Sunteți pe pagina 1din 200

CONSILIERE EDUCAIONALA

Ghid metodologic pentru orele de dirigenie i consiliere


Coord! Adri"n" #$%"n&
C"pitolul ' Rolul consilierii educ"ion"le (n procesul )orm"ti* Adri"n" #"%"n&
'!'! (n*$$m+nt tr"diion"l *s! (n*$$m+nt modern
'!,! Ne*oi" de consiliere educ"ion"l$
C"pitolul , Consiliere psihologic$ i consiliere educ"ion"l$ Adri"n" #"%"n&
,!'! Delimit$ri conceptu"le
,!,! C"r"cteristicile consilierii
,!-! O%iecti*ele consilierii
C"pitolul - .rincipii i metode de consiliere Domnic" .etro*"i/ Adri"n" #"%"n/&
-!'! .reg$tire" consilierului
-!,! Atitudinile consilierului
-!-! A%ilit$ile consilierului
-!0! .roiect"re" "cti*it$ilor de consiliere
-!1! 2etode de lucru (n consiliere
C"pitolul 0 Elemente de psihologi" de3*ot$rii!/O"n" #eng"&
0!'! Conceptul de de3*olt"re
0!,! De)icit *s! di)eren$ (n de3*olt"re
0!-! Et"pele de de3*olt"re
C"pitolului 1 .erson"lit"te" copilului i "dolescentului Adri"n" #"%"n/ 4iorel 2ih&
1!'! Din"mic" de3*olt$rii person"lit$ii
1!,! Ni*elele de "%ord"re " person"lit$ii
1!-! Ni*elul cogniti*
1!0! Ni*elul emoion"l
1!1! Ni*elul comport"ment"l
1!5! Inter"ciune" ni*elelor
C"pitolul 5 Autocuno"tere i de3*olt"re person"l$ Adri"n" #"%"n/ Domnic" .etro*"i&
5!'! .rincipiile psihologiei centr"te pe perso"n$
5!,! Cuno"tere" de sine i im"gine" de sine
5!-!2etode de "utocuno"tere
5!0 Autocuno"tere i intercuno"tere
5!1! Stim" de sine
5!5! A%u3ul emoion"l i )i3ic6 o%st"col m"7or (n )orm"re" stimei de sine
C"pitolul 8 Comunic"re i con)lict Adri"n" #"%"n/ Domnic" .etro*"i&
8!'!Rolul comunic$rii
8!,!2od"lit$i de "melior"re " comunic$rii
8!-! Con)lictul i m"n"gementul con)lictului
8!0! De)icitul de comunic"re i riscul pentru suicid l" copii i "dolesceni
C"pitolul 9 Re3ol*"re" de pro%leme
9!'! Conceptul de pro%lem$
9!,! .rocesul re3oluti*
C"pitolul : Stilul de *i"$ Domnic" .etro*"i/ Adri"n" #"%"n&
'
:!'! Stil de *i"$ s"nogen i stil de *i"$ p"togen
:!,! Rolul progr"melor de pre*enie " (m%oln$*irilor i " educ"iei pentru s$n$t"te!
:!-! ;um"tul i dependen" de nicotin$
:!0!Alcoolul i dependen" de "lcool
:!1! Drogurile i dependen" de droguri
C"pitolul '< .sihose=u"lit"te" Adri"n" #"%"n/ Domnic" .etro*"i&
'<!'! Se=u"lit"te" > dimensiune comple=$ " )iinei um"ne
'<! ,! Scopul educ"iei se=u"le
'<! -! ?em"tic" orelor de educ"ie se=u"l"
'<!0! .re*eni" "%u3ului se=u"l
'<!1! O%st"cole (n re"li3"re" educ"iei se=u"le
C"pitolul '' Str"tegii de (n*$"re G"%riel" Lemeni&
''!'! Ce sunt str"tegiile de (n*$"re@
''!,! 2od"lit$i de select"re " str"tegiilor de (n*$"re
''!-! Deprinderi e)iciente de studiu
''!0! Ce ne moti*e"3$ pentru studiu@
C"pitolul ', Stresul i controlul stresului Adri"n" #"%"n&!
',!'! Ce este stresul @
',!,! Componentele stresului!
',!-! 2od"lit$i de m"n"gement "l stresului
C"pitolul '- Cre"ti*it"te" i stimul"re" comport"mentului cre"ti*
'-!'! Noiuni introducti*e
'-! ,! 2ituri despre cre"ti*it"te
'-!-! A%ord"re" cre"ti*it$ii
'-!0! Aco"l" i cre"ti*it"te"!
'-!1! 2etode de stimul"re " cre"ti*it$ii
C"pitolul '0 2"n"gementul cl"sei Domnic" .etro*"i/ G"%riel" Lemeni&
'0!'! Str"tegiile pre*enti*e!
'0! ,! Str"tegii de modi)ic"re comport"ment"l$
C"pitolul '1 Orient"re" pentru c"rier$!
'1!'! Speci)icul "cti*it$ilor de orient"re!
'1!,! Construci" identit$ii *oc"ion"le!
'1!-! In*estig"re" c"r"cteristicilor person"le rele*"nte pentru c"rier"
'1!0! Comport"mentul e=plor"tor
'1!1! Deci3i" de c"rier$
C"pitolul '5 2odel de progr"m$ pentru orele de consiliere i orient"re s"u dirigenie
'5!'!O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele I>IIBconinuturi i sugestii
metodologice
'5!,! O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele III>4IB coninuturi i
sugestii metodologice
'5!-!O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele 4II>ICBconinuturi i sugestii
metodologice
'5!0!O%iecti*e c"dru/ de re)erin$ i oper"ion"le pentru cl"sele C>CIIB coninuturi i sugestii
metodologice Ane=e6 )ie de lucru pentru ele*i
,
Cu*+nt (n"inte
Copil (nse"mn$ orice perso"n$ din lume (n *+rst$ de p+n$ l" '9 "ni! ?oi copiii "u
"cele"i drepturi! Nici un copil nu tre%uie s$ )ie *ictim" *reunei discrimin$ri! L" %"3"
Con*eniei N"iunilor Unite cu pri*ire l" Drepturile Copilului se ")l$ interesul m"7or "l
copilului!
Drepturile )und"ment"le "le copilului6
D Orice copil "re dreptul l" de3*olt"re )i3ic$ i psihic$ "rmonio"s$ "rticolul 5&
D Orice copil "re dreptul de ">i e=prim" opiniile (n to"te chestiunile c"re (l pri*esc "rticolul
',>'1&
DOrice copil "re dreptul de " )i prote7"t (mpotri*" *iolenei )i3ice i psihice i (mpotri*"
oric$rei )orme de m"ltr"t"re "rticolul ':&
DOrice copil "re dreptul l" educ"ieB educ"i" tre%uie s$ preg$te"sc$ copilul pentru *i"$/ s$ (i
de3*olte respectul pentru drepturile omului/ s$ (l )orme3e (n spiritul (nelegerii i toler"nei
"rticolul ,9>,:&
DOrice copil "re dreptul l" protecie (mpotri*" )olosirii drogurilor "rticolul --&
DOrice copil "re dreptul l" proteci" (mpotri*" e=plo"t$rii se=u"le/ " "%u3ului se=u"l/
(mpotri*" prostituiei i " pornogr")iei "rticolul -0&
DNici un copil nu tre%uie supus unor tr"t"mente crude s"u degr"d"nte "rticolul -8&
DOrice copil c"re " )ost supus "%u3ului )i3ic i psihic "re dreptul l" re)"cere )i3ic$ i psihic$ i
l" reintegr"re soci"l$ "rticolul -:&
Capitolul 1
ROLUL CONSILIERII EDUCAIONALE N PROCESUL FORMATIV
1.1 nv!"#nt t$a%i!ional v&. nv!"#nt "o%'$n
Re)orm" (n*$$m+ntului (n Rom+ni" su%lini"3$ import"n" comut$rii "ccentului de pe
l"tur" in)orm"ti*$ " procesului educ"ti* spre ce" )orm"ti*$/ "t+t de de)icit"r$ p+n$ nu
demult!In*$$m+ntul de tip tr"diion"l se )oc"li3e"3$ pe "spectele cogniti*e "le ele*ului/
urm$rind preponderent preg$tire" lui sec*eni"l$ pe discipline col"re! Se ignor$ "st)el
"rmoni3"re" l"turii cogniti*e " perso"nei cu ce" ")ecti*$/ "titudin"l$ i comport"ment"l$! (ntr>
un "st)el de c"dru educ"ion"l ele*ul este tr"t"t c" un ErecipientE pentru in)orm"ii i m"i puin
c" o perso"n$ re"l$/ cu indi*idu"lit"te i re"cii emoion"le determin"te de tri%ul"iile unei
person"lit$i (n )orm"re! Aco"l" risc$ s$ de*in$ "st)el un mediu "rti)ici"l/ rupt de e=igenele i
presiunile *ieii re"le!
Fn*""m"ntul rom+nesc tre%uie s$ "i%$ c" scop nu do"r "%sol*eni %ine in)orm"i/ ci
)orm"re" de perso"ne cu resurse "d"pt"ti*e l" solicit$rile soci"le i psihologice "le *ieii/ cu
un sistem "=iologic )erm contur"t! (n )"pt/ scopul ultim "l educ"iei este preg$tire" pentru
*i"$ " ele*ului! Concepere" colii c" o instituie soci"l$ cu )uncii multiple/ "pt$ s$ r$spund$
-
e)icient ne*oilor psihologice i soci"le "le ele*ului/ s$ "sigure c"drul optim pentru st"re" s"
de %ine/ pentru diminu"re" i pre*enire" tul%ur$rilor de "d"pt"re speci)ice *+rstei/ pentru
)orm"re" unor cet$eni respons"%ili "i societ$ii ci*ile/ este *it"l$! Sistemul de (n*$$m+nt
rom+nesc nu este (nc$ (n tot"lit"te preg$tit s$ r$spund$ noilor e=igene impuse de tipul de
societ"te democr"tic$ spre c"re Rom+ni" tinde/ i nici schim%$rilor de esen$ pe c"re le "duce
noul secol pe (ntregul m"p"mond! Conser*"torismul/ deperson"li3"re"/ intelectu"lismul i
"ntihedonismul/ "utorit"rismul i o%edien"/ elitismul i ineg"lit"te" de "nse/ segreg"re"
colii de perso"n$/ )"milie/ comunit"te i societ"te sunt do"r c+te*" dintre t"rele
(n*$$m+ntului rom+nesc c"re m"i persist$ din ne)ericire i "st$3i!
1.(. N'voia %' )on&ili'$' '%u)a!ional
Cretere" num$rului de eecuri i "%"ndonuri col"re/ de comport"mente delic*ente
s"u nes$n$to"se/ de tul%ur$ri emoion"le (n r+ndul ele*ilor/ repre3int$ indic"tori "i )"ptului c$
co"l" tre%uie s$ )"c$ mult m"i mult (n "ce"st$ direcie! .entru " r$spunde "cestor ne*oi
re"le/ 2inisterul Educ"iei i Cercet$rii propune prin noul Curriculum N"ion"l introducere"
disciplinei opion"le/ Consiliere" i Orient"re"/ pentru to"te cele trei ni*ele de col"ri3"re6
prim"r/ gimn"3i"l i lice"l! Nou" disciplin$ *ine (n (nt+mpin"re" ne*oilor )und"ment"le "le
oric$rui copil i "dolescent6 cuno"tere" de sine i respectul de sine/ de " comunic" i " se
rel"ion" "rmonios cu ceil"li/ de " posed" tehnici de (n*$"re e)icient$ i cre"ti*$/ de lu"re de
deci3ii i re3ol*"re de pro%leme/ de " re3ist" presiunilor neg"ti*e "le grupului! ;orm"re" unui
stil de *i"$ s$n$tos/ integr"re" se=u"lit$ii (n m"tur"re" emoion"l$/ controlul stresului/
do%+ndire" de repere (n orient"re" col"r$ i pro)esion"l$ sunt condiii eseni"le pentru
de3*olt"re" "rmonio"s$ " person"lit$ii ele*ului!
.ro)esorul tre%uie s$ *"d$ (n ele* i "ltce*" dec+t recipientul in)orm"iilor pe c"re le
tr"nsmite! Disciplin" de Consiliere i Orient"re o)er$ c"drul )orm"l (n c"re pro)esorul po"te
s$ lucre3e nu do"r cu dimensiune" r"ion"l>intelecti*$ " ele*ului d"r i cu ce" ")ecti*$/
moti*"ion"l$/ "titudin"l$ i soci"l$! .rin "ce"st" nu dorim s$ su%liniem c$ )orm"re" i
de3*olt"re" comple=$ " ele*ului tre%uie s$ se re"li3e3e do"r (n c"drul orelor de Consiliere i
Orient"reB dup$ cum este dep"rte de noi inteni" de " diminu" rolul )orm"ti* comple= "l
celorl"lte discipline col"re! ?otui/ Consiliere" i Orient"re" este disciplin" de (n*$$m+nt
c"re (i propune e=plicit "cest scop! Disciplin" Consiliere i Orient"re repre3int$ un" din
mod"lit$ile eseni"le prin c"re co"l" tre%uie s$ (i urme3e scopul primordi"l6 de proces
)orm"ti* centr"t pe ele*/ c"p"%il$ s$ *"lori3e3e tipuri di*erse de ele*i i "%ilit$i/ s$ r$spund$
ne*oilor comunit$ii i s$ in)u3e3e societ"te" cu perso"ne competente pentru *i"" pri*"t$/
pro)esion"l$ i pu%lic$! Rele*"n" pro%lem"ticii "%ord"te prin disciplin" Consiliere i
Orient"re e=plic$ num$rul )o"rte m"re de ele*i/ pro)esori i p$rini c"re opte"3$ pentru e"!
Acti*it$ile implic"te de Consiliere i Orient"re "u loc (n condiiile unui rel"ti* *id
in)orm"ion"l i )orm"ti*! Disciplin" implic$ o )orm"re speci)ic$ " pro)esorilor (n scopul
"%ord$rii corecte i )le=i%ile " tem"ticilor! .reg$tire" uni*ersit"r$ " *iitorilor pro)esori pentru
c"rier" did"ctic$ nu o)er$ cursuri c"re s$ )urni3e3e suport in)orm"ion"l i )orm"ti* rele*"nt
pentru Consiliere i Orient"re!
0
Lucr"re" de )"$ este un ghid teoretic i pr"ctic destin"t pro)esorilor c"re doresc s$ (i
"sume rolul de )orm"tor i )"cilit"tor "l de3*olt$rii "rmonio"se " copilului i "dolescentului/ "
st$rii lui de %ine i " unei c"lit$i de *i"$ superio"r$/ (n to"te dimensiunile s"le6 emoion"l$/
ment"l$/ spiritu"l$/ pro)esion"l$/ soci"l$ i )i3ic$! A*em con*ingere" c$ %ene)ici"rii "cestei
c$ri nu *or )i do"r pro)esorii/ (n "spir"i" lor )ire"sc$ de de3*olt"re pro)esion"l$/ d"r i
"ctorii princip"li "i "cti*it$ii lor6 ele*ii/ c+t i p"rtenerii lor (n procesul )orm"ti*6 p$rinii! Nu
credem c$ suntem lipsii de re"lism i modestie d"c$ ")irm$m c$ pe termen mediu i lung
%ene)ici"rii demersului implic"t de "cti*it"te" de consiliere educ"ion"l$ sunt comunit"te" i
societ"te" c"re "u ne*oie de perso"ne echili%r"te i )ericite/ cre"ti*e i respons"%ile/
competente i "d"pt"%ile/ optimiste i e)iciente!
Capitolul (
CONSILIERE PSI*OLO+ICA ,I CONSILIERE EDUCAIONAL-
(.1. D'li"it$i )on)'ptual'
Consiliere" este un proces comple= ce cuprinde o "rie )o"rte l"rg$ de inter*enii c"reimpun o
preg$tire pro)esion"l$ de speci"lit"te! 2"i speci)ic/ termenul de consiliere" descrie rel"i"
interum"n$ de "7utor dintre o perso"n$ speci"li3"t$/ consilierul/ i o "lt$ perso"n$ c"re
solicit$ "sisten$ de speci"lit"te/ clientul Eg"n/ '::<&! Rel"i" dintre consilier i perso"n"
consili"t$ este un" de "li"n$/ de p"rticip"re i col"%or"re reciproc$ I*eG/ '::0&! E=ist$
m"imulte tipuri de consiliere/ dei )ormele pre3ent"te (n t"%elul ,!'! nu se e=clud un" pe "lt"!
De e=emplu/ consiliere" educ"ion"l$ presupune elemente de consiliere *oc"ion"l$/
suporti*$/ de de3*olt"re person"l$ s"u in)orm"ion"l$! Ce este import"nt de reinut (n "cest
conte=t este )"ptul c$ pro)esorul de co"l$ "%ilit"t pentru consiliere educ"ion"l$ nu "re
competene (n cee" ce numim consiliere de cri3$ i consiliere p"stor"l$! Cel din urm$ tip de
consiliere este procesul de "sist"re psihologic$ re"li3"t de c$tre preot (n comunit"te" s"
religio"s$! Consiliere" deHcri3$H repre3int$ un domeniu de inter*enie ce ine strict de
competen" psihologului! Acest domeniu implic$ cunotine/ metode i tehnici de inter*enie
de speci"lit"te! Un ped"gog/ un psihoped"gog/ un "sistent soci"l s"u sociolog/ cu "t+t m"i
puin un pro)esor/ nu posed$ competenele i e=perti3" neces"r$ unor "st)el de inter*enii! A
(ncerc" s$ "sist$m c" i pro)esor>consilier si s$ remediem posi%ile situ"ii de cri3$
psihologic$ "le unor ele*iHe=! st$ri depresi*e s"u de "n=iet"te/ ide"ie suicid"r$/ re"cii de
doliu/ comport"mente compulsi*e s"u o%sesi*e/ consum de droguri s"u dependen" de
"lcool&/este deose%it de risc"nt! ?otod"t$/ *om pri*" "st)el perso"n" (n c"u3$ de dreptul i
"ns" de " %ene)ici" de un tr"t"ment psihologic i medic"l de speci"lit"te>De "semene"/
pro)esorul> consilier nu "re c" o%iecti* i competen$ e*"lu"re" psihologic$ " ele*ului!
Utili3"re" testelor psihologice cum sunt cele pentru e*"lu"re" ni*elului de inteligen$/ "
)ormelor de inteligen$/ testele proiecti*e/ "lte teste de person"lit"te&/ dei po"te "p$re" c" o
"cti*it"te uor de re"li3"t/ presupune *"ste cunotine de psihodi"gnostic! Re3ult"tul (n sine
l" un test/ e=prim"t numeric/ po"te s$ nu "i%$ "%solut nici o rele*"n$ d"c$ este rupt de un
conte=t "nume! Interpret"re" c"lit"ti*$ " multiplelor *"lene i rel"ii pe c"re le implic$ orice
re3ult"t l" un test po"te )i re"li3"t$ do"r de c$tre psiholog! (n c"3 contr"r/ e*"lu"re"
psihologic$ po"te "*e" e)ecte neg"ti*e "supr" perso"nei e*"lu"te! .ro)esorul>consilier *"
utili3" di*erse sc"le de cunotine i "titudini/ )ie de lucru *e3i "ne=ele "cestei c$ri&! Nu
recom"nd$m utili3"re" "cestor instrumente )ie de lucru& (n scopul cuno"terii i e*"lu$rii
1
ele*ilor! O%iecti*ul orelor de consiliere nu este cuno"tere" ele*ului de c$tre pro)esor/ ci
"cel" de " )"cilit" "utocuno"tere"!
?"%el ,!'! ?ipuri de consiliere in)orm"ion"l$6 o)erire" de in)orm"ii pe domenii I teme
speci)ice educ"ion"l$6 repere psihoeduc"ion"le pentru s$n$t"te" ment"l$/ emoion"l$/ )i3ic$/
soci"l$ i spiritu"l$ " copiilor i "dolescenilor de de3*olt"re person"l$6 )orm"re" de "%ilit$i
i "titudini c"re permit o )uncion"re person"l$ i soci"l$ )le=i%il$ i e)icient$ (n scopul
"tingerii st$rii de %ine suporti*$6 o)erire" de suport emoion"l/ "preci"ti* i m"teri"l
*oc"ion"l$6 de3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei de cri3$6 "sist"re" psihologic$ "
perso"nelor (n di)icult"te p"stor"l$6 consiliere din perspecti*$ religio"s$
(.(. Ca$a)t'$i&ti)il' )on&ili'$ii
Consiliere" psihologic" i educ"ion"l$ integre"3" perspecti*" um"nist$ de3*olt"t$ de
C"rl Rogers ':5'& unde pro%lemele psihice nu m"i sunt *$3ute (n mod o%lig"toriir(n
termenii de tul%ur"re i de)icien$/ ci (n p"r"metrii ne*oii de "utocuno"tere/ de (nt$rire "
Eului/ de de3*olt"re person"l$ i de "d"pt"re! In "cest sens/ rolul princip"l nu (i m"i re*ine
do"r psihologului *$3ut c" un supere=pert! Succesul consilierii este "sigur"t de implic"re"
"cti*$ i respons"%il$ " "m%elor p$ri consilierul i perso"nele consili"te& in re"li3"re" unei
"li"ne "utentice/ %"3"t$ pe respect i (ncredere reciproc$! A "7ut" i " credit" perso"n" c"
)iind c"p"%il$ s$ (i "sume propri" de3*olt"re person"l$/ s$ pre*in$ di*erse tul%ur"ri si
dis)uncii/ s$ g$se"sc$ soluii l" pro%lemele cu c"re se con)runt$/ s$ se simt$ %ine cu sine/ cu
ceil"li i (n lume" (n c"re tr$iete! De)inire" consilierii impune "ccentu"re" "numitor
c"r"cteristici ce o di)erenti"3" de "lte "rii de speci"li3"re ce implic$ "sisten" psihologic$6
D o prim$ c"r"cteristic$ este d"t$ de tipul de perso"ne c$ror" li se "drese"3$!
Consiliere" *i3e"3$ perso"ne norm"le/ ce nu pre3int$ tul%ur$ri psihice s"u de person"lit"te/
de)ic((e intelectu"le s"u de "lt$ n"tur$! Consiliere" )"cilite"3$/ prin demersurile pe c"re le
presupune/ c" perso"n" s$ )"c$ )"$ m"i e)icient stresorilor i s"rcinilor *ieii cotidiene i
"st)el s$ (m%un$t$e"sc$ c"lit"te" *ieiiB
D o " dou" c"r"cteristic$ de)initorie pentru consiliere este d"t$ de )"ptul c$ "sisten" pe c"re o o)er$
utili3e"3$ un model educ"ion"l i un model "l de3*olt$rii i nu unul clinic i cur"ti*! S"rcin"
consilierului este de " (n*$" perso"n"Igrupul/ str"tegii noi comport"ment"le/ s$ (i *"lori3e3e
poteni"lul e=istent/ s$ (i de3*olte noi resurse "d"pt"ti*e! Consiliere" )"cilite"3$ i c"t"li3e"3$
"tingere" unui ni*el optim de )uncion"re (n lumeB
D o " trei" c"r"cteristic$ " consilierii este preocup"re" pentru pre*eni" pro%lemelor ce pot (mpiet"
de3*olt"re" i )uncion"re" "rmonio"s$ " perso"nei! Str"tegi" de pre*enie const$ (n identi)ic"re"
situ"iilor i grupurilor de risc i (n "ciune" "supr" lor (n"inte c" "ceste" s$ "i%$ un imp"ct neg"ti* i
s$ decl"ne3e Ecri3eE person"le s"u de grup!
Sum"ri3+nd c"r"cteristicile pre3ent"te (n p"r"gr")ele "nterio"re putem spune c$ procesul
de consiliere pune "ccentul pe dimensiune" de pre*enie " tul%ur$rilor emoion"le i
comport"ment"le/ pe ce" " de3*olt$rii person"le i " re3ol*$rii de pro%leme!
5
(... O/i')tiv'l' )on&ili'$ii
Scopul fundamental al consilierii educaionale este funcionarea psihosocial optim a
persoanei/grupului. Acest scop ultim po"te )i "tins prin urm$rire" re"li3$rii obiectivelor procesului
de consiliereB "ceste" sunt (n num$r de trei/ i "nume6
'&.RO2O4AREA SJNJ?JII AI A S?JRII DE #INE6 )uncion"re optim$ din punct de
*edere som"tic/ )i3iologic/ ment"l/ emoion"l/ soci"l i spiritu"l!
,& DEK4OL?ARE .ERSONALJ6 cuno"tere de sine/ im"gine" de sine/ c"p"cit"te" de deci3ie
respons"%il$/ rel"ion"re interperson"l$ "rmonio"s$/ controlul stresului/ tehnici de (n*$"re
e)iciente/ "titudini cre"ti*e/ opiuni *oc"ion"le re"liste!
-& .RE4EN?IE6 " dispo3iiei ")ecti*e neg"ti*e/ " ne(ncrederii (n sine/ " comport"mentelor
de risc/ " con)lictelor interperson"le/ " di)icult$ilor de (n*$"re/ " de3"d"pt$rii soci"le/ "
dis)unciilor psihosom"tice/ " situ"iilor de cri3$!
Consiliere" este m"i interes"t$ de st"re" de %ine dec+t de st"re" de %o"l$!
Ce repre3int$ st"re" de %ine@ A" cum o de)inete Org"ni3"i" 2ondi"l$ " S$n$t$ii/ s$n$t"te"
nu este condiion"t$ do"r de "%sen" %olii i dis)unciei ci se re)er$ l" un proces comple= i
multidimension"l/ (n c"re st"re" su%iecti*$ de %ine este un element )und"ment"l!
Componentele strii de bine6
D ACCE.?AREA DE SINE6 "titudine po3iti*$ )"$ de propri" perso"n$/ "ccept"re" c"lit$ilor
i de)ectelor person"le/ percepi" po3iti*$ " e=perienelor trecute i " *iitorului!
DRELAII .OKI?I4E CU CEILALI6 (ncredere (n o"menii/ soci"%il/ intim/ ne*oi" de "
primi i " d" ")eciune/ "titudine emp"tic$/ deschis$ i c"ld$!
DAU?ONO2IE6 independent/ hot$r+t/ re3ist$ presiunilor de grup/ se e*"lue"3$ pe sine dup$
st"nd"rde person"le/ nu este e=cesi* preocup"t de e=pect"nele i e*"lu$rile celorl"li!
DCON?ROL6 sentiment de competen$ i control person"l "supr" s"rcinilor/ (i cre"3$
oportunit$i pentru *"lori3"re" ne*oilor person"le/ )"ce opiuni con)orme cu *"lorile proprii!
DSENS AI SCO. FN 4IAJ6 direcion"t de scopuri de dur"t$ medie i lung$/ e=perien" po3iti*$ "
trecutului/ %ucuri" pre3entului i rele*"n" *iitorului/ con*ingere" c$ merit$ s$ te implici/
curio3it"te! DDEK4OL?ARE .ERSONALJ6 deschidere spre e=periene noi/ sentimentul de
*"lori3"re " poteni"lului propriu/ c"p"cit"te de "uto>re)le=ie/ percepi" schim%$rilor de sine
po3iti*e/ e)icien$/ )le=i%ilit"te/ cre"ti*it"te/ ne*oi" de pro*oc$ri/ respingere" rutinei!
Ar )i tot"l eron"t s$ consider$m c$ st"re" de %ine este condiion"t$ de p"rcurgere" unui
proces psihoter"peutic comple=! (n"inte de to"te/ )"mili" i co"l" "u un rol eseni"l (n de3*olt"re" i
meninere" st$rii de %ine! (n "cel"i timp se const"t$ c$/ nu de puine ori din p$c"te/ tocm"i )"mili" i
co"l" sunt instituiile c"re genere"3$ condiii ce su%mine"3$ (ncredere" (n sine " copiilor i ele*ilor/
(ngr$desc "utonomi" i independen" lor/ "%lone"3$ indi*idu"lit$ile/ implic$ competiii
neproducti*e (n detrimentul cooper$rii i col"%or$rii/ cen3ure"3$ %ucuriile i pl$cerile cotidiene/
induc percepii "menin$to"re "supr" lumii i *ieii/ des)oliindu>le de orice element ludic i hedonist!
;oc"li3"re" e=clusi*$ " colii pe l"tur" intelectu"l$ " ele*ilor i pe per)orm"nele lor col"re/
ignor+nd ne*oile lor emoion"le i soci"le/ sunt c$i sigure de diminu"re " st$rii de %ine i de cretere
" riscului pentru dis)uncii i %oli )i3ice i psihice! Aco"l" modern$ nu m"i po"te ignor"/ (n numele
ne*oii imper"ti*e de cunotine i re3ult"te col"re per)orm"nte/ st"re" de %ine i de s$n$t"te )i3ic$/
psihic$/ spiritu"l$ i soci"l$ " ele*ilor s$i! (n c"3 contr"r/ co"l" de*ine o instituie segreg"t$ de
indi*id/ societ"te i *i"$! (n"inte de " )i o instituie c"re con)er$ diplome/ co"l" tre%uie s$ )ie locul
(n c"re se )orme"3$ perso"ne "rmonio"se cu sine/ cu ceil"li/ cu lume"/ c"p"%ile "st)el s$ tr"nspun$
8
(n instrumente coninutul diplomei/ s$ opere3e e)icient cu ele/ s$ se %ucure de procesul i produsul
"cti*it$ii lor!
Consiliere" educ"ion"l$ po"te )i de)init$ c" o rel"ie interum"n$ de "sisten" i suport
dintre perso"n" speci"li3"t$ (n psihologi" i consiliere" educ"ion"l$ pro)esor& i grupul de
ele*i (n scopul de3*olt$rii person"le i pre*eniei situ"iilor pro%lem"tice i de cri3$!
.rincip"l" s"rcin$ " consilierului este de " "7ut" ele*ii s$ p"rcurg$ p"ii unui demers de
contienti3"re/ cl"ri)ic"re/ e*"lu"re i "ctu"li3"re " sistemului person"l de *"lori!
Dei"ccentu$m (nc$ o d"t$ c$ pro)esorul>consilier nu este i nu po"te s$ se su%stitue
consilierului>psiholog/ (ntre cei doi pro)esioniti pro)esor i psiholog& tre%uie s$ e=iste rel"ii
decol"%or"re! .ro)esorul>consilier po"te )"cilit"/ prin "cti*it"te" s"/ reducere" riscului
"p"riiei ide3*olt$rii de pro%leme c"re solicit$ (n mod o%lig"toriu e=perti3" psihologului
speci"list! n "cel"i timp/ psihologul col"r "re competen" de " )"*ori3" procesul educ"ti*
prin contur"re" unor str"tegii de inter*enie cogniti*$/ moti*"ion"l$/ emoion"l$ i
comport"ment"l$/ "t+t l" ni*el indi*idu"l c+t i de grup! Sinteti3$m (n t"%elul
,!,! Di)erenele dintre consiliere" psihologic$ i ce" educ"ion"l$!
9

