Sunteți pe pagina 1din 20

Actul administrativ

-Drept Administrativ European-


Studeni:
Criv Valentina
Resmeri Diana-Eliza
Master Drept European
Grupa 1DE1
Iai, 20!
1
" #o iune
Administra ia public, ca gen al vie ii publice, realizeaz dou categorii de acte juridice:
acte specifice administra iei , prin care se obiectiveaz esen a acesteia din punct de vedere al
obiectivului, mijloacelor i regimului actele administrative i contractele administrative! i acte
prin care administra ia se comport ca orice subiect de drept, n rela ie cu alte subiecte de
drept contractele civile!, acte emise "n regim de drept comun
1
#
Actul administrativ reprezint cea mai important dintre $ormele prin care administra ia
public " i realizeaz sarcinile# %erminologia utilizat "n doctin nu este uni$orm, $iind $olosite
no iunile de &act administrativ', &act de drept administrativ', &act de autoritate', &act
administrativ de autoritate', toate pentru a desemna aceea i categorie de acte juridice ale
administra iei publice# (egisla ia "n vigoare, pornind de la dispozi iile constitu ionale, $olose te
no iunea de act administrativ, $apt care recomand utilizarea general a acestei sintagme, pentru
a asigura o e)primare juridic corect i univoc
*
#
+n doctrin s,au $ormulat nenumrate de$ini ii ale actului administrativ# -na din ele
de$ine te acest act ca $iind acea $orm juridic principal a activiit ii organelor administra iei
publice, care const "ntr,o mani$estare unilateral i e)pres de voin de a da na tere, a
modi$ica sau a stinge drepturi i obliga ii, "n realizarea puterii publice, sub controlul principal de
legalitate al instan elor judectore ti
.
#
+n Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, actul administrativ este actul
unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate public "n vederea e)ecutrii
ori a organizrii e)ecutrii legii, d/nd na tere, modi$ic/nd sau sting/nd raporturi juridice0 sunt
asimilate actelor administrative, "n sensul respectivei legi, i contractele "nc1eiate de autorita ile
publice care au ca obiect: punerea "n valoare a bunurilor proprietate public, e)ecutarea lucrrilor
de interes public, prestarea serviciilor publice, ac1izi iile publice#
1
2ergina 2edina , Drept administrativ, Ed# -niversul 3uridic, 4ucure ti, *51*, p# 61
2
Ale)andru,Sorin 7iobanu, Drept administrativ, Partea a a, Ed# -niversul 3uridic, 4ucure ti, *556, p# *8
3
Antonie 9orgovan, !ratat de drept administrativ, "ol. , Ed# All 4ec:, 4ucure ti, *55;, p# ;6
2
2" $rsturile actului administrativ
%rsturile actelor administratice reprezint acel ansamblu de "nsu iri care determin
includerea respectivelor acte "n categoria actelor juridice i "n mod concomitent le di$eren iaz
de alte specii de acte juridice apar in/nd diverselor ramuri de drept
<
#
Anumite elemente comune, cu unele di$eren e nesemni$icative de $ormulare, elemente
esen iale "ns pentru delimitarea actelor administrative de celelalte acte juridice ale autorit ilor
administra iei publice, precum i de opera iunile administrative ale acestora, se regsesc la to i
autorii, i anume: sunt acte #uridice, sunt manifestri unilaterale de voin , sunt emise n
reali$area puterii publice
5
.
2"" Actul administrativ este %orma &uridic principal a activit ii autorit ilor
administra iei pu'lice
=rin aceast caracteristic se scoate "n eviden $aptul c actul juridic nu este singura
$orm juridic prin care lucreaz administra ia, dar este $orma juridic cea mai important#
>ezult c acest caracter deosebe te actul administrativ de toate celelalte acte juridice
sau nejuridice, realizate de organele administra iei de stat, dar care nu $ac parte din administra ia
de stat, i anume: contractele, actele juridice unilaterale care nu sunt emise "n realizarea puterii
de stat, opera iunile te1nice de administra ie i opera iunile direct productive
8
#
=otrivit unei pozi ii general admise, ponderea actelor administrative "n s$era $ormelor de
activitate ale administra iei publice spore te pe msur ce urcm "n ierar1ia sistemului
organizrii administra iei publice# Ast$el, "n timp ce lastructurile de la baza sistemului au o
pondere mai mare opera iunile i $aptele materiale, pe msur ce urcm spre v/r$ul organizrii
=re edinte i Guvern! ponderea acestora scade "n $avoarea actelor administrative
?
#
2"2" Actul administrativ reprezint o voin unilateral
7aracteristica principal a mani$estrii de voin din actele administrative este
unilateralitatea acesteia# 7aracterul unilateral presupune $aptul c actul administrativ este emis
4
9oan Santai, Drept administrativ i tiin a administra iei, Ed# >isoprint, 7luj,@apoca, *556, p# *?
