Sunteți pe pagina 1din 58

Introducere

Comunica iile pe ci electrice au nceput odat cu introducerea telegrafiei n anul 1844 i a


telefoniei n anul 1878. n aceste sisteme semnalul electric este transmis prin perechi de fire
metalice care fac legtura ntre emi tor i receptor. n perioada de timp n care aceste sisteme au
fost dezvoltate, bazele teoretice ale radia iei electromagnetice erau elaborate de ctre ndr!"#arie
mp$re %18&'(, #ichael )arada* %18+1( i ,ames Cler- #a./ell %1804(.
1rimul e.periment de succes ce implic o anten a fost condus de ctre fizicianul german
2einrich 3udolf 2ertz. n anul 1888 acesta a construit un sistem ce producea i detecta unde radio
%figura '.1(. 4nten ia e.perimentului era s demonstreze e.isten a radia iei electromagnetice.
)igura '.1 5chema mecanismului folosit de 2.3.2ertz n e.perimentul su
4nforma ia din e.perimentul lui 2ertz era, defapt, sub form binar digital, prin aprinderea
i stingerea unei sc6ntei. cest lucru este considerat ca fiind primul sistem radio digital, ce const
n dou dintre cele mai cunoscute antene7 antena dipol i antena bucl. 8in acest motiv antena dipol
se mai nume te anten 2ertz.
n 1891, :i-ola ;esla mbunt e te mecanismul lui 2ertz %figura '.&(, pentru ca n 189+ s
demonstreze o metod a iluminrii unor lmpi fosforescente fr a utiliza cabluri electrice, iar n
1890 s transmit un semnal electromagnetic pe o distan de 48 -m.
n 1897, <uglielmo #arconi reu e te transmiterea unui cod #orse pe o distan de 0 -m,
pentru ca n 19'1, folosindu"se de mecanismul lui ;esla, acesta s realizeze transmisia unui semnal
electromagnetic peste =ceanul tlantic ntre 1oldhu %#area >ritanie( i 5t. ,ohns %Canada(.
ntenele monopol au fost folosite des de ctre #arconi n e.perimentele sale, de acea mai sunt
denumite i antene #arconi.
~ 5 ~
)igura '.& ?5istemul de iluminat electric@ a lui ;esla
n 198&, CA1; %Auropean Conference of 1ostal and ;elecommunications dministrations( a
creat <5# %<lobal 5*stem for #obile Communications, ini ial <roupe 5p!cial #obile( pentru a
dezvolta un sistem de telefonie mobil ce poate fi folosit n Auropa.
n 1987, un acord multilateral pentru dezvoltarea unui sistem de telefonie celular comun a
fost semnat de ctre 1+ ri europene.
n 1989, <5# a fost preluat de ctre A;54 %Auropean ;elecommunications 5tandards
4nstitute(, pentru ca n 199' s apr primele specifica ii referitoare la acest sistem, iar n 1991 s
fie lansat prima re ea <5# n )inlanda.
8ezvoltarea continu a re elei i cre terea numrului de abona i pe plan mondial a dus,
printre altele, la cre terea numrului i dezvoltarea performan elor antenelor folosite n re eaua
<5#.
~ 6 ~
Capitolul 1. No iuni fundamentale ale radia iei electromagnetice
1.1 :o iuni generale
= und radio %figura 1.1( este caracterizat de urmtorii parametrii7
" amplitudinea v6rf la v6rf " B " reprezint distan a dintre punctul de ma.im i cel de
minim al undei i se msoar n vol i CDEF
" frecven a " f " reprezint numrul de repeti ii sau cicluri complete ntr"o perioad dat de
timp i se msoar n hertzi C2zEF
" lungimea de und " G " reprezint distan a dintre dou puncte ale undei care oscileaz n
faz i se msoar n metri CmE.
1rodusul G H f este o constant % +H1'
8
mIs ( i reprezint viteza de propagare a undei, c.
f
c

%1.1(
)igura 1.1 1arametrii unei unde radio
8in teoria antenelor se tie c eficien a transmisiei energiei sub form de unde
electromagnetice a unui sistem radiant este destul de mare numai dac lungimea de und a radia iei
este comparabil cu nl imea efectiv a antenei. 1e de alt parte, energia radiat de antene se
propag n mod diferit, n functie de frecven .
8omeniul n care este posibil propagarea undelor electromagnetice n spa iul liber se
nume te domeniul radiofrecven elor %tabelul 1.1( i este cuprins ntre + -2z i +'' <2z.
Jimita inferioar a domeniului " + -2z " este dat de necesitatea ca lungimea de und s fie
comparabil cu dimensiunile fizic realizabile ale antenei precum i cu distan ele dintre dou antene.
Ja limita superioar " +'' <2z " absorb ia moleculelor din spa iul liber este foarte mare
ceea ce face ca undele electromagnetice s fie puternic atenuate.
;abelul 1.1 mpr irea spectrului radiofrecven elor
Frecven a Lungimea de und Banda
+ K +' -2z 1'' K 1' -m DJ)
+' K +'' -2z 1' K 1 -m J)
~ 7 ~
',+ K + #2z 1 K ',1 -m #)
+ K +' #2z 1'' K 1' m 2)
+' K +'' #2z 1' K 1 m D2)
',+ K + <2z 1 K ',1 m B2)
+ K +' <2z 1'' K 1' mm 52)
+' K +'' <2z 1' K 1 mm A2)
1.& C6mpul electric
C6mpul electric este definit ca fiind for a %msurat n :e/toni " :( raportat la sarcin
%msurat n Coulombi " C(. Cu aLutorul acestei defini ii i folosind legea lui Coulomb, c6mpul
electric, A, creat de un singur punct de sarcina M la o distan r este7
1
]
1


m
D
rN
r 4
M
M
)
A
&

%1.&(
unde7
" ) este for a electric dat de legea lui Coulomb7 rN
r 4
M M
)
&
& 1

F
" rN este un vector de"a lungul direc iei r, care este de asemenea i direc ia c6mpului
electricF
" O este permitivitatea electric a materialului msurat n )arad supra metru %)Im(F
" O
'
P 8,8Q419 H 1'
"1&
)Im.
1rodusul dintre permitivitate i c6mpul electric se nume te induc ia c6mpului electric, 8, ce
msoar c6t flu. electric trece printr"o suprafat unitar7
1
]
1


&
m
C
A 8

%1.+(
C6mpul electric, A, este n rela ie cu densitatea de curent , %mper pe metru ptrat " Im
&
(,
un alt parametru important, dupa legea lui =hm. 3ela ia dintre ace ti doi parametrii poate fi
e.primat ca fiind7
A ,

%1.4(
unde R reprezint conductivitatea msurat n 5iemens pe metru %5Im(.
1.+ C6mpul magnetic
n timp ce sarcinile electrice genereaz c6mp electric, curen ii genereaz c6mp magnetic.
C6mpul magnetic, 2, este un vector de c6mp ce formeaz bucle nchise n Lurul firelor parcurse de
curen i electrici sau n Lurul magne ilor. C6mpul magnetic al unui vector de curent 4 este dat de
legea lui >iot"5avart7
1
]
1

r 4
rN 4
2
&

%1.Q(
~ 8 ~
Ca i c6mpul electric, c6mpul magnetic e.ercit o for pe o sarcin electric, dar spre
deosebire de c6mpul electric, aplic for a numai pe o sarcin aflat n mi care, iar direc ia for ei
este ortogonal fa de c6mpul magnetic i fa de viteza sarcinii7
2 v M )

%1.0(
unde7
" v este vectorul vitez al sarcinii electrice M, msurat n mIsF
" S este permeabilitatea magnetica a materialului, msurat n 2enr* supra metru %2Im(F
" S
'
P 4HTH1'
"7
2Im.
4nduc ia c6mpului magnetic va fi7
E ; C 2 >

%1.7(
1.4 Acua iile lui #a./ell
Acua iile lui #a./ell sunt un set de ecua ii prezentate pentru prima dat n anul 1804 de
ctre ,ames Cler- #a./ell. cestea descriu rela iile dintre c6mpul electric, c6mpul magnetic,
sarcina electric i curentul electric. 8e i aceste ecua ii, individuale, nu apar in lui #a./ell, el
este cel care le"a derivat din nou n concordan cu propriul lui model turbionar molecular de linii
de for )arada*, i a fost primul care le"a grupat ntr"un set coerent de ecua ii. Cel mai
important, a introdus a doua ecua ie n Jegea lui mp$re. ceast a doua ecua ie este derivata n
timp a c6mpului electric i se nume te curent de deplasare #a./ell. Darianta modificat a legii lui
mp$re de ctre #a./ell face posibil combina ia seturilor de ecua ii pentru a deriva ecua ia
undei electromagnetice.
1.4.1 Jegea de induc ie a lui )arada*
dt
> d
A

%1.8(
unde7
"
U
N
z
V
N
*
W
N
.


este un operator vectorF
"

se numeste rotorF
"

se numeste divergen .
ceast ecua ie arat c for a electromotoare indus este propor ional cu rata cu care se
schimb flu.ul magnetic printr"o spiralF adic, mi c6nd un conductor %cum ar fi un fir metalic(
printr"un c6mp magnetic se produce o tensiune electric. ;ensiunea rezultat este direct
propor ional cu viteza de mi care a conductorului. 8e aici se vede c un c6mp magnetic variabil n
timp va genera un c6mp electricF iar n cazul n care c6mpul magnetic nu este variabil n timp,
acesta :B va genera c6mp electric.
1.4.& Jegea lui mp$re generalizat
~ 9 ~
dt
8 d
, 2


+ %1.9(
ceast ecua ie a fost modificat de ctre #a./ell prin introducerea curentului de deplasare
dt
8 d

. nseamn c un c6mp magnetic apare n momentul n care un condesator se ncarc sau se


descarcF mpreun cu legea lui )arada*, #a./ell a reu it s derive ecua ile undei i art6nd c
viteza undei calculate este aceea i cu viteza luminii, #a./ell a concluzionat c undele de lumin
sunt de fapt unde electromagnetice. ceast ecua ie arat c at6t curentul c6t i c6mpul electric
variabil n timp pot genera un c6mp magnetic.
1.4.+ Jegea lui <auss pentre c6mpuri electrice
8

%1.1'(
unde X este densitatea de sarcin.
ceasta este aplica ia electrostatic a teoremei generalizate a lui <auss, ce d rela ia de
echivalen dintre orice flu., electric sau gravita ional, ce ?curge@ din orice suprafa nchis i
rezultatul surselor interne, cum ar fi sarcini electrice sau mase nchise ntr"o suprafa nchis.
3ezult c nu este posibil s se formeze un c6mp electric ntr"o bucl nchis. 8in moment ce 8 P
OA rezult c sarcinile %X( pot genera c6mpuri electrice.
1.4.4 Jegea lui <auss pentru c6mpuri magnetice
' >