Consiliere educ"ion"l$ Consiliere psihologic$
CINE@ .ro)esorul "%ilit"t pentru
"cti*it$ile de consiliere educ"ion"l$
orient"re i dirigenie
.sihologul col"r
(n c"drul orelor de consiliere
UNDE@
In c"drul orelor de consiliere i
dirigenie
In c"%inetul de consiliere
GRU.
IN?J
Cl"s" de ele*i/ p$rini .erso"n$ ele*/ p$rinte/ pro)esor& s"u
grup
O#IEC?I4E .romo*"re" s$n$t$ii i st$rii de %ine
.re*enie
.romo*"re" s$n$t$ii i st$rii de %ine
.re*enie
Remediere
D E*"lu"re psihologic$
?E2A?ICA
D Cuno"tere i im"gine de sine
D De3*olt"re" unor "%ilit$i de
comunic"re i m"n"gement "l
con)lictelor
D De3*olt"re" "%ilit$ilor soci"le L
"serti*it"te
D De3*olt"re" "%ilit$ilor pre*enire "
consumului de "lcool/ tutun/ droguri
D De3*olt"re" unei psihose=u"lit$i
s$n$to"se
D .re*enire MI4ISIDA/ s"rcini
nedorite
D De3*olt"re" "%ilit$ilor de pre*enire
" ")ecti*it$ii neg"ti*e6 "n=iet"te/
depresie/ "gresi*it"te/ suicid
D Consiliere *oc"ion"l$
D Controlul stresului
D Respons"%ilit"te soci"l$
D Re3ol*"re de pro%leme
D Deci3ii respons"%ile
D ?ehnici de (n*$"re e)icient$
D 2"n"gementul timpului
D De3*olt"re" cre"ti*it$ii
D In)orm"re" pri*ind resursele de
consiliere > c"%inete col"re/ c"%inete
de consiliere pri*ind c"rier"/
org"ni3"ii non> gu*ern"ment"le
D Consiliere" (n pro%leme6
> emoion"le "n=iet"te/ depresie&B
> comport"ment"le "gresi*it"te/
hiper"cti*it"te& B
> de (n*$"re eec col"r/ de "%"ndon
col"r&
D De3*olt$ proiecte de pre*enie
pre*eni" suicidului&
D ?er"pie indi*idu"l$ i de grup
D Re"li3e"3$ cursuri de
in)orm"re i )orm"re pentru pro)esori i
p$rini pe teme de psihologie
educ"ion"l$ i promo*"re" s$n$t$ii!
D Re"li3e"3$ m"teri"le
in)orm"ti*e pentru ele*i/ p$rini i
pro)esori
D Consiliere *oc"ion"l$
D ;orme"3$ ele*ii>consilieri pentru
progr"mele de Epeer counselingE
D Inter*enie (n situ"ii de cri3$ di*or/
%o"l$/ decesul p$rintelui&
D 2"teri"le in)orm"ti*e pentru
m"ss>medi"
D Cercet"re (n domeniul
consilierii
D El"%ore"3$ metode de
e*"lu"re
:
Capitolul .
PRINCIPII ,I METODE DE CONSILIERE
..1. P$'0ti$'a )on&ili'$ului
Consiliere" este un proces comple= c"re nu po"te )i re"li3"t intuiti* s"u dup$ simul
comun! Consiliere" (ncorpore"3$ in)orm"ii i metode din m"i multe discipline psihologice!
.reg$tire" consilierului presupune "simil"re" unor repere teoretice i "plic"ti*e din
urm$to"rele domenii6
D psihologi" de3*olt$rii
D psihologi" comport"mentului
D psihologi" person"lit$ii
D psihologi" s$n$t$ii
D psihologi" soci"l$ Dteorii i tehnici de consiliere D "utocuno"tere
?otod"t$/ consiliere" implic$ de3*olt"re" unor "titudini i "%ilit$i )und"ment"le/ )$r$ de c"re
procesul de consiliere nu po"te duce l" e)ectele contur"te de (ns$i o%iecti*ele consilierii
..(. Atitu%inil' )on&ili'$ului
.rocesul de consiliere implic$ o rel"ie speci"l$ (ntre consilier i ele*i/ rel"ie %"3"t$
pe respons"%ilit"te/ con)ideni"lit"te/ (ncredere i respect! .ro)esorul consilier "re o%lig"i"
de " prote7" interesele ele*uluiIele*ilor! Orice proces de consiliere tre%uie s$ (nce"p$ prin
"sum"re" de c$tre consilier " respons"%ilit$ii respect$rii unui sistem de *"lori i coduri
st"%ilite de "soci"iile de speci"lit"te! Sistemul de *"lori "l consilierului se )und"mente"3$ pe
)ilo3o)i" psihologiei um"niste i " (n*$$m+ntului centr"t pe ele*!
Filozofia relaiei dintre consilier i elevi se bazeaz pe dou asumpii fundamentale:
1.!oate persoanele sunt speciale i valoroase pentru c sunt unice. .ro)esorul>consilier
)"cilite"3$ contienti3"re" de c$tre ele*i " conceptului de unicit"te i de *"lo"re
necondiion"t$ "le oric$rei perso"ne!
".Fiecare persoan este responsabil pentru propriile decizii. .erso"nele (i m"ni)est$
unicit"te" i *"lo"re" prin deci3iile pe c"re le i"u! Unul din o%iecti*ele orelor de consiliere
este "cel" de ">i (n*$" pe ele*i s$ i" deci3ii respons"%ile i s$>i "sume consecinele
"ciunilor lor! .ro)esorii>consilieri "u o%lig"i" de " respect" con)ideni"lit"te" in)orm"iilor
primite (n timpul orelor de consiliere! De3*$luire" in)orm"iilor tre%uie )$cut$ num"i cu
"cordul e=plicit "l ele*uluiIele*ilor!
Atitudinile )und"ment"le "le consilierului/ (n "%sen" c$ror" procesul de consiliere nu
(i "tinge scopul )orm"ti*/ s"u chi"r m"i mult/ po"te "*e" consecine contr"re! Aceste" sunt6
..(.1. A))'pta$'a n')on%i!ionat6 este "titudine" c"re "re l" %"3$ urm$to"rele principii6
)iin" um"n$ este *"loro"s$ i po3iti*$ prin esen" s"/ "re c"p"cit"te" s"u poteni"lul de "E
)"ce "legeri respons"%ile/ "re dreptul s$ i" deci3ii "supr" *ieii person"le i de ">i "sum"
propri" *i"$! Accept"re" este "titudine" de recuno"tere " demnit$ii i *"lorii person"le "le
ele*ilor/ cu punctele lor t"ri s"u sl"%e/ c"lit$i s"u de)ecte/ "titudini po3iti*e s"u neg"ti*e/
'<
interese constructi*e s"u sterile/ g+nduri/ tr$iri s"u comport"mente/ )$r$ " critic"/ 7udec"/
control" i m"i "les )$r$ " condiion" "preciere" > E?e *oi "preci"/ d"c$ !!!E! Accept"re"
necondiion"t$ este premis" )und"ment"l$ " procesului de de3*olt"re person"l$ i de
optimi3"re " )uncion$rii perso"nei! 4"lori3"re" ele*ilor nu tre%uie s$ )ie condiion"t$ de
grupul soci"l de "p"rtenen$/ de r"s$/ se=/ religie/ ni*elul per)orm"nelor col"re/ *"lori i
"titudini person"le/ comport"mente!
Accept"re" necondiion"t$ nu este echi*"lent$ cu "pro%"re" oric$rei "titudini s"u "
oric$rui comport"ment/ cu neutr"lit"te s"u ignor"re/ cu simp"tie i toler"n$! Accept"re" unei
perso"ne nu presupune nici "pro%"re" nici de3"pro%"re" " cee" ce spune s"u simte perso"n"!
Este "ccept"re" modului (n c"re perso"n" simte s"u crede (n mod di)erit de ceil"li! Nu este
indic"t$ utili3"re" e*"lu$rilor de genul6 Enu "r tre%ui s$ simi ""E/ E%$ieii nu tre%uie s$
pl+ng$E/ E)etele nu se po"rt$ niciod"t$ ""E! Riscul "pro%$rii s"u de3"pro%$rii este c$ ele*ul
(i percepe *"lo"re" num"i prin interpret$rile i e*"lu$rile pe c"re le )"ce pro)esorul (n
situ"i" de "pro%"re s"u de3"pro%"re " comport"mentelor s"le! Accept"re" nu (nse"mn$ s$ "i
o "titudine de neutr"lit"te s"u indi)eren$ )"$ de modul (n c"re g+ndete s"u m"i "les simte o
perso"n$! ENu este nici o pro%lem$E/ El"s$/ nu te m"i nec$7iE suntN )orme *er%"leIde
minim"li3"re s"u ignor"re " tensiunilor ele*ului! Ace"st$ "titudine "re c" e)ect in*"lid"re"
modului (n c"re )iec"re perso"n$ percepe di)erit un e*eniment s"u o situ"ie! Accept"re" este
o "titudine po3iti*$/ de (nelegere " perso"nei i nu un" neutr$! Neutr"lit"te" duce l"
percepere" de c$tre ele* " indi)erenei din p"rte" pro)esorului!
O "lt$ interpret"re eron"t$ " "ccept$rii este simp"ti"! Simp"ti" este di)erit$ de "ccept"re prin
implic"re" emoion"l$ m"i intens$ din p"rte" pro)esorului )"$ de un "numit ele*! Simp"ti"
po"te conduce i l" "titudini discrimin"ti*e )"$ de ceil"li ele*i! E" este m"i degr"%$
consecin" sentimentelor pe c"re le simte pro)esorul>consilier )"$ de un ele* EAprecie3
ele*ii c"re "u *"lori person"le pe c"re eu le "precie3E& i m"i puin )oc"li3"re" pe
sentimentele ele*ilor! Simp"ti" e=prim$ o "titudine de p$rtinire! (n consiliere conte"3$ m"i
puin percepiile i sentimentele celui c"re consili"3$/ c+t sentimentele celor consili"i!
?oler"n" este o "lt$ di)icult"te (n de3*olt"re" "ccept$rii necondiion"te A )i toler"nt
(nse"mn$ " "ccept" di)erenele indi*idu"le! ?oler"n" nu tre%uie s$ se m"ni)este do"r l" ni*el
gener"l i decl"r"ti* > Esunt toler"nt )"$ de o perso"n$ cu o "lt$ "p"rtenen$ religio"s$/ d"r nu
o (neleg i nu o respectE/ Esunt toler"nt )"$ de %oln"*ii de SIDA/ d"r nu *re"u s$ "m de "
)"ce cu eiE/ Esunt toler"nt )"$ de perso"nele cu o "lt$ orient"re se=u"l$/ d"r eu cred totui c$
ei sunt nite o"meni %oln"*iE!
O%st"cole (n de3*olt"re" "ccept$rii necondiion"te6
D lips" in)orm"iilor despre person"lit"te" copilului i "dolescentuluiB
D pro%leme emoion"le person"le "le pro)esorului consilierB
D proiect"re" propriilor *"lori/ con*ingeri s"u tr$iri "supr" ele*ilorB
D pre7udec$i s"u in)orm"ii eron"te/ incomplete despre un su%iectB
D con)u3i" dintre "ccept"re i "pro%"re/ simp"tie s"u neutr"lit"teB
D pierdere" respectului )"$ de ele*iB
D pierdere" respectului )"$ de sineBD identi)ic"re" ele*ului cu propriul copil/ cu propri"
perso"n$ s"u cu "lte perso"ne din *i"" pro)esorului!
#on$acceptarea %nseamn:
D A d" s)"turi/ soluii6 EDe ce nu )"ci ""!!!E
''
D A e*"lu"/ " (n*ino*$i6 EAici greeti cu sigur"n$!!!E
D A interpret"/ " "n"li3"6 ECee" ce "i tu ne*oie este!!!E
D A etichet" EEti prost pentru c$ "i )$cut!!!E
D A com"nd"/ " )i directi*6 E?re%uie s$!!!E
D A )i de "cord/ " l$ud"6 EAi drept"te '<<O!E
D A mor"li3"6 E?re%ui" s$ )"ci "st" i "st"!!!E
D A pune (ntre%$ri de genul EDe ce "i )$cut !!! @E
D A simp"ti3"/ " "cord" suportul l" modul gener"l6 E?otul *" )i %ine!!!E
D A "menin"/ " "*erti3"6 ED"c$ se m"i (nt+mpl$ s$!!!!E
D A e*it"6 EM"i s$ uit$m "st"!!!E
D A condiion"6 E?e *oi "preci" num"i d"c$ *ei lu" note m"ri!!!!E
..(.(. E"patia6 este "%ilit"te" de " te tr"nspune (n locul unei "lte perso"ne! Emp"ti" nu este
echi*"lent$ cu identi)ic"re" cu o "lt$ perso"n$/ situ"ie (n c"re se prei" modul ei de g+ndire/
de rel"ion"re "titudin"l$/ emoion"l$ i comport"ment"l$! Emp"ti" este "%ilit"te" de "
(nelege modul (n c"re g+ndete/ simte i se comport$ o "lt$ perso"n$! Emp"ti" este "titudine"
de " )i EcuE perso"n" i nu Ec"E perso"n" ce"l"lt$! Un indic"tor "l emp"tiei este sentimentul
ele*ului c$ este (neles i "ccept"t! Emp"ti" nu tre%uie con)und"t$ cu mil" s"u comp"siune"
)"$ de o "lt$ perso"n$ (n di)icult"te! Nim$nui nu (i )"ce pl$cere s$ )ie comp$timit/ chi"r d"c$
sentimentul este sincer! Emp"ti" (nse"mn$ E" )i "l$turiE de perso"n$/ "titudine c"re )"cilite"3$
e=prim"re" emoiilor/ con*ingerilor/ *"lorilor i (m%un$t$ete comunic"re" dintre pro)esor i
ele*! Emp"ti" se de3*olt$ prin (nsuire" "%ilit$ilor de comunic"re *er%"l$ i non*er%"l$/
urm$rind c+te*" sugestii6
D utili3"re" )o"rte r"r$ " (ntre%$rilor (nchise c"re (mpiedic$ comunic"re"6 e=! EDe ce "i
)$cut!!! @EB
D utili3"re" (ntre%$rilor deschise c"re )"cilite"3$ comunic"re"6 EAi pute" s$>mi spui m"i
multe despre "cel e*eniment!!!@EB
D "scult"re" interlocutorul s"u interlocutorilorB
D e*it"re" mor"li3$rii interlocutorul6 ENu este %ine ce "i )$cutEB
D e*it"re" (ntreruperilor (n timpul con*ers"iei6 E.$rere" me" este c$!!!EB
D etichet"re" este o %"rier$ (n de3*olt"re" unei rel"ii emp"tice/ distorsione"3$ (nelegere"6
EEti c"m neseriosIdistr"tIsuper)ici"l!!!!EB
D e*it"re" )eed>%"cP>urilor neg"ti*e6 ERe3ult"tul t$u este nes"tis)$c$torEB
D utili3"re" sugestiilor constructi*e6 ED"t" *iito"re *" )i m"i %ine d"c$ *ei )"ce!!!EB
D e*it"re" criticii s"rc"stice6 EEti ridicol!!!!E!
2od"lit$i de (m%un$t$ire " comunic$rii emp"tice6
D o)erire" de r$spunsuri scurte/ cl"re i "cur"teB
D "cord"re" unui timp de g+ndire (n"inte de " d" un r$spunsB
D )oc"li3"re" pe mes"7ele tr"nsmise de ele*iB
D utili3"re" unei ton"lit$i potri*ite " *ociiB un ton plictisit s"u dimpotri*$/ pre" intens/
comunic$ mes"7ul c$ este neimport"nt pentru tine s"u irit"ntB
D e*it"re" (n r$spuns " clieelor de genul E2ultor" li se (nt+mpl$ s$ "i%$ di)icult"te" "st"!EB
prin "ce"st$ e=prim"re comunic$m de )"pt ele*ilor c$ preocup"re" lor pentru pro%lem$ nu
este "t+t de import"nt$B
D emp"ti" nu este simp"tieB (ntr>o rel"ie de simp"tie ne pl"ce perso"n" i "*em tendin" de
',
" o )"*ori3"/ de ">i "cord" o "tenie sporit$!
..(... Con0$u'n!a6 se re)er$ l" concord"n" dintre comport"mentul consilierului i
con*ingerile/ emoiile i *"lorile s"le person"le! Cu "lte cu*inte/ congruen" de)inete
"utenticit"te" comport"mentului perso"nei! Este indic"t s$ nu e=prim$m con*ingeri i idei (n
c"re nu credem cu "de*$r"t! Dec"l"7ul dintre cee" ce simt s"u g+ndesc se *" tr"nspune (n
m"nier" )"ls$ de e=prim"re s"u de comport"ment/ uor sesi3"%il$ de ceil"li! Congruen" este
gener"t$ de "cordul dintre con*ingere/ tr$ire" emoion"l$ i e=prim"re" *er%"l$ i
non*er%"l$! Lips" de "utenticit"te duce l" pierdere" rel"iei de (ncredere cu ele*ii!
..(.1. Cola/o$a$'a6 este "%ilit"te" consilierului de " implic" perso"n" s"u grupul de
perso"ne cl"s" de ele*i& (n deci3iile de de3*olt"re person"l$! Rel"i" este de respect i
p"rteneri"t/ i nu de tr"nsmitere de in)orm"ii de l" Ee=pertE l" Eno*iceE! Rolul pro)esorului
consilier este s$>' "7ute pe ele* s$ g$se"sc$ cele m"i rele*"nte in)orm"ii pentru c" "cest" s$
po"t$ lu" deci3ii respons"%ile! .ro)esorul>consilier/ de "lt)el c" i psihologul col"r/ nu
tre%uie s$ se eri7e3e (n perso"ne competente c"re o)er$ soluii de re3ol*"re pentru pro%lemele
ele*ilor! .ro)esorul> consilier este un c"t"li3"tor i )"cilit"tor "l procesului de de3*olt"re
person"l$ " copilului i "dolescentului/ "%ilit+nd "st)el ele*ul s$ g$se"sc$ soluii proprii l"
pro%lemele Ecu c"re se con)runt$!
..(.2. +#n%i$'a po3itiv6 ;iloso)i" consilierii este de)inire" omului c" )iin$ po3iti*$ c"re
po"te )i "7ut"t$ s$>i (m%un$t$e"sc$ "spectele s"le m"i puin de3*olt"te! Acti*it$ile de
consiliere educ"ion"l$ tre%uie s$ )ie )oc"li3"te pe de3*olt"re" im"ginii i respectului de sine
"le ele*ului/ " respons"%ilit$ii person"le! D"c$ *i3iune" no"str$ gener"l$ "supr" lumii nu "re
not" po3iti*$ d"t$ de (ncredere" (n noi (nine i (n o"meni/ nu este indic"t s$ ne implic$m (n
"cti*it$ile de consiliere!
..(.4. R'&pon&a/ilitat'a6 O "titudine de %"3$ " consilierului este respons"%ilit"te" c" e)ort
con7ug"t i "sum"t pentru de3*olt"re person"l$ perm"nent$! ?eoretic/ consilierul nu se po"te
implic" (n procesul consilierii d"c$ nu (i "sum$ respons"%ilit"te" "titudinilor i "ciunilor
s"le! Respons"%ilit"te" se tr"duce prin respect"re" principiilor )und"ment"le "le consilierii/
prin pre*enire" utili3$rii greite " cunotinelor i metodelor de consiliere/ prin e*it"re"
oric$rei "ciuni c"re inter)ere"3$ cu st"re" de %ine " celor consili"i!
.... A/ilit!il' )on&ili'$ului
.e tot p"rcursul procesului de consiliere sunt "%solut neces"re "numite "%ilit$i
)und"ment"le c"p"cit$i& c"re permit des)$ur"re" cu succes " "cti*it$ilor *i duc l" e)ectele
po3iti*e scont"te! A%ilit$ile neces"re pro)esorului pentru des)$ur"re" "cti*it$ilor de
consiliere sunt6
D "scult"re" "cti*$
....1. A&)ulta$'a a)tiv5 este "%ilit"te" de %"3$ (n consiliere ce o)er$ suportul unei %une
comunic$ri (ntre pro)esor i ele*i! Ascult"re" "cti*$ este ce" c"re (ncur"7e"3$ ele*ii s$
*or%e"sc$ deschis i li%er! .rin "scult"re "cti*$ se comunic$ respect pentru cee" ce g+ndete
'-
s"u simte interlocutorul i se tr"nsmite mes"7ul non*er%"l c$ este (neles!
Fa)to$i )a$' &u&!in p$o)'&ul %' a&)ulta$' a)tiv6
D comunic"re" non*er%"l$ tonul i intensit"te" *ocii/ mimic"/ gestic"& s$ )ie "dec*"t$
coninutului i st$rii ")ecti*e " interlocutoruluiB cont"ct *i3u"l cu interlocutorul/ )$r$ (ns$ " '
)i=" cu pri*ire"B "sigur"i>*$ c$ "i (neles corect cee" ce *>" comunic"t interlocutorul prin
)ormule de genul ECee" ce *rei tu s$ (mi spui este c$ !!!EB "scult"i interlocutorul )$r$ " )i
preocup"t de r$spunsurile pe c"re dorii s$ le d"iB
D putei "pel" l" ")irm"ii de genul EhmmE/ Ed"E/ E(nelegEB nu *or%ii continuu/ d"i
interlocutorului oc"3i" s$ *or%e"sc$ i s$ pun$ (ntre%$riB
D "scult"re" s$ )ie "utentic$ > consilierul s$ )ie sincer interes"t de pro%lem"Isu%iectul "%ord"tB
"scult"re" s$ nu )ie e*"lu"ti*$ > nu )"cei 7udec$i de *"lo"re (n )uncie de propriile "titudini
i con*ingeri/ (n termeni de E%ineE s"u Er$uE/ E"ccept"%ilE s"u Ene"ccept"%ilE/ Epotri*itE s"u
Enepotri*itE/ Einteres"ntE s"u Eneinteres"ntEB
D nu )iltr"i in)orm"iile (n )uncie de interesele i con*ingerile d*s! person"leB
D nu utili3"i etichete din dorin" de " integr" interlocutorul (ntr>o c"tegorieB
D"scult"re" s$ nu se centre3e num"i pe mes"7ul *er%"l > cele m"i multe in)orm"ii le o%inem
din mes"7ele non>*er%"le pe c"re le tr"nsmite perso"n"6 re"cii *eget"ti*e p"lo"re" s"u
roe"" )eei&/ tonul *ocii/ gestic" etc!
Deprinderi c"re tre%uie e*it"te (n procesul de "scult"re "cti*$6
D " )i ne"tent/ " nu urm$ri cee" ce spune ele*ulB
D "scult"re" Ede supr")"$E/ super)ici"l$/ c+nd pro)esorul consilier p"re do"r c$ urm$rete
con*ers"i"/ )$r$ s$ )ie (ns$ "tent l" cee" ce se spuneB
D " "scult" )$r$ " (nelege mes"7ul i " nu cere preci3$ri supliment"reB
D " repet" (n minte c"re *" )i urm$to"re" (ntre%"reB
D " (ntrerupe ele*ul (n mi7locul )r"3eiB
D " "scult" din con*ers"ie do"r cee" ce "te"pt$ pro)esorul consilier s$ "ud$B
D " se simi "menin"t/ 7ignit pentru )"ptul c$ ele*ii "u *"lori di)erite de cele "le pro)esoruluiB
D " re"cion" l" su%iectele c"re contr"*in opiniei proprii " pro)esorului!
....(. O/&'$va$'a6 "%ilit$ile de o%ser*"re permit o (nelegere m"i re"l$ " mes"7ului
tr"nsmis/ " st$rii ")ecti*e " interlocutorului! O%ser*"re" "re doi indic"tori import"ni6
comport"mentul non*er%"l mimic$/ gestic$/ *oce/ modi)ic$ri *eget"ti*e& i comport"mentul
*er%"l coninutul mes"7elor&! O%ser*"re" discrep"nei dintre cele dou$ componente o)er$ de
multe ori in)orm"ii supliment"re despre perso"n"Isitu"i" (n c"u3$! Di)icult$ile (n procesul
de o%ser*"re "p"r "tunci c+nd se trece de l" simpl" o%ser*"re " unor comport"mente l"
interpret$ri person"le "le "cestor" cu scopul de " )"ce in)erene "supr" person"lit$ii ele*ilor!
E)ectul "cestei "%ord$ri greite este pierdere" rel"iei de (ncredere cu ele*ii i " "utenticit$ii
ei! O%iecti*ul orelor de consiliere nu este o (ncerc"re din p"rte" pro)esorului de " (nc"dr" i
etichet" ele*ii (n c"tegorii ci de " le o)eri c"drul (n c"re ei s$ se cuno"sc$ m"i %ine/ s$ se
'0
de3*olte person"l/ s$ se respecte pe sine i s$ (i respecte pe ceil"li/ s$ (n*ee s$ i" deci3ii
respons"%ile!
...... A%$'&a$'a nt$'/$ilo$6 interog"re" este o metod$ in*"3i*$ i/ c" urm"re/ tre%uie
utili3"t$ cu prec"uie (n c"drul orelor de consiliere! .ro)esorul>consilier "drese"3$
(ntre%$riele*ului s"u ele*ilor pentru ">i "7ut" pe "ceti" (n cl"ri)ic"re"
sentimentelor/con*ingerilor/"titudinilor i *"lorilor person"le! (ntre%$rile pot )i6 (ntre%$ri
(nchise/ 7usti)ic"ti*e/ ipotetice i (ntre%$ri deschise! (ntre%$rile (nchise sunt "cele (ntre%$ri
c"re genere"3$ r$spunsuri (n termeni de Ed"E s"u EnuE! Aceste (ntre%$ri duc de cele m"i multe
ori l" (ntrerupere" comunic$rii! E=ist$ (ns$ i circumst"ne (n c"re putem utili3" "ceste
(ntre%$ri >pentru cl"ri)ic"re" unei in)orm"ii concrete! A*"nt"7ul m"7or "l "cestor (ntre%$ri
este de " )oc"li3" discui" i de " o%ine in)orm"ii e="cte despre un "numit "spect! De
e=emplu6 ELocuieti cu )"mili"@Es"u EC"re este 7uc$ri" t" pre)er"t$@E! (ntre%$rile 7usti)ic"ti*e
Ede ceE& sunt (ntre%$ri inutile (n consiliere/ pentru c$ (nde"mn$ interlocutorul s$ identi)ice
c"u3e s"u moti*e i nu "cest" este scopul consilierii! Acest tip de (ntre%$ri sunt "soci"te cu
sentimentul de *in$! (ntre%"re" EDe ce "i )$cut "" s"u de ce "i lu"t deci3i" C@E este "soci"t$
(n minte" unui ele* cu EDe ce "i )$cut un lucru "" de prostesc@Q! (ntre%$rile Ede ce@E (i )"c pe
cei interog"i s$ )ie de)ensi*i i s$ nu m"i comuniceB (n situ"iile (n c"re suntem (ntre%"i de
ce "m re"cion"t E""E ne simim o%lig"i s$ g$sim e=plic"ii logice s"u scu3e pentru
comport"mentul nostru! (n loc de " )olosi (ntre%"re" Ede ce@E se recom"nd$ )olosire"
(ntre%$rilor deschise de genul EAipute" s$>mi descrii situ"i" C @E! De cele m"i multe ori e
mult m"i greu s$ ")li de ce "i )$cut un "numit lucru dec+t s$ r$spun3i l" (ntre%"re" ECe s>"
(nt+mpl"t@E! Ace"st$ (ntre%"re se )oc"li3e"3$ pe comport"mentul pre3ent i permite ele*ului
i consilierului s$ "n"li3e3e cee" ce se (nt+mpl$ (n momentul de )"$! (ntre%$rile ipotetice
sunt utile pentru *i3u"li3"re" consecinelor po3iti*e s"u neg"ti*e "le unor "ciuni i pentru
lu"re" (n consider"re " unor "ltern"ti*e di)erite de "ciune e=! (n pl"ni)ic"re" *ieii i "
c"rierei&! (ntre%$ri de genul ECum "i *re" s$ )ii peste 1 "ni@E/ ED"c$ "i )i o )lo"re/ ce "i )(@E/
ED"c$ cl"s" t" "r )( un instrument mu3ic"l/ c"re "r )i "cel"@E sunt utile (n "%ord"re" de
(nceput " unor teme c" stim" de sine/ con)lictul/ lu"re" deci3iilor! Ele "sigur$ ele*ilor o st"re
de con)ort prin "%ord"re" ipotetic$ " pro%lemei i nu prin )oc"li3$ri speci)ice s"u indi*idu"le!
(ntre%$rile deschise sunt "cele (ntre%$ri c"re comunic$ interlocutorului c$ este "scult"t i
consilierul este interes"t de in)orm"iile pe c"re le "ude! Aceste (ntre%$ri (l "7ut$ pe
interlocutor s$>i e=prime "titudinile/ *"lorile/ sentimentele i opiunile "supr" unei pro%leme
"%ord"te! .rin urm"re/ este indic"t s$ se utili3e3e (n ce" m"i m"re m$sur$ (ntre%$rile
deschise! ntre%$rile deschise )"cilite"3$ procesul de comunic"re prin in*it"i" de " descriere
situ"i"6 EAi pute" s$>mi spui m"i multe despre !!! @E/ E.ois$ descrii situ"i" C@E!
Sugestii pentru )olosire" corect$ " (ntre%$rilor "dres"te ele*ilor6
D ;olosii (ntre%$ri c"re nu conin )r"3e lungi!
D ;olosii cu*intele pe c"re le pre)er$ ele*ul!
D Nu repet"i (ntre%$rile pe c"re copiii nu le>"u (neles pentru c$ pot induce sentimentul c$ "u
)$cut o gree"l$B re)ormul"i (ntre%"re"!
D Nu re"cion"i l" )iec"re r$spuns cu o nou$ (ntre%"re!
'1
....1. O6'$i$'a %' 6''%7/a)86 o)erire" unui )eed>%"cP e)icient este o "%ilit"te c"re susine
comunic"re" dintre pro)esor i ele*! Recom"nd$ri pentru o)erire" de )eed>%"cP6
D ;eed>%"cP>ul se *" focaliza pe aspectele pozitiveB el tre%uie s$ )ie constructi* i nu
distructi*! Scopul este de ">' susine i "7ut" pe ele* i nu de ">' e*"lu" s"u 7udec"!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s$ )ie speci)ic i concret/ )oc"li3"t pe un comport"ment speci)ic i nu
pe unul gener"l! E=prim$rile *"gi s"u re)eririle indirecte l" comport"mentul (n gener"l s"u l"
perso"n$ nu (l "7ut$ pe ele*!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s$ )ie descripti*/ i nu e*"lu"ti* s"u critic! Se recom"nd$ e*it"re"
cu*intelor E%unE s"u Er$uE i " cu*intelor c"re deri*$ din ele pentru c$ nu spun nimic de
comport"mentul speci)ic pe c"re tre%uie s$ i>' de3*olte!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie o)erit pentru "cele comport"mente i "titudini c"re pot )i schim%"te!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s$ o)ere "ltern"ti*e comport"ment"leB d"c$ se o)er$ )eed>%"cP pentru
"cele "specte c"re nu pot )i schim%"te/ consecin" imedi"t$ *" )i o st"re de con)lict i
tensiune emoion"l$ tr$ite de ele*!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie oferit imediat pentru %ntrirea comportamentului i nu dup$ o
perio"d$ de timp!
D ;eed>%"cP>ul tre%uie s se adrese comportamentului persoanei i nu persoanei %n
general.
....2. Fu$ni3a$'a %' in6o$"a!ii6 pro)esorul>consilier identi)ic$ pe p"rcursul orelor de
consiliere i orient"re c"re sunt cunotintele/> "titudinile i "%ilit$ile pe c"re le "u ele*ii> (n
)uncie de "cur"tee" in)orm"iilor do%+ndite pro)esorul o)er$ in)orm"ii noi/ corecte de
e=emplu/ in)orm"ii despre droguri/ %oli cu tr"nsmitere se=u"l$&! In)orm"iile tre%uie
tr"nsmise (ntr>o m"nier$ c"re duce l" (nelegere" "cestor"! Atunci c+nd se const"t$ l"cune
in)orm"ion"le este import"nt c" pro)esorul s$ nu o)ere un )eed>%"cP neg"ti* ele*ilor (n
leg$tur$ cu "ceste omisiuni s"u distorsiuni/ s$ nu critice perso"n" c"re le>" e=prim"t! Acest
comport"ment duce l" %loc"re" comunic$rii i "st)el pro)esorul nu m"i "re posi%ilit"te" de "
(ncur"7" "titudine" de curio3it"te i ne*oi" de cuno"tere din p"rte" ele*ilor! Nu procesul de
e*"lu"re " cunotinelor este import"nt (n consiliere! Import"nt este c"drul i m"nier"
inter"cti*$ de " )urni3" in)orm"iile neces"re/ "st)el c" ele*ul s$ po"t$ lu" deci3ii
respons"%ile! Recom"nd$ri cu pri*ire l" )urni3"re" in)orm"iilor6
D ;olosii un lim%"7 comun cu cel "l ele*ului!
D ?r"nsmitei in)orm"ii c"re sunt corecte!
D E=plor"i (mpreun$ "ltern"ti*ele unei teme/ )$r$ " le o)eri c" )iind singurele soluii pentru
"ce" pro%lem$B
D (n*$"i ele*ul s$ c"ute singur in)orm"ii i s$ le e*"lue3e critic!
D An"li3"i i modi)ic"i (mpreun$ cu ele*ii in)orm"iile incorecte pe c"re "ceti" le dein/
'5
o)erind "rgumente pe c"re le (neleg i le "ccept$!
D O)erii in)orm"ii su)iciente pentru deci3ii respons"%ile!
....4. Pa$a6$a3a$'a6 este "%ilit"te" de re)ormul"re " cee" ce ni se p"re eseni"l (n mes"7! Are
c" o%iecti* cl"ri)ic"re" "spectelor leg"te de su%iectul s"u tem" (n discuie! ."r")r"3"re" se
re"li3e"3$ prin utili3"re" unor )r"3e c"re comunic$ ele*ilor c$ mes"7ul " )ost (neles6 ECee" ce
spui tu se re)er$ l" !!!E ECu "lte cu*inte !!! E! ."r")r"3"re" permite totod"t$ i pro)esorului s$
(i cl"ri)ice d"c$ " (neles corect mes"7ul tr"nsmis de ele*i! Este import"nt c" pro)esorul s$ nu
utili3e3e "lte cu*inte s"u in)orm"ii/ pe c"re ele*ii nu le>"u tr"nsmis (n mes"7/ pentru " nu d" o
interpret"re person"l$ " mes"7ului i pentru " nu in)luen" direci" comunic$rii!
R')o"an%$i p'nt$u utili3a$'a pa$a6$a3$ii6
D E*it"i s$ de)inii pro%lemele (n locul ele*ilor!
D Nu 7udec"i i nu minim"li3"i cee" ce *$ comunic$ ele*ii!
D Nu utili3"i s"rc"smul s"u ironi" (n )eed>%"cP>ul pe c"re (l o)erii!
D Nu e*"lu"i s"u interpret"i cee" ce "u spus ele*ii!
D ;ii sinceri i nu pretindei c$ "i (neles ce*"/ d"c$ de )"pt nu "i (neles s"u nu suntei
sigur c$ cee" ce "i (neles este cee" ce *roi"u ele*ii s$ *$ comunice!
D Utili3"i i comport"mentul non*er%"l pentru " comunic" "ccept"re"!
....9. Su"a$i3a$'a6 este o mod"lit"te de " concentr" (ntr>o m"nier$ org"ni3"t$ cele m"i
import"nte "specte "le discursului interlocutorului! Scopurile sum"ri3$rii sunt de " rec"pitul"
coninutul unui discurs s"u de (ncheiere " discuiei! Sum"ri3"re" se utili3e"3$ i pentru
st"%ilire" priorit$ilor i "ltern"ti*elor de "%ord"re " unei teme s"u su%iect s"u pentru
cl"ri)ic"re" perspecti*elor ele*ilor "supr" "ltern"ti*elor de "%ord"re " "celui su%iect!
Sum"ri3"re" este util$ i c" )orm$ de deschidere " unei noi et"pe " discuiei pe tem" st"%ilit$/
re"mintind "st)el conclu3iile et"pelor "nterio"re! Sum"ri3"re" se re"li3e"3$ (mpreun$ cu
ele*ii i se cl"ri)ic$ (n "ce"st$ )"3$ su%iectele c"re necesit$ o "%ord"re ulterio"r$ i cele c"re
"u )ost de7" identi)ic"te i cl"ri)ic"te!
....:. R'6l')ta$'a6 este e=prim"re" (nelegerii de c$tre consilier "t+t " coninutului
in)orm"ion"l c+t i " st$rii emoion"le tr"nsmise de ele*! Uneori este m"i rele*"nt$
re)lect"re" emoiilor dec+t " coninutului! Re)lect"re" d$ ele*ului sentimentul c$ este "scult"t
i c$ cee" ce e=prim$ s"u tr$iete este import"nt! Scopul )und"ment"l "l re)lect$rii este m"i
"les cel de *"lid"re " tr$irilor emoion"le "le ele*ilor!
Scopurile re)lect$rii6
D s$ *eri)ice (nelegere" celor rel"t"te de interlocutorB
D s$ (i comunice interlocutorului (nelegere" i "ccept"re" necondiion"t$B
D s$ st"%ile"sc$ o rel"ie %"3"t$ pe (ncredere!
..1. P$oi')ta$'a a)tivit!ilo$ %' )on&ili'$'
.entru de3*olt"re" competenelor neces"re consilierii pro)esorul tre%uie s$ cuno"sc$
reperele proiect$rii unor "cti*it$i de consiliere! .roiect"re" este o metod$ de )ormul"re m"i
e="ct$ i m"i e)icient$ " pro%lemei c"re necesit$ " )i "%ord"t$ (n c"drul orei de consiliere/ c+t
i " "%ilit$ilor/ "titudinilor s"u cunotinelor ce urme"3$ " )i de3*olt"te l" ele*i! .roiect"re"
'8
este %"3" pl"nului de inter*enie i se re"li3e"3$ pe o pro%lem$ " cl"sei identi)ic"t$ de
pro)esor i ele*i/ pentru c"re e=ist$ moti*"i" de diminu"re/ (m%un$t$ire s"u de3*olt"re din
p"rte" ele*ilor *e3i )i" ' din "ne=e&! De e=emplu/ se po"te proiect" un modul de "cti*it$i
c"re s$ *i3e3e "%ilit$ile de comunic"re i re3ol*"re de con)licte pentru un grup de ele*i!
Acti*it$ile de consiliere educ"ion"l$ nu implic$ consiliere" unui singur copil s"u
"dolescent! Consiliere" educ"ion"l$ se re"li3e"3$ (ntotde"un" (n grup! A%ord"re" indi*idu"l$
este re"li3"t$ num"i de c$tre psihologul s"u consilierul col"r!
Etap'l' p$oi')t$ii
'! De)inire" pro%lemei > st"%ilire" pro%lemei i " modului de )ormul"re sunt red"te (n
c"pitolul RRe3ol*"re" de pro%lemeE! E=emple de pro%leme6 "%ilit$i soci"le sc$3ute/ str"tegii
de (n*$"re insu)icient de3*olt"te/ di)icult$i de comunic"re (n situ"ii de con)lict/ stil de *i"$
nes$n$tos!
,! Descriere" pro%lemelor > se re"li3e"3$ prin descriere" comport"ment"l$/ cogniti*$ i
emoion"l$ dup$ criteriile pre3ent"te (n c"pitolul R2"n"gementul cl"seiE&! Descriere"
pro%lemei se *" %"3" pe c"r"cteristici comport"ment"le/ cogniti*e i emoion"le m"i
pre*"lente i cu o )rec*en$ m"i m"re (n grupul "n"li3"t!
-! Identi)ic"re" posi%ililor )"ctori de )orm"re i de3*olt"re " pro%lemei! De cele m"i multe ori
pro%lemele "u m"i multe surse de )orm"re > r"reori un singur )"ctor decl"ne"3$ un
comport"ment ne"dec*"t de e=emplu/ (n c"3ul )um"tului l" "dolesceni pot inter*eni6
recl"m"/ presiune" grupului/ ne(ncredere" (n sine/ "deren" l" normele de grup etc&!
Identi)ic"re" c"u3elor c"re "u condus l" de3*olt"re" unei pro%leme este un p"s indispens"%il
(n elimin"re" ei! ;"ctorii de )orm"re " pro%lemei tre%uie s$ )ie identi)ic"i de grupul c"re se
con)runt$ cu "ce" pro%lem" i nu s$ i se impun$ un punct de *edere din ")"r$ "supr" c"u3elor
pro%lemei!
0! Identi)ic"re" )"ctorilor de meninere i de "cti*"re " pro%lemei! ;"ctorii de meninere "
pro%lemei e=cesIde)icit comport"ment"l& (mpiedic$ )orm"re" unor "titudini "dec*"te s"u
"%ilit$i e)iciente! De e=emplu/ utili3"re" etichetelor i " criticii (n comunic"re" dintre ele*i
reduc posi%ilit"te" de "utocuno"tere/ (ncredere (n sine i e=prim"re "serti*$!
1! .l"nul de inter*enie este et"p" ce" m"i import"nt$ (n proiect"re" i des)$ur"re"
procesului de consiliere! .l"nul cuprinde tot"lit"te" mod"lit$ilor de re"li3"re " o%iecti*elor
de inter*enie! Inter*eni" l" or" de consiliere este num"i de grup i se )oc"li3e"3$ pe
de3*olt"re" unor "%ilit$i comune unui grup de ele*i! Et"pele )ormul$rii pl"nului de
inter*enie sunt6 "& )ormul"re" o%iecti*ului de lung$ dur"t$> e=emple6 )orm"re" unei stime de
sine po3iti*e/ de3*olt"re" "%ilit$ilor de m"n"gement "l stresului/ de3*olt"re" "%ilit$ilor de
preg$tire pentru e="meneB %& )ormul"re" o%iecti*elor speci)ice se re"li3e"3$ (n )uncie de
n"tur" pro%lemei i o%iecti*ul de lung$ dur"t$B o%iecti*ele speci)ice tre%uie )ormul"te (n
)uncie de componentele comport"ment"le/ cogniti*e s"u emoion"le "le descrierii
pro%lemeiB c& str"tegiile de inter*enie sunt )ormul"te pentru )iec"re o%iecti* speci)ic (n p"rte
i sunt re"li3"te prin m"i multe "cti*it$i speci)ice!
'9
5! E*"lu"re" inter*eniei *i3e"3$ modi)ic"re" cunotinelor/ "titudinilor i "%ilit$ilor! Se
re"li3e"3$ prin6 chestion"re de cunotine/ "titudini i "%ilit$i/ grile de o%ser*"re
comport"ment"l$ complet"t$ i re"li3"t$ de pro)esor&/ grile de "utoe*"lu"re
comport"ment"l$ s"u "lte mod"lit$i de e*"lu"re e=! re"li3"re" de c$tre ele*i " unor "cti*it$i
de *olunt"ri"t&!
..2. M'to%' %' lu)$u n )on&ili'$'
Acti*it$ile de consiliere nu se prete"3$ l" metodele de pred"re tr"diion"le! Acti*it$ile tre%uie
"st)el re"li3"te (nc+t s$ (i "7ute pe ele*i s$ (nele"g$ c$ o %un$ p"rte din respons"%ilit"te"
orelor de consiliere/ respecti* " "tingerii o%iecti*elor "celor ore/ le "p"rine! ;orm"re" unui
sistem de *"lori/ con*ingeri i "titudini s$n$to"se nu po"te )i re"li3"t$ prin prelegeri! Cl"sic"
pir"mid$ " (n*$$rii "cti*e )igur" -!'& ilustre"3$ cu cl"rit"te tipurile de metode c"re se impun
" )i utili3"te pentru "cti*it$ile de consiliere!
2etodele inter"cti*e de grup/ de tipul (n*$"re prin cooper"re/ (n*$"re prin descoperire/
pro%lem"ti3"re/ de3%"tere/ 7ocurile de rol sunt cele m"i e)iciente pentru "tingere" o%iecti*elor
"cti*it$ilor de consiliere! Inter"ciune" pro)esor>ele* i m"i "les ele*i>ele*i repre3int$
principiul )und"ment"l "l oric$rei metode de lucru (n consiliere! Ele*ii tre%uie s$ )ie deprini
s$ respecte regulile de comunic"re i munc$ (n grup!
,<O din cee" ce citim
-<O din cee" ce "u3im
0<O din cee" ce *edem
1<O din cee" ce spunem
5<O din cee" ce )"cem
:<O din cee" ce *edem/ "u3im/ spunem i punem (n pr"ctic$ FN4JJ2 AI REAC?UALIKJ2
Reguli de comunic"re i inter"ciune6
D ;iec"re opinie tre%uie "scult"t$
D Nimeni nu este (ntrerupt
D ?o"te (ntre%$rile "u rostul lor
D Nimeni nu este ridiculi3"t
D ;iec"re "re dreptul s$ nu p"rticipe "cti*
D Nimeni nu este critic"t i mor"li3"t
D ;iec"re "re dreptul s$ )ie "scult"t
D Nimeni nu este %l"m"t
D Nimeni nu este o%lig"t s$>i e=prime punctul de *edere
D Nimeni nu este 7udec"t i etichet"t
D Nimeni nu monopoli3e"3$ discui"
Ta/'l .... Ci %' )o"uni)a$' n'a%')vat' n )on&ili'$'
4ER#ALE
NON>4ER#ALE
D A d" s)"turi
D A nu pri*i interlocutorul (n ochi
D A )"ce mor"l$
':
D A 3+m%i s"rc"stic s"u %"t7ocoritor
D A culp"%ili3"
D A te (ncrunt"
D A comp$timi
D A c$sc" (n )"" ele*ilor
D A utili3" (ntre%"re" DE CE@
D A )olosi un ton ridic"t
D A di*"g" de l" su%iect
D A *or%i pre" repede s"u pre" (ncet
D A )i s"rc"stic
D A te uit" )rec*ent l" ce"s
D A )i ironic
D A te uit" pe ge"m/ pe perei
D A "*e" o "titudine "utorit"r$/ de superiorit"te
D A gesticul" e="ger"t
2etodele i tehnicile de lucru cele m"i e)ic"ce pentru "cti*it$ile de consiliere sunt red"te (n
t"%elul -!0! ?re%uie s$ reinem c$ nici o metod$ nu este per)ect$ i in)"ili%il$! Import"nt este
"d"pt"re" metodei s"u tehnicii utili3"te l" o%iecti*ele pe c"re le urm$rim! D"c$ o%iecti*ele
"cti*it$ii sunt necl"re i con)u3e "tunci nici metodele utili3"te nu *or "*e" e)ectul dorit!
Ta/'l ..1. M'to%' ;i t'<ni)i %' lu)$u n )on&ili'$'
#r"instorming De3%"tere" (n grupuri i perechi .ro%lem"ti3"re" Socul de rol Acti*it$i
structur"te Acti*it$i ludice de rel"="re E=erciii de (n*$"re 4i3ion"re de )ilme i
coment"re" lor .unere (n situ"ie Re)le=i" Argument"re" Coment"re" unor te=te i im"gini
Complet"re" de )ie de lucru i sc"le de "utoe*"lu"re Re"li3"re" de col"7e/ postere/ ")ie/
dese Im"gin"re" de situ"ii E*"lu"re" unor situ"ii pro%lem"tice El"%or"re" de proiecte
El"%or"re de porto)olii Studiu de c"3 .relegere"
M'to%' %' 6a)ilita$' a int'$a)!iunii ;i )o"uni)$ii %int$' 'l'vi
E=erciiile )"cilit"to"re/ numite i e=erciii de E(nc$l3ireE sunt utili3"te (n gener"l l"
(nceputul oric$rei ore de consiliere! Aceste e=erciii se )olosesc (n scopul re"li3$rii unei
"tmos)ere rel"="nte i de3inhi%"te/ c"re s$ )"cilite3e "%ord"re" unor teme m"i comple=e!
?otod"t$ ele "7ut$ l" sp"rgere" %"rierelor (n rel"ion"re" interperson"l$ i (n comunic"re!
D Socul cu portoc"l"6 toi ele*ii se "e"3$ (n cerc! Se trece pentru (nceput portoc"l" s"u
minge" din m+n$ (n m+n$B ulterior portoc"l" se trece de l" ele* l" ele*/ prin3+nd>o cu "7utorul
g+tului!
D Sim%olul6 )iec"re ele* (i scrie prenumele pe o %uc"t$ de h+rtie i un semn c"r"cteristic
pentru el un desen repre3ent"ti*&/ (i prinde h+rti" (n piept cu un "c de g$m$lie! ;iec"re ele*
se pre3int$ cl"sei/ e=plic+nd semni)ic"i" sim%olului "les!
D Ionel " spus s$ !!!6 un ele* *olunt"r d$ comen3i celorl"li ele*i! Ei tre%uie s$ r$spund$ num"i
d"c$ ele*ul conduc$tor spune EIonel " spus s$ !!!E! Intre comen3ile o%inuite EIonel " spus s$
,<
st"i (ntr>un piciorNE& *olunt"rul *" spune i un" s"u dou$ comen3i neo%inuite/ ne"ccept"%ile
EIonel " spus s$>i d"i o p"lm$ colegului!E&!
D Ghicire" unui cu*+nt6 un ele* se g+ndete l" un cu*+nt/ i"r colegii lui tre%uie s$>'
identi)ice prin (ntre%$ri (nchise i deschise!
D E.ic"ssoE6 un *olunt"r desene"3$ o )igur$ "%str"ct$ pe t"%l$! ;iec"re ele* tre%uie s$ spun$
c"re este semni)ic"i" )igurii pentru el!
D (ncredere"6 )iec"re ele* (i "lege o perecheB un" dintre perso"ne conduce pereche" i
ce"l"lt$ se l"s$ condus$ timp de c+te*" minute prin cl"s$! .erso"n" condus$ este leg"t$ l"
ochi cu o e"r)$! Dup$ o perio"d$ de timp rolurile se schim%$!
D Cutremurul6 se d$ ele*ilor o pro%lem$ > El" r"dio s>" "nun"t c$ *" )i un cutremur puternic
peste '< minuteE! ;iec"re perso"n$ tre%uie s$ (i "le"g$ m"=im 1 lucruri de *"lo"re pentru
elIe"! ;iec"re ele* (i pre3int$ list" cu lucrurile "lese!
D Oglind"6 ele*ii )orme"3$ perechiB (n pereche unul dintre ele*i se mic$ (n timp ce cel$l"lt
"re rolul de oglind$/ tre%uie s$ )"c$ e="ct ce )"ce pereche" lui!
D #om%o"ne6 )iec"re ele* este rug"t s$ i" %om%o"ne dintr>un %olB dup$ ce ele*ii s>"u ser*it cu
%om%o"ne )iec"re tre%uie s$ spun$ "t+te" lucruri po3iti*e despre sine c+te %om%o"ne " lu"t! D
Surpri3"6 ele*ii sunt "e3"i (ntr>un cerc i li se spune c$ (ntr>o cutie este un lucru deose%it i
speci"l! ;iec"re ele* este in*it"t s$ *"d$ "cel lucru EsecretE "st)el (nc+t Eel s$ se re)lecte (n
oglind" c"re este "e3"t$ (n cutie! Ele*ilor li se spune s$ nu spun$ colegilor c"re este lucrul
speci"l pe c"re l>"u *$3ut (n cuti" m"gic$!
D ."ntomim"6 se scriu pe c+te o h+rtie 0 roluri! Ele*ii sunt (mp$rii (n 5 grupe i li se o)er$ o
h+rtie cu un rol! Ei *or tre%ui s$ (ncerce s$ e=prime rolul prin lim%"7ul non*er%"l )$r$
cu*inte& pentru c" celel"lte grupe s$ po"t$ identi)ic" despre ce rol este *or%"! Rolurile tre%uie
s$ )ie "mu3"nte i comple=e > de e=emplu/ ENu "m "p$ c"ld$ de trei 3ileNE!
D Kodiile6 ele*ii sunt rug"i s$ ste" (ntr>un cerc i s$ se "e3e (n ordine" lunii i 3ilei de
n"tere )$r$ s$ comunice *er%"l/ utili3+nd num"i lim%"7ul non*er%"l!
D Desenul6 unui ele* *olunt"r i se o)er$ o im"gine cu o )igur$ geometric$ *e3i )i" , l"
"ne=e&! Ceil"li ele*i nu "u *$3ut )igur"! S"rcin" ele*ului *olunt"r este s$ descrie num"i
*er%"l )igur"/ (n timp ce ceil"li ele*i (nce"rc$ s$ o reproduc$ pe h+rti" lor e=! desen"i (n
p"rte" de sus " )oii un p$tr"tB (n colul din 7os din p"rte" dre"pt$ desen"i un dreptunghi etc!B&!
Ceil"li ele*i nu "u *oie s$ pun$ (ntre%$ri/ do"r s$ (ncerce s$ rede" prin desen c+t m"i e="ct
)igur" descris$! (n )in"l )igurile desen"te se comp"r$ cu )igur" inii"l$!
.Capitolul 1
ELEMENTE DE PSI*OLO+IA DE=VOLT-RII
1.1. Con)'ptul %' %'3volta$'
,'
Conceptul de de3*olt"re se re)er$ l" modi)ic$rile sec*eni"le ce "p"r (ntr>un org"nism
pe m$sur$ ce "cest" p"rcurge tr"seul de l" concepie l" mo"rte! E=ist$ dou$ c"tegorii de
procese c"re determin$ "ceste modi)ic$ri6 procese progr"m"te %iologic i procese d"tor"te
inter"ciunii cu mediul! De3*olt"re" org"nismului um"n se des)$o"r$ pe m"i multe p"liere/
d"r cu to"te "ceste" este unit"r$/ determin+nd e*olui" indi*idului (n "ns"m%lul s$u! Ast)el/
putem *or%i despre o de3*olt"re )i3ic$ ce reunete6 modi)ic$rile (n lungime/ greut"teB
modi)ic$rile structurii i )unciei creierului/ inimii/ "ltor org"ne interneB modi)ic$rile
scheletului i muscul"turii/ c"re ")ecte"3$ "%ilit$ile motorii! Aceste modi)ic$ri e=ercit$ o
in)luen$ m"7or$ "t+t "supr" intelectului/ c+t i "supr" person"lit$ii! Un copil cu h"ndic"p
"uditi* su)er$ i de (nt+r3iere (n de3*olt"re" lim%"7ului! Un "dult c"re este *ictim$ " %olii
Al3heimer su)er$ i de o deterior"re semni)ic"ti*$ l" ni*el cogniti* i emoion"l! In "l doile"
r+nd/ se consider$ c$ e=ist$ o de3*olt"re cogniti*" c"re cuprinde modi)ic$rile ce "p"r l"
ni*elul percepieiT (n*$$riiE memoriei/ r"ion"mentului/ lim%"7ului! Aceste "specte "le
de3*olt$rii intelectu"le sunt leg"te de de3*olt"re" motorie i emoion"l$! An=iet"te" de
sep"r"re/ "dic$ te"m" unui copil c$/ od"t$ plec"t$/ m"m" s" nu se *" m"i (nto"rce/ nu po"te
e=ist" d"c$ "cel copil (i po"te "minti trecutul i "u po"te "nticip" *iitorul! In "l treile" r+nd/
de3*olt"re" se des)$o"r$ (n pl"n psihosoci"l/ cuprin3+nd modi)ic$rile ce "p"r in
person"lit"te/ emoii/ rel"iile indi*idului cu ceil"li! L" orice *+rst$/ modul (n c"re este
conceptu"li3"t$ i e*"lu"t$ propri" perso"n$ in)luene"3$ nu num"i per)orm"nele cogniti*e/
ci i )uncion"re" E%iologic$E " org"nismului!
1.(. D'6i)it v&. %i6'$'n! n %'3volta$'
O%sesi" unui p"ttern uni*ers"l de de3*olt"re i>" )$cut pe muli cercet$tori s$ (ncerce s$
st"%ile"sc$ prin ce "nume se c"r"cteri3e"3$ de3*olt"re" Enorm"l$E " copiilor! 2etod" cl"sic$
de st"%ilire " E%"remuluiE de de3*olt"re c"r"cteristic copiilor! 2etod" cl"sic$ de st"%ilire "
E%"remuluiE de de3*olt"re c"r"cteristic )iec$rei *+rste " )ost ce" " c"lcul$rii unei medii pentru
)iec"re *"ri"%il$ "le"s$ (n scopul descrierii comport"mentului! Sc"lele de de3*olt"re se
%"3e"3$ tocm"i pe utili3"re" unor "st)el de EnormeE st"%ilite st"tistic! E=ist$ norme st"%ilite
pentru "pro"pe orice/ de l" mersul independent l" rostire" primelor propo3iii din dou$
cu*inte/ de l" citire" unor cu*inte simple l" prim" dr"goste #erger/ ':95&!
Autom"t/ s>" conchis c$ "cei copii c"re nu urme"3$ tr"seul comun de de3*olt"re su)er$
pro%"%il de pe urm" unui de)icit s"u " unei depri*$ri de ordin )"mili"l s"u cultur"l!
n ultim" *reme (ns$ se consider$ din ce (n ce m"i mult c$ di)erenele s unt d"te de c$i
"ltern"ti*e de de3*olt"re/ i nu de c$i Ein)erio"reE de e*oluie! ?endin" "ctu"l$ este "cee" de
" recuno"te m"i degr"%$ unicit"te" )iec$rui copilQ> i implicit " )iec$rei )"milii s"u " )iec$rei
culturi!
Etap' %' %'3volta$'
Regul"rit$ile c"re e=ist$ (n succesiune" de3*olt$rii )iinei um"ne permit distingere"
unor et"pe distincte de *+rst$ ."p"li"/ Olds/ '::,&! Ast)el/ se consider$ c$ )iec"re dintre noi
urm$m un tr"seu compus din6
,,
D P'$ioa%a p$'natal din momentul concepiei p+n$ l" n"tere& se )orme"3$ structur"
)und"ment"l$ " corpului i org"nele s"le! Ritmul de cretere )i3ic$ este cel m"i "cceler"t din
(ntre"g" e=isten$ um"n$! 4ulner"%ilit"te" l" )"ctorii de mediu este )o"rte m"re!
D P'$ioa%a %' nou n&)ut ;i &u0a$ >?71 an@6 dei este dependent de "duli/ nou n$scutul este
(n3estr"t cu o serie de competene! ?o"te simurile sunt c"p"%ile s$ )uncione3e de l" n"tere!
Urme"3$ o cretereHr"pid$ i o de3*olt"re "cceler"t$ " "%ilit$ilor motorii! C"p"cit"te" de
(n*$"re i de!memor"re este )uncion"l$ din primele s$pt$m+ni de *i"$! L" s)+ritul primului
"n se de3*olt$ "t""mentul )"$ de p$rini i de celel"lte perso"ne semni)ic"ti*e!
A Copil$ia ti"pu$i' >17. ani@6 (n cel de>"l doile" "n de *i"$ prinde contur contiin"
propriei perso"ne! Lim%"7ul comprehensi* i lim%"7ul e=presi*Tse de3*olt$ (n ritm "lert!
Sporete i
interesul )"$ de ceil"li copii!
DV#$&ta p$';)ola$ >.74 ani@6 )"mili" este (nc$ Ecentrul Uni*ersuluiE pentru copil/ d"r
to*"r$ii de 7o"c$ de*in l" r+ndul lor din ce (n ce m"i import"ni! Sporete )or" )i3ic$ "
copilului/ se (m%un$t$esc "%ilit$ile s"le motorii )ine i grosiere! Independen" i
"utocontrolul se "mpli)ic$ l" r+ndul lor! Socul/ cre"ti*it"te" i im"gin"i" sunt din ce (n ce
m"i el"%or"te! D"torit$ im"turit$ii cogniti*e/ p"r s$ e=iste o sumedenie de idei EilogiceE
despre lume! Comport"mentul este (n m"re m$sur$ egocentric/ d"r (nelegere" perspecti*ei
celorl"li este tot m"i "ccesi%il$ copilului!
D V#$&ta ;)ola$ "i) >4B971?B11 ani@6 prietenii de*in cei m"i import"ni pentru copil!
Copiii (ncep s$ g+nde"sc$ logic/ chi"r d"c$ (n m"re m$sur$ g+ndire" lor este concret$!
Egocentrismul lor se diminue"3$! A%ilit$ile ling*istice/! precum i cele de memor"re se
per)ecione"3$! Conceptul de sine c"p$t$ noi dimensiuni/ ")ect+nd stim" de sine > e*"lu"re"
po3iti*$ s"u neg"ti*$ " propriei perso"ne! Cretere" )i3ic$ este (ncetinit$!
D P$'a%ol'&)'n!a7pu/'$tat'a >1?B11711B12 ani@6 "u loc modi)ic$ri de ordin )i3ic "mple/
r"pide i pro)unde! Org"nismul "tinge m"turit"te" reproducti*$/ )"pt ce (i pune "mprent"
"supr" (ntregii *iei psihiceB se decl"ne"3$ o "de*$r"t$ E)urtun$ hormon"l$E!
D A%ol'&)'n!a >11B127(? ani@5 c$ut"re" propriei identi$ti de*ine nucleul preocup$rilor
perso"nei! E=ist$ un "numit egocentrisrnH c"re persist$ (n unele comport"mente/ d"r (n
gener"l se de3*olt$ c"p"cit"te" de " g+ndireH"%sr"ct i de " utili3" r"ion"mente tiini)ice!
Grupul de prieteni "7ut$ l" de3*olt"re" i test"re" conceptului de sine! Rel"iile cu p$rinii
sunt puse (n unele c"3uri l" (ncerc"re!
D V#$&ta a%ult t#n$ >(?71? ani@6 sunt lu"te deci3ii import"nte leg"te de *i"$! 2"7orit"te"
indi*i3ilor se c$s$toresc i "u copii (n "ce"st$ perio"d$! S$n$t"te" )i3ic$ "tinge punctul s$u
m"=im/ "poi (ncepe uor declinul! Sunt lu"te i deci3ii leg"te de *i"" po)esion"l$! Contiin"
propriei identit$i continu$ s$ se de3*olte! A%ilit$ile intelectu"le c"p$t$ noi dimensiuni!
,-
D V#$&ta C%' "iDlo) C >1?742 ani@6 E(nelepciune"E i "%ilit$ile de Hrg3ol*"re " pro%lemelor
pr"ctice sunt optimeB c"p"cit"te" de " re3ol*" pro%lemelor>este (ns$ ")ect"t$!
Respons"%ilit$ile du%le )"$ de propriii copii i )"$ de p$rini pot duce l" un stres sporit > se
*or%ete (n "cest sens de gener"i" Es"ndUichE! E=ist$ i perso"ne c"re tr"*erse"3$ o perio"d$
de cri3$/ "" numit" Ecri3$ " *+rstei de mi7locE!
D V#$&ta a%ult t#$3i' 7 /t$#n'!'a >n)'p#n% )u 42 ani@6 m"7orit"te" perso"nelor sunt (nc$
s$n$to"se i "cti*e/ dei "p"re un declin "l "%ilit$ilor )i3ice! Cei m"i muli sunt "cti*i din
punct de *edere 7ntelectu"l!Q In ciud" deterior$rii memoriei i " inteligenei/ (n m"7orit"te"
c"3urilor se de3*olt$ i str"tegii compens"torii! Ne*oi" de " de)ini scopul *ieii este i m"i
stringent$/ pentru " pute" )"ce )"$ "propierii morii #ine(neles c$ "ce"st$ segment"re "
et"pelor de *+rst$ este m"i degr"%$ did"ctic$ Deose%irile dintre et"pe pot s$ nu )ie )o"rte
pregn"nte s"u pot s$ "p"r$ supr"puneri (ntr>o m$sur$ )o"rte m"re (ntre ele! (n plus/ e=ist$ r"te
indi*idu"le de de3*olt"re/ dup$ cum e=ist$ i o *"ri"%ilit"te )o"rte m"re (n cee" ce pri*ete
EproduseleE de3*olt$rii! 4om pre3ent" (n continu"re c"r"cteristicile *+rstei col"re!
1...1. V#$&ta ;)ola$ "i) >4B9 71?B11 ani@5 din )o"rte multe puncte de *edere schim%"re"
"dus$ de intr"re" (n *+rst" col"r$ este dr"m"tic$/ )iind (n "cel"i timp i un p"s hot$r+tor (n
*i"$! Copilul tre%uie s$ (n*ee s$ ste" (n cl"s$/ (n %"nc$/ i s$ do%+nde"sc$ multe cunotine
)orm"le! .ro%lemele cu c"re se con)runt$ sunt "%str"cte/ rupte de conte=t/ "u i un )orm"t de
cele m"i multe ori scris/ i"r inter"ciune" dintre copil i perso"n" de l" c"re (nce"rc$ s$
"cumule3e in)orm"ie > (n*$$torul/ pro)esorul > este )o"rte di)erit$ de ce" dintre copil i
p$rinte! (n co"l$ copilului i se cere s$ ste" 7os/ s$ r$spund$ num"i c+nd e (ntre%"t/ i"r
r$spunsurile s$ )ie o)ici"le! ?re%uie s$ se supun$ "utorit$ii i regulilor pe c"re "ce"st$
"utorit"te le impune i tre%uie s$ se con)orme3e i m"i mult e=pect"nelor "dulilor! Ap"re
cerin" unui e)ort susinut/ " muncii const"nte/ ne*oi" de " intr" (n competiie i " o%ine
per)orm"ne! (n "cel"i timp se modi)ic$ i rel"i" copil>p$rinte/ "cest" din urm$ de*enind
rel"ti* %rusc m"i se*er i m"i "tent l" tr$s$turi c" ne"teni" s"u hiper"cti*it"te"! De multe ori
(ns$/ "t+t p$rintele c+t i pro)esorul omit p"rticul"rit$ile de *+rst$ "le col"rului mic!
A. D'3volta$'a 6i3i) ;i "oto$i'
D Ritmul de3*olt$rii )i3ice este mult m"i lent dec+t (n et"pele "nterio"re! E=ist$ o m"re
*"ri"%ilit"te interindi*idu"l$ (n cee" ce pri*ete (n$lime" i greut"te"! Nu sunt di)erene
semni)ic"ti*e (ntre %$iei i )ete p+n$ (n momentul Ee=plo3iei (n cretereE c"re "p"re l" )ete (n
7ur de '< "ni i l" %$iei (n7ur de ', "ni!
D Nu e=ist$ di)erene de ordin )i3ic (ntre se=e l" ni*elul "%ilit$ilor motorii/ ci m"i degr"%$
e=pect"ne di)erite i o p"rticip"re di)ereni"t$ > dei ne7usti)ic"t$ > " )etelor comp"r"ti* cu
%$ieii l" "numite "cti*it$i!
D Copiii de*in contieni de im"gine" lor )i3ic$ i de )elul (n c"re ei se re)lect$ (n ochii
celorl"liB e*"lu"re" de ordin )i3ic se integre"3$ (n im"gine" de sine i in)luene"3$ stim" de
sine!
D .rieteniile se )"c pe criterii de ordin )i3ic/ i"r E"tipiciiE sunt respini!
E. D'3volta$'a )o0nitiv
,0
In "ce"st$ perio"d$ copiii se ")l$ (n st"diul pi"geti"n "l oper"iilor concrete! Ap"re
conser*"re"/ m"i (nt+i " num$rului/ (n 7ur de 1>5 "ni/ )iind urm"t$ de conser*"re" greut$ii 8>
9 "ni& i "poi de conser*"re" *olumului '' "ni&! (n "ce"st$ et"p$ se de3*olt$ i c"p"cit"te"
de cl"si)ic"re i seriere/ i (n p"rticul"r este (neles principiul inclu3iunii cl"selor! Limit$rile
din g+ndire" copilului sunt e*idente (ns$ (n dependen" de mediul imedi"t i (n di)icult"te" de
" oper" cu idei "%str"cte! Egocentrismul consider"t de .i"get c" )iind tipic pentru copilul din
st"diul preoper"tor este (nlocuit cu c"p"cit"te" de " coordon" propri" perspecti*$ cu ce" "
"ltor"/ i deci de " (nelege c$ e=ist$ o multitudine de puncte de *edere "supr" "celei"i
re"lit$i concrete! Acest lucru este e*ident (n "dopt"re" di)eritelor roluri soci"le/ precum i (n
g+ndire" mor"l$!
D 2emori" se (m%un$t$ete/ "t+t d"torit$ creterii c"p"cit$ii s"le/ c+t i d"torit$ utili3$rii
unor str"tegii precum repetii" s"u org"ni3"re" logic$ " m"teri"lului! De "semene"/ (n "ce"st$
perio"d$ copiii "chi3iione"3$ i cunotinele leg"te de )uncion"re" memoriei proprii!
D At+t (nelegere" structurilor sint"ctice/ c+t i met"comunic"re" >cunotinele leg"te de
(nelegere" procesului comunic$rii > se de3*olt$ r"pid/ permi+ndu>le copiilor s$ se )"c$ m"i
%ine (nelei!
D Intr"re" (n co"l$ "duce "t+t o schim%"re semni)ic"ti*$ de st"tut soci"l/ c+t i o serie de
s"rcini cogniti*e l" c"re copiii se "d"pte"3$ di)ereni"t! E=ist$ i c"tegorii de copii cu ne*oi
speci"le c"re "r presupune inter*enii educ"ion"le speci)ice!
C. D'3volta$'a &o)ial ;i %'3volta$'a p'$&onalit!ii
D De)inire" propriei!perso"ne c"p$t$ o m"i m"re coeren$B spre deose%ire de precol"ri/ l"
c"re inele se de)inete (n princip"l (n termeni de tr$s$turi )i3ice/ copiii de *+rst$ col"r$
*or%esc despre ei (nii (n termeni de c"r"cteristici psihologice! Copiii de co"l$ prim"r$
(ncep s$ se de)ine"sc$ i (n termenii grupurilor c$ror" le "p"rin i (ncep s$ *or%e"sc$ despre
ei (nii (n termeni de tendine soci"le sunt timid/ sunt prietenos/ sunt dr$gu&!
D grupul de prieteni c"p$t$ o greut"te cresc+nd$ (n *i"" copilului!
D prietenii se %"3e"3$ m"i "les pe loi"lit"te mutu"l$/ suport/ interese comune! Ele "7ut$ i l"
de3*olt"re" unui sentiment de comuniune/ de EnoiE!
D Import"n" cresc+nd$ " prietenilor nu reduce import"n" )"miliei! Copiii (n*"$ de l" )r"ii
lor o serie de "%ilit$i soci"le > cum s" negocie3e/ cum s$ (i controle3e m+ni" )$r$ " pune
punct unei rel"ii! .$rinii continu$ s$ "i%$ i ei un puternic imp"ct "supr" copilului de *+rst$
col"r$/ (n )uncie de c"ntit"te" de dr"goste pe c"re o o)er$/ de c"ntit"te" de "utonomie pe
c"re i>o permit copilului/ de recepti*it"te" l" p$rerile "cestui"/ de "n=iet"te" >E(ngri7or"re"E
cu c"re se implic$ (n *i"" copilului i de m$sur" (n c"re se %"3e"3$ pe metode de disciplin$!
D ,< p+n$ l" ,1O dintre copiii de *+rst$ col"r$ su)er$ de tul%ur$ri emoion"le Aceste" pot
lu" )orm" re"ciilor "gresi*e/ " minciuniT )lirtului/ s)id$rii regulilor/ c"re sunt e=presi"
e=terio"r$ " E)urtuniiE emoion"le/ " "n=iet$ii "n=iet"te de sep"r"re de p$rini/ )o%ie col"r$&
s"u " depresiei!
,1
D Stresul unei copil$rii norm"le po"te )i c"u3"t de )"ctori multipli/ de l" n"tere" unui )r"te
m"i mic l" %o"l$/ desp$rire" tempor"r$ de p$rini/ solicit$ri col"re! E*enimentele stres"nte
pot ")ect" de3*olt"re" emoion"l$ " copiilor!
1...(. Pu/'$tat'a ;i a%ol'&)'n!a
E=ist$ o pronun"t$ tendin$ de " *ede" "dolescen" c" pe o perio"d$ de discontinuit"te
m"rc"nt$ din *i"" no"str$! Cei c"re trec pr"gul "cestei perio"de sunt nu de puine ori pri*ii
c" i cum "r )i mem%rii unei cu totul "lte speciiN Adolescenii sunt Eciud"iE/ di)erii/ str$ini
"t+t de copii c+t i de "duli! .entru unii "utori "dolescen" repre3int$ o perio"d$ distinct$ de
*i"$/ un st"diu de de3*olt"re c"re po"te )i cl"r di)ereni"t de restul *ieii! .entru "lii (ns$
este do"r o 3on$ de gr"ni$/ un )el de teritoriu "l nim$nui/ un EtunelE (n c"re copiii disp"r/
pentru c" s$ Ei"s$E l" lumin$ l" cel$l"lt c"p$t peste c+i*" "ni/ c" *erit"%ili "duli! Idee" "r )i
(ns$ c$ niciod"t$ nu putem ti cine e cel cu c"re ne *om (nt+lni dincolo/ l" ieire" din
"dolescen$! De )"pt/ indi)erent c+t de critic$ este trecere" de pr"gul "cestei *+rste/ e"
presupune cu necesit"te re3ol*"re" unor pro%leme d" de3*olt"reE/ c"re )"c posi%il$ "p"rii"
nu do"r %iologic$ ci i psihologic$ " *iitorului "dult6
D do%+ndire" independenei de p$riniB
D "d"pt"re" l" propri" m"turi3"re se=u"l$B
D st"%ilire" unor rel"ii de cooper"re i de lucru cu "lte perso"ne/ )$r$ (ns$ " )i domin"t de
"ceste"B
D deci3i" i preg$tire" pentru o "numit$ *oc"ieB
D de3*olt"re" unei )iloso)ii de *i"$/ " unor credine mor"le i st"nd"rde mor"leB "ce"st$
)iloso)ie de *i"$ *" d" ordine i consisten$ deci3iilor multiple i "ciunilor pe c"re indi*idul
le "re de re"li3"t (ntr>o lume di*ers$ i (n schim%"reB
D do%+ndire" unui sentiment "l identit$ii!
Etap' al' a%ol'&)'n!'i
Dei tent"i" de " tr"t" E"dolescentul tipicE este )o"rte m"re/ e=ist$ totui o
semni)ic"ti*$ di)eren$ (n cee" ce pri*ete person"lit"te" i interesele )iec$rui "dolescent!
Deo"rece (ns$ pro%lemele c"re "p"r (n de3*olt"re sunt (ntr>o m"re m$sur$ simil"re/ se po"te
*or%i despre e=isten" unor "numite su%st"dii "le "dolescenei!
a@ A%ol'&)'n!a ti"pu$i' >pu/'$tat'a@ >1(711 ani@
N'voia %' in%'p'n%'n!
D Lupt" cu sentimentul de identit"te
D L"%ilit"te emoion"l$ D C"p"cit$i sporite de e=prim"re *er%"l$ " propriei perso"ne
D E=prim"re m"i )"cil$ " sentimentelor prin "ciune dec+t prin cu*inte
D Import"n$ cresc+nd$ "cord"t$ prietenilor D Atenie redus$ "cord"t$ p$rinilor/ cu "ccese
oc"3ion"le de Eo%r$3nicieE D Re"li3"re" )"ptului c$ p$rinii nu sunt per)eciB identi)ic"re" erorilor
"cestor"
D C$ut"re" unor noi modele pe l+ng$ p$rini
D ?endin" de regresie/ (n momente de cri3$/ l" comport"mente in)"ntile
,5
D In)luen$ sporit$ " grupului de prieteni interese/ (m%r$c$minte& Interese pro)esion"le
D .reponderent interese pentru *iitorul "propi"t i pentru pre3ent
D A%ilit"te sporit$ de munc$ susinut$V Se=u"lit"teD A*"nt"7 "l )etelor D .rieteni de "cel"i se=/
"cti*it$i de grup cu "ceti" D ?imidit"te D Ne*oie de intimit"te D E=periment"re" propriului
corp "utostimul"re&
D (ntre%$ri (n leg$tur$ cu propri" se=u"lit"te Etic$ i "utocontrol
D ?est"re" regulilor i " limitelor
D E=periment"re oc"3ion"l$ cu " )um"tului/ consumului de "lcool/ droguri
/@ A%ol'&)'n!a %' "iDlo) >11719 ani@
N'voia %' in%'p'n%'n! !
D Implic"re " propriei perso"ne/ "ltern+nd (ntre e=pect"ne nere"list de (n"lte i un concept de
sine rudiment"r
D Nemulumire leg"t$ de inter)eren" p$rinilor cu propri" independen$
D .reocup$ri e=cesi*e (n leg$tur$ cu propriul corp
D Sentimentul de Eciud$enieE (n leg$tur$ cu sine i cu propriul corp
D .$rere pro"st$ despre p$rini/ Ein*estiieE emoion"l$ redus$ (n "ceti"
D E)ort de st"%ilire " unor noi prietenii
D Accent sporit pe noul grup de prieteni/ cu identit"te" de grup de)init$ prin selecti*it"te/
superiorit"te i competiti*it"te
D .erio"de de tristee/ c"re (nsoesc Epierdere" psihologic$E " p$rinilor
D Auto"n"li3$ "mpli)ic"t$/ uneori su% )orm" unui 7urn"l Interese pro)esion"le
D Interese intelectu"le m"i pronun"te
D Unele energii se=u"le i "gresi*e direcion"te (nspre interese cre"ti*e Se=u"lit"te
D .reocup$ri leg"te de "tr"cti*it"te" se=u"l$
D Rel"ii p"s"gere
D Sentimente de t"ndree d"r i de te"m$ )"$ de se=ul opus
D Sentimente de dr"goste i p"siune Etic$ i "utocontrol
D De3*olt"re" ide"lurilor i seleci" modelelor de rol
D 2ult m"i consistent$ e*ideniere " Es+rguincio3it$iiE
D C"p"cit"te sporit$ de )i="re " scopurilor
D Interes pentru pro%lemele mor"le
)@ A%ol'&)'n!a t#$3i' >1971F ani@
N'voia %' in%'p'n%'n!
D Identit"te )erm$
D C"p"cit"te de "m+n"re " recompenselor
D Sim "l umorului mult m"i de3*olt"t
D Interese st"%ile
,8
D 2"i m"re st"%ilit"te emoion"l$
D C"p"cit"te de " lu" deci3ii independente
D C"p"cit"te" de " )"ce compromisuri
D 2+ndri" pentru propri" munc$D (ncredere (n sine
D .reocup"re m"i m"re pentru ceil"li Interese pro)esion"le
D Deprinderi de munc$ m"i %ine de)inite
D Ni*el sporit de preocup"re pentru *iitor Se=u"lit"te
D .reocup$ri pentru rel"ii m"i st"%ileD Identit"te se=u"l$ cl"ri)ic"t$ D C"p"cit"te pentru rel"ii
t"ndre i sen3u"le Etic$ i "utocontrol
D C"p"cit"te de introspecie i "uto"n"li3$
D Accent pe demnit"te" person"l$ i stim" de sine
D C"p"cit"te" de )i="re " unor scopuri i de urm$rire " "cestor"
D Accept"re" instituiilor soci"le i " tr"diiilor cultur"le
D Autoregl"re" stimei de sine
Aceste repere sunt do"r orient"ti*e/ "dolescenii nesupr"pun+ndu>se peste "cest portret ro%ot
dec+t (ntr>o o"rec"re m$sur$! Comport"mentele i sentimentele descrise sunt (ns$ consider"te
norm"le pentru )iec"re dintre cele trei st"dii! .ro%lemele ment"le i emoion"le c"re pot
inter)er" cu "ceste st"dii norm"le de de3*olt"re se re3ol*$ de cele m"i multe ori de l" sine!
A%ol'&)'n!a atipi)
E=ist$ o serie de indic"tori "i )"ptului c$ un "dolescent "nume " trecut de limitele
u3u"lei Ecri3eE " *+rstei i intr$ de7" (n tip"re "tipice/ pro%lem"tice6
D suspend"re/ e=m"tricul"re s"u sc$dere spect"culo"s$ (n per)orm"n" col"r$B
D "gres"re *er%"l$ " celorl"li/ cri3e de )urieB
D "p"rtenen" l" un grup s"u o Eg"c$E necorespun3$to"re
D pierdere" interesului pentru *echile "cti*it$i c"re (i produce"u pl$cere/ pentru sporturi
s"u "lte ho%%iuriB pro%leme cu lege"B depresie/ i3ol"reB tent"ti*e de m"nipul"re " "dulilorB
lips$ de moti*"ieB minciuni )rec*ente/ lips$ de onestit"te/ )urtB promiscuit"te se=u"l$B idei
suicid"reB consum curent s"u do"r Ee=periment"lE de "lcool i droguriB
A. D'3volta$'a 6i3i) ;i "atu$i3a$'a 6i3iolo0i)
D At+t %$ieii c+t i )etele tr"*erse"3$ schim%$ri )i3iologice dr"m"tice! Are loc o cretere
e=plo3i*$ (n (n$lime/ greut"te/ i o de3*olt"re semni)ic"ti*$ " muscul"turii i scheletului!
D Org"nele reproducti*e se de3*olt$ i se m"turi3e"3$ l" r+ndul lor!
D Ap"r c"r"cterele se=u"le secund"re!
D Schim%$rile )i3ice i modi)ic$rile %rute "le (n)$i$rii ")ecte"3$ conceptul de sine i
person"lit"te"! E)ectele unei m"turi3$ri pre" r"pide s"u/ dimpotri*$/ pre" lente (i pun
"mprent" "supr" "dolescentului/ d"r de o%icei se EstingE l" m"turit"te!
E. D'3volta$'a )o0nitiv
D 2uli "dolesceni "ting st"diul pi"geti"n "l oper"iilor )orm"le/ c"r"cteri3"t prin c"p"cit"te"
de g+ndire "%str"ct$! Adolescenii pot )"ce r"ion"mente ipotetico>deducti*e/ pot "%ord" mult
m"i )le=i%il di)eritele pro%leme i pot test" ipote3e!
,9
D Dei " )ost dep$it egocentrimul speci)ic copilului m"i mic/ "dolescentul m"ni)est$ totui
"numite tendine egocentrice/ c"re se m"ni)est$ (n rel"iile cQu "utorit"te"/ (n centr"re"
e=cesi*$ pe sine/ (n contienti3"re" )o"rte E"cut$E " propriei perso"ne!
Ca$a)t'$i&ti)i al' 0#n%i$ii a%ol'&)'nto$
&perarea asupra posibilului: aceast deschidere a lumilor posibile face ca s sufere
import"nte modi)ic$ri c"p"cit"te" de " contr""rgument"/ c"re se )olosete "cum de te3e mult
m"i solide! n "cel"i timp/ ideile celorl"li nu m"i sunt lu"te Ede>" g"t"E/ )$r$ " pune (n
discuie import"n" lor/ ci sunt lu"te (n c"lcul i "lte idei "ltern"ti*e c"re pot )i l" )el de
import"nte! C"p$t$ o mult m"i m"re Es"*o"reE 7ocul de>" E"*oc"tul di"*oluluiE! Ace"st$
c"p"cit"te de g+ndire ipotetic$ le permite "dolescenilor i s$ (nele"g$ logic" din Esp"teleE
"rgument$rilor celuil"lt/ chi"r d"c$ nu sunt de "cord cu conclu3iile "cestui"! n plus/
"dolescenii pot (n "cest )el s$ g+nde"sc$ i cu un p"s (n"inte )"$ de E"d*ers"rE/ s$ (i
pl"ni)ice *iito"re" mic"re i s$ pre*"d$ consecinele "le unei" s"u " "ltei" dintre "ltern"ti*e!
Gndirea abstracta: c"p"cit"te" de " r"ion" logic "supr" unor pro%leme "%str"cte
deschide c"le" c$tre oper"re" "supr" unor pro%leme de ordin soci"l s"u ideologic! Sunt
Edisponi%ileE po"ntele/ pro*er%ele/ met")orele i "n"logiile!
'etacogniia6 "dolescenii "u c"p"cit"te" de " re"li3" un m"n"gement mult m"i e)icient "l
propriei lor g+ndiri! De "semene"/ sunt c"p"%ili s$ e=plice i celorl"li cum "nume
)uncione"3$ cogniti*/ c"re sunt procesele pe c"re le )olosesc! ?ot (n repertoriul lor intr$
"cum o m"i m"re c"p"cit"te de introspecie/ de contienti3"re de sine i de intelectu"li3"re!
?ot "cest instrument"r )o"rte puternic de r"ion"re s>"r p$re" c$ dep$ete *olumul de
cunotine disponi%ile pe c"re (l "u! Ace"st" "r pute" )i un" din c"u3ele di)icult$ilor de
"d"pt"re pe c"re le tr$iesc! 2"i recent/ se consider$ c$ pro%lemele "dolescenilor *i3e"3$
do"r (nelegere" soci"l$ i nu )uncion"re" cogniti*$ (n gener"l! 2ultidimensionolit"te"6 sunt
c"p"%ili s$ "n"li3e3e pro%lemele din m"i multe unghiuri
> s"rc"smul lor de multe ori (i "re originile "ici! De "semene"/ se pot descrie pe ei (nii i pe
ceil"li (n termeni mult m"i di)ereni"i sunt i intro*ert i e=p"nsi*&!
(elativismul6chestione"3$ ")irm"iile celorl"li i sunt m"i puin dispui s$ "ccepte )"pte s"u
"de*$ruri "%solute! Acest lucru este "dese" e="sper"nt pentru p$rini/ c"re (ncep s$ se (ntre%e
d"c$ nu cum*" copilul lor interoghe"3$ totul do"r de dr"gul interog$rii! 4"lorile person"le
sunt i ele puse su% semnul (ntre%$rii/ p+n$ S" un scepticism Ede limit$E > c"re spune c$ nimic
nu este sigur/ i nici o cunotin$ nu este "de*$r"t$ l" modul "%solut/ i deci Ede (ncredereE!
C"p"cit"te" de " distinge re"lit"te" de ide"luri duce l" percepere"/ spune ElPind ':8</
':88&/ pentru (nt+i" o"r$/ " ipocri3iei! .$rinii sunt detron"i/ nem"i)iind E%uniE i
"totcunosc$tori l" modul "%solut/ ci do"r simpli muritori!!! Contr"stele percepute "cut dintre
cee" ce e=ist$ (n re"lit"te i cee" ce "r )i tre%uit s$ )ie/ dintre ide"l i re"l/ )"c c" s$ se re*erse
)o"rte mult criticism (mpotri*" EsistemuluiE/ " instituiilor i " p$rinilor! S"nciunile sunt
"plic"te cu mult EspiritE/ l" modul s"tiricB ironi3"re" celorl"li este o "rm$ des utili3"t$/
(nelesurile du%le sunt specul"te (n con*ers"ie/ i"r o *olupt"te nou$ este Egust"t$E prin
"%ord"re" su%iectelor inter3ise! De3ilu3i" pro*oc"t$ de re"lit"te (i moti*e"3$ s$ (i
construi"sc$ propriile modele )icion"le& despre cum "r tre%ui s$ )uncione3e lume" > *i3iune
e="ger"t de optimist$ i ide"list$! D"r prini (n 7ocul cond"mn$rii ipocri3iei c"re (i
(ncon7o"r$/ "dolescenii EtipiciE nu sunt (n st"re s$ (i recuno"sc$ propri" ipocri3ie din
,:
comport"ment! Dei sunt (n st"re s$ g+nde"sc$ "%str"ct/ m"7orit"te" nu "u e=perien"
neces"r$ pentru ">i pune (n pr"ctic$ propriile principii!
E0o)'nt$i&"ul5 d"c$ din multe puncte de *edere egocentrismul st"diului oper"iilor concrete
" )ost dep$it/ se p"re c$ "dolescentul r$m+ne totui egocentric! .resupune c$ to"t$ lume"
este preocup"t$ de propriile g+nduri i comport"mente "" cum este el! De "ici sentimentul
c$ se ")l$ pe o scen$ unde (i sunt e=puse sentimentele (n"inte" unei "udiene im"gin"re! C"
urm"re/ "p"re o e="ger"t$ contiin$ " propriei perso"ne! C" re"cie de "p$r"re (n )"" "cestui
)"pt/ muli "dolesceni se retr"g (n sine/ (i "scund sentimentele i pre)er$ s$ )ie singuri!
.ornind de l" pre3umi" de E*ino*$ieE " tuturor celorl"li/ consider$ c$ toi ceil"li sunt l" )el
de critici c" ei (nii/ i le EpermitE "cestor" s$ le sc"d$ stim" de sine "pro"pe inst"nt"neu!
E?o"t$ lume" (i *" d" se"m" c$ %lugii $ti" sunt pre" scuriNE
Adolescen" este i un timp "l con*ingerii (n propri" EistorieE/ s"u Epo*esteE person"l$!
Convingerea %n propria unicitate i %n caracterul special al propriei istorii poate
distorsiona sau chiar nega realitatea.
D ESunt singur" perso"n$ c"re " )ost *reod"t$ (ndr$gostit$ ""NE
D E?"t$/ tu nu poi s$ (nelegi ce simtE
D EChi"r cre3i c$ "i tr$it ce*" "sem$n$tor *reod"t$@E
Cu "lte cu*inte/ nimeni nu le po"te (nelege sentimentele deo"rece ei sunt unici! Simil"rit"te"
dintre propriile tr$iri i cele "le "ltor" este op"c$ pentru ei! Aceste distorsiuni se re)lect$ i (n
)"ptul c$ do3" de ilu3ii po3iti*e este mult m"i m"re > nu se po"te (nt+mpl" nimic r$u/ %o"l"
s"u nenorocire" sunt imposi%ile! At+t "%u3ul de su%st"ne c+t i ignor"re" m$surilor
contr"cepti*e re)lect$ "ceste con*ingeri!
P&'u%o%i&6un)!ia5 e="min"re" multiplelor )"ete "le unei pro%leme i lu"re" (n c"lcul "
tuturor posi%ilit$ilor determin$ "dese" "m+n"re" p+n$ l" %loc"re " deci3iei! Adolescenii
de*in e=peri i (n identi)ic"re" unor moti*e "le "ciunilor celorl"li "colo unde "ceste" de
)"pt nu e=ist$! Deo"rece st"diul oper"iilor )orm"le (n c"re se ")l$ le permite s$ considere
simult"n *"ri"nte "ltern"ti*e/ "dese" procedurile de r"ion"re sunt e=cesi* de complic"te
chi"r i (n c"3ul pro%lemelor simple! Lips" unor euristici c"re s$ permit$ e*"lu"re"
"ltern"ti*elor duce l" "ceste Er"ion"mente e=cesi*eE/ c"re "u c" i consecin$ indeci3i" s"u
"nul"re" "ciunii!
Dei interpret"re" "dulilor este "cee" c$ "u de>" )"ce cu un "dolescent o%r"3nic s"u stupid/
din punct de *edere psihologic se consider$ c$ este *or%" de un Ede3echili%ru cogniti*E >
"%ilit$i cogniti*e c"re dep$esc tempor"r %"3" de cunotine/ decie=perien" "dolescentului!
C. D'3volta$'a &o)ial ;i %'3volta$'a p'$&onalit!ii
Un" din s"rcinile m"7ore "le "dolescenei o repre3int$ )orm"re" unei identit$i
person"le/ (nelegere" propriei perso"ne drept o entit"te distinct$ de toi ceil"li/ d"r (n "cel"i
timp coerent$ de>" lungul di)eritelor situ"ii de *i"$! Centr"re" pe propri" perso"n$/ leg"t$
de modi)ic$rile )i3ice c"re "u loc (n pu%ert"te i de descoperire" identit$ii/ po"te pendul"
(ntre n"rcisism i ur$ pentru propri" perso"n$I"utodepreciere! D"c$ e=ist$ o discrep"n$ pre"
m"re (ntre conceptul de sine i inele ide"l/ pot uor "p$re" "n=iet"te" i hipersensi%ilit"te"!
An=iet$ile leg"te de *iitor pot duce l" di*erse str"tegii de "uto"p$r"re6 I3ol"re emoion"l$/
-<
c"re duce l" p"si*it"te/ "p"tie/ cinism/ sc$dere" ni*elului de "spir"iiB Neg"re" re"lit$ii/ cu
retr"gere" din orice competiie/ E(m%oln$*ire"E (n perio"de de e="mene/ perio"de de
indeci3ie i de re)u3 "l pro%lemelor stres"nteB ;"nt"sm"re/ *ise cu ochii deschii/ pentru "
compens" re"lit"te" s"u dimpotri*$/ pentru " Esu)eriE c" un *erit"%il erou ne(neles/ o *ictim$
" propriului cur"7B R"ion"li3"re/ de tipul Estrugurilor pre" "criE! .rieteniile de*in mult m"i
intimeB se de3*olt$ rel"ii "propi"te i cu perso"ne de se= opus! .resiunile grupului de
prieteni sunt )o"rte puternice i (n c"3uri e=treme duc l" "cte "ntisoci"le! Se=u"lit"te"
in)luene"3$ m"si* de3*olt"re" identit$ii "dolescenilor! C$tre s)+ritul "dolescenei se
consider$ c$ opiunile se=u"le sunt de7" cl"ri)ic"te i st"%ile! Nu e=ist$ (ns$ o regul$ gener"l$
(n "ce"st$ pri*in$/ E(nc$rc$tur"E emoion"l$ " *+rstei po"te duce l" st$ri "n=io"se i
depresi*e/ concreti3"te (ntr>o inciden$ crescut$ " tul%ur$rilor comport"mentului "liment"r/ "
consumului de droguri/ " tent"ti*elor suicid"re!
Capitolul 2
PERSONALITATEA COPILULUI ,I ADOLESCENTULUI
2.1. Dina"i)a %'3volt$ii p'$&onalit!ii
E=ist$ d"te ce susin c$ nou n$scuii sunt di)erii unul de cel$l"lt! Di)erenele
interindi*idu"le se m"ni)est$ (nc$ de l" "ce"st$ *+rst$! .utem identi)ic" dou$ c"tegorii de
in)luene (n di)ereniere" interindi*idu"l$6
"& cele care in de temperament/ i c"re p"r " )i (n ce" m"i m"re p"rte (nn$scuteB
%& cele ce in de influenele mediului!
c& temper"mentul se re)er$ l" tr$s$turi cu o "numit$ %"3$ genetic$ ce module3$ gr"dul de
"cti*ism/ energie/ emoion"lit"e/ re"cti*it"te i soci"%ilit"te "l copilului! Aceste tr$s$turi
m"ni)est"te imedi"t dup$ n"tere pot r$m+ne rel"ti* st"%ile de>" lungul *ieii/ d"r pot )i i
puternic in)luen"te de )"ctorii de mediu! Dintre ele "mintim6
D Ni*elul de "cti*ism i energie
D Ad"pt"%ilit"te" l" schim%"re
D Re"cti*it"te emoion"l$
D Orient"re spre lume s"u spre sine
Cu to"te c$ )"ctorii eredit"ri pot determin" temper"mentul inii"l "l copilului/ totui
muli copii/ pe p"rcursul de3*olt$rii lor/ cunosc schim%$ri semni)ic"ti*e "le stilului de
comport"ment! Aceste schim%$ri se d"tore"3$ e*enimentelor de *i"$ po3iti*e s"u neg"ti*e/
)"*ori3"nte s"u de)"*ori3"nte de3*olt$rii&/ implic$rii speci"le " p$rinilor (n munc" cu copilul
e=punere" copilului l" stimuli di)erii/ inter"ciuni multiple/ comunic"re "cti*$&/
e=perienelorcol"re %og"teIs$r"ce& i " celor soci"le recompens"toriiIrestricti*e&! Re3ult$
c$ temper"mentul nu "p"re c" o progr"m"re prest"%ilit$ ce determin$ (n mod mec"nicist
Eperson"lit"te"/ ci este un progr"m deschis/c"re suport$ in)luenele )"ctorilor de mediu! Unul
din procesele cu imp"ct semni)ic"ti* (n de3*olt"re" person"lit$ii B copilului (l constituie
procesul de identi)ic"re! Identi)ic"re" const$ (n "dopt"re" de c$tre copil " c"r"cteristicilor/
con*ingerilor "titudinilor i comport"mentelor unor perso"ne semni)ic"ti*e! Identi)ic"re"
este o consecin$ " o%ser*"rii i imit"rii unui model! Cel m"i )rec*ent/ modelul (l constituie
p$rintele/ d"r po"te )i i unul dintre %unici/ un )r"te m"i m"re/ un pro)esor s"u o person"lit"te
-'
?4! Copiii prei"u )rec*ent c"r"cteristicile m"i multor modele/ pe c"re le selecte"3$ i le
"glutine"3$! Seleci" modelelor se )"ce )ie pe %"3" puterii pe c"re o dein "ceste modele/ )ie "
prestigiului de c"re dispun! Copiii *or s$ )ie "semeni modelului lor/ *or "cion" i *or tr$i
emoii simil"re modelului! De "ici decurge import"n" modului de comport"ment "l "dultului
p$rinte/ pro)esor& i m"i puin " EprelegerilorE educ"ti*e pe c"re "dultul le o)er$ copiilor!
Un "lt moment import"nt (n de3*olt"re" person"lit$ii (l constituie S%+n+!ire!sCQidentit$ii!
.rocesul de )orm"re " identit$ii este )rec*ent "soci"t cu perio"d" unor interog"ii "le
"dolescentului de genul6 ECine sunt de )"pt eu@E/ E(ncotro merg@E etc! Acest tip de e=periene
pot )i reg$site (n (ncerc$rile "dolescentului de " "dopt" di)erite roluri "le Eului! Ast)el se
e=plic$ mod"lit$ile impredicti%ile de comport"ment "le "dolescenilor i implicit
inconsisten" comport"mentelor de l" o 3i l" "lt") Cee" ce l" prim" *edere po"te semni)ic"
"specte neg"ti*e de comport"ment nu sunt dec+t et"pe )ireti de c$ut"re i consolid"re "
identit$ii de sine D"c$ l" (nceput inele este )luctu"nt i inconsistent/ cu timpul de*ine
)uncion"l i con)ort"%il! .entru unii "dolesceni/ procesul do%+ndirii identit$ii se des)$o"r$
rel"ti* c"lm/ cu tensiuni i con)licte minore! .entru "lii (ns$/ "dolescen" este o perio"d$ de
m"re con)u3ie/ "comp"ni"t$ de cri3e e=isteni"le/ de con)licte puternice i de (ncerc"re" de
su%min"re " "utorit$ii p$rini/ pro)esori/ co"l$ etc&! D"c$ copilul o%ser*$ i imit$ modelele/
"dolescentul le c"ut$/ le e=perimente"3$/ le comp"r$ i le selecte"3$! .e %"3" modelelor/
"dolescentul (i sinteti3e"3$ un Eu ide"l! Ide"lul re3ult$ pe %"3" "glutin$rii m"i multor
modele! In conclu3ie/ putem su%lini" c"r"cterul din"mic "l de3*olt$rii person"lit$ii
copilului/ pornind chi"r de l" "spectul cel m"i st"%il "l "cestei"/ temper"mentul!
;orm"re" person"lit$ii copilului nu este prest"%ilit$ pe %"3" unui progr"m genetic
in)le=i%il/ )"ctorii de mediu pun+ndu>i puternic "mprent" pe tot p"rcursul *ieii! (n
"cest sens/ *or%im de person"lit"te c" un proces continuu/ " c$rui )orm$/ coninut i
e=presie nu se )in"li3e"3$ l" s)+ritul "dolescenei/ "" cum se tinde" s$ se cre"d$!
2.(. Niv'lu$i %' a/o$%a$' a p'$&onalit!ii
.
Su%iectul um"n po"te )i studi"t i (neles din punct de *edere cogniti*/ emoion"l/
comport"ment"l i %iologic! Ast)el/ person"lit"te" po"te )i de)init$ c" un p"lterrreogniti*/
emoion"l comport"ment"l i %iologic distinct "l unei perso"ne c"re6 "& (i de)inete stilul
person"l i %&(i in)luene"3$ inter"ciunule cu mediul! ;igur" 1!' red$ sintetic inter"ciune"
celor p"tru ni*ele!
MEDIUL FI=IC CO+NITIV EMOIONAL EIOLO+IC COMPORTAMENTAL
2... Niv'lul )o0nitiv
.entru " se "d"pt" l" mediu )iin" um"n$ i>" el"%or"t un sistem de prelucr"re "
in)orm"iei Noi ne construim (n mod "cti* o repre3ent"re " re"lit$ii c"re este di)erit$ de
re"lit"te" (ns$si prin select"re"/ tr"ns)orm"re"/ stoc"re" i re"ctu"li3"re" in)orm"iei! Ni*elul
cogniti* !*i3e"3$ mod"lit"te" de oper"re cu in)orm"tii i cunotinele do%+ndite pe p"rcursul
*ieii! Aceste in)orm"ii se re)er$ l" !con*ingeri/ !"titudini/ "sumpii/e=pect"neEde c"re
dispunem i c"re pot )i structur"te (n m"i multe c"tegorii6
-,
D in)orm"ii despre sineB
D in)orm"ii despre ceil"liB
D in)orm"ii despre lume/ societ"teB
D in)orm"ii despre *iitorB
D in)orm"iile despre (nelegere" modului de )uncion"re " psihicului um"n >met"cogniiile!
Aceste/ g+nduri/ "titudini/ con*ingeri medi"3$ modul (n c"re comport$m i emoiile pe c"re
le tr$im! 2"i multe dintre ele precipit$ i conser*$ "numite st$ri emoion"le i
comport"mente! De "semene"/ un comport"ment intr"re" pro)esorului (n cl"s$& po"te de*eni
un stimul c"re decl"ne"3$ un g+ndIcogniie E*oi )i din nou pen"li3"tE&/ g+nd c"re l" rondul
lui determin$ o tr$ire emoion"l$ )ric$/ "n=iet"te&! ;orm"re" "cestor cogniii/ "d"pt"ti*e s"u
de3"d"pt"ti*e/ se re"li3e"3$ pe p"rcursul de3*olt$rii perso"nei (n urm" e=perienelor de *i"$
i " cont"ctului cu "lte perso"ne > p$rini/ pro)esori! In gener"l/ o"menii "u tendin" s$
considere g+ndurile c" )iind o re)lect"re )idel$ " re"lit$ii! ?otui/ de cele m"i multe ori
g+ndurile sunt do"r o interpret"re " re"lit$ii! De e=emplu/ (n c"3ul ele*ului/ d"c$ "ceste
interpret$ri se repet$ )rec*ent pot duce l" )orm"re" unei stime de sine neg"ti*e/ l"
ne(ncredere/ l" sc$dere" per)orm"nelor soci"le i col"re/ l" demisii i retr"geri
comport"ment"le! ;igur" 1!, i t"%elul 1!' red"u rel"i" dintre componentele cogniti*e/
emoion"le i comport"ment"le! De multe ori "" numitele comport"mente ne"d"pt"ti*e "le
ele*ului pot s$ )ie/ (ntr>o m$sur$ m"i m"re s"u m"i mic$/ consecinele unor etichete "tri%uite
(n mod repet"t de "dult copilului Enu eti %un de nimicE/ eti cel m"i lene din cl"s$Q&! Aceste
etichete determin$ un "numit tip de proces"re in)orm"ion"l$ despre sine Enu sunt %un de
nimicE&/ o emoie )urie/ de3"m$gire/ te"m$/ tristee& i un comport"ment consecuti*
g+ndului i emoiei comport"mentul de lene/ de copil r$u&!
GWNDURI V>>>>>>>>>>X E2OII 0>>>>>>>>>>>>>>>>X CO2.OR?A2EN?E
Fi0u$a 2.(. R'la!ia )o0ni!i'7'"o!i'7)o"po$ta"'nt
Ta/'lul 2.1 EG'"pl' al' $'la!i'i %int$' 0#n%u$iH '"o!ii ;i )o"po$ta"'nt' la 'l'vi
Cogniii Emoii Comport"mente
ENu *oi reui
l" e="menNE
Stres/
ner*o3it"te Reducere" timpului "cord"t (n*$$rii/ implic"re" (n "lte
"cti*it$i di)erite de cele de (n*$"re Supr"(n*$"re" c"re
po"te determin" o%ose"l$ i ulterior reducere"
per)orm"nelor col"re
EEste inutil s$
(n*$NE
Nemulumire Neimplic"re
ENu "m nici o
c"lit"te!E
Resemn"re/
Ne(ncredere
I3ol"re
!endine dezadaptative ale g)ndirii
--
4om "n"li3" (n continu"re c+te*" din interpret$rile neg"ti*e "le re"lit$ii s"u tendine
de3"d"pt"ti*e "le g+ndirii > precum i e)ectele lor "supr" *ieii cotidiene! Aceste tendine
de3"d"pt"ti*e "le g+ndirii pot "*e" c" punct deEplecire e=periene neg"ti*e din copil$rie d"r
i de m"i t+r3iu/ precum i prelu"re" modelelor de interpret"re " re"lit$ii "le p$rinilor i
"ltor perso"ne semni)ic"ti*e pro)esori/ rude&! Sudec$ile pe c"re le )"c p$rinii i pro)esorii
"supr" perso"nelor i situ"iilor de *i"$ sunt prelu"te de copii i de*in "st)el tip"re de
interpret"re " propriei perso"ne/ " re"lit$ii pre3ente i *iito"re! De e=emplu/ p$rinii pot
")irm" )rec*ent6 Eo"menii sunt r$i/ nu poi deci s$ "i (ncredere (n nimeniE! Copilul s"u
"dolescentul prei" "cest tip"r de g+ndire "l p$rinilor c"re (i *" pute" produce "n=iet"te
soci"l$ te"m$ ne7usti)ic"t$ de " cuno"te "lte perso"ne&! .entru muli copii/ c"li)ic"ti*ele
neg"ti*e pe c"re le "drese"3$ "dulii/ p$rini s"u pro)esori Enu eti %un de nimic/ n>o s$
"7ungi nimicE& de*in un tip"r de)ectuos de "uto"preciere pentru c$ sunt gener"li3$ri c"re
pornesc din )"pte singul"re/ pentru c$ minim"li3e"3$ c"lit$ile i relie)e"3$ de)ectele&! Acest
tip"r cree"3$ comple=e de in)eriorit"te/ %loche"3$ "nse de ">' contr"ri" prin te"m" de
implic"re i prin "cti*"re" g+ndului tip"rului& Enu sunt %un de nimic/ nu "re sens s$ (ncerc
deo"rece *" urm" un nou eecE! Descriem (n continu"re c+te*" din erorile de g+ndire c"re
"p"r cu ce" m"i m"re )rec*en$6
1. Sup$a0'n'$ali3a$'a6 pe %"3" unui e*eniment singul"r se )"c gener"li3$ri "supr" unor
situ"ii *"ri"te! Ele se m"ni)est$ (n lim%"7 prin utili3"re" unor "" numii cu"nti)ic"tori
uni*ers"li/ c" de e=emplu E(ntotde"un"E/ Eniciod"t$E/ Ede )iec"re d"t$E/ EtotulE! L" co"l$
pro)esorul s"u p$rintele "c"s$& po"te spune ele*ului copilului&6 Eniciod"t$ nu eti "tent l"
cee" ce>i spunE! Aceste gener"li3$ri cree"3$ implicit premisele conser*$rii i perpetu$rii
comport"mentelor neg"ti*e! R"ion"mentul este simplu i )uncione"3$ implicit6 Ed"c$ tot
sunt un impertinent irecuper"%il m$ *oi comport" (n consecin$E! De )"pt/ sunt "nul"te
"nsele de schim%"re *e3i e)ectele neg"ti*e "le utili3$rii etichetelor&! De "cee" se recom"nd$
utili3"re" unor cu"nti)ic"tori p"rticul"ri de genul6 Euneori se (nt+mpl$E/ Ede d"t" "ce"st"E/ E(n
"ce"st$ situ"ie I c"3E etc!
,! P'$&onali3a$'a6 consideri c$ eti singurul respons"%il pentru un e*eniment neg"ti* s"u
nepl$cut/ c+nd de cele m"i multe ori/ de )"pt/ e=ist$ o pre" mic$ %"3$ pentru "ce"st$
conclu3ie! E=emplu6 EDin *in" me" colegii nu se simt %ine cu mine!E
.. +#n%i$'a n t'$"'ni %' Ial/ 7 n'0$uI5 se re)er$ l" tendin" de "utoe*"lu"re/ de ">i e*"lu"
pe "lii i de " e*"lu" situ"i" (n c"re te ")li (n c"tegorii e=treme! Este un mod de " r"ion"
e=tremist/ lipsit de nu"ne! D"c$ un re3ult"t nu este con)orm sper"nelor no"stre (l
consider$m un eec tot"l! E=emple6 EOri sunt cel m"i %un din cl"s$ l" m"teri" C/ ori nu m"i
(n*$ delodQB Etre%uie s$ intru l" )"cult"te/ "lt)el (nse"mn$ c$ nu sunt %un de nimic!E
0. Saltul la )on)lu3ii6 "7ungi l" o conclu3ie neg"ti*$ chi"r i "tunci c+nd nu "i su)iciente
in)orm"ii pentru " lu" o deci3ie corect$ i re"list$! E=emplu6 E.entru c$ nu "m reuit s$ rein
o )ormul$ m"tem"tic$ nu "m o memorie %un$!E s"u E.entru c$ nu "m (neles su)icient de %ine
leci"/ cred c$ nu pot s$ (n*$ l" "ce" m"terie!E
2.Cata&t$o6i3a$'a &au %'6o$"a$'a &'l')tiv6 supr"e*"lue3i propriile greeli/ (n timp ce
su%e*"lue3i "spectele po3iti*e "le comport"mentului t$u s"u "le unei situ"ii! (i e="gere3i
greelile i (i minimi3e3i c"lit$ile! Ace"st$ *i3iune distorsion"t$ "re c" i consecine o stim"
-0
de sine sc$3ut$/ lips" (ncrederii (n sine! De e=emplu/ po"te )i c"3ul unei "dolescente c"re
petrece o se"r$ e=celent$ cu prietenii/ d"r c"re nu reine dup$ "cee" dec+t o re)lecie "nodin$
pe c"re " )$cut>o un" din colege (n leg$tur$ cu (m%r$c$minte" ei!
4. Folo&i$'a lui It$'/ui'I6 impunere" de c$tre "duli " unor st"nd"rde pre" ridic"te/
nere"liste po"te duce l" descur"7"re i ne(ncredere din p"rte" copilului s"u "dolescentului!
Inducere" l" copil " ideii c$ tre%uie s$ )ie mereu echili%r"t/ st$p+n pe sentimentele lui/ c$
o"menii norm"li nu sunt niciod"t$ nelinitii/ *" duce I" idee" greit$ " unui per)ecionism
emoion"l! E=emple6 E?re%uie s$ )ii cel m"i %unQQQ s"u E ?re%uie s$ reueti cu orice pre s$
o%ii cee" ce i>"i propusE! Nere"li3"re" "cestor st"nd"rde duce l" descur"7"re i ne(ncredere/
ele*ul "7ung+nd s$ )ie con*ins c$ nu "re *"lo"re d"c$ nu "tinge st"nd"rdele impuse!
'odaliti de ameliorare a tendinelor dezadaptative
Utili3"re" distorsiunilor descrise po"te )i situ"ion"l$ s"u po"te de*eni un o%icei!
;rec*en" distorsiunilor (n modul de g+ndire sunt indic"tori "i unei im"gini de sine po3iti*e
s"u neg"ti*e! Ast)el/ percepere" i prelucr"re" selecti*$ " in)orm"iei neg"ti*e/ g+ndire"
%ipol"r$ cu "ccentu"re" e=tremei neg"ti*e&/ "mpli)ic"re" eecurilor person"le pot )i indicii
unei st$ri depresi*e! n scopul "melior$rii distorsiunilor cogniti*e se impun doi p"i6
"& identi)ic"re"B%& schim%"re" modului dis)uncion"l de g+ndire! .entru "ce"st"
su%liniem c+te*" recom"nd$ri6
D lu"re" (n consider"re " "spectelor speci)ice unei situ"ii un comport"ment (ntr>un conte=t
"re o "numit$ semni)ic"ie dec+t (n "lt conte=t&B
D e=tr"gere" conclu3iilor corecte pe %"3" unor premise corecte > "tenie l" pre7udec$iB
D " g+ndi lucrurile nu"n"tB
D e*it"re" gener"li3$rilor i supr"gener"li3$rilor!
Concluzie: G+ndurile cogniiile& nu sunt dec+t interpret$ri "le re"lit$ii! Unele dintre "ceste
interpret$ri sunt neg"ti*e i neconstructi*e! Emoiile sunt str+ns leg"te de g+ndurile i
interpret$rile no"stre! Cogniiile despre sine/ lume i *iitor "le copiilor sunt deseori re3ult"tul
"precierilor celorl"li! .utem schim%" s"u control" cel puin p"ri"l emoiile i
comport"mentele prin modi)ic"re" g+ndurilor i interpret$rilor neg"ti*e! D"r m"i import"nt
este s$ (ncerc$m s$ pre*enim g+ndurile dis)uncion"le prin e*it"re" utili3$rii etichetelor
neg"ti*e!
2.1. Niv'lul '"o!ional
Emoiile sunt tr$iri su%iecti*e ce re3ult$ din "cordul s"u discrep"n" dintre
tre%uinele s"u e=pect"nele unei perso"ne i re"lit"te! Ele sunt st$ri interne c"r"cteri3"te
prin6 re"cii )i3iologice/ g+nduri speci)ice i e=presii comport"ment"le! Emoiile sunt "soci"te
cu modi)ic$ri l" ni*elul proceselor )i3iologice ce "u loc (n corpul nostru! E=empli)ic$m
c+te*" din "ceste procese6 (nroire" )eei/ tr"nspir"ie/ modi)ic$ri "le tensiunii muscul"re/ "le
pulsului/ respir"iei!Din c"tegori" re"ciilor comport"ment"le )"c p"rte e=presiile )"ci"le r+s/
pl+ns/ 3+m%et& pri*ire"/ postur"/ gestic"/ tonul *ocii/ mersul i "lte semne "le lim%"7ului
trupuluiN Ni*elul )i3iologic este cel c"re determin" lntensit"te" tr$irii emoion"le/ (n timp ce
-1
ni*elul cogniti* determin$ tipul i c"lit"te" emoiei *e3i t"%elul 1!,&! (n )uncie de c"lit"te"I
tipul emoiei *or%im de ")ecti*it"te po3iti*$ i ")ecti*it"te neg"ti*$! (n )uncie de criteriul
st"%ilit$ii (n timp " emoiei deose%im6
'.emoia ca stare generat de un stimul* o situaie! ?oi "*em momente c+nd ne simim
*eseli/ triti/ )urioi (n )uncie de e*enimentele tr$ite s"u de cele "nticip"teB
,!emoi" c" tr$s$tur$ > se re)er$ l" tendin" gener"l$ de " ne simi (ntr>un "numit mod s"u l"
uurin" cu c"re stimuliiIsitu"iileIe*enimentele ne "cti*e"3$ emoi"6 m$ simt "n=ios (n )""
unui e="men/ c+nd tre%uie s$ c$l$toresc/ c+nd (nt+lnesc perso"ne noi/ c+nd merg l" medic etc!
A6')tivitat'a n'0ativ este efectul repetitiv al tririlor emoionale negative i se m"ni)est$
prin6
+ "n=iet"te6 st"re de nelinite s"u te"m$/ ce deri*$ din "nticip"re" s"u percepere" unor
pericole/ (nsoit$ de "numite m"ni)est$ri som"tice6 p"lpit"ii/ respir"ii r"pide i super)ici"le/
tr"nspir"iiB
D depresie6 e*"lu"re depreci"ti*$ de sine/ lume i *iitorB
D iritabilitate6 tendin" de " e*"lu" lume" c" ostil$ i de " re"cion" prin re"cii de )rustr"re/
m+nie/ "gresi*it"teB
D lipsa de speran6 percepi" neg"ti*$ " *iitoruluiB
D sentiment de nea,utorare6 lips" perceperii controlului person"l/ "l e)ic"cit$ii person"le!
A)ecti*it"te" po3iti*$ se re)er$ l" st$rile i tr$s$turile emoion"le c"re induc percepii
po3iti*e de sine stim" de sine/ "utoe)ic"cit"te&/ "le lumii sentiment de coeren$/
control"%ilit"te& i "le *iitorului optimism&! Un rol eseni"l (n pre*enire" ")ecti*it$ii
neg"ti*e (i re*ine educ"iei ")ecti*e! Acest concept educ"ion"l este str+ns leg"t de cel de
inteligen$ emoion"l$! Inteligen" emoion"l$ IE& se re)er$ l" "%ilit"te" perso"nei de " '&
identi)ic"B ,& e=prim"B i -& control" emoiile! ;igur" 1!- red$ componentele inteligenei
emoion"le!l(n c"drul orelor de consiliere pot )i "%ord"te teme c"re *or )"cilit" procesul de
identi)ic"re i denumire " emoiilor/ sim%olismul emoiilor/ de e=prim"re " emoiilor/
m"ni)est$rile comport"ment"le "le emoiilor/ sursele emoiilor/ respons"%ilit"te" emoiilor/
re"ciile emoion"le/ emoiile comple=e/ consecinele emoiilor/ miturile despre emoii
Contienti3"re" de sine
ncredere n sine
contienti3"re" i recuno"tere"
propriilor emoii
"d"pt"%ilit"te" l" situ"tii noi
"uto>e)ic"cit"te"
"uto>e*"lu"re" "cur"t$
Contienti3"re" soci"l$
respectul celuil"lt
recuno"tere" ne*oilor celorl"li
emp"ti"
c"p"cit"te" de org"ni3"re
o)erire" si c"ut"re" de "7utor
I!E!
-5
2"n"gementul person"l
e=prim"re" emoion"l$ i
comport"ment"l$
"utocontrolul re"ciilor emoion"le i
comport"ment"le
respons"%ilit"te"
Ad"pt"%ilit"te"
Orient"re" spre "ciune
.l"ni)ic"re" *iitorului
Deprinderi soci"le
"%ilit$tile de comunic"re
m"n"gementul con)lictelor
col"%or"re" i "%ilit"te" de " lucr" n
grup
"%ilit$ile de org"ni3"re i coordon"re
Mitu$il' '"o!iilo$
D E=ist$ un mod potri*it pentru " simi (n orice situ"ie!
D A>i l$s" pe ceil"li s$>i cuno"sc$ emoiile este un semn de *ulner"%ilit"te!
D Emoiile neg"ti*e sunt distructi*e!
D A>i e=prim" emoiile este un semn de lips$ de control!
D Emoiile "p"r )$r$ nici un moti*!
D Unele emoii sunt ridicole i stupide!
D ?o"te emoiile neg"ti*e sunt re3ult"tul unei "titudini person"le neg"ti*e!
D D"c$ prietenii mei nu "pro%$ modul meu de " simi/ (nse"mn$ c$ nu "r tre%ui s$ simt "st)el!
D Celel"lte perso"ne pot s$ 7udece m"i %ine emoiile i sentimentele mele!
D Emoiile neg"ti*e tre%uie ignor"te!
D #$r%"ii nu (i e=teriori3e"3$ emoiile
-moiile i mecanismele de aprare: 3ilnic su)erim "menin$ri l" "dres" respectului )"$ de
noi (nine " stimei de sine&/ ne simim in)eriori/ umilii/ *ino*"i/ nesiguri/ insu)icient iu%ii!
Chi"r i "spectele m"i m$runte "le *ieii ne )"c r$u uneori6 greim l" un e="men/ )"cem o
g")$ soci"l$/ ne (m%r$c$m nepotri*it pentru o oc"3ie! D"c$ "ceste re"lit$i sunt uor
const"t"%ile l" perso"nele "dulte/ cu "t+t m"i mult i m"i dureros sunt resimite de
"dolesceni/ *+rst$ c"r"cteri3"t$ printr>o dorin$ e="cer%"t$ de ")irm"re i "ccept"re soci"l$!
De "ici re3ult$ *ulner"%ilit"te" "ccentu"t$ " "dolescentului l" presiunile i "d*ersit$ile
mediului!Consecin" e=perienierii situ"iilor soci"le 7en"nte s"u nepl$cute *" cre" premisele
"p"riiei unui "numit discon)ort/ " "n=iet$ii s"u " unui sentiment de )rustr"reI!Re3ult"tul se
*" concreti3" (n (ncerc"re" de " Erep"r" r"n"E! (n "cest sp"iu cre"t/ (ntre situ"i" soci"l$
)rustr"nt$ i Eul person"l/ inter*in mec"nismele de "p$r"re! Ele )uncione"3$ c" soluii
t"mpon/ "melior+nd imp"ctul "d*ersit$ilor i "menin$rilor din mediu l" "dres" Eului!
2ec"nismele de "p$r"re sunt str"t"geme "le psihicului um"n de " reduce/ control" s"u toler"
discon)ortul/ tensiune" gener"t$ de solicit$rile interne s"u e=terne/ c"re dep$esc resursele
person"le de " le )"ce )"$! Este import"nt c" pro)esorul consilier s$ cuno"sc$ mec"nismele
-8
de "p$r"re cele m"i )rec*ent utili3"te/ deo"rece cuno"tere" lor *" schim%" percepi"/
(nelegere" i interpret"re" unor comport"mente "le ele*ilor!
D.ntelectualizarea este mec"nismul concreti3"t prin supr"licit"re" "spectelor cogniti*e "le
unei pro%leme i dist"n"re" uneori %loc"re"& de component" emoion"l$! E=prim"re"
emoiilor i con)lictelor se )"ce su% )orm" unor discursuri "%str"cte! Acest mec"nism se po"te
m"ni)est" prin propensiune" "dolescenilor de " purt" discuii intermin"%ile pe teme de
religie/ )iloso)ie/ politic$ i sensul *ieii! (n timpul "cestor EsesiuniE/ ei de )"pt sunt interes"i
de propri" identit"te/ (ncerc+nd s$>i consolide3e sistemul de *"lori pe %"3" "%ilit$ii de "
oper" cu "%str"ciuni! Ace"st$ m"ni)est"re e consider"t$ intelectu"li3"re/ deo"rece (n timpul
specul"iilor lor intelectu"le ei c"ut$ s$ re3ol*e "n=iet$ile *i3"*i de perso"n" lor i lume!
D#egarea este mec"nismul prin c"re o perso"n$ nu recuno"te e=isten" unei pro%leme!
E=emplu6 ENu m$ der"n7e"3$ c$ "m lu"t not" 0 l" %iologie!E Se ne"g$ "st)el *ulner"%ilit"te"
person"l$/ emoiile neg"ti*e!
V(egresia este mec"nismul prin c"re perso"n" con)runt"t$ cu o pro%lem$ recurge l" EsoluiiE
speci)ice unei et"pe "nterio"re de3*olt$rii s"le psihice! E *or%" de "cele et"pe (n c"re " "*ut
e=periene de *i"$ "gre"%ile i c"re i>"u con)erit securit"te i s"tis)"cii m"i m"ri! E=emplu6
copilul merge l" co"l$ cu p$pu" s"/ s"u ele*ul supus presiunilor colii re"cione"3$ prin
suptul degetului s"u rosul unghiilor! Un "dolescent po"te re"cion" l" )rustr$ri prin "ccese de
pl+ns s"u de )urie!
D(epresia > nem"ni)est"re" emoiilor i cogniiilor intoler"%ile/ durero"se prin elimin"re" lor
din c+mpul contiinei! .rin mec"nismul represiei/ sentimentele/ "mintirile i impulsurile
in"ccept"%ile s"u (n de3"cord cu e=igenele eului soci"l sunt meninute (n ")"r" c+mpului
contiinei! E=empluB ENu sunt sup$r"t pe tineN E!
+.dentificarea > tendin" de " prelu" comport"mente "le "ltor perso"ne cu scopul de ">i
crete *"lo"re" person"l$! E=emplu6 "dolescenii c"re se (m%r"c$ l" )el c" i idolii lor!
D/roiecia > "tri%uire" "ltor perso"ne " unor emoii/ "titudini s"u comport"mente de3onor"nte
pe c"re su%iectul re)u3$ s$ le recuno"sc$ i s$ i le "sume/ dei "ceste" (i "p"rin! .rin
mec"nismul proieciei "re loc "tri%uire" propriilor erori s"u pro%leme/ "ltor"! De e=emplu/ un
"dolescent (i "cu3$ prieten" c$ )lirte"3$ cu "li %$iei c+nd de )"pt el este cel c"re )lirte"3$!
D(aionalizarea > )ormul"re" de 7usti)ic$ri pentru unele comport"mente i sentimente proprii/
inde3ir"%ile! De cele m"i multe ori utili3$m r"ion"li3"re" pentru " ne prote7" stim" i
im"gine" de sine/ pentru " )i "ccept"i soci"l i pentru " ne "ccept" pe noi (nine! ;unci"
"cestui mec"nism este de " )"ce comport"mentul nostru in"ccept"%il m"i r"ion"l i m"i
toler"%il! S$ su%liniem )"ptul c$ r"ion"li3"re"/ c" i "lte mec"nisme de)ensi*e/ "cione"3$ l"
modul incontient! E=emple6 E?oi colegii "u mers l" discotec$/ eu nu pute"m r$m+ne "c"s$!E
DCompensarea > este "ciune" de contr"%"l"ns"re " unei de)iciene de n"tur$ )i3ic$ s"u
psihic$! E" se concreti3e"3$ prin de3*olt"re" unor comport"mente "ltern"ti*e C" soluie l"
"ceste pro%leme! .resimind eecul (ntr>un domeniu de "cti*it"te indi*idul *" c$ut" s$ o%in$
per)orm"ne (ntr>un "lt domeniu col"ter"l! E=emplu6 un ele* cu constituie )i3ic$ m"i )r"gil$
*" c$ut" s$ )ie )o"rte %un l" (n*$$tur$! 4or%im de supr"compens"re (n situ"i" (n c"re
contr"%"l"ns"re" se )"ce tocm"i pe lini" de)icienei const"t"te6 un ele* timid (nce"rc$ s$
de*in$ liderul cl"sei!
-9
DConversia > const$ (n e=prim"re" unor con)licte s"u tensiuni psihice (n re"cii som"tice
dureri de c"p/ de stom"c/ indispo3iii&! E=emplu6 un ele* (n"inte de te3$ simte gre"$/ dureri
"%domin"le/ ce)"lee!
2ec"nismele de "p$r"re opere"3$ (n mod incontient! ;olosite "dec*"t/ )uncion+nd cu
o "numit$ )le=i%ilit"te i pe termen scurt/ pot )"cilit" "d"pt"re" l" situ"iile stres"nte! De
pild$/ r"ion"li3"re" unui eec )"ce eecul m"i suport"%il! De "semene"/ mec"nismele
de)ensi*e pot "*e" o in)luen$ %ene)ic$ "supr" conser*$rii stimei de sine! D"c$ (ns$ se
perm"nenti3e"3$ i "cione"3$ deconte=tu"li3"t/ de*in de3"d"pt"ti*e! Aceste str"tegii
"utoprotecti*e sunt o%inuite/ d"r nu repre3int$ (ntreg repertoriul de "ciuni de "d"pt"re "l
perso"nei! Adese" ne con)runt$m cu re"lit"te"/ (n)runt+nd direct *in"/ )ric"/ g")ele! (n "ce"st$
situ"ie inter*in mec"nismele de "d"pt"re coping&! Aceste" sunt discut"te (n c"pitolul despre
stres *e3i c"pitolul ',&
2.2. Niv'lul )o"po$ta"'ntal
R$spunsul l" (ntre%"re" ECum este ele*ul George@E po"te )i d"t (n termenii6 EEste inteligent
i contiinciosE s"u E(i )"ce regul"t temeleE! ;iec"re din cu*intele su%lini"te sunt termeni ce
desemne"3$ c+te o c"r"cteristic$! (n descriere" unei perso"ne cel m"i )rec*ent ne %"3$m pe
enumer"re" unei multitudini de c"r"cteristici/ tr$s$turi! Aceste" sunt moduri )"cile de "
descrie o perso"n$/ ce integre"3$ o%ser*"iile "supr" comport"mentelor ei! ?otui "ceste
descripii ridic$ o serie de pro%leme! D"t )iind )"ptul c$ tr$s$turile nu sunt o%ser*"%ile > ele
e=ist$ do"r (n minte" no"str$ > l"s$ deschis$ posi%ilit"te" multor interpret$ri indi*idu"le i
implicit " comiterii unor erori! Deseori descripiile pe %"3" tr$s$turilor sunt/ pe de o p"rte
imprecise/ i"r pe de "lt$ p"rte/ nu ne o)er$ in)orm"ii despre modul cum tr$s$turile ne
in)luene"3$ comport"mentele!Descriere" "dolescentului George c" )iind contiincios ridic$
pro%lem" d"c$ m"ni)est$ "ce"st$ tr$s$tur$ (n to"te situ"iile deH*i"$! 2ischel ':95& "
re"li3"t un studiu "supr" onestit$ii m"i multor ele*i/ ")l"i (n di*erse situ"ii6 l" co"l$/ "c"s$/
c+nd er"u singuri s"u c+nd er"u (n comp"ni" prietenilor! Const"t"re" studiului " )ost
urm$to"re"6 ele*ii c"re "u m"ni)est"t o lips$ de onestit"te l" co"l$ (n sensul c$ "u (ncerc"t
s$ copie3e& nu "u m"ni)est"t cu necesit"te "cee"i tr$s$tur$ (ntr>o "lt$ situ"ie/ cum "r )i o
competiie "tletic$! Ast)el/ utili3"re" descrierilor unei perso"ne/ m"i precis " c"r"cteri3$rii ei
(n termeni de tr$s$turi "r tre%ui s$ se )"c$ cu "numit$ reticen$ i cu mult$ prec"uie!
Altern"ti*" "r )i "cee" " utili3$rii unor descriptori comport"ment"li situ"ion"li i speci)ici!
0vanta,ele descrierii pe baza comportamentelor sunt6
D descripiile sunt mult m"i speci)ice i m"i det"li"teB
D permit inter*enii m"i intiteB
D promo*e"3$ indi*idu"lit"te" su%iectului > unii sunt m"i "m"%ili (ntr>un )el/ "lii (n "lt )el/
unul este "n=ios (ntr>o situ"ie/ "lii (n "lt"!
-:
E=ist$ riscul s$ gener"li3$m unele comport"mente speci)ice i s$ le su%sum$m unei etichete
o tr$s$tur$ de person"lit"te&! S"ltul de l" comport"mente speci)ice CI/ C,& l" o tr$s$tur$ de
person"lit"te nu o)er$ dec+t pseudoe=plic"ii pentru comport"mentele ")erente!
Comport"mentele um"ne "u o c"u3"lit"te comple=$ i simpl" lor etichet"re nu este su)icient$
pentru identi)ic"re" soluiilor (n re3ol*"re" unei pro%leme!
-fectele negative ale utilizrii etichetelor comportamentale:
D (nt$resc comport"mentul > d"c$ unei perso"ne i se "t"e"3$ )rec*ent o etichet$ neg"ti*$
"7unge s$ se comporte con)orm "celei etichete e=! Eeti timidE > copilul "7unge s$ cre"d$ c$
este o perso"n$ timid$ i se comport$ (n consecin$&B
D "tri%uie "numite roluri Y "ceste roluri puin m$gulito"re diminue"3$ "nsele perso"nei
etichet"te/ E(nchis$ (ntr>un rolE de e=!/ ele*ul c$rui" (i este "tri%uit de c$tre pro)esor rolul de
Eindisciplin"tul cl"seiE se identi)ic$ cu rolul/ i>' "sum$ i se comport$ (n consecin$&B
D reduc "nseIe de de3*olt"re person"l$ e=! Eele*ul C este sl"% l" m"tem"tic$Q > ele*ul nu *"
)"ce e)orturi de (m%un$t$ire " per)orm"nelor s"le col"re&B
D reduc moti*"i" de schim%"re e=! EOricum nu sunt t"lent"t l" m"teri" "st"/ nu "re sens s$
)"c e)orturi pentru " )i m"i %un! E&B
D )"*ori3e"3$ "p"rii" ideilor preconcepute e=! pro)esorii (i modi)ic$ comport"mentul )"$
de ele*ii etichet"i EinteligeniE s"u EneinteligeniE >pro)esorii "u tendin" s$ "corde o "tenie
sporit$ i un suport emoion"l m"i semni)ic"ti* copiilor EinteligeniE/ (n detrimentul celor
EneinteligeniE!
2.4. Int'$a)!iun'a niv'l'lo$
.sihologul Eric #erne L"ssus/ ,<<<& descrie (ntr>un lim%"7 "ccesi%il modul (n c"re
cele trei ni*ele6 cogniti*/ emoion"l i comport"ment"l inter"cione"3$ (n structur" de
person"lit"te i m"nier" (n c"re in)luene"3$ perso"n"! 2odelul lui #erne propune
structur"re" person"lit$ii (n Srei>st$riY"7e Eului )igu)" 1!1&! n )iec"re dintre noi e=ist$
"ceste st$ri de l" o *+rst$ )r"ged$ i p+n$ l" un" (n"int"t$! Lu$m deci3ii/ ne comport$m/
re"cion$m (n )uncie de domin"n" unei st$ri " Eului "supr" celorl"lte s"u n )uncie de
echili%rul (n c"re "ceste" se ")l$! E=ist$ perso"ne c"re sunt domin"te de unul dintre Euri i/ (n
consecin$/ se comport$ con)orm c"r"cteristicilor "cestui"/ indi)erent de situ"ie s"u de
perso"nele cu c"re se rel"ione"3$! C"3ul ide"l este "cel" (n c"re cele trei st$ri "le Eului sunt
(n echili%ru i re"cion$m "d"pt"t l" situ"i" (n c"re ne ")l$m!
EUL DE .ARIN?E
NI4EL A?I?UDINAL AI CO2.OR?A2EN?AL
EUL DE ADUL?
NI4EL COGNI?I4
EUL DE CO.IL
0<
NI4EL A;EC?I4
Eul de p$rinte cuprinde cerinele/ *"lorile/ regulile/ normele/ opiniile/ 7udec$ile pe c"re o
perso"n$ le>" interiori3"t! Eul de p$rinte po"te )i de)init sintetic prin cu*+ntul tre%uie!
Su%dimension"re" Eului de p$rinte po"te s$ duc$ l" comport"mente de3"d"pt"ti*e prin
ignor"re" i (nc$lc"re" oric$rei reguli i norme! O perso"n$ cu un Eu de p$rinte domin"nt
(nce"rc$ s$ se impun$ (n perm"nen$ (n )"" celorl"li/ s$ domine/ s$ com"nde/ s$ 7udece/ s$
critice s"u s$ (i de*"lori3e3e pe ceil"li! Alteori Eul de p$rinte se m"ni)est$ preponderent prin
comport"mente de protecie/ de (ncur"7"re i de "7utor! O perso"n$ copil/ "dolescent/ "dult&
este domin"t$ de Eul de p$rinte "tunci c+nd "re tendin" s$6 )olose"sc$ un comport"ment
"utorit"r *oce/ gesturi/ inton"ie&/ 7udece pe "lii/ impun$/ de" ordine/ "menine/ emit$ reguli
c"re nu "dmit replic$/ %l"me3e s"u s$ prote7e3eIsupr"prote7e3e/ console3e/ (i o)ere ser*iciile
(n locul "ltei perso"ne! Eul de "dult c"r"cteri3e"3$ comport"mentul re"list/ logic i r"ion"i!
Eul de "dult este cel c"re pune (ntre%$ri/ c"re menine "titudine" no"str$ de curio3it"te i
interog$ri "supr" lumiiB po"te )i de)init sintetic prin cu*intele6 Ecine/ c+nd/ cum/ ce@E! Eul de
"dult este cel c"re6 se in)orme"3$/ comp"r$/ e*"lue"3$/ "n"li3e"3$/ (n*"$/ re)lecte"3$/
(nelege/ comunic$/ i" deci3ii g+ndite/ re3ol*$ pro%leme/ negoci"3$! Eul de "dult permite
integr"re" "rmonio"s$ i un echili%ru (ntre dorine/ pl$ceri Eul de copil& i normeI*"lori Eul
de p$rinte&! Eul de "dult )"cilite"3$ e)icien" i reuit" (n "tingere" scopurilor propuse! (n
situ"ii de deci3ii/ perso"n" cu un Eu de "dult %ine contur"t/ (i "scult$ Eul de p$rinte i de
copil d"r hot$r$te "dultul! O perso"n$ c"re se ")l$ perm"nent (n st"re" de "dult i (i reprim$
Eul de copil/ de*ine o perso"n$ e="ger"t de r"ion"l$/ c"lcul"t$/ re"list$ s"u pr"gm"tic$B
)"nte3i"/ spont"neit"te" i pl$cere" micilor %ucurii "le *ieii nu (i sunt c"r"cteristice!Eul de
copil (nsume"3$ emoiile/ s"tis)"ciile/ pl$cerile i nepl$cerile/ regretele/ "n=iet$ile i
temerile/ m+ni" i )uri"! Este st"re" prin c"re se e=prim$ spont"n tre%uinele i dorinele
no"stre/ emoiile i sentimentele! Doresc/ (mi pl"ce/ sunt cu*intele c"re de)ine"sc Eul de
copil!
Eul de copil repre3int$ totod"t$ i resurs" de cre"ti*it"te/ intuiie/ spont"neit"te! Eul
de copil este cel c"re6 se %ucur$/ se (ntriste"3$/ r+de/ pl+nge/ respinge/ "re )"nte3ii/ "re pre)erine/
"re neliniti/ se (n)urie d"r po"te )i i6/ Emic tir"nE/ necontrol"t/ egocentric/ m"nipul"tor!
A" cum "m "r$t"t/ (n )iec"re perso"n$ se de3*olt$ cele trei st$ri "le Eului! St$rile
Eului conin g+nduri i r"ion"mente/ emoii i sentimente/ norme i comport"mente! Nici
un" dintre ele nu este m"i %un$ s"u m"i import"nt$ dec+t celel"lte dou$! O %un$ "d"pt"re
presupune "ctu"li3"re" Eului potri*it situ"iei (n c"re ne ")l$m! (n )uncie de tipul de educ"ie
din )"milie i co"l$/ cele trei st$ri "le Eului se de3*olt$ "rmonios s"u (n disproporie! Din
ne)ericire/ prin modele i str"tegii educ"ti*e ne"dec*"te/ se hipertro)i"3$ un" dintre
dimensiuni (n de)"*o"re" celorl"lte "cest lucru po"te )i const"t"%il "t+t l" copil i "dolescent
c+t i l" "dult i *+rstnic&! De e=emplu/ o educ"ie rigid$/ plin$ de constr+ngeri po"te duce l"
e="cer%"re" Eului de p$rinteB o educ"ie e=cesi* de li%er"l$ s"u de protecto"re conduce l"
"ugment"re" Eului de copiii .$rintele/ pro)esorul/ "dultul (n gener"l/ tre%uie s$ (ncerce s$
o)ere modele comport"ment"le c"re s$ demonstre3e copilului i ele*ului echili%rul celor trei
structuri! Este de dorit c" un pro)esor s$ "r"te ele*ilor s$i c$ tie s$ r+d$/ s$ glume"sc$/ s$ se
simt$ %ine/ c$ "re neliniti i temeriB im"gine" cl"sic$ " d"sc$lului Edin sp"tele c"tedreiE/
in"%ord"%il/ doct/ cu rol e=clusi* de in)orm"re i e*"lu"re/ tre%uie s$ de*in$ un" *etust$/ un
clieu de g$sit do"r (n c$rile de istori" ped"gogiei Comunic"re" po3iti*" >(ntre/ dou$ s"u m"i
0'
multe perso"ne necesit$ o Comunic"re p"r"lel$ (ntre structuri *e3i )igur" 1!5&! C+nd/ de
e=emplu/ r$spund cu Eul p"rent"l unei perso"ne c"re mi s>" "dres"t cu Eul de copil/
comunic"re" se %loche"3$B "m r$spuns unei emoii/ dorine cu o regul$ s"u restricie!
?r"n3"ciile p"r"lele sunt chei" succesului (n comunic"re! Armoni" celor trei st$ri i
"ctu"li3"re" lor "dec*"t$ situ"iei sunt o condiie pentru st"re" no"str$ de %ine/ copil s"u
"dult/ pro)esor s"u ele*!
Concluzii
'! .erson"lit"te" este un proces/ ce se de3*olt$ de>" lungul (ntregii e=istene!
,! ;iec"re segment "l e=istenei tre%uie (neles c" o re3ult"nt$ " et"pelor c"re (l preced!
-! Acest progres continuu de model"re " person"lit$ii/ prin inter"ciune" susinut$ "
)"ctorilor genetici component" motenit$& cu )"ctorii de mediu component" do%+ndit$&/
po"te )i (neles cel m"i %ine prin "n"li3" )iec$rui" din ni*elurile de )uncion"re "
person"lit$ii um"ne6 cogniti*/ emoion"l/ comport"ment"l i %iologic/ precum i prin
coro%or"re" lor!
Capitolul 4
AUTOCUNOA,TERE ,I DE=VOLTARE PERSONALA
4.1. P$in)ipiil' p&i<olo0i'i )'nt$at' p' p'$&oan
Cuno"tere" i "ccept"re" de sine sunt *"ri"%ile )und"ment"le (n )uncion"re" i
"d"pt"re" optim$ l" mediu soci"l/ (n meninere" s$n$t$ii ment"le i emoion"le/ ;"mili" i
Aco"l" sunt instituiile cheie c"re cree"3$ c"drul (n c"re copii i "dolescenii se pot de3*olt"
"rmonios (n )uncie de interesele i "ptitudinile proprii! ;"mili" i co"l" de*in "st)el locul
predilect unde ele*ul (ncepe s$ se descopere pe sine/ s$ (i conture3e o im"gine despre
propri" perso"n$/ s$ (i de3*olte (ncredere" (n sine! Un copil s"u "dolescent "re ne*oie s$
simt$ c$ nu este neces"r c" el s$ )ie premi"nt s"u olimpic pentru " )i iu%it/ "ccept"t i
respect"t! A)eciune"/ "preciere"/ respectul nu tre%uie condiion"te de per)orm"ne col"re
s"u de "lt$ n"tur$ e=! sporti*e&! At+t timp c+t co"l" se *" r"port" "preci"ti* do"r l" ele*ii
per)orm"ni/ pentru m"7orit"te" ele*ilor e" r$m+ne o instituie c"re E"menin$E im"gine" de
sine i st"re" de %ine! Respectul/ "preciere"/ recompens" sunt stimuli ce (ncur"7e"3$
de3*olt"re" person"l$/ pre*in i remedi"3$ "titudini i comport"mente de)icit"re s"u
pro%lem"tice! Con)orm psihologiei um"niste de3*olt"t$ de C"rl Rogers i A%r"h"m
2"sloU/)iec"re perso"n$ este *"loro"s$ (n sine! .rin n"tur" s" um"n$/ "re c"p"cit"te" de " se
de3*olt" i de ">i "lege propriul destin/ de ">i *"lid" c"lit$ile i c"r"cteristicile po3iti*e (n
m$sur"V (n c"re mediul cree"3$ condiiile de "ctu"li3"re " sinelui! Accept"re" necondiion"t$
indi)erent de per)orm"ne& i g+ndire" po3iti*$ con*ingere" c$ )iec"re perso"n$ "re ce*"
%un& sunt "titudini c"re )"*ori3e"3$ de3*o?t"re" pe)son"l$! Aceste "titudini )und"ment"le/
"l$turi de emp"tie/ respect/ c$ldur$/ "utenticit"te i congruen$ pre3ent"te (n c"pitolul -& sunt
condiii eseni"le nu num"i pentru un %un psiholog s"u pro)esor>consilier! Este de dorit c"
"titudinile enumer"te s$ de*in$ repere comport"ment"le pentru )iec"re p$rinte/ pro)esor i
educ"tor! (n*$$m+ntul modern/ centr"t pe ele*/ "re c" )iloso)ie teori" psihologiei um"niste
i"r principiile s"le "plic"ti*e sunt6 )iec"re ele* este unic i "re o indi*idu"lit"te proprieB
)iec"re ele* dorete s$ se simt$ respect"tB nu pretinde "titudini i comport"mente simil"re din
p"rte" ele*ilorB respect$ di)erenele indi*idu"leB (ncur"7e"3$ di*ersit"te"B nu gener"li3e"3$
comport"mentele prin etichete person"le i c"r"cteri3$ri glo%"le "le perso"neiB e*"lue"3$
0,
do"r comport"mentul speci)icB e=prim$ deschis (ncredere" (n c"p"cit"te" de schim%"re
po3iti*$B nu )"ce economie (n "precieri po3iti*e "le comport"mentelor ele*ilorB su%lini"3$
rolul stimei de sine c" premis$ (n de3*olt"re" person"l$B recuno"te rolul eseni"l "l
sentimentului de *"lo"re person"l$ (n s$n$t"te" ment"l$ i emoion"l$!
4.(. Cunoa;t'$'a %' &in' ;i i"a0in'a %' &in'
Cuno"stere" de in" se de3*olt$ od"t$ cu *+rst" i cu e=perienele prin c"re trecem! .e
m$sur" ce perso"n" "*"nse"3$ (n et"te/ do%+ndete o c"p"cit"te m"i m"re i m"i "cur"t$ de
"uto>re)le=ie! ?otui/ niciod"t$ nu *om pute" ")irm" c$ ne cuno"tem pe noi (nine in
tot"lit"teB cuno"tere" de sine nu este un proces c"re se (ncheie od"t$ cu "dolescen" s"u
tineree"! Con)runt"re" cu e*enimente di*erse po"te sco"te l" i*e"l$ dimensiuni noi "le
persn"lit$tii s"u le de3*olt$ pe cele su%dimension"te! Cuno"tere" de sine este un proces
cogniti*/ ")ecti* i moti*"ion"l ce suport$ in)luene puternice de mediu! O im"gine de sine
se re)er$ l" tot"lit"te" percepiilor pri*ind "%ilit$ile "titudinile si cunostintele
temper"ment"le person"le/ Im"gine" de sine po"te )i (nele"s$ c" o repre3ent"re ment"l$ "
propriei perso"ne s"u c" o structur$ org"ni3"t$ de cunotine decl"r"ti*e despre sine c"re
ghide"3$ comport"mentul soci"l! Alt)el spus/ im"gine" de sine presupune contienti3"re" "
Ecine sunt i " Ecee" ce pot s$ )"c euE! Im"gine" de sine in)luene"3$ "t+t percepi" lumii c+t
i " propriilor comport"mente! O perso"n$ cu o im"gine de sine s$r"c$ s"u neg"ti*$ *" tinde
s$ g+nde"sc$/ s$ simt$ i s$ se comporte neg"ti*! De e=emplu/ un ele* c"re se percepe pe sine
c" o perso"n$ interes"nt$/ *" percepe lume" din 7urul s$u i *" "cion" complet di)erit )"$ de
un "lt ele* c"re se *ede pe sine drept o perso"n$ "nost$! Im"gine" de sine nu re)lect$
(ntotde"un" re"lit"te"! O "dolescent$ cu o (n)$i"re )i3ic$ "tr"cti*$ se po"te percepe c" )iind
ur+t$ i gr"s$ i in*ers! Cuno"tere" de sine i )orm"re" im"ginii de sine sunt procese
comple=e ce implic$ m"i multe dimensiuni!im"gine" de sine o structur$ omogen$/ (n c"drul
im"ginii de sine )"cem distinci" ntre Eul sinele& re"l/ Eul sinele& *iitor i Eul inele&
ide"l! Eul re"l s"u Eul "ctu"l este re3ult"tul e=perienelor no"stre/ c"drului soci"l i
cultur"l (n c"re tr$im!
Eul re"l cuprinde6
D -ul fizic6 structure"3$ de3*olt"re"/ (ncorpor"re" i "ccept"re" propriei corpor"lit$i!
Im"gine" corpor"l$ se re)er$ l" modul (n c"re perso"n" se percepe pe sine i l" modul (n c"re
e"Iel crede c$ este perceput de ceil"li! Cu "lte cu*inte/ im"gine" corpor"l$ determin$ gr"dul
(n c"re te simi con)ort"%il (n i cu corpul t$u! D"c$ im"gine" ide"l$ " Eului corpor"l este
puternic in)luen"t$ de )"ctori cultur"li i soci"li e=! st"nd"rde de siluet$& i nu corespunde
Eului )i3ic/ po"te gener" sentimente de nemulumire/ ne(ncredere/ )urie/ i3ol"re! Discrep"n"
dintre Eul )i3ic re"l i cel culti*"t de m"ss>medi" determin$ num$rul m"re de tul%ur$ri de
comport"ment "liment"r de tip "norectic (n r+ndul "dolescentelor! (n )iec"re "n/ (n St"tele
Unite "le Americii/ peste ,<<!<<< de tinere )ete decede"3$ din c"u3" "nore=iei! Orele de
consiliere pot s$ *i3e3e de3*olt"re" l" )ete " unei im"gini corpor"le re"liste i " c"p"cit$ii de
"n"li3$ critic$ " st"nd"rdelor impuse de lume" modei/ mu3icii i )ilmului! Nu este de negli7"t
nici num$rul tot m"i m"re "l %$ieilor c"re recurg l" su%st"ne "n"%oli3"nte pentru " c+tig"
"rti)ici"l (n greut"te i m"s$ muscul"r$!
0-
D -ul cognitiv se re)er$ l" modul (n c"re inele recepte"3$ i structure"3$ coninuturile
in)orm"ion"le despre sine i lume/ i l" modul (n c"re opere"3$ cu "ceste"! Sunt perso"ne
c"re rein i re"ctu"li3e"3$ do"r e*"lu$rile neg"ti*e despre sine/ "lii le reprim$/ i"r unii le
ignor$! Unii dintre noi )"cem "tri%uiri interne pentru e*enimente neg"ti*e/ "st)el (nc+t ne
"utoculp"%ili3$m perm"nent/ (n timp ce "lii )"c "tri%uiri e=terne pentru ">i menine
im"gine" de sine po3iti*$! Unele sunt perso"ne "n"litice/ (n timp ce "ltele sunt sintetice! (n
c"drul Eului cogniti* includem i memori" "uto%iogr")ic$/ cu to"te consecinele pe c"le le
implic$ "supr" person"lit$ii!
D -ul emoional 1-ul intim sau -ul privat& sinteti3e"3$ tot"lit"te" sentimentelor i emoiilor
)"$ de sine/ lume i *iitor! De multe ori/ perso"n" nu dorete s$ (i de3*$luie sinele
emoion"l dec+t unor perso"ne )o"rte "propi"te/ )"milie/ prieteni/ rude! Cu c+t o perso"n$ "re
un Eu emoion"l m"i st"%il cu "t+t *" percepe lume" i pe cei din 7ur c" )iind un mediu sigur/
c"re nu "menin$ im"gine" de sine! Autode3*$luire" emoion"l$ nu este perceput$ c" un
proces risc"nt s"u dureros! (n gener"l/ Eul emoion"l "l "dolescenilor este l"%il! Cur"7ul/
%r"*ur"/ neg"re" oric$rui pericol pot "ltern" cu "n=iet$i i neliniti e=treme! Copiii i
"dolescenii tre%uie "7ut"i s$>i de3*olte "%ilit"te" de " identi)ic" emoiile tr$ite i de " le
e=prim" (ntr>o m"nier$ potri*it$ situ"iei/ )$r$ te"m" de ridicol s"u de ">i e=pune
Esl$%iciunileE! Inteligen" emoion"l$ nu conture"3$ "ltce*" dec+t tocm"i "ce"st$ "%ilit"te
*e3i )iele - i 0 din "ne=e&!
+ -ul social 1-ul interpersonal2 este "ce" dimensiune " person"lit$ii pe c"re suntem dispui
s$ o e=punem lumiiB este E*itrin"E perso"nei! D"c$ recurgem l" comp"r"ii cu lume"
pl"ntelor/ putem spune c$ unii dintre noi "*em un Eu soci"l de tip Ec"ctusE m$ simt (n
sigur"n$ do"r c+nd sunt o)ensi* i %elicos&/ "lii c" o Emimo3$E "titudine" de)ensi*$ este
ce" c"re (mi con)er$ protecie& s"u c" o pl"nt$ c"re (n)lorete s"u se usuc$ (n )uncie de
mediul (n c"re tr$iete re"cione3 (n concord"n$ cu lume" (ncon7ur$to"re&! Cu c+t
discrep"n" dintre Eul emoion"l i cel soci"l este m"i m"re/ cu "t+t gr"dul de m"tur"re "l
perso"nei este m"i mic! O perso"n$ im"tur$ se *" purt" (n gener"l (ntr>un "numit mod "c"s$/
(ntre prietenii "propi"i i (n "lt mod c"re s$ o securi3e3e& (n c"drul inter"ciunilor soci"le!
D Eul spiritu"l re)lect$ *"lorile i 7"lo"nele e=isteni"le "le unei perso"ne! Ace"st$
perspecti*$/ perso"nele pot )i c"r"cteri3"te c" )iind pr"gm"tice/ ide"liste/ religio"se/ "ltruiste/
p"ci)iste!
D Eul *iitor Eul posi%il& *i3e"3$ modul (n c"re perso"n" (i percepe poteni"lul de de3*olt"re
person"l$ i se proiecte"3$ (n *iitor! Eul *iitor (ncorpore"3$ repertoriul "spir"iilor/
moti*"iilor i scopurilor de dur"t$ medie i lung$! Eul *iitor este o structur$ import"nt$ de
person"lit"te deo"rece "cione"3$ c" )"ctor moti*"ion"l (n comport"mentele de "%ord"re
str"tegic$/ i (n "cest c"3 de*ine Eul dorit! Eul *iitor (ncorpore"3$ i posi%ilele dimensiuni
nepl$cute de c"re ne este te"m$ s$ nu le de3*olt$m (n timp de e=! "lcoolic/ singur/ eu"t& i
(n "cest c"3 po"rt$ denumire" de Eu temut! Eul *iitor s"u posi%il )ie el dorit s"u temut&
deri*$ din com%in"re" repre3ent$rilor trecutului cu "le *iitorului! O perso"n$ optimist$ *"
contur" un Eu *iitor domin"t de Eul dorit/ pentru c"re (i *" mo%ili3" resursele moti*"ion"le
i cogniti*eB Eul temut/ comport"mentele e*it"ti*e i emoiile neg"ti*e *or c"r"cteri3" o
00
perso"n$ pesimist$! Import"n" Eului *iitor (n structur" de person"lit"te/ su%lini"3$ rolul
)"miliei i "l colii (n de3*olt"re" l" copii " "titudinii optimiste )"$ de propri" perso"n$ i
lume! Optimismul este energi3"nt/ directi* i constructi*/ d$ un sens i scop *ieii! Spre
deose%ire de optimism/ pesimismul "re un e)ect inhi%iti*/ %loc"nt/ e*it"ti* i destructi* i
po"te determin" st"re" de "lien"re! ;iec"re dintre "ceste dou$ Eu>ri *iito"re "re "t""t un set
emoion"l > (ncredere/ %ucurie/ pl$cere/ (n c"3ul Eu>lui doritB "n=iet"te/ )urie/ depresie/ (n
c"3ul Eu>lui temut! Structur" Eu>lui *iitor i )unci" lui moti*"ion"l$ implic$ ne*oi" de "
)i="/ " su%lini" i " (nt$ri "spectele po3iti*e "le ele*ului i de " e*it" etichet$rile neg"ti*e c"re
"ncore"3$ copilul (n "cele tr$s$turi i comport"mente neg"ti*e! .utem *i3u"li3" etichet$rile
neg"ti*e/ c"re sunt de multe ori )olosite de c$tre "duli cu %un$ intenie d"r cu re" tiin$/ (n
im"gine" unor pietre leg"te de picio"rele copilului c"re tre%uie s$ (no"te (ntr>un r+u!
EAne=+ndu>iE "ceste pietre/ nu (i d$m copilului multe "nse s$ i"s$ din r+u! Eul *iitor/ prin
component" s" de3ir"%il$ dorit$& este sim%olul sper"nei/ i prin urm"re "re o import"nt$
)uncie de "uto>regl"re! ?otod"t$/ Eul *iitor/ prin component" s" "n=iogen$ de temut& este
semnul ne(ncrederii i "re e)ecte de distorsion"re! Deci/ "dultul (n rolul s$u de educ"tor po"te
opt" (ntre " (ntreine sper"nele copiilor i tinerilor prin e*"lu$ri po3iti*e/ oric+t de mici "r )i
"ceste"& s"u ne(ncredere" prin e*"lu$ri neg"ti*e/ chi"r d"c$ "ceste" sunt )$cute (n scop de
stimul"re&! ?re%uie )$cut$ distinci" dintre Eul *iitor i Eul ide"l! Eul ide"l este cee" ce ne>
"m dori s$ )im/ d"r (n "cel"i timp suntem contieni c$ nu "*em resurse re"le s$ "7ungem!
Eul *iitor este cel c"re po"te )i "tins/ pentru c"re putem lupt" s$ (l m"teri"li3$m/ i prin
urm"re ne mo%ili3e"3$ resursele propriiB Eul ide"l este/ c" multe dintre ide"luri/ o himer$!
C+nd ne "propiem s"u chi"r "tingem "" numitul ide"l/ re"li3$m c$ dorim "ltce*" i "cel
"ltce*" de*ine ide"l! Alteori/ Eul ide"l nu po"te )i niciod"t$ "tins de e=emplu/ o "dolescent$
cu o (n$lime mic$ c"re *i3e"3$ s$ "i%$ st"tur" i siluet" unui m"nechin&! D"c$ o perso"n$ se
*" c"nton" (n dec"l"7ul dintre Eul re"l i cel ide"l "re multe "nse s$ tr$i"sc$ o perm"nent$
st"re de nemulumire de sine/ )rustr"re i chi"r depresie! Domin"re" im"ginii de sine de c$tre
Eul ide"l este un )enomen destul de )rec*ent l" "dolesceniB ei doresc s$ de*in$ perso"ne c"
2"don" s"u #r"d .itt i se simt tot"l de3"m$gii de propri" person"lit"te i *i"$! Este %ine
c" "dolescenii s$ (n*ee s$ )"c$ di)eren" dintre Eul ide"l i Eul *iitor/ cel din urm$
conin+nd elemente re"liste/ deci re"li3"%il! Eul ide"l po"te "*e" un rol po3iti* do"r (n
m$sur" (n c"re 7"lone"3$ tr"iectori" Eului *iitor i nu se interpune c" o )in"lit"te dorit$!
4... M'to%' %' auto)unoa;t'$'
Elemente e=terne i interne c"re concur$ l" )orm"re" im"ginii de sine
EGt'$n'5
D A7ut"i copilul i "dolescentul s$ se descopere pe sine
D (ncur"7"i "utore)le=i"
D A7ut"i tinerii s$ (i identi)ice structurile Eului
D Discut"i cu ele*ii modul (n c"re structurile Eului le in)luene"3$ con*ingerile/ emoiile i
comport"mentele
D 4"lori3"i "spectele po3iti*e "le copilului i "dolescentului Interne6
01
D O%ser*"re" propriilor g+nduri/ emoii/ comport"mente
D In)orm"ii *er%"le i non*er%"le primite de l" "lte perso"ne
D An"li3" retrospecti*$ " tr"iectului de *i"$
D Estim"re" resurselor indi*idu"le i soci"le
D Identi)ic"re" intereselor
D An"li3" "spir"iilor i scopurilor
D Identi)ic"re" priorit$ilor
D An"li3" *"lorilor person"le
O metod$ e)icient$ de cuno"tere de sine este "" numit" tehnic$ SZ[? inii"lele de
l" cu*intele din lim%" engle3$ strengths \ puncte t"ri/ Ue"Pness \ puncte sl"%e/ opportunities
\ oportunit$i/ thre"ts \ "menin$ri& *e3i )i" 1 din "ne=e&! 2etod" presupune identi)ic"re"
de c$tre ele*6
'! " c+t m"i multe puncte t"ri (n person"lit"te" s"/ (n con*ingerile/ "titudinile i
comport"mentele s"le de e=emplu6 nu )ume3/ (mi pl"ce n"tur"/ "m muli prieteni/ iu%esc
"nim"lele/ sunt *esel i optimist/ "m umor/ dorm %ine/ m$ simt iu%it de p$rini etc&B este
import"nt c" ele*ul s$ nu considere Epuncte t"riE do"r c"lit$i deose%ite s"u succese m"ri de
e=!6 sunt primul (n cl"s$/ "m c+tig"t concursul 7udee"n de "tletism&B
,! " dou$ s"u trei puncte sl"%e pe c"re "r dori s$ le diminue3e c+t de cur+nd s"u po"te chi"r s$
le elimine sunt de3ordon"t/ m$ irit uor&B nu este neces"r s$ se epui3e3e list" cu puncte sl"%e
person"le! Ele*ii se pot )oc"li3" l" un "numit moment do"r pe un"/ dou$/ m"=im trei
ne"7unsuri person"leB scopul este de " (ncerc" c" "ceste" s$ )ie dep$ite i nu c" ele*ul s$ se
simt$ copleit de ele! Este import"nt s$ e*it$m etichet"re" lor c" de)ecteB cu*+ntul ne"7uns
s"u punct sl"% permite ele*ului s$ perce"p$ posi%ilit"te" de remediere! .unctele sl"%e s$ nu
)ie descrise (n termeni gener"li de e=emplu6 nu sunt %un/ nu sunt inteligent/ nu sunt generos&
ci s$ )ie oper"ion"li3"te (n "specte m"i concrete/ o%ser*"%ile de e=emplu6 "m re3ult"te
col"re sl"%e l" chimie&B
-! " oportunit$ilor pe c"re se po"te %"3" (n de3*olt"re" person"l$ de e=emplu6 "m un )r"te
m"i m"re c"re m$ "7ut$/ "m prieteni suporti*i/ "m p$rini c"re m$ iu%esc/ "m c"mer" me"/
(n*$ l" o co"l$ %un$/ "m resurse )in"nci"re/ "m "cces l" multe in)orm"ii&B se *" discut"
modul (n c"re "ceste oportunit$i pot i tre%uie s$ )ie )olositeB
0! " "menin$rilor c"re pot periclit" )orm"re" unei stime de sine po3iti*$ de e=!6 renun uor/
con)licte (n )"milie/ p$rini di*or"i/ situ"ie )in"nci"r$ prec"r$/ p$rinte deced"t/ %o"l$
cronic$&B se *" discut" modul (n c"re "ceste "menin$ri pot s$ in)luene3e stim" de sine/ d"c$
sunt "menin$ri re"le s"u im"gin"re i c$ile prin c"re pot )i ele dep$ite! Acee"i tehnic$
po"te )i utili3"t$ i (n "lte *"ri"nte > de e=emplu/ p"tru colegi sunt rug"i s$ re"li3e3e
e*"lu$rile de tip SZO? pentru cel de>"l cincile" coleg din grupul de lucru/ respect+nd
"cele"i principii enumer"te m"i sus! Se *or discut" (n grup e*"lu$rile/ dup$ c"re rolurile se
in*erse"3$/ "st)el (nc+t )iec"re ele* s$ prime"sc$ e*"lu$ri SZO? de l" grupul s$u de lucru!
Se recom"nd$ tehnic" SZO? pentru "n"li3" oric$rei pro%leme cu c"re un ele*Iun grup de
ele*i se con)runt$ i " resurselor i punctelor *ulner"%ile (n re3ol*"re" ei!
05
.entru "cti*it$ile de "utocuno"tere/ *e3i )iele 5>', din "ne=e!
5!0! Autocuno"tere i intercuno"tere
Comunic"re" interperson"l$ este un" dintre sursele de "utocunotere! Un cunoscut
model teoretic c"re e=plic$ rel"i" "utocuno"tere > intercuno"tere este cel numit E)ere"str"
lui Soh"riE )igur" 5!'&! 2odelul ne "7ut$ s$ (nelegem propori" dintre in)orm"iile pe c"re le
tim noi despre noi (nine/ c"p"cit"te" no"str$ de "uto>de3*$luire i modul (n c"re ne percep
"lii! 2odelul "re )orm" unei )erestre/ (n c"re )iec"re din cele p"tru 3one "re o "numit$
semni)ic"ie! .rim" 3on$ cuprinde "cele in)orm"ii c"re (mi sunt "ccesi%ile "t+t mie c+t i
celorl"li! Ace"st$ 3on$ este denumit$ E)ere"str" deschis$E "t+t pentru mine c+t i pentru
ceil"li&! Ce" de>" dou" 3on$ cuprinde in)orm"ii pe c"re ceil"li le>"u sesi3"t l" mine/ )$r$ c"
eu s$ )iu contient de ele! Ast)el o perso"n$ po"te ")l" m"i multe despre sine prin "teni"
"cord"t$ )eed>%"cP>ului pe c"re (l d"u celel"lte perso"ne! Kon" " trei" cuprinde in)orm"ii pe
c"re num"i eu le contienti3e3 i le tiu despre mine/ d"r nu sunt dispus s$ le e=teriori3e3B ele
sunt/ prin urm"re/ in"ccesi%ile pentru celel"lte perso"ne! Aceste in)orm"ii de*in pu%lice do"r
(n situ"i" (n c"re perso"n" dorete "cest lucru/ prin "uto>de3*$luiri! Kon" " p"tr" cuprinde
in)orm"ii c"re nu (mi sunt "ccesi%ile nici mie/ nici celorl"li! .ot "cces" "ceste in)orm"ii/
pot s$ ")lu m"i multe despre mine/ do"r d"c$ (mi de3*olt "%ilit$ile de "utocuno"tere unul
dintre o%iecti*ele )und"ment"le "le orelor de consiliere i orient"re&! Dimensiunile E)erestreiE
sunt rel"ti*e/ (n )uncie de st"re" ")ecti*$ " perso"nei/ n"tur" rel"iei cu interlocutorul/
su%iectul (n discuie!
In)orm"ii pe c"re le tiu
despre mine
In)orm"ii pe c"re nu le "m
despre mine
In)orm"ii "ccesi%ile
"ltor"
I! Deschis c$tre mine II! nchis c$tre mine
In)orm"ii in"ccesi%ile
"ltor"
III! nchis c$tre "lii I4! #loc"t
;igur" 5!'! ;ere"str" lui Soh"ri
E=ist$ m"i multe stiluri de "utode3*$luire i recept"re de )eed>%"cP de l" "lii! Stilul I
descrie o perso"n$ c"re nu este recepti*$ l" )eed>%"cP>ul celorl"li d"r nici nu este interes"t$
s$ )"c$ de3*$luiri person"le! .erso"n" p"re necomunic"ti*$ i dist"nt$! Stilul II descrie o
perso"n$ c"re este deschis$ l" primire" )eed>%"cP>urilor de l" celel"lte perso"ne d"r nu este
interes"t$ (n "uto>de3*$luiri *olunt"re! O "st)el de perso"n$ este reinut$ (n "uto>de3*$luiri/
pentru c$ nu "re (nc$ su)icient$ (ncredere (n ceil"li! .o"te s$ )ie deschis$ i s$>i "sculte
interlocutorul )$r$ (ns$ " se e=prim" pe sine )o"rte mult! Stilul III descrie perso"nele c"re
sunt li%ere (n "uto>de3*$luiri d"r c"re nu (ncur"7e"3$ )eed>%"cP>ul celorl"li! C" i perso"nele
cu stilul II "ceste" sunt (n gener"l perso"ne c"re nu "u (ncredere (n opini" celorl"li! Nu sunt
interes"te s$ cuno"sc$ opini" celorl"li despre ei (nii/ reduc+nd c"p"cit"te" de
"utocuno"tere! Stilul I4 descrie o perso"n$ c"re este deschis$ l" "uto>de3*$luiri i l"
08
primire" de )eed>%"cP din p"rte" celorl"li! Are (ncredere (n opini" celorl"li i (n opini"
person"l$/ de*enind "st)el %un comunic"tor! Autode3*$luire" este un tip de comunic"re
speci)ic$ m"i "les rel"iilor "propi"te de comunic"re! C"r"cteristicile "uto>de3*$luirii pot )i6
"& "p"rii" (n di"de " "uto>de3*$luirilor > cele m"i multe "uto>de3*$luiri se re"li3e"3$ (n grup
restr+nsB de "cee" este indic"t c" pro)esorul s$ nu ce"r$ ele*ilor s$ )"c$ de3*$luiri person"le
(n grup m"reB %& "uto>de3*$luirile "p"r de o%icei (n conte=tul unor rel"ii interperson"le
po3iti*e/ chi"r d"c$ mes"7ul tr"nsmis nu este (ntotde"un" po3iti*B c& "utode3*$luirile "p"r de
cele m"i multe ori (n timp/ dup$ ce rel"iile se m"turi3e"3$ i cree"3$ un sentiment de
sigur"n$ i "ccept"re! 2odelul lui Soh"ri po"te )i utili3"t l" or" de consiliere c" un e=erciiu
de introspecie " "%ilit$ilor de comunic"re pe c"re le de3*olt$ ele*ii cu di)erite perso"ne!
Ast)el ele*ii (i pot re"li3" propri" E)ere"str$E )"$ de di)erite perso"ne cu scopul
"utocuno"terii i identi)ic$rii elementelor de comunic"re pe c"re tre%uie s$ i le
(m%un$t$e"sc$!
5!1! Stim" de sine
In str+ns$ leg$tur$ cu im"gine" de sine se ")l$ stim" de sine! Stim" de sine este o dimensiune
)und"ment"l$ pentru orice )iin$ um"n$/ indi)erent c$ este copil/ "dult s"u *+rstnic/ indi)erent
de cultur$/ person"lit"te/ interese/ st"tut soci"l/ "%ilit$i! Stim" de sine se re)er$ l" modul (n
c"re ne e*"lu$m pe noi (nine/ c+t de E%uniE ne consider$m comp"r"ti* cu propriile
e=pect"ne s"u cu "lii! Stim" de sine este dimensiune" e*"lu"ti*$ i ")ecti*$ "
im"ginii de sine!
Stim" de sine po3iti*$ este sentimentul de "uto"preciere i (ncredere (n )orele proprii!
Copiii cu stim$ de sine sc$3ut$ se simt ne*"loroi i "u )rec*ente tr$iri emoion"le neg"ti*e/
de cele m"i multe ori c"u3"te de e=periene neg"ti*e! S"rcin" "dulilor este de " identi)ic"
"ceste c"r"cteristici "le stimei de sine sc$3ute i de ">i de3*olt" copilului "%ilit"te" de ">i
modi)ic" "titudinile neg"ti*e )"$ de sine! Copiii g+ndesc deseori despre sine Enu sunt %un de
nimicE/ Enimeninu m$ pl"ceE/ Esunt ur+tE/ Esunt un prost!E In consecin$/ "dulii tre%uie s$>i
"7ute s$ (i construi"sc$ s"u s$ (i (nt$re"sc$ stim" de sine/ "st)el (nc+t s$ se simt$ )iine
um"ne *"loro"se!
E=ist$ o rel"ie de c"u3"lit"te (ntre )orm"re" stimei de sine l" ele*i i "ccept"re"
necondiion"t$ c" "titudine " pro)esorul s"u "dultului (n gener"l! 2es"7ul de *"lo"re i
unicit"te tr"nsmis de "dult este )o"rte import"nt (n pre*enire" ne(ncrederii (n sine! Un eec nu
tre%uie perceput c" un simptom "l non>*"lorii/ ci c" o situ"ie ce tre%uie re3ol*"t$!
.entru precol"ri surs" ce" m"i import"nt$ pentru )orm"re" stimei de sine o constituie
e*"lu$rile p$rinilor! 2es"7ele tr"nsmise de "ceti" sunt interiori3"te de c$tre copil/
conduc+nd l" sentimentul de in"dec*"re s"u "dec*"re c" perso"n$! Eecul p$rinilor (n "
di)ereni" (ntre comport"ment i perso"n$ etichet"re" copilului dup$ comport"ment& duce l"
)orm"re" unui im"gini de sine neg"ti*e! Al$turi de "ce"st$ distincie )und"ment"l$
comport"ment > perso"n$& "lte mes"7e pot in)luen" neg"ti* im"gine" de sine c"6 gesturile de
inter3icere/ "menin$rile cu "%"ndonul ED"c$ nu )"ci!!! nu te m"i iu%esc!]&/ de)icite "le
stilului de rel"ion"re p$rinte > copil! L" copiii col"ri rel"i" e*enimente > stim$ de sine "re
un c"r"cter circul"r i surs" de )orm"re " stimei de sine se e=tinde l" grupul de prieteni/
co"l$/ "lte perso"ne din *i"" lor! Un o%iecti* import"nt "l orelor de consiliere este (n*$"re"
09
modului de )orm"re " stimei de sine i " rel"iei dintre g+nduri cogniii& >comport"mente i
emoii!
O stim$ de sine po3iti*$ i re"list$ de3*olt$ c"p"cit"te" de " lu" deci3ii respons"%ile si
"re c"p"cit"te" de " )"ce/ )"" presiunii grupului! Im"gine" de sine se de3*olt$ pe p"rcursul
*ieii din e=perienele pe c"re le "re copilul i din "ciunile pe c"re le re"li3e"3$ i l" c"re
p"rticip$! E=perienele din timpul copil$riei "u un rol eseni"l (n de3*olt"re" im"ginii de sine!
Ast)el/ succesele i eecurile din copil$rie precum i mod"lit$ile de re"cie " copilului l"
"ceste" de)inesc im"gine" pe c"re o "re copilul despre el! Atitudinile p$rinilor/ "le
pro)esorilor colegilor/ )r"ilor/ prietenilor/ rudelor contri%uie l" cre"re" im"ginii de sine "
copilului!
Ele*ii cu o stim$ de sine po3iti*$ !!! (i "sum$ respons"%ilit$i E.ot s$ )"c "cest
lucru!E&B se comport$ independent E2$ descurc singur!E&B sunt m+ndri de re"li3$rile
lor ESunt m+ndru pentru c$ !!!E ESunt import"nt!E&B re"li3e"3$ )$r$ pro%leme s"rcini noi
ESunt con*ins c$ pot s$ )"c "cest lucru!E&B (i e=prim$ "t+t emoiile po3iti*e c+t i pe cele
neg"ti*e E(mi pl"ce de mine "" cum sunt!E/ QSunt sup$r"t c+nd *or%eti "" cu mine!E&B o)er$
"7utor i spri7in celorl"li colegi EAm ne*oie de "7utorul t$u6Q&!
E=perienele din copil$rie c"re de3*olt$ o im"gine de sine echili%r"t$6 este (ncur"7"t/
l$ud"tB este "scult"tB i se *or%ete cu respectB i se "cord$ "tenie i este (m%r$i"tB "re
per)orm"ne %une (n "cti*it$ile e=tr"col"re sport/ desen/ pictur$/ te"tru& s"u co"l$B "re
prieteni de (ncredere!
Ele*ii cu o stim$ de sine sc$3ut$ !!! sunt nemulumii de )elul lor de " )i ENu sunt %un de
nimic!E/ ENu sunt (n st"re s$ )"c "st" E/ ENu "m nici o c"lit"te! E&B e*it$ s$ re"li3e3e s"u s$ se
implice (n s"rcini noi ENu *oi )i (n st"re s$ i"u e="menul!E&B se simt neiu%ii i ne*"loroi
ESunt "ntip"tic!E! ENu m$ pl"ce nimeni!E ESun tplictisitor!E&B (i %l"me"3$ pe ceil"li pentru
nere"li3$rile lor E.ro)esorul " )ost nedrept cu mine!E&B pretind c$ sunt indi)ereni emoion"l
ENu m$ interese"3$ c$ "m lu"t not" 0 l"!!!!E&B nu pot toler" un ni*el mediu de )rustr"re ENu
tiu cum s$ re3ol* pro%lem"!E/ ENu pot s$ in *$!Q&B sunt uor in)luen"%ili E.rietenii mei
credc$ este %ine s$ )ume3i@Q&B
E=perienele din copil$rie c"re )orme"3$ o im"gine de sine sc$3ut$6
D este des critic"t ED"c$ cine*" m$ critic$/ (nse"mn$ c$ sunt prost i ridicol!E&B
D i se *or%ete pe un ton ridic"t se ip$&B
D este ignor"t/ ridiculi3"t ENu tre%uie s$ )"ci greeli!E&B
D ceil"li p$rini/ pro)esori& "te"pt$ s$ )ie (ntotde"un" Eper)ectE E?re%uie s$ )iu competent/
s$ "m note m"ri pentru c" p$rinii mei s$ m$ iu%e"sc$!E&B
D "re eecuri (n "cti*it$ile e=tr"col"re s"u col"re ED"c$ prietenii s"u colegii mei nu m$
pl"c nu "m nici o *"lo"re"&B
D comp"r"ii )rec*ente (ntre )r"iB
0:
D st"nd"rde e="ger"te " p$rinilor pri*ind per)orm"nele s"le col"re! Riscurile unei stime de
sine sc$3ute sunt multiple6 pro%leme emoion"le >depresie/ "n=iet"te/ irit"%ilit"teB pro%leme
de comport"ment > "gresi*it"teB sc$dere" per)orm"nelor col"re > eec col"r/ "%"ndon
col"rB cretere" riscului consumului de "lcool/ tutun/ droguriB implic"re" (n rel"ii se=u"le de
riscB im"gine corpor"l$ neg"ti*$/ tul%ur$ri "liment"re > "nore=ie/ %ulimie/ suicid!
D'3volta$'a &ti"'i %' &in'! Copiii cu stim$ de sine crescut$ reuesc s$ )"c$ )"$ m"i %ine
situ"iilor i comport"mentelor de risc cum "r )i consumul de su%st"ne/ rel"ii interperson"le
nes$n$to"se/ situ"iilor de cri3$/ eecurilor! Adulii sunt modele import"nte pentru copii/ de
"cee" rolul lor (n construire" stimei de sine este )o"rte m"re!
Accept"re" sentimentelor neg"ti*e "le copiilor > este )o"rte greu pentru un "dult s$
"ccepte sentimentele neg"ti*e "le unui copil! De multe ori/ propriile emoii (i sperie pe copii
d"c$ sunt )o"rte intense! Se (nt+mpl$ c" cei mici s$ )ie copleii de )rustr"re/ gelo3ie/ s"u
te"m$! D"c$ "ceste emoii sunt etichet"te c" )iind EreleE/ reprim"te/ neg"te s"u respinse/
consecinele sunt6
D stim$ de sine sc$3ut$ E(nse"mn$ c$sunt r$u d"c$ simt "" ce*"!E&B
D comport"mente ne"dec*"te E ?re%uie s$ )"c ce*" ce (i pl"ce pro)esorului! D"c$ "r ti ce
simt/ cred c$ m>"r "%"ndon"!E&B
D nedi)ereniere" sentimentelor neg"ti*e de cele po3iti*e! #ucuri"/ pl$cere"/ (nc+nt"re" s"u
curio3it"te" *or )i puse de c$tre copii (n "cee"i c"tegorie cu )uri"/ gelo3i"/ s"u te"m"!
Identi)ic"re" emoiilor neg"ti*e pe c"re le tr$iete un copil precum i o)erire" suportului de
c$tre un "dult (n e=prim"re" lor corespun3$to"re este o mod"lit"te de control i (nelegere "
sentimentelor!
(eacii ale adulilor care favorizeaz formarea unei stime de sine sczute6
D ne"g$ e=isten" emoiei respecti*e6 ENu te do"re degetul deloc > " )ost do"r o mic$
3g+rietur$!E
D spun copiilor ce "r tre%ui s$ simt$6 E ?re%uie s$ (i iu%eti )r"tele!E E?re%uie s$ te (nelegi cu
colegul de %"nc$!E
D comp"r$ un copil cu cel$l"lt6 EGeorge nu se po"rt$ "" de ur+t (n p"u3e c" i tine! Ce se
(nt+mpl$ cu tine@Q
D r$spund prin ridiculi3"re i s"rc"sm6 EAi de g+nd s$ pl+ngi i"r$i do"r pentru c$ "i lu"t (nc$
un - l" geogr")ie@ A" se po"rt$ num"i copiiiNE
D )olosesc "menin$ri i pedepse! ED"c$ i"r o s$ (i )ie )ric$ s$ 7oci (n meciul de %"schet de
"3i/
"tunci i">i g+ndul de l" c"mpion"tul de "nul $st"NE
.ro)esorii pot s$ )ie suporti*i (n ce pri*ete identi)ic"re"/ e=prim"re" i controlul emoiilor
neg"ti*e tr$ite de copii6
D (ncur"7"re" copiilor (n e=prim"re" propriilor emoii (ntr>un mediu sigur/ "pro%"tor! D"c$
unul dintre ele*i este )urios pe un pro)esor/ "cest" nu tre%uie s$ de*in$ de)ensi* s"u s$>'
1<
pun$ l" punct! Sentimentele tre%uie "ccept"te c" situ"ii de *i"$ )ireti de e=emplu/ EAtiu c+t
de ner*os eti pe mine i c$ nu (i pl"ce s$ i se spun$ ce s$ )"ciQ&!
D Copiii tre%uie "7ut"i s$ g$se"sc$ c$i potri*ite de e=prim"re " emoiilor neg"ti*e!
D Copii pot )i (n*$"i s$ (i )olose"sc$ im"gin"i" (n e=prim"re" emoiilorQ ECe i>"r )i pl$cut
s$>i spui celui c"re te>" ener*"t@E
D .o*estiti>le copiilor situ"ii tr$ite "nterior s"u po*eti "sem$n$to"re cu cele tr$ite de ei (n
momentul respecti*! E(mi "mintesc c+nd er"m de *+rst" t"/ pro)esorul de %iologie m$ tot
cert" c$ )"c desenele pl"ntelor )o"rte prost! Er"m "t+t de ner*o"s$ pe elNE
D Adultul tre%uie s$ )ie un model (n m"n"gementul e)icient "l emoiilor neg"ti*e!
D Adulii tre%uie s$>i (n*ee pe copii s$ se "ccepte pe ei (nii chi"r i c+nd se simt de3"m$gii
s"u "%$tui! ENu "i c+tig"t meciul de )ot%"l/ d"r lo*iturile t"le l" po"rt$ s>"u (m%un$t$it (n
meciul $st"! Cu (nc$ puin "ntren"ment/*ei )i cel moi %un "t"c"ntE!
.entru c" ele*ii s$ de3*olte stim" de sine/ pro)esorii tre%uie6
'! S$ e=prime e=pect"ne re3on"%ile )"$ de *+rst" copilului! Nu este re3on"%il c" un copil de
- "ni s$ )ie cert"t pentru c$ " *$rs"t o c"n$ de l"pte! ;ormul"re" unor e=pect"ne con)orme
ni*elului de de3*olt"re "l copilului e*it$ situ"iile con)lictu"le i tr$ire" unor emoii neg"ti*e!
,! S$ pl"ni)ice din timp "cti*it$ile! C+nd tii c$ "p"r situ"ii di)icile pentru ele*i/ )"cei tot
posi%ilul s$>i "7ut"i s$ le dep$e"sc$! D"c$ "nticip"i ne*oile copiilor/ pro%"%ilit"te" c" ei s$
)ie m"i cooper"ti*i *" crete!
-! S$ )ormule3e cl"r cee" ce "te"pt$ de l" ele*i!
0! S$ se )oc"li3e3e "supr" "spectelor po3iti*e "le ele*ilor! ;olosii )iec"re oc"3ie pentru ">i
l$ud" pe ele*i i " le (nt$ri )iec"re comport"ment po3iti* i e)orturile! C+nd discut"i cu un
copil/ )ii siguri c$ "i "dus (n discuie "t+t "spectele po3iti*e c+t i pe cele de)icit"re "le
comport"mentului! D"c$ ele*ul *" simi c$ cel puin p"ri"l " )$cut %ine/ *" )i mult m"i
moti*"t s$ continue i s$ corecte3e imper)eciunile > de e=emplu/ E2i>" pl$cut )o"rte mult
po*estire" t" despre *"c"n" de *"r$/ d"r scrisul m>" )$cut s$ citesc m"i greu! ?e rog s$ o
copie3i c+t m"i c"ligr")ic posi%il/ "st)el (nc+t s$ po"t$ citi i "li colegi po*este" t"! E
1! S$ o)ere posi%ilit$i i opiuni ele*ilor de c+te ori este posi%ilB "ce"st" d$ sentimentul
control"%ilit$ii/ si c" urm"re/ ele*ii se *or opun m"i puin! E2"i "*em destul timp c" s$ m"i
)"cem o pro%lem$ l" m"tem"tic$! 4$ rog s$ "legei *oi c"re *" )i "cee"!E
5! S$ o)ere recompense! Scopul pe c"re tre%uie s$>' "ting$ ele*ul tre%uie s$ se po"t$ re"li3"
depun+nd un e)ort re3on"%il! Recompens" nu tre%uie s$ )ie e=tr"*"g"nt$!
Atitudinile neg"ti*e )"$ de sine sunt gener"te "t+t de comport"mentul celorl"li c+t i
de modul person"l de " g+ndi )"$ de propri" perso"n$! Distorsiunile cogniti*e sunt
deprinderi neg"ti*e de " )olosi )rec*ent "numite g+nduri (n interpret"re" eron"t$ " re"lit$ii!
E=ist$ m"i multe tipuri de "st)el de mod"lit$i greite de " g+ndi despre sine6
1'
Supr"gener"li3"re"6 pornind de l" un singur e*eniment/ de l" o premis$/ se construiete o
"de*$r"t$ regul$ gener"l$/ uni*ers"l *"l"%il$B ED"c$ "m lu"t o d"t$ un , l" chimie/ (nse"mn$
c$ nu *oi )i c"p"%il niciod"t$ s$ trec semestrulE! ;olosire" supr"gener"li3$rii %loche"3$
de3*olt"re" person"l$ i limite"3$ "ltern"ti*ele! Etichet"re"6 se "se"m$n$ cu
supr"gener"li3"re"/ di)eren" )iind instrument"l$6 etichet"re" (nse"mn$ )olosire" de "d7ecti*e
stereotipe/ pe c+nd supr"gener"li3"re" implic$ )olosire" regulilor! .rin etichet"re se )olosesc/
(n mod "utom"t/ etichete peior"ti*e pentru " descrie propri" perso"n$/ m"i degr"%$ dec+t
pentru " descrie (n mod "cur"t c"lit$ile!
;iltr"re"6 (nse"mn$ " "cord" "tenie do"r "spectelor neg"ti*e/ )$r$ " lu" (n c"lcul cee" ce este
po3iti*! ;iltr+nd re"lit"te" e c" i cum "m pri*i lume" printr>o pereche de ochel"ri cenuiiB
"m *ede" do"r "numite "specte! Lume" po"te )i *$3ut$ m"i m"re s"u m"i mic$ dec+t este (n
re"lit"te/ s"u unele "specte nu pot )i *$3ute deloc! Indicii )iltr$rii sunt "cele cu*inte cheie
c"re de*in l"itmoti*ul tuturor situ"iilor de *i"$6 pierdere/ incorectitudine/ "%"ndon!
G+ndire" pol"ri3"t$6 perso"nele c"re g+ndesc pol"ri3"t tr$iesc (ntr>o lume )$r$ nu"ne do"r (n
"l% i negru! ?o"te e=perienele i "ciunile sunt 7udec"te prin prism" dihotomiilor oriIori!
Aceste perso"ne se 7udec$ c" )iind E)ie (ngeri/ )ie p$c$toiE/ )ie perso"ne %ure/ )ie rele!
.ro%lem" "cestei distorsiuni este c$ oricum "r 7udec" pro%lem"/ perso"n" *" c$de" de p"rte"
neg"ti*$ " r"ion"mentului/ deo"rece nimeni nu po"te )i per)ect (ntotde"un"/ "" c$ prim"
gree"l$ duce l" pr$%uire (n p"rte" neg"ti*$! Acest stil de g+ndire ")ecte"3$ puternic stim"
de sine! Auto(n*ino*$ire" propriei perso"ne chi"r i (n situ"iile (n c"re respons"%ilit"te"
re*ine "ltei perso"ne! Aceste perso"ne se (n*ino*$esc pentru )iec"re nereuit$ " celor cu c"re
inter"cione"3$! Consecin" imedi"t$ " "cestei distorsiuni este cerere" )rec*ent$ de scu3e
pentru tot! Ace"st$ distorsiune pune (n um%r$ re3ult"tele *"loro"se i c"lit$ile unei perso"ne!
ECitire" g+ndurilor celorl"liE6 " citi g+ndurile celorl"li (nse"mn$ c$ o perso"n$ presupune c$
ceil"li nu o pl"c/ c$ sunt ner*oi pe e"/ nu le p"s$ de e" etc/ )$r$ " "*e" nici ce" m"i mic$
do*"d$ c$ "ceste ipote3e "r )i *"lide!
Respons"%ilit"te"! Ace"st$ distorsiune se re)er$ l" )"ptul c$ perso"nele )ie se simt
r$spun3$to"re de tot cee" ce se (nt+mpl$ (n 7ur i cee" ce li se (nt+mpl$ "ltor"/ )ie "u
sentimentul c$ nu pot control" nimic/ c$ sunt nite perso"ne )$r$ nici o putere! St"%ilire" de
scopuri re"liste i re"li3"re" lor 7o"c$ un rol import"nt (n de3*olt"re" stimei de sine! .rimul
p"s (l repre3int$ identi)ic"re" domeniului (n c"re se situe"3$ scopul dorit! .rocesul de "
descoperi cee" ce (i doreti este primul p"s (n st"%ilire" scopurilor!
E=ist$ opt m"ri c"tegorii ce tre%uie in*estig"te pentru " "*e" o im"gine "supr" ne*oilor i
dorinelor person"le6
D scopuri m"teri"le6 E(mi doresc o m"in$ nou$QB
D )"mili" i prietenii6 (m%un$t$ire" rel"iilor s"u c"lit$ii timpului petrecut (mpreun$B
D s$n$t"te6 m"i multe e=erciii )i3ice s"u "liment"ie s$n$to"s$B
D scopuri educ"ion"le I intelectu"le I pro)esion"leB
D "cti*it$i recre"ti*e6 plim%$ri m"i )rec*enteB
D scopuri spiritu"le6 re)lect"re" "supr" *"lorilor person"leB
1,
D scopuri cre"ti*e6 pict"re" unor t"%louriB
D de3*olt"re emoion"l$ i psihologic$6 dorin" de " control" re"ci" de )urie!
#"riere (n "tingere" scopurilor6
D .l"ni)ic"re insu)icient$6 pentru o pl"ni)ic"re e)icient$/ scopurile m"ri tre%uie di*i3"te (n
scopuri m"i mici/ in p"i m$runi s"u (n perio"de de timp6 scopuri de scurt$/ medie/ lung$
dur"t$!
D Cunotine Insu)iciente6 (n"inte de " (ncepe implement"re" celor m"i mici p"i e ne*oie de
cunotine de %"3$!
D 2"n"gement de)icit"r "l timpului6 perso"nele ocup"te (i st"%ilesc "dese" scopuri
re"li3"%ile/ le di*id (n p"i m"i mici i logici/ (ns$ nu reuesc s$ g$se"sc$ momentul potri*it
pentru implement"re" lui!
D Scopuri nere"liste6 st"%ilire" unor scopuri nere"liste/ c"re nu "u "nse s$ )ie re"li3"te/ este
og"r"nie " eecului!
D ?e"m" de eec! ?uturor ne e )ric$ de eec/ d"r pentru cei cu stim$ de sine sc$3ut$ este )o"rte
greu s$ o dep$e"sc$! Dei unele perso"ne i>"u st"%ilit scopuri re"liste pe c"re le>"u
pl"ni)ic"t(n timp/ (n p"i m$runi/ te"m" de un posi%il eec le )"ce s$ "m+ne (n perm"nen$
momentul st"rtului!
D ?e"m" de succes6 e=ist$ perso"ne c"re sunt terori3"te de te"m" de " nu de3"m$gi/ prin
urm"re re)u3" situ"iile c"re pot de*eni )"*or"%ile pentru ele! 2otto>ul "cestei (ngri7or$ri este
ECu c+t urci m"i sus/ cu "t+t *ei c$de" m"i mult!E
?ir"ni" lui ?RE#UIE
;iec"re perso"n" "re "numite *"lori dup$ c"re se ghide"3$! .entru o perso"n$ este
)o"rte import"nt s$ str+ng$ c+t m"i muli %"ni pentru " )i o perso"n$ re"li3"t$! .entru "lt"/
re"li3$rile nu se m$so"r$ (n %"ni ci (n cunotine! Aceste con*ingeri "u o m"re putere de
in)luen"re (n lu"re" deci3iilor nu "t+t prin coninutul lor/ c+t prin puternic" moti*"ie pe c"re
o implic$! 2"7orit"te" con*ingerilor se )orme"3$ (n "cee"i mod"lit"te6 c" r$spuns l" unele
ne*oi! .entru c$ m"7orit"te" con*ingerilor sunt un r$spuns l" di)erite ne*oi/ ele nu corespund
re"lit$ii i nu "u *"lo"re de "de*$r! Ele sunt gener"te de e=pect"nele promo*"te de cultur$/
de )"milie/ colegi i de ne*oi" de " )i "preci"t/ iu%it/ (n sigur"n$! n timp ce procesul de
gener"re " con*ingerilor nu "re *"lo"re de "de*$r/ se %"3e"3$ pe idee" de "de*$r/ c"re (i d$
)or$ de con*ingere! 2oti*"i" c"re determin$ o perso"n$ s$ "cione3e con)orm unui
Etre%uieE este d"t$ de con*ingere" (n *er"cit"te" "cestui dicton! D"c$ nu tr$ieti con)orm
st"nd"rdelor t"le/ con)orm con*ingerilor t"le/ eti o perso"n$ re" i ne*"loro"s$! E=emple de
con*ingeri dis)uncion"le6 E?re%uie s$ )iu prietenulIpro)esorulIcopilulIele*ul per)ectE/
E?re%uie s$ )iu primul l" (n*$$tur$!E
'odificarea lui 3trebuie ca modalitate*de prevenire a sentimentului de non$valoare
+ e4aminarea limba,ului utilizat > "%solutismele din *er%e i "d*er%e i tr"nstorm"re" lor
(n termeni nu"n"i ^ de e=emplu6 pre)er/ doresc/ "r )i pl$cut/ c+teod"t$/
1-
D eliminarea evalurilor morale bine $ ru i introducere" consecinelor pe termen
scurt s"u lung " comport"mentelorB
D compararea regulilor personale cu alte valori!
Con*ingerile s$n$to"se sunt6 )le=i%ileB person"le i nu impuse din ")"r$B re"liste/ (n
con)ormit"te cu posi%ilit$ile indi*idu"leB cresc c"lit"te" *ieii/ m"i degr"%$ dec+t o
limite"3$!
'odaliti de %mbuntire a stimei de sine:
Cre"re" (n co"l$ i )"milie " c+t m"i multe oportunit$i de succes/ situ"ii (n c"re
copilul s$>i identi)ice punctele t"riB cre"re" unor situ"ii (n c"re copilul s$>i e=prime (n grup
c"lit$ile s"u punctele t"riB cre"re" de situ"ii (n c"re copilul i "dolescentul s$ "i%$
oportunit"te" de " o)eri "7utor celorl"lte perso"ne > "cti*it$i de *olunt"ri"t/ centre pentru
copii cu ne*oi speci"le/ c$mine de %$tr+niB identi)ic"re" domeniilor de competen$ "le copilul
i "dolescentului i cre"re" situ"iilor (n c"re "ceste" s$ )ie utili3"te cu succesB identi)ic"re"
surselor de suport soci"l/ emoion"l/ instrument"l/ in)orm"ion"lB de3*olt"re" "%ilit$ilor de
comunic"re/ negociere/ re3ol*"re de pro%leme/ "%ilit$ile de " )"ce )"$ situ"iilor de cri3$B
de3*olt"re" sentimentului de "uto>e)ic"cit"te! .entru "cti*it$i de (m%un$t$ire " stimei de
sine/ *e3i )iele '->'1 din "ne=e!
Stim" de sine i (ncredere" (n sine nu tre%uie con)und"te cu sentimentul de
"utosu)(cien$! Ce" din urm$ i" cu totul "lte )orme i se conture"3$ c" un "spect neg"ti* "l
person"lit$ii unui t+n$r Con*ingeri c"r"cteristice sentimentului de superiorit"teI
"utosu)icien$6 ?uturor le )"ce pl$cere s$ m$ "sculte! Sunt n$scut pentru " )i lider! Colegii "u
multe de (n*$"t de l" mine! .ot s$ )"c pe oricine s$ cre"d$ ce *re"u eu! De o%icei sunt (n
centrul "teniei unui grup! Sunt o perso"n$ e=tr"ordin"r$! Cunosc (n gener"l o"menii c" pe o
c"rte deschis$! (ntotde"un" tiu ce "m de )$cut! .ot de o%icei s$ *or%esc despre orice su%iect!
.ot s$ )"c orice (mi propun! Atiu c$ sunt o perso"n$ deose%it$ pentru c$ lume" mi>o tot
spune! Cred c$ sunt o perso"n$ cu totul speci"l$! (mi pl"ce s$ m$ pri*esc (n oglind$! Am
gusturi per)ecte! Sunt pe c"le s$ de*in Ecine*"E!
4.4. A/u3ul '"o!ional ;i 6i3i)5 o/&ta)ol "aDo$ n 6o$"a$'a &ti"'i %' &in'
A%u3ul este un comport"ment "gresi* s"u necorespun3$tor (ndrept"t "supr" copilului
s"u " cui*" c"re se ")l$ e*ident (ntr>o situ"ie in)erio"r$ i )$r$ "p$r"re i c"re "re c" re3ult"t
consecine )i3ice i I s"u emoion"le neg"ti*e! A%u3ul po"te )i de m"i multe tipuri6
D "%u3ul )i3ic > lo*ire"/ muc"re"/ "rdere" intenion"t$ " copilului/ pedepsire" crud$ "
copilului e=! (ncuiere" ")"r$ " copilului (n timpul nopii s"u pe *reme re"/ depri*"re" de
somn&B
D "%u3ul emoion"l > "%u3ul *er%"l EEti un prost N&/ st"%ilire" unor st"nd"rde nere"liste
pentru copil EAr tre%ui s$ iei num"i note de '<! &/ discrimin$ri ele*i sl"%i i ele*i %uni&/
)olosire" unor "menin$ri/ pedepsire"/ respingere"/ i3ol"re"/ terori3"re" copilului/ impunere"
unor modele neg"ti*eB
10
D negli7"re" > p$rintele nu (i (mplinete ne*oile emoion"le de %"3$ dr"goste/ "tenie& s"u
)i3ice m+nc"re/ (m%r$c$minte/ "d$post&/ nu (l supr"*eghe"3$ pe copil "%sene nemoti*"te de
l" co"l$/ p+n$ l" "%"ndon&B
D a/u3ul &'Gual > include cont"ctul se=u"l/ ">' e=pune l" s"u ">' )olosi pe copil pentru
)ilmes"u re*iste pornogr")ice/ indi)erent d"c$ este )or"t s"u nu i d"c$ se (nt+mpl$ cu *oi"
lui s"u
nu!
E)ectele "%u3ului "supr" copiilor6
"& din punct de *edere )i3ic6 "%u3urile i negli7$rile pot determin" r$ni gr"*e/ pro%leme
medic"le serio"se/ h"ndic"puri s"u chi"r mo"rte"B
%& din punct de *edere emoion"l/ "tunci c+nd "dulii "%u3e"3$ copiii/ "ceti" (i
)orme"3$ "numite "titudini neg"ti*e despre lume/ "ce"st" de*enind pentru ei "menin$to"re i
nesigur$! Copiii de*in "st)el "n=ioi/ l"%ili emoion"l s"u de)ensi*i/ cu di)icult$i de
e=prim"re i control emoion"l! De)icienele de de3*olt"re emoion"l$ i lips" de (ncredere
pot )"ce di)icil$ rel"ion"re" cu perso"nele "propi"te (n timpul *ieii de "dult!
Con&')in!'l' a/u3ului a&up$a )opiilo$ &unt5
D im"gine de sine sc$3ut$6 copiii cred c$ "dulii "u (ntotde"un" drept"te! Ei pot r$m+ne cu
impresi" c$ "u )ost tr"t"i "st)el din c"u3$ c$ "u )ost r$i i c$/ de )"pt/ "u merit"t s$ )ie
"%u3"iB
D pro%leme (n de3*olt"re" emoion"l$6 pe p"rcursul *ieii/ cel c"re " su)erit un "%u3 simte c$
este di)icil s$ (i e=prime emoiile indi)erent d"c$ "ceste" sunt po3iti*e s"u neg"ti*e& s"u s$
(nele"g$ sentimentele "ltor"B
D pro%leme de rel"ion"re! o p"rte dintre cei c"re "u )ost "%u3"i tind s$ de*in$ ei (nii
"%u3"tori/ c$ut+nd rel"ii cu perso"ne pe c"re le pot domin"B copiii "%u3"i (n*"$ s$ nu "i%$
(ncredere (n "duli i de3*olt$ (n timp tul%ur$ri de rel"ion"reB
D com"ruri6 retr$ire" tr"umei (n timpul somnului po"te )i o c"r"cteristic$ )rec*ent$ l"
perso"nele c"re "u su)erit di*erse "%u3uriB
D simptome som"tice )uncion"le6 durerile de c"p s"u "%domin"le/ *$rs$turile/ st"re" de
somnolen$ s"u de r$u/ t"hic"rdi"/ tul%ur$rile respir"torii pot )i consecinele st$rii de
"n=iet"te i depresie c"u3"te de "%u3!
S'"n' al' a/u3ului la )opii5
"& semne )i3ice6 contu3ii/ dungi de l" cure" s"u o"se rupte/ t$ieturi s"u cic"trice/
"rsuri/ p$r lips$/ tr"um"tisme s"u roe"$ (n 7urul org"nelor genit"le/ r$ni s"u condiii
11
medic"le c"re nu "u )ost tr"t"te corespun3$tor! Copilul s"u p$rintele po"te e=plic" "ceste
semne c" )iind E"ccidenteE! De )"pt/ (i este greu s$ spun$ ce s>" (nt+mpl"t s"u (i este te"m$ c$
*" )i pedepsitB %& comport"mentul copilului > este un semn"l de "l"rm$/ m"i "les d"c$ s>"
produs o schim%"re %rusc$ (n ultimul timp6 comport"ment de e*it"re i retr"gere/ temeri
e="ger"te )"$ de unele perso"ne/ de " merge "c"s$/ t+n7ete dup$ "teni" celorl"li/ o%ose"l$/
lips" c"p"cit$ii de concentr"re/ pl+ns/ st"re de )o"me cerete m+nc"re/ )ur$&/ "%sene i
(nt+r3ieri )rec*ente l" co"l$!
;"miliile (n c"re "p"re "%u3ul copiilor "u pro%leme multiple6 m"rit"le/ )in"nci"re/
ocup"ion"le/ di)icult$i de comunic"re/ i3ol"re soci"l$/ "ccept"re" *iolenei domestice i "
pedepselor corpor"le! Anumite c"r"cteristici cresc inciden" "%u3ului6 s$r$ci"/ om"7ul/
p$rinii c"re "u )ost l" r+ndul lor *ictime "le "%u3urilor (n copil$rie/ stresul (n )"milie/
)"miliile cu *"lori m"i rigide )oc"li3"te pe pede"ps$! ;orme"3$ un sistem dis)uncion"l de
percepie " lor/ " celorl"li i " lumii/ ce "re e)ecte neg"ti*e pe termen lung! Studiile din
domeniu educ"ion"l ?hompson/ '::,& "u e*ideni"t )"ptul c$ i sistemul col"r produce
multe "%u3uri "supr" copiilor prin negli7"re" ne*oilor )und"ment"le "le copilului/ i "nume
de3*olt"re" s" emoion"l$ i soci"l$! Rolul pro)esorului> consilier este (n "cest c"3 eseni"l
prin o%iecti*ele )und"ment"le pe c"re le "u orele de consiliere i prin "titudine" s" )"$ de
copil i )"$ de ne*oile s"le! In cele m"i multe dintre situ"ii/ "%u3"torii sunt mem%rii
)"miliei/ un p$rinte s"u o rud$ "propi"t$ %unici/ unchi&!
In6o$"a!iil' $'l'vant' p'nt$u 'valua$'a a/u3ului &unt5
"& istoricul )"miliei > "ntecedente de *iolen$ s"u "cte delinc*ente l" cel puin unul dintre
p$rini/ c$s$torii "nterio"re/ di*or/ p$rini *itregi/ cel puin unul dintre p$rinte " )ost
m"ltr"t"t s"u "%u3"t (n copil$rie/ copilul este nelegitim/ p$rinii "u su% ,< de "ni l" n"tere"
copilului/ *"lori dis)uncion"le (n )"milie *iolen" este mod"lit"te" de re3ol*"re " situ"iilor
de con)lict&B
%& c"r"cteristici socio> cogniti*e > p$rinii "u "titudini rigide despre copii i rel"i" copil>
p$rinte/ "u "%ilit$i sc$3ute de (ngri7ire i educ"re " copilului/ utili3e"3$ pede"ps" c" metod$
de educ"re/ nu comunic$ cu copilul/ "u "%ilit$i sc$3ute de re3ol*"re " situ"iilor de cri3$/
in"%ilit"te" de control "l comport"mentului impulsi* )"$ de copil/ lips" deprinderilor soci"leB
c& st"re" de s$n$t"te > consum de "lcool/ droguri l" cel puin unul dintre p$rini/ tul%ur$ri
neurologice s"u psihop"tologie gr"*$ l" cel puin unul dintre p$rini! Cuno"tere" "cestor
"specte "u un rol import"nt pentru pro)esorul>consilier pentru identi)ic"re" c"3urilor de "%u3
i pre*eni" "cestor" prin cursurile o)erite "dulilor (n c"drul Ecolii p$rinilorE!
P$in)ipiil' p$'v'n!i'i a/u3ului '"o!ional5
D "scult"re" "cti*$ " copiluluiB
D percepere" copilului c" pe o perso"n$ *"loro"s" i speci"l$B
D o)erire de spri7in (n "sum"re" unor respons"%ilit$i i deci3ii person"leBD e*it"re"
etichet$rilorB D e*it"re" criticilor "dres"te perso"neiB D e*it"re" 7udec$riiB D *"lid"re"
emoion"l$B D de3*olt"re" stimei de sine " ele*ului i " sentimentului de competen$B D
(n*$"re" mod"lit$ilor de " )"ce )"$ situ"iilor de stres!
15
Negli7"re"/ i3ol"re"/ ignor"re"/ terori3"re" copilului "re c" i consecine tul%ur$ri
emoion"le i comport"ment"le > sc$dere" stimei de sine " copilului/ inst"%ilit"te emoion"l$/
per)orm"ne col"re sc$3ute/ depresie/ prostituie/ suicid/ delinc*ent$! Copiii "%u3"i (i
)orme"3$ un sistem dis)uncion"l de percepie " lor/ " celorl"li i " lumii/ ce "re e)ecte
neg"ti*e pe termen lung! Studiile din domeniu educ"ion"l ?hompson/ '::,& "u e*ideni"t
)"ptul c$ i sistemul col"r produce multe "%u3uri "supr" copiilor prin negli7"re" ne*oilor
)und"ment"le "le copilului/ i "nume de3*olt"re" s" emoion"l$ i soci"l$! Rolul
pro)esorului> consilier este (n "cest c"3 eseni"l prin o%iecti*ele )und"ment"le pe c"re le "u
orele de consiliere i prin "titudine" s" )"$ de copil i )"$ de ne*oile s"le! In cele m"i multe
dintre situ"ii/ "%u3"torii sunt mem%rii )"miliei/ un p$rinte s"u o rud$ "propi"t$ %unici/
unchi&!
C"pitolul 8
CO2UNICARE AI CON;LIC?
8!'! Rolul comunic$rii
Studiile din domeniul educ"ion"l "u "r$t"t c$ deprinderile soci"le insu)icient
de3*olt"te sunt "soci"te cu per)orm"ne "c"demice sc$3ute/ pro%leme emoion"le i
comport"ment"le/ di)icult$i de "d"pt"re soci"l$ ?roUer i Molltn/ ':95&! Di)icult$ile de
st"%ilire i meninere " rel"iilor interperson"le reduc c"lit"te" i )rec*en" e=perienelor de
(n*$"re/ cee" ce duce l" sc$dere" per)orm"nelor col"re! Deprinderile de comunic"re i
rel"ion"re/repre3int$ un )"ctor protector )"t$ de comport"mentele de risc consum de "lcool/
droguri/ )um"t& i )"$ de situ"iile de cri3$ suicidul&! Cercet$rile din domeniul *ieii soci"le
" "dolescenilor "r"t$ c$ peste 81O dintre perso"nele su% '9 "ni se simt "dese" singure
Eunson i Menderson/ ':98&! Aceste d"te ilustre"3$ c$ pro%lem" sentimentului de
singur$t"te l" "dolesceni este o pro%lem$ import"nt$ c"re necesit$ o "%ord"re "dec*"t$!
Sentimentul de singur$t"te (n perio"d" "dolescenei po"te de*eni )rec*ent i "cut! ;"ctorii
c"re decl"ne"3$ i menin "ce"st$ st"re sunt6 de)icitul "%ilit"ilor de comunic"re/ de
rel"ion"re/ timidit"te"/ stim" de sine sc$3ut$/ in"%ilit"te" de e=prim"re emoion"l$/
deprinderi ine)iciente de "serti*it"te/ timp (ndelung"t petrecut singur/ p"rticip"re" sc$3ut$ l"
"cti*it$ile soci"le i e=tr"curricul"re! Singur$t"te" "re c" i consecine de lung$ dur"t$
de3*olt"re" depresiei i "n=iet$ii soci"le! .rin de3*olt"re" "%ilit$ilor de comunic"re i
rel"ion"re putem pre*eni st$rile de ")ecti*it"te neg"ti*$ c"re (i ")ecte"3$ pe "dolesceni i
c"re "u consecine neg"ti*e multiple!
D')alo0ul )o"uni)$ii
'! Nu poi s$ nu comunici
,! A comunic" presupune cuno"tere de sine i stim$ de sine
-! A comunic" presupune contienti3"re" ne*oilor celuil"lt
0! A comunic" presupune " ti s$ "sculi
1! A comunic" presupune " (nelege mes"7ele
5! A comunic" presupune " d" )eed>%"cP>uri
8! A comunic" presupune " (nelege procesu"lit"te" unei rel"ii
9! A comunic" presupune " ti s$ (i e=primi sentimentele
:! A comunic" presupune " "ccept" con)lictele
18
'<! A comunic" presupune "sum"re" re3ol*$rii con)lictelor
Co"uni)a$'a nonv'$/al
2odul (n c"re sunt (ncruci"te %r"ele/ )elul (n c"re se mic$ gur"/ direci" pri*irii s"u
mod"lit"te" (n c"re e "tins$ o perso"n$ sunt consider"te de c$tre m"7orit"te" psihologilor c"
)iind c"n"le de comunic"re! Comunic"re" non*er%"l$ se re)er$ l" mes"7ele tr"nsmise de l" o
perso"n" l" "lt" prin "lte c$i dec(t cele ling*istice! Aceste" includ mes"7e corpor"le po3ii"
corpului/ gesturi/ mimic$/ cont"ct *i3u"l i cont"ct )i3ic&/ comunic"re sp"i"l$ dist"n" dintre
dou$ perso"ne c"re con*erse"3$& i p"r"lim%"7ul cum "r )i tonul/ inton"i" s"u "ccentul
)olosit&! Ce" m"i m"re p"rte " mes"7elor se comunic$ prin mes"7ele non*er%"le ?oUne i
Adler/ '::<&!
#"riere (n comunic"re" e)icient$ *e3i t"%elul 8!'&6
D tendin" de " 7udec"/ de " "pro%" s"u de " nu )i de "cord cu p$rerile interlocutorului!
Con*ingere" unor perso"ne c$ cei din 7urul lor nu (i *or (m%un$t$i comport"mentul dec+t
d"c$ sunt critic"i este o %"rier$ (n c"le" unei comunic$ri e)iciente! Comunic"re" po"te )i
st+n7enit$ de )olosire" etichetelor de genul6 EEti un n"i* c$ "i )$cut!!!! E! Aceste etichet$ri
tr"ns)orm$ tonul con*ers"iei (ntr>unui neg"ti*/ consecin" )iind %loc"re" comunic$riiB
D o)erire" de soluii este o "lt$ mod"lit"te de " %loc" procesul comunic$rii/ )ie direct/ prin
o)erire" de s)"turi s"u indirect/ prin )olosire" (ntre%$rilor (ntr>un mod "gresi*/ "utorit"r s"u cu
o not$ e*"lu"ti*$B
D recurgere" l" ordine este un mes"7 c"re "re c" e)ecte re"cii de)ensi*e/ re3isten$/re"cii
p"si*e s"u "gresi*eB consecinele unei "st)el de con*ers"ii/ (n c"re se d"u ordine/ sunt
sc$dere" stimei de sine " perso"nei>c$rei" (i sunt "dres"te "cele ordineB
D )olosire" "menin$rilor este o mod"lit"te prin c"re se tr"nsmite mes"7ul c$ d"c$ soluiile
propuse nu sunt puse (n pr"ctic$ perso"n" *" suport" consecinele neg"ti*e e=! pede"ps"&B
D mor"li3"re" este o "lt$ m"nier$ ne"dec*"t$ (n comunic"re ce include/ de cele m"i multe ori/
)ormul$ri de genul6 E"r tre%uiE s"u E"r)i ce" m"i m"re gree"l$ din p"rte" t" s$!!!EB
D e*it"re" "%ord$rii unor pro%leme import"nteB ce" m"i )rec*ent$ metod$ de " schim%" cursul
con*ers"iei de l" preocup$rile celeil"lte perso"ne l" propriile preocup$ri este )olosire"
t"cticii de*ierii/ "%"terii > Em"i %ine s$ *or%im despre !!!EB
D (ncerc"re" de " re3ol*" pro%lem" comunic$rii prin impunere" unor "rgumente logice
propriiB situ"iile (n c"re o perso"n$ (nce"rc$ (n mod repet"t s$ g$se"sc$ soluii logice l"
pro%lemele unei "lte perso"ne conduce l" )rustr"re prin ignor"re" sentimentelor i opiniilor
celeil"lte perso"ne!
Ta/'l 9.1. EG'"pl' %' "o%alit!i in'6i)i'nt' %' )o"uni)a$'
19
Comunic"re
ine)icient$
Descriere" mod"lit$ii E=emple
Critic" E*"lu"re" neg"ti*$ " celelil"te
perso"ne/ " "titudinilor s"u
"ciunilor s"le
_?u eti de *in$N Eti singurul
*ino*"t pentru de3"strul n c"re
te ")liN]
Etichet"re" ;olosire" etichetelor n
c"r"cteri3"re" unei perso"ne
_Ce prostieN]/ _4or%eti e="ct
c" o )"t$ N / `Eti e="ct c" toi
ceil"li N a/ _?oi suntei nite
insensi%iliN]
L"ud" e*"lu"ti*$ A l$ud" n termeni gener"li o "lt$
perso"n$/ "titudinile s"u "ciunile
s"le
_ ntotde"un" "i )ost o )"t$
%un$N]/ _Nu>i "" c$ m$ *ei
"7ut" l" e="men@]
O)erire" de s)"turi A o)eri soluii l" pro%lemele
celeil"lte perso"ne
_D"c$ " )i n locul t$u/ cu
sigur"n$ l>" re)u3"N]/ _Ast">i
)o"rte uor de re3ol*"tN n
primul r nd!!!]
;olosire" e=cesi*$
s"u nepotri*it$ "
ntre%$rilor
ntre%$rile nchise sunt/ de cele m"i
multe ori/ %"riere n comunic"reB se
po"te r$spunde l" ele printr>un
singur cu* nt
_C nd s>" nt mpl"t "st"@]/
_Regrei cele nt mpl"te@]
A d" ordine A ordon" unei perso"ne s$ )"c$ cee"
ce *rei tu s$ )"c$
_;$>i tem" imedi"tN]/ _De
ce@]/ _.entru c$ "m spus euN]
Amenin$ri ncerc"re" de " com"nd" "ciunile
"ltei perso"ne/ prin "menin"re" ei
cu pri*ire l" consecinele neg"ti*e
c"re *or "p$re"
_O *ei )"ce s"u d"c$ nu!!!]/
_ ncete"3$ s"u!!!]/ _D"c$ nu
)"ci imedi"t ce>i spun !!!]
2or"li3"re" A spune "ltei perso"ne ce tre%uie s$
)"c$! _A ine predici]unei "lte
perso"ne
_?re%uie s$>i ceri scu3e de l"
el]/ _?re%uie s$!!!]
A%"tere" Distr"gere" de l" interesele celeil"te
perso"ne
_Nu te m"i g ndi l" ce s>"
nt mpl"tN M"i s$ *or%im
despre ce*" m"i pl$cutN]
Argument"re" ncerc"re" de " con*inge ce"l"lt$ _Uite cum st"u lucruruleN D"c$
1:
logic$ impus$ perso"n$ prin "rgument"re logic$
s"u do*e3i logice/ )$r$ " ine cont de
)"ctorii emoion"li implic"i
nu ei )i cump$r"t C/ "i )i putut
merge n *"r" "st" l" m"re!]
9.(. Mo%alit!i %' a"'lio$a$' a )o"uni)$ii
Lim%"7ul respons"%ilit$ii este o )orm$ de comunic"re prin c"re (i e=primi propriile
opinii i emoii )$r$ s$ "t"ci interlocutorul/ )iind o mod"lit"te de deschidere " comunic$rii
chi"r i pentru su%iectele c"re sunt poteni"l con)lictu"le! Ace"st$ )orm$ de comunic"re este
o mod"lit"te de e*it"re " criticii/ etichet$rii/ mor"li3$rii interlocutorului/ )oc"li3+nd
con*ers"i" "supr" comport"mentului i nu "supr" perso"nei! Ast)el/ lim%"7ul
respons"%ilit$ii utili3e"3$ trei componente6
'& descriere" comport"mentului e=! Ec+nd nu d"i un tele)on "c"s$E/ Ec+nd *or%eti
ur+t cu mineE/ Ec+nd nu respeci regul"E&/
,& e=prim"re" propriilor emoii i sentimente c" i consecin$ " comport"mentului
interlocutorului E!!!m$ (ngri7ore3 c$ s>" (nt+mpl"t ce*" cu tine!!!E/ Em$ sup$r$ c+nd !!!E/ Esunt
)urios c+nd !!!E& i
-& )ormul"re" consecinelor comport"mentului "supr" propriei perso"ne E!!!pentru c$
nu tiu unde "i pute" )iE/ Epentru c$ nu>mi pl"ce s$ nu respect$m regulileE&!
Lim%"7ul l" perso"n" " II>" >EtuE implic$ 7udec"re" interlocutorului i (ntrerupe
comunic"re" d"torit$ re"ciilor de)ensi*e pe c"re le decl"ne"3$! E=emple de mes"7e l"
perso"n" " II>"6ENu m"i )i "t+t de critic!E EEste o glum$ pro"st$!E E4e3i>i de tre"%" t"NE ENu
tii s$>i ii promisiunile!E EI"r nu i>"i )$cut temeleNE ENu (nelegi ce>i spun@E ENu>mi spui
"de*$rulNE!
2es"7ele l" perso"n" I lim%"7ul respons"%ilit$ii& sunt )oc"li3"te pe cee" ce simte
perso"n" c"re comunic$ i pe comport"mentul interlocutorului i "st)el pre*in re"ciile
de)ensi*e (n comunic"re!
EG'"pl' %' "'&aD' '6i)i'nt'5
D ESunt st+n7enit emoi" > ce simt )"$ de un comport"ment& c+nd *or%eti despre notele mele
de )"$ cu prietenii mei comport"mentul c"re m>" der"n7"t&! O s$ cre"d$ despre mine c$ sunt
un prost consecin" comport"mentului "spr" me"&!E
D EC+nd nu m$ duci l" co"l$ dimine"" l" timp comport"mentul& *oi (nt+r3i" i pro)esorul
*" )i )urios pe mine consecin"&! Ast" m$ )"ce s$ )iu ner*os dimine"" emoi"&!E
D ENu m>"m simit )o"rte %ine (n ultimul timp consecin"& pentru c$ "m petrecut puin timp
(mpreun$ comport"mentul&! Sunt nemulumit/ emoi"&!E
D ESunt (ngri7or"t$ emoi" i consecin"& pentru c$ nu m>"i "nun"t c$ nu *ii l" co"l$
comport"mentul&!E
5<
AvantaD'l' )o"uni)$ii "'&aD'lo$ la p'$&oana I5
D .re*ine decl"n"re" re"ciilor de)ensi*e (n comunic"re prin e*it"re" criticii i " e*"lu$rii
perso"nei cu c"re comunici! Lim%"7ul l" perso"n" " II>" > EtuE EAi (nt+r3i"tNE/ Ei>"i (nc$lc"t
promisiune"!E& duce de cele m"i multe ori l" (ntrerupere" comunic$rii i l" "mpli)ic"re"
con)lictelor!
D .rocesul de comunic"re este m"i complet d"torit$ schim%ului m"i m"re de in)orm"ii! In
"cest tip de lim%"7 perso"n" (i po"te comunic" emoiile i descrie cu e="ctit"te
comport"mentul perso"nei cu c"re comunic$/ )$r$ " )"ce e*"lu$ri s"u "t"curi l" perso"n$!
Acest mod de comunic"re permite "st)el (m%un$t$ire" rel"iei i modi)ic"re"
comport"mentelor c"re nu sunt "dec*"te (ntr>o rel"ie!
D .re*enire" re"ciilor de)ensi*e (n comunic"re6 re"ciile de)ensi*e sunt )o"rte )rec*ente (n
procesul de comunic"re! 2es"7ele c"re pro*o"c$ o "st)el de re"cie sunt (n gener"l cele c"re
"t"c$ perso"n"! Studiile "u identi)ic"t m"i multe tipuri de mes"7e c"re duc l" decl"n"re"
re"ciilor de)ensi*e i mod"lit$ile de pre*enire " "cestor"6
D E*"lu"re *s! descriere > cel m"i )rec*ent mod de " pro*oc" o re"cie de)ensi*$ este
comunic"re" e*"lu"ti*$! 2es"7ele e*"lu"ti*e sunt mes"7ele "dres"te l" perso"n" " II>" > ENu
tii despre ce *or%etiNE/ E;ume3i pre" multNE/ ENu (n*ei c+t "r tre%uiNE! .entru " pre*eni
re"ciile de)ensi*e i %loc"re" comunic$rii/ ce" m"i e)icient$ mod"lit"te de comunic"re este
comunic"re" descripti*$ > (n loc de E4or%eti pre" multNE poi spune EC+nd nu (mi d"i
posi%ilit"te" s$ spun ce cred descriere" comport"mentului& de*in ner*os i )rustr"tN emoi"
i consecin"&E!
D Control *s! orient"re spre pro%lem$ > mes"7ele prin c"re "*em tendin" de " control"
interlocutorul prin o)erire" de soluii i s)"turi de3*olt$ re"cii de)ensi*e! 2es"7ul implicit
este ENum"i eu tiu ce este m"i %ine pentru tine/ "" c$ tre%uie s$ m$ "sculi c" s$>i me"rg$
%ineNE! n contr"st comunic"re" orient"t$ spre pro%lem$ "7ut$ interlocutorul s$ identi)ice
"ltern"ti*ele pro%lemei s"le )$r$ ">i impune solui"!
D 2"nipul"re *s! spont"neit"te > m"nipul"re" este o )orm$ de comunic"re c"re tr"nsmite
mes"7ul de non>"ccept"re i ne(ncredere (n deci3iile celorl"li! C" "ltern"ti*$ " "cestei )orme
ine)iciente de comunic"re este e=prim"re" spont"n$ " opiniilor person"le/ )$r$ " (ncerc" s$>i
impui punctul de *edere!
D Neutr"lit"te *s! emp"tie > neutr"lit"te" s"u indi)eren" (n comunic"re tr"nsmite mes"7ul c$
perso"n" cu c"re comunici nu este import"nt$ pentru tine! Copilul c"re nu este "scult"t de
p$rinte s"u pro)esor s"u este tr"t"t cu indi)eren$ "7unge s$ cre"d$ despre el c$ nu este
*"loros i nu merit$ s$ i se "corde "tenie! Comunic"re" emp"tic$ este )orm" de comunic"re
c"re pre*ine re"ciile neg"ti*e despre sine i ceil"li! Lim%"7ul non>*er%"l este eseni"l (n
comunic"re" emp"tic$!
5'
D Superiorit"te *s! eg"lit"te > "titudine" de superiorit"te determin$ )orm"re" unei rel"ii
de)ectuo"se de comunic"re i (ncur"7e"3$ de3*olt"re" con)lictelor! Ace"st$ "titudine *ine (n
contr"dicie cu "ccept"re" necondiion"t$ i respectul )iec$rei perso"ne indi)erent de
"%ilit$ile s"u ni*elul s$u educ"ion"l! Studiile din domeniul educ"ion"l "u "r$t"t c$
perso"nele cu competene intelectu"le i soci"le de3*olt"te comunic$ m"i e)icient (ntr>o
)orm$ de eg"lit"te i "ccept"re i nu de superiorit"te c"re este consider"t$ c" o )orm$ de
nede3*olt"re " "%ilit$ilor de rel"ion"re!
D E=plor"re" "ltern"ti*elor este o "lt$ mod"lit"te de comunic"re "dec*"t$ (n rel"i" cu copiii
i "dolescenii! E" nu tre%uie con)und"t$ cu o)erire" de s)"turi s"u soluii! O)erire" de soluii
E;$ "st" !!E s"u ECred c$ "r tre%ui s$!!!E& "re c" i consecine neg"ti*e pe termen lung
sc$dere" c"p"cit$ii de re3ol*"re de pro%leme i de lu"re de deci3ii! Copilul tre%uie "7ut"t s$
e=plore3e soluiile "ltern"ti*e!
Mo%alit!i %' %'3volta$' a 'Gplo$$ii alt'$nativ'lo$5
D Ascult"re" re)le=i*$ "7ut$ l" (nelegere" i cl"ri)ic"re" sentimentelor copilului EEti
sup$r"t!!! E E2i sep"re c$ te der"n7e"3$!!!E&B
D ;olosire" %r"instormingului pentru e=plor"re" "ltern"ti*elor EC"re "r )i "ltern"ti*ele
"cestei pro%leme ?Q&B
D Asist"re" copilului i "dolescentului (n "legere" soluiei optime EC"re dintre soluii cre3i c$
"r )i ce" m"i %un$@E&B
D Se recom"nd$ discut"re" posi%ilelor re3ult"te "le "legerii unei" dintre "ltern"ti*e ECe cre3i
c$ s>"r pute" (nt+mpl" d"c$ )"ci "" cum spui@Q&B
D O%inere" unui "ng"7"ment din p"rte" copilului ECe "i "les s$ )"ci@E s"u ECe deci3ie "i
lu"t@ E&B
D .l"ni)ic"re" pentru e*"lu"re EC+nd *om discut" din nou despre "st"@&B
D Identi)ic"re" "*"nt"7elor i de3"*"nt"7elor opiunilor!
EGp$i"a$'a '"o!ional
Un" dintre c"u3ele c"re pro*o"c$ di)icult$i (n comunic"re este repre3ent"t$ de
in"%ilit"te" de recuno"tere i e=prim"re " emoiilor/ de te"m" de "utode3*$luire! Un" dintre
cele m"i m"ri di)icult$i (n e=prim"re" emoion"l$ este e=isten" unor stereotipuri soci"le "le
e=prim$rii emoion"le *e3i inteligen" emoion"l$&! A comunic" e)icient presupune " ti s$
(i e=primi emoiile!
Mo%alit!i %' "/unt!i$' a 'Gp$i"$ii '"o!ional'5
'! Discut"re"/ pro*oc"re" i contr"c"r"re" miturilor despre emoii prin6 contienti3"re"
propriilor mituri leg"te de emoii/ identi)ic"re" situ"iilor (n c"re comport"mentul este
in)luen"t de mituri/ identi)ic"re" situ"iilor (n c"re miturile nu sunt *"lide/ identi)ic"re"
mod"lit$ilor de reducere " imp"ctului unor mituri!
5,
,! Identi)ic"re" i recuno"tere" di)eritelor tipuri de emoii prin6 e=erciii de e=prim"re
*er%"l$ " emoiei/ de "sociere " st$rii su%iecti*e cu etichet" *er%"l$ " emoiei! Indic"torii
utili3"i sunt6 modi)ic$rile )i3iologice/ monitori3"re" comport"mentului non*er%"l/
monitori3"re" mes"7elor *er%"le tr"nsmise celorl"li/ " g+ndurilor i " rel"iei g+nd > emoie >
comport"ment!
-! Identi)ic"re" e*enimentelor s"u situ"iilor c"re decl"ne"3$ emoi" prin6 e=erciii de
"sociere " unor e*enimente comport"mente/ g+nduri& c"re decl"ne"3$ emoi"/ (nelegere"
di)eritelor e)ecte "le situ"iilor s"u e*enimentelor "supr" st$rii emoion"le/ (nelegere"
import"nei modului de interpret"re " e*enimentelor decl"n"to"re " emoiilor!
0! Identi)ic"re" mod"lit$ilor de e=prim"re comport"ment"l$ " emoiei prin6 recuno"tere"
re"ciilor comport"ment"le "le emoiilor/ di)ereniere" dintre emoie i comport"ment/
(n*$"re" modului de (nelegere " mes"7elor emoion"le tr"nsmise de "lte perso"ne/
contienti3"re" rel"iei dintre g+nd > emoie >comport"ment!
1! E=prim"re" emoiei printr>un lim%"7 "dec*"t6 (n*$"re" *oc"%ul"rului emoiilor pentru " nu
reduce comunic"re" ")ecti*$ (n temenii de %ine s"u r$uB emoi" po"te )i e=prim"t$6
D printr>un cu*+nt6 ESunt sup$r"tI%ucurosIcuriosI(nc+nt"tEB
D prin descriere" " cee" ce s>" (nt+mpl"t cu tine6 E(mi tremur$ *oce" c+nd *or%esc cu elE/ E2$
simt c" i cum " )i centrul uni*ersuluiEB
D prin descriere" " cee" ce>i doreti s$ )"ci6 ESimt c$>mi *ine s$ o i"u l" )ug$E!
5! E=prim$ cl"r cee" ce simi
D sum"ri3e"3$ printr>un cu*+nt cee" ce simi6 %ucuros/ con)u3/ resemn"t/ r$nitB
D e*it$ e*"lu"re" emoiei6 Em$ simt puin nelinititEB
D e*it$ e=prim"re" emoiei (ntr>un mod cod"t6 (n loc de Em$ simt singurE "i pute" spune6
Em>" %ucur" d"c$ ne>"m (nt+lni s$ petrecem m"i mult timp (mpreun$EB
D e=prim$ m"i )rec*ent emoii )"$ de un comport"ment speci)ic! (n loc de ESunt nemulumitE
poi spune ESunt nemulumit c+nd nu (i respeci promisiunileEB e=prim"re" cl"r$ " emoiilor
este un mod (n c"re ne )"cem (nelei de ceil"li!
8! Accept$ respons"%ilit"te" pentru cee" ce simi6 (n loc de E2>"i sup$r"tE poi spune ESunt
sup$r"tE s"u (n loc de E2>"i r$nitE poi spune E2$ simt r$nit c+nd )"ci "cest lucruE!
Asum"re" respons"%ilit$ii " cee" ce simt i e=prim este o )orm$ de *"lid"re person"l$!
Su0'&tii %' a)tivit!i )a$' 6a)ilit'a3 'Gp$i"a$'a '"o!ional
A& E4oc"%ul"rulE emoiilor! Se utili3e"3$ un set de c$ri de 7oc c"re "u not"te pe un" dintre
p$ri denumire" unei emoii e=! trist/ )ericit/ )rustr"t&B )iec"re ele* s"u grup de ele*i "lege
c+te o c"rte i (nce"rc$ s$ e=prime emoi" not"t$ printr>un comport"mentB ceil"li ele*i
tre%uie s$ identi)ice emoi" prin comport"mentul e=prim"t de ele* s"u grupul de ele*i!
5-
#& E."rol"E emoiilor! Ele*ul s"u grupul de ele*i "lege o c"rte cu o emoie i simule"3$ ce "r
g+ndi o perso"n$ c"re m"ni)est$ o "semene" emoieB ceil"li ele*i tre%uie s$ identi)ice
emoi"!
C& ESt"tuileE emoiilor! C+i*" ele*i *olunt"ri *or pute" "*e" trei roluri6 de sculptor/ st"tuie i
o%ser*"tor! Ele*ul c"re i>" "les rolul de sculptor "lege o c"rte cu o emoie/ (i c"ut$ un ele*
c"re i>" "les rolul de st"tuie i *" (ncerc" s$ Emodele3eE st"tui" (n )uncie de emoi" pe c"re
tre%uie s$ o repre3inte/ model+ndu>i e=presi" )"ci"l$/ postur"! Ele*ul c"re "re rolul de
o%ser*"tor *" not" to"te mod"lit$ile prin c"re ele*ul EsculptorE (nce"rc$ s$ e=prime emoi"!
Ceil"li ele*i tre%uie s$ identi)ice emoi" e=prim"t$ de ele*ul cu rolul de Est"tuieE!
D& EIm"ginileE emoiilor! ;iec"re ele* *" e=tr"ge c+te o c"rte/ citete denumire" emoiei i
(nce"rc$ s$ o repre3inte printr>un desen c"re s$ )ie semni)ic"ti* pentru emoie! Ele*ul c"re
identi)ic$ primul emoi" repre3ent"t$ de un coleg/ *" pre3ent" el emoi" e=prim"t$ prin
desen! E=erciiul se po"te re"li3" i )olosind "cee"i emoie pentru toi ele*ii! Rolul
e=erciiului este s$>i )"cem pe ele*i contieni de di)erenele (n m"ni)est"re" unei emoii!
E& ESuneteleE emoiilor! ;iec"re ele* *" e=tr"ge c+te o c"rte cu o emoie i *" (ncerc" s$ o
repre3inte printr>un sunet c"r"cteristic/ )$r$ s$ )olose"sc$ cu*inte! Cine *" identi)ic" primul
emoi" e=prim"t$ de un coleg *" descrie o situ"i" (n c"re " simit "ce" emoie/ ce " g+ndit i
cum s>" comport"t!
;& Cele '< "cti*it$i pl$cute! ;iec"re ele* *" )"ce o list$ de '< "cti*it$i pl$cute c"re ne
determin$ s$ ne simim %ine! ?o"te "cti*it$ile )iec$rui ele* se *or ")i" (n s"l" de cl"s$
pentru c" ele*ii s$ contienti3e3e mod"lit$ile prin c"re ne putem (m%un$t$i st"re"
emoion"l$!
Alt' )i %' "/unt!i$' a )o"uni)$ii )opil B a%ol'&)'nt 7 a%ult5
D Cl"ri)ic"re" di)erenelor dintre ne*oile copilului i ne*oile "dultului i identificarea cror
nevoi i rspunde modul n care adultul comunic cu copilul.
D In comunic"re" emoiilor/ este m"i e)icient s$ se "plice lim%"7ul respons"%ilit$ii!
;ormul"re" mes"7elor l" perso"n" (nt+i comunic$ copiilor modul (n c"re comport"mentul lor
" inter)er"t cu cel "l "dulilor i cee" ce simte "dultul despre "ce"st$ situ"ie! E )o"rte
import"nt c" emoiile s$ )ie comunic"te copilului )$r$ ">' (n*ino*$i > E2>" der"n7"t )o"rte
t"re c$ nu!!E i nu )ormul$ri c" EUite ce "m p$it din c"u3$ c$ tu nu "i !!!NNNE!
D Limbajul responsabilitii se )olosete "t+t pentru " comunic" sentimentele po3iti*e/ c+t i
pentru comunic"re" lucrurilor s"u situ"iilor c"re ne der"n7e"3$!
D 2es"7ele respons"%ilit$ii comunic"te pe un ton ner*os de*in mes"7e neg"ti*e! Aceste"
(n*ino*$esc copilul i (l critic$/ i omit mes"7ul c"re "r tre%ui s$ indice c"re este
respons"%ilit"te" lui pentru " schim%" cee" ce " )$cut! ?onul mes"7elor neg"ti*e d$ do*"d$ de
lips" respectului pentru cel c$rui" (i este "dres"t$ ")irm"i"!
50
Sarcasmul, ridiculizarea i presiunile sunt o form de nerespectare a drepturilor
personale.
!tic"etrile "r"t$ lips" (ncrederii (n copilul c$rui" (i este "dres"t mes"7ul/ (ncredere" se
comunic$ prin cu*inte/ gesturi/ tonul *ocii!
9... Con6li)tul ;i "ana0'"'ntul )on6li)t'lo$
A%ilit"te" de " comunic" presupune i "%ilit"te" de " re3ol*" con)lictele de
comunic"re! Con)lictul nu presupune (n mod o%lig"toriu "specte neg"ti*e e=! tensiune/
ce"rt$&/ deci comunic"re" e)icient$ nu (nse"mn$ c"mu)l"re" con)lictului! Acest" tre%uie
"ccept"t c" o p"rte )ire"sc$ " procesului de comunic"re!
E)ectele po3iti*e "le con)lictului6
D crete moti*"i" pentru schim%"reB
D (m%un$t$ete identi)ic"re" pro%lemelor i " soluiilorB
D crete coe3iune" unui grup dup$ soluion"re" comun$ " con)lictelorB
D crete c"p"cit"te" de "d"pt"re" l" re"lit"teB
D o)er$ o oportunit"te de cuno"tere i de3*olt"re de deprinderiBD de3*olt$ cre"ti*it"te"!
D"c$ con)lictul este neg"t/ reprim"t/ c"mu)l"t/ s"u soluion"t de tipul c+tig$tor>(n*ins/ "cest"
po"te "*e" o serie de e)ecte neg"ti*e6
D sc"de implic"re" (n "cti*it"teB
D diminue"3$ sentimentul de (ncredere (n sineB
D pol"ri3e"3$ po3iiile i duce l" )orm"re" de co"liiiB
D dileme mor"leB
D di)icult$i (n lu"re" deci3iilor!
Studiile de e*"lu"re " progr"melor de de3*olt"re " "%ilit$ilor de comunic"re i de
m"n"gement "l con)lictelor "u identi)ic"t o serie de con*ingeri eron"te despre con)licte (n
r+ndul p"rticip"nilor c"re sc"d e)icien" semin"riilor de comunic"re d"c$ nu sunt de3*olt"te
mes"7e "ltern"ti*e! Cele m"i )rec*ente con*ingeri eron"te s"u mituri despre con)licte sunt6
Con)lictul se re3ol*$ de l" sine/ cu trecere" timpului/ con)runt"re" cu o pro%lem$ s"u (ntr>o
disput$ este (ntotde"un" nepl$cut$/ pre3en" unui con)lict este semnul unui m"n"gement
prost "l grupului s"u cl"sei/ con)lictul este (ntotde"un" neg"ti* i distructi*/ con)lictul (ntr>o
cl"s$ este un semn de neimplic"re " pro)esorului (n pro%lemele cl"sei/ con)lictul nu se
re3ol*$ dec+t printr>un compromis/ cine*" tre%uie s$ pi"rd$/ " "*e" un con)lict este un semn
de sl$%iciune s"u *ulner"%ilit"te!
Stilu$i %' a/o$%a$' a )on6li)t'lo$
In re3ol*"re" unei situ"ii de con)lict/ este neces"r$ uneori "ccept"re" metodei c+tig >
pierdere/ "dic$ un" dintre p$ri primete cee" ce " cerut " )i re3ol*"t/ i"r p"rte" ce"l"lt$
pierde! O"menii recurg l" "st)el de soluii c+nd percep situ"i" c" )iind E)ie!!!/ )ie!!!E! De
"semene"/ c+nd doi copii sunt (n competiie pentru locul (nt+i l" olimpi"d$/ unul dintre ei *"
c+tig" premiul (nt+i/ "ltul nu!
51
D n "numite situ"ii/ metod" c+tig>pierdere este neces"r$6 c+nd un" dintre p$ri
dispune de pre" puine resurse s"u do"r un" dintre p$ri po"te s$ (i (mpline"sc$ ne*oile e=!
c+nd dou$ perso"ne c"ndide"3$ pentru un singur post&! ?otui/ (n cele m"i multe dintre
situ"iile de comunic"re nu este neces"r c" o perso"n" s$ "dopte stilul c+tig>pierdere!
D 2etod" Epierdere > pierdereE! Dei p"re )o"rte greu de cre3ut c$ o "st)el de metod$
este e)icient$/ e=ist$ situ"ii c+nd e ce" m"i e)icient$ soluie! Cele m"i %une e=emple pentru "
demonstr" e)icien" "cestei metode sunt multele r$3%o"ie (nchei"te prin "st)el de soluii!
Compromisul este o )orm$ " "cestei metode de soluion"re " con)lictelor!
D A trei" metod$ de m"n"gement "l con)lictelor este Ec+tig>c+tig]! n "st)el de
situ"ii/ scopul este c" cererile tuturor p$rilor s$ )ie s"tis)$cute! Cei implic"i nu num"i c$ nu
doresc s$ c+tige (n detrimentul celeil"lte/ d"r scopul lor este de " lucr" (mpreun$ pentru "
"7unge l" solui" ce" m"i e)icient$! C+nd un *+n3$tor i un cump$r$tor st"%ilesc (mpreun$
preul unui produs/ ei )olosesc metod" Ec+tig > c+tig!E
P$in)ipii %' "ana0'"'nt al )on6li)t'lo$
1. 'eninerea unei relaii pozitive pe perioada conflictului prin6 "scult"re "cti*$/ utili3"re"
(ntre%$rilor deschise pentru cl"ri)ic"re" mes"7elor!
,! 5iferenierea dintre evenimente* comportament i interpretarea lor* evaluarea
diferitelor
opiuni.
-! ;oc"li3"re" pe pro%lem$ nu pe perso"ne/ )olosire" unor termeni concrei/ speci)ici/
comport"ment"li (n descriere" situ"iei i nu gener"li/ utili3"re" unui lim%"7 "dec*"t EA
"p$rut o pro%lem$!!!E nu E?u "i cre"t o pro%lem$ !!!E&!
0! Utili3"re" comunic$rii directe/ )$r$ " re"cion" cu propriile "rgumente/ cl"ri)ic"re"
(ntre%$rilor/ solicit"re" in)orm"iilor pentru (nelegere" situ"iei/ e*it"re" (n*ino*$irii i
etichet$rii interlocutorului/ e*"lu"re" imp"ctului con)lictului "supr" rel"iei s"u grupului! 1!
Identi)ic"re" %"rierelor (n re3ol*"re" con)lictului! Aceste" pot )i6 7udec"re" perso"nei i nu
e*"lu"re" mes"7ului/ c$ut"re" de contr""rgumente/ re"ci" prem"tur$/ "scult"re"
interlocutorul pentru " identi)ic" greelile i nu pentru " (nelege mes"7ul/ con*ingere" c$
num"i el Ie" "re drept"te!
6. 7tilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme (n "%ord"re" con)lictului!
Comunic"re" "serti*$ s>" de3*olt"t c" o mod"lit"te de "d"pt"re e)icient$ l" situ"ii
con)lictu"le interperson"le Rees/ Sh"n/ '::'&! Lips" "serti*it$ii este un" dintre cele m"i
import"nte surse de in"dec*"re soci"l$! Aserti*it"te" este re3ult"tul unui set de "titudini i
comport"mente (n*$"te c"re "u c" i consecine pe termen lung (m%un$t$ire" rel"iilor
soci"le/ de3*olt"re" (ncrederii (n sine/ respect"re" drepturilor person"le/ )orm"re" unui stil de
*i"$ s$n$tos/ (m%un$t$ire" "%ilit$ilor de lu"re de deci3ii respons"%ile/ de3*olt"re"
"%ilit$ilor de m"n"gement "l con)lictelor R"Pos/ '::'&!Aserti*it"te" este "%ilit"te" de " ne
e=prim" emoiile i con*ingerile )$r$ " ")ect" i "t"c" drepturile celorl"liB "serti*it"te" (n
comunic"re repre3int$ "%ilit"te"6 de comunic"re direct$/ deschis$ i onest$/ c"re ne )"ce s$
"*em (ncredere (n noi i s$ c+tig$m respectul prietenilor i colegilorB de e=prim"re "
emoiilor i g+ndurilor (ntr>un niod (n c"re ne s"tis)"cem ne*oile i dorinele/ )$r$ " le der"n7"
55
pe cele "le interlocutoruluiB de " inii"/ menine i (nchei" o con*ers"ie (ntr>un mod pl$cutB
de " (mp$rt$i opiniile i e=perienele cu ceil"liB de e=prim"re " emoiilor neg"ti*e/ )$r$ " te
simi st+n7enit s"u ">' "t"c" pe cel$l"ltB de " solicit" cereri s"u " re)u3" cereriB de e=prim"re "
emoiilor po3iti*e %ucuri"/ m+ndri"/ ")init"te" )"$ de cine*"/ "tr"ci"&B de " )"ce
complimente i de " le "ccept"B de " spune NU )$r$ s$ te simi *ino*"t s"u 7en"tB este
mod"lit"te" prin c"re ele*ii (i de3*olt$ respectul de sine i stim" de sineB este mod"lit"te"
prin c"re "dolescenii pot s$ )"c$ )"$ presiunii grupului i s$>i e=prime deschis opiniile
person"leB este recuno"tere" respons"%ilit$ii )"$ de ceil"liB este respect"re" drepturilor
celorl"lte perso"ne! In*$"re" deprinderilor de "serti*it"te este )"cilit"t$ de contr"st"re" ei cu
cele dou$ modele comport"ment"le opuse/ p"si*it"te" i "gresi*it"te"!
."si*it"te" este un comport"ment c"re po"te )i descris c" r$spunsul unei perso"ne c"re
(nce"rc$ s$ e*ite con)runt$rile/ con)lictele/ (i dorete c" to"t$ lume" s$ )ie mulumit$/ )$r$
(ns$ " ine cont de drepturile s"u dorinele s"le person"leB m"ni)est"re " unei perso"ne c"re
nu )"ce cereri/ nu solicit$ ce*" "nume/ nu se implic$ (n c+tig"re" unor drepturi person"le/
s"u (n "p$r"re" unor opinii! Aceste perso"ne se simt r$nite/ )rustr"te/ irit"te/ )$r$ (ns$ "
(ncerc" s$>i e=prime nemulumirile )"$ de ceil"li!
2oti*ele pentru c"re "numite perso"ne "dopt$ comport"mente p"si*e6
D "u con*ingere" c$ d"c$ o"menii *or cuno"te dorinele s"u sentimentele lor nu *or m"i )i
"preci"i i "ccept"iB
D cred c$ este m"i %ine s$ e*ite con)lictele i c$ este import"nt s$ menii Ep"ce"E cu orice
mi7lo"ceB
D consider$ p"si*it"te" lor c" )iind politee s"u %un$t"teB
D consider$ c$ " nu )i p"si* (nse"mn$ " )i "rog"nt s"u "gresi*B
D nu "u (ncredere (n propriile *"lori i opinii i nu cred c$ cee" ce e=prim$ este *"loros!
Agresi*it"te" este o re"cie comport"ment"l$ prin c"re (l %l"me3i i (l "cu3i pe cel$l"lt/
nc+lci regulile impuse de "utorit$i p$rini/ pro)esori/ poliie&/ eti insensi%il l" sentimentele
celorl"li/ nu>i respeci colegii/ consideri c$ tu "i (ntotde"un" drept"te/ re3ol*i pro%lemele
prin *iolen$/ consideri c$ cei din 7urul t$u p$rini/ colegi/ pro)esori& sunt "dese" nedrepi cu
tine/ eti s"rc"stic i utili3e3i "dese" critic" (n comunic"re/ consideri c$ drepturile t"le sunt
m"i import"nte dec+t "le "ltor"/ eti ostil i )urios! Consecinele comport"mentelor "serti*e/
p"si*e i "gresi*e sunt pre3ent"te (n t"%elul 8!,/ (n timp ce t"%elul 8!- pre3int$ un Escen"riuE
de modi)ic"re " comport"mentelor non"serti*e!
?"%el 8!,! Consecine "le comport"mentelor "serti*e/ p"si*e i "gresi*e
."si*6 .ro%lem" este e*it"t$ Drepturile t"le sunt ignor"te Ii l"i pe ceil"li s$ "le"g$ (n locul
t$u Ne( ncredere 4e3i drepturile celorl"li c" )iind m"i import"nte
Aserti*6 .ro%lem" este discut"t$! Drepturile t"le sunt susinute! Ii "legi tu "cti*it"te"! Au
(ncredere (n ei! Recunoti i drepturile t"le i "le celorl"li!
Agresi*6 .ro%lem" este "t"c"t$! Drepturile t"le sunt susinute )$r$ " ine cont de drepturile
celorl"li! i "legi "cti*it"te" t" i pe " celorl"li! Ostili/ %l"me"3$/ "cu3$! Drepturile t"le sunt
m"i import"nte dec+t "le celorl"li!
.rincipii de de3*olt"re " comunic$rii "serti*e6
58
Spune NU "tunci c+nd este (nc$lc"t un drept s"u o *"lo"re person"l$! 2oti*e"3$>i
")irm"i" )$r$ (ns$ s$ te 7usti)ici > nu te scu3"N E=prim$>i opiniile person"le speci)ic i cl"r >
e*it$ )ormul$rile gener"le! Accept$ i o)er$ complimente! ;ii directN Cere )eed>%"cP > pentru
pre*enire" greelilor de interpret"re! Schim%$ discui" s"u e*it$ perso"n" "tunci c+nd nu poi
comunic" "serti*! ;$ re)eriri l" comport"mentul ne"dec*"t "l unei perso"ne cu o rem"rc$
po3iti*$! ;oc"li3$>te pe comport"ment i nu pe perso"n$ "tunci c+nd *rei s$ )"ci o rem"rc$!
Sco"te (n e*iden$ consecinele neg"ti*e "le comport"mentului s$u "supr" t"! .reci3e"3$
comport"mentul dorit/ o)er$ "ltern"ti*e comport"mentului pe c"re doreti s$ (l schim%i!
An"li3e"3$ costurile i %ene)iciile comport"mentului!
Cum s$ r$spun3i l" critic$ )$r$ s$ )ii de)ensi*@
Solicit$ m"i multe in)orm"ii! Acu3"iile "%str"cte EEti nedreptNE s"u ENiciod"t$ nu m>"i
(nelesNE )"c di)icil$ (nelegere" " cee" ce *re" interlocutorul s$>i comunice! O )ormul"re
c"re s$ solicite m"i multe in)orm"ii este ce" m"i e)icient$ "tunci c+nd i se p"re c$ eti
critic"tB de e=emplu/ o )ormul"re de genul EC"re dintre lucrurile pe c"re le>"m )$cut i se p"r
nedrepte@E s"u EC+nd "i "*ut ne*oie de "7utorul meu i eu nu i l>"m o)erit@E!
Utili3e"3$ p"r")r"3"re"! Este o metod$ (n comunic"re c"re "re rolul de " cl"ri)ic" mes"7ul pe
c"re *re" s$ (l tr"nsmit$ interlocutorul! De cele m"i multe ori o perso"n$ utili3e"3$ critic"
"tunci c+nd i se p"re c$ nu i se "cord$ su)icient$ "tenie! ."r")r"3"re" este o mod"lit"te prin
c"re perso"n" c"re )"ce critic" este "7ut"t$ s$>i comunice m"i e)icient ne*oile!
An"li3"i consecinele comport"mentului "supr" t" i "supr" lui! Anumite
comport"mente pro*o"c$ nepl$ceri pentru ceil"li/ )$r$ c" perso"n" s$ contienti3e3e "cest
lucru! Critic" nu (l "7ut$ s$ (i identi)ice sec*enele comport"ment"le pe c"re tre%uie s$ le
modi)ice! ;iec"re copil/ "dolescent s"u "dult tre%uie s$ contienti3e3e drepturile "serti*e i s$
)"c$ "pel l" ele de c+te ori este neces"r! Adultul/ p$rintele s"u pro)esorul tre%uie s$ "ccepte c$
i copii i tinerii "u "cele"i drepturi "serti*e c" i "dulii!
DREPTURILE ASERTIVE
Dreptul de " decide c"re sunt scopurile i priorit$ile person"le
Dreptul de " "*e" *"lori/ con*ingeri/ opinii proprii
Dreptul de " nu te 7usti)ic" i " nu d" e=plic"ii pri*ind *i"" t"
Dreptul de " spune celorl"li cum "i dori s$ se comporte cu tine
Dreptul de " te e=prim" )$r$ s$>' r$neti pe cel$l"lt
Dreptul de " spune NU/ NU A?IU/ NU FNELEG s"u NU 2J IN?ERESEAKJ
Dreptul de " cere in)orm"ii i "7utor
Dreptul de " )"ce greeli/ de " te r$3g+ndi
Dreptul de " )i "ccept"t c" imper)ect
Dreptul de " "*e" uneori per)orm"ne m"i sc$3ute dec+t poteni"lul t$u
Dreptul de " "*e" rel"ii de prietenie cu perso"ne cu c"re te simi con)ort"%il
Dreptul de ">i schim%" prietenii
59
Dreptul de ">i de3*olt" *i"" "" cum (i doreti!
Ta/'l 9... S)'na$iu %' "o%i6i)a$' a )o"po$ta"'nt'lo$ nona&'$tiv'
D >%'&)$i'@H E >'Gp$i"@H S >&p')i6i)@H C >)on&')in!'@ >Ra8o&H 1FF1@
2etode "dec*"te 2etode ne"dec*"te
D
e
s
c
r
i
e
Descrie n mod o%iecti* comport"mentulB
Utili3e"3$ termeni simpli/ concrei n
e=prim"reB
Descrie timpul/ locul i )rec*en"
comport"mentuluiB
Descrie comport"mentul/ nu moti*ele
"cestui"!
Descrie re"ci" t" emoion"l$
;olosete termeni "%str"ci/ *"gi
Gener"li3e"3$6 _?ot timpul )"ci ""N]
Identi)ic$ moti*ele comport"mentului s"u
inteniile celuil"lt
E
=
p
r
i
m
$
E=prim$>i emoiileNB
E=prim$>i emoiile )$r$ s$ )"ci 7udec$i
"supr" celuil"ltN
E=prim$>i emoiile ntr>o m"nier$
po3iti*$N
;oc"li3e"3$>te "supr" comport"mentului
i nu "supr" perso"neiN
Ne"g$ emoiile
Decl"ne"3$ e=plo3ii emoion"le
E=prim$ emoiile ntr>o m"nier$ neg"ti*$/
7udec nd interlocutorul
At"c$ perso"n" i nu comport"mentul ei
S
p
e
c
i
)
i
c
$