5
Antonie 9orgovan, op.cit., p# *8
6
2ergina 2edina , op. cit., p# A*
7
Dana Apostol %o$an, Drept administrativ, "ol , Ed# 7# B# 4ec:, 4ucure ti, *55A, p# 1;
3
$r participarea sau consim m/ntul subiectelor de drept crora le este destinat sau cu privire la
care genereaz drepturi sau obliga ii#
Actul administrativ apare ca e)teriorizarea voin ei interne a unei structuri administrative
de a produce "n mod direct e$ecte juridice, ea trebuind s $ie e)pres, ne"ndoielnic "n a sc1imba
ceva din ordinea juridic e)istent p/n "n momentul mani$estrii ei#
A adar, un act administrativ nu poate cuprinde o rugminte, o prere, o constatare sau
e)presia unui sentiment, ci numai o voin ce trebuie s aib drept scop producerea "n mod direct
de anumite e$ecte juridice i s se mani$este printr,un $apt material pentru a putea $i cunoscut
6
#
De i acest caracter al actului administrativ pare destul de clar, "n literatura juridic au
$ost mai multe discu ii"n legtur cu e)isten a unor categorii de acte administrative# Este vorba
de acte administrative la care mani$estearea unilateral de voin juridic nu este pregnant
conturat#
C prim categorie o reprezint actele administrative adoptate cu participarea mai
multor persoane# Distingem situa ia $oarte "nt/lnit "n care participan ii sunt persoane $izice
av/nd "n vedere c autorit ile administrative sunt, "n cea mai mare parte structuri colegiale#
A doua situa ie este aceea c/nd, la emiterea unui act administrativ, particip mai
multe persoane &uridice, "n general dou sau mai multe autorit i administrative#
=roblema care se pune este dac i "n aceste situa ii mai suntem sau nu "n prezen a
caracterului unilateral al mani$estrii de voin juridic#
7eea ce con$er actului administrativ acest caracter, nu este numrul de persoane implicat
"n emiterea actului# Actul este unilateral nu pentru c este opera unei singure persoane ori a unui
singur organ, ci pentru c el degaj o singur voin juridic#
+n doctrina de specialitate se mai adaug acestor situa ii i cea "n care actul administrativ
este emis cu acordul prealabil al persoanei vizate, precum ordinul de delegare sau de deta are a
persoanei $izice
A
#
i "n acest situa ie ne a$lm tot "n prezen a unui act unilateral deoarece e)ist o singur
mani$estare de voin "m joc, cea a organului administra iei publice# -n argument "n plus este
acela c "n cazul renun rii bene$iciarului la acest act, pentru ca e$ectele juridice s "nceteze, este
obligatoriu ca organul emitent s emit un act de retractare#
2"(" Actul administrativ este emis numai )n realizarea puterii pu'lice
8
Dana Apostol %o$an, op. cit., p# 18
9
2ergina 2edina , op.cit., p# A.
4
Actul administrativ concretizeaz voin a autorit ii administrative ca subiect de drept
"nvestit cu putere public# >egimul de putere public justi$ic obligativitatea actelor
administrative i e)ecutarea lor din o$iciu, "n sensul c nu mai este nevoie de o "nvestire
suplimentar cu $ormul e)ecutorie#
2"!" Actul administrativ are un re*im &uridic speci%ic, )n centrul cruia se a%l
+e*ea contenciosului administrativ
Aceast trstur permite di$eren ierea actului administrativ emis "n principal de
autorit ile administra iei publice, de actele de autoritate speci$ice altor categorii de autorit i
publice#
9ndi$erent cum privim administra ia "n s$era activit ii publice, ca scop sau ca mijloc, ea
nu este singura activitate politico,statal iar actul administrativ nu este singurul act de autoritate,
dar este singurul act de autoritate atacat "n contenciosul administrativ# 71iar i actele
administrative care nu pot $orma obiectul unei ac iuni, $iind e)ceptate, au un atare statut pentru
c tot (egea contenciosului administrativ "l prevede
15
#
2"," Actul administrativ produce e%ecte &uridice de o anumit %or , adic d
na tere, modi%ic sau stin*e drepturi i o'li*a ii corelative
Din aceast trstur reiese mai ales $aptul c actul administrativ este o categorie de acte
juridice# @o iunea de act juridic evoc acele mani$estri de voin $cute "n scopul de a produce
e$ecte juridice, a cror realizare este garantat prin $or a de constr/ngere a statului, "n condi iile
prevzute de normele "n vigoare#
(" Clasi%icarea actelor administrative
Actele administrative prezint o mare varietate, in/nd seama de diversitatea de situa ii i
de rela ii sociale "n care sunt angajate organele administra iei publice# +n $unc ie de mai multe
criterii, actele administrative pot $i grupate "n mai multe categorii#
+n $unc ie de s%era e%ectelor &uridice, actele administrative se "mpart "n acte normative
i acte individuale

"
10
Antonie 9orgovan, op. cit., p# .?
11
Dumitru 4rezoianu, Mariana Cprican, %dministra ia public n &om'nia, Ed# 7#B# 4ec:, 4ucure ti, *556, p# ?.