%1.11(
ceast ecua ie arat c divergen a c6mpului magnetic este ntotdeauna zero, ceea ce
nseamn c liniile de c6mp magnetic sunt bucle nchiseF rezult c integrala din > pe o suprafa
nchis este zero. 1entru un c6mp magnetic armonic n timp %un c6mp dependent de timp printr"un
factor e
LYt
, unde Y este frecven a unghiular i t este timpul(, se pot folosi urmtoarele rela ii7
8 P OA, > P S2, , P RA %1.1&(
pentru a scrie ecua iile lui #a./ell astfel7
2 L A
%1.1+(
A L , 2 +
%1.14(

A
%1.1Q(
' 2 %1.10(
1.Q 3adia ia elementului de curent
5e nume te radiator elementar de curent, un element presupus filar i de lungime
infinitezimal, parcurs de un curent de amplitudine constatant de"a lungul su. 5tudierea radia iei
~ 10 ~
elementului de curent este important deoarece orice anten poate fi mpar it n elemente de
curent, c6mpul electromagnetic radiat de anten ntr"un punct din spa iu fiind suma contribu iilor
tuturor elementelor de curent care o compun.
5istemul de coordonate utilizat este, n general, cel sferic %figura 1.&(.
)igura 1.& 5istemul de coordonate sferic
n acest caz e.primarea operatorilor diferen iali se realizeaz cu aLutorul parametrilor Jam!7
h
1
P 1 %1.17 a(
h
&
P r %1.17 b(
h
+
P rsinZ %1.17 c(
)igura 1.+ Calculul elementului de suprafa n sistem de coordonate sferic
d d sin r ds
&
%1.18(
d drd sin r dv
&
%1.19(
ntruc6t avem simetrie sferic, la calculul lui
&
n coordonate sferice, derivatele n raport
cu Z i [ vor fi nuleF utiliz6nd parametrii Jam!, ecua ia 2elmholtz va avea urmtoarea form7
z ' z
&
'
z &
&
4 -
r

r
r r
1
+

%1.&'(
~ 11 ~
' -
r
&
'
&
&
+


%1.&1(
r L-
z
'
Ce r

%1.&&(
r
e
C
r L-
z
'

%1.&+(
4mpun6nd condi ia la limit, solu ia ecua iei 2elmholtz pentru poten ialul elementului
vector devine7
r 4
e
4dz
r L-
\
' z
'

%1.&4(
z z
a

%1.&Q(
ceast e.presie permite utilizarea rela iei dintre c6mpul electricIc6mpul magnetic i
poten ialul electricIpoten ialul magnetic vectorial i permite s e.primm componenta c6mpului
electromagnetic radial.
)igura 1.4 5istem de coordonate sferic cu vectori


sin a cos a a
r z

%1.&0(
Calculul rotorului n coordonate sferice7
2 >
'

%1.&7(

1
2
'

%1.&8(
~ 12 ~h h h
r
a h a h a h
h h h
1

+ & r 1
+ & r 1
+ & 1

%1.&9(
unde h
1
, h
&
i h
+
sunt cosinu i directori


a a a sin
r 4
e
4dz a cos
r 4
e
4dz
r r
r L-
\
' r
r L-
\
'
' '

%1.+'(


4
4dz
' sin e
cos r
e
r
sin a r a r a
sin r
1

\
'
r L-
r L-
r
&
'
'

,
_

a sin
r
e
sin e L-
r 4
4dz
r L-
r L-
'
\
'
'
'

,
_

a e
r
1
L-
r 4
sin 4dz
2
r L-
'
\
'

%1.+1(
5e observ c elementul de curent radiaz o singur component de c6mp magnetic, dup
direc ia versorului
a

, ceea ce confirm faptul c liniile c6mpului magnetic create de un conductor


parcurs de un current variabil n timp sunt linii nchise n Lurul acestuia.
2 L A
'

%1.+&(
A L , 2
'

+ %1.++(
n spa iul liber7
2
L
1
A ' ,
'


%1.+4(

2 sin r ' '


r
sin a r a r a
sin r
1
L
1
A
r
&
'

( ) ( )
1
]
1


2 sin r
r
a 2 sin r a
sin r L
1
A
r
&
'

%1.+Q(
( )

,
_2
sin cos 2 r 2 sin r
( )

,
_r
2
r 2 sin 2 sin r
r
%1.+0(

a 2 2

%1.+7(
~ 13 ~

,
_

+ +


,
_

a e
r
1
r
L-
r
-
sin
- 4
4dz Lz
a e
r
1
r
L-
cos
- &
4dz Lz
A
r L-
+ &
'
&
'
'
\
'
r
r L-
+ &
'
'
\
'
' '


+ a A a A A
r r

%1.+8(
C6mpul electric are dou componente, una radial i una tangen ial.
)igura 1.Q Componentele c6mpului electric i magnetic
8ac distan a r este foarte mare astfel nc6t
'
&
'
&
'
-
1
r
r
-
r
-
>> >>
spunem c ne aflm n
c6mp ndeprtat. Condi ia de c6mp ndeprtat pentru elementul de curent7
Q , 1 r
C6nd ne aflm n c6mp ndeprtat, termenii invers propor ionali cu r
&
i r
+
din e.presiile lui
A si 2 devin negliLabili n compara ie cu termenii invers propor ionali cu r. 1rin urmare, n acest
caz, c6mpul electric va avea o singur component, A
Z
.

a A a e sin
r 4
- 4dz Lz
A
r L- '
\
'
'

%1.+9(

a 2 a e sin
r 4
- L4dz
2
r L- '
\
'

%1.4'(
ceste componente de c6mp care sunt invers propor ionale cu r se numesc c6mp de radia ie
al anteneiF doar aceste componente transport energie la distan F termenii invers propor ionali cu r
&
i r
+
reprezint componentele de c6mp reactiv care corespund din punct de vedere fizic energiei
reactive nmagazinate n c6mp electric i magnetic n spa iul din Lurul antenei. ceste componente
nu particip la transportul de energie la distan prin radia ie.

+77 1&' U
2
A
' %1.41(
~ 14 ~
unde U
'
reprezint impedan a de und a spa iului liber.
5e remarc faptul c n c6mp ndeprtat elementul de curent radiaz o und sferic
transversal electromagnetica %;.A.#(, deoarece raportul ntre A
Z
i 2
[
este constant i egal cu U
'
,
iar A
Z
i 2
[
sunt perpendiculare ntre ele i ambele perpendiculare pe direc ia de propagare.
ceasta reprezint direc ia produsului vectorial dintre c6mpul electric i c6mpul magnetic, iar
vectorul propor ional cu acest produs poart numele de vector 1o*nting i reprezint, din punct de
vedere fizic, densitatea de putere transportat de unda electromagnetic. 8efini ia general a acestui
vector este7
r
a 2 A 3e
&
1
5( )
( )

&
&
\
'
&
'
&
sin dz 4 U -
r 4
1
&
1
5
%1.4&(
)igura 1.0 8irec ia de propagare a undei
~ 15 ~
Capitolul 2. Teoria antenelor
ntena este un dispozitiv reciproc ce are rolul de a transforma semnalul electric de nalt
frecven ce se propag prin cabluri n unde electromagnetice care se propag n spa iul liber %la
emisie(, respectiv de a converti energia undelor electromagnetice din spa iul liber n semnale
electrice %la recep ie(. 1rin defini ie, antena este un dispozitiv pasiv %nu amplific semnalul(.
&.1 1arametrii antenelor
&.1.1 8iagrama de radia ie
3eprezint diagrama puteriiIc6mpului radiat n func ie de un unghi la o distan fi.at ce
trebuie s fie destul de mare pentru a putea fi considerat c6mp ndepartat. 8iagrama de radia ie +8
a elementului de curent este ilustrat n figura &.1 F pe aceast diagram se vede cel mai bine
distribu ia c6mpului radiat n func ie de unghiul Z i [ n spa iu. n cazul diagramelor +8, n locul
sistemului de coordonate plane polare se face o reprezentare n coordonate sfericeF variind at6t Z,
c6t i [, se ob ine un corp tridimensional. 8e obicei caracteristica de radia ie se normeaza la
valoarea sa ma.im. 8in nefericire, n practic dureaz foarte mult i este greu de msurat
diagrama +8 a unei antene.
~ 16 ~
)igura &.1 8iagrama de radia ie a elementului de curent7 tridimensional %( i
bidimensional n planul 2 %>(, respectiv planul A %C(
#aLoritatea antenelor au anumite elemente simetrice, deci, n realitate, cele mai importante
sunt diagramele de radia ie n cele dou planuri principale7 A i 2. 1lanul A este cel n care se afl
c6mpul electric A, iar planul 2 cel n care se afl c6mpul magnetic 2. n cazul n care elementul de
curent este ideal, c6mpul electric este A
Z
iar c6mpul magnetic este 2
[
, astfel diagrama n planul A
este c6mpul A
Z
msurat n func ie de Z c6nd unghiul [ i distan a sunt fi.e, n timp ce diagrama n
planul 2 este c6mpul A
Z
msurat n func ie de [ c6nd unghiul Z i distan a sunt fi.e. 8iagramele
elementului de curent n planurile A %la [ P '(, respectiv 2 %la [ P TI&( sunt ilustrate n figura &.1 >,
respectiv C.
Avident, aceast anten are o diagram omnidirec onal n planul 2F acesta este un lucru de
dorit n cazul multor antene mobile din moment ce antena nu este sensibil la orientare. ;rebuie
specificat faptul c diagrama n planul 2 este o masur a c6mpului electric i nu a celui magnetic.
C6nd diagramele sunt construite pe o scal logaritmic %n d>(, c6mpul normalizat i
diagrama de putere sunt identice din moment ce 1'log%1I1
ma.
( este egal cu &'log%AIA
ma.
(. 8e aceea
n practic se folose te, de obicei, acest tip de diagrame, u ur6nd vizualizarea detaliilor despre
c6mp sau putere pe o scar dinamic larg %mai ales anumi i lobi secundari minori(. n cazul n care
c6mpul electric are mai mult de o component trebuie fcut diagrama pentru fiecare n parte.
&.1.& 8irectivitatea
8irectivitatea msoar concentra ia de putere radiat ntr"o anumit direc ie. Aste definit ca
raport ntre intensitatea radia iei pe o anumit direc ie dat de anten i intensitatea radia iei medii
%toate direc iile(. 4ntensitatea radia iei medii este egal cu puterea radiat total mpar it la 4TF
dac direc ia nu este specificat, se ia implicit direc ia de radia ie ma.im. #atematic,
directivitatea poate fi scris ca fiind7
~ 17 ~
( )
( )
( ) ( )