Solicit$ schim%"re" comport"mentului
Solicit$ o schim%"re sec*eni"l$
Solicit$ un" s"u cel mult dou$ schim%$ri
comport"ment"le
Speci)ic$ comport"mentele concrete c"re
tre%uie modi)ic"te
Solicit$ schim%"re" comport"mentului
c"re po"te )i schim%"t/ pentru c"re
interlocutorul "re resurse de schim%"re
Speci)ic$ ce comport"ment eti dispus s$
schim%i pentru " )"cilit" comunic"re"
Se )"c num"i "lu3ii l" schim%"re"
comport"mentului
Solicit$ o schim%"re pre" m"re
Solicit$ pre" multe schim%$ri
Solicit$ schim%$ri de c"r"cter s"u person"lit"te
Ignor$ ne*oile celuil"lt
Consider$ c$ num"i cel$l"lt tre%uie s$ se
schim%e
5:
C
o
n
s
e
c
i
n

e
Speci)ic$ cl"r consecinele
comport"mentului
O)er$ o nt$rire po3iti*$ pentru
schim%"re" comport"mentului
St"%ilete nt$rire" "dec*"t$ perso"nei i
comport"mentului
St"%ilete o nt$rire "dec*"t$ pentru "
menine schim%"re" comport"mentului
St"%ilii consecinele neg"ti*e "le
comport"mentului inde3ir"%il
Nu o)eri nicio recompens$ schim%$rii
comport"mentului
Utili3e3i pede"ps" "supr" interlocutorului
St"%ileti recompense n )uncie de ne*oile t"le
St"%ileti recompense ne"dec*"te perso"nei i
comport"mentului
;oloseti "menin"re" c" metod$ de schim%"re "
comport"mentului

E=emple de "cti*it$i de comunic"re pr"ctic"te l" cl"s$6
'! .re3ent"i c+te*" mes"7e i solicit"i ele*ilor s$ note3e r$spunsurile p"si*e/ "gresi*e i
"serti*e l" "ceste mes"7e! E=erciiul se po"te re"li3" pe grupe de 1>5 ele*i/ dup$ c"re )iec"re
grup$ (i pre3int$ r$spunsurile! C+te*" e=emple de mes"7e6
E.rietenul t$u )ume"3$ i te ro"g$ i pe tine s$ )ume3i cu el!E/ Ei>"i cump$r"t o %lu3$
pre)er"t$ i o%ser*i c$ prieten" t" o po"rt$ )$r$ s$ te )i (ntre%"t!E EColegul t$u (i i" m+nc"re"
din ge"nt$ )$r$ s$ (i ce"r$ *oie d"r ie (i este )o"rte )o"me!E/ EAi st"%ilit c$ mergei cu
colegii l" )ilm l" o "numit$ or$ i 3i/ d"r ei "u modi)ic"t (ntre timp 3iu" )$r$ s$ te "nune i pe
tine! ?u "i )ost l" d"t" st"%ilit$ inii"l i "i "tept"t dege"%"! Ce )"ci@E
R$spunsul p"si*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R$spunsul "gresi*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R$spunsul "serti*6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,! (mp$rii ele*ii (n grupe de 1>5 perso"ne/ c"re s$ "i%$ s"rcin" de re"li3"re " unor mes"7e
*er%"le p"si*e/ "gresi*e i "serti*e! Aceste mes"7e pot )i6 mes"7ul unui ro%ot tele)onic/ o
recl"m$ pu%licit"r$/ un protest etc!
-! E*"lu"re" stilului de comunic"re p"si*/ "gresi*/ "serti* prin complet"re" chestion"rului de
"serti*it"te! R$spunsurile de discut$ (n grup m"re i se "n"li3e"3$ )iec"re item din chestion"r
prin e*"lu"re" %"rierelor (n comunic"re" "serti*$ *e3i i )i" '5 din "ne=e pentru e=erciii de
)"cilit"re " comunic$rii (ntre ele*i i e=erciiile pre3ent"te (n c"pitolul -!1&!

Chestion"r de "serti*it"te
'! .ot s$>mi e=prim cinstit sentimentele!
,! .ot s$ spun NU )$r$ s$ m$ "cu3 s"u s$ m$ simt *ino*"tI$!
-! .ot s$ recunosc c+nd sunt sup$r"tI$!
0! (ncerc s$ g$sesc c"u3" sup$r$rii mele!
1! Atept s$ cunosc to"te )"ptele (n"inte de " lu" o deci3ie!
8<
5! ECriticE comport"mentul unei perso"ne i nu perso"n"!
8! (mi "sum respons"%ilit"te" pentru sentimentele mele (n loc s$ (n*inuiesc pe "lii!
9! Reuesc s$>mi e=prim "t+t sentimentele po3iti*e c+t i pe cele neg"ti*e! D" INu
:! C+nd spun cum m$ simt/ nu>i 7ignesc pe ceil"li!
'<! C+nd nu sunt de "cord cu "ltcine*" nu u3e3 de "gresiuni *er%"le!
''! Reuesc s$ g$sesc soluii pentru pro%leme i nu st"u s$ m$ pl+ng!
',! Respect drepturile celorl"li c+nd mi le e=prim pe "le mele!
De)icitul de comunic"re i riscul pentru suicid l" copii i "dolesceni
Suicidul l" copii i "dolesceni este o pro%lem$ gr"*$ cu c"re se con)runt$ societ"te"
Ace"st$ pro%lem$ este m"i puin "%ord"t$ de "duli i co"l$ pentru c$ se consider$ c$
mo"rte" nu este un su%iect "ccesi%il copiilor i "ceti" nu "u moti*e s$ (i dore"sc$ mo"rte"!
(n contr"dicie cu "ceste con*ingeri i "titudini stereotipe/ num$rul copiilor i "dolescenilor
c"re comit "cte suicid"re este din ce (n ce m"i m"re! De e=emplu/ (n SUA suicidul repre3int$
" trei" c"u3$ de mort"lit"te l" grupul de *+rst$ '1>,0 "ni i " 3ece" c"u3$ de mort"lit"te l"
grupul de *+rst$ <>'0 "ni! Alte d"te "r"t$ c$ (n SUA sunt '9 sinucideri reuite pe 3i l"
"dolesceni i 18 tent"ti*e de suicid pe or$! R"t" sinuciderilor su% '< "ni este (n cretere i
de*ine o pro%lem$ m"7or$ " progr"melor de pre*enie! Ai (n "r" no"str$ r"t" sinuciderilor (n
r+ndul "dolescenilor " crescut "l"rm"nt de mult! D"torit" "cestui )enomen s>"u de3*olt"t
progr"me de pre*enie/ centre comunit"re de consiliere pentru copii i "dolesceni/ consiliere
prin tele)on E?ele)onul Al%"struE progr"mV de3*olt"t de Zorld 4ision Clu7&/ grupuri de
suport pentru copiii i "dolescenii c"re "u "*ut tent"ti*e de suicid! De3*olt"re" "%ilit$ilor de
comunic"re i "%ord"re "dec*"t$ " situ"iilor de cri3$ pre*ine "dopt"re" unor metode gr"*e
de Ere3ol*"reE " "cestor situ"ii! Este import"nt c" )"mili" i co"l" s$ contienti3e3e "ceste
"specte i s$ p"rticipe l" progr"mele de pre*enie org"ni3"te de psihologii col"ri i de
"soci"iile non>gu*ern"ment"le! In)orm"re" ele*ilor pri*ind "ceste tipuri de ser*icii pe c"re
le o)er$ comunit"te" este )o"rte import"nt$ (n pre*enie!
;"ctorii implic"i (n suicid6 ;"ctorii cu poteni"l suicid"r crescut sunt6
D )"ctori )"mili"li6 rel"iile con)lictu"le (n )"milie/ )"milii de3%in"te i de3org"ni3"te/ "%u3uri
(n )"milie "%u3 emoion"l/ )i3ic/ negli7"re/ "%u3 se=u"l&/ di*orul/ mo"rte" unei perso"ne
"propi"te! Unele studii "r"t$ c$ modelul p"rent"l po"te )i un" dintre c"u3ele suicidului prin
(n*$"re" de c$tre copil " "cestei mod"lit$i de re3ol*"re " pro%lemelor > suicidul! Alte studii
(ns$ susin )"ptul c$ este *or%" de (n*$"re" unui model gener"l/ de)ectuos de re3ol*"re "
situ"iilor de cri3$!
D per)orm"nele col"re6 notele "u de*enit unul din princip"lele moti*e pentru c"re copiii i
"dolescenii recurg l" suicid! .resiune" )"miliei i " colii prin st"nd"rde ir"ion"le impuse (l
determin$ pe copil s$ re3ol*e EeeculE prin suicid > ESunt un r"t"t i un prost i ni>"m
de3"m$git p$rinii i pro)esorii "" c$ nu m"i "re nici un sens s$ tr$iesc!QQQQ
8'
D stresorii soci"li6 lips" "%ilit$ilor de comunic"re/ de e=prim"re emoion"l$/ de rel"ion"re
sunt )"ctori import"ni (n cretere" riscului suicid"r! Studiile rele*$ )"ptul c$ un procent
import"nt de copii recurg l" suicid c" o mod"lit"te de E)ug$E )"$ de "titudine" neg"ti*$ "
colegilor umilire )i3ic$ i *er%"l$&! .ro%lem" pe c"re o ridic$ "ceste c"3uri este )"ptul c$
m"ss>medi" le pre3int$ c" pe nite Esinucideri r"ion"leE s"u "cte 7usti)ic"te! Ace"st$
"titudine pune (n pericol *i"" "ltor copii ")l"i (n situ"ii simil"re i c"re "r pute" opt" i ei
pentru suicid c" soluie pentru pro%lemele lor de rel"ion"re i "d"pt"re
! D )"ctori indi*idu"li6 emoion"li Y sentimentul de singur$t"te/ depresi"/ ne"7utor"re"/ lips"
de sper"n$/ de stres emoion"lB cogniti*i > lips" "%ilit$ilor de re3ol*"re de pro%leme i "
str"tegiilor de coping "d"pt"ti*B comport"ment"li > consum de su%st"neB de s$n$t"te > %oli
termin"le/ psihop"tologie gr"*$!
Comport"mentul suicid"r este un semn"l de "l"rm$! Recuno"tere" copiilor cu risc suicid"r
este )o"rte di)icil$! Studiile "u identi)ic"t c+i*" indic"tori "i "cestui"6
'& decesul unui p$rinte s"u perso"n$ semni)ic"ti*$ (n"inte de *+rst" de ', "niB
,& comunic"re de)ectuo"s$ (n )"milieB
-& lips" "%ilit$ilor de re3ol*"re de pro%lemeB
0& perio"de de stres "cut i lips" resurselor cogniti*e i emoion"le pentru " le dep$i! Copiii
e=prim$ (ntr>un mod incert i necl"r inteniile lor/ cee" ce )"ce di)icil$ semn"l"re" pro%lemei!
?otui sunt "numite indicii l" c"re tre%uie s$ )ie "teni pro)esorii>consilieri i p$rinii #rent/
'::1& 6
"& o tent"ti*$ "nterio"r$ de suicid/ muli "duli cred c$ d"c$ copilul " trecut printr>o tent"ti*$
de suicid nu *" m"i (ncerc" (nc$ o d"t$/ d"torit$ e=perienei durero"se " recuper$rii! Cine "
"*ut o tent"ti*$ de suicid pre3int$ un risc crescut de " o repet"! Este import"nt c" "dulii s$
)ie "teni i l" "lte tent"ti*e m"i puin e*idente/ cum "r )i (n)omet"re" s"u consumul "%u3i*
de su%st"ne!
%& "menin"re" cu sinucidere"6 mes"7ele de genul Enu *re"u dec+t s$ nu m"i )iu pe lume"
"st"E/ s"u m"i e="cte E"r )i mult m"i %ine pentru toi s$ morE tre%uie lu"te (n serios i
"n"li3"te moti*ele "cestor ")irm"ii! Este momentul c" "dulii s$>i "n"li3e3e modul de
comunic"re cu copilul i s$ g$se"sc$ )orme de o)erire de suport pentru copil! Nici (ntr>un c"3
nu este recom"nd"t$ "menin"re" copilului cu o pede"ps$ pentru "cele mes"7e!
c& depresi"6 o m"re di)icult"te (n c"3ul "cestei situ"ii este c$ "dulii nu recunosc simptomele
unei depresii l" copii d"torit$ )"ptului c$ depresi" este consider"t$ o pro%lem$ " "dulilor!
Indic"torii unei st$ri depresi*e l" copii sunt6 tul%ur$ri "le comport"mentului "liment"r > cel
m"i )rec*ent "p"re lips" po)tei de m+nc"reB tul%ur$ri de somn > di)icult$i de "dormire/
insomnii/ somn e=cesi* )$r$ regul"rit"teB sc$dere" c"p"cit$ii de concentr"re/ sc$dere"
per)orm"nelor col"reB o st"re de "p"tie i lips$ de energie/ de3interes pentru "cti*it$ile
8,
pl$cute "nteriorB "uto%l"m"re e=cesi*$/ tristee/ o%ose"l$ "ccentu"t$/ pro%leme
comport"ment"le l" co"l$! .re3en" "cestor semne pe o perio"d$ de minim dou$ s$pt$m+ni
tre%uie s$ determine "dultul s$ ce"r$ "7utorul unor speci"liti psihologului col"r/ c"%inetelor
de consiliere psihologic$&!
d& *or%esc despre mo"rte s"u sunt preocup"i de mo"rte/ orice interes neo%inuit leg"t de
mo"rte prin discuii/ desene/ poe3ie/ mu3ic$/ postere tre%uie s$ constituie un moti* de
(ngri7or"re i un prete=t de " discut" cu copilul s"u "dolescentul despre "ceste su%iecte i
moti*ele pentru c"re este preocup"t de "ceste teme! Studiile "u "r$t"t c$ o tem$ )rec*ent$ (n
preocup$rile copiilor c"re "u "*ut ulterior o tent"ti*$ de suicid este pro%lem" terorismului/
r$3%oiului s"u " misiunilor suicid"re P"miP"3e&!
e& i3ol"re" de prieteni i )"milie/ i3ol"re" este un semn "l unei st$ri de ne)ericire s"u de
durere " copilului! 2uli copii i "dolesceni c"re se g+ndesc l" suicid nu comunic$ cu
prietenii s"u )"mili" pentru " nu>i sup$r" s"u (ntrist"! Este recom"nd"t c" (n c"drul orelor de
consiliere/ pro)esorul s$ (n*ee ele*ii s$ solicite "7utor "tunci c+nd simt c$ nu pot *or%i cu
perso"nele "propi"te! O)erire" in)orm"iilor despre ser*iciile de consiliere este )o"rte util$
pentru ele*i! .osi%ili indic"tori "i unor pro%leme "r )i6 comport"ment de i3ol"re e=cesi*$ i
ne"dec*"t cu stilul copilului/ renun"re" i e*it"re" p"rticip$rii l" "cti*it$ile soci"le cu
prietenii i )"mili"/ di)icult$i de " p$r$si c"s"!
)& tul%ur$ri comport"ment"le6 st"re" de nemulumire " copiilor i "dolescenilor se m"ni)est$
de cele m"i multe ori prin "numite comport"mente cum "r )i6 schim%$rile %rute de
comport"ment/ )ug" de "c"s$/ chinuire" "nim"lelor/ "gresi*it"te )i3ic$ i *er%"l$ lo*ire"
repet"t$ " )r"ilor s"u prietenilor de 7o"c$/ "cte de distrugere " unor %unuri l" co"l$ s"u din
"lte locuri pu%lice&! .edepsire" "cestor copii d"torit$ comport"mentelor pe c"re le m"ni)est$
duce l" "ccentu"re" sentimentului de ne)ericire i l" implic"re" lui tot m"i mult (n pl"nul de
sinucidere! Adulii nu tre%uie s$ uite c$ (ntotde"un" comport"mentul "re o )uncie i
identi)ic"re" ei este primul p"s (n schim%"re" comport"ment"l$!
g& "%u3ul de su%st"ne6 "%u3ul de su%st"ne este un )"ctor de risc pentru suicid! Studiile "r"t$
c$ un num$r m"re de copii i "dolesceni "u consum"t "lcool s"u droguri (n"inte de "ctul de
suicid! (n consecin$ este )o"rte import"nt c" (n pre*eni" consumului de su%st"ne s$ se
"ccentue3e i "cest "spect! .entru p$rini consumul de su%st"ne tre%uie s$ )ie un semn"l de
"l"rm$ c$ ce*" nu este (n regul$ cu copilul lor!
h& suicidul s"u mo"rte" recent$ " unei perso"ne semni)ic"ti*e6 suicidul s"u mo"rte" unei
perso"ne "propi"te este un )"ctor de risc! Un c"3 m"i speci"l d"r c"re tre%uie lu"t (n
consider"re este suicidul (n m"s$ din moti*e religio"se s"u )iloso)ice! Unele mes"7e
tr"nsmise de m"ss>medi" sunt )o"rte periculo"se pentru c$ pre3int$ c"3urile de suicid (n m"s$
c" o m"ni)est"re " unor con*ingeri religio"se s"u )iloso)ice!
i@ $'nun!a$'a la o/i')t'l' %' valoa$' ;i $'ali3a$'a planului 6inal6 (n "ce"st$ situ"ie
p$rinii tre%uie s$ "cione3e imedi"t i s$ solicite "7utorul speci"litilor Unul dintre
o%st"colele cele m"i import"nte (n pre*eni" suicidului este e=isten" unor con*ingeri
8-
i "titudini eron"te )"$ de suicid! Adulii consider$ mo"rte" l" copii (n gener"l
"ccident"l$/ i"r "tunci c+nd se produce tent"ti*" de suicid/ )"mili" "scunde suicidul d"torit$
stigmei soci"le birchner/ ,<<<&! Unul dintre o%iecti*ele progr"melor de pre*enie l" ni*el
comunit"r este "ccept"re" suicidului c" o pro%lem$ re"l$ " copiilor i "dolescenilor!
Cele m"i )rec*ente mituri "soci"te cu suicidul l" copii i "dolesceni6
D Copil$ri" i "dolescen" sunt perio"de )ericite din *i"$/ lipsite de gri7i i (n c"re e=ist$
do"r pro%leme minore de "d"pt"re Este eron"t s$ credem c$ *+rst" copil$riei (i prote7e"3$ pe
"ceti" de pro%leme i tr"ume! E=ist$ o multitudine de pro%leme cu c"re se con)runt$ copiii i
pentru c"re nu sunt (nc$ preg$tii s$ )"c$ )"$ > mo"rte" unor perso"ne semni)ic"ti*e/
"%u3urile emoion"le/ )i3ice s"u se=u"le/ *iolen" "dulilor/ rigidit"te" st"nd"rdelor impuse de
"dult/ consumul de su%st"ne! Este )o"rte greu pentru o )"milie s$ (i prote7e3e copilul )"$ de
"t+te" pro%leme/ este deci optim s$>i (n*$$m pe copii s$ )"c$ )"$ "d"pt"ti* situ"iilor de
cri3$!
D Cei c"re *or%esc despre sinucidere nu recurg l" e"! 2es"7ele de tipul E2"i %ine mor !!!E s"u
EA *re" s$ mor od"t$NE po"te (nsemn" )"ptul c$ o "numit$ situ"ie este )o"rte dr"m"tic$
pentru copil s"u "dolescent! Este )o"rte import"nt c" "dultul s$ (l "sculte pe copil i s$
(ncerce s$ comunice c+t m"i mult! Este greu s$ st"%ileti gr"*it"te" situ"iei! Ignor"re"
"cestor posi%ile semn"le po"te "*e" e)ecte dr"m"tice! Studiile "r"t$ c$ m"7orit"te" copiilor i
"dolescenilor c"re s>"u sinucis "u *or%it despre mo"rte i "u )$cut ")irm"ii despre dorin"
lor de ">i pune c"p$t *ieii! Ast)el c$ orice mes"7 de "cest gen "soci"t cu "lte modi)ic$ri
comport"ment"le tre%uie s$ constituie un moti* pentru "cord"re" unei "tenii deose%ite
copilului i solicit"re" "7utorului unui consilier s"u psiholog!
D Cei c"re "u tent"ti*e de suicid nu *or dec+t s$ "tr"g$ "teni"! 2uli "duli "u con*ingere"
c$ suicidul l" copiii i "dolesceni este o )orm$ de " "tr"ge "teni" i c$ (n re"lit"te ei nu
doresc s$ (i i" *i""! Orice tent"ti*$ de suicid este un semn "l"rm"nt "l unei pro%leme i
tr"t"re" "cestei" cu super)ici"lit"te este o gr"*$ ero"re c"re po"te s$ (i )"c$ pe copii i
"dolesceni m"i con*ini c$ nu sunt (nelei i "ccept"i! (n consecin$ ei r$m+n l"
con*ingere" c$ suicidul este singur" mod"lit"te de " sc$p" de disper"re" i lips" de sper"n$
resimit$!
D Este su)icient c" o"menii s$ *"d$ p"rte" %un$ " *ieii i se *or simi m"i %ine! .entru o
perso"n$ c"re "re inteni" de suicid "ce"st$ ")irm"ie po"te "gr"*" situ"i" i duce l"
"ccentu"re" con*ingerii c$ cee" ce simte i crede este in"dec*"t/ )iind o )orm$ de in*"lid"re!
Copiii i "dolescenii "u di)icult$i (n pl"ni)ic"re" *iitorului i (n (nelegere" )"ptului c$ ne
schim%$m (n perm"nen$ modul de percepere " *ieii d"torit$ e=perienele pe c"re le "*em
3ilnic! A>i spune unui copil s"u "dolescent c$ Em+ine lucrurile *or "r$t" "lt)elE nu )"ce dec+t
s$>i "d+nce"sc$ sentimentul de i3ol"re i (nsingur"re! n "ceste momente ei nu se pot g+ndi l"
*iitor/ ci do"r l" pre3ent!
D Copiii nu tiu cum s$ se sinucid$ i nici nu "u putere" neces"r$ s$ o )"c$! n gener"l/ "dulii
cred c$ mo"rte" nu este (nele"s$ de copii c" un "ct )in"l i ire*ersi%il i c$ ei nu tiu cum se
80
po"te muri! O "lt$ idee eron"t$ este c$ tent"ti*" de suicid " )ost un "ccident i c$ inteni" de
suicid nu " e=ist"t de )"pt! Studiile "r"t$ (ns$ c$ "dolescenii i chi"r i copiii tiu )o"rte %ine
cum pot s$>i i" *i""/ unii dintre ei "u pl"nuri )o"rte el"%or"te cu pri*ire l" suicid! Se
recom"nd$ p$rinilor i "dulilor s$ in*estighe3e cu "tenie orice E"ccidentE prin c"re copiii
i> "u pus *i"" (n pericol!
D Cei c"re se sinucid sunt %oln"*i psihici! L" )el c" i (n c"3ul "dulilor/ m"7orit"te"
perso"nelor cred c$ copiii i "dolescenii c"re recurg l" sinucidere sunt perso"ne cu tul%ur$ri
psihice gr"*e! Studiile "r"t$ (ns$ c$ procentul celor c"re se sinucid i c"re "u o tul%ur"re
psihic$ este mult m"i mic dec+t s>"r crede! C"u3ele suicidului sunt comple=e i mult di)erite
de percepi" o%inuit$ " o"menilor! .$rinii c"re "u un copil ce " "*ut o tent"ti*$ de suicid nu
recunosc "cest lucru m"i "les d"torit$ con*ingerilor eron"te despre suicid i din te"m"
stigmei soci"le pe c"re o implic$ suicidul! Rolul colii i "l progr"melor comunit"re este
)o"rte import"nt (n contr"c"r"re" mes"7elor ne"dec*"te din m"ss>medi"!
D In c"3ul copiilor i "dolescenilor c"re recurg l" suicid/ p$rinii sunt singurii respons"%ili!
2"7orit"te" p$rinilor se %l"me"3$ pentru pro%lem" copilului lor i cred c$ num"i ei sunt
*ino*"i pentru "ce"st$ situ"ie/ m"i "les c$ societ"te" nu este educ"t$ i "re tendin" de
(n*ino*$ire " p$rinilor! Studiile "r"t$ (ns$ c$ p$rinii sunt de o%icei ultimii c"re identi)ic$
semnele unui *iitor "ct suicid"r! De cele m"i multe ori copilul (nce"rc$ s$>i prote7e3e i s$>i
e=clud$ din pro%lemele s"le! Rolul pre*eniei prin discuiile cu colegii despre "cest su%iect
po"te )i )o"rte import"nt m"i "les (n ">i )"ce pe copii i "dolesceni s$>i (mp$rt$e"sc$ ideile
despre suicid!
D C+nd un copil s"u "dolescent cu depresie (ncepe s$ se simt$ m"i %ine (nse"mn$ c$ perio"d"
de cri3$ " trecut! Contr"r p$rerilor comune/ riscul suicid"r l" o perso"n$ cu depresie este mult
m"i m"re (n perio"d" (n c"re este perceput de ceil"li c$ este m"i %ine! ?ocm"i (n "ce"st$
perio"d$ copilul s"u "dolescentul dispune de energi" neces"r$ pl"ni)ic$rii unui "ct suicid"r!
G$sire" "cestei soluii e=treme (i )"ce s$ se simt$ m"i %ine i m"i linitii! .$rinii tre%uie s$
)ie "teni l" "ceste semne c"re "r pute" )i un indiciu )"ls de recuper"re!
D Inger"re" "numitor su%st"ne "lcool/ droguri/ tr"nchili3"nte& Ere3ol*$E pro%lemele i
reduce riscul suicid"r! Consumul de "lcool s"u droguri "ccentue"3$ st$rile neg"ti*e i cresc
riscul de suicid! 2uli "dolesceni s"u copii (ns$ cred c$ tr"nchili3"ntele/ "lcoolul s"u
drogurile (i )"ce s$ uite de pro%leme! Ele (ns$ "gr"*e"3$ st$rile depresi*e! In conclu3ie/
suicidul nu tre%uie s$ )ie un su%iect t"%u pentru )"milie i co"l$! A nu discut" despre o
pro%lem$ nu implic$ disp"rii" ei! Din ne)ericire/ d"tele epidemiologice con)irm$ "cest )"pt!
Capitolul :
RE=OLVAREA DE PROELEME
:.1. Con)'ptul %' p$o/l'"
Re3ol*"re" de pro%leme este un" dintre cele m"i import"nte "%ilit$i (n de3*olt"re"
person"l" " copiilor i "dolescenilor! Ace"st$ "%ilit"te le permite ele*ilor s$ )"c$ )"$ (ntr>un
mod "d"pt"ti* situ"iilor de cri3$/ s$ i" deci3ii respons"%ile i s$ e*ite implic"re" (n
81
comport"mente de risc! 2ulte dintre comport"mentele de risc "u c" )uncie Ere3ol*"re"E
pro%lemelor emoion"le i " con)lictelor (ntr>un mod tot"l ne"d"pt"ti*! Acest model de
"%ord"re " pro%lemelor (i )"ce pe tineri s$ )ie nepreg$tii pentru situ"iile de *i"$ i s$ "dopte
comport"mente neg"ti*e/ de risc pentru s$n$t"te" lor ment"l$ i )i3ic$! De3*olt"re" "%ilil$ii
de re3ol*"re " pro%lemelor (i (n*"$ pe copii i "dolesceni s$ re3ol*e situ"iile dilem"tice
(ntr>un mod c"re s$ le prote7e3e c"lit"te" *ieii! (n consecin$/ de3*olt"re" "%ilit$ilor
re3oluti*e st$ l" %"3" de3*olt$rii person"le stim$ de sine/ comunic"re/ deci3ie/ pl"ni)ic"re"
*ieii i c"rierei& i pre*enirii comport"mentelor de risc )um"t/ consum de "lcool/ droguri/
p"si*it"te/ "gresi*it"te/ suicid&!
Cel m"i "dese"/ pro%lem" este de)init$ c" di)eren" (ntre st"re" curent$ i o st"re
dorit$/ di)eren$ nedep$it$ spont"n d"torit$ e=istenei unor impedimente 2icle"/ ':::&!
Discrep"n" dintre st"re" curent$ i ce" dorit$ este gener"t$ de e=isten" unor o%st"cole c"re
pot include "t+t c"r"cteristici o%iecti*e condiii )i3ice/ soci"le etc&/ c+t i c"r"cteristici
su%iecti*e e=pect"ne nere"liste/ "%sen" in)orm"iilor&! C"r"cteristicile proprii "le pro%lemei
pot induce "lte situ"ii pro%lem"tice di)icult"te" s"u gr"*it"te" (n sine " pro%lemei&!
Situ"i" pro%lem"tic$ implic$ g$sire" unei soluii s"u opt"re" (ntre m"i multe soluii
posi%ile! Alt)el spus/ re3ol*"re" de pro%leme presupune lu"re" unei deci3ii! Orice pro%lem$
conine trei elemente de %"3$6 d"tele s"u st"re" curent$ cde e=emplu/ o dorin$ ne(mplinit$&/
scopul s"u st"re" dorit$ (mplinire" dorinei& i restriciile impuse c"re ghide"3$ "legere"
deci3iei de re3ol*"re!
/roblemele pot fi clasificate %n funcie de gradul de definire sau structur* de
specificitate i de importan Le7inei/ '::0&!
5up gradul de definire e=ist$ pro%leme /in' de)inite (n c"re sunt speci)ic"te to"te cele trei
elemente de e=emplu/ E.+n$ "cum "m mers l" discotec$! A dori s$ merg m"i des/ de cel
puin , ori pe lun$! Nu pot re"li3" "cest lucru (ntruc+t p$rinii nu (mi d"u *oie/ nu "u
su)icieni %"ni!E&/ pro%leme sl"% de)inite ce implic$ "%sen" unor componente s"u lips" de
cl"rit"te " unor" dintre ele spre e=emplu/ EA *re"@s$ )iu )ericit to"t" *i""!E&! Copilul i
"dolescentul tre%uie (ncur"7"t (n iden7)ic"re" c"t m"i cl"r$ " elementelor unei situ"ii
pro%lem"tice! Cu c+t "ceste elemente sunt m"i %ine de)inite cu "t+t m"i uor se *or g$si
soluii de re3ol*"re! .ro%lemele sl"% de)inite *or conduce l" soluii re3oluti*e necl"re s"u *or
persist" prin "%sen" reperelor re3oluti*e!
Dup$ gr"dul de speci)icit"te sunt pro%leme speci)ice E2"m" mi>" d"t do"r '< mii/ i"r
eu "m ne*oie de o sum$ m"i m"re de %"ni!E& i pro%leme gener"le E2ereu "m ne*oie de m"i
muli %"ni!E&! Este recom"nd"t s$ lu$m (n c"lcul con)runt"re" cu pro%leme speci)ice/
punctu"le! .ro%lemele gener"le pot duce l" preocup$ri sterile i (ngri7or$ri de lung$ dur"t$/
r"reori "*+nd soluii punctu"le! .ro%lem" gener"l$ po"te )i segment"t$ (n pro%leme speci)ice
(n )uncie de c"u3"lit"te" lor!
Dup$ criteriul import"nei/ e=ist" pro%leme minore E2i>"m uit"t ce"sul l" prieten"
me"!E& i pro%leme m"7ore EAm pierdut tot ce "*e"m m"i scump (n *i"$!E&! E*"lu"re"
85
tipului de pro%lem$ este un proces indi*idu"l! .ro%lemele sunt intrinseci *ieii psihice i
soci"le/ i"r recepti*it"te" l" ele )"cilite"3$ o "d"pt"re e)icient$ l" pro%lemele cotidiene!
Ignor"re"/ e*it"re" s"u neg"re" lor este "dese" "soci"t$ cu dis)uncii (n "d"pt"re i cu
sc$dere" per)orm"nelor din di)erite domenii! De e=emplu/ d"c$ un ele* (i ignor$ "%ilit$ile
soci"le sc$3ute/ "cest )"pt po"te "*e" consecine neg"ti*e de lung$ dur"t$ cum "r )i lips"
prietenilor s"u i3ol"re" soci"l$! Recuno"tere" e=istenei unor pro%leme c" mod"lit"te de
de3*olt"re " unor "%ilit$i s"u competene modi)ic$ perspecti*" "supr" con*ingerii c$ " "*e"
pro%leme "re num"i consecine neg"ti*e! Situ"i" pro%lem"tic$ nu m"i tre%uie *$3ut$ c" o
lips$ de "%ilit$i/ ci c" o situ"ie norm"l$ de *i"$!
Et"pele di)erite "le de3*olt$rii cogniti*e/ emoion"le i soci"le implic$ con)runt"re" cu
tipuri di)erite de pro%leme " c$ror re3ol*"re )"cilite"3$ dep$ire" st"diului respecti* i
promo*e"3$ de3*olt"re" person"l$! Spre e=emplu/ "%ilit$ile de " )"ce )"$ presiunii grupului
contri%uie l" contur"re" i de3*olt"re" "titudinilor "serti*e person"le!
:.(. P$o)'&ul $'3olutiv
.rocesul de re3ol*"re de pro%leme presupune p"rcurgere" "numitor p"i n *edere"
"tingerii st$rii dorite s"u/ m"i gener"l (n *edere" descoperirii mod"lit$ilor de " )"ce )"$
"d"pt"ti* e*enimentelor cotidiene! Re3ol*"re" de pro%leme presupune dou$ componente6
"titudinile )"$ de pro%lem$ i "%ilit$ile re3oluti*e/ " c$ror )orm"re "re loc (n c"drul unui
proces de (n*$"re soci"l$ .roctor/ '::1&! Cont"ctul cu e=perien" celorl"li permite "chi3ii"
i r")in"re" unor str"tegii re3oluti*e precum i )orm"re" unui "numit tip de "%ord"re i
re3ol*"re " pro%lemei! C" re3ult"t "l (n*$$rii soci"le/ procesul re3oluti* de*ine o str"tegie
gener"l$ de "d"pt"re l" di*ersele situ"ii de *i"$/ str"tegie c"re menine i promo*e"3$ st"re"
de %ine! Atitudine" )"$ de pro%lem$/ un precursor neces"r "l re3ol*$rii e)iciente/ presupune
e=isten" unui set "titudin"l )orm"t din *"lori/ con*ingeri despre lume i despre sine! Orele de
consiliere pot contri%ui l" moti*"re" ele*ului (n " recuno"te pro%lemele c" situ"ii norm"le
de *i"$/ (n ">i "sum" con)runt"re" cu pro%lem" i "ng"7"re" (n re3ol*"re" ei! 2"i mult/
consiliere" i orient"re" pot o)eri repere gener"le de (n*$"re " str"tegiilor re3oluti*e!
A%ilit"te" de re3ol*"re " pro%lemelor repre3int$ oper"ii speci)ice implic"te (n
procesul re3oluti*/ cele m"i import"nte )iind g+ndire" "ltern"ti*$/ g+ndire" "nticip"torie i
g+ndire" pl"ni)ic"t$!
G+ndire" "ltern"ti*$ repre3int$ "%ilit"te" de " gener" soluii "ltern"ti*e multiple/
dep$ind stereotipi" i rigidit"te" con*ingerii c$ o pro%lem$ "re o singur$ i unic$ soluie
ide"l$!
G+ndire" "nticip"torie const$ (n "%ilit"te" de " "nticip" consecinele pe termen scurt i
lung " "numitor situ"ii!
G+ndire" pl"ni)ic"t$ este de)init$ c" "%ilit"te" de " pl"ni)ic" o serie de "ciuni speci)ice
pentru " implement" o "numit$ soluie!
88
O/i')tiv'l' o$'lo$ %' )on&ili'$' ;i o$i'nta$' n v'%'$'a a/ilit!ilo$ %' $'3olva$' a
p$o/l'"'lo$ &unt5
D De3*olt"re" unei "titudini po3iti*e )"$ de pro%lem$!
D n*$"re" i e=ers"re" unor modele gener"le de re3ol*"re de pro%leme!
D De3*olt"re" i e=ers"re" unor "%ilit$i de re3ol*"re de pro%leme!
D n*$"re" i de3*olt"re" "%ilit$ilor re3oluti*e *or "*e" c" i consecine pre*enire"
")ecti*it$ii neg"ti*e/ " di)icult$ilor comport"ment"le/ re3ol*"re" situ"iilor curente/ rel"ii
interperson"le po3iti*e/ (ntr>un cu*+nt de3*olt"re" "rmonio"s$ " copilului i "dolescentului!
P$in)ipiil' $'3olv$ii %' p$o/l'"'
Ine)icient" (n re3ol*"re" de pro%leme este "dese" "soci"t$ cu nerespect"re" unor
principii descrise m"i 7os! Ignor"re" lor duce l" )orm"re" unei percepii neg"ti*e )"$ de
pro%leme/ " unor e=pect"ne nere"liste s"u " unor soluion$ri de3"d"pt"ti*e! Aceste principii
presupun o "%ord"re po3iti*$ " *ieii/ (n c"re omul se percepe pe sine c" o perso"n$ c"p"%il$
s$ (i re3ol*e pro%lemele i s$ (i "sume respons"%ilit"te" re3ol*$rii lor! Red$m m"i 7os cele
"pte principii "le re3ol*$rii de pro%leme #edell d Lenno= '::8&6
1. .ro%lemele sunt n"tur"le! Este import"nt c" ele*ul s$ "ccepte c$ pro%lemele sunt o
component$ norm"l$ " *ieii i c$ e=isten" unei pro%leme nu indic$ o sl$%iciune ci m"i
degr"%$ o situ"ie (n c"re (i identi)ici s)er" de "%ilit$i s"u cunotine pe c"re tre%uie s$ i>o
de3*oli! .ercepere" pro%lemei c" situ"ie ne)ire"sc$/ )"$ de c"re tre%uie s$ te "peri/ reduce
posi%ilit"te" cl"ri)ic$rii i re3ol*$rii ei!
,! 2"7orit"te" pro%lemelor pot )i re3ol*"te! Con*ingere" c$ pro%lemele nu pot )i re3ol*"te i
c$ " "*e" pro%leme/ este o sl$%iciune (i )"ce pe ele*i s$ renune l" re3ol*"re" lor (nc$ din
momentul identi)ic$rii ei! Unul din moti*ele pentru c"re se (nt+mpl$ "cest lucru este e=isten"
unui sentiment de ne(ncredere (n posi%ilit"te" re3ol*$rii pro%lemei! (n*$"re" "%ilit$ilor de
re3ol*"re de pro%leme de3*olt$ sentimentul de competen$/ de "utoe)icien$ i (ncredere (n
sine/ tr"ns)orm+ndu>se "st)el (n situ"ii de de3*olt"re person"l$!
-! Asum"re" respons"%ilit$ii pentru pro%leme! Re3ol*"re" pro%lemei presupune "sum"re"
respons"%ilit$ii pentru "ce" pro%lem$! Este greit s$ credem c$ (l "7ut$m pe copil s"u
"dolescent prelu+ndu>le pro%lemele/ "sum+ndu>ne respons"%ilit"te" lor i " di)icult$ilor
gener"te de pro%leme! D"c$ copilul i "dolescentul este (ncur"7"t s$ (i "sume "ce"st$
respons"%ilit"te contri%uim l" m"turi3"re" lui din punct de *edere psihologic i soci"l!
1. De)inete pro%lem" (n"inte de " "cion"! Este m"i e)icient c" "tunci c+nd "p"re o pro%lem$
ele*ul s$ )ie (n*$"t s$ o de)ine"sc$/ s$ cl"ri)ice "spectele pro%lemei/ s$ identi)ice
consecinele / priorit$ile/ "%ilit$ile s"u cunotinele pe c"re le "re/ s$ )ormule3e soluii
posi%ile i s$ le e*"lue3e! n )uncie de "ceste elemente ele*ul po"te s$ (i de3*olte un pl"n
re"list de re3ol*"re de pro%leme!
89
1! Re3ol*"re" de pro%leme (nse"mn$ s$ st"%ileti cee" ce poi s$ )"ci i NU cee" ce nu poi
)"ce! Ele*ul este (n*$"t s$ (i st"%ile"sc$ scopuri re"liste (n re3ol*"re" unor pro%leme i s$ se
)oc"li3e3e pe cee" ce de7" cuno"te s"u tie i nu pe ce nu deine cunotine s"u "%ilit$i&!
5! Soluiile tre%uie selecion"te (n )uncie de "%ilit$ile i cunotinele person"le! Select"re"
unor soluii c"re dep$esc "%ilit$ile person"le "le ele*ilor pot duce l" eecul re3ol*$rii "celei
pro%leme i sc$dere" sentimentului de competen$! Este "st)el import"nt c" pro)esorul s$
(n*ee ele*ii s$ identi)ice "cele soluii (n concord"n$ cu ni*elul lor de de3*olt"re psihologic$
ment"l$/ emoion"l$/ soci"l$&!
9. Re3ol*"re" pro%lemelor presupune respect"re" drepturilor person"le i "le celorl"li
indi*i3i! Anumite "titudini )"$ de pro%lem$ pot "*e" consecine neg"ti*e "supr" re3ol*$rii
ei/ i "nume6 renun"re" l" re3ol*"re" pro%lemei/ e*it"re" ei/ "legere" unei soluii
in"ccept"%ile pentru tine s"u "legere" unei soluii )$r$ s$ ii cont de sentimentele i drepturile
celorl"li!
Re3ol*"re" de pro%leme implic$ p"rcurgere" m"i multor et"pe! Etap'l' re3ol*$rii
depro%leme6
'! Recuno"tere" pro%lemei
Detect"re" i identi)ic"re" precoce " situ"iilor pro%lem"tice permite soluion"re"
e)icient$ su% "spectul reducerii consecinelor neg"ti*e > e)ort m"i mic/ timp m"i puin/
e*it"re" emoiilor puternice! E*"lu"re" consecinelor unei pro%leme este eseni"l$ pentru
de3*olt"re" "%ilit$ii de recuno"tere " unei pro%leme pentru e=erciii *e3i )i" '8 din
"ne=e&! Recuno"tere" pro%lemei se %"3e"3$ pe identi)ic"re" unor indici cogniti*i/
comport"ment"li iQemoion"li rele*"ni pentru e=isten" unei pro%leme .roctor/
'::1&!
Indicii cogniti*i sunt "cele cogniii s"u g+nduri c"re conin ")irm"ii ce e=prim$
e=pect"ne/ predicii/ e*"lu$ri s"u descrieri c"re trimit implicit l" e=isten" unor dorine
ne(mplinite e=!/ ESunt nemulumit pentru c$ "m lu"t not" C l" )i3ic$E/ ENu sunt (n st"re s$
)"c nimicE&! Nu orice g+nd este un indic"tor "l unei pro%leme!
C$it'$iil' )a$' pot 6i utili3at' p'nt$u a 6a)ilita i%'nti6i)a$'a p$o/l'"'i &unt5
D c"r"cterul nere"list "l cogniiei > E" dori s$ )iu cel m"i popul"r ele* din co"l$E B
D c"r"cterul neg"ti* "l cogniiei> Enu tiu s$ lucre3 pe computerEB
D "sociere" cogniiei cu o st"re gener"l$ de "git"ie s"u cu o st"re su%iecti*$ de nemulumire
> E" dori s$ (n*$ s$ (notE!
Indicii ")ecti*i sunt deose%it de rele*"ni (n situ"iile pro%lem"tice! Emoiile sunt o
p"rte constituti*$ import"nt$ " *ieii psihice! C"r"cteristicile emoiilor c" indic"tori "i unei
pro%leme const"u (n intensit"te" ridic"t$ " emoiei e=!/ )urie/ tristee/ )ric$&/ )rec*en" m"re "
"p"riiei s"le/ persisten" (n timp " tr$irii su%iecti*e i in"dec*"re" lor situ"ion"l$ Esunt trist
pentru c$ un coleg " )$cut o glum$ despre mineE&! Dup$ identi)ic"re" unei "st)el de emoii/ se
8:
identi)ic$ g+ndurile c"re "u gener"t "ce" emoie i comport"mentele "soci"te Ecolegul meu
*re" s$ m$ umile"sc$E/ respecti* Em"i %ine s$ e*it s$ *or%esc cu colegul meuE&!
Indicii comport"ment"li sunt comport"mente ne"dec*"te unei situ"ii speci)ice!
Identi)ic"re" lor se re"li3e"3$ (n )uncie de c"r"cterul ne)"mili"r "l comport"mentului de e=!/
E"titudine non*er%"l$ ostil$ )"$ de un %un colegE&/ )rec*en" crescut$ " unor comport"mente
de e*it"re Ee*it s$ merg (n or" cu prietenii pentru c$ ei cred c$ nu sunt o perso"n$
"gre"%il$E&!
Identi)ic"re" indic"torilor i (n*$"re" utili3$rii lor *" o)eri ele*ilor posi%ilit"te" de "
recuno"te r"pid o pro%lem$/ cee" ce constituie o premis$ import"nt$ pentru o re3ol*"re
e)icient$!
(. D'6ini$'a ;i 6o$"ula$'a p$o/l'"'i
De)inire" i )ormul"re" pro%lemei repre3int$ un" dintre cele m"i import"nte )"3e/
(ntruc+t de reuit" re"li3$rii ei depinde (ntreg procesul re3oluti*! Cele m"i multe eecuri (n
soluion"re" unor pro%leme se d"tore"3$ p"rcurgerii pre" r"pide i super)ici"le " "cestei
et"pe! O pro%lem$ %ine de)init$ conine in)orm"iile pri*ind componentele eseni"le "le
"cestei"6 d"tele s"u st"re" "ctu"l$/ scopurile s"u st"re" dorit$/ restriciile s"u o%st"colele! E"
permite org"ni3"re" i diri7"re" (n continu"re " coninutului procesului re3oluti*/
determin"re" "ciunilor posi%ile i e*"lu"re" e)ic"cit$ii soluiei "plic"te!
De)inire" pro%lemei este di)erit$ (n )uncie de tipul pro%lemei! (n pro%lemele
situ"ion"le di)icult$i de comunic"re/ con)licte cu colegii& )ormul"re" pro%lemei cuprinde
d"tele re3ult"te (n urm" unei "n"li3e )uncion"le! ntre%$rile c"re conduc procesul de de)inire
sunt urm$to"rele6 ECe I cu cine I unde I c+nd I c+t timp i cum s>" (nt+mpl"t@E/ EC"re " )ost
r$spunsult$u I "l "ltor"@E/ ECum te>"i simit i ce "i simit (n "cele momente i dup$ "cee"@E
.ro%lemele c"re necesit$ "numite resurse s"u "%ilit$i se pot )ormul" utili3+nd (ntre%$ri de
genul 6ECe "%ilit$i/ resurse/ in)orm"ii (mi lipsesc@E/ EC"re sunt "%ilit$ile/ cunotinele/
resursele pe c"re m$ pot %"3"@E/ ECe soluii "m (ncerc"t de7" (n re3ol*"re" "cestei
pro%leme@E/ ECe g+nduri i emoii sunt "soci"te pro%lemei@E! Descriere" o%iecti*$ " situ"iei
cuprinde r$spunsul l" (ntre%$rile6 cine/ unde/ cu cine/ ce/ cum/ c+nd/ c+t timp@ Ace"st$
descriere reducegr"dul de gener"li3"re "l pro%lemei/ tr"ns)orm+nd>o (ntr>un" speci)ic$/
punctu"l$!
Dup$ )ormul"re" scopurilor/ este )ormul"t$ propo3ii" interog"ti*$ ECum s$ re"li3e3
scopul/ dorin" person"l$@E! .entru c" r$spunsul l" "ce"st$ (ntre%"re s$ )ie unul "dec*"t/
)ormul"re" scopului tre%uie s$ respecte urm$to"rele criterii6
D s$ )ie o )ormul"re po3iti*$ s$ se )oc"li3e3e pe ce se po"te )"ce i nu pe cee" ce nu po"te )i
)$cut&B
D s$ )ie un scop re"list i "ccept"%il soci"lB
D s$ depind$ do"r de "%ilit$ile/ cunotinele i resursele ele*uluiB
D s$ )ie m$sur"%il i pl"ni)ic"t (n timp!
Str"tegi" de )orm"re " "%ilit$ilor de de)inire " pro%lemei presupune lucrul indi*idu"l i (n
9<
grup pe "numite situ"ii gener"le i niciod"t$ pe pro%lem" concret$ " unui ele* din cl"s$!
.. +'n'$a$'a &olu!iilo$ alt'$nativ'
Ace"st$ )"3$ const$ (n identi)ic"re" " c+t m"i multe idei s"u soluii po3iti*e c"re s$
m"=imi3e3e pro%"%ilit"te" de " g$si ce" m"i e)icient$ soluie! Din "cest moti* este
recom"nd"t$ gener"re" " cel puin trei soluii! 2etodele utili3"te pentru m"=imi3"re"
num$rului de soluii gener"te sunt %r"instormingul/ modi)ic"re" c"drului de re)erin$ i
"dopt"re" (mprumut"re"& unei soluii de l" o pro%lem$ simil"r$!
#r"instormingul se %"3e"3$ pe dou$ principii6 "cel" "l c"ntit$ii c+t m"i multe idei& i
cel "l suspend$rii 7udec$ii e*"lu"ti*e pe termen scurt este "ccept"t$ orice idee/ chi"r i cele
c"re p"r nerele*"nte&! Aplic"re" lor permite dep$ire" rigidit$ii/ stereotipiei i g+ndirii
con*ergente )oc"li3"t$ pe o singur$ soluie&!
2odi)ic"re" c"drului de re)erin$ presupune e*"lu"re" i interpret"re" pro%lemei dintr>
un "lt punct de *edereB " pri*i pro%lem" prin "lte ElentileE/ " schim%" Er"m"E de (nc"dr"re "
pro%lemei s"u " *ede" pro%lem" cu E"li ochiE po"te s$ modi)ice tot"l perspecti*" "supr" ei!
mprumut"re" unei soluii de l" o pro%lem$ simil"r$ re3ol*"t$ (n situ"ii "nterio"re!
Apel"re" l" e=perien" "ltor perso"ne permite "chi3ii" unor soluii " c$ror e)ic"cit"te " )ost
pro%"t$ "nterior de c$tre o "lt$ perso"n$! ?r"ns)erul soluiei prin "n"logie )"ce "pel l"
e=perien" "nterio"r$ " su%iectului/ (n c"re " re3ol*"t cu succes pro%leme simil"re! ?otui/
"ce"st$ metod$ necesit$ o "numit$ prec"uie! Cel m"i "dese"/ ele*ii se opresc l" soluii
"nterio"re/ pe c"re le "plic$ repetiti*/ )orm+ndu>se o perspecti*$ (ngust$ "supr" pro%lemei! Ei
sper$ s$ dep$e"sc$ eecul printr>o "plic"re repetiti*$ i "%u3i*$ " soluiei respecti*e! Uneori
este m"i con)ort"%il s$ repei ce*" )"mili"r dec+t s$ depui e)ort pentru identi)ic"re" unor noi
soluii *i"%ile pentru nou" situ"ie!
Utili3"re" tehnicilor pre3ent"te "nterior permite gener"re" unui num$r m"re de soluii
i "st)el ieire" dintr>o "%ord"re stereotip$ " procesului re3oluti*! ?o"te soluiile/ indi)erent
de c"lit"te" lor/ sunt not"te pe o list$/ urm+nd " )i supuse e="min$rii e*"lu"ti*e!
1. Evalua$'a &olu!iilo$ alt'$nativ' ;i lua$'a %')i3i'i
Dup$ re"li3"re" listei de soluii se aplic criteriile de evaluare " utilit$ii )iec$rei
"ltern"ti*e! Utilit"te" se e*"lue"3$ )$c+nd "pel l" urm$to"rele criterii6
D re3ult"tele posi%ile %ene)icii&B
D riscurile "soci"teB
D resursele interne i e=terne neces"re implement$riiB
D timpul neces"r implement$riiB
D inter)eren" neg"ti*$ " soluiei cu "lte situ"ii/ opiuni "le celor implic"i (n deci3ie!
.rocedur" de e*"lu"re " utilit$ii "ltern"ti*elor presupune e*"lu"re" pro%"%ilit$ii
e)icienei soluiei respecti*e (n "tingere" scopului propus i " *"lorii "ciunii respecti*e!
9'
.ro%"%ilit"te" e)icienei este )uncie " pro%"%ilit$ii re"li3$rii (n mod optim " "ciunii
respecti*e! Urm$to"rele (ntre%$ri pot "7ut" e*"lu"re" pro%"%ilit$ii e)icienei unei soluii6
D .o"te )i "tins scopul inii"l propus@
D .o"te )i "tins "cest scop prin re"li3"re" "cestei "ciuni@
D .ot re"li3" "ciune" respecti*$@
D Re"li3"re" scopului *" )"cilit" "tingere" scopului )in"l s"u " "ltui scop instrument"l/ "soci"t
celui )in"l@
4"lo"re" unei "ciuni este d"t$ de e*"lu"re" (n urm$to"rele "rii6
D consecine person"le > c+t timp/ c+t e)ort s"u "lte consecine sunt neces"re@ C"re este
costul i %ene)iciul ")ecti*@ Este re3ult"tul "ciunii (n concord"n$ cu *"lorile i etic"
ele*ului@ C"re este e)ectul re"li3$rii "ciunii (n "lte domenii@
D consecine soci"le > c"re este e)ectul "ciunii "supr" )"miliei/ prietenilor etc@
D e)ecte pe termen scurt6 c"re *" )i imp"ctul imedi"t "l m"ni)est$rii pro%lemei "supr" "ltor
domenii@
De)ecte pe termen lung > c"re sunt consecinele "supr" *"lorilor/ "titudinilor/ competenelor/
scopurilor )in"le/ st$rii de %ine!
Criteriile descrise nu sunt "plic"%ile (n to"te situ"iile/ ci do"r (n "cele" (n c"re
"ltern"ti*ele sunt l" )el de semni)ic"ti*e/ de "cee"i intensit"te/ d"r opuse! (n m"7orit"te"
situ"iilor este su)icient$ "plic"re" unui" dintre criteriile enumer"te/ (n )uncie de rele*"n" s"
pentru conte=t! Str"tegiile de )orm"re " "%ilit$ilor de "nticip"re presupune model"re" lor
inii"l$ i "poi e=ers"re" lor pe situ"ii gener"le i de interes pentru ele*i!
Lu"re" deci3iei presupune "plic"re" unei "n"li3e cost>%ene)iciu *e3i )igur" 9!'&!
Adese" deci3i" este in)luen"t$ de m"i muli )"ctori6 *"lorile i "titudinile ele*ului/ st"re"
")ecti*$ (n momentul deci3iei/ in)orm"iile pe c"re le "re despre "ce" tem$/ " c$ror *"lo"re
)uncion"l$ depinde de conte=t! An"li3" r"ion"l$ este recom"nd"t$ situ"iilor cu o puternic$
(nc$rc$tur$ ")ecti*$/ cu soluii multiple/ gener"le s"u de import"n$ m"7or$! n )uncie de
gr"dul de s"tis)"cere " criteriilor pot )i "lese un"/ dou$ s"u m"i multe soluii! Sunt
selecion"te "cele soluii c"re s"tis)"c (n cel m"i m"re gr"d criteriile! Rele*"n" criteriilor este
determin"t$ de conte=t!
.RO#LE2 A
SAU NE4OIA6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9,
SOLUIA ' SOLUIA , SOLUIA -
CONSECINE e
CONSECINE e CONSECINE e
CONSECINE > CONSECINE > CONSECINE >