5
Actele normative con in norme juridice, adic reguli de conduit obligatorii, generale i
impersonale, care se adreseaz unui numr nedeterminat de persoane, de e)emplu, obliga ia de
traversare a strzii numai prin locurile marcate, regul obligatorie pentru orice cet ean#
7e e)emplu de acte normative, se pot da 1otr/rile normativr ale Guvernului, ale
consiliilor jude ene sau locale, etc#
Gradul de generalitate di$er# Ast$el, unele norme privesc pe orice persoan a$lat "n ar,
indi$erent de cet enie, de e)emplu, regulile privind circula ia pe drumurile publice# Alte norme
se adreseaz numai cet enilor rom/ni, de e)emplu, normele care se aplic "n cazul e)ercitrii
drepturilor electorale, "n timp ce altele privesc categorii determinate de persoane, cum sunt
normele care se aplic personalului medico,sanitar, personalului didactic, etc#
Actele administrative individuale con in reguli de conduit pentru o anumit persoan
sau pentru un grup determinat de persoane, de e)emplu, o "n tiin are pentru plata unei amenzi
contraven ionale, ori o autoriza ie pentru construc ia unui imobil#
9mportan a acestei clasi$icri const "n aceea c niciodat actele individuale nu pot
"nclca actele normative# Ast$el, o autoriza ie de construc ie, care este un act individual, nu
poate "nclca prevederile actelor normative "n domeniul construc iilor#
Aplic/nd criteriul s%erei e%ectelor &uridice pe care le produc, actele administrative mai
pot $i clasi$icate "n acte normative interne, care produc e$ecte "n interiorul organului emitent, de
pild, regulamentele de ordine interioar, i acte cu e%ecte e-ternecare produc e$ectejuridice "n
a$ara organului emitent, $a de alte organe de stat, organiza ii nestatale sau persoane $izice#
+n $unc ie de con inutul lor, actele individuale se "mpart "n
1*
:
Acte prin care se stabilesc drepturi sau obliga ii determinte pentru subiec ii crora
li se adreseaz# E)emplul clasic este o$erit de autoriza ia de construc ie care con$er un drept
bine determinat unei persoane0
Acte prin care se con$er un statut personal bene$iciarilor# A a este cazul
diplomei universitare0
Acte administrative de sanc ionare# Acestea instituie constr/ngerea de stat sub
$orma sanc iunii i presupune o constatare a situa iei de $apt i o apreciere asupra vinov iei
contravenientului, consemnat, de regul, "ntr,un "nscris0
12
Emil 4lan, nstitu ii administrative, Ed# 7#B# 4ec:, 4ucure ti, *556, p# 1;;
6
Acte administrative jurisdic ionale# Acestea sunt acte individuale, emise de
organe ale administra iei publice, care au competen a, special atribuit, de a solu iona anumite
litigii juridice# =rocedura $olosit pentru emiterea acestor acte este deosebit de aceea a actelor
administrative obi nuite, ea presupun/nd participarea pr ilor i mani$estarea principiului
contradictorialit ii "n dezbaterea care precede emiterea actelor administrative de jurisdic ie#
Crganul emitent al actului de jurisdic ie este independent "n darea solu iei $a de pr i i de
orice alt persoan sau institu ie iar actul, prin speci$icul su de solu ionare a unui litigiu, se
bucur de stabilitatea speci$ic autorit ii de lucru judecat#
Actele normative se di$eren iaz i "n $unc ie de or*anul de la care eman
(
:
=re edintele >om/niei emite decrete care pot $i normative sau individuale0
Guvernul emite ordonan e, care au caracter normativ, i 1otr/ri care pot $i at/t
normative c/t i individuale0
Mini trii i conductorii altor organe centrale de specialitate emit instruc iuni,
care au caracter normativ i ordine, cu caracter normativ sau individual0
7onsiliile jude ene i locale adopt 1otr/ri normative sau individuale0
=re edin ii 7onsiliilor jude ene emit dispozi ii cu caracter individual0
=re$ec ii emit ordine, normative sau individuale0
=rimarul emite dispozi ii cu caracter normativ sau individual#
+n raport cu natura e%ectelor &uridice pe care le produc, acteleadministrative se
clasi$ic "n
1<
:
Acte constitutive de drepturi i o'li*a ii , adic acte care dau na tere, modi$ic
sau sting drepturi i obliga ii juridice, de pild, permisul de conducere auto, o autoriza ie pentru
practicarea unei meserii, etc#0
Acte declarative de drepturi, sunt acele acte care con$irm, certi$ic o anumit
calitate a unei persoane sau o anumit situa ie juridic, cum sunt actele de identitate,
legitima iile de serviciu, pa apoartele, etc# De i aceste acte nu dau na tere, nu modi$ic i nu
des$iin eaz drepturi i obliga ii juridice prin ele "nsele, ele prezint o deosebit "nsemntate,
13
G1eorg1e Da1aria, Cdette 4udeanu,Da1aria, %udor 4udeanu, %udor Ale)andru 71iuariu, !ratat de drept
administrativ rom'n, Ed# 3unimea, 9a i, *551, p# ...
14
Dumitru 4rezoianu, Mariana Cprican, op.cit., p# ?<
7
"ntruc/t drepturile a$erente calit ii sau situa iei pe care o certi$ic, nu pot $i e)ercitate $r ast$el
de acte0
Actele reco*nitive de drepturi recunosc drepturi pree)istente emiterii lor, "n
cadrul solu ionrii unor litigii juridice, de e)emplu, actele organelor administrative cu atribu ii
jurisdic ionale, obiectul litigiului $iind "nclcat anterior0
Acte administrative sanc ionatorii , prin care se aplic sanc iuni administrative,
de e)emplu un proces verbal de constatare a unei contraven ii i de aplicare a sanc iunii
corespunztoare0
Actele administrative de anulare a altor acte administrative pentru ilegalitatea
acestora sau pentru neoportunitatea lor#
+n raport cu e%ectele &uridice )n spa iu, distingem "ntre:
Acte cu aplicare *eneral, pe "ntreg teritoriul rii# Aceste acte sunt emise de
organele centrale ale administra iei publice0
Acte cu aplicare local, "n unit ile administrativ,teritoriale "n care " i
des$ oar activitatea organul emitent#