Bd
, B 4
1
, B 4
, B
, B
8
t av
%&.1(
unde 1
t
este puterea radiat total msurat in ] i B este intensitatea radia iei msurat n
]Iunitate unghi solid.
av
&
5 r B
%&.&(
&.1.+ C6 tigul
n practic, puterea total de intrare la o anten poate fi ob inut cu u urin , dar puterea
total radiat de anten este greu de ob inut. C6 tigul este definit ca fiind raportul ntre intensitatea
radia iei ntr"o anumit direc ie de la anten nmul it cu 4T i puterea total de intrare acceptat de
anten. 8ac direc ia nu este specificat, se presupune direc ia n care radia ia este ma.im.
in
1
B 4
<

%&.+(
unde B este intensitatea radia iei %]Iunitate unghi solid( iar 1
in
este puterea total de intrare
acceptat de anten %](. ;rebuie specificat c puterea de intrare poate fi diferit de puterea de
intrare acceptat de anten c6nd linia de alimentare nu este aLustat cu antena. n principiu linia de
alimentare este aLustat n func ie de anten, iar c6nd coeficientul de refle.ie ^ P ' rezult c
eficien a cu care se face aLustarea este de 1''_. n func ie de directivitate, c6 tigul poate fi scris ca
fiind7
8 8
1
1
<
e
in
t

%&.4(
unde `
e
este factorul de eficien al radia iei antenei i se poate scrie ca fiind7
in
t
e
1
1

%&.Q(
cest factor de eficien are n considera ie at6t pierderile n conductor ct i pe cele n
dielectric, dar nu i diferen a de impedan dintre linia de alimentare i anten.
&.1.4 1uterea efectiv radiat izotrop
C6 tigul unei antene este, de multe ori, ncorporat ntr"un parametru numit putere efectiv
radiat izotrop %A431 " effective isotropic radiated po/er( i se define te ca fiind cantitatea de
putere ce ar fi fost radiat de o anten izotropic pentru a produce densitatea de putere de v6rf
observat n direc ia pe care antena are c6 tig ma.im7
< 1 A431
t

%&.0(
unde 1
t
este puterea total radiatF unitatea de msur este d>i %decibel izotrop(. vantaLul
e.primrii n func ie de A431 este acela c pierderile dintre antena emi toare i cea receptoare pot
fi ob inute u or ca raport ntre A431 transmis i A431 recep ionat.
~ 18 ~
&.1.Q 8eschiderea lobului principal la "+d> i raportul fa "spate
Jobul principal reprezint zona de radiaaie ma.im %lobul cu energia cea mai mare( a
caracteristicii de radiaaie. Jobii secundari %laterali( sunt lobi de putere mai mic, dispubi pe alte
direcaii faa de lobul principal. cebti lobi reprezint energia radiat pe direcaii nedorite bi nu pot fi
complet eliminaai. :ivelul lobilor secundari reprezint un parametru important ce caracterizeaz
diagrama de radiaaie. cest parametru este definit ca diferenaa dintre puterea lobului principal bi cea
a lobilor secundari bi este e.primat n decibeli. Jobul secundar aflat pe direcaia diametral opus faa
de cel principal se numebte lob posterior %n cazul antenelor direc ionale( .
8eschiderea lobului principal la "+d> %21>] " 2alf"1o/er >eam]idth( este definit de
punctele de pe diagrama orizontal i vertical, n care puterea de radia ie este Lumtate din cea
corespunztoare direc iei principale de radia ie. ceste puncte se numesc i puncte la "+d>.
3aportul faa"spate al unei antene reprezint raportul dintre cantitatea de energie radiat pe
direcaia principal %lobul principal( bi cea radiat n direcaia opus %lobul posterior(. cest
parametru trebuie s aib valori ridicate, ceea ce nseamn c n direcaia nedorit este radiat o
cantitate minim de energie.
&.1.0 4mpedan a de intrare i rezisten a de radia ie
4mpedan a de intrare a antenei U
a
se define te ca fiind impedan a antenei la terminalele
acesteia, sau ca raportul dintre tensiune i curent la terminalele acesteia i se scrie astfel7
a a
in
in
a
LW 3
4
D
U +
%&.7(
)igura &.& 4mpedan a de intrare a unei antene
unde D
in
i 4
in
reprezint tensiunea i curentul de intrare n anten. 4mpedan a de intrare este un
numr comple.F partea sa real este format din dou componente7
J r a
3 3 3 +
%&.8(
unde 3
r
este rezisten a de radia ie i 3
J
este pierderea pe rezisten a antenei. 3ezisten a de
radia ie este echivalent cu rezisten a ce ar disipa aceea i cantitate de putere c6t radiaz antena
atunci c6nd curentul este egal cu cel de intrare la terminale.
~ 19 ~
&
in
t
r
4
1 &
3
%&.9(
unde 1
t
este puterea total radiat. 8ac antena este conectat direct la o surs de impedan U
5
7
a a
c
a 5
LW 3 U U
%&.1'(
n realitate, antena este conectat la o linie de transmisiune scurt cu o impedan
caracteristic standard de Q' sau 7Q d.
&.1.7 Coeficientul de refle.ie, atenuarea prin refle.ie i raportul de und sta ionar
daptarea impedan ei este foarte importantF din moment ce antena poate fi considerat ca
fiind o sarcin ctre o linie de transmisiune, coeficientul de refle.ie, atenuarea i raportul de und
sta ionar %D5]3 " Doltage 5tanding ]ave 3atio( pot fi folosite pentru a analiza comportamentul
sarcinii pe linia de transmisiune.
Coeficientul de refle.ie7
' a
' a
U U
U U
+


%&.11(
tenuarea prin refle.ie7
( )
' a
' a
3;
U U
U U
lg &' lg &' J
+


%&.1&(
3aportul de und sta ionar %raport ntre 1 si e(7

+

1
1
D5]3
%&.1+(
n general, la o anten J
3;
f 1' d> sau D5]3 g &. 1entru antenele folosite n telefonia
mobil aceste valori sunt7 D5]3 g + sau J
3;
f 0 d>.
&.& ntena dipol n GI&
ntena dipol este una dintre cele mai simple i mai des folosite antene. ceasta poate fi
considerat ca fiind o structur ce a evoluat dintr"o linie de transmisiune pe & fire, deschis la
capete, prin ndepartatea conductoarelor. 1entru a putea analiza i proiecta o anten trebuie s
cunoa tem distribu ia de curent, ceea ce duce la o determinare u oar a celorlal i parametrii
%diagrama de radia ie, impedan , c6stig etc.(. n cazul dipolului n GI& lungimea fiecrui conductor
este apro.imativ egal cu un sfert din lungimea de und.
~ 20 ~
)igura &.+ 8ipol n GI& n gama de frecven 1 K + <2z %B2)(
)igura &.4 Avolu ia unui dipol n GI& dintr"o linie de transmisiuni
&.&.1 8istribu ia de curent
1entru o linie de transmisiune %deschis la capete(, coeficientul de refle.ie la capt este 1.
8istribu ia de curent pe o asemenea linie se poate scrie ca fiind7
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) z sin t sin
U
&
e e
U
1
3e t , z 4
1
'
z t L
1
z t L
1
'

,
_


+
%&.14(
ceasta este o und stabil cu v6rfuri n z P GI4 h nGI& %n numr ntreg(. 8ac dipolul este
foarte sub ire, distributia de curent poate fi apro.imat de aceast ecua ie. leg6nd originea a.elor
de coordonate n centrul dipolului curentul poate fi e.primat astfel7
~ 21 ~
( )

,
_

,
_

z
&
l
sin 4 z 4
'
%&.1Q(
unde l este lungimea dipolului, i P -
'
P &TIG este constanta de defazare a undei, iar 4
'
este curentul
ma.im posibil pe linie. n cazul n care l P GI&7
( ) ( ) z - cos 4 z 4
' '

%&.10(
)igura &.Q 8istribu ia de tensiune %( i de curent %>(
&.&.& 8iagrama de radia ie
C6mpul electric7

,
_

a
sin
cos
&
cos
e
r &
U L4
a A A
r L- ' ' '
%&.17(
C6mpul magnetic7

,
_

a
sin
cos
&
cos
e
r &
L4
a 2
U
A
2
r L- '
'
'
%&.18(
)igura &.0 8istribu ia c6mpului electric %( i magnetic %>(
Caracteristica de radia ie7
~ 22 ~
( )

,
_

sin
cos
&
cos
A ma.
A
, )
,
%&.19(
)igura &.7 8iagrama de radia ie n planul 2 %( i planul A %>(
&.&.+ 8irectivitatea, rezisten a de radia ie i c6 tigul
8ensitatea medie de putere7
( )
&
& &
'
&
' c
av
sin
cos
&
cos
r 8
U 4
2 A 3e
&
1
5
1
1
1
1
]
1

,
_


%&.&'(
4ntensitatea radia iei7
&
&
'
&
'
av
&
sin
cos
&
cos
8
U 4
5 r B
1
1
1
1
]
1

,
_


%&.&1(
1uterea radiat7
&
'
&
' '
&
&
'
&
'
r
4 Q0Q , +0 d d sin
sin
cos
&
cos
8
U 4
1
1
1
1
1
]
1

,
_%&.&&(
8irectivitatea7
~ 23 ~
( )
&
sin
cos
&
cos
04 , 1 , 8
1
1
1
1
]
1

,
_


%&.&+(
3ezisten a de radia ie7
1+ , 7+ 3
&
4 3
1
a
&
' a
r
%&.&4(
C6 tigul7
d>i 1Q , & 04 , 1 lg 1' ( , % 8
ma.
<
,
i