;igur" 9!'! 2odel deci3ion"l
2. I"pl'"'nta$'a &olu!iilo$ &'l')!ionat'
Ace"st" et"p$ implic$ re"li3"re" s"rcinilor l" co"l$ s"u (n "lte conte=te soci"le! .l"ni)ic"re"
presupune org"ni3"re" s"rcinilor (n )uncie de "numite criterii comple=it"te/ timp/ rel"ii
c"u3"le& i descriere" modului (n c"re su%"ciunile *or tre%ui complet"te! De "semene"/ se
st"%ilete criteriul de re"li3"re " scopului i cine re"li3e"3$ monitori3"re"implement$rii
pl"nului de re3ol*"re!
4. Evalua$'a '6')t'lo$
E*"lu"re" e)ectelor p"ri"le i )in"le i comp"r"re" lor cu cele "nticip"te determin$
st"%ilire" unei conclu3ii )in"le! D"c$ re3ult"tele nu sunt cele "tept"te se reinii"3$ procesul
re3oluti* pentru " identi)ic" surs" eecului&! Ele*ii sunt (n*$"i s$ re"li3e3e e*"lu$ri "le
consecinelor pl"nului de re3ol*"re " pro%lemei *e3i )iele '9 i ': din "ne=e&! D"c$
consecinele nu sunt cele dorite/ se rei" pl"nul de re3ol*"re de l" prim" et"p$ i se e*"lue"3$
)iec"re component$ > de)inire" pro%lemei/ gener"re" de "ltern"ti*e/ select"re" "ltern"ti*ei/
pl"sul de implement"re/ monitori3"re" i e*"lu"re" pl"nului! Este import"nt c" ele*ul s$
(n)ee s$ perce"p$ re3ult"tul c" un e)ect i procesul de re3ol*"re c" un proces continuu de
re3ol*"re!
Capitolul F
STILUL DE VIAT-
F.1. Stil %' via! &ano0'n ;i &til %' via! pato0'n
Stilul de *i"$ se re)er$ l" tot"lit"te" deci3iilor i "ciunilor *olunt"re c"re ne ")ecte"3$
st"re" de s$n$t"te! Stilul de *i"$ s$n$tos s"nogen& 7o"c$ un rol eseni"l (n promo*"re" i
meninere" s$n$t$ii i pre*enire" (m%oln$*irilor! Stilul de *i"$ neg"ti* p"togen& este
)orm"t din comport"mente de risc pentru st"re" de s$n$t"te! Comport"mentele de risc "u
consecine neg"ti*e/ pe termen scurt i lung/ "supr" s$n$t$ii )i3ice i psihice i/ (n
consecin$/ reduc c"lit"te" *ieii i st"re" de %ine " perso"nei! .entru e*"lu"re" stilului de
*i"$ *e3i )i" ,< din "ne=e!
Studiile (n domeniu S"r")ino/ '::0& "u identi)ic"t un set de comport"mente
protecto"re " s$n$t$ii6
D " dormi (ntre 8 i : oreB
D " lu" micul de7un regul"tB
D " nu consum" "limente (ntre meseB
D meninere" greut$ii (n limite norm"leB
D " nu )um" "cti* i p"si*&B
9-
DECIKIA
D " nu consum" "lcool dec+t oc"3ion"lB
D " )"ce e=erciii )i3ice regul"t!
;"ctorii comport"ment"li de risc "u un rol import"nt (n etiologi" i e*olui" %olilorB de
e=emplu/ peste ,1O din %olile c"rdio*"scul"re "r pute" )i e*it"te prin modi)ic"re" unui
singur comport"ment de risc > )um"tul!
Comportamentele de risc c"re sunt (n rel"ie cu cele m"i import"nte c"u3e de deces 6
"& )um"tul/ sedent"rismul/ "liment"i" necorespun3$to"re/ stresul > (n tul%ur$rile
c"rdio*"scul"reB
%& )um"tul/ consumul de "lcool/ "liment"i" neechili%r"t$/ e=punere" l" so"re neprote7"t > (n
c"ncerB
c& "liment"i" neechili%r"t$/ stresul/ sedent"rismul > (n "ccidentele *"scul"re cere%r"leB
d& consumul de "lcool/ droguri/ conducere" )$r$ utili3"re" centurilor de sigur"n$/ stresul >
(n "ccidente inclusi* "ccidentele de m"in$&!
C"r"cteristicile comport"mentelor rel"ion"te cu s$n$t"te"6
"& Comport"mentele rel"ion"te cu s$n$t"te" sunt determin"te de )"ctori di)erii! De e=emplu/
)um"tul po"te "*e" o )uncie de Ere3ol*"reE " situ"iilor de stres/ (n timp ce "cti*it"te" )i3ic$
po"te )i rel"ion"t$ cu "ccesul l" o s"l$ de sport!
%& ;"ctori di)erii pot control" "cel"i comport"ment (n mod di)erit l" perso"ne di)erite! De
e=emplu/ )um"tul po"te )i determin"t de in"%ilit"te" "dolescentului de ">i )"ce prieteni/ de
"%ilit$i sc$3ute de m"n"gement "l situ"iilor de stres s"u de ne*oi" de "ccept"re (ntr>un grup
de colegi!
c& ;"ctorii c"re controle"3$ comport"mentul se schim%$ (n timp! De e=emplu/ un t+n$r
)ume"3$ l" (nceput pentru " se identi)ic" cu normele grupului s$u de prieteni/ pentru c" m"i
t+r3iu )um"tul s$ "i%$ o )uncie de control "l situ"iilor de stres! Un "lt e=emplu este cel leg"t
de e=erciiu )i3ic! Ele*ii )"c sport prin n"tur" progr"mei col"re/ (ns$ dup$ ce (i )in"li3e"3$
studiile renun$ l" e=erciiul )i3ic!
d& Comport"mentele rel"ion"te cu s$n$t"te" i )"ctorii c"re (i controle"3$ di)er$ de l" indi*id
l" indi*id! Un t+n$r po"te (ncepe s$ consume "lcool din moti*e soci"le/ dup$ c"re "lcoolul s$
"i%$ o )uncie de Ere3ol*"reE " pro%lemelor emoion"leB pentru un "lt t+n$r et"pele pot )i
di)erite!
F.( Rolul p$o0$a"'lo$ %' p$'v'n!i' a "/olnvi$ilo$ ;i a '%u)a!i'i p'nt$u
&ntat'
.romo*"re" i meninere" s$n$t$ii se re"li3e"3$ prin progr"mele de pre*enie i cele
de educ"ie pentru un stil de *i"$ s$n$tos! Recuno"tere" import"nei pre*eniei pentru
s$n$t"te" pu%lic$ repre3int$ cel m"i semni)ic"ti* "spect "l promo*$rii s$n$t$ii )i3ice i
ment"le! .re*eni" "re trei componente6
90
'& .re*eni" prim"r$ "re c" o%iecti*e reducere" riscului de (m%oln$*ire prin "dopt"re"
comport"mentelor protecto"re " s$n$t$ii! .re*eni" prim"r$ se re"li3e"3$ m"i "les (n )"milie
i co"l$! Aici se de3*olt$ "titudini de respingere " comport"mentelor de risc > )um"t/
consum de "lcool/ droguri/ "lte comport"mente de risc/ cum sunt cele se=u"le/ leg"te de
sigur"n$ >prin "cti*it$ile de educ"ie pentru s$n$t"te (n c"drul orelor de consiliere i
orient"re!
,& .re*eni" secund"r$ implic$ reducere" )"ctorilor de risc l" grupurile cu risc crescut pentru
(m%oln$*ire! Aceste grupuri sunt cele c"re "u "dopt"t de7" comport"mentul de risc! Aco"l"
po"te s$ "i%$ un rol import"nt i (n pre*eni" secund"r$! De e=emplu/ se re"li3e"3$ pre*eni"
secund"r$ l" ele*ii c"re )ume"3$ s"u c"re consum$ "lcool i droguri prin re"li3"re" unui pl"n
de inter*enie de modi)ic"re " "cestor comport"mente i "titudini neg"ti*e )"$ de un stil de
*i"$ s$n$tos!
-& .re*eni" teri"r$ "re c" o%iecti*e reducere" dur"tei (m%oln$*irii i cretere" c"lit$ii *ieii
perso"nelor c"re su)er$ de o %o"l$! .rin proiectele de *olunt"ri"t (n c"re este implic"t$
co"l"/ ele*ii pot contri%ui l" cretere" c"lit$ii *ieii unor perso"ne cu "numite %oli
termin"le!
.romo*"re" i meninere" s$n$t$ii se re"li3e"3$/ "" cum "m preci3"t/ prin educ"i"
pentru s$n$t"te (n c"drul orelor de dirigenie/ " orelor de consiliere i " progr"melor de
*olunt"ri"t l" c"re p"rticip$ ele*ii su% coordon"re" pro)esorului>consilier! De3*olt"re"
progr"melor de educ"ie pentru s$n$t"te (n co"l$ i comunit"te este eseni"l$ pentru
)orm"re" unor *"lori po3iti*e )"$ de s$n$t"te! .ro)esorul>consilier (n col"%or"re cu "lte
instituii i "soci"ii gu*ern"ment"le i nongu*ern"ment"le "re rolul de " stimul" de3*olt"re"
"cestor progr"me!
O%iecti*ele educ"iei pentru s$n$t"te sunt6 "chi3iion"re" unui set de in)orm"ii despre
comport"mentele de risc i cele de protecieB )orm"re" unor "titudini de "ccept"re "
comport"mentelor protecti*e i de respingere " celor de riscB pr"ctic"re" de comport"mente
de promo*"re i meninere " s$n$t$ii i de e*it"re " riscului de (m%oln$*iriB (nt$rire"
comport"mentelor s$n$to"se i sc$dere" )rec*enei comport"mentelor de risc > )um"t/
consum de "lcool/ droguri/ sedent"rism/ "liment"ie neechili%r"t$/ *i"$ se=u"l$ de riscB
promo*"re" (n comunit"te i m"ss>medi" " unui stil de *i"$ s$n$tosB )"cilit"re" promo*$rii i
meninerii unui ni*el optim "l s$n$t$ii )i3ice/ soci"le/ emoion"le/ cogniti*e i spiritu"le!
;orm"re" stilului de *i"$ s$n$tos
2odelul con*ingerilor despre s$n$t"te Me"lth #elie) 2odel > M#2& " )ost de3*olt"t
pentru " e=plic" modul de )orm"re " comport"mentelor rel"ion"te cu s$n$t"te"! Con)orm
"cestui model/ un comport"ment se )orme"3$ prin e*"lu"re" de c$tre indi*id " dou$
componente6
'& percepia ameninrii bolii sau comportamentului de risc
"2 costurile i beneficiile comportamentului.
91
/ercepia ameninrii este in)luen"t$ de in)orm"iile pe c"re un t+n$r le "re despre
"cel comport"ment s"u %o"l$ i este in)luen"t$ de trei factori6
a# valorile $enerale privind sntatea ESunt preocup"t de s$n$t"te" me"E&B
b# convin$erile privind vulnerabilitatea la o anumit boal E2"m" me" este
supr"ponder"l$ "" c$ i eu *oi )i supr"ponder"l$E&B
c# convin$erile despre consecinele bolilor E4oi muri d"c$ *oi "*e" c"ncer
pulmon"rE&! Ali )"ctori c"re sunt rele*"ni (n percepi" "menin$rii6 *"ri"%ilele demogr")ice
*+rst$/ se=/ r"s$/ etnie&/ *"ri"%ile psihosoci"le c"r"cteristici de person"lit"te/ norme soci"le/
presiune" grupului&/ *"ri"%ile structur"le cunotinele despre o %o"l$&!
-valuarea costurilor i beneficiilor adoptrii unor comportamente este un "lt factor
important n formarea atitudinii fa de comportamentele protectoare i de risc i "re un rol
import"nt (n lu"re" unei deci3ii "dec*"te pentru "dopt"re" unui stil de *i"$ s$n$tos! Aceste
EcosturiE s"u consecine pot )i m"teri"le ENu "m %"ni s$ merg l" o s"l$ de sportE& s"u
psihologice ENu *oi m"i "*e" "t+t de mult timp s$ st"u cu prietenii mei d"c$ merg l"
sport!E&! Ele*ii tre%uie (n*$"i s$ e*"lue3e "ceste costuri i consecine (n "dopt"re" unui
comport"ment!
!eoria planificrii comportamentale 1Fishbein 8 0,zen* 19:62 este o teorie cogniti*$
c"re e=plic$ )orm"re" comport"mentelor s$n$to"se s"u de risc prin trei componente6
"titudinile )"$ de un comport"ment speci)ic/ normele su%iecti*e )"$ de comport"ment i
percepi" controlului intern i e=tern& comport"ment"l )igur" :!'&!
0titudinile specifice fa de comportament
D con*ingerile despre consecinele unui comport"ment ED"c$ *oi )"ce "ero%ic m$ *oi simi
m"i "tr"cti*$E
D e*"lu"re" consecinelor comport"mentului EEste m"i import"nt pentru mine s$ m$ simt
"tr"cti*$E
#ormele subiective fa de comportament
D con*ingerile norm"ti*e E.rietenii mei )"c sport! E
D moti*"i" de "ccept"re " con*ingerilor celorl"li
E4re"u s$ )"c sport pentru c$ i prietenii mei )"c sport!E
IN?ENIA de " re"li3" un comport"ment EIntenione3 s$ merg l" o s"l$ de sport regul"t s$
)"c "ero%ic!E
CO2.OR?A2EN? E;"c "ero%ic de trei ori pe s$pt$m+n$ E
.ercepi" controlului comport"ment"l E4oi )i (n st"re s$ )"c "ero%ic regul"t!E control intern&
E4oi "*e" "cces l" o s"l$ de sport!E control e=tern&
!eoria autoeficacitii 1;andura 19:"2.
Autoe)ic"cit"te" se re)er$ l" con*ingere" unei perso"ne (n c"p"cit$ile s"le de ">i
mo%ili3" resursele cogniti*e i moti*"ion"le neces"re "dopt$rii unor comport"mente!
95
0utoeficacitatea este un proces co$nitiv c"re genere"3$ opiuni* emoii* motivaii i
comportamente 1;aban* 199:2! Acest proces este in)luen"t de6
'& percepere" succeselor i eecurilor din per)orm"nele "nterio"reB
,& o%ser*"re" comport"mentelor celorl"liB
-& )eed%"cP>ul din p"rte" celorl"liB
0& st"re" no"str$ )i3iologic$! Un t+n$r c"re (nce"rc$ s$ renune l" )um"t i "re
)rec*ente eecuri (i de3*olt$ un sentiment sc$3ut de "utoe)ic"cit"te/ cee" ce (l )"ce s$
renune l" modi)ic"re" comport"mentului!
Contienti3"re" tinerilor (n leg$tur$ cu "cest proces este import"nt$ pentru )orm"re" i
meninere" comport"mentelor corespun3$to"re unui stil de *i"$ s$n$tos! De cele m"i multe
ori/ "dolescenii "dopt$ comport"mentul de risc pentru " )"ce )"$ unor situ"ii/ ignor+nd
consecinele de lung$ dur"t$ "le "cestui"!
Comportamente protectoare ale sntii:
D E=erciiul )i3ic
D Aliment"ie echili%r"t$
D #"l"n$ (ntre munc$>odihn$>recreereD .roteci" )"$ de e=punere" prelungit$ l" so"re
D 4eri)ic$ri medic"le periodice
D Utili3"re" centurilor de sigur"n$ (n c"3ul m"inii&
D Utili3"re" c$tilor de protecie (n c"3ul %icicletei i motocicletei&
D G+ndire po3iti*$ despre sine/ lume i *iitor
D Rel"ion"re interperson"l$ "rmonio"s$
D 2eninere" suportului soci"l )"milie/ prieteni/ con)ident&
D Controlul stresului
D Aderen" l" tr"t"ment (n c"3ul (m%oln$*irilor
Funciile comportamentelor de risc pentru tineri Nut%e"m/ #ooth/ '::0&6
"& e=prim"re" opo3iiei )"$ de "utorit"te" "dultului i normele con*enion"le "le societ$ii >
e=! consumul de droguriB
%& o mod"lit"te de " se identi)ic" cu grupul i de " )i "ccept"t de grup >e=! )um"tulB
c& e=prim"re" i con)irm"re" *"lorilor identit$ii person"le > e=! consumul de "lcoolB
d& un semn de m"turit"te prin "dopt"re" unor comport"mente "dulte >e=! consumul de
"lcool/ )um"tulB
e& mec"nism de coping/ de "d"pt"re l" situ"iile de stres/ )rustr"re/ in"dec*"re/ eec s"u l"
situ"iile "nticip"te c" )iind de eec > e=! consum de "lcool/ droguri/ )um"tB
)& o )uncie de recreere/ "mu3"ment/ e=periene inedite s"u pentru " ErupeE rutin" > e=!
consumul de droguri!
Studiile (n domeniu "r"t$ c$ (n gener"l comport"mentele de risc nu "p"r i3ol"te ci (ntr>
un set comport"ment"l! Rel"i" dintre )um"t/ consumul de "lcool i consumul de droguri c" i
(ntre consumul de "lcool s"u droguri i "ctele se=u"le neprote7"te sunt cele m"i
semni)ic"ti*e! S>" e*ideni"t o rel"ie in*ers$ (ntre )um"t i e=erciiu )i3ic/ tinerii c"re sunt
98
"cti*i din punct de *edere "l "cti*it$ii )i3ice )ume"3$ (ntr>o proporie semni)ic"ti* m"i mic$
dec+t cei c"re sunt in"cti*i sporti*!
Adopt"re" unor comport"mente de risc po"te duce uneori l" dependen$! Rolul
pre*eniei (n "cest c"3 este eseni"l. 5ependena de substane se re)er$ l" o utili3"re
repetiti*$ " unor su%st"ne psiho"cti*e/ (n scopul producerii pl$cerii s"u e*it$rii
discon)ortului )i3ic i emoion"l! Dependen" de su%st"ne comport$ trei "specte import"nte6
'& su%st"n" controleaz comportamentul consum"torului prin ne*oi" de "uto"dministr"re (n
mod repet"tB
,& su%st"n" afecteaz sistemul nervos central prin modi)ic"re" )uncion$rii norm"le
" creierului! Aceste modi)ic$ri "u c" i e)ecte schim%$ri "le st$rilor emoion"le/ g+ndirii i
percepieiB
-& acioneaz ca o %ntrire 1ca un stimul recompens& ce susine dorin" perso"nei de
" continu" s$ consume su%st"n"! n consecin$/ dependen" de su%st"ne se c"r"cteri3e"3$
prin modi)ic$ri neg"ti*e comport"ment"le/ ")ecti*e/ ment"le i de s$n$t"te! Dependen" este
de m"i multe tipuri6
D dependen" de nicotin$
D dependen" de "lcool
D dependen" de droguri
D dependen" de medic"mente e=! tr"nchili3"nte/ somni)ere&
?o"te "ceste c"tegorii enun"te )orme"3$ "" numit" dependen$ de su%st"ne! E=ist$
(ns$ i alte tipuri de dependen/ cum "r )i de e=emplu6
D dependen" de internet
D dependen" de 7ocuri de noroc
D dependen" de rel"ii interperson"le nes$n$to"se
5ependena de tutun/ "lcool s"u droguri p"rcurge mai multe etape p+n$ se produce c"
"t"re! Este import"nt de speci)ic"t )"ptul c$ l" )el c" i "dulii/ "dolescenii i tinerii pot
de*eni dependeni "t+t de nicotin$ c+t i de "lcool i droguri!
-tapele consumului de substane sunt6
D consumul e=periment"l/ (n c"re ele*ul consum$ su%st"n" din curio3it"te e=! l" o
petrecere&B
D consum regul"t/ (n c"re ele*ul consum$ su%st"n" l" di*ersele (nt+lniri cu colegii/
prieteniiB
D consum de*enit preocup"re/ (n c"re ele*ul o%inuiete s$ consume "lcool/ droguri/ tutun
(n multe situ"ii i c$ut"re" "cestor situ"ii de*ine (n sine un scopB
99
D dependen"/ este )"3" (n c"re (ntregul comport"ment este control"t de ne*oi" org"nismului
de " )um" s"u consum" "lcool s"u droguri! .erso"n" nu m"i este li%er$/ este control"t$ de
su%st"n$!
F... Fu"atul ;i %'p'n%'n!a %' ni)otin
;um"tul este unul dintre cele m"i contro*ers"te comport"mente nes$n$to"se! 2ult$
*reme s>" consider"t c$ deci3i" de " )um" repre3int$ o "legere (n cunotin$ de c"u3$B c$
o"menii sunt %ine in)orm"i (n momentul (n c"re (ncep s$ )ume3e i/ implicit/ (i "sum$
respons"%ilit"te" "cestui comport"ment i " consecinelor lui! ?otui/ studiile "r"t$ c$ :1O
dintre )um$tori (ncep s$ )ume3e (n"inte" *+rstei de ,< de "ni! ntre%"re" c"re se impune este
(n ce m$sur$ "ceti tineri dein in)orm"ii pertinente i su)iciente re)erito"re l"
comport"mentul de )um$tor i l" riscurile pe c"re le implic$! Un studiu re"li3"t pe un num$r
de 9:1 de "dolesceni re)eritor l" "titudinile i con*ingerile despre )um"t " su%lini"t
insu)icient" in)orm"re despre pre*"lent" i riscurile "cestui comport"ment! Ast)el/
"dolescenii6
D "u supr"estim"t num$rul "dulilor i "l "dolescenilor c"re )ume"3$B
D "u su%estim"t pondere" perso"nelor c"re "u "titudini neg"ti*e )"$ de )um"tB
D "u consider"t c$ sunt m"i puin e=pui riscurilor l" %olile "soci"te )um"tului!
.re*"lent" "cestor con*ingeri eron"te er" mult m"i m"re l" "dolescenii6 "& c"re
(ncepuser$ de7" s$ )ume3eB %& l" cei c"re "*e"u prieteni s"u mem%ri "i )"miliei c"re )um"uB
i c& l" cei c"re intenion"u s$ (nce"p$ s$ )ume3e (n *iitorul "propi"t!
;um"tul (ncepe de o%icei l" o *+rst$ timpurie! 2ulte sond"7e rele*$ )"ptul c$ m"i mult
de '1O dintre "dolescenii cu *+rst" cuprins$ (ntre ',>'9 "ni )ume"3$ regul"t i se consider$
)um$tori! ;um"tul este un comport"ment c"re se de3*olt$ trept"t/ de l" )"3" de e=periment"re
l" )"3" de dependen$ i de )orm"re " unei "titudini po3iti*e )"$ de )um"t!
-fectele fumatului asupra organismului
;umul de ig"r$ este d$un$tor tuturor celor c"re (l inspir$/ inclusi* ne)um$torilor
)um"tul p"si*&! Acest" conine "pro=im"ti* 0<<< de su%st"ne chimice/ dintre c"re 0< sunt
c"ncerigene! Un" din su%st"nele inh"l"te od"t$ cu )umul de ig"r$ este nicotin$! Nicotin$
este un drog c"re se ")l$ (n tutun i c"re "re multe e)ecte neg"ti*e "supr" org"nismului/
in)luene"3$ sistemul ner*os (ntr>un mod neg"ti* i produce gr"*e pro%leme de s$n$t"te/
inclu3+nd dependen"! ;um"tul determin$ dependen" de nicotin$ "" cum poi )i dependent
de "lcool s"u "lte droguri!
-fectele nicotinei asupra organismului:
D cretere" r"tei pulsului i " respir"ieiB
D (ncetinire" "cti*it$ii muscul"re i " re)le=elorB
D )ore"3$ org"nismul s$ consume m"i mult o=igen/ cee" ce )"ce m"i di)icil$ )uncion"re"
9:
inimiiB
D crete pro%"%ilit"te" de " se )orm" EdopuriE (n s+nge > cee" ce po"te duce l" in)"rct
mioc"rdic!
-fectele asupra creierului6
D tul%ur$ri "tenion"leB
D di)icult$i de (n*$"reB
D modi)ic$ri "le dispo3iiei ")ecti*eB
D (ncetinire" re"ciilor!
C+nd o perso"n$ )ume"3$/ nicotin"!!!
D "7unge r"pid (n s+nge prin pl$m+niB
D "7unge l" creier (n 8 secunde de l" inh"l"reB
D "7unge (n "lte org"ne > rinichi/ p"ncre"s/ )ic"t!
;um"tul/ prin su%st"nele pe c"re le conine )umul de ig"r$/ ")ecte"3$ s$n$t"te" (n
di*erse moduri/ c"u3+nd6 c"ncer "l pl$m+nilor/ %u3elor/ p"ncre"sului/ rinichilor s"u
creierului&/ %oli c"rdio*"scul"re/ %oli pulmon"re/ in)"rct mioc"rdic/ pro%leme cu s"rcin"
)emeile c"re )ume"3$ "u un risc crescut de " "*e" copii %oln"*i& pentru identi)ic"re"
e)ectelor )um"tului "supr" org"nismului/ *e3i )i" ,0 din "ne=e&!
Fumatul i influena grupului
Grupul de "p"rtenen$ 7o"c$ un rol import"nt (n )orm"re" unor norme po3iti*e )"$ de
)um"t l" "dolesceni i tineri! Studiile din domeniu Scho)ield i col"%!/ ,<<'& "u identi)ic"t
l" mem%rii grupului de "p"rtenen$ simil"rit"te" comport"mentului de )um"t! Grupurile
soci"le "u un set de norme prin c"re grupul se de)inete i se di)ereni"3$ de "lte grupuri!
Comport"mentul de grup este comport"mentul indi*i3ilor c"re (mp$rt$esc "cee"i identit"te
soci"l$! Sentimentul de "p"rtenen$ l" un grup este "soci"t cu uni)ormit"te" stereotip$ soci"l$
" comport"mentelor/ "titudinilor/ percepiilor i *"lorilor! ;um"tul este un comport"ment
comple= m"ni)est"t cu predilecie (n situ"ii soci"le i "st)el po"te "*e" rolul unui Ecod
semioticE prin c"re grupul se di)ereni"3$ de "lte grupuri soci"le! ;or" in)luenei soci"le
produce omogenit"te comport"ment"l$ (n grupurile de prieteni! O%ser*"re" omogenit$ii
comport"ment"le " mem%rilor grupului "r"t$ c$ procesul de selecie " prietenilor se )"ce pe
%"3" simil"rit$ii comport"ment"le! ?inerii (i "leg prietenii c"re "u comport"mente simil"re
cu "le lor! Comport"mentul de grup implic$ con)ormit"te" mem%rilor grupului l"
repre3ent"re" cogniti*$ " normelor i comport"mentelor stereotipe "le grupului! Noiune" de
percepie " presiunii soci"le este rel"ion"t$ cu conceptul de con)ormit"te cu e=pect"iile
celorl"li i m"i puin cu propri" repre3ent"re cogniti*$ " setului de norme " grupului!
.rocesul de identi)ic"re cu grupul soci"l "re trei )"3e6 '& in)luen" in)orm"ion"l$ > (n
c"re indi*i3ii se de)inesc c" )iind mem%ri "i unui grup s"u c"tegorie soci"l$B ,& (n*$"re"
normelor stereotipe "le grupuluiB -& "sum"re" normelor grupului i "st)el comport"mentele
lor de*in norm"ti*e! ?inerii "u "st)el un rol "cti* (n select"re" grupului soci"l de "p"rtenen$!
Inter*eniile "nti>)um"t tre%uie s$ descur"7e3e )unci" soci"l$ " )um"tului i s$ (ncur"7e3e
)orm"re" "ltor norme soci"le!
:<
Normele pro> i "nti>)um"t sunt "tri%ute stereotipe "le unui grup de "dolesceni!
Normele unui grup "soci"te cu )um"tul "u )ost identi)ic"te c" )iind consumul de "lcool s"u
"lte droguri/ p"rticip"re" l" petreceri/ clu%uri/ "titudine" de respingere " normelor impuse de
"dult! Normele "nti>)um"t "u )ost "soci"te cu "titudini i comport"mente po3iti*e )"$ de
sport i *"lori religio"se puternice! Grupurile cu risc sc$3ut sunt cele c"re "u c" *"lori
s$n$t"te" )i3ic$ prin p"rticip"re" l" "cti*it$i sporti*e!
Studiile "r"t$ c$ )um"tul l" tineri este "soci"t cu normele grupului de "p"rtenen$
pri*ind )um"tul! ?inerii c"re se identi)ic$ m"i puternic cu grupul de "p"rtenen$ "dopt$ m"i
multe dintre comport"mentele grupului dec+t cei cu o identi)ic"re sc$3ut$ )"$ de grup!
Identi)ic"re" de grup este "soci"t$ cu concord"n" comport"ment"l$ " mem%rilor grupului!
?inerii c"re "u comport"mente discord"nte cu grupul de "p"rtenen$ tind s$>i "le"g$ un grup
c"re s$ )ie (n "cord cu normele s"le comport"ment"le! Consecinele "cestor "specte teoretice
sunt )o"rte import"nte/ "st)el c$ "cti*it$ile i c"mp"niile de pre*enie tre%uie s$ se)oc"li3e3e
pe )orm"re" unor *"lori po3iti*e )"$ de un stil de *i"$ s$n$tos i m"i puin pe rolul presiunii
grupului (n "dopt"re" unor comport"mente!
Dintre )"ctorii de ordin soci"l "soci"i cu )um"tul/ cel m"i semni)ic"ti* este im"gine"
celui c"re )ume"3$! Industri" tutunului/ prin recl"mele i c"mp"niile pu%licit"re re"li3"te/
promo*e"3$ im"gine" )um$torului re%el/ li%er/ m"tur i puternic! Adolescenii "7ung "st)el s$
considere )um"tul un comport"ment ce corespunde "cestei im"gini! 2odi)ic"re" "cestei
im"gini este o%iecti*ul )und"ment"l "l c"mp"niilor "nti>)um"t/ "t+t l" ni*elul colii c+t i l"
ni*elul societ$ii! Unul dintre cele m"i import"nte mes"7e pe c"re tre%uie s$ le tr"nsmit$
c"mp"niile "nti>)um"t este cel leg"t de *"lo"re" unui stil de *i"$ s$n$tos )$r$ )um"t c"re "re
c" i consecine "tr"cti*it"te" )i3ic$/ soci"%ilit"te" i persu"siune" >norme import"nte pentru
tineri!
Convingeri eronate ale adolescenilor despre fumat
E=ist$ o serie de erori de g+ndire "le "dolescenilor rel"ti*e l" )um"t! Aceste erori
)uncione"3$ )rec*ent "semene" unor scheme cogniti*e de3"d"pt"ti*e/ ce conser*$ i (nt$resc
comport"mentul de )um$tor pentru e*"lu"re" con*ingerilor ele*ilor despre )um"t/ *e3i i
)i" ,' de l" "ne=e&! 2enion$m c+te*" din ele6
D E;um"tul te )"ce "tr"cti*!E
R$spuns6 re"lit"te" este c$ )um"tul te )"ce r$u mirositor i (i (ng$l%enete dinii i m+inile!
M"inele t"le *or mirosi ur+t/ l" )el c" i respir"i" t"! Cum "r re"cion" prietenul I prieten" l" o
respir"ie ur+t mirosito"re/ l" un p$r c"re miro"se " tutun@
D E;um"tul te )"ce independent i m"i m"tur!E
R$spuns6 )um"tul te )"ce dependent i nu m"i "i control "supr" t"! ;um"tul nu te po"te )"ce
m"i inteligent/ m"i so)istic"t/ m"i (nelept!
:'
D E;um"tul te )"ce s$ te simi %ine!E
R$spuns6 (n re"lit"te/ cei c"re )ume"3$ se simt o%osii/ le este di)icil s$ )"c$ sport!
D E?utunul nu este un drog/ nu>i )"ce nici un r$u! E
R$spuns6 )um"tul produce e)ecte neg"ti*e "supr" s$n$t$ii i este o dependen$! Nu este
uor s$ te l"i de )um"tN
Un" dintre cele m"i )rec*ente greeli "le progr"melor de pre*enie tr"diion"le "le
)um"tului este )oc"li3"re" unidirecion"l$ pe e*ideniere" consecinelor de lung$ dur"t$ "le
)um"tului/ cum "r )i "spectele leg"te de s$n$t"te i %o"l$! Studiile "r"t$ c$ mes"7ul E;um"tul
d$une"3$ gr"* s$n$t$iiE nu "re e)ic"cit"te" pe c"re i>o dore"u inii"l cei c"re "u de3*olt"t
"cest mod de pre*enie! Unul dintre principiile )orm$rii unui comport"ment este cel leg"t de
)unci" imedi"t$ " (nt$ririlor! .entru c" un comport"ment s$ se )orme3e este import"nt s$ )ie
(nt$rit l" inter*"le scurte de timp! Ast)el c$ e*ideniere" consecinelor de lung$ dur"t$ "supr"
s$n$t$ii " )um"tului nu este su)icient de rele*"nt$ pentru )orm"re" unui comport"ment
"ltern"ti* "cestui"! In consecin$/ este m"i e)icient s$ )oc"li3$m pre*eni" i )orm"re"
comport"mentelor po3iti*e pentru s$n$t"te prin "n"li3" i contienti3"re" ele*ilor "supr"
consecinelor imedi"te "le )um"tului! Un e=emplu este e*ideniere" %ene)iciilor renun$rii l"
)um"t rele*"nte pentru ele*i! Aceste mes"7e pot )i6
D 4ei do%+ndi o )orm$ )i3ic$ m"i %un$/ prin cretere" re3istenei org"nismului!
D Respir"i"/ p$rul/ h"inele t"le nu *or m"i em"n" mirosul nepl$cut de tutun!
D D"ntur" i degetele t"le nu *or m"i )i (ng$l%enite!
D 4ei economisi 3ilnic o sum$ import"nt$ de %"ni pe c"re poi s$>i )oloseti (n "lte scopuri!
DE*ii riscul contr"ct$rii unor %oli gr"*e/ "dese" incur"%ile/ precum i sensi%ilit"te" l" %olile
in)ecio"se!
D Ii *ei prelungi dur"t" de *i"$!
/revenia fumatului activ i pasiv are ca i componente6
D in)orm"ii pri*ind consecine soci"le i de s$n$t"te/ de scurt$ dur"t$ i de lung$ dur"t$ "le
)um"tuluiB
D )orm"re" unor *"lori i "titudini po3iti*e )"$ de un stil de *i"$ s$n$tosB
D discut"re" i "n"li3"re" rolului in)luenei grupului/ " )"miliei i " m"ss>mediei (n )orm"re"
i meninere" "titudinilor )"$ de )um"tB
D de3*olt"re" deprinderilor de comunic"re/ "serti*it"te i de " )"ce )"$ presiunii grupului
deprindere" de " spune NU/ ENu mulumesc/ nu )ume3!E&B
D de3*olt"re" "%ilit$ilor de lu"re " deci3iilor/ de g+ndire critic$ i de m"n"gement "l
stresuluiB
D de3*olt"re" unor comport"mente "ltern"ti*e! ;um"tul este un comport"ment
c"re "re o "numit$ )uncie!
F.1. Al)oolul ;i %'p'n%'n!a %' al)ool
:,
Dei "lcoolul " "p$rut inii"l din moti*e pr"ctice (nlocuire" "pei de %$ut impure/
o)iciere" unor ceremonii religio"se etc!& utili3"re" lui s>" schim%"t ulterior! O"menii "u
(nceput s$ produc$ di)erite tipuri de "lcool/ i"r consumul de "lcool " de*enit p"rte din cultur"
europe"n$! Utili3"re" lui " dus (ns$ "dese" l" "%u3! Indi)erent d"c$ este su% )orm$ de %ere/
*in s"u lichior/ %$uturii "lcoolice sunt su%st"ne chimice c"re ")ecte"3$ "cti*it"te" ment"l$/
emoion"l$ i comport"ment"l$! Alcoolul este un drog puternic! Deo"rece %$uturie "lcoolice
sunt "t+t de comune i "ccesi%ile (n cultur" no"str$/ uit$m c$ "lcoolul este un drog cu e)ecte
simil"re drogurilor inter3ise!
Iniiere" comport"mentului de " consum" "lcool se re"li3e"3$ prin (n*$"re soci"l$ >
copiii i "dolescenii (n*"$/ pri*ind l" cei m"turi/ c$ " consum" "lcool este ce*" pl$cut/
o"menii c"re %e"u sunt *eseli/ r+d i se simt %ine! Curio3it"te" i dorin" de " imit" "dulii (i
determin$ pe muli copii s$ (ncerce s$ consume l" r+ndul lor "lcool! Alcoolul de*ine "st)el un
risc din ce (n ce m"i m"re pentru c$ po"te )i "ccept"t i (ncur"7"t de c$tre cei din "ntur"7 i cel
puin tempor"r (i po"te )"ce s$ p"r$ i s$ se simt$ m"i m"ri! Consumul de "lcool de*ine deci
un comport"ment )orm"t pe %"3" (n*$$rii soci"le! (n*$"re" soci"l$ " consumului de "lcool
presupune urm$to"rele dimensiuni6
D ! (n*$"re" "cestui comport"ment se re"li3e"3$ prin o%ser*"re" comport"mentelor unor
perso"ne import"nte pentru copil s"u "dolescent/ cum "r )i mem%rii )"miliei/ prietenii/
cele%rit$i/ modele person"le! EA %e" este ce*" interes"nt/ te )"ce s$ te simi %ine/ s$ )ii
*esel&!
D (n*$"re" soci"l$ presupune i )orm"re" unor "titudini po3iti*e )"$ de e)ectele "lcooluluiB
"dolescenii (n*"$ "st)el c$ " consum" "lcool )"ce p"rte dintr>un proces n"tur"l (n urm"
c$rui" de*ii m"i Esoci"%ilE i m"i Em"turE!
D Adolescenii continu$ s$ consume "lcool m"i "les d"torit$ in)luenei grupului! (n "ce"st$
et"p$ se consolide"3$ comport"mentul lor de consum de "lcool! C" i consecine "le "cestor"/
"dolescenii tind s$ considere c$ rel"iile soci"le sunt )"cilit"te i )"*ori3"te de "cest
comport"ment prin )"ptul c$ "lcoolul (i determin$ s$ de*in$ m"i *olu%ili i m"i lipsii de
inhi%iii! Un "lt mec"nism "l consumului de "lcool este utili3"re" "cestui" pentru re3ol*"re"
situ"iilor de cri3$ pentru c"re t+n$rul nu i>" de3*olt"t "%ilit$ile neces"re!
-fectele alcoolului
E=ist$ dou$ tipuri de e)ecte "le consumului de %$uturi "lcoolice6 e)ectele de scurt$
dur"t$ i e)ectele pe termen lung! E)ectele imedi"te "le consumului de "lcool sunt o uo"r$
rel"="re/ inhi%iii m"i reduse i re"cii m"i lente! Cu c+t este consum"t m"i mult "lcool/ cu
"t+t "cest" *" produce m"i multe modi)ic$ri l" ni*el cogniti*/ emoion"l i comport"ment"l!
Consumul de "lcool (n c"ntit$i m"ri i pe o perio"d$ (ndelung"t$ po"te duce l" tul%ur$ri
som"tice i psihologice gr"*e! Alcoolul este o su%st"n$ to=ic$/ c"re "re c" i consecine6
ciro3"/ %oli c"rdi"ce/ ulcer/ c"ncer/ %oli psihice/ ")eciuni )"t"le "le creierului pentru
identi)ic"re" de c$tre ele*i " e)ectelor "lcoolului "supr" org"nismului/ utili3"i )i" ,0 din
"ne=e&!
:-
Un" dintre cele m"i gr"*e consecine "le consumului de "lcool este "lcoolismul! Org"ni3"i"
2ondi"l$ " S$n$t$ii consider$ "lcoolismul o %o"l$! Este o %o"l$ cronic$/ progresi*$ i
poteni"l )"t"l$ prin consumul necontrol"t de "lcool! Alcoolismul nu este o pro%lem$ de
imor"lit"te s"u de c"r"cter sl"%! Alcoolicii sunt perso"ne %oln"*e c"re "u ne*oie de spri7in i
tr"t"ment! E=ist$ o serie de instituii i "soci"ii c"re "u c" o%iecti* recuper"re" tinerilor i
"dulilor dependeni de "lcool! Unul dintre progr"mele cu e)icien$ ridic"t$ (n recuper"re
de3*olt"t i (n "r" no"str$ este cel "l Asoci"iei Alcoolicilor Anonimi AA& ce o)er$
m"teri"le in)orm"ti*e i ser*icii de consiliere i ter"pie pentru perso"nele dependente
"dolesceni i "duli& i pentru )"miliile "cestor"!
E)ectele consumului de "lcool "supr" tinerilor
'! A%u3ul de "lcool este c"u3" celor m"i multe "ccidente de m"in$ (n c"re sunt implic"i
tinerii! O treime din "ccidentele mort"le sunt leg"te de consumul de "lcool! In plus/ mii de
perso"ne sunt r$nite gr"* (n )iec"re "n! (n 91O din c"3uri/ conduc$torii implic"i (n "ccidente
"u consum"t oc"3ion"l "lcool! Deci/ in)orm"i tinerii6
D s$ nu conduc$ niciod"t$ dup$ ce "u consum"t "lcoolB
D s$ re)u3e s$ intre (ntr>o m"in$ (n c"re conduc$torul "uto " consum"t "lcoolB
D s$ insiste s$ conduc$ m"in" cine*" c"re nu " consum"t deloc "lcool! 2es"7ul tr"nsmis
tinerilor tre%uie s$ )ie6 ENu e=ist$ nici o metod$ mir"culo"s$ pentru " elimin" r"pid e)ectele
consumului de "lcool! Un du rece s"u o c")e" t"re nu reduc "lcoolemi" E
,! Consumul de "lcool/ chi"r i (n c"ntit$i moder"te crete )o"rte mult riscul de " "*e"
r"porturi se=u"le neprote7"te! 2es"7ul tr"nsmis tinerilor tre%uie s$ )ie6 EUn singur r"port
se=u"l neprote7"t te po"te cont"min" cu *irusul MI4 SIDA& s"u cu "lte %oli cu tr"nsmitere
se=u"l$!E
-! Consumul de "lcool duce l" *iolen$ i "gresi*it"te! Su% in)luen" consumului de "lcool
poi interpret" greit o rem"rc$ s"u un gest/ cee" ce po"te duce l" comport"mente "gresi*e i
*iolen$!
Adolescenii c"re consum$ "lcool pot )i6
D Escl"*i "i grupuluiE > cei c"re nu pot spune ENUE grupului de "p"rtenen$B c"re doresc prin
"dopt"re" "cestui comport"ment s$ )ie "ccept"i s"u s$ (i c+tige o "numit$ po3iie (n grupN
E#e"u )iindc$ i prietenii mei o )"c E/ E#e"u )iindc$ "lt)el ceil"li *or r+de de mineN E
D Escl"*i "i propriei im"giniE > perso"ne c"re recurg l" "cest comport"ment pentru ">i cre"
s"u menine o "numit$ im"gine! E#e"u )iindc$ "st" )"c %$r%"iiN E E#e"u )iindc$ *oi )i m"i
puternic i m"i interes"ntN E
D Escl"*i "i propriilor sl$%iciuniE > perso"ne c"re consum$ "lcool )iindc$ cred c$ "cest" le *"
re3ol*" pro%lemele! EAm o gro"3$ de pro%leme pe c"re nu tiu s$ le re3ol*NE/ E#e"u )iindc$
(mi pl"ceNE
:0
.entru identi)ic"re" con*ingerilor ele*ilor )"$ de consumul de "lcool/ utili3"i )i" ,,
din "ne=e! Discut"i cu ele*ii )iec"re item din chestion"r i o)erii in)orm"ii corecte despre
"lcool! Este recom"nd"t$ integr"re" mes"7ului de pre*enire " consumului de "lcool l"
di)eritele "cti*it$i col"re i e=tr"col"re pentru )orm"re" comport"mentelor "ltern"ti*e
consumului de "lcool i " unui sistem de *"lori c"re promo*e"3$ s$n$t"te" i st"re" de %ine
)i3ic$ i psihic$! .re*eni" consumului de "lcool "re c" i componente6 in)orm"ii pri*ind
consecinele soci"le i de s$n$t"te de scurt$ i de lung$ dur"t$ "le consumului de "lcoolB
)orm"re" unor *"lori i "titudini po3iti*e )"$ de un stil de *i"$ s$n$tosB discut"re" i
"n"li3"re" rolului in)luenei grupului/ " )"miliei i " m"ss>mediei (n )orm"re" i meninere"
"titudinilor )"$ de "lcoolB discut"re" modului (n c"re "lcoolul po"te diminu" per)orm"nele
col"re/ pro)esion"le etc! de3*olt"re" deprinderilor de "serti*it"te i de " )"ce )"$ presiunii
grupului deprindere" de " spune NU&B de3*olt"re" "%ilit$ilor de lu"re " deci3iilor/ de
g+ndire critic$ i de m"n"gement "l stresului! des)$ur"re" de "cti*it$i de recreere s$n$to"se/
cum sunt6 sportul/ mu3ic"/ "rtele pl"stice/ "cti*it$i de clu%/ *olunt"ri"tul!
F.2. D$o0u$il' ;i %'p'n%'n!a %' %$o0u$i
Drogul este o su%st"n$ " c$rei utili3"re cree"3$ dependen$ )i3ic$ i psihic$ i
tul%ur$ri gr"*e "le "cti*it$ii ment"le/ percepiei i comport"mentului! Consumul de droguri
este de7" o pro%lem$ m"7or$ " (n*$$m+ntului rom+nesc!
.re*eni" consumului de droguri este un proces comple= l" c"re tre%uie s$ p"rticipe (ntre"g"
societ"te/ )"mili"/ co"l"/ ele*ii/ org"ni3"iile nongu*ern"ment"le i cele gu*ern"ment"le!
Aco"l" "re un rol eseni"l (n "cti*it"te" de pre*enie/ prin o%iecti*ul ei de )orm"re " unor
ele*i c"re pot lu" deci3ii respons"%ile i s$n$to"se! Ele*ii sunt din ce (n ce m"i e=pui
consumului de droguri/ de "cee" "u ne*oie de in)orm"ii corecte despre droguri i de
)orm"re" unor "titudini "dec*"te )"$ de consumul de droguri!
!ipurile de droguri
Ddroguri de stimulare c"nn"%is/ "m)et"mine/ coc"in"& > "ccelere"3$ )uncion"re" sistemului
ner*os centr"l/ produc+nd "lert$ i e=cit"%ilit"te! ?inerii consum$ "ceste droguri din ne*oi"
de sen3"ii t"ri/ i"r c" e)ect princip"l este de)orm"re" im"ginii re"lit$ii i sc$dere" percepiei
riscului!
+ droguri de rela4are tr"nchili3"nte/ %"r%iturice/ sed"ti*e& > cunoscute i su% numele de
sed"ti*e/ (ncetinesc "cti*it"te" sistemului ner*os centr"l/ produc o st"re de rel"="re i induc
somnul! ?inerii c"re consum$ "ceste droguri simt ne*oi" de " se prote7" de solicit$rile i
stimul$rile din mediu/ de " e*it" con)runt"re" cu pro%lemele/ din sentimentul de neputin$ (n
" )"ce )"$ solicit$rilor! E)ectele posi%ile sunt6 *or%ire necl"r$/ de3orient"re/ comport"ment
speci)ic st$rii de e%riet"te!
+ droguri halucinogene sau psihedelice L!S!D!/ ecst"sG/ mesc"lin"& > produc tul%ur$ri "le
)uncion$rii intelectu"le/ induc+nd o st"re pseudopsihotic$ cu ilu3ii i h"lucin"ii! E)ectele
posi%ile sunt6 o percepie "lter"t$ " timpului i dist"nei/ eu)orie i comport"ment de3orient"t!
Cei m"i import"ni factori care duc la formarea unor atitudini pozitive fa de
droguri sunt:
:1
D curio3it"te" > muli tineri cred c$ d"c$ consum$ droguri o singur$ d"t$ nu *or de*eni
dependeni/ d"r (n re"lit"te este greu s$ te opretiB "numite droguri d"u dependen$ dup$ o
singur$ do3$B
D re3ol*"re" pro%lemelor > este import"nt c" t+n$rul s$ (nele"g$ c$ primul p"s (n re3ol*"re"
pro%lemelor este recuno"tere" lor i nu e*it"re" "cestor" prin consumul unor su%st"neB
D)orm"re" unei im"gini soci"le > un t+n$r c"re consum$ droguri crede c$ po"te c+tig"
"preciere" i respectul celorl"li/ d"r de cele m"i multe ori este i3ol"t de colegi i prieteni i
crete riscul de " se ")l" (n situ"ii ridicoleB
D presiune" grupului > s$ )ie l" )el c" ceil"li din grupB unii tineri consum$ droguri pentru c$
prietenii lor consum$ i ei droguriB
D o stim$ de sine sc$3ut$ > un t+n$r cu o stim$ de sine sc$3ut$ po"te consum" droguri pentru
" se simi m"i cur"7os/ m"i *"loros s"u m"i interes"ntB (n re"lit"te (ns$/ consumul de droguri
te controle"3$ i m"nipule"3$ i duce l" pierdere" li%ert$ii de deci3ieB
D un r$spuns l" singur$t"te > unii tineri pot consum" droguri d"torit$ pro%lemelor pe c"re le
"u/ " di)icult$ilor de rel"ion"re i comunic"re!
Convingeri ale adolescenilor fa de droguri care cresc riscul implicrii lor
%n consumul de substane
EConsumul unui drog o singur$ d"t$ nu "re e)ecte neg"ti*e!E ;"lsN Orice consum de
droguri po"te "*e" consecine gr"*e6 comport"mente se=u"le de risc/ "ccidente de m"in$/
into=ic"ie s"u chi"r mo"rte! 2ulte dintre droguri d"u dependen$ dup$ primul consum
EAdolescenii/ tinerii nu pot de*eni dependeni!E ;"lsN Dependen" nu "re limite de
*+rst$/ r"s$ s"u po3iie soci"l$!
EEste uor s$ te opreti d"c$ doreti!E ;"lsN Cei c"re consum$ "lcool s"u "lte droguri
cred c$
pot s$ renune oric+nd/ d"r este un proces di)icil/ c"re necesit$ un suport pro)esion"l!
EConsumul de "lcool s"u droguri ii re3ol*$ pro%lemele! E ;"lsN Alcoolul i drogurile
inclusi* nicotin$& ")ecte"3$ gr"* org"nismul i (i cree"3$ multe pro%leme de s$n$t"te )i3ic$
i psihic$! Aceste" reduc c"p"cit"te" de concentr"re i sc"d e)icien" "%ilit$ilor cogniti*e/
cee" ce duce l" o "ccentu"re " pro%lemelor!
EDrogul te )"ce s$ comunici m"i uor! E ;"lsN El te i3ole"3$ i te (ndep$rte!"3$ de
ceil"li!
EDrogul te )"ce s$ te simi li%erE ;"lsN El te )"ce dependent/ lipsit de control "supr"
*ieii t"le i po"te pro*oc" mo"rte"!
ENum"i indi*i3ii sl"%i "7ung dependeni de droguriNE ;"lsN Oricine po"te de*eni
dependent de droguri d"c$ nu este contient de consecinele consumului!
EDrogurile sunt o)erite num"i de str$iniE ;"lsN Cel m"i "dese" sunt o)erite de un
cunoscut/ un coleg/ c"re dorete s$ "i%$ un p"rtener (n consumul de droguri!
:5
%entru evaluarea convin$erilor eronate fa de dro$uri, utilizai i fia &' din ane(e. O)erii
in)orm"ii corecte ele*ilor pentru c" "ceti" s$>i )orme3e o repre3ent"re corect$ "
consecinelor consumului de droguri!
2es"7ele tr"nsmise ele*ilor tre%uie s$ pun$ (n e*iden$ efectele grave ale consumului
de droguri:
D ACCIDEN?E DE 2AAINJ > consumul de droguri este un" din c"u3ele princip"le "le
"ccidentelor de m"in$ (n c"re sunt implic"i "dolescenii i tinerii!
D 4IOLENJ AI DELINC4EN?J > "dolescenii c"re consum$ droguri chi"r i pentru
prim" d"t$N& sunt predispui l" *iolen$ i comport"mente delinc*ente!
D CO2.OR?A2EN?E SECUALE DE RISC > respons"%ilit"te" este ")ect"t$ su% in)luen"
"lcoolului s"u drogurilor/ "st)el c$ riscul pentru s"rcini nedorite/ in)ect"re" cu %oli cu
tr"nsmitere se=u"l$ s"u SIDA este )o"rte m"re!
D COS?URI E2OIONALE > consumul de droguri (i sc"de stim" de sine/ eti m"i
deprim"t/ m"i "gresi*/ (i pier3i respectul prietenilor/ "i pro%leme cu p$rinii i l" co"l$!
D SUICIDUL > (n multe c"3uri consumul de droguri duce l" suicid!
.ro)esorii>consilieri "u respons"%ilit"te" de " semn"l" comportamentele directe i
indirecte ale consumului de droguri i " solicit" "7utorul p$rinilor i " speci"litilor (n
"%ord"re" ele*ului c"re consum$ droguri! Comport"mentele indirecte nu (nse"mn$ (n mod
o%lig"toriu consum de droguri d"r pot s$ constituie semne de "l"rm$! .ot )i o%ser*"te m"i
multe "st)el de comportamente* cele m"i cunoscute )iind6
D schim%"re" %rusc$ " comport"mentului/
ele*ul nu m"i este "" cum er" (n"inteB
D trece )$r$ moti* de l" *eselie l"
tristeeB
D de*ine "gresi* )$r$ moti*B
D (i pierde "petitul chi"r i pentru "limentele
)"*oriteB
D (i pierde interesul )"$ de co"l$/ chi"r i
pentru "cti*it$ile pre)er"te )ilm/ mu3ic$/
"rt$/ sport/ lecturi&B
D este somnolent i "p"tic )$r$ moti*B
D "re pro%leme )in"nci"re i (i disp"r lucruri
de *"lo"re ce"s/ c"seto)on/ "lcool s"u
droguriB
%iciclet$&B
D i>" schim%"t grupul de prieteniB
D (i "scunde noii prieteni i nu *or%ete
despre preocup$rile lorB
D este (n comp"ni" unor perso"ne
c"re consum$ "lcool s"u droguriB
D de*ine irit"t i necomunic"ti* c+nd
cine*" (i pune (ntre%$ri despre consumul de
"lcool s"u droguri/ ne"g$ c$ "r "*e" o
pro%lem$B
D utili3e"3$ "lcool s"u droguri cu regul"rit"te
i (n "numite perio"de "le 3ilei (n )iec"re
se"r$ s"u (n )iec"re dimine"$ (n"inte de "
merge l" co"l$&B
D continu$ s$ consume "lcool c+nd
ceil"li nu m"i consum$ de e=emplu/ l"
opetrecere&B
D "re pro%leme de memorie > uit$
e*enimente c"re s>"u petrecut (n timpul
consumului de "lcool
s"u droguriB
D este E%e"tE s"u E"meitE l" co"l$B
D ple"c$ de l" co"l$ pentru " consum" "lcool
s"u droguriB
D r$m+ne corigent s"u repetentB
D "re pro%leme l" co"l$ d"torit$
:8
D pre3int$ modi)ic$ri ")ecti*e i
comport"ment"le6 este m"i "gresi* s"u m"i
ostil/ de*ine i3ol"t/ retr"s s"u deprim"tB
D "re pro%leme "c"s$ d"torit$ consumului de
"lcool s"u droguriB
Dconsum$ "lcool s"u droguri n c"ntit$i m"ri
consumului de "lcool s"u droguriB
D (i "sum$ riscuri (n timpul consumului de
"lcool s"u droguri/ cum "r )i se=ul neprote7"tB
D nc"lc$ lege" c nd este su% in)luen"
"lcoolului s"u drogurilorB
Dconduce m"in" c nd este su% in)luen"
"lcoolului s"u drogurilorB
D este implic"t n "ccidente de m"in$ c"u3"te
de consumul de "lcool s"u droguri
E=emple de comortamente alternative )um"tului/ consumului de "lcool s"u droguri
Ni*el "l e=perienei Comport"mente "ltern"ti*e
;i3ic" 6 st"re de %ine E=erciii de rel"="re
D"ns i "ntren"ment "l mic$rilor
Recreere )i3ic$/ sport
2"s"7
Soci"l$ 6 identi)ic"re i implic"re
soci"l$
Implic"re" n "ciuni comunit"re c"re pot o)eri
s"tis)"cie
Implic"re" n "ciuni de "7utor"re soci"l$
Acti*it$i de *olunt"ri"t
Intelectu"l$6 Mo%iuri/ lectur$/ "ntren"mente mne3ice
Cre"ti*$ .r"ctic"re" mu3icii/ picturii/ "rtei )otogr")ice
Interperson"l$ Discuii de grup/ p"rticip"re" l" "lte "cti*it$i de grup/
rel"ion"re" cu "lte perso"ne
De3*olt"re" "%ilit$ilor de comunic"re
;iloso)ic$/ spiritu"l$ Discuii orient"te pe cl"ri)ic"re" *"lorilor
Studiul )iloso)iei/ liter"turii uni*ers"le/ istoriei/
liter"turii spiritu"le i " di)eritelor sisteme de credine
2edit"ie/ contempl"re
/revenia consumului de droguri are ca i componente:
In)orm"ii despre consecinele de s$n$t"te i soci"le "le consumului de droguriB
)orm"re" unor *"lori i "titudini po3iti*e )"$ de un stil de *i"$ s$n$tosB discut"re" i
"n"li3"re" rolului in)luenei grupului (n consumul de droguriB de3*olt"re" deprinderilor de
m"n"gement "l situ"iilor de cri3$ prin (n*$"re" unor str"tegii de coping "d"pt"ti*eB
de3*olt"re" deprinderilor de m"n"gement "l con)lictelor i lu"re de deci3ii respons"%ileB
discut"re" modului (n c"re drogurile (i controle"3$ modul (n c"re g+ndeti/ simi i te
comporiB des)$ur"re" de "cti*it$i de recreere s$n$to"se/ cum "r )i p"rticip"re" l" "ciuni de
*olunt"ri"t e=! progr"me de pre*enie " consumului de droguri&!
:9
In conclu3ie *$ pre3ent$m c+te*" dintre cele m"i import"nte dificulti ale
programelor de educaie a unui stil de via sntos identificate de studiile de specialitate
sunt S"r")ino/ '::9B ?"Glor/ ':::&6
a# )onsecinele pozitive ale comportamentelor sntoase apar dup intervale de timp mari.
De e=emplu/ pr"ctic"re" sportului "re c" i consecine pe termen lung (m%un$t$ire" st$rii de
%ine )i3ice i psihice/ i"r consecinele nepr"ctic$rii e=erciiului )i3ic > st"re" )i3ic$ i psihic$
(nr$ut$it$ > nu se m"teri"li3e"3$ dec+t )o"rte t+r3iu! Acest lucru )"ce m"i di)icil$
)oc"li3"re"pe "ceste consecine de lung$ dur"t$!
b# )omportamentele de risc sunt foarte $reu de sc"imbat! Adiciile/ cum "r )i )um"tul s"u
consumul de "lcool i droguri sunt )o"rte greu de modi)ic"t i solicit$ din p"rte" perso"nei i
" )"miliei )o"rte mult e)ort consec*ent (n timp! .rocesul de modi)ic"re " unui comport"ment
de risc chi"r d"c$ nu este o "dicie& este un proces (ndelung"t/ d"torit$ )"ctorilor c"re menin
comport"mentul i necesit$ re"li3"re" unui pl"n de modi)ic"re de lung$ dur"t$!
c# *ulte dintre comportamentele de risc au mai multe consecine pozitive imediate dect
comportamentele sntoase. C" urm"re/ multe perso"ne opte"3$ pentru comport"mentul c"re
(i o)er$ recompens" po3iti*$ imedi"t$/ )$r$ " lu" (n consider"re consecinele neg"ti*e pe
termen lung! Contienti3"re" ele*ilor pri*ind consecinele comple=e "le comport"mentelor i
e*it"re" mor"li3$rii i etichet$rii lor este eseni"l$ (n procesul de )orm"re " unor "titudini
po3iti*e )"$ de un stil de *i"$ s$n$tos!
Capitolul 1?
PSI*OSEJUALITATEA
1?.1. S'Gualitat'a 7 %i"'n&iun' )o"pl'G a 6iin!'i u"an'
Se=u"lit"te" este o component$ eseni"l$ " *ieii Eoric$rei perso"ne! Aspectele s"le
psihologice/ %iologice i soci"le sunt (ntr>o rel"ie de interdependen$/ con)erindu>i "st)el un
c"r"cter comple=! (n proces"i de )orm"re "l "dolescentului/ rolul se=u"lit$ii este pregn"nt/
contri%uind l" contur"re" identit$ii de sine i " celei soci"le! De3*olt"re" unei se=u"lit$i
"rmonio"se l" copii i "dolesceni contri%uie l" )orm"re" unei person"lit$i "rmonio"se i (n
rel"ie echili%r"t$ cu sine i ceil"li! Este )"ls$ echi*"l"re" se=u"lit$ii cu rel"i" se=u"l$! Cee"
ce conte"3$ m"i mult (n de3*olt"re" unei se=u"lit$i "rmonio"se este modul (n c"re
"dolescentul se de)inete pe sine c" perso"n$ (n r"port cu el i ceil"li/ modul (n c"re (nelege
sentimentele de iu%ire/ ")eciune/ prietenie/ intimit"te/ modul (n c"re i" deci3ii i (i "sum$
respons"%il deci3iile lu"te! S$n$t"te" se=u"l$ (nse"mn$ s$n$t"te" (ntregului corp i "
uni*ersului psihic "l "dolescentului! (n ultimul deceniu/ dreptul l" educ"ie se=u"l$ " copiilor
i tinerilor este *$3ut c" un drept um"n )und"ment"l c"re tre%uie respect"t de orice societ"te
democr"tic$!
Se=u"lit"te" este un su%iect )o"rte *"st i nu ne propunem s$ (l epui3$m (n "cest
c"pitol! Cee" ce dorim este s$ tr"nsmitem c+te*" repere gener"le de (nelegere i "%ord"re cu
ele*ii de *+rst$ col"r$ de l" ciclu prim"r p+n$ l" cel lice"l& " se=u"lit$ii! .udo"re" prost
(nele"s$ i mor"lit"te" ipocrit$ c"re "u domin"t "t+te" decenii "%ord"re" "cestui su%iect (n
::
Rom+ni"& nu m"i pot s$ )ie "titudini e=prim"te de perso"ne cu un rol )und"ment"l (n
educ"re" copiilor i tinerilor! Din )ericire/ "st$3i e=ist$ i l" noi (n "r$ un num$r m"re de
pu%lic"ii de speci"lit"te c"re *in (n "7utorul pro)esorilor *e3i %i%liogr")i"&! ?re%uie totui s$
menion$m c$ unele dintre "ceste" m"i p$stre"3$ (nc$ un ton mor"li3"tor e=! t+n$rul tre%uie
s$ (n*ee s$ (i )orme3e un c"r"cter puternic i s$ do%+nde"sc$ un control puternic "supr"
impulsurilor se=u"le&/ uneori chi"r inchi3itor"l e=! "numite pr"ctici se=u"le/ s"u e=prim"re"
lor (n e=ces sunt tipice perso"nelor de*i"nte/ tinerilor de%usol"i&/ "lteori o)er$ in)orm"ii
)"lse e=! m"stur%"re" duce l" impoten$ s"u l" ne*ro3$&! Educ"i" se=u"l$ nu "re c" scop
pre3ent"re" se=u"lit$ii um"ne c" un instinct %iologic c"re/ (n "%sen" unui cen3uri person"le
i soci"le puternice/ duce l" comport"mente delinc*ente! Educ"i" se=u"l$ nu tre%uie s$
pre3inte se=u"lit"te" c" o E"menin"reE pentru propri" perso"n$ i pentru "lii! Se=u"lit"te"
este o component$ po3iti*$ " person"lit$ii i *ieii/ "l$turi de component" spiritu"l$/
emoion"l$/ soci"l$/ ment"l$/ pro)esion"l$!
1?.(. S)opul '%u)a!i'i &'Gual'
Scopul )und"ment"l "l educ"iei psihose=u"le este promo*"re" s$n$t$ii se=u"le i implicit "
s$n$t$ii psihice/ )i3ice/ emoion"le/ soci"le i spiritu"le/ cu "lte cu*inte/ " st$rii gener"le de
%ine! Org"ni3"i" 2ondi"l$ " S$n$t$ii de)inete s$n$t"te" se=u"l$ c" Eintegr"re""spectelor
)i3ice/ emoion"le/ cogniti*e i soci"le (n procesul de3*olt$rii po3iti*e " person"lit$ii/ (n c"re
)iec"re perso"n$ "re dreptul l" in)orm"ii "dec*"te i rel"ii se=u"le respons"%ile!E
.rogr"mele tr"diion"le de educ"ie pentru s$n$t"te se=u"l$ er"u )oc"li3"te pe o)erire"
de in)orm"ii despre reproducere" um"n$/ "n"tomi" i )i3iologi" um"n$/ metode de
contr"cepie/ %oli cu tr"nsmitere se=u"l$! )(duc"i" se=u"l$ er" o)erit$ do"r "dolescenilor
',> '9 "ni&/ ignor+ndu>se "st)el c$ despre e" se po"te *or%i de l" o *+rst$ )o"rte mic$! De
"semene"/ e" "*e" c" scop do"r pre*enire" unor Ede3"streE e=! s"rcin" nedorit$/ %olile cu
tr"nsmitere se=u"l$/ *iolul& prin (ntreinere" )ricii i " sentimentului de culp"%ilit"te!
Aspectele po3iti*e "le se=u"lit$ii er"u ignor"te! Discuiile despre m"stur%"re/
homose=u"lit"te/ "*ort/ meninere" rolurilor tr"diion"le "le )emeilor i %$r%"ilor er"u
e*it"te! Cercet$rile (n domeniu "u "r$t"t (ns$ c$ "ceste progr"me "u o e)icien$ redus$/ i"r
uneori e)ecte neg"ti*e s"u contr"re! Un "lt "spect limit"ti* "l progr"melor tr"diion"le este
)"ptul c$ inter*eniile nu er"u integr"te (ntr>un proces de de3*olt"re " s$n$t$ii emoion"le/
cogniti*e/ soci"le i comport"ment"le MGde/ '::0&! Ast$3i/ )iec"re "dult/ co"l$/ instituie/
comunit"te/ societ"te/ tre%uie s$ "ccepte c$ se=u"lit"te" este un "spect n"tur"l i )iresc
"l *ieii )iec$rui copil/ "dolescent/ "dult/ *+rstnic i c$ ignor"re" "cestui "de*$r repre3int$ o
(nc$lc"re " unui drept um"n )und"ment"l/ dreptul l" s$n$t"te/ "rmonie i c"lit"te" *ieii!
Educ"i" pentru s$n$t"te se=u"l$ este un proces continuu ce se re"li3e"3$ pe p"rcursul
(ntregii de3*olt$ri/ cu elemente speci)ice )iec$rei *+rste i ni*elului de de3*olt"re intelectu"l$
i emoion"l$! (nc$ de l" *+rste )o"rte mici copiii de*in interes"i de su%iectele pri*ind
se=u"lit"te"! Din ne)ericire/ copiii (i (nsuesc de cele m"i multe ori "ceste in)orm"ii de l"
colegii de 7o"c$/ prieteni/ re*iste de di*erse )"cturi! E=ist$ riscul c" in)orm"iile s$ )ie eron"te
i "st)el se perpetue"3$ >"titudini c"re conduc l" comport"mente se=u"le de risc (ncepere"
prem"tur$ " *ieii se=u"le/ neutili3"re" mi7lo"celor de contr"cepie i protecie&! Deseori
'<<
p$rinii e*it$ discut"re" "cestor teme cu copiii lor! ?ocm"i de "cee" colii (i re*ine un rol
)und"ment"l (n o)erire" unei percepii "dec*"te "supr" se=u"lit$ii/ (n "sigur"re" c"drului (n
c"re ele*ii pot s$ discute li%er despre se=u"lit"te! ?otod"t$/ "%ord"re" se=u"lit$ii do"r l"
*+rst" "dolescenei i )oc"li3"t do"r pe reproducere i contr"cepie "re c" re3ult"t meninere"
con*ingerii c$ se=u"lit"te" este simil"r$ cu rel"i" se=u"l$! (n "cest mod nu se percepe "ri"
l"rg$ pe c"re o implic$ se=u"lit"te"/ (ncep+nd cu "ccept"re" propriei corpor"lit$i i
termin+nd cu deci3iile respons"%ile pe c"re le implic$! .rogr"mele de educ"ie pentru
s$n$t"te se=u"l$ tre%uie re"li3"te "dec*"t *+rstei i ni*elului de de3*olt"re intelectu"l$ i
emoion"l$ " ele*ului! .e l+ng$ )"ptul c$ psihose=u"lit"te" este o component$ eseni"l$ "
procesului de de3*olt"re " unei person"lit$i "rmonio"se/ m"i e=ist$ o serie de moti*e pentru
c"re "%ord"re" "cestei" este eseni"l$6
D sc$dere" *+rstei l" c"re "dolescenii de*in "cti*i se=u"lB
D cretere" incidenei cont"min$rii MI4 > SIDAB
D cretere" incidenei cont"min$rii cu "lte %oli cu tr"nsmitere se=u"l$B
D cretere" num$rului de s"rcini nedorite (n r+ndul "dolescentelorB
D cretere" num$rului de "%u3uri se=u"le > *iol/ h$ruire se=u"l$/ incestB
D num$rul crescut de "*orturi (n r+ndul "dolescentelor!
Este ne)ond"t$ con*ingere" p$rinilor i " pro)esorilor c$ " educ" se=u"l copiii i
tinerii presupune tr"nsmitere" de in)orm"ii EtehniceE despre %iologi" i )i3iologi" "ctului
se=u"l! .ro%"%il din "ce"st$ con*ingere in"dec*"t "p"re elud"re" s"rcinii de Eeduc"tor
se=u"lE/ "t+t " pro)esorilor c+t i " p$rinilor! Respons"%ilit"te" ei este deleg"t$ c$tre ""
numitele Eperso"ne de speci"lit"teE medic/ "sistent medic"l/ psiholog&! .rintr>o "st)el de
deleg"re se medic"li3e"3$ un "spect n"tur"l "l *ieii oric$rui "dolescent! Nu "re "" m"re
rele*"n$ c"ntit"te" de in)orm"ii despre se=u"lit"te/ c+t mes"7ul c$ co"l" este i tre%uie s$
)ie un loc (n c"re ele*ii *or%esc deschis/ onest i )$r$ inhi%iii/ (mpreun$ cu pro)esorul/
despreun" dintre componentele person"lit$ii lor! Copiii i "dolescenii nu *or m"i echi*"l"
se=u"lit"te" cu un su%iect t"%u/ c"re nu po"te )i discut"t (mpreun$ cu "dulii! Elementul
eseni"l "l procesului de educ"ie pentru s$n$t"te" se=u"l$ este promo*"re" unor *"lori
"dec*"te pri*ind se=u"lit"te" proprie i " celorl"li!
Valo$il' &'Gualit!ii5
D Se=u"lit"te" este o component$ s$n$to"s$ i n"tur"l$ " *ieii!
D ?o"te perso"nele sunt se=u"le!
D Se=u"lit"te" include dimensiuni )i3ice/ etice/ spiritu"le/ psihologice i emoion"le!
D ?o"te perso"nele "u dreptul i o%lig"i" s$ i" deci3ii se=u"le respons"%ile!
D ?o"te deci3iile se=u"le "u consecine emoion"le/ comport"ment"le s"u de s$n$t"te!
D Indi*i3ii i societ"te" %ene)ici"3$ c+nd copii discut$ despre se=u"lit"te c" de un proces
n"tur"l (n "tingere" m"turit$ii psihice!
D Implic"re" prem"tur$ (n comport"mente se=u"le presupune riscuri!
D ?inerii c"re sunt implic"i (ntr>o rel"ie se=u"l$ "u ne*oie de "cces l" in)orm"ie despre
ser*iciile de pl"ni)ic"re )"mili"l$ i (ngri7ire medic"l$!
D .erso"nele (i e=prim$ se=u"lit"te" (n moduri di)erite!
D O"menii tre%uie s$ respecte i s$ "ccepte di*ersit"te" *"lorilor i credinelor despre
'<'
se=u"lit"te c"re e=ist$ (n comunit"te" respecti*$!
D A%stinen" se=u"l$ este ce" m"i e)icient$ metod$ de " pre*eni s"rcin" nedorit$ i in)eci"
MI4ISIDA!
Educ"i" pentru s$n$t"te" se=u"l$ este un proces de formare de atitudini, convin$eri i
valori despre identitate de sine, ima$ine corporal, relaii interpersonale, intimitate i
iubire, comunicare, decizie i responsabilitate. !ducaia se(ual se adreseaz
componentelor psi"olo$ice +co$nitiv, emoional, comportamental# sociale, spirituale i
biolo$ice ale sntii. .rogr"mele e)iciente de educ"ie psihose=u"l$ se )oc"li3e"3$ pe
"tingere" " 0 o%iecti*e )und"ment"le6
,. formarea de convin$eri, valori i atitudini despre sine i ceilali > o)erire" unui
c"dru "dec*"t (n c"re "dolescenii s$ "i%$ posi%ilit"te" de ">i e=plor" propri" perso"n$ i
e*"lu" "titudinile se=u"le cu scopul de3*olt$rii propriilor *"lori! ;orm"re" "cestor
*"lori "re c" i suport de3*olt"re" stimei de sine i " respons"%ilit$ii )"$ de sine i )"S
deceil"li (n m"ni)est"re" se=u"lit$iiB " c"p"cit$ii de " )"ce distinci" dintre iu%ire i "tr"cie
se=u"l$/ iu%ire i c"m"r"derieB " (nelegerii consecinelor comport"mentului se=u"l "cti*B "
meninerii unui echili%ru (ntre ne*oi" de independen$ i rolul de )iuI)iic$/ ele*/ )r"teIsor$B "
c"p"cit$ii de " spune NU/ respecti* de " "ccept" un re)u3B percepere" e)ectelor streotipiilor
de gen soci"l "supr" propriei perso"ne e=! pentru c$ sunt )"t$I%$i"t tre%uie s$!!!!& i
(nelegere" )"ptului c$ %$ieii i )etele "u drepturi i respons"%ilit$i eg"leB
&. dezvoltarea deprinderilor de relaionare interpersonal > o)erire" unui c"dru
"dec*"t pentru de3*olt"re" deprinderilor de comunic"re i rel"ion"re po3iti*$ cu perso"ne de
se= opus/ cu cele "dulteB de e=prim"re " ")ecti*it$ii/ iu%irii i intimit$ii con)orm propriilor
*"loriB de " )"ce )"$ presiunii grupului/ p"rtenerului i m"ss>medieiB de " se opune rel"iilor
de m"nipul"re i e=plo"t"reB de m"n"gement "l situ"iilor de con)lict dintr>o rel"ieB de
negociere i st"%ilire de limiteB
'.dezvoltarea responsabilitii fa de sine i ceilali > )orm"re" de "titudini i
comport"mente respons"%ile )"$ de propri" se=u"lit"te i ce" " p"rteneruluiB percepere"
)"ptului c$ e=prim"re" iu%irii rom"ntice po"te lu" i "lte )orme/ i )$r$ e=prim$ri se=u"leB
di)ereniere (ntre comport"mentele se=u"le cu risc crescut )"$ de cele cu risc redusB
percepere" %ene)iciilor (nt+r3ierii de%utului de *i"$ se=u"l$ i " "%stinenei de l" se= (n
situ"ii de riscB (ncur"7"re" utili3$rii metodelor contr"cepti*e i " metodelor de prote7"re "
s$n$t$ii se=u"leB respect"re" deci3iei celuil"lt/ respect"re" con)ideni"lit$iiB deci3ii
respons"%ile pri*ind *i"" de cuplu i *i"" de )"milieB tr"s"re" unor scopuri de dur"t$
mediei " unor pl"nuri de *iitor! .rogr"mele de educ"ie se=u"l$ se )oc"li3e"3$ i "supr"
de3*olt$rii "%ilit$ilor de e*it"re " rel"iilor de "%u3 )i3ic/ emoion"l s"u se=u"l! O
component$ centr"l$ " promo*$rii educ"iei se=u"le este de3*olt"re" implic$rii
"dolescenilor (n p"rticip"re" l" "cti*it$i de *olunt"ri"t pentru educ"re" celorl"li tineri din
co"l$ i comunit"te! In)orm"re" > o)erire" unor cunotine despre cretere i de3*olt"re/
"n"tomi" i )i3iologi" reproducerii/ comport"ment se=u"l/ s"rcin$/ "*ort/ metode
contr"cepti*e/ "%u3 se=u"l/ %oli cu tr"nsmitere se=u"l$ #?S&/ MI4ISIDA/ ser*icii medic"le/
soci"le i psihologice/ instituii i org"ni3"ii din comunit"te c"re "sist$ de3*olt"re" copiilor
i tinerilor (n "cest domeniu!
'<,
1?... T'"ati)a o$'lo$ %' '%u)a!i' &'Gual
Integr"re" se=u"lit$ii (n de3*olt"re" psihologic$ presupune lu"re" (n consider"re (n
progr"mele de educ"ie " celor 5 componente de %"3$6 de3*olt"re um"n$/ rel"ii
interperson"le/ deprinderi person"le/ comport"ment se=u"l/ s$n$t"te se=u"l$/ societ"te i
cultur$! ?o"te "ceste componente se "%orde"3$ l" to"te *+rstele (ntr>un proces de
complement"rit"te/ eseni"l pentru o de3*olt"reaE "rmonio"s$! .re3ent$m (n continu"re
succint c+te*" repere gener"le pentru educ"i" psihose=u"l$! .entru o det"liere " posi%ilelor
teme ce pot )i "%ord"te (n c"drul orelor de dirigenie/ consult"i progr"m" propus$ i "ne="t$
l" s)+ritul c$rii!
1. 5ezvoltarea uman
Accept"re" i "preciere" propriului corp
;orm"re" unei im"gini corpor"le re"liste
C$ut"re" de in)orm"ii despre de3*olt"re" se=u"l$
Accept"re" de3*olt$rii se=u"le c" o component$ " de3*olt$rii um"ne
Inter"ciune" cu "m%ele se=e (ntr>un mod potri*it i respectuos
Accept"re" di)erenelor de gen
Respect"re" orient$rii se=u"le " celorl"li
". (elaiile interpersonale
De3*olt"re" deprinderilor de rel"ion"re po3iti*$
E=prim"re" dr"gostei i intimit$ii (n moduri di)erite i respons"%ile
De3*olt"re" i meninere" rel"iilor semni)ic"ti*e
E*it"re" rel"iilor de e=plo"t"re i de m"nipul"re
;orm"re" unor "titudini po3iti*e )"$ de rel"iile de prietenie
Lu"re" de deci3ii pri*ind stilul de *i"$ s$n$tos
<. 5eprinderi personale
A tr$i potri*it propriilor *"lori
Asum"re" respons"%ilit$ii pentru propriul corp
Lu"re" de deci3ii respons"%ile
De3*olt"re" "serti*it$ii
Comunic"re" e)ic"ce cu )"mili"/ colegii i prietenii
A%ilit"te" de " )"ce )"$ presiunii grupului
=. Comportament se4ual
D ?r$ire" unor sentimente se=u"le )$r$ " le e=prim" printr>un "ct se=u"l
D C$ut"re" de noi in)orm"ii pentru de3*olt"re" se=u"lit$ii
D Implic"re" (n rel"ii se=u"le c"r"cteri3"te prin respons"%ilit"te/ onestit"te i (ncredere
'<-
D E=prim"re" propriei se=u"lit$i respect+nd drepturile "ltor"
D E=prim"re" se=u"lit$ii potri*it propriilor *"lori
>. Sntate se4ual
D Cuno"tere" i utili3"re" metodelor de contr"cepie pentru " e*it" s"rcinile nedorite
D E*it"re" cont"ct$rii s"u tr"nsmiterii %olilor cu tr"nsmitere se=u"l$
D In)orm"re pri*ind mod"lit$ile de pre*enire " in)ect$rii cu *irusul MI4
D In)orm"re pri*ind SIDAD .re*enire" "%u3ului se=u"l
5! Societ"te i cultur$
D E*"lu"re" imp"ctului )"miliei/ culturii/ religiei/ m"ss>mediei "supr" con*ingerilor/
*"lorilor i comport"mentelor leg"te de se=u"lit"te
D Respingere" "%ord$rii *ulg"re i de tip pornogr")ic " se=u"lit$ii i *"lorilor se=u"le
D Atitudine critic$ )"$ de percepi" soci"l$ " )emeii c" Eo%iect se=u"lE
D Implic"re" (n progr"mele educ"ti*e de educ"ie pentru s$n$t"te se=u"l$
D Demonstr"re" toler"nei )"$ de cei cu stiluri de *i"$ i *"lori se=u"le di)erite
0titudinile eronate fa de se4ualitate sunt generate de aa numitele mituri.
Aceste" sunt con*ingeri ir"ion"le/ ne"de*$ruri/ l"rg r$sp+ndite (ntr>o "numit$ cultur$ s"u
societ"te/ "st)el (nc+t sunt consider"te n"tur"le i re"le! 2iturile )urni3e"3$ r$spunsuri g"t"
Econ)ecion"teE l" (ntre%$rile gener"l um"ne despre noi (nine/ despre "lii %$r%"i>)emei&/
despre rel"iile no"stre i mediul (n c"re tr$im i/ d"c$ nu sunt identi)ic"te/ pot s$ in)luene3e
neg"ti* comport"mentul/ m"i "les "l tinerilor/ d"r nu num"i! Ele*ii pot )i (n*$"i s$ identi)ice
miturile i s$ le com%"t$ "t+t "titudin"l c+t i comport"ment"l! ;iec"re din miturile pre3ent"te
m"i 7os pot constitui punctul de plec"re " unor discuii de tip de3%"tere/ s"u " unor e=erciii
prin c"re ele*ii "7ung s$ (nele"g$ consecinele gr"*e uneori )"t"le >e=! cont"min"re MI4& "
"cestor mituri "ccept"te i puse (n pr"ctic$ de ei!
Deseori miturile despre se=u"lit"te decurg din meninere" unei im"gini tr"diion"le/ de
tip p"tri"rh"l/ " rolurilor de se=! Aceste roluri po"rt$ numele de gen soci"l gender&!
Conceptul de gen soci"l " )ost l"ns"t c" r$spuns l" ne*oi" de " )"ce distincie (ntre
c"r"cteristicile %iologice "le %$r%"tului i )emeii i cele construite soci"l i cultur"l! Noiune"
de gen soci"l "re c" scop dep$ire" perspecti*ei reducioniste re)erito"re l" %iologi" c" i
destin! Cu "lte cu*inte/ conceptele de se= i gender gen soci"l& sunt utile (n scopul
contr"st$rii setului de )"pte %iologice celor cultur"le! Cu "lte cu*inte/ m"sculinit"te" i
)eminit"te e=ist$ do"r (n minte" celui c"re percepe! #iologi" determin$ d"c$ suntem %$i"t s"u
)"t$! Cultur" determin$ cee" ce (nse"mn$ s$ )ii E%$r%"tE s"u E)emeieE i ce tipuri de
comport"ment s"u tr$s$turi de person"lit"te sunt de3ir"%ile pentru )iec"re! Alt)el spus/
)eminit"te" i m"sculinit"te" repre3int$ cee" ce "te"pt$ "lii de l" )emei i %$r%"i! Deci/
)eminit"te" i m"sculinit"te" nu sunt "ltce*" dec+t construcii soci"le! .rin intermediul
miturilor/ c" )orme de comunic"re cultur"l$/ semni)ic"i" noiunilor de )emeie i %$r%"t este
n"tur"li3"t$ i %iologi3"t$/ i "st)el deghi3"t$ cu consecine neg"ti*e "t+t pentru )emei c+t i
'<0
pentru %$r%"i! Acolii (i re*ine un rol import"nt (n com%"tere" meninerii rolurilor soci"le
tr"diion"le *e3i )i" ,1 din "ne=e&!
'iturile adolescenilor despre se4ualitate6 Este in"ccept"%il pentru un %$r%"t s$ )ie *irgin!
Do"r )$c+nd dr"goste ne *om do*edi unul "ltui" c+t de mult ne iu%im! #$r%"ii tre%uie s$>i
m"ni)este m"sculinit"te"6 )i3ic$ i se=u"l$! Impulsurile se=u"le sunt m"i puternice l" %$r%"i!
#$r%"ii tre%uie s$ "i%$ rel"ii se=u"le cu c+t m"i multe )ete pentru " do%+ndi e=perien$!
;etelor le )"ce pl$cere l" )el de mult c" i %$ieilor s$ )"c$ SEC/ d"r eletre%uie s$ spun$ NU
pentru ">i menine reput"i"! C+nd )etele spun NU este de )"pt .OA?E s"u DA! #$r%"ii nu
*or%esc despre SEC/ ei (l pr"ctic$! D"c$ nu )"c dr"goste cu el "m s$ (l pierd! ;etelor le )"ce
pl$cere s$ )ie con*inse m"i mult timp chi"r i l"crimile )"c p"rte din ritu"lul )iresc&! #$ieii
tre%uie s$ )ie inii"torii "ctului se=u"l! ;etelor le pl"c %$ieii c"re dein controlul! Dup$ ce un
%$i"t se e=cit$/ el nu se m"i po"te control"! O )"t$ nu po"te r$m+ne gr"*id$ dup$ primul "ct
se=u"l! .o"te "m noroc i nu r$m+n gr"*id$! D"c$ o )"t$ )olosete metode contr"cepti*e
pro%"%il nu este pre" EcuminteE! Iu%ire" (ntre doi tineri (nse"mn$ (ntotde"un" i rel"ii
se=u"le! Cont"ctul )i3ic tre%uie (ntotde"un" s$ duc$ l" se=! #$r%"ii tre%uie s$ )ie per)orm"n$
(n domeniul se=u"l! O )emeie modern$ tre%uie s$ "i%$ rel"ii se=u"le prem"rit"le! #$r%"tul
tre%uie s$ "i%$ controlul (n rel"iile se=u"le! ;emei" tre%uie s$ r$spund$ (ntotde"un"
inii"ti*elor se=u"le "le %$r%"tului! #$r%"ii doresc (ntotde"un" s$ )"c$ se=! Este pre" 7en"nt
s$ *or%esc cu prieten"Iprietenul meu despre pre3er*"ti*e! .re3er*"ti*elediminue"3$
spont"neit"te" i pl$cere" "ctului se=u"l! Cei m"i muli "dolesceni i>"u (nceput
*i"" se=u"l$! 4i"t" se=u"l$ este o c"le de " de*eni "dult!
MI4ISIDA
Ast$3i/ c+nd %o"l" SIDA " "7uns s$ )ie denumit$ E)l"gel mondi"lE i riscul cont"min$rii cu
*irusul MI4 Ep"ndemieE *ite3$ i "rie de cont"min"re m"i m"re dec+t (n c"3ul unei
epidemii&/ educ"i" se=u"l$ nu po"te ignor" "ce"st$ re"lit"te Epostmodern$E6
D pe m"p"mond/ (n )iec"re 3i/ "pro=im"ti* '5!<<< de perso"ne se in)ecte"3$ cu MI4B
D (n lume e=ist$ "pro=im"ti* 0< milio"ne de perso"ne in)ect"te cu MI4B
D de l" decl"n"re" epidemiei "u murit '9/9 milio"ne de o"meniB
D num"i (n "nul ':::/ 5,<!<<< de copiii su% '1 "ni "u )ost in)ect"i cu *irsul MI4B
D Centrul de St"tistic$ "l St"telor Unite estime"3$ c$ d"c$ pre*eni" nu este intensi)ic"t$/ (n
"nul ,<'</ SIDA *" produce o cretere " mort"lit$ii in)"ntile cu p"n$ l" 81OB
D Rom+ni" se situe"3$ pe primul loc (n Europ" (n cee" ce pri*ete num$rul de copii %oln"*i
de SIDAB
D(n ultimii "ni " crescut (ngri7or$tor de mult num$rul tinerilor din Rom+ni" in)ect"i cu MI4!
D nu e=ist$ tr"t"ment s"u *"ccin pentru SIDA!
D simptom"tologi" %olii po"te )i "melior"t$ s"u (nt+r3i"t$/ d"r SIDA este o %o"l$ let"l$!
Ce este SIDA @
SIDA este o %o"l$ in)ecio"s$ denumit$ sindromul imunode)icienei do%+ndite/
pro*oc"t$ de *irusul MI4 c"re/ p$truns (n org"nism/ distruge sistemul de "p$r"re imunit"r!
SIDA este m"ni)est"re" )in"l$/ gr"*$ " in)eciei cu MI4! Cele m"i multe perso"ne in)ect"te
e*olue"3$ l" st"diul de SIDA (n decurs de c+i*" "ni6 1>8 "ni l" copiii i 8>'< "ni l" "duli!
'<1
4irusul MI4 este lim)otrop i neurotrop! El "t"c$ lim)ocitele ?0 i produce o
distrugere progresi*$ " "cestor celule! (n timp ce l" o perso"n$ s$n$to"s$ num$rul
lim)ocitelor este de 9<<>',<<Imm-/ "ce"st" po"te "7unge su% ,<< lim)ocite ?0Imm- l"
perso"nele in)ect"te/ decesul sur*enind l" "pro=im"ti* 1< celuleImm-! Re3ult"tele clinice "le
distrugerii lim)ocitelor ?0 sunt repre3ent"te de "p"rii" unor in)ecii se*ere/ "dese" let"le/
in)ecii c"re "r )i e*it"te d"c$ org"nismul "r pute" s$ se "pere! Alte consecine se*ere
)rec*ente sunt ence)"lit" su%"cut$ i demen" su%cortic"l$! .erio"d" (n c"re *irusul
decl"ne"3$ %o"l" este de 1>'< "ni de l" cont"min"re! Este )o"rte import"nt c" ele*ii s$ tie
c$ (n "ce"st$ perio"d$ perso"n" in)ect"t$ nu "re m"ni)est$ri "le in)ect$rii nu p"re %oln"*&
(ns$ e" po"te tr"nsmite *irusul!4irusul imunode)icienei um"ne MI4&/ "gentul c"re c"u3e"3$
SIDA/ se tr"nsmite (n primul r+nd prin schim%ul de lichide corpor"le! 4irusul MI4 se
tr"nsmite prin trei c$i6 tr"nsmitere se=u"l$6 prin cont"ct se=u"l *"gin"l/ "n"l s"u or"l
neprote7"t )$r$ pre3er*"ti*&B tr"nsmitere s"ng*in$6 prin )olosire" de seringi i instrumente
medic"le t$io"se nesterili3"te/ prin tr"ns)u3ie s"u cont"ct cu s+nge in)ect"tB tr"nsmitere
perin"t"l$6 (n timpul s"rcinii/ n"terii s"u "l$pt$rii! 4irusul nu se tr"nsmite6 prin m+ng+iere"
s"u (m%r$i"re" unei perso"ne c"re "re SIDAB prin cont"ctul cu o%iecte utili3"te (n comun cu
o perso"n$ %oln"*$ de SIDA > p"h"r/ stilou/ c"rteB prin tr"nspir"ie/ s$rut/ s"li*$B d"c$ (mp$ri
s"ndUich>ul s"u %ei din "cel"i p"h"r cu un seropo3iti*B d"c$ o perso"n$ tuete s"u str$nut$
pe tineB prin %"3inul de (not!
.erso"ne cu risc crescut pentru in)ect"re" cu MI4 sunt perso"nele c"re "u cont"cte
se=u"le neprote7"te/ perso"nele c"re nu "u un p"rtener st"%il i nu utili3e"3$ pre3er*"ti*ul/
perso"nele dependente de droguri > prin in7ect"re" intr"*eno"s$ " drogului/ cele "le c$ror
p"rtener se=u"l este dependent de droguri/ copiii n$scui de m"me seropo3iti*e purt$to"re
"le *irusului MI4&! Este )"ls s$ se echi*"le3e riscul pentru MI4ISIDA cu promiscuit"te i
imor"lit"te! Este "de*$r"t c$ "ceste comport"mente cresc riscul de cont"min"re/ d"r orice
perso"n$ po"te )i cont"min"t$ d"torit$ unui singur comport"ment neprec"ut/ n"i*/ nee"list!
?estul MI4 este un test de identi)ic"re " *irusului (n org"nism pe c"re "r tre%ui s$ (l
)"c$ p"rtenerii perso"nelor c"re "u comport"mente se=u"le risc"nte/ perso"nele c"re "u "*ut
cont"cte se=u"le neprote7"te/ perso"nele c"re "u "*ut tr"ns)u3ii de s+nge/ copiii "i c$ror
m"me sunt MI4 po3iti*e/ dependente de droguri s"u "u )ost&/ prostitu"te/ dependenii de
droguri!
.re*enire" tr"nsmiterii in)ect$rii cu MI4 pe c"le se=u"l$ se re"li3e"3$ prin utili3"re"
o%lig"torie " pre3er*"ti*ului/ prin e)ectu"re" testului MI4 de c$tre "m%ii p"rteneri/ prin
p$str"re" )idelit$ii (n cuplu! Singur" c"le per)ect sigur$ de " e*it" in)ect"re" cu MI4 este
"%stinen" se=u"l$!
;orm"re" unei repre3ent$ri s"u percepii corecte " %olii "re un rol semni)ic"ti* (n
"dopt"re" unui stil de *i"$ s"nogen i (n "dopt"re" unor comport"mente de protecie! C" i l"
to"te celel"lte tem"tici despre se=u"lit"te ele*ii (i (nsuesc multe in)orm"ii greite de l"
colegi s"u din "lte surse ne"dec*"te de in)orm"re! Un model complet de repre3ent"re " %olii
presupune in)orm"ii corecte despre %o"l$/ despre c"u3e/ e*oluie (n timp/ consecine/
control"%ilit"te! E*"lu"re" miturilor despre MI4ISIDA tre%uie s$ cuprind$ to"te cele 1
"specte "le unei repre3ent$ri complete!
'<5
Identi)ic"re" mec"nismelor de)ensi*e )"$ de riscul MI4ISIDA este un "lt element
eseni"l (n procesul de pre*enie! 2ulte perso"ne recurg )rec*ent l" mec"nisme de "p$r"re
)"$ de ce*" despre c"re nu "u in)orm"ii su)iciente! C" i consecin$ " utili3$rii "cestor
mec"nisme de)ensi*e este implic"re" (n comport"mente de risc "ctul se=u"l neprote7"t&!
Identi)ic"re" i modi)ic"re" "cestor "titudini este )o"rte import"nt$ (n procesul de de3*olt"re
" comport"mentelor de protecie!
Cele mai frecvent utilizate mecanisme defensive fa de riscul contaminrii ?.@6
D neg"re" > EEu nu m$ pot (m%oln$*i de SIDANEB
D proieci" > ENum"i prostitu"tele i homose=u"lii pot s$ se in)ecte3e cu *irusul MI4!EB
D r"ion"li3"re" > ENici prietenii mei nu )olosesc pre3er*"ti* i nu s>"u (m%oln$*itNEB
D represi" > EDe ce s$ ne g+ndim l" ce po"te )i m"i r$u@ D"c$ este s$ se (nt+mple/ oricum nu
poi )"ce nimicNE!
.re*eni" tr"nsmiterii *irusului MI4 tre%uie s$ cuprind$6 in)orm"ii corecte despre ce
este MI4ISIDA/ identi)ic"re" mec"nismelor de "p$r"re i " mod"lit$ilor de percepere/
repre3ent"re " %olii/ respons"%ili3"re" indi*idului pri*ind propri" s$n$t"te/ )orm"re" unei
repre3ent$rii corecte " %olii/ distinci" dintre un seropo3iti* i " )i %oln"* de SIDA/
com%"tere" miturilor e=! SIDA se i" prin str+ngere de m+n$/ num"i prostitu"tele i
homose=u"lii )"c SIDA&/ mod"lit$ile de tr"nsmitere/ mod"lit$ile de protecie/ testul MI4/
unde se po"te )"ce/ cine "r tre%ui s$ (l )"c$ i )orm"re" unor "titudini "dec*"te pri*ind
perso"nele cu SIDA elimin"re" stereotipurilor )"$ de perso"nele cu SIDA&! .entru
identi)ic"re" con*ingerilor eron"te "le ele*ilor despre MI4ISIDA utili3"i )i" ,5 din "ne=e!
In)orm"re" corect$ " tinerilor despre SIDA (i *" "7ut" s$ sep"re re"lit"te" de )iciune i s$
"nule3e riscul de (m%oln$*ire! 2"i mult dec+t "t+t/ ele*ii tre%uie s$ )ie (ncur"7"i s$ de*in$
*olunt"ri (n progr"mele de reducere " riscului de tr"nsmitere " *irusului MI4/ prin
in)orm"re" "ltor tineri/ com%"tere" miturilor i pre7udec$ilor pri*ind SIDA!
1?.1. P$'v'n!ia a/u3ului &'Gual
Nu de puine ori copii i "dolesceni sunt implic"i (n "cti*it$i se=u"le contr"r *oinei
lor! Acest )enomen/ nu "t+t de r"r i neo%inuit pe c+t ne>"r pl$ce" s$ credem/ po"rt$ numele
de "%u3 se=u"l! A%u3ul se=u"l include e=ercit"re" de in)luen$/ prin )or$ )i3ic$ s"u mor"l$/
"supr" unui copil (n scopul de " (ntreine rel"ii se=u"le/ de " "*e" cont"cte )i3ice nepotri*ite
i de ">' e=pune l" mes"7e pornogr")ice! Studiile din domeniu estime"3$ c$ (ntre 1 i '1 O
dintre copii su% '5 "ni )ete i %$iei& "u )ost "%u3"i se=u"l! Num$rul crete semni)ic"ti*/
p+n$ l" 0<O/ (n c"3ul copiilor instituion"li3"i or)elin"te&! (n gener"l/ un s)ert din *iolurile
r"port"te "u c" *ictim$ )ete cu *+rste cuprinse (ntre '' i '8 "ni! Intre "dolescentele>m"me
s"u gr"*ide se ")l$ un num$r semni)ic"ti* de m"re de tinere )ete c"re/ (n perio"d" copil$riei/
"u )ost *ictimele unor "%u3uri se=u"le! ;"ptele i ci)rele *or%esc de l" sine/ deci educ"torii/
)iepro)esori/ )ie p$rini/ nu m"i pot ignor" "numite re"lit$i sum%re/ cre3+nd "st)el c$
pericolul este (ndep$rt"t de copilulIele*ul lor! Deseori/ "dulii se "scund (n sp"tele ""
numitelor mituri i nu "cord$ import"n" re"l$ riscului pentru "%u3ul se=u"l!
'iturile asociate cu abuzul se4ual6
'<8
D Incestul "p"re r"r i m"i "les (n mediile socio>economice de)"*ori3"te/ (n )"miliile cu un
ni*el educ"ion"l sc$3ut! Studiile indic$ c$ nu e=ist$ di)erene semni)ic"ti*e de cl"s$ soci"l$/
ni*el educ"ion"l s"u grup etnic (n )rec*en" "%u3ului se=u"l!
D A%u3"torii sunt perso"ne str$ine )"$ de *ictime! Re"lit"te" "r"t$ c$ cei m"i muli "%u3"tori
sunt (n rel"ii )o"rte "propi"te cu *ictimele/ cum "r )i t"ii/ %unicii/ unchii/ prietenii de
)"milie!
D A%u3ul se=u"l este o consecin$ ne)"st$ " Ere*oluiei se=u"leE! C"3uri de "%u3 se=u"l "supr"
copiilor "u )ost identi)ic"te cu mult (n"inte" re*oluiei se=u"le/ d"r nu se discut" (n pu%lic
despre "ceste"!
D A%u3ul se=u"l este un incident singul"r! A%u3ul se=u"l nu este (n gener"l un incident
singul"r/ c"re se m"ni)est$ c" urm"re " pierderii controlului de c$tre "dult prin consum de
"lcool! Studiile "r"t$ c$ "%u3ul este un )enomen c"re se de3*olt$ trept"t p+n$ l" re"li3"re" lui!
Cei m"i muli copii nu *or%esc despre "%u3 d"torit$ )"ptului c$ locuiesc cu "%u3"torul i
d"torit$ sentimentelor de "m%i*"len$ iu%ire>repulsie& )"$ de el!
D A%u3"torii sunt "tr"i se=u"l de *ictimele lor deo"rece "ceste" i>"u pro*oc"t! A%u3ul se=u"l
este o m"ni)est"re " puterii i m"i puin " unor dorine se=u"le! A%u3"torii "u di)icult$i de
rel"ion"re/ de (nelegere " comport"mentelor copiilor i un control sc$3ut "supr" *ieii lor!
D Copii in*ente"3$ po*eti despre implic"re" lor (n "cti*it$i se=u"le cu "dulii! Cercet$torii
sunt con*ini c$ cele m"i multe c"3uri de "%u3 se=u"l nu sunt decl"r"te d"torit$ sentimentelor
de *in$ i ruine m"ni)est"te de *ictime i d"torit$ consecinelor soci"le "le decl"r"iilor!
A%u3"torii sunt (n gener"l perso"ne cu un gr"d sc$3ut de toler"n$ l" )rustr"re/
di)icult$i de rel"ion"re/ pro%leme cu "utorit$ile/ stim$ de sine sc$3ut$/ (n situ"ii de "%u3
se=u"l de o%icei cel c"re "%u3e"3$ este o perso"n$ din "ntur"7ul copilului prieten de )"milie/
*ecin/ rud$/ p$rinte/ pro)esor&B "%u3"torii sunt perso"ne c"re (i pierd uor cump$tul/ nu
reuesc s$ se controle3e "tunci c+nd sunt implic"i (n situ"ii con)lictu"le i re"cione"3$
"dese" "gresi*B nu "u (ncredere (n ei (nii i uneori (nce"rc$ s$ o o%in$ prin "%u3B sunt
perso"ne i3ol"te i nu "u prieteniB pro)it$ de inocen" copilului pentru " "*e" control "supr"
situ"iei i pentru " se simi m"i puterniciB este posi%il s$ )i )ost i ei *ictime "le "%u3ului!
.ro)esorul "re d"tori" s$ (n*ee mod"lit$ile de identi)ic"re "le oric$rei )orme de "%u3
semne/ e)ecte& i s$ de3*$luie cu t"ct& "utorit$ilor de resort suspiciune" unor "st)el de "cte!
Atitudine" respons"%il$ " pro)esorului po"te pre*eni s"u stop" tr"gedi" unui copil N
Cele mai frecvente simptome ale abuzului se4ual sunt m"ni)est$rile comport"ment"le
i emoion"le i m"i r"r simptomele )i3ice *e3i )igur" '<!'&!
A#UK SECUAL
?ul%ur$ri emoion"leIcomport"ment"le f A%u3 de "lcool i droguri f Depresie f
Stim$ de sine sc$3ut$ Comport"ment se=u"l de risc f ."rteneri multipli f Act se=u"l
neprote7"t f .rostituie f Neg"re" se=u"lit$ii Dureri pel*iene cronice S"rcin$ nedorit$
#?SIMI4 Delinc*ent$ Sinucidere 2ort"lit"te m"tern$ E)ecte "d*erse "le s"rcinii 2or%idit"te
prin "*ort 2or%idit"te i mort"lit"te reproducti*$
'<9
Con&')in!'l' %' &)u$t ;i %' lun0 %u$at al' a/u3ului &'Gual
Copiii i "dolescenii pot s$ pre3inte unele din "ceste m"ni)est$ri comport"ment"le6
respingere" nemoti*"t$ " unor locuri s"u perso"ne/ tul%ur$ri de somn/ di)icult$i de (n*$"re/
sc$dere" interesului pentru "cti*it$ile pl$cute/ i3ol"re" de prieteni/ pro%leme de disciplin$/
)ug$ de "c"s$/ comport"mente delinc*ente/ comport"mente "utodistructi*e/! consum de
"lcool iIs"u droguri/ (ncepere" timpurie " *ieii se=u"le/ comport"mente se=u"le ne"dec*"te/
comport"mente "gresi*e "p"rent ne7usti)ic"te l" discuii pe teme se=u"le/ di)icult$i (n
meninere" rel"iilor semni)ic"ti*e/ tent"ti*e de suicid! Alte simptome "le "%u3ului se=u"l pot
)i6 imit"re" comport"mentelor se=u"le "%u3i*e "le "dulilor/ 7ocuri se=u"le cu "li copii s"u
cu p$pui/ "nim"le/ in)ecii urin"re )rec*ente/ in)ecii cu #?S/ dureri nee=plic"te (n 3onele
genit"le s"u "n"le ?hompson '::,&!
Emoiile m"ni)est"te de un copil "%u3"t se=u"l pot s$ se (nc"dre3e (ntr>un" din "ceste
"se c"tegorii emoion"le6 te"m$ > de "%u3"tor/ de " c"u3" pro%leme/ de " pierde "preciere"
"dulilor/ de " )i dus de "c"s$/ de " )i Edi)eritE/ s"u di*erse "lte )orme de m"ni)est"re "
"n=iet$ii6 te"m" de (ntuneric/ de eec/ de o"meni etcB )urie > )"$ de "%u3"tor/ )"$ de "duli/
)"$ de propri" perso"n$ c" i c"u3$ " "%u3ului/ )"$ de ceil"li copii c"re p"r )ericii/ )"$ de
lume i *i"$ (n gener"lB i3ol"re > pentru c$ Ece*" nu este (n regul$ cu mineE/ pentru c$ se
simte singur (n tr$ire" e=perienei/ pentru c$ nu po"te *or%i cu nimeni despre "%u3B *ino*$ie
>pentru c$ nu " putut s$ opre"sc$ "%u3ul/ pentru c$ " consimit "%u3ul/ pentru c$ " spus
despre "%u3/ pentru c$ " p$str"t secretul despre "%u3B ruine > pentru c$ " p"rticip"t l" o "st)el
de e=perien$/ pentru c$ este Emurd"rEB tristee >pentru c$ " pierdut ce*"/ pentru c$ i s>" lu"t
ce*"/ o p"rte din el " disp$rut/ pentru c$ s>" m"turi3"t pre" repede/ pentru c$ " )ost tr$d"t de o
perso"n$ de (ncredereB tristee"/ nu de puine ori/ po"te lu" )orme gr"*e de depresie/ duc+nd
p+n$ l" suicid!
.rin orele de consiliere i dirigenie pro)esorii pot contri%ui su%st"ni"l l" pre*eni"
"%u3ului se=u"l s"u " complic"iilor psihice i comport"ment"le pe c"re un "%u3 le po"te gener"
l" copii!
.re*eni" "%u3ului se=u"l "re c" i componente6
D in)orm"re" ele*ului pri*ind )ormele de "%u3 i " e)ectelor "%u3uluiB
D contienti3"re" )"ptului c$ "numite p$ri "le corpului sunt pri*"teB
D (n*$"re" mod"lit$ilor de r$spuns l" "tingerile potri*ite i nepotri*iteB
D lu"re" deci3iilor (n situ"ii de risc i " unor m$suri de "uto>protecieB
D de3*olt"re" "%ilit$ilor de " spune NU unei situ"ii de (nc$lc"re " drepturilor i intimit$ii
person"leB
D (n*$"re" "%ilit$ilor de " cere i c$ut" "7utorB
D cum s$ )"c$ )"$ unor situ"ii "%u3i*eB
Ds$ )"c$ di)eren" dintre E" nu spune un secret i in)orm"i" c"re nu po"te )i inut$
con)ideni"l$EB
'<:
D cui tre%uie s$ (i spun$ i cum s$ re"cione3e d"c$ pentru (nceput "dulii nu (l credB
D (ncredere > (n cine po"te s$ "i%$ (ncredere i c+nd tre%uie s$ )ie prec"ut!
Studiile de e*"lu"re " progr"melor de educ"ie se=u"l$ "u do*edit c$ (n urm"
progr"melor de educ"ie se=u"l$ ele*ii6
"& sunt m"i %ine i m"i corect in)orm"i pri*ind comport"mentul se=u"l/ metodele de
contr"cepie/ mod"lit$ile de pre*enire " "%u3ului se=u"lB
%& i>"u )orm"t un set de *"lori s$n$to"se despre se=u"lit"teB
c& tiu s$ c"ute i s$ e*"lue3e m"i corect di)eritele surse de in)orm"ii despre se=u"lit"teB
d& i"u deci3ii m"i respons"%ile (n cee" ce pri*ete (ncepere" *ieii se=u"leB
e& sc"de num$rul de ele*i "cti*i se=u"lB
)& reduce num$rul de s"rcini nedoriteB
g& reduce inciden" %olilor cu tr"nsmitere se=u"l$B
h& crete c"lit"te" rel"iilor de cuplu i c"lit"te" *ieii!
1?.2. O/&ta)ol' n $'ali3a$'a '%u)a!i'i &'Gual'
Studiile de e*"lu"re " e)icienei educ"iei se=u"le "u identi)ic"t o serie de o%st"cole
c"re pot s$ inter)ere3e cu o "cti*it"te de )orm"re po3iti*$6
"& ?e"m" "dulilor c$ discut"re" su%iectelor leg"te de se=u"lit"te (i *" determin" pe ele*i s$
e=perimente3e *i"" se=u"l$ i/ (n consecin$/ este m"i %ine c" "ceste su%iecte s$ nu )ie
"%ord"te! Cercet$rile "r"t$ c$ deci3i" "dolescenilor pri*ind (ncepere" *ieii se=u"le
estere3ult"tul sistemului lor de *"lori i "titudini )orm"t pe p"rcursul (ntregii de3*olt$ri! Cu
c+t "ceste *"lori i "titudini sunt m"i %ine consolid"te (ncredere" (n sine/ lu"re" de deci3ii
respons"%ile/ comunic"re interperson"l$ "rmonio"s$&/ cu "t+t "dolescentul (i *" (nt+r3i"
de%utul de *i"$ se=u"l$! Lips" in)orm"iilor i nediscut"re" su%iectelor de interes pentru
"dolesceni nu duce dec+t l" implic"re" "cestor" (n comport"mente se=u"le de risc i
)orm"re" unei percepii greite despre se=u"lit"te!
%& Uneori pro)esorii i p$rinii pot s$ nu )ie de "cord cu "numite "titudini i comport"mente!
.ro)esorul nu tre%uie s$ tr"nsmit$ ele*ilor > i cu "t+t m"i puin s$ impun$ > *"lorile s"le
person"le/ leg"te de se=u"lit"teB pro)esorul consilier este un )"cilit"tor c"re (ncur"7e"3$
de3%"terile de opinii despre *"lorile se=u"le! Import"nt este c" ele*ii s$ )ie (n*$"i e=erciiul
"rgument$rii/ s$ moti*e3e de ce "der$ s"u de ce resping "cele "titudini s"u comport"mente!
Nu spiritul critic s"u cel de culp"%ili3"re tre%uie s$ domine "ceste de3%"teri/ ci dorin" de "
"scult" i " (nelege "rgument"i" "dolescentuluiIcolegului!
c& Un "lt o%st"col este gener"t de te"m" pro)esorilor c$ nu *or ti s$ de" r$spunsuri corecte l"
(ntre%$rile "dolescentului! Or" de consiliere "re c" i o%iecti*e )orm"re" unor "titudini i
*"lori "dec*"te i (n*$"re" ele*ilor s$ e*"lue3e di)eritele surse de in)orm"ii despre
se=u"lit"te! .ro)esorul po"te suger" ele*ilor p"rcurgere" unor m"teri"le de speci"lit"te i s$
modere3e discui" despre tem" citit$!
''<
d& Un impediment m"7or (n re"li3"re" unei educ"ii se=u"le corecte este de3*olt"re" l" copii
i "dolesceni " sentimentului de 7en$ s"u de *ino*$ie! Unii "duli "%orde"3$ "ceste teme su%
Eum%rel"E mor"lit$ii/ respecti* " imor"lit$ii/ suger+nd mes"7ul c$ interesul se=u"l "l
"dolescenilor se ")l$ l" gr"ni" (ntre mor"l i imor"l! Se=u"lit"te" "dolescentului nu tre%uie
Ee=pedi"t$E de c$tre "dult (n s)er" interdiciei/ *ulg"rului s"u imor"lului! Studiile "u "r$t"t c$
"dulii c"re "u "*ut o educ"ie se=u"l$ rigid$/ domin"t$ de pre7udec$i/ %"3"t$ pe (n*ino*$ire
i consider"re" se=ului c" un lucru ruinos/ "u m"ni)est"t l" *+rst" "dult$ dis)uncii se=u"le i
o *i"$ de cuplu nes"tis)$c$to"re!
e& Ne"dec*"re" discuiilor cu ni*elul de de3*olt"re ment"l$ i emoion"l$ "l ele*ilor "ce"st$
ne"dec*"re po"te )i (n "m%ele sensuri6 )ie dep$ete ni*elul de de3*olt"re/ )ie "cest" este
su%e*"lu"t&!
)& ;oc"li3"re" pe situ"iile de cri3$6 deseori educ"i" se=u"l$ este redus$ l" pre*eni"
s"rcinilor i " %olilor cu tr"nsmitere se=u"l$B "" cum "m "r$t"t p+n$ "cum se=u"lit"te"
(nse"mn$ mult m"i mult dec+t reproducere/ s"rcin$/ contr"cepie/ %oli/ "%u3! Este "de*$r"t c$
"ceste" pot s$ de*in$ "specte neg"ti*e i pro%lem"tice pentru un "dolescent/ d"r se=u"lit"te"
(nse"mn$ (n primul r+nd "simil"re" (n identit"te" person"l$ " "cestei dimensiuni psihosoci"le
i %iologice comple=e " person"lit$ii um"ne!
g& Discut"re" despre se=u"lit"te l" un ni*el "%str"ct/ teoretic/ tiini)ic i medic"li3"t! Nu este
su)icient s$ o)erim do"r in)orm"ii/ este m"i import"nt s$ )orm$m con*ingeri/ "titudini i
comport"mente c"re respect$ drepturile um"ne )und"ment"le i "u consecine po3iti*e "supr"
*ieii indi*idu"le!
h& ;olosire" unor cliee e*"lu"ti*e despre "numite perso"ne i ridiculi3"re" s"u discrimin"re"
lor!
i& Sentimentul de 7en$ (n discut"re" su%iectelor despre se=u"lit"te po"te %loc" comunic"re"
ele*>"dult! A%ord"re" se=u"lit$ii tre%uie re"li3"t$ gr"du"l/ (n )uncie de ni*elul procesului de
de3*olt"re psihic$ i )i3ic$ "l ele*ilor *e3i progr"m" col"r$&! ;oc"li3"re" pe "spectele
leg"te de con*ingeri/ "titudini i *"lori/ i m"i puin pe su%iectele leg"te de "n"tomi" i
)i3iologi" org"nelor genit"le/ reduc sentimentul de discon)ort "l pro)esorului i ele*ilor!
.ro)esorul> consilier/ prin cursurile de )orm"re prin c"re i>" do%+ndit nou" competen$/ "r
tre%ui s$ nu m"i perce"p$ c" )iind pro%lem"tic su%iectul educ"iei se=u"le! ?otui/ (n c"3ul (n
c"re "cest" simte c$ nu (i po"te dep$i reticenele/ este indic"t s$ in*ite l" or" de consiliere
psihologul col"r s"u medicul de pl"ni)ic"re )"mili"l$! (n "cest mod ele*ii nu *or )i )rustr"i
de un drept )und"ment"l "l lor i "nume in)orm"re" i discut"re" despre un" dintre
componentele cheie "le identit$ii lor person"le i soci"le > se=u"lit"te"!
In )in"lul c"pitolului despre psihose=u"lit"te putem sum"ri3" c$ " )"ce educ"ie
se=u"l$ e)icient$ (nse"mn$ " *or%i cu ele*ii notri despre6 cuno"tere de sine/ corp/ emoii/
st"re de %ine/ comunic"re i rel"ii interum"ne *"lori i modele/ presiune" grupului/ m"ss>
mediei/ p"rtenerului/ (ncredere (n sine i "serti*it"te/ deci3ie i respons"%ilit"te/ dr"goste i
(ncredere/ negociere i st"%ilire de limite/ mituri se=u"le/ m"nipul"re i in)luen"re/ "%u3
emoion"l i se=u"l/ orient"re se=u"l$/ stereotipii de gen soci"l/ comport"mente se=u"le de
'''
risc/ contr"cepie/ s"rcin$/ "*ort MI4ISIDA/ "lte %oli cu tr"nsmitere se=u"l$/ pl"nuri de *iitor
educ"re" se=u"l$ " tinerilor de c$tre tineri s$n$t"te )i3ic$/ psihic$/ soci"l$/ emoion"l$/
spiritu"l$/ se=u"l$!
Capitolul 11
STRATE+II DE NV-ARE
.e m$sur" (n"int$rii (n co"l$/ ele*ii tre%uie s$ procese3e o c"ntit"te tot m"i m"re de
in)orm"ie i s$ opere3e cu in)orm"i" l" un ni*el tot m"i "%str"ct! Ace"st" necesit$ utili3"re"
unor str"tegii de studiu din ce (n cem"i so)istic"te! 2uli ele*i le (n*"$ implicit s"u le deduc
prin re)lect"re" "supr" propriilor e=periene de (n*$"re/ d"r "lii nu do%+ndesc "ceste
str"tegii s"u deduc str"tegii greite i contr"producti*e! .entru "ceste c"3uri inter*eniile de
de3*olt"re " unor str"tegii e)iciente de (n*$"re pot )i )o"rte utile!
Chi"r d"c$ str"tegiile de (n*$"re sunt (n ce" m"i m"re p"rte speci)ice domeniului de
studiu (n*$"re" l" istorie s"u l" liter"tur$ necesit$ str"tegii di)erite )"$ de (n*$"re" l"
m"tem"tic$ s"u chimie&/ e=ist$ cunotine i deprinderi rele*"nte pentru de3*olt"re"
str"tegiilor de (n*$"re c"re pot )i tr"ns)er"te dintr>un domeniu studiu (n "ltul i c"re pot )i
do%+ndite (n ")"r" orelor de curs!
Orele de consiliere i orient"re pot o)eri c"drul de des)$ur"re "l unui progr"m de
de3*olt"re " unor str"tegii e)iciente de (n*$"re/ prin c"re se po"te *"lori)ic" i (m%og$i
e=perien" de (n*$"re " ele*ilor!
11.1. C' &unt &t$at'0iil' %' nv!a$'K
Orice metod$ de (n*$"re select"t$ i utih73"t$ pentru " "tinge un scop "nterior st"%ilit
po"rt$ denumire" de str"tegie de n*$"re! E=ist$ prin urm"re o multitudine de str"tegii de
(n*$"re c"re di)er$ prin coninut i e)icien$! Str"tegiile superio"re de (n*$"re se %"3e"3$ pe
el"%or"re"/ (nelegere" i org"ni3"re" m"teri"lului!
El"%or"re" const$ (n utili3"re" cunotinelor "nterio"re pentru interpret"re" i
(m%og$ire" m"teri"lului ce tre%uie (n*$"t! Scopul el"%or$rii este (nelegere"/ "dic$
rel"ion"re" noilor cunotine cu cele de7" stoc"te pentru )orm"re" unor structuri de
cunotine "cti*e i )le=i%ile! Am%ele procese implic$ rel"ion"re" cunotinelor "nterio"re cu
cele noi i "m%ele sunt neces"re pentru o (n*$"re e)icient$! Superiorit"te" metodelor de
(n*$"re %"3"te pe (nelegere este e*ident$/ i"r e)icien" "cestor" se do*edete (n speci"l pe
termen lung s"u (n c"3ul e*"lu$rii pe %"3$ de eseuri i "plic"ii pr"ctice "le m"teri"lului
(n*$"t! .rin contr"st/ (n "ceste situ"ii/ str"tegiile simple de memor"re " m"teri"lului s>"u
do*edit " )i tot"l ine)iciente G"rdner d "l!/ ':::&!
Mo%alit!i p$in )a$' &' 6a)ilit'a3 'la/o$a$'a ;i n!'l'0'$'a "at'$ialului5
D "cti*"re" cunotinelor "nterio"re prin sur*ol"re" m"teri"lului i punere" de (ntre%$ri
re)erito"re l" cunotine rel"ion"te cu cele pre3ente (n m"teri"lB
'',
D re"li3"re" de "n"logii/ respecti* "propiere" unor concepte s"u idei pe %"3" simil"rit$ilor
e=istente (ntre "ceste" de e=emplu/ inim" este c" o pomp$ c"re "limente"3$ cu s+nge
(ntregul org"nism/ memori" este c" o %i%liotec$ unde in)orm"i" este ordon"t$ i po"te )i
"cces"t$ cunosc+nd "ce"st$ structur$&B
D mnemotehnicile s"u trucurile de memor"re/ c"re sunt utile (n speci"l (n prelucr"re" unui
m"teri"l di)icil de memor"t cl"si)ic$ri& i const"u (n cre"re" de leg$turi "rti)ici"le (ntre
di*erse idei i concepte elemente "le cl"si)ic$rii& c"re s$ permit$ re"ctu"li3"re" ulterio"r$ "
"cestor"! Spre e=emplu6conc"ten"re" s"u supr"punere" unor te=te melodice pentru
reinere" di*erselor structuri > pentru colo"n" I " Sistemului .eriodic "l Elementelor&B
"cronimele ROG4AI4 \ pentru spectrul de culo"re "l curcu%eului&B metod" LOCI/ de
"sociere " di*erselor idei "le unui m"teri"l c"re tre%uie reinut cu di*erse locuri ")l"te pe un
tr"seu cunoscutB (nl$nuire" conceptelor/ )ie prin "sociere" unei im"gini c"re s$ permit$
*i3u"li3"re" succesiunii de concepte/ )ie prin construire" unei po*estiri cu sens c"re s$ le
includ$B utili3"re" cu*intelor cheie/ )o"rte util$ m"i "les (n (n*$"re" cu*intelor dintr>o lim%$
str$in$! Este util s$ recuno"tem c$ unele m"teri"le pot )i reinute i re"ctu"li3"te cu m"i
mult$ e)icien$ d"c$ se )olosesc "st)el de trucuri i s$ (ncur"7$m utili3"re" lor! Org"ni3"re"
m"teri"lului/ "dic$ grup"re" in)orm"iilor rel"ion"te (n di*erse c"tegorii i structuriQ este o
"lt$ condiie " e)icienei (n*$$rii! 2inte" um"n$ opere"3$ cu structuri de cunotine/ de
"cee" impune structur$ i org"ni3"re in)orm"iilor pe c"re le "chi3iione"3$! Ast)el/ un
m"teri"l %ine org"ni3"t este mult m"i %ine reinut dec+t un m"teri"l neorg"ni3"t! 2"teri"lul
col"r este de cele m"i multe ori un m"teri"l org"ni3"t! E=ist$ (ns$ i c"3uri (n c"re structur"
m"teri"lului/ chi"r d"c$ e=ist$/ nu este tr"nsp"rent$/ )ie d"torit$ di)icult$ii m"teri"lului/ )ie
d"torit$ nesupr"punerii "cestei" peste e=pect"nele cititorului! (n "ceste c"3uri se impune
utili3"re" unor str"tegii de org"ni3"re " m"teri"lului6
D re"li3"re" unui outlineIcuprins "l ideilor princip"le din m"teri"lul de (n*$"t
D schem"ti3"re" coninutului pe %"3" rel"iilor e=istente (ntre idei! Rel"i" po"te )i de tip6
c"u3$>e)ect/ supr"ordon"re s"u su%ordon"re p"rte>(ntreg&/ ordine cronologic$/ n"r"iune!
D repre3ent"re" gr")ic$ " m"teri"lului su% )orm$ de h"rt$/ gr")ic/ m"trice/ ree"/ t"%el
e*enimentele istorice se rein m"i uor de c$tre ele*i "tunci c+nd sunt rel"ion"te cu o h"rt$
s"u d"c$ sunt incluse (ntr>un t"%elB e*olui" curentelor (n "rt$ s"u liter"tur$ po"te )i
repre3ent"t$ pe o linie " timpului&B
D sum"ri3"re"/ o tehnic$ e)icient$ i pentru re*i3uire" notielor! Ace"st" presupune tr"t"re"
critic$ " m"teri"lului (n *edere" select$rii ideilor i e=emplelor celor m"i rele*"nte/ c"re *or
constitui suportul de re"ctu"li3"re "l celorl"lte idei!
''!,! 2od"lit$i de select"re " str"tegiilor de (n*$"re
Alegere" str"tegiilor ce urme"3$ " )i utili3"te (n (n*$"re este dependent$ de6
''-
D stilul de (n*$"re "l ele*ului/
D cunotinele met"cogniti*e de c"re dispune ele*ul/
D tipul m"teri"lului de (n*$"t/
D scopul (n*$$rii!
Cu c+t ele*ii de*in m"i contieni de "ceste constr+ngeri/ cu "t+t *or )i c"p"%ili s$ "le"g$ m"i
e)icient (ntre di*ersele str"tegii de (n*$"re pe c"re le cunosc/ economisind (n "cest )el timp i
energie!
''!,!'! Stilul de (n*$"re repre3int$ mod"lit"te" pre)er"t$ de recept"re/ prelucr"re/ stoc"re i
re"ctu"li3"re " in)orm"iei! Acest" "re "t+t componente determin"te genetic/ c+t i
componente c"re se de3*olt$ c" urm"re " e=punerii )rec*ente i pre)ereni"le l" o "numit$
c"tegorie de stimuli!
"& Dup$ mod"lit"te" sen3ori"l$ implic"t$/ e=ist$ trei stiluri de (n*$"re princip"le6 "uditi*/
*i3u"l i Pineste3ic! C"r"cteristicile "cestor" sunt pre3ent"te (n t"%elul ''!'!
b2 %n funcie de emisfera cerebral cea mai activat %n %nvare e=ist$ dou$ stiluri cogniti*e6
stilul global 1dominan dreapt& i stilul analitic sau secvenial 1dominan st)ng& *e3i
t"%elul ''!,!&!
D Copiii c"re utili3e"3$ un stil glo%"l (n (n*$"re pre)er$ s$ "i%$ m"i (nt+i o *i3iune de
"ns"m%lu "supr" m"teri"lului pentru " pute" tr"t" m"i "poi )iec"re component$ (n m"nier$
"n"litic$! Ei *or pre)er" schemele c"re integre"3$ in)orm"iile c" mod de pornire (n studiul
unui m"teri"l s"u *or citi un te=t (n (ntregime i nu se *or opri/ pentru )i="re" unor idei/ p+n$
l" termin"re" te=tumi!
D Copiii c"re utili3e"3$ stilul "n"litic de (n*$"re pre)er$ (mp$rire" m"teri"lului (n p$ri
componente/ pre3ent"te p"s cu p"s i (n ordine logic$! Ei *or pre)er" )i="re" unor idei pe
m$sur" citirii te=tului i re)"cere" l" urm$ " (ntregii structuri!
!abel 11.1. 'odaliti de %nvare
Stilul de
n*$"re
C"r"cteristici "le stilului de n*$"re
Auditi* n*"$ *or%ind i "scult nd
Este e)icient n discuiile de grup
n*"$ din e=plic"iile pro)esorului/ celui c"re pre3int$ m"teri"lul
4er%"li3e"3$ "ciune" ntreprins$ pentru ">i dep$i di)icult$ile de n*$"re
i m"ni)est$ *er%"l entu3i"smul
Kgomotul este distr"ctor/ d"r n "cel"i timp este i mediul n c"re se simte
%ine
Suport$ greu linite" n timpul n*$$rii
4i3u"l .re)er$ s$ *"d$ lucrurile s"u des)$ur"re" proceselor pe c"re le n*"$
n*"$ pe %"3$ de ilustr"ii/ h$ri/ im"gini/ di"gr"mee
Este import"nt s$ *"d$ te=tul scris
Are ne*oie s$ "i%$ control "supr" "m%i"nei n c"re n*"$
''0
i decore"3$ singur mediul
Recitire" s"u rescriere" m"teri"lului sunt metodele cele m"i e)iciente
utili3"te pentru )i="re
bineste3ic Are ne*oie s$ "ting$ i s$ se implice )i3ic n "cti*it"te" de n*$"re
n*"$ din situ"iile n c"re po"te s$ e=perimente3e
A lu" notie nse"mn$ m"i mult un "cti )i3ic i nu un suport *i3u"l pentru
n*$"reB de multe ori/ re*i3uiesc notiele
i m"ni)est$ entu3i"smul s$rind
Lips" de "cti*it"e determin$ m"ni)est$ri Pineste3ice/ )iind de multe ori
con)und"i cu copiii cu tul%ur$ri de comport"ment
!abel 11." Stiluri cognitive
Stilul Str"tegi" de n*$"re utili3"t$
Glo%"l Sur*ol"re" m"teri"lului n"inte de " ncepe studiul "pro)und"t "l "cestui"/
pentru identi)ic"re" su%titlurilor / " cu*intelor>cheie i " re3um"tului c"re s$
o)ere perspecti*" de "ns"m%lu de c"re "re ne*oie
An"litic Rescriere" notielor n m"nier$ logic$ i ordon"t$/ utili3"re" su%linierii i "
)r"gment$rii m"teri"lului
c& ?ipul de inteligen$ determin$ de "semene" modul de oper"re cu cunotinele! G"rdner
propune e="min"re" tipului de inteligen$ din perspecti*" " 8 mod"lit$i di)erite de utili3"re "
"%ilit$ilor cogniti*e ?"%el ''!-!/ G"rdner/ ':85&!
!abel 11.<. !ipuri de inteligen
Dimensiuni "le inteligenei Domenii de
"plic"ie
Cerine pentru "d"pt"re" s"rcinilor de
n*$"re
.nteligena lingvistic
Sensi%ilit"te l" sensul i ordine"
cu*intelor/ respecti* " multiplelor
)uncii "le lim%"7ului
Surn"lism/
poe3ie
Cum " pute" s$ utili3e3 scrisul s"u
e=prim"re" *er%"l$ pentru " n*$"re"
"cestei teme@
.nteligena logico$matematic
A%ili"t"te" de " re"li3"
r"ion"mente comple=e i de "
recuno"te p"ttern>uri logice i
rel"ii numerice
Cercet"re/
m"tem"tic$
Cum " pute" s$ utili3e3 numere/
structuri logice i cl"si)ic$ri pentru "
cl"ri)ic" tem"Iidee"@
.nteligena muzical
Sensi%ilit"te" l" ritm/ linie
melodic$ i ton"lit"te/ c"p"cit"te"
de " produce i recuno"te di*erse
)orme de e=presie mu3ic"l$
Compo3iie/
interpret"re
Cum " pute" s$ utili3e3 sunetele
s"u s$ pun idee" pe ritm s"u melodie@
''1
.nteligena spaial
A%ilit"te" de " percepe cu
"cur"tee lume" *i3u"l$ i de "
tr"ns)orm" s"u modi)ic" "spectele
"cestei" pe %"3" propriilor pecepii
Sculptur$/
m"rin$
Cum " pute" s$ *i3u"li3e3/
desene3/ conceptu"li3e3 sp"i"l idee"@
.nteligena Ainestezic
A%ilit"te" de ">i control"
mic$rile corpuluiB ndem n"re n
m"nipul"re" o%iectelor
D"ns/ "tletism Cum " pute" s$ utili3e3 corpul s"u
s$ m"nipule3 o%iectele n "ce"st$
s"rcin$ de n*$"re@
.nteligena interpersonal
A%ilit"te" de " discrimin" i de "
r$spunde "dec*"t l" dispo3iiile/
m"ni)est$rile temper"ment"le i
dorinele "ltor"
?er"pie/
* n3"re
Cum " pute" utili3" n*$"re" prin
"7utor"re s"u tutor"tul pentru " utili3"
c"p"cit$ile de "ciune n n*$"re@
.nteligena intrapersonal
C"p"cit"te" de "cces l" propriile
tr$iri i "%ilit"te" de " discrimin" i
de " le utili3" n e=prim"re!
Contienti3"re" propriilor
cunotine/ "%ilit$i/ dorine
Scris Cum " pute" s$ utili3e3 re)lect"re"
c" mod"lit"te " procesului de
contienti3"re " procesului de n*$"re
i de3*olt"re@
d& Gr"dul i mod"lit"te" de implic"re n e=perieniere" cunotinelor descriu/ de "semene"/
tipuri di)erite de n*$"re! Mo%'lul nv!$ii 'Gp'$i'n!ial' a lui Lol/ / propune n "cest
sens/ nelegere" comport"mentului de n*$"re "l ele*ilor c" *"ri"nte "le stilurilor6