Actele emise de organul cu competen teritorial mai restr/ns trebuie s nu "ncalce
actele organelor cu competen teritorial mai larg#
Dup domeniile de activitate "n care se aplic, actele administrative se "mpart "n:
Acte de administra ie *eneral cu aplicare "n toate domeniile de activitate
actele Guvernului!0
Acte de administra ie special cu aplicare numai "n anumite domenii sau
sectoare de activitate actele ministerelor!#
Aceast clasi$icare a actelor administrative corespunde "mpr irii organelor
administra iei publice "n raport cu competen a material a acestora, "n organe cu competen
material general i organe cu competen materia restr/ns sau de specialitate# %rebuie
precizat $aptul c organele cu competen material general pot s emit i acte de
administra ie special iar actele de administra ie special trebuie s $ie con$orme cu actele de
administra ie general#
8
!" Condi iile de vala'ilitate a actelor administrative
=entru ca actul administrativ s $ie legal, el trebuie, "n primul r/nd, s %ie emis de ctre
or*anul administrativ competent, adic de organul cruia legea "i con$er dreptul i totodat,
"n anumite cazuri, obliga ia de a emite acel act administrativ# De e)emplu, un act de repartizare a
unui spa iu locativ emis de un inspectorat colar nu este valabil sub aspect juridic#
=e l/ng $aptul c actul trebuie emis de organul competent, el trebuie emis i de
%unc ionarul competent din cadrul acelui organ, adic de $unc ionarul care are atribu ia legal
de a emite acel act#
E)ist situa ii "n care $unc ionarii emit acte administrative $r a avea competen a legal
de a $ace acest lucru# De regul, aceste acte administrative nu sunt valabile i nu produc e$ectele
juridice pe care legea le prevede# Av/nd "n vedere c de cele mai multe ori persoanele care se
adreseaz organelor administra iei publice nu au posibilitatea s cunoasc dac $unc ionarul este
sau nu competent s emit actul, uneori se impune necesitatea ocrotirii intereselor acestor
persoane# =rin urmare, "n unele situa ii, actele emise i activit ile des$ urate de ctre
$unc ionarii de $apt sunt considerate ca $iind valabile din punct de vedere juridic#
De e)emplu, actele de stare civil "ntocmite de o persoan care a e)ercitat "n mod public
atribu ia de o$i er de stare civil, cu respectarea prevederilor legale, sunt valabile, c1iar dac
acea persoan nu avea "n realitate aceast calitate#
C alt condi ie de valabilitate a actului administrativ se re$er la o'li*ativitatea ca
acesta s %ie con%orm cu dispozi iile constitu ionale, cu le*ile adoptate de .arlament i cu
celelalte acte normative cu o %or &uridic superioar actului adoptat
1;
#
%otodat, actul administrativ trebuie s $ie oportun# =rin oportunitate, doctrina "n elege
realizarea sarcinilor i atribu iilor legale "n termen optim, cu c1eltuieli minime de resurse
materiale i spirituale, dar cu e$icien c/t mai mare, precum i alegerea celor mai potrivite
mijloace pentru realizarea scopului legii, "n $unc ie de anumite criterii de re$erin cum ar $i:
speci$icitatea condi iilor de munc "ntr,o anumit zon, valorile cutumiare e)istente, nevoile
reale ale unei anumite unit i administrativ teritoriale, mijloacele pe care le implic aplicarea
unui act administrativ, etc
18
#
15
Antonie 9orgovan, op.cit., p# ;1
16
Ale)andru,Sorin 7iobanu, Elorin 7oman, Fund, Drept administrativ, Ed# -niversul 3uridic, 4ucure ti, *55?,
p#<;
9
+n esen , oportunitatea se raporteaz mai ales la: momentul adoptrii actului
administrativ, locul i condi iile concrete "n care urmeaz s se aplice, con$ormitatea cu scopul
legii, mijloacele, durata, calitatea vie ii i interesul public
1?
#
%ot pentru valabilitatea actelor administrative, se impune respectarea condi iilor de
%orm i de procedur prevzute de lege pentru emiterea lor#
+n ceea ce prive te %orma lor, acestea pot $i scrise, orale i implicite, adic nerezolvarea
"n termenul stabilit de lege a unei cereri adresate unui organ al administra iei publice#
Majoritatea actelor normative se prezint "n $orm scris datorit avantajelor pe care
aceasta le presupune: cunoa terea e)act a con inutului actului administrativ, mijloc de prob,
$acilitatea e)ercitrii controlului de legalitate# De cele mai multe ori, $orma scris este prevzut
ca o cerin ad validitatem"
Din punct de vedere al $ormei scrise, actul administrativ trebuie s cuprind: denumirea
organului care l,a adoptat sau emis, data adoptrii sau emiterii, data intrrii "n vigoare, dac
aceasta este alta dec/t cea a publicrii, "n cazul actelor normative sau a comunicrii, "n cazul
celor individuale, semntura persoanei de la care eman, sigiliul organului respectiv i numrul
sub care a $ost adoptat sau emis# (ipsa acestor elemente sau numai a unora dintre ele poate
a$ecta e)isten a actului sau poate conduce la nulitatea lui, dup caz#
/orma oral a actelor administrative este utilizat, de regul, "n caz de urgen , c/nd
pentru des$ urarea anumitor ac iuni "n timpul oportun, nu mai este posibil emiterea unui act
scris, "ntruc/t prin aceasta s,ar "nt/rzia prea mult ac iunea respectiv care trebuie "n$ptuit
imediat# De obicei, actele administrative orale se prezint sub $orma unei note tele$onice sau a
unei dispozi ii verbale pe care un $unc ionar o transmite altui $unc ionar
16
#
+n reglementarea (egii contenciosului administrativ tcerea autorit ii administrative este
socotit ca re$uz de a rezolva $avorabil cererea ce i,a $ost adresat, re$uz care, ca i un act
administrativ, poate $i atacat "n $a a instan ei de contencios administrativ# =otrivit prevederilor
art# * alin# *! din lege, nesolu ionarea unei cereri "n termenul prevzut de lege este asimilat
unui act administrativ, ceea ce e)plic $aptul c nesolu ionarea lui poate $i atacat "n justi ie, ca
