"r crescut sunt6
D )"ctori )"mili"li6 rel"iile con)lictu"le (n )"milie/ )"milii de3%in"te i de3org"ni3"te/ "%u3uri
(n )"milie "%u3 emoion"l/ )i3ic/ negli7"re/ "%u3 se=u"l&/ di*orul/ mo"rte" unei perso"ne
"propi"te! Unele studii "