%iv'$0'ntH a&i"ilato$H )onv'$0'nt ;i a)o"o%ativ. n concepi" lui bol% )ig! ''!'& n*$"re"
e)icient$ presupune p"rcurgere" tuturor et"pelor 6 de l" e=perieniere" "cti*$/ trec nd prin
)"3" de re)let"re i conceptu"li3"re "%str"ct$ " cunotinelor/ p n$ l" "plic"re" pr"ctic$ "
"cestor"! Copiii ns$ m"ni)est$/ de o%icei/ pre)erine pentru "numite et"pe "le "cestui proces!
Stilul %iv'$0'nt > n*$"re" se bazeaz pe e(periena concret cu situaia $eneratoare de
cunotine i reflectarea ulterioar +uneori nu prea productiv# asupra acesteia! Stilul
a&i"ilato$ > *"lori)ic$ refleciile personale asupra situaiilor, ajun$nd la concepte i teorii
cu $rad nalt de abstractizare i $eneralizare. Stilul )onv'$0'nt > orient"t spre aplicarea
creativa a ideilor i datelor prelucrate sistematic! Stilul a)o"o%ativ > tent"t de testarea n
situaii reale a cunotinelor, presupune nvare pra$matic! E=perieniere tr$ire&
E=periment"re "cti*$ "plic"re l" situ"ii noi& O%ser*"re p"si*$ re)lect"re& Conceptu"li3"re
"%str"cti3"re&
Este import"nt de reinut c$ un stil de (n*$"re este (n gener"l o com%in"ie (ntre
stilurile descrise m"i sus! Ele implic$ "t+t "specte sen3ori"le mod"lit$ile speci)ice de
(n*$"re&/ "%ilit$i cogniti*e speci)ice ctipurile de inteligen"&/ c+t i mod"lit$i di)erite de
r"port"re l" e=perien" direct$ cu cunotinele cmodelul lui bol%& i de implic"re "
emis)erelor cere%r"le cstiluri cogniti*e&!
''5
Cu" &' i%'nti6i) &tilul %' nv!a$'@
Stilurile de (n*$"re sunt structuri )le=i%ile i nu imut"%ile! E=perien"/ cerinele colii
s"u "le unui loc de munc$/ rolul pe c"re (l "*em l" un moment d"t/ (ntr>un "numit conte=t/
pot )or" modi)ic"re" lor s"u utili3"re" lor strict conte=tu"li3"t$!
Identi)ic"re" stilului pre)er"t de (n*$"re (ntr>un "numit conte=t permite inter*eni"
"supr" m"teri"lului de (n*$"t s"u "supr" mediului (n*$$rii "st)el (nc+t "cest" s$ )ie c+t m"i
"*"nt"7os! Ast)el/ copiii *i3u"li pot utili3" cu succes *i3u"li3"re" m"teri"lului/ (n timp ce
pentru copiii "uditi*i este m"i e)icient s$ discute pe m"rgine" m"teri"lului s"u s$ se "ud$
*or%ind despre "cest"! De "semene"/ copiii Pineste3ici "u ne*oie de un mediu (n c"re s$
po"t$ e=ers" s"u pr"ctic" prin utili3"re" corpului di*ersele "specte "le unui m"teri"l s$
loc"li3e3e pe o h"rt$/ s$ gesticule3e/ s$ %"t$ t"ctul&/ (n timp ce pentru copiii "uditi*i "cest tip
de mediu "r pute" )i distr"ctor!
Mo%alit!i %' i%'nti6i)a$' a &tilu$ilo$ %' nv!a$'5
D re)lect"re" "supr" propriilor e=periene de (n*$"re! (n c"drul unor grupuri de discuie se
po"te propune c" tem$ "n"li3" modului cel m"i e)icient de (n*$"re e=periment"t p+n$ (n "cel
moment! Se pornete de l" descriere" modului de preg$tire l" o%iectele de studiu s"u l" un"
din temele l" c"re ele*ul " "*ut succes! (mp$rt$ind e=perienele lor de (n*$"re i "n"li3+nd
str"tegiile pe c"re le utili3e"3$/ cu "7utorul colegilor/ copiii de*in contieni de e)icien" pe
c"re o "u di*erse metode pentru di*erse c"3uri p"rticul"re i l" di*erse m"teriiB
D identi)ic"re" stilului de (n*$"re pe %"3" descrierilor e=istente cum sunt cele pre3ent"te m"i
sus (n )orm$ t"%el"r$&! Ace"st$ )"3$ po"te s$ urme3e descrierii re"li3"te (n grup! Copiii pot
identi)ic"/ pornind de l" descrierile e=istente/ (n ce m$sur$ utili3e"3$ tehnici *i3u"le/ "uditi*e
s"u Pineste3ice (n prelucr"re" in)orm"iilor/ "7ung+nd l" un ni*el superior de conceptu"li3"re
" stilului propriu de (n*$"re!
D utili3"re" de chestion"re speci)ice/ prin c"re se *i3e"3$ de "semene" identi)ic"re"
indi*idu"l$ " c"r"cteristicilor stilului propriu de (n*$"reB
De=periment"re" di*erselor stiluri de (n*$"re/ chi"r (n c"drul orelor de consiliere i e*"lu"re"
metodelor utili3"te/ pornind de l" per)orm"nele o%inute i e)icien" su% "spectul timpului i
e)ortului depus!
''!,!,! Cunotinele met"cogniti*e
Cunotinele despre (n*$"re i )"ctorii c"re ")ecte"3$ "cti*it"te" cogniti*$/ c" i regl"re" i
monitori3"re" )uncion$rii "cestei" sunt cunoscute su% denumire" de met"cogniie!
EG'"pl' %' )uno;tin!' ;i &t$at'0ii "'ta)o0nitiv'5
D " cuno"te resursele cogniti*e proprii/ precum i s"rcinile l" c"re pot )"ce )"$ e=! " ti c$
nu este posi%il s$ (n*ei un m"teri"l de '<< p"gini (ntr>o se"r$&B
''8
D " ti (n ce condiii se "plic$ di*erse str"tegii de (n*$"re i " le cuno"te limitele e=! " ti c$
(nelegere" m"teri"lului i el"%or"re" pe m"rgine" "cestui" sunt mult m"i e)iciente pe termen
lung dec+t (n*$"re" mec"nic$&B
D pl"ni)ic"re" mod"lit$ii de "%ord"re " unei s"rcini e=! "legere" unui loc propice (n*$$rii/
st"%ilire" priorit$ilor/ "legere" m"teri"lului&B
D utili3"re" unor str"tegii e)iciente de (n*$"re i re"ctu"li3"re " m"teri"lului "nterior e=! "
prelucr" notiele "tunci c+nd m"teri"lul *" )i greu de re"ctu"li3"t (n "lt modB " )"ce "pel l"
conte=tul (n c"re s>" (n*$"t un "numit m"teri"l (n c"3ul eecului de re"ctu"li3"re&B
D monitori3"re" ni*elului "ctu"l de cuno"tere e=! " ti c+nd un m"teri"l este s"u nu
(n*$"t&!
Aceste cunotine pot )i e=trem de utile (n procesul de (n*$"re/ )uncion+nd c" o
mod"lit"te de e*"lu"re perm"nent$ i control "l procesului de (n*$"re! ;$r$ un control
met"cogniti* pot "p$re" m"i )rec*ent ilu3ii de cuno"tere " unei teme illusions o) PnoUing&
i "st)el s$ se "loce m"i puin timp pentru "simil"re dec+t este neces"r! Cu to"te "ceste"/ ele
pot "*e" i un e)ect inhi%itor s"u )ren"tor (n c"3ul (n c"re )oc"li3"re" este m"i degr"%$ pe
c"p"cit$ile proprii percepute c" )iind insu)iciente& i nu pe str"tegiile utili3"te!
D'3volta$'a "'ta)o0ni!iilo$6 (n timp/ ele*ii de*in tot m"i re"liti (n pri*in"
c"p"cit$ilor proprii de prelucr"re " in)orm"iei i " limit$rilor memoriei proprii! D"c$ pentru
copiii de 1>5 "ni este greu s$ e*"lue3e timpul i num$rul de repet$ri neces"re pentru (n*$"re/
copiii de :>'< "ni sunt de7" c"p"%ili s$>i modele3e timpul de (n*$"re (n )uncie de
di)icult"te" s"rcinii de (n*$"re! (n timp/ copiii (i de3*olt$ de "semene" i c"p"cit"te" de "
utili3" str"tegii de memor"re i (n*$"re e)iciente pentru s"rcini p"rticul"re de (n*$"re! D"c$
l" (nceput ei utili3e"3$ unele str"tegii (n mod "utom"t i incontient/ cu timpul *or de*eni
contieni de ele i le utili3e"3$ (n mod *olunt"r!
Acest proces de de3*olt"re este unul n"tur"l (n c"re copiii/ de3*olt+ndu>i c"p"cit$ile
cogniti*e i e=ers+ndu>le prin (n*$"re/ pot l" un moment d"t s$ re)lecte3e "supr" lor! Este
posi%il (ns$ c" str"tegiile met"cogniti*e s$ )ie )orm"te (n c"drul unor ore cum sunt cele de
consiliere i orient"re! 'etoda cea mai eficient de formare a unor strategii metacognitive
este cea de %nvare prin cooperare* (n c"re ele*ii de*in pe r+nd un )el de met"cogniie
e=tern$ pentru cel$l"lt mem%ru "l grupului/ pun+nd (ntre%$ri leg"te de te=t/ cer+nd
cl"ri)ic"re" unor idei/ sum"ri3"re" s"u predici" "supr" coninutului c"re *" urm" rolul
"cestor" este discut"t l" E2onitori3"re" comprehensiunii te=tuluiE!
11.(... Tipul "at'$ialului
Unele coninuturi se prete"3$ l" utili3"re" de mnemotehnici e=! sistemul periodic "l
elementelor/ denumire" ner*ilor cr"nieni/ (n*$"re" unor cu*inte dintr>o lim%$ str$in$/
*+r)urile din C"rp"ii Orient"li&/ pentru "ltele (ns$ mod"lit"te" ce" m"i e)icient$ de (n*$"re
este un" %"3"t$ pe comprehensiune" te=tului re"ciile chimice/ interdependen" )unciilor
''9
)i3iologice/ e)ectele mic$rii pl$cilor tectonice&! .rin urm"re/ e)icien" unei str"tegii depinde
i de n"tur" m"teri"lului l" c"re se "plic$ i c"re este independent$ de domeniul de studiu! (n
c"drul "celui"i domeniu de studiu e=ist$ coninuturi c"re se (n*"$ m"i e)icient utili3+nd
tehnici de memor"re i "lte coninuturi c"re se (n*"$ m"i %ine pe %"3$ de (nelegere
11.(.1. S)opul nv!$ii
2odul (n c"re citim un te=t este determin"t de scopul pe c"re (l "*em pentru citire!
Con)runt"t cu un "numit m"teri"l/ e=ist$ m"i multe posi%ilit$i de ">' "%ord"6 " sur*ol"
m"teri"lul pentru " spicui ideile princip"le/ ">' citPintegr"l pentru " reine c+t m"i mult din
coninut s"u de ">' sc"n" pentru " g$si cEee" ce ne interese"3$! .entru o retentie de lung$
dur"t$ " m"teri"lului citit/ com%in"re" "cestor mod"lit$i/ (nt$rit$ de str"tegii de
comprehensiune i monitori3"re " (nelegerii pe p"rcursul citirii/ repre3int$ mod"lit"te" ce"
m"i e)icient$ de "%ord"re " te=tului! .entru scopul de re"li3"re (ntr>un timp c+t m"i scurt "
s"rcinii/ "ceste str"tegii sunt contr"producti*e!
?impul "cord"t citirii este un "lt p"r"metru "l "cestui comport"ment c"re este de "semene"
determin"t de scopul pe c"re l>"m )ormul"t6 d"c$ citim pentru preg$tire" unui test s"u
e="men/ timpul de citire este m"i lung/ citire" se )"ce m"i lent pentru " "*e" timpul neces"r
pentru prelucr"re" in)orm"iei i (nelegere" ei/ (n timp ce (n c"3ul (n c"re dorim s$ (nelegem
(n m"re un concept s"u "numite idei/ ritmul de citire este m"i "lert/ i"r timpul "cord"t po"te )i
m"i scurt!
Motiv'l' p'nt$u )a$' 'l'vii nu utili3'a3 &t$at'0ii '6i)i'nt' %' nv!a$'5
Dnu sunt in)orm"i s"u sunt in)orm"i greit "supr" condiiilor de utili3"re " str"tegiilor
e)iciente de (n*$"re! 2uli ele*i/ chi"r (n liceu s"u )"cult"te/ sunt n"i*i din punct de *edere
met"cogniti*/ "dic$ nu "u s"u "u in)orm"ii greite despre conte=tele (n c"re e)icien"
str"tegiilor ce" dorit$! Spre e=emplu/ unii consider$ c$/ pentru " o%ine o per)orm"n$ %un$/
tre%uie do"r s$ depui m"i mult e)ort l" o m"terie/ indi)erent de modul cum procese3i
in)orm"i"!
D "u pre" puine in)orm"ii "nterio"re c"re pot )i rel"ion"te cu cele noi/ prin urm"re
(nt+mpin$ di)icult$i in (nelegere" m"teri"lului g recurg l" metode m"i u3u"le/ cum "r )i
simpl" lui memor"reB
D s"rcinile de (n*$"re nu necesit$ s"u nu permit utili3"re" lor! D"c$ pro)esorul cere (n*$"re"
pe de rost " m"teri"lului s"u timpul pus l" dispo3iie este pre" scurt/ este contr"producti*
pentru ele*i s$ "pele3e l" str"tegii superio"re de prelucr"re " m"teri"lului/ c"re sunt
costisito"re su% "spectul timpului i e)ortului pe c"re tre%uie s$ (l depun$!
D scopurile lor sunt inconsistente cu utili3"re" str"tegiilor e)iciente de (n*$"re! Ele*ii nu sunt
(ntotde"un" interes"i de (nelegere" m"teri"lului i reinere" in)orm"iilor pe o perio"d$ m"i
lung$ de timp! Scopul lor po"te s$ )ie o%inere" unei note de trecere l" un test s"u s$ re"li3e3e
o s"rcin$ (ntr>un timp c+t m"i scurt i cu c+t m"i puin e)ort! .entru "cest gen de scopuri/
str"tegiile c"re *i3e"3$ (nelegere" sunt tot"l nerele*"nte!
'':
D "u o stim$ de sine sc$3ut$ rel"ti* l" c"p"cit"te" lor de " (n*$" (n mediu "c"demic! Aceti
ele*i consider$ c$ nu sunt c"p"%ili s$ (n*ee indi)erent de str"tegiile pe c"re le>"r utili3" i
e*it$ (n gener"l s"rcinile de (n*$"re! Ei recurg l" "utosugestii neg"ti*e de genul6 ESunt
uitucE/ EDege"%" (n*$ c$ oricum nu (neleg nimicE/ ESunt prostE/ EOric+t citesc nu rein
nimicE! At+t timp c+t copilul (i )"ce "utosugestii neg"ti*e s"u primete din "ntur"7 sugestii
neg"ti*e (n leg$tur$ cu c"p"cit"te" s" de " (n*$"/ nu *" "*e" nici un r"nd"ment (n (n*$"re!
In )iec"re din "ceste c"3uri necesit$ile de inter*enie sunt di)erite! D"c$ ele*ii nu
cunosc tehnici de (n*$"re e)icient$/ necesit"te" este de " li se o)eri in)orm"ii despre "ceste"
i " li se permite e=ers"re" lor (n c"drul orelor de consiliere/ (ns$ d"c$ moti*ul este
determin"t de stim" de sine sc$3ut$ (n cee" ce pri*ete c"p"cit"te" de "chi3iie "c"demic$/
"tunci ne*oile ele*ilor se situe"3$ (n s)er" "utocuno"terii/ pentru cretere" stimei de sine i
stimul"re" moti*"iei!
11... D'p$in%'$i '6i)i'nt' %' &tu%iu
'! Lu"re" de notie este un" din deprinderile %"3"le de studiu! Ace"st" (ntruc+t notiele lu"te
constituie o surs$ "ltern"ti*$ import"nt$ pentru studiu/ "l$turi de m"nu"l i %i%liogr")i"
")erent$! ;unciile lu$rii de notie sunt multiple6
D este o mod"lit"te e=tern$ de stoc"re " in)orm"iei! In)orm"iile nu pot )i reinute (n
(ntregime dup$ o pre3ent"re s"u o discuie de grup/ (ns$ od"t$ not"te/ ele pot )i oric+nd
"cces"te i re*i3uite!
D )"cilite"3$ encod"re" i re"ctu"li3"re" m"teri"lului! Lu"re" de notie permite o tripl$ cod"re
" m"teri"lului/ *er%"l$/ *i3u"l$ i Pineste3ic$/ cee" ce permite o retenie m"i %un$ i o
re"ctu"li3"re m"i uo"r$!
D permite structur"re" m"teri"lului chi"r (n timpul pred$rii "cestui"! E)icien" notielor
depinde de tipul "cestor"! Cele m"i utile sunt notiele
c"re sunt repre3ent$ri rel"ti* complete "le m"teri"lului pre3ent"t/ cuprind sum"ri3$ri "le
princip"lelor idei i c"re )urni3e"3$ det"lii i el"%or$ri proprii pe %"3" m"teri"lului!
De cele m"i multe ori/ (ns$ nu e=ist$ posi%ilit"te" de " re"li3" "st)el de notie (n timpul
leciei! Ele permit totui s$ se re"li3e3e o re*i3uire i complet"re ulterio"r$ " lor! Acest lucru
este pre)er"%il s$ se re"li3e3e (n inter*"lul de o 3i de l" d"t" lu$rii notielor! Re*i3uire"
permite re"ctu"li3"re" in)orm"iilor/ cl"ri)ic"re" conceptelor di)icile/ complet"re"
"%re*ierilor i " in)orm"iilor c"re lipsesc i su%liniere" s"u (nt$rire" ideilor s"u conceptelor
cheie! Se pot de "semene" introduce titluri i su%titluri i "d$ug" )r"3e s"u propo3iii
cl"ri)ic"to"re! O%ser*+nd e)icien" unui sistem comple= de lu"re de notie/ o serie de
uni*ersit$i "u propus di*erse mod"lit$i de re"li3"re " "cestei "cti*it$i! Sistemul c"re s>"
impus cel m"i mult este &i&t'"ul T &au &i&t'"ul Co$n'li %' lua$' %' noti!'! Acest sistem
"re succes pentru c$ este simplu i e)icient/ put+nd )i utili3"t "t+t de studeni c+t i de ele*i de
liceu i gimn"3iu! El cuprinde trei seciuni6
Seciunea 1* poriune" ce" m"i m"re/ ")l"t$ (n p"rte" dre"pt$ " p"ginii/ (n c"re se
note"3$ de )"pt ideile (ntr>o mod"lit"te in)orm"l$ "" cum sunt pre3ent"te s"u recept"te (n
',<
or$&! Seciunea "/ ")l"t$ (n p"rte" st+ng$ " p"ginii/ este cunoscut$ c" poriune" cu*intelor
cheie! E" se complete"3$ de o%icei (n )"3" de re*i3uire i cuprinde coment"rii c"re
"ccentue"3$ ideile import"nte/ cl"ri)ic$ sensuri/ sugere"3$ e=emple s"u le"g$ idei i e=emple
i c"re ulterior *or constitui elementele de %"3$ (n re"ctu"li3"re" in)orm"iilor! Seciunea <*
(n p"rte" de 7os " p"ginii/ este cunoscut$ c" 3on" re3um"tului! Aici se include un re3um"t
)orm"t din , s"u - propo3iii c"re sum"ri3e"3$ ideile din p"gin$ i le integre"3$ (ntr>o
structur$ cl"ri)ic"to"re!
Acest sistem po"te )i "n"li3"t su% "spectul unit$ii i e=ers"t n c"drul orelor de
consiliere!
". Sublinierea! Inter"ciune" cu te=tul se po"te re"li3" prin su%liniere" n te=t " ideilor
import"nte c"re *or o)eri o structur$ de )i="re i re"ctu"li3"re " cunotinelor! .ro%lem" c"re
"p"re este "cee" " deci3iei "supr" " cee" ce se consider3 import"nt n te=t! Scopul su%linierii
este de " reduce c"ntit"te" de m"teri"l ce tre%uie re"ctu"li3"t )o"rte speci)ic i de " o)eri o
"ncor$ in re"ctu"li3"re" in)orm"iilor "di"cente! Urm$to"rele principii pot constitui un suport
n utili3"re" c t m"i e)icient$ " "cestei str"tegii6
V p"r"gr")ul se citete n ntregime n"inte de " decide c"re este idee" princip"l$ ce
tre%uie su%lini"t$B
V su%liniere" "coper$ ntreg m"teri"lul/ d"r nu se su%lini"3$ o c"ntit"te pre" m"re din
te=t! ?e=tele di)erite necesit$ su%liniere" unei c"ntit$i di)erite de m"teri"lB
V Se utili3e"3$ di*erse semne pentru " discrimin" ntre p$rile te=tului de e=emplu/ se
ncercuiesc conceptele/ e su%lini"3$ de)iniiile/ se delimite"3$ printr>o linie e=emplele&!
Aceste semne tre%uie )olosite cu consec*en$ pe p"rcursul ntregului te=t!
V 2onitori3"re" comprehensiunii te=tului L deprindere" de *eri)ic"re sistem"tic$ "
gr"dului de nelegere " te=tului citit s"u pre3ent"t *er%"l&! Studiile re"li3"te "supr" copiilor
cu per)orm"ne superio"re n n*$"re/ "u pus n e*iden$ pre3en" n comport"mentul de
"simil"re " cunotinelor " unor str"tegii de monitori3"re _cu *oce t"re]6
<.Formularea de ntrebri ! Ace"st" redirecione"3$ citire" i prelucr"re" m"teri"lului i
permite oc"li3"re" pe in)orm"i" c"re r$spunde (ntre%$rilor puse! ;ormul"re" de
(ntre%$ri se re"li3e"3$ "pro"pe "utom"t c+nd un te=t cuprinde in)orm"ii rel"ion"te cu cele
"nterio"re/ i"r pentru te=tele ce cuprind in)orm"ii (n tot"lit"te noi/ tr"ns)orm"re" titlurilor i
su%titlurilor (n (ntre%$ri po"te )i o soluie *i"%il$!
D cl"ri)ic"re" ideilor c"re pun pro%leme de (nelegere! Ace"st" se po"te re"li3" )$c+nd "pel
l" cunotinele pre3ent"te "nterior (n te=t s"u l" cunotine "nterio"re rel"ion"te!
D sum"ri3"re" te=tului/ pentru e=tr"gere" ideilor import"nte c"re *or constitui scheletul
re"ctu"li3$riiB
D predici" (n te=t/ *"l"%il$ (n speci"l pentru te=tele n"r"ti*e! ?ehnicile de monitori3"re sunt
','
(n*$"te cu m"re e)icien$ (n grup! n*$"re" prin col"%or"re presupune e=isten" " cel puin
dou$ roluri prede)inite/ c"re sunt prelu"te pe r+nd de )iec"re mem%ru "l grupului! Rolul de
model"tor cel c"re )ormule"3$ cerinele de chestion"re/ sum"ri3"re/ cl"ri)ic"re s"u predicie&
"p"rine l" (nceput e=pertului c"re po"te )i pro)esor/ coleg/ p$rinte&/ pentru c" ulterior "cest"
s$ )ie prelu"t (n mod gr"d"t de ele*!
=. Controlul %nvrii! Deprinderile de monitori3"re i control "l (n*$$rii se )orme"3$ pe
m$sur" "cumul$rii de in)orm"ii leg"te de modul cum se re"li3e"3$ (n*$"re"/ c"p"cit"te"
proprie de (n*$"re/ respecti* de cerinele di*erselor s"rcini!
Aceste cunotine d"u n"tere l" o teorie person"l$ despre (n*$"re precum i l" "numite
st"nd"rde person"le de per)orm"n$/ un Rmodel "cceptorE "l (n*$$rii c"re se "plic$ l"
s"rcinile de (n*$"re i "re un rol regl"tor "supr" (n*$$rii! Rel"i" dintre monitori3"re i
control este o rel"ie direct$ (n c"re in)orm"iile ce pro*in din monitori3"re" (n*$$rii
determin$ lu"re" unor deci3ii pri*ind timpul de studiu i str"tegiile ce tre%uie utili3"te *e3i
)igur" ''!,!&!
2ONI?ORIKARE
E*"lu"re" gr"dului de di)icult"te "l unui te=t
E*"lu"re" gr"dului de "simil"re " cunotinelor
E*"lu"re" gr"dului de "simil"re " cunotinelor
E*"lu"re" gr"dului de cuno"tere " r$spunsului
Gr"dul de (ncredere (n r$spunsul d"t
ACMIKIIE S?OCARE
(n"inte">(n*$$rii
In timpul (n*$$rii
.e perio"d" meninerii cunotinelor
REAC?UALIKARE CON?ROL
;ig! ''!, Componentele monitoni3$rii i controlului met"cogniti*
C$ut"re"
"utodirecion"t$
2omentul
r$spunsului
',,
Selct"re"
mod"lit$ii
de proces"re
Aloc"re"
timpului
De studiu
Incet"re"
studiului
Select"re"
str"tegiei de
re"ctu"li3"r
e
Incet"re"
c"ut"rii
r"spunsului
1! G ndire" critic$ repre3int$ deprindere" de " inter"cion" cu te=tul n mod "cti*/ de "
o%ine/ interpret" i e*"lu" in)orm"i" coninut$ ntr>un m"teri"l e)icient i "cur"t! ?r"t"re"
critic$ " m"teri"lului se po"te re"li3" )ie n scris/ )ie printr>o discuie de grup s"u prin
re)lecie indi*idu"l$ "supr" s"! C nd g ndim critic unte=t/ )ormul$m/ de )"pt/ un set de
ntre%$ri "supr" s"! O perso"n$ c"re nu g ndete critic/ tinde s$ "ccepte s"u s$ re7ecte3e o
in)orm"ie s"u o idee )$r$ " o "n"li3" (n pre"l"%il!
?ipuri de (ntre%$ri c"re stimule"3$ g+ndire" critic$ "supr" te=tului
D Ce semni)ic"ie "u "ceste idei @
D .ot s$>mi "mintesc cu uurin$ ideile pe c"re le>con not"t@
D Ce e=emple susin "ceste idei@
D Cunosc e=emple c"re nu susin "ceste idei@
D Ce idei s"u )"pte "sem$n$to"re "m m"i (nt+lnit @
D In ce )el di)er$ "ceste in)orm"ii de cee" ce ti"m de7" (n leg$tur$ cu "cest su%iect@
DCum se rel"ione"3$ "ceste in)orm"ii@ Este o rel"ie de tip c"u3$>e)ect s"u de p"rte>
(ntreg
D Cum se pot utili3" cunotinele @
D C"re "r )i consecinele "plic$rii (n pr"ctic$ " "cestor idei/ pentru mine i pentru ceil"li@
Ace"st$ "titudine se reg$sete nu do"r (n c"3ul (n*$$rii de tip col"r! E" este o
component$ import"nt$ " re3ol*$rii situ"iilor curente! Di)eren" dintre "titudine" de " g+ndi
critic i "titudine" p"si*$ (n re3ol*"re" unor pro%leme curente este repre3ent"t$ (n t"%elul ''!0!
?"%el ''! 0! Di)eren" dintre "titudine" critic$ i "titudine" p"si*$ (n re3ol*"re"
pro%lemelor curente
Rol Situ"ie Atitudine p"si*$ Atitudine critic$
Ele* .ro)esorul
pre3int$
c"u3ele celui
de>"l II>le"
r$3%oi
mondi"l!
Accept"re"
in)orm"iilor
c" )iind "de*$r"te!
Accept"re" in)orm"iilor/ punere" de
(ntre%$ri leg"te de "spectele ce "r
tre%ui cl"ri)ic"te/ iniiere" de discuii
cu colegii i cu pro)esorul etc!
.$rinte .ro)esorul
descoper$ c$
)iul t$u "
minit!
Eti sup$r"t$ pe
copilul t$u i (l cre3i
pe pro)esor s"u
consideri c$
pro)esorul minte!
ncerci s$ ")li "m%ele *"ri"nte despre
cee" ce s>" (nt+mpl"t/ comp"ri
r$spunsurile (ncerc+nd s$ (nelegi ce
s>" (nt+mpl"t! Discui concepte leg"te
de minciun$Icinste cu copilul t$u!
',-
Cump$r$tor Doreti s$
cumperi o
m"in$!
Deci3i pentru
cump$r"re" unei
m"ini noi/ )$r$ s$ te
g+ndeti cum *ei )"ce
rost de %"ni!
Comp"ri cele dou$ *"ri"nte6
cump$r"re" unei m"ini noi *s!
cump$r"re" unei m"ini second>h"nd/
e="mine3i situ"i" t" )in"nci"r$!
O mod"lit"te interes"nt$ de "n"li3$ " rolului g+ndirii critice este tocm"i in*estig"re"
modului (n c"re E"ce"st" este pre3ent$ (n lu"re" deci3iilor i re3ol*"re" pro%lemelor curente!
O or$ de consiliere educ"ion"l$ po"te propune re3ol*"re" unei pro%leme curente spre
e=emplu/ cum decidem "supr" priorit$ilor& i e="min"re" rolului g+ndirii critice (n
re3ol*"re" "cestei"! Grupul de discuie po"te )urni3" un c"dru )o"rte %un pentru re*i3uire" i
prelucr"re" critic$ " in)orm"iilor/ unde )iec"re mem%ru "l grupului po"te %ene)ici" de pe
urm" perspecti*elor di)erite! O import"n$ deose%it$ (n do%+ndire" "cestei "titudini re*ine
conte=tului i mediului de (n*$"re! Un mediu c"re )"cilite"3$ g+ndire" critic$ se
c"r"cteri3e"3$ prin6
D "ccept"re" di*ersit$ii de idei i p$reriB
D implic"re" "cti*$ " ele*ilor (n procesul (n*$$riiB
D "sigur"re" sentimentului de sigur"n$B
D e=prim"re" (ncrederii (n c"p"cit"te" )iec$rui ele* de " g+ndi criticB
D "preciere" g+ndirii criticeB
D cre"re" condiiilor pentru e=perieniere" g+ndirii criticeB
D "cord"re" timpului neces"r pentru e=perieniere" g+ndirii critice!
-. *ana$ementul timpului de studiu este deprindere" de utili3"re e)icient$ " momentelor
dedic"te (n*$$rii! Acest" presupune6 "legere" momentelor propice pentru studiu/ utili3"re"
e)icient$ " timpului "cord"t studiului st"%ilire" de priorit$i i respect"re" timpului de studiu&
i e*it"re" "m+n$rii s"rcinilor de lucru e*it"re" procr"stin"iei&!
a# .le$erea momentelor de studiu se )"ce (n concord"n$ cu perio"dele de e)icien$ m"=im$
"le unei perso"ne! L" m"7orit"te" o"menilor/ orele de m"=im$ e)icien$ sunt situ"te
dimine""/ (ntre 9>', i dup$>"mi"3" (ntre orele '5>'9! Aceste perio"de de e)icien$/ (ns$/
*"ri"3$ (n )uncie de perso"n$! Nu de puine ori (nt+lnim perso"ne c"re rel"te"3$ c$ perio"d"
lor de m"=im$ e)icien$ este dimine"" de*reme/ l" orele pr+n3ului/ se"r" s"u chi"r no"pte"!
.rin re)lect"re" "supr" e=perienelor de (n*$"re i " re3ult"telor o%inute (n urm" "cestor"/ c"
i " dispo3iiei pentru (n*$"re (n "numite perio"de de timp/ putem identi)ic" perio"dele de
m"=im$ e)icien$ (n (n*$"re i s$ le *"lori)ic$m/ (ntr>o or$ de consiliere se po"te identi)ic" i
repre3ent" cur%" de e)icien$ 3ilnic$!
b# )e trebuie s tie un elev despre modul de utilizare a timpului dedicat studiului6
D s$ (nce"p$ cu su%iecte s"u m"terii m"i uo"re/ dup$ c"re s$ tre"c$ l" cele m"i di)icile i s$
p$stre3e pentru s)+rit ce*" pl$cutB
D s$ e*ite pl"ni)ic"re" unor sesiuni de studiu tip m"r"tonB
D s$ "le"g$ un loc propice pentru (n*$"re/ cu c+t m"i puini distr"ctori tele*i3or/ tele)on/
',0
3gomot&B
D s$ "le"g$ o po3iie c"re s$ (l menin$ "cti*/ tre"3B
Ds$>i st"%ile"sc$ un progr"m de studiu pe c"re s$>' comunice i "ltor" e*entu"l ")i"t chi"r
pe u" c"merei&B
D s$ (n*ee s$ spun$ nu e*entu"lelor tent"ii de " iei cu un prieten c"re '>" sun"t/ de " se uit"
l" tele*i3or chi"r d"c$ nu este emisiune" s" pre)er"t$&B
D s$>i monitori3e3e modul de utili3"re " timpului pun+nd (ntre%$ri leg"te de e)icien"
utili3$rii timpului&/
c& E*it"re" procr"stin$rii prin st"%ilire" de pl"nuri de studiu i respect"re" "cestor"! Un pl"n
de studiu cuprinde6
D O%iecti*ul lun"r/ s$pt$m+n"l i o%iecti*ele 3ilnice! O%iecti*ele de studiu oriente"3$ e)ortul
i d"u sens (n*$$rii! .entru c" "ceste" s$ "i%$ un e)ect moti*"ion"l tre%uie s$ )ie6 speci)ice >
s$ st"%ile"sc$ )o"rte cl"r st"re" )in"l$ l" c"re "spir$ copilulB m$sur"%ile/ "dic$ s$ descrie
st"re" )in"l$ (n termeni de comport"mente c"re pot )i e*"lu"te i m$sur"te pentru " se decide
d"c$ " )ost "tins$ st"re" dorit$B re"liste/ respecti* s$ st"%ile"sc$ termene *i"%ile i s$ se
%"3e3e pe c"p"cit$ile s"le re"le!
D 2od"lit$ile prin c"re se re"li3e"3$ "ceste o%iecti*e/ respecti* "cti*it$ile speci)ice c"re
duc l" "tingere" o%iecti*ului respecti*
D Gr"dele de li%ert"te pe c"re le "ccept$/ "dic$ m$sur" (n c"re po"te )i modi)ic"t
D ?ermenele st"%ilite pentru di*erse lucr$ri/ te3e/ proiecte!
n or" de consiliere i orient"re ele*ii pot g$si c"drul neces"r pentru re"li3"re " unor
pl"nuri person"le de studiu pornind de l" cuno"tere" necesit$ilor indi*idu"le *e3i )iele ,8>
,9 din "ne=e&!
.e m$sur" "cumul$rii i utili3$rii "cestor deprinderi de studiu/ copiii do%+ndesc "uto>
controlul "supr" propriei (n*$$ri! Acest" se m"ni)est$ prin6
D st"%ilire" independent$ " scopurilor i o%iecti*elor person"le (n (n*$"reB pl"ni)ic"re"
timpului de studiuB monitori3"re" sistem"tic$ " implic$rii (n s"rcin$B elimin"re" s"u controlul
)"ctorilor distr"ctori e=terni s"u interni > emoii i g+nduri distr"cto"re&B controlul procesului
de (n*$"reB select"re" i utili3"re" unor str"tegii potri*ite de prelucr"re i re"ctu"li3"re "
m"teri"lului (n*$"tB e*"lu"re" re3ult"tului (n*$$riiB "utorecompens"re"!
11.1. C' n' "otiv'a3 p'nt$u &tu%iuK
2oti*"i" pentru (n*$"re/ c" im%old spre (n*$"re i implic"re susinut$ (n re"li3"re"
s"rcinilor pe c"re le presupune "ce"st$ "cti*it"te/ este re3ult"nt" unui comple= de )"ctori/
(ntre c"re se includ )"ctorii soci"li i cultur"li/ con*ingerile i *"lorile person"le i )"ctorii
conte=tu"li/ speci)ici unei situ"ii de (n*$"re .intrich/ '::0&!
;"ctorii soci"li i cultur"li "cione"3$ l" ni*elul normelor/ *"lorilor i pr"cticilor de
(n*$"re ce se constituie (n 3estre" cultur"l$ " unei perso"ne! Di)erenele dintre culturi s$
lu$m spre e=emplu do"r di)eren" dintre cultur" ur%"n$ i ce" rur"l$ s"u dintre cultur"
',1
)"miliilor cu st"tut socio>economic crescut i ce" " )"miliilor cu st"tut socio>economic
sc$3ut& se g$sesc l" ni*elul6
D *"lorii pe c"re o "cord$ (n*$$rii de tip col"r pentru unii (n*$"re" (n co"l$ este )o"rte
import"nt$/ pentru "lii (ns$ e=perien" de *i"$ "re o import"n$ m"i m"re&B
D tipurilor de inter"ciune pe c"re le (ncur"7e"3$ (n "cti*it"te" de (n*$"re cooper"re s"u
competiie&B
D concepiilor despre competen$ pentru unii competen" se re)er$ l" do%+ndire" de cunotine
"pro)und"te/ pentru "lii l" de3*olt"re" de deprinderi de munc$&B
D e=perienelor de (n*$"re pe c"re le "sigur$ utili3"re" deprinderilor "c"demice (n "cti*it$ile
curente&!
2ec"nismul prin c"re "ceste "specte (i pun "mprent" "supr" moti*"iei unui t+n$r
pentru (n*$"re este implicit! Scu)und"t (n "ce"st$ cultur$/ copilul interiori3e"3$ *"lori i
pr"ctici/ c"re se m"ni)est$ ulterior l" ni*el comport"ment"l/ printr>o mod"lit"te speci)ic$ de
implic"re (n s"rcinile col"re!
Orele de consiliere pot o)eri c"drul pentru "n"li3" unei culturi i " in)luenei "cestei"
"supr" pr"cticii de (n*$"re! Se pot c$ut" r$spunsuri pentru urm$to"rele (ntre%$ri6
D C"re sunt "spectele *ieii pe c"re le *"lori3e"3$ cultur" respecti*$@
D Ce loc ocup$ (n*$"re" col"r$ (n educ"re" tinerilor@
D Ce deprinderi sunt import"nte pentru cultur" "n"li3"t$@
;"ctorii conte=tu"li in)luene"3$ orient"re" perso"nei/ )ie spre do%+ndire" de
competen$ (n domeniu/ )ie spre o%inere" do"r " unei per)orm"ne speci)ice! .rintre "ceti
)"ctori se num$r$6
D tipul s"rcinilor de (n*$"re s"rcinile "plic"ti*e i cele leg"te de "cti*it$ile curente "le
ele*ilor sunt m"i "tr"cti*e dec+t cele deconte=tu"li3"te i )"cilite"3$ orient"re" spre
do%+ndire" de competen$ i nu do"r spre o%inere" unei per)orm"ne p"rticul"re&B
D rel"i" de "utorit"te (n cl"s$ "utonomi" (n (n*$"re determin$ o moti*"ie intrinsec$ i o
percepie po3iti*$ "supr" competenelor proprii de (n*$"re&
D utili3"re" )orm"l$ i in)orm"l$ " recompenselor recompens"re" competenei "re un
puternic rol moti*"ion"l pe termen lung&B
D mod"lit"te" de e*"lu"re orient"re" spre competen$ din c"drul e*"lu$rilor )orm"ti*e
determin$ o moti*"ie de (n*$"re superio"r$ )"$ de orient"re" spre per)orm"n$&B
D timpul "cord"t unei s"rcini de (n*$"re un inter*"l de timp pre" scurt "re tendin" de "
demoti*" ele*ii&B
D mod"lit"te" de grup"re " ele*ilor grup"re" rigid$ pe "%ilit$i "re consecine serio"se (n
pl"nul per)orm"nelor i " moti*"iei pentru (n*$"re&!
Con*ingerile i *"lorile person"le "u un rol medi"tor (ntre )"ctorii conte=tu"li i cei
soci"li/ pe de o p"rte i comport"mentele moti*"ion"le/ pe de "lt$ p"rte! Dintre cele m"i
import"nte con*ingeri c"re ")ecte"3$ implic"re" (n s"rcinile de (n*$"re sunt6
',5
D e=pect"nele leg"te de "utoe)ic"cit"te" (n s"rcin$ ine)icient" perceput$ (n s"rcini de
(n*$"re determin$ e*it"re" "cestor" s"u implic"re m"i redus$ (n "cest )el de s"rcini&B
D teoriile proprii despre inteligen$ concepere" inteligenei c" )iind o entit"te nemodi)ic"%il$
po"te determin" o moti*"ie sc$3ut$ pentru (n*$"re (n c"3ul unei percepii neg"ti*e despre
propriilc"%ilit$i intelectu"le& *e3i interrel"iile (n t"%elul ''!1&B
Ta/'l 11. 2. P$o)'&'l' "otiva!ional' ;i patt'$nul )o"po$ta"'ntal
?eori"
despre
inteligen$
Scop (n (n*$"re ncredere
(n
"%ilit$ile
proprii
."ttern
comport"ment"l
(n (n*$"re
?eori" entit$ii
inteligen" este
)i=$
i nemodi)ic"%il$&
D per)orm"n" )in"l$ re3ult"tul&
se (nce"rc$ o%inere" de
"precieri po3iti*e i e*it"re"
celor neg"ti*e l" "dres"
"%ilit$ilor&
m"re
mic$
(n domeniu
D persisten$ n s"rcin$
D ne"7utor"re
D e*it"re" s"rcinilor
stimul"ti*e nu
persist$ (n s"rcin$
?eori"
modi)ic"%ilit$ii
inteligen" se
po"te de3*olt"&
(n*$"re" c" proces
scopul este de ">i de3*olt"
competen"&
m"re s"u
mic$
D orient"re spre
competen$
D c$ut"re" s"rcinilor
stimul"ti*e persisten$
(n
D tipul "tri%uiilor pe c"re le )"c ele*ii "tri%uire" eecului unor c"r"cteristici proprii i st"%ile/
cum "r )i "%ilit$ile de (n*$"re/ demoti*e"3$ perso"n" pentru "cti*it$ile de studiu percepute
c" gener"to"re de eec&B
D locusul de control pentru (n*$"re ele*ii c"re "u un locus de control intern/ respecti*
consider$ c$ pot s$>i in)luene3e per)orm"nele col"re prin implic"re" (n s"rcin$/ *or )i m"i
moti*"i pentru (n*$"re&B
D *"lo"re" "cord"t$ s"rcinii de (n*$"re cu c+t (n*$"re" este m"i str+ns leg"t$ de scopul
ele*ului cu "t+t *"lo"re" "cestei" *" )i m"i m"re i *" crete ni*elul de implic"re (n s"rcin$&B
2oti*"i" pentru (n*$"re nu m"i po"te )i pri*it$ simplist/ c" o (nsuire " unei perso"ne
s"u c" re3ult"t "l unor m"nipul$ri conte=tu"le de genul (nt$ririlor i pedepselor!
2ultidetermin"re" s" este e*ident$/ i"r identi)ic"re" )"ctorilor c"re determin$ o moti*"ie
sc$3ut$ este eseni"l$ pentru "uto>regl"re" (n*$$rii!
',8
Capitolul 1(
STRESUL ,I CONTROLUL STRESULUI
1(.1. C' '&t' &t$'&ulK
Stresul este un )enomen psihosoci"l comple= ce decurge din con)runt"re" perso"nei
cu cerine/ s"rcini/ situ"ii c"re sunt percepute c" )iind di)icile/ durero"se/ s"u cu mi3$ m"re
pentru perso"n" (n c"u3$! Stresul "re o import"nt$ component$ su%iecti*$/ (n sensul c$ ce
este )"cil s"u chi"r rel"="nt pentru o perso"n$/ pentru o "lt" po"te de*eni "menin$tor s"u
imposi%il de re"li3"t! Deseori stresul este redus do"r l" un" din componentele s"le/ c"3 (n
c"re controlul stresului este de)icit"r! Cu "lte cu*inte/ d"c$ noi echi*"l$m stresul do"r cu
)"ctorii de stres din mediu/ e=ist$ riscul c" s$ nu ne mo%ili3$m resursele de " )"ce )"$
situ"iilor/ consider+nd c$ E"ce"st" este lume" (n c"re tr$im i nu i te poi opune pre" multE!
D"c$ spunem Esunt stres"tE do"r "tunci c+nd ne simim o%osii/ "*em insomnii/ di*erse st$ri
de discom)ort )i3ic/ pro%"%il "m ignor"t c$ multe din situ"iile pe c"re le>"m tr$it sunt )"ctori
de stres cu imp"ct m"7or de e=! decesul s"u %o"l" unei perso"ne dr"gi/ di)icult$i )in"nci"re
m"7ore/ con)licte interperson"le intense i prelungite&! n "cest c"3/ de*enim contieni de
)enomenul stresului do"r c+nd r$spunsul org"nismului i psihicului l" situ"iile de (ncord"re
"u de*enit pregn"nt m"ni)esteB deci "m echi*"l"t stresul cu re"ciile som"tice/ emoion"le/
cogniti*e s"u comport"ment"le/ (ntotde"un" stresul decurge din (m%in"re" " trei c"r"cteristici
cheie6 pre3en"I"%sen" )"ctorilor de stres/ resurse person"le de con)runt"re cu stresorii i
tipul de re"cii l" stres!
1(.(. Co"pon'nt'l' &t$'&ului
A. Fa)to$ii %' &t$'&
Stresorii s"u )"ctorii de stres sunt e*enimenteIsitu"ii e=terne s"u interne/ s"u condiii
"le mediului/ su)icient de intense s"u )rec*ente c"re solicit$ re"cii de "d"pt"re din p"rte"
indi*idului! O"menii e*"lue"3$ (n perm"nen$ mediul e=tern i intern e*"lu"re prim"r$& i
nu r$spund p"si* l" "ceste e*"lu$ri! E*enimentul intern s"u e=tern& po"te )i perceput c"6 i&
irele*"nt s"u indi)erentB ii& po3iti*B iii& neg"ti* s"u "menin$tor! Di)erenele indi*idu"le (n
e*"lu"re" situ"iilor de *i"$ sunt m"7ore! Acee"i situ"ie de *i"$ po"te )i e*"lu"t$ di)erit de
c$tre - perso"ne! In "cel"i timp/ tre%uie tiut c$ unii )"ctori de stres pot )i schim%"i
e=tempor"lele pentru ele*i6 schim%"re" conot"iei neg"ti*e po"te )i schim%"t$ printr>o
preg$tire m"i "sidu$&/ "lii pot )i do"r diminu"i di"%etul "dolescentului c"re po"te )i
monitori3"t m"i %ine&/ (n timp ce "li )"ctori de stres tre%uie "ccept"i i toler"i deo"rece sunt
nemodi)ic"%ili decesul unui p$rinte&!
SURSE DE S?RES I poteni"li )"ctori stresori
D st"re" de %o"l$ )i3ic$ s"u psihic$
D "%u3 )i3ic/ emoion"l s"u se=u"l
D situ"ie )in"nci"r$ prec"r$
D pierdere" locului de munc$
D co"l" > pro%leme de comunic"re cu colegii/ cu pro)esorii/ respons"%ilit"te" pre" m"re/
schim%"re" colii
D )"mili" > pro%leme de comunic"re (n )"milie/ di*orul/ decesul unui mem%ru "l )"miliei/
',9
con)licte cu )r"ii/ *iolen" (n )"milie
D prietenii > con)licte cu prietenii/ lips" de prieteni
D de3"stre n"tur"le > cutremur/ inund"ii
D propri" perso"n$ > ne(ncredere (n sine/ nemulumire" )"$ de "spectul )i3ic
E. R'&u$&'l' p'$&onal' %' a 6a)' 6a! la 6a)to$ii %' &t$'&
Resursele indi*idu"le de "d"pt"re l" stres sunt de)inite c" i c"p"cit"te" cogniti*$/
emoion"l$ i comport"ment"l$ de " reduce/ st$p+ni s"u toler" solicit$rile interne s"u e=terne
c"re dep$esc c"p"cit"te" de r$spuns "utom"t$ " org"nismului! Ad"pt"re" l" stres implic$ "t+t
e=isten" unor resurse re"le intelectu"le/ emoion"le/ )i3ice/ soci"le/ etc!& d"r/ de cele m"i
multe ori decurge din "utoe*"lu"re" propriilor resurse pentru " )"ce )"$ e*enimentelor
e*"lu"te c" )iind neg"ti*e s"u "menin$to"re e*"lu"re secund"r$&! Nu de puine ori e=ist$ o
discrep"n$ (ntre resursele re"le de r$spuns i e*"lu"re" "cestor resurse pre3en" unor re"le
resurse c"re (ns$ sunt e*"lu"te de perso"n" (n c"u3$ c" insu)iciente&/ c"re genere"3$ de cele
m"i multe ori st"re" de stres! ;"ctori indi*idu"li cum sunt stim" de sine/ "serti*it"te"/
optimismul s"u sentimentul de "utoe)ic"cit"te sunt )"ctori de protecie (mpotri*" stresului!
Resurse/ mec"nisme de coping
D c$ut"re" suportul soci"l " prietenilor/ " )"miliei/ " speci"litilor&
D re3ol*"re" de pro%leme
D c$ut"re" de in)orm"ii
D tehnicile de rel"="re
D umorul
D religi"
D ree*"lu"re" po3iti*$
In )uncie de e*"lu$rile prim"re i secund"re/ perso"n" r$spunde (ntr>un "numit )el l"
e*eniment! R$spunsul l" "cest e*eniment/ e*"lu"t c" )iind stres"nt/ po"te )i di)erit6 '& "ciune
direct$ "supr" stresoruluiB ,& c$ut"re de in)orm"ii despre stresorB -& neimplic"reB 0& "cti*"re"
unor mec"nisme de "p$r"re neg"re" stresorului/ reinterpret"re" lui de tipul g+ndirii
po3iti*e&! Speci)icit"te" r$spunsului l" stres este contur"t$ de )"ctorii person"li/ e=ist+nd
di)erene m"rc"nte (n )orm"/ intensit"te" i "mplitudine" r$spunsului! (n perio"d" de
"nticip"re " con)runt$rii cu stresorul e=! (n"inte" e="menului de %"c"l"ure"t&/ (n timpul
con)runt$rii cu stresorul (n timpul pro%elor&/ c+t i dup$ con)runt$ri repet"te cu situ"ii (n
c"re perso"n" percepe discrep"n" dintre resurse i solicit$ri te3e/ teste/ %"c"l"ure"t/ e="men
de "dmitere l" uni*ersit"te& "p"r re"ciile l" stres! Aceste" pot )i6 )i3iologice/ cogniti*e/
emoion"le i comport"ment"le!
C. R'a)!iil' la &t$'&
D"c$ un e*eniment este e*"lu"t c" )iind stres"nt/ indi*idul po"te "*e" di)erite re"cii l" stres!
1. (eacii fizice/fiziologice6 dureri de inim$/ p"lpit"ii/ "petit "liment"r sc$3ut s"u crescut
indigestii )rec*ente/ insomnii/ cr"mpe s"u sp"sme muscul"re/ dureri de c"p s"u migrene/
tr"nspir"ii e=cesi*e/ "meeli/ st"re gener"l$ de r$u/ constip"ii s"u di"ree nemoti*"te
',:
medic"l&/ o%ose"l$ cronic$/ irit"ii "le tegumentelor/ "lergii/ *iro3e )rec*ente r$celi&/
recuren" unor %oli "nterio"re/ modi)ic"re" p"tternului menstru"l l" )emei
". (eacii cognitive6 %loc"7e "le g(ndirii de)icit de "tenie sc$dere" c"p"cit$ii de concentr"re
di)icult$i de re"ctu"li3"re )le=i%ilit"te ide"ti*$ redus$ diminu"re" cre"ti*it$ii di)icult$i (n
lu"re" deci3iilor g+nduri neg"ti*e despre sine/ lume i *iitor cogniii pesimiste ide"ie
suicid"r$
<. (eacii emoionale6 irit"%ilit"te crescut$ sc$dere" interesului pentru domenii c"re
repre3ent"u (n"inte p"siuni s"u ho%%G>uri/ pierdere" interesului pentru prieteni/ inst"%ilit"te
emoion"l$/ "n=iet"te/ depresie/ sentimentul c$ eti negli7"t I$/ reprim"re" nee=prim"re"&
emoiilor/ di)icult$i (n " te distr" s"u " te rel"="/ sentimentul c$ eti Elu"tI$ (n r+sE de c$tre
ceil"li/ sentimentul c$ eti un Er"t"t I$E (n pro)esie s"u )"milie/ sentimentul s$ nu poi "*e"
(ncredere (n nimeni/ in"%ilit"te" de " )in"li3" l" timp o s"rcin$ (nceput$/ te"m" de " )i
singurI$/ te"m" de " nu te (m%oln$*i/ne(ncredere" (n *iitor
=. (eacii comportamentale6 per)orm"ne sc$3ute l" locul de munc" s"u co"l$/ )um"t
e=cesi* consum e="ger"t de "lcool/ tul%ur$ri de somn/ di)icult$i (n "dormire/ un
m"n"gement ine)icient "l timpului/ i3ol"re" de prieteni/ preocup"re e=cesi*$ pentru "numite
"cti*it$i/ comport"mente "gresi*e! Atunci c+nd dorim s$ reducem c+t m"i mult cu putin$
stresul " elimin" tot"l stresul este un scop nere"list/ imposi%il de "tins& tre%uie s$ identi)ic$m
poteni"le surse de stres/ s$ ne e*"lu$m re"list resursele person"le de " )"ce )"$ situ"iilor de
con)runt"re i s$ ne )"mili"ri3$m cu tehnicile de control "l stresului!
1(... Mo%alit!i %' "ana0'"'nt al &t$'&ului
'! In)orm"re" pri*ind sursele de stres
D identi)ic"re" surselor de stres e=! schim%"re" pro)esorilor/ e="mene&
D "nticip"re" perio"delor de stres i re"li3"re" unui pl"n de "ciune e=! perio"d" de e="mene&
D in)orm"re" pri*ind str"tegiile de "d"pt"re e)ic"ce l" stres e=! sport/ e=erciii de rel"="re&
,! Contienti3"re" re"ciilor l" stres
D identi)ic"re" i e=prim"re" emoiilor )"$ de "nticip"re" e*enimentului e=! "n=iet"te/
irit"%ilit"te/ discom)ort/ )rustr"re&
D identi)ic"re" re"ciilor emoion"le imedi"te e=! irit"%ilit"te& i de lung$ dur"t$ e=!
ne"7utor"re/ "p"tie& )"$ de e*eniment
D identi)ic"re" re"ciilor comport"ment"le i )i3iologice pri*ind e*enimentul e=! i3ol"re/
e*it"re/ st"re )i3ic$ de r$u&
D identi)ic"re" re"ciilor cogniti*e )"$ de e*eniment e=! ce cred despre e*eniment/ ce cred
despre c"p"cit"te" me" de " )"ce )"$ e*enimentului&
D e*it"re" "uto%l"m$rii s"u " %l"m$rii "ltor" pentru e*eniment
D identi)ic"re" tendinelor ne"d"pt"ti*e "le g+ndirii )"$ de e*eniment i )"$ de sine
D ree*"lu"re" e*enimentului interpret"t c" )iind stres"nt prin prism" g+ndirii po3iti*e
-! De3*olt"re" unor "%ilit$i i comport"mente de m"n"gement "l stresului
D de3*olt"re" "serti*it$ii
D de3*olt"re" comunic$rii po3iti*e cu ceil"li
D (n*$"re" tehnicii de " spune NU
'-<
D identi)ic"re" i re3ol*"re" con)lictelor "lunei c+nd "p"r
D (n*$"re" metodelor de re3ol*"re " pro%lemelor i de lu"re " deci3iilor
D (n*$"re" unor metode de rel"="re
0! St"%ilire" i meninere" unui suport soci"l "dec*"t
D solicit"re" "7utorului direct i recepti*it"te )"$ de "cest"
D de3*olt"re" i meninere" rel"iilor de prietenie
1! De3*olt"re" unui stil de *i"$ s$n$tos
D meninere" unei greut$i norm"le
D pr"ctic"re" regul"t$ " e=erciiilor )i3ice
D pr"ctic"re" unor e=erciii de rel"="re
D renun"re" l" consumul de "lcool i " )um"tului
D pr"ctic"re" unor comport"mente "liment"re s$n$to"se
5! De3*olt"re" stimei de sine
D st"%ilire" priorit$ilor i limitelor person"le
D p"rticip"re" l" "cti*it$i c"re de3*olt$ stim" de sine
D st"%ilire" unor scopuri re"liste
8! 2"n"gementul timpului
D Re*i3uiete>i SCO.URILE! Decide c"re sunt "cti*it$ile priorit"re (ntr>o 3i s"u s$pt$m+n$!
D Re"li3e"3$ o LIS?J cu lucrurile pe c"re tre%uie s$ le )"ci i un" cu cele c"re le>"i dori s$ le
)"ci i timpul "loc"t lor!
D An"li3e"3$ CONSECINELE d"c$ "m+ni "numite "cti*it$i c"re tre%uie re"li3"te
D Selecione"3$ "cti*it$ile (n ORDINEA re"li3$rii lor! Este %ine c" s$ se (nce"p$ cu
"cti*it$ile pe c"re tre%uie s$ le )"ci i num"i dup$ cu cele pe c"re "i dori s$ le )"ci i c"re (i
)"c m"i m"re pl$cere! D"c$ (ncepi cu "cti*it"te" pl$cut$ este posi%il s$ nu o m"i )"ci pe ce"
c"re tre%uie s$ o )"ci d"r c"re nu (i este "t+t de pl$cut$!
D (nce"rc$ s$ )"ci c+te O AC?I4I?A?E od"t$ p+n$ l" )in"li3"re" ei! Nu trece l" "lt$ "cti*it"te
dec+t "tunci c+nd "i )in"li3"t>" pe ce" "nterio"r$!
D Nu te gr$%i s$ treci repede de l" o "cti*it"te l" "lt"! ;$ .AUKE (ntre "cti*it$i!
D An"li3e"3$>i S?ANDARDELE! Sunt ele pre" ridic"te i "st)el nu reueti s$ )in"li3e3i
"cti*it"te" d"torit$ st"nd"rdelor nere"liste@
D (n )in"l/ nu uit" c$ "i re"li3"t o "cti*it"te i o)er$>i o RECO2.ENSJN
.entru "cti*it$ile de control "l stresului utili3"i )iele ,:>-5 din "ne=e!
.rincipii de m"n"gement "l timpului6
'! Re*i3uiete>i SCO.URILE! Decide c"re sunt "cti*it$ile c"re nu sunt o%lig"torii de )$cut
(ntr>o 3i s"u s$pt$m+n$!
,! Re"li3e"3$ o LIS?J cu lucrurile pe c"re tre%uie s$ le )"ci i un" cu cele c"re le>"i dori s$
le )"ci i timpul "loc"t lor!
-! Selecte"3$ din "ceste "cti*it$i .RIORI?JILE! Ce tre%uie )$cut (ntr>o 3i/ ce po"te s$ )i
"m+n"t i p+n$ c+nd@ Ce "i dori s$ )"ci (n "ce" 3i@ Ce "cti*it$i pot )i deleg"te@ Ce se
(nt+mpl$ d"c$ nu )"ci o "numit$ "cti*it"te@ D"c$ nu "re nici o consecin$ neg"ti*$ "tunci o
poi "m+n"!
0! Selecione"3$ "cti*it$ile (n ORDINEA re"li3$rii lor! Este %ine c" s$ se (nce"p$ cu
"cti*it$ile pe c"re tre%uie s$ le )"ci i num"i dup$ cu cele pe c"re "i dori s$ le )"ci i c"re (i
'-'
)"c m"i m"re pl$cere! D"c$ (ncepi cu "cti*it"te" pl$cut$ este posi%il s$ nu o m"i )"ci pe ce"
c"re tre%uie s$ o )"ci d"r c"re nu (i este "t+t de pl$cut$!
1! (nce"rc$ s$ )"ci c+te O AC?I4I?A?E od"t$ p+n$ l" )in"li3"re" ei! Nu trece l" "lt$
"cti*it"te dec+t "tunci c+nd "i )in"li3"t>o pe ce" "nterio"r$!
5! Nu te gr$%i s$ treci repede de l" o "cti*it"te l" "lt"! ;$ .AUKE (ntre "cti*it$i!
8! Re*i3uiete>i .RIORI?JILE i .ROGRESUL re"li3"t!
9! An"li3e"3$>i S?ANDARDELE! Sunt ele pre" ridic"te i "st)el nu reueti s$ )in"li3e3i
"cti*it"te" d"torit$ st"nd"rdelor nere"liste@
:! (n )in"l/ nu uit" c$ "i re"li3"t o "cti*it"te i o)er$>i o RECO2.ENSJN
Capitolul 1.
CREATIVITATEA ,I STIMULAREA COMPORTAMENTULUI CREATIV
1..1. No!iuni int$o%u)tiv'
Este )rec*ent *ehicul"t$ idee" c$ "ctul cre"iei este un )"pt oc"3ion"l pe c"re (l
m"ni)est$ un num$r restr+ns de "rtiti i in*en)"tori/! geni"li (n m"rile momente de inspir"ie!
In )"pt/ noi toi suntem cre"ti*i 3ilnic! Ori de c+te ori o pro%lem$ este re3ol*"t$ (ntr>o
m"nier$ inedit$/ descoperim o nou$ utilit"te " unui o%iect %"n"l s"u ne l$s$m purt"i ide"ti*
(ntr>o lume nem"i(nt+lnit$ este implic"t$ (ntr>un "numit gr"d cre"ti*it"te"! Dup$ cum ")irm"
4+gotsPi ':5-& Etot cee" ce dep$ete (n *i"" de to"te 3ilele limitele rutinei i cuprinde
m$c"r un dr"m de nout"te po"te )i numit proces cre"torE!
;iind o re3ult"nt$ " )uncion$rii optime " (ntregii person"lit$i/ cre"ti*it"te" repre3int$
totod"t$ sinte3" unor )"ctori multipli de n"tur$ intelectu"l$ i "ptitudin"l$! Nu tre%uie (ns$
minim"li3"t rolul )"ctorilor moti*"ion"li/ emoion"li i cu prec$dere "i celor "titudin"li (n
din"mic" procesului cre"ti*! Cre"ti*it"te" *i3e"3$ "%ilit"te" de re3ol*"re " pro%lemelor (ntr>
un mod origin"l/ competent i "d"pt"ti*! O"menii cre"ti*i tind s$>i m"ni)este "ce"st$
c"r"cteristic$ (ntr>un domeniu speci)ic! Dup$ cum e=ist$ multiple tipuri de inteligen$/
deose%im i numero"se tipuri de cre"ti*it"te G"rdner/ ':90&!
In scopul m"=imi3$rii poteni"lului cre"ti* (n co"l$ e neces"r s$ )ie (nele"s$ n"tur"
de tip Epu33leE " procesului cre"ti*! Un" din princip"lele moti*"ii pentru c"re ne>"m propus
"%ord"re" domeniului cre"ti*it$ii o constituie inteni" de " o)eri c+te*" principii i proceduri
c"re s$ )"cilite3e stimul"re" in*enti*it$ii ele*ilor (n c+t m"i multe din "spectele *ieii
col"re! Acti*it"te" cre"ti*$ este un" din cele m"i m"ri pro*oc$ri "le *ieii i implicit "tr"ge
dup$ sine cele m"i m"ri recompense!
1..(. Mitu$i %'&p$' )$'ativitat'
In 7urul conceptului de cre"ti*it"te s>" esut o (ntre"g$ mitologie! Un mit repre3int$ o
concepie eron"t$ despre un "numit lucru/ e*eniment/ perso"n$ etc! El i" n"tere pe %"3"
sediment$rii unor cliee i pre7udec$i (mp$rt$ite de o "numit$ comunit"te um"n$!
Semn"l$m c+te*" din miturile cel m"i )rec*ent *ehicul"te/ rel"ti* l" procesul cre"iei/ precum
i "rgumentele c"re su%lini"3$ *ulner"%ilit"te" i )"lsit"te" lor!
'-,
'& Ideile cre"ti*e sunt (n e=clusi*it"te produsele inspir"iei ilumin"torii! Cercet$rile "r"t$ (ns$
c$/ (n orice domeniu/ ideile cre"to"re sunt re3ult"tul unui e)ort susinut/ precum i "l unei
"ng"7$ri de dur"t$ (n "cti*it"te! De e=emplu/ Edison susine c$ geniul i implicit cre"ti*it"te"
(nse"mn$ ::O tr"nspir"ie i 'O inspir"ie!
,& Cre"ti*it"te" solicit$ un ni*el deose%it de ridic"t "l inteligenei! 2"i multe studii "test$
)"ptul c$ inteligen" i cre"ti*it"te" sunt )enomene rel"ti* independente! (n gener"l pro)esorii
"gree"3$ i pre)er$ ele*ii inteligeni d"r c"re sunt con)ormiti& ele*ilor cre"ti*i/ d"r
noncon)ormiti! Z"l"ch d bog"n ':51& descriu (n r+ndul ele*ilor p"tru c"tegorii de
com%in"ii posi%ile (ntre cele dou$ dimensiuni "le person"lit$ii6 cre"ti*it"te" i inteligen"!
Ast)el deose%im6
"& Copii cu ni*el de cre"ti*it"te (n"lt i cu inteligen$ ridic"t$!
%& Copii cu ni*el de cre"ti*it"te (n"lt d"r cu inteligen$ modest$! Este ce" m"i de3"*"nt"7"t$
c"tegorie de ele*i din co"l$! ;rec*ent "ceti ele*i pre3int$ pro%leme de "d"pt"re/ pentru c$
sunt de)icit"ri su% r"portul inteligenei > "ptitudine" ce" m"i "preci"t$ (n co"l$! De "semene"
ei sunt (n con)lict cu co"l" i deseori cu ei (nii! Se simt in"dec*"ti i )$r$ *"lo"re/ d"r sunt
c"p"%ili de per)orm"ne superio"re (ntr>un mediu lipsit de stres! De "cee" meninere" unui
clim"t )"*or"%il (n cl"s$ *" constitui un )"ctor stimul"ti* pentru ei!
c& Copii cu ni*el de cre"ti*it"te modest i cu inteligen$ ridic"t$! Aceti ele*i sunt (n gener"l
dependeni de per)orm"nele col"re! Ei lupt$ pentru o%inere" unei recuno"teri "c"demice
tr"diion"le/ d"r su)er$ serios c+nd eue"3$ (n o%inere" de note m"ri!
d& Copiii cu un ni*el de cre"ti*it"te modest i cu inteligen$ modest$ Aceti" se *or "ng"7"
(n "cti*it$i cu c"r"cter de)ensi*/ (ncerc+nd pe c+t posi%il s$ elude3e mediul col"r/ perceput
l" modul neg"ti*!
Cre"ti*it"te" e*olue"3$ direct proporion"l cu ni*elul inteligenei do"r p+n$ l" un
"numit punct un coe)icient de inteligen$ de "pro=im"ti* ',<&/ dup$ c"re cele dou$
dimensiuni e*olue"3$ pe tr"iectorii rel"ti* independente ?orr"nce/ ':5,&!
-& R"nd"mentul col"r repre3int$ princip"lul indic"tor "l cre"ti*it$ii l" ele*i! Ace"st$
")irm"ie este discut"%il$ d"torit$ im"ginii "%lon " ele*ului model (n co"l$! Acest ele*
model este cel c"re tie s$ e=pun$ riguros opini" pro)esorului i s$ rede" )idel m"nu"lul/
"*+nd note m"=ime l" to"te m"teriile! n consecin$ este puin pro%"%il c" ele*ii cu note
)o"rte m"ri s$ )ie i )o"rte cre"ti*i! Deci/ un segment import"nt "l c"tegoriei ele*ilor cre"ti*i
*" )i de)icit"r rel"ti* l" c"p"cit$ile cele m"i *"lori3"te (n co"l$! Spre e=emplu/ nume de
genii c"6 4erdi/ Einstein/ Megel/ Lei%nit3 "u )ost pe p"rcursul colii ele*i mediocri!
0& Cre"ti*it"te" este/ o c"p"cit"te psihic$ omogen$ i unit"r$! Cre"ti*it"te" e=ist$ do"r (n
)orme speci)ice! Distingem "st)el o cre"ti*it"te tiini)ic$/ un" tehnic$/ o cre"ti*it"te "rtistic$/
o cre"ti*it"te" soci"l$ etc! Alt)el spus/ to"te )ormele de cre"ti*it"te dispun de c"r"cteristici
comune origin"lit"te/ )le=i%ilit"te& "l$turi de c"re se (nt+lnesc tr$s$turi speci)ice domeniului
'--
(n c"re se m"ni)est$! De e=emplu/ un ele* cre"ti* l" liter"tur$ nu *" m"ni)est" cu necesit"te
un comport"ment cre"ti* (n g$sire" unor soluii inedite l" pro%lemele de )i3ic$!
1& Cre"ti*it"te" cuno"te o e*oluie continu$! E=ist$ perio"de (n *i"" unui indi*id de
cre"ti*it"te m"=im$/ dup$ cum e=ist$ i perio"de de e)icien$ cre"ti*$ m"i modest$! De
e=emplu/ un ele* dup$ o perio"d$ de m"=im$ cre"ti*it"te liter"r$ po"te )i "l"rm"t de
momentele ulterio"re lipsite de inspir"ie/ consider+ndu>le indiciul unui posi%il declin
intelectu"l! Q
5& Cre"ti*it"te"/ simil"r inteligenei/ este o tr$s$tur$ nemodi)ic"%il$ (n timp/ consistent$ de l"
o situ"ie l" "lt"! Cercet$rile ne semn"le"3$ (ns$ )"ptul c$/ e=perienele precum i
e*enimentele sur*enite (n mediu de *i"$ "l perso"nei (i ")ecte"3$ comport"mentul cre"ti*!
2"lt3m"n ':5<& studi"3$ educ"%ilit"te" comport"mentului cre"ti*/ pe %"3" per)orm"nelor
su%iecilor o%inute l" unele teste de origin"lit"te! El " conceput o serie de e=perimente de
"ntren"ment "l comport"mentului origin"l l" ele*i! Ulterior " e*"lu"t e)ectele
"ntren"mentului/ pe %"3" unor r$spunsuri neu3u"le )ormul"te de c$tre ele*i l" pro%lemele
o)erite! Ele*ii "ntren"i "u o%inut scoruri semni)ic"ti* m"i m"ri/ comp"r"ti* cu cei
ne"ntren"i l" un test inedit de origin"lit"te! S>" const"t"t totod"t$ persisten" (n timp "
e)ectelor edinelor de tr"ining! Conchidem c$ un mediu ce pro*o"c$ i/ (n "cel"i timp/
recompense"3$ comport"mentul cre"ti* po"te )"cilit" "p"rii" unor comport"mente origin"le
i (n "lte s"rcini dec+t cele pentru c"re " )ost "ntren"t$ o perso"n$!
1.... A/o$%a$'a )$'ativit!ii
Consecuti* demiti3$rii "cestor cliee de g+ndire *om (ncerc" o "n"li3$ " princip"lelor
dimensiuni "le cre"ti*it$ii! Cele m"i import"nte "specte psihologice "le conceptului de
cre"ti*it"te sunt6 procesul cre"ti*/ produsul cre"ti* i person"lit"te" cre"to"re!
.rocesul cre"ti* Un" din pro%lemele c"re>i preocup$ pe psihologi *i3e"3$ mod"lit"te" (n
c"re i" n"tere o idee cre"ti*$! Ce se (nt+mpl$ (n"inte c" "ce"st$ idee s$ )ie el"%or"t$@ C"re
sunt et"pele "ctului cre"iei@ .entru " r$spunde l" (ntre%$rile )ormul"te m"i sus pornim de l"
const"t$rile m"7orit$ii cercet$torilor (n domeniu/ c"re susin pre3en" unei "numite
st"di"lit$i " procesului cre"ti*/ precum i )"ptul c$ succesiune" "cestor st"dii este rel"ti*
simil"r$ "t+t (n situ"i" cre"ti*it$ii tiini)ice c+t i " celei "rtistice! Uneori pentru " )i cre"ti*i
tre%uie s$ )im necritici/ li%eri/ spont"ni/ "lteori "n"litici/ depun+nd un e)ort susinut de
c$ut"re " unor soluii inedite! An"li3" comp"r"ti*$ " m"i multor modele *i3+nd des)$ur"re"
procesului cre"ti* '>" condus pe Z"ll"s ':,5& l" idee" c$ num$rul de st"dii "le cre"ti*it$ii
tiini)ice po"te )i redus l" p"tru6 st"diul preg$titor/ st"diul incu%"iei/ st"diul ilumin$rii i
st"diul *eri)ic$rii!
Orice proces de cre"ie (ncepe prin sesi3"re" unei pro%leme! Sesi3"re" pro%lemei genere"3$ o
st"re de (ndoi"l$/ c"re de*ine mo%ilul "cti*it$ii de "n"li3$ i de c$ut"re " soluiei! E=ist$
c"3uri (n c"re preg$tire" se (ncheie )$r$ " se "7unge l" o soluie de)initi*$/ c+nd to"te
posi%ilit$ile "u )ost epui3"te! De e=emplu/ 3ecile de *"ri"nte "le unui cre"tor liric/ c"re
potri*ete cu*intele i e)ectele poetice pentru " concepe un poem/ s"u (ncerc$rile recurente
"le unui ele* (n edere" red"ct$rii un)li nu*ele! ;"3" urm$to"re const$ (ntr>o perio"d$ de
"tept"re/ "p"rent p"si*$/ c+nd se re*ine (n mod incontient "supr" pro%lemei > )"3" de
'-0
incu%"ie! E)orturile contiente de re3ol*"re " unei pro%leme insurmont"%ile cree"3$ un
sentiment "cut de )rustr"re! Ace"st$ tr$ire )"ce c" g+ndurile leg"te de pro%lem" respecti*$ s$
)ie depl"s"te (n incontient!
Un" din p"rticul"rit$ile "cti*it$ii incontiente o constituie "p"rii" necontrol"t$ "
"soci"iilor i "n"logiilor! .oinc"re descrie e=pul3"re" electronilor din "tom (n timpul
ciocnirile nucle"re/ recurg+nd l" o "n"logie > o im"gine c"re i>" *enit (n somn6 o )emeie
c$l"re pe un c"l e*olue"3$ (n "ren" unui circ! Se oprete %rusc i )lorile pe c"re le ine (n
m+n$ 3%o"r$ (n pu%lic! R$m+ne" do"r tr"nspunere" "cestei idei (n lim%"7ul mec"nicii
cu"ntice!
n scopul )"cilit$rii procesului intuiti* este recom"nd"t c"/ cel puin pentru un timp/ s$
)"cem "%str"cie de di)icult$i pentru " ne "%"ndon" )"nte3iei! O metod$ e)ic"ce de (n*$"re "
"cestei st$ri de "%"ndon const$ (n de3*olt"re" l" ele*i " c"p"cit$ii de "ltern"n$ " e)orturilor
contiente cu cele intuiti*e! n "cest scop se po"te recurge l" re"li3"re" unor lecii
impro*i3"te! .e p"rcursul derul$rii lor pro)esorul po"te identi)ic" cu "7utorul ele*ilor soluii
posi%ile/ chi"r )"nte3iste l" pro%leme noi chi"r i pentru el (nsui! (n )elul "cest" ele*ii *or )i
pro*oc"i s$ )ormule3e (ntre%$ri i opinii person"le i chi"r s$ pro*o"ce "numite dispute!
Aceste "cti*it$i sunt e)iciente/ nu "t+t (n pri*in" deprinderii procedeelor tehnice/ c+t (n
p"rcurgere" (mpreun$ cu perso"n" "dult$ " (ntregului drum sinuos de soluion"re! Se po"te
*or%i (n "cest c"3 de o )oc"li3"re preponderent$ pe proces i nu pe produsul )init R"du/
'::'&!
Ilumin"re" este momentul "p"riiei spont"ne " soluiei! 2omentul ilumin$rii se
%"3e"3$ pe et"pele "nterio"re de "cumul"re "cti*$ i de preg$tire contient$ i incontient$!
Dup$ cum ")irm" ."steur/ Eh"3"rdul nu "7ut$ dec+t minile preg$titeE! Solui" po"te sur*eni
(ntr>un moment de rel"="re/ cum sunt de e=emplu c"3urile lui Edison/ Melmhol3/ s"u (n
timpul somnului6 2endelee*/ *on bePule/ Desc"rtes etc!
4eri)ic"re" const$ (n m"teri"li3"re" ideii (ntr>un )"pt e=plicit percepti%il poem/
t"%lou/ model tiini)ic etc!& i e*"lu"re" "cestui" prin st"%ilire" gr"dului (n c"re produsul
respecti* r$spunde criteriilor de origin"lit"te! In conclu3ie/ procesul de cre"ie nu urme"3$ (n
gener"l un tip"r unic! 2od"lit$ile de re"li3"re "le unui produs nou i *"loros sunt *"ri"te/
purt+nd "mprent" person"lit$ii )iec$rei perso"ne!
.rodusul cre"ti* C" urm"re " p"rcurgerii et"pelor demersului cre"ti* se "7unge l"
tr"ns)orm"re" poteni"lit$ii cre"to"re (ntr>un produs! .rodusul cre"ti* este mod"lit"te"
p"lp"%il$ de "preciere " cre"ti*it$ii! El po"te )i e=prim"t )ie prin ce*" m"teri"l/ )ie prin ce*"
spiritu"l! .rim" c"tegorie se re)er$ l" produsele p"lp"%ile/ "ccept"te de o "numit$ cultur$/ pe
c+nd ce" de>" dou" c"tegorie *i3e"3$ produsele psihologice/ "dic$ idei e=prim"te s"u num"i
g+ndite! .rodusul re3ult"t c" urm"re " p"rcurgerii procesului cre"ti* tre%uie s$ )ie nou/
origin"l i s$ pre3inte *"lo"re soci"l$!
Criterii de "preciere " produsului cre"ti*! Un produs e cre"ti* d"c$ (ntrunete "numite
criterii!
'! Criteriul origin"lit$ii
'-1
C"r"cteristicile )und"ment"le "le origin"lit$ii sunt6 nout"te" i impredicti%ilit"te"!
Nout"te" implic$6 "& un proces de )u3iune " unor elemente e=istente/ (ntr>o com%in"ie
inedit$ i %& c"p"cit"te" de surprindere " unor noi cone=iuni (ntre elemente! De e=emplu/
tr"ns)orm"re" cl"*i"turii cu litere (ntr>o cl"*i"tur$ cu note mu3ic"le " dus l" o%inere" unei
m"ini de scris note mu3ic"le! Impredicti%ilit"te" se re)er$ l" rel"i" ne"tept"t$ dintre
lucrurile e=istente (n lume" re"l$ i o%iectul cre"t! Cre"ti*it"te" presupune un s"lt c"lit"ti*
concreti3"t (n "numite produse o%iecte/ im"gini& c"re nu e=ist$/ nici nu "u m"i e=ist"t i c"re
nici nu pot )i "nticip"te/ pe %"3" necesit$ii c"u3"le " e*oluiei e*enimentelor > de e=emplu/
teori" rel"ti*it$ii restr+ns$& " lui Einstein!
,! Criteriul cone=iunilor
Esen" cre"ti*it$ii um"ne o constituie rel"i"! Un prerechi3it de %"3$ "l procesului
cre"ti* (l constituie "cti*it"te" com%in"toric$! Ast)el/ de e=emplu/ (n "rt" pl"stic$ se po"te
re"li3" un %ust un lucru inedit cu *"lo"re estetic$&/ prin com%in"re" (ntr>o m"nier$ origin"l$
" unor o%iecte sco"se din u36 ce"suri/ n"sturi/ cutii de c")e"/ %ecuri etc!
.re3ent$m c+te*" metode de com%in"re6
D pl"s"re" lucrurilor/ perso"nelor (ntr>o nou$ perspecti*$/ de e=emplu6 presupun+nd c$ suntei
e=tr"terestru i (nt+lnii o c"sc"d$ ce "i crede c$ repre3int$@
D integr"re" e=perienei "nterio"re (ntr>un nou tip"rB de e=emplu/ (n situ"i" (n c"re nu "r
e=ist" ce"suri detept$to"re g$sii "lte mi7lo"ce pentru " tre3i o"menii dimine""B
D descoperire" unor cone=iuni ne"tept"te (ntre lucruriB de e=emplu/ ce (ntre%$ri i>"i "dres"
lui Socr"te d"c$ l>"i (nt+lni (ntr>o 3i plim%+ndu>se pe "leile p"rcului din or"@ E *or%"
pr"ctic de c"p"cit"te" de " pri*i *i"" (ntr>un mod met")oric i de " produce e)ecteIocuri
emoion"le!
-! Criteriul nonr"ion"lit$ii
Nonr"ion"lit"te" corespunde st"diului incu%"iei/ c"re const$ (n "glutin"re" unor
e*enimente spont"ne i necontrol"%ile/ dup$ "numite legi "p"rent "utonome! Se e*ideni"3$ o
rel"="re " g+ndirii contiente i o inhi%iie " controlului logic! Ast)el sunt cele%re c"3urile lui
NeUton pri*ind lege" "tr"ciei uni*ers"le s"u " lui Roentgen pri*ind descoperire" r"3elor C!
.erson"lit"te" cre"to"re
Un element de %"3$ "l cre"ti*it$ii (l constituie g+ndire" di*ergent$! G+ndire"
di*ergent$ presupune "%ilit"te" de " produce (ntr>un mod neu3u"l i necon*enion"l un
repertoriu de soluii inedite pentru re3ol*"re" unei "numite pro%leme!
Elementele de)initorii "le cre"ti*it$ii includ )luen$ (n produci" ideilor i )le=i%ilit"te (n
g+ndire! D"r )und"ment"l pentru idee" de cre"ti*it"te este origin"lit"te" Guil)ord/ ':58&!
De3*olt"re" )luenei de idei
;luen" ideilor "re de>" )"ce cu "%ilit"te" de " gener" c+t m"i multe r$spunsuri re)erito"re l" o
pro%lem$ d"t$/ (ntr>un timp limit"tInelimit"t! .roduci" de idei se po"te re"li3" prin6
D construire" de propo3iii cu sens/ )orm"te din dou$ s"u m"i multe cu*inte/ pentru c"re se
'-5
pot o)eri sil"%ele inii"le "le cu*intelor! De e=emplu/ se pot d" sil"%ele EiE i EstriEB
D 7ocul de cu*inte presupune g$sire" c+t m"i multor perechi de cu*inte ce rime"3$/ cu*inte
c"re "u un )in"l s"u un (nceput d"t enumere" " -< de cu*inte ce (ncep cu Er"E/ -< de nume de
)lori etc&B
D o succesiune de e=presii s"u propo3iii scurte/ ce pot )i gener"te pornind de l" o "numit$
tem$! .utem/ de e=emplu/ solicit" ele*ilor s$ liste3e to"te lucrurile c"re le *in (n minte i c"re
"u "numite propriet$i6 sunt solide/ )le=i%ile i "u unghiuri!
.entru "ce"st" este import"nt c" ele*ul s$ identi)ice rel"iile dintre concepte/ s$ g$se"sc$
cu*inte cu sens simil"rIopus/ s$ e=tind$ sensul unor cu*inte/ s$ selecte3e cu*intele irele*"nte/
s$ in*ente3e noi cu*inte! Reid ':85& sugere"3$ idee" in*ent$rii unor cu*inte c"re s$
comunice "numite st$ri/ sentimente s"u dispo3iii! Se po"te solicit" din p"rte" ele*ilor
enumer"re" de cu*inte lumino"se/ cu*inte *"poro"se/ cu*inte cu gr"de di)erite de
"%str"cti3"re/ cu*inte triste/ cu*inte din"mice etc!
Un "lt tip de )luen$ (l repre3int$ "" numit" E)luen$ "soci"ti*$E! De e=emplu/ se po"te
suger" ele*ilor s$ g$se"sc$ cinci cu*inte cu sens opus s"u p"ri"l opus cu*+ntului Epre*i3i%ilE
s"u s$ enumere c+t m"i multe "sem$n$ri (ntre conceptele Eur"g"nE i Espir"l$E! Un "lt tip de
g+ndire c"re )"cilite"3$ cre"ti*it"te" este g+ndire" "soci"ti*$! G+ndire" "soci"ti*$ presupune
producere" de idei i soluii noi pornind de l" com%in"re" " di)erite im"gini s"u concepte
"p"rent independente! .entru "ce"st" se po"te recurge l" "soci"ii!
Asoci"iile pot )i de dou$ tipuri6 "& "soci"ii ling*istice i %& "soci"ii im"gistice!
"& Asoci"ii ling*istice
De e=emplu s$ ne im"gin$m cl"s" de ele*i c"re l" or" de liter"tur$ primesc c" s"rcin$
el"%or"re" unui eseu pe tem"6 Em"re" (n "murgE! Ele*ii pot )i solicit"i s$ enumere o serie de
cu*inte "soci"te pornind de l" cu*+ntul Espr"GE! Aceste cu*inte *or suger" l" r+ndul lor "lte
"soci"ii etc! Se constituie "st)el un l"n de "soci"ii c" cel c"re urme"3$6
Spr"G > du > um%rel$ > plo"ie > spum$ > *"l L iri3"ie! Su%liniem dou$ sugestii pri*ind
des)$ur"re" "cestui e=erciiu6
D "ceste (nl$nuiri tre%uie s$ se re"li3e3e (n "%sen" unor idei preconcepute! ?recere" l"
cu*+ntul urm$tor "l l"nului tre%uie s$ "i%$ loc ignor+nd cu*+ntul inii"l Em"reE s"u
Espr"GE&/ concentr"re" re"li3+ndu>se de )iec"re d"t$ (n e=clusi*it"te pe ultimul cu*+nt "l
l"nului de l" c"re continu$ "soci"i"! E=erciiul se po"te des)$ur" )ie ment"l )ie (n scris!
D "socierile s$ se )"c$ r"pid )$r$ " )i pre" mult "n"li3"te i g+ndite!
%& Asoci"ii prin im"gini
Se "plic$ (n situ"i" (n c"re m"i multe grupe de ele*i lucre"3$ (n p"r"lel! ;iec"re grup$
primete s"rcin" de " schi" un desen "%str"ct "l succesiunii unor idei pe c"re le genere"3$ l"
un moment d"t! L" s)+ritul discuiilor *or )i pre3ent"te desenele/ )$r$ " )i e=plic"te i
moti*"te! ;iec"re mem%ru "l grupului *" d" un titlu desenului! ?itlurile pot )i descrieri
'-8
"%str"cte pline de )"nte3ie/ c" de e=emplu6 Eh"rt$ cu telecom"nd$E/ Em"in$ c"re se po"te
(mp"chet"E!
,! ;le=i%ilit"te"
;le=i%ilit"te" *i3e"3$ c"p"cit"te" su%iectului de ">i modi)ic" r"pid )lu=ul ide"ti* (n
scopul g$sirii unor utili3$ri noi "le unor produse u3u"le! Distingem dou$ tipuri de
)le=i%ilit"te6 "& )le=i%ilit"te" spont"n$ %"3"t$ pe inii"ti*" su%iectului i %& )le=i%ilit"te"
"d"pt"ti*$/ c"re este diri7"t$ din ")"r$! ;le=i%ilit"te" "d"pt"ti*$ solicit$ "%"ndon"re"
metodelor con*enion"le de re3ol*"re "le unor pro%leme (n )"*o"re" g$sirii de soluii
origin"le! C+te*" s"rcini c"re pot )i utili3"te (n scopul de3*olt$rii )le=i%ilit$ii6
'& identi)ic"re" de c$tre ele*i " c+t m"i multor soluii l" o pro%lem$ d"t$! De e=emplu/ se
po"te solicit" enumer"re" c+t m"i multor utili3$ri di)erite pentru o E"gr")$E! R$spunsuri
)luente "r pute" )i6 s$ curee unghiile/ pip" etc/ pe c+nd r$spunsurile )le=i%ile pot )i de genul6
s$ note3i un num$r de tele)on pe o gum$/ s$>i prin3i un cercel rupt etcB
,& "r"n7"re" unor serii de - s"u m"i multe desene "st)el (nc+t pe %"3" lor ele*ii s$
construi"sc$ c+t m"i multe rel"t$ri di)erite/ corespun3$to"re "r"n7$rilor o%inuteB
-& solicit"re" de )in"luri c+t m"i *"ri"te l" )"%ule/ rel"t$ri netermin"te )in"luri umoristice/
mor"li3"to"re/ triste etc&B
0& o)erire" de episo"de contorsion"te din istori" omenirii/ solicit+nd ele*ilor s$ descrie
consecinele posi%ile pe c"re le>"r )i produs! De e=emplu6 ce s>"r )i (nt+mpl"t d"c$ nu "r )i
)ost cel de>"l doile" r$3%oi mondi"l@
-! Origin"lit"te"
Origin"lit"te" repre3int$ "ptitudine" su%iectului de " o)eri r$spunsuri neu3u"le l" pro%lemele
ridic"te!
O)erim o serie de e=erciii/ c"re pot )i utili3"te (n scopul de3*olt$rii origin"lit$ii6
D (m%un$t$ire" unui produs de e=emplu/ (m%un$t$ire" unei metode de pred"re&B
Dutili3$rile neo%inuite "le unor lucruri de e=emplu/ utili3$ri neo%inuite pentru un
Edes)$c$tor de conser*eE s"u pentru un E%ureteE&B
D e=erciiul consecinelor s"u e=erciiul ECe>"r )i d"c$!!!E de e=emplu/ ce s>"r (nt+mpl" d"c$
nu "m m"i "*e" sentimenteI im"gin"ie/ d"c$ "m tr$i (ntr>un uni*ers %idimension"l/ d"c$ ne>
"m cuno"te ce"sul %iologic&B
D "lc$tuire" de po*estiri se pot o)eri di)erite cu*inte i se solicit$ ele*ilor s$ "lc$tui"sc$
unele po*estiri l" c"re interese"3$ tem"tic"/ )in"lurile i num$rul scen"riilor compuse&!
1..1. ,)oala ;i )$'ativitat'a
Const"t$rile m"i multor cercet$tori "u su%lini"t )"ptul c$ cel m"i )rec*ent co"l"
contempor"n$ se pre3int$ c" un inhi%itor "l comport"mentului cre"tor! Ne interese"3$ "st)el
s$ identi)ic$m/ pe de o p"rte/ )"ctorii de inhi%iie "i cre"ti*it$ii (n co"l$/ i"r pe de "lt$ p"rte/
mod"lit$ile concrete prin c"re pot )i diminu"i "ceti )"ctori i implicit s$ o)erim c+te*"
tehnici de stimul"re " cre"ti*it$ii!
'-9
;"ctori inhi%itori "i cre"ti*it$ii (n co"l$ Sistemul educ"ion"l "utohton nu num"i c$
nu (ncur"7e"3$/ ci )rec*ent inhi%$ "cti*it$ile cre"to"re "le ele*ilor (n cl"s$/ prin culti*"re"
unui comport"ment stereotip! Ele*ii cre"ti*i sunt )rec*ent consider"i o surs$ de indisciplin$
(n co"l$! Get3els d S"cPson ':5-& const"t$ (n gener"l l" pro)esori tendin" de " "preci"
ele*ii Ecre"ti*iE c" )iind m"i puin simp"tici dec+t medi" ele*ilor! De "semene"/ Z"l"ch d
bog"n ':51& "r"t$ c$ ce" m"i de3"*"nt"7"t$ c"tegorie de ele*i din co"l$ este ce" c"re
pre3int$ un gr"d ridic"t de cre"ti*it"te pe un )ond de inteligen$ modest$! Autorii menion"i
"u rem"rc"t i o e="ger"re " "ccentului pus (n co"l$ pe g+ndire" de tip con*ergent/ c"re
oriente"3$ demersurile re3oluti*e spre un mod unic de re3ol*"re " unei pro%leme! Acest
r$spuns con*ergent6 "& inhi%$ c$ut$rile (n direcii multiple i (ncerc$rile de g$sire " unor
piste col"ter"le/ %& cree"3$ premisele unui sentiment de nesigur"n$ din p"rte" ele*ilor
rel"ti* l" posi%ilit$ile proprii de soluion"re " unor pro%leme/ c& inculc$ ele*ului idee" c$
tre%uie s$ c"ute (ntotde"un" o singur$ *"ri"nt$ ce" "tept"t$ de pro)esor& c" r$spuns l"
pro%lemele ce li se pun Stoic"/ ':9-&! Aco"l" nu tre%uie s$ se limite3e do"r l" " tr"nsmite
cunotine i ">i )"ce pe ele*i s$ e*ite eecul col"r/ ci t)e%uie s$>i "sume i rolul de ">i "7ut"
pe ele*i s$>i descopere propriile poteni"lit$i
.ornind de l" o succesiune de o%ser*"ii re"li3"te (n c"druPcolii "u )ost identi)ic"i o serie
de )"ctori cu e)ect inhi%itoriu "supr" comport"mentului cre"ti* "l ele*ilor! .rim" c"tegorie de
)"ctori circumscrie "numite c"r"cteristici "le ele*ilor6
D intoler"n" )"$ de opiniile colegilor! (n scopul "tenu$rii "cestei tendine e neces"r s$>i
"7ut$m pe ele*i s$>i de3*olte toler"n" pentru nou/ unic i chi"r pentru ideile %i3"reB
D percepi" de sine de*"lori3"nt$/ surprins$ "dese" (n ")irm"ii de genul6 ENu sunt o perso"n$
cre"ti*$E/ ENu "m )$cut niciod"t$ nimic deose%itE/ (ncur"7+ndu>i pe ele*i s$>i reconsidere
"ceste "utoe*"lu$ri neg"ti*e recurg+nd l" "ltern"ti*e de genul6 ESunt origin"lE/ ENu>mi p"s$
cee" ce g+ndesc "lii despre modul cum *$d eu lucrurileE *" duce l" cretere" ni*elului de
cre"ti*it"te "l ele*ilor 2eichen%"un/ ':81&! Ele*ii pot )i (n*$"i c$ (ntr>o "numit$ situ"ie se
po"te "cion" (n di)erite moduri! Implic"iile "cestei deprinderi *or induce6 "& de3*olt"re"
g+ndirii cre"ti*e/ %& cretere" stimei de sine i c& reducere" ni*elului de "n=iet"te (n c"3ul
necesit$ii re3ol*$rii unor s"rcini sl"% structur"teB
D )ric" de ridicol "re un e)ect p"r"li3"ntB din dorin" de " nu )"ce greeli/ de " nu se e=pune/
de " nu )i critic"i/ unii ele*i pre)er$ s$ nu "cione3e/ s$ ste" (n um%r$B
D con)ormismul/ dorin" de " se "7ust" *"lorilor i repre3ent$rilor celorl"li6 colegi/ pro)esori
s"u prieteniB
D tendin" de " interpret" orice structur$ c" )iind (nchis$! Ace"st$ tendin$ re3ult$ )rec*ent din
modul de pre3ent"re "l m"teri"lului did"ctic de c$tre pro)esor! Acest m"teri"l comport$
)rec*ent un c"r"cter st"tic i su)icient/ nu in*it$ i uneori nici nu permite interpret$ri s"u
interog"ii!
0li factori inhibitori ai creativitii in de profesor:
'-:
D "numite p"tternuri comport"ment"le "le pro)esorului cum "r )i6 s"ncion"re" (ndr$3nelii de
" pune (ntre%$ri incomode/ "ccentul e="ger"t pus (n cl"s$ pe competiie s"u pe cooper"re/
critic" prem"tur$B
D utili3"re" de c$tre pro)esor " unor E)r"3e ucig"eE de genul6 E"st" nu e logicE/ Ecine tie
r$spunsul corect@E/ Epoi s>o do*edeti@E SelnoU/ '::8&B
D "ccentul pus (n co"l$ pe reproducere/ ne"preciere" su)icient$ " origin"lit$ii! Distingem
"st)el6 "& pro)esori stimul"ti*i/ ce (ncur"7e"3$ "utoe=prim"re"/ disponi%ili i (n ")"r" orelor/
i %& pro)esori inhi%iti*i/ lipsii de entu3i"sm/ hipercritici/ rigi3i i conser*"toriB
D pro)esori ce inculc$ ele*ilor necesit"te" lucrului sigur/ indu%it"%il prin o%iceiul de "
insist" p+n$ c+nd o%in r$spunsul "nticip"t de ei/ (n )orm" dorit$!
O ultim$ c"tegorie de )"ctori se re)er$ l" sistemul de (n*$$m+nt!
D supr"(nc$rc"re" col"r$B
D m"nu"le dense i org"ni3"te deducti*/ pre3ent+nd un e=tr"ct de tiin$/ c+t m"i concis$ i
sistem"ti3"t$/ d"r (n nemic"re/ d+ndu>i ele*ului impresi" c$ omul " descoperit to"te deod"t$!
Ast)el/ enigmele pe c"re inteligen" omului nu le>" de3leg"t nu (i "u locul (n m"nu"le
Stoic"/':9-&!
.rincipii i metode de stimul"re " cre"ti*it$ii (n co"l$
?orr"nce ':51& o)er$ c+te*" sugestii pri*ind modul (n c"re po"te )i de3*olt"t$ (n cl"s$ o
"tmos)er$ c"re s$ )"cilite3e cre"ti*it"te"6
D recompens"re" e=prim$rii unor idei noi s"u " unor "ciuni cre"ti*eB
D neimpunere" I ne)or"re" propriildsoluii ele*ilorB
D pro*oc"re" ele*ilor cu idei incongruente i p"r"do=uri "p"renteB
D o)erire" de e*"lu$ri deschise/ idei contro*ers"te c"re s$ pro*o"ce punere" unor pro%lemeB
D (ncur"7"re" ele*ilor s$>i note3e ideile proprii/ in+nd "numite 7urn"le/ c"iete de notie!
.ro)esorii ce "plic$ "ceste principii renun$ l" " o)eri do"r un )lu= perm"nent de cunotine!
Ei de*in "st)el un medi"tor (ntre copil i re"lit"te i nu do"r surs" direct$ " )urni3$rii de
in)orm"ie! Ei "loc$ o p"rte m"i import"nt$ din timp "dres$rii de (ntre%$ri ele*ilor/
comp"r"ti* cu medi" pro)esorilor! Deseori re)u3$ s$ r$spund$ imedi"t unor (ntre%$ri
re)lect+ndu>le (n replici de )orm"6 ED"r tu ce cre3i@E/ ECum *e3i tu lucrurile@E! (ntre%$rile
"cestor pro)esori deseori m"ni)est$ un c"r"cter di*ergent6 E Ce s>"r (nt+mpl" d"c$ !!!E/ ECe te
)"ce s$ cre3i "ce"st"@E! De "semene"/ o%inuiesc s$ nu o)ere un )eed%"cP e*"lu"ti* imedi"t/
ci "ccept$ i m"ni)est$ interes pentru r$spunsurile p"r"do="le! Re3ult"tul este c$ ele*ii (nii
*or tinde s$ descopere noi pro%leme i s$ pro%lem"ti3e3e!
.rincipii pri*ind recompens"re" comport"mentului cre"ti*
?orr"nce ':51& " identi)ic"t > principii de recompensare a comportamentului creativ (n
co"l$! Dei "ceste principii sunt recunoscute de un num$r m"re de pro)esori c" )iind e*ident
cele m"i import"nte/ e surprin3$tor c$ ele nici nu sunt (nelese nici nu sunt pr"ctic"te de
m"7orit"te" pro)esorilor! Red$m (n continu"re "ceste principii6
'0<
'! Respect"re" (ntre%$rilor neu3u"le
Nimic nu este m"i recompens"nt pentru un copil c"re "drese"3$ (ntre%$ri dec+t
r$spunsul pe c"re>' primete l" (ntre%$rile )ormul"te/ precum i )"ptul c$ "dulii i"u (n serios
(ntre%$rile lui! Copiii "u ne*oie s$ )ie (n*$"i cum6 "& s$ )ormule3e o (ntre%"reB %& s$ se
7o"ce cu e"B c& s>o (nto"rc$ pe to"te )eele pri*ind>o din di*erse unghiuriB d& s>o
re)ormule3eB e& s$>i "sume rolul de in*estig"tor/ dincolo de ne*oi" de " primi r$spunsuri
imedi"te/ tip clieu din p"rte" pro)esorului s"u p$rintelui!
.ro)esorii se "te"pt$ s$ )ie c"p"%ili (ntotde"un" s$ de" r$spunsuri prompte/ chi"r
"tunci c+nd nu dispun de un r$spuns "dec*"t! Am+n"re" r$spunsului cree"3$ o "numit$
tensiune interio"r$! Ast)el se pre)igure"3$ o du%l$ tent"ie " pro)esorului )ie6 "& s$ o)ere
r$spunsuri pre)"%ric"te imedi"t/ )ie %& s$ ignore (ntre%$rile! Copiii )ormule"3$ multe
(ntre%$ri pentru c"re pro)esorul/ cel puin pentru moment nu "re un r$spuns! Acest )"pt "r
tre%ui "ccept"t c" norm"l i de3ir"%il/ d"r el po"te )i perceput su% )orm" unei "menin$ri l"
"dres" securit$ii pro)esorului!
,! Respect"re" im"gin"iei i ideilor inedite
Copiii cre"ti*i pot o%ser*" multe rel"ii i semni)ic"ii/ ce sc"p$ pro)esorilor lor! Utili3"re"
ideilor ele*ilor (n cl"s$ crete interesul "cestor"/ cree"3$ entu3i"sm i stimule"3$ e)ortul!
-! Su%liniere" *"lorii ideilor pe c"re le emit ele*ii
Di)icult"te" "plic$rii "cestui principiu const$ (n pre7udec"t" celor m"i muli pro)esori
m"teri"li3"t$ (n con*ingere" c$ ele*ii nu sunt c"p"%ili s$ produc$ idei origin"le/ *"loro"se!
Desigur "ceti pro)esori nu *or )i (n st"re s$ recompense3e comport"mentul cre"ti* "l
ele*ului (n cl"s$! (n scopul "plic$rii "cestui principiu se pot "dopt" unele din ideile ele*ilor (n
"cti*it$ile cl"sei! De "semene"/ se pot utili3" mod"lit$i de comunic"re " "cestor idei/
multiplic+ndu>le i distri%uindu>le cl"sei s"u not+ndu>le (ntr>o c"rte " cl"sei
0! O)erire" de oportunit$i de e=prim"re s"u de lucru (n "%sen" unor e*"lu$ri imedi"te
E di)icil pentru muli pro)esori s$ conce"p$ )"ptul c$ nu este neces"r s$ e*"lue3e
imedi"t tot cee" ce )"c ele*ii! Sunt neces"re perio"de de timp m"i (ndelung"te/ pe p"rcursul
c$ror" o perso"n$ s$ "i%$ posi%ilit"te" s$ (n*ee i s$ se e=prime (n "%sen" E"menin$riiE
unor e*"lu$ri imedi"te! E*"lu"re" e=tern$ este deseori perceput$ l" modul neg"ti* drept
"menin$to"re/ )"pt ce cree"3$ o "titudine de)ensi*$ i inhi%$ cre"ti*it"te"!
1..2. M'to%' %' &ti"ula$' a )$'ativit!ii
A*+nd c" punct de pornire premisele de lucru menion"te "nterior/ re)erito"re l"
recompens"re" comport"mentului cre"ti* (n co"l$ ne propunem (n continu"re o trecere (n
re*ist$ " c+tor*" metode/ prin c"re po"te )i de3*olt"t comport"mentul cre"ti* l" ele*i!
Enumer$m c+te*" din "ceste metode6 %r"instorming/ %r"instorming cu schim%$ri de roluri/
sinectic"/ .hilips 5>5/ metod" ;RISCO/ metod" 5-1!
'0'
E$ain&to$"in0
Esen" metodei const$ (n sep"r"re" intenion"t$ " "ctului im"gin"iei de )"3" g+ndirii
critice! In pr"ctic" %r"mstormlng>ului se pornete de l" dou$ principii )und"ment"le6 '& orice
indi*id e c"p"%il s$ produc$ idei i ,& c"ntit"te" de3*olt$ c"lit"te"! Des)$ur"re" optim$ "
unei edine de %r"instorming recl"m$ c+te*" e=igene6
D suspend"re" oric$rui gen de criticism "utocriticism&B
D m"ni)est"re" li%er$ " im"gin"ieiB
D stimul"re" unui de%it ide"ti* c+t m"i m"reB ele*ii (i pot m"ni)est" opini" or"l/ li%er i
spont"n rel"ti* l" tem" "le"s$/ )$r$ s$ respecte o "numit$ ordine/ d"r i )$r$ discuii s"u
de3%"teri lungiB
D este recom"nd"t$ prelu"re" ideilor emise de c$tre ceil"li din grup/ precum i de3*olt"re"
"cestor"! E=emplu de pro%lem$ c"re po"te )"ce o%iectul unei "%ord$ri de tip %r"instorming6
cum s$ tr"t$m o perso"n$ c"re ne 7igneteIne ignor$!
#r"instorming cu schim%$ri de roluri6 (n "ce"st$ situ"ie moder"torul po"te inter*eni pentru "
)"cilit" c$ut"re" unor idei prin "tri%uire" de^roluri speci)i[eS>ete*iter>cSelnoU/ '::8&! El
po"te (ntre%" "iupr" Emodului cum este Eperceput$ o pro%lem$ din di)erite puncte de *edere
C/ h/ K de e=emplu "l pro)esorului/ "l p$rintelui/ "l presei/ "l "dministr"iei colii/ "l
colegilor m"i m"riI mici etc&
Sin')ti)a
Sinectic" este denumit$ i metod" "n"logiilor! Org"ni3"re" unei edine se )und"mente"3$ pe
dou$ principii import"nte6
"& tr"ns)orm"re" str"niului " cee" ce este necunoscut& (n )"mili"r / i
%& tr"ns)orm"re" )"mili"rului (n str"niu ! O edin$ de sinectic" presupune p"rcurgere" "
p"tru p"i6
D primul p"s este cel (n c"re pro)esorul pre3int$ tem" de re3ol*"tB
Dcel de>"l doile" p"s se des)$o"r$ c+nd grupul cl"s$ re)ormule"3$ pro%lem" "" cum "
(neles>o tr"nspunere" str"niului (n )"mili"r&B
D p"sul urm$tor const$ (n (ndep$rt"re" de pro%lem$ tr"ns)orm"re" )"mili"rului (n str"niu&B
D ultim" et"p$ se re)er$ l" recon*ertire" " cee" ce " )ost str"niu (n )"mili"r! Distingem m"i
multe 6o$"' %' &in')ti)6
7 analo0ia &i"/oli)6 const$ (n recursul l" o im"gine>sim%ol c" su%stitut "l unei situ"ii
pro%lem$! Un e=emplu (n "cest sens6 irurile lungi de "tomi/ c"re se rotesc (n mic$ri
erpuito"re i "rpele c"re (i muc$ co"d" l>"u dus pe ;! *on bePule l" idee" c$ moleculele
unor compui org"nici nu sunt structuri deschise/ ci l"nuri (nchise!
7 analo0ia %i$')t6 se recurge l" "cest mi7loc "tunci c+nd/ pentru re3ol*"re" unei pro%leme
tiini)ice/ se "pele"3$ l" un domeniu cunoscutB de e=emplu/ "n"logi" cu 7ocul de p"sien$ '>"
determin"t pe 2endelee* s$ org"ni3e3e elementele chimice (n t"%elul ce>i po"rt$ numele!
> analo0ia p'$&onal6 const$ (n identi)ic"re" )iec$rui" din p"rticip"ni ele*ii din cl"s$& cu un
o%iect/ perso"n$ s"u )enomen re"l s"u im"gin"r! Este *or%" de "ntren"re" c"p"cit$ii
emp"tice/ ce presupune e=prim"re" " cee" ce simte )iec"re mem%ru "l grupului (ntr>o situ"ie
'0,
d"t$! Se po"te recurge l" o met")or$ de genul6 ESistemul pl"net"rE/ (n c"re )iec"re ele* se
identi)ic$ cu o p"rte " "cestui sistem6 )ie o pl"net$/ un sp"iu imponder"%il/ o r"3$ de lumin$
s"u un meteor! n )in"l se descriu sentimentele/ )"nt"smele/ percepiile/ g+ndurile pe c"re le
(nce"rc$ )iec"re din mem%rii cl"sei!
P<ilip& 474
Cl"s" se di*ide (n grupuri de c+te "se ele*i! ;iec"re grup (i desemne"3$ c+te un moder"tor!
.ro)esorul o)er$ (n scris )iec$rei grupe o pro%lem$ de re3ol*"t! De3%"tere" pe m"rgine"
pro%lemei respecti*e dure"3$ 5 minute/ l" s)+ritul c$ror" moder"torul )iec$rui grup pre3int$
list" cu soluiile o%inute! E=emple de Epro%leme6 cum s$ "p$r$m n"tur"/ ce s$ )"cem c+nd
suntem stres"iI tritiI irit"i!
M'to%a FRISCO
Se (ntemei"3$ pe principiului %r"instorming>ului regi3"t/ (n sensul c$ moder"torul distri%uie
)iec$rui p"rticip"nt c+te un rol c"re s$>i "copere o "numit$ dimensiune " person"lit$ii!
C+te*" roluri ce pot )i "cord"te (n c"3ul unei discuii pe tem" mic$rii )eministe leg"te de
mic"re" )eministe sunt cele de6 tr"diion"list/ e=u%er"nt/ pesimist/ optimist!
M'to%a 4.2
2etod"/ numit$ i %r"inUriting/ se "plic$ dup$ urm$to"re" procedur$! Se )orme"3$ grupuri
de c+te "se ele*i/ )iec"re grup )iind dispus (n 7urul unei mese! ;iec"re ele* din grup note"3$
pe o )o"ie c+te trei soluii posi%ile de re3ol*"re "le unei pro%leme d"te! ?impul "loc"t "cestei
s"rcini este de 1 minute! Dup$ "ce"st$ prim$ et"p$ )o"i" este tr"nsmis$ m"i dep"rte (n sensul
"celor de ce"sornic! (n "cest )el to"te cele 5 )oi trec o d"t$ pe l" toi p"rticip"nii/ )iec"re din
ei not+nd m"=imum '9 idei!4"ri"nt$! Construire" colecti*$ " unor po*eti! ;iec"re
p"rticip"nt *" scrie pe o )o"ie de h+rtie trei propo3iii/ repre3ent+nd de%utul unei po*estiri!
;o"i" de h+rtie este tr"nsmis$ urm$torului p"rticip"nt din st+ng"/ c"re l" r+ndul lui *" "d$ug"
"lte trei propo3iii continu+ndu>se (n )elul "cest" derul"re" n"r"iunii! (n )in"l *or re3ult" 5
rel"t$ri/ c"re *or )i citite cu *oce t"re (n )"" celorl"li mem%ri "i grupului!
Alt' 'G'$)i!ii %' &ti"ula$' a )$'ativit!ii5
D e4erciii de rescriere a unui mesa, sau povestiri %n di)erite )orme pentru di)erii cititori
D e=erciii de rescriere " unui mes"7 s"u unei compo3iii/ pentru c"re se pot im"gin" )in"luri
di)erite s"u (n c"re se po"te schim%" c"drul de des)$ur"re "l "ciunii s"u se pot (nlocui
p"ri"l
s"u tot"l person"7eleB
D ilustr"re" unor po*estiri s"u " "ltor scrierrprin im"gini/ schemeB
De=erciii de stimul"re " "%ilit$ii de " )"ceprediciiQpornind de l" un num$r redus de
in)orm"ii s"u pornind de l" in)orm"ii "m%igueB
D utili3"re" de in*ersiuni > unui element m"teri"l i se po"te con)eri c"p"cit"te" de " "cion"
"semeni unei )iine um"ne! Ast)el/ de e=emplu/ "p" nu m"i este o su%st"n$ pe c"re o %em/ ci
'0-
o su%st"n$ c"re %e"! .entru "ce"st" se po"te recurge l" e=presii poetice de genul in*oc$rii lui
."ul Cl"udel6 EDo"mne!!! "i mil$ de "pele din mine c"re mor de sete!E
Red$m (n continu"re i c+te*" e=erciii c"re pot )i utili3"te pentru " pro*oc" ele*ii s$ o)ere
r$spunsuri c+t m"i cre"ti*e!
'! Concepei '< )r"3e necon*enion"le pe c"re un pro)esor le po"te utili3" l" (nceputul orei
pentru " cre" o "tmos)er$ "gre"%il$ (n cl"s$!
,! Construii o rel"t"re de o p"gin$ pe tem"6 ECe g+ndete c+ineleI"nim"lul meuIun lucru
dr"g
despre mine@E/ s"u o "lt" pe tem" ECe *ise"3$ c+inele meu despre mine@E
-! Cum *$ im"gin"i o"menii (n "nul ,,<<@ Cum *or "r$t"/ ce lim%$ *or *or%i/ cu ce se *or
depl"s"/ cum le *or "r$t" locuinele/ ce )iloso)ie de *i"$ *or (mp$rt$i/ ce st"te *or e=ist"@
0! Enumer"i '< (ntre%uin$ri neo%inuite pentru o portoc"l$ i o )or)ecu$ de unghii!
1! Ce 7ocuri "i im"gin" (n timpul recre"iilor pentru ele*ii de gimn"3iuI pentru ele*ii de
liceu@
5! Ce putem )"ce pentru " "p$r" n"tur"@
8! Cum "m pute" opri timpul (n loc@
9! Im"gin"i un di"log umoristic (ntre un c"mpion l" "lerg$ri i lini" de sosire!
:! .urt"tul corsetului nu m"i e l" mod$! Ce "i )"ce pentru ">' l"ns" din nou@
'<! Alc$tuii o po*estire cu urm$to"rele cu*inte6 nim)"/ )urnici/ copil$rie/ oc"nt/ %"rc$!
''! Suger"i cel puin 5 idei prin c"re s>"r pute" )"ce m"i "gre"%il$ s"l" de cl"s$ unde
(n*$"i!
',! Enumer"i c+t m"i multe in*enii inutile de e=emplu6 p"st$ de dini pentru hipopot"mi/
ochel"ri de so"re pentru c+rtie&!
'-! Enumer"i c+t m"i multe imposi%ilit$i de e=emplu6 s$ *or%eti cu tine l" tele)on/ s$ d"i
cu c"pul de o pl"net$&!
'0! Im"gin"i un di"log (ntre Socr"te i Isus!
'1! Concepei , scrisori im"gin"re pe c"re le>"i "dres" un" lui Sisi) i "lt" S)in=ului
egipte"n!
Capitolul 11
MANA+EMENTUL CLASEI
2"n"gementul cl"sei este de)init c" "%ilit"te" pro)esorului de " pl"ni)ic" i org"ni3"
"cti*it$ile cl"sei "st)el (nc+t s$ "sigure un clim"t )"*or"%il (n*$$rii! .rin m"n"gementul
cl"sei se urm$rete pre*enire" comport"mentelor disrupti*e/ pe de o p"rte i re3ol*"re"
pro%lemelor comport"ment"le "p$rute/ pe de "lt$ p"rte!
O%iecti*ul )in"l "l m"n"gementului cl"sei este )orm"re" l" ele*i " unor "%ilit$i de
"utoregl"re " comport"mentului! ntr>o prim$ )"3$ controlul comport"mentului este e=tern
pro)esori/ p$rini/ colegi& pentru c" "poi/ prin interiori3"re" unor reguli i modele/ s$ de*in$
"utonom!
P$in)ipiil' "ana0'"'ntului )la&'i &unt5
D Im%un$t$ire" condiiilor (n*$$rii!
'00
D .re*enire" stresului pro)esorilor i ele*ilor!
D Cretere" timpului petrecut (n s"rcin" de (n*$"re i diminu"re" timpului destin"t
controlului comport"mentelor disrupti*e!
D Implic"re" ele*ilor (n "cti*it$i c"re Qs$ le solicite p"rticip"re" "cti*$
'0!'! Str"tegiile pre*enti*e
St"%ilire" de reguli
.ro)esorul pro"cti* este c"p"%il s$ de)ine"sc$ i s$ comunice e=pect"nele s"le )"$ de ele*i!
Comunic"re" cl"r$ " regulilor comport"mentului soci"l i "c"demic l" (nceputul "nului col"r
este eseni"l$ pentru un m"n"gement e)icient "l cl"sei! Regulile (i "7ut$ pe ele*i s$>i
controle3e comport"mentul impulsi*/ comunic+ndu>le e=pect"nele pro)esorului )"$ de un
"numit comport"ment! 2ulte din reguli pot )i "d"pt$ri "le regulilor colii/ (n timp ce "ltele
pot )i st"%ilite (mpreun$ cu ele*ii/ re)lect+nd situ"i" speci)ic$ " cl"sei! (n "cest c"3
"ccept"re" i compli"n" copiilor l" regul$ crete! St"%ilire" regulilor (ncepe prin
identi)ic"re" (mpreun$ cu ele*ii " pro%lemelor m"i )rec*ente din co"l$! Regul" este
respect"t$ d"c$ e=ist$ i presiune" grupului pentru respect"re" ei! Autodisciplin" este o
consecin$ " m"i multor )"ctori6 e=isten" unor reguli cl"re i consecine %ine speci)ic"te/ c"
i presiune" e=tern$ din p"rte" p$rinilor/ pro)esorilor i m"i "les " colegilor!
Criterii de st"%ilire " regulilor (n cl"s$6
D s$ )ie st"%ilite l" (nceputul "nului col"rB
D s$ )ie )ormul"te po3iti*/ speci)ic+nd comport"mentul "tept"tB
D s$ )ie preci3"te simpluB
D list" de reguli s$ )ie scurt$ 1>5 reguli/ pentru " nu )i uit"te&B
D s$ includ$ num"i regulile pe c"re le consider$ neces"reB
D s$ se )oc"li3e3e pe comport"mente speci)iceB
D s$ )ie st"%ilite (mpreun$ cu ele*iiB
D s$ )ie ")i"te (ntr>un loc *i3i%il pentru c" ele*i s$ i le re"minte"sc$B
D s$ )ie discut"te i e=plic"te ele*ilorB
D s$ )ie preci3"te to"te consecinele nerespect$rii unei reguliB
D s$ )ie preci3"te recompensele respect$rii regulilorB
D regulile s$ )ie "plic"te consec*ent/ )$r$ " se )"ce e=cepii de l" "plic"re" lorB
D regulile s$ )ie rel"ti* )le=i%ile situ"iile sunt di)erite i *+rstele copiilor sunt di)erite&B
D consecinele nerespect$rii regulilor s$ )ie (n con)ormit"te cu gr"*it"te" comport"mentuluiB
D "plic"re" consecinelor s$ se )"c$ )$r$ c" ele*ul s$ )ie %l"m"t > do"r comport"mentul s$u
este discut"tB
D regulile s$ *i3e3e (m%un$t$ire" condiiilor de (n*$"re (n cl"s$!
E=emplu6
Comport"ment
"tept"t Regul"
Consecin" pentru ele*ii
c"re nu respect$ regul"
S$ nu se %"t$ (ntre
Re3ol*$m con)lictele (n
mod corespun3$tor
'< minute time>out
'01
ei
S$ nu se "lerge prin
cl"s$
n cl"s$ se circul$ (ncet i
ordon"t!
1 minute de cur$enie (n
cl"s$ l" s)+ritul 3ilei
Al$turi de "ceste reguli de conduit$ este util s$ )ie preci3"te i respons"%ilit$ile i drepturile
pro)esorului/ i"r ele*ii s$ le cuno"sc$!
.erson"li3"re" cl"sei
E=ist$ m"i multe mod"lit$i de " d" cl"selor un "spect p"rticul"r6 "r"n7"re" di)erit$ "
%$ncilorB utili3"re" elementelor decor"ti*e pentru t"pet"re" cl"selor lucruri de interes
speci)ic pentru copii/ produsele ele*ilor pe di*erse domenii&B p"rticul"ri3"re" cl"sei prin
culo"reB prelu"re" unui nume l" c"re "der$ (ntre"g" cl"s$!
Cuno"tere" ele*ilor
Respectul )"$ de ele*i este demonstr"t prin "teni" pe c"re le>o "cord$m! 2emor"re"
numelui/ " pre)erinelor s"le/ " rel"iilor cu colegii sunt c+te*" "specte
import"nte pentru ">' )"ce pe ele* s$ se simt$ (n sigur"n$! Recuno"tere" i "ccept"re"
genului i " "p"rtenenei cultur"le este de "semene" o )orm$ de respect! A "cord" (n "cee"i
m$sur$ "tenie %$ieilor c" i )etelor/ " pre3ent" o im"gine po3iti*$ "t+t " )etelor c+t i "
%$ieilor (n m"teri"lele utili3"te i "cti*it$ile propuse/ " *or%i cu copiii despre cultur" din
c"re pro*in/ )$r$ " ne "tept" c$ sunt e=peri/ do"r pentru c$ "p"rin "celei culturi/ sunt
mod"lit$i de " demonstr" respect i "ccept"re!
Utili3"re" metodelor "cti*e/ de implic"re " ele*ilor (n "cti*it"te" de (n*$"re
Studiile "r"t$ c$ peste 9<O din pro%lemele de disciplin$ dintr>o cl"s$ sunt d"tor"te utili3$rii
unor metode ine)iciente de implic"re " ele*ilor (n "cti*it$ile de (n*$"re! Ordine" se menine/
nu "t+t d"torit$ inter*eniilor )rec*ente "le pro)esorului/ ci d"torit$ "ng"7$rii "cti*e " ele*ilor
(n "cti*it"te! Acti*it$ile pe grupe mici/ inter"cti*e sunt consider"re c" )iind cele m"i
e)iciente pentru pre*enire" pro%lemelor de disciplin$/ (n timp ce "cti*it$ile plictisito"re sunt
cele c"re pot decl"n" pro%leme de disciplin$!
E=ist$ c+te*" "rti)icii str"tegice c"re pot determin" o mo%ili3"re "tenion"l$ din p"rte"
ele*ilor6
D Controlul *ocii > pro)esorul po"te utili3" di*erse ton"lit$i/ pentru " nu se produce
)enomenul de h"%itu"re l" stimulul sonor monoton "l *ocii!
DCont"ctul *i3u"l > este trut )"ptul c$ ele*ii (i inhi%$ comport"mentele ne"dec*"te l"
cont"ctul *i3u"l direct cu pro)esorul!
DOrg"ni3"re" timpului (n s"rcin$ > se tie c$ cele m"i multe pro%leme comport"ment"le "p"r
(n situ"ii nestructur"te! Acest lucru se po"te e*it" prin controlul perm"nent i pl"ni)ic"re" c+t
m"i e="ct$ " timpului petrecut (n s"rcinile col"re/ m"i "les pentru cele indi*idu"le!
'05
Re3ol*"re" imedi"t$ " pro%lemelor "p$rute/ prin6
D controlul pro=imit$ii > "propiere" )i3ic$ s"u pro=imit"te" pro)esorului )"$ de ele* "re o
in)luen$ consider"%il$ "supr" comport"mentului!
D recurgere" l" regul$ i "plic"re" imedi"t$ " consecinelor comport"mentului/
(n str+ns$ leg$tur$ cu gr"*it"te" comport"mentului!
D comunic"re" "serti*$! Utili3"re" de mes"7e "serti*e l" perso"n" I/ cu
descripii cl"re "le comport"mentului "tept"t/ R4re"u c" tu s$!!!!!E/
R2i>"r pl$ce" c" tu s$!!!!!E! In "cest moment "r tre%ui c" tu s$!!!!!!E este o metod$ mult m"i
e)ic"ce de re3ol*"re " pro%lemelor! In "st)el de condiii "gresi*it"te" s"u p"si*it"te"
pro)esorului "r determin" "ccentu"re" i cronici3"re" "cestor"!
Recompens"re" merit"t$
E*"lu$rile )rec*ente/ c"re permit o%inere" )rec*ent$ de recompense/ determin$ cretere"
moti*"iei pentru (n*$"re i " "ng"7$rii (n s"rcin$! .entru c" "cest e)ect s$ se p$stre3e este
ne*oie c" recompensele s$ )ie st"%ilite indi*idu"l/ pentru )iec"re ele* (n p"rte/ (n )uncie de
ni*elul c"re re)lect$ pentru )iec"re cretere" per)orm"nei e=! pentru un ele* not" 8 este o
per)orm"n$ c"re tre%ui recompens"t$&!
Cre"re" unui c"dru de inter"ciune po3iti*$
Un "st)el de c"dru se c"r"cteri3e"3$ prin6
D "tr"cti*it"te i culo"re
D respect"re" or"rului
D pl"ni)ic"re" "cti*it$ilor i de3*olt"re" unor rutine pentru des)$ur"re" ordon"t$ "
"cti*it$ilor
D utili3"re" unor stiluri de inter"ciune po3iti*$
D deschidere l" schim%"re
D ignor"re" comport"mentelor disrupti*e/ ori de c+te ori este posi%il
D (nt$rire" comport"mentelor de3ir"%ile
D (ndep$rt"re" o%iectelor c"re determin$ con)licte interperson"le!
11.(. St$at'0ii %' "o%i6i)a$' )o"po$ta"'ntal
2odi)ic"re" unui comport"ment presupune6
1. .dentificarea celor trei componente ale unui comportament: antecedentele
comportamentului* comportamentul propriu$zis i consecinele comportamentului.
E=emplu6
Antecedentele Comport"mentul Consecinele
Sunetul
clopoelului
S tr"ge de p$r pe 8i .ro)esorul (l "tenione"3$
Intr$ cine*"
(n
cl"s$
Se "runc$ cu %uc$i de
h+rtie
prin cl"s$
.ro)esorul (l "tenione"3$
'08
". 'onitorizarea comportamentului $ cu scopul de a culege date precise despre un
comportament* sub aspectul frecvenei de manifestare* a conte4tului %n care apare i a
intensitii sale* (n *edere" stabilirii unui program intit de modificare comportamental!
2etodele utili3"te pentru monitori3"re pot )i6 o%ser*"re" i "uto>monitori3"re"
comport"mentului/ chestion"re" p$rinilor/ colegilor/ pro)esorilor i re)lect"re" "supr"
situ"iilor "nterio"re simil"re! .entru org"ni3"re" d"telor i o m"i %un$ *i3u"li3"re " lor se
po"te (ntocmi un t"%el su% )orm" unei grile de o%ser*"ie! E=emplu6
Cee" ce interese"3$ este detect"re" unui p"tter)( de "p"riie " comport"mentului/ c"re
"r pute" suger" o mod"lit"te de inter*enie! Uneori/ simpl" monitori3"re contienti3"re" de
c$tre copil " )rec*enei i gr"*it$ii comport"mentului& po"te duce l" "melior"re" "cestui"!
D"tele o%inute (n urm" proceselor de o%ser*"re/ chestion"re i "utomonitori3"re sunt
utili3"te (n "n"li3" comport"ment"l$!
<. 0naliza i evaluarea funcional a comportamentului. 5imensiunile analizei
comportamentale:
'! )orm" de m"ni)est"re " comport"mentuluiB
,! )rec*en" > num$rul de "p"riii "le comport"mentuluiB
-!dur"t" > inter*"lul de timp dintre momentul iniierii i momentul (ncet$rii
comport"mentuluiB
0! intensit"te" > m"gnitudine" m"ni)est$rii comport"mentuluiB
1! l"ten" > inter*"lul dintre stimul i m"ni)est"re" comport"mentuluiB
5! conte=tul de "p"riie " comport"mentului!
S$ lu$m spre e=emplu ne"teni" l" ore! ;orm" de m"ni)est"re " ne"teniei po"te )i
)o"rte di)erit$ de l" un ele* l" "ltul i (n "ceste condiii inter*eni" *" tre%ui s$ )ie di)erit$! Un
ele* po"te m"ni)est" ne"tenie prin sustr"gere de l" "cti*it"te i re*erie/ (n timp ce pentru un
"lt ele* )orm" de m"ni)est"re po"te s$ i" un "spect de distr"gere " celorl"li colegi! Din
perspecti*" dur"tei/ pentru un ele* po"te s$ dure3e do"r pentru c+te*" minute/ (n timpul unei
ore/ (n timp ce "lt ele* po"te )i ne"tent pe tot p"rcursul 3ilei!
=. Crearea i aplicarea programului de modificare comportamental.
A*"nt"7ul "n"li3ei comport"ment"le este circumscriere" i speci)ic"re"
comport"mentului! Inter*eni" de modi)ic"re " comport"mentului nu se po"te )"ce "supr"
Kiu"
2omentul
Comport"men
t
Consecine
Luni
2"ri
'09
unei etichete/ ci "supr" dimensiunilor unui comport"ment! An"li3" i e*"lu"re" )uncion"l$ "
comport"mentului repre3int$ (n "cest sens oper"ion"li3"re" etichetei ling*istice (n
comport"mente c"re pot )i modi)ic"te!
Elementele progr"mului de modi)ic"re comport"ment"l$6 (nt$ririle repre3int$ orice stimul
c"re determin$ cretere" )rec*enei de "p"riie " unui comport"ment! (nt$rire" este de)init$
prin e)ectul ei "supr" comport"mentului! ;uncione"3$ c" (nt$ritor ce*" c"re este perceput c"
)iind pl$cut s"u *"loros de c$tre copil/ de "cee" "cel"i stimul po"te "*e" conot"ii di)erite
pentru perso"ne di)erite/ dup$ cum po"te repre3ent" (nt$rire pentru un comport"ment i nu
pentru "ltul/ chi"r (n c"3ul "celei"i perso"ne! Ace"st" impune "legere" indi*idu"li3"t$ i
conte=tu"li3"t$ " (nt$ririlor! Int$rire" unui comport"ment repre3int$ o situ"ie de (n*$"re (n
c"re copilul (n*"$ c$ e=ist$ o rel"ie (ntre comport"ment i consecinele lui!
!ipuri de %ntriri:
"& o%iectu"le > hr"n$/ 7uc$rii/ %"ni/ c"douri/ premiiB
%& sim%olice > o%iecte cu semni)ic"ie %ulin" roie/ 7eto"ne color"te/ )ee lumino"se/ stelue/
R%"ni )"liE& c"re se pot preschim%" (n "lte o%iecte s"u "cti*it$i cu *"lo"re recompens"ti*$B
c& "cti*it$i > timp de 7o"c$/ d"ns/ timp pentru cinem"/ timp li%er/ cititul (mpreun$/ " )i primul
(n r+ndB
d& soci"le > l"ud"/ (ncur"7"re"/ "preciere"/ 3+m%etul/ "pl"u3e/ " te "r$t" interes"t/ " te "r$t"
surprins!
!abel 1=.1. /reschimbarea %ntririlor simbolice 1puncte2 %n activiti
Bntrirea Costul
& zi liber pentru bibliotec
& zi liber de la coal
& zi liber de la %ndatoririle de elev de
serviciu
'asa cu profesorul
0legerea ,ocului la ora de sport
&cuparea oricrui loc %n clas pentru o zi
1C
puncte
1"
puncte
D puncte
1>
puncte
> puncte
< puncte
Consecinele naturale ale comportamentului pot avea rol de %ntrire. Spre
e=emplu/ o%inere" unei note %une (n urm" e)ortului depus pentru (n*$"re o consecin$
n"tur"l$&/ determin$ cretere" )rec*enei de m"ni)est"re " comport"mentului de (n*$"re! n
"ceste condiii not" po"rt$ denumire" de (nt$ritor n"tur"l! Alteori pro)esorul po"te s$
introduc$ (n mod *olunt"r "li (nt$ritori dec+t consecinele norm"le "le comport"mentului/
)iind *or%" (n "cest c"3 de (nt$riri "rti)ici"le!
'0:
(eguli de aplicare a %ntririlor pozitive:
D s$ )ie "plic"te imedi"t dup$ producere" comport"mentului "tept"tB
D s$ )ie preci3"t moti*ul pentru c"re primete (nt$rire"B
D s$ )ie "plic"t$ const"nt (n )orm"re" unui comport"ment nouB
D s$ )ie "plic"t$ intermitent (n (nt$rire" unui comport"ment de7" do%+ndit! D"c$ pentru
(n*$"re (nt$rire" tre%uie s$ "p"r$ imedi"t dup$ comport"ment/ pentru consolid"re (nt$rire"
tre%uie "m+n"t$! Am+n"re" determin$ persisten" (n s"rcin$!
D (nt$ririle s$ )ie speci)ice )iec$rui ele*B
D (nt$ririle "rti)ici"le se (nlocuiesc trept"t cu cele n"tur"le/ l" (nceput prin "sociere" (nt$ririi
n"tur"le cu cele "rti)ici"le/ i"r "poi prin retr"gere" (nt$ririi "rti)ici"leB
D cu c+t sur*ine m"i repede (nt$rire" cu "t+t (n*$"re" este m"i r"pid$!
.rogr"mele de (nt$rire
E)icien" unei inter*enii de modi)ic"re comport"ment"l$ este dependent$ de consec*en"
"plic$rii (nt$ririlor! .rogr"mele de (nt$rire st"%ilesc str"tegi" de "plic"re i "sigur$
procesu"lit"te" modi)ic$rii comport"ment"le!
!ipuri de programe de %ntrire 1vezi figura 1=.1.2:
a2 ntrirea pe baz de rat de comportamente. Aplic"re" (nt$ririlor se )"ce dup$ e=ecut"re"
unui "numit num$r/ prest"%ilit/ de comport"mente! R"t" po"te s$ )ie )i=$ dup$ - r$spunsuri
corecte& s"u *"ri"%il$ l" (nceput dup$ -/ "poi dup$ , i i"r dup$ - r$spunsuri corecte&!
.rogr"mele de (nt$rire pe %"3$ de r"t$ )i=$ sunt e)iciente (n )"3ele de (n*$"re/ i"r cele pe
%"3$ de r"t$ *"ri"%il$/ (n et"p" de consolid"re " comport"mentului (n*$"t!
b2 ntrirea pe baz de intervale. n "ceste progr"me (nt$rire" se "plic$ l" un "numit inter*"l
de timp c"re po"te s$ )ie de "semene" )i= s"u *"ri"%il! .rogr"mele de (nt$rire pe %"3$ de
inter*"le )i=e sunt m"i ine)iciente d"torit$ predicti%ilit$ii "p"riiei stimulului de (nt$rire/ (n
timp ce progr"mele pe %"3$ de inter*"le *"ri"%ile sunt cele m"i e)iciente *e3i 7ocurile
mec"nice&!