i actul administrativ#
," .rocedura emiterii0adoptrii actelor administrative
17
Antonie 9orgovan, op. cit., p# ;5
18
Dumitru 4rezoianu, Mariana Cprican, op.cit., p# 61
10
Adoptarea actelor administrative presupune, de cele mai multe ori, parcurgerea unei
proceduri care cuprinde o serie de etape: $orme procedurale anterioare emiterii actului, $orme
procedurale concomitente cu emiterea actului administrativ i $orme procedurale ulterioare
emiterii actului#
Condi iile procedurale anterioare sunt: avizarea, ob inerea acordului prevzut de lege
din partea altui organ, "ntocmirea unor rapoarte sau a altor acte de ini iere a actelor
administrative#
Avizele reprezint puncte de vedere $undamentate, pe care organul care vrea s emit un
act le cere altui organ, compartiment sau $unc ionar# Avizele pot $i: consultative, $acultative i
con$orme#
Avizele %acultative se caracterizeaz prin aceea c organul care emite actul este liber s
cear un aviz, iar dac l,a cerut, este liber s se con$ormeze sau nu acestuia#
Avizele consultative sunt acelea "n cazul crora organul emitent este obligat s cear
avizul, dar nu este obligat s se con$ormeze acestuia#
Avizele con%orme trebuie cerute de organul care vrea s emit un act administrativ, iar
opiniile pe care le con in sunt obligatorii# Avizul con$orm, de i trebuie cerut i respectat, nu este
totu i un act administrativ, pentru c nu are caracter e)ecutoriu, organul care l,a cerut, dac nu
este de acord cu con inutul avizului, av/nd posibilitatea de a nu emite actul# Avizul con$orm nu
oblig la emiterea actului#
Acordul preala'il reprezint acceptul pe care "l d un organ public altui organ public, "n
vederea emiterii de ctre cel din urm a unui act administrativ# Acordul este o mani$estare de
voin unilateral care $ace corp comun cu actul adoptat dar nu produce e$ecte juridice prin el
"nsu i# %otodat, nu poate $i atacat "n mod distinct pe calea ac iunii "n contencios administrativ,
ci doar odat cu actul administrativ pe care "l $undamenteaz#
7ele mai importante condi ii procedurale concomitente sunt: cvorumul, ma&oritatea
cerut de lege pentru adoptarea unui act i motivarea" Aceste condi ii se regsesc, cu precdere,
"n cazul organelor colegiale i vizeaz $unc ionarea legal i adoptarea de acte juridice de ctre
acestea#
Cvorumul reprezint majoritatea cerut de lege pentru "ntrunirea valabil a unui organ
colegial Guvern, consiliu local, consiliu jude ean, etc#!#
11
1a&oritatea cerut pentru adoptarea unui anumit act, poate $i: simpl jumtate plus unu
din numrul celor prezen i!, absolut jumtate plus unu din numrul total al membrilor
organului colegial! i cali$icat un numr mai mare de votan i dec/t cel care constituie
majoritatea absolut, de regul este vorba de *G. sau H din numrul componen ilor organului
colegial!#
1otivarea actelor administrative reprezint o cerin care trebuie respectat de emitent
"n $unc ie de tipul actului actului administrativ,individual sau normativ#
=roiectele de acte administrative normative trebuie motivate prin &note de $undamentare'
sau prin &re$erate de aprobare'#
=entru actele administrative cu caracter individual, obligativitatea motivrii at/t "n $apt
c/t i "n drept este de necontestat "n privin a actelor administrativ,jurisdic ionale i a celor
sanc ionatorii# =entru celelalte categorii de acte administrative individuale, doctrina i
jurispruden a +naltei 7ur i de 7asa ie i 3usti ie se pronun "n mod constant "n sensul
necesit ii motivrii acestora at/t "n drept c/t i "n $apt, indi$erent dac legea prevede sau nu
e)pres aceast obliga ie, $iind dat ca argument, printre altele i e)isten a dreptului la in$orma ie
prevzut de art# .1 din 7onstitu ie#
+n privin a condi iilor procedurale posterioare emiterii actelor administrative, cele mai
$recvente sunt: apro'area, con%irmarea, comunicarea sau pu'licarea"
Apro'area reprezint o mani$estare de voin a unui organ superior, prin care acesta se
declar de acord cu un act emis deja de un organ in$erior, care, $r aceast mani$estare de
voin posterioar lui, nu ar produce, con$orm legii, e$ecte juridice# Aprobarea nu adaug nimic
la e$ectele juridice ale actului aprobat, doar c nu se poate trece la e)ecutarea lui "nainte de
aprobare
1A
#
+n doctrin mai sunt analizate i apro'rile su'stitutive aprobarea de ctre un organ
ierar1ic superior a unui act prin care organul ierar1ic in$erior a ac ionat "n domenii ce ineau de
competen a primului!, respectiv apro'rile improprii aprobarea unei cereriGpropuneri adresate
de subiectele de drept interesate unor organe administrative, av/nd ca e$ect emitereaGadoptarea
unui act administrativ, este cazul diverselor autoriza ii, licen e, permise, etc#!
*5
#
.u'licarea i comunicarea reprezint modalit i de aducere la cuno tin a celor
interesa i a con inutului actului juridic#
19
G1eorg1e Da1aria, Cdette 4udeanu,Da1aria, %udor 4udeanu, %udor Ale)andru 71iuariu, op.cit., p# ..?
20
Ale)andru,Sorin 7iobanu, Elorin 7oman, Fund, op. cit., p# ;*
12
+n ceea ce prive te publicarea, este asimilat acesteia orice mijloc de publicitate care
permite cunoa terea con inutului actului, cum ar $i a$i area con inutului la sediul consiliului
local#
Actele individuale se comunic celor interesa i# =otrivit art# ;5 din (egea *1;G*551,
1otr/rile consiliului local cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cuno tin a public, iar cele individuale, de la data comunicrii#
2" /or a &uridic i e%ectele actelor administrative
(a baza e$ectelor juridice pe care le produc actele administrative st prezum ia c acestea
au $ost emise cu respectarea tuturor condi iilor impuse de lege, prezum ie care "mbrac .