%&.&Q(
&.+ rii de antene
ntena dipol este o anten foarte simpl, adecvat de folosit atunci c6nd este necesar o
diagram de radia ie apro.imativ omnidirec ional. Cu toate acestea, antena are un c6 tig foarte
sczut. n sistemele de comunica ii este important schimbul de informa ie ntre dou puncte fi.e iar
pentru acest lucru este necesar ca antena s aib directivitate mai mare. ceasta caracteristic se
poate ob ine prin aranLarea mai multor dipoli ntr"o arie.
= directivitate mai bun va determina un c6stig mai mare al antenei. riile simple de antene
sunt construite pentru a genera ca tiguri cuprinse ntre 1' i 1Q d>, cu mult peste c6 tigul unei
antene dipol n GI&.
= cre tere a ca tigului de 1' ori permite ca puterea de transmisie s fie redus de 1' ori
pentru a ob ine acela i semnal la recep ie. 8ac, suplimentar, antena receptoare are un c6 tig de
1'd>, se poate realiza o reducere de nc 1' ori a puterii, performan a fiind relativ aceea i. parent
cre terea c6 tigului unei antene are avantaLe semnificative.
1entru a stabili metoda de baz folosit pentru analiza ariilor de antene, se va considera aria
prezentat n figura &.8. ria se compune din : antene identice, cu aceea i orientare, dar e.citate
cu amplitudini relative C
i
, i faze j
i
. 1ozi ia antenei ?i@ este dat de pozi ia vectorului ?r
i
@.
~ 24 ~
)igura &.8 rie de : antene
Dom lua c6mpul electric radiat de antena considerat drept referin %cea situat n origine(7
( ) ( )
r 4
e
, f r A
r L-
'

%&.&0(
unde f%Z,[( descrie diagrama de radia ie a c6mpului electric pentru antena elementar folosit n
arie.
ntr"o zon mai ndepartat a c6mpului radiat, unde krk ff r
i
, caracteristicile de radia ie ale
tuturor antenelor din arie pot fi considerate ca fiind paralele. 8istan a de la antena ?i@ la punctul de
interes din c6mp deprtat este 3
i
P r " a
r
r
i
.
C6mpul ndeprtat produs de antena ?i@ va suferi o defazare de propagare cu -
'
a
r
r
i
mai mic
dec6t a antenei de referin %aceast anten nu este neaparat prezent n arieF ea serve te ca referin
pentru compara ia c6mpurilor radiate de ctre antenele din arie(. C6mpul rezultant al tuturor
antenelor din arie se va e.prima7
( ) ( )


:
1 i
r a L- L
i
r L-
i r ' i
'
e C
r 4
e
, f r A %&.&7(
n aceast e.presie s"a folosit apro.imarea 3
i
l r n cadrul factorului de amplitudine 1Ir.
Chiar dac 3
i
i r pot diferi prin mai pu in de 1m, aceasta diferen poate reprezenta o distan de
c6teva lungimi de und, deci aceast apro.imare nu poate fi folosit pentru func iile e.ponen iale.
= diferen de o lungime de und corespunde unei schimbri de faz de +0'n. ceste diferen e de
faz au o foarte mare importan n controlul interferen elor ce duc la formarea unei caracteristici
de radia ie directive.
&.+.1 1rincipiul de multiplicare a diagramei de radia ie
~ 25 ~
8ac se studiaz e.presia %&.&7( se observ c aceasta reprezint produsul dintre c6mpului
radiat de ctre antena de referin i factorul de arie dat de rela ia7
( )

+

:
1 i
r a L- L
i
i r ' i
e C , )
%&.&8(
8irectivitatea este propor ional cu10T
&
r
&
kAk
&
i de aici va rezulta7
( ) ( ) ( )
& &
, ) , f , 8
%&.&9(
ceast formul e.prim principiul foarte important al multiplicrii diagramei de radia ieF
acest principiu spune c diagrama de radia ie a unei arii de antene este produsul dintre diagrama de
radia ie a unei antenei luat individual i func ia diagram a ariei. ceasta din urm este func ie de
pozi ia antenei n arie i de amplitudinea comple. relativ a e.cita iei acesteia.
cest principiu se bazeaz pe ipoteza c toate antenele din arie au aceea i diagram de
radia ie. n general, aceast presupunere nu este corect deoarece distribu ia de curent pe o anten
este afectat de cuplaLul mutual cu obiectele nvecinate, adic celelalte antene din arie. n acest fel,
elementele situate la marginea ariei vor fi influen ate ntr"un mod diferit dec6t cele din centrul arieiF
ns de cele mai multe ori modificrile ce apar n diagramele de radia ie ale fiecrei antene sunt
suficient de mici pentru a putea fi negliLate.
Comportamentul general al ariilor de antene poate fi prezis cu o acurate e bun dac se
consider c principiul multiplicrii diagramei de radia ie este valabil.
n studiul antenelor se pune accentul pe factorul de arie, deoarece ntr"o arie cu o
directivitate mare antenele au, n general, o diagram de radia ie larg, astfel, pentru o directivitate
mare o contribu ie important revine factorului de arie.
&.+.& rii unidimensionale uniforme
n figura &.9 este prezentat o arie n linie de :hl elemente care, din motive de calcul, vom
presupune c sunt dipoli au lungimea egal cu GI& i se afl la o distan d fa de dipolii
nvecina i. )iecare anten este e.citat cu aceea i amplitudine constant C P 4
'
dar cu o schimbare
progresive a fazei de la element la element, astfel nc6t j
n
P njd. 1entru aceast arie se va aplica
ecua ia %&.&8( din care va rezulta ecua ia %&.+'(7
( )

+

:
' n
cos nd L- d Ln
'
'
e 4 , )
%&.+'(
unde o este unghiul dintre vectorul a
r
i a.a ariei, n cazul nostru ..
~ 26 ~
)igura &.9 rie unidimensional de :h1 dipoli n GI&
cos sin nd cos nd r a nda r
n r . n
%&.+1(
3ela ia %&.+1( ne arat dependen a factorului de arie de Z i [. ceast rela ie reprezint o
serie geometric cu suma dat de rela ia7

:
' n
1 :
n
/ 1
/ 1
/ %&.+&(
)olosind rela ia %&.+&( putem afla7

+
+ +
d ( cos - % L
d ( cos - (% 1 : % L
'
'
'
e 1
e 1
4 )
( )
( )
1
]
1

+
1
]
1

+
+

+
&
d
cos - sin
d ( cos - %
&
1 :
sin
e 4 )
'
'
d cos -
&
:
L
'
'
%&.++(
8iagrama de radia ie a ariei va fi7
( )
1
]
1

+
1
]
1

+
+

&
d
cos - sin
d ( cos - %
&
1 :
sin
4 )
'
'
'
%&.+4(
1entru studiul factorului de arie este convenabil introducerea unei noi variabile u dat de
rela ia7
cos d - u
'
%&.+Q(
i u
'
data de7
d u
'

%&.+0(
~ 27 ~
stfel, factorul de arie va avea e.presia7
( )
(
&
u u
sin%
(E u u %
&
1 :
sinC
4 u )
'
'
'
+
+
+

%&.+7(
ceast func ie se comport asemnator func iei %sin u(Iu, cu e.cep ia faptului c este
periodic. n figura &.1' factorul de arie dat de rela ia %&.+7( este func ie de u. Cel mai mare ma.im
se ob ine c6nd u P "u
'
i c6nd %u h u
'
(I& P mT, unde m este un numr ntreg. cest ma.im are o
valoare egal cu %: h 1(4
'
ce corespunde unei adunri n faz a c6mpului radiat de ctre to i cei :h1
dipoli.
)igura &.1' )actorul unei arii unidimensionale uniforme
#a.imele de valori mai mici se numesc lobi secundari, cel mai mare dintre ei apare la
distan a
1 :
+
u
+
t

de "u
'
. ce ti lobi secundari au o amplitudine egal cu &I+T, sau ',&1, din cea
a lobului principal c6nd : p 8. A.ist :"1 lobi secundari ntre & lobi principali adiacen i.
Ca func ie de u, diagrama ariei se repet la intervale de &T pe a.a u. 8in moment ce
cos d - u
'
, gama de valori a lui u corespunztoare spa iului fizic sau regiunii vizibile variaz n
intervalul C"-
'
d F -
'
dE. 3ezult c regiunea vizibil corespunde unei valori a lui u egal cu q&TdIG
'
de fiecare parte a lui u P '. n general, n practic, ne dorim ca un singur lob principal s apar n
regiunea vizibil, ceea ce necesit alegerea unui d suficient de mic astfel nc6t ntre limitele q&TdIG
'
s nu e.iste un alt lob principal.
5e nume te arie de antene cu radia ie transversal %broadside arra*(, aria a crei radia ie
ma.im este ndreptat perpendicular pe a.a ei %Z P '(F se nume te arie de antene cu radia ie
longitudinal %end"fire arra*( aria a crei radia ie ma.im este ndreptat longitudinal de"a lungul
a.ei ariei %Z P 9'r(. 1entru o valoare dat a frecven ei, distan a d i faza progresiv [
'
poate fi
controlat pentru a ob ine una din aceste tipuri de arie7
" pentru arie cu radia ie transversal7 [
'
P 'F
" pentru arie cu radia ie longitudinal7 [
'
P q&TdIG
'
.
~ 28 ~
&.+.+ rii bidimensionale uniforme
= arie bidimensional de dipoli n GI& este reprezentat in figura &.11. ceast arie este
alctuit dintr"un numr de %:h1(%#h1( dipoli pozi iona i astfel7 :h1 dipoli de"a lungul a.ei . i
#h1 dipoli de"a lungul a.ei z. 5e presupune c antenele au aceea i amplitudine a e.cita iei, dar o
modificare progresiv a fazei de"al lungul a.elor . i z. stfel faza elementului de arie de indici m
i n este dat de7 e
LnjdhLmid
.
)igura &.11 rie bidimensional de %:h1(%#h1( dipoli n GI&
ria descris poate fi considerat ca fiind alctuit din #h1 arii unidimensionale. stfel,
utiliz6nd principiul multiplicrii diagramei de radia ie, factorul ariei bidimensionale va fi produsul
factorului ariei pentru cele #h1 antene aliniate de"a lungul a.ei z cu factorul ariei pentru cele :h1
elemente aliniate de"a lungul a.ei .. Dom avea7
( )
( )
( )
( )
( )
1
]
1

+
1
]
1

+
+

1
]
1

+
1
]
1

+
+

cos -
&
d
sin
d cos d -
&
1 #
sin
cos sin -
&
d
sin
d cos sin d -
&
1 :
sin
4 , )
'
'
'
'
'
%&.+8(
unde am folosit relatiile7
cos sin a a
. r
cos a a
r z
8ac7
cos sin d - u
'
d u
'

~ 29 ~
cos d - v
'
d v
'

3ela ia %&.+8( va deveni7
( ) ( )