;ig! '0!'
.rogr"me de (nt$rire continu$ intermitent$
;igur" '0!'! .rogr"me de (nt$rire
?"%el '0!'! 2etode comport"ment"le de control "l )rec*enei de m"ni)est"re " unui
comport"ment
'1<
Inter*"l
R"t$
4"ri"%il$ ;i=$
4"ri"%il ;i=
2etod"
De)inire" metodei E=emple
nt$ririle
po3iti*e .re3ent"re" unui stimul dup$
producere" unui comport"ment/ cu
scopul creterii r"tei i intensit$ii
"cestui"!
.ro)esorul o)er$ ele*ilor 1 min! p"u3$
dup$ re"li3"re" unor s"rcini! D"c$ dup$
o)erire" p"u3ei crete c"lit"te" re"li3$rii
s"rcinii/ p"u3" de*ine (nt$rire po3iti*$!
.ede"ps" Un stimu Un stimul c"re urme"3$ unui
r$spuns/ cu scopul sc$derii
)rec*enei s"le de m"ni)est"re!
Unui ele* din cl"s" " dou" i se reduce"
perio"d" de 7o"c$ cu 1 min! n urm"
unui comport"ment "dec*"t! D"c$ dup$
"ce"st$ regul$ sc"de )rec*en"
comport"mentelor disrupti*e/ sc$dere"
p"u3ei cu 1 min! repre3int$ o pede"ps$!
nt$ririle
prim"re Un stimul po"te )i de)init c" o
(nt$rire prim"r$/ d"c$ s"tis)"ce o
ne*oie )i3iologic$!
Alimentele sunt un e=emplu de (nt$rire
prim"r$!
nt$ririle
secund"re Un stimul po"te )i de)init c" o
(nt$rire secund"r$ d"c$ s"tis)"ce o
ne*oie m"teri"l$ s"u soci"l$!
Notele/ %"nii/ popul"rit"te" sunt (nt$riri
secund"re
)rec*ent utili3"te!
.l"ni)ic"re"
(nt$ririlor
Re"li3"re" unei scheme de
(nt$rire! O)erire" unei (nt$riri l" un inter*"l
st"%ilit s"u dup$ un num$r de r$spunsuri
corecte! E=emplu/ pro)esorul o)er$
(nt$rire dup$ 0 r$spunsuri corecte!
2odel"re" n*$"re" unor comport"mente noi
prin (nt$rire" succesi*$ "
sec*enelor
comport"mentului!
.ro)esorul K "re un ele* c"re este )o"rte
timid c+nd r$spunde or"l! .rim" d"t$ (i
o)er$ o recompens$ dup$ cont"ctul
*i3u"l cu ele*ul! In urm$to"re" et"p$
o)er$ (nt$riri pentru c$ "cest" ridic$
m+n"/ "poi do"r dup$ ce r$spunde prin
d" s"u nu l" (ntre%$rile s"le i (n )ine
dup$ ce r$spunde utili3+nd m"i multe
cu*inte etc!
Elimin"re"
gr"d"t$ "
stimulilor
Elimin"re" gr"d"t$ "
(nt$ririlor prin introducere" unor
stimuli noi c"re cresc )rec*en"
comport"mentului int$!
nlocuire" unei (nt$riri m"teri"le
dulciuri&
cu (nt$riri soci"le (ncur"7"re"&!
?ime > out Este o m 2etod$ de (nt$rire neg"ti*$ prin
c"re ele*ul este scos dintr>un Sp"iul pentru Etime > outE este st"%ilit
'1'
mediu (n c"re nu>i po"te control"
comport"mentul primind multe
(nt$riri po3iti*e pentru
comport"mentul nedorit& i pl"s"t
(ntr>un "lt mediu/ pentru un
inter*"l de timp st"%ilit!
(n cl"s$/ )iind e*it"te locurile
(ntuneco"se s"u r$coro"se i denumirile
tendenio"se de genul E%"nc"
m$g"ruluiE! Ele*ul nu tre%uie s$ "i%$ o
"lt$ preocup"re (n "ce"st$ perio"d$ nu
scrie s"u desene"3$& i nu tre%uie s$
de*in$ centrul "teniei! Alt)el "cest timp
de*ine (nt$rire po3iti*$ pentru "cel
comport"ment! ?impul pentru time>out
s$ )ie (ntre 1 i '< min!
E=tinci" Retr"gere" unui comport"ment c"
urm"re " lipsei de (nt$rire!
De e=emplu/ d"c$ pentru un ele*
"cord"re" "teniei este (nt$rire" po3iti*$
pentru comport"mentul disrupti*/ i nu i
se m"i "cord$ "ce"st$ (nt$rire/ dup$ o
perio"d$/ comport"mentul nu m"i "p"re!
.en"li3"re"
Retr"gere" unor pri*ilegii c"
metod$ de sc$dere " )rec*enei de
"p"riie " unui comport"ment!
Se retr"ge un num$r de credite o)erite
"nterior de pro)esor pentru c$ " "p$rut
comport"mentul nedorit!
(ecomandri %n aplicarea %ntririlor %n cadrul programelor de %ntrire6 sp"rgere"
comport"mentelor comple=e (n comport"mente simple pentru " permite recompens"re"
)rec*ent$B "plic"re" (nt$ririlor disponi%ile/ utili3"re" (nt$ririlor n"tur"leB )"cilit"re" l" ele*i "
identi)ic$rii propriilor (nt$ririB (nt$ririle "rti)ici"le s$ )ie (n timp (nlocuite cu (nt$riri n"tur"leB
(nt$ririle imedi"te s$ )ie (nlocuite cu (nt$riri dec"l"teB retr"gere" (nt$ririlor/ d"c$ "ceste" nu
sunt e)icienteB speci)ic"re" comport"mentului (nt$rit > EAi )$cut cur$enie (n c"mer$/ )o"rte
%ineNEB repet"re" rel"iei dintre comport"ment i (nt$rire > Ed"c$ )"ci C %ene)icie3i de hE!
P'%'ap&a este o mod"lit"te de " reduce )rec*en" de "p"riie " unui comport"ment/ prin
"plic"re" unui stimul nepl$cut! Simpl" "plic"re " pedepsei nu determin$ "p"rii" unui
comport"ment "ltern"ti*! .entru " produce "cest e)ecteste neces"r$ "sociere" pedepsei cu
(nt$rire" comport"mentului de3ir"%il s"u speci)ic"re" comport"mentului "ltern"ti* i
recompens"re" s" ulterio"r$!
(eguli de aplicare a pedepselor6 s$ )ie "plic"te imedi"tB s$ )ie "plic"te (n p"rticul"rB s$
)ie "plic"te cu c"lmB s$ nu )ie critic"t$ s"u "t"c"t$ perso"n"B s$ )ie "comp"ni"t$ de (nt$rire"
comport"mentelor po3iti*e/ "ccept"teB s$ )ie preced"t$ de un "*ertisment!
Cauzele ineficientei pedepselor corporale6 pede"ps" corpor"l$ "t"c$ perso"n" i nu
comport"mentulB pede"ps" corpor"l$ nu determin$ identi)ic"re" c"u3elor comport"mentului
pede"ps" corpor"l$ sc"de stim" de sine " ele*ilor/ cresc+nd )rec*en" comport"mentelor
disrupti*eB pede"ps" corpor"l$ po"te duce l" *$t$m$ri )i3iceB pede"ps" corpor"l$ tr"nsmite
mes"7ul su%i"cent c$ ce" m"i %un$ metod$ de re3ol*"re " pro%lemelor este )or" )i3ic$B
pede"ps" corpor"l$ st"%ilete o %"rier$ (ntre pro)esor i ele*B pede"ps" corpor"l$ "re
'1,
consecine emoion"le "supr" copilului c" )ric"/ irit"%ilit"te"/ i3ol"re"B pede"ps" corpor"l$
produce "gresi*it"te i pro%leme comport"ment"le > chiulul de l" co"l$/ minciun"B utili3"re"
pedepselor corpor"le "supr" copiilor "re c" e)ect (n*$"re" "cestui comport"ment i
replic"re" s" c" metod$ de re3ol*"re " situ"iilor pro%lem$ > e=! d"c$ un copil este %$tut *"
utili3" "cee"i metod$ cu prietenii lui!
Mo%'la$'a este o metod$ de modi)ic"re cogniti*>comport"ment"l$ c"re const$ (n
pre3ent"re" unui e"ntion de comport"mente cu scopul de " "ntren" perso"n" c"re o%ser*$
comport"mentul (n producere" s"! L" %"3" model$rii se ")l$ mec"nismul (n*$$rii
o%ser*"ion"le! 2odelul comport"mentului po"te )i6
'! re"l > p$rinii/ colegii/ pro)esorii/ prietenii/ perso"ne semni)ic"ti*e pentru copil s"u
"dolescent *edet$ de )ilm/ etc!&
,! sim%olic > person"7e din po*eti/ )ilme/ rom"ne s"u un compo3it (ntre c"r"cteristicile m"i
multor person"7e!
O%ser*"re" unui comport"ment i " consecinelor s"le )"cilite"3$ producere" s" de c$tre
o%ser*"tor/ (ns$ modelul este "simil"t num"i d"c$ "re )unci" de " re3ol*" o pro%lem$ e=!
o)er$ o mod"lit"te "ltern"ti*$ de " re"cion" l" o situ"ie&!
Condiiile care favorizeaz achiziia modelului comportamental6
'! Simil"rit"te" model > o%ser*"tor ! Cu c+t simil"rit"te" este m"i m"re/ cu "t+t "chi3ii" este
m"i r"pid$! Simil"rit"te" de *+rst$ e=plic$/ spre e=emplu/ in)luen" grupului de colegi peer>
group& i )or" de presiune " "cestui" (n do%+ndire" unui comport"ment! E=tr"gere"
disimil"rit$ilor dintre model i o%ser*"tor "re c" e)ect respingere" modelului e=!
respingere" modelelor o)erite de )"milie s"u "duli&!
,! Rele*"n" modelului comport"ment"l! 2odelul pre3ent"t tre%uie s$ )ie rele*"nt pentru
su%iect s$>i "duc$ o nou$ perspecti*$/ s$>i o)ere o con)irm"re& i s$ )ie pre3ent"t cl"r pentru
" )i "chi3iion"t!
-! 2odelul comport"ment"l este (n*$"t d"c$ genere"3$ recompense! Se (n*"$ m"i uor un
comport"ment d"c$ prin "cest" putem s$ o%inem recompense s"u s$ e*it$m situ"ii
nepl$cute! Contractul de contingene! Contr"ctul contingenelor este o (nelegere/ de o%icei
scris$/ (ntre pro)esorIp$rinteIconsilier i ele*! Contr"ctul cuprinde - c"tegorii de in)orm"ii6
'& speci)ic"re" comport"mentului c"re urme"3$ s$ )ie )orm"tB
,& speci)ic"re" comport"mentelor ne"dec*"teB
-& descriere" consecinelor celor dou$ tipuri de comport"mente "dec*"te i ne"dec*"te&/
respecti* (nt$ririle i pen"lit$ile comport"mentelor! O%iecti*ul prim"r "l contr"ctului este de
" (ncur"7"r$ "dolescentul s$>i monitori3e3e propriul comport"ment! O%iecti*ul secund"r este
identi)ic"re" i contienti3"re" consecinelor comport"mentului! Contr"ctul este re3ult"tul
negocierii dintre pro)esorIp$rinteIconsilier i "dolescent!
'1-
.rim" et"p$ (n re"li3"re" contr"ctului este de)inire" de c$tre "dolescent " cee" ce percepe
el c" )iind comport"ment "dec*"t/ comport"ment ne"dec*"t i consecine "ccept"%ile "le
comport"mentului! Urm$torul p"s este identi)ic"re" "cti*it$ilor c"re "u )uncie de (nt$rire
pentru ele*! Aceste" *or )i select"te (n )uncie de regulile cl"sei i " colii pentru un
"dolescent (nt$rire po"te )i s$ )ume3e/ d"r ">i o)eri "ce"st$ (nt$rire "r (nsemn" " (nc"lc$
regul"mentul colii i prin urm"re nu po"te )i utili3"t$&! .ro)esorul tre%uie s$ se "sigure c$
"cest "ng"7"ment este (n "cord cu politic" colii!
Contr"ctul *" cuprinde "tept$rile pro)esorului )"$ de comport"mentul "dolescentului/
e=prim"te (ntr>un lim%"7 cl"r i (nelese i "ccept"te de ele*! Contr"ctul nu se re"li3e"3$ dec+t
cu "cordul e=plicit "l ele*ului/ "lt)el e)icien" lui este nul$! .romtingul const$ (n utili3"re"
unui stimul (n"inte iIs"u (n timpul e)ectu$rii unui comport"ment/ (n *edere" )"cilit$rii
(n*$$rii "cestui"! ?ipuri de promteri s"u ghid"76
"& ghid"7 s"u promteri )i3ici > e=! l" (n*$"re" scrisului ghid$m l" (nceput m+n" copiluluiB
%& ghid"7 s"u promteri *er%"li > set de instruciuni re"li3"te (n"inte s"u (n timpul e=ecuiei
unui comport"mentB
c& (ntre%$ri c"re "u rolul de "cti*"re " unor comport"mente!
Dup$ )orm"re" comport"mentului/ promterii tre%uie retr"i trept"t! Ace"st$ )orm$ de
modi)ic"re comport"ment"l$ se utili3e"3$ num"i pentru iniiere" i )i="re"
comport"mentului!
Recom"nd$ri (n utili3"re" promterilor6
D de)inire" precis$ " comport"mentului c"re urme"3$ s$ )ie supus promting>uluiB
Dst"%ilire" promterilor i "plic"re" celui m"i e)icient promter pentru comport"mentul
respecti*B
D c"pt"re" "teniei copilului s"u "dolescentului pentru contienti3"re" rel"iei promter >
comport"mentB
D ghid"re" r$spunsului corectB
D (nt$rire" imedi"t$ " comport"mentului ghid"tB
D reducere" trept"t$ " )rec*enei de "plic"re " promterului dup$ )orm"re" comport"mentuluiB
D (nlocuire" promterului cu o (nt$rire n"tur"l$ " comport"mentuluiB
D (nt$rire" intermitent$ " comport"mentului do%+ndit!
Capitolul 12
ORIENTAREA PENTRU CARIER-
12.1. Sp')i6i)ul a)tivit!ilo$ %' o$i'nta$'
Acti*it$ile de orient"re urm$resc de3*olt"re" person"l$ i (n3estr"re" t+n$rului cu
cunotine i "%ilit$i neces"re pentru re"li3"re" unui m"n"gement e)icient "l propriei c"riere!
Acest )"pt se impune cu necesit"te (n condiiile unei piee de munc$ )le=i%ile i (n m"re p"rte
impre*i3i%ile/ ")l"t$ (ntr>o continu$ schim%"re "t+t " con)igur"iei s"le e=terne pondere"
di*erselor pro)esii pe pi"" muncii i schim%"re" rel"iei dintre ele&/ c+t i interne modi)ic$ri
(n cerinele impuse de di*erse pro)esii&!
'10
Cerinele locurilor de munc$ e*olue"3$ (n perm"nen$6
D sporete comple=it"te" s"rcinilor ce tre%uie (ndepliniteB
Dcrete num$rul i comple=it"te" cunotinelor/ deprinderilor i "%ilit$ilor ce tre%uie
e=ercit"te (n c"drul locurilor de munc$B
D se e=ercit$ o presiune crescut$ "supr" indi*idului de " lu" o serie de deci3ii (n mod
indi*idu"lB
D se "ccentue"3$ rolul "%ilit$ilor de comunic"re e)icient$B
Dse impune tot m"i mult$ inii"ti*$/ moti*"ie i )le=i%ilit"te (n e=ercit"re"
s"rcinilor de munc$! (n "ceste condiii/ o orient"re strict$/ unidirecion"t$/ %"3"t$ pe un model
st"tic/ de supr"punere " unor c"r"cteristici person"le cu c"r"cteristicile unui domeniu
ocup"ion"l/ nu m"i este *"lid$! A" cum preci3" S"*icP"s ':::&/ "cti*it$ile de orient"re
tre%uie s$ *i3e3e educ"re" tinerilor pentru independen$ i )le=i%ilit"te (n 1 domenii de
competen$6
D cunotine despre sineB
D in)orm"ii ocup"ion"leB
D lu"re" deci3ieiB
D pl"ni)ic"re/
D re3ol*"re de pro%leme!
Aceste competene do%+ndite permit e=ercit"re" unui control "supr" propriei de3*olt$ri i
"sigur$ )le=i%ilit"te (n m"n"gementul c"rierei! Acti*it$ile ce pot )i cuprinse (ntr>un progr"m
de educ"ie pentru c"rier$ se (ntind de l" prelegeri despre di*erse ocup"ii/ l" UorP>shop>uri
pe teme de c"rier$/ inter*iuri re"li3"te cu di*eri in*it"i/ discuii de grup/ *i3ite l" di*erse
locuri de munc$/ studiul unor documente scrise/ 7ocuri de rol/ re"li3"re" de colecii de
in)orm"ii i im"gini despre di*erse locuri de munc$ i pro)esii/ re"li3"re de C4>uri i
scrisori de intenie/ consult"re" speci"litilor (n domeniul pieei )orei de munc$!
Elementele comune "le inter*eniei educ"ion"le de orient"re6
D e=punere" l" in)orm"ii ocup"ion"leB
D cl"ri)ic"re" "spir"iilor *oc"ion"leB
D "chi3iion"re" de structuri cogniti*e integr"ti*e pentru in)orm"iile despre sine/ ocup"ii i
rel"iile comple=e dintre "ceste" *e3i )igur" '1!' pentru o structur$ integr"ti*$ gener"l$&B
Dsuport soci"l (n e=plor"re" propriei perso"ne i " di*erselor tr"see educ"ion"le i
pro)esion"le!