dimensiuni:
prezum ia de le*alitate- prin care este sub"n eleas condi ia actului
administrativ de a corespunde cu prevederile 7onstitu iei i ale celorlalte acte juridice cu $or
juridic superioar0
prezum ia de autenticitate- acea trstur care prezum condi ia actului
administrativ de a $i emis de organul men ionat prin $orma sa e)terioar0
prezum ia de veridicitate- potrivit creia actul administrativ este presupus a
corespunde adevrului#
Aceste prezum ii sunt relative, put/nd $i combtute de persoana vtmat, creia "i revine
sarcina de a $ace probatoriul necesar "n acest sens#
Eor a juridic a actelor administrative depinde de locul organului emitent "n structura
administra iei publice, de natura organului emitent, din punct de vedere al caracterului i al
competen ei sale i de categoria actelor,individuale sau normative#
Actul administrativ constituie el "nsu i titlu e-ecutoriu# De aici deriv principiul
e(ecutio e( officio care "l guverneaz i care semni$ic c se poate trece la e)ecutarea sa $r a
mai $i necesar o "nvestire suplimentar cu $ormul e)ecutorie
*1
#
.rincipiul e-ecutrii din o%iciu a actelor administrative, ca orice principiu, admite
e)isten a anumitor e)cep ii, "n cazurile prevzute e)pres de lege# +n principal, aceste e)cep ii
vizeaz actele administrative care nu dau na tere la raporturi de drept administrativ, ci la
raporturi de drept civil, de dreptul municii# C asemenea e)cep ie, mai precis o "ntrerupere
21
2ergina 2edina , op.cit., p# A6
13
temporar a posibilit ii e)ecutrii din o$iciu o reprezint i suspendarea, aspect la care vom
reveni "ntr,un paragra$ ulterior
**
#
2"" 1omentul din care se produc e%ectele &uridice ale unui act administrativ
.entru or*anul emitent, actul administrativ "ncepe s produc e$ecte juridice c1iar din
momentul adoptriiGemiterii, "n sensul c acesta are obliga ia de a,l aduce la cuno tin a public
sau, dup caz, de a,l comunica celor interesa i, respectiv obliga ia de a nu "l modi$ica sau abroga
dec/t prin parcurgerea procedurii prevzute de lege
*.
#
.entru celelalte su'iecte de drept, actele cu caracter individual produc e$ecte juridice
din momentul comunicrii lor, cu e)cep ia 1otr/rilor Guvernului i a decretelor =re edintelui
>om/niei, care trebuie publicate "n Monitorul C$icial al >om/niei, sub sanc iunea ine)isten ei
iar actele cu caracter normativ produc e$ecte juridice din momentul aducerii lor la cuno tin a
public, prin modalit ile prevzute de lege#
De regul, actele administrative produc e$ecte juridice pentru viitor, din momentul "n care
au $ost aduse la cuno tin , "n $ormele prevzute de lege# E)ist "ns i e)cep ii de la aceast
regul i anume:
actele administrative care produc e$ecte retroactive: actele declarative sau
recognitive, cum ar $i: certi$icatele de na tere, de deces, etc0
actele administrative care produc e$ecte la o dat ulterioar aducerii lor al
cuno tin , $ie datorit stabilirii "n cuprinsul lor a unei date ulterioare e)prese $ie prin c1iar
e$ectul legii#
2"2" 3ntinderea e%ectelor &uridice produse de actul administrativ
Actele administrative cu caracter normativ sunt apte, "n principiu, de a produce toate
categoriile de e$ecte juridice, at/t pentru dreptul administrativ c/t i pentru celelalte ramuri de
drept, $iind i izvoare de drept#
Actele administrative cu caracter individual dau na tere, de principiu, la raporturi de
drept administrativ, dar i la alte categorii de raporturi de e)emplu, de dreptul $amiliei, "n cazul
actelor de stare civil!#
22
Antonie 9orgovan, op. cit., p# 8?
23
2ergina 2edina , op.cit., p# AA
14
8#.# 3ncetarea e%ectelor &uridice produse de actul administrativ
Actele administrative produc e$ecte juridice p/n "n momentul scoaterii lor din vigoare,
care, de regul, se $ace de ctre organul emitent, de organul ierar1ic superior, ori de instan ele
judectore ti# +n spe , este vorba de retractare, revocare sau, dup caz, anulare sau abrogare#
Actele administrative " i "nceteaz e$ectele i prin e)pirarea termenului pentru care a $ost
emis i prin decesul bene$iciarului#
>enun area bene$iciarului dreptului con$erit de actul administrativ nu este de natur s
duc la "ncetarea acestuia# De vreme ce actul administrativ este o mani$estare unilateral de
voin , el av/nd acest caracter c1iar i atunci c/nd este emis la cerere, este logic ca voin a
bene$iciarului actului s nu aib nici o relevan asupra "ncetrii e$ectelor acestuia# +n
consecin , dac o persoan renun la bene$iciul actului administrativ, pentru ca acesta s
"nceteze a mai produce e$ecte juridice, e necesar s $ie revocat de organul emitent ori de organul
superior
*<
#
4" Anularea actului administrativ
Anularea actului administrativ reprezint opera iunea juridic prin intermediul creia
actul se des$iin eaz, "ncet/nd ast$el pentru trecut e$ectele sale juridice# Doctrina a de$init,o ca
$iind sanc iunea juridic care a$ecteaz e$ectele unui act care a $ost emis sau adoptat cu
"nclcarea condi iilor de $orm, de $ond sau de procedur stabilite de lege pentru validitatea sa#
-n aspect esen ial al regimului juridic al acestei sanc iuni este $aptul c ea este dispus de un alt
organ dec/t cel care a emis actul, respectiv organul ierar1ic superior sau instan a de judecat# +n
cazul actelor emise de autorit i care nu se subordoneaz ierar1ic altora,anularea nu va $i dispus