,
_

,
_

+
1
]
1

+
+
1
]
1

+
+

&
v v
sin
&
u u
sin
v v
&
1 #
sin u u
&
1 :
sin
4 )
' '
' '
'
%&.+9(
)actorul de arie are un prim ma.im pentru u P "u
'
i v P "v
'
, ceea ce determin i direc ia n
spa iu a razei principale de radia ie. 8ac j P i P ', aceast direc ie este perpendicular pe planul
ariei de antene, de"a lungul a.ei q*. leg6nd valori potrivite pentru j i i, aceast raz poate fi
ndreptat n orice direc ie. 8ac faza elementelor ariei este controlat prin introducerea unor
defazoare pe linia de alimentare a fiecrui element, controlul direc iei razei poate fi ob inut n mod
electronic, astfel c raza poate baleia orice sector unghiular dorit. riile de acest tip se numesc arii
de antene comandate n faz.
n cazul unei arii de antene cu radia ie transversal, l imea lobului in planele .* i .z se
ob ine fi.6nd valorile7
t
+
u
&
1 :
i
t
+
v
&
1 #
5e vor ob ine e.presiile7
( )
( )d 1 :
&
>]
'
.*
+

%&.4'(
( )
( )d 1 #
&
>]
'
*z
+

%&.41(
J imea lobului n oricare dintre cele dou plane este invers propor ional cu lungimea ariei
n acel plan. ntr"un mod similar l imea lobului la "+d> poate fi calculat folosind e.presiile7
( )
( ) d 1 :
0Q , &
>]
'
.* & I 1
+

%&.4&(
( )
( ) d 1 #
0Q , &
>]
'
*z & I 1
+

%&.4+(
8irectivitatea va fi7
( ) ( )
( )( )
&
'
&
'
&
*z & I 1 .* & I 1

8+ , 8
d 1 # 1 : 8+ , 8
>] >] &
4
8

+ +

%&.44(
unde P %:h1(%#h1(d
&
reprezint suprafa a ocupat de aria de antene. 5e observ c directivitatea
este direct propor ional cu suprafa a masurat n lungimi de und la ptrat, proprietate
caracteristic tuturor antenelor.
~ 30 ~
Aste interesant de urmrit schimbarea l imii lobului pe msur ce distan a fa de aria de
antene cre te. 8ac se presupune ca i P ' i se alege jd P "-
'
dcoso
'
, atunci direc ia razei face un
unghi o
'
cu a.a . n planul .*. 1entru valori ale lui [ apropiate de o
'
se poate folosi dezvoltarea n
serie ;a*lor a7
( )
' '
cos cos d -
pentru a ob ine7
( ) ( )( )
' ' ' ' '
sin d - cos cos d -
stfel n momentul n care se face egalitatea
( ) ( )
t
+
&
u u 1 :
'
pentru ob inerea l imii
lobului, va rezulta7
( )( ) t
+
' ' '
sin d -
&
1 :
i de aici7
( ) ( )
'
'
' '
'
sin d 1 :
&
sin d - 1 :
4
& &
+