.r"ctic" orient$rii pentru c"rier$ (n "r" no"str$ " su)erit dou$ ne"7unsuri6
D .rimul pro*ine dintr>o de)icien$ metodologic$ > "cti*it"te" de orient"re s>" re"li3"t st"tic i
puncti)orm! Anii termin"li "i unui ciclu col"r cl"s" " 4UI>"/ cl"s" " CII>"/ e*entu"l cl"s" "
4>" i do"r pentru c"3uri )o"rte p"rticul"re termin"re" gr$diniei& er"u momentele de
concentr"re " "ciunilor de orient"re col"r$/ pro)esion"l$&/ c+nd ele*ii/ pres"i de timp i
ne(n"rm"i cu c"p"cit$i deci3ion"le/ er"u ne*oii s$ )"c$ o "legere (n pri*in" tr"seului
ulterior de c"rier$! Acti*it$ile de orient"re const"u (n )o"rte multe c"3uri do"r (n in)orm"re"
'11
"supr" lumii pro)esiilor/ )$r$ " )urni3" o gril$ de interpret"re " lor i de integr"re " "cestor
cunotine cu cele despre sine!
D Al doile" ne"7uns " )ost determin"t de o pro%lem$ conceptu"l$ > orient"re" " )ost conceput$
c" o "cti*it"te speci"l$/ c"re tre%uie re"li3"t$ (n p"r"lel cu procesul de (n*$$m+nt i de c$tre
c"dre speci"li3"te! Ast)el/ "ce"st" " )ost l$s"t$/ (n m"re p"rte/ (n se"m" centrelor de orient"re
col"r$ i pro)esion"l$/ c"re "*e"u oricum resurse um"ne )o"rte reduse i c"re nu pute"u )"ce
)"$ (n "cest )el cererilor multiple "le colilor!
n )"pt de3*olt"re" identit$ii *oc"ion"le i preg$tire" tinerilor pentru c"rier$ este unul din
o%iecti*ele princip"le "le (ntregului proces de (n*$$m+nt! Cunotinele/ "%ilit$ile i
deprinderile do%+ndite (n co"l$ tre%uie s$ le permit$ "cestor" s$>i de3*olte indi*idu"l o
c"rier$ pro)esion"l$!
12.(. Con&t$u)!ia i%'ntit!ii vo)a!ional'
Identit"te" repre3int$ contiin" cl"r$ " indi*idu"lit$ii unei perso"ne/ )orm"t$ prin
integr"re" (ntr>un construct unic " percepiei de sine i " percepiei e=pect"nelor celorl"li
)"$ de propri" perso"n$! Identit"te" se )orme"3$ progresi*/ pe m$sur" org"ni3$rii i
structur$rii in)orm"iilor despre sine! E" include/ dup$ E! EriPson ':9<& "specte leg"te de6
c"r"cteristicile (nn$scute i do%+ndite "le person"lit$ii cum "r )i temper"ment/
intro*ersiune/ p"si*it"te&/ t"lentele i "%ilit$ile person"le cunotine i deprinderi&/
identi)ic"re" cu modelele p$rini/ colegi s"u "lte )iguri semni)ic"ti*e&/ mod"lit$ile de
inter"ciune/ mod"lit"te" de re3ol*"re " con)lictelor/ mod"lit$ile de regl"re "
comport"mentului/ rolurile soci"le/ *oc"ion"le i de gender "dopt"te de indi*id l" un
moment d"t!
Identit"te" este (n perm"nent$ construcie i reconstrucie! E" se structure"3$ (nc$ din
copil$ri" mic$/ (ns$ *or%im despre identit"te (n speci"l (ncep+nd din perio"d" "dolescenei/
c+nd "%ilit$ile cogniti*e i de inter"ciune soci"l$ sunt su)icient de m"ture pentru " pute"
permite re)lect"re" "supr" propriei perso"ne i " de3*olt$rii "cestei"! .erio"d" "dolescenei/
prin pro%lemele deci3ion"le pe c"re le pune ele*ilor > ce cursuri s$ urme3e/ cu cine s$ i"s$ l"
(nt+lnire/ d"c$ s$ me"rg$ l" )"cult"te/ s$ consume droguri/ s$ )"c$ se=/ s$ lucre3e dup$
termin"re" orelor/ s$ p"rticipe l" "dun$ri religio"se s"u nu etc! > )ore"3$ re)lect"re" "supr"
propriei identit$i identi)ic"re" propriilor *"lori/ interese i "%ilit$i/ e*"lu"re" c"p"cit$ii de
" lu" deci3ii i " )"ce )"$ di*erselor situ"ii& i contri%uie "st)el l" crist"li3"re" "cestei"!
De3*olt"re" identit$ii *oc"ion"le
.rocesul de de3*olt"re "l identit$ii *oc"ion"le (ncepe cu o perio"d$ " )"nte3iei (n
pl"nul "spir"iilor *oc"ion"le Gin3%erg/ ':8,&! Copilul (ntre - i '< "ni se identi)ic$ (n
pl"nul intereselor *oc"ion"le cu di*erse perso"ne semni)ic"ti*e din mediul )"mili"l s"u
col"r i imit$ comport"mentul "cestor" (n c"drul 7ocurilor! Spre e=emplu/ se 7o"c$ de>"
doctorul s"u pilotul i "re multe in)orm"ii tehnice/ in)onn"ii despre "tri%uiile )iec$rui"/
stilul de *i"$ "l "cestor"/ cee" ce nu (nse"mn$/ (ns$/ c$ este de7" preg$tit s$ i" o deci3ie
pri*ind c"rier" s" pro)esion"l$! .entru de3*olt"re" *oc"ion"l$ "cest st"diu este (ns$ )o"rte
'15
import"nt/ pentru c$/ "st)el/ pro)esi" de*ine o component$ " im"ginii de sine ")l"t$ (n
de3*olt"re! Cu "lte cu*inte copilul *" dori s$ "i%$ o pro)esie c+nd *" )i m"re!
.e m$sur$ ce se "propie de )in"lul ciclului prim"r/ interesele copiilor de*in tot m"i
di)ereni"te! Ei (n*"$ import"n" cuno"terii i (nelegerii "ptitudinilor/ pre)erinelor i
*"lorilor proprii pentru "legere" tr"seului educ"ion"l i pro)esion"l! Urme"3$ o perio"d$ "
t"ton$rilor '>'8 "ni&! In ciclul gimn"3i"l ele*ii de3*olt$ un comport"ment e=plor"tor6 (i
e=plore"3$ propriile interese *oc"ion"le/ e=perimente"3$ m"i multe tipuri de "cti*it$i i
o%ser*$ necesit"te" de " lu" (n consider"re %"l"n" interese > "ptitudini (n e=prim"re" unei
"legeri educ"ion"le s"u pro)esion"le! Alegerile pe c"re le )"ce t+n$rul (n "ce"st$ perio"d$ pot
"*e" un c"r"cter *"g i tr"n3itoriu/ put+nd )i "%"ndon"te rel"ti* uor (n momentul (n c"re
"p"re o "lt$ direcie *oc"ion"l$ c"re p"re s$>i o)ere s"tis)"cii!
.erio"d" re"lismului '9 > ,1 "ni& se c"r"cteri3e"3$ prin crist"li3"re" identit$ii
*oc"ion"le i o *i3iune de "ns"m%lu "supr" )"ctoriror c"re in)luene"3$ "legere" tr"seului
educ"ion"l i pro)esion"l/ cee" ce determin$ lu"re" unor deci3ii mult m"i pr"gm"tice!
;orme de identit"te *oc"ion"l$ l" "dolesceni 2"rci"/ S!/ ':9<&6
D identit"te )or"t$ > "dolescentul nu " e=periment"t o cri3$ identit"r$ c"re "re de multe ori
rolul de crist"li3"re " "cestei"& pentru c$ " prelu"t (n mod necritic *"lorile i e=pect"nele
"ltor"! Adolescenii c"re pre3int$ "ce"st$ )orm$ de identit"te "u de7" o%iecti*e ocup"ion"le
i ideologice politice i religio"se&/ d"r "ceste" i>"u )ost impuse din ")"r$/ )ie de p$rini/ )ie
de colegi!
D cri3$ identit"r$ > "dolescentul se con)runt$ cu pro%leme de identit"te! Simte o presiune
pentru " re"li3" o "legere/ d"r "legere" este mereu "m+n"t$!
D di)u3ie identit"r$ > "dolescentul nu " )$cut (nc$ o "legere i nu este preocup"t s$ )"c$ un
"ng"7"ment pe o "numit$ direcie/ dei s>"r pute" c" el s$ )i "*ut p+n$ "cum tent"ti*e de
"legere s"u s$ le )i ignor"t! Aceti "dolesceni nu se simt pres"i s$ re"li3e3e o "st)el de
"legere/ prin urm"re nu se ")l$ (ntr>o cri3$ identit"r$!
D identit"te contur"t$ > "dolescentul " )$cut propriile "legeri/ prin urm"re " (ndep$rt"t
presiune"/ este cl"r orient"t i urm$rete "cum o%iecti*ele ideologice i pro)esion"le propuse!
Alegere" pro)esiunii i " locului de munc$ re)lect$/ dup$ Super ':58&/ im"gine" de sine "
indi*idului! Cei c"re "u o im"gine %un$ despre sine tind s$ urme3e coli m"i %une/ s$ "le"g$
pro)esiuni cu un ni*el "l cerinelor educ"ion"le m"i ridic"t i s$ e=plore3e m"i multe
posi%ilit$i de c"rier$! I"t$ de ce/ unul din cele m"i import"nte elemente "le orient$rii
*oc"ion"le (l constituie de3*olt"re" im"ginii de sine/ prin "cti*it$i de e=plor"re i
"utocuno"tere i o orient"re po3iti*$ "supr" c"r"cteristicilor person"le!
12... Inv'&ti0a$'a )a$a)t'$i&ti)ilo$ p'$&onal' $'l'vant' p'nt$u )a$i'$
'18
Unul din elementele import"nte pentru m"n"gementul c"rierei este/ "" cum "m "r$t"t
de7"/ cuno"tere" de sine! (n "cest c"pitol *om det"li" "cele "specte c"re "u o rele*"n$ m"i
m"re pentru deci3iile de c"rier$/ chi"r d"c$ "utocuno"tere" nu se oprete do"r l" "ceste"!
02 .nteresele repre3int$ pre)erinele crist"li3"te "le unei perso"ne pentru "numite domenii de
cunotine s"u de "cti*it"te! Ele constituie unul din elementele import"nte de deci3ie (n
c"rier$! .re)erinele pentru "numite domenii de cuno"tere i "cti*it$i )"*ori3e"3$ "legere"
ocup"iilor (n c"re "ceste interese pot )i *"lori)ic"te!
*odaliti de investi$are a intereselor:
D Re)lect"re" sistem"tic$ "supr" "legerilor "nterio"re! Alegere" "cti*it$ilor (n c"re ne implic$m
este determin"t$ (n m"re p"rte de interesul nostru pentru coninutul i modul de re"li3"re "l
"cestor"! Re)lect"re" "supr" "legerilor re"li3"te po"te rele*" simil"rit$ile dintre "cti*it$ile
select"te i moti*ele c"re "u dus l" "legere" lor!
D In*ent"rele de interese > instrumentele cele m"i u3it"te (n inter*eniile de orient"re!
Utili3"re" lor permite6
D gener"re" de "ltern"ti*e educ"ion"le i pro)esion"le! In*ent"rele de interese "u de o%icei
"t""te di*erse liste de "cti*it$i i ocup"ii grup"te (n )uncie de interesele pe c"re le s"tis)"c/
cee" ce permite detect"re" domeniilor (n c"re "ceste" pot )i *"lori)ic"teB
D identi)ic"re" opiunilor educ"ion"le i pro)esion"le ce necesit$ e=plor"re! .e %"3"
r$spunsurilor l" in*ent"rele de interese se pot detect" comp"ti%ilit$i cu domenii educ"ion"le
i ocup"ion"le c"re "u )ost negli7"te! Aceste domenii pot de*eni o%iectul "ciunilor de
e=plor"re *iito"reB
D identi)ic"re" c"u3elor ins"tis)"ciei educ"ion"le s"u pro)esion"le/ postul"t " )i l" ni*elul
comp"ti%ilit$iiI incomp"ti%ilit$ii dintre perso"n$ interesele pe c"re le m"ni)est$& i
"cti*it"te" pe c"re o re"li3e"3$!
In*ent"rele de interese "u "dese" i *"ri"nte c"re se pot "uto>"dministr" i pot )i utili3"te (n
"utocuno"tere/ spre e=emplu/ Chestion"rul de interese/ %"3"t pe teori" lui Moll"nd *e3i )i"
-8 din "ne=e&! Acest chestion"r po"te )i "cces"t i pe internet l" "dres" http6IIUUU!Sel)>
directedSe"rch!com Moll"nd consider$ c$ o"menii m"ni)est$ interese di)erite pentru lucrul cu
o"meni s"u o%iecte i pre)erine pentru lucrul cu idei s"u )"pte *e3i )igur" '1!-& (n )uncie de
tipul lor de person"lit"te6 re"list R&/ in*estig"ti* I&/ "rtistic A&/ soci"l S&/ (ntreprin3$tor E&
i con*enion"l C&!