dec/t de instan a de judecat
*;
#
@ulitatea relativ sanc ioneaz nerespectarea, la "nc1eierea actului, a unei norme care
ocrote te interesul individual iar nulitatea absolut sanc ioneaz nerespectarea, la "nc1eierea
actului juridic, a unei norme de interes general#
2orbim de nulitate total atunci c/nd un act juridic este des$iin at "n totalitatea sa i de
nulitate par ial atunci c/nd se des$iin eaz doar o parte a actului, celelalte pr i produc/nd
e$ecte "n continuare#
24
Antonie 9orgovan, op. cit., p# 8A
25
2ergina 2edina , op.cit., p# 1*<
15
Anularea produce e$ecte juridice e- tunc5 pentru trecut a a c actul va $i des$iin at ca i
c/nd nu ar $i e)istat# Dac anularea intervine pentru motive de inopotunitate, atunci nulitatea " i
va produce e$ecte e- nunc#
%otodat, trebuie precizat $aptul c anularea unui act administratov atrage dup sine
anularea tuturor actelor a cror e)isten este condi ionat de legalitatea actului anulat#
6" Revocarea actelor administrative
>evocarea reprezint opera iunea juridic prin care organul emitent sau organul ierar1ic
superior des$iin eaz un act administrativ# 7auza revocrii poate $i ilegalitatea sau
inoportunitatea actului administrativ# >evocarea duce la "ncetarea de$initiv a e$ectelor actului
administrativ#
7onstituie e)cep ii de la principiul revocabilit ii actului administrativ urmtoarele
categorii de acte:
Actele administrative &urisdic ionale , irevocabilitatea acestor acte se datoreaz
stabilit ii care le este con$erit pentru c solu ioneaz litigii cu putere de lucru judecat0
Actele administrative de sanc ionare ,potrivit (egii nr# .*G1A86, actele
administrative de sanc ionare nu pot $i revocate nici de organul emitent i nici de organul
superior dup o procedur administrativ ci numai anulate sau re$ormate de organul
jurisdic ional competent0
Actele administrative pe 'aza crora s-au nscut raporturi &uridice civile, de
munc sau procesuale# Ast$el, dac pe baza autoriza iei de "nstrinare se "nc1eie un contract de
v/nzare cumprare, actul administrativ devine irevocabil din momentul na terii raportului
contractual0
Actele care au *enerat drepturi su'iective *arantate de le*e su' aspectul
sta'ilit ii ,certi$icate de na tere, diplome de absolvire, permise, etc#
Actele administrative e-ecutate material,acestea sunt irevocabile deoarece
revocarea lor nu ar duce la restabilirea situa iei materiale anterioare# @u intr "n aceast categorie
actele prin care se realizeaz ac iuni cu caracter de continuitate, nici actele care presupun o
activitate e)ercitat succesiv de e)emplu, eutoriza ia de e)ercitare a unei meserii!
*8
#
26
G1eorg1e Da1aria, Cdette 4udeanu,Da1aria, %udor 4udeanu, %udor Ale)andru 71iuariu, op.cit., p# .<1
16
7" Ine-isten a actului administrativ
9ne)isten a este o sanc iune speci$ic a actului administrativ, care intervine atunci c/nd
viciile de legalitate care a$ecteaz actul sunt at/t de grave, de $undamentale, "nc/t con tientizarea
lor nu este o problem pentru nici un subiect de drept#
2alori$ic/nd tezele de re$erin ale doctrinei, se desprind urmtoarele dimensiuni ale
regimului juridic al actelor ine)istente
*?
:
a! actele ine)istente nu se mai bucur de prezum ia de legalitate a actului
administrativ0
b! subiectele de drept destinatare ale actului sau care cad sub inciden a lui au dreptul
de a se prevala de ine)isten a actului i deci de a re$uza "ndeplinirea obliga iilor care rezult din
act0
c! actul nu mai constituie titlu e)ecutoriu0
d! "n actualul sistem constitu ional, institu ia ine)isten ei a devenit de rang
constitu ional#
E)emplu: actul administrativ emis "n baza unei legi abrogate nu e)ist#
0" 8uspendarea actelor administrative
Suspendarea e)ecutrii actelor administrative reprezint "ntreruperea vremelinc a
producerii de e$ecte juridice de ctre un act administrativ# Suspendarea are caracter de e)cep ie
i se dispune numai "n cazuri bine "ntemeiate i constituie o garan ie a legalit ii i a respectrii
drepturilor subiective i intereselor legitime ale persoanelor# %otodat, suspendarea poate s
intervin numai dup intrarea "n vigoare a actului i poate $i dispus de organul competent,
potrivit legii sau direct "n baza legii#
Asigurarea legalit ii impune, "n anumite cazuri, necesitatea suspendrii e)ecutrii
actelor administrative, pentru a nu se ajunge la "nclcarea legii, prin aceea c se d posibilitatea
organului competent s veri$ice, "nainte de a,l pune "n e)ecutare, "n ce msur acel act
administrativ este sau nu con$orm legii#
Suspendarea e)ecutrii unui act administrativ poate avea mai multe cauze:
a! legalitatea actului este contestat0
27
2ergina 2edina , op.cit., p# 1*?
17
b! de i actul este legal, aplicarea lui nu este oportun, datorit unor cauze cu caracter
temporar0
c! necesitatea aplicrii suspendrii "n cazul unor abateri de la lege, p/n la reintrarea
"n legalitate, de e)emplu, suspendarea autoriza iei de e)ercitare a unei pro$esii0
+n unele cazuri, suspendarea opereaz "n virtutea legii# Ast$el, contesta iile "mpotriva
proceselor verbale de aplicare a unei sanc iuni contraven ionale au ca e$ect suspendarea
e)ecutrii sanc iunii#
=ot dispune suspedarea: organul emitent, organul superior celui emitent i alte organe de
stat dar numai "n baza unor prevederi e)prese ale legii de e)emplu, instan ele judectore ti!