%&.4Q(
rela ie ce reprezint rezultatul dorit.
ria bidimensional de antene produce un singur lob pe fiecare partea a planului ariei, dac
d g G
'
pentru radia ia transversal i d g G
'
I& pentru radia ia logitudinal. 8ac d este prea mare,
vor aprea mai mul i lobi de fiecare parte a planului ariei.
Capitolul 3. Antene pentru sta ii de a!
+.1 ntene omnidirec ionale
ntenele omnidirec ionale sunt fie monopoli %cu plan de mas( K figura +.1 , fie dipoli K
figura +.1 >. n primul caz, planul de mas se poate realiza sub forma unor conductori radiali.
~ 31 ~
)igura +.1 A.emplu de antene omnidirec ionale
+.1.1 ntene omnidirec ionale cu montare lateral
:u ntotdeauna este posibil montarea unei astfel de antene n v6rful unui st6lp deoarece
aceast pozi ie nu este mereu disponibilF acest inconvenient va duce la montarea antenelor
omnidirec ionale pe laterala unui st6lp %figura +.&(. n urma acestei montari, diagrama de radia ie n
plan orizontal va suferi o modificare semnificativ.
~ 32 ~
)igura +.& nten omnidirec ional cu montat lateral
8istan a fa de st6lp are o importan deosebit n ceea ce prive te caracteristica de
radia ie. 8ac distan a este GI4, atunci se aLunge la o caracteristica de radia ie cu offset %figura +.+
( iar dac distan a dintre st6lp i anten este de GI& va rezultata o diagram de radia ie
bidirec ional %figura +.+ >(.
)igura +.+ Caracteristic de radia ie cu offset %( si bidirec ional %>(
~ 33 ~
+.1.& ntene omniditec ionale cu c6 tig
8ipolii n GI& despre care s"a discutat p6n acum radiaz aceea i putere n toate direc iile.
5e poate observa c o mare parte din energie este radiat %21>] P 78r( n sus i n Los, astfel c o
mare parte din putere este pierdut n plan orizontal. 1rin aranLarea mai multor dipoli pe a.a
vertical cu o distan GI& ntre ele, l imea lobului la "+d> %21>]( poate fi redus7
)igura +.4 3educerea 21>] si cre terea c6 tigului
~ 34 ~
+.& ntene direc ionale
+.&.1 C6 tigul ob inut prin focalizare orizontal
Bn c6 tig mai mare poate fi ob inut prin mic orarea diagramei de radia ie n plan orizontal
n cazul n care antena nu este omnidirec ional. 1rin rsp6ndirea energiei e.stente ntr"un semicerc
%18'r( se poate ob ine un c6 tig de +d>F c6 tigul poate aLunge la 0d> dac aceea i energie este
radiat ntr"un unghi de 9'r.
)igura +.Q 8iagrame orizontale de radia ie teoretice
+.&.& rii de antene cu radia ie longitudinal %And"fire(
ntena Vagi i cea log"periodic sunt e.emple de astfel de antene.
ntenele Vagi sunt foarte comune datorit metodei simple i ieftine de construc ie. ;otu i,
antenele Vagi sunt doar c6teodat potrivite pentru aplica iile profesionale. C6 tigul i banda de
frecven a acestor antene sunt dependente ntre ele, ceea ce reprezint un dezavantaL din punct de
vedere electic. Construc ia fizic a antenei nu este adecvat unor condi ii climatice e.treme, ghea a
i zpada av6nd o influen puternic asupra diagramei de radia ie.
~ 35 ~
)igura +.0 ntena Vagi i diagrama de radia ie a acesteia n planul polarizrii
%( i perpendicular pe planul polarizrii %>(
ntenele log"periodice sunt mai folosite deoarece acestea sunt mai pu in sensibile la nghe ,
iar diagrama sa de radia ie este constant ntr"o band larg de frecvent i con ine mai pu ini lobi
secundari. ceste antene se folosesc n general c6nd este nevoie de o anumit diagram de radia ie.
)igura +.7 ntena log"periodic i diagrama de radia ie a acesteia n planul polarizrii
%( i perpendicular pe planul polarizrii %>(
+.&.+ rii de antene cu radia ie transversal %>roadside(
ntena panou i cea cu reflector unghiular sunt e.emple de astfel de antene.
ntenele panou sunt realizate din mai mul i dipoli monta i n fa a unui reflector astfel nc6t
c6 tigul s creasc at6t n plan orizontal c6t i n plan vertical. cest tip de anten este foarte
potrivit pentru combina ii de dipoli. Bna dintre antenele cu 0 dipoli poart numele de ?z/slfer"
)eld@ %panou cu 1& dipoli( ceea ce poate fi pu in derutant. ;eoretic placa reflectoare poate fi
nlocuit cu un al doilea set de dipoli %prin efect de imagine( ce radiaz n antifazF sunt numerota i
i dipolii virtuali, i de aici numele de panou cu 1& dipoli.
~ 36 ~
)igura +.8 ntena panou i diagrama de radia ie a acesteia
3eflectorul unei antene cu reflector unghiular este, dup cum ne sugereaz i numele,
nclinat nspre partea frontal. Bnghiul ales influenteaz l imea lobului principal la "+d> %21>](
n planul A %orizontal n acest caz( i are o valoare obi nuit de 9'n.
)igura +.9 ntena cu reflector unghiular i diagrama de radia ie a acesteia
+.&.4 5isteme de antene
plica iile speciale, pentru care nu este suficient o singur anten, sunt realizate de cele
mai multe ori prin combina ii de antene. Combina ia se realizeaz din mai multe antene simple i
un sistem de distribu ie %distribuitor de putere i cablu de cone.iune(. 8e multe ori o combina ie
este realizat n scopul ob inerii unui c6 tig mai mare sau a unei game largi de caracteristici de
radia ie n plan orizontal prin varia ia numrului de antene, nclina ia fa de planul orizontal,
distan a dintre dipoli, varia ia fazei sau a puterii.
5e poate realiza inclusiv o diagram cvasi"ominidirectional. :umrul de antene necesare
cre te cu diametrul turnului. 8e e.emplu este nevoie de 8 antene panou la frecven a de 9''#2z
pentru un st6lp cu un diametru de apro.imativ 1,Qm. 3adia ia omnidirectional nu este continu, ci
se ob ine prin combinarea caracteristicilor de rada ie ale mai multor antene.
~ 37 ~
)igura +.1' A.emple de sisteme de antene
Calculul unor asemenea diagrame de radia ie se realizeaza prin adunarea amplitudinii i
fazei pentru fiecare anten n parte. mplitudinea ficarei diagrame poate fi citit din ane., dar faza
este cunoscut doar de productor. )aza reprezint cel mai important factor pentru calcule, deoarece
o analiz estimativ folosind doar amplitudinea poate duce la rezultate total gre ite.
~ 38 ~
~ 39 ~
Capitolul ". Te#nici folosite $n %&'
4.1 8iversitatea
8iversitatea este folosit pentru a mri nivelul semnalului de la unitatea mobil la sta ia de
baz %uplin-(. 1roblema aceastei ci este aceea c telefonul mobil func ioneaz la putere mic i cu
o anten scurt. 8iversitatea se aplic la receptorul sta iei de baz.
Bn semnal transmis aLunge la surs foarte rar pe drumul cel mai scurt. 5emnalul recep ionat
este de cele mai multe ori o combina ie ntre unde electromagnetice directe i reflectate. Bndele
reflectate au faze i caracteristici de polarizare diferite.
)igura 4.1 1ropagarea undelor pe ci multiple datorit refle.iilor
Ca rezultat poate aprea o amplificare sau, n cazuri e.treme, o anulare a semnalului n
anumite zone. Aste cunoscut faptul c, puterea semnalului recep ionat poate varia ntre &' i +' d>
pe o distan de numai c6 iva metri.
=pera iunile pe strzi nguste sunt deseori posibile numai prin folosirea refle.iilor. ceste
refle.ii din cldiri, st6lpi sau vegeta ie sunt foarte comune deoarece comunica iile mobile folosesc
cu precdere polarizarea vertical.
~ 40 ~
4.1.1 8iversitatea spa ial
cest sistem este alctuit din dou antene de recep ie amplasate la o distan una fa de
cealalt. = anten are o anumit putere a semnalului, cu ma.imul i minimul specifice ariei
respective, iar cealalt are o putere complet diferit fa de prima, cu toate c sunt plasate la c6 iva
metrii una fa de cealalt. 4deal este ca minimul unei antene s fie complet compensat de ma.imul
celeilalte. mbunata irea n ceea ce prive te nivelul semnalului prin aceast metod se nume te
c6 tig n diversitate.
)igura 4.& #etoda c6 tigului n diversitate
mbele antene func ioneaz separat pe ci de recep ie diferite, din care semnalul cel mai
mare pe canal i anten este ales de sta ia de baz. Aste de preferat s e.iste o separare n planul
orizontal %diversitate pe orizontal(. 3ezultatele diversita ii pe verticale sunt considerate mai slabe.
4.1.1.1 5ta ii de baz omnidirec ionale
)igura 4.+ 5ta ie de baz omnidirec ional
~ 41 ~
ceste sta ii sunt alcatuie din trei antene7
" o anten de emisie %;.(F
" dou antene de recep ie %3.(.
ntena de emisie este montat mai sus i ntre cele dou antene de recep ie pentru a ob ine
o caracteristic omnidirec ional mai clar. 4nfluen ele ntre cele trei antene sunt reduse %izola ie
mai bun(. Cele dou antene de recep ie sunt pozi ionate la o distan de 1&"&'G una fa de
cealalt pentru a se ob ine un c6 tig n diversitate de 4"0d>.
4.1.1.& 5ta ii de baz cu acoperire sectorial
5ta iile de baz omnidirec ionale sunt n principal instalate n regiuni cu un numr sczut de
utilizatori. 8in motive de capacitate, celula de comunica ie este mpr it n trei sectoare de 1&'n n
zonele urbane. ntenele direc ionale, de e.emplu cele panou, sunt concepute s acopere aceste
sectoare. ;oate cele trei antene dintr"un sector pot fi montate la aceea i nal ime deorece antenele
direc ionale au o izola ie mai bun dec6t cele omnidirec ionale.
)igura 4.4 5ta ie de baz cu acoperire sectorial
4.1.& 8iversitatea polarizrii
)enomenele de refle.ie ce au loc n zonele urbane nu au toate aceea i polarizare, e.ist6nd i
componente orizontale. n plus, un telefon mobil nu este niciodat inut e.act n sus ceea ce
nseamn c sunt posibile i polarizri ntre planele vertical i orizontal. 8in acest motiv este logic
s fie folosite i aceste semnale. 8iversitatea spa ial folose te dou antene polarizate vertical ca
receptori i compar nivelul semnalului. 1olarizarea variat folose te dou antene polarizate
ortogonal i compar semnalele rezultate.
~ 42 ~
4.1.&.1 1olarizarea pe orizontal i pe vertical
8ipolii celor dou sisteme de antene sunt polariza i pe orizontal, respectiv pe vertical. :u
este necesar o separare special, ceea ce nseamn c dipolii polariza i diferit pot fi monta i
mpreun. 5e poate ob ine o izola ie suficient i dac dipolii se suprapun ntr"o singur unitate
pentru ca antena polarizat dual sa nu aib dimensiuni mult mai mari dec6t cele ale unei antene
polarizat normal.
Ca rezultat apar urmatoarele avantaLe7
" sunt necesare doar dou antene pe sector7 una orizontalIvertical pentru o polarizare
variat i una vertical pentru emisie %figura 4.Q(.
)igura 4.Q 5istem de acoperire sectorial cu dou antene
)igura 4.0 5istem de acoperire sectorial cu o singur anten
" spa iul pe orizontal dintre cele dou antene este minim, antenele put6nd fi montate
i una deasupra celeilalte pe acela i st6lp. cest lucru face ca ntregul sector s fie foarte compact.
" dac, n plus, calea vertical a antenei polarizat dual este alimentat printr"un
duple.or pentru emisie i recep ie, atunci nu va mai fi nevoie dec6t de o anten pentru sector
%figura 4.0(. n consecin a, toate cele trei sectoare pot fi alimentate de la acela i st6lp.
~ 43 ~
C6 tigul n diversitate din zonele urbane este acela i cu cel ob inut prin diversitatea spa iala
%4"0d>(.
4.1.&.& 1olarizarea h4QrI"4Qr
)igura 4.0 nten cu polarizare h4QnI"4Qn %8B1 P duple.or,
#C P multicuplor(
5e pot folosi i dipoli a eza i la h4QnI"4Qn n locul celor orizontali i verticali %'nI9'n(. n
acest caz se ob in dou sisteme identice care se pot descurca at6t cu componentele polarizate pe
orizontal c6t i cu cele polarizate pe vertical. ceast combina ie are avantaLe n zonele plane
deoarece componentele orizontale sunt mai pu ine datorit refle.iilor mai pu ine. Bn alt avantaL
este acela c ambele sisteme de antene pot fi folosite la emisie. A.perimentele au artat c
polarizarea orizontal are rezultate mult mai slabe dec6t cea vertical la emisie.
8ou canale emi toare ce folosesc antene orizontaleIverticale sunt combinate printr"un
cuplor de +d> pe calea vertical. Ca urmare Lumtate din puterea ambelor canale se pierde.
4.& ntene de interior
8e obicei este dificil s alimentm interiorul unor cldiri cu o acoperire radio de nalt
frecven . <eamurile i pere ii de beton armat blocheaz undele electromagnetice. 1rin urmare,
~ 44 ~
aeroporturile, sta iile de metrou, cldirile de birouri sau magazinele sunt foarte des alimentate de
re eaua proprie de putere sczut printr"un repetator ce este conectat la sta ia de baz cea mai
apropiat. ntene speciale de interior sunt montate n diferite ncperi sau pe coridoare ntr"un
design cat mai discret pentru a se ncadra perfect n ambient. 8e e.emplu e.ist antene
omnidirec ionale de band larg ce se pot monta pe tavan. 8ac se folose te n asociere cu splitere
de band larg se poate realiza chiar o re ea intern care poate acoperi mai multe servicii de
comunica ie. ntenele direc ionale sunt e.trem de sub iri i pot fi montate pe pere i %antene
patch(.
)igura 4.0 ntena patch de interior
~ 45 ~
Capitolul (. 'odelarea i simularea unei antene panou cu a)utorul programului
N*C
Q.1 1rezentarea teoriei programului :AC
1rogramul :AC %:umerical Alectromagnetics Code( folose te dou ecuaaii integrale pentru
spa iul liber7 ecuaaia integral a c6mpului electric %A)4A " Alectric )ield 4ntegral Atuation( i
ecuaaia integral a c6mpului magnetic %#)4A " #agnetic )ield 4ntegral Atuation(, pentru a modela
rspunsul electromagnetic al unor structuri generale. )iecare ecuaaie are avantaLe n cazul unor
tipuri de structuri particulare. A)4A este potrivit pentru volume conductoare mici i foarte mici
descompuse n fire subairi, n timp ce #)4A, care nu se poate aplica n cazul firelor subairi, este util
pentru structuri voluminoase, n special acelea care au suprafeae netede mari. A)4A poate fi de
asemenea folosit pentru a modela suprafeae i este preferat n cazul structurilor subairi, unde
e.ist o distana mic de separare ntre feaele frontierei volumului. 8e i A)4A este specializat
pentru modelarea firelor subairi, programul poate modela i volume, discretiz6nd frontiera ntr"o
gril de fire, cu un succes rezonabil pentru c6mpul ndeprtat, dar cu o precizie variabil pentru
c6mp apropiat. 1entru structurile care le conain pe am6ndou, fire i suprafeae, A)4A i #)4A sunt
cuplate. ceast combinaaie de A)4A i #)4A a fost propus i folosit de lbertsen, 2ansen i
,ensen la Bniversitatea ;ehnica din 8anemarca, de i detaliile soluaiei lor numerice difer de cele
din :AC. 8educerea riguroas a A)4A i #)4A folosite n :AC aparaine lui 1ogio i #iller.
Q.1.1 Acua ia integral a c6mpului electric %A)4A(
)orma A)4A folosit n :AC rezult dintr"o reprezentare integral pentru c6mpul electric a
distribuaiei unui curent volumic ,

7
( ) ( ) ( )

D
\ \ \
dD r , r < r ,
- 4
Ln
r A

%Q.1(
unde7
( ) ( ) ( )
\ & \
r , r g 4 - r , r <

+
( )
\
r r L-
\
r , r
e
r , r g
\' '
-
'
'
'
U n


i dependenaa de timp este dat de e
LYt
.
4
este diada identitate
( ) z zN *N *N .N .N

+ +
. C6nd distribuaia
curentului este concentrat la suprafaaa unui corp perfect conductor, ecuaaia %Q.1( devine7
( ) ( ) ( )
\ \
5
\
5
d r , r < r ,
- 4
Ln
r A

%Q.&(
~ 46 ~
unde
5
,

reprezint densitatea superficial de curent. 1unctul de observa ie r

este restric ionat


astfel nc6t s fie n afara suprafe ei 5, pentru ca
\
r r

. 8ac r

se apropie, la limit, de suprafa a


5, ecua ia %Q.&( devine7
( ) ( ) ( )

5
\ \ \
5
d r , r < r , . p . v
- 4
Ln
r A

%Q.+(
unde utilizarea valorii integralei principale

. p . v
este indicat, deoarece ( )
\
r , r g

este
nemrginit.
= ecuaaie integral pentru curentul indus n 5 de un c6mp incident
4
A

poate fi obainut din


ecuaaia %Q.+( i condiaia pe frontier pentru r

5,
( ) ( ) ( ) [ ] ' r A r A r nN
4 5
+

%Q.4(
unde
( ) r nN

" vectorul unitate normal la suprafaa n r

F
5
A

" c6mpul datorat curentului indus


5
,

.
5ubstituind ecuaaia %Q.+( pentru
5
A

duce la ecuaaia integral7


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )


5
\ \ & \
5
4
d r , r g 4 - r , . p . v r nN
- 4
Ln
r A r nN

%Q.Q(
4ntegrala vectorial din ecuaaia %Q.Q( poate fi redus la o ecuaaie scalar c6nd suprafaaa
conductoare 5 este de forma unui fir subaire cilindric, fc6nd astfel rezolvarea mai u oar.
4potezele aplicate pentru un fir subaire, cunoscut ca apro.imarea firului subaire, sunt dup
cum urmeaz7
a( Curenaii transversali pot fi negliLaai faa de curenaii a.iali din fir
b( Dariaaia circumferenaial a curentului a.ial poate fi negliLat
c( Curentul poate fi reprezentat printr"un filament pe a.a firului
d( Condiaia pe frontier privind c6mpul electric trebuie s fie aplicat numai n
direcaia a.ial.
ceste apro.imri n mod larg folosite sunt valabile at6ta timp c6t raza firului este mult mai
mic dec6t lungimea de und i mult mai mic dec6t lungimea firului. = alternativ de miLloc
pentru A)4A, bazat pe o apro.imare e.tins a firului subaire la care condiaia c( este mai leLer, este
de asemenea definit n :AC pentru fire care au o raza prea mare pentru apro.imarea firului subaire.
8in ipotezele a(, b( bi c(, curentul superficial ( ) r ,
5

pe un fir de raz a poate fi nlocuit de


un curent filar 4 astfel nc6t7
( ) ( ) r , a & sN s 4
5


unde s " parametrul distana de"a lungul a.ei firului n r

sN " vectorul unitate tangent la a.a firului n r

.
Acua ia Q.Q va deveni7
~ 47 ~
( ) ( ) ( ) ( ) ( )


,
_


J
\ \
\
\ & \ 4
ds r , r g
s
sN - s 4 r nN
- 4
Ln
r A r nN

%Q.0(
unde integrarea se face pe lungimea firului.
plicarea condiaiei pe frontier n direcaia a.ial reduce ecuaaia %Q.0( la ecuaaia scalar7
( ) ( ) ( )

,
_


J
\ \
\
&
\ & \ 4
ds r , r g
s s
sN sN - s 4
- 4
Ln
r A sN

%Q.7(
8eoarece
\
r

se refer la un punct n
\
s pe a.a firului, iar r

este un punct n s pe suprafaaa


firului,
a r r
\


i integrandul este mrginit.
Q.1.& Acua ia integral a c6mpului magnetic %#)4A(
#)4A este dedus din reprezentarea integral a c6mpului magnetic generat de distribuaia
superficial de curent
5
,

,
( ) ( ) ( )

5
\ \ \ \
5
5
d r , r g r ,
4
1
r 2

%Q.8(
unde derivarea se face n raport cu variabila de integrare
\
r

.
8ac
5
,

este curent indus de un c6mp incident e.tern


4
2

, atunci c6mpul magnetic total


din interiorul suprafeaei unui conductor perfect trebuie s fie zero. 1rin urmare, pentru un r

n
interiorul suprafeaei 5,
( ) ( ) ' r 2 r 2
5 4
+

%Q.9(
unde
4
2

" c6mpul incident n absenaa structurii radiante


5
2

" c6mpul reradiat dat de ecuaaia %Q.8(.


Acuaaia integral pentru
5
,

poate fi obainut fc6nd r

s se apropie de punctul superficial


'
r

,
dinspre interiorul suprafeaei, de"alungul normalei
( )
'
r nN

. Componenta superficial a ecuaaiei %Q.9(,
nlocuind
5
2

din %Q.8(, este atunci7


( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5
\ \ \ \
5
r r
' '
4
'
d r , r g r , lim
4
1
r nN r 2 r nN
'


unde
( )
'
r nN

" vectorul normal direcaionat spre e.terior n
'
r

.
Jimita poate fi evaluat folosind un rezultat din teoria potenaialului care conduce la ecuaaia
integral7
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]

+
5
\ \
'
\ \
5 ' ' 5 '
4
'
d r , r g r , r nN . p . v
4
1
r ,
&
1
r 2 r nN

%Q.1'(
1entru soluaia din :AC, aceast ecuaaie integral vectorial este rezolvat prin
descompunerea n dou ecuaaii scalare de"a lungul vectorilor ortogonali superficiali
1
t
N
i
&
t
N
unde7
~ 48 ~
( ) ( ) ( )
' ' & ' 1
r nN r t
N
r t
N


)olosind identitatea
( ) ( ) / v u / v u


i observ6nd c
& 1
t
N
nN t
N
i
1 &
t
N
nN t
N
,
ecuaaia scalar poate fi scris astfel7
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]


5
\ \
'
\ \
5 ' & ' 5 ' 1 '
4
' &
d r , r g r , r t
N
. p . v
4
1
r , r t
N
&
1
r 2 r t
N

%Q.11(
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]

+
5
\ \
'
\ \
5 ' 1 ' 5 ' & '
4
' 1
d r , r g r , r t
N
. p . v
4
1
r , r t
N
&
1
r 2 r t
N

%Q.1&(
ceste dou componente sunt suficiente ntruc6t nu e.ist componente normale n ecuaaia
%Q.1'(.
Q.1.+ Acua ia hibrid A)4A K #)4A
1rogramul :AC folose te A)4A pentru fire sub iri i #)4A pentru suprafe e. 1entru o
suprafa format i din fire i din suprafe e, r

din ecua ia %Q.7( este restric ionat la firele, cu


integrala pentru ( ) r A
5

, ce se ntind pe toat structura. 4ntegrala din ecua ia %Q.7( este folosit


pentru fire, n timp ce o form generalizat a ecua iei %Q.Q( trebuie folosit pentru suprafe e. 8e
asemenea,
'
r

este limitat la suprafe e n ecua iile %Q.11( i %Q.1&(, cu integralele pentru ( ) r 2


5

ce
se ntind pe toat structura. 4ntegralele cuplate ce rezult sunt, pentru r

la suprafe ele cu fire7


( ) ( ) ( )

,
_


J
\ \
\
&
\ & \ 4
ds r , r g
s s
sN sN - s 4
- 4
Ln
r A sN

( ) ( )
1
]
1

l
5
\ \ \ & \
5
d r , r g
s
sN - r ,
- 4
Ln

%Q.1+(
i pentru r

la suprafe ele fr fire7


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

r , r t
N
&
1
ds r , r g sN s 4 r t
N
4
1
r 2 r t
N
5 1
J
\ \ \ \ \
&
4
&

( ) ( ) ( ) [ ]

l
5
\ \ \ \
5 &
d r , r g r , r t
N
. p . v
4
1

%Q.14(
i
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +

r , r t
N
&
1
ds r , r g sN s 4 r t
N
4
1
r 2 r t
N
5 &
J
\ \ \ \ \
1
4
1

( ) ( ) ( ) [ ]

+
l
5
\ \ \ \
5 1
d r , r g r , r t
N
. p . v
4
1

%Q.1Q(
5imbolul
J
reprezint integrala pe fire, iar

l
5
reprezint integrala pe suprafe e fr fire.
~ 49 ~
Q.1.4 5olu ii numerice
Acuaaiile integrale %Q.1+(, %Q.14( i %Q.1Q( sunt rezolvate numeric n :AC aplic6nd o form a
metodei momentelor.
#etoda momentelor se aplic unei ecuaaii generale cu operator linear,
e Jf %Q.10(
unde f " un rspuns necunoscutF
e " o e.citaaie cunoscutF
J " un operator liniar %un operator integral n cazul de faa(.
)uncaia necunoscut poate fi dezvoltat ntr"o sum de funcaii de baz,f
L
, astfel7


:
1 L
L L
f f
%Q.17(
Afectu6nd produsul scalar ntre ecuaaia %Q.10( bi un set de funcaii pondere k/
i
k, se obaine un
sistem de ecuaaii pentru coeficienaii j
L
7
: ,..., 1 i F e , / Jf , /
i i
> >< <
%Q.18(
8atorit liniaritaii operatorului J ecuaaia %Q.17( n care se nlocuiebte f conduce la7
: ,..., 1 i F e , / Jf , /
:
1 L
i L i L
> >< <

ceast ecuaaie poate fi scris n form matriceal ca7


[ ][ ] [ ] A <
%Q.19(
unde7
> <
L i iL
Jf , / <
L L

> < e , / A
i i
5oluaia este atunci7
[ ] [ ] [ ] A <
1

1entru soluaia ecuaaiei %Q.1+(, %Q.14( i %Q.1Q(, produsul scalar este definit astfel7
~ 50 ~
( ) ( )

> <
5
d r g r f g , f

unde integrarea se face pe suprafaaa structurii. 5unt posibile mai multe alegeri pentru funcaiile
pondere u/
i
v i funcaiile de baz uf
L
v. C6nd /
i
P f
L
, procedura este cunoscut ca metoda <aler-in.
n :AC funcaiile de baz i funcaiile pondere sunt diferite, pentru /
i
fiind ales un set de funcaii
delta7
( ) ( )
i i
r r r /


unde { }
i
r

este un set de puncte pe suprafaaa conductoare. 1rocedura este echivalent cu


e antionarea ecuaaiilor integrale, fiind cunoscut ca metoda co"locaaiei punctelor. )irele sunt
divizate n segmente mici rectilinii, cu un punct e antion n centrul fiecrui segment,
n timp ce suprafeaele sunt apro.imate de un set de faaete cu un punct e antion n centrul fiecrei
faaete %suprafeae elementare(.
legerea funcaiilor de baz este foarte important pentru o soluaie eficient i precis. n
:AC suportul lui f
i
este restricaionat la o subsecaiune a suprafeaei l6ng
i
r