'19
REALIS?
A )"ceId"te/ lucruri
IN4ES?IGA?I4
A g ndiIidei
CON4ENIONAL
A se con)orm"Id"te
AR?IS?IC
A cre" ideiIlucruri
;igur" '1!-! 2odelul he="gon"l "l tipurilor Moll"nd
/ipul realist +0# se c"r"cteri3e"3$ prin tendin" de " se (ndrept" spre "cele "cti*it$i c"re
presupun m"nipul"re" o%iectelor i instrumentelor! .osed$ "ptitudini m"nu"le/ mec"nice s"u
tehnice i este s"tis)$cut de "cele medii pro)esion"le c"re necesit$ un ni*el optim de
de3*olt"re " "cestor "ptitudini! /ipul investi$ativ +1& se distinge prin "petit deose%it pentru
cercet"re/ in*estig"re su% di*erse )orme i (n cele m"i di)erite domenii %iologic/ )i3ic/ soci"l/
cultur"l etc&! Are de o%icei "%ilit$i m"tem"tice i tiini)ice i pre)er$ s$ lucre3e singur
pentru re3ol*"re" de pro%leme! /ipul artistic +.& m"ni)est$ "tr"cie spre "cti*it$ile m"i puin
structur"te/ c"re presupun o re3ol*"re cre"ti*$ i o)er$ posi%ilit"te" de "utoe=presie!
.erso"nele "rtistice sunt (n3estr"te cu "%ilit$i "rtistice i im"gin"ie! /ipul social +S# este
interes"t de "cti*it$i c"re implic$ rel"ion"re interperson"l$! .re)er$ "st)el s$ "7ute o"menii
s$>i re3ol*e pro%lemele s"u s$>i (n*ee di*erse lucruri/ dec+t s$ re"li3e3e "cti*it$i c"re
necesit$ m"nipul"re" unor unelte s"u m"ini! /ipul ntreprinztor +!# pre)er$ s$ lucre3e (n
echip$/ (ns$ (n primul r+nd cu scopul de " conduce/ " diri7"/ " ocup" locul de lider! E*it$
"cti*it$ile tiini)ice s"u domeniile c"re implic$ o munc$ )o"rte di)icil$/ pre)er+ndu>le pe
"cele" c"re (i pun (n *"lo"re "%ilit$ile or"torice i m"n"geri"le! %ersoana de tip convenional
+)# se (ndre"pt$ spre "cele "cti*it$i c"re se c"r"cteri3e"3$ prin m"nipul"re" sistem"tic$ i
ordon"t$ " unor o%iecte (ntr>un c"dru %ine org"ni3"t i de)init! Are "%ilit$i secret"ri"le i
m"tem"tice cee" ce (l )"ce potri*it pentru "cti*it$i "dministr"ti*e! ?ipul con*enion"l
reuete s$ se "d"pte3e cu di)icult"te l" situ"iile cu gr"d ridic"t de "m%iguit"te i c"re nu "u
descrise cerine cl"re!
?"%el '1!' ! C"r"cteristicile tipurilor Moll"nd
?I.URI IN?ERESE AC?I4I?JI A#ILI?JI 4ALORI
Re"list
R&
2"ini/ unelte/
"er li%er
Oper"re cu
echip"mente/
)olosire" uneltelor/
construcie/rep"r"i
e
Ingenio3it"te
tehnic$/ de=terit"te/
coordon"re
)i3ic$
?r"diie/
re"lism/ sim
pr"ctic
In*estig"ti*
I&
Atiin$/ teorii/
idei/ d"te
2unc$ de l"%or"tor/
re3ol*"re de
pro%leme "%str"cte/
cercet"re
2"tem"tic$/
scris/
"n"li3$
Independen$/
curio3it"te/
(n*$"re
Artistic
A&
Autoe=prim"re
/
"preciere"
Compo3iie
mu3ic"l$/ scris/ "rt$
*i3u"l$
Cre"ti*it"te/
t"lent mu3ic"l/
e=presi*it"te
;rumusee/
origin"lit"te/
independen$/
'1:
N?RE.RINKA?OR
A conduce Io"meni
SOCIAL
A "7ut" o"meni
"rtei "rtistic$ im"gin"ie
Soci"l
S&
O"meni/
munc$ (n
echip$/ ser*icii
comunit"re/
%un$st"re"
o"menilor
.red"re/
consiliere/ suport
soci"l
Comunic"re/
"%ilit$i *er%"le/
"scult"re/(nelegere
/ orient"re
Cooper"re/
genero3it"te/
ser*icii in
)"*o"re"
celorl"li
ntreprin3$tor
E&
politic$/
conducere/
in)luen$
A)"ceri/
4+n3"re/
m"n"gement/
negociere
A%ilit$i *er%"le/
"%ilit"te" de ">i
moti*" i direcion"
pe ceil"li
Asum"re"
riscului/
st"tut/
competiie
Con*enion"l
C&
Org"ni3"re/
d"te/ )in"ne
Org"ni3"re/
oper"re pe
computer/ "plic"re"
unor proceduri
2"tem"tic$/
"n"li3" d"telor/
(nregistr"re"
in)orm"iilor/
"tenie pentru
det"lii
Acur"tee/
st"%ilit"te/
e)icien$
n gener"l nu e=ist$ tipuri pure de interese/ ci com%in"ii "le "cestor"/ (n c"re
pondere" pe c"re un "numit tip o "re (n componen" p"tternului person"l este di)erit$!
Chestion"rul propus permite identi)ic"re" unui cod person"l )orm"t din primele trei tipuri de
interese predomin"nte! Gr"dul de simil"rit"te dintre "ceste" tipuri de interese determin$
coeren" p"tternului person"l i re)lect$ m$sur" (n c"re sunt posi%ile con)licte de interese
ulterio"re! Spre e=emplu/ interesele m"ni)est"te de tipul "rtistic A& "u un gr"d de simil"rit"te
m"re cu interesele tipului in*estig"ti* I& s"u soci"l S&/ d"r se ")l$ (n con)lict cu interesele
con*enion"le C&! D"c$ p"tternul de interese "l unei perso"ne conine "ceste dou$ tipuri de
interese A i C& e=ist$ posi%ilit"te" unui con)lict c"re )"ce di)icil$ deci3i" de c"rier$! Cu c+t
tipurile de interese ce compun p"tternul person"l "u un gr"d m"i m"re de simil"rit"te/ cu "t+t
coeren" este m"i m"re i pro%"%ilit"te" de con)lict pornind de l" "ceste structuri interne este
mic$/ cee" ce )"cilite"3$ deci3i" de c"rier$!
n )igur" '1!-! simil"rit"te" dintre tipurile de interese este repre3ent"t$ prin *ecin$t"te"
(n c"drul modelului! Cu c+t tipurile sunt m"i "propi"te pe he="gon/ cu "t+t simil"rit"te" dintre
ele este m"i m"re i cu c+t sunt m"i (ndep$rt"te pe he="gon/ cu "t+t crete disimil"rit"te"
dintre ele! In "legere" unui domeniu educ"ion"l s"u pro)esion"l o import"n$ m"re o "re
congruen" dintre p"tternul de interese "l perso"nei/ pe de o p"rte i c"r"cteristicile mediului
de lucru/ pe de "lt$ p"rte! (n t"%elul '1!'! sunt sinteti3"te corespondenele dintre tipurile de
interese i "cti*it$ile speci)ice!
'5<
;2 @alorile repre3int$ con*ingerile %"3"le "le indi*i3ilor! Ele sunt surse moti*"ion"le
i "le st"nd"rdelor indi*idu"le de per)orm"n$ (ntr>un "numit domeniu! 4"lorile se m"ni)est$
(n comport"ment prin e*it"re" s"u/ dimpotri*$/ propensiune" pentru elemente t"ngi%ile s"u
int"ngi%ile cum "r )i %"nii/ putere"/ spiritu"lit"te"! E=emple de *"lori sunt6 per)orm"n$/
colegi"lit"te/ mediu )"mili"l pl$cut/ "utonomie/ gri7$ pentru "lii/ %"ni/ putere/ "utorit"te/
recuno"tere! Cee" ce *"lori3e"3$ o perso"n$ se re)lect$ l" ni*elul cerinelor pentru mediul
de "cti*it"te (n c"re "ce"st" urme"3$ s$ se (nc"dre3e! ?"%elul '1!,! pre3int$ rel"i" e=istent$
(ntre necesit$ile *oc"ion"le "le perso"nei i c"r"cteristicile mediilor de "cti*it"te!
2od"lit$i de in*estig"re " *"lorilor person"le
'! Ier"rhi3"re" unor *"lori d"te
Se d$ o list$ de *"lori pe c"re "dolescenii s$ note3e cu ReE *"lorile import"nte pentru sine i
cu R>R pe cele neimport"nte! Se po"te re"li3" "poi o ier"rhie " primelor 1 *"lori import"nte
*e3i )i" -9 din "ne=e&!
,! An"li3" "legerilor "nterio"re
Urm$to"rele (ntre%$ri pot )i utile pentru e*"lu"re" *"lorilor implic"te (n "legerile "nterio"re6
C+nd "i putut s$ "legi (ntre cursuri/ ce "i "les@ De ce@
Ce tip de "cti*it$i pre)eri (n timpul t$u li%er@ De ce@
C+nd (i "legi prietenii ce c"r"cteristici te "tepi s$ "i%$@
Ce "cti*it$i de *olunt"ri"t "i "les s$ )"ci @ De ce@
C"re " )ost ce" m"i import"nt$ deci3ie pe c"re "i lu"t>o@ Ce te>" ghid"t
(n lu"re" deci3iei@
C"re " )ost ce" m"i re" deci3ie pe c"re "i lu"t>o@ De ce@
C"re " )ost ce" m"i %un$ deci3ie@ De ce@
-! Utili3"re" discreion"r$ " timpului este un e=erciiu e=trem de simplu i e)icient (n
identi)ic"re" *"lorilor Se po"te pune urm$to"re" (ntre%"re6 D"c$ "i "*e" do"r c+te o or$ pe 3i
l" dispo3iie/ ce "i "lege s$ )"ci@ O "lt$ *"ri"nt$ " "cestui e=erciiu este utili3"re"
discreion"r$ " %"nilor! Cee" ce este )o"rte import"nt (n )"3" de interpret"re " r$spunsurilor l"
"ceste e=erciii este de ">i stimul" pe ele*i s$ determine surs" *"lorile& c"re st"u l" %"3"
"legerilor respecti*e! Este %ine c" )iec"re dintre ei s$>i identi)ice (n mod indi*idu"l *"lorile/
i"r discui" de grup s$ "7ute l" cl"ri)ic"re"Iidenti)ic"re" rel"iei dintre "numite "legeri
4"lorile person"le! Accentul se pune pe rel"i" dintre *"lori i "legerile pe c"re le )"cem i nu
i pe E*"lo"re" *"loriiE!
?"%el '1! ,! Rel"i" dintre necesit$ile *oc"ion"leI*"lori i mediile de munc$
Necesit$i
*oc"tion"leI*"lori
2edii de "cti*it"te corespun3$to"re
4"lori)ic"re"
S"rcini c"re permit e=ers"re" "%ilit$ilor i deprinderilor!
'5'
"%ilit$ilor
Re"li3"re S"rcini consider"te " o)eri prestigiu!
Acti*it"te
S"rcini c"re cer un ni*el rel"ti* const"nt i susinut de
implic"re!
A*"ns"re
2edii de munc$ (n c"re e=ist$ posi%ilit"te" de " promo*" pe
%"3" per)orm"nelor!
Autorit"te S"rcini c"re implic$ putere" de " decide "supr" mod"lit$ii de
re"li3"re " muncii!
Autonomie 2edii de munc$ ce presupun pl"ni)ic"re indi*idu"l$ " muncii/
)$r$ o supr"*eghere strict$!
Structur$ 2edii de munc$ (n c"re str"tegiile de lucru sunt e=plicite i
sistem"tic monitori3"te!
Compens"re m"teri"l$
S"rcini ce o)er$ compens"ii (n )uncie de c"ntit"te" i
c"lit"te" muncii depuse/ "plic"te echit"%il!
Col"%or"re 2edii de munc$ (n c"re sunt *"lori)ic"te inter"ciunile soci"le!
Cre"ti*it"te S"rcini c"re permit ino*"i"!
Independen$
2edii de munc$ (n c"re se lucre"3$ indi*idu"l!
4"lori mor"le
S"rcini c"re s$ nu *$ o%lige s$ p"rticip"i l" nici o "ciune ce
contr"*ine *"lorilor dumne"*o"str$ mor"le!
Recuno"tere 2edii de munc$ (n c"re sunt recompens"te
per)orm"nele indi*idu"le deose%ite!
Respons"%ilit"te S"rcini c"re permit e=ers"re" "utonomiei i
serio3it$ii!
Securit"te
2edii de munc$ ce g"r"nte"3$ continuit"te"!
Ser*iciu soci"l 2edii de munc$ (n c"re (i putei "7ut" pe ceil"li!
4"riet"te S"rcini ce pot implic" o g"m$ l"rg$ i di*ers$
de "cti*it$i!
Condiii de munc$ 2edii de munc$ c"r"cteri3"te prin condiii
"gre"%ile!
0! An"li3" )"nte3iilor person"le leg"te de c"rier$
;"nte3iile person"le leg"te de c"rier$ sunt %uni predictori "i "legerilor *oc"ion"le ulterio"re!
Ele repre3int$ o surs$ )o"rte %un$ de identi)ic"re " *"lorilor i de proiecie (n *iitor!
E=erciiile c"re se pot re"li3" pot s$ i" )orm" identi)ic$rii stilului de *i"$ dorit *e3i )i" -:
din "ne=$& s"u descrierii 7o%>ului ide"l/ pornind de l" "numite criterii *e3i )i" 0< din "ne=$&!
1! Identi)ic"re" modelelor
'5,
.erso"neleIperson"7ele pe c"re "dolescenii le "dmir$ repre3int$ indic"tori "i *"lorilor lor
person"le! Ei pot re"li3" singuri liste cu perso"ne pe c"re le consider$ import"nte pentru sine
s"u pot s$ selecte3e perso"ne rele*"nte pentru ei (nii din liste cu person"lit$i cunoscute!
2oti*ul pentru c"re ele*ul "dmir$ perso"n" respecti*$ este str+ns leg"t de *"lorile s"le
person"le! Scopul in*estig$rii *"lorilor person"le este "uto>contienti3"re" "cestor"/ (n
*edere" utili3$rii lor c" gril$ de e*"lu"re " c"rierelor posi%ile! De "cee"/ e=erciiile/ chi"r
d"c$ sunt re"li3"te (n grup/ *or "*e" rolul de stimul"re " "uto>contienti3$rii i nu de e*"lu"re
" *"lorilor indi*idu"le!
C2 Caracteristicile de personalitate repre3int$ p"tternuri tipice de g+ndire/ comport"ment/
")ecti*it"te i rel"ion"re pe c"re le m"ni)est$ o perso"n$! Simul comun spune c$
person"lit"te" este *"ri"%il" centr"l$/ determin"nt$ (n "legere" i "d"pt"re" l" c"rier$6
E4+n3$torii tre%uie s$ )ie e=tr"*eriE/ ECont"%ilii tre%uie s$ )ie meticuloiE/ E#roPerii tre%uie
s$ "ccepte riscuriE! Cercet$rile (ns$ nu "u con)irm"t rel"i" direct$ dintre "numite
c"r"cteristici de person"lit"te i ocup"ii! 2"i degr"%$/ mediile educ"ion"le s"u de munc$
"ccept$ o di*ersit"te de EtipuriE de person"lit"te! .erso"ne cu c"r"cteristici de person"lit"te
simil"re pot s$ "i%$ per)orm"ne %une i s$ )ie mulumii (n ocup"ii di)erite/ "" cum
perso"ne cu c"r"cteristici di)erite pot s$ pre)ere "cee"i ocup"ie s"u ocup"ii )o"rte simil"re!
Ace"st" deo"rece comport"mentul nostru este determin"t nu do"r de c"r"cteristicile no"stre
person"le/ ci i de c"r"cteristicile mediului (n c"re se des)$o"r$!
O serie de mod"lit$i de in*estig"re " c"r"cteristicilor person"le "u )ost pre3ent"te (n
c"pitolul despre "utocuno"tere i stim$ de sine! Aici *om pre3ent" do"r mod"lit"te" (n c"re
di*erse c"r"cteristici "u )ost rel"ion"te cu mediile de munc$ i *om d" e=emple de c"lit$i
person"le c"re sunt (n gener"l e*"lu"te de "ng"7"tori/ (n momentul inter*iului de "ng"7"re!
O mod"lit"te u3it"t$ de " corel" c"r"cteristicile de person"lit"te cu mediile ocup"ion"le este
e*"lu"re" "cestor" pe 0 dimensiuni %ipol"re tipologi" lui Sung&6
D Atitudine" gener"l$ )"$ de lume! este orient"t spre lume" e=terio"r$/ " o"menilor i
lucrurilor e=tr"*ert > inter"ciune soci"l$/ necesit"te de munc$ *"ri"t$ i din"mic$& s"u spre
lume" intern$/ " ideilor i re"ciilor interne cintro*ert > lucrul cu ideile/ mediu linitit/ )$r$
inter"ciune soci"l$&!
D O%inere" in)orm"iei6 o%ine in)orm"iile pe %"3" simurilor s"le i se )oc"li3e"3$ pe )"pte
i d"te csen3iti* > munci c"re necesit$ "tenie l" det"lii/ stereotipe/ )$r$ schim%$ri pre" dese&
s"u (i )olosete intuii" i se )oc"li3e"3$ pe posi%ilit$i i presupo3iii cintuiti* > munci (n
c"re (i po"te )olosi intuii"/ este stimul"t s$ (n*ee (n perm"nen$&!
D 2odul de e*"lu"re " in)orm"iei/ procese"3$ i e*"lue"3$ in)orm"i" %"3+ndu>se pe logic$
i r"ion"ment g+nditor> munci c"re necesit$ logic$/ g+ndire ordon"t$ (n speci"l cu idei i
numere/ e*entu"l posturi de conducere& s"u pe *"lorile person"le i e)ectul "supr" "ltor"
sentiment"l >prest$rile de ser*icii/ (n speci"l c$tre o"meni/ munci c"re necesit$ emp"tie&! D
Utili3"re" in)orm"iilor/ i" deci3ii r"pide pentru " "7unge m"i repede l" re3ult"t cr"ion"l >
munci c"re permit pl"ni)ic"re" i urm$rire" pl"nului p+n$ l" c"p$t/ munci (n c"re s$ i" p"rte
'5-
l" re3ult"tul )in"l& s"u "m+n$ deci3i" pentru " m"i o%ine in)orm"ii percepti* > munci c"re
necesit$ "d"pt"re perm"nent$ l" nou i cre"ie&!
?ipologi" lui Moll"nd e=pus$ (n p"rte" destin"t$ intereselor *oc"ion"le& speci)ic$ de
"semene" c"r"cteristicile de person"lit"te tr$s$turile/ dup$ Moll"nd& "le celor 5 tipuri
propuse Re"list/ In*estig"ti*/ Artistic/ Soci"l/ (ntreprin3$tor/ Con*enion"l&! Ele sunt
pre3ent"te (n t"%elul '1!-/ (ns$ coresponden" dintre "ceste tipuri de person"lit"te i mediile
de munc$ este medi"t$ de interesele speci)ice!
?"%el '1!-! ?ipologi" lui Moll"nd
Re"list In*estig"ti* Artistic
Con)ormist An"litic Complic"t
Sincer .rec"ut De3ordon"t
Onest Critic Emoion"l
Supus Curios E=presi*
2"teri"list Independent Ide"list
N"tur"l Cogniti* Im"gin"ti*
Consec*ent Intro*ertit Lipsit de "%ilit$i pr"ctice
.r"ctic 2etodic Impulsi*
2odest 2odest Independent
?imid .recis Intuiti*
St"%il R"ion"l Noncon)ormist
Econom Re3er*"t Origin"l
Soci"l ntreprin3$tor Con*enion"l
Con*ing$tor Cur"7os Con)ormist
Cooper"nt Am%iios Contiincios
.rietenos Atr"ge "teni" Atent
Generos Domin"nt Conser*"tor
S$ritor Energetic Inhi%"t
Ide"list Impulsi* Supus
Centr"t pe
pro%leme
Optimist Ordon"t
Am"%il C"ut$ pl$cere Consec*ent
Respons"%il .opul"r .r"ctic
Soci"%il ncre3$tor n sine Control"t
Cu t"ct Soci"%il Lipsit de im"gin"ie
neleg$tor 4or%$re E)icient
Nu se po"te st"%ili o coresponden$ direct$ (ntre c"r"cteristicile de person"lit"te i
"numite ocup"ii! Este *or%" m"i degr"%$ de " speci)ic" m"i %ine mediul i tipul de s"rcini pe
c"re perso"n" respecti*$ "r pre)er" s$ le )"c$! Spre e=emplu/ d"c$ este o perso"n$ e=tr"*ert$
i se oriente"3$ spre domeniul de "dministr"ie pu%lic$/ *" pre)er" o "cti*it"te (n c"re s$ "i%$
'50
cont"ct cu pu%licul >e=! o)ici"nt > i m"i puin o "cti*it"te (n c"re s$ m"nipule3e dos"re i s$
)"c$ st"tistici/ (n timp ce un intro*ert *" pre)er" "ceste s"rcini/ (n de)"*o"re" inter"ciunii cu
pu%licul!
Este import"nt c" "dolescenii s$ (nele"g$ rel"i" medi"t$ c"re e=ist$ (ntre "ceste
c"r"cteristici de person"lit"te i mediile de munc$! (n c"drul )iec$rei pro)esii e=ist$ medii de
munc$ di)erite c"re se pot "7ust" l" necesit$ile i pre)erinele perso"nei! (n "cest )el putem
determin" l$rgire" "riei de "ltern"ti*e pe c"re "dolescenii o i"u (n consider"re (n lu"re"
deci3iilor de c"rier$!
Este de "semene" import"nt c" "dolescenii s$ cuno"sc$ dependen" de conte=t "
m"ni)est$rilor comport"ment"le! .entru c" un comport"ment/ cum este entu3i"smul (n
re"li3"re" unei s"rcini/ s$ "p"r$ este ne*oie c" mediul s$)ie su)icient de stimul"ti*!
52 0ptitudini i deprinderi
Aptitudine" repre3int$ poteni"lul unei perso"ne de " (n*$" i o%ine per)orm"n$ (ntr>un
"numit domeniu! De3*olt"t$ prin (n*$"re i e=ers"re/ "ptitudine" de*ine "%ilit"te/ i"r prin
"plic"re (n pr"ctic$ i "utom"ti3"re/ "%ilit"te" de*ine deprindere! Ace"st$ (nl$nuire de
tr"ns)orm$ri ilustre"3$ procesul prin c"re "ptitudine" de*ine oper"ion"l$/ tr"ns)orm+ndu>se
din poteni"l (n re"lit"te!
;iec"re perso"n$ "re "numite "ptitudini! .entru muli (ns$ este di)icil s$ le recuno"sc$
i s$ le pun$ (n *"lo"re s"u s$>i construi"sc$ un pl"n de c"rier$ pornind de l" "ceste"! .utem
(ns$ identi)ic" (n discursul perso"nelor e=presii de genul6 Etiu s$!!!!/ pot s$!!!!/ m$ pricep
s$!!!!E! Aceste" desemne"3$ de )"pt "ptitudinile/ "%ilit$ile i deprinderile pe c"re le "re
perso"n" respecti*$ i c"re (i )"cilite"3$ re"li3"re" )$r$ di)icult$i " "numitor "cti*it$i!
Orice (nsuire s"u proces psihic pri*it din perspecti*" r"nd"mentului de*ine "ptitudine! Spre
e=emplu/ percepi" det"liilor/ memori"/ spiritul de o%ser*"ie sunt consider"te "ptitudini/
"tunci c+nd ele constituie premise pentru re"li3"re" cu succes " unor "cti*it$i! .utem *or%i
de "ptitudini l" di*erse ni*ele de gener"lit"te! Spre e=emplu/ "ptitudine" *er%"l$ este o
"ptitudine m"i gener"l$ dec+t )luen" *er%"l$ s"u c"p"cit"te" de comprehensiune/ dup$ cum
c"p"cit"te" de discrimin"re " sunetelor s"u de re"li3"re " in)erenelor sunt "ptitudini
speci)ice/ cu un gr"d m"i redus de gener"lit"te dec+t "ptitudine" de comprehensiune! (n
gener"l/ (n rel"ion"re" "ptitudinilor de "numite domenii ocup"ion"le se utili3e"3$ un ni*el
mediu de gener"lit"te!
Un" din cl"si)ic$rile cele m"i comprehensi*e " "ptitudinilor um"ne este cl"si)ic"re"
re"li3"t$ de ;leishm"n ;leishm"n/ [uint"nce/ #roedling/ ':90&! Din "ce"st$ list$ de
"ptitudini )"c p"rte6comprehensiune" lim%"7ului or"l i scris/ e=prim"re or"l$ i scris$/
)luen" ideilor/ sensi%ilit"te" l" pro%leme/ "ptitudine numeric$/ c"p"cit"te" memoriei
)le=i%ilit"te (n cl"si)ic"re/ orient"re (n sp"iu/ *ite3$ percepti*$/ coordon"re" mem%relor/
"tenie distri%uti*$/ )or" st"tic$/ repre3ent"re sp"i"l$/ de=terit"te m"nu"l$!
'51
C"lit$i pe c"re "ng"7"torii le e*"lue"3$6
D Cooper"re D e=prim"re cl"r$
D )ermit"te (n "p$r"re" principiilor
D C"lm D %un$ dispo3iie
D Ad"pt"re l"
schim%"re
D c"p"cit"te" de " do%+ndi cu uurin$ noi deprinderi
D im"gin"ie
D "%ilit$i deci3ion"le
D Loi"lit"te D contiincio3it"te
D respect )"$ de colegi
D Sincerit"te D onestit"te
D respons"%ilit"te pentru munc" re"li3"t$
D Emp"tie D diplom"ie
D discreie
D st"%ilit"te emoion"l$
D entu3i"sm (n munc$
D ?oler"n$ D "d"pt"%ilit"te (n munc" de echip$
D .erspic"cit"te D spirit de o%ser*"ie
D e)icien$ (n re"li3"re" s"rcinilor
D c"p"cit"te" de ">i pl"ni)ic" singur munc"
D inii"ti*$ (n re"li3"re" di*erselor s"rcini i "ciuni
D Autode3*olt"re D c"p"cit"te de "n"li3$
D orient"re spre progres
2od"lit$ile de identi)ic"re " "ptitudinilor6
D in*ent"riere" "cti*it$ilor pe c"re o perso"n$ tieIpo"te s$ le )"c$/ cel puin l" un ni*el
mediu i )$r$ un e)ort deose%itB
D complet"re" unor chestion"re speci"l destin"te identi)ic$rii "cestor"! In m"7orit"te"
c"3urilor chestion"rele de "ptitudini )"c trimiteri l" domeniile ocup"ion"le c"re le *"lori)ic$!
Este import"nt de tiut c$6
D un" i "cee"i "ptitudine po"te )i implic"t$ (n m"i multe "cti*it$i! Un 3id"r/ c" i un
designer tre%uie s$ posede c"p"cit"te de repre3ent"re sp"i"l$! At+t pilotul/ c+t i dep"n"torul
r"dio "re ne*oie de spirit de o%ser*"ie!
'55
D "ptitudinile sunt interconect"te (n structuri )o"rte *"ri"te! Cee" ce "sigur$ succesul (ntr>o
"cti*it"te nu este o "ptitudine singul"r$/ ci structur"/ com%in"i" de "ptitudini/ (n c"re "ceste"
se compense"3$ i se potene"3$ pentru " "sigur" per)orm"n" superio"r$!
12.1. Co"po$ta"'ntul 'Gplo$ato$
Cunotinele despre di*ersele "specte "le mediului/ muncii sunt de "semene" o surs$
import"nt$ de in)orm"ii pentru deci3iile de c"rier$! O%inere" "cestor in)orm"ii necesit$
decl"n"re" unui comport"ment e=plor"tor/ prin c"re "dolescentul in*estighe"3$ di*erse
medii ocup"ion"le i e=plore"3$ m"i multe posi%ilit$i de c"rier$! 2etodele prin c"re se
re"li3e"3$ e=plor"re" posi%ilit$ilor de c"rier$ sunt multiple!
'odaliti de e4plorare a posibilitilor de carier
1. &bservaia. Se pot o%ine in)orm"ii despre c"rier$ urm$rind modul (n c"re (i des)$o"r$
"cti*it"te" di*erse perso"ne6 mem%ri "i )"miliei/ cunotine s"u prieteni! 4i3ion"re" )ilmelor
despre c"rier$ este de "semene" o mod"lit"te de o%ser*"re " "cti*it$ilor c"re de)inesc o
"numit$ ocup"ie i " "%ilit$ilor neces"re pentru des)$ur"re" ei!
". .nterviul. Discui" cu perso"ne "ng"7"te (n "cti*it$i de interes po"te "duce in)orm"ii
)o"rte utile! Este import"nt s$ se tie (ns$ c$ in)orm"iile )urni3"te de o "lt$ perso"n$ pot
su)eri distorsiuni/ )iind re3ult"tul percepiei proprii "supr" re"lit$ii!
<. Consultarea materialelor scrise despre diverse ocupaii. E=ist$ o serie de dicion"re de
meserii/ monogr")ii pro)esion"le/ site>uri de internet c"re pre3int$ di*erse ocup"ii/ cerinele
lor educ"ion"le s"u pro)esion"le/ in)orm"ii leg"te de situ"i" lor pe pi"" muncii!
=. -4perimentarea diverselor activiti i re)lect"re" "supr" re"ciilor person"le l" "ceste
e=periene! ?re%uie s$ se tie c$ sunt l" )el de utile e=perienele po3iti*e c" i cele neg"ti*e!
Orele i "cti*it$ile din timpul li%er pot de*eni mod"lit$i de in*estig"re " intereselor
*oc"ion"le! .entru e=plor"re" i org"ni3"re" in)orm"iilor o%inute prin "ceste "cti*it$i/ *e3i
)iele 0'>0- din "ne=$!
Utilit"te" in)orm"iilor o%inute (n urm" e=plor$rii di*erselor domenii de "cti*it"te este
determin"t$ de m$sur" (n c"re "ceste" s"tis)"c o serie de criterii de *"lidit"te i )idelit"te6
D "cur"tee" in)orm"iilor> m$sur" (n c"re in)orm"i" se %"3e"3$ pe d"te empirice/ "de*$r"te
i *eri)ic"te
D "ctu"lit"te" > m$sur" (n c"re sunt *"l"%ile (n pre3ent "ceste in)orm"iiB
D rele*"n" > d"c$ "ceste in)orm"ii r$spund intereselor pentru c"re "u )ost solicit"teB
D speci)icit"te" >gr"dul de concretee " d"telorB
D cl"rit"te" > m$sur" (n c"re d"tele respecti*e pot )i (neleseB
D gr"dul de (ntindere > in)orm"iile utile sunt comprehensi*e/ inclu3+nd o p"let$ l"rg$ de
oportunit$i ocup"ion"le/ progr"mele educ"ion"le rel"ion"te i ree"u" de coli c"re o)er$
"ceste progr"meB
D lips" de %i"s"re > m$sur" (n c"re in)orm"i" este lipsit$ de proieci" su%iecti*$ " perso"nei
'58
c"re " )urni3"t>oB
D comp"r"%ilit"te" > gr"dul (n c"re in)orm"i" o%inut$ "re "cel"i )orm"t cu "lte in)orm"ii
o%inute urm$resc "cele"i criterii&/ (n *edere" comp"r$rii lor!
Aceste" impun culegere" in)orm"iilor de c"rier$ (ntr>o m"nier$ sistem"tic$! (n "cest
sens se po"te utili3" o list$ de (ntre%$ri rele*"nte pentru cuno"tere" mediilor ocup"ion"le
c"re s$ *i3e3e in)orm"ii leg"te de6
D respons"%ilit$ile locului de munc$
D condiiile de munc$
D deprinderile i cerinele educ"ion"le "le postului
D posi%ilit$ile de "ng"7"re
D c+tigul i "lte %ene)icii
D oportunit$ile de "*"ns"re
?ipurile Moll"nd pot de "semene" s$ oriente3e e=plor"re" c"rierelor! .rin chestion"re"
"supr" gr"dului (n c"re mediul s"tis)"ce necesit$ile determin"te de )iec"re tip de interese (n
p"rte se in*estighe"3$ congruen" dintre perso"n$ i mediul educ"ion"lIpro)esion"l *i3"t
*e3i t"%elul '1!0 pentru e=emple de (ntre%$ri ce ghide"3$ comport"mentul e=plor"tor&!
12.2. D')i3ia %' )a$i'$
Deci3i" de c"rier$ repre3int$ procesul de selecie " unei "ltern"ti*e de c"rier$ din
mulime" de *"ri"nte disponi%ile l" un moment d"t! Import"n" "cestei deci3ii re3id$ (n
inter"ciunile multiple dintre c"rier$ i celel"lte "specte "le *ieii6 stilul de *i"$/ st"re" de
%ine/ e=ercit"re" rolurilor/ prestigiul etc!
O "%ord"re sistem"tic$ " procesului de deci3ie i" (n consider"re o succesiune de et"pe/
(ntre c"re in*estig"re" propriei perso"ne i e=plor"re" posi%ilit$ilor de c"rier$/ pre3ent"te
de7"/ ocup$ un loc import"nt/ )iind %"3" de in)orm"re " deci3iilor!
Et"pele deci3iei6
D De)inire" deci3iei ce tre%uie lu"t$ i determin"re" "ltern"ti*elor posi%ile de re3ol*"re "
pro%lemei! (n "legere" unei c"riere tr"seu educ"ion"l i pro)esion"l& este %ine s$ se i" (n
consider"re m"i multe posi%ilit$i! (ntotde"un" e=ist$ m"i multe "ltern"ti*e potri*ite c"re
necesit$ " )i e=plor"te pentru " se decide "supr" comp"ti%ilit$ii dintre c"r"cteristicile
person"le i cele "le mediului respecti* de "cti*it"te! D O%inere" in)orm"iilor neces"re/ prin
e=plor"re" "ltern"ti*elor identi)ic"te! In)orm"iile tre%uie s$ )ie su)iciente i comp"r"%ile/
pentru )iec"re din "ltern"ti*e/ pentru " se pute" re"li3" o e*"lu"re re"l$ " lor!
?"%el '1! 0! ntre%$ri c"re ghide"3$ e=plor"re" c"rierei ?ipurile Moll"nd (ntre%$ri tipice
REALIS? D E=ist$ eluri t"ngi%ile pentru c"re s$ lucre3@
D 4oi *ede" re3ult"tele concrete l" )in"li3"re" unui proiect@
D E=ist$ posi%ilit"te" s$ )"c proiecte (n grup@
D.roduce "ce"st$ meserie un produs s"u ser*iciu pr"ctic/ )olositor@
D E=ist$ limite cl"re "le respons"%ilit$ilor@
'59
D 4oi lucr" cu unelte s"u m"in$rii@
IN4ES?IGA?I4 D C+t de )le=i%il este mediul@
D 4oi )i li%er s$ re"li3e3 proiecte (n mod independent@
D4oi "*e" posi%ilit"te" s$>mi e=erse3 deprinderile de red"ct"re/
cercet"re/ "n"li3$@
D 4oi "*e" posi%ilit"te" s$ (n*$ noi deprinderi@
D 4oi )i pro*oc"t din punct de *edere intelectu"l@
AR?IS?IC D 4oi "*e" posi%ilit"te" s$>mi utili3e3 im"gin"i"/ cre"ti*it"te"/
in*enti*it"te"@
D Este mediul su)icient de )le=i%il@
D 4oi "*e" timp pentru re)lect"re s"u contempl"re@
D 4oi pute" s$ re"li3e3 proiecte (n mod independent@
SOCIAL D Se pune "ccent pe munc" (n grup s"u pe inter"ciune" soci"l$@
D 4oi "7ut" o"menii prin instruire/ pred"re/ consiliere@
D4oi "*e" posi%ilit"te" s$ (mp$rt$esc sentimentele/
intuiiile i respons"%ilit$ile mele@
D .romo*e"3$ "ce"st$ ocup"ie scopuri etice/ um"niste@
FN?RE.RINKJ?OR D O)er$ "ce"st$ ocup"ie posi%ilit$i de promo*"re@
D 4oi pute" s$>mi "sum rolul de lider@
D 4" e=ist" posi%ilit"te" de ">mi e=ers" "%ilit$ile de comunic"re@
D Este "cest" un mediu de munc$ din"mic i competiti*@
D 4oi pute" s$>mi utili3e3 "%ilit$ile de negociere@
CON4ENIONAL D Este mediul su)icient de structur"t@
D 4oi pute" s$>mi e=erse3 c"p"cit$ile org"ni3"torice@
D4"lori)ic$ "cest mediu "%ilit$ile mele de c"lcul i "n"li3$ " d"telor@
D O)er$ mediul st"%ilit"te i control@

D E*"lu"re" "ltern"ti*elor pe %"3" in)orm"iilor e=istente i "legere" celei m"i potri*ite *e3i
)i" 05 din "ne=e&! Este neces"r$ e*"lu"re" )iec$rei "ltern"ti*e (n termeni de consecine
"supr" propriei perso"ne i "supr" perso"nelor semni)ic"ti*e! Ast)el/ pentru )iec"re opiune
se determin$6 costurile i %ene)iciile person"leB costurile i %ene)iciile "ltor" mem%ri "i
)"miliei&B gr"dul de mulumire (n c"3ul "legerii *"ri"ntei respecti*eB "pro%"re" de c$tre
perso"nele semni)ic"ti*e (n c"3ul "legerii "celei *"ri"nte!
D St"%ilire" unui pl"n de implement"re " deci3iei i punere" s" (n "plic"re! Acest" se re)er$ l"
modul (n c"re se *or do%+ndi cunotinele i deprinderile neces"re domeniului "les/ se *or
select" colile/ )"cult$ile s"u locurile de munc$ pentru C"re *" "plic"/ modul (n c"re se *"
)"ce promo*"re" person"l$ curriculum *it"e/ scriso"re de intenie/ preg$tire pentru inter*iu&
> *e3i )ieler00/ 01 din "ne=e!
'5:
L" *+rst" "dolescenei procesul de deci3ie "supr" c"rierei este (n gener"l decl"n"t de
)"ctori e=terni/ c"re impun presiune" de " "lege un "numit tr"seu educ"ion"l i pro)esion"l!
Indeci3i" ce po"te s$ "p"r$ (n "ceste condiii po"te s$ i" dou$ )orme6
"& indeci3ie c" moment "%solut norm"l "l procesului de deci3ie ")l"t (n des)$ur"re! Acest tip
de indeci3ie este "comp"ni"t de un comport"ment e=plor"tor/ "dolescentul )iind (n c$ut"re de
in)orm"ii despre sine i despre tr"seele educ"ion"le i ocup"ion"le/ e*"lue"3$ "ltern"ti*e/
"%"ndone"3$ i c"ut$ *"ri"nte etc!
%& indeci3ie c" m"ni)est"re " indecisi*it$ii! Inc"p"cit"te" de " lu" o deci3ie se d"tore"3$ )ie
lipsei unei str"tegii de e*"lu"re " in)orm"iilorI*"ri"ntelor/ )ie "n=iet$ii leg"te de situ"i" de
deci3ie! Acest )"pt se m"ni)est$ printr>o e=cesi*$ dependen$ de "lte perso"ne/
e*it"re"I"m+n"re" deci3iei i lips" (ncrederii (n sine *e3i stilurile deci3ion"le descrise m"i
7os&!
Stiluri decizionale
Stilul deci3ion"l repre3int$ mod"lit"te" proprie de " re3ol*" o situ"ie ce presupune
"legere" (ntre m"i multe "ltern"ti*e! Adolescenii pui (n )"" unei situ"ii de deci3ie leg"t$
de c"rier$ pot m"ni)est" stiluri deci3ion"le di)erite t"%el '1!1!&! Un stil deci3ion"l de)icit"r
po"te distorsion" s"u (mpiedic" prelucr"re" in)orm"iilor leg"te de sine i domeniile de
"cti*it"te/ "st)el (nc+t re3ult"tul este unul de3"d"pt"ti* i cu repercusiuni serio"se "supr"
posi%ilit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei!
!abel 1>. <. Stiluri decizionale
Stilul
deci3ion"l
C"r"cteristici
pl"ni)ic"t "%ord"re r"ion"l$ " deci3iei/ echili%r"t$ su% r"portul p"rticip$rii cogniti*e i
emoion"le RSunt org"ni3"t i (mi )"c pl"nuriE
"goni3"nt in*estire de timp i energie (n "dun"re" d"telor i "n"li3" "ltern"ti*elor/ cee"
ce determin$ o supr"(nc$rc"re i "m+n"re" deci3iei RNu m$ pot decideE
impulsi* "ccept"re" primei "ltern"ti*e disponi%ile/ )$r$ " c$ut" "ltele s"u " "dun"
in)orm"ie RDecid "cum i m$ g+ndesc m"i t+r3iuE
Intuiti* )und"ment"re" deci3iilor pe sentimente i tr$iri
ne*er%"li3"te RSimt c$ "" e %ineE
del$s$tor "m+n"re" oric$rui proces de e*"lu"re i "ciune (n
pri*in" pro%lemei R2$ *oi g+ndi m+ineE
'8<
;"t"list " l$s" deci3i" pe se"m" mediului s"u " sorii RCe *" )i/ *" )iE
compli"nt "ccept"re" deci3iei "ltui" (n locul deci3iei indi*idu"le
RD"c$ cre3i c$ e %ine!!!E
p"r"litic "ccept"re" respons"%ilit$ii pentru deci3ie/ ulterior m"ni)est+nd inc"p"cit"te
(n iniiere" procesului RAtiu c$ tre%uie/ d"r pur i simplu nu pot s$ o )"cE

4"ri"%ile c"re restr+ng p"let" opiunilor de c"rier$
Se=ul perso"nei! E=ist$ di)erene de gen (n "legere" pro)esiei6 pentru %$r%"i cele m"i
import"nte criterii (n "legere" meseriei sunt6 securit"te"/ posi%ilit$ile de promo*"re i
%ene)iciile m"teri"leB pentru )emei conte"3$ tipul de munc$/ mediul muncii i colegii/ (ns$
d"torit$ rolurilor de gen "ccept"te/ (n c"drul "cestor domenii de opiune/ )etele "leg m"i
)rec*ent pro)esii consider"te )eminine Epro)esor/ "sistent medic"l/ consilierE/ i"r %$ieii
pro)esiile Em"sculineE! Ace"st" (n condiiile (n c"re di)erenele de per)orm"n$ (ntre )emei i
%$r%"i (n domeniile pro)esion"le complement"re pot )i e=plic"te prin teori" e=pect"nei6
%$r%"ii "u e=pect"ne de succes ridic"te pentru domeniile pro)esion"le consider"te
m"sculine/ (n timp ce )emeile "u e=pect"ne m"i m"ri de succes (n domeniile pro)esion"le
consider"te )eminine ;urnh"m/ '::,&!
St"tutul socio>economic este o "lt$ *"ri"%il$ c"re in)luene"3$ opiunile i deci3iile de
c"rier$! Copiii pro*enii din medii socio>economice de)"*ori3"te tind s$ "i%$ tr"see
educ"ion"le m"i scurte i "leg pro)esii c"re nu necesit$ preg$tire (ndelung"t$!
Capitolul 14
MODEL DE PRO+RAMA PENTRU ORELE DE CONSILIERE ,I ORIENTARE
SAU DIRI+ENTIE
Disciplin" Consiliere i Orient"re "re l" %"3$ i promo*e"3$/ prin de3*olt"re"
competenelor gener"le i speci)ice/ urm$to"rele *"lori i "titudini6
D Respectul de sine i promo*"re" propriei perso"ne!
D Respons"%ilit"te soci"l$ i rel"ion"re po3iti*$ cu ceil"li!
D St"re de %ine )i3ic$ i ment"l$!
D 2"n"gementul procesului de (n*$"re i de3*olt"re person"l$!
D Implic"re "cti*$ (n pl"ni)ic"re" *ieii i c"rierei!
Structur" pre3entului curriculum col"r re)lect$ noul model de proiect"re curricul"r$
i "re urm$to"rele componente6
'! O%iecti*e c"druIdomenii de competen$
,! O%iecti*e i competene gener"le
'8'
-! O%iecti*e i competene speci)ice
0! Unit$i de coninut
1! Sugestii metodologice
5! 4"lori i "titudini
.ropunerile pre3entului curriculum Consiliere i Orient"re (ncur"7e"3$ "%ord$ri
)le=i%ile i "d"pt"te cerinelor concrete "le comunit$ii col"re (n c"re se lucre"3$!
14.1. CLASELE III
OEIECTIVE CADRU
'! De3*olt"re" contiinei de sine i " "titudinilor po3iti*e )"$ de propri" perso"n$!
,! De3*olt"re" respons"%ilit$ii soci"le V( )orm"re" deprinderilor de inter"ciune soci"l$!
-! De3*olt"re" "titudinilor i comport"mentelor "dec*"te promo*$rii propriei s$n$t$i )i3ice
i ment"le!
0! De3*olt"re" unor tehnici e)iciente de (n*$"re i m"n"gement "l (n*$$rii!
1! De3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei!
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
'!'! s$ recuno"sc$
elemente
"le de3*olt$rii
'!'!'! s$ utili3e3e terminologi" pri*ind p$rile corpului
'!'!,! s$ descrie princip"lele )unciile "le org"nismului
'!'!-! s$ sesi3e3e di)erentele de se=
'!'!0! s$ enumere ciclurile de de3*olt"re um"n$
'!,! s$ o%ser*e i
s$ descrie elemente
de "utocuno"tere
'!,!'! s$ identi)ice cinci c"r"cteristici person"le
'!,!,! s$ enumere trei tr$s$turi person"le po3iti*e despre
sine
'!,!-! s$ e=prime o tr$s$tur$ person"l$ po3iti*$ despre
sine
'!,!0! s$ identi)ice propriile Epuncte t"riE i Epuncte
sl"%eE
'!-! s$ sesi3e3e
di)erenele
indi*idu"le
(n cretere i
de3*olt"re
'!-!'! s$ o)ere e=emple de "sem$n$ri i deose%iri dintre
o"meni
'!-!,! s$ descrie modul prin c"re se "se"m$n$ i se
di)ereni"3$ de "lii
'!-!-! s$ recuno"sc$ )"ptul c$ )iec"re perso"n$ "re
Epuncte t"riE i Epuncte sl"%eE
'!-!0! s$ recuno"sc$ )"ptul c$ "cee"i situ"ie po"te s$
genere3e re"cii comport"ment"le di)erite
De3*olt"re" respons"%ilit$ii soci"le i )orm"re" deprinderilor de inter"ciune soci"l$
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
,!'! s$ recuno"sc$
elemente de
,!'!' s$ sesi3e3e componentele comunic$rii
,!'!,! s$ disting$ (ntre tipurile de comunic"re
'8,
comunic"re *er%"l$ i non*er%"l$
,!'!-! s$ identi)ice regulile de p"rticip"re l"
discuiile de grup
,!'!0! s$ "plice regulile de p"rticip"re l" discuiile de
grup
,!,! s$ utili3e3e mod"lit$i
de comunic"re e)icient$
,!,!'! s$ comp"re di)erite tipuri de "scult"re
,!,!,! s$ e=erse3e deprinderile de "scult"re "cti*$
,!,!-! s$ identi)ice perso"nele potri*ite pentru "
comunic" o situ"ie de Ecri3$E i de " cere "7utor
,!,!0! s$ descrie import"n" muncii (n grup
,!,!1! s$ "plice "%ilit$ile de comunic"re (n grup
,!-! s$ o%ser*e i s$ "dopte "%ilit$i de
rel"ion"re po3iti*$ cu ceil"li
,!-!'! s$ descrie ce este o prietenie
,!-!,! s$ sesi3e3e mod"lit$ile potri*ite de ">i )"ce
prieteni
,!-!-! s$ o%ser*e mod"lit$ile "ccept"%ile de
c+tig"re " "teniei
,!-!0! s$ "dopte "titudini po3iti*e )"$ de ceil"li/
inclu3+nd (ncredere"/ respectul
,!-!1! s$ e*ite "titudinile neg"ti*e )"$ de ceil"li
-! De3*olt"re" "titudinilor i comport"mentelor "dec*"te promo*$rii propriei s$n$t$i
)i3ice i ment"le
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
-!'! s$ recuno"sc$
comport"mentele
s$n$to"se i
comport"mentele
de risc

-!'!'! s$ descrie componentele st$rii de s$n$t"te
-!'!,! s$ di)erenie3e (ntre su%st"nele s$n$to"se i cele c"re
")ecte"3$ s$n$t"te"
-!'!-! s$ identi)ice "limentele s$n$to"se
-!'!0! s$ descrie rolul medic"mentelor
-!'!1! s$ di)erenie3e (ntre medic"mente i su%st"nele
to=ice
-!'!1! s$ descrie mod"lit$i de tr"nsmitere " %olilor
-!,! s$ "dopte deprinderi
i comport"mente
)"*or"%ile
meninerii i promo*"rii
s$n$t$ii
-!,!'! s$ pr"ctice o igien$ person"l$/ ce include (ngri7ire"
dinilor/ ochilor/ p$rului/ tegumentelor/ unghiilor
-!,!,! s$ utili3e3e echip"mente i comport"mente de
protecie c"6 )olosire" centurii de sigur"n$ (n m"in$/
"plic"re" unor creme de protecie (mpotri*" r"3elor
ultr"*iolete/ utili3"re" unui echip"ment potri*it (n "cti*it$ile
sporti*e
-!,!-! s$ "le"g$ locuri de7o"c$ cu e=punere minim$ l"
situ"ii periculo"se
-!,!0! s$ enumere mod"lit$ile de "sisten$ (n situ"ii de
"menin"re " integrit$ii )i3ice i I s"u ment"le
-!,!1! s$ de" e=emple de situ"ii (n c"re ne sunt in)luen"te
deci3iile pri*ind comport"mentele s$n$to"se i cele de risc
'8-
-!-! s$ o%ser*e i s$
descrie rolul emoiilor n
promo*"re"
s$n$t$ii ment"le
-!-!'! s$ recuno"sc$ cu*inte c"re e=prim$ emoii
-!-!,! s$ utili3e3e mod"lit$i potri*ite de e=prim"re "
emoiilor pl$cute i nepl$cute
-!-!-! s$ descrie e)ectele emoiilor "supr" org"nismului
-!-!0! s$ recuno"sc$/ (n e=emple din *i"" de 3i cu 3i/ rolul
emoiilor
0! De3*olt"re" unor tehnici e)iciente de (n*$"re i m"n"gement "l (n*$$rii
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
0!'! s$ identi)ice
)"ctori c"re
in)luene"3$
moti*"i" pentru
(n*$"re
0!'!'! s$ identi)ice surse de moti*"ie pentru (n*$"re
0!'!,! s$ di)erenie3e (ntre surse e=terne i surse interne de
moti*"ie
0!'!-! s$ identi)ice princip"lele surse interne Ie=terne de
moti*"re c"re "u determin"t o "titudine po3iti*$ )"$ de
(n*$"re" l" o "numit$ m"terie
0!'!0! s$ descrie rel"i" dintre moti*"ie i e)ort (n (n*$"re
0!'!1! s$ o%ser*e in)luen" interpret$rii per)orm"nelor
o%inute l" o m"terie "supr" moti*"iei pentru (n*$"re
0!'!5! s$ interprete3e EeeculE c" ne*oie de "7utor
0!,! s$ descrie )"3ele
(n*$$rii i rolul "teniei
(n procesul de (n*$"re
0!,!'! s$ identi)ice )"3ele unei "cti*it$i de (n*$"re
0!,!,! s$ e=plice rolul momentului preg$titor i "l
pl"ni)ic$rii (n (n*$"re
0!,!-! s$ recuno"sc$ mod"lit$ile di)erite de (n*$"re pe c"re
le impun m"terii di)erite
0!,!0! s$ e=plice rolul e=erciiului (n (n*$"re"l" di)erite
m"terii
0!,!1! s$ enumere mod"lit$i de pre3ent"re " re3ult"telor
(n*$$rii
0!,!5! s$ identi)ice rolul "teniei pe p"rcursul procesului de
(n*$"re
0!,!8! s$ descrie mod"lit$i de meninere " "teniei i de
control "l )"ctorilor distr"ctori
0!-! s$ identi)ice
rel"i" dintre (n*$"re"
col"r$ i
"cti*it$ile cotidiene
0!-!'! s$ enumere cunotinele i deprinderile import"nte
c"re se do%+ndesc (n co"l$
0!-!,! s$ identi)ice "cti*it$ile cotidiene (n c"re sunt
neces"re cunotine i deprinderi de scris>citit
0!-!-! s$ identi)ice cunotine i deprinderi de c"lcul c"re se
utili3e"3$ (n "cti*it$ile cotidiene
0!-!0! s$ descrie rel"i" dintre per)orm"n" col"r$ i
per)orm"n" (n di)erite "cti*it$i e=tr"col"re
1!De3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
1!'! s$ descrie e*olui" 1!'!'! s$ de" e=emple de roluri i "cti*it$i pe c"re le
'80
rolurilor i "cti*it$ilor
princip"le "le unei
perso"ne pe p"rcursul
de3*olt$rii s"le
des)$o"r$ un copil
1!'!,! s$ descrie "cti*it$ile c"re de)inesc rolul de ele*
1!'!-! s$ identi)ice modi)ic$rile ce "p"r (n rolul de ele* pe
p"rcursul col"rit$ii
1!'!0! s$ de" e=emple de roluri i "cti*it$i pe c"re le
des)$o"r$ "dulii
1!'!1! s$ descrie locul pro)esiei (n *i"" unui "dult
1!,! s$ sesi3e3e elemente
de pl"ni)ic"re " tr"seului
educ"ion"l
1!,!'! s$ identi)ice deci3ii import"nte pe c"re le i" un ele* (n
"cti*it"te" col"r$
1!,!,! s$ enumere elemente c"re in)luene"3$ deci3i" unui ele*
de " se "ng"7" (n "numite "cti*it$i col"re s"u e=tr"col"re
1!,!-! s$ sesi3e3e rolul o%iecti*elor (n pl"ni)ic"re" col"r$
1!-! s$ conture3e o
im"gine re"list$ "
pro)esiilor
1!-!'! s$ recuno"sc$ di*ersit"te" pro)esiilor
1!-!,! s$ identi)ice pro)esii/ ser*icii i produse speci)ice
comunit$ii loc"le
1!-!-! s$ descrie "cti*it$ile speci)ice unei pro)esii cunoscute
1!-!0! s$ identi)ice cerine speci)ice "le unor pro)esii
cunoscute
1!-!1! s$ descrie elemente din stilul de *i"$ speci)ic unei
pro)esii
SUGES?II 2E?ODOLOGICE
Coment"re" unor te=te i im"gini repre3ent+nd "specte leg"te de6 s $n$t"te/ (n*$"re i
per)orm"n$/ rolurile unei perso"ne/ pro)esii etcB identi)ic"re" unor im"gini ilustr"ti*e pentru6
de3*olt"re" um"n$ i s$n$t"te/ rolurile i "cti*it$ile um"ne/ pro)esii i locuri de munc$B
complet"re" unor )ie de lucruB dr"m"ti3$ri/ 7ocuri de rolB repre3ent"re prin desen "
componentelor s$n$t$ii/ tr$s$turilor person"le/ rolurilor identi)ic"te/ pro)esiilor cunoscute
etcB complet"re" unor desene l"cun"reB re"li3"re" de col"7e/ colecii/ c$ri/ desene/ postere pe
teme d"te de e=emplu6 E Corpul meuE/ ECele m"i import"nte lucruri despre mineE/ ECe
(nse"mn$ s$ )ii copil@E/ EC"rte" me" despre (n*$"reE/ EDicion"rul meseriilorEB& im"gin"re"
unor situ"ii de deci3ieB sort"re" unor im"gini (n )uncie de criterii d"teB *i3ite (n di*erse
instituiiB *i3ion"re de )ilme!
CONINU?URI
'! Autocuno"tere" i cuno"tere" celorl"li Asem$n$ri i deose%iri dintre o"meni C"lit$i i
de)ecte C"lit$i person"le.rieteni" i ne*oi" de prieteni ;"mili" i regulile (n )"milie
Inter"ciune" cu str$inii
,! A%ilit$ile de comunic"re i rel"ion"re po3iti*$ cu ceil"li 2od"lit$i de comunic"re
Reguli de comunic"re (n grup Ascult"re" "cti*$ Comunic"re" (n situ"ii de cri3$ E=prim"re"
emoiilor
'81
-! St"re" de s$n$t"te > st"re" de %o"l$ 2od"lit$i de tr"nsmitere " %olilor .re*enire"
(m%oln$*irilor .$rile corpului omenesc i )unciile "cestor" Regulile de igien$ person"l$ i
colecti*$ Regimul s$n$tos de *i"$ 2edic"mente i su%st"ne to=ice
0! Corpul um"n6 Accept"re" propriei corpor"lit$i i " di)erenelor dintre se=e@N Noiuni
element"re despre n"tere Alimentele i rolul lor (n )uncion"re" org"nismului Digesti" i
)uncion"re" sistemului digesti*
1! (n*$"re" (n co"l$6 Surse de moti*"ie pentru (n*$"re EEeculE (nse"mn$ ne*oie de "7utor
;"3ele (n*$$rii Rolul "teniei (n (n*$"re Cum (n*$ l" lim%" rom+n$ Cum (n*$ l"
m"tem"tic$ Scrisul i cititul (n ")"r" colii 2"tem"tic" de 3i cu 3i
5! Roluri i "cti*it$i um"ne6 Rolurile unui copil de : "ni E*olui" rolului de ele* Alegere"
"cti*it$ilor col"re i e=tr"col"re O%iecti*ele i per)orm"n" (n "cti*it"te Rolul de p$rinte
Locul pro)esiei (n *i"" unui "dult
8! Lume" pro)esiilor6 Di*ersit"te" pro)esiilor Domenii pro)esion"le speci)ice 3onei Ce tiu
despre pro)esii@
14.(. CLASELE III7VI
OEIECTIVE CADRU
'! De3*olt"re" contiinei de sine i " "titudinilor po3iti*e )"$ de propri" perso"n$!
,! De3*olt"re" respons"%ilit$ii soci"le i )orm"re" deprinderilor de inter"ciune soci"l$!
-! De3*olt"re" "titudinilor i comport"mentelor "dec*"te promo*$rii propriei s$n$t$i )i3ice
i ment"le!
0! De3*olt"re" unor tehnici e)iciente de (n*$"re i m"n"gement "l (n*$$rii!
1! De3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei!
'!
De3'! De3*olt"re" contiinei de sine i " "titudinilor po3iti*e )"$ de propri" perso"n$!
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
'!'! s$ recuno"sc$
*"riet"te" schim%$rilor
)i3ice/ ment"le/ emoion"le
i soci"le c"re "p"r (n
pu%ert"te
'!'!'! s$ descrie princip"lele )unciile "le org"nismului
'!'!,! s$ recuno"sc$ modi)ic$rile c"re "p"r (n pu%ert"te
'!'!-! s$ recuno"sc$ emoiile "soci"te cu schim%$rile (n
pu%ert"te
'!'!0! s$ "n"li3e3e modi)ic$rile soci"le "soci"te cu
schim%$rile (n pu%ert"te
'!,! s$ de)ine"sc$ i s$
discute sensul conceptului
de im"gine de sine
'!,!'! s$ denume"sc$ c"r"cteristici de)initorii pentru o
perso"n$
'!,!,! s$ sesi3e3e c"r"cteristicile propriei perso"ne
'!,!-! s$ descrie cum se )orme"3$ im"gine" de sine i
rel"i" ei cu m"ni)est$rile comport"ment"le
'!,!0! s$ descrie cum po"te )i (m%un$t$it$ im"gine" de sine
'!,!1! s$ comp"re o im"gine corpor"l$ re"list$ cu un"
'85
nere"list$
'!-! s$ sesi3e3e
di)erenele
indi*idu"le
(n cretere i de3*olt"re
'!-!'! s$ descrie "sem$n$rile i deose%irile dintre o"meni
i modul (n c"re o"menii sunt unici
'!-!, s$ descrie modul (n c"re (nelegere" di)erenelor
dintre o"meni "7ut$ l" (nelegere" propriei perso"ne
'!-!-! s$ discute modul (n c"re comport"mentul unei perso"ne
in)luene"3$ tr$irile i comport"mentul celorl"li
'!-!0! s$ "n"li3e3e situ"ii c"re genere"3$ re"cii
comport"ment"le di)erite l" perso"ne di)erite
'!-!1! s$ pre3inte ciclurile de de3*olt"re um"n$
'!-!5! s$ "n"li3e3e di)erenele de ne*oi (n )uncie de *+rst$
*olt"re" contiinei de sine i " "titudinilor po3iti*e )"$ de propri"
pero,,De3*olt"re" respons"%ilit$ii soci"le i )orm"re" deprinderilor de inter"ciune soci"l$
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
,!'! s$ descrie ce
este comunic"re"
,!'!' s$ sesi3e3e rolul comunic$rii
,!'!,! s$ disting$ (ntre tipurile de comunic"re *er%"l$ i
non*er%"l$
,!'!-! s$ recuno"sc$/ (n e=emple din *i"" cotidi"n$/
mes"7ele unor )orme de comunic"re non*er%"l$
,!'!0! s$ comp"re comunic"re" *er%"l$ i ce" non*er%"l$
,!,! s$ utili3e3e mod"lit$i
de comunic"re e)icient$
,!,!'! s$ e=empli)ice mod"lit$i de comunic"re (n situ"ii
di)erite
,!,!,! s$ enumere princip"lele %"riere (n comunic"re
,!,!-! s$ utili3e3e "%ilit"te" de " )i un %un "scult$tor
,!,!0! s$ identi)ice perso"nele potri*ite pentru " comunic" o
situ"ie de Ecri3$E i de " cere "7utor
,!-! s$ recuno"sc$ rolul
respons"%ilit$ii soci"le
,!-!'! s$>i de)ine"sc$ respons"%ilit$ile (n )"milie i co"l$ >
rolul de prieten/ rolul de coleg/ rolul de )iuI)iic$/ de nepot/ de
ele*
,!-!,! s$ de" e=emple de respons"%ilit$i "le rolului de ele*/
coleg/ prieten
,!-!-! s$ recuno"sc$ ne*oi" de ")iliere/ de " "ccept" i de " )i
"ccept"t
,!0! s$ o%ser*e i s$ "dopte
mod"lit$i de rel"ion"re
po3iti*$ cu ceil"li
,!0!'! s$ descrie ce este o prietenie
,!0!,! s$ sesi3e3e mod"lit$ile potri*ite de ">i )"ce prieteni
,!0!-! s$ o%ser*e mod"lit$ile "ccept"%ile de c+tig"re "
"teniei
,!0!0! s$ "dopte "titudini po3iti*e )"$ de ceil"li/ inclu3+nd
(ncredere"/ respectul
,!0!1! s$ e*ite "titudinile neg"ti*e )"$ de ceil"li
-! De3*olt"re" "titudinilor i comport"mentelor "dec*"te promo*$rii propriei s$n$t$i
)i3ice i ment"le
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
'88
-!'! s$ recuno"sc$
comport"mentele
s$n$to"se i
comport"mentele
de risc
-!'!'! s$ descrie componentele st$rii de s$n$t"te
-!'!,! s$ de" e=emple de comport"mente s$n$to"se i
comport"mente de risc
-!'!-! s$ "n"li3e3e e)ectele comport"mentelor de risc
-!'!0! s$ enumere "limentele s$n$to"se i cele nes$n$to"se
-!'!1! s$ sesi3e3e di)erenele dintre produsele "liment"re
prin "n"li3"re" etichetelor
-!'!5! s$ "n"li3e3e recl"mele l" produsele "liment"re
-!,! s$ "dopte deprinderi i
comport"mente
)"*or"%ile meninerii i
promo*$rii s$n$t$ii
-!,!'! s$ pr"ctice o igien$ person"l$/ ce include (ngri7ire"
dinilor/ ochilor/ p$rului/ tegumentelor/ unghiilor
-!,!,! s$ utili3e3e echip"mente i comport"mente de protecie
c"6 )olosire" centurii de sigur"n$ (n m"in$/ "plic"re" unor
creme de protecie (mpotri*" r"3elor ultr"*iolete/ utili3"re"
unui echip"ment potri*it (n "cti*it$ile sporti*e
-!,!-! s$ "le"g$ locuri de7o"c$ cu e=punere minim$ l"
situ"ii periculo"se
-!,!0! s$ enumere mod"lit$ile de "sisten$ (n situ"ii de
"menin"re " integrit$ii )i3ice i I s"u ment"le
-!-! s$ o%ser*e i s$ descrie
rolul emoiilor (n
promo*"re" s$n$t$ii
ment"le
-!-!'! s$ recuno"sc$ denumirile di)eritelor emoii pl$cute i
nepl$cute
-!-!,! s$ utili3e3e mod"lit$i potri*ite de e=prim"re " emoiilor
pl$cute i nepl$cute
-!-!-! s$ descrie e)ectele emoiilor "supr" org"nismului
-!-!0! s$ recuno"sc$/ (n e=emple din *i"" de 3i cu 3i/ rolul
emoiilor
-!-!1! s$ sesi3e3e rolul emoiilor (n re"li3"re" di)eritelor
"cti*it$i
0! De3*olt"re" unor tehnici e)iciente de (n*$"re i m"n"gement "l (n*$$rii
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
0!'! s$ integre3e moti*"i"
(n comple=ul de )"ctori
implic"i (n (n*$"re
0!'!'! s$ enumere )"ctorii c"re in)luene"3$ per)orm"n"
col"r$
0!'!,! s$ e=plice rolul moti*"iei (n (n*$"re
0!'!-! s$ descrie rel"i" dintre interesele speci)ice i moti*"i"
pentru (n*$"re
0!'!0! s$ identi)ice modul (n c"re interese speci)ice proprii "u
in)luen"t moti*"i" pentru (n*$"re
0!'!1! s$ descrie rel"i" dintre ni*elul competenelor (ntr>un
domeniu i moti*"i" pentru (n*$"re
0!'!5! s$ identi)ice modul (n c"re ni*elul propriilor competene
" in)luen"t moti*"i" i per)orm"n" (n (n*$"re
0!'!8! s$ descrie mod"lit$i de control "l "titudinii )"$ de
(n*$"re
0!,! s$ utili3e3e tehnici de 0!,!'! s$ "n"li3e3e rel"i" dintre memor"re i prelucr"re"
'89
(n*$"re "cti*$ i de
monitori3"re " (n*$$rii
"cti*$ " in)orm"iilor
0!,!,! s$ identi)ice mod"lit$i de prelucr"re "cti*$ "
in)orm"iei
0!,!-! s$ e=plice rolul notielor (n (n*$"re" "cti*$
0!,!0! s$ descrie mod"lit$i de org"ni3"re " m"teri"lului ce
tre%uie (n*$"t
0!,!1! s$ discute e)icien" mod"lit$ilor pe c"re le utili3e"3$
pentru (n*$"re
0!,!5! s$ descrie rolul monitori3$rii (n procesul de (n*$"re
0!,!8! s$ identi)ice mod"lit$i de monitori3"re " procesului
de (n*$"re
0!,!9! s$ e=plice rolul prediciei/ chestion$rii/ sum"ri3$rii i
cl"ri)ic$rii (n (n*$"re
0!,!:! s$ descrie modul propriu de monitori3"re " (n*$$rii
i s$ discute e)icien" s"
0!-! s$ descrie i
s$ re"li3e3e
pl"nuri educ"ion"le
0!-!'! s$ identi)ice elementele unui pl"n educ"ion"l
0!-!,! s$ e=plice rolul o%iecti*elor (n pl"ni)ic"re" (n*$$rii
0!-!-! s$ identi)ice tipurile de o%iecti*e c"re ghide"3$
pl"ni)ic"re" (n*$$rii
0!-!0! s$ de" e=emple de o%iecti*e de scurt$ i lung$ dur"t$
0!-!1! s$ descrie di)erite "cti*it$i i metode de re"li3"re "
o%iecti*elor c"re pot constitui coninutul unui pl"n educ"ion"l
0!-!5! s$ )ormule3e o%iecti*e educ"ion"le proprii pe %"3"
necesit$ilor educ"ion"le identi)ic"te
0!-!8! s$ re"li3e3e pl"nuri educ"ion"le pornind de l"
necesit$ile identi)ic"te i o%iecti*ele )ormul"te
1! De3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
1!'! s$ descrie posi%ilit$ile
de col"ri3"re e=istente
1!'!'! s$ enumere ciclurile de col"ri3"re
1!'!,! s$ descrie "cti*it$ile i cerinele speci)ice "le
ciclurilor col"re
1!'!-! s$ identi)ice mod"lit$ile de )in"li3"re " ciclurilor
col"re i posi%ilit$ile de continu"re " studiilor
1!'!0! s$ identi)ice e=isten" "ltern"ti*elor (n lu"re"
deci3iilor educ"ion"le
1!'!1! s$ identi)ice mod"lit$i de (n*$"re complement"re
colii
1!,! s$ "n"li3e3e )"ctorii
implic"i (n determin"re"
tr"seului educ"ion"l
1!,!'! s$ e=plice rolul (n*$$rii i " per)orm"nelor col"re
(n determin"re" tr"seului educ"ion"l "l unui ele*
1!,!,! s$ "n"li3e3e rolul m"teriilor opion"le pentru
de3*olt"re" person"l$ i determin"re" tr"seului educ"ion"l
1!,!-! s$ e=plice rolul intereselor i competenelor (n
'8:
"legere" m"teriilor opion"le
1!,!0! s$ identi)ice )"ctorii e=terni c"re in)luene"3$
deci3iile educ"ion"le
1!-! s$ conture3e o im"gine
re"list$ " pro)esiilor
1!-!'! s$ susin$ *"lo"re" i utilit"te" )iec$rei pro)esii (n
societ"te
1!-!,! s$ descrie c"r"cteristicile unor locuri de munc$
cunoscute
1!-!-! s$ identi)ice cerinele educ"ion"le/ competenele i
"titudinile neces"re pentru pr"ctic"re" unor pro)esii
cunoscute
1!-!0! s$ "n"li3e3e rel"i" dintre pro)esie i stilul de *i"$
1!-!1! s$ descrie c"rier" pro)esion"l$ " unei perso"ne
semni)ic"ti*e
SUGES?II 2E?ODOLOGICE
Discuii de grupB 7oc de rol/ 7oc de simul"reB re"li3"re" unor "cti*it$i de grup6 col"7e/
postere/ ")ie/ desene/ "lc$tuire" de meniuri/ colecii/ m"nu"le/ h$ri "le unor tr"see educ"ion"le
etcB complet"re" unor )ie de lucruB re3ol*"re i construire" unor re%usuri pe teme d"teB
complet"re" unor te=te l"cun"reB e=erciii de "scult"re "cti*$B e=erciii de rel"="reB re"li3"re"
(n grup " unor proiecteB re"li3"re" unor inter*iuriB *i3ite l" di*erse instituii urm"te de
coment"re" situ"iilor (nt+lniteB discuii cu person"lit$i loc"leB *i3ion"re de )ilme!
CONINU?URI
'! .u%ert"te"6 2odi)ic$rile som"tice i )i3iologice (n pu%ert"te Emoiile i pu%ert"te"
,! Autocuno"tere"6 Im"gine" corpor"l$ De3*olt"re" um"n$ copil/ t+n$r/ "dult/ *+rstnic&
-! Comunic"re"6 2od"lit$i de comunic"re/ Comunic"re" non*er%"l$ i *er%"l$/ #"rierele
comunic$rii/ Ascult"re" "cti*$/ ;"ctorii c"re in)luene"3$ neg"ti* comunic"re"/ Comunic"re"
(n situ"ii de cri3$
0! Deprinderile de inter"ciune soci"l$6 .rieteni"/ Cum s$ )"c cereri@N/ ncredere" i respectul
)"$ de ceil"li
1! S$n$t"te"6 Dimensiunile st$rii de s$n$t"te S$n$t"te" emoion"l$ S$n$t"te" )i3ic$ S$n$t"te"
soci"l$ 2od"lit$ile de pre*enire " (m%oln$*irilor Regimul s$n$tos de *i"$ Aliment"ie
s$n$to"s$ Recl"mele i "limentele
5! 2oti*"ie i (n*$"re6 ;"ctorii c"re in)luene"3$ per)orm"n" col"r$/ Interesele speci)ice i
moti*"i" pentru (n*$"re/Rolul competenelor (n per)orm"n" col"r$/ Cum pot determin" o
"titudine po3iti*$ )"$ de (n*$"re
8! ?ehnici de (n*$"re e)icient$ i m"n"gement "l (n*$$rii6 2emor"re i (n*$"re "cti*$/
Lu"re" de notie/ Schem" leciei/ Cum monitori3$m (n*$"re"6 predicie/ chestion"re/
sum"ri3"re/ cl"ri)ic"re/ .l"nurile educ"ion"le/ Identi)ic"re" necesit$ilor educ"ion"le
O%iecti*ele pl"nului educ"ion"l/ .l"nul propriu de de3*olt"re
9! ?r"see educ"ion"le6 .osi%ilit$i de col"ri3"re/ ?ipuri de e="mene/ Altern"ti*e
educ"ion"le/ ;"ctorii c"re determin$ tr"seele educ"ion"le/ Rolul p$rinilor i prietenilor
:! Lume" pro)esiilor6 4"lo"re" pro)esiilor Locuri de munc$ .ro)esii i cerine speci)ice
.ro)esie i stil de *i"$ C"rier$ pro)esion"l$
'9<
14... CLASELE VII7IJ
OEIECTIVE CADRU
'! De3*olt"re" contiinei de sine i " "titudinilor po3iti*e )"$ de propri" perso"n$!
,! De3*olt"re" respons"%ilit$ii soci"le i )orm"re" deprinderilor de inter"ciune
soci"l$!
-! De3*olt"re" "titudinilor i comport"mentelor "dec*"te promo*$rii propriei s$n$t$i )i3ice
i ment"le!
0! De3*olt"re" c"p"cit$ii de m"n"gement "l (n*$$rii!
1! De3*olt"re" c"p"cit$ii de pl"ni)ic"re " c"rierei!
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
'!'! s$ preci3e3e *"riet"te"
schim%$rilor )i3ice/
emoion"le i soci"le c"re
"p"r (n pu%ert"te i
"dolescen$
'!'!'! s$ identi)ice i s$ e=plice schim%$rile )i3ice "soci"te cu
pu%ert"te"
'!'!,! s$ descrie *"riet"te" re"ciilor emoion"le c"re
(nsoesc schim%$rile l" pu%ert"te
'!'!-! s$ identi)ice i s$ e=plice schim%$rile soci"le
"soci"te cu pu%ert"te"
'!,! s$ "n"li3e3e
componentele de3*olt$rii
person"le
'!,!'! s$ de)ine"sc$ conceptul de im"gine de sine
'!,!,! s$ e=plice rel"i" dintre cuno"tere de sine i
im"gine de sine
'!,!-! s$ e*"lue3e e)ectele unei stime de sine po3iti*e i
"le unei stime de sine neg"ti*e
'!,!0! s$ identi)ice mod"lit$i de de3*olt"re " im"ginii de sine
'!,!1! s$ descrie c"r"cteristici prin c"re este unic
'!,!5! s$ sesi3e3e import"n" (ncrederii (n sine
'!,!8! s$ identi)ice )"ctorii cultur"li i soci"li (n )orm"re"
im"ginii corpor"le
'!,!9! s$ de)ine"sc$ ce este im"gine" corpor"l$
'!-! s$ recuno"sc$
elemente "le de3*olt$rii
se=u"le
'!-!'! s$ de)ine"sc$ se=u"lit"te" i s$ e=plice *"lorile
se=u"lit$ii
'!-!,! s$ descrie rolul normelor soci"le (n de3*olt"re"
"titudinilor i comport"mentelor se=u"le
'!-!-! s$ m"ni)este interes pentru c$ut"re" de in)orm"ii
pri*ind de3*olt"re" se=u"l$
'!-!0! s$ preci3e3e elementele princip"le "le reproducerii
'!-!1! s$ enumere di)erite metode de contr"cepie
'!-!5! s$ preci3e3e metodele de pre*enire " %olilor cu
tr"nsmitere se=u"l$ i " MI4 I SIDA
'!-!8! s$ de)ine"sc$ ce este SIDA i mod"lit$ile de
tr"nsmitere " MI4
'!-!9! s$ preci3e3e ce este un "%u3 se=u"l
'!-!:! s$ identi)ice mod"lit$ile de "sisten$ (n situ"ii de "%u3
'! Deolt"re" contiinei de sine i " "titudinilor po3iti*e )"$ de proprierso"n$
,! De3*olt"re" respons"%ilit$ii soci"le i )orm"re" deprinderilor de inter"ciune soci"l$
O%iecti*e de re)erin$ E=emple de o%iecti*e oper"ion"le
'9'
,!'! s$ "plice metodele de
comunic"re po3iti*$
,!'!'! s$ iniie3e e=erciii de demonstr"re " c"r"cteristicilor
lim%"7ului *er%"l i non>*er%"l
,!'!,! s$ "plice deprinderile de comunic"re cu )"mili" i
colegii
,!'!-! s$ preci3e3e mod"lit$i potri*ite de ">i )"ce prieteni
,!'!0! s$ e=plice c"re sunt %"rierele (n comunic"re
,!'!1! s$ m"ni)este deprinderi c"re de3*olt$ rel"iile
interperson"le
,!'!5! s$ e*ite rel"iile de m"nipul"re i e=plo"t"re
,!'!8 s$ m"ni)este comunic"re po3iti*$ cu "m%ele se=e
,!,! s$ de)ine"sc$ presiune"
grupului
,!,!'! s$ c"r"cteri3e3e presiune" po3iti*$ i presiune"
neg"ti*$ " grupului i e)ectele ei
,!,!,! s$ "rgumente3e rolul presiunii grupului (n )orm"re" unor
*"lori proprii
,!,!-! s$ e=plice c"re sunt e)ectele presiunii neg"ti*e "
grupului (n )orm"re" im"ginii de sine i " im"ginii corpor"le
,!,!0! s$ preci3e3e c"re sunt et"pele de r$spuns e)icient l"
presiune" neg"ti*$ " grupului
,!,!1! s$ "plice et"pele de " )"ce )"$presiunii grur7ului (n
di)erite situ"ii
,!-! s$ "plice deprindere" de
lu"re " deci3iilor
,!-!'! s$ e=plice c"re sunt )"ctorii c"re in)luene"3$ po3iti*
i neg"ti* lu"re" unei deci3ii
,!-!,! s$ preci3e3e et"pele lu$rii unei deci3ii
,!-!-! s$ "plice et"pele lu$rii unei deci3ii (n re"li3"re" unor
scopuri de scurt$ i lung$ dur"t$
,!-!0! s$ e=empli)ice situ"ii concrete c"re ")ecte"3$
st"%ilire" unor scopuri person"le
,!-!1! s$ identi)ice scopuri pe termen scurt/ lung i de *iitor
,!-!5! s$ el"%ore3e scopuri de *iitor i s$ re"li3e3e pl"nurile
de "plic"re " "cestor"
,!-!8! s$ el"%ore3e un pl"n de deci3ie (n situ"ii de presiune
" grupului
,!0! s$ "plice "%ilit$ile de
comunic"re "serti*$
,!0!'! s$ c"r"cteri3e3e comport"mentul unei perso"ne
"serti*e i s$ de)ine"sc$ "serti*it"t