*6
#
" Actele administrative la nivelul 9niunii Europene
(a nivelul -niunii Europene "nc nu e)ist o reglementare de ansamblu a actelor
administrative#
+n ceea ce prive te actele administrative unilaterale, acestea eman de la institu ii ale
-niunii Europene, "n temeiul puterii cu care au $ost "nvestite, pe baza i "n vederea e)ecutrii
tratatelor,a regulamentelor i a directivelor# De asemenea, aceste organisme pot emite subiective,
adic acte administrative individuale, care $ac aplicarea individual a unei norme generale
*A
#
Deciziile, adoptate de 7omisie sau 7onsiliu, izvoare ale dreptului comunitar derivat, sunt
considerate acte administrative individuale ale -niunii Europene# >olul deciziei este, "n
principal, de a aplica dispozi iile tratatelor la situa ii particulare# Decizia este "nso it
"ntotdeauna de o directiv care, spre deosebire de aceasta din urm, este obligatorie "n toate
elementele sale adic at/t "n ceea ce prive te rezultatul de atins c/t i "n ceea ce prive te
modalit ile de atingere a rezultatului# =rin decizie, unuia sau mai multor state li se pot stabili
anumite obiective de atins#
Ec1ivalente actelor administrative cu caracter normativ din legisla ia na ional, sunt
re*ulamentele de e-ecutare adoptate de 7onsiliu sau de 7omisie#
28
Dumitru 4rezoianu, Mariana Cprican, op.cit., p# A5
29
7ristian Dumitrescu, Maria Baida Srccianu, %ctul administrativ i )niunea *uropean, Ed# Sitec1, 7raiova,
*51*, p# 16
18
=rocedura de elaborare a actelor administrative la nivelul -niunii Europene este stabilit
de tratatele constitutive i de interpretrile 7ur ii Europene de 3usti ie i nu este lsat la
dispozi ia statelor membre sau a institu iilor -niunii#
7a i "n dreptul intern, actul administrativ trebuie motivat pentru ca destinatarii s poat
"n elege ra iunea emiterii actului administrativ#
Dreptul administrativ european consacr principiul intan*i'ilit ii, principiu esen ial
pentru securitatea i stabilitatea situa iilor juridice din ordinea comunitar, care presupune dou
lucruri si anume:
actul noti$icat sau publicat re$lect $idel voin a autorit ii competente0
actul va putea $i modi$icat doar cu respectarea strict a regulilor de competen i
de procedur#
%otodat, actelor administrative li se aplic prezum ia de validitate, ceea ce "nseamn
c subiectele de drept comunitar au obliga ia de a recunoa te deplina e$icacitate a actelor
institu iilor comunitare at/ta timp c/t nevaliditatea lor nu a $ost stabilit de 7curtea European
de 3usti ie i de a respecta $or a e)ecutorie a actelor at/ta timp c/t 7urtea nu a decis am/narea
e)ecu iei lor
.5
#
7a i "n dreptul na ional, actele administrative cu caracter individual sunt noti%icate
destinatarilor i produc e$ecte de la data noti$icrii lor# Actele administrative cu caracter
normativ se public "n 3urnalul C$icial al -niunii Europene i intr "n vigoare la data prevzut
"n te)tul lor sau, "n absen a acesteia, "n a douzecea zi de la publicare#
2" Concluzii
Actul administrativ ocup locul central "n cadrul $ormelor concrete de realizare a
activit ii administra iei publice, ajut/nd la "ndeplinirea misiunii Administra iei =ublice i
anume la satis$acerea intereselor publice# Av/nd "n vedere $inalitatea lor, este absolut necesar ca
autorit ile de la care eman s respecte "n totalitate condi iile impuse de lege i s "i acorde
actului administrativ importan a cuvenit#
4ibliogra$ie
30
7ristian Dumitrescu, Maria Baida Srccianu, op. cit., p# *5
19
1! Apostol %o$an Dana, Drept administrativ, "ol , Ed# 7# B# 4ec:, 4ucure ti, *55A0
*! 4lan Emil, nstitu ii administrative, Ed# 7#B# 4ec:, 4ucure ti, *5560
.! 4rezoianu Dumitru, Cprican Mariana, %dministra ia public n &om'nia, Ed# 7#B# 4ec:,
4ucure ti, *5560
<! 7iobanu Ale)andru,Sorin, Drept administrativ, Partea a a, Ed# -niversul 3uridic,
4ucure ti, *5560
;! 7iobanu Ale)andru,Sorin, 7oman,Fund Elorin, Drept administrativ, Ed# -niversul
3uridic, 4ucure ti, *55?0
8! Dumitrescu 7ristian, Baida Srccianu Maria, %ctul administrativ i )niunea
*uropean, Ed# Sitec1, 7raiova, *51*0
?! Eodor Elena,Mi1aela, Drept administrativ, 7luj, @apoca, *5560
6! 9orgovan Antonie, !ratat de drept administrativ, "ol. , Ed# All 4ec:, 4ucure ti, *55;0
A! (azr >ozalia,Ana, Legalitatea actului administrativ, Ed# All 4ec:, 4ucure ti, *55<0
15! =odaru Cvidiu, Drept administrativ, Ed# Bamangiu, 4ucure ti, *5150
11! Santai 9oan, Drept administrativ i tiin a administra iei, Ed# >isoprint, 7luj,@apoca,
*5560
1*! Da1aria G1eorg1e, 4udeanu,Da1aria Cdette, 4udeanu %udor, 71iuariu %udor Ale)andru,
!ratat de drept administrativ rom'n, Ed# 3unimea, 9a i, *5510
1.! 2edina 2ergina, Drept administrativ, Ed# -niversul 3uridic, 4ucure ti, *51*0
20