. ceast alegere
simplific evaluarea integralei produsului scalar i asigur c matricea C<E va fi bine condiaionat.
1entru : finit, suma lui f
L
nu poate egala n mod e.act o distribuaie general de curent, deci funcaiile
f
i
ar trebui alese c6t mai aproape posibil de distribuaia real de curent. 1rin natura funcaiilor <reen
din ecuaaiile integrale, alegerea funcaiilor elementare este mult mai critic pentru fire dec6t pentru
suprafeae.
Q.& 1roiectarea unei antene panou
Q.&.1 8ate de proiectare. 5tabilirea configura iei antenei
8atele de proiectare sunt7
" <ama de frecven e7 9'& K 9&8 #2zF
" 8imensiunile antenei panou7
" 8 P 7+7 mmF
" d P &07 mmF
" h P 178 mmF
" 1olarizare verticalF
" C6 tig7 f 1& d>iF
" D5]37 g &F
" 21>] n plan vertical %A(7 g +'rF
" 21>] n plan orizontal %2(7 l 0'rF
" 3aport fa "spate7 f 1+d>.
>anda de lucru pentru antena panou aleas este cuprins ntre 9'& i 9&8 #hz. )recven a
central este de 91Q #2z i corespunde unei lungimi de und G P ',+&79 m.
ntena este alctuit din 0 dipoli de lungime GI& P ',10+9 m, amplasa i ca n figura Q.1,
afla i la o distan GI8 P ','4'9 m n fa a unui reflector. 8istan a pe orizontal ntre doi dipoli este
GI& P ',10+9 m, iar cea pe vertical este GI4 P ','819 m.
~ 51 ~
ntena panou va fi alimentat printr"un cablu coa.ial, cu impedan de Q' d, conectat n
punctul >. Jinia care leaga antenele + i 4, respectiv Q i 0 de punctul de e.cita ie are o lungime
total G P ',+&79 m %+GI4 h GI4(, iar cea care leag antenele 1 i & de punctul de e.cita ie este GI4 P
','819 m.
1entru a putea modela antena cu aLutorul simulatorului :AC i pentru a putea determina
impedan a caracteristic a dipolilor i liniilor de transmisiuni, schema de interconectare a dipolilor
din figura Q.1 va fi echivalat folosindu"se simetria structurii i faptul c anumite puncte din
structur sunt echipoten iale.
~ 52 ~
)igura Q.1 Configura ia antenei
~ 53 ~
n capitolul & am aflat c un dipol poate fi echivalat ca n figura Q.&7
)igura Q.& Achivalarea unui dipol
=rice linie de transmisiuni av6nd lungimea egal cu %&n h 1(GI4 se nume te inversor de
impedan %n fiind un numr ntreg(. 4mpedan a de intrare ntr"o linie de transmisiuni este7
l tg U U
l tg LU U
U U
5 C
C 5
C in
+
+

%Q.1(
unde "


&
P constanta de defazare a undeiF
" l P lungimea liniei de transmisiuni.
8ac l P %&n h 1(GI4 atunci tg%il( P %&n h 1(TI&, iar formula impedan ei de intrare %Q.1( va
deveni7
5
&
C
in
U
U
U
%Q.&(
Circuitul de alimentare al dipolilor poate fi echivalat ca n figura Q.+7
)igura Q.+ Achivalarea circuitului de alimentare a dipolilor
n cazul nostru U
5
P 3
a
i U
C
P U
C1
F astfel, impedan a de intrare n linie va deveni7
~ 54 ~
a
&
1 C
' in
3
U
U
%Q.+(
a
&
1 c ' in
' in ' in 1
3 &
U
&
U
U kk U U
%Q.4(
Jungimea liniei de transmisiuni pe vertical, de impedan caracteristic U
C&
, ntre punctul
de alimentare i liniile de transmisiuni de impedan caracteristic U
C1
corespunztoare dipolilor +
i 4, respectiv Q i 0 este +GI4, deci i aceasta se va comporta ca un inversor de impedan 7
1
&
& C
& in 1 in
U
U
U U
%Q.Q(
4mpedan a total a circuitului de alimentare al dipolilor va fi7
&
a
4
1 C &
& C
4
& C
& in 1 1 in >
3 4
U
U &
U
U kk U kk U U
+

%Q.0(
1entru un transfer ma.im de putere, impedan a total a circuitului de alimentare a dipolilor
va avea, deasemenea, valoarea de Q' d. 1entru a afla impedan ele caracteristice ale liniilor de
transmisiuni folosite este nevoie de valoarea rezisten ei de radia ie a dipolilor. n capitolul & am
aflat c rezisten a de radia ie a dipolului de lungime GI& n spa iul liber este 3
a
P 7+,1+ d. Daloarea
rezisten ei de radia ie a unui dipol de lungime GI& n prezen a unui reflector este ns diferit de
aceast valoare i se va determina cu aLutorul programului :AC.
5e va proiecta o anten dipol de lungime GI& aflat la o distan GI8 de planul reflector
utiliz6nd programul urmtor7
CM Antena dipol simpla cu plan de masa infinit
CE
GW 1 9 -0.0768 0 0.04 0.0768 0 0.04 .0001
GS 0 0 1
GE 1 -1 0
G 1
E! 0 1 " 0 1 0
#$ 0 %6 0 0 90% 1 1
$& 0 '60 1 1000 0 0 1.00000 1.00000
$& 0 1 '60 1000 90 0 1.00000 1.00000
E
~ 55 ~
)igura Q.4 4mpedan a real i imaginar n func ie de frecven
5e observ c, la rezonan %W
a
P '( rezisten a de radia ie va lua valoarea 3
a
P &9d.
4ntroduc6nd aceast valoare n ecua ia %Q.0( se va ob ine7

+
Q'
++04
U
U &
U
U
4
1 C &
& C
4
& C
>
%Q.7(
Dom da impedan ei caracteristice U
C&
valoarea de Q' d %valoarea impedan ei caracteristice a
unui cablu coa.ial(, i astfel va rezulta U
C1
l 14+ d.
1entru realizarea practic a antenei, linia de transmisiuni de impedan caracteristic U
C&
P
Q' d poate fi constituit dintr"un cablu coa.ial, iar linia de transmisiuni de impedan caracteristic
U
C1
P 14+ d poate fi constituit dintr"o linie microstrip.
Q.&.& 1roiectarea unei antene panou cu reflector infinit
5e va porni prin proiectarea re elei de dipoli de lungime GI& situat la o distan GI8 n fa
unui reflector de dimensiuni teoretic infinite. 1rogramul :AC este urmtorul7
CM $etea de dipoli cu plan de masa infinit
CE
GW 1 9 -0.0768 -0.08% 0.04 0.0768 -0.08% 0.04 .0001
GW % 9 -0.0768 0.08% 0.04 0.0768 0.08% 0.04 .0001
GW ' 9 0.169% -0.08% 0.04 0.'%%8 -0.08% 0.04 .0001
GW 4 9 0.169% 0.08% 0.04 0.'%%8 0.08% 0.04 .0001
GW " 9 -0.'%%8 -0.08% 0.04 -0.169% -0.08% 0.04 .0001
GW 6 9 -0.'%%8 0.08% 0.04 -0.169% 0.08% 0.04 .0001
GS 0 0 1
GE 1 -1 0
G 1
E! 0 1 " 0 1 0
E! 0 % " 0 1 0
~ 56 ~
E! 0 ' " 0 1 0
E! 0 4 " 0 1 0
E! 0 " " 0 1 0
E! 0 6 " 0 1 0
#$ 0 %6 0 0 90% 1 1
$& 0 '60 1 1000 0 90 1.00000 1.00000
E
)igura Q.Q 3eprezentarea grafic a modelului :AC simplificat al antenei cu reflector infinit
)igura Q.0 4mpedan a real i imaginar n func ie de frecven a unuia din cei 0 dipoli
5e observ o cre tere a rezisten ei de radia ie la rezonan de la &9 d n cazul unui singur
dipol, la apro.imativ 41 d odat cu montarea dipolului n antena panou. 4ntroduc6nd aceast
valoare a rezisten ei de radia ie n formula %Q.0( i pstr6nd valoarea U
C&
P Q' d vom ob ine pentru
U
C1
o valoare de apro.imativ 17' d, valoare care se poate ob ine, deasemenea, cu aLutorul unei linii
microstrip.
~ 57 ~
8iagramele de radia ie bidimensionale n plan orizontal, respectiv vertical pentru antena
panou cu reflector infinit vor fi7
)igura Q.7 8iagrama de radia ie n plan 2 la frecven a de 91Q #2z
~ 58 ~
)igura Q.8 8iagrama de radia ie n plan A la frecven a de 91Q #2z
)igura Q.9 naliza diagramelor de radia ie n plan 2 %(, respectiv plan A %>(
3aportul de und sta ionar %D5]3( este reprezentat n figura Q.1'7
~ 59 ~
)igura Q.1' 3aportul de und sta ionar pentru antena panou cu reflector infinit
~ 60 ~
Conclu!ii
5istemul radiant proiectat este destinat echipamentelor de celul <5#, oper6nd n gama de
frecven e 9'& " 9&8 #2z. ceasta const ntr"o re ea de 0 dipoli polariza i vertical de lungime GI&,
plasat n fa a unui reflector finit la o distan GI8 de acesta. 8ipolii sunt alimenta i printr"un
ansamblu de linii de transmisiuni format din cabluri coa.iale, de impedan e caracteristice U
C&
P Q'
d i lungime +GI4 pentru dipolii +,4,Q i 0 respectiv ' pentru dipolii 1 i &, i linii microstrip, de
impedan e caracteristice U
C1
P 19& d i lungime GI4 pentru to i cei ase dipoli. 1arametrii liniei
microstrip sunt7
" ] P ',Q mmF
" t P ',''Q mmF
" h P Q mmF
" O
r
P &.Q.
)igura Q.1Q 3eprezentarea grafic a unei linii microstrip
1roiectarea s"a realizat cu aLutorul programului :AC. 5"a pornit prin modelarea i simularea
unei arii de dipoli situa i n fa a unui reflector de dimensiuni teoretic infinite. Ja frecven a central
de 91Q #2z, c6 tigul ob inut n acest caz este de 14,974 d>i, care se ncadreaz n datele de
proiectare, iar l imea unghiului la "+d> %21>]( este de Q&r n plan orizontal %2(, respectiv de &4r
n plan vertical %A(. 21>] n planul A se ncadreaz n datele de proiectare, pe c6nd 21>] n
planul 2 este prea mic. 8espre un raport fa "spate nu se poate discuta, deoarece datorit
dimensiunilor teoretic infinite ale reflectorului nu va e.ista radia ie n spatele acestuia. 3aportul de
und sta ionar %D5]3( are valori apropiate de & la frecven e mici, iar pe msur ce frecven a
cre te, acest raport scade p6n la valori apropiate de 1.
~ 61 ~
Biliografie
1. 3.A. Collin " ?ntennas and 3adio/ave 1ropagation@, #c<ra/"2ill 4nc., :e/ Vor-, 198Q.
&. <.,. >ur-e, .,. 1oggio " ?:umerical Alectromagnetics Code " #ethod of #oments K 1art
44@, Ja/rence Jivermore Jaborator*, California, 1981.
+. Ad. :icolau " ?ntene i 1ropagare@, Aditura 8idactic i 1edagogic, >ucure ti, 198&.
4. C.. >alanis " ?ntenna ;heor* " nal*sis and 8esign " 5econd Adition@, ,ohn ]ile* and
5ons 4nc., 1997
Q. 5.3. 5aunders, .. Uavala " ?ntennas and 1ropagation for ]ireless Communication
5*stems " 5econd Adition@, ,ohn ]ile* and 5ons, Jtd., &''7.
0. ///.-athrein.com " >asic ntenna.
7. ///./i-ipedia.org " Alectromagnetics.
~ 62 ~